P. 1
Sociologija

Sociologija

|Views: 6|Likes:
Published by Viktor Igic

More info:

Published by: Viktor Igic on Jul 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

SOCIOLOGIJA: 01 Sociologija je znanost koja proučava društva i načine na koje ta društva oblikuju ponašanje, vjerovanja i identitet ljudi.

02 Društveno djelovanje – djelovanje orijentirano s obzirom na djelovanje drugih ljudi, radi utemeljenja strukture društva, a time reda i poretka. 03 Društvena struktura – uređen skup odnosa među ljudima u društvu. Sastoji se od: POLOŽAJA i ULOGA, DRUŠTVENIH GRUPA i ORGANIZACIJA, te INSTITUCIJA. 04 Mikro i makro sociologija su osnovne podijele sociologije. Makrosociologija proučava velike društvene sustave (preko funkcionalističkog i konfliktnog pristupa), dok mikrosociologija proučava ljudske međuljudske odnose u malim sustavima (preko interakcionalističkog pristupa). Ovisne su jedna od drugoj. 05 Sociološka pitanja: Činjenična – pitanja koja se odnose na činjenice u sociološkim procesima i pojavama (najčešće radi statistike) Komparativna – pitanja radi usporedbe, da bi smo neke društvene pojave mogli poopćiti/generalizirati i svrstati u kategorije Razvojna – pitanja koja služe za određivanje opsega i smjera društvenih promijena Teorijska – služe za objašnjenje empirijski dobivenih činjenica 06 Teorijske perspektive – općenita stajališta o društvu. Različite perspektive predstavljaju različite načine razumjevanja društva, ali nijedna perspektiva ne može dati potpunu istinu o njemu (ali se mogu kombinirati). Najpoznatije su funkcionalistička, konfliktna i interakcionalistička perspektiva. 07 Funkcionalistički pristup – promatra društvo kao sustav dobro usklađenih elemenata, pri čemu svaki element (pojedinac) ima svoju funkciju. Oni vjeruju: što bolje društvu, to bolje pojedincu i obratno. Temelji se na: redu, miru, poretku, stabilnosti, usklađenosti i suglasnosti 08 Konfliktni pristup – promatra društvo kao oblik sukoba, zbog dominacije manjine nad većinom. Sukobe gledaju kao izvor društvenih promjena. 09 Interakcionalistički pristup – proučava međudjelovanje između pojedinaca. Temelji se na činjenici da društvo stvaraju i mjenjaju pojedinci interakciom (međudjelovanjem). To je glavni pristup mikrosociologije.

1

jedinstvena u svakoj kulturi. 13 Jezik je sredstvo kojim predstavljamo svijet oko sebe. One su: jezik. vrijednosti i stil života u potpunom raskoraku/proturječnu sa dominantnom kulturom. 21 Napetosti i problemi ljudi u izvršavanju njihovih uloga mogu biti uzrokovani slabim intelektualnim sposobnostima. pshihičkim problemima. a problemi koje sama uloga stavlja pred izvođača jest nejasno ili nedovoljno definirana uloga. Dijele se na: FOLKWAYS. stavove. Služe kao mjerilo za dobro/loše. To malo odstupanje od idealne uloge se ne uzima kao neuspjeh.Zajednička je (pojednici se prilagođavaju kulturi) . glazba. itd. Sastoji se od tri skupa jedinstvenosti/fenomena: a) proizvoda. a kao trgovac njegov je posao izvuči određenu zaradu iz posla. Kulturni relativizam je promatranje dijela kulture sa stajališta te kulture (on ne pita je li neka značajka moralna ili ne. ne iznose direktno što je prihvatljivo/neprihvatljivo ponašanje.. dok su simboli za svaku kulturu jedinstveni (često isti simboli u dvije kulture imaju različito značenje). tad ne želi zarađivatina račun svoje obitelji.Naučena je (kultura se prenosi) . Za razliku od normi. 18 Subkultura je skup normi. vjerovanja.10 Kultura – cjelokupno društveno nasljeđe neke skupine ljudi. odnosno kulturno definiranih prava i obveza kojima je obvezan pojedinac na određenom socijalnom položaju. nego kakvu ulogu ima u životu društva). MORES. ples.. 20 Društvena uloga je niz normi. lijepo/ružno. odbijanjem pojedinca da se prilagodi. Jaz idealne i biljske drušvene uloge je razlika između onoga što bi ljudi trebali činiti i između onoga što ljudi čine. vrijednosti i ponašanja prijeko potrebna za sudjelovanje u životu društva. ZAKONE (detaljnije u knjizi). pravila 11 Značajke kulture: . On je najbitnija komponenta kulture. oruđa. 16 Kulturne univerzalije su organizirani i trajni obrasci društvenog života prisutni u svim društvima. pogrebni obredi. tehnologije b) obrazaca ponašanja c) zajedničkih vrijednosti. Jedinstvene su u svakoj kulturi. 14 Norme su precizna pravila o ponašanju u različitim situacijama. Kontrakulturu čine norme. Primjer konflikt uloge je trgovac koji prodaje robu nekome iz obitelji. Kontrakulturene grupe odbacuju mnoge standarde šire kulture. prava vlasništva. vrijednosti i obrazaca ponašanja što razlikuje grupu ljudi od ostalih članova društva (to je varijacija unutar dominantne kulture).Neprestano se mijenja 12 Razlika između simbola i znaka – znak je fiksan.Usmjerena je širenju (komulativna je) . . vjerski običaji . 19 Socijalizacija je složen proces učenja kojim – interakcijom sa svojom društvenom okolinom – usvajamo znanja. 2 . 15 Vrijednosti su apstraktne ideje o tome što je ispravno. umjetnost. 17 Etnocentrizam je prosudba tuđe kulture prema standardima naše (proizlazi iz pretpostavke da je naš način života jedini normalan i ispravan).Temelji se na simbolima (simboli su mehanizam spremanja i prenošenja informacija) . prehrambeni tabui. te ima isto značenje u svakoj kulturi.

Što više pojednici nude. poticanje promjene). 32 Teorija socijalne razmjene opisuje naš odnos s drugim ljudima preko troškova. . darovi .). formalne (kad imamo određeno tijelo koje određuje usklađenost ponašanja s normama). nagrada i profita (profit je nagrade minus troškovi). Dijele se na pozitivne (nagrada za konfornost). društveni pokreti. kataliziranje promjene (osporavanje zakona ili norme koja je neispravna. informacije). učvršćivanje društvenih normi (npr. RAZVOJNA soc. grupa vršnjaka. 26 Devijantnost je ponašanje koje iznad prihvatljive mjere odstupa od normi što ih većina članova skupine ili društva prihvaća. te se ponašamo na osnovi toga (npr. veća je potražnja za njihovim društvom. 24 Socijalna kontrola je skup sredstava kojima se nastoji osigurati da većina članova poštuje norme. a sastoji se od učenja govora. grupe kojima se pridružimo za života (religijske organizacije.. 28 Mertonova tipologija načina (kojima se pokušava postići kulturno prihvaćen cilj kulturno prihvaćenim ili ne prihvaćenim sredstvima): Konformnost (ljudi prihvaćaju i kulturno definirane ciljeve i institucionalizirana sredstva).. nego i na značenje koje situacija ima za njih). RESOCIJALIZACIJA potpuno učenje novih obrazaca ponašanja zbog promjene uloge (bolnice. 27 Anomija – označava tešku prilagodljivost ljudi tijekom brzih socijalnih promjena (nove norme su nejasne ili nedovoljno određene). . ali napuštanje dozvoljenih sredstava). ANTICIPATIVNA koja je usmjerena na buduće uloge nekog pojedinca. ona je realna u svojim posljedicama“ (upozorava nas da ljudi ne reagiraju samo na objektivne značajke neke situacije. masovni mediji. SEKUNDARNA koja započinje u kasnijem djetinjstvu kad se interakcijom sa drugim osobama usvajaju detaljnija znanja o ulogama van obitelji. te ih zamjenjuju novim normama).. 23 Čimbenici (agensi) socijalizacije su: obitelj. 25 Sankcija je svaka reakcija drugih na ponašanje pojedinca ili grupe koja za cilj ima osiguranje poštivanja normi. negativne (kazna za ponašanje koje odstupa od normi). slika. Thomasov teorem: „Ako ljudi definiraju situaciju kao realnu.. samoosnaženje grupa (zajednički neprijatelj (devijant) potiče skupne osjećaje i učvršćuje grupnu solidarnost). 3 . Često dolazi do devijantnog ponašanja. razvoja misaonih sposobnosti. Povlačenje (odbacivanje i prihvaćene ciljeve i odobrena sredstava. 30 Dramaturški pristup konstruiranje nedefiniranih situacija simboličkom komunikacijom (promatranje društvenog života kao kazališta u kojem smo svi istovremeno i glumci i publika). Ritualizam (napuštanje ili zanemarivanje ciljeva.) u simbole kojima pridružujemo značenje. na osnovi izgleda i kakvoće košulje možemo mnogo zaključiti o društvenom položaju njezina vlasnika). sigurnost. neformalne (manje organiziranije i spontanije sankcije). osobe koje za života postanu invalidi).) i društvena dobra (osjećaji. protivljenje progonu vještica u srednjem vijeku). u kojoj djeca uče svoje roditelje značajkama kulture (zbog brzine društvenih promjena). OBRNUTA soc. Inovacija (društveno prihvaćanje ciljeva. u kojoj se pojedinac prilagođava okolnostima nove životne uloge. 31 Etnometodologija je proučavanje načina i postupaka (metoda) koje obični ljudi u svakodnevnom životu koriste da bi dali smisao onome što drugi čine ili kažu.22 Tipovi socijalizacije su PRIMARNA koja se ostvaruje u prvim godinama života. škola. 29 Simbolički interakcionizam je interpretiranje fizičkih podražaja (zvukova. Funkcije devijantnosti su: promicanje društvene konformnosti (služi zadržavanju većine u okviru pravila ponašanja)... ali ostajenje pri društveno prihvaćenim sredstvima). tj. Razmjenjuju se materijalna (novac. vojska.

Deindividualizacija – pojedinac u gomili često gubi osjećaj osobnog indentiteta i odgovornosti. Staleži su zakonski određeni. 37 Značajke gomile: . pa čini stvari koje ne bi činio da je okružen poznanicima. arhitekturi.. Članovi grupe su u izravnoj.Klase su velike skupine ljudi koji imaju slične ekonomske resurse. pa su skloniji nasilju. Nema definiranih članova kao kod grupa.Osjećaj neranjivosti – „sudionici“ gomile često stječu dojam da su moćni i nepobjedivi.. a kod kolektivnog ponašanja imamo samo ograničenu i privremenu interakciju . Njihovo ponašanje često poprima agresivne i rušilačke značajke (tad se gomila pretvara u rulju).Ograničena socijalna interakcija. sviranje uličnog glazbenika). glasinama i strahovima). 4 . ali ne postoje tako čvrste granice među staležima kao među kastama.Slučajnu gomilu – traje najkraće i najmanje je organizirana. i spremniji je ponašati se mimo društveno prihvaćenih normi. učestaloj i dugotrajnoj interakciji.Nejasne socijalne granice.Konvencionalnu gomilu – okuplja se planirano i regularno (npr. Služe stvaranju definicije nejasne stvranosti. ljudi okupljeni na predavanju. (rock) koncerti). krađama i sličnom.Ekspresivna gomila – okuplja se zbog želje za uzbuđenjem ili užitkom sudionika (npr. i pripadnost klasi je barem djelomice individualno postignuta. dok kod kolektivnog ponašanja nema strukture.Slabe i nekonvencionalne norme. . . . 36 Gomila je privremeno okupljanje većeg broja ljudi koji imaju zajedničko središte pozornosti i utječu jedni na druge.Kaste – kao pojam označava snažnu segregaciju (odvojenje) dviju ili više etničkih ili rasnih grupa. Ne postoje formalne granice između klasa. Za života se ne može prelaziti iz kaste u kastu. . . Moda je široko prihvaćanje neke novosti u nekoj sferi života (umjetnosti. . 38 Sistemi društvene stratifikacije: . 35 Pomama. . .. a ponekad se uspostavljaju nekonvencionalne norme. 34 Glasine su neprovjerene informacije koje se prenose neformalno („od usta do usta“). što snažno utječe na njihov način života. a interakcija između kasta je minimalna. Njeni članovi dolaze i odlaze pridajući samo trenutnu pozornost zbivanjima koja su potakla na stvaranje gomile (npr. U Indiji je usko povezan sa hinduističkim vjerovanjem u reinkarnaciju (pojedinci koji ne poštuju rituale i dužnosti svoje kaste zauzet će u sljedećoj reinkarnaciji niži položaj (kastu). .). Razlika u odnosu na društvene grupe: .). masovna histerija i panika su oblici kolektivnog ponašanja s mogučim ozbiljnijim društvenim posljedicama (iracionalno ponašanje povezano s neutemeljenim vjerovanjima.Ropstvo – sistem ekstremne nejednakosti u kojem pojedinac doslovno posjeduje druge ljude. .Staleži – uglavnom nastaju tamo gdje postoji aristokracija plemenita podrijetla. Grupe imaju čvrstu strukturu i norme. Robovi su znali biti bez ikakvih prava ili su imali položaj (neplaćenog) sluge (iznimke su antička Grčka i Rimsko Carstvo). vandalizmu.Sugestibilnost – pojedinac je u gomili podložniji utjecaju nego u redovnom društvu. govoru. . publika u kazalištu.33 Kolektivno ponašanje – spontano i nestrukturirano ponašanje većeg broja ljudi koje odstupa od prihvaćenih normi.Aktivna gomila – pozornost sudionika usmjerena je na točno određen cilj.. Tijekom života je moguć prelazak iz staleža u stalež. Po Herbertu Blumeru razlikujemo: .

). Marxov osnovni model je zasnovan na dvije međusobno suprotstavljene grupe – vlasnika i nevlasnika.Izravna (direktna) demokracija – odluke donose svi oni koji su za njih direktno zainteresirani. . 46 Država je skup društvenih organizacija i institucija koji na određenom teritoriju posjeduju monopol primjene sile..Socijalni poredak – odnosi se na način raspodjele socijalnog poštovanja.Vertikalna mobilnost – povećanje ili smanjenje bogatstva. Druga uzročna komponenta je statusna situacija – ljudi različitih skupina imaju različiti stil života. . dok se moć može zasnivati na pukoj prisili. Razlike u statusu ovise o subjektivnim vrednovanjima društvenih razlika. .Politički aparat vlasti – institucije poput parlamenta ili kongresa. . Legitimnost se temelji na svetosti prastarih običaja i nepisanim pravilima. Značajke: . 42 Ekonomska moć pojedinca jedna je od uzročnih komponenata koje određuju životne šanse tog pojedinca (nejednakosti u životnim šansama su u većoj ili manjoj mjeri uvjetovane razlikama u vlasništvu i tržišnom položaju).Politički poredak – odnosi se na način raspodjele političke moći u društvu. . 47 Demokracija je vladavina naroda (od naroda i za narod). koje Weber naziva klasama)..Ekonomski poredak – odnosi se na način raspodjele ekonomski dobara i usluga u društvu (to određuje nejednakost skupina. 40 Marxova teorija stratifikacije – stratifikacija proizlazi iz stalne borbe za oskudne resurse među pojedincima i grupama.Predstavnička demokracija – odluke donose samo predstavnici izabrani za tu svrhu. novac. 5 .Tradicionalna – prihvaća se jer je „oduvijek tako“.) dobivaju određene nagrade (položaj u društvu. Vlast je vjerojatnost da će se određene osobe pokoriti naredbi određenog sadržaja. . ugleda. Razlika između moći i vlasti jest u tome što vlast pretpostavlja određen stupanj pokoravanja i pristanka..Suverenitet – vlast na određenom teritoriju. čak i usprkos otpora drugih. . pravo. Kapitalisti (vlasnici nad sredstvima za proizvodnju) izrabljuju radnike.Karizmatska – temelji se na vjerovanju podanika u iznimne i nadnaravne osobine vođe (karizma – božji dar). .. jer radnici proizvode više nego što nadnicom dobiju zauzvrat. prestiža ili moći neke grupe ili pojedinca . ili migracija u inozemstvo).39 Funkcionalističke teorije stratifikacije – ljudi na društveno važnim položajima (medicina. a to ostalim ljudima služi kao motivacija da izdrže dugotrajno školovanje i da ta mjesta ne ostanu prazna.Racionalno-legalna – temelji se na pravilima i procedurama koje određuju prava i obveze podanika i osoba na vlasti. počasti i priznanja u društvu (društveni prestiž). 43 Socijalna pokretljivost (pomicanje grupa ili pojedinaca između različitih socioekonomskih položaja). 45 Tri tipa legitimne vlasti po Weberu: . 41 Dimenzije stratifikacije po Maxu Weberu (tri društvena poretka): . . 44 Moć je vjerojatnost da će pojedinac ili grupa uspjeti nametnuti i provesti svoju volju. a prestiž koji se u zajednici daje određenom stilu života osnova je za različite životne šanse. te činovničke javne uprave.Horizontalna (lateralna) mobilnost – kretanje u prostoru (selidba u drugi grad ili regiju. Dva tipa demokracije: .

Millsova: smatra da je elita (SAD-a) sastavljena od tri dijela: ekonomskog. Paretova: smatra da iznimno sposobni ljudi čine društvenu elitu... rasne. . Postoji mnoštvo interesnih grupa koje svojim različitim zahtjevima utječu na vlast. a ako se udruži sa istomišljenicima. . zaštita okoliša. one koji imaju najveću ekonomsku moć). religijske. 52 Pluralističke teorije moći. pa dolazi do smjene vlasti – „cirkulacije elita“. 53 Političke stranke (partije) su organizacije usmjerene na osvajanje legitimne kontrole nad državnom vlasti izborima. političkog i vojnog. kontrola državne moći. 49 Karakteristike totalitarizme po Carlu Friedrichu: .Potpuna kontrola nad ekonomijom. zato država štiti kapitaliste (tj.Totalitaristička ideologija koja uspostavlja univerzalne ciljeve koje trebaju svi prihvatiti. . a oni su povezani zajedničkim interesima. U politici elitu dijeli na vladajuću i nevladajuću (znanstvenici. Moscina: superiornost elita proizlazi iz njihove organiziranosti. sportaši.. .. ta moć tada ima svoju političku težinu. Država ima samo „relativnu autonomiju“ (zakoni o zapošljavanju. .. 50 Teorije elite: . pa zbog toga imaju mnogo veće izglede vladati (politička klasa). dopuštenje kritike. ograničavajući tako potpuni utjecaj bilo koje grupe ili klase na politički život. klasne.) određene društvene skupine u političkom životu. pristup informacijama. 6 . nepostojanje temeljnih razdora.). S vremenom opadaju sposobnosti pripadnika vladajuće elite. .G.48 Društvene i kulturalne pretpostavke demokracije su: razina ekonomskog razvitka.Tajna policija koja pronalazi i kažnjava neprijatelje režima. a njeni članovi su na vrhu društva. podjela vlasti.V. Svaki punopravni građanin društva ima neku količinu moći. 51 Neomarksističke teorije moći: problemi političke vlasti su problemi ekonomske vlasti. Svaka stranka promiče interese (ekonomske.Jedna stranka koja se poziva na tu ideologiju. .) naspram kapitalističke klase. sredstvima masovnog priopćavanja i vojskom..W. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->