Χαιρετισμούς από τον Ζάρακα

Ο αγώνας είναι κοινός και είναι
δίκαιος
Οι κορυφογραμμές δεν είναι ανανεώσιμες

Στον Ζάρακα αδειοδοτήθηκαν πρόσφατα δύο
ΑΣΠΗΕ, στο Μπελεχέρι και στο Χιονοβούνι

3Χ10 ΜW στο Μπελεχέρι και 2Χ12
ΜW στον Κοκκινόβραχο-Χιονοβούνι

Πρόκειται για ανεμογεννήτριες
θηριωδών διαστάσεων που θα
υποβαθμίσουν ριζικά την
σχετικά αδιατάρακτη ανά τους
αιώνες περιοχή του Ζάρακα

Οι ανεμογεννήτριες στο Χιονοβούνι είναι στα
1200 από τον οικισμό «Χάρακας»
Ο Χάρακας είναι παραδοσιακός οικισμός
και η απόσταση πρέπει να είναι πάνω από
1500 μέτρα

Το ΥΠΕΚΑ έχει παραβιάσει τον
νόμο
• Τα αιολικά στο Μπελεχέρι και στο Χιονοβούνι δεν έχουν
αδειοδοτηθεί νόμιμα
• Α) Παράβαση του άρθρου 6 του νόμου υπ’ αριθμόν
3422/2005 (σύμβαση Άαρχους) και της Οδηγίας
2011/92/ΕΕ άρθρο 6.
• Β) Παράβαση του άρθρου 6 παρ. 3 της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ και των παρ. 2 και 3.1, 3.2 του άρθρου 5 της
ΚΥΑ Η.Π. 37338/1807/Ε103/2010
• Γ) Παράβαση του άρθρου 4 άρθρο 4 παρ. 2 της ΚΥΑ οικ
υπ’ αριθ.104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 και των
αντίστοιχων διατάξεων της ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/2003 (

Τις αποφάσεις υπέγραψε ο
γνωστός Παπακωνσταντίνου ως
Υπουργός ΠΕΚΑ
Και στις δύο περιπτώσεις είχαν
απορριφθεί οι ορνιθολογικές μελέτες
(ΕΟΜ) αλλά οι εταιρείες επανήλθαν μετά
την διαβούλευση και τις αρνητικές
γνωμοδοτήσεις των Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος υποβάλλοντας δήθεν
«τελικές ΕΟΜ» άνευ δημοσιότητας

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ ΟΙ ΕΟΜ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ
Ο ΖΑΡΑΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ
ΟΠΩΣ Ο ΣΠΙΖΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στο κέντρο κάτω είναι ο Πούλος
όπου και τους είχαμε σταματήσει, πιο
αριστερά οι α/γ που λειτουργουν στην
περιοχή Μολάων, δεξιά το Χιονοβούνι

Θα αντισταθούμε με όλες μας τις
δυνάμεις

Έξω οι απατεώνες με τις
ανεμογεννήτριες από τα
βουνά της Ελλάδας
Αποδοκιμάστε την πολιτική
αλητεία πους στηρίζει

ΒΑΤΙΚΑ-ΖΑΡΑΚΑΣ-ΜΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΦΙΑ
Φωτό Κοφινάς-Παναγιωτόπουλος

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful