You are on page 1of 64

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D.

Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. 1 Antara berikut, yang manakah ciri-ciri sejarah? I Direka dan disusun semula II Tepat dan benar III Sebab dan akibat IV Penting dan bermakna A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 6 I II III IV A B Pantun Lakaran pada dinding Fosil Artifak tembikar I dan II C III dan IV II dan III D I dan IV

Sejarawan mendapat maklumat melalui temu bual dengan seseorang tokoh Maklumat di atas berkaitan dengan pengkajian sejarah melaui A kaedah lisan C kaedah arkeologi B kaedah bertulis D kaedah bacaan Terdapat sejarawan yang mengatakan bahawa Istilah sejarah berasal daripada perkataan Arab Iaitu syajaratun. Apakah yang dimaksudkan syajaratun? I Riwayat III Peradaban II Keturunan IV Salasilah A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Sejarah merupakan catatan atau pun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu 8 Pengertian sejarah di atas telah dikemukakan oleh A Herodotus B Tun Sri Lanang C Ibn Khaldun D Muhd. Yusof Ibrahim 1 Mei 2008 31 Ogos 1957

7 2 Rajah di atas merujuk kepada kaedah pengkajian sejarah. Apakah X? A Tafsiran C Rekonstruksi B Arkeologi D Saintifik Apakah kelemahan-kelemahan maklumat sejarah yang diperoleh melalui kaedah lisan? I Terkandung unsur mitos II Wujud tokok tambah III Kesahihan fakta diragui IV Gaya penceritaan yang membosankan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Rajah di atas merujuk kepada sumber sejarah. Antara berikut, yang manakah sumber sejarah kedua? A Diari B Manuskrip C Jurnal D Batu bersurat Antara berikut, yang manakah sumber yang diperoleh daripada kaedah Arkeologi?

Pada pandangan anda, mengapakah kita perlu mengingati peristiwa yang berlaku pada tarikh di atas? I Menghargai sumbangan pekerja II Menghargai sumbangan tokoh-tokoh negara III Mengingati negara kita yang bebas daripada belenggu penjajah IV Menggunakan cuti yang diberi dengan sebaik-baiknya A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Tafsiran tentang sesuatu peristiwa sejarah yang sama mungkin berbeza antara sejarawan 10 Berdasarkan maklumat di atas, mengapakah wujudnya tafsiran yang berbeza-beza antara satu sejarawan dengan sejarawan yang lain terhadap peristiwa sejarah? A Sukar membuktikan kebenaran B Lahir dalam zaman yang berbeza C Pandangan yang berlainan D Ingin menunjukkan kepintaran Mengapakah kita perlu mempelajari sejarah? I Mengambil ikhtibar II Menghargai perubahan yang dilakukan oleh penjajah III Melahirkan semangat cinta akan negara IV Memahami diri, masyarakat, bangsa dan negara A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Mengapakah sejarawan yang menggunakan kaedah lisan akan memilih, mentafsir dan membandingkan fakta? A Untuk menghasilkan sumber yang lengkap B Untuk menokok tambah fakta C Untuk memudahkan kajian D Untuk mendapatkan maklumat yang benar 13 Tembikar Fosil 16

A B C D

kaedah lisan kaedah bertulis kaedah arkeologi kaedah bacaan

Tinggalan haiwan atau tumbuhan yang wujud pada zaman lampau dikenali sebagai A artifak B fosil C manuskrip D diari

11

Tafsiran tentang sesuatu peristiwa sejarah yang sama mungkin berbeza antara sejarawan 17 Apakah tafsiran sejarawan Barat tentang kedatangan penjajah British ke Tanah Melayu? A Faktor kemanusiaan B Faktor kekayaan ekonomi C Faktor perluasan kuasa D Faktor agama Catatan pada kulit kayu Lakaran pada dinding gua Batu bersurat 18 Antara berikut, kaedah pengkajian sejarah yang manakah digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada bahan di atas? A Kaedah bacaan B Kaedah lisan C Kaedah arkeologi D Kaedah bertulis Pengisytiharan Putrajaya sebagai Wilayah Persekutuan pada 1 Februari 2001 19 Mengapakah peristiwa di atas dianggap bersejarah oleh negara kita? I Peristiwa tersebut penting dan bermakna II Dilakukan di Putrajaya III Melibatkan tokoh penting negara IV Merupakan fakta yang tepat dan benar A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Sumber sekunder ialah bahan yang telah diolah, dicetak dan disebarkan kepada umum 20 Antara berikut, yang manakah contoh sumber di atas? I Utusan Melayu III Artifak II Fosil IV Warkah Sarawak

12

Apakah kepentingan ahli arkeologi membuat kajian terhadap bahan-bahan tinggalan di atas? A Untuk menilai harga bahan-bahan tersebut B Untuk membuat tafsiran dan pentarikhan tentang budaya masyarakat C Untuk memasarkan barang-barang yang berharga D Untuk menghasilkan reka bentuk yang sama Antara berikut, yang manakah merupakan penulis sejarah awal negara kita? I Herodotus II Tun Sri Lanang III Raja Ali Haji IV Abdul Hadi Hassan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

14

Tulisan pada kulit kayu Lukisan pada dinding gua 15 Maklumat di atas merupakan kaedah pengkajian sejarah melalui

A I dan II B II dan III

C III dan IV D I dan IV

Masyarakat ini menetap di negara kita kirakira 200 000 hingga 300 000 dahulu 21 Pernyataan di atas menerangkan tentang masyarakat pada zaman prasejarah. Apakah alat yang digunakan oleh manusia pada zaman tersebut? A Alat repihan B Alat tembikar C Alat gangsa D Alat batu beliung Antara berikut, yang manakah merupakan penempatan manusia Zaman Paleolitik? I Gua Cha, Kelantan II Kota Tampan, Perak III Gua Niah, Sarawak IV Tingkayu, Sabah A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II,III dan IV Mengapakah masyarakat zaman prasejarah memilih gua sebagai penempatan? I Mengelakkan ancaman binatang buas II Mendapat sumber air di dalam gua III Berlindung daripada cuaca panas dan hujan IV Struktur gua yang kukuh dan selamat A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah upacara perkuburan bagi masyarakat Zaman Paleolitik? A Mayat dikebumikan dengan alat-alat batu dan makanan B Mayat dikebumikan dengan menggunakan barang-barang tembaga C Mayat ditanam di atas bukit D Mayat dipakaikan dengan pakaian yang cantik dan bersih Masyarakat Zaman Paleolitik menggunakan peralatan batu sebagai alat utama dalam kehidupan mereka. Apakah kegunaan peralatan batu tersebut? I Memotong daging

II III IV A B 26

Menyisir rambut Menggoreng makanan Menetak pokok I dan II C III dan IV II dan III D I dan IV

Antara berikut, yang manakah merupakan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh orang Zaman Paleolitik? I Berdagang II Bercucuk tanam III Memburu binatang liar IV Memungut hasil hutan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Antara berikut, yang manakah merupakan penemuan Zaman Paleolitik di Malaysia? I Alat penetak III Alat repihan II Mata lembing IV Kapak genggam A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

22

27

23

Zaman Neolitik di Malaysia dipercayai bermula kira-kira 7,000 tahun dahulu 28 Di manakah terletaknya petempatan masyarakat Zaman Neolitik di negara kita? I Changkat Menteri, Perak II Gua Cha, Kelantan III Bukit Tengkorak, Sabah IV Batu Caves, Selangor A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Beliung 29 Apakah kegunaan alatan di atas yang dijumpai pada Zaman Neolitik? I Mengetam kayu II Menggali tanah III Meleperkan kayu IV Memotong pokok A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

24

25

III Kegiatan utamanya ialah memungut hasil hutan 30 Apakah ciri-ciri yang boleh dikaitkan dengan Zaman Neolitik? I Mencipta barang-barang kemas II Perdagangan dimulakan III Menggunakan peralatan logam IV Mencipta peralatan tembikar A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah ciri-ciri yang menunjukkan orang Zaman Neolitik hidup bermasyarakat? I Mempunyai ketua II Membuat pembahagian kerja III Menjalankan aktiviti pertukaran barang IV Menternak binatang A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Mengapakah kehidupan orang Zaman Neolitik dikatakan lebih tersusun berbanding dengan zaman sebelumnya? A Melakukan kegiatan memburu binatang B Wujud sistem bermasyarakat C Tinggal di kawasan gua yang berhampiran dengan sungai D Mempercayai Tuhan menguasai alam semesta

IV Peralatan yang digunakan diperbuat daripada gangsa dan besi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 36 Apakah kepercayaan masyarakat Zaman Logam? I Mempunyai pegangan hidup tertentu II Menjalankan pengebumian menggunakan kepingan batu III Menanam mayat dengan barang makanan IV Menanam mayat dengan daun-daun kering A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Antara berikut, yang manakah merupakan petempatan penduduk pada Zaman Logam? I Changkat Menteri, Perak II Sungai Tembeling, Pahang III Bukit Tengkorak, Sabah IV Batu Buruk, Terengganu A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Di manakah Tulang Mawas ditemui pada Zaman Logam? A Klang, Selangor B Sungai Tembeling, Pahang C Raub, Pahang D Lembah Bernam, Selangor

31

37

32

38

binatang tanam 33

Menternak Bercucuk

Apakah kesan daripada kegiatan di atas terhadap masyarakat Zaman Neolitik? A Mula melakukan perdagangan secara tukaran wang B Mula menetap dan mengamalkan hidup bermasyarakat C Mula menghasilkan peralatan yang diperbuat daripada logam D Mula meninggalkan petempatan gua Apakah alatan yang dapat membuktikan perkembangan teknologi pada Zaman Neolitik? A Kapak genggam B Alat penetak C Peralatan tembikar D Mata lembing Apakah ciri-ciri masyarakat Zaman Logam? I Hidup secara menetap dan mempunyai adat resam II Lokasinya terletak di Gua Harimau, Perak

39

Mengamalkan cara hidup sara diri Memburu binatang liar Memungut hasil hutan

Maklumat di atas berkaitan dengan Zaman A Paleolitik C Neolitik B Mesolitik D Logam

34

40

Zaman Paleolitik Zaman Neolitik Zaman Mesolitik

35

Apakah persamaan yang boleh dikaitkan dengan kedua-dua zaman prasejarah yang wujud di Malaysia? A Sistem pemerintahan B Mayat dikebumikan C Peralatan harian D Kegiatan ekonomi

41

Di manakah terletaknya kerajaan agraria? I Di kawasan tanah subur II Di lembangan sungai III Di kawasan pedalaman IV Di kawasan gurun A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Kerajaan Angkor

A Majapahit B Champa 46

C Funan D Angkor

Antara berikut, yang manakah merupakan kemahiran yang dimiliki oleh masyarakat agraria? I Pertanian III Perlombongan II Pembalakan IV Penternakan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan kerajaan Funan? I Rajanya yang pertama digelar Kurung Bnam II Merupakan kerajaan yang terawal di Asia Tenggara III Diasaskan pada abad pertama Masihi IV Pusat kerajaan terletak di kawasan hilir Sungai Mekong A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut, yang manakah merupakan kemahiran yang dimiliki oleh masyarakat maritim? I Membuat kapal II Memburu binatang III Menternak binatang IV Menguasai ilmu pelayaran A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Di manakah terletaknya pelabuhan utama Kerajaan Kedah Tua pada peringkat awal? A Sungai Kedah C Sungai Kedah B Lembah Bujang D Sungai Mas Mengapakah kerajaan Kedah Tua mampu Menjadi pengeluar padi yang utama? A Struktur tanah yang baik B Tanahnya yang luas C Rakyatnya mempunyai kemahiran yang tinggi dalam pertanian D Bentuk muka bumi yang rata

47 42 Antara berikut, yang manakah merupakan ciriciri kerajaan Angkor? I Terletak di hilir Sungai Mekong II Pelabuhannya dilengkapi dengan pelbagai kemudahan III Mengamalkan ekonomi berasaskan pertanian IV Membina baray untuk pertanian A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut, pernyataan manakah yang menerangkan sistem pengairan kerajaan agraria? I Dibina dan diuruskan oleh raja II Dibina di kawasan perlombongan III Dibina untuk memudahkan penduduk mencuci pakaian IV Dibina untuk meningkatkan kegiatan pertanian A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Zaman kegemilangan kerajaan angkor berlaku semasa pemerintahan A Hayam Wuruk C Raja Guatama B Suryavarman II D Kaundinya 50 48

43

49 44

45

Rajah di atas menunjukkan salah sebuah kerajaan agraria. Berdasarkan maklumat di atas kerajaan X ialah

Pentadbiran diraja Pentadbiran daerah Pentadbiran ketenteraan 51 Senarai di atas menunjukkan tiga pentadbiran yang diamalkan oleh kerajaan Srivijaya. Apakah bukti yang menunjukkan kerajaan Srivijaya mengamalkan pentadbiran di atas? A Penemuan batu bersurat, Kuala Berang, Terengganu B Penemuan batu nisan di Tanjung Inggeris, Kedah C Penemuan candi di Lembah Bujang, Kedah D Penemuan batu bersurat di Telaga Batu Apakah sumber yang mengatakan bahawa kerajaan Champa telah diperintah oleh Bhadravarnom pada tahun 400 Masihi? A Sejarah Melayu B Catatan I-Ching C Sumber Sanskrit D Catatan Eropah Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan Undang-undang Manu? I Diasaskan oleh Patih Gajah Mada II Merupakan sumber bertulis III Diamalkan dalam pentadbiran kerajaan Majapahit IV Membicarakan tentang bidang kehakiman A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

55

Kurung Bnam bermaksud raja-raja gunung. Mengapakah Raja Kaundinya menggunakan gelaran tersebut? A Gunung melambangkan kemegahan B Gunung merupakan tempat tertinggi C Gunung merupakan lambang kekuasaan raja D Gunung melambangkan tempat ibadat Apakah bukti yang menunjukkan kerajaan Kedah Tua menerima pengaruh agama Hindu-Buddha? A Peninggalan candi di Lembah Bujang B Penemuan wang perak C Dikunjungi oleh pelayar Arab D Perkataan Cheh-Cha berasal dari India

56

52

Diasaskan sekitar tahun 192 Masihi Ditadbir oleh 14 dinasti 57 Maklumat di atas adalah mengenai salah sebuah kerajaan awal di Tanah Melayu. Siapakah pengasas kerajaan di atas? A Raja Guatama B Chu-Lien C Bhadravarnam D I-Ching

53

Lembah Bujang Sungai Mas 54 Apakah perkara yang boleh dikaitkan dengan pelabuhan di atas? I Pusat pertukaran barang dagangan II Tempat pentadbiran utama III Pusat penyebaran agama IV Tempat persinggahan pelayar A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

Baray ialah sebuah kolam air besar yang dibina untuk menampung 30 juta meter padu air. Air dari kolam ini disalirkan ke 12.5 juta ekar sawah 58 Apakah kesan pembinaan baray kepada kerajaan agraria? A Pentadbiran negara semakin kukuh B Pendapatan daripada hasil pertanian semakin bertambah C Sistem pentadbirannya semakin teratur D Perdagangan semakin berkembang

59

Apakah kepentingan Gunung Jerai yang terletak di bahagian utara Lembah Bujang kepada para pedagang? A Kawasan tadahan hujan B Membekalkan sumber kayu-kayan C Sebagai panduan kepada pedagang D Menjadi pusat pentadbiran kerajaan

60

Maklumat di sebelah menjelaskan tentang kerajaan X. Apakah kerajaan X tersebut? A Kerajaan Funan B Kerajaan Majapahit C Kerajaan Srivijaya D Kerajaan Kedah Tua

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya 1 Senarai di atas menerangkan tentang sumber sejarah. Sumber sejarah X yang dimaksudkan ialah I jurnal III surat peribadi II diari IV manuskrip 2 Siapakah tokoh yang mengemukakan pengertian sejarah di atas? A Ibn Khaldun B Raja Ali Haji

C Herodotus D Muhd. Yusof Ibrahim 3 Penemuan barang-barang purba sangat penting dalam pengkajian sejarah kerana A dapat meningkatkan kunjungan pelancong ke sesebuah negara B dapat memberi maklumat yang tepat dan benar C dapat memberi pulangan yang lumayan kepada pengkaji sejarah D dapat menunjukkan hasil bumi sesebuah tamadun 8

kita? A Merekodkan peristiwa sejarah pada masa Lampau B Menghasilkan penulisan sejarah negara C Mengumpul sumber-sumber sejarah negara D Membebaskan negara daripada penjajahan Barat

Negara kita telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 4 Apakah kemajuan yang telah dicapai oleh negara selepas kemerdekaan negara? I Kemajuan dalam pertanian II Kemajuan dalam pendidikan III Kemajuan dalam perindustrian IV Kemajuan dalam peperangan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Rajah di atas menunjukkan satu kaedah pengkajian sejarah. Antara berikut, bahan yang manakah diperolehi melalui proses di atas? I Tembikar II Catatan yang ditulis III Catatan pada kertas kayu IV Peralatan logam A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 9 Mengapakah peristiwa sambutan Hari Kebangsaan diraikan? I Sebagai tanda terima kasih kepada pejuangpejuang negara II Sebagai tanda kemajuan negara dalam aspek peperangan III Sebagai tanda kesyukuran IV Sebagai tanda kebanggaan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Apakah ciri sejarah yang dapat dikaitkan dengan perkara di atas? A Penting dan bermakna B Dongeng dan lagenda C Mitos dan khayalan D Sebab dan akibat Bagaimanakah ahli arkeologi membuat tafsiran tentang sesuatu peristiwa sejarah? I Hasil temu bual II Melalui bahan bertulis III Melalui kaedah saintifik IV Berdasarkan bukti arkeologi A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

Kamu telah diarahkan oleh ketua kamu untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan latar belakang seorang tokoh 10 Apakah kaedah yang boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat tersebut? A Kaedah bertulis B Kaedah pentarikhan C Kaedah lisan D Kaedah arkeologi Apakah kesan daripada pengkajian kita tentang zaman prasejarah? A Menunjukkan peradaban dan ketamadunan negara ini telah lama wujud B Menunjukkan peradaban kita lebih maju berbanding peradaban lain C Mengetahui asal-usul nenek moyang kita D Mengetahui corak petempatan mereka dengan lebih dekat

11

Tun Sri Lanang Raja Ali Haji

Apakah sumbangan mereka kepada tanah air

Catatan pada kulit kayu

12

Catatan pada daun kayu

Catatan-catatan dalam senarai di atas merupakan A sumber arkeologi C sumber lisan B sumber sekunder D sumber bertulis 18

terhadap negara A I, II dan III B I, II dan IV

C I, III dan IV D II, III dan IV

Alat batu Hoabinh ditemui di Vietnam Apakah yang boleh diperkatakan tentang maklumat di atas? A Barang kemas Zaman Neolitik B Peralatan gangsa Zaman Logam C Artifak Zaman Mesolitik D Perkuburan Zaman Paleolitik Apakah kaedah yang boleh digunakan dalam mengkaji tentang kewujudan masyarakat prasejarah Paleolitik di Gua Niah, Sarawak?

13

Antara berikut, yang manakah merupakan karya yang ditulis oleh penulis sejarah awal negara di atas? A Tuhfat al-Nafis

19

B Hikayat Johor serta Pahang C Sejarah Alam Melayu D Aturan Setia Bugis dan Melayu 14 Apakah yang perlu ada pada sesuatu fakta sejarah? I Tema III Tarikh II Tokoh IV Contoh A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan peristiwa sejarah? I Tarikh perkahwinan seseorang II Sambutan Hari Kemerdekaan III Aliran air sungai dari hulu ke muara IV Pengisytiharan Putrajaya sebagai Wilayah Persekutuan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Mengapakah kaedah lisan dianggap lemah dalam menyampaikan maklumat sejarah? A Terdapat unsur mitos dan lagenda B Terdapat banyak cerita di dalamnya C Ucapan yang lemah daripada pencerita D Tokoh menyembunyikan cerita sebenar Kita perlu mempelajari sejarah kerana I dapat memupuk perasaan bangga terhadap negara II dapat mengenal pasti kelemahan dan kelebihan bangsa lain III dapat memelihara kemerdekaan negara IV dapat memupuk semangat patriotisme 22 20

A B C D

Kaedah lisan Kaedah arkeologi Kaedah bertulis Kaedah bacaan

15

Apakah kegunaan beliung kepada masyarakat Zaman Neolitik? I Meleperkan kulit kayu II Mengetam kayu III Menggali tanah IV Memburu binatang A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah barang-barang yang dikebumikan bersama mayat pada Zaman Paleolitik? I Peralatan batu II Barang perhiasan III Pakaian kesayangan IV Makanan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

21

16

Suka memburu binatang Mengamalkan kepercayaan animisme Tidak menetap di sesuatu kawasan Maklumat di atas adalah merujuk kepada ciri-ciri kehidupan masyarakat Zaman Prasejarah. Zaman yang dimaksudkan ialah A Zaman Logam B Zaman Mesolitik C Zaman Neolitik D Zaman Paleolitik

17

23

Antara berikut, yang manakah menjadi penempatan masyarakat P? I Gua Harimau, Perak II Gua Niah, Sarawak III Sungai Tembeling, Pahang IV Changkat Menteri, Perak A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut yang manakah berkaitan dengan Zaman Neolitik? I Mempunyai seorang ketua II III IV A B Mempunyai unsur kemasyarakatan Membuat peralatan logam Menjalankan pembahagian kerja I, II dan III C I, III dan IV I, II dan IV D II, III dan IV

27

Gambar di atas menunjukkan rangka manusia yang pada Zaman Paleolitik. Apakah peralatan yang digunakan dalam upacara pengkebumian tersebut? I Kulit kayu III Alat-alat batu II Makanan IV Tulang Mawas A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Berdasarkan gambar di atas, pengebumian manusia masyarakat prasejarah di atas ditemui di A Gua Harimau, Perak B Gua Cha, Kelantan C Changkat Menteri, Perak D Gua Niah, Sarawak

24

28

Soalan 25 dan Soalan 26 berdasarkan jadual di bawah. 29 Masyarakat yang menggunakan peralatan di atas telah wujud bermula A 4000 tahun dahulu B 200 000 tahun dahulu C 100 000 tahun dahulu D 7000 tahun dahulu Apakah bukti yang menunjukkan Malaysia tidak mengalami Zaman Mesolitik? A Penemuan pemukul kulit kayu B Penemuan alat batu Hoabinh C Penemuan alat penetak dan kapak genggam D Penemuan Manusia Perak

30 25 Berdasarkan jadual di atas, apakah peralatan X yang dicipta oleh masyarakat P di atas? A Mata Lembing C Periuk B Pisau D Sabit Antara berikut yang manakah merupakan penempatan masyarakat Q yang bertanda Z di atas? I Gua Harimau, Perak II Bukit Tengkorak, Sabah III Gua Cha, Kelantan IV Sungai Tembeling, Pahang A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

26

Mengamalkan kepercayaan Animisme Menjalankan aktiviti memburu binatang dan memungut hasil hutan 31 Apakah ciri-ciri petempatan masyarakat di atas? I Hidup berpindah-randah II Hidup bermasyarakat III Tinggal di dalam pondok IV Tinggal di gua dan di sekitar tasik A I dan II C III dan IV

Soalan 27 dan Soalan 28 berdasarkan gambar di bawah.

B II dan III

D I dan IV

D Mata lembing

32

Rajah di atas menujukkan masyarakat pada Zaman Prasejarah. Apakah alat yang digunakan oleh manusia pada zaman tersebut? A Alat gangsa C Alat tembikar B Alat besi D Alat repihan Sungai Tembeling, Pahang

38

33

Apakah yang ditemui di tempat di atas? A Sabit C Mata Lembing B Pisau D Tulang Mawas

Jadual di atas menunjukkan lokasi penempatan masyarakat Zaman Prasejarah. Antara berikut, pasangan manakah yang betul? A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

34

Kalung Gelang Anting-anting Barang-barang perhiasan di sebelah telah dicipta oleh masyarakat A Zaman Paleolitik C Zaman Neolitik B Zaman Mesolitik D ZamanLogam

Memberi ikhtibar Menjadi perangsang Memupuk semangat patriotisme 39 Maklumat di atas merupakan faedah kita mempelajari sejarah. Apakah yang anda faham tentang maksud sejarah? A Sejarah ialah cerita yang bermanfaat dan bermakna B Sejarah ialah peristiwa silam yang dapat member i ikhtibar C Sejarah ialah hasil penulisan sejarawan D Sejarah ialah masa yang telah berlalu 40 Apakah yang dimaksudkan dengan abad? A Jangka masa sepuluh tahun B Jangka waktu seratus tahun C Tahun Islam yang bermula daripada tarikh Nabi Muhammad s.a.w berpindah dari Mekah ke Madinah D Jangka masa sepuluh hari

35

Maklumat di atas adalah merujuk kepada Kegiatan ekonomi yang dijalankan di lokasi P di Malaysia. Lokasi P yang dimaksudkan ialah A Gua Cha, Kelantan B Changkat Menteri, Perak C Sungai Tembeling, Pahang D Bukit Jawa, Perak Antara berikut, yang manakah merupakan penemuan pada Zaman Paleolitik? A Beliung C Tulang Mawas B Gelang D Kapak genggam Digunakan untuk memotong daging 41

36

Beliung Tembikar Pemukul kulit kayu Sumber di atas berkaitan dengan Zaman A Paleolitik C Neolitik B Mesolitik D Logam Melalui kaedah pengkajian sejarah secara lisan, maklumat diperoleh melalui

37

Maklumat di atas berkaitan dengan alat pada Zaman Paleolitik. Apakah alat itu? A Alat penetak B Beliung C Pemukul kulit kayu

42

I II A B

penceritaan perbualan I, II dan III I, II dan IV

III IV C D

kajian saintifik pengisahan I, III dan IV II, III dan IV 47

D Merupakan tempat untuk mengumpul hasil pertanian Pelabuhan Palembang Antara berikut, yang manakah barang dagangan yang diperdagangkan di pelabuhan di atas? I Kapur barus III Lada hitam II Kayu balak IV Kemenyan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Batu bersurat bertarikh 683 Masihi yang dijumpai di Telaga Batu 43 Pada batu bersurat di atas tercatat tiga bahagian pentadbiran dalam kerajaan Srivijaya. Tiga bahagian pentadbiran yang dimaksudkan ialah I pentadbiran diraja II pentadbiran daerah III pentadbiran ketenteraan IV pentadbiran pusat A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II,III dan IV

Menguasai Selat Melaka, Selat Sunda, Laut Jawa Pelabuhan pentingnya ialah Palembang 44 Maklumat di atas berkaitan dengan A Kerajaan Kedah Tua C Kerajaan Srivijaya B Kerajaan Majapahit D Kerajaan Champa

48

Majapahit menjadi pusat perdagangan yang utama di Asia Tenggara pada abad ke-15 Masihi Majapahit dikunjungi oleh pedagang dari Asia Tenggara, China, India dan Timur Tengah Pelabuhan utamanya ialah Temasik dan Kataha 45 Maklumat di atas menerangkan tentang kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Majapahit. Siapakah pemerintah dan Perdana Menteri yang terkenal pada waktu tersebut? I Raja Guatama III Patih Gajah Mada II Hayam Wuruk IV Chu-Lien A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Angkor wat 46 Apakah kaitan tempat di atas dengan kerajaan Angkor? A Menjadi pusat pertemuan pedagang Islam B Benteng pertahanan daripada serangan musuh C Bukti kewujudan kerajaan Hindu-Buddha

Apakah faktor yang menyebabkan kepesatan perdagangan di kawasan di atas? I Menjadi pusat perdagangan hasil tempatan II Menjadi pusat pertukaran barang-barang III Mempunyai angkatan tentera yang kuat IV Menjadi tempat persinggahan pelayar sebelum meneruskan pelayaran A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

49

Apakah bukti yang menunjukkan kerajaan Kedah Tua menerima pengaruh agama Hindu-Buddha? A Penemuaan wang perak B Peninggalan candi di Lembah Bujang C Penemuan manik dari India D Kewujudan serpihan kaca dari timur Tengah

Raja dibantu oleh tiga orang menteri Diketuai oleh raja yang berkuasa mutlak Sistem pemerintahannya dipengaruhi oleh agama Hindu 50 Maklumat di atas adalah merujuk kepada sebuah kerajaan awal di Asia Tenggara. Pengasas kerajaan ini ialah A Raja Guatama C Chu-Lien B Suryavarman II D Kaundinya Kerajaan agraria menjalankan kegiatan pertanian dan menternak binatang. Apakah hasil utama kegiatan pertanian kerajaan ini? I Padi sawah III Padi huma

51

II Keledek A I, II dan III B I, II dan IV Srivijaya 52

IV Ubi taro C I, III dan IV D II, III dan IV 56

A B C D

Menunjukkan kekuatan negara Menunjukkan sifat kekayaan raja Membuktikan pengaruh agama Mengukuhkan kedudukan kerabat diraja

Antara berikut yang manakah berkaitan dengan kerajaan di atas? I Diasaskan sekitar abad ketujuh masihi II Palembang merupakan pelabuhan yang paling penting III Raja berkuasa mutlak IV Diasas oleh Raden Wijaya A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Pelabuhan Kedah Tua menjadi pusat pertukaran barang-barang dan tempat persinggahan pelayar sebelum meneruskan pelayaran mereka ke timur. Pelayar-pelayar yang dimaksudkan ialah pelayar dari I India III Jepun II Sri Lanka IV Parsi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Raja di gunung Maharaja di pulau 53 Gelaran di atas digunakan oleh pemerintahan sebuah kerajaan awal di Tanah Melayu. Kerajaan tersebut ialah A Srivijaya C Kedah Tua B Angkor D Champa

57

Rajah di atas merujuk kepada satu kawasan pertanian dalam Kerajaan Angkor. X di atas ialah A Hilir Sungai Mekong C Tasik Tonle Sap B Vyadhapura D Oc-EO Sistem pemerintahan Kerajaan Angkor tertumpu kepada raja berkuasa mutlak. Apakah tanggapan rakyat Angkor terhadap rajanya? A Raja dianggap sebagai anak tuhan B Raja dianggap mempunyai kesaktian C Raja dianggap sebagai Devaraja D Raja dianggap sebagai pemerintah dunia Kerajaan Srivijaya telah menguasai Selat Melaka, Selat Sunda dan Laut Jawa. Apakah tujuan penguasaan tersebut? A Menjaga keselamatan perairan B Mengawal perdagangan C Meluaskan kawasan petempatan D Menguasai kawasan perikanan Apakah nama pelabuhan yang terkenal dalam Kerajaan Champa? A Palembang C Lembah Bujang B Inderapura D Oc-EO

58

54

Funan Angkor 59

Senarai di sebelah adalah kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara. Apakah asas kegiatan ekonomi kerajaan-kerajaan di atas? A Perikanan C Perlombongan B Pertanian D Perdagangan Angkor Wat Candi Lembah Bujang

60 55 Apakah kepentingan seni bina di atas dalam kerajaan awal Asia Tenggara?

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. 1 Mengapakah Parameswara terpaksa meninggalkan Palembang? A Gagal menawan Majapahit B Diburu oleh tentera Majapahit C Ingin membuka kerajaan di Temasik D Kecewa kerana tidak ditabalkan sebagai sultan

Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Parameswara memilih Melaka untuk diduduki? I Berhampiran dengan laut II Terdapat bekalan air bersih III Terdapat pokok bakau yang boleh dijadikan rumah IV Bentuk muka bumi yang berbukit-bukau A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Rajah di atas menunjukkan perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka. Apakah P? A Bentan C Riau B Temasik D Johor Antara berikut yang manakah merupakan tempat-tempat yang disinggahi oleh Parameswara sebelum tiba di perkampungan nelayan? I Riau III Bertam II Muar IV Sening Ujung A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah masalah yang dihadapi Parameswara sebelum tiba di Melaka? I Menghadapi ancaman Majapahit II Menghadapi ancaman Siam III Menghadapi ancaman Temasik IV Menghadapi ancaman Palembang A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV oleh

Pokok bakau Pokok api-api 9 Apakah kelebihan pokok-pokok di atas pada pendapat Paramewara? A Menjadi sumber bahan api utama B Menjadi bahan untuk membuat rumah C Menjadi benteng pertahanan D Menjadi petunjuk bagi pelayar

"Baik tempat ini; sedang pelanduknya lagi gagah baik kita berbuat negeri di sini..." 10 Petikan di atas mengisahkan pembukaan Melaka oleh Parameswara. Apakah sumber yang menceritakan kisah di atas? A Sejarah Melaka B Sejarah Melayu C Hikayat Hang Tuah D Sejarah Malaysia

Apakah yang dilakukan oleh Parameswara untuk menuntut hak pertuanannya ke atas Temasik? A Mengisytiharkan dirinya sebagai raja yang sah B Membunuh Temagi iaitu pemerintah Temasik C Berbaik-baik dengan penduduk Temasik D Menyerang negeri Siam Semasa kedatangan Parameswara ke Temasik, Temasik berada di bawah pemerintahan A Melaka C Johor B Majapahit D Siam Bagaimanakah keadaan Melaka sebelum kedatangan Parameswara? A Merupakan sebuah kawasan laluan pedagangan yang sibuk B Merupakan sebuah pekampungan nelayan C Merupakan sebuah pusat pentadbiran yang membangun D Merupakan sebuah pusat perniagaan

Pedagang-pedagang Arab memanggil Melaka dengan nama "Mulaqah" yang bermaksud pertemuan dan Melaka juga disebut sebagai Malakat 11 Apakah yang dimaksudkan dengan Malakat? A Kesucian B Brahma C Pengembaraan saudagar Arab D Perhimpunan segala dagang Penduduk asal pekampungan nelayan terdiri daripada I Orang Melayu III Orang Jawa II Orang Laut IV Orang Asli A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

12

13

Maklumat di atas berkaitan dengan maksud pokok Melaka dalam bahasa Sanskrit iaitu P. Apakah P tersebut? A Amalaka B Mulaqah C Malak D Malakat 18 Siam Majapahit

memilih golongan X untuk menjaga keselamatan perairan Melaka. Golongan X yang dimaksudkan ialah A Orang Laut B Orang Asli C Orang Melayu D Orang Arab

Payung kuning Cap mohor Sepersalinan pakaian

14

Kedua-dua kuasa di atas sering mengancam Melaka. Apakah tindakan yang diambil oleh Parameswara untuk menyelamatkan Melaka daripada kedua-dua kuasa di atas? A Meminta bantuan daripada Johor B Menyerang balas ke atas kuasa tersebut C Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara China D Membina kubu pertahanan yang kukuh Mengapakah Parameswara menganggap peristiwa pelanduk menendang anjing buruannya sebagai luar biasa? A Kerana anjing itu mati B Kerana pelanduk itu lari lintang-pukang C Kerana anjing itu luka parah D Kerana pelanduk yang kecil dapat mengalahkan anjing perburuan

Barangan di atas telah dikurniakan oleh kerajaan China kepada Melaka. Apakah maksud pengurniaan tersebut? A Penaklukan B Pengiktirafan C Perkahwinan D Penentangan Apakah peranan orang Asli di Melaka? A Membekalkan hasil hutan B Membekalkan ubat-ubatan C Membekalkan hasil pertanian D Membekalkan hasil laut Mengapakah Parameswara menganggap kawasan yang berhampiran laut sesuai dijadikan negeri? A Terdapat banyak pokok api-api B Pemandangan yang indah C Menjadi tempat laluan kapal dagang D Kemudahan mendapatkan hasil buruan

19

15

20

Hubungan diplomatik antara kerajaan Melaka dengan China terjalin apabila Laksamana Yin Ching datang ke Melaka pada tahun 1404 16 Apakah kesan daripada kedatangan tersebut? A Melaka menjalinkan hubungan perdagangan dengan China B Melaka dapat menguasai Siam C Melaka menjadi negeri naungan China D Melaka tidak lagi diganggu oleh Palembang

21

Antara berikut, pembesar yang manakah akan menggantikan tugas raja apabila baginda tiada di dalam negeri? A Laksamana B Bendahara C Temenggung D Penghulu Bendahari Apakah faktor yang menunjukkan Melaka adalah kawasan yang mempunyai kedudukan geografi yang strategik untuk kegiatan perdagangan? A Terdapat berbilang kaum tinggal di Melaka B Terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat C Terdedah kepada tiupan angin monson barat daya D Terletak berhampiran kawasan istana

22

17

Ciri-ciri di atas menyebabkan Parameswara

Undang-undang Laut Melaka 23 Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan undang-udang di atas? I Pembahagian tugas bagi kawalan keselamatan di perairan Selat Melaka II Hukum-hakam jenayah yang berlaku di kapal III Larangan-larangan dan tanggungjawab nakhoda IV Peraturan dan tatatertib berniaga A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 27

D jenis kapal yang digunakan Siapakah pembesar Melayu yang mentadbir kawasan pegangan di Temasik? A Laksamana C Bendahara B Temenggung D Penghulu Bendahari

Ketua polis dan penjara Hakim di darat Penguasa bandar dan Kota Melaka 28 Maklumat di atas berkaitan dengan tugas A Bendahara B Penghulu Bendahari C Temenggung D Laksamana

24

Berdasarkan rajah di atas, apakah tugas Syahbandar yang bertanda P? A Menguruskan istana B Menjadi hakim di istana C Memeriksa alat timbang D Memungut ufti Antara berikut, jajahan takluk Melaka yang manakah membayar ufti sebanyak 40 kati emas setahun kepada Melaka? A Rokan B Lingga C Kampar D Klang

Rokan Pahang 29

Terengganu Kelantan

25

Bagaimanakah agama Islam disebarkan oleh Melaka di negeri-negeri di atas? A Penaklukan tanah jajahan B Kegiatan pendakwahan C Kegiatan perdagangan D Perkahwinan dengan puteri-puteri Islam Melaka Antara berikut kerajaan yang manakah menggunakan istilah sembah semasa berutus surat ke Melaka? I Jawa III Pasai II Siak IV Kampar A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Melaka daripada sebuah perkampungan nelayan telah bertukar menjadi pelabuhan yang penting semasa pemerintahan Parameswara Berdasarkan pernyataan di atas, pembangunan Melaka bergantung kepada A bentuk muka bumi B kewibawaan pemimpin C bantuan luar D kemudahan di pelabuhan Antara berikut, yang manakah merupakan peranan penting sultan dalam mengembangkan agama Islam di Melaka? I Menjadikan istana pusat pengajian II Menggunakan gelaran sultan

30

31

26

Jadual di atas menunjukkan sistem cukai berkeutamaan yang diamalkan oleh kerajaan Melaka. Sistem ini adalah berdasarkan A jenis barang-barang yang dibawa B hubungan dengan syahbandar C tempat asal pedagang

32

III Menggunakan undang-undang Islam sepenuhnya IV Mengamalkan musyawarah dalam pentadbiran A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

II Menjadi sumber pendapatan kerajaan III Melicinkan urusan perdagangan IV Memastikan pelbagai barangan dijual dengan harga yang berpatutan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

Berjaya menguasai Pahang, Inderagiri dan Kampar Bijak menyelesaikan perbalahan antara orang Melayu dengan orang India-Muslim 33 Rajah di atas menunjukkan sistem pentadbiran Melaka. Bidang kuasa X ialah I penasihat raja dalam bidang pentadbiran II ketua turus angkatan perang III ketua hakim IV ketua angkatan laut A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 34 Bendahara Penghulu Bendahari Temenggung Laksamana 38 Maklumat di atas berkaitan dengan kebijaksanaan pemimpin Melaka. Siapakah pemimpin Melaka yang dimaksudkan? A Sultan Mansor Shah B Sultan Muzaffar Shah C Sultan Alauddin Riayat Shah D Raja Muhammad

Orang Laut berperanan menjaga keselamatan di perairan Melaka 39 Berdasarkan pernyataan di atas, mengapakah Parameswara memilih mereka untuk menjaga perairan Melaka? I Mereka telah banyak berjasa II Mereka penduduk asal Melaka III Mereka tahu selok-belok di Selat Melaka IV Mereka mempunyai ciri-ciri pahlawan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

Pembesar kerajaan Melaka di atas dikenali sebagai A Pembesar Berempat B Pembesar Berlapan C Pembesar Enam Belas D Pembesar Tiga Puluh Dua Apakah faktor kejayaan Tun Perak menghalang Siam daripada menyerang Melaka pada tahun 1456? A Bilangan tentera yang ramai B Pertahanan yang kukuh C Strategi yang berkesan D Bantuan askar upahan Maka segala dagang atas angin dan bawah angin sekaliannya datang ke Melaka; terlalu ramai bandar Melaka pada zaman itu Maklumat di atas menggambarkan A kegemilangan Melaka dalam bidang perdagangan B pengembangan agama Islam C kecekapan pembesar mentadbir Melaka D perkahwinan antara pedagang dengan orang tempatan Mengapakah surat kebenaran berniaga penting kepada para pedagang yang ingin berdagang di Melaka pada akhir kurun ke-15? I Mengawal tingkah laku pedagang

35

40

36

37

Bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca dalam urusan perdagangan di Melaka. Apakah faktor pemilihan bahasa tersebut? I Bahasa Melayu sudah difahami oleh orang Arab II Merupakan bahasa utama masyarakat serantau III Bahasa yang mudah difahami IV Bahasa Melayu biasa digunakan di negara barat A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Hikayat Bulan Belah Hikayat Bakhtiar

Hikayat Nabi Bercukur 41 Ketiga-tiga karya di atas tergolong dalam kumpulan A karya sastera terjemahan B karya sastera saduran C karya undang-undang D karya hikayat 46

B I, II dan IV

D II dan III dan IV

Mengapakah perlantikan Tun Mutahir sebagai Bendahara Melaka tidak disenangi oleh pembesar-pembesar Melaka? A Beliau terlalu tua dan uzur B Beliau mengamalkan sikap pilih kasih C Beliau tepok D Beliau bukan berketurunan Bendahara Tun Perak

Adat hamba Melayu tidak pernah derhaka, tetapi akan kita bertuankan seorang ini, janganlah.
Sejarah Melayu

Fitnah-menfitnah sering berlaku Amalan rasuah berleluasa 47 Apakah faktor yang menyebabkan keadaan di atas wujud di Melaka pada zaman pemerintahan Sultan Ahmad Shah? A Kemasukan golongan India-Muslim B Kepemimpinan Melaka yang lemah C Campur tangan pedagang asing dalam halehwal pentadbiran D Sultan tidak menerima pandangan ulama

42

Kata-kata Tun Perak di atas telah menunjukkan bahawa A beliau seorang pembesar yang bijak B beliau tidak suka menuntut bela C beliau taat setia kepada sultan Melaka D beliau bijak memilih sultan

Baginda menyamar sebagai rakyat biasa untuk membanteras kejadian jenayah 43 Maklumat di atas berkaitan dengan kebijaksanaan pemimpin Melaka. Siapakah pemimpin Melaka yang dimaksudkan? A Sultan Mansor Shah B Sultan Muzaffar Shah C Sultan Alauddin Riayat Shah D Raja Muhammad Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan Melaka? I Masalah perpaduan II Kelemahan kepemimpinan III Perebutan takhta kerajaan IV Kedatangan portugis A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Tun Mutahir dan keluarganya telah ditangkap dan dijatuhi hukuman bunuh 45 Berdasarkan pernyataan di sebelah, apakah yang berlaku di negeri Melaka selepas peristiwa di atas? I Pentadbiran di Melaka semakin lemah II Sultan Melaka berasa kesal atas tindakannya III Para pedagang tidak puas hati dengan layanan dan cukai yang dikenakan IV Penghapusan Sistem Pembesar Empat Lipatan A I, II dan III C I, III dan IV

48

Siapakah X di atas? A Bendahara Tun Perak B Bendahara Tun Mutahir C Laksamana Khoja Hassan D Bendahara Tun Perpatih Putih Apakah tujuan utama kedatangan Portugis ke Melaka? I Menyebarkan agama kristian II Menguasai perdagangan rempah III Menghancurkan kerajaan Islam di Timur IV Memasarkan barangan mereka A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Senjata apakah yang telah digunakan oleh askar Melaka semasa menghadapi serangan Portugis? I Keris III Sumpit beracun II Panah IV Meriam moden A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Orang Portugis berminat ke Timur bagi mendapatkan rempah di kepulauan Melayu. Antara berikut rempah apakah yang ingin dimiliki oleh Portugis? I Lada hitam III Bunga cengkih

44

49

50

51

II Kayu manis A I, II dan III B I, II dan IV

IV Kelapa C I, III dan IV D II, III dan IV

Melaka? A Menaikkan semangat juang askar B Memperbaiki strategi perang C Mendapat sokongan rakyat D Menggembirakan hati askar

Mengarang surat rasmi raja Menggubal perjanjian Menjadi guru kepada anak-anak raja 52 Maklumat di atas berkaitan dengan tugas golongan cerdik pandai di istana Melaka. Apakah golongan itu? A Ulama C Jurutulis B Pengarang D Dayang Siapakah tokoh yang menggalakkan orang Portugis supaya menjelajah ke Timur? A Vasco da Gama B Bartholomew Diaz C Putera Henry D Alfonso de Albuquerq

Setiap pembesar dalam kerajaan Melaka mempunyai tugas dan tanggungjawab masingmasing 56 Apakah peranan Penghulu Bendahari? I Penasihat raja dalam bidang pentadbiran II Pemungut hasil atau ufti III Ketua segala Bendahari IV Ketua segala Syahbandar A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut, yang manakah merupakan faktor-faktor kekalahan askar Melaka di tangan Portugis? I Askar Portugis lebih terlatih daripada askar Melaka II Portugis mendapat sokongan daripada pangkalan tentera di Goa, India III Askar Melaka masih lagi menggunakan senjata tradisional IV Askar Melaka menyerang dari arah laut A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

53

57

54

Mengapakah Melaka menjadi sasaran Portugis untuk meneruskan Perang Salib? A Melaka pernah terlibat dengan Perang Salib B Melaka menggalakkan kemasukan musuh tradisi orang Portugis C Melaka ialah pusat pengembangan dan penyebaran agama Islam D Melaka telah membantu tentera luar dalam Perang Salib Hikayat Muhammad Ali Hanafiah

58

Mengapakah para pedagang yang berdagang di pelabuhan Melaka telah berpindah ke pelabuhan lain pada zaman Bendahara Tun Perpatih Putih menjadi Bendahara Melaka? A Melaka memperkenalkan peraturanperaturan perdagangan yang ketat B Kemudahan yang lebih baik disediakan di pelabuhan lain C Kadar cukai di pelabuhan Melaka meningkat D Pelabuhan Melaka diancam oleh Siam Apakah peristiwa yang memberi peluang kepada Portugis untuk menyerang dan seterusnya menawan Melaka?

59

55

Mengapakah kisah daripada hikayat di atas diperdengarkan semasa Portugis menyerang

A Orang Portugis telah dihalau keluar dari Melaka B Orang Portugis telah ditahan oleh kerajaan Melaka C Saudagar China dan India memberi sokongan kepada Portugis D Kapal Portugis telah dirompak berdekatan pelabuhan Melaka

60

Apakah peranan istana Melaka sebagai pusat kegiatan intelektual pada kurun ke-15? I Tempat perbincangan para ulama II Tempat perkumpulan golongan cerdik pandai III Tempat pengajaran Islam kepada rakyat jelata IV Tempat menyimpan buku yang ditulis oleh penulis tempatan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. 1 Mengapakah Parameswara ingin memerintah Temasik? I Temasik berpotensi untuk berkembang maju II Temasik mempunyai kedudukan yang strategik III Temasik pernah berperang dengan Palembang IV Temasik berada di bawah naungan Siam A I dan II C III dan IV B II dan III 2 D I dan IV

Kuasa manakah yang memerintah Temasik semasa kedatangan Parameswara ke Temasik? A Majapahit C Siam B Palembang D Melaka

D bentuk muka bumi 3 Apakah kesan pembunuhan Temagi oleh Parameswara? I Penduduk Temasik telah menentang Parameswara II Parameswara meminta bantuan dari Jepun III Siam menuntut bela IV Kerajaan Majapahit cuba menakluk Temasik A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Pada peringkat awal kedatangan Parameswara ke Melaka, penduduknya terdiri daripada I Orang Laut III Orang sungai II Orang Asli IV Orang Melayu A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Mengapakah Parameswara meninggalkan Palembang? A Parameswara dijemput oleh Temagi untuk menjadi pemerintah di Temasik B Raja Palembang menghalau Parameswara keluar dari Palembang C Parameswara gagal memajukan Palembang D Kerajaan Majapahit menyerang Palembang

Semasa berehat di bawah pokok Melaka, Parameswara telah melihat peristiwa pelanduk menendang anjing perburuannya 8 Apakah sumber yang menceritakan peristiwa di atas? A Mitos Hindu C The Suma Oriental B Sejarah Melayu D Catatan Arab Apakah kepentingan pokok bakau dan api-api di perairan Melaka? A Menjadi petunjuk kepada pelayar B Memudahkan urusan perdagangan C Menjadi benteng pertahanan dan pelindung semula jadi D Mengawal lalu lintas Antara berikut, yang manakah bukti pengiktirafan China terhadap kerajaan Melaka? I Payung kuning III Sepersalinan pakaian II Cap mohor IV Keris kerajaan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Mengapakah Parameswara telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan Siam? A Parameswara sangat menghormati raja Siam B Parameswara belum mampu mempertahankan Melaka C Parameswara ingin menjaga keselamatan Melaka D Parameswara ingin mendapatkan bekalan beras daripada Siam

10 5

11

Selepas lama tinggal di Muar, Parameswara bersama-sama pengikutnya telah meneruskan perjalanan 6 Berdasarkan pernyataan di atas, apakah nama tempat yang dilalui oleh Parameswara sebelum tiba di Melaka? I Sening Ujung III Temasik II Bertam IV Palembang A I dan II C III dan IV B II dan IV D I dan IV

Rajah di atas menunjukkan perkembangan Melaka selepas kedatangan Parameswara. Perkembangan Melaka banyak bergantung kepada A kegiatan ekonomi B kewibawaan pemimpin C bantuan luar

12

Rajah di atas menunjukkan struktur pentadbiran kerajaan Melayu Melaka. Sistem pentadbiran di atas dipanggil A Sistem Pembesar Berempat-empat B Sistem Pembesar Empat Lipatan C Sistem Empat Pembesar Melaka D Sistem Piramid

13

Menurut Tome Pires, hubungan Melaka dengan Pasai terjalin melalui I perkahwinan II penghantaran utusan III penaklukan IV keagamaan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

17

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah sumber yang memberikan kenyataan di atas? I Bustanus Salatin II Hikayat Muhammad Ali Hanafiah III Hikayat Hang Tuah IV Hikayat Raja-Raja Pasai A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

Hakim di darat Penguasa bandar dan Kota Melaka Protokol istana 18 Senarai di atas adalah mengenai peranan Pembesar Berempat dalam Sistem Pembesar Empat Lipatan. Pembesar yang dimaksudkan ialah A Laksamana B Temenggung C Bendahara D Penghulu Bendahari Mengapakah Parameswara mementingkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain? A Untuk menyebarkan agama Islam B Untuk memperkukuhkan imej Melaka C Untuk menjamin keselamatan Melaka D Untuk memajukan perdagangan Melaka

14

Rajah di atas menunjukkan para pembesar dalam Sistem Pembesar Empat Lipatan. Apakah tugas pembesar Q? I Ketua hakim II Ketua polis dan penjara III Ketua duta IV Ketua angkatan laut A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Parameswara telah menyediakan pelbagai kemudahan di pelabuhan untuk para pedagang. Antara kemudahan yang disediakan ialah I tempat penginapan II rumah ibadat III tempat membaiki kapal IV bekalan air bersih A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Apakah kesan hubungan dua hala antara kerajaan Melaka dengan kerajaan China semasa zaman pemerintah Parameswara? A Siam dan Majapahit tidak berani mengancam Melaka B China terpaksa membayar ufti kepada Melaka C Melaka diserang oleh kerajaan Siam D China diancam oleh kerajaan Majapahit

19

15

Muar Bentan 20 Siapakah pembesar yang diberi kuasa untuk mentadbir kawasan-kawasan di atas? A Temenggung B Laksamana C Hulubalang D Bendahara

16

Jawa Siak Kampar 21 Apakah persamaan yang wujud antara ketiga-tiga kerajaan di atas? A Menjalinkan hubungan perdagangan dengan Melaka

Agama Islam disebarkan ke Melaka oleh seorang mubaligh Arab, iaitu Syeikh Abdul Aziz yang berasal dari Makkah

B Membantu melindungi Melaka daripada serangan musuh C Menghantar ufti kepada Melaka D Membantu Melaka menyerang Siam 22 Apakah faktor utama perkembangan agama Islam di Melaka pada abad ke-15? A Hubungan baik saudagar Islam dengan penduduk tempatan B Perkahwinan antara penduduk Melaka dengan pendakwah dan saudagar Islam C Sokongan dan penglibatan sultan Melaka D Penduduk Melaka belum mempunyai agama untuk dianuti

C I, III dan IV D II, III dan IV

Pedagang China Pedagang Jepun 26 Mengapakah pedagang-pedagang dari negeri China dan Jepun tidak membayar cukai kepada kerajaan Melaka? A Mereka memberikan bantuan ketenteraan kepada Melaka B Mereka membeli barang-barang tempatan sahaja C Mereka sentiasa singgah di Melaka D Mereka dikehendaki memberi hadiah kepada Sultan, Temenggung atau Syahbandar Apakah faktor yang membawa kejayaan dasar perluasan kuasa yang dilaksanakan oleh kerajaan Melaka? I Kebijaksanaan sultan Melaka dalam mengatur strategi peperangan II Penggunaan senjata moden III Bantuan ketenteraan yang diberikan oleh kerajaan China IV Askar Melaka sanggup berkorban dan memiliki keberanian A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Bagaimanakah sultan Melaka mendapatkan sokongan daripada pembesar? A Melantik pembesar yang bijak mengambil hati sultan sebagai orang kanan

Maka segala dagang atas angin dan bawah angin sekaliannya datang ke Melaka; terlalu ramai bandar Melaka pada zaman itu 23 Berdasarkan petikan di atas, pedagang atas angin merujuk kepada A pedagang Islam B pedagang tempatan C pedagang Barat D pedagang Timur 27

Penggunaan mata wang memudahkan urusan perdagangan di Melaka 24 Pernyataan di atas berkaitan dengan penggunaan mata wang di Melaka. Antara jenis mata wang yang digunakan pada masa tersebut ialah I mata wang emas II mata wang perak 28

III mata wang tembaga IV mata wang timah A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 25 Antara berikut, yang manakah merupakan pernyataan yang berkaitan dengan sistem percukaian pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? I Kadar cukai adalah sama bagi setiap pedagang II Pedagang dari China dan Jepun tidak perlu membayar cukai III Sistem cukai berkeutamaan diamalkan di Melaka IV Pedagang yang tinggal tetap di Melaka dikenakan cukai sebanyak tiga peratus A I, II dan III B I, II dan IV

B Memberi kuasa kepada pembesar untuk mentadbir wilayah, sungai atau pulau C Meringankan tugas pembesar D Memberikan hadiah dan pakaian yang mahal kepada pembesar 29 Apakah peranan istana pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? I Tempat perbincangan ulama tentang hal agama II Tempat pertemuan bagi golongan pedagang III Tempat pertemuan golongan cerdik pandai IV Tempat menyimpan karya negara A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

30

Mengapakah Bahasa Melayu dijadikan lingua franca dalam urusan perdagangan di Melaka? I Bahasa rasmi di Melaka II Mudah difahami III Bahasa utama di kepulauan Melayu IV Wajib diguna A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

atas? A Kerelaan raja negeri lain B Tipu muslihat C Pakatan dengan kuasa asing D Penculikan puteri raja

Pulau Jawa Kalimantan Selatan Filipina 31 Bagaimanakah agama Islam disebarkan di kawasankawasan di atas? A Perdagangan B Penaklukan C Pendakwahan D Peperangan 35 Jadual di atas merujuk kepada ufti yang diterima oleh kerajaan Melaka daripada jajahan takluknya. Apakah negeri X? I Inderagiri III Pahang II Kampar IV Lingga A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

32

Rajah di atas menunjukkan peranan seorang pengarang di istana pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Apakah P? A Menggubal perjanjian B Menulis dan menterjemah kitab agama Islam C Menyusun salasilah raja D Mengarang surat rasmi raja

33

Antara berikut, kerajaan yang manakah menggunakan istilah sembah semasa berutus surat ke Melaka? I Siak III Pasai II Jawa IV Kampar A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

36

Jadual di atas menunjukkan sistem cukai berkeutamaan di Melaka. Pedagang Jepun dan China dikehendaki memberi persembahan atau hadiah kepada I temenggung II syahbandar III sultan IV laksamana A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

34

Maklumat di atas menerangkan tentang cara perluasan kuasa kerajaan Melaka. Apakah X di

dengan orang India-Muslim di Melaka 41 Berdasarkan pernyataan di atas, apakah punca yang mendorong persaingan tersebut? A Isu-isu perkauman B Perebutan kawasan perdagangan C Kedatangan Portugis D Perebutan pengaruh Siapakah pemerintah Melaka yang telah menjatuhkan hukuman bunuh kepada Tun Mutahir dan keluarganya? A Sultan Alauddin Riayat Shah B Sultan Mahmud Shah C Sultan Ahmad Shah D Sultan Mansor Shah Siapakah orang Portugis yang berjaya sampai di Melaka pada tahun 1509? A Vasco da Gama B Putera Henry C Lopez de Sequeira D Bartholomew Diaz Antara berikut, yang manakah faktor kedatangan Portugis ke Melaka? A Ingin menguasai ekonomi, politik dan agama di Melaka B Ingin membantu Melaka menyerang Siam C Ingin menjalinkan hubungan diplomatik dengan negeri Melaka D Ingin menjadi negeri naungan Melaka

37

Maklumat di atas merujuk kepada seorang pembesar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Siapakah X di atas? A Tun Perak B Tun Mutahir C Tun Perpatih Putih D Laksamana Khoja Hassan Golongan cerdik pandai ini ditugaskan untuk menterjemah dan menulis kitab agama Islam. Siapakah golongan cerdik pandai tersebut? A Jurutulis B Ulama C Pengarang D Pembesar

42

38

43

44

39

Apakah yang terkandung dalam undang-undang di atas? I Tanggungjawab nakhoda II Cara berjual beli III Gaya hidup IV Peraturan dan tatatertib berniaga A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Raja Mendeliar telah menfitnah Tun Mutahir cuba mengatasi kekayaan sultan

45 40 Siapakah X di atas? A Alfonso de Albuquerque B Bartholomew Diaz C Lopez de Sequeira D Vasco da Gama

Apakah kesan daripada peristiwa di atas? A Sultan telah membunuh Tun Mutahir dan ahli keluarganya B Tun Mutahir telah dibuang negeri ke Johor C Jawatan Bendahara telah diserahkan kepada Tun Perak D Sultan telah menjadikan Tun Mutahir hamba abdi

Pada lewat abad ke-15 dan awal abad ke-16 telah berlaku konflik orang Melayu

Tidak cekap Lemah

46

Ciri-ciri peribadi di atas dimiliki oleh A Sultan Ahmad Syah B Sultan Mansor Shah C Sultan Alauddin Riayat Shah D Sultan Muzaffar Shah Mengapakah pengganti kepada Bendahara Tun Mutahir dikatakan kurang cekap? A Mengamalkan amalan pilih kasih B Kurang berpengalaman C Beliau uzur dan tepok D Kurang mendapat sokongan rakyat 52 Salah satu sebab kedatangan Portugis ke Melaka adalah untuk meneruskan perang X

B Memimpin tentera Melaka dalam serangan ke atas Portugis C Menasihat sultan supaya menangkap orang Portugis D Menangkap pegawai kanan Portugis

47

Meminta ganti rugi Menuntut pembebasan tawanan Portugis Membenarkan Portugis membina kubu pertahanan Senarai di atas merupakan tuntutan yang dikemukakan oleh Alfonso de Albuquerque kepada sultan Melaka. Mengapakah sultan Melaka menolak tawaran tersebut? A Melindungi kepentingan pedagang B Mendapatkan kuasa mentadbir C Mengelakkan kemasukan budaya asing D Memelihara kedaulatan negeri

48

Apakah perang X yang dimaksudkan di atas? A Perang Tiga Segi B Perang Salib C Perang Portugis Sepanyol D Perang 1000 tahun

49

Mengapakah pentadbiran Melaka menjadi semakin lemah semasa pemerintahan Sultan Ahmad Shah? A Berlaku serangan oleh kerajaan Majapahit B Kelemahan kepimpinan C Pemberontakan di negeri-negeri naungan D Pedagang-pedagang tidak lagi berdagang di Melaka Antara berikut yang manakah telah menyebabkan timbulnya persaingan antara orang Melayu dengan orang India-Muslim? A Pelantikan Tun Mutahir sebagai Bendahara Melaka B Orang India -Muslim tidak dibenarkan berdagang di Melaka

53

50

Rajah di atas menunjukkan faktor kedatangan Portugis ke Timur. Apakah faktor Q di atas? A Menghancurkan pengaruh Majapahit B Mencari tanah untuk menempatkan tawanan perang C Menghancurkan kerajaan Islam D Menyaingi pengaruh Belanda Apakah slogan yang menggalakkan pelayar dan orang Portugis supaya menjelajah ke Timur?

54

C Pembesar Empat Lipatan terdiri daripada orang Melayu sahaja D Pembunuhan Tun Mutahir akibat fitnah orang India-Muslim Si Kitol 51 Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan nama di atas? A Memberi maklumat tentang kekuatan Melaka kepada Portugis

I II III IV A B C D

Golden Gospel Gold Glory I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

kerana maklumat yang disampaikan oleh Si Kitol kepada pihak Portugis 58 Pernyataan di atas merujuk kepada kejayaan Portugis menawan Melaka. Sikap Si Kitol boleh diumpamakan sebagai A kacang lupakan kulit B diberi betis hendakkan paha C aur dengan tebing D musuh dalam selimut Siapakah pembesar Melaka yang mempunyai peranan seperti panglima angkatan laut pada masa sekarang? A Bendahara B Syahbandar C Laksamana D Penghulu Bendahari

55

Pernyataan di atas menerangkan tentang tindakan Sultan Mahmud Syah yang menolak tuntutan yang dikemukakan oleh Portugis. Apakah kesan daripada tindakan tersebut? A Kebangkitan rakyat tempatan B Kemusnahan perdagangan C Kekurangan kuasa sultan D Kejatuhan kerajaan Siapakah pemerintah Melaka yang berjaya menyelesaikan perbalahan antara orang Melayu dengan orang India-Muslim? A Sultan Mahmud Shah B Sultan Muzaffar Shah C Sultan Alauddin Riayat Shah D Sultan Mansor Shah

59

56

Dikenali sebagai Orang Selat atau Cellates dan Seletar dalam kalangan pengembara Barat Mahir dalam bidang kelautan 60 Maklumat di atas merujuk kepada golongan X yang terdapat di Melaka. Menurut Tome Pires dan de Barros, petempatan golongan X terletak di I Lingga II Bentan III Temasik IV Palembang A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

57

Tun Mutahir Raja Mendeliar

Tokoh-tokoh di atas merupakan pembesar Melaka pada awal abad ke-16. Apakah persamaan antara kedua-dua tokoh tersebut? A Mengetuai kerajaan B Mengatasi kekayaan sultan

C Mewujudkan masalah perpaduan D Berebut kawasan pegangan

Kejayaan Portugis menakluk Melaka adalah

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.

Champa Kedah Tua 1 Apakah persamaan antara kerajaan-kerajaan di atas? A Menerima pengaruh Hindu B Ditawan oleh Kerajaan Funan C Mempunyai banyak sumber hasil hutan D Menjalankan kegiatan perlombongan Antara berikut, sumber sejarah yang manakah diperoleh melalui kaedah arkeologi? I Fosil II Manuskrip III Tembikar IV Kulit siput A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Maklumat di atas merupakan unsur penting dalam kajian sejarah. Unsur ini dikenali sebagai A sumber sejarah B pengakhiran sejarah C permulaan sejarah D fakta sejarah Apakah kelemahan kaedah lisan dalam pengkajian sejarah? A Sumber ini tidak mempunyai tarikh dan nama tokoh B Memerlukan jangka masa yang panjang untuk dibuktikan C Terdapat unsur tokok tambah seperti dongeng D Terpengaruh oleh perubahan zaman Syajaratun

Golongan ini mempercayai bahawa setiap benda seperti pokok dan batu mempunyai semangat orang mati 3 Kepercayaan golongan di atas dinamakan A mitos C dongeng B lagenda D animisme Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan masyarakat pada Zaman Neolitik? I Mempunyai ketua II Menjalankan pembahagian kerja III Mempunyai unsur kemasyarakatan IV Membuat peralatan logam A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Istilah sejarah di atas bermaksud pohon atau pokok yang berasal daripada perkataan A India C Belanda B Arab D Portugis

Gambar rajah di atas menunjukkan penemuan Zaman Paleolitik. Apakah kegunaan alat di atas? I Memotong daging II Menetak pokok III Mengetam kayu IV Menggali tanah A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

Maklumat di atas adalah merujuk kepada ciri-ciri kehidupan masyarakat Zaman Prasejarah X. Zaman X tersebut ialah Zaman A Paleolitik C Neolitik B Mesolitik D Logam Peristiwa Tarikh Tempat Tokoh

Tafsiran sejarah antara seorang dengan sejarawan yang lain berbeza 10

sejarawan

Mengapakah timbulnya perkara di atas? A Kurang melakukan penyelidikan B Tidak menghayati sejarah C Pandangan yang berlainan D Kurang pendedahan terhadap peristiwa sebenar yang berlaku

Gua Cha, Kelantan 11 Apakah kemajuan yang mungkin dicapai oleh masyarakat yang hidup di lokasi tersebut? I Bercucuk tanam dan menternak binatang II Mempunyai pegangan hidup tertentu III Membuat peralatan daripada tanah liat IV Menjalankan kegiatan perdagangan dalam bentuk pertukaran barang A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut, manakah pernyataan yang boleh dikaitkan dengan kerajaan Srivijaya? I Raja berkuasa mutlak II Berpusat di Palembang, Sumatera III Gunung Jerai menjadi panduan kepada pedagang asing untuk singgah di pelabuhan utama IV Raja dianggap sebagai Raja di Gunung dan Maharaja di Pulau A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 18 Baray dibina untuk kemudahan sistem pertanian Kawasan pertanian utama terletak di tasik Tonle Sap 13 Maklumat di atas menerangkan ciri-ciri sebuah kerajaan agraria. Kerajaan yang dimaksudkan ialah A Funan C Srivijaya B Angkor D Champa 19

B Mengamalkan konsep raja berkuasa mutlak C Pembinaan baray D Rajanya dibantu oleh menteri untuk menjalankan pentadbiran 16 Apakah persamaan kepercayaan masyarakat Zaman Paleolitik dengan masyarakat Zaman Neolitik? A Mengamalkan upacara keagamaan B Mempunyai pegangan agama C Mempercayai kewujudan tuhan D Animisme Antara berikut, yang manakah merupakan penemuan Zaman Logam di Malaysia? I Kapak III Sabit II Beliung IV Tulang mawas A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

17 12

Maklumat di atas adalah berkaitan dengan Zaman Prasejarah di Malaysia. Zaman X tersebut ialah A Zaman Paleolitik B Zaman Neolitik C Zaman Mesolitik D Zaman Logam Siapakah Perdana Menteri yang terkenal pada zaman kegemilangan kerajaan Majapahit? A Raden Wijaya B Hayam Wuruk C Patih Gajah Mada D Chu-Lien

Digunakan untuk menggali tanah dan mengetam batu 14 Maklumat di atas merujuk kepada penemuan Zaman Neolitik iaitu A beliung C sabit B mata lembing D tulang mawas

Pedagang kerajaan Maritim di Asia Tenggara mampu belayar hingga ke Afrika Timur

Sebuah kerajaan agraria Pusat kerajaan terletak di hilir Sungai Mekong Mencapai zaman kegemilangan semasa pemerintahan Suryavarman II 15 Apakah bukti yang menunjukkan kerajaan di atas merupakan kerajaan Hindu-Buddha? A Mempunyai Angkor Wat

20

Apakah faktor yang membolehkan mereka belayar dalam jarak yang jauh? I Kemahiran mereka dalam bidang pelayaran II Kemahiran menjalankan perdagangan III Kemahiran mereka menghadapi serangan lanun IV Kemahiran membuat kapal A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

21

Kawasan manakah di Malaysia yang mempunyai bukti prasejarah yang paling awal? A Gua Cha, Kelantan B Bukit Tengkorak, Sabah C Sungai Tembeling, Pahang D Kota Tampan, Perak Apakah peralatan yang mungkin ditemui oleh ahli arkeologi yang menjalankan kerja-kerja ekskavasi pada zaman Paleolitik? A Tembikar C Mata lembing besi B Beliung D Kapak genggam Penemuan manik

22

I II III IV A B 26

kerajaan Champa kerajan Chih Tu kerajaan Majapahit kerajaan Angkor I, II dan III I, II dan IV

C I, III dan IV D II, III dan IV

Perkembangan agama yang pesat telah meninggalkan banyak kesan dalam sistem pentadbiran di Melaka. Antara ialah

23

Penemuan di atas membuktikan bahawa negeri Kedah Tua menjalinkan hubungan perdagangan dengan A China C Palembang B India D Majapahit

I II III IV A B

al-Quran menjadi asas pendidikan kewujudan institusi kesultanan perluasan jajahan Melaka penglibatan ulama dalam pentadbiran I, II dan III C I, III dan IV I, II dan IV D II, III dan IV

Menjalankan kegiatan perdagangan secara tukar barang

Manik dan barangan kaca Penemuan duit perak zaman pemerintahan Sultan al-Mutawakil

27

Maklumat di atas adalah berkaitan dengan penemuan-penemuan sejarah di Lembah Bujang. Apakah yang boleh dikaitkan dengan penemuan di atas?

24

Kegiatan di atas telah berlaku pada Zaman Prasejarah di Malaysia. Zaman yang dimaksudkan ialah I Zaman Paleolitik III Zaman Neolitik II Zaman Mesolitik IV Zaman Logam A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Kerajaan maritim terdiri daripada

A B C D

Sebuah tempat pengeluaran barang-barang kaca Sebuah tempat pengeluaran barang-barang perak Sebuah pusat perdagangan antarabangsa Sebuah negara yang sudah mempunyai mata wang sendiri

25

Sistem pentadbiran berasaskan Undang-undang Manu

28

Sistem pentadbiran di atas telah dilaksanakan oleh kerajaan Majapahit. Apakah yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut? A Peranan hakim membicarakan kes-kes awam B Undang-undang pelabuhan C Hukum-hukum yang akan dikenakan D Peranan menteri-menteri dalam pemerintahan

Nama Melaka diperoleh sempena nama pokok pertama yang tumbuh di dunia yang dikenali dengan nama pokok Amalaka 32 Apakah sumber yang menerangkan asal usul nama Melaka di atas? A Sejarah Melayu B Pedagang India C Mitos Hindu D Catatan pedagang China

Menjadi pusat perdagangan hasil tempatan seperti gading, tanduk, rotan, damar, lada hitam, bijih timah, emas dan beras 29 Maklumat di atas berkaitan dengan kerajaan A Srivijaya C Chih Tu B Kedah Tua D Champa

Parameswara telah meninggalkan Temasik setelah membunuh Temagi 33 Mengapakah Parameswara bertindak sedemikian? A Siam ingin menuntut ganti rugi B Siam ingin menuntut bela C Siam ingin menabalkan Parameswara menjadi raja Siam D Siam ingin meminta ufti

Parameswara gigih berusaha untuk memajukan Melaka melalui kegiatan perdagangan 30 Berdasarkan pernyataan di atas, apakah kemudahan yang disediakan oleh Parameswara untuk memajukan Melaka melalui kegiatan perdagangan? I Pinjaman wang II Tempat penginapan III Bekalan air bersih dan makanan IV Kemudahan membaiki kapal A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

31

Apakah tujuan Parameswara mengadakan hubungan diplomatik dengan Siam? A Mengelakkan Melaka daripada serangan Siam B Ingin mengahwini puteri raja Siam C Supaya Siam membekalkan beras ke Melaka D Supaya Siam dapat memberikan bantuan ketenteraan kepada Melaka

34

Jadual di atas menunjukkan perbandingan antara jawatan semasa Zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan jawatan yang wujud pada hari ini. Apakah jawatan X di atas? A Ketua Hakim Negara B Menteri Kewangan C Ketua Setiausaha Negara

D Ketua Polis Negara 38

D Melakut Bagaimanakah Parameswara menghadapi ancaman daripada Siam? A Menjalinkan hubungan diplomatik B Meminta bantuan daripada Majapahit untuk menyerang Siam C Mencipta peralatan perang yang moden D Memperbanyak askar Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Parameswara untuk memajukan Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan yang maju? A Menjalinkan hubungan diplomatik dengan Siam dan Majapahit B Membanteras kegiatan lanun C Menyediakan pelbagai kemudahan untuk pedagang di pelabuhan Melaka D Mendalamkan pelabuhan Melaka bagi memudahkan kapal-kapal besar memasuki pelabuhan Mengapakah pedagang menggunakan mata wang yang pelbagai bentuk dan corak semasa berdagang di pelabuhan Melaka? A Bentuk dan corak mata wang berubah mengikut perubahan tampuk pemerintahan B Mengabdikan binatang dan benda kesayangan mereka pada mata wang logam C Kewujudan golongan ceti daripada pelbagai negara di Melaka D Pedagang-pedagang asing datang dari serata dunia Apakah peranan pelabuhan Melaka pada Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka? I Pusat pungutan cukai pedagang dari serata dunia II Pusat pengumpulan barangan dari Kepulauan Melayu III Pusat pengedaran barang dari Timur dan Barat di Kepulauan Melayu

35

Rajah di atas merujuk kepada kumpulan pedagang yang diuruskan oleh Syahbandar III di pelabuhan Melaka. Kumpulan pedagang X di atas ialah A Gujerat C Champa B Parsi D Ryukyu Penemuan batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu telah membuktikan bahawa agama Islam telah bertapak di Terengganu pada abad A ke-15 C ke-9 B ke-13 D ke-12

39

36

40

37

Istilah X merupakan A Amalaka B Mulaqah

41

C Malakat

IV Pelabuhan pertama yang disinggahi pedagang

A I dan II B II dan III

C III dan IV D I dan IV

Protokol istana Hakim di darat Penguasa bandar dan Kota Melaka 42 Siapakah dalam Sistem Pembesar Empat Lipatan yang bertanggungjawab melaksanakan peranan di atas? A Laksamana C Bendahara B Temenggung D Penghulu Bendahari

III Melantik pembesar yang bertanggungjawab dalam hal-ehwal balairung seri IV Melantik 400 pegawai untuk melindungi baginda A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Perhimpunan segala dagang 47 Pedagang dari negara manakah yang menggelarkan negeri Melaka dengan gelaran sedemikian? A Pedagang China B Pedagang India C Pedagang Arab D Pedagang Sri Lanka Antara berikut, negeri-negeri yang manakah bernaung di bawah kerajaan Melaka atas kerelaan sendiri? I Jambi III Aru II Kampar IV Lingga A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Antara berikut, yang manakah merupakan kesan perlantikan Tun Mutahir sebagai Bendahara Melaka? I Kelemahan pentadbiran II Perpecahan rakyat III Pengukuhan kuasa politik IV Kemerosotan perdagangan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Alfonso de Albuquerque telah membuat tiga tuntutan daripada Melaka. Apakah tuntutan yang dikemukakan itu? I Pembayaran ganti rugi II Pembebasan tawanan Portugis III Penghantaran ufti IV Pembinaan kubu di Melaka A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Baginda telah menghantar Tun Bija Wangsa ke Pasai untuk menanyakan hal-hal agama 43 Siapakah pemerintah Melaka yang telah melakukan tindakan di atas dalam usaha mengembangkan agama Islam di Melaka? A Sultan Mahmud Shah B Sultan Mansor Shah C Sultan Alauddin Riayat Shah D Sultan Muzaffar Shah Apakah bahan dagangan yang dibekalkan oleh Jawa di Pelabuhan Melaka? I Beras III Emas II Rempah IV Lada Hitam A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

48

49

44

Parameswara memilih tempat tersebut untuk mendirikan kerajaan dan menamakan tempat tersebut sebagai Melaka 45 Nama Melaka berasal daripada nama A anjing perburuan Parameswara yang menendang pelanduk B pokok Melaka tempat Parameswara berehat C Kapal yang dinaiki oleh Parameswara sehingga tiba di Melaka D Pemerintah Temasik yang dibunuh oleh Parameswara Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan sistem pentadbiran yang disusun oleh Parameswara? I Melantik 40 orang bentara untuk menjalankan perintah raja II Melantik biduanda kecil untuk membawa alat- alat kebesaran diraja

50

Kerajaan Melaka telah menggubal satu undang-undang bagi memastikan aktiviti perdagangan berjalan lancar dan adil 51 Apakah undang-undang di atas? A Undang-undang Laut Melaka B Hukum Kanun Melaka C Undang-undang Negeri Melaka D Perlembagaan Kesultanan Melayu Melaka

46

C Palembang D Majapahit Perlantikan Sultan Ahmad sebagai sultan Melaka Perlantikan Tun Perpatih Putih sebagai Bendahara Melaka 52 Apakah kesan daripada perlantikan kedua-dua tokoh di atas terhadap Melaka? A Perbalahan antara orang Melayu dan orang India-Muslim B Pentadbiran Melaka semakin lemah C Penguasaan kerajaan Siam ke atas Melaka D Perebutan kuasa antara sultan dengan pembesar Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan Melaka? A Melaka tidak lagi menjadi pusat penyebaran agama Islam B Melaka mempunyai saudagar asing yang tidak setia C Permusuhan antara Melaka dengan Siam D Ketiadaan pemimpin yang berwibawa Mengapakah kerajaan Melaka mewujudkan jawatan Syahbandar? A Memastikan kegiatan perdagangan berjalan lancar B Memungut hasil atau ufti C Menjaga keselamatan di perairan Melaka D Menasihati raja dalam bidang pentadbiran Sultan Muzaffar Shah 55 Apakah sumbangan pemerintah Melaka di atas dalam perkembangan Islam di Melaka? A Melantik golongan ulama dari Arab sebagai penasihat di istana Melaka B Membina masjid dan madrasah untuk dijadikan pusat ibadat dan pengajian Islam C Menghantar ulama ke Pasai untuk bertanyakan hal-hal agama Islam D Menghantar ulama ke Arab untuk mendalami ilmu agama 57 Siapakah nama dua utusan Melaka ke negeri Siam untuk memulakan hubungan diplomatik? I Bendahara Wak Raja II Tun Telanai III Menteri Jana Putera IV Tun Perpatih Putih A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah kesan hasil lawatan Laksamana Yin Ching ke Melaka? A Hubungan diplomatik dan perdagangan antara kedua-dua kerajaan bertambah rapat B Melaka mendapat ufti dari China C Ramai rakyat Melaka berdagang ke China D Ramai rakyat China berhijrah ke Melaka

58

53

54

59

Maklumat di atas menggambarkan ketegasan Sultan X pada zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Sultan X yang dimaksudkan ialah A Sultan Mahmud Shah B Sultan Muzaffar Shah C Sultan Alauddin Riayat Shah D Parameswara

Penawanan Portugis ke atas Melaka telah menyebabkan Sultan Mahmud Shah berundur ke beberapa tempat iaitu Muar, Pahang dan X 56 Apakah X di atas? A Siam B Bentan

60

Rajah di atas menunjukkan struktur pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka yang diketuai oleh sultan. Apakah peranan sultan dalam sistem pentadbiran tersebut? A Mengetuai teraju pemerintahan B Memungut hasil atau ufti C Mengetuai angkatan laut D Menjadi ketua urusetia istana

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.

Catatan atau rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu 1 Maklumat di atas merujuk tentang maksud sejarah. Siapakah yang menyatakan maksud di atas? A Ibn Khaldun B Herodotus C Muhd. Yusof Ibrahim D Tun Sri Lanang

Antara berikut yang manakah merupakan peristiwa sejarah yang menggambarkan ciri sebab dan akibat? A Sambutan Hari Kemerdekaan pada setiap tahun B Perisytiharan Putrajaya sebagai Wilayah Persekutuan C 1 Mei ialah Hari Pekerja D Kemasukan buruh Cina dan India membentuk masyarakat berbilang kaum di Malaysia Bukit Tengkorak, Sabah Gua Cha, Kelantan

6 2 Apakah karya X di atas yang ditulis oleh Tun Sri Lanang? A Sejarah Melayu B Sejarah Alam Melayu C Hikayat Bulan Belah D Hikayat Iskandar Zulkarnain

Apakah peralatan yang mungkin ditemui oleh ahli arkeologi di lokasi di atas? A Mata lembing C Tembikar B Sabit D Tulang Mawas

Mata lembing Tulang Mawas Sabit Kapak

Pusat Penyelidikan Arkeologi Malaysia di Universiti Sains Malaysia telah menjalankan penyelidikan terhadap Zaman Prasejarah 3 Antara berikut, yang manakah merupakan hasil kajian tersebut? A Manusia pada Zaman Paleolitik menggunakan peralatan logam B Wujudnya Manusia Perak pada Zaman Neolitik C Terdapat empat Zaman Prasejarah di Malaysia D Malaysia tidak mengalami Zaman Mesolitik Apakah bukti yang menunjukkan kerajaan Kedah Tua menerima pengaruh agama Hindu-Buddha? A Penemuaan wang perak B Peninggalan candi di Lembah Bujang C Penemuan manik dari India D Kewujudan serpihan kaca dari timur Tengah

Senarai di atas merupakan peralatan-peralatan yang ditemui di kawasan petempatan manusia zaman prasejarah X. Apakah ciri-ciri masyarakat pada zaman itu? I Menjalankan kegiatan perdagangan secara tukar barang II Peralatan yang digunakan diperbuat daripada gangsa dan besi III Hidup secara berpindah-randah IV Hidup secara menetap dan mempunyai adat resam A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa penaklukan Tanah Melayu oleh Jepun? A Rakyat perlu berani menentang apa jua bentuk penindasan ke atas mereka B Rakyat perlu menolak sistem pemerintahan yang berbentuk kekejaman

13

Antara berikut yang manakah merupakan upacara perkuburan masyarakat Zaman Paleolitik? A Upacara diadakan secara besar-besaran

C Sistem dalam negara perlu adil dan telus D Rakyat perlu bersatu padu dan sentiasa memelihara kedaulatan negara 9 Antara berikut yang manakah artifak sejarah yang membuktikan penduduk Kedah Tua menganut agama Hindu-Buddha? A Batu bersurat C Batu nisan B Patung Buddha D Candi 10 31 Ogos 1957 16 Mei 2009 14

B Mayat ditanam dalam keadaan mengiring C Mayat dikebumikan dengan kulit kayu D Mayat dikebumikan dengan barang-barang makanan dan alat-alat batu

Kapak Mata lembing

Maklumat di atas adalah peristiwa yang amat bersejarah dan mempunyai makna dalam diri setiap masyarakat. Pada pandangan anda mengapakah kita perlu mengingati perisitiwa ini? I Menghargai sumbangan tokoh-tokoh negara II Menikmati cuti umum III Mengadakan pesta muda-mudi IV Menghargai sumbangan pekerja A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

Di manakah peralatan logam di atas ditemui? A Klang, Selangor B Raub, Pahang C Sungai Tembeling, Pahang D Lembah Bernam, Selangor

15

Apakah gunung yang dimaksudkan di atas? A Gunung Jerai B Gunung Tahan C Gunung Ledang D Gunung Kinabalu

Sungai Tembeling, Pahang 11 Rajah di atas merujuk kepada petempatan masyarakat pada Zaman Paleolitik. Mengapakah manusia pada zaman ini memilih gua sebagai tempat kediaman? I Perlindungan daripada hujan II Mengelakkan gangguan binatang buas III Perlindungan daripada panas matahari IV Kedudukan yang lebih selesa A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Masyarakat Zaman Neolitik bukan sahaja menggunakan batu, tetapi telah menggunakan tanah liat untuk membuat tembikar. Antara berikut peralatan yang manakah dihasilkan oleh mereka? I Bekas air III Sabit II Periuk IV Belanga A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 16 Apakah peralatan yang dijumpai oleh ahli arkeologi di tempat di atas? I Kapak III Tulang Mawas II Anting-anting IV Mata lembing A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

12

Diasaskan oleh Chu-Lien Pelabuhan yang terkenal ialah Inderapura 17 Maklumat di atas merujuk kepada salah sebuah kerajaan awal di Asia Tenggara. Kerajaan yang dimaksudkan ialah A kerajaan Chih Tu B kerajaan Champa C kerajaan Funan D kerajaan Srivijaya

18

Kerajaan Angkor telah menerima agama Hindu sebagai agama utama. Apakah bukti kewujudan pengaruh agama Hindu tersebut? A Diasaskan pada abad ketujuh masihi B Raja berkuasa mutlak C Kewujudan Angkor Wat D Pembinaan baray Antara berikut, yang manakah merupakan pelabuhan utama bagi kerajaan Majapahit? I Temasik III Lembah Bujang II Sungai Mas IV Kataha A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

Diasaskan oleh Raden Wijaya Pemerintah terkenal ialah Hayam Wuruk dan Perdana Menteri Patih Gajah Mada

19

Berdasarkan maklumat di atas, apakah ciri-ciri pemerintahan kerajaan di atas? I Mengamalkan konsep Devaraja II Berasaskan Undang-undang Manu III Raja dibantu oleh tiga orang Menteri IV Dipengaruhi oleh corak pemerintahan Jepun A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

24

Melaka diasaskan oleh Parameswara Penemuan duit perak pada zaman pemerintahan Sultan al-Mutawakil di Lembah Bujang 20 Penemuan ini membuktikan Lembah Bujang A merupakan kawasan perlombongan bijih timah B merupakan pusat kebudayaan yang terkenal C pernah menjadi pelabuhan entrepot D dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha 25 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan Parameswara? I Merupakan putera raja Palembang II Parameswara membunuh Temagi III Parameswara ditabal menjadi pemerintah Temasik oleh Siam IV Parameswara membunuh raja Majapahit A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah peranan ulama dalam Kesultanan Melayu Melaka? A Menjadi guru untuk mengajar ilmu agama kepada sultan B Menterjemahkan kitab Arab ke dalam Bahasa Melayu C Menjatuhkan hukuman mengikut undangundang Islam D Menguruskan hal kedatangan pedagang Arab ke Melaka

Batu bersurat bertarikh 683 Masihi yang dijumpai di Telaga Batu Srivijaya 21 Catatan pada batu tersebut menyebut tentang A pentadbiran C perundangan B perdagangan D pendidikan Antara berikut, yang manakah tokoh penting dalam kerajaan Majapahit? I Patih Gajah Mada II Raja Guatama III Suryavarman II IV Hayam Wuruk A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah fungsi utama Sungai Mekong kepada kerajaan Funan? I Pusat keagamaan II Pusat pentadbiran III Jalan perhubungan perdagangan IV Sumber bekalan air A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

26

22

Pembesar Melayu yang manakah mentadbir kawasan pegangan di Sening Ujong dan Kampar? A Bendahara C Temenggung B Laksamana D Penghulu Bendahari

27

23

terkenal di Melaka Insan al-Kamil 28

Ahli

tasawuf

yang kitab

Mengarang

Siapakah tokoh yang boleh dikaitkan dengan maklumat di atas?

A B C D

Abdul Karim al-Jili Syeikh Abdul Aziz Raja Ali Haji Tun Bija Wangsa

33

Pembesar Melayu yang manakah mentadbir kawasan pegangan di Sungai Raya dan Siantan? A Laksamana B Hulubalang

29

Apakah peristiwa penting yang berlaku di Temasik yang melibatkan Parameswara? A Pelanduk menendang anjing perburuan Parameswara B Peperangan antara Parameswara dengan Majapahit C Pembunuhan Temagi D Siam melantik Parameswara menjadi pemerintah Temasik

C Temenggung D Bendahara

Siam Majapahit 34 Mengapakah kedua-dua kerajaan di atas tidak berani mengancam Melaka pada sekitar tahun 1409? A Kebijaksanaan Sultan Alauddin Riayat Shah B Melaka mendapat perlindungan daripada kerajaan China C Melaka mempunyai tentera yang ramai D Tentera Melaka menggunakan senjata yang moden

30

Berdasarkan maklumat di atas, siapakah yang telah menggalakkan orang Portugis datang ke Timur? A Putera Henry B Bartholomew Diaz C Vasco da Gama D Alfonso de Albuquerque 35 Rajah di atas merujuk kepada peranan seorang Pembesar Berempat dalam Sistem Pembesar Empat Lipatan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pembesar X yang dimaksudkan ialah A Temenggung C Laksamana B Bendahara D Penghulu Bendahari

31

Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan kedatangan agama Islam ke Melaka. Hikayat P yang dimaksudkan ialah A Hikayat Muhammad Ali Hanafiah B Hikayat Raja-Raja Pasai dan Bustanus Salatin C Hikayat Amir Hamzah D Hikayat Hang Tuah

Sultan Melaka telah mengadakan suatu sistem pentadbiran yang tersusun untuk melancarkan urusan pentadbiran di Melaka 36 Apakah sistem pentadbiran yang dimaksudkan di atas? A Sistem Pembesar Empat Lipatan B Hukum Kanun Melaka C Undang-undang Manu D Sistem Pembesar Enam Belas Lipatan

Apakah kepentingan hubungan antara Melaka dengan kerajaan China pada tahun 1404 kepada Melaka? A Kepentingan ekonomi B Kepentingan keselamatan C Kepentingan agama Islam D Perluasan kawasan pentadbiran

32

Rakyat itu umpama akar, raja itu umpama pohonnya, jikalau tiada akar, nescaya pohon tiada akan dapat berdiri.

Sejarah Melayu

41

37

Perumpamaan di atas menggambarkan keagungan Kesultanan Melayu Melaka. Perumpamaan di atas adalah berkaitan tentang A hubungan rakyat dengan raja B rakyat memerlukan perlindungan raja C kesetiaan rakyat kepada raja D semangat berkorban Parameswara menyedari bahawa keselamatan Melaka sangat penting dalam sistem pemerintahannya. Apakah tindakan Parameswara untuk menyelesaikan masalah tersebut? A Melantik Syahbandar di pelabuhan B Meletakkan Laksamana di istana C Menjadikan Penghulu Bendahari sebagai penasihat baginda D Menjalinkan hubungan diplomatik dengan Siam dan Majapahit

Maklumat di atas berkaitan dengan nama Melaka dan maksudnya. X di atas ialah A Pembawa kemajuan B Tempat yang indah C Perhimpunan segala pedagang D Penghormatan Berdasarkan rajah di atas, siapakah yang mengetuai sistem pemerintahan tersebut? A Temenggung B Penghulu Bendahari C Sultan D Bendahara

42

38

Melaka meluaskan empayar kuasanya melalui perkahwinan antara putera dan puteri sultan Melaka dengan putera dan puteri raja negeri lain 43 Berdasarkan maklumat di atas, negeri apakah yang dimaksudkan? I Siak III Kelantan II Pahang IV Kampar A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

39

40

Kawasan di atas merupakan kawasan pegangan pembesar-pembesar di Melaka. Y dalam jadual merujuk kepada kawasan pegangan I Bentan III Temasik II Sungai Raya IV Muar A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Bagaimanakah hubungan Melaka dengan Siam terjalin? A Apabila Melaka menghantar Tun Telanai dan Menteri Jana Putera ke Siam B Melaka menghantar bunga emas kepada Siam C Siam membantu Melaka dalam pelbagai segi D Melaka membenarkan Siam menjajah negerinya

44

Maklumat di atas berkaitan dengan ufti yang diterima oleh kerajaan Melaka daripada jajahan takluknya. X di atas ialah I Rokan II Kampar III Inderagiri IV Pahang A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

C Syahbandar III D Syahbandar IV

Ruy de Araujo ditangkap Beberapa orang Portugis dibunuh Ketua rombongan, iaitu Lopez de Sequeira melarikan diri 45 Maklumat di atas menunjukkan peristiwaperistiwa yang berlaku ekoran tindakan Sultan Mahmud terhadap angkatan laut yang dihantar oleh raja Portugal. Apakah tindakan raja Portugal terhadap peristiwa tersebut? A Mengarahkan Alfonso de Albuquerque dan angkatan lautnya untuk menyerang Melaka B Mengukuhkan tentera lautnya di India C Menghapuskan perdagangan di Melaka D Menghantar utusan untuk menangkap sultan Melaka

48

Maklumat di atas berkaitan dengan kawasan pegangan yang diserahkan oleh sultan Melaka kepada pembesar untuk ditadbir. Mengapakah sultan Melaka berbuat demikian? A Merapatkan hubungan antara pembesar dengan sultan B Menunjukkan pengiktirafan sultan kepada pembesar C Mengukuhkan kuasa sultan D Meningkatkan sokongan pembesar kepada sultan

Kejayaan Melaka membentuk sebuah empayar yang luas disebabkan oleh kebijaksanaan sultan dan pembesarnya 49 Berdasarkan pernyataan di atas, bilakah usaha perluasan kuasa Melaka bermula? A Semasa pemerintahan Sultan Mansor Shah B Semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah C Semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah D Semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah

46

Rajah di atas merupakan usaha Melaka dalam menyebarkan agama Islam ke negeri-negeri tersebut. Bagaimanakah cara penyebarannya? A Hubungan diplomatik B Pendakwah C Perkahwinan D Penaklukan

50

Apakah tujuan rombongan tersebut ke Melaka? A Memonopoli perdagangan B Memberi sokongan ketenteraan C Memulakan hubungan antara kedua-dua buah negara D Memasarkan barangan

47

Maklumat di atas mengenai pembahagian tugas Syahbandar mengikut kumpulan pedagang. X ialah A Syahbandar I B Syahbandar II

Adapun akan Sultan Alauddin itu terlalu perkasa, (tiada berbagai) pada zaman itu. W.G. Shellabear

51

Apakah sumbangan Sultan Alauddin Riayat Shah semasa memerintah Melaka? A Membanteras kejadian jenayah B Menguasai Bernam dan Perak C Menyelesaikan perbalahan antara orang IndiaMuslim dan orang Melayu D Mematahkan serangan Siam ke atas Melaka pada tahun 1445 56

III IV A B

Penaklukan Pendidikan I, II dan III I, II dan IV

C I, III dan IV D II, III dan IV

Siapakah hulubalang yang dipilih oleh Sultan Alauddin Riayat Shah semasa berperang dengan Aru? A Bendahara Tun Perak B Laksamana Hang Tuah C Tun Mamat D Bendahara Seri Amar Diraja Rajah di atas merupakan sebab-sebab kemerosotan Melaka. Apakah faktor X di atas? A Kebangkitan Siak B Perluasan kuasa Majapahit C Serangan Siam D Kedatangan Portugis

57 Tun Mutahir telah difitnah cuba mengatasi kekayaan Sultan Melaka Peristiwa ini telah menyebabkan Sultan Mahmud Shah murka dan tanpa usul periksa baginda telah menjatuhkan hukuman bunuh terhadap Tun Mutahir serta ahli keluarganya. Apakah yang menyebabkan Tun Mutahir difitnah? A Tun Mutahir bersikap pilih kasih B Tun Mutahir enggan menerima nasihat orang lain C Tun Mutahir seorang yang tidak boleh bekerjasama dengan orang lain D Tun Mutahir seorang yang mungkir janji 58 Empat orang Syahbandar telah dibahagibahagikan tugas untuk menjaga kumpulan pedagang yang telah ditetapkan 53 Apakah tugas Syahbandar semasa Kesultanan Melayu Melaka? I Memeriksa alat timbang dan sukat serta mata wang II Menguruskan pasar dan gudang III Mengawal perairan daripada ancaman lanun IV Menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut yang manakah bukti yang menunjukkan bahawa kerajaan Melaka dan Pasai mempunyai kedudukan yang setaraf? A Pengislaman Raja Melaka B Hubungan perkahwinan diraja C Bantuan ketenteraan D Menggunakan istilah salam Bagaimanakah bentuk perluasan kuasa kerajaan Melaka? I Kerelaan raja negeri lain II Perkahwinan 59 52

X di atas adalah kesan serangan Portugis ke atas Melaka. Apakah X? A Portugis berjaya menagkap Bendahara Tun Mutahir B Portugis berjaya menguasai jambatan Sungai Melaka C Portugis berjaya membunuh Sultan Ahmad Syah D Portugis berjaya mengusir Sultan Mahmud Syah keluar dari Melaka

Pada tahun 1510 raja Portugal menghantar angkatan laut yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque ke Melaka Apakah tujuan raja Portugal menghantar angkatan lautnya? A Untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan Melaka B Untuk meminang puteri Melaka C Untuk berdamai dengan Melaka D Untuk menyerang Melaka Pada tahun berapakah Lopez de Sequeira tiba di Melaka? A 1498 C 1510

54

55

60

B 1509

D 1511

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. 1 Antara berikut, pembesar Johor yang manakah terlibat dengan usaha menawan semula Melaka? I Tun Sri Lanang II Raja Indera Bongsu III Laksamana Khoja Hassan IV Laksamana Tun Abdul Jamil A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV D Sultan Mansor Shah

Antara berikut, yang manakah pernah dijadikan pusat kerajaan Johor? I Pekan Tua III Ujong Tanah II Batu Sawar IV Johor Lama A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Senarai di atas merujuk kepada tugas pembesar X dalam kerajaan Johor. Apakah pembesar X yang dimaksudkan? A Bendahara C Laksamana B Seri Nara Diraja D Temenggung

Maklumat di atas berkaitan dengan pemerintah Acheh. Siapakah X di atas? A Sultan Alauddin Riayat Shah II B Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam C Sultan Mahmud Shah D Sultan Ahmad Selepas kejatuhan Melaka, pedagang dari Benggala, Sri Lanka dan Pegu mula berdagang di Acheh

Pusat pentadbiran kerajaan Johor sering berubah-ubah dari abad ke-16 hingga abad ke-17 3 Berdasarkan pernyataan di atas, apakah sebab perpindahan ini berlaku? A Mencari tempat yang terlindung daripada angin monsun B Meluaskan kawasan pentadbiran C Muslihat untuk mempertahankan diri daripada ancaman luar D Menjaga kepentingan ekonomi 7

Pernyataan di atas merujuk kepada tindakan para pedagang selepas kejatuhan Melaka di Tangan Portugis. Mengapakah para pedagang di atas bertindak sedemikian? I Portugis telah mengenakan cukai yang tinggi II Portugis telah menyebarkan agama Kristian dengan luas III Portugis telah mengenakan sekatan perdagangan IV Portugis telah mengenakan peraturan yang ketat ke atas pedagang A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Siapakah X di atas? A Sultan Alauddin Riayat Shah II B Sultan Mahmud Shah C Sultan Alauddin Riayat Shah

Pedir Pasai

Apakah kesan daripada penaklukan kawasan di atas kepada Acheh? A Acheh berjaya menguasai perdagangan lada Hitam 12 B Acheh berjaya menguasai Selat Melaka C Ramai rakyat Acheh telah berpindah ke Pasai dan Pedir D Pasai dan Pedir telah menjadi pelabuhan yang terkenal

Sistem naungan

Mengapakah sistem di sebelah penting di Johor? A Menjaga keamanan negeri B Meluaskan pengaruh C Menjamin keselamatan pedagang D Menggubal dasar kerajaan

13 9 Gambar di atas merujuk kepada mata wang yang digunakan pada zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah II. Mata wang Johor di atas dikenali sebagai I yen II dolar III kupang IV mas A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Kerajaan Johor menjamin keselamatan pedagang dan kapal yang berlabuh di pelabuhan Johor dengan cara A melantik orang Bugis menjadi tentera B mengerahkan Orang Laut supaya menjadi pengawal pelabuhan, pengawas perairan Johor, penunda dan penunjuk arah C mengupah askar dari Jawa D menguatkan angkatan tentera Johor

Perang Tiga Segi di atas disebabkan oleh A perebutan jalan perdagangan di Selat Melaka B perebutan barang dagangan C perebutan takhta D perebutan pusat pentadbiran Kota Kara

14

10

Apakah tujuan pembinaan kota di atas? A Menjaga keselamatan ibu negeri Johor B Mengawal perdagangan C Menempatkan tahanan D Menjadi pusat pentadbiran Bagaimanakah urus niaga dijalankan di Pelabuhan Johor? I Menukarkan tenaga dengan barang II Menggunakan mata wang III Secara tukar barang IV Menukarkan hamba dengan barang A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

15

11

Rajah di atas merujuk kepada gelaran yang dipakai oleh pemerintah di Johor. Sultan X yang dimaksudkan ialah A Sultan Mahmud Shah II B Sultan Alauddin Riayat Shah II C Sultan Abdul Jalil Shah III D Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam

16

Rajah di atas merujuk kepada kerajaan Melayu yang dibentuk selepas Zaman Kesultanan Melayu Melaka. Apakah negeri yang bertanda X di atas? A Pahang C Perak B Kedah D Kelantan A B C D Raja Muhammad Bendahara Wan Ahmad Raja Bajau Sultan Mansor Shah

17

Apakah X di atas? A Kalah B Cheh-Cha

22 C Kalagam D Sai

18

Apakah tujuan Kedah menghantar bunga emas ke Siam pada kurun ke-16? A Kedah mengakui ketuanan Siam B Kedah ingin menguasai Siam C Kedah ingin mendapatkan perlindungan dari Siam D Kedah ingin menabalkan putera raja Siam sebagai sultan Kedah

Mengapakah proses pemilihan dan pelantikan sultan di Perak dianggap unik? A Kerana raja dipilih oleh rakyat B Kerana raja dilantik secara turun-temurun C Kerana raja dipilih daripada keturunan Kesultanan Melayu Melaka D Kerana raja dipilih melalui sistem giliran

Raja Muhammad telah ditabalkan di Pahang 23 Apakah kesan yang timbul daripada peristiwa di atas? A Hubungan Pahang dengan Melaka semakin erat B Bermulalah keturunan Melaka menguasai Pahang C Ramai penduduk Melaka berhijrah ke Pahang D Pahang menjadi negeri taklukan Melaka

19

Sejarah Melayu Salasilah Perak

Apakah yang dicatatkan oleh sumber-sumber di atas mengenai negeri Perak? A Pengasasan Kesultanan Perak B Pemerintahan Sultan Mansor Shah C Perdagangan bijih timah D Ancaman kuasa luar terhadap Perak Mengapakah Bendahara Megat Terawis telah bertindak menentukan sempadan antara Perak dengan Siam? A Memudahkan pembesar Perak memungut cukai B Menghalang Siam daripada menjajah Perak C Bimbang Siam akan menyerang Perak D Memajukan perusahaan bijih timah di Perak

20

24

Berjaya merampas kuasa daripada Bendahara Tun Mutahir Menjadi Sultan Pahang pada tahun 1882 21 Maklumat di atas merujuk kepada seorang Pemerintah di negeri Pahang. Pemerintah yang dimaksudkan ialah 25

Asal usul nama Pahang tersebut telah diambil daripada sumber X. Apakah sumber X? A Salasilah Pahang B Cerita moden C Catatan penulis China D Cerita tradisi Siam Kuasa di atas telah mengancam kedaulatan negeri Kedah. Apakah tindakan sultan Kedah untuk mengatasi ancaman kuasa di atas? A Menyerahkan tampuk pemerintahan kepada warisnya

B Meminta bantuan Inggeris C Meminta perlindungan daripada Melaka D Membaik pulih hubungan dengan Siam 25 Antara berikut, yang manakah hasil yang dikeluarkan oleh Pahang? I Bijih timah III Lada hitam II Beras IV Hasil hutan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

30

Dinar Pitis

Apakah yang boleh dikaitkan dengan maklumat di atas? A Wang emas yang dikeluarkan oleh kerajaan Kelantan B Nama alat kebesaran diraja Kelantan C Wang perak yang digunakan di pelabuhan Kelantan D Tarian yang terkenal di Kelantan

Mulai tahun 1641 hingga 1673, Pahang telah diperintah oleh Yamtuan Muda Johor iaitu Raja Bajau 27 Apakah kesan penting daripada perlantikan tersebut? A Pahang bebas daripada pengaruh Siam B Orang Bugis semakin berkuasa di Pahang C Pahang muncul sebagai pusat perdagangan yang utama D Berakhirnya pemerintahan Pahang daripada keturunan Kesultanan Melayu Melaka Mengapakah Belanda berminat untuk menguasai Selangor? A Belanda ingin menjadikan Selangor sebagai pangkalan Belanda di Timur B Belanda ingin menguasai perusahaan bijih timah C Belanda ingin mendapatkan bekalan makanan dari Selangor D Belanda ingi memonopoli perdagangan rempah

31

Gong

Nakara

Semambu

Maklumat di atas merujuk kepada alat-alat muzik nobat. Alat-alat tersebut akan dimainkan dalam upacara I kemangkatan raja II keberangkatan raja ke balairung seri III pertabalan raja IV hari keputeraan raja A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

28

Buapak merupakan jawatan yang paling rendah dalam struktur pentadbiran di Negeri Sembilan 32 Apakah peranan Buapak dalam struktur pentadbiran Negeri Sembilan? A Perantara antara suku dan Undang B Menyelesaikan pertelingkahan antara suku C Mengendalikan pembahagian harta pusaka D Tempat rujukan soal adat dan hukum

Berasal dari Pagar Ruyung Dilantik sebagai Yamtuan Besar Negeri Sembilan 29 Maklumat di atas merujuk kepada raja yang memerintah Negeri Sembilan. Bagaimanakah raja tersebut dilantik? A Merampas takhta kerajaan B Dilantik oleh Raja Kechil C Diundang oleh orang Minangkabau D Dilantik secara sistem turun-temurun

33

Rajah di sebelah menunjukkan struktur pemerintahan dan pentadbiran negeri-negeri Melayu. Apakah X di atas? A Undang B Pembesar Peringkat Negeri C Lembaga D Buapak

A B C D

Alat sukatan Mata wang Ufti Hadiah

Kedaulatan sultan diperkukuh dengan alatalat kebesaran seperti cap mohor 34 Apakah kepentingan cap mohor tersebut? I Mengesahkan arahan II Lambang surat rasmi kerajaan III Memaparkan kuasa sakti IV Lambang bantahan dalam perjanjian sultan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

Mengandungi undang-undang pelabuhan seperti cukai, peraturan keselamatan pelabuhan serta peraturan timbangan dan ukuran 38 Apakah undang-undang yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas? A Hukum Kanun Melaka B Undang-undang 99 Perak C Undang-undang Pahang D Undang-undang Kedah

Undang-undang bertulis yang terawal telah digubalkan pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka 39 35 Apakah undang-undang yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas? I Undang-undang Laut Melaka II Undang-undang Pahang III Undang-undang 99 Perak IV Hukum Kanun Melaka A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 40 Sistem X merujuk kepada sistem A percukaian C serah B kerah D bantu

Sistem serah merupakan pemberian sebahagian hasil tanaman yang diusahakan oleh rakyat kepada pemerintah Mengapakah rakyat terpaksa berbuat demikian? A Sebagai tanda balasan kepada pembesar yang telah menyediakan tanah kepada rakyat B Memenuhi tuntutan pembesar terhadap rakyat C Menghargai jasa pembesar yang mentadbir kawasan mereka D Mengelakkan rakyat daripada ditimpa tulah

Bencana yang menimpa individu masyarakat atau negara akibat menderhaka kepada sultan 36 Maklumat di atas merupakan maksud A tulah C mangkat B gering D bersiram

41

Serkap Tangguk

Apakah kegunaan alat-alat di atas? A Mengangkut barangan di darat B Menangkap ikan

37

Apakah fungsi benda-benda di atas dalam masyarakat Melayu sebelum abad ke-15?

dimaksudkan ialah C Alat pengangkutan air D Peralatan untuk menanam padi A Melanau B Melayu C Iban D Kelabit

Pelbagai jenis sukatan telah digunakan dalam urusan perdagangan sejak Zaman Kerajaan Melayu Melaka lagi 42 Berdasarkan pernyataan di atas, yang manakah merupakan jenis-jenis sukatan barang yang digunakan? I Jengkal III Cupak II Hasta IV Gantang A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah kesan daripada corak petempatan dan taburan penduduk yang berselerak di Sarawak? I Sukar bersatu untuk menentang kuasa luar II Membentuk identiti kebudayaan masingmasing III Tidak berhubung dengan masyarakat luar IV Sukar untuk mengusahakan kawasan pertanian A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 47

Penduduk bumiputera Sarawak menerima pendidikan tidak formal dan pendidikan formal Pendidikan tidak formal dalam masyarakat Sarawak dipelajari daripada A cerita lisan C imam B guru al-Quran D lebai

43

48

Gong Pasu Tajau

Mengapakah orang-orang Iban menyimpan barang-barang tersebut? A Menjaga keselamatan ahli keluarga mereka B Mengelakkan diri dan keluarga daripada ditimpa bencana C Digunakan dalam upacara keagamaan D Merupakan harta pusaka yang dianggap suci dan dihormati

Diadakan untuk menjamu ipok yang mengawal laut 49 44 Maklumat di atas berkaitan dengan pentadbiran di Sarawak. Siapakah X di atas? A Pangeran Mahkota C Mat Salleh B Datuk Bahaman D Syarif Mashor Antara berikut, yang manakah kumpulan etnik yang terdapat di Sarawak? I II A B Bajau Kelabit I dan II II dan III III IV C D Penan Kadazandusun III dan IV I dan IV 50 Maklumat di atas berkaitan dengan perayaan di Sarawak. Perayaan tersebut ialah A Perayaan Gawai B Perayaan Kaul C Perayaan Deepavali D Perayaan Thaipusam Sape Engkerurai Suling

45

Senarai di atas adalah berkaitan dengan A tarian masyarakat Sarawak B kepercayaan masyarakat Sarawak C perayaan masyarakat Sarawak D alat muzik masyarakat Sarawak

46 Maklumat di atas berkaitan dengan kegiatan ekonomi salah satu etnik di Sarawak. Etnik yang

Gawai Kenyalang Gawai Antu Gawai Burung Gawai Batu

56 51 Senarai di sebelah merupakan perayaan yang disambut oleh orang Iban di Sarawak. Mengapakah perayaan tersebut disambut oleh mereka? A Menjalinkan hubungan mesra antara ahli masyarakat B Menjamu makhluk ghaib bernama Ipok C Tanda kesyukuran bagi hasil padi yang diperoleh pada tahun tersebut D Tanda kesyukuran kerana tidak ditimpa bencana alam Mengapakah negeri Sabah terbahagi kepada tiga sistem pemerintahan pada abad ke-16? A Sabah merupakan sebuah negeri yang luas B Sabah tidak mempunyai pemerintahan beraja C Sabah ingin menjadikan pentadbirannya lebih teratur D Sabah diperintah oleh Kesultanan Brunei dan Sulu

Memburu binatang

Senarai di atas merujuk kepada pendidikan tidak formal bagi masyarakat pedalaman di Sabah. Apakah tujuan pendidikan tersebut diajar kepada anak-anak mereka? A Untuk mengekalkan tradisi kaum B Untuk menyemai semangat perjuangan C Untuk memberi asas kemahiran D Untuk membentuk kekuatan fizikal Apakah nama bomoh yang dipercayai oleh orang Murut boleh berhubung dengan kuasa ghaib? A Bobohizan B Babalian C Aki Kopuno D Kinorohingan Bilakah Tarian Mangalang ditarikan oleh etnik Murut di Sabah? I Menyambut tetamu dari jauh II Mengadakan pesta menuai padi III Berpindah rumah IV Melapangkan kawasan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Mengapakah pasar tamu penting kepada masyarakat Sabah? I Memperdagangkan hasil keluaran II Merapatkan hubungan etnik III Mengadakan majlis perkahwinan IV Mewujudkan semangat harmoni A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

57

52

58

53

Bebas Sosit Kepanasan

59

Mengapakah amalan undang-undang adat di atas diamalkan oleh masyarakat bumiputera di Sabah? A Mengeratkan hubungan masyarakat B Menghukum pihak yang bersalah C Mengelakkan malapetaka D Menjauhkan penyakit Apakah kegiatan orang Murut yang tinggal di kawasan pedalaman? A Menanam padi sawah B Memungut hasil hutan C Menanam lada hitam D Mengumpul hasil laut Masyarakat Murut percaya bahawa bumi dan makhluk dicipta oleh suatu kuasa ghaib. Apakah kuasa ghaib tersebut? A Bobohizan C Babalian B Aki Kopuno D Kinorohingan Memanjat pokok Bersawah 60

54

Saudara mara memukul tiang rumah Mayat dibersihkan dan dipakaikan pakaian sebelum dikebumikan Mayat dibakar dan disimpan di dalam rumah selama tujuh hari Adat kematian di atas diamalkan oleh satu kaum di Sabah. Apakah kaum yang dimaksudkan? A Suluk B Murut C Bajau D Kadazandusun

55

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.

Tembikar Fosil Kulit siput 1 Apakah kaedah yang digunakan oleh sejarawan untuk mendapatkan maklumat daripada bahanbahan di atas? A Menjalankan kajian saintifik B Mencari manuskrip asal C Membuat kajian di Arkib Negara D Merujuk kepada buku-buku sejarah Mengikut Ibni Khaldun, sejarah adalah I perbicaraan tentang masyarakat manusia II perbincangan tentang peradaban masyarakat III perubahan yang berlaku pada sifat masyarakat IV peristiwa yang berlaku pada masa akan datang A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 6 Risalah Jurnal Ensiklopedia 3 Maklumat di atas merujuk kepada sumber sejarah. Apakah persamaan antara bahan-bahan tersebut? A Sumber primer B Sumber pertama C Sumber sekundar D Sumber arkeologi Apakah kepentingan kita mempelajari mata pelajaran sejarah? I Menanamkan perasaan bangga menjadi warganegara II Menanamkan rasa tanggungjawab mempertahankan negara III Melahirkan perasaan benci terhadap kaum di negara ini IV Supaya dapat dijadikan pengajaran untuk panduan masa kini dan masa hadapan A I, II dan III C I, III dan IV 5

B I, II dan IV

D II, III dan IV

Apakah ikhtibar yang dapat diambil daripada peristiwa penjajahan yang berlaku di negara kita? I Bersatu padu untuk mempertahankan kedaulatan negara II Berwaspada dengan tindak tanduk kuasa asing III Memberi galakan kepada muda-mudi sekarang supaya menggunakan kemudahan dengan baik IV Menghargai pekerja asing yang banyak memberi sumbangan kepada negara kita A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

Senarai di atas adalah merujuk kepada lokasi masyarakat Zaman X di Malaysia. Apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Zaman X tersebut? I Memburu binatang II Memungut hasil hutan III Menternak binatang IV Menanam sayuran A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

Apakah persamaan aktiviti kedua-dua zaman di atas? I Menternak binatang II Berdagang secara tukar barang III Mengusahakan perlombongan

IV A B C D

Mengusahakan pertanian ladang I dan II II dan III III dan IV I dan IV 13

A B C D

Raja mempunyai kuasa ghaib Raja dianggap sebagai Deva raja Raja dianggap sebagai anak Tuhan Raja mempunyai kekebalan

Beliung yang ditemuai pada Zaman Neolitik 8 Selain digunakan untuk menggali tanah, beliung juga digunakan untuk A mengetam kayu B memburu binatang C meleperkan kulit kayu D bercucuk tanam

Sultan di negeri-negeri Melayu menggunakan bahasa istana ketika bertutur. Antara berikut yang manakah merupakan bahasa istana? I Mandi II Bersiram III Mangkat IV Gering A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

40 buah perahu dan lancara lengkap dengan hulubalang 9 Siapakah Perdana Menteri yang terkenal dalam kerajaan di atas? A Patih Gajah Mada B Kaundinya C Hayam Wuruk D Chu-Lien 14 Pernyataan di atas menjelaskan tentang ufti yang diberikan oleh jajahan takluk kepada Melaka. Ufti tersebut diberikan oleh negeri A Siak dan Kampar B Pahang dan Lingga C Rokan dan Rupat D Klang dan Pahang Semasa pemerintahannya, Sultan Muzaffar Shah telah membahagikan Kedah kepada tiga Pusat Pentadbiran, iaitu I Kubang Labu III Kota Palas II Kota Ulu IV Langkawi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Semasa Sultan Mansor Shah melawat Majapahit, baginda turut diiringi oleh Raja-raja dari Palembang, Jambi dan Lingga 10 Apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang perkara tersebut? A Menunjukkan kebesaran kerajaan Melaka B Menggambarkan kezaliman raja C Menunjukkan Melaka mempunyai banyak jajahan takluk D Menunjukkan keistimewaan negeri-negeri di atas

15

16 Diasaskan oleh Raja Guatama Raja dibantu oleh tiga orang menteri 11 Kerajaan di atas menerima pengaruh agama A Kristian C Buddha B Islam D Hindu Sistem pemerintahan di Angkor tertumpu kepada raja yang berkuasa mutlak. Apakah tanggapan rakyat terhadap rajanya? 17

Kerajaan yang dimaksudkan ialah kerajaan A Kedah Tua C Chih Tu B Srivijaya D Champa Siapakah yang bertanggungjawab menyebarkan fitnah terhadap Bendahara Tun Mutahir sehingga beliau dan keluarganya dihukum bunuh oleh sultan Melaka? A Laksamana Khoja Hassan B Bendahara Tun Perpatih Putih C Si Kitol D Raja Mendeliar

12

Menggunakan perahu kecil sebagai muslihat perang Mengikat jamung di pokok bakau untuk menunjukkan seolah-olah Melaka mempunyai bilangan tentera yang ramai 22 18 Pernyataan di atas mengenai muslihat perang seorang Bendahara Melaka untuk menentang Siam. Siapakah Bendahara Melaka yang dimaksudkan? A Bendahara Tun Mutahir B Bendahara Tun Perak C Bendahara Seri Wak Raja D Bendahara Tun Perpatih Putih Apakah yang menyebabkan Alfonso de Albuquerque mengambil keputusan untuk menyerang Melaka? A Melaka membuka pintu kepada pedagang lain B Sultan Mahmud mengumpul tentera untuk menentangnya C Sultan Mahmud Shah menolak semua permintaannya D Adanya pakatan untuk membunuh Alfonso de Albuquerque

atas wujud kesan daripada A penyebaran Islam di Melaka B kegiatan perdagangan antarabangsa di Melaka C penemuan jalan laut D kegiatan agama yang berkembang di Melaka

Apakah bidang tugas seorang Syahbandar pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka? I Menguruskan cukai II Menguatkuasakan peraturan keluar masuk Kapal III Menjaga kebajikan dan keselamatan pedagang IV Ketua angkatan laut A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

19

Zaman kegemilangan Melaka berlaku pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah (1424-1459) 23 Berdasarkan maklumat di atas, apakah sumbangan utama Sultan Muzaffar Shah? A Menamatkan ancaman Siam B Menyebarkan agama Islam di seluruh kepulauan Melayu C Meluaskan jajahan takluk Melaka D Menghapuskan kegiatan lanun di Selat Melaka

Pedagang X dan Y telah mendapat maklumat bahawa kedatangan Portugis adalah untuk menguasai perdagangan dan menentang agama Islam lalu memberitahu perkara tersebut kepada Bendahara Tun Mutahir 20 Siapakah pedagang X dan Y di atas? I Pedagang Jawa II Pedagang India III Pedagang Arab IV Pedagang Gujerat A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 24

Tanggungjawab pegawai-pegawai kapal Peraturan pelayaran dan perdagangan

Maklumat di atas adalah berkaitan dengan A Hukum Kanun Melaka B Undang-undang Laut Melaka C Adat Perpatih D Adat Temenggung Antara berikut, yang manakah merupakan fungsi haiwan di pelabuhan pada zaman kegemilangan kerajaan Melaka? A Digunakan untuk pengangkutan pedagang B Mengangkut barang dari pelabuhan ke tempat lain C Menghantar utusan sultan ke pelabuhan D Membuat pertunjukan di pelabuhan Apakah unit yang digunakan untuk mengukur keluasan tanah di Kedah?

25

Kampung Keling Kampung Jawa Kampung Cina 21 Kampung-kampung di atas telah wujud di Melaka pada abad ke-15. Kampung-kampung di 26

A Pikul B Relung 27

C Hasta D Cupak 31

IV Tempat penginapan para pedagang A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah kesan langsung perjanjian antara Perak dengan Belanda pada 13 Mac 1753? A Belanda berjaya memonopoli bijih timah di Perak B Belanda membantu Perak memajukan perusahaan bijih timah C Perak menjadi jajahan Belanda D Belanda melindungi Perak daripada ancaman dan serangan Siam Sistem kerah adalah satu pekerjaan yang dibuat oleh rakyat tanpa diberikan upah. Dalam sistem ini rakyat menunjukkan sikap taat setia dan sedia berkorban dengan pemerintah. Antara berikut adalah pekerjaan yang berkaitan dengan sistem kerah I Membina saliran II Membina kubu III Membina istana IV Membina kampung A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Kawasan petempatan bagi kaum Bidayuh ialah di I Singgai II Sadong III Sungai Kayan IV Lembah Terusan

A I, II dan III B I, II dan IV

C I, III dan IV D II, III dan IV

32

28

Rajah di atas merupakan struktur pemerintahan dan pentadbiran Negeri Sembilan. X dalam rajah di atas ialah A Buapak C Ketua Kampung B Penghulu D Bendahara

Adat lembaga negeri, keistimewaan raja serta pembesar Undang-undang jenayah, penderhaka, penzina dan undang-undang awam 33 Maklumat di atas merupakan kandungan yang terdapat dalam A Undang-undang 99 Perak B Undang-undang Kedah C Undang-undang Pahang D Undang-undang Laut Melaka Raja Sulaiman iaitu putera Sultan Abdul Jalil Riayat IV tidak mendiamkan diri setelah Johor dikuasai oleh Raja Kechil. Baginda telah berjaya mengusir Raja Kechil dari Johor. Kejayaan baginda dibantu oleh A Orang Bugis B Orang Belanda C Orang Melayu Johor D Orang Laut Mengapakah Acheh terlibat dalam Perang Tiga Segi? I Mengembalikan semula keagungan Kerajaan Melayu Melaka II Berazam menguasai jalan perdagangan Selat Melaka III Menyerang Johor kerana mengancam perdagangan Acheh

Sistem perundangan di negeri Melayu meliputi undang-undang adat dan undang-undang bertulis 29 Undang-undang bertulis terdiri daripada I Hukum Kanun Melaka II Adat Perpatih III Adat Temenggung IV Undang-undang Kedah A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Antara berikut yang manakah dapat dikaitkan dengan istana Melaka yang berperanan sebagai pusat kegiatan intelektual? I Tempat pertemuan para pedagang Islam II Tempat berkumpulnya jurutulis, pengarang dan ulama III Tempat kegiatan penterjemahan

34

30

35

IV Menyerang Portugis kerana menghalang perdagangannya A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

39

Masyarakat X yang dimaksudkan di atas ialah A Penan B Bisaya C Iban D Murut

36

Apakah X, Y dan Z di atas? I Acheh III Johor II Siak IV Portugis A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

40

37

Apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah II untuk mengukuhkan kuasanya di Johor? I Menguasai kesemua jajahan takluk Melaka II Menyerahkan Pahang kepada Acheh III Menguasai semua jajahan takluk Acheh IV Mengawal hal ehwal Pahang A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

Rajah di atas menunjukkan upacara yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Upacara X yang dimaksudkan ialah A upacara berkhatan B upacara menyambut kelahiran bayi C upacara meminang D upacara khatam al-Quran Nama negeri Sabah dikatakan berasal daripada perkataan sejenis buah. Apakah buah tersebut? A Manggis B Durian C Pisang D Mangga

41

Raja Sulaiman Daeng Merewah

ditabalkan sebagai sultan Johor dilantik sebagai Yamtuan Muda Riau 42

Melayu Brunei Bajau Suluk

38

Apakah kesan langsung daripada perlantikan di atas? A Orang Melayu melantik orang Bugis sebagai sultan Johor B Hubungan orang Melayu dengan orang Bugis bertambah erat C Orang Bugis semakin berpengaruh di Johor D Orang Melayu dan orang Bugis sepakat memerintah Johor 43

Kumpulan etnik Sabah di atas menetap di kawasan A lembah pantai C pedalaman B persisiran pantai D tepi tasik

Pantai barat Papar Kimanis Sipitang Kumpulan etnik yang mendiami persisiran pantai Sabah di atas ialah A Orang Melayu-Brunei B Orang Bajau C Orang Suluk D Orang Murut kawasan

Gerini, pengarang Researches on Ptolemys

Geography of Eastern Asia mengatakan nama negeri ini berasal daripada gabungan antara perkataan kolam yang bermaksud tanah dan autam yang bermaksud sempadan 44 Berdasarkan petikan di atas, kerajaan yang dimaksudkan ialah A Perak C Kelantan B Kedah D Pahang Pengganti Sultan Salehuddin Shah Berjaya memajukan Selangor 45 Maklumat di atas berkaitan seorang pemerintah Selangor. Siapakah pemerintah tersebut? A Sultan Ibrahim Shah B Sultan Mansor Shah 1 C Sultan Muhammad 1 D Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Antara berikut, yang manakah merupakan adat resam Melayu yang masih diamalkan sehingga ke hari ini? I Adat perkahwinan II Adat menyambut kelahiran bayi III Mandi tolak bala IV Adat berkhatan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Negeri Kedah terkenal sebagai pelabuhan entrepot yang menjadi tumpuan pedagang asing 49 Apakah faktor yang membawa kepada kemajuan tersebut? I Pelaksanaan sistem bebas cukai II Pengenalan sistem kerahan buruh III Pengenalan sistem sukat dan mata wang IV Kaedah mengamalkan Undang-undang Laut Melaka A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Cerita jenaka Cerita penglipur lara Cerita binatang

46

Tenggala Kuku kambing Bajak 47 Peralatan di atas berkaitan dengan kegiatan ekonomi di negeri-negeri Melayu iaitu kegiatan A pertanian B perlombongan C penternakan D perikanan

50

Senarai di atas adalah tergolong dalam cerita sastera lisan. Apakah tujuan cerita lisan tersebut? I Pendidikan II Nasihat III Hiburan IV Maklumat A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

Kerajaan Melayu yang tua Wujud sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka 48 Berdasarkan maklumat di atas kerajaan yang dimaksudkan ialah I Kedah II Perak III Pahang IV Kelantan

51

Antara berikut, yang manakah termasuk dalam golongan pemerintah? I Pendeta

II III IV A B C D

Golongan merdeheka Ulama Kaum kerabat diraja I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

D Bauksit dan batu kapur 56 Antara berikut, yang manakah alat-alat kebesaran yang menggambarkan kedaulatan sultan Melayu? I Ketur III Pisau II Keris IV Kendi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah yang menyebabkan Acheh menyerang Portugis di Melaka? A Portugis mahu menghalang perdagangan Acheh

57

52

Antara kawasan penempatan di bawah yang manakah didiami oleh kaum Murut? I Tenom III Persiangan II Keningau IV Sipitang A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

B Menganggap Portugis telah berpakat dengan Johor untuk menyerang Acheh C Ingin merampas Melaka daripada Portugis D Portugis telah menyerang Acheh 58 Penduduk di Sarawak boleh dibahagikan kepada lebih daripada 20 etnik. Kumpulan etnik yang manakah biasanya mendiami kawasan Singgai, Sadong dan Sungai Kayan? A Bidayuh B Kayan C Penan D Kelabit

Menanam padi huma Menjadi peladang 53 Maklumat di atas berkaitan kegiatan ekonomi kumpulan etnik di Sarawak. Kumpulan etnik tersebut ialah A Kelabit C Melayu B Melanau D Bidayuh

Digubal pada tahun 1596 semasa pemerintahan Sultan Abdul al-Ghaffar Muhaiyuddin Shah 54 Pernyataan di atas menerangkan tentang Undangundang Pahang. Apakah isi kandungan undangundang di atas? I Undang-undang jenayah dan pertanian II Adat lembaga negeri, keistimewaan raja dan pembesar III Undang-undang jenayah, penderhaka, penzina dan undang-undang awam IV Syarat memegang jawatan kerajaan seperti sultan, penghulu, khatib dan kadi A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Antara berikut, yang manakah merupakan hasil galian yang utama di Sarawak? A Bijih timah dan bijih besi B Petroleum dan arang batu C Antimoni dan emas

59

55

Mengapakah tarian di atas penting bagi orang Iban di Sarawak? A Tanda kesyukuran setelah selesai majlis perkahwinan B Tanda kesyukuran setelah memperoleh hasil hutan yang banyak C Tanda kesyukuran dalam pesta menuai padi D Tanda kesyukuran setelah selesai mengalahkan musuh

A B C D

Tuai rumah Ketua kampung Penggawa Pengawal kampung

60

Siapakah X di atas?

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. kegiatan dan peralatan yang digunakan oleh masyarakat pada Zaman Neolitik. Kegiatan X ialah A mengamalkan gaya hidup sara diri B mencipta barang-barang kemas seperti kalung, anting-anting dan gelang C Menghasilkan alat logam daripada gangsa dan besi D Menggunakan kereta lembu sebagai pengangkutan utama 5 Antara penemuan penting pada Zaman Neolitik di Malaysia ialah pengebumian manusia. Di manakah pengebumian manusia Zaman Neolitik ditemui? A Gua Niah, Sarawak B Gua Cha, Kelantan C Gua Musang, Kelantan D Gua Harimau, Perak Peralatan yang digunakan oleh masyarakat Zaman Logam diperbuat daripada I besi II gangsa III perak IV emas A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Melaka 7 Apakah jenis mata wang yang digunakan oleh negeri di atas pada abad ke-15? A Emas kijang B Pitis C Kupang D Kaleng Apakah yang dimaksudkan dengan pagan dalam masyarakat etnik di Sabah?

Rajah di atas menunjukkan tentang sumber sejarah. Sumber pertama ialah A cerita-cerita lagenda yang terkenal B penemuan seperti batu bersurat dan batu nisan kerajaan C hasil penulisan sejarah D laporan tahunan jabatan Cerita dongeng yang bersangkutan dengan kisah-kisah yang bersejarah

Pernyataan di atas menerangkan tentang satu tradisi sastera rakyat yang dapat dikaitkan dengan kaedah lisan. Tradisi rakyat yang dimaksudkan ialah A lagenda C mitos B dongeng D epik Antara cabang dalam bidang arkeologi ialah I maritim III angkasa lepas II cari gali IV petroleum A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

8 4 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan

A Undang-undang adat dalam kalangan etnik bukan beragama Islam B Nilai dan pengaruh Islam C Ketua agama di rumah panjang atau kampung D Nilai pegangan dan kepercayaan pada perkara ghaib

Maharaja di pulau Raja di Gunung 13 Konsep di atas menggambarkan raja di kerajaan Srivijaya A sangat mahir dalam pelayaran B tinggal di kawasan pergunungan C mempunyai kuasa sakti dan bersifat ketuhanan D wakil dewa untuk memimpin masyarakat Undang-undang Manu ada kaitan dengan perbicaraan kes-kes awam Pernyataan di atas adalah mengenai undangundang dalam kerajaan Majapahit. Antara berikut, golongan yang manakah membicarakan kes-kes awam? A Hakim C Raja B Pembesar D Kerabat diraja

Kedua-dua adat di atas merupakan undangUndang adat dalam masyarakat Melayu. Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan Adat Temenggung? I Perkahwinan berdasarkan hukum syarak II Sistem pemerintahan bercorak autokratik III Anak lelaki diutamakan dalam pembahagian harta pusaka IV Hukuman dijatuhkan bertujuan untuk pemulihan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

14

15

Diasaskan sekitar tahun 192 Masihi oleh ChuLien Pelabuhannya yang terkenal ialah Inderapura Maklumat di atas berkaitan dengan A kerajaan Champa B kerajaan Chih Tu C kerajaan Srivijaya D kerajaan Kedah Tua

10

Rajah di atas merujuk kepada kerajaan awal di Asia Tenggara. Apakah ciri-ciri persamaan kerajaan di atas? I Menjalankan perdagangan II Mengamalkan bidang pertanian III Memburu dan mengutip hasil hutan IV Mahir membuat kapal A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 16

Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, para pedagang perlu membayar Panduan (cukai rasmi) sebelum berjual beli. Kadarnya berbeza mengikut tempat asal pedagang Berapakah cukai yang dikenakan ke atas pedagang India? A Tiga peratus B Enam peratus C Sembilan peratus D Dua belas peratus

11

Rajah di atas menunjukkan kegemilangan Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan raja X dan dibantu oleh Patih Gajah Mada. Siapakah raja X tersebut? A Chu-Lien C Bhadravarnom B Raja Guatama D Hayam Wuruk Zaman kegemilangan kerajaan Angkor berlaku semasa pemerintahan A Hayam Wuruk C Kaundinya B Raja Guatama D Suryavarman II

12

Semua utusan dan jurubahasa yang dihantar selama ini tahun demi tahun telah berkelakuan baik. Tetapi ada di antara mereka, seorang atau lebih telah berkelakuan amat jahat, tidak mendengar nasihat dan cuba memulakan kekacauan 17 Petikan surat di atas adalah kandungan surat yang dihantar oleh raja Melaka kepada raja negara X. Negara X yang dimaksudkan ialah

A Pasai B China 18

C Ryukyu D India 23

Pada tahun 1619, Kedah diserang oleh Acheh Berdasarkan maklumat di atas siapakah yang mengetuai Acheh menyerang Kedah? A Raja Long Yunus B Sultan Zainal Abidin I C Sultan Muzaffar Syah D Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Hikayat Raja-Raja Pasai Bustanus Salatin Syeikh Abdul Aziz dari Makkah 24 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan kedatangan Islam ke Melaka. Apakah peristiwa yang boleh dikaitkan dengan maklumat di atas? A Pedagang membawa ahli agama untuk berdakwah B Pengislaman Raja Sri Maharaja C Melaka sebagai pusat penyebaran Islam D Negeri taklukan Melaka turut memeluk Islam

Bagaimanakah hubungan diplomatik antara Melaka dengan Pasai terjalin? I Perkahwinan II Keagamaan III Menghantar ufti IV Menghantar utusan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

Maka segala dagang atas angin dan bawah angin sekaliannya datang ke Melaka; terlalu ramai bandar Melaka pada zaman itu
Sejarah Melayu

19

Berdasarkan petikan di atas, apakah kesimpulan yang boleh dibuat mengenai Melaka? A Mengenakan cukai yang rendah B Menggunakan bahasa Melayu C Menyediakan pengagkutan darat untuk mengangkut barang D Menjadi pusat perdagangan antarabangsa

Pedagang dari negara X dan Y telah mendapat maklumat bahawa kedatangan Portugis ke Melaka adalah untuk menguasai perdagangan dan menentang agama Islam Mengkhabarkan kepada Bendahara Tun Mutahir 25 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan serangan Portugis ke atas Melaka. Pedagang X dan Y yang dimaksudkan ialah I Pasai III Gujerat II Jawa IV Acheh A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

Sultan Muzaffar Shah bijak dalam menjalankan dasar peluasan kuasanya sehingga berjaya membina empayar yang luas 20 Berdasarkan petikan di atas, yang manakah boleh dikaitkan dengan kegigihan Sultan Muzaffar Shah dalam melakukan perluasan kuasa? I Menjalinkan hubungan diplomatik dengan China II Menyelesaikan perbalahan di istana III Menghantar Tun Perak bagi menghadapi serangan Siam terhadap Melaka IV Menyamar sebagai rakyat biasa untuk menyelesaikan masalah jenayah A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah yang menyebabkan empayar Melaka menjadi agung? A Kelemahan tentera musuh B Berpegang kepada agama Islam C Kewibawaan pemerintah D Perlindungan Siam Melaka pernah membantu Pasai mengalahkan kerajaan A Acheh C Siak B Perlak D Aru

Baginda bukan sahaja mahu menguasai perdagangan Selat Melaka, malah berazam untuk menguasai Semenanjung Tanah Melayu 26 Baginda berjaya menjadikan Acheh sebagai kuasa yang kuat. Baginda yang dimaksudkan ialah A Sultan Alauddin Riayat Shah B Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam C Sultan Ahmad Shah D Sultan Mahmud Shah

21

22

27

Berdasarkan rajah di atas apakah tugas lain pembesar X? I Ketua segala Syahbandar II Ketua angkatan laut III Ketua duta IV Ketua urusetia istana A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

Tun Mutahir dan keluarganya telah dijatuhkan hukuman bunuh selepas menerima khabar angin bahawa beliau cuba mengatasi kekayaan sultan Melaka 31 Apakah tindakan Sultan Mahmud Shah setelah menyedari kesilapannya menjatuhkan hukuman di atas? A Membunuh Raja Mendeliar B Bekerjasama dengan keluarga Bendahara C Menyerahkan pemerintahan kepada puteranya D Berundur ke Pahang Apakah faktor utama kejayaan Portugis menawan Melaka? I Portugis mendapat bantuan dari Goa II Askar Portugis yang terlatih III Penduduk tempatan menyokong Portugis IV Askar upahan Melaka melarikan diri A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

32

28

Sultan telah memberi kuasa pembesar untuk mentadbir kawasan pegangan masing-masing. Mengapakah sultan berbuat demikian? A Menyeragamkan sistem perundangan B Meningkatkan sokongan dan taat setia pembesar C Memastikan kawasan pegangan tidak jatuh ke tangan kuasa asing D Membandingkan kemajuan kawasan pegangan

Bagi menjamin keselamatan ibu negeri Johor, sebuah kota pertahanan telah dibina 33 Maklumat di atas merujuk kepada pengasasan kerajaan Johor. Kota pertahanan yang dimaksudkan ialah A Kota Tinggi C Kota Kubu B Kota Kara D Kubu Kota Apakah nama mata wang timah yang diperbuat pada zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah II? A Petis B Katun C Dolar D Tampang timah

34

29

Siapakah X di atas? A Raja Long Yunus B Sultan Muhammad I C Sultan Ahmad al-Muadzam Shah D Sultan Mansor Shah

Pada pertengahan abad ke-17 Jambi muncul sebagai sebuah kuasa politik dan ekonomi yang baru di Selat Melaka Jambi meminta bantuan Belanda untuk menyerang Johor Pada tahun 1673, Jambi sekali lagi menyerang Johor Lama dan Batu Sawar 35 Serangan oleh Jambi telah menjejaskan perdagangan di Johor. Ke manakah Sultan Johor bersemayam selepas berundur dari Johor?

Adat hamba Melayu tidak pernah derhaka, tetapi akan kita bertuankan seorang ini, janganlah 30 Apakah peristiwa yang menyebabkan Tun Perak menuturkan kata-kata di atas? A Perbalahan kaum B Pembunuhan Tun Besar C Penghapusan kawasan pegangan D Perselisihan faham antara pembesar

A Riau B Pahang

C Kota Tinggi D Muar

40

Mengapakah pedagang-pedagang dari negeri di atas sangat berminat untuk berurus niaga di Kedah? A Pengurusan yang baik B Kedudukan yang strategik C Banyak kemudahan disediakan D Kedah aman daripada kuasa luar Apakah yang mendorong orang Minangkabau dari Sumatera datang ke Negeri Sembilan? A Keadaan yang aman di Negeri Sembilan B Kemajuan Melaka C Hasil bumi yang banyak D Keadaan yang tidak aman di Sumatera Phang atau Pahangh Siapakah yang memanggil Pahang dengan gelaran di atas? A Orang Siam C Orang Cina B Orang India D Orang Arab

41

36

Rajah di sebelah merujuk kepada karya yang ditulis pada abad ke-17 di Johor. Apakah karya X di atas? A Hikayat Hang Tuah B Tuhfat al Nafis C Hikayat Johor D Syair Sultan Mahmud Lingga

42

37

Rajah di atas menunjukkan perubahan pucuk pimpinan di negeri Johor. Perubahan tersebut berlaku kerana A rampasan kuasa oleh bendahara B dakwaan Raja Kechil C kemangkatan sultan tanpa waris D penentangan rakyat Johor

Penemuan artifak pada abad ke-13 Prasasti Terengganu bertarikh Masihi 43 Penemuan di atas berkaitan dengan sejarah Terengganu. Penemuan di atas telah membuktikan Terengganu A menerima pengaruh agama Islam B mementingkan pendidikan agama C menjalankan perdagangan D pernah berperang dengan Kelantan

1303

Perang tiga segi melibatkan tiga kuasa besar iaitu Portugis, Acheh dan Johor 38 Apakah faktor yang menyebabkan Johor terlibat dalam perang ini? A Untuk menguasai jalan perdagangan di Selat Melaka B Untuk merampas semula Melaka C Untuk menghalang perdagangan Acheh D Untuk memonopoli perdagangan rempah Antara berikut, yang manakah merupakan sebab Siam menakluk Kedah pada tahun 1821? A Keengganan Kedah memberikan bantuan ketenteraan B Keengganan Kedah akur kepada Siam C Kedah mempunyai pelabuhan yang maju D Kedah mempunyai sistem pentadbiran yang baik

44

Negara apakah yang telah menyerang Kedah pada tahun 1619? A Johor C Acheh B Burma D Melaka

39

45

Maklumat di atas merujuk kepada pengasasan Kesultanan Perak. Siapakah Sultan X yang dimaksudkan di atas? A Sultan Alauddin Riayat Shah B Sultan Muzaffar Shah C Sultan Iskandar Thani D Sultan Iskandar Muda

Parsi Arab Sri Lanka

Penyisir Penggelek Kuku kambing

46

Senarai di atas merujuk kepada peralatan yang digunakan dalam kegiatan ekonomi tradisional. Peralatan di atas digunakan untuk kegiatan A perlombongan C perikanan B pertanian D perdagangan

C Suluk D Bajau

menggantungkan atau tembaga hingga cuping telinga lanjut 47

Badan dilukis tatu Menindik telinga dan gelang-gelang timah

51

Suku kaum yang mengamalkan gaya hidup di atas ialah A Orang Penan B Orang Iban C Orang Kayan D Orang Murut 52 Pemberian sebahagian daripada hasil tanaman yang diusahakan oleh rakyat kepada pemerintah

Rajah di atas menunjukkan kegiatan ekonomi orang Kelabit di Sarawak. X dalam rajah di atas ialah A berburu B menjadi nelayan C menanam padi huma D menjadi penternak Sarawak telah menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan Melaka pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka Berdasarkan maklumat di atas, apakah barangbarang dari Sarawak yang telah diperdagangkan di pelabuhan Melaka? I Sarang burung II Emas III Permata IV Benang A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

48

Maklumat di atas merujuk kepada satu sistem yang diamalkan dalam masyarakat Melayu tradisional. Maklumat di atas merujuk kepada A sistem kerah B sistem cukai C sistem pemerintah D sistem serah

Kedah perlu mendapat sokongan daripada negara jirannya iaitu Siam bagi memastikan keselamatannya 49 Apakah tindakan Kedah untuk menjalinkan persahabatan dengan Siam? A Menghantar bunga emas B Menyerahkan tenteranya C Mengahwinkan puterinya dengan putera Siam D Menyerahkan para pembesar

Hikayat Raja Muda Hikayat Anggun Cik Tunggal Hikayat Malim Deman 53 Hikayat-hikayat dalam senarai di sebelah diceritakan oleh tukang cerita sambil bermain alat muzik. Hikayat-hikayat tersebut tergolong dalam cerita A dongeng C jenaka B binatang D penglipur lara

Mempercayai Aki Kopuno iaitu kuasa yang mencipta segala-galanya Menganggap Gunung Aru sebagai tempat suci 50 Maklumat di atas berkaitan dengan kepercayaan kaum A Kadazandusun B Murut

54

Berdasarkan maklumat di atas, cukai yang dimaksudkan ialah A cukai tanaman B cukai kepala C cukai labuh batu D cukai peladang

Cukai kepala untuk membuat bunga emas

A B C D

Kesultanan Brunei Kesultanan Sulu Portugis Siam

55

Antara berikut, negeri manakah yang mengenakan cukai di atas? I Kelantan III Johor II Terengganu IV Kedah A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 59 Bendera kuning akan diturunkan dan diganti dengan bendera putih Tembakan meriam dilepaskan Adat istiadat di atas dilakukan ketika A perkahwinan raja B Kemangkatan raja C Keberangkatan raja ke balairung seri D Menerima kunjungan wakil negara lain Rajah di atas merujuk kepada tanggungjawab tuai rumah. Tuai rumah memainkan peranan penting dalam menetapkan I Perayaan Beranyi II Tarikh pengebumian III Calon pengantin IV Tarikh Hari Gawai A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

56

Sekiranya ingin membuka penempatan dan mendirikan rumah, kawasan tanah yang hendak didirikan rumah tersebut hendaklah disemah terlebih dahulu 57 Berdasarkan maklumat di atas, siapakah pembesar yang diberi kuasa mentadbir Sungai Skrang? A Pangeran Mahkota B Dato' Bahaman C Mat Salleh D Syarif Sahap 60 Maklumat di atas merupakan kepercayaan kaum di Sarawak. Kaum tersebut ialah A Kaum Iban B Kaum Murut C Kaum Kelabit D Kaum Kenyah

Mentadbir negeri Sarawak sejak abad ke-15 Membahagikan pemerintahan Sarawak kepada beberapa unit jajahan 58 Maklumat di atas berkaitan dengan