ο κύκλος και το φώς

Η πεπιδίνηζη είσε απσίζει Το θώρ αδςναηούζε να ξεθύγει και να ξεσςθεί Άπλεηα Ο οςπανόρ σπωμαηιζόηαν πάλι Ίζωρ κόκκινο , ίζωρ κίηπινο Σημαζία είσε μόνον ο κύκλορ πος εθαπηόηαν ηων ανθπωπίνων ιδιαιηεποηήηων Ο σπωμαηιζμόρ ήηαν ζηο νος Η πεπιδίνηζη έθηανε ζηο απόγειό ηηρ Και ποιορ μποπούζε να ζκεθηεί Ο σπόνορ είσε ζςγσωνεςθεί ζηο κύκλο πος εθαπηόηαν ηων ανθπωπίνων ιδιαιηεποηήηων Η πεπιδίνηζη ηεπμαηιζόηαν Τα σπώμαηα επανήλθαν ζηο νος Ο κύκλορ πος εθαπηόηαν ηων ανθπωπίνων ιδιαιηεποηήηων είσε πλέον ανοίξει ηο θωρ ..είσε ειζέλθει …

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful