1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Jun Kiib’ Oxib’ Kaahib’ Oob’ Waqib’ Wuqub’ Waqxaqib’ B’eleeb’ Lajeb’ Junlaju Kab’laju Oxlaju Kaalaju O’laju Waqlaju Wuqlaju Waqxaqlaju B’eleelaju Jumay Jun Xk’ak’aal Kiib’ Xk’ak’aal Oxib’ Xk’ak’aal Kaahib’ Xk’ak’aal Oob’ Xk’ak’aal Waqib’ Xk’ak’aal Wuqub’ Xk’ak’aal Waqxaqib’ Xk’ak’aal B’eleeb’ Xk’ak’aal Lajeb’ Xk’ak’aal Junlaju Xk’ak’aal Kab’laju Xk’ak’aal Oxlaju Xk’ak’aal Kaalaju Xk’ak’aal O’laju Xk’ak’aal Waqlaju Xk’ak’aal Wuqlaju Xk’ak’aal Waqxaqlaju Xk’ak’aal B’eleelaju Xk’ak’aal K’ak’aal Jun Roxk’aal Kiib’ Roxk’aal Oxib’ Roxk’aal Kaahib’ Roxk’aal Oob’ Roxk’aal Waqib’ Roxk’aal

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Wuqub’ Roxk’aal Waqxaqib’ Roxk’aal B’eleeb’ Roxk’aal Lajeb’ Roxk’aal Junlaju Roxk’aal Kab’laju Roxk’aal Oxlaju Roxk’aal Kaalaju Roxk’aal O’laju Roxk’aal Waqlaju Roxk’aal Wuqlaju Roxk’aal Waqxaqlaju Roxk’aal B’eleelaju Roxk’aal Oxk’aal Jun xkaak’aal Kiib’ xkaak’aal Oxib’ xkaak’aal Kaahib’ xkaak’aal Oob’ xkaak’aal Waqib’ xkaak’aal Wuqub’ xkaak’aal Waqxaqib’ xkaak’aal B’eleeb’ xkaak’aal Lajeb’ xkaak’aal Junlaju xkaak’aal Kab’laju xkaak’aal Oxlaju xkaak’aal Kaalaju xkaak’aal O’laju xkaak’aal Waqlaju xkaak’aal Wuqlaju xkaak’aal Waqxaqlaju xkaak’aal B’eleelaju xkaak’aal Kaak’aal Jun ro’k’aal Kiib’ ro’k’aal Oxib’ ro’k’aal Kaahib’ ro’k’aal Oob’ ro’k’aal Waqib’ ro’k’aal Wuqub’ ro’k’aal Waqxaqib’ ro’k’aal B’eleeb’ ro’k’aal Lajeb’ ro’k’aal Junlaju ro’k’aal Kab’laju ro’k’aal

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Oxlaju ro’k’aal Kaalaju ro’k’aal O’laju ro’k’aal Waqlaju ro’k’aal Wuqlaju ro’k’aal Waqxaqlaju ro’k’aal B’eleelaju ro’k’aal O’k’aal Jun xwaqkaal Kiib’ xwaqkaal Oxib’ xwaqkaal Kaahib’ xwaqkaal Oob’ xwaqkaal Waqib’ xwaqkaal Wuqub’ xwaqkaal Waqxaqib’ xwaqkaal B’eleeb’ xwaqkaal Lajeb’ xwaqkaal Junlaju xwaqkaal Kab’laju xwaqkaal Oxlaju xwaqkaal Kaalaju xwaqkaal O’laju xwaqkaal Waqlaju xwaqkaal Wuqlaju xwaqkaal Waqxaqlaju xwaqkaal B’eleelaju xwaqkaal Jumay xwaqkaal Jun Xk’ak’aal xwaqkaal Kiib’ Xk’ak’aal xwaqkaal Oxib’ Xk’ak’aal xwaqkaal Kaahib’ Xk’ak’aal xwaqkaal Oob’ Xk’ak’aal xwaqkaal Waqib’ Xk’ak’aal xwaqkaal Wuqub’ Xk’ak’aal xwaqkaal Waqxaqib’ Xk’ak’aal xwaqkaal B’eleeb’ Xk’ak’aal xwaqkaal Lajeb’ Xk’ak’aal xwaqkaal Junlaju Xk’ak’aal xwaqkaal Kab’laju Xk’ak’aal xwaqkaal Oxlaju Xk’ak’aal xwaqkaal Kaalaju Xk’ak’aal xwaqkaal O’laju Xk’ak’aal xwaqkaal Waqlaju Xk’ak’aal xwaqkaal Wuqlaju Xk’ak’aal xwaqkaal Waqxaqlaju Xk’ak’aal xwaqkaal

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184

B’eleelaju Xk’ak’aal xwaqkaal K’ak’aal xwaqkaal Jun Roxk’aal xwaqkaal Kiib’ Roxk’aal xwaqkaal Oxib’ Roxk’aal xwaqkaal Kaahib’ Roxk’aal xwaqkaal Oob’ Roxk’aal xwaqkaal Waqib’ Roxk’aal xwaqkaal Wuqub’ Roxk’aal xwaqkaal Waqxaqib’ Roxk’aal xwaqkaal B’eleeb’ Roxk’aal xwaqkaal Lajeb’ Roxk’aal xwaqkaal Junlaju Roxk’aal xwaqkaal Kab’laju Roxk’aal xwaqkaal Oxlaju Roxk’aal xwaqkaal Kaalaju Roxk’aal xwaqkaal O’laju Roxk’aal xwaqkaal Waqlaju Roxk’aal xwaqkaal Wuqlaju Roxk’aal xwaqkaal Waqxaqlaju Roxk’aal xwaqkaal B’eleelaju Roxk’aal xwaqkaal Oxk’aal xwaqkaal Jun xkaak’aal xwaqkaal Kiib’ xkaak’aal xwaqkaal Oxib’ xkaak’aal xwaqkaal Kaahib’ xkaak’aal xwaqkaal Oob’ xkaak’aal xwaqkaal Waqib’ xkaak’aal xwaqkaal Wuqub’ xkaak’aal xwaqkaal Waqxaqib’ xkaak’aal xwaqkaal B’eleeb’ xkaak’aal xwaqkaal Lajeb’ xkaak’aal xwaqkaal Junlaju xkaak’aal xwaqkaal Kab’laju xkaak’aal xwaqkaal Oxlaju xkaak’aal xwaqkaal Kaalaju xkaak’aal xwaqkaal O’laju xkaak’aal xwaqkaal Waqlaju xkaak’aal xwaqkaal Wuqlaju xkaak’aal xwaqkaal Waqxaqlaju xkaak’aal xwaqkaal B’eleelaju xkaak’aal xwaqkaal Kaak’aal xwaqkaal Jun ro’k’aal xwaqkaal Kiib’ ro’k’aal xwaqkaal Oxib’ ro’k’aal xwaqkaal Kaahib’ ro’k’aal xwaqkaal

185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

Oob’ ro’k’aal xwaqkaal Waqib’ ro’k’aal xwaqkaal Wuqub’ ro’k’aal xwaqkaal Waqxaqib’ ro’k’aal xwaqkaal B’eleeb’ ro’k’aal xwaqkaal Lajeb’ ro’k’aal xwaqkaal Junlaju ro’k’aal xwaqkaal Kab’laju ro’k’aal xwaqkaal Oxlaju ro’k’aal xwaqkaal Kaalaju ro’k’aal xwaqkaal O’laju ro’k’aal xwaqkaal Waqlaju ro’k’aal xwaqkaal Wuqlaju ro’k’aal xwaqkaal Waqxaqlaju ro’k’aal xwaqkaal B’eleelaju ro’k’aal xwaqkaal Lajeek’aal Jun xjunlajuk’aal Kiib’ xjunlajuk’aal Oxib’ xjunlajuk’aal Kaahib’ xjunlajuk’aal Oob’ xjunlajuk’aal Waqib’ xjunlajuk’aal Wuqub’ xjunlajuk’aal Waqxaqib’ xjunlajuk’aal B’eleeb’ xjunlajuk’aal Lajeb’ xjunlajuk’aal Junlaju xjunlajuk’aal Kab’laju xjunlajuk’aal Oxlaju xjunlajuk’aal Kaalaju xjunlajuk’aal O’laju xjunlajuk’aal Waqlaju xjunlajuk’aal Wuqlaju xjunlajuk’aal Waqxaqlaju xjunlajuk’aal B’eleelaju xjunlajuk’aal Jumay xjunlajuk’aal Jun Xk’ak’aal xjunlajuk’aal Kiib’ Xk’ak’aal xjunlajuk’aal Oxib’ Xk’ak’aal xjunlajuk’aal Kaahib’ Xk’ak’aal xjunlajuk’aal Oob’ Xk’ak’aal xjunlajuk’aal Waqib’ Xk’ak’aal xjunlajuk’aal Wuqub’ Xk’ak’aal xjunlajuk’aal Waqxaqib’ Xk’ak’aal xjunlajuk’aal B’eleeb’ Xk’ak’aal xjunlajuk’aal Lajeb’ Xk’ak’aal xjunlajuk’aal

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276

Junlaju Xk’ak’aal xjunlajuk’aal Kab’laju Xk’ak’aal xjunlajuk’aal Oxlaju Xk’ak’aal xjunlajuk’aal Kaalaju Xk’ak’aal xjunlajuk’aal O’laju Xk’ak’aal xjunlajuk’aal Waqlaju Xk’ak’aal xjunlajuk’aal Wuqlaju Xk’ak’aal xjunlajuk’aal Waqxaqlaju Xk’ak’aal xjunlajuk’aal B’eleelaju Xk’ak’aal xjunlajuk’aal K’ak’aal xjunlajuk’aal xjunlajuk’aal Jun Roxk’aal xjunlajuk’aal Kiib’ Roxk’aal xjunlajuk’aal Oxib’ Roxk’aal xjunlajuk’aal Kaahib’ Roxk’aal xjunlajuk’aal Oob’ Roxk’aal xjunlajuk’aal Waqib’ Roxk’aal xjunlajuk’aal Wuqub’ Roxk’aal xjunlajuk’aal Waqxaqib’ Roxk’aal xjunlajuk’aal B’eleeb’ Roxk’aal xjunlajuk’aal Lajeb’ Roxk’aal xjunlajuk’aal Junlaju Roxk’aal xjunlajuk’aal Kab’laju Roxk’aal xjunlajuk’aal Oxlaju Roxk’aal xjunlajuk’aal Kaalaju Roxk’aal xjunlajuk’aal O’laju Roxk’aal xjunlajuk’aal Waqlaju Roxk’aal xjunlajuk’aal Wuqlaju Roxk’aal xjunlajuk’aal Waqxaqlaju Roxk’aal xjunlajuk’aal B’eleelaju Roxk’aal xjunlajuk’aal Oxk’aal xjunlajuk’aal Jun xkaak’aal xjunlajuk’aal Kiib’ xkaak’aal xjunlajuk’aal Oxib’ xkaak’aal xjunlajuk’aal Kaahib’ xkaak’aal xjunlajuk’aal Oob’ xkaak’aal xjunlajuk’aal Waqib’ xkaak’aal xjunlajuk’aal Wuqub’ xkaak’aal xjunlajuk’aal Waqxaqib’ xkaak’aal xjunlajuk’aal B’eleeb’ xkaak’aal xjunlajuk’aal Lajeb’ xkaak’aal xjunlajuk’aal Junlaju xkaak’aal xjunlajuk’aal Kab’laju xkaak’aal xjunlajuk’aal Oxlaju xkaak’aal xjunlajuk’aal Kaalaju xkaak’aal xjunlajuk’aal O’laju xkaak’aal xjunlajuk’aal Waqlaju xkaak’aal xjunlajuk’aal

277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

Wuqlaju xkaak’aal xjunlajuk’aal Waqxaqlaju xkaak’aal xjunlajuk’aal B’eleelaju xkaak’aal xjunlajuk’aal Kaak’aal xjunlajuk’aal Jun ro’k’aal xjunlajuk’aal Kiib’ ro’k’aal xjunlajuk’aal Oxib’ ro’k’aal xjunlajuk’aal Kaahib’ ro’k’aal xjunlajuk’aal Oob’ ro’k’aal xjunlajuk’aal Waqib’ ro’k’aal xjunlajuk’aal Wuqub’ ro’k’aal xjunlajuk’aal Waqxaqib’ ro’k’aal xjunlajuk’aal B’eleeb’ ro’k’aal xjunlajuk’aal Lajeb’ ro’k’aal xjunlajuk’aal Junlaju ro’k’aal xjunlajuk’aal Kab’laju ro’k’aal xjunlajuk’aal Oxlaju ro’k’aal xjunlajuk’aal Kaalaju ro’k’aal xjunlajuk’aal O’laju ro’k’aal xjunlajuk’aal Waqlaju ro’k’aal xjunlajuk’aal Wuqlaju ro’k’aal xjunlajuk’aal Waqxaqlaju ro’k’aal xjunlajuk’aal B’eleelaju ro’k’aal xjunlajuk’aal O’lajuk’aal Jun xwaqlajuk’aal Kiib’ xwaqlajuk’aal Oxib’ xwaqlajuk’aal Kaahib’ xwaqlajuk’aal Oob’ xwaqlajuk’aal Waqib’ xwaqlajuk’aal Wuqub’ xwaqlajuk’aal Waqxaqib’ xwaqlajuk’aal B’eleeb’ xwaqlajuk’aal Lajeb’ xwaqlajuk’aal Junlaju xwaqlajuk’aal Kab’laju xwaqlajuk’aal Oxlaju xwaqlajuk’aal Kaalaju xwaqlajuk’aal O’laju xwaqlajuk’aal Waqlaju xwaqlajuk’aal Wuqlaju xwaqlajuk’aal Waqxaqlaju xwaqlajuk’aal B’eleelaju xwaqlajuk’aal Jumay xwaqlajuk’aal Jun Xk’ak’aal xwaqlajuk’aal Kiib’ Xk’ak’aal xwaqlajuk’aal

323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368

Oxib’ Xk’ak’aal xwaqlajuk’aal Kaahib’ Xk’ak’aal xwaqlajuk’aal Oob’ Xk’ak’aal xwaqlajuk’aal Waqib’ Xk’ak’aal xwaqlajuk’aal Wuqub’ Xk’ak’aal xwaqlajuk’aal Waqxaqib’ Xk’ak’aal xwaqlajuk’aal B’eleeb’ Xk’ak’aal xwaqlajuk’aal Lajeb’ Xk’ak’aal xwaqlajuk’aal Junlaju Xk’ak’aal xwaqlajuk’aal Kab’laju Xk’ak’aal xwaqlajuk’aal Oxlaju Xk’ak’aal xwaqlajuk’aal Kaalaju Xk’ak’aal xwaqlajuk’aal O’laju Xk’ak’aal xwaqlajuk’aal Waqlaju Xk’ak’aal xwaqlajuk’aal Wuqlaju Xk’ak’aal xwaqlajuk’aal Waqxaqlaju Xk’ak’aal xwaqlajuk’aal B’eleelaju Xk’ak’aal xwaqlajuk’aal K’ak’aal xwaqlajuk’aal Jun Roxk’aal xwaqlajuk’aal Kiib’ Roxk’aal xwaqlajuk’aal Oxib’ Roxk’aal xwaqlajuk’aal Kaahib’ Roxk’aal xwaqlajuk’aal Oob’ Roxk’aal xwaqlajuk’aal Waqib’ Roxk’aal xwaqlajuk’aal Wuqub’ Roxk’aal xwaqlajuk’aal Waqxaqib’ Roxk’aal xwaqlajuk’aal B’eleeb’ Roxk’aal xwaqlajuk’aal Lajeb’ Roxk’aal xwaqlajuk’aal Junlaju Roxk’aal xwaqlajuk’aal Kab’laju Roxk’aal xwaqlajuk’aal Oxlaju Roxk’aal xwaqlajuk’aal Kaalaju Roxk’aal xwaqlajuk’aal O’laju Roxk’aal xwaqlajuk’aal Waqlaju Roxk’aal xwaqlajuk’aal Wuqlaju Roxk’aal xwaqlajuk’aal Waqxaqlaju Roxk’aal xwaqlajuk’aal B’eleelaju Roxk’aal xwaqlajuk’aal Oxk’aal xwaqlajuk’aal Jun xkaak’aal xwaqlajuk’aal Kiib’ xkaak’aal xwaqlajuk’aal Oxib’ xkaak’aal xwaqlajuk’aal Kaahib’ xkaak’aal xwaqlajuk’aal Oob’ xkaak’aal xwaqlajuk’aal Waqib’ xkaak’aal xwaqlajuk’aal Wuqub’ xkaak’aal xwaqlajuk’aal Waqxaqib’ xkaak’aal xwaqlajuk’aal

369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414

B’eleeb’ xkaak’aal xwaqlajuk’aal Lajeb’ xkaak’aal xwaqlajuk’aal Junlaju xkaak’aal xwaqlajuk’aal Kab’laju xkaak’aal xwaqlajuk’aal Oxlaju xkaak’aal xwaqlajuk’aal Kaalaju xkaak’aal xwaqlajuk’aal O’laju xkaak’aal xwaqlajuk’aal Waqlaju xkaak’aal xwaqlajuk’aal Wuqlaju xkaak’aal xwaqlajuk’aal Waqxaqlaju xkaak’aal xwaqlajuk’aal B’eleelaju xkaak’aal xwaqlajuk’aal Kaak’aal xwaqlajuk’aal Jun ro’k’aal xwaqlajuk’aal Kiib’ ro’k’aal xwaqlajuk’aal Oxib’ ro’k’aal xwaqlajuk’aal Kaahib’ ro’k’aal xwaqlajuk’aal Oob’ ro’k’aal xwaqlajuk’aal Waqib’ ro’k’aal xwaqlajuk’aal Wuqub’ ro’k’aal xwaqlajuk’aal Waqxaqib’ ro’k’aal xwaqlajuk’aal B’eleeb’ ro’k’aal xwaqlajuk’aal Lajeb’ ro’k’aal xwaqlajuk’aal Junlaju ro’k’aal xwaqlajuk’aal Kab’laju ro’k’aal xwaqlajuk’aal Oxlaju ro’k’aal xwaqlajuk’aal Kaalaju ro’k’aal xwaqlajuk’aal O’laju ro’k’aal xwaqlajuk’aal Waqlaju ro’k’aal xwaqlajuk’aal Wuqlaju ro’k’aal xwaqlajuk’aal Waqxaqlaju ro’k’aal xwaqlajuk’aal B’eleelaju ro’k’aal xwaqlajuk’aal Jun o’q’ob’ Jun xkab’ o’q’ob’ Kiib’ xkab’ o’q’ob’ Oxib’ xkab’ o’q’ob’ Kaahib’ xkab’ o’q’ob’ Oob’ xkab’ o’q’ob’ Waqib’ xkab’ o’q’ob’ Wuqub’ xkab’ o’q’ob’ Waqxaqib’ xkab’ o’q’ob’ B’eleeb’ xkab’ o’q’ob’ Lajeb’ xkab’ o’q’ob’ Junlaju xkab’ o’q’ob’ Kab’laju xkab’ o’q’ob’ Oxlaju xkab’ o’q’ob’ Kaalaju xkab’ o’q’ob’

415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460

O’laju xkab’ o’q’ob’ Waqlaju xkab’ o’q’ob’ Wuqlaju xkab’ o’q’ob’ Waqxaqlaju xkab’ o’q’ob’ B’eleelaju xkab’ o’q’ob’ Jumay xkab’ o’q’ob’ Jun Xk’ak’aal xkab’ o’q’ob’ Kiib’ Xk’ak’aal xkab’ o’q’ob’ Oxib’ Xk’ak’aal xkab’ o’q’ob’ Kaahib’ Xk’ak’aal xkab’ o’q’ob’ Oob’ Xk’ak’aal xkab’ o’q’ob’ Waqib’ Xk’ak’aal xkab’ o’q’ob’ Wuqub’ Xk’ak’aal xkab’ o’q’ob’ Waqxaqib’ Xk’ak’aal xkab’ o’q’ob’ B’eleeb’ Xk’ak’aal xkab’ o’q’ob’ Lajeb’ Xk’ak’aal xkab’ o’q’ob’ Junlaju Xk’ak’aal xkab’ o’q’ob’ Kab’laju Xk’ak’aal xkab’ o’q’ob’ Oxlaju Xk’ak’aal xkab’ o’q’ob’ Kaalaju Xk’ak’aal xkab’ o’q’ob’ O’laju Xk’ak’aal xkab’ o’q’ob’ Waqlaju Xk’ak’aal xkab’ o’q’ob’ Wuqlaju Xk’ak’aal xkab’ o’q’ob’ Waqxaqlaju Xk’ak’aal xkab’ o’q’ob’ B’eleelaju Xk’ak’aal xkab’ o’q’ob’ K’ak’aal xkab’ o’q’ob’ Jun Roxk’aal xkab’ o’q’ob’ Kiib’ Roxk’aal xkab’ o’q’ob’ Oxib’ Roxk’aal xkab’ o’q’ob’ Kaahib’ Roxk’aal xkab’ o’q’ob’ Oob’ Roxk’aal xkab’ o’q’ob’ Waqib’ Roxk’aal xkab’ o’q’ob’ Wuqub’ Roxk’aal xkab’ o’q’ob’ Waqxaqib’ Roxk’aal xkab’ o’q’ob’ B’eleeb’ Roxk’aal xkab’ o’q’ob’ Lajeb’ Roxk’aal xkab’ o’q’ob’ Junlaju Roxk’aal xkab’ o’q’ob’ Kab’laju Roxk’aal xkab’ o’q’ob’ Oxlaju Roxk’aal xkab’ o’q’ob’ Kaalaju Roxk’aal xkab’ o’q’ob’ O’laju Roxk’aal xkab’ o’q’ob’ Waqlaju Roxk’aal xkab’ o’q’ob’ Wuqlaju Roxk’aal xkab’ o’q’ob’ Waqxaqlaju Roxk’aal xkab’ o’q’ob’ B’eleelaju Roxk’aal xkab’ o’q’ob’ Oxk’aal xkab’ o’q’ob’

461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

Jun xkaak’aal xkab’ o’q’ob’ Kiib’ xkaak’aal xkab’ o’q’ob’ Oxib’ xkaak’aal xkab’ o’q’ob’ Kaahib’ xkaak’aal xkab’ o’q’ob’ Oob’ xkaak’aal xkab’ o’q’ob’ Waqib’ xkaak’aal xkab’ o’q’ob’ Wuqub’ xkaak’aal xkab’ o’q’ob’ Waqxaqib’ xkaak’aal xkab’ o’q’ob’ B’eleeb’ xkaak’aal xkab’ o’q’ob’ Lajeb’ xkaak’aal xkab’ o’q’ob’ Junlaju xkaak’aal xkab’ o’q’ob’ Kab’laju xkaak’aal xkab’ o’q’ob’ Oxlaju xkaak’aal xkab’ o’q’ob’ Kaalaju xkaak’aal xkab’ o’q’ob’ O’laju xkaak’aal xkab’ o’q’ob’ Waqlaju xkaak’aal xkab’ o’q’ob’ Wuqlaju xkaak’aal xkab’ o’q’ob’ Waqxaqlaju xkaak’aal xkab’ o’q’ob’ B’eleelaju xkaak’aal xkab’ o’q’ob’ Kaak’aal xkab’ o’q’ob’ Jun ro’k’aal xkab’ o’q’ob’ Kiib’ ro’k’aal xkab’ o’q’ob’ Oxib’ ro’k’aal xkab’ o’q’ob’ Kaahib’ ro’k’aal xkab’ o’q’ob’ Oob’ ro’k’aal xkab’ o’q’ob’ Waqib’ ro’k’aal xkab’ o’q’ob’ Wuqub’ ro’k’aal xkab’ o’q’ob’ Waqxaqib’ ro’k’aal xkab’ o’q’ob’ B’eleeb’ ro’k’aal xkab’ o’q’ob’ Lajeb’ ro’k’aal xkab’ o’q’ob’ Junlaju ro’k’aal xkab’ o’q’ob’ Kab’laju ro’k’aal xkab’ o’q’ob’ Oxlaju ro’k’aal xkab’ o’q’ob’ Kaalaju ro’k’aal xkab’ o’q’ob’ O’laju ro’k’aal xkab’ o’q’ob’ Waqlaju ro’k’aal xkab’ o’q’ob’ Wuqlaju ro’k’aal xkab’ o’q’ob’ Waqxaqlaju ro’k’aal xkab’ o’q’ob’ B’eleelaju ro’k’aal xkab’ o’q’ob’ O’kaal xkab’ o’q’ob’

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful