ÒekeÀjCe

eflemejs

ë

ceeefnleer®es

mebkeÀueve DeeefCe efJeMues<eCe

3. 1 ÒemleeJevee
cejeþer ceeO³eceelegve ceeO³eefcekeÀ efMe#eCe hetCe& kesÀu³eeveblej yeejeJeer JeeefCep³e MeeKesle efMe#eCe Iesle Demeuesues efJeÐeeLeea keÀefveÿ ceneefJeÐeeue³eeleerue leeefmekeÀebvee yemele veenerle, ner peer mecem³ee ceeefnleer DeeHeu³ee GHeueyOe kedÀ=eflemebMeesvee®³ee Deens.DeeHeu³eeuee keÀ©ve keWÀêmLeeveer

I³eeJeer ueeiesue efle®ee keWÀêefyebog

1

efJeÐeeLeea®e

DemeCeej

,

l³eecegUs

l³eeb®eskeÀ[tve ÒeMveeJeueer Ye©ve IesCes Je l³ee ceeefnleer®³ee DeeOeejs efle®es meebK³eerkeÀer efJeMues<eCe keÀ©ve leL³e mebkeÀueve keÀjCes ns cenlJee®es keÀece DeeHeu³eeuee ³ee ÒekeÀjCeele keÀjeJe³ee®es Deens. ceeieerue ÒekeÀjCeele mebMeesOeve HeOoleer Je mebMeesOeve meefJemlej meeOeveeb®eer kesÀuesueer DeeHeCe Deens. ³ee meJex#eCe ³ee ®e®ee&

keÀ=eflemebMeesOeveemeeþer Deens Je l³eelener Deensle

HeodOeleer®ee JeeHej keÀjC³ee®es keÀe þjefJeues ÒeMveeJeueer ³ee®eerner neleer meeOeveeb®ee®e JeeHej keÀjC³ee®eer keÀejCes keÀesCeleer ³ee DeeHeCe ³esCeeN³ee keÀesCel³ee DeeOeejs ³ee®eener Deeuee efJemleejHegJe&keÀ ®e®ee& kesÀueer Deens. meJex#eCeelegve ceeefnleer®es meebeqK³ekeÀer efJeMues<eCe leHeMeerue Deens.³esLes DeeHeCe lelJeeb®³ee keÀjCeej ceeieerue l³ee Deenesle ÒekeÀjCeele

Òel³e#e lekeÌles

efJeMues<eCee®eer , mlebYeeuesKe,

ceeb[Ceer kesÀueer Deens. DeeJeM³ekeÀlesvegmeej mHe<ìerkeÀjCeemleJe kesÀuee Deens. Jeleg&UeuesKe Fl³eeoerb®ee ner GHe³eesie ³esLes

2

Jeiee&leerue ÒekeÀuHee®³ee Ye©ve nesCeej DevegHeefmLeleer ner®e keWÀêmLeeveer Demeuesueer GHeueyOe mecem³esJej keÀ©ve cenlJee®eer mecem³ee Demesue lej ÒeMveeJeueer IesC³eemeeþer keÀmes? ³ee efJeÐeeLeea cenlJee®³ee ®e®ee& menkeÀeN³eebMeer legkeÀ[îeebceOeerue efJeÐeeLeea mejlesMesJeìer (12 Jeer `ye' DeeefCe `keÀ')oesve®e efJeÐeeL³ee¥HewkeÀer Demeu³eecegUs 40 5-5 SkeÀe Jeepelee 318 osTve Meke̳e ®e®ee& ³eeoer yeveefJeC³eele efveJe[e³e®es efJeÐeeL³ee¥®eer Deeueer.l³ee ¬eÀceebkeÀ mebosMe keÀjCes Demee SkeÀef$ele efoJeMeer l³eeb®esMeer 3 .3.Òel³eskeÀ Jeer ®eer Heefj#ee efoJeMeer peceeJes menkeÀe³ee&ves mebHeu³eeveblej ogHeejer keÀ#e 2 efJeÐeeL³ee¥vee J³ekeÌleerMe: HeÀesve keÀ©ve 12 þjeefJekeÀ ceO³es ceneefJeÐeeue³eeleerue efJeÐeeL³ee¥vee Peeues.2 ÒeeflemeeokeÀeb®eer GHeueyOelee-SkeÀ mecem³ee Je GHee³e meJe&ÒeLece Òemlegle ÒeMveeJeueer ÒekeÀuHekeÀl³ee&ves kesÀJne Je keÀMeer Yeªve Iesleueer Demee cenlJee®ee ÒeMve GHeefmLele neslees.

³ee keÀ=eflemebMeesOevee®es cenlJe HeìJetve oslee Deeues.MesJeì®ee ÒeMve cegkeÌleef®ebleveelcekeÀ neslee l³eeueener meJe&®e Je efJeÐeeL³ee¥veer ÒekeÀuHekeÀe®³ee ³eemeeþer Ye©ve ceve:HegJe&keÀ Òeeflemeeo efouee.ÒeMveeJeueer Iesleebveener GÊejs Jemlegefveÿ Je Kejer keÀMee ÒekeÀejs efceUleerue ³ee meeþer DeY³eemekeÀeves DeeìeskeÀeì Òe³elve kesÀuee.keÀ©ve l³eebvee efJeéeemeele ceveele IesTve. ner ÒeMveeJeueer SketÀCe 40 efJeÐeeL³ee¥vee YejC³eemeeþer efoueer nesleer. ÒeMveeJeueer ³ee meeOevee®³ee ce³ee&oe ie=nerle Oeju³ee lejer 4 .l³eeleerue meJe& ÒeMveebvee efJeÐeeL³ee¥veer Òeeflemeeo efouee. Heefj#esleerue Dee³eg<³eeMeer meefJemlej kesÀuesueer HegJe&ûen l³eeb®³ee Heg{erue cnCetve keÀesCeleener mebyebOe veener ³ee®eer l³eebvee JneJeer l³eebvee efou³ee iesu³ee.l³ee met®eveeb®eer HeefjefMeäele meceeefJe<ì SketÀCe 16 ÒeMve efJe®eejues nesles.ÒeMveeJeueerle Jee keÀesCel³eener jent ve³es. efJeÐeeL³ee¥®es menkeÀe³ee¥®es cenlJee®es menkeÀe³e& nesles.l³eeb®es ÒekeÀej®ee ÒeMveeJeueer®ee iegCeebMeer Kee$eer met®evee ³eeoer Deens.

leL³emebkeÀueve mHeä Je mel³e Demeu³ee®eer Kee$eer DeY³eemekeÀeme Jeeìles ceeefnleer®es mebkeÀueve Je efJeMues<eCeö ÒeMveeJeueer nesleer.Òemlegle Deens. 1) JeeefCep³e MeeKesle cejeþer ceeO³eceeletve yeejeJeerle JeeefCep³e DeefYeª®eer 2) JeeefCep³e MeeKesle cejeþer ceeO³eceeletve yeejeJeerle Deeuesu³ee efJeÐeeL³ee¥®³ee leeefmekeÀebvee ceneefJeÐeeue³eeleerue 3) ceeO³ece yeoue Je Deeuesu³ee efJeÐeeL³ee¥®eer MeeKesefJe<e³eer®eer le³eej keÀjleebvee ³ee yeeyeer efJe®eejele IesTve GefÎäefvene³e j®evee kesÀueer DevegHeefmLele jenC³ee®eer keÀejCes ceneefJeÐeeue³eeleerue leeefmekeÀebvee DevegHeefmLeleer ³ee oesve IeìkeÀeb®ee HejmHejmebyebOe 4) cejeþer ceeO³eceeletve Deeuesu³ee ¢<ìerves DeO³eeHeve³esCeeN³ee efJeÐeeL³ee¥®³ee ceneefJeÐeeue³eeleerue DeO³e³eve Òeef¬eÀ³ee 5) ceeO³eceyeoue-HeefjCeeceeletve De[®eCeerbJejerue GHee³e³eespevesmeboYee&le ceneefJeÐeeue³e 5 .

Je efMe#ekeÀ ³eeb®eer ³eemeboYee&leerue YetefcekeÀe Jejerue GefÎäebvegmeej efceUeuesu³ee ceeefnleer®es mebkeÀueve lekeÌl³eeb®³ee ªHeele Heg{s ceeæb[ues Deens. lej lees ³eesi³eefjl³ee DeY³eeme¬eÀce HegCe& keÀjlees.l³eeme l³ee l³ee 6 .Flej keÀesþsner ÒeJesMe efceUle veJnlee cnCetve pej ÒeJesMe Iesleuee Demesue lej F®íe veener cnCetve lees DeY³eemeekeÀ[s efomeles.³ee efJeÐeeL³ee&bbveer Heg{erue He³ee&³e ogue&#e keÀjlees Òeeflemeeo efouesues Demes ÒeMveeme nesles meJe&®e efouee.efce$ecnCegve. Hejbleg pej Flej keÀejCeemleJe HeeuekeÀeb®es cewef$eCeeRveer meebieCesJe©ve ÒeJesMe Iesleuee . De) efJeÐeeL³ee¥®eer MeeKesefJe<e³eer®eer DeefYeª®eer 1) JeeefCep³e MeeKesleerue JeeefCep³e ÒeJesMeemebyebOeer:meeOeejCele: efJeÐeeL³ee¥veer mJes®ísves /DeeJe[erves ÒeJesMe Iesleuee Demesue.

efJe<e³eeb®eer DeeJe[ 34 nesleer cnCetve Dee-efce$ecewef$eefCebveer JeeefCep³e MeeKesle ÒeJesMe Iesleuee cnCetve F -HeeuekeÀebveer 04 meebefieleues cnCetve F&keÀuee/efJe%eeve 02 MeeKesle ÒeJesMe 00 efceUeuee veener cnCetve G-J³eeJemeeef³ekeÀ HeoefJekeÀe DeY³eeme¬eÀceeme ÒeJesMe efceUeuee veener cnCetve SketÀCe 40 00 10 05 00 100 Jejerue lekeÌl³eeJe©ve Demes efometve ³esles keÀer.l³ee 7 . meJee&efOekeÀ efJeÐeeLeea mJes®ísves JeeefCep³e MeeKesle oeKeue Peeuesues nesles.He³ee&³eebvee ÒeeflemeeokeÀebveer efouesuee Òeeflemeeo Demee neslee- He³ee&³e Òeeflem ìkeÌkesÀ Jeejer 85 00 eeokeÀ De .

Je Flej$e ÒeJesMe efceUle veener cnCetve JeeefCep³e MeeKeskeÀ[s oeKeue Peeuesu³eeb®eer Je©ve meceesj JeeefCep³e ne mebK³ee DeMeer Deeueer Del³euHe cetueYetle keÀer efJe<e³eeb®eer oyeeJeeKeeueer DeY³eemele Jeiee&leerue efvecee&Ce ceesþe ÒeMvee®³ee meceesj Demeleebveener leeefmekeÀebvee keÀejCes efveceee&Ce efJeÐeeLeea DevegHeefmLele MeesOeC³ee®eer nesTve Flej nesleer. keÀejCeeb®ee DeefOekeÀ leHeMeerue efJe®eejCes 8 .³ee JemlegefmLeleer efJeÐeeL³ee¥vee DeeJe[ /Deefve®ísves veenerle.KeeueesKeeue HeeuekeÀeb®eer F®íe nesleer cnCetve oeKeue Peeuesues nesles.ne Heefnu³ee®e ³ee®eer DeeJeM³ekeÀlee ¬eÀceÒeeHle þjues.Demes DevetHeefmLeleer Peeuesueer efJejesOeeYeeme ÒeeflemeeoeJe©ve Deeuee.keÀesCel³eener Demetvener SkeÀ DeY³eeme¬eÀce mecem³ee KetHe Deens.DeeJe[ Jeiee&leerue jenleele Deens.

l³ee®es He³ee&³e Je ÒeeflemeeokeÀeb®eer ìkeÌkesÀJeejer Heg{erue lekeÌl³eele efomeles.F³eÊee DekeÀjeJeer Heemetve®es Fbûepeer JeeefCep³e Yee<esletve MeeKesleerue efMe#eCe I³eeJes ueeieles . keÀ-³ee efJe<e³eer ceuee 8 efveef½eleHeCes meebielee ³esle veener. ye -Demee yeoue 2 DeveeJeM³ekeÀ / $eemeoe³ekeÀ Deens. ³ee ceeO³eceyeouee yeÎue DeY³eemekeÀeves Demes ie=efnle Oejues nesles keÀer Fbûepeer ceeO³ecee®eer/Yee<es®eer veeJe[ Demeu³eecegUs veenerle. SketÀCe 40 20 100 cenejeä^ jep³eeleerue cegbyeF& efJeYeeieele G®®e ceeO³eefcekeÀ Je l³ee Heg{erue efMe#eCe F¥ûepeer 9 . He³ee&³e De Demee Òeeflem eeokeÀ yeoue 30 ìkeÌkesÀ Jeejer 75 5 DeeJeM³ekeÀ Deens. ns HeeneC³eemeeþer efJeÐeeLeea Jeiee&le yemele ÒeMve ie=efnlekeÀ Heg{erue leHeemetve ceeO³eceyeoueeyeÎue efJe®eejuee neslee.

³eeJe©ve Demes cnCelee ³esF&ue efkeÀ ìkeÌkesÀ ®³ee ceeO³eceyeoue DevegHeefmLeleer cenlJee®eer Deens. Jejerue lekeÌl³eeJe©ve Demes Dee{Utve Deeues keÀer yengleebMe efJeÐeeL³ee¥vee ne ceeO³eceyeoue DeeJeM³ekeÀ Deens Demes Jeeìles. cee$e 20 ìkeÌkesÀ efJeÐeeL³ee¥®³ee yeeyeleerle Demeu³ee®es efJeÐeeL³ee¥vee peJeUpeJeU yeeyeleerle 25 ieeWOeUuesu³ee efomeles. ÒekeÀuHekeÀl³ee&®ee DevegHeefmLeleeerMeer mebbyeefOele Demeu³eecegUs Heg{erue ÒeMve efJeÐeeL³ee¥®³ee 10 . Deens yeoue DeveeJeM³ekeÀ Je $eemeoe³ekeÀ yengleebMe J³eeJenejerkeÀ efJeÐeeL³ee¥veer les Demes Jeeìles. lej Del³euHe efJeÐeeL³eeb¥vee Demee Jeeìlees. ³ee®ee®e Deeuesu³ee l³eeHeg{erue Yee<esletve cnCepes®e cenlJe DeLe& G®®e DemeeJes Fbûepeer cejeþer ceeO³eceelegve efJeÐeeL³ee¥veener efMe#eCe Demes®e eqmJekeÀejues Yee<es®es Fbûepeer Jeeìles.DeeefCe ne yeoue 5 DeJemLesle ìkeÌkesÀ $eemeoe³ekeÀ efJeÐeeL³ee¥®es ner ieesä ¢äerkeÀesveeletve cetU efJe<e³e Jeeìlees.Yee<esle I³eeJes ueeieles. 3.

l³eecegUs efveoMe&veeme 11 . 4 ye-keÀOeerlejer SKeeo ogmeN³ee 2 leeefmekesÀuee yemelees. efceUeuesuee Òeeflemeeo Heg{s oMe&efJeuesuee Deens. [-cenlJee®es keÀener 4 efMekeÀJeCeej Deensle keÀe ³ee®eer ceeefnleer keÀe{tve ceie®e yemelees. SketÀCe 2 40 5 100 er 10 5 70 10 Jejerue lekeÌl³eeJe©ve Demes efometve ³esles keÀer ceneefJeÐeeue³eeleerue Deens. F-keÀOeer®e yemele veener.GHeefmLeleer ÒeMvee®es meboYee&le He³ee&³e Je efJe®eejuee l³eeme neslee. Deefve³eefcele peemle SkeÀ DeeHeu³ee leeefmekeÀebvee yemeCeejs cenlJee®eer efJeÐeeLeea mecem³ee efve³eefcele yemeCeejs efJeÐeeLeea Del³euHe®e mebK³esves DevegHeefmLeleer Demeu³ee®es Deensle. keÀ-keÀOeerlejer SKeeo ogmeN³ee 28 leeefmekesÀuee oeb[er ceejlees. He³ee&³e Òeef ìkeÌ leme keÀ eoke sJeej À De-jespe Je efve³eefcele yemelees.

HetCe&HeCes cetueYetle mecem³ee GHeefmLeleer DevegHeefmLeleer vemetve ner Kejer ner Deefve³eefcele mecem³ee keÀue mecem³ee Deens. mebyebOe ceeO³ece yeoueeMeer DemeeJee Demes ie=efnlekeÀ leHeemetve Lesì efJeÐeeL³ee¥vee efJe®eejuee neslee.v es De Fbûepeer Òeefle ìkeÌkesÀ meeo keÀ ceeO³eceeletve 14 Jeejer 35 12 . De He³ee&³e .Jeiee&le 100ìkeÌkesÀ GHeefmLeleer ner DeeoMe& keÀuHevee #eCeYej yeepetuee þsJeueer lejer ³ee efve³eefcele Deefve³eefcele GHeefmLeleer®es GHeefmLeleer®ee HeenCeeje ÒeceeCener peJeU®ee ÒeMve Del³eble Del³euHe Demeu³ee®es ue#eele Deeues. ceneefJeÐeeue³eeleerue yemeC³ee®es nesles l³ee keÀejCe leeefmekeÀebvee MeesOeC³eemeeþer ve pes He³ee&³e ÒeMve ¬eÀceebkeÀ 5 ceO³es efouesues ÒeMvemebyebOeer®es efJeMue<eCe Heg{erueÒeceeCes.70ìkeÌkesÀ DeOegveceOetve efJeÐeeL³ee&bb®ee oeb[er ceejC³eekeÀ[s efomelees.³esles.

³ee cnCetve Gueì mecepele veener Je les mecepele vemeu³eecegUs yemele veenerle Fbûepeer ceeO³ece l³eeb®es He®eveer He[le veener Demes ogä®e¬eÀ efveoMe&veeme ³esles. cnCepes®e Fbûepeer efJeÐeeLeea Jeiee&le ceeO³eceeletve Jeiee&le yemele efMekeÀJeuesues veenerle. Deeues Jeiee&le Dev³e ³ee ÒeMveele DeveskeÀ GHeefmLele keÀejCes efJeÐeeLeea ÒeYeeJeer DevegHeefmLeleer®eer keÀer ve ceeO³ece yeoue ns MeesOeCeejs ns He³ee&³e Heenlee Demes Dee{Utve yemeC³e®es meJee&le 13 .efMekeÀJeuesues ye ke À [ F vemeu³eecegUs efMekeÀJeCeer mecepele Jeiee&me peele 12 30 15 5 15 100 Demeu³eecegUs efce$e-cew$eerCeer yemele veener 6 cnCetve veeskeÀjer Demeu³eecegUs Iejeleerue Flej keÀjerle 2 keÀewìgbefyekeÀ 6 40 peyeeyeoejercegUs SketÀCe Jejerue lekeÌl³eeJe©ve Demes Dee{Utve Deeues keÀer Fbûepeer ceeO³eceecegUs meJee&efOekeÀ efJeÐeeLeea Jeiee&le yemele veenerle. ceeO³eceyeoue He³ee&³eebmeesyele neslee.

5.keÀejCe keÀejCe Deens 35 ìkeÌkesÀ efJeÐeeL³ee¥®es keÀejCes Deensle®e yeeyeleerle ceeO³ece ns DevegHeefmLeleer ®es Dee{Uues.l³ee®es efJeMues<eCe Heg{erue ÒeceeCesD He³ee&³e Òeefl ìkeÌkes 14 .Dev³e DeveskeÀ ceneefJeÐeeue³ee®³ee JeeleeJejCeele l³ee meJe& keÀejCeeb®eer ìkeÌkesÀJeejer ue#eele Ieslee efMekeÀJeCeer Jeie& ns ner eflelekesÀ®e cenlJee®es Deeues keÀejCe Demeu³ee®esner yeepetves Deensle Dee{Utve ner ³eeJe©ve Gueì Demes cnCelee ³esF&ue keÀer DevegHeefmLeleer®eer peer DeveskeÀefJeOe keÀejCes l³eeHewkeÀer ceeO³eceyeoue Je Keepeieer efMekeÀJeCeer Jeie& ner cenlJee®eer keÀejCes Deensle. ÒeMveeJeueerleerue efJeÐeeLeea leeefmekeÀebvee DevegHeefmLele efJeÐeeL³ee¥®³ee Hee®eJ³ee keÀesCel³ee jenleele ÒeMveele keÀejCeecegUs efkebÀJee ceneefJeÐeeue³eeleerue DevegHeefmLeleerme keÀesCelee cegK³e IeìkeÀ peyeeyeoej Deens ³ee®ee MeesOe IesC³ee®ee Òe³elve mebMeesOekeÀeves kesÀuesuee Deens.

ceeO³eefcekeÀ MeeUebvee pees[tve keÀefveÿ GHeefmLeleer IeeueeJee®e ceneefJeÐeeueceO³es DeeJeM³ekeÀ ueeielees.l³eeceeveeves 15 .efMemle Demeuesu³ee efve³eefcele HeeUeJeer®e HeÀejmes Demeles.Mew#eefCekeÀ keÀe³e&¬eÀceebJ³eeflejerkeÌle Mew#eefCekeÀ GHe¬eÀce vemeleele.e.keÀewìgbefyekeÀ ö SketÀCe 40 peyeeyeoeN³ee efJeÐeeL³ee¥®eer IeìkeÀeb®ee ceeieesJee DevegHeefmLeleeruee ÒeecegK³eeves peyeeyeoej Iesleebvee ceneefJeÐeeue³eeleerue JeeleeJejCe ¿ee IeìkeÀe®eer ìkeÌkesÀJeejer peemle efometve ³esles.ieCeJesMe ueeieles. ve b D efMe#ekeÀ emee okeÀ 2 22 ÀJeejer 5 55 20 20 ö 100 Jeiee&leerue e ye ceneefJeÐeeue³eeleerue JeeleeJejCe ke DeO³eeHevee®es À [ F ceeO³ece Keepeieer Jeie& veeskeÀjer Fbûepeer 8 efMekeÀJeCeer 8 .

efJeefJeOe mHeOee&.Jejerÿ ceneefJeÐeeue³eeuee pees[tve Demeuesu³ee keÀefveÿ ceneefJeÐeeue³eele ceesþîee ceesþer Je³eesieìe®³ee Flej efJeÐeeLeeamebK³ee. meeceeefpekeÀ JeeleeJejCeö DeveskeÀ meebmke=ÀeflekeÀ keÀe³e&¬eÀceeb®es Dee³eespeve .³eele Yeeie Iesleuee®e Heeefnpes Demes yebOeve vemeues lejer SkeÀ Òes#ekeÀ cnCetve ceneefJeÐeeue³ee®es DeeJeejele JesU IeeueefJeC³ee®es Dev³e DeveskeÀ He³ee&³e/ÒeueesYeves GHeueyOe Demeleele ceneefJeÐeeue³eerve JeeleeJejCee®ee Yeeie cnCee³euee njkeÀle veener. ÒeebieCeeleerue GHe¬eÀce l³eecegUs efJeÐeeL³ee¥vee nJes nJesmes mJeeleb$ed³e keÀener ÒeceeCeele efceUles. efJeÐeeL³ee¥Meer ceneefJeÐeeue³ee®³ee Deeblejef¬eÀ³ee / mebyebOe . YeeweflekeÀ JeeleeJejCe:Jejerÿ ceneefJeÐeeue³eeuee pees[tve Demeuesu³ee keÀefveÿ ceneefJeÐeeue³eeleerue yeesuee³e®es YeeweflekeÀ Peeu³eeme. ¬eÀer[emHeOee¥ ®es Dee³eespeve . JeeleeJejCeeyeÎue ne cenlJee®ee 16 .

ye) F. peJeU®eer Jeie&. 11Jeer ®es okeÀ 00 14 ìkeÌkes ÀJeejer 00 35 17 .DeJeleerYeJeleer®ee Heefjmej. OJeveerÒeog<eCe. ³eemebyebOeer®es He³ee&³e Je efJeÐeeLîee&b®ee Òeeflemeeo Keeueerue lekeÌl³eeJe©ve ue#eele ³eslees. 6 yengleebMe efJeÐeeL³ee&bbvee ceeO³eceyeoue Fbûepeer ceeO³eceeme meeceesjs peeleebvee $eemeoe³ekeÀ Jeeìles.³eemebyebOeer peeCetve IesC³eemeeþer ÒeMveeJeueerle Heg{erue ÒeMve efJe®eejuee neslee.Fl³eeoer DeveskeÀ keÀejCeemleJe efJeÐeeLeer& Jeiee&le DevegHemLeerle jenC³ee®es ÒeceeCe peemle efomele Deens. .ceneefJeÐeeue³eeleerue Yejcemeeþ ÒekeÀeMe³eespevee DeYeeJe.OJeveerÒe#esHekeÀeb®ee DeewÐeesefiekeÀ efmevesceeie=ns. Jeiee&leerue DeHegjs efJeÐeeefLe&mebK³ee.leeskeÀ[er HebKes. He³ee&³e Òeefl emee De) efJeMes<e De[®eCe Deeueer veener.

11Jeer®³ee ÒeLece me$eeHe³e¥le ³ee mecem³esJej ceele keÀjCeeN³ee efJeÐeeL³ee&®eer mebK³ee 70ìkeÌkesÀ Deens. 11Jeer ®es HegCe& Je<e& F) Depetvener meceeOeevekeÀejkeÀefjl³ee mecepele veener. ³ee®ee®e DeLe& 100 ìkeÌkesÀ efJeÐeeL³ee¥vee ceeO³eceyeouee®eer De[®eCe ³esles®e ³esles/peeCeJeles®e. 11Jeer ®es ÒeLece me$e [) F.meg©Jeeleer®es keÀener efoJeme keÀ) F.cnCepes ceeO³eceyeoue ner mecem³ee DevegHeefmLeleer®³ee meboYee&le 65ìkeÌkesÀ efJeÐeeL³ee¥®³ee yeeyeleerle 18 . SketÀCe 40 100 12 6 8 30 15 20 Jejerue efJeJes®eveeJe©ve Demes ue#eele ³esles keÀer 11Jeer Je 12 Jeer ®eer oesvner Je<e& ceneefJeÐeeue³eele Fbûepeer ceeO³eceeletve efMe#eCe IesTvener meceeOeevekeÀejkeÀefjl³ee ve mecepeCeejs efJeÐeeLeea ner ceesþîee ÒeceeCeele Deensle.keÀeneRvee leer DeuHekeÀeU lej keÀeneRvee efoIe&keÀeU peeCeJeles.

Demesner ue#eele ³esles. ³ee ÒeMvee®es He³ee&³e Heg{erue lekeÌl³eeJe©ve ue#eele Ieslee ³esleerue.ÒeMve ¬eÀceebkeÀ 4 ceOeerue He³ee&³e De (Fbûepeer ceeO³eceeletve efMekeÀefJeuesues mecepele veener) efveJe[uesu³ee efJeÐeeL³ee&bb®eer mebK³ee ner 35 ìkeÌkesÀ®e Deens ne kesÀJeU ³eesiee³eesie veJns. He³ee&³e Òeefle meeok ìkeÌkesÀ Jeejer 19 . þUkeÀHeCes Demes cnCelee ³esF&ue keÀer .cenlJee®eer þjle Deens. 7:Fbûepeer ceeO³eceeletve efMekeÀleebvee efJeÐeeL³ee¥vee keÀesCel³ee De[®eCeer peeCeJeleele ns MeesOeC³eemeeþer mebMeesOekeÀeves Heg{erue ÒeMvee®ee meceeJesMe DeeHeu³ee ÒeMveeJeueerle kesÀuesuee neslee.Hejbleg Gjuesu³ee 35 ìkeÌkesÀ efJeÐeeL³ee&b®es yeeyeleerle ceeO³eceyeoueeJej l³eebvee ceele keÀjlee Deeuesueer veener. Demes þeceHeCes cnCelee ³esles.

eÀ De) efMe#ekeÀeb®es Fbûepeer Meyo /G®®eej F.mecepele veener. ye) JeeefCep³e MeeKesleerue Keeme Meyo/HeefjYee<ee (TERMINOLOGY) F. efJeÐeeL³ee¥vee ceneefJeÐeeue³eerve leeefmekeÀebvee efMe#ekeÀeb®es Fbûepeer Meyo. G®®eej Fl³eeoer ve mecepeC³ee®es keÀejCe keÀe³e DemeeJes ³ee®ee efJe®eej pesJne DeY³eemekeÀeves kesÀuee lesJne 20 . SketÀCe 40 100 4 10 10 25 6 15 16 40 Jejerue efJeJes®eveeJe©ve Demes efometve ³esles efkeÀ efJeÐeeL³ee¥vee ceneefJeÐeeue³eerve leeefmekeÀebvee efMe#ekeÀeb®es Fbûepeer Meyo. keÀ) Jeiee&le efìHeCes (NOTES) Ieslee ³esle veener. [) JejerueHewkeÀer keÀesCeleerner De[®eCe peeCeJele veener.mecepele veener. G®®eej F. mecepele veener.

efJeÐeeL³ee¥®eer DeeHeeHemeeleerue kegÀpeyetpe 4. cegkeÌleef®ebleveHej ÒeMveeme efouesu³ee Òeeflemeeoele ner®e ieesä yengleskeÀ efJeÐeeL³ee¥veer DeOeesjsefKele kesÀuesueer nesleer. 5. veesìdme ns Hejer#eeLeea efJeÐeeL³ee¥®es cenlJee®es ÒeueesYeve þª MekeÀles. HeCe l³ee yeeyeleerle efJeÐeeL³ee¥vee keÀesCeleer®e ceole efceUle veener.l³eebvee veesìdme IesC³ee®eer meJe³e vemeles. efMe#ekeÀeb®eer DeY³eeme¬eÀce mebHeefJeC³ee®eer IeeF&. HeìeJejerue SkeÀe legkeÀ[erleerue 120 efJeÐeeLeea-mebK³ee 2. cejeþer ceeO³eceeletve Deeuesu³ee efJeÐeeL³ee¥vee efMe#ekeÀ DeO³eeHeve keÀjerle Demeleebvee Jeiee&le veesìdme Ieslee ³esle veenerle.1. OJeefve#esHeCee®eer J³eJemLee vemeCes 3. Fbûepeerletve YejYej efueefnC³ee®eer meJe³e vemeles. p³eecegUs Jeiee&le efìHeCes Ieslee ³esle veenerle. efMe#ekeÀeb®ee yeesueC³ee®ee Jesie Fl³eeoer keÀejCes menpeHeCes meceesj ³esleele. l³ee®eyejesyej ÒeMveeJeueerleerue ÒeMve ¬eÀceebkeÀ 8 ®³ee yeeyeleerlener (veesìdme 21 .

ye. DeO³eeHeveele efMe#ekeÀebkeÀ[tve keÀener $egìer jenleele keÀe³e ns leHeemetve HeenC³eemeeþer mebMeesOekeÀeves Heg{erue ÒeMvee®ee meceeJesMe DeeHeu³ee ÒeMveeJeueerle kesÀuesuee neslee. ns ner DeeHeu³eeuee ue#eele I³eeJes ueeiesue. veesìdme ÐeeJ³eele. He³ee&³e Òeefle À De. Fbûepeer Yee<ee megOeejC³eemeeþer ceole keÀjeJeer. ®ee®eCeer mejeJe Heefj#ee I³eeJ³eele. cejeþerletve mHeäerkeÀjCe keÀjeJes. Jeiee&le ®e®ee& keÀjeJeer. keÀ.l³ee®es efve<keÀ<e& Heent. F. SkeÀtCe 2 40 5 100 14 4 2 18 35 10 5 45 ìkeÌkesÀ meeoke Jeejer 22 .ÐeeJ³eele ) ner efMe#ekeÀebkeÀ[tve DeHes#ee35 ìkeÌkesÀ efJeÐeeL³ee¥veer oMe&efJeuesueer nesleer. [.

Jejerue efJeJes®eveeJe©ve Demes efometve ³esles keÀer cejeþer ceeO³eceeletve 12 Jeer JeeCeerp³e MeeKesle efMekeÀle Demeuesu³ee efJeÐeeL³ee¥®eer Fbûepeer Yee<ee megOeejCes Del³eble DeeJeM³ekeÀ Deens. cejeþer ceeO³eceeletve Deeuesu³ee Je 12 Jeer JeeefCep³e MeeKesle efMekeÀle Demeuesu³ee efJeÐeeL³ee¥vee l³ee o=<ìerves keÀener ceole keÀjleele keÀe³e. l³eeHewkeÀer 45 ìkeÌkesÀ efJeÐeeL³ee¥vee efMe#ekeÀebkeÀ[tve Fbûepeer megOeejC³eemeeþer Òe³elve JneJesle Demes Jeeìles. 23 . Demee®e metj efomelees. ns leHeemetve HeenCes DeeJeM³ekeÀ þjles. efJeÐeeLîee¥®³ee ¢äerkeÀesveeletve keÀefveÿ ceneefJeÐeeue³eeleerue efMe#ekeÀebveer efJeÐeeL³ee¥®eer Fbûepeer Yee<ee megOeejC³eemeeþer ceole keÀjeJe³eeme nJeer. cejeþerletve mHeäerkeÀjCee®eer DeeJeM³ekeÀlee efJeÐeeL³ee¥vee Jeeìle veener l³eeSsJepeer veesìmed DeeefCe Fbûepeer megOeejC³eemeeþer ceole ³ee DeHes#ee J³ekeÌle Peeuesu³ee efomeleele. ceie keÀefveÿ ceneefJeÐeeue³e.

keÀesCeleerner efJeMes<e ceole keÀjerle veenerle. lej 20 ìkeÌkesÀ efJeÐeeL³ee¥vee efMe#ekeÀ l³eeb®eer Fbûepeer Yee<ee megOeejC³eemeeþer keÀesCeleerner 24 . SkeÀtCe 16 28 40 70 00 00 08 00 00 20 04 10 ìkeÌkesÀ meeoke Jeejer ³ee ÒeMveeme HeÀkeÌle 28 efJeÐeeL³ee¥veer®e Òeeflemeeo efouee. Fbûepeer Yee<es®ee mejeJe keÀ©ve Iesleele. keÀ. [. efveef½eleHeCes meebielee ³esle veener.mebyebefOele ÒeMvee®es He³ee&³e Je l³ee®es efJeMues<eCe Heg{erue ÒeceeCesö He³ee&³e Òeefle À De. ye. Jew³eeqkeÌlekeÀ ceeie&oMe&ve keÀjleele.l³eevegmeej 40 ìkeÌkesÀ efJeÐeeL³ee¥vee ³eeyeeyeleerle þeceHeCes meebielee Deeues veener. F. efMe#ekeÀ cejeþerletve mHeäerkeÀjCe keÀjleele.

Jee®eveeue³e F. Jejerue efJeJes®eveeJeªve ceeO³eceyeoue ner SkeÀ cenÊJeHetCe& Deeues. mecepetve IesC³eele ³esCeeN³ee De[®eCeerb®es keÀjC³eemeeþer He³ee&³e efveJe[leele. l³eemebyebefOele ìkeÌkesÀ efve³eefcele efveJe[uee. efJeÐeeLeea les ue#eele IesC³ee®ee Òe³elve DeY³eemekeÀeves kesÀuee. Mew#eefCekeÀ meeOeveeb®ee He³ee&³e (efMe#ekeÀebMeer ) ns He³ee&³e meJee&efOekeÀ Jew³eeqkeÌlekeÀ efveJe[uesle.lej efJeÐeeL³ee¥veer JeeHej) Je ÒeMvee®³ee yeeyeleerle He³ee&³e ne 20 [ 10 De efJeÐeeL³ee¥veer GHeefmLeleer) Òel³eskeÀer He³ee&³e F& (ceneefJeÐeeue³eerve leeefmekeÀebvee He³ee&³e ìkeÌkesÀ (MeyokeÀesMe. mebHeke&À cee$e 25 . yeeye Demeu³ee®es Hee³ejerJej efJeÐeeLeea ceeO³eceeletve ue#eele ³ee keÀmes efJe<e³e l³eeHeg{®³ee ceeO³eceyeoueeMeer l³eecegUs efvejekeÀjCe keÀesCelee Fbûepeer pegUJetve Iesleele les HeeneCes DeeJeM³ekeÀ þjues.HeÀkeÌle 10 efJeÐeeL³ee¥veer efMe#ekeÀ cejeþerletve mHeäerkeÀjCe keÀjleele Demes efomeles.efJeMes<e ceole keÀjerle veenerle.

ìkeÌkesÀ) lej Flej He³ee&³e 10 ye- Fbûepeer Yee<es®eer efJeMes<e efMekeÀJeCeer ne efveJe[uee efce$e (5 ìkeÌkesÀ efJeÐeeLeea Del³euHe Iesleele.efJeÐeeL³ee¥veer He³ee&³e (35 .l³eemeeþer Heg{erue He³ee&³e efouesues nesles. yengleebMe efJeÐeeLeea Jeiee&le Fbûepeer GHeefmLele jenC³eeSsJepeer cewef$eCeeRmeesyele efJe<e³e menDeO³e³eve keÀjC³eeme ÒeeOeev³e osleele. meenefpekeÀ®e efJeÐeeL³ee¥vee DeeJeM³ekeÀ Òel³e#eele keÀesCee®eer þjles. Je ìkeÌkesÀ)efJeÐeeLeea mecepetve IesC³eemeeþer HeeuekeÀeb®eer ceole ceeO³eceeletve efJe<e³e mecepetve IesC³eemeeþer Fbûepeer ®³ee efJeMes<e efMekeÀJeCeerme ÒeLece Hemebleer osleele. 26 .l³ee ³eekeÀeceer meJee&efOekeÀ Deveg<ebieeves ceole Peeueer ns leHeemeCes mebMeesOekeÀeuee mebMeesOekeÀeves Heg{erue ÒeMve efJe®eejuee neslee. Jejerue efJeMues<eCeeJe©ve Demes efometve ³esles keÀer.

efMekeÀJeCeer 27 .Jee®eveeue ³e F. MeyokeÀesMe.Mew#eefCekeÀ meeOeves SkeÀtCe Jejerue lekeÌl³eeJeªve efJe<e³e Demes 40 100 keÀer 04 00 22 08 06 10 00 55 20 15 ìkeÌkesÀ Jeejer efomeles meJee&efOekeÀ Yee<esletve DeLe& efJeÐeeL³ee¥vee mecepetve Fbûepeer IesC³eemeeþer efMekeÀJeCeer Jeiee&®eer ceole nesles. efMekeÀJeCeer Jeie& [.³ee®ee®e efJeÐeeLeea efMe#ekeÀebkeÀ[s JeUC³eeSsJepeer efMekeÀJeCeerJeiee&keÀ[s JeUleele. He³ee&³e Òeefle À ìkeÌkesÀ meeoke Jeejer De. efce$e-cewef$eCeer F.ceeO³eceyeoueemeboYee&le ceole keÀjCeejs IeìkeÀ He³ee&³e Òeefle meeok eÀ De. HeeuekeÀ keÀ. efMe#ekeÀ ye.

ye. efMekeÀJeCeer Jeie& Del³eble DeeJeM³ekeÀ Deens. Fbûepeer Yee<es®ee mejeJe keÀ©ve Iesleele.Jeiee&®eer DeeJeM³ekeÀlee veener. SketÀCe 04 40 10 100 02 05 16 04 14 40 10 35 ìkeÌkesÀ 8 40 20 100 32 80 meeoke Jeejer 28 . keÀesCeleerner efJeMes<e ceole keÀjerle veenerle. efveef½ele meebielee ³esle veener. efveef½ele meebielee ³esle veener. [. cejeþerletve mHeäerkeÀjCe keÀjleele. ye. SketÀCe 00000000000000000000000000 He³ee&³e Òeefle À De. keÀ. efJeÐeeL³ee¥vee Jew³eeqkeÌlekeÀ ceeie&oMe&ve keÀjleele. F. keÀ.

mebMeesOekeÀe®³ee MesJeì®ee Demee Peeu³eeves Iesleebvee keÀe? nes³e/veener neslee-cejeþer ÒeMveeJeueerleerue mJe©Hee®ee ÒeMve ceeO³eceeletve Òeieleerle efMe#eCe keÀener l³eeHeg{erue Mew#eefCekeÀ G®®eefMe#eCe GefCeJee jeefnu³ee Deensle Demes legcneme Jeeìles ne 90 À 10 ìkeÌkes À s³e ìkeÌkes ve en er meoj ÒeMveeme efceUeuesu³ee ÒeeflemeeoeJe©ve Demes efomeles keÀer ceeO³eceyeoue ne 90 ìkeÌkesÀ efJeÐeeL³ee¥vee $eemeoe³ekeÀ Jeeìlees. 29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful