İcada Ne Gerek

Örnekler Var!

Nureddin YILDIZ’ın SOSYAL DOKU DERNEĞİ’ndeki 25.05.2008 Tarihli Dersidir

www.sosyaldoku.com

Mukallidiz
Dünyaya geldiğimizde, yürümeyi, konuşmayı, bardakla su içmeyi bilmiyorduk. Yürüyenleri görerek yürümeyi, konuşmaları dinleyerek konuşmayı, bardakla su içenleri görerek bardak kullanmayı öğrendik. Önümüzdekiler, bilerek veya bilmeyerek muallimimiz oldular. Belki biz de bir bardak mucidi olurduk. Ama bu asırlar alabilirdi. Bizden öncekilerin birikimleri, bizim asırlar süren bir keşif sürecini bir çırpıda elde etmemizi sağladı. Kolay bir hayat yaşamamızı sağlayan en büyük nimetlerden biri şüphesiz taklit yeteneğimizdir. Taklit yeteneğimiz kadar dil öğreniyor ve konuşuyoruz. Görgü kurallarını, ilişkilerimizi uygun görülmüş kalıplara benzeterek uygulamaya çalışıyoruz. Çaresiz mukallitleriz. Biz öncekilerin mukallidi, sonrakiler bizim mukallidimiz olmaya mahkûm yaratıldık. Annenin çocuğu önündeki durumunu, emzirmeyle sınırlayamayız. Babanın durumu da eve yiyecek getirmekle sınırlandırılamaz. Anne de baba da çocuklarının ilk taklit ettikleri örneklerdir. İl göz dolgularıdır. Öğretmen de sadece alfabe öğreten biri olarak görülemez. Aynı şeyleri, bir mahalle camisindeki imam için söyleyebiliriz. Bir müezzin için söyleyebiliriz. Başkalarının önünde duran hiç kimse, sadece görevini uygulamakla biten bir süreç yürütmez. Alttakilerin üsttekileri kendileri için örnek gördüğü bir süreci istesek veya istemesek üzerimizde uygulanır buluyoruz. Haber okuyan bir spikerden top peşinde koşuşturan bir futbolcuya kadar, görülen herkes izlenmektedir. İzlenmenin doğal sonucu da etki etmektir. Kimi görüp izlediğimiz netice de kimden etkilendiğimizi gösterecektir. Gözler gördükçe, kulaklar duydukça kalp görülene ve duyulana doğru kayacak, beynimizde idealler oluşacaktır. İman dairesinde yaşayıp ölmeye çalışan bir mümin elbette, istediği ideal bir çevre edinemeyebilir. Nefretinin yoğunlaştığı ortamlarda yaşamak zorunda olabilir. Gözünü açmaya, kulağıyla duymaya cesaret edemediği ortamlara esir olabilir. Kaçacak dağ başı, gizlenecek orman arayabilir. Bulunmak zorunda olduğu ortamın böyle olması, idealinin yükseklerde olmasına mani olmamalıdır. Mümin ucuz yiyeceklerle karnını doyurduğu bir zamanda da lüks yiyecekleri hayal ettiği gibi, imanı açısından uygun olmayan ortamlarda imanıyla uyumlu hedefler ve örneklerle bezenmiş bir beyin sahibi olabilir. Olmalıdır da. Ameliyat masasına yatarken huzurlu bir hayatı düşlediği gibi, en bozuk ortamlarda dahi ideali, örneği büyük bir şahsiyet sahibi olmak gerekmektedir. Özellikle çocuk yetiştirmede, insan eğitmede örneklerin etkisini küçümseyemeyiz. İyi bir örneğin önünde, zayıf bünyelerden önemli şahsiyetler çıkabileceği gibi, nice değerli bünyeler zayıf örneklerin önünde heder olup gitmiştir. İyi bir ustanın elindeki çıraktan usta yetişebilir. İbadeti ve zühdü güzel örnek oluşturan bir derviş Allah’a davette başarılı olup, iyi insanlar yetiştirebilir. Bir muallim, insani ve vicdani kimliğiyle bilgisinden önce etki edip yönlendirebilir. Anne ve baba güzel örnek olarak söze gerek bırakmadan eğitebilirler.

Büyük insanlar, büyük hizmetler hayal ettiğimiz sürece iki gerçeği göz ardı etmemeliyiz: Örnekleri stadyumlardan, film sahnelerinden çıkaramayız. En iyiler gerilere gittikçe daha yoğun olarak bulunmaktadır. Bize yaklaştıkça ‘iyilik’ kalite kaybetmektedir.
(Örnekleri izlemenin önemini vurgulayan ayetler için, En’am, 90; Nahl,123; Mümtehine, 4, 6; Ahzab, 21. ayetler incelenebilir.)

2

Örnek Kim Olmalıdır?
Müslüman hayata, ahireti de kapsayan geniş bir açıdan bakar. Toprağın üstü kadar altını da hesap eder. Bu bakış tarzı ile değerlendirirken de ailesinde, işinde, eğitiminde onun örneği olabilecekler bu geniş açıya uygun olan isimlerden oluşur. Bir alanın sivrilmişleri ideal örnekler üretmez. Dünyamız ve ahiretimizi kuşatan hayat anlayışımız için tartışmasız önderimiz ve örneğimiz Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Aile düzenimizde O’nu esas alan bir yapı oluştururuz. O’na benzeterek çocuk büyütmeye çalışırız. O’nun yediğini yer, O’nun içtiğinden içeriz. Sevdiğini sever, sevmediğinden uzak dururuz. O’nun etki alanında kalmaya hayat deriz. Çünkü O, Allah’ın bize güzel bir örnek olması için gönderdiği Peygamberi’dir. O’nu sevmemiz, beraberinde örneğimizin de O olmasını gerektirir. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize örnek olmasıyla, O’nun dışındakilerin örnek olması arasında en açık fark, O’nun örnekliğinin tartışmasız ve nihai ölçüleri ihtiva etmesidir. Herhangi bir mümin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi örnekler arasında iyi bir örnek olarak göremez. O örnekler arasında bir örnek değil; tartışmasız ve eşsiz bir örnektir. O’nun boş bıraktığı alanlarda başka örnekler arasından iyi bir örnek bulabiliriz. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışındaki örnekler, her şeyin en iyi örnekleri değildirler. Yüzde yüz taklit edilebilir, masum ve kâmil bir örnek yoktur. İnsanlığın en iyileri olan sahabiler için bile geçerli bir kuraldan söz ediyoruz. Peygamberlerden sonra en iyi mümin olduğu naslarla sabit olan Ebu Bekir radıyallahu anh bile kâmil değildir. Masum da değildir. Ondan sadakati, diğerinden adaleti, bir diğerinden hayâyı, başkasından şecaati örnekleyebiliriz. Onda bulduğumuz bazı özellikleri başka bir insanda bulamıyor olabiliriz. Ama bu onun, beşeri kimliğini aşıp melekleşmesini, hatadan arınmışlığını, aşılamaz oluşunu göstermez. Yiğidin yiğitliğini, âlimin ilmini, Ümmete ilim yolunda hizmet etmiş âlimler, meydanlarda kıvılcımlar saçmış mücahidler de böyledir. İlme düşkünlüklerini, yiğitliklerini kendimize örnek alırız. Taklit edip, yakaladıkları fazileti yakalamaya çalışırız. Ancak, ilimlerindeki veya şecaatlerindeki üstünlüklerinden dolayı, yüzde yüz ideal örneğimiz olan Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme uymayan yönlerini de kendimize örnek alamayız. İlmiyle bize örnek oluşturan birinin, mesela ailevi ilişkilerindeki perişanlığı, bizim onun ilmi şahsiyetini yok saymamızı gerektirmeyeceği gibi, onun o alandaki yanlışını körü körüne taklidimize de izin oluşturmaz. Arı gibi, o çiçekten bu çiçeğe koşar, bal olandan balı alır, gerisini bırakırız. Sadece Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç! O, yüzde yüzdür. O, Allah’ın resmi örneğidir. O, masumdur.

Abartmanın da ötesine gidip, ideal gördüklerimizin hatalarını görmeyen, hatta o hatalarda dahi kerametler arayan düzeye geldiğimizde bir çelişkiye düşmüş oluruz. Bu çelişkide şu sorunun cevabı bulunamaz hale gelir:

infak eden zenginin sehavetini, âbidin ibadet titizliğini, dervişin geceyi ihya etmesini, vaizin nasihatlerini, muallimin becerilerini, davetçinin Allah’a çağırmadaki meziyetlerini, Hasan Basri’nin gözyaşlarını gıpta ile izleriz. Bizde eksik olanları onlardan tamamlamaya çalışır, onları kendimiz için o meziyetlerinde idealler görürüz. Alabildiklerimizi alır, alamadıklarımızı hedef haline getiririz. Kendimiz ve sorumluluklarını taşıdıklarımız için onları, örnek şahsiyetler olarak zihnimize nakşederiz. Bunun ötesine gidip abartmayız.

Melekle, insan arasında; masum peygamberle ismet vasfı bulunmayan insan arasında ne fark var? Cebrail’in gelip gittiği ve yönlendirdiği biri ile amellerinin hesabı Mizan’a bırakılmış biri arasında fark yok mudur? 3

Genel Kurallar:
1- İman hayati değer taşır. Mümin olmayanın, müminin nazarında örneklik teşkil etmesi kabullenilemez. Bilim, teknoloji, sanat gibi bir alanda üstün yeteneklerden istifade etmemizle, sahiplerinin ideallerimiz olması arasında fark görmeliyiz. 2- Örnek insanın temel yapısı, iman, salih amel sahibi olma, güzel ahlak ve menhiyattan uzak durmaktır. 3- Örnek insanda aranan en belirgin ahlaki vasıflar doğruluk, şecaat, sabır, tevazu ve merhamettir. 4- Örnek olmak büyük bir ibadet türüdür. Çünkü iyi bir işe öncülük eden, onun yapılmasına delalet eden, o işin yapılmasından hâsıl olacak sevabın aynısını kazanmaktadır. Örneklik böyle bir kazancın kapısı olarak, müminin önünde durmaktadır. Büyük bir çerçevede örnek olunaMevcut iyi örnekbileceği gibi, ‘iyi’ olduğu dinen bildirilen tek bir alanda da örnek olunabilir, o da bir kazanç yolu olur. Özellikle leri örten bulutlar: ebeveyn, öğretmen, imam, memur gibi muhakkak izlenilen bir konum sahibi olanlar önlerindeki fırsatı ve o - Toplumsal âdetler, gelefırsatın hesabını iyi idrak etmelidirler. nekler, İslamî anlayışın dı5- Örnekte süreklilik esastır. Örnek girdiği yoldan dönmemeli, kendisini muhasebe etmesini bilmelidir. 6- Örnek insanda sözle davranış arasında bir çelişki bulunmaz. Bu noktada, vaaz eden bir vaizle, örneklik teşkil eden bir mümin arasındaki farkı kavramış oluruz. Konuşmayı meslek edinip onu icra edenle, örnek olup, insan kazanmak isteyen arasındaki fark çok büyüktür. Ancak burada şu üç hususu dikkatimizden kaçıramayız: a- Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında hatasız insan yoktur. İlmi ve kimliği ne olursa olsun herkes hata edebilir. Önemli olan hataların en aza indirilmesi için gayret etmek, hatada inatlaşmamaktır. b- Örnek birinin başka bir noktadaki hatası, onu dışlamamız için yeterli bir sebep olmamalıdır. c- Bir hatamız ve eksiğimiz veya yanlış ihtimalimiz bizi gizlenmeye sevk etmemelidir. 7- Temel ölçümüz şudur: Doğruyu insanlara ölçerek bulamayız. İnsanları doğruya göre ölçüp sağlıklı sonuçlara ulaşabiliriz. Bu ise asgari düzeyde de olsa temel bilgilere vakıf olmamızı gerektirmektedir. 8- Özellikle Kur’an ve hadis ilimlerinde mesafe kat edenler, örnek olarak bilinecekleri için, bir kenara çekilme, emekli olma gibi haklara sahip değildirler. Peygamberlik makamına vekâlet anlamı taşıyan noktalarda bulunanlar, kendilerini sıfırlama hakkına sahip olmadıkları gibi, mubahları bile diledikleri şekilde kullanamayacakları bir titizliği göstermek ve kollamak zorundadırlar. Kur’an gibi muazzam bir ilmin kapısında bulunmakla şereflendirilenlerin giyimden yemeğe kadar pek çok alanda gözlenip, örnek alındıklarını bilmeleri şarttır. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında namaz kıldırıp, papaz filmi izlemek, kürsülerde Ömer’in zühdünü anlatıp parklarda eğlenmek savunulamaz hatalardır. 4

şındaki telakkiler. - İman zayıflığı, ihtiyaç hissetmeme, paracı ve çıkarcı anlayış. - Örnekteki çelişkiler veya çelişki görüntüsünün verilmesi. - Riya veya benzeri bir endişeden ötürü, iyi örneklerin kendilerini gizlemeleri. - Örnek durumdakilerin şahsi menfaatlerinin etkisinde hareket etmeleri.

Ömer’in Üzerinden Uygulama
Ashabın büyüklerinden Ömer bin Hattab radıyallahu anhın Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi nasıl örnek aldığını tahlil ederek, örnek almanın ve örnek olmanın içeriğini öğrenebiliriz.

- Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din, sadece namaz ve hac gibi ibadetleri emreden, içkiyi yasaklayan bir din değildi. Hayat neredeyse orada bir hükmü bulunan, insanı hiçbir şekilde kendi başına bırakmayan din İslam dinidir. Ömer radıyallahu anh her şeyden önce Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme bu gözle baktı. Önce bakarken şaşı bakmadı. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendisini tam tanıttı. Tavizsiz ve eksiksiz bir tanıtım yaptı. Mevsimlik değişiklikler göstermedi. - Ömer’in hayatında Kur’an her şeydi. Onu öyle büyüttü ki gözünde, hadis okumayı bile neredeyse yasaklayacaktı. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem gelirken Kur’an getirdi, Ömer de O’nun gelişindeki ana maksadı yakaladı. Kur’an’la başlayan ve süren bir hayat yaşadı, yaşatmaya çalıştı. - Ashabın arasında ‘Neden?’ sorusunu en çok soranlardan biri Ömer radıyallahu anhtır. Hem Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında benzer soruları sordu, hem ölümünden sonra. Ama bunun yanında ‘körü körüne’ denebilecek teslimiyetlerde de onun isminin öne çıktığını görüyoruz. Hacerulesved’i öperken onun bir taş olduğunu, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi öperken gördüğü için sadece onu öptüğünü söylediğinde bu açıyı nasıl yakaladığını anlamış oluyoruz. Soru sorulabilecek yerlerde soruyor, teslimiyet gerektiren yerlerde ise tam teslim oluyor. - Ömer radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatına, yolculuklarına, ibadetine, ticaretine, savaşlarına ait pek çok alanda onunla beraberliği vardır. Ömer’i Ömer yapan meziyetlere baktığımızda, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi her alanda taklit etmeye çalışırken görüyoruz. Gece ibadetini örnek alıp cihadını ihmal ederken, ticari faaliyetini taklit edip ahlâkını ihmal ederken görmüyoruz. Peygamberine bir bütün olarak sarıldığını hem söylüyor, hem uyguluyor. Bizim kadar tarihi güzel

örneklerle dolu bir ümmet - Gerek Ömer’de ve gerekse diğer sahabilerde şu nokta dikkatimizi çekmektedir. Bütün sahabiler, canlarıyyoktur. Başta ashab olmak la ve mallarıyla, bu iki şeyden de önce beyinleriyle üzere Hasan Basriler, Ömer Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinde olmak, bin Abdülazizler, O’nu kâmilen izlemek için uğraşmışlardır. Fakat bu uğraSalahaddinler, Nevevilerle şıda istediklerini elde ettiklerini ya da bize bunu yansıtadolu bir geçmişimiz var. bildiklerini göremiyoruz. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüyen bir Kur’an’dı. Onlar da O’nu taklit etme- Hiçbiri de hayali isimler deye çalıştılar; ancak tam bir yürüyen Kur’an olabildikleri ğil. Hiçbiri meleklerden desöylenemez. Kimini şecaatte iyi bir örnek; kimini ilimde; ğil. Bizim gibi kuru ekmek kimini ahlâkta, kimini ailevi ilişkilerde iyi bir örnek göyiyen kadınların çocukları rüyoruz. Tam olmak istedilerse de istedikleri kadar olahepsi! madılar. Bu da onlar için ayıplanmayı gerektirecek bir kayıt olarak geçmedi. Çünkü onlar, tam taklit etmek istediler; belli alanlarda becerebildiler. Hepsine bakıldığında Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlara yansıdığını, tek tek incelendiğinde ise bütün özelliklerini yansıtamadıklarını görüyoruz. Bu da onların, büyük niyetlerle büyük ecirler kazandığının göstergesidir.
5

Örnek Olacaksan
1- Kendin için sevdiğini mümin kardeşin için de sev. 2- Bugünün işini yarına erteleme. 3- Boş konuşma. Tek kelime bile yalan söyleme. 4- Cemaat ehli ol. 5- Önce kendini düzeltmeyi hedef edin. 6- Emîn ol. 7- Senden öncekilerden iyi örnekler seç. 8- Mütevazı ol. 9- Seni ilgilendirmeyen işle uğraşma. 10- Zamanı iyi kullan. 11- İbadette kusur etme. İhlâssız ibadet yapma. 12- Sabırsız olma. 13- Kör taklitçi olma. 14- Sosyal ol, hayırda öncü ol. 15- Ayet ve hadis bilgini taze tut. Selefi salihinin hayatından malumatın olsun. Kaynaklı bilgilerle mücehhez ol. 16- Şık görün, nazik ol; ama bu iki şeyi abartma. 17- Haram ve şüpheli yeme ki üzerinden bereket gitmesin. 18- Allah’ı küstürüp insanları memnun etme çelişkisine düşme. 19- Sılayı rahimi ihmal etme. Ebeveyninin duasını almış olmayı unutma. Onların duasını almadan yaşadığın hayatın bereketini görmen mümkün değildir. 20- Ailevi ilişkilerinde adın kötüye çıkmasın. İyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir evlat, iyi bir kardeş, iyi bir hısım olarak bilin. 21- Örnek alındığın yerde seni örnek alanların anlayış seviyelerine dikkat et. Yaptığının doğru bir iş olması kadar, doğru anlaşılmasının da önemli olduğunu unutma. Köhne bir anlayışla ömür geçirmiş insanların seni takdir etmelerini bekleme. 22- Sakın cimri olarak bilinme. 23- İyiye veya kötüye örnek olmayı sakın küçümseme. Akşamdan sabaha, sabahtan akşama insanların din değiştireceği günlerden söz edilmektedir. Bir insanın bir anlık dalgınlığı veya dikkati, bir hayatı kurtarmak, ebedi cennet veya ebedi cehennem olabilir. Ne kendini, ne yaptığın bir işi basit görme. Ezanı duyar duymaz hemen mescide koşmanla, sonra uygun bir anda namaza geçmenin seni izleyenler arasında ne kadar etkili olduğunu ve etkinin yıllar sonraya bile nasıl yansıyacağını iyi düşün. Sigara içilen bir yerde sessiz kalmanın, oradakilerden birini ona müptela edebileceğini düşün.

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful