P. 1
Sirote Postmodern

Sirote Postmodern

|Views: 93|Likes:
Published by siu_thailand

More info:

Published by: siu_thailand on Jul 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2015

pdf

text

original

1

ศิโรตม คลามไพบูลย (sirotek@hotmail.com)[1]
พิมพครั้งแรกในวารสารวิถีทรรศน ชุดโลกาภิวัฒน ปที่ 5 ฉบับที่ 19 (2544)
ฉบับ "ทฤษฎี และความรู"
โพสทโมเดิรนเปนศัพทแสงทางวิชาการที่ โดงดัง และแพรหลายมากที่สุดในวงการปญญาชนไทย
ในทศวรรษที่ ผานมา ไมมีใครที่ไมไดอิทธิพลจากแนวคิดนี้ หรืออยางนอยก็ ไมมีใครที่จะปดหูปดตา
และทําไมรูไม ชี้ตอการมีอยูของคําๆ นี้ไปได
โพสทโมเดิรนเปนคําใหม ในสังคมไทย แต ถึง พ.ศ.นี้ โพสทโมเดิรนก็ไมไดเปนศั พท แสงที่จํากัดอยู
แตในวงการป ญญาชน และนักวิชาชี พตามมหาวิทยาลัยอีกตอไปแลว อิทธิพลของโพสทโมเดิรนตอ
วงการศิลปะ-ภาพยนตร -สถาปตยกรรม-วรรณกรรม ทําใหแม แตชาวบานรานตลาดก็เผชิญกับการ
หลอกหลอนของคํานี้อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได โดยเฉพาะในรายที่มีความสามารถในการอานออก
เขียนได และสมัครรักใครในวัฒนธรรมการอานในระดั บเพียงพอ.
ปฏิกิริยาที่ปญญาชนไทยมีต อโพสทโมเดิรนนั้นมี หลายทาง.
ทางหนึ่งก็คือการคลั่งไคลอยางไมลืมหูลืมตาในอะไรก็ไดที่มีคําวา "โพสทโมเดิรน" ปะหนา ราวกั บ
วาภูมิปญญามนุษยชาติ นั้นไดมาถึงบทสุดทายพรอมๆ กั บการปรากฎกายของโพสทโมเดิรนขึ้นมา
ไมมีคําตอบที่ดีกวานี้ในอดี ต และไมมีทางจะมีคําตอบที่ ลึกซึ้งกวานี้ ในอนาคต
อีกทางหนึ่งคื อการบอกปดอยางไมใยดี พรอมกับโจมตีอยางงายๆ วาโพสทโมเดิรนไมมีอะไรใหม
เปนเรื่องเลอะเทอะเหลวไหล ไมสนใจสังคม หรือกระทั่งเปนของเลนใหมทางภูมิปญญา
และแนวทางสุ ดทายก็ ไดแกฝ ายที่พยายามอยางเหลือเกิ นที่จะอธิบายโพสทโมเดิรนให มีลักษณะ
"เพื่อสังคม" แลวใชวิธีคิดแบบนี้เปนเครื่องมือในการสรางปฏิบัติการทางวิชาการและการเมือง
บางอยางขึ้นมา. เห็นไดชัดเจนวาปฏิกิริยาแบบแรกกับแบบที่สองนั้นขัดแยงกั นโดยตรง และเพราะ
เหตุนี้ จึงไมน าแปลกใจที่ วิ วาทะและการโตเถียงเกี่ ยวกับโพสทโมเดิรนที่ชัดเจนที่สุดจะมาจากคน
สองกลุมนี้
อยางไรก็ดี การถกเถียงและโตแยงกันผานข อเขียนเชิงวิวาทะอยางเป ดเผยนั้น เปนสิ่งที่ ไมเคยมีอยู
ในประเพณีทางภูมิปญญาแบบไทยๆ ของปญญาชนไทยมานานแล ว ความขัดแยงระหว างความคิด
ทั้งสองแบบจึ งไมใชเรื่องที่จะมองเห็ นไดง ายๆ แตใครที ่ ติดตามความเคลื่อนไหวทางภูมิปญญาให ดี

2
ก็คงจะเล็งเห็นถึงความไมลงรอยขอนี้ไดไมยาก ถึงแมจะไมเคยมี วิวาทะและการเผชิญหนากันอยาง
ตรงไปตรงมาเกิดขึ้นจริงๆ เลยก็ตาม. บทความนี้ไมมีวัตถุ ประสงคที่จะเสนอวาโพสทโมเดิรนพูดถึง
อะไร และก็ไมไดมีความมุงหมายที่จะอธิ บายวาทามกลางการโจมตี , เห็นด วย, ชื่นชม, ตอตาน และ
อะไรตอมิอะไรที่อื้ออึงอลหมานอยูตามหนาหนังสือพิมพ, วารสาร, เว็ บบอรด , วงสนทนา ฯลฯ นั้ น
ใครเปนฝายถู กและใครที่เปนฝายผิด
เปาหมายของบทความนี้อยู ที่การแสดงให เห็นวาในทามกลางการทะเลาะเบาะแว ง และถกเถียงที่อื้ อ
อึงอลหมานทวายากจะมองเห็นได นั้น มีแงมุมความคิดอะไรบางที่แตละฝายใชเป นหลักเปนฐานใน
การโตแยงอภิ ปราย และแงมุ มที่วานั้นสะท อนใหเห็นถึงทรรศนะคติทางภูมิปญญาและปฏิบัติการ
ทางการเมืองที่แตกตางกันอย างไรบาง
ดวย ขอจํากัดที่ปญญาชนไทยไมเคยถกเถียงในเรื่องอะไรกันอยางจริงจังและเต็มที่ โดยเฉพาะเรื่อง
ในระดั บอภิปรัชญาและมรรควิธี จึงหลีกเลี่ ยงไมได ที่ผูเขียนจะตองพูดถึงเรื่องนี้โดยอาศัยขอถกเถียง
ใน โลกตะวันตกเปนกรอบอางอิง
โพสทโมเดิรนคืออะไร
คําถามนี้ตอบไดไมงาย และแมแตนักคิ ดในกลุมโพสทโมเดิรนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งก็ ยัง
ตอบคําถามนี้ไมไดเหมือนๆ กัน ความคลุมเครือและกํากวมของโพสทโมเดิรนนั้นเป นที่มาของ
คําตอบอยางนี้ แตความคลุมเครือและกํากวมนี่เองที่ถือวาเปนคุณลักษณะสําคัญของ โพสทโมเดิรน
เอง เพราะโพสทโมเดิรนเปนกระแสความคิดที่เต็มไปด วยความหลากหลาย, แยกยอย, กระจัด
กระจาย , ไมไดมุงเสนอทฤษฎีที่เปนระบบระเบียบในการอธิบายสังคม, ไมมีระเบียบวิธีที่แจมชั ด,
ไมมีอุดมการณเพื่อวันขางหนา , ไมไดพู ดถึงการเปลี่ยนแปลงโลก และยิ่งไมไดพูดถึงลักษณะของ
สังคมที่พึงปรารถนา.
แมแตจะบอกวาโพสทโมเดิ รนเกิดขึ้นเมื่อไร ก็ยังเป นสิ่งที่นักคิดในกลุ มนี้หลายรายปฏิเสธดวยซ้ํา
ไป. ความคลุมเครือเปนเหตุ ใหโพสทโมเดิรนถูกโจมตีด วยหลายขอหา นักสังคมศาสตรบางคน
โจมตีวาโพสทโมเดิรนใชการไมได เพราะไมมีทฤษฎี และระเบียบวิธี อะไรที่ชัดเจน นักปรัชญา
เสนอวาโพสท โมเดิรนไมได พูดถึงอะไร นอกเหนือไปจากลัทธิสูญญนิยมและการหักลางทําลาย นัก
ศิลปะเห็นวาโพสทโมเดิรนไมเคยมีอยู จริงๆ ฝายซายเห็นวาโพสทโมเดิ รนไมสนใจการปฏิวัติ
ในขณะที่นั กทฤษฎีสังคมหลายรายกลาวหาวาโพสทโมเดิ รนเปนฝายขวา และกระทั่งเปนเครื่องมือ
ทางอุดมการของชนชั้นนายทุน.
แลวโพสทโมเดิรนเปนอยางที่วามาจริงหรื อเปลา.

3
คําตอบคือใชและไมใช ที่ใชก็เพราะโพสท โมเดิรนไมทําอะไรตอมิอะไรตามที่นักนั้นนักนี้ วาไว
จริงๆ แตที่ไม ใชก็เพราะการสรุปวาโพสทโมเดิรนเปนอะไร จากสิ่งที่โพสทโมเดิรนไมทํานั้น
บอยครั้งก็เปนการดวนสรุปโดยเอาบรรทัดฐานของผูสรุปเองเปนตัวตั้ งมากจน เกินไป แลวสราง
ขอสรุปขึ้นมาจากความไมรู อคติ ฉันทาคติ รสนิยมทางการเมือง ฯลฯ จนกระทั่งการโจมตีโพสท
โมเดิรนโดยนั กทฤษฎีหลายราย กลายเป นการประกาศความสูงสงของทฤษฎีที่ตนยึ ดถือ มากกวาจะ
เปนการจําแนกแยกแยะให เห็นวาโพสทโมเดิรนมีจุดออนและขอ บกพรองอะไรจริ งๆ.
โพสทโมเดิรนไมไดเสนออะไรที่ชัดเจน เพราะตัวโพสทโมเดิรนเองเปน "กระแสความคิด"
มากกวาจะเป น "สํานักคิด" ที่มีระเบียบวิธี, ปรัชญา และเปาหมายในการศึกษาที่ชัดเจนตายตั ว แต
อยางไรก็ดี นี่ไมไดหมายความวาโพสทโมเดิรนจะไมมีอะไรบางอยางร วมๆ กันเสียเลย และยิ่งไป
กันใหญ หากจะบอกวาโพสทโมเดิรนไมมี อะไรที่เปนแก นสารอยูขางใน.
เชื่อกันว าโพสทโมเดิรนปฏิเสธความจริง แตคงจะถูกกวาถาจะบอกวาโพสทโมเดิรนเห็นวาความ
จริงเปนสิ่งที่สังคมสรางขึ้นมา ดวยความรูแบบวิทยาศาสตร, ดวยวิธีคิดแบบเหตุผลนิ ยม และดวยวิ ธี
การศึกษาแบบปฏิฐานนิยม ซึ่งทั้งหมดนี้ล วนเปนสิ่งที่วงการสังคมศาสตรถือวาสูงสงและเปนกลาง
กวาสิ่งใดๆ และเพราะฉะนั้ น ความจริงที่ ไดมาจากองค ประกอบเหลานี้ จึงเปนความจริงที่จริงแท
แนนอนและไมมีวันผันแปรเปนอื่นไปได
โพสทโมเดิรนตั้งขอสงสัยกับเรื่องเหลานี้ และโตแยงวาทั้งหมดนี้ ก็เป นแคผลผลิตที่มาจากความรู
ความเขาใจในแบบหนึ่งๆ ซึ่งเอาเขาจริงๆ แลวก็พิสูจนไมไดวาเปนความจริงเหนือกวาความจริง
แบบอื่นๆ ตรงไหนและอยางไร.
โพสทโมเดิรนตั้งคําถามกับความเชื่อที่วาความรูนั้นเหมือนกระจก สวนโลกก็เหมือนวั ตถุที่เราจะ
เอากระจกไปสองใหเห็ นได อยางถวนทั่ ว สําหรับโพสทโมเดิรนแลว วั ตถุนั้นอยูหางไกลจนไมมีทาง
ที่กระจกบานใดจะสองไดทั่วถึง และการจองมองวัตถุนั้นก็สัมพันธอยางมากกับตั วตนและตําแหน ง
แหงที่ของ บุคคลผูถือกระจกเอง
ภาพในกระจกเปนเพี ยงภาพตัวแทนของความจริง แตก็เหมือนภาพตัวแทนทั่วๆ ไป คือถึงอยางไร
มันก็ไม ใชและไมมีวั นจะเป นความจริงไปได
สําหรับโพสทโมเดิรนแลว ศาสตรและความรูทั้งหลายที่ สรางขึ้นอยางมีระเบียบแบบแผนโดยมี
เปาหมายที่ จะอธิบายโลกและเขาถึง "ความจริง" นั้น แท จริงแลวจึงเป นแคคําอวดอางที่ไดรับการค้ํา
ยันจากระบบอํ านาจในสังคม จนทําใหคําอวดอางนี้ ยิ่งใหญและกลายเป นความรูที่จริงแทและไมมี
วันเป นอื่นไปไดเลย.

4
ทั้งหมดนี้ทําใหโพสทโมเดิรนดูคลายกับปรัชญาแบบสัมพัทธนิยม และพอคลายกับสัมพัทธนิยม
แลว ผูคนจํานวนไม นอยก็ จะคิดตอไปวาโพสทโมเดิรนเปนสกุลความคิดแบบอะไรก็ได ใครอยาก
ทําอะไรก็ไดเสมอ ไมตองมีบรรทัดฐานอะไร บอกไม ไดวาใครถูกใครผิด เผด็จการดีพอๆ กับ
ประชาธิปไตย การฆาเพื่อนมนุษย ไมใชเรื่ องชั่วราย ทั้งเปนโพสทโมเดิรนเองตางหากที่เผยใหเห็ น
ถึงแนวโนมที่ ภาวะสมัยใหม จะ นําไปสูเรื่องโหดรายในประวัติศาสตรอยางเชนการฆาลางเผาพันธุ
หรืออยางที่นั กปรัชญาหลายคนวาไว วา สัมพัทธนิยมนั้ นเปนฝนรายของวิชาปรัชญา.
ถาถือวาสัมพัทธนิยมคือการปฏิเสธความคิดวาโลกมีความจริงแทที่แน นอนและเปนอื่นไมไดเพียง
หนึ่งเดี ยว โพสทโมเดิรนก็เปนสัมพัทธนิยมอยางไมตองสงสัย แตถาสัมพัทธนิยมคือความเชื่อวา
โลกไมมีความเปนจริงใดๆ เลยสักอยาง โพสทโมเดิรนก็คงไมใชสัมพัทธนิยม
โพสทโมเดิรนยอมรับการมีอยูของความจริ ง แตการพูดถึ งความจริงนั้นก็สัมพันธกับภาษาและ
ถอยคํา ซึ่งไมมีวันที่จะสะท อนความเปนจริงทั้งหมดให ครบถวนสมบูรณแบบไปได และที่เราทําได
อยางมากที่สุดก็คือการมองเห็นขอจํากั ดนี้ และไมอวดอางวาไดเขาถึงความรูอันยิ่งใหญใดๆ ที่เปน
เสมือนกุญแจไขไปสูความลึกลับของจักรวาล.
ถาถือวาโพสทโมเดิรนหมายความถึง "หลังสมัยใหม" ก็จะชวนใหคิ ดต อไปวาโพสท โมเดิรนคือ
อะไรที่ถอยหาง, มาทีหลัง และสามารถจําแนกแยกแยะและลากเสนแบ งออกจาก "สมั ยใหม " ได
อยางชัดแจง
ความเขาใจขอนี้เปนสาเหตุ ใหปญญาชนไทยบางรายโจมตีโพสทโมเดิรนอยางงายๆ วา เพราะ
สังคมไทยยังไมเขาสูภาวะสมัยใหม "หลังสมัยใหม" จึงเปนสิ่งที่ไมมีอยูจริง ทั้งที่โพสทโมเดิรน
หมายความถึงปฏิกิริยาที่ผูคนจํานวนไม น อยมีตอความคิ ด, ความเชื่อ, ความรู, แบบแผนการปฏิบัติ,
สถาบัน และอะไรตอมิอะไรที่เปนทั้งผลผลิตและเปนไวพจนของภาวะสมัยใหมไปพรอมๆ กัน ไม
วาจะเปนความรู, ความมีเหตุมีผล, ประชาธิปไตย, สังคมสมัยใหม , โรงพยาบาล, สังคมขอมูล
ขาวสาร, ความเปนตัวตน , เทคโนโลยี, การปลดปลอย ฯลฯ ซึ่งในบางกรณีก็ กินความไปถึงหลัก
สิทธิมนุษยชนสากล, ประชาธิปไตย, เสรีภาพสมบูรณ ฯลฯ ไปเลยด วยซ้ํา.
เพราะเหตุนี้ ถึ งโพสทโมเดิรนจะมาที หลังสมัยใหม และถึงบางสังคมจะไมไดอยูในภาวะสมัยใหม
อยางสมบูรณ แตโพสทโมเดิ รนก็ดํารงอยูควบคูไปกับภาวะสมัยใหมตลอดเวลา เพราะโพสท
โมเดิรนเปนกระแสความคิดที่เปนปฏิกิริยาตอภาวะสมัยใหมในทุ กๆ ดาน โดยเฉพาะในดานที่เป น
วิธีคิดที่มักเรี ยกรวมๆ กันอย างกวางๆ วา Enlightenment ซึ่งครอบงําโลกสมัยใหมไปทุกหนแหงใน
รอบ ๒-๓ ศตวรรษที่ผานมาอยางไมมีขอยกเว น

5
โพสทโมเดิรนไมไดลมลางภาวะสมัยใหม ไมวาจะในทางภูมิปญญาหรื อในทางโลกกายภาพ แตสิ่ง
ที่โพสทโมเดิรนทําคือการทาทายและขั ดแข งขัดขาภาวะสมัยใหม ไปตลอดเวลา แลวเตือนให ภาวะ
สมัยใหมตระหนักวาตนเองไมไดเป นบรรทัดฐานหนึ่งเดี ยวในการมองโลกและตัดสิ นความถูกผิด
ของจักรวาลไปตลอดเวลา.
ความไมเชื่อในการมีอยูของ "ความจริง" ในระดับใหญโตที่สังคมใชเปนรากฐานในการอธิบายเรื่อง
ตางๆ เชน ความเทาเทียม, อภิปรัชญา, การแบ งแยกระหว างหญิง/ชาย อยางตายตั ว, ความเชื่อเรื่อง
ความกาวหนา ฯลฯ อยางที่พวกโพสทโมเดิ รนมักเรียกวา "อภิมหาพรรณนา" เป นเหตุ ใหโพสท
โมเดิรนถูกโจมตีทั้งจากพวกฝายขวาและฝ ายซาย.
ฝายขวาโจมตี วาโพสทโมเดิ รนตอตานพระเจาและอภิปรัชญา ขณะที่ ฝายซายเห็ นวาโพสทโมเดิรน
เปนอุดมการณจอมปลอมที่ ขัดแยงกับการปฏิวัติสังคม ทั้งที่โดยตัวของโพสทโมเดิรนเองนั้นเปนได
ทั้งซายและขวา แตการปฏิเสธ "อภิมหาพรรณนา" ก็ทําใหหลายฝกฝายยอมรับโพสทโมเดิรนไมได
อยูดี.
ลัทธิมารกซและโพสทโมเดิรน
หนึ่งในคนกลุ มที่โจมตีโพสทโมเดิรนไวอยางรุนแรงที่สุ ดไดแกชาวลัทธิมารกซ ทั้งที่ปญหาเรื่อง
ลัทธิมารกซนั้นแทบไมไดเปนประเด็ นที่ นักคิดแนวโพสทโมเดิรนสนใจ อยางไรก็ ดี นี่เปนเรื่องที่
เขาใจได ถาถือวาลัทธิมารกซเปนสวนหนึ่ งของภาวะสมัยใหม และมารกซิสทเองก็เห็นพองกับ
ความคิดพื้นฐานของภาวะสมัยใหม หลายประการ โดยเฉพาะความคิดเรื่องการปลดปลอยมนุษย
รวมทั้งความคิ ดเรื่องสังคมอุดมคติในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้ลวนเป นเรื่องที่นักคิดที่มีอิ ทธิพลตอ
โพสทโมเดิรน หรือ "หลังสมัยใหม " ไมเห็ นดวย ไม วาจะเปน Adorno/Horkheimer ที่มองวาภาวะ
สมัยใหมเป นเรื่องของการครอบงํา หรือ Koselleck ที่ถือวาความคิดเรื่องสังคมอุดมคติในอนาคตนั้ น
เปนศัตรูของภาวะสันติสุข ไมวาสังคมในอุ ดมคตินั้นจะอยูในรูปของคอมมูนิสต, ฟาสซิสต หรือเสรี
ประชาธิปไตยก็ตาม.
มารกซิสทแนวทรอทสกี้อิสทอยาง อเล็กซ คาลลินิคอส(Alex Callinicos) โจมตีโพสทโมเดิรนวา
เปนความคิดที่ เต็มไปด วยความไมสม่ําเสมอทางตรรกะและ ลักลั่นขัดแยงกันเอง[2] สวน Jean-
Francois Lyotard ผูเขียนหนั งสือเลมสําคัญอยาง The Postmodern Condition ที่นิยาม "หลัง
สมัยใหม" วาเปนเรื่องของการตั้งคําถามและขอสงสัยอยางไมหยุ ดยั้งต ออภิมหาพรรณนา
(postmodern as incredulity toward metanarratives)[3] ก็เปนบุคคลที่คาลลินิคอสเปดโปงวาเปน
อดีตสมาชิกกลุมนิยมทรอทสกี้ใน ทศวรรษ ๑๙๕๐ ผูอกหักและผิดหวั งจากลัทธิสตาลิน แลวตกอยู

6
ใตอิทธิพลของปญญาชนปารีแซงในชวงทศวรรษ ๑๙๗๐ มากเกินไป จนเขียนหนังสื อเลมนี้เพื่อ
ประกาศความเชื่อวาไมมีทางเลือกเพื่อออกไปจาก ระบบที่เปนอยู
คาลลินิคอสย้ําอยูตลอดเวลาวาโพสทโมเดิ รนเปนความคิ ดที่คลุมเครือและไมชัดเจน และแม แตมิ
เชล ฟูโกตเอง ก็ยอมรับวาไม แนใจเหมือนกั นวา "ภาวะหลั งสมัยใหม" หรือ "postmodernity"
หมายความถึงอะไรกันแน ความคลุมเครือนี้ไมได จํากัดอยูเพี ยงแคในระดับทฤษฎี หากแต ยังรวม
ความไปถึงการดํารงอยูของ "หลังสมัยใหม" ในฐานะที่เปนความเปนจริงทางสังคม ซึ่งคาลลินิคอส
เสนอวาเสนแบงระหวาง "สมัยใหม " กับ "หลังสมัยใหม " เปนสิ่งที่ไม อาจมองเห็นไดอยางชัดเจน
และนั่นก็หมายความวาความแตกตางระหวาง "สมัยใหม " กับ "หลังสมั ยใหม " อาจจะเปนสิ่งที่ไมมี
อยูจริง[4]

ไม ใชเรื่องเหนือความคาดหมายที่นั กลัทธิมารกซ อยางคาลลินิคอสจะมีปฏิกริยา ตอ "หลังสมัยใหม"
ไปในลักษณะนี้ อยางไรก็ ดี ปญหาของการวิจารณ แบบนี้ก็คือมันเป นการโจมตีหลังสมัยใหมโดย
ไมไดนิ ยาม ใหชัดเจนวากําลังพูดถึงหลังสมัยใหม หรือโพสทโมเดิรนในแงมุมไหนกันแน
สุนทรียศาสตร? วิธีการทางทฤษฎี? การแบงยุคสมัยทางสังคม? การเมื อง? ฯลฯ
การโจมตีที่เต็ มไปดวยความคลุมเครือเชนนี้ทําใหมองไมเห็นวาขอบกพรองของหลังสมัยนั้นคือ
อะไรกันแน ราวกับวาอะไรก็ตามที่มีคําวาโพสทโมเดิรนหรือ "หลังสมัยใหม " หอยท าย ก็เป นอัน
รับประกันไดเลยวาตองไม ดีเปนแน โดยมองไมเห็นพลวัตรและนัยยะที่ความคิดแบบหลังสมัยใหม
มีตอนักทฤษฎี สังคมหลายตอหลายราย ซึ่งใหความสําคั ญตอการตอตานการครอบงําไมนอยไปกวา
ลัทธิมารกซเอง นอกจากนั้น ในแง ภาพรวมแลว คาลลินิคอสใน Against Postmodernism ก็เปนการ
อธิบายวาลัทธิมารกซพูดถึงอะไร เพื่อยืนยั นถึงความเปนวิทยาศาสตรสากลและความสูงสงอยางไม
มีวันเป นอื่นไปไดของลัทธิมารกซ มากกวาจะเปนการพูดถึงเนื้อหาสาระของความเปน "หลัง
สมัยใหม" เอง จนอาจจะถูกตองกวาถา คาลลินิคอส จะตั้งชื่อรองกับหนังสือเลมนี้วา "In Defense of
Marxism" ไปเลย.
แตคําวิจารณของปญญาชนแนวมารกซไมไดเปนแบบนี้เสมอไป คําวิจารณที่แหลมคมและนาสนใจ
ที่สุดที่มาจากภูมิปญญาแบบมารกซนั้นเปนผลงานของ Terry Eagleton ศาสตราจารยดานวรรณคดี
นามกระเดื่อง บุคคลที่เพอรรี่ แอนเดอรสัน ยกยองวามีฐานะทางภูมิปญญาเทียบเทากั บเบเนดิค แอน
เดอรสัน ในวิ ชาประวัติศาสตร , เดวิด ฮาร เวย ในการศึกษาทางดานพื้ นที่ และจิโอวานนี่ อาริกคี่ ใน
ทางเศรษฐวิทยา[5] โดยเฉพาะ The Illusion of Postmodernism นั้น ถือเปนปฎิกิริยาครั้งสําคัญที่
ปญญาชนแนวมารกซิสทฝงอังกฤษ มีตอความคิดแบบ "หลังสมัยใหม " เลยทีเดี ยว .[6]

7
อีเกิลตั้นเริ่มต นงานเขียนใน The Illusions of Postmodernism โดยยอมรับความสําคัญของความคิด
แบบ "หลังสมัยใหม " ในแง ที่เกี่ยวกับปญหาชาติพันธุและสีผิว , การเตือนใหเห็นป ญหาของ
ความคิดเรื่องเอกลักษณ / อัตลักษณ และอันตรายของวิ ธีคิดแบบสวนทั้งหมด (totality) แต
ขณะเดียวกั น อีเกิลตั้นก็ชี้ให เห็นวา "หลังสมัยใหม " ที่มีญาณวิทยาแบบสัมพัทธนิยมนั้ น มีขอออน
ตรงที่มีลักษณะ "สัมพัทธนิยมทางวัฒนธรรม, อนุรักษนิ ยมทางศีลธรรม, การตั้งขอสงสัยไปกับทุก
เรื่อง, ปฏิบัตินิยม และทองถิ่ นนิยม ปฏิเสธความคิดเรื่องภราดรภาพและการจัดองค กรที่มีวินัย
รวมทั้งการปราศจากทฤษฎี ว าดวยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีน้ําหนักพอ" [7]
สําหรับอีเกิลตั้นแลว จุดแข็งของความคิดแบบ "หลังสมัยใหม" วางอยูบนญาณวิทยาที่ ผิดพลาด
นอกจากนั้น "หลังสมัยใหม " ยังเปนวิธีคิดที่ปราศจากการคํานึงถึงนัยยะทางการเมือง และเมื่อถึงขั้น
นี้ "หลังสมัยใหม" จึงไม ใช อื่นใด นอกจากทฤษฎีที่เต็มไปดวยภาพลวงตา.
สําหรับนักลัทธิมารกซจํานวนไมนอย สัมพัทธนิยมทางปรัชญาเปนพื้นฐานของพหุ นิยมทาง
การเมือง แตนอกจากจะมีความใกลเคียงกั บพหุนิ ยมทางการเมืองแลว อีเกิลตั้นยังชี้ ด วยวาสัมพัทธ
นิยมทางวัฒนธรรมนั้น อาจจะนําไปสูลักษณะ "รวมศู นย" ทางวัฒนธรรม ('cultural absolutism')
เพราะเมื่อวัฒนธรรมทุกชนิดทุกรูปแบบล วนเป นสิ่งที่มีคุณคาทัดเที ยมกัน การโจมตีลักษณะ "รวม
ศูนย" ของวั ฒนธรรมหนึ่งวั ฒนธรรมใด ก็ ไมใชเรื่องที่จะสามารถกระทําไดอีกตอไป[8]
แตไมว าความเปนสัมพัทธนิยมของ "หลังสมัยใหม" จะทําใหเกิดพหุ นิยมทางการเมือง หรือลักษณะ
"รวมศูนย " ทางวัฒนธรรมกั นแน สิ่งที่ไมอาจละเลยไปได ก็คือ สัมพัทธนิยมเปนจุดยื นทางปรัชญาที่
อยูตรงขามกับสารัตถะนิยม และฉะนั้ น การโจมตี "หลังสมัยใหม" วาเปนสัมพัทธนิยม จึง
จําเปนตองมาจากความเห็นพองตองกันที่ นักทฤษฎีวรรณกรรมแนว มารกซิสทรายนี้มีตอ "สารัตถะ
นิยม" ด วย
อยางไรก็ดี ขอที่นาประหลาดก็คือ ในการประกาศความผูกพันตอ "สารัตถะนิยม" นั้ น อีเกิลตั้นกลั บ
ไมไดพิสูจนใหเห็นความสมเหตุสมผลและมีอยูจริงของสารัตถะ นิยมไวแม แตนอย
นอกเหนือไปจากการพู ดไว อยางกวางๆ ว า สารัตถะนิยมเปนเรื่องที่มี ความจําเปนอยูในบางดาน
โดยเฉพาะในการอธิบายวาอะไรคือความตองการที่เปนแกนสารอยางแทจริงของ ความเปนมนุษย
ซึ่งนั่นก็เทากับวาอีเกิลตั้นได ยกระดับสารัตถะนิยมใหเป นเรื่องทาง อภิปรัชญาที่อยูเหนื อการ
ถกเถียงใดๆ ไปโดยปริยาย.
อีเกิลตั้นตอกย้ํ าความสําคัญของสารัตถะนิยมดวยเหตุ ผลแบบประโยชน นิยม แทนที่จะเปน "เหตุผล
นิยม" แบบที่ นักสังคมนิยมที่เปนวิทยาศาสตรควรจะเป น และนอกจากจะปกปองปรัชญาแบบ
"สารัตถะนิยม" ดวยเหตุผลแบบ "ประโยชนนิยม" แลว อี เกิลตั้นยังอธิบาย "สารัตถะนิ ยม" ใน

8
ลักษณะที่เต็มไปดวยความคลุมเครือ และโนมเอียงไปในทาง "สัมพัทธนิยม" ด วย ดังที่เขากลาววา
"ความเชื่อในสารัตถะนิยมไมจําเปนวาจะตองหมายถึงการเห็นดีเห็นงามไปกับความคิดที่ยากจะ
ยอมรับได นั่นก็คือความคิดที่วาทุกสิ่งทุกอยางตองอยู ภายใตสารัตถะนั้นๆ" [9]
สําหรับอีเกิลตั้นแลว สารัตถะที่เปนธาตุแท ของทุกสรรพสิ่งจึงเปนสิ่งที่มีอยู แตการมี อยูของ
สารัตถะนั้นก็ ไมไดเป นไปอยางสัมบูรณแตอยางใด.
ลําพังคําอธิบายเชนนี้ ก็คลุมเครือและเต็มไปดวยความกํากวมมากพออยูแลว และตั วอยางที่อีเกิลตั้ น
หยิบยกขึ้นมากลาวอางนั้นก็ ทําใหทุกอยางคลุมเครือและกํากวมยิ่งขึ้นไปอีก เชนในการพูดถึงปญหา
สตรีนั้น เขากลาววาเพราะผูหญิงมี "มนุษยภาพ" บางอย างรวมกัน ผูหญิงจึงไมควรจะถูกกดขี่ ซึ่ง
เปนการตกหลุมพรางที่นักสิ ทธิสตรีเมื่อหนึ่งหรื อสองทศวรรษที่แลวเคยตกลงไป นั่นก็คือการมอง
วาผูหญิงทุกคนเปนอันหนึ่งอันเดียวและเปนกลุมกอนเดียวกัน โดยไมตระหนั กถึงความหลากหลาย
ของการกดขี่ผูหญิงในรูปตางๆ ซึ่งสัมพันธกับศาสนา, อายุ , สีผิว, พื้นที่ ฯลฯ จนยากจะหาสารัตถะที่
ผูหญิงทุกคนมี อยูรวมกั นได และประเด็นก็ คือไมวาผูหญิ งในฐานะกลุมจะมี "มนุษยภาพ" รวมกั น
หรือไม ผูหญิงก็ไมควรจะถูกกดขี่อยูดี.
อีเกิลตั้นไมเห็ นดวยกับการที่โพสทโมเดิรนหรือ "หลังสมัยใหม " ตอต าน "อภิมหาพรรณนา"
(metanarratives) และความคิดแบบ "สวนทั้งหมด" ("totalities") ดังที่เขากลาววา "สํ าหรับนักสังคม
นิยมแล ว มีอภิมหาพรรณนาดํารงอยูอยางแนนอน และสวนใหญก็คือความเห็ นอกเห็ นใจตอผูที่ตก
ทุกขไดยาก สิ่งที่นักสังคมนิ ยมรับไมไดต อประวัติศาสตรในทุกวันนี้ ก็ คือมันแสดงให เห็นอยาง
สม่ําเสมอและเดนชัด วาจะปฏิเสธการมีอยูในระดั บความเปนจริงของการกดขี่ขูดรีดและความ
ทุกข"[10]
สําหรับอีเกิลตั้นแลว ญาณวิ ทยาแบบสัมพั ทธนิยมทําให ทฤษฎี "หลังสมัยใหม " ไมเห็ น "อภิมหา
พรรณนา" ขอนี้ ผลที่ตามมาก็คือ "หลังสมัยใหม " ตอตานระบบที่เปนอยูเฉพาะแตในอาณาบริเวณ
ของความเปนการเมือง แตเปนพันธมิตรที่ ยอมรับกันได ในทางเศรษฐกิจ (politically oppositional
but economically complicit) และนอกจากนั ้น "หลังสมัยใหม" ยังโนมเอียงที่จะพูดถึงมนุษย ใน
ระดับ "เอกบุคคล" มากกวา "สวนรวม" ซึ่งในทางการเมืองยอมนําไปสู การเรียกรอง-ยอมรับ-
เพิกเฉย ตอรัฐที่ทําการกดบังคับสวนรวมลงไป.
อีเกิลตั้นโจมตี "หลังสมัยใหม" ในแงที่ ไม ไดคิดถึงนัยยะทางการเมืองของทฤษฎี เขายอมรับวาการ
บรรจบกันของปจจัยและพลั งอันหลากหลายทางวัฒนธรรม, เศรษฐกิจ และการเมือง เปนสิ่งที่มี
ความสําคัญตอการเฟองฟูขึ้ นของ "หลังสมัยใหม " แตสิ่งที่เกิดขึ้นทามกลางการบรรจบกันของปจจัย
เหลานี้ก็คือทรรศนะคติที่ วาลัทธิมารกซแบบราดิกาล หรือ "ถึงรากถึงโคน" เปนเรื่องที่ลมเหลวไป

9
แลว และเพราะฉะนั้ น จึงเปนไปไมไดที่จะสรางการกระทําทางการเมื องที่ทรงความหมายไดอีก
ตอไป.
ทรรศนะคติเช นนี้ทําให "หลังสมัยใหม" ประกาศวาการต อสูกับอะไรก็ ตามที่เปน "ส วนทั้งหมด"
นั้น แท จริงแลวเปนเพียง "ภาพลวงตา" ผลที่ตามมาก็คือฝายราดิกาลหั นไปหาปรัชญาปฏิบัตินิยม
แนวเขมขน (hard-boiled pragmatism) โดยเฉพาะในหมูฝ ายซายที่เจ็บปวดจากความล มเหลวที่
หลอกหลอนมาจากอดีต และประกาศความพายแพ ทั้งที ่ยั งไมเคยมีความพายแพจริงๆ บังเกิดขึ้นมา.
พูดงายๆ ก็คือ สําหรับอีเกิลตั้น "หลังสมัยใหม" ไมใชอื่ นใด นอกจากเป นเรื่องของความลมเหลวใน
แงขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ฐานในการศึกษาของอีเกิลตั้ นมาจากวรรณกรรม, วัฒนธรรม และสุนทรียศาสตร ซึ่งเปนเรื่องนัก
ลัทธิมารกซจํานวนมากถือวาไมมีความสําคัญ อยางนอยก็ ไมสําคัญเทากับการพูดถึงการตอสูทางชน
ชั้น, การเมืองของการปลดปลอย, ความอับจนของจิตนิ ยมทางปรัชญา, การขูดรีดมูลคาสวนเกิ น
ฯลฯ และเพราะเหตุ นี้ จึงไมนาแปลกใจที่งานของอีเกิลตั้ นจะไดรับการขานรับจากโลกทางภูมิ
ปญญาแบบลัทธิมารกซ "แทๆ" นอยกวางานของคาลลานิคอสมากมายนัก ถึงแม วาการโจมตี "หลั ง
สมัยใหม" ของอีเกิลตั้นจะแหลมคมกวาการปกปองลัทธิมารกซของคาลลานิคอสมากก็ตาม
ในขณะที่คาลลินิคอสโจมตีวา "หลังสมัยใหม" ไมตางไปจากคนที่นั่งดีดพิ ณ ในเวลาที่กรุงโรมกําลัง
ถูกเผาไหม สวนโลกนั้นก็ เรียกรองใหเกิดการปฏิวัติ[11] โดยแทบไมไดพูดถึงประเด็ นหลักๆ ของ
หลังสมัยใหม เลย งานเขียนของอีเกิลตั้นใน The Illusions of Postmodernism กลับสาธกให เห็น
ประเด็นสําคัญๆ ของพวก "หลังสมัยใหม" และชี้ใหเห็ นขอบกพรองในระดับญาณวิทยาโดยตรง.
อยางไรก็ดี สิ่งที่นักทฤษฎีการเมืองแนวลัทธิมารกซและนักทฤษฎีวรรณกรรมแนวมารกเซียนคูนี้ มี
เหมือนๆ กันก็ คือการยกยองลั ทธิมารกซอยางสูงในแงของการปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลง สําหรับนัก
ลัทธิมารกซแลว ดูเหมือนว าบทเสนอวาด วยฟอยเออรบาคของมารกซจะกลายเปนสิ่ งที่ทรงคุณคา
มากกวา - หรืออยางนอยก็ไมยิ่งหยอนไปกวา - วิ ภาษวิธีทางปรัชญาของคารล มารกซ เอง
เมื่อเปนเชนนี้ จึงไมนาแปลกใจที่แม จะคนพบวาลัทธิมารกซมีดานที่เป นอคติแบบปตาธิปไตยหรือ
ผูชายเปนใหญ (patriarchal bias) และลมเหลวในการทําความเขาใจเพื่อ "ปลดปลอย" ประเด็นสิทธิ
สตรี อีเกิลตั้นก็ยังยื นยั นตอไปวาอคติแบบนี้เปนผลมาจากการที่ลัทธิมารกซนั้นเปน "เรื่องเลาที่มี
ขีดจํากัด" หรื อ "restricted theory" ที่ไมไดมุงหมายจะเปน "ทฤษฎีสําหรับทุกเรื่อง" หรือ "Theory
for Everything" ซึ่งเปนคําแกตัวที่เต็มไปด วยการใชภาษาแบบ "หลังสมัยใหม " , ใชวิ ธีการแบบ
counter-factual และใช วิธีคิดแบบ "สัมพัทธนิยม" มากกวาจะเปนการตอบคําถามนี้ดวยวิธีคิดแบบ
สารัตถะนิยม อันเปนสิ่งที่อีเกิลตั้นพยายามปกปองมาโดยตลอด.

10
ปญหาของลัทธิมารกซ
ไมวาวิธีคิดแบบมารกซจะเป นเพียงวิธีคิดเดียวที่ใหความสําคัญตอปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก
จริงหรือไม และไมวาวิภาษวิธีแบบมารกซจะเปนวิธีการตั้งคําถามตอโลกอยางรุนแรงและถึงรากถึง
โคนที่สุดจริงหรือเปลา ปญญาชนที่มีบทบาทในชวงหลังทศวรรษ ๑๙๘๐ อยาง Stanley Fish,
Edward W.Said, Cornel West, Slavoj Zizek และ Gayatri Spivak ก็ไมไดอยูใตอิทธิพลของวิธีคิด
แบบมารกซอีกตอไป แตก็ไมไดหมายความวาคนกลุมนี้ จะมีลักษณะวิ พากษ วิจารณ นอยลง.
ตัวอยางเช น Gayatri Chakravotry Spivak ก็เปนผูที่มีชื่อเสียงอยางมากจากการถายทอดงานชิ้น
สําคัญของแดริดาอยาง Of Grammatology มาสูโลกภาษาอังกฤษในทศวรรษ ๑๙๗๐ และได
ผสมผสานความคิดแบบเฟมิ นิสท, มารกซิสท และวิธีการศึกษาแบบ subaltern studies เขาดวยกั น
สปวาคเคยตั้งคําถามแบบรื้อถอนความคิด "สารัตถะนิยม" เอาไว กอนจะหันมาพูดถึงการมีความ
เขาใจตอ "สารั ตถะนิยม" แบบรื้อถอน เพื่อปกปองไวซึ่งการมีสารัตถะนิยมในแงที่เป น
"ยุทธศาสตร" อันเปนวิธีคิดที่แพรหลายเป นอยางมากในหมูคนที่พยายามเชื่อมจุดยื นแบบ ตอตาน
สารัตถะนิยมเขาดวยกันกับการเมือง โดยเฉพาะการเมืองเรื่องอัตลักษณ [12]
ปญญา ชนกลุมนี้เติบโตและไดรับอิทธิพลจากการถกเถียงแบบมารกซิสมในดานใดดาน หนึ่งอยูไม
มากก็นอย แต ก็ไมใช "มารกซิสท" ตามความหมายแบบเดิมๆ อีกตอไป คนเหลานี้เติบโตและให
ความสําคัญอยางสูงตอการวิพากษวิ จารณ เรื่องตางๆ ภายใตบรรยากาศทางภูมิปญญาแบบซายๆ
กอนจะหันไปหาระเบี ยบวิธี ใหมๆ ซึ่งมีความหมายอยางสูงในการศึกษาทางทฤษฎี ไมวาจะเปนจิ ต
วิเคราะหแบบลากัง, New Criticism, Subaltern Studies, ปฏิบัตินิยม ซึ่งทั้งหมดนี้ล วนเปนระเบี ยบ
วิธีที่มีญาณวิทยา และวิธีการในการศึกษาที่ ใหญโตกวางขวางเกิ นกวาภู มิปญญาลัทธิมารกซใน อดีต
จะคาดคิดได แตนั ่นก็ไมได ทําใหคนกลุมนี้จะใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงน อยลงไป แตอยาง
ใด.
ความเรียงขนาดยาวของซิเซคที่พูดถึงชีวิตทางการเมืองของวัคลาฟ ฮาเวล เปนตั วอยางที่ดีของสิ่งที่
กลาวมานี้ เพราะในความเรียงชิ้นนี้ ซิเซคแสดงถึงความเปน "ซาย" ในแงของการวิพากษวิ จารณ
มากกวาที่พวกซายแบบ "มาร กซิสต" ไดกระทําเอาไวเสียอีก โดยเฉพาะในการประณามการ
สนับสนุนทั้งโดยทางตรงและทางออมที่พวก "ซาย" มีต อบทบาทของกองกําลังนาโตในคาบสมุทร
บอลขาน ที่อางวาทําไปเพื่อ "ตอตาน" การฆาลางเผาพันธุ โดยมองไมเห็นวาทั้งหมดนี้เปนเรื่องของ
กระบวนการสรางความเปน "เหยื่อ" เพื่อประโยชนของระบบทุนนิ ยมโลกในระดับสากล และแม วา
ซิเซคจะเห็นด วยกับความคิดเรื่องเสรีภาพ แตก็โจมตีชาว "หลังมารกซ" อยางฮาเบอร มาสเอาไว
เชนกันวา ออกจะ "ละเมอ" เกินไป เมื่อพูดถึงเปาหมายของการบรรลุซึ่งชีวิตที่ปราศจากความแปลก

11
แยก ในขณะที่ ซิเซคเห็นวาความแปลกแยกและการแบงแยกในระดับสังคม เปนราคาที่มนุษยตอง
จายเพื่อใหไดเสรีภาพมา[13]
เมื่อถึงตอนนี้ ไมวาลัทธิมารกซจะเป นทฤษฎีที่ปฏิวัติหรื อไม แตการยกยองลัทธิมารกซโดยชาว
มารกซิสตทุกวันนี้ วาเป นปรัชญาของการเปลี่ยนแปลง ก็เปนเรื่องที่คนกลุมนี้คิดไปเอง เพราะการ
ปฏิวัติในทุ กวั นนี้จํากั ดอยูที่ การสะกดคําว า "ป-ฏิ-วั-ติ" มากกวาจะเป นเรื่องของการเคลื่อนไหวเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงสั งคมจริงๆ
การปฏิวัติแบบมารกซนั้นรวมศูนยอยูที่ชนชั้นและสังคม แตการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในโลก
ในชวงหลังทศวรรษ ๑๙๙๐ เปนตนมา เป นการเปลี่ยนแปลงในระดับประชาชาติเพื่ อปรับปรุง /
สรางรัฐ มากกวาจะเปนการปฏิวัติตามที่พวกมารกซิสตเขาใจ ไม วาจะเปนความลมสลายของระบบ
ทรราชยในอินโดนีเซีย, การพังทลายของลัทธิเหยียดสีผิวในอัฟริกาใต , การถอยทัพกลับเขากรมกอง
ของทหารในเกาหลีใต , ชัยชนะของฝายเรี ยกรองเอกราชในติมอรตะวั นออก, การปดฉากของระบบ
คณาธิปไตยในเวเนซุเอลา และความสั่นคลอนอยางไมเคยมีมากอนของรัฐศาสนาในอิหราน.
ภายใตสถานการณอยางนี้ ความเห็ นของป ญญาชนแนวมารกเซียนอาวุโสอยางเพอรรี่ แอนเดอรสัน
จึงเปนเรื่องที่ นาสนใจ แอนเดอรสันเสนอวา เพื่อที่จะตอบใหไดวาทําอยางไรที่จะฟนชีพพลังอยางที่
เคยมีในศตวรรษที่แลวขึ้นมาไดอีกครั้ง สิ่งที่ฝายซายตองกระทําก็คือการยอมรับความพายแพอยาง
หมดรูปในทางประวัติศาสตรของฝายซายเอง [14]
แนนอนวาความพายแพในทางประวัติศาสตรไมไดหมายความถึงความพายแพใน ปจจุบันและ
อนาคต และสิ่ งที่แอนเดอรสั นยืนยันอยูตลอดเวลาก็คือเป นไปไดที่ฝายซายจะคืน ชีพมาอีกครั้ง แต
ทั้งหมดนี้ตองเริ่มตนดวยการตระหนั กถึงความเปนจริงอยางตรงไปตรงมา โดยไม ยอมจํานนกั บภาพ
ลวงตาที่วาสังคมกําลังเคลื่อนไปสูทิศทางที่ดีขึ้น รวมทั้งปฏิเสธมายาคติแบบที่เรียกรองใหยอมรับ
สภาพอันเลวร ายในทุ กวั นนี้ เพื่อปกปองระบบจากพลังแบบปฏิกริยา.
พูดงายๆ ก็คือแอนเดอรสันเห็นวาในการฟ นฟูฝายซายในฐานะที่เป นขบวนการทางการเมืองขึ้นมา
นั้น สิ่งที่สําคัญมากก็คือการปฏิเสธความเชื่อมั่นในความเปลี่ยนแปลงยอยๆ ที่บอกว าจะทําใหระบบ
ออนแอ และบอกปดความพึ งพอใจในทุกรู ปแบบกับระบบที่เปนอยู[15] สวนวิธีคิดในแนว "หลัง
สมัยใหม" นั้น ก็เปนสิ่งที่แอนเดอรสันตั้งข อสังเกตไวอยางนาสนใจวาเริ่ มมีลักษณะถึงรากถึงโคน
ยิ่งขึ้น แตก็เป นการถึงรากถึงโคนในแงของความนาตื่นตาตื่นใจทางทฤษฎี มากกวาจะเนนไปที่ผล
ซึ่งเกิดขึ้นกับสังคม[16] หรื อพูดงายๆ ก็คื อเปนการถึงรากถึงโคนที่วางอยูบนความผิ ดหวังจากการ
ปฏิวัติ แลวหั นไปเชิดชูบูชาความพึงพอใจสวนบุคคล ที่ไปกันไดกับวั ฒนธรรมการบริโภคลนเกิน
ในทศวรรษ ๑๙๘๐ นี่เอง

12
ขอเรียกรองของแอนเดอรสั นแตกตางจากปฏิกิริยาของนั กลัทธิมารกซมาตรฐาน เพราะสิ่งที่เกิดขึ้ น
ในหมู นักลัทธิมารกซมาตรฐาน ก็คือการอธิบายวาความพายแพเปนผลผลิตของระบบทรราชยใน
ยุคสตาลิน. อย างไรก็ดี ปญหาของการโยนความผิดทุกอย างไปที่สตาลินก็คือ มันโนมเอียงที่จะทํา
ใหลัทธิมารกซและการปฏิวั ติสังคมกลายเปนความฝนที่ ไมเคยบังเกิดขึ้ นจริง หรือเกิ ดขึ้นแคในช วง
สั้นๆ ระหวางการปฏิวัติบอลเชวิคในป ค.ศ.๑๙๑๗ จนถึงอสัญกรรมของเลนินในเดื อนมกราคม ค.ศ.
๑๙๒๔ ซึ่งเปนชวงเวลาที่สั้นเหลือเกิ นเมื่ อเทียบกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ในศตวรรษที่ผานมา.
นัยยะที่ไม ได ตั้งใจของคําอธิบายแบบนี้คื อการบอกอยูกลายๆ วาระบบทุนนิยมมีความมั่นคงสถาพร
สวนการปฏิวั ติสังคมนิยมนั้ นเปนแค "กรณียกเว น" ที่ไมสามารถจะใชอางอิงอะไรได ซึ่งเปน
ผลลัพธที่แตกตางอยางมหาศาลจากเปาหมายที่นักลัทธิ มารกซวาไว นั่นก็คือการโจมตีสตาลินเพื่อ
"ชําระ" ลัทธิมารกซใหสะอาดตอไป ไมในระดับการจั ดการทางเศรษฐกิ จการเมือง ก็ในระดับของ
ปรัชญาและทฤษฎีทางสังคม.
เพื่อปกปองลัทธิมารกซเอาไว การโจมตีสตาลินจึงเปนเรื่องที่ตองกระทําตอไป สวนเจตนารมณอั น
ยิ่งใหญของเลนินก็เป นเรื่องที่ตองรักษาไว ใหได อยางนอยก็เพื่อเป นแรงบั นดาลใจสํ าหรับการ
ปฏิวัติที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต.
แตทาทีที่ปญญาชนฝายซายมีตอเลนินนั้นก็เปนสิ่งที่มีความกํากวมมาโดย ตลอด ทฤษฎีองคการและ
พรรคแบบเลนินนั้นเปนสิ่งที่ปญญาชนจํานวนมากยากจะยอมรับได เพราะเห็ นไดชั ดวาพรรค
แบบเลนินนั้ นมีศักยภาพจะกลายพันธุเปนชนชั้นนําใน ระบบสังคมนิยม แตแมกระทั่งนักลัทธิ
มารกซที่เปยมไปดวยวัฒนธรรมแหงการวิ พากษ วิจารณ อยางสํานักแฟรงคเฟรต ก็ยังเห็น
เหมือนกับเลนิ นวาจิตสํานึ กของชนชั้นกรรมาชีพนั้นเกิดขึ้นเองโดย ธรรมชาติไดยาก และแม วา
ปศาจวิทยาของการตอตานชนชั้นนําจะทําใหปญญาชนไมสนับสนุนทฤษฎี องคกรโดยเปดเผย แต
ความสงสัยในเรื่องจิตสํานึกแบบเปนไปเอง ก็ทําให พรรคแบบกองหน ากลายเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยง
ไมไดไปโดยปริยาย [17]
ความเคลือบแคลงใจในจิ ตสํานึกของคนชั้ นลางและความปรารถนาจะมีกองหนาในการตอตาน
ระบบทุนนิ ยมดังนี้ สอดคลองกับขอสังเกตของ ซลาโว ซิเซค ที่วา กระทั่งในชวงที่ระบอบสังคม
นิยมในยุโรปกลางและยุโรปตะวั นออกใกลลมสลาย ฝายซายในยุโรปตะวั นตกก็ยั งคงเลือกที่จะ
ปกปองพรรคคอมมูนิสต มากกวาจะตอสูเคียงบาเคียงไหลกับฝายประชาสังคม โดยที่ฝายซายบาง
รายถึงกับคัดค านการเลือกตั้งโดยเสรี เพราะเกรงวาประชาชนจะหันไปลงคะแนนใหฝายที่
สนับสนุนทุนนิยม. [18]

13
แต ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมื องที่ตามมาจากการลมสลายของสังคมนิยม เปนเหตุ ให
ความสําคัญในทางประวัติ ศาสตรของเลนินและการปฏิ วัติก็ถูกตั้งขอ กังขาไปด วย ในสายตา
พลเมืองชาวยุ โรปกลางและยุโรปตะวั นออกนั้น เลนินและการปฏิวัติเป นสัญลักษณทางการเมืองที่
ไมสามารถแยกออกจากพรรค คอมมูนิสต, ตํารวจลับ, การคอรัปชั่น, ลัทธิชาตินิยมจั ด, รัฐรวมศูนย
และโปลิตบูโร ไมวาทั้งหมดนี้จะเปนความจริง หรือเป นสิ่งที่ถูกสรางและตอกย้ําให รุนแรงจนเกิน
จริงโดยโลกตะวั นตกก็ ตาม.
ดวยเหตุ ดังนี้ ปรากฏการณ ที่เกิดขึ้นอยางแพรหลายในยุ โรปกลางและยุโรปตะวั นออก ก็คือการที่
"ปญญาชนสาธารณะ" ออกมาใหความเห็ นวา นอกเหนื อจากจะตองคั ดคานคอมมูนิ สตแลว ยุโรป
กลางและยุโรปตะวั นออกยั งตองสรางขบวนการ "ตอตานคอมมูนิสตใหม" ด วย (from
anticommunism to anti-postcommunism)[19]
เมื่อเปนเชนนี้ จึ งไมนาแปลกใจที่อนุสาวรี ย และสัญลักษณตางๆ ที่จะชวนใหระลึกถึงเลนินและ
"การปฏิวัติ" จะถูกรื้อทําลายหรือโยกยายออกไปใหพนหู พนตา สวน คารล มารกซ นั้น แมจะไดรับ
การยกยองอยู บาง แตก็เป นในฐานะนักปรั ชญา ไมใชนักปฏิวัติ.
ยุโรปตะวั นตกไมมีประสบการณจากคืนวั นอันโหดรายภายใตระบอบ "ปฏิวัติ" แต ใบหนาของเลนิ น
ก็ชวนให หวนคิดถึงจักรวรรดิโซเวียตอั นยิ่ งใหญอยางไม อาจหลีกเลี่ยงได และฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นใน
หมูฝายซายในโลกตะวันตก ก็คือการหันหลังให เลนิน-ทรอทสกี้ แลวบ ายหนาไปหา โรซา ลุกเซ
มเบิรก ซึ่งแสดงจุดยืนคัดคานและวิพากษ วิจารณทฤษฎี องคกรและพรรคของเลนินเอาไวตั้งแต ค.ศ.
๑๙๐๔. โดยโจมตีวาพรรคเป นอุปสรรคตอความเปนอิสระและประสบการณตรงของชนชั้น
กรรมกร แล วเสนอวาการสไตรคและลุกขึ้นสูอยางเปนไปเองของกรรมกรตางหากที่ เปนพลังไปสู
การปฏิวัติ "สังคมนิยม" ที่แทจริง.
อยางไรก็ดี ลุกเซมเบิรกเปนปญญาชนที่ซื่อสัตยตอการปฏิวัติไมนอยไปกวาเลนินและทรอทสกี้
และการคัดคานทฤษฎีองคกรของเลนินก็ไมไดทําใหลุกเซมเบิรกเปนฝายขวา หรือกระทั่งเห็ นด วย
กับลัทธิรัฐสภาแบบเคาทสกี้ และการ "ปฏิ รูป" แตอยางใด [20] การเชิดชูลุกเซมเบิรกจึงเปนเสมือน
ฟางเสนสุดทายที่ฝายซายในยุโรปตะวั นตกจะทําได เพื่อจะให "ประชาชน" ในตลาดการเลือกตั้ง
แบบเสรีนิยมยอมรับได ขณะเดียวกันก็สามารถสืบทอดความคิดในการปฏิวัติเอาไว.
ประวัติศาสตร ขั้นตอนนี้สั้นเกินกวาจะระบุ ไดวากระบวนการทั้งหมดจะเดินไปสูเสนทางไหน
ถึงแมจะพอเห็ นวาวาพลเมืองยุโรปขานรับการปรับตัวเช นนี้อยางเบาบาง จนดูเหมือนวาแมลุ กเซ
มเบิรกจะตายดวยน้ํามือของเยอรมันฝายขวาในสภาพที่ โหดราย ไมต างไปจากทรอทสกี้ผูซึ่งตาย

14
ดวยการลอบสังหารของสตาลินและ "ฝายซาย" แตลุกเซมเบิรกก็ยังเป นสัญลักษณของสิ่งที่นา
สะพรึงกลัวอย าง "การปฏิวัติ " และ "คอมมู นิสต" ไมนอยไปกวาเลนินอยูดี.
ถาถือวาสิ่งที่อีเกิลตั้นพยายามทําใน The Illusions of Postmodernism คือการปกปอง "อภิมหา
พรรณนา" วาดวยการกดขี่ขู ดรีดและความทุกขยากของชนชั้นผูยากไร ขณะที่ แอนเดอรสันใน
Renewal เรียกรองใหยื นหยั ดในการเปลี่ยนแปลง และคาลลานิคอสใน Against Postmodernism
ตองการจะปกปองความสําคัญของการปฏิวัติเอาไวตอไป ปรากฏการณที่เกิ ดขึ้นในยุโรปกลาง,
ยุโรปตะวั นออก และยุโรปตะวั นตก ก็คือการที่ฝายซายพยายามรักษาหลักการบางอย างที่เกี่ยวของ
กับการปฏิวัติเอาไว โดยหันไปเชิดชูความสําคัญของนักปฏิวัติรายอื่นๆ ที่ดูจะรุนแรงและเปน
"บอลเชวิค" นอยกวาเลนิน.
ดูเหมือนวาโลกยุคหลังสงครามเย็นและการเฟองฟูของความคิดเรื่อง "ทางสายที่ ๓" ไดฝงทฤษฎี
องคกรและพรรคของเลนินลงไปอยางยากจะฟนขึ้นมาได และกลาวใหถึ งที่สุดแลว ประวัติศาสตร
ไดเดิ นมาถึงขั้นตอนที่เลนินเปนแค "สัญลักษณ " ของจิตใจที่แนวแน และยิ่งใหญเพื่อจะเปลี่ยนแปลง
โลก ในโลกซึ่งไมตองการ "ฝายซาย" ในฐานะขบวนการทางการเมืองอีกตอไป.
ความพายแพในทางการเมืองและอุดมการณของฝายซาย เปนเหตุ ใหป ญญาชนฝายซายตองยืนยัน
การมีอยูจริงของความยากไรและ อภิมหาพรรณนาวาดวยความทุกข ยากของผูคนไว ตอไป ทั้งนี้ก็
เพื่อที่จะตอกย้ํ าถึงความจําเป นในการปฏิวั ติสังคมเอาไว ถึงแมวาทั้งหมดนี้จะกลายเป นเรื่องที่ตอง
ทําอยางละมุนละมอมและอ อมคอม กวาเดิ มมากก็ตาม.
อยางไรก็ดี นี่ไมไดหมายความวาปญญาชนกลุมอื่นๆ จะต องมีปฏิกิริยาต อความเปลี่ยนแปลงใหมๆ
ไปในทิศทางเดียวกันนี้ Richard Rorty นักปรัชญาแนวปฏิบัตินิยมใหม ที่มีอิทธิพลอยางสูงตอ
ความคิดแบบโพสทโมเดิรน หรือ "หลังสมัยใหม " เปนหนึ่งในคนที่แสดงปฏิกิริยาต อความ
เปลี่ยนแปลงที่ วานี้ไว เพียงแตวาปฏิกิริยาของรอตี้นั้น สวนทางและกลับตาลปตรกับระบอบการคิด
ของปญญาชนฝายซายอยางฉกรรจ.
พูดไมไดวารอตี้เปนตัวแทนของวิธีคิดแบบหลังสมัยใหม เพราะความคิดของรอตี้บางขอก็ขัดแย งกั บ
นักคิดแนวหลั งสมัยใหมบางราย [21] แตก็ พูดไมไดอีกเช นกันวารอตี้ไมไดเปนส วนหนึ่งของ
ความคิดที่ถูก เรียกกันอยางเหมารวมและกวางๆ วา "หลังสมัยใหม" เพราะคําถามที่รอตี้สงสัย และ
คําตอบที่รอตี้เสนอ มีลักษณะรวมๆ มากมายกับใครตอใครที่ถูกจัดประเภทใหอยูในกระแสความคิ ด
นี้ ดังจะไดเห็ นตอไป

15
โพสทโมเดิรนและรอตี้
รอตี้เริ่มตนบทความเรื่อง 'The End of Leninism , Havel and Social Hope' โดยอางคําพู ดของกรัม
เชี่ยนอยาง Ernest Laclau ที่วา "วัฎจั กรของเหตุการณซึ่งเปดฉากด วยการปฏิวัติรัสเซีย ไดปดตั วลง
ไปแลวอย างสมบูรณ ไมวาจะในฐานะที่เป นพลังของแสงสวางแหงจินตนาการรวมหมูเรื่องฝายซาย
สากล หรือศักยภาพของมั นในการที่จะครอบงําพลังทางการเมืองและสังคมในระบบซึ่ งถือวาลัทธิเล
นินเปนนโยบายรัฐ ซากศพของลัทธิเลนินที่ปรากฏนั้น เปนเหมือนการฉีกกระชากหนากากของผูที่
อยูในอํานาจ เผยใหเห็นความนาสมเพชเวทนาและความจริงอันนาสลดหดหู"[22]
อยางไรก็ดี ในขณะที่ลาคลาวเห็ นวาสถานการณเชนนี้เป นเงื่อนไขที่ดี ในทางการเมืองสําหรับการทํา
ประชาธิปไตยใหมีลักษณะถึงรากถึงโคน (a radicalization of democracy) โดยยอมรับสวนยอยๆ
รวมทั้งขอเรียกรองตองการของกลุมเฉพาะตางๆ ใหมากขึ้น[23] แลวขยายความคิดเรื่ อง "สากล"
หรือ "universal" ใหกวางขวางและตอยอดขึ้นมาจากขอเรียกรองเฉพาะสวน และการเมืองแบบ
เฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็น (issue-oriented politics) ที่เติ บโตอยางแพร หลายและกระจัดกระจายใน
ทศวรรษที่ผานมา[24] รอตี้กลับเห็นวาถึงเวลาแลวที่ จะโยนศัพท แสงและไวยากรณทางการเมือง
อยาง "ทุนนิ ยม" และ "สังคมนิยม" ทิ้งไป. [25]
รอ ตี้เห็นวาความลมสลายของสหภาพโซเวี ยตและฝายซายสากล ทําให การสรางสังคม
ประชาธิปไตยตามแนวทางของ Social Democracy กลายเปนเรื่องที่ หลีกเลี่ยงไมได และฉะนั้ น
ภายใตภาวะแบบนี้ ศัพทแสงอยาง "ทุนนิ ยม", "สังคมนิยม" และ "การตอสูเพื่อตอตานทุนนิ ยม"
ยอมไม ใชเรื่องที่มีความจําเปนอีกตอไปรอตี้เสนอให แทนที่ไวยากรณทาง การเมืองชุดนี้ด วยคําพู ด
แบบพื้นๆ ที่มี ลักษณะยึ ดติดทฤษฎีนอยลง อยางเชน "การตอสูกับความเจ็บปวดที่มนุษยชาติ
สามารถหลีกเลี่ยงได" , "ความเห็นแกตั ว", "ความละโมบ", "คาจางที่ไมพอกิน" ฯลฯ เพราะคําอยาง
"ทุนนิยม" และ "สังคมนิยม" นั้น เปนผลผลิตของลัทธิโรแมนติคในหมู ฝายซาย ที่เชื่อวามีความ
เปนไปไดในการขจัดความทุ กขยากลําบากออกไปจากสังคมมนุษย ไดอยางสิ้นเชิง ซึ่งเปนเรื่องที่
ประวัติศาสตร ในป ค.ศ.๑๙๘๙ ก็ไดบอกแล ววาเป นความเพอฝนซึ่งไมมีวันเป นไปได ไมตางอะไร
จากความฝนของกระฎมพีที่ จะสรางรัฐสวั สดิการและชี วิ ตที่เทา เทียมในหมูพลเมืองขึ้นมา.
รอตี้เรียกรองใหปญญาชนหยุดใชคําอยาง "ระบบทุนนิ ยม" , "อุดมการณของชนชั้นกระฎมพี" และ
"ชนชั้นกรรมาชีพ" เพราะคําเหลานี้สัมพันธ กับการอวดอางวาของปญญาชนวาตนเองนั้นหยั่งรู วา
อะไรคือสิ่งที่ดีกวาระบบตลาด และอะไรคื อสังคม "ทางเลือก" ที่มีความสามารถเทาทันความ
สลับซับซอนทางเทคโนโลยี รอตี้ปกปองความสําคัญตลาดโดยอางคํ ากลาวของฮาเบอรมาสที่วา
"สังคมที่สลับซับซอนนั้นไมสามารถผลิตซ้ําตัวเองได ตราบจนกวาจะอยูใตตรรกะของการจัดการ
ตัวเองของเศรษฐกิจตลาดไปอยางสมบูรณ" [26] แลวโจมตีวาศัพท แสงประเภทที่กลาวมาลวนเป น

16
ผลผลิตของคําอวดอางที่เปน เท็จ เพราะเศรษฐกิจแบบตลาดไมใชต นตอของความชั่วร ายทุกชนิ ด
สวนระบบทุนนิยมในฐานะการจัดการทางอุตสาหกรรมการเงิน ก็ไมไดเปนตนตอของความทุกข
ยากลําบากทุ กอยางของมนุษยชาติเสมอไป และสําหรับ "ทางเลือก" ที่ไวยาการณเหลานี้พูดถึง ก็
เปนสิ่งซึ่งไมมีใครรูจัก อยางนอยก็ ในขณะนี้.
รอ ตี้อธิบายวาความหลงใหลในสิ่งที่ไฮเดกเกอรเรียกวา "อภิปรัชญาแบบตะวั นตก" คือตนตอของ
ไวยากรณทางการเมืองเหลานี้ อภิปรัชญาแบบตะวั นตกเปนสิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแตเพลโตสูเฮเกล
จากเฮเกลสูมารกซ และจากมารกซสูสเตราส โดยมีสาระสําคัญอยูที่การเชื่อมโยงความโรแมนติ
คทางการเมือ งกับชีวิตที่สมบูรณทางปญญา
การเมืองแบบโรแมนติคเปนการเมืองที่ปญญาชนมีบทบาทและ"ปติ" กั บจินตนาการรวมหมู ในการ
ปลดปลอยมนุ ษยไดอยางเต็ มที่ และในทางกลับกัน เมื่อความหวังในการปลดปลอยหมดลง และการ
ขจัดความทุ กขยากก็ ไมใชเรื่ องที่มีความหมายอีกตอไป ความปติก็ ยอมกลายเปนอดี ตที่จะถูกแทนที่
ดวยความเฉื่อยชาของจินตนาการใน ระดับรวมหมูไปในที่สุด ซึ่งนั่นคือฝนรายที่จะตามมาดวยลัทธิ
สุญนิยม, การปฏิเสธวาการตระหนั กรูตัวเองคือสิ่งที่มีคุณคาเหนือสิ่งอื่นใด และการไรซึ่งความเปน
มนุษย ซึ่งทั้งหมดนี้ลวนเปนสิ่งที่ปญญาชนยากจะยอมรับได และบรรยากาศโดยทั่วไปในหมู
ปญญาชนก็คือ "แมไมมีเหตุ ผลที่เราจะรูสึกหมดหวัง แต เราก็ยังสงสัยว าตัวเราจะมีประโยชน ได
อยางไรบาง" . [27]
สําหรับรอตี้แลว ความตองการของปญญาชนที่จะมีอะไรบางอยางซึ่งเกี่ยวของกับชะตากรรมของ
มนุษยชาติ ทําใหปญญาชนสรางภาพลวงตาและความหลงใหลในการ "ปลดปลอย" มนุษยขึ้ นมา
[28] รอตี้เสนอวาหลังจากเพลโตเปนตนมา ปญญาชนลวนสนใจที่ จะสรางชุดของจินตนาการ
จํานวนมหาศาลที่สลับซับซอนและ ใหญโต เพื่อเชื่อมโยงจินตนาการที่เปนรูปธรรมขนาดยอยๆ
ดวยความคิดเรื่องความสัมพันธของมนุษย กับบางสิ่งบางอยางที่ไมเปน "ประวัติศาสตร"
(ahistorical) เชนพระเจ า, ธรรมชาติของมนุษย , ความรูและความจริงที่ เปนวิทยาศาสตร, และ
"ประวัติศาสตร" (History) ทั้งๆ ที่ "จินตนาการจํานวนมากสามารถยืนหยัดอยู ไดด วยตั วเอง โดยไม
จําเปนตองถูกผูกมัดเขากับวั ตถุที่ถูกหยิบฉวยไดด วยมโนทัศนขนาด ใหญ"[29] และก็ มีจินตนาการ
อีกมากที่มีลักษณะงายๆ ซึ่งพบไดทั่ วไป ทั้งในคนที่มี และไมมีการศึกษา เชนจิ นตนาการเกี่ยวกับ
งานที่พอใจและคาจางที่พอเพียงสําหรับการดําเนินชี วิต จินตนาการเกี่ยวกับงานที่ปลอดภัยและไม
ถูกทําลายความเปนมนุษย ฯลฯ เพียงแตวาปญญาชนไดแทนที่จินตนาการเล็กๆ ที่เปนรูปธรรม,
ตรงไปตรงมา และมีลักษณะตามทองถิ่น ดวยจิ นตนาการขนาดใหญโตดังที่กลาวมา.

17
เฮเกลทําให ภาวะเช นนี้เดินมาสูจุดสูงสุดดวยการยื นยั นวามี "ระบบ" หรื อ "ความรูสัมบูรณ" ที่
ยิ่งใหญ และแจ มชัด จนปราศจากความพรามัวไม วาจะในแงมุมใดๆ ตอจากนั้น เฮเกลก็ชวนใหเรา
หยุดคิ ดถึงสรรพสิ่งอยางที่มันเปน ไม วาจะเปนเจตจํานงของพระเจา, วิถีของธรรมชาติ ฯลฯ ไปสูสิ่ง
ที่สรรพสิ่งไมเคยเปน แตอาจจะเปนไปได ด วยการกระทําของเรา หรืออยางที่รอตี้พูดไวก็คือ เฮเกล
ทําใหปญญาชนออกจากความเพอฝนเรื่องการเขาถึงภาวะนิรันดร ไปสูความเพอฝนเรื่องการสราง
อนาคตที่ดีกวา (from fantasies of contacting eternity to fantasies of constructing a better future)
มารกซพยายามเอาความคิดของเฮเกลขอนี้มาใครครวญวาจะทําเพื่อคนในอนาคตได อยางไร
เพียงแตความลมเหลวที่จะตระหนั กถึงความแตกตางระหวางการเขาใจโลก กับการรูวาจะ
เปลี่ยนแปลงโลกไดอยางไร ทําใหมารกซคิ ดวาจะแทนที่ระบบทุนนิ ยมด วยระบบคอมมูนิสตได
สวนวัฒนธรรมกระฎมพีก็ จะสูญสิ้นไปดวยวัฒนธรรมใหมของกรรมาชีพผูถูก "ปลดปลอย"
การเมืองของการปลดปลอยสัมพันธกับสิ่งที่เรียกวา "จินตนาการรวมหมูเรื่องฝายซายสากล" และ
ความเฟองฟูของฝายซายในศตวรรษที่ผานมาก็มาจาก "จินตนาการรวมหมู" ที่วานี้ แตการลมสลาย
ของลัทธิบอลเชวิคและการปฏิวัติสังคมนิยมในชวง ค.ศ.๑๙๘๙ ทําให "จินตนาการรวมหมู" ลม
สลายตามไปด วย และเพราะฉะนั้น ปญหาที่ตามมาก็คือฝายซายในทศวรรษนี้จะใชอะไรเปนฐาน
ของขบวนการไดบาง โดยเฉพาะในยุคสมัยที่ไมมีอะไรสามารถจะมาแทนที่บอลเชวิค ไมมีวีรบุรุษ
รายใดยิ่งใหญเทียบเทาเลนิน และไมมีใครเชื่อในระบบกรรมสิทธิของรัฐเหนือป จจัยการผลิตของ
สังคมอีกตอ ไป[30]
สําหรับฮาเวลซึ่งดูจะเป นแสงสวางให กับ "จินตนาการรวมหมู" ได นั้น ก็ถูกรอตี้ก็ตั้งข อสงสัยใน
ความยั่งยืนของพลังทางการเมืองและศีลธรรมที่ผลักดันใหฮาเวลขึ้นสูอํ านาจ และรวมทั้งมองเห็น
ความไมลงรอยกันของความคาดหวังที่ฝายซายและประชาชนชาวยุโรปตะวั นออกมีต อฮาเวล กับสิ่ง
ที่ฮาเวลได กระทําลงไปจริงๆ จนทําใหรอตี้สรุปอยางไมลังเลใจวาแม กระทั่งฮาเวลนั้ นก็ไมใช
ความหวังของ "จินตนาการรวมหมู" แตอย างใด.
เพื่อที่จะสรางขบวนการทางการเมืองที่ใหญโตขึ้นมา รอตี้เห็นวามีความจําเปนตองสราง "อภิมหา
พรรณนา" ("Metanarrative") ที่เปนอิสระจากไวยากรณ แบบ "ทุนนิยม" แตทวาเปยมไปดวยความ
เรารอนอยางที่ "เรื่องเลา" แบบมารกซิสทเคยทําไว แตการสรางอภิมหาพรรณนาแบบนี้ เปนเรื่องที่
เปนไปไมไดในขณะนี้ และเพราะเหตุ นี้ รอตี้จึงหันไปสู การเรียกรองใหปญญาชนยกเลิกความคิดวา
ตนเองมีความสามารถพิเศษที่จะฉวยจับโลกไดเหนือกวาคนธรรมดา [31] โดยไม จําเป นตองลมลาง
ความหวังในการปลดปลอยมนุษย จากเงื่อนไขในการดํารงอยูที่เลวราย.

18
อยางไรก็ดี ในชวงเวลาที่ไม มีใครมีความคิ ดที่ชัดเจนวาทํ าอยางไรที่ความหวังนี้ จะเปนจริงได ก็
จําเปนตองสลัดจินตนาการขนาดใหญที่เป นนามธรรม ไปสูจินตนาการขนาดเล็กที่เปนรูปธรรม
แลวหั นไปอธิบายความทุ กขยากของมนุ ษย ดวยคําที่ ตรงไปตรงมามากขึ้น โดยระมั ดระวังที่ จะ
สรุปวามนุษยชาติคืออะไร และอะไรคือสิ่ งที่มนุษยชาติ สามารถจะทําได รวมทั้งหันหลังจาก
การเมืองวัฒนธรรม ไปสูการเมืองที่แทซึ่งมีเนื้อหาที่เป นแกนสารและตรงไปตรงมา บนเปาหมาย
เพื่อลดทอนความทุกขยากของมนุษย [32]
รอตี้เสนอวาป ญญาชนจําเป นตองอานเบนแธม, มารกซ, ฟูโก ในฐานะนักคิดผูชวยใหเราเขาใจวาเรา
หลอกตัวเองในอดีตไดอยางไร ( how we tricked ourselves in the past) ไมใชผูที่บอกเราวาอะไรคือ
สิ่งที่ควรทําในอนาคต (who tell us the right thing to do in the future) ปญญาชนตองหยุดมอง
"ประวัติศาสตร" (History) ในฐานะที่เปนตัวแทนของ "ความจริงสัมบูรณ" โดยไมตระหนั กวาการ
พูดถึง "ประวั ติศาสตร" (History) ที่ถูกตองนั้น แท จริงแลวก็เป นแคเรื่องของรสนิยม
ปญญา ชนตองหยุดยั้งความพยายามที่ จะมองหาจุดเปลี่ ยนของประวัติ ศาสตรโลก รวมทั้งสัญลักษณ
และบุคคลของการเปลี่ยนแปลงนั้น หยุ ดยั้ งการมองหาเหตุการณทางประวัติศาสตร ที่จะเป ดเผยให
เห็นคลื่น ประวัติศาสตรทั้งหมด[33] แลวแทนที่ด วยการมองวาประวั ติศาสตรเปน "บันทึกของอดี ต"
ที่เต็มไปด วยเกร็ดเล็กเกร็ ดนอยที่มีลักษณะเฉพาะ แลวคิ ดใหมากถึงชุมชนมนุษยที่ในอดีตนั้นเต็มไป
ดวยความแตกตางกันอยาง มหาศาล โดยที่ แตละชุมชนก็ มีเรื่องราวที่แตกตางกันไป ซึ่งยอมเปนเชื้ อ
มูลใหแตละชุ มชนมีจุดเปลี่ ยนแปลงที่ไมเหมือนกั นใน ปจจุบัน
รอตี้ยังระบุตอไปดวยวาปญญาชนตองหยุ ดความพยายามที่จะมีชั ยชนะเหนือ "ระบบทุนนิยม" และ
หยุดมอง "อุ ดมการณชนชั้ นกระฎมพี" วาเปนตนตอของความชั่วราย สําหรับรอตี้แลว ความชั่วก็คือ
ความดีที่ถูกปฏิเสธ หรือความดีในแบบที่อดีตเคยยึดถือ และเพราะฉะนั้ น "ความชั่ ว" หรือ "ปศาจ"
ที่เลวรายอยางถึงที่สุดอยางระบบทุนนิ ยมและชนชั้นกระฎมพีนั้น แทจริงแลวก็เป นสิ่งที่ปญญาชน
ฝายซายสรางขึ้นเพื่อการดํารงอยูของฝายซายเอง.
ปญญาชนตองหยุดค นหา "ชนชั้นกรรมาชี พ" ในฐานะที่ เปนองคอวตารของแสงสวาง หยุดคิ ดถึง
วีรบุรุษผูยิ่งใหญอยางเลนิน และหยุดพู ดถึงจุดจบที่เป นโศกนาฎกรรมอันยิ่งใหญอยางโสกราตีส
รวมทั้งยอมรับวาตนเองไมอยูในวิสัยที่จะเสนอพิมพเขียวใดๆ เพื่อเปนแนวทางในการเปลี่ยนแปลง
และสรรคสรางสังคมอุดมคติได.
อยางไรก็ดี ทั้งหมดนี้ไม ได หมายความวาป ญญาชนจะตองหยุดคิ ดถึงความอยุติธรรมในสังคมแต
อยางใด เพียงแตตองหันไปขบคิดใหมากขึ้นในเรื่องที่เปนรูปธรรมตางๆ เชนการแกกฎหมาย, มติ
ศาล, ขอตกลงระหวางประเทศ ฯลฯ [34]

19
สรุปโดยรวมก็ คือรอตี้ไมเห็นดวยกับทรรศนะความเชื่อที่ วามีสัจธรรม, ปรัชญา และประวัติศาสตร
ในความหมายของ Truth, Philosophy, History และเพราะฉะนั้น มันจึงไมมีเหตุผลพื้นฐานและ
หลักการสากลที่จะใช ในการอธิบายและตัดสินคุณคาของทุกสิ่งทุกอยางไดตอไป โลกของรอตี้เปน
โลกที่แตกตางจากโลกของเพลโต, เฮเกล, มารกซ และสเตราส สวน "อภิมหาพรรณนา" นั้น แม จะมี
ความจําเปนในทางการเมือง มากกวาจะเป นเรื่องที่มีความหมายโดยตัวเองจริงๆ แตก็เปนเรื่องที่ไม
สามารถสรางขึ้นมาได อยางนอยก็ ในขณะนี้
ดังนั้น สิ่งที่ตองทําอยางหลีกเลี่ยงไมไดจึ งไดแก การหันกลับไปหาประวัติศาสตรและเงื่อนไขของ
สถานการณที่ มีลักษณะจําเพาะเจาะจง ณ จุ ดยอยตางๆ เพื่ อตัดสินใจเปลี่ ยนแปลงและสรางสิ่งที่ดี
ที่สุดและเปนรูปธรรมที่สุดขึ้นมาในขณะนั้นๆ โดยปญญาชนนั้นตองตระหนั กวาตนเองไมไดมี
ความสําคัญตอชะตากรรมของมนุษยชาติ มากอยางที่คิด รวมทั้งยังตองยอมรับดวยวาตนเองไมมี
"ปญญา" จะคิ ดถึงการปลดปลอยมนุษย ในระดับใหญโตและแท จริงได อีกตอไป.
แนนอนวาเกือบทั้งหมดที่รอตี้พูดนั้นเปนสิ่ งที่ฝายซาย - โดยเฉพาะปญญาชนที่อยูภายใตอิทธิพล
ทางภูมิปญญาแบบลัทธิมารกซ - ยากจะยอมรับได และรอตี้ในงานเขี ยนชิ้นหลังๆ อยาง Achieving
Our Country ก็พูดถึงสิ่งที่ชวนใหฝายซายขัดหูยิ่งขึ้นไปอีก ดังที่เขากล าววา "ลัทธิมารกซไมไดสราง
ความหายนะแตในประเทศที่ พวกมารกซิสทมีอํานาจ แตยังสรางความหายนะแกพวกนักปฏิรูปฝาย
ซายในทุกๆ ประเทศด วยเช นกัน"[35] และ "มันจะเปนเรื่ องที่ดีมาก หากฝายซายอเมริ การุนถัดไป
จะหลงใหลใน คารล มารกซ และวลาดิมีร ไอลิช เลนิน นอยลง ในระดั บเดียวกับที่รูสึ กตอเฮอร
เบิรต สเปนเซอร และเบนิโต มุสโสลินี" [36]
อยางไรก็ดี ทั้งหมดนี้ไม ได หมายความวารอตี้เปนฝายขวาหรือ "อนุรักษนิยม" เพราะรอตี้โจมตีความ
เชื่อเรื่องพระเจาไว ดวยน้ําเสี ยงที่รุนแรงไม นอยไปกวากั นวา ในโลกนี้ "ไมมีมาตรฐานใดๆ
แมกระทั่งมาตรฐานที่ศักดิ์สิ ทธิ์ของพระเจ า ที่จะมาขัดขวางการตัดสินใจของเสรีชนได"[37] จึง
เปนไปไดมากวารอตี้โจมตีลัทธิมารกซ บนหลักการเดี ยวกับที่โจมตีฝายอนุรักษนิ ยมแนวเทววิทยา
นั่นก็คือทั้งคู ลวนเป นผลผลิตของระบอบการคิดเรื่องอภิมหาพรรณนา ที่หมกมุนวุ นวายกับการ
ตัดสินโลกไปตามบรรทัดฐานของตน.
การเมืองแบบหลังสมัยใหม
ในฐานะที่เป นไวยากรณทางการเมืองวัฒนธรรมรวมสมัย คาลลินิคอสโจมตี "หลังสมัยใหม " ไว
อยางมากวาเป นกระแสความคิดที่ไมปฏิวัติ และเหิ นหางจากสังคม อยางไรก็ดี คําวิจารณเชนนี้เปน
ผลมาจากการไมสามารถแยกแยะระหวางการสะกดคําว า "ป-ฏิ-วั-ติ" กับการเปลี่ยนแปลงแบบ
ปฏิวัติในระดั บความเปนจริ งได ซ้ํายังอยูภายใต ภาพของการปฏิวัติแบบที่มีลัทธิบอลเชวิคเปนแรง

20
บันดาลใจมาก เกินไป และเมื่อถึงจุดนี้ คําวิจารณที่อี เกิลตั้นมีตอ "หลังสมัยใหม" ดูจะเปนคําถามที่
นาสนใจกวา โดยเฉพาะในประเด็นที่ วา "หลังสมัยใหม " ตอตานระบบที่เปนอยู แตในดานการเมือง
แตเปนพั นธมิตรที่ยอมรับกั นไดในทางเศรษฐกิจ ซึ่งซุกซอนไวด วยคําถามอื่นๆ อีกอยางนอย ๓ ขอ
ขอแรก มีการเมืองแบบ "หลังสมัยใหม" ดํารงอยูหรือไม ,
ขอสอง การเมืองแบบ "หลังสมัยใหม" เป นอยางไร
และขอสาม การเมืองแบบ "หลังสมัยใหม " ตอตานระบบตรงไหน.
คําถามเหลานี้ตอบไดไมงาย สวนหนึ่งเปนเพราะตั วคําถามเองก็ยากอยูแลว แตสวนที่สําคัญกวาก็คือ
บุคลิกลักษณะของ "หลังสมัยใหม " ไมได เปนทฤษฎีที่มี สารัตถะ วิธีวิ ทยา ญาณวิทยา ระบบระเบี ยบ
และอะไรตอมิ อะไร ที่เปนพื้ นฐานของความเปน "ศาสตร" อยางหยุดนิ่งตายตัว "หลังสมัยใหม "
ไมใชอุดมการณทางสังคมหรือการเมืองที่มุงเสนอทางออก, ทางเลือก หรือ "ทางลอง" ใดๆ ไม
แมกระทั่งเสนอความคิดรวบยอดเพื่อเป นพิ มพเขียวของปฏิบัติการทางสังคม
ในทางตรงกั นขาม สิ่งที่ "หลังสมัยใหม" พู ดถึง คือการทาทายความรูและวิธีการหาความรูแบบปฏิ
ฐานนิยม, วิทยาศาสตร และเหตุผลนิยม ซึ่งเมื่อถึงจุดนี้ "หลังสมัยใหม" ก็ไมตางจากปฎิฐานนิ ยม,
วิทยาศาสตร และเหตุผลนิยม นั่นก็คือมันสามารถถูกนําไปตีความ, ประยุกต , วิจั ย, ปฏิบัติ, ปฏิวัติ
ฯลฯ ใหเปนซ ายขวาหนาหลั งอยางไรก็ได ทั้งนั้น จนยากจะจับใหมั่ นคั้นใหตายไดวา "หลัง
สมัยใหม" คิ ดกับการเมืองอยางไร และตอตานระบบตรงไหน ซึ่งหากทํ าไป ก็อาจจะขั ดกับ Spirit
บางอยางของ "หลังสมัยใหม" ดวยซ้ํา.
อยางไรก็ดี เป นเรื่องผิดฝาผิดตัวอยางมากที่จะโจมตี "หลังสมัยใหม" อยางเหมารวมวาเปนฝายเฉื่อย
ชาทางการเมือง ปฏิกิริยา อนุ รักษนิ ยมใหม นักปฏิรูปกระฎมพี ฯลฯ หรื ออยางที่คาลลินิคอสพูดไว ก็
คือ "หลังสมัยใหม" คือฝายที่นั่งดีดพิ ณในขณะที่กรุงโรมถูกเผาไหม สวนโลกเรียกรองใหเกิ ดการ
ปฏิวัติ เพราะประเด็นหลักของ ริชารด รอตี้ ในหนังสือเลมที่เปนเสมือนจดหมายเหตุ วาด วย
ประวัติศาสตร ปญญาชนฝายซาย ในอเมริกา อยาง Achieving Our Country : Leftists Thought in
Twentieth Century ก็คือการเรียกรองใหป ญญาชนฝายซายกลับไปมีบทบาทใกลชิดกับการ
เคลื่อนไหว ทางการเมืองในระดับรากฐาน เพื่อสรางการเมืองแบบ "กาวหนา" ใหคืนกลับมาใหม
โดยหวนกลับไปหาสิ่งที่ปญญาชนฝายซายของอเมริกาในทศวรรษ ๑๙๔๐ และ ๑๙๕๐ เคยทําเอาไว
โดยเฉพาะการมองไปที่ปญญาชนอยาง จอหน ดิ วอี้ , วอลท วิทแมน, เออรวิ่ง ฮาว และฟลิป
แรนดอลฟ ซึ่งมีชื่อเสียงจากปรัชญาปฏิบัตินิยม, การปฏิเสธอภิปรัชญา และการยื นยั นวาฉันทานุมัติ
แบบประชาธิ ปไตยที่มาจากเสรีชน คือสิ่งที่มีความสําคัญเหนืออื่นใด.

21
สําหรับรอตี้แลว การเมืองแบบกาวหนาสั มพันธกับการมีขบวนการสหภาพแรงงานที่เขมแข็ง และ
เพราะฉะนั้น เพื่อจะสรางการเมืองแบบกาวหนาขึ้ นมาใหม นอกเหนือจากการกลับไป "ชําระ"
ประวัติศาสตร ของปญญาชนฝายซาย เพื่อสรางตัวแบบสําหรับเดินไปสู อนาคต รอตี้ยั งเรียกรองให
สหภาพแรงงานขยายการเคลื่อนไหวไปสูคนงานในภาคบริการใหมากขึ้ น ดุจเดียวกับที่เคยทํากับ
คนงานภาคหั ตถอุตสาหกรรมในอดีต [38]
แตการเปนฝายซายหรือฝายกาวหนาก็ ไมไดมีความหมายถึงคอมมูนิสตแตอยางใด เพราะรอตี้คิดถึง
"ฝายซาย" หรื อ "ฝายกาวหน า" โดยมีนั ยถึงพรรคแรงงานอังกฤษและพรรคสังคมประชาธิปไตย
เยอรมันในอดี ตมากกวา ดังที่เขาระบุถึงความจําเป นอยางหลีกเลี่ยงไม ไดที่จะสรางฝายซายที่เขมแข็ง
และไมใชคอมมูนิสตขึ้นมา เพื่อจะเป นพลังใหแตละรัฐชาติใชในการควบคุมกลุม "โคตรรวย" ใน
ระดับโลก (Cosmopolitan Super Rich) หรื อไมอยางนั้น สิ่งที่จะตามมาก็คือการลุกฮือขนานใหญ
ไมวาจะโดยฝายฟาสซิสตหรือขบวนการฝ ายซายแบบ "ประชานิยม" เองก็ตาม [39]
รอตี้เรียกรองใหนักปรัชญา "ถีบสันดานทางปรัชญาทิ้งไป" ("kicks its philosophy habit") [40] และ
สิ่งที่เขาโจมตีไวอยางมากก็ คือการที่นักปรัชญาผูใฝใจในลัทธิมารกซ พากันเสียเวลาเปนชั่วโมงๆ
ในการถกเถียงวาวัตถุนิ ยมวิภาษวิธีหมายถึงอะไร โดยไม สนใจวากระบวนการทางการเมืองหรือ
กระบวนการกํ าหนดนโยบายนั้นเปนอยางไร รอตี้เห็นวาสิ่ งที่เกิดขึ้นกับปญญาชนทุกวันนี้ เปยมไป
ดวยความเชื่อวา ตองรูทฤษฎีของลากาง, ฟูโกและแดริ ดา เปนอยางดี กอนที่จะไปอภิปรายถึงปญหา
สังคม ดุจเดียวกับที่ฝายซายในทศวรรษ ๑๙๓๐ เชื่อวาตองเขาใจมารกซ , เองเกลส และเลนิน อยาง
กระจางแจง จึงจะแสดงความคิดทางการเมืองที่มีน้ําหนั กได หรือไมอยางนั้นก็คือการหมกมุน
วุนวายอยูกับ "การเมืองวัฒนธรรม" ในสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลั ย แลวหลงคิดไปวาทั้งหมด
นั้นจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับการเมืองที่เปน จริง (เชน "สตรีศึกษา"?)
สําหรับรอตี้ สิ่งที่มีความสําคัญกวาก็คือการเลิกคิดถึงทฤษฎีทั่วไปวาเรากําลังอยูในประวัติศาสตร
ขั้นตอนไหน แลวหั นไปพิจารณาการปฏิรูปในระดับเฉพาะเจาะจง เพื่อปองกันไมให ฝายขวาแบบ
"ประชานิยม" กลับฟนคืนชี พ[41] ซึ่งจะเริ่ มตนทําอยางนี้ ได ก็ตองมี "ความหวัง" ถึงสิ่งที่ดีกวาใน
อนาคต.
ถึงจุดนี้ก็จะเห็ นวาการโจมตี ที่มารกซิสทมีตอ "หลังสมัยใหม" วาเปนพวกปฏิกิริยา, ไมสนใจความ
จริงทางสังคม, ตอตานประชาธิปไตย, อกหักจากการปฏิวั ติ ฯลฯ รวมทั้ง "ไมสนใจประชาชน" นั้ น
แทที่จริงแลวกลับวางอยูบนคําวิจารณที่ตื้ นเขินซึ่งมีเปาหมายเพื่อปก ปองความชอบธรรมทางภูมิ
ปญญาของลัทธิมารกซ โดยอาศัยการผูกขาดคําวา "ป-ฏิ-วั -ติ" และ "เปลี่ยนแปลง" ไวตอไป ในขณะ
ที่การเมืองแบบรอตี้นั้นเรียกรองใหปญญาชนกลับไปหาประชาชนในระดับ รากฐาน ยืนยั นความ

22
จําเปนของการสรางขบวนการสหภาพแรงงานที่เขมแข็ง รวมทั้งเสนอใหปญญาชนออกไปสู
การเมืองที่เป นจริง มากกวาจะหมกมุนวุนวายอยูกับการถกเถียงทฤษฎี ใดๆ - ไมวาจะเปนมารกซิสท
หรือฟูโกตเดี ยนก็ตาม - จะว าไปแลวก็ เปนขอเรียกรองทางการเมืองที่ซายและมีลักษณะถึงรากถึง
โคน กวาพวกมารกซิสทหลายรายเสียอี ก เพียงแตรอตี้เห็ นวาทั้งหมดนี้เปนเรื่องที่สามารถทําไดโดย
ไมตองอาศัย อภิมหาพรรณนาที่วางอยู บนความคิดแบบเหตุผลนิยมและสากลนิยม ในขณะที่
ปญญาชนแนวมารกซิสทนั้นกลับเห็นวาถึงอยางไรก็ตองปกปองความ สําคัญของการปฏิวัติและชน
ชั้นกรรมาชีพเอาไว ถึงแมทั้งหมดนี้ จะเป นแคการสะกดคําวา "ป-ฏิ-วั -ติ" ออกมาบอยๆ ในที่
สาธารณชนก็ ตาม.
รอตี้อธิบายความคิดและจิ นตภาพที่เขามีต อการเมืองไวอยางชัดเจนมากขึ้นในบทความชื่อ
"Remarks on Deconstruction and Pragmatism" วา
"จริยศาสตรและการเมือง - ในความหมายของการเมืองที่แทจริง ไมใชการเมืองวัฒนธรรม - เปน
เรื่องของการบรรลุซึ่งขอตกลงระหวางผลประโยชนซึ่งแข งขันกัน จริยศาสตรและการเมืองเปนเรื่อง
ที่ตองถูกขบคิดในรูปที่ตรงไปตรงมาและใชกันอยู ในชี วิ ตประจําวั น ในรูปซึ่งไมตองการการ
วิเคราะหทางปรัชญา และในรูปที่ไมจําเป นตองมีสมมติฐานทางปรัชญา … การเมืองเปนเรื่องของ
การปฏิบัติ, การปฏิรูปในระยะสั้นๆ และการประนีประนอม การประนี ประนอมเปนสิ่งซึ่งในสังคม
ประชาธิปไตยตองเรียกรองและปกปองไมใหอยูแตคนกลุ มนอย ความคิดทางการเมืองตองมี
ศูนยกลางอยู ที่ ความพยายามจะวางรากฐานที่เปนขอตกลงรวมกันบางอย าง วาทําอยางไร และ
ภายใตเงื่อนไขไหน ที่การปฏิรูปอยางที่วามานี้จะบังเกิดผลได ความเป นนักราดิ กาลที่เต็มไปด วย
ความสงสารเห็นใจเปนเรื่องที่ตองเก็บไว ชั่วคราว และการเปนนักปฏิรู ปที่ปฏิบัตินิยมตางหากคือสิ่ ง
ที่ขาพเจาเลือกเมื่อตองอยูกับคนอื่น"[42]
การมองการเมื องวาเปนเรื่องของการปฏิบัติ, การประนีประนอม และการปฏิรูปในระดับสั้นๆ เปน
เหตุให Chantal Mouffe ตั้งขอสังเกตไว ว าแมรอตี้จะโจมตีและวิ จารณ วิธีคิดแบบที่ วางอยูบน เหตุ ผล
นิยมและสากลนิยม (rationalism and universalism) แตก็ ไมไดเป นอิสระจากมรดกทางการเมืองที่
ตกทอดมาจากยุคแหงแสงสว าง (the political side of Enlightenment) แตอยางใด และมรดกที่วานั้น
ก็คือการสรางประชาธิปไตย ซึ่ง Mouffe ยืนยันวารอตี้ให ความสําคัญกับการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยไมนอยไปกวาคนอยาง ฮาเบอรมาส เพียงแตฮาเบอรมาสนั้นเห็ นว ามีความเชื่อมโยง
ระหวางเหตุผลนิยม, สากลนิยม, ประชาธิปไตยสมัยใหม และรัฐประชาธิปไตย แลวหมกมุนวุ นวาย
อยูกับการคนหาอะไรบางอยางที่อยูเหนือการเมือง เพื่อใชเปนฐานในการยืนยั นวาประชาธิปไตย
สําคัญเหนือสิ่งอื่นใด รอตี้กลับโจมตีวาทั้งหมดนี้เป นเรื่องของเกมภาษา และเสนอตอไปวา
ประชาธิปไตยไมจําเปนตองสรางขึ้นบนรากฐานทางปรัชญา สวนความมั่นคงของประชาธิปไตยก็

23
ไมไดมาจากการใชเหตุผลผานสถาบันตางๆ หรือพูดให สั้นๆ คือรอตี้โจมตีประชาธิ ปไตยในทาง
ทฤษฎี ขณะที่เห็นด วยในทางการเมือง [43]
การเมืองสัมพันธกับสังคมการเมือง ความคิดและจิ นตภาพทางการเมืองจึงเปนสวนหนึ่งของสังคม
การเมืองอยางไมอาจปฏิเสธได ถาการเมืองเปนเรื่องของการประนีประนอมและปฏิรูปในระยะ
สั้นๆ อยางที่รอตี้วาไว ในขณะที่สังคมการเมืองเองก็ไม จําเปนตองมีพื้ นฐานมาจากเหตุผลและ
หลักการแบบอภิปรัชญาอีกตอไป ดังที่รอตี้เองก็ได กลาวไว วา "ในฐานะพลเมืองของรัฐ
ประชาธิปไตย ขาพเจาไมคิดวาอภิปรัชญาจะมีประโยชน อะไรนัก" แต หากปราศจากสิ่งเหลานี้
คําถามก็คือแลวการประนีประนอมระหวางคนกลุมตางๆ จะเกิดขึ้นไดอยางไร.
ไช ยันต ไชยพร อธิบายวาสําหรับรอตี้นั้น "ความรัก" สําคัญกวา "ความรู"[45] และ Mouffe เองก็
ระบุวารอตี้ตอบคําถามนี้โดยทําใหการเมืองกลับไปหาความสําคัญของความรู สึกและความเห็ นอก
เห็นใจ (sentiment and sympathy) [46] ตั วอยางเช นรอตี้เห็นวาเพื่อที่ จะขจัดวาทกรรมแบบเหยียดสี
ผิวทิ้งไปนั้น สิ่งที่เราตองการไมใชแค วาทกรรมแบบตอตานการเหยียดสิผิวหรือความคิด เรื่อง
ภราดรภาพที่ เปนนามธรรม แตคือการขยายความคิดวาเรา "รูสึก" อยางไร ออกไปให กวางขวาง
ยิ่งขึ้น ซึ่งเปนเหตุใหฝายซายโจมตีวารอตี้มี จุดยื นไมตางจากฝายอนุรักษ นิยม ใหม เพราะเนนไปที่
การเมืองในระดับของปฏิสัมพันธระหวางบุคคล โดยไม ตระหนั กถึงบทบาทของตลาดและพลังของ
กลไกบริหาร [47]
มองจากมุมของการตอตานระบบแบบปฏิวั ติตามครรลองของนักลัทธิมารกซที่ดี การเมืองแบบหลัง
สมัยใหม ในแงที่เปนการตอรองและประนี ประนอมระหวางคนกลุมตางๆ ดวยความรักและ
ความรูสึกรวมแบบเห็ นอกเห็ นใจ คือขอเสนอที่มุงรักษาระบบ, อนุรักษนิยม และ เป น "ปฏิกิริยา"
มากกวาจะทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟาคว่ําแผนดิน.
ขอวิจารณของกรัมเชี่ยนอยาง Ernesto Laclau ก็คือความคิดเรื่องปฏิบัตินิยมแบบรอตี้นั้ นก็ไมตาง
จากความคิ ดเรื่ องรื้อ ถอนแบบแดริดา นั่นก็ คือมันไมสามารถจะเปนพื้ นฐานของนําไปสูการเมือง
ชนิดใดได เพี ยงแต วาในขณะที่ความคิดเรื่องรื้อถอนแบบเต็มรูปนั้น ไมอาจนําไปสูการสราง
การเมืองแบบประชาธิปไตย ความคิดเรื่องปฏิบัตินิยมของรอตี้กลับนําไปสูความเชื่อมั่นวาเสรีนิ ยม
ใน ขณะนี้คือปฏิบัตินิยมที่ พัฒนามาอยางเต็มที่ สวนประวัติศาสตรที่ผ านมาคือขั้นตอนที่ไมสมบูรณ
แตจําเป นเพื่อจะมาถึง จุดนี้[48] และยิ่งไปกวานั้ น ปรัชญาแบบปฏิบัตินิยมของรอตี้ยั งมีจุดออนตรง
มองเห็นแตการเคลื่อนตัวทาง ยุทธศาสตรที่เปนไปไดแตในวาทกรรมแบบเสรีนิยมอเมริกัน [49]
แนนอนวาการจะประเมินวา "หลังสมัยใหม" มีลักษณะต อตานระบบหรือไมนั้น นอกจากจะเปนผล
ของการคิดถึง "หลังสมัยใหม" ในแบบที่มี เอกภาพมีคําตอบมีขอเสนอที่ชัดเจนเปนรู ปธรรมแลว ก็

24
ยังสัมพันธอย างมากกับจุ ดยื น, ทัศนวิสั ย, ความเชื่อ, รสนิยม, บรรทัดฐาน ฯลฯ ของตัวผูประเมิน
เอง.
ตัวอยางเช นคําถามของอีเกิลตั้นสัมพันธกั บความเชื่อเรื่องการตอตานระบบ โดยเศรษฐกิจและ
"มูลคาสวนเกิ น" ขณะที่คําวิ จารณของคาลลินิคอสสัมพันธกับความเชื่ อเรื่องการปฏิวัติแบบใหญ โต
ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ล วนเปนสิ่งที่นั กคิดแนวหลังสมัยใหมไมไดตอบเอาไว แตปญหาคือทั้งหมดนี้
จะหมายความวาหลังสมัยใหมไมตอตานระบบไดหรือ เปลา.
ถาระบบหมายถึงโครงสรางสังคมหรือการเมือง และการตอตานระบบก็คือการจัดตั้งขบวนการ
ทางการเมืองที่มีเปาหมายเพื่ อ ปฏิรูปหรือปฏิวัติ โพสทโมเดิรนก็ไม ได เปนกระแสความคิดที่มี
ลักษณะตอตานระบบมากมายนัก การปฏิรูปและปฏิวัติเปนการมองการเมืองที่สัมพันธกับนโยบาย
สาธารณะ ซึ่งนั่นเปนสิ่งที่โพสทโมเดิรนไมไดใหความสนใจ แตถาคิดถึงระบบในความหมายที่
กวางกวานั้ น โพสทโมเดิรนก็เปนวิธีคิดที่ มีเหตุผลในการตอตานระบบอยูไมมากก็ นอย.
ความสําคัญของโพสทโมเดิรนเกิดขึ้นทามกลางสภาวะที่ ลัทธิมารกซหรือสํานักคิดอื่นๆ ไมไดสนใจ
ปญหาเรื่อง the self , การครอบงํา, การตอตาน , อํานาจของภาษาและความรู ฯลฯ หรื อไมอยางนั้นก็
ไมไดพู ดถึงปญหาเหลานี้ด วยสายตาที่ วิพากษวิ จารณมากพอ "ระบบ" ที่ โพสทโมเดิรนตั้งคําถามจึง
เปนระบบที่ครอบคลุมสังคมในขอบเขตที่กวางขวาง และเมื่อถึงจุดนี้ คําถามที่วาการตอสูในระดั บที่
เปนรูปธรรม ณ จุดยอยๆ แบบนี้ จะเปนการตอตานระบบหรือไม ก็คงจะเปนคําตอบแบบอัตนัยที่
เปดกวางสําหรับผูตอบแตละรายไป

เชิงอรรถ
[1]พิมพครั้งแรกในวารสารวิถีทรรศน ชุดโลกาภิวัฒน ป ที่ 5 ฉบับที่ 19 (2544)
ฉบับ "ทฤษฎีและความรู"
[2] Callinicos, Alex. 1989. Against Postmodernism. Cambridge : Polity Press.
[3] Lyotard, Jean-Francois Lyotard, 1984. The Postmodern Condition. Minnesota : Minnesota
[4] ขอที่นาสนใจก็คือขณะที่ มารกซิสทอยางคาลลินิคอสโจมตีวา "หลังสมัยใหม" เป นเรื่อง
เหลวไหล เพราะเสนแบงระหวาง "สมัยใหม" กับ "หลังสมัยใหม " ไมเคยมีอยูจริง นักปรัชญาแนว
ปฏิบัตินิยมที่มี อิทธิพลอยางสูงตอความคิด "หลังสมัยใหม" อยาง Richard Rorty กลับเห็นวาการ
พยายามลากเสนแบงระหวาง "สมัยใหม" กั บ "หลังสมัยใหม" ให ชั ดเจน เปนผลผลิตของนักปรัชญา
ที่ตองการจะทํ าใหทุกอยางมี จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดที่แจ มชัด Rorty เห็ นวา "หลังสมัยใหม " เปน

25
เรื่องของความคิดและทรรศนะคติที่ตั้งคําถามกับ "อภิมหาพรรณนา" หรือ "meta-narratives"
มากกวาจะเป นเรื่องของ "ยุ คสมัย" และถ าถือวา Jean-Francois Lyotard เปนคนที่ประกาศวา "ภาวะ
สมัยใหม" ได ปดฉากไปแล ว พรอมๆ กับการการฆาลางเผาพันธุ การลมสลายของจักรวรรดิ การ
ทําลายระบบนิ เวศน ฯลฯ ก็จะกลายเป นวามารกซิสทอยางคาลลานิคอส กับ "หลังสมัยใหม" อย าง
Lyotard นั้น คิดไมตางกั นในเรื่องนี้ คือคิดว าสามารถลากเสนแบงที่ชัดเจนในแงระยะเวลา ระหวาง
"สมัยใหม" กั บ "หลังสมัยใหม" ขึ้นมาได ในขณะที่นั กปฏิบัตินิยมอยาง Rorty กลับเห็ นวา
"สมัยใหม" และ "หลังสมัยใหม" อยูผสมปนเปและปะปนกันอยางวุ นวาย
สนใจเรื่องนี้เพิ่มเติม โปรดดู Rorty, Richard. 1991. Essays on Heidegger and Others. Cambridge :
Cambridge University Press, pp.67-72.)
[5] Anderson, Perry. "Renewal." New Left Review, Jan-Feb 2000, p.15-24.
[6] ไมวาจะมองในแงมุมไหน อีเกิลตั้น ก็ถื อไดวาเป น "ป ญญาชนสาธารณะ" โดยไม ตองสงสัย แต
การเปนปญญาชนสาธารณะในโลกตะวันตกนั้น ไมจําเปนตองแลกมาดวยความตื้ นเขินทางภูมิ
ปญญาเสมอไป ในทางตรงกันขาม ความลึกซึ้งทางภูมิปญญาและความยอมรับที่ชุมชนวิชาการมี ตอ
ปญญาชนนั่นเอง ที่จะนําปญญาชนคนหนึ่งๆ ไปสูความเปน "ปญญาชนสาธารณะ" ในขณะที่ ใน
สังคมซึ่งอัตคัดวัฒนธรรมการอาน และปราศจากชุมชนทางวิชาการที่เขมแข็งนั้น ก็ ย อมเปน
สาธารณะและ "ตลาด" นั่นเองที่จะเป นผูเลือกวาจะใหความสํ าคัญกับปญญาชนรายไหน ซึ่งการ
เลือกนั้นก็ ไมแนวาจะมาจากคุณคาทางปญญาและความรอบรูเสมอไป ผลที่ตามมาก็คือเพื่อที่จะ
รักษาความเป นปญญาชนสาธารณะเอาไว ปญญาชนจําเปนตองหาชองวางที่ตลาดต องการ ขายสิ่งที่
ตนเองสามารถจะขายได พูดอยางที่ตลาดประสงคจะได ยิน และปดทายลงดวยการทํ า
อัตวินิบาตกรรมทางภูมิปญญาไปโดยปริยาย
สนใจเรื่องนี้เพิ่มเติม โปรดดู Goldfarb, Jeffrey C. 1998. Civility and Subversion : The Intellectual
in Democratic Society. Cambridge, New York : Cambridge University Press.
[7] Eagleton, Terry. 1996. The Illusions of Postmodernism. London : Blackwell Publishers.
[8] Eagleton, Terry. 2000. The Idea of Culture. Oxford, Massachusattes : Blackwell Publishers.
p.77.
[9] Eagleton, Terry. The Idea of Culture. p.91.
[10] Eagleton, Terry. The Idea of Culture. p. 105
[11] Callinicos, Alex.. Against Postmodernism, p.174.
[12] Zizek, Slavoj. "Attempts to Escape the Logic of Capitalism." London Review of Books
21(21).
[13] Zizek, Slavoj. "Attempts to Escape the Logic of Capitalism." London Review of Books
21(21).

26
[14] Anderson, Perry. "Renewal". P16.
[15] Anderson, Perry. "Renewal". p.15.
[16] Anderson, Perry. "Renewal". p.19.
[17] Jay, Martin. 1988. Fin-De-Siecle Socialism and Other Essays. New York: Routledge. p.111.
[18] Zizek, Slavoj. "Attempts to Escape the Logic of Capitalism". p.32.
[19] Zhelve, Zhelyu. 1999. "Is Communism Returning?," Pp.258-262 in The Revolutions of 1989
: Rewriting Histories, edited by Vladimir Tismaneanu. London: Routledge.
[20] Geras, Norman. 1985. The Legacy of Rosa Luxemburg. London: Verso.
[21] ดูตัวอยางของปญหานี้ไดใน Critchley, Simon. 1999. "Metaphysics in the Dark : A Response
to Richard Rorty and Ernesto Laclau," Pp.106-121. in Ethics, Politics, Subjectivity : Essays on
Derrida, Levinas and Contemporary French Thought. London, New York : Verso.
[22] Laclau, Ernesto. 1990. New Reflections on the Revolution of Our Time .London: Verso.
p.xi.
[23] New Reflections on the Revolution of Our Time. p.82.
[24] Butler, Judith , Ernesto Laclau and Slavoj Zizek. 2000. Contingency, Hegemony ,
Universality :
[25] Rorty, Richard. 1998. Truth and Progress : Philosophical Papers. Cambridge: Cambridge
University Press. p.229.
[26] Rorty, Richard. Truth and Progress : Philosophical Papers . p.234.
[27] Rorty, Richard. Truth and Progress : Philosophical Papers . p.235.
[28] Rorty, Richard. Truth and Progress : Philosophical Papers . p.230.
[29] Rorty, Richard. Truth and Progress : Philosophical Papers . p.232.
[30] Rorty, Richard. Truth and Progress : Philosophical Papers . p.236.
[31] Rorty, Richard. Truth and Progress : Philosophical Papers . p.235.
[32] Rorty, Richard. Truth and Progress : Philosophical Papers . p.231โดยรอตี้อธิบายวาปญญาชน
มักจะปะทะ "การเมืองวัฒนธรรม" ซึ่งเปนการเมืองแบบที่ปญญาชนมีบทบาท กับ "การเมืองที่
เกิดขึ้นจริง" หรือ "การเมืองที่แท" ซึ่งปญญาชนอาจจะไมมีบทบาทมากนัก ตัวอยางเชนปญญาชน
เชื่อวาการเมืองวัฒนธรรมของการกระตุนใหนั กศึกษาท า ทายระบบครอบครัว ยอมมีสวนทาทาย
โลกอันปราศจากความยุติธรรมไดในไมชาก็เร็ว และเมื่อเชื่อเชนนี้ ปญญาชนก็จะรูสึ กตอไปวางาน
อันแสนสบายในมหาวิทยาลั ย เปนสิ่งที่ปญญาชนไดกระทําไปในนามของการตอสูเพื่อภราดรภาพ
ของมนุษยชาติ ความสับสนระหวาง "การเมืองวัฒนธรรม" กับ "การเมื องที่เปนจริง" ทําให
ปญญาชนหลีกหนีไปจากคําถามที่วาตนเองกําลังใชทักษะทางภูมิปญญาไป เพื่อความพึงพอใจและ

27
การเสวยสุขส วนตั ว.
[33] Rorty, Richard. Truth and Progress : Philosophical Papers . pp.242-3.
[34] Rorty, Richard. Truth and Progress : Philosophical Papers . p.239.
[35] Rorty, Richard. 1998. Achieving Our Country : Leftist Thought in 20th-Century America.
Cambridge : Harvard University Press. p.41.
[36] Rorty, Richard. Achieving Our Country : Leftist Thought in 20th-Century America. p.51.
[37] Ryan, Alan. "The New New Left," London Review of Books. May 17, 1998.
[38] Stossel, Scott. "A Conversation with Richard Rorty," The Atlantic , 23 April 1998.
[39] Stossel, Scott. "A Conversation with Richard Rorty".
[40] Rorty, Richard. 1997. Achieving Our Country : Leftists Thought in Twentieth Century.
Cambridge : Harvard University Press.
[41] Stossel, Scott. "A Conversation with Richard Rorty"
[42] Rorty, Richard. 1996. "Remarks on Deconstruction and Pragmatism," P.17 in Deconstruction
and Pragmatism, edited by Chantal Mouffe. London : Routledge.
[43] Mouffe, Chantal Mouffe. 1996. "Deconstruction, Pragmatism and the Politics of
Democracy," Pp.1-4. in Deconstruction and Pragmatism, edited by Chantal Mouffe. London :
Routledge.
[45] ไชยันต ไชยพร, ๒๕๔๓. "หลักการสิ ทธิมนุษยชนในฐานะวัฒนธรรม : Richard Rorty กับ
สิทธิมนุษยชนแนวโพสทโมเดิรนในโลกตะวั นตก : ความกาวหนาของจริยธรรมในพั ฒนาการของ
Enlightenment," หนา ๕๖๐ ใน วิถีสังคมไท : สรรนิพนธทางวิชาการ เนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ
ปรีดี พนมยงค บรรณาธิการโดย จรัญ โฆษณานั นท. กรุ งเทพ : เรือนแกวการพิมพ.
[46] Deconstruction, Pragmatism and the Politics of Democracy. p.5.
[47] Dahl, Goran. 1999. Radical Conservatism and the Future of Politics. London, California :
Sage Publications Ltd. p.147
[48] Laclau Ernesto, 1996."Deconstruction, Pragmatism, Hegemony," P.62 in Deconstruction and
Pragmatism, edited by Chantal Mouffe. London : Routledge..
[49] Deconstruction, Pragmatism, Hegemony . p.67.

2 ก็คงจะเล็งเห็นถึงความไมลงรอยขอนี้ไดไมยาก ถึงแมจะไมเคยมีวิวาทะและการเผชิญหนากันอยาง ตรงไปตรงมาเกิดขึ้นจริงๆ เลยก็ตาม. บทความนี้ไมมีวัตถุประสงคที่จะเสนอวาโพสทโมเดิรนพูดถึง อะไร และก็ไมไดมีความมุงหมายที่จะอธิบายวาทามกลางการโจมตี, เห็นดวย, ชื่นชม, ตอตาน และ อะไรตอมิอะไรที่อื้ออึงอลหมานอยูตามหนาหนังสือพิมพ, วารสาร, เว็บบอรด , วงสนทนา ฯลฯ นัน ้ ใครเปนฝายถูกและใครที่เปนฝายผิด เปาหมายของบทความนี้อยูที่การแสดงใหเห็นวาในทามกลางการทะเลาะเบาะแวง และถกเถียงที่ออ  ื้ อึงอลหมานทวายากจะมองเห็นไดนั้น มีแงมุมความคิดอะไรบางที่แตละฝายใชเปนหลักเปนฐานใน การโตแยงอภิปราย และแงมมที่วานั้นสะทอนใหเห็นถึงทรรศนะคติทางภูมิปญญาและปฏิบัติการ ุ ทางการเมืองที่แตกตางกันอยางไรบาง ดวย ขอจํากัดที่ปญญาชนไทยไมเคยถกเถียงในเรื่องอะไรกันอยางจริงจังและเต็มที่ โดยเฉพาะเรื่อง ในระดับอภิปรัชญาและมรรควิธี จึงหลีกเลียงไมไดที่ผูเขียนจะตองพูดถึงเรื่องนี้โดยอาศัยขอถกเถียง ่ ใน โลกตะวันตกเปนกรอบอางอิง โพสทโมเดิรนคืออะไร คําถามนี้ตอบไดไมงาย และแมแตนักคิดในกลุมโพสทโมเดิรนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งก็ยัง ตอบคําถามนี้ไมไดเหมือนๆ กัน ความคลุมเครือและกํากวมของโพสทโมเดิรนนั้นเปนที่มาของ คําตอบอยางนี้ แตความคลุมเครือและกํากวมนี่เองที่ถือวาเปนคุณลักษณะสําคัญของ โพสทโมเดิรน เอง เพราะโพสทโมเดิรนเปนกระแสความคิดที่เต็มไปดวยความหลากหลาย, แยกยอย, กระจัด กระจาย , ไมไดมุงเสนอทฤษฎีที่เปนระบบระเบียบในการอธิบายสังคม, ไมมีระเบียบวิธีที่แจมชัด, ไมมีอุดมการณเพื่อวันขางหนา , ไมไดพดถึงการเปลี่ยนแปลงโลก และยิ่งไมไดพูดถึงลักษณะของ ู สังคมที่พึงปรารถนา. แมแตจะบอกวาโพสทโมเดิรนเกิดขึ้นเมื่อไร ก็ยังเปนสิ่งที่นักคิดในกลุมนี้หลายรายปฏิเสธดวยซ้ํา  ไป. ความคลุมเครือเปนเหตุใหโพสทโมเดิรนถูกโจมตีดวยหลายขอหา นักสังคมศาสตรบางคน  โจมตีวาโพสทโมเดิรนใชการไมได เพราะไมมีทฤษฎีและระเบียบวิธอะไรที่ชัดเจน นักปรัชญา ี เสนอวาโพสทโมเดิรนไมไดพูดถึงอะไร นอกเหนือไปจากลัทธิสูญญนิยมและการหักลางทําลาย นัก ศิลปะเห็นวาโพสทโมเดิรนไมเคยมีอยูจริงๆ ฝายซายเห็นวาโพสทโมเดิรนไมสนใจการปฏิวัติ ในขณะที่นกทฤษฎีสังคมหลายรายกลาวหาวาโพสทโมเดิรนเปนฝายขวา และกระทั่งเปนเครื่องมือ ั ทางอุดมการของชนชั้นนายทุน. แลวโพสทโมเดิรนเปนอยางที่วามาจริงหรือเปลา.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->