Phật Thuyết

五百次的回眸只为你经过,
岁月的蹉跎让爱成了错,
即使化身石桥等你来走过,
我的心事你会不会听我说,
你的微笑是我永远的魔,
你的承诺在我心中执着,
即使在菩提下涅槃成佛,
回首前尘又怕锦书难托,
佛说多多多 一生情太多,
爱恨来回托 愁眉又紧锁
佛说过过过, 一生快走过,
为爱惹的祸烧成一团火,
佛说错错错 太多的过错,
全部都怨我就此忘了我,
佛说莫莫莫, 莫要再情多,
让思念沉默心莲一朵朵
Phiên âm pinyin đây:
Wǔbǎi cì de huímóu zhǐ wèi nǐ jīngguò,
Suìyuè de cuōtuó ràng ài chéngle cuò,
Jíshǐ huàshēn shí qiáo děng nǐ lái zǒuguò,
Wǒ de xīnshì nǐ huì bù huì tīng wǒ shuō,
Nǐ de wéixiào shì wǒ yǒngyuǎn de mó,
Nǐ de chéngnuò zài wǒ xīnzhōng zhízhuó,
Jíshǐ zài pútí xià nièpán chéng fó,
Huíshǒu qiánchén yòu pà jǐn shū nán tuō,
Fú shuō duōduō duō yīshēng qíng tài duō,
Ài hèn láihuí tuō chóuméi yòu jǐn suǒ
Fú shuōguòguòguò, yīshēng kuàizǒuguò,
Wèi ài rě de huò shāo chéngyī tuán huǒ,
Fú shuō cuò cuò cuò tài duō de guòcuò,
Quánbù dōu yuàn wǒ jiùcǐ wàngle wǒ,
Fú shuō mò mò mò, mò yào zài qíng duō,
Ràng sīniàn chénmò xīn lián yī duo duo

何晟铭 你 见 或 nǐ jiàn huî zhě bú jiàn wǒ 我 就 在 者 不 见 那 里 我 不 悲 wǒ jiù zài nà lǐ 不 喜 bù bēi bù xǐ 你 念 或 nǐ niàn huî zhě bú niàn wǒ 情 就 者 在 不 念 那 里 不 来 qíng jiù zài nà lǐ 你 爱 或 者 我 不 去 bù lái bú qù 不 爱 我 nǐ ài huî zhě bú ài wǒ 爱 就 在 那 里 ài jiù zài nà lǐ 不 减 bù zēng bù jiǎn 你 跟 或 nǐ gēn huî zhě bù gēn wǒ 我 的 手 者 不 增 在 不 跟 你 手 我 里 wǒ de shǒu zài nǐ shǒu lǐ 来 我 怀 不 舍 bù shě bú qì 里 lái wǒ huái lǐ 或 让 我 住 进 不 弃 你 的 心 里 .见或不见.

huî ràng wǒ zhù jìn nǐ de xīn lǐ 默 然 相 爱 寂 静 mî rán xiāng ài 你 爱 或 者 喜 欢 jì jìng xǐ huan 不 爱 我 nǐ ài huî zhě bú ài wǒ 爱 就 在 那 里 ài jiù zài nà lǐ 不 减 bù zēng bù jiǎn 你 跟 或 nǐ gēn huî zhě bù gēn wǒ 我 的 手 者 不 增 在 不 跟 我 你 手 里 wǒ de shǒu zài nǐ shǒu lǐ 来 我 怀 不 舍 bù shě bú qì 里 lái wǒ huái lǐ 或 让 huî ràng wǒ zhù jìn nǐ de xīn lǐ 默 然 相 我 住 爱 进 你 的 心 寂 静 里 喜 欢 mî rán xiāng ài jì jìng xǐ huan 默 然 寂 静 相 爱 mî rán xiāng ài 不 弃 喜 欢 jì jìng xǐ huan .

花开的时候最珍贵花落了就枯萎 huā kāi de shí hòu zuì zhēn guì huā luò le jiù kū wěi Hoa khai đích thì hậu tối trân quý hoa lạc liễu tựu khô nuy Hoa khai nở chính là thời khắc đáng trân trọng nhất. hoa cũng cần có người an ủi 一 生要哭多少回才能不流泪 yī shēng yào kū duō shǎo huí cái néng bù liú lèi Nhất sinh yếu khốc đa thiểu hồi tài năng bất lưu lệ Đời này phải khóc bao nhiêu nữa mới khô lệ? 一生要流多少泪才能不心碎 yī shēng yào liú duō shǎo lèi cái néng bù xīn suì Nhất sinh yếu lưu đa thiểu lệ tài năng bất tâm toái Kiếp này còn phải rơi bao nhiêu lệ nữa mới hết thương tâm 我眼角眉梢的憔悴没有人看得会 wǒ yǎn jiǎo méi shāo de qiáo cuì méi yǒu rén kàn de huì Ngã nhãn giác mi sao đích tiều tụy một hữu nhân khán đắc hội Ai có thể nhìn thấy nét tiều tụy ẩn sau khóe mi này 当初的誓言太完美像落花满天飞 dāng chū de shì yán tài wán měi xiàng luò huā mǎn tiān fēi Đương sơ đích thệ ngôn thái hoàn mỹ tượng lạc hoa mãn thiên phi Lời thề xưa ấy quá mỹ lệ tựa như hoa rơi rơi ngập trời 冷冷的夜里北风吹找不到人安慰 lěng lěng de yè lǐ běi fēng chuī zhǎo bù dào rén ān wèi Lãnh lãnh đích dạ lý bắc phong xuy hoa bất đáo nhân an úy Đón gió bắc giữa đêm lạnh. hoa rơi là hoa đã úa tàn 错过了花期花怪谁花需要人安慰 cuò guò le huā qī huā guài shéi huā xū yào rén ān wèi Thác quá liễu hoa kỳ hoa quái thùy hoa nhu yếu nhân an úy Trách ai đã bỏ lỡ thời khắc hoa đẹp nhất. hoa không tìm được người chia sẽ 当初的誓言太完美让相思化成灰 dāng chū de shì yán tài wán měi ràng xiāng sī huà chéng huī Đương sơ đích thệ ngôn thái hoàn mỹ nhượng tương tư hóa thành hôi Lời thề xưa quá mỹ lệ khiến tương tư hóa thành tro bụi 一 生要干多少杯才能不喝醉 yī shēng yào gān duō shǎo bēi cái néng bù hē zuì Nhất sinh yếu kiền đa thiểu bôi tài năng bất hát túy .

Đời này phải uống bao nhiêu chén mới say? 一生要醉多少回才能不怕黑 yī shēng yào zuì duō shǎo huí cái néng bù pà hēi Nhất sinh yếu túy đa thiểu hồi tài năng bất phạ hắc Kiếp này phải say bao nhiêu mới thôi u tối 我眼角眉梢的憔悴没有人看得会 wǒ yǎn jiǎo méi shāo de qiáo cuì méi yǒu rén kàn de huì Ngã nhãn giác mi sao đích tiều tụy một hữu nhân khán đắc hội Ai có thể nhìn thấy nét tiều tụy ẩn sau khóe mi này 当初的誓言太完美像落花满天飞 dāng chū de shì yán tài wán měi xiàng luò huā mǎn tiān fēi Đương sơ đích thệ ngôn thái hoàn mỹ tượng lạc hoa mãn thiên phi Lời thề xưa quá mỹ lệ tựa như hoa rơi rơi ngập trời 冷冷的夜里北风吹找不到人安慰 lěng lěng de yè lǐ běi fēng chuī zhǎo bù dào rén ān wèi Lãnh lãnh đích dạ lý bắc phong xuy hoa bất đáo nhân an úy Đón gió bắc giữa đêm lạnh. hoa không tìm được người chia sẽ 当初的誓言太完美让相思化成灰 dāng chū de shì yán tài wán měi ràng xiāng sī huà chéng huī Đương sơ đích thệ ngôn thái hoàn mỹ nhượng tương tư hóa thành hôi Lời thề xưa ấy quá mỹ lệ khiến tương tư hóa thành tro bụi 花开的时候最珍贵花落了就枯萎 huā kāi de shí hòu zuì zhēn guì huā luò le jiù kū wěi Hoa khai đích thì hậu tối trân quý hoa lạc liễu tựu khô nuy Hoa khai nở chính là thời khắc đáng trân trọng nhất. hoa rơi là hoa đã úa tàn 错过了花期花怪谁花需要人安慰 . hoa không tìm được người chia sẽ 当初的誓言太完美让相思化成灰 dāng chū de shì yán tài wán měi ràng xiāng sī huà chéng huī Đương sơ đích thệ ngôn thái hoàn mỹ nhượng tương tư hóa thành hôi Lời thề xưa ấy quá mỹ lệ khiến tương tư hóa thành tro bụi 冷冷的夜 里北风吹找不到人安慰 lěng lěng de yè lǐ běi fēng chuī zhǎo bù dào rén ān wèi Lãnh lãnh đích dạ lý bắc phong xuy hoa bất đáo nhân an úy Đón gió bắc giữa đêm lạnh.

hoa cũng cần có người an ủi .cuò guò le huā qī huā guài shéi huā xū yào rén ān wèi Thác quá liễu hoa kỳ hoa quái thùy hoa nhu yếu nhân an úy Trách ai đã bỏ lỡ thời khắc hoa đẹp nhất.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful