Alt + Shift + 1: Trở về trang chủ (Home) Alt + Shift + 2: Trở về trang cá nhân (Profile) Alt + Shift + 3: Xem

yêu cầu kết bạn Alt + Shift + 4: Xem tin nhắn trong hộp thư đến Alt + Shift + 5: Xem các thông báo (Notifications) mới nhất Alt + Shift + M: Nhắn tin nhanh Alt + Shift + ?: Ô tìm kiếm của Facebook Alt + Shift + 6: Thiết lập cài đặt tài khoản Alt + Shift + 7: Thiết lập quyền riêng tư Alt + Shift + 8: Thăm trang fanpage của Facebook

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful