ranc Bucik za 'Avaz' tvrdi

Danas zapljenaimovine "Liublianske banke" • lallo Beluiiancipovlace kapilal iz "NLB banke". "Financial Til11es"navodi da Ge Sioveniia l110raliIraz.ili evropsku linansijsku pomoG, kaze Bucik
UZbe prevarenih deviznih stedisa iz BiH koje su pocele stizati na naplatu u Sloveniji mogle bi ugroziti finansijsku stabilnost

I

T

te zemlie, ustvrdio je [ucer za "Dnevni avaz" Franc. Bacik, ugledni ljubljanski advokar, koji vodi procese prevarenih bh. sredisa u Sloveniii,

Bucik je rekao da ce vee danas po presudi u korist deviznog stedisc iz BiH biti zaplijeniena irnovina Ljubljanske banke, a radi se 0 presudi iz 2010. godine, 4. strana

,..........~

IZETBEGOUIC SE PRAUDAO STO nlJE ISAO nlHOLICU nA InAUGURACIJU

mun S PORODICOM UllUAO U UOZ'nJI ~ 'UASlnGTOnCEM' ! STIPU FILIPOUICA 2 , RAlBOJnlCI MUCILI USIJAnOM PEG OM

~.-

Pokrali; mrlvaca u Kakniu
1-

LOPOVI BEZ IICAKVE SAVJESTI

~ 11.1
11'1
U

B,'O'NY
!'flO

.!:IeU_

1----,t'J
i

~JZ6OVE.

1
j

11

ImWordIet sa :IllCIlHm WI'1'W:Onjem lugfOdlenlm
projeiI!loroml

fIJI til

;1
i.J

Ukratko

2

Dnevniavaz,cetvrtak,

5.julVsrpanl 2012

ak tueln 0

PREDSTAVNICKI DOM Na dnevnorn redu smjena Ahrnetovlca, lbrahlmovica

Hosie: /sp/ala do 10. ;ulla

Savez RVI FBiH

DiDdugl iz 2009.IIZ)UnSBa inualidnina
.. Isplata diiela duga iz 2009. porodicama sehida i ratnim vojnim invalidima trebala bi biti uz junsku invalidnmu, izjavio je za IlDnevni avaz" Ale Hosie, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida FEiH. - Vlada FBiH ptiznala je godini u budzetu planirala je 8,8 miliona KM za ovu namjenu - kaze Hosie. On istice da je novae vee obracunat i isplata se ocekuje do 10. jula. Az. D.
26 miliona KM duga borackoj populaciji i u ovoj

Nijedna ozbiljna politicka partija nije dovodila u pitanie funkeionisanje PSBiH, kaze Prodanovic sjednice Doma naroda antidejtonsko je ponasanle • Halid Genjac razmislia da ipak dade na sJe
Predstavnicki dom Parlamenta BiH danas ce se iziasniti 0 zahtievu predsjedavajuceg Vijeca minis tara BiH Vjekoslava Bevande, koji je nedavno smijenio ministre sigurnosti i odbrane Sadika Ahmetovica i Muhameda Ibrahimovica te zamienika minis era finansija i trezora Fuada Kasumovica, svi iz Stranke demokratske akcije. samo sedam poslanika, ocekumoguce nacine apstruirati volju parlarnentarne vecine, cvrsro opredijeljene da rekonstruira vlast, Kako bi sacuvali fotelje u vlasti, iz SDA najavljuju da bi cak mogli povuci potez koj i ie patentirao zlocinac Radovan Karadzic, kada je s ostalim poslanicima SD S-a uoci same agresiie na BiH napustio tadasniu Skupsrinu BiH. Od. tada nijedna stranka nije se usudila blokirati rad Parlameota. Stranka demokratske
je se da ce ova stranka na sve

araZlca . D anas nl D • , Dce I

RadonCIC. DaDO I osmic
.. Kandidat SEB BiH za ministra sigurnosti BiH ce, u skladu s koalicianim dogovorom biti predsjednik stranke Fahrudin Radoncic, dok ce na mjesto zamienika ministra finansija univerzitetska profesorica Edita Dapo. Nasljednik Ibrahimovica na miestu ministra odbrane bit ce Zekerijah Osmic iz SDP-a. njen rad. Borba za pazicij e ocito ie za SDA mnoga vaznija od drzave. UDamu naroda SDA ima tri delegata: Sulejmana Tihica, predsjednika SDA koji
rukovodi cijelom akciiorn blo-

V.'

kaze za "Avaz" da od Dejrona do danas nijedna ozbiljna politicka partija nije dovodila u piranje funkcioniranie Parlamentame skupstine
nedolaskom na sjednicu, Aka to delegati. SDA ucine na Da-

Sudenje Grujicu

.. Na sudenju Slobodanu Grujicu, svjedok Tuzilastva BiH ispricao je kako je uspio prezivieti strijeljanje 14ljudi u maju 1992. godine u blizini mj esta Pandurica, Zasticeni sviedok A. rekao ie da [e 10. maja 1992., zajedno s ocem, krenuo prema Kalesiji, ali su ih vojnici zarobili, Medu vojnicima koji su ih pratili, kaka je kazao, bio ie i optuzeni Slobodan Grujic,

Preiiuio strileliallie

Posljednji postupci
S obzirom na to da nova parlamentarna vecina, kaju cine SDp, SNSD, SDS, Savez za bolju buducnost BiH i dva HDZ-a, u Predstavnickorn damu ima 28 od ukupno 42 poslanika, zahtiev predsjedavajuc Bevande bez

kade rekonsrrukcije vlasti, Halida Genjca i NeTminu Kapetanovic, Cijim nedolaskom ne bi bila kvoruma za odrzavanie siednice. No, kako "Avaz" saznaje, Ge-

niac razmislia da ne napusta siednicu prilikom glasanja 0 smjeni mioisrara i iednog zamjenika ministra iz SDA, cime bi postoiao kvorum za odrzavanje siednice, Da bi odluka 0 smieni nunistara bila usvoiena, odnosno da bi posroiala entitetska vecina, dovoljno jc da dva delegata SDP-a iz reda bofujaCkog narods glasanju za nju, a da Genjac bude protiv. Poslanik SNSD-a u Predstavnickom domu Lazar Prodanovic

mu narada, Prodanovic upazorava da bi to bio tipican primjer opstrukcije Dejtonskog sporazuma No, on sugerira da SDA nije navikla da bude opozicija te da posljednjim postupcima ova stranka usporava procese priblizavania BiH Evropskaj uniji.

Napustanje sjednice
Sef Kluba SDP-a Sasa Magazinavic ne ocekuie vece probleme kada ie u pitanju porvrdivanje smjene ministara iz SDA u Predsta-

Srebrenica

POGeID deminiranJe
.. U okolici srebrenickih sela Pribicevac, Bukova Glava i Cicevca, deminerska ceta Oruzanih snaga BiH pocela ie derniniranje 72.000 kvadratnih metara zernljista. Planirano je da deminiranje traie oko tri mjeseca.

Vijece ministara

RaShDdi 194 miliOna!HM
.. Viiece minis tara BiH na iucer odrzanoj sjednici u Sarajevu razmotrilo je i usvoiilo Izvjestaj 0 izvrseniu budzeta institucija BiH i medunarodnih obveza BiH za razdoblje januar - mart 2012. Ukupno ostvareni prihodi za finansiranje institucija BiH u prva tri mjeseca ove godine iznosili su 190.740.904 KM,a rashodi 194.454.658 KM.

BUDum: BloMade POMaZU)U da se sarno bore za 101leile
ni na tai nacin nece uspjeti zaustaviti rekonstrukciju vlasti, odnosno smienu svojih mioistara. Kako je to nedavno izjavio pteds;ednik HDZ-a Dragan Covie, nairne, ako SDA blokira Dom noroda, predsjedavajuCi Viieea ministara BiH Bevanda podnijet ce ostavku Ie ce se drzavna vlast forrnirati od samog pocetka, Novog rnandatara, kojeg bi predlozilo Predsjednisrvo BiH, a u koiem nova sestorka ima, cakoaer, veeinu, potvrauje sarno Predstavnicki dom, kao i nove-stare ministre. Na ovaj naon SDA bi sarno nakratko odgodila neizbjeino - odJazak u apozieiju. Sef Kluba poslanika Saveza za bolju buducnost BiH Mirsad Dugum kaze da, ako se Stranka demokratske akciie (SDA.) odluci da nedolaskorn svojib delegata na siednicu blokira Dom narada Parlamenta Bosne i Hereegavine, ova stranka ce na raj nacin prekditi sve principe demokratije. - Vodenje Bosne i Hercegovine u bilo kakve procese koji nisu demokratski ide na stetu naroda. Istovrerneno, to ie dokaz da se sarno zek odrzati pozicije, koje SDA ima vee 20 godina. Ostav ka predsjedavajuceg Vijeea ministara najjednostavnija je apcija, ako se blokada zaista dogodi - kaze Dugum.

Bevanda: Spreman plan

aktuelno
i Kasurnovlca

Dnevni avaz, catvrtak, 5. juli/srpanj 2012.

3

Ako se Izetbegovi6 odlucio na vrije6anje vlastite pameti i daljnje ruinlranle licnogintegriteta,. eto ga tamo
ne miienia ko misljenja nema, stara je krilatica koia i na ovim prostorima irna debelo uteraeljenje. Ali, nacin na koji predsjedavaiuci Predsjednistva BiH Bakir Izetbegovic mijenja misljenje, izvrce cinjenice i devalvira poziciju na koioj nelegalno i neicgitirnno obitava, naprosro ne moze da ne izazove mucninu u stomaku. Na otvaranju malograMisljen,e sarno onaj

naHnadn brUHanle

licem.. ako bude takve volie, a vidim da je ima", re da na inauguraciju cetnickog vojvode koj i ie istocno od bh, granice "niie mogao doci ... j er ie bio u Sloveniji",
Ako se Izetbegovic odlucio na vrijedanje vlaizabran za sefa drzave

• Napustanie dnicu Doma naroda
naroda antidejtonsko ie ponasanie, Ne vjerujem da bi se neko ponasao antideitonski zbog fotelje. Proces reko-

stite pameti i daljnje ruiniranje licnog integriteta, eto ga ramo. Ali, zarad pozicije koju ;e zaposjeo, on nema pravo na bagatelisanje BiH i Bosnjaka. Nije davno bilo kada se hvalio da ga je sam Nikolic zvau i da I1CCC na inauguraciju, a malo prije toga ubjedivao je sebe i druge da ce Boris Tadic sigumo OSIati predsjednik Srbije.

nicnog priielaza izmedu Bosne i Hercegovine i Srb ij e, Izetbegov ic ie,

nsrrukcije

vlasti j e nezau-

sravljiv. Postoji mnogo opciia da se Dna provede, a na drzavnom nivou bit ce zavrsena vrlo brzo. Naibolia opcija po sve nas je da se svi ddc Ustava i zakona te da se ponasaju u skladu s tim kaze Magazinovic. S druge strane, sef Kluba poslanika HDZ-a Mato Franjicevic kaze da je prvi scenarij rekonstrukcije vlasti izglasavanje zahtjeva za smjenu U oba doma Ako uslijedi blokada u Domu naroda, koju Franjicevic, ipak, ne ocekuje, on kaze da postoji opcija i da Bevanda podnese ostavku te da se vlast na drzavnorn niveu formira od pocetka, - Opstrukcije i blokade nisu u interesu BiH, a, iskreno, ni za SDA. Ne vidim sta bi SDA mogla dobiti blokadama, osim lito hi se dodatoo otezalo fimkcioniranje vlasti u BiH, a samim time gradani Bill bi se doveli u jos tezi polozai - smatra Franiicevic,

izmedu ostalog, kazao da je spreman "saradivati s
novim predsjednikom Sr-

bije Tomislavorn

Niko-

PORTAL - komentar dana

Uredza reviziju BiH predstavin 71 wvjeStaj;' SIPA i TuZilaStvo BiH vee istraZuju nezakonitosti

RKARAUC

a-H mora i ali snainilu eBonom-lu
Odgovornost doma6ih pollticara je da se pobrinu da bude tspostovana Mapa puta
mora uciniti kredibilan napor da rijdi pitanje potpunog postovanja Evropske konvencije 0 ljudskim pravima, nakon cega moze ocekivati pocetak ugovornog odnosa sa EU, poruceno ie tokom poBosna i Hercegovina

Peter Sorensen i ambasadori EU u posietl Banio] Luci

Pitanje: Moze li FJ( Sarajevo u 1. pretkolu Evropske lige eliminirati maltefki Hibernians?

FKsaraleUD elirninirat ce maltesMi Hibernians

ranie ekonomskog sistema koji rnoze pudniieti teret
clanstva u EU izuzetno vazno - naglasio je Sorensen. Ponovio je da je za EU jasna Mapa puta koji .BiH mora prijeci tokom pridruzivanja, a odgovomosr domacih politicara jeste da se po brinu da ona bude ispostovana. - Ako domaci poliricari odluce provesti vrijeme u politickim debatama umjesto da rade na pokrcranju drzave napriied, onda se pitanje poIiticke krize mora postaviti niima - upozorio je Sorensen. On je stigao u Banju Luku U pratnj i 17 ambasadora drzava EU, koji su istakli svoje zadovoijsrvo posjerom rom gradu, gdje su im predstavnici entitetske vlade, kako su sarni istakli, bili i dornacini i gosti. B. SPASENIC

sjere delegacije

evropskih

ambasadora u BiH i specijaInog predstavnika EU Petera Sorensena Banjoi Luci, Specijalni predstavnik EU u Bill Sorensen rekao je posiije sastanka s predsjednikom Vlade RS Aleksandrom Dzombicem da jeopredjeljenje EU da BiH treba biti ClaniC3 Uniie i da je u posljednjih nekolikomieseci postalo jasno kojisu uvjeti koje BiH mora ispuniti da bi se kretala na tom putu. - Onog momenta kada ti uvjeti budu ispunjeni, zernlja te postati clanica EU - nagla-

Surensefl sa DiClmbi{;em: Jasni uvjeti sio ie Sorensen, navodeci da je ja i politickih stranaka iz BiH napravili svoju mapu jedan od tih uvjeta potpuno postovanje Evropske konveputa ka EU. ncije 0 Ijudskim pravima, - Jedan od uvjeta puta,
On je podsjetio da su na sastanku u Briselu prosle sedmice predstavnici institudosim onih iz Sporazuma
0

stabilizaciji i pridruzivaniu,
jeste i ekonomija, jer je stva-

D aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu motilte glasati svakog dana fla www.dnevniavaz.ba.

Ukratko

4

Dnevniavaz.cetvrtak. 5. juli!srpanj 2012.

aktuelno
..

LJUBLJANA Advokat Franc Bucik u izjavi za .Dnevni avaz" tvrdi

Vlada RS

ZlalMOvlC nece bill mlnlslrica pravde
... Socijalisticka partija ue maze prihvatiti da ininistrica trgovine i turizma Republike Srpske Gorana Zlatkovic preuzme funkciju minis trice pravde RS, iziavio i'e iucer lider SP-a Petar Dokic, On [e rekao novinarima u Banjo] Luci da je takvu odluku preksinee donio Izvrsni odbor SP-a nakon konsultacija s prernijerom RS Aleksaudrorn Dzornbicem i Goranom Zlatkovic, koja je Clan SP·a.

Beograd

priPadnlClma DSBIH PlaMete
... Medu polaznicima Generalsta bnog usavrsavanja i Visokih studij a bezb jeduosti i odbr· ane, koiima su jucer u Beogradu predsiednik Srbije Tomislav Nikolic i ministar odbraoe Dragan Sutaoovac urucili oficirske sablje i plakete, bi10je i pet pripadnika Oruzanih snaga Bili. Ge· neralstabno usavrsavanje na Vojnoj akademiji u Beogradu zavrsili su pukovnici Dragan Nak,ic i Radovan [ovic, kao i brigadir Senad Memie.

Danas zapliena irnovne "Ljubljanske banke" • Zasto Belgijanci povlace kapital iz "NLB banke" • "Financial Times" navodi date Siovenija morati traziti finansijskLJ pornoc, kaze BLJcik
'Iuzbe prevarenih deviznih stedisa iz BiH koje su pocele stizati na naplatu u Sloveniji mogle bi ugroziti finansijsku stabilnost te zemlje, ustvrdio je jucer za "Duevni avaz" Franc B ucik, ugledni ljuhljanski advokat, koj i vodi procese prevarenih bh. stedisa II Sloveniji.

Olelo uise od 350 miliona KM
Amila Omersoftic, pre· dsjednica Upravnog odbora Udruzenja za zastitu deviznih stedisa u BiR, kaze za .Avaz' da gradani BiH vee 20 godina vode bitku za povrat novca od "Ljubljanske banke" te da im se duguje desiti ovakva zapljena irnovine u ime stare devizne srednje, sco ce Sloveniji nanijeti veliku stem, bez obzira na to SIOSll oni svu imovinu "Ljubljanske banke" prebacili na "N ovu liubliansku banku", kako bi izbjegli placanje - rekao je Bueik. Upravo ovakav razvoj dogadaja Slovencima je vee poceo zadavati mnoge probleme, ocijenio je on, jer ih je prije nekoliko dana napustila i belgijska "KBC banka", koja je bila suvlasnik "Ljubljanske banke". vise ad 350 miliona maraka. . Sustina je da vee 20 godina nista nije naplaceno, Problem [e sto su oni svu imovinu "Ljubljal1ske banke" prebacili u "Novu ljubljansku banku" - rekla je Omersoftic. - Vijest 0 presudi za izvrsenje nap late potrazivanja zakljucena je 21. juna, a Belgijanci su vee 30. juna najavili da se povlace, To ie u bankarskim kruguvirna u Sloveniji ocijenjeno kao velika katastrofa i udar na finansijsku pozieiju zemlje - reo kao ie Bucik,

Vazeca presuda
Bucik je rekao da ce vee danas po presudi u korist deviZ110g stedise iz BiH biti zapliienjena imovina "L;ubljanske banke", a radi se 0 presudi iz 2010. godine, koja iznosi 81.118 dolara, s uracunatim kamatama vise ad 160.000 dolara. Prema njegovim rijecima, sudski izvrsitelji uci ce u pro osrorije .Liublianske banke" u glavnom gradu Slovenije, na Trgu Republike, i zaplijeniti svu iniovinu koju lama nadu - racunare, kaneelarijski namjestaj, sve sto se moze iznijeti ... - Ovo je prvi put da ce se

Poznanj

DIVOren POCasni Monzulal BIH
... Pocasni konzulat BiB u Republic; Poliskoj otvoren je u gradu Po· znanju. Na svecanosti otvaranja Pocasnog konzulata BiR govorili 8U ambasadorica BiR Kovlljka Spiric i pomocnik ministra van] skih poslova BiH Zoran Perkovic.

Uzeli sve pare
Poslj edica svega, kako kafe Bucik, a kako je nedavno pisao i londonski "Fi· nancial Times", ieste da ce Slovenija morati traziti

evropsku finansiisku pomoe kako bi rijesila ove probleme. - I njemacki "Hao· delsblatt" u svom nedavnom izdanju tvrdi isto. Sustina je da Slovenija treba povecati kapital u "Novoj ljubljanskoj banci", a tih sredstava nerna. Znaci, finansijsko stanje Slovenije zaista je kr iticno, Dzaba sto su imovinu Liublianske banke prebacili na ."Novu ljubljansku banku", kada ce im se tuzbama uzeti sve pare iz nje. Slovenija se nalazi u vrlo nezavidnoj situaciji ustvrdio je Bucik.

M.ASCIC

Novi UOfederalnog javnog servisa naredne sedmice pocinie s radom

Marina Pendes

D refOrmi s amerlCMlm studenllma
... Zamjenica miuistra obrane BiH Marina PendeS primila je juter grupu od deset americkih srudenata iz internacionalne mrde mladih "Global Youth Conect". PendeS je prislltnim stndentima pozeljela dobrodoslicu i ukratko ih llpoznala sa srrukllltom u Minisrarstvu obrane BiH, trenuInom siluacijom, kao i reformom odbrane u BiH.

Nakon sto je Dom naroda Federalnog parlamenta preksinoc potvrdio privre· meno imellovanje nova tri Clana V pravllog odbora Ra· dio·televizije FBiH, obja· yom ove odluke u "Sluzben· im novinama FBiH", UO ovog jav110gservisa vee nar· edne sedmice mogao bi paceti s radom u pUllam ka· pacitetu. Podsjetimo, zbog isteka mandata tri clana II VO RTVFEiH, odlukom Feder· alnogparlameota imenovani su Zehrudin Isakovic iz reda bosnjackog narada te Nino Carie i Vanja Kenjic iz reda

ISaMOUiC:FlU ce radlf u Interesu aradana
srpskog i hrvatskog naroda, Isakovic je za .Avaz" iziavio da [e vee obavio razgovore sa svojim kolegama, uavodec; da ee prioriteti novog VO biti programska i tinansijska konsolidacija te rjd3vanje adnosa unuear FTV-a. . FTV treba poboljsati svoju poziciju na trzistu, kao i oduose s druga dva javna emitera. Navi VO insiSlirat ce na dosljednoj pdmjeni Zakona 0 javnorn servisu FBiH, kao i na donosenju statuta. FTV treba odraZava ti in terese svi.h gradana, a nikako neCije partikularne in terese . rekao nam j e Isakovic, Federalni premijer Nermin Niksic stao je jueer ukr· aj brojnim spekulacijama 0 nezakonitom imenovanju uOllog VO RTVFBiH izjavillsi da ie ovaj odbor, kao i do sada, Parlament izabrao u skladu sa Zakonom 0 ja· vnom servisu. - Interesantno je da niko ni,e reagirao sto FTV nije imao UO ..Sigurno je da po· stoje ]judi kojima odgovara da Bema nikakvog VO, kaka bi mogh raditi sta je 11jima volja - naveo je NiksiC. Predsjedavajuci Pre·

/sakavi~.: Paba/jsali adnase

dstavnickog doma Parlamenta FBiH Fehim Skaljic naglasio je da je RTVF· BiH doveden u apsurdnu situaciju da je podstanar, da nema stamr i da unajrnlju· je opremu. . Posljedice takve politike su vrlo teski uslovi rada ave radio-televizije i cinjenica da je za.rroskove unajmljivanja u prerhodnom periodu dava· no 85 miliona KM ..To jasno ukazuje da pre tho dna vlast nije bila odgovorna prema tom servisu. Ovo je pokusaj stvarania uslova za normalan rad RTVFBiH - potcrtao je Skalji':. A. Du.

pogledi

Dnevni avaz, cetvrtak,
5. jull/srpanj 2012.

5

ALARMAN:TNO Amir Pilav, celmk Ureda za razmatranje zalbi

P0810ul eSM~50 mill na HM nezaMonllo dOdl)el)enl
Situacija u ovoj godini kriticnija je nego svih prethodnih godina zajedno, kate Pil.av • Za 201.o. i 2011. podneseno 13 krivlenih prijava
tvrduje i veliki broi zalbi koji svakodnevno stize na adresu ove institucije. Prema njegovim r ikaze da je ove godine situacija jos gora, - Situacija u 2012. kriticnija ie nego svih prethodnih godina zajeduo. Mi smo u Uredu za pola go dine primili vise od 1.050 zalbi, a ako se nastavi ovakvim tempom, moze se ocekivati vise od 2.1 00 zalbi u ovoj godini, sto bi bio apsolutni rekord - rekao je Pilav. Prerna njegovirn rijecima, nagla ~eksplozija" zalbi dokaz ie da se u ovoi oblasti pravi veoma nmogo gresaka. - Sustina cijele price je sto se radi mimo zakona. eim imamo ovoliki broj zalbi od kojih [e vecina osnovana, to ie dokaz da se radilo nezakonito i da se to mora prekinuti istakao je Pilav. Porcrtao je da su jayne nabavke

Predsiedavaiuci Ureda za razmarranje zalbi Amir Pilav izjavio je u razgovoTIl za. .Dnevni avaz" da je seanje u oblasti javnih nabavki u Bilf po-

iecima, svake godine poslovi vrijedni milione maraka dodieljuju se nezakonito.

I

Apsolutni rekord

Ova institucija, na osoovu zalbi samo u posljednje dvije godine, 2010. i 2011. podnijela je krivicne prijave za kriminal tezak 21,4 miliona KM, a u pripremi su predmeti teski blizu 30 miliona maraka, Pilav

oblast u koju se konacno trcba zavesti red. - Nase inicijative da se stvari pobolisaiu nisu prolazile, jer nismo imali razumijevanja. Nailazili smo na opstrukcije. Nekome nije biio u interesu da odgovorimo na postavliene zadatke. Ali, novi saziv Parlamentarne skupstina sada radi drugacije, oni imaju bolji odnos prcma UTedu i ovcm problernu - kaze Pilav,

Erdoan: Odmah siavio cvije/ rIa rever

ILitnost dana Redzep Tajip Erdoan

POrUMa COU)eCanstuu
Istinski poznavalac historije svog naroda, a nisu mu strana ni desavania u BiH
Premiier Turske Redzep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) postao je prije nekoliko dana ponosni vlasnik "Cvijeta Srebrenice", koji je odmah sta vio na rever. Rijec je 0 politicaru koji se lavovski izborio za vlastitu pozieiju u turskorn politickom miljeu. Premijer E1'doan vise puta je pokazao kako se braue nacionalni interest, Istinski ie poznavalac hisrorije svog naroda, a nisu mu strana ni desavanja u Bosni i Hercegovini. Zato je s ponosom nosilac cvijeta koji podsjeca na sramotni ciu koji se desio u 20. stoljecu u Srebrenici 1995. godine. Majke Srebrenice kazuju da je ovai veliki Erdoanov gest poruka eijelom covjecanstvu da bez imalo dvoumljenja osuduje zlocine u BiH. Kada bi sc barem i s drugih strana svijeta poslale slicne poruke svietskih lidera. Da i oni javno osude zlocine, da se okite simbolorn stradanja Srebrenice. Redzep Tajip Erdoan roden je u Rizi, na sjeveru Turske, 26. februara 1954. godine. A. C. Z.

Novcane kazne
Naglasio je da je Ured u okviru svojih zakonom predvidenih nadlezncsti podnio 13 kri vicnih prijava proti v ugovomihorganazbog nabavki u vrijednosti ad 21.400.000 KM. - Krivicna prijava naitda i'e mjera koiu mozere izreci. Mi izricemo i novcane kazne i sve se zavrsava na tome. Ali, nakon krivicne prijave sve je onda do Tuzilastva BiH. Oni rade svoi dio posla istakao [e on. M.ASCIC

Premijer Nermin Niksi6 i predsjedavaju6i Parlamenta FBiH Fehim Skalji6

Moramo imati funkcionalnu Vladu da bismo se obavezali u dogovoru sa MMF-om, rekao Niksic
Nova. politicka realnost u FBiH, koju predstavlja nova parlamentarna vecina u oba doma Federalnog parlamenta, ima dovoljno kapaciteLa i snage da realizira ono sto su cetiri stranke, SDp, HDZ BiH, HDZ 1990 i SEB BiH, dogovorile, iziavio ie iucer federalni premijer Nermin N iksic tokom radne posjete novom rukovodstu Predstavnickog dorna PFBiH, s predsjedavajucim Fehimorn Skaljicem na celu. siena. S druge strane u roku su razgovori sa MMF-om i dok ne rijesirno ovo pitanje s predsjednicima FBiH da mozerno imati no vi saziv Vlade, ne smiierno se dovesti u situaciju da ne mozemo izvrsa va ti ob aveze prema MMF-u - naglasio je federalni premijer, najavljujuci skorije deblokiranje rada federalnih institucija.

PrOml8na ulasti bil C8 brzo oMonCan

Napredak u zadnllh mjesec dana

DOl1osenje zakona
Niksic je iucer sa Skal;icern razgovarao 0 operativnom plano rada ovog doma, odnosno a delegiranju dogovorenih zakonskih projekata koji su u pripremi. - Premijer je izrazio snazno opredjeljenje nove parlamentarne vecine da se Parlament ucini stvarnim subjektom zakonodavnog procesa, koji se treba ubrzati. Glavni subjekti zbivanja ovih procesa rrebaju biti parlamentarni odbori i komi,ije kroz koje ce se ukljucivati strucna javnost i eivilni sektor - izjavio je predsjedavajuCi Skaljic. A. Du.

Zaldjucci Parlamenta
Nakon sjednice Doma naroda Parlarneuta FBiH, na kojaj je imenovano novo rukovods tvo ovog doma te izglasani zahtjevi za podnoSenje ostavke predsjednika) potpredsjednika FBiH Zi vka Budimira i Mirsada Kebe, kako je naveo N iksic, patpuno su jasni novi oclnasi 1\ Federaciii. - Sasvim je izvjesno da bismo trebali iei u ubrzanu realizaciju tih nasih dogovora i potpisanih sporazuma i u konacnici vrlo je jasuo da

Vlada svoj legalitet crpi iz podrilke Parlamenta FBiH, odnosuo parIamentarne veCine - llaglasio je N iksic. Na nas upit da prokomentira zakljucke oba doma Federalnog parlamemall kojima se ad premijera uazi da predlozi smjenu minis tara koj; opsrruiraj urad Vlac1e FBiH, zatim zahtjev Vladi da

hituo dostavi prijedloge za imenovanje iz nadleZuosti PFBiH Le da, u skladu sa svojim ovlasteL1jima, pojaca L1adzoru ministarstvima, iavnim preduzeCima, inslitucijama, Niksic je rebo da je ,;Vlada duzna. da provodi zakljucke Parlamenta". - Imamo situaciju koja je potpuno jasna i nedvosmi-

Pozdravljamo poliricke razgovore koje se vode u proteklih mjesec, a odnose se na provodenje odlnke u slucaju "Sejdi': i Finci", rekao je na jucerasujoj konferenciji za noviuare, povodom sastanka .Privremenog odbora zaduieDog za praeenje provedbe sporazurna izmedu BiH i EU, direktor u GeneIalnom direktoratu Evropske komisije za prosirenje Pier Mirel (Pierre). - U potpunosti podrzavaroo sve pozitivne korake koji su uCinjeoi, prvenstveno usvaj anje budzeta za 201.2.

Mire Dozdrauio Doziliune lIoralie

godinu, Mora postici dogovor sa MMF-om, kako bismo i EU pocela isplatu pomoci za BiH - dodao je Mire!' Dodao je da je Evropska kornisija upozorila BiH da ucini pomake kako bi svoie proizvode priblizila evropskim standardima, jer, nakon ulaska Hrvatske u EU, 1. jula 2012. godine, viSe nece moCi izvoziti ni tamo. - Sokirani smo da preporuke ovih eksperala jos nisu prihvaceoe, prvenstveno po piranju signrnOSli hrane istice Mire!' M_ G.

Sta drugi pisu

Dnevni avaz, cetvrtak,

5. juli/srpanj 2012.

mozaik

Par se uleneao u islanbulsMom aMuarilu
Ronioci Birkan EIdem i Ajsel Kerimoglu imali su neobicno vjencanje u istanbulskorn akvariju u kojem zivi vise od 500 hiljada motskihzivotinja, Ova'; par se upoznao prosle godine u akvariju, a otad i radezaj edno kaoronioci, Na dnu velikog akvarija postavljen ie inventar za vjencanje, a mladenci, kumovi i nraticar su, osim svecanih

Spektakl pod vodom

svadbenih, nosili i ronilacka odijela, Nakon procedure vjencanja i razmjene burrni, par iepod vodom izveo i svadbeni ples, a potom su izronili kao novi bracni par i prirnili cestitke rodbine, prijatelja i zvanica, koii su svadbu posmatrali kroz staklo akvarija. - Mismo ronioci iveci dio svog vremena provodimo pod vodom, Vjencanje pod vodom je ostvarenje naseg sna -kazali su mladenci,

Uradili srno ana sto vecina Amerikanaca sanja, vazili smo se "vaslnqtoncern", a za nase kcerke avo je bia pravi dozivljaj, kazala je Danuta Mun, supruga ambasadara SAD-a
Cuveni tramvaj "vasingtonae" jucer je ponovo vozio sinama u Sarajevu, u povodu obiljezavanja Dana nezavisnosti Sjedinjenih AmerickihDdava. vaju koji je gledao sarno na slikama starog Vasingtona. - Drago mi je sto sam imao cast voziti se eu venim "vasingtoncem", Supruga, kcerke ija zaistasmo uzivali u voznji, Zanimljivo da iepedesetih godina ovai tramvaj sklonjen s ulica Vasingtona, a, kakocuiern.vjerovatnoce opet biti u pogonu U americkoi prijestonici. U svakom slucaju, zahvalni srno GRAS-u na ovako Jijepoj cestitki - naglasiojeMun.

PoliCila ga lurna, a on stalirao Maoponcalac
Dzonaton Stenberg (J 0nathan Stenberg) kraj em iuna pobjegao ie iz svog doma u Novom [uznom Velsu posto je policiia pronasla obezglavljeno tijelo niegovog kornsije sa sesirom na rnjestu gdje

OsumnjiCen za ubistvo komsile

Ope'. upogonu
U voznji su uzivali i ambasador SAD-a u BiH Patdk Mull. (Patrick Moon) sa suprugorn i kcerkarna te nekoliko uposlenika Americke ambasade, "Vasingtonac" je obisao krug od rernize do Bascarsije, a ambasador Mun nije krio odusevljenje sro, kako je sam naglasio, prvi pur ima priliku provozati se u tram-

Znacajan datum
Danuta Mun, supruga arnbasadora, kazala nam je da je za nju ovo bila vrlo nostalgicna vozoja. - Ovo je poseban nacin proslave 4. jula. Mislirn da srno uradili ono sto vecina Amerikanaea sanja, vozili se legendarnim "vasingtoncern". I za nase kcerke ovo ie bio pravi dozi vljaj, uzivale su -reklanamje DanutaMun. Direktor GRAS-a Haris Kadic istakao je da je Dan "Vaiiingtonac"; Od remize do Baiiiiarsije nezavisnosti SAD-a znacajan datum i za nasu zernlju, jer je Amerika veliki prijateljBiH. - Tramvai u bojama arnericke zastave saobracar ce na-

jetrebala bitiglava, Stenberg ie sest dana bio u bijegu i tada se u udaljenom Kvinslendu prijavio za ulogu statisteza triler "Mystery Road", u kome glumi Hugo Viving (Hugo Weaving). - Odrzao sam mnoge audicije, ali ie neobicno kada Yam najtrazeniji coviek u Australiii ude na vrata, DieIovao ie kaofinrnomak.Htje-

ObDiena lica
Ojl1lovao kao fin momak htielismornudatiulogupolicajca - rekao je pornocnik reditelja Mark Ingram. Stenberg je uhapsen u gradu Darvin nasjeveru AusU povodu obiliezavanja 4.. jula, kcerke ambasadora Muna svoja lica su oslikale bojama amerieke zastave, Vofnja "vasingtoncem" posebno ih je obradovala, sto nisu krile ni u jednom trenutku, dok su veselo pozdravljale radoznale prolaznike,

rednih mjesec dana, a mozda i duze, Ovo ie mali znak zahvalnosti za sve sto jeAmerika ucinila za nas - naglasio j~ Kame. B.BECIROVIC

." 'rimi~n7v~~;;;et~:j~~~tSidnoj rOdendanSMU DI'OSlaUUu Americi SanlaJu miRa D_rlca drzal~~n23. ce,
prostonju I pila, a onda bi se vratila i nastavila ispit - rekao jejedanodsludenata. Ispit na Univerzitetu u Kazanju poceo je u deset ujurro, aprofesorica Landis Zaripova ispitivala je srudente do devet sari narednog dana. Oni su izjavili da se profesorica fizike "osjeeala na alkohol", ali sci katedre za fiziku Albert Aganovtvrdio jedajetolaZ.

Cetvera Vuruna radeno 4. jula, na Dan nezavisnosti SAD-a

Ove godine rodendan

s rnalirn zakasnienlern, proslaviti u subotu

Usmeni ispit kod jedne profesorice u centralnoj Rusiji trajao je cak 23 sara, aza to vrijemeniko nijesrnionapustiti ucionicu, cak ni da bi otisaoutoalet. - Pred kraj ispira sma svi sjedili potpuno iscrpIjeni. Profesorica bi orisla u drugu

spec

• Mladi Nijernac Marsel Pol (22) biD je ponosan kada je diplornirao na Fakultetu za ekonomij u u Esenu. DaD je 60 obaveznih ispita za sarno 20 mieseci i stekao master diplornll. Urnjesto da mu cestita na nesvakidasnjern uspjehu, fakuItetga je"castio" tuzborn. U pravafakulteta u t'uzbi navodi kako je brzim dolaskom do diplome ostetio fakultet za skoro 4.000 ema.

U domu porodice VUIUna u Donjem Vodicevu kod Bosanskog Novog jucer nije bilo zajednickog rodendanskog slaviia, iako su svi clanovi, Nenad (33), Ranka (31), Danijela (12) i Diiana (10) rodeni 4. iula, na Dan neza visnosti SAD-a. Rodendan ce, kako najavljuje Nenad, svi zajedno proslaviti u suboru. Isrice kako bi volio da im se pridruzi i neko iz Americke ambasade u BiH. - Bilo bi lijepo da uz rodendan, mada s malirn za' kasnjenjem, slavimo i Dan nezavisnosti SAD-a. Neka cijeli svijet cuje zaovu prieu, a i malo da se pohvalimo

(Fola: D. Sio/nic)

nasirn gostima - ispricao nam je Nenad Vuruoa, koji jerodendan docekaou Prijedoru,gdj e.radi kao vozac, Vurune su nedavno.d. maja, dobile i prinovu, djecaka Dejana, Nenad poiasniava da je Vurunama ios od prije 12 godioa, kada su se Ranka i on vjenCali,sveuznaku eetvorke. - Da je Dejan "pricekao" iDSdva mjeseca, naredne godine rnoglo je biti upriliceno i peterostruko slav I - kaze je usali Nenad, kojiidalje,kao i priie dvije godine, zeli da jedan od zajednickih rodendana Vurune docekaju u Americi, upravo zbog neobicnesimbolike. M. ZGONJANIN

mozaik

Onevni avaz, cetvrtak, 5. juli/srpanj 2012.

7

Sta Ikazu poznatl
Helen Miren
- Realnost j e karikatura, to sam naucila radeci veama dugo ovaj posao koji zahtijeva da posrnatram pazljivo svijet ako sebe iz koj eg crpim ideje zarealizaciju likova koje igrarn. Ako posrnatrate taj svijet, vidjet ~---=--cc='-J cere da je karikaturalan. Medurim, da bi tai svijet bio prenesen ua filmsko platno, mota biti manji od stvarnosti, jet samo tada varuljudi vjeruju,

SARAJEVO Spomenik zrtvama genocida u Srebrenici

GaleriJa'1V07/95" otuara urata 12. )ula
Presudnu ulogu u realizaciji ideje imale Opclna Stari Grad Sarajevo i Turska agencija za medunamdnu saradnju i koordinaciju Vadeni idejom

RealnOSl,Ie lIarlMatura

Radimir Gaci6

MOZda honaCnO

Galerija "11/07/95", koja je posvecena zrrv3ma genocida u Srebrenici,bit ceotvorena 12. jula u ulici Fra Grge Martita u Sarajevu. Kako su nam kazali autori projekta, radi se 0 vrhunskom gaJerijskom prostoru uredenom po najvisim svjetskim standardima i sa sofisticiranorn tehnickom opremorn i infrastrukturorn. Prema njihovim rijecima, ideja 0 otvaranju ove galerije pazljivo je pripremana i razvijana nekoliko godina, a presudnu ulogu u nj enoj realizaciji irnale su Opcina Stari Grad Sarajevo i Turska agencija za meduna-

- Prije sam kao laik mislio kako je ugljen uzas, a pli n savrsen, A onda su mi objasnili da je ugljen u posljednjih pet godina poskupio osam posto, a nafta i plin za 250 posto, Ernisije C02 nisu na plinu i Caei!); ugljenu nula, vee jedan prema d va, Stavite Razmisljao kao omjer cijene i ernisij e i onda, kad dode do laik placania struje i poskuplienia, mozda tad, konacno, pocnemomalomisliti. (Hruatski politicar za "Lider"}

DOCnemO malo mislili

TridaS81g0dina )8 niSla za CiuiliZaCi)U

Predrag Velinovi6

lias rodnu saradniu i koordinaciju (TIKA), koja je finansirala projekt. - Multimedijalna postavka ima za cilj sacu vati sjecan je na srebrenicki genocid iprva je postavka ave vrste u BiH. Posietiocima nudi autorske fotografije Tarika Sarnaraha, videodokumente i iziave prezivielih svjedoka, portrete stradalih i mape lokacija do sada pronadenih masovnih grobnica- kazuautori, Opcina Stari Grad Sarajevo, s nacelnikom Ibrahimom Hadzibajricem na celu, kazu autori, [edini ie predstavnik bh, vlasti koji ih iepodrfao. - Bez ikakvih politickih konotacija, podrzali smo projekt mernorijalne galerije, iedine takve u Bosui i Hercegovini, prvenstveno vodeni ide/om da se II, iuli

- Film "Nigde" se bavi jednom generacijorn i rnogucim zivotima svih nas. Ima dosta slozenu strukturui govori 0 stvarnosti kojuzivimo ioaoj 0 kojoj smornastali,o nama usljed svih ovih izgubljenih godina. Trideset godina nije nista za civilizaciju, ali jesveza jedan ljudski zivot, (Reditelj za "Novosti'')
r;-::::'1

AUlori i iZlagaCi
• Memorijalni cenlar Srebreniea-Potocari • Udruzenje "Majke enklava Srebrenica i Zepa" • Institul za nestale BiH • Inieijativa mladih za ljudska prava YIHR / Fama • Cinema for Peace Foundation • Video arhi v genocida • Genocide Film Library BiH • Fotograf Tarik Samarah

~ S~t kazu u narc d u a

lL':"'J

iii'

033/281-393 redakcija@avaz_ba

Oruc: Simbal privrienosti 1995, nikome nikada ne ponovi i da se taj dan nikada ne zaboravi - rekao je nacelnik Hadzibajric.

Hadiibajric;

Da se ne pDfJovi

Kultura sjecanja
DirektorTIKA-e za BiH Zulkuf Oruc istakao je da je Srebreniea bolna tacka ne samo za Bosnj ake nego i za turski narod, ali i cj elokupno covjecanstvo, a galerija "11/07/95" samo je jos jedan simbol privrzenosti turskog naroda bh. gradanima, Galeriju ce voditi U druzenje "Kul tura sjecanja", a

predstavnik organizacije Ivica Paudzic kazao nam je da je orvaranje ove galerije odredeno upravo za 12. juli, izsimbolicnih razloga, - Izabrali smo upravo ovaj dan kako bisrno oznacili taj dan poslije, dan od kojeg i pocinie kultura sjecanja i siecanje na genocid pocinjen u Srebrenici - kaZePandzic. Dodao je da svi koji zele posjetiti galeriju to mogu uciniti 12, i [3, jula te od 27, jula, kada ce i zvanicno biti otvorenaza ja vnost, M, GUS/C

- N iie sarno pro blemukorisnicima besplatnih telefona, znamo da je njihovbroj ogroman, bas kao sto su i troskovi, Problem je u nepostojanju [asnih propisa i ogranicenia njihove upotrebe. Kada bi htjele da budu racionalne, institucije bi pod hitno morale ograniciti ibraj potrosaca ibroj potrosenih impulsa. (CitalacG.Dz.)

ne postoie iaSni Dl'DPiSi
5,7,2012.

Vremenska prognoza

i..

Gradanska inicijativa "Glasat CU za Srebrenicu"

PoMrenuti ilragU Proliu pl'ipadniMa MUp-a HS
VM: OdaorefliJ sredshla

za gOdiSllilCU
100.000 HM

Vijece ministara BiH

Na priiedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjegliee Vijece ministara BiH donijelo je I1a jucerasnjo] sjedniei Odluku 0 odobravanju 100.000 KM Organizaeionom odboru za obiIjeZavanje godisnjice stradanja u Srebrenici. Novae je osiguran iz tekuce rezerve budZeta instirn~ija BiH i medunarodnih obveza BiH za20l2.godinu. F.K.

Gradanska inicijativa "Glasat cu za Srebrenicu" predstavila ie iucer izvjestai "Pregled krsenja gradanskih ipolitickih prava na prostoru opcina Srebrenica i Bratume" te ga proslijedila nadldrum institucijarna, radi upoznavania javnosti s posljednjim krsenjirna ljudskih prava na teritoriji opcina Srebrenica iBratunac. U izvjestaju, aktivisti Gradanske iniciiative "Glasat cu za Srebrenicu" naglasavaju kako smatraju nuznim da se svi slucajevi Zalbi koji su vezani uz kdenja ljudskih prava istraze od nadldnih drzavnih organa te da se asigura nediskriminaeija nesrpskog s tanovnis tva u Srebrenici. - Od nadlciruh institucija Republike Srpske oeekujemo

Uk,mlna na kf[;~fJjlJ prava

cegovini vruce. 35 drugoj polovini dana uz jaci razvoj oblacnosti u Bosni se ocekuju lokalni pljuskovi 1 grmljavina. Jutarnja temperatura izmedu 17 i 22, na jugu Hercegovine od 20 do 25 stepeni, N ajvisa dnevna temperatura uglavnom izmedu 30 i 36, na jugu Hercegovine ad 34 do 38 stepeni.

ZENIGA

CETVRl'
DMEVNJ:TEMPERATURE DNCWE TElu1peAA1~RE

od 30' C do 38' C

od 30' C do 37' C

poktetanje istrage u vezi s ugroZavanjem prava na zasUtu licnih podataka regis trimnih gradanai gradauki u sklopu kampanje "Glasat eu za Srebrenicu", a koje su sluzbena Hea Ministarstva unutrasnjihposlovaobznanilapojedinimmedijima u RS. Takoder, od MUP-a RS,

CIB Bijeljina i PU Srebreniea ocekujemo provedbu U stava i zakona BiH ida, u skladu s tim, prestanu s dosadasnj om praksom krsenja pravanaprivatoizivotiiasih akti vista te gradana i gradanki koje ucestvuju u procesu registracije - navodi seuizvjestaju.

BIOMETEOROLOSKA

PROGNOZA

Tokom prijepodneva bit ce ugodnije nego u drugom dijelu dana. Planirane aklivnosti trebalo bi provoditi u jutarn[im satima, a poslije podne izbjegavati boravak na o\vorenom. Neophodno je pridriavati SB uputa Ijekara i povesti brigu 0 zaStiti ad vrucine i UV zraCenja, osobito djece, starijih osoba i hronicnih bolesnika,

Grad Sarajevo -----5.
Izlazak 5.10 Zalazak 20.31

7.2012.
Izlazak 21.30 Zalazak

7.06

Ukratko

8
NEPOGODE

Onevni avaz, cetvrtak. 5. ju Ii/srpanj 2012.

teme

Karadiic: Tutilastvo nete odl1stali

Polurdena ialba na DreSUdU
K8r8diiCU
... Tufilasrvo Haskog tribunala zalit ce se na odluku kojom je Radovan Karadzic osloboden prve tacke optuznice za genocid u opcinarna 1992. godine, porvrdio je [ucer politicki savjetnik glavnog tuzioca Frederik Svinen (Frederick Swinnen), On je prenio stav Tufilastva, koic srnatra da se moze obratiri direkino Zalbenorn vijecu, ali ie predalo i zahtiev za dozvolu da ulozi zalbu za slucaj da Vijece smatra da je to neopliodno.

Frederik Svinen

P IloorluredO- 0 100SI bll ce 8011 Z8 70 OOSIO
Veliki problem rnaniak sistema za navodnjavanje • Cijene voca i povrca bit ce znatno vise
Ipak, najvise negativnih posljedica ovakvog vrernena osjetili su poljopri vrednici. Stanovnici Bosanskog Petrovea dobit ce vodu, a Banju Luku mimoisla je kisa, pa su 8e i jucer Banjalucani "kuhali" na 36 stepeni, I u Mostaru su nastavljenc tropske vrucine,

Tropske vruclne u BiH se nastavljaju, posljedice sve teze

Tropske vrucine koje su zahvatile Bosnu i Herecegovinu prekinute su rnjestirnicno Iokalnirn pljuskovima tc au gradani koji su imali srece da u njihovim regiiama padne kisa osjer ili malo olaksanje,

Visoke temperature
U ovom hercegovackom gradu jucer je bilo sablasno, Sarno su se turisti usudivali setati ulicarna. Temperature 111SU osietno padale i taka ce ostati i narednih dana. MJestimicno lokalni pljuskovi moguci su jos danas i surra, a nakon toga nastupa ponovo stabilno vrijerne s visokirn

TemalSMa sJednica
... Upravni odbor Uprave zaindirektno oporezivanje BiH 9. [ula odrzat ce tematsku sjednicu na koj oj ce biti analizirani trendovi u prikupljanju irrdirektnih poreza, Kako saznajemo, na skupu u Sarajevu bit ce predlozene i mjere koje bi trebale doprinijeti vecem stepenu naplate poreza koji su u domenu Uprave, B. T. Majstorovic: Vrelim: do kraja ju/a

Porezi

ternperaturarna. Zeljko Maistorovic, meteorolog Federalnog hidrorneteoroloskog zavoda, istice da se ziva u termometrima nece spustati, - Pred nama je jos stabi-

Livno; Ispuca/a po/ja kukufl1Za Inog i vrlo toplog vremena. Fakricki, rako ce ostati do sarnog kraj a jula, jer statisticki

(Folo: A. Kamb811

da je najveci problem sistern navodnjavanja kojeg u BiH nerna ni dva posto.

zvodnji

da redovno

zrace pla-

spas u naUOdnJaUanJu
U ovako ekstremnirn uvjetima vidi se koliko au vazni sistcmi za navodnjavanje. Fadil Ahmetasevic iz Donje Lohinje kod Gracanice vodu koristi iz vlastitih arteskih bunara, a sistem za navodniavanje za njega je spas. - Da ovo nisam ranije riiesio, moj trud bio bi uzalud - kaze Ahmetasevic.

naorade naJbolJima

Kristalna prizma

bit ce ovo miesec s vrla rnalim kolicinama padavina kazao je Maj storovic. Prognoza za naredne dane zabrinjavaiu polioprivrednike, jer im klima od pocetka godine ne pogoduie za uzgoj povrca i voca. Prinosi ce, tvrde pciljoprivrednici, biti smanjeni i do 70 posto, SID ce krajnji porrosaci osjeriti na cijenarna, Bosko Gacesa iz Federalnog zavoda za polioprivredu kaze

Velike stele
- Na ratarskim kulturama sigurno ce doci do velikih stera. Desit ce se da biljke odbacuju dio plodova, jer se spasavau da prezive kataklizmu. Coviek [e nernocan bez sistema za navodnjavanje kaze Gacesa,
Ovaj ekspert za vocarsrvo

upozcrava sve poljoprivrednike u povrtlarskoj proi-

stenike, ier moze doci do kompletnog unistenia biljke, - Moramo se uciti na ekstremne pojave u prornijenjenoj klimi. N ovostvoreni uslovi vade Blakan u tropsku klimu. Morat cemo projektirati vocnjake, povrtnjake i polja drugacije, Ostat cemo bez prinosa, au najgorern slucaju, i biljaka, ier ako nemamo vode dva-tri mjeseca, korijen se unisrava i biljka nestaje - dodao ;e Gacesa. E. D. A

... Konsultantska kuca za istrazivacko-razvoine usluge "Revicon" Sarajevo i magazin ,~Prizma" organizirali su jucer ceremoniju dodiele nagrada "Kristalna prizma", Kristalna prizma" za uajuspiesniju banku u 2011. dodijeljena je .Raiffeisen bane; BH", a najuspjesnije osiguravajuce drustvo [e "Sarajevo-osignranje" .
II

Ullaca m-nlslara osudl 0 HaSUmOUIC8UO DOnasanla
Zamjenik ministra finansija I trezora B1Hputovao u Iran bez saglasnostl resomog ministarstva, krseci proplsane procedure
mjenika ministarstva finansija i trezora Fuada Kasumoviea, koji je u Iran putovao i dogovarao poslove bez ikakvog ovlastenja resornog minis tars tva. Vijece minisrara osudilo je pas rupak ucesnika navodnog bh. "izaslansrva", koje Viiece minis tara BiH na jncerasnjo; sjednici razmatralo je i usvojilo Informaciju Ministarstva vanjskih poslava BiH povodom boravka ~,izaslan8tvaH u ime instituelja BiH u Teheran. Kako smo to nedavno objavili, u pitanju je puresestvije zaje, kako je navedeno, prekrsilo propisane procedure koje su uohicajene prilikom sluzbenih posjeta drugim drzavarna. Zbog toga je zakljuceno da Agencija za ddavnu sluzbu i MinistarStVO pravde BiH sadne analim pokrenutih i provedenih disciplinskih postupaka i izrecenih disciplinskih mjera u posljednjih godinu dana i dostave je Vijecu ministara kako bi biD otvoren proces 5 ustinskog i dugorocnog rjesenja ovih problema. Ujedno je predlozeno da bude izmijenjen Zakon 0 plaeama, prvenstveno u kontekstu uvodenja "varijabilnog dijela lienDg dohotka" kojin) bi se potieao efikasniJi iproduktivniji rad dobrih radnika, a kaznjavao nerad u drzavnim institucijama. F. K.

Nakon misterioznog puta u Iran

Pouueene IZm)ene I dODOne ZaHona 0 SUHobu Interesa
Poslanici Saveza za boliu buducnost BiH iz parlarnentarne procedure povukli su Priiedlog zakona 0 iznijenama i dopunama Zakona 0 sukobu interesa BiH, koji je vee uvrsten u dnevni red danasnie sjednice Predstavnickog doma Parlarnenta BiH. Kako nam je kazao sef Kluba poslanika SBB-a Mirsad I)ugum, prijedlog je povucen zbog toga StO je u parlamenlarnoj proceduri novi prijedlog zakona 0 sukobu intere-sa, poslanika Milorada Zivkovica, ,Nike Lozancica i Nermine ZaimovicUzunovic. DugumWe da nema smisla mijenjati postojeCi ako je u toku usvajanje novog zakona. F. K.

Predstavnlckl dam Parlamenta BiH

Ljubic - Mun

PolilicMa volJa
... Predsjednik HDZ-a 1990 Bozo Ljubic razgovarao;e juceru Ambasadi SAD-a u Sarajevu s ambasadorom Pauikom Munom (Patrick Moon). Sagovorniei su se usaglasili da Je nedavni sastanak politickih lidera i dliZnosnika u Briselu rezultirao pozitivnim dokurnentom. Predanosl svih za provedbu obveza i posti van;e rokova iz Mape puta pokazat ce postoji Ii politicka voila za priblizavanje EU.

Vijece ministara: Zatraiena analiza discip/inskih pasil1paka

teme

Dnevni avaz, cstvrtak, 5. julilsrpanj 2012.

9

Ukratko

Gvijallavir':: Ispastavati briselski dagovar

Zeljka Cvllanovic

Realni rolloui

Nellm: Broin; kupaiH lIi;vajll

II hh.

Ijelovafislu

Nema gIJive

II Zaostrogll

('!llil': M. Smajkfr:)

NA

MaMarsMa ·UiJera sMoa I luorazna, u e BUlUa
v
Zbog radova kilometarske kolone prema Neumu • Bosanci i Hercegovci najeesei gosti u Zaostrogu i Gradcu • Osam eura krevet u privatnom srniestalu
desetak min uta. Poluprazne plaze u Graden, ipak, nismo ocekivali, Sve Dei turistiekih radnika u ovom mjestu, kako su nam rekli, uprte su u sljedecu sedmicu, kada ocekuju prve masovnije turisticke do"Laske. i gosti koje smo zaNo, tekli na plazama, uglavnom su iz BiH, bas kao i u Zaostrogu, gdje je bilo nesto vise gostiju, Tu smo, u hladovini s .Dnevnim avazom" zatekli Azru Salihodzic iz Saraieva, koja ce se nekoliko dana odmarati kod svojih prijatelja. - To mi je, kao penzionerki, naravno, mnogo prihvatljivije, jer cijene su dosta visoke u oduosu na Sarajevo. U svakoru slucaju, meni je vrlo liiepo, mada, zaista, nema mnago gostiju, Mnogo je lezaljki, pa se na prvi pagled cini da je plaza popunjena,

Lieu MJESTA

Pocetak sezone na jadranskoj obali u znaku vrucina i krize

'.... Ako Bili ne ispostuie zacrtane rokove na ispunjavanju zadataka iz Mape puta dogovorene na sastanku u Briselu, pasta! ce "labava" prica da bi BiH mogla dobiti kandidatski status do 2014. godine, upozorila je jucer ministrica za ekonomske odnose iJegionaiml. saradnju RS Zelika Cviianovic, - Djeluje preambiciozno, ali u principu, rokovi su realni - kaze Cvij anovic,

poZdraUUen ErdoanoUgesl

Majke Srebrenice

Plaze na Makarskoj rivijeri, iako je sezona uveliko pocela, nisu ni izbliza pune kao raniiih godina. Uprkos proslogodisnum kontroverzama s gostima iz Bil-l, ove godine, kako smo se mogli uvjeriri, vecina turista u Graden i Zaostrogu upravo je iz nase zernlje. . Vikendirna, fakticki, okupiraju plaze, ali radnim danirna slika ie drugacija, I gosti i dornacini za sve krive velike vrucine i ekonornsku krizu ..S druge strane, u N eumu ima vise turista.

Odlicna orodaia "Auaza
Ljubazne prodavacice u "Tiskavim~' kioscima u Gradcu i Zaostrogu kazale su nam da je prodaja "Dnevnog avaza" odlicna, cak naibolja

n

ad svih dnevnih novina. U to smo se i sami uvjerili, jer na plazama je nas list u rukarna brojnih gostiju bio nezaobilazno stivo.

..... Simbolican gest turskog premijera Redzepa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan), koji je na rever stavio ."Cvij et Srebrenice", naisao ie na odobravanje rnedu rnajkama Srebrenice, - To ie poruka svijetu, cijelom covjecanstvu, da osuduje zlocine u BiH kazala je Kada Hotic iz U druzenia "Maike enklava Srebrenica i Zepa" za agenciju Anadolija.

promOCiJa POIOOisa
ali nije - rekla nam je Salihodzic. Tuzlak Fehim Sinanovic, koji je na odmor dosao sa svojim prijareljem, kuci se nakon deset dana provedenih u Zaostrogu vraca surra. Kako nam je kazao, prezadovoljan ie boravkorn II ovom rnjestu. - Eva, bas ci!am II "Avazu", haas je s temperaturama u Bosni, Ovdj e se to ne osjeti. N as dvojica bas se odrnaramo, placamo lezaj u privatnom srnjestaju, oduosno imamo sobu s upatrebom zajednicke kuhinje, koja kosta osam eura, Ima lijepih sadrzaja, pogotova za nas stariie, ieste da su cijene malo vise, ali kada se ide na odmor, onda na to treba racunati - kazao nam je ovaj Tuzlak. : ... Promocija putopisa . "Nestali II danima punim sunca", aurora Kasirna Cerica, vecerasce biti uprilicena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, 0 knjizi ce, OVOID. prilikom, govoriti Munir Talovic, Izet Rado, Isnam Taljic, Avda Huseinovic i Kada Hotie. A. C. Z. "Avaz" najiHlan;ji na prazl cegovce, koji prednjace rnedu gostima, kojih jos naivise ima iz Ceske i Poljske, ciiene u kaficima i restoranirna nisu bas povoljne. Tako smo u Gradcu dva soka i kafu platili 11 KM, a Sal parkinga kosta minimalno dvije KM. Parking cere toliko platiti i odluCite Ii se za Neum. No, i do dolaska u Neum neophodno je naomiati se strpljenjem, jer zbog gradnje medunarodnog granicnog cestovnog prijelaza KIck stvararu se krlomctarske kolone. No, prema rijecima vodirelja ruristickog ureda u N eurnu, Vinka Baeica, ove godine u Opcin] i Turistickoj zajednici HNK potrudili su se obogatiti sadrzaje. - Postavili smo veoma zanirnljiv akva park, i to na tri 10kacije, gdje,zaista, i djeca i odrasli mogu uZivati. To je hjepa promj ena. Takoder, tu su i brojni drugi saddaji, ad kulturnih do sportskih - rekao nam ie Bade.. M. SMAJKlC

Kasirn Ceric

Po tri red a
Ni na granicnom prijelazu u Doljanima, u odnosu na vikend kada se cekalo duze od sat vrernena, nije bila velikih guzvi, U kalani je ekipa "Dnevnag avaza" provela dva-

Franin Komarica

zastupnicima EP-a
.... Franjo Komarica, biskup banjalucki, boravi ad 2. jula u radnoj posieti Evrapskom parlamentu u Strazburu. U ovom graduoddao je prekjucer predavanje pIed zastupnicima EP-a 0 !emi "BiH - izvar nes!abilnasti i prijetnja miru ili buduea Clanica EU".

PredaUanJe ored

Novi sadrzaji
Gradac: Mjesta Ima napretek No, iako ugas!i!elji i curisticki radniei ozbiljno racunaju na Basance i Her-

Klub ~oznatih Elvir Bajri'c

naJIJapSi SU Andalina i Bra
Ime i prezime: Elvir Bajric. Datum i mjesto rodenja: 12. novembar 1971. Koji je Vas naiveci porok: Sve osirn droge. Biste li donirali organe: Da. Sta pornislite kada Vam crna macka priiede pre150 puta: Gdje je bijela? Sta svaka dama mora imati u tasni, a muskarac u novcaniku: Darna novac, a muskarac karticu, lma Ii istine u izreci "Ko pjeva, zIo ne misli": [a sarno pjevarn. Da [e sutra smak svijeta, sta biste danas uradili: Bio bih s porodieom, naravno. J e li bolje danas biti Iijep ill pametan: Najbolje [e biti sretan. Politika je za Vas: Oruzje, J este n ikada izdali priiatelja: Ne. Je u vaSa slava gorkog iIi slatkog okusa: Meni je sve slatko. Otkriite nam iednu tajnu: "Swiss bank" 92380A137 -21122-381. Cega se najvise sramite: Politicara, Nailjepsa zena(muskarae je: Andelina Doli (Angelina jolie) i Bred Pit (Brad Pitt). Kada [e brak debar brak: Kada postoji razurnijevanje. Je li jutro parnetnije od veceri: Da. Neostvarena zel]a: Nema je, sve moje zelje su u okvirima mojih mogucnosti, Omiljeni film: "Dever i po nedjelja", Vas hobi: Ne smijem reci.

10

Dnevni avaz, cewrtak, 5. Juli!srpanj 2012

teme

GRANICE Otvoren skelski prijelaz BiH i Srbije kod Janie

Bajric; ie/je moglJcnosti

II

okvirima

Sportista koji Vas inspirira: Zlatan Ibrahimovic, Sjecate Ii se prvog poJjupca: Ne, bilo [e davno ... C'est la vie. Sta je Vas najveci strah: Boga se najvise bojim. Najdraza pjesma: To mi je uvijek bio problem, odluciti se koja je najdraza, Kada ste posljednji put bili na izlofbi iii u pozoristu: Prijc nekoliko dana. Cltat koji ~~mtile: "Bog, tad 1 nauka , Omiliena modna marks: "Vivienne Westwood", Osoba koja Vas zivcira: Dnevnik, vijesti. ..

lze1begOUiCI DNudao ~o nile ·sao niBolicu na inauguraCilu
Predsjedavaucl Predslednistva BiH demantirao informaciju da u Beograd nije ousao jer je Nikolic negirao genocid u Srebrenici
nj a morali ici preko udaljenih mostova. Prelazak rijeke camcem tretiran je kao povreda drzavne grauice, Izetbegovic je okupljenim gradanirna tom prilikom kazao da ima narnjeru saradivati s novoizabranim srbijanskim predsjednikom Tomislavorn Nikolicem, - N aravno da cu saradivati, ukoliko bude takve volje, a koliko vidim, ima volje. Gospodin Nikolic je zvao na moj kabinet da me licno zamoli da dodem na njegovu inauguraciju. [a sam u tom casu bio u Sloveniji pa se nisam mogao odazvati, ali to ne wac; da u buducnosti necerno popra vIiati odnoserekao je Izetbegovic, demantirajuci taka informaciie da Nikolicu uije htio otici zbog njegovog negiranja genocida u Srebrenici. I buduci mandatar za sastav nove Vlade Srbije Ivica Dacic obratio se okupljenim Janjanimainjihovimgostima. Predsjedavajuci Predsjednistva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegovic i ministar unutrasniih poslova Repu blike Srbije I vica Dacic jucer suujanji otvoriIi malogranicni skelski priielaz] anja- Lesnica,

Rijesen problem
Desetak godina nakon pokretanja inicijative, gradniom skele rijesen je problem prelaska rijeke Drine na ovom podrucju. Blizu 450 hektara suma ioranica u vlasnistvu oko 400 ianianskih porodica je opustoseno, jer su vlasniei do svojih ima-

Daciceve izjave
- Ova rijeka ne smije da bude rijeka koja ce da razdvaja Ijude. Granice koje postoie moramo ponovo da pretvorimo da budu granice spajanja, a ne granice raz-

Dneuni 8'U8Z
061-142-015
VLASNICI ZIVOTA-SDA [e na sve rukovodne polozaie svoie igrace postavila, pa preko njih raznim mahinacijama opljackala sve sto je dotakla. Oni su postali i vlasnici nasih zivota, Treba ih sve hitno skloniti iz vlasti, ispitati parijeklo imovine,odu2eIi opljackallo i kazlliti za ogromnu stetu koju su nanijeli, nesamoovom narodu nego i nerodenim generacijama. FABRIKA U TURBETUDragi radniei, kao Slo sada S(ojite pred fabrikom u Turbetu, tako ste trebali stajati pred birackim mjestirna pa skinuti Bakira Izetbegovica, koji [e vlasnik te firme, Kad yam se kaze da glasate, vi odgovarate da su svi isti i da vas glas niSta nece promijeniti. Zato sad cekajte naredne izbore ... POLA PLACE- LahkoceHilmoi M ujo otplatiti dugove, otimacinom od radnika ..N aravno, proizvodnja i transport bit ce ostcccni za pola licnog dohotka. Do sada su otimali od tri do sedam posto, ali toimjesadama10... Sram ih bi-

dvajanja - kazao ieDaCiC. Dodao je da ce, ako bude izabran za predsjednika Vlade Republike Srbije, nastaviti s razvijanjern procesa zblizavanja i pomirenja, - Srbija ima jasno definisan odnos prema Bosni i Hercegovini, Drzavna politika u ozbiljnim drzavama se ne mijenja shodno tome koia stranka dolazi iii odlazi s vlasti, Srbija je opredijeljena da razvija dobre odnose s Bosnom i Hercegovinom, jer imamo mnogo toga zajednickog- zakljucioje Dacic, E.M.

Zakazana nova Skupstina dlonicara za 7. juli

Bira SI nOUinadzOrni OdbOr 'BOSnalilIMa'
Komisija za vrijednosne papre FBiH trebala bi donijeti odluku 0 obavljenom nadzoru brokerskih kuca koje su falsificirale punornoci
Na novoj sjednici Skupstine dionicara "Bosnalijeka", koja ce biti odrzana 7. jula, birat ce se novi Nadzorni odbor ove kompanije, jer cJanovima trenutnog NO tog dana istj ece mandat, saznaje~(Dnevni avaz". eijeni se da bi ova sjednica mogla biti jos dramaticnija nego protekla odrzana 16. juna, na kajoj nije izglasana smiena NO, s predsjednikom Veljkom Trivunom na celu, ito zbogCinjenice da istrazitelji Federalne uprave policij e, kao i sluzbenici Komisije za vrijednosne papire, u okviru svojih nadleznosti istrazuju brojne zloupotrebe u vidu falsificiranih punomoCizazasrupanje. Kakosaznajemo, Komisija za vrijednosne papire FBiH danas ce odrzati sjednicu na kojoj bi trebala donijeti odluku nakon obavljenog nadzora nad pojedinim brokerskim kueama za koje pastoje sumnje da su kciile zakon. Saznajemo i da ce Komisija za vrijednosne papire na siednicu Skupstine dionieara "Bosnalijeka" uputiti svoje sluibe.ni.ke kako bi nadzirali we aktivnosti kojese dese tog dana Osim Trivuna, mandat istjece i danovima NO Abdul-UmiduSaIaki,EdinuBuIjubasiCu, Abdulhakimu el-Misuratiju te Rifutu KlopiCu, koji je clan ovogodbora u ime drzavnog kapitala.

10.

NEMOCNA POLICIjA Stanovnici naselja Vrbanja u Bugojnu trpe nevidena divljanja u nelegalnom ugostiteljskarn objektu naziva "Od sumraka do zore", Policija i inspekcija nemoeni. ZIVJETIOD RADA - Cestitke za gospodina Skaljica. Trebamo svi Zivjeti od svoga rada, kao !ito narod kaze; "Vecere halalorn sIeeene",

A.Du.

teme

Dnevni avaz. cetvrtak.
5. julVsrpanl 2011.

11
ce ukopana na Vlakovu

Ukratko

SUDBINE Zrtva zloclna lz Bijeljine, nakon 18 godina, bit

Jos jedan dokaz agresije Srbije na BiH • Vise puta smo culi da su nasi najmiliji zaklani i bacenl u Drinu, prlta sestra Sabina
Nermin i Arnela Sajtovic iz Bijeljine dauas ce na sarajevskorn groblju Vlakovo, nakon 18 godina traganja za istinom 0 sudbini svojih roditelja Sabihe i Refika te sestre Anne, koje su cetnici odveli iz njihove kuce u Bijeljini 27. janura 1994., dostojno ukopati majku Sabihu, organi u BiH nikada nisu insistirali na odgovornosti Srbije za slucaieve poput ovog posljednjeg, koji nije jedini. J er; da jesu, mazda bi i presuda Suda u Hagu po optuzbarna za ucesce Srbije u agresiji na BiH bila drugaeija. Kako saznajerno od Sabine Ferhatovic, porodica ni do danas ne zna imena njenih ubica, a pretpostavljaju da je ista sudbina zadesila i njenog muza Refika te malu Amru, koja je tog kobnog [anuara 1994. imala tek osaru godina, a za kojima se jos traga,

-lelO Sablhe sa,-10UIC ade 0 u eOgradu
Tragovi krvi
Drugo dvoje djece u vrijeme agresije na BiH bili su van dornovine i tako su, nasrecu, izbjegli tragicn u sudbinu namijenjenu njihovim naimifijirna, ali i drugim Bosniacima u BijeBi/el/ina: Grild smrt!

IDDEEA

UPUC8Di

Bez odgovornosti
Njeni posmrtni ostaci pronadeni su u Beogradu 2002., a 2008. godine preuzeti su ad Komisije za nestale Vlade Repubike Srbije.Porodica nikada nijc dobila odgovor na pitanje - otkud u Beogradu posmrtni ostaci ubijene Sabihe, Za njih je to, kaze Sabihina sestra Sabina F erhatovic, tajna, kao i podatak da su cetiri godine cekali da bude uradena identifikacija u Tuzli. Zanimljivo [e da nadlezni

~Menadzmenru Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmienu podataka (IDDEEA) ;ucer su u Banjoj Luei uruceni certifikati za sisteme upravljanja kvalitetorn ISO 9001 :2008 i za standard sistema upravljanja sigurnosti informacija ISO 27001:2005_ Direktor IDDEEA Sinisa Macan istakao je da je avo znacajan dan za Agenciju, [er je ovim certifikatima dobivena potvrda dosljednosti ciljevima usmjerenim na napredak u pruzanju usluga gradanirna i saradnicima,

ISOcertilillali

TIBiH

ZIOClnCl1 dal18 Da SIODOdl

za br~/lII~ Bof;ajakll
vrijeme takoder bila u Bijeljini.otisla je u njihovu kucu, Zatekla je sve ispre turano i unisteno, a posvuda je bilo krvi. Njih nije nasla, Nakon raga vise puta sma culi da su nasi najmi liji zaklani i baceni u Drinu - prica po tresena Sabina, koia se nakon godina izbjeglistva u inozernstvu, nije mogla vratiti u Bijeljinu, nego s porodicom zivi u Sarajevu, S. DEGIRMENDZIC

Nazalost, jos ie veliki broj Bij eljinaca koj i se vade kao nestali, a za kaje se pretpostavlja da su ubijeni na svirep nacin poput dese-

tina drugih .zrtava eetniCkih zlocina u tom gradu. Jos je zalosnije sto za zlodjela u Bijeljini skoro da niko nije nl odgovarao,

ljini, Iako su Sajtovici vise puta po kusali napustiti "grad smrti" u tome nisu uspjeli. - Dan nakon sto su odveIi Sabihu, Amru i Refika, nasa treca sestra, koja j e u to

~"Transparency International BiH" (TIBiH) i Fond otvoreno drustvo organizira prezentaciju izviestaja "Monitoring ispunjenosti medunarodnih i evropskih obaveza BiH u oblasti borbe protiv korupciie". Prezentaciia ovog izvjestaja bit ce uprilicena danas u hotelu "Europa" u Sarajevu.

IZUjeS1ai 0 borbi DrOliu lIorUDCiJe

Kalesija

Grupa od 40 ilegalnih imigranata JUGer ie u pratnji pripadnika Sluzbe za poslove sa strancima vracena u Republiku Srbiju, Rijec je 0 drzavljanima Afganistana, Somalije i Alzira koji su sredinom proslog mjeseca otkriveni u sumi nedaleko ad Banje Luke. ani su u zaselak Gaiici ked Banje Luke dovezeni kamionom i ostavljeni u sumi uz tvrdnju vozEca da su stigh u Republiku Hrvatsku. Prethodno su bora viii u srbijanskim azilantskirn eentrima u Banjl Koviljad i Bogavadi kod Valjeva. U Republiku Srbiju su vraceni po OS1101lU Sporazuma 0 readmisiji, S obzirom na to da su u BiH i dash s teritorija te susjedue zemlje, gdje su vee zatraiili azil. Krajnji

Drupa imigranata uraeena u 8rbiiU

Nakon 5tO

SU

otkriveni u surni kod Banje Luke

eilj ave grupe ilegalnib imigran3ta bile su zemlje Evropske unije. U ovoj grupi najvise je bila .zena i djece. Sluzba za poslove sa strancima u saradnji sa Granienom policijom BiH i Sigllrnosnirn strukturama Srbi;e

nastavlja pojacane kantrole kako bi sprijeciJa eventualno veei priliv stranih drfuvljana iz Azije i Afrike, a koji su vee u postupku azila u Srbiji, odnosno onemoguCio njibov masovniji ilegalni ulazak u Bosnu i Hercegovinu.

Prica 0 tragediji jednoipogodisnjaka u Sanskom Mostu, uzrokovanoi ternperaturnim sokorn, nije tacna. o navodnoj smrti djecaka, nakon ilto su ga roditelji iz klirnatiziranog autornobila izvadili van, ne zna niko u gradu na Sani. Direktor Doma zdravlja Hajrudin Bailkovic demantiraa je da je bilo ko iz ave zdravstvene ustanove dobio tu infarrnacij LL, niti je slueaj zabiIjezen u medicinskom protokolu. -I ua Ijekarskom kolegiju diskutirali smo 0 navodooj smrri djecaka, ali nase sluzbe, a u prvom redu

IZmiSllena oriea o smrli bebe

Tragom vijesti iz Sanskog Mosta

okviru projekta "Zene i lokalni izbori 2012" Opcina Kalesija u saradnji s Misijam OSCE-a u BiH danas ee otvoriti privre.meni resursni centar u Kalesiji, U tom centru bit ce dostupne inforrnacije i materijali 0 ucescu zena u javnom zivotu.

resursnog centra ~u

O1uarallie

Fiskalni racuni

Sluzba hitne pornoci, nisu imale ovakav slucaj - riieci su dr. Boskovica, Takoder je odgovorio i na piranje a ljekaru opec prakse Hasanu Rosien, koj i se uavodi kao osoba koja je dala podatke iz ave zdravstvene ustanave. - Imamo 14 ljekara specijalista i cetiri ljekara apee prakse, ali nikakav Hasan Rosie ne radi kod nas - rekao je direktor Doma zdravlja. U Palieijskoj upravi Sanski Mosr takoder ne znaju za sluca; smrti jednoipogodiilnjeg djecaka.

20.000 KM

Kazne dO

M.DEDIC

~Porezna uprava FBiH j ucer je izdala saopcenie u kojern podsieca obveznike fiskalizacije, pravne i fizickc osobe da su za svaku pro datu robu iii izvrsenn uslugu duini izdati kupclmafiskalni raeun. U slueaju da tokOIDkontrole budu utvrdene zloupotrebe, Porezna uprava FBiH u svim slueajevima izricat ce kazne koje su propisane od 2.500 do 20.000 KM. za pravne subjekte.

12

Dnevm avaz, cetvrtax, 5. julVsrpanj 2012

UORAZDE sest dana nakon tragedije u kolektivnom centru Belvedere

PlovirJba Drinom ispod visegradske

cuprije

Ekolosko udruzenje "Dr in-lim" u subotu, 7. [ula, organizira 7. visegradskuregam pod sloganom "Za cistiiu i liepsu rijeku Drinu", Okupljanje ucesnika planirano je na pristanistu kod novog mosta u 9.30 sari, nakon cegace se svi camei uputi ti na krstarenje Drinom u duzini od oko 20 kilometara do Starog Broda.

DeeHU)eseulse od 300 DeesnlHa

Visegradska regata

POrodica S IOUiC dObii Ce ulaslili Brou Dad glauOm
Porodica poginulog Dzernala dobit ce stan u zgradi Dom3, kola je narnlieniena raseljenim osobama, a kolu planiramo graditi, obecao je nacelnik Ramovic

- Trebalo bi u Stari Brod da stignemo oko 12 sari, gdje cerno nastavi ti druzenie u eko-karnpu. Ove godine ocekuiemo vise od 300 ucesnika iz Podrinja i susjednih opstina u Srbij ii Crnoj Gori, a tradicionalno imarno najavljene goste iz inostranstvakazao ie predsjednik Udruzenja "Drin-tim" Dobnvoje Stanoievic. M.An.

U okviru Festivala prijateljstva, u Gorazdu ce od 13. do 15. jula biti odrfan 3. sajam starih zanata.na kojem ce se predstaviti 33 ucesnika, Prema rijecima predsjednika Udruzenja "Stari zanati" iz Gorazda Safeta Efendica, naj avljen je dolazak zanatlija iz Sarajeva, Visokog, Travnika, Rudog, Cajniea, dok ce svoje proizvode predstaviti i clanice gorazdanskih udruzenja "Gorazdanke" i "Motiv",obrmiciizTuzleipoljoprivredni proizvodaCiizBPK. - Nas cilj je da pokusamo ova malo zar.ata sro [e ostalo zastititi od izumiranja i da omlad.ini pokazemo da se od zanata moze zivjeti. U toku rata Gorazde je cetiri godine bilo u "halci" i da nije bilo nasih zanatlija - brica, snajdera, obucara, ljudi koji su

SaCUUali naCiOnalni idenlilel

Uoci 3. sajma starih zanata u Gorazdu

Nakon godina izbjeglickog i zivota provedenog u neirnastini porodica Sofovic u Gorazdu ovih dana prozivljava svoje naiteze dane. Prikupljajuci i sortirajuci sekundarne sirovine, prilikom aktiviranja tromblcnskerninezaostale iz rata prije nekoliko dana zivor je izgubio Dzemal, a njegova supruga Belma i troipogodisnji sin Irman os tali su sarni, nespremni za sve probleme s kojima se suocavaiu ikoji tek slijede.

Djeciji dopla.ak
- Svaka pomoc je dobrodosla, zahvaljuiem se, puno im hvala, ali meni moje najdraze nista ne rnoze vratiti kaze Belma Sofovic,

Sup ruga ;e upoznala u kolektivnorn centru, u braku su bili nesto duze od cerixi godine i svaki dan im ie bio posvecen briziza malog
{Foto: A. 8ajramo"'-G)

nom centru Belvedere Dzemoje iizgubio zivot,
- N ajpotrebm] i mi je sada

napravili

prvu centralu

za

proizvodnjustruje,

bilo bi VI-

10 tesko opstati u torn periodu, Zato ocekujerno da ova] sajamuskoro postane iglavni hrend Internacionalnog festivala prijateljsrva, jer nasirn statim zanatirna mi cuvamo svoj nacionalni identitet kaze Efendic, koji upucuje poziv svim srodnim udruzeniima da na nivou BiH formiraju krovni savez koj; bi okupliaozanatlije. AI.B.

neki smjesta], da ne gledam mjesto gdie [e nastradao. Oboljet cu, ni ja ni dijete ne iederno nista, Valida me neci svi napustiti jet sada rni ie najteze, Prije bill sebe ubila da sam znala da cu ovo dozivjeti - kazeBelma.

Drugi objekt
Nakan potresne price koj u smo objavili brojni ciraoci "Avaza)' i posjetioci portala traze nacin kako pomoci porodici Sofovic, ali je prvi u posjeru stigao nacelnik opcine Mullamed Ramovie s pomocnicima, Uz prvu, novcanu i pornoc 11 hrani.obecano ie istambeno zbrinjavanjeporodice. - Najteze u svemu je sta

UHosldbl oal'bOIIi CiCall

Takrnlcenle u Kupresu

Nacelnik Ramovic s pomocnikom: Irmana, Kada je bilo posla, Dzemo je teske gradevinske i druge poslove radio za dnevnicu, a najCeSce su (ragali za odbacenim metalom

Donijeli novcanu pomor'; i hranu kako bi zaradili koju marku. DjeCiji doplatak od 29 KM nije dovolj an ni za hljeba. Ispred momaznog objekta u kojem je zivio u kolekriv-

smo izgu bili jedan Ijudski zivur. Mi sada imamo 0bavezu prerna ovoj porodici. I prije ovog dogadaja planirali srno da Sofovice smjestimo u novu zgradu Dom 3, namijenjenu raseljenim oso bama, a koju vrlo brzo planirarno graditi uz pornoc donatora .. Ispostovat cerno zahtjev da se do tada ova porodica izmjesti u drugi objekt u ovom naselju i u narednih pet dana sve cerno pripremiti - kazao je Ramovic. Dodaie da su ponudili i druge vrste pornoci kako hi Belrni Sofovic ornogucili posao, a mali Irman krenuo
u vrtic,

Svi koji mogu i zele pomoci porodici Sofovic mogu ih kontaktirati na broj telefona 062/175-439. A. BAJRAMOfllC

Iz njemacke bolnice HUniclinic Wlirzburg" stigao predracun
Iz njemacke bolnice "Uni clinic Wiirzburg", gdj e bi trebalo poceti Iijecenje dvoipogodisnjeg Kenana Suljiea, oboljelag od tumora na mozgu, dostavljen je predracun na iznos

za liJeCenle Kenana SUIlica POlrebnO IDS 5 .000 HM
od 60.000 eura. Rok za uplatu novca je osam dana. Kenan trenlltno na raeunu Ima oko 70.000 KM, sto znaei da je u narednim danima hitno pOlrebno jos 50.000 KM kako bi Kenan, konacno,

Ci{;ak: Oruga mula Na avogodisnjoj kuprdkoi Strljanici u kosidbi £abijedio je Kupresak Josip Cieak, kojem je ovo druga titula. Drugi je bio Ivan Pavic iz Tijarice, a trece mjes!o dijele Kupresani Vinko Cieak ilvo Ivkovie. U pjesackim trkamaprvo mjeslO osvojio ie Karlo Su8i]ovic iz Tomislavgrada, u

potezanju konopa pobijedila ie ekipa Dugopolja, dok je 11 skoku udalj najbolji bio Ralomir Baslie iz Kupresa, sa skokom od 3,07 metal'a, a u bacauju kamena Velibor LuCie iz Jajca, s hicem od 19,95 metara. Takrnicenie ie popraeeno i odgovarajuCim kulturno-zabavnim sadrZajima i konjskim utrkama. A. Ka.

Broieul ilrOraCUna
Uplate se mogu izvrsiti na www.orvorena:mreza.ba, s naznakom "Za Kenana Suljiea", ali ina ziroraoun kod RaifIeisen banke 1610350000000042 Ie braj pattije 09350276622. Za uplale iz dijaspare oslaje iSli uplami racun, svifi code RZBABA2S, adresa: Zmaja ad Bosne bb, Sarajevo, BiH, iban code BA391612350006326185. Devizni racun: 19350223321, 1(enanova adresa (aka vam lraze pri uplati) je utica lrfana Ljnbiiankica 18, Bihac. Kemm (2,5) boluje ad
fla fflQZglI tUfflQra

poeeo primati terapiju. N 3kon raga bi se izvrsio operativnizahvali vjerovatno ponovohemoterapija.

Prema tl)eClma Mirele Suljie, Kenanovemajke,prvi predracun je iznosio 150.000 eura, sto je nemoguce prikupiri u vrlo kratkorn roku. Medutim, uz nesebicno zalaganje doktorice koja ee lijeciti Kenana s kolegama koji rade nainovije studije 0 terapi;aroa pronadeno jenovorjesenie. - Terapije su jednako dabre i daju se kod male djece kao sto je Kenan. Misljenje cijelog lima je, uzimajuC1 u obzir dosadasnju praksu i dabre rezultale, da ce novi iznos bid i dovoljan za uspi esno lijecenje - kazala nam jeMire1aSuljiC. I.N.S.

~~~~~~~~~~

z tu· lanski kanton

Dnevniavaz,cetvrtak, 5. julVsrpani 2012.

13

KALESIJA Pocinle izgradnja parka i lzletlsta "Grabik"

!lamaa'Carslla asea'

GOd~rulca~~~CB~

Proslava u Maloj Brijesnici

va cete izvidaca "Sulejman Kadrie-Ceman" u Maloj Brijesnici, koja jeu sastavu odreda "Vrba"uDabaj-lstaku, zajedna s vrsnj acima iz Lukavice na "Carskoj basCi" obiljezili su godisnjicu izgradnje izvidackog kanipa. I pored tropskih vrucina, stotine Brijesnicana dosle su do "Carske basce", gdje su vrijedni izvidaci i

mjestani sagradili nadstresnice za izvidacku nastavu, doveli pitku vodu, postavili klupe i izvidacke prepreke, Dok su kuhari spremali bosanski lonac u zajednickom kazanu, mladi izvidaci takmicili su seu penjanju lIZ konopae, a najmladi clanovi KUD-a "Osman Alibasic" odigrali su nekoliko bosanskih igara,

H.C.

lzlefiste ce imati djecije igraliste, Ijetnikovac s lozistern, sportski poligon, trim stazu, stanice za vjezbanje
Predstavnici Fonda otvoreno drustvo BiH, opcine Kalesija i firme "Kuwing" potpisali su ugovor a realizaciji projekta MILP, koji pndrazumijeva uredenje izletista "Grabik" u Brdima kod Kalesije i prokres puta zaZelinu. Za ovaj projekt bit ce izdvojeno 108.649,90 KM, od cega je 82.709,13 KM osigurao Fond otvoreno drustvo BiH, a Opcina Kalesija2S.940,77 KM.

manliestaCI)U Dtuorlle sazlile i 'Mahalusa'

U Gracanici "Ljetne vecerl pod lipama"

Radnici s biroa
- Osnovni cilj projekta je da u relativno kratkom vremenskom roku omoguci privremeno radno angaziranje i stvaranje dohotka za osobe s evidencije lokalnog biroa za zaposljavanje, Planirano je da se projekt realizira u periodu ad dva mjeseca, a finansira se iz sredstava Fondaza hitne narnjene Fonda otvoreno drustvo BiH saznajerno ad Slobodanke Dukic i N evenke Odobasic, konsultantica projekta MILK, kaj e su u ime Fonda otvoreno drustvo porpisale

ugovor S kalesiiskim nacelnikom Rasimorn Omerovicem i Avdulahom HadZicern, predstavnikom firme "Kuwing", koja je izvodac radova. Tokom radova bit ce angazirano 30-tak radnika s biroa za zaposljavanie,

Jdealna lokacija
- "Grabik" ce biti nailjepsi park i izletiste na po-

druciu opcine, Imat ce sadrzajeza odmor i rekreaciju cijele poradice. Sadrzavat ce djecije igraliste, ljetnikovac s lozistem, otvoreni sportski poligon, trim stazu duzine 1.500 rnetara, tri stanice za vjezbanje i parking prostor - istice Omerovic i dodaje da ce avo biti idealna lokacija za skole za organiziranje "sportskog dana".

Receno ie ida ieovo samo prva faza uredenja ovog izletista, U drugoj fazi ce se osigurati sistem ocuvanja i zastite ovog sportsko-rekreacionog parka te novi sportsko-rekreativni sadrzaji, Predvideno je da se park preda na upravljanje komunalnom preduzecu "Komunalac" Kalesija,

p, SINANOVIC

Sudije Reuf Dzinic i Hikmeta Kuci, sluzbenici Esefa Cehaiic, Fatima Sokolusie iRasid Kusturica.doktori Zivko Todorovic i Muharem Zildzic te pjesnik Amir Masie iz prve generacije gracanicke Gimnazije "Dr. Mustafa Karnaric", svi penzioneri, svake godine u julu obiiieze jos jednu prohujalu godinu, a uskoro
cei pola stolj eca,

Redouo- aOdison susreli
i nastavnik Amir MasiC, hronicar koji decenijama prikuplja gramofonske ploce ipise pjesme, Tako ie nastala njegova knjiga "Ti si vjecna, sevdalinko", Prikuplia i stare fotoaparate, isjecke iz stampe, sve sto mu "dade pod ruku", - Ovoje prva, a mozda i ponajbolja generacija Gimnazije, Generacija koja je zuala cijeniti svoie profesore, srjecati znanja, postovati ljude i bila ie karakter - kaie Masic.

Bivsl gimnazijalci u Gracanlci

U Gracanici je, pod pokroviteljstvom Opcine i u organizacijiJUBKC,pocela iednomjesecna tradicionalua kulturna manifestacija "Ljetneveceripod lipama". Na terasi Osman-kapetanove medrese nastupile su tuzlanske sazlije: Avdija Agusi.Sulejman Saric, Salih Mujezinovic, Enes Irnamovic, Asim Muminovic, Rajko Simeunovic, Murat Vrabaci Enver Cajic.

Droge veceri.I pored velike vrucine, velika sala BKC-a bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, jer se igrala kabare komedija "[a, mahalusa" Indire Kucuk-Sorguc u reziji Gracanke Mirele Trepanic, Glumci Nela Denisijevic, Nenad Tesie i Ansarnbl Kabare nisuse stedjeli, Direktor BKC-a N edzad Peljto istakao je da kulturnih sadrzaia tokom lieta nece nedostajati, H_ C.

U tuzlanskoj Jalskoj dzamiji

Tako je bilo i ovaj pur. Prisjetili 5U se skolovanja, posla i dobdh i lasih vremena, asve to biljezi knjizevnik

H.C.

U tuzlanskoj J alskoj dzamiji, koja se nalazi u samome centru grada, uprilicen jemevlud. - Nekoliko godina u ovoj dzamiii nije proucen mevlud, pa smo zeljeli czivjeti ovu svecanost u dzernatu. Iskazujem svoju zahvalnost svim vjernicima koji su dosli na mevlud kao i glavnom imamu dr. Amiru ef.

Ualilti brO) mladih na mauludu

Karicu i predsjedniku Medzlisa Islarnske zajednice Tuzla Hasanu ef. Spahicu na svesrdnoj pomoci - kazao j e Nedim Dervisevic, imam u [alskojdzam iji. Mevludu je.osim dzernatlija iz jalske dzamije, prisustvovao veliki broi vjernika, prvenstveno mladih, iz drugih dzemata s podrucja Tuzlanskogkantona. Di.R.

..... 1_4

Dn_~vn;...;.w...;.s~'a...,;,.~jt_~~_~:

_s_a _a_,j __ evski r

kan to n

ZALBE Konkurs za izbor savjetnika u Ministarstvu privrede KS

Humanitarna akcija u BBI centru

PrOdiom 'sapa' pomoc lISima
U BBI centru iucer je oddana prodaja sapuna "sapa" aktivisticke tvrtke "Lush", a novacod prodajesapuna bit ce uplacen Udruzeniu "Pomoc zivotinjama" i Veterinarskom fakulretu u Sarajevu, T akoder, novae koji se sakupi prodajom sapuna po cijeni od 10 KM. pornoci ce i rjesavanju probleniapasalutalica . Oni su veliki problem u gradu, svaki dan ih je sve vise pasrno odlucili napraviti prodaju sapuna u naredna dva miesecakako bismo spasili, sterizirali ina kraju sto veci broj pasa lutalica udomili .. rekla nam je Dalia Sabic,portparol "Lusha", Poznatog bh. glumca Mirvada Kurka za tekli smo kako kupuje "sapu". Kazao nani je da podrzava akciju i pozvao je gradane da i oni kupovinom daju doprinos rjesavanju problema pasa Iutalica. A. V.

lako, prema zakonu,borci lmalu prednost nad. ostalim kandidatima, iz Agencije za drzavnu sluzbu Federacije BiH Ministarstvu nisu proslijediH dokaz daje Avdagic blo u Armiji RBiH
Nakon sto je primio odbijenicu na konkursu za strucnog savjetnika u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, dipiomiranorn arhitekti i demobilisanorn boreu Sanelu Avdagicu, kako je kazao za nas list, nanesenaje velikanepravda.

emo lisa i orac IUrI[ da Ie Dslecen Dri zaDDSle ·u
desavaiu tokom vecine konkursaza drzavnu sluzbu, Prema njegovim rijecima, i avo je dokaz da su dernobilisani borci rnarginalizirani, jer u brojnim slucajevima komisije to ne uzimaju zaozbiljnu referencu, U odgovoru "Dnevnorn avazu" na pitanje zasto prednost nisu dali demobilisanom borcu, iz Agencije za drzavnu sluzbu FBiHnaveli su da su bitniji bodovi od ucescanodbranizemlje. Takoder, kazali su da je ministar privrede KS izabrao onoga s vise bodova. AvdiJgic; Iri godirre bel posli1 ali meni jevelika steta nanesena ier u Agenciji nisu ispostovali Zakon 0 dopunskim pravima boraca, u koiem iasno stoji da ucesnici odbrane od agresije imaju prednost u ovakvirn slucaievima - kaze Avdagic, N ezadovoljan odlukorn i siguran da mu ie nanesena nepravda, Avdagic se zalio te su u Agenciji priznali greskui ponistilikonkurs, - Raspisali su novi i ponovnorn procedurom napravili gresku. Prirnili su istog kandidata, zanemaruj uci moju zakonsku prednost. Isao sam u Minislarslvo za boracka pitanja KS, gdje su mi potvrdili da imam vece pravo u odnosu na izabranog - rekao je Avdagic i upozorio da se slicne neregulamosti

Bogato lskustvn
Nairne, Avdsgic je ispunjavao sve uviete za trazeno radno miesto, a nakon provedene procedure bio ie medu dvanaiuspjesniiakandidata. - Medutim, ipored bogatog radnog iskustva, cinjenice da sam skoro tri godine nezaposlen te dokaza 0 uceSCll u odbrani zemlje, strucna
komisija Agencije za drzavnu

Otvoren sajam na Otoci

"alniZI cuena mada 15 HM

Vise bodova
Medutim, u Ministarstvu su narn potvrdili da im Agencija nije proslijedila dokaz da je Avdagic bio pripadnik Armije RBiH, iako irn jeon to uredno dostavio. . Zbog toga smo prednost dab kandidatu s vise bodova. Od Agenci je smo trazili da nam dostavi to uvjerenje, nakon cega ce se Avdagic moci zatiti, Prema zakonu, on, zaista, ima prednost u ovakvim situacijarna - navedeno [e iz.Minisrarstva. B.B.

sluzbu Federacije Bill oglusila se na sve. Primljen je kandidat koji [e imao malo veci broj bodova. Razurnijern da su isli torn logikom da daju prednost na osnovu bodova,

OdbiJeni zbOD ODib sa slelom
Avdagic nam je rekao da ce se ponovo zaliti te da ce Izlozbom najboljeg meda i raznovrsnog ljekobilja peelari i farmeri iz cijele BiH [ucer su orvorili sajam meda na Otoei, koji je, pod pokroviteljstvom novogradske opCine, organiziralo Drustvo pcelara Kantona Sarajevo. Manifestacija "Dani ljekovitog bilja i pcelarstva" bit ce zatvorena8. iula. Med, zavisno od vrste, posjctioci mogu kupiti po cijeni ad 15 do 60 KM. Svecanosr su svojim nastupom uljepsali i chnovi KUD-a "Zeljeznicar" _ . Otvoren je i humanitarni stand na kojem se prodaju med i.drugipcelinjiproizvodi. Novae prikupljen u ovoj akeiji bit ce dat N ejri Masie za kupovinu invalidskih koIlea - kazao je Taib Delalic, pomocnik nacelnika opcine Nevi Grad. A.Na.
istraiati u borbi za svoja pra-

va. Naveo je da nema sra

izgubiti teda cesvoiim primjerom pomoci i drugirna koji su nepravedno odbijeni da bi bili primljeni oni sa stelom,

Ovogodisnja manifestacija "Hadzidko ljeto 2012" bit ce odrzana ad 7. do 12.juna.

manllestaClla 'HadilcMo 11&10 012' 2
Prema prograrnu rnanifestacije, koja se obiljezava kao Dan opcine, prvog dana ce u Kulturno-edukativnom centru biti atvorena izlozba radova palaznika kursa izrade nakita, veza i slikanja na keramici. Isti

Svecanosf povodom Dana opclne

dan ce na igralistu OS "6. mart" hi ti odrzana vecer folklora, R.B.

crna hronika

Dnevni avaz, catvrtak, 5. juli/srpanj 2012.

15

TRAGEIDIJA Na lokalitetu Bosika na planini Vlasi6 kod Travnika

Grum UbiO -eCaRa dOR Ie s Deemcuua Due
Otac Teufik Fusko wezivio udar, dok je njegov 14-godisnji sin Almin poginuo na lieu mjesta • Sest mjestana sala Dub smrtno stradalo od udara groma
Vlasic,

Mezarje Gomji Pridjel: Mali labut IlOsen ne rukama

(Foto: H. Calle)

Cetmaestogodisnii AImin Fusko iz mjesta Dub kod Travnikapoginuo jekada ga je u utorak udario grom dok je s ocem Teufikom cuvao ovce na lokalitetu Bosika na planini

Uozilo mu preslo preMO glaUe
U prisustvu vise stotina gradana iz Doboja, Pridjela Donjeg, Sevarlija, Potocana, Doboj-Juga, .Magiaja i Tesnja jucer je u rnjesnom mezarju ublizini novosagradene dzamije u dobojskarn pcvratnickorn naselju Pridjel Gornji obavljena dzenaza dvogodisniem Advanu (Elvedina) Kavazovicu, koji je nesretnirn slucaiem smrtno stradao u ponedj eljak na obali rijeke Bosneu Sevarliiama.

Ukopan dvoqodisnlak kod Doboja

Masirao srce
- Cuvali smo ovce i sjedili srno naslonjeni ramenima jedan do drugog na livadi, Bilo je oko 18 sati. Oko nas su bili psi i nije bilo ni neko nevrijeme, Odjednom sam osjetio veliku vrucinu i oborilo me ustranu, Brzo sam se pridigao i ugledao Almina kako lezi, Na vraru i ramenu vidio sam tragove iznao sam o cernu se radi. Da vao sam mu vjesracko disanje i masirao srce, ali nij e bilo pomoci, Dozivao sam kornsije koje

Advana Kavazovica nesretnim slucaiern pregazio prijatelj nJegovog oca
susjednih Sevarlija, Nakon sto je vidio sta je uradio, djecaka je hitno povezao u Doboj u Dom zdravlja, ali je nesretni diecak podlegao teskim povredama na puru do bolnice, Djecaku je vozi10 presto preko glave, Kornsije iz Sevarlija iucer su nam pricale da ill Amir [upic ne moze dati sebi odsoka,

Teufik Pasko: Oteo mi ga je iz mog narucja
8U

(Foto; K. KavaloviC)

Kuea oialo!ir':ene porodice Pusko

POznatlOD orDIZUDdnll Sira
Selo Dub poznato je po uzgoj u ovaea i proizvodnji cuvenog vlasickog sira, I porodica poginulog djecaka Almina zivi ad stocarstva i stada od 160 ovaca. U danu kada se dogodila tragedija na padinama Vlasica koje graviriraju ka dolini rijeke Bile bila je najmanje 50 porodica iz sela Dub koje su izvele svoja stada na ispasu,

bile u blizini s ovcama na ispasi, ali nije bilo spasa, Gram ga je u sekundi oteo iz moga narueja - ispricao nam je Teufik Fusko, Komsije.prijatelji.rodbina, ali i osoblje Osnovne skole "Mehuric", eiji je Almin bio ucenik, bili su iucer u kuci nastradalog u selu Dub kako bi s njegovom porodicom podijelili tugu, - Zavrsio je sedrni razred i bio je zaista pojak za svojqgodine i vrlo hrabro dijete ..Cesto smo i razgovarali i on bi mene hrabrio ds sc ne bojim rnunja. A, eta vidire, njega je pogodila - kaze nam kroz suzeotaeTeufik,koji je rakoder povrijedenod udara groma.

A/min Pliska: Tragicna nastradaa takoder na Vlasicu, na Iokalitetu Nadhomar. - Zanimliivo ie da su svi poginuli uvijek bili s nekim u drustvu i da je u vijek neko prezivio udar s laksini iii

OstecenJe mozga
U Okruznom tuzilastvu Doboj su narn rekli da ce se ovaj slucaj tretirati kao krivicno djelo izazivanja opce opasnosti. Po nalogu tuzioea u Opcoj bolnici "Sveti apostol Luka" u Doboju izvrsena je obdukcija tijela nastradalog malisana. Prerna rijecima obducenta Ljubornira Curkica, dj ecak je zado bio teske povrede glave, prijelome kostiju lobanje iostecenje mozga.

Majka u soku
.Mali tabut je s rodbinom i prijareljima na rukama nosio Advanov otac Elvedin, Njegova majka Suada je, kazu komsiie, usoku i ne dolazisebi. Djecaka je, prema policijskim informacijama, autornobilom "caddy" (J-19-E-073) dok se igrao Ll pijesku pregazio Amir [upic, prijatelj njegovog oca, iz

H. CALle

Brki(:.~PfJginuo mu sin tdim povredama - govori naru dedo Huso, Stele na stocnom fondu ad udara groma mjestani Duba i ne broje, Dovoljno ie reci da ieu danu velike tragedije od udara groma stradala ,ednakravai jeclan pas.

Stradala krava
U posljednjih dvadeser godinasesr miestanasela Dub poginulo jeodudaragroma. Dedo Husa Brkic (79) prisjetio se licne tragedije iz 1976. godine, kada je njegov sin poginuo ad udara grorna

POurlledenU BrCanllu SpaSili demineri
Ljekari U niverzitetskog klinickog centra u Tuzli jos se bore za ii vet J anje .Mareljic (55) iz Ulovica kod Brckog.koja je jucerpod ios nerazjasnjenim okolnostirna pals s rnotocikla u susjednom naseliu Brka i pri tome zadobila Leske tjelesne povrede. Na miesto nesrece prva je pristigla ekipa Deminerskog tim a BI·eko Distrikta i unesrecenoj zeni odmah pruZila prvu pomoe i transportirali je do bolnke. Prema rijecimarnedicinskog tehnicaraMerime Selimovie, koja ie Clan Lima deminera, povrijedenu [aniu .MareljiC zatekli su bez sviiesti u lokvi krvi,

Nakon pada s motocikla

- Vlasic je specifiean po dobroj ispasi i po Ptomienljivom vremenu, Cudna planina - kazao nam je iedan od stariiih mjestana sela Dub,

K. KA VAZOVIC

POHra11mrtuOg coulaHa 0 HaHnlD
Ismetu Mujagicu nakon smrti ukradeni dokumenti i zlatni prsten
Vezir .Mujagic iz Kaknja, eiji je otac Ismet .Mujagie .Maljeumro prijenekolikodana u 71. godini, obratio se naSaj redakciji jer su njegoyom oeu nakon smrri lIkradeill futrola s dokumentima i zlatniprsten. - .Moj otac je 17. juna ove godine prvo odvezen u Hitnu pomoe, gdje je u!TIIo.Nakon togaodvezenjellmrtvacnicu u Pokopno drustvo "Zgosca",gdjesmoustanovili da nedostaju futrola u kojoj su bili dokumenti i zlatni prsten. Neko je ukrao futrolu, najvjerovatnije, misleCi da u njoj ima novea. Zbog nedostatka dokumenara imao sam problema oko daljnje procedure llkopamogoca - kazao je Vezir .Mujagic.. On se pita kakvusvijestmozeimati 080bakojakradeodmrtvaca. -Pljacku sam prija dopolieiji.Apeliram na gradane koj; irnajll bilo kakve inforrnacije 0 ovom slueaju da se jave na braj mobitela 061/ 875 - 348 - kazao je na kraju razgovoraVezir. Az.S.

Lopovi nikada nisu imali savjest

- Sreca ie u nesreci sto je zena lezala u bocnorn polozaju, pa nije doslo do gusenja, Utoku trar.sporta uspostavljene su ioj svc vitalne fllnkciiei zakrarko vri;eme transportirali smo ie nasim saniterskim vozllom do Urgentnog centra - rekla je Selimovic.

Vezir Mlljagic: ImafJ problemiJ oko ukfJpa oca

Ismet Mujagic: Opljackan nakon smrti

... ViSeod200 kilogramasmrznutoga mesa otk:rila'jehrvatska granlen3 policija u automobilu na prijelazu ArZanu, saopcila je policijaiz Splira.Policijajeu automobilu kojim je uprnvljaoAnto Koezovic (33)iz T ravnika pronaSla 144kilograma.jtIDeeeg mesa i 80 kilograma teletine. U rvrdeno je d.a je u poned;eljak u Bosni i Hercegovini kupio meso za 1.300ew-ai pokuSaoda ga preveze u Hrvatsku. Policija jeobavijeStenaa njegovom ilegalnom prelaskugrnnicetebllgauponedjeljakpokuSalizallSravitinacestiBlaro - Kostanje. Policija je nakon toga postavila jei nn kolovoz koji mu jeprobuilio gume,nakoncega jesavladan iuhvacen.

suere smrznutoa mesa

16

Dnevniavaz,cetvrtak, 5. julVsrpanj 2012.

crna hronika

OKONCANA POTRAGA Nakon cetverodnevne drame u porodici Fazlic

S SreArmi

Edin Ljuca (28)iz Saraieva, eiji je nestanak prijav ljen policiji, javio se jucer sasrbijanskog broja roditeljima i kazao da je u Trebinju, te da ce sekuci vratiti danas, - Edin nikada nigdje ni je isao bez aura, a vozilo mn je parkirano u garazi. Djevojci je u ponedj eljak poslao SMS u kojem je napisao da je voli, a potom je rnobitel iskljucio na Ilidzi i orad je bio nedostupan, S obzirorn na [0 da nikada nije otisao negdje, ada se ne javi, te da je ostavio aura, mislili smo 0 najgorem. Hvala Bogu da se [avio. Razlog zasto ie otlsao ue znamo dok ne do de. Nije nam poznato ni da je imao nekih problema. Bitno je samo da je ziv i zdrav - kazao nam je u razgovoru Edinov otac Salem, dok je majka Nusreta brisala suze radosnice nakon tri dana neizvjesnosti 0 sudbini njenog sina.

Edin uuca se )aUiOiZ Trebln)a

Prijavljen nestanak u Sarajevu

Iinejdzerke u policiju u Vlasenicu dovezao taksista koji je ranije dolazio po Arminu, kate otac Emin Fazlic, koji sumnja da su mu keerke bile vrbovane za bijelo roblje
Sestre Armina (17) i Ermina (15) Fazlic iz naselja Si Selo u Tuzli, .::ijiie nestanak policiji u nedjelju navecer prijavio njihov otac Emin i kojima se otad gubio svaki trag, pronadene su iucer u pO[Jodnevnim satirna u Vlaseruci.

-a oronadene u ulase iCi
Isla odleca

ai

Ljuca: Oslavia au/a na parkingu Podsjecarno, Edin jeposljednji put viden u ponedjeljak ujutro na parkingu u ulici Adija Mulabegovica u naselju Saraj-Polje, gdje je i nastanjen, i otad mu se gubi svaki trag. Po zanirnanju je frizer i radi u frizerskorn salonu KS, koji se nalazi na Dobrinji. Am.K.

Kako nam je potvrdio niihov otac, djevojke su pronadene U jednom ugostiteljskorn objektu u ovom gradu, a navodno su bile vrbovane za biielo roblje. Nakon saznanj a gdj e se nalaze, otac Emin se s policijom uputio u Vlasenicu, gdje je jucer u kasnim popodnevnirn satirna prisustvovao i policijskom ispiri vanju kcer ki, - Najbitnije je da su pronadene zive i zdrave, Pronadene su u jednorn ugostireljskorn objektu u Vlasenid. Ugledao ih je policajuc, koii je primijetio da curice

RaniJi odlasci
I dok otac Emin i rnajka Semida tvrde da s kcerkama Arminom i Erminom nisu imali nikakvih problema, nasi policij ski izvori tvrde potpuno drugaeije. - Najbitnije je da su djeca pronadena, Menutim, ovo nije prvi put da sestre odu od kuce pa da se po-

Tuzilastvo Distrikta Brcko

Emin i Semida Fazlic: Traiit celjekarskl pregJed kcerki Licena one s fotografija objamalo vesele, Upitao ih je kavljenih u medijima. Na sebi ko se zovu, na sto su one resu imale istu odiecu kao i kle neka sasvim drug a imeonog dana kada su nestale, na, Razumljivo, jet ih je siPrimijetio je da nisu bilenigurno neko natjerao na to kazao je Emiri.koji nijernogao iznositi vise detalja, sto mu je sugerirano i u policiji zbogsame istrage. novo vrate, N jihovi raniji Policajac je odmah obaodlasci takoder su prijavijestio kolege, ali je sestre vliivani polieiji. MUP TK Arminu i Erminu u Policijdetaljno istrazuje i analizira sku stanicu u Vlasenicu docijeli slucaj, tako da ce usvczao taksista, koji ie, kako koro biti poznato gdje su nam je ispricao Emin, cesro djevojke boravile te ko je dolazio po Arminukuci, kriv i odgovoran za njihov Momak ispitan nestanak - potvrdio je "Avazov" izvor blizak - Prije petnaestak dana, MUP-u TK. kada sam vidio tog mornka,

IFol.: A. Muslim •• iti Armina mi je rekla da io] je to momak. Nismo nista posumnjali, a nakon sto su nestale i on je ispitan u tuzlanskoj policiji, Prvo je kazao da nlS ta ne zna, a onda je rekao da je Arminu samo cesto vozio u grad, te da s njorn nije u ljuhavnoj vezi- prica Emin. Zbunjen nakon pronaIaska kcerki, Emin nam je kazao da ce trazi ti i Ljekarski pregled djece.jerzeli saznati pravu istinu. Ko je intrigantni taksista dji identitet poznaie Emin, ali ga ue ieIi otkriti javnosti, ubrzo ce pokazati policijska istraga,

A.Mu.

Pi)anU)8
Kuca Martina Jazica u mjestu Boce

Bosanci osumnilcen za obllubu Norvezanke u Makarskoj

Tuiilastvo Brcko Distrikta podiglo je optumicu proti v Jer ka J oziea zbog veceg broja razbojnistava izvrsenih ove go dine u mjestirna Boce i Donji Zovik kod Btckog, porvraeno je iz ove pravosuctneinstitucije. On se tereti da je 15. ianuara, 24. februara i 2. aprila 2012. godine, nakon protivpravnog ulaska u porodiene kuee, vlasnike tukao drvenom motkom, a potom im otimao novae. Zbog tezine i posljedica

Podignula ODluzniCa DrOliU JerRa JOZiCa
izvrsenog krivicnog djela optuzruca posebno obuhvata dogadaj od 2. april a 2012. godine, kada je zbog tjelesnih povreda zadobi venih izvrsenjem krivicnog djela nastupila smrt njegovog roaaka Martina Joziea, dok je njegova supruga bila podvrgnura intenzivnom bolnickom lijecenju. Jerko J azii: nalazi se u pritvotu od O. aprila ove godine, koji mu je odreuen na prijedlogTuZilasrva. E.Ra.

Maloljetna djevojka iz Norveske (17), koja je s roditeljirna dosla priie nekoliko dana na lietovanie u Makarsku, podnijela ie makarskoj policiji jucer krivicnu prijavu protiv trojice mladica iz BiH, koje optuzuje da su je silovali.

Djevojka iz Norveske (17) rnladice iz BiH upoznala tri dana ranije • Spolni odnos imala navodno sa Sanelom Alihodzieem iz Zenice

Uaoartman i silouali
ustati, ali nije rnogla.Kontaktirali smo i Arnbasadu BiH u Zagrebu, gdje su nam kazali da su dobili depesu od MUP-aRH ukojoj se navodi da su trojiea drzavliana BiH uhapsena, - Informaciju koju smozaprimili proslijedit cemo .Ministarstvu vanjskih poslova BiH. U informaciji je imenovan sarno jedan od pocinilaca, ostili nisu navedeni u dopisu. Vise informacija oeekujemo rokom narednib dana. U toku je saslllSanje oswnnjicenih. Konzulama sluzba ce pratiti tok postupka. N as.i drZavljani mogu odnas trazrtidaih posavjetujemouodabiruadvokata U krajnjem slueaju, branilac Ce Un biti dodijeljen ukoliko zato bude potrebe - kazala narn je Branka Mujic, Sef konzu1arne slmbeAmbasadeBiH A_ALJIMI

Ginekoloski pregled
Djevojka je jucer cijelo jutro pravela na ginekoloskim pregledima u Splitu teje tek nakon toga pIistupi~ la u prostorije Policijske stanice Makarska u pratnii oca, gdje je policajcima ispricala sta joj sedogodilo. Mlada Norvezanka se vracala s nocnog izlaska sroditeljima, gdje je susrela trolieu bosanskohercegovackih ddavljana od 23,25 i 30 godina. Ona je mladice, .kako je kazala policajeima,

Makarska palicija islfazuje slucaj upoznala prije td dana, jer su i oni bili na ljetovanju. MladiCi su je pozvali u njihov apartman na dr· uieoje. Tokom izlaska djevojka je pilaalkohol,pa je biLa u veselom raspoloienju, nije ocekivala da ce joj se u torn apartmanu dogoditi ista lose,pajeptihvatilapoziv.

Orisla je u apartman, gdje je, prema njenoj verziji dogadaja, silovana.

Nejasna siUJacija
Djevojka jekazala upolieiji da jeimala spolni odnos s jednim od mladiea, navodno je to bio Sanel AlihodZic iz Zenice, te da je pokusala

crna hronika

Dnevni avaz, cetvrtak.

5. juiVsrpanj 2012.

SOKANTNO Napad u Velikom Mosunju kod Viteza

srpu Fili uiCa razbo)niCmUCili USi)anom peglOm
Razvalili vrata

Mislili su da imam novca, a ja zlvlrn ad penzlle, kaze Filipovic - Troilca s carapama na glavi napala Stipu jer je tetak vlasnika benzinskih pumpi Pere Gudelja

Stipo Filipovic (66) napadnut je u noci izrnedu utorka i srijede u svojoj kuci u selu Gornji Mosunj kod Viteza, potvrdeno je "AvaZU" u MUP-u i Tuzilastvu Srednjobosanskog kantona (SBK). Posjetili smo napadnutogu njegovom dornu. - Bilo je oko 1.45 sati kad sam CUO buku, Pajserom su
prvo razvalili ulazna, pa vrata

Skuter izletia pred automobil

(Foro:

T. TrogrHc)

TaiHO pouri-eden 15-DOdisnlaH vozeo
skuter, diecak izletio pred "mercedes"
V saobracajnoj nesreci koja se dogodila u selu Donja Mahala kod Orasja tesko je povrijec!en l S-godisnji D. B. Djecak koji je vozio skuter "baottan" sudario se s "mercedesorn", za Cijim upravljacern je bio 27 -godisnji M. S. iz Bazika kod Bosanskog Sam ea. Svjedoei nesrece kazu da je malisan skuterom, pokusavajuci se iz Vodenicke ulice ukl iuciti na glavnu cestu, izletio pred autornobil koji je dolazio iz pravca Bosanskog Samca, - Uocio sam diecakakako sa skuterom stoii na raskrsnici i odmah sam usporio, Medmim, on ;e sasvim neocekivano izletio pred automobi!. Prikocio sam, ali, nazalost, nisarn uspio izbjeci moped. Djecak je pao i odmah smo mu priskocili u pornoc- kaze nam vozac "mercedesa" M. S. Povrijedeni djecak prevezen ie u orasku Kantonalnu bolnicu, a nakon toga upucen je u vinkovacku Opcu bolnieu, gdje je u utorak navecer operiran, Rijec je 0 teskom prijelomu butne kosti, Njegovo zdravstveno stanjeje stabilno. V Saobracajnoj policiji kazu da se nesreca desila greskorn vozaca skutera koji se nije zaustavio na znak stop, nego je zletio pred '(mercedes" ,

Na regionalnaj cesti kod Orasla

sobe u kojoj ja lezim. Zivim sam, gotovo nepokreran, maIo po kuci mogu na stakama, Nisamseuspioispravitiukrevetu, kad suupali, Bila su trojica.rnislirn da su u crnorn bili, Na glavarna carape s prorezirna, na rukama rukavice, Jedan je bio krupniji, deblii, a dvojiea bas mrsavi - kaze nam Stipo. Razbojnici su ga izvukli iz kreveta, oborili na pod i vukli do dnevnog borav ka. - Tu mijejedansvojim nogama stao na noge, a druga dvojica su me drzala, jer sam

Slipo pokazuje povrede na glavi se pokusao oteti, vikao sam. Tad su me poceli udarati po glavi. Vikali su "Gdje su Perine pare, gdje su tvoj e pare". Shvatio sam zasto sam ja meta, ali sam im uporno go-

(Folo: A. 0'0"1;6)

vorio da nemam nista osim nesto sitno svoje penzije kaze Stipo, Pero kojeg su spominjali napadaci je Pero Gudelj, vlasnik lanca benzinskih purnpi "Eurotank", kojemjeStipotetak. - Nekad, 1997., 1998. godine,PeromejeangaZiraonaposlovima poslovode, nadzora nad grupom radnika. J a sam im tad isplacivaoplace, bio zaduzen za evidenciju rada, uradenog, izostanaka, teisplate, Zamolio mel mj posao ie bio privremeni, jcr sam. bio penzioner, a nije mi se siedilokodkuce, Trajalojekratko i vee desetak godina nemarn nikakve veze ni s rodakom ni s
tomfirmom-prica Stipo,

dinu u penziji, koju je zaradio kao gradevinar GP "Bosna". U skromnorn domuvec godinama zivi iskljucivo od penzije, a posjecuju ga clanovi njegoveporodice. - Kad nisu rnogli izvuci iz rnene gdje se nalazi novae, ukljucili su peglu i kad se usijala, prislanjali je meni i na glavu i na tijelo. Jaukao sam i ponavljao da nemam nikakvih para,da su pogrijesili, Donijeli su odnekud i ljestve, ali nisu ih uspjeli ispraviri za potkrovlje. Penjali su se na sprat, cak Sll i zamrzi vac prevrnuli trazeci u njemu novae.
Otisli su, rnislim da nisu nista

Ta.T.

Pretrazili potkrovlje
Kuria napadnutog
II Moiiunju

Razbojnici to ocigledno nisu znali, pa su napali na kucu starca koji je vee 21 go-

odnijeli, mada sam joS II soku - kaze Stipo, N akon sto iepozvao policiiu Stipo je prevezen II bolnicu "Fra Mato Nikolic" u Bilo], gdje su mu konstatirar.epovredepo

Kao direktor "Elrnensa" prodao tri stana firme, a novae zadrtao - Osuaivan za silovanje
Banjalueka policija podnijelaje izvjeStaj Okruznom tuZilastvu u Banjoj Luci protiv Steve J ovanoviea (69) iz Modrice zbog sumnie da je izvrsio zloupotrebu sluzbenog polozaj.a i ovlastenja, pronevjeru i unistavanje poslovnih i trgovackih knjiga i isprava, na osnovu cega je ostvario prativpravnu imovinsku korist od 300.000 KM, potvrdio oam ie Igor Sukalo,porrparol eJB Eania Luka .. godina odlezao je 15 godina, a pociuio je vise kri vicnih djela na podrucju BiH i Hrvatske, gdje je takoder osudivan.

DilellO muza 300.000 Km

U Modrici uhapsen Stevo Jovanovic

A.DZONLIC

tijelp iglavi. ,

Trgovina organima
Vijeee Okruznog suda u Doboju 2006. godine osudi10jeJovanovica napet godilla zatvora jer je 5. jUlla 2003. godine, tada kao 60-godisnjak, prinudio na obljubu tada 17-godislljU J. G., koja jepotomi zatrudnjela. Uhapselli J ovallovie pomillje se i u slucaju llestanka 13 mladih dievojaka s opeine ModriCa u periodu od 1994. do 1998. godille. S tim u vezi posebna radna grupa prl Interpolu BiH, u saradnji s Europolom, 1'0krenula je istragu 0 trgovini ljudskim organima u BiH.

U sudaru koji se u utorak oko20 sati dogodio na magistralnom putu M-17 u mjestu Begov Han kod Zepca smrtoo jestradao Zdravko Galic( 78) iz Zenice. U saobracajnoj nesreci ucestvovali su automobil "renault laguna" (M74-E-073), II kojem su so nalazili Osman i Suada Brka, i "fiat" (S21-R-286), kojim ie uprav ljao uastradali Galic. Prema rijeCima portparola MUP-a ZDK Aldine Ahmic, udes se desio nakon sto je Galie iz neutvrdellih razloga preli30 vozilom u Sll-

PoDinUOZdrauHo Galie iz leniCe

Begav Han kad lepta

protnu traku, Galic je poginuo na lieu mjesta, dok su Osman i Suada Brka Iakse povrijedeni. N a oba vozila pricinjena je veca marerijalna steta, V izvlacenju nastradalog izvozila ucestvovala ie i PVJ tepee. Uvidai, kojim je rukovodio kantonalni tuzilac Adis Husic, obavili su sluzbenici Policijske up rave Zepce. Tokom uvidaj a saobraeai na ovom dilelu pata bio je u prekidu vise od dva sata. R.Ag.

Pronadena Dlantaza
Policija u Tesniu, uz pomoe pripadnika Odsjeka za poseblle namjene MUP-a ZDK, uhapsila jeA. F. (55) iz Tesnja zbog sumnje da je na podrucju MZ Raduss, zaselak Dolac, posjedovao plantai:u indiiske konopl;e. Nakon pretresa objekata i zemljista pronadene su 92 stabljike kanabis sative. Procjene su da bi se od ovog

U Docu kad Tesnja

IndllsHe HOnOPlle

Raspisana potraga
lzvjestaj ie podnesen 4. iula, a Jovanovie je uhapsen dan ranije u Modrie;, gdje ie polieija za njim raspisala potjernicu. J ovanoviea je policiji prijavio Bosko Talie, vlasnik preduzeca "Elmens" Banja Luka, u kojem je JovanoviCa zaposlio kao Jovanovic'; ju6er priveden u banja/Ucko tuiilastvp (FolD: M. Lug!';) direktora .. vdenjima krivicnih djela Na toj funkciji, u vrlo odranije. kratkom periodu,J ovanov!': JovanoviC ie do sada u raznim kaznenopopravnim je uspio neovlasttno prodati zavodima izdd:ao ukupno tri srana preduzeca, it novae oko 30 godina za tvora. Sarno je zadrzao za sebe. Isu Francuskoj devedesetih traiiteljirna je poznat po iz-

V. S.

zasada u moglo proizvesti devet kilogram a kanabisa, sto na tdisru opojnih droga vrijedi oko 90.000 KM. Protlv A. F. ce nakon dokumentirania predmeta Kalltonalnom tuzilastvu u Zenici biti dostavlien izvjestaj 0 poCinienom krivicnom djdu neovlastena proizvodnja i stavljanje u pramet opojnih droga. M.e.

biznis

Dnevni avaz, cetvrtak, 5. juli/srpanj 2012.

21
centar firme za proizvodnju boja

NOVITETl Loqisficko-edukaciiskl

Oluorena noua DOSI lea MO Danre dUB U RaMoulel
Kupci ce na lieu mjesta sarni rnoel osmisliti kako da urede dom, uz strucnu pornoc prillkorn samog lzbora materijala, kazao direktor Hrapovic
kvalitetniia usluga, a naglasak
nam je na edukacijskim aktivitetima, Dakle, izvodace, tr-

"Anton Paar": Sjediste kompanije u Gracu

Nova radna mlesta u Bosanskom Brodu

Kompaniia JUB iucer ie otvorila novu poslovnicu u sarajevskorn naselju Rakovica, Svecano presijecanie vrpce te pustanje urad nove poslovniee, uz prisustvu velikog broja klijenara, pripalo je direkroru firme Muhidinu Hrapovicu,

govce i arhitekte educirat cemo kako da pomognu
gradanima koji su zainreresovani za primjenu nasih mate-

Hompanila 'AniOn Paar' uradi labriMu u SijeMoucu
Rijec je
0

U obracaniu prisutnima, Hrapovic je istakao da ce u
novootvorenom Logistickoedukacijskom centru raditi 18ljudi, od cega je cetvero novozaposlenih,

rijala, novih rehnika i trendova. Takoder, naSi kupci na lieu mjesta ce sarni moci
osmisliti kako da urede dom, uz strucnu pomoc prilikom samog izbora materijala - istakao je Hrapovic, Podsietio je da je kompanija JUB bogatim iskustvom stvorila niz velikih brendova u oblasti proizvodnje boja te da posieduje certifikate za fa-

austrllskol firmi u kojo] radi 1.460 uposlenlka
la zemliiste za gradnju dokumentaciie potrebne

Predstavnici kompanije ,,Anton Paar GmblI" predsta-

u Sije-

vili su nacelniku opcine Bosanski Brad Milovanu Cereku planirani projekt prosirenja svoje kornpanijei u BiB, tacnije u Siiekovcu, Ova kompani[a ima 1.460 zaposlenih u sjedistu u austriiskom Gram i 17 prodajnih filijala sirom svijeta, Firma "Anton Paar" proizvodi visokokvalitetne instrumente za mierenje i analizu

kovcu, a u toku je administrativna procedura za dobivanie
za

gradnju objekta i registraciju preduzeca. N acelnik [e izrazio
zadovolistvo zbog invesriranja ove kompaniie u opcinu Bosanski Brad te istakao da ce administrati vna sluzba uciniti sve sto je u njenoj nadleznosti kako bi bio ubrzan proces implementacije projekta, oei-

'Kvalitetna usluga
- Raduje me sto ce U prostorijama nove poslovnice gradanima biti omogueena

sadne sisteme od najprestizni-

presijecanje potrosaca,

vrpce: Predstavljanje

jih evropskih instituta te uziva veliko povierenje kod svojih njegovim rijecima, JUE ce do kraja godine na trziste plasirati i nove artikle, koji ce vee u iducoi godini svoje mjesto naci na polieama prodajnih objekara sirom BiB_ Prema

novih tehnika i trendova tradiciiom u koji POtrOSaCl imaju povjerenje, Tradiciia i povjerenje kupaca koje uzivamo osnov su uspjeha kompanije. Nastavit cerno s kreiranjem proizvoda i usluga kale su od zuacaia za brojne klijente- kazao je Hrapovic. Nakon presijecanja vrpce, posjetioci su u prostorijama poslovnice imali priliku vidjeti mapu od 1-920 boja za opremanje kuce, od cega veliki broj nijansi za fasadu, ali i boje za opremanje interijera i eksterijera, A. Nu.

u istrazivanjima i industriji, Proizvodac je vrlo preciznih mehanickih instrumenata i
elektromehanickih dijelova za firme u eijelom svijetu, Na podrucju Sijekovea bit ce instalirana jedna fabrika ovih rnjernih instrumenata, Kompanija je vee odabra-

jenivsi da je svaka investicija
u opcinu dobra za njene gradane te da ce to doprinijeti i vecoj stopi zaposlenosti stanovnika, Investitor je napomenuo da bi pagon trebao poceti s radom u januaru naredne

Povjerenje kupaea
- Osim cvcg objekta, irna-

godine,

N S_

mo viska zemlie, 8[0 cemo iskoristiti za nase planove, Novootvoreni objekat JU8-a u sarajevskom naselju
Nije nam tesko raditi, jer posjedujemo proizvod s dugom

Prezentacije u Sarajevu i Banjoj Luci

SAD i Japan nalzaduienili ~Svaki Amerikanac, tim se rodi, duzan 38.000 dolara
38.000 dolara, Odmah poslije SAD-a, naizadufeniji ie Japan, s nevjerovatnih 11,01 hiljadu rniliiardi dolara duga. Sarno Japan i SAD odgovorni su za polovinu svjetskog duga_ Japanci bi rrebali raditi pune dvije godine bez ikakvih troskova i jos ne bi olplatili dug, jer ie on narastao na 204 posta BDP-a. Svaki Japanac Najzaduzenije drzave nisu ni Grcka ni Portugal, ni u apsolutnom niti u postotnom iznosu, Sjedinjene Americke Drzave duznik su bro] jedan i u avom trenutku one su u minusu nezamislivih 11,91 hiljadu ntilijardi dolara. Dug je premasio 75 posto BDP-a najvece svjetske ekonarnije, a svaki od 371 rniliona Amerikanaea, eim se radi, du.zan je duguje 87.600 dolara, Kanada nema tako velik dug, ali je prosjecni Kanadanin u veco] gabuli nego Amerikanac, On mora otplatiti skoro 40_000 dolara duga koji je srvorila njegova drzava, ito u najve6em dijelu u posljednjih deset godina, jer je tada dug Kanade po stanovniku iznosio manje od polovine_ Aziiski div Singapur

Dvije velesile odgovorne za polovinu svjetskog duga

HaBo DOuecatllzUOZ u Sjedlnjene Driaue
Vanjskotrgovinska komora

(VTK) BiB iPrivredna komora RS, na inicijativu Arnericke ambasade u Sarajevu i Ureda predstavnika Z3 trgovinu (USTR) iz Vailingtona,organiziraju prezentaciju 0 temi "Generalni sistem povlasticaGSP" za sve zainteresirane kompanije iz BiH koje zele povecati izvoz u SAD.

posebnim naglaskom na olaksanje razumijevanja i prakticnih koraka kako bi se kvalificirali za bescarinski tretman u okviru GSP programa. Kako navode iz VTKBiH, "Generalni sis tern povlastica SAD" je program dizajniran za unapredivanje privrednog rasta u zemljarna u razvoju pruzanjem povlastenog "durycfree"

Dug Amerike premasio 75 post.a BOP-a
duzan. je dogrla. U apsoluInom ,LznOSll rijec ie 0 ~,samou 230 milijardi dolara, ali na malo stanovnika, dug je porastao na 43.000 dolara.

Osnovna svrha prezentacija, koje ce biti odrZane 7_jula u Banjoj Luci i 18. jula u Saraievu, jeste pruZiti informacije 0 tome kako kompanije iz BiB mogu U potpunosti iskoristiti povlastice GSP program a, s

uvoza za 4.800 proizvoda iz 129
zemalja. BiB se nalazi napopisu zema1ja kojima su dodijeljene pavlastice na temelju kojih ona dobiva povlaSteni carinski tretman. pri izvozu svajih proizvoda u SAD.

Sve je sprernno za najl/eeu regionalnu smottu menadZera koja ce 5. jula biti odrZan~ u Sarajevu, izjavio je Pane Skrbic, predsiednik Organizacionog odbora 26. izbora najmenadzera jugoistoene i srednje Evrope. Ove godine prijedlozi za izbar najmenadZera su stigli iz 20 zemalja Evrope, a ukupno ce bili dodijeljeno upravo toliko nagtada Ijudima iz biznisa. Posebno priznanje kao podrilka praj ektu udruzi vania biznisa u regionu radi zajedniekog nastupa na treClm trzistima, dodijeljeno je no-

ft1edUnagradenima i FiliD UU)anOUiC

Izbor najmenadzera jugoistocne i srednje Evrope

voosonovanom gradevinskom konzoreiju kompanija iz BiH, Slovenije i Srbije pod nazivom FENIKS, sa

35.000 uposlenika i 4,5 miliiardi eura prihoda. Osim nagrada za menadZere, u Sarajevu te biti dodijeliene i nagrade Ijuruma koji nisu direktno u biznisu, ali znacajno utiecu na razvoj ukupnih odnosa i biznisa. To su nagrade ambasadorima, ljudima iz nauke, zdravstva i gradonacelnicima. Kako se istice u saopcenju, nagrada "Licnos[ godine regiona", koja je proSle godine dodijeljena Ivi J osipovicu, predsjedniku Hrvatske, na danasnjoj cerernoniii u Sarajevu bit ce urueena Filipu Vujanovicu, predsjedniku Crne Gore.

globus

D~evni avaz, cetvrtak, 5. julVsrpa~1 2012.

23

I

Ukratko

TRAG NoveA Istraga a nelegalnom finansiranju kampanje

Sarli i D blegao Od raznog sudile
Istraga je koncentrlrana na flnansije bogate Lilijan Betankur
dije Zan-Misela Zantija (jean-Michel Gentil) da provedu pretragu, Istraga je koncentrirana na finansije najbogatiie zene u Francuskoj, nasljednice kozmeticke kuce "L'Oreal" Lilijan Betankur (Liliane Bettencourt). Dugi porodicni spor oko irnovine milijarderke prosirio se 2010. godine na viseslojnu istragu i politicku aferu,

Sarno dvije sedrnice naken sto mu ie istekao predsjednicki irnunitet, francuski policajci i sudije pretresli su jucer stan i ured bivseg francuskog predsjednika Nikole Sarkozija (Nicolas Sarkozy) u okviru istrage oko moguceg nelegalnog finansiranja predsiednicke kampanie 2007. godine, prenose agencije, Oko desetak policajaca bilo je u pratnji isrraznog su-

~ Svercerski avion sa 600 kilograma kokaina srusio se u Hondurasu, J edan pilot je poginuo, a drugi je tesko povrijeden, Dvomotomi avion koii ie poletio iz Kolumbije srusio sc dok su ga gonili avioni i helikopteri vlade Hondurasa, Kokain je izgorio kada se letjelica srusila.Honduras je glavna tranzitna drzava za transport kokaina iz [uzne Amerik~. u SAD, prenose agencije,

IZgorio IIOlialn u 8UIOnU

Pao u potjeri

Gadalijeuih 50 miliona eura
Osim na pitanja 0 aferi "Bettencourt", Sarkozi ce pred francuskim sudorn morati dati. jos neke odgovore. U aferi "Karachi", u kojoj su pojedini clanovi bivse Sarkozijeve vlade bili optuzeni za korupciju u vezi s prodajom podrnorniea Pakistanu, takoder jos nije istrazen put torbi novcanica kojima se 1995. navodno finansirala predsjednicka karnpanja bivseg premijera Eduarda Baladura (Edouard Balladur), Ciji je Sarkozi bio portparol, I treca afera sumnjici Sarkozija za ilegalno finansiranje kampanje. Iz dokumenta koji ie u zavrsnici predsjednickih izbora lansirao jedan francuski portal vidljivo je da j e bivsi rezim libijskoga vode Muamera Gadafija finansirao Sarkozijevu izbornu kampanju 2007., i to sa 50 miliona eura.

Akcija u svijetu

2J2 DedDflla
~ u okviru

mllrluena

Novinari pred Sarkolijevim

uredom: Usao sudija kinje Kleri Siburf.laire Thibout), bivsoi racunovodi obitelji Betankur, pocetkom 2007. godine predala je 150.000 eura Eriku Vertu (Eric Woerth), tadasnjem blagajniku Sarkozijeve kampanje. Slucajno iii ne, bivsi sef drzaveu ponedjelj ak je s obitelji otputovao u Kanadu, potvrdio je njegov advokat Tjed Hercog (Thierry Herzog).

Iskrsle su optuzbe da ie Betankur davala ilegalan novae da finansira Sarkozijevu stranku tokom kampanje2007. godine. Sarkozi to ostro demantira. Prema navodima svjedo-

operacije protiv dieciie pornografije koia je provedena u vise zemalja svijeta austrijska policija uslaie u trag 272 pedofila, Istragom provedenom u 141 zemlji pod imenom "Karole" pronaden je veliki broj pedofila koji su putem internet-foruma razmjenjivali fotografije i videosnimke zlostavljania djece, Sarno u Austriji policiia [e usla utrag 272 osobe, saopceno je,

de
(Od dopisnika "Dne'lmog avaza" iz Njujorka) Ono 0 cemu je nas list prvi izvjestavao iz Njujorka,

iCtrafiD
kako ce Vuk jeremic.naredni predsiednik 67. zasjedania Generalne skupstine UN-a, niorati osigurati vise miliona dolara za funkcionisti. U zemlji u kojoj nerna dovoljno para za najugrozenije, toliko para godisnje potrosiri u Njujorku je sramotno. U Beogradu penzioneri i rrudnice do bivajll roliki novae za godinu. Ocekujem da VladaJeremku odobri o.k-

Najskuplji predsjednik Generalne skupsfine UN~a

Francuska

Huslia bl mogla bitl glavni finansler mandata
niranje njegovog rima, iako Srbija nije na rang-listi bogatih zemalja, pocelo se realizirati. J eremicev jednogodisnji mandat na ovoi fun-

miliDnadDlara
kciji u UN-u, koji pocinje 18. septernbra, vee krece u znakukontroverzi, Nairne, troskovi njegovog kabineta mogli bi prernasiti brojku od sedam rniliona dolara ..A tojecak iviseod onaga koliko se zna da je potrosio predstavnik najbogatije zemlienasvijeru Katara, Svjetska organizacija za finansiranje iednogodisnjeg mandata predsjednib Generalne skupstine osigura va tek 250.000 dolara, a 05talo pada na 1eda drzave iz koje dolazi pred· sjednik GSUN-a, iii na boo gatezemljedonatore, Zbog izrazite podrske Rusije J erernicevoj kandidaturi, spekuliralo se da bi Rusija moglabiti glavnifinansijer njegovog mandata u Njujorku. U isto vrijerne, sam] eremic je od nekih unaprijed proglasen "ruskim coviekom"u UN-u. Ti rnilioni dolara za J erernicevo iednogodisnje predsjedavanje rnogli bi, naravno, doCi iz sume ad 800 milion3 dolara kredita koje je predsjedniku Srbije Tomislavu Nikolicu u Moskvi obecao Vladimir Putin.

Odluka Vlade da se prihvate zahtjevi jerernica i da se odobre toliki rnilioni eura za njegov boravak u N juj orkll je sramotna. S tim sravom sam upoznao i PredsjedniStvo OS-a i premijera i zahtijevao da se uredba po-

Dilas: To ie sramola

virno isti tznos koji su odobrili Ujedinjeni narodi - prokornentirao je za "Blic" Dragan Bilas, Zamjenik predsjednika. DS-a, na pitanje opravdava Ii sto Sil JeremiC i Vlada predvidjeli visoke troskove za predsjedavanje GSUN-om.

~ Homoseksualni parovi mod ce se vjencavati i usvajati diecu u Francuskoj od prvog polugodista 2013., obecao je francuski prernijer Zan-Mark Ero (Jean-Marc Ayrault), cime ce biti ispunjeno obecanje iz kampanje predsjednika Fransoa Olanda (Francois Hollande), Prema anketi, 63 posto Francuza podrzava istospolne brakove, a 56 posto da istospolni parovi usvajaju djecu.

GeleUI mOgU Imatl dleeo

samououno

Sluc.aj "Lucenko"

E,AVDOVIC

Zamjenik pomocnika americkog drZavnog sekretara Filip Riker (Philip Ricker) nastavio je jucerposjetu Beogradu razgovorima sa srbijanskim zvanicnicima. Poslije susreta s liderima SNS-a, SPS-a, URS-a i LDP-a Riker se kratkosreoi

aCiC8ua ulada De slue zalezati Da Kosouu
s predsjednikom Tomisla· yom Niko!icem, A razgovarao je i s Borisom Tadicem, celnikom DS-a. Nikolic je poslije sastanka istakao da ce Srbija saradivari sa SAD-om, a da je Stej t department spreman saradivati sa svakom vIadorn kOJu proglasi N arodna skupstina Srbije, Na pitanje novinara je Ii mozda Riker imao neke skrivene uvjete koji se lieu siroke koalicije, odnosno SNS - DS, Nikolic je odgoyorio: "Mozdasnekimdrugim." Prema saznanjima Tanjuga, Vasington nalVlse brine da bi 10sa ekonomska situacija u zemlji mogla navesti SPS i SNS da se okrenu populizmu i nacionalizmu da bi paznju s losih ekonomskih rezultata skrenuli na "velika nacionalna pitanja", a prije svega - Kosovo. List

Sta su diplomati SAD-a porucili politicarima u Beogradu

"Danas)' pise da Amerikanci od mandatara Ivice Riker; Jaime DaCiea zele PlJruke jasne garancije da ce bllduca Vlada Srbije biti "kooperativna" u vezis Kosovom.

~ Evro.pski sud za Ijudska prava osudio je kao samovoljno bapsenje ]urija Lucenka, jednog od glavnih saradnika bivse ukraj inske premij erke] ulij e Timosenko, koja sluzi sedmogodisnjll zatvorsku kaznu zbog zloupotrebe polozaja. Lucenko, bivsi minisrar unll(rasnjih pos10va u vladi Timosenko, uhapsen je u decembru 2010., a u februaru ove godine osuaen je na cetiri godine zatvora,

haDierue

Ukratko

....--_.

24

Onevniavaz,cetvrtak, 5_Ju_li/s_rpa_ni 2_01_2.

globus
._ .

SENZACIIJA Naucnic: misle da su nasf Higsov

RanJanl UO)nlel SAD-a

Afganistan

nouaC
Balolr u obliku amer/eke lllstllVe u Hobokenu u Nju Diersiju

I
0

-

.. Muskarac u uniformi afganistanske voiske ranio je petoricu vojnika NA TO-a na istoku Alga" n istana, saopceno ie iz Alijanse, Petorica vojnika

Arnerikanci primljena su u bolnicu, Napad se dogodio 11 baziNATO-a u provinciji Vardak, istocno ad Kabula, Ovo je posljednji u nizu takozvanih zeleno na plavo napada u kojima Atganistanci, pripadnici policije iii voj ske napadaju medunarodne snage.

za koiu se vieruie da su

Nema definitivne potvrde da se radi

bozonu koji je

Irak

nOUB Zrtua

.. Najmanje osam osoba je poginulo, a jos 22 je ozlijedeno jucer u eksploziji automobila bombe na trznici u vecinski siitskom gradu Zubaidiia, u sredisnjem dijelu Iraka, U napadu na siite u Divaniji dan ranije ubijeno je 36 ljudi. Guverner pokrajine je vidio "znak El-Kaide" u tom ataku.

madU 81nlma

Sjedinjene Americke Drzave obiljezile su iucer Dan nezavisnosti u znak sjecanja na usvajanje Deklaracije 0 nezavisnosti iz 1776. godine, kada su se odvojili od Velike Britaniie. Tokorn arnericke revolucije 13 koloniia je 2. jula proglasilo odvajanje od Velike Britanije, da bi Kongres dva dana kasni je usvoiio Deklaraciju 0 nezavisnosti kojorn je dat pravni pee-at na odluku 0 otcje-

UallDgtODU Da)Ueee Siaulle

SAD obiljezio Dan nezavisnosti

pljenju. Dan nezavisnosti tradicionalno se ohiljezava paradama i vatrornetirna u americkim gradovim a, kao i porodicnirn okupljaniima, a naj veca parada odrza va se u Vasingtonu, Sino': je u centru prijestonice b io prikazan i d vadesetorninutni vatrornet, a tokom dan a u grad je na slavlje doslo vise od pola miliona ljudi,

Alrimaeija sudara protolla u polrali la Higsov/m txuonom N auenici Evropske organizacije za nukleamu fiziku (CERN) objavili su jucer najznacajniji trenutak moderne fizike u posljednjih nekoliko decenija - otkrili su novu subatomsku cesticu koja bi mogla biti Higsov bozon, koii zbog karakteristika nazivaiu i"Boziiorn cestieorn" zbog uloge 11 stvaraniu univerzuma, bozon iii nije, Rolf Hojer iz CERN -a dao ie kratak odgovor. Laickim rjecnikom receno, imarno gal Ali, kao naucnik, ja moram da kazem da smo otkrili bozon, a sada moramo da otkrijerno o kojoj vrsti bozona ie rijecrekao j eHojer. U jednom trenutku se novinarima obratio i Piter Higs (Peter Higgs), naucnik koji je 60-tih godina prosloga stoljeca predvidio postojanie bozona koji je dobio ime "Boziia cestica", - Za mene je zaista nevjerovatna srvar da se 01.'0 desi10 za mog zivota - rekao je Higs, a reporteri izviestavaju da ie pnstio nekoliko suza nizlice. - 01.'0 je preliminarni rezultat, ali vjerujerno da irna veoma {'vrste osnove - izjavio je u sjedistu CERN -a kod Zen eve Dzo Inkandela (J oe Incandela), portparol jedne od dviju naucnih ekipa CERN-a okupliene oko Velikog hadronskog sudaraca, koje rade oa projektirna ATLASiCMS ..

Vatikan

Rezultall

.. Rezultazi istrage spedjaJnog korniteta kardinala o stetnorn objavliivanju informacija 0 Vatikanu bit ce predoceni papi Benediktu do kraja jula, saopcio je portparol Vatikana, Ocekuje se da ce rezultati istrag~, tokom koje ie ispitauo ukupno 28 osoba u Vatikanu, ostati povjerljivi,

Istraga OstaJU Ialnl

Hr-minalac UbaDSeD S nellolillo lain~bDaSOSa
.. Baranin Luka Durovic, koji se dovodi u vezu S kriminalnorn grupoui Beogradanina Luke Bojovica, uhapsen ie u Hrvatskoj s nekoliko laznihpasosa. On je koristio falsificirane dokumente i zbog toga mu jeodreden pr:itvor. Ipak, neki njegovo privodenje dovode u vezu s nerasviietljenirn likvidacijama na prostoru SrbijeiCrneGore. Prema pisaniu srbijanske stampe, za Durovicein nije bila raspisana medunarodnapotjernica Interpola kao ni evropski nalog za hapsenje, pa ie nejasno zastose krio ikoristio lazni identirct. Niegovo ime ranije je bilo na spisku s jos 36 osoba koje su se teretile za kniumcarenje 87 kilograrna kokaina u akciji italijanskepolicije=Sah-mat", Hrvatski mediji navode da je niegovo kretanje posebno interesantno policijama u regionu, poslije hapsenja u Spaniji Bojovica i pripadnikaniegove grupe.

Higsove suze
Na direktno pitanje novinara je lipronaden Higsov

Sjeverna Koreja

.. JUZuokorejskl""Samsung institut za ekonornska istrazivanja" tvrdi da je Kim [ong-un, novi voda Sjeverne Koreje, uveo serlju novosti u zivote svoj ih podanika pa se tako u roj zemlji sve cesce vidaju Zene koje nose hlace, dpele sa stiklom iii nauiinice, a gradanima Sjeverne Korejena raspolaganju je i sve vise mobilnih telefona. long-un je podriao i ideju da njegovi sunarodnjaci jedu picu, pomfrit i ham burgere, a djeci je ornoguCio besplatne izlete u ZOO vrtove i zabavne parkove.

OdObreD)a za pleu I mobltala

Hrvatski prernijer Zoran Milanovic ukinno je u noyOmpratokolu brojne beneficije i prigodne svecanosti vezane za prernijersku funkciju. Kako pise "Jutarnji list", ono sto je Milanovic medu prvim stvarima ukinuo je osveStayanje razliCitih objekata koji su sagradeni budZetskim parama. Takoder, nece biti oi svedskog stolai dugih govora. Milanovic je nova pravila protokola demonstrirao

MiianOUiC uNida suecanosti

Novi protokol premijera Hrvatske

Gigs i Elrglert ju6er u Zelle vi

Sueti gralliZiMe
Higsov bozon hipotetskaje cestica koja je kljnc za razumijevanje rnase. Teorijski su je 1964. godine pred vidjeli Piter Higs te Belgijanci Fransoa Englert (Francois) i Robert Brut (Bront). Potraga za Higsovim bozonom posljednjih je desetljeca postala Sveti gral fizike, a zbog njene neuhvatljivosti nobelovac Leon Lederman cesticu je prozvao Bozi;om. Lov na "Boziju cesticu" postao ;e nauena, ali i medijska atrakcija kada je, 10. septembra 2008., s radom poceo LHC (Ve!iki hadron ski sudarac), naj'Vee! i najspektakularniji seroj na svijetn, Gija je gradnia trajala gotOYO20 godina i kostala pet milijardi eura. U novembm 2009. godine taj "stroj za Veliki prasak" ponovo je 'poceo potragu za Higsovim bozonom, a ona je krajem 201 L rezultirala prvim nagovjestajima 0 postojanju neuhvatlji ve cestice.

na otvaranj IIpristanista traiekta za otok Rab u Stinici prvoj svecanosti takve vrste otkadjepremijer. Za razliku od perioda kada je HDZ na slicnim dogadajima pravio spektakle, u Stinici nije bilo svecenika da osvestaju brod, a gradonacelnica grada Raba mogla je sarno da prisustvuje svecanom otvaranju trajektne luke. Ni sam premijer nile se obratio okupljenirna, vee je sarno razgovarao s gradanima.

Znacajne posljedice
Jedan oddva timakojisu nezavisno radiIi na najvecern atomskorn sudaracu na svijetu saopeio je da ima jake dokaze 0 novoj subatomskoj cestici koja izgleda popnt one za kojn se vjemie da svoi matedj; u univerz:nrnu odreduje oblik i velieinu, prenos! AP. Nairne, ta cestiea postoji sirom svemira i intereagira sa svim dmgim elementarnim cestica-

glo b U S

Dnevni avaz, cetvrtak. 5. ]uIVsrpan] 2012.

25

bozon, koji materiji daje oblik i veliclnu

dobio ime "Sozija cesfica" .Solje razumijevanje principa "velikog praska"
I.

a Itriua 10gU u iuerzu al
godina, - naprav'jena ad 12 subatomsklh ~e51:ica~!es[ nosaea sila. Jledna cest'i<;al,Higsov bezen, daje male1riji masu I nevodno ,OdlU,VC!1 uniiverzul"l'l na ookupu.
,Atom tukleus je napravljeln od neutromJI i protona.

na

Osnove lestic81 Ii sila 'godlnil otkllfita)

LEPTONI

Ove e:esticE!'
El'eClron

KVARKOVI Up 1994 ., .-

Kvarkovi aka
SUI

postoje samo __
:zajedno

....

'-'C

penoje samo'!iitailino

:iII'§i..............

ChOllll'm1973 ,Bottom 1977

Top,1994,
NOSA.tll 5 1LA
1

Ukrajinski parlarnent usvoiio je kontroverzui zakonski dokument kojirn se drzavnim instirucijama i predstavnicima lokalnih vlasri dopusta uporreba ruskog jezika u oblastima zemlje gdje stanovnistvo govori timjezikom. Tokom prvog glasanja 0 uredbi iibila je mea izrnedu poslanika opozicije i vladajute partije, u kojoj je jedan od Clanova Vrhovne rade zavrsiou bolnici. Opozicioni poslanici uk-

UsuaJarne zaMona izazualo lOGO

Upotreba ruskog lezlka u UkraJini

rajinskog parlarncnta i u drugom su glasanju ostetili opremu za elektronsko glasanje i razrnijenili udarce s predstavnicimavladajuce vecine, posro jezakon vee usvojen. Rezultati glasanja na ulice su izveli demonstrante, a u naguravanju s policijom lakse je povrijeden i svjetski bokserski sampion Vitali Klicko. - J edini drzavni jezik (reba da bude ukrajinski kazao je Klicko novinarima na protestu,

:Zem'IJil napravljenCl jeod ave ~etlfi feSlice
Muon 11937

Muon
JnI:'Ultrill1D

1962 Tau 1975

Tau neutrino

Z Ibosont983'
I W+ lboson '983 -

1975

Ovih Dsam festlica naderioje'u kosmi~komIprostoru i ll'akamal
IZIIori: ClEAiN, .Pan Ide Physlcsi and I!.S1rcoomy

W· boson 1'983 'Glluon197g 2012.: Nova leS'blca moglia bi biti Higsov bOZiOI'1I
ResNrch (cum:11 .:lGiRAIi'IiIC Ukoliko se ispostavi da je Higsov bozon zaista pronaden, to bi bilo najvece naucno otkrice u posljedn jih 60 godina koje bi imalo dalekosezne posljedice u fiZIC r.

Grafika s prikazom dijelova ees/ice i imenima do sada otkrivenih ceslica ma.daiuci im njihovu masu. Inkandela je rekao naucnicima u Zenevi da su prikupljeni podaci dosegli nivo sigurnosti koji je neophodan zaotkrice. Sam akcelerator je velik Veliki hadronski sudaIpak, on nije mogao s kao milionski grad i srnjerae CERN-a (LHC) ie mopotpunom sigurnoscu reci sten je nekoliko stotina mederni mikroskop koji vidi cia je otkrivena cestiva upratara ispod zemlje, na graobjekte onoliko manje od vo Higsov bozon, poznat i nici izmedu Svicarske i aloma koliko smo mi od pod imenom "Bozija cestinjih veci, Francuske, ispod Alpa. cal'.

LHe uliODan SIOline
melar,a iSDOd AIDa

Postojanj e ove cestice otvara putka boljem razumijevanju principa "velikog praska" i nastanka univerzuma.pacak izivota.

Suha Ararat, supruga prerninulog palestinskog vode J asera Arafata, zahtijeva ekshumaciju njegovog tijela nakon pronalaska tragova radioaktivnog polonija na odjeci koju je nosio posljednjih dana,prema laboratori] skoj analizi uradenoj u Svicarskuj, - N akon svega onaga Sto smootkrili, uz najpouzdanije svjetske ljekare, moramo otici ikorak dalje i ekshumirati tijelo da bismo otkrili istinu cijelom svijetu - rekla je Suha, Analizajebilausmjerena na bioloske uzorke uzete s licnih stvari Arafata koj e je udovici predala voj na bolnica u Parizu u kojoj je on umro, rekao je sefU niverzitetskog centra forenzicke medicine Institutaza radijacijsku fiziku u Lozani. Istraga predstavljena, u dokumentarnorn filmu "Sta ie ubilo Arafata" emitirana je na "Al-J azeera Balkans" i

Arata a olrouali POloniJem?

Supruga trazi ekshumaciju

predstavlja najiscrpniju istragu provedenu 0 okolnostirna Arafatove smrti nakon misteriozne bolesAratal: ti od koje je Misteriozna obolio 2004. smr! godine, Ovaj film otkrivada uzorci uzeti s njegovih lienih stvari, kao stosu cetkicaza zube, kapa i donji yes, sadrze neocekivano visok nivo polonija 210, radioakti vne sup stance koja moze nastati samo II nuklearnom reaktoru, navodi "Al- jazeera Balkans". Polonij je koristen za ubistvo ruskog disidenta Aleksandra Litvenjenka u Londonu 2006. godine, Nivo polonija pronaden na predmetimakojisupripadali Arafatu odgovara slicnim dozarna ovog elementa kojima je bio izlozen iLitvenjenko.

kiosk

Dnevni avaz, cetvrtak, 5, julVsrpanj 2012.

27

SABLASNO Zivot lza vrata sledlsta vojnog kampa "Sea Org"

Dagadilo

S8

u Australiji

onesuuestlo se tUHum emlsue, DOlnica~a mu nue pomoala

drilOUi, iSDirarne ozga
Pod lupu javnosti "Sea Org", kao jedan od redova Scijentoloske crkve, nasao se zahvaljujuci razvodu holivudskog para Keti Holms i Toma Kruza
Notnrni "Sea Org" il i, u duzoj varijanti, "Sea Organization", posljednjih dana nasao se pod lupom javnosti zahvaljujuci razvodu holivudskog para Keti Helms (Katie Holmes) i Toma Kruza(Tom Cruise).

Brulalna ainlauarna,

Australska politicarka razljutila ie javnost nakon sto nije pomogla covieku kojem je pozlilo u TV ernisiji. Tokorn emisiie koia ie nedavno prikazana na australskoj TV mrezi, pored Sofije Mirabela (Sophia Mirabella), clanice australskog par lamenta iz redova liberala, sjedio je Simon Seik (Sheikh), predstavnik zajednice gradana,

Seik ie tesko pratio raspravu i nerazgovijetno mumljao, a onda je u iednom trenutku klonuo i udario glavomosto, Mirabela ga je zacudeno gledala te se odmaknula od njega. U pornoc 8U mu priskociliclanovi TV ekipe. Video je kasnije objavljen na internetu, a mnogi su na drustvenim mrezama kritizirali politicar ku [er nije pomogla kolegi.

lzellrano podrucje
Kao jedan od najcesce pretpostavljanih razloga ra-

stave ovo dvoie supruznika navodi se majcin strah za sestogodisnju Suri zbog rnogucnosti da ce ona zavrsiti na jednomod lokaliteta ove orgarnzacije. Brojne su informacije vezane uz ovaj red unutar Scijentoloske crkve, koji je, takoder, osnovao zacetnik religije Lafaiet Ronald Hubard (Lafayette Hubbard) 1968. godine, Trenutno siediste "Sea Orga" nalazi se na imanju "Gold Base" u Kaliforniji,

blizu grada San J akinro, na izoliranom podrucju okruzenom brdima, Na fotografijarna koje su objavili brojni svietski mediji prikazano ie veliko imanje koje se prostire na vise od dva kvadratna kilometra i na kojem su, izmedu ostalog, smjesteni ifilmski studio u kojem Kruz cesto radi te Hubardova vila.

em u "rupu", kako su nazvane dvijeprikolice predvidene za grupna priznanja koja se znajuodvijatidodugounoc,

U naDadu bilesa 'ooslao' duole uCitella u bolnieu
Desetogodisnji ucenik jedne britanske skole u ispadu bijesa poslao je dvoie uci telja u bolnicu. Nairne, ucenik se za vrijeme nastave igrao novcicern bacajuci ga po stolu. Jedan ga je ucitelj zamolio da se prestane igrati i da se koncentrira na nastavu, ali on to nije ucinio te su mu ucitelji

Britanski diecak dotivio nervni slam

I reditelj progovorio
Medu onima koji su progovorili 0 nacinu funkcioniranja karnpa nasao se i reditelj Pol Hadzis (Paul Haggis), koji je javnost obaviiestio 0

Pod iSlragOm FBI-Ia
"Sea Org" ie pod istragorn FBI -ja zbog trgovine ljudima, a kao uspjesna tuzba protiv njih istice se ona iz 2009., kada ih je bi viii Clan tuzio navodeci da je bivao zaMjere sigurnosti su vrlo jake, a ukliucuju senzore pokreta, bodljikavu zicu i zakarnuflirani bunker iz kojeg se prostirepoglednacitavposied. Organizacijska struktura kombinacija ie vojnog i korporativnog ustroja, clanovi zive u voinickim uvietima i rangirani su unutar organizacije, Zaposlenici, kojih je cak 6.000, ne rade za organizaciju nego za Crkvu, zabranjeno im je imati djecu, placeni su 50 dolara sedmicna, ai zanajmanju gresku mogl.lbiti kaznjeni, primjera radi, bacanjkljucavan u strukturu u obliku broda na imanju i do 18 sati na dan bez hrane, Presudeno je u njegovu korist i organizacija mu j e morala isplatiti dva i po miliona dolara. brutalnorn rezimu kaji se odvijaiza vrata "Gold Basea", Ispricao je da se religiji na vjecnost zaklinju djeca, a da je nacin ophodenja premanjima "robovlasnicki", Clanovima je zabranjeno napustiti bazu, a, ako to ucine, potrazit ce ih specijalui tim koji ce ih pornocu psiholoskogpritiskaili fizicke sile natjerati dase vrate. Pod utjecajem "starjesina" mladi su clanovi uvjereni da se dobrovoljno trebajn javljati zakazne poputlose hrane, LlskraCivanjasna iii zabraDerazgovora s drugirna.

SUiedocanstua Od MOlih se led'i Mru u iilama
Na interneru postoje brojna svjedocansrva bivsih CIanova organizacije od kojih se ledi krv u zilama, Vii Fraj (Will Fry) je s 13 godina zavrsio u internatu za scijenrolosku diecu nakon sto su profesori u javnoj skoli upozorili njegove roditelie da bi ga trebalo poslati na savjetovanj e. - U scijentoloskoj skoli ucili smo samo scijentolosku etiku. Sjecam se puno mracnih ttenlltaka iz tog perioda, a jedan ad njih je bio kad je nadzornik

oduzeli novcic, nakon cega je diecak izjurio iz ucionice i poceo udarati rukarna po zidovirnahodnika. Nakon sto su ga vratili u ucionicu djecak je dozi vio pravi nervni slom, J ednog je ucitelja udario u glavu svojom glavom, a uciteljicu nogoru u koljeno, Ucitelj koji ie zaradio udarac u glavu ima potres mozga,a uciteliica mora naoperaciju rekonstrukcijekoliena,

pred svima nama. prebio djecaka starij eg ad mene dvije godine. Cu~ sam da se on ubio godinu nakon toga - ispricao je Fraj.

Bovers: Osjeca

Uralili u more suelaSIOge iz reslorana
,~l.&.UsmtI '
Njemacki bracni par na Ijetovanju ns italijanskom otoku Sardiniji kupio je sve jastoge na jelovniku jednog luksuznog restorana i vrati~ ih u rna reo - eim je usIa u restoran, zena je zastala pred jastozima - ispricao jeDuzepe Demuro (Guiseppe), sef restorana "Mama Latina" na ('uvenoj, ekskluzivoj Smaragdnojobali. -Pitalanas jejesuli zivii mozeli ihsvekupiti - kazaa je on i dodao da 5UDjemacki turisti platili 500 eura za jastoge cije se meso smatra jednim od najveCih morskihposlastica. J edan od gostiju restoranapokusao ih jeodvratiti od njihove spasilai'ke namjere, objasnivsiim da jastozi, vjerovatno, nece u5pjeti

Neabican patez njemackag bracnog para

TUzi mOdnu MUGU, traii miliOn dOlara DdSlele

Sf:

iskoriiiteno

prezivjeti u mom i da ce ih ribaIi ubrzoponovouloviti. - Stavili srno ih u posebnu kutiju da bi ih rnogli odni;eti do mora. Za deset godina rada u ovom restoran u nisam nikada vidio niSta slieno - rekao je vlasnik restorana Roberto Pac; (Paci).

Maneken Ben Bovers (Bowers, 20) tuZio je modnu kueu "Abercombie&Fitch" .. Tvrdi dast! ga prijesnimanja prisiljavali na masturbaciju da biizgledao opuslenije. Trazi milion arnerickih dolaraodslete.

Nairne, modoi agent je Boversanagovaraodaseskine irnasturbirapredkamerom. - Ben se osjeca iskoristeno i uvjeren je da fotografije nisu imale namjenu da pomognu njegovoj karijeri, nego sarno da bi osobe kaje su mu savjetovale da to radi dobile jeftin uzi tak - izjavio je izvor blizak rnanekenu.

kultura

Dnsvnl avaz, cetvrtak, 5. julVsrpanj 2012.

SFF Pred pocetak nalvece regianalne filmske smatre

B hmen, Hamocaji i nOUIC Glumel gOUOril1 sllhoue Obisr naIDOS·eeeniJe IOMaCiJe Osmana O-MiCa
Izveden poetsko-lilcenski ko/at

Otvorene "Sarnlceve veceri poezlle"

Radujemo se Festivalu i nadamo dobrom vremenu, kaze direktor SFF-a Mirsad Purivatra

Mislim da su peruke ovog pjesnika i danas vrlo poucne, kazao je Nedzad Maksumic

Do dizanja zavjese najvece regionalne filmske smotre, 18. Sarajevo Film F estivala, dijeli nas jos sarno dan. Da je sve spremno za spektakl, iucer su se uvj erili i gradonacelnik Sarajeva Ali[aBehmen.njegovzamjenik Igor Kamocaii i kantonalni minis tar kulture i sporta Dubravko Lovrenovic, S direktorom SFF-a Mirsadorn Purivatrom obisli su najposj ecenije festivalske lokaciie - "Meralae", Bosanski kulturni cenrar i Trg ispred Narodnog pozorista Sarajevo. - Svi su prosrori stavljeni u funkciju, dostavljeni su nam skoro svi filmovi i ocekuje se dolazak prvih gostiju, Najvaznije nam je da gradani Sarajeva zeljno ocekuju Festival i pozivarn ih da u sto

Poetsko-scenskim kolazom pod nazivorn "Sve se rane oko srcasplecu" preksinoc ieu Pozoristu luraka Mostar otvorena manifestacija "Santieeve veceri poezije" koju, tradicionalno, organiziraju Grad Mostar i Muzej Hercegovine. Ovaj kohl na stihove mostarskog pjesnika Osmana Dikica, povodom stotinu godina

od njegove srnrti, za scenu je priredio Salko Saric.aizveli su ga Diana Ondelj-Maksumic i Nedzad Maksumic. - Mislim da su poruke Osmana Dikica i danas vrlo poucne, ali prijesvega iskrene, tople, ljudske i, posebno bib rekao, poruke koje vrijedi 23.pamtiti-kazaoje Maksurnic. M.Sm.

Lovrell[JVic, Behmen i Kamocilji jucer s Purivatrom na feslivalskom trgll ispred NPS-a vecern broju dodu i gledaju Obilazak lokacija dogresnog centra, a istaknuto filmove, Radujemo se Festibrim dijelom protekao je u je i to da SFF nema sarno valu i nadamo dobrom vrerazgovoru 0 neophodnosti kulturni nego i razvojni kamenu -rekao Purivatra, gradnje festivalsko-konrakter. M. Cu.

• Na 40. teatarskom festivalu BiR "Fedra 2012." Hrvatsko amatersko kazaliste Travnik izvelo ie predstavu "Prokleta avlija", Reziju i dramatizaciju potpisuie Anro Bilic, dok u predstavi igraju] osip Drikic.Dejan Markunovic, I van Grganovic, Miroslav Sucic.N ikica] urcevic, I ViC3 Dzambas, Darko Smodek, Antonio Bilic, Ivo Stoianovic, Boris Belian, Miroslav Matosevic, Mijo Martiuovic i SIavenMacee. - U pustio sam se u dramatizaciju i reziiu ovog velikog dj ela na klasican andricevski nacin, maksimalno koristeci sve raspolozive pozorisneeiemente- kaze Bilic. Az. M_

U IllmU I scene poslete prlnceze Dalane nasol zemlJl
Ostvarenje govori
0 posljednje dvije godine zivota princeze Dajane • Dvadesetak dana prije smrti 1997. oblsla bh, sela te razgovarala s zrtvarna mina
koji nacin se mogu nabaviti dzipovi u koj ima se princeza Dajana vozila rokom posjete BiH, ali nista vise od roga kazao jenasbh, izvor. Podsjetimo, Lejdi Di (Lady Di) ie samo 20-lak dana prije tragicne srnrti posietila nasu zernlju. Skromna "princeza naroda", kako su je zvali, nile zeliela sastanke s politicarima.niti erveni tepih i ogromnu policijsku pratnju, Ona je 8. avgusta privatnim avionom sletjela na Aerodrom Sarajevo te se odmah uputila u Tuzlu. Tokom trodnevnog boravka u nasoj zemlji princeza je isla ad sela do sela i razgovarala sa zrtvama mina i njihovim porodicama. Tom prilikom Britanski film "Caught in Flight" ("Uhvaceni u letu") reditelja Olivera Hirsbigela (Hirschbiegel) s Naomi Vors (Watrs) u glavnoj ulozi, koji prati posIjedcegovini iako dio ove tilrnske price, izrnedu ostalog, govori i 0 njenom boravku u nasoj zernlji. U hrvatskoj fiImskoj produkciji MP su narn kazali da su scene 0 Dajaninoj posjeti BiH vee snimljene U Zagrebu, Ovu informaciju potvrdio nam je jos jedan izvor iz Hrvatske, a razgovarali smo i s predstavnicima producentskih kuca iz BiH, bezkojih taj dio posla ne bi mogao biti realiziran. je i danas tema brojnih svjetskih medija i razvijene su brojne teorije zavjere. Sahranjena je uz sve kraljevske pocasti II Althorpu, na Ovalnom jezeru,

U Hrvatskoj se snima prica "Caught in Flight" s Naomi Vats

Ostali glumci
Hrvatska ce inace biti glavna baza ekipe filma ""Caught in Flight". Osim price iz BiH, tamo ce bi ti snimljeni i detalji iz Dajaninog zi vota koj i su se desili II Francusko], Australiji i Velikoj Britanije. Prva klapa filma pala [e u Opatiji 30. juna, a snimanje je nakon Zagreba nastavljeno U Istri, Trenutno se ekipa nalazi u Rovinju i snimanje bi treba10biti okoncano 15. jula, Uz slavnu australsku glumicu, u ulozi Dajaninog ljubavnika, doktora Hasnata Kana pojavljuje se Neven Endru (Naveen Andrews), britanski glumae indijskog pori]ekla poznat po ulogama u TV seriji "Izgubljeni" i filmu "Engleski pacijent". U tilmu, eija je premijera najavljena za 2013. godinu, igra i Carls Edvards (Charles Edwards). S.A.A_-M.Cu_

Trazili dzipove
- Da se film trebao snimati u BiH, to bi se znalo vee prije nekoliko mieseci, Istina je da su me kontaktirali iz Hrvatske priie izvjesnog vrernena jer ih ie zanimalo na

RazuOd Od Princa GarlSa
Sa srlimanja u Zagrebu: Dajarlu igra Naomi Vats nje dvije godine zivota princeze Dajane (Diane) prije njene rragicne smni u saobracajnoj nesree; u Parizu 31. avgusta I997.godine, nece se snimati u Bosni i HerFilm "Caught in Flight" je svojevrsna biografija posljednje dviie godine zivota britanske princeze Dajane, godina nakon njenog razvoda s princom CarIsom (Charles) 1995. Taj period Dajaninog iivota bio je obiljden dvjema ljubavnim vezama, s doktorom Hasnatom Kanom te Dodijem el-Fajedom, Dio price 0 dogadajima koji su uzdrmali kralievsku kucu nakon princezine smrti 1997. ispricani Sll i u tilmll "Kraljica" s Helen Miren (Mirren) u naslovnoj ulOZI. Priflceza s parodicom Brkic 1/ Gracanici 1997. godine Lejdi Di je posjetilaporodiprinceza Dajana tada im je cu Nedima Brkica, pripadurucila i skrornne poklone. nika Arrniie BiH smrtno Nedugo nakon odlaska iz stradalog od mine, te sestre BiH, Dajana i njen pratilac Dulie koje su, obradujuCi Dodi el- Fajed poginuli su u zemlju,stradaleu Spreckom saobraeajnoj nesreCi u tunepolju. Osim rijeCi ohmIu "Alma" u Parizu bjezeCi brenia, ljnbsv! i zaljenja, od paparaea. Dajanina smrt

M UZICKA SCENA Hitmejker Fahrudin Pee ikoza otkriva

Sa JOHSlmOUICem radlm Halldu Dlesmu 'Silede'
Svc oti ce biti uprte u nas, a mnogl tekaju da napraamc resto 10M. Peeau tancemu
s Jokslmovcem polpisuje "Leilu", "Miljacku', "Kosavu' s~~
E~~l\l~il'no ea "D~~..... ..'-id~ ~.q.,J"'" IIi ~"u"PI;!Ii.-i~~ j~-tI(kri-tl ir.oiimil>tkl1jg@grqu <li-u [~~[~ pjes", .. ~Siioo' mi." W:": R'frm,' Viol.,,"" ~ij~Je, ~k" ~... AI", fc ~"~lJJlI11im, ",. !IlI'1'PLJ-I,(,wplorliLJrn'J'j Ii ,~<1'~~n"1'",i~' "ir~ Ilk /Jij..d~ i i~r p,< rne "",ijck "" ~[(O wm If rr~i tJMI" cr.t//jlradp!.,ItI"j~"iuvrii~rne." J..Jj£J":J' "-"NgJ"tI"$

Novi poduhvat pollske manekenke

AnJa RUblK IZda)e erotsKI CaSODIS
l\[["':I<.iVIl,llM!j,bm3n~Lu:.lbi\njlRuIJik,i!:IkL1j<ln1~UPOlu.tjelj fIlnAAi ~I(IlI'li 1j;\'(I;graj-i i di1..:1j~r:ri, (Jdlu~il.:l je i;:<iari 1-13~ri[i ~"'~fJ1';:i. N3 i~)"I~'!ili'Ic"j~ ,"~agib." n~&- !>C: F.ldiri tl kJ3~'~)"I(I~l !")"I~k(l~l6l~fJ1';~U, ,.,,_.,<; Q "w(i~i'~liiim !Ii~u "iimi~'mio:!l(l~) ~~n13_ I\_~j~ ~~ ru. ~~ u ""I'-uii. ""SrJ]Jisu uIJ,ill'ili int~ ... vjue s mllr.lii~W "",:m~liw wkgiCiilll~>~ n~gbi\il~ ~';;bil~t~~lieli. [[~ ~.;.br.rnll'.~IOOirIl~!i'-'k!~i~jlJ.. ili\·nl~arn(loi)iu,vimli::dl\(l,.:Ij3

umje~)"I,~)<e f(l.tI&!"'ltije Ifr<;l~k.ojc ce ~ pred~rl'l"iri ral~~ mane rn.i.:ld~f"~og,,"!ki~j,,,_ - U~lju.tuj[: me ~3~in na k()ji

S"tje

I'CflIllJrl.'

Nall:lJnsrQ,uN3L3.liPNI:J1Ian(Na"'lir)ln~non.mi[[ M'kpdd (Ile~jarui~ Milk-piM) ua rlrnljdi CJ.:kam p,.c;~k ~()d.i~(' dd~ni l pr'k1Ij~m a.a rubma, ",-i ,n pretposravlll da se glurulca nd:ala ~ 18ju",,1i. No,pr=oa pl:;a~jlmll "In Tcarh W~

nalan portman Udie se 5. augusta
kl,-j.s.",Nsulii Ikn-diiaruln 511 ~.lslinu 11l;mlij~nill jJr&!~njr n ujno~tl, all (,c " 5In""~no .-j~nmuj~ odrmtl IJI·oglj~ls.uDlgSn,uuKalif(}I[[lii. -Naurliirt-aiedn(}ooruljdra~ih mie,'" ~a oomo[, U DlgSurd.ol:r.d~\'all:iJlIl!i;;ads. jo~jrd.oi",l.IJlA!lddH;,ljb.daMlimal.amlran:scrn,-u,. jsvi-aiel':\-lJusubJoid1rd!J.da(} da ,,~ ,·jrnGanie I:.llj odrl:snQ~,sl·g~lla. Na,·oono, radit ,,~ ,~ " ruanj~ ceretucnl]! ilI..(:;U-Lak. gootij~,.a~"Jo,-"ik~~:SC""l10 jatl 00 \'~~\':rllrij3nil:ill jda

C~'t:mrm'ilz IJ ei~ :;~ru

u KaJllDmilf

muziku i 3n.nZ:rllan,d()ki~ ~p .orlli~nitt .... "r~liDaJlm I~ij;;:maJ]~"i.a{]"':k.[_O''8j n3!a.1l jell Qralju., r'lldllrn:1I 1:3~,krn i.7.:l.:;clx-l~land:'Jli· mj",m Jlj~gm"'.u"ru~ L~i "-[)JJ,~~attito"a-~'m~i2ij~ku ~I,~jlll", "Milj.at:]:::u", k.R.lI:i.hLll.:lII.jc-S<:poIlr~Sa\'~ ~:K(I~avu~, mluJ d~ j~ i ~Si"'_ pl[lviJ]~hmo:liciii"~=Dam j~rIYl;j_otjlJ.~lraie\-"O. dim~ gorove Z;J.Aar~~rb';in -Bojim"" d,oclu !i<amj",-a ,."likjUiPI<:h ~1J;)A()~ih\:tutin~. 03 ~.:J.~Ij[: . SI'(- ~rtl ~1l\(I nll'l'3vili p~~~l(l i'" hj,_ f'u l)a'''''Il'(w~b", "!I"lm. __- k~~-" l~liif(l i i~ ~3m~\'oCfIi hi~~I~ikcr. nl!la<!drujcrno.:ipjoC$mf"Sij""jc~_ &: (li'i ~h.i n",,'~~ n ll'a~, f'<=-n, ~ QrJL~iu n" ~lbll;~ i, k3):.o ~3.~1 k3U,1:3di na~,.a rnn(J~i & ~3! docdr::lTi l'i.e:;;nlC Vl ",Iadu "l"!if.ol!_~u n~rukJccl~a""'lmjncLJ ~"'r(J

~diru !O prcniiieniti. i~i~'·.illJ Je Ani~. M~n~ltell~ se lIKdlJ Wr ol"i'i']Jut;;," pUDlociu<liim~d~ se Up'-':m~jlJ.$;r "'-(JjIlD.l'let;g~l~o!i.;uip,,[pU~.iiOO<)ood-e.

ee

fer je I'crmian Jlooamlk o'-a~v.,n"leprrhnaJ]~ . -Na vjeneaclu ee btrt saruo [lI[jbli"i peijaldji para J nilhova rodbina.Bk ce tcvrLo tJP~~[~Da (~.~n"mija N~~ &I:~lI.kllGLrud.it:i ni i"C'~blti [NlZl"Di""-<llkri-u j"j,;rl bvor,

Ii"j,..-ll' ''',-

'Sarajevo Music Stage' u Domu rnladih

K(Ml~,N';k.oln fi;(,k"h6l,I"·! jlrfn13 ~cl:~tl~..l SC~fdnll. ,_ i -1"'~b~"! i."i i ~ B<x>~.~d ldilf<l J(Iok!i~IL1\-i~ i j3 H3)idllB~I;l'urilili~I"IlIJ''UI'j~ :~~~~;:: ';Sij~UtI' ·-u(kri· ;::,

1001=
!ii.1l1

"a""""'im('_ ro~~,~I,n~lIl;i

S~j~i[3n I'~;':I'<)('

"or<:nitPtCil
~Sii"d~~';", I!';(l~(ioriP~o:;i, Halid snimiti tckum Ij~~~, ~ Di~[[-u ~miliril~j~ [r;;~,lo bi kreuutineiesen.

J<)kl;imul'i;;i~;&;i.{lu;;"~ U D"nm m!~rl!~ h(J'''' diru::u\"rijfn1I:Tr3j3~j3s.a1':3jl:V(JF!lm F""~;''lllalJl!1-e(Jr~lni,~lr.:ln~ :$ffij3 kL1n;:,:;r.:lrl C!'Qrl"3,_!~O~1 '·!S~r3j<:V(l M~!kS-ra~~-'_ Od~ur!"'l[lOl~<'~dQ14_jnla r!B-",,~nj l)o~13 ml~d;1) il«Jnttr~[: (Jdr!3li 3"B<ln1baj i~~nLplI", '"Yru<.K!IlI~, ~B<l,ill~K i 1~!II'\J"k~tlji~, Har! M.:r.rl Harj,~KulcurSh<.ii:Ji.N,ADLJ· ,~M~<l~J]i~uin, T<)II~c..[iD· ski, Damir UrbK,L, ~NI:p~J· ~~'>[ .. "M{)WirSHJilb geunion". • S~i~{)~.,,"rti..,.xinj~[~~ LlI'lIll1J~,()giIlJLL~iIUI'IlALlLJ· ,e M~JU~j;i[[i~> krJji ~~ predvideuza 21 sar. UI~~nK SI'~ ~<),,(er[~bil~esl-uboUii[[ ~ '-I~~niR~ O"Q~i'-lIilril."S~· '~ie~'"Mu~k S[~~'>. Ul~;,.. nice pll ciieni IJ~ 10 Ki\I U ~,ji .u <)J J~u~~ u Ru· illll~~ ...m kulturn ...m cecuu

so-

Glumac kao kolumnista

se

"H>..

IT~eims Fr~n"k" F'~J]o;Ij~ sl .. (}]~,;, "rorlu· I!tnlJ "j"'lli~, u~"-tljii"Il~u· l,is"'ii,","iI<IO!hliipi.!;:iJ]i~ Uj r~Janr.xl [l1jjpoJ"ulllJ"lliiib i'i.uSkih ';';,Sr.l]JiSii "Pl~· >txJy-~. D"-a~U"~k-a b:d.alljr ~iir,,~,;;:i<;;.~in.i'i.j~.:;;..,julii 3.ygun &adris1'3t (,cl",·uod ukup[[Olir!;1Fr:au);m,ih.kolamnl U"·OJJI~p['-omlir~.oa.-!II!lmun.Lk~Zl!o'·3jf:3;opli ffi.,Jmli JJJ!co'jwmlj Aim !IuAbranw"'t. Uzakl"'nu gluruu, Fr:auko "'Om·J]" piic i z.a ~HIlHJIl§l.O~P-a~f·, anjeg<l'·'.ureblo.-i\'rfodobroprih\'ac~ru.c;d.~io.al.sa..

FPanMo DiSe za 'PiaUbOU' a~llI~
Bani.s.LIllY.S~"dahFClL bit~-udo:Mnu8t'Tda"iKa:;u:Jod B,-d() 17.j~l.s...Iki~' l\-.am~ Sa[.aje,·o Sn-dah FrIY"'VI~daKabrcm{Csbr~I.s.l' Arl[ll[J] Meoia..,,·ii, i~"n<[[i dirckrQ"od!lltllilu-dailjubitdjiITlll~ydaa.a~grnduJ]8 Vrba~u "dro=d(' rerveredn~.·nJ pm~ram"," k(}ii 5~na::~~da~~p!llULi tradlciona-

- I)ra;!lo ~am jt uo ~mrJ nai.lin3'8.Zllmij~,-anjC"ljndi Ilg,I.IlUrt:lVr1l3snills.ctiliti doJma."i[[lm-,",r~jJ"'Lrntatil'~:[,u~.~.l:~~~j;d~L~~'~~ N3m~8ra~jll& l3_jlll:i naaLllpiti ~s.:',-dlM~5mfub~[[d", llli:;,nl-o:~s&pulllik3mcr':i uzl,'ali;ukJJ[[C"rrt;ma·-Divsntune'', ~Ss.raj~\'([ Ja;,:;,: GurrJllri[[.~,·dalI"l"al<DBju lLmire Mr.dunjanin - k:!l~ _'k.d"",=i~_ S~i k()IIIXfTi ~3 Kl!~dll M~!,!ja~ &= ~ ~! 'ill!, 3 ~[i"'ll~ 1l1:J.Z:~i;:ajl:ltlKM D.Z,

sveznadar
Univerzitet Stanford

D~evni avaz, celvrtak., 5. iulVsrpani 2012.

35
Nova saznania

Tacno Nelacno
je 16, stoljece? Brazil j e pastau prva nezavisna juznDamerii:ka zemlja? Epikteliz Hijerapola biD je grtki stDiCki Iii azel? Najznacajniji period u urbanam 1razvitku Sarajeva u osmansko doba

..... Eksperimenti provedeni na Iaboratorijskim zivotiniama su".. gerirajlldapovremenikratakstresrooiepozitivoomjecatina imunoloski sistem, Americki naucnici s Univerziteta Stanford napominju da ove nalaze trebaporvrditi u istrazivanjima naljudima, Prema njihovim riiecima, sofisticirani koordinirani sistern unutar organizrna nakon detektiranja neke potencijalue opasnosti preko izlucivania hormona stresa ornogcava pocetak priprema za zastitu ipojacavanje djelovanjaimunoloskog sistema. Analiza krvi koristenih zivotinja pokazala ie da kratka izlozenost stresu dovodi do povecanja prisutnosri specificnih agensa irnunoloskog sistema koji su presudni za borbu proriv niza boles ti,

Hratlla izlozenost stresu Ie lIorisna?

..... Ftalati, hemijski spojevi prisutni u nizu proizvoda od plastike, ".. povezani su s vecom ucestaloscu pretilosti kod djece, tvrde iuznokorejski naucnici, Istrazivaci s Univerziteta u Seulu upozoravaju da su ftalati prisutni u dudamavaralicama.igrackarna ipakiranj ima za hranu, Prema njihovorn misljenju, ftalati mogu utjecati na bioloske funkcijepovezanes meta bolizmom masti. Podaci prikupljeni od 204 ispi tanika u dobi odsest do 13godina potvrdili su dadjecas najvecom kolicinom ftalata u organizmuimaiu prosiecnopetputa veceizglede da ce bi ti pretila, Ranijestudije ukazale su na povezanost ftalata iveceg rizika za reproduktivnepoteiikocekodmuSkaracaismanjenuporodajnllmasllbeba.

HemilialiJaDouezana s pretiloSCU dlece

2

3

1. TACNO

Sesnaesto stoljece zlatno doba Sarajeva
Naiznacainiji period u urbanom razvitku Sarajeva U 05mansko doba ie 16. sroljece i to =... -~"'" se smatra zlatnirn doborn ovoga grada, To pokazuiu i sacuvani dokumenti kao i spornenici materijalne kulture te svjedocenja putopisaca, Broj mahala koji je najbolji pokazatelj urbane razvijenosti iednog grads islarnsko-orijenralnog tipa pokazuje da ie upravo u to vriieme grad dofivio kulminaciju u urbanom razvirku u osmansko doba. Krajern 15. stoljeca grad je irnao tri mahale, Dzemat krsdana i Dzemat Dubrovcana, a krajern 16, stoljeca 91 muslimansku mahalu, dvije krscanske i Dzemat J evreja. 2. NETACNO

LlJEPA I LJ:ETI Savjeti poznatih vizazista

saurlena smlnMaza DreDlanUI Ie
PUSTINJA U CILEU PRIJE NEKOLIKO DANA STAR!JI BRITANSKI ROKER

Venecue1a postaie nezavisna zemlja

Zene tam nih ociju trebalu birati olovke u braon i Ijubicastim tonovima • Tokom dana na usne nanesite sjaj • Rumenilo zarniienite bronzerom
zenesvijetlih ociju trebajukoristiti braon i zelene nijanse, Masbra je obavezna, ali u malim kolicinama, • Nausne sjaj. Usnelieti isame malo izmijene boiu, pa su labelo ili sjaj dovoljni za dnevnc varijante. Za vecer birajtezagasite boje ruzeva, najbolj e u zeml janirn nijansama, • Na lice prajmer, Nedostaci koje inace imamo mnogo se rnanje vide na preplanuloj kozi .. Ona ie sarna po sebi kamuflaza i najprirodniji moguci puder, Zato yarn ljeti teski puderi i korektori uopce ne trebaju. Dovoljna je krema koja ce dobra hidrirati lice. Ako, pak, irnate upadljive bubuljice iii fleke, nanesite toniranu kremu ili laganitecni puder. Posto se ljeti vise znojimo, pa se isminka razmazuje, idealna podlogazalicejematirajuciprajmer. • Na obraze bronzer, Koliko neka rurnenila dobroizgledaju na svijetloj kozi toliko neprirodoo mogu djelovati na prepianuloj. Zato na jagodice nanesite bronzer, Sigurno necetepogrijesiti,

Kada pocrnite, treba potpuno prornijeniti stil srninkan]a. Koja pravila ljeti vaze za plavuse, a koj a za crnke, otkri vain poznati vizazisti. Evo nekoliko njihovih savieta. • Na oci braon, Zene tam nih ociju trebaju birati meke olov ke u braon i liubicastim tonovima, koje ce samo naglasiti oko, dok

necuele.

Venecuela, a ne Brazil, postala je prva nezavisna juznoamericka zernlja. Borba ie pocela 1806. godine, kada ie izbio us101,. "" tanak ko ji ie predvodio Francisko (Francisco) ~~ Miranda (ria slici), ucesnik Sjevernoamerickog rata za nezavisnost i francuskih revolucionarnih ratova . Plan ustanika bio ie stvoriti nezavisnu konfederaciju pod imenom KoIumbijaPokusaj je, medutim, propao, Slabljenje Spanije, koja je potpala pod Napoleona, pruza ustanicirna novi povod za akciju. Nakon sto su 1810. godine kreoli 0 borili spansku vlast u Karakasu, Nacionalni kongres je na danasnji dan 1811. godine proglasio nezavisnost Ve-

.' ~(

.- - T!\


.

.~.

3. TACNO
NEUTRON ZMAJEVI, HEAMNI RI8A8SKO UZE EPSKI PJESNIK NAMJERE, NAKANE

E.C,

CEST

'R
M

Iz~~~cr ORGANIL

(,fir.)

TERETNI AUTOMO·

Bill

Epiktet: Strasti su bolesti duse
Epiktet (Epikteros) iz Hijerapola bio je grcki stoicki filozof BiD je oslobodeni rob. Slusao ie Muzonija Rufa u Rimu,odakle ga ie 90. godine Dornicijan prognao zajedno s ostalim filozofima. Obrazovao se i u Nikopolu i Epiru, Njegov ucenik Arijan izradio je prerna njegovim predavanjima "Prirucnik", U "Prirucniku" se razvija stoicizarn i daju ljudirna pravila za prakticni zivot. Razvija racionalisticku etikl1; treba zi vjeti u skladn s prirodom, biti u skladll S razumorn, izbjegavati strasti jet SU to bolesti dl1se. Prava sloboda nalazi se samo U unmrasnjoj duhovnoj nezavisnosti covjeka,

~ FUDBALER
BORIS

LJEKOVITA 81LJKA

~
"lZl1i1Z'i'A""
ZARAZNA BOLEST

GLUMAC DONJI VES ITALIJA OTDK U JADRANU

RJESENJEIZ PROSLOG BROJA
GRADU TURSKOJ

LOPTU YAN IGRALISTA IME FUD· 8ALERA NASLICI KIKINDA

APSTINIRATI, BIJES, TALES, EJ, ALDO, ARI, CESTAR, AHMO, ESO, NOEL, IT, DAVID GOFIN, AKER, ALADIN -----2935

PREZIME FUDBALERA NAStlCI PRAVITI ANTE, HUMKE NANJIVI

KALAJ SUMPOR

56 sport ~-----------------------------------------------Dnevni avaz, cetvrtak, 5. jlllVsrpanj 2012.

EVROPSKA LlGA Banjalucani optimisti uoci meca s Celikom

Bajraktarevic (/ijevo)

II due/u

sa Stajir';em: Ugovor ne dvije sezeee

BaJraHtareUIC stlgaO s KOSeUa
Nisu uspjeli dovesti Grujica i Vagnera
sto nisu uspjeli zaNakon

Celik dogovario i novog veznlaka

opraudal cern UIOgu lauorila proliu Cr Og aea

je, i Edin Husic,

takoder

drzati svoje starosjedioce Dejana Martinovica, Aladina Isakovica i Anida Travancica te dovesti Brazilca Vagnera Laga iz Sirokog Briiega i Vladana Gruiica, kapitena kiparskog Pafosa, Celik se okrenuo drugim opcijama za vezni red. Tako ie jucer na pregovorima bio veznjak Sarnir Bajraktarevic iz Sarajeva (24), koji ce se naredne sezone pokusati izboriti za priliku na Bilinom poliu. S njim ie postignut dogavor za naredne dvije sezone. - Zeljeli smo da Vaguer i Grujic buduti nasi kapitalci i iznenadenje, ali se Grujic javio i kazao da ce ostati do kraja ugovora na Kipru kaze [agodic, koji istice da ce morati angazirati ios veznih igraca, Najmanje dva, a u kombinaciji je, potvrdio nam

bivsi igrac Sarajeva. Since je

trebao stici i stoper Stefan Maletic (24 g, 197), koji ima holandski pasos, a posljednju polusezonu igrao [e u Kozari, gdje je upravo trener bio Jagodic. SIO se lice golmana, [agodie istice da je istina da su biIi u kontaktima i s Ratkorn Dujkovicem iz Slavije, ali da golmana sigurno nece angazirati prije povratka sa Zlatibora, - Zelimo pruziti priliku Adisu Nurkovicu, koji se patpuno oporavio nakon operacije i radi sve treninge. Medutim, uioramo biti sigurni da ce sve b iti uredu i da ce brzo doc; u formu. Ako sve bude uredu i kako prizeljkujerno, necemo ni angazovati novog golmana, jer imamo jos i Saliha Hinovica - kaze J agodic, V:B.

Trener Rudara iz Prijedora Velimir Stojnic prekrizio je igrace koji ron se nisu javili na pripreme do 1. jula. Medu njima su Adis Stambolija, Stevan Jovanovic i Marko [evtic, kojima su ionako istekli ugovori, te Goran Mirovie, 0 cijem ce statusu odlucivati klupska disciplinska kornisija. Ranije su sporazumno raskinuti ugavori s Nerlom Sukom, Damirom Tasunavicem i Mahiram Karicem. S druge srrane, medu igracima koji se pokusavaju izboriti za status u Rudaru je i Borislav Topic (28). Svojevremeno amladinski reprezentativae BiH karijeru je poceo U prijedorskom klubu, a potom je igrao za srbijansku Boreu i ru-

Sto-nie slaze noui tim

Raport s priprema Rudara

U svom rrecem uzastopnom izlasku na medunarodnu scenu fudbaleri Borca ce u okviru prvog kola kvalifikaeija za Evropsku ligu odigrati dvomec s novim crnogorskim prvoligasern i pobjeqnikom Kupa te zemlje Celikom iz Niksica. Prva utakmica igra se veceras na Gradskom stadionu u Banjo] Luci (21.05

sati) i u gradu na Vrbasu vlada veliko interesiranje za ova) susret u kojern je, prema misljenju ovdasnjih fudbaIskih strucnjaka, Borac favorit.

ci vlada za ovu utakmicu, kao i podrska koja je Z'ervenopia vim a" u ovom trenutku veoma potrebna. - Za rivala smo dobili klub koji nema zvucno i atraktivno ime, ali
ce vam svi koji ih poznaju

cuvar mreze Asmir Avdukic, koii se nakon sestomjesecnog boravka u iranskorn sam pionu Persepolisu iz Teherana vratio medu stative Borca.

Veliko interesiranje
Sefa strucnog staba Slavisu Bozicica najvise raduje veliko interesiranje kaje posljednjih dana u Banjo] Lu-

Odlicna atmosfera
- Dobro je sto se zadnii red nije mnogo promijenio, tako da je bedem ispred mene do bro uigran i cvrst, sto odmah i meni olaksava posao. Zato u ime cijelog tim a obecavam da cemo na terenu dati maksimum da odigramo jednu dobru utakmicu i osrvarirno rezultat koji ce nas sve zajedno obradovati, Izuzetno vazno je to sto u timu vlada odlicna atmosfera koja se osieca i u gradu, pa nema surnnje da ce veceras biti jedna lijepa vecer - istice Avdukic. S. KOTARAS

Gradski stadion u Banjoj Luci. Sudija: Serdar Gozubuljuk (Holandiia), Pocetak meca u 21.05 sati. HORAe: Avdukic, Stupar, Milic, Markovic, Zaric, Grahovac, Zivkovic, Krunic, Stokic, Dugic, Kantar

Borac

CeliH
Bozicic, CELIK: Banovic, BuBojic, Bulatovic, Adrovic, Bulajic, Brnovic, Kasapi, [ovovic, Ivanovic, Trener: Slavoljub Bubania. bljevic, Radovic,

(Zizovic). Trener:

Slavisa

reci da ie to jedan ozbiljan tim, sastavljen od igraca koji pasjeduju popr ilicno medunarodno iskustvo, Jesmo favoriti, od te uloge ne biezimo, ali samoj utakmici moramo prici krajnje ozbiIjno, te na terenu dokazati da smo bolji od naseg rivala istice Bozicic, Iz Niksica stizu najave da u Banju Luku dolaze sa zeljorn da osrvare povoljan rezulrat i, po mogucnosti, postignu bar jedan pogodak, U tim nastojaniima ce im posljednja prepreka biti iskusni

Slojnic: Prekrilio

cetvoricu

Iz Austrii8 dolazi Dral80 Sauie
Doskorasnji fudbaler Klagenfurta iz Austrije, a ranije dan Arminije iz Bilefelda Drazen Savie novo je pojacanje Gradine iz Srebrenika. Kako istice Ibro Ibric, direktor novog bh. premijerligasa, s ovim 24-godisnjim desnim bekom vee je postignut dogovor, a ugovor ce biti potpisan u narednih nekoliko dana, nakon sto se okonca proeedura oko dobivanja. boravisne i radne dozvole uBiH. Dogovor ie postignu[ i s napadacem Damirom Tosunovicem, nekadasnjim igracem Qrasja, Slobode, Zvijezde i Celika, koii je prnske Slohode. Uprava kluba uspjela je zaddati i veCinu nogornelasa koji su protekle sezane iznijeli najveCi teret i koji Sll izborili plasman u Premijer ligu BiH, a za kompletiranje prvag tima nedostaju jas dvojiea kvalitemih veznih igraca i dvojica nogometasa koji bi pOpllnili mjesta ua stoperskim pozieijama .. Na spisku trenera Samifa AdanaJica i njegovog pomocnika Nedzada Bajrovica trenutno se nalaze 22 nogometasa, koji na Gradskom smdionu u Srebreniku !reniraju po dva pUla dnevno. O.M.

Nova imena u Gradini lz Srebrenika

munski Mures. Iz Rudara stiZe vijest da su pocele isplate dugovanja igracima, koja su, kako tvrde u klubu, minimalna i bit ce izmirena do kraja mjeseca. V. V.

smalie napusliD Siauiju
... Nakon godinu saradnje raziilli su se Slavija i napadac Adnan Smaiie, koii je prosao kornpletnu skol-u Sarajeva. - Slavija mi je otvorila vrata atirmaeije i zato vrijeme provedeno u tom klubu veorna cijenim. Povreda me je odvojila od terena skoro eijelu jesen i spreman sam docekao proljeee i ocekivao puno vecu minutazu. Dobivao sam je .oa kasicicu, a, ~ako slvari stoje, i kroz razgovore s trenerom Vladom Capljieem stvari se nece puna promijeniti u maju korist u novaj sezo.oi iJogicno je da pO!razim novu sredinu. - iz;avio je Smajie. G.1.

TaslinoviC: Iz Rlldara II Grad/nil otekle sezone nastupao za prijedorski Rudar. Ranije su ugovore 5 Gradinom potpisali bivsi Clanovi

gradacacke Zvijezde Amir Hamzic i Orner J ahie, te goIman juniorske reprezentaciJe BiH Kenan Pirie iz tuzla-

sport

5.julVsrpanj 2012.

Dnevni avaz, cetvrtak,

57

EVROPSKA LlGA Trener Sarajeva Dragan Jovie 0 vecerasniern mecu

P b-eda 0 2:0 bila bi dObra zaliha za ua S

Misimovie

j

Spahie: BiH ja 30. lIa svijetu

za JedDO lIIIeS10
Spanija se ucvrstla na vrhu
Na jucer objavljenoj FIFA-inoj rang-listi fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pal a je za je· dno mjesto i nalazi se na 30. poziciji. "Zmajevi" 8U U odnosu na junsku li stu osrali bez 27 bodova i sada imaju 729. Od nasih rivala u nastupajucim kvalifikacijama za SP 2014. najbolja ie Grcka, cijoj ie selekciji nastup na Euru20I2. doniopomak od tri pozicije. Trenutno su 12. na svijetu. Slovacka zauzima 44. mjesto, Litvanijs 90., Latvija 72. aLi· htenstajn 149. Sto se tice stanja na vrhu, Spanija je osvajanjem titule evropskog prvaka ucvrstila prvo mjesto ispred Njemacke, koja je pres tigla U rugvaj, Plasmanorn u finale Italija [e skocila sa 12. na sestu poziciju, Veliki pad dozivjela je selekcija Brazila, s petog na 11. mjesto (najslabiji pl asrnan orkako posroii FIFA rang-Iista), -dok je Holandija hila cetvrta, a sada je osma, Napredovali su Engleska i Portugal, ali je Hrvatska pala sa osme na devetu poziciiu, Srbija je tek na 37. miestu, Poredak deset najboljih (u zagradi je proslomjesecni plasrnan): 1. Spanija (1) 1.691 bodova, 2. Njernacka (3) 1.502, 3. Urugvaj (2) 1.297,4. Engleska (6) 1.294, 5. Portugal (10) 1.213,6. Italija (12) 1.192,7. Argentina (7) 1.095, 8. Holandija (4) 1.079,9. Hrvatska (8) 1.050, 10. Danska (9) 1.017...

,,ZmaJeui" pali

Julska FIFA-ina rang-lista

Najnovija lista Instituta za statistiku

HiH bez DredstauniBa medU 400 BIUboua
Jovie i Torlak: Hibernians je ozbiljan pmlivnik Na Kosevu mudro i bez pretjeranog optimizma docekuiu vecerasnji (19.30 sati) mec prvog pretkola EvrOlimpijski stadion opske Iige proriv Hibernia"Asim Ferhatovic Hase" nsa s Malte. na Kosevu. Sudija: Goran Sef strucnog staba SarajeSpirkoski (Makedonija). va Dragan [ovic ie ua Pocerak meca u 19.30 sari. iucerasnjoi pres-konfenerciSARAJEVO: Adilovic, ji jos jednorn naglasio kako Gujic, Tadejevic, Tatomiron, a sarnim tim i njegovi fuovic, Torlak, Comer, Sedbaleri ne razrnisljaju da ce za pobjedu biti dovoljno sarno istrcati na travnjak Olimf od dva pogotka razlike mpijskog stadiona "Asim bio bi odlicim rezultat. Ferhatovic Hase". Maltezani imaju niz stranaca u ekipi, tu su cetvorica Zadnja linija Brazilaca i po jedan Belgija- Hibernians ie ozbiljan nac i Englez, koji imaju staklub i sarno tako se mora trtus profesionalnih fudbalera, etirati, Necerno ih potcijeniPrema onorne sto smo vidjeti nijednog trenutka, Nasa li na snimcima koie smo dobili, izdvajaiu se dvojica brzelja je pobjeda bez primIjenog gola, a eventualni trijuazilskih napadaca.
(Fot.:

S. Safetovic}

sar, Haskic, Zl atkovic, Husejinovic, Suljic, Trener: Dragan J ovic, IDBERNIANS: Muska!, Kamiljeri, Pulis, Vandelanoire, Kristensen, Herera, Lima, Koen, Dias, Faruda, Soares. Trener: Majkl Vuds, Prvi ima dobar pas i jak udarac, dok je drugi klasicni centralni napadac, Ipak, Maltezani imaju i svoje mane, koje smo uocili i koje cemo pro bati iskoristiti . izjavio je [ovic i naglasio: - Iskustvo mi govori da klubovi koji nemaju sta izgubiti, a to je u ovom slucaju Hibernians, igraju napadacki, pritiskajuci zadnju liniju protivnika. Medutim, imamo spremne i uigrane sve varijante i mozemo odgovoriti zadatku, U proteklom periodu u Sloveniji i na Kosevu imali smo oprimalne uslove za rad. Moram istad da je Uprava uciniia sve da se adekvatno sprernimo - rijeci su Joviea.

Izuzimajuci suspendiranog Zorana Belosevica i povrijedenog Sulejmana Krpica, svi ostali fudbaleri bit ce u kornbinaciji za star' tnih n. . Zahvaljujuci naporima rukovodstva kiuba, neophodne certifikate nakon Nernanje Zlatkovica dobili su i Emir Hadzic te Radan Sun· jevaric - dodao je J ovic,

Vaznost meca
Kapiten Sedin Torlak istakao je da u timu vlada dobra atmosfera. - Svi igraci su svjesni vaznosti ove utakmice. Ma· ksirnalno srno nabrijani i zelimo ubiedliivu pobjedu bez primljenog pogotka. Ishod dvorneca s Maltezanirna ne odreduje samo nase evropske ambicije, vee mofe utjecati na tok kompletne sezone - istakao je Torlak. Kao sto je poznato, zapadna tribina kosevskog stadiona zbog neispunjavanja uvjeta UEFA-e (nema stolica s naslonom) bit ce zatvorena, a cijena ulazni· ce Za sjever je 6, a za istok 10 KM. A.Dr.

DJeea iZ DOma "BJelaue na ulaBmiei
66

l

Gosti na vecerasnjo] utakmici bit Ce tualisani iz Dorna za djecu bez roditeljskog staranja ,,Bjelave". U zelji da

upotpune raspust ove djeCice,rukovodstvo Sarajeva odlucilo je ih ugostiti na najvecem bh. stadionu.

Ekipa Barcelolle: Idalje na prvom mjestu Prema najnoviioj lisri potile iz Santijaga sa 335 bodoretka klubova, koju je uradio va. Na trecem mjestu je ReInstitut za nogometnu histoal Madrid, dok je njihov grriju i statistiku (IFFHS), adski rival Atletiko cetvrti, Bosna i Hercegovina nerna Od klubova iz zemalja svog predstavnika. okruzeni a, Dinamo iz ZagrNijedan nas klub koji ie eba je na 80. mjestu, beogrove godine izborio nastup u adski Partizan na 120., Crveevropskim takmicenjima na zvezda na IS7., dok se Vo(Zeljeznicar, Siroki Brijeg, jvodina iz Novog Sada nalaBorac i Sarajevo) nije uspio zi na 363. mjestu, naci svoje mjesto na novoj liProtivnik Zeljeznicara u sri. najboljih klubova svijeta. pretkolu Lige prvaka, slovensk:i Barcelona se nalazi na Maribor, nalazi se na 76. mje· prvom m;estu sa 356 bodo· stu,dokOlimpijaizLjubljane va, a drugi je U niversidad de zauzima 222. mjeslO. (A. C.)

58 sport ~-------------------------------------------------------Dnevni avaz, cetvrtak,
5. juli/srpanj 2012.

ZELJEZNICAR Prvi strijelac Premijer lige BiH Eldin Adilovi6 za "Avaz"

Ie leti za parama
Osim je postupio ispravno sto je ostavio eklpu na okupu, kale napadac 6iji je transfer u ukrajinsku Zorju stopirao njegov trener

U odnosu na proslu sezonu, novalmena su Jaganjac, Nuhic, Mace, Dedic i Curie
N akon tri sedmice rada po izuzetno visokirn temperaturama, fudbaleri Velcia.ce se ad danas malo rashladiti odlaskarn na olirnpijsku planinu Bjelasnicu, gdie ce se pripremati u narednih deset dana. U tom periodu ce odigrati i dviie utakrnice, 8. juJa protiv Olimpica i 12. protiv Slavije, Potom ce d vije utakmice "Rodeni" odigrati i na turniru u Ilijasu 15. jula, nakon cega je planiran povratak u Mostar. SIO se igrackog kadra rice, u odnosu na proslu sezonu nova imena su Maid [aganjac, Ajdin Nuhic, Marsel Mace, lzudin Dedic i And Curic. Nuhic je stigao iz Gorazda, a karijeru je poceo u Sarajevu, J aganjac je prosao mlade kategorije tuzlanske Slobode, a potom igrao za srbijanskog prvoligasa Indiju, Mace je proslu sezonu nastupao za treceligasa Visice, Curie za Travnik, a Dedic za Bjelopoljac. - Uspjeli smo dobrirn dijelorn zadrzari igracki kadar iz prosle sezone i dovesti nekoliko mladih i perspektivnih igraca, Prema zeljama sefa strucnog staba Asmira DZafica, avo ce nam biti igracki kadar za sliedecu sezone. Ovim je prijelazni rok za nas zavrsen - kaze sportski direktor Veleza Admir Velagic, RIBRULJ

Prile azni roH za uelez Ie zaurien

.Rodeni" ad danas na Bjelasnici

Legendarni gal man se vratio u Italiju
Adilovic sa lebam tokom treninga na pripremama u Austriji

(Od specijalnog izvjestaca "Dnevnog auaza" iz Austrije)
Prvi strijelac Zeljeznicara Eldin Adilovic bio je na izlaznim vratima - transfer u ukrajinsku Zorj u bio je skoro dogovoren, no Amar Osirn odlucio je stopirati sve odlaske.

nemam menaW.era ...
da na pamet da se preforsiram iii povrijedim da bi nekome pri vukao pazniu. Iza mene stoje golovi i nasrupi, Osimu, kako on odluci, bit ce - kaze Adilovic. vio ekipu na okupu - govori Adilovic, Na utakmici 5 ukrajinskim Krivbasom ponisten rnu je reguran gol, a nekoliko puta je izigrao proti vnicke stopere. - Stem je sto nismo pobijedili, ier smo bili nmogo boIji, bilo je tesko igrati po sparnom vremenu, no pokazali smo da imamo zavidnu

lake je dobio informacije da ce ga tokom priprema pratiti nekoliko skauta ukrajinskih klubova Zorje i Tavrije, Adilovic kale da tome nc pridaje poseban

fizicku spremu. Iako sam ia tek 50 posto spreman, kao uostalorn i cijela ekipa, Pravi cerno biti kada do de vrijeme utakmica S Mariborom kaze centarfor,

znacai, .

.

Uopce nemam menadzera, svc sam prepustio Amaru

Maribor je jak
Protiv Maribora je igrao nekoliko puta kada [e nastupao u Sloveniji. - 'Iada nisu bili ovako jaki, ali posljednjih godina dominiraju u slovenskoj Iigi. Siecam se cia su bili mozda i jedini klub koji je imao vatrene navijace, tako da ocekujem odlicnu atmosferu, ier zuasn da ce vetiki broj "Manijaka" doci da nas bodri. Ne plasirno se Slovenaca, na papiru au favoriti, ali siguran sam cia imamo kvalitet da ih eliminiramo - optimista je Adilovic, Z. .SARlC

- Rekao sam cia. mi ne pabavici, Adilovic kaze da mu price 0 transferu nisu poremetile koncentraciju, - Razrnisljam i treniram kao da cu jos godinama ostati u Zelji. Ne letim za pararna, potpuno sam fokusiran samo ua to da budem sto sprernniji i kvalitetniji nego ranije. Znarn za interes Ukrajinaca i mislirn da je Osim postupio ispravno sto je osta-

Regularangol

Bulon zaursio IIratlli
DOSJat MallUgOrJU
U nedjelju je s Italijorn igrao finale Evropskog prvenstva protiv Spanije, u ponedjeljak malo prije 18 sati zajedno se s ostalom italijanskom delegacijom vratio u domovinu, a vee u utorak u 12.50 sati bio [e u Mostaru! Danluidi Bufon (GianLuigiBuffon), kapiten italijanske reprezentacije i legendarni golman Juventusa, sve je izneuadio svojim dolaskom u .Medugorje, iako u ovom pozna.rom bercegovackom svetistu tVIde da je i ranije dolazio, sarno SIO rada to nisu otkrili novinari. Ovoga puta mediji su za njegov dolazak saznaJi odrnah nakon slijetanja u Mosrar, ali slavni golman nije ielio davati iziave, objasnivsi cia je povod njegove posjete privatae prirode i da nema potrebe cia se od svega pray! prica. Bufon se u .Medugorju zadrzao tek nesto vise od 24 sara, a iucer smo ga, nesto prije 16 sati, ispratili s .Mostarskog aerodroma. Odletio je za Italiju, istirn avionom kojim je i doputovao. lako smo se nadali da ee makar na odlasku odvojiti nekoliko minuta za medije, Bufon i njegova pratnja sarno su projurili pored nas, rekavsi da vee kasne s ukrcavanjem u avion. Ma. P.

Menadzer "Plavih" feb da ekipa ostane ua okupu kako bi se sto bolje suprotstavila M.ariboru u utakmicama drugog pretkola Lige prvaka, Osim Adilovica, ponude su stizale za Muamera Svraku, Zajka Zebu, Nermina jamaka i [osipa Kvesica, no svi oni za sada ostaju na Gr-

DOSUlra bez DrUOg couleHa MlrSad MUharemaglC oredsiedniH
Sedam dana nakan izborn.e Skupstine, Pod Biielim brijegom je odrzana prva sjednica novog saziva Upravnog odbora, 03 kojol ie, kako nalaze Statut mostarskog kluba, trebao biti izabran novi . predsjednik Zrinjskog, odnosno nasljednik Ante Vidacka, koii je tu ulogu. obn3830 prethodue dvije i po godine. Ipak, odluka 0 imenovanju prolongirana je za petak, kada bi se na siednici tr~ ebali pojavitisvi danovi Upravnog odbora, odnosno i ani koji su jucer bili opravdano odsutrri. Ma. E [ucerasniom sjednicum Skupstine Slob ode, kojom je ('vrsto i beskompromisno presjedavao Edib Kravic, pocelo je novo poglavlje u historiji kluba sa Tusnja ..Bilo je oprecnih stavova i zustrib disknsija, ali su donesene znacajne odluke za klub. Izglasano je povjerenje novim Clanovima Sknpstine kojih ce unovom sazivu biti 41.

Sjednica Upravnog odbora Zrinjskog

Nova Skupsfina Siobode
Predsjedavat ce im Mirsad Mubaremagic, dugogodisnji dan Skupstine i uposlenik Javne UsranoveGradslci stadion Tuilanj.On ce vrlo brzo, najvise za dva dana, zakazati sjednicu Skupstine u novom sazivu, na kojoj ce se birati rnandatar Upravnog odbora. J ucerasnjoj siednici niie prisustvovao dosadaSnji predsjednik Davud Zahirovic.E. M.

Snort
~

Dnevni a.vaz, cetvrtak, 5. julVsrpanj 2012.

59

Medunarodni fudbal

ITAUJA Juventus anqazirano sprema ekipu za narednu sezonu

DoueliSlu, Asamou, uralili Doui Ma,iz I lera Slize UlSiO neismil u
"Stara dam a" zeli dodatno ojacati svoje redove jer zell biti konkurentna u Ugi prvaka
dolazeca italijanska zvijezda, iako vee ima 25 godina, Sebastiane Dovinko (Givonico). Ovaj virtuoz bio je igrac [uventusa na posudbi.no rorinski klub odlucio je kupiti 50 posto Parminog suvlasnistva, pa ce omaleni i tali janski reprezentativac nasraviti tamo gdje je stao najveci Juventusov as svih vremena Alesandro del Pjero (AlessandroDelPiero). Posljednja u nizu akvizicija je brazilska odbrambena grornada Lusimar Fereira da Silva Lusio (Lueimar Ferreira Lucio), s kojim ce [uvenrus porpisari dvogodisnji ugovor, nakon lito ovaj doskorasnji igrac Intera obavi ljekarski pregled,

Nejsmit: 8B~ abeste¢efljil

Napusta Glazgov

Ekipa J uventusa ove sezone dosla [e do svog 30. skudeta, prvog nakon sest susnih godina, ali u ovome klu bu nezele statio Znaju da je sada pra vi trenutak kako bi napravili snaznu ekipu za duzipcriod, pogotovo sto u narednoj sezoni namjeravaju biti konkurentni i u Ligi evropskih prvaka. Stoga ne cudi sto svako malo iz ovoga kluba objavliuiu imena novih akvizicija,

Sada vee bivsi napadac Glazgov rendzersa Stiven Nejsmit (Steven Naismith) kompletirao ie transfer
U redove

EueMonu
engleskog

prerni-

ierligasa Evertona, Nejsrnit je sporazumno raskinuo ugovcr, na stetu propadajucegskotskogvelikana kojiserasipa zbog nikad

vecih finansijskih poteskoca, a s klubom iz Liverpula potpisao je cetverogodisnji ugovor,

Mogucnost otkupa
Redove "Stare dame" do pojacali Mauricio Isla te K vadvo AsamoarKwadwo Asamoah), za obojicu je placeno po 18rnilionaeura. Naravno, kako to kod Italijana obicno biva, placerio je zapravo po devet miliona za 50 posto vla snistva,s mogucnoscu otkupa ukoliko J 11veu [us isplati lOS 18miliona u naredne tri godine. U suprotnorn pravcu, u Udine, otisao je mladi
sadasu

Sporazumni raskid
Prema izvjestajima italiianskih rnediia, sporazumno ie raskinuo ugovor s Interom, s kojim ga je ugovor vezao jos dvije godine, a u J uventusuce zaradivati 2,5 mi-

- Presretan sam sto cu igrati U klubu s prekrasnom historijorn, sto cu saradivati s grupom fantasticnih igraca u najboljoj Iigi nasvijetui prednevjerovatno strastvenim navijacima - ~azao je ovaj 25-godisnji Skot

Liga prvaka

PrandBl1 ZahUaliO HOnleU
Selektor Italije Gezare Prandeli zahvalio je "Staroi dami' na patriotizmu, budue; da je prvak Italije dao najvise igracareprezentaciji na Euru, cak osarn, od kojih je sest cinilo prvu postavu u vecini meceva, Kristijan Paskvaro (Christian Pasquato), Takoder, iz Parrne je vracena mozda najveca na- S grupom koja uvijek radi zajedno, po put [uventusa, dobili srno najbolje. Igraci su stigli predani, pozrtvovani i ovim purem rnoram zahvaliti Antoniju Konteu (Come) i [uven[Usn - kazan je Prandeli, Iionagodisnje. U prvaku Italije nadain sc da ce i pored jako dobre odbrane, koj u Cine

Ualele i

Kanonade DUde18n28

troj ica igraca italijanske reprezenracije koja je igrala finale Evropskog prvenstva, Lusio svojim iskustvom donijeti nov; kvalitet.

Brazilac je u karijeri nastupao za Baier Leverkuzen i Bajern Minheo, prije uego sto ie dosao u Inter. Za miIan ski klu b odigrao je 136 u takmica i postigao pet go-

lova, osvojivsi sve sto je mogao: italijansko prvenstvo, dva puta Kup, Superkup, Ligu prvaka, evropski Superkup i Svietsko klupsko prvenstvo. A. C.

Evropska fudbalska sezona pocela je samo 48 sati nakon zavrsetka Evropskogprvenstva. U utorak navecer su, nairne, odigrane dvije od ukupno tri utakrnice prvog pretkola Lige evropskih prvaka u kojima su rrijurnfovali Valera s Malte i Dudelanz iz Luksemburga.

Nista Nijemcima ne znaci sta je Brazilac Breno zapalio vlasritu kucu, naudivsi najvise sebi, Uradio je nesto sto se ne smije, pa je bi vsiigrae Ba varaca oSllden na tri goaine i devetmjeseci zalvora. Okruzni sud u Minhenu sm.atrao je da je ruZila:ltvo uspjeilno dokazalo da je Breno u alkoholiziranom stanju podmetnuo pozar u vili II GrunvaIdu, elitnom predgradu bavarske prijestoniceoTuziteljisu trazili pet i po godina zatvora za brazilskog igraca, dok je odbrana insistirala na uvjetnoj kazni. Nakon incidenta Breno vise nije igrao ozbiljan no-

gOdine i deuel mJ8S8CI
Staridi: Osje¢aa se lose takom vikendil

Breno osuden na Iri

Drakonska kazna brazilskom piromanu

Prvak Malre devastirao je Lusitans s Andore s ogromnih 8:0, a istakao se kapiten reprezentaciie Malte i nekadasnji napadae Kajzerslauterna, Lilestram a, Koventriia i Barnslija Mihael Mifsnd(Michad), koji je zabio cetiri gola, U drugom rnecu Dudelanz je bio bolii od Tre Penea iz San Marina sa 7:0. Niihov mec je prvi odigran ove sezone II evropskim takmicenjima,

Evropska liga

Igrac Celzija upitan za Olimpijske igre

lilpaljenil klJCilll GTIlnvilldll: Najvise naudia samom sebi go met, a odredeno vrijeme djeei, kojoj nisambio dobar lijeCio se u ustanovama za uzor. Necu pobjeCi ni od rnentalnozdravl;e. ovogprocesa oi od svojeod- Izvinjavam se vlasniku govornosti - poruCio je nokuce koji je ostao bez svoje gometas, kojem je nedavno imovine. Izvinjavam se istekaougovorsBajerno~. svojoj porodici, a poseboo (A. C.)

Nal,)adac evropskog prvaka CeIzija Danijel S[3ridz (Daniel Sturridge) prim[jen je u londoosku boJnicu "S t. Mary" pod sumnjomdajeoboliood virusnog meningi tisa. - Pratit cemo izvjestaje ljekara sljedecih dana. Sumnja se na virumi meningitis koji je manje opa-

SlaridZU bOln-Ci
san od bakteri;skog. No, morat eerno sas[usa ti proc;ene ljekara oko DanljeJovag povratka trenlnzima izjavio ie selektor bri tanske olimpiiske reprezentacije Stjuar! Pirs (Stuart Pearce), koji do 25. jula maze izabrari zamjenu ukoliko Staridz otkaze nascup. (A.C.)

U prvim meeevima prvog prerkoLa Evropske [ige, u kojem ce surra zaigrain i nasi predstavnici, prednost su ostvarileekipe Portdauna iz Sjeverne Irske, koji jeremizirao nagostovanju kod makedonske Skendije 0:0 te bjeloruski Gomel koji je ubi[jeZio ltVjedjiv gostujuCi trijumf nad Vikingurom s Farskfu Otoka6:0.

Prednast za POrtdaun i Gamel

60

Dnevni avaz, cetvrtak, 5. lull/srpanj 2012

sn 0rt
~

NBA Americki mediji vee preselili Mirzu Teletovica, a najbolji bh. kosarkas za "Avaz" potvrduie

Drelazim u BruMlin
Moramo lspostovatl rokove koji su propisani u najjacoj kosarkasko] ligi na svijetu
Svi americki mediji prenose vijest da ce kapiten nase kosarkaske reprezentacije i najbo!ji igrac Mirza Te!etovic potpisati trogodisnji ugovor s ambicioznim NBA ligasem Bruk!in netsima, koji ce mu garantirati zaradu od 15milionadolara,

DOgOUOr Ie Dao,

Duorana Od mlllJardU dO.lara
Netsi ce ubuduce igrati u cak rnilijardu dolara vrijednorn "Barelays centru" U niujorskom Bruklinu, gdje su se doset iii iz Nju Dzerzija, Ambiciozni plano vi poceli SlI se kovati dolaskom Mihaila Prohorova, prvog stranca vlasnika jednog kluba u historiji NBA lige. - Sigurno ce sastaviti dobru momcad, s ciljem da odmah naprave i rezulrat, To ie dodatno opterecenje i za mene, ali sam vee navikao, jer u svim klubovima u kojima sam igrao borio sam se za naslove - ka~e Teletovic, koii nam je mogucnost odlaska u "Mre.zice" najavio jos u martu, Iako nikada nije draftovan, u NBA ligu ulazi na velika vrata ikao dokazan igrac te prvi surer Eurolige, s prosjekomod21,7poena. - To mije i dobrodoslo.jer da sam draftovan, bilo bi nemoguce sada plati ti odstetu, kada se zna da NBA klub za prvu godinu ugovora maze ponuditi fiksni ugovor na 500.000dolara - istice Teletovic. Napominjemo mu da je i prvi knsarkas koji ce iz bh. reprezentacije krociti na NBA parketc. Istiua, u najjaco] Iigi svijeta svoie epizode imali su i Aleksandar Radoievic, Ratko Varda i Dzej AR Bremer (J. R.), ali oni su bh. reprezentativci postali tek po okoncanju skromnih NBA karijera.

Ceka se 11. juli
- U smeni dogovor jeste postignut, ali se treba sacekati itaj rok, 11. juli, kada cebiti moguce i potpisati ugovor. Mommo ispostovati rokove koji su propisani u NBAligikazao ie jucer Teletovic za "Dnevni avaz" dok se ios odmara u porodicnorn domu u jablanicii ceka poziv izAmerike, Pitali smo ga znaci li to da cei postaticlan "Mrezica". - Tako bi trebalo biti - odgovcnoje, Potvrdio nam je da ce ugovor biti na tri godine, ali se ne zeli izjasnjavati i a finansijskim detaljima. Nezeli patvrditi ni da li ce Kaha Laboral, s kojom 1ma ugavor jas

Novi dan Netsa je Dio Dzonson (Ioe Johnson), sjajni surer koji ie stigao a Altante. Ostanak ie dogovorio i plejrnejker Deron Viliiams (Williams), koii [e potpisao 98 miliona dolara vrijedan petogodisnji ugovor, dok je centar Dvej Hauard (Dwi-

ght Howard) od celnika Orlanda zatrazio da ga trejduju u Nctse. Tako ce, nakon sto su prosle sezone bili medu najslabijim tirnovima, N etsi vee naredne, gotovo sigurno, biti spremni da se upuste i u borbu za NBA naslov,

dvije sezone.dobiti 2,5 milionaeuraodstete, Prerna propisirna NBA lige N etsi mogu platiti naivise 550.000 dobra odstete, a ostatak ce, pretpostavlia se, namiriti nas kapiten iz svog ugovora. - Sve detalje ugovora rjesava moj menadzer Misko Raznatovic, koji ce dogavari-

ti. i uvjete raskida s Kahom. N e zelirn se rnijesati - istice Teletovic, koji kaze da je zadovoljan ako ce karijeru nastavitiu Bruklinu,

menece biti velikapromjena, ali smatrarn da je doslo vrijeme da idem dalje i ispunirn
svoj san.

Vel ike promjene
- Zadovoljan sam, jer se radi 0 arnbicioznom klubu, koji ce ovog ljeta dozivjeti i velike prornjcne u timu, I za

Igrao sam toliko godina 1I Evropi, u naijacoj nacionalnoi ligi i jednom od najjacih klubova, pa smarram da sam potpuno spreman i za NBA samouvjeren je, kao i uvijek, Teletovic.

- To ce mi biti jos jedna dodatna obaveza, ali i motiv, da pokazem da i u BiH ima talentiranih sportista i da mogu napraviti uspjesnu karijeru .. Pri tome ne mislim samo na kosarkase - POruCLLje Telerovic.

V.BEGUNUj

PohUala I DOdD,ebllu HOle dale Hualile De igraCe
Cuo
sam se nedavno sa skautima Bruklina, kaze selektor BiH
vorom naplatiti say rad u proteklih pet -sest godina kaze Petrovic. On istice da kapitena ocekuje na prozivci te da ce, u skladu s dogovorom, odraditi 1knmpletnepripreme, - Uvijek je bolje kada igraCi rijese pitanje kluha prije pocetka priprema. Vjerujem da ce to uskorouraditi i ostali koji nemaju klu bove, jer to garantira njihov kvaJjleI -kaZe Petrovic. Kao pozitivnu Cinjenicu istice i abot na drafm OgMada ie.ocito, znao gotovo sve detalje, selektor Aco Petrovic jucer nam je kazao damu je drago sro ce kapiten na prozivku za pocetak pripremareprezentacije.Iu.jula u Sarajevu, doci potpuno rasterecen. - Cu~ sam se nedavno sa skautima Netsa i znao sam za njihovu namjeru da zele da sklope megamomcad, Ie da liele da angaZiraju i Teletovica. TElje sasvim sigurno, prije svega za njega licno, kruna karijere. Ovim ce ugonjena Kuzmica ad Golden stejta, koji ce, kaze Petrovic, prije odlaska u NBA ligu morati odigrati jos dosta kvalitetnih euroligaskih minuta. Medutim, pokazalo se da, kada je, na opce iznenadenje, odlucio prihvatiti poziv da preuzme hh. tim, bio potpuno u pravu da se mozenapraviti dobarposao. - Mirzin odlazak u NBA ligu pohvala ie i ovom podneblju kaje daje dosta kvalitetnih igraca. Mirza je i u

Aco Petrovic 0 dogovoru kapitena s Netsima

Petrovic: Kruna Teletoviceve karijere mojim projekcijama bio temel) nade da se moze napraviti llspjeh s reprezentacijam-kaiePetrovic. V.B.

Teletovicev saigrac iz reprezentacije Edin Bavcic, kojeg je jos 2006. godine Toronto izabrao kao 56. pik na NBA draftu, sretan je sto ce kapi ten dobiti priliku da se okusa i u najjacoj ligi na sviietu. - Mirza je to apsolutno zaslu2io! Vee godinama je ponajbolji igrac, nesamo u Spaniji nego i u Euroligi. J a mu zelim. svaku sreen i da sto prije izbori svoje mjesto u NBA - kaze BavciC,kojiprizeljkujei da ce svi zajedno nastupima za reprezentaciju u kvalifikaeijama za Evrapsko prven-

da ode u nDA Ilgu

Mirza Ie zasluz-0

Edin Baveic, saiqrac iz reprezentacije

Bavcic: PriieljklJje IJspjeh reprezentacije stvo 2013. pokazati da vrijede puno vise nego sto se smatra. V.B.

ort

Dnevni avaz, cetvrtak, 5, julVsrpanj 2012.

61
lzjava dana
- Mario Baloteli je egoista itreba ga dobra iiamarati. (Nekadafnjiitalijamki [udbaler Paolo di Kanioonapadacu
"Azura':>')

Fii loplom PODOdiO
SUIHin)U
Americki teniser Mardi Fis je u mecu cetvrtog kola na Vimbldonuprotiv FranCUZ<I Zoa Vilfrida Tsonge lopticom pogodio linijsku sutkinju uglavu, Servis Fisa bio ie toliko snazan da je sutkinja na kraju morala napustiti teren, a zamijenio ju je drugi sudija,

l.nan9

Viiest u brojci
Na predstojecim Olirnpiiskirn igrama U Londonu Hrvatsku ce predstavljati rekordan broj ad I 08 sportistai sponistkinja iz 18 sportova, Hrvatska ceprvi put u historiji na 01 irnati d vije zenske ekipe, selekcije u rukornetu i kosarci. Inace, jos nije odlucenokocenositizasr3vuHrvatskenaIgrama.

108

Edin .Dieko, njegov saigr8c iz Mancester sitija Aleksandar Kolarov i hrvatski lIagametas Ivan Klasni(; u DtJbrovniku

VIMBLDON

Fed r pomeo J zrnog
Trecl teniser svijeta u polufinalu te S8 sastati sa Ijutim rivalom Novakom f)okovicem

Odigrano cetvrtfinale u rnusko] konkurenciji

Novak Dokovic i Rodzer Federer (Roger) igrat ce u polufinalu treceg grcu slema sezouc. Prvi i treci reniser bez problema su savladali svoie protivuike, utrkujuci se ko ce krace ostati na terenu. Federer je tako proveo minimalno vrijerne na centralnom terenu U cetvrtfinalu, deklasiravsi Mihaila juznjog sa 6: 1, 6:2, 6:2. Pred ocima bivsih sampiona Stefi Graf (Steffi Graf) i Andrea Agasija (Agassi), kao i Roda Lejvera (Laver), Federer je pruzio fantasticnu igru i juznjorn nije ostavio ni tracak nade za preokret, N akon nj ega Dokovic j e takoderpokazao snagu.izgubivsisamo devet gem ova protiv Nijemca Florijana Majera tc ubiljezivsi trijumf rezultatom 6:4,6:1,6:4. - Odmah se zelim okrenuti sljedecern mecu protiv Rodzera, s kojim je uvijek zadovolj stvo igrati. On je najkonzistentniji teniser na gren slemovima vecdugi nizgodinai pravi je izazov susresti se s njim na

Rodier Federer ce

Ii

petak imati novi obracun s Novakaffl flokovicem medu Endija Mareja (Andy Murray) i Davida Ferera (Ferrer). Danas su na terenima "All England Cluba" na programu polufinalni susreti u zenskoj konkurenciji,

(Futo:AFP)

nadal OIMazao dual
Spanski teniser ima problema s koljenom
Spanski teniser Rafael Nadal zbog poteskoca s koljenorn otkazao je nastup na egzibicionom rnecu protiv najboljeg igraca svijeta Novaka Dokovica iz Srbije. Humanitarni mec je bio zakazan za 14. juli naRealovom stadionu "Santiago Bernabeu" u Madridu, prenosespanski mediji, - Zelim se izviniti svirn ljubiteljima tenisa i navijacima koji su kupili ulaznieu, ali, nazalost, ne mogu nastupi ti na tom mecu. N a Ijekarskom pregledu dijagnosticirali su mi tendinitis, zbog kojeg cu morati odmaratinajmanje 15 dana. Sada se moram koncentrirati na oporavak da bih bio spreman za nastup na Olimpijskim igrama u Londonu- saopcio je Nadal, ko ji ie nakon osvaj anj a naslova u Rolan Garosu iznenaduiuce izgubio na teniskom turniru u Vimbldonu od 100. igraca svijeta, Ceha Lukasa Rosola, Tendinitis je poremecaj koji se ocituje nakupljanjem kalcijeva hidroksiapatita u tenvirmsica.

Nista od humanitarnog meca u Madridu

travi - rekao je Dokovic. Drugi polufinalni par cini Zo-Vilfrid Tsonge (Jo-Wilfried),koji je sa 3:1 u setovirna savladao Filipa KolSrajbera (Phillip Kohlschreiber) te pobjednik rneca iz-

Sastaju se Serena Vilijams (Williams) - Viktorija Azarenka te Angelik Kerber (Angelique) - Agnjeska Radvanska (Agnieszka Radwanska), (A. C.)

prOllu BOHOUICa

U Sarajevu zavrsena Univerzitetska liga 2012

EIiOnOmSIlOm lallUl181u DriDalO nalUiS8 litula
Nakon dva i po mjeseca takrnicenja okoncana je "Univerziterska liga 2012", takmicenje sarajevskih fakultetai akademija u tri ekipna sporta, U odbojci, u ooie konkurencije pobjedu je odnio Ekonornski fakultet, U muskorn fiualu dobili su ekipu Fakulteta za sport i tjelesni odgoj (FASTO) sa 2:0, a u zenskom Farmaceutskog fakulteta, takoder sa 2:0. FASTO serevansiraoufinalu rakmicenja kosar kasa, sayladavsi Ekonomski fakultet sa 118:61.Zavrsni obracun u malom nogometu pobudio je mnogo paznje, pa su tribine KSC Ilidza bile dobrano ispunjenc, a Ekonomski fakullet ie sa 4:3 savladalo ekipu Sumarskog fakulteta, Gol odluke ie 30 sekundi priie kraja postigao Emir Hodzurda. Proglaseni su i najbolii pojedinci i to u odbojci Ahmed Gurda i Aida Kolar sa Ekonomije, zatim kosarkas Sead Hadzifeizovic sa F ASTO-e te fudbaler SerifNurikicsa Sumarsrva.

B.rilanCi CiUaiU 48 medana Da 01
.. Rukovodstvobritanskih olimpijaea najavilo je borbu te reprezentacije za 48 medalja u najmanje 12 sportskih disciplina na Igrama u Londonu.Ekipa VelikeBritanije u Pekingu je osvojila 47 meda.lja u jedanaest sportova i zauzela cetvrto mjesto na listi najuspjesnijih reprezentaeija posliie Kine, SAD-aiRusije.

CETVRTAK 5. 7. 2012.

2050

WO. ZBUIIJEN .

BHT1
07.30 Plirodna hastlna BiH • Kraska polja istocne Hercegovihe, r 08.00 BHT vijesti 08.15 Soko Wismar, r. 09.05 Kirl klau" 09.1D Robot Robl 09.25 Pjm i Porn 09.30 Neopjevani strucnjaci Japana, strana dokumentama serja, 3/4 10.00 8jednica Predslavnlckog doma Parlamentarne skupstine BiH, prjenos 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Justice, r, 12.45 BH gaslro kulak, r 13.15 Ezel, igrana sarlla, 1321142 14.15 BHTvijesl.i Program za djecu .i mlade 14.30 Frende" u sanbraeeju, anrnrana setija 14.35 TV enclklopedija 14.50 BHT slaqallea 15.20 Djetlji festivali 15.40 Soko Wismar. igrana 16.30 Prirodna hastlna DIH . Dolinom lrebisnjice 17.00 Bar kod, potrosatki magazin 17.30 Putevi zdravlja, mag81in 18.00 Sve u svemu 18.45 Kiri klaun 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Relrovizor 20.10 Braca Karamazovi, igrana serila, 12/12 21,00 Nogomet. 1. ptetkolo Evropske lige . Borac • Celik Niksit, prllenos 23.00 BHT vije.li 23.15 BUsiness News 23.20 Atenlat na Regana, anericki igrani film 01.00 Sve u svemu, r. 01.4~ Pregled programa za petak 07.10 TV Tour, rnuzicki program 00.00 Da sam oblak, igrana selija. 20. epiznda 09.00 Vijesti 09.05 Taina Starog Mosie, Igrana serua, 184. epzooa 1121 10.00 Harveyloons, crtanl film 10.05 Slomljena krila, igrana serija, 71. i 72. epiznda 12.00 Dnevnik 1 12.20 Larin izhnr, igrana serl[a, 18. i 19. epizoda 13'.55 Villa Maria, igrana selija. 136. eplzoda 14.45 Jagodlca Bobica, crtana senia 15.20 Vijesti 15.30 Mucke, numonsncka seriia, 3c eplzoda 16.05 CSI Miami, igrana seri[a, 3. enzoda 17.00 Federaclja danas 17 .25 Tajna Starog Mosla, igrana scrua, 185. epizoda /12/ 18.25 Da sam oblak, igrana serqa, 21. epizoda 19.30 Dnevnik 2 20.05 CSI Miam!, igrana serila, 4. epi20da 20.50 Lud, zbunjen, nmmalan, igrana serila 14. epiznda /121 21.20 Mucke, numonsncka senia, 4. epiznda 22.00 Dnevnik 3 Finansijske novosli Stanje na putevima 22.35 Larin izbor, igrana seriia, 20. i 21. epizoda 00.20 Villa Maria, igrana serua, 135. epzoda 01.00 DMvnik 3, r. 01.30 Pregled prnqrama

IV ALFA
07.05 Jufm uz sevdah 07.30 Novo julrn, program 09.00 TOP PJESME (sms chatl 10.05 Klnali kar, igrana serija 11.05 Muzicka nostalgija 11.30 Vijesli 11.40 Sirasti i intrige, igrana senla (r) 12.45 TOP PJESME (sms chal) 14.00 Vijesli 14.05 TUrkan, igrana senj" (r) 15.05 ALFA CLASSIC. muzicki program 10.00 Sirasii i inlrige. igrana serija 17.00 Vljest, 17.15 Klnali 'kar, igrana ssriia 18.10 SEV~ALINKO, VJECN.A81, muzicki program 18.55 Dnevnik 19.20 VECER ZA ZALJUBLJENE, muzickl program 20.05 Junska noc, igrana seriia 21.10 Giliva Show, zabavno muzici program, r. 22.20 Vije.1i 22.40 Gvozdeni Ora03, igrani film 00.15 Dnevnik 00.40 Astrologija 04.00 Urbani folk

_1V1

_

_PINKBH __
06.00 Moje sme 'uca za lolu, rneksicka seriia r. 07.00 Udri muski. julamji program 10.00 Obitni IJudi, senja 11.00 Inl. tep, intorma1lvnl program 11.05 Vtemenska prognoza 11.10 Grand parada, rnuzlckl show r. 12.45 BlZe pare, kvz 14.00 Kukauica, indijska seriia r. 14.45 Moje srce kuca za lolu, mekstcka serija 15.50 Inlo top, intormallvni program 16.10 Akademija debelih, direklno ukljucenle u show 17.00 Mala nevlesta, indijska serija r. 17.50 Info top, vijestl 18.17 Vremenska prognoza 1 B .30 City Exclusive, zabama show biz ernisiia 19.00 Malanevjes1a. indiiska sBrija 19.50 Kukavica, indijska serija 20.40 Akademija debelih, pregled dana 21.30 Zabranjeni forum, talk snow eml.ija 23.30 Dva Diejka, americki film 01.30 City Exclusive, zabevna show biz ermsja r. 02.00 ~ old E~press, rnuzicka ernisiia r.

HAYAIIV
06.45 Ked lisee pana 07.30 sasuke ninja ratnicl 08.00 Timmy, crtani film 08.20 Garfield, crtani film 08.43 TV IZLOG 09.00 Rumba, crtari film D9.13 Nodi, crtani film 09.30 Gradilelj Bob. crtani film, 32. epi20da 09.40 Moji dzepni Iju bimci, crtari lilm, 55. epizoda Og.55 Lij.ni grad, crtani film 10.20 Bakugan, crtarn film 10.45 Dragon ball Z, crtan film. 55. epizcca 11.05 Win x, ertani film, 34. 11.30 TV IZLOG 11.45 Vijesti 11.59 Biomeleoroloska prngnoza 12.00 Slijepa .Ijuba.v,igrana senja, 103. eplzoda 13.00 Kad lisee pada, Igrana serlja, 325c eplzoda 14.00 Bandini, igrana serija. 68. epzoda 15.00 TV IZLOG 16.00 Sasuke ninja ratnlcl, zabavno-sportskl TV show 16.3D Slijepaljubav, igrana serija. 104. eplzoda 17 .30 Uzaleni asl'alt, zabavni program 18.45 Domacica Ovako 19.00 Vijesti u 7, informatlvni program 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biomeleoroloska prognoz3 19.30 Sport 19.37 Stanie na putevima 19.38 Horizonti 19.55 Kad lisee paea, igrana senja. 326. epizoda 21.00 Ispuni mi zelju 22.20 Bandini, igrana serija, 69. epzoda 23.30 Iznad i. JDS vise, igrani film. 2. dln 01.00 Aslro Num Catte, uzlvo

[utarn.i

1. pretkolo Evropske lige: Borae tenk Nikiic

serila, 89/117

07.05 Ukladeni zivoti, igrana serila. ep, 65/134 (R) 08.00 Vijesti 08.05 Zapadno od granice / West 01 the Divide. western film 09.00 Vijesti 09.05 Strasti i lntrige, igrana seriia, 92. ep, (R) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali hr, igrana serija, si.eo. (R) 11.00 Tiirkan, igrana seriia, 52. ep, (R) 12.00 Vijesti plus 12.15 Ekstremni sportovi. sportski serilal, ep. 6/15 13.00 Vijesti 13.05 Doba Ijubavi, igrana sarila, ep, 12/24 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni iivoti, igrana seriia, ep. 66/134 15.00 Uijesti 15.05 Eliza, igrana seriia, ep. B/6B 16.00 Strasti i intrige, igrana seriia, 93. ep 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinall kar. igrana seriia, 52. ep, 18.15 Najava Dnevnika 1G.00 18.16 Doktor Martin, igrana ssriia, ep, 14/35 19.00 Dnevnik TV1 20.05 Junska nee, iqrana serlla, W 1/103 21.05 Eliza, igrana senla, ep.9/5B 22,00 Doktor Martin, igrana seriia, ep, 14/35 22.40 Gvozdeni Orao 3. Asovi I Iron Eagle 3. Aces, igrani film 00.30 Dnevnik TV1 (R) 01.30 Kicos! / Dudes, igrani1ilm 03.00 Notni program

certra.ne

SATELITSKI PROGRAM
_RIS
RTS 15.15 Ovo je Srbija

_
07.30 Prancusku 09.00 Fudbal, Bunde.liga Njemacka, Bajern Msthen - Bajer leverkuzen 11.DO AustraHjskj fudbal 12.00 Biciklizam. Trka Kroz Francusku 13.00 Svi sportovi, WATTS 14_00 Snuker, Snuke-r 6 15-1)0 Snuker, SnLJker 6 crvenih Tajland 16.45 Fudbal. Francuska· Srbija 18.00 fudbal. EstoniaPortugal 19.30 Vijesli 20_.t)0 Biciklizam 22.00 Obaranje ftJke 22.30 Kuglanje
I

I!liJielmu _Nalio.naLG_. _
Biciklizam. Trka KIoz
06.30 Wimbledon 09.30 TWS 10.30 Wimbledon

12.30 Malemalika u srcu 2 12.55 Trezor 14.00 Trend setter 14,45 Ijkovna kolonija 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 20.55 21.10 Smcni jJudi, serija gnevl1ik rt vaivodina Sta radits, brB Beogradska hronika Razglednica

Grand Slam

09.00

Fudbal Copa

STUDIO 11.00 Wimbledon
12.00

Pregled dana Uzi-lJo: Wimbledon

Libertodores. Finale Game 2 CorinthiansBoca Juniors 11.00 Fudbal spanska liqa. Road to 1he Title, Real Madr~d 13.00 Fudbal rtalijanska liga. Road 10 the Title. Lazio -

Osasuna

STUDIO
22.00 22.30

Siagaliea Dnevnik

e",enih Tailand

13.00 Uzivo: Grand Uzivo: Wimbledon

Slam Wimbledon Studio Wimbledon Preglad dana

Srecfli tJudi, seriJa 7 rts dana StudBnJcke svetinje 21.40 Obraz uz obraz 22.40 Oko magazin 23.10 Stranac u Srbiji 23.55 Dnevnik OQ.1Q Zivot j standardi

15.00 Fudbal Gaalisimo 16.30 Odbojka svje1ska

Juvenlus liga

~J 'J!~
19 00 SLAGAUCA

2,3.30' Premier League Magazin 00.00 NBA Action 011.30 Grand Slam Wimbledon

18.30 Olympic Series. Episode 48 19.45 Odbojka svje1ska liga. Flrlalni tumir 2.2.00 Box. Kotv Class~cs 00.00 Poker Big GameS

katastrcfe 15_:20 Drevni dosjei X 2 16.15 MegagradevinB 17.10 Trava u Americ:i. Kanabis ill prapas'l 16,05 Najokrutniji americ~i zatvori 19.00 Saplac psima 2 19_55 Megagradevine. Podmornica Virginia 21.00 Trava u Americi. Zabranjeno i kaznjivo 21.55 NajQklutniji amerlcki zatvori 2 22.5D Zatoceni u inozemshiu 23_45 Trava u Americi. Zabranjeno i kaznjivo

Sapia;; psima 2 14.25 Sekunde do
13.30

1"!I"_r-,..

22 00

.dV' ::.

WIMBLEDON

MTVAdria_
16.30

FOXlife __
12.20 13.10 "4.1:0 15.05 1:6.00 1;6.45 17.40 18.05 1,8.30 16.55 20.00 20.55 21.30 22.0'0 23.00 23.50 00.20 01.0-5

_H80
11..40 Krlminalisticka istraga. Pariz 1:2.30 Pisac i detekliv 13.20 Pisac i detektiv 14.,10 Inspekt.ar Monta~bano 15.50 Sah-mal 16 .. 0 Madljum 4 17'.30 Kriminalistlcka islraga, Pariz 18.20 Kasl 19.1 D Put osve1e 20.00 Red i zakon. ~~ocinacke namjere 20.55 Serlok 22.35 Medijum 23.25 Jedinica 00.15 Sah'mal 16.05 dB'kica, Charlie Brawn 16.50 Privatni z!voti Pippe Lee la,25 Upoznat ces visokog, tamnog stranca 2,0.05 Greben 21.35 Igra priiestolia II 2.2.25 !gra prijestolja II 23.15 Igr. prijeslolja II DO.10 Tucker i Dale protiv z:la D1.40 Pravi seio:s, ep. 28 D2.30 PanHm pad morem 04.30 Plranja 3D

_CineS'alr_1V_
09.00 1U 5

The Challenge.

Privatna praksa
Osveta MeHsa i Dlai

Battle Of The Exes 17.20 Ridiculousness 17.50 Pranked 4 18.10 Punk'd 19.00 8iggesliHotle.tl Loudest! 19.50 3 From 1 20.00 Jukebox 20.50 DFC 21.203 From 1 21.30 Pauly 0 Project 21.50 Jersey Shore 5 22.40 Ugly AmeriGans 23.00 Dealh Valley '23.30 Rena 911 00.20 Domaea zaoac. 01.20 3 From 1

Sre"a jelopla

Ubojiti mac, film.
akcija

Ali Mekbil

Da, draga Ni n8 kartj KugatTaun Ket i Kim

Ali Mekbil

Ludnica

LJ

Kjiv!endLJ

drama 14.0D Vitezovi neba, film, akcija 16.00 Reyo~uGija, film, avan!ura 18_15 Gdje je lova, tjlm, 20.00

Izgubljeni grad. film,

Sapa! duhova Ali Mekbil
Ket i Kim

Privatna praksa Osveta Melisa i Dzoi ~elfsa i Dio!

komediia U dolini, tilm,

Ulica sjeeanja

drama/romance 22.15 U sjeni proslosti, film, drama OD.16 Fa1alna nesreca, film, drama 02.30 Drugi z~vot.'film, drama

CETVRTAK 5. 7. 2012.

SAPAT ZVIJEZDA

HRT1
07.55 Dibidogs, ertani lilm OB.ZO Roni Oily rnni, ertanifilm 06.35 Gerald McBoing, ertanifilm 09.05 Crtani film 09.35 Ja sam tvoj~ sudhina 116), indiiska senja 10.25 Skrivena kamera, humorsncm program 10.35 Prine iz Bell Aira, humoristicna serija 11.25 Nasa mala klinika, dornaca humorisllCna seflja 11.50 Crime Time, ertani film 11.55 OBN Info, intonmativni program 1.2.05 Ja sam tvoja sudblna 116), indijska serija 12.55 Ruia vjelmva (16), domaca serija t3.55 Skrivena kamera, humoristieni program 14.00 Kviz 1.5.05 Ljubav·viera·nada (16), turska serija 15.15 Skrivena kamera, humoris@ni program 15.40 liubav·viera·nada (161. tur,ka serija 16.50 Odbacena 116), indijska serija 17.50 Ljubav bez granica (16), latlno-arnerlcka S8· rija 18.50 OBNlnfo, infonmativni program 1.9.10 OBN Sporl, sportski program 1.9.20 In Magatin 20.00 Rula vieltova (16), dornaca serija 21.00 Balhnske preV8re 21.35 Odbacena 116), indiJska serija 22.35 Zodiac 02), igrani film 01.40 OBII.lnlo, Intonmativni program 01.55 Vox Populi 02.00 Euro Liga, sportski pregled 09.03 09.44 10.00 1. 0.D5 10.11 Divlii Plamen 3, senia Vijesli iz kullure Vii"sli Vriieme danas Mieslo pod suncem • oslatiili otiti 5. dok.

HRT2
07.08 Moe sudbine, 07.53 Teletubbies. animirana serlla OB.17 Na kraiu uliee. Vriieme 08.42 Fantasticni prijatalii 3. senla 09.04 H20 Uz malo vode! 2. seriia 09,29 Jura !Iura. Kad nnrastern, bit cu 10,00 Prilenos siedniee Hr· vatskog sahara 13,32 Jugoslaviia· dr.lava za iednn stoljece. Rat u Bo· sni i Hereegovini, dok seriia IR)* . 14,02 Glazba, glazba ..jazz 14.17 Povratak gline· zahnra~lienQg materiiala, dok. film 15,04 Top Gear 10, cckumentarna seriia 15.58 Traumatologija. J"r.ko Maric 16,25 Na mbu znanosli. Biostanovanie 11.Z1 Idemo na siever s Goranom Milicem 1 B.04 Ljubav u zaledu, telenovela 1 B.46 Novi kllnei s Beverly HiI· Isa 1, serija 19.28 Teletubbies, animirana ssrlla 19.52 Ritam diungle, crtan film 20.00 Drazesni pup.lici svibaniski 1, saiia 20.55 Zlocinci u odijelima 21.40 CSI. las Vegas 11, seriia 22.30 Mucke 1 A, serija 23.05 BHange i pnnceze 2, ~eriia 23.45 Saptacina duhovima 5, serila 00,Z8 Kalilornikacija 3, serija 00.56 Dobra iena 1, serija 01.36 laton ired. Odiel za zrtve 11, serija

Nova TV
06.15 Neusirasivi Scooby·doo, DUO 01.00 07.15 08.15 00.30 10.15 seriia Beba Felix, crtana serija TV izlog Kad lisea pads, serija TV izlng Strasti Oriienta, serija Walker, te~saski rendler, serija lauvijek susjedl, serija IN magazin Walker. teksaski rendier, seriia lauvijek susjsdl, seriia Vijesli Nove TV IN maqazln Kad lisce pada, serija Dnevnik Nove TV Strasti Orijenta, serija Vecernje vijesti Provjereno, in!. rnaqazln Bijeli prah, igrani film Magazin MMALige Melissa P., igrani film Gluposl niie zapreka, serija Ezo nt, tarot show Dnevnik Nove nt Kraj programa

RIRS
07.06 Jularnji program 09.00 Vijesti 09.10 Robin !Iud, seriia
Wk."""

telenovela

crtana

Mala tv

11.02 Prirodni svijet 4. erni medviediiz Northwood· sa, dok. serija 12.00 Dnevnlk 12.10 Sport 12.12 Vriieme 12.19 TVkalendar 12.36 Moc sUdbine 1'3.21. U autebusu s mojom sestrom, Ii 1m 15.00 Vijesti uz hnvatski znakavni jez.ik 15.09 Vrijeme sutra 15.14 PonDs Ratkaievih, lV sersa 16.00 Gorski lijeenik 3. seriia 16.45 TV hlendar 17.00 Vijesli u pet 17.20 !lAK· Promel lntn 17.25 Hnvatska uzivo 17.52 Jugoslavija· drZ8vaza jedno stoljete. ~raj rata u Hrvalsknl, dok. serija 18.2B Dr. Oz, talk show 19.11 20pel, kviz 19.30 Dnevnik 19.59 Spor! 20.06 Vriieme 20.08 ZA9A· 90 seku ndi, ernisiia 20.10 Kratki susreti 20.38 Moe boia, Zula, zlatna, dok, >Brija 21.03 HS.T., film 23.37 otvoreno 00.30 Dnevnik 3 00.50 Sport 00.53 Vrijeme sutra 00.55 News 01.00 Viiesti iz kulfure 01.12 Seks i grad, sania 01.37 U autobusu s mojnm sestrem, film 03.12 CSI. las V.egas 11, seriia dok. progcam,17It B 00.25 Dnevn" lVSA Irl 00,55 O~iav.
[irograma

sena

12,40 13.15 14.00

10,05 U noenoj basti, crtana senjs 10.35 Bunlun za djecu 11.00 la.druga, disk dzokej 11.30 SDlzenji~in, ruskl dokumentarm film 12.00 Dnevnik 1 12.15 Jesi 1'10 dos'o da me ~idis? pozorlsna predstava 14.00 larin ·izbor, seriia (7./182) 15.00 Viiesti sa fumacem qeslovnog jezika 15.10 Larin lzhur, serila (8./t82) 15,50 Ozrensko likovno saborovanie u Kak· muzu,

Zelite predah, Hecate da se od svega i svakoga, ukljucujuc.i i volienu osobu ... i Posao: Flnansljska shuaciia se ocooIjs3va. To le za vas potlcai i dodatno ubiedenle da radite pravi pas an, Zdraulje; Samo pralazni umor.

,:tJIgCBII

:mea

Ljubav: odmorile

"qJiiII~' llubav;
iii

~mm:l' Pcsao:
.. I '

U svom ste elementu. Vracaju se sarm, veselje j zavodljivost. Prjhvalile

reportaza

ne stvari, vee nazire, Zrlravlje: Izbjegavajte

pozlv za izlaz.ak. Ne muclte se dokazujuei ocigled" pDgOtOYO SYDje spnsobnosn. Pabjeda se direktno Zudile izlaganje

suncu,
ali zelje

15,50 17.00 17 .25 18,05 19.15 20,05 22.00 22.20 23.20 01.45 02.15 03.45 04.05 04.50 05,40

Izvlesla] sa 8anialucke berze 16.30 Srps~a danas 17,15 Mutke, serija (19/22) 17.55 Mutte,. serija (20/30) 18.35 Robin !Iud 3, seriia (12./13) Fin;ansijske novosli 19,30 Dnevnik 2 **.** Sporl 20.10 Moj rodak sa
." ". U

III!IPIIIIIII
II

hzi!lim:i volena vasa ocekivanja. uzivJeli Posao: Veoma ste se
eijeni. Zdraulje; ID!J!~~I Prilicna

otezano ostvarulete, Zapravo, nlsu zado-

Ljunav;

za IjubavlJu,

u posao, daiete sve od sebe. lpak, cini vam se cia to nikn ne sts umorni.

seta,

.. 'Posao.: Racunajte na iinansijski podrsku, a vezano za planove. Kao da vas n to ne Gini
zadovoljnim. Zdravlje: Rekreacija je prava stvan

":I:;jBlt! yam

ljubav: Puna razmisljate a Ijubavj, volle· no] osobi, zajednicklrn planovrna, vraca se
osmijeh na lice.

t.serta

seriia (23.128) 21.05 Peeat, politick; (ok sou 21,55 Putem zviiezda, senja 12j4) 22.45 Dnevnik 3 iI*.** SpDrt
ilj-. "'"

Fillansijske

novosti

23.10 Mieslo zlocina, Maiami 9, serlla 23.55 StiU8 rdese, s~rija 00.45 Mu~ke, serija (19. i 20/30)

(29l39)

MREZA
08.05 Zapa~no o~ granic.1 W.st ollJle DIVide,western film 09.05

modll stllu 20.00 Folio, rat senls~1 program 21,00 NaSIra'govon.
IntEmlju ,22.00 Hem;! m<lgr:lZIn, cBntralna inrormati~ni:l Elm!sij~

TV USK
12.00 Vij•• lit 2.05 Top shop t 2.09 Lletnl pMnevnl program. r"'lalnl program 14.30 Viie,li 14.3.5 Ljetmnl podne.ni program Nast,vak 15.00 TV IIDartyIr) .15,30 Kunura (r)16.00.Slrasfi ! int"9', igrana senia 11.00 Top shop 17.16 Klnall kat, igran, s."j. In lB.15 Or, Mart]n, !grana .enj' iBc45 Crtani tilm t9_00 Dnevnik 1 19.30 Top shop 19.46 Mu,itKi program 20.05 Turl<an,igrana serll' 21.05 PODu,etnlk21,3li Hotel Bosna, dol<umentarn! program 22.20 Dnevn" 2 22.40 Igranililm

:~al~i)ep. 11,00 TOr,an, 1~'.i~eK:~~ft~,;e:~~n~2. ,erija, 51.
i

09.05 SlrasUIintrig" Igr~n' serlla ~~~~~nkYgr~~:ns·e~iari~~.oo

52

~llr~nDa'~~~~~~.r~g~a~:'~~rif;~~'05 ~;~~1~.; 5W~~'Ii~~~~ig~;~~asir~a, _i Juns'a noUgrana 03 22.40 G,ozd.ni I/lron Ea~ls 3. Aces,
S~ra5ti i inl~ige, igrana serija H.15

igr,," "riia, 52 ep. (R) 16.00

(R)

n~~

HTV OSKAR C KAKANJ

22.45 Tarih, dokum.ntarnl program ---------

BN

Ukr.d.ni iivoti, igrana "rij.15,00 Cmieone, Igrana S8rija 16.00

~~~~~mJ:~ f~~~I~:' p~~BgGr~~),a djocu Ir) 10,55 Privatni
16/1 B (r) 11.01.5 N"mii.s~. so, molim, dok. program (rl 13.00 Vije,tl TVSA la.to Trl dolara, igrani film (r) 14.55 Se.d,h, muzl~Ki program (r) 16.00 Vij,sfiTVSA 16.05 Podml.di mi t!ielo, dok. program, 3/B t 7.00 LI.lne liuD"i, ,",ii,kl program 1'7.26 Non-stop, seriis~ program lB,15Tarih, dok. ser11a118,30 progno,a 19.00 Gladllatorska "ad.mija, progr.m la oieGu19.25 Med I dlet.lina, progr.m 'a dlecu 20.00 L.o"rdo Da VinCi, dok proglam, 2/2 21.00 Vijesti TVSA 21.05 J.anoDoe, eiklu, igranih
Dnevnlk TVSA-vremef1ska !illot-remek djl'lJa, dolt program,

07.00 Sarale,sko lutro, infonnativno-rslliialni program, u~l,010.00 Gladijatorsk.

~~~40 ~~~t;CJ~~ia~~~~~ i~~i~iijfilm
ZENICA
17.15 Patnj" serlja, r. 18,15lV 1,log lB.16 Naj"a Zenlc. ~.nas 18.17 Dietijl pro~ram 18.SOMali oglasi, oD"lestonia 19.00 Zenic, dan.s 19.50 O~avie~tenla20.00 Igrana ,erija 2t.00 Nil' te,ko biU 22.00 M.II Ogl'3122.40 Igranl film 00.00 Z.nica danas, repri,,00.30 VOA Glas I\merlke
ja, rnuzitko -labavna emisija d;WI u dan, servisne informacije

Klnali kar, Igran. serija 18.t5 H R .OoJa

14.05 Igranl film, L16.oo O",vnik 1 16.20 TVs9rll'. Ru2avjetrova, r. t 7.00 Svijet na dlanu t 8.00 Danas u Srpskoi 18.45 Tv .erija: Ru" vieiro", 19.30 Dnevnik 2 20.00 Marl<eting20.05 Igrana .erija ~~~u~~~gr~i1fl~i~~0 Dn.vnik 323.00 I~r.ni film: Lei u ~uducnost 00.30 Zmdano nebo

GORAlOE
08,00 Noi'" program,; D",vnik/r OB.30Repmnl program 17.00 Naj'" program.; 5M3 Ch.t; Mar"ting 19,00 Dnevn"; Marketing 19.30 Muzlek! program 20.00 N.(Osnovano) -Int. program 20.30 TV Juslie 21.00 TV Zehra 22.00 IIgr3na serll 23.00 Glas AmerikG23.3DDnGVnikir00.00 O~13v' progcam. 18.30 Dan.,cenlraina Inj, em!sii' 19.05 Vromenska prognoza 19_10 Marketing 719.15 ZooeKs19.25 Portaj19,30 Gam. zone 19.4U
Hranr;i i vino 20.00 Arnor Latino,

VISOKD
18.3020 godin, otpora 'gresiji, ook. Dro~ram19,25 Mark.ling blok 19.30 OnevnikFTV20.10 Sjot.nja 20.30 Al<tUelnosti,Informativnl program 2t .00 K.rmolna, s'rijski Dr~gram21.50 Markeling blok ~!i~;I~~~i~~if~~fJa~ 00,00 VisOM live ~?r~nO.

t5.55 TV i,jog16.00 Zdca" TV Ku~inia, repriza 16,JO DoKumoetarnlprogram, r. 17.00 I,

HEMA
09.00 Se,dah, muzifki ~~~~I~a1~ri~0.~1sTJ:. Muziekl program + Promocija. program, t 5.00 Vii.. ti, in! progcam 15.30 T3flh, dok. program t 6.00 I"beri 'dra~ie, emlslj' 0 ,oravslvu 17.00 Desetka.

~'~1.~~·TV_DSM

HIT_TV__
17.05 S.ollonlk - oglasl17.15 Objektiv It9.25 Triumph 19.30 Frame 19.35 Svelionik· ogl•• i 20.05 Turk.n, igran. s,riia 2f .05 Razgo,or s iJIlvodom22.,00 Objek1ivII 22..30 Svetlonlk , ogla,1 3
Kinali ku, igraf1a sBrija 19.00

_KISS

_

filmova '23.00 Voi~e of America

23.30 Priv,tni lIvat·remok oiol"

program 1 9.00 Moda inn, elTlisija a

seriia 20.55 Marketing 921,00 18.~~~~e~~,di~f~~~~ti~~i;r~~ram DW-time St•• 22.M YOA 22.30 23.00 Fol~ Show 00,30 Astm iB.30 Tanh. dokum,nlarni
Sl10W

~~:1~ ~J'~~I~~~~i~~;,d8~1~6"
K.prl, s.rila 01.05 Ziatno runo

-

-

-

-

-

DllIevni avaz

TOPVIJESTI

Zastupnici s paro/ama

- Evropski parlamen! odbacio je sporni sporazum 0 borbi protiv falsificiranja (ACT A). Cili ovog dokumenta bio je sprecavanie piraterije, ali aktivisti smatraju da [e on prijetnja po slobodu intern eta. Zastupnici su 10kom glasanja drzali natpis "Pozdrav demokratiji,zbogom ACT A-i".

Odbai:ena ACTA

Model HVictoria's Secreta" odmara s Nikolijem na Floridi v

Slavna Svanpel nije prosla nezapazeno pa se nekoliko fanova doslo fotografirati s njom
MAJAMI - J uznoafricka ljepotica Kandis Svanpel (Candice Swanepeel), model za reklamiranje intimnog rublja knee "Victoria's Secret", S deckom Hennanorn Nikolijern (Hermann Nicoli) bila ie atrakcijana prepunoj plazi. Slavna Svanpel nije prosla nezapazeuo pa se nekoliko Ianova doslo fotografirati s njorn. Kandis je sest godina u vezi takodersmodelom Hermanom.apar se

KAnOIS SEeK m A PLAZI
upoznao u Parizu, gdie 5U oboje boravili poslom, Iako su u dugoj vezi, 0 ovom paru se malo zna jer 8U poprilicno privatni kad je 0 ljubavi rijec, Slravicne pop/ave tJ Turskoj SAKRAMENTO - Devetogodisnji Tanisk Abraham (Tanishq) iz Kalifornije niie kao njegovi vrsnjaci, Njegazanimaju flzika elementarnih cestica, antimaterija, sudbina svernira i "velikiprasak". Tanisk pohada nastavu na Amerikan River koledzu, U Mensu je primljen kada je imao samo cetiri i po godine i otad je u centrupazniemedija. U intervjuu ra TV ABC njego-

v

DeuetoDodisruaM na MOlediu

va majka, dr. Tadzi A braham iz[avila je da je djecak od najranijih dana pokazi vao izuzetnu nadarenost. U uzrastu od sedam godina objavljivao je eseie 0 asrronomiji na internet-stranici Instituta za istrazivanie Mjeseca NASA-e, a istegodineseupisaonakoledz. Tanisk kaze da mu ne smeta sto je okruzen dvostruko starijom djecom i da uzi va II paznji ko[umupoklanjaju.

ANKARA - Obilne kise uobicajene za ovo doba godine na turskoi obaliuz Crno more izazvale su pojavu velikih poplava u kojima je zivot izgubilo najmanje osarn osoba, javlja Reuters. U gradu Samsun poginulo je i troje djece, a voda je na ulicama nosila sve prcd sobom, Kise Sll prouzrokovale izlijevanje rijeke iz korita, sto je dodatuo otezalo ionakovrlo teskusituaciju.

POginUIO trole lUeee

BERLIN - Naoruzani muskarac zabarikadirao se [ucer U [ednoj zgradi u Karlsrueu tokorn prinudnog iseljavanja, uzevsi za taoce nekoliko ljudi, ukljucujuci sudskog izvrsitelja, Nakon nekoliko sari specijalne snage su provalile u stan posto su osietiledim inasle 8U pet tijela. jedan od njih ie, vjerovatno, otmicar, rekao je pOI tparol policije, prenosi Reuters, Prema informaciiama tabloida "Bild", u drami su izgubili

TalaeRa drama u Harlsrueu

Policija nil/feu mjf1stil: Oetil/ji joii nejasni

iivot otmicar, sudski izvrsiteli, novi vlasnik stana ijedanbravar, Do drame u Karlsurueu, eiii se uzroci i dalje istrazuju, doslo je kada se vlasnik slana u potkrovlju, odnosno, prijatelj vlasnice stana, lovac u posiedu oruzia, priIikom najavljene dclozacije zabarikadirao i oleo taoce, Stanovnici kuce obavijestili su policiju kada 5U culi pucnjeve, koja je zatirn, uz angazman specijalnih jedinica, intervenirala, izolirala mjesto tragedijei evakuirala komsiluk.

BENS[ - Cimpauzu [iiao (Yiyao) [e, nakon SIo se iskrala iz svog kafeza, osim zaposlenika zooloskog vrta, hvatalo i 70 policajaca. Cimpanza se isuljala dok Sll radnici bili zaposleni popravljajuci elektricnu ogradu, jijao je visoka 1,4 metra, teska 75 kilograma, ima dever godina i inteligenciju 6-godisnjeg djeteta. Cuvari i policaici su je namamili sokovirna koje voli na balkon zgrade up rave zooloskog vrta, gdjeje iuhvacena.

Odblegla i:imoanza

Iskosa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful