You are on page 1of 2

Vážená pani hovorkyňa Pavlíková, Najprv chcem Vás oboznámiť s konkrétnym prípadom (natoľko neviem, aké informácie ste

dostali ohľadom danej kauzy). Občianski aktivisti pravdepodobne cez víkend obnovili miestnu železničnú stanicu v Okoličnej na Ostrove. Paralelne s tým, že upratali a vymaľovali opustenú budovu, na zastávke umiestnili aj cestovný poriadok, hodiny, i dvojjazyčné nápisy v duchu tolerancie, vzhľadom na to, že 90 percent obyvaťelov príslušnej obci je maďarskej národnosti. Maďarský názov obce bol uvedený pod oficiálnym názvom stanice. Na druhý deň (pravdepodobne na rozkaz príslušných orgánov) dvojjazyčné nápisy zmizli. Naše otázky sú nasledovné: - Kto nesie zodpovednosť za odstránenie dvojjazyčných tabúľ? - Komunikovali príslušné orgány tento krok s miestnou samosprávou resp. s vedením ŽSR? Odstránenie tabúľ prebiehala súhlasom vedenia ŽSR? - Na základe akých predpisov došlo k odstráneniu tabúľ? - Prečo konali príslušné orgány tak rýchlo, ak samotnú stanicu a budovu nechali v opustenom stave dlhé desaťročia? - Považuje ŽSR tento akt za prejav tolerancie k zákazníkom a k príslušníkom maďarskej národnosti? - Je možné vrátiť príslušné tabuľe na pôvodné miesto, a ak áno, aké sú potrebné kroky zo strany občanov? S pozdravom, Géza Tokár ------------------------Dobrý deň,

ŽSR nevydalo žiadne povolenie na osadenie dvojjazyčných tabúľ. K ich odstráneniu pristúpilo Ž eto, lebo nie sú splnené legislatívne požiadavky na takéto osadzovanie tabúľ.

V súčasnej dobe ani právny poriadok SR nedovoľuje vydávať povolenia, aj keby ŽSR chcelo vyhov eť podobným požiadavkám a to z dôvodov:

Podobná žiadosť bola predmetom rokovania na Úrade vlády SR dňa 11. 4. 2012, kde boli prijaté j konkrétne závery a podmienky pre možnosť aplikácie týchto požiadaviek na dvojjazyčné označo taníc a zastávok ŽSR. Až po ich splnení (Legislatívne úpravy zákona č.184/1999 Z.z. v znení z doplnkov a zákona č. 513/2009 Z.Z.) a následnej úpravy TNŽ 7306390 je možné doriešiť aj te kú a finančnú implementáciu označovania názvov dopravní ŽSR jazykom národnostných menšín. V súčasnosti je z dôvodu nesúladu zákona o dráhach (513/2009) a dole uvedeného zákona o jazyk menšín, (hlavne § 4 odseku 3) tento v praxi nevykonateľný z nasledovných dôvodov: 1) Právna prekážka - podľa zákona o dráhach o zmene názvu stanice rozhoduje URŽD. URŽD n obnosti rozhodovať o umiestnení označení obcí v jazykoch menšín na železničných staniciach. P a takéto rozhodovanie nie je legislatívne určený. URŽD sa takýmito žiadosťami vecne nezaoberá amietané. 2) Technická prekážka - označovanie železničných staníc a zastávok upravuje technická no níc TNŽ 7306390. Obsahom tejto normy je označovanie názvov železničných staníc a zastávok náp o norma však nepozná označenie obcí v jazykoch národnostných menšín, teda technický spôsob re tejto možnosti. 3) Vymedzujúca (terminologická) prekážka - zákon o dráhach pozná označovanie železničnýc v (t.j. dopravných bodov - staníc, zastávok, výhybní, .....) nie obcí. T.j. zákon o jazykoch enšín nekorešponduje z terminológiou používanou v zákone o dráhach, keďže na železničných sta távkach sa neuvádzajú názvy obcí, ale názvy zastávok resp. staníc , ktoré sa vo viacerých prí

lišujú od názvov obcí, kde sa stanica alebo zastávka nachádza. Okrem toho zákon o jazykoch me hovorí iba o označovaní staníc pričom stanice sú iba jedným druhom dopravných bodov upravovan nom o dráhach. S pozdravom Ing. Ľubomír Mitas, Odbor komunikácie, ŽSR