X¿mdm¡nbXv

:

k¿nZv kAv^À kzmZnJv

‫ﺍﻵﺧﺮﺓ‬

ÚÄÄÄÄÄÄÄĉè€aÎ@ÊeãÄÄÄÄÄÄÄ‘€a@¿
ZÖaÜ«g

÷Übñ@ã–»é@áÓé
Web edition by:
1431– 2012

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

2

XmfpIfnÂ
hnjbw:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

apJhpc:
PohnXw Hcp ]co£Ww.
acWw
acWw \nivNnX kab¯v
acW¯n \n¶v BÀ¡pw c£bnÃ
Ft¸mgmsW¶v BÀ¡padnbnÃ
acWs¯ B{Kln¡mXncn¡pI:
apkvenambn acn¡phm³ {]mÀ°n¡pI:
\Ã ]cyhkm\w:
hnizmknbpsS acWw:
AhnizmknbpsS acWw:
I®pIÄ BXvamhns\ ]n³XpScp¶p:
P\mk thKw sIm­v t]mhpI:
_ÀkJv
Iz_À ]ctemIs¯ {]Ya hoSv:
J_dnSw \ÂIp¶ ]mTw:
J_À in£bpw, A\p{Kl§fpw:
J_À in£¡v ]m{XamIp¶ Imcy§Ä:
J_À kµÀi\hpw, Dt²ihpw
J_À in£bn \
- n¶pw c£ tXSpI:
J_dnse tNmZy§Ä:
Ahkm\ \mfnsâ \ma§Ä:

t]Pv
\¼À
5
12
18
22
23
24
27
31
33
39
47
55
56
58
59
67
71
76
78
79
87
98

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

3

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

101
106
107
114
117
118
120
122
122
134
138
145
154
161
165
170
190
264
269
271
273
279
288
295

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Ahkm\ \mfnsâ kabw:
kqsd¶ Imlf¯n DuXÂ:
c­maXpw DuXp¶p:
Npcp«pIbpw, ]nSn¡pIbpw sN¿p¶p:
s]mSns]mSnbm¡p¶p:
I¯n¡s¸Sp¶p:
kqcy³ ASp¡p¶p:
]p\ÀPohnXw:
]p\ÀPohnXw bmYmÀ°yw:
\ntj[w Ahnizmkw:
BZyambn ]p\ÀPohn¸n¡s¸Sp¶Xv:
FÃmw t\cntS­Xv Hä¡v:
t]Sns¸Sp¯p¶ cwKw:
kXy\ntj[nIfpsS AhkvY:
tJZ {]IS\w:
DuaIfpw, _[nccpw,apJw Ip¯nbhcpambn
tZmjnIÄ:
AÃmlp kwkmcn¡m¯ hn`mKw:
FÃmw \jvSs¸«hÀ:
ap¯Jo§fpsS AhkvY:
AÃmlphnsâ XWÂ e`n¡p¶hÀ:
i^mA¯v:
hnNmcWbpw, {]Xn^ew \ÂIepw:
tNmZyw sN¿s¸Sp¶ Imcy§Ä
hnNmcW¡v BZyambn hnt[bamIp¶
IÀ½w:
tcJIÄ hnXcWw \S¯p¶p:
Xpemkv:

304
306
314

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

4

49
50
51
52
53
54

324
334
340
342
364

55
56
57
58
59

lufv:
]mew:
J³Xzd:
\cIw:
\cI¯nse \nXyhmknIÄ
\cI {]thi\¯n\v ImcWamIp¶
]m]§Ä
hnimeamb A\p{Kl¯nte¡v aS§pI
kzÀ¤w
acWs¯ h[n¡p¶p
kzÀ¤ kt´mj hmÀ¯bdnbn¡s¸«
]¯p t]À
kzÀ¤{]thi\w km[yamhp¶ IÀ½§Ä

372
381
387
436
438
439

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

5

apJhpc:
Cu {]]©¯n\v Hcp {kãmhp­v. {]]©
s¯bpw, AXnepÅ apgph³ {kãnIfpsSbpw {k
ãmhmWh³. Ah³ Hcph\mWv. Ah³ Xs¶bm
Wv apgph³ krãnIsfbpw {kãn¡p¶Xpw, kwc
£n¡p¶Xpw, ]cn]men¨v sIm­ncn¡p¶Xpw. A
hsâ A[nI krãnItf¡mfpw t{iãcmWv a\p
jyÀ.a\pjy\v ]e khntijXIfpw,t{iãXIfpw
Ah³ \ÂInbncn¡p¶p. AXn hfsc {][m\
s¸« H¶mWv Imcy§sf hnthNn¨dnbphm\pÅ
khntij _p²nsb¶pÅXv.AXpsIm­v Xs¶ a
\pjy\v AXp]tbmKs¸Sp¯n D¶X\mhm\pw, A
Xpt]mse arK§tf¡mÄ A[a\mhm\pw Ah\v
km[n¡p¶XmWv.AXvsIm­v Xs¶ a\pjy³ sN
t¿­ \·IÄ GsXÃmamWv, sN¿phm³ ]mSnÃm
¯ Xn·IÄ GsXÃmamsW¶v Xocpam\n¡phm³
a\pjys\ krãn¨, a\pjys\ ]cn]qÀWambn A
dnbp¶h\v am{Xsa IgnbpIbpÅq. AÃmsb¦nÂ
apgph³ a\pjyÀ¡pw tbmPn¸pÅ \nba \nÀam
Ww \S¯phm³ IgnbnÃ. ImcWw krãnIsf ]
cn]qÀWambn Adnbp¶h\v am{Xsa Ime tZi `m
j hyXymk§Ä¡XoXamb \nba \nÀWbw \S
¯phm³ km[n¡pIbpÅq. B \nba \nÀamWam

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

6

Wv AÃmlp ImemIme§fn hyXykvX tZi§
fnte¡v Ab¨ {]hmNI·mcneqsSbpw, AhÀ¡v
\ÂInb thZ{KÙ§fneqsSbpw sNbvXXv. A§n
s\ apgph³ tZi§fnte¡pw {kãmhv ssZh ZqX
·msc \ntbmKn¡pIbpw, Ahcn Nne ZqX·mÀ
¡v thZ{KÙ§Ä \ÂIpIbpw sNbvXp. {]hmN
IiywJebnse Ahkm\s¯ I®nbpw Cu tem
It¯¡v \ntbmKnXcmhpIbpw, hnS ]dbpIbpw
sNbvXp. Ahkm\s¯ {]hmNI\mWv apl½Zv
(), Ahkm\s¯ thZ{KÙamWv hnip²JpÀB
³. temIhkm\w hscbpÅ apgph³ a\pjycpw
Pohnt¡­Xv Cu c­v {]amW§Ä¡v hnt[bam
bn«mWv. Cu {]amW§fneqsS IS¶v t]mIp¶ H
cmÄ¡pw Xs¶ ]ctemI hnizmks¯ \ntj[n
¡phm³ km[yaÃ. hnip²JpÀB\nsâ aq¶nsem
¶v Xs¶ Cu Imcys¯ kw_Ôn¨mWv P\§
sf t_m[ys¸Sp¯p¶Xv. {]hmNI³()bpsS Po
hnX¯nse H«\h[n hN\§sfbpw CXv kXys¸
Sp¯pIbpw hniZoIcn¡pIbpw sN¿p¶p­v.
Ahkm\ \mÄ sIm­v hnh£n¡p¶Xv
sFlnI PohnX¯n\v hncmaan«v ]mc{XnI PohnX
¯n\v XpS¡w Ipdn¨psIm­pÅ acWt¯msS _
ÀkJnbmb PnhnX¯n\v Bcw`w Ipdn¡p¶psh
¶pw, Ahkm\ \mÄ kw`hn¨Xn\v tijw ]p\cp
PPohn¸n¡pIbpw, XpSÀ¶v alvidbn apgph³

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

7

a\pjyscbpw Hcpan¨v Iq«pIbpw, kzÀ¤¯nte
t¡m, \cI¯ntet¡m P\§sf {]thin¸n¡phm
\pÅ hnNmcW \S¯pIbpw sN¿pw F¶papÅ
hnizmkamIp¶p CXv. Ahkm\ \mfnepÅ hnizm
kw hnizmk Imcy§fn s]«XmWv, HcmfpsS hn
izmkw CXv IqSmsX ]qÀ¯nbmhpIbnÃ. Bsc
¦nepw AXv \ntj[n¨m Ah³ Ahnizmknbm
bn. AÃmlp ]dbp¶p:

َّ‫ِﻦ‬
َ ْ َ
ْ ْ ِ
(١٧٧ :‫اﻟْﺮﺒِّ ﻣَﻦ آﻣَﻦ ﺑِﺎ�َّ وَاﻴﻟَﻮ ِم اﻵﺧ ِِﺮ( )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة‬
)

‘F¶m AÃmlphnepw A´yZn\¯nepw hniz
kn¡p¶hÀ¡mIp¶p ]pWyw’ (A _Jd: 177)
Pn_vcoÂ()sâ lZokn \_n() ]dªp.

َ َ َ
َ َ
ْ َ‫ وَ ﺳُُـﻠِِ وَ ْاﻴﻟ‬
‫ وَ ﺘُ ﺒُِِ ر‬
� ِ‫ﺎل َأْ ﺗُﺆْﻣِﻦَ ﺑِﺎ�َّ ِ َو َمﻼَِ �َﺘِﻪ‬
ِ
‫ِـﺮ‬
‫ﺧ‬
‫ﻵ‬
‫ا‬
‫م‬
‫ـﻮ‬
‫ﺎن ﻗ‬
‫ﻪ‬
‫ﻪ‬
ِ ‫)ﻗﺎل ا ِﻹﻳﻤ‬
ِ
ّ ِ ‫ﺗُﺆْﻣِ َﻦ ﺑِﺎ ﻟْﻘَ َﺪرِ ﺧَ�ْ هِ وَﺮﺷ‬
( ‫َه ِ( ) رواه مﺴﻠﻢ‬
ِ

(hnizmksa¶v ]dªm AÃmlphnepw, Ahsâ
ae¡pIfnepw, InXm_pIfnepw, ZqX·mcnepw, A
´y \mfnepw, \·bpw Xn·bpw Ahsâ \nÀ®b
¯nÂs¸«XmsW¶papÅXmIp¶p) (apkvenw).
]ctemI hnizmk¯nsâ `mKamWv Ah
km\ \mfnepÅ hnizmkw,Cu hnizmk¯n s]
«XmWv \_n() \ap¡v Adnbn¨vX¶ AXnsâ A

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

8

Sbmf§fnepw hnizkn¡pI F¶Xv. Cu ASbmf
§sf {][m\ambpw sNdnb ASbmf§Ä, henb
ASbmf§Ä c­mbn XcwXncn¨ncn¡p¶p. Ah h
fsc kw£n]vXambn kqNn¸n¡pIbmWv ChnsS.

sNdnb ASbmf§Ä:
CXv Ahkm\ \mÄ ASp¯ncn¡p¶psh¶v
kqNn¸n¡p¶p, sNdnb ASbm§Ä [mcmfap­v,
AXn Ipsd kw`hn¨v Ignªp C\n IqSpXÂ
kw`hn¡phm\pap­v.
apl½Zv \_n()bpsS BKa\w, Aam\
¯pIÄ ]mgm¡Â,]ÅnIÄ tamSn]Sn¸n¡epw A
Xn aÂkcn¡epw, henb henb DbÀ¶ sI«nS
§Ä D­m¡Â, PqX·mtcmSv bp²w sN¿epw A
hsc h[n¡epw, Imew Npcp§n hcÂ, tPmen Ip
dªv hcÂ, Ipg¸§Ä {]ISamhÂ, sIme hÀ
²n¡Â, sX½mSn¯hpw hy`nNmchpw A[nIcn¡
 F¶nh AXn s]«XmIp¶p.

َْ�َ
َ َْ ّ ‫ﺔ ﺸﻖ‬
(١ :‫َﺖ الﺴَّﺎﻋَُ وَا�ََْ اﻟﻘﻤ ُﺮ( )اﻟﻘﻤﺮ‬
‫)ﺮﺘ‬

(B (A´y) kabw ASp¯p, N{µ³ ]nfcpIbpw
sNbvXp) (JaÀ : 1)

henb ASbmf§Ä:
CXv Ahkm\ \mfnt\mSSp¯v kw`hn¡p
¶XmWv, Ahkm\\mÄ XpS§nsb¶v kqNn¸n¡p

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

9

¶ cq]¯nemWnh hcpI, Ah ]¯v ASbmfam
Ip¶p, CXn H¶pw Xs¶ kw`hn¨n«nÃ.
alvZn Camansâ BKa\w, ZPPm ]pds¸S
Â, BImi¯n \n¶v Cukm() Cd§n hcnI
bpw Ipcniv X¨pS¡pIbpw, ZPPmens\bpw, ]¶n
tbbpw sImÃpIbpw, CkvemanI icoA¯\pk
cn¨v `cWw \S¯pIbpw sN¿pI. bAvPqPv, aAv
PqPv {]ISamIpIbpw AhÀs¡Xncn {]mÀ°n¨v
AhÀ acWs¸SpIbpw sN¿pI,aq¶v {KlW§Ä
_m[n¡pI,AXv Ing¡nepw, ]Snªmdnepw Hmtcm
¶pw, Atd_y³ D]Zzo]n H¶pamIp¶p,]pI ]p
ds¸SÂ,(AXv P\§sf BhcWw sN¿pIbpw A
Ôcpam¡p¶ `b¦camb Hcp ]pI BImi¯nÂ
\n¶v ]pds¸SpI), `qanbn \n¶v BImi¯nte
¡v hnip² JpÀB\ns\ DbÀ¯Â, kqcy³ Akv
Xab kYm\¯v \n¶v DZn¡Â, Zmº¯nsâ (hn
Nn{X Pohn) ]pds¸SÂ F¶nhbmIp¶p, P\§sf
imante¡v sXfn¨v sIm­vt]mIp¶ `b¦camb H
cp Xo ba\nse GZ\n \n¶pw ]pds¸S (CXv
Bbncn¡pw Gähpw Ahkm\s¯ ASbmfw).

َّ‫ﺳَـﻠ‬
‫ﻠَﻴ‬
ْ
َ ِ‫رِي‬
َ
‫ﻔَ ّﻗﺎلَ اﻃَّﻠَـﻊَ اﻨﻟَّـﻲﺒُِّ ﺻ َ ـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
‫) �ْﻔَﺔَﺑﻦ‬
ِ
‫ِ أَﺳِﻴﺪٍ اﻟْﻐ ﺎ‬
ُ‫ْﻛ‬
‫َ ﺎل‬
َ
َ َ ُ‫َﻴْﻨَ َ ﻦ‬
ْ َ َّ
‫ﺎ وَ�ْ �َﺘﺬاﻛَﺮُ �َﻘ َ ﻣَﺎ ﺗَﺬاﻛَﺮُون َ ﻗَﺎلُﻮا ﻧَﺬ ﺮُ الﺴَّـﺎﻋَﺔَ ﻗَـﺎلَ إِ�َﻬـﺎ ﻟـﻦ‬
‫ﻠ‬
ُ‫ﻃُﻠ‬
َ َّ‫ﺎ َ اﺑ‬
َ
َ
‫ﺎ‬
َ
َ َ َ ْ‫َ ّ ﺗَﺮَو‬
َ
‫ن �ﺒْﻠَﻬﺎ ﻋَﺮﺸَْ آﻳَت‬
‫ﺘ‬
‫اﺪﻟَّﺟَّلَ واﺪﻟَّ ـﺔ َو ـﻮع‬
‫اﺪﻟُّﺧﺎنَ و‬
َ‫ٍ ﻓَﺬﻛَﺮ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

10

َّ‫ﺳَـﻠ‬
‫ﻠَﻴ‬
‫ِ ﻣ‬
َ َ ‫اﺑْـﻦِ مَـﺮْ�َﻢ‬
‫َ ﺻـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
‫ـﻦْ ﻣَﻐْﺮِ�ِﻬَـﺎ وَﻧُـﺰُولَ ﻋِيﻰﺴَـ‬
ِ ‫ﻤْﺲ‬
َْْ
ٌ ْ َ
ْ َْ ٌ ْ َ
ُ‫َ َ َﺟُ َ َ َ ْﺟُ َ َ َ َ َ َ ُﺴ‬
‫ﺸ‬
‫ـق َوﺧﺴـﻒ ﺑِـﺎلﻤﻐ ِﺮ ِب‬
‫ﻤ‬
‫ﺎل‬
‫ﺑ‬
‫ـﻒ‬
‫ﺴ‬
‫ﺧ‬
‫ـﻮف‬
‫و�ﺄ ﻮج وﻣﺄ ﻮج وﺛﻼﺛﺔ ﺧ‬
ٍ
ِ ِ
ِ
َ
‫جُ ﻣِـﻦَ اﻴﻟَْﻤَـﻦِ �َﻄْـ‬
َ ‫ﻒٌ ﺠﺑَِﺰِ�َة اﻟ ْﻌَﺮَب‬
‫ﺮُدُ اﻨﻟَّـﺎسَ إِﻰﻟ‬
ُ‫ِ وآﺧِﺮُ ذَلِﻚَ ﻧَﺎرٌ ﺨﺗَْﺮ‬
ِ ‫ﺮ‬
َ
(‫ْﺮﺸﻫ ِْﻢ ( )مﺴﻠﻢ‬
ِ َ

lpssZ^Xv_v\p DsskZv_v\p K^mcn()hn \n
¶v: (R§Ä ]ckv]cw NÀ¨ sNbvXv sIm­ncn
¡pt¼mÄ \_n() R§fnte¡v IS¶v h¶p, A
t¸mÄ tNmZn¨p \n§Ä F´mIp¶p NÀ¨ sN¿p
¶Xv? At¸mÄ AhÀ ]dªp R§Ä Ahkm\
\mfns\ kw_Ôn¨v NÀ¨ sN¿pIbmWv, At¸m
Ä \_n() ]dªp, AXv ]¯v ASbmfw ImW
s¸SmsX kw`hn¡pIbnÃ, F¶n«v ]dªp .. ]pI
(]pds¸SÂ), ZPPmÂ, Zmº¯v (hnNn{X Pohn) kq
cy³ ]Snªmdv \n¶v DZn¡Â, aÀbansâ ]p{X³
Cukm()sâ Cd§n hcÂ,bAvPqPv aAvPqPv ]p
ds¸SÂ, aq¶v {KlW§Ä _m[n¡p¶p, AXv In
g¡nepw, ]Snªmdnepw Hmtcm¶pw, Atd_y³ D
]Zzo]n H¶pamIp¶p, alvidnte¡v (Hcpan¨v Iq
«p¶ Øew) B«ntbmSn¡p¶ Hcp Xo ba\n \n
¶v ]pds¸SemIp¶p AXn Ahkm\t¯Xv) (ap
kvenw)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

11

‫ وﺨﺗـﺮج اﻷرض‬،‫ �ﺴـﻘﻴﻪ اﷲ اﻟﻐﻴـﺚ‬،‫ "ﺮج ﻲﻓ آﺧـﺮ أﺘ اﻤﻟﻬـﺪي‬: ‫وﻗﺎل‬
ً
ً
،‫ ﻳﻌيﺶ ﺳـﺒﻌﺎ‬،‫ وﺗﻌﻈﻢ اﻷﻣﺔ‬،‫ �ﺮﺜ اﻤﻟﺎﺷﻴﺔ‬،‫ و�ﻌﻄﻲ اﻤﻟﺎل ﺻﺤﺎﺣﺎ‬،‫ﺒﺎﺗﻬﺎ‬
ً
ً
(‫ ) ه اﺤﻟﺎ�ﻢ ﻲﻓ اﻤﻟﺴﺘﺪرك‬."‫ ﻳﻌ� ﺣﺠﺠﺎ‬،‫أو ﺛﻤﺎﻧﻴﺎ‬

\_n() ]dªp: (Fsâ kapZmb¯n Ahkm
\ambn alvZn Camw ]pds¸Sp¶p, At±l¯n\v A
Ãmlp ag hÀjn¸n¨v sImSp¡p¶p, A§ns\ `qan
AXnsâ kky eXmZnIsf ]pd¯v sIm­p hcp
¶p, AXneqsS AhÀ¡v \à k¼¯v e`n¡p¶p,
\mÂImenIÄ hÀ²n¡p¶p,kapZmbw alXzs¸Sp
¶p, A§ns\ Gtgm, Ft«m Pohn¡p¶p) (AXmb
Xv Rm³ Dt±in¨Xv hÀjamIp¶p). lmInw Xsâ
apkvXZd¡n D±cn¨Xv)
Hcp amebnse ap¯v aWnIÄ {IaoIcn¨Xv
t]mse Cu ASbmf§Ä XpSsc XpSscbmbn h
cp¶p.H¶v shfnhmbm asäm¶v AXns\ ]n³ Xp
Scp¶p.Cu ASbmf§sfÃmw {]ISambn Ignªm
 AÃmlphnsâ A\paXn {]Imcw Ahkm\ \m
Ä kw`hn¡p¶p.
Ahkm\ \mÄ sIm­v Dt±in¡p¶Xv: A
Ãmlphnsâ IÂ]\bpw, A\paXntbmSpw IqSn P
\§sf AhcpsS J_dpIfn \n¶v hnNmcW
sN¿phm³ th­n DbÀs¯gvt¶Â¸n¡p¶p., A
hcn ku`mKyhm³amÀ¡v \·bpw, ZuÀ`mKyhm
³amÀ¡v in£bpw e`n¡p¶p.

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

12

ََ
َ ْ َ ُ‫َ ْ َ َ ْ ُﺟ‬
َ ُ ُ ُ ُ‫َ ﻧ‬
(‫ﺐ ﻳﻮﻓ ِﻀﻮن‬
‫اثِ ﺮﺳَا‬
‫)ﻳﻮم �ﺮ ﻮن ﻣِﻦ اﻷ‬
ِ
ٍ ‫ﺎﻋً ﻛَ��ّﻬُﻢْ إِﻰﻟ ﺼ‬

(AXmbXv AhÀ Hcp \m«¡pdnbpsS t\sc [yXn

s¸«v t]mIp¶Xv t]mse J_vdpIfn \n¶v [rXn
bn ]pds¸«v t]mIp¶ Znhkw) (aBcnPv: 43)
Ahkm\ \mÄ kw`hn¨v Ignªm ]n¶o
Sv _ÀkJo PohnXw, hnNmcW, tcJIÄ ssIamd
Â, kzndm¯v ]mew, kzÀK \cI {]thi\w, kzÀ
Kob A\p{Kl§Ä, \cIin£IÄ XpS§nb Im
cy§Ä hniZambn JpÀB\pw, Xncp \_nbpsS
kp¶¯pa\pkcn¨v hniZam¡phm\mWv B{Kln
¡p¶Xv.
hfsc Kl\mb Hcp hnjbamWv ]ctemI
s¯ kw_Ôn¨pÅ hnhcW§Ä. Adnhnsâ ]
cnanXnbpw, `mjbpsS ]cnanXnbpw \n§Ä¡v Cu
sIm¨p IrXnbn ImWphm³ km[n¡psa¶Xv Xo
À¨bmWv.hà A]mIXIfpw aäpw ImWpIbmsW
¦n ktlmZc _p²ym DWÀ¯Wsa¶v Adnbn
¡pIbmWv.

PohnXw Hcp ]co£Ww.
AÃmlphnsâ A[nI krãnItf¡mfpw D
¯acmWv a\pjy³. a\pjy³ Cu temI¯v Ah
\nãs¸Sp¶ cq]¯neà Pohnt¡­Xv, adn¨v A
hs\ krãn¨v ]cn]men¡p¶ ]S¨ X¼pcmsâ \n
ba\nÀt±i§Ä¡\pkcn¨mWv Pohnt¡­Xv. A
XvsIm­v Xs¶ a\pjy\v k·mÀKhpw ZpÀamÀK

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

13

hpw XncsªSp¡phm\pÅ kzmX{´yw \ÂIpI
bp­mbn. AÃmlphnsâ \nba§Ä¡v hnt[b\m
bn k·mÀKw XncsªSp¡phm\pw, Ahsâ \nb
a§Ä AhKWn¨v sIm­v Xmt´m¶nbmbn Pohn
¡phm\pw a\pjy\v km[n¡pw. AXpsIm­mWv
AÃmlp Cu PohnXw Hcp ]co£WamsW¶v ]d
bphm³ ImcWw. a\pjycn BcmWv \·IÄ
sN¿p¶Xv, BcmWv Xn·IÄ sN¿p¶Xv F¶v ]
co£n¡pIbmWv \ap¡v Cu PohnXw X¶Xneq
sS AÃmlp Dt±in¡p¶Xv. AXmWv AÃmlp ]
dbp¶Xv.

ً َ َ ُ‫َ ﻴ َ ﻴﻟَِﺒْﻠُـﻮَ� ﻳُّ�ُ ْ َ ْ َ ﻦ‬
َ ‫ـﻼ َو ُﻫ‬
ُ‫ـﻮ اﻟْ َﻌﺰ�ـﺰ‬
‫ُﻢْ �َ ـﻢ أﺣﺴـ �ﻤ‬
َ‫)ِي ﺧَﻠَﻖَ الْﻤَﻮْتَ واﺤﻟَْـﺎة‬
ِ
ُ‫ْ َﻔ‬
( ٢ :‫اﻟﻐ ﻮرُ ( )ﻤﻟﻠﻚ‬

(\n§fn BcmWv IqSpX \¶mbn {]hÀ¯n

¡p¶h³ F¶v ]co£n¡phm³ th­n acWhpw
PohnXhpw krjvSn¨h\mIp¶p Ah³. Ah³ {]
Xm]nbpw Gsd s]mdp¡p¶ h\pamIp¶p) (apÂ
Iv:2)
ChnsS \¶mbn {]hÀ¯n¡pI F¶XvsIm
­pt±in¡p¶Xv AÃmlphnsâ JpÀB\pw, {]hm
NI³()bpsS Ncybpa\pkcn¨v Pohn¡pI F¶
XmWv.

Dd¡w.

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

14

CltemI PohnXw kpJ Zp:J k½n{iam
Wv. AXvsIm­v Xs¶ a\pjy³ tPmen sNbvtXm
AÃmsXtbm £oWn¡p¶ Ahkc¯n Ah\v
hn{iaw BhiyamWv. Cu hn{iaw ]cn]qÀWambn
e`n¡p¶Xv AÃmlp a\pjyÀ¡v A\p{Kln¨v \
ÂInb Dd¡¯neqsSbmWv. Dd¡sa¶Xv F{X h
enb A\p{KlamWv. Hcp Znhkw hfsc £oWn¨n
«v Bizmk¯n\v th­n kpJ kpµcambn Dd§p
hm³ hncn¸n {]thin¨n«v Dd¡w hcmXncn¡p
t¼mgmWv Dd¡sa¶ A\p{Kls¯ \ap¡v icn
¡pw hneaXn¡m\mhpIbpÅq. Dd¡s¯ AÃm
lp ]cnNbs¸Sp¯p¶Xv Hcp sNdnb acWs¯
t]msebmWv. AXmWv AÃmlp ]dbp¶Xv:

َ ‫َّ اﻷ َ�ْﻔُﺲ‬
َ
‫ﺎمِﻬَـﺎ �َﻴُﻤْﺴِـﻚُ اﻟَّـﻲﺘ‬
‫ْﺗِﻬَﺎ وَاﻟَّﻲﺘِ لَـﻢْ �َﻤُـﺖْ ﻲﻓِ ﻣَﻨ‬
‫ﻮ‬
�ِ‫َ ﺣ‬
ْ �َ‫)َﺘَﻮ‬
َ‫م‬
ِ
َ
‫َﻠ‬
َ
َ
َ
َ
‫َﺎ الْﻤ‬
‫ﻞٍ مُ َ�ًّ إ‬
ْ
‫ﻴْﻬ َﻮْتَ وَ�ُﺮْﺳِﻞُ اﻷُْﺧْﺮَى إِﻰﻟ َ أَﺟ ﺴ‬
َ
ٍ‫نَِّ ﻲﻓِ ذَﻟِﺎﻠﻜﻳـﺎتٍ ﻟ ِﻘـﻮم‬
َ ّ ‫َﺘَﻔَﻜ‬
(٤٢ :‫َﺮُون( )الﺰمﺮ‬

(BXvamhpIsfAhbpsS acWthfbn AÃmlp

]qÀ®ambn GsäSp¡p¶p. acWs¸Sm¯hsb A
hbpsS Dd¡¯nepw. F¶n«v GsXms¡ BXvam
hn\v Ah³ acWw hn[n¨ncn¡p¶pthm Ahsb
Ah³ ]nSn¨p shbv¡p¶p. aäpÅhsb \nivNnX
amb Hcp Ah[nhsc Ah³ hn«b¡pIbpw sN
¿p¶p. XoÀ¨bmbpw AXn Nn´n¡p¶ P\§Ä
¡v ZrjvSm´§fp­v) (kpaÀ:32).

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

15

kpJkpµcambn Dd§p¶h\v Xsâ Npäp`m
K¯pÅ H¶pw Xs¶ ImWphmt\m, Adnbphm
t\m A\p`hn¡phmt\m km[yaÃ. CXpt]msebm
Wv acWw. Dd¡w Hcp sNdnb acWambXvsIm­v
Xs¶ Dd§phm³ InS¡pt¼mÄ \n§Ä kÀÆ
temI c£nXmhmb AÃmlphnt\mSv {]mÀ°n¡
Wsa¶v {]hmNI³() \s½ ]Tn¸n¡p¶p:

‫ﻔْﻲ‬
ُ‫ِﺎﺳْﻤِﻚَ رَ� ّ ْﺖ‬
ْ
َ َ َ
‫ِ َﺿﻌ ﺟَﻨْﻲﺒِ وَ�ِﻚَ أَرْ�َﻌُﻪُ إِنْ أَمْﺴَﻜْﺖَ �َ ِﺴـ ﻓﺎﻤﺣﻬـﺎ َو�ِن‬
)
ِ
‫ْﺳَﻠْﺘَﻬَﺎ ﻓ‬
َ ‫ﻔَﻆُ ﻋِﺒَﺎد‬
َ ‫الﺼَّﺎﺤﻟ‬
‫ِ�( ﺑﺎري‬
ِ
‫َﺎﺣْﻔَﻈْﻬَﺎ ﺑِﻤَﺎ ﺤﺗَْ ﺑِﻪ ِ َك‬

AÀ°w: c£nXmsh, \nsâ \ma¯n Fsâ ]mÀ
izs¯ Rm³ sh¡p¶p, \n¶nte¡v Rm\Xns\
DbÀ¯pIbpw sN¿p¶p, \o AXns\ ]nSns¨Sp
¡pIbmsW¦n AXnt\mSv \o ImcpWyw ImWn
t¡Wta, \o AXns\ ho­pw Ab¡pIbmsW
¦n \nsâ kZvhr¯cmb ASnaIsf kwc£n¡p
¶Xv t]mse AXns\bpw kwc£nt¡Wta) (_p
Jmcn)
AXpt]mse HcmÄ Dd¡n \n¶v DWÀ¶m
epw AÃmlphns\ kvacnt¡­Xp­v.{]hmNI Xn
cpta\n() ]Tn¸n¡p¶p:

‫ا أَو‬
َ
َ
‫ْﻔَﺔَ ﺑْﻦِ اﻴﻟَْﻤَﺎنِ ﻗَـﺎل‬
َ
‫ﻴْـﻪِ وَﺳـﻠَّﻢَ إِذَ َى إِﻰﻟ‬
‫َ ﺎﻛَنَ اﻨﻟَّـﻲﺒُِّ ﺻَـ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
ْ
َ َ
َ ْ َ َ َ ْ َ َّ‫ اﺬﻟ‬
َ َ َ َ ْ َ ُ‫ْ َ َ ُ ت‬
‫ﺪُ �َِّ ِي أﺣﻴﺎﻧـﺎ �ﻌـﺪ‬
ِ ‫ َ اﺤﻟَْﻤ‬:‫ ﺑِﺎﺳ ِﻤﻚ أمﻮ َوأﺣﻴﺎ َو�ِذا ﻗﺎم‬:‫اﺷ ِﻪ ﻗﺎل‬
ِ ‫ﻓ َِﺮ‬
َ
ُ‫ّﺸ‬
( ُ‫َﺎ أَﻣَﺎ�َﻨَﺎ وَ�ِﻴ ْﻟ ِﻪ ﻟنُ ﻮر‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

16

lpssZ^Xp bam³() ]dbp¶p: ({]hmNI Xn
cpta\n() Dd§phm\mbn hncn¸n {]thin¨mÂ
]dbmdp­mbncp¶p (AÃmlpsh, \nsâ \ma¯n
 Rm³ acn¡pIbpw Pohn¡pIbpw sN¿p¶p) D
d¡n \n¶v Fgpt¶äm (acW¯n\v tijw R
§sf Pohn¸n¨ AÃmlphn\mWv kÀÆ kvXpXn
bpw.Ah\nte¡v Xs¶bmWv aS¡hpw) F¶pw ]
dbmdp­mbncp¶p. (_pJmcn)
CsXÃmw kqNn¸n¡p¶Xv Dd¡sa¶Xv Hcp
sNdnb acWamWv F¶mWv. F{X\mÄ Dd§nbm
epw icn, F{XbmWv Xm³ Dd§nbXv F¶v HcmÄ
¡pw hyàambn ]dbphm³ km[yaÃ. AXmWv
KplmhmknIfpsS kw`hw \s½ ]Tn¸n¡p¶Xv.

‫َ َ َ َ لُ َ ْﻬُﻢْ ﻗَﺎل‬
َْ َ
‫�َﺬَلِﻚَ �َﻌَﺜ‬
‫َ ﻗَﺎﺋِﻞٌ ﻣِﻨْﻬُﻢْ �َـﻢْ ﺒﻟَِثْـﺘُﻢْ ﻗَـﺎلُﻮا ﺒﻟِثﻨـﺎ‬
‫ْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻴﻟتﺴﺎء ﻮا ﺑي‬
ِ
َ)
َ
َ
َ
ْ
ُ‫ﺜ‬
َ‫ﻮْﻣًﺎ أَوْ �َﻌْﺾ‬
َ ْ ْ ُ‫ﺘ‬
ُ� َ ْ ُ� َ َ
‫ـﻮ ِرﻗ ِ ْﻢ‬
ِ ‫ﻳَﻮْمٍ ﻗَﺎلُﻮا رَ�ُّ�ُﻢْ أَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﺎ ﺒﻟِث ﻢ ﻓﺎ�ﻌ ﻮا أﺣـﺪ ﻢ ﺑ‬
ْ َّ‫�ُّ َ َ ْ َ َ َ ً َ ْ َ ْ �ُ ْ ْ ﻣِﻨْـﻪُ وَﻴﻟَْﺘَﻠَﻄ‬
‫ـﻒ‬
‫ﺬِهِ إِﻰﻟَ الْﻤَﺪِﻳﻨَﺔِ ﻓَﻠْﻴَﻨﻈُﺮْ �َ ﻬﺎ أز� ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻓﻠﻴﺄﺗ ِ ﻢ ﺑ ِ ِﺮز‬
ً َ َ ُ� َّ‫ �ُﺸْﻌ ﺮَن‬
(١٩ :‫ﻻََ ِ ﺑ ِ ْﻢ أﺣﺪا( )الﻜﻬﻒ‬

"A{]Imcw(AhÀ At\ym\yw tNmZyw \S¯phm
³ X¡h®w (\mw Ahsc Fgpt¶Â]n¨p. Ah
cn HcmÄ tNmZn¨p: \n§sf{X Imew (Kplbn
Â) Ign¨pIq«n? aäpÅhÀ ]dªp: \mw Hcp Znh
ktam Hcp Znhk¯nsâ AÂ]`mKtam Ign¨pIq
«nbncn¡pw. aäpNneÀ ]dªp: \n§fpsS c£nXm

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

17

hmIp¶p \n§Ä Ign¨pIq«nbXns\¸än icnbmbn
Adnbp¶h³. F¶m \n§fn Hcmsf \n§fp
sS Cu shÅn\mWbhpw sIm­v ]«W¯nte¡v
Ab¡pI. AhnsS BcpsS ]¡emWv Gähpw \
à `£WapÅXv F¶v t\m¡nbn«v AhnsS \n¶v
\n§Ä¡v Ah³ hà Blmchpw sIm­p hcs«.
Ah³ IcpXtemsS s]cpamds«. \n§sf¸än Ah
³ bmsXmcmsfbpw Adnbn¡mXncn¡s«' (AÂI
lv^v: 19).
Dd¡¯n \n¶v Fgpt¶ä B bphm¡Ä
AhÀ Xmakn¨ Imes¯ kw_Ôn¨v ]dª
Xv Hcp Znhktam, Asæn AÂ] Znhktam F
¶mWv. F¶m AÃmlp ]dbp¶Xv ap¶qdv hÀj
amWv AhÀ Dd§nbXv F¶mWv. X§Ä Pohn¨n
cp¶ Imehpw, tZihpw, cmPmhpw, {]IrXhpw, F
´nt\sd D]tbmKn¨ncp¶ \mWbw t]mepw amdn
bn«p­mbncp¶p. AsXm¶pw Xs¶ B KplbnÂ
Dd§nb bphm¡Ä AdnªnÃ. AXmWv JpÀB
³ \s½ ]Tn¸n¡p¶Xv. AhÀ Dd§nb kabw A
Ãmlp hyàambn JpÀB\n ]dbp¶p:

َ َ َ َ ْ َْ
ً ْ ُ‫َ ْ َ د‬
َ ُ َ ْ َ َُّ�‫ُـﻞْ ا‬
)
‫ـﻢ ﺑِﻤـﺎ‬
‫أﻋﻠ‬
(٢٥)‫� َوازدا وا � ِﺴـﻌﺎ‬
ِ‫ﺒﻟَِﺜُﻮا ﻲﻓ ﻛﻬ ِﻔ ِﻬﻢ ﺛﻼث ﻣِﺎﺋﺔٍ ِﺳن‬
ِ
‫َ اتِ وَاﻷَْرْضِ أَﺑْﺮﺼ‬

ّ َ‫ وَأَﺳْﻤِﻊْ ﻣَﺎ لَﻬُﻢْ ﻣِﻦْ دُوﻧِـﻪِ ﻣِـﻦْ و‬
ِ
ِ‫ْ ﺑِﻪ‬
ِ
‫ُﻮا ﻪﻟَُ �َﻴْﺐُ الﺴَّﻤَﻮ‬
ٍ
َ َ
ً َ َ ْ
( ٢٦-٢٥ :‫ﺮﺸِْكُ ﻲﻓ ﺣُﻜ ِﻤ ِﻪ أﺣﺪا( )الﻜﻬﻒ‬
‫وﻻ‬
ِ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

18

"AhÀ AhcpsS Kplbn ap¶qdv hÀjw Xmakn
¨p. AhÀ H¼Xp hÀjw IqSpXem¡pIbpw sNbv
Xp.\o ]dbpI: AhÀ Xmakn¨Xns\¸än AÃmlp
\Ãh®w Adnbp¶h\mIp¶p. BImi§fnse
bpw `qanbnsebpw AZriyPvRm\w Ah¶mWpÅ
Xv. Ah³ F{X ImgvNbpÅh³. F{X tIÄhnbp
Åh³! Ah¶p ]pdsa AhÀ¡v (a\pjyÀ¡v) bm
sXmcp c£m[nImcnbpanÃ. Xsâ Xocpam\m[nImc
¯n bmsXmcmsfbpw Ah³ ]¦p tNÀ¡pIbp
anÃ.' (AÂIlv^v: 25,26).

acWw
Cu temI¯v P\n¨n«pÅ apgph\mfpIfpw
acn¡p¶XmWv. \½psS ap³KmanIfmbncp¶ ]u
cmWnIcmb apgph\mfpIfpw Cu temI¯v \n¶v
acn¨v t]mbn, C¶v Pohn¡p¶hÀ¡v AÃmlp \
ÂInb BbpÊv Ignªm Ahcpw acn¡pw, tem
I¯v C\n P\n¡phm\pÅhcpw AhcpsS Ah[n
Ft¸mgmWv hs¶¯p¶Xv At¸mÄ Ahcpw acn
¡pw, BÀ¡pw Xs¶ acWsa¶ bmYmÀ°y¯n
 \n¶v c£bnÃ. B ]¨bmb bmYmÀ°y¯nÂ
\n¶v c£s¸Sphm³ FÃmhcpw B{Kln¡p¶p,F
¶m AXn \n¶v BÀ¡pw c£bnÃ. acWsa
¶ AewL\obamb bmYmÀ°y¯n \n¶v a\p
jysc c£s¸Sp¯phm³ imkv{X¯nt\m, k¼
¯nt\m, Øm\am\§Ät¡m km[yaÃ. acW¯n

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

19

 \n¶v c£s¸Sphm³ km[n¨ncp¶psh¦n {]
hmNI·mÀ¡v km[nt¡­nbncp¶p.F¶m Ah
cpw acW¯nsâ cpNn AdnªhcmIp¶p. Hmtcm
cm{Xnbnepw sNdnb cq]¯nepÅ acWs¯bmWv
Dd§p¶hÀ A`napJoIcn¡p¶Xv. AÃmlp ]dbp
¶Xv ImWpI:

َ ‫ﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﺟ‬
ْ ُ�ُ‫َ ْ َ ﺜ‬
‫َـﺮﺣْﺘُﻢْ ﺑِﺎﻨﻟَّﻬَـﺎرِ �ُـﻢَّ �ﺒﻌـ ﻢ �ِﻴـ ِﻪ‬
َ�َ‫اﺬﻟَِّي �َﺘَﻮَﻓَّﺎ�ُﻢْ ﺑِﺎلﻠَّﻴْﻞِ و‬
َ ُ‫ﺘُ ْ َ ْ َ ﻠ‬
َ ْ ُ�ُ ّ ‫ِ ﻴﻟَْﻪِ مَﺮْﺟِﻌُ�ُﻢْ �ُـﻢَّ ﻳُنَﺒ‬
ُ‫َ ﻞٌ م‬
(‫ِـﺌ ﻢ ﺑِﻤـﺎ ﻛُﻨـ ﻢ �ﻌﻤ ـﻮن‬
‫ﻀَ أَﺟ ﺴَ�ًّ �ُﻢَّ إ‬

(٦٠ :‫)اﻷﻧﻌﺎم‬

(Ah\s{X cm{Xnbn (Dd§pt¼mÄ) \n§sf ]q

À®ambn GsäSp¡p¶h³. ]Ien \n§Ä {]h
À¯n¨sXÃmw Ah³ AdnbpIbpw sN¿p¶p. ]n
¶oSv \nÀWnXamb PohnXmh[n ]qÀ¯nbm¡s¸
Sphm³ th­n ]Ien \n§sf Ah³ Fgpt¶
Â]n¡p¶p. ]n¶oSv Ah¦te¡mWv \n§fpsS aS
¡w. A\´cw \n§Ä sNbvXv sIm­ncn¡p¶Xn
s\¸änsbÃmw Ah³ \n§sf Adnbn¡pIbpw
sN¿pw) (A³Bw:60).
Hmtcm a\pjycpw acWsa¶ cpNn BkzZn
¡pI Xs¶ sN¿p¶XmWv. A§ns\ acW¯n\v
tijw Ahsâ IÀ½§Ä¡v ]cn]qÀWamb {]Xn
^ew \ÂIp¶XmWv. AXmWv AÃmlp ]dbp¶
Xv:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

20

َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ� َ ُ‫ﻮَﻓَّ ْ َ ُﺟ‬
ِ�َ‫)ّ �َﻔْﺲٍ ذَاﺋِﻘَﺔُ الْﻤَﻮْتِ و‬
‫ـﺰح ﻋـﻦ‬
ِ ‫�َّﻤَﺎ ﺗُ ﻮن أ ﻮر ﻢ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣـ ِﺔ �ﻤـﻦ زُﺣ‬
َ
ُ‫ْ َ ّ َ َ ُ ْﻐ‬
َ َ
َ‫ﻴ‬
‫اﻟ‬
‫ﺎع‬
‫ﺘ‬
‫ﻣ‬
َ
‫إ‬
‫ﺎ‬
‫ﻴ‬
�ُّ‫ﺎةُ اﺪﻟ‬
َْ‫ﻣَﺎ اﺤﻟ‬
‫ و‬
‫ِ وَأُدْﺧِﻞَ اﺠﻟَْﻨَّﺔَ �ﻘَﺪْ ﻓَﺎز‬
١٨٥ :‫ﺮُور( آل ﻋﻤﺮان‬
ِ
ِ
(GsXmcp tZlhpw acWw BkzZn¡p¶XmWv. \n

§fpsS {]Xn^e§Ä DbnÀs¯gpt¶Â]nsâ \m
fn am{Xta \n§Ä¡v ]qÀ®ambn \ÂIs¸SpI
bpÅq. At¸mÄ BÀ \cI¯n \n¶v AIän \n
À¯s¸SpIbpw kzÀK¯n {]thin¸n¡s¸SpI
bpw sN¿p¶pthm Ah\mWv hnPbw t\Sp¶Xv.
sFlnIPohnXw I_fn¸n¡p¶ Hcp hn`haÃmsX
asäm¶paÃ) (BepCwdm³: 185).

ْ
َ
ْ َ ُُّ
َ ُ‫َ َ ﺗُ َﻌ‬
(‫) �ﻔﺲٍ ﻘﺔُ الْﻤَـﻮتِ وَ�َﺒْﻠُـﻮ�ُﻢْ ﺑِﺎلﺮﺸَِّّـ وَاﺨﻟَْـ�ِْ ﻓِﺘْﻨَـﺔً وَ�ِﻴ ْﻟﻨـﺎ ْﺮﺟ ـﻮن‬

( ٣٥ :‫)اﻷﻧبﻴﺎء‬

(Hmtcm hyIvXnbpw acWw BkzZn¡pIXs¶ sN

¿pw. Hcp ]co£Ww F¶ \nebn Xn³a \ÂIn
s¡m­pw \³a \ÂIns¡m­pw \n§sf \mw ]
cntim[n¡p¶XmWv.\½psS ASpt¯¡v Xs¶ \n
§Ä aS¡s¸SpIbpw sN¿pw) (A³_nbm:35).

َ ُ‫َ َ ﺗُ َﻌ‬
( ٥٧ :‫)ّ �َﻔْﺲٍ ذَاﺋِﻘَﺔُ الْﻤَﻮْتِ �ُﻢَّ إِ ﻴ ْﻟﻨﺎ ْﺮﺟ ﻮن( )اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت‬

(GsXmcmfpw acWs¯ BkzZn¡p¶XmWv. ]n

¶oSv \½psS ASp¡te¡v Xs¶ \n§Ä aS¡
s¸SpIbpw sN¿pw) (A³I_q¯v:57).
temIt¯¡v AÃmlphnsâ aXw {]t_m[
\w sN¿phm\mbn AÃmlp A\p{Kln¨v ]dª

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

21

b¨n«pÅ {]hmNI·mcpw acn¡p¶XmWv. Ahkm
\ {]hmNI³ apl½Zv()kbpw acn¡p¶XmsW
¶v AÃmlp ]dbp¶p:

ٌ‫َ ﻴِّﺖ‬
َ ُ‫ّﺘ‬
(٣٠:‫)ّﻚَ ﻣ وَ�ِ �َّﻬُﻢْ ﻣَﻴِ ﻮن( )الﺰمﺮ‬

(XoÀ¨bmbpw \o acn¡p¶h\mIp¶p. Ahcpw a
cn¡p¶hcmIp¶p.) (kpaÀ:30).

P\n¨hÀ apgph\pw acn¡pw, HcmÄ¡pw X
s¶ Cu `qanbn imizXambn Pohn¡phm³ km
[yaÃ. JpÀB³ ]dbp¶p:

‫أ‬
َ
‫َـ‬
(‫ـﺎﺪﻟُون‬
ِ ْ‫)ـﺎ ﺟَﻌَﻠْﻨَــﺎ ﻟِبَﺮﺸٍَــ ﻣِــﻦْ �َﺒْﻠِــﻚَ اﺨﻟُْــ�َْ َ ﻓَــﺈِ�ْﻦْ ﻣِــﺖَّ �َﻬُــﻢ اﺨﻟ‬
(٣٤:‫)اﻷﻧبﻴﺎء‬

((\_ntb,) \n\¡v ap¼v Hcp a\pjy¶pw \mw A

\izcX \ÂInbn«nÃ. F¶ncns¡ \o acns¨¦nÂ
AhÀ \nXyPohnIfmbncn¡ptam?)(A³_nbm: 34).

َ ٍ‫َﺒَّﺎس‬
ِ
َ
َ
‫أَنّ اﻨﻟَّﻲﺒَّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَـﻠّﻢَ ﺎﻛَنَ �َﻘُـﻮلُ أَﻋُـﻮذُ ﺑِﻌ ﺰَِّﺗ ِـﻚ‬
�)
َّ‫اﺬﻟ‬
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ‫ﻧْﺖ‬
ُ‫ﺗ‬
َ ُ َ ُ‫ﺲ‬
َ ‫ﻟَّ ِي ﻻ‬
(‫ِي ﻻ ﻤُﻮتُ وَاﺠﻟِْﻦُّ َوا ِﻹ� �ﻤﻮ ﻮن ( )ﺑﺎري‬
َِ ‫ِﻪﻟ إ‬

C_v\p Aºmkv()hn \n¶v; {]hmNI³() ]
dbmdp­mbncp¶p, Bcm[\¡Àl\mbn \obÃm
sX aämcpanÃm¯, Hcn¡epw acn¡m¯ \nsâ {]
Xm]w sIm­v Rm³ icWw tXSp¶p. Pn¶pIfpw,
a\pjycpw acn¡p¶hcmIp¶p) (_pJmcn).

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

22

acWw \nivNnX kab¯v
Hmtcm a\pjy\pw AÃmlp \nÝnX Ah[n
\ÂInbn«p­v. AXpt]mse Hmtcm kapZmb¯n
\pw AÃmlp \nÝbn¨ Ah[nbp­v. AXv B k
ab¯v Xs¶ kw`hn¡p¶XmWv. AXn \n¶v H
¶pw ap´n¸n¡pItbm, ]n´n¸n¡pItbm sN¿nÃ.
AÃmlp \nÝbn¨ B kab¯v Xs¶ kw`hn
¡p¶XmWv. AXmWv AÃmlp ]dbp¶Xv:

ّ َ َُ ْ َ ْ
ً َّ‫ﺆَﺟ‬
ِ
(١٤٥:‫نَ ﻨﻟَﻔﺲٍ أن �ﻤﻮت إ َِ ﺈِذْنِ ا�َّ ﻛِﺘَﺎﺑًﺎ مُ ﻼ( )آل ﻋﻤﺮان‬
ِ َ‫) َﻣﺎ ﺎﻛ‬

(AÃmlphnsâ D¯ch\pkcn¨ÃmsX HcmÄ¡pw

acn¡ms\m¡pIbnÃ. Ah[n Ipdn¡s¸« Hcp hn
[nbmWXv.) (BepCwdm³: 145).

ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ‫َ َ ٌ َ َ َ َ َ ﻠ‬
َ ُ َْ َْ َ ً َ َ َ
َ ‫)ِﻞﻜُِ أﺟﻞ ﻓﺈذا ﺟ‬
(‫ﺧﺮُون ﺳـﺎﻋﺔ َوﻻ �ﺴـﺘﻘﺪِمﻮن‬
ِ ‫ﺎء أﺟ ﻬـﻢ ﻻ �ﺴـﺘﺄ‬
ٍ‫ّ أُﻣَّﺔ‬
ِ

( ٣٤ :‫)اﻷﻋﺮاف‬

(Hmtcm kapZmb¯n\pw Hmtcm Ah[nbp­v. A

§s\ AhcpsS Ah[n hs¶¯nbm AhÀ H
cp \mgnI t\cw t]mepw sshIn¡pItbm, t\c
s¯ B¡pItbm CÃ) (AAvdm^v:34).

‫ﺆ‬
َ ُ‫ا ﺟَـ ﺎءَ أَﺟَﻠُﻬَـ ا�َُّ َ ٌ َ َ ْ َ ﻠ‬
‫ﻔْﺴًـ‬
(‫ــ� ﺑِﻤــﺎ �ﻌﻤ ــﻮن‬
‫)َــﻦْ ﻳُــَﺧِّﺮَ ا�َُّ �َ ـﺎ إِذَ ـ‬
ِ‫ـﺎ وَ ﺧﺒ‬
(١١:‫)ﻤﻟﻨﺎﻓﻘﻮن‬

(HcmÄ¡pw AbmfpsS Ah[n hs¶¯nbm A

Ãmlp \o«nsImSp¡pItb CÃ. AÃmlp \n§Ä

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

23

{]hÀ¯n¡p¶Xns\¸än kq£vaambn Adnbp¶h
\mIp¶p) (ap\m^nJq³:11).

ْ
َ �‫َْﻦُ ﻗَﺪَّرﻧَﺎ ﺑَيْﻨَ�ُ ﻢ ال ْ َﻤ ْﻮ َت َو َﻣﺎ َ�ْﻦُ ﺑ َﻤ ْﺴﺒُﻮ‬
(٦٠ :‫ِ�( )الﻮاﻗﻌﺔ‬
)
ِ

(\mw \n§Ä¡nSbn acWw IW¡m¡nbncn¡p
¶p. \mw Hcn¡epw tXmÂ]n¡s¸Sp¶h\Ã.) (hm
JnAx 60)

AÃmlphnsâ Xocpam\a\pkcn¨v Ah³ D
¯chmZs¸Sp¯nb ae¡pIfmWv a\pjycpsS B
Xvamhv ]nSn¡p¶Xv. AÃmlp ]dbp¶p:

َ
ُ� َ َ َ َ َ َ َّ‫َ َ ـﺔً ﺣَـﻰﺘ‬
‫ﺎء أﺣـﺪ ﻢ‬
‫إِذا ﺟـ‬
‫)ﻫُﻮَ اﻟْﻘَﺎﻫِﺮُ ﻓَﻮْقَ ﻋِﺒَﺎدِهِ وَ�ُﺮْﺳِﻞُ ﻋَﻠﻴْ�ُﻢْ ﺣَﻔﻈ‬
َ ُ‫َ َ ُ ْ َ ّﻃ‬
ُ‫ْﻪ‬
(٦١ :‫ُﻔَﺮِ ﻮن( )اﻷﻧﻌﺎم‬
‫لْﻤَﻮْتُ ﺗَﻮَ�َّﺘ رُﺳُﻠُﻨﺎ وﻫﻢ ﻻ‬

(Ah\s{X Xsâ Zmk³amcpsS ta ]cam[nImc

apÅh³. \n§fpsS taÂt\m«¯n\mbn Ah³
Imh¡msc Ab¡pIbpw sN¿p¶p. A§s\
Ahcn HcmÄ¡v acWw hs¶¯pt¼mÄ \½p
sS ZqX³amÀ (ae¡pIÄ) Ahs\ ]qÀ®ambn G
säSp¡p¶p. (A¡mcy¯nÂ) AhÀ Hcp hogvNbpw
hcp¯pIbnÃ) (A³Bw:61).

acW¯n \n¶v BÀ¡pw c£bnÃ
AÃmlp \nÝbn¨ acW¯n \n¶v BÀ
¡pw Xs¶ HmSn c£s¸Sphm³ km[yaÃ. FÃmh
cpw B AewL\obamb hn[n¡v IosgmXp§p¶
XmWv. acW¯n \n¶v c£s¸Sphm\mbn `{Zam
bn sI«nbp­m¡nb tIm«Ifn A`bw {]m]n¨m

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

24

epw, F{Xam{Xw kpc£ kzoIcn¨mepw icn acW
¯n \n¶v BÀ¡pw c£bnÃ. AXmWv AÃmlp
a\pjysc HmÀ½s¸Sp¯p¶Xv:

َْْ
‫ْ َ اﺬﻟَِّي ﺗَﻔِﺮُّونَ ﻣِﻨْﻪُ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ُ َ �ُﻢَّ ﺗُﺮَدُّون‬
َ
‫ـﺐ‬
ْ‫مﻼُﻢ‬
‫)إِنَّ الْﻤَﻮت‬
ِ ‫َ إِﻰﻟَ ﺎﻋل ِِﻢ اﻟﻐﻴ‬
َ ُ‫ّﻬَﺎدَةِ �َﻴُنَﺒ ّ ُ�ُ ْ َ ﻛُﻨﺘُ ْ َ ْ َ ﻠ‬
(٨ :‫ِﺌ ﻢ ﺑِﻤﺎ ﻢ �ﻌﻤ ﻮن( )ﺠﻟﻤﻌﺔ‬
َ‫الﺸ‬

(\_ntb,) ]dbpI: Xoˬbmbpw GsXmcp acW

¯n \n¶v \n§Ä HmSn AIep¶pthm AXv XoÀ
¨bmbpw \n§fpambn I­pap«p¶XmWv. ]n¶oSv
AZriyhpw,Zriyhpw Adnbp¶hsâ ASp¡te¡v
\n§Ä aS¡s¸SpIbpw sN¿pw. At¸mÄ \n§Ä
{]hÀ¯n¨psIm­ncn¡p¶Xns\ ]än Ah³ \n
§sf hnhcadnbn¡p¶XmWv) (PpapAx8)
�ِ‫ْﻨَﻤَﺎ ﺗ ﻮﻧُ ا ﻳُﺪْر‬
َ ‫َ ﻮْ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﻲﻓِ ﺑُﺮُوجٍ مُﺸ‬
(٧٨:‫َﻴَّﺪةٍ( )اﻟنﺴﺎء‬
‫ُّﻢ الْﻤَﻮْتُ وَل‬
‫) َ�ُ ﻮ‬

(\n§Ä FhnsSbmbncp¶mepw acWw \n§sf ]n

SnIqSp¶XmWv. \n§Ä `{Zambn sI«n DbÀ¯s¸
« tIm«IÄ¡pÅnembm t]mepw.) (\nkmAv:78)

Ft¸mgmsW¶v BÀ¡padnbnÃ
AÃmlp HcmÄ¡v \nÝbn¨ acWw GXv k
ab¯v hcpsa¶v BÀ¡pw Xs¶ Xocpam\n¡phm
t\m, a\knem¡phmt\m km[yaÃ. F§ns\ acn
¡Ww, FhnsS sh¨v acn¡Ww, Ft¸mÄ acn¡
Wsa¶v AÃmlp Xocpan\n¨n«p­v. AXv B ka
b¯v AÃmlp Dt±in¨ cq]¯n Ah³ \nÝbn

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

25

¨ Øe¯v sh¨v \S¡p¶XmWv.HcmfpsS BXvam
hv C¶ Øe¯v sh¨v ]nSn¡Wsa¶v AÃmlp Xo
cpam\n¨v Ignªm Ah³ B Øe¯v F¯p
Ibpw AhnsS sh¨v Ahsâ BXvamhns\ ]nSnIq
SpIbpw sN¿p¶XmWv. ]t£ AXv AÃmlphn\v
am{Xsa AdnbpIbpÅq. AXmWv AÃmlp ]dbp
¶Xv:

‫ ا�ََّ ﻋِﻨْﺪَهُ ﻋِﻠْﻢُ الﺴَّﺎﻋ ﺔِ وَ�ُ�َ ّلُ اﻟْﻐَﻴ‬
ْ َ َ
َ َْ

‫َﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻲﻓ اﻷرﺣ ِﺎم َوﻣﺎ ﺗـﺪ ِري‬
َ‫ْﺚَ و‬
ِ
َ
)
ِ
ِّ‫ﺪْرِي �َﻔْﺲٌ ﺑِـﺄَي‬
َ
َّ�‫أَرْضٍ �َﻤُـﻮتُ إِنَّ ا‬
‫ﺎ ﺗ‬
َ
ٌ ‫َ ﻋﻠ‬
‫ِـﻴﻢ‬
َ َ‫ْﺲٌ ﻣَﺎذا ﺗَ�ْﺴِﺐُ ﻏَﺪًا وَﻣ‬
ٌ ‫َﺧﺒ‬
(٣٤ :‫�( )ﻟﻘﻤﺎن‬
ِ

(XoÀ¨bmbpw AÃmlphnsâ ]¡emWv A´yka

bs¯¸änbpÅ Adnhv. Ah³ ags]¿n¡p¶p. K
À`mib¯nepÅXv Ah³ AdnbpIbpw sN¿p¶p.
\msf Xm³F´mWv {]hÀ¯n¡pI F¶v Hcmfpw
AdnbpIbnÃ. Xm³ GXv \m«n sh¨mWv acn¡p
I F¶pw Hcmfpw AdnbpIbnÃ. XoÀ¨bmbpw A
Ãmlp kÀÆPvR\pw kq£vaPvRm\nbpamIp¶p)
(epJvam³: 34).

acWs¯ HmÀ¡pI.
Hmtcm a\pjycnte¡pw £Wn¡s¸SmsX I
S¶v hcp¶ acWs¯ kw_Ôn¨v Ft¸mgpw HmÀ
¯v sIm­ncnt¡­Xp­v. acWs¯ HmÀ¡p¶Xn
eqsS Xm³ Xsâ PohnX¯n \·bmWv sNt¿

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

26

­sX¶ t_m[ap­m¡p¶p. acWsa¶Xv FÃm
BkzmZ\§sfbpw apdn¨v Ifbp¶ H¶mIp¶p.
AXmWv {]hmNI³() \s½ t_m[ys¸Sp¯p¶
Xv.

�َ‫َ َ ّﻢَ أ‬
‫َﻲﺑِ ﻫُ َ�ْﺮَة َ ﺎلَ ﻗ ﺎلَ ر‬
َ ْ
َ
‫ْﺮﺜُوا ذِﻛ َﺮ ﻫـﺎذ ِِم‬
‫ﻠ‬
‫ﻴْﻪِ وَﺳ‬
‫َﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
َ ‫ﺮ َ ﻗ‬
ِ
َ ْ َ ْ ْ َ َّ
(‫ات �ﻌ ِ� الﻤﻮت ( )ﺮﺘﻣﺬي واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ واﻟنﺴﺎﻲﺋ‬
ِ َّ�

A_qlpdbvd()hn \n¶v {]hmNI³() ]dbp
Ibp­mbn: (BkzmZ\§sf apdn¨pIfbp¶Xns\
kw_Ôn¨pÅ HmÀasb A[nIcn¸n¡pI, AXm
bXv acWs¯) (XnÀanZn, C_v\pamP, \kmC)

XncsªSp¡phm³ Ahkcw:
AÃmlphnsâ CãZmk·mcmbn temIt¯
¡v ]dªb¡s¸Sp¶ {]hmNI·mÀ¡v acWs¯
bpw, PohnXs¯bpw XncsªSp¡phm\pÅ kzm
X{´yw \ÂInbncn¡p¶p. CXv AÃmlp {]hmNI
³amÀ¡v am{Xw \ÂInb al¯mb A\p{Klam
Ip¶p.AXn\v At\Iw sXfnhpIÄ \ap¡v ImWm
\mhpw. Hcp lZokv {i²n¡pI:

َ َ‫َ َ َن‬
َ ْ ْ َ ُ‫ﻧَّﻪ‬
َ
َ َ
‫ـﻢ �ُﻘـﺒﺾ‬
‫ﻴْﻪِ وَﺳﻠّﻢَ �َﻘُﻮلُ إِ ل‬
‫َ�ِﺸَﺔ ﻗَﺎﻟﺖْ ﺎﻛ رﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
‫َ ﺪَهُ ﻣ‬
َ َّ
َ
ُ‫ﻀـه‬
‫ِﻦَ اﺠﻟَْﻨّﺔِ �ُﻢَّ �َُﻴَّﺎ أَوْ �َُـ�ََّ ﻓ َ ﻠَﻤَّـﺎ اﺷْـﺘَﻰﻜَ ﺣ‬
َ َ َ‫ وَ ﺮ‬
‫ ﺣَﻰ ﺘ ﻳﺮَى ﻣَﻘْﻌ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

27

‫أْﺳُﻪ‬
‫َ ﻓَﺨ‬
ِ‫َ ﻏُﻲﺸ‬
َ
َ‫ ﺑَﺮﺼـهُ َ�ْـﻮ‬
ُ َ َ ‫ ﻋَﻠﻴْﻪِ ﻓَﻠَﻤَّﺎ أَﻓَـﺎقَ ﺷَـﺨَﺺ‬
َ َ‫ﻘَﺒْﺾُ وَرَ ُ ﻰﻠﻋَ ِﺬِ ﺎﻋَﺔ‬
ََْ
(‫ِﻴﻖ اﻷﻋ ( ) ﺑﺎري‬
ِ �َّ‫ اﺒﻟَْﻴْﺖِ �ُﻢَّ ﻗَﺎلَ الﻠَّﻬُﻢَّ ﻲﻓِ الﺮ‬

Bbni() ]dbp¶p: {]hmNI³() ]dbmdp­m
bncp¶p:(kzÀK¯n Xsâ Øm\w ImWn¨v sIm
Sp¡msX Hcp {]hmNIs\bpw AÃmlp Xncn¨v hn
fn¨n«nÃ, ]n¶oSv AhÀ¡v ({]hmNI·mÀ¡v) Xnc
sªSp¡phm\pÅ kzmX{´yw \ÂIp¶p. {]hmN
I³() tcmKnbmhpIbpw,acWw Bk¶ambn B
bnim()bpsS aSn¯«n Xe Nmbv¨ kµÀ`¯n
 Xncpta\n¡v t_m[£bap­mbn. t_m[w sX
fnªt¸mÄ taÂIqcbnte¡v I®pIÄ ]pd¯v
XÅnb cq]¯n t\m¡nsIm­v ]dbpIbp­m
bn: (AÃmlpsh, D¶Xcmb Iq«pImcpsSbSpt¯
¡v) (_pJmcn).
aqkm\_nbpsS PohnX¯n BXvamhns\
]nSn¡phm³ h¶ ae¡pambn kw`hn¨ Imcy§
fn \n¶pw \ap¡v a\knem¡phm³ Ignbp¶Xv
{]hmNI·mcpsS acW kabw XncsªSp¡phm
³ AhÀ¡v Ahkcw \ÂInbncn¡p¶psh¶mWv.

acWs¯ B{Kln¡mXncn¡pI:
Hmtcm a\pjytcmSpw Ckvemw ]dbp¶Xv \n
§Ä Hcn¡epw acWs¯ B{Kln¡cpXv F¶m

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

28

Wv. AÃmlphn \n¶pÅ hà ]co£Whpw A
`napJoIcnt¡­n hcnIbmsW¦n AXn £a
bhew_n¡pIbmWv Hmtcm kXyhnizmknIfpw
sNt¿­Xv. AXÃmsX h¶v t]mb kw`h§fnÂ
tJZn¡pIbpw, \ncmis¸SpIbpw sNbvXv sIm­v
AÃmlp \ÂInb al¯mb PohnXs¯ Hcn¡
epw \in¸n¡phm³ ]mSnÃ. acn¨v In«nbncps¶¦n
 F¶v B{Kln¡phmt\m, AXn\vth­n {]mÀ
°n¡phmt\m ]mSnÃ. bmsXmcp {]Xo£bpanÃm
¯ amcI tcmK¯m ]co£n¡s¸«hÀ t]mepw
acWs¯ B{Kln¡phm³ ]mSnÃ. adn¨v acWam
Wv F\n¡v D¯asa¦n Fs¶ acn¸n¡pIbpw,
AXÃ, PohnXamWv F\n¡v D¯asa¦n Fs¶
Pohn¸n¡pIbpw sNt¿Wta F¶mWv ]dtb­
Xv. {]hmNI³() ]dbp¶p:

‫ﻠَﻴ‬
َ َّ‫ﺳَـﻠ‬
ُ�ُ‫ّ َ َ ﺪ‬
َّ�َ‫�ْ َ ةَ �َﻦْ رَﺳُﻮلِ ا�َِّ ﺻ‬
‫ُﻢ‬
‫ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ ﻻ َﺘَﻤَـ�َ أﺣـ‬
‫ﻋﻦ َﻲﺑ ﺮ‬
َ َ َْ
ُ‫ﻧَّﻪُ َ َ َ َ َ ﺪُ�ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ﻠُ ﻪ‬
‫الﻤ ْﻮت َوﻻ َﺪْعُ ﺑِﻪِ ﻣِﻦْ �َﺒْﻞِ أَنْ ﻳَﺄْ�ِﻴَﻪُ إِ إِذا ﻣﺎت أﺣـ ﻢ ا�ﻘﻄـﻊ �ﻤ ـ‬
ْ ْ ُ‫�ِﻧَّﻪُ َ َ �ﺪ‬
ً ْ ‫ﻤُﺆﻣ َِﻦ ُ� ْﻤ ُﺮهُ إَّ َﺧ‬
(‫�ا ( )مﺴﻠﻢ‬
‫َ ﻻ ﻳ ِﺰ ال‬
ِ

A_qlpdbvd()hn \n¶v \nthZ\w: {]hmNI
³()bn \n¶v: \n§fn Bcpw Xs¶ acWw h
s¶¯p¶Xn\v ap¼v acWs¯ B{Kln¡cpXv. \n
§fn \n¶v Bsc¦nepw acWs¸SpIbmsW¦nÂ
Ahsâ IÀ½§sfÃmw apdnªv t]mIp¶p, Hcp

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

29

kXyhnizmkn¡v Ahsâ BbpÊv \·bÃmsX h
À²n¸n¡pIbnÃ) (_pJmcn)

‫ﻠَﻴ‬
َ َ َّ‫ﺳَـﻠ‬
َ ‫َﻨْـﻪ‬
ِ‫ﺲ‬
َ
َ
‫ﺑْﻦِ ﻣَﺎلِـﻚٍ رﻲﺿِ ا�َّ � ﻗـﺎلَ اﻨﻟَّـﻲﺒُِّ ﺻ َ ـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ ﻢ ﻻ‬
َ َّ‫َ َ ﺑُﺪ‬
َ
َّ‫ﺎﻋﻼً ﻠْﻴَﻘُـﻞِ الﻠَّﻬُـﻢ‬
ٍُ‫َﻨَّ�َّ أَﺣَﺪُ�ُﻢُ الْﻤَﻮْتَ ﻣِﻦْ ﺮﺿ‬
ِ ‫ّ أَﺻَﺎﺑَﻪُ ﻓَﺈِنْ ﺎﻛن َ ﻓ‬
ِ
ً ْ ‫ﻧَﺖِ اﺤﻟﻴَﺎةُ َﺧ‬
َْ
(‫ﻧَﺖِ الْﻮَﻓَﺎةُ ﺧَ�ًْا ﻲﻟ ( )ﺑﺎري‬
َ‫�ِ وَﺗَﻮَﻓَّ� إِذَا ﺎﻛ‬
َ‫ﺣْﻴِ�ِ ﻣَﺎ ﺎﻛ‬
ِ

A\kv_v\p amenIv()hn \n¶v {]hmNI³()
]dªp:(\n§fmcpw \n§sf _m[n¨ D]{Zhw Im
cWw acWs¯ B{Kln¡cpXv, A§ns\ \n§Ä
¡v sNt¿­n hcnIbmsW¦n \n§Ä C§
s\ ]dbpI: (AÃmlpsh, F\n¡v PohnXamWv D
¯asa¦n Fs¶ Pohn¸nt¡Wta, AXÃ, F\n
¡v acWamsW¦n Fs¶ acn¸nt¡Wta) (_p
Jmcn).

acW¯n\v kln¡m³ Ignbm¯ thZ\bp­v:
AÃmlp Hmtcm a\pjy\pw acWw \nÝbn
¨n«p­v. A§ns\ acWthfbn Hmtcm a\pjy
\pw AXnsâ thZ\ A\p`hn¡pIbpw sN¿p¶
XmWv. AXn \n¶v BÀ¡pw c£s¸Sphm³ km
[yaÃ. AXv kln¡phm³ Ignbp¶Xne[nIambn
cn¡p¶XmWv. AXnte¡mWv IzpÀB³ kqN\ \
ÂIp¶Xv.

‫َ تْ ﺳَﻜْﺮ‬
ُ‫َ ﻴﺪ‬
(١٩ :‫ةُ الْﻤَﻮْتِ ﺑﺎﺤﻟَْﻖِّ ذَلِﻚَ ﻣَﺎ ﻛُﻨْﺖَ ﻣِﻨْﻪُ ﺤﺗِ ( )ق‬
َ
‫)َﺎء‬
ِ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

30

(acWsh{]mfw bmYmÀXvYyhpw sIm­v hcp¶Xm

Wv. Fs´m¶n \n¶v \o Hgnªv amdnsIm­ncn
¡p¶pthm AXs{X CXv) (Jm^v:19).
Cu temIw I­ Gähpw \Ã a\pjy\mb
apl½Zv() hsc acW thfbn acW thZ\ A
\p`hn¨n«ps­¶v \s½ Bbnim()]Tn¸n¡p¶p.
Xmsg hcp¶ lZokv {i²n¡pI:

َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠ‬
َ ‫رَﻲﺿِ ا�َّ �َﻨْﻬَﺎ ﻛَﻧ‬
َّ�َ‫َ ِّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ‬
�‫ﺎ َﺖْ �ﻘُﻮلُ إِنَّ رَﺳُﻮلَ ا‬
َ‫ِﺸَﺔ‬
ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ُّ‫نَ �َ�َْ ﻳَﺪَﻳْﻪ رَ�ْﻮَةٌ أَوْ ﻋُﻠْﺒَﺔٌ �ِﻴﻬَﺎ ﻣَﺎءٌ �َﺸُﻚ‬
‫�ﻤـﺮ ﻓﺠﻌـﻞ ﻳـْﺧِﻞُ ﻳَﺪَﻳْـﻪِ ِ ﻲﻓ‬
ِ
َ
َ
ّ
َ
ُ ُ‫ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َﻪُ َﻘ‬
َ ‫َ إِﻪﻟ إَ ُّ إِنَّ لِﻠْﻤَﻮْتِ ﺳَﻜ َﺮَاتٍ �ُﻢَّ ﻧَ َﺼ‬
َ
‫ـﺐ‬
‫الﻤﺎءِ �ﻴﻤﺴﺢ ﺑ ِ ِﻬﻤﺎ َوﺟﻬ َو� ﻮل‬
ِ
َ َ َ َ
ُ‫َ َ َ ْ َﺪ‬
َّ‫َ ﺣَﻰﺘ‬
(‫ﻗُﺒِﺾ َوﻣﺎﻟﺖ ﻳ هُ( )ﺑﺎري‬
َ‫ِﻴﻖ اﻷ‬
ِ �َّ‫ﺪهُ ﻓَﺠﻌﻞ �َﻘُﻮلُ ﻲﻓِ الﺮ‬

Bbnim() ]dbp¶p: {]hmNI³()bpsS ASp
¯v Hcp tXmÂ]m{X (Asæn Hcp sNdnb ]m
{Xw Dadn\v kwibap­mbn)¯n AÂ]w shÅ
ap­mbncp¶p. AXnte¡v ssI {]thin¸n¨v AXv
sIm­v apJw XShnbncp¶p.F¶n«v ‘AÃmlphÃm
sX Bcm[\¡Àl\mbn aämcpansöpw, XnÀ¨
bmbpw acW¯n\v kln¡phm³ Ignbm¯ thZ
\bps­¶v’ ]dbpIbpw sNbvXncp¶p. XpSÀ¶v X
sâ ssI BImit¯¡v DbÀ¯n ‘AÃmlpsh D
¶Xcmb Iq«pImcpsS ASpt¯¡v’ F¶v ]dbpI

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

31

bpw sNbvXp. A§ns\ {]hmNI³() acn¡pI
bpw, ssI Xms\ XmgpIbpw sNbvXp) (_pJmcn)

apkvenambn acn¡phm³ {]mÀ°n¡pI:
apkvenambn Pohn¡pIbpw,AXn\vth­n ]
WnsbSp¡pIbpw sN¿p¶hÀ apkvenambn Xs¶
acn¡phm\mbn AÃmlphnt\mSv {]mÀ°nt¡­
Xp­v. \n§Ä apkvenambn«ÃmsX acn¡cpsX¶v
AÃmlp \s½ IzpÀB\neqsS DWÀ¯p¶p­v.

َ ّ ‫ﻖ‬
‫ﺎ اﺬﻟ‬
َ ُ ْ ْ ُ‫َ َ َﻤُـﻮ�ُﻦَّ ّ َ ْ ﺘ‬
(‫إ َِ َوأ�ـ ﻢ مُﺴـﻠِﻤﻮن‬
‫)ُّﻬَ َِّﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا ا�َّﻘُﻮا ا�ََّ ﺣََ �ُﻘﺎﺗ ِـ ِﻪ وﻻ‬
(١٠٢:‫)آل ﻋﻤﺮان‬

(kXyhnizmknItf, \n§Ä AÃmlpsh kq£n

t¡­ apd{]Imcw kq£n¡pI. \n§Ä apkvenw
Ifmbns¡m­ÃmsX acn¡m\nSbmIcpXv.) (Bep
Cwdm³: 102).
AÃmlphnsâ D¶X·mcmb {]hmNI·mÀ
t]mepw apkvenambn X§sf acn¸nt¡Wtasb¶v
{]mÀ°n¡p¶Xmbn JpÀB³ \s½ ]Tn¸n¡p¶p.
]m] kpc£nXcmb, AÃmlphnsâ {]hmNIcmb
D¯acmb ssZhnI ZqX·mÀ hsc C§s\ {]mÀ
°n¨ncps¶¦n \mw F{Xam{Xw A§ns\ {]mÀ
°nt¡­Xp­v.AÃmlp ]dbp¶Xv \mw ImWpI:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

32

َْ ْ
َ ْ َّ‫ﻋ ﻠ‬
َْ َْ ّ
َ َّ‫َ ﺎدِﻳﺚِ ﻓَـﺎﻃِﺮَ الﺴ‬
َ
‫ات‬
َ‫�ﻞ اﻷ‬
)
ِ ‫ـﻤﻮ‬
ِ ِ‫َبِ ﻗﺪ آﺗيَ�ِ ﻣِﻦ الْﻤُﻠْﻚِ وََ ﻤﺘ ِ� ﻣِﻦ ﺗﺄو‬
َ َ
‫َ َاﻵْﺧِـﺮَةِ ﺗَـﻮَﻓَّ�ِ مُﺴْـﻠِﻤًﺎ و‬
َ(�ِ ‫َأَﺤﻟِْﻘْـ�ِ ﺑِﺎلﺼَّـﺎﺤﻟ‬
‫واﻷْﺖَ وَ�ِِّ ﻲﻓِ اﺪﻟُّ�ْﻴﺎ و‬
ِ
( ١٠١ :‫)ﻳﻮﺳﻒ‬

((bqkp^v {]mÀXvYn¨p:) Fsâ c£nXmth, \o F
\n¡v `cWm[nImc¯n \n¶v (Hcwiw) \ÂIpI

bpw, kz]v\hmÀ¯IfpsS hymJym\¯n \n¶pw
(NneXv) \o F\n¡v ]Tn¸n¨p XcnIbpw sNbvXncn
¡p¶p. BImi§fpsSbpw `qanbpsSbpw {kjvSm
th, \o Cl¯nepw ]c¯nepw Fsâ c£m[nIm
cnbmIp¶p. \o Fs¶ apkvenambn acn¸n¡pIbpw
kÖ\§fpsS Iq«¯n tNÀ¡pIbpw sNt¿
Wta) (bqkp^v:101).
{]hmNI·mÀ X§fpsS {]hmNI·mcmb k
´m\§tfmSv Ahkm\ambn hkzn¿¯v sN¿p
¶Xmbn JpÀB³ \s½ t_m[ys¸Sp¯p¶Xv \mw
{i²n¡pI:

َ َ َ ّ
َ
‫ﺎ‬
َ
‫) ﺑِﻬَ إِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢُ ﺑَنِﻴﻪِ وَ�َﻌْﻘُﻮبُ ﻳَﺎﺑَ�ِّ إِنَّ ا�ََّ اﺻْـﻄَﻰﻔ ﻟَ�ُـﻢ اﺪﻟِﻳـﻦ ﻓـﻼ‬
َ ُ ْ ُ‫ّ َ ْ ﺘ‬
(١٣٢:‫َﻤُﻮ�ُﻦَّ إ َِ َوأ� ﻢ مُﺴﻠِﻤﻮن( )ﺒﻟﻘﺮة‬

(C{_mloapw bAvJq_pw AhcpsS k´XnItfm
Sv CXv (IogvhW¡w) D]tZin¡pI IqSn sNbvXp.

Fsâ a¡tf, AÃmlp \n§Ä¡v Cu aXs¯ hn
injvSambn sXcsªSp¯ncn¡p¶p. AXn\mÂ
AÃmlphn¶v Iogvs]Sp¶hcmbn (apkvenwIfmbn)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

33

s¡m­ÃmsX \n§Ä acn¡m\nSbmIcpXv. (C§
s\bmWv AhÀ Hmtcmcp¯cpw D]tZin¨Xv) (A
Â_Jd:132)

\Ã ]cyhkm\w:
a\pjy³ sN¿p¶ IÀ½§fpsS kzoImcy
Xbpw {]Xn^ew e`n¡p¶Xpw IÀ½§fpsS ]cy
hkm\s¯ B{ibn¨ncn¡p¶p. HcmÄ Xsâ B
bpÊv apgph\pw sX½mSnbmbn Pohn¡pIbpw, Po
hnX¯nsâ Ahkm\ \mfpIfn Xsâ krãmhn
s\ Xncn¨dnbpIbpw, Ah\n hnizkn¡pIbpw,
CkvemanI \nba§Ä A\pkcn¨v Pohn¡pIbpw,
AXn acWs¸SpIbpw sNbvXm Ah\v e`n¨
Xv \Ã ]cyhkm\amWv. AÃmlp Ahs\ kzÀK
¯n {]thin¡pIbpw sN¿p¶XmWv F¶v \ap
¡v {]amW§Ä¡\pkcn¨v a\knem¡phm³ km
[n¡p¶p.F¶m asämcmÄ Xsâ BbpÊnsâ `q
cn`mKhpw kÂIÀ½§Ä sN¿pIbpw AÃmlphn
s\ Bcm[n¡pIbpw sN¿p¶p.A§ns\ Xsâ Po
hnX¯nsâ Ahkm\¯n X\n¡v A`napJoIcn
t¡­n h¶ Hcp {]bmk¯n £an¡phm³ I
gnbmsX Ckvemw ]Tn¸n¡m¯ cq]¯nepÅ inÀ
¡v IeÀ¶ Imcyw sNbvXm Ah³ imizX \c
I¯nembncn¡p¶XmWv. Ah\Xn \n¶v tamN
\anÃ. Ah³ ap³]v sNbvX IÀ½§Äs¡m¶pw

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

34

Xs¶ {]Xn^ew e`n¡pIbpanÃ. AXpsIm­v X
s¶ \½Ä AÃmlphnt\mSv Ah³ \ap¡v \ÂIn
b al¯mb A\p{Klamb lnZmb¯nÂXs¶ D
d¸n¨v \ndp¯phm\mbn {]mÀ°n¡Ww. AÃmlp
hnsâ dkq Ft¸mgpw Cu {]mÀ°\ {]mÀ°n¨n
cp¶Xmbn \ap¡v ImWmhp¶XmWv.

َ
َ ِّ ‫َ ّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ﻳُ�ْﺮﺜُِ أَنْ �َﻘُـﻮلَ ﻳَـﺎ ﻣُﻘَﻠ‬
‫ـﺐ‬
)
‫ٍ ﻗَﺎل‬
�َ‫ ﺎﻛَنَ اﻨﻟَّﻲﺒُِّ ﺻ‬
َ‫ُﻠْﻨ‬
‫ دِﻳﻨِﻚَ ﻗَﺎل‬
ْ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
‫ﺟﺌـﺖ‬
ََ‫ُﻮبِ �َﺒِّﺖْ ﻗَﻠﻲﺒِ ﻰﻠﻋ‬
ِ ‫َ �َﻘ ﺎ ﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ ا�َّ آﻣَﻨَّﺎ ﺑِﻚ و� ِﻤـﺎ‬
َ
َّ�‫َﻴْﻨَ ﻗَﺎل ﺎل َﻢْ إِنَّ اﻟْﻘُﻠُﻮبَ �َ�َْ أُﺻْﺒُﻌَ�ِْ ﻣِﻦْ أَﺻَﺎﺑِﻊِ ا‬
‫ِ �َﻬَﻞْ ﺨﺗََﺎفُ ﻋَﻠ ﺎ َ �َﻘ َ �َﻌ‬
ِ
َ ُ‫َ َ ّ �ُﻘَﻠ ّﺒ‬
(‫َّ وَﺟﻞ ِ ﻬﺎ ( )ﺣﺪ واﻟﺮﺘﻣﺬي‬

A\kv()hn \n¶v {]hmNI³() C§s\ A
[nIambn {]mÀ°n¡mdp­mbncp¶p. lrZb§sf
amänadn¡p¶hs\ \nsâ aX¯n Fsâ lrZb
s¯ \o Dd¸n¨v \ndpt¯Wta, At¸mÄ R§Ä
tNmZn¨p: {]hmNIsc, Xm¦fnepw, Xm¦Ä sIm­p
h¶Xnepw R§Ä hnizkn¨ncns¡ R§fn C
Xv `bs¸SpItbm? At¸mÄ Xncpta\n ]dbpIbp
­mbn, AtX, XoÀ¨bmbpw lrZb§Ä D¶X\pw
{]Xm]hm\pamb AÃmlphnsâ hncepIfnse c
­v hncepIÄ¡nSbnemIp¶p, Ah³ (Dt±in¡p
¶Xv t]mse) AXns\ amänadn¡p¶p) (AlvaZv, Xn
ÀanZn)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

35

AÃmlp Dt±in¡p¶Xv t]msebmbncn¡pw
\½psSsbÃmhcpsSbpw ]cyhmkm\w.Hcp lZokn
eqsS Xncpta\n() ]dp¶p:

َ َ َ
ُ‫َ َ ْ َ ﻞ‬
َّ�‫ا‬
‫ّﻢَ ﻗﺎل إِنَّ الﺮَّﺟُـﻞَ ﻴﻟﻌﻤـ‬
‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ‬
َّ�َ‫ِ ﻫُﺮَ�ْﺮَةَ أ َنَّ رَﺳُﻮلَ ا�َِّ ﺻ‬
ْ
َ َ
َّ‫�ِن‬
َ‫ﻫْﻞ اﺠﻟَﻨَّﺔِ �ُـﻢَّ �ُْـﺘَﻢُ ﻪﻟَُ �َﻤَﻠُـﻪُ ﺑِﻌَﻤَـﻞِ أَﻫْـﻞِ اﻨﻟَّـﺎرِ و‬
‫ اﻟﻄَّﻮِ�ﻞَ ﺑِﻌَﻤﻞِ أ‬
ِ
َ
ْ َ َ َ ُ‫َ ُ َ َﻠُﻪ‬
َ ّ
‫ـﻞ‬
‫ﻫ‬
ِ ‫ـﻞ أ‬
ِ ‫َّﺟُﻞَ ﻴﻟَﻌْﻤَﻞُ الﺰَاﻟﻄّﻮِ�ﻞَ ﺑِﻌَﻤَﻞِ أَﻫْﻞِ اﻨﻟَّﺎرِ �ُﻢَّ �ُْﺘَﻢُ ﻪﻟ �ﻤ ﺑِﻌﻤ‬
(‫ﻟَْﻨَّﺔ( )مﺴﻠﻢ‬
ِ

A_qlpssdd()hn \n¶v {]hmNI³() ]d
bp¶p: XoÀ¨bmbpw HcmÄ hfsc Imew kzÀK
¯ntes¡¯n¡p¶ IÀ½§Ä sN¿p¶p, ]n¶oSv
\cI¯ntes¡¯n¡p¶ IÀ½§Ä sIm­v A
t±l¯nsâ IÀ½§Ä¡v ]cyhkm\anSp¶p, a
sämcmÄ hfscImew \cI¯ntes¡¯n¡p¶ I
À½§Ä sN¿pIbpw Ahkm\w kzÀK¯nte¡v
{]thin¸n¡p¶ IÀ½t¯msS Ahsâ IÀ½§
Ä¡v Ahkm\w Ipdn¡pIbpw sN¿p¶p) (apkv
enw)

ْ َ َ َ َ ُ‫َ َ ْ َ ﻞ‬
‫ اﻨﻟَّﺎر‬
‫ﻫ‬
‫)َّﻲﺒُِّ ﺻَ� َ ّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ﻋِﻨْﺪَ ذَلِﻚَ إِنَّ اﻟْﻌَﺒْﺪَ ﻴﻟﻌﻤ �ﻤﻞ أ‬
ِ
َّ
َ
َ
‫ ﻣِﻦْ أَﻫْﻞِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ وَ�َﻌْﻤ‬
‫ﻞُ �َﻤَﻞَ أَﻫْﻞِ اﺠﻟَْﻨَّـﺔِ وَ�ِﻧّـﻪُ ﻣِـﻦْ أَﻫْـﻞِ اﻨﻟَّـﺎرِ وَ�ِ�َﻤـﺎ‬
َ َْ
(‫ِﻴﻢ ( )ﺑﺎري‬
ِ �‫ﻷَْ�ْﻤَﺎلُ ﺑِﺎﺨﻟﻮا‬

{]hmNI³() ]dbp¶p: (HcmÄ \cI¯nsâ IÀ
½§Ä sN¿p¶p, Ah³ kzÀKhmknbmIp¶p, H

‫‪36‬‬

‫‪]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw‬‬

‫‪cmÄ kzÀKhmknIfpsS IÀ½§Ä sN¿p¶p, F‬‬
‫‪¶m Ah³ \cIhmknbmIp¶p, XoÀ¨bmbpw‬‬
‫‪{]hÀ¯\§Ä kzoImcyamhpI IÀ½§fpsS A‬‬
‫)‪hkm\¯n\\pkcn¨mIp¶p) (_pJmcn‬‬

‫َ‬
‫ﻫُـﻮَ الﺼَّ ُ‬
‫َ‬
‫ﺒْﺪِ‬
‫َ‬
‫ـﺎدِق‬
‫ﻴْـﻪِ وَﺳـﻠَّﻢَ وَ‬
‫ا�َِّ ﻗَﺎلَ ﺣﺪَّ�َﻨَﺎ رَﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
‫َْ ْ ُ‬
‫نَّ َ َ َ �ُ ْ ُ ْ َﻊُ َ ُﻪُ ﻲﻓِ �َﻄْﻦِ أُﻣِّﻪ أَرْ�َﻌ‬
‫َ�ُ ُ‬
‫ِ ِ�َ ﻳَﻮْﻣًﺎ �ُﻢَّ ﻳ ﻮن‬
‫الﻤﺼﺪُوق ‪ ِ } :‬أﺣﺪ ﻢ �ﻤ ﺧ‬
‫َ لِﻚ‬
‫ـﻢَّ ُ ْ َ ﻞُ‬
‫ذَلِﻚ َ‬
‫َ ﻋﻠَﻘَﺔً ﻣِﺜْﻞَ ذ َ �ُﻢَّ ﻳَ�ُﻮنُ ﻲﻓِ ذَلِﻚَ مُﻀْـﻐَﺔً ﻣِﺜْـﻞَ ذَلِـﻚَ �ُ ﻳﺮﺳـ‬
‫َ ﻨْﻔُﺦُ‬
‫َْ‬
‫ﺆ‬
‫َ َ‬
‫ْ َ َ‬
‫َ َ‬
‫َ‬
‫ﺐ ِرزﻗ ِ ِﻪ َوأﺟﻠِ ِﻪ َو�ﻤﻠِـ ِﻪ‬
‫ْﻤَﻠﻚُ �َﻴ �ِﻴﻪِ الﺮُّوحَ وَ�ُْمَﺮُ ﺑِﺄَرْ�َﻊِ ﻠﻛِﻤﺎتٍ ﺑِ�ﺘ ِ‬
‫َ َ �ُْهُ إِنَّ أَﺣَﺪ‬
‫َاﺬﻟَّ‬
‫ﻲﻘٌِ‬
‫َـﻞِ أَﻫْـﻞِ اﺠﻟَْﻨَّ‬
‫َ�ُﻢْ ﻴﻟََﻌْﻤَـﻞُ ﺑِﻌَﻤ‬
‫ّ‬
‫ـ ِﺔ‬
‫ أَوْ ﺳَﻌِﻴﺪٌ ﻓَﻮ ِي ﻻ َ �‬
‫ﻰﺘَّ َ َ�ُ ُ َ ْ َﻪُ َ َ ْ َ َ ّ َ ٌ َ َ ْ ﻖُ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ ْ َ ﻞُ َ َ‬
‫ـﻞ‬
‫ﻣﺎ ﻳ ﻮن ﺑيﻨ و�يﻨﻬﺎ إ َِ ذِراع ﻓيﺴﺒِ ﻋﻠﻴ ِﻪ اﻟﻜِﺘـﺎب �ﻴﻌﻤـ ﺑِﻌﻤ ِ‬
‫َ َ ْ ُﻠُ َ َ أَﺣَﺪَ�ُﻢْ ﻴﻟََﻌْﻤ َﻞُ ﺑِﻌَﻤَﻞِ أَﻫْﻞِ اﻨﻟَّﺎرِ ﺣَﻰﺘَّ َ َ�ُ ُ‬
‫ﻣـﺎ ﻳ ـﻮن‬
‫ﻫْﻞِ اﻨﻟَّﺎرِ �ﻴﺪﺧ ﻬﺎ و‬
‫َ‬
‫ّ‬
‫َ‬
‫َـﻞِ أَﻫْـﻞِ اﺠﻟَْﻨَّ‬
‫َ‬
‫َ ْ َﻪُ َ ْ َ َ‬
‫ﺑيﻨ َو�يﻨﻬـﺎ إ َِ رَاعٌ ﻓَيﺴْـﺒِﻖُ ﻋَﻠﻴْـﻪِ اﻟْﻜِﺘَـﺎبُ �َﻴﻌْﻤَـﻞُ ﺑِﻌَﻤ‬
‫ـ ِﺔ‬
‫َ َ ْ ُﻠُ َ‬
‫�ﻴﺪﺧ ﻬﺎ { ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري ‪/‬ﺘﺎب ﺑﺪء اﺨﻟﻠﻖ ‪ /‬ﺎب ذﻛﺮ اﻤﻟﻼﺋ�ﺔ ‪ / ...‬رﻗـﻢ‬
‫‪ / ٢٩٦٩‬ومﺴﻠﻢ ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺪر ‪ /‬ﺎب ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺧﻠﻖ اﻵدﻣﻴﺎﺜﻟﻠﺚ ‪/‬رﻗﻢ ‪ . ٤٧٨١‬‬

‫‪AÐpÃmlv C_v\pakvDuZv()hn \n¶v \nthZ‬‬
‫‪\w: At±lw ]dªp: kXykÔ\pw hnizØ\p‬‬
‫‪amb {]hmNI³() R§tfmSv Acpfn sNbvXncn‬‬
‫‪¡p¶p: (\n§fn Hmtcmcp¯cpsSbpw krãn \m‬‬
‫‪Â]Xv Znhkw Xsâ amXmhnsâ hbän tcXkvI‬‬
‫‪Wambn tiJcn¡s¸Sp¶p.]n¶oSv A{X Xs¶ Im‬‬
‫‪ew cà¡«bmbpw ]n¶oSv A{XXs¶ Imew amw‬‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

37

k¡«bmbpw! ]n¶oSv AXnte¡v Hcp ae¡v \n
tbmKn¡s¸Sp¶p.AXv, AXn PohssNX\yw Du
Xp¶p. AXv \mev Imcy§Ä¡v IÂ]n¡s¸SpI
bpw sN¿p¶p. `£Ww, PohnXmh[n, {]hÀ¯\w,
`mKyhmt\m \nÀ`mKyhmt\m XpS§nbh tcJs¸
Sp¯emWXv. AÃmlphmWv kXyw! Ah\ÃmsX
Hcp CemlpanÃ.\n§fnsemcmÄ kzÀKmhIminbp
sS {]hÀ¯\w sN¿pw. A§ns\ Ah\pw kzÀK
¯n\panS¡v Hcpapgta AIeapÅpsh¶ AhØ
hcpw. At¸mÄ hn[n Ahs\ ap³IS¡pw. Ah³
\cImhIminbpsS IÀa§Ä A\pjvTn¡pw.A§n
s\ AXn {]thin¡pIbpw sN¿pw. \n§fnsem
cp¯³ \cImhIminbpsS {]hÀ¯\ coXn ]n´p
Scpw.A§ns\ Ah\pw \cI¯n\panS¡pÅ Zqcw
Hcp apgw hscbmIpw. At¸mÄ hn[n Ahs\ adn
IS¡pw. A§ns\ Ah³ kzÀKmhIminbpsS IÀ
a§Ä BNcn¡pw. AXphgn AXn {]thin¡p
Ibpw sN¿pw). (_pJmcn)

\ÃXv hnNmcn¨v acn¡pI:
XuloZpÄsImÅpIbpw AXn\\pkcn¨v Po
hnXw Nn«s¸Sp¯pIbpw sNbvXhÀ¡v Ft¸mgpw
kam[m\ambncn¡pw. ]m]§Ä sNbvXhÀ AÃm
lphnt\mSv ]ÝmXm]n¨v ]m]¯n \n¶v c£s¸
tS­Xp­v. Hcp apkvenw AÃmlphns\ kw_Ôn

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

38

¨v \ÃXv am{Xsa hnNmcn¡phm³ ]mSpÅq. {]hÀ
¯\§Äs¡m¸w Xs¶ AÃmlp Xs¶ Hcn¡
epw ssIshSnbnÃmsb¶ D¯a t_m[t¯msS
bmbncn¡Ww apkvenw Pohnt¡­Xv, {]tXyIn¨v
acW kab¯v. Hcp lZokv \mw ImWpI:

َ ‫�َﺒْﺪِ ا�َِّ اﻷَْﻧْﺼ‬
َ َ
ْ َ َ َّ�‫ـﻮلَ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا‬
َ
‫ﻋﻠﻴـ ِﻪ‬
ُ‫ﺎرِيِّ ﻗَﺎل ﺳﻤِﻌْﺖُ رَﺳ‬
‫ﺎﺑِﺮِ ﺑْﻦ‬
‫ﺟ‬
ِ
َ َ ْ َ َ ْ َ َّ‫ﺳَﻠ‬
َّ‫َ ﻘُ ُ �َﻤُﻮ�َﻦَّ َ َ ﺪُ�ُ ْ ّ َ ُ َ �ُ ْ اﻟﻈَّـﻦ‬
‫أﺣ ﻢ إ َِ وﻫﻮ ِﺴ‬
َ ‫َ َﻢ �ﺒﻞ مﻮﺗ ِ ِﻪ ﺑِﺜﻼَﺔِ �َﻳَّﺎمٍ � ﻮل‬
َّ‫َ ﺟَﻞ‬
(‫�َِّ ﻋَﺰّ وَ ( )مﺴﻠﻢ‬

Pm_ndp_v\p AÐpÃmlv AÂ A³kmcn()hnÂ
\n¶v: (dkqepÃmlv() acn¡p¶Xnsâ aq¶v Znh
kw ap¼v C§s\ ]dbp¶Xmbn Rm³ tI«p: D¶
X\pw {]Xm]hm\pamb AÃmlphns\ kw_Ôn
¨v \ÃXv hnNmcn¨v sIm­ÃmsX \n§fn \n¶v
Bcpw acn¡cpXv) (apkvenw)

َ َ
َّ�‫َ ْ ّ اﻨﻟَّﻲﺒَِّ ﺻَ�َّ ا‬
َ
ْ َْ
‫ت‬
ّ‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَـﻠَّﻢَ دﺧَـﻞ ﻰﻠﻋَ ﺷَـﺎب‬
‫�ﻦ‬
ِ ‫وَﻫُـﻮَ ﻲﻓ الﻤـﻮ‬
ِ
َ
ُ
‫ﻗَﺎل‬
َ َ
ُ ُ‫َ َ َ ﺳ‬
ُ‫َ ﻳَﺎ رَﺳ ﻮلَ ا�َّ َ َ ذُﻧ‬
َ‫ﺪُك‬
‫ﻮ� �ﻘـﺎل َر ـﻮل‬
ُ َّ�‫َ أَرْﺟُﻮ ا‬
َِ‫َﺎل ﻛﻴْﻒَ ﺠﺗ‬
ِ ‫ِ وأﺧﺎف‬
ّ
َ َ ْ َ َ َ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠ‬
َْ َ َ ْ
َّ�َ‫ِ ﺻ‬
َ‫ِ ﻗَﻠْﺐِ �َﺒْﺪٍ ﻲﻓ ﻣِﺜ ِﻞ ﻫﺬا الﻤ ْﻮﻃ ِِﻦ إ‬
‫ﺎن‬
ِ
ِ ‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ ﻻ �ﺘ ِﻤﻌ‬
ُ ََ
(‫�ْﻄَﺎهُ ا�َُّ ﻣَﺎ ﻳَﺮْﺟُﻮ وَآﻣَﻨَﻪُ مِﻤَّﺎ �ﺎف( )اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ‬

A\kv()hn \n¶v {]hmNI³() acWamk¶
amb bphmhn\Sp¯v {]thin¨v sIm­v At±l
t¯mSv tNmZn¡pIbp­mbn:(Xm¦Ä F§ns\bn
cn¡p¶p? At±lw ]dªp:{]hmNIsc, AÃmlp

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

39

hns\ I­vap«phm³ Rm\m{Kln¡p¶p,Fsâ ]m
]§sf kw_Ôn¨v Rm³ `bs¸Sp¶p. At¸mÄ
dkqepÃmlv() ]dbpIbp­mbn: C§s\bpÅ
Ahkc¯n HcmfpsS lrZb¯n F´mtWm
B{Kln¡p¶Xv AXv AÃmlp Ah\v \ÂImXncn
¡nÃ, Ah³ `bs¸Sp¶Xn \n¶v Ah\v \nÀ`b
Xzw \ÂImXncn¡pIbpw sN¿nÃ) (C_v\p amP)

hnizmknbpsS acWw:
acWw c­v cq]¯nep­v. AÃmlphnsâ
\nba \nÀt±i§Ä A\pkcn¨v Pohn¡p¶hÀ¡v
kt´mjIcamb acWhpw, AÃmlphns\ [n¡cn
¡pIbpw, CkvemanI \nba§Ä ]men¡msX Xm
t´m¶nbmbn Pohn¡p¶hÀ¡v hfscb[nIw {]
bmkw \ndª acWhpambncn¡pw A`napJoIcn
t¡­n hcnI. AXv JpÀB\pw Xncpkp¶¯pw h
fsc hniZambn hnhcn¡p¶p­v.kXyhnizmknbp
sS acWs¯ kw_Ôn¨v JpÀB³ ]dbp¶Xv {i
²n¡pI:

ً
ُ‫َ� ّﺘُﻬَﺎ اﻨﻟَّﻔْﺲُ الْﻤُﻄْﻤَﺌِﻨَّﺔ‬
ُ ْ َ
�ِ ‫(ﻓـﺎدﺧ‬٢٨)‫(ِﻲﻌِ ِإﻰﻟَ رَ�ِّﻚِ رَاﺿِﻴَﺔً مَﺮْﺿِﻴَّﺔ‬٢٧)
َ)
َ
َ
(٣٠ :‫ّﻲﺘ( )اﻟﻔﺠﺮ‬
ِ ‫(ادْﺧُ�ِ ﺟَﻨ‬٢٩)‫ِﻓ ﻋِﺒﺎدِي‬

(tl; kam[m\aSª BXvamth, \o \nsâ c£n

Xmhn¦te¡v Xr]vXns¸«psIm­pw, Xr]vXn e`n¨p
sIm­pw aS§ns¡mÅpI. F¶n«v Fsâ ASnbm

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

40

³amcpsS Iq«¯n {]thin¨p sImÅpI. Fsâ
kzÀK¯n {]thin¨p sImÅpI) (^PvÀ:27(30).
kam[m\¯nsâbpw kt´mj¯nsâbpw
hm¡pIÄ tIĸn¨v sIm­mbncn¡pw ae¡pIÄ
hnizmknIfpsS BXvamhns\ ]nSn¡pI. AXmWv
JpÀB³ ]dbp¶Xv:

ِ
َ َ َ َ ُ‫ُ ْ ْ َ َ �َﺔ ّ َ َ ﻘُ ل‬
َ َ
‫� � ﻮ ﻮن ﺳﻼ ﻋَﻠﻴْ�ُﻢ ادْﺧُﻠُﻮا اﺠﻟَْﻨَّﺔ ﺑِﻤﺎ‬
ِ‫)َّﻳﻦَ �َﺘَﻮَﻓَّﺎﻫﻢ الﻤﻼِ ُ ﻃَﻴِب‬
َ ُ‫ﻛُﻨﺘُ ْ َ ْ َ ﻠ‬
(٣٢:‫ﻢ �ﻌﻤ ﻮن( )ﻨﻟﺤﻞ‬

(AXmbXv, \Ãhcmbncns¡ ae¡pIÄ GsXmcp

Iq«cpsS PohnXw Ahkm\n¸n¡p¶pthm AhÀ
¡v. AhÀ (ae¡pIÄ) ]dbpw: \n§Ä¡v kam[m
\w. \n§Ä {]hÀ¯n¨v sIm­ncp¶Xnsâ ^eam
bn \n§Ä kzÀK¯n {]thin¨v sImÅpI) (\
lvÂ: 32).

ً َ ْ َ ُ َ َّ‫َِﻴَّﺘُ ُ َ َ َ ْ َ َﻪُ َ َ أَﻋ ﺪ‬
(٤٤:‫) ﻬ ْﻢ ﻳ ْﻮم ﻳﻠﻘ ْﻮﻧ ﺳﻼٌ وَ َ لﻬ ْﻢ أﺟ ًﺮا ﻛ ِﺮ�ﻤﺎ( )اﻷﺣﺰاب‬

(AhÀ Ahs\ I­pap«p¶ Znhkw AhÀ¡pÅ

A`nhmZyw kemw Bbncn¡pw. AhÀ¡h³ am\y
amb {]Xn^ew Hcp¡n sh¨n«p­v.)(Alvkm_v:44)

ِ
َ
َ ُ‫ُ ْ ْ َ �َﺔ ّ َ َ ﻘُ ل‬
َ
َّ�‫)ﺬلِﻚَ �َْﺰِي ا‬
‫ـ� � ﻮ ـﻮن‬
ِ
ِ‫(َّﻳﻦَ �َﺘَﻮَﻓَّﺎﻫﻢ الﻤﻶِ ُ ﻃَﻴِب‬٣١)�‫ُ الْﻤُﺘَّﻘ‬
َ َ َ
َ ُ‫َ َ ﻛُﻨﺘُ َ ْ َ ﻠ‬
(٣٢ :‫ْﻢ �ﻌﻤ ﻮن( )ﻨﻟﺤﻞ‬
‫ﺳﻼ ﻋَﻠﻴْ�ُﻢ ادْﺧُﻠُﻮا اﺠﻟَْﻨَّﺔ ﺑِﻤﺎ‬

"A{]ImcamWv kq£vaX ]men¡p¶hÀ¡v AÃm
lp {]Xn^ew \ÂIp¶Xv. AXmbXv, \Ãhcmbncn
s¡ ae¡pIÄ GsXmcp Iq«cpsS PohnXw Ah

‫‪41‬‬

‫‪]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw‬‬

‫] )‪km\n¸n¡p¶pthm AhÀ¡v.AhÀ (ae¡pIÄ‬‬
‫‪dbpw: \n§Ä¡v kam[m\w. \n§Ä {]hÀ¯n¨v‬‬
‫‪sIm­ncp¶Xnsâ ^eambn \n§Ä kzÀK¯nÂ‬‬
‫‪{]thin¨v sImÅpI' (\lvÂ; 31‬‬‫)‪,32‬‬
‫‪\_n() Xsâ XncphN\¯neqsS hfsc hn‬‬
‫‪iZambn kXyhnizmknbpsS BXvamhns\ ]nSn¡p‬‬
‫‪¶Xv hniZoIcn¡p¶p­v. AXv Camw AlvaZv Xsâ‬‬
‫‪apkv\Zn D²cn¨n«p­v. AXv \ap¡v {i²n¡mw:‬‬

‫َ ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ َ‬
‫َ َ‬
‫َ‬
‫ﺟﻨـﺎزةِ‬
‫) َاءِ ﺑﻦِ ﺎﻋَزِبٍ ﻗَﺎلَ ﺧَﺮﺟْﻨَﺎ ﻣﻊَ اﻨﻟَّﻲﺒِِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠﻴْﻪِ وَﺳﻠ ِ‬
‫ّﻢَ ﻲﻓ ِ‬
‫َ ﻧْﺼَﺎرِ ﻓ َ‬
‫ِ ﺻَـ�َّ‬
‫َ َ‬
‫ﻤ‬
‫َﺎ�ْﺘﻬَﻴْﻨَﺎ إِﻰﻟَ اﻟ‬
‫ٍ ﻣِﻦَ اﻷْ‬
‫ْﻘَﺮﺒِْ وَلََّﺎ ﻳُﻠْﺤَﺪْ ﻓَﺠﻠـﺲَ رَﺳُـﻮلُ ا�َّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫�َّ َ َ‬
‫َ ﻋُ ٌ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫�َـﺄَنَّ ﻰﻠﻋَ رُءُوﺳِـﻨَﺎ اﻟﻄَّ ْ َ‬
‫ـ� َو ِ� ﻳـ ِﺪه ِ ـﻮد‬
‫َﺳَﻠَّﻢَ وَﺟﻠَﺴْـﻨﺎ ﺣَـﻮْﻪﻟَُ و‬
‫ﻋﻠ‬
‫أْﺳَﻪ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َْ‬
‫َ‬
‫ﻜُﺖُ ﻲﻓِ‬
‫�‬
‫اﻷَْرضِ ﻓَﺮَ�َﻊَ ر ُ �َﻘَﺎل اﺳْﺘَﻌِﻴﺬُوا ﺑِﺎ�َِّ ﻣِﻦ ﻋَﺬابِ اﻟْﻘَﺮﺒِْ مَـﺮَّ� ِ‬
‫نَّ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ‬
‫َْ َ َ‬
‫ْ‬
‫اﺪﻟُّ� َﻴﺎ َو� ْ� َﺒـﺎل ﻣ َ‬
‫ِـﻦ‬
‫ﻦ‬
‫ ﻲﻓِ اﻧْﻘِﻄَﺎعٍ ﻣِ‬
‫َ‬
‫َن‬
‫ذ‬
‫إ‬
‫ِﻦ‬
‫ﻣ‬
‫ﻤُﺆ‬
‫ال‬
‫ﺪ‬
‫ﺒ‬
‫ﻌ‬
‫اﻟ‬
‫ﺎ �ُﻢَّ ﻗَﺎلَ إِ‬
‫أو ﺛﻼ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ ٍ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ َ‬
‫ِﺮَةِ ﻧَﺰ‬
‫ّ ْﺲُ‬
‫َلَ إِ ﻴ ْﻟ ِﻪ مﻼَﺔٌ ﻣِﻦَ الﺴَّﻤَﺎءِ �ِﻴﺾُ الْﻮُﺟُﻮهِ ﻛَﺄنّ وُﺟُـﻮﻫَﻬُﻢُ الﺸَـﻤ‬
‫اﻵ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ِ‬
‫ ﺣَﻰﺘَّ ْ ﺴُ‬
‫ﻪُ َﺪَّ‬
‫ﻢْ ﻛَﻔَﻦٌ ﻣِﻦْ أَ�ْﻔَﺎنِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ وَﺣَﻨُﻮطٌ ﻣِﻦْ ﺣَﻨُﻮطِ اﺠﻟَْﻨَّﺔ‬
‫�ﻠِ ﻮا ﻣِﻨ‬
‫ْ‬
‫َ َﻘُ ُ‬
‫ﺮﺼَِ �ُﻢَّ ﻳَﻲﺠ‬
‫ﻠَﻴ ﻪ الﺴَّ َﺣَﻰﺘَّ َ ْ َ ْ َ‬
‫�ﻠِﺲ ﻋِﻨـﺪ َرأ ِﺳـ ِﻪ �ﻴ ـﻮل‬
‫ءُ مَﻠَﻚُ الْﻤَﻮْتِ ﻋَ ِْ ﻼ‬
‫ِ‬
‫ّﺒَﺔُ اﺧْﺮُﻲﺟِ إِﻰﻟَ ﻣَﻐْﻔِﺮَةٍ ﻣِﻦَ ا�َّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ﻴﻞُ‬
‫ان ﻗﺎل �ﺘﺨﺮج � ِﺴ‬
‫َﺎ اﻨﻟَّﻔْﺲُ اﻟﻄَّﻴِ‬
‫ِ و ِرﺿﻮ ٍ‬
‫َ‬
‫َا أَﺧَﺬَﻫَﺎ لَﻢْ ﻳَـﺪَﻋُﻮﻫَﺎ ﻲﻓ ﻳـ ِﺪه ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َﻤَﺎ �َﺴِﻴﻞُ اﻟْﻘَﻄْﺮَةُ ﻣِﻦْ ﻲﻓ اِّﻘَﺎءِ �َﻴَﺄْﺧُﺬُﻫَﺎ ﻓَﺈِذ‬
‫لِـﻚَ اﻟْﻜ‬
‫َ‬
‫ّ ﻳَﺄْﺧُﺬُوﻫ‬
‫ْ َﻨُ‬
‫َ‬
‫َﺎ �َﻴﺠْﻌَﻠُﻮﻫَـﺎ ﻲﻓِ ذَ‬
‫ﻓﺔَ �َ�ٍْ ﺣَﻰﺘَ‬
‫ـﻮط‬
‫َﻔَـﻦِ وَ�ِ ذَلِـﻚَ اﺤﻟ ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ََ ْ‬
‫َ َ ََ ْ َ َ‬
‫َ� ْﺮُجُ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻛَﺄﻃْﻴَﺐِ �َﻔْﺤَﺔِ مِﺴْﻚٍ وُﺟِﺪَتْ ﻰﻠﻋ َوﺟ ِﻪ اﻷ ْر ِض ﻗﺎل �ﻴﺼﻌﺪُون‬

‫‪42‬‬

‫‪]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw‬‬

‫ََ ََ‬
‫ّ‬
‫َ َ َ‬
‫َْ َ َ‬
‫ُ‬
‫ﺑِﻬﺎ ﻓﻼ ُﺮُّون َ �َﻌْ�ِ ﺑِﻬَﺎ ﻰﻠﻋ م ٍﻺ ﻣ َِﻦ الﻤﻼﺋ ِ�ـ ِﺔ إَ َـﺎلُﻮا ﻣَـﺎ ﻫَـﺬَا الـﺮُّوح‬
‫ّ َ َﻘُ لُ َ ﻓُ َ ُ ْ ﻓُ َ‬
‫َ‬
‫َـﻤُّﻮﻧَﻪُ ﺑِﻬَـﺎ ﻲﻓ‬
‫ﻄَّﻴِ ُﺐ �ﻴ ﻮ ﻮن ﻼن �ﻦُ ﻼﺄَﺣْﺴَﻦِ أﺳْﻤَﺎﺋِﻪِ اﻟَّﻲﺘِ ﺎﻛَﻧُﻮا �ُﺴ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ﻬُﻢْ ﻓَيُﺸ ّﻌُﻪُ‬
‫ﺎ ﺣ َ‬
‫َـﻴِ‬
‫�ْﻴ َ َﻰﺘّ ﻳَنْﺘَﻬُﻮا ﺑِﻬَﺎ إِﻰﻟ ﻤَﺎءِ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ ﻓَيﺴْﺘَﻔْﺘِﺤُﻮنَ ﻪﻟَُ �َﻴُﻔْﺘَﺢُ لَ‬
‫َ ﺑِـﻪِ إِﻰﻟَ الﺴَّ َ‬
‫َ‬
‫ﻘَﺮ ّ�ُﻮﻫَﺎ إِﻰﻟَ الﺴَّﻤَﺎءِ اﻟ‬
‫ـﻤﺎءِ‬
‫َّﻲﺘِ ﺗَﻠِﻴﻬَـﺎ ﺣَـﻰﺘّ ﻳُنْـﺘَ�‬
‫ﺳَﻤَﺎءٍ ﻣُ َ‬
‫َ َ ّ اﻛْﺘ‬
‫َ‬
‫ﺎﺑِﻌ‬
‫َﺔِ �َﻴَﻘُﻮلُ ا�َُّ ﻋَﺰَّ وَﺟﻞ ُﺒُﻮا ﻛِﺘَﺎبَ �َﺒْﺪِي ِﻲﻓﻠِّﻴِّـ�َ وَأَ�ِﻴـﺪُوهُ إِﻰﻟ‬
‫َ‬
‫ّ ْ َ َ َ ْ ﺘُ ُ ْ َ َ ُ ﻴﺪُ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ﺟُ ُ ْ َ َ ً ُ ْ َ َ َ‬
‫ـﺮى ﻗـﺎل‬
‫� ﻫﻢ وﻣِﻨﻬﺎ أﺧ ِﺮ ﻬﻢ ﺗﺎرة أﺧ‬
‫اﻷْضِ ﻓَﺈِ�ِ ﻣِﻨﻬﺎ ﺧﻠﻘ ﻬﻢ و�ِﻴﻬﺎ أ ِ‬
‫َ َ ﻴُ ْ َ‬
‫َ َﻘُ َ ﻪﻟَُ ﻣَـﻦْ رَ�ُّ َ‬
‫ـﻚ‬
‫ﺘُﻌَﺎدُ رُوﺣُﻪُ ﻲﻓِ ﺟَﺴَﺪِهِ �َﻴَﺄْ�ِﻴﻪِ مَﻠَـﺎﻜ ِن � ﺠﻠِﺴـﺎﻧ ِ ِﻪ �ﻴ ـﻮﻻ‬
‫َ َ َﻘُ ُ‬
‫َ ْ َ ُ َ َﻘُ َ َ ُ َ‬
‫َﻴَﻘُﻮلُ رَ� ّ َ �َُّ َ َﻘُ َ َ ُ َ‬
‫ِ ﻪﻟ ﻣـﺎ‬
‫ِﻳ� ا ِﻹﺳـﻼم �ﻴ ـﻮﻻ‬
‫د‬
‫ﻮل‬
‫ﻴ‬
‫�‬
‫ِﻳﻨُﻚ‬
‫د‬
‫ﺎ‬
‫ﻣ‬
‫ِ �ﻴ ﻮﻻِ ﻪﻟ‬
‫ِ‬
‫ﺳَـﻠَّ‬
‫ﻠَﻴ‬
‫ُﻮلُ ﻫُﻮَ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻَ�َّ‬
‫ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
‫ُ‬
‫لﺮَّﺟُﻞُ اﺬﻟَِّي ﺑُﻌِﺚَ �ِﻴ�ُﻢْ �َﻴَﻘ‬
‫ْ‬
‫ﻓَﺂ‬
‫َ� َﻴﻘُ ﻮﻻَ ﻪﻟَُ وَﻣَﺎ ﻋِﻠْﻤُـﻚَ �َﻴَﻘُـﻮلُ ﻗَـﺮَأْتُ ﻛِﺘَـﺎبَ ا�َّ ﻣَﻨْـﺖُ ﺑِـﻪِ وَﺻَـﺪَّ ﻗﺖُ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫اﺠﻟَْﻨَّ‬
‫َ َ‬
‫ـﺔ َوأﻟبﺴُ ـﻮهُ ﻣ َ‬
‫ﻨﺎدِي ﻣُﻨَﺎدٍ ﻲﻓِ الﺴَّﻤَﺎءِ أَنْ ﺻَﺪق �َﺒْﺪِي ﻓَﺄﻓْﺮِﺷُﻮهُ ﻣِ َﻦ‬
‫ِـﻦ‬
‫ِ ِ‬
‫ِ ﻗَﺎل َ‬
‫رَوْﺣِﻬَﺎ وَﻃِﻴﺒِﻬَﺎ وَ�ُﻔْﺴَـﺢُ ﻪﻟَُ ﻲﻓ‬
‫ﺔِ وَا�ْﺘَﺤُﻮا ﻪﻟَُ ﺑَﺎﺑًﺎ إِﻰﻟَ اﺠﻟَْﻨَّﺔ َ �َﻴﺄْ�ِﻴﻪِ ﻣِ ْﻦ‬
‫ِ‬
‫ْ‬
‫ْ َ ﺮﺼَِه‬
‫ّ‬
‫ ﻗَﺎلَ وَ�َﺄْ�ِﻴﻪِ رَﺟُﻞٌ ﺣَﺴَﻦُ الْﻮَﺟ‬
‫َﺮﺒَّ ﺑ ِ‬
‫ـﻪِ ﺣَﺴَـﻦُ اﺜﻟِّﻴَـﺎبِ ﻃَﻴِّـﺐُ الـﺮِ�ﺢِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ�ْﺮﺸِْ ﺑ ﺎﺬﻟَِّي �َﺮﺴُُّ َ‬
‫َُ َ ْ َْ َ‬
‫ي‬
‫ﺬَا ﻳَﻮْمُﻚَ اﺬﻟَّ ﻛُﻨْﺖَ ﺗُﻮﻋَﺪُ �َﻴَﻘُﻮلُ ﻪﻟ ﻣـﻦ أﻧـﺖ‬
‫ك‬
‫َ ﻫ‬
‫ِ‬
‫ُ أ‬
‫ّ َ‬
‫ْ َ ْ َ َﻘُ ُ َ َ َ‬
‫َﺟْﻬُﻚَ الْﻮَﺟْﻪُ ﻳَﻲﺠ‬
‫ِـﻢ‬
‫ﻮ‬
‫ِ‬
‫� �ﻴ ـﻮل أﻧـ�َﻤﻠُـﻚَ الﺼَّـﺎﻟِﺢُ �َﻴَﻘُـﻮلُ رَبِ أﻗ ِ‬
‫ءُ ﺑِﺎﺨﻟ ِ‬
‫ﺎﻋَﺔ‬
‫َ ﺣَﻰﺘَّ أَرْﺟِﻊَ إِﻰﻟَ أَﻫْ�ِ وَﻣَﺎﻲﻟ ‪) (....‬ﻤﺣﺪ(‬
‫ِ‬

‫‪_dmAv_v\p Bkn_v() ]dbpIbmWv:(A³km‬‬
‫‪cnIfnÂs]« HcmfpsS P\mkbpambn {]hmNIt\m‬‬
‫‪sSm¸w R§fpw ]pds¸«p.J_À Ipgn¡p¶ Øe‬‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

43

s¯¯nbt¸mÄ ]Wn ]qÀ¯nbmIm¯Xv sIm­v
Xs¶ {]hmNI³()bpw R§fpw AhnsS Ccn¡p
Ibp­mbn, Xebn Hcp ]£n Ccn¡pt¼mÄ F
{Xam{Xw kq£vaXtbmsS Ccn¡ptam AXpt]mse
\ni:Ðcmbn R§Ä Xncpta\n¡v Npäpancp¶p. Xn
cpta\nbpsS I¿nep­mbncp¶ Hcp I¼v sIm­v
`qanbn HcpsNdnb ASn ASn¨v Xsâ Xe DbÀ
¯ns¡m­v R§tfmSmbn ]dªp: ‘\n§Ä J_
À in£bn \n¶v AÃmlphnt\mSv A`bw tNmZn
¡pI’ CXpXs¶ Xncpta\n ct­m aqt¶m {]mh
iyw BhÀ¯n¡pIbp­mbn. XpSÀ¶v \_n() ]
dbpIbp­mbn: Hcp kXyhnizmknbpsS sFlnI
PohnX¯nsâ A´yhpw, ]mc{XnI PohnX¯nsâ
Bcw`hpambn Ignªm kqcys\t¸mse {]tim
`n¡p¶ shfp¯ apJ§fpÅ amemJamÀ kzÀKo
b I^³ ]pShIfpw, kzÀKob kpKÔhpambn X
sâ Is®¯pw Zqschsc \ndªv \n¡phm\m
bn BImi¯n \n¶pw Cd§n hcp¶p.]n¶oSv a
e¡p au¯v h¶vsIm­v Ahsâ XebpsS `m
K¯ncp¶v ]dbp¶p:im´aSª BXvamsh AÃm
lphnsâ ]m]tamN\¯nte¡pw,Xr]vXnbnte¡pw
Cd§n hcnI. At¸mtg¡pw Hcp IqPbn \n¶v
shÅw HgpInhcp¶Xv t]mse BXvamhv HgpIn h
cpIbmbn. A§ns\ ae¡p au¯v B BXvam

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

44

hns\ kzoIcn¡pIbpw s]s«¶v Xs¶ kzÀK¯n
 \n¶v sIm­v h¶ kpKÔw ]qinb I^³ ]p
Shbn s]mXnbpIbpw sN¿p¶p.AXn \n¶v `q
anbn sht¨ähpw ]cnafapÅ IkvXqcntb t]m
se AXn \n¶pw kpKÔw ASn¨v hoins¡m­n
cn¡p¶XmWv. A§ns\ Ahbpambn hm\temI
t¯¡v AhÀ Ibdnt]mIpt¼mÄ hgnbn ImWp
¶ Hmtcm ae¡pIfpw tNmZn¡p¶p, Cu \Ã BXv
amhv BcpsStSXmWv? ]dbs¸Spw C¶hsâ aI
sâ BXvamhmsW¶v. CltemI¯v sh¨v Ahs\
hnfn¨ncp¶ \Ã t]ÀsIm­v Ahs\ AhÀ A`n
kwt_m[\ sN¿p¶p.A§ns\ `qantbmSSp¯v \n
¡p¶ BImit¯¡v Ibdn t]mhpIbpw AXv
Xpd¡phm\mhiys¸SpIbpw Xpd¡pIbpw A`nhm
ZyaÀ¸n¡pIbpw sN¿p¶p.A§ns\ Hmtcm BIm
i¯ntebpw AÃmlphnsâ kmao]yw kn²n¨ ae
¡pIÄ ASp¯ BImi¯nte¡v AXns\ A\p
Kan¡pIbpw, AI¼Sn tkhn¡pIbpw sN¿p¶p.
Cu ImcywXs¶ Ggm\mImiw hsc XpSÀ¶v t]m
Ip¶p. At¸mÄ AÃmlp hnfn¨v ]dbpw Fsâ A
SnabpsS tcJIÄ ‘lnÃn¿o\nÂ’ tcJs¸Sp¯pI
bpw, Ahs\ `qanbnte¡v Xs¶ aS¡pIbpw sN
¿pI. ImcWw Rm\hsc AhnsS \n¶mWv krãn
¨Xv. AXnte¡v Xs¶ Rm\hsc aS¡pIbpw, ]n
¶oSv Hcn¡Â IqSn \mahsc AhnsS \n¶v ]pd

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

45

¯v sIm­phcnIbpw sN¿p¶XmWv.A§ns\ A
hsâ icoc¯nte¡v Xs¶ BXvamhns\ aS¡p
¶p.B kabw c­v ae¡pIÄ h¶v sIm­v Acn
In Ccn¡pIbpw tNmZn¡pIbpw sN¿p¶p.Bcm
Wv \nsâ c£nXmhv? Ah³ ]dbp¶p: Fsâ c
£nXmhv AÃmlphmWv. AhÀ ho­pw tNmZn¡p
¶p: ‘\nsâ aXtaXmWv? Ah³ adp]Sn ]dbp¶p:
Fsâ aXw CkvemamIp¶p.\n§fnte¡v \ntbmKn
¡s¸« Cu a\pjys\ kw_Ôn¨v \oF´v ]dbp
¶psh¶v tNmZn¡p¶p? At¸mÄ At±lw adp]Sn
]dbp¶p: At±lw AÃmlphnsâ ZqX\mIp¶p.A
hÀ c­vt]cpw Aht\mSv tNmZn¡p¶p:\nsâ Adn
sh´mWv? At±lw adp]Sn \ÂIp¶p: Rm³ A
Ãmlphnsâ {KÙw hmbn¨p, AXn Rm³ hniz
kn¡pIbpw,AXns\ kXys¸Sp¯pIbpw sNbvXp.
At¸mÄ BImi¯v \n¶pw HcmÄ hnfn¨v ]dbp
¶p: Fsâ ASna kXyw ]dªncn¡p¶p. BbXn
\m At±l¯n\v kzÀK¯nÂ\n¶v Hcp hncn hn
cn¨v sImSp¡pI, kzÀKob DSbmSIÄ [cn¸n¡p
I, kzÀK¯nte¡v Hcp hmXn Xpd¶v sImSp¡p
Ibpw sN¿pI,A§ns\ AXnÂ\n¶v AXnsâ hm
k\bpw ]cnafhpw hcpIbpw, Ahsâ J_dns\
Is®¯m Zqct¯¡v hnimeam¡pIbpw sN¿p
¶p.\¶mbn hkv{XaWnªv kpapJ\mb HcmÄ ]
cnafw hoin AhntS¡v IS¶v h¶v sIm­v ]dbp

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

46

¶p: ‘kt´mjnt¨mfq, B\µIcambsXÃmw Xm¦
Ä¡v th­n kÖoIcn¡s¸«ncn¡p¶p.Xm¦Ä¡v
hmKvZ¯w sN¿s¸« ZnhkamWnXv’. At¸mgt±l
t¯mSv tNmZn¡p¶p: \·IÄ sIm­phcp¶ apJ
apSbhsc Xm¦fmcmWv? At¸mÄ At±lw ]dbp
¶p: Rm\mWv A§bpsS kXvIÀ½§Ä. At¸mg
t±lw hnfn¨v ]dbpw: c£nXmsh, B Jnbma¯v
\mÄ H¶v thKam¡nbmepw, F\ns¡sâ IpSpw_
§fnte¡pw, k¼¯nte¡pw Xncn¨p sN¶v kpJ
ambn Pohn¡matÃm). (AlvaZv)
hfsc kt´mjt¯msS, B\µt¯msS {]
bmk clnXambn«mWv kXyhnizmknIfpsS acW
hpw, AXn\v tijapÅ Imcy§Ä apgph\pw.

َّ�‫ِّ ﺻَـ�َّ ا‬
ُ‫ﻀـه‬
َ
َ ‫) ﻫُﺮَ�ْـﺮ‬
ُُ ‫ﻋَﻠَﻴْـﻪِ وَﺳَـﻠَّﻢَ ﻗـﺎلَ الْﻤَﻴِّـﺖُ ﺤﺗَْﺮ‬
‫ـﻦِ اﻨﻟَّـﻲﺒ‬
‫َةَ ﻋ‬
ِ
‫ْ َ َ ذَا ﺎﻛَنَ الﺮَّﺟُﻞُ ﺻَﺎﺤﻟًِﺎ ﻗ ﺎلُﻮا اﺧْﺮُﻲﺟِ �َ�َّﺘُﻬَﺎ اﻨﻟ‬
ْ َ َ
ِ
‫َّﻔْﺲُ اﻟﻄَّﻴّﺒَـﺔُ ﺎﻛﻧـﺖ‬
َ
ِ‫الﻤﻼ‬
ْ
ّ
َ َ ْ َ َْ ّ
َ
ُ ‫اﺧ‬
َ‫ﺴ‬
‫� ﻏﻀﺒﺎن‬

ٍ‫ﺑِﺮَوْحٍ وَرَ�َْﺎنٍ وَرَب‬
ِ‫�ْﺮﺸ‬
‫ﻤﺣَِﻴﺪَةً وَأ‬
َْ‫اﺠﻟ‬
‫ﺮ‬
‫ﺐ‬
ِ‫ﺪِ اﻟﻄَّﻴ‬
ِ
ِ
ِ
‫ي‬
َ َ
َ َ ُ َ ْ َ َ َّ‫َﻬَﺎ َلِﻚَ ﺣ َ ّ ﺨﺗَْﺮُجَ �ُـﻢَّ �ُﻌْـﺮَجُ ﺑِﻬَـﺎ إِﻰﻟَ الﺴ‬
‫ـﻤﺎءِ �ﻴُﻔـﺘﺢ لﻬـﺎ‬
‫ﻓﻼ ُ �ُﻘَﺎلُ ل ذ َﻰﺘ‬
َ ُ‫َ َ ُ َ ْ َ َ َ َﻘُ لُ َ ﻓ‬
َّ‫ّﻔْﺲ اﻟﻄ‬
‫ﻧَـﺖْ ﻲﻓ‬
َ‫�ﻴُﻘﺎل ﻣﻦ ﻫﺬا �ﻴ ﻮ ـﻮن ـﻼ�َﻴُﻘَـﺎلُ مَﺮْﺣَﺒًـﺎ ﺑِـﺎﻨﻟَ ِ ﺒَـﺔِ ﺎﻛ‬
ِ
َ َ َ َ ْ َ َْ ّ
َ
‫� ﻏﻀﺒﺎن ﻓﻼ‬
ِ � ٍ‫�ْﺮﺸِ ﺑِﺮَوْحٍ وَرَ�َْﺎنٍ وَرَب‬
‫َﺪِ اﻟﻄَّﻴِّﺐِ ادْﺧُ�ِ ﻤﺣَِﻴﺪَةً وَأ ِ ي‬
‫ُﻘ ﺎلُ لَﻬَﺎ ذَلِﻚَ ﺣَﻰﺘ‬
َّ‫ﺟَـﻞ‬
َ
َ
ِ
(....
َ‫ اﻟَّﻲﺘِ �ﻴﻬَﺎ ا�َُّ ﻋَـﺰَّ و‬
‫ الﺴَّﻤَﺎء‬
‫ﺎ إِﻰﻟ‬
‫َّ ﻳُنْﺘَ�َ ﺑِﻬ‬
َ
ِ
(‫)اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

47

A_qlpdbvd()hn \n¶v {]hmNI³() ]d
ªp:a¿¯nsâbSp¯v ae¡pIÄ k¶nlnZcmIp
¶p. kzmenlmb hyànbmsW¦n ae¡pIÄ ]
dbp¶p:\Ã icoc¯nep­mbncp¶ ]cnip²mXvam
hnsâ DSasb \o ]pd¯v hcnI, kvXpXyÀlamb
cq]¯n \o ]pd¯v hcnI, kam[m\hpw, Imcp
Wyhpw sIm­v kt´mjhmÀ¯bdnbn¡s¸«ncn
¡p¶p, c£nXmhv tIm]n¨n«nÃ, BXvamhv ]pd¯v
hcp¶Xv hsc CXv Xs¶ BhÀ¯n¨v sIm­ncn
¡p¶p.]pd¯v h¶m AXpambn BImit¯¡v
Ibdnt]mIpIbpw,BImi§Ä Xpd¡s¸SpIbpw
sN¿p¶p.AhnsSsh¨v tNmZn¡s¸Spw BcmWXv?
]dbs¸Spw: C¶ hyànbmWv,]cnip²amb icoc
¯nse ip²mßmhn\v kzmKXsa¶v ]dbs¸Spw.kv
XpXyÀlambn {]thin¡pI, kam[m\hpw, Imcp
Wyhpw kt´mjhmÀ¯ Adnbn¡s¸«ncn¡p¶p,
c£nXmhv tIm]n¨n«nÃ.A§ns\ AÃmlphnsâSp
t¯¡vhsc Ibdnt]mIp¶Xv hsc CXv Xs¶ B
hÀ¯n¨v sIm­ncn¡p¶p…) (C_v\pamP)

AhnizmknbpsS acWw:
{]]© \mY³ A\p{Kln¨v \ÂInb Cl
temI PohnX¯n Xmt´m¶nbmbn Pohn¡pI
bpw, {kãmhns\ [n¡cn¡pIbpw, ssZhnI \nba
§sf AhKWn¡pIbpw, {]hmNI·msc \ntj[n

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

48

¡pIbpw sNbvX kXy\ntj[nIfpsS acWw `oI
cambncn¡pw. F´mWv bYmÀ° kXysa¶v Adn
ªn«v AXv Al¦mc¯mtem,AekXbmtem kzo
Icn¡msX A{i²cmbn A{IanIfmbn Pohn¡p
¶hÀ acWs¯ `bs¸SpIbmWv sN¿p¶Xv. A
Ãmlp ]dbp¶p:

َ ْ
ْ َّ‫ْ ﻴﻟِ ﺎءُ �َِِّ ﻣ ﻦْ دُونِ اﻨﻟَّﺎسِ �َﺘَﻤَﻨ‬
‫ـﻮا‬
َ ‫)ﻗُﻞ َﺎ اﺬﻟِّﻳﻦَ ﻫَﺎدُوا إِنْ زَ�َﻤْﺘُﻢْ �َﻧَّ�ُﻢْ أَو‬
ِ
َ
َ َ
َ �‫ال ْ َﻤ ْﻮ َت إ ْن ﻛُﻨﺘُ ْﻢ َﺻﺎد‬
ٌ ‫َﻤَﻨَّﻮْﻧَﻪُ أَﺑﺪًا ﺑِﻤَﺎ ﻗَﺪَّﻣَﺖْ أَﻳْﺪِﻳﻬِﻢْ وَا�َُّ َﻋﻠ‬
‫ِﻴﻢ‬
‫(وﻻ‬٦)�ِ
ِ
ِ
َ
(٧-٦:‫ِﺎﻟﻈَّﺎل ِ ِﻤ�( )ﺠﻟﻤﻌﺔ‬

(\_ntb,)]dbpI: XoÀ¨bmbpw blqZnIfmbpÅ

htc, aäp a\pjysc IqSmsX \n§Ä am{Xw AÃm
lphnsâ an{X§fmsW¶v \n§Ä hmZn¡pIbm
sW¦n \n§Ä acWw sImXn¡pI. \n§Ä kXy
hm³amcmsW¦nÂ. F¶m AhcpsS ssIIÄ ap
³Iq«n sNbvXpsh¨Xnsâ ^eambn AhÀ Hcn¡
epw AXv sImXn¡pIbnÃ. AÃmlp A{IaImcnI
sf¸än AdnhpÅh\mIp¶p) (PpapAx 6 , 7).
acWthfbn BXvamhns\ AÃmlphnsâ
ae¡pIÄ hfsc ITn\amb cq]¯nembncn¡pw
]pds¯Sp¡pI, apJ§fnepw,]mÀiz§fnepw ASn
¡pIbpw D]{Zhn¡pIbpw aäpwsNbvXvsIm­mWv
BXvamhns\ icoc¯n \n¶v ]pds¯Sp¡pI.
AXns\ kw_Ôn¨v JpÀB³ ]dbp¶Xv {i²n¨v
tIÄ¡pI:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

49

ْ َ ُ‫ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ﺔُ َ ﻄ‬
ْ
َ َ َ
‫ِﻳﻬﻢ‬
‫) َل‬
ِ ‫ت والﻤﻼﺋ ِ�ـ ﺑ‬
ِ ‫ات الﻤـﻮ‬
ِ ‫ﻮْ ﺗَـﺮَى إِذْ اﻟﻈَّـﺎلِﻤُﻮنَ ﻲﻓ �ﻤـﺮ‬
ِ
ِ ‫ﺎﺳـ ﻮا أﻳـﺪ‬
َ
َ َ ‫ْ َﻮْم َ ﺠﺗُْﺰَوْن‬
ُ‫ﻤَﺎ ﻛُﻨﺘُﻢْ �َﻘُﻮل‬
َ
َ ْ �َ ِ َّ�‫ﻮنَ ﻰﻠﻋَ ا‬
‫�ُﻢْ اﻴﻟ‬
‫ِﺟُﻮا أَﻧﻔُﺴ‬

‫ الْﻬُﻮنِ ﺑ‬
‫ﺬَاب‬
‫َ ﻋ‬
ِ
َ
� َْ
(٩٣ :‫ُﻨﺘُﻢْ �َﻦْ آﻳَﺎﺗِﻪِ �َﺴْﺘَﻜْﺮﺒُون( )اﻷﻧﻌﺎم‬
َ‫ﻖِّ و‬
ِ

(B A{IanIÄ acWsh{]mf¯nembncn¡p¶ cw

Kw \o I­ncp¶psh¦nÂ! \n§Ä \n§fpsS BXv
am¡sf ]pd¯nd¡phn³ F¶v ]dªv sIm­v a
e¡pIÄ AhcpsS t\sc X§fpsS ssIIÄ \o«n
sIm­ncn¡pIbmWv. \n§Ä AÃmlphnsâ t]cn
 kXyaÃm¯Xv ]dªpsIm­ncp¶Xnsâbpw,
Ahsâ ZrjvSm´§sf \n§Ä Al¦cn¨v XÅn
¡fªncp¶Xnsâbpw ^eambn C¶v \n§Ä¡v
lo\amb in£ \ÂIs¸Sp¶XmWv. (F¶v ae¡p
IÄ ]dbpw.) (A³Bw: 93)

ََ
ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ‫ِ ﻳﻦَ �َﻔَﺮُوا الْﻤَﻼَﺋ �َﺔ ﻳَﺮ ْ �ُ َ وُﺟ‬
‫ـﺎرﻫ ْﻢ‬
‫ﻀـ ﻮن ـﻮﻫﻬﻢ وأدﺑ‬
َّ‫)ﻮْ ﺗَﺮَى إِذْ �َﺘَﻮ�ّ اﺬﻟ‬
ِ ُ ِ
َّ‫َ ﻟَـيْﺲَ ﺑِﻈَـﻼ‬
َْ ْ َ
َْ
َّ�‫(َلِﻚَ ﺑِﻤَﺎ ﻗَﺪَّﻣﺖ أﻳ ِﺪﻢْ وَأَنَّ ا‬٥٠)‫�ﻖ‬
‫َذُوﻗُﻮا ﻋَﺬَابَ اﺤﻟ‬
‫ﺮ‬
ٍ‫م‬
ِ ِ
َْ
(٥١:‫ﻴﺪ( )اﻷﻧﻔﺎل‬
ِ ِ‫ل ِﻠﻌﺒ‬

"kXy\ntj[nIfpsS apJ§fnepw ]n³hi§fn
epw ASn¨p sIm­v ae¡pIÄ Ahsc acn¸n¡p
¶ kµÀ`w \o I­ncp¶psh¦nÂ! (AhÀ (ae¡p
IÄ)AhtcmSv ]dbpw:)Pzen¡p¶ AKv\nbpsS in
£ \n§Ä BkzZn¨v sImÅpI. \n§fpsS ssI
IÄ ap³Iq«n sNbvXpsh¨Xv \nan¯as{X AXv.A

‫‪50‬‬

‫‪]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw‬‬

‫\‪Ãmlp ASnaItfmSv H«pw A\oXn ImWn¡p¶h‬‬
‫‪Ã F¶Xn\mepw' (A³^mÂ: 50,51).‬‬
‫¶‪kXyhnizmknbpsS BXvamhns\ ]nSn¡p‬‬
‫‪cq]w hniZoIcn¡s¸« AtX lZokn Xs¶ A‬‬
‫]{ ‪hnizmknbpsS BXvamhns\ ]nSn¡p¶ cq]hpw‬‬
‫‪hmNI³() hniZoIcn¡p¶Xv ImWmw. AXmWv‬‬
‫‪Xmsg sImSp¡p¶Xv.‬‬

‫ْ‬
‫ﻦِ‬
‫َ‬
‫ـﺎع ﻣ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫نَ ﻲﻓ اﻧ ِﻘ َﻄ ٍ‬
‫ِـﻦ‬
‫) اﻟْﺮﺒَاءِ ﺑْـﻦِ ﺎﻋ ِز ٍب ‪ ...‬ﻗـﺎل نّ اﻟْﻌَﺒْـﺪَ اﻟْﺎﻜَﻓِـﺮَ إِذَا ﺎﻛَ ِ‬
‫َ‬
‫َ َ إِﻴﻟَْﻪ ﻣِﻦَ الﺴَّ َ َ‬
‫ِ� ٌﺔ ﺳُ ﻮدُ الْﻮُﺟُ ـﻮه ِ َﻣ َﻌ ُﻬ ُ‬
‫ـﻢ‬
‫ﻤﺎءِ مﻶﺋ‬
‫ّ�ْﻴَﺎ وَ�ِ �ْﺒَﺎلٍ ﻣِ َﻦ اﻵْﺧِﺮَةِ ﻧَﺰل ِ‬
‫ﻤُﺴُﻮحُ �َﻴَﺠ‬
‫َﻚُ الْﻤَﻮْتِ ﺣَﻰﺘَّ َ ْ َ ْ َ‬
‫َ‬
‫�ﻠِﺲ ﻋِﻨـﺪ‬
‫ْﻠِﺴُﻮنَ ﻣِﻨْﻪُ ﻣَﺪَّ اﺒﻟَْﺮﺼ ّ ﻳَﻲﺠِءُ مَﻠ‬
‫ِ‬
‫َ َ ّﻔْﺲُ اﺨﻟَْﺒِيﺜَﺔُ اﺧْﺮُﻲﺟِ إِﻰﻟَ ﺳَﺨَﻂٍ ﻣِﻦَ ا�َّ َ َ َ َ َ‬
‫ِ �َﻴَﻘُﻮلُ �َ�َّﺘُﻬﺎ اﻨﻟ‬
‫ﺐ ﻗـﺎل‬
‫ِ وﻏﻀ ٍ‬
‫ْ َ ْﻠُ‬
‫َ‬
‫ُ الﺴَّـﻔُّﻮدُ ﻣِـﻦَ الﺼُّ‬
‫ِ‬
‫ـﻮل‬
‫َّقُ ﻲﻓ ﺟَﺴَـﺪِهِ �َﻴَنْﺰﺘِ�ُﻬَـﺎ ﻛَﻤَـﺎ ﻳُنْـﺰﺘََع‬
‫ِ‬
‫ـﻮف الﻤﺒ ِ‬
‫َ‬
‫ْ َ‬
‫َ‬
‫َ َ َ َ َ َ ﻢْ ﻳَﺪَﻋُﻮﻫ‬
‫ّ �َْﻌَﻠُﻮﻫَـﺎ ﻲﻓ ﺗ ِﻠـﻚ‬
‫َﺎ ﻲﻓِ ﻳَﺪِهِ ﻃَﺮْﻓَﺔَ ��ٍْ ﺣَﻰﺘ‬
‫ﺄْﺧُﺬُﻫَﺎ ﻓﺈِذا أﺧَﺬﻫﺎ ل‬
‫ِ‬
‫َْ‬
‫ــﺄَ�ْﻦﺘَ‬
‫ََ َ ْ‬
‫ رِ�ــﺢِ ﺟِﻴﻔَــﺔٍ وُﺟِــﺪَتْ ﻰﻠﻋ وﺟــ ِﻪ اﻷر ِض‬
‫ِ‬
‫ﻤُﺴُــﻮحِ وَ�َْــﺮُجُ ﻣِﻨْﻬَــﺎ ﻛَ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ﺎلُ‬
‫ّ‬
‫َ َ َ‬
‫َ‬
‫ََ ْ َ َ‬
‫َ َ‬
‫ََ َ‬
‫ﺪُون ﺑ َﻬﺎ ﻓَﻼَ ُﺮُّون‬
‫ِـﻦ الﻤﻶ َﺋ ِ�ـ ِﺔ إ َِ ﻗـ ﻮا ﻣـﺎ ﻫـﺬا‬
‫م‬
‫َ ﺑِﻬَﺎ ﻰﻠﻋ‬
‫ـﻺ ﻣ‬
‫�ﻴﺼﻌ‬
‫ِ‬
‫ٍ‬
‫ْ َ ﻴﺚُ َ َﻘُ لُ َ ﻓُ َ ُ ْ ﻦُ ﻓُ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ّ ﺑِﻬَﺎ ﻲﻓ‬
‫ﺮُّوحُ اﺨﻟﺒِ �ﻴ ﻮ ﻮن ﻼن � ﻼﺄَ�ْﺒَﺢِ أﺳْﻤَﺎﺋِﻪِ اﻟَّﻲﺘِ ﺎﻛَن �ُﺴ َ�‬
‫ِ‬
‫ـﻢَّ َ َ َ‬
‫َُ َ َ‬
‫ﺎ ﺣ َ ﻳُ ْﺘَ�َ ﺑِﻪِ‬
‫ﻰﻟَ الﺴَّﻤَﺎءِ اﺪﻟُّ�ْﻴَـﺎ ﻓَيُﺴْـﺘَﻔْﺘَﺢُ ﻪﻟ ﻓـﻼ ﻔْـﺘَﺢُ ﻪﻟَُ �ُ ﻗـﺮأ‬
‫َﻰﺘّ ن‬
‫إِ‬
‫ﺳَﻠَّ‬
‫ﻠَﻴ‬
‫ﻪ‬
‫َ ﻬُﻢْ أَﺑْﻮَابُ الﺴَّ َ َ َ َ ْ ُﻠُ َ‬
‫ ا�َِّ ﺻَ�َّ‬
‫ﻤﺎءِ وﻻ ﻳـﺪﺧ ﻮن‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ ) �ُﻔَﺘّﺢُ لَ‬
‫ﻮلُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ َ‬
‫َ ﺟَﻞَّ ْ ﺘُﺒُ‬
‫َ َ ﻪُ‬
‫ﺎط ( َﻘُﻮلُ ا�َُّ ﻋَﺰّ وَ اﻛ ـﻮا ﻛِﺘﺎﺑـ‬
‫ﺔَ ﺣَﻰﺘّ ﻳَﻠِﺞ اﺠﻟَْﻤَﻞُ ﻲﻓِ ﺳَﻢِّ اﺨﻟ ِﻴ ِ‬
‫َْضِ الﺴُّ ْ�َ �َﺘ‬
‫ﻢَّ َ َ َ َ ْ �ُﺮﺸِْكْ ﺑِﺎ�َّ‬
‫ُﻄْﺮَحُ رُوﺣُﻪُ ﻃَﺮْﺣًﺎ �ُ ﻗﺮأ ) ﻣﻦ‬
‫ّ�ٍ ﻲﻓ اﻷ‬
‫ ﺳِﺠ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬

‫‪51‬‬

‫‪]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw‬‬

‫َﻔُﻪُ اﻟﻄَّ�ُْ أَوْ �َﻬْﻮِي ﺑِﻪِ الﺮِّ�ﺢُ ﻲﻓِ ﻣَﺎ َ َ‬
‫َ َ‬
‫ﺎ ﺧَﺮّ ﻣِﻦَ َ‬
‫ﺤ‬
‫ـ‬
‫ﺳ‬
‫ن‬
‫ﻜ‬
‫ّﻤَﺎءِ �َﺘَﺨْﻄ‬
‫الﺴ‬
‫َّﻤ‬
‫ِ‬
‫ٍ‬
‫ﻴﻖٍ‬
‫ مَﻠَﺎ َ َ ﻴُ ْ َ‬
‫َ َﻘُ َ ﻪﻟَُ ﻣَـﻦْ رَ�ُّ َ‬
‫�‬
‫ـﻚ‬
‫ﺘُﻌَﺎدُ رُوﺣُﻪُ ﻲﻓِ ﺟَﺴَﺪِهِ وََﺄْ�ِﻴﻪِ ﻜ ِن � ﺠﻠِﺴﺎﻧ ِ ِﻪ �ﻴ ـﻮﻻ‬
‫(‬
‫َ َﻘُ َ َ ُ َ ﻨُ َ َ َﻘُ ُ َ ْ َ ْ َ َْ‬
‫َ َﻘُ ُ َ ْ َ ْ َ َْ‬
‫�ﻴ ﻮل ﻫﺎه ﻫﺎه ﻻ أدرِي �ﻴ ـﻮﻻِ ﻪﻟ ﻣـﺎ دِﻳ ـﻚ �ﻴ ـﻮل ﻫـﺎه ﻫـﺎه ﻻ أدرِي‬
‫َ َﻘُ َ ﻣَﺎ ﻫ َ ا الﺮَّﺟُـﻞُ اﺬﻟَّ‬
‫َ ﻴ�ُ ْ َ َﻘُ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ‬
‫ﺑُﻌـﺚ �ِـ ﻢ �ﻴ ـﻮل ﻫـﺎه ﻫـﺎه ﻻ أد ِري‬
‫�ﻴ ﻮﻻﻟَُ َـﺬ‬
‫ِي ِ‬
‫َ‬
‫ﻣُﻨَﺎدٍ ﻣِﻦَ الﺴَّ َ َ ْ َ‬
‫ﻤﺎءِ أن َ ﻓﺎﻓْﺮِﺷُﻮا ﻪﻟَُ ﻣِﻦَ اﻨﻟَّﺎرِ وَا�ْﺘَﺤُـﻮا ﻪﻟَُ ﺑَﺎﺑًـﺎ إِﻰﻟ‬
‫َﻴُﻨَﺎدِي‬
‫ََْ َ‬
‫ـﻴَّﻖُ ﻋ‬
‫ﺎ وَﺳ‬
‫َﻠَﻴْـﻪِ �َـﺮﺒُْهُ ﺣَـﻰﺘَّ ﺨﺗﺘﻠِـﻒ �ِﻴـ ِﻪ‬
‫ �َﻴَﺄْ�ِﻴﻪِ ﻣِﻦْ ﺣَﺮِّﻫَ َـﻤُﻮمِﻬَﺎ وَ�ُﻀَ‬
‫ْ‬
‫َ ْ َ‬
‫ّ‬
‫ِ ْ‬
‫َﻴَﻘُـﻮلُ أَ�ْﺮﺸـ‬
‫ُ الـﺮِ‬
‫ﻪِ ﻗَﺒِﻴﺢُ اﺜﻟِّﻴَﺎبِ ﻣُﻨْـﻦﺘِ‬
‫ وَ�َﺄْ�ِﻴﻪِ رَﺟُﻞٌ ﻗَﺒِﻴﺢُ الْﻮَﺟ‬
‫أﺿﻼ‬
‫�ﺢِ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ا ﻳَﻮْمُﻚَ اﺬﻟَّ‬
‫َ‬
‫ْ َ ﺗُ َ ﺪُ َ َﻘُ ُ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ﻪُ‬
‫ِي ﻛُﻨﺖ ﻮﻋ �ﻴ ﻮل ﻣﻦ أﻧﺖ ﻓﻮﺟﻬُﻚ الﻮﺟـ‬
‫ﻟَِّي �َﺴ ُﻮءُكَ ﻫَﺬ‬
‫َ‬
‫َ َ‬
‫َ َ‬
‫َﺒ‬
‫ّ‬
‫ُ ﺑﺎلﺮﺸَِّّ �َﻴﻘُﻮلُ أَﻧﺎ �َﻤﻠُﻚَ اﺨﻟِْﻴﺚُ �َﻴَﻘُﻮلُ رَبِ َ ﺗُﻘِﻢِ الﺴَّﺎﻋﺔ ( )ﻤﺣﺪ(‬
‫ِ‬

‫‪(F¶m Ahnizmknbmb ASnabpsS sFlnI‬‬

‫‪PohnX¯nsâ Ahkm\hpw, ]mc{XnI PohnX¯n‬‬
‫‪sâ Bcw`hpambn Ignªm ]cp]cp¡³ Icn‬‬
‫‪¼Shpambn hfsc Idp¯ncp­ apJ§tfmsS Ip‬‬
‫‪sd ae¡pIÄ BImi¯n \n¶v Cd§nh¶v A‬‬
‫‪hsâ Is®¯pw Zqschsc \ndªv Ccn¡p¶p.‬‬
‫‪tijw ae¡pÂau¯v h¶vsIm­v Ahsâ Xe‬‬
‫‪`mK¯ncp¶v C§s\ KÀÖn¡p¶p: (tl, t¾Oam‬‬
‫‪b BXvamsh, AÃmlphnsâ tIm]¯nte¡pw,tZ‬‬
‫‪iy¯nte¡pw ]pds¸Sq. F¶m BXvamhv icoc‬‬
‫\\‪¯nte¡v Xs¶ DÄhenbpIbmWv sN¿p¶Xv.‬‬
‫‪ª ]ªns¡«pIfn \n¶v sImfp¯pIfpÅ Ip‬‬
‫‪´§Ä hens¨Sp¡p¶Xv t]mse Ahsâ icoc‬‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

52

¯n \n¶pw BXvamhns\ hens¨Sp¡pIbpw s]
s«¶v Xs¶ AXns\ B Icn¼S¯nem¡pIbpw
sN¿p¶p.At¸mgXn \n¶pw `qanbnse Noªfn
ª ih¯n \n¶pw ]pd¯v hcp¶Xv t]msebp
Å ZpÀKÔw AXn \n¶v ]pd¯v h¶vsIm­ncn
¡pw. B t¾OmhØbpambn BImit¯¡v Ib
dn t]mIpt¼mÄ AhnsSbpÅ ae¡pIÄ hnfn¨v
tNmZn¡p¶p, BcptSXmWv Cu t¾Oamb BXvam
hv? `qanbn hnfn¡s¸«ncp¶ Gähpw No¯ t]cn
 At±ls¯Ipdn¨v ]cnNbs¸Sp¯p¶p. H¶mw
BImi¯nse¯n hmXn Xpd¡m³ Bhiys¸
«psh¦nepw Xpd¡s¸Sp¶nÃ. At¸mÄ Xncpta\n
() Xmsg hcp¶ Bbt¯mXpIbp­mbn:
"\½psS ZrjvSm´§sf \ntj[n¨pXÅpIbpw, A
hbpsS t\sc Al¦mcw \Sn¡pIbpw sNbvXh
cmtcm AhÀ¡vth­n BImi¯nsâ IhmS§Ä
Xpd¶psImSp¡s¸SpItbbnÃ. H«Iw kqNnbpsS
Zzmc¯neqsS IS¶v t]mIp¶Xv hsc AhÀ kzÀK
¯n {]thin¡pIbpanÃ.A{]ImcamWv \mw Ip
ähmfnIÄ¡v {]Xn^ew \ÂIp¶Xv'(AAvdm^v:40)
At¸mÄ AÃmlp ]dbp¶p: Ahsâ tcJIÄ `q
anbpsS Gähpw ASn¯«n ‘knÖo\nÂ’tcJs¸
Sp¯pI. B kabw BXvamhns\ hens¨dnbp¶p.

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

53

tijw Xncpta\n() Xmsg hcp¶ Bb¯v ]mcm
bWw sN¿s¸SpIbp­mbn:
"AÃmlpthmSv hÃh\pw ]¦ptNÀ¡p¶ ]£w A
h³ BImi¯p \n¶v hoWXv t]msebmIp¶p.
A§s\ ]£nIÄ Ahs\ dm©ns¡m­p t]mIp
¶p. Asæn Imäv Ahs\ hnZqckvYet¯¡v
sIm­p t]mbn XÅp¶p' (lÖv: 31).
A§ns\ icoc¯nte¡v BXvamhns\ aS
¡p¶p, B kabw c­v ae¡pIÄ hcpIbpw, A
hsâbSp¯v Ccn¡pIbpw sN¿p¶p. Aht\mSv
tNmZn¡pw:BcmWv \nsâ c£nXmhv? lm, lm, A
dnbnÃmsb¶v adp]Sn ]dbp¶XmWv.\nsâ Zo³ G
XmWv F¶v tNmZn¡pt¼mgpw lm, lm,F\n¡v A
dnªv IqSmsb¶v adp]Sn ]dbp¶p. \n§fnte¡v
\ntbmKn¡s¸« Cu a\pjy³ BcmsW¶v tNmZn
¡p¶p,At¸mgpw lm, lm, F\n¡dnbnÃmsb¶v a
dp]Sn ]dbp¶p. B kabw BImi¯v \n¶v Hcp
hnfnbmfap­mIp¶p, Ah³ Ifhv ]dªp, \cI
¯n \n¶v Ah\v hncn¨v sImSp¡pI, \cI¯n
te¡v Hcp hmXn Ah\v Xpd¶vsImSp¡pI, A
XneqsS \cI¯nsâ NqSv AhnsSsb¯pIbmbn,
hmcnsbÃpIÄ ]ckv]cw tImÀ¯vt]mIpamdv J
_dns\ CSp¡p¶p,Gähpw apjnª hkv{Xw [cn
¨v, ZpÀKÔw ]c¯n hncq] apJhpambn HcmÄ A
hntS¡v IS¶v hcp¶p.hfsc tamiamb {]bmkap

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

54

­mIp¶Xns\ kw_Ôn¨v kt´mjhmÀ¯ Adn
bn¡phm³ h¶XmWv Rm³, Cu Znhks¯ kw
_Ôn¨mWv \ns¶ ap¶dnbn¸v \ÂInbncp¶Xv.Xn
·bpambn IS¶vh¶n«pÅ \obmcmWv?At¸mÄ ]
dbs¸Spw Rm\mWv \nsâ No¯bmb t¾Oamb
{]hÀ¯\§Ä.At¸mgt±lw ]dbpw: dtº, Ah
km\ \mÄ kw`hn¸n¡cptX) (AlvaZv)

َ
‫ﻧَـﺖْ ﻲﻓ‬
َ‫ َنَ الﺮَّﺟُﻞُ الﺴُّـﻮءُ ﻗـﺎلَ اﺧْـﺮُﻲﺟِ �َ�َّﺘُﻬَـﺎ اﻨﻟَّﻔْـﺲُ اﺨﻟَْﺒِيﺜَـﺔُ ﺎﻛ‬...)
ِ
‫ﺪِ اﺨﻟَْﺒِﻴﺚِ اﺧْﺮُﻲﺟِ ذَﻣِﻴﻤَﺔً وَأَ�ْﺮﺸ‬
ْ
َ َ
َِ‫ِ ِي ﺤﺑ‬
‫ﻤِـﻴﻢٍ وَﻏﺴّـﺎقٍ وَآﺧَـﺮَ ﻣِـﻦْ ﺷَـﻠﻜ ِ ِﻪ‬
َ َ
َ َ ٌ َْ
ُ َ ْ َ َ َ َّ‫ﻢَّ ﻌْﺮَجُ ﺑِﻬَﺎ إِﻰﻟَ الﺴ‬
‫ﻤﺎءِ ﻓﻼ �ُﻔﺘﺢ‬
ُ� َ‫أز َواج ﻓﻼ الُ �ُﻘَﺎلُ لَﻬَﺎ ذلِﻚ ﺣَﻰﺘَّ ﺨﺗَْﺮُج‬
‫َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ﻓُ َ ٌ َ َ ُ ﺮْﺣَﺒًﺎ ﺑ‬
‫ﻧَـﺖْ ﻲﻓ‬
َ‫ِﺎﻨﻟَّﻔْﺲِ اﺨﻟَْﺒِيﺜَـﺔِ ﺎﻛ‬
‫لﻬﺎ �ﻴُﻘﺎل ﻣﻦ ﻫﺬا �ﻴُﻘﺎل ﻼن �ﻴُﻘﺎل‬
ِ
َ
َ ُ‫َ ﻞ‬
َ َّ‫ﻚِ أَﺑْﻮَابُ الﺴ‬
‫ـﻤﺎءِ ��ُ ْﺳـ ﺑِﻬـﺎ‬
َ‫ ارْﺟِﻲﻌ ذَﻣِﻴﻤَﺔً ﻓَﺈِ�َّﻬَﺎﻻَ �ُﻔْﺘَﺢُ ل‬
ِ
ِ‫ﺴَﺪِ اﺨﻟَْﺒِﻴﺚ‬
ْ
(‫ الﺴَّﻤَﺎءِ �ُﻢَّ ﺗَﺼِ�ُ إِﻰﻟَ اﻟْﻘَﺮﺒ ( )اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ‬
ِ

(… No¯ a\pjy\msW¦n ]dbpw: t¾O icoc

¯nep­mbncp¶ t¾OmXvamsh Cd§n hcnI, \n
µy\mbn Cd§n hcnI, ITn\ NqSnte¡pw, Ccp«n
te¡pw ]pds¸SpI … BImit¯¡v Ibdn t]m
Ip¶Xv hsc CXv Xs¶ BhÀ¯n¨v sImt­bncn
¡p¶XmWv. BImit¯¡v Ibdnt]mIpw ]t£,
AXn\v th­n Xpd¡s¸SpIbnÃ, tNmZn¡s¸Spw,
BcmWnXv, C¶ hyànbmsW¶v ]dbs¸Spw, t¾
O icoc¯nep­mbncp¶ t¾OmXvamhn\v kzmKX

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

55

anÃ, hfsc \nµy\mbns¡m­v aS§nt]mhpIsb
¶v ]dbs¸Spw, ImcWw BImi IhmS§Ä \n\
¡mbn Xpd¡pIbnÃ, BImi¯v \n¶v aS¡s¸Sp
Ibpw, Iz_dnte¡v Xs¶ aS§pIbpw sN¿p¶p)
(C_v\pamP).

I®pIÄ BXvamhns\ ]n³XpScp¶p:
icoc¯n \n¶v BXvamhv thÀs¸Spt¼m
Ä I®pIÄ BXvamhns\ ]n³XpScp¶p. acWth
fbn \ap¡v AXv icn¡pw ImWmhp¶XmWv.A
XmWv {]hmNI³() ]dbp¶Xv:

َََ َ
َّ�‫ا‬
ِّ
َ َ‫َﺎﻟَﺖْ د َﻞ‬
َ
‫ أَﻲﺑ ﺳـﻠﻤﺔ‬
َّ�َ‫) ﺳَﻠَﻤَﺔَ ﻗ َﺧ رﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻ‬
ِ َ‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَـﻠَّﻢَ ﻰﻠﻋ‬
َ
‫ﻖَّ ﺑَﺮﺼ‬
ٌ َ َّ‫َ ﺒِﻌَﻪُ اﺒﻟَْﺮﺼَُ ﻓَﻀَﺞ‬
َّ‫َ َ َﻪُ �ُﻢ‬
َ
‫ﻧـﺎس‬
‫ّ الﺮُّوح إِذَا ﻗُﺒِﺾَ ﺗ‬
‫ﻗَﺎلَ إِن‬
‫َ َُهُ ﻓﺄَ�ْﻤﻀ‬
َ َ ْ َّ‫َ َ َ ْ �ُ ْ ّ َ�ٍْ ﻓَﺈِن‬
ََ
َْ َ َ ََ َْ ْ
‫الﻤﻼَﺔَ ﻳُﺆَﻣِّﻨُﻮنَ ﻰﻠﻋ‬
ِ َِ ‫ﻔُﺴ ﻢ إ‬
ِ �‫ﻣِﻦ أﻫﻠِ ِﻪ �ﻘﺎل ﻻ ﺗﺪﻮا ﻰﻠﻋ أ‬
َ
َ
َّ‫ﻘُﻮلُﻮنَ �ُﻢ‬
ََ
َ ِّ‫ وَارْ�َـﻊْ دَر َﺟ َﺘـﻪُ ﻲﻓِ الْﻤَﻬْـﺪِﻳ‬

‫ﻗَـﺎلَ الﻠّﻬُـﻢَّ اﻏْﻔِـﺮْ ﻷَِﻲﺑِ ﺳَـﻠَﻤﺔ‬
َ َُ َ
ِ‫ْ ﻪُ ﻲﻓ‬
‫َّ اﻟْﻌَـﺎلَﻤِ�َ وَاﻓْﺴَـﺢْ ﻪﻟَُ ﻲﻓ‬
‫ﺎ وَﻪﻟ ﻳـﺎ‬
َ‫ْﻠُﻔ ﻋَﻘِﺒِﻪ ِ ﻲﻓِ اﻟْﻐَﺎﺑِﺮِ�ﻦَ وَاﻏْﻔِﺮْ ﻨﻟ‬
ِ
َ ‫ﺒِْه‬
ُ َ ‫ وَﻧ‬
(‫ﻴﻪ ( )مﺴﻠﻢ‬
ِ ِ� ‫ﻮِّرْ ﻪﻟ‬
ِ

D½pkea()bn \n¶v, AhÀ ]dbp¶p: {]hmN
I³()A_qkeabpsS ASp¯v {]thin¡pIbp
­mbn,B kabw A_qkeabpsS I®pIÄ ]pd
t¯¡v XÅn \n¡p¶p­mbncp¶p.Xncpta\n B
I®pIÄ AS¡pIbp­mbn. F¶n«v ]dªp: B

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

56

Xvamhv ]nSn¡s¸«m I®pIÄ AXns\ ]n³XpS
cp¶p.At¸mÄ A_qkeabpsS IpSpw_¯n s]
« NneÀ iÐap­m¡n.B kabw Xncpta\n() ]
dªp: \·bÃmsX \n§Ä \n§Äs¡Xncn {]m
À°n¡cpXv ImcWw \n§Ä ]dbp¶Xn\v ae¡p
IÄ Bao³ ]dbp¶p­v.tijw ]dªp:(AÃmlp
sh, A_qkea¡v \o s]mdp¯v sImSpt¡Wta,
k·mÀKnIfn At±l¯nsâ ]Zhnsb \o DbÀ
t¯Wta, At±l¯nsâ IpSpw_¯n \n¶v A
t±l¯n\v ]n³Kmanbp­mt¡Wta, R§Ä¡pw
At±l¯n\pw \o s]mdp¯v XtcWta, At±l
¯nsâ J_dns\ \o hnimeam¡pIbpw, AXnÂ
{]Imiw \nd¡pIbpw sNt¿Wta) (apkvenw).

P\mk thKw sIm­v t]mhpI:
acWw kw`hn¨v Ignªm P\mksb s]
s«¶v sIm­v t]mbn adamtS­Xp­v. AXmWv {]
hmNI³()bpsS Ncy. BfpIÄ XSn¨v IqSp¶Xv
hsc Im¯ncn¡phm³ ]mSnÃ. F{Xbpw thKw ad
amSm³ Ignbptam A{Xbpw thKw adamtS­ Xp
­v. ImcWw \à hyànbmWv acn¨sX¦n At±
lw kzÀK¯nse¯m sImXn¡pIbpw, AXv F
s¶ ap´n¸n¡q, ap´n¸n¡qsh¶v Dds¡ hnfn¨v
]dªv sIm­ncn¡p¶XpamWv,F¶m No¯bm

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

57

XvamhmsW¦n \n§Ä Fs¶ Ft§m«mWv sIm
­v t]mIp¶Xv,\n§Ä Fs¶ sIm­vt]mtI­Xn
Ãmsb¶v A«lkn¨v sIm­ncn¡pw. AXv sIm­v
Xs¶ \à BXvamhmsW¦n At±ls¯ s]s«
¶v kzÀKob kpJ§fntes¡¯n¡pIbpw,No¯m
XvamhmsW¦n B `mcw s]s«¶v Npaen \n¶v
Cd¡n sh¡phm\pw km[n¡patÃm.CXmWv {]hm
NI³() \s½ DWÀ¯p¶Xv.

ْ َ َّ�‫رَﻲﺿِ ا‬
َ
َ ْ‫ﻌِﻴﺪٍ الْﻤَﻘْﺮﺒُِيِّ �َﻦ‬
َ
‫�ﻨـﻪ‬
)
َّ‫أ�ِﻴﻪِ �َﻧَّﻪُ ﺳَﻤِﻊ أَﺑَﺎ ﺳﻌِﻴﺪٍ اﺨﻟُْـﺪْرِي‬
َ
َ
َ َ َ َ ْ َ ُ‫ْ َ َ ة‬
َ
َ
ِ
‫ـﻠَّﻢَ ﻗَـﺎلَ إ‬
‫ﻴْـﻪِ وَﺳ‬
‫ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
‫ﺳُﻮل‬
‫ر‬
‫َا وُﺿِـﻌَﺖِ اﺠﻟﻨـﺎز واﺣﺘﻤﻠﻬـﺎ‬
ِ
‫ذ‬
‫ﺔً ﻗَﺎﻟ‬
ْ َ َ
َ
ْ َ ْ َ َ
َ�‫ـ‬
� ‫ّﺟَﺎلُ ﻰﻠﻋَ أَ�ْﻨَﺎﻗِﻬِﻢْ ﻓَـﺈِنْ ﺎﻛﻧـﺖ ﺎﺤﻟَِ َـﺖْ ﻗَـﺪِّمُﻮ�ِ وَ�ِنْ ﺎﻛﻧـﺖ‬
� ‫َﺖْ ﻳَﺎ و �ْﻠ ﻬَﺎ أ َ ﺬْﻫَﺒُﻮنَ ﺑِﻬَﺎ‬
َ َْ ْ ّ ْ َ
ِ‫ﻟ‬
‫اﻹ�ﺴـﺎن‬
‫َ َ َ�ْﻦَ ﻳ‬
‫َﺔٍ ﻗَﺎﻟ‬
ِ َِ ‫َﺴْﻤَﻊُ ﺻَﻮْ�َﻬَﺎ ﻞﻛُُّ ﻲﺷ ٍء إ‬
َ َ ُ‫َ َ َﻪ‬
(‫َول ْﻮ ﺳ ِﻤﻌ ﺻ ِﻌﻖ( )ﺑﺎري‬

kCuZv_v\p A aJv_pcn¿v()hn \n¶v, At±
lw Xsâ ]nXmhn \n¶v, A_qkCuZv A Jp
Zvcn {]hmNI³() ]dbp¶Xmbn tIÄ¡pIbp
­mbn:(P\§Ä P\mk X§fpsS NpaepIfn h
ln¡s¸Sp¶ kµÀ`¯n kXvIÀanbmb a\pjy
sâ P\mkbmsW¦n AXv \n§sfs¶ ap´n¸n
¡qsh¶v hnfn¨v ]dbpw, kXvIÀ½nbÃmsb¦nÂ
Fsâ \mita, \n§sfs¶ Ft§m«mWv sIm­p
t]mIp¶Xv F¶v hnfn¨«lkn¡pw, Cu iÐw F
Ãmhcpw, FÃm hkvXp¡fpw tIÄ¡pw a\pjyÀ H

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

58

gn¨v. a\pjy³ AXv tIÄ¡pIbmsW¦n Ah³
t_m[ clnX\mhpIbpw sN¿p¶XmWv)(_pJmcn)

-_ÀkJv
a\pjy\v AÃmlp Cu temI¯v \ÂInb
BbpÊv Pohn¨v XoÀ¯m AÃmlp Ah\v \nÝ
bn¨n«pÅ acWw hs¶¯pIbmbn. A§ns\ ac
W¯n\v tijw Ahkm\ \mÄ hsc Ah³ ]n
¶oSv _ÀkJnbmb PohnX¯nemWv. Cl temI
PohnX¯nepaÃ, ]ctemI PohnX¯nepaÃ. adn¨v
AXn\v c­n\panSbnse Hcp {]tXyI PohnX¯n
emWv.AXn\mWv _ÀkJv F¶v ]dbp¶Xv. F§n
s\ acn¨mepw Ah\v Ahkm\\mÄ hsc Ah\p
ÅXv _ÀkJnbmb PohnXamWv. AXv CkvemanI
\nbaa\pkcn¨v adamSnbmepw, ISen sI«nXmgv
¯nbmepw, Icn¨v `kvaambn ]d¸n¨mepw h\yarK
§Ä `£n¨mepw F§ns\ acn¨mepw icn Ah\v
_ÀkJmb PohnXap­v. AXmWv AÃmlp ]dbp
¶Xv:

َ ُ‫ﻬِﻢْ ﺑَﺮْزَخ َ َ ْ َ ﺜ‬
( ١٠٠ :‫ٌ إِﻰﻟ ﻳ ْﻮ ِم �ُﺒﻌ ﻮن( )ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن‬
ِ‫)َﻣِﻦْ وَرَاﺋ‬

"AhcpsS ]n¶n AhÀ DbnÀs¯gpt¶Â]n¡
s¸Sp¶ Znhkw hsc Hcp adbp­mbncn¡p¶ Xm
Wv.' (apAvan\q³: 100)
icoc¯n \n¶v BXvamhv hn«v ]ncnbp¶
XmWv acWsa¶v ]dbp¶Xv.A§ns\ icoc¯nÂ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

59

\n¶v BXvamhv t]mbn Ignªm Ahs\ \mw a
damSp¶p.A§ns\ J_dnepÅ PohnXw Ah\v _
ÀkJmb PohnXamWv. Ahkm\ \mfn J_dnÂ
\n¶v DbÀs¯gpt¶Â]n¡s¸Sp¶p. AXmWv A
Ãmlp ]dbp¶Xv:

ََ
‫َ َ َ ٌ َ�ْﺐ �ِﻴﻬَﺎ و‬
ُ‫ْﻘُﺒ‬
(٧:‫ﻮر()ﺤﻟﺞ‬
‫اﻟ‬
‫َ �َﺒْﻌَﺚُ ﻣَﻦْ ﻲﻓ‬
َّ�‫نَّ ا‬
َ
‫َأ‬
َ
‫ر‬
‫ﺔ‬
‫ِﻴ‬
�‫آ‬
‫ﺔ‬
‫ّ الﺴَّﺎﻋ‬
‫ن‬
‫)و‬
ِ
ِ

"A´ykabw hcnIXs¶ sN¿pw. AXn bmsXm
cp kwibhpanÃ. J_vdpIfnepÅhsc AÃmlp D
bnÀs¯gpt¶Â]n¡pIbpw sN¿pw' (lÖv: 7)
_ÀkJnbmb PohnX¯n Hmtcm hyàn
bpw Ah³ AÀln¡p¶ in£m c£IÄ A\p`
hn¨v sIm­ncn¡p¶XmWv. ku`mKyhm\mbn can
¡p¶h³ AÃmlphnsâ A\p{Kl¯nsâ tKl
amb kzÀKobm\p{Kl§Ä BkzZn¨vsIm­pw,Zu
À`mKyhm\mbn acn¨h\msW¦n Ah³ AÃmlp
hnsâ in£bpsS tKlamb \cImánbpsS A\p
`h§Ä BkzZn¨v sIm­ncn¡p¶XmWv. AXv J
_dnse in£bpw, A\p{Kl§fpw F¶ hnjb
¯n hniZam¡nbn«p­v.

Iz_À ]ctemIs¯ {]Ya hoSv:
apgph³ a\pjycpw acn¡pw, Bcv acn¨mepw
Ah\v J_À PohnXap­v. A]IS¯n acn¨m
epw, ISen ap§nacn¨mepw, acn¨Xn\v tijw I

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

60

¯n¨v s]mSns]mSnbm¡nbmepw icn Ah\v J_À
PohnXap­v. J_À ]ctemIs¯ {]Ya hoSmWv.
kXyhnizmknbpsS J_dv kuJyw \ndªXpw,
sX½mSnbpsS J_dv in£ \ndªXpamWv. Zp³
bmhn sh¨v \ap¡v BkzZn¡phm\pw A\p`hn
¡phm\pw Hcp]mSv kpJkuIcy§fp­v.F¶mÂ
J_dn Bcpw XpW¡nÃ,AhnsS I«nepw InS¡
bpw XebnWbpw hncn¸pw ]pX¸panÃ. Iq«n\v `mcy
bnÃ, k´m\§fnÃ, amXm]nXm¡fnÃ, Iq«pIpSpw
_§fnÃ, kplr¯p¡fnÃ. {]Xm]tam, k¼t¯m,
Øm\am\§sfm H¶pw A\p`hn¡phm³ km[y
aÃ. \½psS icocw am{Xw. Ccp«v am{Xw. Zp³bmhn
 sh¨v F{X `wKnbn F®bpw tkm¸pw {Ioap
Ifpw ]pc«n `wKnbm¡n sIm­v \S¶ncp¶ `wKn
bpÅ icocamWv. F¶ns«´v Imcyw! BdSn a®n
 ]pgp¡fpw IoS§fpw Xn¶m\mbn J_dn sh
¡p¶p, km[mcW¡mc\pw, ]mhs¸«h\pw, ]W
¡mc\pw, ]Wn¡mc\pw, Idp¯h\pw, shfp¯h
\pw, ]pcpj\pw, kv{Xo¡pw FÃmw e`n¡p¶Xv H
tc BdSn a®v.B J_dnte¡mWv \½psS aS¡w.
AhnsS \n¶t§m«v Hcp]mSv Imcy§fpw kw`h
§fpw \ap¡v A\p`hn¡m\pw kln¡m\pw A`n
apJoIcn¡phm\pap­v. B J_À I­n«v a\ÊpI
Ä hn§pIbpw {]bmks¸SpIbpw sNt¿­Xp­v.
AXmWv \½psS ]qÀhnI·mÀ \ap¡v ImWn¨v X

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

61

¶ ]mX. alm\mb DYvam\p_v\p A^v^m\ns\
kw_Ôn¨v \ap¡v XnÀanZn D²cn¡p¶ lZoknÂ
ImWmhp¶XmWv.

َ ْ
َّ‫َنَ �ُﺜْﻤَﺎنُ إِذَا َ َ َ ﺮﺒٍْ ﺑَ�َﻰ ﺣ َ ّ �َﺒُﻞ‬
َ
� َ‫وَ�ﻒَ ﻰﻠﻋ‬
‫�ُﺜﻤﺎنَ ﻗَﺎلَ ﺎﻛ‬
َ�ْ‫) ﻋﻦ مﻮ‬
‫َﻰﺘ‬
َ َ ُ‫َ َ ﻪﻟَُ ﺗُﺬْﻛَﺮُ اﺠﻟَْﻨَّﺔُ وَاﻨﻟَّﺎر‬
َ ُ‫نَّ ﺳ‬
‫َ ﺒْﻲﻜ‬
‫ﺘَﻪُ ﻓﻘِﻴﻞ‬
‫ْﻲﻜِ وَ� ِ ﻣِﻦْ ﻫَﺬَا �َﻘَﺎلَ إِ َر ـﻮل‬
‫ﻓﻼ‬
‫َّ اﻟْﻘَﺮﺒَْ أَو‬
ْ
َّ‫ﺳَﻠ‬
َ
َ
‫ﻠَﻴ‬
َ
ُ
ْ
‫ﻪ‬
ْ
َّ�َ‫ِ ﺻ‬
َ ‫َّل َﻣ�ل ﻣ ِْﻦ َﻣ َﻨـﺎزل اﻵﺧ‬
‫ِـﺮةِ ﻓـﺈِن‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ ﻗﺎل‬
ِِ
ٍِ
َ
َ َ َ َ ُ‫ﻢْ �َﻨْﺞُ ﻣِﻨْﻪُ �َﻤَﺎ �َﻌْﺪَهُ أَﺷَﺪُّ ْ ﻪ‬
‫ﻣِﻨـ ﻗـﺎل َوﻗـﺎل‬
َ‫َﺎ ﻣِﻨْﻪُ �َﻤﺎ �َﻌْﺪَهُ أَ�ْﺮﺴَُ ﻣِﻨْﻪُ وَ�ِنْ ل‬
َ
ُ‫َ َ ّﻢَ ﻣَﺎ رَأَﻳْﺖُ ﻣَﻨْﻈَﺮًا �َﻂُّ ّ ْ ُ َ ْ َ ﻊُ ْ ﻪ‬
( ‫ﻟْﻘَﺮﺒ أ�ﻈـ ﻣِﻨـ‬
َِ ‫إ‬
‫لُ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠﻴْﻪِ وَﺳﻠ‬

(‫)ﻟﺮﺘﻣﺬي( اﺪﻟﻳـﻦ اﻷﺒﻟـﺎ� ﻲﻓ ﺗﻌﻠﻴﻘـﻪ ﻰﻠﻋ اﻤﻟﺸـﺎﻜة ) وﺳـﻨﺪه ﺣﺴـﻦ‬

(�‫ﺤﻴﺢ اﺠﻟﺎﻣﻊ الﺼﻐ‬

B\nAv_v\p DYvam\nÂ() \n¶pw \nthZ\w: A
t±lw ]dbp¶p:(DYvam\p_v\pA^v^m³() J_
dn¶cnIneqsS \S¶v t]mbm At±lw XmSn \\
bpamdv Icbpambncp¶p. At±lt¯mSv tNmZn¡
s¸«p. \n§Ä kzÀ¤ \cIs¯ HmÀ¯v Icbp¶n
ÃtÃm, J_À I­n«mtWm \n§Ä Icbp¶Xv? A
t¸mÄ DYvam³()]dªp:(]ctemI¯nsâ H¶m
as¯ CSw J_dmIp¶p,HcmÄ AhnsS c£s¸«m
 AXn¶v tijapÅXh¶v Ffp¸amhpw, AXnÂ
HcmÄ c£s¸«nÃtbm F¦neh¶v _m¡nbpÅ
sXÃmw {]bmkIcambncn¡p¶XmWv) F¶n«t±
lw \_n() ]dbp¶Xmbn«v ]dªp: (J_dnt\

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

62

¡mÄ `oIcambXpw, tamihpamb Hcp ImgvNbpw
Rm³ I­n«nÃ) AlvaZv, XnÀanZn.

J_dnsâ CSp¡w:
]ctemIs¯ {]Ya hoSmb J_dn a¿n
¯ns\ sh¨v IgnªXn\v tijw J_À J_dmfn
sb H¶v sªcp¡n Ifbp¶XmWv. AXn FÃm
hcpw s]Spsa¶mWv Xncpta\n() \s½ ]Tn¸n¡p
¶Xv.

َِّ�‫َ ّﻬَﺎ ﻗَﺎﻟ َ ﺎلَ رَﺳُـﻮلُ ا‬
َ
ْ
‫ّﻢَ إِنَّ لِﻠْﻘَـﺮﺒ‬
‫ﻴْـﻪِ وَﺳَـﻠ‬
َ
‫ﺻَـ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
‫َـﺖْ ﻗـ‬
�َ� َ‫�ِﺸَﺔ‬
ِ
َ ُ‫َ َ َ َ ٌ َ ً ْ َ َ َ َ ْ ﺪُ ْ ﻦ‬
(‫ﺎﺟﻴﺎ ﻣِﻨﻬﺎ �ﺎ ﺳﻌ � ﻣُﻌﺎذٍ ( )ﻤﺣﺪ‬
ِ ‫َﻐْﻄَﺔً لَﻮْ ﺎﻛن أﺣﺪ ﻧ‬

Bbnim()bn \n¶v {]hmNI³()]dªp:(Xo
À¨bmbpw J_dn\v sRcp¡ap­v. AXn \n¶v
Bsc¦nepw c£s¸Spambncps¶¦n kAZv_v\p
apBZv c£s¸Spambncp¶p) (AlvaZv)

‫ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ﻗَﺎلَ ﻫ‬
َ‫ِ �ُﻤَﺮ‬
َ
َُ
‫ ﺤﺗََـﺮَّكَ ﻪﻟ‬
‫َـﺬَا اﺬﻟَِّي‬
َّ�َ‫�َﻦْ رَﺳُﻮلِ ا�ِّ ﺻ‬
ً ْ َ َ ُ‫َ َ َ ْﻌ‬
ْ ََ َ ََْ َ
َ َّ‫ْﻌَﺮْشُ وَﻓُﺘِﺤَﺖْ ﻪﻟَُ أَﺑْﻮَابُ الﺴ‬
‫ِـﻦ الﻤﻼﺋ ِ�ـ ِﺔ ﻟﻘـﺪ‬
‫ﻤﺎءِ َوﺷ ِﻬﺪهُ ﺳﺒ ﻮن أﻟﻔﺎ ﻣ‬
ُ‫ّ َ َ ْﻪ‬
(‫ّ ﺿَﻤَّﺔً �ُﻢَّ ﻓُﺮِج �ﻨ ( )ﻟنﺴﺎﻲﺋ‬

C_v\p DaÀ()hn \n¶v: dkqepÃmlv() ]dbp
Ibp­mbn: (Ct±l¯n\v th­nbmWv knwlmk
\w hndsIm­Xpw,BImiIhmS§Ä aeÀs¡ Xp
d¡s¸«Xpw,Fgp]Xn\mbncpw ae¡pIÄ km£yw

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

63

hln¨Xpw, (F¶n«v t]mepw) J_À Hcp {]mhiyw
sRcp§pIbpw ]n¶oSv hnSpIbpw sNbvXp)(\km
C) .
bYmÀ°hnizmkw DÄsImÅpIbpw, AXn
\\pkcn¨v PohnXw {IaoIcn¡pIbpw sNbvXhcm
Wv J_dn {]thin¸n¡s¸Sp¶sX¦n AhÀ
¡v J_À hnimeam¡psa¶v Xncpta\n() ]dbp
¶Xv \mw {i²n¡pI:

َ َ ْ َ ْ َّ‫َ َ ن‬
َ َ َ َ
َ
َ
َ ُ‫َ َﺲُ ْ ﻦ‬
َ
ُِّ
‫وُﺿـﻊ‬
ِ ‫)ﻋﻦ أ� � ﻣﺎل ِﻚٍ ﻗﺎل ﻗﺎل ﻨﻟ ّ ا�َّ ﻋَﻠﻴْﻪِ وَﺳﻠّﻢَ إِ اﻟﻌﺒﺪ إِذا‬
َ
‫َﺮﺒِْهِ وَﺗَﻮَ�َّ �َﻨْﻪُ أَﺻْﺤَﺎﺑُﻪُ إِﻧَّـﻪُ ﻟَيَﺴْـﻤَﻊُ ﻗَـﺮْعَ ﻧِﻌَـﺎلِﻬِﻢْ ﻗَـﺎلَ ﻳَﺄْ�ِﻴـﻪِ مَﻠَـﺎﻜ ِن‬
َ ُ‫َ ْ َ َ َﻘ‬
ُ ُ‫َ َﻘ‬
َ َ
ْ ْ
‫ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ ﻛُﻨْﺖَ �َﻘُﻮلُ ﻲﻓ ﻫﺬا ﺮَّﺟُﻞِ ﻗَﺎلَ ﻓَﺄَﻣَّﺎ الﻤُﺆ ِﻣﻦُ �ﻴ ﻮل‬
‫�ﻴُﻘ ِﻌﺪاﻧ ِ ِﻪ �ﻴ ﻮﻻ‬
ِ
َ
ْ َ َّ‫اﻨﻟ‬
َِّ�‫َ ّﻪُ �َﺒْﺪُ ا‬
‫ـﺎر ﻗـﺪ‬
َ‫وَرَﺳُﻮﻪﻟُُ ﻗَﺎلَ �َﻴُﻘﺎلُ ﻪﻟَُ ا�ْﻈُﺮْ إِﻰﻟَ ﻣَﻘْﻌَـﺪِكَ ﻣِـﻦ‬
‫ُ �َﻧ‬
ِ
َّ
َ
‫ﺠﻟَْﻨَّﺔِ ﻗَﺎلَ ﻧ‬
َ
‫ُّ ﺑِﻪِ ﻣَﻘْﻌَﺪًا ﻣ‬
ُِّ‫ﻲﺒ‬
ْ
َ َّ�‫َ ّ ا‬
َُ ََ َ َ َ
َ‫ﻦ‬
َ َ
‫�اﻫﻤـﺎ‬
� ‫ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳـ ﻢ‬
‫ِ ا‬
�‫ﻚ ا‬
�َ‫َ ا�َِّ ﺻ‬
َ
‫ ﻗَﺎل َﺘَﺎدَة‬
ْ َ َ ُ َ ْ ُ� ً
‫ﺎ َ � ُ وَذُﻛِﺮَ ﻨﻟََﺎ �ﻧَّﻪُ �ُﻔْﺴَﺢُ ﻪﻟَُ ﻲﻓِ �َﺮﺒِْهِ ﺳَﺒْﻌُﻮنَ ذِرَاﺎﻋ َو ﻤـﻸ ﻋﻠﻴـ ِﻪ‬
َ ُ‫َ َ ْ َ ﺜ‬
(‫ﺮﻀًِا إِﻰﻟ ﻳ ْﻮ ِم �ُﺒﻌ ﻮن ( )مﺴﻠﻢ‬

A\kv_v\pamenIv()hn \n¶v {]hmNI³()
]dªp: (HcSnasb J_dn sh¨v sIm­v Iq«p
ImÀ ]n³Xncnªvt]mcpt¼mÄ Xncn¨v hcp¶hcp
sS sNcp¸nsâ iÐw tIÄ¡p¶p. F¶n«v {]hmN
I³() ]dbp¶p: c­v ae¡pIÄ hcnIbpw Ah
sâbSp¯v Ccp¶vsIm­v At±lt¯mSv tNmZn¡p
¶p: Cu a\pjys\ kw_Ôn¨v \osb´mWv ]d

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

64

bp¶Xv? At¸mgt±lw ]dbp¶p: apAvan\mbh³
]dbpw:At±lw AÃmlphnsâ ASnabpw, dkqep
amsW¶v Rm³ km£yw hln¡p¶p, At¸mÄ
At±lt¯mSv ]dbs¸Spw: \o \cI¯nse \nsâ
Ccn¸nSw t\m¡pI,AXn\v ]Icambn AÃmlp kz
ÀK¯n \n\¡v Ccn¸nSw \ÂInbncn¡p¶p.Xncp
ta\n() ]dbp¶p: B c­v Øm\hpw (kzÀK¯n
sebpw \cI¯nsebpw) Ah³ ImWp¶p.JXzmZ:
() ]dbp¶p: R§tfmSv ]dbpIbp­mbn: Ah
\v Ahsâ J_dns\ Fgp]Xv apgw hsc hnime
am¡n sImSp¡pIbpw, AhnsS Ahkm\\mÄ h
sc ]¨¸v \nd¨Xm¡pIbpw sN¿p¶p) (apkvenw)

J_dnsâ `oIcX:- ]ctemIs¯ {]Ya hoSmb J_À AÔ
Imc \n_nVamWv. `oIcamWv, hnizmknIÄ¡v am
{Xsa AXnÂ\n¶v c£bpÅq. lZokv {i²n¡pI:

َ
‫َﻮْ�َ �ُﺜ‬
َ
ُ‫ْ َ َ ﻪ‬
‫َ َ نُ إِذ‬
َ� َ‫ْﻤَﺎنَ ﻗَﺎلَ ﺎﻛن َا وَ�َﻒَ ﻰﻠﻋ‬
‫ﻰﺘَّ �َﺒُﻞَّ ﺤﻟﻴﺘـ‬
ِ
‫ﺮﺒٍْ ﺑَ�َﻰ ﺣ‬
‫ﻋﻦ‬
َ
َ
َ
َ
َُ‫ ﻪﻟ‬
‫ﻲﻜ‬
َّ�‫ إِنَّ رَﺳ ـﻮلَ ا‬
ُ
َ‫ﻞ ﺗُﺬْﻛَﺮُ اﺠﻟَْﻨَّﺔُ وَاﻨﻟَّﺎرُ ﻓﻼ ِ وَ�َﺒْﻲﻜِ ﻣِـﻦْ ﻫَـﺬَا �َﻘـﺎل‬
ِ
َ ْ َ َ ْ
ْ َ ُ ّ ‫َ َ َ إِنَّ اﻟْﻘَﺮﺒَْ أَو‬
َّ�‫ا‬
ََ ْ
‫ِـﺮةِ ﻓـﺈِن �َـﺎ‬
‫ـﺎز ِل اﻵﺧ‬
‫ﻨ‬
‫ﻣ‬
‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠّﻢَ ﻗﺎل‬

‫ِﻦ‬
‫ﻣ‬
‫ل‬
ٍ ِ ‫َل ﻣ‬
ِ
َ
ُ ُ‫ﻢْ �َﻨْﺞُ ﻣِﻨْﻪُ �َﻤَﺎ �َﻌْﺪَهُ أَﺷَﺪُّ ْﻪُ َ َ َ َ ﺳ‬
‫ﻣِﻨ ﻗﺎل َوﻗﺎل َر ﻮل‬
َ‫ﻨْﻪُ �َﻤﺎ �َﻌْﺪَهُ أَ�ْﺮﺴَُ ﻣِﻨْﻪُ وَ�ِنْ ل‬
ّ ُّ‫َـﻠَّﻢَ ﻣَـﺎ رَأَﻳْـﺖُ ﻣَﻨْﻈَـﺮًا �َـﻂ‬
َ
ُ‫ْ ُ َ ْ َ ﻊُ ْ ﻪ‬
( ‫ﻟْﻘَـﺮﺒ أ�ﻈـ ﻣِﻨـ‬
َِ ‫إ‬
‫ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠﻴْﻪِ وَﺳ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

65

(‫)ﻟﺮﺘﻣﺬي( اﺪﻟﻳـﻦ اﻷﺒﻟـﺎ� ﻲﻓ ﺗﻌﻠﻴﻘـﻪ ﻰﻠﻋ اﻤﻟﺸـﺎﻜة ) وﺳـﻨﺪه ﺣﺴـﻦ‬
(�‫ﺤﻴﺢ اﺠﻟﺎﻣﻊ الﺼﻐ‬

B\nAv_v\p DYvam\nÂ\n¶pw \nthZ\w:At±lw
]dbp¶p: (DYvam\p_v\pA^v^m³() J_dn¶cn
IneqsS \S¶vt]mbm At±lw XmSnIÄ \\bp
amdv Icbpambncp¶p. At±lt¯mSv tNmZn¡s¸
«p.\n§Ä kzÀ¤\cIs¯ HmÀ¯v Icbp¶nÃtÃm,
J_À I­n«mtWm \n§Ä Icbp¶Xv? At¸mÄ
DYvam³()]dªp: ‘]ctemI¯nsâ H¶mas¯
CSw J_dmIp¶p, HcmÄ AhnsS c£s¸«m A
Xn¶v tijapÅXh¶v Ffp¸amhpw,AXn HcmÄ
c£s¸«nÃtbm F¦neh¶v _m¡nbpÅsXÃmw {]
bmkIcambncn¡p¶XmWv’ F¶n«t±lw \_n()
]dbp¶Xmbn«v ]dªp: (J_dnt\¡mÄ `oIcam
bXpw, tamihpamb Hcp ImgvNbpw Rm³ I­n«n
Ã) AlvaZv, XnÀanZn.

ُ ُ‫ ﺑْﻦِ أَﻲﺑِ ﻳَﺰِ�ﺪَ ﻗَﺎلَ ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﺟَﺎﺑِﺮَ �ْﻦَ �َﺒْﺪِ ا�َّ َ ﻘُ ُ َ َ ﺳ‬
‫ِ � ﻮل ﻗـﺎل َر ـﻮل‬
‫ﺎرِث‬
ِ َْ‫ِ اﺤﻟ‬
ْ
َّ‫ﺳَﻠ‬
‫ﻠَﻴ‬
‫ﻪ‬
َّ‫ �َﻤَﻨ‬
َّ‫�ِن‬
َ
َّ�َ‫ِ ﺻ‬
َ ‫ُﻮا ال َﻤ ْﻮت ﺈِنَّ ﻫَﻮْلَ الْﻤَﻄْﻠَﻊِ ﺷَﺪِﻳﺪٌ وَ ﻣ‬
‫ِـﻦ‬
َ ‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ‬
َ َ َ ْ َُّ�‫� ﺮْزُﻗَﻪُ ا‬
(‫اﻹﻧﺎﺑﺔ ( )ﻤﺣﺪ‬
ََ‫ﺴَّﻌَﺎدَةِ أَنْ �َﻄُﻮلَ �ُﻤْﺮُ اﻟْﻌَﺒْﺪِ و‬
ِ

lmcnYv_v\p bkoZv() ]dbp¶p: Rm³ Pm_ndp
_v\p AÐpÃbn \n¶v tIÄ¡pIbp­mbn: \_n
()]dªp:(\n§Ä acWam{Kln¡cpXv, ImcWw

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

66

AXnsâ XpS¡¯nsâ `oIcX Xs¶ ImTn\yw \nd
ªXmIp¶p. ZoÀLamb BbpÊn ]ÝmXm]n
¡phm³ AÃmlp Ahkcw \ÂIpIsb¶XmWv
ku`mKyambn«pÅXv.) AlvaZv.
J_dnte¡v \S¶p sIm­ncn¡p¶ ktlmZcm…
F´mWv \ns¶ Zp³bmhn h©nX\m¡n
bXv? \nsâ hnimeambhoSpw, kZmHgpIn sIm­n
cn¡p¶ AcphnIfpw,]mIamb hnfIfpw, temema
b hkv{Xhpw, kpKÔkma{KnIfpw, XWp¸nte
¡pw, NqSnte¡pw {]tXyIw X¿mdm¡nb hkv{X
§fpw FÃmw Xs¶ FhnsSbmIp¶p? AsXm¶pw
Xs¶ \n\¡v D]Imcs¸«nÃ. \nsâ IhnfpIsf
ÃmwXs¶ £bn¡phm³ XpS§nbncn¡p¶p.\o G
Xv cq]¯nemWv Cu Zp³bmhnÂ\n¶v hnS]dbp
¶sX¶v \n\¡dnbptam? \à cq]¯n hnS]dbp
hm³ th­n \o Hcp§pI…

J_dnsâ AÔImcw:
J_À Ccp«mWv, AÔImcamWv.AÃmlphn
s\ AdnbpIbpw, {]hmNIs\ A\pkcn¡pIbpw
sN¿p¶hÀ¡v AÃmlp J_dns\ {]Imi ]qcnX
am¡p¶XmWv. Hcp lZokv {i²n¡pI:
ِ

َ ‫ أَﻲﺑِ ﻫُﺮَ�ْﺮ‬
َّ�‫ﻧَﺖْ �َﻘُـﻢُّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َﺎ رَﺳ ـﻮلُ ا‬
َ
ُ ‫ﺠﺪ �ﻔﻘـﺪ‬
َ‫نَّ امْﺮَأةً ﺳَﻮْدَاءَ ﺎﻛ‬
‫َةَ أ‬
)
ِ ‫الﻤﺴـ‬
َ َ
َّ
ُ ُ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠَّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ﺎلُ َ َ َ َ َ َ َ ْﺘُ ْ َ ْ ﺘ‬
‫ﻮ� ﻗـﺎل‬
ِ ‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ ﻓﺴﺄل �ﻨﻬﺎ �ﻘ ﻮا ﻣﺎت ﻗﺎل أﻓﻼ ﻛُﻨ ﻢ آذ� ﻤ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

67

َ َ ‫َّﻬُﻢْ ﺻَﻐَّﺮُوا أ‬
َ َّ�َ‫َ ْ ﻟُّﻮهُ ﻓَﺼ‬

ِ‫ﻋَﻠﻴْﻬَﺎ �ُﻢَّ ﻗَـﺎلَ إ‬
ِ ‫ �َﺮﺒﻫﺎ‬
ِ َ‫َمْﺮﻫَﺎ �ﻘَﺎلَ دُﻟُّﻮ�ِ ﻰﻠﻋ‬
ْ َ
َ ْ ُ َ َ ُ‫ّر‬
َ َ
َ
َ
َ ‫ّ ا�ََّ ﻋ‬
‫ﺰَّ وَﺟﻞّ �ُﻨَﻮِ ﻫﺎ لﻬﻢ ﺑِﺼـﻼ ِﺗ‬
َ‫ﻫْﻠِﻬَﺎ وَ�ِن‬
َ‫ﻫ ِﺬه ِ اﻟ مَﻤْﻠُﻮءةٌ ﻇُﻠْﻤَﺔً ﻰﻠﻋَ أ‬
ْ َْ َ
(‫ﻋﻠﻴ ِﻬﻢ ( )مﺴﻠﻢ‬
َّ‫ن‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v, Hcp Idp¯ kv{Xo ]
Ån hr¯nbm¡nbncp¶p, {]hmNI³() Ahsf,
Ahs\ ImWm³ km[n¨nÃ. Ahsf kw_Ôn¨v
At\zjn¨p, AhÀ ]dªp, AhÀ acn¨p {]hmN
Isc,F¶m \n§Ä¡v Fs¶ Adnbn¨p IqSmbn
cp¶pthm? B Imcyw AhÀ hfsc \nÊmcambn«m
Wv I­Xv, At¸mÄ Xncpta\n ]dbpIbp­mbn:
(\n§Ä AhfpsS J_À F\n¡v ImWn¨p XcnI,
{]hmNI³()¡v B J_À ImWn¨p sImSp¯p,
{]hmNI³() AhnsS B kv{Xo¡v th­n \akv
Icn¡pIbp­mbn. F¶n«v ]dªp: J_dpIÄ J
_dmfnIÄ¡v AÔImcw \nd¡p¶XmIp¶p. F
sâ \akvImcw sIm­v AÃmlp AXns\ {]Imi
apÅXm¡n XoÀ¡p¶p) (apkvenw)

J_dnSw \ÂIp¶ ]mTw:
J_dnSw ZÀin¡p¶ apkvenan\v ]ctemI
Nn´bmWv D­mhpI.Cu J_dnS¯n A´y hn
{iaw \S¯p¶hs\t]mse C¶sæn \msf Rm
\pw acn¡psa¶ Nn´ GsXmcp a\pjy\pap­m

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

68

hpw.AXn\v th­nbmWv apkveowIÄ J_dnSw k
µÀint¡­Xv. AXmWv {]hmNI³() \s½ ]Tn
¸n¡p¶Xv:

َّ�َ‫َ ِّ ﺻ‬
ْ ُ�ُ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠَّ َ َ ْﺖُ َ َ ْ ﺘ‬
‫ ﻛُﻨ �ﻬﻴـ ﻢ‬:‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ ﻗﺎل‬
�‫)اﺑْﻦِ مَﺴْﻌُﻮدٍ أَنَّ رَﺳُﻮلَ ا‬
ْ
ّ
َ
‫ِ�َﺎرَةِ اﻟْﻘُﺒُﻮرِ ﻓَﺰُورُوﻫَﺎ ﻓ َﺈِ�َّﻬَﺎ ﺗُﺰ َﻫِّﺪُ ﻲﻓِ اﺪﻟُّ ﺗ‬
(‫�ْﻴَﺎ وَُﺬَﻛِ ُﺮ اﻵﺧ َِﺮة ( )مﺴﻠﻢ‬

C_v\p akvDuZv()hn \n¶v; dkqepÃmlv() ]
dbpIbp­mbn: (J_À kµÀi\w Rm³ \n§Ä
¡v hntcm[n¨ncp¶p,F¶m \n§fXv kµÀin¡p
I, ImcWaXv Zp³bmhn hncàbp­m¡pIbpw,
]ctemIs¯ HmÀ½n¸n¡pIbpw sN¿p¶XmWv)
(apkvenw, A_qZmhqZv, C_v\pamP)
]ctemIs¯ HmÀ¡phm³ th­n,J_dnÂ
InS¡p¶hcpsS ]ctemI kuJy¯n\v th­n
{]mÀ°n¡phm\pw th­nbmWv J_À kµÀin
t¡­Xv.

J_dnse Ipg¸§Ä:
{]nbktlmZcm,
J_vdnse {]Yacm{Xn¡v th­n F´mWv H
cp¡n sh¨n«pÅXv? B cm{Xn `oIcamsW¶v a\
Ênem¡nbn«ntÃ? B cm{Xnsb HmÀ¯vsIm­v {]
hmNI·mcpw, kzmenlo§fpw, ]ÞnX·mcpw, XXz
Úm\nIfpw IcªXv Adnªn«nÃ? AXn¶v th

‫‪69‬‬

‫‪]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw‬‬

‫‪­n kzmenlo§Ä \·If[nIcn¸n¨ kw`hw \o‬‬
‫‪]Tn¨n«ntÃ? Hcp lZokv t\m¡pI:‬‬

‫َ‬
‫َ‬
‫ّ ا�َّ‬
‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ َ‬
‫َ‬
‫ّﻢَ ﻗـﺎلَ إِنَّ الْﻤَﻴِّـﺖَ ﻳَﺼِـ�ُ إِﻰﻟ‬
‫) ﻫُﺮَ�ْﺮَةَ ﻋَﻦِ اﻨﻟ ِ‬
‫ّﻲﺒِّ ﺻَ�َ‬
‫ْ‬
‫ْ ََْ َ‬
‫َ َ‬
‫َُ‬
‫ﺸْـﻌُﻮفٍ �ُـﻢَّ �ُﻘَـﺎلُ ﻪﻟ‬
‫� ﻓ ِﺰ ٍع وﻻ‬
‫ﺮﺒ‬
‫ِ �َﻴُﺠْﻠَﺲُ الﺮَّﺟُﻞُ الﺼَّﺎﻟِﺢُ ﻲﻓِ �َﺮﺒه ِ �‬
‫ِ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫�َﻴُﻘَﺎلُ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ ﻫَـﺬَا ‬
‫ْ‬
‫ّﺟُـﻞُ �َﻴَﻘُـﻮلُ �َُﻤَّ ٌ‬
‫ـﺪ‬
‫الﺮَ‬
‫اﻹﺳﻼ‬
‫ِ‬
‫ِﻴﻢَ ﻛُﻨْﺖَ �َﻴَﻘُﻮلُ ﻛُﻨْﺖُ ﻲﻓ ِ‬
‫ْ‬
‫َ ّ ﻋَﻠَﻴْﻪ‬
‫ِ‬
‫َ ﺟَﺎءَﻧ‬
‫ ﻓَﺼَـﺪَّ� َﻨﺎهُ‬
‫َﺎ ﺑِﺎﺒﻟَْيِّﻨَـﺎتِ ﻣِـﻦْ ﻋِﻨْـﺪِ ا�َّ‬
‫ِ وَﺳَﻠَّﻢ‬
‫ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�‬
‫ ﻷَِﺣ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ ُ ﻓُ ْ َ ٌ‬
‫ﻘُﻮلُ ﻣَﺎ ﻳَنْﺒَﻲﻐ‬
‫ﺪٍ أَنْ ﻳَﺮَى ا�َّ َ‬
‫ِ َ‬
‫ﻘﺎلُ ﻪﻟَُ ﻫَﻞْ رَأَﻳْﺖَ ا�ََّ �َﻴ‬
‫َﻴُﻔْﺮَجُ ﻪﻟ ﺮﺟـﺔ‬
‫َ ﺎ � ْﻄِﻢُ �َﻌْﻀُﻬَﺎ � ﻌْﻀًﺎ �‬
‫ﻗَـﺎكَ ا�َُّ‬
‫َﻴُﻘَﺎلُ ﻪﻟَُ ا�ْﻈُﺮْ إِﻰﻟَ ﻣَـﺎ وَ‬
‫َ‬
‫ اﻨﻟَّﺎرِ �َﻴَﻨْﻈُﺮُ إِﻴﻟَْﻬ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ُ َ‬
‫َ َ َ‬
‫�ُﻔْﺮَجُ ﻪﻟَُ‬
‫ﻨْﻈُﺮُ إِﻰﻟَ زَﻫْﺮَﺗِﻬَﺎ وَﻣَﺎ �ِﻴﻬَﺎ �َﻴُﻘَـﺎلُ ﻪﻟ ﻫـﺬا ﻣﻘﻌـﺪُك‬
‫ﻗِﺒَﻞَ اﺠﻟَْﻨَّﺔ �َﻴ‬
‫َ‬
‫ﻋ ﻠَﻴ ﻪ‬
‫ ﻛُﻨْﺖَ َ َ‬
‫نْ ﺷَـﺎءَ ا�َُّ َ ُ ْ َ ﺲُ‬
‫و �ﻠـ‬
‫ﻴْﻪِ ﻣُﺖَّ وََ ِْ �ُﺒْﻌَـﺚُ إِ‬
‫وَﻋﻠ‬
‫ُ ﻰﻠﻋََ اﻴﻟَْﻘِ�‬
‫َو�ُﻘَ‬
‫ِ‬
‫َ ْ َ َ َﻘُ ُ َ َ ْ‬
‫ُﻞُ ال ُّﻮءُ ﻲﻓِ �َﺮﺒِْه‬
‫َُ‬
‫ِـﻴﻢ ﻛُﻨـﺖ �ﻴ ـﻮل ﻻ أد ِري‬
‫ﺴ‬
‫ ﻓَﺰِﺎﻋً مَﺸْـﻌُﻮﻓًﺎ �َﻴُﻘَـﺎلُ ﻪﻟ �‬
‫ِ‬
‫َ َ ﻘُ لُ َ َ ْ ً َﻘُﻠْﺘ‬
‫َُ‬
‫ﻴُﻘَﺎلُ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ ﻫَﺬَا الﺮَّﺟُﻞُ َ َﻘُ ُ َ ْ ﺖُ‬
‫�ﻴ ﻮل ﺳ ِﻤﻌ ﻟَّﺎس � ﻮ ﻮن ﻗﻮﻻ ُﻪُ �َﻴُﻔْﺮَجُ ﻪﻟ‬
‫َ‬
‫َ َ َ‬
‫ا�ْﻈُـﺮْ إِﻰﻟَ ﻣَـﺎ ﺮﺻَفَ ا�َُّ‬
‫َ‬
‫ﺗِﻬﺎ وﻣَـﺎ �ِﻴﻬَـﺎ �َﻴُﻘـﺎلُ ﻪﻟَُ‬
‫اﺠﻟَْﻨَّﺔِ �َﻴَﻨْﻈُﺮُ إِﻰﻟَ زَﻫْﺮ‬
‫َُ‬
‫َ‬
‫َ َْ َْ ُ َ َ‬
‫َ‬
‫َ �ُﻢّ �ُﻔْﺮَجُ ﻪﻟَُ ﻓُﺮْﺟَﺔٌ ﻗِﺒَﻞَ اﻨﻟَّﺎرِ �َﻴَﻨْﻈُﺮُ إِ ﻴ ْﻟﻬﺎ � ِﻄ ُﻢ �ﻌﻀﻬﺎ �ْﻀًﺎ �َﻴُﻘَﺎلُ ﻪﻟ‬
‫َ‬
‫َﻘْﻌَﺪُكَ ﻰﻠﻋََ الﺸ َ‬
‫َ ﻠ ﻴْﻪِ ﻣُﺖَّ َ َﻴْﻪِ �ُﺒْﻌَﺚُ إِنْ ﺷَﺎء‬
‫َ ا�َُّ �َﻌَﺎﻰﻟ (‬
‫وَﻋﻠ‬
‫ّﻚِّ ﻛُﻨْﺖَ وﻋََ‬
‫)إﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(‬

‫)‪A_qlpdbvd()bn \n¶v \nthZ\w: \_n(‬‬
‫‪]dªp: (Hcp a¿¯nsâ aS¡w J_dnte¡mIp‬‬
‫‪¶p, kÂIÀ½nbmsW¦n Ah³ Xsâ J_dnÂ‬‬
‫‪hfsc kt´mjt¯msSbpw, ZpJw IqSmsXbpw I‬‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

70

gn¨v Iq«p¶p.Aht\mSv tNmZn¡s¸Spw‘\o FhnsS
bmbncp¶p? Ah³ {]Xyp¯cw \ÂIpw, Rm³ C
kvemanembncp¶p. F¶n«v Aht\mSv tNmZn¡s¸
Spw Cu a\pjy³ BcmWv? AbmÄ ]dbpw: apl
½ZpdkqepÃmlv()bmWv. At±lw AÃmlphnÂ
\n¶v hyàamb Zrãm´hpambn«mWv h¶n«pÅXv,
At±ls¯ R§Ä kXys¸Sp¯pIbpw sNbvXp,
]n¶oSht\mSv tNmZn¡s¸Spw AÃmlphns\ I­n
«pt­m? Ah³ ]dbpw:BÀ¡pw AÃmlphns\ Im
Wm³ km[yaÃ. A§ns\ \cI¯n \n¶t±l
¯n\v Hcp hnShp­m¡n ImWn¨v sImSp¯v sIm
­v ]dbpw \n\¡v Hcp¡nsh¨n«pÅ Øeambncp
¶ B ImWp¶Xv, \o AÃmlphns\ kq£n¨Xv
sIm­v \ns¶ AXn \n¶pw c£s¸Sp¯n.XpSÀ
¶v kzÀ¤¯nse At±l¯nsâ Øm\w ImWn¨v
sImSp¯v ]dbpw \o hnizkn¡pIbpw, {]hÀ¯n
¡pIbpw, AXn\v th­n acn¡pIbpw, AÃmlp D
t±in¡pIbmsW¦n AXn\v th­n ]p\À Pohn
¡pIbpw sN¿p¶ \nsâ kzÀ¤¯nse Øm\am
Ip¶p AXv) AXv t]mse¯s¶ hgn]ng¨bmfm
sW¦n At±lw Xsâ J_vdn hfsc {]bmk
t¯msS _p²nap«n sIm­v Ign¨v Iq«pw, \o Fhn
sSbmbncn¶psh¶v tNmZn¡pt¼mÄ At±lw ]d
bpw F\n¡dnbnsöv, Cu a\pjy³ BcmsW¶v
tNmZn¡pt¼mÄ At±lw ]dbpw Rm³ At±l

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

71

s¯¸än tI«n«ps­¶v F¶mse\n¡dnbnÃ. XpSÀ
¶t±l¯n\v kzÀ¤¯n \n¶v Hcp hnShp­m¡n
ImWn¨vsIm­v ]dbpw AÃmlp \ns¶ CXn \n
¶pw Xncn¨v hn«ncn¡p¶p, ]n¶oSv \cI¯nÂ\n¶v
Hcp hnShp­m¡n At±l¯nsâ Øm\w ImWn
¨v ]dbs¸Spw \o CXn¶v th­nbmWv Pohn¡pI
bpw, {]hÀ¯n¡pIbpw, acn¡pIbpw, AÃmlp D
t±in¡pIbmsW¦n AXn\vth­n DbÀs¯gp
t¶Â]n¡s¸SpIbpw sN¿p¶Xv.) (C_v\pamP)..
AÃtbm ktlmZcm, acWt¯bpw, AXnsâ {]
bmks¯bpw HmÀ¯v, J_vdpw AXnsâ IpSpÊX
bpw HmÀ¯v \o Icbp¶ntÃ?
Hm ktlmZcm, Ahkm\ \mfn {]Xy£
amIp¶ \cIs¯ HmÀ¯v Icbp¶ntÃ? \ãs¸Sp
¶Xpw, tJZn¡pIbpw,Zmln¡pIbpw sN¿p¶ B
Zn\s¯ HmÀ¯v hnXp¼p¶ntÃ?
ktlmZcm, AÃmlphns\ HmÀ¯v Icbp¶
I®pIsf AÃmlp Hcn¡epw \cI¯neIs¸Sp
¯pIbnà F¶dnbpI...

J_À in£bpw, A\p{Kl§fpw:
hnip² JpÀB\nsebpw, Xncpkp¶¯nte
bpw [mcmfw sXfnhpIÄ sIm­v Øncs¸«XmWv
J_dnse in£bpw,A\p{Klhpw. AÂ]Úm\n

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

72

Ifpw,hnhcanÃm¯hcpw, Al¦mcnIfpaÃmsX A
Xns\ \ntj[n¡pIbnÃ. AÃmlp ]dbp¶p:

َ َ َ
َ
(١٠١ :‫ﻴﻢ( )ﺘﻟﻮ�ﺔ‬
‫ﺬ‬
ٍ ‫اب ﻋ ِﻈ‬
ٍ ‫)َﺬِّ�ُﻬُﻢْ مَﺮَّ�َ�ِْ �ُﻢَّ ﻳُﺮَدُّونَ إِﻰﻟ ﻋ‬

(c­v {]mhiyw \mw Ahsc in£n¡p¶XmWv, ]n

¶oSv h¼n¨ in£bnte¡v AhÀ XÅs¸Sp¶Xm
Wv) (Xu_:101)

َ َ َ
َ َ ْ ُ ُ‫ْ َ ْ َ ﺳ‬
َ َ َ
َّ
ََ
ُ‫(ﻟَّـﺎر‬٤٥)‫ـﺬاب‬
ِ ‫)ﻮﻗﺎهُ ا�َُّ ﺳَيِﺌ‬
ِ ِ ‫ﺎت ﻣﺎ ﻣﻜﺮُوا وﺣﺎق ﺑ‬
ِ ‫ـﺂل ﻓ ِﺮﻋـﻮن ـﻮء اﻟﻌ‬
َ
َّ‫ﺔ أَدْﺧِﻠُـﻮا آلَ ﻓِﺮْﻋ ـﻮْنَ أَﺷَـﺪ‬
َ
َ
َُ‫ﺎ ﻏُﺪُوًّا وَﻋَﺸِﻴًّﺎ وَ�ﻮْمَ �َﻘُﻮمُ الﺴَّﺎﻋ‬
‫ﺮَﺿُﻮنَ ﻋَﻠَﻴْﻬ‬
َ َْ
(٤٦-٤٥ :‫اب( )ﻤﻟﺆﻣﻦ‬
ِ ‫اﻟﻌﺬ‬

(At¸mÄ AhÀ \S¯nb IpX{´§fpsS Zpjv^

e§fn \n¶v AÃmlp At±ls¯ Im¯p. ^nÀ
Husâ BfpIsf ISp¯in£ hebw sN¿pIbp
ap­mbn. \cIw! cmhnsebpw, sshIpt¶chpw A
hÀ AXn\pap¼n {]ZÀin¡s¸Spw.B A´yka
bw \nehn hcp¶ Znhkw ^nÀHusâ BfpIsf
Gähpw ITn\in£bn \n§Ä {]thin¸n¡pI
(F¶v IÂ]n¡s¸Spw) (apAvan³: 45,46).

‫ﻠَﻴ‬
َ
َ
َ
َ
َُّ�‫ﺳَـﻠَّ َ َ َ ) ﻳُثَّـﺖُ ا‬
‫)ﺒَاءِ ﺑْﻦِ ﺎﻋَزِبٍ ﻋ ِﻦ اﻨﻟّـﻲﺒِِّ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ ﻢ ﻗـﺎل‬
ِ‫َﺖْ ﻲﻓ‬
َ ُّ�َ‫ابِ اﻟْﻘَﺮﺒِْ �َﻴُﻘَﺎلُ ﻪﻟَُ ﻣَـﻦْ ر‬
َ‫ﻋَﺬ‬
‫ﺖ ( َ ﻧَﺰَﻟ‬
‫ـﻚ‬
ِ ِ ‫ِّﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا ﺑِﺎﻟْﻘَﻮْلِ اﺜﻟَّﺎﺑ‬
َّ‫ﺟَـﻞ‬
َّ�‫ّ ﺪٌ ﺻَ�َّ ا‬
ِ ‫َ �َِّ ا�َُّ و‬
َ ‫َ َ ﺬَلِﻚ‬
َ‫ّﻢَ ﻓ َ ﻗـﻮْﻪﻟُُ ﻋَـﺰَّ و‬
‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ‬
َ‫َ ﻧَبيِّ �َُﻤ‬
)
‫ر‬
‫ﻴ‬
ْ
َّ‫ﺒِّﺖُ ا�َُّ اﺬﻟ‬
ْ
َ
َ
ِ
(‫اﺤﻟَْﺎةِ اﺪﻟُّ�ﻴﺎ َو ِ� اﻵﺧ َِﺮةِ ( )مﺴﻠﻢ‬
‫َﻨُﻮا ﺑِﺎﻟْﻘَﻮْلِ اﺜﻟَّﺎﺑِﺖِ ﻲﻓ‬
ِ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

73

_dmAv_v\pBkn_n()Â\n¶v \nthZ\w: \_n
()]dbp¶p: (kpØncamb hm¡vsIm­v kXyhn
izmknIsf AÃmlp Dd¸n¨v \ndp¯p¶XmWv) (C
{_mlnw.27). F¶ Bb¯v Cd§nbXv J_dv in
£bpambn _Ôs¸«v sIm­mIp¶p. F¶n«v J_
dmfnItfmSv tNmZn¡s¸Spw \nsâ c£nXmhmcmsW
¶v? Ah³ ]dbpw Fsâ c£nXmhv AÃmlphpw,
{]hmNI³ apl½Zv \_n()bpamIp¶psh¶v, C
XmIp¶p AÃmlp ]dbp¶Xv(sFlnI PohnX¯n
epw,]ctemI¯pw kpØncamb hm¡v sIm­v k
XyhnizmknIsf AÃmlp Dd¸n¨v \ndp¯p¶Xm
Wv) (C{_mlnw:27) (_pJmcn, apkvenw)

َ َ
ُ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠَّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ﻨ‬
َّ�َ‫َّﻲﺒَِّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ ﻗﺎل ل ْﻮﻻ أن ﻻ ﺗـﺪا� ﻮا‬
‫)َﺎدَةَ �ﻦْ أ�َﺲٍ أَنَّ اﻨﻟ‬
‫َﻋ‬
ْ
(‫َ أَنْ �ُﺴْﻤِﻌَ�ُﻢْ ﻣِﻦْ ﻋَﺬَابِ اﻟْﻘَﺮﺒ( )مﺴﻠﻢ‬
َّ�‫َ ﻮْتُ ا‬
ِ

A\kv()hnÂ\n¶v \_n()]dbp¶p: (\n§Ä a
damtS­XnÃmbncp¶psh¦n J_dnse in£ tI
Ä¡phm³ th­n AÃmlphnt\mSv Rm³ {]mÀ
°n¡pambncp¶p) apkvenw.

َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠ‬
َ ‫ﺪْرِيَّ رَﻲﺿِ ا�َّ �َﻨْﻪ ﻗَﺎلَ ﺎﻛَن‬
َّ�
ُ ‫)ﻋﻦ َﻲﺑ‬
‫َ اﻨﻟّﻲﺒُِّ ﺻ َ ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ‬
َ
ًَ
َ ْ ََ
َ
‫ ﻓَﺈِنْ ﺎﻛَﻧَﺖْ ﺻَـﺎﺤﻟﺔ‬
ِ
‫ﻮلُ إِذَا وُﺿِﻌَﺖ اﺠﻟِْﻨَﺎزةُ ﻓَﺎﺣْﺘَﻤَﻠَﻬَﺎ الﺮِّﺟَﺎلُ ﻰﻠﻋ أ�ﻨﺎﻗ ِِﻬ‬
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ َ
َ ُ‫َ َ َﺒ‬
ْ
َِ
�‫ﻧَﺖْ �َ�َْ ﺻَﺎﺤﻟﺔٍ ﻗﺎﻟﺖ ِﻷﻫﻠِﻬﺎ ﻳﺎ َو�ﻠﻬـﺎ أ‬
‫ـﻦ ﻳـﺬﻫ ﻮن‬
َ‫ﻟﺖْ ﻗَﺪِّمُﻮ�ِ وَ�ِنْ ﺎﻛ‬
� ‫َﺎ‬
َ َ َ ُ َ ْ ْ َ َ َْ َ َ َ ْ ْ ّ ْ َ
(‫اﻹ�ﺴﺎن لﺼ ِﻌﻖ ( )ﺑﺎري‬
ِ ‫اﻹ�ﺴﺎن ولﻮ ﺳ ِﻤﻊ‬
ِ َ‫َﺴْﻤَﻊُ ﺻَﻮْ�َﻬَﺎ ﻞﻛُُّ ﻲﺷ ٍء إ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

74

A_qkCuZv AÂJpZvcn()hn \n¶v {]hmNI
³() ]dbmdp­mbncp¶p: (P\mk a\pjyÀ Ah
cpsS ]ncSnIfn hln¨v sIm­vt]mIpt¼mÄ, P
\mk kzmenlmb a\pjysâXmsW¦n At±l
s¯ hln¡p¶htcmSv hnfn¨v ]dbpw Fs¶bpw
sIm­v thK¯n \S¡pI, No¯ a¿¯msW¦n
 AXv hln¨htcmSv hnfn¨v ]dbpw Fsâ \mi
ta, \n§Ä Fs¶bpw sIm­v Ft§m«mWv t]m
Ip¶Xv? Cu iÐw FÃmhcpw, FÃm hkvXp¡fpw
tIÄ¡pw a\pjyÀ Hgn¨v, a\pjy³ AXv tIÄ¡p
IbmsW¦n Ah³ t_m[ clnX\mbn hogp¶
XmWv) (_pJmcn)

َ
ْ
َ
َ
َ
‫ﻴْـﻪِ وَﺳ‬
‫) �َﺒَّﺎسٍ ﻗَﺎلَ مَﺮَّ اﻨﻟَّﻲﺒُِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
‫ـﺎن‬
ِ
ِ ‫ـﻠَّﻢَ ﺤﺑـﺎﺋِﻂٍ ﻣِـﻦ ﺣِﻴﻄ‬
َّ�َ‫َ َ ْ َ ِْ �ُﻌَﺬَّﺑَﺎنِ ﻲﻓِ �ُﺒُﻮرِﻫِﻤَﺎ �َﻘ َ َ ُِّ ﺻ‬
َ َ َ َْ
�َ�‫الﻤﺪِﻳﻨ ِﺔ أ ْو ﻣﺴَﻤِﻊَ ﺻﻮْت إِ�ﺴﺎ‬
‫َﺎل اﻨﻟّﻲﺒ‬
َ َ ُ ُ‫َ َ َ َ ﺪ‬
َ َ
‫ﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ �ُﻌﺬَّﺑﺎنِ وَﻣَﺎ �ُﻌَﺬَّﺑَﺎنِ ﻲﻓِ ﻛَﺒِ�ٍ �ُﻢَّ ﻗَـﺎلَ ﺑَـ�َ ﺎﻛن أﺣـ ﻫﻤﺎ ﻻ‬
َ َ َ ‫َ ﺠﺑَِﺮِ�ـﺪَةٍ ﻓَﻜ‬
َ َ
ِ
‫ْتَﺮﺘُِ ﻣِـﻦْ ﺑَـﻮْﻪﻟِ َو�ن اﻵﺮُ �َﻤْﻲﺸِـ ﺑِﺎ ﻨﻟََّـﺔِ �ُـﻢَّ دَﺎﻋ‬
‫َﺮﺴـﻫﺎ‬
‫ﺴ‬
ْ
َ ‫ ﻓ‬
َ َ َ َ َّ�‫َ ﻞﻛُِّ �َﺮﺒٍْ ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ ﻛِﺮﺴَْةً ﻓَﻘِﻴﻞَ ﻪﻟَُ ﻳَﺎ رَﺳ ـﻮلَ ا‬
َ‫ِْ َ ﻮﺿَﻊَ ﻰﻠﻋ‬
‫ِـﻢ �ﻌﻠـﺖ‬
‫ِل‬
ُ
‫ﻢْ �َﻴ‬
َ ‫َ َ ﻌَﻠَّﻪُ أَنْ �َُﻔ‬
َ ََْ ْ َ َ
(‫ّﻒَ �َﻨْﻬُﻤَﺎ ﻣَﺎ لَ ْبَﺴَﺎ أَوْ إِﻰﻟ أن �ﻴبﺴﺎ ( )ﺑﺎري‬
‫َا ﻗَﺎل ﻟ‬

C_v\p A_mkv()hn \n¶v: ({]hmNI³() a
Zo\bnse Hcp tXm«¯neqsS \S¶vt]mIpIbmbn
cp¶p, Asæn a¡bpsS, At¸mÄ J_dn in
£n¡s¸Sp¶ c­v a\pjycpsS iÐw tIÄ¡p

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

75

Ibp­mbn, AhÀ in£n¡s¸«vsIm­ncn¡p¶Xv
henb Imcy¯n\Ã. ]n¶oSv ]dbpIbp­mbn: A
hcn HcmÄ aq{Xn¨m icn¡pw hy¯nbm¡mdp
­mbncp¶nÃ, c­mas¯ hyàn ]cZqjWw ]d
ªv \S¡p¶h\mbncp¶p.]n¶oSv Hcp Cu¯¸\
X­v sIm­phcm³ ]dbpIbpw,AXv c­v IjvW
am¡n c­v J_dnepw Hmtcm IjvW§Ä \m«nsh
¡pIbpw sNbvXp. F´n\mWv {]hmNIsc, \n§
Ä C§s\ sNbvXXv F¶v tNmZn¡s¸«p. Hcp ]
t£, Ah DW§p¶Xv hsc AhÀ¡v in£bnÂ
\n¶v Cfhv \ÂIntb¡mw F¶v \_n() adp]Sn
]dbpIbp­mbn) (_pJmcn)

َّ‫ اﻨﻟَّﺠ‬
َّ�‫ْﻦُ ﻣَﺎلِﻚٍ ﻗَﺎلَ م ﺮَّ اﻨﻟ ّﻲﺒُِّ ﺻَ�َّ ا‬
َ
ِ
‫ﺎﺋ‬
َ َ
�َِ‫ﻂٍ ﺒﻟ‬
)
ِ ِ‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ﺤﺑ‬
ِ‫ـﺎر‬
َ َ
‫ ﺻَـﺎﺣِﺐُ ﻫَـﺬَا‬
َ
َ‫ﻤِﻊ ﺻَﻮْﺗًﺎ ﻣِﻦْ �َﺮﺒٍْ �َﻘَﺎل ﻣـﻰﺘَ ﻣَـﺎت‬
‫ ﻲﻓ‬
ِ َ‫اﻟْﻘَـﺮﺒِْ ﻗَـﺎلُﻮا ﻣَـﺎت‬
‫َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ﻨُﻮا ﺪﻟََﻋ‬
ْ
( ِ‫َ ﻮْتُ ا�ََّ أَنْ �ُﺴْﻤِﻌَ�ُﻢْ ﻋَﺬَابَ اﻟْﻘَـﺮﺒ‬
�‫ﻴَّﺔ �ﻘﺎل لﻮﻻ أن ﺗﺪَا‬
ِ ِ‫ﻟَْﺎﻫِﻠ‬

(‫)ﻤﺣﺪ‬

A\kv_v\p amenIv()hn \n¶v {]hmNI³()
_\q \ÖmdpImcpsS tXm«¯n\cnIneqsS \S¶v
t]mhpIbmbncp¶p.At¸mÄ J_dnÂ\n¶v Hcp i
Ðw tIÄ¡pIbp­mbn. Cu J_dnsâ DSa F
t¸mgmWv acn¨sX¶v AhtcmSv tNmZn¨p. AhÀ ]
dªp: Pmlnen¿m Ime¯mWv At±lw acn¨Xv.
At¸mÄ Xncpta\n ]dªp: \n§Ä At\ym\yw a

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

76

damtS­XnÃmbncps¶¦n \n§Ä¡v J_À in
£ tIĸn¡phm\mbn AÃmlphnt\mSv Rm³ {]m
À°n¡pambncp¶p) (AlvaZv)
hnip²JpÀB\pw XncpNcybpw {]amWambn
AwKoIcn¡p¶ apgph³ apkveowIÄ¡pw \mw ap
Ifn D²cn¨ sXfnhnsâ ASnØm\¯n J_
dn in£bpw A\p{Klhpw A\p`hn¡psa¶v a
\knembn. ]ns¶bpw ZpÀ\ymb§Ä \nc¯n tem
¡¸v aÀ±\tam F¶v ]dªv sIm­v hyàamb
sXfnhns\Xncn sImª\w Ip¯p¶hÀ AÃm
lphnsâ Xm¡oXv Kuchambn {i²nt¡­Xp­v.

J_À in£¡v -]m{XamIp¶ Imcy§Ä:
alm\mb Camw C_v\pÂJ¿nw ]dbp¶p:
‘J_dmfnIÄ AÃmlphnepÅ AhcpsS AÚX
bpsS Imcy¯nepw, Ahsâ IÂ]\ ]mgm¡nbXn
epw,Ah³ hntcm[n¨ Imcy§Ä sNbvXXnsâ t]
cnepw in£n¡s¸Sp¶p,XoÀ¨bmbpw J_À in£
AÃmlp Xsâ ASnabpsSta tIm]n¨Xn\pw, tZ
jys¸«Xn¶pw sXfnhmIp¶p, AXv t]mse J_À
in£ Ahsâ lrZbhpw, I®pw, sNhnbpw, hm
bbpw, \mhpw, hbdpw, Kplymhbhhpw,I¿pw,Im
epw, icocw apgph\pw sNbvX {]hÀ¯\§Ä¡p
ÅXmIp¶p. Bsc¦nepw AÃmlphns\ tIm]n¸n
¡pIbpw,tZjys¸Sp¯pIbpw sNbvXv sIm­v {]m

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

77

bÝn¯w sN¿msX acn¡pIbmsW¦n Ah¶v
AÃmlphnsâ tIm]¯n\\pkcn¨v _ÀkJnbmb
temI¯v sh¨v in£ e`n¡p¶XmIp¶p’.
GjWn, ]cZqjWw, hnkÀP\tijw icn
¡v hr¯nbm¡mXncn¡pI, ip²nbnÃmsX \akvI
cn¡pI, Ifhv,\akvImcw ]mgm¡pIbpw AsXmcp
`mcamsW¶v tXm¶pIbpw sN¿pI,kIm¯v Dt]
£n¡pI, hy`nNmcw,tamãn¡pI, h©\, apkveow
IfpsS CSbn {Kq]nkap­m¡pI, ]eni `£n¡p
I, A{Ian¡s¸«hsc klmbn¡mXncn¡pI, aZy
]m\w,sRcnbmWnbpsS Xmsg hkv{Xw hen¨ng¡p
I,h[n¡pI, kzlm_nIsf No¯]dbpI, _nZvA
¯pIÄ sNbvXvsIm­v acn¡pI F¶nh J_dv in
£¡v hnt[bamIp¶ ]m]§fmIp¶p. CXn \n
s¶Ãmw c£s¸«m Ah\v J_À in£bn \n
¶v c£s¸Sm³ km[nt¨¡mw.Hmtcm apkvenan¶pw
A\nhmcyamb ImcyamWv AÃmlphnt\mSv J_dv
in£bn \n¶v c£tXSpIsb¶Xv, J_dnte¡v
{]thin¡p¶Xn¶v ap¼v B in£bn \n¶pw c
£s¸Sphm\pÅ {]hÀ¯\w sN¿pI.HcmÄ J_v
dnte¡v {]thin¨m Ah³ Hcp {]mhiysa¦n
epw c­v dIvA¯v \akvIcn¡phmt\m, c­v km
£yhN\w Hcp{]mhiysa¦nepw D¨cn¡phmt\m,H
cp Xkv_olv sNmÃphmt\m Bhiys¸Sp¶p F
¶m Ah¶Xn¶v A\phmZw e`n¡pIbnÃ, A§n

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

78

s\bh³ hfsc henb tJZ¯nepw, \ã¯nepam
bncn¡pw hogpI.
BbXn\m \mw B `bm\Iamb in£bn
 \n¶pw c£s¸Sphm³ th­n ]cn{ian¡pI.A
Xn¶v th­n AÃmlphnt\mSv {]mÀ°n¡pI.AÃm
lpsh A´y\mfn R§sf tJZn¡p¶hcpsS Iq
«¯nem¡cptX, R§fpsS acW¯n\ptijw R
§fpsS J_vdns\ \sÃmcp hoSmt¡Wta, \o F
Ãm¯n\pw IgnhpÅh\mWv.

J_À kµÀi\hpw, Dt²ihpw:
{]hmNIXncpta\n() J_À kznbmd¯v sN
¿phm\pw, AXnÂ\n¶v C¶sæn \msf Xm\pw
acn¡psa¶pÅ HmÀ½ a\Ên ]pXp¡n sIm­v
]mTw DÄsImÅphm\pw t{]mÂkmln¸n¨n«p­v.

َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَـﻠ‬
َ َ َْ ْ َ
َّ�َ‫َةَ �َﻦْ أَ�ِﻴﻪِ ﻗَﺎلَ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ‬
ُ
‫)�ﻦ ﺳُﻠﻴﻤﺎن ﺑُﺮَ�ْﺪ‬
‫ةِ اﻟْﻘُﺒُﻮر‬
ْ‫ ﻛُﻨْﺖُ �َﻬَﻴْﺘُ�ُﻢ‬
ّ
َ‫�َﻦْ زِ�َﺎر‬
‫ِ �َﻘَﺪْ أُذِنَ لِﻤُﺤَﻤَّـﺪٍ ﻲﻓِ زِ�َـﺎرَةِ �َـﺮﺒِْ أُﻣِـ ِﻪ‬
ْ ّ
َ
(‫ﺰُورُوﻫ َﺎ ﻓَﺈِ�َّﻬَﺎ ﺗُﺬَﻛِ ُﺮ اﻵﺧ َِﺮة ( )ﻟﺮﺘﻣﺬي‬

kpsseam\p_v\p _pssdZ() Xsâ ]nXmhn \n
¶pw \nthZ\w sN¿p¶p:{]hmNI³() ]dbp¶p:
(Rm³ \n§Ä¡v Ckvemansâ BZyIme¯v J_
dv kµÀi\w hne¡nbncp¶p, apl½Zv()¡v Xsâ
D½bpsS J_À kµÀin¡phm³ A\phmZw \Â

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

79

Is¸«ncn¡p¶p. F¶m \n§Ä J_dv kµÀin
¡pI, AXv \n§sf ]ctemIw HmÀan¸n¡p¶Xm
Wv) (XnÀanZn).

َّ‫ﻠَﻴ ﺳَـﻠ‬
َّ�َ‫ﺳُﻠَﻴْﻤَﺎنَ ﺑْﻦِ ﺑُﺮَ�ْﺪَة َ ﻦْ َ �ِﻴﻪِ ﻗَﺎلَ ﺎﻛَنَ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
ُ
‫َ � أ‬
َ َّ‫َ ﺟُﻮا إِﻰﻟَ الْﻤَﻘَﺎﺑِﺮِ ﻓَﺎ َ َ َ ﻠُ ُ ْ َ ﻘُ ُ لﺴ‬
َّ
‫َﻠ‬
‫ـﺎر‬
ََ‫ ﻼﻠﻋ‬: ‫ﻜن ﻗﺎﺋ ِ ﻬﻢ � ﻮل‬
‫ِّﻤُﻬُﻢْ إِذَا ﺧَﺮ‬
ِ ‫ أَﻫْـﻞِ اﺪﻟِﻳ‬
ْ ْ َ َ ْ ُْ َ
َّ
ُ� ْ َ َ ُ َ َّ‫َ َ ُ َ ْ لﺴ‬
َ ‫ﻤُﺴـﻠﻤ‬
َ

‫ﻫْﻞَ اﺪﻟِﻳﺎرِ ( ﻣِﻦ الﻤـﺆ ِﻣﻨِ� وال‬
‫� ﻼم ﻋﻠﻴ ْﻢ‬
ِِ
ٍ ‫)و ِ� رِواﻳ ِﺔ زﻫ‬
َ َ
َ َ َ ْ ُ�َ َ
(‫�ِﻧَّﺎ إِ نْ ﺷَﺎءَ ا�َُّ لﻼﻘُﻮنَ أَﺳْﺄَلُ ا�ََّ ﻨﻟَﺎ َوﻟ ُﻢ اﻟﻌﺎ�ِﻴﺔ( )مﺴﻠﻢ‬

kpsseam\p_v\p _pssdZ Xsâ ]nXmhn \n¶v
\nthZ\w sN¿p¶p: \_n() J_À kµÀin¡p
t¼mÄ ]dbpambncp¶p: (hnizmknIfnepw, apkv
eo§fnepw s]« hoSnsâ DSaIfmbhsc \n§Ä
¡v AÃmlphnsâ kam[m\w D­mhs«, AÃmlp
Dt±in¡pIbmsW¦n R§fpw \n§tfmsSm¸w
tNcp¶XmWv R§Ä¡pw, \n§Ä¡pw th­n A
Ãmlphnt\mSv c£ tNmZn¡p¶p) apkvenw.

J_À in£bn -\n¶pw c£ tXSpI:
J_À in£bn \n¶v c£ t\Sphm\mbn
AÃmlphnt\mSv Ft¸mgpw apkveowIÄ AhcpsS
\akvImc§fnepw, aäp kµÀ`§fnepw {]mÀ°n
¡Wsa¶v {]hmNI³() \s½ ]Tn¸n¨n«p­v. H
cp lZokv {i²n¡pI:

‫‪80‬‬

‫‪]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw‬‬

‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠَّ‬
‫َ َﺎ ﺳ ﻤِﻌ‬
‫َ ّﻲﺒَِّ ﺻَ�َّ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ‬
‫ﺑْﻦ اﻟْﻌَﺎصِ �َ�ّﻬ َ َﺖِ اﻨﻟ‬
‫َﺔُ ﺧَﺎﺪﻟِِ ﺑْﻦِ ﺳَﻌِﻴﺪ ِ‬
‫ِ‬
‫َََ‬
‫ْ‬
‫ّذُ ﻣِﻦْ ﻋَﺬَابِ اﻟْﻘَﺮﺒ( )ﺑﺎري(‬
‫ﻫُﻮَ �َﺘﻌﻮ‬
‫ِ‬

‫‪JmenZv_v\p kCuZv_v\p Bknsâ ]p{XnbnÂ‬‬
‫‪\n¶v, (At±lw(\_n) J_À in£bn \n¶v c‬‬
‫)‪£ tXSp¶Xmbn Rm³ tI«ncn¡p¶p) (_pJmcn‬‬

‫ﺑِ َ‬
‫ﺳَـﻠَّ‬
‫ﻠَﻴ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫�ْﺮَةَ رَﻲﺿِ ا�ّ �َﻨْﻪ ﻗَﺎلَ ﺎﻛَنَ رَﺳُـﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
‫ﻫُﺮ‬
‫ْ‬
‫ﻮ وَ�َﻘُﻮلُ الﻠَّﻬُﻢَّ إِ�ِّ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﻋَﺬَابِ اﻟْﻘَﺮﺒِْ وَﻣِ ْﻦ ﻋَـﺬَابِ اﻨﻟَّ‬
‫ـﺎر َوﻣِـﻦ‬
‫ِ‬
‫ﺤْﻴَﺎ و‬
‫ اﺪﻟَّﺟَّﺎل( )ﺑﺎري(‬
‫َالْﻤَﻤَﺎتِ وَﻣِﻦْ ﻓِﺘْﻨَﺔِ الْﻤَﺴِﻴﺢ‬
‫ْﻨَﺔِ الْﻤَ‬
‫ِ‬
‫ِ‬

‫§‪A_qlpdbvd()hn \n¶v, dkqepÃmlv() C‬‬
‫‪s\ ]dbmdp­mbncp¶p: (AÃmlpsh, J_À in‬‬
‫‪£bn \n¶pw, \cI in£bn \n¶pw, PohnX‬‬
‫‪¯ntebpw, acW¯ntebpw Ipg¸§fn \n¶pw,‬‬
‫‪akolp±Ömensâ Ipg¸§fn \n¶pw Rm³ \n‬‬
‫‪t¶mSv c£ tXSp¶p) (_pJmcn).‬‬

‫ْ‬
‫ﻗَﺎل نَ ﺳَﻌْﺪٌ �ُﻌَﻠ ّ َ‬
‫ََ‬
‫َ ﺆُ َِ اﻟْﻠ َ َ‬
‫َ‬
‫ْﺮَو �ْﻦَ ﻣﻴْﻤُﻮنٍ اﻷَْودِيَّ َ ﺎﻛَ‬
‫ﻋﻦ‬
‫ـﺎت ﻛﻤـﺎ‬
‫ِ ُﻢ ﺑنِ ِ‬
‫ﻴﻪ ﻫـ ﻻ ﻜِﻤ ِ‬
‫َ ََ‬
‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَـﻠَّ َ َ‬
‫َ ِّ ﺻَ�َّ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َ ﺎﻛن‬
‫ﻢُ الْﻤُﻌَﻠِّﻢُ اﻟْﻐِﻠْﻤَﺎنَ اﻟْﻜِﺘَﺎﺑَﺔ و�ﻘُﻮلُ إِنَّ رَﺳُﻮلَ ا�‬
‫َ َ‬
‫َﻌَﻮَّذُ ﻣِﻨْﻬُﻦَّ دُﺑُﺮَ الﺼَّ َ‬
‫ِ‬
‫ّﻬُﻢَّ إِ�ّ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ اﺠﻟُْـﻦﺒِْ َ‬
‫ وَأﻋُـﻮذُ ﺑِـﻚَ أَنْ أُرَدّ إِﻰﻟ‬
‫ﻼ‬
‫ْ‬
‫ْذَلِ اﻟْﻌُﻤُﺮِ وَأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﻓِﺘْﻨَﺔِ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ وَأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﻋَﺬَابِ اﻟْﻘَﺮﺒِ ‪) (...‬ﺑﺎري(‬

‫‪Awdp_v\p ssaaq³ AÂ HuZn()]dbp¶p: kA‬‬
‫‪Zv Xsâ a¡sf Cu ]Z§Ä Ip«nIsf Kpcp\mY³‬‬
‫‪Fgp¯v ]Tn¸n¡p¶ cq]¯n ]Tn¸n¨v sIm­n‬‬
‫‪§s\ ]dbmdp­mbncp¶p: {]hmNI³() \akv‬‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

81

Imc¯nsâ Ahkm\¯n Chbn \n¶v c£
tXSmdp­mbncp¶p, AÃmlpsh, `ocpXz¯n \n
¶pw,At§bäs¯ hmÀ±Iy¯n \n¶pw,Zp³bm
hnse Ipg¸¯n \n¶pw, J_À in£bn \n
¶pw Rm³ \nt¶mSv c£ tXSp¶p) (_pJmcn)

َ َ
َ
َ
َ
ِ‫ّ ﻋَﺠُﻮزَانِ ﻣِ ْﻦ ﻋُﺠُﺰِ �َﻬُﻮدِ الْﻤَﺪِﻳﻨَـﺔِ �َﻘﺎﺘﻟَـﺎ إ‬
َََ‫)ﻋ�ِﺸَﺔَ ﻗﺎﻟَﺖْ دﺧَﻠَﺖْ ﻲﻠﻋ‬
‫ل ـﻢْ أُﻧْﻌ‬
‫َ اﻟْﻘُﺒُﻮر‬
‫ﻢْ ﻗَﺎﻟ ﺖْ َـﺬَّ�ْﺘ‬
ََُ ّ
‫ُﻬُﻤَﺎ وََ ِـﻢْ أَنْ أُﺻَـﺪِ�ﻬﻤﺎ‬
‫ِ �ُﻌَﺬَّﺑُﻮنَ ﻲﻓِ �ُﺒُﻮرِﻫ َ ﻓَﻜ‬
‫ﻞ‬
ِ
ُ‫ُﻠْﺖ‬
َِّ�‫ ا‬
َ َ ‫َﺎ وَدَﺧَﻞ‬
َّ�‫ﻪﻟَُ ﻳَﺎ رَﺳ ﻮلَ ا‬
ُ
‫ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ �َﻘ‬
ُ‫ﺳُﻮل‬
َ‫َ ﻲﻠﻋَّ ر‬
ِ
َ َ
ُ‫َ ّ ﻓَﺰ �َﻤَﺘَـﺎ أَنَّ َ ْ َ ْﻘُﺒ‬
� ِ‫ ﻋَﺠُﻮزَ�ْﻦِ ﻣِﻦْ ﻋُﺠُﺰ‬
‫ـﻮر‬
‫أﻫـﻞ اﻟ‬
َ ََ‫َﻬُﻮدِ الْﻤَﺪِﻳﻨَﺔِ دَﺧَﻠﺘـﺎ ﻲﻠﻋ‬
ِ
َ
َ
ُ‫�ُﺒ‬
ْ َ َ َ ْ
َ َ ََ ْ
‫ّﺑُﻮنَ ﻲﻓ ﻮرِﻫِﻢ �ﻘﺎل ﺻَﺘَﺎ إِ�َّﻬُﻢْ �ُﻌَﺬّﺑُﻮنَ ﻋَﺬَاﺑًﺎ �َﺴْﻤَﻌُﻪُ اﺒﻟَﻬﺎﺋ ُِﻢ ﻗﺎﻟـﺖ‬
‫ﻌَﺬ‬
ِ
‫َﻤَﺎ رَأَ�ْﺘ‬
َََ ّ َ َ
ْ
(‫ّذُ ﻣِﻦْ ﻋَﺬَابِ اﻟْﻘَﺮﺒ ( )مﺴﻠﻢ‬
‫ُﻪُ �َﻌْﺪُ ﻲﻓ ﺻﻼةٍ إ َِ ﺘﻌﻮ‬
ِ
ِ
َّ‫ن‬

Bbnim() ]dbp¶p:blqZnIfn s]« c­v hr
²cmb kv{XoIÄ h¶v sIm­v ]dbpIbp­mbn:
J_dmfnIÄ AhcpsS J_dnS§fn in£ns¸«v
sIm­ncn¡p¶p, Bbnim() ]dbp¶p:Rm\hsc
Ifhm¡n, F\n¡Xv kXys¸Sp¯phm³ km[yam
bnÃ. A§ns\ AhÀ AhnsS \n¶pw Xncn¨v t]m
bn. {]hmNI³() FsâbSp¯v {]thin¡pIbp
­mbn. At¸mÄ Rm³ {]hmNI³()tbmSv ]d
ªp: {]hmNIsc, aZo\bnse blqZnIfn s]«
{]mbw sN¶ c­v kv{XoIÄ FsâbSp¯v h¶v
sIm­v ]dbpIbp­mbn J_dmfnIÄ AhcpsS

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

82

J_dpIfn in£n¡s¸Sp¶psh¶v, At¸mÄ Xn
cpta\n() ]dbpIbp­mbn:AhÀ kXyamWv ]d
ªXv. arK§Ä tIÄ¡pamdv AhÀ J_dpIfnÂ
in£n¡s¸«v sIm­ncn¡p¶p.Bbnim() ]dbp
¶p: CXn\v tijw \akvImc§fn J_À in£
bn \n¶v c£ t\Sphm\mbn {]mÀ°n¡p¶Xm
bn«ÃmsX Rm³ Xncpta\nsb I­n«nÃ) (apkvenw)
Hmtcm hyànIfpw AhcpsS _ÀkJnbmb
PohnX¯n in£tbm, A\p{Kltam A\p`hn¨v
sIm­ncn¡psa¶Xv A\ntj[yamb kXyamWv.
AXn \n¶v c£ e`n¡phm\mbn AÃmlphnt\m
Sv \½psS \akvImc§fn {]hmNI³() sNbv
XXv t]mse c£ tXSpI. AÃmlp \ap¡v J_À
in£bn \n¶v c£ \ÂIpamdmhs«.

J_À in£bn \n¶pw c£ e`n¡p¶hÀ:
AÃmlphnsâ A\p{Kl¯m Nne hn`mK
amfpIÄ¡v J_À in£bn \n¶v c£ e`n¡p
sa¶v kzlolmb lZokpIfpsS ASnØm\¯n
 \ap¡v a\knem¡phm³ km[n¡p¶p. AXnÂ
Nne hn`mK§sf kw_Ôn¨v Xmsg sImSp¡s«.
1-= cIvX km£n:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

83

َّ‫ﻠَﻴ ﺳَـﻠ‬
َ
َ
َ ْ ْ َ
‫)ﻋ ِﻦ ال ِﻤﻘﺪ ِام ﻣَﻌْﺪِي ﻛَﺮِب ﻗَﺎلَ ﻗَﺎلَ رَﺳُـﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
ِ
َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ّ ‫ِ ﺖُّ ﺧِﺼَـﺎلٍ �ُﻐْﻔَـﺮُ ﻪﻟَُ ﻲﻓِ أَو‬
َ ‫ـﺪهُ ﻣ‬
‫ِـﻦ‬
‫َ ِل د�ﻌـﺔٍ و�ـﺮى ﻣﻘﻌ‬
‫ﻬ ِﻴﺪ ﻋِﻨْﺪَ ا�َِّ ﺳ‬
ْ ََ
َ ْ َ َ ْ َ ُ‫ْ َ َ ْ َﻦ‬
َ
َ‫ﻨ‬
‫ّﺔِ وَ�َُﺎرُ ﻣِﻦْ ﻋَﺬَابِ اﻟْﻘَﺮﺒ و�ﺄﻣ ﻣِﻦ اﻟﻔﺰ ِع اﻷﺒَِ وَ�ُﻮﺿَـﻊُ ﻰﻠﻋ رأ ِﺳـ ِﻪ‬
َْ
ِ
ْ َ ْ ََْ ُ ّ ‫و‬
‫ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺧ‬
َ ‫ـﺒﻌ‬
ُ‫ُ الْﻮَﻗَﺎرِ اﻴﻟَْﺎﻗُﻮﺗَﺔ‬

ِ ‫ـ� َوﺳ‬
ِ ‫َ�ٌْ ﻣِﻦَ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ وَﻣَﺎ �ِﻴﻬَﺎ وَ�ُـﺰََج اﺛنﺘ‬
ََ ْ َ َْ
َ
‫ْﺟ‬
‫ إﺳـﻨﺎده‬-‫ﺎر� ِ ِﻪ ( )ﻟﺮﺘﻣـﺬي‬
َ
ِ
ِ ‫ﺔً ﻣِﻦَ اﺤﻟُْﻮرِ اﻟْﻌِ� وَ�ُﺸَﻔ‬
ِ ‫ّﻊُ ﻲﻓ ﺳﺒ ِﻌ� ﻣِﻦ أﻗ‬
(�‫ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل �ﻘﻖ ﻜة الﺸﻴﺦ ﻧﺎﺮﺻ اﺪﻟﻳﻦ اﻷﺒﻟﺎ‬

anJvZmZv_v\p aAvZn Icn_v()]dbp¶p: {]hmNI
³() ]dbpIbp­mbn: cà km£nbmb hyàn
¡v AÃmlphnsâbSp¯v {]tXyIambn Bdv Im
cy§Ä D­v.]pds¸Sp¶Xnsâ {]Ya L«¯n X
s¶ ]m]§Ä s]mdp¡s¸Sp¶p, kzÀK¯n X
sâ Ccn¸nSw ImWp¶p,J_À in£bn \n¶v \n
À`bXzw e`n¡p¶p, DbÀs¯gpt¶Â]nsâ \mfn
se {]bmk¯n \n¶pw tamN\w e`n¡p¶p, ap
¯pIfpw ]hng§fpap]tbmKn¨v sIm­pÅ kzÀ
Kob IncoSamb XmPp hJmÀ F¶ IncoSw Xe
bn AWnbn¡p¶p AXv Zp³bmhpw AXnepÅ
Xnt\¡mfpw D¯aambXmIp¶p, kzÀKob kpµcn
Ifn \n¶v Fgp]¯nc­v kv{XoIsf hnhmlw
Ign¸n¨v sImSp¡pIbpw sN¿p¶p, Xsâ ASp¯
_Ô¯n s]« Fgp]XmfpIÄ¡v ip]mÀi ]d
bphm³ A[nImcw \ÂIpIbpw sN¿p¶p) (XnÀan

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

84

Zn, AÂ_m\n kzlolmsW¶v {]kvXmhn¨ lZo
kmWv).
cà km£nsb¶XvsIm­v hnh£n¡p¶
Xv CkvemanI {]amW§Ä A\pkcn¨v Pohn¡p
Ibpw, XuloZnsâ BWn¡Ãmb Iena¯v Xu
loZmb km£yhN\w DbÀ¯n]nSn¡phm³ Ckv
emanI {]amW§Ä A\pkcn¨v Pohn¡p¶ Cam
ansâ \nÀt±ia\pkcn¨v {]amW_²ambn bp²w
sN¿pIbpw, AXn cIÕm£yw hcn¡pIbpw
sN¿p¶hscbmWv. AXÃmsX GsX¦nepw hn`mK
¯n tNÀ¶v kzmÀ°XmÂ]cy§Ä kwc£n¡p
hm\pw, A[nImcw ]nSn¨S¡phm\pw th­n Ckv
emw ]Tn¸n¡m¯ cq]¯nÂ,{]amW§Ä¡v FXn
cmbn acn¡pIbpw, h[n¡s¸SpIbpw sN¿p¶hÀ
apgph\pw iloZmbn F¶v ]dbp¶Xv hnhctZmj
hpw, {]amW hncp²hpamWv. AhÀ¡v iloZnsâ
]Zhnbà e`n¡pI, adn¨v AÃmlphnsâ \nba§
Ä [n¡cn¨Xv ImcWw h¼n¨ in£bmbncn¡pw
e`n¡pI. AXvsIm­v acn¡m³ \S¡p¶ hn`mK
hpw AhcpsS t\Xm¡·mcpw A\pbmbnIfpw Ku
chXcambn Nn´n¡pIbpw, Imcy§Ä a\knem
¡pIbpw, CkvemanI {]amW§Ä A\pkcn¨v Po
hn¡pIbpw,AXnte¡v BfpIsf £Wn¡pIbpw
sNt¿­Xp­v. \½psS \m«n ImWp¶ Xo{hhm
ZnkwL§Ä¡pw, kwLS\IÄ¡pw,AhcpsS B

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

85

ib§Ä¡pw {]amW§fpsS ]n³_eapt­msb
¶v AhÀ Nn´nt¡­ ImcyamWv. AXvsIm­v A
Xn tNÀ¶v {]hÀ¯n¡p¶hÀ IcpXnbncn¡pI.
2= AÃmlphnsâ amÀ¤¯n acWs¸Sp¶hÀ:

ُ ُ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠَّ َ ﻘ‬
‫ ﻓَﻀَﺎﻟَﺔ‬
َّ�َ‫َ ِّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ � ـﻮل‬
�‫َ ﺑْﻦِ �ُﺒَﻴْﺪٍ ﻗَلَ ﺳَﻤِﻌْﺖُ رَﺳُﻮلَ ا‬
)
‫ﺎ‬
ّ
ٍ‫ ﻣ َ ﻴِّﺖ‬
َ َ ََ
ُ ْ َ ُ‫ِ ﻓَﺈِﻧَّ ﻪ‬
‫�ُْﺘَﻢُ ﻰﻠﻋ �ﻤﻠِ ِﻪ إ َِ ِي ﻣَـﺎتَ مُﺮَاﺑِﻄًـﺎ ﻲﻓِ ﺳَـبِﻴﻞِ ا�َّ ـ �ﻨﻤـﻮ‬
َْ َ َ ْ َْ َ
ْ
(‫ إﺳﻨﺎده ﺻﺤﻴﺢ‬-‫ْﻨَﺔَ اﻟْﻘَﺮﺒ ( )ﻤﺣﺪ‬
ِ ‫َﻤَﻠُﻪُ إِﻰﻟ ﻳﻮ ِم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ َو�ﺄﻣَﻦُ ﻓ‬
ِ

^fme_v\p Dss_Zv() ]dbp¶p: {]hmNI³()
]dbp¶Xmbn Rm³ tIÄ¡pIbp­mbn:Hmtcm a
¿¯n\pw acWt¯msS Ahsâ {]hÀ¯\§Ä
Ahkm\n¸n¡p¶p.AÃmlphnsâ amÀK¯n _
Ôs¸«v Pohn¡p¶hÀs¡mgn¨v, Ahsâ {]hÀ¯
\§Ä Ahkm\ \mÄhsc hfcpIbpw, J_À in
£bn \n¶v \nÀ`bXzw e`n¡pIbpw sN¿p¶p)
(AlvaZv,XnÀanZn, A_qZmhqZv,Zmcnan, icnbmb k
\tZmsS D±cn¨Xv).
3= shÅnbmgvN acWs¸Sp¶hÀ:

‫ﻠَﻴ‬
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ َ َ َّ‫ﺳَـﻠ‬
‫ ﻣـﺎ ﻣِـﻦ‬:‫)ْﺪِ ا�ِّ ﺑْﻦِ �َﻤﺮٍو ﻋَﻦِ اﻨﻟّﻲﺒِِّ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ ﻗـﺎل‬
‫ُﺴْﻠ‬
َ ُْ
َ ُْ
ْ
ْ ‫ﻤُﻌ ِﺔ َأ‬
َ َّ‫ﻤُﻌ ِﺔ إ‬
، ‫ُ ﻓِﺘْﻨَﺔَ اﻟْﻘَﺮﺒ ( )ﻤﺣـﺪ‬
َّ�‫ﺎهُ ا‬
‫ﻗ‬
‫َْﻠَﺔَ اﺠﻟ‬
‫و‬
‫ِﻢٍ �َﻤُﻮتُ ﻳَﻮْمَ اﺠﻟ‬
ِ
ِ
(‫اﺤﻟﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻤﺠﻤﻮع ﻃﺮﻗﻪ أو ﺣﺴﻦ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

86

AÐpÃmC_v\p Awdv()hn \n¶v {]hmNI³
() ]dbpIbp­mbn: (shÅnbmgvNtbm, shÅn
bmgvN cm{Xntbm acn¡p¶ Hmtcm apkvenan\pw J
_À in£bn \n¶v AÃmlp c£ \ÂImXncn
¡nÃ) (AlvaZv)
4= DZc tcmK¯mepÅ acWw:

ِ‫َ ﺳُﻠَﻴْﻤَﺎن ﺑْﻦ‬
ُ‫ْ �َﺒْﺪ ا�َِّ ﺑْﻦِ َﺎرٍ ﻗَﺎل ﻛُﻨْﺖ‬
ْ
ِِ
َ
‫ﺟَﺎلِﺴًﺎ ﻣَﻊ‬
َ
‫�َﺴ‬
ِ
‫ـﻦ‬
)
ِ ‫ﺮﺻَُدٍ وَﺧَـﺎﺪﻟ َﺑ‬
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ُ ُ‫َ ﺪ‬
َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ‫ﻋ‬
ْ
ُ‫ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ﻄ‬
‫ﺎﺣﺒِ ِﻪ ألـﻢ‬
ِ ‫ﻮن �ﻘﺎل أﺣـ ﻫﻤﺎ ل ِﺼـ‬
ِ ‫ان أن ﻳتﺒﻌﺎ‬
ِ ‫ﺮ�ُﻄﺔ وﻫﻤﺎ ﻳ ِﺮ�ﺪ‬
ٍ ‫ﺟﻨﺎزة ﻣﺒ‬
‫َ َ ﻦْ �َﻘْﺘُﻠ‬
ُ ُ‫َ ْ ﺳ‬
َّ�‫ا‬
َ
ْ
‫ُﻪُ �َﻄْﻨُﻪُ ﻓَﻠَﻦْ �ُﻌَـﺬ‬
‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠّﻢَ ﻣ‬
َّ�‫�ﻘُﻞ َر ﻮل ا‬
ِ ‫ّبَ ﻲﻓِ �َـﺮﺒه‬
ِ
ََ َ ََ
‫ ﺮﺟﻪ اﻟنﺴﺎﻲﺋ واﻟﺮﺘﻣﺬي‬:‫�ﻘﺎل ﺑ� ( )لﺸﻴﺦ ﻧﺎﺮﺻ اﺪﻟﻳﻦ ﻲﻓ أﺣﺎﻜم اﺠﻟﻨﺎﺋﺰ‬
(‫ وﺳﻨﺪه ﺻﺤﻴﺢ‬،‫ وأﻤﺣﺪ‬،‫ واﻟﻄﻴﺎلﻲﺴ‬،‫ واﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻲﻓ ﺻﺤﻴﺤﻪ‬،‫ﻨﻪ‬

AÐpÃmC_v\p bkmÀ()]dbp¶p: Rm³ kp
sseam³_v\p kpdZnsâbpw, JmenZv_v\p DÀ^pXz
bpsSbpw IqsS Ccn¡pIbmbncp¶p, AhÀ c­v
t]cpw DZc tcmKw _m[n¨v acn¨ HcmfpsS P\mk
bn ]s¦Sp¡phm³ Dt±in¨ncp¶p.At¸mÄ Hcm
Ä Xsâ Iq«pImct\mSv ]dbpIbp­mbn: Bsc
bmtWm Xsâ hbÀ sImes¸Sp¯p¶Xv(DZc tcm
Kw _m[n¨v acn¡p¶Xv) Ahs\ J_dn in£n
¡pIbnsöv {]hmNI³()]dªn«nsÃtbm? A
t¸mÄ Iq«pImc³ ]dªp: AsX) (\kmC, XnÀan
Zn, AlvaZv).

‫‪87‬‬

‫‪]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw‬‬

‫‪J_dnse tNmZy§Ä:‬‬
‫‪a¿¯ns\ adamSnb DSs\ Xs¶ c­v ae‬‬
‫‪¡pIÄ h¶vsIm­v tNmZyw sN¿pw. kXyhnizm‬‬
‫‪knIÄ Hmtcm tNmZy¯n\pw adp]Sn ]dbpt¼mÄ‬‬
‫‪kXy\ntj[nIÄ hmhn«v Icbphm³ am{Xsa Ah‬‬
‫‪À¡v km[n¡pIbpÅq. AXv {]hmNI³() hniZ‬‬
‫‪ambn ]Tn¸n¡p¶Xv t\m¡pI:‬‬

‫ﻠَﻴ‬
‫ﺳَـﻠَّ َ َ ْ َ ْ ﺪُ َ‬
‫َ‬
‫ﺲٍ‬
‫ّ ﺻَ�َّ‬
‫ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ ﻗـﺎل اﻟﻌﺒـ إِذا‬
‫َﻨْﻪ ﻋَﻦِ اﻨﻟّﻲﺒِِ‬
‫) رَﻲﺿِ ا�َّ �‬
‫َ‬
‫ََ‬
‫ّ إِﻧَّﻪُ ﻟَيَﺴْﻤَﻊُ ﻗَﺮْعَ ﻧِﻌَﺎلِﻬِﻢْ أَﺗَﺎهُ مَﻠَﺎ َ‬
‫َ‬
‫ﻲﻓِ �‬
‫ﻜ ِن‬
‫ﺮﺒِْهِ وَﺗُﻮُ�َِّ وَذَﻫﺐ أَﺻْﺤﺎﺑُﻪُ ﺣَﻰﺘَ‬
‫َ َ ْ َ َ ُ َ َﻘُ َُ ﻣَﺎ ﻛُﻨْﺖَ �َﻘُﻮلُ ﻲﻓِ ﻫَـﺬَا الﺮَّﺟُـﻞِ �َُﻤَّـﺪٍ ﺻَـ�َّ ا�َّ َ َ ْ‬
‫ﻋﻠﻴـ ِﻪ‬
‫ﻓﺄ�ﻌﺪاه �ﻴ ﻮﻻ‬
‫َﻢ �َﻴَﻘُﻮلُ أَﺷْﻬَﺪُ �َﻧَّﻪُ �َﺒْﺪُ ا�َِّ وَرَﺳُﻮﻪﻟُُ �َﻴُﻘَﺎلُ ا�ْﻈُﺮْ إِﻰﻟَ ﻣَﻘْﻌَﺪِكَ ﻣِ َﻦ اﻨﻟَّ‬
‫ـﺎر‬
‫ِ‬
‫ﻠَﻴ‬
‫ْ َ لَ اﻨﻟ‬
‫ََ‬
‫ﺳَـﻠَّ َ َ َ َ ُ َ‬
‫َ‬
‫�اﻫﻤـﺎ‬
‫ِ ﻣَﻘْﻌَﺪًا ﻣِﻦَ اﺠﻟﺎ َّﻲﺒُِّ ﺻ َ ـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ ﻢ �‬
‫ﺑْﺪَلﻚ ا�َُّ ﺑِﻪ‬
‫َ َّﺎ اﻟْﺎ َ ُ َ ْ َ ﻖُ َ َﻘُ ُ أَدْرِي ﻛُﻨْﺖُ أَﻗُﻮلُ ﻣَـﺎ �َﻘُـﻮلُ اﻨﻟَّ ﺎسُ‬
‫ـ‬
‫ِﻴﻌًﺎ وَأﻣ ﻜﻓ ِﺮ أ ِو الﻤُﻨﺎﻓ ِ �ﻴ ﻮل‬
‫َ َ ُ َ َ ْ َ َ‬
‫َ ًَْ َ ْ َ َْ‬
‫ـ� أُذُ�ﻴـ ِﻪ‬
‫�ﻴُﻘﺎل ﻻ د َر�ﺖ َوﻻ َﻴْﺖَ �ُﻢَّ ﻳُﺮﻀَْبُ ﺑِﻤِﻄْﺮَﻗَﺔٍ ﻣِﻦْ ﺣَﺪِﻳﺪٍ ﺮﺿ�ﺔ �‬
‫َ َ ُ َ ْ َ ً َ ْ َﻌُ َ َ ْ َ‬
‫ّ َ َْ‬
‫�( )ﺑﺎري(‬
‫�ﻴ ِﺼﻴﺢ ﺻﻴﺤﺔ �ﺴﻤ ﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻠِ ِ‬
‫ﻴﻪ إ َِ ﻟَّﻘﻠ ِ‬

‫)‪A\kv_v\pamenIv()hn \n¶v {]hmNI³(‬‬
‫‪]dªp:HcmfpsS PUs¯ J_dn sh¨v sIm­v‬‬
‫¶‪Iq«pImÀ ]n³Xncnªvt]mcpt¼mÄ Xncn¨v hcp‬‬
‫]{ ‪hcpsS sNcp¸nsâ iÐw tIÄ¡p¶p. F¶n«v‬‬
‫‪hmNI³() ]dbp¶p: c­v ae¡pIÄ hcnIbpw‬‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

88

AhsâbSp¯v Ccp¶vsIm­v At±lt¯mSv tNm
Zn¡p¶p: Cu a\pjys\ kw_Ôn¨v \osb´mWv
]dbp¶Xv? At¸mgt±lw ]dbp¶p: At±lw A
Ãmlphnsâ ASnabpw, dkqepamsW¶v Rm³ km
£yw hln¡p¶p, At¸mÄ At±lt¯mSv ]db
s¸Spw: \o \cI¯nse \nsâ Ccn¸nSw t\m¡pI,
AXn\v ]Icambn AÃmlp kzÀK¯n \n\¡v C
cn¸nSw \ÂInbncn¡p¶p. Xncpta\n ]dbp¶p: B
c­v Øm\hpw(kzÀK¯nsebpw \cI¯nsebpw)
Ah³ ImWp¶p.F¶m Ahnizmknbpw I]Shn
izmknbpw ]dbp¶p: F\n¡dnbnÃ. P\§Ä ]d
bp¶Xvt]mse Rm\pw ]dªncp¶p. At¸mÄ ]d
bs¸«pw: \o ]Tn¡pItbm, ]n³]äpItbm sNbvXn
Ã. XpSÀ¶v Ccp¼v sIm­pÅ Hcp NpänI sIm­v
Ahs\ c­v sNhnIÄ¡nSbn ASn¡p¶p,At¸m
gh³ hfsc iЯn A«lkn¡p¶p, AXv A
hnsSbpÅ apgph\pw tIÄ¡p¶p,Pn¶pIfpw a\p
jycpw Hgn¨v) (_pJmcn)

َ
َ ‫ِ بٍ ﻗَﺎلَ ﺧ َ ﺟْﻨَﺎ ﻣَﻊ‬
َ
‫ـﻠَّﻢَ ﻲﻓ‬
‫ﻴْـﻪِ وَﺳ‬
‫َ رﺳُﻮلِ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
‫َﺮ‬
‫ﺎﻋَز‬
ِ
ِ ‫)ْﺮﺒََاءِ اﺑْﻦ‬
َ
‫ﺎزَةِ رَﺟُﻞٍ ﻣِﻦَ اﻷَْﻧْﺼ‬
‫ﺎرِ ﻓَﺎ�ْﺘ‬
َ
َ
َّ�‫َ ّﺎ ﻳُﻠْﺤَﺪْ ﻓَﺠَﻠَـﺲَ رَﺳ ـﻮلُ ا‬
ُ
‫َﻬَﻴْﻨﺎ إِﻰﻟَ اﻟْﻘَﺮﺒِْ وَلﻤ‬
ِ
‫َ َ َ ّﻤ‬
ٌ ُ‫َ ﻋ‬
َ
َّ
َ
ُْ
‫ رُءُوﺳِﻨَﺎ اﻟﻄَّ� َو ِ� ﻳ ِﺪه ِ ـﻮد‬
َ‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ وَﺟﻠَﺴْﻨَﺎ ﺣَﻮْﻪﻟُ ﻛ�َ� َﺎ ﻰﻠﻋ‬
َََ َْ
‫َ ﺎل‬
ِ
ْ
‫ ﻣِـﻦْ ﻋَـﺬَابِ اﻟْﻘَـﺮﺒ‬
َّ�‫َ اﺳْـﺘَﻌِﻴﺬُوا ﺑِـﺎ‬
‫ رَأْﺳَﻪُ �َﻘ‬

‫ ﻲﻓ اﻷر ِض ﻓﺮ‬
ِ ِ‫َﻨْﻜُﺖُ ﺑِﻪ‬
ِ
َ َ َ َْ
َ َ ْ َ ُ‫�ِﻧَّﻪُ َ َ ْ َﻊ‬
‫� أ ْو ﺛﻼﺎ زَادَ ﻲﻓِ ﺣَﺪِﻳﺚِ ﺟَﺮِ�ﺮٍ ﻫَﺎﻫُﻨَﺎ وَﻗَﺎلَ وَ ﻟيﺴﻤ ﺧﻔـﻖ ﻧ ِﻌـﺎل ِِﻬ ْﻢ‬
ِ �َّ‫َﺮ‬

‫‪89‬‬

‫‪]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw‬‬

‫َ ﻣَﻦْ ﻧَبِﻴُّ َ َ َ‬
‫َ َ‬
‫ـﻚ ﻗـﺎل‬
‫َا وَﻟَّﻮْا ﻣُﺪْﺑِﺮِ�ﻦَ ﺣِ�َ �ُﻘَﺎلُ ﻪﻟَُ ﻳَﺎ ﻫَﺬَا ﻣَﻦْ رَ�ُّﻚ َوﻣﺎ دِﻳﻨُﻚ َ‬
‫َ َﻘُ َ‬
‫َ‬
‫ مَﻠَﺎ َ َ ﻴُ ْ َ‬
‫َ ﻘُـﻮلُ رَ�َِّ ا�َُّ‬
‫�‬
‫ﻨ‬
‫ّﺎدٌ ﻗَﺎلَ وََﺄْ�ِﻴﻪِ ﻜ ِن � ﺠﻠِﺴﺎﻧ ِ ِﻪ �ﻴ ﻮﻻﻟَُ ﻣَـﻦْ رَ�ُّـﻚَ �َﻴ‬
‫ْ ْ َ ُ َ َﻘُ َ ﻣَﺎ ﻫ ﺬَا الﺮَّﺟُـﻞُ اﺬﻟَّ‬
‫َ َ َﻘُ ُ‬
‫َ َﻘُ َ َ ُ َ‬
‫ﻮل د ِ َ‬
‫�ﻴ ﻮﻻ‬
‫ِي‬
‫ِ ﻪﻟ ﻣﺎ دِﻳﻨُﻚ �ﻴ‬
‫اﻹﺳﻼم �ﻴ ﻮﻻﻟَُ َ‬
‫ِﻳ� ِ‬
‫َ ﻴ�ُ‬
‫ُﻮلُ ﻫُﻮَ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻَ�َّ‬
‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠَّ َ َ َﻘُ َ َ َ‬
‫ْ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ �ﻴ ﻮﻻ ِن وﻣـﺎ‬
‫ُ‬
‫ﺑُﻌﺚ �ِ ﻢ َ �َﻴَﻘ‬
‫ِ‬
‫َ ا�َِّ ﻓَﺂﻣَﻨْﺖُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ َ‬
‫َ‬
‫�ـﺮ‬
‫ وَﺻﺪ‬
‫ْرِ�ﻚَ �ﻴَﻘُﻮلُ ﻗَﺮَأْتُ ﻛِﺘَﺎب‬
‫ّﻗْﺖُ زَادَ ﻲﻓ ﺣـﺪ ِ‬
‫ِ‬
‫ﺑِﻪ ِ‬
‫ِﻳﺚ ﺟ ِﺮ ٍ‬
‫ََ َ َ‬
‫َ ﺟَﻞَّ ﺒِّﺖُ ا�َُّ اﺬﻟَّ َ َ ﻨُ‬
‫َلِﻚ َ‬
‫َ ﻗﻮْلُ ا�َِّ ﻋَﺰّ وَ )‬
‫ِﻳـﻦ آﻣ ـﻮا ( ْﻳَـﺔُ �ُـﻢَّ ا�َّﻔﻘـﺎ ﻗـﺎل‬
‫َ‬
‫َ ﺒْﺪ‬
‫َُ‬
‫ﻨَ‬
‫ِي ﻓَﺄَﻓْﺮِﺷُﻮهُ ﻣِﻦَ اﺠﻟَْ‬
‫ﻨﺎدِي ﻣُﻨَﺎدٍ ﻣِﻦَ الﺴَّﻤَﺎءِ أَنْ ﻗَﺪْ ﺻَﺪَقَ �‬
‫ّﺔِ وَا�ْﺘَﺤُﻮا ﻪﻟ‬
‫َ َ ََْ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ َ َ �ُ ْ َ ُ‬
‫ْ‬
‫ﺎ إِﻰﻟَ اﺠﻟَْﻨَّﺔ َ‬
‫ﻴﻪ ﻣِﻦ َر ْوﺣِﻬﺎ َو ِﻃﻴﺒِﻬﺎ ﻗﺎل َو ﻔـﺘﺢ‬
‫ وَأﻟْبِﺴُﻮهُ ﻣِ َﻦ‬
‫ِ‬
‫اﺠﻟَْﻨَّﺔ ﻗﺎل �ﻴﺄ�ِ ِ‬
‫َ َ‬
‫ِﻴﻬَﺎ ﻣَﺪ‬
‫َ َ‬
‫َّ ﺑَﺮﺼَِهِ ﻗَﺎل و‬
‫�ِنَّ اﻟْﺎﻜَﻓِﺮَ ﻓَﺬَﻛَﺮَ مَﻮْﺗَﻪُ ﻗَﺎلَ وَ�ُﻌَـﺎدُ رُوﺣُـﻪُ ﻲﻓ ﺟﺴـ ِﺪه ِ‬
‫ِ‬
‫َ َﻘُ َ‬
‫َ َ َﻘُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ‬
‫ مَﻠَﺎ َ َ ﻴُ ْ َ‬
‫�ََﺄْ�ِﻴﻪِ ﻜ ِن � ﺠﻠِﺴﺎﻧ ِ ِﻪ �ﻴ ﻮﻻ ﻪﻟَُ ﻣَﻦْ رَ�ُّﻚ �ﻴ ﻮل ﻫﺎه ﻫﺎه ﻫﺎه ﻻ أد ِري‬
‫َ َﻘُ َﻣَﺎ ﻫ ﺬَا الﺮَّﺟُـﻞُ اﺬﻟَّ‬
‫َ َ َﻘُ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ‬
‫َ َﻘُ َ َ ُ َ‬
‫�ﻴ ﻮﻻ‬
‫ِي‬
‫ِ ﻪﻟ ﻣﺎ دِﻳﻨُﻚ �ﻴ ﻮل ﻫﺎه ﻫﺎه ﻻ أد ِري �ﻴ ﻮﻻ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ﻣُﻨَـﺎدٍ ﻣِـﻦَ الﺴَّ َ ْ‬
‫َ َ‬
‫َ ﻴ�ُ ْ َ َﻘُ ُ َ ْ َ ْ‬
‫ـﻤﺎءِ أن ﻛـﺬب‬
‫ﺑُﻌﺚ �ِ ﻢ �ﻴ ﻮل ﻫﺎه ﻫﺎه َ أَدْرِي �َﻴُﻨَﺎدِي‬
‫ِ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ﺷُﻮهُ ﻣﻦَ اﻨﻟَّﺎرِ وَأَﻟْبِﺴُﻮهُ ﻣِﻦَ اﻨﻟَّﺎرِ وَا�ْﺘَﺤُﻮا ﻪﻟَُ ﺑَﺎﺑًﺎ إِﻰﻟَ اﻨﻟَّ‬
‫ﻴﻪ ﻣِﻦ‬
‫ﺎر ﻗﺎل �ﻴﺄ�ِ ِ‬
‫َِ‬
‫ِ‬
‫ْ َ‬
‫َ ََْ َ‬
‫ﺎ وَﺳ ﻤُﻮمِﻬَﺎ ﻗَﺎلَ و ﻴ ّﻖُ ﻋ‬
‫ُﻪُ زَادَ ﻲﻓ‬
‫َ�ُﻀََ َﻠَﻴْﻪِ �َﺮﺒُْهُ ﺣَﻰﺘّ ﺨﺗﺘﻠِـﻒ �ِﻴـ ِﻪ أﺿـﻼ‬
‫َ َ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ٌ‬
‫ﻪﻟَُ أَ�ْ�َ أَﺑْ�َـﻢُ ﻣَﻌَـﻪُ مِﺮْزَ�َّ‬
‫لَ �ُﻢَّ �ُﻘَﻴَّﺾُ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ـﺔ ﻣِـﻦ ﺣﺪِﻳـ ل ْ‬
‫ـﻮ‬
‫ﻳﺚِ ﺟَﺮِ�ﺮٍ ﻗَ‬
‫ﺪٍ‬
‫ﺎ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ﺿُ َ َ َ َ ٌ َ ﺗُﺮَاﺑًﺎ ﻗ‬
‫َﺎل �‬
‫ـق‬
‫ِب ﺑِﻬﺎ ﺟﺒﻞ لﺼﺎ‬
‫ﻴَﺮﻀِْ�ُﻪُ ﺑِﻬَﺎ ﺮﺿَْ�َﺔً �َﺴْﻤَﻌُﻬَﺎ ﻣَﺎ �َ�َْ الْﻤَﺮﺸ ِ‬
‫ِ‬
‫ ﻗَﺎل‬
‫َ‬
‫ّ َ‬
‫َْْ‬
‫ُ‬
‫َوالﻤﻐ ِﺮ ِب إَ ّﻘَﻠ�ِْ �َﻴﺼِ�ُ ﺗُﺮَاﺑًﺎ َ �ُﻢَّ �ُﻌَﺎدُ �ِﻴﻪِ الﺮُّوح ( )أﺑﻮداود(‬

‫‪_dmAv_v\p Bkn_v()hn \n¶v: A³kmcnI‬‬
‫‪fn s]« HcmfpsS P\mk kwkvIcn¡phm\mbn‬‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

90

R§Ä {]hmNIsâ IqsS ]pds¸SpIbp­mbn.
A§ns\ J_dn¶cnIn F¯nbt¸mÄ J_À Ip
gn¡pIbmbncp¶p, At¸mÄ Xncpta\n AhnsS C
cp¶p,IqsS R§fpw hfsc im´cmbn Ccp¶p,Xn
cpta\nbpsSI¿n Hcp hSnbp­mbncp¶p,B hSn
sIm­v `qanbn ]Xps¡ ASn¨Xn\v tijw ]d
bpIbp­mbn: AÃmlphnt\mSv J_À in£bnÂ
\n¶v c£ e`n¡phm\mbn {]mÀ°n¡pI, CXv c
t­m, aqt¶m {]mhiyw BhÀ¯n¡pIbp­mbn.
(PcoÀ D±cn¡p¶ lZokn ChnsS AÂ]w hÀ±
\hp­v. ]dbp¶p: adamSn Xncnªv t]mcpt¼mÄ
sNcp¸nsâ iÐw P\mk tIÄ¡p¶p, B kµÀ`
¯n Aht\mSv tNmZn¡pw: \nsâ c£nXmhv B
cmWv? \nsâ aXtaXmWv? \nsâ {]hmNI³ Bcm
Wv?)(l¶mZv ]dbp¶p) c­v ae¡pIÄ h¶v sIm
­v AhnsS Ccp¶psIm­v tNmZn¡pw: \nsâ d
ºmcmWv? Ah³ ]dbpw: Fsâ dºv AÃmlphm
Wv, AhÀ c­vt]cpw tNmZn¡pw: \nsâ aXtaXm
Wv? Ah³ ]dbpw: Fsâ aXw CkvemamWv. Ah
À c­vt]cpw tNmZn¡pw: \n§fnte¡v \ntbmKnX
\mb Cu a\pjys\ kw_Ôn¨v F´mWv \o ]d
bp¶Xv? Ah³ ]dbpw:At±lw AÃmlphnsâ Zq
X\mIp¶p. AhÀ c­v t]cpw tNmZn¡pw: \n\¡v
F´dnbmw? Ah³ ]dbpw: Rm³ AÃmlphnsâ
{KÙw hmbn¨p, AXn Rm³ hnizkn¡pIbpw,

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

91

kXys¸Sp¯pIbpw sNbvXp. (Pcocnsâ lZoknÂ
C§s\ IqSnbp­v) CXmWv AÃmlphnsâ hm¡v:
(hnizkn¨hsc kpØncamb hm¡pIÄ sIm­v
Dd¸n¨v \ndp¯p¶XmWv) Bb¯v. ]ns¶ AhÀ
tbmPn¡p¶p. At¸mÄ BImi¯v\n¶v hnfn¨v ]
dbp¶h³ hnfn¨v ]dbp¶p:Fsâ ASna kXyw ]
dªncn¡p¶p.Ah\v kzÀK¯n \n¶v hncn¸v hn
cn¡pho³, kzÀK¯nte¡v Hcp hmXn Xpd¶vsh
¨v sImSp¡pIbpw, kzÀK¯n \n¶v [cn¸n¡pI
bpw sN¿pI. ]dªp:A§ns\ kzÀK¯n \n¶v
AXnsâ ]cnafhpw kpKÔhpw AhntS¡v {]h
ln¡pIbmbn. ]dªp: Ahsâ Is®¯pw Zqc
t¯¡v hsc AXv hnimeam¡n sImSp¡p¶p. F
¶n«v Im^ndnsâ acWw {]hmNI³()hnhcn¡p
Ibp­mbn. Ahsâ BXvamhv icoc¯nte¡v aS
¡s¸Sp¶p.F¶n«v c­v ae¡pIÄ h¶ncp¶v tNm
Zn¡p¶p: \nsâ dºmcmWv? Ah³ ]dbpw: lmAv,
lmAv,,, F\n¡dnbnÃ, Aht\mSv tNmZn¡pw: \n
sâ aXtaXmWv? Ah³ ]dbpw: lmAv, lmAv F
\n¡dnbnÃ,\n§fn \ntbmKnX\mb Cu a\pjy
s\ kw_Ôn¨v \o F´v ]dbp¶p? Ah³ ]d
bpw: lmAv, lmAv F\n¡dnbnÃ, At¸mÄ BIm
i¯v \n¶v hnfn¨v ]dbp¶p:Ah³ Ifhv ]dªn
cn¡p¶p, Ah\v \cI¯nse hncn hncn¨v sImSp
¡q,\cI¯nte¡v HcphmXn Xpd¡pho³,A§n

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

92

s\ AXnse NqSpw,\nizmk§fpw hcp¶p,]dªp:
hmcnsbÃpIÄ ]ckv]cw tImÀ¡p¶Xphsc J_
À Ah\v IpSpkmIp¶p. Pcocns³d lZokn C
§s\ IqSn A[nIw h¶n«p­v.]dªp:(AÔ\pw
aqI\pamb Hcmsf GÂ]n¡p¶p Ahs\, At±l
¯nsâbSp¯v Ccp¼v sIm­pÅ Hcp NpänIbp
­v. B NpänI sIm­v Hcp aebn ASn¡pIbm
sW¦n AXv a®mbn amdp¶XmWv) ]dªp: B
NpänI sIm­v Ahs\ ASn¡p¶p. B ASnbpsS
iÐw Ing¡pw ]SnªmdpapÅ apgph\pw tIÄ¡p
¶XmWv Pn¶pIfpw a\pjycpw Hgn¨v. A§ns\
Ah³ a®mbn Xocp¶p. ho­pw Ahsâ BXvam
hns\ aS¡p¶p…) (A_qZmhqZv)

kvYm-\w ImWn¨v sImSp¡p¶p:
acWs¸«h\v ]ctemI¯v Xsâ Øm\w
FhnsSbmbncn¡psa¶v AÃmlp cmhnsebpw ssh
Ipt¶chpw ImWn¨v sImSp¡p¶p.

َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠ‬
َّ�َ‫َ ِّ ﺻ‬
‫َ أَن‬
َ ُ ْ َّ�‫َﻦْ �َﺒْﺪِا‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ‬
�‫ِ ﺑ ِﻦ �ﻤ َﺮ َ�ّ �َﻨْﻬﻤﺎ َّ رَﺳُﻮلَ ا‬
‫َ إِنَّ أَﺣَﺪ‬
َ
ْ َ َ
َ
‫َ�ُﻢْ إِذَا ﻣَﺎت ﻋُﺮِضَ ﻋﻠَﻴْﻪِ ﻣَﻘْﻌَﺪُهُ ﺑِﺎﻟْﻐَﺪَاةِ وَاﻟْﻌَﻲﺸِِّـ إِنْ ﺎﻛن ﻣِـﻦ‬
َ
ُ َ َ َّ‫أَﻫْـﻞِ اﻨﻟ‬
ْ
ْ
‫ـﺎر �ﻴُﻘـﺎل‬
ْ‫اﺠﻟَﻨَّﺔِ ﻓَﻤِﻦْ أَﻫﻞِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ وَ�ِنْ ﺎﻛَن ﻣِ ْﻦ أَﻫْﻞِ اﻨﻟَِّ ﻓَﻤِـﻦ‬
ِ
َ َ
َ َ ْ َ َ
(‫َا ﻣَﻘْﻌَﺪُكَ ﺣﻰﺘّ �َﺒْﻌَﺜَﻚَ ا�َُّ ﻳ ْﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ( )ﺑﺎري‬

AÐpÃmC_v\p DaÀ()hn \n¶v dkqepÃmlv
() ]dªp: (\n§fn \n¶msc¦nepw acn¨mÂ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

93

Ah\v cmhnsebpw sshIpt¶chpw Ahsâ Øm
\w ImWn¨v sImSp¡p¶p. Ah³ kzÀKhmknbm
sW¦n kzÀK¯nsebpw, Ah³ \cIhmknbm
sW¦n \cI¯nsebpw Øm\w ImWn¡p¶p. F
¶n«v ]dbs¸Spw CXmWv \nsâ Øm\w.Ahkm\
\mÄ hsc CXv XpSÀ¶v sIm­ncn¡pw) (_pJmcn).

iplZm¡fpsS BXvamhv kzÀK¯nÂ:
AÃmlphÃmsX Bcm[\¡Àl\mbn aäm
cpanÃmsb¶ kXykm£y hN\¯n\v th­n bp
²w sNbvXvsIm­v càkm£nbmb iplZm¡fp
sS BXvamhv kzÀK¯n ]mdn]d¶v sIm­ncn¡pw.
AhÀ AÃmlphnsâbSp¯v Pohn¡p¶hcmWv.F
¶m AXv F§ns\bmWv, AXnsâ cq]w F´m
sW¶v AÃmlphn\v am{Xsa AdnbpIbpÅq. A
XmWv AÃmlp ]dbp¶Xv:

‫َ َ ﻦﺒََّ اﺬﻟَِّﻳــﻦَ ﻗُﺘِﻠ‬
‫ِ أَمْﻮَاﺗًـ ﺎ ﺑَـ ﻞْ أَﺣْﻴَـ ﺎءٌ ﻋِﻨْـ‬
ّ
ْ ‫ﺪَ رَ�ِﻬـ‬
‫ـﻢ‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫ـ ـ‬
َّ�‫ُــﻮا ﻲﻓِ ﺳَــبِﻴﻞِ ا‬
‫)وﻻ‬
ِ
ْ
َّ‫ﺬﻟ‬
َ
ُ‫َ َ َ ﻘ‬
‫ آﺗ ﻢ ا�َُّ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻪ‬
َ َُ ُ
‫ِﻳﻦ ل ْﻢ ﻳﻠﺤ ـﻮا‬
‫ِ وَ�َﺴْﺘَبْﺮﺸُِون َ ﺑِﺎ‬
ُ‫ﻳ ْﺮزﻗﻮن)*(ﺣِ�َ ﺑِﻤَﺎ َﺎﻫ‬
َ ُ‫ْ ْ َ ْ ْ َ ّ َ ْ ٌ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ ﻧ‬
(١٧٠ -١٦٩:‫ﺑ ِ ِﻬﻢ ﻣِﻦ ﺧﻠ ِﻔ ِﻬﻢ أَ ﺧﻮف ﻋﻠﻴ ِﻬﻢ َوﻻ ﻫﻢ � َﺰ ﻮن( )آل ﻋﻤﺮان‬

(AÃmlphnsâ amÀK¯n sImÃs¸«hsc acn¨v

t]mbhcmbn \o KWn¡cpXv.F¶m AhÀ Ah
cpsS c£nXmhnsâ ASp¡Â Pohn¨ncn¡p¶hcm
Wv.AhÀ¡v D]Poh\w \ÂIs¸«ncn¡p¶p. AÃm
lp Xsâ A\p{Kl¯n \n¶v AhÀ¡p \ÂIn

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

94

bXpsIm­v AhÀ k´pjvScmbncn¡pw. X§tfm
sSm¸w h¶p tNÀ¶n«nÃm¯,X§fpsS ]n¶n (C
ltemI¯v) Ignbp¶ hnizmknIsf¸än, AhÀ¡v
bmsXm¶pw `bs¸Sphmt\m ZpxJn¡mt\m CsÃ
t¶mÀ¯v AhÀ (B cIvXkm£nIÄ) kt´mja
Sbp¶p.) (BepCwdm³: 169,170)
Cu hnjb¯n {]hmNI()bpsS Hcp h
N\w {i²n¡pI:

ُ ُ‫َ َ َ َ ﺳ‬
َّ‫ﻦِ اﺑْﻦِ �َﺒ‬
َ
َ ‫ﻴْـﻪِ وَﺳـﻠَّﻢَ لَ ﻤَّ ـﺎ أُﺻ‬
َ
‫ـﻴﺐ‬
‫ـﺎسٍ ﻗـﺎل ﻗـﺎل َر ـﻮل اﺻَـ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
َ)
ِ
َ
ْ
َ ‫َاﻧُ�ُﻢْ ﺑِﺄُﺣُﺪٍ ﺟَﻌَﻞَ ا�َُّ ﻋَﺰَّ وَﺟَﻞَّ أَرْوَاﺣَﻬُﻢْ ﻲﻓِ أَﺟْﻮَافِ ﻃَ�ٍْ ﺧُﺮ ْﻀ ﺗَـﺮدُ أ� َﻬ‬
‫ـﺎر‬
ِ ٍ
َ
َ
‫ّﺔِ ﺗَﺄْ�ُﻞُ ﻣِﻦْ ﺛِﻤَﺎرِﻫَﺎ و‬
َّ‫ّ ْ َ ْشِ ﻓَﻠَﻤ‬
‫ـﺎ‬
‫َﺗَـﺄْوِي إِﻰﻟَ �َﻨﺎدِﻳـﻞَ ﻣِـﻦْ ذَﻫـﺐٍ ﻲﻓِ ﻇِـﻞِ اﻟﻌـ‬
َ‫ﻨ‬
‫ﺣُﺴْﻦَ ﻣُﻨْﻘَﻠَﺒ‬
‫ﻣَﺄْ�َﻠ‬
َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َْ
َ‫َﺟﺪُوا ﻃِﻴﺐَ مَﺮﺸَْ�ِﻬِﻢْ وَ ِﻬِﻢْ و‬
‫ِﻬِﻢْ ﻗَﺎلُﻮا ﻳَﺎ ﻴﻟﺖ إِﺧﻮا�ﻨﺎ �ﻌﻠﻤﻮن‬
ََّ َ
َ
َ
َ ْ
‫َﺎ ﺻ‬
ّ َ‫ـﺮْبِ �َﻘـﺎلَ ا�َُّ ﻋ‬
َ‫ـﺰ‬
َْ‫ﺎد َوﻻ ﻠﻜُُﻮا ﻋَﻦِ اﺤﻟ‬
‫ﺎ ﺌﻟ‬
ِ َ‫َﻨَﻊَ ا�َُّ ﻨﻟ‬
ِ ‫ﺰْﻫَﺪُوا ﻲﻓِ اﺠﻟﻬ‬
ِ
َ َ
َ ُ‫َ ﺟَﻞَّ َ ﺆ‬
‫ﺟَﻞَّ َ َ ُّﻐُﻬُﻢْ �َﻨْ�ُﻢْ ﻓَﺄَﻧْﺰَل‬
َ
ِ ‫َ ا�َُّ ﻋَﺰّ وَ ﻫـ ﻻاﻵْﻳَـﺎتِ ﻰﻠﻋَ رَﺳ‬
‫ُـﻮﻪﻟِ ) وﻻ‬
‫َ أﻧﺎ أ‬
َ ْ َ ً َ ْ َ َّ�‫ﻗُﺘِﻠُﻮا ﻲﻓِ ﺳَبِﻴﻞِ ا‬
َ
ْ
ََ
ٌ ‫ِ أمﻮاﺗﺎ ﺑﻞ أﺣﻴ‬
(‫ﺎء ( ) ﻤﺣﺪ‬
َ‫ﺒّ اﺬﻟَِّﻳﻦ‬

C_v\pAºmkv() ]dbp¶p: dkqepÃmlv() ]
dbpIbp­mbn: DlvZn \n§fpsS ktlmZc§
Ä càkm£nIfmbt¸mÄ AÃmlp AhcpsS B
XvamhpIsf kzÀK \ZnIfn \n¶pw ]pd¯v hcp
¶ Hcp Xcw ]¨InfnIfpsS cq]¯n ]mdn]d¡p
¶hbm¡n,Ah kzÀK ]g§Ä `£n¡pIbpw,kz
ÀWw sIm­p­m¡nb IqSpIfnte¡v A`bw {]m
]n¡pIbpw, knwlmk\¯nsâ \ngen IgnbpI

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

95

bpw sNbvXvsIm­ncn¡pw. A§ns\ AhcpsS `
£W ]m\ob§fpsS ]cnafw BkzZn¡pIbpw
sN¿p¶XmWv. Gähpw \Ã ]cyhkm\hpw e`n¨
t¸mÄ AhÀ ]dªp: AÃmlp R§Ä¡v \ÂIn
bXns\ kw_Ôn¨v R§fpsS ktlmZc§Ä A
dnªncp¶psh¦n PnlmZnÂ\n¶v AhÀ hn«v \n
¡pItbm,bp²s¯ kw_Ôn¨v AhÀ¡v shdp
¸p­mIpItbm sN¿nÃmbncp¶p. At¸mÄ D¶X
\pw {]Xm]hm\pamb AÃmlp ]dªp: \n§Ä
¡v ]Icambn CuImcyw Rm\hsc Adnbn¨v sIm
Åmw. A§ns\bmWv dqkqepÃmlv()¡v Xmsg h
cp¶ Bb¯pIÄ Cd§nbXv:
(AÃmlphnsâ amÀK¯n sImÃs¸«hsc acn¨v
t]mbhcmbn \o KWn¡cpXv. F¶m AhÀ Po
hn¨ncn¡p¶hcmWv...) (AlvaZv).

Hcp B{Klw:
AÃmlphnsâ amÀK¯n PnlmZv sNbvXv
càkm£yw hln¨hÀ¡v AÃmlp \ÂInb A
\p{Klw BkzZn¡pt¼mÄ ho­pw CltemIt¯
¡v h¶vsIm­v AÃmlphnsâ Iena¯v XuloZv
DbÀ¯n]nSn¡phm\mbpÅ kac¯n GÀs¸«v
sIm­v ho­pw iloZmIphm³ AhÀ B{Kln¡p
¶p. AXmWv \_n() \s½ ]Tn¸n¡p¶Xv.

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

96

ُ‫ْ مَﺮﺴُْوقٍ ﻗَﺎل َ ﻨﻟَْﺎ �َﺒْﺪَ ا�َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ّ اﺬﻟَّ َ ﻠ‬
‫َ ﺳَﺄ‬
)
‫ِﻳﻦ ﻗُﺘِ ـﻮا‬
َ‫ِ �ﻦ ﻫ ِﺬه ِ اﻵﻳ ِﺔ ) وﻻ َﻦﺒ‬
َ ‫ّ ْ ُ ْ َ ُ َ ﺎل‬
ِ
ْ َ َْ
‫ ﺳَبِﻴﻞِ ا�َّ أَمْﻮَاﺗًﺎ ﺑَﻞْ أَﺣْﻴَﺎءٌ ﻋِﻨْﺪَ رَ�ِ ِﻬﻢ ﻳﺮزﻗﻮن ( َ أَﻣﺎ إِﻧَّﺎ ﻗَﺪْ ﺳَﺄَﻨﻟﺎ �ﻦ‬
ْ ٌ َ
َ َ َ ‫ِﻚ‬
ُ َ ْ
‫َﺮْشِ �َﺮﺴـح‬
‫َ �ﻘَﺎل أرْوَاﺣُﻬُﻢْ ﻲﻓِ ﺟَﻮْفِ ﻃَ�ٍْ ﺧُﺮﻀٍْ لَﻬَﺎ �َﻨَﺎدِﻳﻞُ ﻣُﻌَﻠَّﻘﺔ ﺑِﺎﻟ‬
ُ ُّ�َ‫َ إِﻴﻟَْﻬِـﻢْ ر‬
‫ـﻢ‬
‫ﻟَْﻨَّﺔِ ﺣَﻴْﺚُ ﺷَﺎءَتْ �ُﻢَّ ﺗَـﺄْوِي إﻰﻟَ ﺗِﻠْـﻚَ اﻟْﻘَﻨَﺎدِﻳـﻞِ ﻓَـﺎﻃَّﻠَﻊ‬
ِ ‫ﻬ‬
ِ
َ ّ
‫َ َ ﻞْ �َﺸْﺘ ﻬ‬
�َ‫َ يْﺌًﺎ ﻗ ـﺎلُﻮا أَيَّ ﻲﺷَْءٍ �َﺸْـﺘ‬
ُ َ ْ
َ‫ـح ﻣِـﻦ‬
‫ وَ�َْـﻦُ �َﺮﺴ‬
ِ
َ ‫َُﻮنَ ﺷ‬
‫ﻃِﻼً �َﻘَﺎل ﻫ‬
َ َ
ُ� َ ْ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ‫َ ْﺚ‬
ْ
‫ّﻬُﻢْ ﻟَﻦْ �ُﺮﺘ ﻮا ﻣِﻦ‬
�َ� ‫َﺮَّاتٍ ﻓَﻠَﻤَّﺎ رَأوْا‬
‫ﻟَْﻨَّﺔ ﺣﻴ ِﺷئﻨﺎ �ﻔﻌﻞ ذل ِﻚ ﺑ ِ ِﻬﻢ ﺛﻼ‬
ِ
َ‫ﻧُﺮِ�ـﺪُ أَنْ َ َ اﺣ‬
‫ُﺴْﺄَلُﻮا ﻗ‬
‫أَﺟْﺴَـﺎدِﻧَﺎ ﺣ‬
‫َـﻰﺘَّ �ُﻘْﺘَـﻞَ ﻲﻓ‬
ِ‫ﺗـﺮُدّ أَرْو َﻨَـﺎ ﻲﻓ‬
ِّ‫َﺎلُﻮا ﻳَـﺎ رَب‬
ِ
ُ� ُ‫َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ٌ ﺗ‬
َ
(‫بِﻴﻠِﻚَ مَﺮّةً أُﺧْﺮَى ﻓَﻠَﻤَّﺎ رأى أن ﻟيﺲ لﻬﻢ ﺣﺎﺟﺔ ِﺮ ﻮا ( )مﺴﻠﻢ‬

akvdqJn()Â \n¶v; At±lw ]dbp¶p: AÐpÃm
lv CuBb¯ns\ kw_Ôn¨v tNmZn¡pIbp­m
bn:(AÃmlphnsâ amÀK¯n sImÃs¸Shsc acn
¨v t]mbhcmbn \o KWn¡cpXv. F¶m AhÀ A
hcpsS c£nXmhnsâ ASp¯v Pohn¨ncn¡p¶hcm
Wv. AhÀ¡p D]Poh\w \ÂIs¸«ncn¡p¶p). ]d
ªp: CXns\ kw_Ôn¨v tNmZn¨t¸mÄ ]dbs¸
«p: AhcpsS BXvamhpIÄ ]¨ \nd¯nepÅ ]
£nIfnemIp¶p, AÀint\mS\p_Ôn¨v AhÀ¡v
Xmakn¡phm\pÅ IqSpIfp­v. AhÀ Dt±in¡p
¶ cq]¯n kzÀK¯n FhnsSbpw ]mdn Ifn
¡pIbmWv. ]n¶oSv AhcpsS IqSpIfnte¡v Ah
À tNt¡dp¶p. A§ns\ Ahsc A`napJoIcn¨v
sIm­v AÃmlp tNmZn¡p¶p \n§Ä Fs´¦n

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

97

epw B{Kln¡p¶pt­m? R§Ä kzÀK¯n D
t±in¡p¶ cq]¯n hnlcn¡phm³ R§Ä¡v
km[n¨ncns¡ ]ns¶sb´mWv R§Ä B{Kln
¡p¶Xv? C§s\aq¶v {]mhiyw BhÀ¯n¨v sIm
­ncp¶p. Fs´¦nepw Bhiys¸SmsX AÃmlp
R§sf hnSnsöv I­t¸mÄ AhÀ ]dbp¶p:
R§fpsS c£nXmsh,R§fpsS icoc§fnte¡v
R§fpsS BXvamhpIsf aS¡s¸SpIbpw, \nsâ
amÀK¯n Hcp {]mhiysa¦nepw ho­pw bp²w
sN¿phm³ R§Ä B{Kln¡p¶p. AhÀ¡v bm
sXmcp Bhiyhpansöv I­t¸mÄ Ahsc AXp
t]mse Dt]£n¡pIbpw sNbvXp) (apkvenw).

`qansb hne¡p¶p:
bYmÀ° kXyZo³ {]t_m[\w sN¿m\m
bn AÃmlp XncsªSp¯v \ntbmKn¡p¶ {]hm
NI·mÀ¡v Hcp]mSv {]tXyIXIÄ CltemI¯pw
]ctemI¯pw AÃmlp \ÂIp¶XmsW¶v Hmtcm
apkvenapw hnizknt¡­Xp­v. AXn s]« Hcp
ImcyamWv.{]hmNI³amÀ acn¨v Ahsc adamSnbm
 AhcpsS ]cnip²am¡s¸« `uXnIicocw Hcn
¡epw PoÀWn¡pIbnÃ. AXmbXv a®v Xn¶pIbn
Ãmsb¶À°w. lZokv ImWpI:

‫َ ْ ْ أَوْسٍ ﻗَﺎلَ ﻗ‬
َ
ْ َّ‫ن‬
َ
‫ﻴْـﻪِ وَﺳـﻠَّﻢَ إِ ﻣِـﻦ‬
‫َـﺎلَ رَﺳُـﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
‫) أوسِ ﺑ ِﻦ‬
َ
ْ
ُ‫ﺔ‬
َ
ِ
‫ﻀﻞِ �َﻳَّﺎﻣ�ُﻢْ ﻳَﻮْمَ اﺠﻟُْﻤُﻌَﺔِ �ِﻴﻪِ ﺧُﻠِﻖَ آدَمُ وَ�ِﻴﻪِ ﻗُـﺒِﺾَ وَ�ِﻴـﻪِ اﻨﻟَّﻔﺨـ َو�ِﻴـ ِﻪ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

98

ُ‫َ َ َ َ َ ﺎل‬
َ َ َّ‫َِن‬
َ َّ‫َ ّ ﻣِﻦَ الﺼ‬
َ
ّ
‫ُﻢْ ﻣَﻌْﺮُوﺿَﺔٌ ﻲﻠﻋَ ﻗﺎل ﻗـ ﻮا‬
ََ‫ْﻘَﺔُ ﻓﺄَ�ْﺮﺜُِوا ﻲﻠﻋ‬
‫ﻴﻪ ﻓ ﺻﻼ‬
ِ ِ � ِ ‫ﻼة‬
َ َ َ َ َ َ ُ‫َﺎ رَﺳ ﻮلَ ا�َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ﻘُ ل‬
‫ِ َو�ﻴﻒ �ُﻌ َﺮض ﺻﻼ�ُﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ َوﻗﺪ أ ِرﻣﺖ � ﻮ ﻮن ﺑﻠِﻴﺖ �ﻘﺎل‬
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ َ ْ
َ
ْ
َ ‫�ََّ ﻋَﺰ َ ّ و‬
(‫ﻷﻧبِﻴﺎءِ( )أﺑﻮداود‬
َ� ‫َﺟَﻞّ ﺣَﺮَّمَ ﻰﻠﻋ اﻷر ِض أﺟﺴﺎد ا‬

Hukv_v\pHukv() ]dbp¶p: dkqepÃmlv()]d
ªp: \n§fpsS Znhk§fn Gähpw t{ijvTam
b Znhkw shÅnbmgvNbmIp¶p, B ZnhkamWv
BZw krãn¡s¸«Xpw, acWs¸«Xpw, Ahkm\\m
Ä kw`hn¡p¶Xpw,DbÀs¯gpt¶Â]n¡s¸Sp¶
Xpw. B Znhkw Fsâ t]cn \n§Ä kzem¯v
sNmÃp¶Xv A[nIcn¸n¡pI, \n§fpsS kzem¯p
IÄ Fsâ ta {]ZÀin¸n¡s¸Sp¶p. AhÀ ]d
ªp: {]hmNIsc, F§ns\bmWv Xm¦Ä \pcp¼n
t]mbncns¡ R§fpsS kzem¯pIÄ Xm¦Ä¡v
{]ZÀin¸n¡s¸Sp¶Xv? AhÀ ]dbp¶p: Xm¦Ä C
ÃmXmbmÂ. At¸mÄ \_n ]dbpIbp­mbn: D¶
X\pw {]Xm]hm\pamb AÃmlp {]hmNI·mcpsS
PU§sf Xn¶p¶Xn \n¶pw `qansb hne¡nbn
cn¡p¶p) (A_qZmhqZv).

Ahkm-\ \mfnsâ \ma§Ä:
Ahkm\ \mÄ kw`hn¡pIXs¶ sN¿p¶
XmWv,AXn bmsXmcp kwibhpanÃ.B \mfns\
hyXyØ t]cpIfnembn AÃmlp JpÀB\neqsS

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

99

\s½ ]cnNbs¸Sp¯p¶Xmbn \ap¡v ImWmhp
¶XmWv. AXn NneXv Xmsg sImSp¡s«:
1. DbnÀs¯gpt¶Â]v:

َُْ
َ َ ْ َْ
(١ :‫)ﻻ أﻗ ِﺴ ُﻢ �ِﻴﻮ ِم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ( )اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ‬

(DbnÀs¯gpt¶Â]nsâ \mfpsIm­v Rm\nXm k
Xyw sNbvXp ]dbp¶p) (Jnbma:1)
2. JmcnA (`b¦c kw`hw)

ُ‫ْ َ َ ﺔُ َ ْ َ َ ﺔ‬
(٢-١:‫ﺎرﻋ ( )اﻟﻘﺎرﻋﺔ‬
ِ ‫ﺎرﻋ * ﻣﺎ اﻟﻘ‬
ِ ‫)اﻟﻘ‬

(`b¦camb B kw`hw,`b¦c kw`hsa¶m F
´msW¶p \n\¡dnbptam) (JmcnAx 1,2)

3. IW¡p t\m¡p¶ Znhkw.

ْ‫َ ﻀِﻠُّﻮنَ �َﻦ‬
َ ْ
ِ
‫)اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻳ‬
(‫ﺎب‬
ِ ‫ﺳَبِﻴﻞِ ا�َّ لَﻬُﻢْ ﻋَﺬَابٌ ﺷَﺪِﻳﺪٌ ﺑِﻤَﺎ �َﺴُﻮا ﻳَﻮْمَ اﺤﻟ ِﺴ‬

(٢٦ :‫)ص‬

(AÃmlphnsâ amÀK¯n \n¶v sXän t]mIp¶

hcmtcm AhÀ¡v Xs¶bmIp¶p ITn\amb in£
bpÅXv. IW¡p t\m¡p¶ Znhks¯ AhÀ ad
¶p IfªXnsâ ^eas{X AXv) (kzmZv : 26)
4. {]Xn^e¯nsâ \mÄx

َ ‫نَّ َْﺮَارَ ﻟَﻲ‬
َ ‫ِنَّ اﻟْﻔُﺠَّﺎرَ ﻟَﻲ‬
(١٤-١٣:‫ﻴﻢ( )اﻹﻧﻔﻄﺎر‬
* ‫ﻴﻢ‬
‫)ِ اﻷ‬
ِ ‫ِﻔ ﺟ‬
ٍ ‫ﺤ‬
ٍ ‫ِﻔ ﻧ ِﻌ‬

(XoÀ¨bmbpw, kpIrXhm³amÀ kpJm\p`h¯nÂ

Xs¶bmbncn¡pw, XnÀ¨bmbpw, ZpÀamÀKnIÄ Pz
en¡p¶ \cImánbn Xs¶bmbncn¡pw. {]Xn^

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

100

e¯nsâ \mfn AhcXn IS¶v Fcnbp¶XmWv)
(C³^nXzmÀ:14,15)
5. henb ]n]¯v:

‫َ تْ اﻟﻄَّﺎﻣ ّﺔ‬
َْ
(٣٤: ‫ُ اﻟْﻜُﺮﺒى( )ﻟﺎزﺎﻋت‬
َ
‫)ِذَا ﺟَﺎء‬

(F¶m B alm hn]¯v hcp¶ kµÀ`w) (\m
knBXv : 34)

6. kw`hwx

ُ‫َ َ َ ْ ْ َ ﺔ‬
(١ :‫)إِذا َو�ﻌﺖ ال َﻮاﻗ ِﻌ ( )الﻮاﻗﻌﺔ‬

(B kw`hw kw`hn¨p IgnªmÂ) (hmJnA: 1)

7. sNInSS¸n¡p¶ iÐwx
(٣٣ :‫( )ﻋبﺲ‬

ُ‫ّﺎﺧَّﺔ‬
‫ﺈِذَا ﺟَﺎء‬
َ‫َتْ الﺼ‬
)

(F¶m sNInSS¸n¡p¶ B iÐw h¶m (A
_k : 33)

8. aqSp¶ kw`hwx

َ َ ْ ُ‫َ ْ َ َ َ َ ﺚ‬
(١:‫ﺎﺷﻴ ِﺔ( )اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ‬
ِ ‫)ﻫﻞ أﺗﺎك ﺣﺪِﻳ اﻟﻐ‬

(B aqSp¶ kw`hs¯ kw_Ôn¨ hÀ¯am\w \n
\¡v h¶pIn«ntbm?) (Kminb: 1)

9. bYmÀ° kw`hwx
(٢-١:‫( )ﺤﻟﺎﻗﺔ‬

ُ‫ﻟَْﺎﻗَّﺔُ ﺎ اﺤﻟَْﺎﻗَّﺔ‬
*
)

(B bYmÀ° kw`hw? F´mWv B bYmÀ°
kw`hw?) (lmJJ: 1,2)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

101

Ahkm-\ \mfnsâ kabw:
Ahkm\ \mÄ F¶v kw`hn¡psa¶Xv A
Ãmlphn\v am{Xsa AdnbpIbpÅq. Ahkm\ \m
fnsâ ASbmf§Ä GsXÃmamsW¶v Adnbn¨v X
¶ncn¡p¶p.F¶m F¶mWv Ahkm\\mÄ kw
`hn¡pIsb¶Xv AÃmlphnsâ am{Xw AdnhnÂ
s]«XmIp¶p. AXmWv AÃmlp ]dbp¶Xv:

‫َلُﻮﻧ‬
ّ
َ ّ
‫ّﺎن مُﺮْﺳَﺎﻫ‬
‫َﺎ ﻗُﻞْ إِ�َّﻤَـﺎ ﻋِﻠْﻤُﻬَـﺎ ﻋِﻨْـﺪَ رَ� ِ َ �َُﻠِﻴﻬـﺎ‬
َ َ‫)ﺄ َﻚَ �َﻦْ الﺴَّﺎﻋَﺔِ �َﻳ‬
َ َ ُ‫َ َ ْ ﻴ�ُ ْ ّ َ ْ َ ً َ ْ َل‬
َْ
َ َ َّ‫ل َِﻮ ْﻗﺘ َﻬﺎ إَّ ﻮَ �َﻘُﻠَﺖْ ﻲﻓِ الﺴ‬
‫ات َواﻷر ِض ﻻ ﺗـﺄ�ِ ﻢ إَ �ﻐﺘـﺔ �ﺴـﺄ ﻮﻧﻚ‬
ِ ‫ﻤﻮ‬
ِ ِ
َ
َ ََُْ َ
(‫ّ أَ�ْﺮﺜََ اﻨﻟَّﺎس ﻻ �ﻌﻠﻤﻮن‬
‫َﻧَّﻚَ ﺣَﻲﻔٌِّ ﺎ ﻗُﻞْ إِ�َّﻤَﺎ ﻋِﻠْﻤُﻬَﺎ ﻋِﻨْﺪَ ا�َِّ وَﻟَ�ِﻦ‬
ِ
(١٨٧ :‫)اﻷﻋﺮاف‬

"A´ykabs¯¸än AhÀ \nt¶mSv tNmZn¡p
¶p;AsXt¸mgmWv hs¶¯p¶sX¶v. ]dbpI: A
Xns\¸änbpÅ Adnhv Fsâ c£nXmhn¦Â am{X
amWv. AXnsâ kab¯v AXv shfns¸Sp¯p¶Xv
Ah³ am{XamIp¶p. BImi§fnepw `qanbnepw
AXv `mcn¨Xmbncn¡p¶p. s]s«¶ÃmsX AXv \n
§Ä¡p hcpIbnÃ. \o AXns\¸än Npgnªt\z
jn¨p a\Ênem¡nbh\msW¶ a«n \nt¶mShÀ
tNmZn¡p¶p.]dbpI: AXns\¸änbpÅ Adnhv A
Ãmlphn¦Â am{XamWv. ]s£ A[nIamfpIfpw
(Imcyw)a\Ênem¡p¶nÃ' (AAvdm^v: 187).

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

102

Ahkm\ \mfnsâ henb ASbmf§Ä Hm
tcm¶pw h¶v Ignªm s]s«¶mWv Ahkm\
\mÄ hs¶¯pI. JpÀB³ ]dbp¶p:

َ ْ ُ َ ً َ ْ َ ُ‫ِ أَوْ ﺗَﺄْ�ِﻴَﻬُﻢْ الﺴَّ َ ﺔ‬
َ
‫ـﺎﻋ �ﻐﺘـﺔ وﻫـﻢ ﻻ‬
َّ�‫)َﺄَﻣِﻨُﻮا أَنْ ﺗَﺄْ�ِﻴَﻬُﻢْ ﺎﻏَﺷِﻴَﺔٌ ﻣِ ْﻦ ﻋَﺬابِ ا‬
َ ُ‫َ ْ ﻌ‬
( ١٠٧ :‫�ﺸ ﺮُون( )ﻳﻮﺳﻒ‬

"Ahsc hebw sN¿p¶ Xc¯nepÅ AÃmlphn
sâin£ AhÀ¡v hs¶¯p¶Xns\¸än, Asæn
 AhÀ HmÀ¡mXncns¡ s]s«¶v A´yZn\w A
hÀ¡v hs¶¯p¶Xns\¸än AhÀ \nÀ`bcmbncn
¡pIbmtWm?' (bqkp^v: 107)
َ ُ ّ
‫َ َ ُ َ ّ َﻴ‬
(٤٩:‫)ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮُون إ َِ ْﺤَﺔً وَاﺣِﺪَةً ﺗَﺄْﺧُﺬُﻫُﻢْ وَﻫُﻢْ �َِﺼِﻤﻮن( )�ﺲ‬

"Hscmä tLmci_vZw am{XamWv AhÀ Im¯ncn
¡p¶Xv.AhÀ At\ym\yw XÀ¡n¨v sIm­ncns¡
AXhsc ]nSnIqSpw' (bmko³:49).

َ َ َ َ َّ‫ِ �َﻴ ﺐُ الﺴ‬
ّ َ
ُ َْ ُ َ َ
‫َﻤْﺢِ اﺒﻟَْﺮﺼ أ ْو ﻫ َﻮ أﻗ َﺮب‬
َ
‫إ‬
‫ﺔ‬
‫ْضِ وَﻣَﺎ أَمْﺮُ الﺴَّﺎﻋ‬
‫ات واﻷ‬
ْ َِّ�)
ِ
ِ ‫ﻤﻮ‬
ِ
ِ
َ
َ
َ ‫�ََّ ﻰﻠﻋ‬
ٌ ‫َ ﻞﻛُِّ ﻲﺷ ٍء ﻗﺪ‬
ْ
(٧٧ :‫ِﻳﺮ( )ﻨﻟﺤﻞ‬

"AÃmlphn¶mWv BImi§fnsebpw `qanbnse
bpw AZriyPvRm\apÅXv.A´ykab¯nsâ Im
cyw I®v Cash«pw t]mse am{XamIp¶p. AYhm
AXns\¡mÄ thKX IqSnbXmIp¶p.XoÀ¨bmbpw
AÃmlp GXv Imcy¯n\pw IgnhpÅh\mIp¶p.'
(\lvÂ:77)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

103

َّ‫ِ ﻣَـﺎ ﻳُـﺪْرِ�ﻚَ ﻟَﻌَـﻞ‬
‫ﻦ‬
َ‫)لُﻚَ اﻨﻟَّﺎسُ ﻋَ الﺴَّﺎﻋَﺔِ ﻗُﻞْ إِ�َّﻤَﺎ ﻋِﻠْﻤُﻬَـﺎ ﻋِﻨْـﺪَ ا�َّ و‬
ً َ ُ ُ�َ َ َ
(٦٣:‫لﺴَّﺎﻋﺔ ﺗ ﻮن ﻗ ِﺮ�ﺒﺎ( )اﻷﺣﺰاب‬

"P\§Ä A´ykabs¯¸än \nt¶mSv tNmZn¡p
¶p. ]dbpI: AXns\¸änbpÅ Adnhv AÃmlphn
¦Â am{XamIp¶p.\n\¡v (AXns\¸än) Adnhp \
ÂIp¶ Fs´m¶mWpÅXv? A´ykabw Hcpthf
kao]kvYambncn¡mw' (Alvkm_v"63).
Ahkm\ \mfns\bpw,AÃmlphns\ I­p
ap«p¶Xns\bpw \ntj[n¨hÀ¡v AXv h¼n¨ \
ãambncn¡pw,AhÀ¡Xv hfsc s]s«¶v h¶¯p
¶Xmbn ImWmhp¶XmWv. AXmWv AÃmlp ]d
bp¶Xv:

ُ‫ا ﺟَـﺎءَ�ْﻬُﻢْ الﺴَّ َ ﺔُ َ ْ َ ً َ ﺎل‬
َ
‫ـﺎﻋ �ﻐﺘـﺔ ﻗـ ﻮا‬
َ‫ﺴَِ اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻛَﺬّﺑُﻮا ﺑِﻠِﻘَـﺎءِ ا�َِّ ﺣَـﻰﺘَّ إِذ‬
)
َ
َ
َ
َ
ُ‫ﻇ‬
‫ﻨَﺎ ﻰﻠﻋ‬
ْ‫ﺴ‬
ُ
َ‫ﺮَّﻃْﻨ‬
َ
َ
‫َ ﻣ‬
َ
َ َ
‫ﺎ ﻓ‬
‫ﺎء ﻣﺎ‬
‫ﻮرﻫ ِْﻢ أﻻ ﺳ‬
َ
�َ
ِ ‫َ ﺎ �ِﻴﻬَﺎ وَﻫُﻢْ �َْﻤِﻠُﻮنَ أَوْزَارَﻫُﻢْ ﻰﻠﻋ ﻬ‬
َ
َ
(٣١:‫ﻳ ِﺰرُون( )اﻷﻧﻌﺎم‬

"AÃmlphpambpÅ IqSn¡mgvNsb \ntj[n¨p X
ÅnbhÀ XoÀ¨bmbpw \jvS¯n s]«ncn¡p¶p.
A§s\ s]s«¶v B kabw hs¶¯pt¼mÄ A
hÀ ]dbpw: R§Ä CXv kw_Ôn¨ Imcy¯nÂ
hogvN hcp¯nbXn\m tlm! R§Ä¡v IjvSw!
AhÀ AhcpsS ]m]`mc§Ä AhcpsS apXpIpI
fn hln¡p¶p­mbncn¡pw.AhÀ t]dp¶ `mcw
F{Xtbm No¯!' (A³Bw: 31)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw
َ

104

َ ْ َ
َ َ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠ‬
َّ�َ‫َ ِّ ﺻ‬
َ
‫ﻻ‬:‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ ﻗـﺎل‬
�‫�ْﺮَةَ رَﻲﺿِ ا�ّ �َﻨْﻪ أَنَّ رَﺳُﻮلَ ا‬
‫) �ﻦ ﺮ‬
َ َ
َ
ُ‫َآﻫ ـﺎ اﻨﻟَّ ﺎس‬
‫ـ‬
َ ‫ﻣَﻐْﺮِ�ﻬَـﺎ ﻓَـﺈِذَا ﻃَﻠﻌـﺖْ ﻓَﺮ‬
‫ُ الﺴَّﺎﻋَﺔُ ﺣﻰﺘَّ �َﻄْﻠُﻊَ الﺸَّﻤْﺲُ ﻣِ ْﻦ‬
ِ
ُ‫ْ َ ْ ﻞ‬
ْ َ َ ْ َ َ َ ُ�‫َ َ َ ْ َ ﻊُ َ ْ ً َ ﺎ‬
َ َ َ َ ُ‫ْ َﻌ‬
‫ِ� )ﻻ �ﻨﻔ �ﻔﺴﺎ إِﻳﻤ ﻬﺎ ل ْﻢ ﺗ�ُﻦ آﻣﻨﺖ ﻣِـﻦ �ﺒـ‬
‫ﻣَﻨُﻮا أَﻤﺟ ﻮن ﻓﺬل ِﻚ ﺣ‬
‫َ َ َ ْ ً ﻘُﻮﻣَﻦَّ الﺴَّﺎﻋ‬
َ ُ َ َ َ ُ‫َ ـ الـﺮَّﺟ‬
َ
‫ﻼ ِن ﺛ ْﻮ�ﻬﻤـﺎ‬
َ‫َﺔُ وَﻗـﺪْ �َﺮﺸ‬
َ ( ‫َوْ ﻛَﺴَﺒَﺖْ ﻲﻓ إِﻳﻤﺎﻧ ِﻬﺎ ﺧ�ا‬
ِ
َ
ُ‫َ ـفَ الﺮَّﺟُ ﻞ‬
َ
َ َ َ َََ َ َ َ ََُْ
‫ـ‬
َ‫ﻪِ وَﺘﻟََﻘُﻮﻣَﻦَّ الﺴَّـﺎﻋَﺔُ وَﻗـﺪِ اﻧْﺮﺼ‬
‫ِ�َﺎﻧ‬
ِ ‫ﺑيﻨﻬﻤﺎ ﻓﻼ ﻳتﺒﺎ�ﻌﺎﻧ ِ ِﻪ وﻻ‬
َ َ ُ‫َ ﺔُ َ ُ َ َ ﻴﻂُ َ ْ َ ﻪ‬
َ َ َ ْ َ
َ
َ
‫ﻴﻪ‬
ِ ِ� ‫َﺴْﻲﻘ‬
ِ ‫ِﻠَﻦﺒ ﻟ ِﻘﺤﺘِ ِﻪ ﻓﻼ ْﻌَﻤُﻪُ وَﺘﻟَﻘُﻮﻣَﻦّ الﺴَّﺎﻋ وﻫﻮ ﻳﻠِ ﺣﻮﺿ ﻓﻼ‬
ِ
�ُ‫ﺔ ﻗَﺪْ رَ�َﻊَ أَﺣ ﺪُ�ُﻢْ أ‬
َ
ََُ َْ َ َ
َّ‫َ ﻘُﻮﻣَﻦ‬
(‫ﻴﻪ ﻓﻼ �ﻄﻌﻤﻬﺎ ( )ﺑﺎري‬
َ
َ‫الﺴَّﺎﻋَُ و‬
َ
ِ ِ� ‫ْﻠَﺘَﻪُ إِﻰﻟ‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v: {]hmNI³() ]dbp
Ibp­mbn:(kqcy³ ]Snªmdn \n¶v DZn¡msX
Ahkm\\mÄ kw`hn¡pIbnÃ, P\§Ä AXv(]
SnªmdnÂ) \n¶v DZn¡p¶Xv I­m FÃmhcpw
hnizkn¡p¶XmWv.F¶m AXv (\nsâ c£nXm
hnsâ GsX¦nepsamcp ZrjvSm´w hcp¶ Znhkw,
ap¼v Xs¶ hnizkn¡pItbm, hnizmkt¯mSv Iq
Sn hà \³abpw sNbvXv sh¡pItbm sNbvXn«n
Ãm¯ bmsXmcmÄ¡pw Xsâ hnizmkw {]tbmP
\s¸Sp¶XÃ.) (A³Bw:158) D]Imcs¸SnÃ. c­m
fpIÄ AhÀ¡nSbn AhcpsS hkv{Xw hncn¨ncn
¡p¶p,AXv icoc¯n Npäp¶Xn\v ap¼v Ahkm
\ \mÄ kw`hn¡pI Xs¶ sN¿p¶XmWv. HcmÄ
arK¯n \n¶pw Id¶vsIm­p h¶ ]m IpSn
¡p¶Xn\v ap¼v Ahkm\ \mÄ kw`hn¡pI X

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

105

s¶ sN¿p¶XmWv. HcmÄ Xsâ shÅ Øe¯v
shÅw \nd¨v AXvsIm­v Irjn \\¡p¶Xn\v ap
¼v Ahkm\ \mÄ kw`hn¡pI Xs¶ sN¿p¶
XmWv. HcmÄ Xsâ hmbbnte¡v DbÀ¯nb `£
Ww Xn¶p¶Xn\v ap¼v Ahkm\ \mÄ kw`hn¡p
I Xs¶ sN¿p¶XmWv) (_pJmcn).

Ahkm-\ \mÄ kw`hn¡p¶ Znhkw:
Ahkm\\mÄ IrXyambn F¶mWv kw`hn
¡pIsb¶v \ap¡v AdnbnÃmsb¦nepw AXv kw`
hn¡pI GXv ZnhkamsW¶v \_n() \ap¡v ]Tn
¸n¨v X¶n«p­v. AXmWv Xmsg hcp¶ lZoknÂ
hniZoIcns¸Sp¶Xv.

ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠ‬
َّ�َ‫ِ ﻫُﺮَ�ْﺮَةَ أ َّﻲﺒَِّ ﺻ‬
‫ـﻮمٍ ﻃﻠﻌـﺖ ﻋﻠﻴـ ِﻪ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ ﻗﺎل ﺧـ� ﻳ‬
‫َنَّ اﻨﻟ‬
ُ
َ َ َْ َ ْ
َ
‫ﻴﻪ أﺧ ِﺮج ﻣِﻨﻬـﺎ وﻻ‬
ِ ِ�‫ّﻤْﺲُ ﻳَﻮْمُ اﺠﻟُْﻤُﻌَﺔِ �ِﻴﻪِ ﺧُﻠِﻖَ آدَمُ وَ�ِﻴﻪِ أُدْﺧِﻞَ اﺠﻟَْﻨَّﺔ َو‬
ّ ُ‫َ ﺔ‬
َ ُْ
(‫ِ ﻳَﻮْمِ اﺠﻟﻤُﻌ ِﺔ ( )مﺴﻠﻢ‬
َِ ‫َﻘُﻮمُ الﺴَّﺎﻋ إ‬

A_qlpdbvd() hn \n¶v; {]hmNI³()]dbp
Ibp­mbn: (kqcy³ DZn¨ Znhk§fn Gähpw
t{ijvTamb Znhkw shÅnbmgvN ZnhkamWv, B
ZnhkamWv BZw krãn¡s¸«Xpw, kzÀK¯nÂ
{]thin¸n¡s¸«Xpw, AXn \n¶v ]pd¯m¡s¸
«Xpw.shÅnbmgvN ZnhkaÃmsX Ahkm\ \mfpw
kw`hn¡pIbnÃ) (apkvenw)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

106

kqsd¶ Imlf¯n DuXÂ:
AÃmlp \nÝbn¨ kab¯v Ahkm\ \m
Ä kw`hn¡pI Xs¶ sN¿p¶XmWv.AXn\v AÃm
lp Nne kwhn[m\§Ä GÀ¸mSm¡nbn«p­v.AXv
sIm­vXs¶ AsXÃmw AXnsâ hyhØm]nXam
b cq]¯n \S¡p¶XmWv.AXn s]«XmWv A
Ãmlp Ahkm\\mÄ kw`hn¡p¶Xnsâ apt¶m
Snbmbn kqsd¶ Imlf¯n DuXphm³ Nne a
e¡pIsf GÀ¸mSm¡nbn«p­v. AXv AÃmlphn
sâ IÂ]\ {]Imcw B D¯chmZnXzw hfsc `w
Knbmbn sN¿p¶XmWv.hnip²JpÀB\n \ap¡v
C{]Imcw ImWmhp¶XmWv.

َ
َ ‫ْم ﻳُﻨﻔَﺦُ ﻲﻓِ الﺼُّﻮرِ �َﻔَﺰِع‬
ْ َ ّ
َ ‫ـﻦ َﺷ‬
‫ـﺎء‬
‫ﻤَﻮَاتِ وَﻣَﻦْ ﻲﻓ اﻷ ْر ِض إ َِ ﻣ‬
َّ‫َ ﻣﻦْ ﻲﻓِ الﺴ‬
َ )
ِ
َ
ٌّ
َ
َ ‫ُ وَُ أﺗ ْﻮهُ َداﺧِﺮ‬
� َّ
( ٨٧ :‫�ﻦ( )ﻨﻟﻤﻞ‬
ِ

"Imlf¯n DuXs¸Sp¶ Znhks¯ (HmÀ¡pI).
At¸mÄ BImi§fnepÅhcpw,`qanbnepÅhcpw
`bhnlzecmbnt¸mIpw; AÃmlp Dt±in¨hscmgn
sI. FÃmhcpw Ffnbhcmbns¡m­v Ahsâ A
Sp¯v sNÃpIbpw sN¿pw.' (\wevx 87)

َ
ٌ ْ َ َ َ ُ‫ِ ﻣَﺎ الﺼُّ ر‬
ْ َ
‫ـﺮن‬
‫ﻮ ﻗـﺎل ﻗ‬
َّ�‫�ﺒﺪِ ا�َِّ ﺑْﻦِ �َﻤْﺮٍو ﻗَﺎلَ ﻗَﺎلَ أَﻋْﺮاﻲﺑٌِّ ﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ ا‬
ُ‫ْ َ ﺦ‬
(‫ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ الﺼﺤﻴﺤﺔ‬-‫ﻴﻪ( )ﺣﺪ واﻟﺮﺘﻣﺬي وأﺑﻮداود‬
ِ ِ� ‫�ُﻨﻔ‬

AÐpÃmC_v\p Awdn \n¶v: {]hmNI³()tbm
Sv Hcp {KmaoW³ h¶v tNmZn¡pIbp­mbn:F´m

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

107

Wv kqÀ F¶Xv? Xncpta\n ]dbpIbp­mbn: Du
Xphm\pÅ Hcp sIm¼mIp¶p. (AlvaZv)
ّ

ُّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠَّ َ َّ �ُﻨْﻔَﺦُ ﻲﻓِ الﺼ‬
ٌ َ َ ُ‫َ َ َ ْ َﻌُﻪ‬
َّ�َ‫ّ ﺻ‬
َِ ‫ﻮر ﻓﻼ �ﺴﻤ أﺣـﺪ إ‬
...:‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ‬
ِ‫)اﻨﻟَّﻲﺒ‬
ِ
ً
ً
‫ﺻْﻰﻐ‬
ُ‫ُ ﻣَﻄَﺮًا ﻛَ�َﻧَّﻪ‬
َّ�‫ ﻢ ﻻ ﻳﺒﻰﻘ أﺣﺪ إﻻ ﺻﻌﻖ َّ ﻳُﺮْﺳِﻞُ ا‬...، ‫ وَرَ�َﻊَ ﻴﻟﺘﺎ‬
ِ
‫ ﻴﻟﺘ‬
ِ َ
ُ‫�ُ ْ َ ﺦ‬
‫ﻄَّﻞُّ َنْﺒ‬
ٌ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ
‫ـﻢ �ِﻴـﺎم‬
‫ ُﺖُ ﻣِﻨْﻪُ أَﺟْﺴَﺎدُ اﻨﻟَّﺎسِ �ُـﻢَّ ـﻨﻔ �ِﻴـ ِﻪ أﺧـﺮى ﻓـﺈِذا ﻫ‬...
َ َُْ
(‫( )مﺴﻠﻢ‬... ‫�ﻨﻈﺮُون‬

\_n() ]dªp: (]ns¶ Imlf¯n DuXpw A
t¸mÄ Igp¯v sNcn¨pw, DbÀ¯nbpw sNhn IqÀ
]n¨v {i²n¨v tI«meÃmsX Bcpw AXv tIÄ¡pI
bnÃ, ]ns¶ t_m[wsI«v hogmsX Bcpw Ahti
jn¡p¶nÃ, ]ns¶ AÃmlp Nmä ag Cd¡p¶p.
A§ns\ `qan a\pjysâ icocs¯ apf¸n¡p¶p,
]ns¶ Imlf¯n DuXnbm FÃmhcpw DbÀ
s¯gpt¶äv ]ckv]cw t\m¡pIbpw sN¿p¶p)(ap
kvenw)

c­maXpw DuXp¶p:
kqÀ F¶ Imlf¯n DuXphm³ GÂ]n
¡s¸« ae¡mb C{km^o Xsâ Imlf¯nÂ
c­mw {]mhiyw DuXpt¼mÄ FÃmhcpw ]p\ÀPo
hn¸n¡s¸Sp¶p. AXns\ kw_Ôn¨mWv JpÀB
³ ]dbp¶Xv:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw
َُّ�‫ّ َـﻦْ ﺷَـﺎءَ ا‬

108

َ
َْ
َِ ‫ﻤَﻮَاتِ وَﻣَﻦْ ﻲﻓ اﻷر ِض إ‬
َّ‫)ِﺦَ ﻲﻓِ الﺼُّﻮرِ ﻓَﺼَﻌِﻖَ ﻣﻦْ ﻲﻓِ الﺴ‬
ِ
ْ ُ
َ َّ‫ﻢ‬
َ َُْ ٌ َ ُْ َ َ
(٦٨ :‫ﻴﻪ أﺧ َﺮى ﻓﺈِذا ﻫﻢ �ِﻴﺎم �ﻨﻈﺮُون( )الﺰمﺮ‬
ِ ِ� ‫ﻧُﻔﺦ‬
ِ ُ

(Imlf¯n DuXs¸Spw, At¸mÄ BImi¯nep

Åhcpw,`qanbnepÅhcpw,Ne\aähcmbnXocpw, A
Ãmlp Dt±in¨hscmgnsI, ]n¶oSXn asämcn¡
 DuXs¸Spw. At¸mgXm AhÀ Fgpt¶äv t\m
¡p¶p) (kpaÀ:68)

ِ‫َ رَﻲﺿ‬
َّ�َ‫�َﻨْﻪ ﻗَﺎلَ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻ‬
َ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠ‬
َّ�‫ﻲﺑِ ﻫُﺮَ�ْﺮَة ا‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ ﻣﺎ‬
ُ
)
َ َ ً ْ َ َ ُ‫ْ َ َ ْ َ ْ َﻌُ َ َ َ َ ْ َﻌُ َ َ ْ ً َ َ َ َ ْﺖُ َ َ َ ْ َﻌ‬
‫� أر� ﻮن ﻗﺎل أر� ﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺎل أ�ﻴ ﻗﺎل أر� ﻮن ﺷـﻬﺮا ﻗـﺎل‬
ِ ‫�َْ اﻨﻟَّﻔﺨﺘ‬
َ
َ َ
َ َ
َ َّ‫ُ ﻣِـﻦَ الﺴ‬
ً ‫ـﻤﺎءِ َﻣ‬
‫ـﺎء‬
َّ�‫َﻴْﺖُ ﻗَﺎل أرْ�َﻌُﻮنَ ﺳـﻨﺔً ﻗَـﺎلَ أ�َﻴْـﺖُ ﻗَـﺎلَ �ُـﻢَّ �ُـ�ِْلُ ا‬
‫َﻴَنْﺒُﺘ‬
َ ْ َ ُ‫ْ ْﻞ‬
ً
ً ْ َ ّ َ َْ ّ ْ َ
‫ﺴَﺎنِ ﻲﺷ ٌء إ َِ �ﺒ� إ َِ �ﻈﻤﺎ َواﺣِﺪا‬
ْ‫ُﻮنَ ﻛَﻤَﺎ ﻳَنْﺒُﺖُ اﺒﻟَﻘ ﻟيﺲ ﻣ َِﻦ ا ِﻹ‬
ُ
َ َ ْ َ َ ُ‫ْ َ ْﻖ‬
َ
(‫ﺐُ اﺬﻟَّﻧَﺐِ وَﻣِﻨْﻪُ ﻳُﺮَ�ّﺐُ اﺨﻟﻠ ﻳ ْﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ( )ﺑﺎري‬
‫َوﻫ َﻮ‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v {]hmNI³() ]d
ªp:(c­v Du¯pIÄ¡nSbn \mÂ]XmWv, tNm
Zn¨p:\mÂ]Xv ZnhkamtWm? ]dªp: Rm³ hnk
½Xn¨p, tNmZn¨p: \mÂ]Xv amkamtWm? ]dªp:
Rm³ hnk½Xn¨p. tNmZn¨p: \mÂ]Xv hÀjam
tWm? ]dªp:Rm³ hnk½Xn¨p. ]dªp: AÃm
lp BImi¯v \n¶v shÅw Cd¡p¶p, `qanbnÂ
\n¶v Noc (sNSnIÄ) apf¡p¶Xv t]mse AhÀ D
bÀs¯gpt¶Â]n¡s¸Sp¶p. a\pjysâ Hcp A
kvXnbÃm¯ apgph\pw \in¨v t]mIp¶p. AXv \

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

109

s«Ãnsâ Ahkm\s¯ `mK(hm¡pän)amWv, A
hkm\ \mfn AXn \n¶mWv a\pjys\ ho
­pw krãn¡s¸SpI) (_pJmcn)

FÃmw -\in¡pw:
Ahkm\\mÄ kw`hn¡p¶tXmsS `qanbpw
AXnepÅXv apgph\pw \in¡p¶XmWv. AÃmlp
Dt±in¨Xv am{Xsa Ahtijn¡pIbpÅq. `qan am
än adn¡s¸Spw. FÃmw \in¡pw. AÃmlp ]dbp
¶p:

َ َ ْ َ َ ْ َ ُُّ
ََّ ْ
‫ﺎن)*(َﺒْﻰﻘَ وَﺟْﻪُ رَ�ِّﻚَ ذُو اﺠﻟ‬
ٍ ‫) ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ‬
"AhnsS(`qapJ¯v)bpÅ FÃmhcpw\in¨v t]mIp
َْ

َ

ِ ‫ِل وا ِﻹﻛﺮ‬
(٢٧-٢٦ :‫ام( )لﺮﻤﺣﻦ‬

¶hcmIp¶p. alXzhpw DZmcXbpw DÅh\mb \n
sâ c£nXmhnsâ apJw Ahtijn¡p¶XmWv.'(d
lvam³: 26,27)
(‫ـﺎر‬
ِ

َّ‫ِ الْﻮَاﺣِـﺪِ اﻟْﻘَﻬ‬

َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ‫َﻮْمَ �ُﺒَـﺪ‬
َ
َ
‫� اﻷِ وَالﺴَّـﻤَﻮ‬
‫ل اﻷرض �ـ‬
)
َِّ� ‫اتُ وَ�ـﺮَزُوا‬
(٤٨:‫)إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬

"`qan Cu `qanbÃm¯ asäm¶mbpw, AXv t]mse
BImi§pw amäs¸SpIbpw GI\pw kÀÆm[nIm
cnbpamb AÃmlphn¦te¡v AhscÃmw ]pd¸«v
hcpIbpw sN¿p¶ Znhkw' (C{_mlow:48).

Imebfhv:
Ahkm\ \mfnsâ ssZÀLyw hfsc \o­
XmWv.JpÀB³ ]dbp¶Xv A³]Xn\mbncw hÀj

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

110

s¯ ssZÀLyambncn¡pw Hcp Znhks¯ kabw.
A§ns\bpÅ Znhk§Ä AS§nbXmbncn¡pw
Ahkm\ \mÄ. JmÀB³ ]dbp¶p:

َ َ ََْ َ َْ
َ َ َْ ُ َْ
ْ
‫َﺎﺻْﺮﺒ‬
(*) ٍ‫� أﻟﻒ ﺳﻨﺔ‬
‫ﺴ‬
ِ ‫)�ﻌ ُﺮج الﻤﻼُ والﺮُّوحُ إِﻴﻟَْﻪِ ﻲﻓِ ﻳَﻮْمٍ ﺎ ﻛَنَ ﻣِﻘْﺪَارُهُ ﻤﺧ‬
ِ
ً َ ًْ
ً َ َ
ً َ ُ‫ّ ُ َ َﻪ‬
(٧,٤:‫(ِ�َﻬ ْﻢ ﻳ َﺮ ْوﻧ ﺑ ِﻌﻴﺪا)*( َوﻧ َﺮاهُ ﻗ ِﺮ�ﺒﺎ( )ﻤﻟﻌﺎرج‬٥)‫َﺮﺒ ﻤﺟِﻴﻼ‬

"A¼Xn\mbncw sImïnsâ AfhpÅXmb Hcp
Znhk¯n ae¡pIfpw BXvamhpw Ah¦te¡v
Ibdnt¸mIp¶p. F¶m (\_ntb,) \o `wKnbmb
£a ssIs¡mÅpI. XoÀ¨bmbpw AhÀ AXns\
hnZqcambn ImWp¶p.\mw AXns\ ASp¯Xmbpw
ImWp¶p' (aBcnPv:4þ7).

AhkvY:
Ahkm\ \mÄ kw`hn¡p¶ Znhkw {]]
©¯n Hcp]mSv kw`hhnImk§Ä \S¡phm
\p­v. AXv hniZambn Xs¶ JpÀB³ hniZoIcn
¡p¶pap­v. AXn NneXv am{Xw Bb¯pIfpsS
ASnØm\¯n hniZoIcn¡p¶p:

َََْ
َ َ َْ
‫ﺎ ﺗ‬
َ
َ ‫ـﻌ‬
‫َﺗَﻀـﻊُ ﻞﻛُُّ ذَاتِ ﻤﺣَْـﻞٍ ﻤﺣﻠﻬـﺎ‬
‫)ْمَ ﺗﺮَوْ� ﻬََ َﺬْﻫَﻞُ ﻞﻛُُّ مُﺮْﺿِﻌَﺔٍ �َﻤَّﺎ أرﺿ‬
َ
ٌ َ َّ�‫ﺬَابَ ا‬
َ
َ‫ى وَﻟ�ِﻦَّ ﻋ‬
‫ى اﻨﻟَّﺎسَ ﺳُﺎﻜَرَى و َﻣَﺎ ﻫُﻢْ �ِﺴُﺎﻜَر‬
(٢ :‫ِ ﺷﺪِﻳﺪ( )ﺤﻟﺞ‬

"\n§Ä AXv ImWp¶ Znhkw GsXmcp apesIm
Sp¡p¶ amXmhpw Xm³ apebq«p¶ Ipªns\¸än
A{i²bnembnt¸mIpw.KÀ`hXnbmb GsXmcp kv
{Xobpw Xsâ KÀ`¯nepÅXv {]khn¨p t]mIpI

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

111

bpw sN¿pw. P\§sf a¯p]nSn¨hcmbn \n\¡v
ImWpIbpw sN¿mw.(bYmÀXvY¯nÂ) AhÀ el
cn _m[n¨hcÃ. ]s£, AÃmlphnsâ in£ ITn
\amIp¶p.' (lÖv: 2)

َ
َ
ْ ُ َ َّ‫ْ َ َ ً لﺴ‬
ٌ ‫ﻣُﻨ َﻔ ِﻄ‬
‫ـﺮ ﺑِـ ِﻪ‬
‫)ﻜﻴْﻒَ �َﺘّﻘُﻮنَ إِنْ �َﻔَﺮْ�ُﻢْ ﻳَﻮْﻣًﺎ �َْﻌَﻞُ الْﻮِﺪﻟان ِﺷيﺒﺎ)*( ﻤﺎء‬
ً
ً ُ‫َ َ ْ ﺪُ َ ْ ﻌ‬
َ
َ ّ
(‫ﻛن َوﻋ هُ ﻣﻔ ـﻮﻻ)*( ﻫَـﺬِهِ ﺗَـﺬْﻛِﺮَةٌ �َﻤَـﻦْ ﺷَـﺎء اﺨﺗََّـﺬَ إِﻰﻟَ رَ�ِـ ِﻪ ﺳـبِﻴﻼ‬

(١٩-١٧:‫)ﻤﻟﺰمﻞ‬

"F¶m \n§Ä Ahnizkn¡pIbmsW¦nÂ,Ip«n
Isf \c¨hcm¡n¯oÀ¡p¶ Hcp Znhks¯ \n
§Ä¡v F§s\ kq£n¡m\mhpw? AXp \nan¯w
BImiw s]m«n¸nfcp¶XmWv.AÃmlphnsâ hmKv
Zm\w {]mhÀ¯nIam¡s¸Sp¶XmIp¶p. XoÀ¨bm
bpw CsXmcp DÂt_m[\amIp¶p. AXn\m hÃ
h\pw Dt±in¡p¶ ]£w Ah³ Xsâ c£nXmhn
¦te¡v Hcp amÀKw kzoIcn¨p sImÅs«.'(apk½n
Â: 17, 18, 19)

َ َ
ََ ََْ ُ َ ْ َ ْ َ
ََ ْ ُ َ ْ َ ْ َ
َ ُ َ
‫)إِذا زُل ِﺰﻟﺖ اﻷ ْرض ِزل َﺰالﻬﺎ)*( َوأﺧ َﺮﺟﺖ اﻷ ْرض أ�ﻘﺎلﻬﺎ)*( َوﻗﺎل ا ِﻹ�ﺴﺎن ﻣﺎ‬
َ َ َ ْ َ ُ‫ّ ث‬
ََ
ُ‫َّﻚَ أَوْﻰ َ َ َ ﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻳَﺼْﺪُ ُ اﻨﻟَّ ﺎس‬
‫ر ـ‬
(*)‫ﺣ لﻬﺎ‬
�َ‫ﺎرﻫﺎ)*(َنَّ ر‬
‫لﻬﺎ)*(ﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﺤﺗَُﺪِ أﺧﺒ‬
َ
َ
ْ ََْ ْ َ
َ َ‫ـ�ا ﻳ‬
ً ْ ‫أ ْﺷ َﺘﺎﺗًﺎ ﻟِ�ُ َ ْوا أ ْ� َﻤﺎل َ ُﻬ ْﻢ)*(َﻤَﻦْ �َﻌْﻤَﻞْ ﻣِﺜْﻘَـﺎلَ ذَرَّةٍ َﺧ‬
‫ـﺮه)*( َوﻣـﻦ �ﻌﻤـﻞ‬
َ َ
َ ًّ
(٨ -١:‫رَّةٍ ﺮﺷَا ﻳ َﺮه( )الﺰلﺰﻟﺔ‬
‫ْﻘَﺎل ذ‬

"`qan {]I¼\w sImÅn¡s¸«m (AXnsâ `b¦
camb B {]I¼\w. `qan AXnsâ `mc§Ä ]pdw
XÅpIbpw, AXn\v F´p]än F¶v a\pjy³ ]d

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

112

bpIbpw sNbvXmÂ. At¶ Znhkw AXv (`qan) A
Xnsâ hÀ¯am\§Ä ]dªdnbn¡p¶XmWv. \n
sâ c£nXmhv AXn\v t_m[\w \ÂInbXv \nan
¯w. At¶ Znhkw a\pjyÀ ]e kwL§fmbn
]pds¸Sp¶XmWv. AhÀ¡v AhcpsS IÀ½§Ä
ImWn¡s¸tS­Xn\mbn«v. At¸mÄ BÀ Hcp A
Wphnsâ Xq¡w \³a sNbvXncp¶pthm Ah\Xv
ImWmw. BÀ Hcp AWphnsâ Xq¡w Xn³a sNbv
Xncp¶pthm Ah³ AXpw ImWmw"(kÂke: 1þ8)

ُ‫ْ َ َ ﺔُ َ ْ َ َ ﺔُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ﺔُ ـﻮْمَ ﻳَ�ُـﻮنُ اﻨﻟَّ ﺎس‬
‫ـ‬
(*) ‫ﺎرﻋـ‬
ِ ‫ﺎرﻋ )*(وﻣﺎ أدراك ﻣـﺎ اﻟﻘ‬
ِ ‫ﺎرﻋ )*(ﻣﺎ اﻟﻘ‬
ِ ‫)اﻟﻘ‬
ْ
َْ َ
ُ‫َ ْ ْ ْ َ ﻨﻔ‬
ُ‫ْﺜ‬
َ
(٥-١:‫ﻮش( )اﻟﻘﺎرﻋﺔ‬
ِ ‫ﻮث)*( َﺗ�ُﻮنُ اﺠﻟِْﺒَﺎلُ ﺎﻛﻟ ِﻌﻬ ِﻦ الﻤ‬
ِ ‫ﻛﻟﻔ َﺮ‬
ِ ‫اش الﻤﺒ‬

"`b¦camb Bkw`hw.`b¦camb kw`hw F¶m
 F´mIp¶p?`b¦camb kw`hsa¶m F´m
sW¶v \n\¡dnbptam? a\pjy³amÀ Nn¶n¨nXdn
b ]mäsbt¸mse BIp¶ Znhkw! ]ÀÆX§Ä I
Sª B«n³ tcmaw t]msebpw"(AÂJmcnAx 1þ5)

َ ُ‫َ َ َ َ ْ َ َ ُ ﻤﺟ‬
َ َ ْ ُ َ َ
ُ َ
(*)‫)َﺴْﺄَلُ �َﻳَّﺎن ﻳ ْﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ‬
‫ـﺮ)*(َ ِـﻊ‬
‫ـﺈِذَا ﺑَـﺮِقَ اﺒﻟَْﺮﺼـ)*(وﺧﺴـﻒ اﻟﻘﻤ‬
َ َ َ ُ َ
ُ ُ‫َ ﻘ‬
َ َ ْ ُ‫ّ ْﺲ‬
(١٠-٦:‫لﺸَﻤ َواﻟﻘﻤ ُﺮ)*(� ﻮل ا ِﻹ�ﺴﺎن ﻳ ْﻮﻣﺌِﺬٍ أْﻦَ الْﻤَﻔَﺮُّ ( )اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ‬

"Ft¸mgmWv Cu DbnÀs¯gpt¶Â]nsâ \mÄ F
¶h³ tNmZn¡p¶p.F¶m I®v A©nt¸mIpI
bpw N{µ¶v {KlWw _m[n¡pIbpw kqcy\pw N
{µ\pw Hcpan¨pIq«s¸SpIbpw sNbvXmÂ! At¶ Zn
hkw a\pjy³ ]dbpw; FhnsSbmWv HmSn c£
s¸Sm\pÅsX¶v' (Jnbmax 6þ10)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

113

َ
‫َ َ ْ �ِذَا‬
‫ّ ْ �ِذَا‬
ْ َّ
ْ ّ
ُ ُ
‫ـ�ِت)*( َو�ِذا‬
ُ‫ُ ﻛُﻮِ َرت)*( ا ﻨﻟُّﺠﻮم اﻧ�ـﺪ َرت)*( اﺠﻟِْﺒَـﺎلُ ﺳ‬
‫)ِذَا الﺸَﻤ‬
َ
‫ﻟْﻌ ـ‬
ْ ّ ‫ـ‬
ْ َ ّ
‫َ ْ �ِذَا ﺒﻟِْﺤَـ‬
‫ا الْﻮُﺣُـ‬
‫ﻮشُ ﺣُﺮﺸــت)*( ا ـﺎرُ ﺳُـﺠِ َﺮت)*( َو�ِذا‬
‫ـ‬
َ‫ﺸَِـﺎرُ �ُﻄِﻠــﺖ)*(َ�ِذ‬
ِ
َْ ّ
ُ ُ ُّ‫ا الﺼ‬
ْ َ
ْ َ ُ‫َ َ ْ َ ْ َةُ ﺳ‬
ْ َ ّ
‫ﺐ ﻗُﺘِﻠـﺖ)*(َ�ِذَ ـﺤﻒ‬
ٍ ‫ُّﻔُﻮسُ زُوِﺟﺖ)*(و�ِذا الﻤﻮءُود ﺌِﻠﺖ)*(ِﺄَيِ ذﻧ‬
‫َ ْ �ِذَا‬
ْ َ ْ ُ ُ‫ﻌ ّ ْ �ِذَا ﺠﻟَْﻨَّ ﺔ‬
ُ ‫ُﺮﺸ ْت)*(َ َا الﺴَّ َﻤ‬
َ ِ
(‫ﻛُﺸﻄﺖ)*( اﺠﻟَْﺤِﻴﻢُ ﺳُِ َﺮت)*( ا ـ أزﻟ ِﻔـﺖ‬
ِ ‫ﺎء‬
‫�ِذ‬
(١٣ -١:‫)ﺘﻟﻜﻮ�ﺮ‬

"kqcy³ Npäns¸mXnbs¸Spt¼mÄ, \£{X§Ä D
XnÀ¶p hogpt¼mÄ,]ÀÆX§Ä k©cn¸n¡s¸Sp
t¼mÄ, ]qÀ®KÀ`nWnIfmb H«I§Ä AhKWn
¡s¸Spt¼mÄ, h\yarK§Ä Hcpan¨p Iq«s¸Sp
t¼mÄ, kap{Z§Ä Bfn¡¯n¡s¸Spt¼mÄ, B
XvamhpIÄ Iq«nbnW¡s¸Spt¼mÄ, (Poht\msS)
Ipgn¨p aqSs¸« s]¬Ip«ntbmSp tNmZn¡s¸Sp
t¼mÄ, Xm³ Fs´mcp Ipä¯n\mWv sImÃs¸«Xv
F¶v.(IÀ½§Ä tcJs¸Sp¯nb) GSpIÄ Xpd¶p
sh¡s¸Spt¼mÄ.D]cntemIw ad \o¡n ImWn¡
s¸Spt¼mÄ Pzen¡p¶ \cImKv\n Bfn¡¯n¡
s¸Spt¼mÄ.kzÀKw ASp¯p sIm­phcs¸Spt¼m
Ä' (XIvhoÀ: 1þ13)

‫ا اﻟْﻜ‬
ْ َ ّ
ْ َ َ َ ُ َ َّ‫ا الﺴ‬
‫ﺐُ اﻧتَـ َ َ ْ �ِذَا ﺒﻟِْﺤَـ‬
‫ـﺮت‬
‫ﺮﺜت)*( ا ـﺎرُ ﻓُﺠِـ‬
‫ـ‬
‫ـﺮت)*(َ�ِذَ َﻮَاﻛِــ‬
‫)ِذَ ــﻤﺎء اﻧﻔﻄـ‬
َ
ْ َّ‫أَﺧ‬
ْ‫َ ْ ﻠِﻤَﺖ‬
(٥ -١:‫�َﻔْﺲٌ ﻣَﺎ ﻗَﺪّﻣَﺖْ وَ َﺮت( )اﻹﻧﻔﻄﺎر‬
(*)‫َا اﻟْﻘُﺒُﻮرُ �ُﻌْﺮﺜت‬
ِ
‫)*(َ�ِذ‬

"BImiw s]m«n ]nfcpt¼mÄ. \£{X§Ä sImgn
ªp hogpt¼mÄ.kap{Z§Ä s]m«n HgpIpt¼mÄ.
J_vdpIÄ Cf¡nadn¡s¸Spt¼mÄ Hmtcm hyIv

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

114

Xnbpw Xm³ ap³Iq«n sNbvXp sh¨Xpw ]nt¶m«v
amänsh¨Xpw F´msW¶v Adnbp¶XmWv.' (C³
^nXzmÀ: 1þ5)

Npcp«pIbpw, ]nSn¡pIbpw sN¿p¶p:
Ahkm\ \mfn AÃmlp BImis¯ Np
cp«pIbpw, `qansb ]nSn¡pIbpw sN¿psa¶v JpÀ
B³ \t½mSv ]dbp¶p. CsXÃmw Ahkm\ \mfn
sâ `oIcXsb kw_Ôn¨mWv \t½mSv ]dbp¶Xv.

َ
‫ﻖ ّ َ ْ َ َضُ ﻤﺟَِﻴﻌًﺎ �َﺒْﻀَﺘ‬
ُ‫الﺴَّ َ ت‬
‫ُﻪُ ﻳَـﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَـﺔِ وَ ـﻤﻮا‬
‫) َﻣﺎ ﻗَﺪرُوا ا�ََّ ﺣََ ﻗﺪ ِره ِ واﻷ‬
َ
‫ﻌَﺎﻰﻟ‬
َ ُ� ْ
َ
(٦٧ :‫ّﺎ �ُﺮﺸ ﻮن( )الﺰمﺮ‬
‫ﻮِ�َّﺎتٌ �ِﻴَﻤِﻴﻨﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧﻪُ وَ�َ َ �َﻤ‬
ِ
ِ

"AÃmlpsh IW¡mt¡­ \nebn AhÀ IW
¡m¡nbn«nÃ.DbnÀs¯gpt¶Â]nsâ \mfn `qan
apgph³ Ahsâ Hcp ssI]nSnbn HXp§p¶Xm
bncn¡pw. BImi§Ä Ahsâ heXp ssI¿nÂ
Npcp«n ]nSn¡s¸«hbpambncn¡pw. Ahs\{X ]cn
ip²³! AhÀ ]¦ptNÀ¡p¶Xns\Ãmw Ah³ A
XoX\mbncn¡p¶p' (kpaÀ:67).

ً ْ ُ‫ّ لِﻠْﻜُﺘ ﺐِ ﻛَﻤَﺎ ﺑَﺪَأْﻧَﺎ أَو ّ َ َ ْ ﻴﺪ‬
‫ﻧُﻌ هُ َوﻋﺪا‬
ُ
‫ﺎءَ ﻛَﻄَﻲِّ الﺴِّﺠِﻞ‬
َ‫)َ �َﻄْﻮِي الﺴَّﻤ‬
ِ ٍ‫َل ﺧﻠﻖ‬
ِ
َ
َ ‫ﻠَﻴْﻨَﺎ إِﻧَّﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻓﺎﻋﻠ‬
( ١٠٤ :‫ِ�( )اﻷﻧبﻴﺎء‬
ِ

"{KÙ§fpsS GSpIÄ Npcp«p¶ {]Imcw BImi
s¯ \mw Npcp«n¡fbp¶ Znhkw! BZyambn kr
jvSn Bcw`n¨Xv t]mse¯s¶ \mw AXv BhÀ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

115

¯n¡p¶XpamWv. \mw _m[yXtbä Hcp hmKvZm\
as{X AXv. \mw (AXv) \S¸nem¡pI Xs¶ sN¿p
¶XmWv.' (A³_nbmAv: 104)

َ ِ‫َﻲﺑ‬
َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَـﻠ‬
ْ�َ‫َ َ ّ أَﺑَﺎ ﻫُﺮ‬
َّ�َ‫َ ِّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ‬
�‫َﺮةَ ﻗَﺎلَ ﺳَﻤِﻌْﺖُ رَﺳُﻮلَ ا‬
‫ﺳﻠَﻤَﺔَ أن‬
)
َ
َ
َ
ْ
‫َﻘُﻮلُ �َﻘْﺒ‬
ُ
َ
ُ‫ﻘ‬
ْ
َ
َ
ُ‫ﻚ‬
َُّ�‫ﺾُ ا‬
َ �‫ِ �ُﻢَّ � ﻮل أﻧﺎ الﻤﻠ أ‬
َ
‫ـﻦ‬
ِ
ِ
‫اﻷضَ وَ�ﻄْﻮِي الﺴَّﻤَﻮَاتِ �ِﻴَﻤِﻴﻨِﻪ‬
َ ُ‫ُﻠُ ك‬
(‫م ﻮ اﻷ ْر ِض( )ﺑﺎري‬

A_qkeabn \n¶v, A_qlpdbvd() ]dbpI
bp­mbn:({]hmNI³() ]dbp¶Xmbn Rm³ tI
Ä¡pIbp­mbn: (AÃmlp `qansb ]nSn¡pIbpw,
BImis¯ Ahsâ heXv I¿n Npcp«pIbpw
sNbvXv sIm­v ]dbpw: Rm\mWv cmPmhv, FhnsS
bmWv `qanbpsS cmPm¡·mÀ) (_pJmcn).

ْ َ َ َّ‫ﻠَﻴ ﺳَـﻠ‬
َّ�َ‫َﻦْ �َﺒْﺪُ ا�َّ ْ ﻦُ ُ َ َﺎلَ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻ‬
‫ـﻮي‬
‫ﻄ‬
ُ
‫ِ � �ﻤ‬
)
ِ َ � ‫ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ ﻢ‬
َ ُ ُ‫ اﻴﻟُْﻤْ� ـﻢَّ َ ﻘ‬
َّ‫َ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ � ﻢَّ ﻳَﺄْﺧُﺬُﻫُﻦ‬
‫ﺟ ﻞَّ ال‬
‫َ �ُ � ـﻮل أﻧـﺎ‬
‫�ِﻴَﺪِه‬
ُ
‫ﺰَّ وََ ﺴَّﻤَﻮَاتِ ﻳَﻮْم‬
ِ
َ
ِ‫�ْﻦَ الْﻤُﺘَﻜَﺮﺒ‬
ُ ُ‫ﻢَّ َ ﻘ‬
َ
َْ
ِ ِ ‫ُّونَ �ُﻢَّ �ﻄ ِﻮي اﻷﺿِ�َ �ِﺸ‬
‫ﻤَﺎﻪﻟِ �ُ � ـﻮل‬
‫ﻠِﻚُ أَ�ْﻦَ اﺠﻟَْﺒَّﺎرُونَ أ‬
َ
َ ْ�َ‫ أ‬
َ ّ َ
(‫ﺮﺒُِون( )مﺴﻠﻢ‬
‫ﺎ الْﻤَﻠِﻚُ أَ�ْﻦ اﺠﻟَْﺒَّﺎرُون َ ﻦ الْﻤُﺘَﻜ‬

AÐpÃmC_v\p DaÀ() ]dªp: {]hmNI³()
]dªp: (D¶X\pw {]Xm]hm\pamb AÃmlp A
hkm\ \mfn BImis¯ Npcp«p¶p, ]ns¶ A
Xns\ Xsâ heXvI¿n FSp¡p¶p,XpSÀ¶v tNm
Zn¡p¶p:Rm\mWv cmPmhv, FhnsSbmWv Al¦m
cnIÄ, tkzOm[n]XnIÄ, ]ns¶ `qan Xsâ CSXv

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

116

ِ

I¿n Npcp«pIbpw,]ns¶ ]dbpIbpw sN¿p¶p:
Rm\mWv cmPmhv, FhnsSbmWv tkzOm[n]XnI
fpw, Al¦mcnIfpw) (apkvenw)

َ َ
َّ�‫َ رَﺳ ـﻮلِ ا‬
ٌْ
ُ ‫ِـﻦ اﻷْﺒَـﺎرِ إِﻰﻟ‬
َّ�‫) �َﺒْﺪِا�َِّ رَﻲﺿِ ا‬
‫ �َﻨْﻪ ﻗَﺎلَ ﺟَـﺎءَ ﺣَـﺮﺒ ﻣ‬
ََ
َ َ � ََّ�‫َ ِﻧَّـﺎ �َِـﺪُ أَنَّ ا‬
َ
َ
‫ْﻌـﻞُ الﺴَّـﻤَﻮاتِ ﻰﻠﻋ‬
‫ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ �ﻘَﺎلَ ﻳَﺎ �َُﻤّـﺪُ إ‬
َ ‫ْ َ َ َ َ َ إِﺻْﺒ‬
َ ْ ََ
َ
َ
َ
‫إِﺻﺒﻊٍ واﻷﻋ‬
ٍ‫ﻊٍ وَالﺸَّﺠﺮَ ﻰﻠﻋَ إِﺻْـﺒَﻊٍ وَالْﻤَـﺎء وَاﻟـﺮﺜََّى ﻰﻠﻋ إِﺻـﺒﻊ‬
َ
‫ْ َ َ َ َ َﻊٍ �َﻴَﻘُﻮلُ أَﻧَﺎ الْﻤ‬
ْ َ َ َّ�‫ُِّ ﺻَـ�َّ ا‬
‫ﻋﻠﻴـ ِﻪ‬
‫َﻠِﻚُ ﻓَﻀَﺤِﻚ اﻨﻟَّـﻲﺒ‬
‫َﺳَﺎﺋِﺮَ اﺨﻟﻼﻖ ِ ﻰﻠﻋ‬
َ
َ
َّ�‫ـﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا‬
‫ﺪَتْ ﻧَﻮ‬
َ‫ ﺣَﻰﺘَّ ﺑ‬
ُ‫َاﺟِﺬُهُ ﺗَﺼْﺪِﻳﻘًﺎ ﻟِﻘَﻮْل ِ اﺤﻟَْﺮﺒِْ �ُﻢَّ ﻗَـﺮأَ رﺳ‬
َ َ َْ ّ ‫ﻖ‬
َ َ َ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠ‬
َ َ ْ َ ْ َ ُ‫َ ً َ ْ َ ﺘُﻪ‬
‫َ ِْ وَ ﻢ ) ﻣﺎ ﻗَﺪرُوا ا�ََّ ﺣََ ﻗﺪ ِره ِ واﻷْضُ ﻤﺟِﻴﻌﺎ �ﺒﻀ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣـ ِﺔ‬
َ
‫ﻌَﺎﻰﻟ‬
َ ُ� ْ
َ
(‫ّﺎ �ُﺮﺸ ﻮن ( )ﺑﺎري‬
‫ﻄْﻮِ�َّﺎتٌ �ِﻴَﻤِﻴﻨﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧﻪُ وَ�َ َ �َﻤ‬
َ‫َّﻤَﻮَاتُ ﻣ‬
ِ
ِ

A_vZpÃmlv() ]dbp¶p: blqZ ]ptcmlnX·mcn
 s]« Hcp ]ptcmlnX³ h¶vsIm­v {]hmNI
³()tbmSv ]dbpIbp­mbn: AÃtbm apl½tZ,
\mw ImWpI Xs¶ sN¿pw,XoÀ¨bmbpw AÃmlp
BImis¯ Hcp hncenepw, `qanIsf Hcp hncen
epw, ac§sf Hcp hncenepw, shÅs¯bpw a®p
Isfbpw Hcp hncenepw, apgph³ krãnIsfbpw
Hcp hncenepw B¡ns¡m­v ]dbpw Rm\mWv cm
Pmhv F¶v. ]ptcmlnX³ ]dªXv bmYmÀ°yam
sW¶ cq]¯n {]hmNIsâ ]ÃpIÄ ImWpam
dv \_n()Nncn¡pIbp­mbn.]n¶oSv dkqepÃmlv
() Xmsg hcp¶ Bb¯v ]mcmbWw sNbvXp:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

117

َ
‫ﻖ ّ َ ْ َ َضُ ﻤﺟَِﻴﻌًﺎ �َﺒْﻀَﺘ‬
ُ‫الﺴَّ َ ت‬
‫ُﻪُ ﻳَـﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَـﺔِ وَ ـﻤﻮا‬
‫) َﻣﺎ ﻗَﺪرُوا ا�ََّ ﺣََ ﻗﺪرِه ِ واﻷ‬
َ
‫ﻌَﺎﻰﻟ‬
َ ُ� ْ
َ
(٦٧ :‫ّﺎ �ُﺮﺸ ﻮن( )الﺰمﺮ‬
‫ﻮِ�َّﺎتٌ �ِﻴَﻤِﻴﻨﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧﻪُ وَ�َ َ �َﻤ‬
ِ
ِ

"AÃmlpsh IW¡mt¡­ \nebn AhÀ IW
¡m¡nbn«nÃ.DbnÀs¯gpt¶Â]nsâ \mfn `qan
apgph³ Ahsâ Hcp ssI]nSnbn HXp§p¶Xm
bncn¡pw. BImi§Ä Ahsâ heXp ssI¿nÂ
Npcp«n]nSn¡s¸«hbpambncn¡pw. Ahs\{X ]cn
ip²³! AhÀ ]¦ptNÀ¡p¶Xns\Ãmw Ah³ A
XoX\mbncn¡p¶p' (kpaÀ:67). (_pJmcn)

s]mSns]mSnbm¡p¶p:
Cu temI¯nsâ Ahkm\ \mfn AÃm
lp ]ÀÆX§sf s]mSns]mSnbm¡pIbpw, ImänÂ
]mdn]d¡p¶ cq]¯nem¡p¶XmWv.AXmWv JpÀ
B³ \t½mSv ]dªv Xcp¶Xv:

ً َّ‫ﻤ ُ َ ْ َ وَاﺠﻟِْﺒَﺎلُ ﻓَﺪُﻛَّﺘَﺎ دَﻛ‬
ٌ َ َْ
ٌَ
ُّ‫ﻲﻓِ الﺼ‬
ُ‫(َﺣِﻠﺖ اﻷ‬١٣)‫ﻮر �ﻔﺨﺔ َواﺣِﺪة‬
‫ـﺔ‬
َ‫)ﺈِذَا ﻧُﻔِﺦ‬
ِ
ْ
َ
َ
ُ‫َ ﺔ‬
ًَ
ْ َ
َ َ
(١٥-١٣:‫(�ﻴ ْﻮﻣﺌِﺬٍ َو�ﻌﺖ ال َﻮاﻗ ِﻌ ( )ﺤﻟﺎﻗﺔ‬١٤)‫َواﺣِﺪة‬

"Imlf¯n Hcp Du¯v DuXs¸«mÂ, `qanbpw ]
ÀÆX§fpw s]m¡nsbSp¡s¸SpIbpw F¶n«v A
h c­pw Hcp CSn¨p XIÀ¡en\v hnt[bam¡s¸
SpIbpw sNbvXmÂ! At¶ Znhkw B kw`hw
kw`hn¡pIbmbn' (lmJvJx 13 þ 15).

َ
ً َ ً َ ُ َ ْ
ُ ُ‫َ َ َ ﺟ‬
(١٤:‫ضُ وَاﺠﻟِْﺒَﺎلُ وَ�َﻧَﺖْ اﺠﻟﺒﺎل ﻛﺜِيﺒﺎ م ِﻬﻴﻼ( )ﻤﻟﺰمﻞ‬
‫)ﻳ ْﻮم ﺗ ْﺮ ﻒ اﻷ‬
ِ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

118

"`qanbpw ]ÀÆX§fpw hndsImÅpIbpw ]ÀÆX
§Ä Hen¨p t]mIp¶ aW Ip¶v t]msebmhp
Ibpw sN¿p¶ Znhk¯nÂ' (apk½nÂ:14).

َ
ً َْ ّ
‫اﺠﻟِْﺒَـ ﺎلِ �َﻘُـ‬
ً ‫َﻴَـ ﺬَر ﻫَﺎ ﻗَـ‬
‫( ـ ُ ـﺎﺎﻋ‬١٠٥)‫ـﻞْ ﻳَنﺴِـ ـﻔُﻬَﺎ رَ� ِ �ﺴــﻔﺎ‬
ْ‫) َ�ﺴ ْــﺄَلُﻮﻧَﻚ �َــﻦ‬
‫ـ‬
ً َ ْ َ
َ َ
ًََْ
َ
ً
( ١٠٧ -١٠٥:‫(ﻻ ﺗ َﺮى �ِﻴﻬﺎ ﻋ َِﻮﺟﺎ َوﻻ أﻣﺘﺎ( )ﻃﻪ‬١٠٦)‫ﺻﻔﺼﻔﺎ‬

"]ÀÆX§sf kw_Ôn¨v AhÀ \nt¶mSv tNmZn
¡p¶p. ]dbpI: Fsâ c£nXmhv Ahsb s]mSn
¨v ]män¡fbp¶XmWv. F¶n«v Ah³ AXns\ k
a\nc¸mb ssaXm\am¡n hnSp¶XmWv. Cd¡tam
Ibätam \o AhnsS ImWpIbnÃ' (Xzmlx105þ107).

I¯n¡s¸Sp¶p:
Ahkm\ \mfn kap{Zs¯ I¯n¡s¸Sp
¶p. AXns\ kw_Ôn¨v JpÀB³ ]dbp¶Xv
t\m¡pI:

‫�ِذَا‬
ْ ّ
( ٦ :‫) اﺒﻟِْﺤَﺎرُ ﺳُﺠِ َﺮت()ﺘﻟﻜﻮ�ﺮ‬

"kap{Z§ÄBfn¡¯n¡s¸Spt¼mÄ'(XIvhoÀ: 6)

‫�ِذَا‬
ْ ّ
(٣:‫) اﺒﻟِْﺤَﺎرُ ﻓُﺠِ َﺮت( )اﻹﻧﻔﻄﺎر‬

"kap{Z§Ä s]m«n HgpIpt¼mÄ.' (C³^nXzmÀ:3)

k©cn¡pIbpw, DXnÀ¶v hogpIbpw sN¿p¶p:
Ahkm\ \mfn AÃmlp BImis¯ k
©cn¸n¡pIbpw, AXpt]mse DXnÀ¯n hogvXp
Ibpw sN¿p¶XmWv. AÃmlp ]dbp¶p:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

119

ْ َ ُ َ َّ‫َ ْ َ َ ُ رُ لﺴ‬
(٩ :‫ﺎء مﻮ ًرا( )اﻟﻄﻮر‬
‫ﻤ‬
‫)ﻳﻮم �ﻤﻮ‬

"BImiw iIvXnbmbn {]I¼\w sImÅp¶ Znh
kw'(XzqÀ:9).
ْ َ َ ُ َ َّ‫ا الﺴ‬
( ١ :‫ﺎء اﻧﻔﻄ َﺮت( )اﻹﻧﻔﻄﺎر‬
‫)ِذَ ﻤ‬

"BImiw s]m«n ]nfcpt¼mÄ.' (C³^nXzmÀ:1)

َ
َ ّ
(٣٧:‫ﺎن( )لﺮﻤﺣﻦ‬
ِ ‫)ا ا�ﺸﻘَّﺖْ الﺴَّﻤَﺎءُ ﻓَﺎﻜَﻧَﺖْ وَرْدَةً ﺎﻛَﺪﻟِﻫ‬

"F¶m BImiw s]m«n¸nfcpIbpw, AXv Ipg
¼p t]mepÅXpw tdmkv \ndapÅXpw Bbn¯o
cpIbpw sNbvXmÂ' (dlvam³: 37)

ٌَ
َ ْ َ َ َ ُ َ َّ‫َ ّﺖْ الﺴ‬
(١٦ :‫� ﻳﻮﻣﺌِﺬٍ َواﻫِﻴﺔ( )ﺤﻟﺎﻗﺔ‬
‫)ا�ﺸَﻘ‬
ِ ‫ﻤﺎء ﻓ‬

"BImiw s]m«n¸nfcpIbpw sN¿pw. A¶v AXv
ZpÀ_eambncn¡pw.' (lmJvJx16)

‫ذَا‬
ْ
( ١ :‫) الﺴَّﻤَﺎءُ ا�ﺸَﻘَّﺖ( )اﻹ�ﺸﻘﺎق‬

"BImiw ]nfcpt¼mÄ," (C³inJmJv:1)

kqcy\pw, \£{X§fpw:

‫ذَا‬
ْ ّ
(١ :‫الﺸَّﻤْﺲُ ﻛُﻮِ َرت( )ﺘﻟﻜﻮ�ﺮ‬
)

"kqcy³ Npäns¸mXnbs¸Spt¼mÄ,' (XIvhoÀ: 1)

َ َْ َ َ َ
(٨:‫) َوﺧﺴﻒ اﻟﻘﻤ ُﺮ( )اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ‬

"N{µ¶v {KlWw _m[n¡pIbpw' (Jnbma:8)

‫ا اﻟْﻜ‬
ْ ََ
(٢:‫َﻮَاﻛِﺐُ اﻧتَﺮﺜت( )اﻹﻧﻔﻄﺎر‬
َ‫)َ�ِذ‬

"\£{X§Ä sImgnªp hogpt¼mÄ.' (C³^n
XzmÀ:2)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

120

‫�ِذَا‬
ْ َ َ
ُ ُ
(٢:‫) اﻨﻟُّﺠﻮم اﻧ�ﺪ َرت( )ﺘﻟﻜﻮ�ﺮ‬

"\£{X§Ä DXnÀ¶p hogpt¼mÄ,' (XIvhoÀ: 2)

kqcy³ ASp¡p¶p:
AÃmlp A\p{Kln¨v hfsc \nÀ®nXamb
cq]¯n \ap¡v kwhn[m\n¨v X¶XmWtÃm kq
cy³. \mw Bcpw B{Kln¡msX, {]Xo£n¡msX,
Bhiys¸SmsX, {]Xn^ew \ÂImsX F¶pw cm
hnse {]Imiw \ÂIn sIm­ncn¡p¶ kqcy³.
B kqcys\ kw_Ôn¨v \mw Nn´n¨n«pt­m? B
cmWv AXv kwhn[m\n¨Xv F¶Xns\ kw_Ôn¨v
\mw BtemNn¨n«pt­m? AXnsâ Øm\w a\p
jy\v D]ImcapÅXmhm³ hfsc IrXyambn kw
hn[m\n¨Xns\ kw_Ôn¨v \mw DämtemNn¨n«p
t­m? AsX§m\pw AÂ]w IqSn hnZqc¯m
sW¦n Cu `qan apgph\pw, AXnse a\pjy\S
¡apÅ kÀÆ hkvXp¡fpw XWp¸v ImcW¯mÂ
sFkmbn t]mIpambncp¶p, AXÂ]w ASp¯v
h¶m `qan apgph\pw Icnªv t]mIpambncp¶p.
At¸mÄ kqcy\neqsS AÃmlp \ap¡v \ÂIp¶
A\p{Kl§Ä F{Xam{XamsW¶v \mw BtemNn
¡pI. A§ns\bpÅ kqcy³ Ahkm\ \mfnÂ
ASp¯v hcp¶XmWv. AXmWv \_n \s½ ]Tn¸n
¡p¶Xv:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

121

َ
ُ ُ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَـﻠَّ َ ﻘ‬
ْ ُ‫َ ْ ْ َ د‬
َّ�َ‫َ ِّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ � ـﻮل‬
�‫�ﻦ ﻣِﻘﺪا �ﻦُ اﻷدِ ﻗَﺎلَ ﺳَﻤِﻌْﺖُ رَﺳُﻮلَ ا‬
َ َ
‫�َ ا‬
َ ْ َ ُ ْ َ ُ�َ َّ‫َ ﻦَ اﺨﻟَْﻠْﻖِ ﺣَﻰﺘ‬
‫ﺔِ ﻣ‬
‫ﺗ ﻮن ﻣِﻨﻬ ْﻢ ﻛ ِﻤﻘﺪ‬
‫ار ﻣِﻴـﻞٍ ﻗـﺎل‬
ِ ‫لﺸَّﻤْﺲُ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣ‬
ِ
ْ
َ ْ َ َْ ََ َ ََ
َْ َ
ْ َ َ َّ�‫ﺳُ ﻴْﻢُ �ْﻦُ ﺎﻋَمِﺮٍ ﻓَﻮَا‬
‫ﻴـﻞ أمﺴـﺎﻓﺔ اﻷر ِض أ ِم ال ِﻤﻴـﻞ‬
ِ ‫ِ ﻣﺎ أدرِي ﻣﺎ �ﻌ‬
ِ ‫ـ� ﺑِﺎل ِﻤ‬
َ � َ‫ ﺗُ�ْﺘَﺤَﻞ ﺑِﻪِ اﻟْﻌَ�ُْ ﻗَﺎل‬
َ
َ ‫ﻜُـﻮنُ اﻨﻟَّـﺎسُ ﻰﻠﻋَ ﻗَـﺪْرِ أَ�ْﻤَـﺎلِﻬِﻢْ ﻲﻓ اﻟْ َﻌ‬
‫ـﺮ ِق‬
‫َﻴ‬
ُ
ِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ََ
َ
ْ َ ُْ
َ ُْ
‫َﻤِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﻳَ�ُﻮنُ إِﻰﻟ ﻛﻌﺒﻴ ِﻪ َوﻣِﻨﻬﻢ ﻣْ ﻳَ�ُـﻮنُ إِﻰﻟ رُﻛﺒتﻴـ ِﻪ َوﻣِـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ‬
َ
َّ�‫أَﺷَـﺎرَ رَﺳ ـﻮلُ ا‬
ْ
ُ
َ‫ُﻮنُ إِﻰﻟَ ﺣَﻘْﻮَ�ْﻪِ وَﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦ ﻳُﻠْﺠِﻤُﻪُ اﻟْﻌَﺮقُ إِﺠﻟَْﺎﻣًﺎ ﻗَﺎلَ و‬
ِ
َ
َ
َ َ
(‫ﻴﻪ ( )ﺑﺎري‬
‫ّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
ِ ِ� ‫ﻴْﻪِ وَﺳﻠّﻢَ �ِﻴَﺪِهِ إِﻰﻟ‬

anJvZmZv_v\p AkvhZv()hn \n¶v: dkqep
Ãmlv() ]dbp¶Xmbn Rm³ tIÄ¡pIbp­m
bn: (Ahkm\ \mfn kqcy³ krãnItfmSv ASp
¡p¶XmWv, Hcp sabn Zqcw hsc ASp¡p
¶XmWv. kpsseam³ C_v\p BanÀ ]dªp:
AÃmlp Xs¶bmWv kXyw! sabn sIm­v
AÀ°am¡p¶Xv `qanbnse sabn BtWm, AX
Ã; I®n\v kpdpabnSp¶ tImemtWmsb¶v F\n
¡dnbnÃ. ]dªp: P\§Ä AhcpsS {]hÀ¯\
§Ä¡\pkcn¨v hnbÀ¸n ap§nIpfn¨v sIm­n
cn¡p¶XmWv, Ahcn sªcnbmWnhsc ap§n
bhcp­mIpw, Ahcn ImÂap«v hsc hnbÀ¸nÂ
ap§nbhcp­mIpw, Ahcn Acs¡«v hsc hn
bÀ¸n ap§nbhcp­mIpw, Ahcn Nnesc
CXvhsc hnbÀ¸v aqSn¡fbp¶XmWv, dkqep

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

122

Ãmlv() Xsâ ssI sIm­v hmbbnte¡v Bw
Kyw ImWn¡pIbp­mbn) (_pJmcn).

]p-\ÀPohnXw:
Imlf¯n c­maXv DuXnbm acn¨h
scsbÃmw AÃmlp Pohn¸n¡p¶p, A§ns\ tem
Ic£nXmhnsâ ap¼n Fgpt¶äv \nÂIp¶p, I
coc¯nte¡v BXvamhns\ aS¡phm³ th­n Im
lf¯n DuXphm³ AÃmlp IÂ]n¨m AhÀ
Fgpt¶äv alvidbnte¡v [yXns¸«v sIm­v hkv
{Xw [cn¡msX, sNcn¸v [cn¡msX k¼qÀW \á
cmbn ]pds¸Sp¶p. tNemIÀaw sN¿m¯hcmbn,
H¶panÃmsX aqIcmbn sIm­v Cu \n¡ \o
­v t]mIp¶p, kqcy³ ASp¯v hcpIbpw NqSv A
[nIcn¡pIbpw sN¿p¶p.

]p-\ÀPohnXw bmYmÀ°yw:
sFlnI temI¯n\v Hcp Ahkm\ap­v,
AXn\v tijw AÃmlp Dt±in¡pt¼mÄ FÃm
a\pjyscbpw ]p\ÀPohn¸n¡s¸Sp¶XmWv. AXv
]caamb kXyamWv, bmYmÀ°yamWv. JpÀB
\nsâbpw {]hmNINcybpsSbpw kXyX AwKoI
cn¡p¶hÀ¡v Ahbn [mcmfw sXfnhpIÄ Im
Wmhp¶XmWv. F¶m AXwKoIcn¡msX _p
²n¡pw, bpàn¡pw {]m[m\yw \ÂIp¶hÀ¡v A

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

123

Xn\\pkcn¨pÅ sXfnhpIfpw ImWmhp¶XmWv.
PohnXw \ÂIpIbpw, AXn\v tijw acWw \Â
IpIbpw sNbvXh\v Hcn¡ÂIqSn PohnXw \ÂIp
hm³ km[n¡p¶h\mWv AÃmlp F¶v hyàam
hp¶ cq]¯n acn¨ Nne hyànIsf Pohn¸n¨v
P\§Ä¡v ImWn¨p sImSp¯Xmbn hnip²JpÀ
B\n Xs¶ \ap¡v hniZam¡n¯cp¶p­v. hn
ip²JpÀB\pw Xncpkp¶¯pw hniZam¡p¶Xv
{i²n¡pI:

َّ ‫ ﺑَ�َ وَرَ�ِّ ﺘﻟَُﺒْﻌَﻦﺜ‬
(٧:‫ُ ( )ﺘﻟﻐﺎﺑﻦ‬
)

((\_nsb)]dbpI, AsX, Fsâ c£nXmhns\ X

s¶bmWv kXyw, \n§Ä DbÀs¯gpt¶Â]n¡
s¸Spw) (XKm_p³: 7)

ُ‫َﻤَﺎ ﺑَﺪَأْﻧَﺎ أَو ّ َ َ ْ ﻴﺪ‬
(١٠٤ :‫ﻧُﻌ هُ ( )اﻷﻧبﻴﺎء‬
)
ِ ٍ‫َل ﺧﻠﻖ‬

(BZyambn krãn Bcw`n¨Xv t]mse¯s¶ \mw
AXv Bcw`n¡p¶XmWv) (A³_nbm: 104)

"At¸mÄ \mw \n§sf hrYm krjvSn¨XmsW
¶pw, \½psS ASp¡te¡v \n§Ä aS¡s¸Sp
Ibnsöpw \n§Ä IW¡m¡nbncn¡pIbm
tWm?' (apAvan\q³:115)
AÃmlp ]co£WmÀ°w \ap¡v \ÂInb
Cu sFlnI PohnX¯n\v tijw \s½ acn¸n
¡pIbpw, ]n¶oSv IÀ½§Ä¡v AÀlamb {]Xn

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

124

^ew \ÂIphm\mbn \s½ Ah³ Hcn¡Â IqSn
Pohn¸n¡p¶p. AXmWv AÃmlp ]dbp¶Xv:

َ ُ‫ﻧَّ�ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ﺜ‬
َ ُ‫ّﺘ‬
:‫(ﻢَّ إِ ﻢ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ �ُﺒﻌ ﻮن( )ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن‬١٥)‫)َّ إِﻧَّ�ُﻢْ �َﻌْﺪَ ذَلِﻚَ لَﻤَﻴِ ﻮن‬
(١٦-١٥

"]n¶oSv XoÀ¨bmbpw \n§Ä AXn\p tijw acn
¡p¶hcmIp¶p. ]n¶oSv DbnÀs¯gpt¶Â]nsâ
\mfn XoÀ¨bmbpw \n§Ä Fgpt¶Â]n¡s¸
Sp¶XmWv' (apAvan\q³:15,16)
acn¨v a®mbnt]mbXn\v tijw ho­pw Po
hn¸n¡phm³ F§ns\bmWv km[n¡pIsb¶v
_p²nPohnIfpw, bpànhmZnIfpw tNmZn¡p¶p.
F¶m Hcp km[\w c­maXpw D­m¡pIsb¶
Xv hfsc Ffp¸amWv. F¶m BZyambn D­m
¡phm\mWv _p²nap«pw {]bmkhpap­mIpI. A
XvsIm­v Xs¶bmWv AÃmlp a\pjysâ {]mcw`
PohnX L«§Ä Hmtcm¶pw hniZoIcn¨v sIm­v
\n§sf CtX cq]¯n krãn¡phm³ IgnhpÅ
h\v ho­pw AXv aS¡n sIm­phcphm³ bmsXm
cp _p²nap«panÃmsb¶mWv JpÀB\neqsS _p²n
bpw bpànbpapÅ \Ã a\knsâ DSaIfmbh
tcmSv ]dbp¶Xv:

ْ
َ ‫ّﻬ‬
ْ
‫) َﺎ اﻨﻟّﺎسُ إِنْ ﻛُﻨْﺘُﻢ ﻲﻓِ رَ�ْﺐٍ ﻣِﻦْ اﺒﻟَْﻌْﺚِ ﻓَﺈِﻧَّﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ�ُﻢْ ﻣِﻦْ ﺗُﺮَابٍ �ُﻢَّ ﻣِﻦ‬
َ
َ
َ‫ﻘ‬
َ
َّ‫ �ُﻢَّ ﻣِﻦْ ﻋَﻠَﻘَﺔٍ �ُﻢّ ﻣِﻦْ مُﻀْﻐَﺔٍ �ُﻠَّﻘَﺔٍ و�َ�ِْ �َُﻠ‬
‫ﺔٍ ﻨﻟُِبَ�َِّ ﻟَ�ُﻢْ وَﻧُﻘِـﺮُّ ﻲﻓ‬
ِ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

125

‫َْﺣ ﺎمِ ﻣَﺎ �َﺸ‬
َ َ َ
ْ ُ�َّ‫ﻢَّ ُ ْ ﺟُ�ُ ْ ْ ً ﻢَّ ﺘﻟَِﺒْﻠُﻐُـﻮا أَﺷُـﺪ‬
‫ﻢ‬
‫َﺎءُ إِﻰﻟ أﺟ مُﺴَ�ًّ �ُ � ِﺮ ﻢ ﻃِﻔﻼ‬
َ ‫اﻷ‬
ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ‫َ َ ْ َ ْﻌ‬
ْ
‫ِﻨْ�ُﻢْ ﻣَﻦْ �ُﺘَﻮَ�َّ وَﻣِﻨْ�ُﻢْ ﻣَﻦ ﻳُﺮَدُّ إِﻰﻟ أرذ ِل اﻟ ﻤ ِﺮ ﻟ ِﻜﻴﻼ �ﻌﻠـﻢ ﻣِـﻦ �ﻌـ ِﺪ‬
َ
َ ًْ َ ْ
ْ َ ْ َ َ َْ َ َْ َ َْ
‫ـﺎء ْـﺰﺘَّت َو َر�ـﺖ‬
‫ﻋِﻠ ٍﻢ ﺷيﺌﺎ َوﺗ َﺮى اﻷْضَ ﻫَﺎﻣِـﺪَةً ﻓَـﺈِذَا أَﻧﺰَﻨﻟـﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ الﻤ‬
َ
ْ‫َﺖ‬
َ ّ ُِ‫ﻞﻛ‬
(٥:‫ز ْو ٍج ﺑﻬِﻴﺞٍ ( )ﺤﻟﺞ‬
‫َأﻧْبَﺘ ﻣِ ْﻦ‬

"a\pjytc, DbnÀs¯gpt¶Â]ns\ ]än \n§Ä
kwib¯nemsW¦n (BtemNn¨v t\m¡pI:)
XoÀ¨bmbpw \mamWv \n§sf a®n \n¶pw,
]n¶oSv _oP¯n \n¶pw, ]n¶oSv {`qW¯n \n
¶pw, A\´cw cq]w \ÂIs¸«Xpw cq]w \ÂI
s¸Sm¯Xpamb amwk]nWvU¯n \n¶pw krjv
Sn¨Xv. \mw \n§Ä¡v Imcy§Ä hniZam¡n¯cm
³ th­n (]dbpIbmIp¶p.) \mw Dt±in¡p¶Xn
s\ \nivNnXamb Hcp Ah[nhsc \mw KÀ`mib
§fn Xmakn¸n¡p¶p. ]n¶oSv \n§sf \mw in
ip¡fmbn ]pd¯v sIm­p hcp¶p. A\´cw
\n§Ä \n§fpsS ]qÀ® iIvXn {]m]n¡p¶Xp
hsc (\mw \n§sf hfÀ¯p¶p.) (t\cs¯) Po
hnXw Ahkm\n¸n¡s¸Sp¶hcpw \n§fpsS Iq«
¯nep­v. Adnhp­mbncp¶Xn\v tijw bmsXm
¶pw AdnbmXmIpw hn[w Gähpw Ahiamb
{]mb¯nte¡v aS¡s¸Sp¶hcpw \n§fpsS Iq«
¯nep­v. `qan hc­p \nÀPohambn InS¡p¶
Xmbn \n\¡v ImWmw. F¶n«v AXn³ta \mw
shÅw sNmcnªm AXv CfIpIbpw hnIkn

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

126

¡pIbpw, IuXpIapÅ FÃmXcw sNSnItfbpw
AXv apf¸n¡pIbpw sN¿p¶p.' (lÖv:5)
Cu temIs¯ PohXhpw acWhpw A\p{K
ln¨v \ÂInb AÃmlphn\v \n§sf J_dnÂ
\n¶pw DbÀs¯gpt¶Â]n¡phm³ bmsXmcp {]
bmkhpanÃ. Ah³ FÃm¯n\pw IgnhpÅh\m
Wv. AXmWv AÃmlp \s½ DWÀ¯p¶Xv:

َ
َّ‫أَن‬
َ‫َ َ َﻮ‬
�َ‫ﻤَـﻮْ�َ و‬
ٌ ‫ﻧَّـﻪُ ﻰﻠﻋََ ﻞﻛُِّ ﻲﺷء ﻗَـﺪ‬
َ(٦)‫ِﻳﺮ‬
َ
ْ‫)ذل ِﻚ ﺑِﺄ اﺤﻟَْﻖُّ وَ�َﻧَّﻪُ ﻳُـﻲﺤِْ ال‬
ٍ ْ
‫َ َ َ ٌ َ�ْﺐ �ِﻴﻬَﺎ و‬
ُ‫ْﻘُﺒ‬
(٧ -٦:‫ﻮر( )ﺤﻟﺞ‬
َّ�‫َأَنَّ ا‬
َ ‫لﺴَّﺎﻋﺔ آ�ِﻴﺔ ر‬
ِ
ِ ‫َ �َﺒْﻌَﺚُ ﻣَﻦْ ﻲﻓ اﻟ‬

"AsX´psIms­¶m AÃmlp Xs¶bmWv k
XyambpÅh³. Ah³ acn¨hsc Pohn¸n¡pw. A
h³ GXv Imcy¯n\pw IgnhpÅh\mWv. A´yk
abw hcnI Xs¶sN¿pw. AXn bmsXmcp kwi
bhpanÃ. J_vdpIfnepÅhsc AÃmlp DbnÀs¯
gpt¶Â]n¡pIbpw sN¿pw' (lÖv:6,7)
IqSn
\mw
dkqepÃmlv() ]dbp¶Xv
{i²n¡pI:
ّ

ُّ‫لﺼ‬
ٌ َ َ ُ‫َ َ َ ْ َﻌُﻪ‬
َ َّ‫)اﻨﻟَّﻲﺒِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴ ﻪِْ وَﺳَﻠ‬
َِ ‫ﻮر ﻓـﻼ �ﺴـﻤ أﺣـﺪ إ‬
‫ﻢَّ �ُﻨْﻔَﺦُ ﻲﻓ‬
:
‫ﻢ‬
ِ
ِ
ُ ْ َ َ ْ َ َُّ�‫ﻢَّ ﻳُﺮْﺳِﻞُ ا‬
ً
‫�ُ�ل‬
،‫ْﻰﻐَ ﻴﻟِﺘًﺎ وَرَ�َﻊَ ﻴﻟﺘﺎ ﺛﻢ ﻻ ﻳﺒﻰﻘ أﺣﺪ إﻻ ﺻﻌﻖ‬
ِ
ِ :‫أو ﻗﺎل‬
َ
ُّ‫ّﻞ‬
ُ‫ّﺎكُّ نْﺒُﺖ‬
‫ـﺎس‬
ِ َّ‫ﻣَﻄَﺮًا ﻛَ�َﻧَّﻪُ اﻟﻄَّﻞُّ أَوِ اﻟﻈِ ) ﻌْﻤَﺎنُ الﺸَ ( ﺘ ﻣِﻨْﻪُ أَﺟْﺴَـﺎدُ اﻨﻟ‬
ْ ُ
ُ‫ﻢَّ �ُ ْ َ ﺦ‬
َ َُْ ٌ َ ُ َ َ
(‫ﻴﻪ أﺧ َﺮى ﻓﺈِذا ﻫ ْﻢ �ِﻴﺎم �ﻨﻈﺮُون ( )مﺴﻠﻢ‬
ِ ِ � ‫ُ ﻨﻔ‬

\_n() ]dªp: ]ns¶ Imlf¯n DuXpw A
t¸mÄ Igp¯v sNcn¨pw, DbÀ¯nbpw sNhn

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

127

IqÀ]n¨v {i²n¨v tI«meÃmsX Bcpw AXv
tIÄ¡pIbnÃ, ]ns¶ t_m[w sI«v hogmsX
Bcpw Ahtijn¡p¶nÃ, ]ns¶ AÃmlp
NmäÂ(Aæn XWÂ) ag Cd¡p¶p. (dnt¸mÀ
«I\mb \pAvam\n\v kwibambn) A§ns\ `qan
a\pjysâ icocs¯ apf¸n¡p¶p, ]ns¶ Iml
f¯n DuXnbm FÃmhcpw DbÀs¯gpt¶Âäv
]ckv]cw t\m¡pIbpw sN¿p¶p) (apkvenw)

َ َ َ
ْ
ُ
َ َ ْ ْ
ٌ ‫� َرﻣ‬
َ ِ ‫ﺎم َو‬
‫( �ُﻴِﻴﻬَﺎ اﺬﻟَِّي أَ�ﺸَﺄﻫﺎ أَوّلَ مَﺮَّةٍ َوﻫ َﻮ‬٧٨)‫ِﻴﻢ‬
‫َﺎلَ ﻣَﻦْ ﻳُﻲﺤ اﻟ ِﻌﻈ‬
)
ِ
ْ
ّ
َ
َ
ٌ ‫ِ�ُﻞِ ﺧﻠ ﻋﻠ‬
(٧٩ -٧٨:‫ِﻴﻢ( )�ﺲ‬
ٍ‫ﻖ‬

(FÃpIÄ

{Zhn¨vt]mbncns¡ BcmWv Ahív
Poh³ \ÂIp¶Xv, ]dbpI BZyXhW Ahsb
D­m¡nbh\mtcm Ah³ Xs¶ Bhív Poh³
\ÂIp¶XmWv, Ah³ FÃmXcw kyãn¸ns\¸än
bpw AdnhpÅh\s{X. (( bmko³) (78þ79)

A\p`hw km£n:
]p\ÀPohnXw bmYmÀ°yamsW¶v Øm]n
¡phm\pw, _p²nbpÅhÀ¡v a\knem¡phm\pam
bn DZmlcW§Ä \nc¯pIbmWv JpÀB\neqsS.
kqd¯v A _Jdbn CXn\v A©v DZmlcW
§fp­v, aqkm\_nbpsS P\Xsb AhcpsS ac
W¯n\v tijw AÃmlp Pnhn¸n¨p, _\q C{km
boepImÀ sIm¶ hyàn, acWs¯ `bs¸«v sIm
­v ho«n \n¶pw HmSnbhÀ, {Kma¯neqsS k©

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

128

cn¨ {]hmNI³, C{_mlnw() sâ ]£n F¶nh
bmIp¶p AXv.
aqkm\_n() bpsS P\Xsb kw_Ôn¨v
]dbp¶p:

ْ
َ
ُ‫َﺔ‬
‫ﻦْ ﻧُﺆْﻣِﻦَ لَﻚَ ﺣَﻰﺘَّ ﻧَﺮى ا�ََّ ﺟَﻬْﺮَةً ﻓَﺄَﺧَﺬَﺗْ�ُﻢْ الﺼَّﺎﻋِﻘ‬
َ‫)ْ ﻗُﻠﺘُﻢْ ﻳَﺎمُﻮﻰﺳَ ﻟ‬
َ ُ‫َ َ ْ ﺘُ ْ َ ُ َ ـﻢَّ �َﻌَﺜ ﻨَـﺎ�ُﻢْ ﻣِـﻦْ �َﻌْـﺪِ مَـﻮْﺗِ�ُﻢْ ﻟَﻌَﻠَّ�ُ ْ َ ْ ﻜ‬
(‫ـﻢ �ﺸـ ُﺮون‬
ْ
(*)‫وأ� ﻢ ﺗﻨﻈﺮُون‬
(٥٦-٥٥ :‫)ﺒﻟﻘﺮة‬

"Hm; aqkm, R§Ä AÃmlpsh {]Xy£ambn Im
Wp¶Xv hsc Xm¦sf R§Ä hnizkn¡pItb
Cà F¶v \n§Ä ]dª kµÀ`w (HmÀ¡pI.)
X¶nan¯w \n§Ä t\m¡n \nÂs¡ CSn¯o \n
§sf ]nSnIqSn. ]n¶oSv \n§fpsS acW¯n\v ti
jw \n§sf \mw Fgpt¶Â]n¨p. \n§Ä \µn
bpÅhcmbn¯ocm³ th­n.'(AÂ_Jd: 55 þ 56)
_\q C{kmboepImÀ h[n¨ hyànsb
AÃmlp Pohn¸n¡p¶p:

ْ ُ�َّ‫)ﻠْﻨَﺎ اﺮﺿِْ�ُﻮهُ ﺑِﺒَﻌْﻀِﻬَﺎ ﻛ َﺬَلِﻚ َ ﻳُـﻲﺤِْ ا�َُّ الْﻤَـﻮْ� َ وَ�ُـﺮِ��ُﻢْ آﻳَﺎﺗِـﻪِ ﻟَﻌَﻠ‬
‫ـﻢ‬
َ ُ‫َ ْ ﻠ‬
(٧٣:‫�ﻌ ِﻘ ﻮن( )ﺒﻟﻘﺮة‬

"At¸mÄ \mw ]dªp: \n§Ä AXnsâ (]ip
hnsâ) HcwiwsIm­v B arXtZl¯n ASn
¡pI. A{]Imcw AÃmlp acWs¸«hsc Pohn¸n
¡p¶p. \n§Ä Nn´n¡phm³ th­n Ahsâ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

129

ZrjvSm´§Ä \n§Ä¡h³ ImWn¨pXcp¶p'
(AÂ_Jd: 73).
acWs¯ `bs¸«vsIm­v ho«n \n¶pw
HmSnbhsc AÃmlp acn¸n¡pIbpw, Ahsc ho
­pw Pohn¸n¡pIbpw sN¿p¶p. AXns\ kw_
Ôn¨v JpÀB³ ]dbp¶p:

َ َّ‫)َﻢْ ﺗَﺮَ إِﻰﻟَ اﺬﻟ‬
َ‫ِﻳﻦ َﺮَﺟُﻮا ﻣِﻦْ دِﻳَﺎرِﻫِﻢْ وَﻫُﻢْ أُلُﻮفٌ ﺣَﺬَرَ الْﻤَﻮْتِ �َﻘَﺎلَ ل‬
َ
َ
َ ‫َّ ا�ََّ ﺬﻟَُو ﻓ‬
‫ـﺎس ﻻ‬
‫َّ أَﺣْﻴَـﺎﻫُﻢْ إِن‬
ِ َّ‫ﻀْـﻞٍ ﻰﻠﻋََ اﻨﻟّـﺎسِ وَﻟَ�ِـﻦَّ أَ�ْـﺮﺜََ اﻨﻟ‬
َ ُ‫َ ْ ﻜ‬
(٢٤٣ :‫�ﺸ ﺮُون( )ﺒﻟﻘﺮة‬
َُّ�‫ﻬُـﻢ ا‬

"Bbnc¡W¡n\v BfpIfp­mbn«pw acW`bw
sIm­v kz´w hoSv hn«v Cd§nt¸mb Hcp P\X
sb¸än \o AdnªntÃ? At¸mÄ AÃmlp Ah
tcmSv ]dªp: \n§Ä acn¨p sImÅpI. ]n¶oSv
AÃmlp AhÀ¡v Poh³ \ÂIn. XoÀ¨bmbpw
AÃmlp a\pjytcmSv HuZmcyw ImWn¡p¶h\m
Ip¶p. ]s£ a\pjycn A[nIt]cpw \µnIm
Wn¡p¶nÃ'(AÂ_Jd: 243)
{Kma¯neqsS k©cn¨ Hcp {]hmNIs\
kw_Ôn¨v AÃmlp kqd¯p _Jdbn ]d
bpIbmWv:

َ ‫ ﻋُﺮُوﺷِﻬَﺎ ﻗَﺎل‬
َ َ
َ
�ِ‫ ﺧَﺎو‬
َ َْ
‫َ �َ�ّ �ُْيِ ﻫَﺬِهِ ا�َُّ �ﻌﺪ‬
ََ‫َﺔٌ ﻰﻠﻋ‬
َِ�َ‫)َِّي مﺮَّ ﻰﻠﻋََ ﻗﺮْ�ﺔٍ و‬
َ ‫ِﻬَﺎ ﻓَﺄ‬
‫َ َ ﻪُ ﻗَﺎل‬
َ
َ َْ َ ً َ ْ َ
ِ
‫َﻣَﺎﺗﻪُ ا�َُّ ﻣﺎﺋَﺔَ ﺎﻋمٍ �ُﻢَّ �َﻌﺜ َ �َﻢْ ﺒﻟَِﺜْﺖَ ﻗَﺎلَ ﺒﻟِﺜﺖُ ﻳ ْﻮﻣﺎ أ ْو �ﻌﺾ‬
َ
َ
َ ََ
َ
َ ْ َ
َ ‫ﻌَﺎمِﻚَ و‬
‫اﺑِﻚَ لَﻢْ ﻳَتﺴﻨّﻪْ وَاﻧﻈُـﺮْ إِﻰﻟ‬
َ‫ﺮﺷ‬
‫َﻮْمٍ ﻗَﺎلَ ﺑَﻞْ ﺒﻟِﺜﺖ ِﻣ ﺎﻋَمٍ ﻓَﺎ ﻧﻈُﺮْ إِﻰﻟَ ﻃ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

130

ِ
َ ُ‫َ ْ ﺴ‬
َ َ
َ
‫ُﻫَﺎ �ُﻢَّ ﻧ� ـﻮﻫﺎ‬
ِ‫ِك وَﻨﻟَِﺠْﻌ َﻠَﻚ آﻳﺔً لِﻠﻨَّﺎس وَاﻧﻈُﺮْ إِﻰﻟَ اﻟْﻌِﻈَﺎمِ ﻛَﻴْﻒَ ﻧُنﺰﺸ‬
َ
َ ََ َ
ٌ ‫ﺷ ٍء ﻗَﺪ‬
ْ َ ّ ُِ‫ ﻞﻛ‬
(٢٥٩ :‫ِﻳﺮ( )ﺒﻟﻘﺮة‬
ََ‫ﻠﻤَّﺎ ﺗب�ََّ ﻪﻟُ ﻗَﺎلَ أﻋْﻠَﻢُ أَنَّ ا�ََّ ﻰﻠﻋ‬

"AsænenXm, asämcmfpsS DZmlcWw. ta¡qc
ItfmsS hoWSnªv InS¡pIbmbncp¶ Hcp
]«W¯neqsS At±lw k©cn¡pIbmbncp¶p.
(At¸mÄ) At±lw ]dªp: \nÀPohambnt¸mb
Xn\ptijw CXns\ F§s\bmbncn¡pw AÃmlp
Pohn¸n¡p¶Xv. XpSÀ¶v AÃmlp At±ls¯ \q
dp hÀjw \nÀPohmhkvYbnem¡pIbpw ]n¶oSv
At±ls¯ DbnÀs¯gpt¶Â]n¡pIbpw sNbv
Xp. A\´cw AÃmlp tNmZn¨p: \o F{XImew
(\nÀPohmhkvYbnÂ) Ign¨pIq«n? Hcp Znhktam,
Hcp Znhk¯nsâ AÂ]`mKtam (BWv Rm³
Ign¨pIq«nbXv); At±lw adp]Sn ]dªp. AÃ,
\o \qdp hÀjw Ign¨pIq«nbncn¡p¶p. \nsâ
Blmc]m\ob§Ä t\m¡q Ahbv¡v amäw h¶n
«nÃ. \nsâ IgpXbpsS t\À¡v t\m¡q. (AsX§
s\bps­¶v). \ns¶ a\pjyÀs¡mcp ZrjvSm´am
¡phm³ th­nbmIp¶p \manXv sNbvXXv. B F
ÃpIÄ \mw F§s\ Iq«nbnW¡pIbpw F¶n«h
sb amwk¯n s]mXnbpIbpw sN¿p¶psh¶pw
\o t\m¡pI F¶v Ah³ (AÃmlp) ]dªp. A
§s\ At±l¯n\v (Imcyw) hyIvX ambt¸mÄ
At±lw]dªp:XoÀ¨bmbpw AÃmlp FÃmImcy

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

131

§Ä¡pw IgnhpÅh\mWv F¶v Rm³ a\Ênem
¡p¶p'(AÂ_Jd: 259)
C{_mlow \_n()
Xsâ dºnt\mSv
AÃmlpsh, \o F§ns\bmWv acn¨hsc Pohn¸n
¡pIsb¶v tNmZn¨t¸mÄ AÃmlp At±lt¯mSv
]£nIsf ]nSn¡phm³ ]dbpIbpw F¶n«v Ah
sc IjvWam¡n ]ÀÆX§fn hnXdm³ ]dbp
¶p. B Ncn{Xw JpÀB³ hniZoIcn¡p¶Xv \mw
{i²n¡pI:

‫ ﻛَﻴ‬
‫�ِذْ ﻗَﺎل‬
َ َ َ َ ْ ْ ُ‫ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ﺗ‬
�‫ْﻒَ ﺗُـﻲﺤ الﻤـﻮ� ﻗـﺎل أ َولـﻢ ـﺆﻣِﻦ ﻗـﺎل ﺑـ‬
ِ
َ
)
�ِ‫ إِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢُ رَبِّ أَر‬
ِ
‫َ َ ْﻲﺒِ ﻗَﺎلَ ﻓ‬
َ ‫ﻴﻟ‬
ْ َ ْ َّ‫ـﻢ‬
َّ‫ْ �َﻌَﺔً ﻣِﻦْ اﻟﻄَّ�ِْ ﻓَﺮﺼُْﻫُﻦ‬
‫َﺨُﺬْ أَر‬
‫ﻄْﻤَﻦﺌّ ﻗﻠ‬
ِ
ِ
‫إِﻴﻟَْـﻚَ �ُ اﺟﻌـﻞ‬
َ
ٌ ‫ِّ ﺟَﺒَﻞٍ ﻣِﻨْﻬُﻦَّ ﺟُﺰْءًا �ُﻢَّ ادْ�ُﻬُـﻦَّ ﻳَﺄْﺗِيﻨَـﻚَ ﺳَـﻌْﻴًﺎ وَاﻋْﻠَـﻢْ أَنّ ا�َّ َ َﻋﺰ‬
‫�ـﺰ‬
ِ
ٌ ‫َﺣﻜ‬
(٢٦٠:‫ِﻴﻢ( )ﺒﻟﻘﺮة‬

"Fsâ \mYm! acWs¸«hsc \o F§s\ Pohn¸n
¡p¶p sh¶v F\n¡v \o ImWn¨pXtcWta F¶v
C{_mlow ]dª kµÀ`hpw ({it²bamIp¶p.)
AÃmlp tNmZn¨p: \o hnizkn¨n«ntÃ? C{_mlow
]dªp: AsX. ]s£, Fsâ a\Ên\v kam[m\w
e`n¡m³ th­nbmIp¶p. AÃmlp ]dªp: F
¶m \o \mep ]£nIsf ]nSn¡pIbpw Ahsb
\n¶nte¡v ASp¸n¡pIbpw (Ahsb IjvWn¨n
«v) AhbpsS Hmtcm Awiw Hmtcm aebnepw sh
¡pIbpw sN¿pI. F¶n«hsb \o hnfn¡pI.

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

132

Ah \nsâ ASp¡Â HmSnhcp¶XmWv. AÃmlp
{]Xm]hm\pw bpIvXnam\pamWv F¶v \o a\Ên
em¡pIbpw sN¿pI' (AÂ_Jd: 260)

bpIvXnbpw km£nbmhp¶p:
1 þ ( AÃmlphmIp¶p BImi `qanIsfbpw AXn
epÅXns\bpw BZyambn krãn¨Xv, BZyambn
krãn¨h\v ]ns¶ AXns\ aS¡n krãn¡phm³
Hcp {]bmkhpanÃ. AXmWv AÃmlp ]dbp¶Xv:

ً ْ ُ‫ّ لِﻠْﻜُﺘ ﺐِ ﻛَﻤَﺎ ﺑَﺪَأْﻧَﺎ أَو ّ َ َ ْ ﻴﺪ‬
‫ﻧُﻌ هُ َوﻋﺪا‬
ُ
‫ﺎءَ ﻛَﻄَﻲِّ الﺴِّﺠِﻞ‬
َ‫)َ �َﻄْﻮِي الﺴَّﻤ‬
ِ ٍ‫َل ﺧﻠﻖ‬
ِ
َ
َ ‫ﻠَﻴْﻨَﺎ إِﻧَّﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻓﺎﻋﻠ‬
(١٠٤ :‫ِ�( )اﻷﻧبﻴﺎء‬
ِ

"{KÙ§fpsS GSpIÄ Npcp«p¶ {]Imcw BIm
is¯ \mw Npcp«n¡fbp¶ Znhkw! BZyambn
krjvSn Bcw`n¨Xv t]mse¯s¶ \mw AXv Bh
À¯n¡p¶XpamWv. \mw _m[yXtbä Hcp hmKvZm
\as{X AXv. \mw (AXv) \S¸nem¡pI Xs¶ sN
¿p¶XmWv.' (A³_nbmAv: 104)

َ ُ‫َ ُ ْ َ َ ﻞ‬
‫ﻠَﻴ‬
‫َ �َﺒْﺪَأُ اﺨﻟَْﻠْﻖَ �ُـﻢَّ ﻳُﻌ‬
‫َْ ﻲﻓ‬
‫)َ اﺬﻟِّي‬
ِ ‫ِﻴـﺪُهُ وَﻫُـﻮَ أَﻫْـﻮَنُ ﻋَ ْـﻪِ وَﻪﻟ الﻤﺜـ اﻷ‬
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ َ َّ‫لﺴ‬
ُ ‫ِ�ﺰُ اﺤﻟﻜ‬
َ
(٢٧ :‫ِﻴﻢ( )الﺮوم‬
‫ات َواﻷ ْر ِض َوﻫ َﻮ اﻟﻌ‬
ِ ‫ﻤﻮ‬

"h\mIp¶p krjvSn Bcw`n¡p¶h³. ]ns¶ A
h³ AXv BhÀ¯n¡p¶p. AXv Ahs\ kw_
Ôn¨nSt¯mfw IqSpXÂ Ffp¸apÅXmIp¶p. B
Imi§fnepw `qanbnepw Gähpw D¶Xamb Ah

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

133

kvYbpÅXv Ah¶mIp¶p. Ah³ {]Xm]nbpw
bpIvXnam\pas{X' (dqw:27)
2 þ `qan \nÀPohmhkYbnembncn¡pt¼mÄ
AÃmlp AXn ag hÀjn¸n¨v AXn Pohsâ
]¨¸p­m¡p¶p AXn IuXpIapÅ FÃm k
kyhÀ¤§fpap­v, A§ns\ AXnsâ \nÀPohmh
kY¡v tijw Poh³ \ÂIm³ IgnhpÅh¶v ]p
\ÀPohn¸n¡phm\pw Ignbpw.

َ
‫ِ ﻛَﻴ‬
ْ ُ َ َ َ َّ‫ن‬
ْ
‫ـي‬
‫ﺤ‬
‫ﻤ‬
‫ل‬
‫ِـﻚ‬
‫ل‬
‫ذ‬
ِ‫ْضَ �َﻌْـﺪَ مَﻮْﺗِﻬَـﺎ إ‬
‫ﻷ‬
‫ا‬
‫ْﻒَ ﻳُﻲﺤ‬
َّ�‫)ﻈُﺮْ إِﻰﻟَ آﺛَﺎرِ رَﻤﺣَْﺔِ ا‬
ِ
ِ
َ
َ
َ
ٌ ‫َ ﻞﻛُِّ ﻲﺷء ﻗﺪ‬
(٥٠ :‫ِﻳﺮ( )الﺮوم‬
‫ﻮْ�َ وَﻫُﻮَ ﻰﻠﻋ‬
ٍ ْ

"At¸mÄ AÃmlphnsâ ImcpWy¯nsâ ^e§
Ä t\m¡q. `qan \nÀPohambncp¶Xn\v tijw F
§s\bmWv Ah³ AXn\v Poh³ \ÂIp¶Xv?
XoÀ¨bmbpw AXv sN¿p¶h³ acn¨hsc Pohn¸n
¡pI Xs¶ sN¿pw. Ah³ GXv Imcy¯n\pw I
gnhpÅh\s{X'(dqw:50).

َ‫َ ﻓَﺴُﻘْﻨ‬
ّ
‫ أَرْﺳَﻞَ الﺮِّ�َﺎح‬
ََْ ْ ََ
‫َ �َﺘُثِ�ُ ﺳَﺤﺎﺑًﺎ‬
‫ﺎهُ إِﻰﻟَ ﺑَـ�ٍَ ﻣَﻴِـﺖٍ ﻓﺄﺣﻴيﻨـﺎ ﺑِـ ِﻪ‬
‫)ُ اﺬﻟَِّي‬
َ
ُ‫ّﺸ‬
(٩:‫اﻷْضَ �َﻌْﺪَ مَﻮْﺗِﻬَﺎ ﻛَﺬَلِﻚَ اﻟنُ ﻮرُ ( )ﻓﺎﻃﺮ‬

"AÃmlphmWv ImäpIsf Ab¨h³. A§s\
Ah taLs¯ Cf¡nhnSp¶p. F¶n«v B taL
s¯ \nÀPohamb \m«nte¡v \mw sXfn¨psIm­v
t]mIpIbpw, AXpaptJ\ `qansb AXnsâ \nÀPo
hmhkvYbv¡v tijw \mw kPoham¡pIbpw sN

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

134

¿p¶p. AXpt]mse Xs¶bmIp¶p DbnÀs¯gp
t¶Â]v' (^mXznÀ:9)

َ
َ َ
ْ َ
َ َ
ْ َ
‫َ ﻴْﻬَﺎ الْﻤَﺎء‬
‫َ اﻫْﺰﺘَّت َو َر�ﺖ‬
‫)َﻣِﻦْ آﻳَﺎﺗِﻪِ �َﻧَّﻚ ﺗ َﺮى اﻷَ ﺧﺎﺷِﻌَﺔً ﻓَﺈِذَا أَﻧﺰﻨﻟَْﺎ ﻋَﻠ‬
َ
‫ِي أَﺣْﻴَﺎﻫ ﺎ ل‬
‫ْ ﻤَﻮْ�َ إِﻧ‬
ٌ ‫ّﻪُ ﻰﻠﻋََ ﻞﻛُِّ ﻲﺷء ﻗَﺪ‬
َ
‫َ َﻤُﺤْيِ ال‬
(٣٩ :‫ِﻳﺮ( )ﻓﺼﻠﺖ‬
ٍ ْ
ِ‫إ‬

"\o `qansb hc­pW§nbXmbn ImWp¶p. F
¶n«v AXn \mw shÅw hÀjn¨m AXn\v Ne
\ap­mhpIbpw AXv hfcpIbpw sN¿p¶p. C
Xpw Ahsâ ZrjvSm´§fn s]«Xs{X. AXn\v
Poh³ \ÂInbh³ XoÀ¨bmbpw acn¨hÀ¡pw
Poh³ \ÂIp¶h\mIp¶p. XoÀ¨bmbpw Ah³
GXpImcy¯n\pw IgnhpÅh\mIp¶p' (^pÊne
¯v:39).

َ َ
‫ِّي ﻧَﺰَّل‬
َ ُ‫ ﺑَ�َْةً ﻣَﻴ ﺘًـﺎ ﻛَـﺬَلِﻚَ ﺨﺗُ ْ ﺟ‬
)
(‫َﺮ ـﻮن‬
ْ
ِ‫َ ﻣِﻦْ الﺴَّﻤَﺎءِ ﻣَﺎءً ﺑِﻘَﺪرٍ ﻓَﺄ�ﺮﺸَْﻧَﺎ ﺑِﻪ‬

(١١ :‫)الﺰﺧﺮف‬

"BImi¯v \n¶v Hcp tXmXv A\pkcn¨v shÅw
hÀjn¨p XcnIbpw sNbvXh³. F¶n«v AXv aqew
\mw \nÀPohamb cmPys¯ ]p\cpÖohn¸n¨p.
AXv t]mse Xs¶ \n§fpw (acWm\´cw) ]pd
¯p sIm­p hcs¸Sp¶XmWv' (kpJpdp^v:11).

\ntj[w Ahnizmkw:
sFlnI PohnX¯n\v tijw FÃmw a®m
bn t]mhpIbÃmsX {]Xn^ew \ÂIp¶ Hcp ]c
temIanÃmsb¶v hmZn¡p¶Xpw, hnizkn¡p¶

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

135

Xpw Ckveman \n¶v ]pd¯vt]mIp¶ ImcyamWv.
ImcWw Ckvemansâ ASnØm\ {]amWamb
JpÀB\pw Xncpkp¶¯pw hyXyØ `mK§fnem
bn hfsc hyàambn ]dªn«pÅ ImcyamWv C
ltemI PohnX¯n\v Hcp Ahkm\ap­v. AXn\v
tijw apgph³ a\pjyÀ¡pw AhcpsS sFlnI
PnhnX¯n {]hÀ¯n¨ {]hÀ¯nIÄ¡v AÀl
amb in£m c£IÄ \ÂIp¶ Hcp ]ctemIw
D­v F¶Xv. AXvsIm­v Xs¶ AXns\ \ntj[n
¡p¶Xv AhnizmkamWv, Ckveman \n¶v ]pd
¯vt]mIp¶ ImcyamWv. AXmWv AÃmlp \s½
]Tn¸n¡p¶Xv:

َ ُ‫ﻧَﺎ أَﺋ َ ْ ﺟ‬
َ
(٦٧:‫)ﺎلَ اﺬﻟَِّﻳﻦَ �َﻔﺮُوا أَﺋِﺬَا ﻛُﻨَّﺎ ﺗُﺮَاﺑًﺎ وَآﺑَﺎؤُ ِﻨَّﺎ لﻤُﺨ َﺮ ﻮن( )ﻨﻟﻤﻞ‬

"Ahnizkn¨hÀ ]dªp: R§fpw R§fpsS ]n
Xm¡fpsams¡ a®mbn¡gnªm R§Ä (ih
IpSoc§fn \n¶v) ]pd¯v sIm­phcs¸Sp¶
hcmsWt¶m?' (\wev:67)

َ
َْ
‫َا ﻛُﻨَّﺎ ﺗُﺮَاﺑًﺎ أ‬
َ َ
‫َﺋِﻨَّـﺎ ﻟَـﻲﻔِ ﺧَﻠْـﻖٍ ﺟَﺪِﻳـﺪٍ أُوْﺌ ﻟ ِـﻚ‬
‫)نْ �َﻌْﺠﺐ �َﻌَﺠﺐٌ ﻗَﻮْلُﻬُﻢْ أَﺋِﺬ‬
َ
َ َ ‫أُوْﺌ‬
َّ‫ِﻚ اﻷَ ْﻏﻼَﻓِ أَ�ْﻨَﺎﻗِﻬِﻢْ وَأُوْﺌﻟَِـﻚَ أَﺻْـﺤَﺎبُ اﻨﻟ‬
‫ِّﻳﻦَ �َﻔﺮُوا ﺑِﺮَ�ِّﻬِﻢْ وَ ﻟ‬
‫ـﺎر‬
ِ
َ
(٥:‫ُﻢْ �ِﻴﻬَﺎ ﺧَﺎﺪﻟُون( )الﺮﻋﺪ‬
ِ

"\o AXv`pXs¸Sp¶psh¦n AhcpsS Cu hm¡
s{X AXv`pXIcambn«pÅXv. R§Ä a®mbn¡gn
ªnt«m? R§Ä ]pXpXmbn krjvSn¡s¸SpI X
s¶ sN¿ptam? A¡q«cmWv X§fpsS c£nXmhn

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

136

 Ahnizkn¨hÀ. A¡q«cmWv Igp¯pIfnÂ
hne§pIfpÅhÀ. A¡q«cmWv \cImhIminI
Ä. AhcXn \nXyhmknIfmbncn¡pw' (dAvZv:5).

ْ
ُ‫َ َ ْ َ َ ْ ﻔ‬
َ‫َ َﺎلُ ْ َ ّ َ ﺎ�ُﻨ‬
َ �‫ﺎ اﺪﻟُّ� َﻴﺎ َو َﻣﺎ َ�ْﻦُ ﺑ َﻤ ْﺒﻌُ ﻮ‬
‫ـﺮى إِذ وُﻗ ِ ـﻮا‬
‫(ولـﻮ ﺗ‬٢٩)�ِ
‫)وﻗ ﻮا إِن ِ� إ َِ ﻴ‬
ِ
َ ‫ ر َ �ِّﻬِﻢْ ﻗَﺎل‬
َ َ ُ‫ّ َﺎل‬
َ
َ َ َ َْ ُ َ َ َ َّ
‫َ أَﻟيْﺲَ ﻫَﺬا ﺑِﺎﺤﻟَْﻖِ ﻗ ﻮا ﺑ� َرَ�ِﻨـﺎ ﻗـﺎل ﻓـﺬُوﻗﻮا اﻟﻌـﺬاب ﺑِﻤـﺎ‬
ْ ُ ْ َ َ َ َّ‫ﻛُﻨﺘُ ْ َ ْﻔُ َ ﺮﺴَِ اﺬﻟَِّﻳـﻦَ ﻛَـﺬَّﺑُﻮا ﺑِﻠِﻘَـﺎءِ ا�َِّ ﺣَـﻰﺘ‬
‫ـﺎء�ﻬﻢ‬
‫إِذا ﺟ‬
(٣٠)‫ﻢ ﺗ� ﺮُون‬
ََ
َ‫ﺎﺣَﺮﺴْ َ ﻨَﺎ ﻰﻠﻋ َ ﻣ َ ﺎ ﻓ ﺮَّﻃْﻨ‬
‫َ ﺎ �ِﻴﻬَﺎ وَﻫُﻢْ �َْﻤِﻠُـﻮنَ أَوْزَارَﻫُـﻢْ ﻰﻠﻋ‬
َ
�َ َ‫َﺔُ �َﻐْﺘَﺔً ﻗَﺎلُﻮا ﻳ‬
َ َ َ َ َ َ ْ
ُ ُ‫ﻇ‬
َ
(٣١-٢٩:‫ﺎء ﻣﺎ ﻳ ِﺰرُون( )اﻷﻧﻌﺎم‬
‫ﻬﻮرِﻫِﻢ أﻻ ﺳ‬

"AhÀ ]dªncp¶p; R§fpsS sFlnI PohnX
aÃmsX bmsXm¶panÃ. R§Ä DbnÀs¯gpt¶Â
]n¡s¸Sp¶hcpaà F¶v. AhÀ AhcpsS c£n
Xmhnsâ ap¼n \nÀ¯s¸Sp¶ cwKw \o I­ncp
s¶¦nÂ! Ah³ tNmZn¡pw: CXv bYmÀXvYw X
s¶btÃ? AhÀ ]dbpw: AsX; R§fpsS c£n
Xmhns\ Xs¶bmW kXyw. Ah³ ]dbpw: F
¶m \n§Ä Ahnizkn¨p sIm­ncp¶Xv \nan
¯w in£ BkzZn¨v sImÅpI. AÃmlphpambp
Å IqSn¡mgvNsb \ntj[n¨p XÅnbhÀ XoÀ¨
bmbpw \jvS¯n s]«ncn¡p¶p. A§s\ s]s«
¶v B kabw hs¶¯pt¼mÄ AhÀ ]dbpw: R
§Ä CXv kw_Ôn¨ Imcy¯n hogvN hcp¯n
bXn\m tlm! R§Ä¡v IjvSw! AhÀ Ahcp
sS ]m]`mc§Ä AhcpsS apXpIpIfn hln¡p

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

137

¶p­mbncn¡pw. AhÀ t]dp¶ `mcw F{Xtbm
No¯!' (A³Bwx29 þ 31)

ُ‫ُ ْ ﻛُ ﻧ‬
ً َ ً ْ َ َ ُ ُ‫ر ﻓَﺎﺗًﺎ أَﺋ َ َ ْﻌ‬
‫ﺎلُﻮا أَﺋِﺬَا ﻛُﻨَّﺎ ﻋِﻈَﺎﻣًﺎ وَُ ِﻨَّﺎ لﻤﺒ ﻮﺛﻮن ﺧﻠﻘـﺎ ﺟﺪِﻳـﺪا)*(ﻗـﻞ ﻮ ـﻮا‬
‫) َﻗ‬
ً َ َْ ًَ َ
ْ َ َ ُ‫�ُ ْ َ َ َﻘُ ل‬
ُ‫ﺻ‬
‫ـﺪُور ﻢ ﻓﺴـﻴ ﻮ ﻮن ﻣـﻦ‬
‫ْ ﺧَﻠْﻘًـﺎ مِﻤَّـﺎ ﻳَ�ْـﺮﺒُُ ﻲﻓ‬
(
*
)
‫ا‬
‫ِﻳﺪ‬
‫ﺣِﺠﺎرة أو ﺣﺪ‬
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ ُ ْ َ
َ
َ

‫ﻴﺪُﻧَﺎ ﻗُﻞ اﺬﻟَِّي �َﻄﺮ�ُﻢْ أَوّلَ مَﺮَّةٍ ﻓﺴيُﻨ ِﻐﻀﻮن‬
‫ﻴﻟَْﻚَ رُءُوﺳَﻬُﻢ وََﻘُﻮلُﻮنَ ﻣَـﻰﺘ‬
ً َ َ ُ�َ ْ َ َ
(٥١ -٤٩:‫ُﻮَ ﻗُﻞْ ﻋَﻰﺴ أن ﻳ ﻮن ﻗ ِﺮ�ﺒﺎ( )ﻹﺮﺳاء‬

"AhÀ ]dªp: \mw FÃpIfpw PoÀWmhinjvS
fpamb ¡gnªm XoÀ¨bmbpw \mw ]pXnsbmcp
krjvSnbmbn DbnÀs¯gpt¶Â]n¡s¸Sp¶Xm
tWm? (\_ntb,) \o ]dbpI: \n§Ä ItÃm Ccp
t¼m Bbns¡mÅpI. Asæn \n§fpsS a\
ÊpIfn hepXmbn tXm¶p¶ GsX¦nepsamcp
krjvSnbmbns¡mÅpI (F¶mepw \n§Ä ]p\cp
Öohn¸n¡s¸Spw) At¸mÄ, BcmWv R§sf
(PohnX¯nte¡v) Xncn¨v sIm­v hcnI? F¶v
AhÀ ]dtª¡pw. \n§sf BZyXhW krjvSn
¨h³ Xs¶ F¶v \o ]dbpI. At¸mÄ \nsâ
t\sc (t\m¡nbn«v) AhÀ Xebm«ns¡m­v ]d
bpw: Ft¸mgmbncn¡pw AXv ? \o ]dbpI AXv
ASp¯v Xs¶ Btb¡mw' (CkuvdmAv: 49 þ 51).
ImcpWy¯nsâ dkqÂ() ]dbp¶Xv IqSn
\mw tIÄ¡pI:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

138

ْ�َ‫ ﻫُﺮ‬

‫ﻠَﻴ‬
َ
َّ�َ‫ّ ﺻ‬
َُّ�‫ﺳَـﻠَّ َ َ َ َـﺎلَ ا‬
:‫ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ ﻢ ﻗـﺎل‬
ِِ‫َﻨْﻪ ﻋَﻦِ اﻨﻟّﻲﺒ‬
� َّ�‫ﺮَةَ رَﻲﺿِ ا‬
)
َ
َ
‫ذَلِﻚ‬
ِ
ْ‫ وَلَﻢْ ﻳَ�ُﻦ‬
‫َ ا‬
َ
َ َّ‫َ وﺷَﺘَﻤَ�ِ وَلَﻢْ ﻳَ�ُﻦْ ﻪﻟَُ ذَلِﻚَ ﻓَﺄﻣّﺎ ﺗَ�ْﺬِﻳﺒُﻪُ إِ ﻳ‬
‫ﺎي‬
َُ‫ﻪﻟ‬
َ‫ﺑ� �ْﻦُ آدَم‬
َ َ ‫َ ﺎ ﺑَﺪَأ‬
َ
ُ‫أَﻣَّ َ ْ ُﻪ‬
َ
‫ّ ﻣِ ْﻦ إِﺎﻋَدَﺗِﻪِ وَ ـﺎ ﺷـﺘﻤ‬
ََ‫َ�ِ وﻟيْﺲَ أوَّلُ اﺨﻟَْﻠْﻖِ ﺑِﺄَﻫْﻮَنَ ﻲﻠﻋ‬
‫ُُ ﻟَﻦْ ﻳُﻌِﻴﺪَ�ِ ﻛَﻤ‬
ًْ
ُّ
َ �‫َﻘَﻮْﻪﻟُُ اﺨﺗََّﺬَ ا‬
‫ل‬
َ
َ
‫َﻢْ ﻳَ�ُـﻦْ ﻲﻟ ﻛُﻔﺌـﺎ‬
َ‫ﻢْ أُوﺪﻟَْ و‬
‫ﺎ اﻷَْﺣَﺪُ الﺼَّﻤَﺪُ لَﻢْ أَﺪﻟِْ وَل‬
‫وَﺪﻟًَا وَأَﻧ‬
ِ
ٌ َ َ
(‫أﺣﺪ ( )ﺑﺎري‬

A_qlpssdd()hn \n¶v {]hmNI³() ]d
ªp: (AÃmlp ]dªp: BZw k´XnIÄ Fs¶
kw_Ôn¨v Ifhv ]dªncn¡p¶p, Ah³ A§n
s\ sN¿m³ ]mSnÃmbncp¶p, Ah³ Fs¶ No¯
]dªncn¡p¶p, Ah³ A§ns\ sN¿m³ ]mSn
Ãmbncp¶p, F¶m Ah³ Ft¶mSv ]dªn«pÅ
Ifhv F´mWv, AÃmlp Fs¶ BZyw krãn
¨Xvt]mse aS¡pIbnÃmsb¶mWv, ho­pw krãn
¡p¶Xnt\¡mÄ \nÊmcaà BZyw krãn¡pI s
¶Xv (AXv {]bmkamWv, F¶m Ahs\ Rm³
krãn¨ntÃ?) Fs¶ Ah³ No¯ ]dªXv: Ah
³ ]dbp¶p, AÃmlp k´m\s¯ kzoIcn¨n«p
­v, F¶m Rm³ Hcph\pw, \ncm{ib\pamWv,
Rm³ P\n¡pItbm, P\n¸n¡pItbm sNbvXn«nÃ,
F\n¡v ka\mbn«v H¶pw Xs¶bnà Xm\pw)
(_pJmcn).

BZyambn ]p\ÀPohn¸n¡s¸Sp¶Xv:
Ahkm\ \mfn BZyambn J_dns\ ]nf
À¯n ]pd¯v hcp¶Xv Ahkm\ {]hmNI³

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

139

()bmWv, BZw k´XnIfpsS t\Xmhmb apl

½Zv()bmIp¶p. Xncpta\n Xs¶ ]dbs«:

َ
َ
َِّ�‫َ َ َ َ َ ا‬
َ
ََ َ
ِ
‫ـﺎ ﺳَـﻴِّﺪُ وَﺪﻟ آدم‬
‫ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَـﻠّﻢَ أَﻧ‬
ُ‫ﻋﻦ أﺑ ﺮَة ﻗَﺎل ﻗﺎل رﺳُﻮل‬
َ ُ ‫أَو‬
َ
‫َ َّلُ مُﺸ‬
َ
(‫َﻔَّﻊٍ ( )مﺴﻠﻢ‬
‫ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ وَأَوّلُ ﻣَﻦْ ﻳَنْﺸَﻖُّ �َﻨْﻪُ اﻟْﻘَﺮﺒُْ وَ َّل ﺷﺎﻓِﻊٍ وو‬
‫م‬

A_qlpdbvd() ]dbp¶p: dkqepÃmlv() ]d
bpIbp­mbn: (Ahkm\ \mfn BZw k´XnI
fpsS t\Xmhv Rm\mIp¶p, BZyambn J_À ]nf
À¯n hcp¶Xpw Rm\mIp¶p, BZyambn ip]m
Ài ]dbp¶h\pw, ip]mÀi kzoIcn¡s¸Sp¶h
\pw Rm\mIp¶p) (apkvenw)

apgph\mfpIsfbpw Hcpan¨p Iq«p¶p:
sFlnI temI¯v Pohn¨n«pÅ apgph³ a
\pjyscbpw AÃmlp Hcpan¨v Iq«p¶XmWv. AXn
 \n¶v BÀ¡pw Hgnhv IgnhnÃ. FÃmhcpw
AÃmlphnsâ ap¶n hnNmcW¡mbn Hcpan¨v
Iq«p¶Xv Xs¶bmWv, AXn bmsXmcp kwib
hpanÃ. JpÀB³ \t½mSv ]dbp¶Xv {i²n¡pI:

ٌ ُ ْ َ ٌ َ َ َ ُ‫ُﻮعٌ ﻪﻟَُ اﻨﻟَّﺎس‬
َ ‫ِﻚ‬
(١٠٣ :‫َوذل ِﻚ ﻳ ْﻮم مﺸﻬﻮد( )ﻫﻮد‬
‫) َ ﻳﻮْمٌ �َْﻤ‬

"]ctemIin£sb `bs¸Sp¶hÀ¡v XoÀ¨bmbpw
AXn ZrjvSm´ap­v. kÀÆ a\pjycpw kt½fn
¸n¡s¸Sp¶ Hcp ZnhkamWXv. (kÀÆcpsSbpw)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

140

km¶n²yap­mIp¶ Hcp ZnhkamIp¶p AXv'
(lqZv: 103).
َ َ َ
َ َّ‫ُـ ن‬
ُ‫َ ْ َ ْ ﻠ‬
َ َ َ ُ‫َ َ َ ْ ُ ﻋ‬
( ٍ‫ــﺎت ﻳــﻮمٍ ﻣﻌ ــﻮم‬
‫ﺧ‬
‫ﻷ‬
‫ا‬
‫و‬
�‫ِــ‬
‫ّﻟ‬
َ
‫) ـﻞْ إِ اﻷ‬
ِ ‫ِــﺮ�ﻦ)*(لﻤﺠﻤﻮ ــﻮن ِﻰﻟ ﻣِﻴﻘ‬
ِ

(٥٠:‫)الﻮاﻗﻌﺔ‬

"\o ]dbpI: XoÀ¨bmbpw ]qÀÆnIcpw ]n¡me
¡mcpw FÃmw (Hcp \nivNnX Znhks¯ IrXyam
b Hcp Ah[n¡v Hcpan¨pIq«s¸Sp¶hÀ Xs¶bm
Ip¶p.' (hmJnAx 49 þ 50)
`qanbpsS GsX¦nepw Hcp tImWn sh¨v
acn¨mepw, F§ns\ acn¨mepw, GXv cq]¯nÂ
acn¨mepw, acn¨Xn\v tijw I¯n¡cn¨v `qanbnÂ
hnXdnbmepw, h\yarK§Ä Xn¶mepw, kap{Z¯n
sâ Bgnbn BgvXnbmepw, J_dn J_dS¡n
bmepw, Csænepw icn AÃmlp FÃmhscbpw
]ctemI¯v sIm­phcp¶XmWv. AXmWv P\§
sf AÃmlp temImÂ`pX {KÙamb JpÀB\neq
sS Xcys¸Sp¯p¶Xv:

ُ‫َ ْ َ َ َ�ُ ﻧ‬
َ ‫نَّ ا�ََّ ﻰﻠﻋ‬
ٌ ‫َ ﻞﻛُِّ ﻲﺷ ٍء ﻗَــﺪ‬
ْ َ
(‫ِﻳﺮ‬
ِ‫ــﻦ ﻣــﺎ ﺗ ﻮ ــتِ ﺑِ�ُــﻢْ ا�َُّ ﻤﺟَِﻴﻌًــﺎ إ‬
�‫)أ‬

(١٤٨:‫)ﺒﻟﻘﺮة‬

"\n§Ä FhnsSsbms¡bmbncp¶mepw AÃmlp
\n§sfsbÃmw H¶n¨p sIm­phcp¶XmWv. XoÀ
bmbpw AÃmlp GXv Imcy¯n\pw IgnhpÅh\m
Ip¶p' (AÂ_Jd: 148).

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

141

ّ
ً َْ َْ
ْ
ُْ َ ْ َ ْ ََ
ًْ
َ َ َّ‫ ﻣَﻦ ﻲﻓِ الﺴ‬
‫(ﻟﻘـﺪ أﺣﺼـﺎﻫﻢ‬٩٣)‫ات َواﻷر ِض إ َِ ِ الﺮَّﻤﺣ ِﻦ �ﺒـﺪا‬
ُُّ‫) ﻞﻛ‬
ِ ‫ﻤﻮ‬
َ
ًَْ َ َ ْ ََْ
ًّ‫ﺪ‬
ْ ُ ُّ �
(٩٥ :‫ﻴﻪ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﻓﺮدا( )مﺮ�ﻢ‬
ِ ِ�‫(َُﻬﻢ آ‬٩٤)‫َﻋﺪّﻫُﻢْ ﻋَ ا‬

"BImi§fnepw `qanbnepapÅ GsXmcmfpw Hcp
Zmks\¶ \nebn ]caImcpWnIsâ ASp¯v
hcp¶h³ am{Xambncn¡pw. XoÀ¨bmbpw Ahsc
Ah³ Xn«s¸Sp¯pIbpw F®nIW¡m¡pIbpw
sNbvXncn¡p¶p. Ahtcmtcmcp¯cpw DbnÀs¯
gpt¶Â]nsâ \mfn GImInbmbns¡m­v Ah
sâ ASp¡Â hcp¶XmWv.' (Xzmlm:93 þ 95)
Bscbpw Hgnhm¡pIbnÃ. apgph\mfpIsf
bpw Hcpan¨v Iq«p¶XmWv. AXmWv AÃmlp ]d
bp¶Xv:

َ ََ
ً َ َ ُْ
( ٤٧ :‫)ﻓﻠ ْﻢ �ُﻐﺎد ِْر ﻣِﻨﻬ ْﻢ أﺣﺪا( )الﻜﻬﻒ‬

"XpSÀ¶v Ahcn \n¶v (a\pjycn \n¶v) Hcm
sfbpw hn«pIfbmsX \mw Ahsc Hcpan¨pIq«p
Ibpw sN¿p¶ Znhkw ({it²bamIp¶p.)' (AÂ
IAv^v: 47)
P\§sf Hcpan¨v Iq«p¶ `qansb kw_
Ôn¨v Xncpta\n \s½ ]Tn¸n¡p¶p:
:‫ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻـ� اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻳﻘـﻮل‬:‫ﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻗﺎل‬
َ
‫ أَرْضٍ �َﻴْﻀَﺎء‬
َ
َ ْ َ
ُ َ
‫َ �َﻔْﺮَاءَ ﻛَﻘُﺮْﺻَﺔِ ﻧَـﻲﻘٍِ ّ ﻟـيﺲ �ِﻴﻬـﺎ‬
ََ‫ُْﺮﺸ سُ ﻳَﻮْم اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻰﻠﻋ‬
ََ ََْ
(‫ﻣﻌﻠ ٌﻢ ِﻷﺣﺪٍ ( )ﺑﺎري ومﺴﻠﻢ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

142

klvev_v\p kAZv ]dbp¶p: dkqepÃmlv
() ]dbp¶Xmbn Rm³ tIÄ¡pIbp­mbn:
(bmsXmcp IeÀ¸pw IqSm¯ shÅ \nd¯nepÅ,
ip²amb [m\yw sIm­p­m¡nb hy¯mIrXn
bnepÅ Hcp sdm«nbpsS cq]¯nepÅ `qanbn P
\§sf apgph\pw Ahkm\ \mfn Hcpan¨v Iq«p
¶XmWv, AhnsS HcmÄ¡pw Hcp ASbmfhpap
­mbncn¡nÃ) (_pJmcn, apkvenw)

arK§fpw:
]ctemI¯v Hcpan¨v Iq«p¶Xv a\pjysc
am{XaÃ, adn¨v arK§sft]mepw Hcpan¨v Iq«p¶
XmWv. {]]© krãmhmb ]S¨X¼pcm³ F´m
tWm Dt±in¡p¶v AXh³ sN¿p¶p. AXv tNmZn
¡phm³ AÀlXbpÅhÀ CltemI¯pw ]ctem
I¯pw Xs¶ BcpanÃ. AÃmlphnsâ Dt±i§Ä
am{XamWv CcptemI¯pw \S¡pI. AXns\ amän
Xncp¯phmt\m, CÃmXm¡phmt\m BÀ¡pw X
s¶ A[nImcanÃ. AÃmlp krãn¨n«pÅ apgph
³ krãnIsfbpw, arK§sfbpw ]ctemI¯v
Hcpan¨v Iq«psa¶v hnip²JpÀB³ a\pjysc Hm
À½s¸Sp¯p¶Xv \ap¡v kqd¯p A³BanÂ
hmbn¡mhp¶XmWv.

َ
ّ َْ َ
َ َ
َ ْ
‫َﺎﺋِﺮٍ ﻳَﻄِ�ُ ﺠﺑَﻨﺎﺣﻴ ِﻪ إَ ُمَﻢٌ أَﻣْﺜَﺎﻟُ�ُﻢْ ﻣَﺎ ﻓَﺮَّﻃﻨﺎ‬
‫دَاﺑَّﺔٍ ﻲﻓ اﻷ ْر ِض وﻻ‬
‫َﻣﺎ ﻣِ ْﻦ‬
ِ
ِ
َ ُ َ
ْ
ِ
(٣٨ :‫ﻰﻟَ رَ�ِّﻬِﻢْ �ُْﺮﺸون( )اﻷﻧﻌﺎم‬
‫ءٍ �ُﻢَّ إ‬
َ‫ْﻜِﺘَﺎب ﻣِﻦْ ﻲﺷ‬
ِ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

143

"`qanbnepÅ GsXmcp P´phpw, c­v NndIpIÄ
sIm­v ]d¡p¶ GsXmcp ]£nbpw \n§sft¸m
sebpÅ Nne kaql§Ä am{XamIp¶p. {KÙ
¯n \mw bmsXm¶pw hogvN hcp¯nbn«nÃ. ]n
¶oSv X§fpsS c£nXmhn¦te¡v AhÀ Hcpan
¨pIq«s¸Sp¶XmWv.' (A³Bw: 38)
ho­pw JpÀB³ ]dbp¶Xv \mw {i²n¡pI:

ْ َ
(٥:‫َا الْﻮُﺣُﻮشُ ﺣُﺮﺸت( )ﺘﻟﻜﻮ�ﺮ‬
ِ
‫)َ�ِذ‬

"h\yarK§Ä Hcpan¨pIq«s¸Spt¼mÄ'(XIvhoÀ:5)
BImi`qanIsf AXnsâ kÀÆhn[ kwhn
[m\§tfmsS krãn¡pIbpw, \nb{´n¡pIbpw,
AXn arK§sf hn`n¶ cq]¯n hn\ykn¡pI
bpw sNbvX {]]© {kãmhn\v B arK§sf Hcp
an¨v Iq«pIsb¶Xv {]bmkapÅXÃ hfsc \nÊm
camWv. AXmWv JpÀB\n ]dbp¶Xv:

َ
ََ
ِ
َ
َ َ َّ‫)َﻣِﻦْ آﻳَﺎﺗِﻪِ ﺧَﻠْﻖُ الﺴ‬
‫ات َواﻷ وَﻣَـﺎ ﺑَـﺚَّ �ﻴﻬِﻤَـﺎ ﻣِـﻦْ دَاﺑّـﺔٍ وَﻫُـﻮَ ﻰﻠﻋ‬
ِ ‫ـﻤﻮ‬
َْ
ٌ ‫ﺎء ﻗَﺪ‬
ُ ‫ﺟ ِﻌﻬ ْﻢ إ َذا � َ َﺸ‬
( ٢٩ :‫ِﻳﺮ( )الﺸﻮرى‬
ِ ِ

"Bimi§fpw `qanbpw krjvSn¨Xpw Ah c­n
epw PohPme§sf hym]n¸n¨Xpw Ahsâ ZrjvSm
´§fn s]«Xs{X. Ah³ Dt±in¡pt¼mÄ A
hsc Hcpan¨pIq«phm³ IgnhpÅh\mWv Ah³.'
(iqdm:29)

\Kv\cmbn…

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

144

]ctemI¯v AÃmlp a\pjysc Hcpan¨v
Iq«p¶Xv Cu temI¯v F§ns\bmtWm Ah³
h¶Xv AXvt]msebmWv. \ácmbn, tNemIÀ½w
sN¿msX, sNcp¸v [cn¡msXbpÅ Hcpan¨v Iq«
emWXv. {]hmNI³() ]dbp¶Xmbn \ap¡v Im
Wm\mhp¶XmWv:

‫ﻠَﻴ‬
َ َ َّ‫ﺳَـﻠ‬
ِ
َ
َ
‫َﻨْﻬﻤَﺎ ﻋَﻦِ اﻨﻟّـﻲﺒِِّ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ ﻗـﺎل‬
� َّ�‫) �َﺒَّﺎسٍ رَﻲﺿ ا‬
َ َ
ُ‫ﻧَّ�ُ ْ َ ْ ﺸ‬
ُ‫ـﺮ َأ ) َﻤَـﺎ ﺑَـﺪَأْﻧَﺎ أَو َّ َل َﺧﻠْـ ﻧُﻌﻴـﺪُ ه‬
َ َ‫ﺣُﻔﺎةً ﻋُ َﺮاةً ﻏُ ْﺮﻻً ُﻢَّ ﻗ‬
‫ِ ﻢ � ﻮرُون‬
ِ ٍ‫ﻖ‬
ََ َ
َ
َ‫َﻴْﻨ‬
َ َ ْ َْ َ َ
ُ ‫ـﺮاﻫ‬
َ ْ‫ﺎﻣـ ِﺔ إﺑ‬
( ... ‫ِﻴﻢ‬
‫ﻴ‬
‫ﻘ‬
‫اﻟ‬
‫م‬
‫ـﻮ‬
‫ﻳ‬
‫ّلُ ﻣَﻦْ ﻳُ�ْﻰﺴ‬
‫و‬
‫ﺎﻋﻠِ� ( أ‬
ِ ‫ﻋْﺪًا ﻋَﻠ ﺎ إِﻧَّﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻓ‬
ِ
ِ

(‫)ﺑﺎري‬

C_v\p Aºmkv()hn \n¶v; {]hmNI³()
]d ªp: \n§Ä \á]mZcmbn, \ácmbn,
tNemIÀ½w
sN¿m¯hcmbn«mWv
Hcpan¨v
Iq«pI. C¶n«v ]cmbWw sNbvXp: BZyambn
krjvSn Bcw`n¨Xv t]mse¯s¶ \mw AXv
BhÀ¯n¡p¶XpamWv. \mw _m[yXtbä Hcp
hmKvZm\as{X AXv. \mw (AXv) \S¸nem¡pI
Xs¶ sN¿p¶XmWv.' (A³ _nbmAv: 104)
]ctemI¯v
BZyambn
hkv{Xw
[
cn¸n¡s¸Sp¶Xv C{_mloamIp¶p…) (_pJmcn)

‫ﻠَﻴ‬
ُ ُ‫ﺳَـﻠَّ َ َ ﻘ‬
َّ�َ‫َ ِّ ﺻ‬
َ
ُ َ ْ ُ� ‫ـﻮل‬
‫ﺸـ‬
� ‫ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ ﻢ‬
�‫)ﺎﻋَ�ِﺸﺔَ ﻗَﺎﻟَﺖْ ﺳَﻤِﻌْﺖُ رَﺳُﻮلَ ا‬
ً ْ ُ‫َ ً ﻋُ َ ً ﻏ‬
ُ َ ّ
َ َ ْ َ َ ُ‫ﻟَّﺎس‬
‫ْـﺖُ ﻳَـﺎ رَﺳُـﻮلَ ا�َِّ اﻟنِّﺴَـﺎءُ وَالﺮِﺟـﺎل‬
‫ﻳ ْﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﺣُﻔﺎة ﺮاة ﺮﻻ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

145

َ
َ
َ
ُ ‫ـﻠَّﻢَ ﻳَـﺎ ﺎﻋ� َِﺸـﺔُ اﻷَ ْم‬
‫ـﺮ‬
‫ﻴْﻪِ وَﺳ‬
‫ًﺎ �َﻨْﻈُﺮُ �َﻌْﻀُﻬُﻢْ إِﻰﻟَ �َﻌْﺾٍ ﻗَلَ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
‫ﺎ‬
َ
َْ َ
(‫ﺷﺪُّ ﻣِﻦْ أَنْ �َﻨْﻈُﺮَ �َﻌْﻀُﻬُﻢْ إِﻰﻟ �ﻌﺾٍ ( )مﺴﻠﻢ‬

Bbnim()bn \n¶v,AhÀ ]dªp: {]hmNI³
() ]dbp¶Xmbn Rm³ tIÄ¡pIbp­mbn: A
hkm\\mfn P\§Ä Hcpan¨v Iq«s¸Sp¶Xv \
á]mZcmbn, \ácmbn, tNemIÀ½w sN¿m¯hcm
bns¡m­mbncn¡pw. At¸mÄ Rm³ tNmZn¨p:
AÃmlphnsâ {]hmNIsc, kv{Xo ]pcpj·msc
apgph\pw Hcpan¨v Iq«pt¼mÄ AhÀ ]ckv]cw
At§m«pant§m«pw t\m¡pIbntÃ, At¸mÄ d
kqepÃmlv() ]dbpIbp­mbn: Bbnim(), B
kab¯v AhÀ ]ckv]cw t\m¡p¶Xnt\¡mÄ
Imcyw hfsc ImTn\yapÅXmbncn¡pw) (apkvenw)

FÃmw t\cntS­Xv Hä¡v:
Cu temI¯v Pohn¡p¶ a\pjy\v Hcp]mSv
klmbnIfp­mIpw. ]cnemf\IÄ \ÂIp¶ am
Xm]nXm¡fpw, kvt\lw \ÂIp¶ CWIfpw, I
¬IpfpÀa \ÂIp¶ k´m\§fpw, sFizcyw \
ÂIp¶ k¼¯pw, kt´mjw \ÂIp¶ Øm\
am\§fpw FÃmw Iq«n\p­mIpw. tcmKw h¶mÂ
NnInÂkn¡phm³ Hcp]mSmfpIfp­mhpw, _p²n
ap«pIÄ t\cntS­n hcpt¼mÄ Bizmk¯nsâ
hm¡pIfpambn F¯phm³ Iq«pImcp­mIpw. F

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

146

¶m CsXÃmw A\p`hn¨v Pohn¨ncp¶ a\pjy
sâ icoc¯n \n¶pw Ahs\ Ah\m¡n XoÀ
¯ncp¶ BXvamhv thÀs]«vt]mbm ]ns¶ Ah
³ arX icocambn. Ahsâ t]cv acW¯n\v ap¼v
F´mbncp¶mepw icn Ah³ ]n¶oSv ihambn
XocpIbmWv. Ahs\ FÃmhcpw a¿¯v F¶mWv
hnfn¡p¶Xv. A§ns\ acWw apXÂ Ahtijn
¡p¶ apgph³ Imcy§fpw t\cntS­Xv Ah³
Hä¡mWv. \mw C{Xbpw Imew A²zm\n¨Xv \½p
sS IpSpw_¯n\msW¦n B IpSpw_w \s½
c£n¡m\p­mhnÃ. \½psS [\w D]Imcs¸SnÃ,
\½psS {]Xm]¯n\v \s½ H¶v klmbn¡m³
km[yaÃ. FÃm Imcy§fpw t\cntS­n hcp¶Xv
Hä¡mWv. AXmWv JpÀB³ ]dbp¶Xv:

ْ َ
َ ‫َ َ َ ْ ْ ﺘُ ُ َ ﻓُ َ َ َ َ َ َ ْ َْ أَوَّل‬
ََ
َ ‫ّﻨﻟَﺎ�ُ ْﻢ َو َر‬
‫اء‬
‫ﺮَّةٍ وَﺗﺮ�ْﺘُﻢْ ﻣَﺎ ﺧَﻮ‬
‫َ م‬
‫ﺟﺌ ﻤﻮﻧﺎ ﺮادى ﻛﻤﺎ ﺧﻠﻘﻨ‬
ِ ‫)وﻟﻘﺪ‬
َْ َ ُ َ َ ُ‫َ ّﻬُﻢْ �ِﻴ�ُﻢْ ﺮﺷ‬
ْ‫َ َ ﻌَ�ُﻢ‬
َ
‫�ء ﻟﻘﺪ‬
�َ� ْ‫ﺷُﻔَﻌَﺎءَ�ُﻢْ اﺬﻟَِّﻳﻦَ زَ�ﻤْﺘُﻢ‬
‫ﻮرِ�ُﻢْ وَﻣَﺎ ﻧﺮَى ﻣ‬
ََ
َ ُ ُ َ ُ‫ﺿَﻞَّ َﻨ�ُ ْ َ ﻛُﻨﺘ‬
(٩٤ :‫ْﻢ ﺗ ْﺰ�ﻤﻮن( )اﻷﻧﻌﺎم‬
‫ﻘﻄّﻊَ ﺑَيْﻨَ�ُﻢْ وَ ﻋ ﻢ ﻣﺎ‬

(AhtcmSv AÃmlp ]dbpw:) \n§sf \mw BzyL

«¯n krjvSn¨Xv t]mse¯s¶ \n§fnXm
\½psS Asp¡Â Häs¸«hcmbn hs¶¯nbncn
¡p¶p. \n§Ä¡v \mw A[o\s¸Sp¯nX¶sX
Ãmw \n§fpsS ]n¶n \n§Ä hnt«¨v t]m¶ncn
¡p¶p. \n§fpsS Imcy¯n (AÃmlphnsâ) ]
¦pImcmsW¶v \n§Ä PÂ]n¨ncp¶ \n§fpsS

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

147

B ip]mÀi¡msc \n§tfmsSm¸w \mw ImWp¶n
Ã. \n§Ä X½nepÅ _Ôw Aäpt]mIpIbpw
\n§Ä PÂ]n¨ncp¶sXÃmw \n§sf hn«pt]mIp
Ibpw sNbvXncn¡p¶p. (A³Bw: 94)
Xm³ A`napJoIcn¨v sIm­ncn¡p¶ {]bm
k¯n \n¶v c£s¸Sphm³ FÃm amÀK§fpw
Ah³ BtemNn¨v t\m¡p¶XmWv. ]t£, c£
bnÃ. AÃmlphnsâ ASp¯v c£s¸Sphm\pÅ
amÀKw ssZhnI \nba§Ä ssZhnI {]hmNI³
(kmamcneqsS h¶Xvt]mse kzoIcn¡pI F¶Xv
am{XsabpÅp. acWhpw, J_À PohnXhpw, J_
dnse A\p`h§fpw, alvidpw, hnNmcWbpw, {K
Ù§Ä kzoIcn¡epw, kzndm¯v ]mew IS¡epw,
\cIw ZÀin¡epw, \cI¯ntem kzÀK¯ntem {]
thin¡epw XpS§nb apgph³ Imcy§fpw t\cn
tS­Xv kz´w icocamWv. AXn klmbn¡m
\mbn Bcpw Xs¶bnÃmsb¶v a\knem¡pI.

k¼¯pw, k´m\§fpw, ip]mÀibpw, kvYm\am\
§fpw D]Imcs¸SnÃ:
sFlnI PohnX¯n Pohn¡phm³ Ah
kcw {kãmhv \ÂInbn«v AXv ^e{]Zamb cq]
¯n D]Imcs¸Sp¯msX ]mgm¡n Ifª a\p
jyÀ X§Ä ]mgm¡n Ifª BbpÊn\v AÀl
amb in£ e`n¡pt¼mÄ AXn \n¶v c£s¸S

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

148

phm³ th­n Xm³ k¼mZn¨ apgph³ Imcy§Ä
{]mbvÝn¯ambn \ÂIn AXn \n¶v c£s¸Sp
hm³ B{Kln¡pw, ]t£, c£bp­mhnÃ. Ah
cn \n¶v bmsXm¶pw Xs¶ kzoIcn¡pIbnÃ.
AhÀ X§fpsS c£nXmhnt\mSv ]dªvt\m¡pw,
FÃmw {]mbvÝn¯ambn \ÂImw F¶hÀ ]dbpw
]t£, kzoIcn¡nÃ. JpÀB³ AhcpsS AhØ
hniZoIcn¨v Xcp¶p­v.

َ
َ
َْ
َ
ْ
‫ اﺬﻟَِّﻳﻦَ �َﻔﺮُوا لَﻮْ أَن‬
‫ﻣِﺜْﻠَﻪُ ﻣَﻌَﻪُ ﻴﻟَﻔﺘﺪُوا ﺑ ِ ِﻪ ﻣِـﻦ‬
ِ
َ‫ّ لَﻬُﻢْ ﻣَﺎ ﻲﻓ اﻷضِ ﻤﺟَِﻴﻌًﺎ و‬
ِ
‫ﺬَابٌ أَﻴ‬
‫َابِ ﻳَﻮْمِ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣ‬
‫ل‬
(٣٦ :‫ِﻟ ٌﻢ( )ﻤﻟﺎﺋﺪة‬
َ‫َﺔِ ﻣَﺎ �ُﻘُﺒِّﻞَ ﻣِﻨْﻬُﻢْ وََﻬُﻢْ ﻋ‬
‫ﺬ‬

"DbnÀs¯gpt¶Â]nsâ \mfnse in£ Hgnhmbn
¡n«phm³ th­n {]mbivNn¯w \Âip¶Xn\m
bn kXy\ntj[nIfpsS ssIhiw `qanbnepÅXv
apgps¡bpw, A{XXs¶ thsdbpw D­mbncp¶m
 t]mepw Ahcn \n¶v Axv kzoIcn¡s¸SpI
bnà Xs¶. AhÀ¡v thZ\tbdnb in£bmWp
ÅXv.' (amCZ:36)
]ctemI¯v k´m\§fpw, k¼¯pw D]
Imcs¸SnÃ. AÃmlp ]dbp¶p:

َ ُ‫َ َ َ َ ْ َ ﻊُ َ ٌ َ َﻨ‬
(٨٨:‫)ﻳ ْﻮم ﻻ �ﻨﻔ ﻣﺎل َوﻻ � ﻮن( )الﺸﻌﺮاء‬

"AXmbXv kzt¯m k´m\§tfm {]tbmP\s¸
Sm¯ Znhkw.' (ipAdm:88)
Bcpw Bscbpw c£s¸Sp¯m¯, I¨
hStam, kmtlmZcy_Ôtam, ip]mÀitbm D]Im

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

149

cs¸Sm¯ Znhkw. B ZnhkamWv hn[n \S¸m¡p
¶ Znhkw, IÀ½§Ä¡v X¡Xmb {]Xn^ew
\ÂIp¶ Znhkw. AXns\ kw_Ôn¨v JpÀB³
]dbp¶Xv H¶v {i²n¨v t\m¡q:

َ
ٌ ْ َ َ ٌ ْ َ َ ‫ﻨُﻮا أَﻧﻔِﻘُﻮا مِﻤَّﺎ رَزَ�ْﻨَﺎ�ُﻢْ ﻣِﻦْ �َﺒْﻞِ أَنْ ﻳَﺄْﻲ‬
َ‫)�ُّﻬﺎ اﺬﻟَِّﻳﻦَ آﻣ‬
‫ﺗ ﻳـﻮم ﻻ �ﻴـﻊ �ِﻴـ ِﻪ‬
ِ
‫َ ٌ َ َ ﺎﻋ‬
َ ُ
(٢٥٤ :‫َوﻻ ُﻠَّﺔ َوﻻ ﻔ َﺔٌ وَاﻟْﺎﻜَﻓِﺮُونَ ﻫُﻢ اﻟﻈَّﺎل ِﻤﻮن()ﺒﻟﻘﺮة‬

"kXyhnizmknItf, {Ibhn{Ibtam kvt\l_Ô
tam ip]mÀitbm \S¡m¯ Hcp Znhkw hs¶
¯p¶Xn\p ap¼mbn, \n§Ä¡v \mw \ÂInbn«p
ÅXn \n¶v \n§Ä sNehgn¡phn³. kXy\n
tj[nIÄ Xs¶bmIp¶p A{IanIÄ.' (AÂ_J
d: 254)
Cu Zp\nbmhn Hcp]mSv Imcy§Ä sIm­v
\ap¡v c£ t\Sphm³ km[nt¨¡mw, F¶m H
¶pw c£ \ÂIm¯ Znhkw \n§fpsS ap¶nÂ
hcm\p­v, B Znhks¯ \n§Ä kq£n¡Wsa
¶v IqSn JpÀB³ a\pjysc Xm¡oXv sN¿p¶p:

َ َ ٌ ْ َ َ ْ ُ‫َ ْ ً َ َ ْ َ ﻞ‬
ْ َ ْ َ ٌ ْ َ ْ َ َ ً َ ُ‫ا�َّﻘ‬
‫)َ ﻮا ﻳ ْﻮﻣﺎ ﻻ ﺗ ِﺰي �ﻔﺲ �ـﻦ �ﻔـﺲٍ ﺷـيﺌﺎ وﻻ �ُﻘﺒـ ﻣِﻨﻬـﺎ ﻋـﺪل وﻻ‬
َ َ ٌ َ َ َ َ ُ‫َ َ ﻌ‬
َ َ
‫ﺗﻨﻔ ﻬﺎ ﺷﻔﺎﻋﺔ وﻻ‬
(١٢٣:‫ُﻢْ ﻳُﻨﺮﺼُون( )ﺒﻟﻘﺮة‬

"HcmÄ¡pw asämcmÄ¡pth­n Hcp D]Imchpw
sN¿phm³ ]äm¯, Hcmfn \n¶pw Hcp {]mb
ivNn¯hpw kzoIcn¡s¸Sm¯, HcmÄ¡pw Hcp
ip]mÀibpw {]tbmP\s¸Sm¯, BÀ¡pw Hcp k
lmbhpw e`n¡m¯ Hcp Znhks¯ (\ymbhn[n

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

150

bpsS Znhks¯) \n§Ä kq£n¡pIbpw sN
¿pI' (AÂ_Jd: 123)
B Zn\w hs¶¯pIbmsW¦n kz´w k
tlmZc³amcpw, amXm]nXm¡fpw, c£nXm¡fpw,
CWIfpw, k´m\§fpw ]ckv]cw HmSnsbmfn
¡psa¶pw, Hmtcm hyàn¡pw Xs¶ _m[n¡p¶
Imcy§Ä Xs¶ t\m¡phm\pw Nn´n¡phm\pw
[mcmfw D­mIpsa¶v IqSn JpÀB³ P\§sf
Hcp Xm¡oXv F¶ \nebn DWÀ¯p¶Xv IqSn
ImWpI:

َ ْ
‫ّـ ﺎﺧَّﺔُ َـ‬
‫ــ ﺈِذَا ﺟَــ‬
ّ
ْ ‫ـﺮُّ ال ْ َﻤـ‬
‫ــﺮ ُء ِﻣـــﻦ أﺧِﻴـــ ِﻪ)*(َأُﻣِـــ ِﻪ‬
‫ـﺎءَتْ الﺼَ ـ‬
‫)ـ‬
‫)*( ـﻮْمَ ﻳَﻔِـ‬
ّ
ُِ‫ــﻞﻜ‬
ْ ٌ ْ َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ ْ ْ
َ ‫( َو َﺻـﺎﺣِﺒﺘ ِﻪ‬٣٥)‫َو َأ�ﻴـ ِﻪ‬
(‫ـﺮ ٍئ ِﻣــﻨﻬﻢ ﻳﻮﻣﺌِـﺬٍ ﺷــﺄن �ُﻐﻨِﻴـ ِﻪ‬
‫ـ‬
‫ام‬
(
*
)
‫ﻪ‬
‫ـ‬
‫ﻴ‬
‫ن‬

‫و‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(٣٧-٣٣:‫)ﻋبﺲ‬

"F¶m sNInSS¸n¡p¶ B i_vZw h¶mÂ. A
XmbXv a\pjy³ Xsâ ktlmZcs\ hn«v HmSnt¸m
Ip¶ Znhkw. Xsâ amXmhns\bpw ]nXmhns\
bpw. Xsâ `mcysbbpw a¡sfbpw. AhcnÂs¸«
Hmtcm a\pjy\pw X\n¡v aXnbmhp¶{X (Nn´m)
hnjbw A¶v D­mbncn¡pw.' (A_k: 33 þ37)
B Znhkw NnebmfpIfpsS apJw NpfnbpI
bpw, sNfn ]pcfpIbpw, Idp¡pIbpw sN¿pt¼m
Ä, aäp NnecpsS apJw {]Imi]qcnXhpw, {]tim`n
¡psa¶pw AÃmlp \s½ Adnbn¡p¶p. BcpsS
apJamWv {]tim`n¡pI, BcpsS apJamWv Idp

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

151

¡pIbpw s]mSn ]pcfpIbpw sN¿pIsb¶Xv JpÀ
B³ ]Tn¡p¶XneqsS am{Xsa \ap¡v Is­¯m
\mhpIbpÅq. JpÀB³ AXns\ kw_Ôn¨v
]dbp¶Xv IqSn \mw tIÄ¡pI:

ْ
َ َْ َ
‫ٌ َـ‬
َ ْ َ ٌ ُ‫َ ٌ َ وُﺟ‬
َ ْ َ ٌ ُ‫وُﺟ‬
‫ـﻮه ﻳﻮﻣﺌِـﺬٍ ﻋﻠﻴﻬــﺎ‬
‫ﺎﺣِﻜَﺔٌ مُﺴْﺘَبْﺮﺸــة)*(و ـ‬
‫ـﻮه ﻳﻮﻣﺌِـﺬٍ مُﺴـ ِﻔ َﺮة)*( ـ‬
‫) ـ‬
ِ
ٌََ
ُ‫َ َ ٌ ُوْﺌ َ َ ُ ْ َ َ َ ةُ ْ َ َ َ ة‬
(٤٢ -٣٨:‫َﺮﺒة)*(َﺮْﻫَﻘُﻬَﺎ �َﺮﺘة)*( ﻟ ِﻚ ﻫﻢ اﻟ�ﻔﺮ اﻟﻔﺠﺮ ( )ﻋبﺲ‬

"A¶v Nne apJ§Ä {]k¶XbpÅhbmbncn¡pw
Nncn¡p¶hbpw kt´mjw sImÅp¶hbpw. th
sd Nne apJ§fmIs« A¶v s]mSn ]pc­ncn¡pw.
Ahsb Iqcncp«v aqSnbncn¡pw. A¡q«cmIp¶p
AhnizmknIfpw A[À½ImcnIfpambn«pÅhÀ'.
(A_k: 38 þ 42)

hmb¡v ko sh¡pIbpw, ssIIÄ kwkmcn¡pI
bpw sN¿p¶p:
a\pjy\v ]S¨h³ \ÂInb A\p{Kl§Ä
F®aäXmWv. AXn s]«XmWv \mhpw Np­pI
fpw. AXv JpÀB³ FSp¯v ]dbp¶pap­v. Ah
D]tbmKn¨v Cu Zp³bmhn sh¨v btYãw kw
kmcn¡phm³ a\pjy\v km[n¡pw. ]t£, Ah
D]tbmKnt¡­Xv AÃmlphn\v CãapÅ Imcy
¯n\mbncn¡Ww. HcmfpsS kzÀKw {]thi\w
hsc XSbphm³ AÃmlphn\v CãanÃm¯ cq]
¯n \mhv D]tbmKn¨m ImcWambn Xocpsa

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

152

¶v {]hmNI³() \s½ ]Tn¸n¨v X¶n«p­v. A
§ns\bpÅ \mhns\ \mw kq£n¡Ww. acn¨v
Ignªv AÃmlphnsâ ap¶n \mw lmPdm¡p
t¼mÄ B \mhn\v kwkmc tijn FSp¯v If
bpIbpw hmb¡v ko sh¡pIbpw sN¿pw. am
{XaÃ, B \mhn\v BcmtWm kwkmc tijn \Â
InbXv B ]S¨ X¼pcm³ Xs¶ a\pjycpsS
ssIIÄ¡v kwkmctijn \ÂIp¶p. AhnsS F
Ãmw ]pd¯mIp¶ ZnhkamWv. ChnsS \mhnsâ
kwkmc ssh`hw aptJ\ F{X henb Xn·tb
bpw D¶Xamb \·bm¡phm\pw, F{X hen Ipä
hmfnbmbmepw icn c£s¸Sphm\pw km[nt¨
¡mw. F¶m krãmhnsâ ap¶n AXn\v km
[yaÃ. AXmWv JpÀB³ a\pjysc Xm¡oXv
sN¿p¶Xv:

َ ََ
ُ‫َ ﻧ‬
‫)َْﻮْمَ �َْـﺘِﻢُ ﻰﻠﻋ أـﻮَاﻫِﻬِﻢْ وَﺗُ�َﻠِّﻤُﻨَـﺎ أَﻳْـﺪِﻳﻬِﻢْ وَ�َﺸْـﻬَﺪُ أَرْﺟُﻠُﻬُـﻢْ ﺑِﻤَـﺎ ﺎﻛ ـﻮا‬
َ ُ‫َ ْ ﺒ‬
(٦٥ :‫ﻳ� ِﺴ ﻮن( )�ﺲ‬

"A¶v \mw AhcpsS hmbIÄ¡p ap{Zsh¡p¶
Xpw, AhcpsS ssIIÄ \t½mSv kwkmcn¡p¶
Xpw, AhÀ {]hÀ¯n¨ncp¶Xns\¸än AhcpsS
ImepIÄ km£yw hln¡p¶XpamWv.' (bmko
³:65)
ssIImepIÄ am{Xaà kwkmcn¡pIbpw
km£yw hln¡pIbpw sN¿pI, adn¨v ImXpIfpw

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

153

I®pIfpw FÃmw km£yw hln¡p¶p. At¸mÄ
AhÀ tNmZn¡pw: F´n\mWv R§Äs¡XncnÂ
km£yw \n¡p¶Xv? AhÀ ]dbpw: FÃm¯n
\pw kwkmc tijn \ÂInb AÃmlp R§Ä
¡pw AXn\pÅ Ignhv \ÂInbncn¡p¶p. F¶mÂ
AÃmlp tNmZn¡p¶Xv \n§Ä¡v Cu Imcyw
ap³Iq«n Adnbmambncp¶n«v \n§Ä AXn \n¶v
hn«v \n¶ncp¶hcpsS IqsSbmbncp¶nÃtÃm \n§
Ä AXvsIm­v \n§Ä A\p`hn¡pI F¶v ]dbp
¶p. AXmWv JpÀB³ hniZam¡p¶Xv:

‫َ َاءُ �َِّ إ‬
َ َ َ َ َ َ َّ‫َ ُ ْ ُ َﻋُ َ ﻰﺘ‬
‫ـﻬﺪ‬
‫)ْم َ �ُْﺮﺸَُ أﻋْﺪ ا‬
ِ ‫ِﻰﻟَ اﻨﻟَّﺎر �ﻬﻢ ﻳﻮز ﻮن )*( إِذا ﻣﺎ ﺟﺎءُوﻫﺎ ﺷ‬
ِ
‫ﻠَﻴ‬
ُ‫ُﻠ‬
َ ُ‫َ ﻧُ َ ْ َ ﻠ‬
ْ
ِ
‫َﻗَـﺎلُﻮا ﺠﻟ ـﻮ ِدﻫِﻢ‬
(*) ‫َ ْﻬِﻢْ ﺳَﻤْﻌُﻬُﻢْ وَأَﺑْﺼَﺎرُﻫُﻢْ وَﺟُﻠُﻮدُﻫُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﺎﻛ ﻮا �ﻌﻤ ﻮن‬
َ ‫ﻫُـﻮَ ﺧَﻠَﻘَ�ُـﻢْ أَو‬
َ َ َ َ ُ‫َ ْ �ُ َ َ ْ َ َﺎل‬
‫َّل‬
َ‫ل َِﻢ ﺷ ِﻬﺪ ْﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗ ﻮا أﻧﻄﻘﻨﺎ ﺬﻟَِّي أَﻧﻄَﻖَ ﻞﻛَُّ ﻲﺷَْءٍ و‬
‫ﻣَﺎ ﻛُﻨْﺘ‬
َ ُ‫َ ﺗُ َﻌ‬
ُ�ُ‫َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ �ُ ْ َ ْﻌ‬
َ
‫ْﻢ‬
‫ُﻢْ �َﺴْتَﺮﺘُون أن �ﺸـﻬﺪ ﻋﻠـﻴ ﻢ ﺳـﻤ‬
َ (*) ‫ﺮّةٍ وَ�ِﻴ ْﻟ ِﻪ ْﺮﺟ ﻮن‬
ِ
َ َ ْ ُ�ُ‫َ َ َ ْ َ ﺎر‬
َ
َّ‫َّ ا�َّ َ َ َ ْ َ ُ َ ً مِﻤ‬
َ
‫ـ� ـﺎ‬
‫ﻠُﻮدُ�ُﻢْ وَﻟ�ِﻦْ ﻇَﻨنْـﺘُﻢْ أَن‬
‫ﻢ وﻻ‬
‫وﻻ أﺑﺼ‬
ِ‫ﻻ �ﻌﻠـﻢ ﻛﺜ‬
َ ُ‫َ ْ َ ﻠ‬
(٢٢-١٩ :‫�ﻌﻤ ﻮن( )ﻓﺼﻠﺖ‬

"AÃmlphnsâ i{Xp¡sf \cI¯nte¡v t]mIm
\mbn hnfn¨pIq«pIbpw, F¶n«hsc sXfn¨pIq«n
sIm­pt]mIpIbpw sN¿p¶ Znhkw ({it²bam
Ip¶p.) A§s\ AhÀ AhnsS (\cI¯nÂ) sN
¶m AhcpsS ImXpw AhcpsS I®pIfpw Ah
cpsS sXmenIfpw AhÀ¡v FXncmbn AhÀ {]h
À¯n¨ncp¶Xns\¸än km£yw hln¡p¶XmWv.

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

154

X§fpsS sXmenItfmSv AhÀ ]dbpw: \n§sf´n
\mWv R§Äs¡Xncmbn km£yw hln¨Xv? A
h (sXmenIÄ) ]dbpw: FÃm hkvXp¡sfbpw
kwkmcn¸n¨ AÃmlp R§sf kwkmcn¸n¨Xm
Ip¶p. BZyXhW \n§sf krjvSn¨Xv Ah\m
WtÃm. Ah¦te¡pXs¶ \n§Ä aS¡s¸SpI
bpw sN¿p¶p. \n§fpsS ImtXm \n§fpsS I®p
Itfm \n§fpsS sXmenItfm \n§Ä¡v FXncnÂ
km£yw hln¡psa¶v IcpXn \n§Ä (Ahbn
Â\n¶pw) Hfnªncn¡mdp­mbncp¶nÃtÃm. F
¶m \n§Ä hnNmcn¨Xv \n§Ä {]hÀ¯n¡p¶
Xn an¡Xpw AÃmlp AdnbnsömWv.' (^pÊn
e¯v : 19 þ22)

t]Sns¸Sp¯p¶ cwKw:
Ahkm\ \mfn P\§sf Hcpan¨v Iq«p¶
Znhkw hfscb[nIw `oXns¸Sp¯p¶Xpw, `b¦c
hpamb ZnhkamWv. apgph³ P\§fpw AhnsS
\n¡pt¼mÄ Xsâ ]cyhkm\w F´mbncn
¡pw? Fs¶sbm¶v hnNmcW¡v FSps¯¦nÂ
F¶ B{Kl¯nepambncn¡pw. JpÀB³ B Znh
ks¯ kw_Ôn¨v ]dbp¶Xv \mw {i²n¡pI:

ُّ‫َ َ ُﻦ‬
َ ْ
َ ُ ُ‫� ّ ُ ْ َ ْﻌ‬
ّ
َ
ِ‫( ْمَ �ﻘُﻮمُ اﻨﻟَّـﺎسُ لِـﺮَب‬٥) ‫ﻴﻢ‬
ٍ ‫( ِﻟَﻮمٍ ﻋ ِﻈ‬٤) ‫)أﻻ أُوﺌﻟَِﻚَ �ََﻬﻢ ﻣﺒ ﻮﺛﻮن‬
َ ‫اﻟْ َﻌﺎلَﻤ‬
(٦-٤:�‫�( )ﻤﻟﻄﻔﻔ‬
ِ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

155

"A¡q«À hnNmcn¡p¶ntÃ; X§Ä Fgpt¶Â]n
¡s¸Sp¶hcmsW¶v? `b¦camb Hcp Znhk¯n
\mbn«v AsX, temIc£nXmhn¦te¡v P\§Ä
Fgpt¶äv hcp¶ Znhkw' (apXz^n^o³:4 þ 6)

ً َ ً ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُّ‫نَّ َﺆُ َِ �ُِﺒ‬
(٢٧:‫اءﻫﻢ ﻳﻮﻣﺎ ﺛ ِﻘﻴﻼ( )اﻹ�ﺴﺎن‬
‫ﺎﺟﻠﺔ و�ﺬرُون ور‬
ِ ‫)ِ ﻫ ﻻ ﻮن اﻟﻌ‬

"XoÀ¨bmbpw C¡q«À £WnIamb sFlnI Po
hnXs¯ CjvSs¸Sp¶p. `mctadnb Hcp Znhk¯n
â Imcyw AhÀ X§fpsS ]pdIn hn«pIfbp
Ibpw sN¿p¶p' (C³km³:27).
Cu Znhk¯nsâ `b¦cXbpw, `oIcXbpw
ImcWw apesImSp¯p sIm­ncn¡p¶ kv{XoIÄ
X§fpsS Ip«nIsf Dt]£n¨vt]mIp¶p, KÀ`nWn
Ifmb kv{XoIÄ DSs\ {]khn¡pIbpw sN¿p
¶p, AXpt]mse A{IanIfpsS I®pIÄ Xpdn¨v
t]mhpIbpw, sNdnb Ip«nIÄ t]mepw \c¨v t]m
hpIbpw sN¿p¶p. CsXÃmw kw`hn¡p¶ Znh
kw F{Xam{Xw `oXnXhpw, `b¦chpambncn¡pw
F¶v \mw Nn´n¡pI. \ap¡v Nn´n¡mhp¶
Xnepa¸pdambncn¡pw AXnsâ AhØ. JpÀB³
\s½ DWÀ¯p¶Xv \aps¡m¶v {i²n¨p IqsS:

ََ
ُ‫َ ْ ٌ َ ٌ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ﻞ‬
َ
‫ّﻘُﻮا رَ�َّ�ُﻢْ إِنَّ زَلْﺰَﻟﺔ الﺴَّﺎﻋَﺔِ ﻲﺷء ﻋ ِﻈﻴﻢ ﻳﻮم ﺗﺮو�ﻬﺎ ﺗﺬﻫ‬
َ�‫)ﻬﺎ اﻨﻟَّﺎسُ ا‬
َ
‫َ ﻬَﺎ و‬
ُُ‫َ َﻀَﻊُ ﻞﻛ‬
‫ﺿِﻌَﺔٍ �َﻤَّﺎ أَرْﺿ‬
‫ّ ذَاتِ ﻤﺣَْﻞٍ ﻤﺣَْﻠ َﺗَﺮَى اﻨﻟَّـﺎسَ ﺳُـﺎﻜ َرى‬
‫َﻌَﺖْ وﺗ‬
َ
ٌ َ َّ�‫ﺬَابَ ا‬
َ
(٢:‫ِ ﺷﺪِﻳﺪ( )ﺤﻟﺞ‬
َ‫ى وَﻟ�ِﻦَّ ﻋ‬
‫َﺎ ﻫُﻢْ �ِﺴُﺎﻜَر‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

156

"\n§Ä AXv ImWp¶ Znhkw GsXmcp apesIm
Sp¡p¶ amXmhpw Xm³ apebq«p¶ Ipªns\¸än
A{i²bnembnt¸mIpw. KÀ`hXnbmb GsXmcp
kv{Xobpw Xsâ KÀ`¯nepÅXv {]khn¨p t]mIp
Ibpw sN¿pw. P\§sf a¯p]nSn¨hcmbn \n\
¡v ImWpIbpw sN¿mw. (bYmÀXvY¯nÂ) AhÀ
elcn _m[n¨hcÃ.]s£, AÃmlphnsâ in£
ITn\amIp¶p.' (lÖv : 2)

ً َ
ِ
َ
‫ﺆ‬
َ َ
ُ‫َ ْ َ ْ َ ﺺ‬
‫َﺧِّﺮُﻫُﻢْ ﻴﻟـﻮمٍ �ﺸـﺨ‬
ِ
‫) َوﻻ َﻦﺒَّ ا�ََّ ﺎﻏﻓ ِﻼ ﺎ �َﻌْﻤﻞُ اﻟﻈَّﺎلﻤُﻮنَ إِ�َّﻤَـﺎ ﻳُـ‬
ْ ُ ُ� َ ْ َ ْ ُ ُ�ْ َ ْ ْ َ
ْ
ُ‫ر‬
ُ‫�ِﻴﻪ اﻷَﺑْ َﺼﺎر‬
‫ـﺮ ﻬﻢ َوأﻓﺌِـﺪ ﻬﻢ‬
‫ُوﺳ ِﻬﻢ ﻳَﺮْﺗَﺪُّ إِﻴﻟ ِﻬﻢ ﻃ‬
(
٤٢
)
ِ ‫ِ�َ ﻣُﻘْﻨِﻲﻌ ء‬
‫ُﻬْﻄِﻌ‬
ِ
ِ
ٌ ‫َﻫ َﻮ‬
(٤٣ :‫اء( )إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬

"A{IanIÄ {]hÀ¯n¨v sIm­ncn¡p¶Xns\¸än
AÃmlp A{i²\msW¶v \o hnNmcn¨v t]mIcp
Xv. I®pIÄ XÅnt¸mIp¶ Hcp (`bm\Iamb)
Znhkw hsc AhÀ¡p kabw \o«nsImSp¡pI
am{XamWv sN¿p¶Xv. (A¶v) _²s¸«v HmSns¡m
­pw, XeIÄ DbÀ¯n¸nSn¨v sIm­pw (AhÀ
hcpw) AhcpsS ZrjvSnIÄ Ahcnte¡v Xncn¨ph
cnIbnÃ. AhcpsS a\ÊpIÄ iq\yhpambncn
¡pw.' (C{_mlow: 42 þ 43)

َ
َ ْ ُ َ َّ‫لﺴ‬
َ
ً َ َْ
‫ﺎء ﻣُﻨﻔ ِﻄ ٌﺮ ﺑ ِ ِﻪ‬
‫( ﻤ‬١٧)‫ّﻘُﻮنَ إِنْ �َﻔَﺮْ�ُﻢْ ﻳَﻮْﻣًﺎ �َْﻌَﻞُ الْﻮِﺪﻟان ِﺷيﺒﺎ‬
‫)ﻜﻴْﻒَ �َﺘ‬
ً ُ‫َ َ ْ ﺪُ َ ْ ﻌ‬
(١٨ :‫ﻛن َوﻋ هُ ﻣﻔ ﻮﻻ( )مﺰمﻞ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

157

"F¶m \n§Ä Ahnizkn¡pIbmsW¦nÂ, Ip
«nIsf \c¨hcm¡n¯oÀ¡p¶ Hcp Znhks¯
\n§Ä¡v F§s\ kq£n¡m\mhpw? AXp\nan
¯w BImiw s]m«n¸nfcp¶XmWv. AÃmlphn
sâ hmKvZm\w {]mhÀ¯nIam¡s¸Sp¶XmIp¶p.'
(apk½nÂ:17 þ 18)
Cu Znhk¯nsâ `oIcX ImcW¯m kz
´w CWbn \n¶v HmSnt¸mIp¶p, amXm]nXm¡
fn \n¶v a¡fpw, k´m\§fn \n¶v c£nXm
¡fpw ]ckv]cw HmSnbI¶v t]mIp¶p. JpÀB³
\ap¡v AXv ap³Iq«n ]dªv Xcp¶p:
ََ

َ ْ

ْ َ ْ ُّ‫( َﻮْمَ ﻳَﻔِﺮ‬٣٣) ُ‫)ﺈِذَا ﺟَﺎء َتْ الﺼَّﺎﺧَّﺔ‬
ْ ٌ ْ َ َ َْ ْ ُْ
َ
َ َ
ْ ّ ُِ‫ﻞﻜ‬
(٣٧-٣٣:‫ﻴﻪ( )ﻋبﺲ‬
(٣٦) ‫ﻴﻪ‬
ِ ِ‫َوﺻﺎﺣِﺒﺘِ ِﻪ َو�ن‬
ِ ِ‫ام ِﺮ ٍئ ﻣِﻨﻬﻢ ﻳﻮﻣﺌِﺬٍ ﺷﺄن �ُﻐﻨ‬
ّ

(٣٥) ‫( َأُﻣِـ ِﻪ وأ�ِﻴـ ِﻪ‬٣٤) ‫الﻤﺮ ُء ﻣِـﻦ أﺧِﻴـ ِﻪ‬

"F¶m sNInSS¸n¡p¶ B i_vZw h¶mÂ.
AXmbXv a\pjy³ Xsâ ktlmZcs\ hn«v HmSn
t¸mIp¶ Znhkw. Xsâ amXmhns\bpw ]nXmhn
s\bpw. Xsâ `mcysbbpw a¡sfbpw. AhcnÂ
s¸« Hmtcm a\pjy\pw X\n¡v aXnbmhp¶{X (Nn
´m)hnjbwA¶v D­mbncn¡pw.'(A_k:33 þ 37)
B Znhkw k´m\§tfm, k¼t¯m D]
Imcs¸SpIbnÃ. AXpsIm­v \n§Ä B Znhk
s¯ `bs¸SpIbpw, kq£n¡pIbpw, AXn c
£ e`n¡phm³ th­ Imcy§Ä sN¿pIbvw sN

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

158

¿tWsb¶v JpÀB³ a\pjy kaqls¯ DWÀ
¯pIbmWv:

َ
ٌ ُ‫َ َ ْ ل‬
ً ْ َ ْ َ ْ ْ ُ�َّ�َ‫َ ﺎ اﻨﻟَّﺎسُ ا�َّﻘُﻮا ر‬
ِ
‫ �َْﺰِي وَاﺪﻟٌِ �َﻦْ وَﺪﻟه ِ َوﻻ مﻮ ـﻮد‬
‫ﻢ َواﺧﺸﻮا ﻳﻮﻣﺎ‬
‫)�ُّﻬ‬
‫َﻴ‬
َ َ َْ
َ َ َ ٌّ‫ِ ﻖ‬
‫ ﺟَﺎزٍ �َﻦْ وَاﺪﻟِِه ﺷَيْﺌًﺎ إِنَّ وَﻋْﺪَ ا�َّ ﺣَ ﻓـﻼ ﺮّﻧَّ�ُﻢْ اﺤﻟَْـﺎةُ اﺪﻟُّ�ﻴـﺎ وﻻ‬
ِ
ْ
َ َّ�‫ُﺮَّﻧَّ�ُﻢْ ﺑِﺎ‬
(٣٣:‫ِ اﻟﻐﺮُورُ ( )ﻟﻘﻤﺎن‬

"a\pjytc, \n§Ä \n§fpsS c£nXmhns\ kq
£n¡pI. Hcp ]nXmhpw Xsâ k´m\¯n\v {]
tbmP\w sN¿m¯, Hcp k´Xnbpw ]nXmhn\v H
«pw {]tbmP\Imcnbmhm¯ Hcp Znhks¯ \n§
Ä `bs¸SpIbpw sN¿pI. XoÀ¨bmbpw AÃmlp
hnsâ hmKvZm\w kXyamIp¶p. AXn\m sFln
IPohnXw \n§sf h©n¨p IfbmXncn¡s«. ]ca
h©I\mb ]nimNpw AÃmlphnsâ Imcy¯nÂ
\n§sf h©n¨p IfbmXncn¡s«.' (epJvam³:33)

َ َ ٌ َ َ َ َ ْ ُ‫َ ْ ً َ َ ْ َ ﻞ‬
َْ ْ َ ٌ َْ َْ
ً َ ُ‫ا�َّﻘ‬
‫)َ ﻮا ﻳ ْﻮﻣﺎ َ ﺠﺗ ِﺰي �ﻔﺲ �ﻦ �ﻔﺲٍ ﺷـيﺌﺎ وﻻ �ُﻘﺒـ ﻣِﻨﻬـﺎ ﺷـﻔﺎﻋﺔ وﻻ‬
َ ٌ ْ َ َ ْ ُ‫ْ َ ﺬ‬
َ َ
‫ﻳُﺆﺧ ﻣِﻨﻬﺎ ﻋﺪل وﻻ‬
( ٤٨ :‫ُﻢْ ﻳُﻨﺮﺼُون( )ﺒﻟﻘﺮة‬

"HcmÄ¡pw asämcmÄ¡v th­n Hcp D]Imchpw
sN¿m³ ]äm¯ Hcp Znhks¯ \n§Ä kq£n
¡pI. (A¶v) Hcmfn \n¶pw Hcp ip]mÀibpw
kzoIcn¡s¸SpIbnÃ. HcmfnÂ\n¶pw Hcp {]mb
ivNn¯hpw taSn¡s¸SpIbpanÃ. AhÀ¡v Hcp
klmbhpw e`n¡pIbpanÃ' (AÂ_Jd:48).

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

159

AhÀ AIs¸«n«pÅ {]bmk¯n \n¶v c
£t\Sm\mbn `qanbnepÅXv apgph\pw {]mbvÝn
¯w \ÂIphm³ AhÀ X¿mdmWv, ]t£, Ahcn
 \n¶v AXv kzoIcn¡pItbm, AhÀ¡v c£ e
`n¡pItbm sN¿nÃ. AXv sIm­v B Znhks¯
kw_Ôn¨v \n§Ä kq£n¡Wsa¶v AÃmlp a
\pjysc Xm¡oXv \ÂIp¶p. JpÀB\nsâ IÂ
]\ a\pjyÀ¡v kzoIcn¨v IqsS, B `b¦camb
Zn\¯n \n¶v c£t\Sm\mbn. JpÀB³]dbp
¶p:

ْ َََْ
ِ
َْْ
(٥٤:‫ّ �َﻔْﺲٍ ﻇَﻠَﻤَﺖْ ﻣَﺎ ﻲﻓ اﻷر ِض ﻻ�ﺘﺪت ﺑ ِ ِﻪ( )ﻳﻮ�ﺲ‬
ُِ‫)ﻮْ أَنَّ ﻟﻞﻜ‬
ِ

"A{Iaw {]hÀ¯n¨ Hmtcm hyIvXn¡pw `qanbnep
ÅXv apgph³ ssIhiap­mbncp¶m t]mepw
AXbmÄ {]mbivNn¯ambn \ÂIpambncp¶p.'
(bq\pkv:54)

َ
ً َ
َّ‫ﻮْ أَن‬
َ َ ْ َ ُ‫ْ َﻪُ َ َ ﻪ‬
َ‫) َﻟِّﻳﻦَ لَﻢْ �َﺴ ْﺘَﺠِﻴﺒُﻮا ﻪﻟَُ ل‬
‫َﻬُﻢْ ﻣَﺎ ﻲﻓ اﻷْضِ ﻤﺟِﻴﻌﺎ َوﻣِﺜﻠ ﻣﻌـ ﻻ�ﺘـﺪ ْوا‬
ِ
َّ‫ﻣَﺄْو اﻫُﻢْ ﺟَﻬَﻨ‬
ُ‫ْ َ ْ َﺎد‬
(١٨:‫ُﻢ َو�ِئﺲ ال ِﻤﻬ ( )الﺮﻋﺪ‬
َ َ‫ِ أُوْﺌﻟَِﻚَ لَﻬُﻢْ ﺳُﻮءُ اﺤﻟِْﺴَﺎبِ و‬

"Ahsâ Blzm\w kzoIcn¡m¯hcmIs« `qan
bnepÅXv apgph\pw, AtXmsSm¸w A{Xbpw IqSn
bpw AhÀ¡v D­mbncp¶m t]mepw (X§fpsS
c£bv¡p th­n) AsXms¡bpw AhÀ {]mbiv
Nn¯ambn \ÂIpambncp¶p. AhÀ¡mWv ISp¯
hnNmcWbpÅXv. AhcpsS kt¦Xw \cIas{X.
B hmkkvYew F{X tamiw!' (dlvZv:18)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

160

ِ
ْ ْ َ َ ْ ََْ ْ ََ ٌ
ًَ َ
َْ
‫ﻳﻦَ �َﻔَﺮُوا وَﻣَﺎﺗُﻮا وَﻫُﻢْ ﻛُﻔَّﺎر ﻓﻠﻦ �ُﻘﺒﻞ ﻣِﻦ أﺣ ِﺪﻫِﻢ مِﻞ ُء اﻷر ِض ذﻫﺒـﺎ‬
َّ‫)ّ اﺬﻟ‬
َ
َ ‫َﻮْ ا�ْﺘَﺪَى ﺑِﻪِ أُوْﺌﻟَِﻚَ لَﻬُﻢْ ﻋَﺬابٌ أَﻴﻟِﻢٌ وَﻣَﺎ لَﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﻧَﺎﺮﺻ‬
( ٩١ :‫�ﻦ( )آل ﻋﻤﺮان‬
ِ ِ

"Ahnizkn¡pIbpw AhnizmknIfmbns¡m­v a
cn¡pIbpw sNbvXhcnÂs]« HcmÄ `qan \ndsb
kzÀWw {]mbivNn¯ambn \ÂInbm t]mepw
AXv kzoIcn¡s¸Sp¶XÃ. AhÀ¡mWv thZ\
tbdnb in£bpÅXv. AhÀ¡v klmbnIfmbn
Bcpap­mbncn¡p¶XpaÃ' (BepCwdm³:91)
Cu Imcys¯ kw_Ôn¨v AÃmlphnsâ
ZqX³ ]dbp¶Xv IqSn \mw tIÄ¡pI:

َ
َ
ٍ‫َﺎلِﻚ‬
َ َ
َ
‫ﻴْـﻪِ وَﺳـﻠَّﻢَ ﺎﻛن‬
‫رَﻲﺿِ ا�َّ �َﻨْﻪ أَنّ ﻧَﻲﺒَِّ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
‫)ﻋﻦ ُ ﻣ‬
َْ ْ ْ َ َ َ َ
‫َﻘُﻮلُ �َُﺎءُ ﺑِﺎﻟْﺎ‬
‫َ َمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣ‬
‫َﺔِ �َﻴُﻘَـﺎلُ ﻪﻟَُ أَرَأَﻳْـﺖَ لَـﻮْ ﺎﻛن لـﻚ مِـﻞ ُء اﻷر ِض‬
‫ﻜﻓ ِِﺮ ﻳ‬
َ
َ
َ‫َﺒًﺎ أَ�ُﻨْﺖ‬
ُ َ
‫ﻢْ �َﻴُﻘَﺎلُ ﻪﻟَُ ﻗَﺪْ ﻛُﻨْﺖَ ﺳُﺌِﻠْﺖَ ﻣَـﺎ ﻫُـﻮَ أَ�ْﺮﺴـ‬
‫�َﻔْﺘَﺪِي ﺑِﻪِ �َﻴﻘُﻮلُ �َﻌ‬
‫ﻫ‬
َ
َ ْ
(‫ﻣِﻦ ذل ِﻚ ( )ﺑﺎري‬

A\kv_v amenIv()hn \n¶v: {]hmNI³() ]
dbpIbp­mbn: (Ahkm\ \mfn Ahnizmkn
sb sIm­v hcs¸Sp¶XmWv, F¶n«v Aht\mSv ]
dbs¸Spw: `qan apgph³ \n\¡v kzÀ®ap­mbm
epw \o AXv {]mbvÝn¯ambn \ÂIpIbntÃ? A
h³ ]dbpw: AsX, At¸mÄ ]dbs¸Spw (Zp³bm
hn sh¨v) CXnt\¡mÄ F{Xtbm \nCPmcamb
ImcyamWtÃm \o tNmZn¡s¸«Xv (\o AXv sIm
Sp¯nÃtÃm?) (_pJmcn)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

161

kXy-\ntj[nIfpsS AhkvY:
{]]©\mYsâ \nba§Ä AhKWn¨v sIm
­v Cu Zp³bmhn Ahnizmknbmbn PohnXw I
gn¨v Iq«nbh\v Xsâ J_dn Xs¶ in£ In«p
¶tXmsSm¸w Ahsâ ZpchØ AhnsS Bcw`n
¡pIbmWv. Ah³ J_dn \n¶pw DbÀs¯
gpt¶Â]n¡s¸Sp¶XvXs¶ hfsc `oIcamb A
hØ A\p`hn¨v sIm­mbncn¡psa¶v AÃmlp
\s½ ]Tn¸n¡p¶p. AsXm¶v \ap¡v ]mcmbWw
sN¿mw:

ََ
َ
ًَ
َ
َ ُ ُ ُ ُ‫َ ﻧ‬
َ ُ‫َ ْ َ َ ْ ُﺟ‬
‫ﺎﺷـﻌﺔ‬
‫ﺼ‬
‫ﻟ‬
ِ
‫ّﻬُﻢْ إ‬

�َ‫ﻛ‬
ً‫ﺎﻋ‬
‫َا‬
‫اثِ ﺮﺳ‬
‫)ﻳﻮم �ﺮ ﻮن ﻣِﻦ اﻷ‬
ِ ‫ﺐ ﻳﻮﻓ ِﻀـﻮن )*( ﺧ‬
ِ
‫ﻰ‬
ٍ
ْ
ِ
َ
َ َ ُ ُ‫َ ﻧ‬
ْ
‫ي‬
(٤٤-٤٣ :‫مُ اﺬﻟَّ ﺎﻛ ﻮا ﻳﻮﻋﺪُون( )ﻤﻟﻌﺎرج‬
‫َﺎرُﻫُﻢْ ﺗَﺮﻫَﻘُﻬُﻢْ ذِﻟَّﺔٌ ذَلِﻚ اﻴﻟَْﻮ‬

"AXmbXv AhÀ Hcp \m«¡pdnbpsS t\sc [rXn
s¸«v t]mIp¶Xv t]mse J_vdpIfn \n¶v ]pd
s¸«p t]mIp¶ Znhkw. AhcpsS I®pIÄ Iogv
t]m«v XmWncn¡pw. A]am\w Ahsc BhcWw
sNbvXncn¡pw. AXmWv AhÀ¡v Xm¡oXv \ÂI
s¸«ncp¶ Znhkw.' (AÂalmcnPv: 44)
FhnsS \nt¶m Hcp iÐw AhÀ tIÄ¡p¶p. B
iÐs¯ At\zjn¨v sIm­hÀ HmSn¡fbp¶p.

َ ُ‫ُﺸ ّ ً َ ْ َ ُ َ ْ ُﺟ‬
ُ�ُ‫َ ْ ﻧ‬
ْ
َ ‫) َل‬
‫( َـﻌﺎ أﺑﺼـﺎرُﻫ ْﻢ �ﺮ ـﻮن ﻣِـﻦ‬٦)‫ٍﺮ‬
‫ﻨْﻬُﻢْ ﻳَﻮمَ ﻳَﺪْعُ اﺪﻟَّاﻲﻋِ إِﻰﻟَ ﻲﺷ ٍء‬
� ّ
ََ
َ ‫ﻰﻟَ اﺪﻟَّاﻲﻋِ �َﻘُﻮلُ اﻟْﺎ‬
ٌْ َ َ َ َ
ٌ ِ
‫ـﻮم‬
‫ﻜﻓ ِـﺮُون ﻫـﺬا ﻳ‬
‫ِﻌِ�َ إ‬
(٧)‫ّﻬُﻢْ ﺟَﺮَادٌ ﻣُﻨتَﺮﺸ‬
��َ‫َْﺟْﺪَاثِ ﻛ‬
ِ
ٌ ِ
( ٨-٦:‫َﺮﺴ( )اﻟﻘﻤﺮ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

162

"BIbm (\_ntb,) \o Ahcn \n¶v ]n´ncn
ªv IfbpI. A\njvSIcamb Hcp Imcy¯nte
¡v hnfn¡p¶h³ hnfn¡p¶ Znhkw. ZrjvSnIÄ
Xmgv¶p t]mbhcmb \nebn J_vdpIfn \n¶v
(\mep]mSpw) ]c¶ sh«pInfnIsft¶mWw AhÀ
]pds¸«v hcpw. hnfn¡p¶hsâ ASpt¯¡v Ah
À [rXns¸«v sNÃp¶hcmbncn¡pw. kXy\ntj
[nIÄ (A¶v) ]dbpw: CsXmcp {]bmkIcamb Zn
hkamIp¶p' (JaÀ: 6þ8).
_ÀkJnbmb PohnX¯n \n¶v DbÀs¯
gpt¶Â]n¡s¸Spt¼mÄ AhÀ tNmZn¡pw, \½p
sS Dd¡n \n¶v BcmWv \s½ DWÀ¯nbXv. F
¶m Cu Zp³bmhnepÅ PohnXw \ÂInb ]S¨
dºnsâ hmKvZm\ambncp¶p Cu Znhkw. ]t£,
AXn\hÀ sNhn sImSp¯nÃ. AXv sIm­v Xs¶
AhcpsS tJZhpw, k¦Shpw AhÀ {]ISn¸n¡p
¶Xv JpÀB³ \ap¡v ImWn¨v Xcp¶p:

َ
َ َ ْ َ َ ُ‫َﺎل‬
َ ُ‫ّ ْ َ ﻠ‬
ُّ‫ﻲﻓِ الﺼ‬
ُْ َ َ
‫ﺎو�ﻠﻨﺎ‬
‫( ﻗ ﻮا ﻳ‬٥١) ‫نﺴ ﻮن‬
ِ ‫ﻮر ﻓﺈِذا ﻫﻢ ﻣِﻦ اﻷﺪَاثِ إِﻰﻟَ رَ�ِ ِﻬﻢ ﻳ‬
َ‫)ﻧُﻔِﺦ‬
ِ
ْ
ُ‫ﻠ‬
ْ
َ
َ
َ َ
َ
ََ ْ
َ َ ُ
َ َ
َ
(٥٢-٥١ :‫ا ﻣَﺎ وَﻋﺪ الﺮَّﻤﺣﻦُ َوﺻﺪق الﻤ ْﺮﺳ ﻮن( )�ﺲ‬
‫ﻦ �َﻌﺜﻨﺎ ﻣِ ْﻦ مَﺮْﻗَﺪِﻧَﺎ ﻫَﺬ‬

"Imlf¯n DuXs¸Spw. At¸mÄ AhÀ J_vdp
Ifn \n¶v AhcpsS c£nXmhn¦te¡v IpXn¨v
sNÃpw. AhÀ ]dbpw: \½psS \mita! \½psS D
d¡¯n \n¶v \s½ Fgpt¶Â]n¨XmcmWv? C
Xv ]caImcpWnI³ hmKvZm\w sNbvXXmWtÃm.

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

163

ssZhZqX³amÀ kXyw Xs¶bmWv ]dªXv.'
(bmko³:51,52)
JpÀB³ Ahsc¸än ho­pw ]dbp¶Xv t\m¡q:

َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ‫َﻮْمَ �ُﺒَـﺪ‬
َّ‫ِ الْﻮَاﺣِـﺪِ اﻟْﻘَﻬ‬
َ
َ
َ � ‫ل اﻷرض‬
( ‫ـﺎر‬
�َ‫اتُ و‬
‫ِ وَالﺴَّـﻤَﻮ‬
‫ـ� اﻷ‬
)
َِّ� ‫ـﺮَزُوا‬
ِ
َ
َ
ُ‫ﻴﻠ‬
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ َ ِ ‫) َﺗﺮى الْﻤُﺠْﺮِﻣ�َ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻣُﻘَـﺮَّ�ِ�َ ﻲﻓ اﻷﺻـﻔ‬
‫ان‬
ِ
ٍ ‫ﺎد( ) ﺳا�ِـ ﻬﻢ ﻣِـﻦ ﻗ ِﻄـﺮ‬
ِ
َ‫ﻐْﻰﺸ‬
ُ‫وُﺟُﻮﻫَﻬُﻢ اﻨﻟَّﺎر‬
(٥٠-٤٨:‫( )إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬
َ

"`qan Cu `qanbÃm¯ asäm¶mbpw, AXv t]mse
BImi§fpw amäs¸SpIbpw GI\pw kÀÆm[n
Imcnbpamb AÃmlphn¦te¡v AhscÃmw ]pd
s¸«v hcpIbpw sN¿p¶ Znhkw. B Znhkw Ipä
hmfnIsf N§eIfn At\ym\yw tNÀ¯v _
Ôn¡s¸«Xmbn«v \n\¡v ImWmw. AhcpsS Ip
¸mb§Ä Idp¯ Ioev (SmÀ) sIm­pÅXmbncn
¡pw. AhcpsS apJ§sf Xo s]mXnbp¶Xpam
Wv.' (C{_mlnw:48 þ 50)Hmtcm A{IanIfpw AhÀ sNbvX A{Ia
¯n\\pkcn¨v AhÀ hnbÀ¸n ap§n¡pfn¡p¶
XmWv. AXmWv {]hmNI³() \s½ ]Tn¸n¡p
¶Xv.

َ
َّ‫ﺳَـﻠ‬
‫ﻠَﻴ‬
َ
ْ ُ‫َ ْ ْ ْ َ د‬
َ
‫) �ﻦ ال ِﻤﻘﺪا �ﻦُ اﻷدِ ﻗَﺎلَ ﺳَـﻤِﻌْﺖُ رَﺳُـﻮلَ ا�ِّ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
‫ﻮلُ ﺗُﺪْ�َ ا‬
َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ�َ َّ‫َ ﻦَ اﺨﻟَْﻠْﻖِ ﺣَﻰﺘ‬
‫ﺔِ ﻣ‬
‫ﻣ‬
‫ار‬
‫ﺪ‬
ِ ‫لﺸَّﻤْﺲُ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣ‬
ِ
ِ
ٍ‫ﺗ َ ﻮن ﻣِﻨﻬﻢ َ ﻛ ِﻤﻘ َ ﻴﻞ‬
ْ
‫ﻠَﻴ‬
َ ْ
ََ َ َ
َْ َ
ْ َ َ َّ َ َ
َ
‫ﻴﻞ أمﺴﺎﻓﺔ اﻷ ْر ِض أ ِم ال ِﻤﻴﻞ‬
‫ﻤ‬
‫ﺎل‬
‫ﺑ‬

‫ﻌ‬

‫ﺎ‬
‫ﻣ‬
‫ي‬
‫ر‬
‫د‬
ِ
ِ ‫َﺎلَ ﺳُ ْﻢُ �ْﻦُ ﺎﻋم ٍِﺮ ﻓﻮا ِ ﻣﺎ أ‬
ِ ِ ِ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

164

َ � َ‫ ﺗُ�ْﺘَﺤَﻞ ﺑِﻪِ اﻟْﻌَ�ُْ ﻗَﺎل‬
َ
َ ‫ﻜُـﻮنُ اﻨﻟَّـﺎسُ ﻰﻠﻋَ ﻗَـﺪْرِ أَ�ْﻤَـﺎلِﻬِﻢْ ﻲﻓ اﻟْ َﻌ‬
‫ـﺮ ِق‬
‫َﻴ‬
ُ
ِ
‫ْ ﻳَ�ُﻮنُ إِﻰﻟَ ﻛَﻌْﺒَﻴ ﻪ‬
ْ َ ْ ُ ْ َ ََْ ْ َ
‫ِْ وَﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﻳَ�ُـﻮنُ إِﻰﻟ رُﻛﺒتﻴـ ِﻪ وﻣِـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ‬
‫ﻤِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦ‬
َ
َّ�‫أَﺷَـﺎرَ رَﺳ ـﻮلُ ا‬
ْ
ُ
َ‫ُﻮنُ إِﻰﻟَ ﺣَﻘْﻮَ�ْﻪِ وَﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦ ﻳُﻠْﺠِﻤُﻪُ اﻟْﻌَﺮقُ إِﺠﻟَْﺎﻣًﺎ ﻗَﺎلَ و‬
ِ
َ
َ
َ َ
(‫ﻴﻪ ( )مﺴﻠﻢ‬
‫ّ الﻠَّﻬﻢ ﻋَﻠ‬
ِ ِ� ‫ﻴْﻪِ وَﺳﻠّﻢَ �ِﻴَﺪِهِ إِﻰﻟ‬

anJvZmZv_v\p AkvhZv hn \n¶v: dkqepÃmlv
() ]dbp¶Xmbn Rm³ tIÄ¡pIbp­mbn:
(Ahkm\ \mfn kqcy³ krãnItfmSv ASp¡p
¶XmWv, Hcp sabn Zqcw hsc ASp¡p¶p. kp
sse am³ C_v\p BanÀ ]dªp: AÃmlp Xs¶
bmWv kXyw! sabn sIm­v AÀ°am¡p¶Xv
`qanbnse sabn BtWm, AXÃ; I®n\v kpdp
abnSp¶ tImemtWmsb¶v F\n¡dnbnÃ. ]d
ªp: P\§Ä AhcpsS {]hÀ¯\§Ä¡\pk
cn¨v hnbÀ¸n ap§nIpfn¨v sIm­ncn¡p¶XmWv,
Ahcn sªcnbmWn hsc ap§nbhcp­mIpw,
Ahcn ImÂap«v hsc hnbÀ¸n ap§nbhcp
­mIpw, Ahcn Acs¡«v hsc hnbÀ¸n ap
§nbhcp­mIpw, Ahcn Nnesc hnbÀ¸v aqSn
¡fbp¶XmWv,
dkqepÃmlv() Xsâ
ssI
sIm­v hmbbnte¡v BwKyw ImWn¡pIbp­m
bn) (_pJmcn).

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

165

َ ِ‫ﺑ‬
َ َ َّ‫ﻠَﻴ ﺳَـﻠ‬
َ
َ
َ
‫�ْﺮَةَ رَﻲﺿِ ا�ّ �َﻨْﻪ أَنَّ رَﺳُﻮلَ ا�ِّ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ ﻗـﺎل‬
‫) ﻫُﺮ‬
ْ َ
َ
ً
َْ
َ ‫ـﺒﻌ‬
‫� ذ َِراﻋ‬
‫َقُ اﻨﻟَّﺎسُ ﻳَـﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣ‬
ِ ‫ـﺔِ ﺣَـﻰﺘَّ ﻳَـﺬْﻫَﺐَ ﻋَـﺮَ�ُﻬُﻢْ ﻲﻓ اﻷر ِض ﺳ‬
ِ
ُ َ َ َ ُ‫�ُﻠْﺠِﻤُﻬُﻢْ ﺣَﻰﺘَّ َ ْﻠ‬
(‫�ﺒ ﻎ آذا�ﻬ ْﻢ ( )ﺑﺎري‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v: {]hmNI³() ]dbp
Ibp­mbn: (Ahkm\ \mfn P\§Ä hfscb
[nIw hnbÀ¡p¶XmWv, `qanbn AhcpsS hnbÀ
¸v Fgp]Xv apgw hsc hym]n¡p¶XmWv, Ahcp
sS sNhnhsc AXhsc aqSn¡fbp¶XpamWv)
(_pJmcn).

tJZ {]IS\w:
ssZhnIm\p{Kl¯m X\n¡v e`n¨ sF
lnI PohnXs¯ D]Imcs¸Sp¯msX ]mgm¡n
IfªhÀ ]ctemI¯v F¯nbXn\v tijw tJ
Zn¡p¶Xmbn \ap¡v JpÀB³ hnhcn¨v Xcp¶p.
AsXm¶v hmbn¡pI:

َ ً
َ ُّ‫ﻌَﺾ‬
َ
ُ‫َ َ �ِ اﺨﺗََّﺬْتُ ﻣَﻊَ الﺮَّﺳ‬
َ
‫ﻮل ﺳـبِﻴﻼ( )ﻳـﺎ‬
‫) � َ اﻟﻈّﺎلِﻢُ ﻰﻠﻋََ ﻳﺪَﻳْﻪِ �َﻘُﻮلُ ﻳَﺎﻴﻟْت‬
ِ
ِ
ً َ ً َ ُ‫ْتَ�ِ لَﻢْ �َﺨﺗَّ ْ ﻓ‬
َ َ َ َ ْ َ َْ ْ ّ
‫ـﺎء ِ� َو�ن‬
‫ـﺮ �ﻌـﺪ إِذ ﺟ‬
‫ﻛ‬
ِ‫ ﻋَـﻦ اﺬﻟ‬
�َّ‫َﺪْ أَﺿَﻠ‬
)
(
‫ِﺬ ﻼﻧﺎ ﺧﻠِﻴﻼ‬
ِ
ً
َ
َ
ُ َْ
(٢٩-٢٧:‫ﺎن ﺧﺬُوﻻ( )اﻟﻔﺮﻗﺎن‬
ِ ‫ﻺ�ﺴ‬
ِ ِ ‫لﺸَّﻴﻄﺎن ل‬

"A{Iaw sNbvXh³ Xsâ ssIIÄ ISn¡p¶ Znh
kw. Ah³ ]dbpw dkqensâ IqsS Rms\mcp
amÀKw kzoIcn¨ncps¶¦n F{X \¶mbncpt¶

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

166

s\, Fsâ IjvSta! C¶ Bsf Rm³ kplr
¯mbn kzoIcn¨n«nÃmbncps¶¦n F{X \¶mbn
cpt¶s\. F\n¡v t_m[\w h¶pIn«nbXn\v ti
jw AXn \n¶h³ Fs¶ sXän¨pIfªph
tÃm. ]nimNv a\pjys\ ssIhn«pIfbp¶h\mIp
¶p' (^pÀJm³:27 þ 29).

َ ُ ْ ُ ْ ُ‫َ ﺔُ ْ ﺲ‬
(١٢:‫) �ََﻮْمَ �َﻘُﻮمُ الﺴَّﺎﻋ �ُﺒﻠِ الﻤﺠ ِﺮمﻮن( )الﺮوم‬

"A´ykabw \nehn hcp¶ Znhkw IpähmfnI
Ä BibähcmIpw.' (dqw:12)

َ ُّ‫َ ـﺎلُﻮا ﻳَﺎﻴﻟَْتَﻨَـﺎ ﻧُـﺮَد‬
َّ
‫ﺮَى‬
‫َوﻻ �َـﺬِّبَ ﺑِﺂﻳَـﺎتِ رَ�ِﻨـﺎ‬
‫) ﺗ َ إِذْ وُﻗِﻔُﻮا ﻰﻠﻋََ اﻨﻟَّﺎرِ �َﻘ‬
ْ ْ َ َ ُ�َ َ
َ ‫ﻤُﺆﻣﻨ‬
(٢٧:‫�( )اﻷﻧﻌﺎم‬
ِ ِ ‫وﻧ ﻮن ﻣِﻦ ال‬

"AhÀ \cI¯n¦Â \nÀ¯s¸Sp¶ cwKw \o I
­ncp¶psh¦nÂ! At¸mÄ AhÀ ]dbpw: R§Ä
(CltemIt¯¡v) H¶p Xncn¨b¡s¸«ncp¶psh
¦n F{X \¶mbncpt¶s\. F¦n R§Ä R
§fpsS c£nXmhnsâ ZrjvSm´§Ä XÅn¡f
bmXncn¡pIbpw,R§Ä kXyhnizmknIfpsS Iq
«¯nemhpIbpw sN¿pambncp¶p' (A³Bw :27).

َ َ ُ ْ ُْ ْ
َ َ
َْ َ َ ْ َ
َ َ‫وﺳِﻬِﻢْ ﻋِﻨْﺪ‬
َ
‫ّﻨَـﺎ أَﺑْﺮﺼـﻧﺎ َوﺳـ ِﻤﻌﻨﺎ‬
�َ‫�ِّﻬِﻢْ ر‬
‫ر‬
ُ‫) َول ْﻮ ﺗ َﺮى إِذ الﻤﺠ ِﺮمﻮن ﻧﺎﻛِا رُء‬
َ‫ﺎرْﺟِﻌْﻨ‬
َ ُ‫ُ ﻨ‬
(١٢:‫ﺎ �َﻌْﻤَﻞْ ﺻَﺎﺤﻟًِﺎ إِﻧَّﺎ مﻮﻗ ِ ﻮن( )الﺴﺠﺪة‬

"IpähmfnIÄ X§fpsS c£nXmhnsâ ASp¡Â
Xe Xmgv¯ns¡m­,v R§fpsS c£nXmth, R
§fnXm (t\cnÂ) ImWpIbpw tIÄ¡pIbpw sN

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

167

bvXncn¡p¶p. AXn\m R§sf \o Xncn¨b
¨pXtcWta. F¦n R§Ä \ÃXv {]hÀ¯n¨v
sImÅmw. XoÀ¨bmbpw R§fnt¸mÄ ZrVhnizm
kapÅhcmIp¶p. F¶v ]dbp¶ kµÀ`w \o
ImWpIbmsW¦n (AsXs´mcp ImgvNbmbncn
¡pw!)'(kPZ:12)

ُ َْ
‫ـﻮْ �ُﺴَـ‬
َ
‫ـ‬
‫َ َ ــﻮْا‬
‫)َﺌِــﺬٍ ﻳَــﻮَدُّ اﺬﻟَِّﻳــﻦَ �َﻔ‬
(‫ــﺮُوا وَﻋﺼ الﺮَّﺳُـﻮلَ لَـ ـﻮَّى ﺑ ِ ِﻬــﻢ اﻷرض‬

(٤٢:‫)اﻟنﺴﺎء‬

"Ahnizkn¡pIbpw dkqens\ [n¡cn¡pIbpw
sNbvXhÀ B Znhkw sImXn¨p t]mIpw; Ahsc
aqSns¡m­v `qan \nc¸m¡s¸«ncp¶psh¦n F
{X \¶mbncp¶psh¶v. ' (\nkmAv:42)

ً ُ‫ﺗ‬
َ َْ
(٤٠:‫ﻘُﻮلُ اﻟْﺎﻜَﻓِﺮُ ﻳَﺎﻴﻟت ِ� ﻛُﻨﺖُ َﺮاﺑﺎ( )ﻨﻟﺒﺄ‬
�َ )

"At¿m Rm³ a®mbncps¶¦n F{X \¶mbncp
t¶s\ F¶v kXy\ntj[n ]dbpIbpw sN¿p¶
Znhkw' (\_Av:40).

IÀ½§Ä \niv^ew:
sFlnI PohnXw e`n¨Xn\v tijw AXv
AÃmlphnsâ \nba¯n\\pkcn¨v D]tbmKs¸Sp
¯msX, B \nba§Ä¡\pkcn¨ÃmsX IÀ½§
Ä sNbvXhÀ¡v {]Xn^ew e`n¡pIbnÃ, adn¨v
AhcpsS IÀ½§Ä FÃmw ]mgm¡n Ifbp¶Xm
Wv, Hcn¡epw {]Xn^ew e`n¡pIbnÃ. AXmWv
JpÀB³ \s½ ]Tn¸n¡p¶Xv {i²n¡pI:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

168

َ
َ
ْ َ َ َ َ َّ‫َ ﺒُﻪُ اﻟﻈَّﻤْﺂنُ ﻣَﺎءً ﺣَﻰﺘ‬
‫ﺎءهُ لـﻢ‬
‫إِذا ﺟ‬
‫)ِّﻳﻦَ �َﻔَﺮُوا أ َ�ْﻤﺎلُﻬُﻢْ ﻛَﺮﺴَابٍ ﺑِﻘِﻴﻌَﺔٍ �َْﺴ‬
َ
َ ْ
َ
ِ
َ
‫هُ ﺷَيْﺌًﺎ وَو ﺪ‬
( ٣٩ :‫ﺎب( )ﻨﻟﻮر‬
ِ ‫َﺟََ ا�ََّ ﻋﻨْﺪَهُ ﻓَﻮَﻓّﺎهُ ﺣِﺴَﺎﺑﻪُ وَا�ُّ ﺮﺳَِ�ﻊُ اﺤﻟ ِﺴ‬

"Ahnizkn¨hcmIs« AhcpsS IÀ½§Ä acp`q
anbnse acoNnI t]msebmIp¶p. Zmln¨h³ A
Xv shÅamsW¶v hnNmcn¡p¶p. A§s\ Ah³
AXn¶Spt¯¡v sN¶m A§s\ H¶v DÅXm
bn Xs¶ Ah³ Is­¯pIbnÃ. F¶m Xsâ
ASp¯v AÃmlpsh Ah³ Is­¯p¶XmWv.
At¸mÄ (AÃmlp) Ah¶v Ahsâ IW¡v XoÀ
¯p sImSp¡p¶XmWv. AÃmlp AXnthKw IW
¡v t\m¡p¶h\s{X' (\qÀ:39).

َ ْ َ ْ َ َ َ ٌِّ‫َ َ ﻞِ رِ�ﺢٍ �ِﻴﻬَـﺎ ﺮﺻ‬
َ
‫ـﺮث‬
‫أﺻـﺎﺑﺖ ﺣ‬
‫َﺎ �ُﻨْﻔِﻘُﻮنَ ﻲﻓِ ﻫَﺬهِ اﺤﻟَْﻴَﺎةِ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ ﻛَﻤﺜ‬
‫)ﻣ‬
ِ
َ َُّ�‫ﻣَﺎ ﻇَﻠَﻤَﻬُﻢ ا‬
‫َﻮْمٍ ﻇَﻠَﻤُﻮا أَ�ْﻔُﺴَﻬُﻢْ ﻓَﺄَﻫْﻠَﻜ‬
َ ُ ْ َ ُ َ َْ
(‫�ـﻦ أ�ﻔُﺴـﻬ ْﻢ �ﻈﻠِﻤـﻮن‬
َ‫َﺘْﻪُ و‬
ِ ‫َوﻟ‬
(١١٧ :‫)آل ﻋﻤﺮان‬

"Cu sFlnIPohnX¯n AhÀ sNehgn¡p¶
Xns\ D]an¡mhp¶Xv BXvat{ZmlnIfmb Hcp
P\hn`mK¯nsâ IrjnbnS¯n Bªphoin
AXns\ \in¸n¨v Ifª Hcp ioXImänt\mSmIp
¶p. AÃmlp AhtcmSv t{Zmlw ImWn¨n«nÃ.
]s£, AhÀ kz´t¯mSv Xs¶ t{Zmlw sN¿p
Ibmbncp¶p.' (BepCwdm³: 117)

ِ
َ َ ْ ُ ُ‫ّ ْ َ ْ َ ﺎل‬
َ
‫)َﻞُ اﺬﻟَّﻳﻦَ �َﻔَﺮُوا ﺑِﺮَ�ِ ِﻬﻢ أ�ﻤ ﻬﻢ ﻛ َﺮﻣﺎﺷْﺘَﺪَّتْ ﺑِﻪِ الﺮِّ�ﺢُ ﻲﻓِ ﻳَﻮْمٍ ﺎﻋ ِﺻ ٍﻒ‬
َ
ُ‫لِﻚَ ﻫُﻮَ الﻀَّ َ ْ ﻴﺪ‬
(١٨ :‫ﻼُ اﺒﻟَ ِﻌ ( )إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬
َ‫ ﻲﺷَْءٍ ذ‬
ََ‫ﻘْﺪِرُونَ مِﻤّﺎ ﻛَﺴَﺒُﻮا ﻰﻠﻋ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

169

"X§fpsS c£nXmhns\ \ntj[n¨hsc, AhcpsS
IÀ½§sf D]an¡mhp¶Xv sImSp¦mäpÅ Hcp Zn
hkw I\¯ImäSn¨p ]mdnt¸mb sh®odnt\mSm
Ip¶p. AhÀ {]hÀ¯n¨p­m¡nbXn \n¶v bm
sXm¶pw A\p`hn¡m³ AhÀ¡v km[n¡p¶XÃ.
AXv Xs¶bmWv hnZqcamb amÀK{`wiw'(C{_m
low:18).
ً ُ‫ﺎء َﻣﻨْﺜ‬
ً ‫)َﻗَﺪِﻣْﻨَﺎ إِ َﻟ َﻣﺎ َﻋ ِﻤﻠُﻮا ﻣ ِْﻦ َ� َﻤ ﻓَ َﺠ َﻌﻠْ َﻨﺎهُ َﻫ َﺒ‬
(٢٣:‫ﻮرا( )اﻟﻔﺮﻗﺎن‬
‫ﻰ‬
ٍ‫ﻞ‬

"AhÀ {]hÀ¯n¨ IÀ½§fpsS t\sc \mw Xncn
bpIbpw, \maXns\ NnXdnb [qfnt]mse B¡n
¯oÀ¡pIbpw sN¿pw' (^pÀJm³:23)

ً َ ْ َ َ َ َ ْ ُ�ُ ّ ‫ُﻞْ ﻫَﻞْ ﻧُنَﺒ‬
َ َ
َ َْ
‫ِﻳـﻦَ ﺿ ـﻞ‬
(١٠٣)‫�ﻦ أ�ﻤﺎﻻ‬
‫ْﺮﺴ‬
)
ِ‫ّ ﺳَـﻌْﻴُﻬُﻢْ ﻲﻓِ اﺤﻟﻴـﺎة‬
ِ ‫ِﺌ ﻢ ﺑِﺎﻷ‬

‫ﺌﻟ‬
َّ‫ِﻚَ اﺬﻟ‬
ََ َ
َ
ً ْ َ ُ‫ّ ُ ْ �ُ ْ ﻨ‬
‫ـﺎت‬
َ (١٠٤)‫ُّ�ْﻴَﺎ وَﻫُﻢْ �َْﺴَﺒُﻮنَ �ََﻬﻢ ِﺴ ﻮن ﺻُﻨﻌﺎ‬
ِ ‫ِﻳﻦ �ﻔﺮُوا ﺑِﺂﻳ‬
ًْ
َ َ
َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ُ‫ّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ﺎل‬
‫( ذل ِـﻚ‬١٠٥)‫ﻴﻢ لﻬ ْﻢ ﻳ ْﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣـ ِﺔ َوزﻧـﺎ‬
‫ﻧُﻘ‬
ِ ‫َ�ِ ِﻬﻢ وﻟ ِﻘﺎﺋ ِ ِﻪ ﻓﺤﺒِﻄﺖ أ�ﻤ ﻬﻢ ﻓﻼ‬
َ
ً � ُ‫اؤُﻫُﻢْ ﺟَﻬَﻨّﻢُ ﺑِﻤَﺎ � َﻔَﺮُوا وَاﺨﺗََّﺬُوا آﻳَﺎﻲﺗ َورُﺳ‬
(١٠٦-١٠٣:‫ﻫُﺰُوا( )الﻜﻬﻒ‬
ِ
ِ

"(\_ntb,) ]dbpI: IÀ½§Ä Gähpw \jvSIc
ambn XoÀ¶hsc kw_Ôn¨v \mw \n§Ä¡v ]d
ªpXcs«tbm? sFlnIPohnX¯nse X§fpsS
{]bXv\w ]ng¨pt]mbhcs{X AhÀ. AhÀ hnNm
cn¡p¶XmIs« X§Ä \à {]hÀ¯\w \S¯n
s¡m­ncn¡p¶p F¶mWv. X§fpsS c£nXmhn
sâ ZrjvSm´§fnepw Ah\pambn I­pap«p¶Xn
epw hnizkn¡m¯hcs{X AhÀ. AXn\m A

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

170

hcpsS IÀ½§Ä \njv^eambnt¸mbncn¡p¶p.
AXn\m \mw AhÀ¡v DbnÀs¯gpt¶Â]nsâ
\mfn bmsXmcp Xq¡hpw (kvYm\hpw) \ne\nÀ
¯pIbnÃ. AXs{X AhÀ¡pÅ {]Xn^ew. Ahn
izkn¡pIbpw, Fsâ ZrjvSm´§sfbpw, ZqX³
amscbpw ]cnlmkyam¡pIbpw sNbvXXn¶pÅ
(in£bmb) \cIw) (AÂIAv^v:103-þ 106).

DuaIfpw, _[nccpw, apJw Ip¯nbhcpambn…
sFlnIamb PohnX¯n {]Yaambpw, B
Xy´nIambpw t\SnsbSpt¡­Xv F´msW¶v X
\n¡v A\p{Klambn e`n¨ I®pIÄ sIm­v
ImWpIbpw, ImXvsIm­v tIÄ¡pIbpw, lrZbw
sIm­v Nn´n¡pIbpw sN¿msX shdpw Hcp Po
hnXw \bn¨hsc AÃmlp ]ctemI¯v AÔcpw,
aqIcpambn sIm­mWv DbÀs¯gpt¶Â]n¡pI.
A§ns\bpÅhÀ ]S¨ X¼pcmt\mSv tNmZn¡pw,
Zp³bmhn R§Ä¡v btYãw ImWphm³ I
®pIfpw, tIÄ¡phm³ ImXpw, Nn´n¡phm³ _p
²nbpsaÃmw D­mbncp¶tÃm? Ct¸mÄ AsXÃmw
FhnsS t]mbn? AÃmlp AhtcmSv ]dbpw CsX
Ãmw Rm³ \n§Ä¡v \ÂInbn«v AsXÃmw btY
ãw D]tbmKn¨n«v \n§Ä Fs¶ hnkvacn¡pI
bmWv sNbvXXv, AXvsIm­v C¶s¯ Znhkw
\n§sfbpw Rm³ hnkvacn¡pIbmsW¶mWv ]d
bp¶Xv. AÃmlp ]dbp¶p:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

171

ْ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ٌ ُ‫َ ُ ْ ُﻠ‬
ّ
َ
‫�ﺲ لﻬﻢ ﻗ ﻮب ﻻ �ﻔﻘﻬﻮن ﺑِﻬﺎ َولﻬـﻢ‬
ِ ‫) َﻘﺪْ ذَرَأْﻧﺎ ﺠﻟَِﻬَﻨَّﻢَ ﻛَﺜِ�ًا ﻣِﻦ اﺠﻟِْﻦِ َوا ِﻹ‬
ْ َ َ َْ َ
ٌ َ َُ َ َ
ْ ‫ـﻞ ُﻫ‬
ٌ ُ��ْ ‫َأ‬
ِ ‫َ �ُﺒْﺮﺼُون ﺑِﻬﺎ َولﻬ ْﻢ آذان �َﺴ ْﻤَﻌُﻮنَ ﺑِﻬَﺎ أُوْﺌﻟَِـﻚَ ﺎﻛﻷ�ﻌ‬
‫ـﻢ‬
‫ـﺎم ﺑ‬
ِ
َ
َ ُ‫َ َ ُ ْ َ ﻠ‬
(١٧٩:‫ﺿﻞُّ أُوْﺌ ﻟ ِﻚ ﻫﻢ اﻟﻐﺎﻓ ِ ﻮن( )اﻷﻋﺮاف‬

"Pn¶pIfn \n¶pw a\pjycn \n¶pw [mcmfw
t]sc \mw \cI¯n\v th­n krjvSn¨n«p­v. A
hÀ¡v a\ÊpIfp­v. AXp]tbmKn¨v AhÀ Im
cyw {Kln¡pIbnÃ. AhÀ¡p I®pIfp­v. AXp
]tbmKn¨v AhÀ I­dnbpIbnÃ. AhÀ¡v ImXp
Ifp­v. AXp]tbmKn¨v AhÀ tI«p a\Ênem¡p
IbnÃ. AhÀ ImenIsft¸msebmIp¶p. AÃ; A
hcmWv IqSpXÂ ]ng¨hÀ. AhÀ Xs¶bmWv {I
²bnÃm¯hÀ.' (AAvdm^v:179)
AÃmlp \ÂInb I®pw, ImXpw, lrZb
hpw D­mbn«v D]tbmKnt¡­ cq]¯n D]tbm
Kn¡m¯hÀ arK§fmWv, AÃ, AXnt\¡mÄ
tamiamWv. Ahsc ]ctemI¯v Hcpan¨v Iq«pI
F{]Imcambncn¡psa¶v AÃmlp ]dbp¶p.

ْ‫َﻦ‬
ْ َ َ ‫ﻬُـﻢْ أَوْﻴ‬
ْ َ
‫ـﺎء ﻣِـﻦ دُوﻧ ِـ ِﻪ‬
‫ِﻟ‬
َ‫َﻦْ �َﻬْﺪِ ا�َُّ �َﻬُﻮَ الْﻤُﻬْﺘَﺪِي وَﻣﻦ ﻳُﻀْﻠِﻞْ ﻓَﻠ ﺠﺗَِﺪَ ل‬
)
َُّ‫ﺄْوَاﻫُﻢْ ﺟَﻬَﻨَّﻢُ ﻠﻛ‬
‫َ ﺟُﻮﻫِﻬِﻢْ �ُﻤْﻴًﺎ وَ�ُ�ْﻤًﺎ وَﺻُﻤًّﺎ ﻣ‬
َ
ْ
‫ﻤﺎ‬
َ
‫ُُﻫُﻢْ ﻳَﻮْمَ اﻟﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻰﻠﻋََ و‬
ُ َْ ْ ََ
ً ‫ﺎﻫ ْﻢ َﺳ ِﻌ‬
(٩٧:‫�ا( )ﻹﺮﺳاء‬
‫ﺧﺒﺖ ِزدﻧ‬

"AÃmlp Bsc t\Àhgnbnem¡p¶pthm Ah\m
Wv t\ÀamÀKw {]m]n¨h³. Ah³ Bsc ZpÀamÀ
K¯nem¡p¶pthm, AhÀ¡v Ah¶p ]pdsa c

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

172

£m[nImcnIsfsbm¶pw \o Is­¯p¶tXbÃ.
DbnÀs¯gpt¶Â]nsâ \mfn apJw \ne¯v Ip
¯nbhcmbns¡m­pw AÔcpw DuaIfpw _[nc
cpambns¡m­pw \mw Ahsc Hcpan¨pIq«p¶Xm
Wv. AhcpsS kt¦Xw \cIas{X. AXv AWªv
t]mIpt¼msgÃmw \mw AhÀ¡v Pzme Iq«nsImSp
¡p¶XmWv.' (CkvdmAv:97)
C§s\ Hcpan¨vIq«s¸«hÀ AÃmlphnt\m
Sv k¦Sw t_m[n¸n¡p¶p, ]t£, \ncmibmbncn
¡pw ^ew. AXmWv AÃmlp Xmsg hcp¶ Bb
¯neqsS \s½ ]Tn¸n¡p¶Xv:

َ
َ
َ َ ْ َ ْ َ ُ ُُ‫�َْﺮﺸ‬
َ �ْ ‫ﺎﻣ ِﺔ َأ‬
�‫ـ‬
‫ه ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴ‬
َ‫) ﻦْ أَﻋْﺮضَ �َﻦْ ذِﻛْﺮِي ﻓَﺈِنّ ﻪﻟَُ ﻣَﻌِيﺸَﺔً ﺿَﻨﺎﻜً و‬
َ
‫ﺎل‬
َ ََْ َ َ َ َ َ
ً ‫َ رَبِّ لِﻢَ ﺣَﺮﺸﺗَ� أ ْ� َ� َوﻗَ ْﺪ ﻛُﻨﺖُ ﺑَ ِﺼ‬
ْ َ
‫( ﻗﺎل ﻛﺬل ِﻚ أ�ﺘـﻚ‬١٢٥)‫�ا‬
(١٢٤)
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ‫ﺎ�ُﻨ‬
َ
ْ ‫ﻣَـﻦْ أَﺮﺳف َول‬
َ
َ ‫ﺴِيﺘَﻬ‬
َ ْ
‫ـﻢ‬
) ‫لِﻚَ اﻴﻟَْﻮْمَ ﺗُنﻰﺴ‬
‫ﺎ وَ�ﺬ‬
‫َ ﺎ ﻓَن‬
‫( و�ﺬِﻚَ �َْـﺰِي‬١٢٦
َ ْ َ ُّ‫ﺆْﻣِ ﺑِﺂﻳَﺎتِ رَ�ِّﻪ ﻟَﻌَﺬَابُ اﻵْﺧِﺮَةِ أَﺷَﺪ‬
(١٢٧:‫َوأ�ﻖ( )ﻃﻪ‬
َ‫ِ و‬
‫ْﻦ‬

"Fsâ DÂt_m[\s¯ hn«v hÃh\pw XncnªpI
fbp¶ ]£w XoÀ¨bmbpw Ah¶v CSp§nb Hcp
PohnXamWp­mbncn¡pI. DbnÀs¯gpt¶Â]n
sâ \mfn Ahs\ \mw AÔ\mb \nebn F
gpt¶Â]n¨v sIm­v hcp¶XpamWv. Ah³ ]d
bpw: Fsâ c£nXmth, \o F´n\msWs¶ A
Ô\mb \nebn Fgpt¶Â]n¨v sIm­v h¶Xv?
Rm³ ImgvNbpÅh\mbncp¶tÃm! AÃmlp ]d
bpw: A§s\Xs¶bmIp¶p. \n\¡v \½psS Zrjv

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

173

Sm´§Ä hs¶¯pIbp­mbn. F¶n«v \o AXv
ad¶pIfªp. AXv t]mse C¶v \obpw hnkvacn
¡s¸Sp¶p. AXncpIhnbpIbpw, Xsâ c£nXmhn
sâ ZrjvSm´§fn hnizkn¡mXncn¡pIbpw
sNbvXhÀ¡v A{]ImcamWv \mw {]Xn^ew \Â
Ip¶Xv. ]ctemIs¯ in£ IqSpXÂ ITn\amb
Xpw \ne\n¡p¶Xpw Xs¶bmIp¶p.' (Xzmlm:
124 þ 127)
XoÀ¶nÃ, IpähmfnIsf \cI¯nte¡v h
ens¨dnbp¶Xv apJw Ip¯nbhcmbn sIm­mbncn
¡pw. AXmWv JpÀB³ ]dbp¶Xv:

ُ
ُ‫َ َ ﺳُﻌ‬
َ
ُ‫َ َ وُﺟ‬
‫نَّ الْﻤُﺠْﺮِﻣِ�َ ﻲﻓ ﺿﻼ ٍل َو ٍﺮ َ �ُﺴْﺤَﺒُﻮن ﻲﻓِ اﻨﻟَّـﺎرِ ﻰﻠﻋ ـﻮﻫ ِِﻬﻢ ذُوﻗـﻮا‬
)
ِ
ََ َ َّ‫َﺲ‬
(٤٨:‫ﺳﻘﺮ( )اﻟﻘﻤﺮ‬

"apJw \ne¯p Ip¯nb\nebn AhÀ \cImKv
\nbneqsS hen¨ng¡s¸Sp¶ Znhkw. (AhtcmSv
]dbs¸Spw:) \n§Ä \cI¯nsâ kv]Ài\w A
\p`hn¨v sImÅpI' (JaÀ:48).
{]hmNIt\mSv HcmÄ tNmZn¡pIbp­mbn
F§ns\bmWv kXy\ntj[nIsf apJw Ip¯nb
hcmbn \cI¯n hens¨dnbs¸SpIsb¶v A
t¸mÄ Xncpta\n ]dbp¶Xv \mw {i²n¡pI:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

174

ُ ‫)ْ أَ�َﺲُ �ْﻦُ ﻣَﺎلِﻚٍ رَﻲﺿِ ا�َّ �َﻨْﻪ أَنَّ َرﺟُ ﻼً ﻳَﺎ ﻧَـﻲﺒَِّ ا�َِّ �ُْﺮﺸَُـ اﻟْﺎ َﻜﻓ‬
‫ِـﺮ‬
َ َْ
‫َ َ َ َيْﺲَ اﺬﻟَّ ي‬
‫ِ أَمْﺸَﺎهُ ﻰﻠﻋََ الﺮِّﺟْﻠَ�ِْ ﻲﻓِ اﺪﻟُّ�ﻴـﺎ ﻗـﺎد ًِرا‬
‫ﻬِﻪِ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴﺎﻣَﺔِ ﻗﺎل أَﻟ‬
َ
‫ﺔِ ﻗَﺎل‬
َّ
َ ‫ﺎد‬
‫ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣ‬
َ
(‫َ َ �َﺘ َةُ ﺑَ� وَﻋِﺰَّةِ رَ�ِﻨﺎ *( )ﺑﺎري‬
‫ وَﺟْﻬِﻪ‬
ِ ََ‫أنْ �ُﻤْﺸِﻴَﻪُ ﻰﻠﻋ‬

A\kv_v\p amenIv()hn \n¶v; kXy\ntj[nI
Ä F§ns\bmWv ]ctemI¯v apJw Ip¯nbh
cmbn DbÀs¯gpt¶Â]n¡s¸SpIsb¶v HcmÄ \
_n()tbmSv tNmZn¡pIbp­mbn, ]dªp: Zp³
bmhn c­v Imen \S¯nbh\v ]ctemI¯v
apJw sIm­v \S¯n¸n¡phm³ km[n¡pIbntÃ?
At¸mÄ JXzmZ: ]dbpIbp­mbn: AsX, \½psS
c£nXmhnsâ {]Xm]w sIm­v) (_pJmcn)

XÀ¡n¡p¶p:
AÀlambXv \cI¯n e`n¡pt¼mÄ XoÀ
¯m Xocm¯ ]Ibpw, hntZzjhpamWv AhÀ¡v
]ckv]cw D­mIp¶Xv. Zp³bmhn sh¨v t\Xm
hn\v Pbv hnfn¨hcpw, tkh sNbvXhcpw, A\p
bmbnIfpw FÃmw Xs¶ t\Xmhn\pw, Bib¯n
\pw FXncmbhcmbn«mWv ]ctemI¯v AhÀ Hcp
an¨v Iq«pI. R§sf C¶ hyànbmWv hgn]ng¸n
¨Xv F¶v ]dªv sIm­v AhÀ ]ckv]cw ]gn
Nmcp¶XmWv. ]t£, CsXm¶pw Xs¶ AhÀ¡v
bmsXmcp KpWhpw sN¿p¶nÃ. AhÀ \nµycmbn

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

175

¯s¶ \cI¯n ]Xn¡p¶XmWv. AÃmlphn
sâ amÀK¯n Pohn¨v XJvhbpÅhcmbn XoÀ¶
hÀ HgnsI asäÃmhcpw ]ckv]cw i{Xp¡fmbn
amdp¶XmWv. AXmWv AÃmlp ]dbp¶Xv:
َ

ّ

َّ َ

َِ ‫ﺧ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ �َﻌْﻀُﻬُﻢْ ﺒﻟَِﻌْﺾٍ ﻋَﺪُوٌّ إ‬
(٦٧ :‫لْﻤُﺘَّﻘ�( )الﺰﺧﺮف‬
ِ ‫)اﻷ‬
ِ

"kplr¯p¡Ä B Znhkw At\ym\yw i{Xp¡
fmbncn¡pw. kq£vaX ]men¡p¶hscmgnsI.'
(kpJpdp^v: 67)
Cu temI¯v AÃmlphn\v ]pdsa aäpÅh
sc Bcm[n¨hÀ Bcm[n¡s¸«hcphambn XÀ¡n
¡p¶XmWv. AXv JpÀB³ hniZam¡p¶Xv H¶v
{i²n¡pI:
ِ

ُ‫َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْﺘُ ْ َ ْﺒ‬
َ ‫ﻴﻢ ل ِﻠْ َﻐﺎو‬
ُ ‫�ُﺮِّزَتْ اﺠﻟﺤ‬
َْ
‫�ﻦ )*( و�ِﻴﻞ لﻬﻢ أ�ﻦ ﻣﺎ ﻛُﻨ ﻢ �ﻌ‬
)
ِ
ِ
َْ َ ُ َ
ُ‫َ ْ ﺒ‬
َ ْ ُ‫َﺟُﻨُ د‬
َ
َ
‫ﻜ ﻮا �ِﻴﻬﺎ ﻫﻢ واﻟﻐﺎوُون )*( و ﻮ إِﺑﻠِـيﺲ‬
ِ ‫ﻞْ �َﻨْﺮﺼُُوﻧَ�ُﻢْ أَوْ ﻳَنْﺘَﺮﺼُون )*( ﻓﻜُﺒ‬
ِ
ْ
َ َ
َ
َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ‫َﺎل‬
َ ُ‫ْ َﻌ‬
‫ِّ إِنْ ﻛُﻨَّـﺎ ﻟَـﻲﻔ ﺿـﻼ ٍل ﻣُﺒِـ�ٍ )*( إِذ‬
� (*) ‫َﻤﺟ ﻮن )*( ﻗ ﻮا وﻫﻢ �ِﻴﻬﺎ �ﺘ ِﺼﻤﻮن‬
ِ
َ ُ ْ ُْ ّ َ
ّ
َ ‫ﺴَﻮِّ��ُﻢْ ﺑِﺮَبِ اﻟْ َﻌﺎلَﻤ‬
(٩٩ -٩١:‫� )*( َﻣَﺎ أَﺿَﻠَّﻨﺎ إ َِ الﻤﺠ ِﺮمﻮن( )الﺸﻌﺮاء‬
ِ
َّ�‫ِـﻦْ دُونِ ا‬

َ

(*) ‫ـﺪُون‬

"ZpÀamÀKnIÄ¡v \cIw Xpd¶pImWn¡s¸Sp¶
XpamWv. AhtcmSv tNmZn¡s¸SpIbpw sN¿pw: \n
§Ä
Bcm[n¨ncp¶sXÃmw
FhnsSt¸mbn?
AÃmlphn\p ]pdsa. AhÀ \n§sf klmbn¡p
Itbm, kzbw klmbw t\SpItbm sN¿p¶p
t­m? XpÀ¶v Ahcpw (Bcm[y³amÀ) B ZpÀamÀ
KnIfpw AXn (\cI¯nÂ) apJw Ip¯n hogv
¯s¸Sp¶XmWv. C_veoknsâ apgph³ ssk\y

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

176

§fpw. AhnsS sh¨v At\ym\yw hg¡v IqSn
s¡m­ncns¡ AhÀ ]dbpw: AÃmlphmW k
Xyw! R§Ä hyIvXamb hgntISn Xs¶bmbn
cp¶p. \n§Ä¡v R§Ä temIc£nXmhnt\mSv
XpeyX IÂ]n¡p¶ kab¯v. R§sf hgn]ng
¸n¨Xv B IpähmfnIfÃmsX aämcpaÃ.' (ipldm
Av:91-þ 99)
X§Ä¡Àlamb in£ e`n¡pt¼mÄ Ah
À¡v t_m[yamhpw sNbvXvt]mbsXÃmw \niv^e
amWv, C\n tJZn¨n«v ^eanÃmsb¶hÀ hyàamb
cq]¯n a\knemhpIbpw sN¿pw. AXpsIm­v
Bcm[\Ifn GsX¦nepw Hcp Awiw AÃmlp
hÃm¯hÀ¡v AÀ¸n¡pIbmsW¦n Ahsâ aS
¡hpw CXpt]msebmbncn¡pw. BbXn\m B
cm[\IÄ AÃmlphn\v am{Xw AÀ¸n¡pI, AXn
 Bscbpw ]¦v tNÀ¡mXncn¡pI. CXmWv Hcp
a\pjy³ sNt¿­Xv F¦n Ah\v tJZnt¡­n
hcnIbnÃ. XoÀ¨. Cu ImcyamWv kzmenlo§fpw,
{]hmNI·mcpambn«pÅhÀ t]mepw X§fpsS k
´m\§Ä¡pw, kapZmb§Ä¡pw \ÂIp¶ h
kzn¿¯v F¶v \ap¡v JpÀB\n ImWmhp¶
XmWv. F¶m Cu Zp³bmhn sh¨v AÃmlp
hnsâ bYmÀ° Zmk³amcmbn Pohn¨ ]e kzmen
lo§sfbpw ]n³Ime¯pÅhÀ Bcm[n¨n«p­v.
F¶m Cu kzmenlo§Ä AXv B{Kln¡pI

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

177

tbm, Bhiys¸SpItbm, AdnbpItbm sNbvXn«n
Ã. A§ns\bpÅ kzmenlo§tfmSv ]ctemI¯v
sh¨v AÃmlp tNmZn¡pw \n§Ä CXv IÂ]n¨ncp
¶pthmsb¶v? AXn\v AhÀ ]dbp¶ D¯chpw,
AÃmlphnsâ tNmZyhpw IzpÀB³ P\§Ä¡v
Nn´n¡phm\mbn, a\knem¡phm\mbn hnhcn¡p
¶Xv \mw tIÄ¡pI:

َ ُ‫َ ﻘُ ُ ْ َ َ َ َ َ ﺆ‬
ُ‫َ ﻧُ َ ْ ﺒ‬
َ
َ
‫)َﻮْمَ �ْﺮﺸُُﻫُﻢْ ﻤﺟَِﻴﻌًﺎ �ُﻢَّ � ﻮل ل ِﻠﻤﻼﺋ ِ� ِﺔ أﻫـ ﻻ إِﻳَّـﺎ�ُﻢْ ﺎﻛ ـﻮا �ﻌ ـﺪُون‬
ْ ُ ُ َ �َ‫ا ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ أَﻧْﺖَ وَﻴﻟُِّﻨَﺎ ﻣِﻦْ دُوﻧِﻬِﻢْ ﺑَﻞْ ﺎﻛَﻧُﻮا �َﻌْﺒُـﺪُونَ اﺠﻟِْـﻦَّ أ‬
‫ْـﺮﺜﻫﻢ‬
(٤٠)
َ ُ‫ْ ْ ﻨ‬
(٤١:‫ﺑ ِ ِﻬﻢ مُﺆ ِﻣ ﻮن( )الﺴﺒﺄ‬

"Ahsc apgph³ Ah³ Hcpan¨pIq«p¶ Znhkw
({it²bamIp¶p.) F¶n«v Ah³ ae¡pItfmSv
tNmZn¡pw: \n§sfbmtWm C¡q«À Bcm[n¨ncp
¶Xv ? AhÀ ]dbpw: \o F{X ]cnip²³! \obm
Wv R§fpsS c£m[nImcn. AhcÃ. F¶m A
hÀ Pn¶pIsfbmbncp¶p Bcm[n¨ncp¶Xv Ah
cn A[nIt]cpw Ahcn (Pn¶pIfnÂ) hniz
kn¡p¶hcs{X' (k_Av:40 þ 41).
ss{IkvXhÀ {]hmNI\mb Cukm() s\
bmWv Bcm[n¡p¶Xv. AhcpsS k¦S§fpw, _p
²nap«pIfpw ZqcoIcn¡phm³ At±lt¯mSmWv
{]mÀ°n¡p¶Xv. ]ctemI¯vsh¨v ]S¨ X¼pcm
³ alm\mb Cukm() t\mSpw, amXmhmb aÀb
ant\mSpw tNmZn¡pw \n§Ä ]dªn«mtWm ChÀ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

178

\n§sf Bcm[n¨ncp¶Xv. At¸mÄ AXn\v AhÀ
]dbp¶ adp]Sn a\pjysc Nn´n¸n¡pIbpw, k
·mÀKw ]n³]äphm\pÅ Ahkcw D­mIphm³
{ian¡pIbpw sNt¿­XmWv.

ِ
ُّ �‫ ﻗَﺎلَ ا‬
ِ
ْ َ َ ّ �ُ‫أ‬
َ
ْ
‫� ﻣِﻦ‬
)
ِ ‫َ ﻳَﺎﻋِيﻰﺴَ ا�ْﻦَ مَﺮْ�ﻢَ أَأَﻧﺖَ ﻗُﻠْﺖَ لِﻠﻨَّﺎس اﺨﺗَّﺬُو�ِ وَ ِ إِلﻬ‬
َ
ْ
ِ‫�ُﻮنُ ﻲﻟ‬
ّ
‫ ﻣَﺎ‬
‫ ا�َِّ ﻗَﺎلَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚ‬
َ
ُ‫ﺖ‬
‫أَنْ أَﻗُﻮلَ ﻣـﺎ ﻟَـيْﺲَ ﻲﻟِ ﺤﺑَِـﻖٍ إ ِن ﻛُﻨـ‬
‫َ ﻳ‬
َ
َّ
َ
َ
ْ
‫ﻔْﻲ‬
ُ َ َ َ
‫ﻠْﺘُﻪُ �َﻘﺪْ ﻋَﻠِﻤْﺘَﻪُ �َﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻲﻓِ �َ ِﺴ َوﻻ ﻋْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻲﻓِ �َﻔْﺴِﻚَ إِﻧَّﻚ أﻧﺖ ﻋـ م‬
ْ ُ�َّ�َ‫( َﻣﺎ ﻗُﻠْﺖُ ل َ ُﻬ ْﻢ إَّ أ َمَﺮْﺗَ�ِ ﺑـﻪ أَن ا�ْﺒُـﺪُوا ا�ََّ رَ�ِّ وَر‬١١٦) ‫اﻟْﻐُﻴُﻮب‬
‫ـﻢ‬
ِ
ِ
ِ ِ
‫َ َّﻴ‬
ُ‫َ �ُﻨﺖُ َ َ ْ ْ َ ً َ د‬
ْ َْ َ َ
‫ﻋﻠﻴ ِﻬﻢ ﺷ ِﻬﻴﺪا ﻣﺎ ُ �ِﻴﻬِﻢْ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺗَﻮ� ْتَ�ِ ﻛُﻨﺖَ أَﻧْﺖَ الﺮَّ�ِﻴﺐ ﻋﻠﻴ ِﻬﻢ‬
‫و‬
ٌ َ ْ َ
َ
( ١١٧ -١١٦:‫ْﺖَ ﻰﻠﻋَ ﻞﻛُِّ ﻲﺷ ٍء ﺷ ِﻬﻴﺪ( )ﻤﻟﺎﺋﺪة‬

"AÃmlp ]dbp¶ kµÀ`hpw ({i²n¡pI.) aÀb
ansâ aI³ Cukm, AÃmlphn\v ]pdsa Fs¶
bpw, Fsâ amXmhns\bpw ssZh§fm¡ns¡m
Åphn³. F¶v \obmtWm P\§tfmSv ]dªXv?
At±lw ]dbpw: \osb{X ]cnip²³! F\n¡v
(]dbm³) bmsXmcp AhImihpanÃm¯Xv Rm³
]dbmhXÃtÃm? Rm\Xv ]dªncps¶¦n XoÀ
¨bmbpw \obXv Adnªncn¡patÃm. Fsâ a\
ÊnepÅXv \o Adnbpw. \nsâ a\ÊnepÅXv Rm\
dnbnÃ. XoÀ¨bmbpw \o Xs¶bmWv AZriy Im
cy§Ä Adnbp¶h³. \o Ft¶mSv IÂ]n¨ Im
cyw AYhm Fsâbpw \n§fpsSbpw c£nXmhm
b AÃmlpsh \n§Ä Bcm[n¡Ww F¶ Im

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

179

cyw am{Xta Rm\htcmSv ]dªn«pÅq. Rm³ A
hÀ¡nSbn D­mbncp¶t¸msgms¡ Rm³ Ah
cpsS ta km£nbmbncp¶p. ]n¶oSv \o Fs¶
]qÀ®ambn GsäSp¯t¸mÄ \o Xs¶bmbncp¶p
Ahsc \nco£n¨ncp¶h³. \o FÃmImcy¯n\pw
km£nbmIp¶p' (amCZ:116,117).

ْ‫َ ﺮﺷ‬
‫َْﺮﺸُُﻫُﻢْ ﻤﺟَِﻴﻌًﺎ �ُﻢ‬
ْ ُ�ُ‫ﺮﺷُ َ ؤ‬
َ ‫ِﻳﻦَ أ‬
َّ�ِ‫َّ �َﻘُﻮلُ ل‬
� َ)
‫�ُﻮا ﻣَﺎﻜَﻧَ�ُـﻢْ أَ�ْـﺘُﻢْ وَ َ � ـﻢ‬
َ‫َ� ّﻠْﻨ‬
َْ َ
‫َﺎل ﺮﺷَُ�َؤ ﻫُﻢْ ﻣَﺎ ﻛُﻨْﺘ‬
َ
ً َ َّ�‫َﻰﻔَ ﺑِـﺎ‬
‫ـﻬﻴﺪا‬
‫ُﻢْ إِﻳَّﺎﻧﺎ �ﻌﺒُﺪُون )*( ﻜ‬
ُ
َ ‫َ ﺎ ﺑَيْﻨَﻬُﻢْ وَﻗ‬
ِ ‫ِﺷ‬
َ
ْ َ ُُّ‫ﻨَ لِﻚَ �َﺒْﻠُـﻮ ﻞﻛ‬
ََْ َََْ
َ َ ْ َ
َ ‫ﺎدﺗ�ُ ْﻢ ﻟ َﻐﺎﻓﻠ‬
‫ِ� )*( ﺎ‬
ِ
ِ ‫ﺑيﻨﻨﺎ َو�يﻨُﻢْ إِنْ ﻛُﻨَّﺎ �ﻦ ﻋِﺒ‬
ٍ‫�ﻔـﺲ‬
َ َ َّ�‫ أ ﺳْﻠَﻔَﺖْ وَرُد ّوا إِﻰﻟَ ا‬
َ
َ َ
(‫ِ م ْﻮﻻﺤﻟَْـﻖِّ وَﺿَـﻞّ �َـﻨْﻬُﻢْ ﻣَـﺎ ﺎﻛَﻧُـﻮا �َﻔْـﺮﺘُون‬
ُ
َ
(٣٠-٢٨:‫)ﻳﻮ�ﺲ‬

"AhscsbÃmw \mw Hcpan¨pIq«pIbpw, F¶n«v
_lpssZhhnizmknItfmSv \n§fpw \n§Ä ]¦m
fnIfmbn tNÀ¯hcpw AhnsS¯s¶ \n¡q.
F¶v ]dbpIbpw sN¿p¶ Znhkw ({it²ba
s{X.) A\´cw \mw Ahsc X½n thÀs]Sp
¯pw. AhÀ ]¦mfnIfmbn tNÀ¯hÀ ]dbpw: \n
§Ä R§sfbà Bcm[n¨ncp¶Xv. AXn\m R
§Ä¡pw
\n§Ä¡panSbnÂ
km£nbmbn
AÃmlp aXn. \n§fpsS Bcm[\sb¸än R§Ä
XoÀ¯pw AdnhnÃm¯hcmbncp¶p. AhnsSsh¨v
Hmtcm BXvamhpw AXv ap³Iq«n sNbvXXv ]co
£n¨dnbpw. AhcpsS bYmÀXvY c£m[nImcnbm

‫‪180‬‬

‫‪]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw‬‬

‫‪b AÃmlphn¦te¡v AhÀ aS¡s¸SpIbpw, A‬‬
‫‪hÀ ]dªp­m¡nbncp¶sXÃmw Ahcn \n¶v‬‬
‫‪sXänt¸mIpIbpw sN¿p¶XmWv'(bq\pkv:28 þ 30).‬‬
‫‪ssZhnI amÀK¯n \n¶v sXän¨v Ifª‬‬
‫‪t\Xm¡³amscbpw, A\pbmbnIsfbpw Hcpan¨v‬‬
‫‪Iq«pt¼mÄ A\pbmbnIÄ X§fpsS t\Xm¡³‬‬
‫‪amtcmSv XÀ¡n¡pIbpw, AXn\v t\Xm¡³amÀ a‬‬
‫‪dp]Sn ]dbpIbpw sN¿p¶Xv JpÀB³ hniZoIcn‬‬
‫‪¡p¶Xv t\m¡pI:‬‬

‫َﺎلُﻮا ﻳَﺎو َ َ‬
‫َّ َ َ ْ ٌَ َ ٌَ َ َ ُْ َ ُ َ‬
‫ّ‬
‫ﻳـﻦ‬
‫ا ﻳَـﻮْمُ اﺪﻟِ‬
‫ﺎ ﻫَﺬ‬
‫َ�ْﻠَﻨ‬
‫ﻗ‬
‫(‬
‫*‬
‫)‬
‫ﺮُون‬
‫)َﺈِ�َﻤﺎ ِ� زﺟﺮة واﺣِﺪة ﻓﺈِذا ﻫﻢ ﻳﻨﻈ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ﺬﻟَّ َ َ َُ‬
‫ّ ﺑُ َ‬
‫ي‬
‫)*(‬
‫َا ﻳَﻮْمُ اﻟْﻔَﺼْﻞِ اﺬﻟَّ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺑِـﻪِ ﺗُ�َـﺬِ ﻮن )*( ﺮﺸُُـوا ا ِﻳـﻦ ﻇﻠﻤـﻮا‬
‫َْ‬
‫َ ﻧُ َ ْ‬
‫أَزْو‬
‫َ‬
‫ﻴﻢ‬
‫ﺤ ِ‬
‫َ َاﺟَﻬُﻢْ وَﻣَﺎ ﺎﻛ ﻮا �ﻌﺒُﺪُون )*( دُونِ ا�َِّ ﻓَﺎﻫْﺪُوﻫُﻢْ إِﻰﻟَ ﺮﺻَِاطِ اﺠﻟ ِ‬
‫َ َ‬
‫ّ ُ َ ْ ُ لُ َ‬
‫َ َ�ُ‬
‫َْ ْ َ‬
‫)*( َﻗِﻔُﻮﻫُﻢْ إِ�َﻬ ْﻢ مﺴﺌﻮ ﻮن )*( ﻣﺎ ﻟ ْﻢ‬
‫ـﻮم‬
‫َ ﻳَتَﻨَـﺎﺮﺻُون )*( َـﻞْ ﻫُـﻢ اﻴﻟ‬
‫َ‬
‫ﺘُ‬
‫َ َ َ ْ َ َ َ َ لُ َ‬
‫ْ َ ْ ُ َ‬
‫ﻧَّ�ُ‬
‫ﺎء ﻮن )*( َﺎلُﻮا إِ ْﻢ ﻛُﻨـ ْﻢ‬
‫مُﺴتﺴﻠِﻤﻮن )*( َأ�ْﺒَﻞ �َﻌْﻀُﻬُﻢْ ﻰﻠﻋ �ﻌﺾٍ ﻳتﺴ‬
‫َﺄْﺗ‬
‫ﻦ ْ‬
‫َ‬
‫َ ﺎلُ َ ْ َ ْ َ�ُ ﻧُ ُ ْ‬
‫ـﺆﻣﻨ َ‬
‫اﻴﻟَ‬
‫� )*( َﻣـﺎ ﺎﻛَنَ ﻨﻟَـﺎ‬
‫ﻤ‬
‫ُﻮ�َﻨَﺎ ﻋَ‬
‫ـ� )*( ﻗـ ﻮا ﺑـﻞ لـﻢ ﺗ ﻮ ـﻮا م ِ ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ﻧَّ‬
‫َﻴْﻨَ‬
‫َ َ ْ �ُ ْ ْ ْ َ َ ْ ﻛُﻨﺘُ ْ َ ْ ً َ‬
‫َ‬
‫ﺎن ﺑﻞ ﻢ ﻗﻮﻣﺎ ﻃﺎ�ِ� )*( َﻖَّ ﻋَﻠ ﺎ ﻗَـﻮْلُ رَ�ِّﻨَـﺎ إِ ـﺎ‬
‫ﻋﻠﻴ ﻢ ﻣِﻦ ﺳُﻠﻄ ٍ‬
‫َ‬
‫َْ َ‬
‫َ َ ﻘُ َ‬
‫ﻮن )*( َﻏْﻮَ�ْﻨ ـَﺎ�ُﻢْ إِﻧَّـﺎ ﻛُﻨَّـﺎ ﺎﻏو َ‬
‫اب‬
‫�ـﻦ )*(‬
‫ﻟاﺋ ِ‬
‫ِ‬
‫ـﺈِ�َّﻬُﻢْ ﻳَﻮْﻣَﺌِـﺬٍ ﻲﻓ اﻟﻌـﺬ ِ‬
‫ِ‬
‫�ُ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ َُ ْ َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ ﻧُ‬
‫ﻞُ‬
‫َ‬
‫َ َ‬
‫ﻮن )*( ِﻧَّﺎ ﻛﺬل َِﻚ �ﻔ َﻌ ﺑﺎل ُﻤ ْﺠﺮﻣ َ‬
‫ِ� )*( �َّﻬُﻢْ ﺎﻛ ـﻮا إِذا �ِﻴـﻞ لﻬـﻢ ﻻ‬
‫ُﺸْﺮﺘ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ََ ّ‬
‫َ‬
‫ُ �َﺴْﺘَﻜْﺮﺒُون( )الﺼﺎﻓﺎت‪(٣٥-١٩ :‬‬
‫ِﻪﻟ إ َِ َّ‬
‫ِ‬

‫‪"F¶m AXv Hcp tLmci_vZw am{Xambncn¡pw.‬‬
‫‪At¸mgXm AhÀ (Fgpt¶äv \n¶v) t\m¡p¶p.‬‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

181

AhÀ ]dbpw: Atlm! R§Ä¡v IjvSw! CXv {]
Xn^e¯nsâ Zn\amWtÃm! (AhÀ¡v adp]Sn
\ÂIs¸Spw:) AsX; \n§Ä \ntj[n¨v XÅn¡f
ªncp¶ \nÀWmbIamb Xocpam\¯nsâ Znhk
as{X CXv. (At¸mÄ AÃmlphnsâ IÂ]\bp
­mIpw;) A{Iaw sNbvXhscbpw AhcpsS CW
Isfbpw AhÀ Bcm[n¨ncp¶hsbbpw \n§Ä
Hcpan¨pIq«pI. AÃmlphn\p ]pdsa. F¶n«v Ah
sc \n§Ä \cI¯nsâ hgnbnte¡v \bn¡pI.
Ahsc \n§sfm¶p \nÀ¯pI. AhtcmSv tNmZyw
sNt¿­XmIp¶p. \n§Ä¡v F´p]än? \n§Ä
]ckv]cw klmbn¡p¶nÃtÃm F¶v AÃ, AhÀ
B Znhk¯n IogS§nbhcmbncn¡pw. Ahcn
 NneÀ NnecpsS t\sc Xncnªv ]ckv]cw tNm
Zyw sN¿pw. AhÀ ]dbpw: XoÀ¨bmbpw \n§Ä
R§fpsS ASp¯v ssI¿q¡pambn h¶v (R§
sf kXy¯n \n¶v ]n´ncn¸n¡pIbmbncp¶p.)
AhÀ adp]Sn]dbpw: AÃ, \n§Ä Xs¶ hnizm
knIfmhmXncn¡pIbmWp­mbXv.
§Ä¡mIs« \n§fpsS ta Hc[nImchpw
D­mbncp¶XpanÃ. {]XypX, \n§Ä AXn{IaIm
cnIfmb Hcp P\hn`mKambncp¶p. A§s\ \½p
sS ta \½psS c£nXmhnsâ hN\w bmYmÀ
XvYyambnXoÀ¶p. XoÀ¨bmbpw \mw (in£) A\p
`hn¡m³ t]mIpIbmWv. At¸mÄ R§Ä \n§

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

182

sf hgntISnse¯n¨ncn¡p¶p. (ImcWw) XoÀ¨
bmbpw R§Ä hgnsXänbhcmbncp¶p. At¸mÄ
At¶Znhkw XoÀ¨bmbpw AhÀ (Ccphn`mK
hpw) in£bn ]¦mfnIfmbncn¡pw. XoÀ¨bm
bpw \mw IpähmfnIsf s¡m­v sN¿p¶Xv A{]
ImcamIp¶p. AÃmlp AÃmsX Hcp ssZhhpanÃ
F¶v AhtcmSv ]dbs¸«m AhÀ Al¦mcw
\Sn¡pambncp¶p.' (kzm^v^m¯v:19 þ 35)
]nimNnsâ a{´§Ä¡v hiwhZcmbn tXm
¶nhmknIfmbn Pohn¡pIbpw, \cI¯n t]m
IpIbpw sNbvXm AhÀ ]nimNnt\mSv XÀ¡n
¡pIbpw, ]nimNv Ahsâ \nc]cm[nXzw t_m[n
¸n¡pIbmWv sN¿p¶Xv. Rm³ £Wn¡pIbmWv
sNbvXXv, \n§fpsS ta F\n¡v B[n]Xyw sN
ep¯phm³ A[nImcap­mbncp¶nÃ, Fsâ £
Ww tI«n«v \n§Ä kzta[bm h¶XmWv, AXv
sIm­v Xs¶ F\n¡v \n§sf c£s¸Sp¯phm
³ km[yaÃ, BbXn\m \n§Ä Xs¶ A\p`
hn¡pIsb¶v ]dªv ssI aeÀ¯p¶Xv JpÀB
³ hniZam¡p¶Xv \mw hmbn¡pI:

َ
ُ�ُ‫َ ْ ﺗ‬
ّ
َ
َ ِ ‫)َ َﺎل الﺸَّﻴْﻄَﺎنُ لَﻤ َّـﺎ ﻗُﻲ‬
‫ُ إِنَّ ا�ََّ وَﻋـﺪَ�ُﻢْ وَﻋْـﺪَ اﺤﻟَْـﻖِ َو َوﻋـﺪ ْﻢ‬
‫ﻀـ ا ﻷ‬
َ
‫ّ َنْ دَﻋ ـﻮْﺗ �ُﻢْ ﻓَﺎﺳْـﺘَﺠَﺒْﺘ‬
َ ْ ْ ْ ُ� ْ َ َ
َ
‫ُﻢْ ﻲﻟ‬
ُ َ
َِ ‫ﺎن إ‬
ِ
ِ َ‫ﺄﺧْﻠَﻔْﺘُ�ُﻢْ وَﻣﺎ ﺎﻛ‬
ٍ ‫نَ ﻲﻟ ﻋﻠﻴ ﻢ ﻣِﻦ ﺳُﻠﻄ‬
ّ
َ َ َ ُ� َ ْ َ ُ ُ‫ل‬
ُ ُ‫َ َ َﻠ‬
ِ�ِ‫ّ إ‬
َِ‫ﻮ� َو ﻮمﻮا أ�ﻔُﺴـ ْﻢ ﻣـﺎ أﻧـﺎ ﺑ ِِـﺧِ�ُﻢْ وَﻣَـﺎ أَ�ْـﺘُﻢْ ﺑِﻤُﺮﺼِْـﻲﺧ‬
ِ ‫ﻓﻼ ﺗ ﻮم‬
‫ﺬَابٌ أَﻴ‬
‫َ َْ ﺘﻤ‬
(٢٢: ‫ِﻟ ٌﻢ( )إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬
َ‫ُﻮ�ِ ﻣﻦْ �َﺒْﻞُ إِنَّ اﻟﻈَّﺎلِﻤِ�َ لَﻬُﻢْ ﻋ‬
ِ ُ�ْ‫ﺮْتُ ﺑِﻤَﺎ أﺮﺷ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

183

"Imcyw Xocpam\n¡s¸«v Ignªm ]nimNv ]d
bp¶XmWv. XoÀ¨bmbpw AÃmlp \n§tfmSv Hcp
hmKvZm\w sNbvXp. kXyhmKvZm\w. Rm\pw \n§
tfmSv hmKvZm\w sNbvXp. F¶m \n§tfmSv (Rm
³ sNbvX hmKvZm\w) Rm³ ewLn¨p. F\n¡v \n
§fpsS ta bmsXmcp A[nImchpw D­mbncp
¶nÃ. Rm³ \n§sf £Wn¨p. At¸mÄ \n§sf
\n¡v D¯cw \ÂIn F¶v am{Xw. BIbmÂ, \n
§Ä Fs¶ Ipäs¸Spt¯­, \n§Ä \n§sf¯
s¶ Ipäs¸Sp¯pI. F\n¡v \n§sf klmbn¡m
\mhnÃ. \n§Ä¡v Fs¶bpw klmbn¡m\mhnÃ.
ap¼v \n§Ä Fs¶ ]¦mfnbm¡nbncp¶Xns\
Rm\nXm \ntj[n¨ncn¡p¶p. XoÀ¨bmbpw A{Ia
ImcnIfmtcm AhÀ¡mWv thZ\tbdnb in£bp
ÅXv.' (C{_mlnw:22)
AÃmlp Hmtcm a\pjysâ IqsSbpw Hcp
Iq«mfnsb (Jco³) GÀ¸mSm¡nbn«p­v. B Iq«m
fn a\pjysc \·bntet¡m, Xn·bntet¡m £
Wn¡p¶XmWv. {]hmNI³() Hcn¡Â A\pbm
bnItfmSv Cu Imcyw ]dªt¸mÄ, AhÀ tNmZn
¡pIbp­mbn: {]hmNIsc, At§¡pw Dt­m
Ico³, Xncpta\n adp]Sn ]dbpIbp­mbn: AsX,
F¶m AÃmlp Fs¶ Ah\n klmbn¡pI
bp­mbn, Ahs\ apkvenam¡n, Ah³ Ft¶mSv
\³abÃmsX IÂ]n¡pIbnÃ. At¸mÄ \½psS

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

184

Jco³ \· sN¿phm\pw, Xn· sN¿phm\pw t{]cn
¸n¡p¶XmWv. A§ns\bpÅ Jco\nt\mSv hsc
\cI¯nte¡v t]mIp¶ BfpIÄ XÀ¡n¡p¶
XmWv. AXv JpÀB³ kqd¯p Jm^n \ap¡v
hniZam¡n Xcp¶p­v:
َ

(٢٤) ٍ‫ـﺎرٍ ﻋﻨِﻴـﺪ‬

َّ‫ِﻴَـﺎ ﻲﻓِ ﺟَﻬَـﻨَّﻢَ ﻞﻛَُّ ﻛَﻔ‬

ٌ

َ َّ‫َ ي‬

َ

‫َﺎل‬

(٢٣) ‫)ﻗ َ ﻗَﺮِ�ﻨُﻪُ ﻫَﺬا ﻣَﺎ ﺪﻟَ ﻋﺘِﻴﺪ‬

ِ
َ
ُ َْ ْ َ ْ
ٍ
‫َﻬًـﺎ آﺧَـﺮَ ﻓَﺄَﻟْﻘِﻴَـﺎهُ ﻲﻓ‬
ِ
‫( ِّي ﺟَﻌـﻞَ ﻣَـﻊَ ا�َّ إِ ل‬٢٥) ‫�ـﺐ‬
ِ ‫َﻨَّﺎع ل ِﻠﺨ‬
ٍ ‫� ﻣُﻌﺘﺪٍ م ِﺮ‬
َ
َ
َ
َ‫ﺮِ�ﻨُﻪُ رَ�َّﻨ‬
َ
َ
َ
‫( ل ﻗ‬٢٦) ‫ﻟْﻌَﺬَابِ الﺸَّﺪِﻳ ِﺪ‬
ٍ‫نَ ﻲﻓ ﺿﻼ ٍل ﺑ ِﻌﻴﺪ‬
ِ َ‫ﺎ ﻣَﺎ أَﻃْﻐَﻴْﺘُﻪُ وَﻟ�ِﻦْ ﺎﻛ‬
َْ ْ ُ�ْ َ
َ َ َ َّ‫َ ي‬
َ َ
ُ ْ َ ْ ُ َّ‫َﺎ �ُﺒَﺪ‬
‫ل اﻟﻘﻮل‬
(٢٨) ‫ﻴﺪ‬
ِ ‫( ﻗﺎل ﺨﺗَْﺘَﺼِﻤُﻮا ﺪﻟَ وﻗ ﻗَﺪّﻣْﺖُ إِﻴﻟ ﻢ ﺑِﺎلﻮ‬٢٧)
ِ �
َ ْ َّ َ َ َ َ َّ‫َ ي‬
(٢٩ -٢٣:‫ﻴﺪ( )ق‬
ِ ِ‫َ َوﻣﺎ أﻧﺎ ﺑِﻈ مٍ ل ِﻠﻌﺒ‬

"Ahsâ klNmcn (ae¡v) ]dbpw: CXmIp¶p F
sâ ]¡Â X¿mdpÅXv (tcJ) (AÃmlp ae¡pI
tfmSv IÂ]n¡pw:) kXy\ntj[nbpw [n¡mcnbp
ambn«pÅ GsXmcp¯s\bpw \n§Ä \cI¯nÂ
Ct«¡pI. AXmbXv \³asb apS¡p¶h\pw A
Xn{IaImcnbpw kwibmephpamb GsXmcp¯s\
bpw. AsX, AÃmlpthmsSm¸w thsd ssZhs¯
kvYm]n¨ GsXmcphs\bpw. AXn\m ITn\amb
in£bn Ahs\ \n§Ä Ct«¡pI. Ahsâ Iq
«mfn ]dbpw: R§fpsS c£nXmth! Rm\hs\
hgnsXän¨n«nÃ. ]s£, Ah³ hnZqcamb ZpÀamÀ
K¯nembncp¶p. Ah³ (AÃmlp) ]dbpw: \n§
Ä Fsâ ASp¡Â XÀ¡nt¡­. apt¼ Rm³ \n

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

185

§Ä¡v Xm¡oXv \ÂInbn«p­v. Fsâ ASp¡Â
hm¡v amäs¸SpIbnÃ. Rm³ Zmk³amtcmSv H«pw
A\oXn ImWn¡p¶h\paÃ' (Jm^v:23 þ 29).
kz´w icoc`mK§tfmSv hsc XÀ¡n¡psa
¶v JpÀB³ ]Tn¸n¡pt¼mÄ AhÀ A`napJoIcn
¡p¶ Imcyw F{X `oIchpw, ImTn\yhpw \ndª
XmsW¶v \mw a\knem¡pI. CsXÃmw ssZhnI
\nba§sf AhKWn¨v Pohn¨mep­mIp¶ \mi
amWv F¶v CkvemanI \nba§Ä AhKWn¡pI
bpw, ]pOn¨v XÅpIbpw sN¿p¶hÀ {i²nt¡­
XmWv. AXmWv JpÀB³ Xmg hcp¶ Bb¯pI
fneqsS \ap¡v hniZam¡n Xcp¶Xv:

َ َ َ َ َّ‫ـﻰﺘ‬
َ ُ‫َ ُ ُ َﻋ‬
‫َ ُ َاءُ �َِّ إ‬
‫إِذا ﻣـﺎ ﺟﺎءُوﻫـﺎ‬
(١٩) ‫ِﻰﻟَ اﻨﻟَّﺎر �ﻬ ْﻢ ﻳﻮز ـﻮن‬
‫) �ََﻮْمَ �ُْﺮﺸ ﺪ ا‬
ِ
‫ﻠَﻴ‬
ُ‫َ ﺎل‬
َ ُ‫َ ﻧُ َ ْ َ ﻠ‬
‫( َوﻗـ ﻮا‬٢٠) ‫َﻬِﺪَ ﻋَ ْﻬِﻢْ ﺳَﻤْﻌُﻬُﻢْ وَأَﺑْﺼَﺎرُﻫُﻢْ وَﺟُﻠُـﻮدُﻫُﻢْ ﺑِﻤَـﺎ ﺎﻛ ـﻮا �ﻌﻤ ـﻮن‬
َ
‫ﻴْﻨَـ‬
َ َ َّ‫َﻘَﻨَـ ا�َُّ اﺬﻟ‬
َ ‫ ﻞﻛَُّ ﻲﺷء َو ُﻫ‬
َ
‫ـﻮ‬
‫َِﻧﻄـﻖ‬
‫ﻠُﻮدِﻫِﻢْ لِـﻢَ ﺷـﻬِﺪْ�ُﻢْ ﻋَﻠَ ﺎ ﻗَـﺎلُﻮا أَﻧﻄ ﺎ‬
ٍ ْ
َ ُ‫َ ﺗُ َﻌ‬
َ َ َْ ْ َ َ
‫َﻣَـﺎ ﻛُﻨْـﺘُﻢْ �َﺴْـتَﺮﺘُون أن �ﺸـﻬﺪ‬
(٢١) ‫َﻘَ�ُﻢْ أَوَّلَ مَـﺮَّةٍ وَ�ِﻴ ْﻟـ ِﻪ ْﺮﺟ ـﻮن‬
ِ
َ َ َّ�‫َّ ا‬
َ َ ْ ُ�ُ‫َ َ ْ �ُ ْ َ ْﻌُ�ُ ْ َ َ َ ْ َ ﺎر‬
َ
َ
‫ﻻ‬
‫ﻠُﻮدُ�ُﻢْ وَﻟ�ِﻦْ ﻇَﻨنْـﺘُﻢْ أَن‬
‫ﻢ وﻻ‬
‫ﻋﻠﻴ ﻢ ﺳﻤ ﻢ وﻻ أﺑﺼ‬
َ ُ‫َ ْ َ ﻠ‬
(٢٢-١٩ :‫َﻌْﻠَﻢُ ﻛَﺜِ�ًا مِﻤَّﺎ �ﻌﻤ ﻮن( )ﻓﺼﻠﺖ‬

"AÃmlphnsâ i{Xp¡sf \cI¯nte¡v t]mIm
\mbn hnfn¨pIq«pIbpw, F¶n«hsc sXfn¨pIq«n
sIm­pt]mIpIbpw sN¿p¶ Znhkw ({it²bam
Ip¶p.) A§s\ AhÀ AhnsS (\cI¯nÂ) sN
¶m AhcpsS ImXpw AhcpsS I®pIfpw Ah

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

186

cpsS sXmenIfpw AhÀ¡v FXncmbn AhÀ {]hÀ
¯n¨ncp¶Xns\¸än km£yw hln¡p¶XmWv. X
§fpsS sXmenItfmSv AhÀ ]dbpw: \n§sf´n
\mWv R§Äs¡Xncmbn km£yw hln¨Xv? A
h(sXmenIÄ) ]dbpw: FÃm hkvXp¡sfbpw kw
kmcn¸n¨ AÃmlp R§sf kwkmcn¸n¨XmIp
¶p. BZyXhW \n§sf krjvSn¨Xv Ah\mW
tÃm. Ah¦te¡pXs¶ \n§Ä aS¡s¸SpIbpw
sN¿p¶p. \n§fpsS ImtXm \n§fpsS I®pI
tfm \n§fpsS sXmenItfm \n§Ä¡v FXncnÂ
km£yw hln¡psa¶v IcpXn \n§Ä (AhbnÂ
\n¶pw) Hfnªncn¡mdp­mbncp¶nÃtÃm. F¶m
 \n§Ä hnNmcn¨Xv \n§Ä {]hÀ¯n¡p¶
Xn an¡Xpw AÃmlp AdnbnsömWv.' (^pÊn
e¯v : 19 þ 22)
\cI¯n {]thint¡­hscÃmw {]th
in¨mepw icn XÀ¡¯n\v A´yw Ipdn¡p¶nÃ, a
dn¨v AhnsS sh¨vt]mepw ]ckv]cw XÀ¡n¡p
¶XmWv. AXmWv JpÀB³ ]dbp¶Xv:

َ َ
ِ َ َ
ُ‫َﻬَﻨَّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ﺎد‬
َ ّ َ
‫َﻢ ﻳﺼﻠ ْﻮ�ﻬﺎ ﻓﺒِـئﺲ ال ِﻤﻬـ )*( ﻫـﺬا‬
(*) ‫ﺂب‬
‫ﻠﻄَّﺎ�ِ�َ لَﺮﺸَ ﻣ‬
‫�ِنّ ل‬
‫)ا و‬
ٍ
َ
َ
ْ
ْ
َ
‫آﺧَﺮُ ﻣِﻦْ ﺷَﻠ‬
ٌ
َ
َ
ٌ ْ
ٌ ْ
‫ﺤ ٌﻢ‬
َ (*) ‫ﻠْﻴَﺬُوﻗُﻮهُ ﻤﺣَِﻴﻢٌ وَﻏَﺴَّﺎق‬
ِ ‫ﻜ ِ ِﻪ أز َواج )*( ﻫـﺬا ﻓـﻮج ﻣُﻘـﺘ‬
َ ْ ُ�َ َ
ْ َ ُ‫َﺎل‬
ْ ُ�‫ـﻞ َأ ْ�ـﺘُ ْﻢ ﻻَ َم ْﺮ َﺣ ًﺒـﺎ ﺑ‬
‫ـﻢ‬
‫ﺮْﺣَﺒًﺎ ﺑِﻬِﻢْ إِ�َّﻬُﻢْ ﺻَﺎلُﻮا اﻨﻟَّﺎر)*( ﻗ ﻮا ﺑ‬
‫ﻣﻌ ﻢ م‬
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ً َ ْ
َ َ
َ
‫َّﻣْﺘ‬
ْ َ‫َ رُ لُﻮا رَ�َّﻨ‬
‫ـﺰدهُ ﻋـﺬاﺑﺎ‬
(*) ‫�ْﺘُﻢْ ﻗَﺪ ُﻤُﻮهُ ﻨﻟَﺎ ﻓﺒِئﺲ اﻟﻘﺮا‬
ِ ‫ﺎ ﻣَﻦ ﻗَﺪّمَ ﻨﻟﺎ ﻫـﺬا ﻓ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

187

َ ْ ْ ُ ُّ‫ﻌُـﺪ‬
ً َ
َ َ َ
َ ْ ‫ِـﻦ اﻷ‬
(*)ِ‫ﺷار‬
‫ْﻔًﺎ ﻲﻓِ اﻨﻟَّﺎرِ)*( َوَﺎلُﻮا ﻣَﺎ ﻨﻟَﺎ ﻻ ﻧ َﺮى رِﺟﺎﻻ ﻨَّـﺎ �َ ﻫﻢ ﻣ‬
َ
ْ َ ُ ُ‫َ َﺎﺻ‬
ْ َ َ َْ
ُ‫ﺖ َ� ْﻨ ُﻬ ْﻢ اﻷَﺑْ َﺼﺎر‬
َ
َ‫ّ ذَلِـﻚَ ﺤﻟ‬
‫ـﻞ‬
‫ﻫ‬
‫أ‬
‫ـﻢ‬
‫ـﻖٌّ ﺨﺗ‬
(
*
)
‫اﻏ‬
‫ز‬
‫م‬
‫أ‬
‫َّﺬْﻧَﺎﻫُﻢْ ﺳِﺨْﺮِ�ًّﺎ‬
‫ﺗ‬
ِ
(٦٤-٥٥:‫ﻟَّﺎر( )ص‬
ِ

"CXs{X (AhcpsS AhkvY). XoÀ¨bmbpw [n¡m
cnIÄ¡v aS§ns¨Ãm³ tamis¸« kvYm\amWp
ÅXv. \cIas{X AXv. AhÀ AXn I¯n F
cnbpw. AsX{X tamiamb hn{iakvYm\w! CXmW
hÀ¡pÅXv. BIbm AhÀ AXv BkzZn¨p
sImÅs«. sImSpw NqSpÅ shÅhpw sImSpw X
Wp¸pÅ shÅhpw. C¯c¯nÂs¸« aäp ]e
C\w in£Ifpw. (\cI¯n BZysa¯nbhtcm
Sv AÃmlp ]dbpw:) CXm, HcpIq«w \n§tfmsSm
¸w XÅn¡bdn hcp¶p. (At¸mÄ AhÀ ]dbpw:)
AhÀ¡v kzmKXanÃ. XoÀ¨bmbpw AhÀ \cI
¯n I¯nFcnbp¶hcs{X. AhÀ (B IS¶v
hcp¶hÀ) ]dbpw; AÃ, \n§Ä¡v Xs¶bmWv
kzmKXanÃm¯Xv. \n§fmWv R§Ä¡nXv hcp
¯nsh¨Xv. At¸mÄ hmkkvYew No¯ Xs¶.
AhÀ ]dbpw: R§fpsS c£nXmth, R§Ä¡v
CXv (in£) hcp¯nsh¨Xmtcm Ah¶v \o \cI
¯n Cc«n in£ hÀ²n¸n¨p sImSpt¡Wta. A
hÀ ]dbpw: \aps¡´p ]än! ZpÀP\§fn s]«h
cmbn \mw KWn¨ncp¶ ]e BfpIsfbpw \mw Im
Wp¶nÃtÃm. \mw Ahsc (A_²¯nÂ) ]cnlm

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

188

k ]m{Xam¡nbXmtWm? AXÃ, Ahscbpw hn«v
I®pIÄ sX¶nt¸mbXmtWm? \cIhmknIÄ X
½nepÅ hg¡v(XoÀ¨bmbpw AsXmcp bmYmÀ
XvYyw Xs¶bmWv.' (kzmZv:55 þ 64)
\cI¯n sh¨v AÃmlphnt\mSv AhÀ ]
dbp¶XmWv, Cu t\Xm¡fpw, ]ptcmlnX·mcpam
Wv, R§sf hgn ]ng¸n¨Xv, BbXn\m Ah
À¡v \o Cc«n in£ \ÂtIWta F¶v ]dbp¶
tXmsSm¸w, R§sf hgn]ng¸n¨XmcmWv Ahsc
R§Ä¡v \o H¶v ImWn¨v Xcq Ahsc R§Ä
Xs¶ \cI¯nte¡v hens¨dnbs«sb¶v hsc \
cIhmknIÄ ]dbp¶XmWv. BbXn\m hgn]ng
¸n¡p¶hcpw, hgn]ng¡p¶hcpw {i²nt¡­Xm
Wv. Ahkc§Ä Ahkm\n¡p¶Xn\v ap¼v
AÃmlphnte¡v tJZn¨v aS§pI, AXv am{Xsa C
{Xbpw henb tJZ¯nepw, XÀ¡¯nepw, in£
bnepw s]SmXncn¡phm\pÅ GI amÀKw F¶v
\mw a\knem¡pI. AÃmlp ]dbp¶ Xmsg hcp
¶ Bb¯pIÄ IqSn hmbn¡pI, KpW]mTap
ÄsImÅpI:

َ َ ‫َ ﺎﻴﻟ‬
َ ُ‫أَﻃَﻌْﻨَـﺎ الﺮَّﺳ‬
َ
‫ـﻮل‬
َ‫)�ُﻘَﻠّﺐُ وُﺟُﻮﻫُﻬُﻢْ ﻲﻓِ اﻨﻟَّﺎرِ �َﻘُﻮلُـﻮنَ ﻳ َْتَﻨـﺎ أَﻃﻌْﻨَـﺎ ا�ََّ و‬
َ َّ‫َ َ َـﻠُّﻮﻧَﺎ الﺴ‬
َ
‫َ ﺎ إِﻧَّﺎ أ ﻃَﻌْﻨَﺎ ﺳ َ �َﻨَﺎ و‬
‫( َ�َّﻨـﺎ‬٦٧) ‫ـبِﻴﻞ‬
َ ‫( لُﻮا رَ�َّﻨ‬٦٦)
‫َﺎد َ�ُﺮﺒََاءَﻧـﺎ ﻓَﺄﺿ‬
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ً
َ
َ
ُ
ْ
ً ‫آﺗ ِﻬ ْﻢ ِﺿ ْﻌ َﻔ ْ� ﻣِﻦ اﻟْﻌﺬاب َواﻟﻌﻨﻬﻢ ﻟﻌﻨﺎ ﻛﺒ‬
(٦٨ -٦٦:‫�ا( )اﻷﺣﺰاب‬
ِ
ِ
ِ
ِ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

189

"AhcpsS apJ§Ä \cI¯n Iogvta adn¡
s¸Sp¶ Znhkw. AhÀ ]dbpw: R§Ä AÃmlp
shbpw dkqens\bpw A\pkcn¨ncps¶¦n F
{X \¶mbncpt¶s\! AhÀ ]dbpw: R§fpsS c
£nXmth, R§Ä R§fpsS t\Xm¡³amscbpw
{]apJ³amscbpw A\pkcn¡pIbpw, A§s\
AhÀ R§sf hgnsXän¡pIbpamWp­mbXv. R
§fpsS c£nXmth, AhÀ¡v \o c­nc«n in£
\ÂIpIbpw AhÀ¡v \o h³ im]w GÂ]n¡p
Ibpw sN¿Wta ( F¶pw AhÀ ]dbpw. )' (Alv
km_v: 66 þ 68)

ْ
َّ َ َ ْ َ َّ‫َ ﻔَﺮُوا رَ�َّﻨَ أَرِﻧَﺎ اﺬﻟ‬
َ
َ ُْ َ َْ
ّ
‫ـﺲ �ﻌﻠﻬﻤـﺎ‬
‫ﺎ‬
� َ‫) َل اﺬﻟِّﻳﻦ‬
ِ �‫ﻳ ِﻦ أﺿـ ﺎ ﻣِـﻦ اﺠﻟِْـﻦِ َوا ِﻹ‬
َْ
َ ‫َ أَﻗْﺪَاﻣِﻨَﺎ ﻴﻟَﻜُ ﻮﻧَﺎ ﻣِﻦ اﻷَ ْﺳ َﻔﻠ‬
(٢٩:‫ِ�( )ﻓﺼﻠﺖ‬
ِ
‫ﺗ‬

"kXy\ntj[nIÄ ]dbpw: R§fpsS c£nXmth,
R§sf ]ng¸n¨hcmb Pn¶pIfn \n¶pw a\p
jycn \n¶papÅ c­phn`mKs¯ \o R§Ä¡v
ImWn¨pXtcWta. AhÀ A[a³amcpsS Iq«¯n
emI¯¡h®w R§Ä Ahsc R§fpsS ]mZ
§Ä¡v Nph«nen«v Nhn«s«' (^pÊne¯v:29).

ْ‫َ ﺖ‬
َ
َ َُّ‫ّ َ َ اﻨﻟَّـﺎرِ ﻠﻛ‬
‫ﻤـﺎ‬
ِ‫)ل ادْﺧُﻠُﻮا ﻲﻓِ أُمَﻢٍ ﻗَﺪْ ﺧَﻠ ﻣِ ْﻦ �َﺒْﻠِ�ُﻢْ ﻣِﻦ اﺠﻟِْﻦِ واﻹﻓ‬
َ
‫َ ّ إِذَا‬
َُ
ُ ْ ُ ْ َ َ ً َ
‫َﺖْ أُﻣَّﺔٌ ﻟَﻌَﻨﺖْ أُﺧْﺘَﻬَﺎ ﺣﻰﺘَ ادَّارَ� ُﻮا �ِﻴﻬَﺎ ﻤﺟِﻴﻌﺎ ﻗﺎﻟﺖ أﺧ َﺮاﻫ ْﻢ ِﻷُوﻻﻫ ْﻢ‬
َ َ ُّ‫َ َﺆُ َِ أَﺿَﻠ‬
َ ْ َ َ ٌ ْ ّ ٍُ‫اﻨﻟَّﺎرِ ﻗَﺎل ﻟِﻞﻜ‬
‫�ﻦ ﻻ‬
َ
‫ﻮﻧﺎ ﻓﺂﺗ ِِﻬَﺬَاﺑًﺎ ﺿِﻌْﻔًﺎ ﻣِﻦ‬
‫َ�َّﻨﺎ ﻫ ﻻ‬
ِ ‫ِﺿﻌﻒ وﻟ‬
َ ََُْ
(٣٨:‫�ﻌﻠﻤﻮن( )اﻷﻋﺮاف‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

190

"Ah³ (AÃmlp) ]dbpw: Pn¶pIfn \n¶pw a
\pjycn \n¶pambn \n§Ä¡p ap¼v Ignªp
t]mbn«pÅ kaql§fpsS Iq«¯n \cI¯nÂ
{]thin¨psImÅpI. Hmtcm kaqlhpw (AXnÂ)
{]thin¡pt¼msgms¡ AXnsâ ktlmZc kaq
ls¯ i]n¡pw. A§s\ AhscÃmhcpw Ahn
sS Hcpan¨pIqSn¡gnªm Ahcnse ]n³Kman
IÄ AhcpsS ap³KmanIsf¸än ]dbpw: R§fp
sS c£nXmth, ChcmWv R§sf hgnsXän¨Xv.
AXv sIm­v AhÀ¡v \o \cI¯n \n¶v Cc«n
in£ sImSpt¡Wta. Ah³ ]dbpw: FÃm
hÀ¡pw Cc«nbp­v. ]s£ \n§Ä a\Ênem¡p
¶nÃ' (AAvdm^v:38).

tZmjnIÄ:
kXyhnizmkw kzoIcn¡pIbpw, AXnÂ
bmsXmcp hn«vhogvNbpw sN¿msX Pohn¡pIbpw
sNbvXhÀ F´mbmepw kzÀK¯n {]thin¡p
¶XmWv, ImcWw kzÀK {]thi\w XSbp¶ inÀ
¡v AhcpsS PohnX¯n sNbvXn«nÃ. AXvsIm
­v Xs¶ AhÀ sNbvX ]m]§Ä¡v AÃmlp
\cIw hn[n¡pIbmsW¦n B Ipä¯n\pÅ in
£ BkzZn¨Xn\v tijw kzÀK¯n {]thin
¡p¶XmWv. kXyhnizmkw DÄsIm­n«pÅ ]m]
§Ä sNbvX tZmjnIÄ¡v AÃmlp Nnet¸mÄ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

191

s]mdp¯v sImSpt¯¡mw Asæn AhcpsS
]m]§Ä¡\pkcn¨v in£ BkzZnt¡­n hcp
¶XmWv. A§ns\ ]m]§Ä sNbvXhÀ¡pÅ in
£IÄ Fs´ÃmamsW¶v JpÀB\pw Xncpkp¶
¯pw hniZam¡p¶p­v. ]ctemI¯v C§s\bp
Å tZmjnIfpsS AhØIfmWv hniZam¡phm³
B{Kln¡p¶Xv. hyXyØ ]m]§Ä sNbvXhsc
thÀXncn¨mWv hnhcn¡p¶Xv.

\akvImcw Dt]£n¨hÀ
Fsâ {kãmhv AÃmlphmWv, Ah\v am{X
sa Fsâ Bcm[\IÄ Rm³ kaÀ¸n¡pIbp
Åqsh¶pw, apl½Zv AÃmlphnsâ ZqX\pw dkq
epamsW¶v Xocpam\n¨pd¨v \mhvsIm­v hyàam
bn ]dªv Ignª Hmtcm a\pjy\pw A©v t\
cw \akvIcnt¡­Xp­v. AXv apl½Zv \_n F
§ns\bmtWm \akvIcn¨Xmbn \ap¡v lZokpI
fn ImWm³ Ignbp¶Xv AtX cq]¯n kab
_ÔnXambn \nÀÆlnt¡­Xp­v. \akvImcw Po
hnX¯nsâ Hcp taJebnepw Hgnhm¡phm³ ]mSn
Ãm¯XmWv. Ønc Xmak¡mc\pw, bm{X¡mc
\pw, BtcmKyhm\pw, tcmKnIÄ¡pw FÃmw \a
kvImcw IrXyambn \akvIcnt¡­Xp­v. bp²
¯n hsc IrXyambn \akvIcn¡Wsa¶mWv
JpÀB³ ]Tn¸n¡p¶Xv. F¦n B \akvImcw

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

192

Hgnhm¡p¶h\pÅ in£ F´mbncn¡psa¶v \
ap¡v Duln¡mhp¶tXbpÅq. {]amW§fpsS
shfn¨¯n `qcn]£w ]ÞnX³amcpw ]Tn¸n
¡p¶Xv \akvImcw Dt]£n¡p¶h\v Ckveman
 Øm\anÃmsb¶mWv. AhcpsS AhØIÄ
F§ns\bmbncn¡psa¶v GXm\pw sXfnhpIfpsS
ASnØm\¯n AÂ]w hniZoIcn¡s«.
]ctemI¯v IÀ½§fpsS Iq«¯n BZy
ambn tNmZyw sN¿s¸Sp¶Xv \akvImc¯nsâ Im
cyamWv. CXv \¶mbm aäpÅ Imcy§sfÃmw F
fp¸amhpw, \akvImc¯nsâ Imcyw A]ISIcam
bXmsW¦n AXn\v tijapÅsXÃmw hfsc `o
Ichpw \njvTqchpambncn¡pw. {]hmNI³() ]d
bp¶p:

َ َ ُ� َ َ ّ ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠَّ َ نَّ أَو‬
َ ْ َ ُ‫ْ َ ْ ﺪ‬
َّ�َ‫َ َ َﺳُ ُ ِ ﺻ‬
ُ ‫ﺎﺳ‬
‫ـﻮم‬
‫ـﺐ ﺑِـ ِﻪ اﻟﻌﺒـ ﻳ‬
‫ َل ﻣﺎ‬: ‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ‬
‫)ﻗﺎل ر ﻮل‬
ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ‫ْ َ َ ْ َ َ َ َﺗُﻪُ َ ْ َ ﻠ‬
‫اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﻣِﻦ �ﻤﻠِ ِﻪ ﺻﻼ ﻓﺈِن ﺻ ﺤﺖ �ﻘﺪ أﻓﻠﺢ وأ�ﺢ و�ِن ﻓﺴـﺪت �ﻘـﺪ‬
َ ِ
(‫( )ﻟﺮﺘﻣﺬي‬... ‫َﺎبَ وَﺧَﺮﺴ‬

{]hmNI³() ]dbp¶p: (IÀ½§fpsS Iq«¯n
 BZyambn Hcp ASna tNmZyw sN¿s¸Sp¶Xv
Ahsâ \akvImc¯nsâ ImcyamWv, AXv \¶m
bm Ah³ hnPbn¡pw, c£s¸SpIbpw sNbv
Xp, AXv Ipg¸¯nembm Ah³ \ã¯nemhp
Ibpw, \mi¯neIs¸SpIbpw sNbvXp... ) (XnÀ
anZn).

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

193

_p²nbpw {]mb]qÀ¯nbpamb FÃm kv{Xo
]pcpj·mÀ¡pw A©vt\cs¯ \akvImcw \nÀº
ÔamWv. AÃmlp hnip²JpÀB\n ]dbp¶p:

ً ُ ْ َ ً َ َ ْ ْ َ َ ْ‫نَّ الﺼَّ َ َ ﺖ‬
(١٠٣ :‫� ﻛِﺘﺎﺑﺎ مﻮﻗﻮﺗﺎ( )اﻟنﺴﺎء‬
)
ِ‫ﻼﺎﻛَﻧ ﻰﻠﻋ الﻤُﺆ ِﻣﻨ‬

(XoÀ¨bmbpw \akvImcw kXyhnizmknIÄ¡v k

abw \nÀ®bn¡s¸« Hcp \nÀºÔ _m[yXbm
Ip¶p) (\nkmAv:103)
Ckvemw ]Sp¯pbÀ¯nbn«pÅXv A©v XqWpI
fnembn«mWv. AXn \akvImcs¯bmWv c­ma
s¯ LSIambn Xncpta\n F®n¸dbp¶Xv:

َّ‫ﻠَﻴ ﺳَـﻠ‬
َّ�َ‫َ ﺎلَ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
ُ
‫ﺑْﻦ �ُﻤَﺮَ رَﻲﺿِ ا�َّ �َﻨْﻬﻤَﺎ ﻗ‬
ِ )
َ
َ
َ َ َّ�‫ﻤ َّﺪًا رَﺳ ﻮلُ ا‬
َ
ّ
َ
َ
ْ َ ُ‫ﺑ‬
َ َ َ
ْ َ
َ ‫ﺎدةِ أ ْن ﻻ‬
ِ ‫ِ و�ِﻗ‬
‫ـﺎم‬
ُ
َُ� َّ‫ِﻪﻟ إ َِ �َُّ َن‬
‫� ا ِﻹﺳﻼﻰﻠﻋَ ﻤﺧﺲٍ ﺷﻬ‬
ِ
َ َّ‫لﺼ‬
َ َ َ َ ْ َ َ ّ
(‫ﻼَ�ِﻳﺘَﺎءِ الﺰَّﺎﻛَةِ وَاﺤﻟَْﺞِ وﺻﻮ ِم رمﻀﺎن ( )ﺑﺎري ومﺴﻠﻢ‬

C_v\pDaÀ()hn \n¶v; {]hmNI³() ]dbpI
bp­mbn: (A©v Imcy§fnemWv Ckvemw ]Sp
¯pbÀ¯nbn«pÅXv, AÃmlphÃmsX bYmÀ°
¯n Bcm[\¡Àl\mbn aämcpansöpw, apl
½Zv \_n AÃmlphnsâ {]hmNI\msW¶pw km
£yw hln¡pI, \akvImcw \ne\nÀ¯pI, kIm
¯v \ÂIpI, lÖv sN¿pI, dafm\n t\m¼
\pãn¡pI F¶nhbmWXv) (_pJmcn, apkvenw)
AÃmlp Hmtcm apkvenan\pw \nÀºÔam
¡nb \akvImcw \nÀÆln¡mXncn¡pIsb¶Xv

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

194

Ahnizmkambn«mWv JpÀB\pw, Xncpkp¶¯pw
\ap¡v ]cnNbs¸Sp¯n Xcp¶Xv. JpÀB³ ]dbp
¶Xv ImWpI:

َ َ َّ‫أَﻗَﺎمُﻮا الﺼ‬
َ ْ ُ‫ّ ﻞ‬
ِ‫ةَ ﻓَﺈِﺧْﻮَاﻧُ�ُﻢْ ﻲﻓ‬
‫ـﺎت‬
َ‫ﻼﺗﻮْا الﺰَّﺎﻛ‬
َ‫)َﺈِنْ ﺗَﺎﺑُﻮا و‬
ِ ‫اﺪﻟِّﻳﻦِ وَ�ُﻔَﺼِ اﻵﻳ‬
َ ََُْ َْ
(١١ :‫ﻟ ِﻘﻮمٍ �ﻌﻠﻤﻮن( )ﺘﻟﻮ�ﺔ‬

(F¶m AhÀ ]Ým¯]n¡pIbpw, \akvImcw

apdt]mse \nÀÆln¡pIbpw, kIm¯v \ÂIpI
bpw sN¿p¶]£w AhÀ aX¯n \n§fpsS
ktlmZc§fmIp¶p, a\Ênem¡p¶ BfpIÄ
¡p th­n \mw Zrãm´§Ä hniZoIcn¡p¶p)
(Xu_:11).
aX¯n ]ckv]cw ktlmZc§fmIWsa
¦n hnizkn¡pIbpw, \akvImcw \ne\nÀ¯pI
bpw, kIm¯v \ÂIpIbpw, ]ÝmX]n¡pIbpw
sN¿Ww. \akvIcn¡p¶nsæn aX¯n k
tlmZc§fÃmsb¶À°w. ImcpWy¯nsâ {]hm
NI³ () ]dbp¶p:

َ َ َ ُ‫ﺳ‬
ْ َ َ َّ�‫َِّ ﺻَـ�َّ ا‬
‫ﻋﻠﻴـ ِﻪ‬
‫َﻦْ أَﻲﺑ َ ﻗﺎل ﺳﻤِﻌْﺖُ ﺟَـﺎﺑِﺮًا �َﻘُـﻮلُ ﺳَـﻤِﻌْﺖُ اﻨﻟَّـﻲﺒ‬
)
ِ
َ َّ‫اﻟْ�ُﻔْﺮِ ﺗَﺮْكَ الﺼ‬
ُ ُ‫ﺳَﻠَّ َ َ ﻘ‬
َ
(‫ﻼةِ ( )مﺴﻠﻢ‬
َ‫ �َ�َْ الﺮَّﺟُﻞِ وَ�َ�ْ الﺮﺸِّْكِ و‬:‫َ ﻢ � ﻮل‬

A_qkp^vbm³ Pm_nÀ ]dbp¶Xmbn Rm³ tI
«p. Pm_nÀ {]hmNI³() ]dbp¶Xv tI«p F¶v
]dªv ]dbp¶p: (Hcp hyànbpsSbpw inÀ¡n
sâbpw Ahnizmk¯nsâbpw CSbnepÅ hyXym

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

195

kw \akvImcw Dt]£n¡emIp¶p) (apkvenw).
ho­pw ImWpI:

َ ْ َ َ َ ْ ُ‫َﻦْ �َﺒْﺪِ ا�َّ ْ ﺑ‬
َ َ
ْ َ َ َّ�‫َ ـﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا‬
‫ﻋﻠﻴـ ِﻪ‬
ُ‫ ﺎلَ رﺳ‬:‫ِ ﺑ ِﻦ َﺮ�ﺪة �ﻦ أ�ِﻴـ ِﻪ ﻗـﺎل‬
)
َ
َّ‫ّﻢَ إِنَّ اﻟْﻌَﻬْــﺪَ اﺬﻟ‬
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ‫ة‬
َ
‫َيْﻨَﻨَـ‬
ْ
‫�َيْـ‬
َ
َ
َّ‫ﻨَﻬُﻢُ الﺼ‬
َ
ْ
َ ‫ـﻼ �ﻤــﻦ ﺗ َﺮ�ﻬــﺎ �ﻘــﺪ �ﻔـ‬
( ‫ـﺮ‬
‫ِي ـﺎ وَ ـ‬
‫ــﻠ‬
(‫)ﺮﺘﻣﺬي واﻟنﺴﺎﻲﺋ‬

AÐpÃm_v\p _pssdZ() Xsâ ]nXmhn \n¶v
D²cn¡p¶p: {]hmNI³() ]dbp¶p: (XoÀ¨bm
bpw \½psSbpw AhcpsSbpw CSbnepÅ IcmÀ
(hyXymkw) \akvImcamWv, AXmcmWv Dt]£n
¡p¶Xv Ah³ Ahnizkn¨ncn¡p¶p) (XnÀanZn,
\kmC)
\akvImcw \nÀÆln¡m¯hÀ¡v AÃmlp
]ctemI¯v Hcp¡nbncn¡p¶Xv \cI¯nse kJ
À F¶ X«mWv. JpÀB³ ]dbp¶p:

َ ِّ ‫)َﺎ ﺳَﻠَﻜَ�ُﻢْ ﻲﻓ َﺳ َﻘ َﺮ * َﺎلُﻮا لَ ﻢْ ﻧَﻚُ ﻣِﻦَ الْﻤُﺼَﻠ‬
{٤٣-٤٢:‫� ( }ﻤﻟﺪﺛﺮ‬
ِ

(F´mWv \n§sf \cI¯n {]thin¸n¨Xv?, A
hÀ (IpähmfnIÄ) ]dbpw: R§Ä \akvIcn¡p
¶hcpsS Iq«¯nembnÃ) (ap±YnÀ: 42,43).

AXmbXv \akvIcn¨nsæn kJÀ F¶
\cI¯nembncn¡pw AhcpsS kt¦Xw. AÃmlp
\s½ Ahsâ \cI¯n \n¶pw kwc£n¡pam
dmhs«. \akvImcw IrXyambn \nÀÆln¡m¯h

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

196

sc F§ns\bmbncn¡pw AhcpsS aS¡w F¶v
JpÀB³ ]dbp¶Xv t\m¡pI:

َ
ْ َ َ َ ْ ََْ
َ َ ْ َ ْ َ
* �َ �‫) َوﻣﻦ أﻋ َﺮض ﻋﻦ ﺮِي ﻓَﺈِنّ ﻪﻟَُ ﻣَﻌِيﺸَﺔً ﺿَﻨﺎﻜً وَ�َْﺮﺸُُهُ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ أ‬
‫ﺎل‬
ْ َ َْ َ
َ َ َ ََْ َ َ َ َ َ ً
َ
َْ
‫َ رَبِّ لِﻢَ ﺣَﺮﺸﺗ ِ� أ� َ� َوﻗﺪ ﻛُﻨﺖُ ﺑ ِﺼـ�ا * ﻗـﺎل ﻛـﺬل ِﻚ أ�ﺘـﻚ آﻳﺎ�ُﻨـﺎ‬
ََ َ َ
َ
‫نﺴِيﺘَﻬ‬
{١٢٦-١٢٤ :‫ﺎ وَ�ﺬلِﻚَ اﻴﻟَْﻮْمَ ﺗُنﻰﺴ( }ﻃﻪ‬

(Fsâ DÂt_m[\s¯ hn«v hÃh\pw Xncnªv

Ifbp¶ ]£w XoÀ¨bmbpw Ah¶v CSp§nb
Hcp PohnXamWp­mbncn¡pI. DbnÀs¯gpt¶Â
]nsâ \mfn Ahs\ \mw AÔ\mb \nebnÂ
Fgpt¶Â]n¨v sIm­p hcp¶XpamWv. Ah³
]dbpw: Fsâ c£nXmsh, \o F´n\msWs¶
AÔ\mb \nebn Fgpt¶Â]n¨v sIm­ph¶
Xv? Rm³ ImgvNbpÅh\mbncp¶tÃm? AÃmlp
]dbpw: A§s\Xs¶bmIp¶p. \n\¡v \½psS
Zrãm´§Ä hs¶¯pIbp­mbn. F¶n«v \o A
Xv ad¶pIfªp. AXvt]mse C¶v \obpw hnkva
cn¡s¸Sp¶p) (Xzmlm:124(126). AÃmlphns\ HmÀ
¡p¶Xn Gähpw {][m\s¸«XmWv Hcp Znhk
s¯ A©vt\capÅ \akvImcw. AXv Dt]£n
¨m Ah\v IpSpkmb PohnXhpw, AÔ\mbn D
bnÀs¯gpt¶Â]n¡s¸SpIbpw, AÃmlp Ah\n
 \n¶v Xncnªv IfbpIbpw sN¿p¶XmWv.
\akvImcw Dt]£n¡p¶h\v AÃmlphn
sâ kwc£Ww e`n¡nÃ. AÃmlphnsâ kwc£

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

197

Ww e`n¨nsæn BcpsS kwc£WamWv \ap
¡v e`n¡pI. Xncpta\n \s½ HmÀas¸Sp¯p¶Xv
{i²n¡pI:

‫َ ْ َ َ َ ْﺻ‬
َ
َّ�‫َ ّ ا‬
َ َ
�َ‫ ﺎَ�ِ رَﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻ‬:‫)�ﻦ ﻣُﻌﺎذٍ ﻗﺎل‬
ٍ‫ﻠَﻴْﻪِ وَﺳَـﻠّﻢَ ﺑِﻌَﺮﺸِْـ ﻠﻛِﻤـﺎت‬
َ َ َ ّْ
َ َ َ
ِ
َ َ ََ ْ َ َ َْ
‫ـﺮاك‬
‫ُﻘَّﻦَّ وَاﺪﻟﻳـﻚ و�ِن أم‬
ِ
‫ﻗﺎل ﻻ ﺸِْكْ ﺑِﺎ�َّ ﺷَيْﺌًﺎ وَ�ِنْ ﻗُﺘِﻠْﺖَ وَﺣُﺮِﻗﺖ وﻻ‬
َ َ َّ‫َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ﺮﺘُْ�َﻦ‬
ْ َ َّ‫َﻤِّـﺪًا ﻓَـﺈِن‬
‫ﻣـﻦ‬
‫ﺻﻼ ﻣَﻜْﺘُﻮ�َﺔً ﻣُﺘَﻌ‬
‫َنْ ﺨﺗﺮج ﻣِﻦ أﻫﻠِﻚ وﻣﺎل ِﻚ وﻻ‬
‫َ َ َ َ َﻣَﻜْﺘُﻮ�َﺔً ﻣُﺘَﻌَﻤ‬
َّ�‫َ ْ ﺑَﺮِﺋَﺖْ ﻣِﻨْﻪُ ذِﻣَّﺔ ا‬
(‫( )ﻤﺣﺪ‬... ِ ُ
‫ِّﺪًا �َﻘﺪ‬
‫ﺗﺮك ﺻﻼ‬

apBZv()hn \n¶v: {]hmNI³() ]¯v Imcy
§Ä Ft¶mSv hkzn¿¯v \ÂIpIbp­mbn: (Xn
cp\_n ]dªp: \o h[n¡s¸SpItbm, Nps«cn¡
s¸SpItbm sNbvXmepw AÃmlphn \o Hcn¡
epw ]¦v tNÀ¡cpXv, \nsâ k¼¯v Dt]£n¡p
hm\pw, IpSpw_s¯ Hgnhm¡\pw \nsâ amXm]n
Xm¡Ä IÂ]n¡pIbmsW¦nepw Hcn¡epw \o
AhtcmSv [n¡mcw {]hÀ¯n¡cpXv, \o IcpXn¡
«n Hcp \nÀºÔ \akvImchpw Hgnhm¡cpXv, Imc
Ww Bsc¦nepw \nÀºÔ \akvImcw IcpXn¡«n
Hgnhm¡pIbmsW¦n Ah\v AÃmlphnsâ kw
c£Ww e`n¡pIbnÃ...) (AlvaZv).
CltemI¯v sh¨v AÃmlphn\v kpPqZpw
dpIqDw sN¿m¯hÀ¡v ]ctemI¯v AÃmlp kp
PqZv sN¿phm³ IÂ]n¡pt¼mÄ \akvIcn¡phm
³ BXym{Klap­mbn«pw AhcpsS apXpIpIÄ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

198

hfbpIbnÃ. ImcWw AhÀ¡v kzbw Xsâ apXp
Iv hf¡phm\pw, Xncn¡phm\pw Ignbp¶ kab
¯v Ah D]tbmKn¨v AÃmlphn\v th­n kpPqZv
sN¿m¯Xv sIm­v Xs¶ ]ctemI¯v AhcpsS
apXpIpIÄ hfbnÃ. hnip²JpÀB³ ]dbp¶p:

ًَ
َ َ ُ‫ﻮْمَ ﻳُ�ْﺸَﻒُ ﻋَﻦ ﺳَﺎقٍ وَ�ُﺪْﻋَﻮْنَ إِﻰﻟَ الﺴُّ ُ َ َ َ ْ َ ﻴﻌ‬
‫ﺎﺷـﻌﺔ‬
)
ِ ‫ﺠﻮ ِد ﻓـﻼ �ﺴـﺘ ِﻄ ﻮن * ﺧ‬
َ
َ ُ َ ْ ُ َ ُ ُّ‫ـﺪْ ﺎﻛَﻧُـﻮا ﻳُـﺪْﻋَﻮْنَ إِﻰﻟَ الﺴ‬
( ‫ـﺠﻮ ِد وﻫـﻢ ﺳـﺎل ِﻤﻮن‬
َ‫ﺼﺎرُﻫُﻢْ ﺗَـﺮْﻫَﻘُﻬُﻢْ ذِﻟَّـﺔٌ وَﻗ‬
{٤٣ -٤٢:‫}اﻟﻘﻠﻢ‬

(IW¦m shfnhm¡s¸Sp¶ (`b¦camb) Hcp Zn
hks¯ \n§Ä HmÀ¡pI. kpPqZv sN¿m³ (A
¶v) AhÀ £Wn¡s¸Spw. At¸mÄ AhÀ¡Xn\v

km[n¡pIbnÃ. AhcpsS I®pIÄ Iogvt]m«v Xm
gv¶ncn¡pw. \nµyX Ahsc BhcWw sN¿pw. A
hÀ kpc£nXcmbncp¶ kab¯v kpPqZn\mbn
AhÀ £Wn¡s¸«ncp¶p) (Jew: 42,43).
CltemI¯v kpc£nXcmbncp¶ kab¯v
AÃmlphn\v th­n kpPqZv sN¿phm³ £Wn¨m
 [n¡cn¨v ]n³amdnbhÀ¡v AÃmlphnsâ ap
¶n kpPqZv sN¿phm³ km[yaÃmsb¶À°w.
\akvImcw Dt]£n¡p¶Xv [n¡mchpw, A
l¦mchpamWv. AXvsIm­vXs¶ ]ctemI¯v \a
kvIcn¡m¯hsc [n¡mcnIfmb ^nÀHu³, Jmdq
³ XpS§nb [n¡mcnIfpsS IqsSbmbncn¡pw Db
Às¯gpt¶Â]n¡s¸SpI. Xncpta\n()]dbp¶p:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

199

َ َ َّ‫َ ﻛَﺮَ الﺼ‬
‫ـﻼة‬
َ‫ِ ا�َِّ ﺑْﻦِ �َﻤْﺮٍو ﻋَﻦِ اﻨﻟَّﻲﺒِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ �َﻧّﻪُ ذ‬
)
ِ
َ َ �‫َ ْ ً َ َ َ ْ ﺣَﺎ‬
ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ً َ َ َ ً َ ْ ُ� َ ً ُ‫َ ُ ﻧ‬
‫ ﻦ َﻆ ﻋَﻠﻴْﻬَﺎ ﺎﻛَﻧَﺖْ ﻪﻟ ﻮرا و ﺮﻫﺎﻧﺎ و�ﺎة ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ وﻣـﻦ‬:‫ﻳﻮﻣﺎ �ﻘﺎل‬
َ َ ْ َ َ ْ ُ� َ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ ٌ َ ُ‫َ ُ ﻧُ ٌ َ ﺑ‬
‫ﻮر َوﻻ ْﺮﻫﺎن َوﻻ �َﺎة َو�ن ﻳ ْﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣـ ِﺔ ﻣـﻊ‬
‫ل ْﻢ َﺎﻓ ِﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ لْ ﻳَ�ُﻦْ ﻪﻟ‬
َ َ ْ َِ‫َﺎﻣ ﺎن وَأُﻲﺑ‬
(‫ّ ﺑ ِﻦ ﺧﻠ ٍﻒ ( )ﻤﺣﺪ‬
َ َ ‫ﺎرُون َ وَﻓِﺮْﻋَﻮْنَ وَﻫ‬

AÐpÃmC_v\p Awdv() {]hmNI³()bn \n
¶v: Hcp Znhkw {]hmNI³() \akvImcs¯
kw_Ôn¨v ]dbpIbp­mbn: (Bsc¦nepw AXv
kq£n¡pIbmsW¦n AXh\v ]ctemI¯v {]
Imihpw, sXfnhpw, c£bpambncn¡pw, Bsc¦n
epw AXns\ kq£n¡p¶nÃmsb¦n AXh\v {]
Imitam, sXfnthm, c£tbm BhpIbnÃ, am{X
aà A§ns\bpÅhÀ Jmdq\nsâbpw, ^nÀHu\n
sâbpw, lmam\nsâbpw, D_¿v_v\p Je^nsâ
bpw IqsSbmbncn¡pw) (AlvaZv)
bYmÀ° XuloZv AdnbpItbm, ]Tn¡pIt
bm sN¿msX, \akvImcw \nÀÆln¡msX sX½m
SnIfpw, Al¦mcnIfpambn Pohn¡p¶hÀ X§fp
sS acW kab¯v AÃmlphnt\mSv At]£n¨v
t\m¡pw, c£nXmsh, R§sf \o H¶v aS¡n X
s¶¦n R§Ä kÂIÀ½§Ä sN¿mw, Xulo
ZpÄsImÅmw, \akvIcn¡mw, \nsâ \nab\nÀt±
i§Ä A\pkcn¡mw, PohnX¯n ]IÀ¯mw.
]t£, Imcyapt­m? Hcn¡epanÃ, Ah[n hs¶

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

200

¯n¡gnªm ]ns¶ Hcp c£bpanÃ. aS¡anÃ.
AXvsIm­v Xs¶ In«nb Ahkcw \mw D]tbm
Ks¸Sp¯pI. AÃmlp ]dbp¶Xv {i²n¡pI:

‫ا ﺟَﺎء أَﺣ‬
َ
ُ‫ّ ْ ﻌ‬
َ ً
َ
‫�ِّ أَ�ْﻤَﻞُ ﺻَـﺎﺤﻟﺎ �ِﻴﻤـﺎ‬
ِ
‫ﻮن * ﻌ‬
َ‫)ﺘّ إِذ‬
ِ ‫ﺟ‬
ِ ‫َﺪَﻫُﻢُ الْﻤَﻮْتُ ﻗَﺎلَ رَبِ ار‬
ّ َ
َ ُ‫ﻬِـﻢ ﺑَـﺮْزَخ َ َ ْ ْ َ ﺜ‬
(‫ـﻮ ِم �ُﺒﻌ ـﻮن‬
‫ٌ إِﻰﻟ ﻳ‬
ِ‫َ�ْﺖ ُ ﺎﻠﻛَ َّﻬَـﺎ ﻠﻛَِﻤَـﺔٌ ﻫُـﻮَ ﻗَﺎﺋِﻠُﻬَـﺎ وَﻣِـﻦ وَرَاﺋ‬
{١٠٠ -٩٩ :‫}ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن‬

"A§s\ Ahcn HcmÄ¡v acWw hs¶¯p
t¼mÄ Ah³ ]dbpw: Fsâ c£nXmth, Fs¶
(PohnX¯nte¡v) Xncn¨bt¡Wta Rm³ Dt]
£ hcp¯nbn«pÅ Imcy¯n F\n¡v \à \ne
bn {]hÀ¯n¡phm³ Ignb¯¡hn[w. Hcn¡
epanÃ! AsXmcp shdpw hm¡mWv. AXh³ ]d
ªp sIm­ncn¡pw. AhcpsS ]n¶n AhÀ Dbn
Às¯gpt¶Â]n¡s¸Sp¶ Znhkw hsc Hcp ad
bp­mbncn¡p¶XmWv' (apAvan\q³: 99 þ100).
acWw F¶Xv bmYmÀ°yamWv, BÀ¡pw
XSªv \ndp¯phmt\m, XSbphmt\m km[n¡m
¯ bmYmÀ°yw. B acWw hs¶¯p¶Xn\v
ap¼v ]ÝmXm]n¨v sIm­v hnizmkw icn¡pw a\
knem¡n \akvImcw XpS§pI. acW¯n\v ti
jw tJZn¨n«v ^eap­mhnÃ. AÃmlp ]dbp¶p:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

201

ِ َ
ْ َ َ ْ َ َ �َ‫ْ ﻄَﺮِﺧُﻮنَ �ِﻴﻬَﺎ ر‬
ْ َ َ ُ‫َ ْ َ ﻞ‬
‫ي‬
‫ اﺬﻟَّ ﻛُﻨَّﺎ �ﻌﻤ أ َولﻢ‬
ْ�َ� ً‫َّﻨﺎ أﺧْﺮِﺟﻨَﺎ �ﻌْﻤﻞ ﺻَﺎﺤﻟِﺎ‬
‫)ْ ﻳَﺼ‬
َ
‫ﺮْ�ُﻢ ﻣَّﺎ �َﺘ‬
َ
َ�‫ّﺮَ وﺟَﺎء�ُﻢُ اﻨﻟَّﺬِﻳﺮُ ﻓَﺬُوﻗُﻮا �َﻤَﺎ لِﻠﻈَّ ـﺎلِﻤ‬
َ ‫َﺬَﻛَّﺮُ �ِﻴﻪِ ﻣَﻦ ﺗﺬَﻛ‬
ِ
َّ‫ﻧ‬
{٣٧:‫ِﻦ ِﺼ�ٍ ( }ﻓﺎﻃﺮ‬

"AhÀ AhnsS sh¨v apdhnfnIq«pw: R§fpsS
c£nXmth, R§sf \o ]pd¯b¡Wta. (ap¼v)
sNbvXncp¶Xn \n¶v hyXykvXambn R§Ä
kÂIÀ½w sNbvXpsImÅmw. (At¸mÄ \mw ]d
bpw:) BtemNn¡p¶h\v BtemNn¡m³ am{Xw
\n§Ä¡v \mw BbpÊv X¶ntÃ? Xm¡oXpImc³
\n§fpsS ASp¯v hcnIbpw sNbvXp. AXn\mÂ
\n§Ä A\p`hn¨p sImÅpI. A{IanIÄ¡v
bmsXmcp klmbnbpanÃ' (^mXzmÀ:37).
\cI¯n I¯nsbcnbpt¼mÄ H¶v a®m
bn t]mbncps¶¦n F¶v Bin¡pw, ]t£ ^e
anÃ, AhÀ¡v \cIamWv kt¦Xw, AhnsS acW
anÃ, in£bmkzZn¡phm³ sXmenIÄ amän amän
\ÂIp¶XmWv. AXv sIm­v H¶v BXvahnNmcW
\S¯pI. JpÀB³ ]dbp¶p:

َ َ َْ
ْ ّ َ ُ ّ َ َ ّ ً َ ُ‫ُ ْ َ َ َ ﺔ‬
‫)َﻮْمَ �َﻘُﻮمُ الﺮُّوح َوالﻤﻼﺋ ِ� ﺻﻔّﺎ َ ﺘﻠﻜَﻤﻮن إَ ﻦ أَذِنَ ﻪﻟَُ الﺮﻤﺣﻦُ َوﻗـﺎل‬
ً َ َ ْ ُ�‫َ َ ْ َﺎ‬
ً َ ّ
َ ‫َ َ ً اﻴﻟَْﻮْمُ اﺤﻟَْﻖُّ � َ ﺎء اﺨﺗََّﺬ‬
‫ إِﻰﻟَ رَ�ِ ِﻪ ﻣﺂﺑﺎ * ِﻧَّﺎ أﻧﺬرﻧ ﻢ ﻋﺬاﺑﺎ‬
‫َﻤَﻦ ﺷ‬
* ‫ﺻﻮاﺑﺎ‬
ْ
ً َ ُ‫ﺖُ ﺗ‬
َ
ُ َ ََْ ً َ
َْ
َ َ ْ‫ﻨﻈ ُﺮ ال َﻤ ْﺮ ُء َﻣَﺪَّﻣَﺖ‬
( ‫ـ� ﻛُﻨـ ﺮاﺑـﺎ‬
‫ﻗ ِﺮ�ﺒﺎ ﻳﻮم ﻳ‬
ِ ‫ﻳَﺪاهُ وَ�ﻘُﻮلُ اﻟْﺎﻜَﻓِﺮُ ﻳَـﺎ ﻴﻟت‬
{٤٠-٣٨:‫}ﻨﻟﺒﺄ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

202

"dqlpw ae¡pIfpw AWnbmbn \n¡p¶ Znh
kw. ]caImcpWnI\mb AÃmlp A\phmZw \Â
Inbn«pÅh\pw kXyw ]dªn«pÅh\paÃmsX
A¶v kwkmcn¡pIbnÃ. AXs{X bYmÀXvYamb
Znhkw. AXn\m hÃh\pw Dt±in¡p¶ ]£w
Xsâ c£nXmhn¦te¡pÅ aS¡¯nsâ amÀKw
Ah³ kzoIcn¡s«. Bk¶amb Hcp in£sb
]än XoÀ¨bmbpw \n§Ä¡p \mw ap¶dnbn¸v \Â
Inbncn¡p¶p. a\pjy³ Xsâ ssIIÄ ap³Iq«n
sNbvXp sh¨Xv t\m¡n¡mWpIbpw, At¿m Rm
³ a®mbncps¶¦n F{X \¶mbncpt¶s\ F
¶v kXy\ntj[n ]dbpIbpw sN¿p¶ Znhkw'
(\_Av:38 þ 40).

ُ ْ
ْ‫ﺬﻟَِّﻳﻦَ �َﻔَﺮُوا ﺑِﺂﻳَﺎﺗِﻨ َ َ ﻧُﺼْﻠِﻴﻬ ﻧَﺎرًا ﻠﻛَُّﻤَﺎ ﻧَﻀِﺠَﺖ‬
‫ﺟُﻠُـﻮدُﻫُﻢْ ﺑَـﺪَّﻨﻟَﺎﻫ ْﻢ‬
ْ‫ِﻢ‬
‫َﺎ ﺳﻮْف‬
)
َ
ً َ ً َ َ َ
(٥٦ :‫ﻮدًا �َ�َْﻫَﺎ ﻴﻟَِﺬُوﻗُﻮا اﻟْﻌَﺬَاب إِنَّ ا�ََّ ﺎﻛن ﻋ ِﺰ�ﺰا ﺣﻜِﻴﻤﺎ( )اﻟنﺴﺎء‬

"XoÀ¨bmbpw \½psS sXfnhpIÄ \ntj[n¨hsc
\mw \cI¯nen«v Icn¡p¶XmWv. AhcpsS sXm
enIÄ sh´pt]mIpt¼msgÃmw AhÀ¡v \mw th
sd sXmenIÄ amänsImSp¡p¶XmWv. AhÀ in£
BkzZn¨p sIm­ncn¡m³ th­nbmWXv. XoÀ¨
bmbpw AÃmlp {]Xm]hm\pw bpIvXnam\pamIp
¶p' (\nkmAv:56).

kIm¯v \ÂIm¯hÀ:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

203

Ckvemw Imcy§fn aq¶mat¯XmWv
AÃmlp \ap¡v A\p{Klambn \ÂInb k¼¯n
\v Hcp \nÝnX tXmXv F¯pt¼mÄ \nÀ®nXamb
Hcp hnlnXw {]tXyI hn`mK§Ä¡v \ÂIpIsb
¶Xv. AXnsâ tXm¯y apgph³ hyànIfpw \Â
tI­XmWv. AXv JpÀB³ ]dª F«v hn`mK§
fpsS AhImiamWv, AXÃmsX ]W¡mcsâ Hu
ZmcyaÃ. Ckvemw ]Tn¸n¡p¶ kIm¯v k{¼Zmb
¯n\v am{Xsa temI¯pÅ Zmcn{Zyw XpS¨v amäm³
km[n¡pIbpÅq. AXv \ÂIm¯ BfpIÄ¡v
AÃmlp ]ctemI¯v hfsc ITn\amb, kln¡m
³ Ignbm¯ in£bmWv Hcp¡nbn«pÅXv F¶v
Hmtcm hnizmknIfpw a\knemt¡­Xp­v. AXn
 NneXv am{Xw ChnsS tNÀ¡t«.

َ َ َّ‫اﻟْﻔِﻀ‬
ُ ْ ّ َ َّ�‫َـﺎ ﻲﻓِ ﺳَـبِﻴﻞِ ا‬
َ
)
‫ﺮﺸِـﻫ ْﻢ‬
‫َِب‬
‫َِّﻳﻦَ ﻳ �ْ�ُِونَ اﺬﻟَّﻫَﺐَ وَ ـﺔ َوﻻ ﻨﻔِﻘُﻮ�َﻬ‬
‫ِﻌَﺬَابٍ أَﻴ‬
ْ
َ
َّ‫َﻴْﻬَﺎ ﻲﻓِ ﻧَﺎرِ ﺟَﻬَﻨ‬
ُ ُ� ُ‫َ َ َ ُ ُ ﺟُﻨ‬
َ
‫ﺟﺒﺎﻫﻬ ْﻢ َو ـﻮ ﻬ ْﻢ‬
‫ِﻟ ٍﻢ( ) ﻮْمَ �ُْ�َ ﻋَﻠ‬
ِ ‫ﻢ �ﺘُﻜﻮى ﺑِﻬﺎ‬
َ
َ ْ ُ�
ْ َ ْ ُ‫ﺘ‬
َ
َ ُ
ْ ُ� ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ‫ﻇُ ُ ر‬
(‫ــ�ُون‬
ِ �‫ﻧﻔُﺴــ ﻢ ﻓــﺬُوﻗﻮا ﻣــﺎ ﻛُﻨــ ﻢ ﺗ‬
ِ ‫َو ﻬــﻮ ﻫﻢ ﻫــﺬا ﻣــﺎ ﻛــ� ﻢ ِﻷ‬
(٣٥-٣٤:‫)ﺘﻟﻮ�ﺔ‬

"kXyhnizmknItf, ]WvUnX³amcnepw ]ptcmln
X³amcnepw s]« [mcmfw t]À P\§fpsS [\w
A\ymbambn Xn¶pIbpw, AÃmlphnsâ amÀK
¯n \n¶v (Ahsc) XSbpIbpw sN¿p¶p. kzÀ
Whpw shÅnbpw \nt£]am¡nsh¡pIbpw,

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

204

AÃmlphnsâ amÀK¯n AXv sNehgn¡mXncn
¡pIbpw sN¿p¶hcmtcm AhÀ¡v thZ\tbdnb
in£sb¸än kt´mjhmÀ¯ Adnbn¡pI. \c
ImKv\nbn sh¨v Ah Np«p]gp¸n¡s¸SpIbpw,
F¶n«Xv sIm­v AhcpsS s\änIfnepw ]mÀiz§
fnepw apXpIpIfnepw NqSpsh¡s¸SpIbpw sN¿p
¶ Znhkw (AhtcmSv ]dbs¸Spw): \n§Ä \n§
Ä¡v th­n Xs¶ \nt£]n¨psh¨XmWnXv. A
Xn\m \n§Ä \nt£]n¨v sh¨ncp¶Xv \n§Ä
BkzZn¨v sImÅpI.' (Xu_: 34 þ 35)
X\n¡v AÃmlp \ÂInb A\p{Klamb k
¼¯n\v BhiyapÅ kIm¯v \ÂInbnsænÂ
F´mbncn¡pw ]ctemI¯v AhØsb¶v dkq
epÃmlv() ]dbp¶p:

‫َﻲﺑِ ﻫُ َ�ْﺮَة َ ﺎلَ ﻗ ﺎلَ ر‬
ً َ َُّ�‫َ َ ّﻢَ ﻣَﻦْ آﺗَﺎهُ ا‬
َ
‫ﻣﺎﻻ‬
‫َ ﻗ َ َﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠﻴْﻪِ وَﺳﻠ‬
‫ﺮ‬
)
َُ
ََ
َ َ ْ َ ْ َ ُ‫َ ﻪﻟَُ زَ�ِيﺒَﺘَـﺎنِ �ُﻄَﻮَّ ُ ﻪ‬
‫ﻗـ ﻳـﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣـ ِﺔ‬
‫َﻢْ ﻳُﺆَدِّ زَ�ﺗﻪُ ﻣُﺜِّﻞَ ﻪﻟ ﻟُُ ﺷُﺠَﺎﺎﻋً أَﻗْـﺮَع‬
َ
َ َ ْ
َ
‫ﺸِﺪْ�َﻴ ﻪ‬
‫ﻬْﺰِﻣَﺘَﻴ ﻪ‬
َ
‫َﺄْﺧُﺬُ ﺑِﻠِ ِْ �َﻌْ�ِ �ِ ِْ �َﻘُﻮلُ أَﻧَﺎ ﻣَﺎلُﻚَ أَﻧَﺎ ﻛَ�ُْكَ �ُﻢَّ ﺗـﻼ ﻫـ ِﺬه ِ اﻵﻳـﺔ‬
ْ َ ْ َُ ًْ َ َ ُ
ْ َ ْ
ُ َ َ َ ُ‫َ َ َ ّ اﺬﻟَّ َ َ ْ َ ﻠ‬
َ ‫ـﻞ ُﻫ‬
‫ـﻮ‬
‫ِﻳﻦ �ﺒﺨ ﻮن ﺑِﻤﺎ آﺗﺎﻫ ُﻢ �َُّ ﻣِﻦ ﻓﻀﻠِ ِﻪ ﻫﻮ ﺧ�ا لﻬـﻢ ﺑ‬
َ‫)وﻻ َﻦﺒ‬
ْ
ْ
َ
ُ‫ﻠ‬
َ
َ
َ َ َ َ
َ
(‫ّ لَﻬُﻢْ ﺳَﻴُﻄَﻮّﻗُﻮنَ ﻣَﺎ ﺨﺑِ ﻮا ﺑ ِ ِﻪ ﻳ ْﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ( ِﻰﻟ آﺧ ِِﺮ اﻵﻳ ِﺔ( )ﺑﺎري‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v; {]hmNI³() ]dbp
Ibp­mbn: (BÀs¡¦nepw AÃmlp k¼¯v \
ÂIbn«v AXnsâ kIm¯v Ah³ sImSp¯pho«n
bnsæn AÃmlp Ahsâ k¼¯ns\ Ij­n

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

205

bpw, I®n\v apIfn c­v ]pÅnIfpapÅ henb
]m¼m¡n amän Ahsâ Ihnfnepw, ]mÀiz§fn
epw AXv NpäpIbpw, Rm\mWv \nsâ [\hpw, k
¼mZyhpw F¶v hnfn¨v ]dbpIbpw sN¿p¶XmWv.
]n¶oSv Cu Bb¯v ]mcmbWw sN¿pIbp­m
bn: (AÃmlp Ahsâ A\p{Kl¯n \n¶v X§
Ä¡p \ÂInbn«pÅXn ]nip¡v ImWn¡p¶hÀ
AXhÀ¡v KpWIcamsW¶v Hcn¡epw hnNmcn¡
cpXv. AÃ, AhÀ¡v tZmjIcamWXv. AhÀ ]nip
¡v ImWn¨ [\w sIm­v DbnÀs¯gpt¶Â]nsâ
\mfn AhcpsS Igp¯n ame NmÀ¯s¸Sp¶
XmWv) (_pJmcn)
A_qlpdbvd() ]dbp¶Xmbn lZoknÂ
\ap¡v ImWm³ Ignbpw.

َ ْ
َّ�َ‫�ْ َةَ �َﻘُﻮلُ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻ‬
َ َ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠ‬
‫ِﺐ‬
ُ
‫ﻋﻦ َﻲﺑ ﺮ‬
ِ ‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ ﻣﺎ ﻣِـﻦ ﺻـﺎﺣ‬
َُ
ّ
َ َ َ َ
‫َ ﻳَـﻮْمُ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣ‬
َ َّ‫ﻘ‬
‫ ﻳُﺆَدِّي‬
‫َـﺔِ ﺻُـﻔِّﺤَﺖْ ﻪﻟ‬
‫ﻣِﻨْﻬَـﺎ ﺣَ ﻬـﺎ إ َِ َا ﺎﻛَن‬
ٍ‫ﺐ وﻻ ِﻀَّﺔ‬
ٍ ‫ذﻫ‬
ْ
َ
َّ‫َﻴْﻬَﺎ ﻲﻓِ ﻧَـﺎرِ ﺟَﻬَـﻨ‬
ِ�ْ‫َ َ َ ﻧَﺎرٍ ﻓَﺄُﺣ‬
ُ‫َ َ َ ْﺒُ ﻪُ َ َ يﻨُ ﻪ‬
‫َﻢ �ﻴُﻜـﻮى ﺑِﻬـﺎ ﺟﻨ ـ وﺟﺒِ ـ‬
‫ ﻋَﻠ‬
َ
‫ﺻﻔﺎﺋ ِﺢ ِﻣ‬
َ
َ
َّ‫ ﻣِﻘْﺪَا ﻤﺧَْﺴِـ�َ أَﻟْـﻒَ ﺳَـﻨَﺔٍ ﺣَـﻰﺘ‬
ُ‫رُه‬
َ‫هُ ﻠﻛَُّﻤَﺎ ﺑَﺮدَتْ أُ�ِﻴﺪَتْ ﻪﻟُ ﻲﻓِ ﻳَﻮْمٍ ﺎﻛَن‬
َ ْ ََْ َ
(‫( )مﺴﻠﻢ‬... ‫ﺎد‬
ِ ‫ُﻘْﻰﻀ �� اﻟ ِﻌﺒ‬

{]hmNIXncpta\n() ]dbp¶p: (kzÀ®¯nsâ
bpw shÅnbpsSbpw DSaØÀ AXnsâ AhIm
iw sImSp¯p ho«nbnsæn Ahkm\ \mfnÂ
Ah Hcpan¨v Iq«n \cI¯nen«v ]gp¸n¨v Ahsâ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

206

]mÀiz§fnepw, s\änbnepw, apXpIpIfnepw NqSp
sh¡p¶XmWv. AXnsâ NqSv XWp¡pt¼msgÃmw
Xs¶ A³]Xn\mbncw hÀj§Ä¡v XpÃyamb
Zn\¯n ASnaIÄ¡nSbn XoÀ¸v IÂ]n¡p
¶Xv hsc ho­pw ho­pw NqSv sh¡p¶XmWv)
(apkvenw).

]eni Xn¶p¶hÀ:
{]]©\mY\n \n¶pw AhXcn¸n¡s¸«
am\htamN\¯nsâ aXamb Ckvemanse Hmtcm
Imcy§fpw a\pjy\v kÀÆIme¯n\pw tbmPn¨
XXz§fmIp¶p. AXn\m Xs¶ ]W¡mc³ ]m
hs¸«hsâ càw DuänIpSn¡p¶ k{¼Zmbamb
]eni Ckvemw hntcm[n¡pIbpw I¨hSw A\ph
Zn¡pIbpw sNbvXncn¡p¶p. AXns\ kw_Ôn
¨pÅ Bbs¯m¶v \mw {i²n¡pI:

ِ
َ ََ
ُ َْ ّ
َ ّ َ ُ ُ‫ّ َ َ َ ﻘ‬
‫إ‬
‫ﻮن‬
‫ﻮم‬

‫ﺎﻻ‬

ِ‫ﻳﻦَ ﻳَﺄْ�ُﻠُﻮنَ الﺮ‬
)
‫ِـﻦ‬
‫ﻣ‬
‫ﺎن‬
‫ﻄ‬
‫ـﻴ‬
َ‫ّﻄُﻪُ الﺸ‬
‫ﺒ‬
‫ﺨ‬
‫ﻘُﻮمُ اﺬﻟَِّي �َﺘ‬
َ
َّ
� ‫ﺎ‬
ِ
ِ
َ
َ
َّ
َ
ّ
َ
‫ﺲِّ ذَلِﻚ ﺑِ�َ�َّﻬُﻢْ ﻗَﺎلُﻮا إِ�َّﻤَﺎ اﺒﻟَْﻴ‬
‫ّ ا�َُّ اﺒﻟَْﻴْـﻊَ وَﺣـﺮَّمَ الﺮِ�ـﺎ‬
‫ْﻊُ ﻣِﺜْﻞُ الﺮِ�ﺎ َوﻞ‬
َ َ ‫ﻦْ ﺟَﺎءَهُ مَﻮْﻋِﻈَﺔٌ ﻣِﻦْ رَ�ِّﻪِ ﻓَﺎﻧﺘ َ ﻠَﻪُ ﻣَﺎ ﺳ‬
َ َ
ِ
‫َـﻠﻒَ وأَمْـﺮُهُ إِﻰﻟَ ا�َّ وَﻣَـﻦْ ﺎﻋد‬
‫َ�َ ﻓ‬
َ
َ َ ‫وْﺌﻟ‬
(٢٧٥ :‫ﺻْﺤَﺎبُ اﻨﻟَّﺎرِ ﻫُﻢْ �ِﻴﻬَﺎ ﺧَﺎﺪﻟُون( )ﺒﻟﻘﺮة‬
ِ
‫َِﻚ أ‬

"]eni Xn¶p¶hÀ ]nimNv _m[ \nan¯w adn
ªphogp¶h³ Fgpt¶Â¡p¶Xv t]msebÃm
sX Fgpt¶Â¡pIbnÃ. I¨hShpw ]eni t]m

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

207

se¯s¶bmWv F¶v AhÀ ]dªXnsâ ^ea
s{X AXv. F¶m I¨hSw AÃmlp A\phZn¡p
Ibpw ]eni \njn²am¡pIbpamWv sNbvXn«pÅ
Xv. AXn\m AÃmlphnsâ D]tZiw h¶pIn«n
bn«v (AX\pkcn¨v) hÃh\pw (]enibn \n¶v)
hncan¨m Ah³ ap¼v hm§nbXv Ah¶pÅXv
Xs¶. Ahsâ Imcyw AÃmlphnsâ Xocpam\
¯n¶v hnt[bambncn¡pIbpw sN¿pw. C\n B
sc¦nepw (]enibnS]mSpIfnte¡v Xs¶) aS§p
IbmsW¦n Ahcs{X \cImhIminIÄ. Ahc
Xn \nXyhmknIfmbncn¡pw.' (AÂ_Jd:275)
I¨hSs¯t]msebmWv ]enisb¶v ]dbp
¶hÀ¡v adp]Sn \ÂIpIbpw, ]eni ]msS \njn
²amsW¶v Øm]n¡pIbpw, ]eni hm§p¶hÀ
]ctemI¯v DbÀs¯gpt¶Â]n¡s¸Sp¶Xv ]n
imNv _m[n¨hs\ t]msebmbncn¡psa¶mWv.
At¸mÄ ]eni hm§p¶h\v AÃmlp \ÂIp¶
in£ F{X ITn\amsW¶v \mw t\m¡pI. kXy
hnizmknIsf hnfn¨v sIm­v AÃmlp ]enisb
kw_Ôn¨v ]dbp¶Xv \cI¯n {]thin¡p
hm³ hsc ImcWamIpsa¶mWv.

‫ﺿْـ‬
َ ‫ّﻬ‬
ْ ُ�َّ‫مُﻀَـﺎ�َﻔَﺔً وَا�ّﻘُـﻮا ا�ََّ ﻟَﻌَﻠ‬
َ
َ
‫ـﻢ‬
‫ِّﻳﻦَ آﻣﻨُﻮاﻻَ ﺗَﺄْ�ُﻠُﻮا الﺮِّ�َـﺎ أَ ﻌَﺎﻓًﺎ‬
‫) َﺎ اﺬﻟ‬
َ ُ ْ
َ ‫ا اﻨﻟَّﺎرَ اﻟّﻲﺘِ أُﻋِﺪَّتْ لِﻠْﺎ َﻜﻓ ِﺮ‬
َ
‫ﻮن( )ُﻮ‬
(١٣١-١٣٠ :‫�ﻦ( )آل ﻋﻤﺮان‬
‫�ُﻔﻠِﺤ‬
ِ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

208

"kXyhnizmknItf, \n§Ä Cc«nbnc«nbmbn ]en
i Xn¶mXncn¡pIbpw AÃmlpsh kq£n¡pI
bpw sN¿pI. \n§Ä hnPbnIfmtb¡mw. kXy\n
tj[nIÄ¡v Hcp¡nsh¡s¸« \cImKv\nsb \n
§Ä kq£n¡pIbpw sN¿pI'(BepCwdm³:130þ
131).
kÀÆm[n\mY\mb X¼pcm³ ]eni \ntcm
[n¨t¸mÄ \n§Ä¡v Ahtijn¡p¶ ]eni D
t]£n¡Wsa¶v IqSn IzpÀB³ hnizmknIsf
]Tn¸n¡p¶p:

ْ ُ ْ ُ‫ّ َ ْ ﺘ‬
َ َ
َ َّ‫�ُّﻬﺎ اﺬﻟ‬
َ ‫ـﺆﻣﻨ‬
َ
(�
�)
ِ ِ ‫ِﻳﻦ ُﻮا ا�َّﻘُﻮا ا�ََّ وَذرُوا ﻣَﺎ ﺑَـﻲﻘَِ ﻣِـﻦ الﺮِ�ـﺎ إِن ﻛُﻨـ ﻢ م‬

( ٢٧٨ :‫)ﺒﻟﻘﺮة‬

"kXyhnizmknItf, \n§Ä AÃmlpsh kq£n
¡pIbpw, ]enihIbn _m¡n In«m\pÅXv hn
«pIfbpIbpw sNt¿­XmWv. \n§Ä (bYmÀ
XvY) hnizmknIfmsW¦nÂ' (AÂ_Jd:278).
AÃmlp ]enisb £bn¸n¡pIbpw, Zm\
[À½§sf ]cnt]mjn¸n¡pIbpw sN¿psa¶mWv
]dbp¶Xv. kaImeo\ kaql¯n ]eni¸W
hpw, h«n¸enibpw hm§n XSn¨v sImgp¡p¶hcp
sS A\p`hw \mw \ntXy\ ImWp¶p­tÃm. Ah
cpsS PohnX¯n Hcn¡epw IcIbdphm³ km
[n¡m¯ ]co£W§fpw _p²nap«pIfpw sIm­v
\ndªXmbn \ap¡v ImWm\mhpw. AXmWv

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

209

َ
َ
َُّ�‫ا‬
(‫ِﻴﻢ‬
ٍ �‫)ﺤﻖُ ا�َُّ الﺮِّ�َﺎ وَ�ُﺮْ�ِ الﺼَّﺪَﻗَﺎتِ وَ ُِﺐُّ ﻞﻛَُّ ﻛَﻔَّﺎرٍ أ‬

"AÃmlp ]enisb £bn¸n¡pIbpw Zm\[À½
§sf t]mjn¸n¡pIbpw sN¿pw. bmsXmcp \µn
sI« ZpÀhr¯s\bpw AÃmlp CjvSs¸Sp¶XÃ.'
(AÂ_Jd:276)
]eni Xn¶phÀ¡v AÃmlp ]ctemI¯v
Hcp¡nbncn¡p¶ aäp in£IÄ \mw {]hmNIsâ
hN\§fneqsS hmbn¡pI:
Hcn¡Â {]hmNI³() Xsâ A\pNc·m
tcmSv \n§fn Bsc¦nepw kz]v\w I­n«pt­m
sb¶v tNmZn¨p. Ahcmcpw kz]v\w I­ncp¶nÃ.
A§ns\ {]hmNI³() I­ kz]v\w kzlm_n
IÄ¡v hniZoIcn¨v sImSp¡p¶ ssZÀLyapÅ
lZokn \ap¡v C§s\ ImWmhp¶XmWv:

َ
ٌ ُ‫َ ﺟ‬
َ َ
‫ ﺎ ﻰﻠﻋَ �ﻬَﺮٍ ﺣَﺴِﺒْﺖُ �َﻧَّﻪُ ﺎﻛَنَ �َﻘُﻮلُ أَﻤﺣَْﺮ ﻣِﺜْﻞِ اﺪﻟَّمِ وَ�ِذَا ﻲﻓِ اﻨﻟَّﻬ ِﺮ َر ـﻞ‬...)
َ َ َ ًَ َ ًَ َ َُْ َََ
َ َ
‫�ة َو�ِذا ذل ِﻚ‬
ِ‫ٌ �َﺴْﺒَﺢُ وَ�ِذَا ﻰﻠﻋَ ﺷﻂِّ اﻨﻟَّﻬَﺮِ رَﺟُﻞٌ ﻗَﺪْ ﻤﺟﻊ ﻋِﻨﺪه ﺣِﺠﺎرة ﻛﺜ‬
َ ‫َ ﻗَﺪْ ﻤﺟََﻊ‬
َّ‫ﻢ‬
َُ
‫ ﻋِﻨْﺪَهُ اﺤﻟِْﺠَﺎرَةَ �َﻴَﻔْﻐَـﺮُ ﻪﻟ‬
‫ِ ذَلﻚَ اﺬﻟِّي‬
ِ ُ� ُ‫ﺴَّﺎﺑِﺢُ �َﺴْﺒَﺢُ ﻣَﺎ �َﺴْﺒَﺢ‬
َ
َ َ
َّ‫َ َ ﻠِﻖُ �َﺴْﺒَﺢُ �ُﻢ‬
ُ‫ إِﻴﻟَْـﻪِ �َﻐَـﺮَ ﻪﻟ ﻓَـﺎه‬
َُ
‫ﻴﻟَْﻪِ ﻠﻛَُّﻤَﺎ رَﺟﻊ‬
‫ﻳَﺮْﺟِﻊُ إ‬
‫�ﻴُﻠْﻘِﻤُﻪُ ﺣَﺠَﺮًا �ﻴَﻨْﻄ‬
ِ
َ َ ُ‫َ َ ْ َ َﻪ‬
َ َْ
ِ‫َّﺎ الﺮَّﺟُﻞُ اﺬﻟَّ َ َ ْ َ َ َ َﺢُ ﻲﻓ‬
‫ِي أ�ﻴﺖ ﻋﻠ �َﺴْﺒ‬
‫اﻨﻟَّﻬَﺮِ وَ�ُﻠْﻘَﻢُ اﺤﻟﺠ َﺮ‬
‫ ﻣ‬... ‫ﻓﺄﻟﻘﻤ ﺣﺠ ًﺮا‬
َّ
(‫( )ﺑﺎري‬... ‫ﺈِﻧَّﻪُ آ�ِﻞُ الﺮِ�ﺎ‬

(R§Ä Hcp ]pg¡cnIn h¶p\n¶p, càw t]m

se Nph¸pÅ PeamWv B \ZnbnepÅXv, A§n

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

210

s\ B \ZnbneXm HcmÄ \o´ns¡m­ncn¡p¶p,
\ZnbpsS Icbntes¡¯p¶ kµÀ`¯neXm a
sämcp a\pjy³ Hcp]mSv IÃpIÄ Hcpan¨v Iq«nbn
«ncn¡p¶p, B \o´ns¡m­ncn¡p¶hÀ [mcmfw
\o´nbXn³tijw IÃpIÄ Hcpan¨v Iq«nbhsâ
ASp¡te¡v hcpIbpw B IÃpIÄ hmbbnte
¡v C«psImSp¡pIbpw sN¿p¶p, ho­pw At±
lw \o´m\mbn t]mhpIbpw, Xncn¨v hcpIbpw
sN¿p¶p, Xncn¨v hcpt¼msgms¡ At±l¯nsâ
hmbbnte¡v IÃpIÄ C«psIm­ncn¡p¶p… ({]
hmNI³() Hcp]mSv ImgvN ImWpIbp­mbn)
\Znbn \o´pIbpw IÃpIÄ hmbbnte¡v C«v
sIm­ncn¡pIbpw sN¿p¶h³ ]eni Xn¶p¶h
\mbncp¶p…) (_pJmcn).
]eni Xn¶p¶hs\bpw, AXn\v km£yw
\n¡p¶hs\bpw, AXnsâ Fgp¯vIp¯pIÄ
\S¯p¶hs\bpw AÃmlphnsâ dkq i]n¨n
«ps­¶v lZokpIÄ \s½ ]Tn¸n¡p¶p:

َ َ ْ َ
َِّ�‫ ا‬
َ
ُ‫ﺆ ﻠ َ ﻪ‬
ُ‫)�ﻦ ﺟﺎَﺎلَ ﻟﻌَﻦَ رَﺳُﻮل‬
‫ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَـﻠّﻢَ آ�ِـﻞَ الﺮِّ�َـﺎ وَمُْ ِﻛـ‬
َ َ َ ْ َ َ َ ُ‫َ َ َﻪ‬
ٌ ‫ﺎل ُﻫ ْﻢ َﺳ َﻮ‬
(‫اء ( )مﺴﻠﻢ‬
‫و�ﺗ ِﺒ وﺷﺎﻫِﺪﻳ ِﻪ وﻗ‬

Pm_nÀ()hn \n¶v, At±lw ]dbp¶p: (]eni
Xn¶p¶hs\bpw, Xoän¡p¶hs\bpw, AXv Fgp
Xp¶hs\bpw, AXnsâ c­v km£nIsfbpw

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

211

dkqepÃmlv() i]n¨ncn¡p¶p, ]dªp AhÀ
Hcpt]msebmIp¶p) (apkvenw)

hy`nNmcnIfpw, hy`nNmcnWnIfpw:
Ckvemw {]IrXn aXambXv sIm­v Xs¶ a
\pjycpsS hnImc§Ä ian¸n¡phm\mbn IrXy
amb amÀK§fpw, \nba§fpw \ÂInbn«p­v. X
sâ hnImcw ian¸n¡phm³ Ckvemw ]Tn¸n¡p¶
amÀK§Ä am{Xsa Hcp hnizmkn kzoIcn¡phm³
]mSpÅq. AXn\¸pdapÅ amÀKw Ckvemw hntcm
[n¡p¶p­v. {_Ò Ncyw Ckvemw hntcm[n¡p¶
Xvt]mse Xs¶ sseKnB`mk§fpw Ckvemw hn
tcm[n¡p¶p. ]cn[nhn«vsIm­pÅ sseKnIXbn
te¡v a\pjysc \n§Ä \S¶Sp¡cpXv F¶v
]Tn¸n¡pt¼mÄ Xs¶ AXns\ XSbp¶ amÀK§
fpw Ckvemw \nÀt±in¡p¶p­v. AXn s]«Xm
Wv kv{Xobpw ]pcpj\pw \nbXamb hkv{Xw [cn
¡Wsa¶pÅXv. Ckvemansâ Cu cwK¯pÅ am
ÀK\nÀt±i§Ä hfsc IWnihpw, a\pjy {]Ir
Xn¡v \qdv iXam\pw tbmPn¨XpamWv. AXv JpÀ
B\n ]dbp¶Xmbn \ap¡v C§s\ ImWmhp
¶XmWv:
َّ‫ن‬

ِ‫)ﻞْ لِﻠْﻤُﺆْﻣِﻨِ�َ �َﻐُﻀُّﻮا ﻣِﻦْ أَﺑْﺼَﺎرِﻫِﻢْ وَ�َْﻔَﻈُﻮا ﻓُـﺮُوﺟَﻬُﻢْ ذَلِـﻚَ أَزْ�َ لَﻬُـﻢْ إ‬
َ ُ‫�َّ َ َ ٌ َ َ ْ َﻌ‬
‫ﺆ‬
َّ‫َﻗُـﻞْ لِﻠْﻤُْﻣِﻨَـﺎتِ �َﻐْﻀُﻀْـﻦَ ﻣِـﻦْ أَﺑْﺼَـﺎرِﻫِﻦ‬
(٣٠) ‫� ﺑِﻤـﺎ ﻳﺼـﻨ ﻮن‬
ِ‫ﺧﺒ‬
ّ
َ
َ
َ
َ
َّ‫ﻴﻟْﺮﻀِْ�ْﻦَ ﺨﺑُِﻤُـﺮِﻫِﻦ‬
َ ‫ ﻣِﻨْﻬَﺎ و‬
‫َ�َْﻔَﻈْﻦَ ﻓُﺮُوﺟَﻬُﻦَّ َوﻻ ُﺒْﺪِﻳﻦَ زِ�نَﺘَﻬُﻦَّ إ َِ ﻇﻬَﺮ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

212

َ َّ‫ِﻬِﻦ‬
ّ َّ‫َ ﺟُﻴُﻮ�ِﻬِﻦَّ َ َ ُﺒْﺪِﻳﻦَ زِ�نَﺘَﻬُﻦ‬
‫إ َِ ﻮﺘﻟَِﻬِﻦَّ أَوْ آﺑَﺎﺋِﻬِ ﻦَّ أَوْ آﺑَﺎءِ �ُﻌُﻮﺘﻟَ أ ْو‬
‫وﻻ‬
َ
َْ َّ‫ﺧْـﻮَاﻧِﻬِﻦ‬
‫َﺎﺋِﻬِﻦَّ أَوْ أَ�ْﻨَﺎءِ �ُﻌُﻮﺘﻟَِﻬ‬
َ ْ َ َّ‫ﺧْﻮَاﻧِﻬِﻦ‬
َّ‫ْ َ ِﻦ‬
‫أو‬
ِ‫أو ﺑ ِ� إِﺧـﻮاﻧ ِ َوْ ﺑَـ�ِ إ‬
ِ‫ِﻦَّ أَوْ إ‬
‫ﻨ‬
َ
َ
َ ‫أَﺧَﻮَاﺗِﻬِﻦَّ أَوْ �ِﺴَﺎﺋِﻬِﻦَّ أَوْ ﻣَﺎ م َﻠَﻜَﺖْ أَ�ْﻤَﺎ�ُﻬُﻦَّ أَوْ اﺘﻟَّﺎﺑﻌ‬
ْ �ْ � �
‫أُو ِ� ا ِﻹ ْر� ِﺔ‬
ِِ
ِ
ْ ْ ‫َ َ َﺮ‬
َ ّ
َ
َ
َ
َ‫ـ�ﻦ‬
‫ﻀ‬
ِ ‫ِّﺟَﺎلِ أوْ اﻟﻄِّﻔْﻞِ اﺬﻟَِّﻳﻦَ لـﻢْ �َﻈْﻬَـﺮُوا ﻰﻠﻋَ ﻋَـﻮْرَاتِ اﻟنِﺴـﺎءِ وﻻ‬
َ
َ ُ‫�ُّ َ ْ ْ ﻨ‬
ْ‫ﻦ‬
‫ِ�نَﺘﻬِﻦَّ وَﺗُﻮ� ُﻮا إِﻰﻟَ ا�َِّ ﻤﺟَِﻴﻌًﺎ �َ ﻬﺎ الﻤُﺆ ِﻣ ـﻮن‬
‫ِﻬِﻦَّ ﻴﻟُﻌْﻠَﻢَ ﻣ‬
ِ
ِ‫ﺑ‬
ِ
ِ ‫ﺎ �ُْﻔِ�َ ﻣ ز‬
َ ُ ْ ُ�َّ‫َﻌَﻠ‬
(٣١-٣٠:‫ْﻢ �ُﻔﻠِﺤﻮن( )ﻨﻟﻮر‬

"(\_ntb,) \o kXyhnizmknItfmSv AhcpsS Zr
jvSnIÄ Xmgv¯phm\pw, Kplymhbh§Ä Im¯p
kq£n¡phm\pw ]dbpI. AXmWv AhÀ¡v Gsd
]cnip²ambn«pÅXv. XoÀ¨bmbpw AÃmlp AhÀ
{]hÀ¯n¡p¶Xns\¸än kq£vaambn Adnbp¶h
\mIp¶p. kXyhnizmkn\nItfmSpw AhcpsS Zr
jvSnIÄ Xmgv¯phm\pw AhcpsS Kplymhbh§
Ä Im¯pkq£n¡phm\pw, AhcpsS `wKnbnÂ
\n¶v {]Xy£ambsXmgn¨v asäm¶pw shfns¸Sp
¯mXncn¡phm\pw \o ]dbpI. AhcpsS a¡\
IÄ Ip¸mbamdpIÄ¡v aosX AhÀ Xmgv¯nbn«p
sImÅs«. AhcpsS `À¯m¡³amÀ, AhcpsS ]n
Xm¡Ä, AhcpsS `ÀXr]nXm¡Ä, AhcpsS ]p{X
³amÀ, AhcpsS `ÀXr]p{X³amÀ, AhcpsS k
tlmZc³amÀ, AhcpsS ktlmZc]p{X³amÀ, Ah
cpsS ktlmZco ]p{X³amÀ, apkvenwIfn \n¶p
Å kv{XoIÄ, AhcpsS hewssIIÄ DSas¸Sp

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

213

¯nbhÀ (ASnaIÄ), ssewKnImkIvXn DÅh
cÃm¯ ]pcpj³amcmb ]cnNmcIÀ, kv{XoIfpsS
clky§Ä a\Ênem¡nbn«nÃm¯ Ip«nIÄ F
¶nhscmgn¨v aämÀ¡pw X§fpsS `wKn AhÀ sh
fns¸Sp¯cpXv. X§Ä ad¨p sh¡p¶ X§fpsS
Ae¦mcw Adnbs¸Sphm³ th­n AhÀ Imen«
Sn¡pIbpw sN¿cpXv. kXyhnizmknItf, \n§sf
Ãmhcpw AÃmlphn¦te¡v tJZn¨paS§pI. \n§
Ä hnPbw {]m]nt¨¡mw' (\qÀ: 30 þ 31).
a\kn ZpÀhnNmchpmabn \S¡p¶ ]qhm
e³amcn \n¶v c£s¸Sphm\mbn \n§Ä am\y
ambn hkv{Xw [cn¡Wsa¶pw, \n§Ä D]{Zhn¡
s¸SmXncn¡phm\mbn \n§fpsS apJa¡\IÄ am
dnSt¯¡v Xmgv¯nbnSWsa¶v IqSn kv{XoItfmSv
Ckvemw ]Tn¸n¡p¶p:

‫ﺎ اﻨﻟ ُِّ ﻗُﻞْ ﻷَِزْو‬
ْ
‫َاﺟِﻚَ وَ�َﻨَﺎﺗِﻚَ وَ�ِﺴَﺎءِ الْﻤُـﺆْﻣِﻨِ�َ ﻳُـﺪْ�ِ�َ ﻋَﻠَـﻴْﻬِﻦَّ ﻣِـﻦ‬
‫)ُّﻬَ َّﻲﺒ‬
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
ُ‫ﻔ‬
‫ذ‬
ْ
ْ
ْ
ً
َ
ً ‫ـﺮ� َﻦ ﻓ ـﻼ ُــﺆَْ�ْﻦَ وَ�َنَ ا�َُّ � ـ‬
َ ‫ـﻚ أد� أن �ُﻌـ‬
(‫ـﻮرا َرﺣِﻴﻤــﺎ‬
‫ﺟﻼِيــﺒِﻬِﻦَّ ذلِـ‬

(٥٩:‫)اﻷﺣﺰاب‬

"\_ntb, \nsâ ]Xv\namtcmSpw ]p{XnamtcmSpw k
XyhnizmknIfpsS kv{XoItfmSpw AhÀ X§fp
sS aqSp]S§Ä X§fpsSta Xmgv¯nbnSm³ ]d
bpI: AhÀ Xncn¨dnbs¸Sphm\pw, A§s\ Ah
À ieyw sN¿s¸SmXncn¡phm\pw AXmWv Gä

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

214

hpw A\ptbmPyambXv. AÃmlp Gsd s]mdp¡p
¶h\pw IcpWm\n[nbpamIp¶p' (Alvkm_v:59).
Ckvemw ]dbp¶Xv hy`nNcn¡cpXv F¶Ã,
adn¨v hy`nNmc¯nte¡v \bn¡p¶ Imcy§fnte
¡v t]mepw ASp¡cpXv F¶mWv. hy`nNmc¯n
te¡v ASp¸n¡p¶ t\m«w, tIÄhn, kwkmcw,
hmb\ t]msebpÅ H¶nte¡pw ASp¡cpXv F
¶mWv. IzpÀB³ AXmWv ]dbp¶Xv:

ً َ َ َ َ ً َ َ َ َ
َ
(٣٢ :‫ﺎء ﺳبِﻴﻼ( )ﻹﺮﺳاء‬
‫) َوﻻ ْﺮَ�ُﻮا الﺰِّ�َ إِﻧَّﻪُ ﺎﻛن ﻓﺎﺣِﺸﺔ وﺳ‬

"\n§Ä hy`nNmcs¯ kao]n¨v t]mIcpXv. XoÀ¨
bmbpw AXv Hcp \oNhr¯nbpw Zpjn¨ amÀKhp
amIp¶p' (C{_mlnw: 32)
Cu \nba§Ä a\knem¡nbn«pw, ]Tn¨n«pw ho
­pw hy`nNcn¡p¶hs\ Cu Zp³bmhn sh¨v
Xs¶ in£n¡Wsa¶mWv Ckvemw ]Tn¸n¡p¶
Xv. hnhmlw Ign¨h\mWv hy`nNcn¡p¶Xv F¦n
 Ahs\ FdnªvsImÃphm\pw, AhnhmlnX\m
Wv, AhnhmlnXbmWv hy`nNcn¡p¶sX¦n A
h\pw, AhÄ¡pw \qdv ASnsImSp¡Wsa¶pw C
kvemw ]dbp¶p. AXpt]mse AhÀ¡v ]ctemI
¯v hfsc henb in£bmWv Hcp¡nbn«pÅXv. {]
hmNI³() ]dbp¶Xv \mw {i²n¡pI: apIfnÂ
]eni Xn¶p¶hÀ¡pÅ in£ hnhcn¨ B kpZo
ÀLamb lZokn Xs¶ hy`nNmcnIÄ¡pÅ in
£bpw hniZoIcn¡p¶p:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

215

َ
َ
َ َ ُ ُ‫َ َ َ ﻘ‬
َ
ٌ ََ
‫ْﻨَﺎ ﻰﻠﻋَ ﻣِﺜْﻞِ اﺘﻟَّﻨُّـﻮرِ ﻗَـﺎلَ ﻓَﺄﺣْﺴِـﺐُ �َﻧّـﻪُ ﺎﻛن � ـﻮل ﻓـﺈِذا �ِﻴـ ِﻪ ﻟﻐـﻂ‬...)
َ َ
ٌ َ
ََْ
ٌ ‫ﺎء ﻋُ َﺮ ٌاة َو� َذا ُﻫ ْﻢ ﻳَﺄْ�ِﻴﻬ ْﻢ ل َ َﻬ‬
ٌ ‫ﺎل َو� َِﺴ‬
‫ـﺐ‬
‫ﻴﻪ ِرﺟ‬
ِ ِ� ‫ﻴﻪ ﻓﺈِذا‬
ِ ِ� ‫َأَﺻْﻮَاتٌ ﻗَﺎلَ ﻓَﺎﻃَّﻠﻌﻨﺎ‬
ِ
ِ
َ ْ َ ُ َ َّ‫لِﻚَ الﻠ‬
ْ ‫ﺿ‬
ُ ‫َﻣَّـﺎ الﺮِّﺟَـﺎلُ وَاﻟنِّ َﺴ‬... ‫ـﻮا‬
‫ـﺎء‬
‫ﻬـﺐ ﺿﻮ‬
َ‫ِﻦْ أَﺳْﻔَﻞَ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻓَﺈِذَا أَﺗَﺎﻫُﻢْ ذ‬
‫ُ اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻲﻓ‬
ّ
(‫( )ﺑﺎري‬... �‫ِ ﻣِﺜْﻞِ ﺑِﻨَﺎءِ اﺘﻟَّﻨُّﻮرِ ﻓَﺈِ�َّﻬُﻢُ الﺰُّﻧَﺎةُ وَالﺰَ َو ِا‬

(… R§Ä Hcp ASp¸nsâ cq]¯nepÅ Hcp km

[\¯nsâ ASps¯¯pIbp­mbn, At±lw A
sX´msW¶v ]dbpsa¶v Rm³ hnNmcn¨p, B A
Sp¸v t]msebpÅXn \n¶v Xncn¨dnbm³ km[n
¡m¯ iÐhpw, H¨¸mSpIfpw ]pd¯v hcp¶p,
A§ns\ R§Ä AXnte¡v F¯nt\m¡nbt¸m
Ä \ácmbn«pÅ kv{XoIfpw ]pcpj³amcpamWXn
epÅXv, AhcpsS Xmgv`mK¯v \n¶pw Xo Pzme
IÄ hcp¶p­v, A§ns\ Xo PzmeIÄ hcpt¼mÄ
AhÀ A«lkn¡pIbpw sN¿p¶p. … ASp¸nsâ
cq]¯nepÅ hkvXphn \ácmb kv{Xo ]pcp
j³amsc ZÀin¨Xv AhÀ hy`nNmcnIfpw, hy`nNm
cnWnIfpamIp¶p. …) (_pJmcn)

hy`nNmcmtcm]Ww:
]XnhyXIfmb kv{XoIsf kw_Ôn¨v hy
`nNmcmtcm]Ww \S¯p¶Xv hfsc henb ]m]
hpw in£ e`n¡p¶XpamIp¶p. AXpsIm­v X
s¶ Bsc kw_Ôn¨pw \mw A§ns\bpÅ B

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

216

tcm]Ww \S¯phm³ ]mSnÃ. AXv kv{XobmsW
¦nepw ]pcpj\msW¦nepw icn. Bsc¦nepw A
§ns\bpÅhsc kw_Ôn¨v Btcm]Ww \S¯p
IbmsW¦n Ah\v sFlnI temI¯pw, ]mc
{XnI temI¯pw ITn\ in£bmbncn¡pw e`n¡p
I. AXv P\§Ä¡nSbn hmÀ¯mam[ya§fneq
sS {]Ncn¸n¡p¶hcpw {i²nt¡­Xp­v. Ahcp
sS km£yw t]mepw kzoIcn¡phm³ ]mSnÃmsb
¶mWv JpÀB³ ]Tn¸n¡p¶Xv.

َ َْ
ْ
َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َّ‫َّ اﺬﻟ‬
َ ‫الْﻤُﺆْﻣِﻨَﺎتِ ﻟُﻌِﻨُﻮا ﻲﻓِ اﺪﻟُّ� َﻴﺎ َو ْاﻵﺧ‬
)
‫ﺎت اﻟﻐﺎﻓ ِﻼ‬
ِ‫ِـﺮة‬
ِ ‫ِﻳﻦ ﻳﺮمﻮن الﻤﺤﺼﻨ‬
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ‫ﺟُﻠ‬
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ‫ﺘ‬
ُ
َ ْ
ٌ
ُ‫ْ َ ﺪ‬
ْ ْ
ْ
ْ َ
ٌ
َ ْ
‫ِﻳﻬﻢ َوأر ﻬـﻢ ﺑِﻤـﺎ‬
ِ ‫( ﻳﻮم �ﺸﻬ ﻋﻠﻴ ِﻬﻢ أل ِﺴن ﻬﻢ وأﻳﺪ‬٢٣) ‫ولﻬﻢ ﻋﺬاب ﻋ ِﻈﻴﻢ‬
َ ُ‫َ ﻧُ َ ْ َ ﻠ‬
(٢٤-٢٣:‫ﻛ ﻮا �ﻌﻤ ﻮن( )ﻨﻟﻮر‬

"]Xn{hXIfpw(ZpÀhr¯nsb¸än)HmÀ¡pI t]mepw
sN¿m¯hcpamb kXyhnizmkn\nIsf¸än Zpcm
tcm]Ww \S¯p¶hcmtcm AhÀ Cl¯nepw
]c¯nepw i]n¡s¸«ncn¡p¶p; XoÀ¨. AhÀ¡v
`b¦camb in£bpap­v. AhÀ {]hÀ¯n¨p
sIm­ncp¶Xns\¸än AhcpsS \mhpIfpw ssI
Ifpw ImepIfpw AhÀs¡Xncmbn km£n]dbp
¶ Znhk¯nes{X AXv (in£)' (\qÀ: 23,24) .

ِ
ُ
ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ‫ﻢَّ َ ْ َ ْﺗ‬
َ �‫ُوﻫ ْﻢ َ� َﻤـﺎ‬
�ِ ‫اء ﻓـﺎﺟ‬
�ِ
‫)ﺬﻟَّﻳﻦَ ﻳَﺮْمُﻮنَ الْﻤُﺤْﺼَﻨَﺎتِ �ُ لﻢ ﻳﺄ ﻮا ﺑِﺄر�ﻌ ِﺔ ﺷـﻬﺪ‬
َ ً َْ َ
َ ُ‫أُوْﺌ َ َ ُ ُ ْ َ ﻘ‬
(٤ :‫ﺎﺳ ﻮن( )ﻨﻟﻮر‬
‫ﺟ‬
ِ ‫�ة َوﻻ َﻘْﺒَﻠُﻮا لَﻬُﻢْ ﺷَﻬَﺎدَةً أَﺑَﺪًا وَ ﻟ ِﻚ ﻫﻢ اﻟﻔ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

217

"Nmcn{XhXnIfpsS ta (hy`nNmcw) Btcm]n¡p
Ibpw, F¶n«v \mep km£nIsf sIm­p hcmXn
cn¡pIbpw sN¿p¶hsc \n§Ä F¬]Xv ASn
ASn¡pI. AhcpsS km£yw \n§Ä Hcn¡epw
kzoIcn¡pIbpw sN¿cpXv. AhÀ Xs¶bmIp¶p
A[À½ImcnIÄ' (\qÀ:4).

GjWnbpw, ]cZqjWhpw:
A\ycpsS A`nam\¯n\v Ckvemw hfscb
[nIw {]m[m\yamWv \ÂIp¶Xv, AXpsIm­v X
s¶ GjWnbpw, ]cZqjWhpw ]dbp¶Xpw, {]N
cn¸n¡p¶Xpw IpäIchpw, ihw Xn¶p¶Xn\v Xp
Ãyambn«mWv Ckvemw ImWp¶Xv, JpÀB³ ]Tn
¸n¡p¶Xv.

َ َ ٌ ْ ّ
ْ
ُ‫َ َﺎ اﺬﻟَّ َ َ ﻨ‬
َ ‫ـ�ا ﻣ‬
ً ِ‫اﺟ َﺘنِﺒُـﻮا َﻛﺜ‬
‫ِﻳﻦ آﻣ ـﻮا‬
‫ِـﻦ ـﻦِّ إِنَّ �َﻌْـﺾَ اﻟﻈَّـﻦِ إِ�ـﻢ وﻻ‬
‫)��ُّﻬ‬
‫َ ﺴَّﺴُ َ َ ﻐْﺘَﺐْ �َﻌْﻀُ�ُﻢْ �َﻌْﻀًﺎ أَ�ُِﺐُّ أَﺣ‬
َ َ َْ
‫َـﺪُ�ُﻢْ أَنْ ﻳَﺄْ�ُـﻞَ ﺤﻟـﻢ أﺧِﻴـ ِﻪ‬
‫َ ﻮا وﻻ‬
ٌ
ٌ ‫ًﺎ ﻓَﻜَﺮِﻫْﺘُﻤُﻮهُ وَا�َّﻘُﻮا ا�ََّ إِنَّ ا�ََّ ﺗَﻮَّاب َرﺣ‬
(١٢:‫ِﻴﻢ( )ﺤﻟﺠﺮات‬

"kXyhnizmknItf, Dul¯n an¡Xpw \n§Ä
shSnbpI. XoÀ¨bmbpw Dul¯n NneXv Ipä
amIp¶p. \n§Ä Nmchr¯n \S¯pIbpw AcpXv.
\n§fn NneÀ Nnesc¸än AhcpsS A`mh¯n
 Zpjn¨p]dbpIbpw AcpXv. Xsâ ktlmZc³
acn¨pInS¡pt¼mÄ Ahsâ amwkw `£n¡phm³
\n§fmsc¦nepw CjvSs¸Sptam? F¶m AXv

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

218

(ihw Xn¶p¶Xv) \n§Ä shdp¡pIbmWv sN¿p

¶Xv. AÃmlpsh \n§Ä kq£n¡pI. XoÀ¨bm
bpw AÃmlp ]ivNm¯m]w kzoIcn¡p¶h\pw
IcpWm\n[nbpamIp¶p.' (lpPpdm¯v:12)
F´mWv ]cZqjWsa¶v {]hmNI³()
\ap¡v ]Tn¸n¨v Xcp¶Xv \mw hmbn¡pI:

ُ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠَّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َﺔ‬
َّ�َ‫ﻦْ أَﻲﺑِ ﻫُﺮَ�ْﺮَةَ أَنَّ َ َ ِّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ ﻗﺎل أﺗﺪرُون ﻣﺎ اﻟ ِﻐﻴﺒ‬
�‫رَ ا‬
)
َ
َ
‫ﺳ ﻮﻪﻟُُ أَﻋْﻠَﻢُ ﻗَﺎل‬
‫ُكَ ﺎك‬
ََ
‫نَ ﻲﻓ‬
َُ‫ُﻮا ا�َُّ وَر‬
ِ َ‫َ ذِﻛْﺮ أَﺧ َ ﺑِﻤَﺎ ﻳَ�ْﺮَهُ �ِﻴـﻞَ أَﻓﺮأﻳْـﺖَ إِنْ ﺎﻛ‬
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ‫َﻘ‬
ْ
ْ
َ
ُ‫َ ْ َﻪ‬
ْ َ
َ
‫ﻴﻪ ﻣﺎ � ﻮل �ﻘ ِﺪ ا�ﺘبﺘ َو�ِن ل ْﻢ ﻳ�ُﻦ �ِﻴـ ِﻪ �ﻘـﺪ‬
ِ ِ� ‫ﻲﺧِ ﻣَﺎ أَﻗُﻮلُ ﻗَﺎلَ إِنْ ﺎﻛن‬
ُ‫َﻬَﺘَّﻪ‬
(‫( )مﺴﻠﻢ‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v {]hmNI³() tNmZn
¡pIbp­mbn: Ko_¯v (]cZqjWw) F´msW
¶v \n§Ä¡dnbptam? AhÀ ]dªp: AÃmlphn
\pw Ahsâ dkqen\pw Adnbmw. ]dªp: \nsâ
ktlmZs\ kw_Ôn¨v Ah³ shdp¡p¶ Im
cyw ]dbemIp¶p. ]dbs¸«p: Rm³ ]dbp¶ Im
cyw Fsâ ktlmZc\n D­¦ntem?. \_n ]d
ªp: \o ]dbp¶Xv Ah\n Ds­¦n \o Ah
s\ kw_Ôn¨v ]cZqjWw ]dªncn¡p¶p, A
h\n AXv CÃmsb¦n \o Ifhv ]dªncn¡p
¶p) (apkvenw) P\§fpsS ]¨ amwkw `£n¡p
¶hÀ¡pÅ in£ \_n() hnhcn¡p¶Xv \mw
{i²n¡pI:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

219

َ
َِّ�‫َ َ َ ا‬
َ
َ ْ ََ ْ َ
‫ّـﺎ ﻋَـﺮَجَ ﻲﺑ‬
‫ّﻢَ لَﻤ‬
‫ﻴْﻪِ وَﺳَـﻠ‬
َ
‫ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
ُ‫ﺳُﻮل‬
‫ر‬
‫ﺎل‬
‫ﻗ‬
ِ
‫ﺎل‬
‫ﻣ‬
‫�ﻦ أ� ِﺲ ﺑ ِﻦ‬
ٍ‫ﻚ‬
ِ
ُ� ْ ٌ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ‫ﺟَـ ﻞَّ َ َ ْ ت‬
ْ ُ َ ُ‫َ ْ ُﺸُ َ وُﺟ‬
َ
‫ِّ ﻋَـﺰَّ وَ ـ مــﺮر ﺑِﻘــﻮمٍ لﻬــﻢ أﻇﻔــﺎر ِﻣــﻦ ـﺎسٍ �ﻤ ــﻮن ــﻮﻫﻬﻢ‬
َ ُ‫َ ُ ْ َ ْﺖُ َ ْ َﺆ‬
َ ُُ‫ْ �ﻞُ َ َ َ ﺆُ َ اﺬﻟَّ َ َ ْ�ُﻠُ َ ﻟ‬
‫ِ ﻳَﺎ ﺟِﺮﺒ ﻗـﺎل ﻫـ ﻻ ِﻳـﻦ ﻳـﺄ ﻮن ـﻮم‬
‫َوﺻُﺪُورﻫﻢ �ﻘُﻠ ﻣﻦ ﻫ ﻻ‬
ِ
ْ َ

(‫اﺿ ِﻬ ْﻢ ( )ﻤﺣﺪ‬
َ‫َّﺎسِ و‬
ِ ‫َﻘَﻌُﻮنَ ﻲﻓ أﻋ َﺮ‬
ِ

A\kv_v\p amenIv ]dªp: dkqepÃmlv() ]d
bpIbp­mbn: D¶X\pw {]Xm]hm\pamb Fsâ
c£nXmhv Fs¶bpw sIm­v anAvdmPv \S¯nb
thfbn Hcp kaql¯n\cnIneqsS IS¶vt]mhp
Ibp­mbn, AhÀ¡v temlw sIm­pÅ \J§
fp­v, AhÀ AXvsIm­v AhcpsS apJhpw s\
©pw am´ns¡m­ncn¡p¶p­v. At¸mÄ Pn_vco
ent\mSv AhÀ BcmsW¶v Rm³ tNmZn¨p. A
t¸mÄ \_n ]dªp: AhÀ P\§fpsS amwkw
Xn¶p¶hcpw, ]cZqjWw ]dbp¶hcpamIp¶p,
P\§fpsS A`nam\¯n\v £XtaÂ]n¨hcpamIp
¶p) (AlvaZv)

َ
َ َ
ُ‫َ ْ َ َ َ ّ َ َ َ َ ﺳ‬
َ َ
‫ﻴْﻪِ وَﺳﻠ‬
‫ْﻠَ�ِ ﻗﺎل ﻗﺎل َر ﻮَِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
‫ّﻢَ ﻳَﺎ ﻣَﻌْﺮﺸـ‬
)
ِ ‫َﻦْ أَﻲﺑ ﺑﺮزة اﻷ‬
ِ
ْ ْ ُ‫ْ َ ُ َ ْ َﻪُ َ َ ْ َﺎﺑ‬
ُ‫َ َ ﻌ‬
َْ ََْ
َ َ َ ْ َ
‫اﻹﻳﻤﺎن ﻗﻠﺒ ﻻ �ﻐﺘ ﻮا الﻤُﺴـﻠِ ِﻤ� وﻻ َتَّﺒِ ـﻮا‬
ِ ‫ﺧُﻞ‬
ِ ‫ﻣﻦ آﻣﻦ ﺑِﻠِﺴﺎﻧ ِ ِﻪ ولﻢ ﻳﺪ‬
َ
ِ
ُ‫ﻣَـﻦْ ﻳَتَّ ـﻊِ ا�َُّ َ ْ َ ﻪ‬
َ
‫ﻋﻮرﺗـ‬
ِ
َ‫َاﺗِﻬِﻢْ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻣَﻦِ ا�َّﺒَﻊَ ﻋﻮْرَاﺗِﻬِﻢْ ﻳَتَّﺒﻊُ ا�َُّ ﻋَﻮْرَﺗَـﻪُ و‬
َْ
(‫َﻔْﻀَﺤْﻪُ ﻲﻓ ﺑيﺘِ ِﻪ( )أﺑﻮدود‬
ِ

A_q_Àkm A Akvean()hn \n¶v, At±
lw ]dªp: {]hmNI³() ]dbpIbp­mbn:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

220

(\mhv sIm­v hnizkn¡pIbpw, lrZb¯nte¡v

hnizmkw {]thin¡pIbpw sN¿m¯ kaqlta,
\n§Ä apkveo§fn ]cZqjWw ]dªv \S¡
cpXv, AhcpsS \áXIsf ]n³]än \S¡pIbpw
sN¿cpXv, Bsc¦nepw AhcpsS \áXIsf Npgn
ªt\zjn¨v \S¡pIbmsW¦n AÃmlp Ah
sâbpw \áXIsfbpw t]mcmbvaIsfbpw At\z
jn¡p¶XmWv, BcpsSsb¦nepw t]mcmbvaIsf
AÃmlp At\zjn¡pIbmsW¦n Ahsâ ho«n
Âsh¨hs\ hjfm¡p¶XmWv) (A_qZmhqZv)
GjWn ]dªv \S¡p¶hÀ¡v ]ctemI
t¯¡v F¯p¶Xn\v ap¼v _ÀkJnbmb temI
¯v sh¨v Xs¶ in£ e`n¡psa¶v AÃmlphn
sâ Znhyktµi¯m kwkmcn¡p¶ {]hmNI
³() ]dbp¶Xv \mw tIÄ¡pI:

َ
ْ
َ
َ
َ
‫ﻴْـﻪِ وَﺳ‬
‫ �َﺒَّﺎسٍ ﻗَﺎلَ مَﺮَّ اﻨﻟَّﻲﺒُِّ ﺻَـ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
‫ـﺎن‬
ِ
ِ ‫ـﻠَّﻢَ ﺤﺑـﺎﺋِﻂٍ ﻣِـﻦ ﺣِﻴﻄ‬
َّ�َ‫َ َ ْ َ ِْ �ُﻌَﺬَّﺑَﺎنِ ﻲﻓِ �ُﺒُﻮرِﻫِﻤَﺎ �َﻘ َ َ ُِّ ﺻ‬
َ
�َ�‫ﻨَ ﺔِ أَوْ ﻣَﻜَّﺔَ ﻓﺴَﻤِﻊَ ﺻﻮْت إِ�ﺴﺎ‬
‫َﺎل اﻨﻟّﻲﺒ‬
َ َ ُ ُ‫َ َ َ َ ﺪ‬
َ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠ‬
‫َّ ﻋَ ِْ وَ َﻌﺬَّﺑﺎنِ وَﻣَﺎ �ُﻌَﺬَّﺑَﺎنِ ﻲﻓِ ﻛَﺒِ�ٍ �ُـﻢَّ ﻗَـﺎلَ ﺑَـ�َ ﺎﻛن أﺣـ ﻫﻤﺎﻻ‬
َ َ َ ‫َ ﺠﺑَِﺮِ�ـﺪَةٍ ﻓَﻜ‬
‫ُ ﻣِـﻦْ ﺑَـﻮْﻪﻟِِ وَ�َنَ اﻵْﺧَـﺮُ �َﻤْﻲﺸِـ ﺑِﺎﻨﻟَّﻤِﻴﻤَـﺔِ �ُـﻢَّ دَﺎﻋ‬
‫َﺮﺴـﻫﺎ‬
ْ
َ
َ َ َ
َ َ َ َّ�‫ْ َ ً َ َ َُ ﻳَﺎ رَﺳ ـﻮلَ ا‬
‫ِـﻢ �ﻌﻠـﺖ‬
‫ِل‬
ُ
‫َ�ِْ ﻓﻮ‬
‫َﺿَﻊ ﻰﻠﻋَ ﻞﻛُِّ �َﺮﺒٍْ ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ ﻛِﺮﺴة ﻓ ِﻘﻴﻞ‬
‫ﻢْ �َﻴ‬
َ ‫َ َ ﻌَﻠَّﻪُ أَنْ �َُﻔ‬
َ ََْ ْ َ َ
(‫ّﻒَ �َﻨْﻬُﻤَﺎ ﻣَﺎ لَ ْبَﺴَﺎ أَوْ إِﻰﻟ أن �ﻴبﺴﺎ ( )ﺑﺎري‬
‫َا ﻗَﺎل ﻟ‬

C_v\p A_mkv()hn \n¶v: {]hmNI³() a
Zo\bnse Hcp tXm«¯neqsS \S¶v t]mIpIbm

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

221

bncp¶p, Asæn a¡bpsS, At¸mÄ J_dnÂ
in£n¡s¸Sp¶ c­v a\pjycpsS iÐw tIÄ¡p
Ibp­mbn, AhÀ in£n¡s¸«vsIm­ncn¡p¶Xv
henb Imcy¯n\Ã. ]n¶oSv ]dbpIbp­mbn: A
hcn HcmÄ aq{Xn¨m icn¡pw hy¯nbm¡mdp
­mbncp¶nÃ, c­mas¯ hyàn ]cZqjWw ]d
ªv \S¡p¶h\mbncp¶p. ]n¶oSv Hcp Cu¯¸
\ X­v sIm­phcm³ ]dbpIbpw, AXv c­v I
jvWam¡n c­v J_dnepw Hmtcm IjvW§Ä \m
«nsh¡pIbpw sNbvXp. F´n\mWv {]hmNIsc,
\n§Ä C§s\ sNbvXXv F¶v tNmZn¡s¸«p. H
cp]t£, Ah DW§p¶Xvhsc AhÀ¡v in£
bn \n¶v Cfhv \ÂIntb¡mw) (_pJmcn)

َ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠَّ َ َ ﻘُ ُ ﻳَﺪْﺧُﻞُ اﺠﻟَْﻨ‬
ُ‫َ ْ َﺔ‬
َّ�َ‫ اﻨﻟَّﻲﺒَِّ ﺻ‬
‫ـﺔ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ � ﻮل‬
ُ :‫ﻋﻦ ﺣُﺬ�ﻔ ﻗﺎل‬
ٌ
(‫َﺘَّﺎت ( )ﺑﺎري‬

lpssZ^()bn \n¶v, {]hmNI³() ]dbp¶
Xmbn Rm³ tIÄ¡pIbp­mbn: (GjWn ]d
ªv \S¡p¶h³ kzÀK¯n {]thin¡pIbnÃ)
(_pJmcn)

h©\bpw, NXnbpw \S¯nbhÀ:
kIe t{iã KpW§fpsSbpw kwKa aX
amb Ckvemw Hcn¡epw NXnbpw h©\bpw A\p
hZn¡p¶nÃ, adn¨v AXv \njn²am¡pIbmWv sN

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

222

bvXn«p­v. NXnbpw h©\bpw ImWn¡p¶hÀ¡v
]ctemI¯v ITn\ in£bps­¶v JpÀB³ ]Tn
¸n¡p¶p, AXpt]mse h©\bneqsS t\SnsbSp
¯ hkvXp¡fpambn ]ctemI¯v h©I·msc
bpw NXnb³amscbpw Hcpan¨v Iq«psa¶v {]hmN
I³() \s½ ]Tn¸n¡p¶Xv \mw {i²n¡pI:

ُُّ‫ـﻢَّ ﺗُـﻮَ�َّ ﻞﻛ‬
ْ
ْ َ
ُ� ِ‫)َ ﻨﻟَِﻲﺒٍِّ أ َنْ �َﻐُﻞَّ وَﻣَﻦْ �ﻐﻠُﻞْ ﻳَﺄتِ ﺑِﻤَﺎ ﻏَـﻞَّ ﻳَـﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَـﺔ‬
َْ
َ ُ َ ْ ُ� َ ْ ُ ْ َ َ َ َ
(١٦١ :‫�ﻔﺲٍ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﺖ َوﻫﻢ ﻻ ﻈﻠﻤﻮن()آل ﻋﻤﺮان‬

"Hcp {]hmNI\pw hÃXpw h©ns¨Sp¡pI F¶Xv
D­mImhp¶XÃ. hÃh\pw h©ns¨Sp¯m Xm
³ h©ns¨Sp¯ km[\hpambn DbnÀs¯gpt¶
Â]nsâ \mfn Ah³ hcp¶XmWv. A\´cw Hm
tcm hyIvXn¡pw Xm³ k¼mZn¨psh¨Xnsâ ^ew
]qÀ®ambn \ÂIs¸Spw. AhtcmSv Hcp A\oXn
bpw ImWn¡s¸Sp¶XÃ' (BepCwdm³:161).

َ ََ
َُّ� ‫ـﻊ‬
‫ ِذَا ﻤﺟ‬:‫ ﻗـﺎل رﺳـﻮل اﷲ ﺻـ� اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ‬:‫ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗـﺎل‬
َ ُ‫َ ٌ َ َ َ َ ْ َ ةُ ﻓ‬
َ
َ
َ
َ
‫ّ ﺎﻏ ِدرٍ ل ِﻮاء ﻓ ِﻘﻴﻞ ﻫ ِﺬه ِ ﻏﺪر ـﻼ ِن‬
ُِ‫اﻵْﺧِﺮِ�ﻦَ ﻳﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣﺔِ ﻳُﺮْ�َﻊُ ﻟِﻞﻜ‬
‫وَّﻟِ�َ و‬
َ ُ‫ْ ﻓ‬
(‫ﺑ ِﻦ ﻼ ٍن( )مﺴﻠﻢ‬

C_v\p DaÀ()hn \n¶v {]hmNI³() ]dbpI
bp­mbn: (Ahkm\ \mfn temI¯v Ignªv
t]mbn«pÅ ap³Ime¡mscbpw ]n³Ime¡msc
bpw Hcpan¨vIq«pt¼mÄ h©\ ImWn¨ apgph\m
fpIÄ¡pw Hmtcm ]XmIIfp­mIpw, F¶n«v ]d

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

223

bs¸Spw, CXv C¶men¶ hyàn h©ns¨Sp¯Xm
Ip¶p) (apkvenw).

َّ‫ﻠَﻴ ﺳَـﻠ‬
َ
َ
َ
‫َﻨْﻪ ﻗَﺎلَ ﻗَـﺎم �ِﻴﻨَـﺎ اﻨﻟّـﻲﺒُِّ ﺻ َ ـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
� َّ�‫ﻦ أﻲﺑ َ رَﻲﺿِ ا‬
‫َﺬَﻛَﺮَ اﻟْﻐُﻠُﻮلَ �َﻌَﻈَّ َﻪُ َﻈَّ َ ْ َ َ أُﻟْﻔ‬
ََ
‫َـﺪَ�ُﻢْ ﻳَـﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣ‬
‫َـﺔِ ﻰﻠﻋ‬
‫ﻤ َو َﻢ أم َﺮهُ ﻗﺎل ِ�ََّ أَﺣ‬
ْ َ َّ�‫َﺘِﻪ ﺷَﺎةٌ ل ﻬَﺎ �ُﻐ ﺎءٌ ﻰﻠﻋََ ر َ �َﺒَﺘ ﻪِ ﻓَﺮَسٌ ﻪﻟَُ ﻤﺣَْﺤَﻤَﺔٌ �َﻘُـﻮلُ ﻳَـﺎ رَﺳ ـﻮلَ ا‬
�‫ـ‬
ُ
ِ
َ َ ِ
ِ ‫ِ أﻏِﺜ‬
َ
ُ ََُ
َ ُ ُ‫َ ٌ َ ﻘ‬
َََ ََ
‫ﻓﺄﻗﻮل أَمْﻠِﻚُ لَﻚ ﺷَيْﺌًﺎ ﻗَـﺪْ أَﺑْﻠَﻐْﺘُـﻚَ وَﻰﻠﻋ ر�ﺒﺘِـ ِﻪ ﻌِـ�ٌ ﻪﻟَُ رُﺎﻏء � ـﻮل ﻳـﺎ‬
َ
َ
ََ ََ
َ
ٌ
‫ُﻮلَ ا�َِّ أَﻏِﺜْ�ِ ﻓَﺄﻗُﻮلُﻼَ أَمْﻠِﻚُ لَﻚ ﺷَيْﺌًﺎ ﻗَﺪْ أَﺑْﻠَﻐْﺘُـﻚَ وَﻰﻠﻋ َر�ﺒﺘِـ ِﻪ ﺻـﺎﻣِﺖ‬
ََ
ُ ُ َ َ ْ َ َّ�‫َﻴَﻘُﻮلُ ﻳَﺎ رَﺳ ﻮلَ ا‬
‫ِ أﻏِﺜ ِ� ﻓﺄﻗﻮل أَمْﻠِﻚُ لَـﻚَ ﺷَـيْﺌًﺎ ﻗَـﺪْ أَﺑْﻠَﻐْﺘُـﻚَ أَوْ ﻰﻠﻋ‬
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ْ ً ْ َ ُ‫ْ ﻚ‬
َّ�‫َ َ َ ﻗَﺎعٌ ﺨﺗَْﻔِﻖُ �َﻴَﻘُﻮلُ ﻳَﺎ رَﺳ ﻮلَ ا‬
‫ِ أﻏِﺜ ِ� ﻓﺄﻗﻮل ﻻ أمﻠِ لﻚ ﺷيﺌﺎ ﻗـﺪ‬
ُ
‫ر�ﺒﺘِ ِﻪ‬
َ ََْْ
(‫أﺑﻠﻐﺘُﻚ( )ﺑﺎري‬

A_qlpdbvd() ]dbp¶p: ({]hmNI³() R§
fn \n¶v Fgpt¶äv sIm­v h©\bpsS Imcyw
hfsc KuchXcamb cq]¯n ]dbpIbp­mbn:
Ahkm\ \mfn \n§fn Bscsb¦nepw I­v
ap«pw, Ahsâ ]ncSnbn Hcp BSp­mbncn¡pw,
AXv Icªv sIm­ncn¡pw, Ahsâ ]ncSnbnÂ
IpXncbp­mIpw, AXpw Icªv sIm­ncn¡pw
A§ns\bpÅhÀ ]dbpw, {]hmNIsc, \n§Ä H
¶v klmbn¨mepw, At¸mÄ Rm³ ]dbpw, F\n
¡v H¶n\pw km[yaÃ, Rm\nXns\ kw_Ôn¨v ap
t¼ Xm¡oXv sNbvXn«p­tÃm. AXpt]mse Ah
sâ ]ncSnbn IgpXbp­v, AXv Aedn sIm­n

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

224

cn¡p¶p, Ah³ ]dbpw, {]hmNIsc, klmbn¨m
epw, At¸mÄ Rm³ ]dbpw, F\n¡v H¶n\pw km
[yaÃ, Rm\nXns\ kw_Ôn¨v apt¼ Xm¡oXv
sNbvXn«p­tÃm. Ahsâ ]ncSnbn h©ns¨Sp
¯ kzÀWhpw shÅnbpap­mIpw Ah\pw ]d
bpw {]hmNIsc, klmbn¨mepw, At¸mÄ Rm³
]dbpw, F\n¡v H¶n\pw km[yaÃ, Rm\nXns\
kw_Ôn¨v apt¼ Xm¡oXv sNbvXn«p­tÃm. A
Xpt]mse Ahsâ ]ncSnbn h©ns¨Sp¯ hkv
{X§fpw aäpw D­mIpw AXv At§m«pant§m«pw
CfInsIm­ncn¡pw Ah³ ]dbpw {]hmNIsc,
klmbn¨mepw, At¸mÄ Rm³ ]dbpw, F\n¡v
H¶n\pw km[yaÃ, Rm\nXns\ kw_Ôn¨v apt¼
Xm¡oXv sNbvXn«p­tÃm) (_pJmcn)

`qan IhÀs¶Sp¯hÀ:
A\ycpsS `qan Bsc¦nepw A\Àlamb cq
]¯n IhÀs¶Sp¡pIbmsW¦n Ah\v ]c
temI¯v AXnITn\amb in£bmbncn¡pw D­m
hpI. AXmWv {]hmNI³()]Tn¸n¡p¶Xv.

َ َ
ْ َ َ َّ�‫ﻮلَ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا‬
َ َ ِ َ
‫ﻋﻠﻴـ ِﻪ‬
ُ‫َّ �َﻨْﻪ ﻗَﺎل ﺳﻤِﻌْﺖُ رَﺳ‬
� ‫ﺳﻌﻴﺪ �ْﻦ زَ�ْﺪٍ رَﻲﺿِ ا‬
َ
َ ‫ّﻢَ �َﻘُﻮلُ ﻣَﻦْ ﻇَﻠَﻢَ ﻣِﻦَ اﻷَْرْضِ ﺷَيْﺌًﺎ ﻃُﻮِﻗَﻪُ ﻣ ِْﻦ َﺳ ْﺒ َأ َرﺿ‬
ّ
(‫� ( )ﺑﺎري‬
‫َﺳﻠ‬
ِ ِ‫ﻊ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

225

kAZv_v\p sskZv()hn \n¶v; {]hmNI³()
]dbp¶Xmbn Rm³ tIÄ¡pIbp­mbn: AhIm
iw IqSmsX Bsc¦nepw `qan ssIhis¸Sp¯p
IbmsW¦n ]ctemI¯hsâ ]ncSnbn Ggv
`qanIÄ NmÀ¯s¸Sp¶XmWv) (_pJmcn)

َّ‫ﺳَـﻠ‬
‫ﻠَﻴ‬
‫ﻦْ ﺳَﺎلِﻢٍ �َﻦْ أَ�ِﻴﻪِ رَﻲﺿِ ا�َّ َ ْ َ َ ﻨﻟ‬
َ
‫ َّﻲﺒُِّ ﺻ َ ـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬:‫�ﻨﻪ ﻗﺎل‬
)
َ
َ
َ
ْ َ
ْ َ
ْ َ َ َ ْ َ
ِ‫ﻣﻦ أﺧﺬ ﻣِﻦ اﻷر ِض ﺷيﺎ ﺑِﻐَـ�ِْ ﺣَﻘِّـﻪِ ﺧُﺴِـﻒَ ﺑِـﻪِ ﻳَـﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَـﺔِ إِﻰﻟ ﺳـﺒﻊ‬
َ ‫َأ َرﺿ‬
(‫� ( )ﺑﺎري‬
ِ

kmenw Xsâ ]nXmhn()Â \n¶v; {]hmNI³()
]dbpIbp­mbn: AhImiw IqSmsX Bsc¦nepw
`qan IhÀs¶Sp¡pIbmsW¦n Ggv `qanIfnte
¡hs\ Xmgv¯n Ifbp¶XmWv) (_pJmcn)

Al¦mcnIÄ:
Al¦mcw \Sn¡pIsb¶Xv ZpÀKpW¯nÂ
s]«XmWv, Ckvemw hntcm[n¨ ImcyamWXv, ]c
temI¯v hfsc henb in£bmbncn¡pw A§n
s\bpÅhÀ¡v e`n¡pI. a\pjy\v Al¦mcnbm
hm\pÅ Hcp AhImihpanÃ, ImcWw hfsc \n
Êmc\mWv a\pjy³, kz´w icocs¯ t]mepw
\nb{´n¡phmt\m, kwc£n¡phmt\m km[n¡m
¯ ZpÀ_e\mWv a\pjy³. a\pjy³ Xsâ P\\
hpw KÀ`ImeL«hpw FÃmw ]cntim[n¡pt¼m

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

226

gpw Ah³ AXn\v ]n¶n {]hÀ¯n¨ ]S¨ X¼p
cmt\mSv GXv \ne¡pw ISs¸«h\mWv. AXvsIm
­v Xs¶ Ah\v IosgmXp§nbmbncn¡Wah³
Pohnt¡­Xv. Al¦mcw \Sn¡p¶h\pÅ in£
{]hmNI³() hniZoIcn¡p¶Xmbn \ap¡v Im
Wm\mhpw:

َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَـﻠ‬
َ َ ِ‫ْﺮِو ﺑْﻦِ ﺷُﻌَﻴْﺐٍ �َﻦ أَ�ِﻴﻪِ َﻦْ ﺟَﺪِّه‬
َّ�َ‫ّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ‬
ِِ‫ﻋﻦِ اﻨﻟّﻲﺒ‬

ْ
)
َ
ُ َ َْ
َ ّ
‫ْﺮﺸَُ ال ْﻤُﺘَﻜَ ﺮﺒُِّونَ ﻳ‬
‫ـﺎل �ﻐﺸـﺎﻫ ُﻢ‬
ِ ‫َﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَـﺔِ أَﻣْﺜَـﺎلَ اﺬﻟّرِّ ﻲﻓِ ﺻُـﻮَرِ الﺮِﺟ‬
َ ‫ُّلُّ ْ ﻞﻛُِّ ﻣَﺎ‬
‫ وأﻤﺣﺪ ومﺸﺎﻜة اﻤﻟﺼﺎﺑﻴﺢ و�ﺳﻨﺎده ﺣﺴـﻦ ﻛﻤـﺎ‬،‫( )ﻣﺬي‬...‫ﻜ ٍن‬
(‫ل �ﻘﻖ اﻤﻟﺸﺎﻜة‬

Awdp_v\p ipssF_v() Xsâ ]nXmhnÂ
\n¶pw, ]nXmhv Xsâ ]nXmhn \n¶pw,
{]hmNI³()
]dbpIbp­mbn:
(Al¦mcnIfmb P\§sf A hkm\ \mfnÂ
sNdnb Ddp¼nsâ hep¸¯n a\pjycpsS
cq]¯n Hcpan¨v Iq«p¶XmWv, F Ãm Øe¯v
\n¶pw Ahsc \nµyX hebw sN¿p ¶XmWv …
) (XnÀanZn, AlvaZv, anivIm¯p akzm_olv).

َ
َ
َّ�َ‫ّ ﺻ‬
ْ َ َ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠَّ َ َ َ ﻳَـﺪْﺧُﻞُ اﺠﻟَْﻨ‬
‫ـﺔ ﻣـﻦ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ ﻗـﺎل‬
ِِ‫) ْﺪِ ا�ِّ ﻋَﻦِ اﻨﻟّﻲﺒ‬
َ
ْ
(‫ّةٍ ﻣِﻦْ ﻛِﺮﺒ ( )مﺴﻠﻢ‬
‫َ ﻲﻓِ ﻗَﻠْﺒِﻪِ ﻣِﺜْﻘَﺎلُ ذَر‬
ٍ

AÐpÃmlv()hn \n¶v: {]hmNI³() ]dbpI
bp­mbn: (BcpsSsb¦nepw lrZb§fn AWp

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

227

aWn¯q¡w Al¦mcaps­¦n Ah³ kzÀK
¯n {]thin¡pIbnÃ) (apkvenw)

{]hmNI³()bpsS t]cnepff Ifhv:
Ifhv ]dbp¶Xv Ckvemw hne¡pIbpw, ]
ctemI¯v in£ e`n¡p¶ ]m]hpam¡pIbpw
sNbvXn«p­v. AXnt\¡mÄ henb in£bmbncn
¡pw {]hmNI³()bpsS t]cn Ifhv ]dbp¶
Xn\v. Hcn¡epw Hcp apkvenw F´nsâ t]cnembm
epw icn {]hmNI³()bpsS t]cn Ifhv ]d
bphm³ ]mSnÃ. Nne kwLS\IÄ P\§sf DÂ
_p²cm¡phm\mbn X§fpsS {KÙ§fn Hcp
]mSv IfhpIÄ {]hmNIsâ t]cn FgpXnsh
¡pIbpw, F¶n«Xv P\§Ä¡nSbn {]Ncn¸n¡p
Ibpw sN¿p¶Xmbn ImWm³ km[n¡pw, Ah³
]dbp¶Xv R§Ä CXvsIm­v {]t_m[\amWv
Dt±in¡p¶Xv. AhÀ AdnbpI {]hmNIsâ t]cn
 BcmtWm Ifhv ]dbp¶Xv Ah³ \cI¯nÂ
Ahsâ Ccn¸nSw Dd¸n¨v sImÅs«sb¶mWv dkq
epÃmlv() \s½ ]Tn¸n¡p¶Xv. B lZokv H¶v
ImWpI:

َّ�‫َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َِّ ﺻَ�َّ ا‬
َ ََّ
َ ‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ‬
َ
‫ﻘُﻮلُ ﻣَﻦْ �َﻘُـﻞْ ﻲﻠﻋَ ﻣـﺎ‬
� َ‫ّﻢ‬
‫) �ﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻗﺎل ﺳ ِﻤﻌ‬
َ
(‫اﻨﻟَّﺎر ( )ﺑﺎري‬
‫ْ أَﻗُﻞْ ﻓَﻠْﻴَتَﺒَﻮَّأْ ﻣَﻘْﻌَﺪهُ ﻣِ َﻦ‬
ِ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

228

keabnÂ() \n¶v: {]hmNI³() ]dbp¶Xmbn
Rm³ tIÄ¡pIbp­mbn: (Rm³ ]dbm¯Xv B
sc¦nepw Fsâ t]cn ]dbpIbmsW¦n \cI
¯n Ah³ Ahsâ Ccn¸nSw Dd¸n¡s«) (_p
Jmcn).
CXpt]mse Hcp]mSv lZokpIÄ ImWmhp
¶XmWv, {]hmNI³() ]dbm¯Xv Bsc¦nepw
Xncpta\n ]dªpsh¶v ]dªm Ah³ \cI
¯n Ahsâ Ccn¸nSw Dd¸n¡s«sb¶mWv \
_n() \s½ ]Tn¸n¡p¶Xv.

t^t«msbSp¡p¶hcpw, Nn{Xw hcbv¡p¶hcpw:
CkvemanI \nba§Ä hfsc IrXyhpw, hy
àhpamWv. AXvsIm­v Xs¶ apkvenw kaqlw
inÀ¡ntes¡¯p¶
apgph³
amÀK§fpw
AÃmlp hfsc hyàambn AS¨v Ifªn«p­v.
PohnIfpsS Nn{Xw hcíp¶Xpw, a\pjycpsS cq]w
hc¡p¶Xpw, t^mt«msbSp¡p¶pXpw IÀi\am
bn Xs¶ Ckvemw hntcm[n¨n«v. ]ctemI¯v Gä
hpw IqSpXÂ in£ A\p`hn¡p¶Xv t^mt«msb
Sp¡p¶hcmsW¶v hyàambn lZokpIfn Im
Wmhp¶XmWv. B[p\nI Ime¯v Hmtcm hyàn
IfpsSbpw ASp¯v IymadbmWv \ap¡v ImWm³
km[n¡p¶Xv. AXneqsSbpw, AÃmsXbpw a\p
jycpsSbpw PohnIfpsSbpw t^mt«msbSp¡pI

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

229

bpw AXv BfpIÄ ImWp¶ cq]¯n Xq¡n sh
¡pIbpw sN¿p¶Xv kÀÆ km[mcWbmbn \ap
¡v ImWm\mhpw. A¯c¯nepÅ BfpIÄ a\
knemt¡­ ITn\amb Xm¡oXmWv \ap¡v lZo
kpIfneqsS ImWphm³ km[n¡p¶Xv. Bsc¦n
epw cq]§Ä hoSpIfn Xq¡nbm AhnsS A
\p{Kl¯nsâ ae¡pIÄ {]thin¡pIbnÃmsb
¶mWv Xncpta\n() \s½ ]Tn¸n¡p¶Xv. AXym
hiy¯n\v am{Xsa (]mkvt]mÀ«v, Xncn¨dnb Im
ÀUv... ) t^mt«msbSp¡phm³ A\phmZw \ÂIp
¶pÅqsh¶v Hmtcm apkvenapw a\knemt¡­
Xp­v. hnhml¯n\pw, DÃmkbm{Xívt]mIpt¼m
gpw ]e cq]¯n \n¶pw Ccp¶pw InS¶pw aäpw
t^mt«msbSp¡pIbpw AXv {]ZÀin¸n¡pIbpw,
BÂ_¯nem¡pIbpw sN¿p¶ kz`mhw apkveo
§fn IqSpXembn I­v hcp¶p. CXv Dt]£n
t¡­ ImcyamWv. ]ctemI¯v henb in£ e`n
¡p¶ ImcyhpamWv. {]hmNI³() ]dbp¶Xv
\mw {i²n¡pI:

َ
ْ َ َ َّ�‫َ ّ ا‬
َ
َّ�‫ْﺪَا‬
َ
َ
‫ِ �ْﻦَ �ُﻤَﺮ‬
‫ﻋﻠﻴ ِﻪ‬
�َ‫رَﻲﺿِ ا�ّ �َﻨْﻬﻤﺎ أَﺧْﺮﺒَهُ أَنَّ رَﺳُﻮلَ ا�َِّ ﺻ‬
َ
ُ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ ُ‫ الﺼُّﻮَرَ �ُﻌَﺬَّﺑ‬
ْ ‫ـﺎل ل َ ُﻬ‬
‫ـﻢ‬
‫ـﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣـ ِﺔ �ُﻘ‬
‫ﻮن ﻳ‬
‫ﻳَﺼْﻨَﻌُﻮنَ ﻫَﺬِه‬
َ‫ّﻢَ ﻗَﺎلَ إِنّ اﺬﻟَِّﻳﻦ‬
ِ
ُ‫َ ْ ﻴُ َ َ َ ْ ﺘ‬
(‫أﺣ ﻮا ﻣﺎ ﺧﻠﻘ ْﻢ ( )ﺑﺎري‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

230

AÐpÃmC_v\p DaÀ()hn \n¶v; {]hmNI³
() ]dªp: (Cu cq]§fp­m¡p¶hÀ Ah
km\ \mfn in£n¡s¸Sp¶XmWv, AhtcmSv \n
§Ä krãn¨Xn\v Poh\nSpIsb¶v ]dbp¶Xm
Wv) (_pJmcn)
{]hmNI³() Xsâ ho«n \n¶v ]pd¯v
t]mb kµÀ`¯n Bbnim() Btcm sIm­v
h¶v sImSp¯ cq]§fpÅ Hcp XpWn XebnW
¡v Ddbp­m¡pIbp­mbn. B kµÀ`¯nÂ
{]hmNI³() tIm]¯m ho«nte¡v {]thin
¡msX hmXnen\Sp¯v Xs¶ \n¡pIbpw, F¶n
«v AXv Dt]£n¡phm\mbn IÂ]n¡pIbpw sN
¿p¶Xv \mw {i²n¡pI:

َ
ً َ َ َ َّ‫ِ َ ّ ا�َّ َ َ ْ ﺳَﻠ‬
َ
‫ﻋﻠﻴِ وَ ﻢ ِوﺳـﺎدة‬
�َ‫�ِﺸَﺔَ رَﻲﺿِ ا�ّ �َﻨْﻬَﺎ ﻗَﺎﻟَﺖْ ﺣﺸَﻮْتُ لِﻠﻨَّﻲﺒِّ ﺻ‬
)
ْ
َ
َ ‫ﺎء‬
� ‫ﻬَﺎ‬
ُ‫َ �َﻘﺎم َ �َ�َْ اﺒﻟَْﺎ�َ�ِْ وَﺟَﻌَﻞَ �َﺘَﻐَ�َُّ َو ْﺟ ُﻬـﻪُ َ�ﻘُﻠـﺖ‬
‫َﻤَﺎ�ِﻴﻞُ ﻛَ�َ�َّﻬَﺎ �ُﻤْﺮُﻗَﺔٌ ﻓَﺠ‬
‫ِ ﻗَﺎلَ ﻣَﺎ ﺑَﺎلُ ﻫَﺬِهِ الْﻮِﺳَﺎدَةِ ﻗَﺎﻟَﺖْ وِﺳَﺎدَةٌ ﺟَﻌَﻠْﺘ‬
َ َ ْ َ
‫ﺠﻊ‬
ِ
َّ�‫ ﻨﻟََﺎ ﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ ا‬
ِ ‫ُﻬَﺎ لَﻚَ ﺘﻟﻀﻄ‬
َ َ
َ َ َ َ ْ َّ‫ﻠ ﻤْﺖِ أَن‬
ََ َ ْ َ َّ‫أَن‬
‫الﻤﻼﺋ ِ�ﺔ َ ﺗَﺪْﺧُﻞُ ﺑَيْﺘًﺎ �ِﻴﻪِ ﺻُـﻮرَةٌ وَ ﻣـﻦ ﺻـﻨﻊ‬
َِ‫ﻋﻠْﻬَﺎ ﻗَﺎلَ أَﻣَﺎ ﻋ‬
ُ‫ﺼُّﻮرَةَ �ُﻌَﺬَّ ُ َ َ ْ َ َ َﻘُ ُ َ ْ ﻴُ َ َ َ ْ ﺘ‬
(‫ب ﻳ ْﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ � ﻮل أﺣ ﻮا ﻣﺎ ﺧﻠﻘ ْﻢ ( )ﺑﺎري‬

Bbnim()bn \n¶v AhÀ ]dbp¶p: (Rm³
{]hmNI³()¡v Hcp XebnWbp­m¡pIbp­m
bn, AXn PohnIfpsS cq]§fp­mbncp¶p, A
Xv Ccn¡m\pÅ Hcp XebnWbmbncp¶p. A§n

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

231

s\ {]hmNI³() ho«nte¡v h¶psh¦nepw hm
Xnen\Sp¯v \n¡pIbmWv sNbvXXv, B kabw
{]hmNIsâ apJw hnhÀWambn. At¸mÄ Rm³
{]hmNIt\mSv tNmZn¨p: F´mWv {]hmNIsc, ]
dªp: Cu XebnWIfpsS AhØsb´mWv?
At¸mÄ Rm³ ]dªp: Xm¦Ä¡v AXnt·Â Nm
cnbncn¡phm\mbn Rm³ D­m¡nb XebnWbm
Wv. Xncpta\n ]dbpIbp­mbn: \n\¡dnbntÃ, cq
]§fpÅ ho«nte¡v ae¡pIÄ {]thin¡pIbn
Ãmsb¶v. BcmtWm cq]§Ä D­m¡p¶Xv Ah
À ]ctemI¯v in£n¡s¸SpIbpw, AhÀ D­m
¡nbXn\v Poh³ \ÂIphm³ AhtcmSv ]dbpI
bpw sN¿p¶XmWv) (_pJmcn)

َ َ َ َ
َّ‫ اﻨﻟَّﺮﻀِْ ﺑْﻦِ أَ�َﺲ ﺑْﻦِ ﻣَﺎلِﻚٍ ﻗَﺎلَ ﻛُﻨْﺖُ ﺟَﺎلِﺴًﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﺑْـﻦِ �َﺒ‬
‫ـﺎسٍ ﻓﺠﻌـﻞ‬
ِ
)
َ َ
َ َ َ ٌ َ َُ
َّ�‫ا‬
َ َ َ
‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠّﻢَ ﺣﻰﺘّ ﺳَﺄَﻪﻟ رﺟُﻞ �ﻘـﺎل‬
َّ�َ‫ُﻔْﻲﺘ وﻻ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻ‬
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ‫ّﺎسٍ ادْﻧُﻪْ ﻓَﺪَﻧَﺎ الﺮَّﺟُﻞ‬
َ ُ‫ُ ْﻦ‬
ُ‫�ﻘﺎل ْا�ـﻦ‬
‫ّ رَﺟُﻞٌ أُﺻَﻮِّرُ ﻫَﺬِهِ الﺼُّﻮَرَ �َﻘَﺎلَ ﻪﻟ �َﺒ‬
َِّ�‫ٍ ﺳَﻤِﻌْﺖُ رَﺳُﻮلَ ا‬
ْ
‫ﺻَـﻮَّرَ ﺻُـﻮرَةً ﻲﻓ‬
‫ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ �َﻘُﻮلُ ﻣَﻦ‬
ِ
َ َ َْ َ َ ْ َ َ َ
(‫�ْﻴ َﺎ ﻠﻛُِّﻒَ أَنْ �َﻨْﻔُﺦَ �ِﻴﻬَﺎ الﺮُّوح ﻳ ْﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ َوﻟيﺲ ﺑِﻨﺎﻓِﺦٍ ( )ﺑﺎري‬

\fvÀ_v\p A\kv_v\p amenIv()hn \n¶v:At±
lw ]dbp¶p: (Rm³ C_v\p Aºmkv()hnsâ
ASp¯v Ccn¡pIbmbncp¶p, At±lw ^Xvh \
ÂIp¶p­v, AXn\v sXfnhmbn {]hmNI³() ]
dªpsh¶v ]dbmsX sXfnhv ]dbpIbmbncp¶p,

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

232

A§ns\ HcmÄ tNmZn¡pIbp­mbn: Rm³ t^m
t«mbp­m¡p¶ hyànbmWv, At¸mÄ At±l
t¯mSv C_v\p Aºmkv ASp¯ncn¡m³ ]dªp,
A§ns\ B a\pjy³ ASp¯ncp¶p, A§ns\
C_v\pAºmkv ]dªp: (dkqepÃmlv() ]dbp
¶Xmbn Rm³ tI«p, Bsc¦nepw Zp³bmhn sh
¨v cq]§fp­m¡nbm Ahkm\ \mfn AXn\v
BXvamhns\ \ÂIphm³ Aht\mSv IÂ]n¡p¶
XmWv, F¶m Ah\Xn\v km[n¡pIbnà Xs¶)
(_pJmcn).

‫َ ّ ﻋَﻠَﻴْﻪ‬
َ
‫َ ْ َ ﺎلَ ﺳَﻤ‬
َِّ‫َ ّﻲﺒ‬
‫ـﺎس‬
�‫ﺻَ�َّ ا‬
‫ِﻌْﺖُ اﻨﻟ‬
� ‫) �ﻦ‬
ِ َّ‫ِ وَﺳَﻠَّﻢ �َﻘُﻮلُ إِنَّ أَﺷَﺪَّ اﻨﻟ‬
َ
َ ّ
ِ
(‫ﺬاﺑًﺎ ﻋِﻨْﺪَ ا�َّ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ الْﻤُﺼَﻮِرُون ( )ﺑﺎري‬

AÐpÃmlv() ]dbp¶p: dkqepÃmlv() ]dbp
¶Xmbn Rm³ tI«p: (Ahkm\ \mfn AÃmlp
hnsâ ASp¯v Gähpw IqSpXÂ in£ e`n¡p
¶Xv cq]ap­m(t^mt«msbSp) ¡p¶hcmIp¶p)
(_pJmcn).

َّ‫ﺳَـﻠ‬
‫ﻠَﻴ‬
َ
َ ِ‫َ رَﻲﺿ‬
َ
َ
َ
‫ا�ّ �َﻨْﻬَﺎ ﻗَﺎﻟَﺖْ دَﺧﻞَ ﻲﻠﻋََّ اﻨﻟّﻲﺒُِّ ﺻ َ ـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
)
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ََ
ُ‫ْ َ َ َ َ ﻪ‬
ْ
َ ‫ﺟْﻬُﻪُ �ُﻢَّ �َﻨ وﺎ‬
‫ﺮﺘ �ﻬﺘﻜ َوﻗﺎﻟﺖ ﻗـﺎل‬
ِّ‫َل الﺴ‬
‫اﺒﻟَْﻴْﺖِ ﻗِﺮَامٌ �ِﻴﻪِ ﺻُﻮَرٌ �َﺘَﻠﻮّنَ و‬
َ َّ‫ﺳَﻠَّﻢ إ ِنَّ ﻣﻦْ أَﺷَﺪِّ اﻨﻟَّـﺎسِ ﻋَـﺬَاﺑًﺎ ﻳَـﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَـﺔِ اﺬﻟ‬
َ َ‫�َّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ و‬
‫ِﻳـﻦ‬
ِ
ُّ‫ﺼَﻮِّر ونَ ﻫَﺬِهِ الﺼ‬
(‫َﻮ َر( )ﺑﺎري‬
ُ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

233

Bbnim() ]dbp¶p: {]hmNI³() FsâbSp
¯v {]thin¨p, B kabw ho«n sIm¯p ]Wn
Ifpw, cq]§fpapÅ Hcp hncn Rm³ Xq¡nbn
cp¶p, AXvI­ {]hmNIsâ apJw hnhÀWambn,
F¶n«v B hncn FSp¯v \in¸n¨v Ifªp. B
bni() ]dbp¶p; dkqepÃmlv() ]dbpIbp
­mbn: C§s\bpÅ cq]§Ä D­m¡p¶hcmbn
cn¡pw Ahkm\ \mfn P\§fn sh¨v Gä
hpw IqSpXÂ in£ A\p`hn¡p¶Xv) (_pJmcn).

َ َ َ ُ‫ْ ﻞ‬
َ
َ
‫) َ� ْﻦ َﺳﺎل ِﻢ َ�ﻪِ َﻗﺎلَ وَﻋَﺪَ اﻨﻟ‬
‫ﻴْـﻪِ وَﺳ‬
‫َّﻲﺒَِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
‫ـﻠَّﻢَ ﺟِﺮﺒ�ـ �ﻘـﺎل‬
ٍ
ِ
ْ َ َ َ ٌ َ ُ‫ﺻ‬
ً ْ َ ُ‫َ َ ْ ُﻞ‬
ٌ
(‫ﻴﻪ ﻮرة وﻻ ﻛﺐ ( )ﺑﺎري‬
ِ ِ� ‫ِﻧَّﺎﻻ ﻧﺪﺧ ﺑيﺘﺎ‬

kmenw Xsâ ]nXmhn \n¶v D²cn¡p¶p: (Pn_v
co {]hmNI³()¡v IcmÀ \ÂIpIbmWv, \m
bbpw, cq]§fpw DÅ hoSpIfnte¡v R§Ä {]
thin¡pIbnÃ) (_pJmcn).

aZy]m\nIÄ
FÃmXcw No¯ {]hÀ¯\§sfbpw, Zp:kz
`m§sfbpw Ckvemw hntcm[n¨n«p­v. AXnsâ `m
Kambn a\pjyXzw \in¸n¡p¶ elcn ]ZmÀ°
§sfbpw Ckvemw \njn²am¡n. bmsXmcp {]
tbmN\hpanÃm¯, \miw am{Xw \ÂIp¶ ]pI
hen, AXpt]mse aZy]m\w, elcn ]ZmÀ°§Ä
t]msebpÅ apgph³ Imcy§sfbpw Ckvemw

‫‪234‬‬

‫‪]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw‬‬

‫‪\njn²am¡nbn«p­v. elcn ]ZmÀ°§Ä D]tbm‬‬
‫‪Kn¡p¶hÀ¡v ]ctemI¯v ITn\ in£bmWv e‬‬
‫‪`n¡pIsb¶v Ckvemw ]Tn¸n¡p¶p­v. JpÀB³‬‬
‫‪elcn ]ZmÀ°§sf hntcm[n¡p¶Xv \mw {i²n‬‬
‫‪¡pI:‬‬

‫ﺎ اﺬﻟ‬
‫ُ َْ َ ُ َْْ َُ ْ ٌ‬
‫ْ‬
‫)ُّﻬَ َِّﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا إِ�َّﻤَﺎ اﺨﻟْ‬
‫َﻤْـﺮُ وَالْﻤَيْﺮﺴـ َواﻷﻧﺼـﺎب َواﻷزﻻم ِرﺟـﺲ ﻣِـﻦ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ّﻴ ﻄَﺎنِ ﻓَﺎﺟْﺘَنِﺒُﻮهُ ﻟَﻌَﻠَّ�ُ ْ ُ َ‬
‫ْﻢ �ُﻔﻠِﺤﻮن( )ﻤﻟﺎﺋﺪة‪(٩٠ :‬‬
‫ﻤﻞِ الﺸَ ْ‬

‫‪"kXyhnizmknItf, aZyhpw NqXm«hpw {]XnjvT‬‬
‫‪Ifpw {]iv\w sh¨v t\m¡m\pÅ A¼pIfpw‬‬
‫‪ss]imNnIamb t¾NvOhr¯n am{XamIp¶p. A‬‬
‫‪Xn\m \n§Ä AsXms¡ hÀÖn¡pI. \n§Ä‬‬
‫‪¡v hnPbw {]m]n¡mw' (amCZ:90).‬‬
‫‪{]hmNI³() ]dbp¶Xmbn \ap¡v lZo‬‬
‫‪kpIfn C§s\ ImWmhp¶XmWv:‬‬

‫َﻦْ ﺟَﺎﺑِﺮٍ أَنَّ َﺟُ ً‬
‫َ‬
‫َ َِّ ﺻَ�َّ‬
‫َ َ‬
‫ ﻣِﻦْ ﺟَيْﺸَﺎنَ و َ‬
‫ﺎنُ ﻣِﻦَ اﻴﻟْﻤَﻦِ ﻓﺴَﺄَلَ اﻨﻟّﻲﺒ‬
‫ﺟَيْﺸ‬
‫ر ﻼ‬
‫)‬
‫َ ُ ْ ْرُ َ َ َ‬
‫َ‬
‫ﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ �َﻦْ ﺮﺷََابٍ �َﺮﺸْ�ُﻮﻧَﻪُ ﺑِﺄَرْﺿِﻬِﻢْ ﻣِﻦَ اﺬﻟُّرَةِ �ُﻘَﺎلُ ﻪﻟ ال ِﻤﺰ �ﻘﺎل‬
‫َ َ َ‬
‫ ﺻَ�َّ ا�َّ‬
‫َ َ ﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا�َّ‬
‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ َ‬
‫َ‬
‫وَ مُﺴْﻜِﺮٌ ﻫُﻮَ ﻗﺎل �ﻌَﻢْ ﻗَﺎل رﺳُ‬
‫ّﻢَ أ‬
‫َ ّﻢَ ﻞﻛُُّ ْ َامٌ إِنَّ ﻰﻠﻋََ ا� َ‬
‫َ‬
‫ْ َ ُ‬
‫ِّ ﻋَـﺰ َ‬
‫ّ وَﺟ‬
‫ـﻞَّ �َﻬْـﺪًا لِﻤَـﻦْ �َﺮﺸـب‬
‫ﻜ‬
‫َﻴْﻪِ وَﺳَـﻠ‬
‫مُﺴـ ِ‬
‫نْ �َﺴْﻘِﻴَﻪُ ﻣِﻦْ ﻃِﻴﻨَﺔِ اﺨﻟَْﺒ‬
‫َ َْ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ﻤُﺴْﻜِﺮ َ‬
‫َ أ‬
‫ـﺎل‬
‫ﺎلِ ﻗَﺎلُﻮا ﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ ا�َّ وَﻣَـﺎ ﻃِﻴﻨَـﺔُ اﺨﻟﺒ ِ‬
‫َ ﻋَﺮَقُ أَﻫْﻞِ اﻨﻟَّﺎرِ أَوْ ﻋُﺼَﺎر‬
‫َةُ أَﻫْﻞِ اﻨﻟَّﺎر ( )مﺴﻠﻢ(‬
‫ِ‬

‫‪Pm_nÀ()hn \n¶v; ssPim\n (ssPim³ ba‬‬
‫‪\nse Hcp Øew) \n¶v HcmÄ h¶v sIm­v dkq‬‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

235

epÃmlv()tbmSv B {]tZi¯pImÀ [m\y§fn
 \n¶v ]ngnsªSp¯v IpSn¡p¶ Hcp ]m\ob
s¯ kw_Ôn¨v tNmZn¡pIbp­mbn, AXn\v
]dbp¶ t]cv ‘AÂankvdp’ (tKmX¼n \nt¶m,
aäp [m\y§fn \nt¶m ]ngnsªSp¡p¶ Nmdv)
F¶v ]dbp¶p. \_n() tNmZn¨p, AXv elcnbp
­m¡p¶XmtWm? At±lw ]dbpIbp­mbn:
AsX, At¸mÄ dkqepÃmlv() ]dªp: elcn
bp­m¡p¶ apgph³ km[\§fpw \njn²amWv,
D¶X\pw {]Xm]hm\pamb AÃmlp elcnbp­m
¡p¶Xv IpSn¡p¶ apgph\mfpItfmSpw IcmÀ
sNbvXncn¡p¶p, AhÀ ]ctemI¯v Ahsc (Xzo
\¯p l_mÂ) IpSn¸n¡pI Xs¶ sN¿psa¶v,
AhÀ tNmZn¨p: {]hmNIsc, F´mWv ‘Xzo\¯p
 l_mÂ’? ]dªp: \cIhmknIfpsS hnbÀ¸m
Wv, Asæn \cIhmknIfpsS càhpw, Ne
hpw IeÀ¶ NmdmIp¶p) (apkvenw).

َّ�‫ا‬
َْ
ٌ ‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَـﻠَّﻢَ ﻞﻛُُّ مُﺴْـﻜِﺮٍ ﻤﺧ‬
‫ـﺮ‬
َّ�َ‫) ْﻦِ �ُﻤَﺮَ ﻗَﺎلَ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻ‬
ْ
ْ ُ َ ََ َْ
ْ َ ‫ﻳُﺪﻣﻨُ َﻬﺎ ل َ ْﻢ �َﺘُ ْﺐ ل‬
َ‫َوُﺴْﻜِﺮٍ ﺣَﺮَامٌ وَﻣَﻦْ ﺮﺷَِب‬
‫ـﻢ‬
ِ ‫ اﺨﻟَْﻤﺮَ ﻲﻓِ اﺪﻟُّ�ﻴﺎ �ﻤﺎت َوﻫ َﻮ‬
ْ
(‫ﺮﺸَْ�ْﻬَﺎ ﻲﻓ اﻵﺧ َِﺮةِ ( )مﺴﻠﻢ‬
ِ

C_v\p DaÀ()hn \n¶v; {]hmNI³() ]dbp
Ibp­mbn: (elcnbp­m¡p¶Xv apgph\pw aZy

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

236

amWv, elcnbp­m¡p¶Xv apgph\pw \njn²am
Wv, Bsc¦nepw Zp³bmhn sh¨v aZyw IpSn¡pI
bpw, Xu_ sN¿msX apgp IpSnb\mbn acn¡pI
bpw sNbvXm ]ctemI¯v Ah\Xv IpSn¡phm
³ km[yaÃ) (apkvenw).

sImebmfnIÄ:
Ckvemw a\pjy Poh\v hfscb[nIw {]m
[m\yamWv \ÂIp¶Xv, Hcn¡epw Hcmsfbpw A
\ymbambn h[n¡phm³ ]mSnÃ. Bsc¦nepw A
\ymbambn sIme \S¯pIbmsW¦n ITn\amb
in£bmWv AÃmlp Ah\v \ÂIpI. CkvemanI
\nba{]Imcw Hcp a\pjys\ h[n¡phm\pÅ A
[nImcw CkvemanI Kh¬saânt\m, AsXsæn
 CkvemanI cm{ã¯nse Aaodnt\m, B AaoÀ
NpaXes¸Sp¯p¶ tImSXnt¡m am{Xsa AhIm
iapÅq. AXÃmsX CkvemanI cm{ãamsW¦nÂ
t]mepw sIme \S¯nbhs\ GsX¦nepw hyàn
t¡m, kwLS\IÄt¡m, kwL§Ät¡m {]Xn
Imcw \S¯phm³ AhImianÃ. ]ns¶sb§ns\
bmWv C´ysbt]msebpÅ A\nkvemanI Kh¬
saân\v Ingn Pohn¡p¶hÀ¡v Cu Imcyw sN
¿phm³ AhImiw e`n¡pI. PolmZnsâ t]cv
]dªv Ckvemansâ i{Xp¡fmb NnebmfpIÄ
AhcpsS kzmÀ° XmÂ]cy§Ä¡v th­n bphm

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

237

¡sf D]tbmKs¸Sp¯ns¡m­v sImebpw A{I
ahpw aäpw \S¯p¶Xmbn \ap¡v ImWm\mhpw.
CXn\v t\XrXzw \ÂIp¶hÀ hoSpIfnepw Hm^o
kpIfnepw Ccp¶psIm­v ]mhs¸« apkvenw bp
hm¡sf Ckvemw hntcm[n¡p¶ Imcy§Ä sN
¿phm\mbn \ntbmKn¡p¶Xv ]ctemI¯v ITn\
in£ e`n¡p¶ ImcyamsW¶v \mw a\knemt¡
­Xp­v. Ckvemansâbpw, apkveo§fpsSbpw kw
c£W¯nsâ sam¯w Ip¯I AhImis¸Sp
¶hÀ C¶v tIcf¯nepw aäpw \S¯nb A{Ia§
fn ap¡m iXam\hpw apkveo§Äs¡XncnÂ
Xs¶bmWv \S¯p¶Xv F¶Xv Hmtcm Xo{hhm
ZnIsfbpw Nn´n¸nt¡­ ImcyamWv. Xo{hhmZ
hpw, `oIchmZhpw Ckvemw hntcm[n¨ Imcyam
sW¶v a\knem¡n A¯cw Nn´IÄ Dt]£n¨v
sIm­v Ckvemansâ X\Xmb hnizmk¯nte¡v
Xncn¨v hcp¶ apkveo§sf Xs¶ \SptdmUnen«v
sIme sN¿pIbpw, A{Ian¡pIbpw sN¿pIbm
Wv apkveo§fpsS kwc£WtasäSps¯¶v Ah
Imis¸Sp¶ Ckvemansâ i{Xp¡fmb `oIchmZn,
Xo{hhmZ kwL§fpw, kwLS\Ifpw, BfpIfpw
sNbvXv sIm­ncn¡p¶Xv. AhscÃmw CkvemanI
A[y]\§Ä hmbn¨ncp¶psh¦n Hcn¡epw
Cu A{Ia¯n\v Iq«v \n¡pIbnÃ. Ckvemw A
\phZn¡p¶ PolmZv F´msW¶v a\knemt¡

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

238

­Xv CkvemanI {]amW§fmb hnip² JpÀB
\n \n¶pw, {]hmNIsâ Ncybn \n¶pamWv.
AXÃmsX auZqZnbptStbm, AenicoA¯nbptS
tbm, Jpssa\nbpsStbm, atäsX¦nepw inbm¡fp
sS {KÙ§fn \nt¶m, AXsæn X¦fpsS
kwLS\m t\Xm¡fpsS \S¸mXnc¡v \S¯p¶
sagpIpXncnsh«¯nepÅ ¢mkn \nt¶m AÃm
sb¶v a\knem¡pI. Bsc¦nepw Hcp kXyhn
izmknsb h[n¡pIbmsW¦n Ah\pÅ in£
F´msW¶v JpÀB³ hniZam¡p¶Xv t\m¡pI.
Cu in£bn A§ns\bpÅ Xo{hhmZ kwL
§fn tNÀ¶hcpw, AXn\v th­n klmbn¡p
¶hcpw, AXn\v th­n {]hÀ¯n¡p¶hcpw, A
Xn\vth­n t\XrXzw \ÂIp¶hcpw DÄs¸Spsa¶v
IqSn AdnbpI. JpÀB³ ]dbp¶p:

ْ
َْ َ
‫)ﻦْ �َﻘْﺘُﻞ مُﺆْﻣِﻨًﺎ ﻣُﺘَﻌَﻤِّﺪًا ﻓَﺠَﺰَاؤُهُ ﺟَﻬَﻨَّﻢُ ﺧَـﺎﺪﻟًِا �ِﻴﻬَـﺎ وَﻏَﻀِـﺐَ ا�َُّ ﻋﻠﻴـ ِﻪ‬
ً َ ً َ َ َ َّ‫أَﻋ ﺪ‬
(٩٣:‫َﻟَﻌَﻨَﻪُ وَ َ ُﻟ ﻋﺬاﺑﺎ ﻋ ِﻈﻴﻤﺎ( )اﻟنﺴﺎء‬

"Bsc¦nepw Hcp kXyhnizmknsb a\x]qÀIPw
sImes¸Sp¯p¶ ]£w Ah¶pÅ {]Xn^ew
\cIamIp¶p. Ah\Xn \nXyhmknbmbncn¡pw.
Ahsâ t\sc AÃmlp tIm]n¡pIbpw, Ahs\
i]n¡pIbpw sNbvXncn¡p¶p. I\¯ in£bm
Wv Ah¶pth­n AÃmlp Hcp¡nsh¨p«pÅXv'
(\nkmAv:93) .

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

239

hnip²JpÀB³ ]dbp¶Xv Bsc¦nepw
Hcmsf A\ymbambn h[n¡pIbmsW¦n Ah³
apgph³ a\pjyscbpw h[n¨Xn\v XpÃyamWv, A
Xpt]mse Bsc¦nepw Hcmsf Pohn¸n¨m AXm
bXv Poh³ \ne\nÀ¯m\mhiyamb klmb k
lIcW§Ä sNbvXm Ah³ apgph³ P\§
sfbpw Pohn¸n¨Xn\v XpÃyamIp¶p. AXmWv
AÃmlp ]dbp¶Xv:

َ
َ
ْ َ ْ َ ً ْ َ َ َ َ ْ َ ُ‫ﻧَّﻪ‬
َ
‫ـ� �ﻔـﺲٍ أ ْو‬
‫ﻐ‬
‫ﺑ‬
‫ـﺎ‬
‫ﺴ‬
‫ﻔ‬

‫ـﻞ‬
‫ﺘ‬

‫ﻦ‬
‫ﻣ‬
َ� َ‫ ﺑَ�ِ إِﺮﺳَْا�ِﻴﻞ‬
ََ‫ﺎ ﻰﻠﻋ‬
‫ ﻛَﺘَبْﻨ‬
‫ أَﺟْﻞِ ذَلِﻚ‬
)
ِ
ِ
َ
�َ‫َ ِﻴﻌًﺎ و ﻦْ أَﺣْﻴ َﺎ ﻓ ﻜ‬
َ
َ َ
‫َﻣَ َﺎﻫ َ َ�َّﻤَﺎ أَﺣْﻴَﺎ اﻨﻟَّﺎس‬
‫َﺴَﺎدٍ ﻲﻓ اﻷﻜَ�َ�َّﻤﺎ �َﺘﻞَ اﻨﻟَّﺎسَ ﻤﺟ‬
ِ
َْ
َْ
‫ﺳ‬
‫َﺎتِ �ُﻢَّ إِنَّ ﻛَﺜِ�ًا ﻣِﻨْﻬُﻢْ �َﻌْﺪَ ذَلِﻚَ ﻲﻓ اﻷر ِض‬
‫َِﻴﻌًﺎ وَﻟَﻘَﺪْ ﺟَﺎءَ�ْﻬُﻢْ رُُﻠُﻨَﺎ ﺑِﺎﺒﻟ‬
ِ
َ ُ‫ْ ﻓ‬
( ٣٢ :‫َﻤُﺮﺴ ﻮن( )ﻤﻟﺎﺋﺪة‬
ِ

"A¡mcW¯m C{kmbo k´XnIÄ¡v \mw
C{]Imcw hn[n\ÂIpIbp­mbn: asämcmsf sIm
¶Xn\v ]Icamtbm, `qanbn Ipg¸ap­m¡nbXn
sâ t]cntem AÃmsX hÃh\pw Hcmsf sIme
s¸Sp¯nbmÂ, AXv a\pjysc apgph³ sImes¸
Sp¯nbXn\v XpeyamIp¶p. HcmfpsS Poh³ hÃ
h\pw c£n¨mÂ, AXv a\pjycpsS apgph³ Poh
³ c£n¨Xn\v XpeyamIp¶p. \½psS ZqX³amÀ
hyIvXamb sXfnhpIfpambn AhcpsS (C{kmbo
eycpsS) ASp¯v sN¶n«p­v. F¶n«v AXn\p
tijw Ahcn [mcmfw t]À `qanbn AXn{Iaw
{]hÀ¯n¨psIm­ncn¡pIbmWv.' (amCZ:32)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

240

َ
َ
َ
َ
َ ْ �َ ‫ّلُ ﻣَـﺎ �ُﻘْﻰﻀـ‬
�‫ـ‬
‫) ِا�َِّ ﻗَﺎلَ ﻗَﺎل اﻨﻟَّﻲﺒُِّ ﺻَـ�َّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْـﻪِ وَﺳَـﻠّﻢَ أَو‬
َ ّ
ِ‫ﺎس‬
(‫ ﻲﻓِ اﺪﻟِﻣﺎءِ ( )ﺑﺎري‬

AÐpÃmlv()hn \n¶v; {]hmNI³() ]dbpI
bp­mbn: (P\§Ä¡nSbn BZyw XoÀ¸v IÂ]n
¡p¶Xvcà¯nsâ Imcy¯nemIp¶p) (_pJmcn).

ُ ُ‫ْ َ ْ ﺘ‬
َِ ْ َ
َ
َ
‫ـﻠَّﻢَ ﻗَـﺎلَ ﻳَـﻲﺠ ُء الﻤﻘ ـﻮل‬
‫ﻴْـﻪِ وَﺳ‬
‫) ﻋ ِﻦ اﺑسٍ ﻋﻦ اﻨﻟَّـﻲﺒِِّ ﺻَـ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
ِ
‫ِﺎﻟْﻘَﺎﺗِﻞِ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻧَﺎﺻِﻴَﺘ رَأْﺳ‬
ّ
ِ‫ُﻪُ وَ ُﻪُ �ِﻴَﺪِهِ وَأَوْدَاﺟُﻪُ �َﺸْﺨَﺐُ دَﻣًﺎ �َﻘُﻮلُ ﻳَﺎ رَب‬
َ َ َ
َ َ َ َ َّْ
َْ
ُ‫َ َ َ�ِ ﺣَﻰﺘَّ ْ َﻪ‬
‫ﻳُﺪ�ِﻴ ﻣ َِﻦ اﻟﻌ ْﺮ ِش ﻗﺎل ﻓَﺮُوا ﻻِﺑْـﻦِ �َﺒَّـﺎسٍ اﺘﻟَﻮ�ـﺔ �ـﺘﻼ‬
‫ﺬا �َﺘﻠ‬
َ
ََ ْ َ
َ ْ َ
َ
َ َ
ْ
ُ َّ‫�َﻘْﺘُﻞْ مُﺆْﻣِﻨًﺎ ﻣُﺘَﻌﻤِّﺪًا ﻓَﺠَﺰ َاؤُهُ ﺟَﻬَﻨ‬
‫ﻫ ِﺬه ِ اﻵﻳﺔ ) َﻣﻦ‬
ِ ‫�ُﺴﺨﺖ ﻫـ ِﺬه‬
ِ ‫ﻢ ( ﻗﺎل ﻣﺎ‬
َ َ ُ‫ْ َﺔ‬
ُ‫ّ ْ َ ﺔ‬
ٌ
َ
َ َ َ
َ
ٌ ‫ﻳﺚ َﺣ َﺴ‬
( ‫ـﻦ‬
‫ـﺪ‬
ِ ‫اﻵﻳ وﻻ ﻟَﺖْ وَ�َ�ّ ﻪﻟَُ اﺘﻟَﻮ�ـ ( ) َـﺎلَ أَﺑﻤـﻮ ﻋِي ﻰﺴـ ﻫـﺬا ﺣ‬
(‫ وأﻤﺣﺪ‬،‫ واﻟنﺴﺎﻲﺋ‬،‫)ﻟﺮﺘﻣ‬

C_v\p Aºmkv()hn \n¶v:, {]hmNI³()
]dªp: (Ahkm\ \mfn sIme sNbvXh³
sImÃs¸«h\pambn hcp¶XmWv, sImÃs¸«hsâ
Xebpw, s\änbpw sImebmfnbpsS I¿nembncn
¡pw, A§ns\ Rc¼pIfn \n¶v càw HgpIn
sIm­ncn¡p¶XmWv, F¶n«v B sImÃs¸«h³
AÀjnte¡v ASp¸n¡p¶Xv hsc hnfn¨v ]dbpw:
Fsâ c£nXmsh, Ch\mWv Fs¶ h[n¨Xv. ]d
ªp: sImebmfn¡v Xu_bpt­msb¶v C_v\p
Aºmknt\mSv tNmZn¨p. At¸mÄ Xmsg hcp¶
Bb¯v ]mcmbWw sNbvXp: "Bsc¦nepw Hcp k

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

241

Xyhnizmknsb a\x]qÀÆw sImes¸Sp¯p¶ ]
£w Ah¶pÅ {]Xn^ew \cIamIp¶p'.. F¶n«v
C_v\pAºmkv ]dªp: Cu Bb¯v ZpÀºes¸
Sp¯nbn«nÃ, AXpt]mse amäpIbpw sNbvXn«nÃ.
Ah\v F§ns\bmWv Xu_ e`n¡pI) (XnÀanZn,
\kmC, AlvaZv)

ُ ُ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠَّ َ ﻘ‬
� ‫ ﻣُﻌَﺎو‬
َّ�َ‫َ ِّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ � ـﻮل‬
�‫َِﺔَ �َْﻄُﺐُ �َﻘُﻮلُ ﺳَﻤِﻌْﺖُ رَﺳُﻮلَ ا‬
)
ّ ُ َ ْ َ ْ َ َُّ�‫ ذَﻧْﺐٍ ﻋَﻰﺴَ ا‬
ُ‫َﻤِّـﺪًا أَوِ الﺮَّﺟُ ﻞ‬
ِ‫ﺆ ْﻣ‬
‫ـ‬
‫أن �ﻐ ِﻔﺮه إ َِ َّﺟُﻞُ �َﻘْﺘُـﻞُ الْﻤُـ َﻦ ﻣُﺘَﻌ‬
ّ
َ
(‫َﻤُﻮتُ ﺎﻛﻓ ًِﺮا ( )ﺪ واﻟﺮﺘﻣﺬي واﻟنﺴﺎﻲﺋ‬

apBhn¿: JpXzp_ ]dbpt¼mÄ ]dbpIbp­m
bn: (dkqepÃmlv() ]dbp¶Xmbn Rm³ tI«p:
(HcmÄ Hcp hnizmknsb a\:]qÀIPw h[n¡p¶
Xpw, Ahnizmknbmbn HcmÄ acn¡pIsb¶Xpw H
gn¨pÅ apgph³ ]m]§fpw Hcp]t£ AÃmlp
s]mdp¯v sImSpt¯¡mw) (AlvaZv, XnÀanZn, \
kmC).
Hcp hnizmknsb Bsc¦nepw h[n¡pIsb
¶Xv AÃmlphnsâbSp¯v hfsc henb ]m]
amWv. {]hmNI³() ]Tn¸n¡p¶Xv Cu `qanbpw
AXnepÅXv apgph\pw \in¡p¶Xnt\¡mÄ hen
b A{IaamWv Hcp hnizmknsb h[n¡pIsb¶
Xv. dkqepÃmlv() ]Tn¸n¡p¶Xv {i²n¡pI:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

242

ْ َ َ َّ�‫ِ ﺑْﻦِ �َﻤْﺮِو ﺑْﻦِ اﻟْﻌَﺎصِ ﻗَﺎلَ ﻗَﺎلَ رَﺳ ـﻮلُ ا�َّ َـ�َّ ا‬
ْ‫ﻦ‬
‫ﻋﻠﻴـ ِﻪ‬
ُ
َّ�‫) �َﺒْﺪِ ا‬
ِ
‫ﻴَﺪِهِ ﻟَﻘَﺘْﻞ‬
َْ
َ
� ِ‫ وَاﺬﻟَِّي �َﻔْﻲﺴ‬
( ‫ُ مُﺆْﻣِﻦٍ أَ�ْﻈَـﻢُ ﻋِﻨْـﺪَ ا�َِّ ﻣِـﻦْ زَوالِ اﺪﻟُّ�ﻴـﺎ‬
‫َﻢ‬
ِ
(‫)ﻟنﺴﺎﻲﺋ‬

AÐpÃmC_v\p Awdp_v\p Bkzv()hnÂ\n¶v:
dkqepÃmlv() ]dªp: (Fsâ BXvamhv Bcp
sS I¿nemtWm, Ah³ Xs¶ kXyw! Zp³bmhv
\in¡p¶Xnt\¡mÄ AÃmlphnsâbSp¯v hen
b A{Iaw Hcp kXyhnizmknsb h[n¡pIsb¶
XmIp¶p) (\kmC)
Hcp a\pjys\ h[n¡p¶Xvt]mbn«v Hcp a
\pjys\ t]Sns¸Sp¯phmt\m, aäpÅhÀ¡v t\
sc Hcp Bbp[w hsc ImWn¡p¶Xv AÃmlp
hnsâ ae¡pIfpsS im]¯n\v hnt[bamIp¶
ImcyamsW¶mWv Ckvemansâ {]hmNI³()
]Tn¸n¡p¶Xv. B lZokv \mw {i²n¡pI:

َ
َ
ْ� َ
َ
‫ﻴْـﻪِ وَﺳـﻠَّﻢَ ﻣَـﻦْ أَﺷَـﺎرَ إِﻰﻟ‬
‫َﻦِ أَﻲﺑ َﺮةَ �َﻘُﻮلُ ﻗَﺎلَ أَﺑُﻮ اﻟْﻘَﺎﺳِﻢِ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
َ َ ْ َّ‫ﺧِﻴﻪِ ﺤﺑَِﺪِﻳﺪَةٍ ﻓَﺈِن‬
َ
ََ
ّ
(‫الﻤﻼﺔَ ﺗَﻠْﻌﻨُﻪُ ﺣَﻰﺘَّ ﻳَﺪﻋﻪُ وَ�ِنْ ﺎﻛَنَ أَﺧَﺎهُ ﻷَِ�ِﻴـﻪِ وَأُﻣِـ ِﻪ‬
(‫)مﺴﻠﻢ‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v; {]hmNI³() ]dbp
Ibp­mbn: Xsâ ktlmZc\v t\sc Bsc¦nepw
Hcp Bbp[w \o«pIbmsW¦n XoÀ¨bmbpw ae
¡pIÄ AXv Dt]£n¡p¶Xv hsc Ahs\ i]n

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

243

¡p¶XmWv, B ktlmZc³ Xsâ D½bn \n
¶pw, ]nXmhn \n¶pw DÅXmbncp¶mepw icn)
(apkvenw)

BXvalXy:
sFlnIamb PohnXw AÃmlp \ap¡v
A\p{Klambn \ÂInbXmWv. \½psS B{Kl
{]Imcaà \mw amXmhnsâ KÀ`mib¯nse Hmtcm
L«§fpw ]n¶n«vsIm­v Cu temIt¯¡v P\n
¨p hoWXv. \ap¡v th­ apgph³ kuIcy§fpw
\½psS Bhiyw IqSmsX Xs¶ AÃmlp ChnsS
Hcp¡nbn«p­v. AXpt]mse Xs¶ Hcp\mÄ
AÃmlphnsâ Xocpam\a\pkcn¨v ChnsS \n¶pw
thsd Hcp temIt¯¡v \mw bm{Xbmhpw. CXv Xn
I¨pw AÃmlphnsâ Xocpam\¯n s]«XmWv.
AXpsIm­v Xs¶ \½psS Xocpam\w IqSmsX
\mw ChnsS¡v h¶psh¦n ChnsS \n¶v Xncn¨v
t]mtI­ kabw Xocpam\n¡phm\pÅ A[nIm
cw \ap¡v AÃmlp \ÂInbn«nÃ. AXpsIm­v X
s¶ Hcp a\pjy\pw BXvalXy sN¿phm³ ]mSp
ÅXÃ. ]ctemI¯v hfsc henb in£bmWv
AÃmlp A¯c¡mÀ¡v Hcp¡nbn«pÅXv. sFln
I PohnXw kpJ Zp:J k½n{iamWv. Nnet¸mÄ
AÃmlphnsâ ]co£Whpw, _p²nap«pIfpw, {]
bmk§fpw, tcmK§fpw aäpw \ap¡v A`napJoI

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

244

cnt¡­n ht¶¡mw. B kµÀ`§fn £an¡p
Ibpw, AÃmlphn \n¶v {]Xn^ew Imw£n¡p
Ibpw sN¿pIsb¶XmWv Hcp apkvenan\v IcWo
bambn«pÅXv. \n§Ä \n§sf Xs¶ \mi¯nte
¡v F¯n¡cpsX¶v IqSn JpÀB³ a\pjysc
Xm¡oXv sN¿p¶p­v.

ِ‫َﻧﻔِﻘُﻮا ﻲﻓِ ﺳَبِﻴﻞِ ا�َّ َ َ ﻮا ﺑِﺄَﻳْـﺪ‬
َ َّ�‫َﺣْﺴِـﻨُﻮا إِنَّ ا‬
‫ﻳ�ُﻢْ إِﻰﻟَ اﺘﻟَّﻬْﻠُﻜَـﺔِ وَأ‬
ُ ‫ِ وﻻ‬
‫)أ‬
ْ
ْ
ُ
َ ‫ُِﺐُّ الﻤﺤﺴن‬
(١٩٥:‫�( )ﺒﻟﻘﺮة‬
ِ ِ

"AÃmlphnsâ amÀK¯n \n§Ä sNehv sN¿p
I. (]nip¡pw DZmko\Xbpw aqew) \n§fpsS
ssIIsf \n§Ä Xs¶ \mi¯n XÅn¡fbcp
Xv. \n§Ä \ÃXv {]hÀ¯n¡pI. \³a sN¿p¶h
sc AÃmlp CjvSs]SpI Xs¶ sN¿pw' (AÂ_
Jd:195).

ْ�َ‫ ﻫُﺮ‬
‫ﻠَﻴ‬
َ
َّ�َ‫ّ ﺻ‬
ْ َ َ َ َّ‫ﺳَـﻠ‬
‫ ﻣـﻦ‬:‫ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ ﻗـﺎل‬
ِِ‫َﻨْﻪ ﻋَﻦِ اﻨﻟّﻲﺒ‬
� َّ�‫ﺮَةَ رَﻲﺿِ ا‬
)
َّ�َُ� ‫ِ ﺧَﺎﺪﻟًِا‬
َ
َ
َ
َ
َ ‫ ﻲﻓِ ﻧَﺎرِ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ �َﺮﺘ‬
َ
ِ
‫ً ا �ِﻴﻬـﺎ‬
‫َّى ﻣﻦْ ﺟَﺒَﻞٍ �َﻘَﺘﻞ �َﻔْﺴﻪُ �َﻬُﻮ‬
ِ� ‫َدَّى‬
َ
َ َ
ََ
‫َ �َﻔْﺴَﻪُ ﻓَﺴُﻤُّﻪُ ﻲﻓ‬
‫َّ ﺳُﻤًّﺎ‬
ًِ
‫ّﻢَ ﺧَﺎﺪﻟا‬
‫ِ ﻳَﺪِهِ �َﺘَﺤﺴّﺎهُ ﻲﻓِ ﻧَﺎرِ ﺟَﻬﻨ‬
‫�َﻘَﺘَﻞ‬
‫ﻣﻦْ ﺤﺗََﻰﺴ‬
َ
َ
َ
‫ًَّا �ِﻴﻬَﺎ أ‬
َْ
‫ﺄُ ﺑِﻬَـﺎ ﻲﻓ �ﻄﻨِـ ِﻪ‬
َ� ِ‫َﺑَﺪًا وَﻣَﻦْ �َﺘَﻞَ �ﻔْﺴَﻪُ ﺤﺑَِﺪِﻳﺪَةٍ ﻓَﺤﺪِﻳﺪَﺗُﻪُ ﻲﻓِ ﻳَﺪِه‬
ِ
َّ�َُ� ‫ﺎرِ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ ﺧَﺎﺪﻟًِا‬
ًََ َ
(‫ً ا �ِﻴﻬﺎ أﺑﺪا( )ﺑﺎري‬
‫ِﻓ‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v: {]hmNI³() ]dbp
Ibp­mbn: (Bsc¦nepw Hcp aebn \nt¶m a
täm NmSns¡m­v kz´w icocs¯ h[n¡pIbm

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

245

sW¦n Ah³ \cI¯n ]Xnhmbn aebnÂ
\n¶v NmSns¡m­v icocs¯ h[n¨v sImt­bn
cn¡p¶XmWv. Bsc¦nepw hnjw IpSn¨v sIm­m
Wv kz´w icocs¯ h[n¨sX¦n \cI¯obn
 hnjw Ign¨vsIm­v \nXyambn kz´w icoc
s¯ h[n¨v sImt­bncn¡p¶XmWv. Bsc¦nepw
Bbp[w sIm­mWv kz´w icocs¯ h[n¡p¶
sX¦n Ah³ \cI¯obn Bbp[ap]tbmKn
¨v sIm­v Xsâ hbdv Iodns¡m­v \nXyhmkn
Abncn¡p¶XmWv) (_pJmcn).
‫ِي‬

َّ‫َ ّﻢَ اﺬﻟ‬
َ َ ْ َ َّ�‫َ رَﻲﺿِ ا‬
‫) ْ أَﻲﺑِ ﻫُﺮَ�ْﺮَة‬
‫ َّﻲﺒُِّ ﺻَ� َ ّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْـﻪِ وَﺳَـﻠ‬:‫�ﻨﻪ ﻗﺎل‬
ْ ‫َ ﻔْﺴ‬
� ‫ �َﻄْﻌُﻨُﻬَﺎ‬
(‫َﻄْﻌُﻨُﻬَﺎ ﻲﻓِ اﻨﻟَّﺎر ( )ﺑﺎري‬
‫� َﻪُ �َﻨُﻘُﻬَﺎ ﻲﻓِ اﻨﻟَّﺎرِ وَاﺬﻟَِّي‬
ِ

A_qlpdbvd()hn \n¶v: {]hmNI³() ]dbp
Ibp­mbn: (Bsc¦nepw Igp¯v sªcn¨v sIm
­mWv BXvalXy sN¿p¶sX¦n Ah³ \cI
¯n icocs¯ Igp¯v sªcp¡n sIm­ncn
¡p¶XmWv, Bsc¦nepw Bbp[ap]tbmKn¨mWv
BXvalXy sN¿p¶sX¦n Ah³ \cI¯nÂ
AXpt]mse sNbvXv sIm­ncn¡p¶XmWv) (_p
Jmcn).

A\mYbpsS [\w A\Àlambn `pPn¡p¶hÀ:
klPohnItfmSv Zbbpw ImcpWyhpw Im
Wn¡Wsa¶Xv Ckvemansâ \nÀt±iamWv. AXv

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

246

sIm­v Xs¶ kwc£n¡phm³ BfnÃm¯hsc
]cnc£nt¡­Xv aäpÅhcpsS _m[yXbmWv, A
§ns\ kwc£n¡mw Ft¶äSp¡s¸« A\mYIfp
sS k¼¯v A\ymbambn Xn¶p¶Xpw, ssI¡em
¡pIbpw sN¿pIsb¶Xv hfsc henb ]m]ambn
«mWv Ckvemw ImWp¶Xv. AhÀ¡v ]ctemI¯v
h¼n¨ in£bps­¶v Ckvemw ]Tn¸n¡p¶p.
AÃmlp ]dbp¶Xv hnip² IzpÀB\n \n¶v
{i²n¡pI:

َ
َ
ً َ‫مْـﻮَال اﻴﻟَْﺘ َـﺎ�َ ﻇُﻠْﻤًـﺎ إِ�َّﻤَـﺎ ﻳَـﺄْ�ُﻠُﻮنَ ﻲﻓ �ُﻄُ ـﻮﻧ ِﻬ ْﻢ ﻧ‬
َ ‫ـﺄْ�ُﻠُﻮنَ أ‬
‫ـﺎرا‬
‫اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻳ‬
)
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ً ‫َوﺳﻴﺼﻠ ْﻮن ﺳ ِﻌ‬
( ١٠ :‫�ا( )اﻟنﺴﺎء‬

"XoÀ¨bmbpw A\mYIfpsS kz¯pIÄ A\ymb
ambn Xn¶p¶hÀ AhcpsS hbdpIfn Xn¶p
(\nd¡p)¶Xv Xo am{XamIp¶p. ]n¶oSv AhÀ
\cI¯n I¯nFcnbp¶XpamWv.' (\nkmAv:10)

ْ�َ‫ ﻫُﺮ‬
‫ﻠَﻴ‬
َ َ َّ‫ﺳَـﻠ‬
َ ‫َﻨْـﻪ‬
َ
:‫ﺮَةَ رَﻲﺿِ ا�َّ � ﻋـﻦِ اﻨﻟَّـﻲﺒِِّ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ ﻗـﺎل‬
)
َّ�‫ﺒْﻊَ الْﻤُﻮ�ِﻘَﺎتِ ﻗَﺎلُﻮا ﻳَـﺎ رَﺳ ـﻮلَ ا�َّ َـﺎ ﻫُـﻦَّ ﻗَـﺎلَ الﺮﺸِّْـكُ ﺑِـﺎ‬
ُ
َّ‫ْﺘَنِﺒُﻮا الﺴ‬
ِ
ِ
�َ‫أ‬
َْ
ِ
ّ
َ
َُّ�‫ ﺣَﺮّمَ ا‬
َ
‫ـﻴﻢ‬
‫ﺤْﺮُ وَ�َﺘْﻞُ اﻨﻟَّﻔْﺲِ اﻟَّﻲﺘ‬
ِ ِ‫َﻖِّ وَأ�ْﻞُ الﺮِّ�َﺎ وَ ْﻞُ ﻣَﺎلِ اﻴﻟت‬
ْ‫إ َِ ﻟ‬
َ َْ
َ ْ ْ
َ َ ْ ُْ ُ ْ ََ ْ
َ
(‫ت ( )ﺑﺎري‬
ِ ‫ﺎت اﻟﻐﺎﻓ ِﻼ‬
ِ ‫ﺎت الﻤُﺆﻣِﻨ‬
ِ ‫ﻟّﻮَ�ِّ ﻳَﻮْمَ الﺰَّﺣ ِﻒ وﻗﺬف الﻤﺤﺼﻨ‬

A_qlpdbvd() ]dbp¶p: \_n() ]dbpIbp
­mbn: (Ggv h³]m]§Ä \n§Ä shSnbpI, A
hÀ tNmZn¨p, {]hmNIsc, Ah GsXÃmamWv?
]dªp: AÃmlphn ]¦v tNÀ¡pI, amcWw,

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

247

AÃmlp ]hn{Xam¡nb a\pjys\ AhImiw Iq
SmsX h[n¡pI, ]eni Xn¶pI, A\mYIfpsS
kz¯v Xn¶pI, bp²¯n \n¶v ]n³Xncntªm
SpI, A{i²cpw ]Xn{hXIfpamb kXyhnizmkn
\nIsf kw_Ôn¨vA]hmZw]dbpI) (_pJmcn).

Cc¡p¶hÀ:
AÃmlphnsâ A\p{Klamb k¼¯v Ah
³ Dt±in¡p¶bmfpIÄ¡v hnimeambn \ÂIpI
bpw, Ah³ Dt±in¡¶hÀ¡v IpSpCPm¡pIbpw
sN¿p¶XmWv. F¶m Bhiy¯n\v k¼¯v
e`n¨n«pw ]ns¶bpw P\§tfmSv Cc¶v \S¡p¶Xv
Ckvemw hntcm[n¨n«p­v. AXv {]hmNI³()
]dbp¶Xv C{]ImcamIp¶p:

َ َ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَـﻠ‬
َ
َّ�َ‫ّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ ﻗـﺎل‬
ِِ‫َﻨْﻪ ﻋَﻦِ اﻨﻟّﻲﺒ‬
� َّ�‫) ﻴﻢِ ﺑْﻦِ ﺣِﺰَامٍ رَﻲﺿِ ا‬
َ ْ
(‫( )ﺑﺎري‬.... �‫َْﺪُ اﻟْﻌُﻠْﻴَﺎ ﺧَ�ٌْ ﻣِ َﻦ اﻴﻟَْﺪِ الﺴُّﻔ‬

lJoap_v\p lnkmw() ]dbp¶p: {]hmNI³()
]dbpIbp­mbn: (apIfnepÅ ssIbmWv Xmsg
bpÅ I¿nt\¡mÄ D¯aambn«pÅXv) (_pJmcn)
Xsâ Bhiy¯n\v sFizcyap­mbn«pw
BfpItfmSv tNmZn¡pIbpw, Cc¡pIbpw sN¿p
¶hÀ¡v ]ctemI¯v e`n¡p¶ in£sb kw_
Ôn¨v {]hmNI³() ]dbpIbmWv:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

248

َ َ َ َ
ْ َ َّ‫َ ّ ا�َّ َ َ ْ ﺳَـﻠ‬
‫ﻋﻠﻴـِ وَ َﻢ ﻣـﻦ‬
�َ‫) �َﺒْﺪِ ا�َِّ ﺑْﻦِ مَﺴْﻌُﻮدٍ ﻗَﺎل ﻗﺎل رﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻ‬
َ ٌ ُُ
َ
َ
َ
ُ
َ ‫ ﺟَﺎء‬
‫ ﻳـﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣـﺔِ وَمَﺴْـﺄَﺘﻟُﻪُ ﻲﻓِ وَﺟْﻬِـﻪِ ﻤﺧـﻮش أ ْو‬
ِ‫ اﻨﻟَّﺎسَ وَﻪﻟَ ﻣَﺎ �ُﻐْﻨِﻴﻪ‬
َ ً َ َ ُ‫َ ْﺴ‬
ِ
‫ﺪُوشٌ أَوْ ﻛُﺪُوحٌ �ِﻴﻞَ ﻳَﺎ رَﺳُـﻮلَ ا�َّ وَﻣَـﺎ �ُﻐْﻨِﻴـﻪِ ﻗَـﺎلَ ﻤﺧ ـﻮن د ِْرﻫﻤـﺎ أ ْو‬
َ َّ‫اﺬﻟ‬
(‫ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ الﺼﺤﻴﺤﺔ‬-‫ﺐ ( )ﻟﺮﺘﻣﺬي‬
‫ﻴﻤَﺘُﻬَﺎ ﻣِ َﻦ‬
ِ ‫ﻫ‬

AÐpÃmC_v\p akvDuZv() ]dbp¶p: {]hmNI
³() ]dªp: (Xsâ Bhiy¯n\pÅ k¼¯p
­mbncns¡ P\§tfmSv tNmZn¡p¶h³ Ahkm
\ \mfn hcp¶XmWv, Ahsâ tNmZyw Ahsâ
apJ¯n am´nb(aq¶v ]Z¯n\pw Htc AÀ°am
WpÅXv) cq]¯n ImWmhp¶XmWv. tNmZn¡
s¸«p: {]hmNIsc, F´mWv Bhiy¯n\pÅXv
F¶XvsIm­pt±in¨Xv. ]dªp: A³]Xv ZnÀl
ap­mhpI, Asæn A{Xbpw kzÀW¯nsâ
hnebp­mhpI) (XnÀanZn)

َ
َِّ�‫َ َ َ َ َ ا‬
َ
ْ
‫ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ﻣَﻦ ﺳَـﺄَل اﻨﻟَّـﺎس‬
ُ‫)ﻲﺑِ ﻫُﺮَ�ْﺮَة ﻗَﺎل ﻗﺎل رﺳُﻮل‬
َ
َ
َْ
ِْ
(‫يَﺴْﺘَﻘِﻞَّ أَوْ ﻟِيَﺴْﺘَﻜْﺮﺜ ( )مﺴﻠﻢ‬
‫ﻮالَﻬُﻢْ ﺗَ�َﺮﺜًُّا ﻓَﺈِ�َّﻤَﺎ �َﺴْﺄَلُ ﻤﺟ ًﺮا ﻓ‬

A_qlpdbvd() ]dbp¶p: {]hmNI³() ]d
ªp: Bsc¦nepw P\§tfmSv AhcpsS k¼¯n
s\ BÀ¯n ImcWw tNmZn¡p¶psh¦n Ah³
tNmZn¡p¶Xv \cI¯nse XobmIp¶p, AXp
sIm­v Ah³ AXv Ipd¡pItbm, Iq«pItbm
sN¿s«) (apkvenw)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

249

ُ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَـﻠَّ َ َ ْ َ َﺔ‬
َّ�َ‫َ ْ ْ َ َ ْ ﺣُ َ ﻗَ لَ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ مﺴـﺄﻟ‬
ُ
‫) �ﻦ ﻋِﻤﺮان ﺑ ِﻦ ﺼ ﺎ‬
ْ
(‫ْﻐَ�ِِّ ﺷَ�ٌْ ﻲﻓ َوﺟ ِﻬ ِﻪ( )ﻤﺣﺪ‬
ِ

Cwdm³_v\p lpssk³() ]dbp¶p: {]hmNI³
() ]dbpIbp­mbn: (k¼¶³ BfpItfmSv C
c¡p¶Xv Ahsâ apJ¯Xv Hcp \yq\X Xs¶
bmbn Xocp¶XmWv) (AlvaZv)

amd¯Sn¨v hne]n¡p¶hÀ:
Cu temI¯v P\n¨hÀ apgph\pw Hcp Znh
kw acn¡p¶XmWv, AXv Ft¸mgmWv kw`hn¡p
Isb¶Xv AÃmlphn\v am{Xsa AdnbpIbpÅq.
AÃmlp Xocpam\n¨ kab¯pw kµÀ`§fnepw
F´mbmepw acWw ]nSnIqSpI Xs¶ sN¿p¶
XmWv. AXvsIm­v Xs¶ Bsc¦nepw acn¨psh¶v
IcpXn FÃmw \ãs¸«psh¶v hnNmcn¨v Aeapdbn
«v amdnepw apJ¯nepw ASn¡pIbpw D]{ZhtaÂ
]n¨pw A«lkn¨v Icbp¶Xv Ckvemw hne¡nbp
«p­v. Cãs¸«hcpsS hntbmK¯mepÅ Zp:Jw
a\pjy klNamWv, AXns\bà ChnsS ]cmain¡p¶Xv, adn¨v Bsc¦nepw acn¨v IgnªmÂ
amd¯Sn¨v Aeapdbn«v Icbp¶Xns\ kw_Ôn
¨mWv ]dbp¶Xv. AXv Ckvemw hntcm[n¨Xpw
ITn\ in£ív ]m{XamIp¶XpamWv.

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

250

َ
َّ‫َّ أَﺑَﺎ ﻣَﺎلِﻚٍ اﻷَْﺷْﻌَﺮِي‬
َ
‫ـﻠَّﻢَ ﻗَـﺎلَ أَرْ�َـﻊٌ ﻲﻓ‬
‫ﻴْـﻪِ وَﺳ‬
‫ﻗﺎل َّﻲﺒَِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
‫)ن‬
ِ
َ
َّ‫ﻴ‬
ِ
‫ّ اﻟْﻔَﺨْـﺮُ ﻲﻓِ اﻷَْﺣْﺴَـﺎبِ وَاﻟﻄَّﻌْـﻦُ ﻲﻓ‬
‫ّﻲﺘ ﻣِـﻦْ أَمْـﺮِ اﺠﻟَْﺎﻫِﻠِ ـ ِﺔ ﺮﺘُْﻛُـﻮ�َﻬُﻦ‬
ِ
َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ‫ﺔُ َ َ ْ َﺘ‬
َ
ََْْ
ِ
‫ اﻨﻟَّﺎﺤﺋَ إِذا لﻢ � ﺐ �ﺒﻞ مﻮﺗ ِﻬﺎ‬
‫ﺎب َوا ِﻹَﺎءُ ﺑِﺎﻨﻟُّﺠُﻮمِ وَاﻨﻟِّﻴَﺎﺣﺔُ وَﻗَﺎل‬
ِ ‫اﻷ�ﺴ‬
‫ﻋ ﻠَﻴ‬
َ ْ ٌ
َ َ ْ ٌ َِْ
(‫ان َود ِْرع ﻣِﻦ ﺟ َﺮ ٍب ( )مﺴﻠﻢ‬
ََ‫ُﻘَﺎمُ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ و‬
ٍ ‫ْﻬَﺎ ﺮﺳ�ﺎل ﻣِﻦ ﻗ ِﻄﺮ‬

A_qamenIv AÂAivAcn()hn \n¶v, {]hmN
I³() ]dbpIbp­mbn: Fsâ kapZmb¯nep
Å \mev Imcy§Ä Pmlnen¿m Ime¯pÅXmIp
¶p, AhÀ AXv Dt]£n¡pIbnÃ. Øm\am\§
Ä sIm­v Al¦cn¡Â, tKm{X]c¼csb B
t£]n¡Â, \£{X§tfmSv ag tXSÂ, amdnepw
apJ¯pw ASn¨v sIm­v Aeapdbn«v Icb F
¶nhbmWXv. F¶n«v Aeapdbn«v Icbp¶hsc¸
än ]dªp: AhÄ acW¯n\v ap¼v Xu_ sNbv
Xnsæn ]ctemI¯v Ahsf DbÀs¯gpt¶Â
]n¡pw, AhfpsS icoc¯n SmÀ sIm­pÅ \o
­ hkv{Xhpw, Hcp Xcw tcmKw sIm­pÅ ]Sb
¦nbpw D­mIp¶XmWv) (apkvenw).

AgnªmSp¶ kv{XoIÄ
kv{XoIÄ¡v Ckvemw \ÂInb kpc£nX
Xzhpw, Øm\§fpw AhfpsS {]IrXn¡pw, A`n
am\¯n\pw \qdv iXam\hpw tbmPn¨XmWv. CXp
t]mse temIs¯ Hcp aX¯n\pw {]Xymb im

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

251

kv{X¯n\pw \ÂIphm³ km[yambn«nÃ. ]e aX
§fpw, {]Xybimkv{X§fpw kv{Xosb ]msS Ah
KWn¨ncn¡pIbmWv. F¶m Ckvemw hfsc am
\yamb cq]¯nemWv kv{XoIÄ¡v AhImi§
fpw, D¯chmZnXz§fpw, _m[yXIfpw \ÂInbn
«pÅXv. CXv BÀ¡pw Xs¶ {]amW§Ä D±cn¨v
sIm­v \ntj[n¡phm³ km[yaÃ. A§ns\bp
Å A`nam\ kwc£W¯n s]«XmWv AhÄ
am\yambn hkv{Xw [cn¡Wsa¶pÅXv. ImcWw
AhfpsS kuµcyw AhfpsS {]bmk§fnepw
aäpw Xm§pw XWepambn hÀ¯n¡psa¶v \mem
fpsS ap¶n AÃmlphnsâ t]cn alvdv \ÂIn
s¡m­v IcmÀ sNbvX Xsâ `À¯mhn\v am{Xsa
shfnhm¡m\pw \ÂIm\pw ]mSpÅq. CsænÂ
_p²nap«pIfpw {]bmk§fpw kv{Xo¡mbncn¡pw
IqSpXÂ A\p`hnt¡­n hcnI. AXvsIm­v X
s¶ AhfpsS A`nam\ kwc£W¯n\mbn \Ã
cq]¯n hkv{Xw [cn¡Wsa¶v Ckvemw \nÀt±
in¡p¶p. AXv AhKWn¡p¶ kv{XoIÄ¡v ]c
temI¯v AXnITn\amb in£sb A`napJoIcn
t¡­n hcpsa¶v Ckvemw ]Tn¸n¡p¶p­v.
َّ‫ن‬

ِ‫)ﻞْ لِﻠْﻤُﺆْﻣِﻨِ�َ �َﻐُﻀُّﻮا ﻣِﻦْ أَﺑْﺼَﺎرِﻫِﻢْ وَ�َْﻔَﻈُـﻮا ﻓُـﺮُوﺟَﻬُﻢْ ذَلِـﻚَ أَزْ�َ لَﻬُـﻢْ إ‬
َ ُ‫�َّ َ َ ٌ َ َ ْ َﻌ‬
‫ﺆ‬
َّ‫َﻗُـﻞْ لِﻠْﻤُْﻣِﻨَـﺎتِ �َﻐْﻀُﻀْـﻦَ ﻣِـﻦْ أَﺑْﺼَـﺎرِﻫِﻦ‬
(٣٠) ‫� ﺑِﻤـﺎ ﻳﺼـﻨ ﻮن‬
ِ‫ﺧﺒ‬
ّ
َ
َ
َ
َ
َّ‫ﻴﻟْﺮﻀِْ�ْﻦَ ﺨﺑُِﻤُـﺮِﻫِﻦ‬
َّ‫ُﺒْﺪِﻳﻦَ زِ�نَﺘَﻬُﻦ‬
َّ‫�َْﻔَﻈْﻦَ ﻓُﺮُوﺟَﻬُﻦ‬
َ ‫إَ ﻇﻬَﺮ ﻣِﻨْﻬَﺎ و‬
‫َوﻻ‬
َ
ِ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

252

َ َّ‫ِﻬِﻦ‬
ّ َّ‫َ ﺟُﻴُﻮ�ِﻬِﻦَّ َ َ ُﺒْﺪِﻳﻦَ زِ�نَﺘَﻬُﻦ‬
‫إ َِ ﻮﺘﻟَِﻬِﻦَّ أَوْ آﺑَﺎﺋِﻬِ ﻦَّ أَوْ آﺑَﺎءِ �ُﻌُﻮﺘﻟَ أ ْو‬
‫وﻻ‬
َ
َْ َّ‫ﺧْـﻮَاﻧِﻬِﻦ‬
‫َﺎﺋِﻬِﻦَّ أَوْ أَ�ْﻨَﺎءِ �ُﻌُﻮﺘﻟَِﻬ‬
َ ْ َ َّ‫ﺧْﻮَاﻧِﻬِﻦ‬
َّ‫ْ َ ِﻦ‬
‫أو‬
ِ‫أو ﺑ ِ� إِﺧـﻮاﻧ ِ َوْ ﺑَـ�ِ إ‬
ِ‫ِﻦَّ أَوْ إ‬
‫ﻨ‬
َ
َ
َ ‫أَﺧَﻮَاﺗِﻬِﻦَّ أَوْ �ِﺴَﺎﺋِﻬِﻦَّ أَوْ ﻣَﺎ م َﻠَﻜَﺖْ أَ�ْﻤَﺎ�ُﻬُﻦَّ أَو اﺘﻟَّﺎﺑﻌ‬
ْ �ْ � �
‫أُو ِ� ا ِﻹ ْر� ِﺔ‬
ِِ
ِ
ْ ْ ‫َ َ َﺮ‬
َ ّ
َ
َ
َ
َ‫ـ�ﻦ‬
‫ﻀ‬
ِ ‫ِّﺟَﺎلِ أوْ اﻟﻄِّﻔْﻞِ اﺬﻟَِّﻳﻦَ لـﻢْ �َﻈْﻬَـﺮُوا ﻰﻠﻋَ ﻋَـﻮْرَاتِ اﻟنِﺴـﺎءِ وﻻ‬
َ ُ‫�ُّ َ ْ ْ ﻨ‬
ْ‫ﺑﺄَِﻦَّ ﻴﻟُﻌْﻠَﻢَ ﻣَﺎ �ُْﻔِ�َ ﻣﻦ‬
‫ِ�نَﺘﻬِﻦَّ وَﺗُﻮ� ُﻮا إِﻰﻟَ ا�َِّ ﻤﺟَِﻴﻌًﺎ �َ ﻬﺎ الﻤُﺆ ِﻣ ـﻮن‬
‫ز‬
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ْ ْ ُ�َّ‫َﻌَﻠ‬
(٣١-٣٠:‫ﻢ �ُﻔﻠِﺤﻮن( )ﻨﻟﻮر‬

"(\_ntb,) \o kXyhnizmknItfmSv AhcpsS Zr
jvSnIÄ Xmgv¯phm\pw, Kplymhbh§Ä Im¯p
kq£n¡phm\pw ]dbpI. AXmWv AhÀ¡v Gsd
]cnip²ambn«pÅXv. XoÀ¨bmbpw AÃmlp AhÀ
{]hÀ¯n¡p¶Xns\¸än kq£vaambn Adnbp¶h
\mIp¶p. kXyhnizmkn\nItfmSpw AhcpsS Zr
jvSnIÄ Xmgv¯phm\pw AhcpsS Kplymhbh§
Ä Im¯pkq£n¡phm\pw, AhcpsS `wKnbnÂ
\n¶v {]Xy£ambsXmgn¨v asäm¶pw shfns¸Sp
¯mXncn¡phm\pw \o ]dbpI. AhcpsS a¡\
IÄ Ip¸mbamdpIÄ¡v aosX AhÀ Xmgv¯nbn
«psImÅs«. AhcpsS `À¯m¡³amÀ, AhcpsS
]nXm¡Ä, AhcpsS `ÀXr]nXm¡Ä, AhcpsS ]p
{X³amÀ, AhcpsS `ÀXr]p{X³amÀ, AhcpsS k
tlmZc³amÀ, AhcpsS ktlmZc]p{X³amÀ, Ah
cpsS ktlmZco ]p{X³amÀ, apkvenwIfn \n¶p
Å kv{XoIÄ, AhcpsS hewssIIÄ DSas¸Sp

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

253

¯nbhÀ (ASnaIÄ), ssewKnImkIvXn DÅhc
Ãm¯ ]pcpj³amcmb ]cnNmcIÀ, kv{XoIfpsS
clky§Ä a\Ênem¡nbn«nÃm¯ Ip«nIÄ F
¶nhscmgn¨v aämÀ¡pw X§fpsS `wKn AhÀ sh
fns¸Sp¯cpXv. X§Ä ad¨p sh¡p¶ X§fpsS
Ae¦mcw Adnbs¸Sphm³ th­n AhÀ Imen«Sn
¡pIbpw sN¿cpXv. kXyhnizmknItf, \n§sf
Ãmhcpw AÃmlphn¦te¡v tJZn¨paS§pI. \n§
Ä hnPbw {]m]nt¨¡mw' (\qÀ: 30þ31).
\n§Ä D]{Zhn¡s¸SmXncn¡phm\pw, Xncn
¨dnbphm\pambn \n§fpsS apJ a¡\IÄ amdnS
t¯¡v Xmgv¯nbnSWsa¶v IqSn kv{XoItfmSv
Ckvemw ]Tn¸n¡p¶p:

‫ﺎ اﻨﻟ ُِّ ﻗُﻞْ ﻷَِزْو‬
ْ
‫َاﺟِﻚَ وَ�َﻨَﺎﺗِﻚَ وَ�ِﺴَﺎءِ الْﻤُـﺆْﻣِﻨِ�َ ﻳُـﺪْ�ِ�َ ﻋَﻠَـﻴْﻬِﻦَّ ﻣِـﻦ‬
‫)ُّﻬَ َّﻲﺒ‬
َ
َ
‫َ َ ﻬِﻦَّ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُـ ذ‬
ً
ً ‫ﺆَْ�ْﻦَ وَ�َنَ ا�َُّ َ�ﻔُ ـ‬
(‫ـﻮرا َرﺣِﻴﻤــﺎ‬
‫ﺟﻼِيــﺒِ ذلِــﻚ أد� أن �ُﻌــﺮ�ﻦ ﻓ ـﻼ ـ‬

(٥٩:‫)اﻷﺣﺰاب‬

"\_ntb, \nsâ ]Xv\namtcmSpw ]p{XnamtcmSpw k
XyhnizmknIfpsS kv{XoItfmSpw AhÀ X§fp
sS aqSp]S§Ä X§fpsSta Xmgv¯nbnSm³ ]d
bpI: AhÀ Xncn¨dnbs¸Sphm\pw, A§s\ Ah
À ieyw sN¿s¸SmXncn¡phm\pw AXmWv Gä
hpw A\ptbmPyambXv. AÃmlp Gsd s]mdp¡p
¶h\pw IcpWm\n[nbpamIp¶p' (Alvkm_v:59).

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

254

CXv AwKoIcn¡m¯hcmb kv{XoIÄ¡v
]ctemI¯v \ÂIp¶ in£ F´mbncn¡psa¶v
Ckvemw ]Tn¸n¡p¶p.

َ ْ َ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠ‬
َْ ْ
َّ�َ‫َ ﻲﺑِ ﻫُﺮَ�ْ َةَ ﻗَﺎلَ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻ‬
‫ـﻞ‬
‫ﻫ‬
‫أ‬
‫ِﻦ‬
‫ﻣ‬
‫ﺎن‬
‫ﻔ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ ِﺻﻨ‬
ُ
‫ﺮ‬
‫)أ‬
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ ‫رِ لَﻢْ أَرَﻫُﻤﺎ ﻗﻮْمٌ ﻣَﻌَﻬُﻢْ ﺳِﻴَﺎطٌ ﻛَﺄَذْﻧﺎبِ اﺒﻟَْﻘَﺮِ ﻳَﺮﻀِْ�ُﻮنَ ﺑِﻬَـﺎ اﻨﻟَّـﺎس َو� ِﺴ‬
‫ـﺎء‬
َ َ َْ
ْ ْ
ٌ َ َ ٌ َ ُ ٌ َ َ
‫ـﺖ الﻤﺎﺋ ِﻠـ ِﺔ ﻻ‬
ِ ‫َﺳِﻴَﺎتٌ ﺎﻋرِ�ﺎت م ِﻤﻴﻼت ﻣـﺎﺋ ِﻼت ءُوﺳُـﻬُﻦَّ ﻛَﺄَﺳْـﻨِﻤَﺔِ اﺒﻟُﺨ‬
َ‫ﺪْﺧُﻠْﻦ‬
َ َ
َ َ َ َ َ
َ ْ ُ‫َ َ ﺪ‬
‫اﺠﻟَْﻨَّﺔ َوﻻ ِﺪْنَ رِ�َﻬَﺎ وَ�ِنَّ رِ�َﻬَﺎ ﻴﻟُﻮﺟ ﻣِﻦ م ِﺴ‬
( ‫ـ�ةِ ﻛـﺬا َو�ـﺬا‬
(‫)مﺴﻠﻢ‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v; {]hmNI³() ]dbp
Ibp­mbn: (c­v hn`mKw \cIhmknIfmIp¶p.
Hcp hn`mKamfpIÄ AhcpsS ssIIfn ]iphn
sâ hmÂt]mse Nm«hmdp­v, AXvsIm­hÀ P\
§sf ASn¡p¶p, AXpt]mse Nne kv{XoIÄ,
AhÀ hkv{Xw [cn¨n«p­v F¶m AhÀ \á
IfmWv, Nmªpw sNcnªpamWv AhÀ \S¡p¶
Xv, AhcpsS XeIÄ H«I§fpsS ]qªt]mse
bmIp¶p, C§s\bpÅhÀ kzÀK¯n {]thin
¡pIbnÃ, AXnsâ ]cnafw t]mepw BkzZn¡m
³ Ignbnà AhÀ¡v. kzÀK¯nsâ ]cnafw C{X
bn{X hgnZqcw hsc F¯p¶XmWv) (apkvenw).

َ ِ‫َ ﺖ‬
ْ
َ
َ َ
َ ‫ّﻢَ ﻣِـﻦَ الﻠَّﻴـﻞ َو ُﻫ‬
‫ـﻮ‬
‫ﻴْﻪِ وَﺳﻠ‬
‫) ّ ﺳَﻠَﻤَﺔَ ﻗَﺎﻟ اﺳْتﻴْﻘَﻆَ اﻨﻟَّﻲﺒُِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
ِ
ْ
‫ّﻴ‬
ُ ُ‫َ ﻘ‬
ْ َ
‫َ َ ّ ُّ ﻣَﺎذ‬
َ َ‫ْﻠَﺔَ ﻣِﻦَ اﻟْﻔِﺘْﻨَﺔِ ﻣَﺎذَا أُﻧْﺰِلَ ﻣِﻦَ اﺨﻟ‬
َ‫َا أُﻧْﺰِلَ الﻠ‬
‫ـﺰاﺋ ِِﻦ ﻣـﻦ‬
َِ ‫� ﻮل َ إِﻪﻟ إ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

255

َ
َ َ ْ َْ َ َ َ
ْ
َ ُ ُْ
(... ‫ات ﻣِﻦ ﺎﻛَﺳِﻴﺔٍ ﻲﻓِ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ ﺎﻋرِ�ﺔٍ ﻳـﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣـ ِﺔ‬
ِ ‫ُﻮﻗِﻆُ ﺻَﻮَاﺣِﺐَ اﺤﻟﺠﺮ‬

(‫)ﺑﺎري‬

D½pkeabn \n¶v, AhÀ ]dbpIbp­mbn: (\
_n cm{Xnbn Fgpt¶ävsIm­n§s\ ]dbp¶p
­mbncp¶p; AÃmlphÃmsX Bcm[\¡Àl\m
bn aämcpanÃ, Cu cm{Xnbn GsXÃmw ^nXv\
IfmWv Cd§nbn«pÅXv, AÃmlphnsâ JP\mhn
 \n¶v Fs´ÃmamWv Cd§nbn«pÅXv, BcmWv
({]hmNI³()bpsS `mcyamcmb kv{XoIsf DW
À¯pI, Zp³bmhn hkv{Xw [cn¨ F{X kv{Xo
IfmWv Ahkm\ \mfn \áIfmbn Xocp
¶Xv…) (_pJmcn)

temIam\yw:
hnizmknIÄ {]hÀ¯n¡p¶ apgph³ Im
cy§fpw AÃmlphn \n¶v {]Xn^ew e`n¡W
sa¶ B{Klt¯msSbmbncn¡Ww sNt¿­Xv.
Bscsb¦nepw ImWn¡phmt\m, t]cn\pw {]I
kvXn¡pw, temIam\y¯n\pw th­ntbm Bsc¦n
epw Fs´¦nepw {]hÀ¯n¨m AXv ]ctemI
¯v \niv^eambncn¡pw, AXn\v {]Xn^ew e`n
¡nÃmsb¶v am{XaÃ, AXn\v in£bmbncn¡pw e
`n¡pI. AXvsIm­vXs¶ {]hmNI³() temI
am\yw IS¶v hcp¶ apgph³ amÀK§sfbpw Xncp

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

256

ta\n AS¨v Ifªncn¡p¶p. {]hmNI³() ]d
bp¶Xv {i²n¡pI:

َ
َ َ
َ َ ْ َ َّ‫ن‬
َ ‫َر‬
‫ﻴْﻪِ وَﺳﻠّﻢَ ﻗَﺎلَ إِ أﺧ َﻮف ﻣـﺎ‬
‫ﺳُﻮل ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
َّ‫)ْﻤُﻮدِ ﺑْﻦِ ﺒﻟَِﻴﺪٍ أَن‬
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ� َ ُ‫ْ َ َ ﺳ‬
ُ‫ّ ْ ك‬
ُ‫ّ ْ ك‬
َ
‫ﺎ الﺮﺸِ اﻷﺻﻐ ُﺮ ﻳﺎ َر ﻮل ِ ﻗـﺎل‬
‫ﻐَﺮُ ﻗَﺎلُﻮا وَﻣ‬
‫ﻴْ�ُﻢُ الﺮﺸِ اﻷ‬
‫ﺧﺎفُ ﻋَﻠ‬
‫ﻞَّ لَﻬُﻢْ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣ‬
� ُ‫َﺎء‬
ُ‫ْ َﺒ‬
َ ْ َ ُ‫اﻨﻟَّﺎس‬
‫ﺑِﺄ�ﻤﺎل ِِﻬ ُﻢ اذﻫ ﻮا‬
َ‫َﻘُﻮلُ ا�َُّ ﻋَﺰَّ وَﺟ‬
َ‫َﺔِ إِذَا ﺟُﺰِي‬
َ
ِ‫ْ ﺗُـﺮَاءُونَ ﻲﻓ‬
َ ْ َ
َ ‫ـﺪ ُﻫ ْﻢ َﺟ‬
ً ‫ـﺰ‬
‫اﺪﻟُّ�ْﻴَـﺎ ﻓَـﺎ�ْﻈُﺮُوا ﻫَـﻞْ ﺠﺗـﺪُون ﻋِﻨ‬
‫ﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻛُﻨْﺘُﻢ‬
( ‫اء‬
ِ

(‫)ﻤﺣﺪ‬

alvaqZv_v\p e_oZn \n¶v: dkqepÃmlv() sam
gnbp¶p: (\n§fn Rm³ `bs¸Sp¶Xn Gä
hpw IqSpX `bs¸Sp¶Xv sNdnb inÀ¡mIp¶p.
AhÀ tNmZn¨p: {]hmNIsc, F´mWv sNdnb in
À¡v? {]hmNI³() ]dªp: temIam\yamIp
¶p. P\§fpsS {]hÀ¯\§Ä¡v {]Xn^ew \
ÂInbXn\v tijw D¶X\pw {]Xm]hm\pamb
AÃmlp AhtcmSv ]ctemI¯v sh¨v ]dbpw Zp
³bmhn sh¨v Bsc ImWn¡phm³ th­nbm
tWm \n§Ä {]hÀ¯n¨Xv AhcpsS ASp¯vt]m
bn t\m¡q, AhcpsS ASp¯v \n§Ä¡v {]Xn^
ew ImWphm³ km[n¡ptamsb¶v) (AlvaZv).

‫َﻲﺑِ ﻫُ َ�ْﺮَة َ ﺎلَ ﺳ‬
َ ‫نَّ َو‬
َ
َ َ
َ
‫ﻴْﻪِ وَﺳﻠّﻢَ �َﻘُـﻮلُ إِ َّل‬
‫َﻤِﻌْﺖُ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
‫ﺮ َ ﻗ‬
)
َ َ َ َ َ ُ‫َﻪُ َ َﻪ‬
َ
‫ِ �ُﻘْﻰﻀَ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣ‬
‫َﺔِ ﻋَﻠﻴْﻪِ رَﺟُﻞٌ اﺳْتُﺸْﻬِﺪَ ﻓَﺄُﻲﺗَِ ﺑِﻪِ �َﻌَﺮَّﻓ ﻧ ِﻌﻤ �ﻌﺮ�ﻬـﺎ‬
‫ﺎس‬
َ
َ
َ
َ
‫َ ﻤَﺎ ﻋ ﻤِﻠْﺖَ �ِﻴﻬَﺎ ﻗ‬
َ
َ َ
‫َﺎل ﻗﺎﺗﻠْﺖُ �ِﻴﻚَ ﺣﻰﺘّ اﺳْتُﺸْﻬِﺪْتُ ﻗَﺎلَ ﻛَﺬَﺑْﺖَ وَﻟَﻜِﻨَّﻚ‬
َ � ‫ل‬

‫‪257‬‬

‫‪]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw‬‬

‫َ َ و َ‬
‫َ َْ َ َ ْ َ َ‬
‫يء َ� َﻘﻞَ �ُﻢَّ ِ‬
‫ﺎل َﺟﺮ ٌ‬
‫َِ‬
‫ﺟْﻬِﻪِ ﺣَـﻰﺘَّ أُﻟْـﻲﻘ‬
‫ﺮَ ﺑﻪِ ﻓَﺴُﺤِﺐَ ﻰﻠﻋ‬
‫ﻗﺎﺗﻠﺖ ِﻷن �ُﻘ‬
‫أُم ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َﻪُ َ َﻪُ َ َ َ َ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ّﻢَ اﻟْﻌِﻠْﻢَ و ﻠ‬
‫َّﻤَﻪُ وَﻗﺮأَ اﻟْﻘُﺮْآن َ ﻓَﺄُﻲﺗَِ ﺑِﻪِ �َﻌَﺮَّﻓ ﻧ ِﻌﻤ �ﻌﺮ�ﻬـﺎ‬
‫ﻋَ‬
‫َّﺎرِ وَرَﺟُﻞٌ �َﻌَﻠ‬
‫ْ‬
‫ّﻤْﺖُ اﻟْﻌ‬
‫ﺎل َ ﺎ ﻋَﻤِﻠْﺖَ‬
‫ﻠَّ‬
‫َ‬
‫�ِﻴﻬَﺎ ﻗَﺎل‬
‫َ ْﻘُ ْ َ َ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ﻋ ْﺘُﻪُ تُ‬
‫ِﻠْﻢَ وََ ﻤ َوﻗ َﺮأ �ِﻴـﻚ اﻟ ـﺮآن ﻗـﺎل‬
‫َ �َﻌﻠ‬
‫َ �َﻤ‬
‫ﻗَﺮَأْت‬
‫َ َ ُ َ َ‬
‫ﻠْﻢَ ﻴﻟُِﻘَﺎل‬
‫َ‬
‫ٌ‬
‫َ‬
‫ـﺎرئ‬
‫ِ‬
‫َ ﺎﻋَلِﻢٌ وَ َ‬
‫ْﺖَ وَﻟﻜِﻨَّﻚَ �َﻌَﻠّﻤْﺖَ اﻟْﻌِ‬
‫ اﻟْﻘُﺮْآنَ ﻴﻟُﻘـﺎل ﻫـﻮ ﻗ ِ‬
‫ﺟُـﻞٌ وَﺳّـﻊَ ا�َُّ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ﻪِ ﻓَﺴُﺤِﺐَ ﻰﻠﻋََ وَﺟْﻬِﻪِ ﺣَﻰﺘَّ أُﻟْﻲﻘَِ ﻲﻓ‬
‫َ �ُﻢَّ أُمِﺮَ ﺑ‬
‫ اﻨﻟَّﺎرِ وَر‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ َ َ‬
‫َﻪُ َ َﻪُ َ َ َ َ َ َ َ َ‬
‫ﻋﻠ وَأَ�ْﻄﺎهُ ﻣِﻦْ أَﺻْﻨﺎفِ الْﻤَﺎلِ ﻠﻛُِّﻪِ ﻓَﺄُﻲﺗَِ ﺑِﻪِ �َﻌَﺮَّﻓ ﻧ ِﻌﻤ �ﻌ َﺮ�ﻬـﺎ ﻗـﺎل �ﻤـﺎ‬
‫َ�ْﺖُ‬
‫ﻤِﻠْﺖَ �ِﻴﻬَﺎ ﻗَﺎل‬
‫ّ ََْ ْ‬
‫َ‬
‫َ ْ َْ َ َ‬
‫َ ﻣَﺎ ﺗَﺮ ﻣِ ْﻦ ﺳَبِﻴﻞٍ ﺤﺗُِﺐُّ أن �ُﻨﻔﻖ �ِﻴﻬـﺎ إ َِ أ�ﻔﻘـﺖُ �ِﻴﻬـﺎ‬
‫ﻢَّ ُ‬
‫َ ﻗَﺎل َ‬
‫َ‬
‫َﺴُ‬
‫َ ﻛَﺬﺑْﺖَ َ‬
‫ﺤ َﺐ‬
‫ِ‬
‫وَﻟ‬
‫ﻚ‬
‫ﻜِﻨَّﻚَ �َﻌَﻠْﺖَ ﻴﻟُﻘلَ ﻫُﻮَ ﺟَﻮَادٌ �َﻘَﺪْ �ِﻴﻞَ �ُ أم َِﺮ ﺑ ِ ِﻪ ﻓ ِ‬
‫ﺟْﻬِﻪِ �ُﻢَّ أُﻟْﻲﻘ‬
‫َِ ﻲﻓِ اﻨﻟَّﺎر ( )مﺴﻠﻢ(‬
‫َ‬
‫ِ‬

‫‪A_qlpdbvd()hn \n¶v; {]hmNI³() ]dbp‬‬
‫\‪¶Xmbn Rm³ tIÄ¡pIbp­mbn: (Ahkm‬‬
‫‪\mfn P\§fn BZyw hnNmcW \S¯pI I‬‬
‫‪loZmb HcmsfbmWv. At±ls¯ sIm­vhcnI‬‬
‫‪bpw, Ah\v e`n¨ A\p{Kls¯ kw_Ôn¨v HmÀ‬‬
‫‪½s¸Sp¯pIbpw, Ah³ AXv k½Xn¡pIbpw‬‬
‫‪sN¿pw. F¶n«v tNmZn¡pw: \o AXvsIm­v F´m‬‬
‫‪Wv {]hÀ¯n¨Xv? ]dbpw: \n\¡vth­n Rm³ I‬‬
‫‪loZmIp¶Xvhsc bp²w sNbvXp. At¸mÄ ]d‬‬
‫‪bpw: \o Ifhv ]dªncn¡p¶p. F¶m P\§Ä‬‬
‫‪[oc\msW¶v ]dbphm³th­nbmWv \o A§n‬‬
‫‪s\ sNbvXXv, A§s\ ]dbs¸«n«p­v. ]ns¶ A‬‬
‫‪hs\ apJw Ip¯nbh\mbn \cI¯nte¡v hen‬‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

258

¨dnbphm³ IÂ]n¡p¶p. AXpt]mse asämcmÄ,
Ah³ hnÚm\w t\Snbn«p­v, JpÀB³ ]mcmb
Ww sNbvXn«p­v, Ahs\ sIm­v hcp¶p, Ah\v
AÃmlp \ÂInb A\p{Kls¯ kw_Ôn¨v HmÀ
½s¸Sp¯pIbpw, Ah\Xv AwKoIcn¡pIbpw
sN¿p¶p. ]dbpw: AXptJ\ \osb´mWv {]hÀ
¯n¨Xv? Ah³ ]dbpw: Rm³ Adnhv ]Tn¨p,
]Tn¸n¡pIbpw sNbvXp, \n\¡vth­n JpÀB³
]mcmbWw sN¿pIbpw sNbvXp, At¸mÄ ]dbpw:
\o Ifhv ]dªncn¡p¶p. F¶m \o ]Tn¨Xpw,
JpÀB³ ]mcmbWw sNbvXXpw P\§Ä Ah³
Hm¯pImc\mWv F¶v ]dbphm³ th­nbmWv,
A§s\ ]dbs¸«n«p­v. XpSÀ¶v Ahs\ apJw
Ip¯nbh\mbn \cI¯nte¡v hen¨dnbphm³ I
Â]n¡p¶p. AXpt]mse asämcmÄ, At±l¯n\v
AÃmlp hyXyØamb k¼¯pIÄ \ÂInbn«p
­v, Ahs\ sIm­v hcs¸Spw, AÃmlp Ah\v \
ÂInb A\p{Kls¯ kw_Ôn¨v t_m[ys¸Sp
¯pIbpw, Ah\Xv k½Xn¡pIbpw sN¿pw, AXv
sIm­v \osb´mWv {]hÀ¯n¨sX¶v tNmZn¡
s¸Spw Ah³, Ah³ ]dbpw: \o Cãs¸Sp¶ Hcp
amÀKhpw AXn \n\¡vth­n Nnehgn¡msX
Rm³ Dt]£n¨n«nÃ, \o IfhmWv ]dªn«pÅXv,
F¶m P\§Ä Ah³ Hcp HuZmcyhm\msW¶v
]dbphm³ th­nbmWv \o A§ns\ sNbvXv, A

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

259

Xv ]dbs¸«n«p­v. ]ns¶ Ahs\ apJw Ip¯n
bh\mbn \cI¯nte¡v hen¨dnbphm³ IÂ]n
¡p¶p.) (apkvenw).
BfpIsf ImWn¡phm\pw, temIam\y¯n
\pw, t]cn\pw {]ikvXn¡pw th­n \akvIcn¡p
¶hÀ¡v ]ctemI¯v hnizmknIÄ AÃmlphn\v
th­n kpPqZv sN¿p¶ kµÀ`¯n AhÀ¡Xn
\v km[n¡pIbnÃ. AXpt]mse temIam\y¯n\v
th­n {]hÀ¯n¨ Hcp {]hÀ¯\¯n\pw {]Xn^
ew e`n¡pIbnà Xs¶.

‫ﻠَﻴ‬
ُ ُ‫ﺳَـﻠَّ َ ﻘ‬
َ
‫َﻨْﻪ ﻗَﺎلَ ﺳَﻤِﻌْﺖُ اﻨﻟَّﻲﺒَِّ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ � ـﻮل‬
� َّ�‫ ﺳَﻌِﻴﺪٍ رَﻲﺿ ا‬
)
ِ
‫ رَ�ُّﻨَﺎ �َﻦْ ﺳَﺎﻗِﻪِ ﻓ‬
ُ‫َ َ َ ْ ُﺪ‬
ُُّ‫يَﺴْﺠُﺪُ ﻪﻟَُ ﻞﻛ‬
‫مُﺆْﻣِﻦٍ وَمُﺆْﻣِﻨَﺔٍ �َﻴَﺒْﻰﻘَ ﻞﻛُُّ ﻣَﻦْ ﺎﻛن �ﺴﺠ‬
َ
ً َ ً َ َ ُ ُ ْ َ ُ‫ْ َ َ ً َﺳُ ْ َ ً َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َﻌُ د‬
(‫ اﺪﻟُّ�ﻴﺎ رِ�ﺎء و ﻤﻌﺔ �ﻴﺬﻫﺐ ﻟ ِيﺴﺠُﺪ �ﻴ ﻮ ﻇﻬﺮه ﻃﺒﻘﺎ واﺣِﺪا ( )ﺑﺎري‬

A_ukCuZv()hn \n¶v: {]hmNI³() ]d
bp¶Xmbn Rm³ tIÄ¡pIbp­mbn: (\½psS
c£nXmhv Xsâ IW¦m shfnhm¡p¶ Znhkw
FÃm hnizmknIfpw, hnizmkn\nIfpw Ah\v th
­n kpPqZv sN¿p¶p, Zp³bmhn sh¨v temIam
\y¯n\pw, P\§Ä¡nSbn {]ikvXn¡pw th
­n kpPqZv sNbvXhÀ Ahtijn¡p¶p, AhÀ
kpPqZv sN¿m³ t]mIpsa¦nepw AhcpsS apXpIv
hf¡phm³ km[n¡msX t\sc \n¡pw (AhÀ
¡v kpPqZv sN¿m³ km[n¡pIbnÃ) (_pJmcn).

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

260

_nZvA¯v sN¿p¶hÀ:
Ckvemw k¼qÀWamWv, AXn \n¶v hÃ
Xpw \o¡w sN¿phmt\m, AXnte¡v hÃXpw Iq«n
tNÀ¡phmt\m BÀ¡pw Xs¶ A[nImcanÃ, A
Xv AÃmlphnsâ Xocpam\amWv. AXvsIm­v X
s¶ {]hmNI³() GsXÃmw Imcy§Ä \ap¡v
Adnbn¨v X¶n«pt­m, AXv AtXcq]¯n Aw
KoIcn¡Â Hmtcm apkvenansâbpw \nÀºÔamb
_m[yXbmWv. AXvsIm­v Xs¶ aX¯nsâ Im
cy¯n Bsc¦nepw hÃXpw Iq«n tNÀ¡pIbm
sW¦n AXv XÅs¸tS­XmsW¶v Ckvemw ]
Tn¸n¡p¶p. AXv AhKWn¨vsIm­v Bsc¦nepw
hà ]pXpXmb Imcy§fpw Iq«ntNÀ¡pIbmsW
¦n AXn\v Ckveman Øm\anÃ. A§ns\ Zo
\n ]pXpXmbn D­m¡p¶ Imcy§Ä¡mWv _n
ZvA¯v F¶p ]dbp¶Xv. FÃm _nZvA¯pIfpw
hgntISpw, apgph³ hgntISpIfpsSbpw ]cyhkm
\w \cI¯nte¡pamsW¶mWv Ckvemw ]Tn¸n
¡p¶Xv. AXvsIm­v Xs¶ _nZvA¯pIÄ sN¿p
¶hÀ¡v ]ctemI¯v in£bp­v, B in£¡v]p
dsa AÃmlphnsâbpw ae¡pIfpsSbpw im]w D
­mbncn¡p¶tXmsSm¸w lufp IuYdn \n¶v
XSbs¸SpIbpw sN¿psa¶v Ckvemw ]Tn¸n¡p
¶p. GXm\pw Nne lZokpIÄ {i²n¡pI:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

261

َّ‫ﺳَـﻠ‬
‫ﻠَﻴ‬
َّ�َ‫َ رَﻲﺿِ ا�َّ َ ْ َ َ َ ْ َ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻ‬
) :‫ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
ُ
:‫�ﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ‬
‫ْ ﺎﻋَ�ِﺸَﺔ‬
َ َ ْ َ
ٌّ‫ �َﻬُـﻮَ رَد‬
َ
ْ
‫ ) ﻣـﻦ ﻋ ِﻤـﻞ‬: ‫( و� رواﻳـﺔ‬
ِ‫ﻦ أَﺣْﺪَث ﻲﻓِ أَمْﺮِﻧَﺎ ﻫَﺬَا ﻣَﺎ ﻟَيْﺲَ �ِﻴـﻪ‬
ً َ َ
ٌّ‫ﻠَﻴ ﻪ أَمْﺮُﻧَﺎ �َﻬُﻮَ رَد‬
( ‫( )أﺧﺮﺟﻪ ومﺴﻠﻢ‬
ِْ َ‫�ﻤﻼ َيْﺲَ ﻋ‬

Bbni()bn \n¶v \nthZ\w.. AhÀ ]dªp:
\_n() ]dªncn¡p¶p: (\½psS C¡mcy¯nÂ
AXnenÃm¯ H¶v Bsc¦nepw ]pXpXmbp­m¡n
bm AXv \ncmIcn¡s¸tS­XmWv.) (_pJmcn)
(\mw IÂ]n¨XÃm¯ hà IÀ½hpw Bsc¦nepw
sNbvXm AXv XÅs¸tS­XmWv) F¶mWv ap
kvenansâ dnt¸mÀ«n DÅXv.

َ َ ‫ﺎﻛ‬
ْ َ ْ َ
َ
َ َ
‫ّﻢَ �َﻘُﻮلُ ﻲﻓ‬
‫ﻴْﻪِ وَﺳﻠ‬
‫) �ﻦ ﺟﺎﺑ ِ ِﺮ ﺑ ِﺪ ا�َِّ ﻗَﺎلَ َن رﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
ِ
َ َ َُّ�‫َ ﻴْﻪِ ﺑِﻤَﺎ ﻫُﻮَ أَﻫْﻠُﻪُ �ُـﻢَّ �َﻘُـﻮلُ ﻣَـﻦْ �َﻬْـﺪِهِ ا‬
َ
‫ْﺒَﺘ‬
‫ﻓـﻼ‬
‫ِﻪِ �َْﻤﺪُ ا�ََّ وَ�ُثْ�ِ ﻋَﻠ‬
َ َ ُ‫َ ُ َ ْ ُ ْ ْﻪ‬
َّ‫ن‬
َ
َ ‫ﺻْﺪَق اﺤﻟَْﺪِﻳﺚِ ﻛِﺘَـﺎبُ ا�َّ َو َأ ْﺣ َﺴ‬
‫ـﻦ‬
ِ‫ﻀِﻞَّ ﻪﻟ َوﻣﻦ ﻳﻀﻠِﻠ ﻓﻼ ﺎدِيَ ﻪﻟَُ إ‬
ِ
ُ
َ ْ ُّ �
‫َ ﺎ�ُﻬَﺎ وَ�ُ ّ �ُْﺪَﺛَـﺔٍ ﺑِﺪْﻋ‬
ُّ ‫ﻬَ ﺪْيِ ﻫَﺪْيُ �َُﻤَّـﺪٍ وَﺮﺷ‬
ُ
‫َ اﻷـﻮرِ �ُْـﺪَﺛ‬
ٍ‫َـﺔٌ وَُ ﺑِﺪﻋـﺔ‬
َ َ ُّ � َ َ
(‫( )ﻟنﺴﺎﻲﺋ‬... ‫َﺔٍ ﻲﻓ ﻟَّﺎر‬
ِ ‫ﺿﻼَﺔٌ وَُ ﺿﻼ‬

Pm_nÀ()hn \n¶v, {]hmNI³() Xsâ {]kw
K¯nsâ Bcw`¯n C§s\ ]dbmdp­mbncp
¶p: (AÃmlphns\ kvXpXn¡pIbpw, At±ls¯
AÀlamb cq]¯n ]pIgvXpIbpw sN¿pw. ti
jw C§s\ ]dbpw: Bscsb¦nepw AÃmlp k
·mÀK¯nem¡nbm Ah³ hgn]ng¡nÃ, Bsc
sb¦nepw hgntISnem¡nbm Ah\v k·mÀKhpw

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

262

e`n¡nÃ, Gähpw kXyambn«pÅ hÀ¯am\w
AÃmlphnsâ {KÙs¯ kw_Ôn¨pÅ hÀ¯
am\amWv, Fähpw \Ã amÀKw apl½Zv\_nbpsS
amÀKamIp¶p, Imcy§fn Gähpw tamiambn«p
ÅXv AXn ]pXpXmbp­m¡p¶XmIp¶p, ]pXp
Xmbp­m¡nbsXÃmw _nZvA¯pIfmWv, FÃm
_nZvA¯pIfpw hgntISmWv, FÃm hgntISpIfpw
\cI¯nemIp¶p… ) (\kmC).

ِ‫َﻲﺑِ ﻫُ َ�ْﺮَة َ ﻦ‬
َّ�َ‫ِِّ ﺻ‬
ْ َ َ ٌ َ َ ُ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠَّ َ َ َ ْ َ َ ﺔ‬
‫ـﺮم �ﻤـﻦ‬
‫َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ ﻗـﺎل الﻤﺪِﻳﻨـ ﺣ‬
‫َ ﻋ اﻨﻟَّﻲﺒ‬
‫ﺮ‬
)
ْ
‫ى �ُْـﺪِﺛًﺎ �َﻌَﻠَﻴ‬
َ
َّ�‫ ا‬
َ
‫ـﺎس‬
َ‫َﺣْﺪَثَ �ِﻴﻬَﺎ ﺣَﺪَﺛًﺎ أَوْ آو‬
ِ َّ‫ْـﻪِ ﻟَﻌْﻨَـﺔُ ِ َوالﻤـﻼ �َـﺔِ وَاﻨﻟ‬
ٌ ْ َ َ َ ٌ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ‫ْ َ َ َ ْ َﻞُ ْﻪ‬
(‫( )ﺑﺎري ومﺴﻠﻢ‬... ‫َﻤﺟ ِﻌ� ﻻ �ُﻘﺒ ﻣِﻨ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﻋﺪل وﻻ ﺻف‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v, dkqepÃmlv() ]d
bpIbp­mbn: (aZo\ ]hn{XamWv, Bsc¦nepw A
hnsS hà ]p¯\mNmchpw D­m¡pItbm, AsÃ
¦n A§ns\bpÅhÀ¡v A`bw \ÂIpItbm
sNbvXm Ahsâ ta AÃmlphnsâbpw, ae
¡pIfpsSbpw, apgph³ P\§fpsSbpw im]w D
­mbncn¡p¶XmWv, Ah\n \n¶v Ahkm\ \m
fn ^Àfpw kp¶¯pamb IÀ½§Ä kzoIcn¡
s¸SpIbnÃ) (_pJmcn, apkvenw)
aX¯n ]pXpXmbn D­m¡p¶ IÀ½§Ä
F{Xam{Xw `oIcamsW¶v \mw {i²n¡pI. AhÀ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

263

¡v {]hmNI³()bpsS lufp IuYÀ IpSn¡p
hm\pw km[yaÃ. Xncpta\n ]Tn¸n¡p¶p:

‫َ ّ ا�َّ َ َﻴ‬
َ َ ُ ُ‫ﺳَـﻠَّ َ ﻘ‬
‫ﻋ ْـﻪِ وَ َﻢ � ـﻮل أﻧـﺎ‬
�َ‫) َﻬْﻞَ �ْﻦَ ﺳَﻌْﺪٍ �َﻘُﻮلُ ﺳَﻤِﻌْﺖُ اﻨﻟَّﻲﺒَِّ ﺻ‬
ْ
َ
َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ‫َ َ ْﻪ‬
ُ‫ـﺪه‬
َ ْ‫ﻮْضِ �َﻤﻦ‬
َْ‫ُ�ُﻢْ ﻰﻠﻋََ اﺤﻟ‬
‫ِبَ ﻣِﻨْﻪُ وَﻣَﻦْ ﺮﺷب ﻣِﻨ لـﻢ �ﻈﻤـﺄ �ﻌ‬
َ‫وَر َدهُ ﺮﺷ‬
ِ
‫ﺎل‬
ُ
ُ�
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ّ
َ
ْ

ِ�‫ َ إِ�َّﻬُﻢْ ﻣِـ‬... ‫ّ أَﻗْﻮَامٌ أَﻋْﺮِ�ُﻬُﻢْ وََﻌْﺮِﻓُﻮ�ِ �ُﻢَّ َﺎل ﺑي ِ� َو�يﻨﻬﻢ‬
ََ‫ﺪًا ﻟَ�َِدُ ﻲﻠﻋ‬
ْ‫َ ﺗَﺪ‬
ْ َ َ َّ‫ﺤْﻘًﺎ لِﻤَﻦْ ﺑَـﺪ‬
َ
(‫ل �ﻌـﺪِي‬
ُ‫َﻴُﻘَﺎلُ إِﻧَّﻚ رِي ﻣَﺎ ﺑَﺪّلُﻮا �َﻌْﺪَكَ ﻓَﺄَﻗُﻮلُ ﺳُﺤْﻘًﺎ ﺳ‬
(‫)ﺑﺎري‬

kAvÂ_v\p kAZv()hn \n¶v: {]hmNI³()
]dbp¶Xmbn Rm³ tIÄ¡pIbp­mbn: (Rm
\mWv BZyambn lufnsâbSpt¯¡v F¯p¶Xv,
Bsc¦nepw AXnsâbSpt¯¡v h¶m AXnÂ
\n¶v IpSn¡p¶XmWv, Bsc¦nepw AXn \n¶v
IpSn¨m Ah\v Hcn¡epw Zmln¡pIbnÃ, Hcp
kaqlw FsâbSpt¯¡v hcpw, Ahsc Rm³
Adnbpw, AhÀ Fs¶bpw Adnbp¶XmWv, F¶m
 F\n¡pw AhÀ¡panSbn adbnSs¸Sp¶Xm
Wv… \_n ]dbpw: AhÀ F¶n s]«hcmW
tÃm? At¸mÄ ]dbs¸Spw: Xm¦Ä¡v tijw Ah
À Fs´ÃmamWv ]pXpXmbp­m¡nsX¶v \n\¡dn
bnÃ, At¸mÄ Rm³ ]dbpw: F\n¡v tijw amän
adn¨hÀ hnZqcXbnte¡v t]mhpI, hnZqcXbnte
¡v t]mhpI) (_pJmcn)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

264

AÃmlp kwkmcn¡m¯ hn`mKw:
a\pjy\v e`n¡p¶ ]mc{XnI A\p{Kl§
fn alXzcambn«pÅXmWv Ahsâ {kãmhv X
t¶mSv kwkmcn¡pIsb¶Xv. F¶m Cu A\p
{Kl¯n \n¶v XSbs¸Sp¶ Nne hn`mK§fp
­v. AhÀ sN¿p¶ ]m]§Ä GsXÃmamsW¶v
AXn s]«vt]mImXncn¡phm\mbn \mw a\knem
t¡­Xp­v. Ahbn NneXv Xmsg hnhcn¡s«:
AÃmlp Cd¡nb thZ{KÙs¯bpw, AXnepÅ
bmYmÀ°ys¯bpw ad¨v sh¡pIbpw, XpOamb
hne¡v AXns\ hn¡pIbpw sN¿p¶hsc…

َ ًََ
َ ُ ُ‫َّ اﺬﻟَّ َ َ ْﺘ‬
َ َ
َ ‫ﻮن َﻣ‬
‫ِﻳﻦ ﻳ� ﻤ‬
)
‫أَﻧﺰَل ا�َُّ ﻣِـﻦ اﻟْﻜِﺘَـﺎبِ وَ�َﺸْـﺮﺘُون ﺑِـ ِﻪ �ﻤﻨـﺎ ﻗﻠِـﻴﻼ‬
َ َ َ َ ْ َ ْ َ َُّ�‫ّ َ َ َ �َﻠِّﻤُﻬُﻢ ا‬
‫ﻳـﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣـ ِﺔ وﻻ‬
‫ْﺌﻟَِﻚَ ﻣَﺎ ﻳَﺄْ�ُﻠُﻮنَ ﻲﻓِ �ُﻄُﻮﻧِﻬِﻢْ إِﻻَ ﻟَّﺎر وﻻ‬
‫ﺬَابٌ أَﻴ‬
َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ‫اﺷْﺮﺘ َ وْا الﻀ‬
‫ل‬
َ
َ‫ِﻟ ٌﻢ ﻟَِﻚَ اﺬﻟَِّﻳﻦ‬
َ‫ﺰَ�ِّﻴﻬِﻢْ وََﻬُﻢْ ﻋ‬
‫ـﻼﻟﺔ ﺑِﺎلﻬـﺪى واﻟﻌـﺬاب‬
َ
َ
(١٧٥-١٧٤:‫ اﻨﻟَّﺎر( )ﺒﻟﻘﺮة‬
‫ﻤَﺎ أَﺻْﺮﺒ‬
� ِ‫ﻤَﻐْﻔِﺮَة‬
ََ‫َﻫُﻢْ ﻰﻠﻋ‬
ِ
ً

"AÃmlp AhXcn¸n¨, thZ{KÙ¯nepÅ Imcy
§Ä ad¨psh¡pIbpw, AXn¶p hnebmbn Xp
NvOamb t\«§Ä t\SnsbSp¡pIbpw sN¿p¶h
cmtcm AhÀ X§fpsS hbdpIfn Xn¶p \nd¡p
¶Xv \cImKv\nbÃmsX asäm¶paÃ. DbnÀs¯gp
t¶Â]nsâ \mfn AÃmlp AhtcmSv kwkmcn
¡pItbm (]m]§fn \n¶v) Ahsc kwip²cm

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

265

¡pItbm sN¿pIbnÃ. AhÀ¡v thZ\tbdnb in
£bp­mbncn¡pIbpw sN¿pw. k³amÀK¯n\p
]Icw ZpÀamÀKhpw, ]m]tamN\¯n\p ]Icw in
£bpw hm§nbhcmIp¶p AhÀ. \cIin£ A
\p`hn¡p¶Xn AhÀs¡s´mcp £abmWv!'
(AÂ_Jd:174,175)

َ َ َ َ َ ‫�َﺸْﺮﺘ ُونَ ﺑِﻌَﻬْﺪِ ا�َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ً َ ً ُوْﺌ‬
َ
َ‫) اﺬﻟَِّﻳﻦ‬
‫َ لَﻬُـﻢْ ﻲﻓ‬
‫ِ وأ�ﻤﺎﻧ ِِﻬﻢ �ﻤﻨﺎ ﻗﻠِﻴﻼ ﻟ ِﻚ ﻻ ﺧﻼ‬
ِ
ّ
َ
َ
ُ
ْ ‫ْاﻵﺧ َِﺮة َوﻻ ﻠِّﻤُﻬُﻢ ا�َُّ وَ ﻻَ �َﻨْﻈُﺮُ إِﻴﻟَْﻬِﻢْ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَـﺔِ وَ ﻻَ ﻳُـﺰَ�ِﻴﻬ ْﻢ َولﻬ‬
‫ـﻢ‬
ِ
ِ
‫َﻴ‬
ٌ َ َ
(٧٧:‫ﻋﺬاب ِ ْﻟ ٌﻢ( )آل ﻋﻤﺮان‬

"AÃmlpthmSpÅ Icmdpw kz´w i]Y§fpw Xp
NvOhnebv¡v hn¡p¶hcmtcm AhÀ¡v ]ctem
I¯n bmsXmcp HmlcnbpanÃ. DbnÀs¯gpt¶
Â]nsâ \mfn AÃmlp AhtcmSv kwkmcn¡p
Itbm, AhcpsS t\À¡v (ImcpWy]qÀÆw) t\m
¡pItbm sN¿p¶XÃ. Ah³ AhÀ¡v hnip²n
\ÂIp¶XpaÃ. AhÀ¡v thZ\tbdnb in£bp
­mbncn¡p¶XpamWv.' (BepCwdm³:77)

َّ‫ﻠَﻴ ﺳَـﻠ‬
ِ‫َ رَﻲﺿ‬
َ
:‫ﻲﺑِ ﻫُﺮَ�ْﺮَة ا�َّ �َﻨْﻪ ﻗَﺎلَ ﻗَﺎلَ رَﺳُـﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
ّ ‫ﻻ ﻳُﺰ‬
‫َ َ َ ٌ ُ�َﻠِّﻤُﻬُﻢُ ا�َُّ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣ‬
ٌ َ َ َُ
َ
‫ﻴﻬ ْﻢ َولﻬ ْﻢ ﻋﺬاب‬
‫ﺛﻼﺛﺔ‬
ِ ِ�َ ََ‫َﺔِ وَﻻ �َﻨْﻈُﺮُ إِﻴﻟَْﻬِﻢْ و‬
َ
َّ‫ﺳَﻠ‬
‫ﻠَﻴ‬
َ
َ
َ
‫ﻪ‬
َ
َّ�َ‫َ ﺳُﻮل ا�َِّ ﺻ‬
ّ
ٍ‫َ مِـﺮَارًا ﻗَـﺎلَ أَﺑُـﻮ ذَر‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ ﺛـﻼ‬
ُ ‫ﻢٌ ﻗَﺎلَ �َﻘَﺮأﻫﺎ ر‬
ْ
‫ﻮلَ ا�َِّ ﻗَﺎل‬
‫ُﻮا وَﺧَﺮﺴُِوا ﻣَﻦْ ﻫُﻢْ ﻳَﺎ ر‬
ُ‫َ َﻪ‬
َ
ُ‫ّ ﻖ‬
‫َ الْﻤُﺴْﺒِﻞُ وَالْﻤَﻨّﺎنُ وَالْﻤُﻨَﻔِـ ِﺳـﻠﻌﺘ‬
ُ‫َﺳ‬
َ ‫ﺤﻟَْﻠ ﻒِ اﻟْﺎ‬
(‫ﻜ ِذ ِب ( )ﺑﺎري‬
ِ ‫ﺎ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

266

A_qlpdbvd() ]dbp¶p: dkqepÃmlv() ]d
ªp: (aq¶v hn`mKamfpItfmSv Ahkm\\mfnÂ
AÃmlp kwkmcn¡pItbm, Ahsc t\m¡pI
tbm, Ahsc kwkvIcn¡pItbm CÃ, AhÀ¡v
thZ\tbdnb in£bpap­v AhÀ¡v. ]dªp:
CXv \_n() aq¶v {]mhiyw BhÀ¯n¡pI
bp­mbn. A_qZcvdv ]dªp: (AhÀ \in¨hcpw,
\ã¡mcpamWv. {]hmNIsc, AhÀ BcmIp¶p.
]dªp: sªcnbmWn¡v Xmsg hkv{Xw hen¨ng
¡p¶h³, Zm\w \ÂInbXv FSp¯v ]dbp¶h³,
IÅ kXyw aptJ\ Xsâ km[\§Ä hnägn¡p
¶h³ F¶nhcmIp¶p AhÀ) (_pJmcn).

ُ‫َﻲﺑِ ﻫ‬
َّ‫َ َ َ َ ﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا�َّ ﻠَﻴ ﺳَـﻠ‬
‫َ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
ُ‫َّ �َﻨْﻪ ﻗَﺎل ﻗﺎل رﺳ‬
� ‫ﺮَ�ْﺮَة َ رَﻲﺿِ ا‬
)
‫ﺬَابٌ أَﻴ‬
َ
َ
َ ٌ َ َ
ٌ ُ‫ٌ ﺟ‬
‫ل‬
َ
‫ـﻢ َر ـﻞ‬
‫ِﻟ‬
َ‫ ﻳُﺰَ�ِّﻴﻬِﻢْ وََﻬُﻢْ ﻋ‬
‫ﻨْﻈُﺮُ إِﻴﻟَْﻬِﻢْ وَﻻ‬
� َ‫ﺛﻼﺛﺔ �ﻠِّﻤُﻬُﻢُ ا�َُّ وَﻻ‬
ّ ُ‫َ َ ٌ َ َ َ َﺟُ ً َ َ ﻌُﻪ‬
َ
َِ ‫ﻴﻞ ورﺟُﻞ ﺑﺎ�ﻊ ر ﻼ ﻻ �ُﺒﺎﻳ ِ إ‬
ِ ِ‫َ ﻓَﻀْﻞِ ﻣَﺎءٍ ﺑِﻄَﺮِ�ﻖٍ �َﻤْﻨَﻊُ ﻣِﻨْﻪُ ا�ْﻦَ الﺴَّب‬
َ َْ
ّ َ َُ
ً ُ‫َ ُ َ َ ٌ َ َ َ َﺟ‬
َْ
ٍ‫ِ�ُّ�ﻴﺎ ﻓِنْ أَ�ْﻄَﺎهُ ﻣَﺎ ﻳُﺮِ�ﺪُ وَ�َ ﻪﻟ و� َِ َﻢْ ﻳَﻒِ ﻪﻟ ورﺟُﻞ ﺳﺎوم ر ـﻼ � ِ ِﺴـﻠﻌﺔ‬
َ َ َ ََ َ َ َ َ َ
َ ْ َ ْ َ َ َّ�‫ﻌْﺪَ اﻟْﻌَﺮﺼِْ ﻓَﺤَﻠَﻒَ ﺑِﺎ‬
‫ِ ﻟﻘـﺪ أ�ﻄـﻰ ﺑِﻬـﺎ ﻛـﺬا َو�ـﺬا ﻓﺄﺧـﺬﻫﺎ( )ﺑـﺎري‬
(‫اﻟﺮﺘﻣﺬي‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v: {]hmNI³() ]dbp
Ibp­mbn: (aq¶v hn`mKamfpItfmSv AÃmlp
kwkmcn¡pItbm, Ahsc t\m¡pItbm, Ahsc
ip²oIcn¡pItbm sN¿nÃ, AXpt]mse AhÀ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

267

¡v thZ\tbdnb in£bpap­v. AhÀ hgnbm{X
¡mcs\ sXm«v Bhiy¯ne[nIapÅ Pe¯nÂ
\n¶pw XSbp¶h³, Zp³bmhn\vth­n HcmÄ a
sämcmÄ¡v ss_A¯v sN¿p¶p Ah³ Dt±in
¡p¶Xv \ÂIpIbmsW¦n Ah³ B IcmÀ
]qÀ¯oIcn¡pIbpw, \ÂInbnsæn Ah³ ]q
À¯nbm¡mXncn¡pIbpw sN¿p¶hÀ, HcmÄ a
sämcmfpsS Nc¡n\vth­n hne t]ipIbpw F¶n
«v Akdn³tijw AÃmlphns\ sIm­v kXyw
sN¿pIbpw C¶bn¶ hne¡v \ÂIs¸«m Ah
\Xv FSp¡pIbpwsN¿p¶hÀ) (_pJmcn, XnÀanZn)

َّ‫ﻠَﻴ ﺳَـﻠ‬
َ ْ َ َّ�‫َ رَﻲﺿِ ا‬
َ
:‫�ﻨﻪ ﻗﻗَﺎلَ رَﺳُـﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
‫ْ أَﻲﺑِ ﻫُﺮَ�ْﺮَة‬
ّ
َ
َ
َ
َ
ٌََ َ
َ
ُ
‫ ﻳُﺰ‬
ٌ
‫ﻻ‬
‫ﻴﻬ ْﻢ َوﻻ َﻨْﻈُﺮُ إِ ﻴ ْﻟ ِﻬ ْﻢ َولﻬ ْﻢ ﻋﺬاب‬
ِ ِ�َ ََ‫ﺛﻼﺛﺔ ﻳُ�َﻠِّﻤُﻬُﻢُ ا�َُّ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ و‬
‫ﻠِﻚٌ ﻛَﺬَّابٌ وَﺎﻋَﺋ‬
ٌ
‫ ﺻـﺤﻴﺢ اﻟـﺎﻣﻊ‬،‫ِـﻞٌ مُﺴْـﺘَﻜْﺮﺒ ( )مﺴـﻠﻢ‬
َ‫ِﻢٌ ﺷَﻴْﺦٌ زَانٍ وَم‬
ِ
(�‫الﺼﻐ‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v; dkqepÃmlv() ]d
ªp: (aq¶v hn`mKamfpItfmSv AÃmlp ]ctemI
¯v kwkmcn¡pItbm, Ahsc kwkv¡cn¡pI
tbm, Ahsc t\m¡pItbm sN¿nÃ, AhÀ¡v th
Z\tbdnb in£bpap­v. AhÀ hnhmlw Ign¨
hy`nNmcn, IÅ\mb cmPmhv, Al¦mcnbmb Zcn
{Z³) (apkvenw)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

268

ْ َ َ َّ�‫َ َ َ َ ﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا‬
‫ﻋﻠﻴـ ِﻪ‬
ُ‫َّ �َﻨْﻪ ﻗَﺎل ﻗﺎل رﺳ‬
� ‫ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ا‬
ُ‫َ ْ َ ْ َ ْ َة‬
‫ﺳَﻠَّ َ َ َ َ ٌ ْﻈُﺮُ ا�َُّ ﻋَﺰَّ و َ ِ ﻴﻟَْﻬِﻢْ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣ‬
‫َﺔِ اﻟْﻌَﺎقُّ لِﻮَاﺪﻟﻳ ِﻪ والﻤﺮأ‬
ِ
‫َﺟَﻞّ إ‬
‫ )ﺛﻼﺛﺔ‬:‫َ ﻢ‬
َ
َ
َ
َ
ََ
ٌ
ُ‫ث‬
ُّ‫ﻳ‬
َ
ِ‫اﺪﻟَِﻳْـﻪِ وَالْﻤُـﺪْﻣ‬
َ
‫ُﻦ ﻰﻠﻋ‬
َ‫ﺮﺘََﺟِّﻠَﺔُ وَاﺪﻟَّ ﻮ َوﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﻳﻮنَ اﺠﻟْﻨَّـﺔَ اﻟْﻌَـﺎقُّ لِﻮ‬
َ ْ َ َ ُ
(�‫ﻟَْﻤْﺮِ وَالْﻤَﻨَّﺎن ﺑِﻤﺎ أ�ﻄﻰ( )ﺤﻴﺢ اﺠﻟﺎﻣﻊ الﺼﻐ‬

AÐpÃmC_v\p Awdv_v\p Bkzv() ]dªp:
dkqepÃmlv() ]dªp: (aq¶v hn`mKamfpItfm
Sv AÃmlp Ahkm\ \mfn kwkmcn¡pIbnÃ,
AhÀ amXm]nXm¡tfmSv A\pkcWt¡Sv ImWn
¡p¶hÀ, ]pcpjthj¯n \S¡p¶ kv{XoIÄ,
kz´w kwc£W¯nepÅ kv{XoIsf aäpÅhÀ
¡v ImgvN sh¡p¶hÀ. aq¶v hn`mKamfpIÄ kzÀ
K¯n {]thin¡pIbnÃ, amXm]nXm¡tfmSv A
\pkcWt¡Sv ImWn¡p¶hÀ, aZy]m\w ]Xnhm
¡nbh³, \ÂInbXv FSp¯p ]dbp¶h³ F¶n
hcmWhÀ) (\kmC, AlvaZv)
َ

َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠ‬
ِ‫َ رَﻲﺿ‬
َّ�َ‫�َﻨْﻪ ﻗَﺎلَ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻ‬
َّ�‫ﺮَة ا‬
‫ )ﻻ‬:‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ‬
ُ
‫َﻦْ أَﻲﺑ‬
ِ
َ ُ‫دُﺑ‬
‫ رواه‬،‫ُﺮُ ا�َُّ ﻋَﺰَّ وَﺟَﻞَّ إِﻰﻟَ رَﺟُﻞٍ ﺟَﺎﻣَﻊَ امْﺮَأَﺗَﻪُ ﻲﻓ ِﺮﻫـﺎ( )ـﺎﻜة اﻤﻟﺼـﺎﺑﻴﺢ‬
ِ
(‫ وﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ‬،(‫نﺴﺎﻲﺋ ﻲﻓ )لﻜﺮﺒى‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v; {]hmNI³() ]dbp
Ibp­mbn: (`mcybpambn KpZssaYp\w \S¯p¶
hs\ D¶X\pw {]Xm]hm\pamb AÃmlp t\m
¡pIbnÃ) (\kmC)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

269

‫َ ﺎلَ ﻗ ﺎلَ ر‬
َ
َ ‫ﻴْﻪِ وَﺳ َﻠّﻢَ ﻣَﻦْ ﺟَﺮَّ ﺛَ ْﻮ َ�ـﻪُ ﻣ‬
َ
‫ِـﻦ‬
‫)اﺑْﻦِ �ُﻤَﺮَ ﻗ َ َﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
َ َ ْ
َ َ ْ ََْ َ
(‫ﺨﻟُﻴﻼ لَﻢْ �َﻨْﻈُﺮِ ا�َُّ إِ ﻴ ْﻟ ِﻪ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ( )مﺴﻠﻢ‬

C_v\p DaÀ()hn \n¶v, dkqepÃmlv() ]dbp
Ibp­mbn: (Al¦mct¯msS hkv{Xw \ne¯ng
¨hs\ AÃmlp Ahkm\ \mfn t\m¡pIbnÃ)
(apkvenw)

FÃmw \jvSs¸«hÀ:
]ctemI¯v Hcphn`mKamfpIÄ sIm­vhc
s¸Sp¶XmWv. AhÀ IrXyambn \akvIcn¡pI
bpw, kIm¯v \ÂIpIbpw, t\m¼\pãn¡pIbpw,
kÂIÀ½§Ä sN¿pIbpw sNbvXn«p­v, ]t£,
AsXm¶pw Xs¶ AhÀ¡v D]Imcs¸SpIbnÃ,
AhÀ ]m¸cmbhcmWv. ImcWw AhÀ aäpÅh
sc No¯]dªn«p­v, Ak`yw ]dªn«p­v, sI
«nNa¨v ]dªn«p­v, A\ycpsS apXÂ A\ymbam
bn A]lcn¨n«p­v, càw Nn´nbn«p­v AXn\m
 Xs¶ AhcpsS kÂIÀ½§Ä AhÀ¡v ho
Xw sh¡pIbpw, F¶n«pw XoÀ¶nÃmsb¦n Ah
cpsS ]m]§Ä ChÀ¡v hoXn¨v \ÂIpIbpw sN
¿p¶p. A§ns\ AhÀ ]m¸cmbn Xocp¶p. AXn
s\ kw_Ôn¨v \½psS {]hmNI³() ]dbp¶
Xv {i²n¨v tIÄ¡q.

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

270

َ َ ‫َﻲﺑِ ﻫُ َ�ْﺮَة‬
ُ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠَّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ ﺲ‬
َّ�َ‫َ ِّ ﺻ‬
�‫َ أنّ رَﺳُﻮلَ ا‬
‫ﺮ‬
ِ‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ ﻗﺎل أﺗﺪرُون ﻣﺎ الﻤُﻔﻠ‬
‫َ ﺘَﺎعَ �َﻘَﺎلَ إِنَّ الْﻤُﻔْﻠِﺲَ ﻣِﻦْ أُﻣَّﻲﺘِ ﻳَﺄْﻲ‬
ْ ُ‫َﺎل‬
ْ
َ
ُ‫ﺲ‬
ْ
َ
‫ِﺗ‬
َ ‫ﻗ ﻮا الﻤُﻔﻠِ �ِﻴﻨﺎ ﻣﻦ رْﻫَﻢَ ﻪﻟَُ وﻻَ ﻣ‬
َ َ َ َ ْ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ‫� ﺄْﻲ‬
‫ﻳ ْﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﺑِﺼﻼٍ وَﺻِﻴَﺎمٍ وَزَ�َةٍ وََ ِﺗ ﻗﺪ ﺷﺘﻢ ﻫﺬا وﻗﺬف ﻫﺬا وأ�ﻞ ﻣـﺎل‬
َ َ
َ َ
َ َ َ ْ
ْ
َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ
‫َﺮﺿب ﻫـﺬا �ﻴُﻌﻄـﻰ ﻫـﺬا ﻣِـﻦ ﺣﺴـﻨﺎﺗ ِ ِﻪ َوﻫـﺬا ﻣِـﻦ‬
‫ﻫﺬا وﺳﻔﻚ دم ﻫـﺬا‬
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ َ َ
ُْ َ َ ْ
‫َﺴَﻨَﺎﺗِﻪِ ﻓَﺈِنْ ﻓَﻨِﻴَﺖْ ﺣَﺴَﻨَﺎﺗُﻪُ �َﺒْﻞَ أَنْ �ُﻘْﻰﻀ ﻣﺎ ﻋﻠﻴـ ِﻪ أﺧِـﺬ ﻣِـﻦ ﺧﻄﺎﻳـﺎﻫﻢ‬
(‫ﺮِﺣَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ �ُﻢَّ ﻃُﺮِحَ ﻲﻓِ اﻨﻟَّﺎر ( )مﺴﻠﻢ‬
ِ

A_qlpdbvd()hn \n¶v, {]hmNI³() ]d
ªp: (BcmWv ]m¸cmbhÀ F¶v \n§Ä¡v Adn
bptam? AhÀ ]dªp: R§fn ZnÀlapIfpw,
Bhiy¯n\v hn`h§fpw CÃm¯hcmWv F¶v
AhÀ ]dªp. F¶m dkqepÃmlv() ]dª
Xv Fsâ kapZmb¯nse ]m¸cmbhÀ Ahkm\
\mfn \akvImcw, t\m¼v k¡m¯v F¶nhbp
ambn Hcphn`mKw hcpw, F¶m AhÀ C¶ hy
ànsb hg¡v ]dªn«p­v, Chs\ kw_Ôn¨v
CÃm¯Xv ]dªn«p­v, C¶hsâ k¼¯v Xn¶n
«p­v, C¶hsâ càw Nn´nbn«p­v, C¶hs\
ASn¨n«p­v C§s\bpÅhÀs¡ms¡ Ahsâ \
·IÄ hoXn¨v \ÂIp¶XmWv, F¶n«v ]cn]qÀ
Wambn hn[n \S¸nem¡p¶Xn\v ap¼v Ahsâ \
·IÄ XoÀ¶vt]mbm AhcpsS ]m]§Ä Ch\n
te¡v tNÀ¡p¶XmWv, A§ns\ \cI¯nte¡v
Ahs\ hens¨dnbp¶XpamWv) (apkvenw).

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

271

ap¯Jo§fpsS AhkvY:
AÃmlphnsâ ASnaIfn Hcp hn`mKw {]
bmkclnXhpw, Zp:Jn¡m¯hcpambncn¡pw. Ah
cmWv AÃmlphnsâ \nba§Ä bYmÀ° cq]
¯n ]men¡pIbpw, AXn\\pkcn¨v Pohn¡pI
bpw sNbvXhÀ. aäpÅhÀ Zp:Jn¡pIbpw, {]bmk
¯neIs¸SpIbpw sN¿pt¼mÄ ChÀ kt´mj
`cnXcmbncn¡pw, ImcWw AhÀ C§s\sbmcp
PohnXw hcm\p­v, AXvsIm­v Xs¶ B Znhkw
hs¶¯p¶Xn\v ap¼v AXn\vth­n AÃmlphn
s\ A\pkcn¨vsIm­v Hcp§nbhcmWhÀ. X§
fpsS _ÀkJnbmb PohnX¯n \n¶v ]ctemI
t¯¡v DbÀs¯gpt¶Â]n¡s¸Spt¼mÄ Xs¶
]ca ImcpWnI\pw IcpWmhmcn[nbpamb ]S¨X
¼pcmsâ amemJamÀ Ahsc kzmKXw sN¿pI
bpw, ]ctemIt¯¡v B\bn¡pIbpw sN¿p¶
XmWv. AhÀ¡v kt´mjhmÀ¯ Adnbn¡pI
bpw sN¿p¶XmWv. AXns\ kw_Ôn¨mWv IzpÀ
B³ ]dbp¶Xv:

�ْ‫ اﺤﻟُْﺴ‬
َْ ََْ َ َ
َ
َ ُ‫َ َ ْ َﻌ‬
َ
‫اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﺳﺒَﻘَﺖْ لَﻬُﻢْ ﻣِﻨَّﺎ‬
)
‫َ أُوْﺌ ﻟ ِﻚ �ﻨﻬـﺎ ﻣُﺒﻌـﺪُون )*( ﻻ �ﺴـﻤ ﻮن‬
َ
ْ
ُ َ َ ْ ُ ُ�ُ‫َ َ ْﺰ‬
َ
ُ َ ‫ع اﻷ‬
‫ْﺮﺒ‬
‫ﻣَﺎ اﺷْﺘَﻬَﺖْ أَﻧﻔُﺴُﻬُﻢْ ﺧَﺎﺪﻟُون )*( ﻻ � ﻬﻢ اﻟﻔﺰ‬
ِ
‫َﺴِيﺴَﻬَﺎ وَﻫُﻢْ ﻲﻓ‬
ِ
َّ‫ا ﻳَﻮْﻣُ�ُﻢ اﺬﻟ‬
َ َْ ْ ُ
ُ‫ﺗ‬
َ
َ
َ
ْ ُ‫ِي ﻛُﻨﺘ‬
(١٠٣-١٠١: ‫ﻢ ﻮﻋﺪُون( )اﻷﻧبﻴﺎء‬
‫َ�َﺘَﻠَﻘَّﺎﻫﻢ الﻤﻼ�َﺔُ ﻫَﺬ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

272

"XoÀ¨bmbpw \½psS ]¡Â \n¶p apt¼ \³a
e`n¨hcmtcm AhÀ AXn (\cI¯nÂ) \n¶v
AIän\nÀ¯s¸Sp¶hcmIp¶p. AXnsâ t\cnb
i_vZw t]mepw AhÀ tIÄ¡pIbnÃ. X§fpsS
a\ÊpIÄ¡v CjvSs¸« kpJm\p`h§fn AhÀ
\nXyhmknIfmbncn¡pw. Gähpw henb B kw`
hw AhÀ¡v ZpxJap­m¡pIbnÃ. \n§Ä¡v hm
KvZm\w sN¿s¸«ncp¶ \n§fptSXmb Znhkam
WnXv F¶v ]dªv sIm­v ae¡pIÄ Ahsc
kzmKXw sN¿p¶XmWv.' (A³_nbmAv:101þ103)

‫ﻠَﻴ‬
َ َ
َ َ
ُ‫ﻟَّ َ َ ﻨ‬
َ ُ‫ْ ْ َ َ َ�ْﺘ َ ْ ﻧ‬
‫ِﻳﻦ آﻣ ﻮا ﺑِﺂﻳﺎﺗ ِﻨـﺎ‬
(٦٨) ‫ﺎد َ ﺧَﻮْفٌ ﻋَ ْ�ُﻢْ اﻴﻟَﻮم َوﻻ ُﻢْ ﺤﺗ َﺰ ﻮن‬
ِ ‫)ﻳﺎﻋِﺒ‬
ْ ُ‫َ َ ﻧ‬
َ ‫مُﺴﻠﻤ‬
(٦٩:‫�( )زﺧﺮف‬
‫و� ﻮا‬
ِِ

"Fsâ Zmk³amtc, C¶v \n§Ä¡v bmsXmcp `b
hpanÃ. \n§Ä ZpxJnt¡­XpanÃ. \½psS ZrjvSm
´§fn hnizkn¡pIbpw Iogvs]«p Pohn¡p¶
hcmbncn¡pIbpw sNbvXhcs{X (\n§Ä)' (kp
Jpdp^v::68,69)

ُ‫ﻟَّ َ َ ﻨُ َ ﻧ‬
ْ َ َ ٌ َ َ َّ�‫َ َ َّ أَوْﻴﻟَِﺎءَ ا‬
َ ُ‫َ ُ َ ْ ﻧ‬
‫ِﻳﻦ آﻣ ﻮا َو� ـﻮا‬
(٦٢) ‫ِ ﻻ ﺧ ْﻮف ﻋﻠﻴ ِﻬ ْﻢ َوﻻ ﻫ ْﻢ � َﺰ ﻮن‬
‫)أﻻ‬
‫ﻴ‬
ْ
ْ
َ َ
َ ُ‫َﺘَّﻘ‬
َ َ
َ َْ
َ
‫ـﺎت‬
ِ‫( ْ اﻟْبُﺮﺸَى ﻲﻓ‬٦٣) ‫ﻮن‬
ِ ‫اﺤﻟَْﺎةِ اﺪﻟُّ�ﻴـﺎ و ِ� اﻵﺧِـﺮةِ ﻻ َﺒْـﺪِﻳﻞَ ﻟِ ﻠﻜِﻤ‬
ُ ‫�َّ ِ َذل َِﻚ ُﻫ َﻮ اﻟْ َﻔ ْﻮ ُز اﻟْ َﻌ ِﻈ‬
(٦٤:‫ﻴﻢ( )ﻳﻮ�ﺲ‬

"i²n¡pI: XoÀ¨bmbpw AÃmlphnsâ an{X§
fmtcm AhÀ¡v bmsXmcp `bhpanÃ. AhÀ ZpxJn
t¡­n hcnIbpanÃ. hnizkn¡pIbpw kq£vaX

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

273

]men¨p sIm­ncn¡pIbpw sN¿p¶hcs{X AhÀ
AhÀ¡mWv sFlnIPohnX¯nepw ]ctemI
¯pw kt´mjhmÀ¯bpÅXv. AÃmlphnsâ h
N\§Ä¡v bmsXmcp amähpanÃ. AXp (kt´mj
hmÀ¯) Xs¶bmWv al¯mb `mKyw' (bq\pkv
:62 þ64).

AÃmlphnsâ XWÂ e`n¡p¶hÀ:
]ctemI¯v apgph³ a\pjyscbpw Hcpan¨v
Iq«p¶ Znhkw, kqcy³ hfsc ASp¯mbncn¡pw,
A§ns\bpÅ kµÀ`¯n AÃmlphnsâ al
¯mb A\p{Kl¯nsâ `mKambn NnebmfpIÄ
¡v AÃmlp XWÂ \ÂIp¶XmWv. B Znhkw
Ahsâ XWeÃmsX aämcpsSbpw XWÂ e`n¡m
¯ kµÀ`amWv. BbXn\m AÃmlphnsâ XW
 e`n¡p¶ hn`mK¯n DÄs¸Sphm³ \mw ]c
amh[n {i²nt¡­XmWv. A§ns\bpÅ Nne hn
`mKamfpIsf \_n() \s½ ]cnNbs¸Sp¯p¶p
­v. Nne DZmlcW§Ä am{Xw ImWpI:

َ َ َ
َ
َّ�‫ّ ا‬
ْ َ
‫ُ ﻲﻓ‬
ِ َّ�‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠّﻢَ ﻗـﺎلَ ﺳـﺒْﻌَﺔٌ ﻳُﻈِﻠُّﻬُـﻢُ ا‬
ِ ‫)�ﻦ ْﺮَةَ ﻋَﻦِ اﻨﻟ‬
َ�َ‫ّﻲﺒِّ ﺻ‬
ّ َّ‫ّ َ َ ﻇِﻞ‬
ََ
ُ‫ّ َ َ ٌ َ ْﺒُﻪ‬
‫ِﻠ ِ ِﻪ ﻳ ْﻮم َ إ َِ ّﻪُ اﻹِْﻣَﺎمُ اﻟْﻌَﺎدِلُ وَﺷَﺎبٌّ �َﺸﺄ ﻲﻓِ ﻋِﺒَﺎدَةِ رَ�ِ ِﻪ ورﺟُﻞ ﻗﻠ‬
َ َ ُ‫ﺟ‬
ٌ
َْ َ َ
‫ﻠَﻴ ﻪ‬
َ
َ َْ
ِ
‫ﺎﺟ ِﺪ َو َر ﻼََﺎﺑّﺎ ﻲﻓِ ا�َّ اﺟْﺘَﻤَﻌَﺎ ﻋَ ِْ وَ�َﻔَﺮَّﻗﺎ ﻋﻠﻴ ِﻪ َو َرﺟُﻞ‬
ِ ‫ﻌَﻠ‬
ِ ‫ّﻖٌ ﻲﻓ الﻤﺴ‬
َ
َ
َ
َ
‫اتُ ﻣَﻨْﺼِﺐٍ وَﻤﺟََﺎلٍ �َﻘَﺎلَ إِ�ِّ أَﺧَﺎفُ ا�ََّ وَرﺟُﻞٌ ﺗَﺼـﺪَّقَ أَﺧْـﻰﻔ‬
‫َﺘْﻪُ امْﺮَأَةٌ ذ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

274

َ
ََْ ْ َ ََ
َّ‫ﻲﺘ‬
َ َّ�‫ﻛَﺮَ ا‬
( ُ‫ﺧَﺎﻴﻟًﺎ �ﻔﺎﺿﺖ �ﻴﻨـﺎه‬
ِ
َ‫ �َﻌْﻠَﻢ ﺷِﻤَﺎﻪﻟُُ ﻣَﺎ �ُﻨْﻔِﻖُ ﻳَﻤِﻴﻨُﻪُ وَرَﺟُﻞٌ ذ‬
(‫)ﺑﺎري‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v: {]hmNI³() ]dbp
Ibp­mbn: (AÃmlphnsâ XWeÃm¯ thsd
Hcp XWepw e`n¡m¯ Znhkw Ggv hn`mKamfpI
Ä¡v Ahsâ XWÂ hncn¨v sImSp¡p¶XmWv.
AhÀ \oXnam\mb `cWm[nImcn, Xsâ c£nXm
hns\ Bcm[n¡p¶h\mbn hfÀ¶v h¶ bphmhv,
]Ånbpambn a\kv _Ôn¸n¡s¸« a\pjy³,
AÃmlphn\v th­n Hcpan¡pIbpw Ah\vth­n
Xs¶ thÀ]ncnbpIbpw sNbvX c­mfpIÄ, Ipeo
\bpw kuµcyhXnbpamb Hcp kv{Xo hy`nNmc
¯n\v £Wn¨n«v Rm³ AÃmlphns\ `bs¸Sp
¶psh¶v ]dªv AXn \n¶pw ]n³amdp¶h³,
heXv ssI Nnehgn¡p¶Xv CSXv ssIt]mepw A
dnbm¯ cq]¯n Zm\[À½w sNbvXn«v AXv ad
¨v sh¨h³, GIm´ambn AÃmlphns\ HmÀ¯v
I®pIfn \n¶v I®v\oÀ s]mgn¨h³) (_p
Jmcn)

َِّ�‫َ َ َ َ َ ا‬
َ ْ َ ُ ُ‫ﻠَّﻢَ إِنَّ ا�َّ َ َ ﻘ‬
‫ـﻮم‬
‫� ﻮل ﻳ‬
َ‫ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳ‬
ُ‫)ﻲﺑِ ﻫُﺮَ�ْﺮَة ﻗَﺎل ﻗﺎل رﺳُﻮل‬
ّ ّ َّ‫َ َ َْﻮْم َ أُﻇِﻠُّﻬُﻢْ ﻲﻓِ ﻇِـ�ِّ ﻳَـﻮْمَﻼَ ﻇِـﻞ‬
ُّ‫ﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ أَ�ْﻦَ الْﻤُﺘَﺤَﺎﺑ‬
( ِ�‫إ َِ ِـ‬
‫نَ ﺠﺑﻼﻟ‬
ِ
(‫)مﺴﻠﻢ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

275

A_qlpdbvd()hn \n¶v: {]hmNI³() ]dbp
Ibp­mbn: (XoÀ¨bmbpw AÃmlp ]dbpw: Fsâ
alXzw sIm­v ]ckv]cw kvt\ln¨hÀ FhnsS
bmWv? Fsâ XWeÃmsX shsd bmsXmcp XW
epw e`n¡m¯ Ct¶ Znhkw AhÀ¡v Fsâ X
WÂ Rm³ \ÂIp¶XmWv) (apkvenw)

‫َﻲﺑِ ﻫُ َ�ْﺮَة َ ﺎلَ ﻗ ﺎلَ ر‬
َ
َ َ
ً ِ
‫ّﻢَ ﻣَﻦْ أَ�ْﻈَﺮَ ﻣُﻌْﺮﺴـا‬
‫ﻴْﻪِ وَﺳﻠ‬
‫َ ﻗ َ َﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
‫ﺮ‬
)
َ
َ
َ ّ
‫َ ﻪﻟَُ ّﻪُ ا�َُّ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣ‬
ُ‫َ ْ َ ﻇِـﻞَّ ّ ِﻠُّ ﻪ‬
( ‫إ َِ ـ‬
َ ‫َﺔِ ﺤﺗَْﺖَ ﻇِـﻞِ ﻋ ْﺮ ِﺷـ ِﻪ ﻳـﻮم‬
‫وﺿَﻊَ أﻇَﻠ‬
(‫)مﺴﻠﻢ‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v: {]hmNI³() ]dbp
Ibp­mbn: (Bsc¦nepw Hcp {]bmka\p`hn¡p
¶hsâ {]bmkw \o¡pItbm, hnimeX \ÂIp
Itbm sNbvXm Ah\v ]ctemI¯v AÃmlp
hnsâ XWeÃmsX asämcp XWepw e`n¡m¯ k
µÀ`¯n Ahsâ knwlmk\¯nsâ XW \
ÂIp¶XmWv) (apkvenw)

َّ�‫َ َ َ َ ـﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا‬
َّ�‫َﻦْ �َﺒْﺪِ ا‬
ُ‫ِﻦِ ﺳَﻬْﻞِ ﺑْﻦِ ﺣُﻨَﻴْﻒٍ �َﻦْ أَ�ِﻴﻪِ ﻗَﺎل ﻗﺎل رﺳ‬
)
ً َ َ ‫ أَوْ ﻣُﺎ‬
َ
َ
‫ﺎﻫِﺪًا ﻲﻓِ ﺳَبﻴﻞِ ا�َِّ أَوْ ﺎﻏَرِﻣًـﺎ ﻲﻓِ ﻋُﺮﺴَْـﺗِﻪِ ﻜ�ﺒـﺎ‬
ُ� َ‫ وَﺳَﻠَّﻢَ ﻣﻦْ أَﺎﻋَن‬
ِ
َ
ُ‫ّ َ ْ َ ﻇِﻞَّ ّ ِﻠُّﻪ‬
َ
(‫( )ﻤﺣﺪ‬
َِ ‫َ�َﺒﺘِﻪِ أَﻇَﻠّﻪُ ا�َُّ ﻲﻓِ ﻇِﻠ ِ ِﻪ ﻳﻮم َ إ‬

AÐpÃmC_v\p klvev_v\p lpss\^v() Xsâ
]nXmhn \n¶pw ]dbp¶p: dkqepÃmlv () ]d
bpIbp­mbn: (AÃmlphnsâ amÀK¯n XymK

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

276

]cn{iaw sN¿p¶hs\ Bsc¦nepw klmbn¨mÂ,
Asæn sImSp¯vho«m Ignbm¯hsâ ISw
Dt]£n¨mÂ, Asæn ASnasb tamNn¸n¡phm
\pÅ Icmdn klmbn¨m AÃmlp Ahsâ X
WeÃmsX BcpsSbpw XW e`n¡m¯ kµÀ`
¯n XWÂ\ÂIn BZcn¡p¶XmWv) (AlaZv).

tIm]w HXp¡nsh¡p¶hÀ:
tIm]w hcpt¼mÄ £an¡pIsb¶Xv DZm
¯amb kz`mh¯n s]«XmWv. AXvsIm­v X
s¶ £asb¶ kZvKpW¯n\v Ckveman henb
Øm\amWpÅXv. A§ns\ tIm]w hcpt¼mÄ
£abhew_n¡p¶hÀ¡v ]ctemI¯v hfsc h
enb Øm\amWv AÃmlp \ÂIpI. Hcn¡Â {]
hmNIsâbSp¯v h¶v HcmÄ ]dbpIbp­mbn:
A§v Fs¶ H¶v D]tZin¨mepw. {]hmNI³()
]dªXv: \o tIm]n¡cpXv. CtX Imcyw Xs¶
aq¶v {]mhiyw BhÀ¯n¡pIbp­mbn. CXv C
kveman £a¡pÅ Øm\s¯bmWv hyàam
¡p¶Xv.

َّ‫ﺳَـﻠ‬
‫ﻠَﻴ‬
َ ِّ َ ً ُ‫َ رَﻲﺿِ ا�َّ َﻨْﻪ أَنَّ ﺟ‬
‫َر ﻼ لِﻠﻨّﻲﺒِ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
‫)ْ أَﻲﺑِ ﻫُﺮَ�ْﺮَة‬
َ
َ َ
ْ َ َْ َ َ َ ً َ َ
(‫أ ْو ِﺻ ِ� ﻗﺎل َ �َﻐْﻀَﺐْ ﻓَﺮَدَّد مِﺮارا ﻗﺎل ﻻ �ﻐﻀﺐ ( )ﺑﺎري‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v, dkqepÃmlv()bpsS
ASp¯v h¶v HcmÄ ]dªp: Fs¶ D]tZin¨m

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

277

epw. \_n ]dbpIbp­mbn: \o tIm]n¡cpXv. C
Xv ho­pw ho­pw BhÀ¯n¨p, At¸mgpw ]d
ªXv \o tIm]n¡cpXv) (_pJmcn).

ْ
‫رِﻋُﻮا إِﻰﻟَ ﻣَﻐْﻔِﺮَةٍ ﻣِﻦْ رَ�ِّ�ُﻢْ وَﺟَﻨَّـﺔٍ ﻋَﺮْﺿُـﻬَﺎ الﺴَّـﻤَﻮَاتُ وَاﻷَْرْضُ أُﻋِـﺪَّت‬
َ ‫اﻟْﺎ‬
َْ َْ َ
َ ‫ِﻠْﻤُﺘَّﻘـ‬
‫( َ �ُﻨْﻔِﻘُــﻮنَ ﻲﻓِ الﺮﺴََّّــاءِ وَالﺮﻀََّّـ ـاءِ وَ ﻜﻇِ ِﻤـ‬١٣٣) �‫ـ‬
‫ـ� اﻟﻐــﻴﻆ‬
ِ
ْ
َ ‫ْﻌَﺎ� �َِ �َﻦْ اﻨﻟَّﺎسِ وَا�َُّ �ُِﺐُّ ال ُﻤ ْﺤﺴن‬
(١٣٤ :‫�( )آل ﻋﻤﺮان‬
ِ ِ

"\n§fpsS c£nXmhn¦Â \n¶pÅ ]m]tamN\
hpw, BImi`qanItfmfw hnimeamb kzÀKhpw
t\SnsbSp¡m³ \n§Ä [rXns¸«v apt¶dpI. [À
½\njvT]men¡p¶hÀ¡pth­n Hcp¡nsh¡s¸
«Xs{X AXv. (AXmbXv) kt´mjmhkvYbnepw
hnjamhkvYbnepw Zm\[À½§Ä sN¿pIbpw,
tIm]w HXp¡nsh¡pIbpw, a\pjyÀ¡v am¸p
\ÂIpIbpw sN¿p¶hÀ¡v th­n. (A¯cw)
kÂIÀ½ImcnIsf AÃmlp kvt\ln¡p¶p.'
(BepCwdm³: 133,134)

_m¦v sImSp¡p¶hÀ:
\akvImc¯n\v CkvemanepÅ Øm\w ap
kveo§sf ]dªdnbnt¡­ BhiyanÃtÃm. B
\akvImc¯nte¡v P\§sf £Wn¡p¶ hnfn
bmfamWtÃm _m¦v. _m¦v sImSp¡pIsb¶Xv
hfsc ]pWyapÅXpw, {]Xn^emÀlhpamb IÀ½
amWv. ]ecpw ]pOt¯msS ImWp¶ Hcp Imcyam

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

278

Wv _m¦v sImSp¡pIsb¶Xv. F¶m ]ctemI
¯v Hcp]mSv {]tXyIX¡pw, ]pWy¯n\pw \nan¯
amIp¶ IÀ½amWv _m¦v sImSp¡pIsb¶Xv. A
Xn\pÅ Øm\w {]hmNI³() hniZoIcn¡p¶
Xv \mw {i²n¡pI:

ْ‫ﻦ‬
َ َ ْ ُ‫ﺳ‬
‫َ ﺑْﻦِ �َْ�َ �َﻦْ �َﻤِّﻪ‬
‫َـﺔَ ﺑْـﻦِ أَﻲﺑ ـﻔﻴﺎن‬
‫) ﻃَﻠْﺤَﺔ‬
�ِ‫ِ ﻗَـﺎلَ ﻛُﻨْـﺖُ ﻋِﻨْـﺪَ ﻣُﻌَﺎو‬
ِ
َ َ َّ‫َ هُ الْﻤُﺆَذِّنُ ﻳَﺪْﻋُﻮهُ إِﻰﻟَ الﺼ‬
َّ�‫ﻮلَ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا‬
ُ‫ﻼ�َﻘَﺎل ﻣُﻌَﺎوِ�َﺔُ ﺳَﻤِﻌْﺖُ رَﺳ‬
‫َﺎء‬
َ
ْ
َّ‫ﺳَﻠ‬
ً
‫ﻠَﻴ‬
ْ
‫ﻪ‬
َ
َ
َ
َ
َ
(‫ﻘُﻮلُ الْﻤُﺆَذِّﻧُﻮنَ أَﻃْﻮَلُ اﻨﻟَّﺎس أ�ﻨﺎﻗﺎ ﻳ ْﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ( )مﺴﻠﻢ‬
�َ َ‫َ ِْ و‬
ِ

Xz¯¯v_v\p blvbm() Xsâ Ffm¸bn \n
¶pw D²cn¡p¶p. Rm³ apBhn¿:C_v\p A_q
kp^vbmsâ ASp¯ncn¡pIbmbncp¶p, B ka
bw \akvImc¯nte¡v £Wn¡phm\mbn _m¦v
s¡mSp¡p¶bmÄ hcnIbp­mbn. At¸mÄ apB
hn¿: ]dªp: {]hmNI³() ]dbp¶Xmbn Rm
³ tI«n«p­v: (Ahkm\ \mfn _mMvs¡mSp¡p
¶hcpsS Igp¯v Gähpw \ofw IqSnbXmbncn
¡pw) (apkvenw).

ِ‫ ﺑْﻦِ �َﺒْﺪِالﺮَّﻤﺣَْﻦ‬
ّ
ِ
ِ‫أَﻲﺑِ ﺻَﻌْﺼَـﻌَﺔَ اﻷَْﻧْﺼَـﺎرِي‬
ِ‫ﺑْـﻦ‬
َّ�‫�َﺒْﺪِا‬
‫ ﺑْﻦ‬
‫ﺒْﺪِالﺮَّﻤﺣَْﻦ‬
)
ِ
ِ
َ ‫ﻧَّﻪُ َ ْ َن ّ أَﺑَﺎ‬
ََ ّ
‫َﻦْ أَ�ِﻴﻪِ �َ أﺧ َ ﺳـﻌِﻴﺪٍ اﺨﻟُْـﺪْرِيَّ رَﻲﺿِ ا�َّ �َﻨْـﻪ ﻗَـﺎلَ ﻪﻟَُ إِ�ِ أراك‬
َ
َ
َ
ْ َ ْ َ َ َّ‫َ َّﻧْﺖَ ﺑِﺎلﺼ‬
َ
‫ـﺎر�ﻊ‬
‫ـﻼةِ ﻓ‬
‫ﻤِﻚَ وَ�ﺎدِﻳَﺘِﻚَ ﻓَﺄذ‬
‫ّ اﻟْﻐَﻨَﻢ وَاﺒﻟَْﺎدِﻳَﺔَ ﻓﺈِذَا ﻛُﻨْﺖَ ﻲﻓِ �َﻨ‬
ٌ ْ َ ٌّ‫ْﺗَﻚَ ﺑِﺎﻨﻟِّﺪَاءِ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ َ َ ْ َﻊُ َ َ َ ْ ْﺆَذِّنِ ﺟِـﻦ‬
ْ َ ‫ﻻ‬
‫ﺷ ٌء‬
‫ت ال‬
ِ ‫ﻻ إِ�ـﺲ َو‬
ِ ‫و‬
ِ ‫ﻻ �ﺴﻤ ﻣﺪى ﺻﻮ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

279

‫َ َ ﺑُـﻮ ﺳَـﻌِﻴﺪٍ ﺳَـﻤِﻌْﺘُﻪ‬
َ
َّ�‫ـﻮلِ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا‬
َ َ ّ
ُ‫ُ ﻣِـﻦْ رَﺳ‬
‫إ َِ ﺪ ﻪﻟُ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣﺔِ ﻗَﺎل أ‬
َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠ‬
(‫َ ِْ وَ َﻢ( )ﺑﺎري‬

AÐpÀÒm\p_v\p AÐpÃmlv C_v\p AÐpÀd
Òm\p_v\p A_q kzlvkzlv AÂ A³kmcn()
Xsâ ]nXmhn \n¶v: A_qkCuZvA JpZvcn
At±lt¯mSv ]dbpIbp­mbn: Xm¦Ä¡v BSp
Isfbpw, XmgvhcItfbpw IqSpXÂ CãamsW¶v
Rm³ a\knem¡p¶p, Xm¦Ä BSpItfmsSm¸w
XmgvhcbnemIpt¼mÄ \akvImc¯n\v th­n _m
¦v hnfn¡pI, _m¦n\v th­n Xm¦Ä iÐw DbÀ
¯pI. _mMv¡mcsâ iÐw tIÄ¡p¶ a\pjy
cpw Pn¶pIfpw, hkvXp¡fpw ]ctemI¯v Ah\v
km£nIfmImXncn¡nÃ. A_qkCuZv ]dbpIbp
­mbn: CXv Rm³ {]hmNI³()bn \n¶v tI«
XmIp¶p) (_pJmcn)
C§s\ {]tXyIw Øm\§fpw, ]ZhnI
fpw, {]Xn^ehpw e`n¡p¶ Hcp]mSv hn`mKamfp
Ifp­v. ssZÀLyw `b¶Xn\m FÃmw hniZoI
cn¡phm³ B{Kln¡p¶nÃ.

i^mA¯v:
P\§sf apgph\pw ]ctemI¯v alvidnÂ
Hcpan¨v Iq«p¶XmWv. AhcpsS {]bmkIcamb
\ndp¯w \o­v t]mIpt¼mÄ AXnsâ {]bmk

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

280

¯n \n¶pw, _p²nap«n \n¶pw, `bm\IXbn
 \n¶pw c£s¸Sm\mbn AhcpsS c£nXmhn
sâbSp¯v ip]mÀi ]dbphm³ AhÀ¡v tXm¶n
¸n¨v sImSp¡p¶p. ap³IS¶Xpw, hcm³ t]mIp
¶Xpamb FÃm]m]§fpw s]dp¡s¸« Ahkm\
{]hmNI³ \½psS \_n apl½Zv()bnte¡v Im
cyw F¯p¶cq]¯n ZrVa\kvIcmb {]hmN
I·mÀ t]mepw ip]mÀi ]dbp¶Xn \n¶pw Hgn
ªv amdp¶p. ]ucmWnIcpw, ]n³KmanIfpw Ah
km\ {]hmNI\v th­n {]mÀ°n¨ kvXpXyÀl
amb kYm\¯v \nÂIp¶p, \_nbpsS al¯mb
kYm\hpw, D¶X ]Zhnbpw AhnsS {]ISamhp
¶p, A§ns\ AÃmlphnsâ AÀjn\v Xmsg kp
PqZv sN¿pIbpw AÃmlp tXm¶n¸n¨v sImSp¡p
¶ Xkv_nlpIfw, XlveoepIfpw, XlvaoZpIfpw,
XIv_ndpIfpw hÀj§tfmfw sNmÃnbXn\v ti
jw krãnIÄ¡mbn AhÀ AIs¸« _p²nap«nÂ
\n¶pw, a\:t¢i¯n \n¶pw c£s¸Sphm\mbn
ip]mÀi ]dbphm³ AÃmlp A\phmZw \ÂIp
¶p. lZokn C{]Imcw \ap¡v ImWmhp¶
XmWv.

َّ‫ﻠَﻴ ﺳَـﻠ‬
‫َ رَﻲﺿِ ا�َّ َ ْ َ َ ﻨﻟ‬
َ‫َ ِّ �ْﻦ‬
َّ�
‫ َّﻲﺒُِّ ﺻ َ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬:‫�ﻨﻪ ﻗﺎل‬
‫�ُﻤَﺮ‬
�‫ﻋﻦ ْﺪَا‬
ُ
ْ
ُ‫ﻠ‬
َ
ُ‫ذ‬
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
‫ّ الﺸَّﻤْﺲَ ﺗَﺪْﻧُﻮ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣ‬
ُ
ْ
ْ
ْ ‫ـﺮق ﻧ ِﺼـﻒ اﻷ ن �ﺒيﻨـﺎ ﻫ‬
َ ‫َﺔِ ﺣَﻰﺘَّ �ﺒ ﻎ اﻟﻌ‬
‫ـﻢ‬
...
ِ
َ َ
َّ�‫َ ّ ا‬
ِ ‫ﻌيﻰﺴ‬
َّ‫ �ُﻢ‬
َ
�َ‫ّ ﺑﻤُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻ‬
َ‫ﻛﺬل َِ اﺳْﺘَﻐَﺎﺛُﻮا ﺑِﺂدَمَ �ُﻢَّ ﺑﺈﺑﺮاﻫﻴﻢ َّ ﺑِﻤُﻮﻰﺳ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

281

َ
َ
َ ْ َّ�‫َ َ زَادَ �َﺒْﺪُا‬
ْ‫ ﺸْﻔﻊُ ﻴﻟُِﻘْﻰﻀَ �َ�َْ اﺨﻟ‬... ‫ِ �ﻦُ ﺻﺎﻟ ٍِﺢ‬
‫َﻠْﻖِ �َﻴَﻤْﻲﺸـ‬
َ‫ﻠﻴْﻪِ وَﺳﻠّﻢَ و‬
ِ
َ َ َ َ َْ
ْ َْ
َ� ‫ﺎب �ﻴ ْﻮﻣﺌِﺬٍ �ﻌَﺜُﻪُ ا�َُّ ﻣَﻘَﺎﻣًﺎ‬
ِ‫ْﻤُﻮدًا �َْﻤَﺪُهُ أَﻫْﻞُ اﺠﻟﻤﻊ‬
ِ ‫َّ ﻳَﺄْﺧُﺬَ ﺤﺑَِﻠْﻘَﺔِ اﺒﻟ‬
ْ ُ ُُّ
(‫ﻬﻢ ( )ﺑﺎري‬

AÐpÃmC_v\pDaÀ()hnÂ\n¶v: {]hmNI³()
]dbp¶p: (… ]ctemI¯v sNhnbpsS ]IpXn h
sc hnbÀ¸n ap§p¶Xv cq]¯n kqcy³ ASp
¯vhcp¶p, AhÀ A§ns\ \nÂs¡ BZw()
t\mSv klmbw tNmZn¡p¶p, ]n¶oSv C{_mloan
t\mSpw() ]ns¶ aqkm() tbmSpw XpSÀ¶v Cu
km() t\mSpw tijw apl½Zv()tbmSpw ip]m
Ài ]dbphm\mbn Bhiys¸Sp¶p. AÐpÃmC_v
\p kzmenlv ]dbp¶p: A§ns\ Xncpta\n krãn
IÄ¡nSbn hn[nIÂ]n¡phm³ th­n ip]mÀ
i \S¯p¶p, Xncpta\n hmXnensâ h«I®n ]nSn
¡p¶Xv hsc \S¡p¶p, A§ns\ FÃm P\§
fpw Xncpta\n¡v th­n {]mÀ°n¨ncp¶ kXpXyÀ
lamb kYm\t¯¡v AÃmlp At±ls¯ \n
tbmKn¡p¶p) (_pJmcn)
CXv apl½Zv()¡v am{Xw {]tXyIamb
henb i^mA¯mIp¶p, thtdbpw i^mA¯p
IÄ apl½Zv()¡p­v. AXn s]«Xv :

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

282

1þ kzÀKmhIminIÄ¡v kzÀK¯n {]thin¸n
¡phm\mbn apl½Zv() sN¿p¶ i^mA¯v,
{]hmNI³() ]dbp¶p:

َ َ
َ
َ َ
َ ْ ََ ْ َ
‫ رَﺳُـﻮل‬:‫ﺎل‬
َ
‫ـﻠَّﻢَ آﻲﺗ ﺑـﺎب‬
‫ﻴْـﻪِ وَﺳ‬
‫ُ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
‫ﻗ‬
ِ
‫ﺎل‬
‫ﻣ‬
ِ
ٍ‫)�ﻦ أ� ِﺲ ﺑ ِﻦ ﻚ‬
َ
َ
ْ
ُ ُ‫ٌ َ َﻘ‬
ُ ُ َ َ َ َْ ْ َ ُ َْ
ُ َ ْ
َ َ ْ َ َ
:‫ �ﻴ ﻮل‬،‫ َُﻤَّﺪ‬:‫ َﻴَﻘُﻮلُ اﺨﻟﺎزِن ﻣﻦ أﻧﺖ؟ ﻓﺄﻗﻮل‬،‫ﻟَْﻨَّﺔ ﻳ ْﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﻓﺄﺳﺘﻔﺘِﺢ‬
ِ
َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ‫َ ُ ْت‬
(‫ﺑِﻚ أمِﺮ ﻻ أ�ﺘﺢ ﻷﺣﺪٍ �ﺒﻠﻚ ( )مﺴﻠﻢ‬

A\kv_v\p amenIv()hn \n¶v \nthZ\w, At±
lw ]dbp¶p: Xncpta\n()]dªp: (kzÀK¯n
sâ hmXn¡ Rm³ hcnIbpw AXv Xpd¡phm
³ th­n Bhiys¸SpIbpw sN¿p¶p. At¸mÄ
ImhÂImc³ tNmZn¡p¶p \o BcmIp¶p? \_n
()]dbp¶p (Rm³ apl½ZmIp¶p), ImhÂImc
³ ]dbp¶p \n\¡v Xpd¶p Xcphm³ th­n
Rm³ IÂ]n¡s¸«ncn¡p¶p, \n\¡v ap¼v aämÀ
¡pw Rm³ IÂ]n¡s¸«n«nÃ) (apkvenw)
2þ \cI¯n {]thint¡­hsc AXn {]th
in¸n¡mXncn¡phm\pÅ i^mA¯v,

َ َ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَـﻠ‬
َْ
َ
َّ�َ‫ّ ﺻ‬
ِ‫َ ﺲ‬
‫لِﻚٍ ﻋ‬
‫ـﻞ‬
‫ﻫ‬
:‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ ﻗـﺎل‬
ِِ‫)� ﺑْﻦِ ﻣَﺎ َﻦ ِ اﻨﻟّﻲﺒ‬
ِ
ِ ‫َـﻔَﺎﻋَﻲﺘ ﻷ‬
َ
(‫أُﻣَّﻲﺘ( )أﺑﻮداود‬
‫ْﻜَﺒﺎﺋِﺮ ِ ﻣِ ْﻦ‬
ِ

A\kv_v\pamenIv {]hmNI³()bn \n¶v, \
_n() ]dªp: (Fsâ kapZmb¯nse h³ tZm

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

283

jnIÄ¡pÅXmWv Fsâ i^mA¯v) (A_qZm
hqZv).
3þ kzÀKmhIminIÄ¡v kzÀK¯nepÅ ]Zhn
DbÀ¯phm³ th­n sN¿p¶ i^mA¯v.

َ ْ ْ َّ‫ّﻬُﻢ‬
َّ‫َ ّ ا�َّ َ َ ْ ﺳَﻠ‬
َ َ
‫ِ ﺳَﻠَﻤَﺔَ وَارْ�َﻊْ دَرَﺟَﺘَـﻪُ ﻲﻓ‬
‫ ﻠَ اﻏ ِﻔﺮ ﻷ‬...) ‫ﻋﻠﻴ ِﻪ َ َﻢ‬
� ُِّ‫ﻗﺎل ّﻲﺒ‬
ِ
َ ِّ‫لْﻤَﻬْﺪِﻳ‬
(‫( )مﺴﻠﻢ‬... �

\_n()]dªp: (AÃmlpth, A_qkea¡v \o
s]mdp¯v sImSpt¡Wta, k·mÀKnIfmbhcpsS
Iq«¯n At±l¯nsâ ]Zhn \o DbÀt¯W
ta) (apkvenw)
4þ Hcp hnNmcWbpw, in£bpw IqSmsX kzÀK
¯n {]thin¡p¶hsc AXn {]thin¸n¡p
hm³ th­nbpÅ i^mA¯v.
D¡mi_v\p aplvkn³()sâ lZokv (Fgp
]Xn\mbncw BfpIÄ HcphnNmcWbpw, in£bpw
IqSmsX kzÀK¯n {]thin¡p¶p:

ُ ْ ُ‫ْ َ ْﻪ‬
(‫( )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬... ‫ ﻠَّﻬُﻢَّ اﺟﻌﻠ ﻣِﻨﻬ ْﻢ‬... )

\_n(){]mÀ°n¨p: (AÃmlpth \o At±ls¯
Ahcn DÄs¸Spt¯Wta) (_pJmcn , apkvenw)
5þ \cI¯n {]thin¨ h³ tZmjnIfmbhsc
AXn \n¶pw tamNn¸n¡phm³ th­n sN¿p¶
i^mA¯v. AXn\pÅ sXfnhv

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

284

َ َ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَـﻠ‬
َْ
َ
َّ�َ‫ّ ﺻ‬
ِ‫َ ﺲ‬
‫لِﻚٍ ﻋ‬
‫ـﻞ‬
:‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ ﻗـﺎل‬
ِِ‫)� ﺑْﻦِ ﻣَﺎ َﻦ ِ اﻨﻟّﻲﺒ‬
ِ
ِ ‫َـﻔَﺎﻋَﻲﺘ ﻷﻫ‬
َ
(‫أُﻣَّﻲﺘ( )أﺑﻮداود‬
‫ْﻜَﺒﺎﺋِﺮ ِ ﻣِ ْﻦ‬
ِ

A\kv_v\pamenIv {]hmNI³()n \n¶v, dkq
epÃmlv() ]dªp: (Fsâ kapZmb¯nse
h³tZmjnIÄ¡pÅXmWv Fsâ
i^mA¯v)
(A_qZmhqZv).

َّ‫ﺳَـﻠ‬
‫ﻠَﻴ‬
َ
َ
ْ
َ
‫َﻨْﻬﻤَﺎ ﻋَﻦِ اﻨﻟّﻲﺒِِّ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
� َّ�‫ﺮانُ �ْﻦُ ﺣُﺼَ�ٍ رَﻲﺿِ ا‬
َ َ
َ ُ� َ َ َ
َ ُ‫ﻠَﻴ ﺳَـﻠَّ َ َ ْ ُﻠ‬
َ
‫ ْﺮُجُ ﻗَﻮْمٌ ﻣِ َﻦ اﻨﻟَّﺎرِ �ِﺸﻔﺎﻋ ِﺔ ٍ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ �ﻴـﺪﺧ ﻮن‬:‫ﻗﺎل‬
ّ َ َ‫ﻬ‬
َ‫َّﺔ � ﺴَﻤ‬
َ ِ‫ّﻤِﻴ‬
(‫� ( )ﺒﻟﺨﺎري‬
‫َ ُ ّﻮْنَ اﺠﻟَْﻨ‬

Cwdm\p_v\p lpssk\nbv()hn \n¶v, \_n()
]dªp: (apl½Zv \_n()bpsS i^mA¯v
sIm­v Hcp hn`mKw \cI¯n \n¶v ]pd¯v IS
¡pIbpw tijw AhÀ kzÀK¯n {]thin¡p
Ibpw sN¿p¶p, Ahsc Pl¶an¿q³ F¶v hnfn
¡p¶p) (_pJmcn)
6þ in£ eLqIcn¡phm³ AÀlXs¸«hÀ¡p
th­n sN¿p¶ i^mA¯v, Xsâ ]nXrhy³ A
_qXzmen_n\v sN¿p¶Xv t]mse. AXn\pÅ sX
fnhv:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

285

َ‫َﻌِﻴﺪٍ اﺨﻟُْﺪْرِيِّ رَﻲﺿِ ا�َّ َﻨْﻪ �َﻧَّـﻪُ ﺳ‬
ْ َ َ َّ�‫َِّ ﺻَـ�َّ ا‬
‫ﻋﻠﻴـ ِﻪ‬
‫ـﻤِﻊَ اﻨﻟَّـﻲﺒ‬

)
َ َ َ ُ‫َ َ ذُﻛِﺮَ ﻋِﻨْﺪَهُ �َﻤُّﻪ‬
‫َ ﺎﻋ‬
‫َﻲﺘِ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ �َﻴُﺠْﻌَـﻞُ ﻲﻓ‬
‫ َﻠَّﻪُ �َﻨْﻔَﻌُﻪُ ﺷَﻔ‬:‫�ﻘﺎل‬
َ‫ﺳﻠّﻢَ و‬
ِ
َ
ُ‫ﻠ‬
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ َ ُ َ
ُ‫ﻪُ َ ﺎﻏُﻪ‬
(‫ﺤْﻀَﺎحٍ ﻣِ َﻦ اﻨﻟَّﺎرِ �ﺒ ﻎ ﻛﻌﺒﻴ ِﻪ �ﻐ ِ� ﻣِﻨ دِﻣ ( )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬

A_qkCuZv AÂJpZvcn()hn \n¶v, {]hmNI
³()bn \n¶v tI«p, Xncpta\ntbmSv Ffm¸sb
(A_qXzmen_v) kw_Ôn¨v ]dbs¸«p. At¸mÄ
Xncpta\n() ]dbpIbp­mbn: (]ctemI¯v Nn
et¸mÄ Fsâ ip]mÀi At±l¯n\v D]Icnt¨
¡mw, A§ns\ \cI¯nse apIfnte¡v sRcnbm
Wnhsc aqSp¶ cq]¯n sIm­vhcp¶psh¦n
epw Ahsâ Xet¨mdv AXvsIm­v Xnf¨padnbp¶
XmIp¶p) (_pJmcn,apkvenw)

i^mA¯nsâ \n-_Ô\IÄ
i^mA¯n\v A[nImcw e`n¨ apl½Zv
\_n()¡v t]mepw Xm³ Cãs¸Sp¶hÀ¡v ip
]mÀi ]dbphm\pw, \ÂIphm\papÅ A[nImcan
Ã. adn¨v AÃmlp A\paXn \ÂIpt¼mÄ,
AÃmlp ]dbp¶hÀ¡v ip]mÀi ]dbphm³ am
{Xsa A[nImcap­mbncn¡pIbpÅq. F¦n aäp
ÅhÀ¡v F§ns\bmWv AXn\pÅ A[nImcw e
`n¡pIsb¶v \mw Nn´n¡pI. Cu hnip²JpÀ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

286

B³ hfsc hyàambn a\pjysc ]Tn¸n¡p¶p
­v. JpÀB³ ]dbp¶Xv t\m¡pI:
1 þ ip]mÀi sN¿p¶hs\bpw, sN¿s¸Sp¶hs\
bpw AÃmlp Xr]vXns¸SWw.
2 þ ip]mÀi sN¿p¶h\v ip]mÀi sN¿m³
AÃmlphnsâ A\phmZw e`n¡pI.

ّ َ ُ‫َ َ ْ َ ﻌ‬
َ
(٢٨:‫) َوﻻ �ﺸﻔ ﻮن إ َِ ِﻤَﻦْ ارْﺗَﻰﻀ( )اﻷﻧبﻴﺎء‬

(Ah³ Xr]vXns]«h\ÃmsX AhÀ ip]mÀi sN
¿pIbnÃ) (A³_nbm: 28)

ْ ّ َ ْ ُ‫ْ ذَا ﺬﻟَّ َ ْ َ ﻊ‬
(٢٥٥:‫)ﻦ ا ِي �ﺸﻔ ﻋِﻨﺪهُ إ َِ ﺑِﺈِذﻧ ِ ِﻪ( )ﺒﻟﻘﺮة‬

(AhsâbSp¡Â Ahsâ A\paXn{]ImcaÃmsX
ip]mÀi \S¯phm³ Bcp­v) (AÂ_Jd: 255)

F§ns\ e`n¡pw?
AÃmlphnsâ A\paXntbmsS \_n() \
S¯p¶ ip]mÀibn DÄs¸Sphm³ F´mWv sN
t¿­Xv F¶v {]hmNI³() Xs¶ \s½ ]Tn
¸n¨n«p­v. AXv hniZam¡p¶ XncphN\w \mw
hmbn¡pI:

َ َ ْ َ َ َ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠ‬
َّ�َ‫َ ِّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ ﻗـﺎل ﻣـﻦ ﻗـﺎل‬
�‫)َﺎﺑِﺮِ ﺑْﻦِ �َﺒْﺪِا�َِّ أَنَّ رَﺳُﻮلَ ا‬
َ
َ
َّ‫الﺼ‬
ً َّ‫ﻤَﺔِ آتِ �َُﻤ‬
‫ـﺪا‬
ِ‫ �َﺴْﻤﻊُ اﻨﻟِّﺪَاءَ الﻠَّﻬُﻢَّ َرِهِ اﺪﻟَّﻋْﻮَةِ اﺘﻟَّﺎﻣَّﺔِ وَ ﻼِ اﻟْﻘَﺎﺋ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

287

ْ‫ﺪْﺗَﻪ ّﺖ‬
َ َ َ َ
ََْ
َ َ‫ﻀِﻴﻠﺔَ و‬
‫ﻪﻟَُ ﺷَﻔَﺎﻋَﻲﺘ ﻳﻮم‬
َ‫ا�ْﻌﺜْﻪُ ﻣَﻘَﺎﻣًﺎ �َْﻤُﻮدًا اﺬﻟَِّي وَﻋَ ُ ﺣَﻠ‬
‫ﺳِﻴﻠﺔَ واﻟْﻔ‬
ِ
َ َ ْ
(‫اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ( )ﺑﺎري‬

Pm_ndp_v\p AÐpÃmlv() \n¶v; dkqepÃmlv
() ]dbpIbp­mbn: (Bsc¦nepw _m¦v tIÄ
¡p¶ Ahkc¯n C§s\ ]dbpIbmsW¦nÂ
‘Cu ]cn]qÀWamb hnfnbpsSbpw, \nÀÆln¡p
hm³ t]mIp¶ \akvImc¯nsâbpw DSaØ\mb
AÃmlpsh, apl½Zn\v \o hkoebpw, ^foebpw
\ÂtIWta, \o hmKvZ¯w \ÂInb kvXpXyÀ
lamb Øm\w At±l¯n\v \ÂtIWta’ ]c
temI¯v Fsâ ip]mÀi Ah\v e`n¡p¶XmWv)
(_pJmcn)

َ
‫َ ﺎ ر‬
ْ�َ‫َ ﻲﺑِ ﻫُﺮ‬
َْ َ َ َ َ َ
ْ
‫ـﻮم‬
‫أَﺳْﻌَﺪُ اﻨﻟَّﺎس �ِﺸﻔﺎﻋﺘِﻚ ﻳ‬
‫َﺮةَ �َﻧَّﻪُ ﻗَﺎل �ِﻴﻞَ ﻳ َﺳُﻮلَ ا�َِّ ﻣَﻦ‬
‫)أ‬
ِ
َ
َ
َّ‫ﺳَﻠ‬
َ
‫ﻠَﻴ‬
َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ‫َ َ ْ َ َ ْﺖ‬
‫ﻪ‬
َّ�َ‫ِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ ﻟﻘﺪ ﻇﻨﻨ ﻳﺎ أﺑﺎ ﻫﺮ�ـﺮة أن ﻻ‬
ُ
ََ
َ ُ‫َ ْ َﻟ‬
َ
‫ِ أَﺣَـﺪٌ أَوَّلُ ﻣِﻨْـﻚَ لِﻤَـﺎ رَأﻳْـﺖُ ﻣِـﻦْ ﺣِﺮْﺻِـﻚَ ﻰﻠﻋ‬
‫�ﺴﺄ ِ� �َـﺬَا اﺤﻟَْـﺪِﻳﺚ‬
ّ ََ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
ً َ
‫َ إِﻪﻟ إ َِ �َُّ ﺧﺎل ِﺼـﺎ‬
‫ﻔَﺎﻋَﻲﺘ ﻳ ْﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﻣﻦ ﻗـﺎل‬
‫َﺪِﻳﺚ‬
ِ َ‫ِ أَﺳْﻌَﺪُ اﻨﻟَّﺎسِ �ِﺸ‬
َْ َْ َْ ْ
(‫ﻣِﻦ ﻗﻠﺒِ ِﻪ أو �ﻔ ِﺴ ِﻪ ( )ﺑﺎري‬

A_qlpdbvd() ]dbp¶p: Rm³ {]hmNI³()
tbmSv tNmZn¡pIbp­mbn: ({]hmNIsc, Ahkm
\ \mfn A§bpsS ip]mÀiív AÀlcmbn
Xocp¶ ku`mKyhm³amÀ BcmWv?, At¸mÄ d

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

288

kqepÃmlv() ]dbpIbp­mbn: AÃtbm A_q
lpdbvd(), lZokv ]Tn¡p¶Xn Xm¦Ä¡pÅ
Bthiw ImcW¯m Cu Imcys¯ kw_Ôn
¨v Ft¶mSv Xm¦Ä¡v ap¼v Bcpw tNmZn¡pIbn
Ãmsb¶v Rm³ hnNmcn¨ncp¶p. Ahkm\\mfnÂ
Fsâ ip]mÀiív ku`mKyhm³amcmbn Xocp¶Xv
‘AÃmlphÃmsX Bcm[\¡Àl\mbn BcpansÃ
¶v’ \njvIf¦ambn a\kvsImt­m, lrZbw sIm
t­m ]dbp¶hcmWv) (_pJmcn)

hnNmcWbpw, {]Xn^ew \ÂIepw:
apgph³ a\pjyscbpw ]S¨ X¼pcm³ Ah
sâ ap¶n Hcpan¨v Iq«pIbpw, AhÀ sNbvX
{]hÀ¯\§fpw, ]dª Imcy§fpsaÃmw Ah
sc t_m[ys¸Sp¯pIbpw, AhÀ AXwKoIcn¡p
Ibpw sN¿pw. AXn³tijw Ahsc hnNmcWív
FSp¡p¶p. hnNmcW Ffp¸apÅXpw, {]bmkap
ÅXpw D­mbncn¡pw. NneXv BZchn\pw, aäp
NneXv t]Sns¸Sp¯m\papÅ hnNmcWbp­mbncn
¡pw. a\pjyÀ apgph\pw AÃmlphnte¡mWv aS
¡w, Ah\mWv a\pjysc hnNmcW sN¿p¶Xv.
JpÀB³ ]dbp¶Xv ImWpI:

ُ َ َ َ ْ َ َ َّ‫ن‬
َُ َ َ َ
(٢٦-٢٥:‫( ﻢَّ إِ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣِﺴﺎ�ﻬ ْﻢ( )اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ‬٢٥) ‫)نَّ إِ ﻴ ْﻟﻨﺎ إِﻳﺎ�ﻬ ْﻢ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

289

"XoÀ¨bmbpw \½psS ASpt¯¡mWv AhcpsS
aS¡w. ]n¶oSv, XoÀ¨bmbpw \½psS _m[yX
bmWv AhcpsS hnNmcW.' (Kzminbx:25,26)
hnNmcWbpsS AhØ JpÀB³ hnhcn
¡p¶Xv t\m¡pI:

َ
َ َ ُّ‫الﺸ‬
َ
ِ‫وُﺿِـﻊَ اﻟْﻜِﺘَـﺎبُ وَﻲﺟِء ﺑِـﺎﻨﻟَّبِﻴِّ�َ وَ ـﻬﺪاء‬
‫)َﻗَﺖْ اﻷَْرْضُ ﺑِﻨُـﻮرِ رَ�ِّﻬَـﺎ و‬
َ ُ َ ْ ُ� َ ْ ُ ّ
(٦٩ :‫ُﻲﻀَِ ﺑَيْﻨَﻬُﻢْ ﺑِﺎﺤﻟَْﻖِ َوﻫﻢ ﻻ ﻈﻠﻤﻮن( )الﺰمﺮ‬

"`qan AXnsâ c£nXmhnsâ {]`sIm­v {]Imin
¡pIbpw sN¿pw (IÀ½§fpsS) tcJsh¡s¸Sp
Ibpw {]hmNI³amcpw km£nIfpw sIm­vhc
s¸SpIbpw P\§Ä¡nSbn kXy{]Imcw hn[n
¡s¸SpIbpw sN¿pw. AhtcmSv A\oXn ImWn¡
s¸SpIbnÃ' (kpaÀ:69)
\oXntbmsS hn[n \S¸nem¡p¶h\mWv
AÃmlp, B kµÀ`¯n BtcmSpw A\oXn
ImWn¡pIbnÃ. ]caImcpWnI\pw IcpWmhmcn
[nbpamb ]S¨ X¼pcm³ Ah\v tbmPn¡p¶ cq
]¯n AhnsS lmPdmhpIbpw, ae¡pIfpw k
¶nlvZcmhpIbpw sN¿p¶p. AXns\ kw_Ôn¨v
IzpÀB³ ]dbp¶p:

ْ
َ
َْ
َُُ َ ْ َّ َ ُ َ َْ
َ ِ ‫ـﺎم َوال ْ َﻤﻶِ�َـﺔُ وَﻗُﻲ‬
ِ ‫ُ ﻲﻓ ﻇُﻠـﻞٍ ﻣِـﻦ اﻟﻐ َﻤ‬
‫ﻀـ‬
ِ َّ ‫)ﻫﻞ ﻳﻨﻈﺮُون إ َِ أن ﻳﺄ�ِﻴﻬﻢ‬
ُ ُ ْ ُ‫َْمْﺮُ وَ�ِﻰﻟَ ا�َّ ﺗُ َﻊ‬
(٢١٠:‫ِ ْﺮﺟ اﻷمﻮرُ ( )ﺒﻟﻘﺮة‬

"taLtaem¸n AÃmlphpw ae¡pIfpw Ahcp
sSbSp¯v hcpIbpw, Imcyw Xocpam\n¡ s¸SpI

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

290

bpw sN¿p¶Xv am{XamtWm AhÀ Im¯ncn¡p
¶Xv? F¶m Imcy§sfÃmw AÃmlphn¦te
¡mIp¶p aS¡s¸Sp¶Xv.' (AÂ_Jd:210)
ae¡pIÄ sIm­v hcp¶ a\pjycpsS IÀ
½tcJIÄ, AXn bmsXm¶pw hn«vt]mhpItbm,
sN¿m¯Xv tcJs¸Sp¯pItbm sN¿nÃ. FÃmw
hfsc IrXyambncn¡pw. AXmWv JpÀB³ \s½
]Tn¸n¡p¶Xv.

َ ‫وُﺿِﻊَ اﻟْﻜِﺘَﺎبُ �َﺮﺘ‬
َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ‫َ َﻘُ ل‬
‫ﺎل‬
)
ِ ِ� ‫َى الْﻤُﺠْﺮِﻣِ�َ مُﺸْﻔِﻘِ�َ مِﻤَّﺎ‬
ِ ‫ﻴﻪ و� ﻮ ﻮن ﻳﺎو�ﻠﺘﻨﺎ ﻣ‬
ُ‫َ َ ﻠ‬
َ ْ َ َ
َ َ َ َ َ ْ َ ّ ً َ َ َ َ ً َ َ ُ‫َ َ ر‬
‫ﺎد ﺻ ِﻐ�ة وﻻ ﻛﺒِ�ة إ َِ أﺣﺼـﺎﻫﺎ ووﺟـﺪُوا ﻣـﺎ ﻋ ِﻤ ـﻮا‬
ِ ‫ﺎب ﻻ �ُﻐ‬
ِ ‫ﻫﺬا اﻟﻜِﺘ‬
َ
َ ً
‫َﻈْﻠ‬
ً َ َ
(٤٩ :‫َﺎﺮﺿا َوﻻ ِﻢُ رَ�ُّﻚ أﺣﺪا( )الﻜﻬﻒ‬
ِ

"(IÀ½§fpsS) tcJ sh¡s¸Spw. At¸mÄ Ipä
hmfnIsf, AXnepÅXns\¸än `bhnlzecmb \n
ebn \n\¡v ImWmw. AhÀ ]dbpw: At¿m! R
§Ä¡v \miw. CsXs´mcp tcJbmWv? sNdptXm
heptXm Bb H¶pw Xs¶ AXv IrXyambn tcJ
s¸Sp¯msX hn«pIfbp¶nÃtÃm! X§Ä {]hÀ
¯n¨sXms¡ (tcJbnÂ) \nehnepÅXmbn Ah
À Is­¯pw. \nsâ c£nXmhv bmsXmcmtfmSpw
A\oXn ImWn¡pIbnÃ.' (AÂIAv^v:49)
Cu kabw AÃmlp temIt¯¡v ]dª
b¨n«pÅ {]hmNI³amÀ hcpIbpw, Ahcn G
Â]n¨ncp¶ D¯chmZnXzs¯ kw_Ôn¨v tNmZn
¡pIbpw, AhÀ AXn\pÅ adp]Sn ]dbpIbpw

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

291

sN¿p¶XmWv. Cu cwKw hnkvabn¸n¡p¶ cwKw
Xs¶bmWv. CXn \n¶v c£s¸«h\v am{XamWv
ku`mKyw e`n¡p¶Xv. hfsc eLphmb hnNmc
Wbpw, ImTn\yw \ndª hnNmcWbpap­v. Bb
Xn\m Xs¶ \½psS dºnt\mSv {]bmkclnX
amb hnNmcWbn \s½ DÄs¸Sp¯phm\mbn
\mw \nc´cw {]mÀ°nt¡­Xp­v. \_n \s½
]Tn¸n¡p¶Xv t\m¡pI:

َ ْ‫َ ﺖ‬
َ َ
َْ
َ
َ َ
‫ـﺾ ﺻـﻼﺗ ِ ِﻪ‬
‫ﻴْﻪِ وَﺳﻠ‬
‫)ِﺸَﺔَ ﻗَﺎﻟ ﺳﻤِﻌْﺖُ اﻨﻟَّﻲﺒَِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
ِ ‫ّﻢَ �َﻘُﻮلُ ﻲﻓ �ﻌ‬
ِ
َ َ ‫ِ بْ�ِ ﺣِﺴَﺎﺑًﺎ � ﺴِ�ًا ﻓَﻠَﻤَّﺎ اﻧْﺮﺼََفَ ﻗُﻠْﺖُ ﻳَﺎ‬
ِ
َْ ُ َ ْ
ُ�‫ﺴـ‬
َ
‫َّ ﺣَﺎﺳ‬
ِ ‫ﻧﻲﺒِّ ا�َّ ﻣَﺎ اﺤﻟ ِﺴﺎب اﻟي‬
َ َ َ
ُ‫َ َ ﺔ‬
‫ﻨْﻪ إ‬
َ
َ
ْ
‫ﻗﺎل أَﻨْﻈُﺮَ ﻲﻓِ ِﻛﺘَﺎﺑِﻪِ �َﻴَﺘَﺠَﺎوزَ � ِﻧَّﻪُ ﻣَﻦ ﻧُﻮﻗِﺶَ اﺤﻟِْﺴَﺎبَ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻳَـﺎ ﺎﻋ� ِﺸـ‬
ِ
ُ‫ّ ْ َ ﺔ‬
‫ﺆ‬
‫َ�ُُّ ﻣَﺎ ﻳُﺼِﻴﺐُ الْﻤُْﻣِﻦَ ﻳُ�َﻔِّـﺮُ ا�َُّ ﻋَـﺰَّ وَﺟَـﻞَّ ﺑـﻪِ �َﻨْـﻪ ﺣَـﻰﺘَّ الﺸَـﻮﻛ‬
ُ‫َﺸُ �ُﻪ‬
(‫ )إﺳﻨﺎده ﺻﺤﻴﺢ‬:٤٢٩/٢) ‫ ل اﻷﺒﻟﺎ� ﻲﻓ ﺨﺗﺮ�ﺞ الﺴﻨﺔ‬-‫� ﻮ ( )ﻤﺣﺪ‬

Bbnim() ]dªp: \_n Xsâ Nne \akvImc
§fn C§s\ ]dbp¶Xmbn Rm³ tIÄ¡pI
bp­mbn: AÃmlpsh, \o Fs¶ Ffp¸apÅ hn
NmcW sNt¿Wta, A§ns\ {]hmNI³ hncan¨
t¸mÄ Rm³ tNmZn¨p: F´mWv Ffp¸apÅ
hnNmcW? \_n() ]dªp: Ahsâ tcJIfnÂ
t\m¡pIbpw, ]n¶oSv hn«vhogvN \ÂIpIbpw sN
¿p¶XmWv. Bbnim, At¶ Znhkw hnNmcW k
ab¯v BtcmSmWv NÀ¨ sN¿p¶Xv F¦n A
h³ \in¨Xp Xs¶. hnizmknsb _m[n¡p¶ hn

‫‪292‬‬

‫‪]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw‬‬

‫‪]¯pIÄ aptJ\ Ahsâ ]mm]§Ä D¶X\pw‬‬
‫‪{]Xm]hm\pamb AÃmlp s]mdp¯v sImSp¡p‬‬
‫\‪¶p, Ahsâ Imen Xd¡p¶ Hcp apÅv aptJ‬‬
‫)‪t]mepw) (AlvaZv‬‬

‫‪hnNmcWbnÃm¯hÀ:‬‬
‫)‪hnNmcW \S¡p¶ thfbn apl½Zv(‬‬
‫‪bpsS kapZmb¯n Fgp]Xn\mbncamfpIÄ hn‬‬
‫‪NmcW IqSmsX kzÀK¯n {]thin¡p¶XmWv.‬‬
‫‪AhÀ F´psIm­mWv AXn\ÀlcmbsX¶v \mw‬‬
‫‪a\knem¡pI. {]hmNI³() AXmWv Xmsg‬‬
‫‪hcp¶ lZokn \s½ ]Tn¸n¡p¶Xv.‬‬

‫َ َ‬
‫َ ّ ا�َّ َ َ ْ َ‬
‫َ ﻋُﺮِﺿَـﺖْ ﻲﻠﻋَ ْاﻷُ َم ُ‬
‫ََّ‬
‫ـﻢ‬
‫ﻋﻠﻴ ِﻪ َوﺳـ‬
‫) ْﻦُ �َﺒَّﺎسٍ ﻗَﺎلَ ﻗﺎل اﻨﻟَّﻲﺒُِّ ﺻَ�‬
‫ِّ‬
‫َ َ ةُ‬
‫�َﻤُﺮُّ ﻣَﻌَﻪُ َ‬
‫اﻷُْﻣّﺔُ وَاﻨﻟَّﻲﺒُ َ�ﻤُﺮُّ ﻣَﻌَﻪُ اﻨﻟَّﻔَﺮُ وَاﻨﻟَّﻲﺒُِّ �َﻤُـﺮُّ ﻣَﻌَـﻪُ اﻟْﻌَﺮﺸـ‬
‫ُِّ �َﻤُﺮُّ َ ْ َ ُ َ َ َ ْتُ َ َ َ َ ٌ َ ٌ ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫� ﻗُﻠـﺖُ ﻳـﺎ‬
‫ّ �َﻤُﺮُّ ﻣَﻌَﻪُ اﺨﻟَْﻤْﺴَﺔُ واﻨﻟَّﻲﺒ‬
‫وﺣﺪه �ﻨﻈﺮ ﻓﺈِذا ﺳﻮاد ﻛﺜِ‬
‫َ ْ‬
‫ْ �ﻞُ َﺆُ َ‬
‫َ َ‬
‫َ َ َ ْتُ َ َ َ َ ٌ‬
‫اد َﻛﺜِ ٌ‬
‫ـ�‬
‫ُﻓُﻖ �ﻨﻈﺮ ﻓﺈِذا ﺳﻮ‬
‫اﻷ‬
‫ أُﻣَّﻲﺘ ﻗﺎل َ وَﻟَ�ِﻦِ ا�ْﻈُﺮْ إِﻰﻟ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِﺮﺒ ﻫ ﻻ ِ‬
‫َ َ َﺆُ َ‬
‫َ َ َﺆُ َِ ﺳَﺒْﻌُﻮنَ أَﻟْﻔًﺎ ﻗُﺪَّ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ‬
‫امﻬﻢ ﻻ ﺣِﺴﺎب ﻋﻠﻴ ِﻬﻢ وﻻ ﻋﺬاب‬
‫ﻗﺎل ﻫ ﻻِ أُﻣَّﺘُﻚ وﻫ ﻻ‬
‫َ َ َ‬
‫َ ﻧُ‬
‫َ ﻰﻠﻋ َ ّ‬
‫َُْ َ َ َ َ‬
‫َ َ َْ‬
‫ رَ�ِﻬ ْ‬
‫ـﻢ‬
‫ُﻠْﺖُ وَلِﻢَ ﻗَﺎلَ ﺎﻛ ـﻮا ﻻ ﻳ�ﺘـﻮُون وﻻ َﺴْـﺮﺘﻗﻮن وﻻ ﻄـ�َُّونَ و َ ِ‬
‫َ�َُّﻮنَ �َﻘَﺎمَ إِﻴﻟَْﻪِ ﻋُﺎﻜَّﺷَﺔ �ْﻦُ �ِْﺼَﻦٍ �َﻘَﺎلَ ادْعُ ا�َّ َ َ ْ َ ْ َ َ‬
‫ُْ َ َ‬
‫ـ� ﻣِـﻨﻬ ْﻢ ﻗـﺎل‬
‫ُ‬
‫أن َ �ﻌﻠ ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ َ ٌ َ ُ َ دْعُ ا�َّ َ ْ َ ْ َ‬
‫ُْ‬
‫أن �ﻌﻠ ِ� ﻣِﻨﻬ ْﻢ ﻗـﺎل‬
‫ّﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻠْﻪُ ﻣِﻨْﻬُﻢْ �ُﻢَّ ﻗَﺎمَ إِﻴﻟ ِﻪ رﺟُﻞ آﺧﺮ ﻗﺎل‬
‫َ َ َ ﺑِﻬَﺎ ﻋُﺎﻜَّ َ ﺔُ‬
‫ﺷ ( )ﺑﺎري(‬
‫ﺒﻘ ﻚ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

293

C_v\p Aºmkv() ]dªp: \_n() ]dbp¶p:
F\n¡v kapZmb§sf {]ZÀin¸n¡s¸SpIbp­m
bn, Hmtcm \_namcpsS IqsSbpw kapZmbw \S¶v
t]mIp¶p. Hcp \_nbpsS IqsS HcmÄ, asämcp \
_nbpsS IqsS ]¯mfpIÄ, thsdsbmcp \_nbp
sS IqsS A©mfpIÄ, Hcp {]hmNI³() Hä¡v
t]mIp¶p, Rm³ t\m¡pt¼mÄ [mcmfw Idp¸v
ImWpIbp­mbn. At¸mÄ Pn_vcoent\mSv Rm³
tNmZn¨p: ChÀ Fsâ kapZmbamtWm? At±lw
]dªp: AÃ. F¶m \o apIfnte¡v t\m¡pI,
At¸mÄ Rm³ t\m¡n; At¸mgXm hnimeam I
dp¸v Rm³ ImWp¶p. ]dªp: AhcmWv \nsâ
kapZmbw, AhcpsS ap¶nepÅ Fgp]Xn\mbncam
fpIÄ AhÀ¡v hnNmcWbpw, in£bpanÃ. A
t¸mÄ Rm³ tNmZn¨p: F´psIm­mWv? Pn_vco
 ]dªp: AhÀ NqSv sh¡m¯hpw, a{´n¡m³
Bhiys¸Sm¯hcpw, iIp\w t\m¡m¯hcpam
Wv. AhÀ AhcpsS c£nXmhn `ctaÂ]n¡p¶
hcmWv. At¸mÄ D¡mi_v\p apAvkzn³ Fgpt¶
ävsIm­v {]hmNIt\mSv At±ls¯ AXn DÄ
s¸Sp¯phm\mbn {]mÀ°n¡phm³ Bhiys¸«p.
At¸mÄ Xncpta\n {]mÀ°n¨p: AÃmlpsh, At±
ls¯ Ahcn DÄs¸Spt¯Wta. ]n¶oSv asäm
cmÄ Fgpt¶äv ]dbpIbp­mbn: Fs¶bpw Ah
cn DÄs¸Sp¯phm\mbn Xm¦Ä {]mÀ°n¨mepw.

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

294

{]hmNI³() ]dªp: Xm¦sf D¡mi ap³IS
¶ncn¡p¶p) (_pJmcn)

BZyw hnNmcW¡v hnt[bamIp¶hÀ:
Ahkm\ \mfn BZyw hnNmcW¡v hnt[
bam¡p¶Xv Ahkm\ kapZmbamb apl½Zv
()bpsS kapZmbamIp¶p. {]hmNI³()bpsS
kapZmb¯n\v AÃmlp \ÂInb al¯mb Hcp
A\p{KlamIp¶p AXv. \_n() ]dbpIbmWv:

ِ‫َ ْﺮَة َ ﻦ‬
َّ�َ‫ِِّ ﺻ‬
َ
َ ُ‫ﻘ‬
َ َ
‫ﻴْﻪِ وَﺳﻠّﻢَ ﻗَﺎلَ �َْﻦُ اﻵْﺧِﺮُونَ الﺴَّﺎﺑ ِ ﻮن‬
‫َّ ﻋَﻠ‬
‫َ ﻋ اﻨﻟَّﻲﺒ‬
‫ﻋﻦ أﺑ‬
َ
َ ْ ََْ
(‫ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ( )ﺑﺎري‬

A_q¯pssä()hnÂ
\n¶v;
{]hmNI³()
]dbp IbmWv: (\mw ]n³KmanIfmWv, Ahkm\
\mfn ap³IS¡p¶hcpamWv) (_pJmcn)

َ َُّ�‫َـﻞَّ ا‬
َ
َّ�‫َ َ َ َ َ ـﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا‬
‫ـﻦ‬
‫ﻠَﻴْـﻪِ وَﺳَـﻠّﻢَ أَﺿ‬
ُ‫)ْ ﺣُﺬَ�ْﻔَﺔَ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳ‬
ِ ‫َﻋ‬
َ َ ‫َ ﺒْﻠَﻨَﺎ ﻓ‬
َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ‫�َنَ لِﻠﻨ‬
‫ﺼـﺎرى ﻳـﻮم اﻷﺣـ ِﺪ‬
َ‫ﻤُﻌَﺔِ ﻣَﻦْ ﺎﻛَنَ � َﺎﻜن لِﻠْﻴَﻬُﻮدِ ﻳَﻮْمُ الﺴَّﺒْﺖِ و‬
َ
ْ
َ ‫َ ا� ُّ ﺑِﻨَﺎ �َﻬ َ ﺎ‬
ْ
َ َ
َ َ
َ َّ‫الﺴ‬
‫َﺪَاﻧ ا�ُّ ﻴﻟَِـﻮْمِ اﺠﻟُْﻤُﻌَـﺔِ ﻓَﺠﻌـﻞَ اﺠﻟُْﻤُﻌَـﺔَ وَ ـﺒﺖ َواﻷﺣـﺪ‬
َ
‫اﻷَْو‬
َ
َ
َ ْ َ َ ُ‫ّل‬
‫ـﻮم‬
‫َﺬلِﻚ ﻫُﻢْ �َﺒَﻊٌ ﻨﻟََﺎ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣﺔِ �َْﻦُ اﻵْﺧِﺮُونَ ﻣِﻦْ أَﻫْﻞِ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ وَ َ ﻮن ﻳ‬
َ َْ
َ
(‫ﻘِﻴَﺎﻣﺔِ الْﻤَﻘْﻲﻀُِّ لَﻬُﻢْ �َﺒْﻞَ اﺨﻟﻼﺋ ِِﻖ ( )مﺴﻠﻢ‬

lpssZ^()hn \n¶v: dkqepÃmlv() ]dbpI
bmWv: (\½psS ap³KmanIsf PpapA: Znhk¯n

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

295

 \n¶pw hgnsXän¡pIbp­mbn, PqX·mÀ¡v I
\nbmgvNbpw, ss{IkvXhÀ¡v RmbdmgvNbpw.
AÃmlp \s½ sIm­phcnIbpw shÅnbmgvNbn
te¡v amÀKw ImWn¡pIbpw sNbvXp. A§ns\
shÅn, i\n, RmbÀ F¶n§s\bm¡pIbp­m
bn. A{]Imcw Xs¶ Ahkm\ \mfn AhÀ \
s½ ]n³XpSÀ¶v hcp¶hcmWv. \mw Zp³bmhnÂ
Ahkm\ kapZmbamsW¦nepw Ahkm\ \mfnÂ
FÃmhtc¡mfpw ap¼v hnNmcWsN¿s¸Sp¶
BZy kaqlambncn¡pw) (apkvenw).

tNmZyw sN¿s¸Sp¶ Imcy§Ä
]ctemI¯v sh¨v P\§Ä hyXyØamb
Imcy§sf kw_Ôn¨v tNmZyw sN¿s¸Sp¶Xm
Wv. AXn s]«XmWv AhÀ BscbmWv Bcm[n
¨ncp¶sX¶v AhtcmSv tNmZn¡pw. AXpt]mse
A\p{Klambn e`n¨ Zp³bhnbmb PohnXs¯
F§ns\ D]tbmKn¨p, A\p{Kl§sf F§ns\
hn\ntbmKn¨p, sNbvX IcmdpIsf kw_Ôn¨pw,
tIÄhn, ImgvN, BtcmKyw XpS§nbhsb kw_
Ôns¨Ãmw Hmtcm a\pjycpw ]ctemI¯v tNmZn
¡s¸Sp¶XmWv.

Bcm[ysc kw_\v[n¨v:
a\pjy³ Bcm[n¨ncp¶ Bcm[ysc kw_
Ôn¨pw, AhÀ \n§Ä¡v hà D]ImcD]{Zh§Ä

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

296

sNbvXpthmsb¶pw ]ctemI¯v sh¨v tNmZn¡
s¸Sp¶XmWv. AXmWv Xmsg hcp¶ Bb¯nÂ
AÃmlp \s½ ]Tn¸n¡p¶Xv.

َ
ْ ‫ � ْﺮﺸُُﻫُﻢ‬
ْ ُ‫� َ ؤُ�ُ ﻢ اﺬﻟَّ َ ﺘ‬
‫ِﻳـﻦ ﻛُﻨـ ﻢ‬
َ )
‫ ﻤﺟَِﻴﻌًﺎ �ُﻢَّ �َﻘُﻮلُ لِ�َِّﻳﻦَ أَﺮﺷْ�ُﻮا أَ�ْﻦَ ﺮﺷَُ ـ‬
َ ُ ُ َْ
(٢٢ :‫ﺗﺰ�ﻤﻮن( )اﻷﻧﻌﺎم‬

"\mw Ahsc apgph³ Hcpan¨pIq«pIbpw, ]n¶oSv
_lpssZhmcm[ItcmSv \n§Ä PÂ]n¨v sIm­n
cp¶ \n§fpsS hIbmbpÅ B ]¦mfnIÄ Fhn
sSsb¶v \mw tNmZn¡pIbpw sN¿p¶ Znhkw
(HmÀ¡pI. )' (A³Bw:22)

َ
ْ�‫َّـﻦ ا‬
ْ ُ ُ‫َ َ َ َ ﺎل‬
‫)أﻇْﻠَﻢُ مِﻤ ـﺮﺘََى ﻰﻠﻋََ ا�َِّ ﻛَـﺬِﺑًﺎ أَوْ ﻛَـﺬَّبَ ﺑِﺂﻳَﺎﺗِـﻪِ أُوْﺌ ﻟ ِـﻚ �ﻨـ ﻬﻢ‬
‫ﺘ‬
ُ‫ﺘ‬
ُ‫َ ﻴﺒ‬
َ
َ ْ َ ُ‫ﺳ ﻠُﻨَﺎ �َﺘَﻮَﻓَّ َ ُ َﺎل‬
‫ْﻮ�ﻬ ْﻢ ﻗ ﻮا أ� َﻦ ﻣـﺎ ﻛُﻨـ ْﻢ‬
ُُ‫ﻧ ِﺼ ْ ﻣِﻦ اﻟْﻜَِﺎبِ ﺣَﻰﺘّ إِذَا ﺟَﺎءَ�ْﻬُﻢْ ر‬
َ
َ
ُ‫َ ﻧ‬
َ
‫ أَ�ْﻔُﺴِـﻬِﻢْ �َ�ّﻬُـﻢْ ﺎﻛ ـﻮا‬
ََ‫ن ﻣِﻦْ دُونِ ا�َِّ ﻗَـﺎلُﻮا ﺿَـﻠُّﻮا �ﻨَّـﺎ وَﺷَـﻬِﺪُوا ﻰﻠﻋ‬
َ ‫َﻛﻓ ِﺮ‬
(٣٧:‫�ﻦ( )اﻷﻋﺮاف‬
ِ

"At¸mÄ AÃmlphnsâ t]cn IÅw sI«n¨abv
¡pItbm, Ahsâ sXfnhpIsf \ntj[n¨pXÅp
Itbm sNbvXht\¡mÄ ISp¯ A{Ian Bcp­v?
(AÃmlphnsâ) tcJbn X§Ä¡v \nivNbn¨n
«pÅ Hmlcn A¯c¡mÀ¡p e`n¡p¶XmWv. A
hkm\w Ahsc acn¸n¡phm\mbn \½psS ZqX³
amÀ (ae¡pIÄ) AhcpsS ASp¯v sNÃpt¼mÄ
AhÀ ]dbpw: AÃmlphn\v ]pdsa \n§Ä hnfn¨v
{]mÀXvYn¨v sIm­ncp¶hscms¡ FhnsS? AhÀ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

297

]dbpw: Ahscms¡ R§sf hn«pt]mbn¡f
ªp. X§Ä kXy\ntj[nIfmbncp¶psh¶v A
hÀs¡Xncmbn AhÀ Xs¶ km£yw hln¡pI
bpw sN¿pw' (AAvdm^v:37).

َ ْ ُ�َ
ْ َ ْ ُ‫َ َ ُ ْ َ ْ َ ْﺘ‬
َ
ِ
‫( ْﻦ دُونِ ا�َّ ﻫَـﻞْ �َﻨْﺮﺼُُ ـوﻧ ﻢ أ ْو‬٩٢) ‫) َو�ِﻴﻞ لﻬﻢ أ� َﻦ ﻣﺎ ﻛُﻨ ﻢ �ﻌﺒُﺪُون‬
َ
َ
(٩٣:‫ْﺘَﺮﺼُون( )الﺸﻌﺮاء‬
ِ ‫ﻳ‬

"AhtcmSv tNmZn¡s¸SpIbpw sN¿pw: \n§Ä
Bcm[n¨ncp¶sXÃmw FhnsSt¸mbn? AÃmlphn
\p ]pdsa. AhÀ \n§sf klmbn¡pItbm, kz
bw klmbw t\SpItbm sN¿p¶pt­m?' (ipA
dmAv:92,93)

َ
َ ُ ُ َ ُ‫َ ﺮﺷَُ�َﻲﺋِ اﺬﻟَّ َ ﻛُﻨﺘ‬
(٦٢:‫ْﻢ ﺗ ْﺰ�ﻤﻮن( )اﻟﻘﺼﺺ‬
‫ِﻳﻦ‬
‫)ﻮْم �ُﻨَﺎدِﻳﻬِﻢْ �َﻴَﻘُﻮلُ أَ�ْﻦ‬

"Ah³ (AÃmlp) Ahsc hnfn¡pIbpw, Fsâ
]¦pImÀ F¶v \n§Ä PÂ]n¨ncp¶hÀ FhnsS?
F¶v tNmZn¡pIbpw sN¿p¶ Znhkw ({it²
bas{X.)' (Jkkv:62)

sNbvX {]hÀ¯\§sf Ipdn¨v:
a\pjy³ ]ctemIt¯¡pÅ IrjnbnSam
b Zp³bmhn sh¨v F´mWv {]hÀ¯n¨Xv F¶
Xns\ kw_Ôn¨pw, Ahsâ k¼¯v, BtcmKyw,
icocw F¶nhsb kw_Ôn¨v tNmZyw sN¿s¸Sp
¶XmWv.

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

298

َ
َ
َ ُ‫َ َ ﻧُ َ ْ َ ﻠ‬
َْ
َ
(٩٣-٩٢:‫( ﻤّﺎ ﺎﻛ ﻮا �ﻌﻤ ﻮن( )ﺤﻟﺠﺮ‬٩٢)َ� �‫)ر�ِّﻚَ ﻟنَﺴْﺄَﻨﻟَّﻬُﻢْ أَﻤﺟ ِﻌ‬

"F¶m \nsâ c£nXmhns\¯s¶bmW, Ah
sc apgph³ \mw tNmZyw sN¿pI Xs¶ sN¿pw.
AhÀ {]hÀ¯n¨v sIm­ncp¶Xns\ kw_Ôn¨v.'
(lnPvdv:92,93)

ُ َ َ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠ‬
َّ�َ‫َﻲﺑِ َ ْزَةَ اﻷ َﺳْﻠَ�ِِّ ﻗَﺎلَ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ ﻻ ﺗـﺰُول‬
ُ
ْ ‫) ﺑﺮ‬
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ َّ‫َ َ ﺎ �َﺒْﺪٍ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣ ﺔِ ﺣَﻰﺘ‬
ْ َ َ ُ َ َ
ُ ُ ْ َ
َ � ‫ـﻦ ﻋِﻠﻤـﻪ‬
‫ِـﻴﻢ‬
�‫�ُﺴﺄل �ﻦ �ﻤ ِﺮه ِ �ِﻴﻤﺎ أ�ﻨـﺎه و‬
َ
‫ﺪﻣ‬
ِ ِ
َ َ ُ َْ َ
ْ ْ َ َ ُ‫ْ َ ْ َ ْ َ َ َﻪُ َ َ َ ْ َ َ ﻪ‬
ِ
‫ﻼه( ) ﻗـﺎل‬
ِ ‫ﺟﺴ ِﻤ ِﻪ �ِﻴﻢ أﺑـ‬
ِ ‫َﻌَﻞَ وَ�َﻦْ ﻣَﺎﻪﻟِ ﻣِﻦ أ�ﻦ اﻛتﺴﺒ و�ِﻴﻢ أ�ﻔﻘ و�ﻦ‬
َ ٌ َ َ ٌ َ َ َ
ٌ ‫ ﺻﺤ‬
(‫ﻴﺢ ( )ﺤﻴﺢ اﺠﻟﺎﻣﻊ‬
ِ ‫ﻫﺬا ﺣ ِﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ‬

A_q_Àkm A Akvean()hn \n¶v,dkqep
Ãmlv() ]dbpIbmWv; (Ahkm\ \mfn Hcmfp
sSbpw ImÂ]mZ§Ä apt¶m«v Nen¸n¡phm³ B
À¡pw km[yaÃ, Ahsâ BbpÊv F§ns\ Nne
hgn¨p, Ahsâ hnÚm\w sIm­v Ah³ F´v
sNbvXp, Ahsâ [\w FhnsS \n¶v k¼mZn¨p,
F´n\v th­n Nnehgn¨p, Ahsâ icocw F´n
\vth­n D]tbmKn¨p F¶nhsb kw_Ôn¨v
tNmZyw sN¿s¸SmsX) (XnÀanZn)

A\p{Kl§sf Ipdn¨v:
Cu Zp³bmhn F´v A\p{Kl§Ä e`n
¨mepw AXns\ kw_Ôn¨v ]ctemI¯v Hmtcm a
\pjycpw tNmZyw sN¿s¸Spw. Xm³ IpSn¨ ]m\o

‫‪299‬‬

‫‪]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw‬‬

‫‪bw, Ign¨ `£Ww, A\p`hn¨ A\p{Kl§Ä, h‬‬
‫‪kv{Xw, ]mÀ¸nSw, hml\w, BkzmZ\w F¶pth‬‬
‫‪­ apgph³ Imcy§sf kw_Ôn¨pw tNmZyw sN‬‬
‫‪¿s¸Sp¶XmWv. JpÀB³ ]dbp¶Xv t\m¡pI:‬‬

‫ّ ﻟَتُﺴْﺄَﻟُﻦَّ‬
‫)‬

‫ﻴﻢ( )ﻟﺎﻜﺛﺮ‪(٨ :‬‬
‫ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻋَﻦ اﻨﻟَّﻌ ِ‬
‫ِ‬

‫‪"]n¶oSv B Znhk¯n kpJm\p`h§sf ]än‬‬
‫¶‪XoÀ¨bmbpw \n§Ä tNmZyw sN¿s¸SpIXs‬‬
‫)‪sN¿pw' (XImYpÀ:8‬‬
‫‪hnkvabIcamb Hcp kw`hw {i²n¡pI:‬‬

‫ﺳَـﻠَّ َ َ َ ْ َ‬
‫ﻠَﻴ‬
‫َ‬
‫َ ﻲﺑِ ﻫُﺮَ�ْ‬
‫َ‬
‫َﺮةَ ﻗَﺎلَ ﺧَﺮَج رَﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ ذات ﻳـﻮمٍ أ ْو‬
‫)أ‬
‫َ‬
‫ﻜُ‬
‫َ‬
‫ْ ُﻴُ �ُ َ َ‬
‫َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ‬
‫َا ﻫُﻮَ ﺑِﺄَﻲﺑ ﺑ� ٍﺮ و�ﻤ‬
‫ـﺮ �ﻘـﺎل ﻣـﺎ أﺧ َﺮﺟ ﻤـﺎ ﻣِـﻦ � ﻮﺗ ِ ﻤـﺎ ﻫـ ِﺬه ِ‬
‫َْﻠَﺔٍ ﻓَﺈِذ‬
‫ِ‬
‫ِ ﻔْﻲ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ َ َ َ ﻮعُ ﻳَﺎ َ‬
‫َْ َ َ‬
‫ي‬
‫لﺴَّﺎﻋﺔ ﻗﺎﻻ‬
‫ﻧَـﺎ وَاﺬﻟَّ �َ ِﺴـ �ِﻴـ ِﺪه ِ ﻷﺧـﺮﺟ ِ�‬
‫رﺳُﻮلَ ا�ِّ ﻗَـﺎلَ وأَ‬
‫ِ أَﺧْﺮَﺟَﻜُﻤَﺎ ﻗُﻮمُﻮا �َﻘَﺎمُﻮا ﻣَﻌَﻪُ ﻓَﺄَﻰ َ َﺟُ ً‬
‫ي‬
‫َا ﻫُﻮَ ﻟَـيْﺲَ ﻲﻓ‬
‫َّ‬
‫ِ‬
‫ﺗ ر ﻼ ِﻦَ اﻷَْﻧْﺼَﺎرِ ﻓَﺈِذ‬
‫َ ّ ا�َّ َ َ ْ‬
‫َ َ ْﻪُ ْ َ ْ َةُ َ َ ْ َ ْ َ ً َ َ ْ ً َ َ ﺎ ر‬
‫ﻋﻠﻴ ِﻪ‬
‫َيْﺘِﻪِ ﻓَﻠَﻤَّﺎ رأﺗ الﻤﺮأ ﻗﺎﻟﺖ مﺮﺣﺒﺎ وأﻫﻼ َﺎل لﻬَ َﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ََ‬
‫ﺳَﻠَّ َ ْ ﻓُ َ ﻗَﺎﻟ ﺖْ َ َ‬
‫َ َﻢ أ� َﻦ ﻼ َ ذَﻫﺐ �َﺴ ْﺘَﻌْﺬِبُ ﻨﻟَﺎ ﻣِﻦَ الْﻤَﺎءِ إِ ذْ ﺟَﺎءَ اﻷَْﻧْﺼَﺎرِيُّ �ﻨﻈ َﺮ‬
‫ِ ﺻَ�َّ‬
‫ﻴْﻪِ �ُﻢَّ ﻗَﺎل اﺤﻟَْﻤْـﺪُ �َِّ َ َ َ ٌ‬
‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ّﻢَ وﺻَﺎﺣِﺒَ‬
‫ِ ﻣـﺎ أﺣـﺪ‬
‫ﻟَ رَﺳُﻮلِ ا�َّ‬
‫ّ ﻗَﺎلَ ﻓَﺎ�ْﻄَﻠَﻖ‬
‫ْ ٌ ََْ ٌ َ َ‬
‫رُﻃ ٌ‬
‫َ‬
‫ـﺐ‬
‫َ ﻓَﺠَﺎءَﻫُﻢْ ﺑِﻌِﺬْقٍ �ِﻴﻪِ �ُﺮﺴ و�ﻤـﺮ و‬
‫ أَﺿْﻴَﺎﻓًﺎ ﻣِ�‬
‫َْﻮْمَ أَ�ْﺮَم‬
‫ِ‬
‫ﺳَـﻠَّ‬
‫ﻠَﻴ‬
‫َ ﺎل‬
‫َ ُ َﺳُ ا�َِّ ﺻَ�َّ‬
‫ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
‫ﻘ َ ﻠﻛُُﻮا ﻣِﻦْ ﻫَﺬِهِ وَأَﺧَﺬَ الْﻤُﺪْﻳَﺔَ �َﻘَﺎلَ ﻪﻟ ر‬
‫َ ﻬُﻢْ ﻓَﺄَ�َﻠُﻮا ﻣِﻦَ الﺸَّﺎةِ وَﻣِ ذَلِﻚَ اﻟْﻌِـﺬْقِ وَﺮﺷ ِ�ُـﻮا ﻓَﻠَﻤَّ‬
‫َ‬
‫ـﺎ‬
‫َ‬
‫ْﻦ‬
‫ﺎكَ وَاﺤﻟَْﻠُﻮبَ ﻓﺬَﺑَﺢَ ل‬
‫َﺒِﻌُﻮا وَرَوُوا ﻗَﺎلَ ر‬
‫َ ْ‬
‫َ‬
‫�ـﺮ َو ُ� َﻤ َ‬
‫َ‬
‫ﺷ‬
‫ـﺮ‬
‫ﺑ‬
‫ـﻠَّﻢَ ﻷَِﻲﺑ‬
‫ﻴْـﻪِ وَﺳ‬
‫َﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
‫ِ‬
‫ٍ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

300

‫ﻴَﺪِهِ ﻟَتُﺴْﺄَﻟُﻦَّ �َﻦْ َ ا‬
ْ ْ ُ� َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ
‫ـﺮﺟ ﻢ ﻣِـﻦ‬
‫ـﻴﻢ ﻳـﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣـ ِﺔ أﺧ‬
� ِ‫ي �َﻔْﻲﺴ‬
‫َو‬
ِ ‫ﻨﻟَّﻌ‬
ِ ‫ﻫَﺬ ا‬
ِ
‫َ ا‬
‫َﺎﺑ‬
ُ ‫ﻨﻟَّﻌ‬
(‫ﻴﻢ ( )مﺴﻠﻢ‬
ِ ‫ِ�ُﻢُ اﺠﻟُْﻮعُ �ُﻢَّ لَﻢْ ﺗَﺮْﺟِﻌُﻮا ﺣَﻰﺘَّ أَﺻ َ�ُﻢْ ﻫَﺬ ا‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v: dkqepÃmlv() Hcp
Znhkw ho«n \n¶pw Cd§nbt¸mÄ A_q_¡
dns\bpw Dadns\bpw ImWm\nSbmbn. Xncpta\n
AhtcmSmbn tNmZn¨p: Cu kab¯v \n§sf \n
§fpsS ho«n \n¶v ]pd¯nd¡nbsX´mWv. A
hÀ c­vt]cpw ]dbpIbp­mbn: hni¸mWv
AÃmlphnsâ {]hmNIsc, ]dªp: Fsâ BXv
amhv BcpsS I¿nemtWm Ah³ Xs¶bmW k
Xyw! \n§sf ]pd¯nd¡nb k§XnbÃmsX a
säm¶paà Fs¶bpw ho«n \n¶v ]pd¯nd¡nb
Xv. \n§Ä Fgpt¶Â¡pI, At±lt¯msSm¸w
AhÀ Fgpt¶äp. A§ns\ AhÀ A³kmcnIfn
 s]« Hcp hyànbpsS ho«nte¡v t]mbn, F¶m
 At±lw AhnsS D­mbnc¶nÃ. At±l¯n
sâ `mcy Chsc I­t¸mÄ kzmKXacpfpIbp­m
bn. At¸mÄ dkqepÃmlv() C¶hyàn FhnsS
sb¶v tNmZn¨p. AhÀ ]dªp: R§Ä¡v IpSn
shÅw sIm­phcm³ t]mbXmWv. A§ns\ A
t±lw hcpIbpw {]hmNIs\bpw c­v Iq«pImc
s\bpw I­t¸mÄ ]dªp: AÃmlphn\mWv kv
XpXnIfJnehpw, Fsâ AXnYnItf¡mÄ D¯a
cmb Hcp AXnYntbbpw Hcmfpw C¶v kzoIcn¨n

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

301

«nÃ. ]dªp: At±lw AhnsS \n¶pw t]mbn
(Imc¡bpsS hyXyØ C\§fmb) ‘_pkvdpw,
Xwdpw, dpXz_pw’ sIm­vh¶v ]dªp: CXn \n
¶v `£nt¨mfq, tijw Hcp I¯nsbSp¯p. A
t¸mÄ dkqepÃmlv() ]dªp: ]m Npc¯p¶
BSns\ \o Adp¡cpXv. A§ns\ AhÀ¡v th
­n BSns\ Adp¡pIbpw, AhÀ B«nd¨nbpw,
Cu¯¸ghpw `£n¡pIbpw, shÅw IpSn¡pI
bpw sNbvXp. AhcpsS hni¸pw Zmlhpw XoÀ¶
t¸mÄ dkqepÃmlv A_q_¡dnt\mSpw, Dadnt\m
Spw ]dªp: Fsâ BXvamhv BcpsS I¿nemtWm
Ah³ Xs¶bmW kXyw! Ahkm\ \mfn Cu
A\p{Kls¯ kw_Ôn¨v \n§Ä tNmZyw sN¿
s¸Sp¶hcmIp¶p. hni¸mWv \n§sf \n§fpsS
ho«n \n¶pw ]pd¯nd¡nbXv, ]ns¶ Cu A\p
{Klw \n§Ä¡v e`n¨n«ÃmsX \n§Ä ho«nte¡v
aS§p¶nÃ) (apkvenw)
\mw Nn´n¡pI! temIw I­ Gähpw D¶
Xcmb aq¶v hyànXz§fmWv hni¸v kln¡m³
IgnbmsX ho«n \n¶nd§p¶Xv. A§ns\ HcmÄ
hni¸v ian¸n¡phm\pÅ `£Ww \ÂIpIbpw
AXv Ign¨v hni¸S§nbt¸mÄ Xncpta\n Ahtcm
Sv ]dbp¶Xv Cu A\p{Kls¯ kw_Ôn¨v ]c
temI¯v \n§Ä tNmZyw sN¿s¸Spsa¶mWv. A

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

302

§ns\sb¦n AÃmlp \ap¡v \ÂInb F{Xsb
{X A\p{Kl§sf kw_Ôn¨v AÃmlphn\v \
t½mSv tNmZn¡m\p­mIpw. AXn\m AÃmlphn
t\mSv adp]Sn ]dbphm³ k¶²cmIpI.

IcmdpIÄ
kmaqlyambn Pohn¡p¶ cq]¯nemWv a
\pjysc AÃmlp Cu temIt¯¡v ]dªb¨Xv,
AXvsIm­v Xs¶ ]ckv]cw klmbn¨pw, klI
cn¨pw Pohnt¡­nhcpw a\pjy\v. AXn\nS¡v a
\pjy³ ]ckv]cw IcmdnteÀs¸tS­n hcpw. A
§ns\bpÅ kµÀ`§fn IcmÀ ]ment¡­Xpw,
AXv ]cn]qÀWambn ]qÀ¯oIcnt¡­Xpw a\p
jycpsS _m[yXbmWv. ImcWw acW¯n\v tij
apÅ ]ctemI¯v A§ns\bpÅ IcmdpIsf kw
_Ôn¨v XoÀ¨bmbpw tNmZyw sN¿s¸Sp¶XmWv
F¶v JpÀB³ a\pjy kaqls¯ ]Tn¸n¡p¶p.
AsXm¶v hmbn¡pI:

ً ُ ْ َ َّ�‫�َنَ �َﻬْﺪُ ا‬
ُ‫ﻘَﺪْ ﺎﻛَﻧُﻮا ﺎﻋَﻫَﺪُوا ا�َّ َ ْ َ ْﻞ‬
(‫ِ مﺴـﺌﻮﻻ‬
َ‫ﻣِﻦ �ﺒ ﻳُﻮَﻟُّﻮنَ اﻷَْدْﺑَﺎرَ و‬
َ)
(١٥ :‫)اﻷﺣﺰاب‬

"X§Ä ]n´ncnªv t]mIpIbnsöv ap¼v AhÀ
AÃmlpthmSv
DS¼Sn
sNbvXn«p­mbncp¶p.
AÃmlphnsâ DS¼Sn tNmZyw sN¿s¸Sp¶XmWv.'
(Alvkm_v:15)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

303

ُ ْ َ َ َ
(٣٤ :‫) َأوْﻓُﻮا ﺑِﺎﻟْﻌَﻬْﺪِ إِنَّ اﻟْﻌَﻬْﺪَ ﺎﻛن مﺴﺌﻮﻻٍ ( )ﻹﺮﺳاء‬

"\n§Ä IcmÀ \ndthäpI. XoÀ¨bmbpw Icmdns\
¸än tNmZyw sN¿s¸Sp¶XmWv.' (CkvdmAv:34)

tIÄhn, ImgvN, lrZbw:
a\pjyicocw hfscb[nIw k¦oÀWamWv,
Fs´Ãmw Imcy§fmWv AXn kwhn[m\n¨ncn
¡p¶Xv. A§ns\bpÅ icocw AÃmlphnsâ A
\p{Klw Xs¶bmWv, AXn\m B A\p{Kl]q
ÀWamb icocs¯ kw_Ôn¨pw, AXnse A\p
{Kl§fmb tIÄhn, ImgvN, lrZbw XpS§nb Hm
tcm A\p{Kl§sf kw_Ôn¨pw ]ctemI¯v
tNmZyw sN¿s¸Sp¶XmWv. AXn\m AÃmlphn
sâ \nba \nÀt±i§Ä¡\pkcn¨v am{Xsa B
A\p{Kl§Ä \mw D]tbmKs¸Sp¯phm³ ]mSp
Åqsh¶v \mw a\knem¡pI. AXmWv AÃmlp
\s½ t_m[ys¸Sp¯p¶Xv.

َ
َ َ
َ
‫) َوﻻ َﺎ ﻟَيْﺲ لَﻚَ ﺑِﻪِ ﻋِﻠْﻢٌ إِنَّ الﺴَّﻤْﻊَ وَاﺒﻟَْﺮﺼََـ و َ اﻟْﻔُـﺆَادَ ﻞﻛُُّ أُوْﺌﻟَِـﻚَ ﺎﻛن‬
ً ُ ْ َ ُ‫َ ْﻪ‬
(٣٦:‫�ﻨ مﺴﺌﻮﻻ( )ﻹﺮﺳاء‬

"\n\¡v AdnhnÃm¯ bmsXmcp Imcy¯nsâbpw
]n¶mse \o t]mIcpXv. XoÀ¨bmbpw tIÄhn, Im
gvN, lrZbw F¶nhsb¸änsbÃmw tNmZyw sN¿
s¸Sp¶XmWv' (CkvdmAv:36).

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

304

ُ َ َ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَـﻠ‬
َّ�َ‫َﻲﺑِ َ ْزَةَ اﻷ َﺳْﻠَ�ِِّ ﻗَﺎلَ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ ﻻ ﺗـﺰُول‬
ُ
ْ ‫) ﺑﺮ‬
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َّ‫ ﺣَﻰﺘ‬
َ
َْ ْ َ َ ََ
ُ
َ � ‫�ُﺴﺄل �ﻦ �ﻤﺮه ِ �ِﻴﻤﺎ أ�ﻨـﺎه َو�ـﻦ ﻋِﻠﻤـﻪ‬
‫ِـﻴﻢ‬
‫ﻗﺪﻣﺎ �ﺒﺪٍ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ‬
ِ ِ
ِ
َ َ َُ َْ َ
ْ ْ َ َ ُ‫ْ َ ْ َ ْ َ َ َﻪُ َ َ َ ْ َ َ ﻪ‬
ِ
‫ﺟﺴ ِﻤ ِﻪ �ِﻴﻢ أﺑـﻼه( ) ﻗـﺎل‬
ِ ‫َﻌَﻞَ وَ�َﻦْ ﻣَﺎﻪﻟِ ﻣِﻦ أ�ﻦ اﻛتﺴﺒ و�ِﻴﻢ أ�ﻔﻘ و�ﻦ‬
َ ٌ َ َ ٌ َ َ َ
ٌ ‫ ﺻﺤ‬
(‫ﻴﺢ ( )ﺤﻴﺢ اﺠﻟﺎﻣﻊ‬
ِ ‫ﻫﺬا ﺣ ِﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ‬

A_q_Àkm A Akvean()hn \n¶v,dkqep
Ãmlv() ]dbpIbmWv; (Ahkm\ \mfn Hcmfp
sSbpw ImÂ]mZ§Ä apt¶m«v Nen¸n¡phm³ B
À¡pw km[yaÃ, Ahsâ BbpÊv F§ns\ Nne
hgn¨p, Ahsâ hnÚm\w sIm­v Ah³ F´v
sNbvXp, Ahsâ [\w FhnsS \n¶v k¼mZn¨p,
F´n\v th­n Nnehgn¨p, Ahsâ icocw F´n
\vth­n D]tbmKn¨p F¶nhsb kw_Ôn¨v
tNmZyw sN¿s¸SmsX) (XnÀanZn)

hnNmcW¡v BZyambn hnt[bamIp¶ IÀ½w:
]ctemI¯v a\pjytcmSv IÀ½§fpsS Iq«
¯n BZyambn tNmZyw sN¿p¶Xv \akvImc
s¯ kw_Ôn¨mbncn¡pw. AXv hfsc IrXyam
sW¦n ]ctemIs¯ aäpÅ Imcy§Ä apgph
\pw Ah\v Ffp¸apÅXmbncn¡p¶XmWv, \akv
Imc¯nsâ Imcyw tamiamb cq]¯nemWv DÅ
sX¦n tijw A`napJoIcn¡phm\pÅ apgph³
Imcy§fpw hfscb[nIw _p²nap«mbncn¡pw.

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

305

ِ
َ َ ُ� َ َ ّ ‫ إِنَّ أَو‬
ُ ‫ﺎﺳ‬
‫ـﺐ ﺑِـ ِﻪ‬
‫َل ﻣـﺎ‬
َ‫ﻫُﺮَ�ْﺮَةَ أَن َّ اﻨﻟَّﻲﺒَّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ﻗَـﺎل‬
‫ﺗَﺎﻣ‬
َ ْ َ َ
َّ‫ْ َ ْ ﺪُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ﻪُ ﻓَﺈِنْ وُﺟِﺪَتْ ﺗَﺎﻣ‬
‫ﺘُﻘﺺ‬
ُ‫اﻟﻌﺒ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﺻﻼ‬
ِ ‫ ﻛُﺘِﺒَـﺖْ َّـﺔً وَ�ِنْ ﺎﻛن ا�ـ‬
َ
َُ‫َِﺪُونَ ﻪﻟ‬
ْ َ
‫ﻣِﻦْ �َﻄَـﻮُّعٍ ﻳُ�َﻤِّـﻞُ ﻪﻟَُ ﻣَـﺎ ﺿَـﻴَّﻊ ﻣِـﻦ‬
‫ ﻲﺷَْءٌ ﻗﺎلَ ا�ْﻈُﺮُوا ﻫَﻞْ ﺠﺗ‬
ْ
َ
َ َ َ َ ََ
(‫ﺐ ذل ِﻚ ( )ﻟنﺴﺎﻲﺋ‬
‫ﺴ‬
‫ﺣ‬
‫ﻤَﺎلِ ﺠﺗَْﺮِي ﻰﻠﻋ‬
�َْ‫�َﻄَﻮُّﻋِﻪِ �ُﻢَّ ﺳَﺎﺋِﺮُ اﻷ‬
ْ‫ﻀﺔٍ ﻣِﻦ‬
ِ

A_qlpdbvd()hn \n¶v: dkqepÃmlv
() samgnªp: (Ahkm\ \mfn ASna BZyam
bn tNmZyw sN¿s¸Sp¶Xv Ahsâ \akvImcs¯
kw_Ôn¨mWv, AXv ]cn]qÀWamb cq]¯nÂ
ImWs¸SpIbmsW¦n Ah\v ]cn]qÀW {]Xn
^ew tcJs¸Sp¯p¶XmWv, AXn \n¶v hÃXpw
Ipdªvt]mhpIbmsW¦n ]dbs¸Spw: \nÀº
Ôamb \akvImc¯n hogvN hcp¯nbXn\v ]I
cambn ]qÀ¯nbm¡m\mbn Ah\v sFOnIamb
hÃXpw Dt­msb¶v t\m¡pho³ F¶v ]dbp¶
XmWv. AXn\\pkcn¨mbncn¡pw apgph³ IÀ½
§fpw IS¶vt]mIp¶Xv) (\kmC)

َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَـﻠ‬
ِ‫َ رَﻲﺿ‬
َّ�َ‫َ ِّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ‬
�‫ﻲﺑِ ﻫُﺮَ�ْﺮَة ا�َّ �َﻨْﻪ ﻗَﺎلَ ﺳَﻤِﻌْﺖُ رَﺳُﻮلَ ا‬
َ ُ� َ َ ‫ﻘُﻮلُ إِنَّ أَو‬
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ‫ْ َ ْ ﺪ‬
‫َّل ﻣﺎ َﺎﺳ ُﺐ ﺑ ِ ِﻪ اﻟﻌﺒ ﺑِﺼﻼﺗ ِ ِﻪ ﻓﺈِن ﺻﻠﺤﺖ �ﻘـﺪ أﻓﻠـﺢ َوأ�َـﺢ‬
َ ِ
(‫( )ﻟنﺴﺎﻲﺋ‬... ‫َ�ِنْ ﻓَﺴَﺪَتْ �َﻘَﺪْ ﺧَﺎبَ وَﺧَﺮﺴ‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v, dkqepÃmlv() ]d
bp¶Xmbn Rm³ tIÄ¡pIbp­mbn: (Xsâ \a
kvImc¯nsâ Imcyambncn¡pw ASna BZyambn

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

306

tNmZyw sN¿s¸SpI, AXv \¶mbm Ah³ hnP
bn¡pIbpw, c£s¸SpIbpw sNbvXp, AXv tami
ambm Ah³ \ã¡mc\pw, ]cmPbs¸«h\pam
bn Xocp¶XpamWv … ) (\kmC)

‫ﻗَﺎلَ ﻗ ﺎلَ ر‬
َ
َ َ ُ� َ ُ ّ ‫َ َ ّﻢَ أَو‬
ُ ‫ﺎﺳ‬
‫ـﺐ‬
‫َ َﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠﻴْﻪِ وَﺳﻠ َل ﻣـﺎ‬
َّ�‫َﺒْﺪِ ا‬
)
ِ
‫وَّلُ ﻣ‬
َ
‫ﺎ �ُﻘْﻰﻀَ �َ�َْ اﻨﻟ‬
َّ‫ اﻟْﻌَﺒْﺪُ الﺼ‬
َ ّ
ِ‫َ ّﺎس‬
(‫ ﻲﻓِ اﺪﻟِﻣﺎءِ ( )ﻟنﺴﺎﻲﺋ‬
َ ‫ﻼ‬
ِ‫ِﻪ‬

AÐpÃmlv()hn \n¶v: dkqepÃmlv() ]dbp
IbmWv; ASna BZyambn tNmZyw sN¿s¸Sp¶Xv
\akvImc¯nsâ ImcyamWv, P\§Ä¡nSbnÂ
BZyambn \S¯p¶ hn[n cà¯nsâ Imcy¯n
epÅXmIp¶p.) (\kmC).

tcJIÄ hnXcWw \S¯p¶p:
a\pjy³ Cu temI¯v {]hÀ¯n¨ apgph
³ Imcy§fpw hfsc hyàambn tcJs¸Sp¯p¶
XmWv. acW¯n\v tijw Ah³ {]hÀ¯n¨ apgp
h³ Imcy§fpw AS§nbn«pÅ IÀ½ tcJ Ah
\v k½m\n¡p¶XmWv. AXn bmsXm¶pw hn«v
t]mhpItbm, sN¿m¯Xv tcJs¸Sp¯pItbm sN
¿nÃ, FÃmw hfsc IrXyambn tcJs¸Sp¯p¶Xm
Wv. hnizmknIÄ¡v heXv I¿nepw, kXy\ntj[n
IÄ¡v CSXv I¿nepamWv tcJ \ÂIpI. heXv I
¿n BÀ¡mtWm tcJ e`n¡p¶Xv Ah³ hnP
bn¨p, BÀ¡mtWm CSXv I¿n e`n¡p¶Xv A

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

307

h³ Xocm \ã¯nepambncn¡pw AIs¸SpI. Hm
tcmcp¯cpsSbpw {]hÀ¯\§fpsS {]Xn^ew
e`n¡phm\mbn Ahsc £Wn¡pIbpw, AhcpsS
{]hÀ¯\§Ä¡v km£nbmbn IÀ½ tcJIÄ
\ÂIpIbpw sN¿p¶p.

َ ‫ﺔٍ ﺟَﺎ�ِﻴَﺔً ﻞﻛُُّ أُﻣ‬
َ َ َ ْ ُ‫ـﺪْﻰﻋَ ِﻰﻟَ ﻛِﺘَﺎﺑِﻬَـﺎ اﻴﻟَْـﻮْمَ ﺠﺗ‬
ْ ُ‫ﺘ‬
‫ّـﺔٍ ﺗُ إ‬
َّ‫) َُّ أُﻣ‬
‫ـﺰ ْون ﻣـﺎ ﻛُﻨـ ﻢ‬
ْ
َ ‫ﻨ‬
َ ُ‫َ ْ َ ﻠ‬
َ ُ‫َ ْ َ ﺦ‬
ْ ُ‫ﺘ‬
‫نﺴـ ﻣـﺎ ﻛُﻨـ ﻢ‬
ِ ‫(ا ﻛِﺘَﺎ�َُﺎ ﻳﻨﻄِﻖُ ﻋ َﻠَﻴْ�ُﻢ ﺑِﺎﺤﻟَْﻖِّ إِﻧَّﺎ ﻛُﻨَّﺎ �ﺴﺘ‬٢٨)‫�ﻌﻤ ﻮن‬
َ ُ‫َ ْ َ ﻠ‬
(٢٩-٢٨:‫�ﻌﻤ ﻮن( )ﺠﻟﺎﺛﻴﺔ‬

"(A¶v) FÃm kapZmb§sfbpw ap«pIp¯nb \n
ebn \o ImWp¶XmWv. Hmtcm kapZmbhpw A
Xnsâ tcJbnte¡v hnfn¡s¸Spw. \n§Ä {]hÀ
¯n¨p sIm­ncp¶Xn\v C¶v \n§Ä¡v {]Xn^
ew \ÂIs¸Sp¶XmWv. (F¶v AhtcmSv ]dbs¸
SpIbpw sN¿pw.) CXm \½psS tcJ.\n§Äs¡Xn
cmbn AXv kXyw Xpd¶p]dbp¶XmWv. XoÀ¨bm
bpw \n§Ä {]hÀ¯n¨p sIm­ncn¡p¶sXÃmw
\mw FgpXn¡p¶p­mbncp¶p.' (PmYnb:28 þ29)
\nsâ {]hÀ¯\§fpsS hnhc§Ä tcJ
s¸Sp¯nb IÀ½tcJ \o Xs¶ hmbn¡pIsb¶v
]dªv \ÂIp¶Xns\ kw_Ôn¨v JpÀB³ ]d
bp¶Xv H¶v {i²n¡q.

‫�ﺴَﺎنٍ أَلْﺰ‬
ُْ َ
َ َ ْ َ ْ َ َُ
ُ‫ﺎﻣـﺔ ﻛ َِﺘﺎﺑًـﺎ ﻳَﻠْ َﻘـﺎه‬
‫ـﺮ‬
ِ‫)�َُّ إ‬
ِ ‫ُ ﻪﻟ ﻳـﻮم اﻟ ِﻘﻴ‬
ِ � ‫َﻣْﻨَﺎهُ ﻃَﺎﺋِﺮَهُ ﻲﻓ‬
ِ
ِ �‫ُﻨُﻘـ ِﻪ و‬
ْ
ً َ َ َْ َ َ َْ
َ ‫َ نﺸُ ً ْﺮَأْ ﻛِﺘَﺎﺑ‬
(*)‫ﻣ ﻮرا‬
(١٤-١٣:‫ﺴيﺒﺎ( )ﻹﺮﺳاء‬
ِ ‫َﻚ ﻛَﻰﻔَ ﺑِﻨَﻔْﺴِﻚَ اﻴﻟﻮم ﻋﻠﻴﻚ ﺣ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

308

‘Hmtcm a\pjy¶pw Ahsâ iIp\w Ahsâ Igp
¯n Xs¶ \mw _Ôn¨ncn¡p¶p DbnÀs¯gp
t¶Â]nsâ \mfn Hcp {KÙw \mah¶v th­n
]pds¯Sp¡p¶XmWv. AXv \nhÀ¯nsh¡s¸«
Xmbn Ah³ Is­¯pw. \o \nsâ {KÙw hmbn
¨pt\m¡pI. \ns¶ kw_Ôn¨nSt¯mfw IW¡v
t\m¡m³ C¶v \o Xs¶ aXn. (F¶v Aht\mSv
A¶v ]dbs¸Spw)' (CkvdmAv:13 þ 14)
Cu tcJbn H¶pw Xs¶ hn«v t]mhpIbn
Ã, FÃmw hfsc IrXyambn sNdpXpw, hepXpamb
apgph³ Imcy§fpw bmsXmcp A{Iahpw IqSmsX
tcJs¸Sp¯s¸Sp¶XmWv. AÃmlp ]dbp¶p:

َ ‫وُﺿِﻊَ اﻟْﻜِﺘَﺎبُ �َﺮﺘ‬
َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ‫َ َﻘُ ل‬
‫ﺎل‬
)
ِ ِ� ‫َى الْﻤُﺠْﺮِﻣِ�َ مُﺸْﻔِﻘِ�َ مِﻤَّﺎ‬
ِ ‫ﻴﻪ و� ﻮ ﻮن ﻳﺎو�ﻠﺘﻨﺎ ﻣ‬
َ
ْ
َ
ُ‫َ َ ﻠ‬
ّ
َ
َ
َ
ً
ً
َ
َ َ ْ
َ
َ
َ
َ ‫�ة َوﻻ ﻛﺒ‬
َ ‫ﺎدرُ َﺻ ِﻐ‬
‫�ة إ َِ أﺣﺼـﺎﻫﺎ َو َوﺟـﺪُوا ﻣـﺎ ﻋ ِﻤ ـﻮا‬
ِ ‫ﺎب ﻻ �ُﻐ‬
ِ
ِ ‫ﻫﺬا اﻟﻜِﺘ‬
‫ً َ َﻈْﻠ‬
ً َ َ َ
(٤٩ :‫َﺎﺮﺿا َوﻻ ِﻢُ رَ�ُّﻚ أﺣﺪا( )الﻜﻬﻒ‬
ِ

"(IÀ½§fpsS) tcJ sh¡s¸Spw. At¸mÄ Ipä
hmfnIsf, AXnepÅXns\¸än `bhnlzecmb \n
ebn \n\¡v ImWmw. AhÀ ]dbpw: At¿m! R
§Ä¡v \miw. CsXs´mcp tcJbmWv? sNdptXm
heptXm Bb H¶pw Xs¶ AXv IrXyambn tcJ
s¸Sp¯msX hn«pIfbp¶nÃtÃm! X§Ä {]hÀ
¯n¨sXms¡ (tcJbnÂ) \nehnepÅXmbn Ah
À Is­¯pw. \nsâ c£nXmhv bmsXmcmtfmSpw
A\oXn ImWn¡pIbnÃ.' (IAv^v:49)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

309

ْ ْ ُ‫َ َﻘُ ُ َ ﺎؤ‬
ْ َ
َ ُ‫َ َ َﻪ‬
ْ َ
ُ‫ّ َ َ ﺖ‬
َ ‫اﻗ‬
‫( ِ�ِ ﻇﻨﻨـ‬١٩) ‫ـﺮءُوا ﻛِﺘﺎ�ِﻴـﻪ‬
‫أُو� ﻛِﺘﺎﺑ �ِﻴ ِﻤﻴﻨِ ِﻪ �ﻴ ﻮل ﻫ م‬
ِ ‫)َﺄَﻣَّﺎ ﻣﻦ‬
َ ُ ّ�
ْ َ
(٢٠-١٩:‫َِ مﻼ ٍق ﺣِﺴﺎ�ِﻴﻪ( ) ﺤﻟﺎﻗﺔ‬

(F¶m heXp I¿n Xsâ tcJ \ÂIs¸«hÀ,
CXm Fsâ {KÙw hmbn¨nt\m¡q( XoÀ¨bmbpw

Rm³ hnNmcn¨ncp¶p, Rm³ hnNmcWsb t\cntS
­n hcpsa¶v, AXn\m Ah³ Xr]XnIcamb
PohnX¯nemIp¶p) (lmJvJ:( 19 þ21)

ْ َ َ َْ َ َْ
‫ْ أُو�َِ ﻛِﺘَﺎﺑ‬
َ َْ َْ
ِ ِ ‫َﻪُ �ِﺸ‬
‫( َولﻢ أد ِر ﻣﺎ‬٢٥) ‫ �َﻴَﻘُﻮلُ ﻳَﺎﻴﻟت ِ� لﻢ أُوت ﻛِﺘﺎ�ِﻴﻪ‬
ِ‫ﻤَﺎﻪﻟ‬
‫)َﻣَّﺎ ﻣَﻦ‬
ْ َ
(٢٦-٢٥:‫ﺣِﺴﺎ�ِﻴﻪ( ) ﺤﻟﺎﻗﺔ‬

(F¶m CSXp I¿n Xsâ tcJ \ÂIs¸«h

\mIs« C{]Imcw ]dbp¶XmWv, lm,! Fsâ {K
Ùw F\n¡p \ÂIs¸SmXncp¶¦nÂ, Fsâ hn
NmcW F´mW¶v Rm³ AdnbmXncps¶¦nÂ
(F{X \¶mbncp¶p) (lmJvJ:25 þ 26)
Hmtcm hn`mK¯nsâbpw tcJIsf kw_
Ôn¨v ]dbpIbmWv:

َ ِ ّ َ
ّ
ّ
ٌ َ
ٌ ِ‫َﻣَـﺎ أَدْرَاكَ ﻣَـﺎ ﺳِـﺠ‬
‫(ﻛِﺘـﺎب‬٨) �
(٧) ٍ�ِ‫)َ ّ ﻛﺘَﺎب اﻟﻔُﺠَّﺎرِ ﻟَﻲﻔِ ﺳِـﺠ‬
ٌ َُْ
َ ّ ‫( َ�ْـﻞٌ ﻳَﻮْﻣَﺌِـﺬٍ لِﻠْﻤُﻜ‬٩) ‫ﻮم‬
ّ
‫مﺮﻗ‬
(‫ﻳـﻦ‬
ِ ِ‫( ِﻳـﻦَ ﻳُ�َـﺬِّﺑُﻮنَ �ِﻴَـﻮْمِ اﺪﻟ‬١٠) �ِ�ِ‫َـﺬ‬
(١١-٧:�‫)ﻤﻟﻄﻔﻔ‬

"\nÊwibw; ZpÀamÀKnIfpsS tcJ knÖo\n X
s¶bmbncn¡pw. knÖo³ F¶m F´msW¶v
\n\¡dnbmtam? FgpXs¸« Hcp {KÙamIp¶p A
Xv. At¶ Znhkw \ntj[n¨p XÅp¶hÀ¡mIp

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

310

¶p \miw. AXmbXv {]Xn^e \S]SnbpsS Znhk
s¯ \ntj[n¨p XÅp¶hÀ¡v.' (apY^v^o³: 7(11)

ْ
ّ
َ ِ ّ َ
َ ُّ‫ّﻴ‬
ٌ َ
َ َْ َ
َ ِ‫ِّﻴ‬
‫(ﻛِﺘـﺎب‬١٩) ‫ـﺎ ﻋِﻠ ـﻮن‬
‫( َوﻣﺎ أد َراك‬١٨) �
‫)َ ّ ﻛﺘَﺎب اﻷَْﺑﺮَارِ ﻟَﻲﻔِ ﻋِﻠ‬
ِ
َ ُ�َّ‫َﺸْﻬَﺪُهُ الْﻤُﻘَﺮ‬
ٌ ُ َ
(٢١-١٨:�‫ﻮن( )ﻤﻟﻄﻔﻔ‬
(٢٠) ‫م ْﺮﻗﻮم‬

"\nÊwibw; ]pWyhm³amcpsS tcJ CÃn¿q\nÂ
Xs¶bmbncn¡pw. CÃn¿q³ F¶m F´msW
¶v \n\¡dnbptam? FgpXs¸« Hcp tcJbs{X A
Xv. kmao]yw kn²n¨hÀ AXnsâ ASp¡Â k¶n
lnXcmIp¶XmWv.' (apY^v^o³: 18(21)

َ
َ َ ُّ‫الﺸ‬
َ
ِ‫وُﺿِـﻊَ اﻟْﻜِﺘَـﺎبُ وَﻲﺟِء ﺑِـﺎﻨﻟَّبِﻴِّ�َ وَ ـﻬﺪاء‬
‫)َﻗَﺖْ اﻷَْرْضُ ﺑِﻨُﻮرِ رَ�ِّﻬَـﺎ و‬
َ ُ َ ْ ُ� َ ْ ُ ّ
(٦٩:‫ُﻲﻀَِ ﺑَيْﻨَﻬُﻢْ ﺑِﺎﺤﻟَْﻖِ َوﻫﻢ ﻻ ﻈﻠﻤﻮن( )الﺰمﺮ‬

"`qan AXnsâ c£nXmhnsâ {]`sIm­v {]Imin
¡pIbpw sN¿pw (IÀ½§fpsS) tcJsh¡s¸Sp
Ibpw {]hmNI³amcpw km£nIfpw sIm­v hc
s¸SpIbpw P\§Ä¡nSbn kXy{]Imcw hn[n
¡s¸SpIbpw sN¿pw. AhtcmSv A\oXn ImWn¡
s¸SpIbnÃ' (kpaÀ:69).

ْ َ َ َّ�‫َ ـﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا‬
‫ﺎ ذَﻛ‬
َ
َ
‫ﻋﻠﻴـ ِﻪ‬
ُ‫َﺮَتِ اﻨﻟَّﺎرَ �ﺒَﻜَـﺖْ �َﻘَـﺎلَ رﺳ‬
َ‫) َ�ِﺸَﺔ �َ�َّﻬ‬
َ ْ َ َ
ْ َ َ َّ‫ﺳَﻠ‬
َ ْ َ ْ ُ�‫َ َ َ َ ْﺖُ َ َ ْ َ ْﻛُ َ َ ْ ﻴ‬
‫ـﻮم‬
‫ِﻴﻚ ﻗﺎﻟﺖ ﻛﺮْتُ اﻨﻟَّﺎر �ﺒﻜﻴ �ﻬﻞ ﺗـﺬ ﺮُون أﻫﻠِـ ﻢ ﻳ‬
ِ ‫َ ﻢ ﻣﺎ �ُﺒﻜ‬
َ
َ َ َ َ َ ََ َ
َِّ�‫َ ا‬
َ
‫ّـﺎ ﻲﻓ ﺛﻼﺛـ ِﺔ مـﻮاﻃِﻦ ﻓـﻼ‬
ُ‫َﺎﻣَﺔِ �َﻘَﺎلَ رﺳُﻮل‬
ِ ‫ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَـﻠّﻢَ أَﻣ‬
َ
ْ
ُّ‫ْﻛُﺮُ أَﺣَﺪٌ أَﺣَﺪًا ﻋِﻨْﺪَ الْﻤِ�َانِ ﺣَـﻰﺘَّ �َﻌْﻠَـﻢَ أَ�َِـﻒ‬
ُ‫ﻞ‬
ُ‫ﻧ‬
ُ‫ﻘ‬
ْ
َ
ُ‫ﻪ‬
َ
َ ‫ﻣ‬
‫ِ�ا ـ أ ْو �ﺜ ـ َوﻋِﻨـﺪ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

311

‫َ َ ْ َ ّ �َﻌْﻠَﻢَ أَ�ْـﻦَ �َﻘَـﻊُ ﻛِﺘَﺎﺑُـﻪُ أَﻲ‬
ْ ُ ُ‫َ َ ُ َ ﺎؤ‬
َ ْ
‫ِﻓ‬
‫ِ� �ُﻘﺎل ) ﻫ م اﻗ َﺮءُوا ﻛِﺘﺎ�ِﻴﻪ ( ﺘ‬
‫ﺎب ﺣ‬
ِ ‫اﻟﻜِﺘ‬
َ
ْ َ ْ َ َْ َ َ
َ ‫ﻴﻨِﻪِ أَمْ ﻲﻓِ ﺷﻤَﺎﻪﻟِِ أَمْ ﻣِ ْﻦ‬
َ ّ
‫اءِ ﻇَﻬْﺮِه‬
‫وَر‬
‫ـﺮي‬
‫وُﺿـﻊ �ـ� ﻇﻬ‬
ِ ِ‫ وَﻋِﻨْﺪَ الﺮﺼ‬
ِ ‫ـاط إِذا‬
ِ
ِ
َّ‫َﻬَﻨ‬
(‫َﻢ ( )أﺑﻮداود‬

Bbnim()]dbp¶p: Rm³ \cIs¯Ipdn¨v HmÀ
¡pIbp­mbn, A§ns\ AhÀ Icªp, At¸m
Ä {]hmNI³() tNmZn¨p: F´mWv \ns¶ Ic
bn¸n¨Xv? AhÀ ]dªp: Rm³ \cIs¯ HmÀ
¯t¸mÄ Icªpt]mbXmWv, Ahkm\ \mfnÂ
IpSpw_§Ä ]ckv]cw HmÀ¡ptam? Xncpta\n ]d
ªp: F¶m aq¶v kµÀ`§fn Hcmfpw asäm
cmsf kw_Ôn¨v HmÀ¡pIbnÃ, AXv Xpemkn
sâbSp¯v sh¨v AXv L\w Ipdbptam AtXm
L\w IqSptam F¶v Adnbp¶Xv hscbpw, {KÙw
\ÂIp¶thf C§s\ ]dbp¶ kµÀ`¯n ‘C
Xm Fsâ {KÙw hmbn¨nt\m¡q’ F¶v ]dbs¸
Sp¶ kµÀ`¯n Xsâ {KÙw heXv Ic¯ntem,
CSXv Ic¯ntem, AXsæn ]n¶neqsSbmtWm
e`n¡pIsb¶v Adnbs¸Sp¶Xvhscbpw, \cI¯n
\v apIfn ]mew \m«pt¼mÄ B ]me¯nsâb
Sp¯psh¨pw(HmÀ¡pIbnÃ)) (A_qZmhqZv).
BcpsS IÀ½ tcJbmtWm heXv I¿n e
`n¡p¶Xv Ah\v Ffp¸apÅ hnNmcWbmbncn
¡pw t\cntS­n hcnI, F¶m BcpsS IÀ½tc

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

312

JbmtWm apXpIn\v ]pdIneqsS e`n¡p¶Xv Ah
\v hfsc {]bmkIcamb hnNmcWtb t\cnSpI
bpw, \cI¯n ]Xn¡pIbpw sNt¿­n hcp¶
XmWv. AXmWv AÃmlp JpÀB\n \s½ ]Tn¸n
¡p¶Xv.

َ ُ‫َ َ َ ﻪ‬
َ َ ُ� َ ْ َ َ
ْ َ َّ‫َﺄَﻣ‬
ُ ‫ﺎﺳـ‬
ً ‫ـﺐ ﺣ َِﺴــﺎﺑًﺎ � َ ِﺴـ‬
(٨)‫ـ�ا‬
‫( ﻓﺴــﻮف‬٧) ‫أُو� ﻛِﺘﺎﺑ ـ �ِﻴ ِﻤﻴﻨِـ ِﻪ‬
ِ ‫) ــﺎ ﻣــﻦ‬
َْ َ َ
ْ َ َ َ َ ُ‫َ َ َﻪ‬
‫َ ﻨﻘَﻠِﺐُ إِﻰﻟَ أَﻫْﻠ‬
ْ َ
ً ْ
‫( ﻓﺴـﻮف‬١٠)ِ� ‫اء ﻇﻬ ِﺮه‬
‫أُو� ﻛِﺘﺎﺑ ور‬

ِ ‫( َأَﻣَّﺎ ﻣﻦ‬٩)‫ِﻪِ مَﺮﺴُورا‬
ً ُ‫ﻳَ ْﺪﻋُ ﻮ �ُﺒ‬
ً ‫( َو�َ ْﺼ َ� َﺳ ِﻌ‬١١)‫ﻮرا‬
(١٢-٧:‫�ا( )اﻹ�ﺸﻘﺎق‬

"F¶m (]ctemI¯v) GsXmcph¶v Xsâ tcJ
heXpssI¿n \ÂIs¸«pthm, Ah³ eLphm
b hnNmcWbv¡v (am{Xw) hnt[b\mIp¶XmWv.
Ah³ Ahsâ kz´¡mcpsS ASpt¯¡v k´p
jvS\mbns¡m­v Xncn¨pt]mIpIbpw sN¿pw. F
¶m GsXmcph\v Xsâ tcJ Ahsâ apXpIn
sâ ]n¶neqsS sImSp¡s¸«pthm Ah³ \mita
F¶v \nehnfn¡pIbpw, Bfn¡¯p¶ \cImKv\n
bn IS¶v FcnbpIbpw sN¿pw' (C³inJmJv:7 þ12).
kXyhnizmknIÄ AhcpsS tcJ hm§nb
Xn\v tijw AÃmlp Ahsc sNdnb cq]¯nÂ
hnNmcW sN¿pIbpw AhcpsS ]m]§Ä AhÀ
¡v s]mdp¯p sImSp¡pIbpw sNbvXXn\v tijw
AhcpsS Xn·IÄ ambv¨v IfbpIbpw \·bpsS
tcJ AhÀ¡v \ÂIpIbpw sN¿pw. AXns\ kw
_Ôn¨v dkqepÃmlv() ]dbp¶Xv {i²n¡q.

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

313

‫َ َ يْﻨَﻤَﺎ أ ﻧَﺎ أ‬
َ
َ
ِ‫) ﺻَﻔْﻮانَ ﺑْﻦِ �ُْﺮِزٍ الْﻤَﺎزِ�ِِّ ﻗَﺎل ﺑ َ َمْﻲﺸِ ﻣَﻊ اﺑْـﻦ‬
َ َ
َ
َ
َ ٌ
َّ�‫َ ـﻮلَ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا‬
َ َْ
ُ‫�ﻨﻬﻤﺎ آﺧِﺬ �ِﻴ ِﺪه ِ ْ ﻋَﺮَضَ رﺟُﻞٌ �َﻘَﺎل ﻛﻴْﻒَ ﺳـﻤِﻌْﺖَ رﺳ‬
َ
َ
ْ َ َ َّ�‫ـﻮلَ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا‬
‫ﻋﻠﻴـ ِﻪ‬
ُ‫ِ وﺳَﻠَّﻢَ �َﻘُﻮلُ ﻲﻓِ اﻨﻟَّﺠْـﻮَى � َﻘَـﺎلَ ﺳـﻤِﻌْﺖُ رَﺳ‬
ُ ْ َ َ ُ ُ‫َ َﻘ‬
ْ ْ ْ َ َّ�‫ﻠَّﻢَ �َﻘُﻮلُ إِنَّ ا‬
ْ َ ُ‫َ َ َ ﻊُ َ َ ْ َ َ َ ﻪ‬
‫ﻳُﺪ ِ� الﻤُﺆﻣ َِﻦ �ﻴﻀ ﻋﻠﻴ ِﻪ ﻛﻨﻔ َو�ﺴﺘُُهُ �ﻴ ﻮل أ�ﻌ ِﺮف‬
َ
ََ َ
َ
َ
َ
َ
ُ‫َ ُ ﺬُﻧ‬
َ
‫ﺐ ﻛَﺬَا أ�َﻌْﺮِفُ ذَﻧْﺐ ﻛَﺬَا �ﻴَﻘُﻮلُ �َﻌَﻢْ أَيْ رَبِّ ﺣَﻰﺘّ إِذَا ﻗَﺮَّره ﺑ ِ ﻮ� ِ ِﻪ ورأى‬
‫َ لَ ﺳ‬
َْ ْ
ِ‫َ ﻠَﻴْـﻚَ ﻲﻓ‬
‫اﺪﻟُّ�ْﻴَـﺎ وَأَﻧَـﺎ أَﻏْﻔِﺮُﻫَـﺎ لَـﻚَ اﻴﻟَـﻮم‬
‫ْﺴِﻪِ �َﻧَّﻪُ ﻫَﻠَﻚَ ﻗﺎ َﺮﺘَْ�ُﻬَﺎ ﻋ‬
َ َ َ َ َ
َْ َ
(‫( )ﺑﺎري‬... ‫�ﻴُﻌﻄﻰ ﻛِﺘﺎب ﺣﺴﻨﺎﺗ ِ ِﻪ‬
َّ�‫�ُﻤَـﺮَ رَﻲﺿِ ا‬

kz^vhm³_v\p aplvcnkn amkn\n()hn \n
¶v; Rm³ C_v\p Dadnsâ ssI ]nSn¨v \S¶v sIm
­ncns¡ HcmÄ h¶v ]dbpIbp­mbn, AÃmlp
X sâ ASnabpambn kw`mjWw \S¯p¶Xns\
kw_Ôn¨v F´mWv Xm¦Ä dkqepÃmlv()bn
 \n¶v tI«Xv? At¸mgt±lw ]dbpIbp­mbn:
dkqepÃmlv() ]dbp¶Xmbn Rm³ tI«p; hn
izmknbpsS ASpt¯¡v AÃmlp ASp¡pIbpw,
Ahsâ adsIm­v hnizmknsb ad¨v sIm­v ]d
bpw: C¶ ]m]w \o Adnbptam? Cu ]m]s¯ \o
Adnbptam? At¸mÄ Ah³ ]dbpw: Fsâ c£n
Xmsh AsX, Adnbpw, A§ns\ Ahsâ ]m]§
sf Ah\v t_m[ys¸Sp¯ns¡mSp¡p¶Xv hsc C
§s\ t]mIp¶p. A§ns\ Ah³ hnNmcn¡pw
Rm³ \in¨Xv Xs¶sb¶v, AÃmlp ]dbp¶p: Zp

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

314

³bmhn sh¨v AXns\sbÃmw Rm³ ad¨v If
ªncp¶p, F¶m Ct¶ Znhkw AsXÃmw Rm
³ \n\¡v s]mdp¯v Xcp¶p, A§ns\ At±l
¯nsâ \·bpsS {KÙw Ah\v \ÂIp¶p, … )
(_pJmcn)

Xpemkv:
Xpemkv kXyhpw AXn hnizkn¡Â \nÀ
ºÔhpamIp¶p, Xsâ ASnaIfpsS {]hÀ¯\
§sf Xq¡nIW¡m¡n AXn\\pkcn¨v {]Xn^
ew \ÂIphm³ th­n ]ctemI¯v AÃmlp \m
«p¶Xpw, c­v X«pw, kqNnbpapÅ bYmÀ° Xpem
kpamIp¶p AXv. AXn {]hÀ¯\§Ä Xq¡p
¶p, AXsæn {]hÀ¯\§fpsS tcJItfm,
{]hÀ¯\§Ä Xs¶tbm Xq¡p¶p. AXn F
Ãmhcpw Xq¡s¸Sp¶p, F¶m AXn L\w Xq
§p¶Xv {]hÀ¯n¨ BfpsStbm, tcJbpsStbm
L\aà adn¨v {]hÀ¯\§fpsSXmIp¶p.

َ َ َ َ ْ ْ َ
َ َ
‫ـﻮ ِم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣـ ِﺔ ﻓـﻼ ُﻈْﻠَـﻢُ �َﻔْـﺲٌ ﺷَـيْﺌًﺎ وَ�ِنْ ﺎﻛن‬
‫َﻧَﻀَﻊُ الْﻤَﻮَازِ�ﻦَ اﻟْﻘِﺴْﻂَ ﻴﻟ‬
ِ
)
َ
َ ‫ﺜْﻘَﺎل‬
َ ‫ّﺔٍ ﻣِﻦْ ﺧَﺮْدَلٍ أَﺗَيْﻨَﺎ ﺑِﻬَﺎ وَ�َﻰﻔ ﺑ َﻨﺎ َﺣﺎﺳب‬
‫َ ﺣَﺒ‬
(٤٧ :‫�( )اﻷﻧبﻴﺎء‬
ِِ
ِ

(DbÀt¯gpt¶Â]nsâ \mfn \oXn]qÀWamb

XpemÊpIÄ \mw kYm]n¡p¶XmWv, At¸mÄ
HcmtfmSpw H«pw A\oXn ImWn¡s¸SpIbnÃ, A
Xv (IÀ½w) Hcp ISpIp aWn¯q¡apÅXmW¦n

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

315

epw, \maXv sIm­phcp¶XmWv IW¡v t\m¡p
hm³ \mw Xs¶ aXn) (A³_nbm: 48)

َ ُ ْ ْ ُ َ َ
َ ْ َ َ ْ َ َ ُّ‫الْﻮَزْنُ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ اﺤﻟَْﻖ‬
ْ َ
‫�ﻤﻦ �ﻘُﻠﺖ مَازِ�ﻨُﻪُ ﻓَﺄُوْﺌ ﻟ ِﻚ ﻫﻢ الﻤُﻔﻠِﺤـﻮن)*( َوﻣـﻦ‬
)
ُ‫َ ﻧ‬
َ ُ َْ َ َ
(‫ْ مَﻮَازِ�ﻨُﻪُ ﻓَﺄُوْﺌﻟَِﻚَ اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﺧَﺮﺴُِوا أَﻧﻔُﺴَﻬُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﺎﻛ ـﻮا ﺑِﺂﻳﺎﺗ ِﻨـﺎ �ﻈﻠِﻤـﻮن‬
(٩-٨:‫)اﻷﻋﺮاف‬

(A¶s¯ Znhkw(IÀ½§Ä) Xq¡n IW¡m¡p

Xv kXyambncn¡pw, Bt¸mÄ BcpsS XpemÊpI
Ä L\w Xq§ntbm AhcmWv hnPbnI Ä,, Bcp
sS XpemÊpIÄ L\w Ipdªpthm AhcmWv B
Xva\ãw t\cn«hÀ, \½psS Zrãm´§fpsS t\sc
AhÀ A\ymbw ssIsIm­Xnsâ ^eat{X A
Xv) (AAvdm^v: 8,9)
ِ

َِّ� ُ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠَّ َ ﻟﻄُّ ُ رُ َ ْ ُ َـﺎنِ وَاﺤﻟَْﻤْـﺪ‬
َّ�َ‫َ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻ‬
‫ ﻬﻮ ﺷـﻄﺮ ا ِﻹ‬:‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ‬
ُ
)
ُ
ْ
َْ
َ َ
(‫( )مﺴﻠﻢ‬... ‫�ان‬
‫�ﻤﻸ ال ِﻤ‬

\_n() ]dªp: (ip²n hnizmk¯nsâ ]IpXn
bmhp¶p, AÃmlphn¶mIp¶p kÀÆ kXpXnbpw
F¶pÅXv Xpemkv \nd¡p¶XpamIp¶p) (apkv
enw)

َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠ‬
َّ
‫) ﻮﺿﻊ اﻤﻟ�ان ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻠـﻮ وزن ﻓﻴـﻪ‬:‫ﺎل اﻨﻟﻲﺒّ ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ‬
(‫الﺴﻤﻮات واﻷرض لﻮﺳﻌﺖ ( )واه اﺤﻟﺎ�ﻢ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

316

\_n() ]dªp: (Jnbma¯v \mfn sh¡p¶
XpemÊn BImi `qanIsf Xq¡nbmepw AXv
hnimeambncn¡pw) (lmInw)

َ َ َ
ََ
َ
َ
َّ�‫ّ ا‬
َ
‫ّﻢَ ﻗﺎل ﻠﻛَِﻤَﺘﺎنِ ﺧَﻔِﻴﻔَﺘـﺎنِ ﻰﻠﻋ‬
‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ‬
ِ‫ّﻲﺒ‬
ِ
َ�َ‫) ﻫُﺮَ�ْﺮَةَ ﻋَﻦِ اﻨﻟ ّ ﺻ‬
َْ َّ�‫ـ ﺒْﺤَﺎنَ ا‬
ََ َ َ ْ
‫ﻠِّﺴَـ ﺎنِ ﺛَﻘِﻴﻠَﺘَـ‬
‫ـﻴﻢ‬
‫ـﺎن َ الــﺮَّﻤﺣَْﻦِ ﺳُـ‬
‫ـ‬
ِ ‫ِ اﻟﻌ ِﻈـ‬
ِ ‫ـ‬
ِ ‫ان ﺣﺒِيﺒﺘـ‬
ِ �‫ﺎنِ ﻲﻓ ال ِﻤــ‬
َْ
ِ
‫ﺒْﺤَﺎن‬
(‫ وَﺤﺑﻤ ِﺪه ِ ( )ﺑﺎري‬
ِ َّ�‫َ ا‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v; \_n() ]dbpIbp
­mbn: (c­v ]Z§Ä \mhn\v hfsc eLphmWv,
F¶m Xpemkn L\w Xq¡p¶XmWv, ]caIm
cpWnI\v {]nbs¸«XpamWv. (D¶X\mb AÃmlp
F{Xtbm ]cnip²\mIp¶p, AÃmlp ]cnip²\m
Wv Ah\mWv kvXpXnIÄ) (_pJmcn)

‫ﻚٍ اﻷَْﺷْﻌَﺮِيِّ ﻗَﺎلَ ﻗ ﺎلَ ر‬
َ
ُ‫ﻴْﻪِ وَﺳ َﻠّﻢَ اﻟﻄُّ ُﻬﻮر‬
َ
‫َ َﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
‫ﻲﺑِ ﻣَﺎل‬
)
ِ
َْ
َ ْ َ َِّ� ُ‫َ ا�َِّ وَاﺤﻟَْﻤْـﺪ‬
َ َ
‫ُ اﻹِْﻳﻤَﺎنِ و‬
َ
‫ِ �ﻤـﻶ َِن أو‬
‫َاﺤﻟْﻤْﺪُ �َِِّ �َﻤْﻸَُ الْﻤِ�َان وﺳُﺒْﺤَﺎن‬
َ َّ‫الﺼ‬
َ ُْ
َ
ٌ ‫ـﻴ‬
‫ﺎء‬
‫ﻤْﻸَُ ﻣَﺎ �َ�َْ الﺴَّﻤَﻮَاتِ وَاﻷَْرْضِ وَ ﻼﻧُﻮرٌ وَالﺼَّﺪَﻗﺔُ ﺑُﺮْﻫَﺎنٌ وَالﺼَّﺮﺒ ِﺿ‬
َ َ ُ‫َ َ ٌ َ ْ َ ﻪُ َ ْ ﻘ‬
‫ﻘُﺮْآنُ ﺣُﺠَّﺔٌ لَﻚَ أَوْ ﻋ‬
َْ
‫ـﺎس �ﻐـﺪُو �ﺒـﺎﻳِﻊ �ﻔﺴـ �ﻤُﻌﺘِ ﻬـﺎ أ ْو‬
ُُّ‫َﻠَﻴْـﻚَ ﻞﻛ‬
ِ َّ‫ اﻨﻟ‬
َ ُ‫ُ ﻘ‬
(‫مﻮ� ِ ﻬﺎ ( )مﺴﻠﻢ‬

A_qamenIv AÂ Aicnbn()Â \n¶v;dkqepÃm
lv() ]dbpIbp­mbn: (ip²n Cuam\nsâ ]Ip
XnbmWv, ãAÃmlphn\mWv kvXpXnIfJnehpwä
F¶Xv Xpemkv \nd¡p¶XmWv, ‘AÃmlp ]cnip

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

317

²³, AÃmlphn\mWv kÀÆkvXpXnbpw’ Ch c
­pw Xpemkns\, Asæn AXv BImi `qanI
Ä¡nSbnepÅXns\ \nd¡p¶XmWv, \akvImcw
{]ImiamWv, Zm\[À½w sXfnhmWv, £a shfn¨
amWv, JpÀB³ \n\t¡m, AXsæn \n\s¡
Xntcm km£nbmbncn¡pw, FÃm a\pjycpw {]`m
X¯n t]mbn Xsâ BXvamhns\ hnÂ]\ \S
¯p¶p AXn NneÀ AXns\ c£s¸Sp¯pI
tbm AXsæn aäp NneÀ AXns\ hn]¯n
eIs¸Sp¯pItbm sN¿p¶p) (apkvenw)

F´mWv Xq¡pI?
]ctemI¯v \m«s¸Sp¶ Xpemkn F´m
Wv Xq¡pI, GsXÃmw Imcy§Ä¡mWv AXnÂ
`mcw Xq§pI F¶o Imcy§Ä Hmtcm apkvenapw
Adnªncnt¡­XmWv. Xpemkn IÀ½§sfbm
Wv Xq¡pI, AXpt]mse a\pjyscbpw Xq¡psa
¶v ]ÞnX·mÀ Xmsg hcp¶ lZokns\ ASn
Øm\am¡n A`n{]mbs¸Sp¶p. F¶m Cu Xp
emkn L\w Xq§p¶Xnsâ am\ZÞw Ahsâ
{]hÀ¯\amIp¶p. AXmbXv {]hmNI³() ]Tn
¸n¨ coXnb\pkcn¨v BcmtWm IÀ½§Ä sNbv
XXv Ahsâ IÀ½§Ä¡v am{Xsa L\ap­mhp
IbpÅq, AÃm¯hcpsS IÀ½§Ä¡v AÃmlp

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

318

Hcp hnebpw, L\hpw \ÂIp¶XÃ. Hcp lZokv
{i²n¡pI:

ُ‫َﻲﺑِ ﻫ‬
َ َ َّ‫َ ّ ا�َّ ﻠَﻴ ﻪ ﺳَـﻠ‬
‫ﻋَ ِْ وَ َﻢ ﻗـﺎل‬
�َ‫َّ �َﻨْﻪ �َﻦْ رَﺳُﻮلِ ا�َِّ ﺻ‬
� ‫ﺮَ�ْﺮَة َ رَﻲﺿِ ا‬
)
َ ُ‫ّﺟُﻞُ اﻟْﻌَﻈِﻴﻢُ الﺴَّ �ُ َ ْ َ ْ َ َ ﻳَﺰِنُ ﻋِﻨْﺪَ ا�َّ َ َ َ َﻌ‬
َ ‫ِﻤ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ‬
َ‫ﻪُ ﻴﻟََﺄْﻲﺗِ الﺮ‬
ٍ‫ِ ﺟﻨﺎح � ﻮﺿﺔ‬
ْ َ َ
ًْ َ َ َ ْ َ َْ ْ َُ ُ َ َ
(‫ﻧُﻘﻴﻢ لﻬﻢ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ وزﻧﺎ ( )ﺑﺎري‬
ِ ‫َوﻗﺎل اﻗ َﺮءُوا ) ﻓﻼ‬

A_qlpdbvd() ]dbp¶p; {]hmNI³()bnÂ
]dªp: Ahkm\ \mfn XSnamS\mb Hcmsf
sIm­phcp¶XmWv, F¶m AÃmlphnsâbSp
¯v Hcp sImXpInsâ Xq¡w t]mepw Ah\p
­mbncn¡pIbnÃ, F¶n«v ]dªp: \n§Ä Cu
Bb¯v ]mcmbWw sN¿pI: (AXn\m \mw A
hÀ¡v DbnÀs¯gpt¶Â]nsâ \mfn bmsXmcp
Xq¡hpw \ne\nÀ¯pIbnÃ) (_pJmcn).
sFlnIPohnX¯n Bsc¦nepw AÃmlp
hnsâ {]oXn e`n¡m\mbn Hcp ]Zw ]dªn«ps­
¦n t]mepw AXh\v Xsâ Xpemkn L\w Xq
¡p¶Xmbn ImWm\mhpw.

َ َ َ
ََ
َ
َ
َّ�‫ّ ا‬
َ
‫ّﻢَ ﻗﺎل ﻠﻛَِﻤَﺘﺎنِ ﺧَﻔِﻴﻔَﺘـﺎنِ ﻰﻠﻋ‬
‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ‬
ِ ‫) ﻫُﺮَ�ْﺮَةَ ﻋَﻦِ اﻨﻟ‬
َ�َ‫ّﻲﺒِّ ﺻ‬
َ ْ َّ�‫ـ ﺒْﺤَﺎنَ ا‬
‫ﻠِّﺴَـ ﺎنِ ﺛَﻘِﻴﻠَﺘَـ‬
َ َ ْ
‫ـﻴﻢ‬
‫ان ﺣﺒَِــﺎنِ إِﻰﻟَ الــﺮَّﻤﺣَْﻦِ ﺳُـ‬
‫ـ‬
ِ ‫ِ اﻟﻌ ِﻈـ‬
ِ ‫ـ‬
ِ �‫ﺎنِ ﻲﻓ ال ِﻤــ‬
َْ
ِ
‫ﺒْﺤَﺎن‬
(‫ وَﺤﺑﻤ ِﺪه ِ ( )ﺑﺎري‬
ِ َّ�‫َ ا‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v; \_n() ]dbpIbp
­mbn: (c­v ]Z§Ä \mhn\v hfsc eLphmWv,
F¶m Xpemkn L\w Xq¡p¶XmWv, ]caIm

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

319

cpWnI\nte¡v {]nbs¸«XpamWv. (D¶X\mb
AÃmlp F{Xtbm ]cnip²\mIp¶p, AÃmlp
]cnip²\mWv Ah\mWv kvXpXnIÄ) (_pJmcn)
‫ﻲﺷَْءٍ أَ�ْﻘَـﻞُ ﻲﻓ‬
‫َ ﻣَﺎ ﻣِ ْﻦ‬
ِ

‫ﻠَّﻢَ ﻗَﺎل‬
ِ‫ﺪﻟَّرْدَاءِ ﻋَﻦ‬
َ‫اﻨﻟَّﻲﺒِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳ‬
)
ِ
ْ
(‫ُﻠُﻖ( )أﺑﻮداود‬
ِ ‫لْﻤِ�َانِ ﻣِﻦْ ﺣُﺴْﻦِ اﺨﻟ‬

A_qZÀ±mAv()hn \n¶v; {]hmNI³() ]d
ªp: ãkÂkz`mhs¯¡mÄ Xpemkn L\w
Xq¡p¶ asäm¶panÃ) (A_qZmhqZv)

ِ‫ْ�َ رَﺳُﻮل‬
ْ َ َ َّ�‫َ ّ ا‬
‫َ ّ ﻋَﻠَﻴْﻪ‬
َ
‫ﻋﻠﻴـ ِﻪ‬
�َ‫ِ وَﺳَﻠَّﻢ أَنَّ رَﺳُﻮلَ ا�َِّ ﺻ‬
�‫ا�َِّ ﺻَ�َّ ا‬
)
�َ‫أ‬
ْ
َ
ّ َ
َ َ َ َ
َ
َُّ�‫ا‬
َ
َُ
‫ْـﺮﺒ‬
َ‫َ إِﻪﻟ إ َِ َُّ و‬
‫ان‬
‫ّﻢَ ﻗﺎل ﺑﺦٍ ﺑَـﺦٍ ﻤﺧَْـﺲٌ ﻣَـﺎ أَ�ْﻘَﻠ‬
‫ﻠ‬
ِ
ِ �‫ﻬُـﻦَّ ﻲﻓ ال ِﻤـ‬
َ َ َ ََ ُ َ
ََ
َ
ِ
�‫َﺎنَ ا�ِّ وَاﺤﻟَْﻤْﺪُ �َِِّ وَالْﻮَﺪﻟَُ الﺼَّﺎﻟِﺢُ �ُﺘَﻮ‬
ٍ‫ّ �َﻴَﺤْتَﺴِﺒُﻪُ وَاﺪﻟاه وﻗﺎل ﺑﺦٍ ﺑـﺦ‬
ْ ْ َْ ِ
ِ‫ﺆْﻣ‬
َ
َِ‫َ ْ ﻟَﻲﻘ‬
‫ ﻣ ﻦ‬
‫ِـﺮ‬
‫ﺧ‬
‫اﻵ‬
‫ا�َّ َ مُﺴْتَﻴْﻘِﻨًﺎ ﺑِﻬِﻦَّ دَﺧَﻞ اﺠﻟَْﻨَّـﺔَ ﻳُـ ُﻦ ﺑِـﺎ�َّ وَاﻴﻟـﻮ ِم‬
ِ
َ ْ
َ ِ
(‫ﺎب ( )ﻤﺣﺪ‬
ِ ‫�ِﺎﺠﻟَْﻨَّﺔ ﻟّﺎرِ وَاﺒﻟَْﻌْﺚِ �َﻌْﺪَ الْﻤَﻮْتِ وَاﺤﻟ ِﺴ‬

dkqepÃmlv()bpsS auebn \n¶v: XoÀ¨bm
bpw \_n ]dbpIbp­mbn: hfsc {][m\s¸«
Imcyw, hfsc {][m\s¸« Imcyw (Ad_n `mj
bnse Hcp {]tbmKamWnXv) A©v Imcys¯
¡mÄ Xpemkn L\w Xq¡p¶ asäm¶panÃ,
Ah ‘AÃmlphÃmsX Bcm[\¡Àl\mbn aäm
cpanÃ, AÃmlphmWv Gähpw henbh³, AÃmlp
]cnip²\mIp¶p, AÃmlphn\mWv kÀÆkvXpXn
bpw, kXvhr¯\mb k´m\w Ahsâ ]nXmhv

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

320

Ah\n (X\n¡vth­n {]mÀ°n¡psa¶v) {]Xo
£bÀ¸n¨vsIm­v acWs¸SpI). hfsc {][m\s¸
« Imcyw, hfsc {][m\s¸« Imcyw A©v Imcy
¯n ZrVambn hnizkn¨v sIm­v Bsc¦nepw
AÃmlphns\ I­pap«pIbmsW¦n Ah³ kz
ÀK¯n {]thin¡p¶XmWv. AÃmlphnepw, A
hkm\\mfnepw, kzÀK¯nepw, \cI¯nepw, ac
W¯n\v tijapÅ ]p\ÀPohnX¯nepw hnNmc
Wbnepw hnizkn¡pI) (AlaZv).

َّ�‫َ ّ ا‬
َ َ ُ ُ‫َ َﺖْ ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﻋَﻠِﻴًّﺎ رَﻲﺿِ ا�َّ َ ْ َ ﻘ‬
�َ‫�ﻨﻪ � ﻮل أمَّﻲﺒُِّ ﺻ‬
‫) أُمِّ مُﻮﻰﺳَ ﻗﺎﻟ‬
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ‫ﻲﺸء �ﻨﻈ‬
‫ـﺮ‬
ٍ ْ ِ� ‫ﻴْﻪِ وَﺳَﻠّﻢَ ا�ْﻦَ مﺴْﻌُﻮدٍ ﻓَﺼَﻌِﺪَ ﻰﻠﻋَ ﺷَﺠَﺮَةٍ أَمَﺮَهُ أَنْ ﻳَﺄْ�ِﻴَﻪُ ﻣِﻨْﻬَﺎ‬
ُ‫ّ َ َ َ َ َ ﻜ‬
‫ِ ﺑْﻦِ مَﺴْﻌُﻮدٍ ﺣِ�َ ﺻَﻌ‬
ْ
‫ﺤ ﻮا ﻣِـﻦ‬
َّ�‫ْﺤَﺎﺑُﻪُ إِﻰﻟَ ﺳَﺎقِ �َﺒْﺪِ ا‬
ِ ‫ِﺪَ الﺸَـﺠﺮة ﻓﻀـ‬
ُ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠَّ َ َ َ ْ َ ﻜُ َ َ ْ ﻞ‬
َّ�َ‫ُُ َ َ َ ْ َ َ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ ﻣﺎ ﺗﻀـﺤ ﻮن ل ِﺮﺟـ‬
ُ ‫ﺣﻮﺷ ِﺔ ﺳﺎ�ﻴ ِﻪ �ﻘ‬
ْ
ِ
ْ َ َ َ َ َ ْ
(‫ان ﻳ ْﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﻣِﻦ أُﺣُﺪٍ ( )ﻤﺣﺪ‬
َّ�‫ﺒْﺪِ ا‬
ِ
ِ �‫ أَ�ْﻘَﻞُ ﻲﻓ ال ِﻤ‬

D½p aqkm()bn \n¶v: AhÀ ]dªp: Aen
]d bp¶Xmbn Rm³ tI«p: (C_v\p akvDuZnt\m
Sv \_n Hcp ac¯n \n¶v Hcp sIm¼v sIm­ph
cm³ IÂ]n¨t¸mÄ At±lw ac¯n Ibdn. A
t¸mÄ \_nbpsS kzlm_nIÄ AÐpÃmC_v\p
akvDuZv ac¯n Ibdnb Ahkc¯n At±l
¯nsâ IW¦mente¡v t\m¡pIbp­mbn, At±
l¯nsâ IW¦mensâ saenhpw, sNdp¸hpw I
­t¸mÄ AhÀ Nncn¨pt]mbn. At¸mÄ dkqep

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

321

Ãmlv() ]dbpIbp­mbn: F´n\mWv \n§Ä
Nncn¡p¶Xv? AÐpÃmlvv()hnsâ Imen\v Ah
km\ \mfn Xpemkn DlvZnt\¡mÄ L\ap
­mbncn¡p¶XmWv) (AlvaZv).

IqSpXÂ `mctadnbXv:
]ctemI¯v \m«p¶ Xpemkn Xq¡pt¼m
Ä Gähpw `mcapÅXv GXv {]hÀ¯\amsW¶v
IrXyambpw Hmtcm apkvenapw ]Tn¨ncnt¡­Xp
­v. temIt¯¡v \ntbmKnXcmb apgph³ {]hmN
I³amcpw {]t_m[\w sNbvXn«pÅ XuloZnsâ
BWn¡Ãmb kXykm£y hN\amIp¶p. AXm
Wv Ckvemansâ {]hmNI³ apkveo§sf ]Tn¸n
¨n«pÅXv. AsXm¶v \mw {i²n¡pI:

ْ َ َ َّ�‫َ َ َ َ ـﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا‬
‫ﻋﻠﻴـ ِﻪ‬
ُ‫) �َﺒْﺪِ ا�َِّ ﺑْﻦِ �َﻤْﺮِو ﺑْﻦِ اﻟْﻌَﺎصِ ﻗَﺎل ﻗﺎل رﺳ‬
َ
‫َﺔِ �َﻴُﺆ‬
ُ‫ﺳَﻠَّ ﺗُ َ ﻊ‬
َ ُ‫ﻴُ َ ﻊ‬
‫ْ�َ ﺑِﺎلﺮَّﺟُﻞِ �َﻴُﻮﺿَﻊُ ﻲﻓِ ﻛِﻔَّﺔٍ � ﻮﺿ ﻣﺎ‬
‫َ َﻢ ﻮﺿ اَﻮَازِ�ﻦُ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣ‬
َ
‫َ َ ﻴُﺒ‬
ْ َ َ َ َ
َِ‫ﻲﺼ‬
َ
‫ﻰﻟَ اﻨﻟَّﺎر ﻗﺎل ﻓﺈِذا أُدﺑ ِ َﺮ ﺑ ِ ِﻪ إِذا‬
‫ﻌَﺚُ ﺑِﻪِ إ‬
ْ � ‫ﻋ َ ﻠَﻴْﻪِ �َﺘَﻤَﺎﻳﻞَ ﺑِﻪِ الْﻤِ�َانُ ﻗَﺎل‬
ِ
ِ
َ ُ‫ّﻤ ْ َ َ ﻘُ ُ َ َ ْ َ ﻠ‬
َُ
� ‫ﺎﺋِﺢٌ ﻳَﺼِﻴﺢُ ﻣِ ْﻦ ﻋِﻨْﺪِ الﺮَ ﺣ ِﻦ � ﻮل ﻻ �ﻌﺠ ﻮا‬
‫ﻌْﺠَﻠُﻮا ﻓَﺈِﻧَّـﻪُ ﻗَـﺪْ ﺑَـﻲﻘَِ ﻪﻟ‬
َ َ َ ْ َ
ّ ََ
َ َ َّ‫ﻔَّﺔٍ ﺣَﻰﺘ‬
َ
ِ َ َ‫َ َ ﻊ‬
‫ﻳ ِﻤﻴـﻞ ﺑِـ ِﻪ‬
‫ ﻲﻓ ِﻛ‬
ِ ‫�ﻴُﺆ� ﺑِﺒِﻄﺎﻗﺔٍ �ِﻴﻬﺎ َ إِﻪﻟ إ َِ �َﺘُﻮﺿﻊُ ﻣ الﺮّﺟُﻞ‬
ُ َ ْ
(‫�ان ( )ﻤﺣﺪ‬
‫ال ِﻤ‬

AÐpÃmC_v\p Awdv_v\p Bkzv() ]dbp¶p;
dkqepÃmlv() ]dbpIbp­mbn: Ahkm\ \m

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

322

fn Xpemkv \m«p¶p, A§ns\ AXn Hcmsf
sIm­v hcpIbpw At±ls¯ Hcp X«n sh¡p
¶p, AXpt]mse At±l¯nsâ {]hÀ¯\§
fpsS IW¡pw sh¡p¶p, A§ns\ At±ls¯
bpw sIm­v AXv Nmbp¶p, ]dªp: A§ns\ A
t±ls¯ \cI¯nte¡v \ntbmKn¡p¶p, ]d
ªp: At±ls¯bpw sIm­v s]mIpt¼mÄ ]ca
ImcpWnI\n \n¶pÅ HcmÄ hnfn¨v ]dbp¶p:
At±ls¯ A{]Imcw sN¿cpXv, At±ls¯ A
{]Imcw sN¿cpXv. XoÀ¨bmbpw Ah\v Hcp Im
cyw Ahtijn¡p¶p­v. A§ns\ Hcp ImÀUv
sIm­v hcp¶p, AXn ‘AÃmlphÃmsX Bcm[
\¡Àl\mbn aämcpanÃm’sb¶XmWv DÅXv. A
§ns\ At±lt¯msSm¸w B ImÀUv Xq¡pI
bpw A§ns\ Xpemknsâ B X«v XmgpIbpw sN
¿p¶p) (AlaZv).

َ َ
ْ َ َ َّ�‫َ ّ ا‬
َ
‫ﻋﻠﻴـ ِﻪ‬
�َ‫ �َﺒْﺪ ا�َِّ �ْﻦَ �ﻤْﺮِو ﺑْﻦِ اﻟْﻌَﺎصِ �َﻘُﻮلُ ﻗَﺎل رﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻ‬
)
ْ
َ
َ
َّ‫ﺟَﻞ‬
ْ
َ
َ
َ
َْ َ
َ
ُ‫َ ْ َ ﺺُ َﺟ‬
ِ
‫ـﻮم‬
‫ِـﻖ ﻳ‬
ِ ‫َّﻢ إِنَّ ا�ََّ ﻋَﺰّ وَ �ﺴﺘﺨﻠِ ر ﻼ أُﻣَّـﻲﺘ ﻰﻠﻋَ رُءُوسِ اﺨﻟﻼﺋ‬
‫ﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ �َﻴَنْﺮﺸُُ َ َ ْ ْ َ ً َ ْ َ ًّ ﺠِﻞٍّ ﻣَﺪَّ اﺒﻟَْﺮﺼ‬
َُ
‫ �ُﻢَّ �َﻘُﻮلُ ﻪﻟ‬
َِ
‫ﺠ‬
ِ ‫ﻋﻠﻴ ِﻪ � ِﺴﻌﺔ و� ِﺴ ِﻌ� ِﺳ‬
َ
َ
َ ََ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ‫ﻘ‬
َ ّ
ََ
َ
َ
َ
َْ
‫ﻲﺘِ اﺤﻟﺎﻓ ِﻈﻮن ﻗﺎل َ ﻳَﺎ رَبِ �ﻴ ـﻮل ألـﻚ‬
‫�ُﻨْﻜِﺮُ ﻣِ ْﻦ ﻫَﺬا ﺷَيْﺌًﺎ أَﻇﻠﻤﺘْﻚَ ﻛَﺘب‬
َ َ ْ َ َ َّ‫ن‬
َ َ ُ ُ‫ﺴَﻨَﺔٌ �َﻴُﺒْﻬَﺖُ الﺮَّﺟُﻞُ َ َﻘ‬
‫�ﻴ ﻮل ﻻ ﻳﺎ بِّ �َﻴَﻘُـﻮلُ ﺑَـ�َ إِ لـﻚ ﻋِﻨـﺪﻧﺎ‬
َ‫ُﺬْرٌ أَوْ ﺣ‬
ََ
‫ﻠَﻴ ﻚَ �َﺘ‬
ًَ َ ًَ َ َ
ْ َ ُ‫َ ُ َ َ ٌ َ َ ْ َ ﺪ‬
‫ﺣﺴﻨﺔ واﺣِﺪة ﻇُﻠْﻢَ اﻴﻟَْﻮْمَ ﻋَ ْ ُﺨْﺮَجُ ﻪﻟ ﺑِﻄﺎﻗـﺔ �ِﻴﻬـﺎ أﺷـﻬ أن َ إِﻪﻟ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

323

ّ
َ
َ َ ّ
‫ﺳ‬
َ‫إ َِ وَأَنَّ �َُﻤ‬
ِ ‫ّﺪًا �َﺒْﺪُهُ وَرَُﻮﻪﻟُُ �َﻴﻘُﻮلُ أَﺣْﺮﻀُِـوهُ �َﻴَﻘُـﻮلُ ﻳَـﺎ رَبِ ﻣـﺎ ﻫـ ِﺬه‬
‫ﻟِْﻄَﺎﻗَﺔ‬
َّ ّ
َّ ّ
‫َ �ُﻈْﻠَﻢُ ﻗَﺎلَ �َﺘ‬
‫ُ ﻲﻓ‬
‫ﺠ‬
َ ‫ﺠ ِ �َﻴُﻘَﺎلُ إِﻧَّﻚ‬
ِ
ِ ِ‫ُ ﻣَﻊَ ﻫَﺬِهِ الﺴ‬
ِ ‫ُﻮﺿَـﻊُ الﺴِـ‬
َ
َّ ّ
َ ُ‫ْ َ َ ﺔ‬
َّ�‫ا‬
� ٌ‫ﺠ ُ وَ�َﻘُﻠَـﺖِ اﺒﻟِﻄﺎﻗـ َوﻻ ﺜْﻘُـﻞُ ﻲﺷَْء‬
ِ
ِ ‫ﻔّﺔٍ ﻗَﺎلَ �َﻄَﺎﺷَـﺖِ الﺴِـ‬

(‫ِﻴﻢ ( )ﺣﺪ واﻟﺮﺘﻣﺬي‬
ِ ‫َّﻤﺣَْﻦِ الﺮَّﺣ‬

AÐpÃmC_v\p Awdv_v\p Bkzvv() ]dbp¶p;
dkqepÃmlv() ]dbpIbp­mbn: (XoÀ¨bmbpw
D¶X\pw {]Xm]hm\pamb AÃmlp Ahkm\
\mfn Fsâ kapZmb¯n s]« Hcmsf krãn
IÄ¡v ap¶n sh¨v hnfn¡p¶p, XpSÀ¶v Ah\v
sXm®qänH³]Xv henb {KÙ§Ä \ÂIp¶p, Hm
tcm {KÙ§fpw Is®¯m Zqct¯mfw D­mbn
cn¡pw, F¶n«v Aht\mSv tNmZn¡pw: CXn \n¶v
\o hÃXpw \ntj[n¡p¶pthm? FÃmw IrXyambn
tcJs¸Sp¯p¶ Fsâ Fgp¯pImÀ \nt¶mSv hÃ
A{Iahpw ImWn¨p«pt­m? Ah³ ]dbpw: Fsâ
c£nXmsh, CÃ. Aht\mSv tNmZn¡pw: \n\¡v h
à HgnhvIgnhpapt­m? AXsæn hà \·bpap
t­m? At¸mgh³ t]Sn¡p¶p. F¶n«h³ ]d
bpw: Fsâ c£nXmsh, CÃ. A§ns\ AÃmlp
]dbpw: A§ns\sb¦n \½psS ASp¯v \n\¡v
Hcp \·bp­v, Ct¶ Znhkw \n\¡v bmsXmcp A
\oXnbpap­mhnÃ. A§ns\ Ah\v Hcp ImÀUv
]pd¯vsIm­v hcp¶p, AXn ãAÃmlphÃm

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

324

sX Bcm[\¡Àl\mbn aämcpansöpw, XoÀ¨
bmbpw apl½Zv Ahsâ ASnabpw, ZqX\pamIp
¶psh¶v Rm³ km£yw hln¡p¶pä F¶ hm
Iyw D­mIpw. Ah³ tNmZn¡pw: Fsâ c£nXm
sh, F´mWv Cu ImÀUn\v Cu henb {KÙ§Ä
¡v ap¶nepÅ hne? ]dbs¸Spw: \o A\oXn¡v
hnt[bamhnÃ. ]dªp: B {KÙ§Ä apgph\pw
Hcp X«nenSp¶p, ]dªp: At¸mÄ B {KÙ§Ä
L\w Ipdbp¶p. B ImÀUv L\w Xq§pIbpw
sN¿p¶p. ]caImcpWnI\pw IcpWmhmcn[nbpam
b AÃmlphnsâ \mas¯¡mÄ L\w Xq§p¶
H¶pw Xs¶bnÃ) (AlvaZv, XnÀanZn).

lufv:
P\§Ä alvidbn \n¡p¶bhkc¯n
 AXnsâ ssZÀLyXbpw, a\:{]bmkhpw Imc
Wambn AhicmhpIbpw, Zmln¡pIbpw sN¿p
¶p. B Ahkc¯n AÃmlp {]hmNI\v BZc
hv F¶pÅ \ne¡v \ÂIp¶ lufp IuYdnse
shÅw {]hmNIsâ I¿mse At±l¯nse kaq
Zmb¯nse kXyhnizmknIÄ¡v \ÂIp¶p. AXn
 \n¶v Bsc¦nepw IpSn¸n¡s¸SpIbmsW¦nÂ
]n¶osSmcn¡epw Ah\v Zmln¡pIbnÃ. Hcp hn
`mKamfpIsf AXn \n¶v AIäpIbpw sN¿pw.
AXns\ kw_Ôn¨v AÃmlp ]dbp¶p:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

325

َْ َ ْ َ َْ َ ْ َ
(١:‫)ِﻧَّﺎ أ�ﻄﻴﻨﺎك اﻟﻜﻮﺛ َﺮ( )الﻜﻮﺛﺮ‬

(XoÀ¨bmbpw \n\¡v \mw IuYÀ \ÂInbncn¡p
¶p) (IuYÀ:1)

apl½Zv \_n()bpsS XSmI¯n \mw hn
izkn¡p¶p, AXv henb XSmIhpw {]tXyIXbp
Å DdhnShpamWv. AXv kzÀKob ]m\obamb
Iukdn \n¶pw ]ctemI ssaXm\¯nsâ Aäw
hsc \o­p InS¡p¶p. apl½Zv \_n()bpsS
kapZmb¯nse kXyhnizmknIÄ AXn \n¶v
IpSn¸n¡s¸Sp¶XmWv. \_n() ]dbp¶p:

َ
َ
َ
َ
َ
‫ﻴْـﻪِ وَﺳـﻠَّﻢَ إِﻰﻟ‬
‫) رَﻲﺿِ ا�َّ َ�ﻨْﻪ ﻗَﺎل لَﻤَّﺎ ﻋُﺮِجَ ﺑِـﺎﻨﻟّﻲﺒِِّ ﺻَـ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
ْ َ ً
‫َﺮٍ ﺣَﺎ� َﺎهُ ﻗِﺒَﺎبُ الﻠُّﺆ‬
َ َ َ َ
‫ْلُـﺆِ �َُﻮَّﻓـﺎ �ﻘُﻠـﺖُ ﻣـﺎ ﻫـﺬا ﻳـﺎ‬
‫َﺘ‬
‫ �َﻬ‬
ََ‫ﻤَﺎءِ ﻗَﺎلَ أَ�َﻴْﺖُ ﻰﻠﻋ‬
َُ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ‫ْ �ﻞ‬
(‫ِﺮﺒ ﻗﺎل ﻫﺬا اﻟﻜﻮﺛﺮ ( )ﺑﺎري‬
ِ

A\kvv()hn \n¶v: At±lw ]dbp¶p: {]hmN
Is\bpw sIm­v BImi¯nte¡v anAvdmPv \S
¯nb thfbnÂ… ]dªp: R§Ä Hcp \ZnbpsS
AcnIn t]mbn, AXnsâ Ccp Icbnepw ap¯p
Ifpw ]hng§fpw sIm­pÅ DW§nbXpw hr
¯nbpapÅ I¸pIfp­v, At¸mÄ Rm³ tNmZn¨p:
AÃtbm Pn_vcose CsX´mWv? At¸mÄ ]d
ªp: CXv IuYdmIp¶p) (_pJmcn).

hntijWw:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

326

]ment\¡mÄ shfp¯Xpw, aªnt\¡mÄ
XWp¯Xpw, tX\nt\¡mÄ am[pcyapÅXpw, Ikv
Xqcntb¡mÄ kpKÔapÅXpamIp¶p. AXnsâ
\of¯nepw, hoXnbnepw hfsc hnimeXbpÅXm
Ip¶p, Hcp ]mÀiz¯n \n¶v asämcp ]mÀi¯n
te¡pÅ Zqcw Hcp amks¯ hgnZqcamIp¶p, kz
ÀK¯n \n¶v c­v DdhnSw AXnte¡v F¯nt¨
cp¶p. AXnse I¸pIfpsS F®w BImi \£
{X§fpsSb{XbpamWv, AXn \n¶msc¦nepw Ip
Sn¨m ]n¶osSmcn¡epw Ah¶v Zmln¡pIbnÃ.

َّ‫ﻠَﻴ ﺳَـﻠ‬
‫ْ ﺮٍو ﻗَﺎلَ اﻨﻟ‬
ُ‫َ ة‬
َّ�‫ْﺪُا‬
َ
َ
ِ
�‫َـﻮْﻲﺿ م ِﺴـ‬
:‫َّﻲﺒُِّ ﺻ َ ـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
‫ِ �ْﻦُ �َﻤ‬
ْ ْ َ
ُ‫َ ْ ﻣَﺎؤُهُ أَ�ْﻴَﺾ‬
ُ‫َ َ ﻧُ ﻪُ َ ﻨ‬
َ
ُ َ ْ َ ُ‫�ُ ﻪ‬
ِ ‫ِ�ا ـ ﻛ ُﺠ‬
‫ـﻮم‬
�‫ـﻚ و‬
‫ﻣِ َﻦ‬
‫ﺷﻬ‬
ِ ‫الﻠَّـﻦﺒ َو ِر ـ أﻃﻴـﺐ ﻣِـﻦ ال ِﻤﺴ‬
ِ
َ
ُ
َ
َ
َْ َ َ
ًَ َ َْ
(‫ﻤَﺎءِ ﻣَﻦْ ﺮﺷب ﻣِﻨﻬﺎ ﻓﻼ �ﻈﻤﺄ أﺑﺪا( )ﺑﺎري‬
َّ‫ﺴ‬
ِ

AÐpÃmC_v\p Awdn()hn \n¶v \nthZ\w: d
kqepÃmln()]dªp: (Fsâ XSmI¯nsâ h
ep¸w Hcp amks¯ bm{Xm ZqcamIp¶p, AXnse
shÅw ]ment\¡mÄ shfp¯Xpw IkvXqcntb
¡mÄ kpKÔapÅXpamWv, AXnse I¸pIfpsS
F®w BImi \£{X§fpsSb{Xbpw hcp¶Xm
Wv, AXn \n¶pw Bsc¦nepw IpSn¨m ]n¶o
sSmcn¡epw Ah¶v Zmln¡pIbnÃ) (_pJmcn)

َ
َ َ َّ‫َ ـﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا�َّ َ َ ْ ﺳَـﻠ‬
‫ـﻦ‬
ُ‫)ْ أَ�َﺲِ ﺑْﻦِ ﻣَﺎلِﻚٍ ﻗَﺎل ﺳُـﺌِﻞَ رﺳ‬
ِ ‫ﻋﻠﻴـِ وَ ﻢ ﻋ‬
ُ‫َﺟَﻞّ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨَّـﺔ ﺗُ َﺮاﺑُـﻪُ الْﻤ ْﺴـﻚُ َﻣـﺎؤُه‬
َ ‫ْﺛَﺮِ �َﻘَﺎلَ ﻫُﻮَ �َﻬَﺮٌ أَ�ْﻄَﺎ�ِﻴﻪِ ا�َُّ ﻋَﺰَّ و‬
ِ
ِ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

327

ُْ
( ِ‫ْﻴَﺾُ ﻣِﻦَ الﻠَّﻦﺒَِ وَأَﺣْ�َ ﻣِﻦَ اﻟْﻌَﺴَﻞِ ﺗَﺮِدُهُ ﻃَ�ٌْ أَ�ْﻨَﺎ�ُﻬَﺎ ﻣِﺜْﻞُ أَ�ْﻨَـﺎقِ اﺠﻟـﺰُر‬

(‫)ﻤﺣﺪ‬

A\kv_v\p amenIvv()hn \n¶v: IuYdns\ kw
_Ôn¨v dkqepÃmlv()tbmSv tNmZn¡pIbp­m
bn: At¸mÄ ]dªp: (D¶X\pw {]Xm]hm\pam
b AÃmlp kzÀK¯n F\n¡v \ÂInb Hcp X
SmIamWv AXv, AXnse a®v IkvXqcnbmWv, A
Xnse shÅw ]ment\¡mÄ shfp¯XmWv, tX\n
t\¡mÄ am[pcyapÅXmWv, AXn \n¶v H«I§
fpsS Igp¯pt]msebpÅ Igp¯pÅ ]£nIÄ
]pd¯v hcp¶p­v) (AlvaZv)

ََ
َّ�‫َ لَ اﻨﻟَّﻲﺒُِّ ﺻَ�َّ ا‬
ْ
‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَـﻠَّﻢَ إِ�ِّ ﻓَـﺮَﻃُ�ُﻢْ ﻰﻠﻋ‬
َ‫ ﻗ‬
‫) ِ ﺑﻦِ ﺳَﻌْﺪٍ ﻗَﺎل ﺎ‬
ْ
َْ
ُ ُ� ْ َ ٌ ْ َ ّ َ َ
َ
َ َ
‫ أَﺑَﺪًا ﻟَ�َِدَنَّ ﻲﻠﻋَ أﻗ َﻮام أﻋـ ِﺮ ﻬ ْﻢ‬
‫ لَﻢْ �َﻈْﻤﺄ‬
َ‫َﻦ مَﺮَّ ﻲﻠﻋََّ ﺮﺷِبَ وَﻣﻦْ ﺮﺷَِب‬
ََُْ
ْ َ ُ ُ�
(‫�ََﻌْﺮِﻓُﻮ�ِ �ُﻢَّ َﺎل ﺑي ِ� َو�يﻨﻬ ْﻢ( )ﺑﺎري‬

kAvÂ_v\p kAZvv()]dªp: \_n() ]dbpI
bp­mbn: (Rm\mbncn¡pw lufnte¡v BZyam
bn hcp¶Xv, Bsc¦nepw FsâbcnIneqsS t]m
bm Ah\Xn \n¶v IpSn¡mw, Bsc¦nepw A
Xn \n¶v IpSn¨m ]n¶oSh\v Hcn¡epw Zmln
¡pIbnÃ, FsâbSp¯v Hcp kaqlw hcpw Ah
sc Rm\pw, Rm³ Ahscbpw Adnbp¶XmWv F
¶m F\n¡pw AhÀ¡panSbn adbnSp¶Xm
Wv) (_pJmcn).

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

328

ْ
ِ َ َ
َ
َ
‫ﺎلَ ﻗُﻠْﺖُ ﻳَﺎ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﻣَﺎ آ�ِﻴَﺔُ اﺤﻟَْﻮضِ ﻗَﺎل و ي‬
‫) ﻲﺑِ ذَرٍّ ﻗ‬
ٍ‫اﺬﻟَّ �َﻔْﺲُ �َُﻤَّﺪ‬
َ
َ َ َ
َ
َ ْ ُْ َْ
َ َّ‫َِيَﺘ ﻪُ أَ� َ ُ ْ َ َدِ �ُُﻮمِ الﺴ‬
‫�ِﻴ ِﺪه ِ ﻷ ُ ْﺮﺜ ﻣِﻦ ﻋ‬
‫ـﻤﺎءِ َو� َﻮاﻛِﺒِﻬـﺎ أﻻ ِ الﻠَّﻴﻠـ ِﺔ الﻤﻈﻠِﻤـ ِﺔ‬
َ َْ َْ َ َ َ َْ ْ َ َْ َ ْ َ َ
ُ
َ‫ﻨ‬
َْ‫ﻤُﺼْﺤِﻴَﺔِ آ�ِﻴَﺔُ اﺠﻟ‬
‫ّﺔِ ﻣَﻦْ ﺮﺷب ﻣِﻨﻬﺎ لﻢ �ﻈﻤﺄ آﺧِﺮ ﻣـﺎ ﻋﻠﻴـ ِﻪ �ﺸـﺨﺐ �ِﻴـ ِﻪ‬
ِ
َ َّ‫َ َ ْﻪُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ﺿُﻪُ ْﻞُ ﻃُ ﻣَﺎ �َـ�َْ �َﻤ‬
َ
َ‫ﻨ‬
ِ
‫ـﺎن‬
ِ‫ﻟ‬
َْ‫ﻦَ اﺠﻟ‬
‫ﺎنِ ﻣ‬
‫ّﺔِ ﻣَﻦْ ﺮﺷب ﻣِﻨ لﻢ �ﻈﻤﺄ ﻋﺮ ﻣِﺜ‬
ِ ‫َاﺑ‬
ِ
َ
َ
َ ْ َ َ
َ َْ
َ
(‫الﻠَّﻦﺒ َوأﺣ� ﻣ َِﻦ اﻟﻌﺴ ِﻞ ( )مﺴﻠﻢ‬
‫َ أﻳْﻠَﺔَ ﻣﺎؤُهُ أَﺷَﺪُّ �َﻴﺎﺿًﺎ ﻣِ َﻦ‬
ِ

A_qZÀdv()hn \n¶v; {]hmNI³()tbmSv Rm
³ tNmZn¡pIbp­mbn: lufp IuYdnsâ ]m
{X§Ä F§ns\bpÅXmbncn¡pw? ]dªp: apl
½Znsâ BXvamhv BcpsS I¿nemtWm Ah³
Xs¶ kXyw! AXnse ]m{X§Ä BImi§fnse
tKmf\£{X§fpsS A{Xbpw hcp¶XmWv, kzÀK
¯nse ]m{X§Ä AÔImcw \ndª cm{XnbnÂ
sXfnªv ImWp¶ \£{Xt¯t]msebmWv, A
Xn \n¶v Bsc¦nepw IpSn¨m Ahkm\w hsc
Ah\v Zmln¡pIbnÃ, kzÀK¯n \n¶v AXnte
¡v c­v AcphnIÄ ]Xn¡p¶p, Bsc¦nepw AXn
 \n¶v IpSn¨m Ah\v Zmln¡pIbnÃ, AXn
sâ hoXn AXnsâ \oft¯t]msebmWv, A½m³
apXÂ ssFe hscbmWv. AXnse shÅw ]men
t\¡mÄ shfp¯Xpw, tX\nt\¡mÄ am[pcyhpap
ÅXmWv) (apkvenw).

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

329

َ
ُّ‫َـﻠَّﻢَ أَﺷَـﺪ‬
‫) ْ�َﺎنَ وَﺳُﺌِﻞَ �َﻦْ ﺮﺷََاﺑِﻪِ �َﻘَﺎلَ ﻧَـﻲﺒَِّ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا�َّ ﻋَﻠﻴْـﻪِ وَﺳ‬
َ َ
َّ‫اﺠﻟَْﻨ‬
َ ‫أَﺣْ� ﻣِﻦَ اﻟْﻌَﺴَﻞِ �َﻐُﺖُّ �ِﻴـﻪِ ﻣ‬
َ‫�َاﺑـﺎنِ �َﻤُﺪَّاﻧِـﻪِ ﻣِـﻦ‬
‫ًﺎ ﻣِﻦَ الﻠَّﻦﺒَِ و‬
‫ـ ِﺔ‬
ِ
ْ
َ
َ َ ْ َ ُ ُ‫َ َ ﺪ‬
ْ
(‫ﺐ َواﻵﺧ ُﺮ ﻣِﻦ َورِ ٍق ( )مﺴﻠﻢ‬
ٍ ‫أﺣ ﻫﻤﺎ ﻣِﻦ ذﻫ‬

Yu_m\v()Â \n¶v:(IuYdnse) ]m\obs¯ kw
_Ôn¨v tNmZn¨p: At¸mÄ {]hmNI³() ]dbp
Ibp­mbn: (]ment\¡mÄ shfp¯Xpw, tX\nt\
¡mÄ am[pcyapÅXpamWv, kzÀK¯n \n¶v \o
­v InS¡p¶ c­v shůnsâ NmepIfp­v, A
Xn H¶v kzÀ®¯nsâbpw, ASp¯Xv shÅnbp
tSXpamIp¶p) (apkvenw)

B«ntbmSn¡s¸Sp¶hÀ:
C{Xbpw {]m[m\yhpw {]tXyIXbpapÅ
Cu ]m\ob¯n \n¶v NnebmfpIsf B«ntbmSn
¡s¸Sp¶XmWv. AhÀ¡Xn \n¶v ]m\w sN¿p
hm³ AXnbmb B{Klap­mhpIbpw, A§ns\
AXnsâbSpt¯¡v hcnIbpw sN¿pw, ]t£, B
kabw {]hmNI\pw, AhÀ¡panSbn adbnSs¸
Spw. AÃmlphnt\mSv {]hmNI³() tNmZn¡pw
Ahscsâ kapZmbamWtÃm? At¸mÄ AÃmlp
]dbpw: \n\¡v tijw \nsâ aX¯n F´mW
hÀ ]pXpXmbn D­m¡nbXv F¶v \n\¡dnbnÃ,
At¸mÄ {]hmNI³() ]dbpw \n§Ä Zqsc

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

330

t]mhpI, Ct§m«v ASp¯vt]mIcpXv. AXns\
kw_Ôn¨v {]hmNI³() ]dbp¶Xv H¶v {i²n
¨v t\m¡q…

ََ
َّ�‫َ لَ اﻨﻟَّﻲﺒُِّ ﺻَ�َّ ا‬
ْ
‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَـﻠَّﻢَ إِ�ِّ ﻓَـﺮَﻃُ�ُﻢْ ﻰﻠﻋ‬
َ‫ ﻗ‬
‫) ِ ﺑﻦِ ﺳَﻌْﺪٍ ﻗَﺎل ﺎ‬
َْ
َ َ َ
َ
ْ ُ ُ� ْ َ ٌ َ ْ َ ّ َ َ
‫ـﺮ ﻬﻢ‬
َ‫ّ ﺮﺷﻣﻦْ ﺮﺷَِب‬
ِ ََ‫ْضِ ﻣَﻦْ مﺮَّ ﻲﻠﻋ‬
ِ ‫ لَﻢْ �َﻈْﻤﺄ أَﺑَﺪًا ﻟَ�َِدَنَّ ﻲﻠﻋَ أﻗﻮام أﻋ‬
ْ َ ُ ُ�
ْ ََُْ
(‫�ََﻌْﺮِﻓُﻮ�ِ �ُﻢَّ َﺎل ﺑي ِ� َو�يﻨﻬﻢ( )ﺑﺎري‬

kAvÂ_v\pkAZvv() ]dªp: \_n() ]dbpI
bp­mbn: (Rm\mbncn¡pw lufnte¡v BZyam
bn hcp¶Xv, Bsc¦nepw FsâbcnIneqsS t]m
bm Ah\Xn \n¶v IpSn¡mw, Bsc¦nepw A
Xn \n¶v IpSn¨m ]n¶oSh\v Hcn¡epw Zmln
¡pIbnÃ, FsâbSp¯v Hcp kaqlw hcpw Ah
sc Rm\pw, Rm³ Ahscbpw Adnbp¶XmWv F
¶m F\n¡pw AhÀ¡panSbn adbnSp¶Xm
Wv) (_pJmcn).

َ َ ‫َﻲﺑِ ﻫُ َ�ْﺮَة‬
ُ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠَّ َ َ َ َ د‬
َّ َّ�‫َّ رَﺳ ﻮلَ ا‬
‫ـﺮ‬
‫ﻳ‬
‫ﺎل‬
‫ﻗ‬
‫ﻢ‬
َ‫ و‬
ِ
ْ
َ‫ ﻋ‬
ّ
َ�‫ا‬
ُ
‫ �َُﺪِّثُ أَن‬
َ
‫ّﻪُ ﺎﻛَن‬
‫ﺮ َ �ﻧ‬
ِ
ِ
َ
َ َ ‫ ﻳ‬
ّ
ِ‫ﻮْم اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ رَﻫْﻂٌ ﻣِﻦْ أَﺻْﺤﺎﻲﺑِ �َﻴُﺤَﻠَّﺌُـﻮنَ ﻋَـﻦِ اﺤﻟَْـﻮْضِ ﻓَـﺄَﻗُﻮلُ ﻳَـﺎ رَب‬
َ َ
َ َ
ََْ ََ
‫ﺣْﺪﺛُﻮا �َﻌْﺪَكَ إِ�َّﻬُﻢُ ارْﺗَﺪ‬
‫ﺎر ِﻫ ُﻢ‬
‫ﺑ‬
‫د‬
‫أ‬
‫ُّوا ﻰﻠﻋ‬
‫ﺻْﺤَﺎﻲﺑِ �َﻴَﻘُﻮلُ إِﻧَّﻚ ﻻ ﻢَ لَﻚَ ﺑِﻤَﺎ أ‬
ِ
َْ َْ
(‫اﻟﻘﻬﻘ َﺮى( )ﺑﺎري‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v: {]hmNI³() ]d
ªp: Ahkm\ \mfn Fsâ kapZmb¯n \n
¶v Hcp Iq«w BfpIÄ FsâbSp¯v hcpw, Ah

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

331

sc lufn \n¶v hnZqcs¸Sp¯p¶XmWv, At¸m
Ä Rm³ ]dbpw: Fsâ c£nXmsh, AhÀ Fsâ
BfpIfmWtÃm? At¸mÄ ]dbs¸Spw: \n\¡v
tijw AhÀ F´mWv ]pXpXmbp­m¡nbXv F
¶v \n\¡dnbnÃ. AhÀ aX¯n \n¶v ]n³
XncnªhcmWv) (_pJmcn)

ََ
َّ�‫َ ّ ا‬
َ
ْ
‫ﻋَﻠَﻴْـﻪِ وَﺳَـﻠَّﻢَ إِ�ِّ ﻓَـﺮَﻃُ�ُﻢْ ﻰﻠﻋ‬
َ‫ ﻗ‬
‫ِ ﺑﻦِ ﺳَﻌْﺪٍ ﻗَﺎل ﺎ‬
�‫لَ اﻨﻟَّﻲﺒُِّ ﺻَـ‬
ْ
َْ
َ
َ َ
ْ ُ ُ� ْ َ ٌ َ ْ َ ّ َ َ
‫ـﺮ ﻬﻢ‬
‫ﻋ‬
‫أ‬
‫ام‬
‫ﻮ‬
‫ﻗ‬
‫أ‬
‫َﻦ‬
َ‫ أَﺑَﺪًا ﻟَ�َِدَنَّ ﻲﻠﻋ‬
‫ﺄ‬
‫ لَﻢْ �َﻈْﻤ‬
َ‫ﻦْ ﺮﺷَِب‬
‫ِبَ وَﻣ‬
‫ّ ﺮﺷ‬
ََ‫ مَﺮَّ ﻲﻠﻋ‬
ِ
َْ َ َ
ْ َ ُ ُ�
َ
ْ ََُْ
‫ َﻗُﻮلُ إِ�َّﻬُﻢْ ﻣِ�ِّ �َﻴُﻘَﺎلُ إِﻧَّﻚ ﻻ ﺗﺪ ِري ﻣـﺎ‬... ‫�ََﻌْﺮِﻓُﻮ�ِ �ُﻢَّ َﺎل ﺑي ِ� َو�يﻨﻬﻢ‬
َْ
(‫( )ﺑﺎري‬... ‫َﺣْﺪَﺛُﻮا �َﻌْﺪَكَ ﻓَﺄَﻗُﻮلُ ﺳُﺤْﻘًﺎ ﺳُﺤْﻘًﺎ لِﻤَﻦْ �َ�َّ َ �ﻌﺪِي‬

kAvÂ_v\p kAZvv() ]dªp: \_n() ]dbpI
bp­mbn: (Rm\mWv lufnte¡v BZyambn hcp
¶Xv, Bsc¦nepw FsâbcnIneqsS IS¶vt]mbm
 Ah³ AXn \n¶v IpSn¡p¶XmWv, Bsc
¦nepw AXn \n¶v IpSn¡pIbmsW¦n Ah\v
Hcn¡epw Zmln¡pIbnÃ, FsâbSp¯v Hcp hn`m
KamfpIÄ hcpI Xs¶ sN¿p¶XmWv AhÀ F
s¶ Adnbpw, Rm\hscbpw Adnbp¶XmWv, ]n
s¶ AhÀ¡pw F\n¡panSbn adbnSp¶Xm
Wv… At¸mÄ Rm³ ]dbpw: AhÀ F¶n s]«
hcmWtÃm? ]dbs¸Spw: \n\¡v tijw AhÀ F
´mWv(aX¯nÂ) ]pXpXmbn D­m¡nbXv F¶v
\n\¡dnbnÃ, F\n¡v tijw aX¯n amäw hcp

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

332

¯nbhÀ F¶n \n¶v Zqsc t]mIs«, Zqsc t]m
Is«…) (_pJmcn)
{]hmNI³()bneqsS aX\nba§Ä ]qÀ
¯nbm¡pIbp­mbn, C\n AXn \n¶v BÀ
¡pw H¶pw Iq«phmt\m Ipd¡phmt\m km[yaÃ.
FÃmw hfsc IrXyamWv, ]cn]qÀWamWv. Bsc
¦nepw aX¯nsâ Imcy¯n {]hmNI³() ]Tn
¸n¡m¯ Imcyw \ÃXmWv F¶ cq]¯n D­m
¡pIbmsW¦n AXv XÅs¸SWsa¶Xv Ckvem
ansâ \nbaamWv, A§ns\ _nZvA¯v D­m¡p
¶hÀ¡v ]ctemI¯v hnizmknIÄ¡v e`n¡p¶
A\p{KloX ]m\obamb lufp IuYdnse ]m
\obw IpSn¡phmt\m, BkzZn¡phmt\m km[ya
Ã, Ahsc AXn \n¶v {]hmNI³() Xs¶
B«ntbmSn¡p¶XmWv. AXn\m³ _nZvA¯pIÄ
D­m¡p¶hcpw, sN¿p¶hcpw IcpXnbncn ¡pI.

FÃm \_namÀ¡pw lufp­v:
FÃm {]hmNI·mÀ¡pw lufp­v F¶mWv
dkqepÃmlv() \s½ ]Tn¸n¡p¶Xv. {]hmNI
hN\w {i²n¡q…

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

333

ِ
َ َ َ َ َ‫َ ة‬
ً َْ
َّ�‫ ا‬
َ
‫ﺳُﻮلُ ا�ِّ ﺻَ�َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ إ َنّ ﻟِـﻞﻜُِّ ﻧَـﻲﺒٍِ ّ ﺣﻮﺿـﺎ‬
‫) ﺮ ﻗﺎلَ ﻗﺎل ر‬
ً َ َ ْ ُ َ َ ‫َ �َ�ُّﻬُــﻢْ أَ�ْــﺮﺜَُ وَارِدَةً وَ�ِ ّ أَرْﺟُـ ﻮ أَنْ أَ�ُـ ﻮنَ أَ� ـ‬
َ
‫ـ‬
( ‫اردة‬
‫َّﻬُــﻢْ ﻳَتَﺒــﺎﻫَﻮْن‬
ِ�
ِ ‫ـ ْـﺮﺜﻫﻢ و‬
(١٥٨٩) ‫)ﺘﻣﺬي وﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ� ﻲﻓ الﺼﺤﻴﺤﺔ‬

kapdbn \n¶v; dkqepÃmlv() ]dªp: (XoÀ
¨bmbpw FÃm {]hmNI³amÀ¡pw lufp­v, G
Xv {]hmNIsâ lufnemWv IqSpXÂ t]À hcp¶
sX¶ Imcy¯n AhÀ A`nam\pw sImÅp¶h
cmWv, AXvsIm­v IqSpXÂt]À hcp¶ {]hmNI
³ Rm\mbncn¡phm³ Rm³ B{Kln¡p¶p) (Xn
ÀanZn, AÂ_m\n kzlolmsW¶v {]kvXmhn¨n
«p­v).
lufp IuYÀ Ct¸mÄ Xs¶ krãn¡
s¸«n«p­v F¶mWv \ap¡v lZokpIfn \n¶v
a\knem¡phm³ km[n¡p¶Xv: Xncpta\n()bp
sS Hcp hN\w {i²n¡q…

َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠ‬
ََ
َ
َ ‫َ ﻮْﻣًﺎ ﻓ‬
َّ�َ‫َّﻲﺒَِّ ﺻ‬
َ‫َ ﺔ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ َجَ ﻳ َﺼَـ�ّ ﻰﻠﻋ‬
‫) ﺒ ﺑْﻦِ ﺎﻋمِﺮٍ أَنَّ اﻨﻟ‬
َ ‫َ َ َ الْﻤ‬
َ َ ُ�َ ٌ َ ّ
َْ
َ
‫ﻴِّﺖِ �ُﻢَّ اﻧْﺮﺼََف إِﻰﻟَ الْﻤِﻨْﺮﺒَِ �َﻘَﺎلَ إِ�ِ ﻓ َﺮط ﻟ ْﻢ َوأﻧـﺎ‬
َ‫أﻫ ِﻞ أُﺣُﺪٍ ﺻﻼ‬
َ َّ�‫َ ﻴْ�ُﻢْ وَ�ِ ا‬
َ ْ
ِ
(‫ ( )ﺑﺎري‬... ‫ﻈُﺮُ إِﻰﻟَ ﺣَﻮْﻲﺿ اﻵن‬
‫�ِّ وَ ِ ﻷ‬
‫ﻬِﻴﺪٌ ﻋَﻠ‬

DJv_Xp_v\p BanÀ()hn \n¶v: \_n() Hcp
Znhkw ]pds¸SpIbpw, DlvZv ipAZm¡Ä¡vth
­n P\mk \akvIcn¡pIbpw AhnsS \n¶v Xncn
¨v h¶v an¼dn Ibdns¡m­v ]dbpIbp­mbn:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

334

(Rm\mWv \n§fn \n¶v BZyambn AXn(lu
fn)sâbSpt¯¡v F¯p¶Xv, Rm³ \n§Ä¡v

km£nbpamWv, AÃmlp Xs¶ kXyw! XoÀ¨
bmbpw Rm³ Ct¸mÄ Fsâ lufnte¡v t\m¡n
sIm­ncn¡p¶p…) (_pJmcn).

]mew:
\cI¯n\v apIfneqsS Hcp ]mew \nÀ½n
¡pw, AXneqsS IS¶v t]mIp¶hsc AXv `bs¸
Sp¯p¶p. P\§Ä AXneqsS I®nash«p¶Xv
t]msebpw, an¶Â t]msebpw, Imäv t]msebpw,
]£nsb t]msebpw, IpXncIsf t]msebpw, a\p
jy³ \S¡p¶Xv t]msebpw, thKXbn \S¡p
¶Xv t]msebpw kzÀK¯nte¡v IS¶pt]mIp¶p.
aäp NneÀ \S¶p t]mIp¶Xn\nSbn hgpXn hogp
¶hcpap­v, AhchcpsS {]hÀ¯\§Ä¡\pk
cn¨v AXneqsS IS¶v t]mIp¶p,. Xsâ ImÂhnc
ensâ Aä¯nepÅ{Xbpw {]ImiapÅhÀ hsc
AXneqsS IS¶p t]mIp¶p. Ahcn Nnecp­v,
AXn \n¶v Ahsc dm©nsbSp¯v \cI¯nte
¡v hens¨dnbpIbpw sN¿p¶p. Bsc¦nepw Cu
]me¯neqsS IS¶v t]mbm Ah³ kzÀ¤¯nÂ
{]thin¨p. AXneqsS BZyambn IS¶p t]mIp¶
Xv apl½Zv \_n()bpsS kapZmbamWv, {]hmN
I·mcÃmsX Bcpa¶v kwkmcn¡pIbnÃ, {]hmN

‫‪335‬‬

‫‪]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw‬‬

‫‪I·mcpsS A¶s¯ {]mÀ°\ AÃmlpsh, c£‬‬
‫‪s¸Sp¯q . . . , c£s¸Sp¯q . . . F¶mbncn¡pw,‬‬
‫‪]me¯nsâbä¯n Hcp]mSv sImfp¯pIfp­v‬‬
‫‪AXnsâ IW¡pIÄ AÃmlphn¶ÃmsX Adnbp‬‬
‫‪IbnÃ, Ah³ Dt±in¡p¶hsc B sImfp¯v‬‬
‫‪sIm­v hens¨Sp¡p¶p. CXns\ kw_Ôn¨v JpÀ‬‬
‫‪B³ ]dbp¶Xv {i²n¡pI:‬‬

‫َ ﻧُ رُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ‬
‫ْ َْ َ‬
‫ﺆ‬
‫ْ‬
‫ِﻳﻬﻢ َو�ِﺄ�ﻤـﺎﻧ ِِﻬﻢ‬
‫)َﻮْمَ ﺗَـﺮَى الْﻤُـﺆْﻣِﻨِ�َ وَالْﻤُْﻣِﻨَـﺎتِ �َﺴْـﻰﻌ ـﻮ ﻫﻢ �ـ� أﻳـﺪ ِ‬
‫ْ َ ْ َﻮْم‬
‫َ َ َ َ ُ َْ ْ ُ‬
‫ِﻳﻦ �ِﻴﻬﺎ ذل ِﻚ ﻫ َﻮ اﻟﻔـﻮز‬
‫ﺤﺗَْﺘِﻬَﺎ اﻷَْ�ْﻬَﺎرُ ﺧَﺎﺪﻟ‬
‫ِ‬
‫ُﺮﺸ اﻴﻟ َ ﺟَﻨَّﺎتٌ ﺠﺗَْﺮِي ﻣِ ْﻦ‬
‫الْﻤُﻨَﺎﻓِﻘَﺎتُ لِ�َّ َ َ ﻨُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ‬
‫اﻟْ َﻌﻈ ُ‬
‫ِﻳﻦ آﻣ ﻮا ا�ﻈﺮُوﻧﺎ �ﻘﺘبِﺲ‬
‫ﻴﻢ )‪َ (١٢‬ﻮْمَ �َﻘُﻮلُ الْﻤُﻨَﺎﻓِﻘُﻮنَ وَ‬
‫ِ‬
‫َْ‬
‫َُ َ ٌ‬
‫ِﻦْ ﻧُﻮرِ�ُﻢْ �ِﻴﻞَ ارْﺟِﻌُﻮا وَرَاءَ�ُﻢْ ﻓَﺎﺘﻟﺴُﻮا ﻧُﻮرًا ﻓَﺮﻀُِبَ ﺑَيْﻨَﻬُﻢْ �ِ ﺴُﻮرٍ ﻪﻟ ﺑـﺎب‬
‫ْ َﺔُ َ‬
‫َ‬
‫ْ َ‬
‫َ ُ ْ َ َ ْ َ�ُ ْ‬
‫َْ َ ُ‬
‫ـﻢ ﻧ ـﻦ‬
‫ﺎﻃِﻨُﻪُ �ِﻴﻪِ الﺮَّﻤﺣ َوﻇـﺎﻫ ُِﺮهُ ﻣِـﻦ ﻗ ِﺒﻠِـ ِﻪ اﻟﻌـﺬاب )‪ُ� (١٣‬ﻨـﺎدُو�ﻬﻢ أل‬
‫َ ﻜﻨ‬
‫َ‬
‫ََ‬
‫ْ�ُ‬
‫نْﺘُﻢْ أَ�ْﻔُﺴَ�ُﻢْ وَﺗﺮ َ�ّﺼْـﺘُﻢْ وَارْﺗَبْـﺘُﻢْ وَﻏَـﺮَّﺗ ْﻢ‬
‫ﻟََِّ�ُﻢْ �َﺘ‬
‫َ�ُﻢْ ﻗَﺎلُﻮا ﺑَ�َ و‬
‫ْ‬
‫ْ َ ْ َ َ ْ َ ﺬُ‬
‫َـﺮَّ�ُﻢْ ﺑِـﺎ�َّ َ‬
‫َ‬
‫ﺎ�ُِّ ﺣَﻰﺘَّ ﺟَﺎء َ‬
‫ِ اﻟﻐـﺮُورُ )‪َ (١٤‬ـﺎﻴﻟﻮم ﻻ ﻳُﺆﺧـ‬
‫ أمْـﺮُ ا�َِّ وَﻏ‬
‫َ ـﺮُوا ﻣَـﺄْوَا�ُﻢ اﻨﻟَّ ﺎرُ َ َ ْ َ�ُ‬
‫ْ �ُ ْ َ ٌ َ‬
‫ْ َ‬
‫ـ ِ‬
‫ﻣِﻨ ْﻢ ﻓ ِﺪﻳﺔ َوﻻ اﺬﻟَِّﻳﻦَ �َﻔ‬
‫� مـﻮﻻ ْﻢ َو�ِـئﺲ‬
‫َْ‬
‫الﻤ ِﺼ�ُ ( )ﺤﻟﺪﻳﺪ‪(١٥-١٢:‬‬

‫‪"kXyhnizmknIsfbpw kXyhnizmkn\nIsfbpw,‬‬
‫‪AhcpsS {]Imiw AhcpsS ap³`mK§fneqsS‬‬
‫‪bpw heXp`mK§fneqsSbpw k©cn¡p¶ \nebn‬‬
‫¸‪Â \o ImWp¶ Znhkw! (A¶htcmSv ]dbs‬‬
‫‪Spw:) C¶p \n§Ä¡pÅ kt´mjhmÀ¯ Nne‬‬
‫‪kzÀKt¯m¸pIsf ]änbmIp¶p. AhbpsS Xmgv‬‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

336

`mK¯p IqSn AcphnIÄ HgpInsIm­ncn¡pw. \n
§Ä AXn \nXyhmknIfmbncn¡pw. AXv al
¯mb `mKyw Xs¶bmWv. I]ShnizmknIfpw I]
Shnizmkn\nIfpw kXyhnizmknItfmSv (C§s\)
]dbp¶ Znhkw: \n§Ä R§sf t\m¡tW! \n
§fpsS {]Imi¯n \n¶v R§Ä ]IÀ¯n F
Sp¡s«. (At¸mÄ AhtcmSv) ]dbs¸Spw: \n§Ä
\n§fpsS ]n³`mKt¯¡p Xs¶ aS§nt¸mIpI.
F¶n«v {]Imiw At\zjn¨p sImÅpI! At¸mÄ
AhÀ¡nSbn Hcp aXn sIm­v adbp­m¡s¸
Sp¶XmWv. AXn\v Hcp hmXnep­mbncn¡pw. AXn
sâ DÄ`mK¯mWv ImcpWyapÅXv. AXnsâ ]pdw
`mK¯mIs« in£bpw. Ahsc (kXyhnizmknI
sf) hnfn¨v AhÀ (I]S³amÀ) ]dbpw: R§Ä
\n§tfmsSm¸ambncp¶ntÃ? AhÀ (kXyhnizm
knIÄ) ]dbpw: AsX; ]s£, \n§Ä \n§sf
Xs¶ Ipg¸¯nem¡pIbpw (aäpÅhÀ¡v \miw
hcp¶Xv) ]mÀ¯psIm­ncn¡pIbpw (aX¯nÂ)
kwibn¡pIbpw AÃmlphnsâ BPvR hs¶
¯p¶Xv hsc hymtaml§Ä \n§sf h©n¡pI
bpw sNbvXp. AÃmlphnsâ Imcy¯n ]cah
©I\mb ]nimNv \n§sf h©n¨p Ifªp. A
XpsIm­v C¶v \n§fpsS ]¡Â \nt¶m kXy
\ntj[nIfpsS ]¡Â \nt¶m bmsXmcp {]mbv
ivNn¯hpw kzoIcn¡s¸Sp¶XÃ. \n§fpsS hm

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

337

kkvYew \cIamIp¶p. AXs{X \n§fpsS _
Ôp Xncn¨psNÃm\pÅ B kvYew hfsc No¯
Xs¶' (lZoZv:12,15).

hntijWw:
hmfnt\¡mÄ aqÀ¨bpÅXpw, apSntb¡mÄ
t\À¯Xpw, hgpXp¶XpamIp¶p ]mew, AXnÂ
AÃmlp Imepd¸n¨hsâ ImeÃmsX Dd¡pIbn
Ã, ImcWw Ccp«nemWXv \m«s¸Sp¶Xv. Aam\
¯ns\bpw, IpSpw__Ôw tNÀ¡ens\bpw AXn
eqsS IS¶v t]mIp¶h³ AXns\ c­ns\bpw
]cnKWnt¨m AXæn AhKWnt¨msb¶v km
£n \n¡phm³ th­n ]me¯n\Spt¯¡b
¡pIbpw sN¿p¶p.

ّ
َ
ُ� ْ ْ
َ َّ‫( ُـﻢَّ َﻲﺠِّ اﺬﻟ‬٧١)‫ رَ�ِّﻚَ ﺣَﺘْﻤًﺎ ﻣَﻘْﻀِـﻴًّﺎ‬
‫ِﻳـﻦ‬
ََ‫) َو�ِن ﻣِﻨ ْﻢ إ َِ دُﻫَﺎ ﺎﻛنَ ﻰﻠﻋ‬
ََ
(٧٢-٧١:‫ّﻘَﻮْا وَﻧﺬرُ اﻟﻈَّﺎلِﻤِ�َ �ِﻴﻬَﺎ ﺟِﺜِﻴًّﺎ( )مﺮ�ﻢ‬

(AXn\Sp¯v hcm¯hcmbn (\cI¯nsâ) \n§

fn Bcpw Xs¶bnÃ, Xsâ c£nXmhnsâ JWv
UnXhpw, \S¸nem¡s¸Sp¶ Hcp Xocpam\amIp
¶p AXv, ]n¶oSv [Àa\njvT ]men¨hsc \mw c
£s¸Sp¯pIbpw, A{IanIsf ap«pIp¯p¶hcp
ambn sIm­v \mw AXn hnt«¡pIbpw sN¿p¶
XmWv) (aÀbw: 71 þ 72)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

338

َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠَّ َ ﺮﻀ َبُ الﺮﺼَِّاطُ �َ�َْ ﻇَﻬْﺮَا�َْ ﺟَﻬَﻨ‬
َّ�َ‫َ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻ‬
ْ : ‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ‬
‫َﻢ‬
ُ
)
ْ
(‫( )ﺑﺎري‬... ‫َ�ُﻮنُ أَوَّلَ ﻣَﻦ �َُﻮزُ ﻣِ َﻦ الﺮُّﺳُﻞِ ﺑِﺄُﻣَّﺘِ ِﻪ‬

dkqepÃmln()]dªp: (\cI¯n\v apIfn ]m
ew \m«s¸Sp¶p, {]hmNI·mcn \n¶v Rm\mWv
BZyambn Fsâ kapZmbhpambn AXneqsS IS
¶pt]mIp¶Xv) (_pJmcn).

َ ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠَّ َ ُﺮﻀَْبُ ﺟِﺮﺴُْ ﺟَﻬَـﻨَّ َ َـﺄَ�ُﻮنُ أَو‬
َّ�َ‫رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻ‬
) ‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ‬
ُ ‫�َﻗ‬
‫َّل‬
،‫ﻢ‬
ّْ ‫َﺌِﺬٍ الﻠَّﻬُﻢَّ ﺳَﻠِّﻢْ ﺳَﻠ‬
ْ
(‫( )ﺑﺎري‬... ‫ِﻢ‬
‫ﻦ �ُِ�ُ وَدُﺎﻋَءُ الﺮُّ ﻳَﻮْﻣ‬

dkqepÃmlv()]dªp: (\cI¯n\v apIfn ]m
ew \m«s¸Sp¶p, AXneqsS Rm\mbncn¡pw BZy
ambn IS¶pt]mIp¶Xv, {]hmNI·mcpsS A¶
s¯ {]mÀ°\ AÃmlpsh, c£s¸Sp¯q, c£
s¸Sp¯q sh¶mbncn¡pw) (_pJmcn, apkvenw)

ْ َّ‫َ َـﺪُّ ﻣِـﻦَ الﺴ‬
َ ُ‫َ َ َﺑ‬
‫ِ ﺮﺴَْـ أ‬
( ‫ـﻴ ِﻒ‬
ْ‫ �ِ أَنَّ اﺠﻟ‬: ٍ‫ﻗﺎل أ ﻮ ﺳ ِﻌﻴﺪ‬
‫َ دَقُّ ﻣِـﻦَ الﺸَّـﻌْﺮَةِ وَأﺣ‬

(‫)مﺴﻠﻢ‬

A_qkCuZpÂJpZvcn() ]dbp¶p: (XoÀ¨bmbpw
]mew, hmfnt\¡mÄ aqÀ¨bpÅXpw, apSntb¡mÄ
t\À¯XpamIp¶psh¶ Adnhv F\n¡v hs¶
¯nbncn¡p¶p) (apkvenw)

ُ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَـﻠَّ َ َ ﺗُ ْ َ ﻞُ َ َ َ ﺔ‬
َّ�َ‫ُ َ ْ َ َ َ َ َﺳُ ُ ِ ﺻ‬
‫ و ﺮﺳـ اﻷﻣﺎﻧـ‬... ‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ‬
‫ ﻗﺎل ر ﻮل‬:‫َﻦْ أَﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة‬
)
ِ
ً
‫ّﺣِﻢُ �َﺘَﻘ‬
ً َ َ ّ
َ
َ
َّ‫ ُـﻢ‬... ‫ﻟْـﺮﺒق‬
ْ َ َ‫ﻤُﺮُّ أوَّﻟُ�ُﻢْ ﺎﻛ‬
َ
‫اط ﻳ ِﻤﻴﻨﺎ َو ِﺷﻤﺎﻻ‬
‫َﺮ‬
ِ ِ‫ُﻮﻣَﺎنِ ﺟَﻨَبَﻲﺘِ الﺮﺼ‬
ِ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

339

َ
ُ ُ‫َ ْ َ ﺎل‬
ّ
‫َﻤَﺮِّ ال‬
َْ
َْ
‫ﺮِّ�ﺢِ �ُﻢَّ ﻛَﻤَﺮِّ اﻟﻄَّ�ِْ وَﺷَﺪِ ﺮِّﺟَﺎلِ ﺠﺗ ِﺮي ﺑ ِ ِﻬ ْﻢ أ�ﻤ ﻬ ْﻢ‬
... ‫ﺮِّ اﻟْﺮﺒ ِق‬
‫ﻤ‬
ْ‫ِﻴُّ�ُﻢ‬
َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َّ‫ّ َ َ ﻘُ ُ ﺳَﻠِّﻢْ ﺳَﻠِّﻢْ ﺣَﻰﺘ‬
‫ﺎد‬
:‫اط � ﻮل‬
ََ‫ﻗَﺎﺋِﻢٌ ﻰﻠﻋ‬
ِ ‫ﺠ َﺰ أ�ﻤـﺎل اﻟ ِﻌﺒـ‬
ِ ِ‫ الﺮﺼ‬
ِ ‫�ﻌ‬
َ
َ َ ُ‫ّ ﻳَﻲﺠ ءَ الﺮَّﺟُﻞ‬
َ َ ً ْ َ ّ َْ
َ ّ
‫ـاط‬
‫ ِ ﺣَـﺎ�َﻲﺘ‬:‫َﺴْﺘَﻄِﻴﻊُ الﺴَّ� إ َِ زﺣﻔـﺎ ﻗـﺎل‬
‫ﻓﻼ‬
ِ َ
ِ ِ‫ِ الﺮﺼ‬
َ َ
َ
‫ّﻘَﺔٌ ﻣَﺄْمُﻮرَةٌ ﺑِﺄَﺧْﺬِ ﻣَﻦْ أُمِﺮَتْ ﺑِـﻪِ �َﻤَﺨْـﺪُوشٌ ﻧَـﺎجٍ وَﻣَﻜْـﺪُوسٌ ﻲﻓ‬
‫ﻛ ِﻟ ﻣُﻌَﻠ‬
ِ

(‫( )مﺴﻠﻢ‬... ‫ﻟَّﺎر‬
ِ

A_qlpdbvd()hn \n¶v: {]hmNI³() ]dbp
¶p: (Aam\¯ns\bpw, IpSpw__Ôw tNÀ¡en
s\bpw Ab¡s¸Sp¶p AXv ]me¯nsâ CSXpw,
hepXpambn \n¡p¶p. \n§fn ap¼·mcn
 an¶Â t]mse IS¶v t]mIp¶hcp­v ...., AXv
t]mse Ahcn Imäv t]msebpw, ]n¶oSv ]£n
sb t]msebpw, ]n¶oSv a\pjy³ \S¡p¶Xv t]m
sebpw t]mIp¶hcp­v. X§fpsS {]hÀ¯\§
Ä¡\pkcn¨mWv AXneqsS IS¶v t]mIp¶Xv. \n
§fpsS {]hmNI³ AXnsâbSp¯v \n¶v sIm
­v ]dbpw AÃmlpsh, c£s¸Sp¯q, c£s¸Sp
¯qsh¶v ASnaIfpsS {]hÀ¯\§Ä ZpÀ`eam
Ip¶Xv hsc, HcmÄ hcp¶p At±lw \nc§n sIm
­ÃmsX t]mIpIbnÃ, IÂ]n¡s]«hs\ hen¨n
Sphm³ th­n AXnsâ Ccp `mK¯pw _Ôn¡
s]« sImfp¯pIfp­v, B sImfp¯v sIm­v
tXm­s¸«h³ c£s¸SpIbpw, hens¨Sp¡s¸
«hÀ \cI¯nepamIp¶p) (apkvenw)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

340

J³Xzd:
kXyhnizmknIÄ ]me¯neqsS c£s¸«m
 Jm³Xzdsb¶ kYe¯v \n¡psa¶v \mw hn
izkn¡p¶p., AXv \cI¯nsâbpw, kzÀK¯nsâ
bpw CSbnepÅ Hcp kYeamWv, ]me¯neqsS I
S¶vh¶ hnizmknIÄ kzÀK {]thi\¯n\v ap¼v
Zp³bmhnse ]ckv]capÅ {]XnImcw XoÀ¡phm
³ th­n AhnsS \nÂIp¶p, AhÀ \cI¯nÂ
\n¶v c£s¸«ncn¡p¶p. A§ns\ AhÀ kwkvI
cn¡pIbpw, ip²oIcn¡pIbpw sNbvXm kzÀK
¯nte¡v {]thin¡phm³ A\paXn \ÂIp¶p.

َِّ�‫َ رَﺳُــﻮل ا‬
َّ‫اﻨﻟ‬
‫ـﺎر‬
)
ِ ‫ُ ﺻَــ�َّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْــﻪِ وَﺳَــﻠَّﻢَ �َْﻠُــﺺُ الْﻤُﺆْﻣِﻨُــﻮنَ ﻣِــﻦَ ـ‬
َ
ََ
َْ ْ
ْ
َ ْ ْ �َ� ٍ‫ﺴُﻮنَ ﻰﻠﻋََ �َﻨْﻄَﺮة‬
َ
ِ
‫ّﺎرِ �َﻴُﻘَﺺُّ ﺒﻟَﻌ ِﻀ ِﻬ ْﻢ ﻣِـﻦ �ﻌـﺾٍ ﻣﻈـﺎل ُِﻢ‬
‫اﺠﻟ‬
‫ﻨَّﺔِ وَاﻨﻟ‬
َ
َّ‫ِ ﻓَـﻮَاﺬﻟ‬
َ
ْ
‫ِي‬
‫َﻬُﻢْ ﻲﻓِ اﺪﻟُّ�ﻴَﺎ ﺣَﻰﺘَّ إِذا ﻫُﺬِّﺑُﻮا وَ�ُﻘُّﻮا أُذِنَ لَﻬُﻢْ ﻲﻓِ دُﺧُﻮلِ اﺠﻟَْﻨَّﺔ‬
ِ
َْ
َ
ََ
‫ﻪﻟ‬
( ‫َﻔْﺲُ �َُﻤَّﺪٍ �ِﻴ ِﺪه ِ ﻷأﻫْﺪَى ﺑِﻤَ�ِْﻪﻟِِ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ ﻣﻨْﻪُ ﺑِﻤَ�ْ ِ ِِ ﺎﻛَنَ ﻲﻓِ اﺪﻟُّ�ﻴﺎ‬
(‫) ﺒﻟﺨﺎرى‬

\_n()]dªp: (\cI¯n \n¶v c£s]« k
XyhnizknIÄ \cI¯nsâbpw, kzÀK¯nsâbpw
CSbnepÅ Jm³Xzdbn ]ckv]capÅ {]XnIm
cw XoÀ¡pIbpw kwkvIcn¡pIbpw, ip²oIcn
¡pIbpw sNbvXXn\v tijw kzÀK¯nte¡v {]
thin¡phm³ A\paXn \ÂIp¶p. apl½Zv \_n

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

341

()bpsS BXvamhv BcpsS I¿nemtWm Ahs\

sXm«v kXyw HcmÄ Xsâ hosShnsSbmW¶v Adn
bp¶Xv t]mse kzÀK¯nepw Xsâ kYm\sahn
sSbmW¶h\dnbp¶p) (_pJmcn)

Hgnªv amdp¶p:
kzÀK¯n \n¶pw ]pd¯mb C_neokv
bYmÀ° hnizmknIfÃm¯hsc apgph\pw hgn
sXän¡phm³ th­n Hcp§n]pds¸«ncn¡pIbm
Wv, Ahsâ IqsS \cI¯n Xmakn¡phm\mbn
F{XbmfpIsf Iq«phm³ Ignbptam A{Xbpw B
fpIsf hgnsXän¡phm³ Ah³ InWªv ]cn{I
an¡p¶XmWv. Xn·Isfbpw sXäpIsfbpw \·bm
bpw, inÀ¡ns\ XuloZmbpw P\§Ä¡v `wKnbm
¡n sImSp¡p¶p. F¶m Ahkm\ \mfn C
_neokv Hgnªvamdp¶Xmbn«mWv \ap¡v JpÀB
³ ]dªv Xcp¶Xv. F\n¡v \n§fpsSta \nÀ
ºÔw sNep¯m³ km[yaÃ, adn¨v C¶bn¶ Im
cy§Ä \n§Ä¡v `wKnbm¡n ImWn¨pX¶p, A
Xn \n§Ä kzbw hogpIbmWv sNbvXncn¡p
¶Xv, AXpsIm­v Xs¶ \n§Ä Fs¶ Bt£
]n¡msX kzbw Xs¶ ]gnNmcpIsb¶v C_neo
kv AhnsS sh¨v ]dbp¶p. AXpsIm­v hnizm
knIÄ IrXyambpw Cu Imcyw a\knemt¡
­Xp­v. JpÀB³ ]dbp¶p:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

342

ُ�ُ‫َ ْ ﺗ‬
ّ
َ
‫) َل الﺸَّــﻴْﻄَﺎنُ لﻤَّــﺎ ﻗُﻲﻀَِــ اﻷَْمْــﺮُ إِنَّ ا�ََّ وَﻋَــﺪَ�ُﻢْ وَﻋْــﺪَ اﺤﻟَْــﻖِ َو َوﻋــﺪ ْﻢ‬
َ
َ َ
‫ّ َنْ دَﻋ ﻮْﺗ �ُﻢْ ﻓَﺎﺳْﺘَﺠَﺒْﺘ‬
َ ْ ْ ْ ُ�ْ َ َ
َ
‫ُﻢْ ﻲﻟ ﻓﻼ‬
َُ
َِ ‫ﺎن إ‬
ِ
ِ َ‫ﺄﺧْﻠَﻔْﺘُ�ُﻢْ وَﻣﺎ ﺎﻛ‬
ٍ ‫نَ ﻲﻟ ﻋﻠﻴ ﻢ ﻣِﻦ ﺳُﻠﻄ‬
َ ُ‫ّ َ َ ت‬
‫لُ ُ َ ْ َ �ُ َ َ َ ﺼِْﺧ‬
ُ ُ‫َﻠ‬
‫َ ْ ﺑِﻤُﺮﺼِْﻲﺧ‬
‫ّ إِ�ِ �ﻔ ْﺮ ﺑِﻤـﺎ‬
َِ
‫�ُﻢْ وَﻣَﺎ أ�ْﺘُﻢ‬
ِ ‫ﻮ� َو ﻮمﻮا أ�ﻔُﺴ ْﻢ ﻣﺎ أﻧﺎ‬
ِ ‫ﺗ ﻮم‬
‫ﺬَابٌ أَﻴ‬
‫َْ ﺘﻤ‬
(٢٢:‫ِﻟ ٌﻢ( )اﺑﺮاﻫﻴﻢ‬
َ‫ُﻮ�ِ ﻣﻦْ �َﺒْﻞُ إِنَّ اﻟﻈَّﺎلِﻤِ�َ لَﻬُﻢْ ﻋ‬
ِ ُ�ْ

"Imcyw Xocpam\n¡s¸«v Ignªm ]nimNv ]d
bp¶XmWv. XoÀ¨bmbpw AÃmlp \n§tfmSv Hcp
hmKvZm\w sNbvXp. kXyhmKvZm\w. Rm\pw \n§
tfmSv hmKvZm\w sNbvXp. F¶m \n§tfmSv (Rm
³ sNbvX hmKvZm\w) Rm³ ewLn¨p. F\n¡v \n
§fpsS ta bmsXmcp A[nImchpw D­mbncp
¶nÃ. Rm³ \n§sf £Wn¨p. At¸mÄ \n§sf
\n¡v D¯cw \ÂIn F¶v am{Xw. BIbmÂ, \n
§Ä Fs¶ Ipäs¸Spt¯­, \n§Ä \n§sf¯
s¶ Ipäs¸Sp¯pI. F\n¡v \n§sf klmbn¡m
\mhnÃ. \n§Ä¡v Fs¶bpw klmbn¡m\mhnÃ.
ap¼v \n§Ä Fs¶ ]¦mfnbm¡nbncp¶Xns\
Rm\nXm \ntj[n¨ncn¡p¶p. XoÀ¨bmbpw A{Ia
ImcnIfmtcm AhÀ¡mWv thZ\tbdnb in£bp
ÅXv.' (C{_mlnw: 22)

\cIw:
sFlnI PohnX¯n sNbvX apgph³ IÀ
½§Ä¡papÅ IrXyamb {]Xn^ew \ÂIphm\m
bn hnNmcW sN¿pIbpw, Hmtcm hyànbpw Ah

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

343

cÀln¡p¶ {]Xn^ew \ÂIs¸Sp¶XpamWv. BÀ
¡pw bmsXmcp A{Iahpw AhnsS t\cntS­nÃ.
Xm³ sNbvXXn\pÅ IrXyamb {]Xn^ew. ]cn
]qÀW \oXnbmWv AhnsS \S¸nemhpI. BÀ¡pw
Bscbpw Bt£]n¡phm³ Ignbm¯ cq]¯nep
Å \oXnbne[nãnXambn«pÅ Imcy§fmWv Ahn
sS \S¡p¶Xv. kXy\ntj[nIÄ¡v AÃmlp Hcp
¡nbn«pÅ kt¦XamWv \cIw F¶pÅXv. B \
cI¯n Hmtcm hyànIÄ¡pw AhcpsS {]hÀ
¯\§Ä¡\pkcn¨pÅ in£bmWv e`n¡pI.
AXns\ kw_Ôn¨pw JpÀB\pw Xncpkp¶¯pw
{]kvXmhn¡p¶ Nne Imcy§fnte¡mWv \n§fp
sS {i² £Wn¡phm³ B{Kln¡p¶Xv AÃmlp
AXn\v XpW¡pIbpw, \cI¯n \n¶v \s½
c£n¡pIbpw sN¿pamdmhs«. Bao³.
kzÀK \cI§Ä AÃmlp Ct¸mÄ Xs¶
Hcp¡n sh¨n«ps­¶mWv JpÀB\n \n¶pw, Xn
cpkp¶¯n \n¶pw ](nX·mÀ \ap¡v ]dªv X
cp¶Xv. Camw Xzlmhn ]dbp¶p:
‫ ﻓـﺈن اﷲ ﺗﻌـﺎﻰﻟ ﺧﻠـﻖ‬،‫ ﻻ ﺗﻔﻨﻴﺎن أﺑﺪا وﻻﺗبﻴـﺪان‬،‫)ﻨﺔ واﻨﻟﺎر �ﻠﻮﻗﺘﺎن‬
ً
(...‫ وﺧﻠﻖ ﻬﻟﻤﺎ أﻫﻼ‬،‫ﺔ واﻨﻟﺎر ﻗﺒﻞ اﺨﻟﻠﻖ‬

(kzÀKhpw \cIhpw krãn¡s¸«ncn¡p¶p, AXv

Hcn¡epw \in¡pItbm, Ahkm\n¡pItbm sN
¿nÃ. D¶X\pw {]Xm]hm\pamb AÃmlp aäp kr

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

344

ãnIsf krãn¡p¶Xn\v ap¼v Ahsb krãn¨ncn
¡p¶p. AXnsâ AhIminIsfbpw krãn¨ncn
¡p¶p...) (AJoZ¯p Xzlmhn¿:)

َْ َ
ْ
ْ
‫)َﺳَﺎرِﻋُﻮا إِﻰﻟ ﻣﻐ ِﻔ َﺮةٍ ﻣِﻦ َرُﻢْ وَﺟَﻨَّﺔٍ ﻋَﺮْﺿُﻬَﺎ الﺴَّـﻤَﻮَاتُ وَاﻷَْرْضُ أُﻋِـﺪَّت‬
َ ‫ِﻠْﻤُﺘَّﻘ‬
(١٣٣ :‫�( )آل ﻋﻤﺮان‬
ِ

"\n§fpsS c£nXmhn¦Â \n¶pÅ ]m]tamN\
hpw, BImi`qanItfmfw hnimeamb kzÀKhpw
t\SnsbSp¡m³ \n§Ä [rXns¸«v apt¶dpI. [À
½\njvT]men¡p¶hÀ¡pth­n Hcp¡nsh¡s¸
«Xs{X AXv.' (BepCwdm³:133)
َ

َ ‫َ ِ أُﻋِﺪَّتْ لِﻠْﺎ‬
‫) ُﻮا اﻨﻟَّﺎرَ اﻟّﻲﺘ‬

(١٣١ :‫ﻜﻓ ِِﺮ�ﻦ( )آل ﻋﻤﺮان‬

"kXy\ntj[nIÄ¡v Hcp¡nsh¡s¸« \cImKv\n
sb \n§Ä kq£n¡pIbpw sN¿pI' (BepCwdm
³:131) .

ْ َ َ َّ�‫ـﻮلَ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا‬
‫َ ِّ ﺑْـﻦ‬
َ
‫ﻋﻠﻴـ ِﻪ‬
ُ‫ِ �ُﻤَـﺮَ رﻲﺿِ ا�َّ �َﻨْﻬﻤَـﺎ أَنَّ رَﺳ‬
�‫)ﺒْﺪِا‬
َ
َ َ َّ‫ﺳَﻠ‬
ْ ّ
َ
‫َ �ُﻢْ إِذَا ﻣَﺎت‬
‫ﻴْﻪِ ﻣَﻘْﻌَـﺪُهُ ﺑِﺎﻟْﻐَـﺪَاةِ وَاﻟْﻌَﻲﺸِـ إِن‬
‫َ ﻋُﺮِضَ ﻋَﻠ‬
‫ َّ أَﺣﺪ‬:‫َ َﻢ ﻗﺎل‬
ِ
ْ ِ‫اﺠﻟَْﻨَّﺔِ ﻓ َ ِ َﻫْﻞ‬
َّ‫أَﻫْـﻞِ اﻨﻟ‬
‫ أَﻫْﻞ‬
‫ﻤﻦْ أ‬
‫اﺠﻟ‬
‫ـﺎر‬
�َ‫َﻨَّﺔِ و‬
ِ
ْ‫ِنْ ﺎﻛَنَ ﻣِﻦْ أَﻫْﻞِ اﻨﻟَّﺎرِ ﻓَﻤِﻦ‬
ِ
ْ
َّ‫َ َ ُ َ ا ﻣَﻘْﻌَﺪُكَ ﺣَﻰﺘ‬
َ َ َ َ
(‫�َﺒْﻌَﺜَﻚَ ا�َُّ ﻳ ْﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ( )ﺑﺎري‬
‫ ﺬ‬:‫�ﻴُﻘﺎل‬

AÐpÃmln_v\p DaÀ()hn \n¶v, dkqepÃm
lv() ]dbp¶p: (\n§fn \n¶msc¦nepw acn¨v
Ignªm Ah³ kzÀK¯nemsW¦n kzÀK
¯nsebpw, \cI¯nemsW¦n \cI¯nsebpw

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

345

Ahsâ Øm\w {]`mX¯nepw {]tZmi¯nepw
ImWn¨psImSp¡p¶XmWv. Ahkm\ \mfnÂ
AÃmlp \ns¶ DbÀs¯gpt¶Â]n¡p¶Xv hsc
CXmWv \nsâ Øm\sa¶v Aht\mSv ]dbs¸Sp
¶XmWv) (_pJmcn)
apIfn \mw D²cn¨ Bb¯n \n¶pw l
Zokn \n¶pw hyàamhp¶Xv kzÀK \cI§Ä
Ct¸mÄ Xs¶ krãn¡s¸«n«ps­¶mWv. C\n
bpw Hcp]mSv Bb¯pIfpw lZokpIfpw CXn\v
sXfnhmbn \ap¡v ImWmhp¶XmWv. Øe ]cn
anXnaqew ChnsS Ahkm\n¸n¡p¶p.

kq£n¸pImÀ:
\cIs¯ kq£n¡phm\mbn AÃmlp Ah
sâ krãnIfmb ae¡pIfnse Nnesc GÂ]n¨n
«ps­¶v JpÀB³ \t½mSv ]dbp¶p. AsXm¶v
hmbn¡pI \mw:

ُ‫ْ َ َ ة‬
‫ﺎ اﺬﻟ‬
‫)ُّﻬَ َِّﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا ﻗُﻮا أَﻧﻔُﺴَ�ُﻢْ وَأَﻫْﻠِﻴ�ُﻢْ ﻧَﺎرًا وَﻗُﻮدُﻫَـﺎ اﻨﻟَّـﺎسُ وَاﺤﻟ ِﺠـﺎر‬
ٌ َ
ٌَ
َ َ َْ َ
َ َ ُ‫َ ٌ �َﻌْﺼُـﻮنَ ا�َّ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ﻠ‬
‫ـﺮﻫ ْﻢ َو�ﻔﻌ ـﻮن ﻣـﺎ‬
‫ﻣـﺎ أم‬
َ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ مﻶﺋ ِ�ـﺔ ﻏِـﻼظ ِﺷـﺪاد‬
َ َ ْ
(٦ :‫ﻳُﺆمﺮُون( )ﺘﻟﺤﺮ�ﻢ‬

"kXyhnizmknItf, kztZl§sfbpw \n§fpsS
_Ôp¡sfbpw a\pjycpw IÃpIfpw CÔ\ambn
«pÅ \cImKv\nbn \n¶v \n§Ä Im¯pc£n

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

346

¡pI. AXnsâ taÂt\m«¯n\v ]cpj kz`mhap
Åhcpw AXniIvX³amcpamb ae¡pIfp­mbncn
¡pw. AÃmlp AhtcmSv IÂ]n¨Imcy¯n Ah
t\mShÀ A\pkcWt¡Sv ImWn¡pIbnÃ. Ah
tcmSv IÂ]n¡s¸Sp¶Xv F´pw AhÀ {]hÀ¯n
¡pIbpw sN¿pw' (Xlvcow:6).

َ
َ
َ َ َ
ْ َ
َ َ َ ِ ِ‫ﺄُﺻﻠ‬
َُ َ َ َ َْ َ َ
(٢٨) ُ‫ُـﺒْﻲﻘ وﻻ ﺗـﺬر‬
‫)ﺳ‬
ِ ‫( ﻻ‬٢٧) ‫( وﻣـﺎ أدراك ﻣـﺎ ﺳـﻘﺮ‬٢٦)‫ﻴﻪ ﺳـﻘﺮ‬
‫ﻠَﻴ‬
َ
ََ
َ
‫ﻮ‬
(٣٠-٢٦:‫( َ ْﻬَﺎ �ِﺴْﻌَﺔَ ﻋَﺮﺸ( )ﻤﻟﺪﺛﺮ‬٢٩) ‫ّاﺣَﺔٌ لِﻠْبَﺮﺸ‬
ِ

"hgnsb Rm³ Ahs\ kJdn (\cI¯nÂ) C«v
Fcn¡p¶XmWv. kJÀ F¶m F´msW¶v \n
\¡dnbptam? AXv H¶pw _m¡nbm¡pItbm hn
«pIfbpItbm CÃ. AXv sXmen Icn¨v cq]w amän
¡fbp¶XmWv. AXnsâ taÂt\m«¯n\v ]s¯m
¼Xv t]cp­v' (AÂap±YnÀ: 26þ30).

َ َ
َ ‫ِّﻳﻦ ِﻲﻓ اﻨﻟَّﺎرِ ﺨﻟَِﺰَﻧ َﺔِ ﺟَﻬَـﻨَّﻢَ ادْﻋُـﻮا رَ�َّ�ُـﻢْ �َُﻔِّـﻒْ �َﻨَّـﺎ ﻳَ ْﻮ ًﻣـﺎ ﻣ‬
‫ِـﻦ‬
‫)ﻟ‬
َ َْ
(٤٩:‫اب( )ﻏﻓﺮ‬
ِ ‫اﻟﻌﺬ‬

"\cI¯nepÅhÀ \cI¯nsâ Imh¡mtcmSv ]
dbpw: \n§Ä \n§fpsS c£nXmhnt\msSm¶v {]m
ÀXvYn¡pI. R§Ä¡v Hcp Znhks¯ in£sb
¦nepw Ah³ eLqIcn¨p Xcs«' (Km^nÀ:49).

Bghpw, hym]vXnbpw:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

347

\cI¯nsâ Bghpw \ap¡v hÀ®n¡phm
³ Ignbm¯Xnepa¸pdamWv, AXnte¡v F{Xbm
fpIsf {]thin¸n¨mepw icn AXv \ndbpIbnÃ.
AXnsâ Bgw hnhcWmXoXamWv. AXnte¡v B
fpIsf {]thin¸n¡pt¼mÄ \cIw C\nbpapt­m
sb¶v ho­pw ho­pw tNmZn¨v sIm­ncn¡pw. A
Xns\ kw_Ôn¨v JpÀB³ ]dbp¶Xv {i²n¡q.

ْ َ َ ْ ْ َ َ َّ‫ﻮْمَ �َﻘُﻮلُ ﺠﻟَِﻬَﻨ‬
َ ْ ْ َ ُ ُ‫َﻘ‬
( ٣٠ :‫ت َو� ﻮل ﻫﻞ ﻣِﻦ م ِﺰ�ﺪٍ ( )ق‬
)
ِ ‫ﻢ ﻫﻞ اﻣﺘﻸ‬

"\o \ndªv Igntªm F¶v \mw \cIt¯mSv ]d
bpIbpw, IqSpXÂ Fs´¦nepapt­m F¶v AXv
(\cIw) ]dbpIbpw sN¿p¶ Znhk¯nes{X A
Xv.' (Jm^v:30)
\_n() CXns\ kw_Ôn¨v ]dbp¶Xv
IqSn ImWpI:

َّ‫َ َ ﻧَّﻪُ َ َ ﺗَﺰ الُ ﺟَﻬَـﻨ‬
َ
َ
‫ُﻢ‬
َ َ:‫) َﺲِ ﺑْﻦِ ﻣَﺎلِﻚٍ ﻋﻦِ اﻨﻟَّﻲﺒِِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠﻴْﻪِ وَﺳﻠّﻢَ �َ ﻗﺎل‬
‫َ َ رَبُّ اﻟْﻌ‬
َ
َ
َ ْ ‫ِﻴﻬـﺎ ﻗَ َﺪ َﻣـﻪُ َ� َﻴ‬
� ِ‫ﺰَِّة‬
‫ﻘَ �ِﻴﻬَﺎ و�َﻘُﻮلُ ﻫَﻞْ ﻣِﻦْ مَﺰِ�ﺪٍ ﺣَﻰﺘَّ ﻳَﻀﻊ‬
‫ـ� ِوي‬
ٌ ْ َ َّ‫َ َ َ َ َ َ َ َالُ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨ‬
‫ـ ِﺔ ﻓﻀـﻞ‬
‫ﻌْﻀُﻬَﺎ إِﻰﻟَ �َﻌْﺾٍ وَ�َﻘُﻮلُ �َﻂْ �َﻂْ ﺑِﻌ ﺰَِّﺗ ِﻚ و�ﺮمِﻚ وﻻ‬
َ
‫ّ ﻳُنْﺸِﺊ‬
(‫ﺎ ﺧَﻠْﻘًﺎ ﻓَيُﺴْﻜِﻨَﻬُﻢْ ﻓَﻀْﻞَ اﺠﻟَْﻨَّﺔ ( )مﺴﻠﻢ‬
‫َ ا�َُّ لَﻬ‬
ِ

A\kv_v\pamenIv() \_n()bn \n¶v: \cI
¯nte¡v (a\pjy Pn¶v hÀK§sf) {]thin¸n
¡pt¼msgms¡ AXv tNmZn¡pw, C\nbpapt­m
sb¶v, A§ns\ AÃmlp Ahsâ ImÂ]mZw sh
¡p¶Xvhsc AXv XpSÀ¶v sIm­ncn¡pw,

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

348

AÃmlp ImÂ]mZw sh¨vIgnªm \cIhmkn
IÄ ]ckv]cw IqSnt¨À¶vt]mhpIbpw, \cIw hn
fn¨v ]dbpw: \nsâ {]Xm]w sIm­pw HuZmcyw
sIm­pw aXn, aXnsb¶v. AXpt]mse kzÀK¯n
 kuIcy§fpw, kpJ§fpw AÃmlp hÀ²n¸n
¨v sImt­bncn¡p¶XmWv, AÃmlp AhÀ¡vth
­n Hcp {]tXyIXcw krãnIsf D­m¡pIbpw,
kzÀKob kpJs¯ hÀ²n¸n¡pIbpw sN¿p¶Xv
hsc AXv XpSÀ¶vsIm­ncn¡p¶XmWv) (apkv
enw).
\cI¯nse Bgs¯ kw_Ôn¨v \ap¡v
a\knem¡phm³ \_n()bpsS Cu lZokv H¶v
a\kncp¯n hmbn¨m \ap¡v {Kln¡phm³ km
[n¡p¶XmWv.

‫ﻠَﻴ‬
َ َ ‫َﻲﺑِ ﻫُ َ�ْﺮَة‬
َ َ ْ َّ‫ﺳَـﻠ‬
َ
‫َ ﻗﺎلَ ﻛُﻨّﺎ ﻣَـﻊَ رَﺳُـﻮلِ ا�َِّ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ إِذ ﺳـ ِﻤﻊ‬
‫ﺮ‬
)
َّ‫ﺳَـﻠ‬
َ
‫ﻠَﻴ‬
َ
َ
‫ﺎلَ اﻨﻟ‬
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ�
َ
َُّ�‫ ُﻠْﻨَـﺎ ا‬:‫ً �َﻘ َّﻲﺒُِّ َ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ ﺗـﺪرُون ﻣـﺎ ﻫـﺬا ﻗـﺎل‬
‫ﺻ‬
َ َ ُ َ ْ َ ُُ‫رَﺳ ﻮﻪﻟ‬
ً َ َ ْ َ ُ‫ْ ﺬ‬
َ‫�ﻔـﺎ َ� ُﻬـﻮ‬
َّ‫ﺮٌ رُ�َِ ﺑِﻪِ ﻲﻓِ اﻨﻟ‬
‫ـﺎرِ ﻣُﻨـ ﺳـﺒ ِﻌ� ﺧ ِﺮ‬
َ‫ َا ﺣَﺠ‬:‫ ﻗﺎل‬،‫َ ُ أﻋﻠﻢ‬
َ َْ َ
َ َ
(‫ي ﻲﻓِ اﻨﻟَّﺎرِ اﻵْنَ ﺣﻰﺘّ ا�ْﺘَ�َ إِﻰﻟ �ﻌ ِﺮﻫﺎ ( )مﺴﻠﻢ‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v: At±lw ]dbp¶p:
(R§Ä {]hmNI³()bpsS IqsSbmbncp¶p,
B kabw R§Ä Hcp iÐw tIÄ¡pIbp­m
bn, At¸mÄ \_n() tNmZn¨p: B iÐw F´m
sW¶v \n§Ä¡v Adnbptam? ]dªp: AÃmlp

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

349

hpw dkpepw Adnbpsa¶v R§Ä adp]Sn ]d
ªp. At¸mÄ Xncpta\n XpSÀ¶p: (AXv Fgp]Xv
hÀjw ap¼v \cI¯nte¡v Fdnbs¸« Hcp IÃv
Ct¸mgmWv \cI¯nse Bg¯nsâ Ahkm\¯n
 ]Xn¨Xv, AXnsâ iÐamWXv) (apkvenw)

hen¨ng¡s¸Sp¶p:
Ahkm\ \mfn \cIw ae¡pIfm hen
¨ng¨mWv sIm­v hcnI. \_n() AXns\ kw_
Ôn¨v ]dbp¶Xv t\m¡q…

َِّ�‫َﻦْ �َﺒْﺪِ ا�َّ َ َ رَﺳُـﻮلُ ا‬
َّ‫ﺆْ�َ ﺠﺑَِﻬَـﻨ‬
َ
‫ﺻَـ�َّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْـﻪِ وَﺳَـﻠّﻢَ ﻳُـ‬
‫َﻢ‬
:‫ِ ﻗﺎل‬
)
َ
ّ
ُِ‫ ﻞﻛ‬
ََ
َ
َ
‫ﻮْﻣَﺌِﺬٍ لَﻬﺎ ﺳَﺒْﻌُﻮنَ أَﻟْﻒَ زِﻣَﺎمٍ ﻣَﻊ‬
( ‫زِﻣﺎمٍ َـﺒْﻌُﻮنَ أَﻟْـﻒَ مَﻠَـﻚٍ �َُﺮُّو�ﻬـﺎ‬

(‫)مﺴﻠﻢ‬

AÐpÃmlv()hn \n¶v: dkqepÃmlv() ]dbp
Ibp­mbn: (B Znhkw \cIw Fgp]Xn\mbncw
N§eIfm sIm­v hcs¸Spw, Hmtcm sN§e
bnepw Fgp]Xn\mbncw ae¡pIÄ AXns\ hen
¨ng¨v sIm­p hcp¶XmWv) (apkvenw)

hnhn[ X«pIÄ
\cI¯n\v hnh[ X«pIfps­¶v JpÀB
\n \n¶v a\knemhp¶p. Hmtcm Xc¯nepÅ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

350

sXäpIÄ¡v in£bmbn Hcp¡s¸«n«pÅ hyXy
Ø Xc¯nepÅ in£IÄ Hcp¡nbn«pÅ \cI
amWv AÃmlp krãn¨n«pÅXv. ap\m^nJpIÄ¡v
AÃmlp Hcp¡nbn«pÅ in£ \cI¯nse Gä
hpw Ahkm\s¯ X«msW¶v JpÀB³ \ap¡v
]Tn¸n¨v Xcp¶Xv \mw {i²n¡pI.

‫ﻟَـ‬
َ َْْ ْ
َ ْ َّ‫ن‬
ْ َُ َ َ
َ ‫ــﻔﻞ ﻣ‬
ً ‫ــﻢ ﻧَ ِﺼ‬
(‫ــ�ا‬
‫ـﻦْ ﺠﺗــﺪ لﻬ‬
َ‫ِــﻦ َّــﺎرِ و‬
‫ﺳ‬
‫اﻷ‬
‫َ ﻲﻓِ اﺪﻟَّر‬
‫ﺎﻓ‬
‫ــ‬
‫ﻤُﻨ‬
‫)ِ ال‬
ِ
ِ‫ك‬
ِ
ِ

(١٤٥:‫)اﻟنﺴﺎء‬

"XoÀ¨bmbpw I]ShnizmknIÄ \cI¯nsâ ASn
¯«nemIp¶p. AhÀs¡mcp klmbnsbbpw \o
Is­¯p¶XÃ.' (\nkmAv:145)

IhmS§Ä:
\cI¯n\v Ggv IhmS§Ä Ds­¶v JpÀ
B³ ]dbp¶p.

ْ
ْ
َّ‫�ِنَّ ﺟَﻬَﻨ‬
َ ّ ُِ‫َﺎ ﺳَﺒْﻌَﺔُ أَﺑْﻮَابٍ ﻟِﻞﻜ‬
ْ ُ‫ِـﻨ ُﻬ ْﻢ ﺟ‬
َ ‫َﻤَﻮْﻋِﺪُﻫُﻢْ أَﻤﺟَﻌ‬
‫ـﺰ ٌء‬
‫ـﺎب ﻣ‬
‫( ﻬ‬٤٣) �
‫َﻢ‬
)
ِ
ٍ ‫ﺑ‬
ْ
ٌ ُ‫َ ﺴ‬
(٤٤-٤٣:‫ﻣﻘ ﻮم( )ﺤﻟﺠﺮ‬

"XoÀ¨bmbpw \cIw AhÀs¡Ãmw \nivNbn¡
s¸« kvYm\w Xs¶bmIp¶p. AXn\v Ggv IhmS
§fp­v. Hmtcm hmXneneqsSbpw IS¡phm\mbn
hoXn¡s¸« Hmtcm hn`mKw Ahcnep­v.' (lnPvdv:
43,44)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

351

َ ِ‫ﺑ‬
‫ﻠَﻴ‬
َ َ َّ‫ﺳَـﻠ‬
َّ�َ‫َ ِّ ﺻ‬
َ
:‫ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ ﻗـﺎل‬
�‫�ْﺮَةَ رَﻲﺿِ ا�ّ �َﻨْﻪ أَنَّ رَﺳُﻮلَ ا‬
‫) ﻫُﺮ‬
َ
َ ّ ‫ِ وَﻏُﻠِّﻘَــﺖْ أَﺑْــﻮَابُ اﻨﻟَّـ ﺻُـ‬
َ
‫ت‬
‫َــﺎءَ رَمَﻀــﺎنُ �ُﺘِّﺤَــﺖْ أَﺑْــﻮابُ اﺠﻟَْﻨَّــﺔ‬
ِ ‫ـﺎرِ وَ ـﻔِﺪ‬
َ
(‫ﺎﻃ�ُ ( )ﺑﺎري‬
ِ ‫لﺸَّﻴ‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v: {]hmNI³() ]dbp
¶p: (dafm³ h¶m kzÀK IhmS§Ä Xpd¡s¸
SpIbpw, \cI IhmS§Ä sIm«nbS¡pIbpw, ]n
imNp¡Ä _Ôn¡s¸SpIbpw sN¿p¶p) (_p
Jmcn)

hndIpIÄ
\cI¯n I¯n¡s¸Sp¶ hndIpIsf Jp
ÀB³ ]cnNbs¸Sp¯p¶Xv t\m¡pI:

ْ
َ ‫ﻮا اﻨﻟَّﺎرَ اﻟَّﻲﺘِ وَﻗُﻮدُﻫَﺎ اﻨﻟَّﺎسُ وَاﺤﻟ ِﺎر َةُ أُﻋِﺪَّتْ لِﻠْﺎ َﻜﻓ ِﺮ‬
(٢٤ :‫�ﻦ( )ﺒﻟﻘﺮة‬
)
ِ

"a\pjycpw IÃpIfpw CÔ\ambn I¯n¡s¸Sp
¶ \cImKv\nsb \n§Ä Im¯pkq£n¨psIm
ÅpI. kXy\ntj[nIÄ¡pth­n Hcp¡nsh¡s¸
«XmIp¶p AXv.' (AÂ_Jd:24)

ITn\amb NqSv:
ّ
ََ ُ َ
َ ّ
ْ
َ
‫(َﻇِﻞٍ ﻣِـﻦ‬٤٢) ‫ِﻴﻢ‬
ٍ ‫( ِﻓ ﺳﻤﻮمٍ وﺣ‬٤١)‫ﺎل‬
ِ ‫)أﺻْﺤَﺎبُ الﺸِّﻤَﺎلِ ﻣَﺎ أَﺻْﺤَﺎبُ الﺸِﻤ‬
َ َ َ َ َ
َُْ
(٤٤ -٤١:‫�ﻢ ( )الﻮاﻗﻌﺔ‬
ٍ ‫ﺎردٍ وﻻ ﻛ ِﺮ‬
ِ ‫( ﻻ ﺑ‬٤٣) ٍ‫�ﻤﻮم‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

352

"CSXp]£¡mÀ, F´mWo CSXp]£¡mcpsS
AhkvY! Xpf¨p Ibdp¶ DjvWImäv, Np«pXnf
¡p¶ shÅw, Icn¼pIbpsS XWÂ XWp¸pÅ
tXm, kpJZmbItam AÃm¯ ( F¶o ZpcnX§fn
embncn¡pw AhÀ)' (hmJnAx:41(44)

ََ
ّ
َ َ
ْ َ َ
َ َّ‫َ لﻠ‬
َ
(٣١) ‫ـﺐ‬
ِ ‫)ﻄَﻠِﻘُﻮا إِﻰﻟَ ﻇِﻞٍ ذِي ﺛﻼ‬
ِ ‫(ﻻ ﻇﻠِﻴﻞٍ وﻻ �ُﻐ ِ� ﻣِﻦ ﻬ‬٣٠) ‫ﺐ‬
ٍ َ ‫ث ﺷُﻌ‬
‫ﺎ ﺗ‬
ْ
ٌ ْ ٌ َ َ ِ ‫( َ�ﻧ‬٣٢) ‫ﻛَﻟْﻘَﺮﺼ‬
� ِ�ْ‫َﺮ‬
َ‫ّﻬ‬
ٍ‫ﺮﺸََر‬
(٣٣-٣٠ :‫ّﻪُ ﻤﺟﺎﻟﺔ ﺻُﻔﺮ( )ﻤﻟﺮﺳﻼت‬
ِ
ِ
‫ﺎ‬

"aq¶v imJIfpÅ Hcp Xcw XWente¡v \n§Ä
t]mbns¡mÅpI. AXv XWÂ \ÂIp¶XÃ. Xo
Pzmebn \n¶v kwc£Ww \ÂIp¶XpaÃ. XoÀ
¨bmbpw AXv (\cIw) henb sI«nSw t]mse Db
capÅ Xos¸mcn sXdn¸n¨p sIm­ncn¡pw. AXv
(Xos¸mcn) aª\ndapÅ H«I Iq«§sft¸mse
bmbncn¡pw.' (AÂapÀkem¯v: 30 þ 33)

َ َ َّ‫ﻮلَ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا�َّ َ َﻴ ﺳَـﻠ‬
ِ‫َ رَﻲﺿ‬
‫ﻋ ْـﻪِ وَ َﻢ ﻗـﺎل‬
ُ‫ﻲﺑِ ﻫُﺮَ�ْﺮَة ا�َّ �َﻨْﻪ أَنَّ رَﺳ‬
)
َ
َ
‫ﻢْ ﺟُﺰْءٌ ﻣِﻦْ ﺳَﺒْﻌ‬
ْ
ِ
‫ِ�َ ﺟُﺰْءًا ﻣِﻦْ ﻧَﺎرِ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ �ِﻴﻞَ ﻳَـﺎ رَﺳُـﻮلَ ا�َّ إِنْ ﺎﻛﻧـﺖ‬
ُ�ُ‫ر‬
َ
َ ّ
َ
‫ﺳِتِّ�َ ﺟُﺰْءًا ﻠﻛُُّﻬُﻦَّ ﻣِﺜْﻞُ ﺣَﺮِﻫـﺎ ( )ﺑﺎري‬
‫ّ ﺑ ِتﺴْﻌَﺔٍ و‬
ِ ‫َﺔً ﻗَﺎلَ ﻓُﻀِّﻠَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻦ‬
(‫ومﺴﻠﻢ‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v: {]hmNI³() ]d
ªp: (\cI¯nse XobpsS Fgp]Xn Hcp `mK
amWv \n§fpsS Xo. tNmZn¡s¸«p: {]hmNIsc,
Cu Xo Xs¶ aXnbmbXmWtÃm? ]dªp: AXn

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

353

t\¡mÄ Adp]¯nsbm³]Xv Cc«n hÀ±n¸n¨n«p
­v, AhsbÃmw ChnSps¯ Xo t]mse NqSpÅ
XmWv) (_pJmcn, apkvenw)
ُ َ ْ ْ َ َ َ َُّ
ً ‫ﺎﻫ ْﻢ َﺳ ِﻌ‬
(٩٧ :‫�ا( )ﻹﺮﺳاء‬
‫) ﻤﺎ ﺧﺒﺖ ِزدﻧ‬

"AXv AWªv t]mIpt¼msgÃmw \mw AhÀ¡v
Pzme Iq«nsImSp¡p¶XmWv.' (CkvdmAv:97)

`£Whpw, ]m\obhpw
ّ ٌ َ َ ْ َُ َ ْ َ
ْ َ َ ُ‫َ ْ ﻦ‬
َ
ْ
ٍ ‫ـﻦ ﺟُ ـ‬
(‫ـﻮع‬
‫ـ� ِﻣـ‬
‫)ﻟــيﺲ لﻬــﻢ ﻃﻌــﺎم إ َِ ِــ‬
ِ
ِ ‫ﻦْ ﺮﺿ�ـﻊٍ )*( ﻻ �ُﺴ ـ ِﻤ وﻻ �ُﻐـ‬

(٧ :‫)اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ‬

"fcoC \n¶ÃmsX AhÀ¡v bmsXmcp Blmc
hpanÃ. AXv t]mjWw \ÂIpIbnÃ. hni¸n\v I
a\ap­m¡pIbpanÃ.' (Kminbx:6,7)

َ ُ َ َ
ُّ‫َ َ ّﻗ‬
ُ‫ْ ُﻄ‬
ِ
‫ــﻮن‬
َ‫)َّ ﺷَــﺠَﺮة الﺰ‬
‫(لْﻤُﻬْــﻞِ �َﻐْــ�ِ ﻲﻓِ اﺒﻟ‬٤٤) ‫ِــﻴﻢ‬
ِ �‫( ﻃﻌــﺎم اﻷ‬٤٣) ‫ــﻮم‬
ِ
َْ
(٤٦ -٤٣:‫ﻴﻢ( )ﺪﻟﺧﺎن‬
(٤٥)
ِ ‫َﻐَ�ِْ اﺤﻟ ِﻤ‬

"XoÀ¨bmbpw kJvJqw hr£amIp¶p. (\cI¯n
Â) ]m]nbpsS Blmcw. DcpInb temlw t]men
cn¡pw (AXnsâ I\n.) AXv hbdpIfn Xnfbv
¡pw. NpSpshÅw Xnfbv¡p¶Xv t]mse' (ZpJm³:
43þ46)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

354

ُّ‫ّﻗ‬
َ ً ٌْ َ َ ََ
َ ‫( ﻧَّﺎ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﻫَﺎ ﻓِﺘْﻨَـﺔً لِﻠﻈَّ ـﺎلِﻤ‬٦٢) ‫ﻮم‬
ِ َ‫� ﻧُﺰُ ﻻ مْ ﺷَﺠ َﺮةُ الﺰ‬
(٦٣) �
‫)أذل ِﻚ ﺧ‬
ِ
ََ
َْ
َ ّ
‫ﺎ ﺷ‬
َ
�ِ
ِ ‫ﺤ‬
ِ ‫ّﻬَ َﺠَﺮَةٌ ﺨﺗَْﺮُجُ ﻲﻓِ أَﺻْـﻞِ اﺠﻟ‬
ِ ‫( ﻃﻌُﻬَـﺎ ﻛَ�ﻧّـﻪُ رُءُوسُ الﺸَـﻴﺎﻃ‬٦٤) ‫ـﻴﻢ‬
َ
َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ‫ن‬
َ ُ‫ْ ُﻄ‬
ُّْ
‫ـﻢ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬
‫( ـﻢَّ إِ لﻬ‬٦٦) ‫( َﺈِ�َﻬﻢ �ِﻠُﻮنَ ﻣِﻨْﻬَﺎ �َﻤﺎﺌﻟُِﻮنَ ﻣِﻨْﻬَﺎ اﺒﻟ ـﻮن‬٦٥)
‫ﺸ‬
َ ْ ُ َ ْ َ َّ‫ن‬
َ
َْ
‫ﺟﻌﻬﻢ ﻹ‬
(٦٨-٦٢ :‫ﻴﻢ( )ﺻﺎﻓﺎت‬
ِ ‫ﺤ‬
ِ ‫َ اﺠﻟ‬
ٍ ‫ََﻮْ�ًﺎ ﻣِﻦْ ﻤﺣ‬
ِ ‫( ﻢَّ إِ مﺮ‬٦٧) ‫ِﻴﻢ‬

"AXmtWm hninjvSamb k¡mcw? AXà k
JvJqw hr£amtWm? XoÀ¨bmbpw AXns\ \mw
A{IaImcnIÄ¡v Hcp ]co£Wam¡nbncn¡p¶p.
\cI¯nsâ ASnbn apf¨p s]m§p¶ Hcp hr
£as{X AXv. AXnsâ Ipe ]nimNp¡fpsS Xe
IÄ t]msebncn¡pw. XoÀ¨bmbpw AhÀ AXnÂ
\n¶v Xn¶v hbdv \nd¡p¶hcmbncn¡pw. ]n¶oSv
AhÀ¡v AXn\p aosX Np«pXnf¡p¶ shůn
sâ Hcp tNcphbp­v. ]n¶oSv XoÀ¨bmbpw Ah
cpsS aS¡w \cI¯nte¡v Xs¶bmIp¶p.' (kzm
^v^m¯v: 62 þ 68)

ُّ‫ﻠﻛُِﻮنَ ﻣِﻦْ ﺷَﺠَﺮٍ ﻣِـﻦْ زَﻗ‬
َ ُ‫إِﻧَّ�ُﻢْ �َ�ُّﻬَﺎ الﻀَّﺎﻟُّﻮنَ الْﻤُﻜ ّ ﺑ‬
(*) ٍ‫ـﻮم‬
(٥١) ‫َﺬِ ﻮن‬
)
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ َ َ ُ� َ
َ ُ� َ
َ ُ‫ُﻄ‬
َ
‫ـﺎر ﻮن‬
‫ﺸ‬
‫ﻓ‬
(
٥٤
)
‫ِـﻦْ اﺤﻟ‬
‫ـﻮن‬
‫ـﻴﻢ‬
‫ﻤ‬
‫ﻪ‬
‫ـ‬
‫ﻴ‬
‫ﻠ‬
‫ﻋ‬
‫ﻮن‬
‫ـﺎر‬
‫ﺸ‬
‫ﻓ‬
(
*
)
‫ﺎﺌﻟُِﻮنَ ﻣِﻨْﻬَﺎ اﺒﻟ‬
‫ﻤ‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ُ‫ﺷ‬
َ
ّ
(٥٦ -٥١:‫ﻳﻦ( )الﻮاﻗﻌﺔ‬
ِ ‫ْ ب ال ِﻬ‬
ِ ِ‫ﻴﻢ )*( ﺬا ﻧُﺰُلُﻬُﻢْ ﻳَﻮْمَ اﺪﻟ‬

(F¶n«v, tl; kXy\ntj[nIfmb ZpÀamÀKnItf,

XoÀ¨bmbpw \n§Ä Hcp hr£¯n \n¶v AXm
bXv kJvJqan \n¶v `£n¡p¶hcmIp¶p. A
§s\ AXn \n¶v hbdpIÄ \nd¡p¶hcpw, A

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

355

Xnsâ aosX Xnf¨ps]mÅp¶ shůn \n¶v
IpSn¡p¶hcpamIp¶p. A§s\ Zmln¨p heª
H«Iw IpSn¡p¶t]mse IpSn¡p¶hcmIp¶p. C
Xmbncn¡pw {]Xn^e¯nsâ \mfn AhÀ¡pÅ
k¡mcw) (hmJnAx: 51 þ 56).
NnecpsS `£Ww Xo Xs¶bmsW¶v JpÀ
B³ ]dbp¶p:

ِ
َ ََْ
ً َ‫ـﺎ� ﻇُﻠْ ًﻤـإِ�َّﻤَـﺎ ﻳَـﺄْ�ُﻠُﻮنَ ﻲﻓ �ُﻄُ ـﻮﻧ ِﻬ ْﻢ ﻧ‬
‫) اﺬﻟَّﻳﻦَ ﻳَـﺄْ�ُﻠُﻮنَ أَمْـﻮَالَ اﻴﻟﺘ‬
‫ـﺎرا‬
ِ
ِ
ً ‫َو َﺳ َﻴ ْﺼﻠَ ْﻮ َن َﺳ ِﻌ‬
(١٠ :‫�ا( )اﻟنﺴﺎء‬

"XoÀ¨bmbpw A\mYIfpsS kz¯pIÄ A\ym
bambn Xn¶p¶hÀ AhcpsS hbdpIfn Xn¶p
(\nd¡p)¶Xv Xo am{XamIp¶p. ]n¶oSv AhÀ
\cI¯n I¯nFcnbp¶XpamWv.' (\nkmAv:10)

hkv{Xw:
\cIhmknIÄ¡v AÃmlp hkv{Xw Hcp¡n
bncn¡p¶p. F§ns\bpÅ hkv{Xambncn¡paXv
F¶v AÃmlp Xs¶ Ahsâ JpÀB\n ]dbp
¶Xv \mw hmbn¡pI:

ِ ‫نِ ﺧَﺼْﻤَﺎنِ اﺧْﺘَﺼَﻤ ﻮا ﻲﻓِ رَ�ِّﻬِﻢْ ﻓَﺎﺬﻟ‬
ٌ َ ْ َُ ْ َ ّ
ْ
‫ـﻢ �ِﻴـﺎب ﻣِـﻦ‬
‫َّﻳﻦَ �َﻔَﺮُوا �ُﻄِﻌﺖ لﻬ‬
)
ُ
ْ
ْ
ُ‫ُﻠ‬
َ ْ ُ
ُ‫د‬
ُ ‫ﺎرٍ ﻳُﺼَﺐُّ ﻣِﻦْ ﻓَﻮْقِ رُءُوﺳِﻬِﻢ اﺤﻟﻤ‬
‫( ﻳﺼﻬ ُﺮ ﻪِ ﻣَﺎ ﻲﻓِ �ُﻄُـﻮﻧِﻬِﻢْ وَاﺠﻟ ـﻮ‬١٩) ‫ﻴﻢ‬
َِ
َ ْ ُ‫َ َ ُ ْ َ َ ﻊ‬
( ٢١-٢٠ :‫ﺎﻣ ﻣِﻦ ﺣﺪِﻳﺪٍ ( )ﺤﻟﺞ‬
ِ ‫( ولﻬﻢ ﻣﻘ‬٢٠)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

356

"Cu c­p hn`mKw c­v FXnÀI£nIfmIp¶p.
X§fpsS c£nXmhnsâ Imcy¯n AhÀ FXnÀ
hmZ¡mcmbn. F¶m Ahnizkn¨hcmtcm AhÀ
¡v AKv\nsIm­pÅ hkv{X§Ä apdn¨psImSp
¡s¸Sp¶XmWv. AhcpsS Xebv¡paosX Xnfbv
¡p¶ shÅw sNmcnbs¸Sp ¶XmWv. AXp \nan
¯w AhcpsS hbdpIfnepÅXpw NÀ½§fpw
Dcp¡s¸Spw' (AÂ lÖv:20,21).

َ َْ
َ
ََ
ْ ْ ُ ُ‫َ َ ﻴﻠ‬
َ ‫ِـﻦ ﻗَ ِﻄ‬
‫ان‬
‫ـﺮ‬
‫ﻣ‬
‫ﻢ‬
‫ﻬ‬
‫ـ‬
�‫ا‬
‫ﺳ‬
(
*
)
‫ﺎد‬
‫ـﻔ‬
‫ّ�ِ�َ ﻲﻓ اﻷﺻ‬
‫ى الْﻤُﺠْﺮِﻣ�َ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻣُﻘَﺮ‬
‫)ﺗﺮ‬
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ‫ﻐْﻰﺸ‬
(٥٠-٤٩ :‫َ وُﺟُﻮﻫَﻬُﻢ اﻨﻟَّﺎرُ ( )إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬

"B Znhkw IpähmfnIsf N§eIfn At\ym
\yw tNÀ¯v _Ôn¡s¸«Xmbn«v \n\¡v ImWmw.
AhcpsS Ip¸mb§Ä Idp¯ Ioev (SmÀ) sIm
­pÅXmbncn¡pw. AhcpsS apJ§sf Xo s]mXn
bp¶XpamWv' (C{_mlnw:49,50).

ITn\in£:
\cI¯n {]thin¨hÀ¡v AXnITn\amb
in£ Xs¶bmWv e`n¡p¶Xv. AXn \n¶v c£
s¸Sphm³ AhÀ Bhp¶sXÃmw sN¿pw, ]t£,
AhÀ¡v tamN\anÃ. `qanbpw AXnepÅXv apgph
\pw ]Icw \ÂInsb¦nepw AXn \n¶v ]pd¯p
hcm³ AhÀ ]cn{ian¡p¶XmWv. Ahcn \n¶v

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

357

bmsXm¶pw kzoIcn¡pIbnÃ, AhÀ¡v AXnÂ
\n¶v tamN\hpanÃ. JpÀB³ ]dbp¶p:

َ
َْ
ََْ
َ
ْ
‫ﻣِﺜْﻠَﻪُ ﻣَﻌَﻪُ ﻴﻟﻔﺘـﺪُوا ﺑِـ ِﻪ ﻣِـﻦ‬
ِ
َ‫ّ لَﻬُﻢْ ﻣَﺎ ﻲﻓ اﻷضِ ﻤﺟَِﻴﻌًﺎ و‬
‫) اﺬﻟَِّﻳﻦَ �َﻔﺮُوا لَﻮْ أَن‬
ِ
‫ﺬَابٌ أَﻴ‬
‫َابِ ﻳَﻮْمِ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣ‬
ُ
ُ‫َ َ ْ َ ْ ُﺟ‬
‫ل‬
‫( ﻳ ِﺮ�ـﺪُون أن �ﺮ ـﻮا‬٣٦) ‫ِﻟ ٌﻢ‬
َ‫َﺔِ ﻣَﺎ �ُﻘُﺒِّﻞَ ﻣِﻨْﻬُﻢْ وََﻬُﻢْ ﻋ‬
‫ﺬ‬
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ٌ
ْ
َ
ٌ ‫ اﻨﻟَّﺎرِ وَﻣَﺎ ﻫُﻢْ ﺨﺑﺎرﺟ� ﻣِﻨﻬﺎ َولﻬﻢ ﻋﺬاب ﻣُﻘ‬
(٣٧ -٣٦:‫ﻴﻢ( )ﻤﻟﺎﺋﺪة‬
ِ
ِ ِ ِ

"DbnÀs¯gpt¶Â]nsâ \mfnse in£ Hgnhmbn
¡n«phm³ th­n {]mbivNn¯w \ÂIp¶Xn\m
bn kXy\ntj[nIfpsS ssIhiw `qanbnepÅXv
apgps¡bpw, A{XXs¶ thsdbpw D­mbncp¶m
 t]mepw Ahcn \n¶v AXv kzoIcn¡s¸SpI
bnà Xs¶. AhÀ¡v thZ\tbdnb in£bmWp
ÅXv. \cI¯n \n¶v ]pd¯v IS¡m³ AhÀ
B{Kln¡pw. AXn \n¶v ]pd¯pt]mIm³ Ah
À¡v km[yamhpItbbnÃ. \nc´camb in£bm
Wv AhÀ¡pÅXv.' (amCZ:36,37)
\cI¯n H¶v ap¡nsbSp¯ht\mSv tNm
Zn¡s¸Spw, \o Zp³bmhn sh¨v hà kpJhpw
BkzZn¨ncp¶pthm, sFizcyhpw A\p`hn¨ncp
¶pthmsb¶v tNmZn¡pt¼mÄ H¶pw Xs¶ Rm³
A\p`hn¨nÃmsb¶v kIehn[ kpJ§fpw, sF
izcy§fpw A\p`hn¨h³ ]dbpsa¶mWv dkqep
Ãmlv() \t½mSv ]dbp¶Xv. At¸mÄ \cI¯n
se in£ F{Xam{Xw `oIcamWv F¶v \mw a\

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw
knem¡pI.
bn¡q.

dkqepÃmlv()bpsS

hN\w

358

hm

َ ْ َ َ ْ ُ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠ‬
َّ�َ‫لَ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ ﻳـﺆ� ﺑِـﺄ�ﻌ ِﻢ‬
ُ
َ‫ أَ�َﺲِ ﺑْﻦِ ﻣَﺎلِﻚٍ ﻗ‬
)
‫ﺎ‬
ِ‫َ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ �َﻴُﺼْﺒَﻎُ ﻲﻓ‬
ْ َ ُ َ
‫اﻨﻟَّﺎرِ ﺻَﺒْﻐَﺔً �ُﻢَّ �ُﻘﺎل ﻳﺎ ا� َﻦ‬
‫ﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ ﻣِﻦْ أَﻫْﻞِ اﻨﻟَّﺎرِ ﻳَﻮْم‬
َ ْ ُ� َ ّ
َ
ُ
‫ّ ﺑِﻚَ ﻧَﻌ‬
ُ‫ﻘ‬
َ
ِ
َ
َ
ُّ‫ﻴﻢٌ �َﻂ‬
َ
�‫�ﻴ ﻮل وَا�َّ ﻳَـﺎ رَبِ و ـﺆ‬
ِ
‫مَ ﻫﻞْ رَأَﻳْﺖَ ﺧ�ًْا �َﻂُّ ﻫَﻞْ مَﺮ‬
ِ‫َ ﺔً ﻲﻓ‬
‫ﺆ‬
َُ
َ‫ﻨ‬
َْ‫اﺠﻟ‬
‫ﺳًﺎ ﻲﻓ َﺎ ﻣِﻦْ أَﻫْﻞِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ �َﻴُﺼْﺒَﻎُ ﺻَﺒْﻐ‬
‫ّﺔِ �َﻴُﻘَﺎلُ ﻪﻟ‬
ِ ُْ‫ﺷَﺪِّ اﻨﻟَّﺎسِ ﺑ‬
َ
ُ ُ‫َ ﻞْ مَﺮَّ ﺑِﻚَ ﺷِﺪَّةٌ �َﻂُّ َ َﻘ‬
ّ
ِ
َ
ِ‫�ﻴ ـﻮل وَا�َّ ﻳَـﺎ رَب‬
‫ا�ْﻦَ آدمَ ﻫَﻞْ رَأَﻳْﺖ ﺑُﺆْﺳًﺎ �َﻂُّ ﻫ‬
ُّ‫ﺆ سٌ �َﻂُّ َ َ َﻳْﺖُ ﺷِﺪَّةً �َﻂ‬
‫ م‬
(‫( )مﺴﻠﻢ‬
‫وﻻ أ‬
ُْ‫َﺮَّ ﻲﺑِ ﺑ‬

A\kv_v\p amenIv() ]dªp: dkqepÃmlv
() ]dbpIbp­mbn: (Zp³bmhn Gähpw sF
izcyw e`n¨ \cIhmknsb Ahkm\ \mfnÂ
sIm­vhcpw, ]n¶oSv Ahs\ \cI¯n H¶v ap
¡nsbSp¯n«v tNmZn¡pw: \n\¡v Fs´¦nepw
sFizcyw ImWphm³ km[n¨ncp¶pthm?, \n\¡v
hà A\p{Klhpw BkzZn¡phm³ Ignªncp¶p
thm? At¸mÄ Ah³ ]dbpw: Fsâ c£nXmhm
b AÃmlpsh, CÃmsb¶h³ adp]Sn ]dbpw. C
ltemI¯v sh¨v Gähpw IqSpXÂ {]bmka\p`
hn¨ kzÀKhmknsb Ahkm\ \mfn sIm­v
hcpIbpw, Ahs\ kzÀK¯n H¶v {]thin¸n¨n
«v tNmZn¡pw: AÃtbm a\pjym, \o hà {]bmk
hpw A\p`hn¨ncp¶pthm? \n\¡v hà _p²nap«p

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

359

Ifpw t\cntS­n h¶n«pt­m? Ah³ ]dbpw: F
sâ c£nXmhmb AÃmlpsh, CÃm. F\n¡v bm
sXmcp {]bmkhpw t\cntS­nh¶n«nÃmsb¶h³
adp]Sn ]dbpw) (apkvenw)

GÁhpw sNdnb in£:
\cI in£ ImTn\yw \ndªXmWv, AXnÂ
Hcp\nanjw t]mepw a\pjyÀ¡v Ign¨p Iq«phm³
km[yaÃ. A§ns\bpÅ \cI¯n Gähpw Ipd
ª in£ F´mbncn¡psa¶v {]hmNI³() hn
iZoIcn¡p¶Xv \mw {i²n¡pI:

َ
َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَـﻠَّ َ َ ﻘُ ُ ن‬
َّ�َ‫ اﻨﻟَّﻲﺒَِّ ﺻ‬
ِ :‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ � ـﻮل‬
ُ‫) ّﻌْﻤَﺎنِ ﺑْﻦِ �َﺸِ�ٍ ﻗﺎلَ ﺳَﻤِﻌْﺖ‬
َ
َْ
َََْ
َ
‫ أَﻤﺧَْـﺺِ ﻗَﺪَﻣَﻴ‬
�‫ﺎن �ﻐ ِـ‬
ََ‫ن أَﻫْﻞِ اﻨﻟَّﺎرِ ﻋَﺬَاﺑًﺎ ﻳَﻮْم اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ رَﺟُﻞٌ ﻰﻠﻋ‬
ِ ‫ْـﻪِ ﻤﺟﺮﺗـ‬
ُ‫ْ ُ َ َ ﺎﻏُﻪُ َ َ َ ْ ْ َ ﻞُ ْﻘُ ْ ﻘ‬
(‫ﻣِﻨﻬﻤﺎ دِﻣ ﻛﻤﺎ �ﻐ ِ� ال ِﻤ ْﺮﺟ َواﻟ ﻤ ُﻢ ( )ﺑﺎري‬

\pAvam\p_v\p _joÀ()hn \n¶v: {]hmNI
³() ]dbp¶Xmbn Rm³ tI«p: (Ahkm\\m
fn \cI¯n Gähpw \nCPmcamb in£ Hcp
a\pjy\v Ahsâ Imensâ ASn`mK¯v \cI¯n
se c­v IjvW§Ä sh¡pw, AXpaptJ\ kam
hdnepw, sN¼pIe¯nepw shÅw Xnf¨v adnbp¶
Xvt]mse Ahsâ Xet¨mÀt]mepw Xnf¨v adnbp
¶XmWv) (_pJmcn)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

360

sXmenIÄ amÁns¡m­ncn¡p¶XmWv
\cI hmknIÄ¡pw, kzÀKob hmknIÄ
¡pw acWanÃ, \cI¯n {]thin¨hÀ¡v in£
BkzZn¡phm\mbn sXmenIÄ amäns¡m­ncn
¡pw. sXmenbps­¦nte thZ\ AdnbpIbpÅq.
AXns\ kw_Ôn¨v AÃmlp ]dbp¶p:

ْ‫ﺬﻟَِّﻳﻦَ �َﻔَﺮُوا ﺑِﺂﻳَﺎﺗِﻨ َ َ ﻧُﺼْﻠِﻴﻬ ﻧَﺎرًا ﻠﻛَُّﻤَﺎ ﻧَﻀِﺠَﺖ‬
ُْ ْ َ
‫ﺟُﻠُﻮدُﻫُﻢْ ﺑَﺪّﻨﻟَﺎﻫﻢ‬
ْ‫ِﻢ‬
‫َﺎ ﺳﻮْف‬
َ
َ
ً َ ً َ َ
(٥٦ :‫�ﺰا ﺣﻜِﻴﻤﺎ( )اﻟنﺴﺎء‬
‫ﻮدًا �َ�َْﻫَﺎ ﻴﻟَِﺬُوﻗُﻮا اﻟْﻌَﺬَاب إِنَّ ا�ََّ ﺎﻛن ﻋ ِﺰ‬

"XoÀ¨bmbpw \½psS sXfnhpIÄ \ntj[n¨hsc
\mw \cI¯nen«v Icn¡p¶XmWv. AhcpsS sXm
enIÄ sh´pt]mIpt¼msgÃmw AhÀ¡v \mw th
sd sXmenIÄ amänsImSp¡p¶XmWv. AhÀ in£
BkzZn¨p sIm­ncn¡m³ th­nbmWXv. XoÀ¨
bmbpw AÃmlp {]Xm]hm\pw bpIvXnam\pam
Ip¶p' (\nkmAv:56).

apJ¯neqsS hen¨ng¡s¸Sp¶p:

َ
ُ‫َ َ ﺳُﻌ‬
ْ ُ ْ َّ‫ن‬
َ
ُ‫َ َ وُﺟ‬
‫(م �ُﺴْـﺤَﺒُﻮن ﻲﻓِ اﻨﻟَّـﺎرِ ﻰﻠﻋ ـﻮﻫ ِِﻬ ْﻢ‬٤٧)‫ِ�َ ﻲﻓ ﺿﻼ ٍل َو ٍﺮ‬
‫)ِ الﻤﺠ ِﺮ‬
ِ
َ َ َّ‫ُوﻗُﻮا مَﺲ‬
(٤٨ :‫ﺳﻘ َﺮ( )اﻟﻘﻤﺮ‬

"XoÀ¨bmbpw B IpähmfnIÄ hgn]nghnepw _p
²niq\yXbnepamIp¶p. apJw \ne¯p Ip¯nb
\nebn AhÀ \cImKv\nbneqsS hen¨ng¡s¸
Sp¶ Znhkw. (AhtcmSv ]dbs¸Spw:) \n§Ä \c

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

361

I¯nsâ kv]Ài\w A\p`hn¨v sImÅpI' (AÂ
JaÀ:47,48).

Bamibhpw, IpSepIfpw ]pd¯pNmSp¶p:
P\§tfmSv \· IÂ]n¡pIbpw, F¶mÂ
B \· PohnX¯n ]IÀ¯mXncn¡pIbpw, Xn
· hntcm[n¡pIbpw F¶m B Xn· sN¿pIbpw
sNbvXhÀ¡v AÃmlp \ÂIp¶ in£sb kw_
Ôn¨v {]hmNI³() hniZoIcn¡p¶p:

‫ﻠَﻴ‬
َ ْ َ ُ‫ﺳَـﻠَّ َ َـﻤِﻌْﺘ ﻪُ �َﻘُـﻮلُ �َُـﺎءُ ﺑِﺎلﺮَّﺟ‬
َّ�َ‫ﻮلِ ا�َِّ ﺻ‬
‫ـﻞ ﻳـﻮم‬
ُ
:
‫ﻢ‬
َ‫ و‬
ِ
‫ْـﻪ‬
َ‫ا�َّ ﻋ‬
‫ﻗﺎل‬
ِ
َ
ْ
‫ﺎﺑ‬
َ
‫َﻴُﻠْﻰﻘَ ﻲﻓ‬
ِ‫ﻪُ ﻲﻓ‬
ُ‫ِ اﻨﻟَّﺎرِ �َﺘَﻨْﺪﻟِﻖُ أَ�ْﺘ ُ اﻨﻟَّﺎرِ �َﻴَـﺪُورُ ﻛَﻤَـﺎ ﻳَـﺪُورُ اﺤﻟ َِﻤـﺎر‬
� ِ‫ﻣَﺔ‬
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ‫ﻓ‬
ُ‫ل‬
َ
َ
َ
ْ َ ُ‫َ ْ َﻘ‬
َ ْ َ ْ َ َ َ ُ
َ
‫ﺠْﺘَﻤِﻊُ أَﻫْﻞُ اﻨﻟَّﺎر ﻋﻠﻴ ِﻪ �ﻴ ﻮ ﻮن أي ﻼن ﻣﺎ ﺷـﺄﻧُﻚ أﻟـيﺲ ﻛُﻨـﺖ‬
‫ﺮَﺣﺎهُ �َﻴ‬
ِ
َ َ
ْ َ ْ ْ ُ�ُ ُ ُ‫َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ﺖ‬
ْ َْ َ ُ َْ
‫ﺮُوف وﻻ‬
ِ ‫ﺮُوف َو�ﻨﻬﺎﻧﺎ ﻋ ِﻦ الﻤُﻨﻜ ِﺮ ﻗﺎل ﻛُﻨـ آمـﺮ ﻢ ﺑِـﺎلﻤﻌ‬
ِ ‫ﺗﺄمﺮُﻧﺎ ﺑِﺎلﻤﻌ‬
َ ْ ْ َ ْ ُ�‫َ ْ َﺎ‬
(‫ﻴﻪ ( )ﺑﺎري‬
ِ ِ�‫ﻴﻪ َوأ�ﻬ ﻢ ﻋ ِﻦ الﻤُﻨﻜ ِﺮ َوآ‬
ِ ِ�‫آ‬

dkqepÃmlv() ]dªp: (Rm³ tI«p; (Ahkm
\ \mfn Hcmsf sIm­v hcpIbpw Ahs\ \cI
¯n {]thin¸n¡pIbpw sN¿pw, A§ns\ A
t±l¯nsâ Bamib§fpw, IpSepIfpw ]pd¯v
NmSn IgpX BkpIÃn\v Npäpw Id§n s¡m­ncn
¡p¶Xvt]mse Id§pIbpw sN¿p¶XmWv. A
§ns\ \cIhmknIÄ At±l¯n\v Npäpw Hcpan
¨v IqSns¡m­v tNmZn¡pw: Hm, a\pjym, F´mWv

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

362

\nsâ {]iv\w? \o R§tfmSv \· IÂ]n¡pI
bpw, Xn· hntcm[n¡pIbpw sNbvXncp¶ntÃ? A
t¸mÄ Ah³ ]dbw: Rm³ \n§tfmSv \· IÂ
]n¨ncp¶p, F¶m Rm\Xv sNbvXncp¶nÃ, AXp
t]mse \n§tfmSv Xn· hntcm[n¨ncp¶p, F¶mÂ
Rm\Xv sN¿pIbpw sNbvXncp¶p) (_pJmcn)
Bcm[\IÄ apgph\pw AÃmlphn\mWv
\mw kaÀ¸nt¡­Xv, AXv aämÀ¡pw kaÀ¸n¡p
hm³ ]mSnÃ. t\À¨bpw Bcm[\bnÂs]«XmWv.
AXv AÃmlphn\ÃmsX aämÀ¡pw kaÀ¸n¡phm
³ ]mSnÃ. \½psS \m«n ]ebmfpIfpw C¶pw
BSpIsfbpw aäp arK§sfbpw AÃmlphÃm¯
hÀ¡v
t\À¨bm¡p¶Xmbn
ImWmw.
CXv
AÃmlp s]mdp¡m¯ ]m]amWv. inÀ¡mWv. B
cmWv AÃmlphÃm¯hÀ¡v arK§sf t\À¨bm
¡p¶Xv Ah\v AÃmlp \cI¯n {]tXyIamb
in£bmWv Hcp¡nsh¨ncn¡p¶Xv. BZyambn
AÃmlphÃm¯hÀ¡v arKs¯ t\À¨bm¡n hn«
Xv Awdv_v\p_v\p Bandp_v\p epssl BWv. A
t±l¯n\v AÃmlp \cI¯n Hcp¡nbncn¡p¶
in£ \_n hniZoIcn¡p¶Xvt\m¡pI:

ْ
َ َ
َ َّ�‫َ ّ ا‬
َ َ
َ
‫ـﻦ‬
�َ‫ﺮَة ﻗَﺎل اﻨﻟَّﻲﺒُِّ ﺻ‬
‫ﻦ أﻲﺑ‬
ِ ‫ِـﺮ ﺑ‬
ِ ‫ﻠﻴْﻪِ وَﺳﻠّﻢَ رَأَﻳْﺖُ �َﻤْـﺮَو �ْـﻦَ ﺎﻋم‬
َّ‫ْ َ ّﺐَ الﺴ‬
َ
َ
(‫َﻮاﺋ َِﺐ ( )ﺑﺎري‬
‫ُﺰَاﻲﻋَِّ �ُﺮُّ ﻗُﺼْﺒَﻪُ ﻲﻓِ اﻨﻟَّﺎرِ وَ�َنَ أوَّلَ ﻣَﻦ ﺳَﻴ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

363

A_qlpdbvd()hn \n¶v: \_n() ]dªp:
(Awdp_v\p Bandp_v\p epsslsb \cI¯nÂ
At±l¯nsâ IpSepIsfÃmw ]pd¯v NmSn Id
§ns¡m­ncn¡p¶Xmbn Rm³ I­p, At±lam
Wv BZyambn arKs¯ AÃmlphÃm¯hÀ¡v
t\À¨bm¡n hn«Xv) (_pJmcn).

sN§eIfm _Ôn¸n¡p¶p...
\cIhmknIÄ¡v in£IÄ hÀ±n¸n¡phm
\mbn Ahsc ]ckv]cw sN§eIfm _Ôn¸n
¡s¸Sp¶p. AhÀ¡v H¶v Xncnbm\pw adnbphm
\pw IgnbmsX ]ckv]cw _ÔnXambn«mcnen¡pw
\I¯n Ign¨v Iq«pI. JpÀB³ ]dbp¶p:

َ
َ ‫)ﻧَّﺎ أَ�ْﺘَﺪْﻧَﺎ لِﻠْﺎ َﻜﻓ ِﺮ‬
ً ‫�ﻦ َﺳﻼَ ِﺳﻼً َوأ ْﻏﻼَﻻً َو َﺳ ِﻌ‬
(٤ :‫�ا( )اﻹ�ﺴﺎن‬
ِ

"XoÀ¨bmbpw kXy\ntj[nIÄ¡v \mw N§eI
fpw hne§pIfpw I¯nPzen¡p¶ \cImKv\nbpw
Hcp¡n sh¨ncn¡p¶p.' (C³km³:4)

ُّ‫ْ َِﻴﻢَ ﺻَﻠ‬
ُّ‫ُﺬُوهُ �َﻐُﻠ‬
َ ُ‫ْ َ َ ُ َ َ ْﻌ‬
‫ـﻢَّ ﻲﻓ ِﺳﻠ ِﺴـﻠﺔٍ ذ ْر�ﻬـﺎ ﺳـﺒ ﻮن‬
(٣١) ُ‫ﻮه‬
‫( ﻢَّ اﺠﻟ‬٣٠) ُ‫ﻮه‬
)
ِ
ُ‫ً َ ْ ﻠُﻜ‬
َ ْ َّ�‫َ َ ﺆ ﻣِﻦُ ﺑِﺎ‬
ُ
(٣٣: ‫ﻴﻢ( )ﺤﻟﺎﻗﺔ‬
ُْ‫( ﻧَّﻪُ ﺎﻛن َ ﻳ‬٣٢) ‫ِرَاﺎﻋ ﻓﺎﺳ ﻮه‬
ِ ‫ِ اﻟﻌ ِﻈ‬

(At¸mÄ C{]Imcw IÂ]\bp­mIpw) \n§Ä

Ahs\ ]nSn¨v _Ô\¯nenSq. ]ns¶ Ahs\ \n
§Ä Pzen¡p¶ \cI¯n {]thin¸n¡q. ]n
s¶, Fgp]Xv apgw \ofapÅ Hcp N§ebn Ah
s\ \n§Ä {]thin¸n¡q. XoÀ¨bmbpw Ah³ a

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

364

lm\mb AÃmlphn hnizkn¨ncp¶nÃ' (lm
JvJ:30---33).

\cI¯nse \nXyhmknIÄ
BcmtWm ssZhnI Zrãm´§sf PohnX
¯n ]IÀ¯n Pohn¡p¶Xv Ah\v imizXamb
kzÀKhpw, BcmtWm B ssZhnI Zrãm´§sf
AhKWn¨v Pohn¡p¶Xv Ah³ \cI¯n {]
thin¡pIbpw sN¿p¶XmWv. F¶m imizXam
bn \cI¯n {]thin¸n¡s¸Sp¶ Imcy§Ä
sN¿m¯hÀ AhcpsS ]m]§Ä¡\pkcn¨v \c
I¯n t]mbXn\v tijw kzÀK¯n {]thin
¡p¶XmWv. F¶m inÀ¡v]camb ]m]amWv H
cmÄ sN¿p¶sX¦n Ah\v imizXambn \cI
¯n Xs¶bmbncn¡pw, Ah\Xn \n¶v tamN
\anÃ. AÃmlp \cIw \nd¡pI Xs¶ sN¿p¶
XmWv. B \c¯nte¡mbn Pn¶pIfnepw a\pjy
cnepw s]« Hcp]mSv t]sc krãn¨n«p­v. AXns\
Ipdn¨v IzpÀB³ ]dbp¶Xv H¶v Nn´n¡pI:

ْ َ ّ
َ ُ َ ْ َ َ ٌ ُ‫َ ُ ْ ُﻠ‬
ْ ‫ﻮن ﺑ َﻬﺎ َول َ ُﻬ‬
َ
َ
‫ـﻢ‬
‫ﻬ‬
‫ﻘ‬
‫ﻔ‬

‫ﻻ‬
‫ﻮب‬
‫ﻗ‬
‫ﻢ‬
‫ﻬ‬
‫ل‬
‫�ﺲ‬
‫اﻹ‬
ِ
ِ
ِ ‫)ﻘﺪْ ذَرَأْﻧﺎ ﺠﻟَِﻬَﻨَّﻢَ ﻛَﺜِ�ًا ﻣِ ْﻦ اﺠﻟِْﻦِ و‬
ْ َ َ َْ ْ َ
ٌ َ َُ َ َ
ْ ‫ـﻞ ُﻫ‬
ٌ ُ��ْ ‫َأ‬
ِ ‫َ �ُﺒْﺮﺼُون ﺑِﻬﺎ َولﻬ ْﻢ آذان �َﺴ ْﻤَﻌُﻮنَ ﺑِﻬَﺎ أُوْﺌﻟَِـﻚَ ﺎﻛﻷ�ﻌ‬
‫ـﻢ‬
‫ـﺎم ﺑ‬
ِ
َ ُ‫َﻞُّ أُوْﺌ َ َ ُ ْ َ ﻠ‬
‫ﺿ‬
(١٧٩ :‫ﻟ ِﻚ ﻫﻢ اﻟﻐﺎﻓ ِ ﻮن( )اﻷﻋﺮاف‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

365

"Pn¶pIfn \n¶pw a\pjycn \n¶pw [mcmfw
t]sc \mw \cI¯n\v th­n krjvSn¨n«p­v. A
hÀ¡v a\ÊpIfp­v. AXp]tbmKn¨v AhÀ Im
cyw {Kln¡pIbnÃ. AhÀ¡p I®pIfp­v. AXp
]tbmKn¨v AhÀ I­dnbpIbnÃ. AhÀ¡v ImXp
Ifp­v. AXp]tbmKn¨v AhÀ tI«p a\Ênem¡p
IbnÃ. AhÀ ImenIsft¸msebmIp¶p. AÃ; A
hcmWv IqSpXÂ ]ng¨hÀ. AhÀ Xs¶bmWv {I
²bnÃm¯hÀ' (AAvdm^v:179)
\cI¯n \nXyhmknIfmbhsc JpÀB³
hniZoIcn¨p Xcp¶p­v. AXn NnebmfpIsf
kw_Ôn¨v AÂ]w hniZam¡phm³ B{Kln
¡p¶p..
1 þ AÃmlphnsâ ZrjvSm´§sf Ifhm¡nbhÀ.
ْ َ ‫َ ّﺑُﻮا ﺑِﺂﻳَﺎﺗِﻨ‬
َ ْ ُ
َّ‫اﺳْﺘَﻜﺮﺒَُوا �َﻨْﻬَـﺎ أُوْﺌﻟَِـﻚَ أَﺻْـﺤَﺎبُ اﻨﻟ‬
‫ـﻢ �ِﻴﻬـﺎ‬
‫ـﺎر ﻫ‬
‫َﺎ و‬
‫) ِﻳﻦَ ﻛَﺬ‬
ِ
َ
(٣٦ :‫َﺎﺪﻟُون( )اﻷﻋﺮاف‬
ِ

"F¶m \½psS ZrjvSm´§sf \ntj[n¨p X
ÅpIbpw, AhbpsS t\sc Al¦mcw \Sn¡pI
bpw sN¿p¶Xmtcm AhcmWv \cImhIminIÄ.
AhÀ AXn \nXyhmknIfmbncn¡pw.' (AAv
dm^v:36)
2- þ inÀ¡v sNbvXhÀ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

366

ْ ْ ُ� َ ْ َ ْ ُ� ْ َ ْ ُ َ �َ‫ِ أ‬
َ
َ
‫ْـﺮﺒ ﻣِـﻦ ﻣﻘـﺘِ ﻢ أ�ﻔُﺴـ ﻢ إِذ‬
َّ�‫) اﺬﻟَِّﻳﻦَ �َﻔﺮُوا �ُﻨَـﺎدَوْنَ لَﻤﻘْـﺖُ ا‬
ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ْ َ
َ ُ‫ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْﻔ‬
َ

‫ﺘ‬
‫ن‬
‫اﺛ‬
‫ﺎ‬
‫ّﻨَﺎ أَﻣَﺘَّﻨ‬
�َ‫ﺎلُﻮا ر‬

‫ﺘ‬
‫ن‬
‫اﺛ‬
‫ﺎ‬
‫ﻨ‬
‫ﺘ‬
‫ي‬
‫ﻴ‬
‫ﺣ‬
‫أ‬
‫و‬
‫ﺮُون‬
�‫ﺎن �ﺘ‬
(
١٠
)
ِ ‫اﻹﻳﻤ‬
ِ
ِ
ِ ‫ﺗُﺪﻋﻮن ِﻰﻟ‬
َ
َُّ�‫( ِ�ُﻢْ ﺑِ�َﻧَّـﻪُ إِذَا دُﻲﻋَِ ا‬١١) ‫ﺎ�ْﺮﺘ َ �ْﻨَﺎ ﺑِﺬُﻧُﻮ�ِﻨَﺎ �َﻬَﻞْ إِﻟ ُﺧﺮُوج ﻣ ِْﻦ َﺳب‬
َ
ٍ
‫ﻰ‬
ٍ‫ِﻴﻞ‬
َ ْ
ْ
ْ
ْ
ِ
َ
ِّ
-١١ :‫�( )ﻏﻓـﺮ‬
َِّ� ُ‫َﺣْﺪَهُ �َﻔَﺮْ�ُﻢْ وَ�ِنْ �ُﺮﺸك ﺑ ِ ِﻪ ﺗُﺆُﻮا ﻓَﺎﺤﻟُْ�ْﻢ‬
ِ ِ‫ اﻟْﻌَ�ِ اﻟﻜﺒ‬
(١٢

"Xoˬbmbpw kXy\ntj[nItfmSv C{]Imcw hnfn
¨p]dbs¸Spw: \n§Ä hnizmk¯nte¡v £Wnn
¡s¸SpIbpw, F¶n«v \n§Ä Ahnizkn¡pIbpw
sNbvXncp¶ kµÀ`¯n AÃmlphn\v (\n§tfm
SpÅ) AaÀjw \n§Ä X½nepÅ AaÀjs¯
¡mÄ hepXmIp¶p. AhÀ ]dbpw: R§fpsS \m
Ym! c­p{]mhiyw \o R§sf \nÀPohm hkvY
bnem¡pIbpw c­p{]mhiyw \o R§Ä¡v Poh
³ \ÂIpIbpw sNbvXp. F¶m R§fnXm R
§fpsS Ipä§Ä k½Xn¨ncn¡p¶p. BIbmÂ
H¶p ]pd¯vt]mtI­Xnte¡v hà amÀKhpap
t­m? AÃmlpthmSv am{Xw {]mÀXvYn¡s¸«mÂ
\n§Ä Ahnizkn¡pIbpw, Aht\mSv ]¦mfnI
Ä Iq«ntNÀ¡s¸«m \n§Ä hnizkn¡pIbpw
sNbvXncp¶Xv \nan¯as{X AXv. F¶m (C¶v)
hn[nIÂ]n¡m\pÅ A[nImcw D¶X\pw alm\p
amb AÃmlphn\mIp¶p.' (Kzm^nÀ:10 þ 12)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

367

َ
� ِ‫َ ّﺨِﺬُ ﻣ ﻦْ دُون‬
َ َّ‫ـﻮ�ﻬُﻢْ ﻛَﺤُـﺐِّ ا�َِّ وَاﺬﻟ‬
‫ِﻳـﻦ‬
ُّ‫َّ أَﻧـﺪَادًا �ُِﺒ‬
ِ ‫)َّﺎسِ ﻣَﻦْ �َﺘ‬
ِ ‫ا‬
َ
َ
َِّ� َ‫َ َ َ نَّ اﻟْﻘُـﻮَّة‬
‫ﺣُﺒًّﺎ‬
َ
‫�َِِّ وَلَﻮْ ﻳﺮَى اﺬﻟ َِّﻳـﻦَ ﻇﻠَﻤُـﻮا إِذْ ﻳَـﺮوْن َ اﻟْﻌَـﺬاب أ‬
ُّ‫آَﺷَﺪ‬
ِ
َ
ْ
ِ
َ
َ ُ‫َ ّ ا�َّ َ َ ﺪ‬
ُ‫َﻌ‬
‫(ﺒََّأَ اﺬﻟَِّﻳﻦَ اﺗُّﺒِﻌُـﻮا ﻣِـﻦْ اﺬﻟَّﻳـﻦَ ا�َّﺒ ـﻮا‬١٦٥)‫اب‬
‫ِﻴﻌًﺎ وَأن‬
ِ ‫ﺷﺪِﻳ اﻟﻌﺬ‬
ََ َ
َ َ
ْ َ
ُ َ َْْ
‫( ل اﺬﻟِّﻳﻦَ ا�َّﺒَﻌُـﻮا لَـﻮْ أَنّ ﻨﻟـﺎ‬١٦٦) ‫َرَأَوْا اﻟْﻌَﺬَابَ وَ�َﻘَﻄَّﻌﺖ ﺑ ِ ِﻬﻢ اﻷﺳﺒﺎب‬
َ
َْ َ
َ َ َ
َ َ
‫ُ أَ�ْﻤَﺎلَﻬُﻢْ ﺣَﺮﺴاتٍ ﻋﻠﻴ ِﻬ ْﻢ‬
َّ�‫�ﻨَتَﺮﺒَّأ ﻣ ِﻨْﻬُﻢْ ﻛَﻤَﺎ �َﺮﺒََّءُوا ﻣِﻨَّﺎ ﻛَﺬلِﻚَ ﻳُﺮِ�ﻬِﻢ ا‬
َ ‫َﻣَﺎ ﻫُﻢْ ﺨﺑَﺎرﺟ‬
(١٦٧-١٦٥ :‫ﻟَّﺎر( )ﺒﻟﻘﺮة‬
‫� ﻣ َِﻦ‬
ِ ِ ِ
ِ

"AÃmlphn\v ]pdsabpÅhsc Ah\v ka³amcm
¡p¶ Nne BfpIfp­v. AÃmlpsh kvt\ln¡p
¶Xv t]mse Cu BfpIÄ Ahscbpw kvt\ln
¡p¶p. F¶m kXyhnizmknIÄ AÃmlpthmSv
AXniIvXamb kvt\lapÅhcs{X. Cu A{IanI
Ä ]ctemIin£ I¬ap¼n ImWp¶ kab¯v
iIvXn apgph³ AÃmlphn\msW¶pw AÃmlp I
Tn\ambn in£n¡p¶h\msW¶pw AhÀ I­dn
ªncp¶psh¦n (AXhÀ¡v F{X KpWIcamIp
ambncp¶p!) ]n´pScs¸«hÀ (t\Xm¡Ä) ]n´pSÀ
¶hsc (A\pbmbnIsf) hn«v Hgnªv amdpIbpw,
in£ t\cn ImWpIbpw, AhÀ (Ccphn`mK
hpw) X½nepÅ _豈 Aäpt]mIpIbpw sN
¿p¶ kµÀ`as{X (AXv.) ]n´pSÀ¶hÀ (A\pbm
bnIÄ) A¶p ]dbpw: R§Ä¡v (CltemIt¯
¡v) Hcp Xncn¨pt]m¡n¶hkcw In«nbncps¶¦n
 ChÀ R§sf hns«mgnªv amdnbXv t]mse

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

368

R§Ä Chsc hn«pw Hgnªp amdpambncp¶p. A
{]Imcw AhcpsS IÀ½§sfÃmw AhÀ¡v tJZ
¯n\v ImcWambn `hn¨Xv AÃmlp AhÀ¡v Im
Wn¨psImSp¡pw.\cImKv\nbn \n¶vAhÀ¡v ]p
d¯v IS¡m\mIpIbpanÃ.' (AÂ_Jd: 165 þ 167)

ْ
َْ َ َ َ
َ ْ ُ‫ِ ﻳﻦَ ﻛَـﺬَّﺑ‬
َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ‫رُﺳ‬
‫( إِذ‬٧٠) ‫ـﻮف �ﻌﻠﻤـﻮن‬
‫ـﺎب َو�ِﻤـﺎ أ ْرﺳـﻠﻨﺎ ﺑِـ ِﻪ ـﻠﻨﺎ ﻓﺴ‬
َّ)
ِ ‫ﻮا ﺑِﺎﻟﻜِﺘ‬
َْ
ْ
َ
َ
ُ‫ﻞ‬
ْ
ْ
َّ‫الﺴ‬
َ َ
َ ُ‫َ ﺒ‬
‫ﻏ‬
‫ﻟَْﻤِﻴﻢِ �ُﻢَّ ﻲﻓِ اﻨﻟَّﺎر �ُﺴﺠﺮُون‬
(
٧١
)
‫ﻮن‬
‫ﺤ‬
‫�ُﺴ‬
‫ﺳ‬
‫ﻼ‬
َ‫ ﻲﻓِ أَ�ْﻨَﺎﻗِﻬِﻢْ و‬
‫ﻼ‬
‫اﻷ‬
ِ
ِ
َ
ُ�
َ
َْ
ْ ُ‫ﻢَّ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ﺘ‬
َ
‫( ْ دُونِ ا�َِّ ﻗَﺎلُﻮا ﺿَﻠُّﻮا �َﻨَّﺎ ﺑﻞ‬٧٣) ‫ْ �ُﺮﺸ ﻮن‬
‫( ُ �ِﻴﻞ لﻬﻢ أ�ﻦ ﻣﺎ ﻛُﻨ‬٧٢)
ِ
َ ‫ُ اﻟْﺎ‬
‫ْ ﻧَ�ُﻦْ ﻧَﺪْﻋُﻮ ﻣِﻦْ �َﺒْﻞُ ﺷَيْﺌًﺎ ﻛ َ لِﻚ‬
َ ْ ُ� َ
َ
‫( ذﻟ ِ ـﻢ ﺑِﻤـﺎ‬٧٤) ‫ِـﺮ�ﻦ‬
ِ ‫َـﺬ َ ﻳُﻀِـﻞُّ ا�َّ ﻜﻓ‬
‫ُﻨْﺘ‬
ْ�َ‫َضِ ﺑِﻐ‬
َ ُ‫ّ َ ْ ﺘُ َ ْ ﺣ‬
َ َ ْ َ ُ‫ْ ُ ﻠ‬
‫( ادﺧ ـﻮا أﺑـﻮاب‬٧٥) ‫ِ اﺤﻟَْﻖِ َو�ِﻤﺎ ﻛُﻨ ْﻢ �ﻤ َﺮ ﻮن‬
‫ُﻢْ �َﻔْﺮَﺣُﻮنَ ﻲﻓ اﻷ‬
ِ
َ ِ‫ﺮﺒ‬
ّ َ
َ َ
( ٧٦-٧٠:‫�ﻦ( )ﻏﻓﺮ‬
ِ ‫ﻨّﻢَ ﺧﺎﺪﻟِِﻳﻦَ �ِﻴﻬَﺎ ﻓَﺒِئْﺲَ ﻣَﺜْﻮَى الْﻤُﺘَﻜ‬

"thZ{KÙs¯bpw, \mw \½psS ZqX³amsc Ab
¨Xv Fs´mcp ZuXyw sIm­mtWm AXns\bpw
\ntj[n¨p Ifªhcs{X AhÀ. F¶m hgnsb
AhÀ Adnªp sImÅpw. AsX; AhcpsS Igp
¯pIfn Ipcp¡pIfpw N§eIfpambn AhÀ h
en¨ng¡s¸Sp¶ kµÀ`w. Np«pXnf¡p¶ shÅ
¯neqsS. ]n¶oSv AhÀ \cImKv\nbn Fcn¡
s¸SpIbpw sN¿pw. ]n¶oSv AhtcmSv ]dbs¸Spw:
\n§Ä ]¦mfnIfmbn tNÀ¯ncp¶hÀ FhnsSbm
Ip¶p? AÃmlphn\v ]pdsa. AhÀ ]dbpw: AhÀ
R§sf hn«v A{]Xy£cmbncn¡p¶p. AÃ, R
§Ä ap¼v {]mÀXvYn¨ncp¶Xv bmsXm¶nt\mSpam

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

369

bncp¶nÃ. A{]Imcw AÃmlp kXy\ntj[nI
sf ]nghnem¡p¶p. \ymbanÃmsX \n§Ä `qanbn
 BlvfmZw sIm­ncp¶Xnsâbpw, KÀÆv \Sn¨n
cp¶Xnsâbpw ^eas{X AXv. \cI¯nsâ IhmS
§fneqsS AXn \nXyhmknIsf¶ \nebn \n
§Ä IS¶p sImÅpI. Al¦mcnIfpsS ]mÀ¸nSw
No¯Xs¶.(F¶v AhtcmSv ]dbs¸Spw.)' (Km^n
À :70 þ 76)
apivcn¡pIÄ¡v \cIw \nÀºÔw

َ
‫َ َ ّمَ ا�َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪ‬
َِّ�‫ْ ﺑِﺎ‬
َ ‫ّﺔَ وﻣَﺄْوَاهُ اﻨﻟَّﺎرُ وَﻣَـﺎ لِﻠﻈَّ ـﺎلِﻤ‬
‫)ﻦْ �ُﺮﺸِْك‬
َ‫ِ اﺠﻟَْﻨ‬
‫�َﻘَﺪْ ﺣﺮ‬

ِ
َ َ ْ
( ٧٢ :‫ﻣِﻦ أﻧﺼﺎرٍ ( )ﻤﻟﺎﺋﺪة‬

"AÃmlpthmSv hÃh\pw ]¦ptNÀ¡p¶ ]£w
XoÀ¨bmbpw AÃmlp Ah¶v kzÀKw \njn²am
¡p¶XmWv. \cIw Ahsâ hmkkvYeambncn¡p
Ibpw sN¿pw. A{IanIÄ¡v klmbnIfmbn B
cpw Xs¶bnÃ. F¶mWv.' (amCZ;72)
3- þ kXy\ntj[w

َْ
ْ
‫ﻣِﺜْﻠَﻪُ ﻣَﻌَﻪُ ﻴﻟَﻔﺘﺪُوا ﺑ ِ ِﻪ ﻣِﻦ‬
ِ
َ‫)ﺬﻟَِّﻳﻦَ �َﻔَﺮُوا ل َﻮْ أَنَّ لَﻬُﻢْ ﻣَﺎ ﻲﻓِ اﻷَْرْضِ ﻤﺟَِﻴﻌًﺎ و‬
‫ﺬَابٌ أَﻴ‬
‫َ َ َ ْ ْﻘِﻴَﺎﻣ‬
ُ
ُ‫َ َ ْ َ ْ ُﺟ‬
‫ل‬
‫( ﻳ ِﺮ�ﺪُون أن �ﺮ ﻮا‬٣٦)‫ِﻟ ٌﻢ‬
َ‫َﺔِ ﻣَﺎ �ُﻘُﺒِّﻞَ ﻣِﻨْﻬُﻢْ وََﻬُﻢْ ﻋ‬
‫اب ﻳﻮ ِم‬
ِ ‫ﻋﺬ‬
َ
َ
ٌ َ َ ُْ َ َْ َ
ٌ ‫اب ﻣُﻘ‬
‫ﺟ� ﻣِﻨﻬﺎ ولﻬﻢ ﻋﺬ‬
(٣٧ -٣٦:‫ﻴﻢ( )ﻤﻟﺎﺋﺪة‬
ِ
ِ
ِ ‫ﺎر‬
ِ ‫ اﻨﻟَّﺎرِ وَﻣَﺎ ﻫُﻢْ ﺨﺑ‬

"DbnÀs¯gpt¶Â]nsâ \mfnse in£ Hgnhmbn
¡n«phm³ th­n {]mbivNn¯w \ÂIp¶Xn\m
bn kXy\ntj[nIfpsS ssIhiw `qanbnepÅXv

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

370

apgps¡bpw, A{XXs¶ thsdbpw D­mbncp¶m
 t]mepw Ahcn \n¶v AXv kzoIcn¡s¸SpI
bnà Xs¶. AhÀ¡v thZ\tbdnb in£bmWp
ÅXv. \cI¯n \n¶v ]pd¯v IS¡m³ AhÀ
B{Kln¡pw. AXn \n¶v ]pd¯pt]mIm³ Ah
À¡v km[yamhpItbbnÃ. \nc´camb in£bm
Wv AhÀ¡pÅXv' (amCZ:36,37).
4 þ hgn]ng¨vt]mb ]WvUnX·mscbpw t\Xm¡·mscbpw
AÔambn A\pKan¨hÀ

‫أَﻋ‬
َ َ ً ََ َ َ
َ
ً ‫)ّ ا�ََّ ﻟَﻌَ َﻦ اﻟْﺎﻜَﻓِﺮِ�ﻦَ وَ َﺪَّ ل َ ُﻬ ْﻢ َﺳ ِﻌ‬
‫�ـﺪُون‬
‫اﻻ‬
‫ـﺪ‬
‫ﺑ‬
‫أ‬
‫ـﺎ‬
‫ِﻴﻬ‬

‫ِﻳﻦ‬
‫َﺎﺪﻟ‬
ِ
(
٦٤
)
‫ا‬

ِ
َ
َ َّ�‫َ ﻘُ لَُ ﻳَﺎﻴﻟَْتَﻨَﺎ أَﻃَﻌْﻨَـﺎ ا‬
ً ‫ﻴﻟًِّﺎ َوﻻَ ﻧَ ِﺼ‬
‫( م �ُﻘَﻠَّﺐُ وُﺟُﻮﻫُﻬُﻢْ ﻲﻓِ اﻨﻟَّﺎرِ � ﻮ‬٦٥)‫�ا‬
َ
َ ُ‫أَﻃَﻌْﻨَﺎ الﺮَّﺳ‬
َ ُّ‫َ اءَﻧَـﺎ ﻓَﺄَﺿَـﻠ‬
ََ
‫ـﺎلُﻮا رَ�َّﻨَـ‬
َ‫ﺎ إِﻧَّـﺎ أَﻃﻌْﻨَـﺎ ﺳَـﺎدَ�ﻨﺎ وَ�ُﺮﺒ‬
‫ﻮﻧﺎ‬
(٦٦) ‫ـﻮل‬
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َّ‫لﺴ‬
ْ ‫َ�َّﻨــﺎ آﺗ ِﻬـ‬
ً ‫ـﻢ ِﺿــﻌﻔ ْ� ِﻣــﻦ اﻟ َﻌــﺬاب َواﻟ َﻌــﻨ ُﻬ ْﻢ ﻟﻌ ًﻨــﺎ ﻛﺒـ‬
(‫ـ�ا‬
(٦٧)‫ـبِﻴﻞ‬
ِ
ِ
ِ
ِ
(٦٨ :‫)اﻷﺣﺰاب‬

"XoÀ¨bmbpw AÃmlp kXy\ntj[nIsf i]n¡p
Ibpw AhÀ¡pth­n Pzen¡p¶ \cImKv\n Hcp
¡nsh¡pIbpw sNbvXncn¡p¶p. Fs¶¶pw Ah
cXn imizXhmknIfmbncn¡pw. bmsXmcp c
£m[nImcnsbbpw klmbnsbbpw AhÀ Is­
¯pIbnÃ. AhcpsS apJ§Ä \cI¯n Iogv
ta adn¡s¸Sp¶ Znhkw. AhÀ ]dbpw: R§
Ä AÃmlpshbpw dkqens\bpw A\pkcn¨ncp
s¶¦n F{X \¶mbncpt¶s\! AhÀ ]dbpw:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

371

R§fpsS c£nXmth, R§Ä R§fpsS t\Xm
¡³amscbpw {]apJ³amscbpw A\pkcn¡pI
bpw, A§s\ AhÀ R§sf hgnsXän¡pI bp
amWp­mbXv. R§fpsS c£nXmth, AhÀ¡v
\o c­nc«n in£ \ÂIpIbpw AhÀ¡v \o h³
im]w GÂ]n¡pIbpw sN¿Wta ( F¶pw AhÀ
]dbpw)' (Alvkm_v:64(68)
5 þ Im]Syw

‫َ الْﻤُﻨَﺎﻓِﻘَﺎتِ وَاﻟْﻜُﻔ‬
َ َ
َ
َ
َ ِ ‫ِﻴﻬـﺎ‬

� ‫ـﻨَّﻢَ ﺧَـﺎﺪﻟِﻳﻦ‬
ِ
‫َّـﺎرَ ﻧَـﺎرَ ﺟَﻬ‬
‫) َﺪ ا� ُّ الْﻤُﻨَﺎﻓِﻘِ�َ و‬
ٌ َ َ ْ ُ َ َ َُّ�‫ﻟَﻌَﻨَﻬُﻢ ا‬
ٌ ‫اب ﻣُﻘ‬
‫ولﻬﻢ ﻋﺬ‬
َ‫َﺴْﺒُﻬُﻢْ و‬
(٦٨ :‫ﻴﻢ( )ﺘﻟﻮ�ﺔ‬
ِ

"I]ShnizmknIÄ¡pw I]Shnizmkn\nIÄ¡pw,
kXy\ntj[nIÄ¡pw AÃmlp \cImKv\n hmKvZm
\w sNbvXncn¡p¶p. AhcXn \nXyhmknIfm
bncn¡pw. AhÀ¡Xp aXn. AÃmlp Ahsc i]n
¡pIbpw sNbvXncn¡p¶p. AhÀ¡v kvYncamb
in£bp­mbncn¡p¶XmWv.' (Xu_:68)
6 þ Al¦mcw

ْ َ ‫َ ّﺑُﻮا ﺑِﺂﻳَﺎﺗِﻨ‬
َ ْ ُ
َّ‫اﺳْﺘَﻜﺮﺒَُوا �َﻨْﻬَـﺎ أُوْﺌﻟَِـﻚَ أَﺻْـﺤَﺎبُ اﻨﻟ‬
‫َﺎ و‬
‫)ِﻳﻦَ ﻛَﺬ‬
‫ـﻢ �ِﻴﻬـﺎ‬
‫ـﺎر ﻫ‬
ِ
َ
(٣٦ :‫َﺎﺪﻟُون( )اﻷﻋﺮاف‬
ِ

"F¶m \½psS ZrjvSm´§sf \ntj[n¨p X
ÅpIbpw, AhbpsS t\sc Al¦mcw \Sn¡pI
bpw sN¿p¶Xmtcm AhcmWv \cImhIminIÄ.

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

372

AhÀ AXn \nXyhmknIfmbncn¡pw.' (AAvdm
^v:36)

\cI {]thi\¯n\v ImcWamIp¶ ]m]§Ä
hnip²JpÀB\pw Xncpkp¶¯pw ]cntim
[n¨m \cI¯n {]thin¸n¡s¸Sp¶ [mcmfw
]m]§Ä ImWphm³ km[n¡p¶XmWv. Hmtcm
¶pw Bb¯pw lZokpw D²cn¨v sIm­v ]dbpI
bmsW¦n AXv Xs¶ Hcp {KÙamt¡­n hcp
¶XmWv. AXpsIm­v B ]m]§Ä GsXÃmam
sW¶v alm\mbncp¶ Camw C_v\pXoan¿: Hcp
tNmZy¯n\v D¯cambn Xsâ ‫ ﻳﻘﻈـﺔ أو� اﻹﻋﺘﺒـﺎر‬222 Â
F®n ]dbp¶p­v. AXv am{Xw ChnsS tNÀ¡s«.
\cI¯n t]mIp¶ IÀ½§Ä: (AÃmlp
hn ]¦vtNÀ¡Â, {]hmNI·msc Ifhm¡pI,
kXy\ntj[w, Akqb, Ifhv, h©\, A{Iaw,
t¾O {]hÀ¯\§Ä, NXn, IpSpw_ _Ôw apdn
¡Â, [À½kac¯n \n¶v t]Snt¨mSpI, ]nip
¡v, Zpc`nam\hpw Al¦mchpw, \nÀºÔImcy
§Ä Dt]£n¡Â, AÃmlphnsâ \nba§fnÂ
AXncv IS¡Â, Ahsâ \njn²§Ä AhKWn
¡pI, temIam\y¯n\v th­n {]hÀ¯n¡Â,
JpÀB\n\pw kp¶¯n\pw FXncv {]hÀ¯n¡Â,
krãmhns\ [n¡cn¨v sIm­v krãnIsf A\pk

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

373

cn¡pI,\ncÀ°IX¡vth­n hmZn¡pI, AÃmlp
hnsâ Zrãm´§sf ]cnlkn¡pI, kXys¯ \n
cmIcn¡pI, kXys¯ ad¨v sh¡pI, amcWw, am
Xm]nXm¡sf [n¡cn¡pI, AhImiw IqSmsX
AÃmlp \njn²am¡nb a\pjysc h[n¡pI, A
\mYcpsS kz¯v A\Àlambn cq]¯n `£n¡p
I, ]eni Xn¶pI, bp²¯n \n¶v ]n³Xncnªv
HmSpI, A{i²cmb ]XnhrXIsf kw_Ôn¨v A
]hmZw ]dªv ]c¯pI). CXpt]mse hnip²Jp
ÀB\pw Xncpkp¶¯pw \njn²amsW¶v ]dªn
«pÅ Imcy§fpw, sNbvXnIfpw \cI¯n t]m
Iphm³ ImcWambn Xocp¶XmWv. AXvsIm­v X
s¶ AÃmlphpw Ahsâ {]hmNI\pw GsXÃmw
Imcy§Ä sN¿phm³ \t½mSv IÂ]n¨n«pt­m
AXv PohnX¯n ]IÀ¯pIbpw, GsXÃmw Im
cy§fn \n¶v hn«v \n¡phm³ D]tZin¨n«p
t­m AXn \n¶v hn«v \n¡pIbpw sNÃpI. F
¦n \cI¯n \n¶v tamNn¡phm\pw, kzÀK¯n
 {]thin¡phm\pw km[yambn Xocp¶XmWv.
kzÀK¯n {]thin¡p¶hcpsS IqsS AÃmlp
\s½ {]thin¸n¡pamdmhs«. Bao³.
\cI¯nemsW¶v JpÀB³ hyIXambn ]dªhÀ
Nne hyànIÄ \cI¯nemsW¶v JpÀB
\pw Xncpkp¶¯pw hyàambn Xs¶ ]dªn

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

374

cn¡p¶p. Ahbn Nne sXfnhpIÄ am{Xw Nph
sS sImSp¡s«.

ََ
ََ
ً َ َ َُّ�‫َ بَ ا‬

ْ َ ْ َ َ َْ
َ
‫ لُﻮطٍ ﻛََﺘَـﺎ ﺤﺗـﺖ �ﺒـﺪﻳ ِﻦ‬
َ)
‫ﻣﺜﻼ َِّﻳﻦَ �َﻔﺮُوا اِمْﺮَأة ﻧُﻮحٍ وَاِمْﺮَأة ﺎ‬
َ ُ ْ َ َ ً ْ َ َّ� َ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ
‫� ﻓﺨﺎ�ﺘﺎﻫﻤﺎ ﻓﻠﻢ �ُﻐﻨِﻴﺎ �ﻨﻬﻤﺎ ﻣِﻦ ِ ﺷيﺌﺎ و�ِﻴﻞ ادﺧﻼ‬
ِ
ِ ‫ِﻦْ ﻋِﺒَﺎدِﻧَﺎ ﺻَﺎﺤﻟ‬
َ ‫ّﺎر‬
َ ‫َ ﻣَﻊ اﺪﻟَّ اﺧﻠ‬
( ١٠ :‫ِ�( )ﺘﻟﺤﺮ�ﻢ‬
ِ

"kXy\ntj[nIÄ¡v DZmlcWambn \qlnsâ `m
cysbbpw, eqXznsâ `mcysbbpw AÃmlp CXm
FSp¯pImWn¨ncn¡p¶p. AhÀ c­pt]cpw \½p
sS Zmk³amcn s]« kZvhr¯cmb c­v Zmk³
amcpsS Iognembncp¶p. F¶n«v Ahsc c­p t]
scbpw ChÀ h©n¨p Ifªp. At¸mÄ AÃmlp
hnsâ in£bn \n¶v bmsXm¶pw AhÀ c­p
t]cpw ChÀ¡v Hgnhm¡nsImSp¯nÃ. \n§Ä c
­pt]cpw \cI¯n IS¡p¶htcmsSm¸w IS
¶psImÅpI F¶v ]dbs¸SpIbpw sNbvXp'
(Xlvcow:10).

ً َ‫( َﺳ َﻴ ْﺼ َ� ﻧ‬٢) ‫( َﺎ أَ� �َْ �َﻨْﻪُ ﻣَﺎﻪﻟُُ َو َﻣﺎ َﻛ َﺴ َﺐ‬١) َّ‫)َّﺖْ ﻳَﺪَا أَﻲﺑِ لَﻬَﺐٍ وَﺗَﺐ‬
‫ـﺎرا‬
ٌ َْ َ
ََ َ َ
َ َ ْ
َّ
َ َْ
َ
( ٍ‫ﺟﻴـﺪِﻫﺎ ﺣﺒـﻞ ﻣِـﻦ مﺴـﺪ‬
‫ﻬ‬
ِ ‫( ِﻓ‬٤) ‫ـﺐ‬
ِ ‫( امْﺮَأﺗُـﻪُ ﻤﺣَﻟَـﺔَ اﺤﻟﻄ‬٣) ‫ﺐ‬
ٍ ‫ذات ل‬

(٥-١:‫)ﻤﻟﺴﺪ‬

"A_qel_nsâ CcpssIIfpw \in¨ncn¡p¶p.
Ah³ \miaSbpIbpw sNbvXncn¡p¶p. Ahsâ
[\tam Ah³ k¼mZn¨psh¨tXm Ah\p D]Im
cs¸«nÃ. XoPzmeIfpÅ \cImKv\nbn Ah³

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

375

{]thin¡p¶XmWv. hndIpNpa«pImcnbmb Ah
sâ `mcybpw. AhfpsS Igp¯n Cu´¸\\m
(4)
cpsIm­pÅ Hcp Ibdp­mbncn¡pw.' (akZv:1-

َ َ ‫ةَ ﻗ‬
ْ
َ
َ َ
َ
‫ـﻦ‬
ِ ‫ِـﺮ ﺑ‬
ِ ‫ﻦ أﻲﺑ َﺎل اﻨﻟّﻲﺒُِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠﻴْﻪِ وَﺳﻠّﻢَ رَأَﻳْﺖُ �َﻤْـﺮَو �ْـﻦَ ﺎﻋم‬
َّ‫ْ َ ّﺐَ الﺴ‬
َ
َ
(‫َﻮاﺋ ِ َﺐ ( )ﺑﺎري‬
‫ُﺰَاﻲﻋَِّ �ُﺮُّ ﻗُﺼْﺒَﻪُ ﻲﻓِ اﻨﻟَّﺎرِ وَ�َنَ أوَّلَ ﻣَﻦ ﺳَﻴ‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v: \_n() ]dªp:
(Awdp_v\p Bandp_v\p epsslsb \cI¯nÂ
At±l¯nsâ IpSepIsfÃmw ]pd¯v NmSn Id
§ns¡m­ncn¡p¶Xmbn Rm³ I­p, At±lam
Wv BZyambn arKs¯ AÃmlphÃm¯hÀ¡v
t\À¨bm¡nhn«Xv) (_pJmcn).

َ َ َّ‫َ ﻛَﺮَ الﺼ‬
ْ َ
ّ
‫ـﻼة‬
َ‫ﺪِ ا�َِّ ﺑْﻦِ �َﻤْﺮٍو ﻋَﻦِ اﻨﻟَّﻲﺒِّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ �َﻧّﻪُ ذ‬
‫) �ﺒ‬
ِ
َ َ �‫َ ً َ َ َ ْ ﺣَﺎ‬
ْ َ َ َ ْ َ َ ً َ ً َ ُ� ً ُ‫َ ُ ﻧ‬
‫ﻮرا َو ْﺮﻫﺎﻧﺎ َو�َﺎة ﻳ ْﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ َوﻣـﻦ‬
‫ ﻦ َﻆ ﻋَﻠﻴْﻬَﺎ ﺎﻛَﻧَﺖْ ﻪﻟ‬:‫ﻳ ْﻮﻣﺎ �ﻘﺎل‬
‫ﻠَﻴ‬
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ ٌ َ ُ‫َ ُ ﻧُ ٌ َ ﺑ‬
‫ﻮر َوﻻ ْﺮﻫﺎن َوﻻ �َﺎة َو�ن ﻳ ْﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣـ ِﺔ ﻣـﻊ‬
‫َﻢْ �َُﺎﻓِﻆْ ﻋَ ْﻬَﺎ لَﻢْ ﻳَ�ُﻦْ ﻪﻟ‬
َ َ ْ َِ‫َﺎﻣ ﺎن وَأُﻲﺑ‬
(‫ّ ﺑ ِﻦ ﺧﻠ ٍﻒ ( )ﻤﺣﺪ‬
َ َ ‫ﺎرُون َ وَﻓِﺮْﻋَﻮْنَ وَﻫ‬

AÐpÃmC_v\p Awdv() {]hmNI³()bn \n
¶v: Hcp Znhkw {]hmNI³() \akvImcs¯
kw_Ôn¨v ]dbpIbp­mbn: (Bsc¦nepw AXv
kq£n¡pIbmsW¦n AXh\v ]ctemI¯v {]
Imihpw, sXfnhpw, c£bpambncn¡pw, Bsc¦n
epw AXns\ kq£n¡p¶nÃmsb¦n AXh\v {]
Imitam, sXfnthm, c£tbm BhpIbnÃ, am{Xa

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

376

à A§ns\bpÅhÀ Jmdq\nsâbpw, ^nÀHu\n
sâbpw, lmam\nsâbpw, D_¿v_v\p Je^nsâ
bpw IqsSbmbncn¡pw) (AlaZv)
a\pjycne[nIhpw \cI¯nembncn¡pw

a\pjycn A[nIt]cpw \cI¯nembncn
¡pw, ImcWw AhÀ {]hmNI³amsc ]n³]äpI
tbm, AhcpsS {]t_m[\¯nte¡v sNhn sImSp
¡pItbm sN¿msX ]nimNnsâ ZpÀt_m[\¯n\v
hiwhZcmbn Pohn¡p¶Xv ImcW¯m Xs¶.
bYmÀ° hnizmknbmbm am{Xsa Ah³ kzÀK
¯n t]mhpIbpÅq. F¶m JpÀB³ ]dbp
¶Xv a\pjycn `qcn`mKhpw hnizmknIfmhpI
bnÃmsb¶mWv. JpÀB³ ]dbp¶Xv t\m¡q…

ْ َ ْ َ َْ
‫ﺎ أ‬
َ ‫ﻤُﺆﻣﻨ‬
(١٠٣ :‫�( )ﻳﻮﺳﻒ‬
َ)
ِ
ِ ِ ِ ‫َ�ْﺮﺜَُ اﻨﻟَّﺎس َولﻮ ﺣ َﺮﺻﺖ ﺑ‬

"F¶m \o AXnbmbn B{Kln¨mepw a\pjycn
 A[nIt]cpw hnizkn¡p¶hcÃ.' (bqkp
^v:103)
َ
ً َ ّ ُ ُ‫َﻌ‬
ْ ْ
َ
َ ‫ﻤُﺆﻣﻨ‬
(٢٠ :‫�( )ﺳﺒﺄ‬
ِ ِ ‫)َﻘَﺪْ ﺻَﺪَّقَ ﻋَﻠﻴْﻬِﻢْ إِﺑْﻠِيﺲُ ﻇَﻨّﻪُ ﻓَﺎ�َّﺒ ﻮه إ َِ ﻓ ِﺮ�ﻘﺎ ﻣ ِِﻦ ال‬

"XoÀ¨bmbpw Xsâ [mcW icnbmsW¶v C_v
eokv Ahcn sXfnbn¨p. A§s\ AhÀ Ah
s\ ]n´pSÀ¶p. Hcp kwLw kXyhnizmkn
IsfmgnsI' (k_Av:20).

‫‪377‬‬

‫‪]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw‬‬

‫¯‪F{Xtbm hnimeXbpw, BghpapÅ \cIs‬‬
‫]‪]nimNp¡sf sIm­pw, B ]nimNp¡sf ]n³‬‬
‫‪änbhscs¡m­pw \nd¡psa¶mWv AÃmlp ]d‬‬
‫‪bp¶Xv:‬‬

‫ْ‬
‫َ َ ْ ََّ َﻨَّﻢَ ﻣِﻨْﻚَ وَمِﻤَّﻦْ ﺗَﺒ‬
‫ِﻌَﻚَ ﻣِﻨْﻬُﻢْ أَﻤﺟَﻌ َ‬
‫�( )ص‪(٨٥:‬‬
‫)ﻷمﻸ‬
‫ِ‬

‫‪"\ns¶bpw Ahcn \n¶v \ns¶ ]n´pSÀ¶ apgp‬‬
‫‪h³ t]scbpw sIm­v Rm³ \cIw \nd¡pI X‬‬
‫)‪s¶ sN¿pw.' (kzmZv:85‬‬
‫‪\_n() \s½ ]Tn¸n¡p¶Xv a\pjycnÂ‬‬
‫‪Bbncw t]cn HcmÄ am{Xsa kzÀK¯n {]th‬‬
‫‪in¡pIbpÅq, Ahtijn¡p¶ sXmÅmbnc¯n‬‬
‫‪sXm®qän H³]Xv t]cpw \cI¯nembncn¡psa‬‬
‫…‪¶mWv. B lZokv H¶v tIÄ¡q‬‬

‫ﻠَﻴ ﺳَـﻠَّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َﻨْﻪ ﻋَﻦِ اﻨﻟّـﻲﺒِِّ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
‫) َﻌِﻴﺪٍ اﺨﻟُْﺪْرِيِّ رَﻲﺿِ ا�َّ �‬
‫َ َ‬
‫ �‬
‫ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َﻘُ ُ‬
‫� ِﻓ ﻳﺪﻳﻚ �ﻴ ـﻮل‬
‫َﻘُﻮلُ ا�َُّ �َﻌَﺎﻰﻟ ﻳﺎ آدَمُ �َﻴَﻘُﻮلُ ﺒﻟََّﻴْﻚَ وَﺳَﻌْﺪَﻳْﻚَ وَاﺨﻟ‬
‫ﻞﻛُِ ّ َ ْ‬
‫َ ﻌْﺚُ اﻨﻟَّﺎرِ ﻗَﺎل‬
‫ْ َ َ‬
‫ْ ًَ‬
‫ـﻒ � ِﺴـﻊ ﻣِﺎﺋـﺔٍ َو� ِﺴـﻌﺔ‬
‫َ ﻣِ ْﻦ‬
‫جْ �َﻌْﺚَ اﻨﻟَّﺎرِ ﻗَﺎلَ وَﻣَﺎ �‬
‫أﻟ ٍ‬
‫َ‬
‫�ِﺴْﻌ �َ ﻓَﻌ‬
‫َ‬
‫�ُ ﻊُ ﻞﻛُُّ‬
‫ذَاتِ ﻤﺣَْﻞٍ ﻤﺣَْﻠَﻬـﺎ وَﺗَـﺮَى اﻨﻟَّـﺎس‬
‫ﻨْﺪَهُ �َﺸِﻴﺐُ الﺼَّﻐ )‬
‫َ ِ ِ‬
‫ِ‬
‫ﺴُﺎ َ‬
‫ﺬَابَ ا�َّ َ‬
‫ٌ َـﺎلُﻮا ﻳَـﺎ رَﺳ ـﻮلَ ا�َّ‬
‫ُ‬
‫ِ ﺷـﺪِﻳﺪ (‬
‫ﺎﻜَرَى وَﻣَﺎ ﻫُﻢْ �ِ ﻜ َرى َﻟ�ِﻦَّ ﻋَ‬
‫ِ‬
‫َ ذَلِﻚَ الْﻮَاﺣِﺪُ ﻗَﺎل أَ�ْﺮﺸُِوا ﻓَﺈِنَّ ْ �ُ ْ َﺟُ ً َ ْ َ ْﺟُ َ َ َ ْﺟُ َ‬
‫ﻣِـﻨ ﻢ ر ـﻼ وﻣِـﻦ ﻳـﺄ ﻮج وﻣـﺄ ﻮج‬
‫َ‬
‫َ�ُّﻨﺎ‬
‫ِ َﺮﺒَّ ْ َ‬
‫ّ َ ْﺟُ َ ْ َ�ُ ﻧُ‬
‫ًﺎ �ُﻢ‬
‫َ َْ‬
‫َ‬
‫َّ ﻗَﺎلَ وَاﺬﻟِّي �َﻔْﻲﺴِ �ِﻴَﺪِهِ إِ�ِ أر ﻮ أن ﺗ ﻮ ﻮا رُ�ُﻊ أﻫ ِﻞ َﻨَّﺔ ﻓَﻜ ﻧﺎ‬
‫َ َ َ َ َ َ ْﺟُ َ ْ َ�ُ ﻧُ‬
‫ﺎلَ أَرْﺟُﻮ أَنْ ﺗَ�ُﻮﻧُﻮا ﺛُﻠُﺚَ أَﻫْﻞِ اﺠﻟَْﻨَّـﺔِ ﻓَﻜﺮﺒَّ ْ ﻧـﺎ �ﻘـﺎل أر ـﻮ أن ﺗ ﻮ ـﻮا‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

378

َ ّ
ْ ِ‫ْ ﻞ‬
َ
‫َّْﻧَﺎ � َ َ ﺎ أ‬
‫ـﻮْدَاءِ ﻲﻓ‬
َّ‫ـﺎس إ َِ ﺸّـﻌَﺮةِ الﺴ‬
ِ َّ‫أَﻫ اﺠﻟَﻨَّﺔِ ﻓَﻜَﺮﺒ َﻘَﺎل ﻣ َ�ْﺘُﻢْ ﻲﻓِ اﻨﻟ‬
ِ
َ ْ َ َ ْ
‫ْ َ ْ َ ْ َ َ َوْ ﻛَﺸ ﻌَﺮَةٍ �َﻴ‬
(‫� ﺛ ْﻮرٍ أﺳ َﻮد( )ﺑﺎري‬
‫ْﻀَﺎءَ ﻲﻓ‬
َ
‫� ﺛﻮرٍ أ�ﻴﺾ‬
ِ ‫ﺟ‬
ِ ‫ﺟ‬
ِ
ِ
ِ

A_qkCuZp JpZvcn()hn \n¶v: {]hmNI
³() ]dbpIbp­mbn: (AÃmlp XBe ]d
ªp: AÃtbm BZw, At¸mÄ BZw ]dªp; hn
fn¡p¯cw \ÂIp¶p, \n¶nemWv FÃm \·bpw
IpSnsImÅp¶Xv. At¸mÄ AÃmlp ]dªp: \o
\cIhmknIsf ]pd¯v sIm­phcnI. At¸mÄ
BZw tNmZn¨p: F´mWv \cIhmknIÄ? ]d
ªp: FÃm Bbnc¯n \n¶pw sXmÅmbnc¯n
sXm®qän H³]Xv t]cmIp¶p. AhnsS Ip«nIÄ
t]mepw \c¨vt]mIp¶XmWv. (KÀ`hXnbmb G
sXmcp kv{Xobpw Xsâ KÀ`¯nepÅXv {]khn¨p
t]mIpIbpw sN¿pw. P\§sf a¯p]nSn¨hcmbn
\n\¡v ImWpIbpw sN¿mw. (bYmÀXvY¯nÂ)
AhÀ elcn _m[n¨hcÃ. ]s£, AÃmlphnsâ
in£ ITn\amIp¶p) {]hmNIsc, R§fn B
cmbncn¡pw B HcmÄ? ]dªp: kt´mjn¡pI!
\n§fn HcmÄ, bAvPqPv aAvPqPn \n¶v B
bncw t]À, ]ns¶ ]dªp: Fsâ BXvamhv Bcp
sS I¿nemtWm Ah³ Xs¶bmW kXyw! kzÀK
¯nse \mensem¶v \n§fmbncn¡phm³ Rm³
B{Kln¡p¶p, At¸mÄ R§Ä AÃmlp AIv
_À F¶v ]dªp, At¸mÄ ho­pw ]dbpIbp

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

379

­mbn: kzÀK¯nse aq¶nsem¶v \n§fmbncn¡p
hm³ Rm\mbncn¡p¶p, At¸mÄ R§Ä
AÃmlp AIv_À F¶v ]dbpIbp­mbn. ho­pw
]dbpIbp­mbn: kzÀK¯nse ]IpXnbmfpIfpw
\n§fmbn¡phm³ Rm³ B{Kln¡p¶p, At¸m
gpw R§Ä AÃmlp AIv_À F¶v ]dbpIbp
­mbn. B kabw \_n ]dªp: P\§fn \n
§Ä Hcp Idp¯ ImfbpsS icoc¯nepÅ shfp
¯ tcmaw t]mse, Asæn shfp¯ ImfbpsS
icoc¯nepÅ Idp¯ tcmaw t]msebÃmsX
Bbncn¡nÃ) (_pJmcn).
A[nIhpw kv{XoIÄ
kÀÆm[n\mY\mb ]S¨ X¼pcm³ \_n
()¡v [mcmfw apAvPnk¯pIÄ \ÂInbn«p­v.
AXn s]«XmWv {]hmNI\v hyXyØ kµÀ`
§fn kzÀKhpw \cIhpw ZÀin¡s¸«psh¶Xv.
B ZÀi\¯n \n¶v dkqepÃmlv() ]Tn¸n¡p
¶Xv \cI¯nse A[nIt]cpw kv{XoIfmWv, A
Xpt]mse kzÀK¯n hfsc Ipdhv kv{XoIfm
sW¶v. ImcWw F´msW¶v {]hmNIt\mSv kz
lm_nIÄ tNmZn¨t¸mÄ ]dªXv: A[nI kv{Xo
Ifpw Xsâ `À¯mhv sNbvXv sImSp¡p¶ A\p{K
l§sfbpw, tkh\§sfbpw \ntj[n¡p¶hcm

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

380

Wv AXvsIm­mWv AhÀ \cI¯n {]thin¡p
hm³ ImcWw. PohnX¯nsâ apgph³ taJeIfn
epw FÃmhn[ kpJkuIcy§fpw sNbvXvsImSp
¯n«v GsX¦nepw Hcp kµÀ`¯n Fs´¦nepw
sNbvXv sImSp¡phm³ km[n¡msX hcpt¼mÄ
AhÄ ]dbpw: \n§Ä F´mWv PohnX¯n F
\n¡v sNbvXv X¶Xv F¶v tNmZn¡pIbpw AXvh
sc sNbvX apgph³ Imcy§sfbpw \ntj[n¡p¶
hcmbn \ap¡v ImWmw. C¡mcW¯memWv \cI
¯n A[nI kv{XoIfpw {]thin¡phm³ Imc
Ww. Hcp lZokv t\m¡pI:

َ َ َّ‫ﻠَﻴ ﺳَـﻠ‬
َ
َّ�َ‫ّ ﺻ‬
‫َّﻠَﻌْـﺖُ ﻲﻓ‬
‫ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ ﻗـﺎل‬
ِِ‫) ﻤْﺮَانَ ﺑْﻦِ ﺣُﺼَ�ٍْ ﻋَﻦِ اﻨﻟّﻲﺒ‬
ِ
َ ْ َ َ َ �َ‫َ أَﻫْﻠِﻬَـﺎ اﻟْﻔُﻘَـﺮَاءَ وَاﻃَّﻠَﻌْـﺖُ ﻲﻓِ اﻨﻟَّـﺎرِ ﻓَﺮَأَﻳْـﺖُ أ‬
‫ْـﺮﺜ أﻫﻠِﻬـﺎ‬
َ‫ﺔِ ﻓَﺮَأَﻳْﺖُ أَ�ْﺮﺜ‬
َ ‫ﻟنِّ َﺴ‬
(‫ﺎء ( )ﺑﺎري‬

Cwdm³_v\p lpssk³() {]hmNI³()bnÂ
\n¶v D²cn¡p¶p: (Rm³ kzÀK¯nte¡v F¯n
t\m¡pIbp­mbn, At¸mÄ AXn A[nIambn
Rm³ I­Xv Zcn{ZscbmIp¶p, AXpt]mse \cI
¯nte¡v Rm³ F¯nt\m¡pIbp­mbn AXnÂ
A[nIhpw F\n¡v ImWm³ km[n¨Xv kv{XoIsf
bmIp¶p) (_pJmcn).

�َ‫ا أ‬
ٍ‫َﺒَّﺎس‬
َّ�‫لَ اﻨﻟَّﻲﺒُِّ ﺻَ�َّ ا‬
َ
َُ َ
‫ْﺮﺜ‬
َ‫ﻗَﺎلَ ﻗ‬
�)
‫ﺎ‬
‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠّﻢَ أُرِ�ﺖُ اﻨﻟَّﺎرَ ﻓَﺈِذ‬
ْ
َ
َ
‫َﻫْﻠ‬
َ ُ‫َ ْﻔُ ْ َ َ َ َ ْﻔ‬
َّ�‫ّ َ ُ َ ْ ُﺮْنَ �ِﻴﻞَ أَﻳَ�ْﻔُﺮْنَ ﺑِﺎ‬
‫� َو�� ْﺮن‬
‫ِ ﻗﺎل ﻳ� ﺮن اﻟﻌ ِﺸ‬
�‫ِﻬَﺎ اﻟنِﺴﺎء ﻳ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

381

ُ‫ﻢَّ َ َ ْ ْ َ َ ْ ً َ َ ْ َ َ َ ْﺖ‬
ْ َ ْ‫ْﺴَﺎنَ ل ﻮ‬
‫َ أﺣﺴَﻨْﺖَ إِﻰﻟَ إِﺣْﺪَاﻫُﻦَّ اﺪﻟَّﻫْﺮَ �ُ رأت ﻣِﻨﻚ ﺷيﺌﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺎ رأﻳ‬
ُّ‫ِﻨْﻚَ ﺧَ�ًْا �َﻂ‬
(‫( )ﺑﺎري‬

C_v\p Aºmkv()hn \n¶v: \_n() ]dªp:
(F\n¡v \cIw ImWn¡s¸«p, At¸mgXm AXn
se \nhmknIfne[nIhpw kv{XoIfmIp¶p, AhÀ
\ntj[n¡p¶p. tNmZn¡s¸«p: AÃmlphnemtWm
AhÀ \ntj[nIfmhp¶Xv? ]dªp: IpSpw_¯n
epw, \·bnepamWv AhÀ \ntj[nIfmhp¶Xv, A
hcnsemcphfnte¡v Imew apgph\pw \· \ÂIn,
XpSÀs¶t¸msg¦nepw \n¶n \n¶hÄ hÃXpw
I­m AhÄ ]dbpw: \n§fn \n¶v Rm³
Hcp \·bpw CXvhsc I­nÃ) (_pJmcn)

hnimeamb A\p{Kl¯nte¡v aS§pI
kÀÆià\mb ]S¨X¼pcm³ hnimeamb
ImcpWy¯nsâ DSabmb dlvam\pw dloapamWv.
]ca ImcpWnI\pw, IcpWmhmcn[nbpamWv. Ah
s\ A\pkcn¡p¶hÀ¡pw, A\pkcn¡m¯hÀ
¡pw Hcpt]mse ImcpWyw sNmcnbp¶h\mWh
³. AXvsIm­v sXäpIfpw ]m]§fpw sNbvXvt]m
bhÀ Ahsâ hnimeamb ImcpWy¯nte¡v aS
§pIbpw, ]ÝmXm]n¡pIbpw sN¿pIbmsW¦n
 F{X ]m]§fps­¦nepw Ah³ s]mdp¯v X

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

382

cp¶XmWv. BImi§fnse taL§Ä IWt¡,
kap{Z¯nse \pc]XIÄ IWt¡ sXäpIfpw, ]m
]§fpw sNbvXm Ah\n ]¦vtNÀ¡m¯h\m
bn, ]ÝmXm]¯nsâ a\kpambn«mWv AÃmlphn
s\ I­pap«p¶sX¦n A{Xbpw ]m]tamN\hp
ambn AÃmlp Ah\nte¡v hcp¶XmWv. cm{Xnbn
 ]m]w sN¿p¶hcpsS ]m]tamN\¯n\mbn ]
Ienepw, ]Ien sXäp sN¿p¶hcpsS ]m]tamN
\¯n\mbn cm{Xnbpw Xsâ ssI \o«nbncn¡p¶p
sh¶v \_n() ]dbp¶Xmbn lZokpIfn Im
Wmw. AXvsIm­v ssZhnI ImcpWy¯n \mw H
cn¡epw \ncmicmhmXncn¡pI. F{X ]m]w sNbv
Xmepw Aht\mSv ]m]tamN\w tXSpI. A)m{Xsa
\cI in£bn \n¶v c£s¸Sphm\pÅ amÀK
samÅq. AÃmlp ]dbp¶Xv {i²n¡pI:

َ
َ
َ َّ‫دِيَ اﺬﻟَِّ�ْﻦَ أﺮﺳَْﻓُﻮْا ﻰﻠﻋَ أ�ْﻔُﺴِﻬِﻢْ ﻻَ�َﻘْﻨَﻄُـﻮْا ﻣِـﻦْ رَﻤ ْﺣَـﺔ ﷲِ إن‬
‫اﷲ‬
‫)ﺎَ ﻋِﺒﺎ‬
ِ
ُْ
(٥٣:‫ِﺮُ اﺬﻟُّﻧُﻮْبَ ﻤﺟَِﻴْﻌﺎً إﻧَّﻪُ ﻫُﻮَ اﻟْﻐَﻔُﻮْر ُ الﺮَّﺣِﻴﻢ( )الﺰمﺮ‬

"]dbpI: kz´w BXvam¡tfmSv AXn{Iaw {]hÀ
¯n¨v t]mb Fsâ Zmk³amtc, AÃmlphnsâ
ImcpWys¯¸än \n§Ä \ncmis¸ScpXv. XoÀ¨
bmbpw AÃmlp ]m]§sfÃmw s]mdp¡p¶XmWv.
XoÀ¨bmbpw Ah³ Xs¶bmIp¶p Gsd s]mdp
¡p¶h\pw IcpWm\n[nbpw' (kpaÀ: 53).

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

383

َ
َ
�ِ ‫)ا ﺳَــﺄَلﻚَ ﻋِﺒَــﺎدِي �َــ�ِّ ﻓَــﺈِ�ِّ ﻗَﺮِ�ــﺐٌ أُﺟِﻴــﺐُ دَﻋْــﻮَةَ اﺪﻟَّاﻲﻋِ إِذَا دَﺎﻋ‬
َ ْ ُ َّ‫وَﻴﻟُْﺆْﻣِﻨُﻮا ﻲﺑِ ﻟَﻌَﻠ‬
َ
ََْ
(١٨٦:‫ﻬﻢ ﻳ ْﺮﺷُﺪُون( )ﺒﻟﻘﺮة‬
ِ‫يﺴﺘﺠِﻴﺒُﻮا ﻲﻟ‬

"\nt¶mSv Fsâ Zmk³amÀ Fs¶¸än tNmZn¨mÂ
Rm³ (AhÀ¡v Gähpw) ASp¯pÅh\mIp¶p
(F¶v ]dbpI.) {]mÀXvYn¡p¶h³ Fs¶ hnfn¨v
{]mÀXvYn¨m Rm³ B {]mÀXvY\bv¡v D¯cw
\ÂIp¶XmWv. AXpsIm­v Fsâ Blzm\w A
hÀ kzoIcn¡pIbpw, F¶n AhÀ hnizkn¡p
Ibpw sN¿s«. AhÀ t\Àhgn {]m]n¡phm³
th­nbmWnXv' (AÂ_Jd:186).

ْ َ َ َّ�‫ِِّ ﺻَـ�َّ ا‬
‫ْﻬْﺪِيِّ �َﻦْ ﺳَﻠْﻤَﺎنَ اﻟْﻔ‬
ِ‫ﻦ‬
‫ﻋﻠﻴـ ِﻪ‬
‫ـ اﻨﻟَّـﻲﺒ‬
‫َﻦْ أَﻲﺑ �ُﺜ‬
َ‫َـﺎرِﻲﺳِِّ ﻋ‬
ِ
َ َ َ َّ‫ﺳَﻠ‬
َ ُ َّ‫ذَا رَ�َﻊَ الﺮَّﺟُﻞُ إِﻴﻟَْﻪ ﻳَﺪَﻳْﻪ أَنْ ﻳَﺮُد‬
‫ﻫﻤ ﺎ‬
ِ ِ
‫ا�ََّ ﺣَيٌِّ ﻛَﺮِ�ﻢٌ �َﺴْﺘَﺤْيِ إ‬
):‫َ ﻢ ﻗﺎل‬
ِ
ََْ َ ً ْ
(‫ﺘﻣﺬي‬
‫اﻟ‬
)
(

‫ِﺻﻔﺮا ﺧﺎﺋ ِبﺘ‬
ِ

kÂam\p ^mcnkn()bn \n¶v \nthZ\w: {]
hmNIXncpta\n() ]dbpIbp­mbn: (AÃmlp
ePPn¡p¶h\pw, DZmc\pamWv, Hcp ASna
AÃmlphnte¡v ssIIÄ DbÀ¯n {]mÀ°n¨n«v
H¶pw \ÂImsX Ah aS¡pIsb¶Xv Ah³
ePPn¡p¶ ImcyamWv.) (XnÀanZn)

‫ﻠَﻴ‬
َ َ َّ‫ﺳَـﻠ‬
َّ‫ﺟَـﻞ‬
َ
َّ�َ‫ّ ﺻ‬
َ‫ ّ ا�ََّ ﻋَـﺰَّ و‬:‫ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ ﻗـﺎل‬
ِِ‫) ِ مُﻮﻰﺳَ ﻋَﻦِ اﻨﻟّﻲﺒ‬
َ
َ
ُ ‫ﺪَهُ ﺑِﺎلﻠّﻴْﻞ ﻴﻟَِﺘُﻮبَ مُﻲﺴِءُ اﻨﻟَّﻬَﺎرِ وَ�َبْﺴُﻂُ ﻳَﺪَهُ ﺑِﺎﻨﻟَّﻬَﺎرِ ﻴﻟَِﺘُـﻮبَ مُﻲ ِﺴ‬
‫ـء‬
‫ﻳ‬
ِ
َ ْ َ ْ ُ‫ّ ْﺲ‬
َ
(‫ّﻴْﻞِ ﺣَﻰﺘّ �َﻄْﻠُﻊَ الﺸَﻤ ﻣِﻦ ﻣﻐ ِﺮ�ِﻬﺎ ( )مﺴﻠﻢ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

384

A_qaqkm()hn \n¶v; \_n\ ]dbpIbp­m
bn: (]Ien sXäv sN¿p¶hcpsS ]Ým¯m]w
kzoIcn¡phm\mbn D¶X\pw {]Xm]hm\pamb
AÃmlp cm{Xnbn Xsâ ssIIÄ \o«nbncn¡p
¶p, cm{Xnbn sXäp sN¿p¶hcpsS ]Ým¯m]w
kzoIcn¡phm\mbn ]Ienepw Xsâ ssIIÄ \o«n
bncn¡p¶p. ]Snªmdn \n¶v kqcy³ DZn¡p¶
Xvhsc CXv XpSÀ¶vsIm­ncn¡p¶XmWv) (apkv
enw)

َّ‫َ ﺟَـﻞ‬
َّ�‫ا‬
َ ‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ‬
َ
َ‫ّﻢَ �ﻘُﻮلُ ا�َُّ ﻋَﺰّ و‬
)
َّ�َ‫َﻦْ أَﻲﺑ ﺎلَ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻ‬
ِ
‫َﻨ‬
ٌ َّ
‫ﺎ و‬
‫ِ ّﺌَﺔِ ﻓَﺠَﺰ‬
َ
َ
‫َاؤُهُ ﺳَـيِﺌﺔ‬
‫ﺟﺎءَ ﺑِﺎﺤﻟَْﺴَﺔِ ﻓَﻠَﻪُ ﻋَﺮﺸُْ أَﻣْﺜَﺎلِﻬَ َأَزِ�ﺪُ وَﻣَﻦْ ﺟَﺎء ﺑِﺎلﺴَّي‬
ََ ْ َ
َ
َ
ّ
ّ
َ ً‫ًا �َﻘَﺮّ�ْﺖُ ﻣِﻨْـﻪُ ذِرَاﺎﻋ‬
ِ�‫وَﻣـﻦْ �َﻘـﺮَّبَ ﻣِـ‬
ِ�ِ‫ﺜْﻠُﻬَﺎ أَوْ أَﻏْﻔِﺮُ وَﻣﻦ �َﻘﺮّبَ ﻣ‬
ُ ْ�َّ‫اﺎﻋً �َﻘَﺮ‬
ْ َ َ ً َ َ ْ َ ُ‫َ َ ْﺘُﻪ‬
َ ُ‫ـﻦ ﻟَ ِﻘ َﻴـ� ﺑﻘ‬
‫اب‬
‫ـﺮ‬
‫ �َﻤْﻲﺸ أﺗي ﻫﺮوﻟﺔ وﻣ‬
ِ ِ�‫ﺖ ﻣِﻨْﻪُ ﺑَﺎﺎﻋً وَﻣَﻦْ أَﺗَﺎ‬
ِ
ِ ِ
ًَ َ
ً ْ َ َ ْ ُ‫َ ْ ً َ ﻴﺘُﻪ‬
ْ َ‫اﻷ‬
(‫ �ُﺮﺸِْكُ ﻲﺑ ﺷيﺌﺎ ﻟ ِﻘ ﺑ ِ ِﻤﺜﻠِﻬﺎ ﻣﻐ ِﻔ َﺮة ( )مﺴﻠﻢ‬
‫ﺔ‬
‫ﻴﺌ‬
‫ﻄ‬
‫ﺧ‬
‫ض‬
‫ر‬
ِ
ِ
ِ

A_qZcvdv() ]dªp: dkqepÃmlv() ]dªp:
D¶X\pw {]Xm]hm\pamb AÃmlp ]dbp¶p:
(Bsc¦nepw Hcp \· sN¿pIbmsW¦n Ah\v
AXvt]mse ]¯nc«nbm¡pw, Asæn AXnt\
¡mÄ Cc«n¡pw, Bsc¦nepw Hcp Xn· sNbvXmÂ
Ah\v AXvt]mse Hcp Xn· tcJs¸Sp¯pw, A
sæn AXv s]mdp¯v sImSp¡pw, Bsc¦nepw
F¶n Hcp Nm¬ ASp¯vh¶m Ah\nte¡v
Hcp apgw Rm³ ASp¡pw, Bsc¦nepw Hcp apgw

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

385

Ft¶mSSp¯m Ah\nte¡v Rm³ AXnt\¡m
Ä IqSpXÂ ASp¡p¶XmWv, Bsc¦nepw F¶n
te¡v \S¶v h¶m Rm\h\nte¡v HmSn hcp¶
XmWv, Bsc¦nepw F¶n ]¦v tNÀ¡msX `qan
\ndsb ]m]hpambn h¶m AXpt]mse ]m]
tamN\hpambn Rm\hs\ I­pap«p¶XmWv)
(apkvenw)
AÃmlphnt\mSv Bsc¦nepw ]m]tamN\w
\S¯nbm Ah\p­mIp¶ kt´mjs¯ {]hm
NI³() Hcp DZmlcW¯neqsS hniZam¡p¶p:

ُّ‫ﻠَﻴ ﺳَـﻠَّ َ َﺷَـﺪ‬
َ
�ِ ‫ﺲُ �ْﻦُ ﻣَﺎلِﻚٍ ﻗَلَ ﻗَﺎلَ رَﺳُـﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ ﻢ‬
‫) ﻋﻦ‬
‫ﺎ‬
َ
َ َ ََ َ
َْ ََْ ً ََ
‫َﺘُﻮب‬
ْ
‫ إِﻴﻟَْـﻪِ ﻣـﻦْ أَﺣَـﺪِ�ُﻢْ ﺎﻛَن ﻰﻠﻋ راﺣِﻠﺘِـ ِﻪ ﺑِـﺄر ِض‬
ُ ‫ﺣ‬
ِ ِ ‫ﻓﺮﺣﺎ ﺑِﺘﻮ� ِﺔ �ﺒ ِﺪه‬
ِ
‫ﺄَﻰ‬
َ
‫ﺎ ﻓَـ‬
‫ﻪُ ﻓَـ‬
َ َ
َ َ
ًَ َ َ
‫َ ﺎﻣُــﻪُ وَﺮﺷ َ اﺑُـ ﺄَ�ِﺲَ ﻣِﻨْﻬَـ‬
َ َ
‫ـ ـ ﺗ ﺷــﺠﺮة‬
‫َـ ـ‬
‫ﻣِﻨْــﻪُ وَﻋﻠﻴْﻬَــﺎ ﻃَﻌ‬
ْ‫ﻓـﻼ ﻓَﺎ�ْﻔَﻠﺘــﺖ‬
ً َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َُ َََْ َ َ ْ
َ َ َْ َّ
َ َ
‫ـﻮ ﺑِﻬـﺎ ﻗﺎﺋ ِﻤـﺔ‬
‫ﺎﺿْﻄَﺠﻊ ﻲﻓِ ﻇِﻠ ِﻬﺎ ﻗﺪ أ�ِﺲ ﻣِﻦ راﺣِﻠﺘِ ِﻪ �ﺒيﻨﺎ ﻫﻮ ﻛﺬل ِﻚ إِذا ﻫ‬
َ
‫َ ﺎ �ُﻢ‬
َ ُّ�َ‫أَﻧَـﺎ ر‬
‫ـﻚ‬
َ‫هُ ﻓَﺄَﺧَﺬ ﺨﺑِِﻄَﺎم ِﻬ َّ ﻗَﺎلَ ﻣِﻦْ ﺷِﺪَّةِ اﻟْﻔَﺮَحِ الﻠَّﻬُﻢَّ أَﻧْﺖَ �َﺒْـﺪِي و‬
َْ
(‫َﺧْﻄَﺄَ ﻣِﻦْ ﺷِﺪَّةِ اﻟﻔ َﺮ ِح ( )مﺴﻠﻢ‬

A\kv_v\p amenIv()hn \n¶v; dkqepÃmlv
() ]dªp: (Hcp ASna ]ÝmXm]n¡p¶Xv Imc
Ww AÃmlp AXy[nIw kt´mjn¡p¶p, \n§
fn Bsc¦nepw Aht\mSv ]ÝmXm]n¡pt¼mgp
­mIp¶ kt´mjw, HcmÄ hml\¸pd¯v acp`q
anbneqsS bm{Xt]mIp¶ thfbn Xsâ `£W

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

386

hpw shÅhpapÅ hml\w \ãs¸SpIbp­mbn,
Hcp]mSv At\zjn¨p, I­pIn«msX \ncmi\mbn H
cp ac¯Wen hn{ian¨p. A§ns\ AhnsS \n
¶pw Fgpt¶Â¡pt¼mÄ Xsâ hml\w ap¶nÂ
\n¡p¶Xmbn«mWv ImWp¶Xv. At±lw AXn
sâ ISnªm¬ ]nSn¡pIbpw, kt´mjm[nIy
¯m AÃmlpsh \o Fsâ ASnabpw, Rm³ \n
sâ c£nXmhpamWv F¶v ]dbpIbpw sNbvXp,
kt´mjm[nIy¯m At±l¯n\v sXäp]äpI
bmWv sNbvXXv. CXpt]msebmWv AÃmlphn\v
kt´mjap­mIpI) (apkvenw)

‫ﻠَﻴ‬
َ َ َّ‫ﺳَـﻠ‬
ْ َ َّ�‫ُ َ َ رَﻲﺿِ ا‬
َّ�َ‫َ ِّ ﺻ‬
:‫ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ ﻗـﺎل‬
�‫�ﻨﻪ رَﺳُﻮلَ ا‬
‫َﻦْ أَﻲﺑ ﻫﺮﺮَة‬
ِ
َ ‫َ ﺎرَك َ َﻌَﺎﻰﻟَ ﻞﻛَُّ ﻴﻟَْﻠَﺔٍ إ‬
ْ
‫ـﻞ‬
‫ِﻰﻟَ الﺴ‬
�‫ُّﻨَﺎ �َﺒ َ و‬
ِ ‫ّﻤَﺎءِ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ ﺣِ�َ �َـﺒْﻰﻘَ ﺛُﻠُـﺚُ الﻠَّﻴ‬
َ
َ
َ
ُ‫ﻟ‬
ُ ُ‫ُ َ ﻘ‬
ْ َ ْ َ ْ َ ُ‫ْ َﻪ‬
َْ ْ َ ُ
�ُ‫ﺮ‬
ِ ‫ َﻦْ ﻳَﺪْﻋُﻮ�ِ ﻓَﺄَﺳْﺘَﺠِﻴﺐَ ﻪﻟ ﻣﻦ �ﺴﺄ ِ� ﻓﺄُﻋ ِﻄﻴ ﻣﻦ �ﺴـﺘﻐ ِﻔ‬:‫اﻵﺧِﺮ � ﻮل‬
َُ
(‫ مﺴﻠﻢ‬،‫َﺄَﻏْﻔِﺮَ ﻪﻟ( )ﺑﺎري‬

A_qlpdbvdhn \n¶v \nthZ\w: {]hmNIXncp
ta\n() ]dªp: (D¶X\mb \½psS c£nXmhv
FÃm cm{XnbpsSbpw Ahkm\ aq¶nsem¶v Ah
tijn¡pt¼mÄ Zp³bmhnse BImit¯¡v Cd
§p¶p. F¶n«v BcmWv Ft¶mSv {]mÀ°n¡p¶Xv
Ah\v Rm³ D¯cw \ÂImw, BcmWv Ft¶mSv
tNmZn¡p¶Xv Ah\v Rm³ \ÂImw, BcmWv F
t¶mSv ]m]w tamN\w tXSp¶Xv Ah\v Rm³ ]m

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

387

]w s]mdp¯v sImSp¡mw F¶v ]dbp¶p) (_pJm
cn, apkvenw)
F{X ]m]§Ä sNbvXmepw AÃmlphnt\m
Sv {]mÀ°n¡pI, Ah³ \ap¡v s]mdp¯p Xcp¶
XmWv. F{Xam{Xw AÃmlphnt\mSv \mw tNmZn¡p
¶pt­m A{Xam{Xw Ah\v \t½mSv Cãambncn
¡pw. Ahsâ hnimeamb A\p{Kl¯nte¡v k
¼qÀWambn {]thin¡pI.

kzÀ¤w
krãmhns\ AwKoIcn¡pIbpw, Ahsâ
\nba§Ä PohnX¯n ]IÀ¯pIbpw, AXn\
\pkcn¨v Pohn¡pIbpw, apkvenambn acn¡pIbpw
sNbvXhÀ¡v ]ctemI¯v e`n¡p¶ A\p{Kl§
fpsS tJZmcamWv kzÀKw. Hcp I®pw ImWm¯,
Hcp ImXpw tIÄ¡m¯, Hcp a\knepw Nn´n
¡phm³ Ignbm¯ A\p{Kl¯nsâ `h\amWv
kzÀKw. AXn sNdnb Hcp Øew e`n¡p¶Xv
t]mepw BImi`qanIfpw AXnepÅ apgph\pw
e`n¡p¶Xn\v XpeyamWv.

َّ‫ﻠَﻴ ﺳَـﻠ‬
ُ ُ‫َ رَﻲﺿِ ا�َّ َ ْ َ َ َ َ ﺳ‬
َ
‫�ﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل َر ﻮل ِ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
‫) ْ أَﻲﺑِ ﻫُﺮَ�ْﺮَة‬
َ
َ
َ َ ْ َ َ ٌ ُ‫َ َ َ َ ْ ٌ َ ْ َ َ ُذ‬
‫ِﺒَﺎدِي الﺼَّـﺎﺤﻟ ِ� ﻣـﺎﻻ �ـ� رأت وﻻ أ ن ﺳـ ِﻤﻌﺖ وﻻ‬
ِ
‫ل ا�َُّ أَﻋْﺪَدْتُ ﻟِﻌ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

388

ْ َ َ
َ َ ْ ُ‫ْ ْﺘ‬
َ
ْ ْ َُ َ
‫ـﻢ ﻣِـﻦ‬
‫َﻌْﻠَﻢُ �َﻔْﺲٌ ﻣَـﺎ أُﺧْـﻲﻔ لﻬ‬
‫ ﻗَﻠْﺐِ �َﺮﺸ ﻓﺎﻗ َﺮءُوا إِن ِﺷئ ﻢ ) ﻓﻼ‬
َ‫َﺮَ ﻰﻠﻋ‬
ِ
ٍ
ْ َ
(‫ُﺮَّةِ أ��ٍُ ( )ﺑﺎري‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v: dkqepÃmlv() ]
dªp: (AÃmlp ]dªp: kZvhr¯cmb Fsâ
ASnaIÄ¡v Rm³ Hcp I®pw ImWm¯, Hcp sN
hnbpw tIÄ¡m¯, Hcp a\pjysâbpw lrZb
¯n DZn¨n«nÃm¯XpambXv Hcp¡nbncn¡p¶p.
\n§Ä Dt±in¡ps¶¦n CXpIqSn ]mcmbWw
sN¿pI: I¬IpfnÀ¸n¡p¶ Fs´Ãmw Imcy§
fmWv AhÀ¡v th­n clkyam¡nsh¡s¸«n«p
ÅXvF¶v HcmÄ¡pw Adnbmhp¶XÃ) (_pJmcn)
kzÀKw kam[m\¯nsâbpw, im´nbpsS
bpw tKlamWv, AhnsS kam[m\w am{Xtabp­m
hpIbpÅq. AÃmlp ]dbp¶p:

َ َّ‫ الﺴ‬
َ ُ‫َ ﻧُ َ ْ َ ﻠ‬
َ
(١٢٧ :‫ِﻨْﺪَ رَ�ِّﻬِﻢْ وَﻫُﻮَ وﻴﻟُِّﻬُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﺎﻛ ﻮا �ﻌﻤ ﻮن( )اﻷﻧﻌﺎم‬
‫)َﻬُﻢْ دَارُ ﻼ‬

"AhÀ¡v AhcpsS c£nXmhnsâ ASp¡Â kam
[m\¯nsâ `h\ap­v. Ah³ AhcpsS c£m[n
Imcnbmbncn¡pw. AhÀ {]hÀ¯n¨ncp¶Xnsâ
^eas{X AXv' (A³Bw:127).
AhnsS Ft¸mgpw kam[m\ambncn¡p¶Xm
Wv. kzÀK{]thin¨hÀ¡v Ah³ Dt±in¡p¶sX
Ãmw e`n¡p¶XmWv. AÃmlp ]dbp¶p:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

389

ُ‫ْ ُﻠ‬
َ َ َ ُ‫ْ ُﻠ‬
‫ﻬُﻢْ ﻣَﺎ �َﺸ‬
ٌ َ َْ ََ
(‫ﺎءُونَ �ِﻴﻬَﺎ وَﺪﻟ�ﻨـﺎ م ِﺰ�ـﺪ‬
َ
َ (*) ‫)ادﺧ ﻮﻫﺎ �ِﺴﻼمٍ َلِﻚَ ﻳَﻮْمُ اﺨﻟ ﻮ ِد‬
(٣٥:‫)ق‬

"(AhtcmSv ]dbs¸Spw:) kam[m\]qÀÆw \n§f
Xn {]thin¨v sImÅpI. imizXhmk¯n\pÅ
ZnhkamIp¶p AXv. AhÀ¡hnsS Dt±in¡p¶
sX´pw D­mbncn¡pw. \½psS ]¡emIs« IqSp
Xembn ]eXpap­v.' (Jm^v:34,35)
kzÀ¤ {]thi\w
kzÀK {]thi\¯n\ÀlcmbhÀ¡v kzÀK
¯n IS¡phm\mbn AXnsâ hmXnepIÄ aeÀ
s¡ Xpd¡s¸SpIbmWv. AÃmlp ]dbp¶p:

َ َ
َ ُ َْ ْ َ
َ َ َ َّ‫ِ زُمَﺮًا ﺣَﻰﺘ‬
‫إِذا ﺟﺎءُوﻫـﺎ َوﻓُﺘِﺤـﺖ أﺑ َﻮا�ﻬـﺎ‬
‫ﺬﻟَِّﻳﻦَ ا�َّﻘﻮْا ر�َّﻬُﻢْ إِﻰﻟَ اﺠﻟَْﻨَّﺔ‬
)
‫َ َ َ َ ُ ْ َ َ َﺘُ َ َ َ ﻠَﻴ �ُﻢْ ﻃِﺒْﺘ‬
َ
ِ
ْ َ‫وﻗﺎل لﻬﻢ ﺧﺰ� ﻬﺎ ﺳﻼٌ ﻋ‬
(٧٣:‫ُﻢْ ﻓَﺎدْﺧُﻠُﻮﻫَﺎ ﺧَﺎﺪﻟِﻳﻦ( )الﺰمﺮ‬

"X§fpsS c£nXmhns\ kq£n¨p Pohn¨hÀ kz
ÀK¯nte¡v Iq«wIq«ambn \bn¡s¸Spw. A§
s\ AXnsâ IhmS§Ä Xqd¶v sh¡s¸« \nebn
 AhÀ AXn¶Sp¯v hcpt¼mÄ AhtcmSv AXn
sâ Imh¡mÀ ]dbpw: \n§Ä¡v kam[m\w.
\n§Ä kwip²cmbncn¡p¶p. AXn\m \nXyhm
knIsf¶ \nebn \n§Ä AXn {]thin¨p
sImÅpI' (kpaÀ:73).
BZyamZyw {]thin¡p¶hÀ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

390

�َ‫َـﻠَّﻢَ أَﻧَـﺎ أ‬
‫لَ ﻗ ﺎلَ ر‬
َ
َ
َُ
‫ْـﺮﺜ‬
‫�َﺲِ ﺑْﻦ ﻣَﺎلِﻚٍ ﻗَﺎ َ َﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا�َّ ﻋَﻠﻴْـﻪِ وَﺳ‬
‫)أ‬
ِ
‫ب‬
َ ُ ‫أَﻧَﺎ أَو‬
(‫ اﺠﻟَْﻨَّﺔ( )مﺴﻠﻢ‬
َ‫ﻷَْﻧْبِﻴَﺎءِ �َﺒَﻌًﺎ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ وَ َّل ﻣ �َﻘْﺮَعُ ﺑَﺎ‬
ِ

A\kv_v\pamenIv()hn \n¶v; dkqepÃmlv
() ]dªp: ({]hmNI³amcn Gähpw IqSpX
 A\pbmbnIfpambn Ahkm\ \mfn hcp¶
Xv Rm\mbncn¡pw, kzÀK¯nsâ hmXn BZyam
bn ap«p¶Xv Rm\mbncn¡pw) (apkvenw)

َ َ َ َ
َ
َ َ
َ ْ ََ ْ َ
َ
‫ـﻠَّﻢَ آﻲﺗ ﺑـﺎب‬
‫ﻴْـﻪِ وَﺳ‬
‫) �ﻦ أ� ِﺲ ﺑ ِﻦ ﻣﺎلِﻚٍ ﻗﺎل ﻗﺎل ﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
ِ
َ
َ
‫ِ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣ‬
َ ُ ُ‫ٌ َ َﻘ‬
‫َﻨَّﺔ‬
‫َﺔِ ﻓَﺄﺳْﺘَﻔْﺘِﺢُ �َﻴﻘُﻮلُ اﺨﻟَْﺎزِنُ ﻣَﻦْ أَﻧْﺖَ ﻓَﺄَﻗُﻮلُ �َُﻤَّﺪ �ﻴ ﻮل ﺑِﻚ‬
َ
َ
َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ‫ُ ت‬
(‫أم ِْﺮ ﻻ أ�ﺘﺢ ﻷﺣﺪٍ �ﺒﻠﻚ ( )مﺴﻠﻢ‬

A\kv_v\p amenIv()hn \n¶v: dkqepÃmlv
() ]dªp: (Ahkm\\mfn kzÀK IhmS¯n
¦Â Rm³ hcpw, AXv Xpd¡phm\mhiys¸Spw.
Imh¡mc³ tNmZn¡pw: \o BcmWv? At¸mÄ
Rm³ ]dbpw: apl½ZmIp¶p. At¸mÄ ]dbpw:
\n\¡v th­n Rm³ IÂ]n¡s¸«n«p­v. \n\¡v
ap¼v BÀ¡pth­nbpw Rm³ Xpd¶n«nÃ)
(apkvenw)

ْ ْ َ َّ‫ﺳَـﻠ‬
‫ﻠَﻴ‬
َ
َّ�َ‫ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ﻮل ا�َِّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ �ـﻦُ اﻵﺧِـﺮُون‬
ُ ‫َﻦْ أَﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة ﻗﺎل ﻗﺎل‬
)
ِ
َ
َ
َ
ْ
(‫( )مﺴﻠﻢ‬... ‫وَّلُﻮنَ ﻳﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣﺔِ وَ�َْﻦُ أَوَّلُ ﻣَﻦ ﻳَﺪْﺧُﻞُ اﺠﻟَْﻨَّﺔ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

391

A_qlpdbvd()hn \n¶v; dkqepÃmlv() ]d
ªp: \mw Ahkm\ kaqlamWv, Ahkm\ \mfn
 BZys¯ kapZmbw \mamIp¶p, BZyambn
kzÀK¯n {]thin¡p¶hÀ \mamIp¶p…)
(apkvenw)

‫ُ َ ْ َ َ َ َ ر‬
ُ‫ْ ﻞ‬
َ
َ
‫ ﺟِﺮﺒ�ـ‬
)
ِ ِ�‫ َﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠﻴْﻪِ وَﺳـﻠَّﻢَ أَﺗَـﺎ‬: ‫َﻦْ أَﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة ﻗﺎل‬
ِ
َ
َ
َ ْ َ ُ‫َ َ َ ﺑ‬
َ
َ
َ
‫ـﺮ ﻳـﺎ‬
ْ‫ﺄَرَا�ِ ﺑﺎبَ اﺠﻟ‬
‫ﺬ �ِﻴَﺪِي ﻓ‬
ِ
ٍ �‫ﻨَّﺔِ اﺬﻟَِّي ﺗَﺪْﺧُﻞُ ﻣِﻨْﻪُ أُﻣَّـﻲﺘ �ﻘـﺎل أ ـﻮ ﺑ‬
َ َ
َّ�‫َ ّ ا‬
َ
�َ‫ا�َِّ وَدِدْتُ �َ�ِّ ﻛُﻨْﺖُ ﻣَﻌَﻚَ ﺣَﻰﺘّ أَ�ْﻈُﺮَ إِﻴﻟَْﻪِ �َﻘَﺎل رﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻ‬
َ
‫َ ّﻚَ ﻳَ أَﺑ‬
(‫أُﻣَّﻲﺘ( )ﻲﺑ داود‬
‫ِ وﺳَﻠَّﻢَ أَﻣَﺎ إِﻧ ﺎ َﺎ ﺑَ�ْﺮٍ أَوَّلُ ﻣَﻦْ ﻳَﺪْﺧُﻞُ اﺠﻟَْﻨَّﺔَ ﻣِ ْﻦ‬
ِ

A_qlpdbvd()hn \n¶v; dkqepÃmlv() ]d
ªp: (Pn_vcoÂ() FsâbSp¯v h¶v Fsâ
ssI]nSn¨vsIm­v Fsâ kapZmbw {]thin¡p¶
kzÀK IhmSw ImWn¨v XcnIbp­mbn. At¸mÄ
A_q_¡À ]dbpIbp­mbn: AÃmlphnsâ {]
hmNIsc, AXnte¡v t\m¡phm\mbn Xm¦tfm
sSm¸w Rm\pw IqsSbp­mhm³ B{Kln¡p¶p.
At¸mÄ {]hmNI³() ]dbpIbp­mbn: AÃ
tbm A_q_¡À Xm¦fmbncn¡pw Fsâ kapZm
b¯n BZyambn kzÀK¯n {]thin¡p¶Xv)
(A_qZmhqZv)
hnNmcW IqSmsX...

‫‪392‬‬

‫‪]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw‬‬

‫‪Ahkm\ {]hmNI\mb apl½Zv()bpsS‬‬
‫‪kapZmb¯n Fgp]Xn\mbncamfpIÄ hnNmcW‬‬
‫‪IqSmsX kzÀK¯n {]thin¡p¶XmWv. Ahcp‬‬
‫‪sS kz`mhhpw {]hmNI³() \ap¡v hnhcn¨v‬‬
‫‪Xcp¶p­v. B lZokv ImWpI:‬‬

‫لَ اﻨﻟَّﻲﺒُِّ ﺻَ�َّ ا�َّ‬
‫َ ﺒَّﺎسٍ‬
‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَـﻠَّﻢَ ﻋُﺮِﺿَـﺖْ ﻲﻠﻋَ ْاﻷُ َم ُ‬
‫ََّ‬
‫ـﻢ‬
‫ﻗَﺎلَ ﻗَ‬
‫)�‬
‫ﺎ‬
‫ِّ‬
‫َ َ ةُ‬
‫�َﻤُﺮُّ ﻣَﻌَﻪُ َ‬
‫اﻷُْﻣّﺔُ وَاﻨﻟَّﻲﺒُ َ�ﻤُﺮُّ ﻣَﻌَﻪُ اﻨﻟَّﻔَﺮُ وَاﻨﻟَّﻲﺒُِّ �َﻤُـﺮُّ ﻣَﻌَـﻪُ اﻟْﻌَﺮﺸـ‬
‫ُِّ �َﻤُﺮُّ َ ْ َ ُ َ َ َ ْتُ َ َ َ َ ٌ َ ٌ ْ ﺖُ َ‬
‫َ‬
‫َ َﻪُ‬
‫َّﻲﺒُِّ �َﻤُﺮُّ ﻣﻌ ْﺴَﺔُ واﻨﻟَّﻲﺒ‬
‫� ﻗُﻠـ ﻳـﺎ‬
‫وﺣﺪه �ﻨﻈﺮ ﻓﺈِذا ﺳﻮاد ﻛﺜِ‬
‫َ ْ‬
‫َ َ‬
‫َ َ َ ْتُ َ َ َ َ ٌ‬
‫اد َﻛﺜِ ٌ‬
‫ـ�‬
‫ُﻓُﻖ �ﻨﻈﺮ ﻓﺈِذا ﺳﻮ‬
‫ﺒِْ�ﻞُ ﻫَﺆُﻻَءِ أُﻣَّﻲﺘ ﻗﺎل َ وَﻟَ�ِﻦِ ا�ْﻈُﺮْ إِﻰﻟ اﻷ ِ‬
‫ِ‬
‫َ َ َﺆُ َ‬
‫َ َ َﺆُ َِ ﺳَﺒْﻌُﻮنَ أَﻟْﻔًﺎ ﻗُﺪَّ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ‬
‫ﻗﺎل ﻫ ﻻِ أُﻣَّﺘُﻚ وﻫ ﻻ‬
‫امﻬﻢ ﻻ ﺣِﺴﺎب ﻋﻠﻴ ِﻬﻢ وﻻ ﻋﺬاب‬
‫َ َ َ‬
‫َ ﻰﻠﻋ َ ّ‬
‫َُْ َ َ َ َ‬
‫َ ﻧُ َ َ ْ َ‬
‫ رَ�ِﻬ ْ‬
‫ـﻢ‬
‫ُﻠْﺖُ وَلِﻢَ ﻗَﺎلَ ﺎﻛ ـﻮاﻻ ﻳ�ﺘـﻮُون وﻻ َﺴْـﺮﺘﻗﻮن وﻻ ﻄـ�َُّونَ و َ ِ‬
‫َ�َُّﻮنَ �َﻘَﺎمَ إِﻴﻟَْﻪِ ﻋُﺎﻜَّﺷَﺔ �ْﻦُ �ِْﺼَﻦٍ �َﻘَﺎلَ ادْعُ ا�َّ َ َ ْ َ ْ َ َ‬
‫ُْْ َ َ‬
‫ُ‬
‫ـ� ﻣِـﻨﻬﻢ ﻗـﺎل‬
‫أن �ﻌﻠ ِ‬
‫ﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻠْﻪُ ﻣِﻨْﻬُﻢْ �ُﻢَّ ﻗَﺎم إِﻴﻟَْﻪ رَﺟُﻞٌ آﺧَﺮُ ﻗَﺎلَ ادْعُ ا�َّ َ َ ْ َ ْ َ َ‬
‫ُْْ َ َ‬
‫أن �ﻌﻠ ِ� ﻣِﻨﻬﻢ ﻗـﺎل‬
‫َ ِ‬
‫َ َ َ ﺑِﻬَﺎ ﻋُﺎﻜَّ َ ﺔُ‬
‫ﺷ ( )ﺑﺎري(‬
‫ﺒﻘ ﻚ‬

‫‪C_v\p Aºmkv() ]dªp: \_n() ]dbp¶p:‬‬
‫‪F\n¡v kapZmb§sf {]ZÀin¸n¡s¸SpIbp­m‬‬
‫‪bn, Hmtcm \_namcpsS IqsSbpw kapZmbw \S¶v‬‬
‫\ ‪t]mIp¶p. Hcp \_nbpsS IqsS HcmÄ, asämcp‬‬
‫‪_nbpsS IqsS ]¯mfpIÄ, thsdsbmcp \_n‬‬
‫‪bpsS IqsS A©mfpIÄ, Hcp {]hmNI³ Hä¡v‬‬
‫‪t]mIp¶p, Rm³ t\m¡pt¼mÄ [mcmfw Idp¸v‬‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

393

ImWpIbp­mbn. At¸mÄ Pn_vcoent\mSv Rm³
tNmZn¨p: ChÀ Fsâ kapZmbamtWm? At±lw
]dªp: AÃ. F¶m \o apIfnte¡v t\m¡pI,
At¸mÄ Rm³ t\m¡n; At¸mgXm hnimeamb
Idp¸v Rm³ ImWp¶p. ]dªp: AhcmWv \nsâ
kapZmbw, AhcpsS ap¶nepÅ Fgp]Xn\mbncam
fpIÄ AhÀ¡v hnNmcWbpw, in£bpanÃ. A
t¸mÄ Rm³ tNmZn¨p: F´psIm­mWv? Pn_vco
 ]dªp: AhÀ NqSv sh¡m¯hcpw, a{´n¡m
³ Bhiys¸Sm¯hcpw, iIp\w t\m¡m¯hcp
amWv. AhÀ AhcpsS c£nXmhn `ctaÂ]n¡p
¶hcmWv. At¸mÄ D¡mi_v\p apAvkzn³ Fgp
t¶ävsIm­v {]hmNIt\mSv At±ls¯ AXnÂ
DÄs¸Sp¯phm\mbn {]mÀ°n¡phm³ ]dªp.
At¸mÄ Xncpta\n {]mÀ°n¨p: AÃmlpsh, At±
ls¯ Ahcn DÄs¸Spt¯Wta. ]n¶oSv asäm
cmÄ Fgpt¶äv ]dbpIbp­mbn: Fs¶bpw Ah
cn DÄs¸Sp¯phm\mbn Xm¦Ä {]mÀ°n¨mepw.
{]hmNI³() ]dªp: Xm¦sf D¡mi ap³IS
¶ncn¡p¶p) (_pJmcn)
Zcn{ZÀ ap³IS¡p¶p
k¼¶tc¡mÄ kzÀK¯n BZyambn Zcn
{ZcmWv {]thin¡pIsb¶v dkqÂ() \s½ ]Tn
¸n¡p¶Xv t\m¡pI:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

394

َ ْ ْ ْ َ ْ َّ�‫َﺒْﺪِ ا‬
َّ�‫ّ َ ْ ﺖُ َﻮلَ ا�َِّ ﺻَـ�َّ ا‬
‫ َﺈِ�ِ ﺳ ِﻤﻌ ر‬:‫ﺎص ﻗﺎل‬
‫ﻋﻦ‬
ِ ‫ِ ﺑ ِﻦ �ﻤ ِﺮو ﺑ ِﻦ اﻟﻌ‬
َ
‫ﻠَّﻢَ �َﻘُﻮلُ إِنَّ �ُﻘَﺮَاءَ الْﻤُﻬَﺎﺟِﺮِ�ﻦَ �َﺴْﺒ‬
‫ِﻘُﻮنَ اﻷَْﻏْﻨِﻴَﺎءَ ﻳَـﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَـﺔِ إِﻰﻟ‬
َ‫َﻴْﻪِ وَﺳ‬
َ
َ
َ
ُ
ْ
ِ
ًْ َ
ُ
(‫ ﺑِﺄَرْ�َﻌِ�َ ﺧَﺮِ�ﻔًﺎ ﻗَﺎلُﻮا ﻓَﺈِﻧَّﺎ ﻧَﺼْﺮﺒ ﻻ �ﺴﺄل ﺷيﺌﺎ ( )مﺴﻠﻢ‬
‫َﻨَّﺔ‬
ِ

AÐpÃmC_v\pAwdp_v\p Bkzv()hn \n¶v;
dkqepÃmlv() ]dbp¶Xmbn Rm³ tIÄ¡pI
bp­mbn: aplmPndpIfn s]« Zcn{ZÀ [\nItc
¡mÄ \mÂ]Xv hÀjs¯ hgnZqcw ap¼v kzÀK
¯n {]thin¡p¶XmWv. AhÀ ]dªp: R§
Ä £an¡mdp­mbncp¶p, H¶pw Xs¶ BtcmSpw
tNmZn¡mdp­mbncp¶nÃ) (apkvenw).
kzÀKw imizXw

ً ُ‫ﻬُﻢْ ﺟَﻨَّﺎتُ ْ َ ﻧ‬
ُ‫َّ اﺬﻟَّ َ َ ﻨ‬
)
(١٠٧)(‫اﻟ ِﻔ ْﺮد ْو ِس ـﺰُ ﻻ‬
َ‫ِﻳﻦ آﻣ َﻋَﻤِﻠُﻮا الﺼَّﺎﺤﻟَِﺎتِ ﺎﻛَﻧَﺖْ ل‬
ً
َ ْ َ َ ُ‫َ َ َ َ ْﻐ‬
(١٠٨ :‫ِﻳﻦ �ِﻴﻬﺎ ﻻ �ﺒ ﻮن �ﻨﻬﺎ ﺣ َِﻮﻻ( )الﻜﻬﻒ‬
‫َﺎﺪﻟ‬
ِ

"XoÀ¨bmbpw hnizkn¡pIbpw kÂIÀ½§Ä
{]hÀ¯n¡pIbpw sNbvXhcmtcm AhÀ¡v kÂ
¡mcw \ÂIm\pÅXmIp¶p kzÀKt¯m¸pIÄ.
AhcXn \nXyhmknIfmbncn¡pw. AXn \n¶v
hn«v amdm³ AhÀ B{Kln¡pIbnÃ' (AÂIAv
^v:107,108).
kzÀK IhmS§Ä
kzÀK¯n\v [mcmfw IhmS§fp­v, Nne
Bcm[\IÄ sNbvXhÀ¡v {]tXyIw IhmS¯neq

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

395

sS kzÀK¯nte¡v t]mImhp¶XmWv. JpÀB³
]dbp¶Xv t\m¡pI:

َ
ُ ْ َ ُ َ ً َ َّ‫ﺪْنٍ ﻣُﻔَﺘ‬
(٥٠ :‫ﺤﺔ لﻬﻢ اﻷﺑ َﻮاب( )ص‬
َ‫ﻨّﺎتِ ﻋ‬

"AhÀ¡v th­n IhmS§Ä Xpd¶psh¨n«pÅ
kvYnchmk¯nsâ kzÀKt¯m¸pIÄ' (kzmZv:50).

َ َ
َ ُ َْ ْ َ
َ َ َ َّ‫ِ زُمَﺮًا ﺣَﻰﺘ‬
‫إِذا ﺟﺎءُوﻫـﺎ َوﻓُﺘِﺤـﺖ أﺑ َﻮا�ﻬـﺎ‬
‫ﺬﻟَِّﻳﻦَ ا�َّﻘﻮْا ر�َّﻬُﻢْ إِﻰﻟَ اﺠﻟَْﻨَّﺔ‬
)
‫ﻠَﻴ‬
َ
َ
َ
َ
‫�ُﻢْ ﻃِﺒْﺘ‬
َ َ ُ‫ُ ْ َ َﺘ‬
َ ‫ُﻢْ ﻓَﺎدْﺧُﻠُﻮﻫَﺎ ﺧَﺎﺪﻟ‬
ِِ
ْ َ‫َوﻗﺎل لﻬﻢ ﺧ َﺰ� ﻬﺎ ﺳﻼٌ ﻋ‬
(٧٣ :‫ﻳﻦ( )الﺰمﺮ‬

"X§fpsS c£nXmhns\ kq£n¨p Pohn¨hÀ kz
ÀK¯nte¡v Iq«wIq«ambn \bn¡s¸Spw. A§
s\ AXnsâ IhmS§Ä Xqd¶v sh¡s¸« \nebn
 AhÀ AXn¶Sp¯v hcpt¼mÄ AhtcmSv AXn
sâ Imh¡mÀ ]dbpw: \n§Ä¡v kam[m\w.
\n§Ä kwip²cmbncn¡p¶p. AXn\m \nXyhm
knIsf¶ \nebn \n§Ä AXn {]thin¨p
sImÅpI' (kpaÀ:73).

َ
َ َ
ْ
‫ّﻢَ ﻗَـﺎلَ ﻲﻓ‬
‫ﻴْﻪِ وَﺳﻠ‬
‫)ِ ﺑﻦِ ﺳَﻌْﺪٍ رَﻲﺿِ ا�َّ �َﻨْﻪ ﻋَﻦِ اﻨﻟَّﻲﺒِِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
ِ
َ ُ َّ‫ّ َ َ َ ْ ُﻠُ ﻪُ ّ لﺼ‬
َ
( ‫ﻨَّﺔِ �َﻤَﺎ�ِﻴَﺔُ أَﺑْﻮَابٍ �ِﻴﻬَـﺎ ﺑَـﺎبٌ �ُﺴَـ�ّ الﺮَّ� َـﺎن ﻻ ﻳﺪﺧ ـ إ َِ ـﺎﺋ ِﻤﻮن‬

(‫)ﺑﺎري‬

kAvÂ_v\p kAZv()hn \n¶v; \_n() ]dbp
Ibp­mbn: (kzÀK¯n\v F«v hmXnepIfp­v, A
Xn Hcp hmXnen\v d¿m³ F¶v ]dbp¶p, AXn
eqsS
t\m¼pImcÃmsX
{]thin¡pIbnÃ)
(_pJmcn)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

396

َ ِ‫ﺑ‬
َ َ َّ‫ﻠَﻴ ﺳَـﻠ‬
َ
َ
َ
‫�ْﺮَةَ رَﻲﺿِ ا�ّ �َﻨْﻪ أَنَّ رَﺳُﻮلَ ا�ِّ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ ﻗـﺎل‬
‫) ﻫُﺮ‬
ََْ ْ َ
ٌ ْ ‫وْﺟَ�ِْ ﻲﻓِ ﺳَبِﻴﻞِ ا�َِّ ﻧُﻮدِيَ ﻣِﻦْ أَﺑْﻮَابِ اﺠﻟَّْﺔِ ﻳَﺎ �َﺒْﺪَ ا�َّ ِ َﻫ َﺬا َﺧ‬
َ‫ﻨ‬
‫ﻣﻦ أ�ز‬

َ ْ
ْ َ َ َّ‫َ ﻦْ نَ ﻣِﻦْ أَﻫْﻞِ الﺼَّ َ دُﻲﻋَِ ﻣِﻦْ ﺑَﺎبِ الﺼ‬
َ‫ وَﻣﻦ ﺎﻛ‬
‫ﺎد‬
‫ﻼ‬
‫ﻼ‬
َ‫ﻤ ﺎﻛ‬
ِ ‫نَ ﻣِﻦْ أَﻫْـﻞِ اﺠﻟﻬـ‬
ِ
َْ ْ َ َ
ّ �ّ
ْ َ َ
‫ـﺎن وﻣـﻦ‬
ِ َ َ‫ﻋَِ ﻣِ ْﻦ ﺑَﺎبِ اﺠﻟِْﻬَﺎدِ وَﻣَﻦْ ﺎﻛن ﻣِﻦ أﻫ ِﻞ ّﻴَﺎمِ دُﻲﻋَِ ﻣِ ْﻦ ﺑَﺎبِ الﺮ‬
ْ َ َّ�‫َ َ ﺎل أَﺑُﻮ ﺑَ�ْﺮٍ رَﻲﺿِ ا‬
َِ‫ﻗَﺔِ د ﻲﻋ‬
ْ ْ‫ﻣِﻦ‬
‫�ﻨـﻪ‬
َ ‫أَﻫﻞِ الﺼَّﺪَ ُ ﻣِﻦْ ﺑَﺎبِ الﺼَّﺪَﻗﺔِ �َﻘ‬
ْ
َ َ
َ
ََ‫ أَﻧْﺖَ وَأُ�ِّ ﻳَﺎ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﻣَﺎ ﻰﻠﻋ‬
ٍ‫ ﻣَﻦ دُﻲﻋَِ ﻣِﻦْ ﺗِﻠْﻚَ اﻷَْﺑْـﻮَابِ ﻣِـﻦْ ﺮﺿُورة‬
َ
ْ ُ ْ َ ُ�َ ْ َ ُ‫ﺗِﻠْﻚَ اﻷَْﺑْﻮَابِ ﻠﻛُِ ّ َ َ َ َ َ َ ْﺟ‬
( ‫ﻬﺎ ﻗﺎل �ﻌ ْﻢ َوأر ﻮ أن ﺗ ـﻮن ﻣِـﻨﻬﻢ‬
‫َﻞْ ﻳُﺪْﻰﻋَ أَﺣﺪٌ ﻣِ ْﻦ‬
(‫)ﺑﺎري‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v; dkqepÃmlv() ]d
bpIbp­mbn; (AÃmlphnsâ amÀK¯n Bsc
¦nepw c­v CWIsf (jÀ«v ]mâv, Imf ]ip F
¶n§s\ CWIfmbn Nnehgn¡pI) Nnehgn¨mÂ
kzÀK¯nsâ IhmS¯n \n¶v hnfn¨v ]dbpw:
Hm, AÃmlphnsâ ASnasb CXv \·bmIp¶p,
Bsc¦nepw \akvImc¡mcpsS Iq«¯nemsW¦n
 Ah³ \akvImc¯nsâ hmXnen \n¶pw hn
fn¡s¸Sp¶p, Bsc¦nepw PnlmZnsâbmfpIfpsS
Iq«¯nemsW¦n Ahs\ PnlmZnsâ hmXnenÂ
\n¶pw hnfn¡s¸Sp¶p, Bsc¦nepw t\m¼pImcp
sS Iq«¯nemsW¦n Ahs\ d¿m³ F¶ hm
Xnen \n¶pw hnfn¡s¸Sp¶p, Bsc¦nepw Zm\[
À½w sN¿p¶hcpsS Iq«¯nemsW¦n Ahsâ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

397

kzZJbpsS hmXnen \n¶pw hnfn¡s¸Sp¶p. A
t¸mÄ A_q_¡À tNmZn¨p; {]hmNIsc, Xm¦Ä
Fsâ amXmhpw ]nXmhpamIp¶p, B hmXnepIsf
Ãmw Ah¡Àlambhsc hnfn¡Â A\nhmcyam
tWm, AXpt]mse FÃm hmXnepIfn \n¶pw
hnfn¡s¸Sp¶hcp­mIptam? ]dªp: AsX, Xm
¦Ä Ahcn DÄs¸Sphm³ Rm³ B{Kln¡p
¶p) (_pJmcn)
kzÀK Xmt¡mÂ
kzÀK¯n\v Xmt¡mep­v, B Xmt¡mÂ
kXykm£yhN\amb ‘AÃmlphÃmsX Bcm[
\¡Àl\mbn aämcpansö’ XmIp¶p. BcmtWm
Cu kXy km£yhN\w a\kdnªpsIm­v ]d
bpIbpw, AXn\\pkcn¨v Pnhn¡pIbpw sN¿p¶
Xv Ah\v kzÀK ImhmS§Ä Xpd¡phm³ km[n
¡p¶XmWv. _pJmcnbn C{]Imcw ImWmhp
¶XmWv:

َ َ َ َ َ
ّ ََ
َ ْ َ َ ّ ‫�ِﻴﻞَ لِﻮَﻫْﺐِ ﺑْﻦِ ﻣُﻨَﺒ‬
ْ
‫�ـﻦ‬
َِ ‫ِﻪٍ أﻟيﺲ َ إِﻪﻟ إ‬
َ)
ِ
ِ ‫ُّ ﻣِﻔْﺘَﺎحُ اﺠﻟَْﻨَّﺔ ﻗـﺎل ﺑـ� َوﻟ‬
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ‫ﻓ‬
ّ
ّ
ْ
ٌ َ ْ ُ
ٌ َ ْ
َ َْ
َ َ
ٌ َ
ْ ‫ـﻚ َو�َ ل‬
‫ـﻢ‬
‫َﺈِنْ ﺟِﺌْﺖَ ﺑِﻤِﻔْﺘَـﺎحٍ ﻪﻟ أﺳـﻨﺎن ـﺘِﺢ ل‬
‫ﻟيﺲ ﻣِﻔﺘﺎح إ َِ ُﻟ أﺳﻨﺎن‬
ِ
َ َ ْ َْ
(‫�ُﻔﺘﺢ لﻚ ( )ﺑﺎري‬

hl_v_v\p
ap\ºnAvt\mSv
tNmZn¡s¸«p:
(AÃmlphÃmsX Bcm[\¡Àl\mbn aämcpan

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

398

Ãm)sb¶ hN\w kzÀK¯nsâ Xmt¡metÃ? ]d
ªp: AsX, ]t£, Hmtcm Xmt¡men\pw AXn
tâXmb ]ÃpIfp­mhpw. AXvsIm­v AXntâXm
b ]ÃpIfpÅ Xmt¡mepambn h¶m AXv Xpd
¡p¶XmWv, AÃmsb¦n \n\¡Xv Xpd¡s¸SpI
bnÃ) (_pJmcn).
kzÀ¤¯nse a®v
A\´amb A\p{Kl§fpsS tJZmcamb
kzÀK¯nse a®ns\ kw_Ôn¨v {]hmNI³()
\ap¡v Adnbn¨p Xcp¶Xv {i²n¡pI:

ٌَ َ
‫ﻦْ أَﻲﺑِ ﻫُﺮَ�ْﺮَةَ ﻗَﺎلَ ﻗُﻠْﻨَﺎ ﻳَﺎ رَﺳ ﻮلَ ا�َّ ْ ﻧَﺎ ﻋ‬
َ‫ﻨ‬
‫َﻦِ اﺠﻟَّْﺔِ ﻣَﺎ ﺑِﻨَﺎؤُﻫَﺎ ﻗَﺎلَ ﺒﻟِﻨﺔ‬
ِ‫ِْﺮﺒ‬
ُ
)
َ ُ‫َﻃُ َ ْ ْ ﻚ‬
َّ‫َﺐٍ وَﺒﻟَِﻨَـﺔٌ ﻣِـﻦْ ﻓِﻀ‬
ُ‫ْ َ ُ ت‬
‫ـﺔٍ ِمﻼ ﻬـﺎ ال ِﻤﺴـ اﻷْﻓَـﺮُ ﺣَﺼْـﺒَﺎؤُﻫَﺎ اﻴﻟـﺎﻗﻮ‬
‫ْﻦ ذَﻫ‬
‫الﻠُّﺆ‬
‫ﺆ‬
َ ُ َ ْ َ َ ُ‫ّ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُﻠُ َ َ ْ �ُُ َ َ ُ ت‬
‫ﺗ ﺮْ�َﺘ‬
‫ُ وَُ ُﻬَﺎ الْﻮَرْسُ وَالﺰَ�ﻔﺮان ﻣﻦ ﻳـﺪﺧ ﻬﺎ �ـ ﻻ �ﻤـﻮ و�ـﻨﻌﻢ ﻻ‬
ُ‫ْل‬
َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ‫َ ْ َﺳ‬
ُُْ َ ُ
(‫�ﺒﺄ ﻼ �ﺒ� ﺷﺒﺎ�ﻬﻢ َوﻻ َُﺮَّ ق �ِﻴﺎ�ﻬﻢ ( )ﻤﺣﺪ‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v; dkqepÃmlv()tbmSv
R§Ä kzÀKs¯ kw_Ôn¨pw AXnse sI«nS
§sf kw_Ôn¨pw Adnbn¨v Xcphm³ Bhiy
s¸«p, At¸mÄ ]dbpIbp­mbn: (Hcp CãnI kz
ÀWw sIm­msW¦n c­mas¯ CãnI shÅn
sIm­mIp¶p, AXnse IÃpIÄ ap¯pIfpw ]hn
g§fpamWv, AXnse a®v hÀkpw(kpKÔapÅ
aª \nd¯nepÅ Hcp sNSnbmWv), Ip¦pahpam

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

399

Ip¶p. Bsc¦nepw B kzÀK¯n {]thin¨mÂ
Ah³ imizXambncn¡pw, AhnsS acWanÃ. aSp
¸\p`hs¸Sm¯ cq]¯n A\p{Kl§Ä e`n¨v
sIm­ncn¡pw, AhcpsS bphXzw \in¡pIbnÃ,
AhcpsS hkv{X§Ä Iodnt¸mhpIbpanÃ.) (Alv
aZv)
kzÀ¤ \ZnIÄ
kzÀKob Bcma§fnÂA\p{Kl¯nsâ ]q
À¯oIcWsat¶mWw [mcmfw \ZnIfp­v. AXn
s\ kw_Ôn¨v JpÀB³ a\pjysc HmÀ½s¸Sp
¯p¶p:

َ َْ
َ
ِ
‫َﺎت أَنَّ لَﻬُـﻢْ ﺟَﻨَّـﺎتٍ ﺠﺗَْـﺮِي ﻣِـﻦْ ﺤﺗﺘِﻬـﺎ‬
ِ ‫)اﺬﻟِّﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا وَﻋَﻤِﻠُـﻮا الﺼَّـﺎﺤﻟ‬
َّ‫َ ا ﺬﻟ‬
َْ ْ
ُ‫ْ َ ْ َ ْ ﻞُ ُﺗ‬
ََ
‫اﻷ�ُ ﻠﻛَُّﻤَﺎ رُزِﻗُﻮا ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻣِ ْﻦ �َﻤﺮةٍ رِزْﻗًﺎ ﻗَﺎلُﻮا ﻫَﺬ ا ِي رُ زِ�ﻨﺎ ﻣِﻦ �ﺒـ َوأ ـﻮا‬
َ
َ
َ
َ
(٢٥ :‫ّﺮَةٌ وَﻫُﻢْ �ِﻴﻬَﺎ ﺧَﺎﺪﻟُون( )ﺒﻟﻘﺮة‬
ِ
‫ﺎﺑِﻬًﺎ وَلﻬُﻢْ �ِﻴﻬَﺎ أَزْوَاجٌ ﻣُﻄَﻬ‬
‫ﻪِ ﻣُتَﺸ‬

"(\_ntb,) hnizkn¡pIbpw kÂIÀ½§Ä {]h
À¯n¡pIbpw sNbvXhÀ¡v Xmgv`mK¯vIqSn \Zn
IÄ HgpIp¶ kzÀKt¯m¸pIÄ e`n¡phm\ps­
¶v kt´mjhmÀ¯ Adnbn¡pI. AXnse Hmtcm
hn`hhpw `£n¡phm\mbn \ÂIs¸Spt¼mÄ, C
Xn\v ap¼v R§Ä¡v \ÂIs¸«Xv Xs¶bmWtÃm
CXpw F¶mbncn¡pw AhÀ ]dbpI. (hmkvXh
¯nÂ) ]ckv]c kmZriyapÅ \nebn AXhÀ
¡v \ÂIs¸SpIbmWp­mbXv.]cnip²cmb CW

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

400

Ifpw AhÀ¡hnsS D­mbncn¡pw. AhÀ AhnsS
\nXyhmknIfmbncn¡pIbpw sN¿pw' (AÂ_J
d:25).

‫ؤُﻧَبِّﺌُ�ُﻢْ ﺨﺑَِ�ٍْ ﻣ‬
َ
َ َ‫َ ّﻘَﻮْا ﻋِﻨْﺪ‬
ْ
َْ
‫ـﺮي ﻣِـﻦ‬
�‫ِ ذَﻟِ�ُﻢْ لِ�َِّﻳﻦَ ا‬
)
ِ ‫ر�ِّﻬِـﻢْ ﺟَﻨّـﺎتٌ ﺠﺗ‬
ْ‫ﻦ‬
ٌ
َّ‫اجٌ ﻣُﻄَﻬ‬
َ
‫أَزْو‬
ِ
َُّ�‫ا‬
َ
ٌ ‫ـﺮة َوﺿْـﻮَانٌ ﻣِـﻦْ ا�َّ وَ ﺑ ِﺼ‬
�‫ـ‬
َ َ‫ﺘِﻬَﺎ اﻷَْ�ْﻬَﺎرُ ﺧَﺎﺪﻟِﻳﻦَ �ِﻴﻬَﺎ و‬
ِ
ْ
ْ
َ
(١٥:‫ﺎد( )آل ﻋﻤﺮان‬
ِ ‫ﺑِﺎﻟ ِﻌﺒ‬

"(\_ntb,) ]dbpI: AXns\¡mÄ (B CltemI
kpJ§sf¡mÄ) \n§Ä¡v KpWIcambn«pÅXv
Rm³ ]dªpXcs«tbm? kq£vaX ]men¨hÀ¡v
X§fpsS c£nXmhnsâ ASp¡Â Xmgv`mK¯p
IqSn AcphnIÄ HgpIns¡m­ncn¡p¶ kzÀK
t¯m¸pIfp­v. AhÀ AhnsS \nXyhmknIfmbn
cn¡pw. ]cnip²cmb CWIfpw ( AhÀ¡p­mbn
cn¡pw.)IqSmsX AÃmlphnsâ{]oXnbpw. AÃmlp
Xsâ Zmk³amcpsS Imcy§Ä I­dnbp¶h\m
Ip¶p' (BepCwdm³:15) .

َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ‫َ َ ﻧَّ ﻪ‬
َ
َ
ْ ُ ُ َْ
‫ـﺮج ﻣِـﻦ‬
� ٍ‫ﻴْﻪِ وَﺳﻠّﻢَ �َ ـ َرأى أ ْر�ﻌـﺔ أ�ﻬـﺎر‬
‫)َ ﻧﻲﺒُِّ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ‫ْ �ﻞ‬
‫َﺻْﻠ‬

َ‫ِﻬَﺎ �َﻬْﺮَانِ ﻇَﺎﻫِﺮَانِ و‬
‫َﻬْﺮَانِ ﺑَﺎﻃِﻨَﺎنِ �َﻘُﻠْﺖُ ﻳَﺎ ﺟِﺮﺒ ﻣﺎ ﻫ ِﺬه ِ اﻷ�ﻬﺎرُ ﻗـﺎل‬
ِ
‫�َﻨ‬
ُ‫ّ ﻞُ َ ْﻔُ َ ت‬
‫ّﻬْﺮ‬
َ
(... ‫ـﺮا‬
ِ‫َانِ اﺒﻟَْﺎﻃِﻨَﺎن‬
‫َﻬْﺮَانِ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ وَأَﻣّﺎ اﻟﻈَّـﺎﻫِﺮَانِ ﻓَﺎﻨﻟِﻴـ واﻟ‬
(‫)مﺴﻠﻢ‬

\_n() Adnbn¡pIbp­mbn: Xncpta\n \mev
\ZnIsf ImWpIbp­mbn, AXnsâ DÂ`h Øm

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

401

\¯v \n¶v {]Xy£amb c­v \ZnIfpw, tKm]y
amb c­v \ZnIfpw ]pds¸Sp¶p. At¸mÄ Rm³
Pn_vcoent\mSv tNmZn¨p: Cu \ZnIÄ GXmIp¶p?
]dªp: tKm]yamb c­v \ZnIÄ kzÀK¯nse c
­v \ZnIfmIp¶p, F¶m {]Xy£amb c­v \Zn
IÄ s\bn \Znbpw, bq{]«okv \ZnbpamIp
¶p…) (apkvenw)

ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠ‬
َّ�َ‫َ ﻲﺑِ ﻫُﺮَ�ْ َةَ ﻗَﺎلَ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ ﺳﻴﺤﺎن َوﺟﻴﺤﺎن‬
ُ
‫ﺮ‬
‫)أ‬
َ
(‫أَ�ْﻬَﺎرِ اﺠﻟَْﻨَّﺔ ( )مﺴﻠﻢ‬
‫ ﻣِ ْﻦ‬
ٌُّ‫ُﺮَاتُ واﻨﻟِّﻴﻞُ ﻞﻛ‬
ِ

A_qlpdbvd() ]dbp¶p: dkqepÃmlv() ]d
bpIbp­mbn: (ssklm³, ssPlm³, ^pdm¯v,
s\bn F¶nh kzÀK¯nse \ZnIfmIp¶p) (ap
kvenw)

ِ
َ
‫ وُﻋِﺪَ الْﻤُﺘَّﻘُﻮنَ �ِﻴﻬَﺎ أَ�ْﻬَﺎرٌ ﻣِﻦْ ﻣَﺎءٍ �َ�ِْ آﺳِﻦٍ وَأَ�ْﻬَﺎرٌ ﻣِﻦْ ﻟَﻦﺒ‬
‫) اﺠﻟَْﻨَّﺔِ اﻟَّﻲﺘ‬
ٍ
َ
َ
ْ ََ َ
َ
ْ‫ﻋَﺴﻞٍ مُﺼَﻰﻔًّ َول َ ُﻬﻢ‬
‫ّﺎر�ِ� وأ�ﺎرٌ ﻣِ ْﻦ‬
ِ َ‫�ﺘَﻐَ�َّْ ﻃَﻌْﻤُﻪُ وَأَ�ْﻬﺎرٌ ﻣِﻦْ ﻤﺧَْﺮٍ ﺬﻟََّةٍ لِﻠﺸ‬
ً ‫ﻦْ ﻞﻛُِّ اﺜﻟَّﻤَﺮَاتِ وَﻣَﻐْﻔِﺮَةٌ ﻣِﻦْ رَ�ِّﻬِﻢْ ﻛَﻤَﻦْ ﻫُﻮَ ﺧَﺎﺪﻟٌِ ﻲﻓِ اﻨﻟَّـﺎر َوﺳُ ـﻘُ ﻮا َﻣ‬
‫ـﺎء‬
ِ
ُ َ ََْ َ
(١٥ :‫ﺎءﻫ ْﻢ( )�ﻤﺪ‬
‫َِﻴﻤًﺎ �َﻘَﻄَّﻊ أﻣﻌ‬

(kq£vaXbpÅhÀ¡v hmKvZm\w sN¿s¸«n«pÅ

kzÀK¯nsâ AhkvY F§s\sb¶m AXnÂ
]IÀ¨ hcm¯ shůnsâ AcphnIfp­v. cpNn
t`Zw hcm¯ ]mensâ AcphnIfpw, IpSn¡p¶h
À¡v BkzmZyamb aZy¯nsâ AcphnIfpw, ip²o

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

402

Icn¡s¸« tX\nsâ AcphnIfpap­v. AhÀ¡
Xn FÃmXcw ImbvI\nIfpap­v. X§fpsS c
£nXmhn¦Â \n¶pÅ ]m]tamN\hpap­v. (Cu
kzÀKhmknIfpsS AhkvY) \cI¯n \nXy
hmknbmbn«pÅhs\t¸mse Bbncn¡ptam? A
¯c¡mÀ¡mIs« sImSpw NqSpÅ shÅambncn
¡pw IpSn¡m³ \ÂIs¸SpI. A§s\ AXv Ah
cpsS IpSepIsf On¶`n¶am¡n¡fbpw) (apl½
Zv:15).
kzÀ¤ob AcphnIÄ

ُ‫َ َ ُﻴ‬
(٤١:‫ﻮن( )ﻤﻟﺮﺳﻼت‬
)
ِ
ٍ �‫َّ الْﻤُﺘَّﻘِ�َ ﻲﻓ ﻇِ ﻼ ٍل و‬

"XoÀ¨bmbpw kq£vaX ]men¨hÀ (kzÀK¯nÂ)
XWepIfnepw AcphnIÄ¡nSbnepamIp¶p' (A
ÂapÀkem¯v:41).
ِ
ُ‫َ ُﻴ‬
(٤٥:‫ﻮن( )ﺤﻟﺠﺮ‬
ٍ �‫)ّ الْﻤُﺘَّﻘ�َ ﻲﻓِ ﺟَﻨَّﺎتٍ و‬

"XoÀ¨bmbpw kq£vaX ]men¨hÀ tXm«§fnepw
AcphnIfnepambncn¡pw' (lnPvÀ:45).

‫َ ﻓُ ً َﻴ‬
ُ‫ْ َ ُ َ َﺎد‬
َ ‫َار‬
َ َ‫)ِ نَّ اﻷ‬
‫( ْﻨًﺎ �َﺮﺸب ﺑِﻬﺎ ﻋِﺒ‬٥)‫ﻮرا‬
‫ﻛَﺄْسٍ ﻛَنَ مِﺰَاﺟُﻬَﺎ ﺎﻛ‬
‫ �ﺮﺸَْ�ُﻮنَ ﻣِ ْﻦ‬
‫ﺎ‬
َ ّ
ِ
ً ‫ﺮُو� َﻬﺎ َ� ْﻔﺠ‬
(٦:‫�ا( )اﻹ�ﺴﺎن‬
ِ‫َّ �ُﻔَﺠ‬
ِ

"XoÀ¨bmbpw ]pWyhm³amÀ (kzÀK¯nÂ) Hcp
]m\]m{X¯n \n¶v IpSn¡p¶XmWv. AXnsâ
tNcph IÀ¸qcambncn¡pw. AÃmlphnsâ Zmk³

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

403

amÀ IpSn¡p¶ Hcp Ddhp shÅas{X AXv. Ahc
Xv s]m«ns¨mgp¡ns¡mWvSncn¡pw' (C³km³:5,6).

َ ََ
َ ‫نَّ َْﺮَارَ ﻟَﻲ‬
ُ َ
َ
ُ‫وُﺟ‬
ْ
‫َﻌْـﺮِفُ ﻲﻓ ـﻮﻫ ِِﻬﻢ‬
(٢٣) ‫( ﻋ اﻷ َراﺋ ِِﻚ ﻳﻨﻈـﺮُون‬٢٢) ‫ﻴﻢ‬
‫)ِ اﻷ‬
ِ
ٍ ‫ِﻔ ﻧ ِﻌ‬
َ
ْ
ُ‫َ ْﺘ‬
َ
َ َ َ ٌ ْ ُ‫َﺎﻣُ ﻪ‬
ْ
ْ
َ ‫ﻀَْة‬
‫( ﺧِﺘ ـ مِﺴـﻚ و ِ� ذل ِـﻚ‬٢٥)ٍ� ‫ﺣﻴﻖٍ � ﻮم‬
ِ ‫( �ُﺴﻘﻮن ﻣِﻦ َر‬٢٤) ‫ﻴﻢ‬
ِ ‫ اﻨﻟَّﻌ‬
ِ
ْ َ ْ ُ‫َ َ ﺟُﻪ‬
‫َﻴ‬
َ ُ َ ْ
َ ُ‫َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ﺴ‬
‫ْﻨًـﺎ �َﺮﺸـب ﺑِﻬـﺎ‬
(٢٧) ‫ﻴﻢ‬
ٍ ِ‫( ومِﺰا ﻣِـﻦ �ﺴـن‬٢٦) ‫ﻓﻠﻴتﻨﺎﻓﺲ الﻤُﺘﻨﺎﻓ ِ ﻮن‬
َ ُ�َّ‫لْﻤُﻘَﺮ‬
(22-28 :�‫ﻮن( )ﻤﻟﻄﻔﻔ‬

"XoÀ¨bmbpw kpIrXhm³amÀ kpJm\p`h¯nÂ
Xs¶bmbncn¡pw. tkm^Ifnencp¶v AhÀ t\m
¡ns¡m­ncn¡pw. AhcpsS apJ§fn kpJm
\p`h¯nsâ Xnf¡w \n\¡dnbmw. ap{Zsh¡s¸«
ip²amb aZy¯n \n¶v AhÀ¡v IpSn¡m³ \
ÂIs¸Spw. AXnsâ ap{Z IkvXqcnbmbncn¡pw.
hmin ImWn¡p¶hÀ AXn\v th­n hmin ImWn
¡s«. AXnse tNcph Xkv\ow Bbncn¡pw. A
XmbXv kmao]yw kn²n¨hÀ IpSn¡p¶ Hcp Ddhv
Pew' (apXz^v^o³:22þ28).
kzÀ¤ob tKl§Ä
kzÀKobhmknIÄ¡v Xmakn¡phm\mbn
AÃmlp [mcmfw hoSpIÄ kÖam¡nbncn¡p¶p
kzÀK¯nÂ, AXns\ Ipdn¨v JpÀB³ ]dbp¶Xv
\mw {i²n¡pI:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

404

َ
َ َْ
َّ‫َ الْﻤُﺆْﻣِﻨَﺎتِ ﺟَﻨ‬
َ
َ ‫ْﻬَـﺎرُ ﺧَـﺎﺪﻟ‬
‫ِﻳﻦ‬
ِ
‫ﺎتٍ ﺠﺗَْﺮِي ﻣِﻦْ ﺤﺗﺘِﻬـﺎ اﻷ‬
‫) َﺪ ا� ُّ الْﻤُﺆْﻣِﻨِ�َ و‬
‫ﺎ وَم‬
َ
َ َ ُ َ �َ‫ِ أ‬
َّ‫َ ﺔً ﻲﻓِ ﺟَﻨ‬
َ ‫ِـﻚ ُﻫ‬
‫ـﻮ‬
‫ﺎتِ ﻋَـﺪْنٍ وَرِﺿْـﻮَانٌ ﻣِـﻦ ا�َّ ْـﺮﺒ ذل‬
‫َﺴَﺎ�ِﻦ ﻃَﻴِّﺒ‬
ُ ‫اﻟْ َﻔ ْﻮ ُز اﻟْ َﻌ ِﻈ‬
(٧٢:‫ﻴﻢ( )ﺘﻟﻮ�ﺔ‬

"kXyhnizmknIÄ¡pw kXyhnizmkn\nIÄ¡pw
Xmgv`mK¯v IqSn AcphnIÄ HgpIp¶ kzÀK
t¯m¸pIÄ AÃmlp hmKvZm\w sNbvXncn¡p¶p.
AhÀ AXn \nXyhmknIfmbncn¡pw. kvYnchm
k¯n\pÅ tXm«§fn hninjvSamb ]mÀ¸nS§
fpw (hmKvZm\w sNbvXncn¡p¶p.) F¶mÂ
AÃmlphn¦Â \n¶pÅ {]oXnbmWv Gähpw hep
Xv. AXs{X al¯mb hnPbw' (Xu_:72).

َ َْ
‫ﺬﻟَِّﻳﻦَ ا�َّﻘَﻮْا رَ�َّﻬُﻢْ لَﻬُﻢْ ﻏُﺮَفٌ ﻣِﻦْ ﻓَﻮْﻗِﻬَﺎ ﻏُﺮَفٌ ﻣَﺒْن‬
‫ِﻴَّﺔٌ ﺠﺗَْﺮِي ﻣِﻦْ ﺤﺗﺘِﻬـﺎ‬
)
َ
ْ
َ َ
َُّ�‫اﻷْﻬَﺎرُ وَﻋْﺪَ ا�َّ �ُْﻠِﻒُ ا‬
(٢٠:‫ال ِﻤﻴﻌﺎد( )الﺰمﺮ‬
َِ

"]s£, X§fpsS c£nXmhns\ kq£n¨v Pohn¨
hcmtcm AhÀ¡mWv ta¡pta X«pIfmbn
\nÀan¡s¸«n«pÅ aWntaSIfpÅXv. AhbpsS
Xmgv`mK¯p IqSn AcphnIÄ HgpInsIm­ncn¡p
¶p. AÃmlphnsâ hmKvZm\as{X AXv. AÃmlp
hmKvZm\w ewLn¡pIbnÃ' (kpaÀ:20).

َّ�‫َ ّ ا‬
َ
َ ُ‫ﻋَﻠَﻴْـﻪِ وَﺳَـﻠَّﻢَ إِنَّ ﻲﻓِ اﺠﻟَّـ ِﺔ ﻏُ َﺮﻓًـﺎ ﺗ‬
َْ
‫ـﺮى‬
�‫)ﻗﺎلَ ﻗَﺎلَ اﻨﻟَّـﻲﺒُِّ ﺻَـ‬
َ َ ْ َ َ َ َ ٌِّ‫َ ﺎم أَﻋْـﺮَاﻲﺑ‬
‫� ﻳـﺎ‬
ِ ‫�ﻘـﺎل ل ِﻤـﻦ‬
َ ‫ﻬُﻮرُﻫَﺎ ﻣِ ْﻦ �ُﻄُﻮﻧِﻬَﺎ وَ�ُﻄُﻮ�ُﻬَﺎ ﻣِ ْﻦ ﻇُﻬُﻮرِﻫَﺎ �َﻘ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw
ِ

405

َ َ َ ‫ﻮلَ ا�َِّ ﻗَﺎل لِﻤَﻦْ َﺎب اﻟْﺎﻠ‬
َِّ� َّ�‫َ َ الﺼِّـﻴَﺎم َـ‬
‫َ وَﺻ‬
‫أَﻃ َ ﻜَأَﻃْﻌـﻢَ اﻟﻄَّﻌَـﺎمَ وأَدَام‬
َ
ُ
ٌ َ ُ‫ّﻴْﻞِ وَاﻨﻟَّﺎس‬
(�‫�ِﻴﺎم( )ﺤﻴﺢ اﺠﻟﺎﻣﻊ الﺼﻐ‬
َ‫لﻠ‬

Aen¿v()hn \n¶v: \_n() ]dbpIbp­mbn:
(kzÀK¯n Nne dqapIfp­v, AXnsâ ]pdw `m
Kw AXnsâ DÄ`mK¯v \n¶v ImWmhp¶XmWv,
AXnsâ DÄ`mKw AXnsâ ]pd¯v \n¶pw ImWm
hp¶XmWv. At¸mÄ Hcp {KmaoW³ tNmZn¨p:
{]hmNIsc, AXv BÀ¡mIp¶p? ]dªp: Bcm
tWm hm¡pIÄ \¶m¡p¶Xv, `£Ww `£n¸n
¡p¶Xv, ]Xnhmbn t\m¼\pãn¡p¶Xv, P\§Ä
Dd§pt¼mÄ cm{Xnbn AÃmlphn\v th­n \a
kvIcn¡p¶hÀ AhÀ¡mIp¶p) (kzlolpÂ
PmanDÊzKoÀ)

َ
ِ‫ ﺑَ�ْﺮِ ﺑْﻦ‬
ِ‫�َﺒْﺪِا�َِّ ﺑْﻦِ ﻗَيْﺲٍ اﻷَْﺷْﻌَﺮِيِّ �ﻦْ أَ�ِﻴﻪِ أَنَّ اﻨﻟَّﻲﺒ‬
)
َ
ّ ُِ‫ً ﻞﻛ‬
ْ
َ
َ ُ َ َ َ َّ‫ﻤ َﺔُ د رَّةٌ �َُﻮَّﻓَﺔٌ ﻃُﻮلُﻬَـﺎ ﻲﻓِ الﺴ‬
‫ـﻤﺎءِ ﺛﻼﺛـﻮن ﻣِـﻴﻼ‬
ُ ْ‫ﻋﻠﻴ ِﻪ َوَ ﻗَﺎلَ اﺨﻟَْﻴ‬
َ َ ْ ُ َ َ ٌَْ ْ ْ َْ َ َ
(‫( )ﺑﺎري‬...‫او�ﺔٍ ﻣِﻨﻬﺎ ل ِﻠﻤُﺆﻣ ِِﻦ أﻫﻞ ﻻ ﻳ َﺮاﻫ ُﻢ اﻵﺧﺮُون‬
ِ ‫ز‬
َّ�‫َّ ﺻَـ�َّ ا‬

A_q_¡dp_v\p AÐpÃmC_v\p ssJkv AÂ
Aicn() Xsâ ]nXmhn \n¶v; \_n() ]ªp:
(kzÀK¯nse) sSâpIÄ \Ã DW§nb ap¯pIÄ
sIm­mIp¶p, A´co£¯n AXnsâ \ofw
ap¸Xv ssaemIp¶p, AXnsâ FÃm ]mÀiz§fn
epw hnizmknIÄ¡v ho«pImcp­v, Ahsc aämcpw
ImWpIbnÃ) (_pJmcn)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

406

َ
َّ‫ﺳَـﻠ‬
‫ﻠَﻴ‬
َ َ
‫َﺒْﺪِا�َِّ ﺑْﻦ‬
َ
‫ﻗـﺎل‬... ‫ِ أَﻲﺑِ أَوْ� ﻗَﺎلَ رَﺳُـﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
)
ٍ‫َ ﺑِبَﻴْﺖ‬
َ َ َ
َّ‫اﺠﻟَْﻨ‬
َ
َ َ َ َ
َ َ ْ
َ
َ
َ‫ﻣِـﻦ‬
‫�ُوا ﺧَﺪِ�َﺔ‬
( ‫ـﺐ ﻻ ﺻـﺨﺐ �ِﻴـ ِﻪ وﻻ ﻧﺼـﺐ‬
ٍ ‫ـ ِﺔ ﻣِـﻦ ﻗﺼ‬
(‫)ﺑﺎري‬

AÐpÃmC_v\p A_q Hu^() ]dªp: dkqep
Ãmlv() ]dbpIbp­mbn: ( … £oWhpw, {]
bmkhpanÃm¯, No¯ iЧsfm¶panÃm¯, D
W§nb ]hng§Ä sIm­pÅ Hcp hoSv kzÀK
¯n Dss­¶v JZoPsb kt´mj hmÀ¯
Adnbn¡pI) (_pJmcn)

ْ َ َ َّ�‫ُِّ ﺻَـ�َّ ا‬
‫ﻋﻠﻴـ ِﻪ‬
‫) ِﺮِ ﺑْﻦِ �َﺒْﺪِا�َِّ رَﻲﺿِ ا�َّ �َﻨْﻬﻤَﺎ ﻗَـﺎلَ ﻗَـﺎلَ اﻨﻟَّـﻲﺒ‬
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ‫ رَأَﻳْتُ�ِ دَﺧَﻠْﺖُ اﺠﻟَْﻨَّﺔَ ﻓَﺈِذَا أَﻧـﺎ ﺑِﺎ لﺮُّﻣَﻴ ْﺼَـﺎءِ امْـﺮَأَةِ أَﻲﺑ َﻃﻠ َﺤـﺔ َو َﺳـﻤﻌﺖ‬
‫َّﻢ‬
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ‫َ َ َ ً َ ْﺖ‬
ٌ َ َ
َ ً ْ
ُ‫ـﺔ َ�ﻘُﻠْـﺖ‬
�‫ﺎر‬
‫ﺟ‬
‫ﻪ‬
‫ﺎﺋ‬
‫ﻨ‬
‫ﻔ‬
‫ﺑ‬
‫ا‬
‫ٌ وَرَأَﻳْﺖُ ﻗَﺮﺼ‬
‫ﺧﺸﻔﺔ �ﻘُﻠ ﻣﻦ ﻫﺬا �ﻘﺎل ﻫﺬا ﺑ ِﻼ‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ‫َ ْ َ َ َ ْت‬
‫ِﻤَﻦْ ﻫَﺬَا �َﻘَﺎلَ ﻟِﻌُﻤَﺮَ ﻓَﺄَرَدْتُ أَنْ أَدْﺧُﻠَﻪُ ﻓَﺄَ�ْﻈُﺮَ إِﻴﻟ ِﻪ ﻓـﺬﻛﺮ ��ﺗـﻚ �ﻘـﺎل‬
‫ِ أَﻋ ﻠَﻴ‬
َ
(‫ﺮُ ﺑِﺄَﻲﺑِ وَأُ�ِّ ﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ ا�َّ َ ْﻚَ أَﺎﻏرُ ( )ﺑﺎري‬

Pm_ndp_v\p AÐpÃmlv() \nthZ\w sN¿p¶p;
\_n() ]dªp: F\n¡v Hcp kz]v\w ImWn¡
s¸SpIbp­mbn; Rm³ kzÀK¯n {]thin¨p,
At¸mgXm kzÀK¯n A_qXzÂlbpsS `mcy
dpssak AhnsS \n¡p¶p, Rm³ HcmfpsS Im
eSn iÐw tIÄ¡pIbp­mbn, Rm³ tNmZn¨p:
BcmWXv, ]dªp: AXv _nememWv, Rms\mcp

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

407

sIm«mcw ImWpIbp­mbn: AXnsâ apä¯v ]cn
NmcnIamcp­v, Rm³ tNmZn¨p: BÀ¡mWXv, ]d
ªp: AXv Dadn\mWv, Rm\Xn {]thin¡phm³
Dt±in¨p, A§ns\ At±l¯nte¡v t\m¡n, A
§ns\ Rm³ A§bpsS A`nam\ t_m[w Rm³
HmÀ¯pt]mbn, At¸mÄ DaÀ ]dªp: Fsâ
amXmhpw ]nXmhpw A§bmWv {]hmNIsc, A§
s¡XncmtWm
Rm³
Kod¯pÅh\mIp¶Xv)
(_pJmcn)
ِ

َ
‫سٍ ﻋَﻦ‬
َ
َِّ�
َ�‫ِ اﻨﻟَّﻲﺒِّ ﺻَـ�َّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْـﻪِ وَﺳَـﻠّﻢَ �َﻧّـﻪُ ﻗَـﺎلَ ﻣَـﻦْ �َـ‬
‫) �َﺒَّﺎ‬
ِ
َ
�َ� ‫ﻬَﺎ‬
‫ﺺِ �َﻄ‬
�‫ا‬
ِ
(‫ﺑَيْﺘًﺎ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨَّﺔ ( )ﻤﺣﺪ‬
َ ‫ﺪًا وَلَﻮْ ﻛ َﻤَﻔْﺤ‬
َُ‫ﺎةٍ ﺒﻟَِﻴْﻀ َ َُّ ﻪﻟ‬
ِ

C_v\p Aºmkv()hn \n¶v; \_n() ]dbpI
bp­mbn: (Bsc¦nepw AÃmlphn\v th­n Hcp
]Ån \nÀ½n¨m AXv Hcp IpcphnbpsS IqSnsâ
b{X sNdpXmsW¦nepw icn Ah\v AÃmlp
kzÀK¯n Hcp hoSv \nÀ½n¨v sImSp¡p¶XmWv)
(AlvaZv)

َ ُ‫َ َ � ّ َ َ َ ْ َ ْ ﺳ‬
َ
‫ زَوْجِ اﻨﻟ‬
‫ﻴْﻪِ وَﺳﻠّﻢَ �ََﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺳ ِﻤﻌﺖُ َر ـﻮل‬
‫َّﻲﺒِِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
َ‫) ّ ﺣَﺒِيﺒَﺔ‬
َّ�‫ ا‬
ْ
َْ
‫َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ �َﻘُﻮلُ ﻣَﺎ ﻣِﻦْ �َﺒﺪٍ مُﺴْﻠِﻢٍ ﻳُﺼَـ�ِّ �َِِّ ﻞﻛَُّ ﻳَـﻮْمٍ ﺛِنْـﻲﺘ‬
ّ ْ َ َّ‫ﺑَيْﺘًـﺎ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨ‬
‫ﺸَْة‬
َ َ ََْ ً َ
�‫ّ ا‬
َُ
‫ُـ�َِ ﻪﻟ‬
َ‫ـ ِﺔ أو إ‬
َُ‫� ﻓ ِﺮ�ﻀﺔٍ إ َِ َُّ ﻪﻟ‬
� ‫َ رَ�ْﻌَﺔً �َﻄﻮُّﺎﻋ‬
َ
ِ‫ ﻲﻓ‬
َ ٌ ْ َ َ َ ُ‫َ َ ﺎ ﺑَﺮِﺣْﺖُ أُﺻَﻠِّﻴﻬِﻦَّ َ ْ ﺪ‬
‫ـﺮو ﻣـﺎ‬
‫�ﻌـ و ﻗـﺎل �ﻤ‬
‫اﺠﻟَْﻨَّﺔِ ﻗَﺎﻟﺖْ أَمُّ ﺣَﺒِيﺒَﺔ �َﻤ‬
‫�َﻌْﺪُ و ﻗَﺎل‬
َ َ َْ ُ َْ
(‫َ اﻨﻟُّﻌﻤﺎن ﻣِﺜﻞ ذل ِﻚ ( )ﺑﺎري‬
َّ‫ﺣْﺖُ أُﺻَﻠِّﻴﻬِﻦ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

408

D½pl_o_() \_n()bpsS `mcybn \n¶v,
AhÀ ]dªp: \_n() ]dbp¶Xmbn Rm³ tI
Ä¡pIbp­mbn: apkvenamb HcmÄ FÃm Znhk
hpw \nÀºÔaÃm¯ ]{´­v dIA¯v kp¶¯v
\akvIcn¡pIbmsW¦n Ah\v AXptJ\
AÃmlp kzÀK¯n Hcp hoSv \nÀ½n¨v sImSp
¡mXncn¡nÃ. Asæn kzÀK¯n Hcp hoSv A
h\v \nÀ½n¡s¸SmXncn¡nÃ. D½p l_n_ ]d
ªp: AXn\v tijw Rm³ AXv \akvIcn¨v sIm
t­bncp¶p, Awdv ]dªp: CXn\v tijw Rm\pw
AXv \akvIcn¨psImt­bncp¶p, \pAvam\pw
CXpt]mse ]dªp) (_pJmcn)
kzÀ¤ob hr£§Ä
َّ‫َ إِنَّ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨ‬

َ
َ
‫ّ ﻋَﻠَﻴْـﻪِ وَﺳَـﻠّﻢَ ﻗَـﺎل‬
�‫ﺪْريُّ ﻋَﻦِ اﻨﻟَّﻲﺒِِّ ﺻَ�َّ ا‬
ِ ‫ﻦ أﻲﺑ‬
َ ُ‫َ َ َ ْ َ ﻌ‬
َ
َ
(‫ﺴِ�ُ الﺮَّاﻛِﺐُ اﺠﻟَْﻮَاد الْﻤُﻀَﻤَّﺮَ الﺮﺴَّ ِ ﻊَ ﻣِﺎﺋَﺔَ ﺎﻋمٍ ﻣﺎ �ﻘﻄ ﻬﺎ( )مﺴﻠﻢ‬
� ً‫َة‬

‫ـ ِﺔ‬

A_qkCuZp JpZvcn()hn \n¶v \nthZ\w; \
_n() ]dªp: (XoÀ¨bmbpw kzÀK¯n ac§
fp­v, thKXbn k©cn¡phm\mbn Hcp¡nsh
¨ IpXnc¸pd¯v \à thKXbn HcmÄ \qdv hÀ
jw k©cn¨mepw apdn¨v IS¡m³ ]äm¯{Xbpw
(hnimeamb XWepIfpÅXmWv) B ac§Ä)
(apkvenw)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

409

`£W§fpw ]m\ob§fpw
kzÀK¯n {]thin¡p¶hÀ¡v `£n¡p
hm\pw IpSn¡phm\pambn AÃmlp [mcmfw `£
W§fpw, ]m\ob§fpw Hcp¡nsh¨n«p­v. Cu `q
temI¯v e`n¡p¶hbà AXv. adn¨v AÃmlp {]
tXyIw X¿mÀ sNbvXXmIp¶p Ah. ]dbpt¼mÄ
Zp³bmhnse t]cmsW¦nepw icn FÃm Imcy¯n
epw
hyXykvYambncn¡pw
kzÀK¯nteXv.
AÃmlp ]dbp¶Xv {i²n¡pI:

َ َُ َْ
َ
(٢١-٢٠ :‫( ﺤﻟ َْﻢِ ﻃَ�ٍْ مِﻤَّﺎ �ﺸﺘﻬﻮن( )الﻮاﻗﻌﺔ‬٢٠) ‫) َﻓﺎﻛِﻬَﺔٍ مِﻤَّﺎ �َﺘَﺨَ�َُّون‬

"AhÀ CjvSs¸«p sXcsªSp¡p¶ Xc¯nÂ
s]« ]ghÀK§fpw. AhÀ sImXn¡p¶ Xc¯nÂ
s]« ]£namwkhpw sIm­v (AhÀ Npän \S
¡pw.)' (hmJnAx 20,21)
‫َﻔُـ‬
‫ﺗَـ �َُّ َْـ‬
‫أَ�ْـ ﻢْ �ِﻴﻬَـ ﺎ ﺧَـ‬
َ َْ َ َ
َ
ِ
‫ـ‬
ُ‫ﻴﻪ اﻷ ـﺲُ وَ ـ اﻷ ـ�ُُ وَ ـﺘ‬
(‫ـﺎﺪﻟُون‬
ِ ‫) َو�ِﻴﻬــﺎ ﻣــﺎ �ﺸــﺘ ِﻬ‬

(٧١:‫)الﺰﺧﺮف‬

"kzÀW¯nsâ XfnIIfpw ]m\]m{X§fpw AhÀ
¡v Npäpw sIm­p \S¡s¸Spw. a\ÊpIÄ sIm
Xn¡p¶Xpw I®pIÄ¡v B\µIchpamb Imcy
§Ä AhnsS D­mbncn¡pw. \n§Ä AhnsS \n
XyhmknIfmbncn¡pIbpwsN¿pw'(kpJpdp ^v:71).
َ
‫ُﻮا وَاﺮﺷَْ�ُﻮا ﻫَﻨِيﺌًﺎ ﺑِﻤَﺎ أَﺳْﻠَﻔْﺘ‬
(٢٤:‫َﺎﻴﻟَ ِﺔ( )ﺤﻟﺎﻗﺔ‬
ِ ْ‫ُﻢْ ﻲﻓ اﻷﺎمِ اﺨﻟ‬
)
ِ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

410

"Ignªpt]mb Znhk§fn \n§Ä ap³Iq«n
sNbvXXnsâ ^eambn \n§Ä B\µt¯msS Xn
¶pIbpw IpSn¡pIbpw sNbvXp sImÅpI. ( F
¶v AhtcmSv ]dbs¸Spw. ) (lmJvJx 24)

‫َ ﻓُ ً َﻴ‬
ُ‫ْ َ ُ َ َﺎد‬
َ ‫َار‬
َ َ‫)ِ نَّ اﻷ‬
‫( ْﻨًﺎ �َﺮﺸب ﺑِﻬﺎ ﻋِﺒ‬٥)‫ﻮرا‬
‫ﻛَﺄْسٍ ﻛَنَ مِﺰَاﺟُﻬَﺎ ﺎﻛ‬
‫ �ﺮﺸَْ�ُﻮنَ ﻣِ ْﻦ‬
‫ﺎ‬
َ ّ
ِ
ً ‫ﺮُو� َﻬﺎ َ� ْﻔﺠ‬
(٦ -٥:‫�ا( )اﻹ�ﺴﺎن‬
ِ‫َّ �ُﻔَﺠ‬
ِ

"XoÀ¨bmbpw ]pWyhm³amÀ (kzÀK¯nÂ) Hcp
]m\]m{X¯n \n¶v IpSn¡p¶XmWv. AXnsâ
tNcph IÀ¸qcambncn¡pw. AÃmlphnsâ Zmk³
amÀ IpSn¡p¶ Hcp Ddhp shÅas{X AXv. Ahc
Xv s]m«ns¨mgp¡ns¡m­ncn¡pw' (C³km³:5,6).

ً
‫ً َﻴ‬
َ ْ َ
َ َ ُ‫َ َ ﺟ‬
(‫)َ�ُﺴْﻘَﻮْنَ �ِﻴﻬَﺎ ﻛَﺄْﺳًﺎ ﺎﻛن م َِﺰا ﻬﺎ ز�َﺒِﻴﻼ )*( ْﻨًﺎ �ِﻴﻬَﺎ �ُﺴَ�َّ ﺳﻠﺴـبِﻴﻼ‬
(١٨ -١٧:‫)اﻹ�ﺴﺎن‬

"C©n\ocnsâ tNcphbpÅ Hcp tIm¸ AhÀ¡v
AhnsS IpSn¡m³ \ÂIs¸Sp¶XmWv. AXmbXv
AhnSs¯ ( kzÀK¯nse ) kÂk_o F¶p
t]cpÅ Hcp Ddhnse shÅw' (C³km³:17,18).

ْ َ ْ ُ‫َ َ ﺟُﻪ‬
َ ُ�َّ‫ﻴْﻨً �َﺮﺸَْبُ ﺑِﻬَﺎ الْﻤُﻘَﺮ‬
‫( ﺎ‬٢٧) ‫ﻴﻢ‬
(٢٨-٢٧:�‫ﻮن( )ﻤﻟﻄﻔﻔ‬
ٍ ِ‫)ومِﺰا ﻣِﻦ �ﺴن‬

"AXnse tNcph Xkv\ow Bbncn¡pw. AXmbXv
kmao]yw kn²n¨hÀ IpSn¡p¶ Hcp Ddhv Pew'
(apYz^v^o³:27,28).

kzÀ¤ob aZyw

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

411

ssZhnI \nba§Ä kzoIcn¨v Pohn¨hÀ¡v
AÃmlp kzÀK¯n Hcp¡nbn«pÅ aZyaps­¶v
hnip²JpÀB³ ]Tn¸n¡p¶p. Cu temI¯v
AÃmlp \njn²am¡nb aZyw tkhn¡p¶hÀ¡v
]ctemI¯nse A\p{KloXamb ]m\obw IpSn
¡ hm³ km[yaÃ. Bb¯v {i²n¡pI:

ْ َ ْ َْ َ ُ َ
َ َ
َ
َ ْ
َ �‫ْﻀَﺎء ﺬﻟََّةٍ لِﻠﺸَّﺎر‬
‫( ﻻ �ِﻴﻬﺎ‬٤٦) �
(
٤٥
)
‫ﻌ‬
‫ﻣ‬
‫ِﻦ‬
‫ﻣ‬
‫)�ُﻄﺎف ﻋﻠﻴ ِﻬﻢ ﺑِ�ﺄ‬
ِ
ٍ‫س‬
ِِ
ٍ�
َ ُ‫َ ْ ٌ َ َ ُ ْ َ ْ َ َﻓ‬
(٤٧ -٤٥:‫ﻏﻮل وﻻ ﻫﻢ �ﻨﻬﺎ ﻳُ� ﻮن( )الﺼﺎﻓﺎت‬

"Hcp Xcw Ddhp Pew \nd¨ tIm¸IÄ AhcpsS
Npäpw sIm­p \S¡s¸Spw. shfp¯Xpw IpSn¡p
¶hÀ¡v lrZyhpamb ]m\obw. AXn bmsXmcp
tZmjhpanÃ. AXv \nan¯w AhÀ¡v elcn _m
[n¡pIbpanÃ.' (kzm^v^m¯v: 45(47)
َ
َ �‫�ْﻬﺎرٌ ﻣِﻦْ ﻤﺧَْﺮٍ ﺬﻟََّةٍ لِﻠﺸَّﺎر‬
(١٥:‫�( )�ﻤﺪ‬
)
ِِ

"IpSn¡p¶hÀ¡v BkzmZyamb aZy¯nsâ Acp
hnIfpw,' (apl½Zv:15)

ْ َ ََََْ َ َ
ُ‫َ ْﺘ‬
ٌ ْ ُ‫َ ﻪ‬
ْ َ َ ْ
‫( ﺧِﺘﺎﻣُ ـ مِﺴــﻚ َو ِ� ذلِــﻚ ﻓﻠﻴتﻨــﺎﻓﺲ‬٢٥) ٍ‫)�ُﺴــﻘ ْﻮن ِﻣــﻦ َرﺣِﻴ ـﻖٍ � ــﻮم‬
َ ُ‫ْ َ َ ﺴ‬
(٢٦:�‫الﻤُﺘﻨﺎﻓ ِ ﻮن( )ﻤﻟﻄﻔﻔ‬

"ap{Zsh¡s¸« ip²amb aZy¯n \n¶v AhÀ
¡v IpSn¡m³ \ÂIs¸Spw. AXnsâ ap{Z IkvXq
cnbmbncn¡pw. hmin ImWn¡p¶hÀ AXn\v
th­n hmin ImWn¡s«' (apYz^v^o³:25,26).

‫‪412‬‬

‫‪]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw‬‬
‫‪{]Ya `£Ww‬‬

‫‪kzÀKobhmknIsf AXnte¡v {]thin¸n‬‬
‫‪¡pt¼mÄ BZyambn `£n¡phm³ \ÂIp¶Xn‬‬
‫‪s\ kw_Ôn¨v {]hmNI³() ]dbp¶p:‬‬

‫َ‬
‫ﺳَـﻠَّ‬
‫ﻠَﻴ‬
‫َّ �َﺒْﺪَا�َّ ْ َ َ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ِ � َﻦ ﺳﻼﻐَﻪُ ﻣﻘْـﺪَمُ اﻨﻟّـﻲﺒِِّ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
‫ﻋﻦ �ﺲ أَن‬
‫َ ََ‬
‫ّ َ َ َ ْ َ َ �َﻌْﻠَﻤُﻬُـﻦَّ ّ‬
‫إ َِ‬
‫ْﻤَﺪِﻳﻨَﺔ ﻓَﺄﺗﺎهُ �َﺴ ْﺄَﻪﻟُُ �َﻦْ أَﺷْﻴَﺎءَ �َﻘَﺎلَ إِ�ِ ﺳﺎﺋ ِﻠُﻚ �ﻦ ﺛـﻼثٍ َ‬
‫َ أ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ﻨَ‬
‫ِ‬
‫وَّلُ ﻃَﻌَﺎمٍ ﻳَﺄْ�ُﻠُﻪُ أَﻫْﻞُ اﺠﻟَْ‬
‫ﻲﺒٌِّ ﻣﺎ َﺮﺷَْاطِ الﺴَّﺎﻋَﺔِ وَﻣَﺎ أ‬
‫ّﺔِ وَﻣَـﺎ ﺑَـﺎلُ الْـﻮَﺪﻟ‬
‫عُ إ ﻰﻟَ أَ�ِﻴﻪِ أَوْ إِﻰﻟَ أُﻣِّﻪِ ﻗَﺎل‬
‫ْ �ﻞُ ً َ َ ْ‬
‫َ َ َ َ‬
‫َ�‬
‫ِ ﺟِﺮﺒ آﻧ ِﻔـﺎ ﻗـﺎل ا�ـﻦُ ﺳـﻼمٍ ذاك‬
‫َ أَﺧْﺮﺒَِ ﺑِﻪ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َاطِ الﺴَّﺎﻋ‬
‫َْ ُ‬
‫َ رٌ ﺤﺗَْﺮﺸُُ ُ‬
‫َ ْ َ َ َ َ َ ََو‬
‫ـﻫ ْﻢ ﻣِـﻦَ‬
‫ﺪُوُّ اﻴﻟﻬﻮ ِد ﻣِﻦ الﻤﻼﺋ ِ� ِﺔ ﻗﺎل أ َّلُ أَﺮﺷْ‬
‫َﺔِ �َﻨﺎ‬
‫َﻨ‬
‫ُْ‬
‫ﺎدَةُ ﻛَﺒ‬
‫ـﻮت‬
‫ِْقِ إِﻰﻟَ الْﻤَﻐْﺮِبِ وَأَﻣَّﺎ أَوَّلُ ﻃَﻌَﺎمٍ ﻳَﺄْ�ُﻠُﻪُ أَﻫْﻞُ اﺠﻟَّْﺔِ ﻓَﺰِ�َ‬
‫ِـﺪِ اﺤﻟ ِ‬
‫ْ َ َْ‬
‫ّﺟُﻞِ ﻣَﺎءَ الْﻤَﺮْأَةِ ﻧَﺰ‬
‫ََ َ َ َ َ‬
‫ََ‬
‫َ‬
‫ـﺒ َﻖ َﻣ ُ‬
‫َعَ الْﻮَﺪﻟ و�ِذا ﺳ‬
‫ّﺎ الْﻮَﺪﻟُ ﻓَﺈِذَا ﺳَﺒﻖ ﻣَﺎءُ الﺮَ‬
‫َﻣ‬
‫ـﺎء الﻤـﺮأةِ‬
‫ََ ّ‬
‫ﺎء ّﺟُﻞِ ﻧَﺰ‬
‫َ َ َ َ َ ْ َ ﺪُ َ ْ‬
‫َ َ ّﻚَ رَﺳ ﻮلُ ا�َّ َ َ َ‬
‫ِ ﻗﺎل ﻳـﺎ‬
‫ُ‬
‫َ إِﻪﻟ إ َِ ُّ وَ�ﻧ‬
‫ﻋَ‬
‫َ الﺮَ‬
‫َﺖِ الْﻮَﺪﻟ ﻗﺎل أﺷﻬ أن‬
‫ّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َُ‬
‫ْ َ‬
‫َ ِّ إ‬
‫ﻮلَ ا� ِنَّ اﻴﻟَْﻬُﻮدَ ﻗَـﻮْمٌ �ُﻬُـﺖٌ ﻓَﺎﺳْـﺄَلْﻬُﻢْ �َـ�ِ �ﺒـﻞ أن �ﻌﻠﻤـﻮا ﺑِﺈِﺳـﻼ ِ�‬
‫َ‬
‫اﻴﻟْ‬
‫ﻴْـﻪِ وَﺳَـﻠّﻢَ أَيُّ رَﺟُـﻞٍ �َﺒْـﺪُا�َّ ْ�ـﻦُ‬
‫َﻬُﻮدُ �َﻘَﺎلَ اﻨﻟَّﻲﺒُِّ ﺻَـ�َّ ا�َّ ﻋَﻠَ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ َ‬
‫َ َ‬
‫َ‬
‫َ َ‬
‫َ‬
‫ﻘَـﺎل اﻨﻟَّـﻲﺒُِّ‬
‫ﺳﻼِﻴ�ُﻢْ ﻗَﺎلُﻮا ﺧَ�ُْﻧَﺎ وا�ْﻦُ ﺧَ�ِْﻧَﺎ وأَﻓْﻀـﻠُﻨَﺎ وا�ْـﻦُ أَﻓْﻀـﻠِﻨَﺎ �‬
‫َّ‬
‫ْ‬
‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠَّ َ َ َ َ ْ ﺘُ ْ نْ أَﺳْﻠَﻢَ �َﺒْﺪُا�َّ ْ ﻦُ َ َ ﻗَﺎلُﻮا أَﺎﻋَذ‬
‫َهُ ا�َُّ ﻣِﻦ‬
‫ِ � ﺳﻼ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ أرأ� ﻢ ِ‬
‫َ َ َ إِﻴﻟَْﻬِﻢْ �َﺒْﺪُا�َّ َ َ َ َ ْ َ ﺪُ َ ْ َ‬
‫َ‬
‫ِﻚ َ َ َ َ‬
‫ِ �ﻘﺎل أﺷﻬ أن ﻻ‬
‫َ ﻓﺄَﺎﻋد ﻋَﻠﻴْﻬِﻢْ �َﻘﺎلُﻮا ﻣِﺜْﻞَ ذَلِﻚَ ﻓَﺨﺮج‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

413

ّ ََ
َ َ َ َ
َ
ُ َّ‫�َﻨَﻘ‬
‫ُّﻧَا�ْﻦُ ﺮﺷَِّﻧَﺎ وَ ﺼـﻮهُ ﻗـﺎل ﻫـﺬا‬
َ‫ِﻪﻟ إ َِ وَأَنَّ �َُﻤَّﺪًا رَﺳُﻮلُ ا�َِّ ﻗَﺎلُﻮا ﺮﺷ‬
َّ�‫ُﻨْﺖُ أَﺧَﺎفُ ﻳَﺎ رَﺳ ﻮلَ ا‬
(‫ِ ( )ﺑﺎري‬
ُ

A\kv()hn \n¶v, \_n() aZo\bnte¡v h
¶n«ps­¶v Adnª AÐpÃmC_v\p kemw Nne
Imcy§Ä At±lt¯mSv tNmZn¡phm\mbn h¶p,
At±lw Xncpta\ntbmSv ]dªp: Xm¦tfmSv Rm
³ aq¶v Imcy§Ä tNmZn¡p¶p, AXv Hcp \_n
¡ÃmsX AdnbpIbnÃ. Ahkm\ \mfnsâ H¶ma
s¯ ASbmfsa´mWv? kzÀKob hmknIÄ BZy
ambn `£n¡p¶ hn`hsa´mWv? Ft¸mgmWv k
´m\w ]nXmhnt\mSv kmZriys¸Sp¶Xv, Asæn
 amXmhnt\mSv kmZriys¸Sp¶Xv? {]hmNI³
() ]dªp: Ipd¨v ap¼mWv Pn_vco F\n¡v
CXns\ kw_Ôn¨v Adnbn¨v X¶Xv. At¸mÄ C
_v\pkemw ]dbpIbp­mbn; ae¡pIfn PqX
·mcpsS i{XphmWv At±lw. Xncpta\n ]dªp:
Ahkm\ \mfnsâ H¶mas¯ ASbmfw Ing¡n
 \n¶v ]Snªmdnte¡v P\§sf Hcpan¨p Iq«p
hm\mbn«v Hcp Xo ]pds¸SemWv, kzÀKob hmkn
IÄ BZyambn `£n¡p¶ hn`hw aÕy¯nsâ
IcfmIp¶p. kv{XobpsS shůns\ ]pcpjsâ
shÅw ap³IS¶m Ip«n ]nXmhnt\mSv kmZriy
ap­mhpw, F¶m ]pcpjsâ shÅs¯ kv{Xo
bpsS shÅw ap³IS¶m Ip«n kv{XotbmSv km

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

414

Zriyap­mhpw.At¸mgt±lw ]dªp: AÃmlp
hÃmsX Bcm[\¡Àl\mbn Bcpansöpw, Xm
¦Ä AÃmlphnsâ {]hmNI\msW¶pw Rm³
km£yw hln¡p¶p. At±lw {]hmNIt\mSv ]d
ªp: Hm, AÃmlphnsâ dkqse, PqX·mÀ hr¯n
sI« kaqlamWv, Rm³ apkvenambn«ps­¶v A
hÀ Adnbp¶Xn\v ap¼v Xm¦Ä Fs¶ kw_
Ôn¨v AhtcmSv tNmZn¡pI. A§ns\ PqX·mÀ
h¶t¸mÄ Xncpta\n AhtcmSv tNmZn¨p: \n§fn
 BcmWv AÐpÃmC_v\p kemw? AhÀ ]d
ªp: R§fn D¯a\mWv, D¯a\mbhsâ aI
\mWv, R§fn t{iã\mWv, R§fnse t{iã
\mbhsâ aI\mWv. F¦n AÐpÃmC_v\p k
emw apkvenambm \n§fpsS A`n{]mbsa´m
sW¶v AhtcmSv {]hmNI³() tNmZn¨p. AhÀ
]dªp: AÃmlp At±ls¯ AXn \n¶v c£n
¡pamdmhs«. ho­pw BhÀ¯n¨t¸mÄ AhÀ A
Xv Xs¶ BhÀ¯n¡pIbp­mbn. A§ns\
AÐpÃmlv Ahcnt¡nd§n sN¶v sIm­v ]d
ªp: AÃmlphÃmsX Bcm[\¡Àl\mbn aäm
cpansöpw, XoÀ¨bmbpw apl½Zv Ahsâ {]hm
NI\msW¶pw Rm³ km£yw hln¡p¶p. A
t¸mÄ AhÀ ]dªp: Ah³ R§fn Gähpw
t¾O\mIp¶p, R§fn Gähpw \nµy\mbhsâ
aI\mIp¶p. A§ns\ At±ls¯ \nCPmc\m

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

415

¡n AhÀ. At¸mÄ At±lw ]dªp: {]hmNI
sc, CXmbncp¶p Rm³ `bs¸«ncp¶Xv) (_pJmcn)

kzÀ¤ob ]cnafw
َّ‫ﺳَـﻠ‬
‫ﻠَﻴ‬
ْ
َ
َّ�َ‫ّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
ِِ‫َﻨْﻬﻤَﺎ ﻋَﻦِ اﻨﻟّﻲﺒ‬
� َّ�‫)ِا�َِّ ﺑ ِﻦ �َﻤْﺮٍو رَﻲﺿِ ا‬
َ
ْ ُ‫�ِنَّ َ َ ﺗُ َ ﺪ‬
َ ‫َ ﻣَﻦْ �َﺘَﻞ ﻣُﻌَﺎﻫَﺪًا لَﻢْ ﻳَﺮِحْ رَاﺤﺋَِـﺔ‬
َ ‫ِـﻦ َم ِﺴ‬
َ‫ﻨ‬
‫ اﺠﻟَّْـﺔِ وَ ِر �ﻬـﺎ ﻮﺟـ ﻣ‬
ِ‫ـ�ة‬
‫َرْ�َﻌ‬
ً َ
(‫ِ�َ ﺎﻋﻣﺎ ( )ﺑﺎري‬

AÐpÃmC_v\p Awdv() ]dbp¶p: \_n() ]d
ªp: (Bsc¦nepw apkveo§fpambn Icmdn Ign
bp¶hs\ h[n¡pIbmsW¦n Ah\v kzÀK¯n
sâ ]cnafw BkzZn¡phm³ IgnbnÃ, kzÀK¯n
sâ hmk\ \mÂ]Xv hÀjs¯ hgnZqcw ]c¡p
¶XmIp¶p) (_pJmcn).

َ ْ َ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠ‬
َْ ْ
َّ�َ‫ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َﺳُ ُ ﺻ‬
‫ـﻞ‬
‫ﻫ‬
‫َﻦْ أَﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة ﻗﺎل ﻗﺎل ر ﻮل ا‬
)
ِ ‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ ِﺻﻨﻔ‬
ِ ‫ﺎن ﻣِﻦ أ‬
ِ
َ
َ َّ‫ﺎبِ اﺒﻟَْﻘَﺮِ ﻳَﺮﻀِْ�ُﻮنَ ﺑِﻬَـﺎ اﻨﻟ‬
َ َ
ٌ ‫ـﺎس َو� َِﺴ‬
‫ـﺎء‬
‫رِ لَﻢْ أَرَﻫُﻤﺎ ﻗﻮْمٌ ﻣَﻌَﻬُﻢْ ﺳِﻴَﺎطٌ ﻛَﺄَذْﻧ‬
َ َ ٌ
َ َ َْ
ْ ْ
ُ ٌ َ َ
‫ـﺖ الﻤﺎﺋ ِﻠـ ِﺔ ﻻ‬
ِ ‫ﻼت ﻣـﺎﺋ ِﻼ رُءُوﺳُـﻬُﻦَّ ﻛَﺄَﺳْـﻨِﻤَﺔِ اﺒﻟُﺨ‬
ِ ‫َﺳِﻴَﺎتٌ ﺎﻋ ِر�ﺎت م ِﻤﻴ‬
َ‫ﺪْﺧُﻠْﻦ‬
َ َ
َ َ َ َ َ
َ ْ ُ‫َ َ ﺪ‬
‫اﺠﻟَْﻨَّﺔ َوﻻ ِﺪْنَ رِ�َﻬَﺎ وَ�ِنَّ رِ�َﻬَﺎ ﻴﻟُﻮﺟ ﻣِﻦ م ِﺴ‬
( ‫ـ�ةِ ﻛـﺬا َو�ـﺬا‬
(‫)ﺑﺎري‬

A_qlpdbvd()hnÂ
\n¶v;
{]hmNI³()
]dbpIbp­mbn: (c­v hn`mKw \cIhmkn
IfmIp¶p. Hcp hn`mKamfpIÄ AhcpsS ssIIfn
 ]iphnsâ hmÂt]mse Nm«hmdp­v, AXvsIm

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

416

­hÀ P\§sf ASn¡p¶p, AXpt]mse Nne
kv{XoIÄ, AhÀ hkv{Xw [cn¨n«p­v F¶m A
hÀ \áIfmWv, Nmªpw sNcnªpamWv AhÀ
\S¡p¶Xv, AhcpsS XeIÄ H«I§fpsS ]qª
t]msebmIp¶p, C§s\bpÅhÀ kzÀK¯n {]
thin¡pIbnÃ, AXnsâ ]cnafw t]mepw BkzZn
¡m³ Ignbnà AhÀ¡v. kzÀK¯nsâ ]cnafw C
{Xbn{X hgnZqcw hsc F¯p¶XmWv) (apkvenw).

ِ‫َ ةٌ ﻲﻓ‬
ْ َ ُ ََ َ َ َْ
‫ﺎلَ ﻏَﺪْو ﺳَبِﻴﻞِ ا�َِّ أَوْ رَوْﺣَﺔٌ ﺧَ�ٌْ ﻣِ َﻦ اﺪﻟُّ�ﻴﺎ َوﻣﺎ �ِﻴﻬـﺎ َوﻟﻘـﺎب ﻗـﻮ ِس‬
َ ْ
ْ ً َ ْ َّ‫ل ﻮْ أَن‬
‫ام َﺮأة ﻣِﻦ‬
ََ‫ِ�ُﻢْ أَو م ْﻮﺿِﻊُ ﻗَﺪَمٍ ﻣِﻦَ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ ﺧَ�ٌْ ﻣِﻦَ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ وَﻣَﺎ �ِﻴﻬَﺎ و‬
ِ
َ
َ ََُْ َ ْ َ ََ َ ََُْ َ ْ َ َ َ
َْ َ
‫ﺎءت ﻣﺎ ﺑيﻨﻬﻤﺎ َولﻤﻸت ﻣـﺎ ﺑيﻨﻬﻤـﺎ‬
‫� ِﺴأَﻫْﻞِ اﺠﻟَْﻨَّﺔ اﻃَّﻠَﻌَﺖْ إِﻰﻟ اﻷر ِض ﻷﺿ‬
َ َ َْ
‫َ ﺼِﻴﻔُﻬَﺎ � ﻌْ� اﺨﻟِْﻤَﺎر‬
(‫َ ﺧَ�ٌْ ﻣِ َﻦ اﺪﻟُّ�ﻴﺎ َوﻣﺎ �ِﻴﻬﺎ( )ﺑﺎري‬
ِ َ
َ‫ﺎ وَﻨﻟ‬

{]hmNI³() ]dªp: (AÃmlphnsâ amÀK
¯n cmhnse Bsc¦nepw ]pds¸«mÂ, Asæn
 bm{X ]pds¸«m AXv CltemIhpw AXnep
ÅXnt\¡mfpw D¯aambXmWv, kzÀK¯n Hcp
apgtam, AXsæn Hcp ASntbm Øew e`n¡p
¶Xv Zp³bmhpw AXnepÅXv apgph\pw e`n¡p¶
Xnt\¡mÄ D¯aamWv, kzÀKob kv{XoIfn \n
¶v Hcp kv{Xo `qanbntes¡§m\pw F¯n t\m
¡pIbmsW¦n `qan apgph\pw {]Imiw ]c¯p
Ibpw, `qan apgph\pw ]cnafw ]c¯pIbpw sN¿p
ambncp¶p. AhÄ [cn¨ncn¡p¶ apJa¡\ Zp³

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

417

bmhpw AXnepÅXv apgpht\¡mfpw D¯aamIp
¶p) (_pJmcn).

avtfOXIfnÃ
`qanbnse t]mse t¾OXIfpw, Agp¡pI
fpw kzÀK¯n D­mhnÃ. kzÀKob hmknIsf
kw_Ôn¨v {]hmNI³() ]dbp¶Xv t\m¡pI:

‫َ ْ َ َ�ْﺮَة َ ﺎلَ ﻗ ﺎلَ ر‬
ُ‫َ َ ّﻢَ أَو ّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُﻞ‬
َ
‫َ ﻗ َ َﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠﻴْﻪِ وَﺳﻠ َل زمﺮةٍ ﺗﺪﺧ‬
‫) �ﻦ أﺮ‬
ِ‫ة‬
َ
َ
َْ ّ
َ
َ
‫ـﻢ‬
ٍ � ِ‫ْ أُﻣَّﻲﺘِ ﻰﻠﻋََ ﺻُﻮرَ اﻟْﻘﻤَﺮِ ﻴﻟْﻠَﺔَ اﺒﻟَْﺪْرِ �ُﻢَّ اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻳﻠُﻮ�َﻬُﻢْ ﻰﻠﻋَ أَﺷَـﺪ‬
َ َ َ ُ‫ﻢَّ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ �َﺘَﻐَﻮَّﻃُ َ َ َ َﺒُ ل‬
‫ـﻮن وﻻ � ﻮ ـﻮن وﻻ‬
َ ‫ الﺴَّﻤَﺎءِ إِﺿَﺎءَةً �ُ ﻫـﻢ �ﻌـﺪ ذل ِـﻚ ﻣﻨـﺎزِل‬
ُُ ُ ْ َ َ ُ‫َ ْ َ ﻄُ َ َ َ ﺒْ ﻗُــﻮنَ أَمْﺸَــﺎﻃُﻬُﻢُ اﺬﻟَّ َ ُ َ َ َ ُ ُ ُ َُـﻮَّة‬
‫ﻫــﺐ و�ــﺎمِﺮﻫﻢ اﻷ ـ ورﺷــﺤﻬﻢ‬
ُ ‫�ﻤﺘﺨِ ــﻮن وﻻ‬
‫ْ ْ ﻚُ َ ْ َْ ﻰﻠﻋََ ﺧُﻠُﻖ‬
َ ّ
َ
ً
( ‫ِ رَﺟُﻞٍ وَاﺣِﺪٍ ﻰﻠﻋَ ﻃُﻮلِ أَ�ِـﻴﻬِﻢْ آدَمَ ﺳِـﺘُﻮن ذ َِراﻋ‬
‫ال ِﻤﺴ أﺧﻼ‬
(‫)ﺑﺎري‬

A_qlpdbvd() ]dªp: dkqepÃmlv() ]dbp
Ibp­mbn: Fsâ kapZmb¯n BZyambn kzÀ
K¯n {]thin¡p¶ kaqlw \nemhpÅ cm{Xn
bnse N{µs\t]msebmbncn¡pw, XpSÀ¶v hcp¶
hÀ BImi¯nse \£{Xt¯¡mfpw {]Imin
¡p¶hsc t]msebmbncn¡pw, ]n¶nSv AhÀ ho
SpIfnembncn¡pw, AhÀ hnkÀPn¡pIbnÃ, ap{Xn
¡pIbpanÃ, aq¡nÂ\n¶v Agp¡pIÄ hcnÃ, hm
bn \n¶v I^w hcnÃ, AhcpsS No¸pIÄ kzÀ
®w sIm­pÅXmWv, AhÀ AhnsS ]pI¡p¶Xv

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

418

DuZmbncn¡pw, AhnsS Xfn¡p¶Xv IkvXqcnbm
bncn¡pw, AhcpsS kz`mhpw HcmfpsS kz`mhw
t]msebmbncn¡pw, AhcpsS ]nXmhmb BZan
sâ \ofamb Adp]Xv apgambncn¡pw AhcpsS
\ofw) (_pJmcn). CXpt]mse [mcmfw kzlolm
b lZokpIÄ ImWmhp¶XmWv.

kzÀ¤ob ]m{X§Ä
�َ‫أ‬
‫ﻠَﻴ‬
َُّ�َ‫ﺗ‬
َ‫)ُﻄَﺎفُ ﻋَ ْﻬِﻢْ ﺑِﺼِﺤَﺎفٍ ﻣِﻦْ ذَﻫَﺐٍ وَ ْﻮَابٍ وَ�ِﻴﻬَﺎ ﻣَﺎ �َﺸْﺘَﻬِﻴﻪِ اﻷَْﻧﻔُﺲُ و‬
‫أَ�ْﺘ‬
َ
ِ
َ‫ﻷَْ�ْ�ُُ و‬
(٧١ :‫ُﻢْ �ِﻴﻬَﺎ ﺧَﺎﺪﻟُون( )الﺰﺧﺮف‬

"kzÀW¯nsâ XfnIIfpw ]m\]m{X§fpw AhÀ
¡v Npäpw sIm­p \S¡s¸Spw. a\ÊpIÄ sImXn
¡p¶Xpw I®pIÄ¡v B\µIchpamb Imcy§
Ä AhnsS D­mbncn¡pw. \n§Ä AhnsS \nXy
hmknIfmbncn¡pIbpw sN¿pw' (kpJpdp^v:71).

�َ‫أ‬
َ
ْ َ َ
َ ‫ﺖ ﻗَ َﻮار‬
(
١٥
)
‫�ﺮ‬
‫ﻧ‬
‫ْﻮَابٍ ﺎﻛ‬
َ‫)�ُﻄَﺎفُ ﻋَﻠﻴْﻬِﻢْ ﺑِﺂ�ِﻴَﺔٍ ﻣِ ْﻦ ﻓِﻀَّﺔٍ و‬
ٍ‫َﻮَارِ�ﺮَ ﻣِﻦْ ﻓِﻀَّﺔ‬
ِ
َ
ً ‫َﺪَّرُوﻫﺎ َ� ْﻘﺪ‬
(١٦-١٥:‫ِﻳﺮا( )اﻹ�ﺴﺎن‬

"shÅnbpsS ]m{X§fpw (an\pkw sImWvSv)
kv^SnIw t]msebmbnXoÀ¶n«pÅ tIm¸Ifpam
bn AhÀ¡nSbn (]cnNmcI³amÀ) Npän \S¡p
¶XmWv. shÅnt¡m¸IÄ. AhÀ Ahbv¡v (]m
{X§Ä¡v) Hcp tXmX\pkcn¨v Afhv \nÀWbn¨n
cn¡pw.' (C³km³:15,16)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

419

ْ�َ‫ﺑِ ﺑ‬
ْ َ َ َّ�‫ِّ ﺻَـ�َّ ا‬
ْ
ِ
‫ﻋﻠﻴـ ِﻪ‬
ِ‫ِﺮ ﺑْﻦِ �َﺒ ِﺪ ا�َِّ ﺑْﻦ ﻗَيْﺲٍ �َﻦْ أَ�ِﻴﻪِ ﻋَﻦِ اﻨﻟَّﻲﺒ‬
)
َ َ َ َ
َ َ ْ
َ
َ ُ ُ‫َﺘ‬
‫ﻓِﻀَّﺔٍ آﻧِيَﺘ‬
‫ـﺐ آﻧ ِي ﻬﻤـﺎ‬
‫ﻠّﻢَ ﻗﺎل ﺟﻨَّﺘَﺎنِ ﻣِ ْﻦ‬
ِ ‫ُﻬُﻤَﺎ وَﻣَﺎ �ِﻴﻬِﻤَﺎ وَﺟَﻨَّﺘ‬
ٍ ‫ﺎن ﻣِـﻦ ذﻫ‬
َ
َ َ
(‫ ( )مﺴﻠﻢ‬... ‫ِﻴﻬﻤﺎ‬
ِ � ‫وﻣ ﺎ‬

A_q_¡dp_v\p AÐpÃmlv_v\p ssJkzv() X
sâ ]nXmhn \n¶v: \_n() ]dªp: (shÅn
sIm­pÅ c­v sIm«mc§fp­v, AXnse ]m{X
§fpw, AXnepÅXpw shÅnbmIp¶p, kzÀ®
¯mepÅ c­v sIm«mc§fp­v. AXnse ]m{X§
fpw AXnse hkvXp¡fpw kzÀ®amIp¶p…)
(apkvenw)

hkv{X§Ä

ً ‫) َﺟ َﺰاﻫُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﺻَﺮﺒَُوا ﺟَﻨَّ ًﺔ َو َﺣﺮ‬
(١٢:‫�ﺮا( )اﻹ�ﺴﺎن‬
ِ

"AhÀ £an¨Xn\m kzÀKt¯m¸pw ]«p hkv{X
§fpw AhÀ¡h³ {]Xn^eambn \ÂIp¶Xm
Wv.' (C³km³:12)

َّ‫سٍ ﺧُﺮﻀٌْ وَ�ِﺳْتَﺮﺒَْقٌ وَﺣُﻠُّـﻮا أَﺳَـﺎوِرَ ﻣِـﻦْ ﻓِﻀ‬
ُ َ َ
ُ‫)َﻬُﻢْ �ِﻴَﺎبُ ﺳُﻨﺪ‬
‫ـﺔٍ َوﺳـﻘﺎﻫ ْﻢ‬
ً ‫�ُّﻬُﻢْ ﺮﺷاﺑًﺎ َﻃ ُﻬ‬
َ َ
( ٢١ :‫ﻮرا( )اﻹ�ﺴﺎن‬

"AhcpsS ta ]¨ \ndapÅ t\À¯ ]«phkv{X
§fpw I«nbpÅ ]«p hkv{Xhpw D­mbncn¡pw.
shÅnbpsS hfIfpw AhÀ¡v AWnbn¡s¸Sp¶
XmWv. AhÀ¡v AhcpsS c£nXmhv XnI¨pw ip

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

420

²amb ]m\obw IpSn¡m³ sImSp¡p¶XpamWv'
(C³km³:21).

َ َْ
َ
َِ
‫آﻣَﻨُﻮا وَﻋ‬
َ‫)ا�ََّ ﻳُﺪْﺧِﻞُ اﺬﻟَِّﻳﻦ‬
‫ﺎت َّـﺎتٍ ﺠﺗَْـﺮِي ﻣِـﻦْ ﺤﺗﺘِﻬـﺎ‬
ِ ‫ﻤِﻠُـﻮا الﺼَّـﺎﺤﻟ‬
‫ﺆ‬
‫َْ�ْﻬَﺎرُ �َُﻠ‬
َ
ُ
ُ‫ﺎﺳ‬
َ
ْ
‫ﺒ‬
ٌ ‫لُـﺆًا وَ ِﻟَ ـﻬﻢ �ِﻴﻬـﺎ ﺣﺮ‬
(‫�ـﺮ‬
ُْ‫َّﻮْنَ �ِﻴﻬَﺎ ﻣِﻦْ أَﺳَﺎوِرَ ﻣِـﻦْ ذَﻫَـﺐٍ وَل‬
ِ
(٢٣ :‫)ﺤﻟﺞ‬

"hnizkn¡pIbpw kÂIÀ½§Ä {]hÀ¯n¡pI
bpw sNbvXhsc, Xmgv`mK¯pIqSn \ZnIÄ HgpIp
¶ kzÀKt¯m¸pIfn XoÀ¨bmbpw AÃmlp {]
thin¸n¡p¶XmWv. AhÀ¡hnsS kzÀWhfI
fpw ap¯pw AWnbn¡s¸Sp¶XmWv. ]«mbncn
¡pw AhÀ¡v AhnsSbpÅ hkv{Xw' (lPvPv:23).

َ َ ْ َّ‫ �َُﻠ‬
َ َ ْ
‫ـﺎو َر‬
‫ﺳ‬
ِ ‫)ﻟَِﻚَ لَﻬُﻢْ ﺟَﻨَّﺎتُ ﻋَﺪْنٍ ﺠﺗَْﺮِي ﻣِ ْﻦ ﺤﺗَْﺘِﻬِﻢْ اﻷَْ�ْﻬَﺎرُ ﻮن �ِﻴﻬـﺎ ﻣِـﻦ أ‬
ََ
ِ
َ
‫� ﻠْبَﺴُﻮنَ �ِﻴَﺎﺑًﺎ ﺧُﺮ ْ ً ْ سٍ و‬
َ ُ ‫ﻀا ﻣِﻦ‬
‫�ِﺳْـتَﺮﺒْقٍ ﻣُﺘَّﻜﺌِـ�َ �ِﻴﻬَـﺎ ﻰﻠﻋ‬
ََ‫ِﻦْ ذَﻫَﺐٍ و‬
ً َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َّ‫َ ﻧِﻌْﻢَ اﺜﻟ‬
(٣١:‫ﻮاب وﺣﺴُﻨﺖ مﺮ�ﻔﻘﺎ( )الﻜﻬﻒ‬
ِ ‫اﻷاﺋِﻚ‬

"A¡q«À¡mIp¶p kvYnchmk¯n\pÅ kzÀK
t¯m¸pIÄ. AhcpsS Xmgv`mK¯vIqSn AcphnI
Ä HgpIns¡m­ncn¡p¶XmWv. AhÀ¡hnsS kz
ÀWw sIm­pÅ hfIÄ AWnbn¡s¸Sp¶Xm
Wv. t\cnbXpw I«nbpÅXpamb ]¨¸«p hkv{X
§Ä AhÀ [cn¡pIbpw sN¿pw. AhnsS AhÀ
Ae¦cn¨ I«nepIfn Nmcnbncp¶v hn{ian¡p¶
hcmbncn¡pw. F{X hninjvSamb {]Xn^ew, F{X
D¯aamb hn{iakvYew!' (AÂIAv^v:31)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

421

ُ‫َ ﻗَﺎل ﺳَـﻤِﻌْﺖ‬
َّ�‫َ اءَ �َﻘُـﻮلُ أُﻫْـﺪِﻳَﺖْ لِﺮَﺳ ـﻮلِ ا�َّ َـ�َّ ا‬
َ‫اﻟْـﺮﺒ‬
َ ‫)ْ أَﻲﺑِ إِﺳْﺤَﻖ‬
ُ
ِ
‫ﻠَّﻢَ ﺣُﻠَّﺔ‬
َ

‫َﻌْﺠَﺒُـﻮنَ ﻣِـﻦْ ﻴﻟﻨِﻬـﺎ‬
ِ
َ‫ ﺣَﺮِ�ﺮٍ ﻓَﺠَﻌَﻞَ أَﺻْـﺤَﺎﺑُﻪُ ﻳَﻠْﻤِﺴُـﻮ�َﻬَﺎ و‬
ُ
َ‫َﻴْﻪِ وَﺳ‬
َ َ
َْ ٌ ْ َ َّ‫ﻨَﺎدِﻳﻞُ ﺳَﻌْﺪ ﺑْـﻦِ ﻣُﻌَـﺎذٍ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨ‬
ِ
َ‫َﺎل أ�َﻌْﺠَﺒُﻮنَ ﻣِﻦْ ﻟِ�ِ ﻫَﺬِهِ لَﻤ‬
‫ـ ِﺔ ﺧـ� ﻣِﻨﻬـﺎ‬
ُ َ ْ‫َو َأﻟ‬
(‫� ( )مﺴﻠﻢ‬

A_q CjmJn \n¶v; (_dmAv ]dbp¶Xmbn
Rm³ tIÄ¡pIbp­mbn; \_n()¡v ]«nsâ H
cp hkv{Xw k½m\ambn \ÂIpIbp­mbn, B k
µÀ`¯n kzlm_nIÄ AXv sXm«v t\m¡pI
bpw, AXnsâ an\pkX I­n«v AÛpXs¸SpIbpw
sNbvXp. At¸mÄ {]hmNI³() ]dbpIbp­m
bn: CXnsâ `wKn I­n«mtWm \n§Ä AÛpX
s¸Sp¶Xv? XoÀ¨bmbpw kAZv_v\p apBZn\v kz
ÀK¯n e`n¡p¶ S¨Â CXnt\¡mÄ \ÃXpw,
`wKnbpapÅXmbncn¡pw) (apkvenw).

ََْ َ
ْ ‫ﻠَّﻢَ ﻗَﺎل‬
َ ‫) ﻫُﺮَ�ْﺮ‬
َ‫ﻦِ اﻨﻟَّﻲﺒِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳ‬
‫َةَ ﻋ‬
‫َ ﻣَﻦ ﻳَﺪْﺧُﻞُ اﺠﻟَْﻨَّﺔ �ﻨﻌ ُﻢ‬
ِ
ُ‫َ َ ْ َسُ َ َ ْ َ َﺎﺑُﻪُ َ َ َ ْ َ َ َﺎﺑُﻪ‬
(‫ﻻ �ﺒﺄ ﻻ �ﺒ� �ِﻴ وﻻ �ﻔ� ﺷﺒ ( )مﺴﻠﻢ‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v; \_n() ]dbpIbp
­mbn; (Bsc¦nepw kzÀK¯n {]thin¡pI
bmsW¦n Ah³ A\p{Kl§Ä BkzZn¡p¶
XmWv, {]bmks¸tS­XnÃ, Ahsâ hkv{Xw \p
cp¼pItbm, Ahsâ bphXzw \in¡pItbm sN
¿nÃ) (apkvenw).

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

422

hncnIÄ

ٌ َ ُ‫َ َ َ ُ َ ْ ﻔ‬
ٌ َ ُ‫َ َ ْ َ ٌ َ ْ ﺿ‬
ٌ َ ُ‫ٌ َ ﻓ‬
(١٥) ‫ـﺎرق مﺼـ ﻮﻓﺔ‬
‫ﻤ‬

‫و‬
(
١٤
)
‫ﺔ‬
‫( وأ�ﻮاب مﻮ ـﻮﻋ‬١٣) ‫ِﻴﻬَﺎ ﺮﺳُُر م ْﺮ ﻮﻋﺔ‬
)
ِ
ٌَ ُ‫َ َ اﻲﺑُِّ َ ْﺜ‬
(١٦ :‫زر ﻣﺒ ﻮﺛﺔ( )اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ‬

"AXn DbÀ¯nsh¡s¸« I«nepIfpw, X¿mdm
¡n sh¡s¸« tIm¸Ifpw, AWnbmbn sh¡s¸«
XebWIfpw, hncn¨psh¡s¸« ]chXm\nIfpap
­v.' (AÂKzminbx 13 þ 16)

ُ‫َ َ ﻓ‬
ْ ْ َ ُ‫َ َ ﻨ‬
ِ
َ ْ َ َّ‫َ َ اﺠﻟَْﻨ‬
(٥٤:‫ان( )لﺮﻤﺣﻦ‬
�‫)َّﻜﺌِ�َ ﻰﻠﻋ ﺮُشٍ �ﻄﺎﺋ ِ ﻬﺎ ﻣِﻦ إِﺳﺒَْقٍ وَﺟ‬
ِ ‫ت‬
ٍ ‫�د‬

"AhÀ Nne sa¯Ifn Nmcn Ccn¡p¶hcmbncn
¡pw. AhbpsS DÄ`mK§Ä I«nIqSnb ]«psIm
­v \nÀan¡s¸«XmIp¶p. B cWvSv tXm¸pIfnse
bpw ImbvI\nIÄ Xmgv¶p \n¡pIbmbncn¡pw'
(dlvam³:54).

َ َ ُ‫َ ْ ﻔ‬
َ
ُ
(٢٠ :‫��ٍ ( )اﻟﻄﻮر‬
‫)ّﻜِﺌِ�َ ﻰﻠﻋَ ﺮﺳُُرٍ مﺼ ﻮﻓﺔٍ َوز‬
ِ ٍ‫ّﺟْﻨَﺎﻫُﻢْ ﺤﺑﻮر‬
ِ

"hcnhcnbmbv C« I«nepIfn Nmcnbncn¡p¶h
cmbncn¡pw AhÀ. hnSÀ¶ I®pIfpÅ shfp¯
XcpWnIsf \mw AhÀ¡v CWtNÀ¯p sImSp¡p
Ibpw sN¿pw.' (XzqÀ: 20)

kzÀ¤obhmknIfpsS NÀ¨IÄ
kzÀK¯n {]thin¨p Ignªm ]ns¶
No¯ {]hÀ¯\§tfm, hnNmc§tfm D­mhnÃ.

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

423

]Ibpw hntZzjhpw GjWnbpw, ]cZqjWhpw H
¶pw Xs¶bnÃ. AhnsS \à kam[m\ hÀ¯am
\§fmbncn¡pw ]ckv]cw \S¯p¶Xv. AXns\
kw_Ôn¨p IzpÀB³ ]dbp¶Xv t\m¡pI:

‫�ْﻨ‬
َ
َ
َ ‫ﻣُﺘ َﻘﺎﺑﻠ‬
(٤٧:‫ِ�( )ﺤﻟﺠﺮ‬
ِ
ٍ‫)َ َﺎ ﻣَﺎ ﻲﻓِ ﺻُﺪُورِﻫِﻢْ ﻣِﻦْ ﻏِﻞٍّ إِﺧْﻮَاﻧًﺎ ﻰﻠﻋَ ﺮﺳُُر‬

"AhcpsS lrZb§fn hà hntZzjhpaps­¦n
 \maXv \o¡w sN¿p¶XmWv. ktlmZc§sf¶
\nebn AhÀ I«nepIfn ]ckv]cw A`napJ
ambn Ccn¡p¶hcmbncn¡pw.' (AÂ lnPvdv:47)

َْ ََ
َ َْ
َ
َ ُ‫َ َ َ َ ل‬
‫ﺎلُﻮا إِﻧَّـﺎ ﻛُﻨَّـﺎ �َﺒْـﻞُ ﻲﻓ أﻫﻠِﻨـﺎ‬
(٢٥) ‫ـﺎء ﻮن‬
‫) َأ�ْﺒَﻞ �َﻌْﻀُﻬُﻢْ ﻰﻠﻋ �ﻌـﺾٍ ﻳتﺴ‬
ِ
ُ‫ْ َ ْ ﻞ‬
ْ
َّ‫ﺬَابَ الﺴ‬
َ ‫مُﺸﻔﻘ‬
‫( َﻤﻦَّ ا�َُّ ﻋَﻠَﻴ و‬٢٦) �
ِ ‫ُﻤ‬
‫( ﻧَّﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻣِﻦ �ﺒـ‬٢٧) ‫ﻮم‬
َ‫ْﻨَﺎ وََﻗَﺎﻧَﺎ ﻋ‬
ِِ
ُ ‫ﻋُﻮهُ إِﻧَّﻪُ ﻫُﻮَ اﻟْﺮﺒَُّ الﺮَّﺣ‬
(٢٨:‫ِﻴﻢ( )اﻟﻄﻮر‬

"]ckv]cw ]eXpw tNmZn¨p sIm­v Ahcn Nne
À Nnesc A`napJoIcn¡pw. AhÀ ]dbpw: XoÀ¨
bmbpw \mw ap¼v \½psS IpSpw_¯nembncn¡p
t¼mÄ `b`IvXnbpÅhcmbncp¶p AXn\mÂ
AÃmlp \ap¡v A\p{Klw \ÂIpIbpw, tcma
Iq]§fn Xpf¨p Ibdp¶ \cImKv\nbpsS in
£bn \n¶v Ah³ \s½ Im¯pc£n¡pIbpw
sNbvXp. XoÀ¨bmbpw \mw apt¼ Aht\mSv {]mÀ
XvYn¡p¶hcmbncp¶p. XoÀ¨bmbpw Ah³ X
s¶bmIp¶p HuZmcyhm\pw IcpWm\n[nbpw'
(XzqÀ:25 þ 28).

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

424

َ َ
َََْ
َ ُ‫َ َ َ ْ َ َ َ َ ل‬
ٌ ‫ ﻗﺎﺋِﻞٌ ﻣِـﻨْﻬُﻢْ إِ�ِّ ﺎﻛَنَ ﻲﻟ ﻗَـﺮ‬
‫�ﻦ‬
‫ﺎء ﻮن )*( ل‬
‫)ﻓﺄ�ﻞ �َﻌْﻀُﻬُﻢْ ﻰﻠﻋ �ﻌﺾٍ ﻳتﺴ‬
ِ
ِ ‫ﻋِﻈَﺎﻣًـﺎ أَﺋ‬
َّ‫ﻨ‬
ّ
َ �ِ‫ﻘُﻮلُ أَﺋِﻨَّﻚَ لَﻤِﻦْ الْﻤُﺼَـﺪ‬
‫ِ ـﺎ‬
َ‫ِ� )*( ﺋِـﺬَا ﻣِﺘْﻨَـﺎ وَ�ُﻨَّـﺎ ﺗُﺮَاﺑًـﺎ و‬
(*)
َْ
َ َ َ
‫َﺎلَ ﻫَﻞْ أَ�ْﺘ‬
َ ُ‫ﻌ‬
َ ُ‫َ َ ﻨ‬
(*) ‫ـﻴﻢ‬
(*) ‫لﻤﺪِﻳ ﻮن‬
ِ ‫ﺤ‬
ِ ‫ُﻢْ ﻣُﻄَّﻠِ ﻮن )*( ﻓّﻠَﻊ ﻓَﺮآهُ ﻲﻓِ ﺳَـﻮَاءِ اﺠﻟ‬
َ ‫َ َ ْ َ ﻌْﻤَﺔُ رَ�ِّ ﻟَﻜُﻨﺖُ ﻣِـﻦْ الْﻤُﺤْﺮ‬
ِ �‫ﺎل ﺗَﺎ‬
َ ‫ﻀ‬
ْ ُ‫َّ إِ نْ ﻛِﺪْت ﻟَﺮﺘ‬
‫ِﻳﻦ)*( ولﻮﻻ‬
َ
(*) ‫ـ�ﻦ‬
ِ
ِ ‫َ د‬
ُ
َ
ّ
َّ‫ﻣَﺎ �َْﻦُ ﺑِﻤُﻌَﺬ‬
َ
َ
ّ
ََ ْ َ
َ �
َ ‫َ�َﻤَﺎ �َْﻦُ ﺑِﻤَﻴِت‬
َ ‫� )*( ِ نَّ َﻫـﺬا ل ُﻬ‬
‫ـﻮ‬
َ‫� )*( إ َِ مﻮﺗتﻨﺎ اﻷ�َ و‬
ِ
ِ
َ ُ‫ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ﻠ‬
ُ ‫اﻟْ َﻔ ْﻮ ُز اﻟْ َﻌ ِﻈ‬
(٦١-٥٠ :‫ﻴﻢ )*( ل ِ ِﻤﺜ ِﻞ ﻫﺬا ﻓﻠﻴﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎ ِم ﻮن( )الﺼﺎﻓﺎت‬

"Ahcn \n¶v Hcp hIvXmhv ]dbpw: XoÀ¨bm
bpw F\n¡v Hcp Iq«pImc\p­mbncp¶p. Ah³
]dbPambncp¶p: XoÀ¨bmbpw \o (]ctemI¯n
Â) hnizkn¡p¶hcpsS Iq«¯n Xs¶bm
tWm? \mw acn¨n«v a®pw AkvYniIe§fpambn
Ignªmepw \ap¡v \½psS IÀ½^e§Ä \Â
Is¸Sp¶XmtWm? XpSÀ¶v B hIvXmhv (IqsSbp
ÅhtcmSv) ]dbpw: \n§Ä (B Iq«pImcs\) F
¯nt\m¡m³ Dt±in¡p¶pt­m? F¶n«v At±
lw F¯nt\m¡pw. At¸mÄ At±lw Ahs\ \
cI¯nsâ a²y¯n ImWmw. At±lw (Ah
t\mSv) ]dbpw: AÃmlpsh Xs¶bmW! \o Fs¶
\mi¯n AIs¸Sp¯pI Xs¶ sNbvtX¡pam
bncp¶p. Fsâ c£nXmhnsâ A\p{Klw CÃmbn
cp¶psh¦n (B \cI¯nÂ) lmPcm¡s¸Sp¶
hcn Rm\pw DÄs]Spambncp¶p. (kzÀKhmknI
Ä ]dbpw:) C\n \mw acWs¸Sp¶hcÃtÃm \½p

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

425

sS BZys¯ acWaÃmsX. \mw in£n¡s¸Sp¶
hcpaÃ. XoÀ¨bmbpw CXp Xs¶bmWv al¯mb
`mKyw. CXpt]msebpÅXn\v th­nbmIs« {]hÀ
¯I³amÀ {]hÀ¯n¡p¶Xv.'(kzm^v^m¯v:51þ61)

CWIÄî
sFlnI temI¯v CkvemanI \nba§Ä
A\pkcn¨v Pohn¡p¶hÀ ]pcpj\mbmepw, kv
{Xobmbmepw kzÀK¯n {]thin¡p¶XmWv.
Xsâ `À¯mhns\ tkhn¨v hnizmkn\nbmbn Po
hn¨ kv{XoIÄ¡v kzÀK¯n {]thin¡phm³
Ignbp¶XmWv. CltemI¯v BcmtWm Ahkm
\ `À¯mhmIp¶Xv Ahcmbncn¡pw kzÀK¯nÂ
AhcpsS `À¯mhv F¶v lZokpIfn ImWmhp
¶XmWv. Ipd¨v sXfnhpIÄ t\m¡pI:

َ
ّ
َّ
َ ‫ﺎ وَﻣـﻦْ ﺻَـﻠَﺢَ ﻣِـﻦْ آﺑَـﺎﺋِﻬ‬
َ ‫ﺎتُ ﻋَـﺪْنٍ ﻳَـﺪْﺧُﻠُﻮ�َﻬ‬
‫زْوَاﺟِﻬـﻢْ وَذُرِّ� َـﺎﺗ ِِﻬ ْﻢ‬
‫ِﻢْ وَأ‬
)
ِ
َ ّ ُِ‫َ ْ َ َ َ ﺔُ َ ْ ُﻠُ َ َ َ ْ ْ ﻞﻛ‬
(٢٣:‫ﺎب( )الﺮﻋﺪ‬
‫والﻤﻼﺋ ِ� ﻳﺪﺧ ﻮن ﻋﻠﻴ ِﻬﻢ ِﻣ‬
ٍ ‫ﺑ‬

"AXmbXv, kvYnchmk¯n\pÅ kzÀKt¯m¸pI
Ä. Ahcpw, AhcpsS ]nXm¡fn \n¶pw, CWI
fn \n¶pw k´XnIfn \n¶pw kZvhr¯cmbn
«pÅhcpw AXn {]thin¡p¶XmWv. ae¡pIÄ
FÃm hmXneneqsSbpw AhcpsS ASp¡Â IS¶p
h¶n«v ]dbpw' (dAvZv:23)

‫أَزْو‬
َ ُ
َ َ
(٥٦ :‫َاﺟُﻬُﻢْ ﻲﻓ ﻇِ ﻼﻰﻠﻋَ اﻷَْرَاﺋِ ﻚِ ﻣُﺘَّﻜِﺌﻮن( )�ﺲ‬
َ‫)ُﻢْ و‬
ِ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

426

"Ahcpw AhcpsS CWIfpw XWepIfn Aew
IrXamb I«nepIfn Nmcnbncn¡p¶hcmbncn
¡pw.' (bmko³:56)
َ َ
َ
‫ُﻠُﻮا اﺠﻟَْﻨَّﺔَ أَ�ْﺘُﻢْ وَأ‬
(٧٠ :‫زْوَاﺟُ�ُﻢْ ﺤﺗُْﺮﺒُون( )الﺰﺧﺮف‬
)

"\n§fpw \n§fpsS CWIfpw kt´mj`cnXcm
bnsIm­v kzÀK¯n {]thin¨p sImÅpI' (kp
Jpdp^v:70).
‫ ﺣﺬﻳﻔﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺛﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻻمﺮأﺗﻪ إن ﺷﺌﺖ أن ﺗ�ﻮ� زوﺟـﻲﺘ‬
‫ ﻓﻼ ﺗﺰوﻲﺟ ﺑﻌﺪي ﻓﺈن اﻤﻟﺮأة ﻲﻓ اﺠﻟﻨـﺔ ﻷﺧـﺮ أزواﺟﻬـﺎ ﻲﻓ اﺪﻟﻧﻴـﺎ‬
‫ﺣﺮم اﷲ ﻰﻠﻋ أزواج اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳـﻠﻢ أن ﻳـﻨﻜﺤﻦ ﺑﻌـﺪه‬
‫ )ﺳﻠﺴــﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳــﺚ‬-‫ﻧﻬــﻦ أزواﺟــﻪ ﻲﻓ اﻟﻨــﺔ( )ن اﺒﻟــﻴﻬﻲﻘ الﻜــﺮﺒى‬
(١٢٨١:‫( رﻗﻢ اﺤﻟﺪﻳﺚ‬٢٧٥/٣) -‫الﺼﺤﻴﺤﺔ‬

lpssZ^()hn \n¶pw,At±lw Xsâ `mcytbm
Sv ]dbpIbp­mbn: kzÀK¯n \nsâ `À¯mhv
Rm³ Xs¶ Bbncn¡phm³ \o Dt±in¡p¶psh
¦n F\n¡v tijw \o hnhmlw Ign¡cpXv. Im
cWw Zp³bmhn BcmtWm Ahkm\s¯ `À
¯mhv Ah\mbncn¡pw kzÀK¯n B kv{Xo `m
cybmbn XocpI. CXvsIm­mWv AÃmlp {]hmN
I³()¡v tijw AhnSps¯ `mcyamsc aäpÅh
À¡v \njn²am¡nbncn¡p¶Xv. ImcWw AhÀ kz
ÀK¯n {]hmNIsâ `mcyamcmIp¶p) (Cu lZo
Yv kzlolmsW¶v AÂ_m\n {]kvXmhn¨n«p­v).

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw
kzÀ¤ob XcpWnIÄ

427

َ ْ ‫زَو‬
ُ
(٥٤ :‫��ٍ ( )ﺪﻟﺧﺎن‬
‫)َﺬَلِﻚَ وَ َّﺟﻨ‬
ِ ٍ‫ﻫُﻢْ ﺤﺑﻮر‬
ِ

"A§s\bmIp¶p (AhcpsS AhkvY.) hnime
amb t\{X§fpÅ shfp¯ kv{XoIsf AhÀ¡v
CWIfmbn \ÂIpIbpw sN¿pw' (ZpJm³:54).

ً َْ َ َ َ َ
ً َْ َ َ َ َ
ً ََ َ
(٣٣-٣١:‫ِﺐ أﺗ َﺮاﺑﺎ( )ﻨﻟﺒﺄ‬
‫( و�ﻮاﻋ‬٣٢) ‫( ﺣﺪاﺋ ِﻖ َوأ�ﻨﺎﺑﺎ‬٣١)‫� ﻣﻔﺎزا‬
‫نَّ لِﻠْﻤُﺘَّﻘ‬
)
ِ

"XoÀ¨bmbpw kq£vaX ]men¨hÀ¡v hnPbap­v.
AXmbXv (kzÀK¯nse) tXm«§fpw ap´ncnI
fpw, XpSp¯ amÀhnSapÅ ka{]mb¡mcmb Xcp
WnIfpw' (\_Av:31(33).

َ َّ‫ﺄْﻧَﺎﻫُﻦ‬
ً ْ َ ً ُ‫ﻋ‬
َ ْ َ َّ‫َﺠَﻌَﻠْﻨَﺎﻫُﻦ‬
ً �
ً ‫�ﺸ‬
:‫( ﺮُ�ﺎ أﺗ َﺮاﺑـﺎ( )الﻮاﻗﻌـﺔ‬٣٦)‫ﺎرا‬
‫أﺑ‬
(٣٥) ‫ﺎء‬
َ‫)ﻧَّﺎ أَ�ﺸ‬
ِ‫إ‬
(٣٧-٣٥

"XoÀ¨bmbpw Ahsc (kzÀKkv{XoIsf) \mw Hcp
{]tXyI {]IrXntbmsS krjvSn¨p­m¡nbncn¡p
IbmWv. A§s\ Ahsc \mw I\yIamcm¡nbncn
¡p¶p. kvt\lhXnIfpw ka{]mb¡mcpw B¡n
bncn¡p¶p.' (hmJnAx: 35 (37)

َ ّ ‫َﺒ‬
ٌّ‫ﻬُﻦَّ ْ ٌ َ ْ َ ُ ْ َ َ َـﺎن‬
ِ‫ِـﺄَيِ آﻻء‬
(٥٦)
‫اتُ اﻟﻄَّﺮْفِ لَ ﻢْ �َﻄْﻤِﺜ ْ إِ�ﺲ �ﺒﻠﻬﻢ وﻻ‬
َِ‫)ِﻦَّ ﻗَﺎﺮﺻ‬
ْ
ْ
ُ
ّ
َ
ُ َ َ ُ‫ت‬
َ ُ�ّ
(٥٨-٥٦:‫(َ�َّﻬُﻦَّ اﻴﻟَﺎﻗﻮ َوالﻤ ْﺮﺟﺎن( )لﺮﻤﺣﻦ‬٥٧) ‫ﺎن‬
ِ ‫َ�ِ ﻤﺎ ُ�َﺬِﺑ‬

"Ahbn ZrjvSn \nb{´n¡p¶hcmb kv{XoIfp
­mbncn¡pw. AhÀ¡v ap¼v a\pjyt\m, Pnt¶m
Ahsc kv]Àin¨n«nÃ. At¸mÄ \n§Ä Ccp hn

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

428

`mK¯nsâbpw c£nXmhnsâ A\p{Kl§fnÂ
GXns\bmWv \n§Ä \ntj[n¡p¶Xv? AhÀ am
WnIyhpw ]hnghpw t]msebmbncn¡pw' (AÀdlv
am³:56 þ 58) .

]Icw tNmZn¡p¶p
Zp³bmhn CkvemanI \nba§Ä A\pk
cn¨v Pohn¨ncp¶hsc kXy\ntj[nIÄ Ifnbm
¡pIbpw, ]cnlkn¡pIbpw sNbvXhtcmSv kzÀ
KobhmknIÄ ]Icw tNmZn¡p¶Xmbn JpÀB³
\s½ DWÀ¯p¶Xv {i²n¡pI:

َ َّ‫َ ﺎد ى أَﺻْﺤَﺎبُ اﺠﻟَْﻨ‬
ًّ‫ﻘ‬
َ َ
َ
‫ﺪْﻧَﺎ ﻣَـﺎ وَﻋـﺪَﻧﺎ رَ�ُّﻨَـﺎ ﺣَ ـﺎ‬
‫ﺎبَ اﻨﻟَّﺎرِ أَنْ ﻗَﺪْ وَﺟ‬
‫َﺻْﺤ‬
َ ‫)ﻧ‬
‫َ ﺟَﺪْ�ُﻢْ ﻣَﺎ وَﻋ َ�ُّ�ُﻢْ ﺣَﻘًّﺎ ﻗ‬
َّ�‫ ا‬
‫َﺪَ ر‬
‫ْ و‬
ِ ُ‫َﺎلُﻮا �َﻌَﻢْ ﻓَﺄَذَّنَ مُﺆَذِّنٌ ﺑَيْﻨَﻬُﻢْ أَنْ ﻟَﻌْﻨَـﺔ‬
َ ‫ََ اﻟﻈَّﺎلِﻤ‬
(٤٤ :‫�( )اﻷﻋﺮاف‬
ِ

"kzÀKmhIminIÄ \cImhIminItfmSv hnfn¨p
]dbpw: R§tfmSv R§fpsS c£nXmhv hmKvZm
\w sNbvXXv R§Ä bmYmÀXvYyambn Is­¯n
¡gnªp. F¶m \n§fpsS c£nXmhv (\n§
tfmSv) hmKvZm\w sNbvXXv \n§Ä bmYmÀXvYy
ambn Is­¯ntbm? AhÀ ]dbpw: AsX At¸m
Ä Hcp hnfw_c¡mc³ AhÀ¡nSbn hnfn¨p
]dbpw: AÃmlphnsâ im]w A{IanIfpsS taem
Ip¶p' (AAvdm^v:44) .

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

429

ِ
ُ‫َ ﻧ‬
َ ُ‫َ ﻟَّ َ َ ﻨُ َ ْ َ ﻜ‬
ْ ‫ﻮن )*( َ َا مَـﺮُّوا ﺑﻬ‬
‫)ّ اﺬﻟَّﻳﻦَ أَﺟْﺮَمُﻮا ﺎﻛ ـﻮا ﻣِـﻦ ِﻳـﻦ آﻣ ـﻮا ﻳﻀـﺤ‬
‫ـﻢ‬
ِِ
‫�ِذ‬
ُ‫َ َ ُ ْ َ ﺎل‬
َ ْ َْ َ
َ َ َََ
َ ‫اﻧﻘﻠَﺒُﻮا ﻓَﻜِﻬ‬
‫� )*( َو�ِذا َرأ ْوﻫـﻢ ﻗـ ﻮا‬
‫�ﺘﻐﺎمﺰُون )*( َ�ِذَا اﻧﻘَﻠَﺒُﻮا إِﻰﻟ أﻫﻠ ِِﻬﻢ‬
ِ
ُ‫ﻴﻟَْﻮْمَ اﺬﻟَّ َ َ ﻨ‬
َ ُّ‫نَّ َﺆُ َ ﻀَﺎﻟ‬
ْ َ
َ ‫أُرﺳﻠُﻮا َﻋﻠَ ْﻴﻬ ْﻢ َﺣﺎﻓ ِﻈ‬
‫ِﻳـﻦ آﻣ ـﻮا‬
(*) �
ِ
ِ ‫ِ ﻫ ﻻِ لَ ﻮن )*( َوﻣﺎ‬
ِ
ً ََ
َّ‫َ ُ َ ـﻞْ ﺛُـﻮِّبَ اﻟْﻜُﻔ‬
َ ُ‫َ ْ َ ﻜ‬
َ
‫ـﺎرُ ﻣـﺎ‬
(*) ‫ِﻦْ اﻟْﻜُﻔَّﺎر ﻳﻀﺤ ﻮن )*( ﻋ اﻷ َراﺋ ِِﻚ ﻳﻨﻈﺮُون‬
ِ
َ ُ‫َ ﻧُ َ ْ َ ﻠ‬
(٣٦-٢٩ :�‫ﻛ ﻮا �ﻔﻌ ﻮن( )ﻤﻟﻄﻔﻔ‬

"XoÀ¨bmbpw IpäIrXy¯n GÀs]«hÀ kXyhn
izmknIsf Ifnbm¡n Nncn¡pambncp¶p. Ahcp
sS (kXyhnizmknIfpsS) ap¼neqsS IS¶p t]m
Ipt¼mÄ AhÀ ]ckv]cw I®n«p ImWn¡pambn
cp¶p. AhcpsS kz´¡mcpsS ASp¡te¡v Xncn
¨psNÃpt¼mÄ ckn¨p sImWvSv AhÀ Xncn¨p sN
Ãpambncp¶p. Ahsc (kXyhnizmknIsf) AhÀ
ImWpt¼mÄ, XoÀ¨bmbpw C¡q«À hgn]ng¨hÀ
Xs¶bmWv F¶v AhÀ ]dbpIbpw sN¿pambncp
¶p. AhcpsS (kXyhnizmknIfpsS) ta taÂ
t\m«¡mcmbn«v AhÀ \ntbmKn¡s¸«ns«m¶panÃ.
F¶m A¶v (Jnbma¯v \mfnÂ) B kXyhn
izmknIÄ kXy\ntj[nIsf Ifnbm¡n Nncn¡p
¶XmWv. tkm^Ifnencp¶v AhÀ t\m¡ns¡m
­ncn¡pw. kXy\ntj[nIÄ sNbvXp sIm­ncp¶
Xn\v AhÀ¡v {]Xn^ew \ÂIs¸«pthm F¶v'
(apYz^v^o³: 29 þ 36)

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

430

َ
َ
َْ ََ
َ ُ‫َ َ َ َ ل‬
‫نَ ﻲﻟ‬
ِ َ‫)ﺄ�ْﺒَــﻞَ �َﻌْﻀُــﻬُﻢْ ﻰﻠﻋ �ﻌــﺾٍ ﻳتﺴــﺎء ﻮن)*(ـﺎلَ ﻗﺎﺋِــﻞٌ ﻣِــﻨْﻬُﻢْ إِ�ِّ ﺎﻛ‬
َ‫ّ َ ﺋِﺬَا ﻣِﺘْﻨ‬
َّ‫ﻋِﻈَﺎﻣًـﺎ أَﺋ ﻨ‬
ٌ ‫ﻗَﺮ‬
‫ِ ـﺎ‬
َ‫ﺎ وَ�ُﻨَّـﺎ ﺗُﺮَاﺑًـﺎ و‬
(*)�ِ�ِ‫�ﻦ)*(ﻘُﻮلُ أَﺋِﻨَّﻚَ لَ ﻤِﻦ الْﻤُﺼَﺪ‬
ِ
ْ
َ َ َ َ ُ‫ﻌ‬
َ َ
‫َ َ ﻨُ َ َﺎلَ ﻫَﻞْ أَ�ْﺘ‬
َ
‫ـﻴﻢ)*(ﻗـﺎل‬
(*)‫لﻤﺪِﻳ ﻮن‬
ِ ‫ﺤ‬
ِ ‫ُﻢْ ﻣُﻄَّﻠِ ﻮن)*(ﻃّﻠَﻊ ﻓَﺮآهُ ﻲﻓِ ﺳَﻮَاءِ اﺠﻟ‬
ُ‫ ﻟَﺮﺘ‬
‫ﺎ� ِ نْ ﻛِﺪْت‬
َ ‫َ َ ْ َ ﻌْﻤَﺔُ رَ�ِّ ﻟَﻜُﻨﺖُ ﻣِـﻦْ الْﻤُﺤْﺮ‬
َََ َ
ْ
‫ِﻳ�)*(ولﻮﻻ‬
ِ‫َّ إ‬
‫ﻀـ�ﻦ)*(أ�ﻤـﺎ‬
ِ
ِ ‫َ د‬
ُ
َ
ْ
َ
َ
ّ
َّ
َ
َ
َ
َ ُ‫َ َ ْﻦ‬
ََ ْ َ
ُ ْ
َ � ‫ﻤُﻌ‬
َ ّ
َ ‫�)*(ِ نَّ َﻫـﺬا ل ُﻬ‬
‫ـﻮ اﻟﻔـﻮز‬
ِ
ِ ‫َْﻦُ ﺑِﻤَﻴِتِ�)*(إ َِ مﻮﺗتﻨﺎ اﻷو� وﻣﺎ � ﺑ‬
ُ ‫اﻟْ َﻌ ِﻈ‬
(٦٠ -٥٠:‫ﻴﻢ( )الﺼﺎﻓﺎت‬

"B kzÀKhmknIfn NneÀ NnecpsS t\sc Xncn
ªp sIm­v ]ckv]cw (]e tNmZy§fpw) tNmZn
¡pw Ahcn \n¶v Hcp hIvXmhv ]dbpw: XoÀ¨
bmbpw F\n¡v Hcp Iq«pImc\p­mbncp¶p. Ah
³ ]dbpambncp¶p: XoÀ¨bmbpw \o (]ctemI
¯nÂ) hnizkn¡p¶hcpsS Iq«¯n Xs¶bm
tWm? \mw acn¨n«v a®pw AkvYniIe§fpambn
Ignªmepw \ap¡v \½psS IÀ½^e§Ä \Â
Is¸Sp¶XmtWm? XpSÀ¶v B hIvXmhv (IqsSbp
ÅhtcmSv) ]dbpw: \n§Ä (B Iq«pImcs\) F
¯nt\m¡m³ Dt±in¡p¶pt­m? F¶n«v At±
lw F¯nt\m¡pw. At¸mÄ At±lw Ahs\ \
cI¯nsâ a²y¯n ImWmw. At±lw (Ah
t\mSv) ]dbpw: AÃmlpsh Xs¶bmW! \o Fs¶
\mi¯n AIs¸Sp¯pI Xs¶ sNbvtX¡pam
bncp¶p. Fsâ c£nXmhnsâ A\p{Klw CÃmbn
cp¶psh¦n (B \cI¯nÂ) lmPcm¡s¸Sp¶

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

431

hcn Rm\pw DÄs]Spambncp¶p. (kzÀKhmknI
Ä ]dbpw:) C\n \mw acWs¸Sp¶hcÃtÃm \½p
sS BZys¯ acWaÃmsX. \mw in£n¡s¸Sp¶
hcpaÃ. XoÀ¨bmbpw CXp Xs¶bmWv al¯mb
`mKyw' (kzm^v^m¯v:50 þ 60)

GÁhpw henb A\p{Klwî
kzÀK¯n {]thin¨t¸mÄ Xs¶ CXnt\
¡mÄ henb Hcp A\p{Klansöv tXm¶p¶ cq
]¯nepÅ sFizcy§fmWv AÃmlp AhÀ¡v
\ÂIp¶Xv. ho­pw AÃmlp Ahsâ A\p{Klw
AhÀ¡v \ÂIp¶p. AXns\ kw_Ôn¨v {]hm
NI³() ]dbp¶Xv t\m¡pI:

ُ ُ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَـﻠَّ َ َ َ نَّ ا�َّ َ َ ﻘ‬
َ
َّ�َ‫َّﻲﺒَِّ ﺻ‬
‫� ـﻮل‬
:‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ ﻗـﺎل‬
‫)ﺳﻌِﻴﺪٍ اﺨﻟُْﺪْرِيِّ أَنَّ اﻨﻟ‬
ْ ‫ﺠﻟَْﻨَّﺔِ ﻳ َ أَﻫْﻞ‬
َ
َ َْ َ
َ َ‫َ �َّﻨ‬
‫َـ�ُْ ﻲﻓ ﻳـﺪﻳﻚ‬
ِ ْ‫ﺎ َ اﺠﻟَﻨَّﺔِ �َﻴَﻘُﻮلُﻮنَ ﺒﻟَّﻴْﻚَ ر ﺎ وَﺳـﻌْﺪَﻳْﻚَ وَاﺨﻟ‬
ْ ََ ّ
َ ُ‫َ َلُ ﻫَﻞْ رَﺿِﻴﺘُﻢْ �َﻴَﻘُﻮل‬
ْ َ ‫ـﺪ َأ ْ� َﻄ ْﻴتَ َﻨـﺎ َﻣـﺎ ل‬
‫ـﻢ‬
‫ ﻳَـﺎ رَبِ وﻗ‬
َ ‫ﻮنَ وﻣَﺎ ﻨﻟََﺎﻻَ ﻧَﺮْﻰﺿ‬
‫�ﻴ‬
َ َ ُ‫ْ َ َ ً ْ َ ْ َ َ َﻘُ ُ َ َ ْ ﻴ�ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َﻘُ ل‬
‫�ُﻌ ِﻂ أﺣﺪا ﻣِﻦ ﺧﻠ ِﻘﻚ �ﻴ ﻮل أﻻ أُﻋ ِﻄ ﻢ أﻓﻀﻞ ﻣِﻦ ذل ِـﻚ �ﻴ ﻮ ـﻮن ﻳـﺎ‬
ُّ‫ي‬
َ ْ َ َ َ َ ْ ْ ُ� ْ َ َ ُّ‫لِﻚَ �َﻴَﻘُﻮلُ أُﺣِﻞ‬
ُ‫ـﺨﻂ‬
‫ﻋﻠﻴ ﻢ ِرﺿـﻮ ِا� ﻓـﻼ أﺳ‬
َ‫ّ وَأَ ﻲﺷَْءٍ أَﻓْﻀَﻞُ ﻣِﻦْ ذ‬
ً َ َ َ ْ َ ُ� ْ َ َ
(‫ﻋﻠﻴ ْﻢ �ﻌﺪهُ أﺑﺪا ( )مﺴﻠﻢ‬

A_qkCuZp JpZvcn()hn \n¶v \nthZ\w: \
_n() ]dbpIbp­mbn: (AÃmlp kzÀKob hm
knItfmSv ]dbpw; Hm kzÀKob hmknIsf, AhÀ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

432

D¯cw \ÂIp¶p. R§fnXm D¯cw \ÂInbncn
¡p¶p, FÃm\·Ifpw \n¶n \n¶mWv, AÃmlp
AhtcmSv tNmZn¡pw: \n§Ä¡v Xr]vXn h¶p
thm? AhÀ ]dbpw: R§fpsS c£nXmsh, Xr]v
Xns¸SmXncn¡phm³ F´mWv R§Ä¡v, Imc
Ww \nsâ krãnIfnse aämÀ¡pw \ÂIm¯ Im
cy§fmWtÃm R§Ä¡v \o \ÂInbncn¡p¶Xv.
At¸mÄ AÃmlp ]dbp¶p: CXnt\¡mÄ t{iã
ambXv \n§Ä¡v Rm³ \ÂImw. AhÀ ]dbpw:
R§fpsS c£nXmsh, CXnt\¡mÄ t{iãambXv
F´mWv? AÃmlp ]dbp¶p: Fsâ Xr]vXn \n§
Ä¡nd§nbncn¡p¶p, CXn\pijw Hcn¡epw Rm
³ \n§tfmSv tIm]n¡pIbnà Xs¶) (apkvenw)

AÃmlphns\ I­pap«p¶p:
kzÀK¯n hnizmknIÄ¡v Hcp¡nbn«pÅ
A\p{Kl§fpsS kw]qÀ¯oIcWamWv AÃmlp
hns\ ImWpIsb¶Xv. AXmWv Gähpw henb
A\p{Klw. hnizmknIÄ AÃmlphns\ I­vsIm
­v A\p{KloXcmIp¶p. AXns\ Ipdn¨p IzpÀ
B³ ]dbp¶p:

ْ
َ
ُ‫َ َ َ ﺟ‬
‫)َّﻤَﺎ أَﻧَﺎ �َﺮﺸٌ ﻣِﺜْﻠُ�ُﻢ ﻳُﻮﻰﺣَ إِﻲﻟََّ �َ�َّﻤَﺎ إِلَﻬُ�ُﻢْ إِﻪﻟٌَ وَاﺣِﺪٌ �َﻤَـﻦْ ﺎﻛن ﻳ ْﺮ ـﻮا‬
‫ﻘَﺎء رَ�ِّﻪ‬
ْ ْ َ َ ً
ً َ َ ّ
ِ
َ
(١١٠:‫ُﺮﺸك ﺑ ِِﺒَﺎدَةِ رَ�ِ ِﻪ أﺣﺪا( )الﻜﻬﻒ‬
ِ ‫ِ ﻓَﻠْﻴَﻌْﻤَﻞْ �َﻤَﻼً ﺻَﺎﺤﻟﺎ وﻻ‬

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

433

"(\_ntb,) ]dbpI: Rm³ \n§sft¸msebpÅ
Hcp a\pjy³ am{XamIp¶p. \n§fpsS ssZhw G
IssZhw am{XamsW¶v F\n¡v t_m[\w \ÂI
s¸Sp¶p. AXn\m hÃh\pw Xsâ c£nXmhp
ambn I­pap«Wsa¶v B{Kln¡p¶psh¦n A
h³ kÂIÀ½w {]hÀ¯n¡pIbpw, Xsâ c£n
Xmhn\pÅ Bcm[\bn bmsXm¶ns\bpw ]¦p
tNÀ¡mXncn¡pIbpw sNbvXpsImÅs«' (AÂI
Av^v: 110).

َ َ
‫َ ﻴْﻨَﺎ ر‬
َّ�‫َ ّ ا‬
�ِ‫َ ْ ْ أَﻲﺑِ ﺣَﺎزِمٍ ﺣَﺪَّ�َﻨَﺎ ﺟ ﺮ‬
�َ‫َ ﺮٌ ﻗَﺎل ﺧﺮَجَ ﻋﻠَ َﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻ‬
‫)ﻗيﺲِ ﺑ ِﻦ‬
ْ
َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ�َّ�َ‫َ إِﻧَّ�ُﻢْ ﺳَﺮﺘ َ وْنَ ر‬
‫ﻢ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﻛﻤﺎ ﺗـﺮون‬
َ
‫ﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ﻴﻟَْﻠَﺔَ اﺒﻟَْﺪرِ �َﻘَﺎل‬
َْ
(‫َﺬَاﻻَ ﺗُﻀَﺎمُﻮنَ ﻲﻓ رُؤ�ﺘِ ِﻪ ( )ﺑﺎري‬
ِ

ssIzkv_v\p A_q Bknan()hn \n¶pw \nth
Z\w, PcoÀ R§tfmSv ]dbpIbp­mbn: (\Ã \n
emhpÅ cm{Xnbn {]hmNI³() R§fpsSb
Spt¯¡v h¶vsIm­v ]dbpIbp­mbn: (CXv (N
{µ³) ImWp¶Xv t]mse Ahkm\ \mfn \n§
Ä \n§fpsS dºns\ ImWp¶XmWv. Ahs\ Im
Wpsa¶XnÂ
\n§Ä
kwibnt¡­XnÃ)
(_pJmcn).
AÃmlphns\ ]ctemI¯v sh¨v I­vap«p
¶hcpsS apJw A¶v {]tim`n¡p¶XmWv.

ٌ َ َّ
ٌَ
(٢٣ :‫( ﻰﻟَ رَ�ِﻬﺎ ﻧﺎﻇِ َﺮة( )اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ‬٢٢) ‫ُﺟُﻮهٌ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻧَﺎﺮﺿة‬
)
ِ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

434

"Nne apJ§Ä A¶v {]k¶XbpÅXpw Ahbp
sS c£nXmhnsâ t\À¡v ZrjvSn Xncn¨hbpam
bncn¡pw.' (Jnbmax:22,23)

kzÀ¤ hym]vXn
]ctemI¯v AÃmlp Hcp¡nsh¨ncn¡p¶
kzÀK¯nsâ hoXnbpw \ofhpw \ap¡v Duln¡p
hm³ Ignbm¯XmWv. AXnse kpJkuIcy§
fpw aäpw hnhcWmXoXamWv. hnip²JpÀB\nse
hN\w H¶v ]mcmbWw sNbvXpt\m¡q…

َ
َ
ْ
ُ‫َ َ ﺮْﺿُـﻬَﺎ الﺴَّ َ ت‬
‫ـﻤ َﻮا َواﻷْضُ أُﻋِـﺪَّت‬
َ‫)َﺳَﺎرِﻋُﻮا إِﻰﻟﻐْﻔِﺮَةٍ ﻣِﻦْ رَ�ِّ�ُﻢْ وَﺟﻨّﺔٍ ﻋ‬
َ ‫ِﻠْﻤُﺘَّﻘ‬
( ١٣٣ :‫�( )آل ﻋﻤﺮان‬
ِ

"\n§fpsS c£nXmhn¦Â \n¶pÅ ]m]tamN\
hpw, BImi`qanItfmfw hnimeamb kzÀKhpw
t\SnsbSp¡m³ \n§Ä [rXns¸«v apt¶dpI.
[À½\njvT ]men¡p¶hÀ¡pth­n Hcp¡nsh¡
s¸«Xs{X AXv' (BepCwdm³:133).

َ
َ
َ َّ‫ﺮْﺿُـﻬَﺎ ﻛَﻌَـﺮْضِ الﺴ‬
َ َ
‫ـﻤﺎءِ َواﻷ ْر ِض‬
َ‫ﻐْﻔِﺮَةٍ ﻣِﻦْ رَ�ِّ�ُـﻢْ وَﺟﻨّـﺔٍ ﻋ‬
‫)ِﻘُﻮا إِﻰﻟَ ﻣ‬
‫ ﻣَـﻦْ �َﺸ‬
‫ِ ﺆ‬
‫َـﺎءُ وَا�َُّ ذُو‬
ِ‫َّتْ لِ�َِّﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا ﺑِﺎ�َِّ وَرُﺳُﻠِﻪِ ذَلِﻚَ ﻓَﻀْﻞُ ا�َّ ﻳُْ�ِﻴـﻪ‬
َْ ْ َْ
(٢١:‫ﻴﻢ( )ﺤﻟﺪﻳﺪ‬
ِ ‫اﻟﻔﻀ ِﻞ اﻟﻌ ِﻈ‬

"\n§fpsS c£nXmhn¦Â \n¶pÅ ]m]tamN\
¯nte¡pw kzÀK¯nte¡pw \n§Ä ap³IS¶p
hcphn³. AXnsâ hnkvXmcw BImi¯nsâbpw

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

435

`qanbpsSbpw hnkvXmcw t]msebmWv. AÃmlphn
epw Ahsâ ZqX³amcnepw hnizkn¨hÀ¡p th
­n AXv kÖoIcn¡s¸«ncn¡p¶p. AXv
AÃmlphnsâ A\p{Klas{X. Ah³ Dt±in¡p
¶hÀ¡v AXh³ \ÂIp¶p. AÃmlp al¯mb
A\p{KlapÅh\mIp¶p.' (lZoZv:21)

Ipcp¶pIÄ
kzÀKob hmknIÄ¡v I¬IpfpÀabpw, k
t´mjhpw hÀ²n¡phm\mbn ka{]mb¡mcmb
sNdnb Ip«nIsfbpw AÃmlp kzÀK¯n Hcp
¡nsh¨ncn¡p¶p. Cu Zp³bmhn Xs¶ \mw \
½psS Ipcp¶pIfpsS {]tim`n¡p¶, \njvIf¦
amb apJt¯¡v t\m¡pt¼mÄ F´v kam[m\
hpw, kt´mjhpamWv e`n¡pI. F¶m AXv
kzÀKobIpcp¶pIfpsS apJt¯¡msW¦n F
´vam{Xw kt´mjhpw, kam[m\hpw e`n¡psa¶v
\mw BtemNn¡pI. ka{]mb¯nepÅ, F¶pw
Hcpt]mse Pohn¨v sIm­ncn¡p¶ Ip«nIfps­
¶mWv AÃmlp JpÀB\n ]dbp¶Xv.

‫ﻠَـ‬
‫ْ َ ٌ َُـ‬
ً ُ‫َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ ل‬
ً ُ‫ــﺆا َﻣﻨﺜ‬
‫ـﻴْﻬِﻢْ وِﺪﻟان ـ�َُّون إِذا رأ�ــﺘﻬﻢ ﺣ ِﺴــبﺘﻬﻢ لُﺆ‬
َ‫) �ََﻄُـ ـﻮفُ ﻋ‬
(‫ــﻮرا‬

(١٩:‫)اﻹ�ﺴﺎن‬

"A\izc PohnXw \ÂIs¸« Nne Ip«nIÄ AhÀ
¡nSbneqsS Npän \S¶psIm­pancn¡pw. Ahsc

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

436

\o IWvSm hnXdnb ap¯pIfmWv Ahsc¶v \o
hnNmcn¡pw.' (C³km³:19)

َ
َ
(١٧:‫)ﻄُﻮفُ ﻋَﻠﻴْﻬِﻢْ وِﺪﻟَْانٌ �َُ�َُّون( )الﻮاﻗﻌﺔ‬

"\nXyPohnXw \ÂIs¸« _me³amÀ AhcpsS
CSbn Npän \S¡pw' (hmJnAx 17).

acWs¯ h[n¡p¶p
]ctemIs¯ hnNmcWbpw, {]Xn^ew \Â
IepsaÃmw Ahkm\n¨v Ignªv kzÀKobhmknI
sf kzÀK¯nte¡pw, \cIhmknIsf \cI¯n
te¡pw {]thin¸n¨v Ignªm acWs¯ sIm
­p hcnIbpw, \cIhmknItfmSpw, kzÀKhmknI
tfmSpw ]dbs¸Spw C\n Hcn¡epw acWanÃ. \n
§Ä \nXyhmknIfmbncn¡psa¶v. {]hmNI³
() ]dbp¶Xv t\m¡pI:

‫ﻠَﻴ‬
ُ‫ﺳَـﻠَّ َ َ َ َ َ ْ ﻞ‬
َ
‫) اﺑْﻦِ �ُﻤَﺮَ ﻗَﺎلَ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ ﻢ إِذا ﺻـﺎر أﻫـ‬
َّ‫ْتِ ﺣ َ ّ �ُْﻌَـﻞَ �َـ�َْ اﺠﻟَْﻨ‬
ِ
ِ
َ ‫ﻰﻟَ اﺠﻟَْﻨَّﺔ‬
‫ﻫْﻞُ اﻨﻟَّﺎر إ ِّﺎرِ ﻲﺟِءَ ﺑِـﺎلْﻤَﻮ َـﻰﺘ‬
‫ـ ِﺔ‬
‫ّﺔِ إ‬
‫ وَأ‬
ِ
َ‫ﻢَّ ﻳُﺬْﺑَﺢُ �ُﻢَّ �ُﻨ‬
َ ْ َ َ
َ
‫ـﻮت‬
‫ﺎ أَﻫْﻞَ اﻨﻟَّﺎر ﻻ م‬
�َ‫ مَﻮْتَ و‬
‫ﺎدِي ﻣُﻨَ ﺎ‬
ُ� ِ‫ّﺎر‬
‫دٍ ﻳَﺎ أَﻫْﻞَ اﺠﻟَْﻨَّﺔ‬
ِ
ِ
َ
َ
ُ‫ﺣ‬
ْ ‫ِﻢْ وَ�ـﺰْدَادُ أَﻫْـﻞُ اﻨﻟَّـرِ ﺣُﺰْﻧًـﺎ إِﻟ‬
َ ‫َدادُ أَﻫْﻞُ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ ﻓَﺮَﺣًﺎ إِﻰﻟَ ﻓَﺮﺣِﻬ‬
( ‫ـﺰﻧ ِِﻬ ْﻢ‬
‫ﻰ‬

(‫)ﺑﺎري‬

C_v\p DaÀ() ]dªp:dkqepÃmlv() ]dªp:
kzÀKob hmknIÄ kzÀK¯nte¡pw, \cIhmkn

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

437

IÄ \cI¯nte¡pambn Ignªm acWs¯
sIm­phcpIbpw \cI¯n\pw kzÀK¯n\panSbn
 sh¡pIbpw, XpSÀ¶v AXns\ Adp¡pIbpw
sN¿p¶p. ]n¶oSv HcmÄ hnfn¨p ]dbpw: Hm kzÀ
Kob hmknIsf C\n acWanÃ, Hm, \cIhmkn
Isf, C\n acWanÃ. At¸mÄ kzÀKob hmknI
Ä¡v kt´mj¯n\pta kt´mjw hÀ²n¡pI
bpw, \cIhmknIÄ¡v Zp:J¯n\pta AhcpsS
Zp:Jw hÀ²n¡pIbpw sN¿p¶XmWv) (_pJmcn).

bphm¡fpsS t\Xmhv
kzÀKob bphm¡fpsS t\Xm¡sf {]hmN
I³() ]cnNbs¸Sp¯p¶Xv \mw t\m¡pI:

‫ُﺪْرِيِّ ﻗَﺎلَ ﻗ ﺎلَ ر‬
ِ‫ﺑ‬
َ
َ َ
ُ‫ّﻢَ اﺤﻟ َﺴـﻦ‬
َْ
ْ‫) ﺳَﻌِﻴﺪٍ اﺨﻟ‬
‫ﻴْﻪِ وَﺳﻠ‬
‫َ َﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
َ
(‫ﺎبِ أَﻫْﻞِ اﺠﻟَْﻨَّﺔ ( )ﻤﺣﺪ‬
‫ﻟُْﺴَ�ُْ ﺳَﻴِّﺪَا ﺷَﺒ‬
ِ

A_qkCuZp JpZvcn() ]dªp: dkqepÃmlv
() ]dbpIbp­mbn: (lk\pw, lpssk\pw kz
ÀKob bphm¡fpsS t\Xm¡fmIp¶p) (AlvaZv).

kv{XoIfpsS t\Xm¡Ä
kzÀK¯n {]thin¡p¶ kXyhnizmkn
\nIÄ¡pw AhnsS t\Xm¡fp­mhpw. AhÀ B
cmWv {]hmNI³() ]dbp¶Xv t\m¡pI:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

438

َّ�‫ّﻲﺒُِّ ﺻَ�َّ ا‬
َ ‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ‬
َ
(‫ﺎﻃِﻤَﺔُ ﺳَﻴِّﺪَةُ �ِﺴَﺎءِ أَﻫْﻞِ اﺠﻟَْﻨَّﺔ ( )ﺑﺎري‬
‫ّﻢَ ﻓ‬
)
ِ

\_n() ]dªp: (^mXzna kzÀK kv{XoIfpsS
t\Xm¯nbmIp¶p) (_pJmcn)

َ َََْ َْْ
َ َّ‫َﻂ‬
َ
َ َ
‫ّﻢَ ﻲﻓ اﻷر ِض أر�ﻌـﺔ‬
ِ ‫ْﻦِ �َﺒَّﺎسٍ ﻗَﺎلَ ﺧ رﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠﻴْﻪِ وَﺳﻠ‬
َ َ
َّ َ َّ�‫َﺳُﻮﻪﻟُُ أَﻋْﻠَﻢُ �َﻘَﺎلَ رَﺳ ـﻮلُ ا‬
‫َ ﺎ ﻫ‬
‫ِ ﺻـ‬
ُ
‫ُﻮطٍ ﻗَﺎل أﺗَﺪْرُونَ ﻣ َﺬَا ﻗَﺎلُﻮا ا�َُّ وَر‬
ُ‫ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ أَﻓْﻀَﻞُ �ِﺴَﺎءِ أَﻫْﻞِ اﺠﻟَْﻨَّﺔ َﺧﺪِ�َﺔُ ﺑ ْﻨﺖُ ُﺧ َﻮ ْ�� َوﻓَﺎﻃ َِﻤـﺔُ ﺑ ْﻨـﺖ‬
ِ
ٍِ
ِ
ِ
َ ْ َ ْ ُ‫ْ َ َة‬
َ َ ْ ُ‫َ َ ْ َ ُ ْﺖ‬
َ ُ‫ان َوآﺳ َﻴﺔُ ﺑ ْﻨﺖ‬
(‫مُﺰاﺣ ٍِﻢ امﺮأ ﻓ ِﺮﻋﻮن ( )ﻤﺣﺪ‬
‫َُﻤَّﺪٍ ومﺮ�ﻢ ﺑِﻨ ﻋِﻤﺮ‬
ِ ِ

C_v\p Aºmkv() \n¶v \nthZ\w: ]dªp: (d
kqepÃmlv `qanbn \mev hcIÄ hc¡pIbp
­mbn, F¶n«v tNmZn¨p: CsX´msW¶v \n§Ä
¡v Adnbptam? AhÀ ]dªp: AÃmlphn\pw,
Ahsâ dkqen\padnbmw. dkqepÃmlv ]dªp:
(kzÀK kv{XoIfn t{ijScmbhÀ, JZoPm _n
³Xp JpsshenZv, ^mXznam _n³Xv apl½Zv, advbw
_n³Xv Cwdm³, ^nÀHu\nsâ `mcybmb Bknbm
_n³Xv apkmlnw F¶nhcmIp¶p) (AlvaZv)

kzÀ¤ kt´mj hmÀ¯bdnbn¡s¸« ]¯p t]À
ImcpWy¯nsâ {]hmNI³() Xsâ A\p
bmbnIfn t{iãcmb ]¯vt]cpsS t]cpIÄ F
®nsb®n AhscÃmw kzÀK¯nemsW¶v Hcn¡
 ]dbpIbp­mbn. AhÀ BscÃmamsW¶v
lZokn \n¶v a\knem¡pI:

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

439

‫ﻠَﻴ‬
َ َْ ْ َْ
ْ‫ﻦ‬
ُ‫ﺳَـﻠَّ َﺑ‬
َ
‫) �َﺒْﺪِ الﺮَّﻤﺣ ِﻦ ﺑ ِﻦ ﻋﻮ ٍف ﻗﻗَﺎلَ رَﺳُـﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ أ ـﻮ‬
َ
َ
َ‫ﻨ‬
ِ‫ﻨَّـﺔ وَ�ُﺜْﻤَـﺎنُ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨَّـﺔِ وَﻲﻠﻋٌَِّ ﻲﻓ‬
‫اﺠﻟَّْـﺔِ وَﻃَﻠْﺤَـﺔُ ِ ﻲﻓ‬
ِ ْ‫ﻨّﺔِ وَ�ُﻤَـﺮُ ﻲﻓِ اﺠﻟ‬
‫ِ و َ َ�ُْ ﻲﻓ‬
ٌ َ
‫ﻌْﺪٌ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨَّﺔ َوﺳ ِﻌﻴﺪ‬
َ‫ّﺔِ وَ�َﺒْﺪُ الﺮَّﻤﺣَْﻦِ �ْﻦُ ﻋَﻮْفٍ ﻲﻓ ﻨَّﺔِ وَﺳ‬
َ‫الﺰُّ� ِ اﺠﻟَْﻨ‬
ِ
ِ
ِ َ‫َﻨَّﺔِ وَأَﺑُﻮ �ُﺒَﻴْﺪَةَ �ْﻦُ اﺠﻟَْﺮ‬
(‫ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨَّﺔ ( )ﺮﻣﺬي واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ وأﻤﺣﺪ‬
‫ّاح‬
ِ

AÐpÀdlvam\p_v\p Hu^v() ]dbpIbp­mbn:
dkqepÃmlv() ]dªp: (A_q_¡À kzÀK¯n
emWv, DaÀ kzÀK¯nemWv, DYvam³ kzÀK¯nem
Wv, Aen kzÀK¯nemWv, XzÂl kzÀK¯nemWv,
kpss_À kzÀK¯nemWv,AÐpÀdÒm\p_v\p Hu
^v kzÀK¯nemWv, kAZv kzÀK¯nemWv, kCu
Zv kzÀK¯nemWv, A_qDss_ZXv_v\p PÀdm
Av kzÀK¯nemWv)(XnÀanZn, C_v\pamP, AlvaZv).
alm\mb dkqepÃmln() ]e kµÀ`§
fnembn Hcp]mSv kzlm_nIsf kw_Ôn¨p kzÀ
Kaps­¶v kt´mj hmÀ¯ Adnbn¨Xv lZokp
Ifn ImWmhp¶Xm¬v. ZoÀLn¨p t]mIpsa¶
`b¯m ChnsS hniZoIcn¡phm³ Dt±in
¡p¶nÃ.

kzÀ¤{]thi\w km[yamhp¶ IÀ½§Äî
ssZhnI \nba§Ä A\pkcn¨v Pohn¡p¶
hÀ Xsâ acWwhsc Nne Imcy§Ä \nÀºÔam
bpw, sFOnIambpw A\pãnt¡­Xp­v. Ahbn

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

440

 Nne IÀ½§fpsS {]tXyIXbpw, AXnsâ hÀ
²n¨ {]Xn^e§fpw ]cnKWn¨vsIm­v AXn\v
kzÀ Kaps­¶v {]hmNI³()]Tn¸n¡p¶p.
A\mY kwc£Ww:

َ ‫ﻠَّﻢَ ﻗَﺎل‬
ٍ‫َ ﺳَﻌْﺪ‬
َ ‫َ أَﻧ‬
‫ﻓِـﻞُ اﻴﻟَْتِـﻴﻢِ ﻲﻓ‬
�َ‫ﺎ و‬
َ‫ﻋَﻦِ اﻨﻟَّﻲﺒِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳ‬
‫ﻋﻦ ﻦ‬
ِ
ِ
ْ
‫ِ َ َ َﺎل‬
َ
َ
َ ْ
(‫ا وَﻗ َ ﺑِﺈِﺻْﺒَﻌﻴْﻪِ الﺴَّﺒَّﺎﺑ ِﺔ َوالﻮُﺳﻄﻰ ( )ﺑﺎري‬
‫َﻨَّﺔ ﻫَﻜﺬ‬

kAvep_v\p kAZn \n¶v \nthZ\w; \_n()
]dbpIbp­mbn; (Rm\pw A\mYsb kwc£n
¡p¶hcpw, C{]ImcamIp¶p. Xsâ Nq­phnc
epw, \Sphncepw ASp¸n¨v ]nSn¨v ]dbpIbp­m
bn) (_pJmcn).
hpZphn\v tijapÅ {]mÀ°\:

َ ُ ْ َ ُ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠََّ ﻣَﺎ ﻣِﻨْ�ُﻢْ ﻣِﻦْ أَﺣ ﺪٍ �َﺘَﻮَﺿ‬
َّ�َ‫َ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻ‬
‫ـﺄ �ﻴُﺒﻠِـﻎ أ ْو‬
َ
َ‫ا�َّ ﻋَ ِْ و‬
ّ ََ
ْ َ ُ‫ـ َ ﻘُ ُ َ ْ َ ﺪ‬
‫َيُﺴْـ ﻎُ الْﻮَﺿُـ‬
َّ�‫ﻤ َّـ ﺪًا �َﺒْـ ﺪُ ا‬
‫ـ‬
‫َ إِﻪﻟ إَ ُ وَأَنَّ �َُ ـ‬
‫ـﻮءَ �ُـﻢَّ � ــﻮل أﺷــﻬ أن‬
ِ‫ـﺒ‬
ِ
َ
ّ
َ
ّ
َ
‫ ﻳَـ‬
َ ‫َرَﺳُـﻮﻪﻟُُ إَ ــﺖْ ﻪﻟَُ أَﺑْـﻮابُ اﺠﻟَْﻨَّــﺔِ اﺜﻟَّﻤَﺎ�ِﻴَـﺔُ ـﺪْﺧُﻞُ ﻣِـﻦْ �َ�ِﻬـﺎ ﺷـ‬
(... ‫ـﺎء‬
ِ
(‫)مﺴﻠﻢ‬

dkqepÃmlv() ]dªp: \n§fn \n¶msc¦n
epw ]cn]qÀWambn hpZp sN¿pIbpw, F¶n«v
(AivAZp A³emCeml CÃÃmlp, A¶ apl½
Z³ AÐpÃmC hdkqeplp) F¶v ]dªm A
h\v kzÀK¯nsâ F«v IhmS§fpw Xpd¡s¸Sp

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

441

¶XmWv, Ah³ Dt±in¡p¶ hmXneneqsS Ah\v
{]thin¡mhp¶XmWv… ) (apkvenw)
kp_ln, AkzÀ F¶o \akvImc§Ä:

َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَـﻠ‬
َ ْ‫ﺑِ ﺑَ�ْ ﺑْﻦِ أَﻲﺑِ مُﻮﻰﺳَ �َﻦ‬
َّ�َ‫َ ِّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ‬
�‫أ�ِﻴﻪِ أَنَّ رَﺳُﻮلَ ا‬
‫ِﺮ‬
)
َ
َ َ ِ‫َ ﻣَﻦْ ﺻَ�َّ اﻟْﺮﺒَْدَﻳْﻦ‬
(‫دَﺧﻞ اﺠﻟَْﻨَّﺔ ( )ﺑﺎري‬

A_q_¡À C_v\p A_qaqkm()Xsâ ]nXmhn
 \n¶v \nthZ\w sN¿p¶p: dkqepÃmlv() ]d
ªp: (Bsc¦nepw _dssZ\n (kp_lnbpw, A
kzdpw) \akvIcn¨m Ah³ kzÀK¯n {]th
in¡p¶XmWv) (_pJmcn)
A©vt\cs¯ \nÀºÔ \akvImcw:

ُ ُ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠَّ َ ﻘ‬
َّ�َ‫َ ِّ ﺻ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ � ﻮل‬
�‫ ﻌْﺖُ رَﺳُﻮلَ ا‬:‫ِﺖ ﻗﺎل‬
ِ ‫َﻦْ �ُﺒَﺎدَةَ ﺑْﻦِ الﺼَّﺎﻣ‬
ًْ َ
َ
‫َْﺲُ ﺻَﻠَﻮَاتٍ ﻛَﺘَﺒَﻬُﻦَّ ﻰﻠﻋََ اﻟْﻌِﺒَﺎدِ �َﻤَﻦْ ﺟَﺎء ﺑِﻬِﻦَّ لَﻢْ ﻳُﻀَـﻴِّﻊْ ﻣِـﻨْﻬُﻦَّ ﺷـيﺌﺎ‬
َ
ِ‫َﺎﻓًﺎ ﺤﺑ‬
َ
‫ أﻤﺣﺪ‬،‫( )ﺑﻮداود‬... ‫َﻘِّﻬِﻦ َّ ﺎﻛَنَ ﻪﻟُ ﻋِﻨْﺪَ ا�َِّ �َﻬْﺪٌ أَنْ ﻳُﺪْﺧِﻠَﻪُ اﺠﻟَْﻨَّﺔ‬
(‫اﻟنﺴﺎﻲﺋ‬

D_mZXv_v\p kzmanXv() ]dbp¶p: dkqepÃm
lv() ]dbp¶Xmbn Rm³ tIÄ¡pIbp­mbn:
(ASnaIfpsS ta AÃmlp A©v t\cw \akvIm
cw \nÀºÔam¡nbncn¡p¶p, AXnsâ ]cn]qÀW
X¡v `wKw hcp¯p¶ bmsXm¶pw sN¿msX B
sc¦nepaXv \nÀÆln¡pIbmsW¦n Ahs\
AÃmlp kzÀK¯n {]thin¸n¡psa¶ IcmÀ

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

442

AÃmlphnsâSp¯v Ah\p­mbncn¡p¶XmWv)
(A_qZmhqZv, AlvaZv, \kmC)
CkvemanI A`nhmZyamb kemw ]dbÂ:

َ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠَّ َ ﺗَﺪْﺧُﻠُﻮنَ اﺠﻟَْﻨ‬
َّ�َ‫َ ﻲﺑِ ﻫُﺮَ�ْ َةَ ﻗَﺎلَ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮل ا�َِّ ﺻ‬
‫ـﺔ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ‬
ُ
‫ﺮ‬
‫أ‬
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُّ‫ـﺎﺑ‬
َ
ُ‫ﺘ‬
ُ‫ﻨ‬
َ
َ
ُ
َّ‫ﻰﺘ‬
ُ‫ ﻲﺷء إذا �ﻌﻠ ﻤـﻮه‬
ْ َ‫ﺗُﺆ ِﻣ ـﻮا َوﻻ ﻣِﻨُـﻮا ﺣَـﻰﺘّ ﺤﺗَ ﻮا أ َوﻻ ﻟُّ�ُـﻢْ ﻰﻠﻋ‬
ِ ٍ
ْ ُ�َ ْ َ َ َ َّ‫َ َ َ ْﺘُ ْ َ ُْﻮا الﺴ‬
(‫ﻼم ﺑيﻨ ﻢ ( )مﺴﻠﻢ‬
‫ﺗﺎﺑب ﻢ أﻓ‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v \nthZ\w: dkqep
Ãmlv() ]dªp: (\n§Ä hnizmknIfmhmsX
kzÀK¯n {]thin¡pIbnÃ, \n§Ä ]ckv]cw
Cãs¸SmsX \n§Ä hnizmknIfmhpIbnÃ, \n
§Äs¡mcp Imcyw Rm³ Adnbn¨p Xcs«tbm,
AXv sN¿pIbmsW¦n \n§Ä ]ckv]cw kvt\
ln¡p¶XmWv, \n§Ä¡nSbn \n§Ä kemw
hym]n¸n¡pI) (apkvenw)
hpZphn\v tijw c­v dIA¯v:

‫ ر‬
َ
ُ‫ﻴْـﻪِ وَﺳـﻠَّﻢَ ﻣَـﺎ ﻣِـﻦْ مُﺴْـﻠِﻢٍ �َﺘَﻮَﺿَّ ـﺄُ َ�ﻴُ ْﺤﺴـﻦ‬
َ
‫) َﺳُﻮل ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠ‬
ِ
ْ َ َ َْ َ ٌ ْ ََْ ْ َ ّ
ّ
ْ
َُ
‫َﺟَﺒَـﺖْ ﻪﻟ‬
َِ ‫� ﻣُﻘﺒِﻞ ﻋﻠﻴ ِﻬﻤﺎ ﺑِﻘﻠﺒِ ِﻪ َو َوﺟ ِﻬـ ِﻪ إ‬
ِ ‫ﺿُﻮءَهُ �ُﻢَّ �َﻘُﻮمُ �َﻴُﺼَ�ِ ر�ﻌﺘ‬
ُ‫ﻟَْﻨَّﺔ‬
(‫( )مﺴﻠﻢ‬

{]hmNI³() ]dªp: (apkvenamb HcmÄ hpZp
sN¿p¶p, hpZp \Ãcq]¯n sNbvXvsIm­v Fgp
t¶äv Xsâ apJhpw lrZbhpw ap¶nSphn¨v c­v d

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

443

IA¯v \akvIcn¡pIbmsW¦n Ah\v kzÀKw
\nÀºÔam¡s¸SmXncn¡nÃ) (apkvenw)
Adnhv t\SpI:

َّ‫ﻠَﻴ ﺳَـﻠ‬
ْ ُ
َ َ َ ْ َ
َ
‫ ﻣـﻦ ﺳـﻠﻚ‬... ‫َﻦْ أَﻲﺑ ﻫ َﺮ� ﻗَﺎلَ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَـ�ّ ا�َّ ﻋَ ْـﻪِ وَ َﻢ‬
)
ِ
ِ‫ﻠْﺘَﻤِﺲُ �ِﻴﻪ‬
(‫( )مﺴﻠﻢ‬... ‫ﺑِﻪِ ﻃَﺮِ�ﻘًﺎ إِﻰﻟَ اﺠﻟَْﻨَّﺔ‬
َُ‫ﻋِﻠْﻤًﺎ ﺳَﻬَّﻞَ ا�َُّ ﻪﻟ‬
َ ‫ًﺎ ﻳ‬
ِ

A_qlpdbvd()hn \n¶v \nthZ\w: dkqep
Ãmlv() ]dbpIbp­mbn: ( … hnÚm\w A
t\zjn¨p sIm­v Bsc¦nepw Hcp hgnbn {]th
in¨m AÃmlp Ah\v kzÀK¯nte¡pÅ hgn
Ffp¸am¡n sImSp¡p¶XmWv … ) (apkvenw).
amXm]nXm¡Ä¡v ]pWyw sN¿Â:

َ
َ ‫َأﻲﺑِ ﻫُﺮَ�ْ ﺮَةَ ﻗَﺎلَ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْـﻪِ وَﺳَـﻠَّ َﻢ َرﻏ‬
‫ِـﻢ‬
ْ‫) أ�ِﻴﻪِ �َﻦ‬
َْ
ِ
ْ
‫ ﻗَﺎلَ ﻣَﻦْ أَدْرَكَ وَاﺪﻟﻳـ ِﻪ‬
ِ
َّ�‫َ�ْﻔُﻪُ �ُﻢَّ َرﻏ َِﻢ ْﻔُﻪُ �ُﻢَّ رَﻏِﻢَ أَ�ْﻔُﻪُ �ِﻴﻞَ ﻣَﻦ ﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ ا‬
َ
َ َ َ َ
(‫َ اﻟْﻜِﺮﺒَِ أﺣَﺪﻫُﻤﺎ أوْ ﻠﻛَِﻴْﻬِﻤَﺎ �ُﻢَّ لَﻢْ ﻳَﺪْﺧُﻞِ اﺠﻟَْﻨَّﺔ ( )مﺴﻠﻢ‬

A_qlpdbvd()hn \n¶v \nthZ\w: dkqep
Ãmlv() ]dbp¶p: (Ah³ \in¨ncn¡p¶p, ]n
s¶bpw Ah³ \in¨ncn¡p¶p, ho­pw Ah³ \
in¨ncn¡p¶p, tNmZn¡s¸«p: {]hmNIsc, Bcm
Wv \in¨Xv? hmÀ²Iysa¯nb amXm]nXm¡fnÂ
Hcmtfm, c­mfptam D­mbn«v Ahscs¡m­v
kzÀKw e`n¡m¯h\mIp¶p) (apkvenw) CXnÂ
\n¶v a\knem¡phm³ km[n¡p¶Xv hbÊmb

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

444

amXm]nXm¡Ä¡v ]pWyw sN¿p¶Xv kzÀK {]th
i\¯n\v ImcWamIp¶XmsW¶mWv.
\mhns\ kq£n¡pI:

َّ�َ‫ ﺳَﻬْﻞِ ﺑْﻦِ ﺳَﻌْﺪٍ �َﻦْ رَﺳُﻮلِ ا�َِّ ﺻ‬
ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ َﻢ ﻗﺎل ﻣـﻦ ﻳﻀـﻤﻦ‬
)
َ‫َ �َْ ﺤﻟ َ ﻴ‬
َ
َ � ‫ﺎ‬
(‫ْﻴْﻪِ وَﻣَ َ�ْ رِﺟْﻠَﻴْﻪِ أَﺿْﻤَﻦْ ﻪﻟَُ اﺠﻟَْﻨَّﺔ( )ﺑﺎري‬
� ‫َﺎ‬

kAvÂ_v\p kAZv()hn \n¶v \nthZ\w:{]hm
NI³() ]dªp: (BcmWv c­v XmSnsbÃpIÄ
¡nSbnepÅXns\ kw_Ôn¨pw, c­v ImepIÄ
¡nSbnepÅXns\bpw kw_Ôn¨pw Pmayw (kq
£n¡psa¶) \n¡p¶Xv Ah\v kzÀKw e`n¡p
sa¶Xn\v Rm\pw Pmayw \n¡p¶XmWv)
(_pJmcn)
12 dIA¯v dhmXn_v \akvImcw:

َ ُ‫َ َ � ّ َ َ َ ْ َ ْ ﺳ‬
َّ�َ‫ِِّ ﺻ‬
َ
َ َ
ِّ‫ُم‬
‫ﻴْﻪِ وَﺳﻠّﻢَ �ََﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺳـ ِﻤﻌﺖُ َر ـﻮل‬
‫ّ ﻋَﻠ‬
‫) ﺣَﺒِيﺒﺔَ زوْجِ اﻨﻟَّﻲﺒ‬
َّ�‫ ا‬
ْ
َْ
‫ﺪٍ مُﺴْﻠِﻢٍ ﻳُﺼَـ�ِّ �َِِّ ﻞﻛَُّ ﻳَـﻮْمٍ ﺛِنْـﻲﺘ‬
‫َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ �َﻘُﻮلُ ﻣَﺎ ﻣِﻦْ �َﺒ‬
ّ
‫ﺸَْة‬
َ َ ََْ ً َ
(‫ﻟَْﻨَّﺔ ( )مﺴﻠﻢ‬
‫َ ا�َُّ ﻪﻟَُ ﺑَيْﺘًﺎ ﻲﻓ‬
َِ ‫� ﻓ ِﺮ�ﻀﺔٍ إ‬
� ‫َ رَ�ْﻌَﺔً �َﻄﻮُّﺎﻋ‬
ِ
ِ

{]hmNI]Xv\n D½p l_o_()bn \n¶v \nth
Z\w: AhÀ ]dªp: dkqepÃmlv() ]dbpIbp
­mbn: (apkveo§fnÂs]« Hcp hyàn \nÀºÔ
aÃm¯ kp¶¯mb 12 dIA¯v \akvImcw F
Ãm Znhkhpw AÃmlphn\v th­n \akvIcn¡pI
bmsW¦n AÃmlp Ah\v kzÀK¯n Hcp ho
Sv \nÀ½n¨vsImSp¡p¶XmWv) (apkvenw) dhmXn_v

]ctemIw JpÀB\nepw kp¶¯nepw

445

kp¶¯v F¶ t]cn Adnbs¸Sp¶ ]{´­v dI
A¯v \akvImcamWv CXvsIm­pt±in¡p¶Xv. C
h kp_ln¡v ap¼v c­v dIA¯pw, fpAdn\v ap
¼v \mev dIA¯pw tijw c­v dIA¯pw, aKvcn
_n\v tijw c­pw, CimAv\v tijw c­ppam
Ip¶p.
]Ån \nÀ½n¡Â:

َ
ُ َ َّ�‫ �َ�َ مَﺴْﺠِﺪًا �َِِّ �َﻌَﺎﻰﻟ َ �َـ�َ ا‬:‫ُﻮل ا�َِّ ﺻَ�ّ ا�َّ َﻋَﻴ ﻪِْ وَﺳَﻠَّ َﻢ‬
‫ُ ﻪﻟ‬
‫ﻗﺎل‬
(‫ْﺘًﺎ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨَّﺔ ( )مﺴﻠﻢ‬
ِ

\_n() ]dbpIbp­mbn: (D¶X\mb AÃmlp
hn\v th­n Bsc¦nepw Hcp ]Ån \nÀ½n¡pIbm
sW¦n AÃmlp Ah\v kzÀK¯n Hcp hoSv
\nÀ½n¨p sImSp¡p¶XmWv) (apkvenw)
kqd¯p CJvemkv:

َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ‫ﻠَﻴ ﻪ ﺳَﻠ‬
َ
َّ�َ‫ِ َّ ا�َِّ ﺻ‬
َ
‫ـﺮأ‬
‫ا�َّ ﻋَ ِْ وَ ﻢ ﻗﺎل ﻣﻦ ﻗ‬
‫�ْﻦَ الْﻤُﺴﻴَّﺐِ �ﻘُﻮلُ إِنَّ ﻧَﻲﺒ‬
‫ﻋﻦ‬
َ ٌ‫َ ا�َُّ أَﺣَﺪ‬
َ
َ
َْ‫ﺮﺸ‬
(�‫( )دار‬...‫ﺮﺼٌْ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨَّﺔ‬
‫ﻋ مﺮَّاتٍ ﺑُ�َِ ﻪﻟَُ ﺑِﻬَﺎ ﻗ‬
ِ

kCuZv_v\p apk¿n_v() ]dbp¶p: \_n() ]d
bpIbp­mbn: Bsc¦nepw (JpÂlphÃmlp A
lZv) F¶ kqd¯v ]¯v {]mhiyw ]mcmbWw
sNbvXm AXvsIm­h\v AÃmlp kzÀK¯nÂ
HcpsIm«mcw \nÀ½n¨p sImSp¡p¶XmWv) (Zmcnan)
******

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful