Ig!'iJ'!

':m~301:ft:1 Predslavnicki dom polvrdio odlulkuBevande

Za smjenu dvoiice minislara i zamjenika iz SDAglasalo 26poslanika • Aliia Izelbegovie i Halid Geniac su 2000. prihvalili voliu veeine i pokazaU demokralsku kulluru, koju Tihic i SDA danas nemaiu, kazao Zialko Lagumdzija

SOA HORISTI 'BH TELECOM' HAD STRAnACHI BAnHOMAT!

Lagumdiija: SDAje ostala duina i Bogu i narodu

Bevanda: prije popunili Vijece ministara i provesti reforme SiR 0 smjeni ministra sigurnosti Sadika Ahmetovica, ministra odbrane Muhameda Ibrahimovica i zamjenika ministra finansija i trezora Fuada Kasumovica,

Ahmetovir:: Skandalozlle optuibe protiv tuiilaca i obavjestajaca Za prcdlozenu odluku glasalo je 26 poslanika, sest ih je bilo protiv, dok su dvojica bila suzdrzana, Odluka stupa na snagu danom potvrdivanja odPS SiR 2.i3_ str,

HAHO SE MARHO MARKOUIC nASAD ; nA SPISHU ZA UHOP ERMinA I ARMinA HDnOBARISA E ~ U ULASEnlCI ~
ii\
~!" I :11!'
11

redsravnicki dom Parlamentarne skupstine SiR na iucerasnjoj sjednici potvrdio je odluku predsjedavajuceg Vijeca minis tara

P

~~

11

il lI

Uhapseni Delalic ~ i Pasic !

______ ,lau.. ,
P;U:N..J1_JN" _ AUT:O KL'IME
VelGD

Ukratko

2

Dnevni avaz,. petak, 6. lulVsrpanl 201.2.

aktuelno

PARLAMENT BiH Predstavnicki dom dao zeleno svjetlo za rekonstrukciju Vijeca ministara

Sudenje Karadzicu

HrUDIDk bi se DuelzaliD
... Radovan Karadzic

za-

rrazio je ad Haskog tribunala da rnu bude dozvolieno da uputi zalbu Ita dio jam je utvrdeno da ie optuzba tokom dokaznog postupka iznijela dovolino dokaza da se utvrdi odluke Sudskog vijeca ko-

S iJenleni Ahmet UiC, Ibrahim u·C · HasumouiC
Poslanici SDA pokusali praviti opstrukcije, ali nova parlamentarna veelna bez problema izglasala smlene • Zakazana sjednica Doma naroda za 19. jul.i
Predstavnicki dom Parlamenta BiH na jucerasnjoj siednici podrzao ie zahtiev predsiedavaiuceg Vijeca ministara Bili Vjekoslava Bevande i potvrdio smjenu ministara sigurnusti i odbrane

niegova krivica za uzimanje medunarodnih voinika za taoce, Krvolok je cak istakao d. bi brza odluka Apelacionog vijeca po njegovern zahrjevu "pornogta efikasnosti postupka".

Strukturalni dijalog

razmleni inlormacila
... Delegaciia EU konstatirala ie JUGer plenarnom na sastanku strukturalnog dijaloga a pravosudu izmedu BiH i EU u Mostaru da jos nijepostignutnapredak u vezi sa zakljucivanjem Sporazuma 0 razmieni informacija i evidencija izmedu Tuzilastva Bili i Tuzilasrva za rame zlocine Srbije. U popodnevnoi sesiji dijalog jenasravljen raspravom a buducoi IPA
podrsci sektoru pravosuda,

BeZ napretlfa U

Sadika Ahmetovica i .Muhameda Ibrahimovica te zamjenika ministra finansija i trezora Fuada Kasumovica, svi iz SDA. Protiv smjene ave troiice bilo je sest poslanika SDA (Asim Sarailic nije pr isustvovao glasanju), dok je SBiH bila suzdrfana. Sve ostale stranke koje imaju svoje poslanike u Predstavnickorn domu podrzale su odlazak SDA u opozieiju.

Novi kandldatl
Zahrjev za smjenu ministara naci ce se na sjednici Doma naroda, koia ie zakazana za 19. julio Nakon sto i Dorn naroda potvrdi ovu odluku, sto je sasvim izviesno s obzirom na tu da postoji dovoljna vecina, predsjeda-

gli utjecati na odluku da ova stranka nakon 20 godina ode u opoziciju. Prijetili su haosom, dizanjem javnosti na noge, raspadorn zemlie, trecim entitetom. ... No, nije uspjelo. SDA ide u opoziciju, A. da u tome nema nista CUdnO,pojasnio ie poslanik HDZ-a Niko Lozancic, koji je kazao d. se radi 0 potpuno normalnoj parlamentarnoj proceduri. Lozaucic je Stranci demokratske akcije kazao da ne treba dramiti, da je sve normalno, ier ko skupi vise ~,rukicac" irna Viiece ministars. Sef Kluba SDP-a Sasa Magazinovic kazao ie da sudbinu dvije fotelje ne treba vezati sa sudbinom BiH te da nedolazak na siednicu Doma naroda znaci arak na Dejtonski sporazum.

BiH - Njemacka

Otkociti reforme
Sa .sjedflice: Proliv smjene samo posiimici SDA vajuci Bevanda predlozit ce nove kandidare za sasrav Viieca ministara. Novi kandidati su Fahrudin Radoncic, predsjednik SBB BiH, za ministra sigurnosti, Edira Dapo iz SBB-a za zamj enicu ministra finansiia i Zekerijah Osmic za ruinistra odbrane BiH. Iz SDA su jucer najavili da ce svim sredstvima pokusati zaustaviri volju nove parlamentarne vecine da rekonstruira vlasr, pa i anti dejronskim djelovanjem, odnusno blokadom Doma naroda. Bevanda je poj asnio da je obavio konsultacije s predsjednicima
(FotO: M. li.driC)

Memorandum 0 nastauMu saradnJe
... U Ministarstvu vanjskih pas lava (MVP) BiH jucer su odrzani zavrsni razgovori 0 nastavku tehnicke i finansiiske saradnje izmedu BiH i Niemacke te je potpisan Memorandum a nastavku razvojne saradnie u 2012. godini, Pomocnik mmistra vanjskih poslova BiH za multilateralne poslave Branimir Mandie predvodio je na zavdnim razgovorima bh. delegaciju, a delegaciju Njemacke ambasadorica Ulrike Mariia Knoe (Maria Knotz).

Pouueene izllljenei dODune zaliona 0 SUIiObU Interesa
U oci sjednice predsjedaesa u institucijarna vlasti

stranaka koj e

cine novu parlamentarnu

vajuci Predstavnickog dorna Milorad Zivkovic obavijestio je prisutne da su poslanici Saveza za bolju buducnost .BiH povukli Prijedlog zakona 0 izmjenama i dopunama Zakona 0 sukobu interesa, koji je vee bio uvdten u dnevni red_ Predsravnicki dom podrfao je principe Prijedloga zakona 0 sukobu inter-

BiH i Priiedloga zakona 0 finansiranj u politickih stranaka BiH. Kolegiiu je na naknadno usaglasavanje upucen Izviestaj Pravobranilastva BiH za proslu godinu, kao i izjasnjavanje 0 inicijativi zastupnice SDPa Nermine Cemalovic do se Vijece minisrara BiH zaduzi do formira komisiju za izbor teksta himne BiH.

vecinu te je od njih dobio potrebnu saglasuosr. - Put ka EU ne smiie se zaustavljati, Morarno ga ubrzati, Rekonstrukcija vlasti mom se izvrsui kako se ne bi
zaustavljali reforrnski proce-

... Pretresno vije,,;e Haskog tribunala odbaei10 ie iucer zahtjev odbrane Ratka Mladica za odgadanie svjedocenja iii unakrsnog ispitivanja trojiee od sedmero svjedoka koje mZilac namjerava ispitaIi u prvom segmentu svog dokazoog postupka, od 9. do 20_j ula. U obrazlozenju svoje odluke Prerresno vijeee je navelo do je odbraoa ranije ove godioe upoznara da ce ovi svjedod dava!; iskaze u prvom segmemu sudenja.

OdbiJenZahlleu odbrane

Ratko Mladic

si - rekao je Bevauda poslaniciIIla SDA i porucio im da se mnenjaju. Porom su se, [edan za drugim, za rijet javljali poslaniei SDA, optuzujuci prvo Milorada Dodika, pa Zlarka LagumdZiju, zarim Vjekoslava Bevandu, keo i sve one koji su n. bilo koji naCin mo-

Emir Kabil iz Saveza za bolju buducnost BiH Emir Kabil kazao ie da poslanicirna SDA nije lako, s obzirom na to da su znve katastrofaIno pogresne politicke prociene te da ce izlaskom SDA iz vlasri na terenu osrati bez posla oko 3.000 ljudi. Kabil je porucio da ce, pak, SEB BiH biti partner u vlasri te da ceootkociti sve one 5tOSDA godmama koci, Kada su u pitanju prijetnie podielom BiH, koie dolaze iz SDA, Kahil ie poslanicima ove stranke kazao da je ."Bosna i Hercegovina starija i od Kabila i SDK te da su ova stranka i ojeni kadrovi posrali iracionalni nakon 20 godina provedenih u vlasri! E KARALIC

AhmelOuiC ODIUZiOcasne DOliCa
Optuzio vecinu policijskih, obavjestajnih i tuzilackih struktura za korupciju i veze s organiziranim kriminalom
uktu-re. Ahmetovic je jucer u Parlamen tu izi avio da ie "veCina Ijudi u policijskim, tuzilackim i obavieStajnim strukturarna povezana s organiziranim krimina10m"! IznoseCi nebulozne, ali vrlo opasne i ozbiljne optuzbe, Ahmetm,ic niie ponudio nijedan argument iii dokaz, niti je rekao zasto on kao ministar sigumosti nile uCinio nesto u vezi s tim. Sef Kluba poslanika Sac veza za bolju buducnost BiH Mirsad Dugum reagirao je na ovakve tvrdnie, kazavsi da ie Ahmetovic, uSl\'ari, ovim. izjavama sam sebe diskvalificirao, s obzirom na to da je upravo on ministar sigurnosti. - Ova pokazuje da Ahmetovic, kau rninistar, nije pos!igao one sto je trebao za gradane Bill. Sada sa mahom. od.lazi s fimkciie, bojeCi se da nova struktura vlaSli koja dolazi ne orkrije kriminale koji su se radili u proteklih 20 godina, i to u organizirnnom kriminalu i sistemskoj kornpciji - rekao je Dugum. Ministar 'Vanjskih poslova Zlatko LagurndZiia takoder je reagirao, kazavsi Smijenjeni SDA ministar sigurnosri Sadik Ahmetovic iskoristiu ie posljednjll sjednieu Predstavnickog doma Parlamenta Bill na kojoj ucestvuje kao Clan Vijeca ministara da izazove skandal, oblati i uvrijedi casne policijske, tuzilacke i obavjeStajne srr-

Skandalozan istup smijenjenog ministra sigurnosti 80

aktuelno

Dnevni avaz, oetak, 6. juli/srpanj .201.2.

PORUKE Obracanle ministra vanjskih poslova i predsjednika SDP-a

Pllauorma iz BriSela
Lagumdziia S[O su lideri je kazao da

ie.platforma nove vlasti uno stranaka usaglasili u Briselu, 3 kala pociva na budzeru, protiv kojeg je glasala SDA i time se iskliucila iz sestor ke. - To sto se drzite za vlast kao maeka za foteliu, bit ce [Q nausrrb svih nas. Pirate za podjelu talova i treci entitet, jasno kazem, dogovor koii

smo napravili, a, rice se presude "Sejdic i Finei" zasnovan je na istim principirna dogavarenim na sastanku u Brckom, a koji ce pomiriti
gradansko i nacionalno, bez

Zagreb

ODS)ednuti
tkom Hrvatske, ali zaobilazeci Neum. Kako valorjz irati ovakvu vrstu opsiednutosti? Prvo, valja imati na umu da ie drzava Bosna i Hercegovina posve spremna Republici Hrvatskoi "dati" dio svog teritorija kroz Neum, kojim bi se sagradila moderna prornetnica, cime bi Zagreb
rijesio pitanje povezivanja

Zasto je u Hrvatskoj opet otvorena priea o gradnJi mosta kopno - Peljesac
Olaksanje [avnos ti Hrvatske nakon sto ie Vlada Zorana Milanovica obznanila da odustaje od gradnje cvrstoga rnost3 kopno - Peljesac nije ni dostiglo svoj zenit, a ista [a vlada vee otvara pricu 0 gradnji isrog mosta, na istorn mjestu, sarno u drugaciioj tehnickoi izvedbi, Ovog put a, Zagreb ozbiljno razrnatra mogucnost gradnje pontenskog, iii tzv, plutajuceg mosra, Dakle, vlade se na Markovom trgu mijenjaju cas HDZ-ova, cas SDPova - ali se san 0 gradnji ovoga mosta ne mijenja. Kazalo bi se: zvanicni Zagreb postaje opsjednut ideiom 0 povezivanju krajnjeg juga drzave S osta-

pravljenja nacionalnih birackih spiskova inovih entiteta - zakliucio ie Lagumdzijakazavsi da ceBilfbiti jaea sto je SUA vise bude
branila iz opoziciie.

LagUmdzila:lira Ie imao demOllrals . u II II u. - Ie _emale!
Svaki dan u kojem SDA ostane u vlasti direktni je pucanj u drzavu, kazao lider SDP-a
cia na prvom spratu Parlamenta okupila 22 poslanika i da je posrovana demokratska
volja, - Tad" je predsiednik uslo se, kako je reba, zbog socijalnih tenzija i zaie-

svog teritoriia. Drugo, surra vee Republika Hrvatska je u EU, a "za koji dan" bit ce i Bosna i Hercegovina ramo. Imajuci u vidu navedene dviie Cinjenice, onda se potpuno nepotrebnim doimlje napor Zagreba da "jaI ovakvim, jal onakvim" mostom spaja svoj teritorij,

PORTAL - komentar dana Advokat Franc Bucik u izjavi za ~~~_~;;rl .Dneoni avaz" tvrdi: Sloveniji prijeti krah zbog tuibi bh. itedisal - Kada se sjetim svih onih protesta i patnji naseg naroda, gladnog kraj svojih para, a Slevenci ---_._-'""'~----' svoje stedise isplacuju i jos se Bosancima rugaju, Neka, treba im sad i svaki cent kamate naplatiti, (Emo Sugat)
BakaNINKOVIc!ro

JE TO

predsjednik SUP-a Zlatko Lagumdzija obracajuci se poslanicirna u Predstavuickorn domu Parlamenra BiE nakon rasprave 0 smjeni clanova te stranke u Viiecu
minis tara.

Svaki dan u kojem SUA ostane u vlasti direktni ie pucanj u drzavu, izjavio je jucer ministar vanjskih poslova i

SDA (Alija Izetbegovic, op. a.) rekao: ,,0. K., to je demokratska volja", a Halid Genjac, kao clan Predsjednistva

dnickog cilja da se ide brze prema NATO-u i euroatlantskim inregracrjarna, a SDA u tome nije htjela bid partner.

nu? N ernate. Skloni te sel To ie princip demokratiie, Ko god da dode surra, imat ce vise da popravlia zato SIO vi ostavljate ovako. J a nikome
nisam duzan, a vi s re duzni

Sklonite se
On je rekao da je SDA ponudio da uaprave veciuu i vlast bez SDP-a, onda kada je ta stranka odbila dogovoteni budzet, - Imate Ii de-

BiH, suprotno

zahtjevima
podrzao

....oii==,..

i Bogu i narodu- rekao je Lagumdzija obracajuci se zastupnicima SDA. Kada je u pitanju tobozn]« br-

iz njegove stranke,

SociJalne tenzile
On ie podsjetio na desavanja iz 2000. godine, kada se pravila vlast u vriieme Alijanse za promiene.
Lagumdzii a kaze da su se ta-

je mandatara jet je imao potpise, Uradio je to jer je imao
demokratsku kultnru, kao i

iga

SDA

za

predsjednik. Vi to sada nemate - porucio je Lagumdziia, U rekonstrnkciju vlasti

Bosnjake, Lagumdziia ie za-

trazio da "SUA
Bosnjake zastiti

od sebe", F.KARAUC

Ice i luziDce
• Sa strahom odlazi sa funkcije
da bi u bilo kojo] zernlji ovakva tvrdnja ministra sigurnosti odmah morala rezultirati njegovim odlaskorn. - Kada neko kaze: J a sam ministar sigurnosti, a vecina ljudi koji rade u lim agencijama povezana je S organiziranim kriminalora, onda [e elernenrarna SIVat da on treba otici. Ali, uvjeren sam daje obrnu to, U svakoi strukturi ima onih povezanih s kriminalom i to nije imanentno nijcdnoj stranci, ni[ednom narodu, nijednoj profesiji - rekao je Lagurndzija. F. K.
I

sne i Hercegovine

LJkratko

4
OTKRIVAMO

Dnevniavaz,.petak, 6. JulVsrpanJ 2012.

akt uelno
.

Osigurilno 29 miJionil KM

Invalidnine

UDlacena sredSlua
.... Federalno rninistarstvo finansija jucer je osiguralo i uplatilo novae za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide i porodice poginulih branilaca za juni te za nosince ratnih priznanja za maj ove go dine u iznosu od 29.904.232 KM. Takoder su uplacene naknade za neratne invalidnine za [uni u iznosu od 11.007.300 KM, navode iz Miuistarstva.

lIao slranaClli banllomal!
lstraznirn organima proslijedena dokumentaeija 0 namlestanlu poslova ageneiji MITA te odabranim TV stanieama • Sarajli6 na vezi s Katieom, Izetbegovi6 kontrolira Aksamiju • Mutnje radnie intenzivirane nakon smjene Nadzornog odbora kako bi novae bio izvucen prije dolaska novih vlasti
stisprijeciti izvlacenje novea koji je SDA neophodan za izbornu kampanju, Sarajlic, kako kazu upo51 enid "BH Telecoma", licno
dolazi u ovu kompaniju radi dogovora. 0 dodjeli poslova agenciji MITA, a cemu
---------

SDA IIOriSli '8 . Telecom'
SIPA prosliJedila dOHumenlaCiJU FUP-U
namjestanjem
-----

Drzavna kompanija namiesta tendere za oglasavanje

U protekla dva mjeseca, prema dokumentaciii koja je

ndera koja u sebi sadrzavaju sve clemente lifikacije klasifikaciCline se

Radonci6 - Meeo

RazgOUOr 0 rehonstruhCiJi
.... Predsjednik Saveza za bolju buducnost BiH Fahrudin Radoncic j ucer je U Saraievu prirnio finskog ambasadora Peka Meca (Pekka Metso), kojeg je upoznao s

proslijedena Drfavnoj agenciji za istrage i zastitu (SIPA) te Federalnoj upravi policije (FUP), menadzment "BE Telecoma" intenzivno trazi nacin da poslovi vezani uz marketing, produkciju, reklame imediiski zakup budu usmjereni u agenciju MIT A, kojom direktno upravlja
SDA, saznaje "Dnevni avaz"!

je, selekcije i buduce diskvadobavljaca,

Sarajlic i Katica
Ovu informaciju, uz prilozenu dokumentaciju, nas list dobio je iz izvora u ,,BH 'Ieleeomu". Uposlenici ove kornpanije, koji au zatrazili anonimnost, istakli su da dire-

dosadasnjim aktivnostirna koje se provode na planu rekonstrukciie vlasti, kao i nastojanjima nove sestorke da u zadatom roku ispuni Mapu puta dobivenu u Briselu, Takoder, predsjedoik SBB BiH, govoreCi 0 aktuelnoi politiekoj i ekollomskoj situadj; u nasoj zemlji, istakao je vaznost velikih javnih radova, borbe protiv korupcije i siromailtva te privlacenja stranih investicija.

ktnu komunikaciju s izvrsnim direktororn za razvoj po-

slovanja "BH 'Ielecoma" Hamdom Katicom ima zamjenik predsjednika SDA Asim Sarajlic, Celnici SDA su su-

karnera. Time je potvrdeno pisanje naseg lista, koji vee duze ukazuje na cinjenicu da ovo 90-postotno drzavnopreduzece direktno koristi SDA za punienie crnih stranackih fondova. Kako srno vee izvijestili iavnost, naime, vrh SDA u liku potpredsjednika ove stranke Bakira Izetbegovica, izmedu osralog i preko niegovog zeta J asrninka Aksamije, koji ie jedan od izvrsnih direktora, direktno
nih kontrolira tokove novca ove profitabilne bh. kornpanije, Konkretan dokaz za namjestanje poslova MITA-i, koja je zvanicno zaduZena.23 Izetbegovicevu kampanju, jeste Cinjenica da

sviedoce i snirnci s nadzor-

Direktor SIPA-e Goran Zubac sluzbeuim dopisom izvijestio je nas list da ie ova agencija ios 5. januara ove godine zaprimila predstav ku koj 3 se odnosi U3 kriminalne radnje u
"BH Telecomu", a u vezi s

Naveo ie da

tendera,
je

Ilagrantno krse brojne odredbe Zakona 0 javnirn nabavkamaBiH. Time je potvrdena rrnacija naseg lista

ista

pre-

dstavka proslijedena i Federalnoj upravi policiie, No, u FUP-u su nas obavijestili da

i info0 na-

tupredstavku nisu zaprimili, ali su obecali dodatne
provjere nakon naseg upita,

mjestenom tenderu za internet-oglasavanje, u kojern je menadzment "BH Telecorna" unaprijed odredio portaIe U3 kojima se zeli oglasavari. Ocigledne tenderske nepravilnosti prema dostavljenoj dokumentaciji, uocljive su kod zakupa medijskog prostora na TV stanicama,

agenciji dodijeljen posao za razvoj novog brenda .Jiappy' re "prepaid" usluge. To ic, me-

dutim, uradeno krseniem Zakona 0 javnim nabavkama BiH,s obzirom na to da [e sa
MIT A-om zakliucen ugovor o produkciji i koprodukciji, a navedeni obim poslova ne moze se podvesti pod ovakvu vrstu ugovora, Nadalje, u okviru ovih

snim pokazareljima moran raditi u "Avazu", koji ie naj tiraznija novina, a SDA zabraniuie poslovanie S ovom
novinorn - rekao nam je izvor iz "BH Telecoma" dobra upucen u ova desavanja, Nasi izvori tvrde da su u marketingu "BH Telecorna" cesto videni uposlenici MITA-e, eiii je vlasnik Ejub Kucuk, gdje su sasta-

Medijski zakup
Da ie i u slucaiu medijskog zakupa na TV stanicama, POSHO stiman MITA-i, govori informaciia da je u istoj te-

mnjive aktivnosti intenzivirali nakon sto je smijenjen Nadzorni odbor 'ove kompauije, u strahu da ce nove vla-

poslova dizajniran je i novi
logo, kao i kujiga grafickih standarda za novu uslugu, ali bez tendera, sto zakonorn ni·je dozvoljeno. - Tim. koji je dobio 23dmenje za pripremu tendera medijskog zakupa, dobio je instrukcije da se ne raspisuje tender za print medije, jer bi se zakup po svim tdi-

vljani kriteriji za kvalifikaciiu dokumentaeiie za zakup medija. Taka su pod pritiskom napravljena tri re-

nderskoj dokumentaciji, u tacki 6.4. propisan kriterij da godisnji prihod agencije dobavljaea usluga ne smije biti ispod tri milioua KM. TraZene su, medutim, sarno 2009. i 2010. gO'dina, ali ue i 2011., jer MlTA lani nije uspjela ostvariti propisaj promet A. DUCIC

Sudenje Juki6u

.... N a sudenju Zeljku J ukicu za zlocine pocinjene na podruc;u Prozora 1993. godine,prvi svjedok TmilaSLva BiH iziavio da je ~idio ubisrvo. Svjedok Zejnil Grdc ispricao je da je nakon ulaska jedinice HVO-a u selo Duge vidio da optuzeni Jukie ubiia UzeiraSabitoviea, koji je pokuSavao pobjeei.

UbiSluo UZeira SabiloUiCa
;e

VI.ada HNK

RebalanS builZela

.... Na jucerasnjoj siednid Vlada Hercegovackoneret.vauskog karrtona zapocela je razmatranje Nacrta izmjena i dopnna budZeta HNK za 2012. N akon izlagallja ministara ofinansijskim potrebarna, donesen je zakljucak da se priiedJozi vezani uz rebalans budzeta iz svih uiela uprave prikupe u nekoliko sliedeCih dana, nakon cega bi na sljedeeoj sjednici bila nasta'dierra rasprava 0 ovoi temi.

nalu·se Borupcile u launim nabauBama
Izvrsni direktor organizaciie "Transparency International BiH" (TIBiH) Srdan Blagovcaoin rekao je jueer za "Dnevni avaz" da su prema svim pokazateljima stete od korupcije u javnim llabavkarna U BiH najvece, te da ce u "Transparency Internationalu BiH" u insistirati na uvodenju ernih Iisti kako bi se ova oblast konacuo dovela u red. Govoreci 0 izvjestaju TIBiH i Fonda otvoreno druiltvo BiH 0 ispnnjenosti medunarodnih i evropskih obaveza BiH u oblasti bothe protiv korupciie, koii je prezentiran iUCer,BlagovCanin je dodao da biizvjeStaj trebao biti ape! iii upozorenje domacrm vla8tima i novoi parlamentarnoi veeini da stanie uBiHpoprima svedrarnatienije razmiere kada ie korupcija u pitanju. Pojasllio je za "Avaz" da Ce crne liste podrazumijevati da Ce svim Drum kompanijarna za koje se utvrdi da su krsile Zakou 0 ja.vnim nabavkama biti zabranieno da ponovo ucestvuju u drugim procesima u ovoi oblasti, kako bi se izbjegle nove malverzacije. - Ova je praksa koja je vee duzi period poznata u Evropskoj uniji. Ako krsite zakon naCi cete se na cruoj listi i odredeni period nece moe; raditi posao sa javnim llabavkama. To bi bila jedna vrsta prevencija kako te kompanije ne bi pouovo krsile zakon - i stakao je Blagovcauin. Prema njegovim rijeCima, u ovoj organizaeiji takoder raditi i na uvodenu veee transparenillosti u proces javnih nabavki, a tieu se odgovornosti sluzbenika koji provode te precese. - Javno cemo obljavljiva· ti njihove imovinske kartone, ali i pratiti njihovo imovinsko stanje - dodao je.

Prezentiran izvjestaj "Transparency Internationala BiH"

M.ASC1C

ce

pogledi

.

Dnevniavaz, petak., 6. juli/srpanj 2012

5

EKSKLUZIVNO Ricard Goldston, prvi tuzilac Haskog tribunala

Razocaran sam ito Drocesi .DrotiU Mladica i Karadzlca tralD DredDgO
Oni su mogli davno biti uhapseni da su velike sile to htjele • Tuzioci su nautili lekcije iz ranijih procesa • Pratim rad dornaclh sudova i divlm se nllhovirn dostlqnuclrna
Razgooarao:
porodica zrtava i prezivjelirna - kate Goldston. D Pratite li rad Tribuna-

Sead NUMANOVIC
Prvi tuzilac Medunarodnog krivicnog tribunala za bivsu Jugoslaviju (ICTY) Ricard Goldston (Richard Goldstone) vrlo je angaziran, Predaje na vise univerziteta u Sjedinjenirn Americkim Drzavama te je clan niza nevladinih 0[ganizacija, U razgovoru za "Dnevni avaz" on istice, izmedu ostalog, da je prije dvije godine bio u Potocarirna.

la? Kakve promjene uocavate?
- Da, pratirn, Ocigledne su prornjene koje se odnose na primjenu strategije zatvaranja Tribunala i rranziciju prerna [ZV. rezidualnirn mehanizrnirna. N aipozitivniii aspekt svega je da su svi opruzeni dospjeli pred sud u

- Vjerujern da je.ICTY ispunio glavninu dobivenog mandata. Nakon stotina svjedoka te presuda sudija, vise se ne mogu voditi debate 0 tome sta se

1811nBleza iMue naluunna

Petrovic: Pmvodi po/itiku SBB BiH kojom se slile illteresi grarlana

u BiE desavalo tokom ratnih godina. Istina, pogotovu za zrtve i njihove najbliZe, najvaznija je funkciia trauzicijske pravde kaze Goldston.

Ministar za narod
Na prijedlog ministra, Vlada KS dala rok za legalizaciju objekata do kraja godine
Ministar prostornog medenja i zastite okolisa u Vladi

Licnost dana

I

Zlatko Petrovic

Hagu, To je bitan uspjeh Tribunala, ali i medunarodne pravde u cjelini, Kada sam napustao Tribunal, moram
iskreno reci, nisarn vjerovao

da ce se svi opruzeni suociti s pravdom,

obojici?

gurno su ih mogli uhapsiti, No, oni su sada pred sudorn u Hagu i to je dobra vijestl D Dahle, pratite procese

- To je najdirljivije iskustvo u mom zivoru. U Srebrenici i Potocarima bin sam u oktobru 2010. godine. Tada sam se susreo s nekim od

Skraeenje opluznica
D Vi ste napisali opud»

nice protiv Karadzica i Mladica. Odnosi li se ovaposljednja recenica iz prethodnog odgouora ponajoiie na njih dvojicu?
- ad trenutka kada su
optuznice, zarko

objavljene

sam ih zelio vidieti

na

sudenju u Hagu, Razocarenje u godinama odroah nakon to-

ga sto se to ne desava, kod mene ie bilo neopisivo. Oni nisu bili tada uhapseni zbog
razocaravajuce politike veli-

kill sila koje su na terenu imale svoje trupc. Oni su tada znali gdie su i Karadzic i Mladie, i si-

pravde priuesti zlocincei

" Naravno! .Moram reci da sam razocaran sto sve to traje toliko dugo, Tlizioci su, naravno, naucili prethodne Iekcije, ali i greske, posebno kada se radi 0 ranijim nekirn optuznicarna koie su bile preduge i previse detaljne, Izmijenjene optuznice rnuogo su prikladnije za ovakve vrste procesa. Nenamjerne greske tuzilaca da osiguraju sve relevantne dokumente u slucaiu "Mladie" razocaravajuce su posebno za porodice zrrava, koje ocekuiu neki oblik priznanja i pravde, a to im se uskracuje vee suvise dugo. o Tribunalje pred zawaranjem, Jesu Ii domaci sudovi u regionu U stanju preuzeti njihov posao i lieu - Pratim rad domacih sudova i elivim se njihovim dostignucima, Ito ne samo kada je u pitanju prostor bivse J ugoslavije, nego i sudovi u Ruandi. ani se sve vise oslanjaju na domaee, a sve manje na strane sueliie, i to je bitan znak njihovog uspjeha.

Kantona Sarajevo Zlatko Petrovic pokazao je iucer zasto mu ie Savez za bolju buducnost Bil-I, kao strucn jaku i profesionalcu, povjerio ova] resor; N a prijedlog ministra Petrovica, Vlada je Sarailijarna do kraja godine dala rok za legalizaciju objekata u ovom diielu drzave,

Odgcvomost i obecanje SBB BiH da ce raditi iskljucivo u interesu gradana, Petrovic je iskazuje na vrlo iednosta van nacin, Ornogucio je onima koji su svojim radom i znojem sagradili krov nad glavom, a nisu stigli prikupiti svu porrebnu dokurnentaciju, da svoi dom konacno legaliziraju, Prethodna vlast

SDA-SBiH ovorn je problemu pristupala selektivno, omogucavajuci svoiim tajkunima da grade gdje hoce i sta hoce, a silu provodila samo na obicnim gradanima, Savez za bolju buducnost Eili iministar Petrovic dobro znaju sra je narodu porrebno. Posten covjek :leli imati siguran krov nad glavom i priliku da zaradi opskrbu svojoj porodici. Zato su SBB BiH i njegovi funkcioneri krenuli putem rjesavanja problema obicnih gradana, Zlatko Petrovic ugledni je advokat, koji je od 2002. do 2006. godine bio vrlo uspjesan minis tar u ovorn resoru, Roden je u Kiseliaku 1957. godine, ozenjen je I otac dvoje diece, S.M.

Predstavljena knjiga 'Kulturocid na Drini'

Gdle su neHad bile dzamlJe, sad su sell1l81a i buullaCI

Na sjednici Skupstine. dionicara "Bosnalijeka", koja ce biti odriana sutra, prema informacijama koie smo dobili jz VIade FBiH, aktuelna Uprava s Edinom Arslanagieem na celu planira zatrazlri usvajanje odluke 0 osnivanju firme "Bosnalijek" d ..o. o. u Rusiji. Kako nam je preneseno, Vlada FEiH upozorena ie iz dobro upueenih izvora da bi to moglo znaCiti namjeru da se izmjesti profitni centar,

'Bos IliJeM' seli pori u HUSiJU!?
cime bi drZava mogla ostati i bez svih daZbina koje joj pripadaju. Istovremeno, FBiH tako, rekli su nam u Vladi, pri]eti gubitak same kontroIe nad preduzeeem te uvida u njeno poslovanje. Prema informacijama do kojih smo doSli, u junu je "Eosnalijek" forsirao izvoz u Rusiji prema kompaniji "SlA International", koja vee duze I1rijeme posluje s gubitkom. Ova firma, kako ie informirana Vlada, cijelu godinu ima ... ~--velikih pro- blema s likviclnoilcu te se nalazi u procesu "kontroliranog stecaja". Iz "Bosn alijeka" su, s druge
stranejo nave-

'Avaz' saznaje Planovi Uprave uoci nove Skupstine dionicara

Ii da je izvoz liiekova na trziste Rusiie u tom miesecu iznosio oko osam miliona maraka, za sta

je naivise zasluZan izvcini direktor ove kompanije Eojan Kebe, Iz Vlade FBiH, medutim, vee duze vrijeme sumnjaju u industrijsku spijunazu, s obzlrom na to da je Kebe jos 2001. godine s "Eosnalijekom" imao potpisan ugovor 0 konsulrantskim uslugarna, iako se tada nalazio na jednoj od rukovodeCih pozieija slovenske farmaceutske kompanije "Pliva". A.Du.

S promocije: U Podrinju napravljen urbicid (Fata: M. Gusic) Srpski barbati spalili su ri- tirao i jedan odlomak iz svoietke spomenike islarnskom ie knjige. graditelistvu sarno zato sto su - Tragovi vandalizma i se u njemu vjernici pozivali divliania cetnika vidljivi su na put dobra, na razumijevana smetliistu i buvlioj pijanje i saraclnju, rekao je na ci, mjestima gdje su ranije iueerasnjoj promociji knjige bile dZamiie - kazao je Tuca"Kulturocid na Drini - Matekovie, rijalni spomenici kulture Na promociji je govorio i Bosnjaka - muslimana istoene profesor Ismer Dizdarevic, Bosne unisteni u toku sr- koji ie kazao da je ova kniiga pskq.gresije 199 1.-1995." au- veoma vaina Z8rojer je amor tora Semse TucakoviCa, pronjome otrgnuo od .zaborava fesora na Fakulteru politickih strahoviti urbidd koji je srnauka u Sarajevu. Autor ie ci- pski agresor pocinio. M. G.

Sta drugi pisu

6

Dnevni avaz, petak, 6. I ulVsrpanj 2012.

mozai k
.

S'PEKTAKLI veceras pocinje 1 B. izdanje nalvece

ZUblma uuCe automobl
•r:~!JlIrk :-ft
Sarmantni devedesetjednogodisnji Maj k Grinstejn (Mike Greenstein), veteran IZ Drugng svietskog rata, ima sposobnosr da u deseroj deceniji vuce autornobil zubima. Neobicni starac je, inace, sin pozna tog Mocnog Atorna, koji se proslavio nevjerovatnom snagom, pa ga sad zovu Mocni Atom Junior. N a veliki arnericki praznik Dan zahvalnosti, koji se

Fascinantni 91'-godisnjak

Otvaranje projekcijom filma Aide Begic "Ojeca" - Ovo je trenutak kc] oznacava novi pocetak za nas, kate Purivatra - Stite 1.000 novinara iz 30 zemalja - Na SFF-u .210 ostvarenja iz 57 zemalja, od ceqa deset svjetskih i 20 medunarodnih premijera
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine vee danima vlada euforija, a glavni "krivac" za {O je 18. izdanje Sarajevo

ara)8UDI'8S88S

slavi 4. jula, starac je u 48 . ulici u Njuiorku demonstrirao uzivo u vijestima televizije"Foks" kako toradi, Tom prilikom "strongmen" je pokazao parce koze kojeje sam skroj io prije 75 godina, koje zagrize dok vuce teskestvari poput automobila. U pocetku mu je vuca isla malo teze, ali kada je uspio da povuce automobil tezak 3.800 kilograma,

Film Fesrivala, koji ce veceras
u 20.30 sari istovremenim projekcijama u Narodnom pozorislU Sarajevo i Lietnorn kinu Ihejotvoritifilm "Djeca' bh. redireljke Aide Begic, Osrvarenje ce publici predstaviti rediteljkaiglavniprotagonisu MarijaPikiciIsmirGagula.

zadivio ie sve prisutne koji
susezaustavljali da bi vidjeli za sta jeon sposoban,

Balkanski Kan
Na sve strane postavljeni su reklamni panni, turisti stizu iz cijelog svijeta, u restoranim a i kaficima od ranih [utarnjih sati vri kao u kosnici, a i hotelski kapaciteti vecsupopunjeni. Lokaciie na kojimacebiti odrzavani prograrni i sus-

Deluld PralS OdsledaO UnmSHUDIJIm hotellma
Odando.

"Bogati" beskucnik

sentmeIJ
Za Dejvida Prajsa (David Price) biti beskucnikom u posljednje dvije godine nile, kao stoje to uobicajeno, znacito spavati na ulici ili u svraristimazasiromasne.Umjesto toga, on je odsjedao u najluksuznijirn hotelimaFloride. Premo izvjestaju pnlicije izOrlanda, Prajsse, nakonsto bi gosti napustili svoje luksuzne hotelske sobe, usuljao unutra.zatim nazvao recepciju i obavijestio ih kako produzuje svoj ostanak. Potom bi putem njihove kreditne karrice narucivao poslugu u sobu.pio najskuplja vina i panjce i gostio se egzoricnom i skupocjenom hranom, Ovaj 30-godisnjak je,

reti urnjetnika, novinara I publike Otvoreno kino "Metalac", Bosanski kulturni centar, kino "Meeting Point" ... vee su spremne da
prime pIVe goste, a jllcer je

Jucer ispred Narodnog pozorista Sarajevo: Pos/jedflje pripreme
postavljen icrveni tepih kojim ce ispred Narodnog pozorista Sarajevo svaku vecer defilirati zvijezde Festi vala. Od skromnih pocetaka 1994. godine do svoje "punoljetnosti" SFF je stekao evropsku isvietsku reputaciju, a za balkanski Kan, kako ga obicno nazivaju, zainteresirao se i veliki broj novinara - domacih, regionalnih i svjetskih. Sarno do juccr stiglo je vise od 600 zahtjeva za akrediracije od novinarskih ekipaizviseod Suzemalja. - Svaki dan stizu prijave. Do kraja Festivala ocekuie

(Foto:

.8. Nilit;)

Gostio se egzoti{;nom hranom
prije nego sto je "uhvacen na djelu'', napravio dug od 0[prilike dever hilj ada dolara, Uhapsen je prosle sedmice, i to nakon sto ga je, napokon, "prokuzio" jedan hotelski radnik. Trenutno ceka sudenje pod optuzbama za kradu iprevaru.

sam-

Najtiraznija novina u BiH "Dnevni avaz" 08igurala je za svoie Citaoee ulaznice za Sarajevo Film Festival. U narednih osam dana po sedarn nasih citalaca dobir ce po dvije ulaznice za filrnove koji ce se prikazivati na SFF-u. Dovoljno je da posaliete SMS na broi 091/510-10l. Kljucna rijee ie IN. Ciiena SMS-a je 0,80 KM + PDV za sve mreze,

Sa 'Dneunim auazom' na SFF
Brojevi telefona citalaca koji dobiju ulaznice bit ce 0 bjavljeni dan kas-

se da ce dogadaj

pratiti iz-

rnedu 900 i 1.000 novinarakazala nam je Altijana Marie, PR Festivala.

Brojni gosti
U devet dana, koliko ce
Festi val traiati, publika ce imatipriliku pogledati 210 ostvarenja iz 57zemalja, od cega ce njih deset imati svjetsku i 20 medunarodnu prerniieru. Za glavnu nagradu Festivals "Srce Sarajeva" i novcani nos od 16.000eura rakrnicitce se devet filmova iz regiona. Posebna atrakcija bit ce i 3D prnjekcijeusarajevskoj Zetri

nije u "Dnevnorn avazu",

Ulaznice ce se moci prcuzeti na recepciji "Avaz Twist Towera" u Sarajevu od 14 do 15 sari, uz provj em broj a mobitela s kojeg je SMS poslan, Dakle, dobitnici moraju sa sobom

a-

ponijeti mobilni aparar
brojem s kojeg poslana. je poruka

S

Cim uidi pornO-snimalt, troi neizdrZiue miurene
Indijac (24) postao je predmet naucnog istrazivanja nakon sto se pozalio na to da mu gledanje porno-snimaka izaziva takve rnigrene da mu se tini da ce mu "glavaeksplodirari". MIadie podvrgnut ispitivauju je profesionalniprogra-

Indijac predmet istrazivanja

ZbOD S F a dolaze caM I lul'lS

Sarajevo Film Festival priv

J edan

1

mer, nije ozenjen, a od uzasnib glavobolja pari posljednje dvije godine. Migrene se pojaeavaju i po nekoliko puta dok gleda pornografske videosnimke, a najvecu bolosjecadesetak minuta nakon sto "pririsne plej". Na toj lacki bol je toliko jaka da mora pobjeei od ekrana sav u suzama izazvanim bolovima.

spec
.• Nakon sva~es drustvom skojim ljetujeu Hrvatskoj u BlOgradu jedna Cehinj a otplivala je i'itavih pet kilometara do najblizeg otoka, U tri sata noeu mjestane Tkona na otoku Pasman iznenadilaje strankinjakoja jeizmora iza!ila na lokaluu plaiu i zatrazila pomoc. U krvi joj ie t~r orkrio 0,4 promila alkohola, ali posto je noeni pli vacki mararon savladalabezpovreda, policija ju jeprebacilanarrag u kamp.

Sarajevo Film Festival, koji danaspocinie, namamio je ruriste u bh. prijestonicu. Nasa ekipa zatekla je Megi Prit(Magy Pritt); Emili Vilson (Emily Wilson) ispred N arodnog POZOristR kako prate zavrSne pripreme. One su upravo zbog SFF -a dosle u bh, prijestonicu cak iz australskog Melburna. - Svake godine pmem interneta pratimo zbivanja na SFF -u, ali, nazalost, do sada nismobileu mogucnosti posjetiti vasu zemlju. Ovog puta zaista smo morale. Nadamo se da ce biti svjetskih zvijezda i da cerno uzivati u filmskjrn osrvarenjima.

mozaik

Dnevni avaz, pelak, 6. julVsrpanl 20t 2.

7

Sia kazu poznali
Alehandro Toledo

filmske smotre u regionu

olea!

- jasne su prednosti slobodnog trzista, ali drzava mora preuzeti svoju kljucnu ulogu zasritnika svoiih gradana. Ona mora reagirati u ime svognaroda, IIime ljudi, intervenirati kad ie to nuzno da bi se Iiudi tfl/file zastitili od bankarskih iuteresa, Bankari su pohlepni po svojoj prirodi, Slobodno trziste mora imati svoiegranice. (BivsipredsjednikPeruaza"Globus")

Banllari SU pohrepni PO prirOdi

Klajd Prestovic

- Eurozona nije u problemima zbog duinickekrize iekonomskeslabosti drzava njemacke ekonomije, To sto dosadasnje Prestovic: mjere koje se poduzimaju nisu donijele re- Driave na rubu zultate posljedica [egreske u mislieniu da ce ostatak Evrope, time sto smanji troskove drzave, postati konkurentniii, odno8OaslicanNjemackoj, (Ekanomisraza CNN)
na njenorn rubu, negozbog konkurentnosti

DOS8daiD)e DderB su bez razunata

Petar Sarje

Dubolli rascjep
- Mladi i dalje masovno odlaze u svijet, Ma koliko posjedovali diplome koje su na Zapadu trazene, uvjeren sam da ramo ne Sarlo; U pitanjtJ nalaze zeljenu srecu i zadovolistvo, Nije u pro/est pitanju nostalgij a, nego duboki protest koii nose u sebi, pitajuci se zasto u svojoj zernlji nisu mogli da nadu ono sro su nasli ramo, Taj rascjep u dusi je vise nego drarnatican. (KnjiZevnikza "Novosti ")

u dUBi

S ta k azu u naro d u r::.-7I ~
y ,

~

- Ocekujem da 18. izdanjeSFF-abudetrenutakkoji oznacava novi pocetak za uas, Za ovih 18 godina izgradili smo festival koji je uspio izboriti svoje mjes to na

svjetskoj sceni, ali ieprepoznat i medu deset najznacajnijih u svijetu i Evropi. Mladim autorirna iz regije ornogucili smo da postanu svierske i medijske zvijezde. Or-

krili smo mnogo talenata, a glamur koji je dosao uz sve to takoder ie dobrodoSao - kazao narn je iucer Mirsad Purivatra.direktorFestivala. Listagostiju 18..Sarajevo

DieHO stile. SDeHulira se 0 De niru
J os nisu poznata imena glavnih i najslavnijih gosriju Festivala, ali vee danima se spekulira da bi u Sarajevo do 14. jula, do kada ce trajati SFF, mogli dod holivudski glumei Andelina Doli (Angelina
Jolie) i Robert de Niro. Purivatra nam ie potvrdio da ce prva dva dana na Sarajevo Film F estivalu biti najveca bh. nogornetua zviiezda Edin Dzeko, - Drago nam je sto se ljudi iz politike, sporta, biznisa i svih ostalih sektora okupljaju na Festivalu, Dzekin dolazak je korak ka rome da SFF postane mjesto oknpljanja uspjesnih ljudi koji zele biti dio film a - israkao je Purivatra.

Film Festivala svakodnevno se dopunjava imenima reditelja i protagonista filmova, koji ce publici predstaviri svojaosrvarenja, Osim gostiju koii su vee potvrdili svoj dolazak, na SFF-u srizi i spanska glurnica Vikrorija Abril (Victoria), redirelj Bela Tar (Tarr) i legendarni fudbaler Erik Kantona (Eric Cantonal, koji ce predstaviti ostvarenje "Fudbaleri buntovnici". Osim filmova, publika 18. SFF-amoCi ce uzivati i u brojnim poprarnim zabavnim sadrzajima, M.CUSTOVlC

- Na uaplatu nam i daljepristizu racuni.jl.P'Djeca Sarajeva"pljackanas, roditelje! Sta drugozakljuciti nego toako mi je za februar, kad je dijete zbog snjeznog nevremena islo samo tri dana u vrtic, a 19 nije, doslo da platim lOS KM?! Racun su umaniili za svega 35 rnaraka. [spade da je brjga 0 dietetu za tri danakostalaviseodstomarakal Sramoral (CirateljicaM. 2.)

PllaCHaiU r nas UrliCi?

033/281-393 redakcija@avaz.ba

Vremenska progl1oza

6.7.2012.

....................
sunt:arm dilllimic~o ki~1! 1 snijeg

.s1J~Ci31l0 mjEi..'ltlmltnu kLS<!

obl<l~I1Cl s ki~om

milgl:::! pa sur,~ano

VRIJEME DANAS
36

TUZLA35

till Mel
O~ekujemo ugodno druzenje i mnogo Iijepih usporuena-reklesunam Priti Vilson.

srniesta] u strogom centru grada
Ism situacija je i u hotelu "Radon Plaza", gdje su nam rekli da vee nekoliko dana nernaslobodnih soba. - Turisticka sezona u punom je pogonu, rako da se to odrazilo i na nas hntel, Puni smo, Sarajevo Film Festival vecseosjetiou cijelomgradu - rekao nam je Adi Surkovic, recepcionar ovog hotela,

cegovini vruce. U 32 drugoj polovini dana u Bosni se ocekuju lokalni pliuskovi i grrnliavina, a moguce je i iace nevrijerne, jutarnja temperatura izmedu 17 i 23, na jugu Hercegovine od 21 do 26 stepeni, N ai visa dnevna temperatura uglavnorn izmedu 30 i 36, na iugu Hercegovine od 34 do 38 srepeni,

ZENICAJ,.
36 SARAJEVO 34 ~ ;:j

Ohrabrujuci podaci
Velika je potrafnja za 8ro boliim, ali i isplativijim aranzmanima, a kako saznajcmo, vecina hotelskih kapaciteta jepopuniena, Ohrabruje i podatak da posjerioci zele ostati vise dana. Kako narn je rekla Jasmina Boro, uposlenica hotela "Central", rezervacijesu davno bukirane. ~Sve je popunjeno. Gosti pristizu svakodnevno, a mi ih, nazaiost, moramo vracatj, jer do 15.jula nema mjesta ni za iglu -kazalanam je Boro.

PETAK
a
7. znta JUTARNJETEMPEMHJi1E

od 14" G do 21" C
~m~\l1JF.TEMPEI1!1Tl.lRE DNEVNE.Tl.Mf'F.RATlfm DN~V-NE TEMP,ERATURf

od 3~'' G do 38" G

od 31' G do 37' G

od 32' G do 38" G

BIOMETEOROLOSKA nocistanallascarsiii, - Rezervacij esu pocele jos u maju. Neee biti slobodnih soba do kraja SFF-a. MaZda tek na jednu noc - relda nam ie Melika Refic, uposlenica motela "B&B Divan". 12 turistickih agencija porvrdili su nam da se braj posjetaznatnopovecaoi da u ponudama, izmedu ostalog, stoje i organizirani obilasci te pracenje programa SaraievoFilmFestivala, B.B.

PROGNOZA

Organizirani obilasci
Najtrazeniji su smjestaji usamom SIeu grada, as obzirom na to da je u toku SFF, luris!i zele biti u ziti desavanja. Sbodno tome, popunjeni su i motelski kapaciteti re veliki broj privarnih pre-

U1 svjezile jutro, osouto u unutraSnlos~, vecina pnpulacte osjecat ce se ugodnije. S odmicanjem dana ope a slika ee se pogor~avati, a visoks temperature i spamo vrileme uzrokovat ce jatanje tegoba kod osjetljivih osona Neophodno je pos\leM maksmanu paznju zastitl od vrubine i UV zracenja te sa pridrtavati preporuka Ijekara. Grad Sarajevo -----0.7.2012. Izlazak 5.1t Izlazak 22.02

Zalazak 20.3t

Zalazak

8.18

LJkratko

8

Dnevni avaz, petax, 6. julVsrpanj 2012.

teme

B.LAMAZA Sudski izvrsitel] iucer zaplijenili imovinu .Liublianske banke"
Prastato: Priznanje diroktaru Ceske fazvaine agenciJe

PaSIUinSkOm urueena plakela

Evropski pokret BiH

.... Predsjednik Evropskog pokreta u BiH Predrag Prastalo urucio je u Pragu direktoru Cclke razvoine agencije Mihalu Pastvinskoru (Michal Pastvinsky) plaketu "Partner procesa EU integraciie BiH". Evropski pokret u BiH dodijelio je to priznanje Ceskoj razvojnoj agenciji za visegodisnju podrsku razvoj u i [acaniu drustvenih odnosa unutar BiI-I.

SI a ila potu dila da stOliiza rauara
Advokat Bucik kaze da drzava daje place uposlenicima "Ljubljanske banke", sto daje vjetar u leda stedisarna da svoj novae traze od drzave
lice, dva telefona, cetiri slike, dva stela. Ormare koji su stari, nismo ni dirali, jer se raspadaju, No, to sve skupa ne vrijedi nisra ..Sve ie stale u [edan manji kombi. Na kraju srno im ostavili [ednu stolicu da imaju gdje sjestirekao je Bucik,

poslela GOrn]em VakUIU
.... Ambasador Sjedinjenih Americkih Drzava u BiR Patrik Mun (Patrick Moon) posietit ce danas Omladinski centar Gornii Vakuf'- Uskoplje, Ambasador ce se tokom posjete ovom centru susresti s djecom, volonterima i mladim akti vistima koji dolaze u Omladinski centar te prisustvovati zajednickirn aktivnostima.

Patrik Mun

Vrijednost pokretne irnovine "Ljubljauske banke" koja je jucer zaplijenjena u Ljubljani, a po presudi iz 2010. godine u korisr deviznog stedise iz BiH, ne prelazi ni 300 eura, rekao j e za "Dnevni avaz" slovenski advokat Franc Bucik, koji zastupa prevarene bh. stedise u Sloveniji i jucer je prisusrvovao ovorn dogadaju, koji je, kako j e rekao, velika blamaza za "Liubljansku banku", ali i cijelu drzavu, - Zaplijenili srnc tri sto-

Izbjegli placanje
Buduci da ie kapiral "Ljubljanske banke" vee ranije prebacen na "Novuliubljansku banku" kako bi se izbjeglo vracanje novea ste-

GV Mostar

.... N akon sto je na 46. sjednici Gradsko vijece Mostara usvojile Odluku a Sporazumu Grada Mosrara i nevladinih organizaciia Grada Mostata, u sjedistu Odjela za drustvene djelatnosti Sporazumu su pristupilibrojni predstavoid civilnih udrufenia Grad Mostar i nevladin sektor taka su uspostavili zvanicnu saradnjute stvorilipreduvjete za pristup evropskim imedunarodnim fondovima, saopceno feiz GV-a Mostara,

Saradn]a sa nuo

SDA ih dOUOdiia i Slllna
Poznato ie da.su Slovenci godinama uz pornoc SDA u BiR bili potpuno zasticeni i povlasteni, prenzimali finansijske fondave i dabi vali najvece gradevinske poslove ad drzave, Ima nmogo onih koji sumniaju da su Slovenci poslove, ali i investicije u BiR izvrsili upravo novcem prevarenih stedisa koji vee 20 godina cekaju ua povrat svog novea.

disama, Bucik kaze da su znali da nece pronaci nista vrijedno, - Mislio sam da nece sebi dozvoliti blarnazu da im se nose stvari u centru grada, da ce na kraju, ipak, platiti, Medutim, na pitanje izvrsitelia naplate prije pocetka izvrsenja zele li platiti, rekli su da nemaju para. Kada sam ih ja pitao odakle onda primaiu placu, direktor Borat Ozura rekan mi ie da ih placa Ministarstvo finansija Slovenije kaze Bucik. Upravo takvo priznanje direktora "Ljubljanske banke", ustvrdio ie on, vjetar je

u leda svim stedisama u BiH, jer ie avo najbolji dokaz da ita cijele price godinama stoii drzava Slovenija.

Nemaju para
- Sada ce Slovenija, koja je kroz ovakvu tvrdnju Ozura priznala da je duboko upletena u sve ovo, morati stedisama isplatiti svaki fening. Sada imamo najjace oruzje u borbi protiv drzave, Aka banka ne plati, platit ce drzava. Slovenija jc odgovornaza ovakvo stanje i sada vise nemaju izlaza - istakao ie on. Bucik je jos iednom po-

novia da ce Slovenija imati agrorone posljedice zbog nerijesenih dugova u slucaju "Ljubljanske banke", sto ce drzavu dovesti u velike finansijske probleme, - Sloveniia ima problem kako da pronade 350 miliona eura da dokapi talizira "NLB banku", ierevidentno je da para nernaju, Medutim, ani prevarenim stedisama zajedna s kamatama duguju ukupno vise ad miiijardu eUT3. Aka vlasti nc budu htiele rjesavati ovaj problem, all ce im priciniti ogromne finansijske poteskoce - petertao je Bucik, M. AStlC

Alarmantni podaci iz izvjestaja revizora

0

poslovanju UIO

SJecanJe na mue SrebreniCe
.... U druzenie "U nited Colors of BiH" i "Fantomi" Minhen organizirat ce 11. luIs setnju u ovom njemackom gradu kaa znak sjeeanja na hIVe Srebrenice. Kako je izjavila iedoa od arganizatorica akcije, Edina Matosevic iz Minhena, akti visti ce krenuti ad Odeonsplaca i proti tutu do Gartnerplaca. Da bi podigli svijest Njemaca a tragicnim dogaoajima, nosit ce majice s "Cvijetom Stebrenice" i ruke vezaue Zicom.

Minhen

Najgore je ako medu duznlclma ima nekih privilegiranih preduzeca, kaze Ziatko Hartle, ekonomski strucnjak
Ukupan dug po osnovu neplacenog PDV-a zakljucno krajem marta ave godine iznosi 255.386.834 KM, navodi se u podacima iz Finansijskog izvjestaja a poslovanju Uprave za indirektno oporezivanje (UID) BiH, kaje je prije nekaliko dana obiavio UIed za reviziju institucija BiR. Kako je u razgovoru za "Dnevoi avaz" rekao Ratko Kovacevic, portparol UIO, ovaj dug u meduvremenu je smanjen na oko 21 7 miliona KM. - Taj dug uastaa je ad 1. januara 2006. i, uprkos svim mehanizmima koje koristi5

ueei Dd 250 miliDOa HM
A da u BiH itekako ima pri vilegiranih, gradani odavno znaiu. Dok njima na dugovanja za strujn, vodu, mierena minornim dvocifrenim brojkama, drz.ava zaracnnava zatezne kamate, firmama kaje duguj u milione drZ3va to tolerira. Takav ie primi er i "Saraievska pivara", uvlasniSlvu ratnih profitera Muie i Hi[me Selimavica, koja duguie vise od sedam miliooa maraka, ali im je bliskost stranci koja vlada 20 godina, SDA, omagucavala da obaveze prema drzavi ne placaiu. S. DEGlRMENDZlC

rna, iz razlicitih razloga raj novac nismo uspjeli naplatiti - kaze Kovacevic, dodaju6 da je u ovom trenurku tesko reei hoee Ii taj novae uopee biti naplaeen. S drnge strane, ekonomski strucnjak Zlatko Hurtie kaze da driava ima instrumente za naplaru dugovanja iii za izricanie sankciia anima koji ne ispostuju zakousku abavezu plaeanja PDVa. N a, Hurtie istice da je ios veCiproblem od neplacenog PDV-a razliCit odnos drZave prema duznieima. - Najgore je sto meau duznicima ima nekih privi-

Kovacevic: Akumulirani

dug

Hurtie; Privilegirani

su problem

legiranih preduzeca i postaji simadja da jedni redovno placajn, a drugi pavremeoo

ili nikaka. To je nesto sto ie naigore i sta oarusava cielokupan sistem - kaze Hurtie.

teme

Dnevni avaz, petak, 6. juli/srpanj 2012.

9

Ukratko

SREBRENIGA Zapanluluce otkrice prilikom priprema za ukop u Potocarlrna

Meuludinu ni promlena imena u MarMo nile spaSila ZiU I
Identitet promijenio i svom ocu, dok njegova supruga Zekira, dva sina i keerka i danas nose preztrne Markovic, umjesto Arnautovc
suprugom, koja je ranije potvrdila identitet zrrve. llili snio u nedoumici zeli Ii porodica da on bude ukopan uz islam ski iii pravoslavni obred, I pak, saznali srno da je rijee 0 muslimanu, da se Marko, ustvari, ranije zvao Mevludin Arnautovic te da je identitet promijenio nekoliko dana prije pada Srebrenice, Naravno, supruga se izjasnila da zeli da Marko bude ukopan po islam skim obicaiima, sto je (Jotvrdila svojom pismenorn rzjavornispricao nam je Latifagic, Mevludin. Arnautovic roden [e 29. jula 1963. u Zapolju kod Bratunca, Rat je proveo u Srebrenici i na promjeuu identiteta, kako saznajemo, odlucio se u uadi da ce sa srpskirn imenorn i prezimenom prezivjeti dolazecu srebrenicku golgotu. Identitet je promijenio ne saPripreme za ukap: Slucai zaintrigiraa radnike Kamemarativnag centra mo sebi nego i svom ocu, dok nj egova supruga Zekira, dva sina i kcerka i dams nose prezime Markovic.

Jildiz: Poslavka pasve~ena Turskai

Sarajevo

Priprema tabuta s posmrtnim ostacima srebrenickih htava, cija ce dzenaza i ukop biti obavljeni 11. jula u Potocarima, ob jelodanila je nevj erovatnu istinu 0 pokusaju jednog srebrenickog Bosnjaka da se spasi od sigurne smrti, Kako namje kazao Faruk Latifagic, direktor Komemorativnog centra 'Iuzla, prije tri dana radnici ovog cen rra, koji su pripreinali tiiela za ukop, otkrili su da se medu identificiranima nalazi i zrtva po imenu Marko Markovic, sin Marinka, roden 1963. godine, iz bratunackog naselia Rakovac,

.... Sestu izlozbu u sarajevsko] galeriji "Bela Vida" pod nazivom "Svijetle ljetne 1106" svecano ce otvoriti amhasador Turske Ahmet J ildiz (Yildiz) 12. jula. Tim strucnjaka ove galerije ovog puta predstavlja turski interijer.

Ahmet JildiZ otuara izlOZbU

SEE program

POUDeena 1.050.822 eura
.... Prema podacima koje ie objavila Direkcija za evropske integracije BiH, u okviru prethodna tri pozi va SEE programa, nasa zemlja je putem razlicitih proickata povukla 1.050.822,89 ems. Od toga je u Federaciji BiB alocirano 709.618,30 eura.a u RS 341.204,59 eura,

Pismena izjava
- Bilo nam je cudno kada smo vidjeli da u potrebnoj dokumentaciji pise imc MarkaMarkovica, Nasi sluzbenici odmah su otisli u Bratunac u potragu za njegovom

Javna tribina

RelOrmOm Ba orauednosti

za URODSDremno 520 tabula
Kako narn je kazao Faruk Latifagic, Komemorativni centar Tuzla do jueerje pripremio za ukop posmrtne ostatke 520 zrtava. Ako se u naredna dva dana dogodi da jos Inace, posmrtni ostaci Marka Markovica, usrvari Mevludina Arnautovica, prona-

~~~~~~~~~~~::=:t~qH~~ \!~!!!~!J:~~~---~-~-;-:=-T1ij~l
- Za njegovu DNK identifikaciju sestra, d va sidalii su njegova uzorke krvi na I 1-1 kcerka, Identifikacija se skoro savrseno poklopila, taka da nije bilo nikakve dileme a kome je rijee - pojasnio nam j e direktor Latifagic.

Selo Kamenica

neka od zrtava bude identificirana.radnici ovog centra oradit ce sve da i te zrtve budu pripremljene i ukopane 11. iula. Do siuoc, iskopano ie 378 grobnih mjesta, deni su u grobnici "Kamenica 06" u selu Kamenica kod Zvornika, A. HADZrC

.... U organizaciji Forurna gradana Tuzle [ucer ie u Travniku odrzana javna tribina 0 temi "U stavnom reformcm ka 50cijalnoj drzavi i soeijalnoj pravednosti", - Postojeca ustavna rjesenja ne garantuiu jednakopravnost gradana u ostvari vanju prava koja su im garanrovana prih vacenim inedunarodniin ugovorima - rekao je predsjednik Foruma gradana Tuzla Vehid Sehic.

Svoj omUj1enii sok
pij1em
U'

hodu nii

Iplrtu do poslia" dlok ~,ekam 'tramvaj"
§etam, ,glradlom ••..

Uvijek Wnitim dOl najblliieg kioskal iNov;ine Ikupilm so,k i novlne",

Klub poznatih Said Huselinovlc

Strah me da se necu probuditi
Profil noqometasa Sarajeva

10

Dnevni avaz, petak. 6. lulVsrpanj 2012.

teme

OPASNiOST Divlje zivofinle u naseljima Dzindic Mahala i Boric

Ime i prezime: Said Husejinovic, Datum i mjesto rodenja: 17. maj 1988., Zvornik. Kojije Vas najveci porok: Nemam gao Biste Ii donirall organe: Naravno, Sla pomislite kada Vam ema macks prijede preko cuta: Uglavnom nesto lose. Sta svaka dama mora imati u tasm, a muskarac u novcaniku: Zna se. Ima Ii istine u izreci "Ko pieva, zlo ne misli": Da, Da je sutra smak svijeta, sta blste danas uradili: N e bib nista, ier ne bih ni znao da je surra, Je Ii belie danas biti liiep iIi pametan: Pametan. Politika je za Vas: Politika je ... Nista, jeste Ii ikada izdali prijatelja: Nikad. Je Ii Vasa slava gorkog iii slatkog okusa: Slatkog. Otkriite nam jednu tajnu: Volim lijepe zene. Cega se najvise sramite: Kada nesto u huji kazern, a ne mislim tako .. Najljepsa zena/muskarac je: Ima dosta zena, Kada je brak dobar beak: N erna dobrog braka. Je Ii jutro pametnije od veceri: Uvijek, Neostvarena zelja: Ima ih dvije-tri, Omiljeni film: Svi akcioni, Vas hobi: Tenis. Sportista koji Vas inspirira: Mesi (Mesi), Mesi, pa opet Mesi. Sjeeate Ii seprvog poliuIlea: Uvijek. Sta je Vas najveci strah: Da

JuzlaC: u strahu zbog maso 0& D laue Ilslca
Ima dosta djece kod kornsiia i svi strahuiu od ujeda i bjesnila, kaze Admir Hadzimustatic • Pocele se razmnozavan i u blizini kuca
- ispricao nam je Hadfimustafic. Mjdtani ova dva naselja o slucaju su obavijestili nadlezne sluzbe, koje do sada nisu poduzele nisra, ali, kako kazu, i nemaju mnogo mogucnosti, Problem pre-

Miestani tuzlanskih naselia Dzindic Mahala i Boric, u neposrednoj blizini centra grada, vee danima su u strahu od sve masovnije pojave lisica, koje sve cesce ulaze i u njihova dvorista, Opasne zivotinje vee su nanijele stetu rnnogima, [ako 8[0 su mjestanima pojele kokosi i golubove.

Zabrana ubijanja
Admir Hadzimustafic, jedan od stanovnika Dzindic Mahale, ispricao nam [e da je strah najveci zbog pojave biesnila, Osim toga, mnogi strahuju i za sigurnost djece u naseljima, jer su se lisice pocele i razmnozavati u blizini kuca, - U pocetku su sarno dolazile iz obliznje surne. U glavnom navecer, kada je manje Ijudi, dolazile su i ubijale kokosi i golubove. Ovdje irna dosta diece kod komsija i svi strahuju od ujeda i bjesnila

Husejillovi(;: IfJspirira me Mesi se uiutro necu probuditi. Najdraza pjesma: Volim sve osim rok pjesama, Kada steposijednji put bili na izlozb! iii u pozoristu: Ne pamtim, Citat koji pamtite: "Bolie biti pijan nego star" (PIa vi orkestar), Omiliena modna marka: "Gucci". Oseba koja Vas zivcira: Dug je spisak.

Hadiimustaric: zabrinulosl

Sve vella

dstavlja zabrana ubijanja lisica, a jedina prevencija je vakcinacija protiv bjesnila,

Hriue su Urucine
Masovna pojava lisiea u naseljenim grads kim podrucjima uzrokovana je visokim temperaturama, pojasnio nam je Ferizbegovic, Po ovakvorn vremenu Iisice bide iz svojih sumskih [azbina i stanista te dolaze u naseljena podrucja u potrazi za vodom i hranom,

Pojacana kontrola
- Odmah po pr ijavi gradana mi sruo obavijestili nadlezne opcinske sluzbe i zatrazili hitnu vakcinaciju pasa, rnacaka i drugih zivotinja koje bi eventualno mogle biti zarazene bjesnilorn

zbog ujeda lisica, Pojacana je kontrola terena gdje su gradani prijavili pojavu lisica. Ubijanje !isiea dozvoljeno ie same u slucaju dokazanog bjesnila i poi ave epidemije, Pozivarno gradane da nas, ako vide les lisice, odmah pozovu radi analiza - kazao je prof. dr. Jasmin Ferizbegovic, direktor Veterinarske stanice Tuzla. A. Mu.

Prica a virusu H5N1 nije zavrsena, tvrdi epidemiolog Jelena Ravlija

Dneunl auaz'
061-142-015
HRZA VOZNJA - Stanujem pored puta M-17, nedaleko od Konjica, tako da mi nije tesko primijetiri kako se automobili kreeu normalnom brzino.m kroz naseljeno mjesto dok je tu prisutna policija s radarom. Medutim, kada ode policija,'lozaCi nasta'lljaju divljati s brzinom. Logicsn zakljueak je da vozaei ablenduju jedni drugima i tako upozoraVB)U na pnsustvo policije. Nije mi jssno zasto ablendovati i tako spasiti vozaca kazne koji moze zbog brze voznje ubi ti pies aka. BAKIROVE IZJAVE - Bakire, okani se corava posla, Bosnjaci ti vise nista ne ta inspekcija ide naruku? GENJAC[ TENDER-Gospodine Genjae, odgovorite gradanima otkud vam novae da kupite sve moguce gradevifiske masine za svoju firmu "Teling" iz Travnika, koja se, ustvari, vodi na vaseg neksdasnjeg vozaca Fuku? Od vas niko ne moze proCi ni ns lenderu. Sve puteve vi zimi Cistite, a Ijeti asfaltirate. Ovovampise komsija iz Turbeta, koji stanuje kod restomna "Bodk", koji ste, takoder, kupili za 200.000 maraka. Otkud varna tolike pare?

nema razlOga za pani_D, ali oprez Ie neOPbOdan
Novoregistrirani slucaievl
Epidemioloske sluzbe u Bil-l prate situaciju 11 Kini i Meksiku, gdje se posljednjih dana siri zaraza izazvana virusom pticije gripe H5Nl, tako da mjesta za paniku i strah u Evropi, ali i 11 Bili, za sada nema, evrdi glavni epidemiolog 11 Federaciji BiE JelenaRavlija. No, dodaje da prica 5 virnsom H5Nl nije zavr!iena te da u Bili treba poveeati oprez i nastaviti s pracenjem sirenja virusa koji je u fokusn pracenia i Svjetske zdravstvene organizacije. - PraCeoje sitnacije, kada je rijce 0 H5Nl, i nadzor nad virusima nikada 11isuprestali. Virus H5Nlnije prijavljen u Evropi. Novi slucajevi, za sa-

SIJ

upozoravaiucl, kaze Ravlija
zernljama, Rav lija istice da je za cijeli sviiet upozorenie pcdatak da je virus pouovo presao sa zivotinja na ljude. - S obzirom na to da ie vrijerne ljetnih odmora, dodamo ce se voditi racuna 0 gradanima, poscb-no ako putuju u mljegdje postoji poveCanrizik ~---_ od zaraze virusorn.Oprez mora postojatikadajeupitanju virus HSNLNovoregistrir<ll1i. slucajevi su upozoravajuci i predsmvljaRavlija: in preporuku Visoka stopa Za pojacani smrlflosti namor za sve zemlie koie prate viruse koji uzrokuju gripu, pa tako i za Bili - kaze Ravlija. Ona podsjeca da virus uzrokuje tesku formu oboljenja, sto za posljedicu ima npalu pluca 8 krvarenjem prilikom iskasljavanja, ie dodaje da je stopa smrtnosti visoka. A. Nu.

dragom Bogu, samo jos malo i ueees vise imati prilike da dajeS nakaradne izjave u ime bosnjackog naroda. FISKALNI RACUNICitam kako je Porezna uprava FBiH izdala saopeenje da ee za svaki neizdati fiskalni raeun izricari kazne od 2.500 do 20.000 KM. A radnje koje uopste nisu prijavliene, kao sro su frizerski saloni u uliei Avde PaJica, mogu nesmetno raditi. Pa, kome

vieruiu, Hvala

=

Registrirano 28 slucaieua
Prema podacima Evropskog centra za kOlltrolu zarazILihbolesti i Svjetske aVSlvene organizacije, od poCetkagodine registrirano je 28 s1ueajevaptiCijegripe kod

zm-

Virus registriran u azijskim zemfjama niCiti. NajveCi rizik je u zeda, registrirani su samo 11 azimljama gdje covjek zivi s 'lejsltim zemljama. Gripe kod likom populacijom pernatih nas za sada nema i ne !reba paZivotinja.Virus se najCeSCe rp enosi sa plice na pticu ili sa price na covjeka, ali samo u direktnom kontaktu sa zaljudi, od kojih je 17 nmdo. razenom zi'lotinjom, i ako se Meksicka vlada proglasila je jede zarazeno meso. Mi za nzbunu zbog alarmantnog sada nemamo oboljelih bvotsircnja virusa ptitije gripe inja - kaze Ravlija. HSN1, odkoje je oboljeloi 1,7 lako je virus trenutno miliona pernatih zivotinja. evidentiran samo u azijskim

teme

Dnevni avaz, petak, 6, julVsrpanj 2012,

11

Ukratko

za ublsluo troUCI B snlaMB dblO OS m odin zaluora
Mirko Popovic odveo svoje komsiie iz kUC8, a zatimih ubio kod Save
na obali rijeke Save. Na taj nacin je predsjednica Sudskog vijeca Okrutnog sud a u Banjoj Luci Vesna Stankovic-Cosovic pojasnila iucerasnju presudu, Mirko Popovic (71) osuden je na osam godina zatvora jer je pocinio ratni zlocin protiv civilnog stanovnistva kada je, 10. avgusta 1992. godine, u Bosansko j Gradisci, s ios tri nepoznate osobe naoruzane puskama, u maskirnim uniformama i s caraparna na glavama, iz porodicne kuce Husedzinovic u gra-

BANJA LUKA Skandalozna presuda za brutalni ratni zlocm

Tegaltija: Zavrsetak 2017.

Koridor 5C

HS leB 2014. DOCiOie svai diO radova
.... Republika SrpskatraZit ce investitora zainteresiranog za gradnj u dionice koridora 5C koji prolazi kroz RS. Ministar finansija RS Zoran Tege!tija kaze da bi radovi, kada se nade. koncesionar, na toj dionici autoputa Doboj - Vukosavlje trebali poceri 2014., a zavrsiti 2017. godine,

Bez pokajanja
da je tokorn postupka u potpunosti dokazana kri vica Popovics. Ona je naglasila

TUMliih priie Ubistua
Sud je dokazao i da je prilikom dolaska u dvoristu kornsijske kuce Husedzinovic Popovic, s jos tri nepoznate osobe zatekao Aldu Husedzinovica, Ferida Cehajica i Resida Ajanovica, J ednom od njih stavio je ruku na rame i rekao: .Dok diskom naselju Hisete odveo svoie kornsije Alqu Husedzinovica, Ferida Cehajica i Resida Aianovica, a zatim ih vatrenim oruzjern usmrtio mi ginerno, vi se ovdje i... " Potom su ih tukli, odveli u drugu ulicu, kornbijem ih odvezli do rijeke Save, gdje su ih ubili, Neposredna prije toga bio je u gostirna kod bracnog para Ilije i Ljubice Cvijic, s kojima je pricao 0 sahrani srpskih vojnika toga dana. Otezavajuce okolnosti za opruzenog bile su cinjenice da [e bezobzirno postupio usmrtivsi mlade muskarce starosti od 28 do 36 godina, Zlocinac Popovic (prvi s/ijeva): Mala kazna bosniacke nacionalnosti, koii su pri tome svi bili roditeIji maloljetne djece iPopoviceve komsije. Inace, Popovic se tokom postupka nijc pokajao, naprotiv, njegov advokat Mirko Dabic do same presude Irazio je da optuzeni bude oslobaden jer, kako je rekao,
---------

druciu Gradiske tih godina utjecale na njegovo izvrsenje zlocina, posebno kada je u napadu HVO-a 8. avgusta usmrceno I ranjeno vise srpskih vojnika, da irna 71 godinu, nikada ranije nije osudivan, a od pocinienog krivicnog djela proslo je 20 godina - zakljucak ;e Sudskog vijeca koji ;e iznijela sutkinja Stankovic-Cosovic,

Ziatko Lagumdzija

Novi postupak
Mejra Husedzinovic, suaha ubijenog AIde, izjavila je jucer za "Dnevni avaz" da porodica nije zadovoljna visinom kazne, - Sve mi ova jako tesko pada, bila sam sve vriierne tamo i warn sta se dogadalo. Mi necemo stati na ovome, procijenit cemo koliko je ova kazna realna i iderno dalje sa sudskirn procesoru. Takoder cemo traziti odgovomost i za paljcnje i unistavauje kompletne imovine Husedzinovica - kaze Meira Husedzinovic. V. S.
--------

uGesce na 'croalia Summitu'

slova BiH Zlatko Lagu-

.... .Minista'! vanjskih po-

Tuzilastvo nema dokaza da je Popovic pocinio zlocin, - Popovic je kao civil izvrsio krivicno djelo ratnog zlocina, a kao olaksavajuce okolnosti uzimaju mu se cinienice da ie porodican coviek, da nije bio politicki aktivan u momentu vrsenja zlocina, da su ratne okolncsti na po--------

mdzija ucestvovat ce na medunarodnoj konferenciji "Croatia Summit 2012 - Izgradn] a drzave i EU iskustvo", koja se danas i sutra odrzava u Dubrovniku. Domacin samita bit ce Vlada Hrvatske,

Ambasada SAD-a

POdrSBa iZUidaCima
Zenica saopcio ie iucerda
je Ambasada SAD u Bill
Saveza

Zbog krivicnog djela nasilnieko ponasanle

.... S avez izvidaca opcine
proiekt

Uhapseni Bemamin DelaliC ' Amir pamc
N aocigled broj nih iznenadenib posjetilaca u jednom sarajevskorn kaficu, iucer oko 15 sati uhapseni su Benjamin Delalic i Amir Pasic Face. Kako saznajemo, Delalic i Pasic osumnjiceni su da su u ranijem periodu pocinili krivicno djelo nasilnicko ponasanje, - Obojica Sll iznenadeni hapsenjem, jer uopce nisu mali da ill trazi policija, U policiji ce bin saslusani surra (danas, op, a.), Tada cerno znati za sta su tacno osumruiceni i koje ce dalje zakonske mjere bin poduzete - kazao je Omar Mehmedbasic, Delalicev i Pasicev advokat, Am. K.

izvidaca opcine Zenica

podrzala

- Odobren je grant ad oko 39.500 dolara koji ce omoguciti prosirenje saradnje izvidaca Zen ice i njihovih izvidackih drugova iz drugog bh. entiteta - navodi se iz Saveza izvidaca opcine Zenica,

"Jednostavno

izvidastvo",

Svakl put kacl'al sma red' kuce ,svradmo o.kloskal iNovlin.e'. Klincl pD oj o:mlljeni Irip a ja po novline.
I.

Ukratka

12

Dnevni avaz, petak, 6. iulj/srpani 2012

teme
.

NOVAe Nakon 5tO su klijenti u 8anjoj Luci dobili spor protiv banke
Vlahovic; PrJdaci 0 pljatkama i z/ostavljalljima

Sudenje Vlahovicu

noulnsMI cianci Mao dohazi

1·lm~i 'SUiCaraC's
Pracenje Libora
1.600.000. Puna je nezadovoIjnih i prevarenih korisnika kredita, ali Ijudi, jednostavno, nisu bili hra bri da podnesu tuzbu, Sigurno je da ce sada uvidjeti da mogu dobiti svoj novae koje su banke nezakonito otudile kazao je Golubovic, On je dodao da su njegovi klijenri fizicka lica te da, 51gurno.jma jos 10.000 kreditnih linij a putem kojih je banka na nezakonit nacin oprihodovala izmedu 50 i 100 miliona maraka, Konkretno, ovdje se radi 0 ,,Hypo banci", ali i mnoge druge nisu pratiIe referentnu rnedubankarsku kamatnu stopu u Londonu, takozvani Libor,

· malu tuile
ugovore. Upravo po uzoru na slucajeve koji su pred Opcinskim sudom u Banjo] Luci presudeni u korist klijenata, isticao je u vise navrata da bi kamate trebale biti pet posto, ali gradani su vracali i po sedam posto. "Hypo bank a" je tokom cijelog perioda otplate kredi ta 0bracunavala pocetnu kamatu od 6,75 posto, iako je redovna kamata, prema kretanju Libora, 2009. trebala pasti na 5,50 posro, a 2010. i 2011. na pet posto,

Puna je prevarenih, aliljudi, jednastavna, nisu bili hrabri da padnesu tuzbu, kaze advakat Golubovic
visinu ukupne kamame stope, sto je, prema ugovoru, bila - Povecavanje duzna ciniti - naglasio je Goluboiii smanjenje kamatne stope u ::I~~jJIi~-=" vic. osnovi je vezano Predsjednik za Libor. Banka Udruzenja "Fraje to radila dok je nak" Dzemal Hopoveca vala, kada dZic cesto ie apelirao je, u 2008., zabina sve duzuike da ljezen znacajan pad u banei ne potpikoji je nastavio taj suju nikakve trend Libora i u anekse niti 2009./10./1l. dodatne godini, ali banka ni-

.... U nastavku ulaganja materijalnih dokaza na sudeniu Veselinu Vlahovicu zvanom Batko, optuzenom za zlocine pocinjene u Sarajevu, Tufilastvo BiH ulozilo je novinske clanke iizviestaje Komisije za ispitivanje
ratnih zlocina, Behaija Krnjic, tuzilac 'Iuzilastva

BiH, takoder je medu dokazeulozio i kratke izvjestajc Kornisije za ispitivanje ratnih zlocina,

Banjaluckom advokatu Bogdanu Golubovicu jucer nije prestajao zvoniti telefon nakon sto je obznanjeno da su njegovi klijenti koje je zastupao dobili pravnu bitku proriv "Hypo Alpe-Adria banke" Bania Luka, Podsjecamo, sud je ustanovio da je banka nezakonito zaradivala na stetu klijenata koji su podizali kredite u svicarskim francima, - Zovu me ljudi iz eijele BiH, Sarajeva, Samca, MOe stara ... Imam poziv klijenta koji ima kredit u iznosu ad

Danluka Hako

Duzni vratiti
Upravo je Hodzic i insistirao na tome da ce banke morati retroaktivno svakom klijentu vratiti nezakonito uzeti novae. Advokat Golubovic uapomeuuo ie i da klijenti koji su zatvorili svoje kredite imaju pravo traziti svoj novae. - Pouzdano tnam da jos neke banke nisu pratile rast odnosno pad Libora. Pokrenut cu, sigurno, jos tuzbi, pa cak i za klijente koji su zatvorili kredite. Banka je duzna vratiti svaki pogresno uaplacen iznos uz kamate od dana uplate - dodao je Blagojevic, A. Z.

Prouedba nATO orograma

DdgOuOr iz banlle
Iz "Hypo banke" kazali su nam da su krajern prosle godine korisnicima kredita koji su valutnom klauzulorn vezani za svicarski franak ze!jeli olaksati, i [0 na
nacin da su Iiksireli kurs na

.... Sef Misije Medunarodne organizaciie za migracije (10M) u BiH Danluka Roko (Gianluca Rocco) jucer je posjetio Minisrarstvo odbraoe BiH i razgovarao s ministrom odbrane Bill Muhamedom Ibrahimovicem 0 programu "Perspektiva", namijenjeo vojnicima otpustenim iz profesionalne vojne sluzbe u BiH, te planovi za naredni period.

1,31 KM za jedan CHE - Ovakav fiksirani kurs CHF-a primjeniuie se samo za klijente iz kategorije fizickih Ilea koj i su se

odlucili za opciiu "balon otplate" kredita. Klijenti koji izmiruju svoje obaveze po kreditima uz valutnu klauzulu u CHF-u imaju mogucnost da do 30. septembra 2012. godine podnesu zahtjev za fiksiranje kursa na 1,31 KM, uz "balon otplatu" kredita na maksimalan rok od tri gocline - kazali s u iz banke.

c.

Vlada RS

BeSOlalOi UdlbeOiCi
.... Za prvacice kao i
dake drugih razreda

osoovnih skola u RS bit ce osigurani besplatni udzbenici. Za oko 10.500 ucenika potrebno je nabaviti udzbenik Prva knjiga, a eiiena jedoog iznosi 13 KM. Za nabavku Prve knjige Vlada ce osigurati budzetska sredstva od 136.500 KM.

laka je blo povecan bra) Ijekarskihintervencija,
Posljednjih nekoliko dana, otkako traje val tropskih vrucina U BiH, glavna viiest pojedinih medija u nasoj zemlji, ali i regionu je navodna smrt jednoipogoclisnje bebe H. K. iz Sanskog Mosta. Iz MUP-a Unsko-sanskog kantona potvrdeno je za "Avaz" da nile bilo ovog slucaja.

iH

Meteoroloske prognoze i dalje nisu ohrabruiuce

neti Olu)noneurne e
nije bile smrtnih slucaieva uzrokavanih visakim temperaturama
- Izvjesni novinar iz Sane laznu vijest da [e od temperaturnog soka preminula beba. S njim je oba" vljen razgovor te je ustanovljeno da je plasirao vijest na osnovu cadijskih prica. Polid;a je izasla na tereLli utvrdila da se 10 nikad nile dogodi10 - kazao je Poprzenovic. Prema izvjestajima i iz ostalih gradova BiH, iako je bio povecan braj intervencija hitnih pornod, nije bi[0 smrlllih slllcajeva zbog temperaturnih sokova. Dusica Stankovic, portparol banjaluckog Doma zdravlja, kazala je da nije bilo tragienih slucajeva. Ni LL Mostatn, gdje ne jenjavaju vruCine,
prvi je pustio

Sava Babic

POdignUla OOIUZOiCa
.... TuZilastvo Bill pocliglo je optuznicu protiv Save Babica, nekadasnjeg pripadnika Vojne polieije u Bratuncu, koj om ga tereti da je pocinio zlocin proti v covjecnostina podrucju ove opCine ..U opruznici se navodi da je BabiC kao komandir Vojne policije u Bramocu u rnaju 1992. go cline svojim djelova" njem i propustima planirao, naredio, pokrenuo, pocinio, pomagao i podstrekavao zlocine oad osobarna nesrpske nacionalnosti.

Lazna vilest
Provedena je detaljna istraga 0 navodnoj smrti bebe i ustanovljeno je da se tadi 0 ia.zuoj informaciji. Fuad Popr.zenovic, sefkabineta policijskog komesara MUP-a USK, potvrdio je da je pronadena i osaba koja je prva objavila vijest 0 smrti bebe.

nije zabiljezen nijedan srnrtni sluca] uzrokovan visokim temperaturama, Ali gradane zabrinjava i najava meteorologa koji za danas predvidaju nevrijeme u BiH. Iz Federalnog hidrOlneteoroIo.skog zavoda kazuju da je danas u BiH u popod.nevnim salima moguce i iace nevrijeme praeeno pljuskovima i grrnljavinom.

Dodatna ostecenja
Uprkos ovome, temperature u nasoj zemhi nece biti ispod 34 stepena, a na jugu do 38 stepeni. Strucnjaci se boje jaceg grada koji bi dodatno ostetio poljoprivredne usjeve. E. D. A.

Mas/ar: Turiflli se kisabriJnima stile ad vru(;ine

Akcija SIPA-e u Bosanskoj Gradisci

Pripadnici Dda vne ageneije za istrage i zastitu (SIPA) po nalogu Tuiilastva Unsko-sanskog kantona jucer su u Bosanskoj Gradisci uhapsili Muju Muhar-

UbaDlen mUJo mUbaremOUiC
emovica (43). On se sumnjiCi da je oktobra 1995. godine kao pripadnik Armije RBilj u Dobrom Selu, zaselak Sljivari, u opCini Bosanski Petr-

ovac, U dvoristu porodicne kuee autornatskom puskom ustrijeho Vladu Sljivara i n;egovu suprugu Miku. Za osumnjicellog je zatrazena ffijera pritvora. M. D.

MuharemoviCa prive/i u Tuii/asfvo USK: Osumll;icellliJ ratni zlocin

teme

Dnevni avaz, petak,
6. jull/srpanj 2012.

13

Ukratko

ISTRAZUJEIMO

Kako se manipuliralo borackom populacijom u Federaciji BiH
"Striiskuler"; 20.000KM Cijfma

Od Bra)a rata dO danas brO) oraca sa 360.000 DOUBeanna 585.000!?
Najveci rast boracke populaclls desio
zastite, ali i politicke manipulacije stranaka na vlasti, Nevzeta Mujcinovic, predsjednica Skupstine Organizacije porodica sehida i poginulih boraea BiH, komentirajuci ove podatke, kaze da su rnnogi po polirickoj liniji registrirani kao borei, a da to ustvari nisu ni hili,

"StrilsMuter ce se prOiZUOdiliu BiH
i1

Banja Luka

S8

2005., kazu iz borackih udruzsn]a

Kraj agresije na BiH docekalo je oko 360.000 registriranih pripadnika oruzanih snaga u FBiH, tacnije Armije RBiH i Hrvatskog vijeca obrane. Medutim, nekoliko mjeseei nakon potpisi vanja Dejtonskog sporazurna, odnosno od jula 1996. godine, niihov broj se, prema zvanicnim podacima kojima raspolazu boracka udruzenia, povecao na nevjerovatnih 585.000! Krovna boracka udruzenia brojku od pol a miliona boraea ne prihvataju, jer smatraju da rokom agresije nije bilo toliko branilaca rc da to pokazuje da su vrsene zloupotrebe prava iz boracko-invalidske

.... U Banjoj Luci je jucer predstavlien prototip automobila na elektricni pogon tip a "stritskuter", ciia bi proizvodnja mogla poceti u BiH aka u domacim kompanijama budu ispunjene sve tehnicke pretpostavke. Cijena automobila na domacem triiscu ce se kretati oko 20..000.KM.

Mljekari TK

Vojne place
- Da sma imali toliko boraca, dosli bismo do Beograda, ali, nazalost, nismo. N ajbolji pokazatelj koliko je hi10 boraca jesu uvjerenja 0 neisplacenim vojnim placama, Kada bisrno to provierili, dosli bismo do tacnog broja, RediiC: Spomo uputstvo Najgore je SIO se dozvoljava10 nakon rata da se usvaiaiu zakoni koji su omogucavali da se uvode u prava novi korisnici boracko-invalidske zas rite - kaze Mujcinovic. Istice da se najvise novih pripadnika boracke populaeije registrirao 2000. i 2004. godine te da neko mora postaviti pitanje gdje su bili do tada, - Sehidske porodice, ratni vojni invalidi i demobilisani borci nisu izgubili milione, nego milijarde zbog toga sto je omoguceno da se rnedu nas uvuku oni koji cak nisu bili na prvim linijama - decidna je Mujcinovic, Mujcinovic: Gdje
5U

nmaua DrOleSla

bill

Benm: To je cudno kolic - navodi Redfic, Kako kaze, nakon te uredbe cak su i predsjednici mjesnih zajednica izdavali uvjerenja da je neko bio pripad nik Arrnije RBiH. Andelko Barun, bivsi ptedsjednik HVIDRA-e, u iziavi za "Dnevni avaz" naglasio je da mu nije jasno gdje su ti takozvani borci bili nakon 1996. godine. . Pola miltona boraca nije imala ni Republika Hrvatska, a kamoli mi. Vrlo je cudno da sada FBiH ima roliko onih koji su stali u odbranu drza ve - pojasniava Barun, A, DEDAJIC

Hosie: Trose se millJarde

Bivsi predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida FBiH Safet Redfic pojasnjava da ie 1996. godine zvanicno formirana Vojska FBiH, koja ie imala 360.000 pripadnika,

Prema rijecirna Aleta Hosica, predsjednika Saveza RVIFBiH, zalosno je sro sada ti koii su se naknadno evidentirali kao pripadnici boracko-invalidske zastite uzivaju prava koja im ne pripadaju, • Osim Zakona 0 pravima branilaca i Clanova njihovih

porodica FBiH, postoje zakonska rjesenja 0 dopunskim pravima na nivoima kantona Znaci, Crosese milijarde na druga boracka prava. Sarno da se uzme kao prirnjer besplatna boracka zastita iii oslobadanje od gradevinske rente, bilo bi vam sve iasno - kaze Hosie,

Potvrde lz MZ
- Znatni fast boracke populacije desio se 2005. godine, nakon uputstva 0 turnacenju clans 2. Uredbe 0 priznavanju vrernena provedenog u odbrani Bili: u penzijski staz kao poseban staz u dvostrukom trajanju, a koje je izdao tadasnji ministar odbrane FBiH Miroslav Ni-

.... Mljekari Tuzlanskog kantona izdali su saopcenje u kojem naglasavaju da nisu zadovoljni odnosom vlasti prerna njima, a najvise se zale na kasnienja poticaja za proizvodnju iz 201 L Ako se odnos prema poljoprivrednicima, posebno mljekarima, ne promijeni, mljekari Tuzlanskog kanrona najavljuju masovne pro teste.

Donji Vakuf

CeMifl8al DSOE-a
.... U hotelu ,Nrbas" u Doniem Vakufu jucer je odrzana prezentacija programskih rezultata i ostvarenja za komponentu .Podrska Opcinskom viiecu" u okviru inicijative OSCE·a pod nazivom "Lokalna je primarno", Certifikat 0 uspjesno okoneanoj komponenti nacelnikuDonjeg Vakufa H usi Susicu urucio je Ricard Vilijams (Richard Williams), direktor OSCE-ovog odjela zaljudsku dimenziju.

Premijer Republike Srpske Aleksandar Diombic uputio je jucer predsjedniku Narodne skupstine RS prijedlag da.Jasmin Komii', minisrar nauke i rehnologije RS, bude imenavan za potpre-

TeiaooUic i Homic DolDredsiednici Ulade HS
dsjednika entitetske vlade iz reda bosnjackog naroda, a ministrica porodice, omladine i sporra Nada Tesanovic iz reda hrvatskog naroda. Istovremeno, upucen je prijedlog da dosadasnji potpredsjednik iz reda hrvatskog naroda, Anwn Kasipovic, bude razrijeSen Ie dmnosti. On je ranije trazio i da bude smijenjen s mjesta potpredsjednika VIade RS, objasnjavajuci da ima previse obaveza kao rninisrar, ali rada njegov zahtjev nije uvazen. N akon prekjucerasnjih visesatnih razgovora, premijer ga je, ipak, odluCio razrijesiti ove dliZnosti. B. S. Diombic: Razrijesio Kasipovica

Prlije posla UtujIeksvratim

do kloskil iNovine. 'k:ulpim ivake .' IllnOVlne.

.

Sanacija stepenista i izgradnja nove cesme u dvoristu bistricke Gazi Mehmed-begove dzarniie trebala bi biti zavrsena do pocetka ramazana, 20. jula. Napravljeni su potporni zidovi ad deset metara s

SanaciJa stBDBniita i gradnJa iadruana

Gazi Mehmed-begova dzamija

..... 1_4

~ne;_j~,~)...;.s~:...;.~i_~~~_~:

_s_a_r_a_,j evski kan to n _

PROMJENE Vlada prihvatila prijedlog ministra SBB BiH Zlatka Petrovica

Sadrvan ce biti izgraden u visini od dva metra i sav ce biti od kamena. Imat ce pet cesrni nam iienjenih za uzimanje abdesta, kazali su u Sluzbi za komunalne poslove i investicije opcine Stari Grad,

obje strane stepenista koji vode do ulaza u dzamiju, Zidovi i stepeniste bitce poplocani kamenom ad hrese, Postavljena je i nova ograda i ploca za gradnju sadrvana kod ove dzami]e,

Sanaciju stepenista iizgradnju sadrvana finansira Opcina sredstvima u iznosu ad oko 20.000 KM, a radove izvode firma "Bosman" i Zanatska radnja "Topcagic",

.... N a podrucju opeine Ilidza zapoceo je projekt deminiranja Krupac - Senfici, Bit ce ociscen teren povrsine 31.462 kvadratnametra.lzvodacradovaiedeminerski tim Federalne upravecivilne zastite.1zCZmole gradane kojikoriste saobracajnice prema Igmanu cia postuiu obustavu i koriste alternativnu saobracajnicupreko Hadzica, ;er ce biti uvedena polusatnaobusravasaobraca;a,osimsuboteinedjelje.

Deminirame na lIidZi

To je prilika da borcii nezaposleni sacuvaju krov nad glavom • Odlukom ce biti obuhvacani objekti sagradeni do 30. juna • Najvise bespravne gradnje u Novom Gradu
Gradani Kantona Sarajevo koji zbog komplicirane adrninistracije jos nisu uspjeli legalizirari svoje knee moci ce to uraditi do kraja ove godine. Takvu odluku donijeia ie Vlada KS ua jucerasnjoj siednici, a na prijedlog novoimenovanog niinistra Zlatka Petrovica iz Saveza za boljubuducnostflil-l. ne na aktivnim klizisrima, u vodozastituini podrucjirua i naputnim komunikacijama, Zahtjevi ce se mod predavati do 31. decembra20l2. godine, Kako bi se predrneti sto prije pregledali i rj esavali, insistirao sam i na kadrovskom jacanju opcina. 0 ovoj odluei ocitovat ce se i poslanici Skups tine KS - kazao je jucer za "Dnevni avaz" rninistarPetrovic.

lahtieuiDO ODCinama
• • • • • Tmovo 138 HadZici 811 Stari Grad 2.574 N. Sarajevo 2.779 Centar 3.709

Urbanisficka dozvola
Ovim potezom ministra koji je, inace, ekspert u ovoj oblasti, pruzena [e prilika borcima, nezaposlenima i drugim gradanirna da dobiju gradevinske i urbanisticke dozvole i taka sacuvaju i legalizirajukrov nad glavorn. Donosenjem jedne ovakve odluke SBE BiH jc pokazao ozbiljnosr, odgovornost i odlucnost da pomogne Sarajlijama koji su godinama st-

Pozitivna rjesenja
Patravir';; fkspert u ob{;lsti prfJ8tfJrrrfJg !lred"enja rahovali zbog najavliivanih rusenjanjihovihobjekata - Ovorn odlukom bit ce obuhvaceni objekti izgradeni do 30. juna ove godine. Legalizirati se nece moci jedina kuce koj e su napravljePremaprocjenama Za voda za izgradnju, na podrucju Kantona Sarajevo trenutno ima vise od 50.000 objekata koji cekaju legalizaciju, Najvise ih je na Ilidzi, u ciju ie opcinu pristiglo cak 8.864 zahtjeva za legalizaciju. - Do sada ie ukupno riieseno4.974predmeta.Pozitivno rjesenje dobilo je 3.110

vlasnika, a negativno njih 1. 837 - kazali su iz Sluzbc za urbanizam, N esto manje zahtjeva za legalizaciju podneseno je u NovomGradu-7.870. - Resorna sluzba ie do sada pregledala 5.904 predmeta, od cega je 3.143 graditelja dobilo odobrenje. Ostalo je ios da se pregleda 1.966 zahtjeva - kazao [e Ahmet Zeco 1Z pres-sluzbe novogradske opcine, A. NALO

Sigurn,ost sa potpi'solm .. Stednja g,a~8'ntovana 2.00~gQdisnjolm tr,adiicijom Sparkasse grupe,
v:
IUMtC: u

.Spall',k
_ Ije. II!IIII
IJ

• ii'1'i!IIqtJ ~ !'!1<!utne fq.iDt!aloe .mrus iOII na ~_\JI sa IiOACE1IIIDm ~,_. .!I IIIOSLposJuynl uspJ!!fl' kllpilBl bill'1~ ., tt 1'1$1>0 u dd.irmoJ nOJl m' nJII

\u ~

200

r

IJoiSffl Hort N IlnoM 110 3!.000 ~I!.I

Odioberlte Jeif,IJiDad sfgumilll Lz nar e akie Jske ponlld'e:
• ~ llllo$nlJ

-tedn.11IImodeisl

• orof rw kuto na

~anorama

Dnevni avaz, petak, 6. juli/srpanj 2012.

15

TURIZAM Zbog povoljnijih i raznovrsnijih ponuda

lala na mora u inozamstuo
Za razliku od prethodnih nekoliko godina, kada su se svi Banjalucani odlucivali da ljetuiu na nekoj od jadranskih destinaciia, ove godine podaci turistickih agencija pokazuiu da su sve trazeniji Egipat, Tunis iGrcka,

OUOg I)ala Barualucani
vatske ili Crne Gore i zele Za istu cijenuu nekoi stranoj zemliidobiiumnogo vise. U odaosu na proslu, ove godine mnogo vise ljudi putuje u inostranstvo - kazao je Aleksandar Pravdic iz turisticke agencije "Adriatica Line"uBanjoj Luci. Slicne podatke imaju i druge banialucke agenciie, a u "MG Travelu" i "Nil Travelu" objasnjavaju da se jos oka 30 posto Banjalucana odlucuie za ljetovanje na [adranunasedam iii visedana. - Za relativno pristojnu
promjene,

Za relativno pri:stajnu cijenu dabit CUluksuznu uslugu za deset dana, a na Jadranu sam bio cesto i ne nudi se vise nista spektakularno, kaze Mirza Bajrovit
cijenu dobit cu luksuznu uslugu za deset dana u Tunisu kola ukliucuie avionski aranzrnan, dobar smjestaj, pjeScanuplaru i egzoticno mjesto, Na J adranu sam bio cesto i De nudi se vise nista spektakularno - kazao nam je Banjalucanin Mirza Bajrovic, kojeg srno zatekli ispred agencije. sion, iznosi oko 1.300 eura za deset dana, dok "all inelusive" ponuda za Egipat iznosi 315 eura, u sta nije uracunata viza koja kosta25 euraiaerodromskataksa. Ljetovanje u Tunisu deset dana u kornpletnom hotelskom ugodaju banjalucke agencije nude po ci[eni odoko400 eurapo osobi, Posebne pogodnosti imaju oni turisti koii se odluce za rezervacije u predsezoni pa su takvi aranzmani jeftiniji od 15 do30posto. E.REKIC

Na teren ce izaci strll(;njaci

Egzolicna Ijelovalisla
Razlozi Sll najceSce povoljniji aranzmani kao i raznovrsna ponuda koju nude egzoticna ljetovalista u ovim zemljarna. - Ljudi su se zasitili Hr-

Aerodromska laksa
Ljetovanje u Grcko] za cetveroclanu porodicu, koje ukljucuje prijevoz, hotel 5 cetiri zvjezdice i polupan-

Na banjaluckoj tvrdavi "Kastel" pocela je rekonstrukcija restorana koju radi privatni in vestitor, a nekoliko gradana Banje Luke slucaj je vee priiavilo Zavodu za zastitu kulturno-historijskog naslijeda RS, s obzirom na to da se ova tvrdava nalazi pod zastitorn UNESCO-a. - Gradnju pornocnog objekta pored restorana vee srno priiavili nadleznom zavodu i obecali su da ce izaci na teren, Ocigledno je da se ovdj e radi 0 nelegalnoj gradnji - kazali su aktivisti Centra za Zivotnu sredinu II Ba-

RaMonstruMciJa restorana nalegalna?

Poceli radovi na tvrdavi "Kastel"

njojLuci. Projektsanacije i obnove ovog zasticenog' spomenika kulture podrazumiieva devet cj elina, medu kojima su i izgradnja hotela s pratecim sadrzajima, sportskog centra, podzemnih garaza i drugo, cemu se protive brojni gradani i aktivisti iz eko-udruzenja. Inforrnacije i detalje vezane za rekonstrukciju "Kastela" gradske vlasti drze u velikoj tajnosti zbog, kako isticu, "zastite procesa donosenja odluka", Vrijednost cijelog projekta iznosi oko 70 miliona KM. B. S.

Zenicki sku ter "Ok ran" organizirao ie 4. skuter skup na Trgu Alije Izetbegovica u centru Zeniceo U takmicarskom dijelu organizator je pripremio natjecanja koja su neophodna za polaganje ispita za A i Al kategoriju motornih 170zila, Prvoplasirani po kategorijarna su Adnan Heco (voznia sporosti), Demirel Sivro (voznja spretnosti), Abdurahman Odobasic (test reakcije) i Adrian Heco (najljepsi skuter), A.Di.

Odrian slluler SIiUD

Zenica

U hranilistu pasa lutalica koie je u rejonu Gorice podiglo Udruzenje za zastitu zi votinja "Flekica" Bugojno nedavno je otrovano sedarn pasa, - Mi smo 0 slucaju obavijestili bugojansku policiju, Na lice mjesta izasao [e veterinar koji j e utvrdio da se radi 0 trovanju misornorom, odnosno komadicirna stakla

rtlisomorom olrouano sedam pasa lulalica

U hranlllstu na bugojanskoj Gorici

pomijesanim s hranom, Obavijestena je dezurna kantonalna tuziteliica knja je naredila istragu. Zgrozeni srno ovim necovjecnim postupkom i nadamo se da ce nadlezni pronaci izvrsioce 01'og nehumanog djela - kaze Sead Heganovic, predsiednik Skupstine Udruzenia "Flekica".

Az.M.

skloniste od tropskih vrucina pronalaze nedaleko od grada na Rajskorn jezeru i lokalnim bazenima "Krizaljka" i UEr_ na" u Priluku. Tokom vikcnda broj posjeta kupa115tima ved ie u odnosu na radnedane. Kaka sma saznali od re-

Zi vinicani

darske sluzbe jezera, dnevna posjeta tokom vikenda je oko 2.000 kupaca, Posjetioci za ulaz moraju izdvojiti po dvije KM,dok za djecu.penzionere i RVI kana kosta marku. Osim toga, gostimogu unajmiti potrebne rekvizite lezaljke, suncobrane, za stoim trebaju jos dvije KM.

- Ovdje je lijepo, topla je voda, dobra usluga, cijenesu pristupacne, ali ja se osiguram, tako da ovdje i ne kupujem niSta. Smatram da svi koji ne mogu izdvojiti novae za more mogu doCi na nase jezero -kazepenzioner Jusuf Krajisnik. Sa.M.

Dom kulture Zavidovici, jedan od naistarijih obiekata ugradu, dobioje novu fasadu, a obnovljen je i dio unutrasnjosti. Adaptiran je diD hola gdje ce u narednom periodu, kako je naja vljeno, biti otvoren muzej kao dodalna djelatnost ove ustano-

Dslluro Uluarame muzeJa
Sredstva za sanaciju 05iguralo je FederaIno ministarstvo kul ture i sporta posredstvorn Turisticke zajedniceZDK. U naredoom periodu trebala bi biti nastavljena rekonstrukcija vanjskog dijela objekta, za sto ce sredstva izdvojiti OpCina. Ar.M.

r-l_6

D_5n.;..j~_,Vs..;.~_~;...i

~_g~_~:

1!an 0rama

ODLUKE Sindikat konjickog "Budara" odustao od protesta

Radnic-ma ObeCaO 10.000 m raMa M ne DomOCi
Nas ova firma vise ne zanima, sarno trazlmo svoj spas, istakao Begic

MlJzej Hereegovine: Projekt vrijedan cetvrt miiiona KM

UNESCO osigurao dio sredstava

Za obnovu zgrade ruiniranog Muzeja Hercegovine u Trebinju, stare 120 godina, UNESCO, Vlada RS i Opcina izdvojit ce oko cetvrtrnilionamaraka. Ministarstvo za prostorno uredenje, gradevinarstvo i ekologiju RS, u okviru koga djeluje republicka Ageneija za obnovu i izgradnju, osigurat ce 150.000 KM, UNESCO 80.000, a Opcina Trebinje 30.OOOmataka.

PoClnje ObnOua uzela ercegOUlne

Sredstva ce biti utrosena za obnovu svih otvora na zgradi Muzeja te fasade, a ako ostane novca, predstoji daljnja rekonstrukcija unutrasnjeg prostora, Postoje obecanja italijanske nevladine organizaeije da ce pornoci rekonstrukciju golubarnika i zvonika i to bi nam mnogo znacilo - izjavila je Veseljka Salatic, direktorica Muzeja Hercegovine, P_M.

Radnici konjickog "Rudara", njih 30, odustali su iucer ad najavljenih protesta ispred zgrade VladeHNK u Mastaru nakon sto BU im premijer i kantonalni ministar privrede Denis Lasic i Amer Zagorcic obecali putem racuna Opcine Konjic uplatiti kratkorocnu porno': u iznosu od 10.000 KM. Nece to moci rijesiti sve njihove probleme, s obziroro na to da im u posliednjih 15 gadina nije uvezan radni staz, a koliko placa i ostalih naknada nisu dobili, ni sarni ne znaju, ali ce barern pomoei da niihove porodice

S esti medunarodni sajam organske proizvodnje i eko-turizma "Dani rnaline 2012.", koji organizira Savez"Organsko" u Federaciji BiH, pocinje danas u NovomTravniku. - Ocekujerno ucesce oko 100 proizvodaca rnaline koji ce biti u takmicarskom dijelu ove manifestacij e. Imamo i prijave 46 proizvodaca organske hrane u sajamskom dijelu rc 13 ucesnika iz zemalja regiona - potvrdio nam je predsjednik Saveza "Organsko FEiH" Seiad

PoClnJU6.'oanl maline'

Danas u Novom Travniku

Herceg. Na ovogodisnjirn "Danirna maline" ucestvovat ce proizvodaci iz Hrvatske, Srbiie, Kosova,Makedonije,Albaniie.Bugarskei Crne Gore. D sklopu sajma Savez "Organsko FBiH" organizira regionalnu konfereneiju o temi "Uzgoj i plasrnan organske maline" kao i radni sastanak BON-a (Balkan Organic Nerwork) uzucescc predsravnika BiR, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Turske, Albanije i Kosova. K.K.

Predstav(liei Sindikata fazgavara/i s minis/ram Zagorcicem prezive naredni mjesec, 35.000 KM, ali nema se odakle isplatiti jer je firma pod Sekretar Sindikata Muharern Begic kaze da j e rukohipotekom. Nas ova firma vodstvo ave firme svojim vise ne zanima, samo Iosim vodstvorn i pliackom trazimo svoj spas. U tome imovine dovelo "Rudar" u nam maze pomoci iii Vlada bezizlazan poloza], Kantona odnosno FBiH iii - Vecina nas je tuzila firnovi investitor koji ce mu na osnovu potrazivanja uloziti u njen oporavak za doprinose i svi smo dobili kaze Begic. presude. [a cekam isplatu Ministar Zagorcic je na-

/F.t.: M. Hodiic)

glasio da ovi radnici imaju svog partnera u ovom ministarstvu te je apelirao na pravosudne organe da ispitaju kako se ova perspekti vna firma nasla u ovako teskoj situaciji s ogromnim dugovirna te je nalozio da se istrazi ko je odgovoran za to i da ga se eventualnnprocesuira, . M.HODZIC

OlionCana edUliaCila ze zene Usore
Zenitki izvidaci: Saradnjas Prijedorcanima

Ministar Bosnjak uucio certifikate

za 'JednoSiauno izuidasluo' don-rali SMO 0 40.000 dOla a
Cilj je okupiti stotine mladih iz dva bh. entiteta na Boratkom jezeru
ce okupiti stotine mladih ljudi iz dva bh. entiteta na visednevnorn druzenju na Borackom jezeru kod Konjica, u kampu zenickih izvidaca. - Ocekujerno dace tokorn posredne ineposrednerealizacije projekta vise od 150 adolescenara i mladih ljudi sled znanj a, vjestine i ueophadne alate kako bi u svojim lokalnim zajednicama okupili i zadrzali oko 500 novih clanova u izvidackoj organizaci ji - navode u Savezu izvidaca Zenice, Mladi clanovi izvidacke organizacije uzrasta 15 do 20 godina koji dolaze iz razlicitih bh. enriteta promoviraju iedinstvo izvidaca sirom svijeta, - Planirano ie da ucestvuSavez izvidaca Opcine Ze-

KiJmp Zeni{;ana

(liJ

Bora{;kom jezerl)

Certifikali kao pods/rek i pomoi; Novi ministar poljoprivrede, vodoprivrede i surnarstva u Vladi ZDK Bojan Bosniak urucio je certifikate clanicama Udrugezena "Sunce" iz Usore, koje BU uspiesno zavrsileedukaciju 0 temi "Ospnsobljavanje zena za sam os-

talno privredivanje", Edukaciju su proveli strucnjaci iz Poljoprivredne
srrucneslnzbenvog ministar-

nica dobio je od Ambasade SAD-a 39.535 americkih dolara za realizacijuprojekta "J ednostavno izvidastvo - multietr.icki izvidackikampovi".

srva te strucnjaci za oblasti rnarketinga i poduzetnistva
iz Regionalne razvojne agen-

ciie(REZ)Zenica.

V.n.

Spoj iskustva, tradicije i dugogodisnje saradnje Saveza izvidaca opcine Zenica i Odreda izvidaea "Dr. Mladen Stojanovic" iz Prijedora rezultiraa ie projeklom koji

je aka 150 osoba, po 60 ucesnikai instruktora iz Zenice i Prijedora, okupljenih u dva puta po sest patrola, te po petnaest instruktora i clanova osoblja iz oba grada - kaze prvi covj ek zenickin izvidaca Edin SariC. Okupljanje mladih iz dva bh, entiteta planirano ie za prvu polovinu avgusta.

A.Dz.

biznis

D~evni avaz, petax, 6. julVsrpanj 2012.

21

AUTOINDUSTRIJA

'UOIBSWagen' ueeinS i ulaSniB 'POrSChea' MrJeCni orOiZuOdi
Prolzvadi "M/ekarna Calela"

U avgustu otkupljuju preostalih 50,1 posto udjela

"Mlekarna Celeia" predstavila certifikat

Platit ce 4,46 milijardi eura i jednu zaiernicku dionicu za dobivanje udjela • VW kupio 49,9 posto udjela jus .2009. godine

Kornpanija "Volkswagen" saopcila je da je prista13 da pocetkom avgusta kupi preostalih 50,1 posto udjela u "Porscheu". "Volkswagen" ce platiti 4,46 miliiardi eura i jednu zaiednicku dionicu za dobivanje udjela, Dvije firme dogovorile su se 2009. da se spoie do kraja 20ll. godine, ali su se pojavile neke pravne prepreke, Spajanje ce smanjiti troskove i povecati zaradu "Volkswagena", koji namjerava pcstati najveci proizvodac automobila na svijetu,

Brzaintegracija
- Ubrzana inregracija cmogucit ce narn brzi pocetak implernentacije zajednicke strategije "Porschea", kao i brzu realizaciju zajednickih projekata - rekao je Hans Di".Volkswagen" namjerava pas/aU najve¢i praizvarJac aulamobila na svijelu ret Pee (Dieter Poetsch), seffiObje firme zeljele su ubrza VW i u finansijskom i openansija u "Volkswagenn". zati spajanje, Ipak, kamen sporativnorn smislu - rekao je Daticanja za sporazum bio je ve- vid ArnoLd, analiticar pri baliki porez za obje fume. "Volk- nkarskoj grupi "Credit Suisse". swagen" je kupio 49,9 posto Ekonomski uvjeti udjela u "Porschen" 2009. dovolino novca da kupe Analiticari kafu da se struktu"Volkswagen" navodi da trazeni udio. "Porsche" [e riranjem sporazuma, koji se ubrzani model integraciskupio dosta dugova u tom ukljucuje isplatu [edne zaje- [e, 0 koiem je sada postiprocesu i ruzili su ga in vednicke .Volkswagenove'' dio- gnut dogovor, rnoze primijestitori za obmanu, nice ,,Porscheu", moze izbjeci niti po ekonomski izvodljiKao prava prekretnica, placanie velikog poreza .. To vim uvjetima. Kada bude firma je isposlovala sporaznaci da bi sporazurn bio klazavrsen, sporazum ce zum 2009. godine, prema sificiran kao restrukturiranje oznaciti kraj jednog od nakoiem "Volkswagen" preukompaniie, a ne preuzimanie, jdraruaticnijih preuzimanja zima "PoIsche~". u automobilskoj industriji, - Ovo je znacaian sporazwn

"Mlekarna Celeia" iz Arja kod Celia, proizvodac robne marke "Zelene Deline", [ucer ie U Saraievu predstavi[a certifikat koji je dobila i kojirn je potvrdila da je postala prvi proizvodac mli[ecnih proizvoda bez geneticki modificiranih organizarna (GMO). "Mlekarna Celeia" drugi je najveci proizvodac mlijecnih proizvoda u Sloveniji, a proizvodi "ZeIene Doline" prisutni su na ldistu BiH vee 15 godina, Prosle godine ukupna realizacija je iznosila 56 miliona eura, od cega je sest miLiona ostvareno na bh. trzistu, Certifikat koji je dodijelio

UMU-a i na Db. IrziSlu

Institut za inspekciju i certificiranje Univerziteta u Mariboru obuhvata sve dijelove proizvodnje od kojih nastaju finalni proizvodi, dobavljace soje i stocne hrane koji su, takoder, bez GMO-a, trgovine koje se bave prodajom srocne hraue, skladisrenjern i distribucijom, te 1.224 seoska imanja koja proizvode rnlijeko kao osnovne sirovine. Marketinska menadzerica "M[ekarne Celeia" Daria Terzan izjavila je da se na tom projektu radilo vise od godinu dana, navodeci da je robna marka "Zelene Doline" na osnovu mnogo pokazatelja prepoznata kod potrosaca u BiH.

Dramallcni preOlerel

Za rezultate poslovanja u 2011.

"Porsche" je godinarna pokusavao preuzeti "Volkswagen", podsieca BBC Ti pokusaji propali so 2009. jer nije uspio pribaviti trazenih 75 pOSIO. Globalna finansijska kriza i pad proizvodnje u globalnoi automobilskoi industriji onemogucavaiu proizvodacima da prikupe

"Srebrni

10 I
NAJBOLJE
stipendija za Ne propustite testiranjel Utor:ak, 17. jiuli u. 14, sati

"Srebrni pecar", speciia[no priznanje "PosLovnih noviua" za ukupne rezultate poslovanja u 20 II. godini, koji podrazumijevaju doprinos razvoju bh, privrede i zaposljavania, kao i doprinos lokalnoj zajednici, ove godine dodijeljen je preduzecu AS. - Upravo su ovakva priznanja ne samo AS GROUPu uego i kompletnoj "Made in BiH" prici dodatan impu-

pecati~za AS GROUP
Is i vjetar u leda, To nam daje podstrek da jos vise istrajemo u ispuniavanju nase posLovne misije, a koja se, izmedu ostalog, odnosi na to da nam u prvom planu nije sarno profi t nego i zaposljavanie novih radnika - isticu, u povodu dobivanja priznanja, u AS GROUP-u. Sicdiste AS GROUP-a je u Tesnju, a zaposljava oko 900 radnika, dok sam AS zaposljava oko 360 radnika.

DorlOO)enlnlle,all za mlzeran IZnOS

Vlada Hrvatske snizila cijene

KANDIDATE

Inlernacl:onal.nl Iunl.,erzilt U Sara e-VU
H'rasn aka cesta 15,
1

1IIId!a. Sar,aj,evo

w-ww.iUls.ed'u. ba

Uni(;; Dobra i {osa vljest Za sve vozace u susiednoj zemlji Vlada Hrvatske j ucer ie donijela iednu dobru i jednu Iosu vijest, Dobra vijest je da ce se, barem tako tvrdi ministar finansija Slavko Linic, ciiene benzina i dizela snizavati cijelog Ijeta, a vee iduceg ntorka benzin i dizeLi trebali bi pojeftini ti. Losa vijest je to da ce pojeftinjenje biti sarno 15 lipa (oko dva eurocenta) jer je

upravo za toliko lipa Vlada podiglatrosarine za SVe benzine i dizele. Time je Vlada, zapravo, visinu trosarina vrarila na stanje prije marta 20 u. godine, kada je Vlada jadranke Kosor zbog rasta cijena goriva trosarine smanjiLa za 15 lipa. Kako je objasnio minis tar privrede Radimir taCit, Vlada ce tako i dalje djeLimicno stititi privredne .ioterese Hrvatske.

erna hronika

D~evni avaz, petak, 6. julVsl'panj 2012

(FotD: R PIli/D)

SUD BiH Nastavljeno sudenie zlocinacko] organizaciji

Sanala MaMie I'IIOUiCU: la razgouara S bica
Ubijeni Mekic sa suprugom Sanelom posljednji put je razgovarao telefonom 2010. godine • Nedeljko Cicovic kao policijski kadet bio na praksi u vriierne pljacke na Sarajevskom aerodromu Bili prijatelji

Na Sudu BiH iucer je nastavljan dokazni postupak koji se vodi protiv zlocinacke organizacije sa Zijadom Turkovicem na celu, koja se tereti za monstruozne likvidacije, medunarodnu trgovinu drogom, pljacku 2,5 miliona maraka na Sarajevskom aerodramu, otimanje dionica Fabrike carapa "Kljuc" te pranje novca. Kao svjedok iucer se pojavila Sanela (40), supruga Mithata Mekiea Mikija, koleg je Turkoviceva grupa svirepo likvidirala zajedno s njegovom trudnom djevojkom Lusijorn Salas-Kortez (Cortez). - Turkovica znam od 1993. godine,a upoznali smo se 11 Njernackoj i druzili se. Kada je Turkovicev brat urnro, zvao ie Mithata, jer rnu je trebala pornoc oko dzenaze, Miki ie spustio njegovog brata u mezar - kazala jeSanela. Mekic je sredinom oktobra 2009. godine dosao na kcerkin rodendan u Njemacku te je izvjesno vrijerne tarno proveo s porodicom. Sa suprugorn Sanelom posljednji put je razgovarao telefonom201O. godine.

Olujno nevriieme zahvatilo je naselle Ovcarevo kod Travnika, gdje se od udara groma zapalila stala vlasnika Frane Kepica. Kako se u stali nalazilo dvadeset kubnih metara sijena, ono se odmah zapalilo, nakon cega je plamen zahvatio krov objekta i pretvorio ga u buktinju,

Na lice miesta ubrzo 8U stigli vatrogasci iz Travnika, koii su ugasili pozar i sprijecili njegovo sirenje na dva obliznja stambena objekta. U meduvremenu, vlasnik je iz stale uspio spasiti dvije koze i dvije svinje, alije sijeno izgorjelo. S.P.

Turkovic8 svjedakinja nazvala .ubicaffl ca su bili dobri drugovi, I Miki uopce zvao. Zvao me je Seadu Durnanjicu sam slala i Hajdrudin Mernovic. ReSMS-ove da bih eventualno kao mi je: "Znas Ii da Miki nesto saznala, ali nikada nije ima curu ida [e trudna? Kaodgovorio, Tarija mi je kaszala sam mu da sve znam ida me [edino interesuje da li ie nije rekla da surnnja na TurMithat ziv i zdrav - kazala je kovica, J edne prilike, dok jc bio u Njemackoj, Miki je na Mekic. internetu vidio vi jest da je aerodrom opliackan i rekao rni je da ie to Turkovic uradio. 0poslovirna nikadanije pricao kod kuce, drzao je familiju van toga - kazala ie Sanela, Tur kovicev branilac Fahrija Karkin pitao je svj edokiniu je li Turkovic posudio novae Mikiju da plati kauciju kada je bio u pritvoru u Njemackoi, a svjedokinja je reklada to nijeistina. Optuzeni Turkovic zelio je postavi ti pitanja Saneli, a onarnu je kazala: "J as ubieaSvjedokinju je kasnije - Jednoga dana me je nazrna ne razgovaram", Tatjana Tolic, van brat Marija Tolica i nazvala Turkovic je na to kazao: snaha ubiienog Marija, jer ie "Ti s ubieama moras razgotrazio Mikiiev broi. Rekla sarnmu da cu mu poslati poporodica Tolic surnnjala da varati", iza nestanka Verneta Ajdaruku da ga nazove, Kasnije Pljacka aerodroma rija i Marija Tolica stoji Meme jeMithat nazvao i rekao kic, mi: "Kako se zivi bez meInteresantno svje- Miki nije bio umijesan ne?". To mi jebilo iako cuddocenje imao je i Nedeljko no i sumnjala sam da me je u Tolin nestanak.njih dvoiiCicovic, koji je kao kadet bio na praksi 11 vrijeme pljacke na Sarajevskorn aerodrornu. - Nevenko Samardzija je bio policajac koji je toga daSudija Izo Tankic kazao Milenko Lakic Laki na bio na duznosti, a ia sam jucer se ohratio Sudu mu je da ce biti prisilno bio s njim. Samardzij a ie bio doveden, jer je nedavno sizeleCi opravdati svoje bunaoruzan pistoliem. U prosmulirao bolest, sto je ljekar dute nedolaske na sudenja tor gdje Sl1 bila koliea s novpregledirna utvrdio. zbog bolesti. cern odjednorn su usIa dva u-

pa u uniformama. [edau je biovisokoko 180centimetara, a drugi je bio visi, Visi je u ruci imao "hekler", a nizi ie imao autornatsku pusku. Rekli su SIP A, kontrola novcal N evenko j e prvi legao na pod. Nisam bio svjestan da je to pljacka, mislio

cija nasi iste pis tolje "glock" kao i SIPA. Na futroli se rnora prinsnuti osigurac da bi se izvukao pistolj, Na kraju je policai ae izvukao pistol j i s dvaprsta im dodao pistol]. Svjedocio je i Nermin Ahmetovic, koji je komsija Edina Dzihanica u cijoj 8U

N epoznati Iopovi su iz jedne porodicne kuce u selu Bok kod Orasja ukrali 20dukata, Kradu dukata, ali i porodicnog zlatnog nakita policiji je priiavio 24-godisnji D.K. - On ie izjavio da [e, osim dukata, iz knee ukradena i zlatna ogrlica i jedna zlatna narukvica. Ukradeno zlato je vlasnistvo njegovih roditelja - kratko je receno u Policijskoj stanici u Orasju, Od oraskih zlatara srno saznali da jevrijednost ukradenog zlatnog nakita minimalno oko 9.000maraka. Ta.T.

20 duMala

UHradenO

Orasje

laMie simulirao bolest

sam da to tako treba. Posto je pod bio prliav, ja sam kleknuo i stavioruke iza glave kazao ie Cicovic. redan od pliackasa pokusavao je da izvuce policaieu pistol; izfmro!e. Posto nije uspijevao u tome, kadet CicoviC je shvatio da oni nisu policajci. Granicna poli-

kuci na Bistriku izresetani Tolic i Ajdari. Svjedok je potvrdio da ie Dzihanic spavaGkod njega osam dana nakon SIO ie u kuCi poCinjeno dvostruko ubistvo. Kazao je ida rnu je DiihanlC ispricao da je u kuCi hilo sve polomljeno teda je jakosmrdilo.

A.ALJIlWI

Ed-n uuca SilgaO IIUel
Edin Ljuea (28) iz Sarajeva, ciji je nestanak prijavljen policiji, stigao je jucer kuci, Ovu informaciju za "Dnevni avaz" potvrdioje Edinov otac Salem. - Nisrno ga ni pitali zasto je ovakvo sto uradio. Nije ni vazno, bitno ie sarno da j e stigao kuci ziv i zdrav - kazao nam je Salem. Podsiccarno, porodica je policiji prijavila Edinov nestanak u ponedjeljak, Toga dana je djevojci poslao poruku da je voli, a potom iskljucio mobitel, Auto mu ie ostao park iran u garazi, nikome od prijatelja nije iavio gdie je otisao, a sto ie kod roditelia izazvalo sumnju da mu se nesto dogodilo. Edin se potom u srijedu javio sa

Cetiri dana ad nestanka u Sarajevu

26

Dnevniavaz,petak, 6, julVsrpanl 2012,

crna hronika

srbi ianskog broja telefonai kazao da je u Trebinju te da se u cetvrtak vraca kuci, Am.K.

Policija idenlificirala osobu koja ie pucala

Uhapseni pravalnici u Derventi

Pol-Ci-atraga a Siluado Lilicam
(Folo: A, Ko •• c)

Meta napada nije bio ranjeni IsmirZisko, nego izvjesni Biber
lazi u najprometnijoj sarajevskoj ulici Ferhadiji, ranivsi u stopalo Ismira Ziska, sarajevska policija, kako nezvanicno saznajemo, [raga za Silvadoro Lilicemzvanim Bueo. - Tuzilastvo Kantona Sarajevo obav ijesteno je 0 pucnjavi, U ovom momentu raspolazemo informacijorn da je identifikovana osoba koja je pucala, Vise informacija a ovom slucaju moci cemo dati nakon sto pripadnici MUP-a KS uhapse i predaju u nadleznost Tuzilasrvu osurnnjicenog - kazala je Jasmina Omicevic, portparol Tuzilastva KS,

Zbog surnnje da je u srijedu oko 19.30 sati pucao u kaficu "Promenada", koji se na-

N a osnovu naredbe Osnovnog suda Derventa polieija je uhapsila dvije osobe za koje se surnnje da su na podrucju ove opcine izvrsile vise provalnih krada, a rijec jeo S, s. s podrui'jaDervenre is. S. s podrueja Doboja, N akon pretresa kuce i pomocnih 'objekara i putnickih automobila policija

Krali alai, mobilele. oruile i mUniCi)U

menade". Nakoo sto su culi pucanj, gosti kafka su se razbjezali. Ranjeni ie nekoliko minuta sjedio u kaficu do dolaska pripadnika Interventnog vodaPU Centar. Nakon toga su ga prijatelji prevezli u Klinicki eentar Univerziteta u Sarajevu, gdje je zbrinut.

Poznat policiji
Prava je sreca da II pucnjavi nije jos neko ranien, s obzirorn na to da Ferhadijom u to vrijeme prolaze na stotine gradana. Silvad Lilic je odranije poznat policiii, Osudivan je zbog pljacke peste na Alipasinom Polju, te je kaznu izdrzavao u zatvorirna u Zenicii Saraievu, Am.K.

je pronasla ukradene predmete ito: pistolj CZ kalibra 7,62 milimetra, LCD, laptop, dvogled, brusilice, busilice, ubodne pile, aparat za varenje i municiju, Protiv dvojice provalnika ce Okruznom tuzilastvu u Doboiu biti dostavljen izvjestaj opociujenim kradama. ~

Pucao iz vozila
Lilic je pucao iz vozila u pokretu, a, prema nezvanicnirn inforrnacijama, meta napada nije bio Zisko, nego izvjesni Biber, s kojim je ranjeni sjedio u basti "Pro-

H.C.

Policijski sluzbenicijedinice granicne policije Zvornik su 4, [ulau 18 sati pri!ikom ulaska u BiH na Medunarodnom granicnom prijelazu Sepakuhapsi~ Ii drfavljanina Republike SrbijeK S.(45),

Uhapitn driaUljanin Sltua
Banja Luka

Granicni prijelaz Sepak

Granicnom kontrolom ustanovljenoje da ieInterpol Bee za njim raspisao potjernicu zbog provalne krade i krivotvorenja sluzbenih dokumenata, Uhapseni ;e istog dana predat sluzbenicima Sudskepolicije SudaBiH.

DUoliCa FranCuza oriZnala Mriu-Cu
llhapseni u Tuzli, gdje su namjeravali kupiti rucni bacac raketa
Dvojica francuskih drzavljana, 28-godisnji Andrea Nebie Arsene i njegov vrsnjak Abed Elouazghani iz Liona, ko ji su u martu ove go dine uhapseni 11 Tuzli, gdje su doputovali kako bi kupili rucni bacacraketa koji su namjeravali prokriiurncariti u Francusku, sporazumno su priznali krivicu i s 'I'uzilastvom BiH dogovorili se da im se izrekne kazna zatvora u trajanju od jedne godine. Sporazum 0 priznaniu kriviee dostavljeni su Sudu BiH narazmatranje. Fraocuze, od kojih je jetu. U pretresirna koji su uslijedili u Tuzli nadena je automatska puska kao i odredcna kolicina oruzia manjeg kalibra. Dvojica optuzenih su se pojavila u Tuzli nakon sro je sredinom februara na francuskom M6 kanalu prikazan dokumentarni film koji prikazuje da se oruzie iz Sarajeva kri[umcari u Parizo Novinari dokumentarca uspjeli su u BiH kupiti pusku te su S tom puskom u torbi skrivenoj u autobusu doputovali do Pariza. Krijumcar u dokumen[arctl tada jerekao da zolja koMa 500eura, B. C.

Sudu BiH dostavljeni sporazumi

Banjalueka policija je u srijedu uhapsila N, M. jer ie u superrnarketu u centru grada pokusala ukrasti tabletc za rorsavljenje, jednu farbu za kosui voduzaispiranjeusta. Policiji je prijavljeno da su radniei supermarketa za-

Krala tablete za mrlauueDie

tekli navedenu zen sku 080buu kradi, - Izlaskorn na lice mjesra policija ie ukradenu robu oduzela od N, M, - rekao narn je Igor SUkalo, portparol Centra jaltne bezbjednostiBanjaLuka, v.s.

Arsene i Elouazghani uhapseni prilikam primapredaje oruija kada se osoba koja im je tredan alzirskog porijekla, uhvatili su pripadnici SIPA-e bala prodati RBG nije pojavila na dogovorenom mjestokom primopredaje oruzja,

crna hronika
TUZLA Novi detalji
0

Dnevni avaz, petak 6. juli/srpani 2012.

27

MOnObarlCe ulasen-cl

Sestre ue Ma
nestanku Armine i Ermine Fazllc

Djevojke saslusavane u MUP-u TK • Taksista se ne moze dovesti u vezu s kriminalom jer su djevojke isle dobrovoljno • Otac zahvalio medijima na pomocl

Hotel "Marsal": Dvoje djece iz Kuvajta lakse pavr;jerJeno

DleCaM iz Huualta slomio Ceonu Most
Maloljetni O. A. A. (16) povriieden prilikom prevrtanja cetverocikla
N a parkingu hotels "Marsal" u mjestu Babin Do kod Tmova dogodila se S80bracaina nesreca, Tom prilikom doslo ie do prevrtania cetverocikla "yamaha" bez oznaka, kojim ie bez polozenog vozackog ispita upravljao lfi-godisnji O. A. A.. iz Kuvajta i izlijetanja s puta drugog cetverocikla "arctic caar" (K70-E-161), kojirn je upravljalo dijere Dz, M. E. M. (14), nastanjenou Kuvajtu.

Udes na parkingu hotela "Marsal"

frminil i Arminil se laino predstavljille PQznanicimii Dan nakon sto su pronadene u jednom ugostiteljskom objektu na podrucju opcine Vlasenica, sestre Armina i Ermina Fazlic iz Si Seta kod Tuzle i iucer su bile na ispitivaniu u Ministarstvu unutrasnjih poslova Tuzlanskogkan tona.

II

Vlasenici MUP-u TK jos jednom nam je potvrdio da ovo nije prvi slucaj nestanka sestara tinejdzerki, a u Vlasenici su pronadene pod laznim identitetom, - Policajac u Vlasenici prepoznao ih je na osnovu fotografija u medijima. Kada ih je legitimisao, predstavile su se laznim imenom. Mi kon tinuirano 1Strazujerno ovaj slucaj. MUP-uTK. [esu li sestre Armina i Ermina bile vrbovane za prostituciju, nas izvor za sada nije rnogao potvrditi, Ko je izvjesni taksista koji ih ie odvezao u Vlasenicu, takoder je j os nepozuanica, - Taksista koji se spominje ie iz Tuzle, odraniie se poznaje sa sestrama i on seza sada ne moze apsolutno nicim dovesti u vezus njihovim nestankom, Problem i jeste sto ovdje ocito nije bilo prisilnog nagovora na odlazak, sto otezava rad istraznim organima da nadu krivca -tvrdi nas izvor. Istraga ce biti nastavljena i narednih dana, a otac Emin, kako nam [e ispricao, zatrazit ce rjelesni pregled kcerki, kako bi se utvrdilo je li bilo seksualnog iskoristavanja, A.Mu.

Teske tjelesne povrede zadobio je O. A.. A., dok ie lakse povrijedeno dijere Dz, M. E. M. i putnik na cetveroeiklu "articcaar", 12-godisnji

H.]. E. S., roden u Kuvaj til. Povrijedenima je ljekarska pornoc ukazana u Klinickom centru Univerziteta uSarajevu(KCUS). Prema rijecima Biljane J andrie, portparola KCUS-a, maloljetni O. A. A. je srnjesren na Kliniku za neurohirurgiju zbog frakture ceone kosti, Djecak je kornunikativan i stabilan te pod stalnom kontrolom neurohirurga. o nesreci ie obavijesten tuzilac Kantonalnog tuzilastva u S arajevu, a u vidaj su obavili policijski sluzbenici MUP-a Kantona Sarajevo. B.C.

Pokrenuta istraga
Niihov otac Ernin, koji je nestanak prijavio prosle nedjelje u vecernjirn satima, nije

zelio razgovarati 0 detaljirna njihovog pronalaska, pravdajuci svoju odluku preporukama istraznih organa. - Zahvalan sam medijirna, koji su nam mnogo pomogli da ih pronademo, ali ne bih zeJio govoriti o detaliima, U one sro se govori da su dobrovoljno dospjele u Vlasenicu ja ne vierujem, Nadam se dace istraga doka-

Otezan rad
Em;n Filllic: Sumnja da su isle dobravaljna zati sve detalje - ispricao nam je otaeEmin. Nakon prijave njihovog nestanka i pronalaska u Vlasenici sve je vise cudnih okolnosti i detalja vezanih za ovaj slucaj, N as izvor u Kako smo saznali, u Vlasenicu su otisle dobrovolj no kodprijatelja koje su nedavno upoznale ramo. I njima su se lazno predstavile, bas kaoi policiji. Vlasenickapolicija nam je kazala da su, dok su tamo bile, radile kao konobarice u objektu gdje su pronadene - kazao je "A vazov" izvor blizak

Izgarje/e grede

Predloien PrilUor za SleUD JOuanoulca
Postoji opasnost od bijega i unistavania cokaza
Tuzilac Okruznog tuzilastva Banja Luka predlozio je Osnovnom sudu odredivanje prirvora Stevi Jovanovicu (69) zbog sumnje da je zloupotrebom slui:benog polozaia, kao direktor preduzeca "Elmens" u Banjoi Luci, u junu ove godine ostvario protivpravnu imovinsku korlst od najmanje 294.000 KM, potvrdila nam je portparol Okruznog tuzilastva u Banjoj Luci Maja Dakovic- Vidovi';. - Tuzilac je utvrdio da je u junu ove godine J ovanovie kao ovlasteni opunomocenik za ptodajl1 irnovine navedenog preduzeca u likvidacionom postupku, bez knjigovodstvenog evidentiranja, izvrsio prodaju imovine preduzeca. Zatim je izvrsio prijenos novcanih sredstava dohivenih po osnovu prodaje imovine preduzeca "Elm,ens" sa :liroracuna preduzeca na svoj tekuCi raeun, a pOlOm novae podigao -navela jeona. Tuzilac je stavio pdiedlog za odredivanje mjere pritvora zbog opasnosti od bijega osumnjicenog i zbog bojazni da ce unistiti, sakriIi, izmijeniti iii falsificirati dokaze iii tragove vazne za krivicni postupak. V.S.

Okruzno tuzilastvo Banja Luka

Na kuci Dzemala Ferizovica u ulici Hazima Vikala u Bararna kod Srebrenika u srijedu je izbio pozar zbog kvara na elektroinstalacijarna. Uslied varnicenja zapaliLa se jedna drvena greda u potkrovlju, a po tom se vatra ubrzo prosirila na krov i preostali dio potkrovlja, Pripa· dniei Profesionalne vatrogasne brigade Srebrenik ubrzo su stigli na lice mjesta isprijeeilisirenjepozara.

GOrJel1 DotMroul)e i ,sueno

II patkravlju

(f.I.:O.

M.jkicJ

U porkrovlju kuce izgoride su drveue grede iletvc te elektroinstalacioni kablovi i veca kolicina kucanskih predmeta. Prernuizjavi vlasnika kuce Dzemala Ferizovica, stela se procjenjuje na iznosodoko 5,000 maraka, U popodnevnim satima u naselju Behrarni kod Srebrenika izbio je pozar i ns poljoprivrednoj parceli. Vatra je zahvatila plast sijena i oko 500 kvadratnih metara sasusenerrave. O_M.

S privodenja Jovanav;(;a (desno) u Tuiilastva

.... Dl7ojicabraceM.P.iP.P.izselaAdakodOdZaka.krivicno ceodgovaratizbogsumnjedasufizillinapalinjihovu39-godi~njusnahuLP.,saopcenojeizKantonalnogMUP-a. Napadnuta kna je u sdjedu oko 22.30 sati telefonom zatrawa pomoe odzacke policije, nakon cega je prevezena. U odZackiDo01zdravlja. Ta.T.

DJeuerl orelUHl1 SOanU

Ukratko

28

Dnevni avaz, petak, 6 Juli/srpanj 2012.

... Republikanski.predsjednicki kandidat Mit Romni (Mitt Romney) vodi ispred predsjednika SAD-a Baraka Obame (Barack) sa 47 prema 44 posto glasova. Prema istrazivaniu agencije Rasrnusen, konzervativni biraci II ovom trenutku vise prate politick a zbi vanja u Americi - 51 posto ie reklo cia prati izbornu trku svakodnevno.

Ispred Dbame

HOrnnl DPat

lstrazivanje

SVIJET UZBUfJE.NKoje su posljedice otkrlca nove cesfice zvane Higsov bozon

Francuska

uhapsila je vodeceg Clana baskjjskog separatistickog pokreta ETA za kojim se tragalo od 2010. godine, On se sumnjici za ucesce u planiranju napada na tadasnjeg spanskog prernijera 2001. godine, Huan Marija Muhika u ET A-i je on bio zaduzen za transport materijala za napade.

II> Francuska policija

UhaPien Clan ElA-e

Tamna materija je jedina prezlviela medu supereestlcarna iz Velikog praska
Ako se potvrdi otkrice nove cestice, to bi mogao biti prvi korak ka otkrivanju jednog potpuno novog nivoa stvarnosti - Higs bi nas mogao odvesti do otkrica supersimetrije: da svaka poznata cestica irna supercesticu, daleko vece mase. A, ako supersimetrija zaista postoji, na pu tu smo da, konacno, njesimo i misteriju tamne materije u svemiru.

azu lUI Cumo Sit I'D CI
Lazi u mraku
Ovim rijecima ie objavu CERN -ada jeHigsov bozon, vierovatno, naizad otkri yen prokomentirao profesor Dzon Vormsli (john Wamersley), direktor britanskog Viieca studij a za nauku i tehnologi)u(STFC). Svijet je s uzbudenjem ispratio objavu iz CERN-a, nakon cega su se nastavile pobrajati mnoge teorije i prognozeo tome sta to znaci ikoje poslj edice ce imati. - Tamna materija ie rnozda "posljednji Hailender" medu supersirnetricnim cesticama, [edina prezivjela rnedu supercesticama iz Velikog praska, I moguce je da samo lito je nismo ulovili uz porno': Velikog sudaraca hadrona (LHC) - kaze Vormsli. Serdo Bertoluci (Sergio Bertolucci), direktor istrazivania CERN-a, slaze ses Vormslijem. - Naredni korak predstavljat ce odredivanje precizne prirode cestice i njenog znacaj aza nase razumijevanje svemira. N eka neobicnija verzija Higsove cestice mogla bi predstavljati most ka razumijevanjn 96 posto svernira, koji za nas jos lezi u mraku kaze Bertcluci.

JEDNOKRILNJPROZOW 60 )I 60 -,6(), 00 KM. SO ,,100 ;:;:;9:500 KM iOO
HMl
X X

[20);

1.20

100

120

=U5r

-101H1{lK M

= 1_0 <0

KM
KM

JPROZO'Rl
1.20 120 120

[40
140

:: W.6S,OOKM =1' JIOK.M =W8'(lOOKM

=WOOOKM,

-W 9f1 00 Ko'A

globus

29 SlluenHOHlng nile ulerouao da ce cesllca bill nadena
Dnevni avaz, petak, 6, lulVsrpanj 2012.

Ukratko

Fukusima

[edan od najpoznatijih fizicara danasnjice Stiven Hoking (Stephen Hawking) bio je malo razocaran otkricern Higsovog bozona, Tacnije, avo otkrice kostalo ga je 100 dolara, koliko je iznosila njegova opklada da cestica nikad nece biti otkrivena. - Ovo je vazan rezultat i trebalo bi ga nagraditi No-

belovom nagradorn, ali je u isto vrijerne i steta, jer su svi najveci rezultati u fizici dosli iz eksperimenata koji su dali rezultate koje nismo ocekivali, Upravo zbog ovoga kladio sam se da sljedeca cestica nece hiti pronadena. Izgleda da sam upravo izgubio 100 dolara- rekao [e Hoking za BBe.

eoU)eM lIrIu za MatastrolU

Higsov bozon dobio Ie ime po naucniku koji jc joS 1964. predvidio postojanje te
cestice,

Ko je Higs
Pirer Higs roden je u Njukaslu 1929. Izjasnjava se kao ateista, pa zaro nije odusevljen rime SID se njegov bozon naziva "Bozijom

cesticom", jer bi to "moglo uvrijeditireligiozne ljude". Otisao ieu penziju2006. i orad s distance prati sta se desava u CERN-u. Nema kompjuter ni mobilni telefan. Do otkrica stoljeca dosao iesamopomocu papira iolovke, Nakon objave 0 pronalasku nove cestice vazi za kandidatza Nobelovunagradu.

EI-Asad Drlznao da Ie ubllao narad
Izjavio da su vojne snage lojalne njemu cinile nasilje nad demonstrantima
radi 0 igri koja podrsku dobiva u inozemstvu, Mnogo novea dolazi iz inozemstva tvrdiEl-Asad. On je kazao da je zahvaljujuci narodu na vlasti, - Da nemam podrsku naroda, bio bih svrgnut kao Reza Pahlavi. Svi su mislilida cu imati istu sudbinu, ali su se prevarili -rekaojedikrator. Prema njegovim nleClma, strane sile, sa SAD-om na celu, trebaju prestati pruzati podrsku opoziciji, a zernlje iz regiona trebaju okoncati pruzanje Predsjednik Sirije Basar el-Asad (Bashar al-Assad) izjavio je da su vojne snage lojalne njemu cinile nasilje nad demonstrantima, ali i da smatra da idalje uziva podrsku naroda. - Ljudi smo i naravno da mozemo napraviti greske -rekao je on u razgovoru za turski dnevnik "Cumhuriyet". On je jos jednom ponovia ocjenu da su ucesnici demonstracija placeni iz inozemstva kako bi destabilizirali Siriju, - Svi trebaju znati da se logisticke pomoci "terorisrima"uSiriji. S druge strane, sef posmatraca UN-a u Siriji, norveski general Robert Mod izjavio je jucer da je nasilje u Siriji dostiglo nevidene razmjere i pozvao da se u toj zemlji okonca krvoprolice, - Eskalacija nasilja koje ie dostiglo nevidene razmjere spriiecilo nas je danadgledamo, provjeravarno izvjestaje i da prisustvujemo dijalozima na Iokalnorn nivou-rekaa jeMadnovinarimau Darnasku.

Sirijski predsjednik za turski "Cumhuriyet"

.... Nuklearna katastrofa u Fukusimi bila [e "katastrofa koju je prouzrokovao covjek", a ne zemljotres i cunarni 11. marta 2011., zakljucila ie istrazna komisija. U izvjestaju od 641 strane navodi se da BU vlasti, nadlezne institucije i kompanija "Tokio Electric Power" ispoljili nedosratak odgovomosti u zastiti ljudskih zivota,

Turski avion

.. Brod americkog pomorskog istrazivaca Roberta Balarda, najpoznatijeg po otkricu "Titanica'vpronasao je tijela dvojice pilota turskog aviona koga je prije skoro dvije sedmice oborila sirijska vojska, Bred je nasao tijela posto je turska mornarica locirala podrucje pada aviona, Dzenaza poginulim pilotirna bit ce klanjana danas.

Dilotima

Danas dZeDaZa

Svada zbog Jerernlcevlh troskova

libija

J_"",:"w.n""m,,,

sm-Iesno, OPIUZIli su ga ler m Ie PUMaoMondom Ubiien Zbug PUGaia borba za SHmauUeDia
.
Pakistan

Ministar Ekvadora 0 optuzbarna protiv Asanza

.. Pred prve demokratske izbore u Libiji zakazane za 7. juli vlada strepnja zbog rnogucih sabotaza i nereda. J ucer je zapaljen izborni marerijal u jednom skradistu, Postoji veliki broj akrera koji prijete bojkorom iii sabotazom glasanja, navodi AFP i prenosi da su sigurnosne sluzbe upozorile da pristalice Muamera Gadafija mogu pokusari sprijeciti izbore zastupnika koji trebaju birati novu vladu.

HaOSored iZbOre

Odlazeci premijer Srbije Mirko Cvetkovic obavijesrio ie PredsiedniSrvo DS-a da je buducem predsjedniku Generalne skupstine UN-a Vuku JeremiCu odobrio rri miliona dolara iz budZera za rrosa~ do kraja godine, pise "Bite. Prema izvorima !ista, CverkoviC ;e demoktate obavijestio detaljno a troskovima koje J eremic planira zagodinu preds;edavanja GSUN-om i koji se penj u nu oko sedam miliona dolata. Iz vrha DS-a do sada je najdirektnije reagirao sarno zamienik predsjednika Dragan flilas nazvavsi "sta-

I raulaS·1 U···· os· -U·

Osnivac WikHeaksa ceka da Kito razmotri njegov zahtjev za azil
smijesno - rekao iePatino novinarima, navodeci da je Asanz optuzen "zato SlO je njegov kondom pukao" tokomseksualnogcina, Patino je naveo da je jedna od "na vodnih" zrtava ulozila tuzbu nakon sto je shvatila da je doslo do pucanjakondoma. Asanz ie od pocetka navodioda su njegove navodne

.

motnom" odluku Vlade, Dilas iezarrazio da se odluka ponihi. Sasvojestrane, VnkJefenUc optuzio je flilasa da je iznoseniem laznih navoda 0 troskovima njegovog fada U N jujorku poceo borbu za prevlast u Demoktatskoj stranci. Na pitanje 0 ovim dogadajima u strand odgovodla ie i Jelena Trivan, porpredsjednicaDS-a. - Dobro je sto Srbija ima maguenost da ptedsjedava GSUN-om, ali to u finansijskarn smlslu mora biti uskladeno s mogucnostimazemlje- reklaje Trlvan.

va~~~~~:~~~r~!P~~~~ nazvao ie "smiiesnim" optuzbeza seksualninapad i silovanje protiv osnivaca internet-stranice Wikileaks Dfulijana Asanza (Julian Assange), koji se nalazi u ambasadi te zemlje u Londonn orkad je, 19. ,una, zatrazioaziL - Licno mislim da je ro

MaiiOUi OSiriii
Wikileaks je jueer objavio vise od dva miliona e-maHova siriiskih zvanicnika koji nose datume ad avgllsta 2006. do marta 2012. godine. Asan.z je u pisanoj iziavi poruCio da je sadrzaj tih mailova sramman i za Siriju i za njene neprijareli e izvana. Dokumenri otkrivaiu kako i sta radi sirijska vlada, ali i to kako "Zapad i zapadne kompaniie iedno govore, a drugo rade".

zrtve u Svedskoi pristale na seks s njim, navodiAFP. Osnivac Wikileaksa od 19. juna ceka da KiAsani: Tvrdio [0 fazmoni da je neduian njegov zahtjev za azil Gi,i zvanicnlei i dalje proucavaju optuzbekaje mu svedskevlasti sta vljajunateret. , Asani strahuje da ce ga Stokholmpredati Sjedinjenim Dr.zavama kako bi se suoCio s opruzbama za spijunazu, posto ie na svojoj in [ernet-srraniei objavio vise od 250.000 pavjerljivih americkih diplomarskih depeSa.

Hurlana

.... Hiljade ljudi pretuklo je nasmrt Pakistanca optu'lenog za skrnavljenje Kut'ana, a zatim su zapaliIi niegova tijelo. U Bahavalpuru je covjek ubapsen posto su lokalni stanovnici rekli da je bacao stranice Kut'ana po uliei, a prema djecima policajaea, izgledalo je da je bio mentalno nestabilan. Ljudi su se okupili ispred policijske stanke i traiili da. im policija preda optuzenog. Poticajci su pokusali da ga zaStite, ali je Tulja pastala nasHna. Izvukli su covjeka na ulicu, pretukli ga nasm:rt i zapalili njegovo dje1o.

32
-.
'.

Dnevni avaz, petak, 6. JulVsrpanJ 2012

ki 0 S k

HRVATSKA Divliastvo izvan travnjaka nakon prepirke zbog parkinga
-4~

-s: ~.•~ -". . ... , .. t. ,
p' ., ......

f;.,

#'

IS ..

.

.'

,...

.'

J

..,_

~"

,
,

Ki/imandiaro: NajVisi afrieki vrh

OSmOgOdiSn]aB se popeo na Kilimandzaro
II Il Il '~I 1'1.'

Nevjerovatna hrabrost

BIii reorezeotatluac MIrRO HmOVleOretullaO loullda u so nu
Udario me sakom te me je, ne osvrcucl se sto sam invalid s protezarna na oble noge, oborio na tlo, kaze lviea Jercic iz Supetra pokral Dugog Rata

Los Andeles je sviietu poznat po mnogobrojnim uspjesnim ljudima-oddobitnika Oskara do renorniranih pisaea. Ali ovih dana je raj grad dobio i impresivno pojacanje, i to u obliku jednog neobicnog osmogodisnjaka, Nairne, Tajler Armstrong (Tyler) se uedavno popeo na najvisi africki vrh Kilimandzaro i taka postao druga uajmlada osoba u his toriji koja ie osvo] ila ovai vrh. Ali prica postaje j os fascinantnija kada se otkrije da razlog Tajlerovog penjanja nije bila samo radoznalost nego skupljanje novca za medicinsko istrazivanje 0 smrtonosnoj bolesti Duchenneova distrofija misica,

Armstrong: Zelio pomoei prijatelju od koje je patio jedan djecak s kojimsesprijareljio. Kako najavljuje, ovo nije jedini vrh na koji se kani popeti, Sljede6 na popisu je Mont Akookagva u Argentini, a zatim iMontElbrusuRusiji.

daDanCi naoraUili nUDObjUdiuog robota
~
, s

Brzi od treptaja Ijudskog oka

Mirko Hrgovic me udario sakom te me ie, nimalo se ne osvrcuci sto sam invalid s protezarna na obie noge, oborio na tlo, iskaz ie to S topostotnog invalida Ivice jercica Stipe iz Supetra pokraj Dugog Rata u Hrvatskoj nakon incidenta s bivsirn reprezentati vcem BiH. Ivica ni tri dana nakon incidenta ne mofe vjerovati sto se dogodilo, a najvise ga, kate, boli to lito je danasnji igrac Splita pobjegao s mjesta dogadaja, ne ;releCicekati policajce, pri cemu je jos dobacio: "Basrne brigasto si in valid." Nairne, do sukoba je doslo nakon manjeg sudara na parkiralistu, -Vozacica jeisla urikverci automobilom je udarila mojo Priznajern, nimalo pristoinim rijecima, izderao sam se na nju. Ona je jos nepristojni[euzvratila, a na vrhuncu sve-

Hrgovic: Po/iclja ga traii vee cetiri dana

[e izasao Hrgovic- ispricao jeJercic, - Otvorenim me dlanom udario po lieu, nakon cega

ga iz automobila

Jereid na mjestu gdje se dogadio sam, obliven krvlju, pao na tlo, Vrijedanje ni tada nije prestalo - rekao je Ivica, koji jeu sukobu.osim podljeva ispod oka i zatamnjenog nosa, ostao bez nozne proteze vrijedne 11.OOOkuna. Za volanom je bila Hrgo-

incident viceva supruga, Posla s Hrgovicem imat ce, osim policije, i sud, jer je Jerei': naiavio i podizanje privarne tuzbe, Splitska policijavec cetiri dana trazi Hrgovica zbog ovog incidenta, Nejasno je,

pise index.hr, da ga policija do danas nije uspjela pronaci i obaviti s njim razgovor, budud da je nogorneras svaki dan na treningu u splitskorn "Parku mladezi". A raj je teren od policijske stanice udaljen oko 100 metara,

ss.
""" Ii ,

TUmOr narastao 23 M-IOgrama doM Ie CeBala Zdraustueno OSlgUraqe
Paeijentiea poznata samo kao Evelin pomoc je ponazlla nekoliko dana nakon 65, rodendana, zbog cega je morala cekatl mjesee na novo zdravstveno osiguranje
ogrornnim trbuhorn. Izgledala jekaoda nosi trojke - rekao je dr. Dejvid Dupre (David Dupree), koji ie operirao u "Review Medical" Centru
u Red Banku,

Amerikanki Ijekari u posllednll trenutak spasili zlvot

U milisekundi prepolnaje patez prolivnika ska ruka makaze, papir iii kamen. Sarno [edna milisekunda Inzinjeri japanske laborapotrebna je robotu da prepoztorije "Ishikawa Oku" u Tona potez svogljudskogprotivkiju dizainirali su robotsku nika i jos jedna rnilisekunda ruku koja moze pobijediti svakog covjeka u igri "rnakada odigra pobiednicki potez. Robot tako doslovno poze-papir-kamen", svakipur, bijedicovjekabrfeod treptaja Nepobjedivirobot.naravoka -Ijudskom oku potrebno no, vara: spojen je na visokobrzinsku kameru isofrver koje cak 100 milisekundi za jeji prepoznajepokazuje Ii ljuddautreptaj.

Americki hirurzi su u bolnici u Nju Dzersiju padjentici (65) iz trbuha odstranili brzorastuci tumor tezak
cak 23 kilograma koji je na-

rastao dok je Dna vise od mjesec cekala pravo na zdravstveno osiguranje za starijeod65 godina. - Rijec je 0 mrsa voj zeni s

Domacica ko ja je zatrazila da se cbjavi samo njeno ime Evelin (Evelyn) nelagodu u stomaku osjetila je sest do osam sedmica prije nego sto jeotislau bolnicu. Porno': je potrazila 4. ju-

na, sarno nekoliko dana nakon 65. rodendana, - Razlog zbog kojeg nije ranije operirana je zdravstveno osiguranje - rekao je dr. Dupre. Zbog tumora je bila Teska gotovo 80 kilograma pa su joj pocele otjecati noge, a krv se nije mogla vraeati do srca. Bila je i vrlo dehidrirana, a snimke su pokazale da joj tumor dro bi jednu od glavnih unutrasnjih vena. Zahval je Ijekarski tim za-

ponedjeljak, ali se vee u subotu stanje pogorsalo, Ljekar Dupre je odluciodamoraodmahvpodnoz", Komplicirana operacija trajala je punih pet sati, a dodatni problemi su nastali kada je otkriveno da se tumor "omotaa" okounuIrasnjih organa. Evelin se jos oporavlja. Zivot joj vise nije ugroien, ali je josmoraju preg[edati onkolozi kako hi prepisali terapiju jer postoji mogucnost da tIlmor nije potpuno izvaden.
kazao za protekli

kultura

Onevni avaz, petak, 6. iuli/srpani 2012.

PROMOCIJA "Managrafija parodiee Beqzadic-Hadfinurbeqovlc"

PriCa 0 iiuOlu DaRadaS Jih SMo iCMih begOu
V

Ova je veliki doprinos izucavanju kulturne historije naseo naroda, kazao je Tosunbecovic • Autor je Seada Hadzinurbegov,ic
Prornocija kniige "Monografija porodice Begzadie- Hadzinurbegovic" autora Seada Hadzinurbegovica ovih dana u Tuzli je okupila ne sarno potomke ove porodice iz BiH i inozernstva vee i one koji su zeljeli saznati vise 0 porijcklu i zivotu nekadasnjih skocickih begova, koji su obiliezili dio historije srednjeg Podrinj a. - Rijec je 0 posebnoj vrsti literature koja je, osim historijskim cinjenicama, obogacena i brojnim legendama i predanjima, ali i drugim oblicirna narodnog stvaralastva, izuzetno znacajnim za izucavan]e kulturne historije naroda, Monografija nam otkri va neke do sada nepoznate detal:je vezane za begovsku familiju Begzadie- Hadzinurbegovic, koj a ie po svom bogatstvu, velicini posjeda, ugledu i

S promocije monografije

II

Tuzli znacaju spadala u naiznacainije porodice ne samo u sieveroistocnoj Bosni vee i sire - istakao je Dzevad Tosunbegovic, jedan ad recenzenataove knjige. Monagrafija je podsjetila na nizzaboravljenih narodnih epskih pjesama, medu kojima i "Smrt Srnail-bega Begzadica", ali i na neke od najpjevanijih sevdalinki, poput cuvene "Pod Skocicern trava potrvena", "Sejfi-bega mati nagizdala" i drugih, Djelo je obogaceno fotografijama iz porodicnog arhiva, kao icinjenicamac Clanovima ove porodice, pronadenim u arhivima zemalja bivse J ugoslavije, te arhivu Beca i drugirn. Osim Tosunbegovica, 0 monografiji su govorili i Salih Kulenovic re Smail Hadzinurbegovic, . .,

Tamara SimiC u 'Pu u Meslena'
Brak ne trpl zbog cestlh putovanja
A.HADZIC
Nakon italijanske serije "Restauraror" manekenka Tamara Simic ponovo ie stala pred karnere. Ovoga pula nasla se na setu s ekipom filma "Put kestena" reditelja Jasmina Durakovica. U ovomfilmu dodijeljene su jo; dvije manje uloge, japotke i partizanke, - Iza mene je eli vno iskustva. Odusevljena sam pozitivnorn radnom atmosferorn i vrhunskirn profesionalizmom. Iznad svega drago mi je sto su ljudiizfilmske ekipe pohvalili moj trud i nastojanje da se sto bolje uklopim u uno sro je vee zapoceto - kaze Simic, Snirnanje protekle sedmice odvijalo se u Cazinu i Bihacu, - Kako u posljednje vrijeme zivim na relaciji Beograd - Sarajevo - Bijeljina, ova je bila sjajna prilika da dva dana provedem u BiH. Inace, navikla sam na taj zivot u pokretu, Sve se savrseno uklapa is mojim bracnim duznostirna i u svernu podjednako uzivam - dodaje rnanekenka, koja se krajem rnaja viencala u Eeogradu sa svojim izabranikom Sinisorn. A.I.M

U tilmu Jasmina Durakovica

KnliDa posuecena rodileliima
Sead Hadzinurbegovic, inzinjer masinstva iz Zvornika, trenutno nastanjen u Becu, naglasio je da ie knjigu posvetio svojim roditeljima Esmi i Safetu, - Posebno sam im zahvalan na ulivenoj ljubavi i postovanju prema onome sto je drugo i drugacije, ali I prema svemu onome cemu i sami pripadamo, korijenima .i prostoru u korne smo rodeni i odrasli - kazao je HadzinurbegoviC.

ODraudaO DOUJerenJe rancuza
Nagrada UdruzenJa francuskih redite.lja SCAM za "Selo bez zena"
Saraievskom reditelju i scenografu Srdanu Sarencu krajern [una pripala je jos jedna intemacionalna nagrada za film "Selo bez zena", ovoga pula Udruzenia francuskih reditelja SCAM u sklopu Festivala "Sunny Side of the Docs" u gradu La Rosel. - N azalost, nisam bio u mogucnosti da prisustvujem dodjeli, pa je nagradu preuzela producentica Estel Robin Ju (Estelle You). Upravo je "Sunny Side of the Docs" prepoznao kvalitetmog filmajos dnkfilm nijebiosnimljen, te nas jeuvrstio u selekciju najboljih projekata EIPS (Best Inter"national Showcase) 2009. To j e ujedno bilo i moie prvo ucesee na ovam fesrivalu i veoma mi je drago sta sam opravdao llkazano povjerenie - kaze Sarenac, Ciii je vojilonagradupublike. - Velika mi je cast biti u drustvu iskusnih reditelja kao sto je Dzerzi Sladkovski (Sladkowski Jerzy) j Itamar Cen (Chen)- govori Sarenac, Uskoro narnjerava snimid dugometrazni igrani film ~Zabrde, neozenjeno selo", sto ce, zapravo, biti nastavak dokumentarnog filma, - Za ovaj projekt imam podrsku ad Hrvatskog audiovizualnog centra i Filmskog centra Srbije i nakon svih nagrada nadam se da ce moj kvalitet prepoznati i Fondaciia za kinernatografiju Federacije EiH, 5 cijih sam konkursa vee pet puta dobio odbijenieu - govori Sarenae te dodaje kako je paradoksalno da je ovo jedini dokumentarni film iz BiH koji ima americkog distributera. A.I-M

Srdanu Sareneu jos jedno priznanje

Spec
• Svecano otvarenie "CincStara Mostar", prvog multipleks "CineS tara" u Bosni i Hercegovini,koji se nalazi u sklopu trgovackog centra "Mepas MalI", kako iavlia Fena, bit ce upriliceno 25. jura, a svoia vrata za sve posjetioce otvoritce dan kasnije. Jedanaesti rnultipleks ulancu "Elitz-CineStara" bit ce u potpunosti digitalizirano kino s pet dvorana ukupnog kapaciteta 700 rnjesta.

Sarenac: Trinaest nagrada za "Seta bez iena"
dokumentarac do sada prikazan na cetrdeset fest; vala i 05vojia trinaesr nagrada. Reditelj se ovih dana nalazi u Estoniii, gdje predsjedava zirijem na Pam film fesrivalu, na kojem je prosle godine "Selo bez zena" os-

U sarajevskoj galeriji "Leonardo" preksinoc je orvorena prodajna izlozbaAlije Hafizovica Hafa pod nazivom"Mojikonji". - Za postavku je zasluzan fudbalski velikan Predrag Pasic i izgleda genijalno. Zbog velikog interesiranja "Moji kanji" u '~Leonardu" ce, vjerovatno, ostatiinakon 14. jula - govoti HafizoviC. Izlozeni radovi,koje um-

'Moli lIonli' Alile HalizouiCa Hala

Otvorena izlozba u "Leonardu"

jetnik naziva i lakim slikarstvom, zbog toga stopublika kroz njihovo posrnatranje moze osjetiti.opustanje, nastali su u periodu ad 1996. do 2012.godine. - Jednn sliku zavrsio sam pred sarnu izlozbu. Konji su zivorinje koje me stalno inspirira.jn i Cija anatomija je fantasticna. To je kao muzika i kao poeziia ... - govoti Hafizovic. A.I.M

Tacno Nelacno
Ameritki Grand kanjcm 2dva pula otkrivan? u Arizol1i je prnnalaskomparne lokomolive? 3sIdeja izgradnji zeljeznica mdila so
0

42

Onevniavaz.petak.

6. julVsrpanj 2012.

s· eznad ar v

U svim zemljama svijela jede 1manje-vise isla vrslakruha? se

STUDME Naucnlc: tvrde da sma evalucijski programirani

i.NETACNO

Svakojede 'svoj' kruh
Ne moze ,-------=--c=-----;---, se reci da se u svim zemljama svijeta jede manie-vise ista vrsta kruha, Tako se u Meksiku, urnjesto kruha, iedu tortilje, koje se prave L- __ • _..----='-----'----'-'--' od kukuruza, U Skotskoj se jede lZV .. skotska pogaca, koja se pece u tavi na vatri, a pravi se od jecmenog ili razenog brasna, U Svedskoj se jede ravan, dobro pecen kruh, takader od razenog brasna, U nekim zemljarna melje se grasak, u drugima riza, te se taka dabiva brasno od kojeg se, takoder, pravi huh. Na Dalekorn istoku huh se pravi cak i od sarnljevenog bukovog i hrastovog zira,

Hrana koja je naiukusniia cesto je i ona od koie se naibrze deblja, ali ana niie iedini krivac za naknpljanje kilograma ni za to sto ste po ko zna koji pur prekrsili pravila dijete, Njen partner u zlocinu je niko drugi nego vasmozak, Zbog toga su istrazi vaci u posljednje vrijeme poceli vise paznje davati toj vezi izmedu rnozga i hrane, sve kako bi otkrili nacine za odolijevanje iskusenjima i odrzavanju vitke linije, Visokokaloricna hrana bila je rijetkost uekada davno i ujedno krucijalna za prezivljavanje pa je nas mozak sam sebe navikao na "drogiranje" ugodnim hernikaliiama, poput dopamina i serotonina, sve u vidn reakcije naokus imiris.

mOZaMnas lIera da -edemo hranu d MO)e blla
Taj ucinak imao je za posliedieu prezderavanje, Vodu uz biljnu hranu bilo je !aka pronaci pa stuga danas i nernate pretjerann zeliuza nj ima, Barem tako smatra Nora Volkov (Volkow I), direktorica Naeionalnog instiruta za zloupotrebu droga a Merilendu, ko[a ie obavila niz istrazivanja 0 remi odnosa hrane i droga s dopaminom, Zatoje najboljeslusari vlastiti trbuh: signal za pravu glad, odnosno biolosku potrebu tijela za energijorn, dolazi iz trbuha, a mozak ga obraduj e. Medutim, vecini ie tesko odolieti cokoladi iIi ukusnorn kolacu. Pa kako onda prevariti sarnoga sebe? Teska, ali vrijedi pokusati, mozda je najbolje mijenjati navike, tvrdi Volkova.

Strutnjaci kazu da je najbolje slusati vlastiti trbuh

VfH:ini j~ teska ada/jeti primamljivoj hfimi

2. TACNO

Grand kanjon dva puta otkrivan

@ [Rl[OJ ~ ~&(0 ~~&

Arnericki Grand ka- ~. njon u Arizoni ie dva puta otkrivan. Prvi put vjerovatno 1540., a ponovno 1776. gadine. To je duboko usjecena dolina kojom rijeka ---"_ Kolorado protj ece kroz istoimenu polupustinjsku ravnicu u sjeverozapadnoj Arizoni dugu 320 kilometara, Dubok je 1.800 metara, sirok do 25 kilometara, a sastoji se od ukapno 19 kanjona rijeke Kolorado. Izvanredna slikovitost, osebujni oblici nastali rijecnom erozijom u stijenama razlicitog petrografskog sastava cine Grand kanjon veorna privlacnim za turiste.

':;~~.II~"

D Zelim pooecati grudi. Hocu li moci dojiti nakon ugradnje implantata jer do sada nisam radala, pita iitateljicaiz Zenice, Hirurski pristup i postavljanje implantata, bilo zamjenskog iii dozivotnog, isti je, sto znaci rez maze biti submamama (kroz brazdu ispod dojke), kroz bradavicudojketsto je jedno vrijeme bin hit usvijetu) i prekopaznha. Implantat sepostavljaispod zliiezde, ispod rnisica iii kombinirano. Dakle, mlijecna zlijezda "ostaje ista" kao prije operacije povecania grudi irnplantatima.

Dolenle naMOn DOUecanla grudi
Prim. dr. Ame/a Karabeg, pofiklinika "Karabeg" Edukacija je ad vitalnog znacaja, taka da se procedura detaljnoprezentira i prodiskutira spacijenticama. Pacijentica jos iednorn mora biti uvjerena da poslije operacij e nece imati problema s dojenjem, potencijal dojenja ostaje isti jer se rnlijecna zliiezdaneafektira.

Inualidslta Deoz-Ia
D Imam 51 godinu i osam godina staia ijoi radim.Medutim, zbog bolesti uiie lie mogu raditi. Imam li uvjete da ostvarim praoo na invalidsku penziju,pita U.L. izSarajeva. Prerna odredbi clana 52. Zakona a PIO, osiguranik kod kojeg ieurvrdenaprvakategorija in validnosti stjece pravo na penziju aka je invalidnost prouzrokovana povredam van posla iii bolescu pod nvjetom da je prije nastanka invalidnosti imao navrsen staz koji mu pokriva najmanje trecinu razdoblja ad navrsenih najmanje 20 godina zi VOla do dana nastanka invalidnosti, Medut!m, kako vas radni vijek iznosi 31 godinu, a jedna trecina tog radnog vije· ka, koja mora biti pokrivena srazom l Ogodinai cetiri mieseca,a s obzirom na to da vas ukupan penzijski staz iznosi as am godina, on ne pokriva trecinu radnog vij eka, pa nije ispunjen uvjet staza za ostvarivanje prava na invalidsku penziju, sve da Instirut za medicinsko vjestacenje i urvrdi kod vas prvu karegoriju invalidnosti, Federal". zauod PIO

3. NETACNO

........
~ ~~

Konji su vukli vozove prije pamih lokomotiva
Ideja a izgradnji ieljeznica mnogo je starija ad pronalas· ka parne lokomotive. I nesa· mo ideja nego i ne· ka prak· tiena rjes· enja. Historija kaie da su se vec u 16. stoljecn u engleskirn i njemackim rndnieima po· stavljale tracniee za olaksanje prijevoza. One sn sprva bile drvene, a zatim i zeljezne. KasniJe su se kanjske ieljeznice upo· trebljavale i za javni promet te je 1808. godine otvarena takva pruga London Birmingem.

l:I~

@W

1IO.IIi~

...t;.... ~~

~ ~A~'

'~"m-:3cL ='
IlIII..ISl

~~df~_1
4' /

I, 1=
I~
~~
loA

I~

II I

~I

r=
,I,~~
I

1 If

as

Ir::i~
I

..II'fqo

p~t::A

I

I

I

~:t',
ZOIII.JE
Wf1l

I I
:-~~
I I

til

t~\7"-=i~

PiRo5l00 _.ROJ ..

IUE!ENJE 12:

lClU. ~.
I

lHAS.E aJRI\. DhlI~SN.

TED. SA
KiJGll,

$1 I I~ Il I~~

I

I
I

I
I

~

I.IARIO.

.NffAl1, IESn

.2I3ii

I~

I

I

~
I

l_j

~

=

I

~~~

44

Dnevni avaz, petak, 6.~iu_li_ls~rp_an~j_2_01_2 __ .

J. et
.

set
.


Manekenka
Hasanhodzjc

Nehla
sredinorn

[ula orputovat ce u Bodrum, gdje je ocekuie snirnanje kataloga za poznate turske kreatore Imodne brendove. - elm zavrsim sve obaveze prema fakulte[U,

To ne smijem potvrditi, a ni ne potvrditi, tajanstven je Duro.
Na zadovoljstvo brojnih fanova, u glavnom gradu BiH na otvaranju "Sarajevo Music Stagea" veceras ce u Dornu mladih nastupiti "Bombai stampa", Prije satrajanja Sarajevo Film Fesrivala ..Volim raj period kada

Specij
ZV3-

I

jedoo izveli "Miss Sarajevo", Bila je to vecera na kojoj nica, Ostao sam u kontaktu s ovim poznatim opernim pjevacem i njemu se dopala ide-

pakujern

kofere,

Proslo ljero radila sam
mjesecu Isranbulu, Bilo je lijepo, Ovdje se ne

se skupe raja sa svih strana svijera, taka da [0 bude pravo starn Sarajevo - kaze Duro.

se okupio ogroman broj

moze zivjeti od modelings I manekenstva, ali, ako radite vani, honorari su vrlo dobri, Ove godine cak i bolji nego prosle, Radit cu punorn parom - kaze Hasanhodzic, koj a uporedo studira zurrialistiku na Fakultetu politickih nauka u Sarajevu, U Bodrumu bi manekenka trebala ostati dva rnjeseca, sto se u pocetku i nije dopalo njenom rnomku Emiru Duderiji, - N a kraju se pornirio s tim. On je sportista itakoder cesto putuje, tako da ie na kraju prevagnu10 raznrnijevanje i podrska - zadovoljno istice manekenka. A. I. M.

UsHladll1

"Miss Sarajevo"
"Bomba] stampa" svaki pur za svoju puhliku pripre-

ja da bude specijalni gost na
nasem sarajevskom koncer-

ObaueZe
i

Vee duze vremena clanovi "Born bai srampe" dogovaraj u americku turneju, ali i koneerte u regionu. - Trenutno pokusavamo odrediti termine za

mi specijalno izneoadenje, a biti obogacen nastupom Marka Helem (Marc Heller), svjetski poznatog opernog
veceras ce njihov koncerr

tu, SCacerno pjevati u Domu rnladih, neka ostane tajna kaze uspjesni sarajevski glumac, reditelj i muzicar sa slovenskom adresom.

Gosti u VIP-u
Kako smo nezvanicno saznali, II VIP prostoru Dorna. mladih veceras bi se trebali pojaviri i slavni holi-

- Marka sam upozoao na berlinskoj premijeri film a Andeline Doli (Angelina] 0-

pievaca.

Mostar
obaveze

Ali, jednostavno, tesko nam je uskladiti nase
- kaze Duro.

Banju Luku.

Duro
premama

je poceo s priza novu seriju ko-

rajevskog rok benda publiku u kultnom okupljalistu
zagrijat ce beogradski sastav

"Vroom", Frontrnen "Bornbaj srampe" Branko Durie Duro iucer jestigao u Sarajevo, gdje je s ostalim clanovirna benda obavio visesatnu probu. - N ekako je postala tradicija da svirarno za vriierne

ju ce snimati u Sloveniji. - Radni oaziv ie "Cista desetka". Ova serija ce biti nasljednica "Nase male klinike". Imam jos dosta obaveza na snimanju nekoliko

filmava. Ni sam ne znam kako sve stizem, U Lonlie) "U zemlji krvi i meda", nakoo cegasmo iprvi put za-

donn sam radio TV film za BBG, u septembru zavrsavam jos jedan film u Italiji. Ceka me i snimanje "Montevideo, Bog re video 2". Od 28. maja, kada sam proslavio rodendan, nisam imao slobodnog dana - kaze lider "Bomba] starnpe". vudski pax Aodelina Doli i Bred Pit(BradPin).

To je profitabilna manifestacija i organizator mora platiti koristenie pornocnoc terena, kale Bora £)okic, sportski direktor FK Radnik
"BE Beer Fest Bijeljina 2012", koji ie 6., 7. i 8. jula trebao biti odrzan treci pur, definitivno je otkazan zbog nesuglasica u vezi s lokacijorn. Prethodne dvije godine ova muzicka manifestacija organizirana je na sportskim tereoima FK Radnik i okupljala ie u jednorn danu i do 10.000 posjetilaca iz BiB iregiona, N asrupali su ell veni rok sasravi ipjevaci s ovih prostora.
Goran Bjelcanovic, orga-

'BH Beer Fest' se 1se Iz B-Ielrne BrCMo?
ba" i drugih. o razlozima otkazivanja ovog festivala urbane rnuzike nije zelia previse govoriri, ali je dodao da je Il Brckom naisao na daleko vece razumijevanje. Kako nezvanicno saznaiemo, za

Nesuglasice zbog .Iokacije odriavanja

prethodna dva festivala Opcina Bijeljina nije trazila naknadn za koristenje pomocnog terena na stadionu, ali sada je FK Radnik trazio naknadu, Bora Dokic, sportski direktor FK Radnik, kaze da

Dra I rotUtelfl.
Gor ni ZI tna

poeetkom

STUDIO S r jevu u 5UDCI'tu 07.07.2012. god!" ' U 10 $~tI orQ'anlzuJe ubavUi Q dleeu povodotn Spanl!:orstvlI Sara avo IFllm F,asUvDI.I!I!,

SUP,_A ZiliAVA: Ikaraoke" face' pal!l'llUngl, lbo,,enje" ;za,bavalsa
Iklovnom .1 an'lmatoflmiil,takmifenja 1.11 pi'ev8njlL/l imlitadjii, N ~ n!'tnIJI radiI 111 motl o5voJIU k rte %a fllml Dj .t J

p

rm

va' Film

e

sti ... J .. le Ag.4"", a

nizator "BH Beer Festa Bijeljina", inace vlasnik preduzeca "Imperio" d.o.o., porvrdio ie da it manifestacija orkazana i da ce, najvjerovatnije, biti odrzana pocetkom avgusta u Brckom, Podsieca da su za ovogodisnji "BH Beer Fest" bili planirani nastupi "Vatrenog poljupca", "Zabranjenog pusenja", El visa J Kurrovicha, "Elektricnog orgazrna", "Beogradskih sindikata", "Nevernih be-

Bje/canov;(;:Vece

razumijevanje

£Jakie: Ieren sa unisli

·et set

Dnevni avaz, petak, 6. julWsrpanj 2012.

45

koncert u Sarajevu

sauna Dila IOnTize Homenlirala lido DaDO
Pored mog umjetnickog imena na Twitteru napisala je "Gorgeous!", kaze Sarajka
na drustvenu rnrezu i napisala "Draga Dim, nadam se da ees vidieti moiu fotografiju s tvojirn novirn parfemom ida ce ti sesvidjeti." - To sam napisala prije mjesec i aikadarm nista niie odgovorila, jucer (prekjucer, op. a.) sam orvorila svoj e-mail i stiglo mi je nekolikoposlovnih panuda, a ti Iiudi su mi kazali da su vidieli moju fotografiju kod Dite na profilu, Odmah Aidi Dapo, iedinoj pinap-djevojci iz Bosne i Hercegovine, jednirn dijelorn ispunila se iivotna zelia. Prije nekoliko sedmica liepotica iz Sarajeva othila narn ie da joj je san da upozna slavnu plesacicu, burleska model i dizajnerieu Ditu fon Tize (Von Teese)i upravo je Ditaabjavila Aidino ime na svom Twitterprofilu. Dapo je nedavno imala fotosuting s Ninom Masie, gdie ua iednoj od fotografija pozrra s novim parfemom Dite fan Tize. Tu fotografiju Aida je postavila je pored mog umjetnickog imena Idda van Munster napisala "Gorgeous!" (divna). Sarno nekoliko sari poslije niena sestra Dzena fon Tizetjena yon Teesernapisala [e ispod fotografije "Pretty picture!" (lijepa slika). mogu da vjerujem da mi se to desava, Mozda nekada i upoznam Ditu fon.Tize. Nista nije nemoguce» govori nam uzbudena Aida, Ad.K.

Ispunjenje sna za bh. Ijepoticu

alni gost u Domu mladih svjetski poznati operni pievac Mark Heier

Ne

~-----,

- To ne smijem potvrdiri, ni ne potvrditi. Ne mogu govoriti 0 tome. Ako Andelina Doli dode, bilo bi super. Vee nekoliko puta izrazila je

zeljuda dode nanas koncerr. Andelina voli "Stampu" i na soundtraeku njenog film a je jedna pjesma od "Bomba] stampe". I Bred i ona bi vo-

ljeli doci na koncerr, a vidjet cemo hoce Ii se pojaviti u Domumladih - tajansrvenje Durie.

Bata Zivojinovic

Velimir Bam Zivojinovic dozivio je u utorak tezak mozdani udar, a niegovo stanjcjeveornaozbiljno.javljaju

moidani udar

DoiiuiD

srbijanski mediji. Poznati glumac nalazi se u Specijalnoj bolnici za liiecenje cerebrovaskulamih bolesti "Sveri Sava" u Beogradu, gdje se ljekari borezanjegovzivor, - Nakon dva dana, koliko lezi u bolnici, tesko ie prognozirati hoce li prezivjeri, ali za sada mu je zdravlje dosta ugrozeno, Paspan je i tesko kornunicira - rekao j e izvor iz bolnice "Sveti Sava' za srbiianskernedije. Srbijanski glumac u oktobru 2006. godine dozivio je srcani udar, a bolovao je i ad gangrene koju je prije rri godineizlijecio na Kubi.

"Eleklricl1i orgllzam": Bili 1111 listi je klub ulaskom u Premijer ligu BiH preuzeo i brojne obaveze koje se ticu obi ekata nastadionu, - Mi smo do sada porn agali odrzavanje humanitarnih manifesracija, ali, koliko sam upucen, "Beer Fest" je profitabilna muzicka ma-

IJcesl1ika nifestacija i smatrarn da bi organizator moran izdvojiti finansijsku nadoknadu za koristenje pornocnog rerena, To ne bi bila simbolicna nadoknada, jer se teren bukvalno unisti, a stetu pretrpe i drugi objekti kazao je Dokic, E.M.

U Ziriju s. Jelen Dernofesta uBanjoj Luci, koii ce biti edrzan ad 26. do 28. jula na tvrdavi "Kastel", .kako doznajema, bit ce Vlatko Stefanovski, Vasil Hadzimanov, MladenMatoviCiBane Antovic, U z njih ce 0 najboljima odlucivati i direktoricaDemofestaBranaJankovic.

VS.

sport

Dnevni avaz, petak, 6. juli/srpanj 2012.

73

ZELJE,ZNICAR Bh, prvak naporno radi u Austriji

Gol ui Ce do ' i sa sUlez-no
Normalno je da koncentracija nije na naivecern nivou, kaze Dina Durbuzovic
Krivbasa

(Od specijalnog

izvjeslaca "Dnevnog auaza" iz Austrije)
Kockiee u ekipi Zeljeznicara polako dolaze na svoje mjesto na priprernama u Austriji. Najveci problem strucnom stabu za sada predstavlja izrazita neefikasno-

protiv i slovenskog AJuminija promaseno je nekoliko cistih zicera, - Trenirarno dva pn{a dnevno, i to po izuzetnim vrucinarna, a utakmice su igrane u teskim uslovima, tako da je normalno da koncentracija nije na najvisem
ukraiinskog nivou,

st, na utakmicama

II,M
Adrian Gabeliic odlucio je da se vrati u SAD i nastavi studiranie i nece nastaviti pripreme sa Zeljeznicarom, Mladi (20 godina) napadac bio je na probi, no jos rnu nije bio ponuden ugovor pa je Gabeljic procijenio da je bol]e da se vrati u Sent Luis, gdje je uspjesno nastupao za tamosnji koledz, motive Moskva, treneri su analizirali protivnika u Ligi prvaka i jo~ jednom se uvjerili koliko ih tezak posao ceka u okrsa] ima sa slovenskim prvakom. - Nista novo nismo saznali, Maribor je jak, kao sro smo vee znali, a i od kojih narn igraca prijeti najveca opasnost, Dobri su, ali dobri smo i mi, bit ce to dvije odlicne utakmice - smatra Durbuzovic, Z. SAmC

MUharemOUIC oregOUara s Marlborom
Na adresu kluba s Grbaviee svakodnevno stizu upiti navijaca za ulaznice utakmice u Mariboru, a vee sada broj zah tjeva dvosrruko je veci od 600 karata, koje sloven ski prvak, prema propisima UEF A-e, mora dozvoliti, Iz navijacke organizacije prozvali su i svoj klub jer smatraju da nije ucinio dovoljno, - Razgovarao sam s direktorom Maribora Bojanom Banom i generalnim sekretarorn Urosorn Jurisicern i za trazio veci broj karata za nase navijace, Obecali su razmotriti zahtjev, ocekujem da nam odgovore u narednim daniuia, Mi smo spremni dozvoliti navijacima Maribora da ih dode koliko zeli, ali trazimo i da nasi naviiaci dobij u vise karata za utakmicu n Sloveniji - rekao [e direktor Zeljeznicara Dzelaludin Muharemovic.

S treninga Zeljezniijara tJ Austriji: Ekipa naporno radi Ono sto nas raduje jeste da vee sada ekipa pokazuje solidnu fizicku sprernnost, napravili snro i dosta dobrih akcija. Istina je da se promasi valo uno sto sc ne smije promasivati, ali golovi ce doci sa
svjezinom - smatra Dino Dur-

buzovic, trener Zelje. Zajedno sa sefom Amarom Osimom, koji ie posmatrao duel Maribora i Loko-

DisHriminatorsHa odluHa

Navijaci Zeljeznicara oqorceni ponasaniern Maribora

POTRAZITE NA KIOSCIMA

Povodom odluke Maribora da navijaCima telieznicara dozvoli sarno 600 ulaznica i zabrani kupovin u karata svima koji ne posjeduju slovenski pasos, saopcenie je izdalo Udruzenje naviiaca FK Ze!jezniear. - Dvostruki arsini, vierovatno globalno najcesce spominjana fraza, Ukratko, sinonim za nepravdu, Jos jedna se desava upravo ovih dana na samoj granici Evropske unije, u Sloveniji, Nairne, da bi se zastitili od najezde navijaca Zel[ezuicara, Uprava FK Mari-

bor donijela je odluku da ce ulaznice za utakmicu moci kupiti same i iskljucivo drzavljani Sloveniie. Ovo se ne odnosi na 5 posto kapaciteta stadiona koji svakako, prerna ~tavilirna UEFA-e, pripada Zeljinirn navijacima. Medutim, postavlja se pitanje sta je s Bosancima u Sloveniji, Neki podaei govore da oko 80 hiljada ljudi iz BiH posje duje slovensko drzavlianstvo. Mozda Uprava NK Maribor donese neku jos stroziju odluku, pa se uz drzavlianstvo bude gledao i grad u

kojem roden,

je kupac

ulaznice

000 sto stvar cini gorom je to sto ce mnogobrojni navijaci i simpatizeri Zeljeznicara biti rastrkani po svim tribinarna, re bi to moglo stvoriti znacajae probleme redarima i polieiji na stadionu. Uprava FK Maribor je SVOjOLll diskrirninatorskorn odlukom vjerovatno, ustvari, kreirala sve uslove za incidente - sroji, izmedu ostalog, u saopcenju koie ie poslano brojnim bh. i slovenskim medijima.

Meaunarodni fudbal

74
TRANSFERI Robin van Persi i Nani najzvucnija imena na trzistu

Dnevni avaz, petak, 6. juli/srpanl 2012

Snort
.~ .

Marsej

trener

80 noui

Olimpik Marsej za navaga [e trenera irnenovao Eliea Boa (Baup, 57 godina), a on, ce na taj duznosti zamijeniti Didijea Desarna (Didier Deschamps). Bo je s Marsejam patpisao ugovor na dvije godine. N ajveci trenerski uspieh ostvario ie 1999. godine kadajes Bordooru uzeo naslov Irancuskog prvaka. Na klupi "zirondinaca" bio je od 1998. do 2003. godine, a potom je radio u St. Etienu, Tuluzu i Nantu, da bi posljednje tri godine bio strucni komentaror na televiziji.

Hoce i A al i JUDaJted dO Slit- ZUilez ·ama da U bez 'beSleceD-a?
Holandanin i Portugalac nisu pristali produziti ugovore ko] im istjetu naredne sezone, pa je velika mogu6nost da obiljeze Ijetni prijelazni rok
Robin van Persi (Persie) odbio je panudu novog ugovora koji mu ie predocio njegOYtrenutni klub Arsenal, sto je holandski igrac obj avia ina svojoj internet-stranici, Kako Holandanin ima
jos godinu ugovora, pravo je pitanje dali ce ga Arsen Ven-

vee ovoga lieta prodati iii ce mu dopustiti da sljedeceg lieta ode bez obestecenja, kao po tpuno besplatan igrac.

ger (Arsene Wenger)

Dugo razmisljao
- Razmisliao sam dugo i
tesko 0 tome, ali sam odlucio da necu produzitisvoj ugovor, Vi, navijaci Arsenala i moji obozavaoci imate puno pravo

HOrintljans Od BOlle
U lioalu

Kopa Libertadores

bolii

Brazilski Korintijans pobjednik je ovogodisnjeg Kopa Libertadores, juznoamericke Lige prvaka. Brazilski nogometasi pobijedili su u revansu na dornacern terenu argen tin ski Boka J uniors s 2:0 i slavili ukupnim rezultatom 3:. L

da se ne slazetesmojirn pogledirna Ionim sto sam odlucio, ali cu uvijek postovati vasu odluku - kazao je Van Persi, koji je zabio 30 prerniierligaSkihgolova proslesezone, On je dodao kako se na koneu protekle sezone sastao sa menadzerom Vengerom i izvrsnim direktororn Ivanom Gazidisorn, ali da je dobio razocaravajuce odgovore u vezi
sa Arsenalovim ambicijama narednirn sezouama. u

Za Van Pesijeve usluge naivise su zagrizli Mancester siti, koji j e vee rani je iz Arsenal a vrbovao nezadovoljne Gaels Klisija (Cliehy) I Samira N asrija, te J uvenrus, koji je nekoliko puta zvanicno slao ponude na adresu Arsenala. - N ajduze za dvije sedrnice bit ce poznato da Ii cu ostati jos godinu dana ili cu napustiti klub - djeCi su holandskog napadaca. Persi, Slicne prableme koje ima Arsenal s Van Persijern ima i Mancester junajted sa Nanijern, Portugalac je odrjesit da napusti tim Aleksa Fergusona (Alex), jer mu je navodno dosta svega i ponestaje mu motivacije buduel da je tamo osvojio sve sto je mogao.pa ie pitanje da lice ostati jos godinu iii ce ga veliki Skot prodati nekorne odinteresenata. (A. C.)

za dUile sedmice

OdluMa

Van Persi; Okrece lerJa dosadasnJem klubu u kojem je osvojio samo jedan lrafej za osam godina klubu osvojio samo jedan veIlki trofej,FAkup2005. se dogovorio sa gospodinom Gazidisorn i menadzerorn Vengerom. No, buduci da su se spekulacije u medijima zaostrile, mislim da je posteno znati sta se srvarno dogada u ovom trenutku, Licno, imao sam sjajnu sezonu, ali ia ipak zelim da moji golovi doprinesu osvajanju trofeja, Poslije svega rno-

Ekipa Boke bila je favorit jet je vee sest pula osvojila naslov juznoarnerickog klupskog prvaka, cetiri puta u posljednjih 12 godina, NajzasIuzniji za pobjedu BraziIaca bio j e dvostruki striielac Emerson. Korinitij ansu ie to prvi naslov Kopa Libertadoresa,

Sjajna sezona
- Sve vrijerne dak su trajale spekulacije sutio sam iz postovanja i odanosti prema klubu, taka sam

Njegovu zeliu za odlaskom potpiruje cinienica kako je od dolaska iz Fejenorda 2004. godine u londonskorn

ram reci da volim ovaj klub, odrastao sam ipostao covjek u Arsenalu. U osam godina bilo je fantasticno . kazaa je Van

Podnijeli zahtjev

'DaVOli' na

lduiorSkoi
berzl Mancester

FlrgUSOn ZIII DlmbU Ekipa Mancester iunajtedanavodno zeli u svoje redove ovoga ljeta dovesti dvojac Njukasla, Dembu Bai Seika Tiotea (Cheick), Trener "Svraka", Alan Pardju (Pardew) se navodno rnuci da u timu zadrzi svoje najbolje igrace, a to bi rnoglo obradovati Aleksa Fergusona (Alex) koji trazi pojacanja za narednu sezonu. Ferguson je spreman da posalje ponude za avu dvojicu igraca cije cijene i nisu toliko visoke. 1stovremeno, spominje se kako je senegalski napadac vee dogovorio prelazak u redove Liverpula, no zvanicna parvriia

Zainteresiran za dvojac Njukasla

Vlatko Markovic otlsao nakon 14 godina

la SlllIa IIOlla

junajted podnio je zahtjev za upis na americko trziste dioniea radi prodaje i zarade 100 miliona dolara (64 rniliona funti), Iz J unajteda, jednog od najpopularnijih klubova na svijetu, receno je da ce zaradeni novae iskoristiti za povrat velikogduga. Klub je ad 2005. goeline pod kontrolom americlke porod ice Glejzer (Glazer), ali ie pasljednjih godina optereeen ve· likimdugovanjima. (A. C.)

Saker: MandaI na dviJe i po godine

Ba iVidic: Hate Ii {grali za/edna jos nije ddla. Podsjecirno, "Crveni davoli" su se vee pojacali dvojicom mladih igraca, a radi seoNikuPaulu(Nick

Powell),koji je dosao iz Kru Aleksandrije, Ie 0 Sindiju Kagavi (Shinji Kagawa) koji je stigao iz Borus!je Dortmund. (A. C.)

Najbolji strijelac SP 1998. Davor Suker (44) na jucerasnjoj sjednici Sk· upstine jednoglasno Ie iza· bran zapredsjednika Hrvat· skog nogometnog saveza. Suker ee tu duznost ob·

Dauor SUMer noui DredS)ednili nS-a

nasali jos dvije ipo godine. Na ('elnom mjesLUHNS·a naslijedio je Vlatka Marko· viea, koji odlazi nakon 14 go· elina.Markovic je kazao da je ponosannasvoj rad. (A. C.)

sport

Dnevni avaz, petak, 6. julVsrpanj 2012.

75

NSBiH Na danasnioi sjednici Skupstine nekoliko zanimljivih tacaka

HOGali srbi o-huatiti izmja S atuta i s-stama taRmican)a

Kosevo: Niljm~sovlliji nogomeflli fllmir

Predlozenl modeli Premijer lige predvidaju smanjenje na 12 klubova od sezone 2015/2016.

nastaullena nallJepsa SDortsHa urica OUOB lJela
Blizu 3.000 skolaraca bori se u deset sportova
N ajljepsa sportska prica ovog Ijeta nastavljena je u Sarajevu, gdje od 2. jula do danas traje cetvrto regionalno rakmicenje osnovaca u deset sportskih disciplina u sklopu Sportskih igara m1adih BiH(SIM), Na vise lokacija u bh. prijestonici blizu 3.000 skolaraca bori se za nastup u drzavnom finalu, koje ce od 13,. do 18. avgusta biti odrzano takoder u Sarajevu, Ovo je najmasovniji nogometni rurnir, za koji 811 se prijavile 122 ekipe, Nakon dva dana takmicen ia na pornocnim terenirna stadiona Kosevo u kategoriji djeeaka rodenih 1996. godine i mladih pobijedila je ekipa "Red Devils", Ciji je kapiten Nermin Divovic sretan sto ce njegov tim tokorn finala imati priliku druziti se s djeeom iz drugih gradova: - Nije bilo lako, prijavili smo se da se zabavirno, a 0 pobjedi nismo puno razrmsliali. Mozda je to i razlog sto sma pobiiedili - rekao [e Nermin, Nakon takmicenja u Konjicu, Gorazdu, Zenici i Sarajevu, Igre nasravljaju svoj put prema Bihacu, koji ce 7. i 8. jula postati pet! od ukupno 19 gradova dornacina SIM-a.

19re mladih u Sarajevu

S posijecilljeg skupslillskog lilsjedanji!: Obimall dllevlli red Izrnjene Statuta i sistema takmicenja najvaznije su dvije od deset tacaka dnevnog reda na danasnjoj sjednici Skupstine Nogometnog saveza BiH, koja ce biti odrzana u Saraievu. U oba slucaia, prerna naiavama, vodit ee se zustra rasprava, Kad ie u pitanju Statut, najvaznije izmjene, prerua insrrukcijama FIFA-e i UEFA-e, trebaju hiti povecanje broja danova Izvrsnog odbora sa IS na 17, odnosno Skupstine sa 60 na 70. Nave predstavnike dala bi udruzenia klubova, odnosno Igraca, sudija i trenera, koja tek trebaju biti fermirana, Ovom se prijedlogu, medutim, opiru najvise predstavnici iz Fudbalskog saveza RS (ali i iz nekih

Predslaunlcl FIFA-e I UEFA-e
Delegaeiju medunarodnih fudbalskih asocijacija, koja ce prisustvovati Skupsrini, cinit ce Eva Paskije (Pasquier) u ime FIFA-e te Zak Bondala kantona Federaciie BiH), pod izgovorom da bi mogao biti narusen nacionalni baIans, Uprkos njihovom zahtjevu da se skine s dnevnog reda, ova tacka ipak ce, prema odluci Korniteta za norrnalizaeiju, biti uvrstena u razmatranje. Sro se, pak, novog sistema takmicenja tice, posebno forrnirana Kornisija predlozila (Jacques Bondallaz) iz UEFA-e. Ovaj Francuz ie novi sef sportsko-pravnog o diela, odnosno nasljednik Marse1a Benca (Marcel Benz). ie dva modela, a oba predvidaiu broj od 12 klubova u Prernijer Iigi od sezone 2015/2016. Prema prvorn, u sezonarna 2013/2014. i 2014/2015. ispadale bi po cetiri ekipe, a ulazili pobjednici dviie entitetske lige. Drugi prijedlog razlikuje se samo u putu do smanjenja broja klubova. Nairne, u obje sezone direktno bi ispadala po dva po-

sljednjeplasirana tima, a naredna cetiri od dna tabele igrala bi mini 1igu za opstanak po dvokruznom bod-sistemu od sest kola, s tim da bi se prenijeli bodovi iz regularnog dijela sezone. Po ios dva najslabija rima preselila bi u nizi rang. To znaci da bi u sezoni 2014/2015. PLBiH brojala 14 klu bova, Od sezone 2015/2016. 12 klubova bi Premijer ligu BiH igralo po trokruznorn sistemu. Takoder, clauovima Skupstine bit ce predlozeno da se od sezone 2013/2014, igraju jedinstvena drzavna prvenstva u malom i zenskom fudbalu. Za usvajanje je potrebno dvije trecine, plus jedan glas prisutnih na sjednici, O. L.

marcelleD SliDendiJa MOH-a
.... Sinisu Marcetie, trener (i suprug) nase najbolje atleticarke .Lucije Kimani, dobio je stipendiju Medunarodnog olimpijskog komiteta, - Konkurencija je bila velika, jer se prijavilo vise od 200 trenera iz cijelog svijeta, Sretan sam sto su prepoznali moje sportske i trenerske rezultate - rekao je Marcetic, nekadasnji atlericar, koji se trenerskom pozivu posvetio 2006, godine, kada ie i poceo trenirati Luciju Kimani, N. D.

PreHlnula ulaHmlca OlimPICa - Siaulle
Veliko nevrijeme u KiseIjaku popraceno obilnim pljuskom i grmljavinorn razlog je sto je prekinuta prijateljska utakmiea izrnedu Olimpiea i Slavije. Prijateljska utakmica izmedu Siavije i Olimpiea u Kiseljaku prekinuta je u 35. minuti zbog velikog nenemena. Jak pljusak i grmljavina primorali su sudiju Danijela Boju da igrace posalje u svlacionicu, a nakon IS-tak minuta i oznaCi kraj. U trenutku prekida Slavija je vodila sa 1:0 pogotkom Marka Mijatovica, 24-godisnjeg veznjaka koji je od svih igraca na prabi l1ajb1iti da se izbori za ugovor u Slaviii. G.l.

Nevrijeme u Kiseljaku

JUnlOrHe ObOrlle senlorsHI reHord IIH

Uspjeh aneficarki Banje Luke

Zvijezda bez mladog reprezentativca

Senad HUSie otisaO U Izrael
Zvijezda iz Gradacca os tala ie iznenada bez rnladog reprezentativca Senada Husica koji je otputovao u Izrael i karijeru bi trebao nastaviti u tamosnjem prvoligasu Asdodu. Pred odlazak Husie nam je rekao da j e preos ta10 jos sarno da. se klubovi dogovore u vezi s obestecenjem. - Vjerujem da ru nece biti nikakvih ptoblema i da je
to samo formalnosr, U Gradaccu mi je bilo predivno, Zahvalan sam svima. Sa1gracima zelim da izbore plasm an koji bi ih odveo u Evropu - kazao je Husi':. Ovaj lijevi bocni igrac karijeru je poceo u kalesijskoj Bosni, a 2009. je kao najbolji strijelac Druge Jige Sjever sa 27 pogodaka presao u Z viiezdu. F.S.

Travnik je na Piwti organizirao test -utakmicu za sve mognee prinove koje su se Zeljele narnetnutirreneru "Vaira" N erminu BaSieu.Nastupi10je 19 novajlija, uglavnom iz nizerazrednih klubova s po-

Od 19 proula anih, niMo nUa za!douollio
drucja sredoje Bosne. Ipak, Basic nije odabrao nikog zanimljivog na pozicijarna koje su mu potrebne da bi ga prildjuCioradu s ostatkom elupe. Taka su za sada nova imena na Piroti Ivan Livaja i Senad Tabakavic iz NK Vitez, J uro Pejie iz bugojanske Iskre, te juniorski reprezentativae B.iH Adnan Smajie, koji je stigao iz SI~lIije. Vezniak Anel Curie definitivno je napustio Travnik

Trener Travnika testirao moguce prinove

i karijeru ce nastaviri u Ve-' lem, dok stoper Nihad Ribie jos nije postigao dogovor 0 produzenju ugovora. Nakan opravdanog izostanka, treninzima se prikIjuCio napadac Nebojb Popovic. S. P.

Zenska stafeta Atletskog kluba Bania Luka, sastavljena od juniorki, na mitingu u Beogradu oborila ie seniorski rekord BiH na 4x100 metara

rezultalOtn 48,08 sekundi. Ovai uspjeh ostvarile su Nikolina MudriniC, Ivana Macanovic, SVjetlana Graorae i Ana I1ijasevic. S. K.

76

Dnevni avaz, petak, 6. Juli!srpanl 2012,

Sno rt
~

.

RUKOMET lzvrsnl odbor RSBiH a SP za juniore 2013 ..godine

TrebalU 1mgaranClle ullee mlnlstara IIH
Svjetskoj rukometnoj asocijaciji je bitno da drzava stoji lza Prvenstva
- Prema ovame sto su nam iz SEHA lige poslali, cisto surnnjam da ce sljedece godine nasi predstavnici igrati regionalnu ligu. Savez, kao suinicijator, apsolutno ie odbioprijedlag obaveza klubova po kojima bi sami sebe morali finansirati, Osim toga, klubovi bi morali igrati u dvoranarna s kapacitetom od najmanje 2.500 mjesta, u kojima bi morale biti postavljene posebne podloge, LED ekrani ... Problem je sto SEHA sa sjedistern u Zagrebu jos nije nasla generalnog sponzora, pa se sada sve iz temelja miienja. I sve na stetu klubovakazao ie Karacic i dodao da ie usvojen prijedlog Takrnicarske kornisiie prema kojem ce naredna sezona Premijer lige poceti 7. septembra, (A. C.)

Vilijamll: Sallsa la peti flililiov

U

Londoflu

Serena Uiliiams i RaduanSlta biore se za t Olei
Amerikanka savlacala Bjelorusklnju Azarenku, a Poljakinja Njemicu Kerber
Poljakinja Agnjeska Radvanska (Agnieszka Radwanska) i Amerikanka Serena Vilijarns (Williams) finalistkinje su treceg ovogodisnjeg teniskog gren slem turnira u Vimbldonu. Radvanska je kao treca nositeljica u jucerasnjem polufinalu sa 6:3 i 6:4 pobiiedila Njernicu Anzeliku Kerber (Angeliq, osma nositeljica). Vilijams (sesta nositeljical [e hila bolja od druge igracice svijeta, Bjeloruskinje Viktorije Azarenke sa 6:3,7:6. Za Radvansku IO je najveci uspjeh u karij eri, dok ce mlada sestra Vilijarns u svorn sedmom finalu jurisati na petu ti rulu na Otvorenom prvenstvu Engleske u Londonu, na koiem je slavila 2002., 2003., 2009. i 2010. godine. Zanimljivo da ieobaporaza u finalu Vimbldona Vilijams dozivjela u olimpijskoj godini, Prvo je 2004. izgubila od tada 1~-godisnje Ruskinje Marije Sarapove, a cetiri godine kasnije [e u finalu ad Serene bila bolja njena sestra Venus. Finale ce se igrati usubotu od 15sati, (A. Dr.)

Poznate finallstklnle Vimbldona

N a sjednici Izvrsnog odbora Rukometnog saveza BiH glavna lema bilo je odrzavanje Svjetskog prvenstva juniora 2013. godine, eiji je dornacin nasa zemlja, ali cija je organizacija dovedena 11 pitanje zbog nedovoljnih garancija Viieca ministara da stoj i iza ovoga velikogprojekta. - Usaglasili smo se i zatrazili od Vijeca minis tara i nadleznog minis tars tva garanciie koj e se ne ticu izgradnje dvorana ili prevelikih finansijskih izdataka, vee cisto podrske projektu. Svjetskoj rukometnoj asocijaciji (IHF) je bitno da drzavastojiiza Prvenstva, Mi srno garancije dobili jos prije dvije godine, kada smo usli 11 proces za dobivanje domacinstva, no sada, kako vlada poli ticka zbrka,

Svjetsko prvenstvo im je najrnanja briga. Ipak, nadamo se da ce sve biti uredu kazao je generalni sekretar Saveza Smajo Karacic, Na sjednici se, takoder,

raspravljalo i a uvjetima koje bi dornaci klubavi iz SEHA lige morali zadovoljiri kako bi naredne godine magli ucestvovati u ovome regionalnorn takrnicenju.

Odrzana sjednica lzviestajne skupsnne Rukometnog kluba Bosna

KO

ce se p -nuatii urueeg MromPira7
U nedostatku prijedloga ko ee ucl u rukovodstvo, formirana radna grupa koja ce predloziti nove Ijude
godorn i sekretarorn Tarikom Smajovicern, radii a je bez pornoci Predsjednisrva i Upravnag odbora ciji su clanovi podnijeli ostavke, ] pored toga, dug je znatno sm anjen. U jednoj kalendarsko] godini klub je istovrerneno ostvario najveci klupski uspjeh bh. sporta plasrnanom u osminu finala Lige prvaka, te bio na pragu gasenja, Ipak, ponajvise zahvaljujuci nekolicini entuzijasta, Bosna je privela kraiu takmicenie na cetiri fronta (Liga Sampiona, SERA Jigs, Premijer liga BiH i KUP BiH)- stoji u saopcenju RK

Kadetski turnir u Blhaeu

U prostorijama Gradskog Vijeca Grads Sarajeva odrzana ie sjednica Izvjestajne skupstine Rukometnog kluba Bosna na kojoj su prezentirani prihodi i rashodi u periodu ad 27. decembra 2010., kada je usvojen budzet u iznosu od dva miliona i 200 hiljada KM, do danas, te plan rada kluba u narednetri godine. - Od cjelokupnog duga, najveci iznos, i to 850.000 KM,otpadananerealizirani dio budzeta, a najvece dugovanje je prerna KSC Skenderija, Od 1. januara ove godine kancelarija kluba, na celu s direktorom Kenanom Ma-

MagOda uise nile direlltor

ArslanagiC doueo mlade rullomelase Halara
Rukomelni klub Bihac domaCin je kadetskim reprezentacijama Katara, Hrvatske, Siovenije i Bosne i Hercegovine, koje ce ovog vikenda odigratimedunarodnirnrnirudvoraniLuke. Reprezentacija Karara (1994 godiste), predvodena Abazom Arslanagieem, dosla je jucer u Bihae i vee je odradilaprvetreninge. - Biscani su jos jednom pokazali da su odlicni domaCini i organizatori. Mogu da kazem da smo zadovoljni te da vee sad razgovaramo 0 pripremama i naredne godine II ovom prelijepom gradu - rekao nam je Arslanagic, proslavljeni bh. mkometni srrucnjak. Zanimljivo je da Rukomelni savez Katara snosi lroskove borav ka svih ucesnih rurnira, nakon koj eg ce reprezentaeija ove zemlje ostati u Bihacu na desetodnevnimpripremama. E.A.

Direktor Kluba Kenan Magoda prisutnima je saopcio da prelazi na novo radno mjesto, zbog cega vise nije u mogucnosti obavljati dosadasnju dufuost. - H vala svima onima koji 5U prisustvovali Skupstini,

ali i anima koji nisu, Takoder hvala svima koji 8U u prethodnim godinama bili dio Bosninili uspjeha, Odlazirn, ali eu biti na raspolaganju klubu za sve one za sta me budu smatrali potrebnim - rije':i 5U Magode.

Bosna ie pres/a put od vrha do dna, ali ss slabiJizirala Bosna. Skupstini nije bilo prijedloKada je u pi tanju plan raga za izbor novih Clanova ruda za naredne tri godine, on kovodecih tijela kluba, forie podijeljen u dva segmenmirana jeradnagrupa od nera.Prvi jedlj da Bosna ostakadasnjih clanova Upravne stabilan ucesnik Prerninog odbora, koji ce u naredjeI lige BiB, a dmgi je da u nih 30 dana obaviti razgovodogledno vrijeme vrati dore s potencijalnim Clanoviminaciju. rna SkupstineiUO. - S obzirom .oa to. da na (A. C.)

Rukornetas banjaluckog Barca Stefan Terzic (danedavno Radulovic, jer je, navrsivsi 18 godina 17. maja, promijenio prezime i uzeo maji'ino, s kojom je odrasrao poslije razvoda rodite1ja) nastavitcekarijeru II Njemackoj.

Mladi Sielan TerziC DOIDiSaOza HambUrg
Ljevoruki desni bek visok 196 centimetara i tezak 97 kilograma, koji je nakon maticnog kluba Arilja iz istoimenog gradica u Srbiji u posljednje dvije i po godine bio clan Borca,a proteklusezonu prove~ je na posudbi Prijedaru, postao je nov! clan Hamburga i igrat ce zajedno s bh. reprezemativcern Enidom Tahirovicom. - Porpisao sam ugovor na [ri godine. Znam da ne<::e iti b nimalo lako dokazari se unovoj sredini,ali vjerujem u se-

Rukometas Barca nastavlja karijeru u Njemackoj

be. Banja Luka ce mi ostati u najljepsoj uspomeni - rekaa ie T erzic, koii je bio kapiren kaderske reprezentacije Srbije, a potom igrao i za juniorsku selekciju, da bi lani osvoiio btonzu na Olimpijskimigramamladib. N.D.

ort

D~ev~i avaz, petak.

6. iulVsrpa~i 2012.

77
lzjava dana
Nadaosamseioiehioao Nooaka.Proiputu Vimbldonu-super. (Rodier Federerpred danasnjipolufinalni duels Novakom Dokouicem}

FUdbalel'l Romebez Male I MOlaea
Povratnik na mjesto trenera Rome Zdenjek Zeman zabranio je fudbalerima da narednih deset dana piju kafu ijedu kolace. Roma, eiji je clan i Miralem Pjanie, prekjucer je pocela pripreme za novu sezonu, a italijanski mediji prenijeli su da strog rezim ishrane koji zahtijeva ceilki trenerpodrazumijeva i manje ugljikohidrata iproteina,

Napodrucj.uFede.ra. ,;ie.Bos.n. iHer.,. egoe vine u 201L godini egzistirale su 482 .• sportske organizacije, 45 sahovskih organizacija i 7310vacka drustva. Sportske organizaciie irnale su ukupno 54.701 aktivnog clana, a medu njima ie bilo 9.919 zena, odnosno 18,1 posto, Najveci ie udio zena u odbojci (73,2 posto) i gimnastici (66,6 posto), Ukupno je bilo zaposleno 2.796 osoba, Sahovske organizacije su u 2011. imale2. 5 84aktivna clana,a1ovacka drustva 23.691.

lUI

Vilest u broici

iJII

"101
,I

PROFES,IONAlNI BUKS Potvrdeno pisanje "Dnevnoq avaza"

Ad a Ca iC Droti ustralca Gela u b i MariJere
Dvije godine mladem i tri centimetra nizem Gelu nas bokser bit ce, dakako, najveci izazov u karijeri, - Nema sumnje da se nikad nisarn borio s vecim bokserorn. Medutim, ovo je prilika kakva se jednom pruza. Ulog su dvije titule, motiviran sam kao nikad prije i ne mogu iscekati da udem u ring s jednim od najboljih boraca u kategoriji - izjavio je Gel na pres-konferenciii u Oberhauzenu,

0

rnecu za ujedinjenje svjetskih titula

"Dnevni avaz" ad 1. juna: Prvi abjavili vijest

M.ec za naslove prvaka u srednjoj kategoriji u verzijama WBA .i IIBF bit ce odrzan 1. septembra u Oberhauzenu, u dvorani u kojoj je nas as osvojio pojas

uee poceo prlPreme
Pripreme II Kelnn Catie ie poceo vrlo rano, jos prosle sedrnice, sro znaci da ce do borbe u treningu provesti skoro dva i po mjeseca, To sto ce njegov prvi trener Fric Sdunek (Fritz), trenutno mozda i naivece ime u svijetu profesionalnog boksa, paralelno raditi i s Vitalijem Klickom, koji se priprema za rnec s Manuelom Karom (Charr) 8. ner arena"u Oberhauzenu, U ovom zdanju, kapaciteta 13.000 mjesta, Catie ie u aprilu 2007. savladao Spanea Havijera Kastiljeha avier Castilleja) iosvoj io naslov svjetskog prvaka, koji i danas drzi i koji ce staviti kaoulogurnec s Gelorn. Tridesetiednogodisnji Australac u ring ce uti sa zavidnom reputacijom berea koji je jedini poraz u karijeri dozivio prije tri godine od sunarodnjaka Entonija Mundina(Anthony Mundine). Titulu ie osvoiio lani, savladavsi u Nojnbrandenseptembra, Carie ne smatra problemorn, . - Najvazniie ie da ce Fric biti sa mnorn od 22. iula i da ce staiati u mom uglu tokom borbe. Ostatak priprema cerno uskladivati. Uostalom, ako nakon 22 godine bavljenja boksorn ne znam kako pobiiediti protivnika, onda mi nijedan trener lie moze pornoci - kaze Carico burgu na poene Nij emca Sebastijana Silvestera (Sylvestera), kojeg je, zanirnliivo, i Carie dobio, i [0 bas u Oberhauzenu200S.godine. - Ovo ce mibiti naivaznija borba karijere. Zadrzat Co svoj pojas i osvojiti jos jedan, Bit ce to ispunj enie sna - kaze Carie (33), koji jeod41 borbe u karijeri 37 dobio, dok su po dviie zavrsene porazirna i nerijesenirn ishodima, Posliednji put odbranio je naslov 13. aprila u Kelnu, kada je u spektakularnorn rnecu nokautirao Sebastijana Sbika (Zbik). 0. LOKMIC

Kao sto je "Dnevni avaz" ekskluzivno objavio jos priie mjesec, Adrian Catieee 1.scpternbra, nakon 12uzastopnih odbrana titule svjetskog bokserskog prvaka u srednjoj kategoriji u verziji WBA, pokusatiosvojiti iIffltpojas ..

nalueei iZaZOU

a

Gel i Ca/ic na konferenciji za novinare U mecu za ujedinjenje jedan ad 28 rneceva u profeborit ce se protiv IBF sionalnoikarijeri, piona Danijela Gels (Daniel Do prekjucer je vladala Geale), 31-godisnjeg Ausdilema gdje ce mec biti tralca, koii ie izgubio samo odrzan, a na konferenciji za

sam-

novinare, kojoj su prisustvovala obojica boraca, objavljeno je da ce popriste najveceg bokserskog okrsaja ove ieseni u svijetu biti "Koenig Pilse-

110 Lejkersi iz Los Andelesa u novi pohod na NBA naslov krenut ce jaci za iskusnog organizatora igre Stiva Nesa (S teve Nash) ..Kanadanin.koji ie posljednjih osarn sezona igrao za Feniks, u LA je stigao u zamjenu za cetiri izbora nadraftu. Amerieki mediji prenose da je potpi~ao trogodisnji ugovorvrijedan27 milionadolara.

SIIU nes U LeJHerslma

110 Spanski prvoligas 11 kosarci Bilbao isluzbeno iepotvrdio potpis trogodisnjeg ugovora sa Franom Pilepicem (192 em, 23 g),zaciji ce odlazak Siroki dobiti60.000euraodstete. Pilepic ie sa Sirokobrijezanima osvojio dva naslova prvaka i trofe;a Kupa BiH, a za iskazani napredak selektor HrvatskeJasmin Repesauvrstio ga jenapopisod 15 kandidata zanastupukvalifikaeijama za Eurobasket 20 B. (V. B.)

PilePle Iri sezone u Bllbau Hol08OS odustao od EUroMuDa

110 Grcki kosarkaski klubovi, zbog krize koja potresa cijelo drustvo, tonu sve dublje, Potvrduje to i odustajanje Kolososa od rakmicenja u Eurokupu, Pozivnica za ucesce, umjesto Kolososa, otisla je poljskom Zastalu iz Ostrova. Zbog finansi;skih problema ucesce u ovom takmicenju je otkazao i Siroki Wwin. V.B.

PETAK 6,. 7. 2012.

'7 ~ .
2100

..

REBU

BHTl

_
07.20 TV Tour, rnuzicki program 08,10 Da sam oblak, igrana seija, 21. epizoda 09.00 Vijesti 09.05 Taina StaroD Mosta, igrana serija, 185. cpzona /121 10.00 JaDodica bobica 10.25 VragotaSti Denis 10.50 Poko 11.00 X·man 11.25 U zmajevom gnijezrlu 12.00 Dnevnik 1 12.20 Larin izbor, igrana sanla, 20. i 21. epizoda 14.05 Villa Maria, igrana serqa, 137. eplzoda 15.20 Vijesli 15.30 Mucke, nunorisncka serija. 4 epzod 16.05 CSI Miami, igrana serqa, 4. eplznna 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosla, igrana senla, 186. epizoda /121 1B.25 Da sam oblak, igrana sema, 22. eplzuda Moj auto Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.05 TV Bingo show, pnjenos izvlaCeni' 21.05 Lud, zbunjen, ncrmaIan. igrana senja /12/ 21.30 Mucke, hurnaristiska senia, 5. epizoda 22.05 Dnevnik 3 Finansijske novosli Stanje na putevima 22.40 Larin izbor, igrana serija, 22. i 23. epizoda 00.55 Villa Maria. igrana sen[a, 137. epizcda 01.35 Dnevnik 3, r. 02.05 Pregled programa za subotu

_IVALFA__
07.05 Jufm uz sevdah 07.30 Novo julrn, program 09.00 TOP PJESME (sms chatl 10.05 Kinali kat, igrana serija 11.05 Muzicka nostalgija 11.30 Vijesti 11.40 Srrasti i inllige, igram serija (r) 12.45 TOP PJESME (sms chat) 14.00 Vijest! 14.05 Junska noc, igrana serija (r) 15.05 ALFA MUSIC, muzicki program IS.00 Sirasii i intrige, igrana senja 17.00 Vijesti 17.15 Kinali kaf, igrana serija 18.10 SEVDAUNKO, VJECNASf, muzicki program 18.55 Dnevnik 19.20 TV liberty· inf./pol. magazin 20.05 Junska noc, igrana serija 21.00 Rebus, razuovor 5 povodom 22.00 Vijes!i 22.10 PETAK UZ MUZICKE BALADE 22.40 Univerzalni vojnik, igrani film 00,20 Dnevnik 00.40 Astrologiia 04.00 Urbani folk

_PINKBH __
07.05 Ukradeni zivoti, igrana serila. ep, 66/134 (R) 08.00 Vijesti 08.05 Pustinjski vjelrovi / Winds of Ihe Wasle· land, western film 09.00 Vijesti 09.05 Sirasti i fntrige, igrana seriia, 93. ep, IR) 10.00 Viiesli 10,05 Klnali kar, igrana serija. 52 ep. (R) 11.00 Junska nee, igrana serija. ep, 1/103 (R) 12.00 Vijesti plus 12.15 SFF kutak na TVI 13.00 Vjjesti 13.05 Doba.ljubavi, igrana ssrlla, ep, 13/24 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni iivoli, Igrana serija, ep, 87/134 15.00 Vijesti 15.05 Eliza, igrana serija. ep.9/68 16.00 Stras!i i intrige, igrana seriiR. 94. ep, 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, Igrana serila, 53. eo. 18.15 Najava Dnevnika 19.00 18.16 Doktor Marlin, igrana serija, ep, 15/35 19.00 Dnevnik TVI 20,05 Junska noc, igrana serija, ep, 2/103 21.00 Eliza, igrana seriia, ep. 10/58 22.00 Doktor Marlin, igrana serija, ep, 15(35 22.40 Univerzalni vojnik I Universal Soldier, igranililm 00.30 Dnevnik TVI (RI 01.30 Gvozdeni Orac 3. Asovi Ilron EaDie 3. Aces, igrani lilm 03.00 Nocni program 06.00 Moje srce kuca za Lolu, rnaksiaka serna r 07.00 Urlri muSki, lutarnji program 10.00 Dbieni Ijudi. serija 11.00 fnfo top,informativni program 11.05 V,ernenska prognou 11.10 Braeni sudija,reality ernlsua r. 12.45 Brze pare, kviz 14.00 Kukavica, indijska

HAVAIlV
06.45 Kad Usce pana, igrana serfja, 326. epizoda 07.30 Sasuke ninja ratnlcl 06.00 Timmy, crtam film 08.20 Garfield, ertani film. 55. i 56. spizoda 08.43 TV IZLOG 09.00 Bumba, crtarl film, 90. i 91. epizoaa 09.13 Nodi, crtanl film. 92" epizoda 09.30 Gradilelj Bob, ertani film. 28. eptzoda 09.40 Moji dzepni Ijubimci, crtari film, 56. epizoda 09.55 Lileni grad, crtani film, 34. epizoda 10.20 Bakugan, ertani film, 47. epznda 10.45 Dragoo ball Z, erlani film, 66. epi,oda 11.05 Winx. ertani tilm, 35. eplznda 11.30 TV IZLOG 11.45 V.iiesli 11.59 Biomeleoroloska prognoza 12.00 Slijepaijubav, igranR setija, 104" epzoua 13.00 Ksd lisce pada, igrana serija, 326. epizoda 14.00 Bsndini, igrana seriia, 69. epizoda 15.00 MUlifki program 15.15 TV IZLOG 16.00 Sasuke ninja ratnlcl 16.30 Slijepa Ijobav, igrana selija, 105. epzoda 17.30 Uzareni aslall 18.45 Domacica Ovako 19.00Viiesli u 1, in!. prog 19.30 Sport 19.38 Horizonli 20.00 Kolo sreea 20.05 Ksd lisce pada, iqrana serja, 327. epeoua 21.10 2MBT 5, audicij. 22.40 Bandini, igrana seriia, 70. eplznda 23.50 Auloput, igumi film 01.30 Aslro Num Catte, uzlvo

07.30 Prirodna hastlna 8iH. Dolinom Trebisnjice.r 08.00 BHT vijesti 08.15 SokoWismar, r. 09.05 Kiri klaun. r. 09.10 BHT slagalica. r 09.40 TV enciklopedija , r. 09.50 Vazdusni dvoboj, animirani lilm 10.00 BHT vijesU 10.10 Ezet, senja. 133/142 11.00 Relrovizor 11.30 Noopjevani struenjaci Japana, 4/4 12.00 BHT vijesti 12.15 Bar karl, r. 12.45 Muzickl program 12.55 Braca Karamazovi. r. 13.40 Putevi zdrav.lja, r. 14.15 BHT vijesli 14.30 NajljepsB price klasillne stanne, 1/9 14.45 Problemalicno zaljubllen, dok, film 15.00 BMT slagarica 15.30 Mirno more Zekoslave. animirani lilm 15.40 Soko Wismar, senja 16.30 Prirorlna hastina HiH. Hulovoblato 17.00 Ekologika 17.30 BH gaslro kulak 18,00 Sve u svemu 18.45 Business News 19.00 Dnevnik 1 19.30 18. Sarajevo Film FesUval, svecano 21.00 BHT 1 Exclusiv. Aida Begie. rediteljka 21.30 Sarajevo gmd lilma 2011·112+1 -Pusthumae -Edina -scene sa ienama -Tjelesna funkcija 23.10 BHhijesli 23.25 Business News 23.30 sre u svemu, r. 00.15 £Javolje oko, lilm 02.10 Pregled programa za Bubotu

[utarn.i

serja r.

orvaranle

14.45 Moje srcs kuca za Lnlu, rneksltka senla 15.50 Info top, informativni program IS.10 Akademija dahelih, direktno ukljuGBnje u show 17.00 Mala nevjesla, indijska senja r. 17.50 Info top, cernane vijesti 18.17 Vtemenska prognoza 1.8.20 full dobar sport, sportska emisija 16.30 City exctusive, zabasr a show biz emisija 19.00 Mala nevjesla, indijska serija 19.50 Kukavica, indijska serija 20.40 Akademija debelih, pregled dana 21.15 Grand show. rnuzlckl show 22.30 Groznica tjubavi, lilm iz regije 00.10 Kraljevi mamba, arnerltld film 02.00 Top speed, sportsko lifestyle emisija 02.30 City Exclusive, zabevna show biz ermsja r. 03.00 Grand show, rnuzlcki show r.

SATELITSKI PROGRAM
_RI8
12.30 euvar; lrad;c;j.
13.00 Obrazovno cqledalo 13.45 Avantura, sportski program 14.00 $vijet zdravlja 14.30 ZivoU standard! 15.15 Ova je Srbija

_
07.30 Bic;klizam. Trka Kroz 09.00 Fudbal, Bundesliga
Njemacka, Bajern Msthen - Herta Berlin Biclklizarn, Trka Kmz Prancusku

I!liJielmu _Nalio_naLG_. _
06.30 Grand Slam 09.30 Wimbledon STUDIO
Wimbledon

09.00 Fudbal MLS I;ga. LA Philadelphia 11.00 Fudbal spanska liga.
Road to the Title, Valencia - Rea.l Madrid italijanska liga. Galaxy-

11.40 lstrazlvanje ptanete Zemlje 12.35 lst rage avionskih

nesreca

16.00 srecnl Ijud;, serija 17.00 Dnevnik RT

11.DO

12.30 Svi sportavi, WATTS

Francusku

10.00 Wimbledon Preqled dana 11.00 Wimbledon 12.00 Uzlvo: EuroleaguB Draws 12.30 Uzivo: Wlmbledon

13.30 Saplac psirna

STUDIO

unvo:

14.25 Sekunde do
katastrofe

13.00 Fudbal

17.45 Beo9radska hronlka 18.25 Pllopis
19.00 19,30 20.05 21.00 22.00 S!agallca, ,",viz Dnevnik Sr8crii ~Judi,serija Veliki izazov, kviz Pavratak na selo

yojvad~na 17.20 Sta radite, bre, in1-o

13.00 Snuker, Snuker 6 15.00 Svi sportovi
crvenih Tajland

Road lolhe Tille. 15.00 Aclomolosporl. 16.30 Odbojka
Nascar Nashville

15.30 Fudbal, FrancuskaHrvatska 17.30 Svi sportovi.

STUDIO

Napoli - Juventus

22.50 Oko, info

, 8.00 Plivanje, Pariz 20.QO Vijest! Francusku

WADS

22.30 Wimbledon
Draws

Uiivo: Grand Slam Wimbledon 22.00 Uzivo: Wimbledon Studio Pregled dana

13.00

19.45 Odbojka 22.00 Espn

svjetska Hga svjetska Jiga Documentary

20.30 Biciklizam, Trka Kroz 22,00 Snuker. Snuker 6
crv-enih Tajland

23.30 Euroleague
Wimbledon

23.20 MuziGki program 00.05 Dnevnik 00.2Q Evronet

011.00 Grand Slam

00.00 Poker Big
GameS

16.15 Megagradevine 17.10 Posljednji ratni herojt 18.05 Qrevni dosjei X 2 19.00 Saptac psima 2 19.55 Megagradevlne 21.00 Posljednji ratni hBroj~ 21.55 Drevni dosjei X 2 22..50 Zatoceni u inozemshiu 23.45 Posljednji ratni herojr 00.40 Drevni dosjei X 2

15.20 Drevni dosiel X 2

MIV Adria_
15.40 Made 16.30 The Challenge. BaIlie Ot The EKes
17.20 Ridiculousness 17.40 Pranked 4

FOXlife __
12,20 Privalna praksa
13.10 OBveta ,.4. lO Melfsa i Dlai

_H8o
15.50 Sah-mal 16.40 Me<:Iijum 18.20 Kasl 19.1Q Pulos".le
11..40 Krlminalisticka istraga. Pariz 1:2.30 Pisac i detekliv 14.10 Serlak 17.30 Krlminallsticka istraga. Pariz 20.0() Red i zskon. zlocina6ke namjere 20.55· Kratjevi bjekstIJa

_Cine Stalr_lV_
11.00 Revolucija.film,
avantura , 3. 15 Fatalna nesreca, film,dmma 15.30 Drugi z~vot, film, drama

11.40 Vrlo zap.IJjan. priGa
13.2.0 Urednistvo. ep. 2 16.15 MaksimUm 17.50 Filmovi i zvljezde IV 18,20 Debela mama. kaka\l atae, takav sin 2.0.05 Potpredsjednica

15.05 Ali Mekbil

14.20 Brak je mra.k 2

18.10 Punk'd 18.30 MTV Extl. Music
Hour 19.20 Behind The Music. Karaoke Box Pauly 0 Project Jersey Shore 5 Ugly Americans

1:6.00 Da, draga 1;6.45 Ni n8 kartj 17.40 KugatTaun

18,05 Kel i Kim
20.00 20.55 21.30 22.0'0 23.50

17.15·U dollni, film.

Pitbull 20.10 MTV World Slage
21.00 21.50 22.10 23.50

1.8.30 Vii i Grejs

16.55 Ali Mekbil
Privatna praksa Osveta Melisa i Dzoi ~elfsa i Dio! Ket i Kim

00.20 DFC 01.10 3 From 1 01.20 Party Zone

23.00 Sapal duhova 00.20 Ali Mekbil

21.45 Im~alor 22.35 Me<:Iijum
23 .. 5 Jed'flica 2

00.15 Sah·mal
01.05 Put asvete

21.55 Ured(listvo 2.3.00 Pos~jednji egzorcizam 00.30 Sanctum 3D 02.20 Nikad me ne

20.35 Polpredsjedcica, e 21.05 Obilelj Borgia II

19.30 The Thing Aboll My Falks, film,
komedija 21.30 Vremenski palicajac, film, 23.3D Peti element, film,

drama/romance

SF/aKoija

oslavlja)

SF/akoiJa

01.0-5 Ulica sjeeanja

04.05

Sarno seks

01.45 Pet prstrju~ film, dramaitrilBr

PETAK6. 7. 2012.

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIC

HRTl
DUO 07.25 07.40 07.55 08.20 OB.35 09.05 09.35 10.25 Oggy i zohari lIoni Oily roni Andeli i prijatelji Dibidogs, crtanl film Roni Oily roni, crtarl film Gerald MeBning, crtanifilm Crtani film Ja sam Ivoja sudbina 11ti), indilska serlja NaSa mala kllnlka, dornaca numnnsncna .Bnja Skrivena kamera Prine lz Bell Aita, humoristicna serija Crime Time, crtani film OON Info, intorrnativ~i program Ja sam Ivoja sudbina 116), indilska seoija Bilo [ednnm u Turskoj 116), nnska serija Skrivena kamera, humorsncm program Ljubav·vjera·nada (16), turska seria Odbacena 116), iDdijska senia Oejana Talk show, talk show Ljubav bez graniea (16), latino·ameritka 09.03 09.47 10.00 10.05 10.12 101.03 12.00 12.10 1,2.12 12.15 12.32 1.3.15 1 S.OO 15.09 1'5.13 lB.OO 16.45 17.00 17.20 17.25 17.53 lB.28 19.11 19.30 19.56 20.03 20.05 20.06 21.00 21.09 22.51 23.11 23.16 23.25 23.40 00.10 01.44 03.16 Divlji Plamen 3, senja Vijes!i iz kullure Vii"Sli Vrijeme danas Mjes!o pod sunecmoslati iii otltl 5 Prirodni svijel 4. Vene· zuel •• ski nrao majmu· noider, dok. serija Dnevnik Sporl Vrijeme TV kalendar Moe sudbine U osvil zore, film Vilesti uz hrvalski znakovni jezik Vrijeme sutra Panos Ratkajevih, TV senja Gorski lijecnik 3, serija TV talendar Vilesli u pel H.AK· Promel inlo Hrvalska U~hfO Svele planine svijeta. Olimp •.Zeusov trnn, dok.lilm Dr. Oz, talk show 20pet, kviz Dnevnik sport Vrijeme ZABA· 90 sejundi Odabraallelo H.. Planel Dinosaur· Nuvi divovi, dok serila Uvod u 111m Ciklus hrvalskog filma. Devoti krug Dnevnik 3 Sport News Vijesli iz kullOre Seks i glad, ssnia Dolar za mnve, arneritko·spanjolski film filmski maratnn- ciklus hrvalskog filma. Develi krug CSI. Las V.egas 11. serija

HRT2
07.10 Moe sudnlne, 07.51 T"letubbies, antrnlrana serlla OB.15 Na kraju ulice. Promel OB.40 Fantasticnl prijalelji 3, senla za diecu 09.05 H20 Uz malo vodo! 2, seriia 12 mla_de 09.30 Jura Hura. Sumske priprame 10,00 P,ilenos sjedniee Hrvalskog sabora 13.27 Jugoslavija· drzava 13 jedno SiD· Ijeee. Kraj rata u Hrvalskoj, dok. serija 14.00 Wimbledon. Tenis • polulinale (M), prienos Briljanleen Idemo u Ameriku s Goranom Milicem 18.04 Ljubav U laledu, telenovela 1 B.50 Novi klinei s Beverly Hillsa 1, ssriia 19.33 Telelubbies, anirnirana seriia 20.00 Parizo Alletika • Dijamanlna liga, pruencs 22.04 CSI. las Vegas 11, senla 22.52 Mucke 1 B • X·Mas Spec. '81, serija 23.30 Bit~nge i prlnceze 2, ssrqa 00,08 Opasna Ijubav, TV film 01.41 Relrovizor. Kalilornikacija 3, sanja 02.07 Relrovizor. Dobra zena 1, serila 02.49 Retrovim. Zahn.i red. Ortjel za zrlve 11, senla R.portata KISS18.50 Marketing 19.00 Dnevnik KISS19.30 DNEVNIKHRT 20.00 Reporta,a KISS 21.05 AMOR LATINO. "rij.22.00 OanBvnikKISS (R)22.35 vesna Kllaji, u ti,o 23.55 Nocni program

Nova TV
06.15 Neust.rasivi Seooby·doo, crtaoa serija DUD Beba Felix, crtana serija 07.00 TV izlog 07.15 Kad lisco pada, serija 08.15 TV izlog OB.30 Sirasti Orije.nla, serija 09.45 TV izlog 10.15 Walker, lelrsaski renerer, serija 12.05 lauvijek susjedi, serija 13.15 IN ma~azin 14.00 Walker, lelisaski rendzer, serija 15.50 Zauvijek susiedl, serija 17.D0 Vijesli Nove TV 11.25 IN magazin lB.05 Kad li~ce pada, serija 19.15 Doevnik Nove TV 2D.05 Stras!i Orijenla, serija 21.55 cura na zadatku, film 00.00 Resident Evil 3. Istrebljenje, film 01.45 Bijeli prah, igrani film 03.55 Magazin MMA lige 04.20 Ezo TV, tarot show 05.10 Dnevnik Nove TV 06.00 Kraj programa Roam Srebranlca, hronika Opeina Srsbrenica, Sralunac I Millel 21..00 R,ligiia u ,Iu!bi !ivala, rellgilski program 22.00 Herna ma.gazin camrana ntormafvna ~m!Slja2t.45 Tanh, dOkum,nlarnl
I

RIRS
07.06 Jularnji program 09.00 Vijesti 09.10 Robin Hud, serija 10.05 U ooenoj basil, crtana seriia 10.35 Bonlon za djeeu 11.00 la.druga· horoskop 11.25 Ruski zatvoti· iivol iza resetaka, ruski uckumentam film 12.00 Dnevnikt 12.15 Kraj vikend3, pozorisna prscstava 14.00 Larinizbor, serija 15.00 Vijesti· sa nrmaeem geslovnog jezih 15.10 Latinizbot lB.OO Ah. ta planetal *'k.** Izvjestaj sa banjalutke barza 16.30 Srpska dana. 17.15 Mutke, serija 17.55 Mutke, seua 18.35 TV bingo -10:*. Finansjjslre novosli 19.30 Dnevnik 2 "'it.*"" Sparl 20.10 Moj rodak sa sala, serija 21.10 Antimalijska jedinica. film 22.45 Dnevnik 3 ......* Sport * 'Jj* .1:11 Flnansijske neuosn 23.10 Mjeslo zlocina, Majami 9, seMja 23.55 lasliceni svjedok. film 01.50 Mucke, ser;I'
H

telenovela

*'*. "'-:t< MaJa tv

Ljubav: Zudite za nleznoscu, slrastvenirn zagrljajima, Ijubavnim treperenjem. Zellte isto to I dati ... • Pusan: Na vas uspjeh snazno djeluje vise faktora. Aka to iskorisfite mudro, mnogo toga se
.."RTrr::I.

IrDEliII
rnijenia,

11.15 11.25 11.50 11.55 1,2.05 12.55 14.35 14.45 15.55 16.55 17.50

Zdravlje: Jedite lagane, Ijetne abroke.

~QJ~~

qubav: Pruza yam se priljka da situaciju rilesite leprSavo. Uvjet je iskrenost prema partneru. .. Posao: Racunajte na izvjesne prepreke, kasnjenja. To ce vas izbaciti iz uhodanog nacina rada. Zdravlje: Preporucuie se odmor.

log.m~'
1111;1-l1li

Ljubav: Vrijeme je da partneru pokazete ernoclle. Dopustite sebi opustanie, prepU5tlte se neznosuma Ii Pusan; Demotivirani ste. Rad ite vise iz navike I osiecaia duinosti, nego zacovolistva Ne kasnlte sa rokavima. Zdraulje: IzbjegavajtB klima uredaje.

Mzi::im::i

lB.50 OBNlnfo, lntormativr! program 1,9.05 OBN Spod, sportski pregled 19.20 In Magstin 20.00 Ruza vjelrnva (16), domaca serija 21.00 Neobican zaWlnik (16), ;granifilm 23.20 Red Carpel 11B), showbiz maqazln 00.25 Vox Populi 00.30 Voznja smrti (16), igranililm 02.35 08Nlnfo, intorrnalivDi program

seua

MREZA
08.05 Pustinjs<i vjetrovi IWinds of the Wastelaoo. western rum 09.05 93.

ook. prog"m,1 BII B 00.25 Dnevnik lVSA If) 00.55 Odi.va
proqrarna

HTV OSKAR C
09.05 Strasllllntnga .Igrana serll' 10.05 Kinali kar, igr,n. seriia 11.00 Turkan. Igran, 8erlla 12.00

TVUSK
15.30 lstina, dok. program 16.00 Strasti i i .. 11.00 Top shop "rli,18.1 "rii,18.45 Crtani 1i1m 1 Dnevnik 119.30 Top shop 19.46 Mu,icki program 20.00 Saopc8nja, InformaCiie.ooo.lle,11 2Q.05 f:~~~o~~~~~';'j~~ao~;:~~ogram 21.30 Fonovno otkrlvaDlesvli,ta, dok. progTam22.20 On,vnik 2 22.40 Igranl film 01.00 Pre~led
pmgram(lza subotu

pronrarn

~tlr~nD,'~~~~~~.r~g~a~:·~~rif;~~·05 12.30 Dje"ojke. serlial3.00 Oo;ivot" ,.,Da, serlja13.30 lV Ukradoniiivoti, igrana sorij" 15.00 Cmieone, Igrana S8rija 16.00 Uberty 14.00 Konatna pravda,film Strasti i intrige, igrana serija 15.30 Vrala talni. tOl'Sk. "rii' 16.00 Napoleonovi ratovi 17.00 17.15 Kinali kar, igrana sBriia 1a.15Iiercegovie, dana' 19.30 ~~~~~~eroi1~.r;t~r~~~~il~;~~'~~, RoomiUTanje ono,nika M·a 20.05 Hirkan, igran(l serija21' .00 Zabavni Dragell u kruni, serija 19.00 Doni, 07.00 Saralevsko]ulro. n.p'st 19.15 M,rk,ting 19.30 program progTam22.00 Doktor Dnavnik FlY 20.00 Vlle,ti Ie 20.2.0 Martin. igr.n. seriia 22.40 infonnativno-rslli,ialni program, UniverzaJni vojnik, jgrafJi film u~ivo 10.00 GlaOijalorska Hlitba 20. lit isline 21. ia f~~~I~:' p~~BgGr~~)z. 22.45 Mark.tin Amerik. 23.30 ijesti lV 8.1131 dj.eu (r) 10.55 Privatni 17.15Igr". "rila, repri131B.15 !illot-remek djl'lJa, dolt program, 00.00 Vlj.stile r. 00.20 Dvostru~ 1V 1110g 18.16 NajaVaZenlce 1ivot mog mU~(I, film 1711B Ir) 11 AS J,eo Doe, oiklus danas 18.17 Djeelji program1B.30 01.50 Pm.gram"Amoriku f£'1n~hvW~~~s~i ~)20 Leonaroo Mall ogl.sl. oD.vi,SI,nj' 19.00 Zoeica danas 19.30 MU'iekl D, Vinci, ook. program. 2/2 (r) program 1S.50 Obavj,sl.nja 20.00 15.15 Seveah, mUll~kl pro~ram 09.00 Auto shop mag.,in, emisiia Igrana s,rtla 21.00 lV Izlog21.05 16.00 Vij.stllVSA 16.05 Fodml.dl o ,utomobililmu 10.00 H,m. ml t!ielo, dok. progr.m, 418 17.00 Dokumnotam! program 22.00 Mall m,.gazin, centraln;] infonnativna oglasi22.40 Igrani film 00.00 Llelne liuDavi. serljskl program emisila. r. 11.00 MUli~ki program f7.26 David Cop.rtleld, ,erilski ZoeiG' danos, repriza 00.30 VDA + Promocija progTamal5.00 Gla, AmeriKe ~~0~~aI~n1~n~~ N~iR'Jr~~:~i~~1 Vilesll, Informall,"i program 15.30 T.arih, (jokum~ntarnl program prognoza 19.00 Gladllatorska 16.00 Follov rat. ,.rllskl program a,ademija, program la ojeGu19.25 17.00 City lights, mU'loka emisija 13.05 Gakula kroz iiVDI.IRI14.05 Med I dlet.lina. program la dlecu 18.00 Vljestl, informativI1i Kpetro¥erza,By Drago Ple~ko 20.00 Legenda 0 Bruce Leo, ~rogram 18.30 Tatih. 15.00 Zivot pis, priCe (R) ,erijs~ program, 315020.45 VljesU ookum.nt.mi program 19.00 Iz 16.00 Hran. i vi~o, omlslj.16.30 rvSA 20.55 Ulioni rokeri. igranl arhiva Tv 11em.~O.OOInlo Ie, RoportaZaKISS17.15 Sportskl film 23.00 Voice of AmerlC. hronika OpCin, K,k.ni20.3G m",~k, sportsK. ,misii' IRllB.15 23.30 Privatni llvot'"m,k diol.,

KAKANJ

~~~~~mJ:~

_ZENICA __

GORAlOE
OB.OO Nalavaprograma; Onevnl<jr OB,30Reprilni pro~ram 17.00 ~~r~,1iR~oV~~r;bn~v~lf~at; Marketing 19.30 Muzieki program 20.00365 dam I,m.du. intprogram 20.30 Bonaventura ~glra~~ ~or~~f~Bo~o~l:il~~~~~ ~ 23.30 Dn,vn!<jr 00.00 Odlava
programa

VISOKO
14.00 lV strane17.00Kannel~a, senjski program,r.17.50 Almski prO>jram,. 19.25 MarKelln~blok r 19.30 DnevnlkFlV 20.10 Sj,c"j' 20.30 Aktuelnosti,informatillni prOllram20.45U ~IUStvU 21.25 sa... Marketingblok 2UG Karmelita. seniski program22.15 Pulopisi, ~:er.,~~i

HEMA

~~"1~'Rl;r~e

KISS

TVOSM
17.15 Am,r Urtieo. "ril.18.20 Marketing 6 I B.30 Dan. centralna Inf.• mislja 19.05 Vremenska prognoza 19.10 Mark,ting 719.15 Zoo.ks 19.25 Portal 19.30 Game zon. 19.40 Hrana i vino 20.00 Amor Latino, "rlla 20.55 Marketing 9 21.00 Zdrav iivat

HIT TV
17.15 Kinllii kar, igrana s~rija

19.00 Ooi,kll.119 .. 5 Triumh 2 19.30 Frame 19.35 SveDonik· oglasl 20.05 TurKafl. Igranas'flla 21.0D Se,,, 22.00 Obi,ktiv II 22.30 Svelionlk ...oglasi 22.40 Igrani film, Univ.rzalni vojnik 00.15 Tri minuta·vllesll 00.20 Kaprl, igrana serija 01.05 Brtl~ijar

--

----------------

Dnevniavaz

Cestnat tokom natjecanja
v

NJUJORK - Takmicar Dzoi Cestnat oey Chestnut) pobijedio ie na takmicenju u broju pojedenih hot -dogova. On [e za 10 minuta pojeo tih 68 sendvica, Ova je niegova sesta uzastopna pobjeda.

ceslnal proidrlJiuac
a

Danas gole zene rnozete vidjeti gdje god se okrenete, postalo jedosadno, kaze Marlo
LOS ANDELES- Francuska glumica Berenis Marlo (Berenice Marlohe), koju cemo ave jeseni gledati u novorn filmu 0 Dzeimsu Bondu (James) "Skyfall", iako nemaproblem dase slika urublju,othila je da je fanovi ua velikorn platnu nece vidjeti golu jer je "goIotiniadosadna" . - Danas gale zene mozete vidjeti gdje gad se okrenete. Postala je dosadno i nerna visesmisla jer se tako gubisva magijai odjednomodjevena zena izgleda privlacniie, S Bondom ie to drugaciie, on [e veo-

E

rna cedao inikad nevidite pravu golotinju - rekla ie Iijepa Berenis za magazin Go, Cijunaslovnicukrasi, Stoga, kaze ona, u filrnu "Skyfall" nece bitigolisavih scena,

TUNIS - Poslije izvjestaja da ie J aser Arafat inozda otrovan polonijern zatrazen je hitan sastanak Arapske lige, ali i medunarodna istraga u vezi sa srnrcu palestinskog Iidera, Toje potvrdio sefdiplornatije Tunisa,

AralalU

ISlraa80

Hazan nasrudin-bodze
AKSEHIR - U turskom gradu naprav lien je veliki bakreni kazan sirine sest i visine cetiri metra, Graditelji su inspiraciju za kazan pronasli u Nasrudin-hodzino; prici 0 kazanu.

Gradonacelnik Aksehira Abdulkadir Ogul zaAnadoli]u kaze da su ovim korakom zeljeli svijer ios bolje upoznati legendaruog Nasrudin-hodzu, koji ie poznat po svojim duhovitim i poucnim pricama.

PALM BEJ - Dzejms Sihaus (James Seehouse, 25) s Floride opljackao je prodavnicu "7 Eleven" naoruzan laznim pistoljern. Kada ga ie policija otkrila, on ie rekao da se na pljacku odlucio j er viereniea odbija seks s niirn, a i bio je "kratak" s parama, pa ie spas od ocajanja potrazio u kriminalu,

Alibi za PliaCMU

Iskosa

J,.ON-DON - Najvisa

~adev;na'u .EU je toril'uj "Shard". Zgrada visoka 3_lO~rrietara"a fl.qob',prozora, s 'otyorenaje sinoc, Unjojcebitirest'orani i galerije, stinovJ,P's cak ihotel, aljrekodfebrnarasljedece godi a •

Oloor-en' .naIUI,sftor&nl.u· EO:
~ .,
1.-

"Shard"1e

't ima',11. 000 prazota'

u~, P~nirano ;e_aa.~a 26 spratova bI{du s!tiiestef\n uredi, Sav uti prostor,zbo'gkrizenlHrzisilll!eJU-etni: na, jostiazi vlasnike, javlja-Reuters, Izgradnju ove'zgradefinansirala iebogatakararska porodica,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful