You are on page 1of 17

ΚΑΤΑΣ ΤΑΤ Ι Κ Ο

Του σωματείου «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΡΚΟ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ
Άρθρο 1ο : Ίδρυση – Έδρα – Επωνυμία
Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στην Ανώνυμη Ελληνική Μεταλλευτική και
Μεταλλουργική Εταιρία Λάρυμνας ΛΑΡΚΟ Α.Ε. με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΡΚΟ» με έδρα την Λάρυμνα Λοκρίδας.
Άρθρο 2ο : Λάβαρο – Έμβλημα
Το σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα στην οποία αναγράφεται σε δύο κυκλικές σειρές ο
τίτλος του σωματείου, η έδρα του, ο χρόνος ίδρυσης, οι αριθμοί έγκρισης του κι στη
μέση φέρει το έμβλημα του σωματείου.
Το σωματείο έχει λάβαρο την Ελληνική σημαία πάνω στην οποία γράφεται με μεγάλα
γράμματα, ο τίτλος και στην μέση το έμβλημα του σωματείου.
Έμβλημα το σωματείο έχει παράσταση που δείχνει τον Ήφαιστο να λιώνει μέταλλο σε
θερμαινόμενο λέβητα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ
Σκοποί του σωματείου είναι:
1

Η συνένωση όλων των εργαζομένων στην ΛΑΡΚΟ Α.Ε στην Λάρυμνα για προάσπιση και
προαγωγή των επαγγελματικών, συνδικαλιστικών, οικονομικών και κοινωνικών
συμφερόντων τους.

2

Η εξασφάλιση του δικαιώματος της δουλειάς, η προστασία στους εργασιακούς χώρους, η
συνεχής βελτίωση των όρων και συνθηκών δουλειάς και διαβίωσης.

3 Η βελτίωση της κοινωνικής ασφάλισης, της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής
περίθαλψης, η εξασφάλιση της υγείας των μελών και των οικογενειών τους.
4 Η κατοχύρωση των συνδικαλιστικών, δημοκρατικών και πολιτικών ελευθεριών, μέσα και
έξω από τους χώρους δουλειάς.
5

Η συνεχής βελτίωση και εφαρμογή των εργατικών νόμων, η εφαρμογή διεθνών
συμβάσεων εργασίας, η τήρηση του συντάγματος και η διαφύλαξη της δημοκρατίας, της
ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας μας.

6 Η ανάπτυξη του πολιτιστικού, μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου των μελών και των
οικογενειών τους.
7

Η ανάπτυξη της ταξικής συνείδησης και του πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης και
συμπαράστασης και το ανέβασμα του αγωνιστικού επιπέδου των εργαζομένων.

8

Η ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων στις Διοικήσεις, διαχειρίσεις και στα κέντρα
λήψης των αποφάσεων των επιχειρήσεων με αντιπροσώπους τους, μέχρι την
αυτοδιαχείριση.

9

Το δυνάμωμα της πάλης των τάξεων για την κατάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης,
για να σταματήσει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
./.
-2-

Άρθρο 4ο : Μέσα εκπλήρωσης των σκοπών
Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών το σωματείο επιδιώκει:
1. Με την ανάπτυξη στα μέλη της ταξικής επαγγελματικής συνείδησης, με την ανάπτυξη
στενών δεσμών συναδελφοσύνης και αλληλεγγύης ,με την κατάδειξη σε αυτά των
πλεονεκτημάτων της οργάνωσης της εργατοϋπαλληλικής τάξης , με την ανάπτυξη της
γενικότερης ταξικής αλληλεγγύης, ενότητας και συσπείρωσης με όλους τους
εργαζόμενους.
2. Με τον καταρτισμό και υπογραφή τοπικών συμβάσεων εργασίας.
3. Με την ίδρυση βιβλιοθήκης , λέσχης ή άλλων κέντρων ψυχαγωγίας , την διοργάνωση
μαθημάτων, διαλέξεων, σεμιναρίων, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων,
συναυλιών, χοροεσπερίδων, προβολών, παραστάσεων, εκδρομών, κλπ, την δημιουργία
απεργιακού ταμείου, ταμείου αλληλοβοηθείας, καταναλωτικών πιστωτικών
συνεταιρισμών.
4. Με την δημιουργία γραφείου κοινωνικής αλληλεγγύης, με την νομική κάλυψη μελών, για
την υλοποίηση των σκοπών του σωματείου και την προστασία και προάσπιση των
συμφερόντων των μελών.
5. Με την οικονομική ενίσχυση άλλων φορέων, για προγράμματα που θα συντελέσουν στην
πνευματική , πολιτιστική άνοδο και την ψυχαγωγία και επιμόρφωση των κατοίκων της
περιοχής.
6. Με την ίδρυση γραφείου διαφώτισης , την κυκλοφορία ενημερωτικού δελτίου, με την
έκδοση δημοσιογραφικού οργάνου από το ίδιο το σωματείο ή μαζί με άλλους μαζικούς
φορείς, με την έκδοση και την κυκλοφορία κάθε έντυπου υλικού που βοηθά στην
επίτευξη των στόχων και των σκοπών του σωματείου.
7. Με την συγκρότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτροπών επεξεργασίας και μελέτης,
επαγγελματικών και άλλων θεμάτων, με την συγκρότηση σωματειακών ομάδων και
επιτροπών, στους τόπους δουλειάς, καθώς και με γνωμοδοτικές επιτροπές από νέους,
εργαζόμενες γυναίκες κλπ, ή σαν βοηθητικά όργανα της Διοίκησης του σωματείου.
8. Με την αξιοποίηση όλων των μορφών διεκδίκησης και πάλης από τον διάλογο μέχρι τις
συγκεντρώσεις, πορείες, στάσεις εργασίας, απεργία διαρκείας, πολιτική απεργία, λευκή
απεργία, απεργία συμπαράστασης και κάθε άλλη μορφή απεργιακού αγώνα, που
προωθεί τα κοινωνικά, οικονομικά, επαγγελματικά συνδικαλιστικά συμφέροντα των
μελών και των εργαζομένων γενικά.
9. Με την συμμετοχή με αντιπροσώπους τους στην Διοίκηση και στις επιτροπές διαχείρισης
και ελέγχου της επιχείρησης καθώς και σε οποιεσδήποτε άλλες κοινωνικές επιτροπές.
10. Με κάθε άλλο μέσο που προάγει και βοηθά στην επίτευξη των στόχων και σκοπών
του σωματείου.
Άρθρο 5ο Απεργία
Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου κηρύσσει απεργία σύμφωνα με την παρ. 1, του
άρθρου 20, του νόμου 1264/82.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΠΟΡΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
Άρθρο 6ο Πόροι
1. Πόροι του σωματείου είναι:
- 3α) Το δικαίωμα εγγραφής που ανέρχεται σε 200δρχ.

β) Οι μηνιάτικες συνδρομές των μελών που ανέρχονται σε 100δρχ για κάθε μέλος για
κάθε μήνα.
γ) Οι έκτακτες εισφορές τις οποίες αποφασίζει η Γ.Σ. οι τυχόν δωρεές και οι οικονομικές
ενισχύσεις από την εργατική εστία, ή άλλους οργανισμούς ή φορείς που θα συστηθούν
στο μέλλον για οικονομική ενίσχυση των σωματείων.
δ) Τα έσοδα από καλλιτεχνικές, ψυχαγωγικές και λοιπές εκδηλώσεις, χοροεσπερίδες κλπ.
ε)Τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας του σωματείου.
ζ)Κάθε άλλη νόμιμη καταβολή στο ταμείο του σωματείου.
2. Η Γ.Σ. μπορεί με απόφασή της να αυξομειώνει τα ποσά εγγραφής και της μηνιάτικης
συνδρομής.
α. Οι μηνιάτικες συνδρομές των μελών προς το σωματείο κρατούνται από τον εργοδότη
κάθε μήνα κατά την εξόφληση της μισθοδοσίας και κατατίθενται κάθε μήνα στον
τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου.
β. Οι συνδρομές των μελών προς το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο και την Κλαδική
Ομοσπονδία καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση
αποδίδονται από τον Ταμία του σωματείου με ένταλμα πληρωμής.
3. Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να περιγράφει οφειλές από συνδρομές μελών, για χρονικό διάστημα
που βρέθηκαν εκτός εργασίας πέρα από μήνα, λόγω ατυχήματος, ασθένειας, απόλυσης
στράτευσης ή άλλου σοβαρού λόγου.
4. Τα έσοδα του σωματείου καταχωρούνται στο βιβλίο του ταμείου σε δύο λογαριασμούς:
α)Το 20% στο ταμείο αλληλοβοηθείας του σωματείου για την έκτακτη ενίσχυση των
εχόντων ειδική ανάγκη μελών.
β)Το 80% στο ταμείο εσόδων του σωματείου για την αντιμετώπιση όλων των υπολοίπων
τακτικών και εκτάκτων εξόδων του σωματείου.
Άρθρο 7ο Ταμείο Αλληλοβοηθείας
1. Τα έσοδα του ταμείου αλληλοβοηθείας των μελών διατίθενται για την έκτακτη
οικονομική ενίσχυση των μελών και των οικογενειών τους που έχουν έκτακτη ανάγκη:
α. Στα μέλη που λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, ή στράτευσης, ή απόλυσης ή
οποιασδήποτε άλλης αιτίας, παρέμειναν μακριά από την εργασία τους περισσότερο από
μήνα και αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα.
β . Στις οικογένειές τους με οποιονδήποτε τρόπο αποβιωσάντων μελών που
αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα.
γ. Στα μέλη που για εξαιρετική περίπτωση, παρ΄ ότι εργάζονται, αντιμετωπίζουν
οικονομικά προβλήματα και χρειάζονται οικονομική βοήθεια λόγω σοβαρής ασθενείας ή
ατυχήματος μελών της οικογένειάς τους, καταστροφή της οικίας από πυρκαγιά,
καταστροφή κινητής περιουσίας από ατύχημα, ή άλλη περίπτωση που η Γενική
Συνέλευση ήθελε εγκρίνει.
2. Το Δ.Σ. χορηγεί από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας έκτακτη οικονομική ενίσχυση στις
παραπάνω περιπτώσεις ως εξής:
./.
-4α. Για τις περιπτώσεις της παραγράφου (1α) ποσά μέχρι 5.000δρχ. για κάθε μήνα, μετά
τον πρώτο μήνα αποχής από την εργασία και μέχρι 30.000 σύνολο δρχ. για κάθε μέλος σε

κάθε περίπτωση.
β. Για τις περιπτώσεις της παραγράφου (1β) ποσά μέχρι 30.000δρχ. σύνολο για κάθε
περίπτωση είτε εφ΄ άπαξ , είτε σε μηνιαίες δόσεις εντός 6μήνου.
γ. Για τις περιπτώσεις της παραγράφου (1γ) το Δ.Σ. αποφασίζει κατά περίπτωση αν η
βοήθεια θα δίνεται σαν οικονομική ενίσχυση ή σαν δανειοδότησή του.
• Στην περίπτωση της οικονομικής ενίσχυσης δίδει ποσά μέχρι 5.000δρχ. τον μήνα και μέχρι
6 μήνες το μέλος , με την δέσμευση ότι το ίδιο μέλος δεν μπορεί να τύχει πάλι τέτοιας
ενίσχυσης αν δεν παρέλθει από την καταβολή της τελευταίας δόσης χρονικό διάστημα
τουλάχιστον 2 ετών.
• Στην περίπτωση της δανειοδότησης το ενδιαφέρον μέλος ζητάει από το Δ.Σ. του
σωματείου με έγγραφη αίτησή του και πλήρη αιτιολόγηση των αναγκών του ,όπου οι
λόγοι πρέπει να είναι σοβαροί να τύχει δανειοδότησης από το ταμείο αλληλοβοήθειας.
Το Δ.Σ. εξετάζει την αίτηση και κατά την κρίση του χορηγεί άτοκο δάνειο μέχρι
50.000δρχ. που επιστρέφεται το αργότερο σε δέκα μηνιαίες δόσεις.
3. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ με απόφασή της αυξομειώνει τα όρια των ποσών που διαθέτει
το Δ.Σ. από το ταμείο αλληλοβοήθειας, όταν οι ανατιμήσεις το επιβάλλουν.
4. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να ενισχύει τον λογαριασμό του ταμείο αλληλοβοηθείας
από τον λογαριασμό του ταμείου εσόδων όταν το κρίνει αναγκαίο, για την κάλυψη
αναγκών του ταμείου αλληλοβοηθείας με ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί κάθε
μήνα το 20% των συνολικών εσόδων του σωματείου κατά τον προηγούμενο μήνα κάθε
φορά.
Όμοια , όταν δεν υπάρχουν ανάγκες για ενισχύσεις από το ταμείο αλληλοβοηθείας και ο
λογαριασμός του ανεβαίνει αισθητά ενώ οι ανάγκες στο ταμείο εσόδων είναι αυξημένες,
το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του, ποσά από τον λογαριασμό του ταμείου αλληλοβοηθείας
να τα μεταφέρει στον λογαριασμό του ταμείου εσόδων σύμφωνα με τις ανάγκες του
δεύτερου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 8ο Εγγραφή μελών
1. Μέλη στο σωματείο μπορούν να είναι εφ΄ όσον αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις
αυτού του καταστατικού:
α. Όλοι οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ Α.Ε. στην Λάρυμνα πλην Διευθυντών από τον
Διευθυντή του εργοστασίου και πάνω.
β. Τα μέλη του Σωματείου που για οποιαδήποτε αιτία έχουν απολυθεί από την εργοδοσία,
δεν εργάζονται αλλού και διεκδικούν νομικά την επαναπρόσληψή τους, μέχρι την έκδοση
τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
γ. Τα μέλη του σωματείου που από ασθένεια ή ατύχημα διέκοψαν την εργασία τους, δεν
εργάζονται αλλού, μέχρι την ημέρα που θα συνταξιοδοτηθούν οριστικά.
./.
-52. α. Ο εργαζόμενος που θέλει να γίνει μέλος υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του
σωματείου, το οποίο οφείλει να συζητήσει την αίτηση στην πρώτη του συνεδρίαση .
β. Αν η αίτηση εγκριθεί το νέο μέλος γράφεται στα μητρώα την ίδια μέρα της έγκρισης.
γ. Αν η αίτηση απορριφθεί αυτό γνωστοποιείται έγγραφα μέσα σε πέντε μέρες στον
ενδιαφερόμενο με πλήρη αιτιολόγηση της απόρριψης.

δ. Το υποψήφιο μέλος, που η αίτησή του έχει απορριφθεί έχει δικαίωμα να προσφύγει
στην πρώτη Γενική Συνέλευση η οποία αποφαίνεται οριστικά, η δε απόφασή της είναι
υποχρεωτική για το Δ.Σ.
ε. Η εγγραφή γίνεται με την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής.
Άρθρο 9ο Δικαιώματα μελών
Τα μέλη έχουν δικαίωμα:
• 1.Να εκλέγουν και εκλέγονται ισότιμα και ισοδύναμα στα όργανα του σωματείου, εφ΄ όσον
είναι ταμειακώς εντάξει και έχουν την ηλικία που οι νόμοι ορίζουν.
• 2.Να παίρνουν μέρος στις Γ.Σ. να συμμετέχουν ισότιμα στην λήψη αποφάσεων με
δικαίωμα ψήφου, εφ΄ όσον είναι ταμειακώς εντάξει.
• 3.Να ενημερώνονται τακτικά πάνω στα πεπραγμένα του Δ.Σ. και την γενικότερη
λειτουργία και την δράση του σωματείου.
• 4.Να εκφέρουν την γνώμη τους στις Γ.Σ. , όπου έχουν ισότιμα το δικαίωμα του λόγου και
της κριτικής.
• 5.Να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς ψήφο.
• 6.Να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του σωματείου , καθώς και στα
προγράμματα ψυχαγωγίας , καλλιτεχνικά, επιμορφωτικά, κλπ, που διοργανώνει το
σωματείο.
• 7.Να ζητούν και να έχουν την κάλυψη και την προστασία από το Διοικητικό Συμβούλιο και
την Γ.Σ. για κάθε πρόβλημα ή αίτημα που είναι της αρμοδιότητας του σωματείου.
• 8.Να ζητούν και να παίρνουν βοήθεια από το ταμείο αλληλοβοηθείας σύμφωνα με τις
διατάξεις αυτού του καταστατικού.
• 9.Να απολαμβάνει και ωφελείται από τις επιτυχίες και τα προγράμματα του σωματείου.
Άρθρο 10ο : Υποχρεώσεις μελών
Τα μέλη του σωματείου υποχρεούνται:
• 1.Να αποδέχονται και τηρούν το παρόν καταστατικό και να πειθαρχούν στις αποφάσεις της
Γ.Σ. και του Δ.Σ.
• 2.Να συμμετέχουν στις διεκδικητικές και λοιπές αγωνιστικές κινητοποιήσεις και όλες τις
εκδηλώσεις του σωματείου.
• 3.Να μην γίνονται απεργοσπάστες. 4.Να είναι ταμειακώς εντάξει δηλαδή να μην οφείλουν
συνδρομές πέραν του εξαμήνου. -6• 5.Να προστατεύουν και διαφυλάττουν με κάθε μέσον την ύπαρξη την ενότητα και το
κύρος του σωματείου.
• 6.Να παίρνουν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη οργάνων του σωματείου, να
συμμετέχουν στις Γ.Σ. , να εκφέρουν την γνώμη τους για τα θέματα που συζητούνται
κάθε φορά στις Γ.Σ. , να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις και την δράση του
σωματείου.
• 7.Να μην έχουν ασυμβίβαστες σχέσεις με τον εργοδότη, ή με τρίτα πρόσωπα που η σχέση
αυτή βλάπτει τα συμφέροντα και τους σκοπούς του σωματείου.
• 8.Η διαγωγή τους να είναι σύμφωνη με την αξιοπρέπεια ενός μέλους του σωματείου, ποτέ

δε με λόγια ή με έργα να μην γίνονται αίτιοι ηθικής ή υλικής ζημιάς αυτού.
Άρθρο 11ο Πειθαρχικές ποινές:
• 1.Το Δ.Σ. με απόφασή του επιβάλει τις παρακάτω πειθαρχικές ποινές στα μέλη που
παραβαίνουν το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.
• α. Προφορική επίπληξη.
• β. Γραπτή επίπληξη.
• γ. Καταστατική παρατήρηση.
• δ. Προειδοποίηση για διαγραφή.
• ε. Προσωρινή διαγραφή.
• 2. Οι ποινές α-β-γ και δ της παραγράφου (2) αυτού του άρθρου επιβάλλονται από το Δ.Σ.
και είναι έγκυρες, ενώ οι ποινές ε και ζ της παραγράφου (2) του ίδιου άρθρου εκτός από
την απόφαση του Δ.Σ. για να είναι έγκυρες χρειάζεται να επικυρωθούν από την πρώτη
Γ.Σ. μετά την πράξη του Δ.Σ.
• 3. Το Δ.Σ. πριν επιβάλει ποινή καλεί τον ενδιαφερόμενο έγγραφα σε απολογία μέσα σε 10
μέρες.
· 4. Το μέλος που τιμωρήθηκε μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γ.Σ. μετά την
γνωστοποίηση σε αυτόν της επιβολής της ποινής.Η Γ.Σ. αποφαίνεται τελεσίδικα με την
επιφύλαξη
των
σχετικών
διατάξεων
του
νόμου.
5. Η γνωστοποίηση της ποινής γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε 10 μέρες από την πράξη του
Δ.Σ. στον ενδιαφερόμενο έγγραφα.
6. Η ποινή που επιβάλλεται είναι ανάλογη με το παράπτωμα και προκειμένου να
επιβληθεί βαρύτερη ποινή δεν είναι απαραίτητο να προηγηθεί η επιβολή των
ελαφρύτερων ποινών.
Άρθρο 12ο : Διαγραφή μελών:
1. Η διαγραφή μελών γίνεται:
α. Όταν με απόφαση του Δ.Σ. που έχει επικυρωθεί από την Γ.Σ. έχει επιβληθεί σε μέλος η
ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής για τις παραπάνω περιπτώσεις:
• Όταν το μέλος έγινε απεργοσπάστης
• Καθυστερεί συνδρομές πέραν 8μήνου
• Όταν το μέλος έχει ασυμβίβαστες και επιζήμιες για το σωματείο σχέσεις με τον
εργοδότη.
• Όταν το μέλος με λόγια ή έργα βλάπτει τα συμφέροντα και τους σκοπούς του
σωματείου.
-7• β. Όταν το μέλος αποχωρήσει οικιοθελώς από την εργασία του ή συνταξιοδοτηθεί ή
απομακρυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο από την εργασία του και η απομάκρυνση του
καταστεί τελεσίδικη .
• γ. Όταν το μέλος ζητήσει την διαγραφή του με έγγραφη αίτησή του και γίνει αποδεκτή
από το Δ.Σ.
2. Για την επανεγγραφή διαγραμμένων μελών ισχύουν:
• α. Μέλος που για οποιαδήποτε αιτία διαγράφηκε οριστικά για να επανεγγραφεί

υποβάλει νέα αίτηση και παίρνει νέα μερίδα στο μητρώο με την νέα εγγραφή.
• β. Μέλος που διαγράφτηκε για οφειλές συνδρομών για να επανεγγραφεί πρέπει πρώτα
να εξοφλήσει τις καθυστερούμενες οφειλές.
• 3. Διαγραφή μέλους για πολιτικούς λόγους ή για λόγους κριτικής προς το Δ.Σ. μέσα στα
πλαίσια της συνδικαλιστικής δεοντολογίας ή για μη συμμετοχή στις εκλογές
απαγορεύεται και αν γίνει είναι άκυρη.
Άρθρο 13ο : Αποχώρηση των μελών:
Το μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή του από μέλος του σωματείου.
Στην περίπτωση αυτή υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. αφού πρώτα τακτοποιήσει
όλες τις οφειλές του και λοιπές υποχρεώσεις προς το σωματείο.
Για να επανεγγφραφεί μέλος που αποχώρησε από το σωματείο υποβάλει νέα αίτηση από
την αρχή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 14ο : Αρμοδιότητες – Σύγκλιση – Προεδρείο:
• 1. Η Γ.Σ. των μελών του σωματείου είναι το κυρίαρχο σώμα. Οι αποφάσεις της είναι
υποχρεωτικές και για το Δ.Σ. και για τα μέλη. Η Γ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα που
αφορούν το σωματείο, όσα από τους νόμους και το καταστατικό προβλέπονται, όσα είναι
πέρα από τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. , και σε οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν
καταστατικό .
Εκλέγει όλα τα όργανα Διοίκησης, Ελέγχου, Εφορευτικές Επιτροπές του σωματείου,
καθώς και τους αντιπροσώπους για τις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις και για
την Διοίκηση της επιχείρησης.
Αποφασίζει για την αποδοχή των αυξήσεων και την υπογραφή ή όχι της τοπικής
σύμβασης εργασίας.
• 2. Η Γ.Σ. καλείται από το Δ.Σ. τακτικά δύο φορές το χρόνο, μία ανά εξάμηνο από την
ημερομηνία των εκλογών. Η σύγκλιση της τακτικής Γ.Σ. ανακοινώνεται τουλάχιστον
δέκα μέρες νωρίτερα. Έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητήσουν έγγραφα
το 1/20 των ταμειακώς εντάξει μελών, αναγράφοντας τους λόγους και τα θέματα που
προτείνουν να συζητηθούν. Η έκτακτη Γ.Σ. ανακοινώνεται τουλάχιστον τρεις μέρες
νωρίτερα.
• 3. Σε κάθε Γ.Σ. εκλέγεται τριμελές προεδρείο από τα μέλη αποκλειομένων των μελών του
Δ.Σ. , και δύο ψηφολέκτες για την σωστή διεξαγωγή των εργασιών και των
ψηφοφοριών.
-8Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ανώτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης, που
παρακολουθεί την Γ.Σ., μπαίνει τιμής ένεκεν στο τριμελές προεδρείο. • 4. Ο Πρόεδρος
της Γ.Σ. εισάγει τα θέματα, διευθύνει την συνεδρίαση, δίνει και αφαιρεί τον λόγο στα
μέλη, εποπτεύει στην λήψη αποφάσεων και στις ψηφοφορίες.
Δίνει υποχρεωτικά τον λόγο στην Διοίκηση για να εισηγηθεί τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης καθώς και τον απαιτούμενο χρόνο για να δοθούν οι απαντήσεις στα ερωτήματα
και τα ζητήματα που μπαίνουν στην Γ.Σ.
Άρθρο 15ο : Απαρτία:
• 1. Η τακτική Γ.Σ. η απολογιστική, η Γ.Σ. των αρχαιρεσιών για ανάδειξη οργάνων Δ/σης και

Ελέγχου και Αντιπροσώπων ανώτερων συνδικαλιστικών οργανώσεων και Δ/σης της
επιχείρησης, η Γ.Σ. για υπαγωγή σε Εργατικό Κέντρο ή Κλαδική Ομοσπονδία, ή για
καθαίρεση μελών Δ.Σ., βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ½ των ταμειακώς
εντάξει μελών.
Αν η πρώτη Γ.Σ. δεν έχει απαρτία συγκαλείται δεύτερη με τα ίδια θέματα μετά από 5 μέρες
και μέχρι 15 μέρες το πολύ.
Σ΄ αυτή για να έχει απαρτία , απαιτείται το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών.
Αν και η δεύτερη Γ.Σ. δεν έχει απαρτία, συγκαλείται τρίτη Γ.Σ. με τα ίδια θέματα μετά από 5
μέρες και μέχρι 15 μέρες το πολύ.
Σ΄ αυτή την Γ.Σ. για να έχει απαρτία απαιτείται το ¼ των ταμειακώς εντάξει μελών.
Αν δεν βρεθεί σε απαρτία και η τρίτη αυτή Γ.Σ. δεν μπορεί να κληθεί για το ίδιο θέμα νέα Γ.Σ.
εάν δεν περάσει τουλάχιστον ένας μήνας και θεωρείται η Γ.Σ. αυτή σαν πρώτη όσον αφορά
την απαιτούμενη απαρτία σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
• 2. Προκειμένου για διάλυση του σωματείου ή τροποποίηση του καταστατικού συγκαλείται
ειδικά προς τούτο Γ.Σ. που ανακοινώνεται τουλάχιστον 15 μέρες πριν.
Για να έχει απαρτία αυτή η Γ.Σ. απαιτείται παρουσία του ½ των ταμειακώς εντάξει μελών και
θεωρούνται πάντα πρώτες ως προς το θέμα της απαρτίας.
• 3. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το 1/3 –
1/4 - 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών ως προς τις 1 η -2η -3η Γ.Σ. καλουμένων εντός 15
ημερών και 2ης από την 1η και της 3ης από την 2η .
Άρθρο 16ο : Ψηφοφορίες:
• 1. Οι αποφάσεις για εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, Οργάνων Ελέγχου και Διοίκησης,
Αντιπροσώπων ανώτερων συνδικαλιστικών οργανώσεων, Αντιπροσώπων για την Διοίκηση
της επιχείρησης, για έγκριση ταμειακού απολογισμού, απολογισμού πεπραγμένων Δ.Σ. ,
προϋπολογισμού, για αποδοχή αυξήσεων και υπογραφή σύμβασης εργασίας, αλλαγή ή
τροποποίηση καταστατικού, διάλυση σωματείου, υπαγωγή σε Ερ. Κέντρο, Κλαδική
ομοσπονδία, για ζητήματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, προσωπικά εν γένει ζητήματα,
επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, παίρνονται
υποχρεωτικά με μυστική επί κάλπης ψηφοφορία.
• 2. Για κάθε άλλο θέμα η ψηφοφορία μπορεί να γίνεται με ανάταση του χεριού, ή ονομαστική
κλήση, ποτέ όμως δια βοής. Πάντως η μυστική ψηφοφορία αν είναι δυνατή είναι
προτιμότερη.
-9• 3. Η συμμετοχή των μελών στις ψηφοφορίες των Γ.Σ. γίνεται με προσωπική παρουσία. Η με
οποιαδήποτε είδους εξουσιοδότηση συμμετοχή στις ψηφοφορίες ή με αλληλογραφία
απαγορεύεται.
• 4. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 15 παίρνονται με πλειοψηφία
του ½ των παρόντων μελών + 1 ψήφο , εκτός των περιπτώσεων μυστικής ψηφοφορίας που για
την απαρτία είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 ως και του ¼ των ταμειακώς εντάξει μελών
είναι δε παρόντα τόσα μέλη, όσα να καλύπτουν αυτόν τον ελάχιστο αριθμό (1/5 ή 1/4) οι
αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.
• 5. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. της παραγράφου (2) του άρθρου 15 παίρνονται με πλειοψηφία των
¾ των παρόντων μελών.
Άρθρο 17ο : Ακύρωση – Τροποποίηση αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

1. Δικαίωμα προσφυγής για ακύρωση απόφασης της Γ.Σ. έχουν τα μέλη του σωματείου
στις παρακάτω περιπτώσεις:
-α- Αν κατά την ψηφοφορία που πάρθηκε η απόφαση στην Γ.Σ. παραβρέθηκαν πρόσωπα
που δεν ήταν μέλη του σωματείου και η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το
αποτέλεσμα.
-β- Αν η ψηφοφορία διεξήχθη κατά παράβαση αυτού του καταστατικού και των εργατικών
νόμων.
-γ- Αν ο τρόπος που διεξήχθη η ψηφοφορία γενικότερα εμπόδιζε την ελεύθερη έκφραση
των μελών.
-δ- Αν η Γ.Σ. που πήρε την απόφαση δεν είχε την νόμιμη απαρτία.
2. Αίτηση για αναγνώριση ακυρότητας απόφασης της Γ.Σ. υποβάλλεται μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την λήξη της Γ.Σ. στο Ειρηνοδικείο που
υπάγεται η έδρα του σωματείου.
3. Η σχετική αίτηση για αναγνώριση ακυρότητας Γ.Σ. πρέπει να υποβάλλεται από το 1/50
τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών του σωματείου.
Άρθρο 18ο : Ειδικές περιπτώσεις
1. Αν η Γ.Σ. πάρει απόφαση να κηρύξει απεργία, τότε από την ίδια την Γ.Σ. εκλέγεται 15 μελής
απεργιακή επιτροπή που βοηθά την διοίκηση στις πρακτικές δουλειές και στον
συντονισμό και περιφρούρηση του απεργιακού αγώνα. Η απεργιακή επιτροπή μπορεί
να εκλεγεί με φανερή ψηφοφορία η δε Γ.Σ. μπορεί να αυξομειώσει τον αριθμό των
μελών της κάθε φορά.
2. Στην απολογιστική Γ.Σ. που λήγει η θητεία των οργάνων του σωματείου, τηρείται η
παρακάτω σειρά, ως προς την συζήτηση των θεμάτων και την λήψη των αποφάσεων:
-α- Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ.
-β- Οικονομικός απολογισμός – Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
-γ- Συζήτηση και τοποθέτηση των μελών πάνω στους απολογισμούς και απαντήσεις από την
διοίκηση.
-δ- Ψηφοφορία για έγκριση ή μη των απολογισμών.
-ε- Εκλογή 4 μελούς Εφορευτική; Επιτροπής και 2 αναπληρωματικών.
- 10 –
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο : ΕΚΛΟΓΕΣ
Άρθρο 19ο : Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής:
1. Στην απολογιστική Γ.Σ. που λήγει η θητεία των οργάνων καθώς και σε κάθε Γ.Σ. όπου
προκηρύσσονται εκλογές οργάνων και αντιπροσώπων του σωματείου, μετά από
οποιονδήποτε τρόπο παραίτηση, καθαίρεση, πτώση ή τερματισμό της θητείας τους,
εκλέγεται 4 μελής Εφορευτική Επιτροπή και 2 αναπληρωματικοί.
2. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γ.Σ. με την εποπτεία του τριμελούς
προεδρείου και των δύο ψηφολεκτών της Γ.Σ. , παρουσία δικαστικού
αντιπροσώπου, με μυστική επί κάλπης ψηφοφορία και απλή αναλογική. Η
κατανομή των εδρών γίνεται όπως αναλύεται στο άρθρο 23, για την εκλογή των
άλλων οργάνων και αντιπροσώπων.
Άρθρο 20ο : Σύνθεση – Εφορευτικής Επιτροπής

1. Στην 4μελή Εφορευτική Επιτροπή προστίθεται και ο δικαστικός αντιπρόσωπος ο οποίος
προεδρεύει της 5μελούς πλέον Εφορευτικής Επιτροπής συμμετέχουν δε σ΄ αυτή και
βοηθούν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις οι δύο αναπληρωματικοί, οι οποίοι
αποκτούν δικαίωμα ψήφου με σειρά εκλογής τους, σε περίπτωση κωλύματος των
τακτικών μελών της. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να προσλάβει από τα μέλη
βοηθούς για την διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων, αλλά τα μέλη αυτά δεν
μπορούν να είναι υποψήφιοι.
Άρθρο 21ο : Καθήκοντα Εφορευτικής Επιτροπής
1. Η Εφορευτική Επιτροπή για να διεξάγει καλύτερα τις αρχαιρεσίες μπορεί να ζητήσει
και να πάρει από το Δ.Σ. το Μητρώο, την σφραγίδα και ότι άλλο έγγραφο χρειάζεται
για την ομαλή και σωστή διενέργεια των εκλογών.
2. Τα καθήκοντα της εφορευτικής επιτροπής περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στην
διενέργεια των εκλογών.
3. Το απερχόμενο Δ.Σ. παραμένει στα καθήκοντά του μέχρι την ημέρα που θα παραδώσει
στο νεοεκλεγέν που θα έχει ήδη συγκροτηθεί σε σώμα.
4. Το Δ.Σ. υποχρεούται να παράσχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στην εφορευτική επιτροπή
για να φέρει σε πέρας το έργο της.
5. Η εφορευτική επιτροπή μετά την εκλογή της συνεδριάζει και προσδιορίζει την ημέρα
των εκλογών που πρέπει να γίνουν το αργότερο σε 20 μέρες , ημερομηνία που
γνωστοποιεί στα μέλη με ανακοίνωσή της.
6. Προσδιορίζει πού και μέχρι πότε δέχεται αιτήσεις υποψηφιοτήτων ή συνδυασμών. Η
ημερομηνία αυτή λήγει το αργότερο 7 μέρες πριν την έναρξη των εκλογών.
7. Ανακηρύσσει τους υποψηφίους τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την έναρξη των εκλογών
και τους γνωστοποιεί την ίδια ώρα με ανακοίνωσή της στα μέλη.
8. Με ευθύνη της και δαπάνη του σωματείου τυπώνει τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών ή
των μεμονωμένων.
9. Ο συνδυασμός ή οι συνδυασμοί έχουν δικαίωμα αν το θέλουν να τυπώσουν μόνοι τους τα
ψηφοδέλτια , αρκεί να το γνωστοποιήσουν έγγραφα στην εφορευτική επιτροπή.
- 11 10. Τα ονόματα στ ψηφοδέλτια καταχωρούνται με απόλυτη αλφαβητική σειρά.
Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων των μεμονωμένων υποψηφίων ή συνδυασμών υποβάλλονται
στην εφορευτική επιτροπή έγγραφα μέχρι την ημέρα που αυτή έχει ορίσει, σύμφωνα με
την παράγραφο (6) αυτού του άρθρου.
11. Η εφορευτική επιτροπή με βάση τα μητρώα συντάσσει τους εκλογικούς καταλόγους.
12. Η εφορευτική επιτροπή δεν μπορεί να κάνει εγγραφές, ούτε επανεγγραφές
διαγραμμένων για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό ανάγεται στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. που
διατηρεί την θητεία του κατά τον χρόνο των εκλογών.
13. Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει τα πρακτικά αρχαιρεσιών και ανακήρυξης
επιτυχόντων σε 3 αντίγραφα το ένα καταθέτει ο δικαστικός στο Πρωτοδικείο, τα άλλα
δύο, μαζί με όλο το εκλογικό υλικό παραδίδεται σ΄αυτόν που πήρε τις περισσότερες
ψήφους για το Δ.Σ. από τον πλειοψηφίσαντα συνδυασμό.
Άρθρο 22ο : Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
1. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την εφορευτική επιτροπή, Διοικητικό
Συμβούλιο, ελεγκτική επιτροπή, και αντ/πους Εργ. Κέντρου, Κλαδικής Ομοσπονδίας

και Διοίκησης της επιχείρησης, έχουν ισότιμα όλα τα μέλη, εφ΄ όσον είναι ταμειακώς
εντάξει και έχουν ηλικία που ο νόμος ορίζει.
2. Μέλος της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιος.
3. Υποψήφιος για την ελεγκτική επιτροπή δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για το Δ.Σ.
4. Τα μη ταμειακώς εντάξει μέλη καθίστανται ταμειακώς εντάξει και έχουν το δικαίωμα
του μεν εκλέγεσθαι αν εξοφλήσουν κατά την παράδοση της αίτησης υποψηφιότητας
στην εφορευτική επιτροπή, του δε εκλέγειν αν εξοφλήσουν πριν ψηφίσουν.
Άρθρο 23ο : Εκλογικό σύστημα
1. Η εκλογή των οργάνων Διοίκησης – Ελεγκτικής Επιτροπής – Αντιπροσώπων Εργατικού
Κέντρου και Κλαδικής Ομοσπονδίας, γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
2. Οι έδρες του Δ.Σ. , της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων
κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την
εκλογική τους δύναμη.
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή
της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντ/πων που εκλέγονται.
Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης παραλειπόμενου του κλάσματος αποτελεί το εκλογικό
μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. και εκλέγει
τόσους αντ/πους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων
ψηφοδελτίων που έλαβε.
3. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό
μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα, ή
εκλέγεται αντιπρόσωπος αν έχει θέσει υποψηφιότητα για τη θέση αυτή.
4. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν
καταλαμβάνει τόσες έδρες, ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι
υποψήφιοί του.
- 12 5. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντ/πων που δεν καλύπτεται σύμφωνα
με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται από μία στους
συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα, ή έχουν εκλέξει έναν
αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το
1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
6. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες, ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και
μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, κατανέμονται
μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, από μία
έδρα ή από ένα αντιπρόσωπο.
Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
Άρθρο 24ο : Διεξαγωγή ψηφοφορίας
1. Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου
εγγράφου και του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο σημειώνεται
από τον δικαστικό αντιπρόσωπο η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος
του μέλους, η διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε, καθώς και η
διάρκεια της θητείας των οργάνων που θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποί του. Το γνήσιο
των εγγραφών αυτών βεβαιώνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος με την υπογραφή του και
με την σφραγίδα του σωματείου.
2. Τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακηρύξεως επιτυχόντων καθώς και το

πρωτόκολλο της ψηφοφορίας ως και απόσπασμα πρακτικών για την κατά το άρθρο 10
παρ. 2β του Ν.1264/82 απόφασης της Γεν. Συνέλευσης, παραδίδονται την επόμενη μέρα
μετά το τέλος της εκλογής από τον δικαστικό αντιπρόσωπο στον Γραμματέα του
αρμόδιου Πρωτοδικείου και φυλάσσονται στο φάκελο του σωματείου.
3. Οι ψηφοφόροι για να ψηφίσουν αποσύρονται σε παραβάν. Στο ψηφοδέλτιο βάζουν από 0
σταυρούς μέχρι όσους προβλέπονται σε κάθε όργανο, ενώ για τους αντ/πους από 0
σταυρούς μέχρι όσους θέλουν απεριόριστα.
4. Η διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων γίνεται παρουσία των μελών του σωματείου,
τα οποία υποχρεούνται να τηρούν λογική απόσταση από την εφορευτική επιτροπή ,
ησυχία και τάξη και να πειθαρχούν στις υποδείξεις της εφορευτικής επιτροπής για να
μην παρεμποδίζουν το έργο της. Η εφορευτική επιτροπή έχει δικαίωμα να αποβάλει
μέλη που δεν πειθαρχούν στις υποδείξεις της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο : ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Άρθρο 25ο : Όργανα – Αντιπρόσωποι – θητεία
Εκτός από την εφορευτική επιτροπή η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα παρακάτω όργανα
του σωματείου και αντιπροσώπους κατά τις αρχαιρεσίες, με ισάριθμους
αναπληρωματικούς, με μυστική επί κάλπης διά ψηφοδελτίων ψηφοφορία και απλή
αναλογική και 2ετή θητεία και που είναι ανακλητά από την Γενική Συνέλευση
1. Το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.
- 13 1. Την 3μελή Ελεγκτική Επιτροπή
3. Τους αντιπροσώπους του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου.
4. Τους αντιπροσώπους για την Κλαδική Ομοσπονδία.
Άρθρο 26ο : Ανάκληση θητείας οργάνων και Αντιπροσώπων
Αν για οποιαδήποτε αιτία τερματίσει η θητεία του Δ/κού Συμβουλίου και προκηρυχθούν
εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. , τότε τερματίζεται και η θητεία και των υπολοίπων
οργάνων και αντιπροσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 25 και οι εκλογές προκηρύσσονται
για όλα τα όργανα και όλους τους αντιπροσώπους από την αρχή για πλήρη νέα θητεία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 27ο : Σύνθεση Δ.Σ.
1. Το σωματείο διοικείται από 9μελές διοικητικό συμβούλιο.
2. Μέσα σε μία εβδομάδα από την εκλογή του με μέριμνα του συμβούλου που πήρε τις
περισσότερες ψήφους από τον πλειοψηφίσαντα συνδυασμό, συνέρχεται και
συγκροτείται σε σώμα και παραλαμβάνει από την απερχόμενη διοίκηση με ενυπόγραφο
πρακτικό.
3. Με μυστική ψηφοφορία εκλέγει στην πρώτη συνεδρίαση από τα μέλη του τα
παρακάτω αξιώματα με την εξής σειρά:
Πρόεδρος – Γενικός Γραμματέας Α΄ Αντιπρόεδρος- Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
– Β΄ Αντιπρόεδρος – Οργανωτικός Γραμματέας – Ταμίας – Έφορος για 1 χρόνο. Μετά
την παρέλευση του ενός χρόνου γίνεται επανεκλογή των αξιωμάτων του Δ.Σ. που
μπορεί να γίνουν αλλαγές ή να παραμείνουν και όπως έχουν.
1. Οι ιδιότητες του Ταμία , του Προέδρου, του Γ. Γραμματέα και του Αντιπροέδρου , δεν
μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

2. Αν για οποιαδήποτε αιτία μέλος του Δ.Σ. χάσει την ιδιότητα του συμβούλου,
αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό σύμβουλο του
συνδυασμού που κατείχε την έδρα που χήρεψε. Σε περίπτωση που ο συνδυασμός που το
μέλος του αντικαθίσταται στην Δ/ση δεν έχει αναπληρωματικούς, ή ο
αντικαθιστάμενος σύμβουλος είχε εκλεγεί σαν μεμονωμένος , την θέση του στην
διοίκηση την παίρνει ο πρώτος αναπληρωματικός που ο συνδυασμός του έχει το
μεγαλύτερο υπόλοιπο ψήφων.
Άρθρο 28ο : Λειτουργία Δ.Σ.:
1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά υποχρεωτικά μία κάθε μήνα , και έκτακτα όταν κριθεί
αναγκαίο.
2. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή από 4 τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. με αίτησή
τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία πρέπει να γράφουν απαραίτητα τους λόγους και τα
θέματα που προτείνουν να συζητηθούν.
3. Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γ. Γραμματέα καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
τα οποία γνωστοποιούν έγγραφα στα υπόλοιπα μέλη, έγκαιρα , τουλάχιστον 24 ώρες
πριν την έναρξη της συνεδρίασης.
4. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος και αν αυτός κωλύεται, ο ένας από
τους Αντιπροέδρους.
- 14 1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 5 μέλη του, μεταξύ των
οποίων ο Πρόεδρος, ή σε περίπτωση κωλύματος ένας από τους Αντιπροέδρους.
2. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η γνώμη του προέδρου.
3. Για να αναθεωρηθούν αποφάσεις του Δ.Σ. χρειάζεται μεγαλύτερη πλειοψηφία από
αυτή που πάρθηκαν.
4. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται ανοικτές για όλα τα μέλη του σωματείου που
παρακολουθούν χωρίς ψήφο και μπορούν να ζητήσουν τον λόγο από τον Πρόεδρο για
να εκφέρουν την άποψή τους πάνω στο συζητούμενο θέμα. Το Δ.Σ. σε εξαιρετικές
περιπτώσεις μπορεί να αποφασίσει να συνεδριάσει όχι ανοικτά.
5. Μέλος του Δ.Σ. που παραβαίνει αποδεδειγμένα τις παραγράφους (3) και ( 7) του
άρθρου 10, ή απουσιάζει αδικαιολόγητα επί 3 συνεχείς συνεδριάσεις, αντικαθίσταται
από τον πρώτο αναπληρωματικό σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου (5) του
άρθρου 27. Οι παραπάνω αδικαιολόγητες απουσίες πρέπει απαραίτητα να
σημειώνονται στα πρακτικά.
Άρθρο 29ο : Αρμοδιότητες Διοικητικού συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εκτελεστικό όργανο του σωματείου.
2. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. τηρεί το Καταστατικό, επιμελείται , ιεραρχεί και
προβάλει τα προβλήματα και αιτήματα των μελών, καθοδηγεί και διοικεί το σωματείο
στον χρόνο της θητείας του και αξιοποιεί όλα τα μέσα που προβλέπονται από το
καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. για την επίτευξη και υλοποίηση των σκοπών
και των στόχων του σωματείου.
3. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι όλα ισότιμα μεταξύ τους, το μέλος του Δ.Σ. δεν πηγαίνει ποτέ
μόνος του στον εργοδότη, ανεξάρτητα από το αξίωμα που κατέχει στην διοίκηση.
4. Το Δ.Σ. διορίζει και παύει τους έμμισθους υπαλλήλους του σωματείου και καθορίζει το
ύψος των αποδοχών τους.

5. Το Δ.Σ. καθορίζει το ύψος των ημεραργιών και των λοιπών εξόδων για
συνδικαλιστικούς λόγους των μελών του Δ.Σ. και των μελών του σωματείου.
6. Διαχειρίζεται τα οικονομικά του σωματείου και καθορίζει τις παροχές του Ταμείου
αλληλοβοηθείας.
7. Παίρνει αποφάσεις και αντιμετωπίζει τα ζητήματα κατά την κρίση του μέσα στα
πλαίσια αυτού του καταστατικού και των γενικότερων κατευθύνσεων της Γ.Σ.
Άρθρο 30ο : Καθήκοντα Προέδρου
1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο έναντι στις αρχές και τους φορείς, καθώς και σε
κάθε τρίτο εκτός από τον εργοδότη.
2. Το σωματείο απέναντι στον εργοδότη εκπροσωπεί ο Πρόεδρος επικεφαλής του Δ.Σ., ή
όταν δεν είναι δυνατή η εκπροσώπηση από όλο το Δ.Σ. το εκπροσωπεί επικεφαλής
τριμελούς αντιπροσωπείας του.
- 15 3. Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. , συγκαλεί το Δ.Σ. , εισάγει και
εισηγείται τα θέματα, διευθύνει την συνεδρίαση, δίνει και αφαιρεί τον λόγο στα μέλη,
επαναφέρει στην τάξη τα μέλη όταν υπάρχει κίνδυνος εκτροπής της συνεδρίασης.
Πρόεδρος με τον Γ. Γραμματέα έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την καλή λειτουργία του
σωματείου, για την προώθηση των διεκδικήσεων, για την οργάνωση και διεξαγωγή
των διεκδικητικών αγώνων.
4. Ο Πρόεδρος με τον Γ. Γραμματέα επιβλέπουν για την εφαρμογή του καταστατικού και
των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ., επιβλέπουν για την καλή ταμειακή διαχείριση,
υπογράφουν τα πρακτικά συνεδριάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ. και υπογράφουν όλα τα
έγγραφα του σωματείου.
5. Προκειμένου για υπογραφή τοπικής σύμβασης εργασίας την υπογράφουν ο Πρόεδρος
και ο Γ. Γραμματέας μετά από την απόφαση με μυστική ψηφοφορία της Γ.Σ.
Άρθρο 31ο : Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα:
1. Ο Γενικός Γραμματέας πέρα από τα παραπάνω καθήκοντα που έχει μαζί με τον
Πρόεδρο, κρατάει την σφραγίδα, τα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. και Γ.Σ. , τα μητρώα
μελών, το βιβλίο περιουσίας του σωματείου, βιβλία Πρακτικών Εφορευτικής και
Ελεγκτικής Επιτροπής, το πρωτόκολλο και την αλληλογραφία του σωματείου.
2. Έχει ιδιαίτερη ευθύνη για την σωστή οργάνωση και λειτουργία του γραφείου και της
Γραμματείας και επιβλέπει για την σωστή απόδοση του ειδικού Γραμματέα όταν το
σωματείο προσλαμβάνει αυτόν.
3. Το σωματείο μπορεί να προσλάβει και ειδικό Γραμματέα είτε από τα μέλη του
σωματείου είτε όχι.
Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Δ .Σ. το οποίο καθορίζει και αναπροσαρμόζει την
αμοιβή του.
Όταν ο ειδικός Γραμματέας δεν είναι μέλος του σωματείου παίρνει μέρος στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. , χωρίς ψήφο και κρατάει τα πρακτικά της
συνεδρίασης.
Άρθρο 32ο : Καθήκοντα Α΄ Αντιπροέδρου:
1. Ο Α΄ Αντιπρόεδρος εκτός από τα καθήκοντά του σαν μέλος του Δ.Σ. αναπληροί τον
Πρόεδρο όταν απουσιάζει.
2. Ιδιαίτερη φροντίδα ανατίθεται στον Α΄ Αντιπρόεδρο για την επίβλεψη των

σωματειακών ομάδων.
Άρθρο 33ο : Καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα:
1. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας εκτός των καθηκόντων σαν μέλος του Δ.Σ.
αναπληροί τον Γ. Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
2. Ιδιαίτερη φροντίδα ανατίθεται στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, η
παρακολούθηση της ταμειακής ενημερότητας των μελών στα μητρώα και κρατάει
ενήμερο το Δ.Σ.
./.
- 16 Άρθρο 34ο: Καθήκοντα Β΄ Αντιπροέδρου:
1. Ο Β΄ Αντιπρόεδρος εκτός από τα καθήκοντά του σαν μέλος του Δ.Σ. αναπληροί τον
Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει και δεν είναι δυνατή η αναπλήρωσή του από τον
Α΄ Αντιπρόεδρο.
2. Ιδιαίτερα καθήκοντα στον Β΄ Αντιπρόεδρο ανατίθενται η παρακολούθηση διαφόρων
επιτροπών και ομάδων εργασίας όπως επιτροπές νέων, γυναικών κλπ.
Άρθρο 35ο : Καθήκοντα Οργανωτικού Γραμματέα:
Ο Οργανωτικός Γραμματέας πέρα από τα καθήκοντά του σαν μέλος του Δ.Σ. έχει ιδιαίτερη
ευθύνη για την σωστή προπαρασκευή και οργάνωση των Γ.Σ. , συγκεντρώσεων και λοιπών
εκδηλώσεων του σωματείου.
Άρθρο 36ο : Καθήκοντα Ταμία:
1. Ο Ταμίας κρατάει τα οικονομικά του σωματείου.
2. Το βιβλίο Ταμείου και τα διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών.
3. Προκειμένου περί πληρωμών τις διενεργεί με εντολή και υπογεγραμμένο ένταλμα
πληρωμής από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
4. Δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του χρήματα περισσότερα από 50.000δρχ. , τα
υπόλοιπα τα καταθέτει σε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο με απόφαση του Δ.Σ.
5. Τις αναλήψεις διενεργεί με απόφαση του Δ.Σ. και η εξουσιοδότηση υπογράφεται από
τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
6. Τον Ταμία όταν απουσιάζει αναπληροί μέλος του Δ.Σ .που προτείνει ο ίδιος και
αποφασίζει το Δ.Σ. , ποτέ όμως ο Πρόεδρος ή ο Γ. Γραμματέας.
7. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε λάθος ή έλλειμμα παρουσιαστεί
στο ταμείο.
Άρθρο 37ο: Καθήκοντα Εφόρου:
1. Ο Έφορος πέρα από τα γενικά καθήκοντά του ως μέλος του Δ.Σ. φροντίζει για την
περιουσία του σωματείου σε συνεργασία με τον Ταμία .
2. Φροντίζει για την προμήθεια υλικών και μέσων που χρειάζονται για την λειτουργία και
τις εκδηλώσεις του σωματείου.
Άρθρο 38ο : Καθήκοντα Διοικητικών Συμβούλων
Οι διοικητικοί σύμβουλοι έχουν συλλογική ευθύνη για το σωματείο. Δεν έχουν ούτε μειωμένα
δικαιώματα, ούτε μειωμένες υποχρεώσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο : ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Άρθρο 39ο : Ελεγκτική Επιτροπή:
- 17 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγει ανάμεσα στα τρία μέλη της τον Πρόεδρο, μερίμνη του
οποίου συγκαλείται και διενεργεί ελέγχους.
2. Η τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείρηση του σωματείου,
τουλάχιστον κάθε δίμηνο.
Τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ελέγχου και διαχειρίσεων.
1. Δύο φορές τον χρόνο κάθε έξι μήνες στις τακτικές Γ.Σ. υποβάλει σ΄ αυτές έκθεση με
συμπεράσματα και προτάσεις από τους ελέγχους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10Ο : ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:
Άρθρο 40ο : Αντιπρόσωποι εργατοϋπαλληλικού κέντρου:
1. Εκλέγονται με βάση το εκλογικό μέτρο που προβλέπει το καταστατικό του Εργατικού
Κέντρου του οποίου το σωματείο είναι μέλος και εκπληρούν τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα που απορρέουν από αυτό.
2. Κύριο μέλημά τους είναι η σωστή προβολή των τοπικών προβλημάτων του σωματείου
στην δευτεροβάθμια οργάνωση, η συμμετοχή στις διαδικασίες της συνδικαλιστικής
οργάνωσης της περιοχής του Εργατικού Κέντρου , το ανέβασμα δράσης και η
ανάπτυξη του διεκδικητικού κινήματος των εργατοϋπαλλήλων της περιοχής του Ε.Κ.
3. Να εκλέγονται και να εκλέγουν στα όργανα Διοίκησης και ελέγχου του Ε.Κ. και στους
αντιπροσώπους της ΓΣΕΕ.
4. Να βρίσκονται σε άμεση επαφή με το Δ.Σ. του σωματείου για τον συντονισμό των
προσπαθειών την αλληλοενημέρωση και την από κοινού προβολή των υποθέσεων της
εργατικής τάξης.
Άρθρο 41ο : Αντιπρόσωποι Κλαδικής Ομοσπονδίας:
1. Εκλέγονται με βάση το εκλογικό μέτρο που προβλέπει το καταστατικό της κλαδικής
ομοσπονδίας της οποίας το σωματείο είναι μέλος και εκπληρούν τις υποχρεώσεις και
τα δικαιώματα που απορρέουν απ΄ αυτό.
2. Τα καθήκοντά τους είναι τα ίδια με αυτά των αντιπροσώπων του Εργατικού Κέντρου,
για την προβολή των κλαδικών προβλημάτων και την καλύτερη οργάνωση του κλάδου
της ομοσπονδίας, να εκλέγονται και να εκλέγουν στα όργανα διοίκησης και ελέγχου της
ομοσπονδίας και στους αντιπροσώπους της ΓΣΕΕ.
Άρθρο 42ο : Αντιπρόσωποι για την Διοίκηση της Επιχείρησης:
Ο τρόπος εκλογής και ο τρόπος λειτουργίας των αντιπροσώπων των εργαζομένων στη
διοίκηση της επιχείρησης, γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο που εγκρίνουν οι Γενικές
Συνελεύσεις των σωματείων των εργαζομένων της επιχείρησης, εκτός εάν διαφορετικά
προβλεφθεί από νομοθεσία.
- 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11Ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 43ο : Διάλυση σωματείου
Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, η περιουσία του περιέρχεται στο Ε.Κ. του
οποίου είναι μέλος, με την υποχρέωσή του μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν να το
επανασυστήσει, επαναδραστηριοποιήσει και του επιστρέψει την περιουσία του.

Άρθρο 44ο : Υπαγωγή σε Β΄βάθμια συνδικαλιστική οργάνωση
1. Η Γ.Σ. αποφασίζει αν θα υπάγεται σε κάποια από τις Κλαδικές Ομοσπονδίες και σε
ποια κάθε φορά.
2. Το ίδιο ισχύει και για την υπαγωγή του σωματείου σε Εργατικό Κέντρο ή διεθνή
συνδικαλιστική οργάνωση.
Άρθρο 45ο : Γιορτή σωματείου
Το σωματείο γιορτάζει αγωνιστικά την 1η Μάη διεθνή μέρα των εργαζομένων με
24ωρη απεργία και συμμετοχή στις πανεργατικές συγκεντρώσεις.
Άρθρο 46ο : Ρύθμιση μη προβλεπόμενων
Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό καθορίζεται από την Γ.Σ. που είναι το
κυρίαρχο σώμα.
Άρθρο 47ο : Διανομή καταστατικού στα μέλη
Το καταστατικό τυπώνεται υποχρεωτικά και μοιράζεται στα μέλη του σωματείου.
Άρθρο 48ο : Μεταβατικές διατάξεις
1. Η ισχύς του παρόντος καταστατικού αρχίζει από την ημέρα της έγκρισής του από το
αρμόδιο Πρωτοδικείο.
2. Τα όργανα ελέγχου και οι Αντιπρόσωποι θα εξαντλήσουν την θητεία για την οποία
έχουν εκλεγεί βάσει του προηγούμενου καταστατικού.
3. Η νέα θητεία καθώς ο αριθμός και η σύνθεση του Δ.Σ. κλπ. οργάνων και
αντιπροσώπων βάσει του παρόντος θα εφαρμοσθούν από τις αμέσως πρώτες εκλογές,
μετά την λήξη της ήδη διαρκούσης θητείας τους.
ΛΑΡΥΜΝΑ : 17/2/1984