Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SUBOTA, 7. 7. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.549

Podr`ani principi prijedloga zakona o sukobu interesa BiH

SNSD PROTIV INTERESA RS-a!
3. strana

Nermin Nik{i}

VLADA NE ZASJEDA, S MINISTRIMA KOMUNICIRAM
6. strana

Foto: [. SULTANOVI]

DANAS PRILOG

OTVOREN 18. SARAJEVO FILM FESTIVAL

Ovacije za “Djecu”
20-21. strana

STRAVI^NA SAOBRA]AJNA NESRE]A U SREDNJEM

WIMBLEDON Porazi \okovi}a i Tsonge

DVOJE MRTVIH, TROJE TE[KO POVRIJE\ENIH
9. str.

FEDERER I MURRAY U FINALU

49. strana

U @I@I
Strukturirani dijalog o reformi pravosu|a

2

subota, 7. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Croatia Summit 2012 - Izgradnja dr`ave i EU iskustvo

ZA[TITITI SVJEDOKE
Diplomatski skup u Dubrovniku okupio ugledne goste: Za evropske integracije presudna regionalna saradnja

Sve bh. posebnosti
Usugla{eno tuma~enje kriterija o nadle`nosti sudova za pitanja ratnih zlo~ina

Za razliku od drugih dr`ava regije koje su na~elno etni~ki homogene i jednostavnije ure|ene, BiH je dr`ava triju konstitutivnih naroda s pripadaju}im interesima, kazao je Vjekoslav Bevanda
U Dubrovniku je ju~er po~eo dvodnevni “Croatia Summit 2012 Izgradnja dr`ave i EU iskustvo” Do. ma}in ove sedme me|unarodne konferencije premijera ministara vanjskih poslova je Vlada Republike Hrvatske, a u ime Bosne i Hercegovine u~estvuju Vjekoslav Bevanda, predsjedavaju}i Vije}a ministara i Zlatko Lagumd`ija, ministar vanjskih poslova. Samit su otvorili hrvatski premijer Zoran Milanovi} i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi}. ga ustavnu podjelu nadle`nosti izme|u svih navedenih razina vlasti. Ovaj realitet je dakako ote`ao i shodno tome osporio na{ put ka Uniji. Ali, Bosna i Hercegovina je napravila va`ne korake u pribli`avanju kroz dijalog svih sudionika u ovom vrlo va`nom procesu, kazao je ju~er Bevanda. On je, kao glavne zadatke, u 2012. na putu ka EU istakao uspostavu efikasnog koordinacijskog mehanizma, uva`avaju}i ustavni poredak BiH, na osnovu ~ega }e se pristupiti izradi Programa integrisanja BiH u EU. Ovogodi{nji zadatak je i uskladiti Ustav sa Evropskom konvencijom o za{titi ljudskih prava i osnovnih sloboda osloncem na presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdi} - Finci protiv BiH. - Po svoj prilici, kada ispunimo preostale uvjete do kraja ove godine, Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju }e stupiti na snagu, odnosno bit }e nam dodijeljen kandidacijski status. Dakako da je dobivanje kandidacijskog statusa samo prelazak u drugu fazu i nastavak mukotrpnog puta do punopravnog ~lanstva u Europsku uniju. Regionalna suradnja po pitanju EU integracija ve} godinama postoji i iskoristio bih ovu priliku iskreno zahvaliti svima koji su nam svojim znanjem, iskustvom i na druge na~ine pomogli na ovom putu, poru~io je Bevanda.

Efikasnije procesuiranje ratnih zlo~ina, smanjenje broja nerije{enih predmeta na sudovima u BiH, koordinacija rada pravosudnih institucija te upravljanje ljudskim i financijskim resursima u sektoru pravosu|a, bile su teme dvodnevnoga 3. plenarnoga sastanka strukturiranoga dijaloga izme|u predstavnika BiH i EU o reformi pravosu|a, koji je odr`an u Mostaru. Pierre Mirel, direktor Uprave za zapadni Balkan Generalne direkcije Europske komisije, izjavio je kako su sudionici ovog sastanka pozdravili usugla{eno tuma~enje objektivnih kriterija o nadle`nosti sudova za pitanja ratnih zlo~ina.

ka{njenja s usvajanjem dr`avnoga zakona o programu za{tite svjedoka. Stoga smo preporu~ili da se zakon o za{titi svjedoka treba uputiti u parlamentarnu proceduru do sljede}ega sastanka. Primili smo k znanju i postojanje {irokoga konsenzusa za stvaranje `albenoga suda pri Sudu BiH. To je u skladu s mi{ljenjem Venecijanske komisije. Zbog toga od Ministarstva pravde BiH o~ekujemo da finalizira izradu nacrta zakona kojim }e se omogu}iti osnivanje `albenoga suda na razini BiH, izjavio je Mirel.

Prosperitetna budu}nost
Uz hrvatske dr`avnike, te predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH i bh. {efa diplomatije, na sastanku su najavljeni generalni sekretar NATOa Anders Fogh Rasmussen i pomo}nik ameri~ke dr`avne tajnice za evropske i evroazijske poslove Philip Gordon, te premijeri Albanije Sali Beri{a, Kosova Ha{im Ta~i, Ma|arske Viktor Orban, Poljske Donald Tusk, Bugarske Bojko Borisov, Crne Gore Igor Luk{i}, Rumunije Viktor Ponta i Slova~ke Robert Fico. Od hrvatskih susjeda, jedino Srbija nije uputila svog zvani~nog predstavnika. Iz Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske najavljeno je da }e se na samitu raspravljati o trenutnim politi~kim, sigurnosnim i gospodarskim aspektima i mogu}nostima izgradnje stabilne i prosperitetne budu}nosti za zemlje jugoisto~ne Evrope i {ireg EU susjedstva.
M. \. R.

Napravili va`ne korake
U svom obra}anju predsjedavaju}i Bevanda je, izme|u ostalog, podsjetio da je BiH Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju sa Evropskom unijom (SSP) potpisala jo{ 2008. godine, te da je “unato~ izrazito slo`enoj ekonomskoj, ustavnoj i naro~ito politi~koj situaciji, odlu~no krenula europskim putem” . - Za razliku od drugih dr`ava regije koje su na~elno etni~ki homogene i jednostavnije ure|ene, BiH je dr`ava triju konstitutivnih naroda s pripadaju}im interesima, po politi~kom ustroju ima dr`avnu razinu vlasti, dva entiteta i deset `upanija u jednom entitetu i povrh to-

Ve}i broj predmeta
- To je dovelo do pove}anja broja predmeta ratnih zlo~ina koji se s dr`avne prebacuju na entitetske i razinu Br~ko distrikta. Podsjetili smo na va`nost nastavka procesa prebacivanja ovih predmeta s dr`avne na ni`e razine odr`avanjem identificiranih, objektivnih i potpuno transparentnih kriterija. Ovo je proces utvr|ivanja nadle`nosti za ove predmete i mi taj proces podr`avamo. Obvezali smo se da podr`imo br`u implementaciju strategije za rje{avanje pitanja ratnih zlo~ina putem dodjele sredstava u okviru IPA programa za dodatno zapo{ljavanje tu`itelja i sudaca te pobolj{avanje infrastrukture sudova, uklju~uju}i i za{titu svjedoka, kazao je Mirel. @alimo {to protokol o razmjeni informacija i dokaza u slu~ajevima ratnih zlo~ina izme|u BiH i Srbije jo{ nije potpisan, rekao je Mirel. Postoji sli~an dogovor na relaciji Zagreb - Beograd, dodao je, koji je u potpunosti zadovoljavaju}i za ove dvije zemlje. - Vjerujemo da je potpisivanje takvog sporazuma jako va`no da bi se izbjegla neka`njivost zlo~inaca, jer ne postoji dogovor o izru~ivanju u ovim predmetima. Za zadovoljavaju}u implementaciju strategije za rje{avanje ratnih zlo~ina, nu`no je pru`iti podr{ku i za{titu svjedocima. Zbog toga smo izrazili zabrinutost zbog

PROTOKOL @alimo {to protokol o razmjeni informacija i dokaza u slu~ajevima ratnih zlo~ina izme|u BiH i Srbije jo{ nije potpisan, rekao je Mirel
Naglasio je kako je za gra|ane BiH jako va`no i kona~no rje{avanje velikoga broja nerije{enih predmeta na svim sudovima u BiH, jer oni zagu{uju rad pravosu|a. Mirel je istaknuo kako nije rije~ samo o ratnim zlo~inima, nego o svim nerije{enim predmetima na sudovima u BiH. Takvih slu~ajeva ima oko 1,6 milijuna.

Na dva dijela
- Razgovarali smo i o Zakonu o sudovima RS-a. @alimo {to taj zakon jo{ nije izmijenjen i dopunjen, unato~ visokom stupnju konsenzusa. O~ekujemo da }e se uskoro usvojiti izmjene i dopune tog zakona. @alimo i {to zakon o izvr{enju krivi~nih sankcija u FBiH jo{ nije usvojen. Tako|er smo zatra`ili i da se dodatni napori ulo`e u dono{enje jedinstvenoga zakona o tu`iteljstvima u FBiH. To bi oja~alo pravosu|e u Federaciji. Tako|er, Visoko sudsko i tu`iteljsko vije}e treba razdvojiti na dva dijela, jedan za sudstvo, a drugi za tu`iteljstvo, rekao je Mirel. Ina~e, ovaj dvodnevni sastanak je pored Mirela, vodio i predsjedavaju}i Radne grupe za pravosu|e i unutra{nje poslove te tajnik Ministarstva sigurnosti BiH Bakir J. GUDELJ Dautba{i}.

V I J E S T I

INZKO ODGOVORIO AHMETOVI]U

Odgovornost je na BiH
Visoki predstavnik Valentin Inzko odgovorio je na pismo koje mu je 26. juna uputio ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi}, koji mu se obratio sa zahtjevom da u skladu sa svojim ovlastima zaustavi pravno nasilje u BiH. “Moj stav i stav {ire me|unarodne zajednice je da institucije u BiH moraju funkcionirati u potpunosti u skladu sa Ustavom, zakonima te relevantnim poslovnicima. Uistinu, potpuno po{tivanje vladavine prava u sporovima poput trenutnih ima su{tinski zna~aj u o~uvanju demokratskih institucija zemlje i njenog ustavnog i pravnog poretka. To obuhvata i po{tivanje odluka tijela vlasti, kao i po{tivanje poslovnika koji reguliraju rad i proces dono{enja odluka nadle`nih institucija. [to se ti~e Va{ih komentara na pro{losedmi~na doga|anja u Predstavni~kom domu FBiH, analiziramo Poslovnik Parlamenta i vjerujemo da je dovoljno jasno definirao uloge klju~nih tijela u Parlamentu - uklju~uju}i Kolegijum, predsjedavaju}eg i zamjenika predsjedavaju}eg - u sazivanju sjednica Parlamenta. Jasno je da domovi Parlamenta mogu raditi samo u sjednicama i da sjednice trebaju biti sazvane u skladu sa Poslovnikom. U vezi sa pro{losedmi~nim de{avanjima u Vladi Federacije, ponovi}u ono {to

sam ve} rekao u medijima. Naime, odluka predsjednika Federacije je na snazi i treba biti po{tivana, osim ako i kad bude uspje{no osporena pred nadle`nim sudom. U ovom trenutku jo{ vjerujem da politi~ki lideri ove zemlje i njene demokratske institucije imaju sposobnost da rije{e ovu situaciju. Posebno `elim konstatirati da je veliki broj postupaka upu}en Ustavnom sudu Federacije i drugim sudovima u vezi sa nedavnim sporovima me|u i/ili unutar vlasti u Federaciji. Politi~ki lideri i demokratske institucije imaju odgovornost da rije{e trenutnu situaciju, uz puno po{tivanje vladavine prava i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Jasno je da kao visoki predstavnik ostajem kona~ni autoritet u regionu po pitanju tuma~enja civilne provedbe Mirovnog sporazuma i spreman sam da djelujem ukoliko to bude neophodno. ^vrsto vjerujem da to nije slu~aj u ovom trenutku”, ka`e se, uz ostalo, u Inzkovom odgovoru Ahmetovi}u.

Foto: Grgo JELAVI]/PIXSELL

Zabrinuti smo zbog ka{njenja s usvajanjem dr`avnoga zakona o programu za{tite svjedoka. Stoga smo preporu~ili da se treba uputiti u parlamentarnu proceduru do sljede}ega sastanka, upozorio je Mirel

OSLOBO\ENJE subota, 7. juli/srpanj 2012.

U @I@I

3

Podr`ani principi prijedloga zakona o sukobu interesa BiH

SNSD PROTIV INTERESA RS-a!
Spornim prijedlogom uru{ava se institucija sukoba interesa i zakon dovodi do besmislenosti Iako se radi i o prenosu nadle`nosti, Milorad @ivkovi} natjerao zastupnike SNSD-a da glasaju - za
Principi prijedloga zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH koje je na sjednici, u ~etvrtak, usvojio Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH potpuno uru{avaju instituciju sukoba interesa i zakonski akt ~ine bespredmetnim. Ove sporne izmjene podr`ala su 23 zastupnika, prvenstveno iz klubova SDPa, HDZ-a BiH, SNSD-a (bez Milice Markovi}), SBB-a (bez Adnana Ba{i}a), te HDZ-a 1990 i DNS-a. Protiv su bili zastupnici SDA i Stranke za BiH, a suzdr`ani oni iz SDS-a. Predsjedavaju}i Ustavnopravne komisije i zastupnik SDA [efik D`aferovi} istakao je kako je akt “neprihvatljiv jer potpuno ukida postojanje sukoba interesa u institucijama vlasti BiH” To je . bio razlog zbog kojeg je sa svojim kolegom iz SDA Senadom [epi}em i na sjednici Komisije glasao protiv na principa prijedloga zakona. jedloga zakona “nije sve ispo{tovano posebno kada je u pitanju pribavljanje stava Venecijanske komisije ~ije je o~itovanje bilo obavezno dobiti prije usvajanja tog akta s obzirom na to kako se radi o jednom od antikorupcionih zakona” . I zastupnik SDA i ~lan Ustavnopravne komisije Senad [epi} izrazio je nezadovoljstvo ponu|enim rje{enjima, iako je, kako je rekao, on kao neko ko je ranije do{ao pod udar Zakona o sukobu interesa imao mo`da i najvi{e razloga da ga kritizira. - Osim {to su rje{enja nezadovoljavaju}a prijedlog zakona nije do{ao u proceduru na ispravan na~in ~ime je ozbiljno naru{en kredibilitet Ustavnopravne komisije ~iji je primarni zadatak o~uvanje procesa i zakonitosti. Brane}i zakonitost i glasaju}i protiv, SDA pokazuje politi~ku zrelost kao i li~no, jer sam kao neko ko se na{ao na njegovom udaru prvi moga ustati protiv, ali nisam. Po{tivanje zakonitosti treba biti na prvom mjestu, cijeni [epi}. Beriz Belki}, zastupnik SBiH, smatra kako BiH jo{ “nije zrela za liberalni zakon iz oblasti sukoba interesa jer nema kulture bavljenja politikom, odnosno situacije da neko zbog 100 ili 200 KM u~injenog prekr{aja poPetar Kuni}: Jeste naru{avanje pravne dr`ave, ali stranka naredila glasati - za

[efik D`aferovi}: Zaobi|ene procedure i Venecijanska komisija

Aleksandra Pandurevi}: Tajkunizacija politike

dnese ostavku i odstupi sa du`nosti” .

Nasilne metode odlu~ivanja
Koliko se nasilu `elio {to prije donijeti zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, najbolje govori podatak o pritiscima na Ustavnopravnu komisiju i predsjedavaju}eg [efika D`aferovi}a. Naime, nakon {to je u srijedu, 4. jula, D`aferovi} dobio obavijest Kolegija Predstavni~kog doma PSBiH kojim se tra`i vanredna sjednica Ustavnopravne komisije za 5. juli, prije odr`avanja zasjedanja Doma, on je uz potporu zamjenika predsjedavaju}ih Komisije uputio dopis ~elnicima Kolegija. - U skladu sa Poslovnikom, na koji sam se pozvao, jasno je navedeno da se sjednica saziva pet dana prije odr`avanja. No, na pro{irenom Kolegiju ve}inom glasova odlu~eno je da postoje razlozi hitnosti zbog ~ega se Komisija i sazvala, naveo je D`aferovi}. Tako je sjednica Ustavnopravne komisije zapo~ela svega 15 minuta prije odr`avanja samog zasjedanja Predstavni~kog doma PSBiH, dok su materijale zastupnici dobili ~ak nakon njegovog samog po~etka. Sporno je i to {to su se zastupnici Nermina Zaimovi} - Uzunovi} (SDP), Niko Lozan~i} (HDZBiH) i Milorad @ivkovi} (SNSD) pojavili kao predlaga~i spornog prijedloga i to pod okriljem Interresorne radne grupe za {to nisu imali mandat, jer sjednica tog radnog tijela nije odr`ana, niti je ono imalo mandat da utvrdi prijedloge zakona, ve} samo izmjene i dopune postoje}ih.

Za stranku i ru{enje pravne dr`ave
- Zakon se ne mo`e popraviti u amandmanskoj fazi i zato je stav SBiH da glasa protiv. Osim toga zakonski prije-

Bez kulture bavljenja politikom
- Prijedlogom zakona bri{e se potpuno odredba da se on ubudu}e odnosi na savjetnike, a znatno su`ava krug bliskih srodnika na koji on treba da se odnosi {to je apsolutno neprihvatljivo. Uru{ava se i pitanje sankcija u potpunosti i cijeli instrument budu}eg spre~avanja sukoba interesa dovodi do besmisli, ukazao je D`aferovi}. On je istakao kako u cijelom procesu dono{enja pri-

dlozi pred poslanike su stigli ujutro pred samo odr`avanje sjednice Predstavni~kog doma PSBiH {to je krajnje neprihvatljivo, istakao je Belki}. Prijedlog zakona ni na Ustavnopravnoj komisiji, a ni na Predstavni~kom domu nije podr`ala ni zastupnica SDSa Aleksandra Pandurevi} jer ga je “ocijenila veoma lo{im, ali i zbog ~injenice da se njime vr{i prenos nadle`nosti” . - Prijedlog dovodi do tajkunizacije politike i legaliziranja nepotizma. Postaviti fleksibilnije uslove, a ubla`iti sankcije je potpuno apsurdno. Osim toga odre|enim ~lanovi su neustavni i besmisleni i zadiru u nadle`nosti entiteta, zaklju~ila je Pandurevi}. Da se prijedlogom zakona o sukobu interesa “naru{avaju principi pravne dr`ave” , sla`e se i zastupnik DNS-a i ~lan Ustavnopravne komisije Petar Kuni}, ina~e, dr. pravnih nauka. - Nisam zadovoljan principima jer su i antiustavni, ali sam dobio nalog svoje stranke da glasam za. Nadam se da se ovakvo vi{e {to ne}e ponavljati jer mi treba da donosimo rigoroznije zakone za zvani~nike, a ne da oni budu bla`i, priznao je Kuni}. Sporni prijedlog zakona o sukobu interesa, ~iji su se tekst i predlaga~i krili sve do ponedjeljka, 2. juli, ina~e, nasilno je uguran u dnevni red sjednice Predstavni~kog doma PSBiH za 5. jul, i to, ponajprije, na insistiranje ~lana Kolegija Denisa Be}irovi}a iz SDP-a. Almir TERZI]

SDPBiH vs SDA

BiH - FRANCUSKA

PATRICK MOON

Nedopustiv istup
SDPBiH je ju~er najo{trije osudio izjavu smijenjenog ministra sigurnosti Sadika Ahmetovi}a kojom je ustvrdio da je ve}ina ljudi u policijskim, sudskim, tu`ila~kim i obavje{tajnim strukturama povezana sa organizovanim kriminalnim grupama, javlja Fena. “Bez obzira na to {ta je stvarni razlog ove izjave, ovakvi istupi su nedopustivi i zaslu`uju svaku osudu, posebno {to ih je izgovorio ~ovjek koji je vi{e od ~etiri godine obna{ao du`nost ministra sigurnosti. Najmanje {to smijenjeni ministar Ahmetovi} mo`e uraditi, ako mu je ostalo imalo dostojanstva i obraza, jeste da se javno izvini svim policijskim i pravosudnim slu`benicima koje je grubo uvrijedio i na ~iji ra~un je iznio vrlo ozbiljne i opasne optu`be”, ka`e se, uz ostalo, u saop}enju SDP-a. Dodaje se da spomenuta izjava, osim {to predstavlja brutalnu la`, istovremeno grubo vrije|a ~estite ljude koji rade u policijskim i pravosudnim tijelima u BiH, a koji su sigurno u neupitnoj i zna~ajnoj ve}ini. Na ovo saop}enje odgovorili su iz Stranke demokratske akcije. “SDA, pa time i svi njeni ministri unutarnjih poslo-

va, posebno ministar sigurnosti u Vije}u ministara BiH Sadik Ahmetovi}, uvijek se zalagala za profesionalnu policiju, nezavisno tu`ila{tvo i sudstvo, stavljaju}i se na stranu po{tenih policajaca koji profesionalno i ~estito obavljaju svoj posao. Iz SDA su mi{ljenja kako poku{aj SDP-a da saop}enjem izjavu ministra Ahmetovi}a stavi u druk~iji kontekst, zamjenom teza i la`nim tvrdnjama da je izre~ena protiv po{tenih policajaca, tu`ilaca i sudija, predstavlja ’samo jo{ jednu od staljinisti~kih metoda kakvima se odlikuje SDP, te ako u centrali SDP-a misle da spinovanjem mogu zbuniti i prevariti javnost, onda potpuno grije{e jer “gra|ani Bosne i Hercegovine nemaju ba{ tako kratko pam}enje ’”, saop}eno je, izme|u ostalog, iz SDA.

Stogodi{njica Prvog svjetskog rata
Gradona~elnik Sarajeva Alija Behmen ju~er je s ambasadorom Francuske u BiH Rolandom Gillesom potpisao izjavu namjere, a s generalnim direktorom projekta “Misija za obilje`avanje stogodi{njice Prvog svjetskog rata 1914 - 1918” iz Pariza Josephom Zimetom konvenciju kojom se predvi|a bilateralna saradnja na organiziranju glavnih kulturnih de{avanja u Sarajevu u junu 2014, a povodom stogodi{njice od Prvog svjetskog rata i 30. godi{njice ZOI u Sarajevu. U Sarajevu }e u junu 2014. biti uprili~eni koncer ti, izlo`be i drugi sadr`aji.

Povjerenje u omladinu
Ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon ju~er je posjetio Gornji Vakuf/Uskoplje, gdje se najprije sreo s djecom, volonterima i mladim aktivistima Omladinskog centra, javlja Fena. - Veoma mi je drago da razgovaram s ljudima koji rade zajedno. Upravo oni mogu doprinijeti boljem stanju u dr`avi, promijeniti politiku, stimulirati biznis i poduzetni{tvo, unaprijediti i modernizirati obrazovanje. Oni }e pomo}i da ova zemlja postana ~lanica NATO-a i EU. Mi podr`avamo takve napore, naglasio je. Na sastanku sa na~elnikom Seadom ^au{evi}em posebno se zanimao za planove o povezivanju ljudi i ekonomskom ra zvoju.

4

DOGA\AJI

subota, 7. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Mi }emo braniti ovu zemlju kao oporbena stranka, mo`da i sna`nije nego smo to mogli u vlasti

Nova Skup{tina dioni~ara

Skup{tine su dosad bile, uglavnom, dramati~ne

Foto: D`. KRIJE[TORAC

[emsudin Mehmedovi},
zastupnik u Parlamentu BiH

Odluka o sudbini Bosnalijeka
ZAO
Na sjednici dioni~ara znat }e se da li }e biti usvojena odluka o osnivanju ove najve}e kompanije lijekova u Rusiji
Sjednica Skup{tine dioni~ara Bosnalijeka bi}e odr`ana danas, a na njoj }e aktuelna uprava, sa Edinom Arslanagi}em na ~elu, zatra`iti usvajanje odluke o osnivanju firme Bosnalijek u Rusiji. Ina~e, ova kompanija je ve} postala poznata po ulaganju dobiti umjesto podjele dioni~arima. broj glasova i zadr`ati pozicije. Nakon {to Vlada Federacije po drugi put nije uspjela smijeniti upravu, Nermin Nik{i} je izjavio da je mo`da izgubljena bitka, ali ne i rat. Premijer je najavio nove poku{aje da se smijeni uprava, ali ne i na~in na koji }e to u~initi. Jedini zakonski mogu}i na~in smjene uprave na Skup{tini dioni~ara je propao Vlada je od Finansijske policije i tu`ila{tava zatra`ila istragu poslovanja, te od Nadzornog odbora smjenu uprave kompanije. On je u pismu upu}enom svim dioni~arima Dru{tva Bosnalijek kazao da je Vlada Federacije zaprimila zna~ajan broj informacija koje ukazuju na kriminalno vo|enje ovog dru{tva od uprave sa dugogodi{njim direktorom Edinom Arslanagi}em na ~elu. U svrhu suzbijanja kriminala i korupcije, kazao je Nik{i}, Finansijska policija je zapo~ela opse`nu istragu u vezi sa poslovanjem ove kompanije, a po istom zaklju~ku, Vlada Federacije, kao najve}i pojedina~ni dioni~ar sa oko 19 posto dionica, kroz Skup{tinu dioni~ara pokrenula je proceduru smjene Nadzornog odbora i uprave. S obzirom na to da je najavljeno da }e Bosnalijek svoj profit preseliti u Rusiju, Vlada Federacije BiH je upozorena da bi to moglo zna~iti da }e BiH ostati bez dr`avne dad`bine koja joj pripada. Time bi se izgubila i kontrola nad poslovanjem BoE. G. snalijeka.

DOBAR LO[

MILENKO [EGO
Nije lako definirati institucije BiH. Nema toga, dobro je u Oslobo|enju kazao glavni revizor Ureda za reviziju, ni u praksi ni u teoriji. U nas, eto, privremeno finansiranje traje godinu. Sve u svemu, jedan vrlo zanimljiv slu~aj. Koji, {to dodatno zbunjuje promatra~e, ali i svoje brojne `rtve, prijeti da postane jo{ zanimljiviji.

Arslanagi}ev mandat
Na zakazanoj Skup{tini dioni~ari }e odlu~ivati i o mandatima ~lanova Nadzornog odbora. Izabrane ~lanove ~eka odluka direktora Edina Arslanagi}a, kojem je mandat istekao pro{log mjeseca. Ako je suditi po posljednjoj Skup{tini dioni~ara, Arslanagi} ili njegov kandidat mogu ra~unati na podr{ku vi{e od polovine dioni~ara, koliko je glasalo protiv smjene Nadzornog odbora. Skup{tina }e biti i nova prilika za Vladu Federacije BiH koja `eli nove ~lanove Odbora koji bi bili spremni smijeniti cijelu upravu kompanije. Na vanrednoj sjednici, koju je organizovala Vlada, Edin Arslanagi} i Veljko Trivun, predsjednik Nadzornog odbora kompanije, uspjeli su prikupiti dovoljan

HDZ-ovi
Pro{le sedmice kada je u Hercegbosanskoj `upaniji formirana parlamentarna ve}ina, ~inilo se kako, ipak, ne}e trebati ba{ dvije godine da dobiju vladu. No, onda se dogodilo iznena|enje (?) dvije su se sestre zavadile; HDZu BiH ne valja Boljitak, a Devedesetki HSS. Ukratko, gotovo bratoubila~ki rat.

BITKA I RAT Nakon {to nije uspjelo smjenjivanje uprave, Nik{i} je izjavio da je mo`da izgubljena bitka, ali ne i rat. Premijer je najavio nove poku{aje, ali ne i na~in na koji }e to u~initi
nakon {to je predstavnik libijskog kapitala u Bosnalijeku “glasao po savjesti” kako je objasnio (?!) Tri, vun.

KATA SENJAK
Predsjednica Ustavnog suda do u tan~ine, kako to, uostalom, zakon i ka`e, objasnila je kako Ustavni sud postupa kada mu je upu}en zahtjev za smjenu predsjednika i dopredsjednika Federacije. ^ini se kako je i tzv. nova platforma, ipak, pro~itala Ustav, te shvatila da to i nije ba{ lako. Zato jo{ i nisu poslali zahtjev za smjenu Budimira i Kebe.

Istraga u toku
Nik{i} je jo{ u februaru izjavio kako }e spasiti ovu kompaniju, a
Foto: [aban SULTANOVI]

VIJEST U OBJEKTIVU

SBiH
Kona~no je otkriveno za{to ve} godinama vlada toliki interes za Desnicom Radivojevi}em; taj je, naime, ~ovjek posebna kova za 48 sati: odletio u Njema~ku, potpisao protokol s firmom za koju (dotad) niko nije ~uo, napustio SDA i pre{ao u SDP. Jo{ ne znamo pod kojim je uvjetima obukao crveni dres, ali za ovakve kadrove ne treba {tedjeti.

Ljeto u Sarajevu
Sarajevo je oduvijek bio grad mladosti i ljepote. U ovim ljetnim danima to posebno dolazi do izra`aja. Objektiv na{eg fotorepor tera zabilje`io je nekoliko kadrova na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine, u vrijeme po~etka 18. Sarajevo Film Festivala, koji o tome najbolje govore.

VIJEST U

BROJU

maraka nedostaje u prora~unu Srednjobosanskog kantona.

2.472.000

OSLOBO\ENJE subota, 7. juli/srpanj 2012.

INTERVJU

5

Ne|o Prljeta, vije}nik SDA i predsjednik Kluba Srba u GV Mostara

Gradsko vije}e ne zna ni gdje stanuje
Sve ovo podsje}a na lo{ brak u kojem se partneri nikako ne mogu rastati. Istina, nekim snagama ova situacija i odgovara. Te snage nastoje dokazati da u Mostaru nije mogu} taj brak, niti multietni~ki su`ivot
Razgovarao: Jurica GUDELJ

Gospodine Prljeta, na posljednjoj sjednici Gradskog vije}a Mostara na dnevnom smo redu imali i regulacijske planove za naselja Centar 2 i Sjeverni Logor, no njihovo prihva}anje je odgo|eno za jesen. Kako komentirate takav potez Vije}a? - Naselja Centar 2 i Sjeverni Logor prostorno su povezana mostom koji je sada u izgradnji, tako da je mogu}a povezana rasprava o oba plana. Regulacijski planovi za spomenuta naselja su jo{ prije ~etiri godine ura|eni u formi prijedloga, a prije dvije godine su ra|ene izmjene i dopune tih planova. Klju~na teku}a izgradnja je sada u Centru 2. Tamo se izgradio jedan veliki tr`ni centar, od oko 90.000 kvadratnih metara. Grade se i sportska dvorana, most, pristupni putevi i jo{ neki objekti. Sjeverni Logor, pak, obuhvata prostor Univerziteta “D`emal Bijedi}” i slobodni prostor koji je ranije koristila vojska. Rije~ je o prostoru velike povr{ine, koji je va`an za daljnju izgradnju u Mostaru. Nikakve zapreke nije bilo da se ti planovi usvoje. U me|uvremenu se gradi bespravno... - Da, i ne pla}aju se obveze, a nema nikakve zapreke za usvajanje spomenutih planova. No, predlaga~i, HDZ i SDA, to su stavili u jedan paket planova koji su u postupku javne rasprave. Kada se javna rasprava okon~a, onda oni `ele da se sve razmatra u paketu. To je o~ito odga|anje rje{avanja klju~nih pitanja u Mostaru. A i sa stru~nog stajali{ta to je nerazumljivo. Nikada se nije dogodilo da se na jednoj sjednici istovremeno razmatra vi{e od 20 planova.

neseni detaljni planovi pojedinih podru~ja. Umjesto toga, neke su se stvari rje{avale preko komisije za stru~nu ocjenu. To Zakon o prostornom ure|enju, na`alost, dozvoljava, ali se pri kreiranju tog zakona mislilo na male op}ine koje nemaju stru~nih institucija. Tako bi se njihov problem prevazi{ao preko te komisije za stru~nu ocjenu. Komisija je probleme rje{avala pojedina~no, a kako nema plana, onda nema ni programa ure|enja zemlji{ta. Kad, pak, nema programa ure|enja, onda se ne mogu napla}ivati ni rente. Tako je gradski bud`et o{te}en za vrlo zna~ajna sredstva. Kada se uzmu objekti ve}i od 10 kvadrata, pravio sam analizu, onda je Grad ostao bez vi{e od 10 miliona maraka nenapla}enih sredstava na ime rente. Mi smo na Gradskom vije}u osporili tu komisiju, te se moralo pristupiti planiranju i izradi detaljnih planova. Sada, pola godine pred izbore, krenulo se u izradu brojnih planova. Ti planovi }e vjerovatno

je i {to se doga|a na vi{im nivoima vlasti, dok istovremeno sama nije spremna na politi~ke dogovore. Tako Gradsko vije}e Mostara ne zna ni gdje stanuje. Imamo novu zgradu Vije}nice, a u njoj ne stanujemo. Tako isto ne znamo ni koja su nam pravila igre, jer nemamo Statut. Sve ovo podsje}a na lo{ brak u kojem se partneri nikako ne mogu rastati. Istina, nekim snagama ova situacija i odgovara. Te snage nastoje dokazati da u Mostaru nije mogu} taj brak, niti multietni~ki su`ivot. To, naravno, nije ta~no. Ipak se u posljednjih 15-ak godina puno toga uradilo. Odre|eni pomaci su nesporno napravljeni. Nekada se doslovno nije moglo kretati Mostarom. Dogodilo se jako puno pozitivnih primjera i pokazuje se da narod puno bolje sara|uje od politi~ara. Me|utim, politi~ari vode glavnu rije~, a narod je izlu|en, nema osiguranu egzistenciju. ^ovjek koji ima porodicu, a nema osiguranu egzistenciju je osu|en ili da {uti ili da povla|uje. Ukupna si-

to uspije izbalansirati s nacionalnim segmentom, odnosno da ne bude nacionalnih preglasavanja, onda Mostar ima budu}nost.

Uloga me|unarodne zajednice
Svima su ve} poznata dva prijedloga o preure|enju Mostara. Bo{njaci predla`u formiranje vi{e op}ina, dok Hrvati `ele jedinstven grad koji bi bio jedna izborna jedinica. Je li mogu}e prona}i kompromis izme|u ta dva prijedloga? - Mogu govoriti samo u svoje ime, nikako u ime SDP-a ili Kluba Srba. Ta dva prijedloga koja ste spomenuli su sasvim nespojiva. Prijedlog Hrvata o jednom gradu, koji bi u su{tini bio op{tina, apsolutno je neprihvatljiv. Svi se na svim nivoima vlasti u Evropi bore za status grada. Mostar je regionalni centar i vrlo je va`no kako }e politi~ki biti organizovan. Zbog toga je jako va`an Statut Mostara. S druge strane, mislim i da je {est op{tina previ{e. Me|unarodna zajednica se mora uklju~iti u ovo pitanje. Ipak, najva`niji je sadr`aj ovla{tenja. Za {to je ovla{ten Grad, a za {to op{tina? Ako bi Grad imao zna~ajne funkcije, onda bi to moglo biti i dobro rje{enje. To govorim bez bilo kakve primisli politizacije. Mi ovdje ~esto govorimo onako kako odgovara jednoj stranci ili narodu. ^injenica je, pak, da stranke nastaju i nestaju. Prirodno je da stranka gleda na sebe, ali bi se o Statutu trebalo razmi{ljati u kategoriji onoga {to je najbolje za stanovnike grada, a ne samo za uskostrana~ke interese.

NAROD I POLITI^ARI Dogodilo se jako puno pozitivnih primjera i pokazuje se da narod puno bolje sara|uje od politi~ara. Me|utim, politi~ari vode glavnu rije~, a narod je izlu|en, nema osiguranu egzistenciju
biti slabijeg kvaliteta, a vjerovatno je ovo i poku{aj da se izmjenama prostornoga plana Mostara sanira bespravna gradnja koja se dogodila u posljednjih 20 godina. Tako|er, detaljnim se planovima `eli osigurati i izgradnja u narednim godinama onim faktorima koji se bogate na ra~un Grada. Njima ovakvo stanje odgovara. Svi ovi problemi o kojima govorimo trenutno su u drugom planu, dok je u prvom planu problem izmjene izbornih pravila i Statuta Grada Mostara. Kako gledate na taj proces? - Objektivno je rije~ o slo`enom politi~kom problemu. Rije~ je o Statutu koji je nametnut, dok je, s druge strane, za neke ozbiljnije promjene potrebno mijenjati i Izborni zakon BiH te Ustav FBiH. Na tom planu nije ni{ta ura|eno. Lokalna zajednica, naravno, oslu{kutuacija je vrlo naklonjena onima koji dokazuju da je su`ivot nemogu}. Vjerovatno su potrebne znatno dublje reforme kako bi do{li ljudi koji imaju sposobnost prona}i modalitete za zajedni~ki `ivot. Moramo po~eti rje{avati probleme koji su zajedni~ki svim stanovnicima Mostara, poput infrastrukture. Svi smo mi ovdje osu|eni boriti se za razvoj grada. No, jo{ ovdje nema dovoljno takvih snaga. Na pro{lim izborima jedan od slogana je bio “zavr{imo zapo~eto” Ni{ta {to je bilo zapo~eto nije zavr{e. no. Jedini izlaz su izbori na kojima }e se izabrati novi ljudi koji }e prona}i rje{enja za lak{i zajedni~ki `ivot. Ona pitanja koja se ne mogu sada rije{iti, treba ostaviti za neka bolja vremena. Mostar se mora izboriti da ostane grad, a nikako op{tina. Najmanje je va`no je li on ustrojen kroz vi{e nivoa vlasti, od podru~ja ili op{tina. Najva`niji je sadr`aj ovla{tenja. Ako se

Gu`va pred izbore
Zbog ~ega se, po Va{em mi{ljenju, usvajanje spomenutih planova ostavlja za jesen? - Osnova platforme SDP-a za razvoj Mostara je bila urbanisti~ko planiranje u funkciji razvoja grada. Plan je osnova za bilo kakvu izgradnju i investicije, koje su, pak, osnova za zapo{ljavanje. To je klju~na materija. Me|utim, u Mostaru se u posljednje ~etiri godine nisu usvajale ni izmjene prostornoga plana, niti su do-

TAKORE]I... @RTVE
Ratno silovanje je visoko na tabeli traumatskih iskustava i njegove `rtve, koje nose `ig stida i straha, najugro`enija su grupa, re~eno je, izme|u ostalog, na ju~era{njoj Osniva~koj skup{tini Udru`enja za pomo} `rtvama i pre`ivjelim seksualnog nasilja u ratu Na{ glas, javlja Fena. Podr{ku osnivanju Udru`enja dala je koordinatorica za ljudska prava pri {vicarskoj organizaciji Trial Lejla Mamut - Abaspahi}. - Mi smo na raspolaganju ~lanicama koje `ele svoje slu~ajeve protiv dr`ave BiH, na osnovu nerada odre|enih institucija, dovesti na me|unarodni nivo, da te slu~ajeve pripremimo, da pratimo njihov razvoj i na kraju da zagovaramo njihovu implementaciju, kazala je Mamut - Abaspahi}.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

subota, 7. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Nermin Nik{i}, federalni premijer

Vlada ne zasjeda,
Unapre|enje policijske saradnje s Austrijom
Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} sastao se ju~er u Sarajevu s delegacijom policije Austrije koju je predvodio generalni direktor Herbert Anderl. Razgovarano je o policijskoj saradnji na strate{kom i operativnom nivou koja je u proteklom periodu ocijenjena kao veoma uspje{na. Izra`ena je obostrana spremnost da se ona nastavi, posebno razmjenom informacija i vo|enjem zajedni~kih istraga protiv organiziranog kriminala, ilegalne migracije i trgovine ljudima, trgovine drogama, terorizma i pranja novca. Anderl je istakao da je za Austriju na{a zemlja veoma zna~ajan partner u regionu, te da su u tom smislu spremni za unapre|enje svih vidova policijske saradnje. Austrijska delegacija je ju~er posjetila i Dr`avnu agenciju za istrage i za{titu (SIPA) te Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH.

s ministrima komuniciram
Nadam se da }e situacija u vezi sa uspostavom nove parlamentarne ve}ine i budu}eg rada Vlade biti rije{ena {to je prije mogu}e, jer Vlada crpi svoj legitimitet iz parlamentarne ve}ine, poru~uje premijer
Vlada Federacije BiH od burne sjednice odr`ane 22. juna do danas nije zasjedala niti jednom, a prema rije~ima federalnog premijera Nermina Nik{i}a, sva ministarstva u ovom periodu redovno rade svoj posao. On se nada da }e situacija oko budu}eg rada Vlade i nove parlamentarne ve}ine biti rije{ena {to prije. upravnih odbora {est javnih preduze}a, dvije elektroprivrede, dva telekoma i dvije po{te. Radivojevi} je nakon te sjednice izjavio da je iz SDA pre{ao u SDPBiH.

Legitimitet iz ve}ine
- [to se ti~e dopremijera Desnice Radivojevi}a, moj stav je od po~etka jasan. Postoji odluka predsjednika FBiH i to nije sporno. Ono {to je sporno jeste temelj na osnovu kojeg je ona donijeta i tu }e kona~nu rije~ dati pravosudni organi, rekao je premijer Nik{i}. Predsjednik Budimir se 2. jula obratio Ustavnom sudu FBiH zbog rje{avanja spora koji ima sa federalnim premijerom vezano za Radivojevi}evu ostavku. - Nadam se da }e situacija u vezi sa uspostavom nove parlamentarne ve}ine i budu}eg rada Vlade biti rije{ena {to je prije mogu}e, jer Vlada crpi svoj legitimitet iz parlamentarne ve}ine i ta se ~injenica mora uva`avati, poru~uje premijer Nik{i}. Prekompozicija vladaju}e ve}ine u Federaciji po~ela je po~etkom juna ove godine kada je SDPBiH sklopio koaliciju sa SBB-om i dva HDZ-a. U me|uvremenu je nova ve}ina od federalnog premijera zatra`ila smjenu federalnih ministara koji vr{e opstrukcije.
M. \UROVI] RUKAVINA

Bez zasjedanja
- Ta~no je, nakon sjednice odr`ane 22. juna do danas nije bilo sjednica Vlade Federacije BiH. Unato~ tome, institucije Vlade i ministarstva rade svoj posao redovno u skladu sa svojim obavezama i, koliko znam, ni{ta nije usporeno zbog toga {to u me|uvremenu nije odr`ana sjednica Vlade. Komunikacija mene i ministara je uobi~ajena, kazao je federalni premijer za Oslobo|enje. Podsjetimo da je tokom odr`avanja posljednje sjednice Vlade FBiH 22. juna ove godine, predsjednik Federacije @ivko Budimir prihvatio ostavku federalnog dopremijera i ministra prostornog ure|enja Desnice Radivojevi}a. Taj ~in proizveo je donekle krizu Vlade FBiH, jer Radivojevi} tvrdi da on ostavku nije podnio, ve} da je u njegovo ime predala stranka kojoj je pripadao, SDA, a kojoj je on prije nekoliko godina svoj mandat stavio na raspolaganje potpisav{i bjanko ostavku.

Poku{aj diskreditacije svjedoka
Na su|enju {estorici biv{ih pripadnika Armije BiH optu`eni Zulfikar Ali{pago nastojao je diskreditovati svjedoka Esada Rami}a, koji je rekao da je za ubistva civila u selu Trusina kod Konjica saznao poslije rata, javlja BIRN. Ali{pagu, koji je, prema optu`nici, bio komandant odreda “Zulfikar” pri [tabu Vrhovne komande ABiH, interesovalo je kretanje svjedoka Rami}a tokom prve polovine 1993, `ele}i dokazati da je on u aprilu znao za zlo~in po~injen u Trusini. Kako bi dokazao da je u aprilu 1993. bio anga`ovan na podru~ju Konjica, Ali{pago je predo~io svjedoku mno{tvo dokumenata o njegovim aktivnostima. Rami} se nije izja{njavao na predo~ene dokumente, obrazlo`iv{i da nisu vjerodostojni jer nisu originali, te da nemaju njegov potpis, na {to mu je optu`eni rekao da postoje originali koje }e ulo`iti u sudski spis.

Tokom posljednje sjednice i nakon obavje{tenja o ostavci Radivojevi} je nastavio rad i u~estvovao u glasanju. Smatraju}i to suprotno propisima, sjednicu Vlade je 22. juna napustilo osam federalnih ministara iz SDA, HSP-a i NS Radom za boljitak, stranaka koje su prije po~etka rekonstrukcije vlasti sa SDP-om BiH ~inile vladaju}u koaliciju u Federaciji BiH. Nakon napu{tanja sjednice osam federalnih ministara iz reda SDP-a, uklju~uju}i i premijera i Desnicu Radivojevi}a kao devetog prisutnog, nastavilo je sjednicu i usvojilo odluke o razrje{enju dosada{njih upravnih i imenovanju novih privremenih

Slu~aj Radivojevi} jo{ ~eka rasplet

RADIVOJEVI] Postoji odluka predsjednika FBiH i to nije sporno. Ono {to je sporno jeste temelj na osnovu kojeg je ona donijeta i tu }e kona~nu rije~ dati pravosudni organi, rekao je premijer Nik{i}

U Banjoj Luci otvorena izlo`ba Save [umanovi}a

KAKO JE DODIK (PRE)KRSTIO SLIKARA
Vrsnim poznavaocem likovne umjetnosti pokazao se i sam Dodik, koji je izrazio zadovoljstvo {to }e Banjalu~ani mo}i u`ivati u “[imunovi}evim” radovima
Da kod nas ni{ta ne mo`e bez politike, potvrdilo je i otvaranje izlo`be slika jednog od najve}ih srpskih slikara dvadesetog vijeka Save [umanovi}a u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banjoj Luci. Ovaj put za to je, na`alost, najvi{e bila zaslu`na direktorica Muzeja Ljiljana Labovi} stavljaju}i u prvi plan zna~aj prisustva predsjednika Milorada Dodik otvaranju izlo`be i obilje`avanja 20 godina RS-a, nego samog umjetnika ~iji se radovi rijetko mogu vidjeti van mati~ne galerije u [idu. Vrsnim poznavaocem likovne umjetnosti pokazao se i sam Dodik, koji je izrazio zadovoljstvo {to }e Banjalu~ani mo}i u`ivati u “[imunovi}evim” radovima. Ljubitelji lijepih umjetnosti na samom otvaranju izlo`be ostali su gurnuti u drugi plan ispred svite inih politi~ara koji su u stopu pratili vo|u i od kojih je malo ko bacio pogled na impresivnu postavku [umanovi}evih slika. A za potpuni ugo|aj pobrinuli su se i banjalu~ki {eta~i. U vrijeme kada se Dodik spremao da odr`i prigodni govor, oni su se zaustavili neposredno ispred Muzeja, zaglu{uju}i predsjednika RS-a pi{taI predsjednik i poznavatelj umjetnosti - u jednoj osobi

Krsmanovi} kandidat za na~elnika Fo~e
Kandidat za na~elnika Op{tine Fo~a u ime Nove socijalisti~ke par tije na oktobarskim lokalnim izborima bit }e Zdravko Krsmanovi}, sada{nji na~elnik, saop}eno je iz te stranke. - Za kandidaturu sam se odlu~io u posljednjem momentu zbog neprincipijelne koalicije SDS-a i SNSD-a u Fo~i. Atmosfera je u Fo~i takva da gra|ani `ele nastavak politike i aktivnosti koje su vo|ene na prethodnim izborima, istaknuo je ju~er Krsmanovi}, javlja Fena. Njegovu kandidaturu podr`avaju Partija demokratskog progresa i Demokratska par tija, saop}eno je iz NSP-a.

PICIN PARK U vrijeme kada se Dodik spremao da odr`i prigodni govor, prosvjednici su se zaustavili neposredno ispred Muzeja, zaglu{uju}i predsjednika RS-a pi{taljkama, bubnjevima, vuvuzelama i ve} poznatim skandiranjem: Park je na{
ljkama, bubnjevima, vuvuzelama i ve} poznatim skandiranjem: “Park je na{“! Bilo je zanimljivo pratiti Dodikovu reakciju koja je od vidno uzdr`anog bijesa prelazila u izvje{ta~eni poluosmijeh, do toga da je govor zavr{io zahvaljuju}i i {eta~ima koji ga “podr`avaju” . Ina~e, Banjalu~ani }e i naredni mjesec mo}i da vide 46 ulja na platnu, iz ciklusa “Posljednjih deset godina” koje je [umanovi} naslikao u [idu od 1932. do 1942. godine, me|u kojima se posebno isti~u aktovi {idske kupa~ice [idijanke.
G. KATANA

OSLOBO\ENJE subota, 7. juli/srpanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

PO^ETAK UMRE@AVANJA [KOLA U TUZLANSKOM KANTONU

Ekonomska i Trgovinska pod jednim krovom
Ovo je po~etak procesa umre`avanja osnovnih i srednjih {kola u ovom kantonu, kazala je ministrica Avdiba{i} - Vukadinovi}
Vlada Tuzlanskog kantona je na ju~era{njoj sjednici utvrdila prijedlog odluke o spajanju JU Srednja ekonomska {kola Tuzla i JU Srednja trgovinska {kola Tuzla, nakon ~ega }e biti formirano novo pravno lice JU Srednja ekonomsko-trgovinska {kola Tuzla. Kako je re~eno, stupanjem na snagu ove odluke prestat }e mandat {kolskih odbora i direktora u ove dvije {kole. Tako|er, izvr{it }e se imenovanje privremenog {kolskog obora i vr{ioca du`nosti direktora novoformirane {kole. “Kod srednjih {kola minimum standarda broja odjeljenja je od ~etiri do 16, u zavisnosti od vrste {kole. Srednja trgovinska {kola trenutno ima 10 odjeljenja i ne ispunjava standarde. Tamo gdje postoji pravni osnov i gdje spajanje ne uti~e na planirani razvoj {kola, do}i }e do spajanja dvije {kole u jednu” kazala je , Na|a Avdiba{i} - Vukadinovi}, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a. Ona navodi da }e spajanjem {kola racionalnije biti iskori{tene u~ionice, sale za tjelesni odgoj, biblioteke, arhivski prostori… Tako|er, kako je navela, do{lo bi do ispunjavanja preduslova koji se odnosi na promjene namjene kancelarijskog prostora, koji trenutno koristi vannastavno osoblje. “Eliminisao bi se i dvojno-radni odnos za kadrove koji normu dopunjavaju u {koli koja ulazi u sastav novog pravnog lica. Isto tako, smanjio bi se broj rukovodnog, administrativnog i pomo}nog tehni~kog osoblja” , kazala je ministrica. Ona je navela da je ovo po~etak procesa umre`avanja osnovnih i srednjih {kola u Tuzlanskom kanS. K. tonu.

Podr{ka na putu u NATO
Ministar odbrane BiH Muhamed Ibrahimovi} primio je ju~er komandanta NATO-a u Sarajevu brigadnog generala Waltera T. Lorda i vojnog ata{ea SAD-a u BiH brigadira Scot ta Millera, saop}eno je iz MO, javlja Fena. Ibra hi movi} je upo znao gos te sa aktuelnom politi~kom situacijom u BiH i kako ona uti~e na realizaciju aktivnosti u MO i OSBiH. U nastavku sastanka diskutovalo se o problemima uni{tavanja vi{kova municije i minskoeksplozivnih sredstava, deminiranju i logisti~koj podr{ci OSBiH. Lord i Miller su izra zili spremnost za pru`anje pomo}i MO i OSBiH i u izvr{avanju ostalih aktivnosti koje su od uticaja na brzinu kretanja BiH ka NATO-u.

Pritvor za Muju Muharemovi}a
Racionalnije kori{tenje {kolskog prostora

Ma{inski tim Federalne uprave Civilne za{tite

Uklanjanje uru{enih ku}a
Prilikom pokretanja klizi{ta u naselju Pe~uj u junu 2004. godine uni{teno je 19 stambenih objekata
Ma{inski (PLANT) tim Federalne uprave Civilne za{tite anga`ovan je u zeni~kom prigradskom naselju Pe~uj na uklanjanju uru{enih ku}a koje su o{te}ene prilikom aktiviranja klizi{ta na ovom lokalitetu u junu 2004. godine. Radi se o 12 ku}a za koje je do sada namirena {teta njihovim vlasnicima i koje su sada u vlasni{tvu Op}ine Zenica. Ove aktivnosti se provode u koordinaciji sa Federalnom upravom Civilne za{tite, Kantonalnom upravom Civilne za{tite i op}inskom Slu`bom civilne za{tite Zenica, a sav otpadni materijal, tzv. {ut, odvozi se na lijevu obalu rijeke Bosne, gdje se vr{ila nelegalna eksploatacija starog `eljeza, pa je time i naru{en integritet same obale rijeke Bosne. [teta je nastala usljed klizi{ta, koje je aktivirano izvo|enjem radova nekada{nje firme Ekro-Prom, koji su se odvijali bez datog odobrenja za gradnju. Stru~ne slu`be Op}ine Zenica su za gradnju u podru~ju Pe~uj, gdje je nastalo klizi{te, izdale urbanisti~ku saglasnost, bez potrebnih naloga investitoru za ispitivanje osobina tla, te posebnih uputstava i upozorenja za gradnju na takvom terenu. Mi. D.

Muji Muharemovi}u iz Gradi{ke, koji je uhap{en zbog sumnje da je po~inio ratni zlo~in protiv srpskih civila na podru~ju Bosanskog Petrovca, odre|en je pritvor, rekao je za Srnu tu `i lac Tu `i la {tva Un sko-san skog kantona Na zif Feli}. “Odre|en mu je pritvor od mjesec i u tom roku mi }emo dodatno provesti istra`ne radnje i podi}i optu`nicu”, rekao je Feli}. Muharemovi}a su uhapsili pripadnici SIPA po nalogu Tu`ila{tva USK-a. Muharemovi} je osumnji~en da je u oktobru 1995. kao pripadnik 17. kraji{ke brigade iz sastava Sedmog korpusa Armije RBiH u Dobrom Selu kod Bosanskog Petrovca ubio bra~ni par [ljivar - 92-godi{njeg Vladu i njegovu, godinu mla|u, suprugu Miku.

Sanira se 12 ku}a za koje je do sada namirena {teta vlasnicima

SDA Tuzla predstavila kandidate za lokalne izbore

Na listi 11 `ena i 30 posto mladih
Predstavljeni kandidati za Op}insko vije}e na lokalnim izborima Tenzila Jusufagi}, Midhat Sulji}, Sabahudin Imamovi} i Edis Baji}
Op}inski odbor Stranke demokratske akcije Tuzla na ju~era{njoj pres-konferenciji je predstavio ~etvero kandidata, koji se nalaze na listi za Op}insko vije}e na budu}im lokalnim izborima. Ina~e, tuzlanski ogranak SDA je ranije najavio da }e njihov kandidat za na~elnika Tuzle biti ugledni ljekar Adi Rifatbegovi}, dok }e nosilac liste za Op}insko vije}e biti dr. Mirsad Malohod`i}. Ju~er su predstavljeni kandidati Tenzila Jusufagi}, Midhat Sulji}, Sabahudin Imamovi} i Edis Baji}. “Fokus mojih aktivnosti i zalaganja u prethodnim godinama, kroz rad Op}inskog vije}a i kroz organe stranke, a u saradnji sa mladima, bio je usmjeren na pobolj{anje polo`aja mladih i rje{avanje konkretnih problema za mlade, kao {to su: stipendiranje u~enika i studenata, stvaranje ambijenta za zapo{ljavanje mladih, stvaranje mogu}nosJednoglasna podr{ka kandidatima

Sve spremno za skup u Poto~arima
Obavljene su sve pripreme za komemorativni skup koji }e biti odr`an 11. jula u Memorijalnom centru Poto~ari. Tog dana klanjat }e se zajedni~ka d`ena za za 520 identifikovanih `rtava genocida, od kojih ima {est maloljetnih osoba i tri `ene, re~eno je ju~er na sjednici Organizacionog odbora. Ministar unutra{njih poslova RSa Stanislav ^a|o donio je naredbu, radi sigurnosti, o zabrani saobra}aja za teretna vozila 11. jula, javlja Fena. Saobra}aj za teretna motorna vozila vi{e od 3,5 tona ukupne mase bit }e zabranjen na dionicama Zvornik - Vlasenica,Vlasenica - MEL Luke, MUL Memi}i - Karakaj, Konjevi}-Polje - Bratunac, Drinja~a - Bratunac, Bratunac Srebrenica i Mili}i - Zeleni Jadar - Srebrenica.

ti za odra|ivanje pripravni~kog sta`a, boljih uslova za stambeno zbrinjavanje mladih kroz subvencije, institucionalno pozicioniranje mladih u op}ini Tuzla”kazao je Baji}, doda, ju}i da Tuzla treba biti centar regije, lider u razvoju i drugim pozitivnim i progresivnim idejama. Lista kandidata SDA Tuzla je do-

bila jednoglasnu podr{ku Op}inskog odbora SDA Tuzla, Kantonalnog odbora SDATK-a i Predsjedni{tva SDABiH. Na listi je vi{e od dvije tre}ine potpuno novih ljudi koji nikada prije nisu bili kandidati. Tu je i oko 30 posto mladih, a na listi je 11 `ena. Devedeset posto je visokoobrazovanih kandidata. S. K.

8

CRNA HRONIKA
A. M. (19) iz @ivinica je smrtno stradao, dok su tri osobe te`e povrije|ene u nesre}i koja se ju~er, dva sata poslije pono}i, dogodila u mjestu Bistarac kod Lukavca. Do nesre}e je do{lo kada je E. A. (21), voze}i BMW, izgubio kontrolu nad upravlja~em, nakon ~ega je auto sletio sa ceste. BMW se potom prevrnuo, a suvoza~ A. M. je stradao je na mjestu. Te{ko povrije|eni voza~ i dvije putnice preba~eni su u UKC Tuzla. S. K.

subota, 7. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Lukavac: Smrtno stradao 19-godi{njak

Dr`avljanin Srbije u ekstradicionom pritvoru

Sud BiH odredio je ekstradicioni pritvor od 18 dana dr`avljaninu Srbije Stanimiru Kati}u (45), koji je uhap{en po potjernici be~kog Interpola prilikom ulaska u BiH na prelazu [epak. Potjernica za njim raspisana je zbog kra|a i falsifikovanja slu`bene isprave, a pritvor mu je odre|en nakon {to je utvr|eno da nema dr`avljanstvo BiH. U narednom periodu Austrija bi trebala dostaviti dokumentaciju L. S. za{to ga potra`uje.

Fo~a

No`em ro|aka ubo u stomak

Supru`nici Marinkovi} u Op}inskom sudu Kalesija

Bolnica u Fo~i

Gojko Mileti} preksino} je u selu Kuta kod Fo~e uboden no`em u tu~i sa ro|akom Mom~ilom Bodirogom. Fo~ansku policiju o ovom doga|aju obavijestilo je medicinsko osoblje Klini~ko-bolni~kog centra Fo~a, nakon {to je Mileti} do{ao i obratio im se za pomo}. Policija je tokom razgovora sa povrije|enim saznala da se on sa ro|akom posva|ao kod igrali{ta u selu Kuta te da ga je on no`em ubo u stomak. Mileti} je jo{ dodao da se i ranije ~esto sva|ao sa Mom~ilom Bodirogom. Policija je istu ve~er prona{la Bodirogu i privela ga. Protiv njega }e tu`ila{tvu biti podnesen izvje{taj. D. P.

Slavojka i Milenko Marinkovi} nakon izja{njenja vra}eni u pritvor

Ne osje}aju se krivim

Shodno ~lanu 243. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira («Sl. novine FBiH», broj 85/08) Brokerska ku}a FIMA International d.o.o. Sarajevo, Hamdije ^emerli}a 37, 71000 Sarajevo daje:

za zlostavljanje
Milenka i Slavojku Marinkovi} optu`nica tereti da su njema~ku dr`avljanku Bettinu Siegner sedam godina dr`ali u zato~eni{tvu, fizi~ki i psihi~ki je zlostavljali, izgladnjivali... Advokat o~ekuje osloba|aju}u presudu (?!)
Milenko (52) i Slavojka (45) Marinkovi} iz mjesta Karavlasi kod Kalesije, optu`eni da su po~inili krivi~no djelo protivpravno li{avanje slobode na okrutan na~in, na ju~era{njem ro~i{tu pred Op}inskom sudom u Kalesiji izjavili su da se ne osje}aju krivim.

O B AV I J E S T
Brokerska ku}a FIMA International d.o.o. Sarajevo je u drugom tromjese~ju 2012. godine na Sarajevskoj berzi-burzi d.d. Sarajevo posredovala u kupoprodaji vi{e od 5% dionica: Emitenta Plin d.d. Sarajevo u koli~ini 43.244 dionice ili 7,96%, po cijeni od 9,99 KM po dionici. Ukupan broj kupljenih dionica: 21.622 dionice {to iznosi 3,98% emitenta. Ukupan broj prodatih dionica: 21.622 dionice {to iznosi 3,98% emitenta.

Obavje{tenje
JP "[ume TK" d.d. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www.jpsumetk.ba i www.ekapija.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj: 6092/12 od 6.7.2012. godine o prodaji roba {umskih drvnih sortimenata - putem pisanih ponuda (licitacija).

Tra`ili dokaze
Ovaj bra~ni par, podsjetimo, tereti se da je u Karavlasima dr`ao zatvorenu dr`avljanku Njema~ke Bettinu Siegner od kraja 2005. do 17. maja 2012. godine, kada je 19godi{nja djevojka oslobo|ena. U optu`nici je navedeno da su Marinkovi}i Njemicu fizi~ki i psihi~ki zlostavljali, nanosili joj tjelesne povrede, izgladnjivali i tjerali da radi te{ke poljoprivredne poslove. - Danas (ju~er, op.a) je bilo ro~i{te za izja{njenje o krivnji. Izjasnili su se da nisu krivi, a tra`ili smo da nam Sud, odnosno Tu`ila{tvo, dostavi dokaze na kojima zasniva optu`nicu. Oni su bili du`ni da to do sada dostave, me|utim, nisu. To je kr{enje Konvencije o ljudskim pravima, kazao je za Oslobo|enje Damir ]ilimkovi}, advokat koji zastupa Marinkovi}e.

Sead Makali} sa fotografijom zlostavljane Njemice

Nakon tog zahtjeva advokata, sutkinja Op}inskog suda nalo`ila je Tu`ila{tvu da odbrani do 10. jula dostavi dokaze iz spisa. Ina~e, advokat ]ilimkovi} je naveo kako pretpostavlja da }e Op}inski sud u Kalesiji do kraja ovog mjeseca zakazati glavni pretres. Dodao je i to da o~ekuje da }e njegovi branjenici biti oslobo|eni. Kako je poznato, Bettina Siegner je iz ropstva oslobo|ena 17. maja ove godine u akciji kalesijske policije, nakon {to je Sead Makali}, stanovnik susjednog sela Goj~in, prijavio cije-

li slu~aj. Bettina je u na{u zemlju stigla sa majkom Christinom, koja se udala za Milenka Marinkovi}a.

Opre~ne izjave
Porodica uhap{enog bra~nog para je u vi{e navrata negirala da je djevojka zlostavljana, te tvrdila da je cijeli slu~aj preuveli~ao Makali}, kako bi ih otjerao iz Karavlaha. S druge strane, mnogobrojni svjedoci iz Goj~ina i naselja Repuh, kao i iskaz koji je Bettina dala u policiji, govore suprotno.
S. K.

OSLOBO\ENJE subota, 7. juli/srpanj 2012.

CRNA HRONIKA
Nepoznati mu{karac preksino} je upao u kladionicu Pet plus u Vitezu, napao radnicu te joj oteo torbu u kojoj se nalazio dnevni pazar od 1.000 KM, njenih 100 KM, dva mobitela i li~ni dokumenti. Napada~, koji je, kako je javila Srna, na glavi imao kesu, radnici kladionice Saneli I. (28) iz Viteza pri{ao je s le|a, udario je i tako oborio, te uzeo torbu i pobjegao sa plijenom. Policija je izvr{ila uvi|aj i radi na rasvjetljavanju ovog doga|aja.

9

Napadnuta i oplja~kana radnica kladionice

Tuzla: Sko~io sa ~etvrtog sprata

Pedesettrogodi{nji I. G. iz Tuzle preksino} je izvr{io samoubistvo skokom sa ~etvrtog sprata zgrade u tuzlanskoj Ulici kre~anska, saop{teno je iz Ministarstva unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona. Smrt 53-godi{njaka konstatovao je ljekar Doma zdravlja Tuzla. O svemu je obavije{ten de`urni tu`ilac tuzlanskog Tu `i la {tva, a uvi|aj na mjestu doga|aja izvr{ila je policija.

Stravi~na saobra}ajna nesre}a u Srednjem

Dvoje mrtvih, troje te{ko povrije|enih
D
vije osobe poginule su u stravi~noj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~er na putu Semizovac - Olovo, na izlazu iz mjesta Srednje kod Ilija{a. Prema rije~ima Irfana Nefi}a, portparola MUP-a Kantona Sarajevo, u udesu su u~estvovala dva kamiona i putni~ko vozilo, u kojem su dvije osobe poginule, a tri povrije|ene. Na mjesto nesre}e ubrzo nakon udesa pristigli su policajci PS Ilija{, koji su zatekli smrskani golf A2, koji se zabio u kamion. Voza~ golfa Osman Muharemovi} i dvoje djece sa te{kim povredama odmah su preba~eni u bolnicu Ko{evo. U ovom udesu na mjestu su preminule Osmanova supruga i svastika. Tijelo njegove supruge policajci su odmah izvadili iz auta, dok su tijelo njene sestre izvukli vatrogasci tek nakon {to su isjekli karoseriju automobila. Nedugo nakon udesa u bolnicu Ko{evo su u komatoznom stanju dovezeni dje~ak i djevoj~ica starosti izme|u 10 i 12 godina, koje su ljekari vodili kao X i Y. Kod njih su konstatovane vi{estruke povrede opasne po `ivot. Djevoj~ica je odmah operisana, te,

Preti~u}i vozilo, Osman Muharemovi} zaka~io {leper, a potom se golfom zabio u kamion Poginule Muharemovi}eva supruga i svastika, a on i dvoje djece prevezeni u bolnicu

Tijela iz potpuno smrskanog golfa izvu~ena nakon {to su vatrogasci isjekli karoseriju vozila

[leper koji je Muharemovi} zaka~io golfom

kao i dje~ak, smje{tena na Kliniku za anesteziju i reanimaciju. Osmanu Muharemovi}u ljekari su konstatovali frakture nadlaktice i podlaktice, te je upu}en na CT snimanje ki~me i zadr`an na Klinici za ortopediju i traumatologiju. Do zaklju~enja ovog broja Oslobo|enja

niko nije mogao potvrditi identitet poginulih `ena, kao ni djece. Navodno je u vozilu prona|eno vi{e li~nih dokumenata, ali neophodno je da stradale `ene prepoznaju ~lanovi porodice. Uvi|ajem koji je obavljen na mjestu udesa utvr|eno je da je do sudara do{lo na-

kon {to je Osman Muharemovi}, preti~u}i vozilo, uletio u makaze i tom prilikom zaka~io lijevu prednju gumu {lepera, kojim je upravljao Elvir Sirovina. Potom je izgubio kontrolu i golfom podletio pod drugi, manji kamion, koji je i{ao iza {lepera.
D. P.

Tuzlak Fe|a Alibegovi} policiji prijavio sina advokata Faruka Balijagi}a Nakon hap{enja zbog

Ado Balijagi} me je napao i posjekao
Incident koji istra`uje policija, prema Delibegovi}evim rije~ima, desio se preksino} u Klosterskoj ulici Nov~ani dug?
Fe|a Delibegovi} u ~etvrtak je tuzlanskoj policiji prijavio da ga je iz zasjede napao i nekoliko puta o{trim predmetom posjekao Ado Balijagi}, sin tuzlanskog advokata Faruka Balijagi}a. Incident se, prema Delibegovi}evim rije~ima, desio nekoliko minuta iza pono}i u Klosterskoj ulici, kod Katoli~kog {kolskog centra u Tuzli. "Kada sam iza{ao iz kafi}a i krenuo da potra`im taksi da me odveze do ku}e, iz mraka je iza{ao Ado Balijagi} dr`e}i ne{to u rukama. Vjerovatno se radilo o nekoj ma~eti ~ije je sje~ivo bilo dugo 30ak centimetara. Govore}i da mu moram vratiti neki novac, tim predmetom me udario po le|ima i posjekao. Kada sam se okrenuo, on je ponovo zamahnuo, a ja sam se rukom za{titio, ali me je porezao i po lijevoj ruci", ispri~ao je Delibegovi}, dodaju}i da su u tom trenutku stigli i njegovi poznanici te je Balijagi} pobjegao. Advokat Faruk Balijagi} prije nekoliko mjeseci u medijima je govorio da je klijent kojeg zastupa Delibegovi}u posudio 35.000 KM kako bi ovaj podmitio pravosudne i istra`ne organe i izbjegao krivi~no gonjenje, jer je uhap{en kako krijum~ari vijagru na jednom grani~nom prelazu u Hrvatskoj. Sam Delibegovi} tvrdi da je klijent advokata Faruka Balijagi}a, ustvari, njegov sin Ado, te da nije istina to {to je advokat Balijagi} pri~ao u medijima. Ju~er smo poku{ali kontaktirati i advokata Balijagi}a, ali on nije bio dostupan. Nakon {to je napadnut, Delibegovi} se

napada na Alena Grbu

Pa{i} i Delali} predati Tu`ila{tvu
Amir Pa{i} Fa}o (42) i Benjamin Delali} (18), koji su u ~etvrtak zbog nasilni~kog pona{anja uhap{eni u kafi}u Ort, ju~er su predati Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu. Iz te pravosudne institucije potvr|eno nam je da }e njih dvojica biti saslu{ani, nakon ~ega }e se odlu~iti da li }e biti zatra`eno njihovo pritvarenje. Kod Pa{i}a je, kako saznajemo, prona|en pi{tolj sa pet metaka, za koji nema dozvolu, te }e istraga protiv njega obuhvatiti i nedozvoljeno posjedovanje oru`ja. Ina~e, kako smo ve} objavili, Pa{i} i Delali} su privedeni zbog sumnje da su 30. juna fizi~ki napali Alena Grbu u Ulici Bazerd`ani u Starom Gradu, te mu nanijeli lak{e povrede. Grbo je napad prijavio policiji, a djelo je okvalifikovano kao nasilni~ko pona{anje. Ovo, kao {to je poznato, nije prvi sukob Pa{i}a i Grbe. Pa{i} je, naime, po~etkom godine iza{ao iz zatvora, gdje je bio na izdr`avanju kazne od dvije godine i 10 mjeseci zbog razbojni{tva i nano{enja lakih povreda Grbi u februaru 2009. Ni Benjamin Delali}, sin ubijenog Ramiza Delali}a ]ele, kojem je Pa{i} bio blizak, nije nepoznat sarajevskoj policiji. On je jo{ kao maloljetnik hap{en i pritvaran zbog nekoliko pucnjava, a u jednom slu~aju mu je sudija za maloljetnike izrekao mjeru poja~anog nadzora. L. S.

Saslu{ani o{te}eni i svjedoci

obratio policajcima PS Centar u Tuzli koji su uzeli izjave od njega, te svjedoka doga|aja S. L. i M. S. Iz policije nam je re~eno da su rad na ovom predmetu preuzeli pripadnici Odjela krim-policije tuzlanske PU Centar. D. P.

10

OGLASI

subota, 7. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA ZAVIDOVI]I
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO GRAD SARAJEVO OP]INA CENTAR SARAJEVO OP]INSKI NA^ELNIK Na osnovu ~lana 20. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/05), op}inski na~elnik raspisuje

Broj: 01-778/2012 Datum: 3.7.2012. godine JU Dom zdravlja Zavidovi}i na osnovu Odluke o odobrenju plana specijalizacija i supspecijalizacija zdravstvenih kadrova Zeni~ko-dobojskog kantona za 2012. godinu broj: 06-34-2615/12 od 23.4.2012. godine, ustvari dodjele specijalizacija raspisuje

KONKURS
za dodjeljivanje specijalizacija: - urgentna medicina ......................................................................................- 1specijalizacija - epidemiologija ............................................................................................- 1 specijalizacija Kandidat treba da ispunjava slijede}e zakonom propisane uslove: zavr{en medicinski fakultet polo`en stru~ni ispit najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci nakon polo`enog stru~nog ispita da ima odobrenje za samostalan rad da je u radnom odnosu u JU Dom zdravlja Zavidovi}i da poznaje jedan strani jezik

O G L A S
za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme u Slu`bu za op}u upravu na radno mjesto: 1. Vi{i referent za administrativne poslove u Centru za bira~ki spisak - jedan izvr{ilac Stepen {kolske spreme: SSS - IV stepen Vrsta {kolske spreme: gimnazija, ekonomska, administrativna, birotehni~ka, upravna, drvna, medicinska, ptt tehni~ka, elektrotehni~ka, arhitektonska, gra|evinska, ma{inska, tekstilna tehni~ka, turisti~ka ili `eljezni~ka tehni~ka {kola Posebni uslovi: stru~ni upravni ispit za uposlenike sa zavr{enom srednjom {kolskom spremom, poznavanje rada na ra~unaru Radni sta`: najmanje deset mjeseci Uz prijavu kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije sljede}e dokumentacije: 1. svjedo~anstvo o zavr{enoj {koli, 2. uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu za uposlenike sa zavr{enom srednjom {kolskom spremom, 3. uvjerenje o radnom sta`u, 4. uvjerenje o dr`avljanstvu BiH i fco. li~ne karte, 5. uvjerenje o poznavanje rada na ra~unaru, 6. izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten/a iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini i 7. izjavu da nije obuhva}en/a odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Kandidat koji bude primljen u radni odnos dostavit }e uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa, dostavljaju se na Protokol Op}ine Centar ili po{tom na adresu: Op}ina Centar Sarajevo, Miss Irbi 1, uz naznaku "za oglas". Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Uz prijavu prilo`iti biografiju, te dokaz o stru~noj spremi, polo`enom stru~nom ispitu, radnom iskustvu i radnom odnosu, odobrenje za samostalan rad i dokaz o poznavanju jednog stranog jezika. Navedeni dokazi (dokumenti) moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. Rok za prijavu je osam dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave dostaviti na adresu: JU Dom zdravlja Zavidovi}i, Gazihusrefbegova 25, Zavidovi}i sa naznakom: "Prijava za specijalizaciju iz _______ (navesti naziv specijalizacije) ne otvaraj!" O rezultatima konkursa kandidati }e biti obavije{teni pisanim putem u roku od osam dana od dana odabira kandidata. DIREKTOR: prim. dr. Halid Muhi}

OSLOBO\ENJE subota, 7. juli/srpanj 2012.

S

Ta~ijev zamjenik optu`en za korupciju
Optu`nica protiv Bujara Buko{ija i jo{ deset sada{njih i biv{ih du`nosnika Ministarstva zdravstva podignuta je zbog vi{e kaznenih djela povezanih s korupcijom

Specijalno tu`iteljstvo Kosova

REGION
VIJESTI

11

pecijalno tu`iteljstvo Kosova podiglo je optu`nicu protiv zamjenika kosovskog premijera Bujara Buko{ija i jo{ deset sada{njih i biv{ih du`nosnika Ministarstva zdravstva zbog vi{e kaznenih djela povezanih s korupcijom, objavio je ju~er vode}i pri{tinski dnevnik na albanskom Koha ditore, a potvrdila misija EULEX-a na Kosovu.

Slijediti primjer Hrvatske
Hrvatska je mlada ~lanica NATO-a i daje mu svje`u energiju i ideje, a ve} je dala i veliki doprinos u misiji u Afganistanu, zbog ~ega su joj NATO i afganistanski narod vrlo zahvalni, rekao je ju~er u Zagrebu glavni tajnik NATO-a Anders fogh Rasmussen nakon sastanka s hrvatskim premijerom Zoranom Milanovi}em. Rasmussen je u izjavi za novinare nakon sastanka naglasio kako Hrvatska ima centralnu ulogu u uvje`bavanju afganistanske vojne policije, koja je va`an dio sistema svake vojske. Glavni tajnik NATO-a ponovio je kako je Hrvatska primjer za regiju jer ~lanstvo u NATO-u i skori ulazak u EU pokazuju koliko se mo`e u~initi ako se ulo`i mnogo truda i ako se ima hrabrosti za dono{enje te{kih odluka, te je pozvao politi~ke vo|e zemalja u regiji da se povedu za hrvatskim primjerom.

EULEX: Napredak
Kosovske institucije ostvarile su napredak u posljednje ~etiri godine, ali na uspostavljanju vladavine prava ima jo{ mnogo da se radi, ka`e se u najnovijem izvje{taju EULEX-a koji je ju~er predstavljen javnosti. Uprkos brojnim slabostima, kosovska policija, carina, tu`ila{tvo i sudovi danas su u mnogo boljem stanju nego prije tri godine zahva lju ju }i an ga `o va nju evropske pravosudne misije, tvrdi se u izvje{taju. Kao najve}e probleme u radu kosovske policije EULEX vidi u nedostatku objedinjene baze podataka, bez koje razli~iti policijski ogranci ne mogu da koordiniraju rad na suzbijanju kriminala. Kosovski sudovi su po ocjeni EULEX-a pro{li ne{to slabije, zbog veoma velikog broja nerije{enih predmeta i traljavog vo|enja administracije. od najozbiljnijih kritika koje me|unarodna zajednica upu}uje kosovskim vlastima. Kosovo, koje je u februaru 2008. proglasilo neovisnost, zauzima 112. mjesto na ljestvici organizacije Transparency International koja pokazuje indeks korupcije i koja obuhvata 183 zemlje.

^etiri miliona eura
Zamjenik premijera Ha{ima Ta~ija je najvi{i Vladin du`nosnik koji }e zbog optu`be o korupciji odgovarati pred sudom. Buko{i, koji je u kosovskoj Vladi zadu`en za socijalnu politiku, optu`en je da je u vrijeme dok je obavljao du`nost ministra zdravstva zloupotrijebio slu`beni polo`aj i ovla{tenja i potpisivao {tetne ugovore od 4 miliona eura, javlja Fena. Britanska tu`iteljica EULEXa Maria Bamieh je pored Buko{ija za ta kaznena djela optu`ila i biv{eg glavnog tajnika ministarstva zdravlja Ilira Tolaja te jo{ devet du`nosnika, terete}i ih za vi{e kaznenih djela korupcije. Bujar Buko{i poznat je na kosovskoj politi~koj sceni i kao premijer kosovske Vlade u egzilu devedesetih godina pro{log stolje}a, kada je vi{e godina vodio brojne aktivnosti izvan Kosova u vrijeme kada su postojale paralelne institucije, koje je tih godina formirao Demokratski savez Kosova i njegov ~elnik Ibrahim Rugova. Buko{i je za kosovski dnevnik rekao da nema informacija da je optu`en.

Buko{i: Najvi{i Vladin du`nosnik koji }e zbog optu`be o korupciji odgovarati pred sudom

U Crnoj Gori naredbom smanjuju kamate
Crnogorska centralna banka nalo`ila je ju~er bankama da smanje visoke kamatne stope i upozorila da }e ukoliko to ne urade, sama propisati dozvoljene stope zadu`ivanja. Savjet Centralne banke Crne Gore (CBCG) na ju~era{njoj sjednici ocijenio je da su kamatne stope ekstremno visoke i nalo`io bankama da ih elimini{u do oktobra ove godine, saop{teno je iz te institucije. Ukoliko to ne u~ine, Centralna banka }e sama u posljednjem kvar talu godine propisati maksimalno dozvoljene kamatne stope. Prosje~na kamatna stopa u Crnoj Gori je 11 procenata. Centralna banka je izrazila zabrinutost zbog rasta javnog duga koji je posljednjih godina dupliran i trenutno iznosi 50 posto bruto dru{tvenog proizvoda.

VLADA U EGZILU Bujar Buko{i poznat je na kosovskoj politi~koj sceni i kao premijer kosovske vlade u egzilu devedesetih godina pro{log stolje}a, kada je vi{e godina vodio brojne aktivnosti izvan Kosova
Policije Kosova i EULEX-a pro{le godine su uhapsile generalnog se kre ta ra Mi nis tar stva zdravlja Iljira Toljaja, {efa nabavki Zenelja Ku~ija, {efa direkcije farmacije Bekima Fu{u i {efa divizije op{tih poslova i arhiva Hajrullaha Fejzu. Prema odredbama Zakona o krivi~nom postupku i Krivi~nog zakona Kosova, tu optu`nicu, da bi postala pravosna`na, treba da, u posebnom postupku, potvrdi posebno sudsko vije}e.

Najozbiljnije kritike
Pomanjkanje politi~ke volje u borbi protiv korupcije jedna je

Pregovori SNS-a, SPS-a i URS-a o Vladi Srbije

Koalicioni sporazum 10. jula
Koalicioni sporazum o kojem su ju~er razgovarali lideri Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vu~i}, Socijalisti~ke partije Srbije (SPS) Ivica Da~i} i Ujedinjenih regiona Srbije (URS) Mla|an Dinki} bi}e potpisan u utorak, 10. jula, kada }e biti predo~en javnosti, saop{tio je SNS. U saop{tenju se navodi da su Vu~i}, Da~i} i Dinki} razgovarali o ciljevima i rezultatima koje nova vlada Srbije mora da postigne u narednom periodu. Trojica lidera dogovorila su da sa tekstom sporazuma upoznaju cjelokupnu srbijansku javnost odmah poslije potpisivanja tog akta da bi se mogli pratiti u~inci. Oni su, tako|er, potvrdili saglasnost o evropskoj budu}nosti Srbije, opredijeljenosti budu}e vlade za `estoku borbu protiv korupcije i kriminala, kao i za ozbiljne i obimne ekonomske reforme. Konsultacije lidera odr`ava}e se svakoga dana, navodi se u saop{tenju. Vu~i} je prije ju~era{njeg sastanka rekao da }e vlada biti formirana do 24. jula, ili dandva prije ili kasnije.

Boris Vuj~i} guverner HNB-a
Boris Vuj~i} novi je guverner Hrvatske narodne banke (HNB), odlu~io je ju~er Hrvatski sabor, koji je istovremeno odlu~io i o prestanku mandata dosada{njeg guvernera @eljka Rohatinskog. Sabor je odluku donio na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, a po njoj Vuj~i}u, dugogodi{njem viceguverneru HNB-a, mandat po~inje 8. jula, dan nakon {to mandat istekne njegovom prethodniku Rohatinskom, javila je Fena. Za tu odluku glasalo je 89 zastupnika, a 9 zastupnika iz HDSSB-a i Hrvatskih laburista bili su suzdr`ani. Glasanju je prethodila rasprava u kojoj su suzdr`anost prema imenovanju Vuj~i}a hadeesesbeovci i laburisti obrazlo`ili svojim nezadovoljstvom {to im nije omogu}en razgovor s Vuj~i}em kao kandidatom te na~inom na koji je guverneru Rohatinskom priop}eno da ne}e dobiti novi mandat.

Vu~i}, Da~i} i Dinki}: Javnost }e mo}i pratiti obe}ano i ostvareno

On je dodao da je imperativ da ono {to bude re~eno u koalicionom sporazumu, bude i ostvareno. Upitan o na~inu na koji }e biti smanjen veliki bud`etski deficit Srbije, Vu~i} je rekao da }e se razgovarati sa Me|unarodnim

monetarnih fondom, ali nije `elio da govori o detaljima. - Vlada mora biti strukturno manja, a razgovarali smo i rashodnoj, i o prihodnoj strani bud`eta, rekao je Vu~i} upitan o ekonomskom programu nove vlade.

12

OGLASI

subota, 7. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE subota, 7. juli/srpanj 2012.

SVIJET
Obe}ali znatno ve}u pomo} sirijskoj opoziciji

13

SASTANAK PRIJATELJA SIRIJE U PARIZU

VIJESTI

Kina: 802 uhap{enih zbog trgovine djecom

Rusiju i Kinu
U~esnici sastanka ocijenili su da Asad treba da se povu~e s vlasti te su se zalo`ili za ja~e sankcije Damasku
U~esnici sastanka Prijatelja Sirije u Parizu zatra`ili su od sirijskog predsjednika Ba{ara al-Asada da se povu~e s vlasti, pozvali Vije}e sigurnosti UN-a da odlu~no reaguje, zalo`ili se za ja~e sankcije Damasku i obe}ali znatno ve}u pomo} sirijskoj opoziciji. }aju pomo} sirijskoj opoziciji, a neki su obe}ali i da }e joj dostaviti sredstva za komunikaciju. Ameri~ki dr`avni sekretar Hillary Clinton je, u jednoj od dosad najte`ih izjava o sirijskoj krizi, poru~ila da Rusija i Kina moraju da plate zbog blokiranja sankcija UN-a sirijskom re`imu. “Nije dovoljno samo do}i na sastanak Prijatelja Sirije jer, ka`em vam to otvoreno, mislim da Rusija i Kina ne smatraju da treba da plate bilo kakvu cijenu zbog toga {to podr`avaju Asadov re`im” , rekla je Clinton. Prema njenim rije~ima, jedini na~in za promjenu jeste da svaka dr`ava zastupljena na sastanku direktno i hitno jasno poka`e da }e Rusija i Kina platiti cijenu toga {to usporavaju napredak. “To se vi{e ne smije tolerisati” do, dala je ona. Peking i Moskva su pro{le godine u dva navrata ulo`ili veto na rezolucije Vije}a sigurnosti UN-a o Siriji. “Zatra`ite od Rusije i Kine da se ne dr`e po strani i da po~nu da podr`avaju legitimne te`nje sirijskog naroda” rekla je Clinton. Tako|er, , osudila je zemlje koje su pristale da sara|uju radi pomo}i sirijskom narodu, ali ne `ele da uvedu Damasku embargo jer, kako je ocijenila, omogu}avaju Asadu da ostane na vlasti. “Ono {to ga odr`ava jeste novac iz Irana i pomo} Rusije, kao i neuspjeh zemalja da poja~aju i provedu sankcije” rekla je Clinton. ,

Clinton `eli kazniti

Kineska policija uhapsila je 802 osobe zbog sumnje da su umije{ane u trgovinu djecom i u velikoj akciji izvedenoj u 15 provincija oslobodila 181 dijete. Kinesko ministarstvo za javnu sigurnost saop}ilo je da je policija uspjela da razbije dva lanca trgovine djecom, a njihove vo|e uhapsila, prenosi Fena. Operacija {irom Kine je zapo~eta po~etkom godine po{to je lokalna policija uo~ila prve znake trafikinga, uklju~uju}i u~estali dolazak trudnih `ena na kliniku u provinciji Hebej, a koje nisu stanovnice te sjeverne provincije. Trgovina djecom je veliki problem u Kini budu}i da je njena stroga politika ra|anja jednog djeteta dovela do procvata nelegalnog tr`i{ta kupovine i prodaje djece, ukazao je AFP.

Mirovni plan
“U~esnici su se slo`ili i jasno saop{tili da oni ~ije bi prisustvo kompromitovalo kredibilitet tranzicije treba da se udalje. U tom kontekstu, ocijenili su da Ba{ar alAsad treba da se povu~e s vlasti” , navedeno je u zaklju~ku sastanka u Parizu, kojem su prisustvovali predstavnici stotinjak zapadnih i arapskih dr`ava i organizacija, prenosi Tanjug. U~esnici konferencije su poru~ili da Vije}e sigurnosti UN-a treba da podr`i specijalnog izaslanika UN-a i Arapske lige Kofija Annana usvajanjem rezolucije koja bi podr`ala njegov mirovni plan u {est ta~aka. Kako se navodi u zavr{nom dokumentu, {efovi diplomatija i visoki funkcioneri odlu~ili su da znatno pove-

Prebjegao general blizak Asadu
Sirijski general blizak predsjedniku Ba{aru al-Asadu prebjegao je ju~er iz Sirije i dolazi u Pariz, saop{tio je francuski ministar inostranih poslova Laurent Fabius. On je ocijenio da ovaj doga|aj predstavlja te`ak udarac za re`im koji pokazuje da su saradnici predsjednika Asada po~eli da uvi|aju da je sada{nja sirijska vlast neodr`iva. Republi~ka garda, koju je vodio Manaf Tlas, predstavlja glavne oru`ane snage odgovorne za bezbjednost i za{titu Asadove vlade. Tlasov otac, biv{i ministar odbrane Mustafa Tlas, navodno je trenutno na lije~enju u Francuskoj.

Prijetnja miru
Britanski ministar spoljnih poslova William Hague saglasio se da zemlje koje ne uvedu sankcije Asadovom re`imu dozvoljavaju da se ubistva u Siriji nastave. Njegov njema~ki kolega Guido Westerwelle zalo`io se za nevojnu rezoluciju UN-a i ja~e sankcije Damasku i ocijenio da mirna i demokratska tranzicija isklju~uje politi~ku ulogu za Asada. Francuski predsjednik Francois Hollande je, otvaraju}i konferenciju, ocijenio da je Sirija postala prijetnja me|unarodnom miru i sigurnosti i da VSUN mora hitno da reaguje kako bi podr`ao mirovni plan za tu zemlju.

Malta: Spa{ena 84 imigranta
Grupa od 84 ilegalna imigranta koja je prelazila Sredozemno more u gumenom ~amcu spa{ena je ju~er dok je njihov ~amac po~eo da tone, saop}ila je malte{ka vojska koja je organizirala operaciju spa{avanja, prenosi Fena. Imigranti, 51 mu{karac, 32 `ene i jedna djevoj~ica, porijeklom su iz Somalije. Patrola malte{ke vojske, koja je otkrila ~amac u ~etvrtak sjeverno od Malte, pri{la je ~amcu, ali su ih imigranti uvjerili da im ne treba pomo}. Me|utim, ne{to kasnije, dok je patrola pratila grupu ilegalnih imigranata, ~amac je po~eo da se puni vodom, malte{ka vojska je intervenirala kako bi im pomogla.

ARGENTINA

Biv{i diktatori osu|eni zbog otmica djece
Biv{i argentinski diktatori 86-godi{nji Jorge Videla i 84-godi{nji Reynaldo Bignone osu|eni su zbog otmica djece politi~kih zatvorenika tokom vladavine, prenosi Fena. Videla je osu|en na 50, a Bignone na 15 godina zatvora. Zajedno s njima osu|eno je jo{ sedam osoba. Porodice otete djece, a i same `rtve otmica, kojih je, smatra se, za vrijeme vojne vladavine bilo oko 400, s odu{evljenjem su pozdravile presudu i naglasile kako je to zapravo historijska presuda koja pokazuje da pravde, ipak, ima. Ina~e, Videla i Bignone ve} slu`e do`ivotne zatvorske kazne

Videla je osu|en na najvi{u kaznu jer je sud odlu~io kako je upravo on kazneno odgovoran za 20 otmica

Videla i Bignone ve} slu`e do`ivotne kazne za mu~enje i ubistva protivnika

Reuters

zbog mu~enja i ubistava disidenata i politi~kih protivnika tokom vladavine od 1976. do 1983. godine. Za otmice 34 djece, uz Videlu i Bignonea, bilo je optu`eno jo{ devet osoba, ali nakon {to su dvije osobe oslobo|ene, dvojica vo|a i sedam pomaga~a osu|eni su na zatvorske kazne. Videla je osu|en na najvi{u kaznu jer je sud odlu~io kako je upravo on kazneno odgovoran za 20 otmica. Prema vi|enju suda, javlja BBC, kriv je za sistematske otmice, pritvaranje i skrivanje maloljetnika u dobi do 10 godina starosti, prenosi u petak agencija VLM.

Meksiko: Nieto nesporni pobjednik
Ponovno prebrojavanje glasova pokazalo je da je Enrique Pena Nieto iz opozicione Institucionalne revolucionarne stranke (PRI) nesporni pobjednik nedjeljnih predsjedni~kih izbora. Uz vi{e od 99 posto prebrojanih glasova, Nieto je osvojio 38,22 posto glasova, a njegov glavni suparnik Andres Manuel Lopez Obrador iz Naprednog pokreta lijevog centra osvojio je 31,56 posto, prenosi Fena. Iako je Nietova pobjeda bila van svake sumnje, Obrador je odbijao priznati poraz. Kona~ni izborni rezultati trebali su biti objavljeni u srijedu, ali je do odgode do{lo zbog optu`bi iz Obradorovog tabora da su izbori bili namje{teni, {to je navelo Saveznu izbornu komisiju da ponovo prebroji sve glasove iz vi{e od polovine od 100.000 glasa~kih mjesta {irom zemlje.

14

BIZNIS I EKONOMIJA

subota, 7. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na manifestaciji 100 najve}ih u privredi BiH

Vlada Republike Srpske i Fabrika duvana Banja Luka

Subvencija od sedam

i po miliona KM
Klasov {tand najposje}eniji
Na manifestaciji 100 najve}ih u privredi BiH, koja je prije nekoliko dana odr`ana u Sarajevu, svoj {tand je imala i kompanija Klas, koja je bila i sponzor ovog velikog projekta. U~esnici manifestacije ovom prilikom su se po~astili vrhunskim kola~ima koje proizvodi Klas, a kako se moglo vidjeti, Klasov {tand je bio najposje}eniji. Me|u prisutnim zatekli smo i predsjednika Vanjskotrgovinske komore BiH Brunu Boji}a, koji je degustirao bosanski lokum, koji spada me|u najpoznatije Klasove brendove.
Dk. O.

Fabrika duvana Banja Luka }e zauzvrat morati da otkupi duhan koji se proizvodi u Republici Srpskoj
Predstavnici Vlade Republike Srpske i Fabrike duvana Banja Luka dogovorili su da se iz entitetskog bud`eta izdvoji 7,5 miliona KM kao subvencija tom preduze}u, koje zauzvrat mora da otkupi doma}i duhan, javila je Fena.

Lider u proizvodnji ku}anskih aparata

Podr{ka primarnoj proizvodnji kroz otkup doma}eg duhana

Javni prihodi
To je rezultat vi{emjese~nih pregovora o daljnjoj sudbini Fabrike duvana, koja je posebno brinula radnike. U zgradi Vlade RS-a ju~er je usagla{avan dokument koji nosi naziv ugovor o stimuliranju proizvodnje, a koji bi u narednom periodu trebalo da bude potpisan izme|u Vlade RS-a i ve}inskog vlasnika Fabrike duvana Banja Luka, lakta{kog preduze}a Antoni} trade. Realizacijom ovog sporazuma Vlada `eli, kako tvrde, da se postignu zna~ajni efekti, odr`i nivo broja zaposlenih radnika, osigura pove}anje pla}a radnicima za deset posto i otkup duhana proizvedenog na podru~ju RS-a, kao direktna podr{ka sektoru primarne proizvodnje. Tako|er, realizacijom sporazu-

Foto: [. SULTANOVI]

ma bi se osiguralo i pove}anje javnih prihoda putem indirektnih efekata pove}ane uplate poreza i doprinosa od Fabrike duvana Banja Luka. Jedan od uvjeta potpisivanja ovog ugovora, koji bi bio na snazi do 2014, bilo je potpisivanje kolektivnog ugovora izme|u radnika Fabrike duvana Banja Luka i poslodavaca, {to je realizovano.

Gorenje uz Sarajevo Film Festival
Regionalni lider u proizvodnji ku}anskih aparata Gorenje i ove godine je sponzor Sarajevo Film Festivala, jednog od najve}ih kulturnih doga|aja u regiji. Kako bi svim gra|anima pru`ili priliku da u`ivaju u ovom periodu i budu dio SFF-a, Gorenje je s ciljem proslave Zlatnog sponzorstva ovogodi{njeg SFF-a priredilo dva zanimljiva tematska doga|aja u Gorenje STUDIJU u Sarajevu. Prvi je odr`an u ~etvrtak, dan prije zvani~nog otvorenja SFF-a, a bio je namijenjen svima koji `ele s Gorenjem da proslave po~etak ovogodi{njeg Festivala. Uz zanimljivi cooking show Morena Debartolija i Vjekoslava Kramera Vjeke, prezentirana je nova robna marka Gorenja, Gorenje+, koja je na bh. tr`i{te prvi put plasirana krajem maja. Na ovom prijemu predstavljeni su Gorenje+ aparati, a demonstraciju rada ekskluzivnih aparata, uz Gorenje tim, svojim kulinarskim umije}em uveli~ali su Debartoli i Kramer. Gorenje }e pru`iti podr{ku i Dje~ijem programu SFF-a, te }e danas u Gorenje STUDIJU u 10 sati biti organizovana zabava za najmla|e, uz animatore, balone, karaoke, face painting i druge zabavne i edukativne sadr`aje za djecu. Najsretniji mali{ani bi}e nagra|eni ulaznicama za film 3D projekciju Ice age 4, a za roditelje }e biti organizovano takmi~enje u brzom mazanju pala~inaka.

Dugovanja radnicima
Na sastanku je dogovoreno da svi akteri ovih razgovora dostave eventualne primjedbe na prijedlog ugovora o stimuliranju proizvodnje u narednih nekoliko dana da bi Vlada ve} na narednoj sjednici razmatrala i usvojila kona~an dokument i da bi se u {to skorijem roku pristupilo potpisivanju i realizaciji. Jedina fabrika duhana u RS-

u trenutno radi svega dva do tri dana sedmi~no i to s minimalnim procesom proizvodnje, dok se i radnicima duguje, pa i po osnovu uplata za doprinose. Na rje{avanje agonije u ovom preduze}u ~ekali su godinama. Vlada RS-a je pred kraj pro{le godine najavljivala raskid ugovora o privatizaciji Fabrike duvana s firmom Antoni} trade iz Lakta{a, ali do toga nije do{lo. Prethodno nadle`ni u RS-u nisu reagovali ni na pisane zahtjeve, ni na {trajka~ke proteste radnika, sve dok vlasnik lakta{ke firme Neboj{a Antoni} nije uhap{en u akciji dr`avnih kontrolnih organa BiH, koja je otkrila organizovanu kriminalnu grupu koja se bavila pranjem novca, utajama poreza i krijum~arenjem akcizne robe.

Centralna banka BiH

Ciljana inflacija pogodila

bi ve}inu gra|ana
BiH jo{ nije spremna za promjenu postoje}eg modela monetarne politike, a ciljana inflacija, koju neki ekonomisti zagovaraju, negativno bi uticala na ve}inu gra|ana BiH, re~eno je za Srnu u Centralnoj banci BiH. Iz CBBiH podsje}aju da ova institucija djeluje na principu currency boarda, ~ije su osnovne karakteristike fiksna vezanost za rezervnu valutu euro, te pokri}e KM u opticaju u deviznim rezervama, {to je i dovelo do niske inflacije, monetarne stabilnosti i ja~anja povjerenja stanovni{tva u KM, a posebno stranih investitora koji su do{li na tr`i{te BiH. Osvr}u}i se na `albe izvozno orijentisanih doma}ih privrednika da je kurs KM precijenjen i da destimuli{e doma}i izvoz, zbog ~ega ostvaruju gubitke u poslovanju, dok to odgovara uvoznicima, iz Centralne ban-

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 131 - 7. 7. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.617964 Kanada 124 CAD 1 1.553420 Hrvatska 191 HRK 100 26.026420 ^e{ka R 203 CZK 1 0.075912 Danska 208 DKK 1 0.262177 Ma|arska 348 HUF 100 0.678352 Japan 392 JPY 100 1.973238 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norve{ka 578 NOK 1 0.259468 [vedska 752 SEK 1 0.225344 [vicarska 756 CHF 1 1.624295 Turska 949 TRY 1 0.866045 V.Britanija 826 GBP 1 2.449391 SAD 840 USD 1 1.576262 Rusija 643 RUB 1 0.048245 Kina 156 CNY 1 0.247625 Srbija 941 RSD 100 1.687686 SDR (Special Drawing Rights) na dan 05. 07. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 05. 07. 2012 =

1.955830 1.622019 1.557313 26.091649 0.076102 0.262834 0.680052 1.978183 0.566448 0.260118 0.225909 1.628366 0.868216 2.455530 1.580213 0.048366 0.248246 1.691916 USD BAM

1.955830 1.626074 1.561206 26.156878 0.076292 0.263491 0.681752 1.983128 0.567864 0.260768 0.226474 1.632437 0.870387 2.461669 1.584164 0.048487 0.248867 1.696146 1.51428 2.383453

ke BiH isti~u da ne dijele mi{ljenje da je fiksni kurs KM glavni razlog nekonkurentosti, niti da je poguban za izvoznike. "Monetarna stabilnost je izuzetno va`na za BiH i postoji opasnost da bi s promjenom odnosa prema monetarnoj po-

litici nastalo mnogo vi{e problema nego koristi. Smatramo da je currency board najbolje rje{enje za BiH u ovom trenutku, najbolje za male, otvorene ekonomije i za nestabilne uslove poslovanja", nagla{avaju iz Centralne banke.

OSLOBO\ENJE subota, 7. juli/srpanj 2012.
1.441,82 811,45
Dioni~ko dru{tvo

BERZE
875,67 811,11
Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

15

BIFX

666,42 1.771,10
Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena

SASX-10 FIRS

SASX-30

BIRS

ERS10

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 6. juli/srpanj 2012.

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF MI Group dd Sarajevo ZIF Prof Plus dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. E FBiH stara devizna {tednja serija R FBiH stara devizna {tednja serija S FBiH stara devizna {tednja serija T PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE Energoinvest d.d. Sarajevo Famos d.d. Sarajevo IK Banka dd Zenica 2,84 3,00 68,50 1,43 0,00 0,09 2,84 3,00 68,50 2,84 3,00 68,49 200 164 320 568,00 492,00 21.919,60 1 2 4 28,60 72,00 98,12 90,00 0,00 -0,92 -0,08 0,00 28,60 72,00 98,12 90,00 28,60 72,00 98,12 90,00 1.286 9.100 2.960 2.309 367,80 6.552,00 2.904,35 2.078,10 1 1 1 1 3,64 4,20 3,40 0,28 0,00 0,00 3,64 4,20 3,40 3,64 4,20 3,40 463 103 54 1.685,32 432,60 183,60 1 1 1 11,60 0,00 11,60 11,59 7.539 87.451,01 6

SASE: Promet 137.479 KM
Na ju~era{njem trgovanju na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je ukupan promet od 137.479,80 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 87.451,01 KM, a u sklopu {est transakcija prometovano je 7.539 dionica. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo, a kurs ovog emitenta iznosio je 11,60 KM. Na kotaciji fondova najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF Big investiciona grupa d.d. Sarajevo u iznosu od 1.685,32 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 3,64 KM. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabi-

lje`ile su dionice emitenta Energoinvest d.d. Sarajevo od 1,43 posto i dostigle su cijenu od 2,84 KM, dok su najve}i dnevni pad registrirale FBiH obveznice stare devizne {tednje serije R od 0,92 posto.

Beko je me|unarodni brand ku}anskih ure|aja i u Evropi jedan od top tri branda po tr`i{nom udjelu za bijelu tehniku. Beko je lider na tr`i{tu fri`idera, zamrziva~a, ma{ina za ve{ i samostoje}ih {tednjaka u Velikoj Britaniji. Beko je tako|e postigao najvi{i rast tr`i{nog udjela u Francuskoj i Poljskoj 2011. godine. Beko se trenutno prodaje u preko 100 dr`ava, a Beko proizvodi se koriste u milionima doma}instava {irom svijeta. Beko je dobitnik nekoliko me|unarodnih nagrada za kvalitet, inovativan dizajn, pouzdanost i za zelenu tehnologiju kao {to su: Energy Saving Trust, Stiftung Warentest (StiWa), Plus X, iF Design i Red Dot Design nagrade. Beko proizvodi su preporu~eni od vode}ih potro{a~kih magazina na evropskom tr`i{tu, zahvaljuju}i svojoj velikoj energetskoj u~inkovitosti i visokim performansama, {to je uzrokovalo da budu dio "Best Buy" kategorije proizvoda. U 2011, kao rezultat ATLETE (Appliance Testing for Energy Label Evaluation), projekat proveden od CECED (European Committee of Domestic Equipment Manufactureres) zajedno sa komisijom EU, Beko postaje jedan od rijetkih brandova koji su certificirani kao nositelj potpuno ta~nih informacija u kategoriji Evropskog na~ina utro{ka energije. Beko proizvodi su preporu~eni od vode}ih potro{a~kih magazina na evropskom tr`i{tu zahvaljuju}i svom visokom energetskom u~inku i visokim performansama. Svi Beko proizvodi zadovoljavaju uslove o o~uvanju `ivotne sredine i proizvedeni su u skladu sa ISO 4001 standardom. U BiH, brend Beko je prisutan od 2002. godine i do danas ve} je otvoreno 17 ekskluzi-

Korporativne informacije o Beku

vnih Beko shopova. Na podru~ju Sarajeva posluje 7 Beko shopova. [iroka mre`a je i ovla{tenih distributera, njih preko 300 ~ine distributivnu mre`u. Na 10. godi{njicu od po~etka svog rada u Bosni i Hercegovini, Beko je zapo~eo projekat "10 godina, 10 gradova, 10 {kola". U cilju pokazivanja zahvalnosti svojim kupcima za njihovo po{tovanje, koje je donijelo 10 godina uspjeha, Beko planira zavr{iti ovaj projekat do kraja godine. U okviru projekta, Beko je uradio istra`ivanje u {kolama i domovima za nezbrinutu djecu u 10 gradova te odredio po jednu ustanovu u svakome gradu koja najvi{e treba donacije te }e izgraditi ili obnoviti ko{arka{ke terene u odabranim ustanovama. U 5 osnovnih {kola i 5 domova za nezbrinutu djecu u gradovima Tuzla, Lukavac, Sarajevo, Banja Luka, Kakanj, Zenica, Novi Travnik, Cazin, Mostar i Posu{je, Beko ne samo da }e izgraditi ko{arka{ke terene nego }e im dati i prigodne poklone nakon procjene njihovih potreba. Nenad Markovi}, biv{i reprezentativac i biv{i trener ko{arka{ke reprezentacije BiH, radit }e zajedno sa Bekom kroz cijeli projekat te davati lekcije djeci, te im time prenijeti svoje iskustvo i trikove. Cilj ovog projekta jeste razviti osje}aj dru{tvene odgovornosti brenda Beko i biti podr{ka narednim generacijama na{ih kupaca, odnosno djeci, koja }e se uvijek sje}ati brenda Beko kao pozitivnog i dru{tveno odgovornog. Kroz ovaj projekat Beko `eli da stvori emocionalnu vezu sa kupcima koja }e bit znak ljubavi na du`i rok. Poruka projekta je jednostavna: Beko podr`ava sljede}e generacije kroz sport.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INA SAPNA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SAPNA Broj: XII-01-34-0473-2012 Datum: 5. 7. 2012. godine JU Centar za socijalni rad Sapna, na osnovu ~lana 22. Pravila JU Centar za socijalni rad Sapna, ~lana 6. Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad Sapna i ~lana 16. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Sapna, o b j a v lj u j e:

Banjalu~ka berza Kursna lista za 6. juli 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Autoprevoz a.d. Banja Luka Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina Elektro Doboj a.d. Doboj Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje Rafinerija ulja a.d. Modri~a RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 2,7 4,56 5,56 6,01 0 0,88 0,72 0 2,7 4,56 5,56 6,01 2,7 4,55 5,56 6,01 124 67 78 377 334,80 305,35 433,68 2.265,77 0,0011 0,3 0,61 0,472 0,172 0,206 1,45 -8,33 0 0 -0,42 -1,71 0 1,4 0,0011 0,3 0,61 0,474 0,172 0,206 1,45 0,0011 0,3 0,61 0,471 0,172 0,206 1,44 171.170 400 2.000 2.159 7.510 2.545 52.442 188,29 120,00 1.220,00 1.018,87 1.291,72 524,27 76.016,48

za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme Referent za socijalnu za{titu, za{titu porodice, starateljstvo i civilne `rtve rata........................2 izvr{ioca.

J AV N I O G L A S

Op}i uslovi koje kandidat treba da ispunjava su: 1. Da je dr`avljanin BiH i 2. Da se radi o licu starijem od 18 godina. Pored op}ih uslova kandidat treba da ispunjava i sljede}e posebne uslove: 1. VSS diplomirani socijalni radnik, 2. najmanje jednu godinu radnog iskustva u Centru za socijalni rad, 3. polo`en stru~ni ispit, 4. poznavanje rada na ra~unaru, 5. poznavanje na~ela socijalnog rada i timskog rada, vje{tine komuniciranja, zakonskih normativa iz socijalne i porodi~ne za{tite te upravnog rje{avanja. Uz prijavu na oglas i biografiju kandidati su du`ni dostaviti i sljede}a dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji: 1. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 3 mjeseca), 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 3 mjeseca), 3. Diplomu o VSS sa zvanjem diplomiranog socijalnog radnika, 4. Uvjerenje o radnom iskustvu, 5. Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu, 6. Dokaz o poznavanju rada na ra~unaru. Sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove propisane ovim oglasom obavit }e se razgovor i provjera znanja. O vremenu provjere znanja kandidati }e biti obavije{teni. Kandidati koji budu primljeni prije zaklju~ivanja ugovora o radu du`ni su dostaviti ovom centru ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o neka`njavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak. Prijave sa gore navedenim dokazima slati na adresu: JU Centar za socijalni rad Sapna, Ul. 206. vite{ke brigade bb 75 411 Sapna sa naznakom "prijava na javni oglas". Rok za podno{enje prijava je 8 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnom listu. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave ne}e se razmatrati. Direktor

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA TGT a.d. Lakta{i Ozrenturist a.d. Doboj Sama~ki smje{taj a.d. Banja Luka Republika Srpska - stara devizna {tednja 3 Republika Srpska - op{te obaveze Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 6 4 -4,76 0,25 0,39 90,5 40,74 48,21 46,46 42,36 39,5 39,34 4 4 0,25 0,39 90,5 40,74 48,23 46,46 42,7 39,5 39,5 230 920,00 0,25 625.336 0,39 391.407 90,5 1.000 40,74 3.500 48,1 18.129 46,46 2.500 42,03 4.000 39,5 2.000 39 336.946 156.334,00 152.648,73 633,50 1.425,90 8.739,45 1.161,50 1.694,50 790,00 132.559,20

-0,8 0 0,44 -0,26 -0,82 0 0,28

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

98,43 2,96

$ 2,25 %

1.593,80 27,54

$ 0,97 %

817,75 692,50

$ 3,00 %

PLIN
$ 0,54 %

SREBRO
$ 0,48 %

KUKURUZ
$ 2,26 %

16

SARAJEVSKA HRONIKA

subota, 7. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Izgradnja zvjerinjaka u Pionirskoj dolini

Obilje`avanje stradanja u Geteovoj ulici

Pomen ~lanovima

porodice \orem
Od idu}e sedmice intenzivniji radovi
Jedan podizvo|a~ je odustao od radova, tako da je do{lo do zastoja, ka`e direktor Resi} • Pazi se na bezbjednosne uslove
Direktor firme Miprogradnja Mirsad Prohi} kazao nam je kako bi se gradnja zvjerinjaka u Pionirskoj dolini, a u koji }e biti smje{teni lavovi i tigrovi, mogla zavr{iti za dva mjeseca. To, me|utim, ne zna~i da }e Sarajlije divlje ma~ke mo}i vidjeti u svom gradu ve} u ovoj godini. Kako za Oslobo|enje ka`e direktor KJKP Park Mustafa Resi}, novac je osiguran jer je potpisan aneks ugovora, ali je do{lo do manjeg zastoja u radovima. - Jedan od podizvo|a~a koji je bio zadu`en za bravariju je izgleda propao, pa sada Miprogradnja mora na}i drugog saradnika. U idu}oj sedmici o~ekujem ponovo radove, za koje sam dobio uvjeravanja da }e biti intenzivirani i da }emo do kraja ove sezone taj posao privesti kraju, nagla{ava Resi}. Prema rije~ima direktora Parka, bilo bi neozbiljno ulaziti u bilo kakav aran`man nabavke divljih `ivotinja dok im se ne osiguraju svi uslovi za boravak u Pionirskoj dolini. - One moraju imati uslove za boravak u Sarajevu u zimskom periodu, a pored grijanja, projekat je osjetljiv jer se mora obratiti pa`nja i na bezbjednosni aspekt, napominje Resi}. J. M.

Majke poljubile spomenik podignut na mjestu stradanja njihove djece • Obilje`je podignuto pro{le godine
Ju~er je na Alipa{inom Polju obilje`eno stradanje pet gra|ana, od kojih dvoje djece. Prilikom napada agresorskih snaga `ivot su u Geteovoj ulici izgubili: Elvir (Miralema) Ahmovi} (1977), Magda le na (Bo `e) \orem (1990), Nijaz (Smaila) Bajramovi} (1962), Bo`o (Milivoja) \orem (1957) i Hema (Biste) \orem (1965). Za nastradale je spomenik podignut pro{le godine, s ciljem da se stradali prijatelji, kom{ije i porodica nikada ne zaborave. Onima koji su izgubili svoje najmilije, svaki dan je te`ak. Svi prisutni su ju~er na obilje`avanju ostali nijemi. Suze majke Elvira Ahmovi}a su bile dovoljne da sve prisutne podsjete kako je ~lanovima porodica stradalih. - Izgubila sam brata koji je imao nepunih 18 godina. Niko ne zna kako je `ivjeti bez njega, a to se ne mo`e ni objasniti. Svaki dan je te`i od prethodnog, rekla je Lejla Ahmovi}. Polaganju cvije}a na ovom

Kompanija Roche d.o.o. partner Sarajevo Film Festivala

spomen-obilje`ju prisustvovali su v.d. na~elnik Novog Grada Aner [uman, predsjednik i ~lanovi Udru`enja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995. godine, te brojni prijatelji, kom{ije i gra|ani koji su se prisjetili stradalih.

- Mi smo izgubili na{e najmilije, na{e sugra|ane, na{u djecu. Ova stradanja se ne smiju zaboraviti ma koliko godina da pro|e. Na`alost, malo je institucija koje ula`u novac u izgradnju obilje`ja. Mi smo bukvalno prisiljeni prositi za sredstva. Zahvaljuju}i Ministarstvu za bora~ka pitanja, uspjeli smo uraditi ovo do sada. Nadamo se da }e nam KS i op}ine iza}i ususret po ovom pitanju, istakao je Alija Hod`i}, potpredsjednik Udru`enja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995. Ono {to je ovaj dan u~inilo jo{ tu`nijim je stradanje cijele jedne porodice, koja je bila na putu da se izmjesti iz Sarajeva. Rije~ je o porodici \oren. Stoga, na{e `rtve pamtimo, a gubitak `ivota nikad ne zaboravimo.
D. I.

Ministar Lovrenovi} u Vogo{}i

Izgradnja igrali{ta na Kobiljoj Glavi
Sa ju~era{njeg dru`enja u Importane centru
Foto: D. ]UMUROVI]

Dva dermatoskopa
Udru`enju Euromelanoma
Farmaceutska kompanija Roche d.o.o. - Roche Ltd Sarajevo, kao partner Sarajevo Film Festivala, u naredna ~etiri dana organizova}e nekoliko projekata, me|u kojima }e biti Roche akademija sa mladim ljekarima, njih 25 iz cijele BiH, na kojoj }e biti obu~avani za dodatne vje{tine poput kvalitetne i efikasne komunikacije sa pacijentima, dok }e jedan dan biti posve}en pacijentima i njihovim pravima iz zdravstvene za{tite. Ju~er su projekti predstavljeni novinarima u Importane centru, pa }e Roche sutra u Cinema Cityu, s po~etkom u 12 sati, uprili~iti projekciju filma “FIVE” ko, ji su producirale, izme|u ostalih, i Demi Moor i Jenifer Aniston, a koji se bavi problematikom ranog otkrivanja raka dojke. Svaki dan na Festivalskom trgu, od 9. do 13. jula (izuzev 11. jula), bi}e organizirani besplatni pregledi ko`e od 13 do 15 sati, s ciljem podizanja svijesti o bitnosti prevencije i rane dijagnostike malignog melanoma. Tako|er, Roche d.o.o. }e tokom SFF-a donirati i dva dermatoskopa Udru`enju Euromelanoma s ciljem ranog otkrivanja tumora ko`e. Posljednju ve~er bi}e organizovana gala ve~era u Botani~koj ba{ti Zemaljskog muzeja povodom 50 godina sinteze prvog Rocheovog onkolo{kog preparata (ta~nije prvog lijeka za rak). Mr. B.

Na poziv na~elnika Edina Smaji}a, Op}inu Vogo{}a ju~er je posjetio Dubravko Lovrenovi}, ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo. Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima koje Op}ina Vogo{}a planira realizovati u toku ove godine, a koje se ti~u projekata iz oblasti kulture i sporta. Jedan od projekata koje }e resorno ministarstvo podr`ati sa 30 hiljada maraka je izgradnja vanjskog igrali{ta na Kobiljoj Glavi, kao i pomo} u finansiranju rada vogo{}anske biblioteke, odnosno ja~anju knji`nog fonda. Razgovarano je i o razvoju sporta i finansiranju vrhunskih rezultata koje posti`u vogo{}anski klubovi u premijer ligama, kao i mogu}nosti da se jedan dio kulturnih de{avanja iz grada premjesti u Vogo{}u. Smaji} i Lovrenovi} su razgovarali i o projektima za narednu godinu koje bi nadle`no ministarstvo moglo podr`ati u okviru svojih mogu}nosti.

Obnova plo~nika u Novom Gradu
Kako je gra|evinska sezona u punom jeku, na Alipa{inom Polju u toku je obnova ivi~njaka i trotoara. Izvo|a~ radova je Kolinvest d.o.o. Radovi se privode kraju, s tim da je poplo~an dio Trga me|unarodnog prijateljstva. - Radovi se bli`e kraju i sve je u skladu s prethodno utvr|enim planovima, kazali su nam radnici.
D. I.

OSLOBO\ENJE subota, 7. juli/srpanj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

17

Iznajmljivanje sportskih sala u {kolama

276-982

Prihodi bez {tete po djecu
Ko god besplatno radi sa djecom, u na{oj sali }e dobiti u potpunosti besplatno termine. Sve {to radimo, radimo zbog djece i to na ovaj na~in i pokazujemo, ka`e Kenan Vu~ijak, direktor O[ “Isak Samokovlija”
Zbog ne{to vi{ih cijena odr`avanja, pojedine {kole u Kantonu Sarajevo koje izdaju svoje fiskulturne sale sportskim klubovima i rekreativcima bile su primorane pove}ati cijene termina. Ve}ina sportskih klubova, ali i rekreativaca, bila je ogor~ena ovakvom odlukom, a predstavnici klubova kazali su kako je ovo bio udar ne samo na klubove ve} i na d`epove roditelja ~iji se mali{ani bave sportom. najmla|ih iza{le su i maksimalno u susret. - Mi nismo pove}avali cijene termina i one su iste ve} deset ili 15 godina. Sat i pol za sportske klubove koji rade sa djecom iznosi 30 maraka, istakao je Kenan Vu~ijak, direktor Osnovne {kole “Isak Samokovlija” . Prema Vu~ijakovim rije~ima, djeca su prioritet i sve treba da bude podre|eno tome da se najmla|i po~nu baviti sportom. - Rekreativci koji koriste na{u salu pla}aju 40 maraka. Me|utim, mali{ani su prioritet. Imamo {kole koje rade besplatno sa djecom, a za takve je na{a sala uvijek na raspolaganju. Ko god besplatno radi sa djecom, u na{oj sali }e dobiti u potpunosti besplatno termine. Mi sve {to radimo usmjereno je prema djeci i to na ovaj na~in i pokazujemo, pojasnio je Vu~ijak. povinu opreme ili ne~eg sli~nog, tako da se sve {to zaradimo ponovo usmjerava ka boljim uslovima za najmla|e, naglasio je Vu~ijak. Sli~na situacija je i u Osnovnoj {koli “Osman Nuri Had`i}” . - U na{oj {koli nije bilo pove}anja cijene iznajmljivanja sale. Nama je osnovni interes da se {to vi{e djece bavi sportom i na ovaj na~in mi dajemo svoj doprinos. Zbog toga nismo pove}avali cijenu iznajmljivanja sale, istakao je Narcis Polimac, direktor O[ “Osman Nuri Had`i}” .
S. HUREMOVI]

VA@NIJI TELEFONI

Kupovina opreme
Sredstva koja se prikupe izdavanjem sportskih sala u ve}ini slu~ajeva preusmjeravaju se za kupovinu opreme u {koli. - Nama uvijek dobro do|u ta sredstva koja su vlastiti prihod {kole. Novac iskoristimo za ku-

Termin 40 KM
Me|utim, pojedine {kole nisu mijenjale cijene, a pored toga klubovima koji rade u interesu

U tri ulice Starog Grada

Semafori na Dobrinji

Betonirana le`i{ta za kontejnere
Zavr{eno je betoniranje le`i{ta za kontejnere u ulicama Franjeva~ka kod autopraonice, Bistrik ispod mosta i Sedrenik do broja 10, a u toku su radovi u Ulici Plo~a kod Muzeja “Alija Izetbegovi}” Izgradnja natkrive. nih ni{a za kontejnere u op}ini Stari Grad izvodi se u dvije faze. Prva podrazumijeva grube gra|evinske radove kao {to je betoniranje, a druga monta`erske i limene. - Ni{e }e biti izgra|ene na osam lokacija. U svim ulicama bit }e betonirana le`i{ta kako se kontejneri ne bi pomjerali. Poslije toga, uslijedit }e postavljanje metalne mre`e i limenog pokriva~a koji }e za{tititi kontejnere od padavina i sprije~iti {irenje neugodnih mirisa, pojasnili su u Slu`bi za komunalne poslove i investicije Op}ine Stari Grad. Izvo|a~ radova je KJKP Rad, a projekat sa 30.000 KM finansira Op}ina.

Stigla saglasnost
Na osnovu zahtjeva Ministarstva saobra}aja KS-a, Elektrodistribucija je izdala elektroenergetsku saglasnost za priklju~enje semafora na Bulevaru Mimar Sinana na Dobrinji, a koji se nalazi u blizini O[ “Osman Nuri Had`i}” Kako su naveli iz ovog preduze. }a, priklju~enje i pu{tanje napona do brojila za semafor izvr{eni su 4. jula ove godine. - Pu{tanje napona je izvr{eno uz prisustvo izvo|a~a radova firme Step, ~iji je predstavnik potpisao zapisnik o priklju~enju. Elektrodistribucija nije nadle`na za pu{tanje u rad semafora, naveli su iz Elektroprivrede BiH.
E. A.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE

BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

5 5

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 07.12, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15,15.40 i 19.10, Kakanj 15.30 Zagreb 6.15 i 17.57, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 09.23, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40,12.50 i 18.52, Kakanj 18.35

21.10, Stuttgart 16.25 i 18.45, Zurich/Banja Luka 16.45, Stockholm 20.15, Beograd 21.55, Zagreb 22.00 Beograd/Zagreb 6.30, Vienna 7.30 i 15.05, Banja Luka/Zurich 10.15, Munich 13.10, Istanbul 14.40, 18.00 i 20.25 Koeln 15.15, 19.35 i 21.50, Stuttgart 17.05 i 19.25, Stockholm 20.55

Odlasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~etvrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, ~etvrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom

Istanbul 9.20, 13.40 i 19.25, Munich 12.25, Vienna 14.20 i 21.25, Koeln 14.35, 18.55 i

AVIONI Dolasci:

u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30 i 22.30 sati, Pula i Rijeka utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, petkom i subotom u 18 sati, Makarska svakim danom u 7.45 i 22.15 sati, Split svakim danom u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka utorkom,

srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Herceg Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Donja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sa-

ti (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 16 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

18

OGLASI

subota, 7. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE subota, 7. juli/srpanj 2012.

OGLASI

19

Na osnovu ~lana 24, a u vezi sa ~lanom 74a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine TK", br. 12/10 i 1/12), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine ^eli}, objavljuje

za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini ^eli} 4 / 304 01. Pomo}nik op}inskog na~elnika za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove...................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac 02. Pomo}nik op}inskog na~elnika za civilnu za{titu .................................................- 1 (jedan) izvr{ilac 03. Komunalni inspektor ..............................................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac 04. Vi{i stru~ni saradnik za imovinske, pravne i geodetske poslove .........................- 1 (jedan) izvr{ilac 05. Stru~ni saradnik za poljoprivredu........................................................................ - 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: Za poziciju 01: - VSS - VII stepen stru~ne spreme - arhitektonski, gra|evinski, geodetski ili pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje arhitektonske, gra|evinske, geodetske ili pravne struke prvog, drugog ili tre}eg ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, - najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva/sta`a u struci, nakon zavr{ene VSS. Za poziciju 02: - VSS - VII stepen stru~ne spreme - filozofski fakultet ili fakultet dru{tvenog smjera, odnosno visoko obrazovanje dru{tvenog smjera, prvog, drugog ili tre}eg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, fakultet dru{tvenog smjera, - najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva/sta`a u struci, nakon zavr{ene VSS. Za poziciju 03: - VSS - VII stepen stru~ne spreme - tehnolo{ki fakultet odsjek za{tita na radu i za{tita `ivotne sredine, odnosno visoko obrazovanje tehnolo{kog smjera - za{tita na radu, prvog, drugog ili tre}eg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, - najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva/sta`a u struci, nakon zavr{ene VSS, Za poziciju 04: - VSS - VII stepen stru~ne spreme - pravni ili geodetski fakultet, odnosno visoko obrazovanje pravne ili geodetske struke prvog, drugog ili tre}eg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, - najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva/sta`a u struci, nakon zavr{ene VSS, Za poziciju 05: - VSS - VII stepen stru~ne spreme - poljoprivredni fakultet - op}i smjer, odnosno visoko obrazovanje poljoprivredne struke prvog ciklusa bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, - najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva/sta`a u struci, nakon zavr{ene VSS. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici), prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ, nakon 6. 4. 1992. godine), 2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci, nakon ste~ene visoke stru~ne spreme, 3. kandidati koji obavljaju poslove namje{tenika u organu dr`avne slu`be i koji su stekli VII stepen stru~ne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, koji podnose prijave na poziciju stru~nog saradnika (pozicija 05), du`ni su dostaviti: - dokaz da su zaposleni u organu dr`avne slu`be kao namje{tenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima dr`avne slu`be, nakon polo`enog stru~nog ispita za namje{tenika i - dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za namje{tenika, 4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati }e biti obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama FBiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton Slatina broj 2, 75 000 Tuzla sa naznakom: "Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini ^eli}". Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

J AV N I K O N K U R S

TRGOVINA "BORAC" DD TRAVNIK U skladu sa ~lanom 10. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira ("Sl. novine FBiH", broj 37/09) objavljujemo mi{ljenje neovisnog revizora o obavljenoj reviziji godi{njeg izvje{taja o poslovanju u 2011. godini, koji je razmatran i usvojen na Skup{tini Dru{tva, odr`anoj 30. 6. 2012. godine

IZVJE[TAJ OVLA[TENOG REVIZORA DIONI^ARIMA I UPRAVI Trgovina "Borac" d.d. Travnik 1. Obavili smo reviziju prilo`enih finansijskih izvje{taja Trgovina "Borac" Travnik (u daljem tekstu: Dru{tvo) na dan 31. decembar 2011. godine, izlo`enih na stranicama 4 do 19. Finansijski izvje{taji pripremljeni su na osnovu Me|unarodnih ra~unovodstvenih standarda koji su u primjeni na teritoriji Bosne i Hercegovine od 1. 1. 2006. godine i Me|unarodnih standarda finansijskog izvje{tavanja (MSFI), {to ih je izdao Odbor za me|unarodne ra~unovodstvene standarde, te primjenom ra~unovodstvenih politika izlo`enih na stranicama 9 i 10. Za ove finansijske izvje{taje odgovorno je rukovodstvo Dru{tva. Na{a je odgovornost da damo izvje{taj o ovim finansijskim izvje{tajima na osnovu izvr{ene revizije. 2. Standardi revizije, koje smo primjenjivali, zahtijevaju da reviziju planiramo i obavimo na na~in kojim }emo ste}i razumno uvjerenje da finansijski izvje{taji ne sadr`e materijalno zna~ajne pogre{ke. Revizija uklju~uje ispitivanje testiranjem podataka iz evidencija na osnovu kojih su objavljeni iznosi i drugi podaci u finansijskim izvje{tajima. Revizija tako|er podrazumijeva ocjenjivanje primijenjenih ra~unovodstvenih na~ela i zna~ajnih procjena uprave, kao i prikaza finansijskih izvje{taja u cjelini. Mi vjerujemo da na{a revizija pru`a razumnu osnovu za na{a mi{ljenja. 3. Kao {to je navedeno u napomeni 4. stalna sredstva, Dru{tvo u ranijim periodima materijalnu imovinu datu u zakup i imovinu van upotrebe nije vrednovalo u skladu sa RS-16 - paragraf 28 do 35, 38 i 40, odnosno FBiH 36, ~ime su tro{kovi amortizacije umanjivani, a za isti iznos je precjenjivana i vrijednost materijalne imovine. Nismo raspolagali podacima na osnovu kojih bismo odredili visinu precijenjene vrijednosti materijalne imovine. 4. Osim navedenog u ta~ki 3. gore, prema na{em mi{ljenju, finansijski izvje{taji istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje i rezultate poslovanja pravnog lica, promjene na kapitalu i tokove gotovine u obra~unskom periodu na koji se odnose revidirani finansijski izvje{taji i izvje{taji su sastavljeni u skladu sa MRS-om, odnosno MSFI. Jajce, 30. 4. 2012. godine Ovla{teni revizor: Dervi{i} Nijaz, dipl. ecc. REVIZIJA DERVI d.o.o. Jajce Direktor Jasmina Dervi{i}, dipl. ecc.

20

KULTURA

subota, 7. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Otvoren 18. SARAJEVO FILM FESTIVAL

Ovacije za “Djecu”
Paralelnim projekcijama filma “Djeca” Aide Begi} u Narodnom pozori{tu i ljetnom kinu Hej sino} je sve~ano otvoren 18. Sarajevo Film Festival. Projekcijama je prethodila ceremonija do~eka brojne ekipe filma na crvenom tepihu ispred Narodnog pozori{ta, a nakon toga, Aida Begi}, glavni glumci u filmu Marija Piki} i Ismir Gagula i skoro cijeli tim koji je stvarao film poklonili su se publici na obje lokacije, uz odu{evljenje publike. Aidi Begi} je vjerovatno spao veliki teret s vrata, s obzirom na izjave da joj je najbitnije kako }e doma}a publika reagovati na film. Ju~er u jutarnjim satima film je prikazan i akreditiranim pripadnicima medija na redovnoj pres-projekciji.

Nakon {to je film Aide Begi} premijerno prikazan pred doma}om publikom, gotovo cijela ekipa koja ga je stvarala poklonila se publici u Narodnom pozori{tu i ljetnom kinu Hej

Borba za Srce Sarajeva
U narednih osam dana Sarajevo Film Festival }e ugostiti brojne goste iz svijeta filma, a svi oni, kao i pu-

blika, mo}i }e u`ivati u preko 200 filmova iz vi{e od 50 zemalja svijeta. Fokus je, kao i prethodnih godina, na Takmi~arskom programu, u okviru kojeg je prikazan i film Aide Begi}, a filmovi unutar ove selekcije }e se boriti za glavnu nagradu Festivala - Srce Sarajeva. Miro Purivatra, direktor SFF-a, se zahvalio svima onima koji su na bilo koji na~in uklju~eni u rad festivala i koji su u proteklih 18 godina bili uz najbolji filmski festival u regionu. Stipe Prli}, direktor ERONET-a, kompanije koja je du go go di {nji ge ne ral ni sponzor SFF-a, izjavio je kako je ove godine festival postao punoljetan. “^ast nam {to smo u posljednjih osam godina bili potpora Sarajevo Film Festivalu i to partnerstvo }e se nastaviti. Nadam se da }ete u narednim danima u`ivati u Sarajevu i SFF-u” kazao je Prli}. , Na otvaranju SFF-a bili su i muzi~ar Dino Merlin, glumica Zana Marjanovi}, re`iser Ned`ad Begovi}, lider grupe Zoster Mario Knezovi} te nogometa{ Edin D`eko sa svojom djevojkom Amrom Silajd`i} kojima je ovo bilo prvo zajedni~ko pojavljivanje u javnosti. Na crvenom tepihu bile su i brojne poznate li~nosti iz kulturnog i javnog `ivota BiH i regije kao {to su gradona~elnici Sarajeva i Zagreba Alija Behmen i Milan Bandi}, Doris Pin~i}, Jagoda Kumri}, Ornela Vi{tica, glumci Bojana Gregori}, Jasna Ornela Bery i Ermin Bravo, ekipa hrvatske serije “Larin izbor” i mnogi drugi.

Bilo je u`ivanje snimati “Djecu”
“Meni je ovo ve}e uzbu|enje nego ono {to sam osje}ala u Cannesu” rekla je Aida Begi} na crvenom tepihu sino}. , “Ve~eras }e film prvi put vidjeti moji prijatelji i rodbina, tako da sam vrlo uzbu|ena ali je ovo ujedno za mene i veliko slavlje” . Na upit odakle joj ideja za temu koja obra|uje poslijeratni `ivot mladih ljudi u Sarajevu, Aida Begi} odgovara: “Jako me boli ~injenica da apsolutno ne razmi{ljamo kakav to svijet ostavljamo mladima i to mi iskreno smeta. Suvi{e smo okrenuti sebi i ne mislimo na generacije kojima }e sve ovo ostati.” Kako ka`e, snimati film “Djeca” nije bilo lako, posebno {to je karakterom prili~no razli~it od njenog prvijenca, filma “Snijeg” . “Obzirom da mi je ovo drugi film, `eljela sam snimiti ne{to druga~ije od Snijega” govori Begi}. “Bilo je uzbudljivo i u neku ru, ku bio je to i izazov. U{li smo u neke sfere koje nam nisu bile poznate, ali sve u svemu stvaranje filma je bilo u`ivanje” .
Edin D`eko i Amra Silajd`i} na crvenom tepihu

SFF: Takmi~arski program

Borba bez pobjede
Nisad SELIMOVI]

Film “Djeca”, Aida Begi} • Uloge: Marija Piki}, Ismir Gagula, Nikola \uri~ko...
agresije. Jednog dana, Nedim }e se potu}i i sa momkom koji je sin lokalnog politi~ara, {to }e dodatno ote`ati njihovu svakodnevnicu. Dakle, drama u svome sivilu.

Kada je zvani~no objavljena vijest da }e “Djeca” novi film na{e re, diteljke Aide Begi}, otvoriti 18. Sarajevo Film Festival, javnost je bila obradovana jer to se nije desilo ve} odavno. Svoju premijeru film je, podsje}amo, do`ivio na ovogodi{njem festivalu u Cannesu u okviru programa Un Certain Regard, a `iri kojim je predsjedavao Tim Roth dodijelio mu je posebno priznanje. Film govori o sestri i bratu, Rahimi i Nedimu, koji su siro~ad i bore se sa klasi~nim problemima u jednom poratnom dru{tvu. Kako to izgleda ovdje, svi to dobro znamo, a Begi} se potrudila da nam to do~ara kroz jedan sumoran i siv tonalitet samog filma, smje{ten u okvire kasne jeseni i rane zime. Rahima (Marija Piki}), djevojka ko-

@ena u centru problema
Aida Begi} dobro zna {ta je drama i kako je pribli`iti gledaocu. Njen debitantski film “Snijeg” tako|er je govorio o jednoj drami, ali druge vrste. Ali, ova dva filma imaju itekakvih zajedni~kih poveznica, a ona koja prednja~i je `ena u problemima u glavnoj ulozi, koja se mora sama boriti sa svojim (i tu|im) problemima. Mu{karci u filmovima Aide Begi} su tek usputna pojava koja uti~e na radnju, ali film le`i na toj glavnoj glumici koja nosi cijeli film na svojim ple}ima. Film

Aida Begi} dobro zna {ta je drama i kako je pribli`iti gledaocu

ja je vjernica i nosi hid`ab, radi kao kuharica u privatnom restoranu i prisiljena je trpjeti razne gluposti, kako od {efova, tako i od svojih radnih kolega.

Nedim (natur{~ik Ismir Gagula), s druge strane, poha|a osnovnu {kolu i tu~e se sa onima koji mu psuju majku - {to je opet razumljivo, jer su ostali bez roditelja tokom

je ~ak i snimljen (Erol Zup~evi}) uglavnom kamerom iz ruke i u duga~kim kadrovima, uz minimalne tehni~ke intervencije, sve u svrhu smje{tanja gledaoca u sredi{te radnje. Taj slu~aj se itekako vidi i ovdje. Marija Piki} je u centru pa`nje i problem filma, odrastanje brata i sestre u problemati~nom okru`enju, ustvari je samo njen problem i sama ga rje{ava. Oni koji joj poku{aju pri}i bivaju promptno odba~eni, a ona nastavlja borbu sama. To generalno ne mora biti problem nikakve vrste ako imate

OSLOBO\ENJE subota, 7. juli/srpanj 2012.

KULTURA
Groznica subotnje ve~eri

21

Bajaga i Instruktori u Domu mladih
U okviru Sarajevo Film Festivala i koncertnog maratona, ve~eras }e publiku u Domu mladih zabavljati Mom~ilo Bajagi} Bajaga i Instruktori, koji }e tom prilikom promovisati svoj novi CD “Daljina, dim i pra{ina” a neza, obilazni }e biti i stari hitovi “Lepa Janja, ribareva k}i” “Moji dru, govi” “Plavi safir” i mnogi drugi. , Novi CD album “Daljina, dim i pra{ina” pojavljuje se uz knjigu “Vodi~ kroz snove”koja je prva Ba, jagina zbirka poezije i sadr`i sedamdesetak pjesama iz dosada{nje karijere, po autorovom izboru. Sa Instruktorima je Bajaga tokom tri decenije svirao {irom biv{e Jugoslavije i {irom svijeta.

Foto: [. SULTANOVI]

Publika }e na SFF-u mo}i u`ivati u preko 200 filmova iz vi{e od 50 zemalja svijeta

Danas je prvi dan Festivala u kojem se radi punom parom, a program donosi neke vrlo zanimljive naslove. Hvaljeni film makedonske rediteljice Teone Mitevske “@ena koja je obrisala suze” u , kojem glavnu ulogu igra slavna {panska glumica Victoria Abril, bi}e prikazan u okviru Takmi~arskog programa u Narodnom pozori{tu u 20 sati.

Legendarni Bajaga publiku uvijek dr`i na nogama cijelu no}, stoga nema sumnje da ne}e biti tako ni ve~eras. Koncert u sarajevskom Domu mladih po~inje u pono}.

Prvi Sarajevo Rock Festival

Ja~anje rock scene
Prvi Sarajevo Rock Festival od 6. do 14. jula u sarajevskom klubu Underground okupit }e rock bendove na{e zemlje, ali i iz regije. Sve ljubitelje dobrog rocka, pored bendova iz BiH, zabavljat }e jo{ bendovi
Atmosfera uo~i novinarske projekcije filma “Djeca”
Foto: A. KAJMOVI]

3D projekcije
Film, koji je makedonsko-njema~ka koprodukcija, govori o dvije `ene sa golemim porodi~nim problemima i njihovim poku{ajima da ih se oslobode. U Sarajevu }e na regionalnoj premijeri biti prisutne i rediteljica i glavna glumica u filmu. U okviru Takmi~arskog programa - dokumentarni film, u multipleksu Cinema City }e u 20.30 sati biti prikazan turski film “Mustafini slatki snovi” Angelosa Abazoloua. Projekcije iz ovog programa }e se, ina~e, redovno de{avati u spomenutom i terminu od 15 sati u najve}em sarajevskom kinu. A program koji pobu|uje veliki interes

zaljubljenika u film - Kinoscope, tako|er, donosi prve projekcije danas. Radi se o filmovima “Zbogom, prva ljubavi” Mie Hansen-Love, koji }e biti prikazan u 12 sati u Meeting Pointu i “Moj brat |avo” Sallya el-Hosainija, predvi|en da otvori popularno otvoreno kino Vatrogasac u 21 sat. Za one koji preferiraju ne{to opu{teniju atmosferu i filmove koji idu uz to, mogu ve~eras u 21.30 sati pogledati film “Ovo mora da je mje-

sto” Paola Sorrentina, u otvorenom kinu na Vilsonovom {etali{tu. A mla|i ljubitelji filma, kao i zaljubljenici u 3D tehnologiju, mogu u`ivati u projekciji holivudskog hita “Ledeno doba 4: Zemlja se trese” u Zetri u 18 sati. Jo{ jedna 3D projekcija }e se desiti u okviru TeenArene u 23 sata u Cinema Cityu - holivudski blockbuster je u pitanju, potpuno nova verzija “Spidermana”Za . svakog pone{to.
N. SELIMOVI]

Raspored nastupa
8. juli: Woodoo Cadilac iz Br~kog 9. juli Tide iz Kranja 11. juli Beely Beer Blues Band iz Sarajeva 12. juli Black Chicken Leg iz Mostara 13. juli Big Rock iz Zagreba 14. juli Rockabilly Band iz Zagreba

Zbog obilje`avanja dana `alosti i odavanja po~asti `rtvama genocida u Srebrenici, nastup zakazan za 11. juli bit }e odr`an poslije pono}i.

iz Hrvatske, Slovenije i Srbije. Sino} je nastup pred sarajevskom publikom imao Killo Killo Band iz Novog Sada i prema reakciji publike, atmosfera je bila odli~na. A za ve~era{nju dobru zabavu, pobrinut }e se bend iz Zagreba - Mushrooms. - @elimo da oja~amo doma}u rock scenu, ali i u regiji. Osnovni cilj nam je i ja~anje veza sa bendovima iz regije, a postizanjem toga, ovaj festival }e postati jedan od najja~ih u regiji, ali i brend na{e zemlje i {ire, rekao je Haris Husejnovi}, PR Festivala. Festival }e biti oboga}en i dodatnim sadr`ajima, kao {to su filmske projekcije crno-bijelih filmova, stand up performansi, radionice mladih umjetnika o temi rock muzike i {kola stripa, kazali su organizatori Sarajevo Rock Festivala. Ulaz je besplatan za nastupe svih grupa. D. R.

Prestige bar

Maraton ludog provoda
dobru glumicu u glavnoj ulozi. Piki} je prili~no dojmljiva, ali na vidjelo izbija njen nedostatak iskustva pred kamerama (zavr{na je godina studija glume u Banjoj Luci). Jedna mala fina linija joj nedostaje da bude vrlo dojmljiva i digne film visoko iznad prosjeka. vrijedilo pratiti radnju do kraja. Ovako, drama koju imamo na po~etku traje kroz ~itav film i ne evoluira ni u {ta sr`evito. Film ima tempo jedne vrlo ravne linije koja ne pravi oscilacije, a to ni za kakve pokretne slike nije dobro. Upravo zbog nedostatka ~istog zapleta, film nema ni rasplet, nego zavr{ava tamo gdje je i po~eo. Mo`da je Begi}eva i `eljela do~arati kako u na{em sumornom dru{tvu nema izlaza i da se valja boriti dalje. Ukoliko je to slu~aj, onda njen film {alje i jednu prili~no negativnu poruku: da borba u ovakvom dru{tvu nema nekog smisla. Samo jedna mala borba glavnih junaka i njihova, pa makar i pirova pobjeda, dala bi filmu svje`inu i ja~i smisao. Povremeno isplivavanje Rahiminih duhova pro{losti i njena prisje}anja na rat ne opravdavaju nedostatak tog vrhunca u filmu. Uz prili~no jaku konkurenciju, te{ko je o~ekivati da }e se “Djeca” mo}i boriti za glavnu nagradu Festivala, iako bi se Piki}eva mogla pokazati kao ozbiljan kandidat za Srce Sarajeva. Festivalska groznica ve} danima se osje}a u na{em glavnom gradu. Dobre zabave ovih dana sigurno ne}e nedostajati. Stoga jo{ jedno mjesto za lud provod bez sumnje je Prestige bar na Skenderiji. Ukoliko niste sigurni gdje ovog vikenda, va{e kona~no odredi{te neka bude upravo Prestige bar. Sino} je sve prisutne zabavljao britanski DJ David Penn, koji je publiku na nogama dr`ao dugo u no}. Sarajlije }e i ve~eras zasigurno u`ivati u zabavi jer }e ih nastupom po~astiti [panjolac DJ David Herrero, a ve} sutra, zabavu }e nastaviti DJ Carmen Rizzo, ina~e dva puta nominiran za Grammy. Svojim muzi~kim talentom pru`it }e jedinstven do`ivljaj pun {arenih emocija. Od ovog vikenda pa sve do kraja ovogodi{nje sezone, svake no}i, osim 11. jula, Prestige bar vam nudi recept protiv monotonije uz razne izvo|a~e poput Saeed Younan, Tribalba live, Olav BasosD. R. ki, Seamus Haji i Supernova.
DJ David Herrero

Nedostatak vrhunca
Ali, iako su “Djeca” klasi~na i vrlo jasna, direktna drama, po svim osnovama `anra, ovaj film ima jedan ve}i i su{tinski problem - nedostaje mu isti takav vrlo jasan zaplet, vrhunac filma zbog kojeg bi

22

KULTURA

subota, 7. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Uvod u 120. obljetnicu ro|enja Miroslava Krle`e

Krle`a opet na Gvozdu
U Memorijalnom prostoru Miroslava i Bele Krle`e, na mjestu njihovog dugogodi{njeg prebivali{ta, na mitskom Gvozdu, od 3. do 7. srpnja u Zagrebu prire|en Prvi festival poetsko-dramsko-esejisti~ko-muzi~kog sazvu~ja velikom piscu u ~ast
Festival “Miroslav Krle`a” organiziraju Teatar poezije i Muzej grada Zagreba, a osnovnu namjenu te kulturne priredbe, autor festivala Goran Matovi} definira ovako: - Zagreb ima Memorijalni prostor Miroslava i Bele Krle`e kao idealan okvir za multimedijalna doga|anja posve}ena velikom piscu i njegovoj epohi. Glumci, knji`evnici, glazbenici, likovni i filmski umjetnici, “iz svog mraka, iz svoje svjetlosti” svjedo~it }e svoju fascinaciju velikim piscem kroz multimedijalna scenska doga|anja... tog svestranog knji`evnika, mislioca, pjesnika i dramati~ara. Svaka od pet ve~eri Festivala ima svog doma}ina i svoj, poseban, “{tih” Programom “Krle`a . hrvatski nokturno” Festival je otvoren i time ukazana pa`nja na njegovu konstantnu i bespogovornu polemi~nost kroz fragmente njegovih rukopisa, a o tomu je bilo rije~i i tokom ve} dobro poznatih “razgovora s Krle`om” Predraga Matvejevi}a i monodrame “Moj obra~un s njima” , {to ju je kao polemi~ki portret pisca zamislio i uobli~io jo{ 1974. Rade [erbed`ija. Tri pak festivalske no}i protekle su u inscegih sto stranica Filipa Latinovi}a” , projektu ~iju re`iju potpisuje Ivan Leo Lemo, a adaptaciju Ana Tonkovi}-Dolen~i}, lik i karakter te fascinantne, zagonetne i neobi~ne `ene iznijela je glumica Ecija Ojdani}. “Bobo~kina sudbina” zapi, sala je Ana Tonkovi}-Dolen~i}, “mala je studija o slobodi, jedna od ina~ica teze da impuls za odbacivanjem svakog civilizacijskog obzira vodi u (uvjetno re~eno) moralnu propast, te postavlja pitanje je li sloboda cilj ili samo sredstvo...” Ili, kako bi to rekla sama Bobo~ka: “@ivjeti je dosadno, ako se ne `ivi slobodno i inteligentno, kao majmuni u tropskim {umama!”

Most {to ve`e svjetove
Autenti~ni prostor Krle`ine ku}e i plato ispred nje, na Krle`inom Gvozdu, tako je od 3. do 7. srpnja, pretvoren u otvorenu pozornicu poetskih, muzi~kih, scenskih i inih monologa i dijaloga sa djelom velikog pisca, mjesto susreta umjetnika kojima je upravo on bio misaoni i duhovni orijentir. Krle`a je “most {to ve`e svjetove i vremena pa kao takav mo`e biti mjera i kriterij na{eg trajanja na ovom prostoru i europskom kontekstu” (Matovi}), a Festival je i uvod u obljetnicu koja slijedi - 120 godina od ro|enja

U~esnici Festivala na Krle`inom Gvozdu

Ecija Ojdani} kao Krle`ina Bobo~ka

nacijama nekih njegovih proznih tekstova i ~uvenih Balada Petrice Kerempuha. “Jazz Krle`a” nazvao je svoj muzi~ko-scenski nastup glumac, autor muzike i teksta @eljko Vukmirica, grade}i ga po motivima Balada i teksta Millitargrenze Gjure Szaba, dok je Boris Svrtan sa studentima ADU iz Zagreba spojio neke dijelove Krle`inih sje}anja objavljenih kao “Djetinjstvo u Agramu” i njegovu ekspresionisti~ku liriku u scensko doga|anje “Djetinjstvo u Agramu ili pir iluzija” Pod nazi. vom pak “Krle`a-Bobo~ka, dru-

Artisti~ka planina
U zaglavlju Prvog festivala “Miroslav Krle`a” zapisano je: “Zagreb ima Sljeme i ima jednu spiritualnu, artisti~ku planinu. Ta druga planina, to je Miroslav Krle`a” Doga|anja tokom pet . ve~eri prvog Krle`inog festivala tek su prvi koraci ka osvajanju te planine, upoznavanju s njenim jo{ uvijek skrovitim tajnama, za~udnim nepoznanicama i izazovima {to na tomu penjanju predstoje. M. BI]ANI]

Nakon 22 godine

Ba{~ar{ijske no}i

Kralj Ibi ponovo na FEDRI

Iz predstave

U pozori{noj dvorani Kulturno-sportskog centra Bugojno, ansambl Teatra Total iz Visokog odigrao je predstavu “Kralj Ibi” , pretposljednju iz takmi~arskog dijela programa ovogodi{nje FEDRE. Adaptaciju teksta Alfreda Jarrya i re`iju za predstavu uradio je Jesenko Muzaferija, koji ve} godinama daje nesebi~ni doprinos amaterskom teatru. Interesantan je podatak da je predstava “Kralj Ibi” prije 22 godine odigrana na FEDRI i tada{nja verzija je progla{ena najboljom predstavom u Bosni i Hercegovini. Odli~nu izvedbu viso~ke predstave uprili~ili su Azra Kadi}, Adnan Taji}, D`enita Pinjo, D`evad

Hasanbegovi}, Milenko Manojlovi} i Faik Salihbegovi}, koji je glavnu ulogu u istoimenoj predstavi tuma~io i 1990. na Festivalu dramskih amatera BiH u Bugojnu. Programski sadr`aj {estog dana 40. teatarskog festivala FEDRA upotpunjen je i promocijom knjige “O poeziji, pticama i drugim varkama” autora Ned`ada Ibrahimovi}a. Posljednja takmi~arska predstava je “Trg ratnika” Teatra Fedra u suradnji sa Gimnazijom Bugojno, ~iju re`iju potpisuje Senada Milanovi}, koja }e biti izvedena ve~eras, kada }e, uz progla{enje najuspje{nijih i dodjele nagrada, biti zavr{en Festival. Mr. S.

U sklopu Ba{~ar{ijskih no}i sino} je nastupila poznata violon~elistica Ana Rucner sa Guda~kim kvartetom Rucner iz Hrvatske. Koncert je odr`an u prepunoj dvorani Bo{nja~kog instituta. Zagrep~anka Ana Rucner odrasla je u porodici uglednih klasi~nih muzi~ara. Njeni roditelji su 1998. osnovali ovaj renomirani Guda~ki kvartet Rucner. Guda~ki kvartet Rucner ~ine: violinistice Ivana Peni}-Defar i Ana Paula Knapi}-Frankovi}, violista Dragan Rucner i violon~elistica Snje`ana Rucner. U prvom dijelu programa izveli su djela A. Piazzolle, G. Albinonija, R. Matza i

Ana Rucner odu{evila Sarajlije
Foto: [. SULTANOVI]

Ana Rucner

T. Uhlika, a drugi dio koncerta, pod nazivom Modern Classical Music, bio je show sa biranim djelima klasike i svjetskih tradicionalnih pjesama u modernom aran`manu popra}enim sinhroniziranim videospotovima. Ana Rucner je zahvaljuju}i novom instrumentu, elektri~nom violon~elu Yamaha, 2002. po~ela graditi prepoznatljiv, nov i moderan muzi~ki stil, kako bi pribli`ila klasi~nu muziku i mla|oj publici. Upravo taj stil, kao i repertoar koji se temelji na mje{avini klasi~ne, moderne i etno-muzike, u~inili su Anu jedinstvenom i prepoznatljivom. Ba{~ar{ijske no}i idu dalje, nastavljaju sa zanimljivim programima. Ve~eras u 20 sati u Bo{nja-

~kom institutu koncert }e odr`ati poznata sopranistica Sandra Bagari} iz Hrvatske uz pijanistu Darka Domitrovi}a. Koncertom naziva “Ja ljubim/ Io amo...” donijet }e arije iz opereta, songove iz poznatih mjuzikala i evergreene koje publika poznaje i voli. Sandra Bagari} je diplomirala solo pjevanje 1996. na Muzi~koj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Ljiljane Molnar-Talaji}. Nastupala je sa Zagreba~kom filharmonijom, Simfonijskim orkestrom HRT, Zagreba~kim solistima... Koncertno je nastupala u Hrvatskoj, BiH, Makedoniji, Sloveniji, Italiji, Njema~koj, [vedskoj, Danskoj i SAD-u (Florida, Puerto Rico, Hawaii).
Mr. S.

Ve~eras nastupa Sandra Bagari}

Foto: D`enan Krije{torac

24 Pogledi

7. juli/srpanj 2012.

Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH

SMJENE

R

ekonstrukcija vlasti u Federaciji, prouzrokovana raspadom prethodne vladaju}e koalicije SDP-a BiH, SDA, HSP-a i NS Radom za boljitak i nastankom nove koalicije SDP-a, HDZ-a BiH, HDZ-a 1990 i SBB-a, nastavljena je i u ovoj sedmici vanrednom sjednicom Doma naroda Parlamenta FBiH.

[est sati za dnevni red
Za razliku od sjednice Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH 26. juna, u ~ijem radu je u~estvovala sama nova parlamentarna ve}ina, vanredna sjednica Doma naroda odr`ana je 3. jula, nakon {to je dan ranije bez nesuglasica i sukladno Poslovniku o radu, nakon odr`ane sjednice Kolegija, sazvala tad jo{ aktuelna predsjedavaju}a Karolina Pavlovi}. Njoj su prisustvovali delegati svih klubova poslanika. Vanrednu sjednicu Doma naroda zatra`ilo je vi{e od dvije tre}ine delegata hrvatskog naroda, a kao razlog naveli su aktuelnu politi~ku situaciju u Federaciji. Prema dogovoru na Kolegiju, utvr|eni prijedlog dnevnog reda, osim ta~ke o aktuelnoj politi~koj situaciji u FBiH, sadr`avao je i ta~ku o informaciji o protokolu potpisanom izme|u Vlade FBiH i firme IFC-IFM oko potencijalnih investicija od 10 milijardi KM u putnu infrastrukturu i energetski sektor. Na ovoj informaciji insistirao je Amir Zuki}, {ef Kluba poslanika bo{nja~kog naroda. Od 14 do iza 20 sati trajala je rasprava oko utvr|ivanja dnevnog reda. Sve je po~elo nakon {to je Rado-

Po principu copy/paste, osim {to u ovom slu~aju nije smjenjivan dopredsjedavaju}i, nova parlamentarna ve}ina u Federaciji, koju ~ini koalicija SDP-a BiH, HDZ-a BiH, HDZ-a 1990 i SBB-a, provela je smjene, zaklju~ke i odluke u Domu naroda po istom dnevnom redu kao i u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH sedmicu ranije

7. juli/srpanj 2012.

Pogledi 25

Rekonstrukcija Vije}a ministara BiH

Upitna razrje{enja, a jo{ vi{e imenovanja
Proces rekonstrukcije Vije}a ministara BiH koji je zapo~eo u ~etvrtak, 5. jula, na sjednici Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH potvr|ivanjem odluke predsjedavaju}eg Vjekoslava Bevande o razrje{enju ministara odbrane i sigurnosti BiH Muhameda Ibrahimovi}a i Sadika Ahmetovi}a, te zamjenika ministra finansija i trezora BiH Fuada Kasumovi}a, svi iz SDA, mogao bi rezultirati dodatnom komplikacijom cjelokupne situacije. Osim {to bi mogao potrajati mjesecima, i ako se zavr{i, upitno je kada }e biti izabrani novi ~lanovi Vije}a ministara BiH. Postoje najave i kako bi Vije}e ministara BiH u krnjem sastavu, bez ministara odbrane i sigurnosti, mo`da moglo do~ekati i op}e izbore u BiH 2014. Predstavnici iz Republike Srpske, prvenstveno SDS-a, najavili su kako }e njihov uvjet za imenovanje novih ministara i zamjenika ministra u Vije}u ministara biti rje{avanje zaostalih pitanja iz, sada ve} biv{e, vladaju}e {estorke - imenovanje direktora RAK-a. Ova pozicija ~elnika Regulatorne agencije za komunikacije ranijim dogovorom je pripala kadru SDS-a, ali do imenovanja nikada nije do{lo. Da bi to bilo u~injeno, nu`no je imenovati novo vije}e RAK-a s obzirom na to da je dosada{njem istekao mandat jo{ prije vi{e od dvije godine. Da bi se to desilo, prije toga u Parlamentarnoj skup{tini BiH trebaju biti usvojene izmjene i dopune Zakona o komunikacijama BiH. Izmjene i dopuje Vidovi}, kao {ef Kluba Hrvata, zatra`io izmjene predlo`enog dnevnog reda. On je predlo`io da Dom naroda radi po dnevnom redu identi~nom onom po kojem je radio Predstavni~ki dom 26. juna. Ta~nije, predlo`io je razrje{enje predsjedavaju}eg Doma naroda, zatim izbor novog predsjedavaju}eg, a potom je predlo`io ~etiri zaklju~ka i jednu odluku. Po ve} vi|enom dnevnom redu, predlo`eno je da se zatra`e ostavke predsjednika i dopredsjednika FBiH @ivka Budimira i Mirsada Kebe. Od federalnog premijera Nermina Nik{i}a je zatra`eno da smijeni federalne ministre “koji vr{e opstrukcije” a od , Vlade FBiH da Parlamentu FBiH hitno dostavi prijedloge za imenovanja iz nadle`nosti Parlamenta, te da u skladu sa ovla{tenjima poja~a nadzor u ministarstvima, javnim preduze}ima, institucijama, kao i da “poduzme potrebne mjere” Ta. ko|er, zatra`eno je dono{enje odluke o imenovanju troje privremenih ~lanova Upravnog odbora RTVFBiH. ne Zakona o komunikacijama BiH iz resornog ministarstva prometa i komunikacija jo{ nisu upu}ene ka Vije}u ministara BiH na usvajanje. Sva ova procedura oko izmjena zakona i imenovanja ~lanova Vije}a RAK-a, time i direktora, mogla bi trajati mjesecima, a neki predvi|aju i du`e od godinu. No, da bi se uop}e moglo po~eti razgovarati o imenovanju novih ~elnika, treba se okon~ati do kraja razrje{enje dosada{njih. Da bi odluka o smjeni stupila na snagu, treba je potvrditi i Dom naroda PSBiH. Ta~ka je najavljena za sjednicu koja }e biti odr`ana 19. jula, ali iz SDA su najavili kako }e njihova tri delegata napustiti zasjedanje prije rasprave o ovoj ta~ki dnevnog reda, ~ime }e Dom naroda PSBiH ostati bez kvoruma i morati prekinuti zasjedanje. Nova sjednica Doma mo`e se o~ekivati tek po~etkom septembra, nakon kolektivnih godi{njih odmora i to samo jedna u tom mjesecu, jer ih do zavr{etka glasanja na lokalnim izborima, 3. oktobra, vi{e ne}e biti zbog izborne kampanje. Tako je neizvjesno razrje{enje dosada{njih, a jo{ neizvjesnije imenovanje novih. ^ak i ako se predsjedavaju}i Vjekoslav Bevanda, kako najavljuju iz HDZ-a BiH, odlu~i na ostavku, ukoliko SDA bude opstruirala proces, to ne}e ni{ta pomo}i. Jo{ }e vi{e zakomplikovati rad Vije}a ministara BiH, koje }e, u tom slu~aju, ostati da djeluje u tehni~kom mandatu. A. Terzi} Bo{njaka zatra`io da se ostane pri predlo`enom dnevnom redu, koji je usaglasio Kolegij dan ranije. - Ukoliko `elite raspravljati o tom {to predla`ete, podnesite zahtjev za novu vanrednu sjednicu i u njemu to stavite kao prijedlog uz detaljna obrazlo`enja. Mi smo spremni raspravljati o aktuelnoj politi~koj situaciji, kazao je Zuki}. Mira Ljubijanki} je kao {efica Kluba srpskih delegata rekla da podr`avaju prijedlog izmjena dnevnog reda Kluba Hrvata. Ovo je izazvalo Zuki}evu konstataciju da je sve “podvala i prevara nau{trb Bo{njaka” . Uslijedile su pauze i nove diskusije o tome da li je u skladu sa Poslovnikom o radu to da se na vanrednoj sjednici mijenja dnevni red. Potom su opet uslijedile pauze. U jednoj od pauza, nova ve}ina koju u Domu naroda ~ini 39 delegata iz svih klubova poslanika, ali koji su ujedno i pripadnici SDP-a, dva HDZ-a, SBBa, te Na{e stranke i SNSD-a, potpisala je inicijativu za smjenu Budimira i Kebe. No, s tom inicijativom, osim {to je u dva navrata tokom vanrednog zasjedanja Ljubijanki}eva rekla da ona postoji, zvani~no ni{ta nije ura|eno.

Malo iza 20 sati, devet delegata bo{nja~kog naroda, ~lanova SDA, napustilo je sjednicu iz razloga, kako su istakli, kr{enja Poslovnika. Odmah potom usvojen je izmijenjeni dnevni red i sa ve}inom glasova delegata usvojeni su svi prijedlozi Pavlovi}eva je smijenjena, a na njeno mjesto je imenovan Radoje Vidovi}. Od Budimira i Kebe je zatra`eno da podnesu ostavke, od Nik{i}a da smijeni ministre, od Vlade FBiH da dostavi prijedloge imenovanja, poja~a nadzor i poduzme mjere. Zehrudin Isakovi}, Nino ]ori} i Vanja Kenji} su imenovani kao privremeni ~lanovi Upravnog odbora RTVFBiH.

Delegati naroda i (ili) stranaka
I onda je, malo prije 21 sat, na zasjedanje do{ao i federalni premijer Nermin Nik{i}, koji je delegatima podnio informaciju o protokolu sa IFC-IFM-om. Nik{i} je rekao da je protokol Vlada FBiH usvojila jednoglasno, te da tako potpisani protokoli ne garantuju prednost potencijalnom investitoru i ne stvaraju obavezu Vlade da stupi u bilo kakve predugovorne i ugovorne odnose i ne kr{i zakonske procedure izbora partnera... Premijerov izvje{taj je usvojen. Kao i na inim prethodnim, i ova vanredna sjednica Doma naroda pokazala je da se delegati bore uglavnom za stavove i interese politi~kih partija iz kojih dolaze, a ne za narode u ~ijim klubovima sjede, bilo da su Hrvati, Bo{njaci, Srbi ili ostali....
Mimi \urovi} Rukavina

[ta je po Poslovniku?
Onda je po~eo maraton rasprava i pauza. Amir Zuki} je u ime Kluba

Foto: Amer Kajmovi}

26 Pogledi

7. juli/srpanj 2012.

Dragan ^avi},

Re`im SNS
“Moja motivacija, uz podr{ku Partije demokratskog progresa, Nove socijalisti~ke partije i drugih partija koje }e mi dati podr{ku tokom kampanje, je promjena vlasti u Banjoj Luci i preuzimanje najsna`nije re`imske filijale u ruke opozicije. Krajnje je vrijeme za to. Ako se to dogodi u Banjoj Luci, onda je nagovje{taj kraja re`ima potpuno jasan”
Razgovarala: Gordana Katana

Bosna i Hercegovina je u{la u jo{ jednu u nizu politi~kih kriza. Na jednoj strani tu je raspad koalicije SDA - SDP BiH, koji je ostavio posljedice i na Federaciju i institucije BiH, a na drugoj ponovno isticanje od predsjednika RS-a Milorada Dodika navodne dr`avnosti ovog entiteta. Mo`e li BiH u takvoj konstelaciji odnosa uspostaviti mehanizme koordinacije kako bi ispunila uvjete apliciranja za ~lanstvo u Evropskoj uniji? - Ustaljena politi~ka praksa kod svih politi~kih aktera u BiH, koja traje godinama u odnosu prema klju~nim pitanjima pristupa Evropskoj uniji, svodi se uvijek na isto tra`i se krivac, a ne tra`i rje{enje. Taj pristup je posebno izra`en od izbora 2010. godine od kada imamo potpuni zastoj u napredovanju ka ~lanstvu u EU, odnosno u ispunjavanju obaveza koje je BiH preuzela kroz Sporazum o pridru`ivanju i stabilizaciji, prvo da bi se izvr{ila njegova ratifikacija, a da bi se onda do{lo do sticanja statusa kandidata i nastavilo s ispunjavanjem obaveza koje su obimne do ~lanstva u Evropskoj uniji. Dakle, nije realno o~ekivati neke zna~ajnije promjene na tom planu i poslije definisanja mape puta, jer se problemi od posljednjih op{tih izbora povla~e do dana{njeg dana. Mi prakti~no nemamo funkcionisanje Savjeta ministara, iako je on formalno konstituisan. Krizi nastaloj u Federaciji nakon isklju~enja SDA iz vlasti se ne vidi kraj. O~ito je da su predstoje}i lokalni izbori sna`no utjecali na SDA da ne podr`i bud`et, {to je proizvelo posljedice u odnosima s njihovih ostalih pet koalicionih partnera. Ovo je jako dobro za dva HDZ-a da ostvare ono {to su `eljeli, da postanu dio vlasti u Federaciji i da budu u Savjetu ministara tako da smo se vratili na po~etak, dakle u 2010. godinu, kada je isti problem egzistirao - ko }e ~initi ve}inu u Federalnom parlamentu i ko }e ~initi ve}inu u institucijama na nivou BiH, samo u mnogo komplikovanijem obliku. To ka`em iz razloga {to su u me|uvremenu konstituisani organi vlasti i mehanizmi za blokadu promjene skup{tinske ve}ine i u Federaciji BiH i na nivou

?

BiH. Ti mehanizmi sada postoje i jasno je da SDA ne}e izbjegavati da ih koristi. Sve je to dokaz da se nismo naprijed pomaknuli ni za milimetar i ja nemam optimizma da mo`e funkcionisati i taj princip dogovorene koordinacije, jer nema ko da vr{i koordinaciju. Prakti~no mi imamo jednu vrstu institucionalnog vakuuma u Federaciji, koji je proizveo i vakuum u Savjetu ministara BiH. To je zakovana situacija u kojoj rastu tenzije unutar BiH, a njeni rejtinzi prema svijetu i dalje padaju i reperkusije se najvi{e osjete na socijalno-ekonomskom planu u cijeloj BiH. Kada govorimo o rekonstrukciji Vlade FBiH onda treba spomenuti i aspiracije SNSD-a koje je iznio lider te stranke Milorad Dodik da oni `ele biti dio te vlasti. Mo`e li se u tom kontekstu posmatrati pri~a oko davanja pa povla~enja ostavke ministra prosvjete RS-a Antona Kasipovi}a da bi se napravio prostor u Vladi RSa za nekog iz HDZ-a?

?

Slu~aj Kasipovi}

TE[KO I SRBIMA I BO[NJACIMA “Realan `ivot u Srebrenici uop{te ne postoji. Ona postoji samo zarad politi~ke manipulacije i tamo je jednako `ivot te`ak, i Srbima i Bo{njacima. Ko god ode tamo i razgovara s obi~nim svijetom vidi kolika je njihova muka”
- Sve je to u sferi naga|anja. Ministar Kasipovi} i pro{le godine je tra`io da ga se razrije{i s pozicije potpredsjednika Vlade RS-a. Ono {to je ~injenica je da, ako bi SNSD tra`io u~e{}e u novoj Federalnoj vladi, onda bi s obzirom na to da HDZ ve} ima ministra u Vladi RSa, trebalo osigurati mjesto za nekoga iz SDP-a BiH. Po meni je takav aspekt dogovora jedino realan na nivou dvije socijaldemokratije, jedne SDP-a i druge SNSD-a. Ali, sve to treba vidjeti, jer sada nema ni za jednu tvrdnju ~vrstog upori{ta. U svakom slu~aju ~injenica je da }e te{ko do}i do promjene Vlade Federacije i ~isto sumnjam da }e se Kebo i Budimir samovoljno povu-

“Odnosi izme|u predsjednika Vlade i predsjednika RS-a daleko

7. juli/srpanj 2012.

Pogledi 27

predsjednik Demokratske partije

SD-a pada u Banjoj Luci
}i iz Predsjedni{tva Federacije. Problemi koji dovode do blokada u funkcionisanju BiH od 2010. godine locirani su u Federaciji i ~ini se da se dogodilo ono {to je Milorad Dodik `elio. Da li je pona{anje ministra Kasipovi}a nagovje{taj da u idili~noj Vladi RS-a ba{ i ne vlada idila kakva se javnosti `eli prikazati? - Ma, tamo nije ni{ta idili~no i ja to znam. Prvo su odnosi izme|u predsjednika Vlade i predsjednika RS-a daleko od idili~nih i me|u njima gotovo da i nema komunikacije. I u samoj Vladi me|u ministrima je, tako|e, veoma lo{a komunikacija. Dok vlast u RS-u javnost zabavlja jalovim politi~kim pri~ama statistika neumoljivo ukazuje na pad BDP-a, katastrofalno stanje u privredi i poljoprivredi, pove}anje broja nezaposlenih, pad kupovne mo}i stanovni{tva. Kako Vi cijenite socijalno-ekonomski trenutak RS-a? - Ova vlast funkcioni{e po principu “dr`i vodu dok majstori odu” . Zato }e u periodu dok su na vlasti koristiti sve mehanizme da zadovoljavaju potrebe bud`etskih korisnika i ni{ta vi{e. Upravo zbog toga sredstva namijenjena za podsticaj realnog sektora u privredi i poljoprivredi su ograni~ena. Najbolji primjer je poljoprivreda u kojoj je obustavljena isplata podsticaja osim za mljekarsku proizvodnju, a svi poljoprivredni podsticaji za ovu po~et }e se ispla}ivati naredne godine. Kako o~ekivati napredak agrara u takvoj situaciji. Postoji jo{ ~itav niz primjera da se izbjegavaju zakonske obaveze. Slu~aj je to i s uredbom o isplati bora~kog dodatka koja je stupila na snagu koncem maja ove godine. Tom uredbom 17 hiljada onih koji imaju pravo na bora~ki dodatak ostali su bez tog prava, jer je predvi|eno da svako ko ove godine ostvari to pravo mo}i }e da ga koristiti tek od 1. januara naredne godine. Ovo su mehanizmi kojima se poku{ava odr`ati likvidnost klju~nih bud`etskih korisnika, a to su administracija, ratni vojni invalidi i kontribucije za fondove PIO i zdravstva. Uz to imamo i narastaju}e pritiske na privredu kroz pove}anje poreskih osnovica i doprinosa za PIO i zdravstvo. Kada se tome doda i po~etak primjene Zakona o porezu na imovinu to sve dodatno optere}uje privredu i zbog svega toga dolazi do stagnacije realnog sektora, koji vi{e ne mo`e podnijeti ovoliki nivo izdvajanja. U RS-u se gomilaju deficiti i radi odr`avanja samo teku}e likvidnosti bud`eta prispjele obaveze se pokrivaju ili emisijom hartija od vrijednosti ili novim kreditnim zadu`enjima, koja su sve nedostupnija.

?

Najgore je {to se u takvoj situaciji ponovno vr{i partijsko zapo{ljavanje u javnim preduze}ima, pa ~ak i u onima koja su u kolapsu poput @eljeznica i [uma Srpske, koja trebaju da poslu`e kao mehanizam za podr{ku SNSD-u u pripremi lokalnih izbora. Time se stvara samo novi teret koji }e samo pove}ati krizu. Dakle, imamo vlast koja vodi samo politiku potro{nje, a nikakvog stvaranja.

Pred promjenama
Pred nama su lokalni izbori. Kao lider DP-a prihvatili ste novi politi~ki izazov kandidaturom za gradona~elnika Banje Luke. Analiti~ari ukazuju da }e od rezultata izbora u Banjoj Luci zavisiti i dalja budu}nost SNSD-a. U gradu se nakon 17 godina {utnje po~ela artikulisati i gra|anska svijest, koja svoje nezadovoljstvo javno iskazuje protiv vladavine SNSD-a. Da li su to dobri preduslovi za promjenu vlasti u najve}em gradu RS-a? - Moja ciljna grupa su gra|ani Banje Luke od kojih veliki broj, na`alost, ne zna da je na svim lokalnim izborima nakon rata vlast dobivala i sada vladaju}a struktura. Na ~elu Izvr{nog odbora 1997. godine kao ~lan SP-a tu su bili Neboj{a Radmanovi} i Slobodan Gavranovi}. Od 2000. kada su se ujedinili sa SNSD-om nastavili su jo{ 12 godina vladanja. Ovo je najsna`nija filijala re`ima. Moja motivacija, uz podr{ku Partije demokratskog progresa, Nove socijalisti~ke partije i drugih partija koje }e mi dati podr{ku tokom kampanje, je promjena vlasti u Banjoj Luci i preuzimanje najsna`nije re`imske filijale u ruke opozicije. Krajnje je vrijeme za to. Ako se to dogodi u Banjoj Luci, onda je nagovje{taj kraja re`ima potpuno jasan. Banja Luka je personifikacija njihovog vladanja. Oni 15 godina imaju vlast i oni su u tih 15 godina stvorili jednu gradsku oligarhiju u funkciji SNSD-a. Kada se otvori pitanje {ta je Banja Luka dobila od njihove vladavine, koliko je bud`etskih i vanbud`etskih para potro{eno i {ta Banja Luka stvarno ima od tih tolikih godina njihove vlasti bi}e potpuno jasno da ona zaslu`uje promjenu. U ovom gradu nema radnih mjesta. Tamo gdje su bile fabrike umjesto revitalizacije proizvodnje one se zatvaraju, a izmjenama regulacionog plana ti se prostori pretvaraju u stambeno-poslovne komplekse. Gasi se proizvodnja, otpu{taju se radnici da bi se gra|evinskim kompanijama omogu}ilo stvaranje profita. To je stanje Banja Luke. Banja Luka se nije godinama bavila zapo{ljavanjem svojih gra|ana nego se oslanjala isklju~ivo na administraciju, jer je postala administrativni centar RS-a. Na-

?

?

ravno, ona je postala i centar interesantan za gra|enje {to je u posljednjih deset godina rezultiralo pretvaranjem javnih povr{ina, preko no}i, za male pare, u gra|evinska zemlji{ta koja su prelazila u ruke jedne grupacije koja se okupila oko SNSD-a. Nije to samo pitanje uni{tavanja parka, koji je pre{ao u ruke Grand trade i zbog kojeg su se gra|ani pobunili. Banja Luka treba promjenu. Moja odluka da prihvatim kandidaturu za gradona~elnika je odluka moje opredijeljenosti za borbu protiv re`ima i tu nema nikakve dileme. Ako re`im bude pobije|en u svojoj najsna`nijoj filijali, bi}e pobije|en i na izborima 2014. Do tada treba demaskirati njihovu proma{enu ekonomsku po-

politika, a u vremenu izme|u izbora Srebrenice nigdje nema. Realan `ivot u Srebrenici uop{te ne postoji. Ona postoji samo zarad politi~ke manipulacije i tamo je jednako `ivot te`ak i Srbima i Bo{njacima. Ko god ode tamo i razgovara s obi~nim svijetom vidi kolika je njihova muka. Ljudi su ogor~eni ~injenicom da postoji toliko politi~ke buke, a da od nje nema efekata u pobolj{anju njihovog `ivota. I ljudi iz Srebrenice odlaze i dalje. Odlaze Srbi, odlaze Bo{njaci i jedino ~emu slu`i Srebrenica su, ponavljam, manipulacije s lokalnim izborima. Na pro{lim lokalnim izborima otvorena je mogu}nost izuzetka od op{tih pravila bira~kog prava. Ta pri~a je ponovo

posmrtnih ostataka stvarno je ne{to {to samo dalje komplikuje odnose i u ovom gradu i izme|u Srba i Bo{njaka generalno. Ne znam kome sve to treba. Umjesto da se ovakva pitanja smjeste u domen vladavine prava koje je potrebno svima, ona su vi{e u spektru politi~kih doga|anja, na`alost. Kada ste svojevremeno gra|anima RS-a saop{tili izvje{taj Komisije o de{avanjima u i oko Srebrenice u julu 1995. godine i tada ste pozvali da se Srebrenica stavi u okvire prava, ali to ni do koga nije doprlo. Bojite li se da }e Vam, upravo zbog politizacije, i pred ove izbore Va{i politi~ki oponenti Srebrenicu vje{ati kao kamen oko vrata prozivaju}i Vas nacionalnim izdajnikom? - Ja se ne bojim. Ali, izvjesno je da }e svako poku{avati da manipuli{e sa tim. Stojim iza toga {to sam tada rekao. Na kraju krajeva, hrabrost koju sam pokazao u politi~kom smislu imala je po mene ozbiljne politi~ke posljedice. Ja sam to uradio 2004. I da je i deset posto principa koje sam tada promovisao kori{teno na politi~koj sceni BiH prema ratnim zlo~inima u Srebrenici danas bi politi~ka situacija u BiH mogla biti sasvim druga~ija. Ja sam o~ekivao da }e se ljudi od tra`enja ravnote`e u zlo~inu okrenuti tra`enju ravnote`e u pravdi, ali to tra`enje ravnote`e u pravdi je nestalo. Ravnote`a u zlo~inu je osnova djelovanja svih etni~kih politika u BiH, na`alost. Ispada da sam u tom periodu bio neki Don Kihot. Ja to ne mislim tako, iako to mnogi od mene `ele napraviti. Jednostavno, vjerujem da se istina ne mo`e sakriti i da je manipulacija `rtvama najgori oblik politi~kog djelovanja i kod Srba i Bo{njaka. Mi koji bismo trebali biti najodgovorniji po tom pitanju naj~e{}e smo najneodgovorniji i najneinformisaniji, jer se ne ulazi u problematiku ve} se sve stavlja u politi~ki kontekst. Svi koji su po~inili zlo~ine moraju na osnovu argumenata i ~injenica da odgovaraju, bez obzira na veli~inu krivi~nog djela koje su po~inili. Mene {okira ~injenica da ima toliko zlo~ina koji su dokumentovani, a nisu procesuirani. Ja sam prije niz godina podnio uz dokaze krivi~nu prijavu protiv komandanta Petog korpusa Armije BiH Atifa Dudakovi}a, gdje on direktno nare|uje egzekuciju Bo{njaka iz Velike Kladu{e. Ne Srbina, nego Bo{njaka. Pitam se za{to Tu`ila{tvu BiH treba da pravi neku {iroku optu`nicu ako ima dokaze za konkretna krivi~na djela. To, na`alost, pokazuje koliko je pravda ~esto selektivna.

Istina se ne mo`e sakriti

?

DUDAKOVI] “Prije niz godina sam podnio uz dokaze krivi~nu prijavu protiv komandanta Petog korpusa Armije BiH Atifa Dudakovi}a, gdje on direktno nare|uje egzekuciju Bo{njaka iz Velike Kladu{e. Ne Srbina, nego Bo{njaka. Pitam se za{to Tu`ila{tvu BiH treba da pravi neku {iroku optu`nicu, ako ima dokaze za konkretna krivi~na djela”
litiku, socijalnu politiku, nacionalnu politiku, sve ono {to predstavlja na neki na~in perjanice njihovog nastupa, a onda, nakon demaskiranja, pokazati kakvo je realno stanje, kako su realizovani samo li~ni interesi SNSD-a svih tih godina. SNSD je u RS-u deset godina imao vlast u svojim rukama i nemogu}e je da sve ono {to ne valja imputiraju drugima. Ako pobijedim moj posao bi}e u funkciji gra|ana i njihovih interesa, prije svega. A kad govorimo o bu|enju gra|anske svijesti u Banjoj Luci mene, prije svega, raduje {to u taj proces nije involvirana nijedna politi~ka partija. I to je, podvla~im, veoma va`no. otvorena pred ove izbore i istovremeno je uspostavljena etni~ka konsolidacija politi~kih partija oko kandidovanja na~elnika i odbornika za skup{tinu Srebrenice. Ne mislim da je to generalno dobro, ali to je potez koji je odraz op{te politi~ke situacije u BIH. Znate, najve}a je zabava klju~nih politi~kih faktora, onih koji su u koaliciji koja ovu dr`avu treba da povede ka Evropskoj uniji, da Srebrenicu koriste za zasoljavanje rana jedni drugima. I tu je ponovo 11. juli? - Iza toga je i 12. juli. Na taj dan su se de{avala zvjerstva nad Srbima na drugim mjestima. Imate ~itav niz primjera koji zagor~avaju `ivot tamo{njim `iteljima i svima koji su unesre}eni. Daleko je ve}i broj unesre}enih Bo{njaka, ali ima i unesre}enih Srba. @alosno je i sve ovo {to se de{avalo sa srpskim `rtvama prona|enim na lokalitetu Zavazja. Ljudi su zvjerski ubijeni, nestali su njihovi posmrtni ostaci, a kad su prona|eni ispostavilo se da ih ima svega 50 posto. Igranka tu`ila{tva koje je za to nadle`no i koja se zavr{ila pokopom

?

Manipulacije Srebrenicom
Kada govorimo o lokalnim izborima nemogu}e je ne osvrnuti se posebno na Srebrenicu i politizaciju registracije bira~a. Kako gledate na sve {to se u posljednje vrijeme u vezi s tim doga|a? - Ma, na`alost, Srebrenica se, kad god su izbori, stavi u politi~ki kontekst stranaka i potreba etni~kih

?

o su od idili~nih i me|u njima gotovo da i nema komunikacije”

28 Pogledi

7. juli/srpanj 2012.

Povuci-potegni na Neretvi

Nema kraja mostars
Za sada je jedino sigurno da se lokalni izbori u Mostaru ne}e odr`ati kad i u ostatku zemlje. Zbog toga gradu na Neretvi prijeti i bezvla{}e, jer Gradskom vije}u u listopadu istje~e mandat, te }e Mostar tada ostati bez zakonodavne vlasti
akopana u unaprijed formirane stavove o budu}em ure|enju grada, mostarska politi~ka elita jo{ nije uspjela prona}i rje{enje za izmjene gradskoga Statuta i izbornih pravila za Mostar. Od kada je otvorena pri~a o provedbi odluke Ustavnoga suda BiH, kojom se nala`e izmjena Izbornoga zakona BiH u dijelu koji se odnosi na izbore za mostarsko Gradsko vije}e, te sukladno tomu i izmjena Statuta, stavovi politi~kih predstavnika Hrvata i Bo{njaka u Mostaru nisu se nimalo pribli`ili.

Z

ne bile ustrojene po nacionalnom klju~u, no sasvim je jasno da je jedina mogu}a podjela Mostara na op}ine ona koja podrazumijeva i nacionalne ve}ine u odre|enim podru~jima. Tako bi usvajanjem prijedloga koji zagovara SDA, odnosno formiranjem {est op}ina

kaziva, posebice, jer bi isto mogli tvrditi i Hrvati za isto~ni, bo{nja~ki dio grada. S druge strane, politi~ki predstavnici Hrvata, u prvom redu HDZBiH, deklarativno se protive formiranju bilo kakvih op}ina na podru~ju Mostara. HDZ vidi Mostar

NEUSTAVNI DIJELOVI STATUTA Ustavni sud BiH je poni{tio dijelove Izbornoga zakona BiH koji se odnose na izbor vije}nika u Gradsko vije}e Mostara te je utvrdio kako su dijelovi gradskog Statuta neustavni
na podru~ju grada, Mostar ponovno postao i fakti~ki podijeljen na nacionalnom dominacijom obilje`ena podru~ja. Upori{te za ovakve zahtjeve bo{nja~ka politika nalazi u, kako tvrde, genocidu provedenom nad Bo{njacima u zapadnom, hrvatskom, dijelu Mostara. Ta teza je te{ko doure|en kao grad s jednom Gradskom upravom i jednom izbornom jedinicom. Predla`u da se u Mostaru usvoji izborni princip jedan ~ovjek, jedan glas. Time bi, ra~unaju u HDZ-u, mogli za sebe ostvariti blagu prednost u Gradskom vije}u, jer je danas Hrvata ne{to vi{e u Mostaru nego Bo{njaka. Iako Usta-

Jedan ~ovjek, jedan glas
Bo{njaci, poznato je, zahtijevaju ure|enje Mostara na na~in da se na podru~ju grada formira {est op}ina. Bo{nja~ka politika, predvo|ena SDA, najja~om bo{nja~kom strankom u Gradskom vije}u, nije nikada kazala da bi te op}i-

Valentin Inzko: Ne `eli da se mije{a

7. juli/srpanj 2012.

Pogledi 29

Zijad Had`iomerovi}: Moraju se uva`iti zahtjevi svih strana

Sla|an Bevanda: Iscrpljene opcije na lokalnoj razini

Mostar: Odluka Ustavnog suda BiH na ~ekanju

{enja koja su u funkciji provo|enja presude Ustavnoga suda za Mostar. No, to se nije dogodilo. Iako su ~lanovi stru~ne skupine bili redom ugledni i uspje{ni pravnici, ljudi ~iji moralni integritet nije upitan, oni nisu mogli zanemariti ~injenicu da su ih imenovali klubovi naroda mostarskoga Gradskog vije}a. Zbog toga su ~lanovi radne skupine uglavnom poku{avali dokazati da je prijedlog Bo{njaka, odnosno Hrvata, upravo u funkciji provedbe odluke Ustavnoga suda. Tako je stru~na skupina ocijenila da bi usvajanjem prijedloga Bo{njaka i formiranjem op}ina, odluka Ustavnoga suda za Mostar postala izli{na, te time posredno i zadovoljena. S druge strane, zajedni~ki je stav ove stru~ne skupine da je prijedlog Hrvata “na tragu provo|enja odluke Ustavnoga suda” Me|utim, njegovo bi potpuno . provo|enje zahtijevalo i izmjene Ustava Federacije BiH, {to dodatno komplicira stvari.

jeli ovaj proces, i to uz potporu me|unarodne zajednice. Pouzdano znam da predstavnici me|unarodne zajednice sa zanimanjem prate ovaj proces i da su u kontaktu s pravnicima iz stru~ne skupine. Cijeli }e se proces zavr{iti na nivou Gradskog vije}a, stru~ne skupine i uz pomo} me|unarodne zajednice, rekao je Had`iomerovi}. Bevanda je, pak, suprotnoga mi{ljenja. On smatra kako su sve opcije na lokalnoj razini iscrpljene, te kako cijelu pri~u sada treba prenijeti na Parlament BiH.

ULOGA STRANACA Me|unarodna je zajednica ovdje napravila problem, a ne mi. Grad je nefunkcionalan i to je praksa pokazala, veli Had`iomerovi}
- Te{ko je sada kazati {to }e se dalje doga|ati. Sve mogu}e opcije na lokalnoj razini su iskori{tene i potro{ene. Mislim da naposljetku sve ovo treba vratiti Parlamentu BiH i o~ekujem da }e oni donijeti izmjene Izbornoga zakona BiH u dijelu koji se odnosi na Mostar. Sve {to smo mi ovdje u Mostaru mogli u~initi, to smo i uradili. Poku{ali smo pregovarati na razini politi~kih stranaka. HDZBiH je bio prvi inicijator tih razgovora, me|utim, stajali{ta su dijametralno suprotna i mi ih nismo uspjeli pribli`iti. Bo{nja~ke stranke insistiraju na podjeli grada i na promjeni Statuta na na~in koji je mnogo {iri nego {to to nala`e odluka Ustavnoga suda BiH. Oni predla`u da se pravi sasvim novi Statut, rekao je Bevanda. Tako|er, ponovio je kako HDZBiH, ali i ostale stranke s hrvatskim predznakom, zastupa stajali{te da Mostar treba biti ure|en kao i ostale jedinice lokalne samouprave u BiH. - Mi smatramo da se ne treba izlaziti van okvira odluke Ustavnoga suda. Tako|er, poku{ali smo i kroz Gradsko vije}e, odnosno imenovanje stru~ne skupine, prona}i mogu}e na~ine provedbe odluke Ustavnoga suda. Taj tim stru~njaka nije uspio pribli`iti stavove. Naprotiv, dobili smo tri prijedloga za koja svaki od predlaga~a tvrdi da bi bio najbolje rje{enje.

skoj krizi
vni sud nije poni{tavao odrednice koje ograni~avaju maksimalan broj vije}nika predstavnika konstitutivnih naroda na 15, od ukupno 35, u HDZ-u ra~unaju i na ve} proku{ane metode manipulacija u predstavljanju naroda. Hrvatske stranke bi mogle na izborne liste za mostarsko Gradsko vije}e postaviti i odre|en broj pripadnika bo{nja~koga naroda. Dakle, Bo{njake bi izabrali Hrvati i time bi hrvatska strana mogla imati blagu premo} u Gradskom vije}u, dovoljnu da gradona~elnik Mostara bude Hrvat. Du`nosnici HDZ-a argumentiraju kako u Mostaru trebaju vrijediti ista izborna pravila kao i u ostalim jedinicama lokalne samou-

Na redu Parlament BiH
Ustavni sud BiH je poni{tio dijelove Izbornoga zakona BiH koji se odnose na izbor vije}nika u Gradsko vije}e Mostara te je utvrdio kako su dijelovi gradskog Statuta neustavni. Neustavnima su progla{ene odrednice prema kojima se sa {est gradskih izbornih jedinica bira ukupno 18 vije}nika, po tri iz svake izborne jedinice, iako spomenuta gradska podru~ja imaju drasti~no razli~it broj bira~a. Tako|er, ocijenjeno je kako su stanovnici sredi{nje gradske zone diskriminirani, jer ne mogu birati 18 vije}nika u Gradsko vije}e. Nalo`ene su izmjene i Izbornoga zakona i Statuta, no Ustavni sud nije precizirao kakve izmjene trebaju biti. ^elnici mostarskih organizacija SDA i HDZ-a BiH i danas na razli~ite na~ine gledaju na rje{enje aktualne mostarske krize. I dok Zijad Had`iomerovi}, ~elnik mostarske SDA, smatra kako }e se rje{enje, ipak, prona}i na lokalnoj razini, njegov kolega iz HDZ-a BiH Sla|an Bevanda je mi{ljenja kako se na lokalnoj razini dogovor vi{e ne mo`e posti}i. - Me|unarodna zajednica intenzivno prati rad stru~ne skupine, koja je napravila dosta pozitivnih stvari. Oni su ponudili nekoliko pravno utemeljenih rje{enja i mislim da }emo na tom tragu i zaokru`iti ci-

Smatramo da prijedlog koji su nominirali Bo{njaci ide u smjeru podjele grada na {est op}ina. To podrazumijeva korjenitu izmjenu Statuta. Klub Srba je, pak, predlo`io da se formira pet gradskih podru~ja. To je, tako|er, nerealno, jer je te{ko sada odre|ivati nove granice unutar Mostara. Smatramo da je, ipak, prijedlog Kluba Hrvata sveobuhvatan i ostao je u okvirima odluke Ustavnoga suda. Tim prijedlogom je ponu|eno cjelovito rje{enje koje predvi|a da Mostar bude ure|en kao i ostale jedinice lokalne samouprave u BiH, odnosno kao jedna izborna jedinica. Time bi se rije{ile sve anomalije koje ima sada{nji Statut, rekao je Bevanda. Had`iomerovi}, pak, nagla{ava kako je proces izmjene Statuta Grada Mostara jako te`ak i potrebno je odre|eno vrijeme da se postoje}a situacija razrije{i. @ao mi je, veli Had`iomerovi}, {to je me|unarodna zajednica 2004. godine nametala rje{enja za Mostar, ne obaziru}i se pritom na potrebe lokalne zajednice.

Iritantna rje{enja
- Me|unarodna je zajednica ovdje napravila problem, a ne mi. Grad je nefunkcionalan i to je praksa pokazala. S druge strane, nepravi~na rje{enja iritiraju dva naroda. Mo`da su sada Hrvati ne{to zadovoljniji, ali da je Bo{njak gradona~elnik Mostara, sigurno bi i Hrvati iskazivali nezadovoljstvo. Ovom gradu je neprihvatljiv ovakav odnos snaga. Ne znam sada kakvo }e ta~no biti rje{enje za Mostar, ali ono mora biti na zadovoljstvo svih stanovnika Mostara. Svako druga~ije rje{enje }e samo produ`iti postoje}u agoniju. Moraju se uva`iti zahtjevi svih strana, a to }e zna~iti postizanje kompromisa, kazao je Had`iomerovi}. Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko je, pak, vi{e puta ponovio kako ne}e rje{avati mostarsku krizu, te kako od lokalnih politi~ara o~ekuje postizanje dogovora. Za sada je jedino sigurno da se lokalni izbori u Mostaru ne}e odr`ati kad i u ostatku zemlje. Zbog toga gradu na Neretvi prijeti i bezvla{}e, jer Gradskom vije}u u listopadu istje~e mandat, te }e Mostar tada ostati bez zakonodavne vlasti.
Jurica Gudelj

PRIJEDLOG HRVATA Smatramo da je, ipak, prijedlog Kluba Hrvata sveobuhvatan. Tim prijedlogom je ponu|eno cjelovito rje{enje koje predvi|a da Mostar bude ure|en kao i ostale jedinice lokalne samouprave u BiH, odnosno kao jedna izborna jedinica, rekao je Bevanda
prave u BiH, odnosno jedan ~ovjek, jedan glas. No, iz neformalnih razgovora s du`nosnicima HDZ-a doznajemo kako oni, ustvari, nemaju ni{ta protiv podjele Mostara na op}ine. Me|utim, da bi pristali na zahtjev Bo{njaka o formiraju op}ina, tra`e da se isti princip primijeni i na druge jedinice lokalne samouprave u Federaciji. Naj~e{}e u tom kontekstu spominju Bugojno, Travnik i druge srednjobosanske op}ine u kojima su Hrvati danas u manjini. Da bi se prevladale razlike izme|u dva opisana koncepta, Gradsko vije}e Mostara je formiralo petero~lanu stru~nu skupinu kojoj je cilj bio predlo`iti Vije}u rje-

30 Pogledi

7. juli/srpanj 2012.

Sve je spremno za najzna~ajniji rafting-doga|aj u Bosni i Hercegovini

Kre}e 40. jubilar
Okupljanjem u~esnika u kampu Martinbrod, gdje }e u ve~ernjim satima biti uprili~eno otvaranje i zabavno ve~e, u ~etvrtak, 12. jula, po~inje Unska regata. U petak, 13. jula, u devet sati je start, a na vodenom putu Unom u~esnici regate }e pro}i kroz Kulen-Vakuf, gdje }e raftere ~ekati osvje`enje tokom manje pauze. Zatim sti`u na [trba~ki buk, gdje }e biti pripremljeno zabavno ve~e i no}enje

vogodi{nja Unska regata je 40. po redu, jubilarna, i prema najavama organizatora, trebala bi biti presudna za sve budu}e. Nakon pro{logodi{njeg slabog odziva za regatu i malog broja u~esnika, {to zbog ki{e koja je zna~ajno omela regatu, ali i zbog propusta organizatora, ove godine su odlu~ili da se to ne ponovi. Kako bi privukli {to ve}i broj u~esnika, cijena kotizacije je sni`ena na 20 maraka, a mjesto u ~amcu za sva tri dana regate je 80 maraka. Unska regata po~inje u ~etvrtak, 12. jula, okupljanjem u~esnika u kampu Martinbrod gdje }e u ve~ernjim satima biti uprili~eno otvaranje i zabavno ve~e u kampu. U petak, 13. jula, u devet sati je start, a na vodenom putu Unom u~esnici regate }e pro}i kroz Kulen-Vakuf, gdje }e raftere ~ekati osvje`enje tokom manje pauze. Zatim

O

sti`u na [trba~ki buk, gdje }e biti pripremljeno zabavno ve~e i no}enje.

Koncert u Biha}u
U subotu je druga etapa. Na vodenim preprekama do ~etiri stepena te`ine, rafteri }e krenuti preko [trba~kog buka, Ripa~kog slapa, sve do Biha}a gdje }e ih ~ekati spreman kamp, te zabavno ve~e uz koncert. Tre}a etapa kre}e u nedjelju, 15. jula, iz Biha}a. Zadr`ava se u cazinskom dijelu op}ine, u mjestu Miostrah, gdje }e raftere ~ekati ru~ak, a zatim nastavljaju do Bosanske Krupe gdje }e biti sve~ano zatvaranje regate i dodjele nagrada najboljim u~esnicima. Do sada su organizatori birali i nagra|ivali “najlu|u posadu” odnosno onu , ekipu koja je pokazala najvedriji duh. Predvi|en je i izbor najljep{ih, Unske sirene i Neptuna, kao i najtreznijeg u~esnika te specijalna nagrada za Super Hika regate. Prolazak regate kroz Biha} tako|er je do sada bio poseban doga|aj. Nekoliko hiljada gra|ana u gradu do~eka regatu, a sa velikog gradskog mosta odr`avaju se tradicionalni skokovi u Unu. Ne treba zaboraviti ni druge zanimljive sadr`aje {to su ih organizatori prire|ivali ranijih godina, kao {to su Lov na pastrmku, Rafting na suhom, @ensko hrvanje

7. juli/srpanj 2012.

Pogledi 31

rna Unska regata

Najve}a atrakcija Unske regate je [trba~ki buk, koji se nalazi u neposrednoj blizini dr`avne granice Bosne i Her ce go vi ne i Hrvat ske. [trba~ki buk je ustvari nekoliko vodopada, jedan drugom u neposrednoj blizini, a najve}i slap je visok oko 25 metara i veli~anstvena je slika u kojoj ~ovjek mo`e da u`iva. Rijeka se velikom brzinom, zahvaljuju}i ogromnoj proto~noj snazi, obru{ava niz stjenovitu podlogu i tako se razbijaju}i od stijene stvara prekrasan bijeli zid koji posmatra~u oduzima dah. Gotovo svi u~esnici regate sa vrha ovog slapa puste prazne rafting-~amce, a zatim ga zaobi|u. Zbog sigurnosnih razloga, ne preporu~uje se neiskusnim ekipama da se spu{taju sa njega. Izgledalo bi to kao da ska~ete sa dvadesetpetospratne zgrade.

Oprezno preko [trba~kog buka

u bazenu, Najbolji make-up regate i sli~na zabavna natjecanja koja su nagra|ivana nekom simboli~nom nagradom.

Policija osigurava u~esnike
Ove godine u Organizacionom odboru za odr`avanje jubilarne regate su, pored predstavnika Turisti~ke zajednice USK-a, i predstavnici Nacionalnog parka Una, ronila~kog kluba Una i raft-klubova Una RC, Sport Bijeli i Una Aqua. Cilj je da svi zajedno rade kako bi organizacija bila {to bolja, a odgovornost je ponio i premijer Unsko-sanskog kantona Hamdija Lipova~a, koji je tra`io pro{irenje odbora. Tako|er, premijer i ministar policije Unsko-sanskog kantona [efik Smlati} odlu~ili su da ovogodi{nje obezbje|enje regate bude u potpunosti prepu{teno pripadnicima MUP-a, kako bi se izbjegli tro{kovi anga`ovanja za{titarskih slu`bi. Pored policije, na samoj vodi, regatu }e obezbje|ivati iskusni ~lanovi biha}kog ronila~kog i kajaka{kog kluba. [to se ti~e no}enja, organizator poziva sve u~esnike da ponesu svoju kamp-opremu, ali }e u svim kampovima gdje su planirana no}enja na otvorenom, ipak biti dovoljno {atora i vre}a za spavanje koji }e se iznajmljivati. Tako|er, u kampovima }e biti organizovana i prodaja hrane i pi}a, iako }e biti i besplatnih ru~kova u or-

ganizaciji Oru`anih snaga BiH. Pod kotizacijom od 20 maraka predvi|a se realizacija dijela tro{kova, osiguranje u~esnika, anga`ovanje pilota (kajaka{a i ronioca), turisti~ka taksa, sitnije opravke plovila, prevoz opreme i stvari te obezbje|ivanje prve pomo}i. Ukoliko ste planirali u~estvovati na ovogodi{njoj jubilarnoj 40. unskoj regati, preporu~uje se da ne nosite osjetljive i skupe digitalne ure|aje, jer bi se od vla`nosti mogli pokvariti. Najbolje bi bilo imati nepromo~ive kamere sa kojima }e te bilje`iti ovu avanturu, a ako ba{ ne mo`ete bez mobitela, neko to bude {to obi~niji i jeftiniji model.

Prilika za promociju
U~esnici regate naj~e{}e dolaze u grupama, naprimjer, radne kolege iz neke od ustanova i firmi, pa ~ak i delegacije politi~kih stranaka. Pro{le godine je bilo zabranjeno u~esnicima da, po obi~aju, na svom ~amcu istaknu zastavu svoje kompanije ili stranke, ili bilo ~ega {to bi moglo biti protuma~eno kao sponzorstvo. Me|utim, to ograni~enje nije spominjano za ovu regatu, a osim toga, organizatorima je ovaj put najbitnija brojnost u~esnika. Prema tome, mo`e se o~ekivati da }e opet na rafting mnoge firme upu}ivati svoje kolektive da podr`e regatu i da bi bili vi|eni.
Fahrudin Bender

32 Pogledi

7. juli/srpanj 2012.

Pogledi 33

@ivotinjsko carstvo

Nizama i jednomjese~ni Morison

Novi `ivot

Hodopisi Dragana Marijanovi}a (1)

Pero Mrk
B
osna je vje~ito izvori{te tema zanimljivih putopiscu; ljudi ovakvih i onakvih i kada se god u~ini da je Bosna posrnula duhom i tijelom, traga~ za druk~ijim ~esto nabasa na primjere koji demantiraju sve do sada o Bosni znano, ili se mislilo da je bilo znano. Tako sam svako jutro s balkona fojni~koga hotela Reumal promatrao guste {ume {to se od brda Malko~ uspinju ka Zahoru, zazivala me ta svje`ina i jutarnje izmaglice, dok se jug zemlje topio u paklu ljetnih vrelina. Vidio sam ku}ice u dnu malih i velikih padina nad kojima su se orlovi Zahora u predve~erja sunovra}ali u lovu na mi{eve, koje je kosidba ostavljala neza{ti}ene. Tu }u upoznati Peru Lovri}a zvanog Mrk i `enu mu Nizamu. Mladi, posve mladi ljudi; ne bih o~ekivao takve u ovoj {umskoj, premda pitomini, ali ipak izvan onoga {to grad nudi obitelji s djevoj~icom od petnaest mjeseci i sin~i}em od mjesec dana. televiziji, njezine su ko-ko, av av, mu, beee, njezine su ptice na nebu i susjedovi konji, njezina je golema livada po kojoj ona pu`e kao crvi}, dijeli okolo puse i otima sa stola sve {to je jestivo. Bajkovito zdravo dijete. Ni kilometar od fojni~ke ljetne gu`ve i vreloga asfalta, zaselak Banje jedan je od najstarijih u ovom kraju. Rimljani su tu otkrili vreli{ta tople i ljekovite vode, i na Mrkovom imanju veliko je vrelo, jo{ ga je Austro-Ugarska kaptirala, da voda ne te~e zalud, nego da ju se pu{ta onda kada je potrebna. Perin djed i imenjak posljednji se sje}ao kada su za Kraljevine Jugoslavije na tom vrelu napravljene i ~etiri uske betonske kabine, ali dostatne da u svaku sjedne po jedan bolesnik. Od tada se to vrelo ne koristi, nikom nije trebalo, banjsko lje~ili{te spustilo se u grad, ali od tada traje i bjesomu~an lov na Perino naslije|eno imanje, gotovo je osamdeset dunuma veliko, sve njegovana livada i hrastovina, ali Pero je uklju~nom `ivotnom trenutku, kada mu `ivot i nije vrijedio ba{ odvi{e, rekao ne, nikada ovo ne}u prodati, ni pod koju cijenu. A bio je ba{ na rubu... Mlad i naivan, nabijen emocijama i spreman na smrt, Pero se koncem devedeset prve uputio u rat u Hrvatsku, od Vukovara do juga, odsvuda nosi o`iljak, ili od metka ili od {rapnela. Rat ga je ostavio

i hod`ina k}i
KOKETIRANJE S KRIMINALOM @ivio je od danas do sutra, pokre}u}i po Dalmaciji i Hrvatskoj poslove koji su u prvim trenucima donosili novce koji su trajali koliko i ljetni pljuskovi, a poro~nosti i poslovi, te ljudi s kojima je komunicirao sve vi{e su koketirali sa kriminalom

Lovri}a vrt

Mlad i naivan, nabijen emocijama i spreman na smrt, Pero se koncem devedeset prve uputio u rat u Hrvatsku, od Vukovara do juga, odsvuda nosi o`iljak, ili od metka ili od {rapnela. Rat ga je ostavio i bez dva prsta koja bi mu sada dobro do{la, jer svaki dan radi u vrtu, kosi, muze krave i sve drugo {to radi ~ovjek koji je odlu~an ustrajati u poluplaninskom `ivotu
i bez dva prsta koja bi mu sada dobro do{la, jer svaki dan radi u vrtu, kosi, muze krave i sve drugo {to radi ~ovjek koji je odlu~an ustrajati u poluplaninskom `ivotu. Imao je sre}u i pre`ivo je a onda se vratio u Bosnu u vrijeme dok nikomu normalnom na pamet nije padao novi rat, onaj izme|u Armije BiH i HVO. Pro{lo i to, pa se opet malo, ali `estoko ratovalo zajedno protiv srpske vojske, i, kad je sve stalo, Pero se odjednom na{ao - nigdje. @ivio je od danas do sutra, pokre}u}i po Dalmaciji i Hrvatskoj poslove koji su u prvim trenucima donosili novce koji su trajali koliko i ljetni pljuskovi, a poro~nosti i poslovi, te ljudi s kojima je komunicirao sve vi{e su koketirali sa kriminalom. Nakon svega, kada je nekoliko mjeseci kasnila njegova ratni~ka pla}a iz Hrvatske vojske, sam se “ snalazio” i Peri je zakon rekao dosta. Odle`ao je sedam mjeseci u Remetincu, te se vratio u Fojnicu. Ovaj posjed jo{ mu nije bio na pameti...

[arulja naljutila Peru

Mario i An|elina

Sedam mjeseci u Remetincu
Vara{ se, mirno mi obja{njava Pero. Dolje nema ni{ta, a ovdje je sve. Dok smo pri~ali, oko na{ih nogu motala se mala An|elina, dijete apsolutne slobode. Ona doma}e `ivotinje ne gleda samo na

Izgubio vjeru u ljude
Nizama se, pak, rodila u Konjicu, u ku}i uglednoga konji~koga mladoga imama, efendije Muji}a, hod`e koji je uz redovite obveze obavljao i ra~unovodstvene financijske poslove u Med`lisu Islamske zajednice u Konjicu. Nestali su neki

novci i optu`ba nekih ljudi iz te zajednice pale su na efendiju Hasiba Muji}a, po{tenoga i mirnoga ~ovjeka koji je sa `enom i dvoje male djece `ivio `ivom kojega odre|uju pravila slu`be kojoj je posvetio `ivot. No, ta afera s nestalim novcima u{la je u njegov `ivot kao nevolja koja ru{i sve pred sobom, razara ~ovjeka iznutra, dovodi u sumnju sve {to je do tada bio nau~io o ljudima nisam kriv bilo je sve {to je rekao, na{ efendija nije kriv rekle su i d`ematlije, bilo mu je to 1986. godine, no nije vrijedilo, te se Smaji} obreo u Fojnici, u novom `ivotu kojemu se nije nadao niti ga je ikada planirao. Napustio je slu`bu i na sve druge na~ine nastojao prehraniti svoju obitelj. Kada je bio primiran na to, uzeo je pu{ku u ruke kao i svi drugi, i ratovi su trajali po srednjobosanskim gudurama, kuda se sa svojim postrojbama vrzmao i Pero Lovri} zvani Mrk. A rahmetli babo, pri~a Nizama, bio je dosta sli~an mom Peri, pravedan i nepopustljiv. Izgubio je babo vjeru u ljude i ovdje po Fojnici vozio taksi. Uskoro je iz Konjica stigla vijest da su na{li lopova, ali babo se nije htio vratiti, rekao je da je zauvijek napustio ono {to je sanjao postati. A, onda 1993. godine, u tom drugom ratu u ovom kraju, babo je nakon neke akcije sjedio na nekoj ledini i punio prazan {ar`er. Iz {ume je pucano na njega s le|a,

RAZLI^ITE VERZIJE SMRTI Kasaba je imala vi{e verzija vezanih uz smrt efendije Muji}a, najlogi~nije je bilo ustvrditi da su ga ubili Hrvati, dok su se drugi pitali za{to je onda ubijen s le|a, jer ko bi normalan neprijatelju okrenuo le|a i kako ga je ba{ rasprskavaju}i metak pogodio na toj ledini, i izbio mu na grudi

i tu je izdahnuo. Bila sam premala da i{ta od toga detaljnije znam. Kasnije se sva{ta pri~alo..., govori Nizama dok nam dolijeva kavu i rakiju. Naravno, kasaba je imala vi{e verzija vezanih uz smrt efendije Muji}a, najlogi~nije je bilo ustvrditi da su ga ubili Hrvati, dok su se drugi pitali za{to je onda ubijen s le|a, jer ko bi normalan neprijatelju okrenuo le|a i kako ga je ba{ rasprskavaju}i metak pogodio na toj ledini, i izbio mu na grudi... E, nakon toga moja je mater te{ko brinula o nama, a poslije, kada sam postala malo ve}a curica, osje}ala sam se izgubljeno, sa drugaricama lutala po Fojnici, bez ikakvoga cilja i smisla. Pile smo neke tablete, ~inile gluposti. Kada god odlu~im da ne}u vi{e, nai|e neko i doturi mi ne{to sitno i zamotano i ka`e ne}e ti ni{ta od ovoga biti, samo }e te malo di}. Ne znam koliko je to trajalo, puno je trajalo, bila sam kost i ko`a i jedva sam se vukla ~ar{ijom. Mama je bila izvan sebe, ali ona ni sebi vi{e nije mogla pomo}i, pa kako }e meni, a i brat je trebao ne{to vi{e njege nego njegovi vr{njaci.

Nered u vrtu
Pri~amo i gledamo Peru kako naganja kravu [arulju, psuje na nju, jer je upala u grmlje sa ciklom

i rotkvicom te se bome po{teno napasla. Pero rijetko psuje nju i Citulju, one su njihove hraniteljice, ali {arena je stvarno napravila veliki nered u vrtu u kojemu ima ama ba{ svakoga povr}a, i za sezonsku upotrebu, ali i za zimnicu. Koko{injac je pun koka, zna~i i jaja, i Pero je u zavadi s jednom budu}om kvo~kom koja stalno ustaje s legla i ostavlja jaja da se hlade. I, kako ste ti i Pero upali u zajedni~ki `ivot, Nizama? Uh, to je pri~a. Ja sam njega znala iz vi|enja, prolazio je na motoru, nekada bi me gledao u kafi}u i znao je re}i: bi}e{ ti meni debela i rumena k'o ru`a. Nisam znala {ta mu to zna~i niti sam ga i{ta pitala. U to sam vrijeme bila skroz izgubljena i svijest mi je sporo reagirala na sve oko mene. Ne volim ni sliku svoju vidjeti iz tog vakta. Uh, eno Morison pla~e, valja ga nahranit. O}e sise svaki sat dva... Mala An|elina upravo je sakrivala moje papu~e, uvjerena da je to pravi na~in da i na sebe skrene pa`nju. Nizamin i Perin susjed izlazio je s pet konja iz guste {ume, vukao je s njima klade cijeli dan. Ni za kakvu, ali lovu dovoljnu za pre`ivjeti u ovoj pitomini. Radosno su zalajali njegovi psi i potr~ali mu ususret. (Nastavlja se)

34 Pogledi

7. juli/srpanj 2012.

Uz 90. broj zagreba~kog ~asopisa “@ivot umjetnosti”

Desetlje}e izgubljeno u prijevodu
Promocija najnovijeg broja potaknula je raznovrsna `iva sje}anja na zbivanja devedesetih godina Aktualizirano pitanje odnosa prema vremenu i “prema ne~emu {to je nacionalno”, a koje je na ovim prostorima uvijek intrigantno

N
@eljko Jerman, Rad7 (Kor~ula), 1995.

ajnoviji broj zagreba~kog ~asopisa “@ivot umjetnosti” posve}en je devedesetim godinama pro{log stolje}a. Dominira interes za tada{nje doga|aje na hrvatskoj likovnoj sceni, no uklju~ena su i vi|enja likovne situacije u Sloveniji i Srbiji. ^asopis je promoviran u srijedu nave~er u zagreba~koj Laubi. Atraktivnost tematike o kojoj se dosad minimalno govorilo mnogi su prepoznali. Na ljetnih plus trideset i kusur prezentacija ovog specijala privukla je impresivan broj ljudi. I tradicija ~asopisa je impresivna. “@ivot umjetnosti” `ivi u

okrilju Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu ve} vi{e od 40 godina.

Presko~eno razdoblje
Govore}i o motivima da se u najsvje`ijem izdanju fokusira upravo na 90-te, glavna urednica Sandra Kri`i} Roban za na{ list ka`e: “S obzirom na to da je rije~ o devedesetom broj ~asopisa ’@ivot umjetnosti’ onda se ta tema napros, to name}e. Ve} kada ~ovjek vidi brojku devedeset, neminovno se vrati u to desetlje}e. Devedesete su se pokazale kao presko~eno razdoblje, u kojem se mnogo toga va`nog

dogodilo, pretumbacije politi~ke, dru{tvene, ekonomske, pa i one na polju kulture, razdoblje o kojem na~elno sve znamo, a zapravo ga nismo jo{ u stanju istoriografski prikazati i o njemu zaklju~iti ne{to konkretnije.” “Zaboravljeno” i “izgubljeno” desetlje}e, konstatira se za 90-te godine u hrvatskoj likovnoj umjetnosti. Dok oru`je zvecka, muze {ute. Uz podsje}anje na ovu staru izreku, pitanje: jesu li hrvatski umjetnici odgovorili na ratna razaranja i stradanja kojima su svjedo~ili? Komentiraju}i umjetni~ku produkciju u godinama koje }e mnogi obi-

MAGLOVIT PERIOD Povjesni~arka umjetnosti i savjetnica u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu Nada Bero{ ka`e kako je period devedesetih u hrvatskoj likovnoj umjetnosti ostao do danas vrlo maglovit i nedefiniran

Kata Mijatovi}, Pripreme, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 1998.

7. juli/srpanj 2012.

Pogledi 35

Cvjetni trg nakon devastacije pod izlikom obnove, 1995.

Mara~i}, No Grad Dec 13. 1991.

~ni smrtnici, pa i umjetnici zauvijek pamtiti po strahotama i ratu, glavna urednica “@ivota umjetnosti” smatra da ratna doga|anja iz tog vremena nisu rezultirala nekim izrazitim revoltom protagonista hrvatske likovne scene, ve} da je odre|ena razina nezadovoljstva kod umjetnika proiza{la iz elemenata krize, nefunkcioniranja institucija i oko{talog sustava koji nije funkcionirao na na~in na koji su oni bili uvjereni da treba i mo`e funkcionirati. “Velika ve}ina autora u Hrvatskoj reagirala je na ratna zbivanja. Osobito je bilo zanimljivo ono {to je napravljeno u mediju fotografije u to doba, ali ne bih se nikada usudila re}i da postoji ne{to {to bismo mogli nazvati nekakvim kolektivnim odgovorom na ratno stanje. Organizirane su izlo`be, ali treba znati da je dio takvih izlo`bi doista bio politi~ki ~in, u umjetni~kom smislu neki takvi projekti nisu zanimljivi, jer je njihova genealogija posve druga~ija, ne proizlazi iz potrebe da se umjetnik sam izrazi, nego da bude iskori{ten ili barem pozvan od strane politi~ara ili institucija da poka`e kako reagira na ratno razaranje” ocjenjuje autorica , ovog istra`iva~kog pothvata.

Ovu dosad jedva obra|ivanu temu }e svakako nastaviti problematizirati iz svih aspekata. Premda se pita: je li ~asopis ba{ medij koji }e mo}i podnijeti sveobuhvatnu sliku tog desetlje}a? Za zagreba~ku promociju najnovijeg broja “@ivota umjetnosti” ka`e da je potaknula raznovrsna `iva sje}anja, isto kao {to je aktualizirala pitanje odnosa prema vremenu i “prema ne~emu {to je nacionalno” a koje je na , ovim prostorima uvijek intrigantno. “To je pitanje koje se uvijek izvla~i iznova, ali je gotovo nemogu}e definirati ga. Jer, isto tako ne znam

SARAJEVO “Uvijek sam spremna do}i u Sarajevo, {to osje}am i kao svoj dug, kao minimalno {to mogu dati suvremenoj sarajevskoj likovnoj sceni i kolegama i na taj na~in pomo}i svojim iskustvom”, veli kustosica Bero{
{to bismo mogli prozvati specifi~nim za umjetnost 90-tih u Sloveniji, Srbiji ili Bosni i Hercegovini” za, klju~uje Kri`i} Roban. Povjesni~arka umjetnosti i savjetnica u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu Nada Bero{ za

Prejaka tenzija
Po njezinim rije~ima, na situaciju u hrvatskoj kulturi daleko vi{e je u 90-tim godinama pro{log stolje}a utjecao raspad hladnoratovskog politi~kog sustava, pad Berlinskog zida, “nemogu}nost da se podijeljeni Istok i Zapad vi{e me|usobno gledaju kroz nekakvu barijeru” . “Tenzija je postala prejaka, potrebe umjetnika koji su dolazili iz tog tzv. oslobo|enog podru~ja Istoka bile su vrlo velike, i u tim situacijama koje su u to doba nastajale mogu}e je prona}i daleko vi{e toga, nego u situacijama vezanim isklju~ivo uz rat na bilo kojem podru~ju biv{e Jugoslavije” sumira do, ga|aje o kojima }e se, najvjerojatnije, tek pisati detaljnije teorijske analize.

Oslobo|enje ka`e kako je period devedesetih u hrvatskoj likovnoj umjetnosti ostao do danas vrlo maglovit i nedefiniran. “Ovo desetlje}e nazvala sam u jednom svom predavanju: godine koje su pojeli skakavci. Prema nazivu romana Borislava Peki}a. Jer se doista radi o godinama koje su na trenutke izazivale nacionalni stid a na trenutke nacionalni ponos” , obja{njava. I ona podsje}a da su 90-te zapo~ele 1989. padom Berlinskog zida, kada se i fokus svjetske javnosti premje{ta na doga|aje u zemljama biv{eg komunisti~kog bloka. Ali, premda je to za mnoge od ovih zemalja zna~ilo otvaranje, isti~e, devedesete za zemlje biv{e Jugoslavije zna~ile su, paradoksalno, svojevrsno zatvaranje. Zbog ratnog konflikta i agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu zatvorenost ovih kreativnih sredina }e potrajati do 95. ~ak i kraja devedesetih godina {to su osjetili i sami umjetnici. [to se ti~e umjetni~kog anga`mana, u Hrvatskoj je karakteristi~an po~etak devedesetih i patriotski `ar koji naj~e{}e, ka`e, nije imao veze s kvalitetom. “Po kvaliteti najve}i broj tih umjetni~kih doga|anja nije zadovoljavao ono {to bismo danas

Boris Cvjetanovi}, Iz serije Radnici

Edita Schubert, Ambijent, 1996.

mogli nazvati trajnom vrijedno{}u suvremene umjetnosti, mada je bilo i zanimljivih projekata koji su pre`ivjeli dnevnu politiku” ocje, njuje Bero{. Kako se sje}ati 90-tih? Na ovo pitanje u svojim tekstovima u “@ivotu umjetnosti” odgovore je poku{alo formulirati osam teoreti~ara, kustosa i povjesni~ara umjetnosti iz Hrvatske, Slovenije i Srbije. Povjesni~arka umjetnosti i odnedavna ravnateljica zagreba~ke Galerije Klovi}evi dvori Marina Viculin devedesete naziva dramati~nim desetlje}em, dok u studiji naslovljenoj “Tko sam ja koji gledam? Fotografija devedesetih u Hrvatskoj” analizira ono {to su u to vrijeme radili neki od tada{njih, ali i sada{njih najve}ih hrvatskih velemajstora u mediju umjetni~ke fotografije poput npr. Ivana Posaveca ili Borisa Cvjetanovi}a. Radovi Edite Schubert (1947. - 2001.) nastali nakon 1990. inspirirali su docenticu Likovne akademije u Zagrebu Leonidu Kova~ da napi{e tekst ne samo o djelima iz tog perioda nego i zadnjim godinama `ivota ove poznate zagreba~ke umjetnice. Povjesni~arka umjetnosti i likovna kriti~arka iz Zagreba Ivana Mance u eseju “Fusnota o umjetnosti kraja devedesetih” tuma~i performerski aktivizam tri mlade umjetnice i njihove umjetni~ke poruke, a nezavisni istra`iva~ iz Zagreba Sa{a [impraga svoja promi{ljanja o javnom prostoru, prostoru javnosti i izgradnji Zagreba

1990-tih objedinio je u tekstu pod nazivom “Patologija izgubljenog desetlje}a” . Docent Filozofskog fakulteta u Ni{u Nikola Dedi} situaciju u istom razdoblju u srpskoj umjetnosti obja{njava tekstom “Pojam undergrounda u umjetnosti u Srbiji devedesetih” dok povjesni~arka , umjetnosti zaposlena na Filozofskom fakultetu u Mariboru Sla|ana Mitrovi} analizira teritorij slovenskog suvremenog slikarstva te prijelome, odnosno diskontinuitete devedesetih godina u tada{njoj likovnoj produkciji Slovenije.

Izostala saradnja s BiH
Na pitanje za{to me|u autorima objavljenih tekstova nema stru~njaka iz Bosne i Hercegovine, odgovor je bio da ovaj ~asopis, na`alost, nema suradnju s likovnim kriti~arima i teoreti~arima iz BiH, te da bi vrlo cijenili ako bi im se zainteresirani javili. Na suradnju s kolegama iz susjedne BiH uvijek je spremna i kustosica Bero{. I danas se s rado{}u sje}a predavanja koje je odr`ala na sarajevskoj Likovnoj akademiji prije nekoliko godina: “Ja sam uvijek spremna, dapa~e, i do}i u Sarajevo, {to osje}am i kao svoj dug, kao minimalno {to mogu dati suvremenoj sarajevskoj likovnoj sceni i kolegama i na taj na~in pomo}i svojim iskustvom koje sam stekla u ovih 30-tak godina rada kao povjesni~arka umjetnosti i likovna kriti~arka.”
Jadranka Dizdar

36 Pogledi

7. juli/srpanj 2012.

7. juli/srpanj 2012.

Pogledi 37

Nova knjiga Joea Sacca

Novinarstvo s Malte
Saccov pristup je empati~niji i kompleksniji od pristupa koji imaju brojni drugi zapadnjaci i adrenalinski ovisnici {to izvje{tavaju iz ratom pogo|enih zona
ad se u Sarajevu ka`e Malta, misli se na Dolac Maltu. No, u popularnoj kulturi dr`ava Malta je zanimljiv toponim. Osim prvolopta{ke asocijacije na film sa H. Bogartom Malte{ki soko iz 1941., ova ostrvska dr`ava u Sredozemnom moru stoji i u imenu jednog od najslavnijih strip junaka, avanturiste Corta Maltesea koji pali i `ari po Sredozemlju. Tako|er, ima neke blage ironije i u tome da se na Malti, ~ija je populacija skoro stopostotno rimokatoli~ka, 1949. godine rodio publicista i autor Christopher Hitchens (dodu{e slu~ajno, jer mu je otac bio pomorac). Ovaj, kako pi{e Hitchens, “dragulj smje{ten izme|u Sicilije i Libije koji je stolje}ima bio ma~ sa dvije o{trice izme|u kr{}anstva i islama” mjesto je ro|enja i strip-autora Joea Saccoa. Porodica mu je rano emigrirala u Australiju gdje je proveo djetinjstvo, {to je uticalo na njegovu odluku da se bavi novinarstvom jer je tu imao priliku da sretne imigrante iz Evrope koji, kad bi se sastali, pri~ali su naj~e{}e o ratu, pri ~emu je rano shvatio da je konflikt dio `ivota. 1981. godine je zavr{io novinarstvo na Univerzitetu u Oregonu i 1986. po~inje da radi u izdava~koj ku}i Fantagraphic Books u Los Angelesu specijalizovanoj za strip izdanja.

K

“Kakvo ludilo!”

Spiegeleman, ~ijim se nasljednikom Sacco smatra, podsje}a da u vrijeme Photoshopa, gdje se fotografija ispostavila kao la` (svojevremeno je i fotografija R. Cape “Smrt republikanskog vojnika” bila pod sumnjom zbog autenti~nosti), umjetnici treba da se vrate svojoj izvornoj aktivnosti a to je da izvje{tavaju. [panski slikar Francisco Goya je jo{ 1810. po~eo da radi svoje 83 grafike pod nazivom Strahote rata na kojima su u`asi koje su Napoleonovi vojnici po~inili kada su upali u [paniju da ugu{e ustanak protiv francuske vlasti. Ovi crte`i i litografije, koji imaju i tekstualne autorske refleksije (“Kakvo ludilo!”), direktna su prete~a ovoga {to danas radi Sacco jer predstavljaju rat vi|en iz perspektive anga`ovanog umjetnika, onoga koji nije izmje{ten iz istorije, ve} se u njoj snalazi u takvoj mjeri da na sebe preuzima ulogu hroni~ara. ovom posljednjem svakako podje}a na va`nog strip-autora s ovih prostora a to je Aleksandar Zograf, ~ovjek koji svojim radovima tako|er ukazuje da je stvarnost ~esto potresnija i neobi~nija od bilo koje fikcije. Saccovi radovi kombinuju elemente usmene istorije, memoara i, svakako, ratne reporta`e. Susan Sontag podsje}a da je posmatranje katastrofe koja se de{ava u nekoj drugoj zemlji sasvim moderno iskustvo, “kumulativni doprinos vi{e od stolje}a i po rada profesionalnih specijalizovanih turista poznatih kao novinari” No, Saccov pristup po. driva turisti~ko-voajersku stranu ratnog izvje{tavanja i zbog ~injenice da je njegov rad proces koji svakako zahtijeva vi{e vremena nego {to ga zahtijeva puko okidanje dugmeta na fotoaparatu. Pomenuti C. Hitchens je napisao da je Joe Sacco jedan od najmoralnijih crta~a, i to onaj koji je formu stripa na karakteristi~an na~in iskoristio da poka`e ratne nus-pojave.

koliko drugih autora i ~ak pjesnika, niko nije tako dobro prikazao u`asnu situaciju u Palestini kao Sacco koji }e se ovoj regiji vratiti u knjizi Fusnote iz Gaze - o masakru nad palestinskim izbjeglicama koji su po~inili izraleski vojnici za vrijeme krize u Sueckom kanalu 1956.

Scheveningen u stripu
Ovog je juna, dakle, iz {tampe iza{la zbirka grafi~kih reporta`a jednostavno nazvana Journalism, tj., Novinarstvo {to je zbirka Saccovih radova koji su se pojavili u magazinima Time, Harper’s, Virginia Quarterly Review, New York Times, itd. Ovdje Sacco daje portrete razli~itih demografskih skupina i marginalaca, od raseljenih ^e~ena, izop}enih subsaharskih Afrikanaca na Malti, ameri~kih vojnika koji slu`e Iraku i koji su se brutalno i`ivljavali nad zatvorenim Ira~anima, sve do manje i vi{e slavnih ha{kih optu`enika. Sacco ovdje izvje{tava sa po~etka su|enja Milanu Kova~evi}u, biv{em upravniku bolnice u Prijedoru koji je, na`alost, umro mjesec dana po dolasku u Tribunal. Okarakterisano u medijima kao najzrelije i najzaokru`enije Saccovo djelo, Novinarstvo demonstrira mo} prikazivanja svega onoga {to je ljudsko sa sposobno{}u koja drugim medijima ~esto mo`e da izmakne. U doba digitalnih medija i dominacije vizuelne kulture, ~ini se vrlo adekvatnim da se na ovaj na~in predstave neke od najstra{nijih i najneugodnijih stvari i istina, kako o drugima tako i o nama samima. Iz Saccovih radova je jasno da je njegov pristup empati~niji i kompleksniji od pristupa koji imaju brojni drugi zapadnjaci i adrenalinski ovisnici koji izvje{tavaju iz ra tom po go|enih zo na. Ovaj autor je u stanju da registruje neke skrivene sociolo{ke nijanse, da izbjegne kli{eje i predrasude i da skrene pa`nju na pri~e koje bi ina~e ostale zaboravljene. Po

Gora`de i Gaza
Na{oj je javnosti Sacco poznat prvenstveno po svojoj grafi~koj knjizi Sigurnosna zona Gora`de: Rat u Isto~noj Bosni 1992-1995, koja je nastala na osnovu njegovih dolazaka u BiH i na ovaj na~in Sacco je Gora`de - i to sa znakom interpunkcije - unio na sve indiferentniju svjetsku medijsku mapu. Knjiga je dobila nagradu Will Eisner za najbolju grafi~ku novelu, {to je ekvivalent nagradi Oskar u ovom `anru, a 2000. je bila nagra|ena od strane Time magazina (autor sam ka`e da je to knjiga po kojoj }e vjerovatno biti zapam}en). Pored sveske Bo`i} s Karad`i}em iz 1996. koja se bavi lociranjem nama poznatog imena, danas u Scheveningenu, drugi Sac-

cov politi~ki anga`ovan strip je Fikser iz 2003. o “pomaga~u” stranim novinarima i organizacijama Nevenu (u knjizi su prikazani i BH Magazin Dani, odnosno, novinari Vildana Selimbegovi} i Senad Pe}anin). Sacco je, tako|er, sarajevskom umjetniku s njujorskom adresom Neboj{i [eri}u-[obi posvetio jednu svesku i uspio da kroz evociranje onog najgoreg a to je rat, iz ovog, tada mladog ~ovjeka, izvu~e ono najbolje, {to je iskrena pri~a. Jedan od najpronicljivijih ra-

tnih reportera, kako je magazin Rolling Stone nazvao Saccoa, ~esto u intervjuima isti~e da je u razumijevanju konfliktnih i postkonfliktnih situacija va`no shvatiti ne samo historijski kontekst, ve} i svakodnevni `ivot ljudi, te da se iz mainstream medija i ne mo`e saznati previ{e toga. Za knjigu iz 1993. Palestina, predgovor mu je napisao Edward W. Said, autor uticajne studije Orijentalizam, {to dodatno ukazuje na relevantnost njegovih reporta`a. Ovdje Said pi{e da, osim ne-

Grafi~ke pri~e
U prilog tome da spoj stripa i reporta`e nije anahron govore Saccove grafi~ke pri~e gdje svaka izgleda kao prijedlog za intervenciju Human Rights Watcha. On nije optere}en vi{kom politi~ke korektnosti u prikazivanju unesre}enih ljudskih sudbina i ta vrsta depatetizacije jeste najkonstruktivniji pristup ovako kompleksnim pri~ama (recimo, slika djevojke koja u Sigurnoj zoni Gora`de zagleda jesu li leviske iz paketa “original”). U predgovoru za Novinarstvo, Sacco ka`e da grafi~ki reporteri uvijek moraju i}i dublje. Dok novinar mo`e prosto da opi{e “jel’ konvoj kren’o” , crta~ mora i da nacrta taj konvoj {to povla~i mnoga pitanja o detaljima koji uslovljavaju percepciju posmatra~a. A kao {to znamo iz `ivota i forenzi~kih serija |avo je u detalju.
Ajla Terzi}

Strip kao medij politi~kog statementa koriste mnogi drugi autori, od serije Simpsoni do Arta Spiegelmana, koji je svojim Mausom (1992. nagra|en Pulicerovom nagradom) ispri~anim kroz perspektivu oca pre`ivjelog u holokaustu znatno obogatio razumijevanje ove tematike. Aktivizam u formi grafi~kog romana je do`ivio i svoju renesansu kroz djelo Alana Moorea O kao osveta (V for Vendetta), jer je hakerski kolektiv Anonimus upravo za maskotu svoje antiglobalisti~ke kampanje uzeo nacereni lik glavnog junaka “V” Saccovu aktivisti~ku liniju, me|u ostalima, nastavlja i iransko-francuska umje. tnica Marjan Satrapi sa svojim grafi~kim autobiografskim djelom Persepolis koje govori o Iranu nakon islamske revolucije i koja na ovaj na~in poku{ava da humanizira ovu neveselu `ivotnu sredinu.

Koja to gazi nas ~izma

38 Oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I Broj:023-0-SU-12-000 731 Datum, 02.07.2012. godine Po ovla{tenju iz Odredbi ~l. 31. Zakona o sudovima u F BiH ("Sl.novine F BiH", br. 38/05. i 22/06), a na osnovu ~l. 81. u vezi sa ~l. 75. Zakona o dr`avnim slu`benicima i namje{tenicima u organima dr`avne slu`be USK-a, ( Sl. Glasnik USK. br. 5/12), Predsjednik suda objavljuje:

7. juli/srpanj 2012.

Na osnovu ~lana 24., a u vezi sa ~lanom 74a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}inskog suda u Zavidovi}ima, objavljuje

J AV N I O G L A S
za popunu radnog mjesta namje{tenika na odredjeno vrijeme I NAZIV I POZICIJA RADNOG MJESTA VI[I REFERENT - DAKTILOGRAF - jedan izvr{ilac na odre|eno vrijeme do povratka namje{tenika ovog suda sa porodiljskog odsustva II OPIS POSLOVA - obavlja poslove vodjenja zapisnika na ro~i{tima, raspravama i pretresima u zgradi Suda ili van nje, - radi sa sudijom na poslovima izrade Odluka po diktatu i prepisivanje sudskih Odluka, poslovima po{te i izrade kra}i dopisa po uputstvima i naredbama sudije na ra~unaru, - postupa po naredbama sudije u vezi spisa, sredjuje spise, stara se o urednosti spisa koji su mu dodjeljeni u rad, - a`urira akte po ve} uba~enim primjercima u sistemu uz nadzor sudije ili stru~nog saradnika, - unosi podatke u Registar nov~anih kazni, ru~no ili elektronski o nov~anim kaznama i za{titnim mjerama koje su izre~ene fizi~koj osobi, pravnoj ili odgovornoj osobi, - vr{i kucanje po diktatu i prepisu na ra~unaru, - vr{i prepise audio-snimaka sa obavljenih glavnih pretresa, a po obavljenoj obuci,u~estuje i na glavnim raspravama kao tehni~ki operator na uredjajima za audio snimanje sudjenja, - vr{i poslove preuzimanja predmeta u pisarnici za ~iju dostavu nije zadu`en vi{i referent za upravljanje predmetima, - vr{i umno`avanje materijala u vezi predmeta i na kopir-aparatu ili drugom tehni~kom uredjaju za tusvrhu, - poma}e sudiji u izradi izvje{taja i drugih akata, - dostavlja spise na otpremu vi{em referentu za otpremu, - obavlja poslove za stru~nog saradnika na referatu sa kojima su ovi zadu`eni po Zakonu i Pravilniku, - vr{i druge poslove po naolgu predsjednika i sekretara Suda.
-

J A V NraI mjestaO N K`benikaR S K dr`avnog slu U u za popunu dnog
Op}inskom sudu u Zavidovi}ima 5 / 327 Stru~ni suradnik za vo|enje zemlji{nih knjiga (zemlji{noknji`ni referent) ....................................- 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene u Pravilniku o unutra{njoj organizaciji i to: - VSS - ste~ena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stru~ne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili tre}eg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, ste~enu diplomu visokog obrazovanja - pravne struke - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - polo`en ispit za zemlji{noknji`nog referenta - poznavanje rada na ra~unaru. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 3. kandidati koji obavljaju poslove namje{tenika u organu dr`avne slu`be i koji su stekli VII stepen stru~ne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili tre}eg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, du`ni su dostaviti: - dokaz da su zaposleni u organu dr`avne slu`be kao namje{tenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima dr`avne slu`be, nakon polo`enog stru~nog ispita za namje{tenika i - dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za namje{tenika, 4. uvjerenje o polo`enom ispitu za zemlji{noknji`nog referenta, 5. dokaz o o poznavanju rada na ra~unaru, 6. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati }e biti obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Ku~ukovi}i br. 2 72 000 Zenica sa naznakom: "Javni konkurs za popunih radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}inskom sudu u Zavidovi}ima" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

III OP[TI USLOVI KOJE KANDIDAT MORA ISPUNJAVATI - da je dr`avljanin BiH, - da je stariji od 18 godina - da je zdravstvno sposoban za obavljanje poslova utvr|enih za to radno mjesto. - da ima odgovaraju}u vrstu i stepen {kolske spreme - da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasnti u Federaciji odnosno u BiH. - da nije obuhva|eno odredbom ~lana IX 1. Ustava BiH, - da se nevodi krivi~ni postupak. IV POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE RADNOG MJESTA - VI[EG REFERENTA DAKTILOGRAF a) {kolska sprema - gimnazija, upravno-administrativna, ekonomska ili druga srednja {kola dru{tvenog ili tehni~kog smjera IV ili III stepena, b) radni sta`: najmanje 10 mjeseci radnog sta`a nakon sticanja srednje {kolske spreme, c) poznavanje daktilografije i rada na ra~unaru, d) polo`en stru~ni ispit. Svi kandidati prolaze obavezno testiranje poznavanje daktilografije i poznavanje rada na ra~unaru. V POTREBNI DOKUMENTI: Za dokazivanje ~injenica iz ta~ke III kandidat treba prilo`iti: - uvjerenje o dr`avljanstvu, - izvod iz mati~ne knjige rodjenih, - uvjerenje organa u kojem je zaposlen ili ukoliko nije u radnom odnosu ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine kandidat nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne, - ovjerenu izjavu da nije odgovarao po osnovu krivi~ne odgovornosti koja je predvidjena u ~lanu IX 1 Ustava BiH (krivi~na djela za koja je nadle`an Medjunarodni krivi~ni sud), - Uvjerenje da se nevodi krivi~ni postupak Za dokazivanje ~injenica iz ta~ke IV kandidat treba prilo`iti: a) ovjerena fotokopija diplome o zavr{enoj {koli, b) potvrda - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u struci, c) uvjerenje - certifikat od ovla{tenog pravnog lica o poznavanje rada na ra~unaru, d) uvjerenje nadle`nog organa o polo`enom stru~nom ispitu, Izabrani kandidat bit }e du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti od nadle`ne zdravstvene ustanove u roku od 8 dana od dana obavje{tenja o rezultatima oglasa. VI ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS 15 dana od dana objavljivanja VII ADRESA ZA PODNO[ENJE PRIJAVE Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, ulica Mar{ala Tita br. 15. 77230 Velika Kladu{a, sa naznakom: "Javni oglas" za popunu radnog mjesta Vi{eg referenta - daktilografa na odredjeno vrijeme u Op}inskom sudu u Velikoj Kladu{i. Nepotpune i ne blagovremene prijave ne}e se razmatrati. PREDSJEDNIK SUDA Jahjefendi} Samira

SKRA]ENI GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU "PROMET" DD SARAJEVO za poslovnu 2011. godinu Na osnovu Pravilnika o sadr`aju, na~inu i standardima objavljivanja finansijskih izvje{taja i drugih informacija o poslovanju dioni~kog dru{tva, Dioni~ko dru{tvo "PROMET" SARAJEVO podnosi skra}eni godi{nji izvje{taj o poslovanju za 2011. godinu.

SKRA]ENI BILANS STANJA I BILANSA USPJEHA
1. BILANS STANJA NA DAN 31. 12. 2011. GODINE AKTIVA A) Stalna sredstva i dugoro~ni plasmani B) Odlo`ena porezna sredstva i dugoro~na razgrani~enja C) Teku}a sredstva D) Odlo`ena porezna sredstva E) Gubitak iznad visine kapitala Ukupno aktiva A) Kapital B) Dugoro~na rezervisanja C) Dugoro~ne obaveze D) Odlo`ene porezne obaveze E) Kratkoro~ne obaveze F) Pasivna vremenska razgrani~enja G) Odlo`ene porezne obaveze Ukupno pasiva 2. BILANS USPJEHA ZA PERIOD 1. 1. - 31. 12. 2011. GODINE a) Prihodi b) Rashodi c) Dobitak/gubitak prije poreza d) Porez na dobit e) Dobitak/gubitak poslije poreza - Raspodjela dobiti - Dividenda - Rezerve - Zadr`ana dobit - Dividende po dionici - Ispla}ene obaveze po obveznicama Neovisno mi{ljenje revizora "Recont" d.o.o. Zenica Sarajevo, maj/2012. g. Direktor Dru{tva Predsjednik Nadzornog odbora 3.373.503 59.795 3.433.298 3.058.926 352.082 22.290 3.433.298 291.935 278.943 12.992 1.316 11.676

POZITIVNO MI[LJENJE Vanjski revizor

7. juli/srpanj 2012.

Pogledi 39

Za manje od mjesec po~inju nova fudbalska uzbu|enja

Sarajevo i @eljezni~ar odmjeri}e snage u najve}em na{em derbiju, u 12. kolu

Da li }e se historija ponoviti?
Najvi{e {ansi za novi naslov, prema sada{njem stanju, ima najdominantnija ekipa iz pro{le sezone, osvaja~ duple krune, @eljezni~ar [ta mogu ostali premijerliga{i
gentinac Juan Manuel Varea i Bra zil ci Mar ci ano i Jef thon. Novoprido{li igra~i u redovima [irokobrije`ana, koji sigurno imaju iskustvo i kvalitet, otkrivaju da }e tim sa Pecare ponovo krenuti s visokim aspiracijama u borbi za vrh tabele. Ni banjalu~ki Borac nije bez velikih planova. [ef stru~nog {taba Borca Slavi{a Bo`i~i} izjavio je da je ekipa iz Banje Luke promijenila od 60 do 70 posto kadra. Imaju}i to u vidu, nije lako procijeniti da li je nova postava ja~a nego pro{la. Mladi reprezentativac BiH Nemanja Bilbija vi{e ne nosi dres banjalu~kih crveno-plavih, kao ni Du{ko Staji}, ali su u redove Borca do{li povremeni golman bh. reprezentacije Asmir Avduki}, Nikola Vasiljevi}, Marko Mili}, Joco Stoki}, Slavi{a Dugi}...

[iroki Brijeg i Borac ulaze sa velikim ambicijama u novu fudbalsku sezonu

N

ova sezona fudbalske Premijer lige Bosne i Hercegovine po~inje za manje od mjesec. Nadigravanje na{ih premijerliga{a kre}e 4. i 5. avgusta, a bi}e okon~ano, najvjerovatnije, krajem maja naredne godine. Pred lju bi tel ji ma naj va `ni je sporedne stvari kod nas je ve} jedanaesta sezona u kojoj }e se nadmetati klubovi sa cijele teritorije BiH. Pro {log utor ka izvu ~e ni su pa ro vi prven stva u se zo ni 2012/13. godine. Aktuelni prvak i po bje dnik Ku pa BiH @e lje zni~ar u prvom kolu }e gostovati kod Travnika, dok }e drugi premijerliga{ iz na{e prijestolnice Sarajevo do~ekati ^elik u derbiju starih rivala.

Ko }e uzeti titulu
Na otvaranju nove, nadamo se, zanimljive i kvalitetne fudbalske sezone jo{ se sastaju: Gradina - GO[K, Olimpic - Rudar, Vele` - Radnik, Leotar Zrinjski, [iroki Brijeg - Slavija, Borac - Zvijezda. Za navija~e dva na{a najrenomiranija kluba, najzanimljivija je svakako informacija da }e Sarajevo i @eljezni~ar odmjeriti snage u 12. kolu na ko{evskom sta di onu u ve li kom der bi ju. Spomenimo i to da }e se gradski ri va li sa oba la Ne re tve,

Zrinjski i Vele`, sastati pod Bijelim brijegom, u posljednjem, 15. kolu jesenjeg dijela sezone. U deceniji postojanja jedinstvene bh. lige @eljezni~ar, [iroki Brijeg i Zrinjski osvojili su po dvije {ampionske titule, dok su se Leotar, Sarajevo, Modri~a Maxima i Borac jednom okitili naslovom najbolje ekipe. Osnovno pitanje koje se postavlja pred po~etak fudbalskog {ampionata je da li }e se ponoviti minula sezona koju je obilje `i la na dmo }nost @e lje zni ~ara na svim frontovima, po~ev od pionirske selekcije pa do seniorske. Plavi su bili dominantni tokom cijele sezone i na kraju svoju premo} krunisali osvajanjem duple krune. Predvo|eni u ovom trenutku na jus pje {ni jim fu dbal skim stru~ nja kom u na {oj ze mlji Ama rom Osi mom, pla vi sa Grbavice bez dilema }e u}i u novu sezonu kao glavni pretendent za prvo mjesto, nastupaju}i sa pribli`no istim igra~kim kadrom. Postava plavih osigura la je uku pno {es ti na slov prva ka u se zo ni 2011/12. u klupskoj historiji ve} u 27. kolu pobjedom nad Slavijom na doma}em terenu. U @e lju su u lje tnoj pa uzi pristigli Danijal Brkovi}, Tomislav Tomi} i golman Marijan An to lo vi}. Stav me na d`e ra

Amara Osima je da tim koji dobija ne treba puno mijenjati. Iz toga se name}e zaklju~ak da ne}e biti odlazaka igra~a iz {ampionskog tima dok se ne zavr{i nastup u kvalifikacijama Lige prvaka. Ekipa sa Grbavice je uigrana, ima iskustvo, kao i stru~njaka Osima kojem

DOSADA[NJI PRVACI PREMIJER LIGE BiH
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 Leotar [iroki Brijeg Zrinjski [iroki Brijeg Sarajevo

2007/08 Modri~a Maxima 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Zrinjski @eljezni~ar Borac @eljezni~ar

Prelazni rok na Ko{evu
Najvi{e promjena dogodilo se u igra~kom kadru Sarajeva. Redove ko{evskog premijerliga{a popunili su uglavnom manje afirmisani igra~i za bh. prostore (Nemanja Zlatkovi}, Boris Guji}, Mario Tadejevi}, Radan [unjevari}...). Tim sa Ko{eva poja~ali su doskora{nji fudbaler Slavije @arko Karamati} i biv{i igra~ @eljezni~ara i ^elika Emir Had`i}, iskusni {pic. Od standardnih prvotimaca oti {li su Di la ver Zrna no vi}, Edin Husi}, Matija Matko, te Emir Obu}a, najbolji strijelac Premijer lige sa 24 gola u sezoni 2002/03. kao i Vu~ina [}epanovi}. Navija~i bordo tima `eljno ~e ka ju na tro fej jo{ od 2007. godine kada je osvojena posljednja {ampionska titula pod vodstvom tada{njeg strate-

NAGOVJE[TAJI PROMJENA Prema posljednjim nagovje{tajima, broj premijerliga{a u {ampionatu }e se postepeno smanjivati. Ove sezone ne}e biti promjena i u na{em elitnom dru{tvu igra}e 16 ekipa. Ipak, u sezoni 2013/14. iz elitnog razreda bi trebala ispasti ~etiri tima, a u odabrano dru{tvo bi u{ao po jedan iz Prve lige FBiH i RS-a

sve polazi za rukom. Osvojio je sa @eljezni~arom ~etiri {ampionske titule i isto toliko kupova na{e zemlje, ra~unaju}i i takmi~enja, koja su se odvijala prije uklju~enja ekipa iz RS-a u zajedni~ku ligu. Pro{losezonski viceprvak [iroki Brijeg anga`ovao je provjerena imena kao {to su Kre{imir Kordi}, Damir D`idi}, Davor Landeka, a napustili su ga Ar-

ga Husrefa Musemi}a. I opet Sarajevo ima povoljan raspored u jesenjoj polusezoni. Od toga koliko ga iskoristi zavisi}e {anse u trci za {ampionsku titulu. Ambicije da se bori za vrh ima i veliko osvje`enje na na{oj fudbalskoj sceni, Olimpic, koji ovog puta nije puno mijenjao tim. Iz kluba sa Otoke oti{ao je Haris Harba u ~e{ki Hradlec, dok su no vi ~la no vi vu ko va Mahir Kari}, Ognjen \elmi} i Perica Iveti}. U dru{tvu najboljih nastupi}e jo{ ekipe Zrinjskog, Zvijezde, Travnika, ^elika (trenersku funkciju preuzeo selektor mlade reprezentacije BiH Vlado Jagodi}, koji je ponio titulu {ampiona BiH sa Borcem 2011. godine), Rudara iz Prijedora, Vele`a, Leotara, GO[K-a, Slavije, te novih premijerliga{a Gradine i Radnika iz Bijeljine. Fudbalski stru~njaci procjenjuju da bi u premijerliga{kom takmi~enju trebao igrati manji broj ekipa nego sada. Optimalna bi bila liga sa 12 klubova. Prema posljednjim nagovje{tajima, broj premijerliga{a u {ampionatu }e se postepeno smanivati. Ove sezone ne}e biti promjena i u na{em elitnom dru{tvu igra}e 16 ekipa. Ipak, u sezoni 2013/14. iz elitnog razreda bi trebala ispasti ~etiri tima, a u odabrano dru{tvo bi u{ao po jedan iz Prve lige FBiH i RS-a. Prema tome, u sezoni 2014/15. imali bismo 14 klubova u Premijer ligi BiH. Potom bi po istom principu kao godinu ranije iz dr`avnog prvenstva ispala ~etiri, a u najvi{i rang u{la dva tima, ~ime bi premijerliga{ko takmi~enje brojalo 12 ekipa od sezone 2015/16. Zlatan Ra{idovi}

40 Pogledi

Nedjelja u slikama
Priredila: D`ejna Hasanbegovi}

7. juli/srpanj 2012.

SEDAM SVJETSKIH DANA
Svemirska letjelica Soyuz, sa tri ~lana posade, uspje{no je sletjela u stepe na jugu Kazahstana, ~ime je okon~ana 193-dnevna misija na Me|unarodnoj svemirskoj stanici (ISS). Dvanaestak helikoptera nadlijetalo je stepu gdje su sletjeli astronaut ameri~ke agencije za svemirska istra`ivanja NASA Donald Pettit, Rus Oleg Kononjenko i astronaut Evropske svemirske agencije Holan|anin Andre Kuipers. Ruski zvani~nici vrlo brzo su okru`ili letjelicu, koja je izvr{ila savr{eno slijetanje. Na ISS-u se nalaze ruski astronauti Genadij Padalka i Sergej Revin, te Amerikanac Joseph Acaba, gdje bi trebalo da ostanu naredna tri mjeseca. Reuters

Povratak Soyuza

Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave proslavile su 4. juli - Dan nezavisnosti u svim gradovima sa velikim vatrometima, paradama i tradicionalnim ro{tiljem. Predsjednik SAD-a Barack Obama izjavio je u Bijeloj ku}i, na obilje`avanju Dana nezavisnosti, da na ovaj veliki praznik gra|ani Amerike treba da se sjete da su nacija imigranata, i zalo`io se za reformu imigracionih zakona. Za Amerikance 4. juli predstavlja simbol slobode, po{to je tog dana 1776. godine usvojena Deklaracija o nezavisnosti, kojom su se SAD odvojile od Velike Britanije. Reuters

Dan nezavisnosti

Nevrijeme u SAD-u

Najmanje 19 ljudi je stradalo zbog jakih vru}ina i od posljedica uraganske oluje koja je zahvatila SAD posljednjih nekoliko dana. Jaka oluja koja je zahvatila isto~ni dio SAD-a izazvala je masovne prekide struje bez koje su ostala gotovo dva miliona ljudi. U oblasti Washingtona, jednog od gradova najte`e pogo|enih olujom, bez struje je bilo 116.000 ljudi, a predsjednik lokalne elektrokompanije je ocijenio da }e biti potrebno vi{e dana da se u potpunosti normalizuje snabdijevanje. Reuters

Sukobi zbog
Dvije osobe su poginule, a 21 je povrije|ena u srijedu prilikom sukoba peruanske policije i demonstranata koji se protive otvaranju rudnika zlata u sjevernoj regiji Cajamarca. Demonstranti od novembra 2011. blokiraju otvaranja pet milijardi dolara vrijednog projekta rudnika zlata jer ka`u da }e

7. juli/srpanj 2012.

Nedjelja u slikama

Pogledi 41

Turski ronioci Birkan Erdem i Ajsel Kerimolu imali su neobi~no vjen~anje u istanbulskom akvarijumu u kojem `ivi vi{e od 500 hiljada morskih `ivotinja. Par se upoznao pro{le godine, ba{ u ovom akvarijumu, a od tada njih dvojica i rade zajedno kao ronioci. Na dnu velikog akvarijuma je postavljen vjen~ani inventar, a mladenci, kumovi i mati~ar su, pored sve~anih svadbenih odijela, nosili i ronila~ka odijela. Nakon razmjene burmi, par je pod vodom izveo i svadbeni ples. “Mi smo ronioci i vjen~anje pod vodom je ostvarenje na{eg sna” kazali su mladenci. , Anadolija

Vjen~anje u akvarijumu

Protesti u Kijevu

Oko hiljadu opozicionih aktivista protestovalo je u Kijevu zbog propisa koji podi`e status ruskog jezika. Ukrajinski parlament je odobrio zakon koji dozvoljava upotrebu ruskog jezika u sudovima, obrazovnim ustanovama i drugim vladinim institucijama u oblastima ruskog govornog podru~ja. Ukrajinska prozapadna opozicija saop{tila je da bi takav zakon mogao ugu{iti ukrajinski jezik u ruskim govornim podru~jima, jer bi milioni Ukrajinaca izgubili podsticaj da ga u~e. Reuters

Po`ar u Valenciji

rudnika
izazvati one~i{}enje tla i izvora vode. Predsjednik regije Cajamarca Gregorio Santos optu`io je vlast predsjednika Ollante Humale rekav{i da prioritet daje rudarskoj industriji na {tetu seljaka koji ni ranije nisu imali koristi od ekonomskog razvoja dr`ave. Reuters

Provinciju Valenciju zahvatio je, kako su {panski vatrogasci rekli, najgori {umski po`ar u posljednjih 20 godina. Nedostatak oborina i ekstremno visoke temperature stvorile su idealne uslove za {irenje vatrene stihije. Po`ar je istog dana nakon izbijanja uni{tio vi{e od 50.000 hektara {umskog ze mlji {ta, stva ra ju }i ogro mni oblak dima iznad Valencije, tre}eg po veli~ini grada u [paniji. U borbi protiv po`ara sru{ila su se dva vatrogasna helikoptera. U nesre}i je stradao jedan od pilota, dok su dvojica povrije|ena. Reuters

42 Oglasi

7. juli/srpanj 2012.

Broj: 01-022-52-1/12 Srebrenica, 1. 6. 2012. godine Na osnovu ~lanova 1. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03), ~lana 87. Zakona o socijalnoj za{titi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 37/12), ~lanova 3. i 4. Odluke o utvr|ivanju kriterijuma za izbor direktora i imenovanja organa upravljanja u preduze}ima i ustanovama ~iji je osniva~ Skup{tina op{tine Srebrenica, broj: 01-022-29/05, te ~lana 1. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad Srebrenica, broj: 01-022-52/12 od 3. 5. 2012. godine, Skup{tina op{tine Srebrenica raspisuje

Srebrenica, 1. 6. 2012. godine Broj: 01-022-53-1/12. Na osnovu ~lanova 1. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 41/03) i ~lana 42. Zakona o za{titi od po`ara ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 06/09), te ~lana 1. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje starje{ine i zamjenika starje{ine u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Srebrenica broj: 01-022-53/12 Skup{tina op{tine Srebrenica raspisuje:

J AV Nizbor i imenovanjeN ktora U R S I K O dire K za
Centra za socijalni rad Srebrenica III III IV Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora: 1. direktor Centra za socijalni rad Srebrenica Opis poslova Direktor rukovodi radom Centra za socijalni rad Srebrenica Mandat Direktor se imenuje na period od 4 /~etiri/ godine. Op{ti uslovi - da je dr`avljanin Republike Srpske ili BiH; - da je stariji od 18 godina; - da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u BiH (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije objavljivanja konkursa; - da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje {est mjeseci ili za ka`njiva djela koja ih ~ini nepodobnim za obavljanje poslova na upra`njenim pozicijama; - da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak; - da ne slu`i kaznu izre~enu od Me|unarodnog suda i da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred sudom; Posebni uslovi - visoka stru~na sprema (VII) (fakultet politi~kih nauka - smjer socijalni rad i socijalna politika, pravni fakultet, filozofski fakultet - grupa za pedagogiju, psihologiju, sociologiju i socijalni rad i Defektolo{ki fakultet) - najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci; - da ima polo`en stru~ni ispit; - da ima potrebno stru~no znanje iz djelatnosti kojom se bavi Centar za socijalni rad; - da posjeduje stru~no znanje i dokazane rezultate u radu; - da ne postoji sukob interesa u obavljanju funkcije. Sukob interesa Kandidati ne mogu obavljati du`nosti, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03), Zakonom o spre~avanju sukobu interesa u organima vlasti Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 73/08) i Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05).

za izbor i imenovanje starje{ine i zamjenika starje{ine Teritorijalne vatrogasne jedinice Srebrenica I Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje u Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Srebrenica: 1. Starje{ina Teritorijalne vatrogasne jedinice ........................................................................................1 izvr{ilac 2. Zamjenik starje{ine Teritorijalne vatrogasne jedinice........................................................................1 izvr{ilac Opis poslova Poslovi starje{ine i zamjenika starje{ine utvr|eni su Zakonom o za{titi od po`ara ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 06/09 pre~i{}eni tekst), kao i Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Srebrenica broj: 01-014-6/06. godine od 22. 3. 2006. godine. III Mandat - Starje{ina i zamjenik starje{ine Teritorijalne vatrogasne jedinice imenuju se na period od 4 godine IV Status Aktom o imenovanju starje{ine i zamjenika starje{ine Teritorijalne vatrogasne jedinice ostvaruje se pravo na naknadu u skladu sa op{tim aktom osniva~a. V Op{ti uslovi - Da su dr`avljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine - Da su stariji od 18 godina - Da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u BiH (bilo na nivou dr`ave i entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti od tri godine prije objavljivanja konkursa. - Da nisu osu|ivani za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje {est mjeseci ili ka`njivih djela koja ih ~ini nepodobnim za obavljanje poslova na upra`njenim pozicijama. - Da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak. - Da ne slu`e kaznu izre~enu od Me|unarodnog suda i da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred sudom. VI Posebni uslovi - Za poziciju 1. Starje{ini Teritorijalne vatrogasne jedinice je potrebno: a) {kolska sprema tehni~kog smjera najmanje VI stepen slo`enosti (V[S) b) tri godine radnog iskustva na poslovima za{tite od po`ara c) polo`en stru~ni ispit za rukovodioca akcije ga{enja po`ara - Za poziciju 2. Zamjeniku starje{ine Teritorijalne vatrogasne jedinice je potrebno: a) {kolska sprema tehni~kog smjera najmanje VI stepen slo`enosti (V[S) b) dvije godine radnog iskustva na poslovima za{tite od po`ara c) polo`en stru~ni ispit za rukovodioca akcije ga{enja po`ara VII Potrebna dokumentacija Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova: - biografiju o kretanju u slu`bi - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak - ovjerenu kopiju diplome - ovjerenu kopiju li~ne karte - ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu za rukovodioca akcije ga{enja po`ara - potpisanu i ovjerenu od nadle`nog organa izjavu iz ta~ke V. Stav 3 i 6 - za kandidate koji budu izabrani slu`beno }e se pribaviti uvjerenje o neka`njavanju. Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija za izbor i imenovanje }e obaviti intervju o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Imaju}i u vidu ovla{}enja ombudsmena koji proisti~e iz ~lana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske u vezi prigovora na kona~na imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u podnesene prijave te se iz tih razloga dokumenta prilo`ena uz prijave ne}e vra}ati kandidatima. VIII Rok za podno{enje prijave Prijave na konkurs se dostavljaju na adresu Skup{tina op{tine Srebrenica-Komisija za izbor i imenovanje ul. Srebreni~kog odreda bb 75 430 Srebrenica, sa naznakom "Prijava na konkurs za TVJ" najkasnije 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa koji }e se objaviti u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i dnevnim listovima "Oslobo|enje i "Nezavisne novine". Svi kandidati su obavezni da na pole|ini koverte napi{u ~itko kontakt adresu sa telefonom. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. IX Sukob interesa Kandidati ne mogu obavljati du`nost, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovode do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 34/02 i 12/04), Zakonom o spre~avanju sukobu interesa u organima vlasti Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 73/08) i Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 101/04, 42/05 i 118/05). PREDSJEDNIK SKUP[TINE Radomir dr. Pavlovi} II

J AV N I K O N K U R S

V-

VI -

VII - Potrebna dokumentacija Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova: - biografiju o kretanju u slu`bi; - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci); - ovjerenu fotokopiju li~ne karte; - uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od {est mjeseci); - ovjerenu fotokopiju diplome; - ovjerenu fotokopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu; - potpisanu i od organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz podt. 3. i 6. IV ovog konkursa; - uvjerenje o neka`njavanju. Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija za izbor i imenovanje }e obaviti intervju o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Imaju}i u vidu ovla{}enja ombudsmena koji proisti~e iz ~lana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske u vezi prigovora na kona~na imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u podnesene prijave te se iz tih razloga dokumenta prilo`ena uz prijave ne}e vra}ati kandidatima. VIII - Rok za podno{enje prijave Rok za podno{enje prijave je 30 dana od dana objavljivanja konkursa u "Slu`benom glasniku Republike Srpske", dnevnom listu "Nezavisne novine" i "Oslobo|enju". Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Prijave mogu biti dostavljene li~no ({alter-sala) ili putem po{te na adresu Op{tina Srebrenica sa naznakom za Komisiju za izbor i imenovanje Skup{tine op{tine Srebrenica, ulica Srebreni~kog odreda bb 75 430 Srebrenica. PREDSJEDNIK SKUP[TINE Radomir dr. Pavlovi}

Dobro jutro uz u Va{em domu!
SARAJEVO
Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727

ZENICA

POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI
DOBOJ
Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572

20

%
OSLOBO\ENJE

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

TUZLA

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Slatina 8, 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/210 426

MOSTAR

POSEBAN POPUST
ZA PLA]ANJE UNAPRIJED % pretplata do 6 mjeseci

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar, Tel/Fax 036/581 139

6 mjeseci 12 mjeseci

10

20

%

pretplata do 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

OSLOBO\ENJE subota, 7. juli/srpanj 2012.

POMO] U KU]I

43

Preporuke stru~njaka u odgoju djece

NOVOSTI I PREPORUKE

OBJA[NJENJE
umjesto odgovora
Stru~njaci tvrde da, bez obzira na to {to ne znate odgovore, uvijek poku{ajte djetetu da date obja{njenje. Ukoliko izbjegavate pitanja ili mu ka`ete "to ne bi trebalo da te zanima", samo }ete ugu{iti dje~iju radoznalost, pa }e mali{ani vremenom prestati da pitaju, {to nije dobro za njihov razvoj. Ve} od ~etvrtog ro|endana mali{ani shvataju odre|ene relacije, odnose izme|u ljudi, usvajaju pojedine dru{tvene norme, pa su pitanja potpuno logi~na. Razvijaju ma{tu, sposobni su da razmi{ljaju o dnevnim doga|ajima, o prirodnim pojavama, svakog dana dobijaju nove informacije u vrti}u, kod ku}e, u gostima... A sve to, previ{e je za njihovu sposobnost percepcije, pa odgovore tra`e kod najvi{ih autoriteta, odnosno kod roditelja. Zato, bez obzira na to koliko te {ko bilo, poku{ajte da objasnite djetetu ono {to ga interesuje. Ukoliko nemate nikakvu ideju, recite da ne znate, ali i da }ete se zajedno potruditi da saznate odgovor iz neke enciklopedije ili knjige, na internetu... Uvijek podsti~ite dje~iju radoznalost i pri~ajte im kako ste i vi,

Od ~etvrtog ro|endana mali{ani shvataju odre|ene relacije, odnose izme|u ljudi, pa su pitanja potpuno logi~na

Koktel vrijedan 15.500 dolara
Saradnja "Louis XIII", sa vrhunskim barmenima hotela Fo ur Se asons, u Londonu, predstavili su glamurozni koktel "Diamond Jubilee Fizz", vrijedan 15.500 ameri~kih dolara. Koktel je dostupan od po~etka juna ove godine, u baru ovog presti`nog hotela.

kada ste bili mali, htjeli sva{ta da znate i da ste uvijek pitali, jer je mnogo bolje zatra`iti odgovor nego ostati uskra}en za znanje. Sa djetetom razgovarajte kao sa ravnopravnom osobom, jer }e tako nau~iti da su pitanja korisna i da }e mu odgovori pru`iti nova znanja. Tako }ete ih bolje pripremiti za {kolu i nau~iti da je takva vrsta radoznalosti vrlina. Tako|er, nikada nemojte da odgovarate re~enicama kao {to je "ne mogu da vjerujem da to ne zna{", jer }ete postidjeti dijete. Bez obzira na to {ta je dijete pitalo i koliko vam to besmisleno zvu~i, potrudite se da odgovorite kao da je to najva`nija stvar na svijetu. Jer, za njih u tom trenutku i jeste.

Dejvid Guidi, menad`er Amarento bara, jedan je od savjetnika pri pravljenju ovog jedinstvenog koktela. "Diamond Jubilee Fizz" predstavlja miks maline, Louis Roederer {ampanjca i Louis XIII konjaka, upotpunjen Leviev dijamantom.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

Oslikano platno
Akvarel u nje`nim bojama ili upadljive nijanse koje se prelivaju i stapaju u~init }e od va{e garderobe umjetni~ko djelo koje samo ~eka da o`ivi na ulicama grada. Kombinacije boja kre}u se od kontrastnih i neo~ekivanih do nje`nih i `enstvenih. Na vama je samo da odaberete!

nahraniti ko`u stopala, za{tititi je i u~initi mek{om. U tome vam mogu pomo}i maske koje mo`ete da napravite sami od sastojaka koje imate u kuhinji. Pomije{ajte dvije ka{ike meda, ~etiri ka{ike mlijeka i nekoliko kapi ulja od ko{tica gro`|a. Sve dobro promije{ajte dok se smjesa ne ujedna~i, pa je nanesite na stopala, blagom masa`om kru`nim pokretima. Poslije nekoliko minuta isperite stopala i nanesite odgovaraju}u kremu. Izgnje~ite pet manjih jagoda, dodajte {e}er koji treba da zgusne smjesu i na kraju stavite nekoliko kapi bademovog ulja i sve dobro promije{ajte. Masku nanesite na stopala kru`nim pokretima. Vi{e je utrljavajte na dijelove gdje je ko`a deblja. Poslije nekoliko minuta masa`e isperite stopala, ostavite ih da se osu{e bez brisanja, pa nama`ite blagi losion ili piling kremu.

U~inite stopala mek{im niti tretmane koji }e Odlu~ili ste primije

Kola~ sa breskvama
Potrebno za koru:
80 g maslaca 80 g {e}era u prahu 6 jaja 80 g mljevenih badema 60 g glatkog bra{na 60 g {krobnog bra{na 2 ka{i~ice pra{ka za pecivo rendana kora pola limuna i 7 ka{ika limunovog soka prstohvat soli

Priprema:
Sastojke za koru umutite i sipajte u kalup veli~ine 20x36 cm. Pecite 30 minuta na 180 stepeni. Kada se kora ohladi presijecite je na dva dijela. @elatin rastvorite u hladnoj vodi. Uz stalno mije{anje na pari kuhajte jaja, {e}er i limunov sok, pa skinite s vatre i umije{ajte `elatin. Kada se masa ohladi, dodajte joj ocije|eni sir izmije{an sa soli i rumom. Umutite slatku pavlaku, pa je lagano umije{ajte u fil od sira. Rasporedite fil izme|u dvije kore, a odozgo ukrasite {lagom i tankim kri{kama breskvi.

Fil

400 g mladog sira prstohvat soli 3 jajeta 100 g vanilina {e}era 2 ka{ike limunovog soka 300 g kockica oguljenih breskvi 2 ka{ike ruma 6 listi}a `elatina 350 ml slatke pavlake

44

OGLASI
Broj: A-311/12 Livno, 4.7. 2012. godine

subota, 7. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na temelju ~lanka 9. stav 2. Zakona o igrama na sre}u ( "Sl. novine FBiH" broj: 01/02 ), ~lanka 8. Pravilnika o na~inu dobivanja i produ`avanja odobrenja za prire|ivanje igara na sre}u, odobravanje pravila igara na sre}u, pravila rada kasina, davanje suglasnosti za nagradne igre ( "Sl. novine FBiH" broj: 44/02 ), te Odluke o prire|ivanju nagradne igre, Uprava dru{tva FIS d.o.o. Vitez, 20.6.2012. godine donosi

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON 10 KANTONALNO TU@ITELJSTVO - TU@ILA[TVO KANTONA 10 LIVNO

PRAVILA NAGRADNE IGRE
"FIS NAGRA\UJE POVJERENJE"
^lanak 1. Gospodarsko dru{tvo FIS d.o.o. Vitez, Poslovni centar 96, 72 250 Vitez, JIB 4236020240006 (u daljem tekstu: prire|iva~) prire|uje nagradnu igru pod nazivom "FIS NAGRA\UJE POVJERENJE". ^lanak 2. Nagradna igra se prire|uje u cilju propagande i pobolj{anja prodaje robe iz asortimana dru{tva. ^lanak 3. Nagradna igra traje od 10.7.2012. godine do 1.10.2012. godine. Izvla~enje nagrada }e se obaviti u Trgova~kom centru FIS. Izvla~enje nagrada }e biti javno. ^lanak 4. Nagradni fond se sastoji od sljede}ih artikala: 1. 2 x debitna kartica "Godinu dana besplatne kupovine" u iznosu od 6.000,00 KM ukupno: 12.000,00 KM; 2. 2 x LCD marke PHILIPS u vrijednosti od 699,00 KM ukupno: 1.398,00 KM; 3. 2 x trpezarijski stol i stolice u vrijednosti od 504,00 KM ukupno: 1.008,00 KM; 4. 2 x robno-nov~ani bon u vrijednosti od 1.000,00 KM ukupno: 2.000,00 KM; 3. 4 x 2 ( dvije ) nagrade u vidu robno-nov~anog bona u iznosu od po 500,00 KM ukupno: 2.000,00 KM; 4. 2 x 5 ( pet ) nagrada u vidu robno-nov~anog bona u iznosu od po 100,00 KM ukupno: 1.000,00 KM UKUPNO: 19.406,00 KM ^lanak 5. U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizi~ke osobe koje u mjesecu za koji je nagradna igra objavljena obave kupovinu u minimalnom iznosu od 50,00 KM i vi{e po jednom ra~unu, te pravilno ispune kupon dobiven po izdavanju ra~una. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati uposlenici FIS-a sa ~lanovima istog doma}instva. ^lanak 6. Ispravnost izvla~enja nagrada nadgledat }e komisija u sastavu: - 1 nezavisan ~lan; - 2 predstavnika prire|iva~a Komisija }e provjeriti jesu li ispunjeni svi uvjeti iz ~lanka 5. ovih pravila. Tokom izvla~enja sa~init }e se zapisnik, koji }e sadr`avati imena i prezimena, te adrese dobitnika. Izvu~eni kuponi koji ne ispunjavaju uvjete iz ~lanka 5. ovih pravila ne}e se uzimati u obzir niti }e se objavljivati imena dobitnika, a isti }e se posebno zapisni~ki utvrditi. ^lanak 7. Dobitnici nagrade bit }e telefonskim putem obavije{teni o dobitku nagrade u roku od 3 dana od dana izvla~enja. Imena dobitnika nagradne igre objavit }e se u dnevnom listu Oslobo|enje, te na oglasnoj plo~i FIS-a. ^lanak 8. Dobitnici nagrade iste ne mogu zamijeniti za novac. Dobitniku glavne nagrade "Godinu dana besplatne kupovine" }e se izdati FIS-ova debitna kartica, putem koje }e mu se odobravati iznos u vrijednosti od 500,00 KM mjese~no za kupovinu u Trgova~kom centru FIS-a. Odobreni iznos dobitnik je du`an realizirati u toku mjeseca, i ne mo`e ga prenositi u naredni mjesec. ^lanak 9. Dobitnik nagradu mo`e preuzeti osobno i to u roku 10 (deset) dana od dana izvla~enja u poslovnim prostorijama prire|iva~a, a protekom navedenog roka, dobitnik nagrade gubi pravo na nagradu. ^lanak 10. Nagradna igra mo`e se prekinuti samo u slu~aju vi{e sile, odnosno u slu~aju okolnosti na koje strane nisu mogle utjecati. ^lanak 11. Za sve eventualne sporove vezane za nagradnu igru, rje{avat }e nadle`ni sud u Travniku. UPRAVA DRU[TVA Pravilnik je odobrilo Federalno ministarstvo financija po rje{enju br. 05-15-445/12 A.P od 28.6.2012.

Na osnovu ~l. 29. i 33. Zakona o kantonalnom tu`ila{tvu (Narodne novine HB@ br. 12/03), ~l. 28. Zakona o radu (Sl. novine FBiH broj 43/99) i ~l. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Sl. novine F BiH broj 29/03), ~l. 8, 38. i 40. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i poslovanju Kantonalnog tu`ila{tva Kantona 10 Livno i ~l. 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i poslovanju, glavni kantonalni tu`ilac raspisuje

J AVprijem u raK odnosN pravnika R S N I dni O pri K U za
I - U Kantonalnom tu`ila{tvu Kantona 10 Livno: 1. dipl. pravnik - pripravnik, 1 (jedan) izvr{ilac. II - Ujedno se raspisuje za zaklju~ivanje ugovora o volonterskom radu 2. dipl. pravnik - volonter, 1 (jedan) izvr{ilac. Uslovi za poziciju I/1: Pored op}ih uslova propisanih u ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH, kandidati treba da ispunjavaju i slijede}e posebne uslove: - VSS VII stepen - zavr{en pravni fakultet {to se dokazuje diplomom ili uvjerenjem o diplomiranju izdanim od visoko{kolske ustanove (original ili ovjerena kopija), a u slu~aju da fakultet nije zavr{en u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji), a za kandidate koji su zvanje stekli na osnovu bolonjskog sistema studiranja potrebno je da imaju ostvareno najmanje 240 ECTS bodova U skladu sa ~l. 33. Zakona o Kantonalnom tu`ila{tvu Kantona 10 i ~l. 38. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i poslovanju Kantonalnog tu`ila{tva Kantona 10 Livno, pripravnik se prima na period trajanja pripravni~kog sta`a od 2 (dvije) godine, po~ev od 1.9. 2012. godine. Uslovi za poziciju II/1: Pored op}ih uslova propisanih ~l. 25. u vezi sa ~l. 75. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH, kandidati treba da ispunjavaju i slijede}e posebne uslove: - VSS VII stepen - VSS VII stepen - zavr{en pravni fakultet {to se dokazuje diplomom ili uvjerenjem o diplomiranju izdanim od visoko{kolske ustanove (original ili ovjerena kopija), a u slu~aju da fakultet nije zavr{en u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji), a za kandidate koji su zvanje stekli na osnovu bolonjskog sistema studiranja potrebno je da imaju ostvareno najmanje 240 ECTS bodova Ugovor o volonterskom radu zaklju~uje se na 2 (dvije) godine, po~ev od 1.9.2012. godine. Prilikom izbora kandidata vodit }e se ra~una o odredbama ~l. 2. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH (proporcionalna nacionalna zastupljenost). Uz prijavu sa biografskim podacima i naznaku za koju se poziciju aplicira, kandidati su du`ni prilo`iti slijede}e dokumente (original ili ovjerene fotokopije): - fakultetska diploma sa prosjekom ocjena (za obje pozicije), - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da kandidat nije osu|ivan za kazneno djelo koje po Zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa u pravosu|u, - potvrdu nadle`nog zavoda za zapo{ljavanje o vremenu provedenom na ~ekanju posla. Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom, uz naznaku: "ZA JAVNI KONKURS, odnosno ZA JAVNI POZIV - volonter" dostaviti na adresu: Kantonalno tu`iteljstvo - Tu`ila{tvo Kantona 10 Livno Trg branitelja br. 1a 80101 LIVNO GLAVNI TU@ILAC, Vaso Marinkovi}

J AV N I P O Z I V

U skladu sa ta~kom IV podta~ka 7. i ta~kom V obavje{tenja o ponovnom sazivanju Skup{tine dioni~ara Bosnalijeka d.d., objavljenog 16. 6. 2012. godine u Dnevnom avazu, Nadzorni odbor Bosnalijeka d.d. objavljuje slijede}e liste kandidata za izbor ~lanova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Bosnalijeka d.d. koji se biraju na Skup{tini dioni~ara Bosnalijeka d.d., sazvanoj na 7. 7. 2012. godine: I LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ^LANOVA NADZORNOG ODBORA BOSNALIJEKA d.d: 1. Dr. Mahmoud Muhydin M. Badi 2. Prof. dr. Veljko Trivun 3. Dr. Mirna Sijer~i} 4. Mirjana Lasi}, diplomirani ekonomist 5. Janez Bojc, diplomirani ekonomist 6. Nurija Mulali}, diplomirani ekonomist

II LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ^LANOVA ODBORA ZA REVIZIJU BOSNALIJEKA d.d: 1. Adnan Smajlovi}, diplomirani ekonomist 2. Sead Sarvan, diplomirani ekonomist 3. D`ahid Huseinbegovi}, diplomirani ekonomist 4. Hadis [uvalija, diplomirani pravnik Predsjednik Nadzornog odbora Prof. dr. Veljko Trivun, s. r.

OSLOBO\ENJE subota, 7. juli/srpanj 2012.
Ludvík Kuba ^itanje BiH - Putevi i studije iz godina 1893-1896. (33)

FELJTON
I na pu prema [kotskoj, gdje je kre ugu 1307.Umro engleski kralj Eduardnuo da tu {i ustanak.

45

NA DANA[NJI DAN

Pjesme
Slike, pjevane ljudima i prirodom (naj~e{}e obostruko), trepte u {arenoj raznolikosti i obliku: va`ne i komi~ne - rijetko vesele, jer komika nije veselost, nego samo neobavezno ~arkanje ljudske nedostatnosti sa nepromjenjivo{}u vje~nih zakona prirode i dru{tva
^etiri mjeseca sam i{ao od gradi}a do gradi}a, od sela do sela `eljeznicom, pje{ke i uglavnom na konji}u. Imam to u zapisima, kao da bih gledao kroz prozor brzog voza - iako je to i{lo tada daleko laganije. Slike, pjevane ljudima i prirodom (naj~e{}e obostruko), trepte u {arenoj raznolikosti i obliku: va`ne i komi~ne - rijetko vesele, jer komika nije veselost, nego samo neobavezno ~arkanje ljudske nedostatnosti sa nepromjenjivo{}u vje~nih zakona prirode i dru{tva. Unato~ tome, sve pojave imaju ne{to zajedni~kog, barem za mene; mo`da zato {to sam dolaziv{i sakupljati pjesme, vidio i osje}ao sve sa ovog stanovi{ta, bilo da sam se ve} sa pjesmicom sreo, ili ne. Bilo mi je ve} dobro poznato, {ta je ljudima pjesma, koja ne samo posu|uje veseloj misli krila, nego je tako|er - i to jo{ ~e{}e za du{u temelj `ivota i naro~ito ~udnovat ~un, na kojem preplovi lak{e opasne vrtloge iznad dubina ljudskih sudbina. stranca; i tako sam “dobio ovaj ulov”: Alaj imam kose Tulu Ibri{ima Pripjev: Boga mi, boga, bog da mi je dade, Du{e mi, du{e, majka me rodi; Ne luduj, ne budali, Ostani se, ludo mlado, Ne zadaj se sevda golema! Alaj, imam o~i, dva vrela stude na. (Pri pjev.) Alaj, imam obrve, s mora pijavice. Itd. Alaj, imam trepavice, krilo lastavice. Itd. Alaj, imam usta, {e}erli kutija. Itd. mu si stave za uho veliki `uti cvijet kao malo sunce - jer ovi ljudi tra`e, nalaze i stvaraju ljepotu, i to sami za sebe, iz svoje nehoti~ne i nesvjesne potrebe, bez {kola i knjiga. Drag se dragoj na pend`eru fali: “Draga moja, mene `eni majka.” “Tebe `eni, a mene udaju, tebi bolju, mene za boljega. Tebi }ercu careva birbera Meni sina careva vezira. Kada care za ve~eru sjeda, Car veziru uz koljena sjeda. Birber cara po dvi dvori ruke, I mene }e tvoja draga dvorit.” “Mu~i, draga, ne za-

August, sljednji polj ski kralj dinasti vi~a. 1572.Umro SiizgismundjeIIJagejaloPoljpoTokom nje--i gove vladavine, od 1548. stvorena uni ske, Litvanije tis to Svete ge ki kralj ri III Ne protiv 1585.Pod priAnkomizkadaoli~kemurskiliediktfrancushugenota. zef ri fran za~, izumi ra ja za (1801). 1752.Ro|en @otelj Mazbo@akar,tkanjecuski pronalaU Til po ugo jim zavr{en Francus Rusi u~esnice u 1807.Napoziturat tpisan mikerojiivni osje,vornakosnazije koaliciji protiv leona. Ugovor, ko je tao do Napoleonove invazije na Rusiju 1812, podrazumijevao je i savezni{tvo, a Napoleon se, pored ostalog, obavezao da ne}e progoniti Crnogorce zbog njihove borbe protiv Francuske. Savezni~ke koali ja pro Napole u{le Pariz ci 1815.naparte.ona)snageu([estanakonciabdikativje Napoleona Bo ski ski pi politi [eridan, autor popularnih di “[ko 1816.Umro irKao drambritansac ikome~arjaRita~ardla skandala” i “Kriti~ar”. ~lan skog parlamen (1780-1812) proslavio se kao politi~ki govornik.

zapadne Prusije - Lublinska unija 1569. Proglasio je 1572. Miroslav Krle`a op{tu slobodu vjeroispovijesti.

1893.

njema~ki zi~ar Si Om. Po njemu je do la ime jedini za nje 1854.Umrome|unarobifidnom Georg camonmje-reom. elektri~nog otpora u sistemu mjera aus kom zitor dirigent Gus tav Ma autor ~uve simfonija i 1860.Ro|enjeler, retrijskidevetpoopenihi(1897-1907),ciklusa pjesama. Bio di ktor Be~ke re koja je pod njegovom upravom do`ivjela zlatno doba. ki sli grafi~ar ko-jevrejskog porije Mark }i dio `i1887.uRo|enzu,francusklaspikar i [agal. Verusklorom vota proveo je Pari ali se in risao ruskim fol

U Zagrebu ro|en hrvatski pisac Miroslav Krle`a, jedna od najzna~ajnijih li~nosti u kulturnoknji`evnim zbivanjima 20. vijeka na jugoslovenskom prostoru. Od 1950. bio je na ~elu Jugoslovenskog leksikografskog zavoda i glavni i odgovorni urednik Enciklopedije Jugoslavije. Njegov obimni knji`evni opus obuhvata poeziju, romane, pripovijetke, drame, eseje (“Hrvatski bog Mars” “Povra, tak Filipa Latinovi}a” “Gospoda , Glembajevi” “U , agoniji”).

i uspomenama iz djetinjstva. Ilustrovao je Gogoljeve “Mrtve du{e” i Bibliju i oslikao parisku Operu, sinagogu u Jerusalemu, zgradu UN-a u Njujorku i uradio vitra`e u katedrali u Mecu. Ro|en tor Kar Me ti, poznat opera sa temama iz 1911.vota,nozaitalijejanjeskipokompozimabre\an(“Konlozul”, savremenog `i ko sam pisao li ta “Medijum”, “Amelija na balu”). Osnovao je muzi~ki festival u Spoletu. Umro ki pi nan lje kar po zanimanju. Oprobao se u zli~itim 1930.rovima,enaliglessvjetsac Artur KonostraDojl,kao knji`evnim `an je sku popular ste pri~ama o detektivu [erloku Holmsu. ki trupa kod mos Mar Polo Pekin 1937.Sukotabom jakopanskihblii zuneskihga po~eo japansko-kineski rat. stica nezavi ke ta je {e va So mon Os 1978.Nanikonproglanjana dr`asnostilood Veliska Bri-trva.

Napitak zaborava
Ispod Drijenovog Tijesna za nemilosrdne vru}ine u kraju bez vode `edan Tur~in se saginje ka lokvi, koja je mutna, i jadnik pije vodu kroz {iroki rukav svoje ko{ulje od zove, na kojoj poslije ostane odozdo blata. Onda ide dalje i nastavlja u pjesmi, koju je prekinuo i koja ga je odr`avala `ednog u snazi; sada mu je ponovo pomagala, da bi lak{e zaboravio na to {ta je pio. Sre}emo red sporih kola i ko~ija{a. Bo{njaci - le`e na teretu, jedni drijemaju}i, drugi pjevaju}i. Mimo njih pro|e vojni~ka po{ta, ~iji ko~ija{ - vojnik - u znak izvanredne marljivosti o{ine svakog bi~om temeljito preko ga}a od konoplje. Pjesme i drijeme`i su zamijenjeni krikom i psovanjem, {to je i bilo cilj “izvr{nog organa” mirne okupacije. Kada bijes pro|e, zavlada kod prvih drijemanje, a kod drugih pjesma, koja postaje napitkom zaborava, balzamom i okrepljuju}im lijekom. Dolaze}i ljudima na misao kao prijatelj, biva jo{ u takvim momentima mila i prijazna i za radoznalog Alaj, imam zube, dva niz’ja bisera. Itd. Alaj, imam dojke, dva goluba b’jela, Itd. Alaj, imam lice, stambulske ru`ice. Itd. U Lipi kod Kulen-Vakufa sam vidio kako su ljudi trali konoplju, koju su sami posijalili i pobrali, a malo dalje - uz pjevanje klasi~nog stiha - preli jo{ iz starijih zaliha nit i tkali platno, koje }e poslije bijeliti i krojiti, da bi iz njega sa{ili rublje i haljine. Nai{la je ovamo i starica, koja je plela o~ice za tkala~ki razboj, da bi ga pripremila za dalji rad. Lijepe, rezbarene preslice str{e `enama ispod pazuha a dijete svira, fruli dvojnici, tako|er lijepo no`em izrezbarenoj. Podre|eni, ~inovnik pak, koji me po vi{em nare|enju vodio po op}ini i okolini, pokazav{i to sve, ka`e sa prezirnom uzvi{eno{}u: “Ovdje je sve jo{ stra{no nazadno. Ovdje su ljudi kao stoka.” To ka`e za pratnje pjesme, koju poslije `urim zapisati; to ka`e o ljudima, koji, kada idu u nedjelju u crkvu, sjaje bjelinom ko{ulja i crvenilom d`amadana i pe{kira, pri ~edaj mi jada; sad }u le}i, pa }u umrijeti!” “Ne mri, dragi, `alosna ti majka! Ja te nemam nigde ukopati. Da bi tebe u ba{~u kopala, Nije mi se ru`a iscvjetala. Jazuk zlato bez ru`e kopati!”

1898.

Havaji

SAD anektirale Havajska ostrva.

[kola
Istina je da mi je moj zemljak i prijatelj, {kolski inspektor Matela u Banjoj Luci pripovijedao, kako je deputacija turskih roditelja do{la kod njega i tra`ila, kako ne bi njihova djeca morala u~iti u {koli fiskulturu i pjevanje. Drugdje mi je ponovo u~itelj, kod kojega su i{li u {kolu odrasli Turci, opisivao, kako je naporno njih nau~io dokazima o okruglosti Zemlje, ali kako su kada ih je upitao, da li sada vjeruju, da je zemlja okrugla, kimnuli glavom ({ta zna~i poricanje) i kazali: “Jok!” Ali to sve jo{ ne ovla{}uje predstavnike tu|e kulture za bogomdanu uobra`enost i preziranje doma}e. Ova ima niz svojih prednosti pored sjenovite strane, ba{ tako kao {to ima prido{la kultura, koja se njoj svejedno iz kojih razloga, name}e. Obje su me|usobno neprijateljske ili barem - u manje goru}im ta~kama - uzajamno smije{ne; ali vrijedi se za to truditi, da bismo do{li do nepristrasnog mi{ljenja o objema.
(Sutra: [utnja)

jena ska klaraci o mirnom rje{enju jugoslovenske se vla 1991.UsvoobaveBrionda }edepokrize,jakojomSlove- - 1907.~i (SloU Diva da SFR Jugoslavije zala vu}i JNA iz nije, a slovena~ke vlasti na demobilizaciju slovena~kih trupa. Odluke Slovenije i Hrvatske o nezavisnosti suspendovane su na tri mjeseca. Prihva}eno je da u Sloveniju i Hrvatsku do|u posmatra~i EZ.

Ita Rina

venija) ro|ena glumica Ita Rina (pravo ime Ida Kravanja), prva filmska zvijezda U Jemenu okon~an dvomjese~ni gra|anski sa prostora biv{e rat ulaskom trupa Sjevernog Jemena u Jugoslavije koja je glavni grad Ju`nog Jemena Aden. stekla me|unaU Beogradu otvorena prva podzemna `eljerodnu slavu. zni~ka stanica.

1994.

1995. Beo du umro ju sloven tor muziko la nja. Njegova 2000.saUnainagraonallog NikotogoHerciigoski kompozimuzika inspiri ci nom is rijom folklorom
padnici SFOR-a li u Bra Mi ro biv{eg pred dnika 2002.Prislava Derotunji}a,dauhapsiganizisjetuncusakrSDS-a u ovom mjestu. Op `en je or rao ma Bo{njaka iz Glogove. Ha{ki sud ga osudio na 10 godina zatvora. Umro u maju 2007. u {vedskom zatvoru.

(scenski oratorijum “Gorski vijenac”, simfonijski ples “Lin|o”, ciklusi pjesama za glas i orkestar, muzika za film).

Hari Poter

Knjigu “^itanje Bosne i Hercegovine” Ludvika Kube, ~ije dijelove }e u narednim brojevima Oslobo|enje feljtonizirati, objavila je nedavno izdava~ka ku}a Rabic iz Sarajeva u saradnji sa Ambasadom Republike ^e{ke u BiH. Putopis je nastajao u periodu 1893-1896. Ludvik Kuba, slikar, putopisac, umjetnik, zabilje`io je perom i kistom obi~aje, pejza`e, ljude. Knjiga je ura|ena dvojezi~no - na bosanskom i ~e{kom jeziku, a na XXIV sajmu knjiga i u~ila u Sarajevu dobila je nagradu za izdava~ki poduhvat.

kom viso predstavnika me|una dne zaje ce u BiH za 2003.Odlura~udni14 kogbaPedi E{daunakojim- rorznuti su bankovni ni oso u BiH, me|u ma su i ~lanovi porodice ha{kog optu`enika Radovana Karad`i}a. se ji ek ja u podze `elje grad autobusu u Londonu vot 2005.aUpreriskomsplozipovrije|eno.mnojgo`ivorznijeciiziza gubilo 56 lica, ko 700 je Od nost napade preuzela je islamisti~ka grupa Al-Kaida za Evropu.

2000.

Cijeli tira` knjige “Hari Poter i vatreni pehar” ~etvrti , nastavak avantura dje~aka ma|ioni~ara, rasprodat je u pretplati, prije nego {to je iza{ao iz {tampe.

46

SPORT
VIJESTI

subota, 7. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

FK SARAJEVO Said Husejinovi} poslije pobjede nad Hiberniansom

Igra}emo bolje protiv ja~ih
Iako smo postigli pet golova u prvoj utakmici Evropske lige, ne smijemo se opustiti u revan{u. Najslabija karika na{e igre su prekidi, {to moramo popraviti, rekao je ponajbolji igra~ ko{evskog premijerliga{a
Fudbaleri Sarajeva pobijedili su Hibernians sa 5:2 u prvom me~u prvog pretkola Evropske lige i tako stekli velike {anse za prolaz u dalje takmi~enje. Ipak, do trijumfa od tri gola razlike Sarajevo je stiglo uz dosta muke, s obzirom na to da su gubili i sa 2:1, a tek u nastavku susreta, te nakon isklju~enja jednog gostuju}eg igra~a, doma}i su do{li do prednosti. Jedan od junaka pobjede bio je veznjak Said Husejinovi}, koji je asistirao za vode}i gol Asmira Sulji}a, a nad njim je na~injen i prekr{aj za penal, kojeg je u gol pretvorio @arko Karamati} (3:2), koji je pak, u svega 45 minuta provedenih na terenu upisao pogodak i dvije asistencije. praviti, a tek nakon prolaza dalje razmi{lja}emo o Levskom (rival u drugom pretkolu, op.a).” Sve misli Husejinovi}a, kako on tvrdi, usmjerene su na FK Sarajevo, s kojim ima ugovor do januara. “Od uprave zavisi da li }u ostati u bordo timu. Imam ugovor do januara naredne godine, a ponude iz inostranstva stalno dolaze. Ipak, ne optere}ujem se odlaskom, a ukoliko se plasiramo u grupnu fazu Evropa lige, onda bih sigurno ostao.”

Levski nije bolji
Husejinovi} se nada boljim igrama ekipe u narednim utakmicama. “Protiv slabijih timova igramo lo{ije, a sa ja~im kvalitetnije. Pobijedili smo ukrajinsku Tavryu u pripremnom me~u, a vrijednost ovog tima je 30 miliona eura, odnosno, skuplji su od nas 25 milona. Mislim da Levski nije bolja ekipa od Sarajeva, a mi se ne bojimo nikoga ako smo pravi.” Na kraju, Husejinovi} je zahvalio navija~ima na velikoj podr{ci u me~u sa Hiberniansom. “Neopisiv je osje}aj kada vas publika bodri svih 90 minuta. Istina, bilo je i ru`nih povika u pojedinim momentima, ali nadam se da su na{e pristalice na kraju oti{le zadovoljne sa stadiona” ri, je~i su veznjaka bordo sastava.
Z. RA[IDOVI]

Sredojevi} napustio Leotar
Fudbalski klub Leotar je pomalo iznena|uju}e ostao bez tenera. Samo dan pred odlazak na pripreme ovaj klub je napustio Bor~e Sredojevi}, a svoj odlazak je pojasnio i kratkim saop{tenjem. “Poslije sastanka sa predsjednikom i nemogu}nosti kluba da ispo{tuje obaveze prema meni koje su nastale u protekloj polusezoni po osnovu plata i premija, ne mogu da prihvatim dalji rad. Ipak, kap koja je prelila ~a{u je doga|aj koji se desio prije ~etiri dana, kada me je nakon popodnevnog treninga sa~ekala jedna osoba i verbalno me napala, zbog toga {to je jedan fudbaler bio na spisku suvi{nih. Taj incident ne}e pokvariti moje mi{ljenje o gradu i gra|anima Trebinja, gdje sam odli~no primljen. Zahvaljujem mojim kolegama na korektnoj saradnji, kao i ljudima iz kluba i igra~ima. Ovim mojim potezom `elim da skinem pritisak sa kluba, saradnika i igra~a, a Leotaru u nastavku `elim sve najbolje”, napisao je Sredojevi}. Direktor Leotara @eljko Radovi} kratko je kazao da je zate~en Sredojevi}evom odlukom, te da }e ekipu na pripreme povesti Miodrag Bodiroga i Veso Klimovi}.
J. Li.

Penal prekretnica
“Odigrali smo katastrofalno u prvom poluvremenu, koje je mo`da i najlo{ije otkako igram za Sarajevo. Opustili smo se poslije vodstva u ranoj fazi i primili dva gola iz dva prekida. Sre}om, izjedna~ili smo rezultat na 2:2 u fini{u prvog dijela, ali smo i zaslu`eno ispra}eni zvi`ducima u svla~ionicu. Na odmoru sam bio uvjeren da }emo dobiti utakmicu, a to se i obistinilo. Penal na po~etku nastavka i crveni karton bili su prekretnica duela sa Hiberniansom. @ao mi je {to nisam igrao do kraja. Bi-

Said Husejinovi}, pokreta~ka snaga bordo tima, pru`io veliki doprinos u trijumfu Foto: [. SULTANOVI]

RAZMI[LJA SAMO O SARAJEVU Imam ugovor do januara naredne godine. Ponude iz inostranstva stalno dolaze, ali ne optere}ujem se odlaskom. Sigurno bih ostao u Sarajevu ako se plasira u grupnu fazu Evropske lige, naglasio je Husejinovi}
lo mi je te{ko posljednjih 20 minuta zbog gr~eva” rekao je Hu, sejinovi}. Ponajbolji igra~ tima sa Ko{eva o~ekuje uspje{an zavr{etak posla u revan{u protiv Hiberniansa, koji }e se igrati u ~etvrtak, 12. jula (19.30 sati), u Corradinu. “Na Maltu idemo da pobijedimo. Ne}emo se braniti protiv timova kao {to je Hibernians. Puno smo kvalitetnija ekipa. Iako smo postigli pet golova u prvoj utakmici, ne smijemo se opustiti. Najslabija karika na{e igre su prekidi, {to moramo po-

Slaven Bo`i~i} nakon remija Borca sa ^elikom

Mo`emo iznenaditi u Nik{i}u
Imali smo nekoliko pehova, ali to nije opravdanje za lo{u igru u pojedinim trenucima me~a. Bez obzira na sve, pitanje kona~nog pobjednika nije rije{eno, rekao je prvi strateg Banjalu~ana
Nogometa{i Borca su u prvom susretu 1. pretkola Evropske lige u Banjoj Luci odigrali nerije{eno sa ekipom ^elika iz Nik{i}a (2:2). Strijelci za Borac bili su Staki} u 39. i Dugi} u 42. minuti, dok su golove za crnogorsku ekipu postigli Boji} u 37. iz penala i Agovi} u 86. minuti. Banjalu~ani su susret okon~ali sa devet igra~a nakon {to su u fini{u Kantar i Dujakovi} dobili crvene kartone. “Obistinilo se ono {to sam govorio prije susreta da ^elik mo`e da nam napravi mnogo problema. Imali smo nekoliko pehova, ali to nije opravdanje za lo{u igru u pojedinim trenucima me~a. Bez obzira na sve, pitanje kona~nog pobjednika nije rije{eno. Ako je ^elik mogao ovdje da iznenadi mo`emo i mi u Nik{i}u” rekao je Sla, vi{a Bo`i~i}, trener Borca, koji je svu krivicu za ovaj nepovoljan rezultat preuzeo na sebe. “Nismo pru`ili maksimum, ali i dalje tvrdim da je ovo dobra ekipa. Samo tra`im strpljenje jer ovaj tim ima prostora da napreduje, bio ja trener ili neko drugi. Imamo pet-{est novih fudbalera i potrebno je vremena da se sve ukomponuje” kazao je Bo`i~i} i , dodao: “Moram da pohvalim navija~e koji su napravili sjajan ambijent i `ao mi je {to smo ih razo~arali. Ipak, nije jo{ ni{ta gotovo ovo je tek prvo poluvreme i mo`emo izboriti me~ sa Metalurgom u 2. kolu kvalifikacija” za, klju~io je Bo`i~i}. Bo`i~i}ev kolega na klupi Nik{i}ana Slavoljub Bubanja bio je zadovoljan rezultatom svog tima. “Ovo nam je prva utakmica jer nismo igrali prijateljske me~eve tokom priprema, ali uspjeli smo da ostvarimo dobar rezultat. Borac je bio bolja ekipa

Prijateljski me~: Podgrme~ - Travnik 0:0
Na stadionu NK Rudar u Husimovcima kod Sanskog Mosta odigrana je pri ja telj ska no go me tna uta kmi ca izme|u novog prvoliga{a Podgrme~a i premijerliga{a Travnika. To je bila prva zvani~na provjera Travni~ana pred po~etak nove sezone, a me~ je zavr{en bez golova. “Izveo sam dva kombinovana sastava sa~injena od novajlija i mla|ih igra~a kako bih stekao uvid u njihove mogu}nosti. Visoke temperature ograni~avale su maksimalni anga`man igra~a”, istakao je Nermin Ba{i}, {ef stru~nog {taba NK Travnik. Utakmica je odigrana u okviru ovogodi{nje kulturno-vjerske manifestacije Musalla 2012, koja se odr`ava u Donjem Kamengradu.
ENI news

Banjalu~ani nisu ispunili o~ekivanja

sve do penala kada smo sretno do{li do vodstva. Zatim smo naivno primili dva gola, ali sam igra~ima na poluvremenu rekao da ne srljamo nego da strpljivo ~ekamo gre{ku protivnika, {to smo i do~ekali. Do kraja smo

imali i bolje {anse da pobijedimo, ali to bi bilo ne zaslu`eno. Ovo je samo prvo poluvrijeme i znamo da mogu da nas iznenade u Nik{i}u, {to ne smijemo da dopustimo” istakao je trener , ^elika Bubanja.

OSLOBO\ENJE subota, 7. juli/srpanj 2012.

SPORT

47

Skup{tina N/FSBiH zasjedala sedam sati

Odbijen prijedlog o skra}enju Premijer lige
Delegati Skup{tine Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na ju~era{njoj sjednici u Sarajevu odbili su prijedlog izmjena i dopuna strukture takmi~enja na teritoriji BiH. Ovaj prijedlog podrazumijevao je da se postepeno, do sezone 2015/16. Premijer liga BiH smanji sa 16 na 12 klubova i da se igra po trokru`nom sistemu takmi~enja.

Nije usvojen ni prijedlog izmjena i dopuna Statuta N/FSBiH. Ustvari, za njega se nije ni glasalo. Rasprava je vodila ka scenariju da }e prijedlog biti odbijen od FSRS-a, te je prije glasanja zatra`ena pauza
tke ne bi bilo rasprave! Proteklih godina sve odluke smo donosili jednoglasno, a dugovi su se gomilali. U 2011. godini izvr{avali smo sve obaveze prema dr`avi, svakog mjeseca smo upla}ivali ratu Poreznoj upravi u iznosu od 60.000 KM, kreditirali smo klubova, otpisali smo 1.350.000 KM starog duga... Da nismo to uradili bili bi u plusu oko 1,5 miliona KM. Ali, jednostavno morali smo to uraditi", objasnio je Bakovi}, nakon ~ega je sa 50 glasova "za", jednim protiv i dva uzdr`ana izvje{taj i usvojen. Usvojen je i prijedlog bud`eta za 2012. godinu u iznosu od 9,460.800 KM, kao i izvje{taj o radu N/FSBiH za 2011, te program rada za 2012. godinu.

Nacionalni balans
Ivan Beus, ~lan Komiteta za normalizaciju delegatima je prezentirao dva prijedloga. U oba bi pomenute sezone u na{oj eliti igralo 12 klubova, ali su razli~iti na~ini prema kojima bi se do{lo do ovog broja klubova. Oba su odbijena, ponajvi{e zahvaljuju}i volji delegata iz FSRS, a da apsurd bude ve}i, njihov predstavnik za govornicom, Milorad Sofrani}, ~ak je predlo`io da se Premijer liga BiH pro{iri na 18 klubova! "U su{tini, FSRS nije protiv reorganizacije, ali nismo ni za smanjenje Lige po ovom sistemu. @elim da u novom sistemu bude zadovoljan nacionalni balans. Neka bude Liga od devet klubova, ali da se u njoj takmi~e tri kluba iz RS-a", rekao je Sofrani}, a onda je na zaprepa{tenje ve}ine prisutnih u sali poentirao: "Mo`da je pravi pravac da Premijer liga BiH broji 18 klubova! Dosa-

Delegati su imali pune ruke posla

Foto: D. TORCHE

da{nja praksa pokazala je da su sve sredine u kojima je igrana elita do`ivjele procvat". Isti oni delegati koji su odbili prijedlog o skra}enju Lige, oborili su i prijedlog o jedinstvenom sistemu takmi~enja u `enskoj konkurenciji, te u malom fudbalu. Skup{tina nije usvojila ni prijedlog izmjena i dopuna Statuta N/FSBiH. Ustvari, za njega se nije ni glasalo. Rasprava je vodila ka scenariju da }e prijedlog biti odbijen od FSRS-a, te je prije glasanja zatra`ena pauza. Time-out je djelimi~no urodio plodom, s obzirom na to da su zahvaljuju}i inicijativi predsta-

vnika FSKS-a Suada D`inde dono{eni kompromisni zaklju~ci prema kojima }e se o ovoj temi raspravljati na izbornoj Skup{tini. Naime, najve}i problem predstavljalo je imenovanje Odbora za posredovanje i savjetovanje u kojem bi bili aktuelni ~lanovi Komiteta za normalizaciju. Skup{tina je, prema tim zaklju~cima, prihvatila formiranje Odbora, s tim {to }e ~lanovi ovog tijela biti imenovani nakon izbora, na izbornoj Skup{tini zakazanoj za 23. novembar 2012. godine, do kada }e biti definisane njegove nadle`nosti i broj ~lanova. Tako|er, skup{tinski delegati podr`a-

li su osnivanja udru`enja, ali }e o prijemu u ~lanstvo tih udru`enja odlu~ivati na sljede}oj redovnoj Skup{tini u 2013. godini. Mnogo vremena delegati su potro{ili i na raspravu o finansijskom i revizorskom izvje{taju za 2011. godinu. Naime, zamjerili su Momiru To{i}u, predsjedniku Komiteta za finansije, to {to izvje{taj ne sadr`i kompletno i kompleksno obja{njenje svake stavke. U pomo} je prisko~io Jasmin Bakovi}, generalni sekretar N/FSBiH koji je delegate "ubijedio" da izvje{taj treba biti usvojen. "Da smo poku{ali frizirati poda-

Nismo maloumni
U dva navrata prisutnim delegatima obratio se i Ivica Osim, predsjednik Komiteta, a vidno umoran na kraju sedmosatnog zasjedanja stao je i pred novinare. "Nisam zadovoljan, jer predugo je trajalo", rekao je Osim u svom prepoznatljivom stilu, dodav{i: "Mo`emo mi i br`e rije{iti neke stvari. To je kao i fudbal. Bolje je zabiti gol na po~etku, pa kasnije rastere}eno igrati. Ali, kod nas je puno filozofiranja". Osim nije osudio stav FSRS o odbijanju usvajanja prijedloga o skra}enju lige, opravdav{i Mileta Kova~evi}a (predsjednik FSRS, op.a) da je morao {tititi narod iz kojeg dolazi. Komentarisao je i raspravu o Statutu. "Mislim da nismo maloumni da nam FIFA i UEFA ure|uju {ta }emo raditi. Ponekad se previ{e inatimo, {to nije dobro, ali vjerujem da mo`emo i da }emo to rije{iti i bez FIFA i UEFA", naglasio je Osim. Ina~e, ju~era{nju Skup{tinu vodio je Dino Begi}, potpredsjednik Komiteta za normalizaciju S. [I[I] N/FSBiH.

Pasquier: Pratite promjene
Eva Pasquier i Jacques i Bondallaz, predstavnici FIFA i UEFA, prisustvovali su po~etku Skup{tine, ali su istu napustili prilikom rasprave o finansijama, jer su `urili na avion. "Komitet za normalizaciju N/FS BiH uradio je mnogo i koliko je mogao za kratko vrijeme. Ne treba biti kriti~an kada se zna kakva je ranije bila situacija. Za{to `elimo da usvojite novi Statut? Zato {to se u fudbalu vremena mijenjaju. Bila bi {teta da ne pratite te promjene. Ako usvojite prijedlog novog Statuta N/FSBiH, bit }e to veliki korak prema razvoju fudbala. U tom slu~aju FIFA i UEFA nastavit }e da ula`u u budu}nost bh. fudbala", naglasila je Pasquier, prije nego {to je napustila Skup{tinu.
Pasquier i Bondallaz su `urili na avion

Alba potpisao za Barcelonu
Jordi Alba, 23-godi{nji lijevi bek {panske reprezentacije, potpisao je ugovor s Barcelonom do 2017. Katalonski gigant je Valenciji, dosada{njem Albinom klubu, platio 14 miliona eura od{tete za igra~a koji je odli~no igrao na Euru, a u pobjedi [panije nad Italijom 4:0 u finalu, bio je strijelac drugog gola za furiju. Njegovo ime na{lo se i na preliminarnom popisu za {pansku olimpijsku reprezentaciju koja }e nastupiti na Igrama u Londonu. Alba je obavio lije~ni~ki pregled u Barceloni te nakon toga potpisao petogodi{nji ugovor s klubom u ~ijoj je nogometnoj {koli i stasao. Alba je napustio Camp Nou 2006. i igrao za Cornellu, Gimnastic i Valenciju. Sedam godina kasnije na velika se vrata vra}a u redove aktuelnog pobjednika {panskog Kupa kralja. Nakon {to je bio predstavljen na stadionu
Obavijest korisnicima usluga BH Telecoma

PREKID RADA KONTAKT-CENTRA
Po{tovani korisnici, obavje{tavamo Vas da }e u subotu, 7.7.2012. godine, od 20 do 24 sata do}i do prekida rada Kontakt-centra BH Telecoma, zbog pobolj{anja kvalitete rada.

navija~ima, Alba je rekao: "Vrlo sam sretan {to sam se vratio svojoj porodici. Hvala svima koji su omogu}ili realizaciju ovog transfera. Tako|er zahvaljujem navija~ima koji su me do{li pozdraviti na stadion, nisam ih o~ekivao u ovako velikom broju", rije~i su Albe.

U tom periodu ne}e biti mogu}e ostvariti kontakt pozivom na brojeve: 1444, 1424, 1422, 1272, 1182 i 1183, a ni na faks 1425 na{eg Kontakt-centra. Zahvaljujemo na razumijevanju. BH Telecom

48

SPORT

subota, 7. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Glavni grad BiH bio doma}in Sportskih igara mladih

Bh. takmi~ari spremni za OI u Londonu

KIMANI se
Sigurno je da }emo svi dati maksimum. @elimo zabilje`iti bolji domet nego na pro{lim Olimpijskim igrama prije ~etiri godine u Pekingu, rekao je na{ najbolji d`udista Amel Meki}
[est bh. takmi~ara koji }e nastupiti na Olimpijskim igrama u Londonu i njihovi treneri spremni su za nastup na najve}em sportskom doga|aju na kojem `ele dostojno predstaviti na{u zemlju. Oni su izrazili optimizam i nadaju se {to boljim rezultatima. Predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Izet Ra|o kazao je da je na{ tim imao veliku pomo} za odlazak na Olimpijadu od Vlade Kantona Sarajevo. "Cijela ekipa je ve} spremna za polazak", rekao je Ra|o na ju~era{njoj konferenciji za novinare. Premijer Vlade KS-a Fikret Musi} radostan je zbog pomo}i na{im sportistima da budu maksimalno spremni pred Olimpijske igre. "Ovo je mala i odabrana ekipa koja }e dostojanstveno braniti boje BiH", istakao je Musi}. Atleti~arka Lucija Kimani rekla je kako je, poput svojih kolega, spremna i nada se da }e u Londonu ostvariti dobar rezultat, a mo`da i osvojiti medalju za BiH. Na{ najbolji d`udista Amel Meki} nema problema sa povredom. Sa trenerom Branislavom

nada medalji
Pet dana sportskih aktivnosti u Sarajevu proteklo je uz dosta zabave

Dovi|enja Sarajevo, vidimo se u Biha}u!
Sarajevo je ~etvrti grad u kome je od 2. do 6. jula odr`ano najve}e takmi~enje za djecu, koje promovi{e prijateljstvo, sport i dru`enje. 2.946 dje~aka i djevoj~ica prijavljenih za BH Telecom Sportske igre mladih takmi~ilo se u 10 sportskih disciplina, na vi{e lokacija u gradu. Igre nakon Sarajeva nastavljaju svoj put prema Biha}u. Tako je Sarajevo pet dana bilo svjedok najljep{e sportske pri~e, a najbolji mali{ani, iz obje kategorije, obezbijedili su mjesto u velikom finalnom takmi~enju koje }e se odr`ati od 13. do 18. avgusta, tako|er, u glavnom gradu BiH. Gimnazija Dobrinja, Stonoteniski klub Stens, pje{~ani tereni na Bentba{i, {ahovski klub i pomo}ni tereni stadiona Ko{evo, bili su doma}ini malim sportistima u Sarajevu. Najte`e je bilo na malom nogometu, koji je ve} drugu godinu najpopularniji sport na Igrama. Samo za ovu disciplinu, u~e{}e su uzele 122 ekipe, a uzbudljivi me~evi su odigravani dva dana, na

pomo}nim terenima stadiona Ko{evo. U kategoriji 1996. godi{te i mla|i, pobjednik malonogometnog takmi~enja je ekipa Red Evils iz Sarajeva, koja je prvi put u~estvovala na BH Telecom Sportskim igrama mladih. Zadovoljstvo brojem prijavljenih mali{ana u Sarajevu i kvalitetom takmi~arskog dijela, nije krio ni predsjednik Igara Haris Delihametovi}: "Sretan sam jer smo uspjeli u realizaciji na{eg cilja, priu{titi djeci kvalitetan program i skloniti ih sa ulice. Mi se trudimo da pru`imo uvijek najbolje terene, opremu i sudije, a zauzvrat o~ekujemo samo fair-play", kazao je Deliahmetovi} i dodao da u Sarajevu ove sedmice zabave nije nedostajalo. Nakon uspje{no realizovanih takmi~enja u Konjicu, Gora`du, Zenici i Sarajevu, Igre nastavljaju svoj put ka sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Biha} }e 7. i 8. jula biti po drugi put doma}in Sportskih igara mladih.

Na{ olimpijski tim trebao bi otputovati 25. jula u London

Foto: klix.ba

Crnogorcem vje`bao je na najvi{em nivou u pripremnom periodu. "Ne `elim obe}avati. Sigurno je da }emo svi dati maksimum. @elimo zabilje`iti bolji domet nego na pro{lim Olimpijskim igrama prije ~etiri godine u Pekingu", naglasio je Meki}. Ned`ad Fazlija je do sada postigao najbolji rezultat za BiH na najva`nijem svjetskom sport-

skom doga|aju. On smatra kako je velika stvar na}i se me|u 10.000 najboljih svjetskih sportista i nada se da }e opravdati o~ekivanja svih poklonika sporta u na{oj dr`avi. Bh. olimpijski tim trebao bi otputovati 25. jula u London. Osim pomenutih takmi~ara, na{u zemlju predstavlja}e i atleti~ar Kemal Me{i}, te pliva~i Ensar Hajder i Ivana Ninkovi}.

U Barceloni odr`an `rijeb za ko{arka{ku Euroligu

Ma|arski Veszprem u te{koj grupi u Ligi prvaka

Partizan i Cedevita nisu imali sre}e
Bh. reprezentativci Ognjen Kuzmi} i Ned`ad Sinanovi} sa Unicajom iz Malage igra}e protiv Maccabija, Montepaschija, Albe, Prokoma i Chalona
U Barceloni je ju~er obavljeno `rijebanje za grupnu fazu ko{arka{ke Eurolige u narednoj sezoni. Partizan nije imao previ{e sre}e prilikom izvla~enja, te je smje{ten u grupu D, gdje }e za protivnike imati Barcelonu, moskovski CSKA, Lietuvos Rytas, Be{ikta{ i Brose Baskets. Cedevita }e u svojoj debitantskoj sezoni igrati protiv aktuelnog prvaka Evrope Olympiacosa, a u grupi C su jo{ Caja Laboral, Afes, @algiris i Armani. Bh. reprezentativci Ognjen Kuzmi} i Ned`ad Sinanovi} sa Unicajom iz Malage igra}e u grupi B, a za protivnike }e imati Maccabi iz Tel Aviva, Montepaschi, Albu, Prokom i Chalon. Utakmice Eurolige }e od ove sezone biti igrane ~etvrtkom i petkom kako se ne bi podudarali termini sa utakmicama fudbalske Lige prvaka. Najve}a promjena je

Terzi}eva ekipa protiv Kiela, Atletica...
@rijeb grupne faze takmi~enja u VELUX EHF Ligi prvaka za rukometa{e za sezonu 2012/13. godine obavljen je ju~er u Herzogenaurachu u Njema~koj. Voljom `rijeba u grupi A igra}e: Montpellier, Chekhovskie Medvedi, SG Flensburg-Handewitt, Ademar Leon te pobjednik kvalifikacionog turnira 1 i dobitnik wild carda. Grupu B sa~injavaju: branilac titule Kiel, Veszprem bh. reprezentativca Mirsada Terzi}a, Atletico Madrid, Sävehof, Celje PL i pobjednik kvalifikacionog turnira 3, dok su u grupi C: Kopenhagen, Gorenje, Kielce, Chambery, St. Petersburg HC i budu}i pobjednik kvalifikacionog turnira 2. U grupi D su: Barcelona, Zagreb CO, Kadetten Schaffhausen, Füchse Ber-

Pred velikim izazovima: Mirsad Terzi}

lin, Pick Szeged i pobjednik me~a Be{ikta{ - Dinamo Minsk. Grupna faza takmi~enja po~inje posljednje sedmice septembra. Svaki tim }e u ovoj fazi takmi~enja u predstoje}oj sezoni odigrati po pet me~eva kod ku}e i na strani. ^etiri najbolje plasirane ekipe u grupama kvalifikova}e se me|u G. V. 16 najboljih ekipa.

Olympiacos brani naslov prvaka

faza Top 16, gdje }e sada biti dvije grupe sa po osam timova. Grupa A: Panathinaikos, Real Madrid, Khimki, Fenerbah~e, Olimpija, kvalifikant; grupa B: Maccabi, Montepaschi, Alba,

Unicaja, Prokom, Chalon; grupa C: Olympiacos, Caja Laboral, Anadolu Efes, @algiris, Armani Milano, Cedevita; grupa D: Barcelona, CSKA, Partizan, Lietuvos Rytas, Brose Basket, Be{ikta{.

OSLOBO\ENJE subota, 7. juli/srpanj 2012.

SPORT

49

Mla|i juniori osvojili prvi Kup FBiH

Vaterpolisti Sarajeva u{li u historiju
Najboljim igra~em turnira progla{en je Benjamin Tahmaza (GKVS Sarajevo), dok je trofej za najboljeg golmana oti{ao u ruke izvrsnog Eldara Rid`ala (GKVS Sarajevo)
U organizaciji Gradskog kluba vodenih sportova ^elik - @eljezara u Zenici je odr`an prvi Kup Federacije BiH u vaterpolu (kategorija mla|ih juniora). U~estvovalo je sedam ekipa, od kojih se ekipa HVK Jadran Neum plasirala direktno u polufinale. U prvoj utakmici ~etvrtfinala snage su odmjerile ekipe Akademija B i GKVS Sarajevo, gdje je ekipa Sarajeva nakon produ`etaka slavila sa rezultatom 7:6. U drugoj utakmici VK Torpedo je slavio protiv VK Mladosti sa 4:2, a doma}in GKVS ^elik pora`en je od VK Orke sa 4:9. U polufinalnim me~evima sastali su se GKVS Sarajevo i HVK Jadran Neum, a utakmica je zavr{ena rezultatom 7:5. VK Torpedo je sjajnom igrom deklasirao VK Orku rezultatom 14:1. U zavr{nici ovog takmi~enja na{le su se ekipe Sarajeva i Torpeda iz Sarajeva. Nakon bolje igre tokom cijele utakmice, slavilo je Sarajevo rezultatom 6:3 i tako postalo pobjednik prvog Kupa Federacije BiH u vaterpolu. Za GKVS Sarajevo nastupali su: Komar, Omeragi}, Leme{, Bubi}, Babi}, Tahmaz, Fako, Agi} (c), [anta, Rid`al, Erlagi}. Trener: Bojan Mustur. Za najboljeg igra~a na turniru progla{en je Benjamin Tahmaza (GKVS Sarajevo), dok je trofej za najboljeg golmana oti{ao u ruke izvrsnog Eldara Rid`ala (GKVS Sarajevo). Vaterpolisti Sarajeva su vi{estruki prvaci Kantonalne lige, dok su pliva~i istog kluba trenutni petorostruki prvaci BiH, te vlasnici nekoliko dr`avnih rekorda u gotovo svim kategorijama.

WIMBLEDON

Dr`avno prvenstvo za atleti~are i atleti~arke

Federer i Murray u finalu
Roger Federer i Andy Murray igra}e u nedjeljnom finalu Wimbledona. Federer je pobijedio je branitelja naslova Novaka \okovi}a rezultatom 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 u prvom polufinalnom me~u i plasirao se u svoje osmo finale Wimbledona, na kojem je trijufmovao {est puta. Trenutno tre}eplasirani teniser na ATP ljestvici odigrao je odli~no u polufinalu, trijumfovav{i nad srbijanskim teniserom bez ve}ih problema u ~etiri seta za dva sata 19 minuta. Nakon {to je Federer prvi set priveo kraju rezultatom 6:3, \okovi} uzvratio istim rezultatom u drugom. Prelomni trenuci odvijali su se tre}em setu. Federer je propustio tri break-lopte do rezultata 4:4, kada se u takvoj prilici na{ao \okovi}. Ipak, ovu break-loptu je Federer spasio sjajnim servisom, dobio i idu}a dva poena, a u sljede}em gemu ipak bio je bolji od rivala i dobio set 6:4. Federer je nakon toga igrao sigurno i poga|ao sve {to je po`elio, dok je \okovi} postao nervozan. [esterostruki osvaja~ Wimbledona je napravio break po~etkom ~etvrtog seta za 3:0, a me~ je mogao i ranije zavr{iti da je isko-

Roger Federer slavio pobjedu nad Novakom \okovi}em sa 3:1, dok Andy Murray bio bolji od Jo-Wilfrieda Tsonge tako|e sa 3:1

Od Hamze Ali}a o~ekuje se zapa`en rezultat

Oko 200 takmi~ara u Banjoj Luci
Ukoliko pobijedi u finalu, preuzima prvo mjesto na ATP listi: Roger Federer

ristio jednu od tri break-prilike (0:40) kod 4:1. Federer do kraja ipak nije imao problema, odservirav{i za pobjedu i veliko finale. [vajcarski superstar je 25. maja 2010. godine zadnji put bio svjetski broj 1 na ATP ljestvici i sada }e imati priliku da se pobjedom u finalu vrati na tu poziciju. Britanac Andy Murray postao je drugi drugi finalista Wimbledona nakon {to je sa 6:3, 6:4, 3:6, 7:5 savladao Francuza Jo-

Wilfrieda Tsongu. Murray je prvi Britanac jo{ od 1938. godine koji je uspio da se domogne finala u Wimbledonu. To je posljednji put po{lo za rukom Bunnyju Austinu, koji je kasnije pora`en u finalu od Amerikanca Dona Budgea. Rezultati polufinala: Roger Federer ([vi/3) - Novak \okovi} (Srb/1) 6:3, 3:6, 6:4, 6:3; Andy Murray (Vbr/4) - JoWilfried Tsonga (Fra/5) 6:3, 6:4, 3:6, 7:5.

Na Gradskom stadionu u Banjoj Luci danas i sutra se odr`ava pojedina~no atletsko prvenstvo BiH za seniore i seniorke. Prvenstvo organizuje Atletski savez BiH, dok je tehni~ka organizacija pripala Atletskom klubu Borac. Prema rije~ima generalnog sekretara ASBiH Milana Pedala, u Banjoj Luci se o~ekuje oko 200 u~esnika iz 18 klubova. “Takmi~it }e se svi na{i najbolji atleti~ari i atleti~arke u svojim disciplinama, a pri tome mislim na Hamzu Ali}a, Dejana Mileu-

sni}a, Amela Tuku i druge koji su nastupali na EP-u u Helsinkiju. Od njih se o~ekuju zapa`eni rezultati. Izostat }e jedino na{ putnik na Olimpijske igre u Londonu Kemal Me{i}, koji se jo{ nalazi u Americi” rekao je Pedalo, , koji o~ekuje jo{ jednu vrhunsku atletsku predstavu. “Takmi~enje }e po~eti danas u 17 sati i nadam se da }e nas ovaj put vrijeme poslu`iti jer pro{le godine nismo imali toliko sre}e, pa smo morali odga|ati pojedine disciA. K. pline” rekao je Pedalo. , tonalne bolnice, a cilj 8,2 km duge utrke je na prevoju Smetovi. Za kadete, mla|e kadete i veterane utrka }e biti duplo kra}a i vozit }e se ~etiri km. Trku Ulicama Zenice vozit }e mla|i kadeti 15 krugova, juniori 20, a seniori 30 krugova. Du`ina jednog kruga iznosi 900 metara. Na ovom biciklisti~kom doga|aju nastupit }e oko 110 takmi~ara iz 20 klubova Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Ma|arske i Hrvatske.
Mi. D.

Reuters

Malonogometni turnir “Just do it”

Ima{ li ekipu, prijavi je!
Na stadionu “Bra}a Kadi}” u Boljakovom Potoku 16. i 17. jula odr`a}e se turnir u malom nogometu pod nazivom “Just do it” Pri. java ekipa jo{ je u toku, a svi zainteresovani mogu se javiti do 8. jula na kontakt-telefon 062/183956. Pravo u~e{}a na turniru imaju dje~aci ro|eni izme|u 1992. i 1996. godine, a kotizacija iznosi 50 KM. Organizatori turnira predvidjeli su i nagrade za najbolje pojedince (golmana, strijelca i igra~a), kao i nov~ane nagrade za najbolje ekipe. Ima{ li ekipu (?), onda je prijavi i poka`i za{to misli{ da si najbolji. J. Li.

Biciklisti~ke utrke u Zenici
Biciklisti~ki klub Zenica organizator je 3. me|unarodne biciklisti~ke utrke Ulicama Zenice i Brdskog prvenstva Bosne i Hercegovine u okviru Premijer lige na{e zemlje, koje }e se odr`ati danas. Brdska utrka starta u 11, a trka Ulicama Zenice u 14 sati. Start Brdskog ispita je kod robne ku}e Bosna, lete}i start je kod kapije Kan-

50

OGLASI

subota, 7. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 62 stav 1 ta~ka 5 i 6 Statuta JP Elektroprivreda BiH,d.d-Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o-Tuzla ("Sl.glasnik" br.15/09), Odluke JP Elektroprivreda BiH, d.d-Sarajevo o na~inu i postupku imenovanja ~lanova uprave rudnika i rudnika mrkog uglja-zavisnih dru{tava JP Elektroprivreda BiH d.d-Sarajevo br.NO-33-230-9.2./10 od 14.01.2010 godine, Odluke Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH, d.d-Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o-Tuzla o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje Direktora Dru{tva broj:NO-1451/12 od 27.06.2012 godine, Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d-Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o-Tuzla, objavljuje

Za izbor i imenovanje Direktora i Izvr{nih direktora JP Elektroprivreda BiH, d.d-Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o-Tuzla I Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje: - Direktor Dru{tva - Izvr{ni direktor za proizvodnju i odr`avanje - Izvr{ni direktor za tehni~ke poslove, investicije i razvoj - Izvr{ni direktor za ekonomske poslove - Izvr{ni direktor za pravne, op{te i kadrovske poslove II Kandidati za Direktora i Izvr{ne direktore Dru{tva moraju ispunjavati sljede}e uslove: A) Op}i Uslovi - da je dr`avljanin BiH - da ne obavlja funkciju koja je nespojiva sa funkcijom Direktora/ Izvr{nog direktora Dru{tva i da nije na funkciji u politi~koj stranci - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv s du`no{}u Direktora/Izvr{nog Direktora, 5 godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne - da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti Direktora/Izvr{nog direktora - uspje{ni rezultati rada ostvareni tokom radnog iskustva. B) Posebni uslovi 1. Direktor Dru{tva - radno iskustvo od 5 godina - da ima visoku stru~nu spremu (VSS)-dru{tvena-tehni~ka struka - da ima iskustvo i stru~nost u oblastima od zna~aja za rad i poslovanje Dru{tva - da posjeduje referense uglednog stru~njaka, organizacijske i menad`erske sposobnosti - program rada za mandatni period 2. Izvr{ni direktor za proizvodnju i odr`avanje - da ima visoku stru~nu spremu (VSS)-rudarska struka - da ima iskustvo i stru~nost u oblastima od zna~aja za rad i poslovanje Dru{tva - radno iskustvo po Zakonu o rudarstvu - polo`en stru~ni ispit prema Zakonu o rudarstvu - da posjeduje referense uglednog stru~njaka, organizacijske i menad`erske sposobnosti - program rada za mandatni period 3. Izvr{ni direktor za tehni~ke poslove, investicije i razvoj - da ima visoku stru~nu spremu (VSS)-rudarska struka - da ima iskustvo i stru~nost u oblastima od zna~aja za rad i poslovanje Dru{tva - radno iskustvo po Zakonu o rudarstvu - polo`en stru~ni ispit po Zakonu o rudarstvu - da posjeduje referense uglednog stru~njaka, organizacijske i menad`erske sposobnosti - program rada za mandatni period 4. Izvr{ni direktor za ekonomske poslove - da ima visoku stru~nu spremu (VSS)-ekonomska struka - da ima iskustvo i stru~nost u oblastima od zna~aja za rad i poslovanje Dru{tva - radno iskustvo od 5 godina - da posjeduje referense uglednog stru~njaka, organizacijske i menad`erske sposobnosti - program rada za mandatni period 5. Izvr{ni direktor za pravne, op{te i kadrovske poslove - da ima visoku stru~nu spremu (VSS)-pravna struka - da ima iskustvo i stru~nost u oblastima od zna~aja za rad i poslovanje Dru{tva - radno iskustvo od 5 godina - da posjeduje referense uglednog stru~njaka, organizacijske i menad`erske sposobnosti - program rada za mandatni period III Imenovanje Direktora Dru{tva vr{i se na period od 4 (~etiri) godine sa mogu}no{}u ponovnog izbora u skladu s Zakonom, Statutom i Pravilnikom o organizaciji JP Elektroprivreda BiH, d.d-Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o-Tuzla. Imenovanje Izvr{nih direktora iz ~lana 1ovog Konkursa vr{i se na period na koji je imenovan Direktor Dru{tva sa mogu}no{}u ponovnog izbora u skladu s Zakonom, Statutom i Pravilnikom o organizaciji JP Elektroprivreda BiH, d.d-Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o-Tuzla. IV Sve informacije o toku postupka su transparentne, osim ako informacije podnosioca prijave nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Sl.glasnik BiH" br.49/06) V Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Oslobo|enje" i "Dnevni avaz". Uz Prijavu, kandidati trebaju dostaviti sljede}u dokumentaciju (orginal ili ovjerenu kopiju): - biografiju, adresu i kontakt telefon - diplomu o visokoj stru~noj spremi - uvjerenje o radnom iskustvu i kretanju u struci - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu i radnom iskustvu po Zakonu o rudarstvu za poziciju 2 i3 - uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 3 (tri) mjeseca - ovjerena izjava za zahtjev iz alineje 2, 3 i 4 op}ih uslova navedenih u ovom konkursu - program rada za period na koji se imenuje U prijavi obavezno nazna~iti poziciju na koju se kandidat prijavljuje. VI Prijave sa svim dokazima o ispunjavanju uslova, te programom rada treba dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: JP ELEKTROPRIVREDA BIH,d.d-SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA"d.o.o-TUZLA Ul.MIJE KERO[EVI]A-GUJE 1 75000 TUZLA Na koverti nazna~iti "Prijava na konkurs za Direktora/ Izvr{nog direktora Dru{tva-NE OTVARATI" Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatranje.

K O N K U R S

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU Sarajevo Zmaja od Bosne bb

O B AV J E [ T E N J E
Mr. HAMZA [EHOVI], dipl. ing. el.
branit }e doktorsku disertaciju

"IDENTIFIKACIJA ZATVORENIH SISTEMA SA STATI^KIM NELINEARNOSTIMA POMO]U RELEJNE POVRATNE SPREGE"
6. septembra 2012. godine (~etvrtak) sa po~etkom u 10 sati
u prostorijama Elektri~nog fakulteta u Sarajevu sala S1 - prizemlje. Pristup odbrani je slobodan. Doktorska disertacija se mo`e pregledati u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET daje

OBAVJE[TENJE
ELFAD MA[ALA, dipl. ing. poljoprivrede, branit }e magistarski rad pod naslovom:

"Kvalitet prera|evina od mesa u prodaji na podru~ju Bosanskopodrinjskog kantona"
5. 9. 2012. godine u 11 sati, na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu. Odbrana magistarskog rada je javna. Primjerci radova se mogu pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakog radnog dana od 10 do 13 sati. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zmaja od Bosne br. 8

OSLOBO\ENJE subota, 7. juli/srpanj 2012.
NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM jednosoban/nov/stan 51,70 m2 Ist.Sarajevo- Dobrnja za dvosoban u Sarajevu(Grbavica-Hrasno),uz doplatu.Tel.063/340-989.sms MIJENJAM-prodajem(uz doplatu) dvoiposoban stan 69m2 u Od`aku sa cent.gr. i gara`om,za stan u Sara je vu- 52.000 km.Tel.063/340989.sms MIJENJAM trosoban 72m2, socijalno, sibica, cg, klima, za manji do tre ceg spra ta uz do pla tu.Tel:061/929-828 i 061/685-675.sms MIJENJAM jednosoban stan 49m2, Grbavica kod [opinga, za pristojnu vikendicu od Mostarskog raskr{}a do Rakovice. Mob. 062/623-690, 033/613-230.k MIJENJAM jednosoban stan 33m2, na Grbavici, za ve}i na Alipa{inom polju ili ^engi} Vili. Mob. 062/021-766.k MI JE NJAM tro ipo so ban stan, 90m2 na Otoci, renoviran, za manji. Tel.522-228 poslije 17 sati.k DVOSOBAN 69m2 Marijin dvor prvi sprat, plin za sli~an bli`e Medicinskom fakultetu.Tel. 061/211-303.k

MALI OGLASI
IZDAJEM prazan dvosoban stan, potpuno adaptiran, 54m2+balkon, 2 kat, cen. grij. kab. ^. Vila, (Vjetrenja~a). Mob. 061/217-897.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve no vo lu ksu zno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM stan kod [opinga studenticama, sve novo. Tel. 061/252-880.k IZDAJEM jednosaban manji stan namje{ten u centru. Mob. 061/903999.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Grbavici, cijena 400 KM. Mob. 065/731-263.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, cen. gri. u blizini tram. st. Pofali}i. Tel. 524-936, 066/466-227.k IZDAJEM dvosoban stan na Grbavici I, slobodan od 15.7.2012. Mob. 061/190-008 i 061/150-080.k IZDAJEM 2 poslovna prostora u zgradi Papagajka jedna 40m2 drugi 20m2. Tel. 061/141-676. i 033/535-165.k IZDAJEM gara`u 13 aerodromsko naselje povoljno.Tel:061/897959.k IZDAJEM prazan stan 43m2 Aerodromsko naselje povoljno ul. Akifa [eremeta. Tel. 061/897-959.k IZDAJEM namje{ten stan u Centru za studente. Tel:061/145-361.k IZDAJEM namje{tn jednosoban stan u Branilaca Sarajeva kod pijace Sirano. Tel. 063/114-194.k IZDAJEM vrlo povoljno 570 m2 kancelarijskog prostora I i II kat mo`e i u dijelovima. Tel. 033/225-281.k IZDAJEM super namje{ten trosoban stan na Marindvoru sa gara`om ili bez.Tel:061/812-046.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu, povoljno. Tel. 033/470-741.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru 30m2, internet, kablovska, mogu i studenti, Ko{. Brdo. Tel. 062/226-665.k IZDAJEM konfornu namje{tenu garsonjeru u zasebnom objektu na Mejta{u u centru Sarajeva. Tel. 061/869-396.k IZDAJEM gara`u u stanbenoj zgradi ul. F. Be~irbegovi}a kvadrant. Tel:062/326-484.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u Centru kod picerije Galija.Tel. 203-497 i mob: 062/326-484.k IZ DA JEM lu ksu zno opre mljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM poslovno skladi{ni prostor 40-250m2 na Stupu udaljen 50 metara od Interexa, kamionski pristup.Tel. 061/266-869.k IZDAJE se poslovni prostor plato Skenderije 9m2.Tel:033/442-239. i 061/480-207.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju no kti ju, ko zme ti ~ki sa lon.Tel: 061/809-319.k IZDAJEM dvosoban stan u centru. Mob. 061/156-170.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, 400 KM, kod studentskog kampusa Pofali}i. Mob. 061/161335.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k

51

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k AGENCIJA potra`uje prazan dvosoban stan, za najam, Novo Sarajevo. Mob. 061/350-448.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgra di za iznaj mlji van je. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

SLATINA kod porodili{ta Jezero, pos. prostor pogodan za sve namjene, 190m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170-254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k BLIZU Ba{}ar{ije izdajem komforan stan, parking. Mob. 061/321027, 203-432.k IZDAJEM u centru dvosoban namje{ten stan. Mob. 061/156-170.k IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, Alipa{ino polje-a faza. Mob. 061/191-061.k IZDAJEM manju garsonjeru, poseban ulaz, prednost studentice. Mob. 061/348-658.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ^. Vila, 2 kat, kod Merkurapijaca Otoka. mob. 061/147-218.k

PONUDA
IZDAJEM dvosoban stan, poseban ulaz. Tel. 654-200.k IZDAJEM jednokrevetnu sobu kod Katedrale. Mob. 062/869-654.k

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA BANKING AGENCY OF THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA BANKING AGENCY OF THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Based on the Decision of the Management Board of the Banking Agency of the Federation of BiH, number: U.O.-41-5-1/12, dated of 07.06.2012., Commission for implementation of the procedure for purchase /sale of a business building/premises of the Banking Agency of the Federation of BiH announces

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije BiH, broj: U.O.-41-51/12 od 7. 6. 2012. godine, Komisija za provo|enje postupka kupovine/prodaje poslovnog objekta/prostora Agencije za bankarstvo Federacije BiH raspisuje

za podno{enje ponuda za kupovinu/prodaju poslovnog objekta/prostora 1. Predmet ponude Poslovni objekt ili poslovni prostor, kao samostalan poslovni objekt - izgra|en ili dio poslovnog objekta - koji je izgra|en ili je u izgradnji, kao ekonomski djeljiva cjelina u okviru poslovnog objekta, s posebnim pristupom i ulazom, s posebnim infrastrukturnim sadr`ajima. Objekt/prostor treba da se nalazi na podru~ju grada Sarajeva, op}ine: Stari Grad, Centar ili Novo Sarajevo, smje{ten uz glavnu gradsku prometnu komunikaciju. 2. Pravo sudjelovanja u nadmetanju Svi ponu|a~i koji posjeduju nekretninu ili poslovni prostor u vlasni{tvu koji je predmet nabavke. 3. Uslovi za u~e{}e i potrebni dokazi Da bi u~estvovao u proceduri nabavke, ponu|a~ treba ispunjavati odre|ene uslove i dostaviti potrebne dokaze, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 4. Rok za dostavljanje ponuda Krajnji rok za prijavu po ovom pozivu je 16. 8. 2012. godine, do 16 sati. Ukoliko je ponuda dostavljena nakon isteka roka odre|enog za podno{enje ponuda, ista se ne razmatra i vra}a se ponu|a~u neotvorena. 5. Kriterij za dodjelu ugovora Ugovor se dodjeljuje kvalificiranom ponu|a~u na osnovu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, uz primjenu slijede}ih potkriterija prema opadaju}em redoslijedu: a) ponu|ena cijena objekata/prostora koji su predmet kupoprodaje: 75 bodova b) kvalitet gradnje/estetske i funkcionalne karakteristike: 15 bodova c) rok isporuke: 10 bodova 6. Tenderska dokumentacija Preuzimanje na web stranici Agencije za bankarstvo Federacije BiH: www.fba.ba (PDF format) ili u poslovnim prostorijama Agencije (protokol), svakim radnim danom od 10 do 15 sati, bez naknade. 7. Podno{enje ponuda Ponude se dostavljaju kovertirane i propisno zatvorene, po{tom - preporu~eno ili li~no na adresu: Agencija za bankarstvo Federacije BiH, Sarajevo, Ko{evo 3, s naznakom: «Ponuda po otvorenom javnom pozivu za kupovinu/prodaju poslovnog objekta/prostora - ne otvaraj». Ponu|a~ je du`an na pole|ini koverte nazna~iti naziv i adresu firme i broj telefona. Ponude koje su dostavljene nakon isteka roka odre|enog za podno{enje ponuda, ne razmatraju se i vra}aju se ponu|a~ima neotvorene. 8. Otvaranje ponuda U poslovnim prostorijama Agencije za bankarstvo Federacije BiH (sala), Sarajevo, Ko{evo 3, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a, uz pisano ovla{tenje. 9. Ostalo Ponu|a~i }e biti obavije{teni o rezultatima postupka za dodjelu ugovora najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana dono{enja odluke o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a. Info-telefon: 033/721- 400 - Sektor zajedni~kih funkcija.

J AV N I P O Z I V

for submission of offers for purchase/sale of business building/premises 1. Object of the offer Business premises or business space, as independent business premises - individual building or a part of a business building - which is constructed or under construction, as a whole which can be economically separated as a part of a business space, with a separate access and entrance and with separate infrastructure contents. Building/space would be on the territory of the city of Sarajevo, municipalities: Stari Grad (Old Town), Centar (Center) and Novo Sarajevo (New Sarajevo), located next to the city’s main traffic communication lines. 2. Right of participation in the bidding process All bidding parties which own the real estate or the business premises in the ownership which is the object of the procurement. 3. Participation conditions and needed evidence In order to participate in the procurement procedure, the bidding party should comply with certain conditions and submit necessary evidence, as listed in the bidding documentation. 4. Deadline for submitting the offers The final deadline for registration on this call is 16.08.2012, until 16:00 hour. If the offer is submitted after the deadline determined for submitting the offers, it will not be taken into consideration and shall be returned to the bidding party unopened. 5. Criteria for contract approval The contract is approved to a bidding party based on the criteria of the economically most favorable offer, with the application of following sub-criteria under the descending order: a) Proposed price for the building/premises which is the object of the sale/purchase contract: 75 points; b) Construction qualities/ esthetic and functional characteristics: 15 points; c) Delivery deadline: 10 points. 6. Documentation requirements for the offer Can be downloaded from the web site of the Banking Agency of the Federation of BiH: www.fba.ba (PDF format) or at the business premises of the Agency (protocol), each working day from 10,00 to 15,00, free of charge. 7. Submitting the offers The offers are submitted in envelopes and properly closed, by mail - special delivery or in person to the following address: Banking Agency of the Federation of BiH, Sarajevo, Ko{evo 3, with a special note: «Offer for the opened public call - do not open». The bidding party is obliged to note: the name and the address of the company and the telephone number. Offers submitted after the deadline determined for submitting the offers, are not taken into consideration and are returned unopened. 8. Opening of the bidding offers In the business premises of the Banking Agency of the Federation of BiH (the conference room), Sarajevo, Ko{evo 3, as noted in the tender documentation. The representatives of the bidding parties can be present at the opening of the offers with a written authorization. 9. Other The bidding parties will be informed about the results of the procedure for contract approval latest within 7 (seven) days from the day the decision was made about the selection of the most favorable bidding offer. Info telephone: 033/ 721- 400 - Common service sector.

A PUBLIC CALL

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
SA RA JE VO-Sta ri Grad, ku }a 80m2, ba{ta 1.300m2, sve 1/1, 3 km od Ba{~ar{ije-Gazin han. Tel. 033/240-289, 061/273-609.k PRODAJEM dvosoban stan 50m2, blizu Aust. trga, adaptiran, pogodno za invalide, ul. Bistrik br. 33. Tel. 533-624.k NAHOREVO-Studenac, nova ku}a, 2 gara`e, 2 dunuma vo}njaka-ba{te, cijena po vi|enju. Mob. 061/352-112, 061/157-718.k POVOLJNO i hitno: Alipa{ino P. 67m2-75.000 KM, Ilija{-Srednje 29m2-12.500 KM, Isto~no Sarajevo-novogradnja 60m2-84.000 KM i 48.50m2-63.000 KM. Mob. 066/488818.k PRO DA JEM ku }u P+I, 170m2 stam. povr{ine, parcela 1.000m2, sve 1/1, uz put Mostarsko raskr{}eRakovica, 95.000 KM i ku}a reljevo, P+I, 120m2, 1.000m2 zemlji{ta70.000 KM. Mob. 066/488-818.k HRASNO 53 i 65m2, Novo S. 44m2, ^engi} V. 54m2, Dobrinja 55, 89m2, Alipa{ino P, 67 i 78m2, Centar 32m2. Mob. 061/375-787.k PRODAJEM ~etvorosoban stan “Kvadrant” ^engi} Vila i trosoban kod Merkatora. Tel. 677-582 i 064/434-441.k PRODAJEM jednosoban renoviran stan 33m2, cijena 65.000 KM, [vrakino. Tel. 033/218-880.k HITNO prodajem 17.000m2 zemlje, Kromolj - sarajevo. Mob. 062/157-289.k PRODAJEM dvosoban stan 47m2 ili mi je njam za ma nji. Mob. 062/256-203.k PRODAJEM gara`u kod Dru{tva pisaca BiH, Ul. Kranj~evi}eva na Marijin dvoru, 1/1. Tel. 061/869-396,k PRODAJEM 3.000m2 zemlje u Bla`uju, ku}a u izgradnji, gra|evinska. Tel. 628-699.k PRODAJEM stan na Ilid`i - lu`ani, 71m2. tel. 628-699.k PLAC u centru Rakovice, gradnja dozvoljena. Mob. 066/680-100.k VI[E placeva na podru~ju Stupa od 2.000m2 do 5.000m2. Mob. 063/157832.k STAN Breka, 105m2, dvoeta`ni, povoljno. Mob. 063/157-832.k STAN, 84m2, centar, II kat, povoljno. Mob. 061/299-911.k KU]U, Kova~i, 150m2, gara`a na 300m2 placa. Mob. 061/299-911.k STAN, centar, 75m2, Alipa{ina ulica. Mob. 062/758-330.k POVOLJNO prodajem ku}u sa ba{~om od 750 kv.zemlje sa svim priklju~cima. Tel.033/200-509 zvati od 7-10 i od 20.30-11h.k STOLAC, Dubrave, Prenj prodaje se zemlji{te (njiva i dva pa{njaka) povr{ine 2x1300 m2 i 2000m2, zemlji{te se nalazi uz put. Tel:063/316826 i 036/805-160.k PRODAJEM ku}u na Kromolju, 240m2 stambenog prostora, 500m2 zemlji{ta i sva infrastruktura. Mob. 061/929-100 zvati poslije 20 sati.k U KONJICU, 3,5 dunuma, gra|evinsko, struja, voda, put, vo~njak, vikendica, 45.000KM. Mob. 062/688-971.k STAN 65m2, ul. N. Smailagi}a, Alipa{ino B faza, extra adaptiran i lokacija, sve odli~no, 110.000KM. Mob. 062/688-971.k STAN na Mojmilu 74m2 + balkon, II sprat. Mob. 061/370-207.k MEJTA[, stan 63m2, II sprat, renoviran. Mob. 061/370-207.k STANOVI Ciglane, 33m2 + balkon, Vi{njik, 40m2. Mob. 061/370-207.k STAN na ^obaniji, 84m2 + dva balkona, II sprat. Mob. 061/370-207.k PRODAJEM gara`u na idealnom mjestu, preko puta pijace Grbavica, vlasni{tvo 1/1. Mob. 061/299-306.k PRODAJEM ku}u sa oku}nicom i gara`om, vl. 1/1, naselje Kova~i}i, op}ina Centar. Mob. 061/540-203.k POFALI]I - prodajem stan Zahira Panjete 7D II. sprat novogradnja 57m2. Tel. 062/383-064.k PO VO LJNO pro da jem stan u Hransici 54m2. Tel. 062/229-677.k STAN, centar, 40m2 i 47m2, Grbavica, 52m2, 1.800KM/m2. Mob. 061/865-011.k VIKENDICA u Semizovcu, nedaleko od res to ra na Imid`, 58m2, 1.300m2 oku}nice, 35.000 KM. Mob. 061/170-254.k DOLAC Malta, Paromlinska, 59m2, 8 sprat, 1.900 KM/m2, Vojni~ko P. 67m2, potpuno adaptiran, VP, 1.650 KM, Mojmilo, Mob. 062/383-064.k PRODAJEM dvosoban stan 51m2 u Sarajevu, ul. Zagreba~ka iza slasti~arne Jadranka. Mob. 061/800-448.k STAN Breka, 105m2, dvoeta`ni, povoljno. Mob. 062/758-330.k KU]A Kova~i, 150m2 + gara`a na 300m2 placa. Mob. 061/299-911.k STAN 84m2, II kat, centar, povoljno, stan 40m2, Grbavica. Mob. 063/157832.k PRODAJEM povoljno 960m2 zemlji{ta na Palama, 800m iznad Simpa. Mob. 061/571-129.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67m2, 7 sprat, adaptiran, fizi~ki ima 77m2, 105.000 KM, ^engi} V. ul. B.M.Selimovi}a, 4 sp. renoviran, 35m2, 77m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM trosoban stan 93m2 na po~etku Bistrika lijep pogled na grad. tel. 00387 62 403-722. NAMJE[TEN trosoban stan internet, kablovska alram grijanje sa 2ije terase mogu i studenti. Tel.062/226665.k CENTAR strogi, Alipa{ina 4/3, 68 m2, 70.000 eura. Mob. 061/205-235.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80m2, VP, 1.350 KM/m2. Mob. 062/383-064.k BA[^AR[IJA strogi Centar I kat re no vi ran eta `no gri ja nje. Tel. 033/536-763.k MARIJIN dvor Kotromanji}a dvoso ban prvi sprat 69m2 1m2 2.506KM. Tel. 061/211-303.k PRODAJEM trosoban stan kod Sarajevske pivare ul. Franjeva~ka.Tel. 063/706-035.k VI[E PARCELA u Gladnom polju prodajem cijena dunuma 18000 Eura.Tel:061/299-627.k PRODAJEM u Gladnom polju Op{tina Ilid`a Sarajevo devastirau ku}u. Tel. 061/299-627.k KU]A sa 2 stana c. g. ok. 400m2 uredna dok. 1/1 udaljensot od gl. ceste 50m.Tel. 464-728 i061/566-303.k DO LAC M. Foj ni ~ka, 56m2, 1 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja 3, VP, 56m2, 1.400 KM/m2, apartman na Jahorini, 33m2+16m2 podrum, 78.000 KM. Mob. 062/383-064.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k PRODAJEM vikendicu 70m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146-147.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81m2, 200.000 KM. Tel. 066/024-042.k GRBAVICA prodajem trosoban stan na XIV katu 74m2 fiksno 1500m2. Tel. 061/080-257.k GRBAVICA, Zagreba~ka, 62m2, 2 sprat. Mob. 061/205-235.k CENTAR, A. Hangija, 100m2, eta`ni stan+gara`a 15m2, tri terase, 2 ostave. Mob. 061/205-235.k GRBAVICA, D. Numi}a kod klinike Sanasa, 63m2, dvoiposoban, 1 sprat. Mob. 061/205-235.k MUSE ].]ati}a, dobar trosoban stan 57m2, 5 kat, pl. eta`no grijanje, sre|en. Mob. 061/214-852.k DOBRINJA 1, M. Krle`e, odli~an troiposoba 92m2, 2 terase, 2 kat, povoljno. Mob. 062/055-445.k CIGLANE, H. Red`i}a, odli~an trosoban stan 79m2 sa dvije velike terase 25m2, 2 ostave 15m2, povoljno. Mob. 061/214-856.k DOBRINJA I, Trg zlat. ljiljana, dvosoban 53m2, 3 sprat, namje{ten, 75.000 KM. Tel. 538-886, 062/136-280.k PRODAJEM vikendicu sa gara`om u gornjem Vlakovu, 570m2. Mob. 062/354-883.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k DVOSOBAN stan u centru, 53m2, 2 sprat, A. Jabu~ice. Mob. 061/842-626.k

subota, 7. juli/srpanj 2012.
PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k PRODAJEM staru bosansku ku}u, Ul. Mihrivode 45, preko puta d`amije, 175m2 sa oku}nicom. Tel. 061/299-653.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k KI SE LJAK-Dra `e vi }i, plac 1.380m2, asvalt, voda, struja. Tel. 200-449.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252663.k LIJEP troiposoban stan, 13 kat, ul. Kolodvorska. Mob. 061/188-847.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58m2, 5 kat, i dvoiposoban 64m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k LIJEP trosoban stan Kova~i}i kod male po{te, adaptiran, 75m2, 6 kat i jednosoban 42m2, Skenderija, 1 kat. Mob. 061/311-478.k STAN na M. Dvoru, ul. Kralja Tvrtka 14/3, 77m2, potrebna manja adap ta ci ja, 190.000 KM. Tel. 058/483-561.k PRODAJEM trosoban stan, M. Tita 60/1, mogu}a zamjena za manji. Mob. 061/255-885.k PRODAJEM lijepu ku}u na Mihrivodama, sa velikom gara`om i velikom ba{tom. Mob. 061/262-336.k PRODAJEM trosoban stan, na Ilid`i kod Pejtona, 79m2, 2 sprat. Mob. 061/101-950.k POVOLJNO, apartman u Neumu, 46m2, 2 sprat, Tiha luka. Mob. 061/842-626.k

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM ku}u u g. Hotonju 85m2, prizemlje+potkrovlje, 750m2 oku}nice, struja, plin, tel. voda, cen. grij. Mob. 062/105-901.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Avde, ku}a Alfakovac. Mob: 061/311-478.k NEUM, dvosoban stan sa opogledom na more, 55m2 i ku}a u Orebi}u sa 500m2 placa. Mob. 061/717-731.k GRBAVI CA, tro ipo so ban stan 85m2, renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797, 617-742.k HRASNO jednoiposoban stan 50m2 Antuna [imi}a 10.Tel:061/303-008 i 033/650-943.k POVOLJNO prodajem zemlju 1/1 na Borijama.Tel:057/265-029.k PRO DA JEM dvo ipo so ban stan 74m2 II sprat kod Doma Armije.Tel:445-371.k DVOSOBAN stan, Ko{evsko brdo, 49m2, 8 sprat, po vo ljno. Mob. 061/842-626.k PRODAJEM na Poljinama zemlji{te sa gra|. dozvolom i kompletnom infrastrukturom. Mob. 063/661856.k PRODAJEM vikendicu u naselju ^elina-Trebevi}. Mob. 061/158-049.k PRODAJEM dvospratnu ku}u u naselju Sokolje. Mob. 062/868-328.k JEDNOSOBAN stan na Bjelavama, 44m2, 3 sprat, po vo ljno. Mob. 061/171-744.k SKEN DE RI JA, tro ipo so ban 88 m2+lo`a 7m2, 2 kat, povoljno. Mob. 061/350-448.k TROSOBAN stan kod Sarajevske pi va re. ul. Fra nje va ~ka. Mob. 063/706-035.k POFALI]I, stan 57m2, Z. Panjete 7D, 2 sprat, novogradnja. Mob. 063/971-797.k PRODAJEM-mijenjam za more ku}u u Pazari}u, sa 1200m2 zemlje. Mob. 061/223-208.k PRODAJEM stan 37m2, Ul. H. Kre{evljakovi}a, 95.000 KM. Mob. 061/309-268.k PRODAJEM stan na Dolac Malti, 3 sprat. velika terasa, 2 mok. ~vora. Tel. 521-362.k TROSOBAN stan 85m2, 3 sprat, M. dvor, mogu}nost nadogradnje. Mob. 062/104-951.k VI[E parcela u Gladnom polju, O. Ilid`a, cijena po ldunumu 18 eura. Mob. 061/299-627.k DEVASTIRANA ku}a u Gladnom polju-Ilid`a, B+S+P+1600m2 oku}nice. Mob. 061/299-627.k PRO DA JEM ~e tvo ro sban stan 116m2 na Ba{~ar{iji I sprat eta`no grijanje pogodan za poslo.pr.Tel: 445-371 iza 15 sati.k STAN 35m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6 sprat. Tel: 066/510-328.k

PRODAJA
NEUM-Tiha Luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. Tel. 061/548-365, 036/884297. 3564

PRODAJEM stan dvosoban 65m2, Alipa{ino polje-B faza, S. Fra{te 15, 1 sprat. Mob. 062/418-816, 062/139691. 110 STAN na M. dvoru ul. Kralja Tvrtka 14/3 od 77m2 za 190.000KM, treba manja opravka. Tel. 058/483561.k CIGLANE, H. Red`i}a/A. Hume, 79m2, adaptiran, trosoban, cen. gr. balkon, 185.000 KM. Mob. 062/334371.k PRODAJEM stan u Doboju, 67 m2 visoko prizemlje. Cijena 84 000 KM. Tel: 061/928-495.sms PRODAJEM stan u Zenici povr{ine 81m2, u gradu. Zvati na. Tel: +382 31 326 622.sms. PRODAJEM trosoban stan 72m2, socijalno, sibica, 2.sprat.Cg, klima. Tel.061/929-828 i 061/685-675.sms PRODAJEM stan 60,80 kvadrata u Mostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. papiri 1/1, cijena 95000 KM. Telefon 061/780-567, fele ef¡yahoo.com PLAC, Ilid`a-Osijek, 1.336m2, komunalni priklju~ci, 95 KM/m2. Mob. 062/907-831.k STAN na Ciglanama, adaptiran, namje{ten, 78m2+balkon+ostava, 218.000 KM. Mob. 062/619-361.k GRBAVICA, H. ]emerli}am, dvosoban, 5 sprat, 52m2, 102.000 KM. Mob. 066/801-737.k GARSONJERA, Dobrinja, 6 sprat, 28m2, 40.000 KM. Mob. 061/320439.k STAN 74m2, M.].]ati}a, trosoban, 1 sprat, 100.000 eura. Mob. 061/320-439.k STAN 71m2+20m2, H. Red`i}a, 1 sprat, 100.000 eura. Mob. 061/320-439.k PRODAJEM 2000m2 zemlje Crna Rijeka prema Delija{u asfalt, potok, livada. Tel. 033/610-151.k HRASNICA 78m2/II 2 balkona, 2 mokra ~vora cijena 85.000KM. Tel. 061/724-504.k ALIPA[INA ulica 66m2 2 sprat, Grbavica 53m2 prizemlje Azize [a}irbegovi} 50m2/15kat. Tel. 062/156-882.k OTOKA, Br~anska 78m2 1 sprat 2 bal ko na 2, mo kra ~vo ra. Tel. 062/156-882.k ALIPA[INA ulica 66m2/II Grbavica 53m2 vis. priz. Hrasno 50 m2 15 kat, Aneks garsonjera 25m2. Tel. 062/156-882.k

OSLOBO\ENJE subota, 7. juli/srpanj 2012.
TEHNIKA
PRODAJEM TEA pe} 3 KW. Mob. 061/195-795.k PRODAJEM {iva}i ma{inu singer Viktorija i Pfaff, na 2 rate, dovozim li~no uz garanciju. Mob. 061/145504.k KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1:25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417.k PRODAJEM 300 komada austrijskog cri je pa Hon da po vo ljno.Tel:033/443-620.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809763.k PRODAJEM sobne prozore drvene sa {tokovima (5kom) u odli~nom stanju, povoljno. Tel. 061/869-396.k PRO DA JA drva i uglja. Tel:061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Glo bus, na ci onal.Tel:524973.k PRODAJEM uvezene komplete ~asopisa “Sam” (svoj majstor) 19751991. Tel. 061/134-298.k PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323906.k PRODAJEM iscijepana bukova drva 70KM }utci, ugalj Banovi}i, kocka. Tel:062/697-017.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k MIKADO -Akcija! Platnene roletne 25KM/m, al. `aluzina, trakaste zavjese, vanjske PVC i alum. roletne gara`na rolo i harmonika vrata. Tel. 061/551-515 i 033/789999. 1102

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

53

na{oj dragoj i voljenoj Mimici

VOZILA
CITROEN X Sara Kupe 2001. njemacka registracija, 4.800 KM. Tel. 061/310-695.sm PRODAJEM Landrover dugi, benzinac, 1973. god. u odli~nom stanju, pre{ao 44.000 km, gara`iran, 15.000 KM, sa rez. dijelovima, registrovan. Tel. 058/483-561.k [KODA Favorit, 135 L, 91. god. u odli~nom stanju, neregistrovana, pre{la 75.000. Mob. 062/081-812.k PRODAJEM auto Mazda 6 prvi vlasnik kupljena u Fautoce-Utru 2006. godine, 120 konja benzin pre{la 36.000KMgara`irana, autoklima, svjetla za maglu 15.000KM. Tel. 061/133-191.k PRODAJEM Opel Astru 1.6 i 1993. godina, o~uvan. Mob. 061/229-925.k KOMBI VW, T4, 2,5 TDI, 150 ks, 2003. god. pre{ao 217.000 km, cijena 14.000 KM fiksno. Mob. 061/689-171.k VENTO dizel, kraj 94. god. u odli~nom stanju. Mob. 061/203-772.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama, 12.500KM. Mob: 062/855-888.k GOLF 4 SDI, god. 2002. pre|enih 88.000 km, prvi vlasnik, registrovan do 3/2013. god. Mob. 063/530-333.k PRODAJEM {kodu feliciju, proizvodnja 98. Mob. 061/502-340.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536765 i 061/134-544.k JUGO 55GVL, amarikano, gara`iran, ser vi si ran, re gis tro van do 5/2013. god. pre{ao 59.450 km. Mob. 063/176-207.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k

POVOLJNO, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakas te za vje se, har mo ni ka vrata i blindo vrata. Tel. 061/214-303. 1117

IRMA MIMA FEJZI]

“VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k “DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k KIRBY dubinsko usisavnje, pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta, pranje portala, generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1m2/1KM firma Glanz. Tel. 061/350-688. 1089 MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.k PREVOZ putnika Sarajevo-more, novim kombi i minibus vozilima. Neum, Pelje{ac, Dubrovnik, Makarska rivijera i Split, klimatizovano, profesionalno. Tel. 062/213-645, +3850915323465. 111 MOLERSKE usluge: kre~enja i gletovanja. Radimo uredno,povoljno i kvalitetno.Tel: 061/709-956.sms AUTOPREVOZI sa ve}im kombijem, namje{taja, stvari i selidbe bez ostecenja, odvoz kabastog namje{taja i {ute 25KM+radna snaga. Mob. 062/139-453.sms PROFESIONALNO servisiranje ra~unara, ugradnja novih i polovnih dijelova, povoljno i veoma kvalitetno. Mob. 066/855-319.k KVALITETNO vr{imo ru~no pranje }ilima i itisona, dolazak na adresu je besplatan. Tel. 033/221-945.k DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakulteta. Tel:061/534-231.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel:061/382-219.k POVOLJNO izra|ujem ni{ane i spomenike od mermera i kamena. Mob. 061/171-860.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k MOLER radi sve uredno kvalitetno i veoma povoljno.Tel:061/274-872.k TELEFONIKO servis popravlja stare nove be`i~ne tel.izrada instalacija. Tel. 061/141-676.k PROFESIONALNIM ma{inama ~istimo namje{taj, unutra{njojst auta. Tel. 061/524-61 i 033/200-003.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za djecu i odrasle. Tel. 065/572-966.k INSTRUKCIJE iz matematike za prijemne srednja {kola i fak.Tel. 061/536-973.k ZIDARSKO tesarski radovi zidanje, maltare, betoniranje sve vrste {alovanje krovovi itd.povoljno. Tel. 062/134-827.k MOLERSKE usluge nudimo, gletovanje, moleraj, stolarija, tapete, radijatore i sve drugo po dogovoru. Mob. 061/219-768 i 033/456-979.k KE RA MI ^AR zva ti na Tel: 061/460-606.k

Uvijek }emo te se sje}ati i voljeti. Ra{ida, Sena i Amira sa porodicama
111

ELEKTRI^AR vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije.Tel.061/132-149.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dos ta va). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k MOLER moluje stanove, jednosobni oko 120KM, dvo so bni oko 180KM, trosobni oko 250KM. Mob. 062/073-760 i 033/630-332.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel:061/201-685.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, pos. prostore u Sarajevu. Tel. 440-747, 065/327-328.k RADIM antikorozivnu za{titu automobila, varnje, farbanje i poliranje u Ilija{u. Mob. 061/552-547.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k VR[IM prevoz selidbe veliki kombi sa radnom snagom ili bez, Ko{evsko brdo. tel. 062/226-665.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600-514.k MOLERSKO-farbarski radovi, povoljno. Mob. 061/323-906.k @ELITE znanje iz matematike, dolazak na adresu. Tel. 062/916-472.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Greninga. Mob. 062/256-376.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH. Tel. 232-162, 061/266-764, 061/108-779.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k NJEMA^KI advokat zastupa u svim pravnim stvarima u njema~koj. Mob. 061/537-739.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k

VKV Bravar popravlja sve vrste brava, pravi gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356.k VODOINSTALATER 30. god. iskustva, vr{i opravke instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Mob. 062/139034, 535-659.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-966.k MOLER Adi, izvodi molerske radove kvalitetno, ~isto i povoljno. Mob. 062/671-861, 450-709.k MOLER Emir, izvodi kolerske radove, kvalitetno, ~isto i povoljno. Mob. 061/372-829, 450-709.k AUTO kombi, prevoz stvari, robe, motocikla, mo`e inostanstvo. Mob. 062/421-050, 541-878.k OPSLU@IVALA bi staro iznemoglo lice. Mob. 062/569-444.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533326.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

IZNAJMLJUJEMO sobe i apartmane u Neumu (kod hotela Zenit) i Dubrovniku (na Babinom kuku) povoljno, klima, TV, parking. Mob. 063/894-751 i 036/885-165. 001A APARTMANE u Neumu izdajem povoljno sa klimom i gara`om. www.VillaLamia com. Tel:033/535121 i 061/146-703.k U MAKARSKOJ, soba ili apartman, blizu pla`e i {etnjice. Tel. 0038521611523, 00385915406089.k IZDAJEM izuzetno povoljno vikendicu na moru, po krevetu 10 KM, Brist-Hrvatska. Mob. 065/367128, 033/614-604, od 20 sati.k GRADAC, izdajem sobe i apartmane, povoljno. Tel. 00385918802134.k NEUM apartmani sobe pet metara od mora parking. Tel. 036/880-582 i 061/488-043.k NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 061/141752, 061/183-981, 036/884-169.k POVOLJNO izdajem apartmane u Igalu blizu mora. Mob. 061/537-739.k NEUM izdajemo i apartmane uz more povoljno 063/322-271 i 036 /884-711.k MAKARSKA Rivijera-Mali drvenik, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 0038521628306 i 00385/ 919542000.k DOBRE vode, C. Gora, sobe 70m od mora, posebno kupatilo, upotreba zajedni~ke kuhinje, 5 i 6 eura po le`aju. Tel. 033/621-119 i 062/006319 Fikret.k MAKARSKA, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 00385/ 917984396.k NEUM izdajem apartmane uz more svi sa terasama i pogledom na more. Tel. 036/884-710, 062/970-364. APARTMANI sobe za no}enje sa parkingom 20KM po osobi, Ko{evsko Brdo. Tel. 062/226-665.k MAKARSKA rivijera-Drvenik mali, pla`a du` borove {ume, sobe, povoljno. Tel. 0038521628184.k VODICE [ibenik, sobe i aprtmani, povoljno. Tel. 003859825660.k NEUM, centar, apartmani 50m od mora. Tel. 063/350-149 i 036/880320.k TU^EPI izdajem apartman na pla`i za 6 osoba. Tel.061/299-627.k TU^EPI, apartman na pla`i 6+2 osobe, u terminu od 18.8. do 28.8. Mob. 061/299-627.k IZDAJEM apartmane odmah uz more, Slano kod Dubrovnika. Tel. 0038520871338, 099512108.k DU BRO VNIK -La pad iz da jem apartmane za 2,4 i 6 osoba vlastiti parking, povoljno.Tel. 0038598244031.k PRODAJEM u Trsteniku na Pelje{cu monta`nu vikendicu cca 15 m2.Tel. 061/502-340.k

KUPOVINA
KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM stare devizne {tednje i di oni ce po po vo ljnoj ci je ni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323906.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

OSTALO
PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM neupotrebljavano lo`i {te za ka min po vo ljno. Tel. 061/252-880.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do-13 sati, na 061/199 328.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo “Su sler”, fik sno 100 KM. Tel. 061/194-929.k PRODAJEM komplete po{tanskih maraka 1993-2011. u albumima, BiH 1000KM i HB 400KM. Mob. 061/194-220.k POVOLJNO prodajem vi{e hiljada zna~ki u albumima. Tel. 062/27-833.k VRLO povoljno prodajem dobro o~uvan pianino. Mob. s061/223819.k PRODAJEM grobno mjesto sa spomenikom na groblju Bare, katoli~ka parcela K7, grobno mjesto 7, atraktivna lokacija. tel. 649-589 od 17 do 19 sati.k

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-bianca- neum.com, email: villa-bianca@hotmail. com, info@villa-biancaneum. com. Tel. ++387(0) 36 884 125

ZAPOSLENJE
POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k RESTORANU kod op{tine Stari grad potrebna pomo}na kuharica. Mob. 061/173-835.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k

U OREBI]U izdajem apartma ne i so be, sa vre me no opremljeni (kuhinje, kupati la, par king i dr. po go dnosti), blizu glavne pla`e. Is ko ris ti te sve pre dnos ti Orebi}a i na{e ku}e. Odmorite se ugodno. Mob. 061/ 252-782 i u Orebi}u 00385/ 20713884. 3690

OREBI] apartmani za 4 osobe, dnevni, spava}a, kuhinja, kupatilo, terasa, TV, parking u hladu, povoljno. Tel. 033/220-068 ili 061/147-359. 3204 NEUM apartmani komforni klimatizirani blizu mora parking. 036/884-493, 061/141-752, 061/183981. 001 NEUM Vila “Mina” apartmani blizu Zenita sa gara`om, klimom tvom.Tel:062/223-761.k IZDAJEM apartman u Neumu, 82m2, 10m od mora. Mob. 063/219027, Kemo. 001A

USLUGE
ALU `aluzine 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/ 767-995, 061/131-447. 001

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

subota, 7. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Sa neizmjernom tugom i boli obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE

na na{e voljene

@ELIMIR (FRANJE) MARKOVI]
preminuo 6. jula 2012. u 82. godini. Sahrana }e se obaviti 7. jula 2012. godine u 10.30 sati na groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Spomenka, sin Miroslav, snaha Ranka,unuke Vanja i Ana, Branko Gruji~i} sa porodicom, te porodice Tarailo, Bojko, Pernar, Pinjo, Crni}, kumovi Had`idedi}, prijatelji Ba{i}, Dekovi}, Cvitanovi}, Pliv~i}, kao i ostali prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Marka Maruli}a 15/V. 1128

ROBERT ORLI]
7. 7. 1991 - 7. 7. 2012.

STANKO ORLI]
4. 3. 2011 - 7. 7. 2012.

Po~ivali u miru Bo`ijem. Va{i najmiliji
3872

POSLJEDNJI POZDRAV

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

dragom dedi

@ELIMIRU MARKOVI]U

ASIMA (SMAILA) MUSTAFI], ro|. ^EJVAN
preselila na ahiret u petak, 6. jula 2012, u 61. godini.

IBRAHIM (RAME) SOFTI]
preselio na ahiret u petak, 6. jula 2012, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. jula 2012. godine, poslije ikindija-namaza (17.20) na mezarju Ugorsko - Vogo{}a. O`alo{}eni: supruga Ismeta, k}erka Azra, unu~ad Denis i Adela, zet Emir, bra}a Zaim, Zahid, Zikret, Zakir i Ismet, sestre Tenzila, D`emila i Hajra, daid`a Ekrem, tetke Zarifa i Pa{ija, {ura Uzeir, svastike Nafa, Hasija i Hata, te porodice Softi}, Kr{o, Kahriman, Baru~ija, Hrusti}, Tabakovi}, Hasanovi}, Zaimovi}, Pa{ambegovi}, Kapetanovi}, Bulbulu{i}, Cviko, Zuli}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.20 sati u d`amiji Ugorsko. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Njegove Vanja i Ana
1129

D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. jula 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Dina, sestre Hanifa i Saima, bra}a Asim i Hajrudin, zetovi i snahe, svekrva Ai{a, djever Mevludin i jetrva Elbisa, zaove Izeta i Mevlija sa porodicama, prijatelji Ned`la Mikica i Mensur [ehi}, Zulejha i Lela Rid`anovi}, te porodice Mustafi}, ^ejvan, Dizdarevi}, Zuki}, [ehi}, Hajradinovi}, Nalo, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. grbavi~ka br. 56/V. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

TU@NO SJE]ANJE

VLADIMIR MEDAN
7. 7. 1991 - 7. 7. 2012.

S ljubavlju i tugom, tata i sestra sa sinovima
3868

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na

na na{u dragu majku \ajku

MURAT (MA[E) JUSUFOVI]
preselio na ahiret u petak, 6. jula 2012, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. jula 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Ziba, sin Nermin, snaha Sabina, k}erke Samija, Sehija, Safija, Ismeta, Zehra i Nermina, unu~ad, te porodice Jusufovi}, Havi}, Fulurija, Kundo, Aganovi}, ^engi}, Made{ko, Hrnjevi}, Haramba{i}, Durakovi}, Hukara, Bi~o, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. Amira Krupalije br. 47, Bu~a Potok. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

@IKA RADOSAVLJEVI]
7. 7. 1998 - 7. 7. 2012.

^EDOMIR ^EDO ]ETKOVI]
7. 7. 1984 - 7. 7. 2012.

SR\ANA (JOVE) BRUJI]A
7. 7. 2006 - 7. 7. 2012.

D@EVAHIRA ALIEFENDI], ro|. GRADA[^EVI]
Sin Faruk sa porodicom, k}erka Lejla Tanovi} sa porodicom
3462

^ovjekov `ivot je samo tren, izme|u dvije krajnosti. Tvoji: supruga Marija, sin Sa{a, k}i Sandra, snaha Sne`a, zet Bill, unu~ad Maja i Nikola
3831

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
3874

Voljeni i po{tovani se ne zaboravljaju. Predrag, Nenad i Tilika
1125

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

OSLOBO\ENJE subota, 7. juli/srpanj 2012.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

55

IRMA FEJZI]
supruzi na{eg dekana

KOLEKTIV I ASOCIJACIJA STUDENATA VETERINARSKOG FAKULTETA U SARAJEVU
001

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SABIT (SABIRA) HAD@I]

RASEMA KURSPAHI], ro|. ]UBARA
ekshumacija (jezero Peru}ac)

SUVADA BARU^IJA, ro|. BRDARI]

preselio na ahiret u petak, 6. jula 2012, u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 8. jula 2012. godine, u 14 sati na mezarju Strga~ina - Rudo. Prevoz iz Sarajeva obezbije|en sa dna Ulice dola~ka u 9 sati sa zaustavljanjem ispred Vije}nice, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: majka Hajra, supruga Safija, sinovi Muamer i Haris, brat Sead sa porodicom, sestra [evala sa porodicom, {ure Safet i Sulejman sa porodicama, svastika Sajma sa porodicama, snaha Mensura sa sinovima Erminom i Arminom, unuci Tarik, Edin i Ensar, daid`a Hilmo sa porodicom, snahe Samra i Meliha, teti}i i teti~ne, te porodice Had`i}, Sadikovi}, Dizdarevi}, Kajgana, Kujovi}, Hubani}, Brki}, ]uprija, Svraka, Huji}, Panjeta, Kajim, Nogo, Veli}, Kla~ar, Oru~, Karovi}, Ra`anica, Peljto, ^emo, [vraki}, Hajvaz, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici dola~ka br. 130.
000

preselila na ahiret u ~etvrtak, 5. jula 2012, u 78. godini. tragi~no preselila na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke 11. juna 1992. u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. jula 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi [emso, [eval i Asim, k}erka Fatima, snahe Behija, Nera i Suvada, unu~ad Edin, Edisa, Asmir, Alma, Alema, Danira, Dijana, Muhamed i [emsa, snahe i zetovi, praunu~ad, brat Me{a, snahe Ferida, Mujesira i Zlatka, brati}i i brati~ne, djever Avdo sa porodicom, te porodice Kurspahi}, ]ubara, Hubi}, Mustafi}, Mujezinovi}, [abanovi}, Karahod`i}, Pa{i}, Begi}, Kari{ik i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u naselju Ljubni}i bb, Podlugovi, Ilija{.
000

D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. jula 2012. godine, u 16 sati na mezarju Podgrab. O`alo{}eni: sin Senad, k}erke Senija i Hasena, bra}a Sulejman i [evkija, snahe Mirsada, Sadeta, Ha{a, Zineta i Radmila, zetovi Ferid Had`iselimovi} i Avdija ^indrak, unu~ad Almin, Aida, Naida, Ina, Mirza, Zerina, Anes i Sein, praunuci Edin i Vedad, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, djever Avdo sa porodicom, zaove Taiba i Galiba sa porodicama, te porodice Baru~ija, Brdari}, Had`iselimovi}, ^indrak, Kadri}, Dizdarevi}, Be~i}, Kari}, Vajnaga, Hamzi}, Muzurovi}, Taslaman, O Rourke, ^ehaji}, Vujakovi} i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16 sati u ku}i `alosti, Podgrab bb.
000

Tu`nim i `alosnim srcem javljamo rodbini, kom{ijama i prijateljima da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV ~estitom ~ovjeku i dragom prijatelju

IN MEMORIAM

HAJRUDIN (RAME) DENJAGI]
1937 - 2012.

prof. dr. ILIJAS TANOVI]
7. 7. 2010 - 7. 7. 2012.

tragi~no preselio na ahiret 5. jula 2012. u 75. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 7. jula 2012. godine, poslije ikindija-namaza u 17 sati ispred d`amije na Ivicima, a ukop }e se obaviti na mezarju na Merajama u Br~kom. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u Br~kom poslije d`enaze. O`alo{}eni: supruga Suhbija, sin Asmir, k}erka Amila, bra}a Galib i Mustafa, sestre Adila i Rukija, snaha Marta, zet Muriz, unuci Mirza i Janes, unuke Amerisa i Lejla, porodice Denjagi}, Halilovi}, Kapkovi}, Imamovi}, Bjelak, Heri}, Red`i}, te ostala mnogobrojna familija, kom{ije i prijatelji
76120

S po{tovanjem i toplinom ~uvamo uspomenu na na{eg dragog kolegu i prijatelja. Odsjek za slavenske jezike i knji`evnosti
3866

NED@ADU SOFI]U
Kop~o
1126

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

subota, 7. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ZIJAD (OMERA) SUBA[I]
ekshumacija iz jezera Peru}ac 1961 - 1992.

MULIJA (MURATA) AJANOVI], ro|. KAPETANOVI]
ekshumacija 1900 - 1992.

SEJID (BE]IRA) BE[AGI]

preselio na ahiret kao {ehid u Vi{egradu u1992. u 31. godini. D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti u ponedjeljak, 9. jula 2012. godine, poslije ikindija-namaza u haremu Alipa{ine d`amije u Sarajevu. O`alo{}eni: majka Hajrija, ba}a Sejad i Nijaz, sestre Sena, Biba i Jasmina, sestri~ne, sestri}i, brati~ne, zetovi, te porodice Suba{i}, Duro, Kasapovi}, Sokolovi}, Sara~, Muhi}, Dizdarevi}, Rusti}, Hod`i}, Kajan, Kustura, Solak, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije, prijatelji i saborci. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza u Bakr-babinoj d`amiji. Prevoz za tevhid }e biti obezbije|en ispred ku}e `alosti (Rakovi~ka cesta 207 - Gladno Polje), sa polaskom u 15.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselila na ahiret od zlo~ina~ke ruke u Sokocu 1992. u 92. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. jula 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Mensur, k}eri Bisera i Remzija, snaha Mirza, unuk Rusmir i snaha Amra, unuke Mirsada, Amra i Azra, zetovi Muharem, Nihad i Velija, brati~ne Rabija, Naza i Hanka, snaha Zumra sa djecom, djeveri}i Glaib, Halid i Bakir sa porodicama, djeveri~na Samija, te porodice Ajanovi}, Kapetanovi}, Nalbanti}, Katica, Rizvanovi}, Pondro, Polimac, Vatre{, Hajdarevi}, Hod`i}, Dobra~a, Muminovi}, Tur~inovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Bardak~ije - Stara Breka. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u srijedu, 4. jula 2012, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. jula 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Zehra, sinovi Almedin, Senad i Sabahudin Nino, k}eri Almedina, Senada i Habiba, sestre Zehra, Tid`a i D`emila, zetovi Ramiz, Senad, Manfred i Franz, brojna unu~ad i praunu~ad, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Bosanskoj d`amiji - Alipa{ino Polje, C faza. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE

[U]RO (ABIDA) HAMIDOVI]

HALIMA (OSMANA) PA[ALI], ro|. BARAK
preselila na ahiret u srijedu, 4. jula 2012, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. jula 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Haso, k}erke Med`ida i Munevera, unu~ad Melitta, Timur, Hana i Harun, bra}a Edhem i Hamed sa porodicama, sestra [emsa sa porodicom, te porodice Pa{ali}, Barak, Zun|a, Jusufovi}, Mujanovi}, Hod`i}, D`ini}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Doglodi. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u ~etvrtak, 5. jula 2012, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. jula 2012. godine, poslije ikindija-namaza (17.20) ispred d`amije u Butmiru, a ukop }e se obaviti na mezarju Suhodol - Butmir. O`alo{}eni: supruga Hata, sin Zeno, snaha Bisera, unu~ad Zenaida, Binasa i Merisa, brati}i i brati~ne sa porodicama, te porodice Hamidovi}, Selmanovi}, Numanovi}, Ma{i}, Mrku{, Daci}, Mrkuli}, Berilo, Kadi}, Osmanba{i}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Jasini }e se prou~iti istog dana u d`amiji Butmir poslije ak{am-namaza. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

FATIMA DRLJEVI]
2010 - 2012.

Tvojim odlaskom u vje~nost ostala je velika tuga i praznina u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji najmiliji koji te ne zaboravljaju
88108

SJE]ANJE SJE]ANJE SJE]ANJE

na drage roditelje

Sedmog jula 2012. godine navr{ava se 40 dana otkako vi{e nije sa nama na{a voljena

na

SENIJA BE[AGI], ro|. DIZDAR
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. Tvoji najmiliji: sin Edo, k}erka Lida sa porodicama
3861

SULJU (AHMETA) BABI]A SAFIJA SOLAK
iskrenog druga, dragog prijatelja i ~estitog ~ovjeka. Veljko Droca
3852

ABDULAH SOLAK
3. 2. 1981 - 7. 7. 2012.

7. 7. 2007 - 7. 7. 2012.

Dada i Zlatan sa sinovima
71120

OSLOBO\ENJE subota, 7. juli/srpanj 2012.
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

SAFIJA BAKAR[I], ro|. MURSEL
7. 7. 2003 - 7. 7. 2012.

SAMIJA HASAGI], ro|. MURSEL
18. 7. 2004 - 7. 7. 2012.

FATIMA BU[ATLIJA, ro|. MURSEL
11. 7. 2011 - 7. 7. 2012.

SALIH MURSEL
25. 7. 2004 - 7. 7. 2012.
3804

S ljubavlju, porodica

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na voljenog tatu i punca

na na{eg dragog

ALEKSANDRA ACU MILJEVI]A
1996 - 2012.

ILIJU LUKI]A

S ljubavlju, tvoji @ana i Nenad
3840

Dvije duge godine bez tebe je tu`no i te{ko. Praznina boli. Uvijek si u na{im srcima, mislima i sje}anjima. Vole te tvoji Mirsada, \or|e i Vedrana
111

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

na na{eg dragog

na na{eg voljenog

NIKOLU CANETA BU[I]A
DRAGANA DRVENICU
7. 7. 2008 - 7. 7. 2012.

SAMIJA (SELIMA) DORI], ro|. [UKALO

7. 7. 1995 - 7. 7. 2012.

Sa neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem,
S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
3829

supruga Zdenka, k}erke Ivana i Nikolina Tog dana u 10 sati posjetit }emo njegov grob i polo`iti cvije}e.
3839

preselila na ahiret u srijedu, 4. jula 2012, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. jula 2012. godine, u 17.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: sin Edin, k}erka Aida, zet Amir, sestra Zehra sa porodicom, sestri} Armin sa porodicom, snaha [efka sa porodicom, zaova Devla, jetrva [emsa sa porodicom, D`enaida ^engi} sa porodicom, prijateljica Subha, te porodice [ukalo, Dori}, ^au{evi}, Karabeg, Kajmakovi}, ^engi}, Krajini}, Kurtovi}, Resi}, Kreho, Mustafovi}, Gerin, Ad`aim, Drnda, Mrehi}, Barakovi}, Runda, Mud`elet, Kolo{, Po{ko, Galija{evi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.30 sati u d`amiji Vrbanju{a. Ku}a `alosti: Ul. Kartal br. 7.
002

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

SIMO (SLAVKA) JOVANOVI]
7. 7. 1980 - 7. 7. 2012.

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK

Tel: 387/30/879-438

Vrijeme koje prolazi ne mijenja prazninu koju je za sobom ostavio. Zauvijek u na{im srcima, sje}anjima i mislima. S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem, supruga Tid`a, k}erka Dunja i sestra Dobrila Seka
3847

IRENA ^ALO
2007 - 2012.

MEHMED ^ALO
2004 - 2012.

IRFAN ^ALO
2009 - 2012.

Ponosni smo i zahvalni {to smo Vas imali. S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
3853

58

PREDAH

subota, 7. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Dok vi mo`da trpite zbog negativnih uticaja ili zbog ne~ije samovolje, saradnici djeluju relativno bezbri`no i ne obra}aju pa`nju na va{e zamjerke. Ipak, nema razloga da se sukobljavate sa osobom kojoj nedostaje osnovna tolerancija i razumijevanje. Bez obzira na va{a velika emotivna o~ekivanja koja trenutno imate, prihvatite ideju koju predla`e voljena osoba. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi i imate istan~an sluh za procjenu dobrih poslovnih ideja ili mogu}nosti. Slobodno pokrenite inicijativu u vi{e pravaca, dovoljno ste sposobni da prevazi|ete prosje~na mjerila ili osrednje ocjene. Bez la`ne skromnosti, postoji provjereni na~in da obradujete i usre}ite voljenu osobu. Va`no je da uljep{ate svoje raspolo`enje i zajedni~ko zadovoljstvo. Poku{avate da razumijete ne~ije motive i tra`ite efikasno rje{enje koje zadovoljava zajedni~ke poslovne interese. Dobro razmislite prije nego {to prihvatite ne~ije uslove, nema razloga da vas forsiraju na ubrzane odluke. Prikrivate svoje emotivno nezadovoljstvo zbog ne~ije odluke. Ali, nemojte donositi ishitreni zaklju~ak na osnovu prvog utiska koji imate. Prijat }e vam odmor i psihofizi~ka relaksacija. Va{a intuicija djeluje skoro nepogre{ivo u razli~itim situacijama. Imate va`nu ulogu u procjeni dobrih ideja, koje uti~u na zavr{ne rezultate ili na nivo uspjeha u poslovno-finansijskoj saradnji. Sa~uvajte prisebnost duha. Ne~ije prisustvo djeluje pozitivno na va{e raspolo`enje. Pronalazite dobar smisao i pravu inspiraciju da se prika`ete u novom svjetlu pred bliskom osobom. Nekome nedostaje nota iskrenosti, a vama dodatno strpljenje, tako da se zajedni~ki susret pretvara u raspravu o zna~aju razli~itih poslovnih ciljeva. Va`no je da izvu~ete odre|enu pouku iz sada{nje situacije. Na sre}u, postoji osoba koja mo`e da vas oraspolo`i na poseban na~in, posvetite pa`nju nekim vedrijim temama koje }e vam prijati. Izbjegavajte stresne situacije koje vas dodatno zamaraju. Napravili ste pogre{nu poslovnu procjenu, tako da vam preostaje da istrpite ne~ije rije~i kritike. Strpljivo sa~ekajte novu priliku i izbjegavajte odgovore na neka dvosmislena pitanja koja unose dodatnu pometnju u poslovne odnose. Ne nalazite opravdanje za ne~iji postupak, ali dok god osje}ate emotivnu uznemirenost, ne mo`ete da donesete ispravnu odluku. Na pomolu su novi doga|aji na poslovnoj sceni i di`e se velika pa{ina oko nekih sporednih situacija. Poku{avate da odredite svoje mjesto u poslovnim krugovima, ali i da sa~uvate dobar odnos sa provjerenim timom saradnika. Nemojte dozvoliti da vas ne~ije pona{anje isprovocira na pogre{nu emotivnu reakciju. Kontroli{ite impulsivnu stranu svoje prirode. U ovom trenutku ne~ije rije~i ne zna~e mnogo, potrebno je da preuzmete aktivnu ulogu ili vi{e da se orijenti{ete ka prakti~nim rje{enjima. Pokazat }e se da je sre}a na va{oj strani, nema razloga da se povla~ite u stranu. Djelujete zadovoljno i inspirativno, dobivate emotivnu podr{ku od osobe koja ima va`no mjesto u va{em `ivotu. U~inite ne{to korisno u prilog ljep{em izgledu i boljem raspolo`enju. Primje}ujete da me|u saradnicima postoje razli~iti interesi i da se to zatim automatski odra`ava na zajedni~ki dogovor. U~inite sve {to je potrebno da opravdate svoju ulogu u poslovnoj saradnji, poka`ite dodatnu mjeru odgovornosti. Voljena osoba indirektno poku{ava da uti~e na va{u odluku, {to nije lo{e u dugoro~nijoj perspektivi odnosa. Dozvolite nekom da vas oraspolo`i, opustite se. Ne~iji poslovni maniri ili pona{anje djeluju zbunjuju}e, ali istovremeno ni vi ne nudite dovoljno ubjedljive odgovore na neka osnovna pitanja. Ponekad je te{ko ta~no procijeniti, ko ili koliko dobija u poslovno-finansijskoj saradnji. Dozvolite svojim emocijama da vas navedu na dobar izbor ili na odluku koja mo`e da prija i va{em partneru. Va`no je da pravilno usmjeravate svoju energiju. Ideju koju imate ne treba isticati kao najbolje poslovno rje{enje, strpljivo sa~ekajte na ne~iju podr{ku koja vam nedostaje. Ukoliko pa`ljivo pratite ono sto se de{ava na poslovnoj sceni, bit }e vam jasno na koga mo`ete u potpunosti da ra~unate u saradnji. Va{e emotivne nemire neko obja{njava na pogre{an na~in. Djelujete napeto, opustite se od suvi{nih briga. Ponekad stvari izgledaju druga~ije od prvog utiska koji sti~ete na osnovu ne~ije pri~e. Provjerite razli~ite informacije koje uti~u na dalji tok poslovne saradnje. Nema razloga da donosite ishitrene odluke ili da mijenjate svoj uobi~ajeni raspored. U odnosu sa voljenom osobom brinete bez pravog povoda. Va`no je da sa~uvate optimizam i dobru volju.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: sand`ak, alieni, teksas, ij, ite, raskol, a, kalo, aparatura, s, kiparis, lkt, r, est, tuba, aplaudirati, po, drina, on, itan, ronald, prijaviti, pinket, jeka, ose, limun, t, pista, amaro.

Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta lista, obratite se VZ[ u BiH 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. e-mail: info@vzs.ba, godine Ukazom predsjednika Tita odlikotel: +387 33 272 270 vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat- tel/fax: +387 33 272 271

Danas sun~ano i veoma toplo, poslije podne u brdsko-planinskim predjelima lokalni razvoj obla~nosti. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 15 do 22, maksimalna dnevna od 30 do 37 °C. Narednih dana sun~ano i veoma toplo, u brdsko-planinskim predjelima lokalni razvoj obla~nosti. U utorak i srijedu na sjeveru obla~no sa ki{om i pljuskovima. U Sarajevu sun~ano. Puha}e slab, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura 17, maksimalna dnevna 34 °C.

Iznad ve}eg dijela Evrope danas umjereno obla~no sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom. U oblasti Sjevernog i Egejskog mora puha}e jak vjetar. Sun~ano }e biti na Mediteranu. Najhladnije bi}e na Britanskim ostrvima i Skandinavskom poluostrvu sa temperaturom od 15 do 22, najtoplije na Pirinejskom i Balkanskom poluostrvu sa temperaturom do 38 °C. Na Balkanu danas promjenljivo obla~no, poslije podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jak vjetar puha}e u oblasti Egejskog mora. Maksimalna temperatura do 38 °C.

60

KULTURNI VODI^
KINO MEETING POINT
ZBOGOM, PRVA LJUBAVI
re`ija: Mia Hansen-Love, po~etak u 12 sati.

subota, 7. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

BO[NJA^KI
Izlo`ba Salima Obrali}a “Po~itelj i zimi i ljeti 1978-2011.”, kao i stalne postavke “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, te ostale kolekcije Instituta, otvorene za posjete svakim danom osim nedjelje od 9-16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail: info@bosnjackiinstitut.ba.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
NA TAJNOM ZADATKU
akciona komedija, re`ija: Phill Lord i Chris Miller, uloge: Channing Tatum, Johan Hill, Ice Cube... po~etak u 19 i 21 sat.

sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

NANA
re`ija: Valérie Massadian, po~etak u 18 sati.

BANJA LUKA

CINEMA CITY
MUSTAFINI SLATKI SNOVI
re`ija: Angelos Abazoglou, po~etak u 20.30 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

LARIN IZBOR: IZGUBLJENI PRINC
avanturisti~ka drama, re`ija: Tomislav Rukavina, uloge: Doris Pin~i}, Ivan Herceg, Filip Juri~i}... po~etak u 14.30, 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

NEVJEROVATNI SPIDERMAN

KINA
CINEMA CITY
MADAGASKAR 3: NAJTRA@ENIJI U EVROPI

re`ija: Marc Webb, po~etak u 23 sata.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

LJETNO KINO VATROGASAC
MOJ BRAT, \AVO
re`ija: Sally El Hosaini, po~etak u 21 sat.

PIRAHNA 3DD 3D
horor, re`ija: John Gulager, uloge: Christopher Lloyd, Ving Rhames, David Hasselhoff... po~etak u 20 sata.

SARAJEVO

KINA
MULTIPLEKS PALAS
MADAGASKAR 3: NAJTRA@ENIJI U EVROPI 3D
animirana avantura, re`ija: Eric Darnell, uloge: Ben Stiller, Jada Pinkett Smith, Chris Rock... po~etak u 12, 14, 17 i 18.45 sati.

LA[KO SUMMERS NIGHT
OVO MORA DA JE MJESTO
re`ija: Paolo Sorrentino, po~etak u 21.30 sati.

LORAKS

OLIMPIJSKA DVORANA ZETRA
animirana avantura, re`ija: Eric Darnell, uloge: Ben Stiller, Jada Pinkett Smith, Chris Rock... po~etak za 3D u 11.20 i 13.20 sati, a za za 2D u 11.30, 13.30 i 15.30 sati.

LEDENO DOBA 4: ZEMLJA SE TRESE
re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeier, po~etak u 18 sati.

LJETNO KINO NOVI GRAD
DJECA
re`ija: Aida Begi}, po~etak u 21 sat.

MARIGOLD HOTEL
romanti~na komedija, re`ija: John Madden, uloge: Judy Dench, Tom Wilkinson, Dev Patel... po~etak u 17.40, 20.15 i 22.40 sati.

Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

LARIN IZBOR: IZGUBLJENI PRINC
re`ija: Chris Renaud i Kyle Balda, uloge: Zac Efron, Taylor Swift, Danny DeVito... po~etak u 11, 13, 15 i 17 sati. avanturisti~ka drama, re`ija: Tomislav Rukavina, uloge: Doris Pin~i}, Ivan Herceg, Filip Juri~i}... po~etak u 12.30, 17.15, 19 i 20.45 sati.

DVORANA OP]INE NOVI GRAD
LOTTE I TAJNA MJESE^EVOG KAMENA
re`ija: Heiki Ernits i Janno Poldma, po~etak u 12 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

LEDENO DOBA 4: ZEMLJA SE TRESE 2D
animirana avantura, re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeier, uloge: Ray Romano, John Legiuzamo, Dennis Leary... po~etak u 12, 14, 16 i 18 sati.

PIRAHNA 3DD 3D
horor, re`ija: John Gulager, uloge: Christopher Lloyd, Ving Rhames, David Hasselhoff... po~etak u 20.30 i 22.15 sati.

LEDENO DOBA 4: ZEMLJA SE TRESE 2D

BIHA]

MADAGASKAR 3: NAJTRA@ENIJI U EVROPI 3D
re`ija: Eric Darnell, uloge: Ben Stiller, Jada Pinkett Smith, Chris Rock... po~etak u 10 sati.

LEDENO DOBA 4: ZEMLJA SE TRESE 2D
animirana avantura, re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeier, uloge: Ray Romano, John Legiuzamo, Dennis Leary... po~etak u 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15 i 22.15 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`bu radova Adne Bakije, studentice Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Kiparstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, a za sve posjetioce otvorena je radnim danima u u periodu od 08 do 16 sati. animirana avantura, re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeier, uloge: Ray Romano, John Legiuzamo, Dennis Leary... po~etak u 12, 14, 16, 18, 20 i 22 sata.

MUZEJI KINA
UNA
LARIN IZBOR: IZGUBLJENI PRINC

GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

@ENA IZ SUSJEDSTVA
triler, re`ija: Pawel Pawlikovski, uloge: Ethan Hawke, Kristin Scott Thomas, Joanna Kulig... po~etak u 19.30 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba skulptura Alema Korkuta, umjetnika koji je svojim pristupom skulpturi zaslu`eno stekao izuzetnu reputaciju na savremenoj hrvatskoj umjetni~koj sceni. Korkutove skulpture se prvi put predstavljaju bosanskohercegova~koj publici, najprije u Gradskoj galeriji u Biha}u, a potom u Gradskoj galeriji Collegium artisticum u Sarajevu. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 20. jula.

BU\ENJE
horor, triler re`ija: Nic Murphy, uloge: Rebecca Hall, Dominic West, Imelda Staunton... po~etak u 17.30, 21.15 i 22.30 sati.

FESTIVALI Ba{~ar{ijske no}i
BO[NJA^KI INSTITUT
Ja ljubim
koncert, nastupaju: Sandra Bagari} i Darko Domitrovi}, po~etak u 20 sati.

TUZLA
avanturisti~ka drama, re`ija: Tomislav Rukavina, uloge: Doris Pin~i}, Ivan Herceg, Filip Juri~i}... po~etak u 20.30 i 22 sata.

GALERIJE
MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Izlo`ba “Sava [umanovi}, li~no, porodi~no i nacionalno” povodom obilje`avanja 70 godina od smrti velikog umjetnika. Postavka sadr`i izabrane slike - 46 ulja na platnu, iz posljednje decenije njegovog stvarala{tva, koji je ujedno i [umanovi}ev najzreliji opus. Najzastupljeniji motivi su aktovi i pejza`i, me|u kojima se izdvajaju izuzetne slike, poput Rusinke, A{ikovanje, Model u ateljeu i Portret devoj~ice u bijeloj bluzi, kao i motivi mrtve prirode. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 5. augusta.

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

DIKTATOR
komedija, re`ija: Larry Charles, uloge: Sasha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley... po~etak u 21 sat.

SFF
NARODNO
@ENA KOJA JE OBRISALA SUZE
re`ija: Teona Strugar Mitevska, po~etak u 11.30 i 20 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

ZENICA

ALPE
re`ija: Yorgos Lanthimos, po~etak u 16 sati.

MUZEJI
ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

LJETNO KINO !hej
SKRIVENI ADUT
re`ija: Todd Solondz, po~etak u 21 sat.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE subota, 7. juli/srpanj 2012.
SP OR T

TV PROGRAM

61

Vladimir Klitschko Tony Thompson, prenos
23.00 FTV
BOKS

Da sam oblak
17.15 FTV

SE

RI

JE

Ind`i predla`e da svadba bude u Istanbulu i niko se ne protivi tome. Aslan i Durije su naro~ito mi{ljenja da }e to biti najbolje za sve. Zbog pri pre ma se ide odmah u Istanbul, ali Serdar odlu~uje da ne prisustvuje toj svadbi, jer nije za taj brak. Asije bjesni kad vidi poruku koju je na Mustafin mobitel poslala Bahar i odlazi u hotel. Nalazi Bahar, za koju je ~ula da je iza{la u {etnju i nasr}e na nju. Da bi se odbranila od Asije, Bahar je odgurne i pri tome Asije padne na stomak. Asije uz Narininu pomo} smjeste u bolnicu, ali su i ona i dijete u `ivotnoj opasnosti. Strast koju Mustafa osje}a prema Narin kao da nikako ne slabi. Iako izgleda kao da je prestao juriti za Narin, on tajno pravi planove, odlu~an da ne dopusti brak Haruna i Narin. Mustafa otima Narin. Mustafa uspijeva da otme Narin i kre}e sa njom na opasno putovanje. Dok je jo{ planirao da je otme, Ind`i i Durije su saznale da je on u Istanbulu, pa su po{le na obalu po Narin i njenu majku Hatun. Vidjev{i to, Mustafa malo mijenja plan. U ku}i g|e Ind`i se vr{e pripreme za svadbu. U jednom trenutku Serdar prire|uje pravo iznena|enje na vratima.

Izgubljeno bratstvo
RATNA DRAMA
Tae Guk Gi, 2004. Re`ija: Je-Gyu Kang Uloge: Dong-gun Jang, Bin Won, Min-sik Choi

23.05 OBN

Godine 1950. u Ju`noj Koreji Jin-tae Lee `ivi sretno sa obitelji. Uskoro Sjeverna Koreja napadne Ju`nu i obitelj je prisiljena pobje}i na selo ro|acima. Tijekom njihovog bijega mla|i brat Jin-tae Leeja prisiljen je po}i u vojsku i u rat. Kako bi za{titio brata, Jintae Lee se tako|er prijavi u vojsku te mu zapovjednik obe}a da }e pustiti njegovog brata ukoliko osvoji medalju za hrabrost...

Tsotsi
23.45 BHT
Tsotsi, 2005.

FIL

M

Maria Montessori, 1. dio
15.25 FTV DRAMA
Re`ija: Gianluca Maria Tavarelli Uloge: Paola Cortellesi, Massimo Poggio, Gianmarco Tognazzi, Alberto Cracco, Alessandro Lucente Maria Montessori, 2007.

FIL

M

KRIMI/DRAMA
Re`ija: Gavin Hood Uloge: Presley Chweneyagae, Mothusi Magano, Israel Makoe, Terry Pheto

Lonci i poklopci
12.00 OBN

SH

OW

Subotnji meni Vjeko zapo~inje zanimljivim predjelom, pastirskim lazanjama. Glavno jelo je u duhu indijske kuhinje i vodi vas u svijet raznolikosti okusa i neobi~nih za~ina. Vjeko }e vas nau~iti kako se sprema indijska ri`a sa {pinatom i raj~icom uz koju }e se savr{eno slagati riba u umaku od {afrana. Da bi upotpunio ovaj meni, Vjeko sprema i dvije salate, salatu od mrkve i salatu od graha.

U prevodu s ju`noafri~kog slenga, tsotsi zna~i razbija~, razbojnik. Tako je i mladi} Tsotsi okrutni uli~ni razbojnik, navikao na `ivot na ulici, nakon {to je pobjegao iz ku}e u kojoj je `ivio s nasilnim ocem i majkom oboljelom od AIDS-a. Za vrijeme kra|e auta, Tsotsi ustrijeli `enu i bje`i s njenim autom, ali otkriva da se na zadnjem sjedi{tu nalazi - beba. Tsotsi uzima bebu i uz pomo} samohrane majke Miriam po~inje se brinuti za nju. Ta briga za dijete promijenit }e i hladnog Tsotsija, koji se po~inje prisje}ati vlastitog djetinjstva i poku{ava kona~no u~initi ne{to dobro...

Ovaj film je utemeljen na `ivotnoj pri~i Marie Montessori, najpoznatije pedagoginje koju je svijet ikada vidio. Ona je provela cijeli `ivot u potrazi za metodom podu~avanja koji je primijenjen na zastarjeli italijanski sistem obrazovanja, te obrazovni sistem u svijetu uop}e. Maria je bila prva italijanska doktorica, feministkinja i nau~na radnica. Iako uspje{na u profesionalnom `ivotu, privatno Maria je bila suo~ena sa optu`bama zbog vanbra~nog djeteta, ali i otpu`bama od nacista koji nisu prihvatali njene teorije...

Ip Man
21.00 RTRS
Yip Man, 2008.

FIL

M

Vrijeme za ubijanje
00.00 PINK DRAMA
Re`ija: Joel Schumacher Uloge: Matthew McConaughey, Samuel L. Jackson, Sandra Bullock, Kevin Spacey, Donald Sutherland A Time To Kill 1996.

FIL

M

AKCIJA/DRAMA/BIOGRAFSKI
Re`ija: Wilson Yip Uloge: Donnie Yen, Simon Yam, Siu-wong Fan, Ka Tung Lam, Yu Xing

Da, to sam ja!
20.00 OBN

DO

K.

Ovo je pri~a o ljudima koji su dobili jedinstvenu priliku da promijene svoj fizi~ki izgled, a samim tim i `ivot. Ka`u da fizi~ki izgled nije bitan, oni koji to ka`u, la`u! Nezadovoljstvo fizi~kim izgledom tjera nas na sram, gubimo samopouzdanje, a onda i volju za `ivotom. Ali rje{enje postoji! Poslije ki{e do|e sunce, a sa suncem do{li smo i mi, tim koji }e u~initi velike korake za vas. U estetskoj promjeni magiju }e izvoditi plasti~ni hirurzi, dermatolozi, psiholozi, fitnes-treneri, nutricionisti, stomatolozi, a u modnoj stilisti, frizeri, viza`isti, kozmetolozi. Svi smo se mi na{li u istoj ideji da vas u~inimo ponosnima na sebe i da, kada odete od nas, mo`ete odva`no re}i: "Da, to sam ja".

Film se fokusira na `ivot i djelo Ip Mana, koji je navodno `ivio u gradu Fo{an tokom Drugog kinesko-japanskog rata tridesetih godina. On je jedan od bogatijih ljudi u gradu i ostavlja utisak kako nema potrebe za dodatnim poslom osim da cijeli svoj `ivot posveti mukotrpnom vje`banju kineske borila~ke vje{tine Wing ^un...

Najve}i rizik
20.05 NOVA AKCIJA
Re`ija: Ringo Lam Uloge: Jean-Claude van Damme, Natasha Henstridge, Jean-Hugues Anglade, Zach Grenier, Paul Ben-Victor Maximum Risk,1996.

FIL

Nakon {to su zakon i sud propustili osuditi krivca, Carl Lee Hailey osobno je kaznio silovatelja i ubojicu svoje desetogodi{nje k}eri. Za o~ekivati je u ovakvim slu~ajevima da o~ajni otac kod porote izazove sa`aljenje i razumijevanje, no, na`alost, Carl i njegova k}i su Afroamerikanci, po~initelj je bijelac, a cijeli slu~aj se doga|a u Misisipiju, dr`avi koja je poznata po svom rasisti~kom opredjeljenju i segregaciji...

M

Talac
Hostage, 2005.

FIL

21.00 HRT1 AKCIJA
Re`ija: Florent Emilio Siri Uloge: Bruce Willis, Kevin Pollak, Jimmy Bennett, Michelle Horn, Ben Foster, Jonathan Tucker

M

Mikhaila Suverova, biv{eg ruskog gangstera, proganjaju korumpirani agenti FBI-ja Pellman i Loomis te ga i ubiju. Francuski policajac Alain Moreau otkriva da je Mikhail zapravo njegov brat blizanac kojeg nije upoznao jer je usvojen. Istra`uju}i njegovo ubojstvo, Alain putuje u New York i preuzima Mikhailov identitet. Upoznaje Mikhailovu seksi djevojku Alex Minetti i otkriva da je Mikhail radio za rusku mafiju, a biv{i {ef Ivan nije sretan {to ga vidi...

Jeff Talley je biv{i policijski pregovara~ u tala~kim krizama, koji se nakon jedne krive procjene povla~i na mjesto {efa policijske postaje u mirni provincijski gradi}. No, i tu se suo~ava s te{kim kriminalom. Trojica maloljetnika provaljuju u ku}u bogatog ra~unovo|e Waltera Smitha, ubiju policajku i uzimaju za taoce doma}ina i njegovo dvoje maloljetne djece...

62
BHT

TV PROGRAM
07.15 Da sam oblak, igrana serija, 22. ep. 08.10 Slomljena krila, igrana serija, 66. ep. 09.00 Vijesti 09.05 Slomljena krila, igrana serija, 67. ep. 09.40 Slomljena krila, igrana serija, 68. ep. 10.20 Slomljena krila, igrana serija, 69. ep. 11.10 Sportske igre mladih 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija, 22. i 23. ep.,

subota, 7. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

07.30 Prirodna ba{tina BiH: Hutovo blato (r) 08.00 BHT vijesti 08.15 Tribunal 08.45 Josip Pejakovi}: U ime naroda (r) 09.10 Putovanje u daleku zemlju, igrani film za djecu 11.00 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 12.00 BHT vijesti 12.15 Smrt ja{e na konju, italijanski igrani film 14.15 Festival cirkusa, revijalni program 15.20 BHT vijesti 15.30 EURO panorama 16.00 [koda XC liga: Sarajevo 2012, reporta`a 16.30 Nova avantura, magazin 17.30 18. SFF Festivalska pozornica, u`ivo 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.30 18. SFF - Crveni tepih, u`ivo 20.00 BHT 1 Exclusiv: Todd Solondz, reditelj 20.30 32. decembar, igrani film (12+) 22.05 BHT vijesti 22.20 18. Sarajevo Film Festival, hronika 22.45 Izbor najmenad`era BiH i regiona 2012, snimak 23.45 Tsotsi, britanskoju`noafri~ki igrani film 01.20 Smrt ja{e na konju, italijanski igrani film (r) 03.10 Pregled programa za nedjelju

FTV

06.01 Za{ti}eni svjedok, film Muzi~ki program 08.00 Vijesti 08.15 Tajna {kolskog podruma, film Mala TV 09.30 Male olimpijske igre, reporta`a 10.00 Moj ro|ak sa sela, serija (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Bratunac, reporta`a 12.45 Festival animiranog filma u Neumu, reporta`a 13.05 5. svjetski "Tamburica fest 2012.", Novi Sad, koncert Zvonka Bogdana, 2. dio 13.50 Mo}niji od dr`ave, serija

RTRS

06.05 Strasti i intrige, igrana serija, ep. 90/134 (r) 07.05 Strasti i intrige, igrana serija, ep. 91/134 (r) 08.00 Vijesti 08.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 49/92 (r) 09.00 Vijesti 09.05 Kinali kar, igrana serija, 50/92 (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 51/92 (r)

TV1

06.45 Kad li{}e pada, serija, 327. ep. 07.30 Bumba, crtani film 07.50 Nodi, crtani film 08.10 Moji d`epni ljubimci, crtani film 08.50 Garfield, crtani film 10.00 Pokemoni, crtani film 10.30 Gormiti, crtani film 11.00 Ben 10 Ultimate Alien, crtani film 11.38 Winx, crtani film 12.00 Kad li{}e pada, serija 12.59 Kad li{}e pada, serija 14.00 Biometeorolo{ka prognoza 14.01 Autoklub, automagazin 14.30 Svi na selo 15.05 Vremenska prognoza

HAYAT

06.15 Sre}na nova ’49, film 08.15 Kukavica, serija (r) 12.00 Info top, informativni program 12.10 Vremenska prognoza 12.15 Gold Music, muzi~ka emisija 14.00 Nemogu}a misija, reality emisija (r) 15.00 Hrabri ljudi, reality emisija 15.50 Info top,

PINK

06.20 Hairy Scary, crtani film 06.35 Atomska Betty, crtani film 07.00 Oggy i `ohari, crtani film 07.25 Roni Olly roni, crtani film 07.40 An|eli i prijatelji, crtani film 07.55 Gladiators, crtani film 08.20 Gerald McBoing, crtani film 08.50 Roni Olly roni, crtani film 09.05 crtani film 10.35 Princ iz Bell Aira, humoristi~na serija 11.05 Odba~ena, indijska serija 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show

OBN

Larin izbor

12.15

Dragulj u kruni

14.45

Kinali kar

Pokemoni
11.00

10.00

Hrabri ljudi
informativni program Vremenska prognoza Mala nevjesta, serija Show time, zabavna emisija Pare ili `ivot, serija Akademija debelih, pregled dana Zvezde Granda, muzi~kotakmi~arski show Vrijeme za ubijanje, ameri~ki film Sre}na nova '49, film (r)

15.00

Bakina kuhinja

13.05

14.15 Michael Palin: Puni krug, dok. serija 6. ep. 15.15 Vijesti 15.25 Maria Montessori, igrani film, 1. dio 17.15 Da sam oblak, igrana serija, 23. i 24. ep. 19.00 Baltazar, crtani film 19.10 Super Loto, prijenos izvla~enja 19.20 U susret Olimpijadi 19.30 Dnevnik 2 20.10 Drugi ~ovjek, igrani film 21.50 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 22.45 Dnevnik 3 23.00 Boks: Vladimir Klitschko Tony Thompson, prijenos 00.15 Larin izbor, igrana serija, 24. i 25. ep. 02.00 Dnevnik 2 (r) 02.30 Pregled programa za nedjelju

14.45 Dragulj u kruni, serija 17.00 Vijesti 17.10 Ah, ta planeta! 17.40 5. svjetski "tamburica fest 2012.", Novi Sad, koncert Jelene Rozge, 1. dio 18.50 Intervju sa Svetlanom Ra`natovi} 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Aristokrati, mini serija 21.00 Ip man 1, film 23.00 Dnevnik 3 23.20 No limit, muzi~ka emisija 23.45 Veliki povratak, film 01.20 Aristokrati, serija (r) 02.10 Dnevnik (r) 02.35 Ip man 1, serija (r) 04.20 Tamburica fest 2012. - koncert jelene rozge (r) 05.20 Intervju sa Svetlanom Ra`natovi} (r) 05.45 Muzi~ki program

11.00 Kinali kar, igrana serija, ep. 52/92 (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Zvijezde SFF-a 13.00 Vijesti 13.10 Blago Damaska 1, igrani film 15.00 Vijesti 15.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 40. ep. (r) 16.50 Vijesti plus 17.05 Udri |avola, igrani film 19.00 Dnevnik 20.05 Corleone, igrana serija, 3/12 21.00 Uli~ni trka~, igrani film 22.40 Dobar, lo{, {a{av, the weird, igrani film 00.30 Dnevnik (r) 01.30 Univerzalni vojnik, igrani film 03.00 No}ni program

15.07 Bandini, serija, 67. ep. 16.00 Bandini, serija, 68. ep. 17.00 Bandini, serija, 69. ep. 18.00 Bandini, serija, 70. ep. 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 19.55 Kad li{}e pada, serija, 328. ep. 20.58 Petrijin vijenac, igrani film 22.50 Iznena|enje iz Shanghaia, igrani film 00.51 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7 03.40 Autoklub 04.00 Muzi~ki program Pregled programa za nedjelju

16.00 16.05 17.00

19.00 20.00

21.00

00.00

02.00

13.05 Bakina kuhinja, kulinarski show 14.00 Najbr`i igra~, kviz 15.05 Skrivena kamera, humoristi~ni program 15.20 Odba~ena, indijska serija 16.20 Odba~ena, indijska serija 17.20 Balkanske prevare, reality drama 17.50 Dejana, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Bakina kuhinja, kulinarski show 20.00 Da to sam ja, zabavni program 21.00 Unakrska vatra, igrani film 23.05 Izgubljeno bratstvo, igrani film 01.35 ESO TV 03.40 ^uvari planeta, dok. program 05.35 ^uvari planeta, dok. program

Kad li{}e pada
19.55 HAYAT
Ferhunde koju mu~i gri`nja savjesti zbog situacije u koju je zapao Ali Riza napokon }e dobiti priliku da od njega zatra`i oprost. Ali Riza s velikom boli shva}a da svatko u obitelji zatvara o~i pred [evketovom nedu`no{}u. Ferhunde o`ivljava njegove nade koje je ugasio Oguz sprije~iv{i da istina iza|e na vidjelo.

SE

RI

JA

TV SA

08.35 Program za djecu 11.00 Ime moje {kole, obrazovni program za djecu 11.50 Autoshop magazin 12.20 Sevdah (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Uli~ni rokeri, film (r) 14.40 TV justice, sudska hronika 16.00 Vijesti TVSA 16.00 Bisage Vehida Guni}a 16.30 Posljednji odmetnik, film 18.00 Misli i ~ino dobro 18.30 Dnevnik TVSA-vremenska prognoza 19.00 Program za djecu 20.00 Statisti, 20.30 U`ivo iz Bagdada, film 22.15 Prihvatljivi rizik, film 23.45 Hronika SFF-a 00.00 Statisti, (r) 00.30 Dnevnik TVSA

TV TK

08.00 Sevdah i vrijeme 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 7 dana u Vogo{}i 10.30 Te{anjska hronika 11.00 Bonaventura 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Barbie 14.00 Na{a realnost 14.30 120, turski film 16.30 Dom2 17.00 Flash vijesti 17.05 Put istine 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.05 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Kakanjski kugla{i 21.10 Mr. Bean 21.40 Dragulj u kruni, serija 23.00 Istra`itelji, serija 00.00 Vijesti IC 00.20 Ameri~ki Yakuza, film 02.00 Program za Ameriku

MRE@A

08.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 49/92 (r) 09.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 50/92 (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 51/92 (r) 11.00 Kinali kar, igrana serija, ep. 52/92 (r) 13.10 Blago Damaska 1, igrani film 15.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 40. ep. (r) 17.05 Udri |avola, igrani film 20.05 Corleone, igrana serija, ep. 3/12 21.00 Uli~ni trka~, igrani film 22.40 Dobar, lo{, {a{av, the weird, igrani film

TV MOSTAR

08.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 49/92 (r) 09.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 50/92 (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 51/92 (r) 11.00 Kinali kar, igrana serija, ep. 52/92 (r) 13.10 Blago Damaska 1, igrani film 15.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 40. ep. (r) 17.05 Udri |avola, igrani film 20.05 Corleone, igrana serija, ep. 3/12 21.00 Uli~ni trka~, igrani film 22.40 Dobar, lo{, {a{av, the weird, igrani film

TV ZENICA

08.00 Igrana serija, (r) 12.00 Odlika{i, dje~iji program (r) 12.30 Muzi~ki program 13.00 Igrani film 15.00 Vijesti Stanje na putevima i vremnska prognoza 15.10 Nije te{ko biti ja, (r) 16.00 Biografije, (r) 17.05 Udri |avola, film TV izlog 19.00 Vijesti prognoza 20.00 Corleone, igrana serija TV izlog 21.00 Igrani film Vijesti (r) prognoza 23.00 Selu u pohode (r)

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 7 dana u Vogo{}i 10.30 Te{anjska hronika 11.00 Bonaventura 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Barbie 14.00 Na{a realnost 14.30 120, turski film 16.30 Dom2 17.00 Flash vijesti 17.05 Put istine 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.05 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Kakanjski kugla{i 21.10 Mr. Bean 21.40 Dragulj u kruni, serija 23.00 Istra`itelji, krimi serija 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Ameri~ki Yakuza, film 02.00 Program za Ameriku

TV VOGO[]A

08.00 Sa sevdahom u srcu 08.30 Zanati koji nestaju (r) 09.00 Info IC NTV IC Kakanj (r) 09.30 Putopisi (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Razgoli}ena nauka, dok. serijal (r) 12.00 Info blok 14.00 Zanati koji nestaju (r) 14.30 Info IC NTV IC Kakanj (r) 15.00 Putopisi (r) 15.30 Razgoli}ena nauka, dok. serijal (r) 16.30 Majstori kuhinje 17.00 Dom2, emisija o ure|enju enterijera 17.30 Putopisi 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS Music 20.00 Ritam regije Srebrenica 20.30 Cazinska hronika 21.00 Autoshop magazin 21.30 Igrani film 23.30 I.R.I.B.

TV USK

08.00 Kinali Kar, serija (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali Kar, serija (r) 10.09 Kinali Kar, serija (r) 11.10 Kinali Kar, serija (r) 12.00 Vijesti 12.09 Za svaku bolest trava raste 12.30 Skrivene palme, serija 13.05 Igrani film 15.00 Vijesti 15.05 Kako vrijeme prolazi (r) 17.05 Igrani film 18.45 Program, za djecu 19.00 Dnevnik 1 19.46 Muzi~ki program 19.50 Hronika kraji{kih gradova 20.30 Auto shop magazin, emisija o automobilizmu 21.00 Igrani film 21.45 Vijesti 21.50 Igrani film

TV SLON

13.02 Capri, 40, 41, 42. ep. (r) 15.40 Folk top 10, muzi~ka emisija 16.35 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 17.25 Virtual-road magazin, magazin o automobilizmu 18.00 Crno i bijelo, vikend izdanje 18.30 Vremenska prognoza 19.00 Radio iz moje ulice, kola`ni program 20.00 KVIZ Extra 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.30 Mra~na strana digitalnog svijeta, dok. program (r) 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 8.30 Serija 13.10 Familijarna namje{taljka (r) 14.20 BN koktel 16.00 Dnevnik 1 16.20 Mi nismo an|eli, igrani film 18.00 Pisma iz Herceg Novog 19.30 Dnevnik 2 20.05 Vitafon 20.25 Nijesmo mi od ju~e 21.00 BN music 22.15 Dnevnik 3 22.30 No}ni tv projekat (r) 00.00 Crveno,edukativno-zabavna emisija 01.00 Igrani Divlja trka, igrani film

TV ATV

07.00 Farma, emisija o agraru 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 Pokemoni 10.30 Gormiti 11.00 Ben Ten 11.55 Vijesti 12.00 Kad li{}e pada, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.30 Auto {op magazin 15.00 ATV specijal 15.55 dok. program: Istorija nauke 16.40 Munje, film 18.20 Stil 18.50 Agro kutak 19.00 Vijesti 19.35 Arena, sportski program 19.45 Cinema Magica hronike 19.55 Kad li{}e pada, serija 21.00 Petrijin vijenac, film 23.00 Iznena|enje u [angaju, film 01.00 No}ni program

OSLOBO\ENJE subota, 7. juli/srpanj 2012.
06.39 Drugo mi{ljenje: Kako usporiti napredovanje kroni~ne... (r) 07.09 Nenad i Jezera, emisija pu~ke i predajne kulture (r) 07.36 TV kalendar 07.47 Hrvatska kronika BiH 08.07 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: Planinama Divljeg zapada, ameri~ki film 09.42 Vijesti iz kulture (r) 09.52 HAK - Promet info 10.00 Vijesti 10.10 Ku}ni ljubimci 10.43 Narodna medicina dok. emisija (r) 11.14 Normalan `ivot, emisija o obitelji 12.00 Dnevnik 12.17 TV kalendar (r) 12.29 Mo} sudbine, serija 13.11 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 13.42 Prizma, multinacionalni magazin 14.32 Djeveru{e, film 16.07 Prirodni svijet 5: Leptiri, dok. serija 17.00 Vijesti u pet 17.09 Vrijeme sutra 17.10 HAK - Promet info 17.11 Skica za portret (r) 17.20 Euromagazin: Prespa - mrtvi kapitali, dokumentarni film 17.56 Reporteri: Zatvorski restoran 18.52 Najbolje od Globalnog sijela 19.19 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 20.08 Sovjetski {pijun Richard Sorge, dokumentarni film 21.00 Talac, film (r) 23.00 Croatia Summit 2012. 23.15 Dnevnik 3 23.30 Sport 23.33 Vrijeme sutra 23.35 News 23.40 Vijesti iz kulture 23.55 Izdajica, ameri~ki film (r) 01.48 Filmski maraton: Kvaka 22, ameri~ki film (r) 03.45 Filmski maraton: Izgon, ruski film (r)

TV PROGRAM
07.30 Dodir s neba, serija 08.25 TV izlog 08.40 Neustra{ivi Scooby-doo, crtana serija (r) 09.05 Lego Ninjago, crtana serija (r) 09.30 Gormiti, crtana serija (r) 09.55 Pokemoni, crtana serija (r) 10.20 Pokemoni, crtana serija 10.40 Klub otpisanih, serija 11.10 Hitna Miami, serija 13.00 Pustolovine Plutona Nasha, igrani film 14.50 Cura na zadatku, igrani film (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Provjereno, informativni magazin (r) 18.10 Periferija City, serija (r) 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najve}i rizik, igrani film 22.05 Otporan na metke, igrani film 22.30 Boks: Uvodna emisija 22.55 Boks: V. Kli~ko vs. T. Thompson, prijenos 00.10 Otporan na metke, igrani film nastavak 01.35 Pumpkinhead 3: Pepeo pepelu, igrani film

63
SE RI JA

HRT1

06.36 Mo} sudbine, serija (r) 07.16 Majstori svira~i: Vrbovec 07.46 Animanijaci 1, crtana serija (r) 08.06 Maharal, serija za mlade (r) 08.32 Mala TV 09.02 Ku}ni svemirci, crtana serija (r) 09.23 Sportske igre mladih 09.38 Ljeto u Arizoni, film za djecu 09.45 No}ni glazbeni pro.: Svirci moji 2 (r) 11.20 Filmska matineja: Crvene tenisice, ameri~ki film 13.05 Obrtnik i partner 13.37 Odabrao \elo H.: Planet Dinosaur Novi divovi, dok. serija (r) 14.27 Me|u nama: Umjetnost i identitet 15.00 Tenis Wimbledon: S.Williams A.Radwanska, prijenos finala Ru`iona:Gustafi (r) 17.32 Na rubu znanosti: Znanstvena konferencija o bosanskim piramidama, II dio (r) 18.25 Boje turizma (r) 19.12 Teletubbies, animirana serija (r) 19.37 Gara`a: Franko Krajcar i grupa Indivia (r) 20.00 Dra`esni pupoljci svibanjski 1, serija 20.55 Zlo~inci u odijelima 1,serija 21.40 CSI: Las Vegas 11, serija 22.30 Mu}ke 2A, humoristi~na serija 23.00 Bitange i princeze 2, humoristi~na serija 23.39 Johan Falk, serija 01.14 Eurovizija mladih glazbenika 2012. zavr{nica oko 108' 03.02 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04.52 No}ni glazbeni program: Chansonfest 2008. Kazali{te "Komedija" (r)

HRT2

NOVA

08.00 Druga strana Srbije (r) 08.30 Kontekst, talk-show 09.00 Dogodilo se - New Orleans, dok. pro. (r) 09.30 Zidovi srama [panija, dok. pro. (r) 10.00 Naslije|e 11. Septembra - Sukob civilizacija (r) 10.30 Activate, dok. program 11.00 Kontekst, talk-show 11.30 Reporter - ^isti gubici (r) 12.00 AJE program 14.00 Velika istraga, dok. program 15.00 Kontekst, talk-show 15.30 Dogodilo se - New Orleans, dok. pro. (r) 16.00 Vijesti, program 17.00 Prava na `ivot Ra|anje u Nepalu, dok. program, (r) 17.30 Kontekst, talk-show 18.00 Vijesti, program 19.05 Reporter - ^isti gubici, II dio, dok. program 19.30 Usudi se i probaj London, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 AlJazeera Business 22.00 Vijesti 23.05 AlJazeera Business 23.30 Reporter - ^isti gubici, II dio, dok. program, (r)

AL-JAZEERA B.

10.00 Vijesti 10.05 @ikina {arenica, zabavni program 11.00 Vijesti 11.05 Program za dijasporu 11.30 Knjiga utisaka, dok. program 12.15 Gastronomad (r) 12.30 Plava ptica 2 (r) 13.00 Dnevnik 13.15 Sport plus 13.30 Uvi|aj, info 14.00 TV minijature 14.15 Vi i Mira Adanja Polak 15.00 Vijesti 15.10 Jelen top deset (r) 16.00 Vijesti 16.03 Sre}ni ljudi, serija (r) 17.00 Petkazanje, dok. program 18.00 Fudbalska reprezentacija 1960-1974 (r) 18.30 Kvadratura kruga, dok. pr. 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Sre}ni ljudi, serija (r) 21.00 Srpska razglednica iz Amerike, program za dijasporu 21.30 Kao sav normalan svijet, zabavni program 22.30 Uvi|aj, info (r) 23.00 Svijet sporta

RTS

07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Univerzum,dok. serijal BBC 10.00 Vijesti 10.05 Program za djecu: 10.30 Muzika 11.00 Vijesti 11.05 Pretres 12.35 Poetika montenegrina 13.00 Muzika 13.30 Zapis: 14.00 Vijesti 14.05 Narodna muzika 15.00 Blic biznis i dijaspora 15.30 Vijesti 15.35 CG i velike sile 16.15 Muzika 17.00 Agrosaznanje 17.45 Vi{e od ljeta 18.45 Obrazovna emisija 19.00 Korijeni 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat tv: Vijesti dijaspora 20.30 Muzika 21.00 Dokumentarna emisija 21.30 Muzika 22.00 Dnevnik 3 22.30 Vi{e od ljeta 23.30 Sat tvvijesti iz dijaspore

RTCG

Show time

17.00 PINK

Dejana
17.50 OBN

SE

RI

JA

08.30 Fitnes 08.45 Reli, San Marino 09.15 Snuker, Tajland, polufinale 11.15 Fudbal, EP U-19 Estonija 12.45 Biciklizam, Tour de France 14.00 Biciklizam, Tour de France, u`ivo

EUROSPORT

05.30 Boks 07.30 Biciklizam, Tour de France 08.30 Australijski fudbal 11.30 Snuker, Tajland, u`ivo, finale 14.00 Fudbal, Japanska J. League, Kashiwa Reysol Nagoya Grampus

EUROSPORT 2

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Automobili 07.15 Peta brzina - 2 epizode 08.10 Megagraditelji 09.05 Mo}ni brodovi 10.00 Pre`ivljavanje udvoje - 4 epizode 14.35 Dekonstrukcija - 2 epizode 15.30 Velike selidbe 16.25 Kako se pravi? 16.55 Kako se to pravi 17.20 Krizne situacije 18.15 Borna kola bra}e Hau 19.10 Kako se pravi? - 2 epizode 20.05 Pen i Teler - La` ili istina 21.00 ^ari putovanja 21.55 Pre`ivljavanje - 2 epizode 23.45 Uni{tavanje!: Van kontrole

N. GEOGRAPHIC

08.55 Avionske nesre}e 09.50 [apta~ psima 10.45 Privid ili stvarnoste 11.10 Sekunde do katastrofe 11.40 Megafabrike: Bakardi 12.35 [apta~ psima 13.30 Velike migracije: Gozba ili gladovanje 14.25 Ve{ti~ji doktor }e vas sada primiti 15.20 [apta~ psima 16.15 [apta~ psima 17.10 [apta~ psima 18.00 Ostrvo ajkula 19.00 [apta~ psima 19.55 Reskju Ink: Nikakvi buldozi 21.00 [apta~ psima: Velika nervoza 21.55 Ljudi-ajkule: Patrola na pla`i 22.50 Velike migracije: Trka za opstanak 23.45 [apta~ psima: Velika nervoza

Biciklizam
17.30 Watts 18.00 Plivanje, Paris, Francuska, u`ivo 20.00 Total KO 21.00 Superkombat 23.00 Reli, San Marino 23.45 Biciklizam, Tour de France 01.00 Plivanje, Paris, Francuska

14.00

Fudbal

15.00

15.00 Fudbal, EP U-19 Estonija 16.15 Watts 17.15 GP3, Silverstone, UK, u`ivo 18.00 Ameri~ki fudbal, Italian Superbowl, u`ivo, finale 21.00 Biciklizam, Tour de France 22.00 Arena fudbal, AFL 00.30 Snuker, Tajland, finale 02.00 Biciklizam, Tour de France

06.30 Grand Slam Wimbledon 09.30 NBA Action 10.00 Atletix 10.30 Grand Slam Wimbledon 12.00 Real NBA 12.30 Wimbledon Studio 13.00 Wimbledon pregled dana 14.00 Wimbledon Studio, direktno 15.00 Grand Slam Wimbledon finale `ene, direktno 17.00 Grand Slam Wimbledon finale muski dubl, direktno 19.00 Grand Slam Wimbledon finale `enski dubl, direktno 22.00 Wimbledon Studio, direktno 22.30 Wimbledon pregled dana 23.30 Ko{arka prijateljska: France - Great Britan 01.15 Moto GP Germany Kvalifikacije Moto GP 02.15 Moto GP Germany Kvalifikacije Moto 3 03.10 Moto GP Germany Kvalifikacije Moto 2 04.00 Grand Slam Wimbledon finale

SPORT KLUB

09.00 Odbojka svjetska liga: Finalni Turnir Poljska - Kuba 11.00 Atletika Diamond Liga: Paris 13.00 Fudbal Copa Libertodores: Finale Game 2 Corinthians Boca Juniors 15.00 Motosport Mundial: Magazin 15.30 Kotv Magazin 16.00 Olympic Series: Episode 01 16.30 Odbojka svjetska liga: Finalni Turnir Polufinale 1, prenos 18.30 Olympic Series: Episode 02 19.15 Fudbal: Copa Libertodores Highlights 19.45 Odbojka svjetska liga: Finalni Turnir Polufinale 2, prenos 22.00 Odbojka Beachvolley: Gstaad Finale Women

ARENASPORT 1

06.00 Ufc: Edgard Maynard 08.00 Ko{arka Srpska Liga: Finale G4 Crvena Zvezda Partizan 10.00 Odbojka, Svjetska liga: Finalni Turnir 14.00 Motosport Mundial: Magazin 14.30 Olympic Series: Episode 39 15.00 Olympic Series: Episode 40 15.30 Olympic Series: Episode 35 16.00 Odbojka, Beachvolley: Gstaad Finale Women 17.00 Box: Kotv Classics Ep 44. 18.00 Ko{arka Kvalifikacije Za Ep @ene: Srbija Estonija 20.00 Bejzbol MLB: Chichago Cubs Atlanta 22.00 Box: Huck - Godfrey 00.00 Odbojka, Svjetska liga: Finalni Turnir Polufinale 1 02.00 Kotv Magazin 02.30 Olympic Series: Episode 37

ARENASPORT 2

VIASAT HISTORY

10.00 Guge - izgubljeno kraljevstvo Tibeta 11.00 Drevni doktori 12.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 15.00 Borba protiv Crvenog barona 16.30 Spasavanje Titanika 18.00 Rim: Posljednja granica 21.00 Gladijatori: Povratak me|u `ive 22.00 Partizanski film 23.00 Varvari Terija D`onsa 00.00 Oci, arheo. detektivska pri~a 01.00 [ta je zaista potopilo Meri Rouz 02.00 Dan poslije duge no}i 03.00 Bizeovim stopama 04.00 Ljeto ljubavi 05.00 Mihail Rudi - portret pijaniste 06.00 Istina o Juriju Gagarinu

ANIMAL PLANET

07.15 Korvinova avantura 08.10 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 08.35 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 09.05 Lovac na krokodile 10.00 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 10.55 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 11.50 Spasavanje divljih `ivotinja 12.45 Nesvakida{nje `ivotinje - 5 epizoda 17.20 O' [ejova velika avantura - 2 epizode 19.10 Velike morske avanture 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Sve o ma~kama 21.55 Borba za kitove 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Kako izbe}i i pre`iveti napad ajkule

UNIVERSAL

06.00 Dijagnoza ubistvo 07.00 Ubistva u Midsameru 09.00 Vidovnjak 14.00 Monk 19.00 Bra}a i sestre 20.00 Havaji 5-0 21.00 Sestra Beti 23.15 Sve po zakonu 00.15 Samit 04.05 Ubistva u Midsameru

TV1000

06.00 Beni i D`un, igrani film 08.00 Zlo~ini i prestupi, igrani film 10.00 Ostani uz mene, igrani film 12.00 Osu|enici, igrani film 14.00 Misti~na pica, igrani film 16.00 Septembar, igrani film 17.50 Telma i Luiz, igrani film 20.00 Film subotom uve~e: The Mummy, igrani film 22.00 Plavi somot, igrani film 00.00 Svje`e i ~iste, igrani film 01.20 Pop zvijezda, igrani film 02.40 Da sve pr{ti 3., igrani film

FOX LIFE

10.00 Privatna praksa 11.00 Privatna praksa 11.50 Privatna praksa 12.30 Kako sam upoznao va{u majku 13.00 Kako sam upoznao va{u majku 13.35 Kako sam upoznao va{u majku 14.05 Melisa i D`oi 14.40 Melisa i D`oi 14.55 Melisa i D`oi 15.15 Melisa i D`oi 15.35 Melisa i D`oi 15.55 Melisa i D`oi 16.20 Melisa i D`oi 16.45 Melisa i D`oi 17.10 19.00 Dveri 19.50 Ali Mekbil 21.00 23.00 Dveri 23.55 Gimnazijske traume01.00 Seks i grad, serija 01.25 Uprava, serija 02.10 Sve ispo~etka, serija 03.00 Houp i Fejt 03.25 Houp i Fejt

FOX CRIME

10.10 Za{titnica svjedoka 10.55 Red i zakon 11.40 Red i zakon 12.30 Red i zakon 13.20 Red i zakon 14.10 Imitator 15.00 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 15.52 Aerodrom 16.40 Aerodrom 17.30 Frikovi 18.20 Frikovi 19.10 [ah-Mat 20.00 [erlok 21.45 Detektiv na Floridi 22.35 Pariski forenzi~ari 23.25 Pariski forenzi~ari 00.15 [ah-Mat 01.05 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 01.50 Jedinica 02.35 Jedinica 03.20 Jedinica 04.15 Pariski forenzi~ari 05.15 Pariski forenzi~ari 06.15 Pariski forenzi~ari

HBO

06.00 Svaki drugi vikend (i polovinu praznika), film 07.35 Inspektor Gadget, film 08.50 Hrpa amatera, film 10.25 Klikni za upoznavanje, film 11.20 Po~etak, film 13.45 Potpredsjednica, serija 14.15 Potpredsjednica, serija 14.40 Gulliverova putovanja, film 16.05 Du{a surfera, film 17.50 Billboardove glazbene nagrade 2012., film 20.05 Bolji `ivot, film 21.40 Umije}e laganja, film 23.20 Zlo~esta u~iteljica, film 00.55 Put osvete, film 02.35 Kobna zamjena, film 04.20 Stvoreni jedno za drugo, film

CINESTAR

09.00 Peti element, igrani film 11.30 The Thing About My Falks, igrani film 13.30 Vremenski policajac, igrani film 15.30 Pet prstiju, igrani film 17.15 Ajmo cure!, igrani film 19.15 Svadbena torta, igrani film 21.15 Krivci, igrani film 23.30 Nepobjedivi, igrani film 01.15 Banket, igrani film

Skup{tina N/FSBiH zasjedala sedam sati

Odbijen prijedlog
o skra}enju Premijer lige
47. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
subota, 7. juli/srpanj 2012.

U CAZIN STIGLI U^ESNICI IZ [VICARSKE
Biciklisti su na te`ak put krenuli 1. jula, a pre{li su do sada 840 kilometara. U startu je bilo 16 biciklista, u Cazin je stiglo 11
Biciklisti su dnevno prelazili od 160 do 200 kilometara

Po`ar u Incelu
Po`ar koji je ju~er u poslijepodnevnim satima izbio u skladi{tu jednog od preduze}a u krugu nekada{nje fabrike Incel u Banjoj Luci lokaliziran je, ali je gusti, crni, dim ote`avao vatrogascima pristup zari{tu po`ara. Vatra je izbila u u skladi{tu firme Energoplan, biv{i Polister, a postojala je bojazan da se pro{iri na susjedna skladi{ta u kojima ima i hemijskih sredstava. Prema dostupnim informacijama, nema povrije|enih. Ubrzo nakon izbijanja po`ara na lice mjesta do{ao je i ministar unutra{njih poslova RS-a Stanislav ^a|o, koji je potvrdio da je vatra izbila u skladi{tu, u kojem je, po saznanjima koja on ima, izvo|eno sje~enje instalacija i to je mogu}i uzrok po`ara. U krugu fabrike Incel smje{ten je veliki broj privrednih i drugih subjekata.

Biciklisti~ki maraton

Biha} - Srebrenica
U Cazin je ju~er stigla grupa biciklista koji su 1. jula krenuli iz [vicarske da bi i ove godine u~estvovali u tradicionalnom biciklisti~kom maratonu Biha} - Srebrenica, prenosi Fena.

[esti put
Senad Mujki}, koji radi u Innsbrucku, u~esnik je od samog po~etka organiziranja maratona iz dijaspore. - Ve} {esti put u~estvujem na maratonu, vozim od Innsbrucka do Srebrenice. Ove smo godine krenuli iz Sent Galena u [vicarskoj, pro{li smo pet etapa. Ostaju jo{ dvije do Srebrenice. Naravno da je naporno. Nije lako na dan 160 do 200 kilometara pre}i po ovako toplom vremenu, ali uspjeli smo, kazao je Mujki}. Ni ostalih desetak biciklista ne krije ponos i zadovoljstvo {to su uspjeli pre}i ve}i dio puta i {to }e

s biciklistima iz Cazina, a potom i Biha}a i svih krajeva na{e zemlje krenuti ka Srebrenici. - Krenuli smo 1. jula. Te{ka i zahtjevna etapa jer smo imali oko 5.000 metara uspona, pre{li smo 840 kilometara dosad. U startu je bilo 16 biciklista, dio nas je pratio do Austrije, a nas je 11 stiglo u Cazin, kazao je Bekir Li|an.

Topao do~ek biciklistima su pred Domom kulture pripremili ~lanovi Biciklisti~kog kluba Cazin, a u ime Op}ine dobrodo{licu im je po`elio predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Cazin Haris ]orali}. Biciklisti su polo`ili cvije}e na centralnom {ehidskom spomenobilje`ju, a bila je ovo prilika i da se dogovore o posljednjim deta-

ljima vezanim za u~e{}e na ovogodi{njem biciklisti~kom maratonu Biha} - Srebrenica. Ve} osmi put ga organizira KES Limit iz Biha}a, ~iji predsjednik Ermin Lipovi} vjeruje da }e ovogodi{nji biti najmasovniji. - Ove godine imamo prijave 269 biciklista iz devet zemalja, svih uzrasta - od 12 do 69 godina, a imamo i rekordan broj `ena - 23 u~esnice maratona su se prijavile, kazao je Lipovi}.

SIPA uhapsila osam osoba
Osam osoba je privedeno ju~er u odvojenim akcijama koje su izveli pripadnici SIPA i FUP na podru~ju Zenice, Konjica i Zavidovi}a, u kojima je zaplijenjena ve}a koli~ina eksploziva, bombi i druge vojne opreme. Naime, pripadnici SIPA su na podru~ju Zenice uhapsili tri osobe, te otkrili i zaplijenili ve}u koli~inu eksploziva, bombi, eksplozivnih materija i druge vojne opreme. Druga akcija, preciznije pretres, prilikom kojeg je na|eno 2,5 kilograma vojnog eksploziva, izvedena je u Konjicu. Privedene su dvije osobe. Na {irem lokalitetu op}ine Zavidovi}i pretresom ve}eg broja stambenih prostorija, putni~kih vozila i osoba prona|ena je i privremeno oduzeta ve}a koli~ina naoru`anja, vojne opreme, municije i minsko-eksplozivnih sredstava i drugih predmeta te su uhap{ene tri osobe.

Polazak sutra
Iz Cazina }e tridesetak ~lanova Biciklisti~kog kluba Cazin i desetak biciklista iz [vicarske krenuti sutra u ranim jutarnjim satima, a zajedni~ki polazak za Srebrenicu bit }e organiziran iz Biha}a. Danas put Srebrenice, na tradicionalni memorijalni pohod, kre}e i grupa cazinskih planinara.

POSLJEDNJE VIJESTI
DVOJE MRTVIH U IZBJEGLI^KOM KAMPU - U po`aru koji je izbio ju~er u kampu za sirijske izbjeglice na jugu Turske poginule su najmanje dvije osobe, a nekoliko je povrije|eno, javila je Anadolija, prenosi Fena. Uzrok po`ara koji je izbio u izbjegli~kom kampu u provinciji Hataj, u blizini granice sa Sirijom, zasad nije utvr|en, a po rije~ima neimenovanog zvani~nika, izazvala ga je eksplozija plinske boce. ZAPLIJENJENO 649 KG KOKAINA - Carinska slu`ba Hong Konga saop{tila je ju~er da je izvr{ena pljenidba oko 649 kg kokaina, ~ija je vrijednost procijenjena na 98 miliona dolara. To je do sada najve}a zaplijenjena koli~ina ovog narkotika u Hong Kongu. [ef carinske slu`be za narkotike John Lee rekao je da je droga bila skrivena unutar kontejnera na brodu koji je u Hong Kong stigao iz Ekvadora. OPTU@BE ZA TRGOVINU ORGANIMA - Vlasti u Var{avi podigle su optu`nice protiv 23 Poljaka zbog poku{aja da na internetu prodaju sopstvene organe, uglavnom bubrege, saop}ila je ju~er poljska policija, prenosi Fena. U akciji koja je provedena {irom zemlje policija je privela osobe koje se dovode u vezu s 250 oglasa postavljenih na internet, u kojima se nude organi na prodaju, javio je AFP.

Sedmica BiH u Bursi
U okviru manifestacije Sedmica Bosne i Hercegovine, u turskom gradu Bursi ju~er je u saradnji sa Udru`enjem za pomo}, solidarnost i kulturu Bosne i Sand`aka, postavljena izlo`ba slika. Izlo`bu je otvorio na~elnik Op}ine Stari Grad u Bursi Red`ep Altepe, koji je tom prilikom odr`ao prigodan govor. “Genocid u Srebrenici je najve}i genocid u posljednjih 100 godina ~ovje~anstva. Mi radimo na tome da se ne zaboravi ovaj sramni doga|aj ljudske historije u kojem su `ivot izgubile 8.372 osobe. Uvijek }emo biti pored ljudi u BiH i pomo}i im da o`ive kulturu i da postanu jaki i stabilni. Bursa je najva`niji most prijateljstva Turske i Balkana” kazao je Altepe, prenosi , Anadolija. Predsjednik Udru`enja za pomo}, solidarnost i kulturu

13 30 7 55 12 51

31 23 79 18 57 64

3 8 78 65 70 1

27. kolo 45 44 9 49 77 37 10 5 85 73 88 36 2 80 59 20 86 75 69 68 11 53

nezvani~an izvje{taj

Bingo 37+ jedan dobitak 22.359,88 KM, kartica kupljena u Zenici Deseterac: 16 dobitnika po 838,50 KM, Peterac: 5.607 dobitnika po 4,00 KM

JACK POT u narednom kolu oko:

2.050.000 KM

BINGO PLUS: 3 4 7 2 5 6

Bosne i Sand`aka Zarif Alip je istakao da su Bo{njaci jedan od raseljenih naroda. “Umjesto ovih stra{nih prizora na slikama, danas smo mogli gledati i ljep{e motive bosanske kulture. Na`alost, svjedoci smo tu`ne historije. Ne smijemo

zaboraviti, niti dozvoliti da se zaboravi. Danas je te{ko na}i zemlju u kojoj nema bo{nja~kih izbjeglica. Tursku smatramo domovinom. Neka se na{a pro{lost nikada i nikom ne ponovi” , rekao je Alip. Izlo`ba }e biti otvorena za posjete do 11. jula.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful