LỒNG GHÉP THÍCH ỨNG VỚI BĐKH VÀ GIẢM RỦI RO THIÊN TAI VÀO QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH

TẠI CỘNG ĐỒNG

Challenge to Change (CtC)

Quy trình nâng cao năng lực về QLRRTH dựa vào CĐ và lập kế hoạch có sự tham gia
QLRRTH & Lập KH có sự tham gia HCVRA

Cấp TP/Quận, Huyện

Giám sát, đánh giá việc thực hiện KH có sự tham gia

Thúc đẩy viên cơ sở Thực hiện KH Tập huấn và Đánh giá VCA tại Phường/Xã được chọn Gắn KH thích ứng vào KH PTKTXH (SLDs)

Thẩm định kết quả VCA (Tại cộng đồng)

Kế hoạch thích ứng Disaster (Phường/Xã) Preparedness Plan

Cơ sở pháp lý cho việc lập kế hoạch thích ứng dựa vào cộng đồng
• 2003: Nghị định Dân chủ cơ sở số 79/2003/ND-CP (tháng 7, 2003); • 2004: Nghị định Chính phủ số 08 (30/6/2004) thúc đẩy việc phân cấp quản lý • 2007: Chiến lược Quốc gia về Giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020; • 2009: Chương trình Quốc gia 12 năm về “nâng cao nhận thức và Quản Lý Rủ ro Thảm họa dựa vào CĐ (CBDRM) từ 2009-2020; • 2008: Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH (NTP) từ 2009-2015 (ban hành tháng, 2008); • 2008: NTP – Quyết định 158/QĐ-TTg (2 tháng 12, 2008): – “ứng phó với BĐKH là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị xã hội, của các ban ngành và cá tổ chức... ; – “...BĐKH phải được gắn với chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển và quy trình lập KH của các ban ngành các cấp...”
4

Nội dung hoạt động chính
• BĐKH (khái niệm liên quan, thông tin cơ bản và chương trình Mục tiêu Quốc gia); • Phương pháp QLRRTH dự vào CĐ và Đánh giá Tính DBTT và Khả Năng (VCA) với KH PTKTXH và chương trình NTP; • Phương pháp lập kế hoạch có sự tham gia và KH thích ứng dựa vào CĐ; • Phương pháp và kỹ năng tẩy cơ bản cho nhóm thúc dẩy viên cơ sở.

Hình ảnh của các lớp tập huấn về QLRRTH dựa vào CĐ (CBDRM)

Nâng cao nhận thức CĐ về CBDRM và KH thích ứng CD

Sự tham gia của cộng đồng

Đánh giá VCA

Xác định biện pháp thích ứng

Thực hiện Kế hoạch

Quản lý, Giám sát và Đánh giá

Nguyên tắc của KH Thích ứng Cộng đồng
• Giảm TTDBTT hiện tại và tương lai dựa vào những ưu tiên của cộng đồng; • Vận động chính sách đưa những đề xuất giảm rủi ro thảm họa của CĐ vào trong quá trình lập KH phát triển của địa phương; • Đưa ra chiến lược nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương và người dân để đảm bảo cho việc cải tiến hệ thống lập KH hiện thời. • Nêu được mối gắn kết giữa kết quả của việc lập KH của CĐ và quá trình đưa ra quyết định đối với KH phát triển KTXH của TP.

Quy trình và các bước lập kế hoạch thích ứng của Cộng đồng
[1] Định hướng cho việ lập kế hoạch

[6] Giám sát, Đánh
giá & Rút kinh nghiệm
[5] Thực hiện kế hoạch

[2] Đánh giá HCV và
xác định Biện pháp

[4] Lồng ghép với KHPT, Phê duyệt và phản hồi

[3] Lập kế hoạch thích ứng của Phường/Xã
7

Các yếu tố của một kế hoạch tốt
• Đảm bảo sự tham gia của cộng đồng và trách nhiệm hỗ trợ của các ban ngành trong quá trình lập KH; • Đảm bảo kế hoạch được lập dựa trên kết quả đánh giá rủi ro dựa vào cộng đồng; • Đảm bảo lồng ghép những biện pháp giảm rủi ro thảm họa với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

“Không có một kế hoạch nào có thể áp dụng cho tất cả
các loại thảm họa và cho các địa phương khác nhau”

Thách thức
• Cam kết của chính quyền áp dụng đánh giá VCA và phương pháp lập KH có sự tham gia; • Quan niệm về lập kế hoạch từ cơ sở - cần nâng cao năng lực về phương pháp, kỹ năng và công cụ; • Gắn KH thích ứng của CĐ với KH phát triển của địa phương cần giành nhiều thời gian và công sức; • Sự điều phối và tham gia thực hiện đánh giá VCA của các ban ngành liên quan cho KH thích ứng; • Định hướng thích ứng lâu dài cho các hoạt động sinh kế; • Nguồn tài chính để thực hiện các ưu tiên của KH thích ứng CĐ; • Xây dựng đội ngũ cán bộ địa phương có phương pháp và kỹ năng làm việc với CĐ và hỗ trợ cho TP; • Mô hình thí điểm ít – liệu đã đủ tác động đến các nhà hoạch định chính sách TP?

CÁC KHUYẾN NGHỊ
• Tăng cường sự trao đổi cũng như làm rõ vai trò của cơ quan điều phối thực hiện dự án với các bên liên quan

• Cần có vai trò chỉ đạo cũng như các cam kết mạnh và cụ thể ở cấp thành phố nhằm thúc đẩy sự tham gia ở cấp cộng đồng và các bên liên quan trong quá trình lập kế hoạch quản lý rủi ro
• Thành phố cần thiết lập các diễn đàn/sự kiện để các bên có cơ hội đối thoại và hiểu rõ tiến trình lập kế hoạch thích ứng với BĐKH, đối phó rủi ro • Cần có một quy trình cụ thể và rõ ràng cho việc lồng ghép các kết quả của kế hoạch QLRR thiên tai và thích ứng BĐKH vào kế hoạch phát triển KTXH địa phương và chương trình mục tiêu quốc gia về BĐKH

CÁC KHUYẾN NGHỊ (tiếp theo…)
• Xây dựng một hệ thống theo dõi giám sát và trao đổi học hỏi phù hợp với điều kiện và năng lực địa phương để các thành phố có thể áp dụng cho việc đo lường kết quả đóng góp của lập kế hoạch cấp cộng đồng đối với các chương trình và chiến lược của thành phố về BĐKH • Cần tiến hành một cách đồng bộ, toàn diện các hoạt động nâng cao nhận thức ở cấp cộng đồng và xây dựng năng lực phối hợp giữa cấp, các bên liên quan trong quá trình lập kế hoạch, ra chính sách. • Thể chế hoá cách làm hay, mô hình tốt trong quá trình huy động sự tham gia của các bên vào công tác lập kế hoạch ứng phó BĐKH, phòng chống rủi ro thiên tai cũng như đảm bảo các sáng kiến thích ứng với BĐKH được liên hệ và đóng góp cho việc thực hiện các ưu tiên phát triển của cộng đồng

Nhóm thúc đẩy viên cơ sở đang thực hành sử dụng công cụ đánh giá VCA tại Xã Trung An – TP Can Tho

Ngà 16 và 17/08/2011

Kênh thoát bị thu hẹp vì nhiều năm không được nạo vét

Không có hệ thống thoát nước ở khu dân cư

Vấn đề quản lý rác thải và ô nhiễm môi trường

Những vấn đề cần quan tâm của phường An Binh

Tình trạng dễ bị tổn thương ở phường An Binh

Nhà ở có nguy cơ cao đối với sạt lỡ đất

Cuộc họp CĐ để xác định những vấn đề liên quan đến BĐKH

Buổi thảo luận của nhóm phụ nữ ở phường An Binh

Thảo luận của các nhóm hộ kinh doanh nhỏ ở phường An Binh

Buổi báo cáo kết quả đánh giá VCA và thẩm định thông tin tại Xã Trung An TP Can Tho (19/08/2011)

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC QUÝ VỊ

Nguyen Thi Phuc Hoa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful