P. 1
Rubezahl Duhul.muntilor Povesti.si.Legende.germane TEKKEN

Rubezahl Duhul.muntilor Povesti.si.Legende.germane TEKKEN

|Views: 90|Likes:
Published by Ciprian

More info:

Published by: Ciprian on Jul 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2012

pdf

text

original

__

Istorisite

POVE$TI

$1 LEGENDE
de

GERMANE
EUGEN

Xtlt
FRUNZA

Tn romane",te de

R. MUNCHGESANG

ROBEZAHL DUHUL MUNTILOR

IIustrajiile ELENA

de

CHINSCHI

DUHUL MUNTILOR
POVE$TI $1 LEGENDE GERMANE

1storisite de
R. MUNCHGESANG

In romdneste de EUGEN FRUNZA

EDITURA

ION CREANGA 1970

CUM SPIRITUL MUNTELUI FACE CUNO~TINTA CU OAMENII

Trecusero ani eu miile, de cind prea puternieul stdpin, Duhul muntilor, eel care rnai tirziu avea sa fie poredit Riibezahl, i~i qospodorecr subpcrnintul impreunc eu spiridusii sdi. Dar, intr-o zi, ii ccsunc sa rnai iasa din adine, sa se rasfeje la soare si la scoporul stelelor si in lirnpezirnea vazduhului de sus, Izbind ndprcrsnic in poarta de desubt, el 0 seoase din titini si se porneni intre niste munti uricrsi. Aeolo era impdrdticr lui pdmintermo. Privelisteo insd nu-i plccu deloe Pe ereste si povimisuri se grarnadise zapada in straturi groase, ~i totul oroto lipsit de viala, tccut, inegurat Atunei, ridicindu-se poruneitor, el dcdu 5

glas mare ~i neinjeles de nimeni fOra. door de duhurile stdpinirii sale: - Hei, vintule ! Sufld-tot, vin ' de mature zapada ! - Inca vin! se auzi un glas departe, hat departe, ce venea pored din vetrele de foc ale Africii. $i, iute ca qindul, suflind si vijimd de zor. vintul se infali~a la datorie ~i se puse pe treobo urieseste, sa vezi si sa nu crezi. Ba era ici, ba colea, ba risipea norii intunecaji, ba spulbera ~i topea zapada de pe creste, rostumtnd vedre mari cu crpd, umplind riuri si piraie. lar unde nu erau, Ie cdcctutc pe loc si Ie pornea la vale hohotind. Privea cum codecu apele inspumate rostogolindu-se, urlind, clocotind, si ordtcr bucuros cctre culmile deszcrpezite ca sa Ie vcdo ~i batrinul Duh al muntilor, Doar in vale, prin coc1auri, lasa cite un petec necurdtcrt ca nu cumva sa-i supere pe spiridusii din odinc, Multumit de osc trecrbd, Duhul munjilor i~i roti ochii peste impordticr lui intineritd, cu pddun intinse ~i pcjisti verzi, cind deodcttd, zori cu mirare niste fiinte ciudate, necunoscute lui. Erau oameni. !nainte vreme nici nu pomenise asemenea fapturi! Isi intemeiasera tirguri, orcrse, sate ~i lucrau la cimp folosindu-se de vite ~i unelte, Duhul muntilor, mdsurindu-I din ochi, voi sd-i cunoescc pe ocesti procrspeti supusi ai meriei sale. De aceea lud chip omenesc ~ise amesteca printre ei,

*
Intr-o buno zi, un flacau voinic ~i chipes se infali~a inaintea celui mai cuprins laran din Herrnsdorf, intrebindu-I deed n-are nevoie de argat. - Trecrbd ar fi berechet, facu laranul. ca doar e primavcro. Poti sa te si apuci de lucru. - Si simbria? Cit pldtesti ? intrebd, prefdcut, Rubezchl, lunqindu-si gitul ca ~i cum banii I-ar ispiti grozav. - Ei, mai vorbim no;' rdspunse laranul. !ntii sa vad cite parale faci. Duhul muntilor se invoi si se crpuco de treobc. Lucra din zori pind-n noapte, cit in oqrodo cit pe ogor, iar jaranul sta 6

si privea si zimbea bucuros. lntr-un rind, nevostd-so ii vorbi a muslrare: - Ascultn, omule, nu se cade sa lenevesti diminerrtcr in pal si sa nu Ie mai atingi de nimic nici in surd, nici in grajd, nicdieri. - Dar ce, am cdpicrt ? rdspunse acesla. Sa mo spelesc muncind cind zdrahonul asia Iucreczc cit zece? Las' cd-mi fac eu Iraiul Irai ! Am sa pelrec boereste. Vorbi ~i se duse locmai in ali sal, la Hirschberg sau aiurea, unde i~igasi tovordsi de pahar. ~·apoi, tine-te, bade! Ce de-er chiolhanuri, ce mai joc de corti ! Acolo i~i irosea veacul. Ior cind Rubezohl ii aminlea de simbrie, numai ce i-o inlorcea: - Pdi, n-cu inlral zilele in sac, boiete l Sau ii vorbea in doi peri: - Uile ca azi nu am chef sa·mi caul in punqn. In cele din urmc \6:ranul ajunse sa nu se mai Irezeasca din belie. Se lega de oameni, Ie ccuto pricind, facea lara· boi, incit lumea cumsecade incepu sa se fereasca din drumullui. Pina ce Rubezohl Ii spuse intr-o diminecrto : - Bade, pldteste-mi simbria, cc eu unul imi caul alia slujlxr ! - Zau? se facu foc bejivul. Sa·mi slai aici pino-n primervara cenkrltd, la soroc ! IIi arde de duco locmai cind e munca mai grea? Trintorule! Stiu ca ti-er prii l - Cit priveste sorocul nu ne-nm inteles in nici un fel! Ii aminti Riibezahl. Pol sa plec cind imi place. - Nici cu simbria nu ne-am injeles! rosti jaranul apcsot ca si cum dreplalea ar Ii fosl de parlea lui. Nu ramii, nu-ti dau nici 0 letccriel ~i Hiibezchl plecd, Taranul slobozi in urmo lui multo vorbd grea, bombdnind cileva zile la rind. Dar, cind vdzu cc ali argal nu gase~le ~i ca, lenevind, n-or ajunge decit la

7

scrpo de lemn, se cpuco iordsi de lucru sculindu-se cu noaptea in cap. lspriivise in vecii vecilor cu boeria. Riibezahl nimeri la un all jaran, tot chiabur, dar zgircit de-si minca de sub unghii. - Deh, os avea trebuintd de un cioban la 0;' spuse acesta, insa unul vrednic si silitor, care cunoaste meseria de-a fir a par. Pentru ca eu. ca sa stii, pkrtesc 'simbrie grasa, nu mo joc. - Cit anume? intrelxr Riibezah!. - Cit ? .. Afla ca pkrtesc mai mull ca oricine; dau peste puterile mele, chiar deed soar gasi unii sa me faca nechibzuit si mind sparta. Pkrtesc 0 avere intrecrqo pentru 0 treb~oara, colea, de copi!. Dupe ce trece anul jumdtote capeji coscoqeo guldenul *), mindru ~i nevctcmct l - Si, pine mi-l dai, eu din ce trrriesc ? facu Riibezahl,
curios.

*

- Pai de, crscr sinteti voi, a~tia! zise scirtcmul, pufnind. Numai la bordchcm va e gindu!. Cit de stdpin, ce va peso dcrcd-sipierde si bruma de avut ! In sfirsit, sa n-ai qrijd, Nu s-a pomenit inca om in slujba mea sa rornite neindestulat. A~a ca s-or gasi si pentru tine niscai bunat6:J;, iar lucrul cemai! - tihnd ,?i odihnd in fiecare zi. Riibezahl porni de indata la trecdxr, mind turma de oi in munti, unde 0 lasa in voie sa se prdseoscc, sa creoscc. Ior in ast timp dinsul i~i tot plimbd privirea peste oameni, unii culeqdtori de radacini, aljii plugari, unii tirgoveji, aljii cersetori. Trai bun insa nu i-a fost dat sa afle cu stdpinu-sdu. Ba era chiar foarte nemuljumit. Unde tihna, unde bunrrtdtile fagaduite? Scirtorrul nu-i dddecr nimica de mincat. Zicea cc aerul tare al munjilor ar fi cea mai buno merinde, iar cind, la stdruintcr nevesti-si, dupe vaiete ~i suduieli, se hotiira totusi sa scootc niscai bucate, apoi avea grija sa nu aleaga decit putregaiuri ~i mucegai. Astlel Riibezahl, implinindu-se anul 8

[umdtote si neputind sa mai rabde peste soroc, i~i ceru simbria cuvenitd, un galben intreg si nevctcmot. Chiaburul fagadui sa-i pldteosco a doua zi, Dar ce credeli ca facu? Prmse, pe Iuris. un berbec din turma lui si il ascunse prin vecini, Apoi il invinui pe Hubezcthlca n-a grijit de turmc, ca din pricina lui s-a pierdut cel mai scump berbec din cili avea. Fiind insa el. scirtonul, bun la suflet - lucru stiut ~i rdsstiut - nu se indura sd-l cduco pe un cioban tindalau inaintea judecdtorului ca sa infunde puscorio, 0 scr-si acopere paguba din simbrie si alit. Ior Rubezohl sa se apuce iara~i de tredbd. Acesta, insd, nu avea poftc sa mai stea. Plecc si i~i vozu de drum, incit chiaburul cel zgircit trebui srr-sincdmeosco alt cioban. Cu asta dodu in pcqulxr odevdroto. Cdci turma, care pind atunci crescuse atit de frumos, se imputinrr vazind cu ochii, unele oi pierind din cdzoturd, unele ratacindu-se, iar celelalte, sldbite la trup, dind !ina procstc si sorccc. De altminteri ciobanul cel nou era si iute la minie si virtos la pumn si, cind nu-si primea fruptul lo vreme, gata, sorecr sa-l bcto pe strrpin. Unde mai pui ca la tot pasul se linea de furtisoquri ~i inseldciuni. Astlel scirtcnul, dind de mare of si greu, se cai amarnic pentru purtarea lui viclecmo fala de Rubezcrhl, purtare ce se intoarse impotrtvd-i. Ba il ~i cauta multo vreme, intrebind peste tot. Umbla sa-i fagaduiasca un trai mai acatarii si sc-I reoduco in slujba lui. Dar Rubezahl nicoieri.

*
Duhul muntilor poposi la Hirschberg, unde [udecctorul toemai ducea lipsd de un secretar. In slujba asta voia sa intre Riibezahl. Se prefrrcu deci intr-un copilandru skibut, saracccios, supus in purtcn si cam slabit de foame, infali~indu-se astlel inaintea domnului [udecdtor ~i rugindu-l sa-I numeoscd secretar, ca nu cere mare lucru in schimb. Acesta il mdsurd mai intii cu niste ochi vicleni, apoi intrebfr rdstit :

9

- Te prieepi la scris? lar cind Riibezahl raspunse ea se prieepe, judecotorul porunci : - Atunei preqrrteste-te, am sa-Ii dietez! Ii arata pupitrul, hirtia, penele de seris ~i pomi sa-i dieteze, mai intii rar, apoi mai repede, mereu mai repede, pina nu-i mai las6 pic de ragaz_ Nimeni, afara de Duhul muntilor, n-cr fi putut sa urmcrecscc asemenea iuteokr a vorbei si pe deasupra sa mai ~i serie atit de frumos, In sfirsit, judecdtorul se opri din dietare, opuco hirticr, rostumo peste ea 0 nisipelnitd urirrsu. Zburd apoi nisipul eu un bobimae ~i eercetc serisul prin oehelarii sai eu rornrr de os. - Zuqrdveold ieftind ! pufni el. La judecdtorie nu e nevoie de serisuri limpezi ea de scolor fruntos, N-are nieiun rast sa ealigrafiezi ea totul sa fie cite] si pe inteleaul orieui. Hai, rade porcdrio asta! Si [udecdtorul Ii dddu un cutit. RiibezahL vazind ea omul nu qlumeste, rase, eu dibdcie, rind eu rind. Bctrinul luc foaia ~i, tinind-o in dreptul luminii, faeu din cap multumit. Insecmnc ea baiatul treeuse eu bine hopul si putea sa intre in slujba ee-o rivnea. Minearea ~i leafa nu erau proaste, insa luerul ee avea de faeut i se poru ciudat. lntr-o zi, bctrinul ii intinse 0 polite de sopte mii galbeni si rosti : . - Suma e qresit scrisd. Trebuie sa fie, de fapt, douo mii. A~a ea sterqe scrptele ~i fa doi. Astlel de schimbdri Ii eerea nu 0 data. Sau Ii punea In faja un testament: - Mostenitorul e treeut, din qresecrlc, Eberlin. Trebuie inlocuit eu Matthias. Hai, repede! Si, vezi, sa nu se cunorrscd nimie. - Pdi, asta-i inseldciune, domnule! se impotrivi Riibezahl. Eu unul nu md prind la potloqorii. - Insekrciune ? Potloqdrii ? Vasaziea nu vrei sd-mi implinesti poruneile? il repezi [udecdtorul minios, 10

- Ba, implinesc once, numai sa fie lucru cinstit, rrispunse micul secretar. Cu sorkrtcrmo nu ma impac de fel. - Zau ? Io te uita, neisprdvitul l Las' ca-Ii arat eu cum trebuie sa te porji! Hei, polijai ! Polijaiul se arata numaidecit. - Icr-lpe baieja~ si du-l repede la zdup! striga [udecritorul. Se jine de smecherii si inseldciuni. Riibezahl fu luat pe sus ~i aruncat in temnito intunecoosc. Acolo judecdtorul eel nedrept l-or fi tinut inchis pind la ziua cea de apoi ca intr-un cosciuq de picrtro si de zid. Insd Duhul muntilor se strecurrr binisor prin gaura cheii si iesi fara multo osteneclc, Iudecotorul i~i gasi apoi alt secretar, care il asculta orbeste in toate. Nu se sfia de nimic, de nici 0 faradelege si inselo pe capete, ca 9i cind ar fi facut lucrul cel mai cinstit. Nu cnuto decit sa intre in voia stdplnului, sa-l sature de bani. ::;;i, stfel. se bucura de increderea lui deplind, Dar, ce mutrd a fOcu judecdtorul intr-o zi cind, inters dintr-o calatorie, i9i gasi lada de bani sparta si qolitd pina la ultima lejcaie! Secretarul 0 stersese impreund cu tot avutul stdpinului sau, agonisit prin siluire ~i jaf. [udecdtorul mai ca turbo de necaz si trimise 0 poterd calare sa-l prindd pe nelegiuit. ::;;ipotercrsii se raspindira prin munti, cdutindu-l. Dar, 0 furtund grozovd, abatindu-se asupra lor, Ie inchise vederea si ii jinu in loc zile in sir, incit pina la urmd, nemcdstiind incotro, hotmira sa se dea batuli.

~) Moneda veche germans.

DE UNDE SE TRAGE NUMELE DE RUBEZAHL Multd vreme Riibezahl statu linistit, coer 11 cam pierise pofta sa aiba de-a face cu ocrnenii. Se linea departe de ei ~i doar ii privea curios. Intr-o zi, se hodinea in qrddino lui, in eel mai salbatic tarim al muntilor, unde nu robdc nicicum sa ealee pieior de strdin, Tdcut, nemiscot ca 0 stone de pictrc, cu care de altfel cam semcmo la chip, dormea in tihnc si viso, Zortse el si pind atunci, de multe ori, un cird de fete ~agalnice urcind pina in preajma scrkrsului scu si. pe vreme bunc, hoinorind prin codru, pe poteci, jucindu-se si eoborind apoi in vale 0 data eu asfinjitul soarelui. Le vczuse ce-i drept, dar nu Ie bagase in seornd. Acu' iata ca venire din nou. sprinjare, iar dinsul reeu12

noscu insfirsit cine anume ii tulburc somnul. Witgar, fiica regelui Otwin, i~i facuse obiceiul sa cutreiere munjii impreunc cu soajele ei de jocrcd. Dorea sa cunocsco acele imprejurimi si sa-"i petreaca timpu] zburdind, Acuma insa cirdul cel vesel dddu de un loc inca nestiut si nebonuit. Un izvor i'ii reverser de sus apele inspumcrte inchipuind jos, pina a nu-si urma drumul spre adincurile vaii, un bazin frumos 'ii limpede, strdjuit de stinci. Iur imprejurul bazinului cresten iorbo deoso 'ii nici !lorile de munte nu !ipseau. Chicotind, fetele alergara spre locul acela imbietor si prinserrr a se scdldrr, stropindu-se cu apa >:<i desfdtindu-se in fel si chip. Duhul muntilor nu se supcrrd de novcdo lor, ba ii si plccu sa priveoscd zimbitor asemenea jocrccrde copii zburdalnici. Dar mai ales fiica regelui il vraji cu farmecul ei neasemuil. o pcrtimo fierbinte il cuprinse de indcrto, incit hotori sa 0 rrrpecsco >:<i 0 duco in impmalia sa. In ziua aceea insa sa nu-i veni la indeminc s-o faca ; de aceea, romose nemisccrt, Icsind fetele sa se zbenguie in voie pind ce, soturindu-se de atita joe, pornird la vale spre ccrsd, Witgar ,?i soajele ei, indrcrqind meleagul acela tainic si primitor, mai venire si intr-cdtc zi. Dar, pas de mai recunooste ceva! Totul era schimbrrt. In locul stincilor aspre vozuro niste pereti inalji de mormuro trandafirie, lucrctc cu osebit mestesuq, ce se impreunau in vozduhul ca 0 bolter de templu ; in locul ierbii dimprejur rosarisera divane scumpe. cu spdtore de aur vclunt. iar bazinul se schimbase >:<i ca prin minune. Aburi jucau strdvezii pe el faja-i lirnpede, imbrobonctc. semn ca se ndscuse aici un izvor cald, dintre acelea pe care oamenii Ie pretuiesc atit de mull. Un asemenea loc de scoldc, vrdjit si imbietor, Witgar inca nu vazuse pina atunci si, dupu ce-si olunqd prima uimire, fara a mai chibzui cine si cum schimbase totul, pofti sa faca o baie de zile mari. Cobori, deci, chicotind in apa [oosc, dar numai ce atinse cu talpa nisipul argintat, se 'ii pierdu din ochii ingroziji ai prietenelor, ca ,?i cum 0 putere subp6:minteono ar fi tras-o, Iulqerdtor, in adinc. Apa se invirteji, apoi 13

se linisti iar ~i bozinul, cu ispitele lui viclene, se arata din nou pcsnic ~i nevinovat. Bilidrut. cea mai draga dintre soalele printesei, nu statu mult pe ginduri ~i se repezi in apa dupe ea. ca s-o prindd cumva de cdmosd, de par. s-o scape sau sa moore impreund. Dar apa se dovedi acum tare blindd, Nici mcccr vreo bulbocnc cit de mica. nici un virtej care sa te socrbc in jos. Pine si un prune ar Ii putut trece prin ea nevotcmct. Atunci. prietenelor nu ·le mai rcmose alta de lacut. decit sa verse lacrimi amare ~i sa fuqd, intr-un suflet. la regele Otwin, spre a-i imparta~i trista veste. Inspdimintot de cele auzite. totcl goni colore in munti. cu slujitori inormuti dupd el, cerind sa i se arate locul unde pierise lata. Dar iata ca templul de mormuro dispdruse intre limp lookrltc cu divanele de basm. Stincile aspre vegheau iara~i jur imprejur, izvorul se revorsc de sus. spumegind ~i umplind bozinul, iarba cresteo ca la inceput. cum creste ~i ozi, stropitn cu flori de munte. Cit despre printesd, nici baremi 0 fundulitd sau un siret de pcntof, nimic. $i astfel tctcd ei se intoarse ccosc mihnit, cutremurot, fara sd-i fi dat de urrnc.

*
Cind Witgar se desteptd din spaima ei grozava. iata ca se pomeni intr-un castel cum nici in vis n-a visat. Ce sa mai vorbim de palatul tatalui ei! Pored era un bordeios pe linga minunea de aid. cu odcn morete, strdlucitocrre, intrecindu-se una pe alta in comori ~i frurnuseti. Unde, in ce parte a lumii s-au mai vcaut asemenea stilpi inclti, inchipuiti din nestemate mari cit pumnul si mcicstru slefuitor ? Care om. fie ~i putred de bogat. ar fi putut sa ridice asemenea inccperi taiate cu cristalul dintr-un singur bulqdre urios de onix, de smarald sau rubin? Ce mester, in slujba cdrui neam regesc. ar fi sadit 0 gradina a desfctcrilor cu flori atit de mari incit cele obisnuite sa para biete stirpituri, cu arbori alit de semeti si putemici incit ziceai ca poortc in ei, invinqrrtoore, cremenea sulelor de veacuri? Ce mind de artist va Ii lucrat vree14

data asemenea rochii usoare ea vozduhul. din broearduri de aur ~i argint, eu broderii de perle ~i diamant, care toate Ii erau menite ei, frumoasei Witgar? $i cine mai gatise asemenea rnosc, eu tacim de aur scinteietor. intr-o sufragerie fiira seaman, zugravita eu eel mai inalt mestesuq ? Oriunde se uitct, Witgar nu vedea decit minundtii, Putea sa pipdie once, sa guste, sa se infrupte, totul era nemaipomenit de bun si de frumos. Doar un lueru eiudat: nici 0 vietate in tot easielu!. Afara nu biziia nici 0 olbinc, nu juea nici un fluture, n-auzeai pasdre eiripind. Si niei 0 slujnicd nu venea s-o intrebe de porunci, niei un gradinar eu stropitoare ~i foorfecu nu trebdluio printre flori. Peste tot domnea 0 liniste de cimitir. Dupe ee privi lung in jurul ei, Witgar se a~eza la masa incerrcotd eu bunataji, minco pe saturate, apoi se intinse in patul eu ostemut de mdtcsc, moale ~i adine. Dimineaja, trezindu-se din somn, gasi 0 baie mmunotd si gustarea pregatita eu mult diehis. Insa nimeni nu se arata ea sa-i aseulte baremi multumitcr pentru grija ee-i purta. Abia mai tirziu, pe cind se plimba prin castel ccutind o-si deslusi vraja ~i rostul lui aseuns, vozu un domn chipes, eurtenitor ea un prmt care, plecindu-se adine, rosti aeeste vorbe subliri: - Eu sint stdpinul muntilor, printesd. $i toate cite se afla aiei, ale mele sint, preeum ~i ovutiile ~i tainele subpcmintului. Am si slujitori multi, vredniei si destepti, lar eu unul m-os inehina, prea nobile printesd, ~i sluqd li-a~ fi, daea te-ai hotdri sa te p.iirili eu mine. IIi las vreme sa te mai ginde~ti, iar intre timp ostept poruneile dumitale. Vasaziea ~a! Prinjul era Duhul rnuntilor, despre care Witgar auzise destule pina atunei. EI 0 rdpise, el ~i nimeni altul! lar dinsa, eu tocto strclucireo din jur, se afla de fapt la eheremul lui, inchisd ~i nevolnicd. Trebuia deei sa se prefaea ~i sa joaee un joe primejdios. Ii multumi eu vorbe la fel de subtiri pentru einstea de a-I fi cunoscut, pentru pkrcuta gazduire, laudind castelul eu oddile lui de mare pret, 15

ca si gustul lin al stcpinului. Acesta ii mai arata unc-cdto, pe urmc, simtind ca Witgar vrea sa rcrnind sinqurd, lu alit de cuviincios incit se retrase indotd din laja ei. Prinjesa i9i mai roti 0 data ochii prin costel, cerceto odrrile la rind, mai privi cite un tablou, cite 0 statuie, sta· ruind miroto asupra lor, apoi insa, ostenito de alita strdlueire 9i lux, dadu in plictiseokr. Atunci, Duhul muntilor, pe care lata pulea scr-lcherne de oriunde si oricind, se inlaji9a pe loc 9i 0 intrebd ce dorintd are. - Mor de plictiseold. rdspunse ea plinqind, A9 vrea sa rna joe cu soajele mele. - Se lace, se lace numaidecit! lagadui Duhul munjilor. Plecd 9i se intoarse repede, aducind un C09plin cu slecle 9i 0 vergea. - Prea ginga9a printesd, vorbi el, n-ed decit sa atingi cu vargu\a una din slecle si sa chemi pe nume fiinja care vrei sa-Ii tina de urit. Astlel se va implini dorinto dumitale. Treaba asta Ii pldcu printesei. Lud vorqutcr 9i atinse prima sfeckr ce-i cdzu sub ochi, rostind in ocekrsi timp .Bilidrut", adica numele celei mai dragi dintre socrtele ei. $i, intr-adevar, Bilidrut rasari ca din pcmint, zimbitoare. Vazind ce bine ii merge vraja, Witgar mai incerco iar 9i iar, striqindu-si pe rind prietenele pina se odunc intregul cird. Acum, implinindu-i-se donnto, se lasa rizind in voia jocului 9i a veseliei. Dar bucuria nu avea sa jina prea mult. Dupd citeva saptomini. Witgar i9i vozu prietenele sldbind, pierzindu-si vlaga, topite, uritite, blegi. Intr-o dimmeotd se sperie de-a binelea: Bilidrut, scumpa ei Bilidrut, abia semailirapepicioare.cu obrajIi ofiliti, cu ochii stinsi, urdurosi. Tot a9a 9i celelalte fete. Ajunsesera niste fiinte de cosmor, jalnice, umbre ale frumusejii de odiniocrrd, stoarse de lumina, de sanatate, fara nici un chef de viaja. lnqrozito, Witgar chemo pe Duhul muntilor 9i il mustrc amar pentru starea in care se gaseau prietenele ei. - lertare, incrltcrstapina! rospunse acesta umilit. Dar lucrurile se intimpld dupd anume legi firesti, Socrtele dumitale 16

n-au fosl Iii nu sint dedi sfeele. De aeeea soarta li-e ea Iii'a eelorlalle verdejuri care se ofilese Iii mor. Alinge-Ie eu vorguja Iii vei vedea ea se intore la infajiliarea lor odevcrotd, Prinlesa faeu inloemai si se pomeni eu 0 gramajoara de slecle'veslede inainlea ei: - Alunei la-mi rosl de aile slecle! porunei Wilgar. Duhul munjilor iesi numcndecit, dar, dupd diva limp, se inloarse Iii ii spuse mihnit cd loale sleclele din lume arala la leI de rou Iiicc; dcco Wilgar le-ar alinge eu vdrqutc n-ar iesi din ele dedi bdtrine nepulincioase, oloage Iii bolnave. - Dar las' ea stiu eu un leae, adauga el. Am sa preqdlese un ogor mare si am so-l semrm cu sfeclrr. Si, cind vor iesi sleclele, poji sa Ie vrdjesti dupe polta inimii. Pine crtunci, ce-i drept, se cere putind robdore. Astlel printescr Irebui sa ostepte Iii sa rabde pind la implinirea sorocului, iar Iraiul in easlel era din eale afara de plietieos. Uneori se ingrozea de otito sinqurcitcte. Alleori auzea cite un fosnet prin tufisuri, pe dupo spdtcrele seaunelor. sub covoare ori loemai sus, in tavan. Si, cind se uila tintd intr-ccolo, ii zoreo pe spiridusi, niste pitiei uriti Ioc dar foarte sprinteni, care se zgiiau la ea prosteste, eu oehii holbaji, sterqind-o apoi jute ea puricii, Duhul muntilor venea deseori sc-i lina tovdrosie si ii vorbea mulle si de loate. Arala de obicei, tindr si prieienos. Dar in aile ddti Wilgar il vedea pored loarte bdtrin, aprig, neindurotor si in sinea ei cresteo mare, mare de lot, veehiul dor de cosc. Unde mai pui ca era loqodito cu tinorul duee de Ralibor, iar inima ii ddden ghes sa se eunune eu el. Acu, iriteleqind lata ea Duhul muntilor, n-avea s-o lase din miini de buno voie, se gindi la un viclesuq prin eare sa pootd scope.' Dar mai lesne era sa qindesti, dedi sa faei. Toata nddejdea si-c punea in sfeclele ee aveau sa rosorc ",i se tot framinter,in sinea ei, eum sc-I pocdlecscd pe stopinul ee-i pdzeo eolivia de aur. In eele din urmo ogorul rodi Iii Duhul muntilor ii aduse in graba un eo", plin eu slecle noi. Alunei Wil17

gar se opucc iute de vrajit si cea dintii laptura ce 0 scoase la lumina lu 0 olbinutc. Aceasta se arata istecrtcrsi crscultctoare, incit lata putu sa·i incredinteze 0 solie. - Zbooru, drcrqcr olbinutd, spuse ea, ccruto-l pe ducele de Ratibor si zumzrrie-ila ureche co Witgar se mai aHa in viala, dar Duhul muntilor 0 line subt paza lui. Albina invala vorbele pe de rost si porni cu ncrdejde la drum. Dar, cum se ridtco in vozduh grabita si zelocrsd, cum veni 0 rindunicd si o inqhiti pe loc! Witgar mai vroji, inso, 0 alta laptura, dcsccdind-o cu temei. Era un qreierus, Fata ii qrcri, spre jinere de minte: - Greierus sprintenus, sari de graba ~i ccruto-l pe ducele de Ratibor ! Tiriie-ila ureche ca Witgar se mal aHa in viala si ca csteoptc izbdvire, ccci Duhul muntilor 0 line subt paza lui. Greierul, inimos si cu credinto, ar fi dus deqrcrbd solia incredintotd, dar numai ce salta de citeva ori ca se si pomeni cu 0 borzo nenqrd, care il inqhiti. Witgar olta din adinc ~i mai incerco 0 data cu 0 cotofonc. Pcrsoreo invaja totul loarte user. Stier vorbele ca pe opd si nu mai rdminen decit sa Ie spund cui trebuie. Zburc deci 0 bucctc, repetind mereu solia, ca nu cumva sa uite vreun cuvint. Dar, cind se lasa intr-un copac si, mdsurind depdrtorile. chibzui incotro sa apuce, iata ca ndvdli crsupro-i un jder negru si iute ca Iulqerul, care dcdu s-o inhale. Cotokmc pierdu citeva pene, totusi scdpd din ghiarele lui. Apoi se repezi dupe ea un uliu negru. Acesta ii mai smulse citeva pene, totusi, cu chiu cu vai, pasCirea scrrpo si de crstcdctc, ajungind in cele din urmo. jumulitd ~i qokrsrr, pind la ducatul Ratibor. Ducele Hartmut cdzuse intr-o mare tristete de cind nu mai stic nimic de Witgar. Zilnic se ducea in p6durea cea verde si rdcorocsc, jeluindu-se arborilor. Astfel. sezind intr-o zi sub un stejar lalnic, auzi ccr-ivorbsste cineva de sus, in grai omenesc: 18

- Duce de Ratibor, logodnica ta mai traie9te 9i iji trimite dulci urori 9i te roaga s-o scapi, cdci Duhul muntilor 0 jine inchisa in casa lui! Ai, ce mai glas I Ducele ji9ni vesel in sus 9i il cdutcr din ochi pe crainicul lericitei soli;' Cind colo, nu zori decit 0 biotd cotofcnc. - Mai spune, mai vorbeste-mi, posdre istecrtd, spune unde 9i cum s-o scap! Dar cotofono tot cotofonc. Sa nu-i ceri mai mull decit pocrte. Mai turui de citeva ori cele invdtcrte pe de rost 9i atit Totusi, ducele se simti Iericit chiar si cu putmul ce-I oflcse. Voios si plin de nddejde, porni inapoi spre casa pentru a chibzui ce are de lacut Intre timp insa, Duhul muntilor, pierzindu-si rabdarea, ii ceru prinjesei sc-i raspunda da ori ba, sa se hotorcsce pina kr-un anume soroc. Venise vremea, spunea el, ca dinsa sa se lepede in sfirsit de ginduri prostesti, coci trebuia sa fie a lui intreoqc, Atunci Witgar, vozindu-se la mare strimtoare si nestiind ce 9i cum, coutc sd-l indepdrteze baremi de linqo ea, sa-i dea ceva de lucru. $i cum allceva nu-i veni in gind, il trimise sa numere sleclele de pe oqor, Cico voia sa afle cite dorinji putea sd-si mai implineoscd. Duhul muntilor se opucd repede de numcrot, trecrbo cmevoiooso care cerea mull timp, cdci sleclele nu stotecu insircrte in rinduri drepte ca soldcrtii, ci crescuserd 9i mai des si mai rar, duper cum nimerise saminja in pdmint. Se putea lesne intimpla fie sa scapi din vedere cite una, fie sa 0 numeri de douo ori. $i, pe cind Duhul muntilor tot socotea incrincenat. Witgar i9i imbraca vesmintele pe care Ie purtase in ziua rrrpiru, apoi alese 0 sfecld 9i 0 prefdcu intr-un bidiviu locos. lncdlecc si, strrrbdtind gradina Iermecotd, 0 lud, val virtej, cdtre casele din vale. Intr-acestea Duhul muntilor isprdvi de numorcrt si veni sa-i spunri prinjesei cite slecle sint pe ogor, odico douczeci si sese de mii cinci sute patruzeci si douo in cap, nici mai multe nici mai putine, caci Ie numcrose in trei rinduri pe cites 19

toate. Dar. ccutind-o pe Witgar ca sd-i dea rrrspunsul si dobindit de el cu atita trudrr, intelese de indoto ca pcrsorecr zburase din eolivie. Urmele orrrtuu ca totul se scrvirsiae in mare qrobd, Atunei 0 minie qrozovo se aprinse in pieptul lui. I~i lepddd pe loe inlaji~area pe care si-o luase de drogul copilei, se salta in sus. urios, ea 0 stcmd miscdtoore eu chipul hid. rotindu-si ochii peste intreaga impdrdtie. Si, intr-cdevor, 0 zdri gonind ea vintul laptura viclecmo ~i rea care. in loe so-i poarte recunostintd, urnbla so-l insele. sc-I ducn de nas ... pe cine? pe insusi marele stdpin al subpomintului! lata ca se si apropie de hotar si, de dincolo, alearga s-o intimpine un altul, pe semne dueele acela de Ratibor la care se gindea intr-una. Dar voia ei n-are sa se impltneosco. nu! Tulburat din eale oford. el prinse din vozduh niste nori amestecindu-i si, stirnind un fulger uciqos, iI orunco asupra printesei toemai cind aeeasta atinse hotarul visat. Witgar cczu numoidecit. dar nu de troznet, cdci troznetul nimerise alaturi intr-un eopae. ei din prieina ealului care se prefrrcu iara~i in eeea ee lusese la inceput. odico intr-o steele. Ior tindrul duee sosi toemai la timp ea sd-si prindd logodnica in brote ~i astlel Witgar se inlali~a. mintuitd, la palatul regese. Vazind ea n-o fost chip sa se rrrzbune pe lrumoasa prinlesa. Duhul muntilor se intoarse cu turbare asupra propriului sdu castel. pe care il ddrimc ~i il scufundcr in adine. Ior dinsul se mutn [os, in imparajia de desubt, ~i multo vreme nu se mai arata printre oameni. Vorba insa cum ea Duhul munjilor lusese paealit de 0 copikr destenptd, se rrrspindi ~i merse din gura in qurd, incit lumecr, ea sa-~i rida de el, iI porecli Rubenzohler, adiea "Numara sfecle", Si, de-cci, porecla s-a seurtat in Riibezahl *).

OJ In limba germana

Riibe

Inseamna sfecla, iar zlihlen

Insearnna a numara,

a soootl

RUBEZAHLRASPLA TE$TE CINSTEA Abia intr-un tirziu Riibezahl se sui in impcrdti« lui de sus, dar nicidecum de dorul oamenilor, cerci pe ccestia nu mai putea sa-i sufere ~i chiar isi verso uneori necazul asupra lor. Nu voia decit so-si mai schimbe locul si sa stea singur singurel. Ba ici, ba colea, drumetii dcdecu de cite 0 nopasta pe care dinsul 0 noscocecr din rrrzbuncre si ndduf, A~a, de pildo, se bucura cite unul zcmnd 0 potecc lorqd, imbietoare, mai mare dragul sa treci munjii pe ea. Dar pe cind omul, krsindu-se in voia drumului, fluiera un cintec sprinJar, iata ca se casco sub ochii lui 0 prcipcstie cumplitd. Din dreapta, din stinga, din spate il impresurau stinci provolotice, $i drumetul, inqrozit. trebuia sa se cajere ceasuri lunqi, cu 21

trudc si sudoare, pind sa dea de un drum cdevcrct. Corula~ilor care treceau cu carele prin munti, Hiibezohl Ie juca osebite renghiuri. Bo oprea caii pe drum neted ~i intins, de stotecu ca bcrtuti in cuie ~i multo vreme nu era chip sd-i urnesti din loc; ba rostumo in lala lor cite un pietroi urics. care porcd-si ridea de bietii oameni cind se coznecu sa-I mute cumva si so-si urmeze calea. Unii baremi, mai slabi de inger, mureou inqroziti de urletul cumplit al fiarelor ce pcrea sa cede. asupra lor sau de niscai hohote drdcesti, rostogolite ca din gura iadului, ~i despre care nu stini din ce parte yin. Dar cei mai multi se alegeau numai cu spaima si, trecind hopul, rideau de potonnle lor ca si de toanele lui Rubezohl. Cdci Duhul muntilor era de lapt blind, prietenos si nu 0 data se intimpla sd-i ajute la greu. lar minia nu-I apuca decit atunci cind oamenii se purtau ca miseii lala cu bunctoteo lui. Odctc, la Schmiedeberg, se rcrspindi ciuma printre vite ~i bietul Veit, laran harnic si gospodar, coruicr ii pieriserd toate vitele din grajd, se trezi, peste noapte, scree lipit pomlntului. Unde mai pui ca avea si un vecin harlagos care il pirise la [udecdtor si acesta se rosti de partea vecinului, incit, sormonul Veit, dupd ce co-si pierduse avutul aproape tot, trebui sa pldteoscd ~i cheltuielile de judecata. Astlel, sta omul omcrtt linga nevcrstc-scr,inconjurat de 0 droaie de copii, lara un petec de ogor sau imos, fara muncc, lara ci~tig. Negre zile porecu sa-I ostepte si 0 gramada de ginduri Ii umblau prin cap, ce sa frrcd, ce sa dreaga pentru a scdpo de nevoi. ~i, tot chibzuind cso, deodoto botu cu pumnul in mosc si rosti: - Femeie, ada surtucul eel bun ca vreau sa ma repdd la neamurile tale, peste munti, la Rochlitz. Sint oameni instdriti ~i moor ajuta. Cacii verii aceia, dupd cit bdnuiesc, nu-s tocmai rai la sufle!... ~-apoi nici nu Ie cer de pomona. Nu-mi trebuie decit un imprumut ca sa mai prind putere ~i sa ma salt din nou. 22

"Cam slaba nddejde", gindi nevcsto-sc : totusi, ii aduse surtucul ~i il ojutd la imbrdcct. $i Veit plecd, dis de dimineata, cu pasul mare ~i hotorit. peste munti, Pe la ceasul prinzului omul ajunse la cel mai cuprins dintre veri, chiaburul Heinz, Acesta tocmai sedea la mosd, mestecind fierturile ~i fripturile puse dinainte. 'BietulVeit, care nu cunoscuse asemenea mincrrri decit din auzite, simti cum Ii lasa gura apa ~i cum ii chiordie mntele mai rau ca oricind, Dar rrsteptd ca varu-sau sa inlulece Iinistit alaturi de socrto lui care il cintoreo pe musafir cu ochi tulburi ~i vrajmcrsi.Abia cind rama~ilele lura strinse de pe mcrsd ~i Heinz, tacticos, i~i sterse gura de grasime, omul nostru indrozni sa se pUnga de nenorocirea in care cozuse ~i sa-l roage pe voru-sdu de un ajutor, ca intre rude ce se alia. - Cu 0 sutn de taleri, vorbi el, as scoate-o, cumva, la copdt ~i me prind ca, peste trei ani: sa-Ii intorc banii impreuno cu dobinda obisnuitd. Atunci femeia, care intre timp iesise in bucdtdrie, crapa repede user. i~i arata capul zbirlit si croncdni ca 0 ciocrrd : - Sa nu te lasi dus cu yorba, Heinz! Nu avem bani de imprumutat ! . Acestea zise, trinti usa, trosc ! Duper aceea slobozi ~i Heinz rospunsul : - Sa dau cu imprumut ? Fereosco sfintul! Unde a~ ajunge deed i-a~ ridica de subsuori pe toti flusturcrticii care i~i irosesc averea! Flusturcrtici am zis, da, da ! Adica sa-i ajut cu banii mei ca s-o ia de la ccrprrt ~i sa topcie iordsi prin viala?! Nu, dragul meu, asta nu! Omul face, omul trage. Dormi dupe cum li-ai crsternut. Eu unul trudesc an de an si nirneni nu-mi da de-a gata. Umble si coutd-ti un prost, un natarau, poate-l alli undeva. De la mine insa icr-ti gindul. Eu nu mo las imbrobodit ! Sarmanul Veil simfi ca lucrul cel mai intelept ce-l avea de facut era s-o steorqd pentru ca vdru-sdu, care se aprindea din ce in ce mai tare, sa nu-i serveosco pincr la urmrr niste pumni ciokmosi, yorba ceea sa-i lina de prinz. A~a cc, cerind 23

iertare, omul se trase indarat pind peste prag. Dar voru-scu inca nu isprcrvise si mai latra un timp ca dulcul furios dupd ce olunqd vreo jcrvrd ratacita in curtea lui: - la, te uitd, miselul ! In loc sd-mi fi adus vreun dar, sa zicem un burduf cu brinzo cum imi place mie, dumnealui umblo creanga si cote sa md usureze de banii agonisiji cu trudd si amar. Pdi, mai bine arunc suta de taleri pe girla, decit sa pun 0 para in mina smecherului asta! Rubedenie, hai?! Las' ca nu-mi mai colco el pragul! - Cerseokr murdord l cronccmi nevostc-sc; la rindul ei. Si apoi, timp de 0 ora, perechea de boqdtorii 0 [inu in blesteme si injurdturr pina li se desertd sacul. Inso Veit nu-i mai auzea cerci,luind-o repede la picior, se indreptd cotre alt vor, unul Kunz, la fel de cuprins si bogat. Acesta, pe semne, bcnuio inca de mult ca neamurile dill Schmiedeberg sau de aiurea ar putea, intr-o zi, sc-I roage de ajutor ; de aceea, sta crcconot in fCI\ausii, pozindu-si casa de musafiri.ln schimb, obrajii porcd-i luminau de bundtote, lar cind Veit se apropie, orncrit si abia trrrqindu-si sufletul, Kunz ii strinse colduros mina si ii spuse un bun venit. - Frumos, vere, zou oscr, ca te-cri gindit sa treci pe la mine. Nu ne-am vozut cam de multisor. Cum 0 mai duceti, cum troiti ? . . Ii vorbi dulce, mieros, dar din faja usii nu se clintea si nici nu-l poftea in ccsc, Veit infaji~a deci necazul sdu si se ruga de un imprumut. Vorul il oscultd, oftind si cldtinindu-si clopul a tristeje. - Vai, ce-i si cu viotn asta! se ccinc el. Omul fara noroc, numai belele pe capul lui. Sarman de tine! Si Grete, nevcstc-tc, cit 0 fi plinqind saracuja! $i copiii, bietii copii! Dar jine-te dirz, vere : cu timpul s-or mai schimba lucrurile. - Ce-ar fi, totusi, se-mi dai suta de taleri, vere Kunz? indrczni Veil. inca 0 data. Numai pe trei ani, ca pe urmo... - Alia, injeleg, inteleq. Dar afla ca n-am nici un sfanj! Pdi, dcco ali avea 0 suto de taleri, hei-hei! Ori iji inchipui cumva, drrrqd Veit, cd eu 0 due mai usor ca tine? Nici gind! 24

Aslazi omul nu stie cum s-o mai scooto la ccpct si trrrieste din Ie miri ceo Crezi co am baremi un colluc de piine in ccsd ? Am ~i uilal cum orotc la faja, dar mile la gusl! A~a co cscultc ce-ji spun: mergi la vorul Heinz. Acela poale sa-ji dea, co are de unde. Scrde scufundal in osinzo pine; la urechi si isi ride de ceilalli ... Cum, zici co ai fosl la el si n-a vrut ? Frumos, domnule, n-om ce zice ! Alunci mai caul6-1 0 dote ca din parlea mea. So vedem, nu-si dezlecrqd punga? Sinl lare Si vorul Kunz il impunse usurel din spale indemnindu-l, cu limbo dulce so se intoorco la vorul celclcdt. lar dupe ce-I vozu plecat. inchise user si grai cotre nevostc-so, care ascullase totul, cuvinl cu cuvin!. - Uite-crso Ie descotoresesti de prosti I ~i chicotird amindoi ~i i~i riserd in pumni. Vkrquit si faro nddejde, Veil porni inddrcrt pesle munji. Pierduse ziuo de pomcmc ~i gindul la saracia de-acasa facea sa-i plinqd inima in piept, De unde piine penlru alitea guri ? Cum so rdzbotd prin iarna ce-I osteptcr. cu grajdul gol ~i cu pivnito pustie ? ~i cum so indure el, cu firea lui de gospodar sirquincios, viaja netrebnicd, faro capalii, care i se cosec inainle? Astlel de griji il bintuiou pe bietul Veil si, mihnil pesle mdsurd, omul se trinti jos. pe muschiul verde, dorindu-si fie so scape de ndpostd, fie so cdoormo pe veci. Dar, stind cso, iala cc-i Irecu prin minte un gind ciuda!. Oare, n-o fi pe-aici impordtio; lui Rubezohl cu qrodrnc-i minunoto ? Ce-ar fi sc-I cheme si sd-l roage de un ajulor pe Duhul munjilor, co doar auzise destule despre loanele si darnicia lui? Ce-i drepl, nu prea sticr cum sc-I slrige, odicd pe ce nume, penlru co allase de la oltii co nu-i pldcen de loc sc-si crude porecla Riibezahl. Ei, si deed, totusi, ar indrdzni ? Ce-ar pulea sd-i fcrcd ? Sa-I ia la bdtcrie ? Ma rog. Asia inca n-ar fi alii de rrru ! Drepl care Veil se sculrr de jos ~i striqo lare ~i hotcrit in smqurotcteu muntilor : - Domnule Riibezahl! Domnule Riibezahl! 25
curios.

Si, numaideeit, se ivi Iinqo el 0 ncmilo de om, negru ca un ccrbunor, cu barba rosie ca blana de vulpe si cu ochii sed- Ce te-ai apucat sa urli pe meleagurile mele? repezi acesta glas tunotor cdtre sormonul Veit. Am sd-ti dau una peste bot sa rna Iii minte toctc victo l Si gata-gata ridicrr osuprd-i un vdtrrri urics de pored voia sc-I zdrobecsco pe veneticul ce -i tulburase linisterr impcrdtiei. Dar nu cpuco sa loveoscd, pentru ca Veit, coruio groaza ii dcdu curajul eel de pe urmo. sari la el cu vorba si il opri : - Domnule Riibezah!. stai! Deed te-am strigat, n-am facut-o nici din trufie nici din plictiseold. Vrei sa rna baji? Poftim, bate! Dar ojutd-md sa ies din nevoi si sd-mi scap copilosii de foame. A'ia si a'ia ... Si omul ii infali'ia pe data necazul si dorinto lui. - Cum, ai vrea sd-ti dau bani cu imprumut? facu, scirbit, Duhul muntilor. Dar ce sint eu, copcdun, cdmdtor ? Dcrcc umbli dupe bani, ccutc-i printre oameni 'ii sterqe-o de aici! - Oamenii nu m-au ajutat cu nimic, domnule Riibezahl. Uite, co vin tocmai de la Rochlitz, unde locuiesc niste verisori de-ai nevesti-mi. Dc-mi voie sd-ti povestesc cum m-au primit. Astfel, Veit ii istorisi pdtcmiile si se plinse de ciinosenic rudelor. Riibezahl il csculto cu rabdare apoi qkrsui : - Bine, 0 sd-mi calc obiceiul. Te imprumut cu 0 suto de taleri pe timp de trei ani. Dar pe urmd sa nu avem vorbe. Mi-i dai cu dobindrr cu tot. Se intoarse si ii facu semn sc-I urmeze. Pdseo urieseste printre tufe si scoieti, incit Veit abia se putea line duper el. In sfirsit, se opri linga un perete stincos 'ii, dintr-un pumn, facu sa se crape 0 usc, Introrc. astfel, intr-o hrubc intunecocrsc, strimto si lunqd de ziceai co nu are ccpct. Veil cdlcc infricosct, cu inima strinsd, temindu-se ca Duhul munjilor sa nu-I puna cumva la grele incercdri in bezna aceea deosn 'Ii fara sfirsit. Pored n-o moi pajisera si crltii care, losindu-se ispititi si infundindu-se in trupul muntelui, se intorseserrr abia 26
pcrdtori.

dupd ani si ani, bdtrini, cu porul olbit, de nu-i mai recunosteo nimeni pe lume!? Sau aljii, care rdmdseserci pe veci in adincul vreunui munte vrdjit ! Totusi, temerile lui Veit se risipiro curind, cdci hruba se 16:rgijur imprejur si se pretdcu intr-o solo frumos luminctd, burdusitd de comori, unele zcrcind pe jos, allele atirnate in pereji. Sormcmul Veit simti cd-i vine ometecld de atita strolucire. Porcd-i juca totul pe dinointecr ochilor. lar in mijlocul salii, ce sa vezi? Un cazan mare, umplut pino-n virl cu taleri noi-nouji. - Stii sa scrii? intrebc Duhul munjilor. lar cind jaranul rospunse ca da, colclolt porunci : atunci numorc bani citi ai nevoie, ca eu md due duper cele trebuincioase scrisului. Va trebui sc-m! dai hirtie in regula pentru talerii luaji cu imprumut. Veit nu osteptd sa i se spund de douo ori. Viri bucuros miinile in cazan si, in vreme ce Riibezahl pdreo dus, numara pe cinste 0 suto de taleri, nici unul mai mull sau mai pujin. Cind celclcdt se ivi din nou, jaranul isi umplu, chiar sub ochii lui, sdculetul cu talerii imprumutaji, apoi crstemu pe hirtie cele de cuviinto, Sirnplu, rospiccrt, lara ccolisuri, omul intdri cum ca nobilul stdpin al muntilor, dindu-i cu imprumut o sutc de taleri noi, dinsul, Veit, se leuqc a-i intoarce binelacatorului sou taman dupn trei ani, loolclto cu dobinda de cinci la sutd. Scris si subscris crici,in muntele cutare, in marea sala a comorilor... Riibezahl luo hirtia, 0 citi pe indelete si 0 incuie intr-un dulap, dupe care i~i conduse datornicul pe un all drum, mai scurt, pind oford. indemnindu-l sa bage bine la cap unde se aHa intrarea muntelui si sa nu uite cumva de sorcc. Apoi inchise uso dupe el. Veit se convinse, astlel, ca nici dinsul nu imbrrtrinise cu niscai zeci de ani si nici Duhul muntilor nu incercase sa-l insele. lsi insemnd deci in minte intrarea cu pricina si, mergind agale, numcro pcrsii pind la primul copac si, de ecole. pind la cea dintii potecc, Apoi i",i leqrr sdculetul la briu, se 27

bucurd de clinehetul talerilor si, uitind de ostenectkr, porni spre cosd, eu sufletul sprin!ar' si ,voios. Pe drum, ehibzui s-o lase pe nevostc-so in eredinja ea verii ei din Roehlitz i-ar Ii venit in ajutor. Adevorul n-avea sa i-I spund decit mai tirziu. Sosind crcosc, cum n voaurc ai sci, fkrminzi ~i naeajiti, repede inteleserd, dupo lumina ochilor, cam ee cintec Ii juea in piep!. lar cind omul Ie arata bcnetul eel frumos si mai dezlega inca un sac in care qrrrmddise tot lelul de bunataji eump6:rate in drum, atunei bueuria ii potopi de-a binelea. - Verisoru tai, qlrrsui Veit cotre nevcstd-scr, sint oarneni eurnseeade, drdquti cum Soar zice, dar cam aspri cind e yorba de Imprumut. In trei ani trebuie sa Ie intorc toji banii, eu dobindd pe deasupra. Asta insecrmnd sa muneim pe brinci, din zori pind-n seorn, ea sa ne intremdm qospodrrno, Nevasta insa nu se sperie de loc. I~i lauda verisorii eei bogaji ~i se infruptd voiocrsd, in cinstea lor. Chiar a doua zi, Veit dcdu de un ehilipir ~i lud in orendc niste pdmint monos, apoi ~i cumporc, la pre! ieftin, vite de povcrrd preeum ~i s6:minja de soi, cdci parale avea, skrvd Domnului. lar toamna eulese eea mai bogata recolto de eereale, finul eel mai bun, trifoiul eel mai gras ~i slecla eea mai dolofrmd incit, cu talerii d~ligaji, izbuti sa mai ia in orendo 0 bucotd de pdmint ~i sa-~i mai eumpere niste vite. Atunei, desi harnie ~i priceput, omul nu mai putu sa laea laja atitor treburi ~i noimi un arga!. Luerau asHel in doi, cind ogorul, cind finejea, in vreme ee nevcstc-sa, aeasa, bdten smintlna, seotea brinzo si unt, sporind avujia si din vinzarea de lapte ~i ouo la tirq. Si a doua toomnc pdmintul rodi iara~i din belsuq, in timp ee vitele se prasira mai mare dragul. Banii lui Riibezahl trdqecru noroeul dup6: ei, parco ar fi lost vrajiji anume, eaei oriee intrebuinjare le-ar fi dat, Veit se alegea intotdeauna eu eel mai frumos cistiq, Semcnctul ~i eulesul mergeau strune, timpul era prielnic, vaeile aveau ugere pline ~i nu boleau de loc, gainile se ouau pe ruptele,

28

iar argatul se dovedi un fiacau cuminte si sirquincios. Curind, lui Veit ii merse vestea de om instdrtt. Al treilea an se arata ~i mai spornic decit ceilalji. Lanurile si finejele il doruiro cu mare belsuq, averea lui crescu vazind cu ochii. Acuma insa se apropia sorocul cel drept. Trebuia sd-si jina fagaduiala si sa intocrcc banii imprumutaji. Deci, intr-o bund zi, Veit grai cdtre nevcsto-scr : - Miine va imbrdcoti frumos, tu si copiii, ca uite, am sc-i spun lui Hans sa inhame caii disdiminecrtd, sa mo duco la Rochlitz, la verisorii tai. Trebuie sa Ie intorc banii imprumutaji acum trei ani si m-orn gindit sa va iau cu mine. Asta era sorbctoore. nu alta! ~i inca bine mentoto, coci munciserc cu totii strosnic in ocesti ani. A~a ca femeia facu ce facu si se gati a doua zi dimineotd cu ce avea mai frumos. imbrcrcindu-i si pe copii osijderecr, in timp ce Veit numoro suta de taler;' mai adauga cinsprezece pentru dobindo, viri totul intr-un sac si sacul in corutd. Apoi argatul pocni din bici, copiii !ipara de bucurie si alaiul porni cit se poate de voios. Nu trecu mult, ca si ojunsero in preajma qrrrdinii lui Hiibezahl. Aici, Veit porunci argatului so opreosco si ii spuse: - Hans, noi coborim, ca ni s-a facut de 0 plimbare pe jos. Tu mind mai departe, pina la moore. Acolo ne-om qosi din nou. lar dupe ce coruto se deportc, omu! intoarse capul cdtre nevostd-sc, 0 prinse tare de mineca rochiei si ii vorbi csc : - Asculto ce am sa-Ii spun. In toti anii ocestio tu ai crezut cd norocul si indestularea noostrc se trag de la verii tai cei bogaji. Eu te-am lcsot sa crezi, insa acuma vreau sd-ti deschid ochii. Verii tai din Rochlitz m-cu alungat de la casele lor, unul cu qrosokmie, celclclt cu zimbete videne. Nici 0 felie de piine nu mi-cru dat, nici 0 quro de cpc, dar mite vreo para! In schimb, aici, in preajma noostro, scrde binefacatorul coruic ii dotorcm fericirea de azi. Si acela nu e altul decit prea nobilul stcrpin al munjilor, pe care oamenii l-eu poreclit Riibezahl, ceea ce fireste nu soar ccdecr, 29

$i Veil Ii povesli femeii cum s-a intilnit cu Duhul muntilor si cum acesla I-a imprumulal duper 0 anume invoiolo. - $i, iaca, mo due la el sa-i inlorc banii, 0 mai lornun Veil. Insc vreau sa veniti si voi sa va verde. sa afle cit bine ne-a facul, ca de nu-mi ddderr lalerii aceia ne prdpddeom cu lojii de foome. Simjind femeia ca borbctu-scu nu-i in~ira minciuni si co spune odevdrul curet, odoto se cutremurd de qroozc. coci mai auzise ea deslule despre Riibezahl, insd bune nu prea, si cu minlea ei porcc-l vedea hain si vrdjmos, un duh al roului, care mai deqrobd ar slirni prcpcdul si jalea decit sa ajule niste oameni nevoiosi, $i femeia se ruga de Veil in fel si chip, nu cumva, pdzeoscc sfintul, sa inlre in gura balaurului, mai bine ar sterqe-o de-aici cit mai repede si soar inloarce ocosc. Intre limp copiii, mirosind si ei despre ce-i Yorba, se pomiro pe plins si, agajaji de surlucul totclui. ccutorc sa-l tina musai in loc. - Nu inteleq ce v-a apucal, ii repezi Veil cu elude. Stcpinul muntilor ne-a facut numai bine, si nimic cltc, N-are nici un gind rdu, chiar deed nu arala a boer sau 0 cocon spilcuil. E cam tuciuriu la faja, fireste, ca unul ce-si duce veacul in bezna muntelui, dar asia nu impiedicd so-i dai minuter 'Ii sa rostesti cuviincios : "Muljumesc si eu. domnule l", Abia acum copiii slobozird vaiel si jipat omor. Tremurau, se chirceau de frica si se uilau la toted lor, de porco le-ar Ii cerul nu stiu ce lucru qrozov. In cele din urmc, Veil hotori : - Bine, Deco nu aveji curaj, alunci slaji locului. Md due eu singur, ca doar n-am sa dau nimdnuio pricind sa md creede om fara cuvinl. Si, vorbind astfel, se smulse de linqo copii, lua sacul cu lalerii 'Ii pomi voiniceste spre hruba prin care Riibezahl il scosese cdoro la vremea so. Ajunse la perelele stincos, dar nu zari nici 0 introre, Crezu mai inlii ca a lual-o qresit, Mosuro depdrtdrile cu pcsii, Se polriveau inlocmai. Isi mai roli ochii jur imprejur. Totul ortrto neschimbcrt. Fara indoictlo co acesla era locul, dar de vreo inlrare, nimic. 30

Atunci. omul caula sa se faca auzit intr-un fel. Scuturd lalerii, ca sa sune lung, izbi sacul de perele ~i striqd, de cileva ori, cit Ii jineau bdierele : - Domnule Duh! Domnule Duh! Nici un rospuns. de nicdieri, Ce sa faca omul? Chibzui in sinea lui: .Vrecu. nu vreau. Irebuie sd-i slrig poreckr, Las' sa se supere si sa rna ia la bctcie. Fie ce-o fi l". $i Veil, ca si aitadala, dddu glas in sinqurdtotecr munlilor:' . - Domnule Rubezohl ! Domnule Hubezohl l Dar numai ecoul ii rrrspunse ; Duhul munjilor nu se arata de loc. Alunci Veil, neavind incotro, porni indorrrt ca sd-i Iinistecrsco pe ai sai. Nici 0 isprovd nu facuse. Nevasta si copiii se luminoro la vederea lui, coci il osteptosero foarle inqrijorcrti. Apoi 0 lucre cu totii in jos ca sa se intilnecscd icrdsi cu argalul ::;icu trcsuro lor. Dar, cum mergeau, deodoto mezinul striqo ascujit: - Uile colo, un om negru! Cascara ochii mari, iar Veil se si repezi inainle cu sacul zorndind. Inso nimeni nu mai era 'de vozut. A9a cd, dupe ce mai statu citvo timp uitindu-se in gol, Veil qrrii cotre ceilalji: - Degeaba, Duhul muntilor nu vrea sa aiba de-aface cu Dar iala ca vdzduhul se infiord nijel si vintul saita de jos frunzele vestede spre marea pldcere a copiilor care, 101jucindu-se si alergind sa Ie prindd din zbor, uitorrr cu desdvirsire de omul cel negru. lor mezinul, pe cind rdscoleo frunzisul cczut, dcdu de 0 hirtie, lucru rar si neobisnuit in acea vreme. Fugi la totc-scu si i-a arata bucuros. Veil lua hirlia si, ce sa vezi? In mina iUi se afla dovada pe care, cu trei cmi in urmd, i-a ldscse lui Hubezohl si care acum purta dedesubt acesle vorbe, scrise de Duhul muntilor : "Am primit banii inddrrrt, multumesc", noi.

Voios din cale cforcr, Veil qroi cotre ai sdi : 31

- Uite ctici, nevostd ~i voi copilosi, ea sa vedeji ee inimd are Duhul munjilor. Ne poortc de grija ea un pdrinte, ne-n ddruit banii. A faeut ee a faeut ea prislea, care il vozuse intii, sa gaseasea dovada ~i sa mi-o educe mie. De-aeuma gata, s-o isprdvit cum nu se poate mai bine. Sint tare bueuros ea ne-o vazut la faja loeului si c-o fi inteles de buno seama recunostintn ee-i pdstrdm. Aeestea zise, plecoro eu totii veseli, sprintcm ,?icurind ojunsera la corutc lor. Aiei femeii ii veni un qind : ce-or fi sa meorqd totusi la Roehlitz, sa vcdo cum t-or primi rubedeniile, aeum, cind nu mai vin eu eersitul ei ea oameni indestulcti ? Si, astfe!, 0 crpucord spre Roehlitz. Primul la care poposirrr, ea srr-i spunrr "bun gasit", era vdrul Heinz. Dar gazda care ii intimpind orctc eu totul altfel. Era un om strain. Aeesta ii lamuri cum ea loeuieste aiei in loeul lui Heinz. ' - $i eu Heinz ee s-o faeut? intrebortr ei. - Pai a murit demult ,?i doarme In larina, rrrspunse stcpinul eel nou. Povestea se trage Inca de-ccum trei ani. lntii i-ou pierit vitele, apoi, la eules de toomnc, au navalit puzderie de sooreci si i-cu mincot griul bob eu bob. Pe urmn l-cr jefuit argatul de 0 multime de bani ,?i dus a fost. $i, eolae peste pupczn, s-c mai incurcot si intr-un proees care atila I-a pdqubit ,?il-o vldquit, ea plna la urmo si-cr dat duhul. Iar femeia lui, adunind putinul ce-i ramasese, a pleeat In lume si nimeni nu stie unde se oflc. docd trrrieste ori ba. - $i vorul Kunz? - Nemernieul aeela?! Ma mir ea mai intrebcti l Ca sa se rozbune pe morar, s-o sfatuit eu nevosto-so si a dat foe la moorrr. Si tare s-o mai bueurat vazlnd cum flaearile mistuie totul! Numai ea judecotorul avu si el un cuvint de spus si i-crstrins In cleste pe amindoi, pe barbatul eel ticdlos ,?ipe femeia lui afurisita. $i s-ou apueat ei de au minjit ,?iau jurat strimb, insa nu le-e fost de niei un ajutor, cdci aeuma zae In temnitd si aeolo se pare ea le-er putrezi oasele. Iar dcco vor iesi cindva, insecrnnd ea vor trebui sa ia totul de la ince32

put, pentru ca avere nu mai au, i-a fost data morarului drept despdqubire, lmi pare rau ca n-am a va spune nimic mai pkrcut despre acel Kunz care se cheomo ca e ruda dumneavoostrc. Dar poftiti in cosd, roqu-vcr, sa qustoti nitel din ciorba gatita de nevostd-mec, si cite un colt de piine ca vor fi florninzrt copilcsii, dupe cum socot, A,?a grai omul. $i Veit cu ai sai urmoro bucurosi chemarea lui prietenecscc. Apoi se intocrsero ccosc multumiti, cu inima usoord, crpucindu-se iordsi de muncc, zdrcvcn si virtos, Nu se irnboqdtiro ei peste mdsurd, dar nici Iipso nu duceau de vreun fel. lar banii lui Riibezahl Ie-au fost de folos pine la ccpdtul zilelor.

CUTIA MINUNILOR lntr-o colibd din munti trdio un tesdtor soroc Iipit pamil;tului, impreund cu doi copii rdmosi de micr fara mama. Locuiau singuri, singurei, doco nu punem la socotecdo si foamea care, lucru dovedit, e 0 chirioso tare hide ~i rea. Tesotorul ofta uneori, privindu-si cu tristete pruncii, insa de schimbat nu se schimba nimic. Atunci se ridico el intr-o bunn zi si, cu ochii inldcrimcrti,zmulse tesoturc din gherghef, 0 salla in spinare si i~i luo rcmos bun de la copii. - Eu rna duc in vale, qrdi el, poate-oi vinde cuiva marfa asta. lar de nu, poate rna ia vreun boier in slujba lui: vizitiu, paznic, servitor, ce-o fi, numai sa adun niscai parale, ca pe urmo rna intorc la voi ~i n-o sa mai duceti Iipsa de 34

mmic. Sa va iau cu mine nu pot. dragii mei, pentru ca nici nu stiu cum si unde v-crs putea gasi un odcpost. A~a ca descurcnti-vd si voi cum se descurcd indeobste omu!. Deh, sa fi trait mama ... - Si daca ni-e focrme, tatuja? Ce mincom ? intrebo Theres. fetila. - Uite, aici cheia de la cdmord, fata mea. rcrspunse tctcl, induiosot. Acolo mai e piine destulrr. $.apoi. va mai duceti in pddure, culegeji fragi. ciuperci, mere pddurete. Numai sa nu va cpropioti prea mult de qrddinct lui Rubezohl, ca doorc ali auzit cum se supara el cind i se ceded teritoriu!. Si sa ai grija de frcte-tou, sa fii cu ochii in pcrtru, ca Andres e cam zburdalnic de felul lui. A~a. rorninet! sanato~i. Poate rna intorc curind, Si bietul totn se depdrtd incet, cu pcrsiqrei, sovoitori, cdci mizeria ii vlnquise trupul si grijile rodeau adinc in inima lui, Copiii se mcri jinura 0 vreme dupe el pina ce omul Ie facu semn sa se intoorcd, $i se intocrrserd ei, mihniti, in coliba sinqurcrtico, si stdturo oso. privind perejii qolosi. lar Theres. fetito; se strecuro apoi usor, in virful picioorelor, ca sa n-o simtd frajiorul. descuie user de la ccmorc si se uita inlrruntru. Acolo, totul in tot, nu vczu decit 0 jumdtote de piine, tare ca piatra ~i niticrr sare. Atit. Atunci Theres hotori sa nu mcnince partea ei ~i sa drcrnuicscc piinea in crscrfel incit sa·i ojunqd fraliorului pe cit mai multo vreme. Pe urmc, copiii se dusero la pddure si mersero a90 zi de zi ca sc-si faca rost de-ale gurii. Insa pddureo se dovedea saraca si zqircito. iar ploile ccdscu intruno, dese si reci, silindu-i sa se intocrcd fuga cccsc. In sfirsit Theres descuia cdmorcr, rupea 0 hucdticd de piine, 0 muia in crpo si, dupe ce 0 sara nitelus, ii dcdec bcicrtului sa mcmince, Camara insa 0 inchidea repede la loc, nu cumva sa ccdo in ispitd 9i sa ciupecscd 9i ea din piinea care sccdec oricum vazind cu ochii. Ca 0 mdicutd qrijulie, oso se purta Theres cu fraliorul ei cel mic, Ii spunea povesti despre Rubezchl, il stimea la joncd si, seara. se culca linga el flamindCi 35

ca un dine pribeag. $i totusi, cu tocrtrr dromuicqo si osteneala, piinea avea sa se sfirseoscd intr-o zi. Ori, la lucrul asta se tot gindea Theres, intrebindu-se ce-o sa se faca frajiorul eel mic :;;iscump docn tata fereasca Dumnezeu, n-o sa mai vino occsc. $i tata nici ca se ordto, $i, de cite ori copiii se uitau in jos, de-a lungul potecii pe care ar fi fost sa vine; de atitea ori ochii Ii se umezeau de jale :;;iTheres graia : - Lose, Andres, vine el miine! Sint siqurrr ca vine. Si ce de bundtdti 0 sa ne cduco ! Un sac indesat. Ai sa vezi ca am dreptate. A:;;ase petreceau lucrurile in fiece dirninecrtd,doar cc totdl mult osteptot nu se ivea de nicdieri, iar vorbele cu care Theres ccuto sa-l linistecrscd pe bdicrt incepurc c-i zbura pe linga ureche. Andres nici ca 0 mai credea pe cuvint. Si, intr-o zi, ii spuse cu jale: - Nu mai vine tata, las' ca stiu eu! Dd-mi sa mdninc, Theres, ca de nu, rna sting de foame! Atunci Theres varsa lacrimi fierbinji. Cdci stio, sormcnc de ea, ca din piinea muceqditd nu mai ramasese decit pentru 0 sinqurd zi. Pe urrno, gata, venea sfirsitul, Vremea se rczbunose nijel si copiii, mergind la pddure, se cutezord, incet-incet, pin« in preajma qrrrdinii lui Riibezahl. - Aici srrde Duhul muntilor, vorbi letija. Mai departe nu - Aha, Riibezahl?! facu atunci baiatul :;;istriqo cu glas tare, plinqdret : Riibezahl. dc-mi si mie 0 sfeckr, sau altceva bun de ros! - Taci! ii sopti sora, taci! Dcrcd te-a auzit, poate sa se supere. Dar, numoidecit, se ivi linga ei un bctrin cu barba rosie, lunqo, mdsurindu-i cu niste ochi miniosi. Ziceai ca e unul dintre aceia care culeg ierburi de leac. Se apleca mereu, zmulgea in cale-i tot felul de radacini 9i Ie arunca peste
umor in cos. avem voie.

pilcrsi.

Ce va' smiorcoiti rrici, hotomrmilor ? se rdsti ella 36

co-

Andres, care pentru virsta lui era vorboret nevoie mare, dar nu ~i pe-atit de viteaz, repede se piti in spatele surioarei, pe cind aceasta cduto sa-l imhune pe strain: Plinge de foame, sCiracul. De ce nu-i cere mcdcc-si ? Mdicutc a murit de multo $i tata? E dus in vale, poate-o cistiqrr vreun bcnut, Atunci trebuia sa iei de-ocoso niscai merinde pentru baiat. proasto! Se vede ca umbli cu capul in nori, Auzind acestea, fata nu mai rospunse nimic. Fldmindrr cum era si necdjito; izbucni intr-un plins omcr, - Pdi, do, numai la mincare vi-e gindul! mai bomlxmi Riibezahl. Apoi viri mina in cos, alese citeva radacini ~i Ie dddu copiilor. ~ Mestecaji-le bine si 0 sa va soturcti ! Copiii muscoro cu tooter nddejdeo ~i, in curind, se dovedi ca botrinul avusese dreptnte. Atunci frrrtiorii pornirrr veseli cotre coliba lor, iar Theres intoarse capul si rosti: - Multumesc Irumos, culeqdtorule l Yorba asta ii pkrcu lui Riibezahl. $-apoi soarta grea a copiilor de care dinsul, pe semne, ca sticr mai de mult, il durea pind in adincul inimii. De aceea merse cu ei inca 0 bucctcr. vorbind si descusindu-i cu glas mai moale, mai blind. La desportire ii dcdu fetei 0 cutiutrr aidoma cu tabacherele din care scoti tutunul ca sa-l tragi pe nas. - Tine, copild l Si docd te-ajunge vreo nevoie, opcsn aid, ca 0 sa-li fie de ajutor. Theres multumi, inclinindu-se cu sfiuld, iar fraliorul. ce mai calea valea, Ii strinse mina ca intre borboti. Apoi copiii i~i vczuro de drum. Merserd ei fuga, fuquto, insa nu-i rabda sufletul sa nu pipdie cutioara in fel si chip, sa n-o puie la incercare. Apasara deci mai osc. mai altminteri, si inca, si ior, ca erau tare curiosi sa vodc ce-i inlcuntru. Cutia insa nu se deschise, cu tecto storuintc lor.

37

Ajun,?i acasa, bcietelul se plinse soru-si: - Theres, de cind cu darul bdtrinului nici nu mai pot sa rabd de foame. Ada niste piine. ca mo prdpddesc l De altfel si Theres simjea cum 0 roade foamea mai rou ca oricind, Vai, si in comoro nu mai era decit 0 bucdtico de cocqo uscoto ·pentru crnindouc gurile! Oftind cu jale, fetija dddu sa deschidd u,?a cdmdrii pe care cu atita grija 0 incuiase mereu. Cind colo ia cheia de unde nu-i! Buzunarul de la rochitd era gal. De bunrr seomc ca pierduse cheia in drum. Paguba n-ar fi fost prea mare docc ne gindim cd, la urma urmei, in cdmoro nu era decit 0 cojija de piine, dar cojija asta putea, totusi, sa mai astimpere nijel foamea bietului Andres, care se ruga intr-una, plingind. Atunci, fetija incercd sa deschidd ccmoro cu miinile, cu cutitul, dar nu izbuti si, de atita necaz ,?i amar, se ghemui intr-un ungher vorsind siroctie de lacrimi. Si, cum plingea, isi aminti iara,?i de cutioara ei si de vorbele bdtrinului cerci n-ai decit sa opesi si 0 sa-ji fie de ajutor. Fara a sta pe ginduri, dar si fara nddejde, fata luo cutiuto in palme si apasa. Deodotd, minune ! Theres sari de la locul ei: in cutie odihnea frumusel cheia pe care 0 crezuse pierdutd. Bucurooso, fetija se grabi sa descuie ccmcro. Cind colo, alta minune! Camara gemea de bucate cum nici in vis n-ar fi visat: piinite moi de seccrc, taiate felii, tocmai bune de pus in qurcr, brinza proaspata, unt, ccsccvcd. douo cdni cu lapte de ccprc, s-apoi mere, pere ,?i 0 gramada de nuci. Frdtiorfi, infometaji cum erau, nici ca stdturo sa se mai intrebe de unde aUta belsuq in comcrc lor, ci dcduro iama in bucate si mtncorc si baura cu nescr]. Si, pentru prima ocro de cind traiau sinquri, se culcord sdtui. A doua zi, Theres descuie cu teornd Camara. Oare, or mai fi romcs niscai bunataji in ea ? $i iata ca vczu 0 strdchiutd plind ochi, socotitd sd-i sature pe amindoi cu super qrosc, hrdnitoore, iar alaturi douo linguri de lemn frumos desenat, felii de piine proospdto ,?i poame cite vrei. Si, dupe ce se 38

infruptoro din nou, copiii chibzuirrr cam cine poate fi binefacatorul lor. - Pdi, cine, decit culeqdtorul Pl rosti cpcsct Andres. - Ai. ca tare esti mic si prostuj! rrrspunse sora-sa. Strdinul din pddure musai ca era domnul Riibezahl, care seamana cite 0 data cu cei ce umbkr duper ierburi de leac. Ce-ar fi, dcrco ne-am duce la el sd-i muljumim? Cit ai clipi, frajiorii ji~nira afara din colibd, dar nu ajunsera prea departe, coci pretutindeni in jurul lor pcmintul era semcnot cu fragi rosii, mari, care numai ce osteptcru sa fie culese. In ajun nici pomenenld de cscr ceva. Crescuserd peste noapte. - Vino incooce, Theres, striga bdicrtul, topdind, Uite, ce fragi! Cele mai frumoase ! - Sa vezi aici! Mai frumoase nici ca se ana! rospundeo fetija dintr-alt loc. ~i a~a, de la tufa la tufa, ba ici, ba colea. Insc numai cu fragi. degeaba, nu te saturi; de aceea copiii se intoorsercr pe la prinz crcosd, cu gindul la ccmcro lor si la un frupt mai sajios. Si iara~i Riibezahl Ie preqotise 0 meso qustoosd : chifteluje, vorz« ocrd si poame rumenite in cuptor. ~i, astfel. se scurgea zi dupe zi. Cu trufandale nu se prea indopcru, ce-i drept, cum se indocpd coconosii, dar piinea, fructele si altele de trebuintd nu Ie Iipseau nicicind, o data Theres qindi, cu glas tare: - Eh, de-ar fi ~i tata aici! Ne-ar ajunge mincarea la toti. - Sa trag 0 fuga si sa-I chern? intrebd Andres, plin de curaj. - Ti-ai gasit viteazul! Pored stii unde-i tata? - Il gasesc eu, n-ai grija ! Si, nici una nici douo, Andres iesi afara si 0 lud la picior. Degeaba iI striqrr fata sa stea locului. Bcictul pieri din ochii ei. Dar, pina la urmd, tot se intoarse. ~i asta din pricina 39

loamei, care il sili curind sa se lase de vitejie si sa mai dea cu nasul prin bucatele lui Riibezahl.

*
Tat?1 copiilor ajunsese, intr-crdevdr, la orcs purtindu-si povara m spmare, insd acolo se probusi de slab ce ere, Niste femei miloase i~i facura pomcno cu bietul om, dindu-i sa mdnince ni\ica piine si fierturd de zarzavat. Astlel se mai intremn putin si pomi sa-~ivindo morfo. Dar nu gasi cumparator. II trimiteau de la unul la altul si toti se descotoroseau de el. A~a cd, pind la urmc, ornul, intelese ca nu e chip si ccuto sd-si cistiqe pime intr-cdt fel. Numai cd boqdtcrsn, vozindu-I slab ~i strdveziu, nu voiau sd-i dea nici 0 slujbo. raul care bintuio in jara inrrsprise inimile, tot insul nu se gindea decit la nevoile lui. $i, intr-o zi, politcdul orosului II gasi la 0 margine de drum, se rasti la el crunt si II duse la inchisocre. Cieri so-l judece, pentru ca umbkr alandala, fara capatli si fara sa munceosco nicdieri, Asta, cind 0 avea timp judecdtorul. - Dar judecdtorul nu-si gasi timp pentru el, cdci nu prea stkr ce sd-i faca omului acesta prizorit si stors de puteri. Azi cscr. miine oso; pind-i veni in qind sd-l bage in oastea impdrotului. Deed n-o fi bun de ostos, poate l-or da la grajdurile cu cai sau la vreo alta treobd mai usooro. II chemrr, deci, inaintea lui si se pomi csuprd-i cu sUdalme ~i ocdri, Dar tocmai atunci opri 0 tr dsurd la scara judecdtoriei, Citivo slujitori sarira repede jos, deschizind calea unui domn intolit boiereste si care trimise yorba judecdtorului sc-I primecscc numaidedt. Cicd-l chema domnul Delomunte. Judecotorul iesi, qifiind, in intimpinorerr nobilului dornn, se indoi din sole ~i II intrebd supus ce anume porunco are sd-i deer, - Mi-a ajuns la ureche, rospunse Riibezahl, cdci dinsul era domnul cel scrobit, cum ca un slujitor de-al meu, fugit de la conac, se invirte pe-aici spunind cd ar Ii tesrrtor lipsit de mijlorrce, Va rog deci cu stcruintc so-l predoti in miinile mele ca so-l judec potrivit dreptului ee-l om. 40

- Deco noblejea voostrc doriti a va osteni cu el, facu smerit [udecctorul, atunci eu, din porte-mi, n-om nimic de spus. Pedepsiti-l pe golan dupd cum credeti de cuviintd, $i, cum stotecru fala-n fala, domnii se inclincrd adinc si mai adinc pina-~i ctinserrr perucile, apoi se despdrtird zimbitori ca niste oameni foarte bine crescuti, Intre limp, paznicii il scooserc afara pe lesator, care tremura ca frunza pe opd, ~i-limbrinciro intr-un col] al trdsurii domnesti, Si caii se ovintorc focosi, alergind din ce in ce mai iute cdtre muntii cei mari. Pina la urmo pcrrco zburau ca fulgerul, fara sa mai calee pe pamint. $i, deodotd, trosuro se opri, lesatorul fu coborit, iar ceilcdti i~i urmoro calea fara el, pierzindu-se in adincul unui munte. Cind se uito bietul om in jurul lui, numai ce vazu ca se afia chiar in faja colibei sale, iar copiii venire sa-I intimpine, strigind bucurosi : - Bine ai venit, tatula drcrqcrl Taman azi Duhul munjilor ti-er preqdtit ~i lie un tacim. II lucre de rniini, il duserc in colibd si, spre uimirea lui, scocrserd din camara tot soiul de bunataji, ostemfndu-i-le in fala, $i astlel tatal prinse iara~i puteri. $i nu dupo mull, pleznea de sanatate ca si copiii lui. Apei marfa incepu sa-i fie cautata, incit, omul, jesind intr-uncr la razboi, ci~tiga parale frumusele, Si de-otunci camara nu se mai umplu cu mincdruri de-a gata, caci Rubezahl nu voia sa creoscc in oameni boala trinddvtei. Theres pdstrd cutiuja pind la ccrpatul viejii ~i, de fiecare data, la vreo nevoie, aceasta Ii venea in ojutor, Se deschidea numai la 0 cpcsore si Theres gasea intrinsa cele de trebuintd, fie bani, fie vreun leac, fie un sfat prietenesc. Astlel HubezcrhlIi ocroti zilele ~i anii.

RUBEZAHL $1 GINGANIILE Cindva, i~i ducea veacul pe 0 mosie un ins foarte ciudat, coruio oamenii ii spuneau doctorul Pallig. Nu trdkr decit pentru sine, nu-i peso de oltii, nu dodeo binete nimrmui, nu rospundecr la salut, ii croia cu bastonul pe copiii cdunoti la jooco si tot astfel ii linea departe pe nevoiosi, cu toate co-i mersese vestea de bogat si nici familie nu avea. lama ieseo rareori din coso. In schimb, vara se suia in munti, zmulgea ierburi si flori. Ie cerceta prin ochelarii lui mari cu rome de os, ca sa Ie zvirle apoi cit colo, crrrpo cite un bolovan, il farimija, lua in palma oschiile, pe urmo Ie arunca. 42

Dar cel mai mull ii pldceo sa adune omizi. Iluturi, gindaci, sa-i intepe cu acul si scr-i inchidd intr-o cutie mare, mare de tot: un fel de in~ectar. Acolo bietele ginganii se suceau, se chinuiau ceasuri intregi pind venea moartea sa Ie mintuie de suferintd, Dar doctorul Palling nici ca simjea mila in sufletul lui. Acasa i~i mai cerceta 0 data prada, alegea 0 seornc de qinqdnii, Ie rinduia in colecjia lui, iar pe celelalle Ie arunca la gunoi. Rubezohl urmilrea de mull pe omul acela ndstrusnic si Ii purta pica. Intr-o bund zi Ii iesi in drum, intolit ca un doctor ~i cauta sa-I insotectscd vorbindu-i frumos, cu limbo dulce. Insd Palling il repezi : - Eu nu vorbesc cu oameni pe care nu-i cunosc ! - Dcrti-mivoie, sint doctorul Delamunte, mare prieten al naturii, indeosebi al fiinjelor inaripate. - Ma. lasa rece! rnspunse Pallig intunecat. - Vai, domnule coleg, stdrui Riibezahl. in doi gindul e mai rodnic ~i lucrul merge mai cu spor; asta de cind lumea. Ce-ar fi sa cddem la 0 invoictld : Dumneavoastra sa prindeti ginganiile, iar eu ... sa Ie dau drumul? - Vezi-ji de treaba dumitale ! - Asta n-ajunge, domnul meu! Omul trebuie sa vada si durerile allora ~i cazna lor, chiar ~i a qinqdniilor pe care Ie injepi cu acul pentru ca apoi sa mooro, zbuciumindu-se ceasuri intregi. - Te cam incumeti, imi pare, sa me dadace~ti. Afla ca nu-mi trebuie nici un sfat. $tiu prea bine ce am de facut. - Deh, domnule coleg, pind ~i omului cel mai invajat ~i mai injelept din lume nu-i stricd sa asculle un sfat cinstit, prietenesc, fara urmn de viclesuq, $-apoi, nici n-aveji de unde sti ce ma indecrnnc sa fiu aparatorul acelor fapturi chinuite. - Ei hcd, ca m-orn saturat! rdcni Pallig ridicind bastonul. Du-te la dracu-n praznic, piei de-aici! - Bine, facu Duhul muntilor , Dar baga la cap: 0 sa te duci ~i mataluja la dracu-n praznic ~i 0 sa afli atunci cu cine te-ai incontrat. 43

Si, dupe ce ii intoarse spatele, Rlibezahl merse citivo pcrsi pierind apoi din ochii doctorului. Acesta midi un timp in urma lui ili intepo niste omizi, virindu-le in cutie. Voia, pored, sa arate ca nu s-a gasit inca omul care so-l inveje ce si cum. Pe urmo 0 luo incet la vale. Deodotd i~i simti cutia grozav de grea. Ii atirna de spinare ca plumbul. Ce-o li ? Mai intii se gindi cc numai osteneala lui e pricina si asta n-ar fi fost nimic. Dar povara se ingreuna cu liece pas, mai-mai sc-I doboare, incit pind la urmo se vozu nevoit sa lepede cutia si sa vodo ce-i inkruntru. Scoase capacul si impietri. Viejuitoarele ce stctuserc inchise sub capac dcduro buzna cdoro si nici co mai semdnou in vreun fel cu cele ce au fost. Fluturii crescusero uricsi ca niste posori de basm, gindacii se facusera cit brocstele jestoase de prin oceane, omizile orctcu ca sopirlele de la inceputurile lumii, pline de tepi lungi si groase cit un catarg de vapor. Si toate dihrrniile astea il adulmecau il inIricoscru cumplit, incit omul zvirli cutia vrojito si 0 luo la qocmc, urlind. Dar sdlboticiunile. mai iuti decit el, se ncrpuslira din urmc, dcdurc so-l muste. so-l sfisie. il si trintirrr jos, tavalindu-I pe toate fejele, iar rdcnetul si suierul lor ncrprcznic il faceau sc-si iosd din minti, Era 0 vindtoore de pomino. Cum scopo cite 0 clipcr. omul fugea orbeste, peste hirtoape si buturuqi, prm scoieti si mdrdcini. Ior cind se poticnea, urmcritorii Ii troqecu niste labe de soreo ca fript si 0 lua din nou la picior, sd-i iasa sufletul nu alta. In sfirsit, vrrzind ca nu mai e nimic de facu!. se preqdti sc-si ia rcmcs bun de la viaja. Dar, tocmai atunci, il Iulqero un gind. Adunindu-st puterile din urrnc, striqd cu glas tremurotor : - Auzi-m«. Duh al muntilor. care te-ai dat drept doctorul Delamunte! Iortd-md, te rog! Am sa fiu oltul, am sa rna schimb si nici 0 data n-am sd-ti mai dau prilejul sa te superi pe mine! Atunci, un gindac mi-l inhaja de ceofrr ili mi-l zvirli, hat, departe in drum, de-i troznirrr oasele. Netrebnicul racni 0 44

data lung si rdmcrse ca 0 cirpd, mai mull mort decit viu. Insc, din acea chpc, fu losot in pace. Il gasira apoi niste ccrutosi. 11urcorc intr-o caruja si 11 dusero cccso, lara pdkme, lara ochelari, fara surtuc si baston, lara ghete in picioare, muscot. rupt, zgiriat. invinejit. ~i nu-si reveni decit dupe 0 soptdmino incheioto, Dar pe urmc se facu, intr-odevcr. all om, prietenos si saritor la nevoie, milos chiar si cu lumea necuvintotoore. Sus, in munji, nu mai Indrozni sa urce lunqd vreme, iar cind cutezc totusi lntr-o zi, nu facu decit sd-si desfete ochii si -sa soorbo aer 'curat, cum obisnuiesc atljia ~ameni de bine.·

RUBEZAHL, TAIETOR DE LEMNE In ordselul Aupa, la miozd-zi de muntii cei mari, locuia un brutar putred de bogat ~i lacom de-i mersese duhul. Nimeni n-ar fi vrut sa aiba de-a face cu el si, totusi, multi erau nevoiti, cerci in anii de foamete bietii oameni se mai imprumutau din punga lui, laranul ca srr-sifcco rost de seminje sau de 0 coprcr, tesotorul ca sd-si cumpere niscai tort. Pe care n stio de om cinstit, Ii dddecr fara multe fasoane, cicd pe incredere ~i cuvint, insd avea qrijci sa-l sece apoi cu dobinzile. Cind la soroc, il jupuia de piele, ba, de multe ori, n mai tiro si la judecdti. Si, intr-ccest Iel, numai ce-l vedeai pe cite unul ca-~i pierde si cosc si oqrcrdc si tot. Docd nu aveai bani, primea in schimb cerecde, fO:ina, corbune sau lemn si afa46

cerea Ii mergea intotdeauna strunn caci. socotindu-ji marfa la prej de nimic, i~i scotea de doud ori banii imprumutoti. lntr-o bund zi, cobori dinspre pddure un jaran care. oflindu-se in lipser de bdnisori, ii aduse in schimb un car mare incdrcctt cu lemne de foc. Omul trudise lunqd vreme cu ai sai ca sa doboare atita lemndrie, s-crpoi luase carul si caii cu imprumut ca sa 0 pootd scobori in vale. Brutarul il lasa mai intii sa descarce lobdele si abia pe urmn se porni pe tirquicrld iar pretul ee-l socoti fu atit de mic incit bietul jaran pdli si aproape ca nu-i veni sa-~i creede urechilor. Brutarul insd, lacom si nemilos, stic ca omul se afla in mina lui si ee-l poate suci dupd plac. - Crezi, Joseph. ca n-am altceva de facut decit sd-mi irosesc avutul? Cu mila si dornicio inca n-a scos-o nimeni la liman. Porco morarul ini-ar da faina de bodaproste?! Sau perceptorul m-ar scuti de dorile cele mari ?! Oricit os vreo. nu pot sa-ji pkrtesc mai mult pe lemnele tale putrede, Joseph! Uito-te si tu ce de-a stive in sopron I lmi ajunge pe cijiva ani. ~-apoi lemnul trebuie moruntit, nu? Vasazica potru-cinci taietori cu fierdstroie ~i topoore. care sa lucreze zile in sir I Ori asta-i cheltuiclc, Joseph. Dar sa nu-ti inchipui cc vreau sa te pdqubesc de vreun fel. Deco socoti ca ai putea sa vinzi lemnele la pre] mai ridicat. n-ai decit sa Ie incorci din nou si sa Ie duci in alta parte. De-altminteri. nu le-ers lua decit de hatirul tau. Pe cltul. cu care n-am mai facut cdcceri, nici ca l-os krso sa rna jina de vorbc. Taranul ce sa mai spund ? Vindu lemnele pe nimic si plecd orncrit ca vai de lume. Brutarul in schimb i~i freed palmele de bucurie. Ii mersese iorosi din plin. - Mie nu-mi sccpc nimeni, se lauda el cotre nevcsto-sc. Ii am in buzunor pe toti si ii jumulesc de-a mai mare dragul. - Iji faci pdccrt cu ei, rrrspunse femeia. Uite, omului csto i-au dat lcrcrimile, ca prea I-ai nedreptdtit. - Tu vezi de bucotorte. drcqo Sabina! 0 sidtui el. ~i gate~te-mi ceva prima-nth. Dar sa nu-mi screzi friptura cu 47

lacrimi, auzi! Pune unt din belsuq si oud proaspete. Dupe afacere buno imi plac grozav puisorii fripti.

0

*
lntre timp !aranul mina caii spre ccsc. agale, trist, bintuit de ginduri negre. 9i intimplarea facu sc-I vodd Hubezohl, care tocmai umbla prin acel l;.nut, semdnind aidoma cu un taietor de lemne. Duhul muntilor se apropie de lman si il ruga so-l ducc 0 bucotc cu caru! sou, Acesta opri si Rubezahl se urco linga el. Si, mergind esc, intelese de indotd ca omul era tare necojit. Drept care celclcdt ii povesti totu!, de-a fir a pari ca sd-si mai usureze inima, iar Rubezchl csculto cu luare aminte. Apoi cobori din car si ii' spuse scurt: "Ai
sa mai auzi de mine".

In crceeosi zi, se infali~a la brutarul cel hapsin, intrebindu-I deed n-ar avea nevoie sd-i moruntecrscc lemnele din sopron, Arata, intr-crdevrrr,ca un taietor de lemne, inarmat cu topor si fiercstrcu. Drept plata, pentru munca lui, nu cerea decit sd-i deie atitea lemne cite Ie va putea duce in spinare 0 sinquro data. Tirg ciudat, nu-i vorbc la care brutarul se invoi bucuros, cerindu-i doar ca lemnele sa fie tcicte mdruntel de tot tocmai bune de pus in sobd sau in cuptor. lar dupe ce Rubezohl Ii fagadui, dumnealui se a~eza la meso si mined si mince pe ruptele, cit doi. Dar, deodoto. pe cind mesteca mai virtos, numai ce rcrmcse cu mincarea in gil. De afara se auzea un tunet si un taraboi nemaipomenit, ca si cum 0 duzind de fierari ar fi lovit, toti dintr-o data, cu baroasele in nicovale. Speriat, brutarul iesi fuga in curte si privi ca neue, Pentru ca strdinul ostc nu lucra ca crltii cu Iierdstrdul si cu toporul. Isi desccltoss un picior si, cind izbea cu el in stivele de lemne, ziceai ca se darima cerul. Sareau lobdele cit colo, crcpcte. pisate, facute buccti si cddeuu, apoi, ca grindina, jur imprejur. Brutarul se cpuco de cap ~i Ii striqo sa se astimpere, ca doar nu a~a Ie fusese invoiala. Celdlclt. insd, dd-i si da-i, nici gind sa se oprecrscd. lar lemnele, vijiind, intr-una, tot ccdecu pe spina48

rea lata a brutarului, incit acesta, pind s-o ~tearga in ccrsd, la odcpost, se alese cu 0 multime de cucuie ~i vinatai. Cit ai clipi, Hubezchl isprovise treaba ~i se cpuco sa incarce tainul fagaduit. Crdpind de necaz, brutarul 11 vozu cum i~i salta in spinare lemnele din sopron, toate pino la unul, fara sa uite baremi 0 jandara cit de micd. Si, astfel, Rubezahl se duse frumos in drumul lui dupd ce soluto pe brutar, care stcteo dupe geam, urmorindu-l cu ochii cit cepele. Si dus a fost pentru totdeauna ! De atunci brutorul. stiind ca Hiibezcrhl vegheaza asupra lui, se facu blind si omenos, mai intii de nevoie, pe urmd din voia obisnuinjei. lar lemnele, Rubezahl Ie descorco drept in faja cosciocret jaranului ndpdstuit. Astfel bietul om se pomeni cu 0 muljime de lemne, cit psntru ccrso, cit si pentru vinzare. Si urte-cso, dcrtoritd lui Rubezahl,·sorocul obidit ie~i cu folos dintr-un tirg ticdlos,

INELUL VRAJIT La spijeria din Schweidnitz lucra un flacaiandru sldbut, bolndvicios, insa foarte cuminte si la locullui. Lucrul ce-I avea de facut nu era user. Sta zilnic intre cei patru pereti, preqotea bduturile de leac, Ie fierbea, Ie racea, mesteca prafuri si alifii si, pe deasupra, ingrijea de toate cite se cer intr-o spijerie_ Intr-un cuvint, muncea cu multo sirquintd si implinea cum nu se poate mai bine poruncile stdpinului sau_ Dar, in sinea lui, era necdjit de a~a viaja_ Portnti nu avea, nici mccor neamuri mai deportote, bani cistiqcr putini ~i timpul liber ii era foarte drdmuit, Tare or fi vrut sa pIece in lumea lorqd, sa calatoreasca mult, sa vcdc jari si obiceiuri strdine, plante ~i animale cite viejuiesc pe pcmint ~i apoi sa-~i faca mese50

ria ca un om trecut prin multe, cu ~liinja ~i temei. Dar, cum ii lipseau prilejul si mijloacele, baiatul rtrmose ca un osindit intre perejii jilavi ai spijeriei, rivnind in zadar libertatea visotd de mull. o data, stdpinul il trimise in munji ca sa culerrqd niscai ierburi din care spijerii gat esc ceaiuri de leac, sau store licori tamaduitoare ce olunqd otrava din singe. De fapt, insd, omul nu voia decit sc-I scooto pe bdicrt din spijeria intunecocrsd si sa·1 faca a sorbi aerul curat al munjilor. De aceea ii dddu cijiva bani~ori 9i il sfatui sa·~i cumpere ceva de-ale gurii, cerindu-i doar sa nu intirzie peste a doua zi, seara, cind se inchid porjile. Tindrul se lumina la faja si multumi, Ior dimineaja sepregati de drum ~i plecd voios cctre munjii cei mari, acoperiji de nea. Numai ca norocul nu fu de partea lui, cerci se pornl 0 ploaie si un vint grozav, ce-i stricoro tot cheful. Totusi, boiotul ajunse pind la Hermsdorf, de unde - gindea el - ar fi putut sa incerrpd urcusul a doua zi in zori. Si, intr-adevor, vremea se insenind si, 0 data cu zorii, drumejul urcc 0 bucoto buno, apoi i~ialese un Iocsor linistit 9i se opuco sa mcsoore deporctrile. Vedea sus culmile munjilor, iar jos, in vale 0 muljime de a~ezari omenesti, vaduri si piraie. $i toate cite Ie vedea il bucurau nespus. Chiar si viejuitoarele de tot felul, unele mcrri, allele mdrunte, care foiau prin preajma. Aso, de pildd, un iepure gras, dolofan, il facu sa rida cind taie poteca in salluri caraghioase. 0 mierkr neagra il desfrrtd cu cintecul ei ~i un fluture Ii atrase luarea aminte, pe cind sorutc 0 floare de brusture. Apoi, zari un ginddcel care, in zorul lui, cdzuse de pe 0 crenqutd cu picioarele in sus. Boictul il ridicd usurel si il ageza la loc. Dar dupe toate astea se gindi si la sarcina ce avea de implinil. Culese flori de lumoncncc Domnului, frunze de salvie, deqetcrele ~i inca mulle alte ierburi bune pentru bolnavi. Abia intr-un tirziu simji cum il tinteste privirea grea, neprietenoasa a unui domn care poreo ca odunn ~i el plante tamaduitoare. Bdicrtul il sal uta cu tootd cinstea ce se cade 51

unui medic - caci asa arata omul - dar i~i vozu mai departe de lucrul lui. Aiunci. battinul domn i~i desdoi spinarea ~i intrebd, ap6:sat : - A~ putea sa aflu ~i eu ce cautaji in aceste locuri ? - Adun ierburi de leac pentru spijerie. stimate domn. - $i ce anume foceti cu ele ? - Hcrpun, domnule, tot felul de picoturi ~i alifii impotriva bolilor, - PaL de ce nu lasaji boala sa-~i urmeze drumul ei? De ce atita luptd impotriva firii ? - Pentru ca. oltminteri, bolnavii ar muri. - Ma reg. sa mocmr. Porco nu sint destui oameni pe p6:mint?! - Nu se cuvine sa vorbim a~a despre mestesuqul doftoricesc. Cit despre oomeni, dcco or fi multi sau putini, asta nu stiu, cdci foarte rar mi-e dat sa intilnesc vreunu!' . - Io te uitd ! Iorrrsi un tinerel din aceia care se vaita ca nu au timp de trait! P6i. atunci ce sa mai spund batrinii cind stiu ca li-s zilele num6:rate? . Si astfel se brodi ca flac6:iandrul Ii spuse batrinului necazul sau, cit era de sarman ~i cit de putinc nrrdeide avea sa-~i implineasca visul cel mare de a cutreiera lumea in lung ~i in lat. Felul ~i yorba deschiso a tindrului ii plocuro botrinulu! domn, care nu era altul de cit Riibezahl. Duhul munjilor. Deci, rosti dumnealui : - Ca crcoso nu-i nicdieri, deed storn ~i judecdm bine. $i jarile, cite sint aiurea, i~i au toate umbra lor. Dar poftim, va dau un inel ! La nevoie il invirtiji si va fi de ajutor. Lasaji muljumirile! Norec ~i voie bunn ! Cu aceste vorbe, Riibezahl ii viri in deget ~i plecd incruntat, fara sa ostepte vreo multumitu, fara sa se uite mccor indcrct. Tin6:rul nu prea intelese purtarea domnului cel botrln, s-opor il cpucc ~i alta grija. Timpul se scursese repede ; drumul il ostepto greu si obositor. Popasul, frumos dar ~i scurt

52

in mijlocul muntilor, il costase destukr ostenecdc, mai ales in prima zi cind cu ploaia ~i cu vintul acela turbat. ~i bdicrtul i~i spuse cu dor: .Eh, de m-crs vedea inters crccrso, la Schweindnitz!" ~i, fara sa vrea, fara vreun gind anume, rcsud nitelus inelul ce-l capatase de la bctrin. Si, ce sa vezi ? In crceecrsiclipd se pomeni la Schweindnitz! Numai ce stctuse linga brazii eei inalji cu munjii in faja, provclctici, ca se ~i ana in spijerie, intre borcane, sticlute ~i cutii, Acum abia injelese dinsul ce rost avea darul botrinului domn ~i ii muljumi din adincul inimii. Apoi, cum gasea putind vreme, cum incerca minunatul dar primit de la Hubezohl, Spunea unde vrea sa cqunqo, rasucea inelul si atit. Intr-o clipd era la faja locului ~i tot astfel se intorcea, cum nici cu gindul n-ai gindi. - Vreau la Madrid, in Spania! rosti el intr-un rind ~i rrrsuci repede inelul. Nu termind bine vorba si se trezi intre 0 muljime de spcmioli care priveau lupta cu taurii. Era de laja ~i regele imbrdcct in costum de srubatoare, jeapan, scrobit. Seden in loja lui impreund cu infanjii, cu inlantele, cu toate ccrpeteniile regatului, urmdrit de mii de ochi curiosi, Altadata tindrul vru sa vcdc Roma. Cit ai bate din palme, se ~i pomeni in catedrala Sf. Petru. La Constantinopol dddu taman peste sultanul eel bataios, pe cind i~i mustruluio ienicerii, urmind a se pune in fruntea lor ca sa-i duco la batalie. Citeodcrto se intimplau lucruri de-c dreptul ndstrusnice. intr-o senrd, aflindu-se la Londra, privea cu nesaj muljimea ce misuno in port, miile de vase si hamalii care trudeau linga ele incdrcind sau descdrcind mdrfurile. De 0 data se simti cuprins dinapoi de niste brote tari, strins ca intr-o menghine si, nici una nici douo; se pomeni legat ell miinile la spate. Cineva Ii trase repede un sac peste cap, apoi il impinserd de zor si il tot minoro a~a, cu ghionturi ~i injurdturi, pine; il urcoro pe un vas. Aici trebui sa coboare niste scdri ~i ajunse intr-o incdpere cu miros acru, inecdcios. Hcdddii il dezlegara 53

la miini, Ii scocrsero sacul de pe cap ~i ie~ira grabilL Atunci, tindrul vozu ca nu e singur acolo ~i afla de la un alt prizonier cum ca fusese rapit. Cdci, pe vremea aceea, cdpitcmii de vase i~i trimiteau copoii pe uscat ca sa adulmece oameni tineri, silindu-i apoi sa munceosco pe vasele lor sau ducindu-i hat, departe, ca pe niste robi, la plantajiile de zchcr. Ei, si acum judecaji si dumneuvoostro ce se facea bdiotul dcco nu avea inelul lui Riibezahl! Asa insa, nu-i trebui decit sc-si rostecsco dorinja si, rasucind inelul, se si vazu la Schweidnitz, teofcr si voios. Alta dat6 se cvinto intr-o calatorie lunqo pina in America si poposi intr-un tinut inca salbatic, nelucrat, la marginea preriei fara de sfirsit. Si acolo privi, cu desfdtoreo omului indrdqostit de natura, plante din cele mai ciudate, pesteri, vizuini, urme lasate de furtuni ingrozitoare, stoluri uriose de porumbei strdbdtind vozduhul. Dar, deodotc, simji ca se zbate pomintul sub el ~i zarea se incinse cu valvatai. Ardea preria. Focul nimicitor se apropia cu iujeala vintului, cerul se intuneca. Norii de fum navaleau in sus, ca niste balauri neqri, scuipind scintei, iar 0 turmd de bivoli numrrrind mii de capete, printre care se inqhesuircr si mustangi ~i tot soiul de alte snlbcttctuni, gonea nebuneste cotre hotarul preriei unde se afla tindrul calator. 0 clipc sa mai fi stat ~i turma l-ar fi strivit sub copite. Insd inelul lui Riibezahl 11ajuta iara~i in elipa cea grea. Cdutind sa vada cit mai multe, baiatul se lasa dus si in inima Africii. Un fluviu foarte lat, despre care nu auzise pina atunci, i~i repezea apele urlind, spumegind si clcotumd 0 cascede mmuncrto. Tinorul spitar nu se mai satura privind. Iar pe malurile fluviului se inallau arbori uriosi, trrritori de prin alte vremuri ~i oddpostind puzderie de maimuje in rdmurisul lor. Dar nici oamenii nu Jipseau in acele locuri ca de basm. Pe urmo baiatul vru sa vcdo nenpdrcrt si marea jara a minunilor, India. ~i, cum drumul nu-l costa nimic, nici osteneclo nici bani, numai ce rosuci inelul ~i ajunse drept la Gange. Aici vazu pagodele svelte suind in vozduh ca niste poeme de 54

picrtrd, vczu ehipurile urkrse ale zeilor indieni eioplite in vremea de demult, se uita cu nesaj la isprovile grozave ale faehirilor, ii urmori pe preojii scufundaji porcc in somnul altor lurni.; si nu lipsi decit 0 nimica tooto srr-I inqhitd un crocodi!. Dihania asta "sfinta" se repezi din apa ca un fulger nerrsteptat ~i, docc bciotul nu si-or fi tinut firea, nici ca mai scdpo de moarte in gitlejul ei fara fund, Inelul lui Riibezahl il smulse de-aeolo tocmai la timp, Numai 0 qheoto si 0 fi~ie din surtueul lui sfisicrt romcrsero pe malul apei. Pe unde ealatorea, spiterul nostru gasea de multe ori marfuri osebite ~i foarte cautate in lara lui. Dupe oarecari dibuiri si incerccn izbuti sa cumpere mirodenii si sa Ie vindc, apoi, in lara cu ceva ci~tig_Pe urmd aduse si piei, bkmuri rare, metcsuri, Iildes. Alteori avu noroeul sa gaseasca pe larmul morii cmbrd porfumctc, din care spiterii scot leacuri pentru nervi si stomac. La fel 9i vapsele si boiuri seumpe. Tindrul le aduse in lara lui de la mari deportcri. Drept care, agonisi bani cit sd-i ajunga pentru 0 spijerie proprie, numai a lui, 9i astfel sd-i ajute pe oamenii bolnavi, cdci la inavujire nu se gindea nicicum. Pe urmc, nu se mai folosi de inelul vrdjit al lui Riibezah!. Se simjea bine occsd, intre ai sai. Numai cind afla de vreo nenorocire, petrecutd undeva din pricina timpului vrdjmos, gonea repede intr-aeolo, ca sa Ie sara intr-ajutor celor ndpdstuiti. Tot osc. cind era yorba de vreo molimc : crtunci lua cu el leacurile cele mai bune si Ie importeo printre bolnavi fara niei 0 plata. Astle!, dorul lui Riibezahl fu sprijin ~i bineeuvintare pentru oomeni.

o CALATORIEDE POMINA
La Hirschberg locuia un croitor pe care oamenii iI pretuicru tare mult pentru priceperea si purtarea lui. De aceea iI ~i alesesera in sfatul orosului. ~i nu rareori cite un porinte Ie vorbea bCtieliiorsai: - Uitoti-vd la mesterul Mackel! Asta om! Ar trebui sd-i urmcti pilda ! S-a ridicat sus de tot si lumea i~i scoate pdloric in fala lui. Dar cum s-a ridicat? prin aceea ca e om cinstit. Asta s-o bag ali la cap, neisprrrvitilor ! In oros mai erau insc citivcrcroitori care nu-I prea vorbeau de bine pe domnul Mackel. Cinste? Las' cc stim noi! Porco nu furo din stofa musteriilor ? Pcrcd-i scope careva fara sa fi tras ~i pielea de pe el ? 56

De obicei oarnenii, auzind, asemenea vorbe, dddecu din cap neincrezdtori. Erau siguri ca numai ciuda glasuia din croitorii ceilolti. Crrci domnul Meckel lucra penlru musterii cei mai qrosi, mosieri 9i mari neguslori, pe cind la U9a lor nu bdleau decit jiiranii 9i tirqovetii sorcrci de la care pas de ci91iga ceva mai acaliirii. Intr-o zi, Riibezahl cobori din munli ca sa vodc cum e cu cinslea veslilului croilor. Veni intr-o oolea9ca scumpd, ca boo ierii, insotit de doi slujilori si 0 pereche de ogari. Mesterul Meckel i9i cunosteo oarnenii, de aceea il intimpind cu plecrrciuni, intrebindu-I ce dorintd are. Vasazica, domnul vrea un surluc polonez, da, da, unul scump de 101,e !impede. Minunala stofc, englezeasca, marca Lincoln! Uile si ceaprazuri 9i nasluri, ai, ai, ce frumosi l Mai ales ocestio din urmd porcd-l vrdjecru deabinelea pe croilor. Se opucd deci si Ii luo mosurcr musteriului, Apoi mosurc 9i slofa, se suci, se invirti, spre paguba lui, neguslorul i·a vindul nobilului domn prea putind stofcr penlru un surluc. A9a zicea croitorul de obicei cind musteriii nu Ioscu cump6:rarea stofei in grija lui. Riibezahl stic insa cit si cum. De aceea il strrrpunse cu ochii pe sorlotcn 9i ii spuse crpdsct ca lrage, 101u9i, nddejde sd-i iasa surlucul din slofa ce-o avea. Mesterul, in marea lui cinsle, ofla lung, clalina din cap 9i se hotori lare greu: - Sa vedem. Am so-mt dau tocrto sHinja. Se invoirrr apoi la prej. Riibezahl ii dddu loti banii inainle si se inteleserd asupra zilei cind i9i va lua surlucul gala cusuI. Duhul munjilor il mai privi 0 dala aspru de 1019i verbi : - Ndddjduiesc sa fiu servil cu cinste, Vai, in privinja asia sa nu va indoiti, nobile domn! rospunse croilorul, smeri!. Fara cinsle nici ca os vrea sa mai Iraiesc. Si, inclinindu-se adinc, iI conduse pe musteriu pine cdorc. Dar, cind il vozu plecal, se strimbc in urma lui 9i porni sa topoie prin odaie : - He, he ! Imi ies vreo Irei coji de-oici. Am sa·i pun frumos la 0 parle! 57

- Asia nu-i drepl, indrdzni ucenicul sou, cu glas sfios, Pe mine mo mustro cugeluL - Mai scol un surtucel, inteleqi. a~a cum se poortd acum la Perris. Am ochil si un cumpcrctor. In meseria noostrd Irebuie so ciupesti, proslule! Altminleri nu ajungi la nici un capet. Cinsle oscr, cinsle pe dincolo, aslea-s imbrobodeli pe placuI oamenilor. Dar gindul ascuns nu-I scoale nimeni la ivea10. Musterii so pldtecscc, pricepi ? Cu virf si indesa!. Co doar au de unde. la intrecrbd-i cum si-au adunal averile? Oare, numai prin cinsle? Unde-r bogajie multo, jumrrtnte, baremi, e din furtisoq. Asla-i lege. Vorba e so stii pescui in apa tulbure faro so Ie lcrsi prins. In ziua sorocitd, Riibezahl Irimise un slujilor ca sa-i scootd de la mesterul Meckel surlucul cel nou. - hi, ai, Mosjo Schang, omul de incredere al nobilului domn? Binevoiti a lua in primire surlucul? vorbi indnlal croilorul cel viclean. Mare cinsle imi faceji, Mosjo Schang. Iala, poftiji! Plecdciune si so-l poarle scnotos ! Slujitorul, care nu era altul dedi 101 Riibezahl. intoorse surlucul pe faja, pe dos ~i gasi co e foarle prosl lucra!. Apoi il tintui cu privirea pe croilor incit acesla, ghicind in ochii lui oarecare osemcmcre cu Riibezahl. se cam sperie. - Ei, a fosl destukr stofrr ? intrelxr Duhul munjilor. - Cit pe ce so n-cqunqc. Mosjo Schang. M-am coznit din rosputeri. N-a fosl deloc usor so scol 0 hcdno cumsecade din putinul ce I-am primi!. Insn porunca e porunco, ce sa-i Ioci. - Dar a~tia de-aici sint chiar naslurii de our pe care vi i-a dal stcpinul meu? mai intrebc RiibezahL faro so-l scape din ochi. - Desigur, Mosjo Schang, nici n-am avul aljii. Inca 0 dala plecdciuni, A fosl 0 mare cinsle penlru mine! Dupe ce slujitorul, crdicd Riibezahl, iesi afara, ucenicul indrdzni iar: - Mestere, cred co boerul 0 so Ie ia in raspar penlru surlucul asia, co i I-ai cusul cu acul incclzit la foc.

58

Adica lucru de mintuicrkr, neingrijit, voia so spunrr bcicrtul. - Mo, cap sec, facu mesterul, iordsi nu inteleqi nimic. E 0 mare deosebire intre a lucra pentru sorcmtoci sau pentru ocrmeni bogaji. Saracul std si se uitd la cusoturc. la tiv, la orice ~i mereu gase~te cite 0 hibd, Asta, pentru co un simplu pieptar trebuie sd-l lina tooto viaja. ba so mai treece si asupra fiului si a nepotului. Pe cind cu bogatul e altceva. Nu despico firu-n patru. Imbrnco haina de citeva ori si pe urmo nu-i mai place. crtirnrrin dulap si 0 krsu prcrdo moliilor. Vorbea el, smecherul, insa nu se prea simjea in apele lui. Prea il tintuird cu pricirea si boerul si slujitorul. de parco i-ar fi citit pino in fund ul sufletului. Dar, inselind intruna, cind pe unii cind pe aljii, uitd curind intimplarea cu pricina si se preqcti. ca in fiecare vorc. de drum. Ii intrase in obicei so se duco la Aupa, la sora-sa, unde-si petrecea timpul de minune. lar celor din Hirschberg le spunea co pleocd la Paris. - Un mester ca mine, se falea el cui sta sc-I asculte, trebuie so stie lntotdeauna lucrul cel mai nou si mai bun, dcco vrea ca musteriii subtiri so nu-I porcrsecscd. Si, unde gase~ti cele mai noi si mai fine desenuri pentru croiokr decit la Paris, capitala lumii? Am acolo niste prieteni buni care abia me cstecpto so yin la ei mercer odoto pe an si imi pcrstreczo tot ce-i mai frumos ca desen si ca stofo, Nimeni altul nu se invredniceste de oso ceva. lnt;-un cuvint, trebuie so stii cum sO te porti cu oamenii. Si atunci se conving toti co au de-a face cu un mesericrs cinstit, Ascultindu-I, cite unul gindea in sinea lui: "Oricum, e un croitor cumsecade Meckel. Se duce tocmai la Paris ca sc-si salte mestesuqul. Orosul nostru se poate mindri cu el". . Si croitorul cel cinstit porni la drum pe jos, de unul singur, cintind ~i fluierind. ~i ajunse astfel pine pe crestele muntilor, .Hehei, striga el de sus, cine e mai istet ca mine? Toti sint niste prosti l" Dar, deodotd, voia bund i se risipi cdci Rubezrrhl, cclore pe un top, opri in faja lui si Ii inchise drumul.

°

59

Sperial, croilorul recunoscu in el pe musteriul cel nobil, inselal mai de mull. Si asia indeosebi dupe ccutoturo-i osprc. care 11 mai bdqcse in sperieti, ~i duper surlucul aiurea cu care era imbroccrt. Pe loc, smecherul isi dcdu seama ca nu-i a buno, ca domnul 0 sa-I'ia la rost. - A~a, vcsczicc, mi-ai pical in ploso ' luna Riibezahl. Te ostept cam de multisor. Ori credeai cd vei rornine nepedepsil penlru hojiile lale? M-ai lural si pe mine cum luri otitc lume din oros, Credeai cd-mi scapi, dupe ce ctr mi-ai tcict din stofrr si mi-ai cusut nasi uri de clcrnc in locul celor de aur si ai lacul lucru de botjocurrr pe un pre) cit se poale de pipcrot ? Croitorul, auzind acesle vorbe, incepu sa Iremure ca frunza de plop si se ruga de iertcre, - Nu te las eu lara pedenpsd, i-a inloarse RiibezahL minios, Am sa-ji ordt drumul la Paris, ca sa vedem care din doi e mai istet, Hai, inccdeco si mind de unde ai venit l $i sa stii ca n-o sa mai simti pdmintul sub tdlpi pine ce n-o sa Ie strigi oamenilor in gura mare ca ai lost un gogoman si un hot si cc vrei sa Ie schimbi cu 101dinadinsul. Nici n-avu limp sa spuno pis, co. Riibezahl 11 umflc, propsi tindu-I in spinarea topului. Aici, croilorul sedeo de porco era bctut in cuie, Riibezahl descdlecd, botu 0 dcrtrr din palme si japul porni ca gindul prin tufis, pe qrohotis, prinlre scaieji, prin vazduh, pina la Hirschberq, Aici, 11 purto pe Meckel prin 101orosul. cu copiii ciurdd duper el, cdci locmai iesiserd de la scoclc. si urmorit de muljimea lirgovejilor ca si de 101omul care avea picioarele la locul lor. Si tonto lumea ii slriga rdzind : "Ira! Calalorie sprincenoto la Paris!" Croitorul, care nicicum nu pulea so.coboare de pe japul cel alurisit, vczu co. alta sccpore nu-i decit sa slrige la rindu-i ceea ce ii poruncise Riibezahl. A~a ca dodu glas cdtre muljime: - Ascultaji, oameni buni ! M-aji crezut de cinstit, dar va spun chiar eu co.qresiti loarle lare ! De aceea m-a ~i pedepsil domnul cel nobil care scrde sus, In munti. A~a co. de-acu 60

vreau sa md sehimb si va dau incredintcre la toti ea voi fi einstit nu numai in vorbe ei ~i in faptele mele ! De indata ce-si mdrturisi pdccrtele, omul simti iordsi pornintul sub tal pi, in vreme ee japul se faeu nevczut si nimeni nu-I mai zari nicicind, Apoi, eroitorul se tinu de fagaduiala, impccindu-se eu einstea ~i eu cistiqul eel drept. Nu mai lura din stofa celorlclti, iar eu drumurile la Paris isprcrvi pentru totdeauna.

CASA ZBURATOARE Sus, in munti, intr-o colibo sinqurotico, trrrio 0 lemeie cu liica ei cea mindro la chip. Borbotul. tesctor priceput, murise cu ani in urmc, incit lemeia rozbeo cum putea prin viaja_ Intr-o zi se obctu pe la ea un lecior din sat. Zicea ca i-au muril pdrinti! ~i ca astfel tooto averea i-a rorncrs lui ca singurul mostenitor, Mai avea, ce-i drept. niste datorii de pldtit, insci trdqeo nddejde sa scope de ele neintirziat. Avea patru vaci in grajd, care il ajutau sc-si jina qospoddrio, ogorul ~i imasul, ~i tinorul ii arata 0 punqo cu taleri de argint si cu citivo ducaji, banii pusi de 0 parte pentru cumpdrcrturi ca si pentru vreo nevoie cind soar afla strimtorat. Ce-i lipsea insa era 0 nevcsto. ~i, de aceea, tare ar Ii vrut sa 0 ia pe Sophie, cu 62

care se cunosteo de mult, inca de pe vremea cind trcdcu talii lor. Cum lemeia, stiindu-I de bun gospodar, nu avu nimic impotrivsr si cum nici lata nu se dcdu in krturi, iata ca se lacu nunta curind si Sophie se mute in casa borbrrtului, la vreo patru kilometri deportore de mcncc-so. Taranul ar fi putut sa-~i ia nevostc bogata, cu zestre, dar lui ii pldceo de Sophie si nu-i poru deloc rdu ca s-a insojit cu lata sorcrco a tescrtorului, cerci dinsa, duper ce se obisnui cu noua ei viaja, arata atita vrednicie incit nici 0 alta n-o intrecea in sirquintd. in lucru chibzuit si curet, Singura hiba ce-i gasea borbctul era ca vesnic tinjea dupe moicd-so si se plingea ca nu sode mai aproape de coliba ei. In citeva duminici el ii inqtrdui sa rneorqo pine ccolo, sd-i ducn mamei niste ouc, putinticd brinzd si unt. Dar, 0 data ii spuse rospiccrt: ~ Asculto Sophie, olerqdturo asta pine sus, in munti, trebuie sa inceteze ! Cind lemeia plecrcd mereu de-ccosc, atunci toate merq cu susul in jos. Eu, unul, stiu ca m-om cununat cu
tine,
TIU

ell mcaco-to.

- E batrina si subredc. rospunse Sophie. Deco i se intimpld ceva, Doamne fereste P! Ce-or fi s-o aducem oici, in casa noostrc ? Odcito de sus... - Nici prin gind nu-mi trece ! se burzului el. Ce \i·a venit?! Bdtrtnii cu tinerii nu se impccd, asta-i veche poveste. Sa se mute mai aproape deed vrea, la vreun vecin, n-ets Ii impotrivd, Atunci ar veni zilnic la noi si ai vedeo-o. Dar, ca sa stem sub ocelost ocoperis nu se poote, ca iese cu taraboi. - Isi are si ea cosciooro ei, colo sus si arice coltisor ii e scump, ca·i crminteste de tata, unde a stat, unde a zocut si a muril. - Si ce-mi peso mie? Sa stea unde vrea! Dinspre partea mea poate sd-si ia cocioaba in spinare si s-o ctseze liriqd noi. N·are decit ! $i acuma gata, am isprovit ! Asemenea varbe tari 0 dureau pe tindro sotie, Si Sophie plinse nopti in sir, ccrinindu-se de firea osprrr a bcrbcrtului 63

care de altminteri era om vrednic ~i drept. Multc vreme nici nu mai pomeni de mcdcd-scr,dar, intr-o zi, ii spuse iar: - Omule, nu mai pot. Trebuie s-o vad pe memo. Simt in sufletul meu ca nu-i e bine. $-apoi miine e ziua ei ~i se cade sc-i due mocor un dar cit de mic. - Pleccc, rrrspunse bcrbotu-sou. dar sa ~tii ca-i ultima oorc. Deed te mai duei 0 data, poji sa ~i ramii la ea, ca eu o sd-mi cat alta nevostc pe care 0 trage inima mai mult la qospodorie. Si, zicind acestea, borbctul trinti uso dupe el ~i i~i facu de luc'ru in oqrodc, Sophie simji ca 0 injunghie sub cocstc fiecare cuvint. se tulburo amarnic ~i, cu ochii inldcrimoti, porni la drum. Drumul nicicind nu i se peruse atit de lung si anevoios. In citeva rinduri trebui sa se oseze ca sa-~iplinqo lacrimile. Aceasta 0 vazu ~i Riibezahl cu ccutcturo lui de soim. $i numaidecit. hotcrl sa afle ce anume 0 doare pe tindrcr femeie. l~i Iuc. deci, infaji~area unui lucrdtor de pddure, spdtos, vinjos, impingind 0 cotiuqd uriosd, plind virf cu surcele ~i usedturi. Si, ostfel, se opri in faja femeii ~i incepu sa 0 descoase. lar dinsa, neavind alt prilej ~i simtind mare nevoie sd-si descarse inimo, ii spuse totul de-a fir a par. - Va fi tare greu pentru biata batrina sa-~i ia ccsutc in spinare ~i sa coboare cu ea pincr jos, facu Duhul muntilor, chibzuind. Apoi 0 intrebd unde-i colibcr.docd mai e multoSi, aflind cd Sophie tocmai loscrse in urrnn [umctctec din drum, 0 pofti sa se urce in cotiuga lui, ca pentru el nu-i nimic, ca si dinsul merge tot intr-acolo. Tinara femeie se codi, dar el ii facu loc, o ridico de subsuori ~i 0 a~eza frumos, pornind apoi cu 0 iujeala de scdpdrcru pietrele dedesubt. Pino sa bage bine de secrno, Sophie se ~i gasea sus, in faja colibei. Cobori, multumi pentru bunctote ~i se repezi in ccsciooro mcdcc-si. Riibezahl insa veni la fereastra si se uitd inlrruntru, zimbitor de pcrcc era neam cu ele sau vreun prieten apropiat. 64

Batrina 0 ducea rau de tot. Zacea de multo vreme in pat fara ca cineva sa aiba grija de ea. Bolnovc. lipsita de puteri, nu fusese in stare sa·~i gateasca baremi 0 zemulitd. Atit de skrbrr era sormono incit credea ca nu mai are de trait. Acuma se bucurrr ca-~i men vede 0 data fata pina sa inchidd ochii. Dupd prima clipd de revedere, tristd si grea, Sophie se cpuco sa rinduicrscd 0 rnultime de lucruri pentru mcicc-so. Ii dcdu ~i ceva de mineare intcrmdu-i trupul vluquit. Insc mereu 0 ehinuia gindul ca e ultima ooro cind Ii mai poate veni in ajutor. Si, de-odcttd, cuprinso de un zbueium grozav, inqenunche linga patul bdtrinei, 0 imbraji~a ~i plinse ea un eopi!. - Eu ered, se crnesteco Riibezahl. aplecindu-se pe fereastru, ea dcco v-crti cdzni crnindoud tot n-cdi putea sa earali coliba de-aid ca sa se indrepte luerurile. A~a ca va trebui sa dau eu 0 mind de ajutor deed e sa ajungem la un copdt. Ori, pentru asta am nevoie de niste funii. Funii gasi numaidedt. Riibezahllua una ,?iii facu vint peste crcoperis, oruncd apei alta, potrivi bine eapetele ,?i deodcto; pe cind plingeau mai abitir, cele douo femei simtird cum se smulge casa din loc si cum se inalja in vozduh ea 0 posdre. Si, cu toate astea nici 0 sindrild nu se clinti, niei 0 qrindrr nu trozni, nici 0 farima de var nu cozu de pe pereji. Sophie se uitd cu teorncr pe fereostrd : arbori, stei si munti ii zburau pe dinaintea ochilor. Cit n-ci qindi, ccsutc zburdtoore se apropie de qospoddrio sotului ei. Si ocolo, drept peste drum, se lasa usurel la pomint, leqotd trainic, nemiscctd, ca si cum aici i-or fi fost locul din vecii veeii vecilor. TaranuL cind zari jucdricr cazuta din cer, rdrncse eu gura easeata. Dar Riibezahl se 9i infipse in faja lui, eu funiile strinse colac. Scoase palaria si vorbi ea prostul : - Fiji bun si pkrtiti-mi un taler pentru hamalie. Dupd dorinja dumnecrvoostrc v-ern adus ccsciooro pind aiei, dimpreuna eu nevasta 9i eu mcdco-sc. 65

Taranul, buimae, se duse in easa dupn talerul eu pnema. Dar, cind se intoarse, nu mai gasi decit pe Sophie ~i pe betrinc-i mama. Hamalul niccden. Pierise fara urmc. Tindrul gospodar se infiora din talpi pino-n crestet, :;li,de-crtunci, se purtn frumos eu soocrcr-so care, in seurt limp, ajutata de Sophie, i~i recdpoto puterile ~i se dovedi de mare folos in qospoddrie.

CIOBURI CU NOROC Intr-o iornd ospro doi jesatori nevoiosi, crdunindu-si pinza tesutd de miinile lor, porniro la drum peste munti, inarrnaji fiecare cu cite un toiag noduros, Acos« 0 duceau tare prost, dimpreund cu nevestele si copiii, cdci toamna fusese saraca si zgircita rrru. Dar in Boemia, cicc, era rnai bine si se putea intimplo vreo nuntc la care sa se gaseasca musterii pentru pinzisocro lor. Sau, poate, chiar dincolo de Boernia... Prea rnult curaj si incredere nu aveau biejii oarneni, s-opoi stornacui qol, straiul sorcc si ghetele rupte nu se prea impcccu cu iarna cea grea. Deseori drumetii faceau cite un popas, mosurcu cu ochii tristi zcrpezile din jur, i~i scuturau surtucurile, zmulgeau din 67

barbi turturii de gheaja, suflau in pumnii si porneau amariji mai departe. Deodotd, se trezird in faja unui conac frumos de-ti fura ochii, locuit, pe semne, de vreun boier din cei mai mari si crsezcrt in mijloeul unei gradini incintutocre, imprejmuitd, la rindul ei, de un gard inolt. aurit ~i eu poortc de aur. Cei doi drumeji stoturo un timp, intrebindu-se cine-o fi nobilul domn care si-c ridieat conacul tocmai oici, in sinqurdtcrteo munjilor, apoi i~i spuserd cc, musai, trebuie sa fie vreun print sau vreun duce cdruin Ii place sa·~i petreaea iarna intr-acest fel, linga imcsurile sale. - Ce crezi, dcco am ineerca sd-i vindem pinza nonstrd ? intrebrr unul. - Aici nu e de noi, rdspunse celclclt. Un boier ca asta, un print, nu-si imbrcrcd niei trupul nici masa, niei patul decit in mrrtdsuri scumpe. Pinza noostrd e prea qrooso pentru domni ~i cucoane. Totusi, zic sa probdm, Intra tu de-ti inceorco norocul. Eu romtn la poortc si cstept. AstleL primul firtat intra induntru dar, numai ce merse cijiva posi. ca se ~i pomeni cu Riibezahl care se plimba prin gradina, intolit ea un vinotor. - Ce eauji aici? il intrebo acesta, cam rrrstit, - Nu va fie cu supcrore, nobile domn, sint jesator de felul meu ca si vecinul care sta duper gard. Poate aji cumpara ceva pinzisoorrr tesutd de mina noostrc, Iornc-i grea si cistiqul pujin. - Trebuie sa va gindiji din vcrd, sa puneti bani la ciorap, ca sa aveji ce rontdi in timpul iernii ! - Toamna fu saraca, nobile domn. Ne-om ales cu mai nimica. - Atunei, seoate marfa, s-o vcd, Striqri-I si pe firtatul dumitale. Vreau sa aleg ce-i mai bun. $i Riibezahl ii duse in coso pe omindoi, rebegiji, inghejaji ca vai de lume. Acolo stdturd, mai intii, pina-~i scocrserd frigul din oase. Apoi desfocurd sfiosi pinzele, osteptind cu inirna strlnsd. 68

Riibezahl cerceto marfa cu de-crndnuntul. gasindui si cite-o hibc. din cind in cind, Oamenii mcrtunsiro cinstit ca, din pocote. in locurile acelea se rupsese firul, - Bine, rosti in sfirsit Riibezahl va cumpar pinzele amindouo, Dar, la ce pre]. rna rog? Firtotii spuserrr cit. Riibezahl se invoi, dezleqd un pungoi si numorrr pentru fiecare cite 0 sumo de taleri din cei virtosi, incit bietii oameni simtiro cum Ie ride inima in piept. Intre timp veni si un slujitor, Ie puse dinainte piine si cite 0 ccmc cu bduturrr coldd intremdtocrre, poftindu-i sa ia, sa nu se sfioscd, Si, pe cind ei mincau si sorbeau, Riibezahl Ie umplu cite 0 punqo anume, inminindu-Ie-o abia la urmc, la sfirsitul mesei. Tescrtoriimultumird cu plecdciuni. Isi lucre pe rind punga si toicrqul, binecuvintcro coso si strrpin, crpoii"i vozuro de drum fericiti. Cit dura drumul pina aproape de sdkrsul lor, cei doi tesctori se tot intreboro cine putea fi domnul eel bogat care, eu atita mcrinimie, Ii scopose de nevoi. Dar, deodctd, unul din ei simti ca punga ce 0 avea in buzunar si care, pind otunci, atirnase greu, pored i s-a usurrrt deabinelea. 0 dezleqd si ce sa vezi?! Nici un taler din cei virtosi I Numai niste cioburi pdcotoose de sticlrr ! Celdlclt i"i dezleqd la rindul lui punga. Aceea"i tara'i'enie ! Atunci bietii oameni crezurrr, cu tot dincrdinsul, ca fuseserrr pcrcdliti de boier, ca acesta isi bdtuse joc de truda lor. Amariji, fara nrrdejde. isi urmord drumul spre ccso. Mergeau tcrcuti, cdci tinga si jelania n-ar fi avut nici un rost. Unul i"i goli punga de cioburi 'i'i Ie verse pe jos. Celclclt insa Ie postro. Cicd sa Ie dea copiilor, sa se joaee cu ele. Dar, ce mirare ccosc, cind desfrrcu punga si 0 rtrstumc Pl Cerci in locul cioburilor de sticlo vozu numai taleri frumosi, strrrlucitori, Cu inima sdltind de bucurie omul se repezi la firtatul sou, care-i era vecin, ca sd-i spuno si lui ce minune s-a initmplat. Iar acesta, dupe ce se incredintd de crdevcr, fugi val-virtej, incrpoi, ca sa adune cioburile aruncate in drum cu atita usurintd, 69

Dar nu qcsi mmic. Nici tu cioburi, nici tu bani. Omul se intoarse acasa tare mihnit. Atunci, prietenul sau mai strinqoret si mai norocos, fiindu-i mila de el, impdrti banii fra\e~le pe din doud. $i, nu stiu cum se brodi, dar fiecare i~i avu parlea lui de porco si-crr fi vindut pinza la pre] indoit, Si asIa inca nu e totu!. Privind cu luare aminte pungile doruite de Rubezohl. vczuro ca tesoturo lor era fara seerman de subtire si frumoosc. Nici co Ie mai cdzuse sub ochi a~a ceva! Si, fiind ei oameni de isprcrvo, care nu fug din lata qreutdtilor, se cpuccro sa \easa pinzo la tel si nu se lasara pino nu-i dcduro de hac. Si de-otunci nu lucrord decit dupe pilda lui Hubezohl si, avind musterii multi, buni platnici, nu mai lura nevoiti sa se osteneoscd amar pentru piinea lor si pentru cele guri ale copiilor.

CA SA-$I ViRE MINTILEiN CAP La rnuntii cei mari, se abatu, odctc, vreme grea, ccci ndvalisera hoarde scdbctice. dusmani rai si ticdlosi semdnind groaza printre locuitorii posnici ai tinutului, Si, t~ecind ei pe la casa unui laran, il sihrrr sa-~i inhame caii si sa Ie fie corau~_ Oftind, omul i~i scoase perechea de cai din grajd ~i il striqd pe fiu-sdu : - Alwin, cel mai bine ar fi sa mergem omindoi. Te pomenesti ca vreunul din cai 0 ia razna si atunci se cere strunit, Sa-~i aiba fiecare stdpinul. Alwin era un baiat voinic si, desi numcrcr doar scrisprezece ani. arata ca unul de douczeci. Raspunse: 71

- Cum crezi, tati'!. Deco e mai bine sa merg, apoi merg fara zabava, cdci pdrintele se cade sc-I osculti, iar caii fiind doi, trebuie si doi borboti. In ce mo priveste. la cei soisprezece ani ai mei, pol zice ca sint borbcrt in lege. Allii nu cumMie, insd, imi place mai mull pe-oford dedi in cuib, unde nu se intimpld nimic mai acalarii. - Ai implinit tu scrisprezece ani, insd n-ar slrica sa Ie mai coci la minte, 11mustrrr totol. Nu mai trdncdni aiurea si vezi de cai! . - Ei da, soisprezece ani e 0 virsto frumocsc l Iar minlea Bcictul ar mai fi indrugal verzi si uscale, insa ostenii 11 cam lucre pe sus si il puserrr la treobc si convoiul porni cu ei in lumea krrqd, Se intelesero asupra unui loc pine unde ar fi tinut corousio. Acolo i-ar fi slobozil cu cai cu lot, urmind sd-si faca rosl de aile gloabe. De aceea Lebrecht, tctol. il striqd pe fiu-sdu si ii spuse sa fie preqotit, cdci aveau sa se intoorco impreuno occso. Dar, asupra inloarcerii lor, se iscd o mica ceorto inlre laran si soldoti si, trecind pe-acolo unul de all neam, care nu intelese nimic din ce vorbeau, se rcrsti
dintr-odotc se coace si ea, n-arn eu qrijo, va sd-i scoti in lume cd se uitd ca nrrucii si nu stiu incotro.

- Cum vine asia? Un torcm sa se inconlreze cu domnii soldali? . Si, 'nici una nici doud, scoase pislolul de la briu si Irase in bielul Lebrecht. - De asia n-ar Ii fosl nevoie, i~i dcdu cu pcrereo unul din cstosi. De ce sa irosesti qlocmtele penlru orice fieac? Desi, fireste, un laran mai mull sau mai putin n-are nici 0 insemnotcte ... Hai, bdiete, pune mina so-l Iragem in sent ! Nu cumva sa se impiedice vreunul si sa se valame. raranul nu murise inca, dar nici nu mai avea de trent. II chemd pe fiu-sdu ~i Ii vorbi a~a : - Ascultd-mi dorinto din urrnc, Alwin. Eu mor, lu insa romit linga mama si linqd sorer-tocea olooqd. Sa nu Ie parasesti nicicind. 72

:

- Frumoosc afacere! se strimbd Alwin. Tu stai 9i dormi, iar eu min caii singur pinn occsc. De-rrs fi brmuit mcccr ! Se inteleqe ca acu trebuie sa rorntn linga mama. $i in timp ce bdicrtul strunea caii nerdbddtori, care trnqecru sa se zmulqd din miinile lui, tatal se stinse si muri. Cijiva oameni de bine il cjutoro pe bdicrt sa gaseasca 0 caruja. Si astfel Alwin, urcindu-l in caruja pe tcto-su mort, porni indorat, spre cosc. Gospodorio rumose deci pe umerii marne;' coci lata nu se putea miscct, iar bdiotul, cu toate ca sticr sa munceosco virtos, nu fii:cea nirnic din proprie silintrr, ci doar la porunca 9i la indemnul celorlalji. Pina la urmn, cam lenes de lelul lui 9i qurrr cosec, se 9i plictisi sa tot asculte de porunci, ornenintind ca 0 sa'9i ia lumecr-n cap. _- Aiurea, zicea el, muncesti numai cind ti-e porte, umbli unde vrei si aduni banii cu lopata. - Alwin, Ii spuse mcdcc-sc intr-un rind, doar stii care a fost dorinja din urmo a totolut. N·ai dreptul sa pleci si sa ne lcsi singure, pe mine si pe biata sore-to. Fara 0 mind de borbot se nrrruie qospodorio. "Poji sa vorbesti cit e ziua de lunqc l mirii el, in sinea lui. Stiu eu ce am de facut. Pine sa deschideji bine ochii, am si zburat si va dau cu tifla de departe. Pdi, ce, rna credeji prost?! Ea sint destept, foarte destept l Chiar docc nu-mi orct desteptrrciunecr oriunde si oricind. M·am scturot de corvoodc. Vreu sa trrriesc si eu co boqdtosii, fara trudc ~i qriji". Si, intr-o bund zi, bcicrtul 0 sterse, intr-cdevcr. Voios ca pcscrec scdpoto din colivie, urco sus in munji si umblo creanga pina seara tirziu. Atunci, simjind oboseold, se gindi sa'si caute un odcpost. Tocmai bine pentru Riibezahl. care de mult chitea sc-I inveje minte. Deci facu el ce lacu si ii scoase in cale un han. lar singur, cu sort alb dinainte, cu sepculitc pe cap si cu papuci de pisla in picioare, osteptc la U9a, zimbind cotre bcnctul hoinar. - Docc vrea conosul, poftim inlountru l Fiji bine venit! 73

Boictul ridicd ochii si citi, sus, numele hanului. "La somnul cel dulce", a~a scria.. - Un culcus mi-ar trebui, se-njelege, cdci sint tare ostenit, domnule hangiu, rrrspunse baiatul. - Prea bine, concsule, se bucurd Hubezohl. scotindu-si scrpco din cap. Odaie frumoosc. perne moi, liniste, tot ce doriji... $i il duse pe Alwin intr-o camera currmr, primitoare, cu un pat minunat. Ii spuse noapte bunc si plecd, "Taman ce mi-orn visat, isi zise leciorasul. Uite-asa trcriesc oamenii cei bogaji. Nu ca c::,casala noi, ·unde dormecrn pe paie. Ce-am spus rornine spus: doar sa scapi nitel in lume si gata, 0 duci boiereste", Se trinti in patul cel frumos, forndi cu nesaj si se simti ca un rege in palatul sou. Cind, deodotd, din toate patru ungherele, porni un scirtiit ciudat, icr peretii oddii incepurd sa se apropie unul de altul. Tavanul coboro, dusumeou se salta
in sus.

- Domnule hangiu, domnule hangiu ! stnqd Alwin speriat. Aici se intimpld 0 dandana! Urnbln peretii I Iocul insd nu se opri. Acum dusumeouo il crpdso de jos, tavanul pe piept, iar peretii il inghesuiau din toate pcrtile. Pored se aUa intr-un cos de sobc, - Domnule hangiu ! rccni ei. Muljam pentru cscr pkrcere ! Ajutaji-ma sa ies de-aici! Insc Rubezcthl il lasa sa asude, sa se zbata pina ce, sfirsit, de osteneokr, adormi. Iar cind se trezi in zori, vozu ca zace pe paiele de-cccsc. Atunci se puse bciotul pe lucru in qospoddrie si multo vreme nici ca se gindi sa mai fuga. Doar 0 singura data - era tocmai in timpul culesului - pored-I gidila din nou vechea ispitd. Ce-ar fi s-o steorqo iar ? $i Alwin Iuqi, punindu-si in gind, fireste, sa ocolecrscc hanul cu pricina. Dar pe unde ar fi mers, tot degeaba: nu putea sa nu treece prin laja lui. $i iordsi, Rubezohl il imbie zimbitor.
74

- Nu, domnule hangiu! se impotrivi bdiotul. Acuma nu mai intru in cazanul acela si de m-aji trage cu zece cai ! $-apoi nici nu sint osteni!. Mai am de mers 0 bunc bucctc. - Fiecare cum Ii place, facu Duhul rnuntilor. Dar, ce vcd ? Aveji inca de urcat si nu v-aji ingrijit baremi de un baston? Fara asta cum sa te ajuji? A::;anu pomeste nimeni in lumea larga. Poftiti ciomagul asia de la mine si 0 sa va fie drumul mai usor, "Hm, n-or strica sd-I icru", gindi bcdcrtul.si crpucd ciomagul aspru ::;inoduros din mina lui Riibezahl. Apoi ii intoorse spatele fara 0 multumitd, fara solut. $i, peste putin, hanul "La somnul cel dulce" li pieri din ochi. Merse el cit merse si, deodotd, simti ca ciomagul se miscd, se billie intr-un chip cu totul ciuda!. "Cu tine nu vreau sa mai am de-a face l" se minie Alwin si lepada in qrobo pe insotitorul scu nabadaios. Acesta ins6: nu se dcdu bctut, ii sari in spate ::;i ncepu sa joace tontoroiul. i II lovea din ce in ce mai tare si mai des. Alwin 0 lud la goanc. Fugea de-i scdporrru cdlciile. doar-doar va scrrpo de vrdjmos. Dar ciomagul se jinea scai de el si drmtuic mai mare dragul. Si astfeL 11tot mina indcrct spre cosc, croindu-l din belsuq. Cum indroznec bcictul vreun ocol, ca sa nu cjunqc sub ochii marnei, cum 11pisa de ziceai cd-i qrmdino, Cind mergea drepl la jinla 11mai sldbeo din batai ::;inumai din timp in timp ii ardea cite una ca sa nu bala pasul pe loc. In sfirsit, in fctcr casei porintesti, Riibezahl 11lasa in pace. Dar ispita 11mai trase la pccot si a treia core pe vinturclume cel paji!. De data asta i::;i puse in gind sa cjunqc om bogat, pentru a nu mai fi nevoit sa munceoscd, Se furi::;aiar pind-n munji cacL spre norocul lui, nu-I ducea mintea intr-altfel ; se feri insa de inaljimi, umblind pe la poalele muntilor, ca nu cumva sa-I mai vcdd hangiul cel cbros, $i, cum mergea, 11ajunse din urmd un muntean care, posemile, avea ocelns drum. A::;a ca se insojira, cdci drumul in doi iji pare totdeauna mai usor decit de unul singur. 75

Alwin in~ira ca pe aja toata povestea lui, iar munteanul ii lauda hotdrirecr de a pleca in lume ~i de a se chivernisi. - De altfel munjii a~tia sint plini de aur, vorbi RiibezahL caci dinsul era munteanul cu pricina. Si nici nu e greu sa·1 dibui. Doar sint muntean 'ii cunosc locurile. De pildo aici, la cijiva pcrsi de noi, se aHa un pu] de mind. Cobori inlcuntru, de-acolo urci niste seen si, drept la stinga, intr-o odinciturd, gase'iti aur cit poftesti. Bucotile sint de obicei cit pumnul, dar sint ~i altele mai mari, incit nu-i 'iaga sa Ie scoti la lumina. Ei, 'Ii cu astea iji cumperi si mosie fii vreo treizeci de cai si vaci vreo sutd, ca nici capul nu te doare tooto viaja. Te plimbi, mrmlnci 'ii dormi impdrdteste. Biiiatul simti cd-i sare inima din piept de bucurie 'Ii nu mai avu nimic, decit sa coboare mai repede dupe aur. Abia izbuti sa rabde un pic pina ce Riibezahl il slobozi in adinc. Nici nu-i multumi, iar apei, de jos, urcd 0 scord si inca una 'ii inca. $i era 0 beznc s-o tai cu cujitul. Scaparatoare nu avea cdci, usurcrtic 'Ii nestiutor, pornise in munji ca musafirul la nunto ! Pipdi in jurullui doer-door va gasi locul ccutot, Insd degeaba, desi urcase 0 duzind de scdri. Deodotd, locul i se poru prea ciudat. Cazu la bcmuieli si voi sa coboare. Cind colo, qroznvie! Scara nu mai avea stinghii de desubt fara doar de aceea pe care steteo el. Vasazica nu puteai decit sa urci. $i, de cite ori incerca sa se intocrcd, stinghia de jos lipsea, incit ba· iatul se vczu nevoit sa urce ~i sa urce intr-unc. Tragea bietul nddejde ca, totusi, scara se va sfirs! undeva. Dar nu! Scara nu avea ccrpdt 'ii Alwin gifiia de pored s-or fi cajarat de trei ori la rind pina sus, pe culmea inzapezita a muntilor. Se mai jinea inca dirz nu-i vorba si suia vitejeste pas cu pas, prin bezna aceea grea, ndddjduind sa iasa curind la lumina zilei. Dar, pina la urmd, puterile il parasira, se muie, se poticni. $i se tot duse in adincul infricosct, mai adinc, tot mai adinc. Cind se trezi din groaza lui. numai ce vazu ca se aHa bine, sanatos, acasa la mama. 76

De atunci bcictul i~i scoase din cap sa mai vinture lumea. $i, astfel, Rubezchl 0 cjuto pe biata femeie ce-si pierduse sojul intr-un chip alit de ndprcrznic, sd-l pdstreze pe Alwin in preajma ei si a fiicei sale bctute de soortc. Trecind anii, bdiatul se facu mai intelept ~i luc seama cine anume, purtindu-i de grija ca un tote, potrivise tustrele renghiurile ca sa scocrtc om din el. Ajunse gospodar vrednic, priceput, spre bucuria ~i muljumirea mcacc-si,

CUPRINS

Cum spiritul face cunostinta

muntelut ell oamenii

De

unde

sc trage

numele 12

de

Hubezahl

Rubezahl rasplateste
21 Cutia minunilor 34 Riibezahl

cinstea

si ginganiile

42
Riibezahl, taietor de lemne

46
Inelul 50 vrajit

o

calatorie de pomlna
56 Casa zburatoare 62 Cioburi
ell

noroc

67

Ca sa-~i vire mintilc in cap 71

~",
r

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->