POLA AYAT DASAR

DEFINISI POLA AYAT DASAR
TATABAHASA ABDULLAH Ayat dasar Ayat tunggal, iaitu

DEWAN
Terdapat pelbagai jenis ayat dari segi binaan dan

HASSAN
Sesuatu pola ayat dasar masih tiada ketetapan yang

dibentuk
berdasarkan bilangan subjek dan predikat yang

ayat dasar inilah
yang digunakan bagi menentukan pola-pola ayat,

susunannya yang
boleh dikesan rangka dasarnya berasal daripada

boleh dipakai
sebagai panduan.

membina ayat itu.
Ayat dasar juga dikenali sebagai ayat tunggal. Jenis

khususnya polapola ayat dasar.

beberapa pola
tertentu.

binaan ayat tunggal
dipanggil pola ayat.

POLA AYAT DASAR

SUBJEK

PREDIKAT

Frasa Nama

Frasa Nama Frasa Kerja Frasa Adjektif Frasa Sendi Nama

RAMINAH HJ. SABRAN (1984)
Kata Nama + Kata Nama
1.
2.

Menurut mereka, pola ini terdiri daripada frasa nama bagi keduadua subjek dan predikatnya. Contoh :
a. b. Dia guru. Itu bulan.

Kata Nama + Kata Kerja Tak Transitif
1. Pola kedua, kata nama + kata kerja yakni subjeknya terdiri daripada frasa nama manakala predikat pula terdiri daripada frasa kerja. Contoh :
a. b. Saya mandi Adik tidur.

2.

Kata Nama 1 + Kata Kerja Transitif + Kata Nama 2

1. Pola ketiga, kata nama pertama + kata kerja transitif + kata nama kedua sebagai objek atau penyambut. 2. Contoh :
a. Anak menghormati bapa. b. Mekanik membaiki kereta.
Kata Nama + Kata Kerja + Kata Keterangan

1. Pola keempat, kata nama + kata kerja + kata keterangan. 2. Contoh :
a. Mereka pergi ke sekolah.
b. Kuih diperbuat daripada tepung.

Kata Nama + Kata Sifat

1. Pola kelima, kata nama + kata sifat. 2. Contoh :
a. Kucing comel. b. Baju hitam. c. Fatimah pandai. Kata Nama 1 + ada + Kata Nama 2

1. Pola keenam, kata nama pertama sebagai subjek + perkataan ada + kata nama kedua sebagai objek. 2. Contoh :
a. Saya ada kasut. b. Mereka ada duit. c. Manusia ada akal.

ABDULLAH HASSAN (1980)
1.

Pola 1 : Kata Nama + Kata Nama Pola ini dapat dilihat dari contoh berikut :
a. b. Ali guru. Itu buku

Pola 2 : Kata Nama + Kata Kerja Tak Transitif( + Kata adverba waktu/tempat ) 2. Pola 2 ini lebih luas dan umum dari apa yang diusulkan dalam dua cadangan di atas. Kata adverb waktu dan kata adverba tempat yang dimasukkan dalam kurungan itu menunjukkan bahawa unsur itu boleh digugurkan. Hal ini dapat dilihat dalam contoh berikut :
i) Dia datang. ii) Dia datang pagi kelmarin.

1.

Pola 3 : Kata Nama + Kata Sifat Kata sifat boleh hadir selepas kata penguat atau kata bantu.
a. b. Air laut masin. Rumah itu besar.

Pola 4 : Kata Nama 1 + Kata Kerja Transitif + Kata Nama 2

Contoh : a. Emak memasak nasi.
Pola 5 : Kata Nama + Ada/Punya + Kata Nama

1.

Terbentuk dari Kata Nama + Ada + Kata Nama. Dalam buku Asmah dan Subbiah, ini dikatakan pola 5, tetapi ia juga termasuk ayat yang memakai kata kerja berada.
a. b. Dia ada wang. Bapanya ada kereta.
Pola 6 : Ada + Kata Nama + Kata Adverba Tempat/Waktu

1. 2.

Menurut Za’ba, ayat itu mesti terdiri dari benda + cerita. Kita tidak harus terikat sangat dengan syarat demikian. Contoh :
a. b. Ada nasi di dalam periuk. Ada orang di luar rumah

HALIMAH WOK AWANG (1978)
KATA NAMA + KATA NAMA
Subjek (KN)
Ini Bapanya Kereta di tepi jalan itu

Predikat (KN)
Pasir Mas jurutera kereta Guru Besarnya

KATA NAMA + KATA KERJA
Subjek Maimunah Predikat berjalan

Burung itu
Buku Tangisan kanak-kanak itu

terbang
terjatuh berlanjutan

KATA NAMA + KATA SIFAT
Subjek Hawanya Ahmad predikat sejuk gemuk

KATA NAMA + KATA KERJA + KATA NAMA
Subjek Predikat Kata kerja transitif Kanak-kanak itu Pekerja Mereka mendengar membaiki menaiki Kata nama cerita jalan bas

KATA NAMA + KATA KERJA (pasif) + KATA NAMA
• • Kata kerja dalam pola ini ialah kata kerja berbentuk pasif iaitu kata kerja yang telah menerima imbuhan di, ter, di….-kan, di…..-i dan ke…. –an. Dalam pola ini objeknya boleh ditinggalkan. Ayat-ayat di atas boleh ditulis semula dengan meninggalkan objeknya seperti berikut.

Subjek

Predikat Kata kerja Kata nama ibunya lori

Adiknya Kucing itu

dipukul (oleh) terlanggar oleh

KATA NAMA + KETERANGAN TEMPAT
Subjek
Dia Istana itu Pelajar-pelajar tersebut

Predikat
ke Kuala Lumpur di atas bukit dari Maktab Perguruan

KATA NAMA + ADA + KATA NAMA
Subjek Predikat ada Dia Bapanya Keluarganya ada ada ada kata nama peluang wang kedudukan

ASMAH DAN SUBBIAH (1986)
POLA 1 : KATA NAMA + KATA NAMA

1. Pola ini dari dua kata nama. Kata nama yang menjadi subjek lazimnya terdiri dari kata nama khas atau kata ganti nama.
a. b. Itu buku. Dia mahasiswa.

2. Kata kopula ialah dan adalah lazimnya dipakai di antara kedua-dua kata nama terebut. Misalnya :
a. Ali ialah/adalah guru.

3. Lazimnya, kalau kata nama pertama diterangkan dengan kata nama kedua, maka ialah dan adalah lebih lazim terpakai :
a. Kerusi ialah/adalah tempat duduk.

POLA 2 : KATA NAMA + KATA SIFAT
1.
2.

Ayat dasar juga boleh dibentuk dengan menggunakan kata nama sebagai subjek dan kata sifat sebagai predikat. Kata penunjuk itu/ini boleh dipakai selepas kata nama subjek. Contoh :
a. b. Rumah itu/ini besar. Mahasiswa itu/ini pandai.

POLA 3 : KATA NAMA + KATA KERJA (WAKTU/TEMPAT)
1. 2. 3. 4. 5. Pola 3 ini mempunyai struktur yang terdiri dari kata nama dan diikuti dengan kata kerja tak transitif. Contoh :
a. b. Dia datang. Daun gugur.

Pola ini boleh diluaskan lagi dengan menambah kata yang menunjukkan waktu. Contoh :
a. b. Dia datang esok. Daun gugur pagi tadi.

Begitu juga, pola ini boleh diluaskan dengan menambah kata yang menunjukkan tempat.
a. b. Dia datang dari Pulau Pinang. Daun gugur ke bawah.

POLA 4 : KATA NAMA 1 + KATA KERJA TRANSITIF + KATA NAMA 2

1. Dalam Pola 4 ini, kata nama 1 terdiri dari kata nama yang boleh melakukan sesuatu perbuatan, dan kata nama 2 itu terdiri dari kata nama yang boleh menjadi objek atau penyambut kepada sesuatu perbuatan. Kata kerjanya hendaklah terdiri dari kata kerja transitif . 2. Contoh :
a. b. Emak memasak nasi. Dia memperbesarkan rumahnya.

POLA 5 : KATA NAMA + KATA KERJA (ADA) 1. Sebenarnya pola 5 ini diberi sturktur yang sama sahaja dengan pola 3 di atas. Ada dianggap sebagai kata kerja. 2. Contoh :
a. b. Dia ada sebuah kereta. Dia berada di rumah.

JENIS POLA AYAT PERBEZAAN PENGKAJI Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam ( 1984 ) Kata Nama + Kata Nama Kata Nama + Kata Kerja tak Transitif Kata Nama 1 + Kata Kerja Transitif Kata Nama + Kata Kerja + Kata Keterangan Kata Nama + Kata Sifat Kata Nama 1 + Ada + Kata Nama 2 Kata Nama + Kata Nama Kata Nama + Kata Kerja tak Transitif Kata Nama + Kata Sifat Kata Nama 1 + Kata Kerja Transitif + Kata Nama 2 Kata Nama + Ada/Punya + kata Nama Ada + Kata Nama + Kata Adverb Tempat/Waktu

CONTOH

Dia wanita. Abang makan. Faris mendeklamasi sajak. Ibu memasak di dapur. Farisha cantik. Firdaus ada sebuah kereta.

Abdullah Hassan ( 1980 )

Dia wanita. Abang makan. Farisha cantik. Ibu memasak pengat pisang. Ibu membasuh baju. Firdaus ada sebuah kereta. Ada buaya di dalam sungai.

Kata Nama + Kata Nama Asmah & Subbiah (1986) Kata Nama + Kata Kerja Tak Transitif Kata Nama +Kata kerja + Waktu Kata Nama + Kata Kerja + tempat Kata Nama + Kata Sifat Kata Nama + Kata Kerja + Kata Nama Kata Nama + Kata Kerja (ada) Dia wanita. Abang makan. Abang makan tengahari tadi. Abang makan di dapur. Farisha cantik. Ibu membasuh baju. Firdaus ada sebuah kereta.

Tatabahasa Dewan ( 1987 )

Frasa Nama + Frasa Nama Frasa Nama + Frasa Kerja Frasa Nama + Frasa Adjektif Frasa Nama + Frasa Sendi Nama

Dia wanita. Abang makan. Farisha cantik. Saya ke Kuala Lumpur.

Halimah ( 1978 )

Kata Nama + Kata Nama Kata Nama + Kata Kerja Tak Transitif Kata Nama + Kata Sifat Kata Nama + Kata Kerja Transitif + Kata Nama Kata Nama + Kata Kerja(pasif) + Kata Nama Kata Nama + Kata Keterangan Tempat Kata Nama + Ada + Kata Nama

Dia wanita. Abang makan. Farisha cantik. Ibu memasak pengat pisang. Ibu membasuh baju. Hajar dirotan gurunya. Rumahnya di lereng bukit. Firdaus ada sebuah kereta.