Chuẩn A 1. Trắng lục 2. Lục 3. Trắng cam 4. Lam 5. Trắng Lam 6. Cam 7. Trắng nâu 8.

Nâu

Chuẩn B 1. Trắng cam 2. Cam 3. Trắng lục 4. Lam 5. Trắng Lam 6. Lục 7. Trắng nâu 8. Nâu

Các thiết bị cùng loại: Hub, Repeater Bridge, Switch Router, PC

Bấm thẳng: A – A B–B Nối 2 thiết bị khác loại VD: PC – Switch, Switch – Router

Bấm chéo: A – B Nối 2 thiết bị cùng loại VD: PC – PC, PC – Router

Các bước bấm cáp mạng