COMISIA DE STAT PENTRU REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR GRUPUL DE LUCRU

STATE COMMISSION FOR REGULATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY WORKING GROUP

Republica Moldova, MD-2033, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, etajul 2, of. 226, tel./fax. 250-533

Domnului VLADIMIR FILAT PRIM MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA Domnului VALERIU LAZĂR VICEPRIM MINISTRU MINISTRUL ECONOMIEI AL REPUBLICII MOLDOVA, PREȘEDINTE A COMISIEI DE STAT PENTRU REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚ II DE ÎNTREPRINZĂTOR Chişinău, 26 iunie 2012

Prin prezenta, ţinem să vă atragem atenţia asupra unei situaţii alarmante legate de nerespectarea prevederilor Legii nr.235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător şi implicit a conlucrării Grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător şi autorităţile administraţiei publice. În data de 20 iunie, în cadrul şedinţei ordinare, membrii Grupului de Lucru, reprezentanţii sectorului privat şi-au sistat participarea pe un termen nedefinit la şedinţe în semn de protest faţă de situaţia dată, care constă din următoarele elemente:

1. Acte aprobate de Guvern fără AIR
Legea nr.235/2006 printre altele instituie obligaţia de a elabora Analiza Impactului de Reglementare (AIR) pentru toate actele normative/legislative ce vizează activitatea de întreprinzător, care urmează a fi elaborate şi ulterior aprobate de Guvern, Parlament sau alte autorităţi ale administraţiei publice cu funcţii de reglementare și control. În ultima perioadă observăm că un număr mare de acte sunt aprobate de Guvern fără a fi însoţite de AIR şi fără a fi supuse în prealabil unor consultări publice. Aceste reglementări nu ţin de necesiteatea unei intervenţii urgente, chestiuni de ordin social sau de o mai bună organizare a autorităţilor statului, ci sunt nişte acte de realizare a politici ale Statului. Nu există nici o prevedere legală care ar exclude necesitatea elaborării Analizei Impactului de Reglementare pentru politicile de ordin fiscal. 2. Neincluderea AIR în pachetul de acte aprobate în şedinţele Guvernului Cu toate că s-au întreprins unele măsuri de către Cancelaria de Stat în vederea verificării faptului dacă actele AIR a fost elaborat la momentul formării agendei şedinţelor de Guvern, totuşi atât actul AIR, cât şi opinia (procesul verbal al şedinţei) Grupului de lucru nu se regăsesc

printre actele distribuite odată cu agenda şedinţei Guvernului către membrii Cabinetului, altor părţi interesate, dar şi nu este plasat pe pagina internet a Guvernului. Or, articolul 13, alin. (2) al Legii nr.235/2006 prevede expres că „Actul de analiză a impactului de reglementare este parte integrantă a notei informative a proiectului de act normativ.” Prevederi similare se regăsesc în Legea nr.780/2001 și Legea nr.317/2003.

3. Actul AIR nu ajunge în Parlament Împreună cu nota informativă AIR conţine răspunsuri la cele mai frecvente întrebări apărute în cadrul dezbaterilor din comisiile parlamentare şi plenul Parlamentului, însă sunt foarte rare cazurile când Cancelaria de Stat transmite în Parlament AIR-urile aferente unor proiecte de legi.

4. Iniţiativele deputaţilor fără AIR
În foarte puţine cazuri deputaţii din Parlamentul Republicii Moldova elaborează Analiza Impactului de Reglementare şi o înclud în nota informativă a diferitor proiecte de legi ce vizează activitatea de întreprinzător, dar nici nu solicită asistenţă din partea Secretariatului AIR și ministerelor de domeniul cărora ține inițiativa legislativă. Mai mult ca atât, Guvernul, atunci când se pronunţă cu un aviz pe marginea iniţiativelor deputaţilor nu-i atenţionează asupra necesităţii legale de a elabora actul AIR. 5. În cadrul administraţiilor publice centrale lipsesc persoanele responsabile de implementarea analizei impactului de reglementare instruite

Hotărârea Guvernului Nr. 1230 din 24.10.2006 prin care a fost aprobată Metodologia de analiză a impactului de reglementare, stabileşte necesitatea desemnării de către autorităţile administraţiei publice centrale în cadrul subdiviziunilor lor persoane responsabile de implementarea analizei impactului de reglementare (p.2). Deseori observăm că persoanele care prezintă proiectele de reglementări nu posedă cunsoştinţe elementare despre Metodologia AIR şi nu au frecventat cursurile specializate la Academia de Administraţie Publică, elaborate special pentru ei. 6. Accesul la şedinţele Grupului de Lucru este limitat Din vara anului 2010 şedinţele Grupului de lucru nu mai sunt deschise pentru publicul larg, datorată unei indicaţii a Cancelariei de Stat prin care a fost sistată punearea la dispoziţie a sălii de şedinţe de la et. 1 din Clădirea Guvernului. De atunci şedinţele se petrec în incinta sălii de şedinţă a Ministerului Economiei, fapt care presupune parcurgerea unor anumite formalităţi (permis de intrare, listă cu invitaţi), uneori imposibil de a fi realizate în timp util. Astfel încălcându-se prevederile Regulamentul Grupului de lucru (GL) stabilite în Hotărîrea Guvernului nr.1429/2008 şi anume p. 11. „Şedinţele Grupului de lucru sînt publice. Orice limitare a accesului la şedinţele Grupului de lucru este interzisă.” În contextul celor expuse mai sus, solicităm Domniilor voastre să întreprindeţi anumite acţiuni de urgenţă, care ar reitera convingerea comunităţii oamenilor de afaceri că Guvernul se conduce de principiile unui Stat de drept, iar pe membrii Grupului de Lucru, reprezentanţi ai sectorului privat i-ar motiva să participe la şedinţele ulterioare a Grupului de Lucru, manifestate prin: - adoptarea unei poziţii consolidate în Guvern vis-a-vis de neadmiterea includerii pe agenda Şedinţelor Guvernului a proiectelor de reglementări fără a avea elaborat actul AIR și consultate cu Grupul de Lucru a Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător;

- Ministerul Finanţelor va elabora şi va prezentarea Parlamentului AIR la proiectul Legii cu privire la modificarea unor acte legislative (ce vizează politica bugetar-fiscală pentru anul 2013); - Cancelaria de Stat: a. să urmărească asupra includerii acetelor AIR aprobate, a proceselor verbale a Grupului de lucru, inclusiv a opiniilor separate în pachetele de documente ce încoţesc proiectele de reglementări ce urmează a fi aprobate de Guvern, dar şi transmise ulterior Parlamentului (în cazul proiectelor de Lege); b. în momentul avizării de către Guvern a iniţiativelor deputaţilor să solicite AIR; c. să solicite de la autorităţile publice centrale lista cu persoanele desemntate responsabile de implementarea AIR, iar acestea să urmeze cursurile specializate; d. să identifice şi să pună la dispoziţia Grupului de Lucru a unei săli de şedinţă adecvată procesului.

Dinu ARMAŞU, Asociaţia Investitorilor Străini Vladislav CAMINSCHI, Confederaţia Naţională a Patronatului Raisa BEJAN, Uniunea Producătorilor de Zahăr Eugen DAŢCO, Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor Ion LEŞAN, Clubului oamenilor de afaceri „Timpul” Serghei TONCU, Camera de Comerţ Americană Sergiu HAREA, Camera de Comerţ şi Industrie Nicolae MOGOREANU, Asociaţia Consumatorilor de Energie Lidia BARBUROŞ, Federaţia Patronală „CONDRUMAT” Radu DRUMEA Confederaţia Naţională a Patronatului Eugen ROŞCOVAN

Asociaţia Micului Bussines

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful