Manual de utilizare

indiferent de tensiunea de comandã.Prezentarea generalã a termostatului ºi surprinzãtor de uºor de programat. fiind compatibil cu majoritatea cazanelor de încãlzire centralã comercializate în România. încãlzire sau de climatizare. de 24 V sau 230 V. gramat pe o sãptãmânã astfel încât instalaþia de încãlzire sau de climatizare sã T E T .

.

SETAREA ZILEI ªI OREI cu surbelniþa vârful clemei. respectând polaritatea.horn. pentru ca releul sã fie conectat la partea electronicã. Înãlþimea optimã este la 1. fereastrã sau uºa de intrare. în zona de circulaþie naturalã a aerului. pe care vã rugãm sã nu le atingeþi. Remontaþi capacul termostatului pornind de la balamalele de jos. 2 FUNCÞIUNE. Dacã nu . Nu-l amplasaþi pe un perete exterior al încãperii. Pe afiºaj apar cu intermitenþã datele. ca în figurã. lor.5 m de podea. electronice.

.

.

3. pentru P2 aceeaºi temperaturã de 20.5 °C de la ora 13. care nu se pot ºterge? Veþi folosi numai 2 perioade. în acelaºi timp apãsaþi ºi butonul PROG.5 °C de la ora 15. Reglajul este din 10 în 10 minute. În partea superioarã a ecranului apar cu intermitenþã zilele sãptãmânii (1 2 3 4 5 6 7).1 Programarea — descriere detailatã Apãsaþi butonul SET pentru revenirea în starea iniþialã. sau cele 7 zile pot avea acelaºi program. Indicativul zilei pâlpâie. Programaþi pentru P1 temperatura de 20.5 °C de la o orã oarecare. Pct. de exemplu ora 10.20. numit program model. tã crearea programului doar pentru una dintre ele. b.5 °C pe timpul zilei. Ce faceþi cu celelate 4 perioade. da P1. 3. Începeþi programarea.2. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul SET. Ora pâlpâie.5 °C de la ora 16 ºi pentru P6 temperatura de 18 °C de la ora 22 ºi 40 min. ºi de la ora 22 ºi 40 minute 18 °C. pentru P5 tot 20. minutele ºi temperatura. Apãsaþi butonul PROG. Temperatura corespunzãtoare P D . iar pentru celelalte se va utiliza functia COPY. pentru P4 tot 20. pentru P3 tot 20. P1 ºi P6.5 °C de la ora 7 ºi 10 min. conf. Cu butoanele sau selectaþi toate zilele sãptãmânii (1 2 3 4 5 6 7) sau ziua pentru care doriþi stabilirea programului. noaptea.

urmãtoare (P2). . cu butoanele sau . apãsarea repetatã a butonului PROG permite vizualizarea setãrilor fãcute. pâlpâie.îl vom numi program A R D Cu butonul lui (de ex. model. Pe afiºaj apare semnul COPY. apoi sã reintraþi în regimul de copiere. copiaþi în memoria temporarã (de ex. .5 °C. 3 A A butonul COPY. 3). selectaþi ziua unde doriþi copierea programu- T S secunde nu apãsaþi niciun buton. 2) . dupã care apãsaþi din nou butonul COPY.poate fi reglatã cu paºi de 0. iar ziua de luni (1) este necesar sã ieºiþi.

.

Nu pâlpâie nimic. adicã 1 orã ºi 2 min). apare programul prestabilit de fabricã. Termostatul va comanda cazanul pentru a încãlzi locuinþa perioadã programatã. La scurgerea acestui timp dispare sem- 3 4 E . Apãsaþi din nou PROG.3 A dei ºi temperatura aferentã. chiar dacã aceasta se aflã în interiorul inter1H02. Treceþi la verificarea altei zile apãsând butonul sau . Apare lângã aceasta ºi semnul . temperaturii programate mai ridicatã decât cea din program. apare P2. Verificaþi astfel toate perioadele. Apãsaþi butonul pânã apare pe afiºaj valoarea doritã a temperaturii.

Apare semnul . care indicã numãrul de ore cât va dura regimul manual. Apãsaþi butonul de mai multe ori. apare semnul ºi cifra 1. ApãsaþiDAY de mai multe ori sãobþineþi numãrul de ore dorit. apare semnul . apãsaþi butonul Apãsaþi butonul HOLD. de a se scurge numãrul de ore stabilit. respectiv câte zile va dura regimul manual. apare semnul . iar termostatul va continua programul prescris înainte. în pâlpâie. La scurgerea acestui timp dispare semnul . adicã 10 zile. concediu). 12. Afiºajul va indica alternativ ora exactã. Dacã doriþi anularea regimului de concediu ºi revenirea la pro- A D 4 D aceastã temperaturã pânã la o nouã intervenþie a Dvs. La scurgerea acestui timp dispare semnul . apãsaþi butonul SET. Apãsaþi butonul DAY. Apãsaþi butonul butonul HOLD ºi þineþi-l apãsat 2 secunde. Apãsaþi butonul .4 (Party program). peratura doritã. pânã obþineþi 10. iar termostatul va continua programul prescris înainte. Dacã dupã .5 °C.

apãsaþi simplu butonul sau .2. 6 D buie schimbate atunci când pe afiºaj apare semnul . folosiþi baterii .un timp doriþi altã temperaturã. Ieºirea din acest regim se face cu butonul SET. dar tot în acest regim. 5 A Dacã acþionaþi vreun buton. Deschideþi capacul termostatului. iluminatul se va stinge la 10 secunde dupã acþionarea ultimului buton. aºa cum este descris în cap.

5 °C . DAT E — sensibilitatea com utare de TEHN I C E ± 0. izolaþia trebuie sã fie corespunzãtoare. Cablul se va alege în funcþie de tensiune.2 °C 0 – 35 °C din 0. depinde numai de aparatul comandat.10 °C … + 60 °C 2 x 1. lui aparatului de încãlzire sau de climatizare! consumã curent numai la comutarea dintr-o poziþie în alta.respectiv COM ºi NC dacã aparatul comandat este de climatizare. depozitar adm e — tensiunea alim entare de T .5 în 0.5 V bateriialcaline LR6 (AA) A C — domeniul afiºarea tem peraturii de — tem peratura isãpt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful