Sce3105-Nota Praktikal 1

NOTA: 1. Ketepatannilai yang diukur: seberapa dekat kemungkinan akan kepada nilai-nilai sebenarnya. 2.

kepersisan tidak sama dengan ketepatan. Sebuah jam digital murah,mengatakan waktunya sudah 9:34:45 sangat tepat (masa yang diberikankepada kedua-dua) tetapi jika jam itu berjalan beberapa minit lambat, makanilainya tidak terlalu tepat. Perbincangan: Daripada eksperimen yang telah dijalankan, datayang telah diperoleh telahmenunjukkanperbezaan antaratitik perpuluhan dan unit.Ini bermakna setiapalatpengukuran yang telah digunakan menunjukkanperbezaan dari segi ketepatan dankepersisan dalam membaca ukuran.Ketepatansesebuah alat pengukurbergantung pada skala yang terdapat pada alatitu.Pembaris meter boleh memberikanbacaan sehingga1.0mm,angkupvernierbolehmemberikan bacaan sehingga0.02mm,dan tolokskru mikrometer bolehmemberikan bacaan sehingga0.01mm. Kepersisan berhubung kait denganketepatan. Jadi, tolok-skru mikrometeradalah alat pengukur yang palingtepatkeranaiamempunyaiskala yang paling kecildan ketepatan yang pasti keranaperbezaan antarabacaan hanya boleh jadi 0.01mm. Ia adalahbacaan yang sangatkecil.Terdapat beberapa langkah pencegahan yang perlu diambil kirasewaktumelakukaneksperimen ini. Pertama sekali ialah ralat sifar. Beberapaalatpengukuranmempunyairalat sifar positifatauralat sifar negatif yang bolehmenyebabkan ketidaktentuandalam nilai. Kitaperlumembuat operasi penambahanatau penolakan untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya.Oleh itu pengiraansangat diperlukan untuk ralat seperti ini. Seterusnya ialahralat paralaks. Ia juga adalahsalah satu daripada ralatyang mungkinberlaku ketika mengambil ukuran.Jadikita perlulahmemastikanbahawa kitamenggunakan cara yang betul dalam mengambil ukuran.Salah satu cara untukmengatasi ralat ini ialahdengan menggunakan kanta tanganketika mengambilbacaan dan juga memperbaiki kedudukan mata semasa mengambil bacaan.Dalam aktiviti yang melibatkanneraca palang dan neraca elektronik, neracaelektronik adalahlebih tepatpenggunaannya keranaia telah diprogramkan danmenggunakan sistem komputeruntuk mengelakkanpelbagai faktor luaran.Bagaimanapun, dalam menggunakanneraca palang, kita masih perlu

untukmengambil kirafaktor luaranseperti angindan peredaran udarayangmungkinmempengaruhibacaan. Oleh itu, untuk mengelakkan dari gangguan luar,kita perlu menjalankan eksperimen ini dalam keadaan tiada peredaran udara. Rumusan: Ketepatan dan kepersisansesebuahalat pengukuran adalah berbeza mengikutalat. Tolok-skru mikrometeradalah alat pengukuran bagi panjang yang paling tepatdan persisberbanding angkup vernier dan pembaris meter.Sementaraneracaelektronikadalah lebih tepat dan persisdalam mengukur berat berbandingneracapalang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful