You are on page 1of 76

4.

2 Interaksi antara Hidupan

Pic on Interaction of organisms

Organismadidalamsuatukomuniti berinteraksiantarasatusamalain untukmemperolehmakanan, perlindungan,pengangkutan, sokongan,dansebagainya.

Interaksi Antara Hidupan

Interaksiantarahidupanmembolehkan keseimbanganekosistemdikekalkan.

Interaksi Antara Hidupan

Terdapatpelbagaiinteraksiantara hidupandialamsemulajadi,iaitu mangsapemangsa

Interaksi Antara Hidupan

Interaksi Antara Hidupan


Simbiosis

Interaksi Antara Hidupan


Persaingan

MANGSA-PEMANGSA

MANGSA-PEMANGSA
Pemangsaialahorganismayang memburudanmemakanorganisma lain.

MANGSA-PEMANGSA
Contohpemangsayanglain?

MANGSA-PEMANGSA
Mangsaialahorganismayangdiburu dandimakanolehorganismalain.

MANGSA-PEMANGSA
Contohmangsayanglain?

MANGSA-PEMANGSA
Biasanyapemangsamempunyaiciriciri fizikalkhassepertikuku,gigitaring, atauparuhyangtajamuntuk membunuhmangsa.

MANGSA-PEMANGSA
Gigi yang tajam Vs. gigi arnab...

MANGSA-PEMANGSA
Kuku yang panjang

Vs. kuku arnab...

MANGSA-PEMANGSA

Vs. paruh itik...

Paruh yang panjang

MANGSA-PEMANGSA
Mangsapulamempnyaikebolehan melarikandiridaripadapemangsa

MANGSA-PEMANGSA
Contohmangsa

MANGSA-PEMANGSA
Contohmangsapemangsa
Burung hantu dan tikus (di ladang kelapa sawit)

MANGSA-PEMANGSA
Contohmangsapemangsa
Singa memakan kerbau

MANGSA-PEMANGSA
Contohmangsapemangsa
Burung raja udang memakan ikan

MANGSA-PEMANGSA
Contohmangsapemangsa
Ayam memakan ulat

MANGSA-PEMANGSA
Contohmangsapemangsa
Helang memakan arnab

MANGSA-PEMANGSA
Contohmangsapemangsa
Ikan gapi memakan jentik-jentik

MANGSA-PEMANGSA
Contohmangsapemangsa
Cicak memakan nyamuk

SIMBIOSIS

SIMBIOSIS
Duaspesiesorganismayangberlainan tinggalbersamadanmenjalinkan hubunganeratmenunjukkanhubungan simbiosis

SIMBIOSIS
Dalamsimbiosis,satupihaksentiasa mendapatfaedahdalambentukmakanan, tempattinggal,danperlindungan. Satupihakyanglainmungkinmenerima faedah,mungkinmengalamikerugian,atau tidakmengalamisebarangperubahaandalam hubunganini.

SIMBIOSIS
Terdapat3jenissimbiosis,iaitu Komensalisme

SIMBIOSIS
Terdapat3jenissimbiosis,iaitu Parasitisme

SIMBIOSIS
Terdapat3jenissimbiosis,iaitu Mutualisme

KOMENSALISME
Satuorganismamendapatfaedahdaripada organismalain,manakalaorganismayang satulagitidakmengalamisebarangkerugian dalamhubunganini.

KOMENSALISME
Contohkomensalisme Paku-pakis tanduk rusa tumbuh pada pokok lain

KOMENSALISME
Contohkomensalisme Pokok duit-duit (Menumpang di atas pokok)

KOMENSALISME
Contohkomensalisme Orkid Merpati (Menumpang di atas pokok)

KOMENSALISME
Contohkomensalisme Paku pakis langsuyar (Menumpang di atas pokok)

KOMENSALISME
Contohhaiwan Teritip melekat pada cangkerang ketam, kerang, atau siput

KOMENSALISME
Contohhaiwan Ikan remora menumpang pada badan ikan yu

PARASITISME
Parasitismeialahinteraksiantaradua organisma.Hanyasatuorganisma mendapatfaedahdaripadainteraksiini manakalasatupihakyanglainmengalami kerugian.

PARASITISME
Parasitialahorganismayanghiduppada ataudalamorganismalain. Perumahialahorganismayangdijadikan sebagaitempattinggalparasit.

PARASITISME
Perumahmengalamikerugiandaripada hubunganitu.Parasitmungkinmembunuh perumah. Parasitmemperolehmakanan, perlindungandanpengangkutandaripada perumah.

PARASITISME
Contohhaiwan Kutu yang hidup pada perumah menghidap darah daripada perumahnya.

PARASITISME
Contohhaiwan
Ulat karung dan daun kelapa sawit

PARASITISME
Contohhaiwan
Teritip pokok dan pokok

PARASITISME
Contohhaiwan
Afid dan pokok sawi

PARASITISME
Contohhaiwan
Cacing pita dan usus manusia

MUTUALISME
Interaksiantaraduaorganismaberlainanyang hidupbersamadengankeduaduapihak organismamendapatfaedahdarisegi pemakanandanperlindungan.

MUTUALISME
Contohhaiwan Buran dan umang-umang

MUTUALISME
Contohhaiwan Buran dan umang-umang

Buran mempunyai tentakel-tentakel

bersengat yang dapat melindungi umang-umang. Buran mendapat pengangkutan dan makanan daripada sisa-sisa makanan umang-umang.

PERSAINGAN

PERSAINGAN
Persainganberlakuapabilaorganisma organismabersainguntukmendapat keperluanhidupyangsama

PERSAINGAN
Tumbuhantumbuhanbersainguntuk mendapatair,cahayamatahari,garam mineral,danruanguntukhidup.

PERSAINGAN

PERSAINGAN
Haiwanhaiwanpulabersainguntuk mendapatair,makanan,tempattinggal, danpsanganuntukmembiak.

PERSAINGAN
Persainganbertambahhebatapabila sumberkeplaruanhidupmenjaditerhad. Organismayangkuatakanberjaya menguasaikawasannya.Organismayang kecildanlemahakantersingkirdari kawasanitu.

PERSAINGAN
Contoh:
Pokok bunga bersaing dengan rumput rampai untuk memperoleh air dan garam mineral.

PERSAINGAN
Contoh:
Sekumpulan singa bersaing untuk mendapat makanan.

PERSAINGAN
Contoh:

PERSAINGAN
Contoh: Tumbuhan dalam hutan hujan tropika bersaing untuk mendapatkan keperluan asas. Pokok yang lebih tinggi lebih senang mendapat cahaya matahari.

PERSAINGAN
Contoh:

KAWALAN BIOLOGI

KAWALAN BIOLOGI
KawalanBiologiialahcarayang menggunakanpemangsa(agenkawalan biologi)sebagaimusuhsemulajagiuntuk mengawalbilanganperosak(mangsa) dalamsuatukawasan.

KAWALAN BIOLOGI
Kawalanbiologibiasanyadiamalkandalam bidangpertanianuntukmengawal populasiperosaktanpamenggunakan racunperosak.

KAWALAN BIOLOGI
Interaksihubunganmangsapemangsa dapatmelihatdalamkawalanbiologi.

KAWALAN BIOLOGI
Sebagaicontoh: Burunghantudanularmemakantikus

KAWALAN BIOLOGI
Sebagaicontoh: Kerenggamemakanafidpadadaun

KAWALAN BIOLOGI
Duajenisinteraksiantarahidupan mungkinberlakudalamsuatukawalan biogi,iaitu: 1.Parasitismeparasityangmerosakkan tanaman

KAWALAN BIOLOGI
Duajenisinteraksiantarahidupan mungkinberlakudalamsuatukawalan biogi,iaitu: 2.MangsapemangsaMembawakepada penghapusanperosak

KAWALAN BIOLOGI
Contohyanglain: Memeliharaikangapidikolamuntuk memakanjentikjentiknyamuk

KAWALAN BIOLOGI
Contohyanglain: Membelakucinguntukmenghapuskan tikus

Uji minda
Lembusentiasadijumpaidikawasan ladangkelapasawit.Lembumemakan rumputrumpaidikawasanitu.

Kenal Pasti Jenis Interaksi Antara Hidupan yang Berikut Hidupan yang Berikut
Buayadanburungkedidi
MUTUALISME

Kenal Pasti Jenis Interaksi Antara Hidupan yang Berikut Hidupan yang Berikut
Pokokdanpokokdedalu
PARASITISME

Kenal Pasti Jenis Interaksi Antara Hidupan yang Berikut Hidupan yang Berikut
Katakdannyamuk
MANGSA-PEMANGSA

Kenal Pasti Jenis Interaksi Antara Hidupan yang Berikut Hidupan yang Berikut
Pokoksawidanafid
PARASITISME

Kenal Pasti Jenis Interaksi Antara Hidupan yang Berikut Hidupan yang Berikut
Pokokbungadanrumputrumpai
PERSAINGAN