P. 1
Matematika 4

Matematika 4

Ratings:
(0)
|Views: 6,008|Likes:
Published by Dražen Šincek

More info:

Published by: Dražen Šincek on Jul 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

 
METODIČKA INTERPRETACIJAMATEMATIČKOG NASTAVNOG GRADIVA4.1. PONAVLJANJE GRADIVA TREĆEGA RAZREDA
Glavna je svrha ponavljanja otkloniti negativne posljedice zaboravljanja nastalog tijekom ljetnih školskih praznika i pripremiti učenike za učenje matematičkog gradiva četvrtog razreda. Zbog ljetnih praznika učeničko znanje izloženo jezaboravljanju, a rezultat su gubici u količini i kakvoći matematičkog znanja. Metodički pravilno organizirano i sustavno provedeno ponavljanje na početku školske godine nadoknadit će gubitke u učeničkom znanju. Uspješno učenje matematike učetvrtom razredu pretpostavlja vladanje gradivom prethodnih razreda jer uz pomoć znanja toga gradiva usvaja se novo znanje. Neki dijelovi gradiva iz trećeg razreda još će se jednom objašnjavati, vježbati i ponavljati kako bi svi učenici bili spremni zanovo učenje. Riječ je o sljedećem gradivu.
Brojevi do 1 000 i veći od 1 000
. Obnavljajući učeničko znanje o tim brojevima pažnju valja usmjeriti osobito na brojenje (unaprijed, unazad, na prijelazima desetica, stotica, tisućica), na mjesto broja u nizu brojeva (broj ispred, iza, izmeđudvaju brojeva), na dekadski sastav brojeva (broj rastavljati na dekadske jedinice te iz zadanih dekadskih jedinica sastavljati broj), na pisanje i čitanje brojeva, brojevnu i mjesnu vrijednost znamenaka (tablica mjesnih vrijednosti), na odnose među brojevima, uspoređivanjem dvaju brojeva imenovati njihov odnos i obrazložiti zašto je jedan veći, a drugi manji, odnosno zaštosu jednaki.
Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1 000
treba ponavljati u usmenom i pismenom obliku. Prelaskom na pismenoračunanje nije dobro zapostaviti usmeno zbrajanje i oduzimanje jer bi dijelove tih računskih radnji učenici trebali znati izvoditiusmeno, napamet, bez olovke i papira. Razlog tome su potrebe dnevnog života, ali i razvijanje intelektualnih sposobnostiučenika čemu usmeno računanje znatno pridonosti.Kada je riječ o pismenom zbrajanju i oduzimanju, prije samostalnog rada učenika u udžbeniku, vježbenici i dr., ponovo ćese objašnjavati elementi algoritma tih računskih operacija. Podrobno će se objasniti oduzimanje brojeva u kojih su faktori pojedinih dekadskih jedinica umanjitelja veći od odgovarajućih u umanjeniku.Slično vrijedi za množenje i dijeljenje brojeva do 1 000 imajući na umu da ponavljanje toga gradiva zahtijeva viševremena i više objašnjavanja nego zbrajanje i oduzimanje. Tom će se prigodom obnoviti znanje tablice množenja i dijeljenja brojeva do 100, množenje višekratnika broja 10 jednoznamenkastim brojem, 60 · 7 i sl., množenje i dijeljenje zbroja brojem temnoženje brojevima 10 i 100.Budući da se ponavljanje na početku školske godine provodi satom vježbanja i ponavljanja, pravilno ga metodički trebaoblikovati, a to znači sljedeće:a) U uvodnom dijelu sata, radeći frontalno sa svim učenicima, ukratko se objašnjava gradivo koje će se ponavljati kako bise učenici adekvatno pripremili za neposredni rad. To se najčešće i najuspješnije čini rješavanjem nekoliko odgovarajućihzadataka, a rješenja se s učenicima komentiraju i objašnjavaju. b) Nakon pripreme, u drugom dijelu sata, učenici samostalno rješavaju zadatke u udžbeniku, vježbenici ili nastavnimlistićima. Valja ih uputiti da zadatke pažljivo čitaju, da razmišljaju o uvjetima i podacima u zadatku kako bi ih uspješno riješili.c) Poslije toga, radeći frontalno sa svim učenicima, provjeravaju se rezultati učeničkog rada i ukazuje na eventualno pogrešna ili pak dobra rješenja.Provjeravanje učeničkih uradaka u udžbeniku, vježbenici ili nastavnim listićima najprimjerenije se provodi ovako: učitelj(ili koji učenik) priopćava točno rješenje pojedinih zadataka, a učenici, uspoređujući ga sa svojim rješenjem, utvrđuju točnostili netočnost vlastitog rješenja. Taj postupak ima nekoliko pozitivnih obilježja: ekonomičnost (štedi vrijeme i napor sudionika),razvija usmjerenu pažnju učenika, osposobljava ih za samoprovjeravanje vlastitih uradaka, disciplinira rad svih učenika. Ako sedosljedno i svakodnevno provodi, postupno će biti sastavnim dijelom tehnike intelektualnog rada svakog učenika.
Plan i program ponavljanja
gradiva trećeg razreda može biti ovakav:
Brojevi do 1 000 i veći od 1 000
: broj kao oznaka količine elemenata u skupovima, nastajanje niza brojeva, mjesto brojau nizu brojeva, razne vježbe brojenja, pisanje i čitanje brojeva, mjesna i brojevna vrijednost znamenaka, dekadski sastav brojeva. To se gradivo ponavlja radom učenika u vježbenici i nastavnim listićima kako slijedi:
1. sat
: vježbenica 3. i 4. stranica,
2. sat
: vježbenica 5. str. i nastavni listić 1. i 2. stranica,
3. sat
: nastavni listići 3. i 4. stranica,
4. sat
: nastavni listići 5. i 6. stranica.U pripremnom dijelu nastavnog sata ponavljaju se oni sadržaji koje će učenici nakon toga samostalno uvježbavati uvježbenici i nastavnim listićima.
1
 
Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1 000
. Ponavljanjem će se obuhvatiti usmeno i pismeno računanje nastojeći narazumijevanju algoritma pismenog zbrajanja i, osobito, pismenog oduzimanja brojeva u kojih su faktori pojedinih dekadskih jedinica u umanjitelju veći od onih u umanjeniku. To treba učiniti u uvodnom dijelu sata prije učeničkog rada u udžbeniku,vježbenici ili nastavnim listićima. Slijed nastavnih sati je ovakav:
5. sat
: udžbenik, 3. stranica,
6. sat
: udžbenik, 4. stranica,
7. sat
: vježbenica, 6. stranica,
8. sat
: nastavni listići, 8. i 9. stranica,
9. sat
: nastavni listići, 10. stranica,
10. sat
: vježbenica, 7. str. i nastavni listići, 11. stranica.
Množenje i dijeljenje brojeva do 1 000
. Ponavljat će se tablica množenja i dijeljenja brojeva do 100, množenjevišekratnika broja 10 jednoznamenkastim brojem, primjerice, 80 · 6 i sl., množenje i dijeljenje zbroja brojem, pismenomnoženje i dijeljenje brojeva do 1 000, te množenje brojevima 10 i 100.
11. sat
: vježbenica, 8. stranica,
12. sat
: udžbenik, 5. stranica,
13. sat
: nastavni listići, 13. i 14. stranica,
14. sat
: nastavni listići, 15. i 16. stranica,
15. sat
: vježbenica, 9. i 10. stranica,
16. sat
: nastavni listići, 17. i 18. stranica,
17. sat
: vježbenica, 11. stranica,
18. sat
: nastavni listići, 19. i 20. stranica,
19. sat
: Ispit predznanja.To je, dakako, prijedlog plana i programa ponavljanja gradiva trećeg razreda koji se može, a vjerojatno i hoće, prilagoditiuvjetima rada u konkretnom razrednom odjelu. Ipak, najvažnije je gradivo ponavljati tako da ga svi učenici usvoje kako biuspješno mogli učiti gradivo četvrtog razreda. Nakon ponavljanja primjenom Ispita predznanja provjerit će se kako je usvojeno gradivo trećeg razreda. Svrha je Ispitainformativna, a podaci dobiveni ispitivanjem ne služe ocjenjivanju učenika, već nadoknađivanju eventualnih nedostataka unjihovu znanju.
2
 
4.2. UPOZNAVANJE BROJEVA DO MILIJUN
 Nastava matematike u četvrtom razredu započinje upoznavanjem brojeva do milijun što je i logično jer znanje tih brojeva podloga je učenju svih matematičkih sadržaja što ih program propisuje za taj razred. O tim brojevima učenici bi trebali naučitisljedeće:a) da označavaju količinu predmeta, primjerice stanovnika gradova, država i sl., b) relacije među brojevima, za svaka dva broja znati reći koji je veći, koji je manji, jesu li jednaki,c) znati brojiti, pisati i čitati brojeve do milijun,d) znati dekadski sastav brojeva, od kojih se i koliko dekadskih jedinica sastoje,e) znati brojevnu i mjesnu vrijednost znamenaka kojima se pišu brojevi do milijun.S obzirom na apstraktnost tih brojeva i povećane mogućnosti mišljenja u učenika, glavnu ulogu pri upoznavanju brojevado milijun ima brojenje kao misaona djelatnost. Brojenje ne bi smjelo biti mehaničko izgovaranje brojevnih riječi bezrazumijevanja njihova značenja. Da bi se to spriječilo, izgrađivat će se svijest o tome da se ti brojevi odnose na nešto u prirodi iživotu, da označavaju količinu elemenata u skupovima.Brojevi do milijun usvajaju se sljedećim djelatnostima.
Brojenje
kao način upoznavanja brojeva provodi se brojeći na različite načine, primjerice:- brojenje od zadanog broja, unaprijed i unazad,- brojenje prelazeći u iduću dekadsku jedinicu,- brojenje po 10, 100, 1 000 od zadanog broja, također unaprijed i unazad.Tijekom brojenja korisno je ukazivati na sljedeće: kako brojimo do 1 000, na sličan način brojimo preko 1 000, primjericedo 100 000, samo što prethodno izgovaramo broj tisuća. Primjer: jedan, dva, tri...dvadeset, trideset, četrdeset...sto pedeset jedan, sto pedeset dva...sto tisuća jedan, sto tisuća dva...sto tisuća dvadeset, sto tisuća trideset...sto tisuća dvjesto, sto tisuća tristo...Budući da brojenje do milijun zahtijeva veliki misaoni napor, vrlo je dobro činiti sljedeće:- brojiti koristeći se kartončićima s dekadskim jedinicama kao što su 1 10 100 1 000 10 000 100 000 ,- koliko je moguće, brojenje povezivati uz realne situacije kao što su brojenje stanovnika gradova, automobila u prometu,turista, proizvoda i sl.,- kratkotrajna brojenja povremeno uključivati u cjelokupan rad i kasnije kad se prijeđe na računske operacije s brojevimado milijun.
Upoznavanjem odnosa
među brojevima učenici se osposobljavaju da za svaka dva broja znaju reći koji je veći, koji jemanji, odnosno jesu li jednaki. Pritom se znanje odnosa među brojevima do 1 000 i do 10 000 uspješno koristi pri upoznavanjuodnosa među brojevima do milijun. Imaju li se usporediti dva broja, učenike treba učiti da to čine razmišljajući ovako:- veći je, odnosno manji je onaj broj koji ima više, odnosno manje desettisućica, 84 537 > 74 283,- imaju li dva broja jednak broj desettisućica, veći je onaj koji ima više tisućica, 57 573 > 53 748,- imaju li dva broja jednak broj desettisućica i tisućica, veći je onaj koji ima više stotica, 53 735 < 53 948- imaju li dva broja jednak broj desettisućica, tisućica i stotica, veći je onaj koji ima više desetica, 56 385 > 56 324,- imaju li dva broja jednak broj desettisućica, tisućica, stotica i desetica, veći je onaj koji ima više jedinica, odnosno manji je onaj koji ima manje jedinica, 28 465 < 28 468.Tako se objašnjava odnos dvaju nejednakih brojeva. Međutim, kako objasniti jesu li dva broja jednaka? Odgovor je jednostavan - jednaki su ako imaju jednak broj dekadskih jedinica: stotisućica, desettisućica, tisućica, stotica, desetica i jedinica.Uspoređivanje brojeva i obrazlaganje odnosa među njima osposobljava učenike u ispravnom zaključivanju što je vrlovažan zadatak nastave matematike.Znanje
sastava brojeva
također spada u sklop znanja o brojevima do milijun jer omogućuje da se za svaki broj može rećiod kojih se i koliko dekadskih jedinica sastoji. To se znanje stječe dvojakim vježbama:a) zadani se broj rastavlja na dekadske jedinice; broj 574 589 rastavlja se na broj jedinica, desetica, stotica itd., b) od zadanih dekadskih jedinica sastavlja se broj: od 4 DT, 7 T, 9 S, 6 D i 4 J sastavlja se broj 47 964.
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
bibg1 liked this
Dragan Lukic liked this
Berina Alem liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->