P. 1
ஜன்னல் வழியே

ஜன்னல் வழியே

1.0

|Views: 4,151|Likes:
Published by molsofmals

More info:

Published by: molsofmals on Jul 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

நாG @g@ பாMµயG. ெந0ைல அ@கி0 ஊ@.

ெசGைனயl0 ஒ@
ெபMகu க0@ûயl0 கைடநிைல ஊழியனாக ேவைல பாகிேறG. இ0@
ேவைல பM@u ெலdசரû Lேராபசû எ0ேலா@u ெபMகu தாG.
ஆபlசி0 ேவைல பM@பவûகைள ேசûg@ ெமாgதu பதினா@ ஆMகu
இ§த க0@ûயl0 ேவைல பாûdகிேறாu.
எனd@ ெகமிOLû ேலபl0 ேவைல. ேலL சாமாGகைள எ_g@ ைவdக
ேவM_u. கிளாO @µ§தQடG தி@uQu அைவகைள ஒ@0காக
இ@dகிறதா எG@ சû பாûg@ ெசா0லேவM_u. எ0க ேலL இGஜாû8
பாûகவl ேமடu. @பரா இ@Lபா0க. அவ0க ேமேல எ0ேலா@d@u ஒ@
கM@. ெகா@ச ஆuபlைளகu இ§த க0@ûயl0 இ@Lபதா0, பாûகவl
ேமடgைத ப_றி நா0க ேபசி ெகாM_ இ@Lேபாu. கிLட தLட ஆ@ அµ
உசரu . உயரg@d@ ஏ_ப பாµ. அவ0கgd@ வய@ ðமாû இ@பgதி
எL_ இ@d@u. க0யாணu ஆன மாதிû ஒG@u ெதûயவl0ைல.
அவ0கைள நிைனg@ பல நாu நாG ைக அµg@ இ@dேகG. ேலபl0
அவ0க ெவாûd பM@uேபா@ ைச_ வாdகி0 பாûgதா0 அவ0க@ைல
ெரM_u ந0லா ெதûµu. எLேபா@ேம @gதி நிd@u. சில நாu ெராuப
ெம0லிð ரவldைக ேபாL_ெகாM_ வ@வா0க. அGன|dெக0லாu
அவ0க ேபாL_ இ@d@u அ§த க@LQ Lரா அLபµ ெதûயu. அவ0க
@ைல ெகா@சu ெபûð. பlராைவ வlL_ ெகா@சu ேமேல பlதி0கி
நிd@u. ைசடா பாûgதா அ@Qu ந0ல ெதûµu. ந0ல சிûgத @கu.
மயlலாL_û0 ஒ@ வ Lµ0 வாடைகd@ இ@dகா0க. தன|யாதாG
இ@dகா0க. நாG அவ0க வ L_d@ பல நாu ேபாü இ@dேகG.
அQLஹQO வ _ அவ0கgd@.
ஒ@ நாu ேலைப _Lµ சாவlைய வ Lµ0 ெகாM_ வ§@ ெகா_G@
ெசாGன0க. அGன|dகி எGேனாேவா சீdகிரu ேவைல @µ§@ வlLட@.
நாG ஆ@ மணld@ ேம0 தாG வ@ேவG எG@ ெசா0லி இ@§ேதG.
ஆன0 ேவைல @µ§@ வlLடதா0, ðமாû நாலைர மணldேக அவ0க
வ L_d@ ேபாேனG. கதQ சாgதி இ@§த@. உuேள சgதu ேகLப@
ேபால இ@§த@. அQL ஹQO வ _ எGபதா0 அdகu பdகgதி0
யா@u இ0ைல. எGன பM@வ@ எG@ ேயாசிg@ வlL_, காலி0
ெப0ைல அµdகாம0, ைச_ வழியாக ேபாü, ஜGன0 வழியாக
பாûgேதG. எனd@ ஒேர ஷாd. எ0க ெகமிOLû ேமடu உடuபl0
ெபாL_ @ணl ðட இ0லாம0 ஒ@ ஆgடG ப_g@ இ@§தாûகu.
அவûகu இ@வ@u ðவûG ஓரgதி0 இ@§ததா0, ேமடgதிG @@@
பdகgைத மL_u பாûgேதG. ெசdக சிவ§த உடuQ. @Mµ ெராuப
ெப@சா இ@§த@.

@Mைட பlளQ ந0லா ெதû§த@. அவ0க தG இட@ காைல அ§த ஆu
ம@ ேபாL_ ெகாMடா0க. அLேபா@ ேமடgதிG ெதாைட ந_வl0
இ@d@u அ§த ெபûய QMைடµu ெகா@சu ெதû§த@ . பள பள எG@
இ@§த@. எனd@ எGன பM@வ@ எG@ Qûயவl0ைல. இ@dகலாமா
அ0ல@ ேபாü வl_ேவாமா எG@ மனu அைல பா@ð@. ெசம
கLைடயான ஒ@ ெபாuபlைள உடuபl0 @ணl இ0லாம0 ஒ@ ஆ@டG
கLµ பlµg@ ப_g@ இ@d@uேபா@, அ§த காLசி பாûdகாம0 வlL_
ேபாக மனð இ0ைல. ஒ@ பdகu பயu. யாராவ@ பாûg@ வlLடா0
எGன பM@வ@ எG@. பாûகவl ேமடgதிG QMைடைய பாûgதபlG
எG _ைள எGனா0 கL_ப_gத @µயவl0ைல. ஒ@ ைகயா0 ைவg@
அ@gதி ெகாM_ இ@§ேதG. எG ஜLµைய வlL__ பl8ðdெகாM_
ெவள|ேய வ§@ வl_u ேபால இ@§த@.
ஒ@ ஆ@u ெபM@u ஓdகறைத பாûdகாம0 இ@dக மன@u
இ0ைல. எG _gd@ வl@Lப@u இ0ைல. ெகா@சu ஒள|§@ ெகாM_
பாûgேதG.இLேபா@ அ§த ஆu அuமா ேபாலேவ சிdகLபாக இ@§தாG.
ந0ல பாµ. பாûகவlைய ப_dக ேபாL_, அவ0க கா0கைள வlûg@
அவ0க QMைடயl0 தG _ைள உuேள தuள|னாG.
©tamildirtystories.com| ேமட@u ெகா@சu காைல வlûg@ ெகாM_,
அவû _ைள ைகயா0 பlµg@ தG ðதிd@u தuள|னா0க. அ§த ஆu
இLேபா ஏறினாG. . ந0@ ந0@ எG@ @gதினாG. அuமா தைலைய
இ§த பdகu அ§த பdகu ஆLµனா0க.நாG ஜGன0 வழியாக அ§த
ஒdகைல பாûg@ெகாM_ எG _ைள உ@வl ெகாM_ இ@§ேதG.
எனd@ ச§ேதகu. ேமடu இ§த பdகu தி@uQuேபா@ எGைன பாûg@
வlLடாûகேளா எG@. நாG ைக அµLபதி0 Qgதிைய ெச@gதியதா0,
அவ0க பாûgதைத நாG பாûdக வl0ைல. அ§த ஆu @g@uேபா@
அuமாவlG @ைலகu ஆµன. எGனா0 தாd@ பlµdக @µயவl0ைல.
எG ðGன|ைய ெவள|ேய எ_g@, அ§த ஆu எ0க பாûகவl அuமாைவ
ஓLபைத பாûg@ ெகாMேட ைக அµgேதG. எனd@u அவ@d@u ஒேர
ேநரgதி0 க@சி வ§த@. எG க@சிைய அவ0க வ L_ ðவ_றி0
@ைடg@ வlL_ நாG கிளuபl ேபாü வlLேடG. எG வ L_d@ ேபாü
அைர மணl ேநரg@d@ பlG, நாG அவ0க ெச0@d@ ேபாG
பMணlேனG. ேமடu ெகா@சu நாழி ஆகிவlLட@. இLேபா வரL_மா.
இ0ைல எL_ மணld@ ேம0 வரL_மா எGேறG. எL_ மணld@ ேம0
வா. ைநL இ0ேக சாLபlடலாu எGறாûகu.
எL_ மணld@ ேபாேனG. சாவlைய ெகா_gேதG . சாLபlL_ வlL_ ேபா
எGறாகu. சாLபா_ ெகா_gதாûகu. ந உMைமைய ெசா0@. ந ெசாGன
சமயg@d@ வ§@ வl_ேவ. பlGேன ஏG இGன|dகி சாய0காலu வர
வl0ைல. அ0ல@ வ§@ வlL_ ேபாü வlLµயா. எனd@ உG ேம0
ச§ேதகu இ@d@. ந வ§த மாதிû இ@d@ எGறாûகu. எனd@ எGன
பM@வ@ எG@ ெதûயவl0ைல. ஒG@ ெபாü ெசா0ல ேவM_u.
இ0ைல வ§ேதG எGறா0, அவ0க ஒgதைத பாûgதைத ெசா0ல
ேவM_u. பதி0 ெசா0லாம0 இ@§ேதG. அவ0க ெசாGன0க. @g@
உMைமைய ெசா0@. ந வ§த@ எனd@ ெதûµu. அLQரu ஏG ெபாü
ெசா0@கிறாü. நாG உGைன ஜGன0 பdகgதி0 பாûgேதG.
இLேபாதாவ@ உMைமைய ெசா0@ எGறாûகu. ந0ல மாLµெகாM_
வlLேடாu எG@ பய§@, சாû ேமடu. நாG வ§ேதG. வ§த ேநரu சû
இ0ைல. நிைலைமµu சû இ0ைல. அதனா0 ேபாü வlLேடG எG@
சாமûgதியமாக பதி0 ெசாGேனG. ேமடu ெசாGனா0க. வ§தைத
ஒLQெகாuகிறாü. ஆனா@u ெபாü ெசா0கிறாü. நிைலைம சû இ0ைல
எGறா0 எGன அûgதu.
நாG ெசuயாக மாLµெகாM_ வlLேடG. ேமடu எGைன கMட பµ
திLடாேபாறா0க எG@ @தலி0 பய§ேதG. பlG சில ெநாµகள|0
சி§திgேதG.அவ0க தLQ பM@uேபா@ நாG பாûg@ வlLேடG. இ@d@
ேபாü ஏG பயLபட எM_u. பாûgதைத ஒள|மைறவl0லாம0
ெசா0லிவlLடா0, அவ0க பயபLடா@u படலாu எG@ எMணl,
ெகா@சu ைதûயgைத வர வழிg@ ெகாM_, தைலைய @ன|§@
ெகாM_ ேமடu ந0கgu ஒ@ சா@u உடuபl0 @ணl இ0லாம0
கLµபlµg@ ப_g@ ெகாM_ இ@§த ûகu எG@ ெசா0லி அவûகu
எLபµ இைத எ_g@ ெகாugகிறாûகu எG@ அவûகu @கgைத
பாûgேதG. பாûகவl ேமடu ெகா@சuðட அலLµெகாuளாம0, @ணl
இ0லாம0 ப_g@ யl@§தைத மL_u பாûgதியா இ0ைல ேம@u
ஏதாவ@ பாûgதியா எGறாûகu. எனd@ பயu ேபாü வlLட@. ஒ@
ஆ@u ெபM@u தன|யாக இ@d@uேபா@ எGன பM@வாûகேளா
அைத தாG ந 0க ெரM_ ேப@u பMணl ெகாM_ இ@§த ûகu
எGேறG. ேமடu ேவM_ெமGேற @g@ இG@u ெகா@சu
QûµuபµயாQu, வlள0@மா@ ெசா0@ எGறாûகu. எனd@ பயu ேபாü
வlLட@. ேமடu அவû உ0கைள ப_dக ேபாL_ ஏறி ெகாM_ இ@§தாû.
அவû க@சிைய பா8சிவlL_ இற0கியQடG, நாG ேபாü வlLேடG
எGேறG. ேமடu @கgதி0 மகிg8சி.
@g@. அLேபா ந அ§த சாû எனd@ க@சி பா8சியைத பாûgேத.
ஆனா@u உனd@ எGைன @ழைமயா பாdக@u ேபால
ேதாணவl0ைலயா எGறாûகu . மM_u அைமதி. நாG பதி0 ெசா0ல
வl0ைல. @g@ எனd@ ெதûµu. எ§த ஆuபlைளµu சû
ெபாuபlைளµu சû இLபµ இ@வû ஓLபைத பாûgதQடG, ேம@u
பாûdகgதாG ேதா@ேம தவlர அ§த இடgைத வlL_ ேபாக ேதாணா@.
அLபµ இ@d@uேபா@ ந எGைன @@ைமயாக பாûdகாம0 ேபானைத
இ0ேக பா@ எG@ ெசா0லி, அ_gத ெநாµேய அவ0க தG ைநµைய
@dகி அழகாக Lûu பGனபLட அ§த சிகLQ QMைடைய காLµனா0க.
_LலMLO ேஹாLட0 _û கணdகா ஒLபl இ@§த@. அ§த ஆu
ப 8சின க@சி ெகா@சu கா@ð ேபாü QMைட @µயl0 ஒLµ ெகாM_
ரuயமாக காLசி த§த@. எG கMைண எGனா0 நuபேவ @µயவl0ைல.
எOவளQ நாu அவ0க QMைடைய ஒேர ஒ@ தரu மL_u பாdக
மாLேடாமா எG@ அவ0க QMைடைய நிைனg@ ைக அµg@
இ@dேகG.
இLேபா அவ0கேள நாG ேகdகமாேலேய தG QMைடைய காLடறா0க.

இ@d@ ேவ@ ஏேதா அûgதu இ@d@ எG@ ெநாµயl0 @µQ
பMணlேனG. இ§த ெலdசரû QMைடைய பாûgதQடG, எG தuபl வ @
ெகாM_ எ@§@ எG ேபMµ0 Qைடg@ ெகாM_ இ@§தாG. ேமடu
ஓரdகMனா0 எGன _ைள பாûgதாûகu.
ைநµைய ெதா0க வlL_ வlL_, எG அ@கி0 வ§@ எG _ைள
பlµgதாûகu. எனd@ சாதாரமாக _u ஒGப@ இ@ð இ@d@u. எ0க
ேமடgதிG ஆLபgைத பாûgத பlG அ@ இG@u வளû§@ வlLட@. எG
_ள|G கன பûமாணgைத பாûg@, பாûகவl ேமடu நµu உG சாமாைன
ந0லா த ன| ேபாL_ வளg@ ெவ8ð இ@dேக ேபால இ@d@. எனd@
இ§த மாதிû வளû§த ஐLடu தாG ேமLடû பMண பlµd@u எG@
ெசா0லி எG ேபM_டG எG ðGன|ைய பlµgதாûகu. அ_gத சில
நிமிட0கள|0 ந0லா பµgத அ§த காேல@ லd8சர@u பµdகாத ேலL
பlµ@u நிûவாணமாக த0கu உ@LQகைள காLµெகாM_ ெபL @u
ேநாdகி நட§தாûகu.
அஹா எGன அழகான QMைட. நாG இ@வைர பாûதேத0லாu ெவ@u
க@LQ QMைட. கா_ ேபால கMணா பlGன எG@ @µ மMµ கிடd@u
QMைடகu தாG. ஆனா0 இ0ேக ப 8 ேரா_ உuபாைதயl0 Q0 ெவLட
பL_ இ@d@ேம அ@ேபால பாûகவl ேமடgதிG QMைட @µ ெவLட
பL_ இ@§த@. நMட ðதி. வlûவான ðதி. ஒdக @µd@u ðதி. ஆைச
மி@தியா0 ஒLபl எLேபா@ ேவM_மானா@u தMணlைய ெகாL_u
ேபால இ@§த@. ெகா@சu ெபûய பா8சிகu தாG. உ@Mைடயாக
இ@§தன. அ§த க@LQ அைர வLடu அவûகu பாசிகgd@ ஒ@ தன|
அழைக ெகா_gத@. காuQ சிGன பluைள ðGன| ேபா0 @@gதி
ெகாM_ நிGறன.
ஏ.சி.@u டGலL ெமgைதயl0 எGைன தuள|னாûகu. நாG ெகா@சu
ðட எதிûபாûdகாம0 எG _ைள பlµg@ தG வாயl0 ைவg@ ஊuப
ெதாட0கினாûகu. எGனா0 கMணா0 காMபைத நuம @µயவl0ைல.
அவ0க @ைலைய ைச_ வழியாக பாûபத_dேக ச§ேதாஷ பLட எனd@,
அ§த காேல@ ெலdசரû எG _ைள தG வாயl0 ைவg@ ஊuQகிறாû
எGறா0 எLபµ இ@d@u. ைக ேதû§த ஊuபலரசி ேபா0 ஊuபl,

எG _ள|G @G ேதா0 ப@தியl0 தG எ8சிைல @Lபl, மM_u
ஊuபlனாûகu. ந0ல ேவைல வாைய எ_g@ வlLடாûகu. இ0ைல
எGறா0, எG க@சிைய அவ0க வாயlேலேய அµg@ இ@LேபG.
இLேபா@ அவ0க ம0லாdக ப_g@, @g@ நாG உG _ைள
ஊuபlேனG. ந இLேபா இ§த பாûகவlயlG QMைடைய நd@ எGறாûகu.
எனd@ ஒேர ஆ8சûயu. எGைன மாதிû கீழ தர மdகu ேவM_மானா0
அLபµ ேபசலாu. ஆனா0 ந0ல உgதிேயாகgதி0 இ@d@u பாûகவl
ேமடu , QMைட, _u, ஊuQ, நd@ எG@ ெசா0கிறாûகu. QMைட ெவறி
வ§@ வlLடா0, த0கu தரா தரu பாûdகாம0 ேபðவாûகu ேபால
இ@d@ எG@ எMணlேனG. நாG அவ0க QMைடைய ைகயா0
வlûg@ QMைட ேமLைட நdகி, எG நாdைக உuேள தuள| அவ0க
QMைடைய ðைவgேதG. அவ0க ஆஹா ஆஹா எG@ @னகினா0க.
கMகu ெசா@கின. நாG நdக நdக, அவ0க QMைட பG ேபா0 ஒLபl
வlLட@. ஒ@ கLடgதி0 அவ0க QMைட அவ0க தMணlைய ப 8சி
அµgத@. நாG ெசாL_ வlடாம0 நdகி வlLேடG. வாயா0 அவ0க
QMைடைய நdகி ெகாMேட, எG ெரM_ வlரைலµu அவ0க ðதிd@u
வlL_ @ைட§ேதG . ஐேயா அuமா @Lபû @g@ வlடாம0
பM@டாG@ ெசா0லி எG தைலைய அவ0க QMைட ேம0 ெவ8ð
அ@gதினா0க. எனd@ @8ð @Lµய@. இ@§தா@u, வlடாம0 அவ0க
QMைடைய வlர0 வlL_ @ைட§@u, நாdகா0 நdகிµu அவ0கgd@
இGபu ெகா_g@ ெகாM_ இ@§ேதG.
பாûகவl ேமடu ெசாGனா0க: ேடü @g@ ேபா@மடா. வlLடா0 நாu
@@வ@u QMைடைய நdகிேய காலgைத ஒLµ வl_வாü ேபால
இ@d@. அைத வlட ெபûய சமாசாரu இ@d@uேபா@, நdகிய@ ேபா@u.
இன| உG ஆµதgைத கிளLQ எG@ எனd@ ெசdO வாûgைதகu ðறி
எGைன @_ ஏgதி வlLடாûகu. நாG எG _ைள அவ0க ஆLபgதி0
ெசா@கிேனG. ஒேர @8சி0 எG ஒGப@ இG8 _gu உuேள ேபாü
வlLட@. அவûகள|G பா8சிகைள பlைச§@ ெகாMேட அவûகைள
ஒgேதG. நாG @gத @gத அவûகu பlனாதினாûகu. @னகினாûகu.
ேடü ந0ல @gதேர. இGன|dகி ந பாgதிேய அ§த ஆu எ@d@u
பlரேயாஜனu இ0ைலடா. ந எLபµ ேபாû ேபாடற மாதிû அµdகிேற. அ§த
ஆu ஊசி @gதற மாதிû ஒgதMடா. அ§த மாதிû ஓdகற@d@,
QMைடைய @µகிL_ ðuமாேவ இ@dகலாu. அ§த ைகயாலாகதவைன
நu பlûGசிபா0 QQபா ேமடu தாG அ@Lபl ெவ8சா0க. நuம
பlûGசிபைல அவG தாG ெர@லராக ஒLபானu. ந0லா ஒLபG@
சûµபlகேட ெகா_g@ அ@பl8சா அ§த ேதவlµயா @Mைட. அவG ஒ@
எழQd@u லாயd@ இ0ைல. அவG _u பவlð உடேன ெதû§@
வlLடா@. ஒgத@ ேபா@uG@ ெசா0லி அவைன அ@Lபl வlLேடG.
அLப ஏறின QMைட ெவறியா0 தாG உGைன ðLபlL_ ஒdக
ெசாGேனG. அவ@d@ ந @@ மட0@ ேதவலாu. இG@u @g@. இ§த
ெலdசரû QMைட உனd@ தாG கMணா. ேலL சாமாGகu ேபால
ெம@வாக எG QMைடைய ைகஆளdðடா@ . ேவகமாகQu
இ@dகமாகQu @gதினா0 தாG ெபாuபlைளகgd@ மஜா உMடா@u. ந
ந0ல ஒdகேர . ஆனா@u ேபாறா@. இG@u @g@ எG@ ெசா0லி
அவைன ெவ@LQ ஏgதினாu. இ@ தாG தdக சமயu எG@ @8ைச தu
பlµg@ ெகாM_ நu @g@ அ§த ெகமிOLû QMைடயl0 உ@@
ெகாM_ இ@§தாG. அகல உ@வைத காLµ@u ஆழ உ@வேத ேம0
எGற வாûgைதd@ ஏ_ப, @g@ எG _ைள பாûகவlயlG கûப ைப அµ
வைரd@u ேபாü இµgதாG. @g@வlG _u அவu அµயl0 ேபாü
இµd@uேபா@, பாûகவl ஐேயா எG@ அல@வாu. இOவா@ @gதி,
ேமடu எG@ ெசா0லி ெகாMேட அ§த க0@û பl@G அ§த ராணlயlG
QMைடயl0 தG க@சிைய ெகாLµனாG.
க@சிைய ெகாLµவlL_, கீேழ இற0காம0 அவu ம@ ப_g@ ெகாM_
இ@§தாG. பாûகவl ேமடu ெசாGனாu; இ@d@ ேபûதாMட ஒu. இ@d@
ஈ_ இ@ தாG. ஒ@ நாu இ@ அ§த பlûGசிபா0 QMைடைய உனd@
ðLµ த@கிேறG. பாவu அவu . எGைன வlட வயசானவu.
QMைடµu @ச இ@d@u. உGைன ேபால ஆu ஒgதா0 தாG
அவgd@ நிuமதி கிைடd@u. நuம காேலஜி0 இ@d@u ெலdசரû
எ0லாu ந0லவ0க இ0ைல. ேதவlµயா @Mைடகu. அ§த ஹிOடû
µபûgெமGL ð@ணா இ@dகாேள அவ ஒ@ ப8ச ேதவlµயா. ைடரdகடû
ஆபlசி0 இ@d@u ஆபlசைர ஓg@ தாG இ0ேகேய LராGOபû
வா0கினா. இLப ðட நuம ஊ@ கQGசிலû ஏகாuபரgைத மாசu ஒ@
@ைற ஒdக வlடரா. அ§த ேதவlµயா தாG ஒ@ நாu எGன|டu உG
_u பgதி ெசாGனா. ந ேபான மாசu ஒ@ நாu இ@Lµன சமயu நuம
Oவ Lபû தனபாகியgைத பாg @மி0 ஓgேத ேபால இ@d@. அLேபா அவ
பாg @u ேபாக வ§தாளாu . உG _ைள பாûg@வlL_, பாûகவl
தனg@d@ அµdகிற அதிûQடu நuமd@ இ0ைல ேபால இ@d@
எGறா0. ஏGµ Qûµuபµ ெசா0ேலMµ எGேறG. உM@u எனd@u
இ@பதினாயlரu @பாü சuபளu வ@@. ஆனா0 ஒ@ அµ _u ðட
கிைடdக மாLேடGகிற@. அ§த தனபாகியgைத பா@. நாலாûயu @பாü
வா0கறா. ஆனா0 நuம @g@ேவாட ஒ@ அµ _u கிைடdகிற@ . இu.
பணg@d@u _gd@u சuப§தu இ0ைல எG@ ெசாலி வlL_
ேபாüவlLடாu. அLபேவ நாG கணd@ பMணl வlLேடG. உGைன ஒ@
நாu ஓdக@u. அLQரu உGைன ðµdெகாM_ ேபாü, QQபா
ேமடgைத ஓdக@u. ஆனா0 ந எ§த காரணgைத ெகாM_u அ§த
ேதவlµயா ð@ணா QMைட கிLேட மL_u ேபாக ðடா@.
சû ேமடu. ந 0க ெசா0ற பµ பM@கிேறG எGேறG. ேமடu
ெசாGனா0க. @g@ @பரா ஓgேத. இLேபா மணl ஒGபேத கா0 தாG
ஆகிற@. இG@u ஒ@ ரQML கLµ வlL_ ேபா எGறாu. ேமடu
ெசாGன பµ அவ0கைள ெபLµG ஓரgதி0 ப_dக ெசா0லி, நாG
தைரயl0 @Lµ ேபாL_ெகாM_ ஒdகா§@ எG _ைள அவ0க ðதியl0
வlL_ அµg@ மM_u ஒ@ @ைற க@சிைய ஊgதிேனG.
நாG கிளuபlேனG. ேமடu ஒ@ @Mைட ðgதி ெகாM_ வ§@ எனd@
இ@@@ @பாü ெகா_gதா0க. ேவMடாu எGேற. ேநா. ேநா.
வா0கிdேகா எG@ கLடாயப_gதி ெகா_g@வlL_ அ§த ேதவlµயா
ைபயG ஒdகமேலேய நா@@ @பா வா0கி ெகாM_ ேபாüடாG. ந
அவைன ேபால நா@ மட0@ ஓg@ இ@dேக. உனd@ நாG ெகா_gத@
ேபாறா@. , @g@ அ_gத வாரu QQபாைவ ஓdக@u. அLேபா உனd@
ஐ@@ வா0கி த@கிேறG எG@ ெசா0லி எGைன வழி அ@Lபl
ைவgதாûகu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->