1

PROIECT


COD DE PROIECTARE
EVALUAREA ACŢIUNII VÂNTULUI ASUPRA
CONSTRUCŢIILOR

Indicativ CR 1-1-4/20122


CUPRINS

1 ELEMENTE GENERALE.................................................................................................................................5
1.1 Scop şi domeniu de aplicare.............................................................................................. 5
1.2 Referinţe normative........................................................................................................... 6
1.3 Ipoteze ............................................................................................................................... 6
1.4 Proiectarea asistată de încercări ........................................................................................ 7
1.5 Definiţii şi simboluri ......................................................................................................... 7
1.6 Combinarea acţiunii vântului cu alte acţiuni................................................................... 12

2 VITEZA VÂNTULUI. PRESIUNEA DINAMICĂ A VÂNTULUI ..............................................................13
2.1 Elemente generale ........................................................................................................... 13
2.2 Valori de referinţă ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului....................................... 13
2.3 Rugozitatea terenului. Valori medii ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului............ 16
2.4 Turbulenţa vântului. Valori de vârf ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului ............ 18

3 ACŢIUNEA VÂNTULUI ASUPRA CLĂDIRILOR ŞI STRUCTURILOR................................................21
3.1 Elemente generale ........................................................................................................... 21
3.2 Presiunea vântului pe suprafeţe....................................................................................... 23
3.3 Forţe din vânt .................................................................................................................. 25
3.4 Coeficientul de răspuns dinamic al construcţiei.............................................................. 26
3.4.1 Generalităţi............................................................................................................... 26
3.4.2 Evaluarea coeficientului de răspuns dinamic........................................................... 27

4 COEFICIENŢI AERODINAMICI DE PRESIUNE / SUCŢIUNE ŞI DE FORŢĂ....................................29
4.1 Generalităţi ...................................................................................................................... 29
4.2 Clădiri.............................................................................................................................. 31
4.2.1 Generalitaţi............................................................................................................... 31
4.2.2 Pereţi verticali ai clădirilor cu formă dreptunghiulară în plan................................. 32
4.2.3 Acoperişuri plate...................................................................................................... 35
4.2.4 Acoperişuri cu o singură pantă ................................................................................ 38
4.2.5 Acoperişuri cu două pante ....................................................................................... 40
4.2.6 Acoperişuri cu patru pante....................................................................................... 42
4.2.7 Acoperişuri cu mai multe deschideri ....................................................................... 43
4.2.8 Acoperişuri cilindrice şi cupole ............................................................................... 45
4.2.9 Presiuni interioare .................................................................................................... 47
4.2.10 Presiunea pe pereţi exteriori sau pe acoperişuri cu mai multe straturi de
închidere................................................................................................................................. 49
4.3 Copertine ......................................................................................................................... 51
4.4 Pereţi izolaţi, parapete, garduri şi panouri publicitare .................................................... 58
4.4.1 Pereţi verticali izolaţi şi parapete............................................................................. 58
4.4.2 Factori de ecranare pentru pereţi şi garduri ............................................................. 59
4.4.3 Panouri publicitare................................................................................................... 60
3

4.5 Coeficienţi de frecare ...................................................................................................... 61
4.6 Elemente structurale cu secţiune rectangulară ................................................................ 62
4.7 Elemente structurale cu secţiuni cu muchii ascuţite........................................................ 64
4.8 Elemente structurale cu secţiune poligonala regulată ..................................................... 65
4.9 Cilindri circulari .............................................................................................................. 66
4.9.1 Coeficienţi aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară ..................................... 66
4.9.2 Coeficienţi aerodinamici de forţă............................................................................. 69
4.9.3 Coeficienţi aerodinamici de forţă pentru cilindrii verticali aşezaţi în linie ............. 70
4.10 Sfere............................................................................................................................. 71
4.11 Structuri cu zăbrele şi eşafodaje .................................................................................. 73
4.12 Steaguri ........................................................................................................................ 76
4.13 Zvelteţea efectivă λ şi factorul efectului de capăt ψ
λ
.................................................. 77

5 PROCEDURI DE DETERMINARE A COEFICIENTULUI DE RĂSPUNS DINAMIC.............................80
5.1 Turbulenţa vântului ......................................................................................................... 80
5.2 Procedura detaliată de determinare a coeficientului de răspuns dinamic........................ 81
5.3 Procedura simplificată de determinare a valorilor coeficientului de răspuns dinamic
pentru clădiri ................................................................................................................... 83
5.4 Deplasări şi acceleraţii corespunzătoare stării limită de serviciu a constructiei ............. 85
5.5 Criterii de confort ............................................................................................................ 86

6 FENOMENE DE INSTABILITATE AEROELASTICĂ GENERATE DE VÂRTEJURI ........................88
6.1 Generalităţi ...................................................................................................................... 88
6.2 Considerarea efectului desprinderii vârtejurilor.............................................................. 88
6.3 Parametrii de bază pentru desprinderea vârtejurilor ....................................................... 88
6.3.1 Viteza critică a vântului, v
crit,i
....................................................................................... 88
6.3.2 Numărul lui Strouhal, St ............................................................................................... 89
6.3.3 Numărul lui Scruton, Sc................................................................................................ 91
6.3.4 Numărul lui Reynolds, Re............................................................................................. 91
6.4 Acţiunea produsă de desprinderea vârtejurilor................................................................ 92
6.5 Calculul amplitudinii deplasării produse pe direcţie transversală vântului..................... 92
6.6 Efectele vârtejurilor la cilindri verticali dispuşi în linie sau grupaţi ............................... 97

ANEXA A (NORMATIVĂ) ZONAREA ACŢIUNII VÂNTULUI ÎN ROMÂNIA........................................100

ANEXA B (NORMATIVĂ) EFECTELE TERENULUI ..................................................................................112
B.1 Tranziţia între categoriile de rugozitate 0, I, II, III, şi IV.............................................. 112
B.2 Calculul numeric al factorului orografic ....................................................................... 112
B.3 Clădiri şi/sau structuri învecinate.................................................................................. 115
B.4 Înălţimea de deplasare a planului de cotă zero.............................................................. 116

ANEXA C (INFORMATIVĂ) CARACTERISTICI DINAMICE ALE STRUCTURILOR..........................117
C.1 Generalităţi .................................................................................................................... 117
C.2 Frecvenţa proprie fundamentală.................................................................................... 117
C.3 Vectorul propriu fundamental ....................................................................................... 119
C.4 Masa echivalentă........................................................................................................... 120
4

C.5 Decrementul logaritmic al amortizării .......................................................................... 121
C.6 Caracteristici dinamice ale structurilor de poduri ......................................................... 123
ANEXA D (NORMATIVĂ) ACŢIUNEA VÂNTULUI ASUPRA PODURILOR...........................................127
D.1 Elemente generale ......................................................................................................... 127
D.2 Alegerea procedeului de calcul al răspunsului la acţiunea vântului.............................. 129
D.3 Coeficienţi aerodinamici de forţă.................................................................................. 129
D.3.1 Coeficienţii aerodinamici de forţă pe direcţia x (metoda generală)....................... 129
D.3.2 Forţele din vânt pe tablierele podurilor pe direcţia x – Metoda simplificată......... 133
D.3.3 Forţele din vânt pe tablierele podurilor pe direcţia z ............................................. 133
D.3.4 Forţele din vânt pe tablierele podurilor pe direcţia y............................................. 134
D.4 Pilele podurilor.............................................................................................................. 135
D.4.1 Direcţiile vântului şi situaţii de proiectare............................................................. 135
D.4.2 Efectul vântului pe pilele podurilor ....................................................................... 135

5

1 ELEMENTE GENERALE

1.1 Scop şi domeniu de aplicare

(1) Codul cuprinde principiile, regulile de aplicare şi datele de bază necesare pentru
proiectarea la vânt a construcţiilor în România armonizate cu standardul SR EN 1991-1-4, cu
luarea în considerare a informaţiei meteorologice privind valorile maxime anuale ale vitezei
medii a vântului.
(2) Codul reglementează determinarea acţiunii vântului şi a răspunsului structural la această
acţiune pentru proiectarea clădirilor şi a lucrărilor inginereşti/structurilor. Prevederile codului
se referă atât la întreaga clădire/structură cât şi la elemente structurale sau nestructurale,
ataşate acesteia (de exemplu: pereţi cortină, parapete, elemente de prindere etc.).
Codul prezintă metode si proceduri practice de evaluare a presiunilor/sucţiunilor şi/sau a
forţelor din vânt pe clădiri şi structuri uzuale, care au la bază reprezentari ale acţiunii vântului
conform SR EN 1991-1-4.
(3) Codul se aplică la proiectarea şi verificarea:
- clădirilor si structurilor cu înălţimi de cel mult 200 m (vezi, de asemenea (4));
- podurilor cu deschiderea mai mică de 200 m (vezi, de asemenea (4)), care satisfac
condiţiile de răspuns dinamic de la (D.2).
(4) Codul nu contine prevederi referitoare la următoarele aspecte:
- evaluarea acţiunii vântului pe turnuri cu zăbrele cu tălpi neparalele (pentru acest caz
vezi SR EN 1993-3-1);
- evaluarea acţiunii vântului pe piloni şi coşuri de fum ancorate cu cabluri;
- evaluarea acţiunii combinate vânt-ploaie, vânt-chiciură si vânt-gheaţă (pentru aceste
cazuri vezi SR EN 1993-3-1);
- evaluarea acţiunii vântului pe durata execuţiei (vezi SR EN 1-1-4, art. 2(3) şi SR EN
199-1-6);
- calculul vibraţiilor de torsiune, de exemplu la clădiri înalte cu nucleu central;
- calculul vibraţiilor tablierelor de pod generate de turbulenţa transversală a văntului;
- evaluarea acţiunii vântului pe poduri cu cabluri suspendate;
- considerarea influenţei modurilor proprii superioare de vibraţie în evaluarea
răspunsului structural dinamic.
(5) Codul nu cuprinde prevederi referitoare la evaluarea efectelor tornadelor asupra clădirilor,
structurilor şi a elementelor ataşate acestora.
6

(6) Prevederile codului se adresează investitorilor, proiectanţilor, executanţilor de lucrări,
precum şi organismelor de verificare şi control (verificarea şi/sau expertizarea proiectelor,
verificarea, controlul şi/sau expertizarea lucrărilor, după caz).
1.2 Referinţe normative

(1) Următoarele referinţe normative conţin prevederi care, prin trimiteri făcute în prezentul
text, constituie prevederi ale acestui cod:
Nr.
Crt
Acte legislative Publicaţia
1.
Cod de proiectare. Bazele
proiectării structurilor în construcţii,
indicativ CR 0-2005
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi
turismului nr.2.230/2005, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I bis, nr.148/16 februarie
2006, cu modificările ulteriore

Nr.
Crt.
Standarde Denumire
1 SR EN 1990:2004/A1:2006 Eurocod: Bazele proiectării structurilor - Poduri
2
SR EN
1990:2004/A1:2006/NA:2009
Eurocod: Bazele proiectării structurilor. Anexa A2:
Aplicaţie pentru poduri. Anexa naţională
3 SR EN 1991-1-4:2006
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4:
Acţiuni generale. Acţiuni ale vântului
4 SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4:
Acţiuni generale - Acţiuni ale vântului. Anexa
naţională
5 SR EN 1991-1-4:2006 /AC:2010
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4:
Acţiuni generale - Acţiuni ale vântului
6 SR EN 1991-1-6:2005
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6:
Acţiuni generale - Acţiuni pe
durata executiei
7 SR EN 1991-1-6:2005/NB:2008
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6:
Acţiuni generale. Acţiuni pe durata execuţiei. Anexa
Naţională
8 SR EN 1991-2:2004
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 2:
Acţiuni din trafic la poduri
9 SR EN 1991-2:2004/NB:2006
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 2:
Acţiuni din trafic la poduri. Anexa naţională
10 SR EN 1993-3-1:2007
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 3-1:
Turnuri, piloni, şi cosuri. Turnuri şi piloni
11 SR EN 1993-3-1:2007/NB:2009
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 3-1:
Turnuri, piloni şi coşuri. Turnuri şi piloni. Anexa
naţională

(2) Acest cod cuprinde texte reproduse din standardele naţionale SR EN 1991-1-4:2006 şi SR
EN 1991-1-4:2006/NB:2007, identificate prin bară laterală şi / sau referinţa [3].
7

1.3 Ipoteze

(1) Ipotezele generale prezentate în CR 0 sunt valabile şi în prezentul cod.

1.4 Proiectarea asistată de încercări

(1) Pentru evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiei şi a răspunsului acesteia se pot
utiliza şi rezultate ale încercărilor în tunelul aerodinamic şi/sau ale metodelor numerice,
utilizând modele adecvate ale construcţiei şi ale acţiunii vântului.
(2) Pentru efectuarea de încercări experimentale în tunelul aerodinamic, acţiunea vântului
trebuie modelată astfel încât să fie respectate (i) profilul vitezei medii a vântului şi (ii)
caracteristicile turbulenţei în amplasamentul construcţiei.

1.5 Definiţii şi simboluri

(1) Pentru utilizarea codului de proiectare se dau următoarele definiţii:
- valoarea de referinţă a vitezei vântului - viteza caracteristică a vântului mediată pe
o durată de 10 minute, având 2% probabilitate de depăşire într-un an (interval mediu
de recurenţă, IMR = 50 ani), independent de direcţia vântului, determinată la o
înălţime de 10 m în câmp deschis;
- valoarea medie a vitezei vântului - viteza vântului mediată pe o durată de 10 minute,
având 2% probabilitate de depăşire într-un an, independent de direcţia vântului,
determinată la o înălţime z deasupra terenului, cu considerarea efectelor rugozităţii
terenului şi a orografiei amplasamentului;
- valoarea de vârf a vitezei vântului - viteza maximă aşteptată a vântului pe o durată
de 10 minute, independent de direcţia vântului, determinată la o înălţime z deasupra
terenului, cu considerarea efectelor rugozităţii terenului, a orografiei amplasamentului
şi a turbulenţei vântului;
- coeficient aerodinamic de presiune / sucţiune - coeficientul aerodinamic de
presiune / sucţiune exterioară caracterizează efectul vântului pe suprafeţele exterioare
ale clădirilor; coeficientul aerodinamic de presiune / sucţiune interioară caracterizează
efectul vântului pe suprafeţele interioare ale clădirilor. Coeficienţii aerodinamici de
presiune / sucţiune exterioară se împart în coeficienţi globali şi coeficienţi locali.
Coeficienţii locali sunt coeficienţi aerodinamici de presiune / sucţiune pentru
suprafeţe expuse vântului mai mici sau cel mult egale cu 1 m
2
, folosiţi, de exemplu,
pentru proiectarea elementelor şi a prinderilor de dimensiuni reduse. Coeficienţii
globali sunt coeficienţi aerodinamici de presiune / sucţiune pentru suprafeţe expuse
8

vîntului mai mari de 10 m
2
. Coeficienţii aerodinamici de presiune rezultantă (totală)
caracterizează efectul rezultant al vântului pe o structură, un element structural sau o
componentă, exprimat pe unitatea de suprafaţă;
- coeficient aerodinamic de forţă - coeficientul aerodinamic de forţă caracterizează
efectul global al vântului pe structură sau elementele sale (considerate ca un întreg),
inclusiv frecarea aerului pe suprafeţe (dacă nu este specificat altfel);
- factorul de răspuns cvasistatic - factorul ce evaluează corelaţia presiunilor din vânt
pe suprafaţa construcţiei;
- factorul de răspuns rezonant - factorul ce evaluează efectele de amplificare
dinamică a răspunsului structural produse de continutul de frecvente al turbulenţei
vântului în cvasi-rezonanţă cu frecventa proprie fundmentală de vibraţie a structurii;
- valoarea caracteristică (presiune / forţă) – vezi şi CR 0.

(2) Codul utilizează următoarele simboluri:

Majuscule latine
- A arie (suprafaţă)
- A
fr
arie (suprafaţă) expusă la vânt
- A
ref
arie de referinţă
- B
2
factor de răspuns cvasistatic
- C factor de încărcare din vânt pentru poduri
- E modulul lui Young
- F
fr
rezultanta forţelor de frecare
- F
j
forţa de excitaţie produsă de vârtejuri aplicată într-un punct j al structurii
- F
w
forţa rezultantă din vânt
- H înălţimea unui element orografic
- I
v
intensitatea turbulenţei
- K factor formei proprii modale; parametru de formă
- K
iv
factor de interferenţă pentru desprinderea vârtejurilor
- K
rd
factor de reducere pentru parapeţi
- K
w
factor al lungimii de corelaţie
- L lungimea deschiderii unui tablier de pod; lungimea scării turbulenţei
- L
d
lungimea reală a versantului ne-expus vântului
- L
e
lungimea efectivă a versantului expus vântului
9

- L
j
lungimea de corelaţie
- L
u
lungimea reală a versantului expus vântului
- N numărul de cicluri produs de desprinderea vârtejurilor
- N
g
numărul de cicluri de încărcare pentru răspunsul de rafală
- R
2
factorul răspunsului rezonant
- Re numărul lui Reynolds
- R
h
, R
b
admitanţă aerodinamică
- Sc numărul lui Scruton
- S
L
densitatea spectrală de putere unilaterală si normalizată
- St numărul lui Strouhal
- W
s
greutatea elementelor structurale ce contribuie la rigiditatea unui coş de fum
- W
t
greutatea totală a coşului de fum.

Litere mici latine
- b lăţimea construcţiei (dimensiunea perpendiculară pe direcţia vântului, dacă
nu se specifica altfel)
- c
z>1000m
factor de altitudine
- c
d
coeficient de răspuns dinamic al construcţiei
- c
dir
factor direcţional
- c
e
factor de expunere
- c
f
coeficient aerodinamic de forţă
- c
f,0
coeficient aerodinamic de forţă pentru structuri sau elemente structurale fără
curgere liberă a aerului la capete
- c
f,l
coeficient de portanţă
- c
fr
coeficient de frecare
- c
lat
coeficient aerodinamic de forţă pe direcţie transversală vântului
- c
M
coeficient aerodinamic de moment
- c
p
coeficient aerodinamic de presiune / sucţiune
- c
p,net
coeficient aerodinamic de presiune rezultantă (totală)
- c
r
factor de rugozitate pentru viteza vântului
- c
r
2
factor de rugozitate pentru presiunea dinamică a vântului
- c
pv
factor de rafală pentru viteza vântului
10

- c
pq
factor de rafală pentru presiunea dinamică a vântului
- c
o
factor orografic
- c
s
factor de dimensiune
- d lungimea construcţiei (dimensiunea paralelă la direcţia vântului, dacă nu se
specifică altfel)
- e excentricitatea forţei sau distanţa până la margine
- f
L
frecvenţa adimensională
- h înălţimea structurii
- h
med
înălţimea obstacolului
- h
depl
înălţime de deplasare a planului de cotă zero
- k rugozitate echivalentă
- k
p
factor de vârf
- l lungimea unei structuri orizontale
- m
e
masă echivalentă pe unitatea de lungime
- n
i
frecvenţă proprie a structurii în modul i de vibraţie
- n
1,x
frecvenţă fundamentală de vibraţie în direcţia vântului
- n
1,y
frecvenţă fundamentală de vibraţie în direcţia perpendiculară vântului
- n
o
frecvenţă de ovalizare
- p probabilitate anuală de depăşire
- q
b
valoare de referinţă a presiunii dinamice a vântului
- q
m
valoare medie a presiunii dinamice a vântului
- q
p
valoare de vârf a presiunii dinamice a vântului
- r rază
- s factor; coordonată
- t intervalul de mediere pentru viteza de referinţă a vântului; grosimea plăcii
- v
b
viteză de referinţă a vântului
- v
crit
viteză critică a vântului pentru fenomenul de desprindere a vârtejurilor
- v
m
viteză medie a vântului
- v
p
valoare de vârf a vitezei vântului
- w presiunea vântului
- x distanţa orizontală de la amplasament la vârful denivelării
11

- y
max
amplitudinea maximă perpendiculară pe direcţia vântului pentru viteza
critică a acestuia
- z înălţime deasupra terenului
- z
med
înălţime medie
- z
0
lungime de rugozitate
- z
e
, z
i
înălţime de referinţă pentru acţiunea exterioară/interioară a vântului
- z
max
înălţime maximă
- z
min
înălţime minimă
- z
s
înălţime de referinţă pentru determinarea factorului de răspuns dinamic al
construcţtiei.

Majuscule greceşti
- Φ panta în direcţia vântului
- Φ
1,x
forma modală proprie fundamentală în direcţia vântului.

Litere mici grecesti
- γ
Iw
factor de importanţă – expunere la acţiunea vântului
- δ decrement logaritmic al amortizării
- δ
a
decrement logaritmic al amortizării aerodinamice
- δ
d
decrement logaritmic al amortizării produse de dispozitive speciale
- δ
s
decrement logaritmic al amortizării structurale
- ϕ raportul plinurilor; coeficient de obstrucţie
- λ coeficient de zvelteţe
- µ raportul deschiderii; permeabilitatea anvelopei (învelişului)
- ν vâscozitate cinematică
-
θ
unghi de rotaţie din torsiune
- ρ densitatea aerului
- σ
v
abaterea standard a fluctuaţiilor vitezei instantanee a vântului în jurul vitezei
medii
- σ
a,x
abaterea standard a acceleraţiei construcţiei în direcţia vântului
- ψ
mc
factor de reducere pentru copertine cu mai multe deschideri
12

- ψ
r
factor de reducere al coeficientului de forţă pentru secţiuni pătrate cu colţuri
rotunjite
- ψ
λ
factor de reducere al coeficientului de forţă pentru elementele structurale cu
efecte de capăt
- ψ
λα
factorul efectului de capăt pentru cilindri circulari
- ψ
s
factor de adăpostire pentru pereţi şi garduri
- ζ exponentul formei modale.
Indici
- b referinţă
- crit critic
- e exterior; expunere
- fr frecare
- i interior; numărul modului
- j numărul curent al ariei încrementale sau un punct al structurii
- m medie
- p vârf
- x direcţia vântului
- y perpendicular pe direcţia vântului
- z direcţia verticală.

1.6 Combinarea acţiunii vântului cu alte acţiuni

(1) Prin aplicarea prevederilor codului se obţin valori caracteristice ale acţiunilor produse de
vânt pe clădiri si structuri.
(2) Efectele pe structură ale acţiunilor produse de vânt vor fi grupate cu efectele pe structură
ale acţiunilor permanente şi variabile relevante pentru proiectare, în conformitate cu CR 0.
(3) Se va considera fenomenul de oboseală produs de efectele acţiunii vântului asupra
structurilor cu comportare sensibilă la acest fenomen.

13

2 VITEZA VÂNTULUI. PRESIUNEA DINAMICĂ A VÂNTULUI

2.1 Elemente generale

(1) Valorile instantanee ale vitezei vântului şi ale presiunii dinamice a vântului conţin o
componentă medie şi o componentă fluctuantă faţă de medie.
(2) Atât viteza vântului cât şi presiunea dinamică a vântului sunt modelate ca mărimi
aleatoare. Componenta medie a acestora este modelată ca variabilă aleatoare; componenta
fluctuantă faţă de medie este modelată ca proces aleator staţionar, normal şi de medie zero.
(3) Valorile medii ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului se determină pe baza valorilor
de referinţă ale acestora (descrise la punctul 2.2) şi a rugozităţii şi orografiei terenului
(descrise la punctul 2.3).
(4) Componenta fluctuantă a vitezei vântului este reprezentată prin intensitatea turbulenţei
definită la punctul 2.4 în funcţie de care se determină valorile de vârf ale vitezei şi presiunii
dinamice a vântului.

2.2 Valori de referinţă ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului

(1) Valoarea de referinţă a vitezei vântului (viteza de referinţă a vântului), v
b
este viteza
caracteristică a vântului mediată pe o durată de 10 minute, determinată la o înălţime de 10 m,
independent de direcţia vântului, în câmp deschis (teren de categoria II cu lungimea de
rugozitate convenţională, z
0
= 0,05 m) şi având o probabilitate de depăşire într-un an de 0,02
(ceea ce corespunde unei valori având intervalul mediu de recurenţă de IMR = 50 ani).
(2) Acţiunea vântului este considerată orizontală şi direcţională. În cazul exprimării
direcţionale, valoarea de referinţă a vitezei vântului, v
b
se înmulţeşte cu un factor direcţional,
c
dir
ce tine cont de distribuţia valorilor vitezei vântului pe diferite direcţii orizontale. În
absenţa unor măsurători direcţionale ale vitezei vântului, factorul direcţional se consideră
egal cu 1,0.
(3) Valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului (presiunea de referinţă a vântului), q
b

este valoarea caracteristică a presiunii dinamice a vântului calculată cu valoarea de referinţă a
vitezei vântului:

2
b b
2
1
v q ⋅ = ρ (2.1)
în care ρ este densitatea aerului ce variază în funcţie de altitudine, temperatură, latitudine şi
anotimp. Pentru aerul standard (ρ=1,25 kg/m
3
), presiunea de referinţă (exprimată în Pascali)
este determinată cu relaţia:
14

[ ] [ ] m/s 625 , 0 Pa
2
b b
v q ⋅ = (2.2)
(4) Valorile de referinţă ale presiunii dinamice a vântului în România sunt indicate în harta de
zonare din Figura 2.1. În Tabelul A.1 din Anexa A sunt indicate valorile de referinţă ale
presiunii dinamice a vântului pentru 337 de localităţi urbane din România.
(5) Harta de zonare a valorilor de referinţă ale presiunii dinamice a vântului din Figura 2.1
este valabilă pentru altitudini mai mici sau egale cu 1000 m. Valoarea de referinţă a presiunii
dinamice a vântului pentru un amplasament aflat la o altitudine z mai mare de 1000 m se
poate determina cu relaţia (A.1) din Anexa A.
(6) Pentru zonele din sud-vestul Banatului (în care valorile de referinţă ale presiunii dinamice
a vântului sunt mai mari sau egale cu 0,7 kPa – vezi Figura 2.1) şi pentru zonele de munte
aflate la o altitudine mai mare de 1000 m se recomandă utilizarea de date primare recente
înregistrate de Adminstraţia Naţională de Meteorologie, ANM. De asemenea, în cazul în care
este necesară determinarea valorii factorului direcţional c
dir
se recomandă utilizarea de date
primare recente de la ANM.
(7) Valoarea de referinţă a vitezei vântului pentru un amplasament se obţine din valoarea de
referinţă a presiunii dinamice a vântului corespunzătoare amplasamentului (luată din harta de
zonare din Figura 2.1 sau direct din Tabelul A.1), folosind relaţia (A.3) din Anexa A.

15


Figura 2.1 Zonarea valorilor de referinţă ale presiunii dinamice a vântului, q
b
în kPa, având IMR = 50 ani
NOTĂ. Pentru altitudini peste 1000m valorile presiunii dinamice a vântului se corectează cu relaţia (A.1) din Anexa A
16
2.3 Rugozitatea terenului. Valori medii ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului

(1) Rugozitatea suprafeţei terenului este modelată aerodinamic de lungimea de rugozitate, z
0
,
exprimată în metri. Aceasta reprezintă o măsura convenţională a mărimii vârtejurilor vântului
turbulent la suprafaţa terenului. În Tabelul 2.1 se prezintă clasificarea categoriilor de teren în
funcţie de valoarea lungimii de rugozitate, z
0
.

Tabelul 2.1. Lungimea de rugozitate, z
0
, în metri, pentru diverse categorii de teren [3]
1), 2), 3)

Categoria
de teren
Descrierea terenului
z
0
,
m
z
min
,
m
0 Mare sau zone costiere expuse vânturilor venind dinspre mare 0,003 1
I
Lacuri sau terenuri plate şi orizontale cu vegetaţie neglijabilă şi fără
obstacole
0,01 1
II
Câmp deschis-terenuri cu iarbă şi/sau cu obstacole izolate (copaci,
clădiri) aflate la distanţe de cel puţin de 20 de ori înălţimea obstacolului
0,05 2
III
Zone acoperite uniform cu vegetatie, sau cu clădiri, sau cu
obstacole izolate aflate la distanţe de cel mult de 20 de ori înăltimea
obstacolului (de ex., sate, terenuri suburbane, păduri)
0,3 5
IV
Zone în care cel putin 15% din suprafaţă este acoperită cu
construcţii având mai mult de 15 m înălţime (de ex., zone urbane)
1,0 10

1)
Valori mai mici ale lungimiii de rugozitate z
0
conduc la valori mai mari ale vitezei medii a vântului
2)
Categoriile de teren 0, I, II, III, IV sunt ilustrate la Comentarii
3)
Pentru încadrarea în categoriile de teren III şi IV, terenurile respective trebuie să se dezvolte pe o distanţă de
cel puţin 500 m şi respectiv 800 m în vecinătatea construcţiei.

(2) Variaţia vitezei medii a vântului cu înălţimea deasupra terenului produsă de rugozitatea
suprafeţei este reprezentată printr-un profil logaritmic. Viteza medie a vântului, v
m
(z) la o
înălţime z deasupra terenului depinde de rugozitatea terenului şi de viteza de referinţă a
vântului, v
b
(fără a lua în considerare orografia amplasamentului):
( ) ( )
b m
v z c z v
r
⋅ = (2.3)
unde c
r
(z) este factorul de rugozitate pentru viteza vântului.
(3) Factorul de rugozitate pentru viteza vântului, c
r
(z) modelează variaţia vitezei medii a
vântului cu înălţimea z deasupra terenului pentru diferite categorii de teren (caracterizate prin
lungimea de rugozitate z
0
) în funcţie de viteza de referinţă a vântului:
( )
( )
( )
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
≤ =
= ≤ <
|
|
¹
|

\
|

=
min min
max min
0
0
pentru
m 200 z pentru ln
z z z z c
z z
z
z
z k
z c
r
r
r
(2.4)
17
unde factorul de teren kr este dat de relaţia
( )
07 , 0
0
0
05 , 0
189 , 0
|
|
¹
|

\
|
⋅ =
z
z k
r
(2.5).
Valorile z
0
şi z
min
sunt date în Tabelul 2.1. Valorile k
r
(z
0
) sunt indicate în Tabelul 2.2.

Tabelul 2.2. Factorii k
r
(z
0
) şi k
r
2
(z
0
)pentru diferite categorii de teren

Categoria
de teren
0 I II III IV
k
r
(z
0
) 0,155 0,169 0,189 0,214 0,233
k
r
2
(z
0
) 0,024 0,028 0,036 0,046 0,054

(4) Profilul logaritmic al vitezei este valabil pentru vânturi moderate şi puternice (viteza
medie >10 m/s) în atmosferă neutră (unde convecţia termică verticală a aerului poate fi
neglijată).
Deşi profilul logaritmic este valabil pe toată înălţimea stratului limită atmosferic, utilizarea sa
este recomandată în special pe primii 200 m de la suprafaţa terenului (reprezentând cca. 10%
din înălţimea stratului limită atmosferic).
(5) În cazul în care orografia terenului (dealuri izolate, creste) măreşte viteza vântului cu mai
mult de 5% faţă de valoarea calculată fără considerarea efectelor orografice (factorul
orografic c
o
are valori mai mari ca 1,05), viteza medie calculată cu relaţia (2.3) se înmulţeşte
cu factorul orografic c
o
(vezi rel. 2.6). În Anexa B este prezentată o procedură de calcul al
factorului orografic c
0
.
Efectele orografiei pot fi neglijate dacă panta medie a terenului din amonte (faţă de direcţia
de curgere a aerului) este mai mică de 3°. Terenul din amonte poate fi considerat pană la o
distanţă egală cu de 10 ori înălţimea elementului orografic izolat.
În cazul în care efectele orografice nu pot fi neglijate, viteza medie a vântului, v
m
(z) la o
înălţime z deasupra terenului se determină cu relaţia:
( ) ( )
b m
v z c c z v
r o
⋅ ⋅ = (2.6)
(6) Dacă clădirea/structura analizată este/va fi amplasată în apropierea unei alte structuri care
este de cel putin două ori mai înaltă decât media înălţimilor structurilor învecinate, atunci
aceasta poate fi expusă (în funcţie de geometria structurii) unei viteze sporite a vitezei
vântului pentru anumite direcţii ale acestuia. În Anexa B este prezentată o metodă de
considerare a acestui efect.
(7) În evaluarea vitezei medii a vântului se poate lua în considerare şi efectul clădirilor
învecinate (amplasate la distanţe mici). În Anexa B este prezentată o metodă aproximativă de
considerare a acestui efect.
18
(8) Valoarea medie a presiunii dinamice a vântului, q
m
(z) la o înălţime z deasupra terenului
(fără a lua în considerare orografia amplasamentului) depinde de rugozitatea terenului şi de
valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului, q
b
şi se determină cu relaţia:
( ) ( )
b
2
m
q z c z q
r
⋅ = (2.7)
unde c
r
2
(z) este factorul de rugozitate pentru presiunea dinamică a vântului.
În cazul în care efectele orografice nu pot fi neglijate, valoarea medie a presiunii dinamice a
vântului, q
m
(z) la o înălţime z deasupra terenului se determină cu relaţia:
( ) ( )
b
2 2
m
q z c c z q
r o
⋅ ⋅ = (2.8)
(9) Factorul de rugozitate pentru presiunea dinamică a vântului, c
r
2
(z) modelează variaţia
presiunii medii a vântului cu înălţimea z deasupra terenului pentru diferite categorii de teren
(caracterizate prin lungimea de rugozitate z
0
) în funcţie de valoarea de referinţă a presiunii
dinamice a vântului:

( )
( )
( )
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
≤ =
= ≤ <
(
(
¸
(

¸

|
|
¹
|

\
|

=
min min
2
max min
2
0
0
2
2
pentru
m 200 z pentru ln
z z z z c
z z
z
z
z k
z c
r
r
r
(2.9)

Valorile k
r
2
(z
0
) pentru cele cinci categorii de teren sunt indicate în Tabelul 2.2.


2.4 Turbulenţa vântului. Valori de vârf ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului

(1) Intensitatea turbulenţei vântului, I
v
caracterizează fluctuaţiile vitezei instantanee a
vântului în jurul vitezei medii. Intensitatea turbulenţei la înălţimea z deasupra terenului se
defineşte ca raportul între abaterea standard σ
v
a fluctuaţiilor vitezei instantanee a vântului,
v(z,t) şi viteza medie a vântului la înălţimea z, v
m
(z):
( )
( ) z v
z I
m
v
v
σ
= (2.10)
(2) Intensitatea turbulenţei la înălţimea z se determină cu relaţia:
( )
( ) ¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
≤ =
= ≤ <
|
|
¹
|

\
|

=
min min v
max min
0
v
pentru
m 200 z pentru
ln 5 , 2
z z z z I
z z
z
z
z I
β
(2.11)
(3) Valorile factorului de proporţionalitate β variază cu rugozitatea suprafeţei terenului (z
0
,
m) şi pot fi considerate, simplificat, independente de înălţimea z deasupra terenului:
19
( ) 5 , 7 ln 856 , 0 5 , 4 5 , 4
0
≤ − = ≤ z β (2.12)
În Tabelul 2.3 sunt date valorile β pentru a fi utilizate în relaţia (2.11).

Tabelul 2.3. Valori ale lui β în funcţie de categoria de teren
Categoria de teren 0 I II III IV
β 2,74 2,74 2,66 2,35 2,12

(4) Valoarea de vârf a vitezei vântului, v
p
(z) la o înălţime z deasupra terenului, produsă de
rafalele vântului, se determină cu relaţia:
( ) ( ) ( ) z v z c z v
m pv p
⋅ = (2.13)
unde c
pv
(z) este factorul de rafală pentru viteza medie a vântului.
(5) Factorul de rafală pentru viteza medie a vântului, c
pv
(z) la o înălţime z deasupra terenului
se defineste ca raportul dintre valoarea de vârf a vitezei vântului (produsă de rafalele vântului
turbulent) şi valoarea medie (mediata pe 10 minute) la înălţimea z a vitezei vântului:
( ) ( ) ( ) z I z I g z c
v v pv
5 , 3 1 1 ⋅ + = ⋅ + = (2.14)
unde g este factorul de vârf a cărui valoare recomandată este g=3,5
(6) Valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului, q
p
(z) la o înălţime z deasupra terenului,
produsă de rafalele vântului, se determină cu relaţia:
( ) ( ) ( ) z q z c z q
m pq p
⋅ = (2.15)
(7) Factorul de rafală pentru presiunea dinamică medie a vântului, c
pq
(z) la înălţimea z
deasupra terenului se defineste ca raportul dintre valoarea de vârf a presiunii dinamice a
vântului (produsă de rafalele vântului) şi valoarea medie a presiunii dinamice a vântului
(produsă de viteza medie a vântului) la înălţimea z, respectiv:
( ) ( ) ( ) z I z I g z c
v v pq
7 1 2 1 ⋅ + = ⋅ + = (2.16)
(8) Valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului, q
p
(z) la o înălţime z deasupra terenului
poate fi exprimată în funcţie de valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului, q
b
(la 10
m, în câmp deschis – teren de categoria II):
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
b
2
pq m pq p
q z c z c z q z c z q
r
⋅ ⋅ = ⋅ = (2.17)
(9) Factorul de expunere (sau combinat), c
e
(z) se defineşte ca produsul dintre factorul de
rafală, c
pq
(z) şi factorul de rugozitate, c
r
2
(z):
( ) ( ) ( ) z c z c z c
r e
2
pq
⋅ = (2.18)
Variaţia factorului de expunere este reprezentată, pentru diferite categorii de teren, în Figura
2.2.
(10) În cazul în care efectele orografice nu pot fi neglijate, factorul de expunere, c
e
(z) ia în
considerare şi factorul c
0
2
(vezi relaţia 2.8) astfel:
20
( ) ( ) ( ) z c z c c z c
r e pq
2 2
0
⋅ ⋅ = (2.19)
(11) Din relaţiile (2.17) şi (2.18), valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului la o
înălţime z deasupra terenului, q
p
(z) se poate exprima sintetic în funcţie de factorul de
expunere, c
e
(z) şi de valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului, q
b
:
( ) ( )
b p
q z c z q
e
⋅ = (2.20)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
I
n
a
l
t
i
m
e
a

d
e
a
s
u
p
r
a

t
e
r
e
n
u
l
u
i
z
,

m
Factorul de expunere, c
e
(z)
Teren categoria 0
Teren categoria I
Teren categoria II
Teren categoria III
Teren categoria IV

Fig. 2.2 Factorul de expunere, c
e
(z)

21
3 ACŢIUNEA VÂNTULUI ASUPRA CLĂDIRILOR ŞI STRUCTURILOR

3.1 Elemente generale

(1) În Capitolul 3 sunt prezentate elementele de bază şi metodele care se utilizează pentru
evaluarea acţiunii şi efectelor vântului asupra clădirilor şi structurilor curente.
(2) Acţiunea statică echivalentă a vântului se defineşte ca fiind acţiunea care, aplicată static
pe clădire / structură sau pe elementele sale, produce valorile maxime aşteptate ale
deplasărilor şi eforturilor induse de acţiunea reală a vântului.
(3) Acţiunea vântului este reprezentată de presiunile produse de vânt pe suprafeţele clădirilor
şi structurilor, sau de forţele produse de vânt pe clădiri şi structuri. Acţiunile din vânt sunt
acţiuni variabile în timp şi acţionează atât direct, ca presiuni / sucţiuni pe suprafeţele
exterioare ale clădirilor şi structurilor închise, cât şi indirect pe suprafeţele interioare ale
clădirilor şi structurilor închise, din cauza porozitaţii suprafeţelor exterioare. Presiunile /
sucţiunile pot acţiona direct şi pe suprafeţele interioare ale clădirilor şi structurilor deschise.
Presiunile / sucţiunile acţionează pe suprafaţa construcţiilor rezultând forţe normale pe
suprafeţele acestora. În plus, atunci când suprafeţe mari ale construcţiilor sunt expuse
vântului, forţele de frecare orizontale ce acţionează tangenţial la suprafeţe pot avea efecte
semnificative.
(4) Acţiunea vântului este clasificată ca acţiune variabilă fixă; acţiunile din vânt evaluate sub
formă de presiuni/sucţiuni sau forte sunt reprezentate prin valorile caracteristice ale acestora.
(5) Acţiunile din vânt pe construcţiile cu răspuns dinamic pe direcţia vântului sunt
reprezentate simplificat printr-un set de presiuni/ sucţiuni sau forţe static echivalente care se
obţin prin înmulţirea valorilor de vârf ale presiunilor / sucţiunile sau forţelor ce acţionează pe
construcţie cu coeficientul de răspuns dinamic.
(6) Răspunsul total pe direcţia vântului turbulent se determină ca suma dintre:
i. componenta care acţionează practic static, şi
ii. componenta rezonantă fluctuantă, provocată de acele fluctuaţii ale excitaţiei
turbulente având frecvenţa în vecinătatea frecvenţelor proprii de vibraţie ale structurii.
Prevederile codului permit evaluarea răspunsul dinamic pe direcţia vântului produs de
continutul de frecvenţă al vântului turbulent în rezonanţă cu frecvenţa proprie fundamentală
de vibraţie pe direcţia vântului.
(7) Evaluarea efectelor vântului pe clădirile / structurile neuzuale ca tip, complexitate şi
dimensiuni, pe structurile cu înălţimi (clădiri, antene) sau deschideri (poduri) de peste 200 m,
pe antenele ancorate şi pe podurile suspendate necesită studii speciale de ingineria vântului.
(8) Pentru structurile foarte flexibile, precum cabluri, antene, turnuri, coşuri de fum şi poduri,
interacţiunea vânt-structură produce un răspuns aeroelastic al acestora. În Capitolul 6 sunt
date reguli simplificate pentru evaluarea răspunsului aeroelastic.
22
(9) În conformitate cu CR 0, construcţiile sunt impărţite în clase de importanţă-expunere, în
funcţie de consecinţele umane şi economice ce pot fi provocate de un hazard natural sau/şi
antropic major, precum şi de rolul acestora în activităţile de răspuns post-hazard ale societăţii
(Tabelul 3.1).
(10) Pentru evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor, fiecărei clase de importanţă-
expunere (I-IV) i se asociază un factor de importanţă - expunere, γ
Iw
aplicat la valoarea
caracteristică a acesteia. Valorile factorului de importanţă - expunere, γ
Iw
pentru acţiunile din
vânt sunt:
- γ
Iw
=1,15 pentru construcţiile din clasele de importanţă-expunere I şi II;
- γ
Iw
=1,00 pentru construcţiile din clasele de importanţă-expunere III şi IV.

Tabelul 3.1 Clase de importanţă-expunere pentru construcţii

Clasa de
importanţă-
expunere
Construcţii tip clădiri Construcţii tip construcţii speciale
Construcţii esenţiale pentru societate
Clasa I
(a) Spitale şi alte clădiri din sistemul de
sănătate cu servicii de urgenţă şi săli
de operaţie
(b) Staţii de pompieri, sedii de poliţie şi
garaje de vehicule ale serviciilor de
urgenţă de diferite tipuri
(c) Staţii de producere şi distribuţie a
energiei şi/sau care asigură servicii
esenţiale pentru celelalte categorii de
construcţii
(d) Clădiri care conţin gaze toxice,
explozivi şi alte substanţe periculoase
(e) Centre de comunicaţii şi coordonare a
situaţiilor de urgenţă
(f) Adăposturi pentru situaţii de urgenţă
(g) Clădiri cu funcţiuni esenţiale pentru
administraţia publică
(h) Clădiri cu funcţiuni esenţiale pentru
ordinea publică, apărarea şi securitatea
naţionalăşi alte clădiri de aceeaşi natură(a) Rezervoare de apă, staţii de tratare,
epurare şi pompare a apei
(b) Staţii de transformare a energiei
(c) Construcţii speciale care conţin
materiale radioactive
(d) Construcţii speciale cu funcţiuni
esenţiale pentru ordinea publică,
apărarea şi securitatea naţională
(e) Turnuri de telecomunicaţii
(f) Turnuri de control pentru activitatea
aeroportuară şi navală
(g) Stâlpi ai liniilor de distribuţie şi
transport a energiei electrice

şi alte construcţii de aceeaşi natură

23
Construcţii care pot provoca, în caz de avariere, un pericol major pentru viaţa
oamenilor
Clasa II
(a) Spitale şi alte clădiri din sistemul de
sănătate, altele decât cele din clasa I, cu
o capacitate de peste 100 persoane în
aria totală expusă
(b) Şcoli, licee, universităţi sau alte clădiri
din sistemul de educaţie, cu o
capacitate de peste 250 persoane în aria
totală expusă
(c) Aziluri de bătrâni, creşe, grădiniţe şi
alte spaţii de îngrijire a persoanelor, cu
o capacitate de peste 150 de persoane
în aria totală expusă
(d) Clădiri rezidenţiale, de birouri sau cu
funcţiuni comerciale, cu o capacitate
de peste 400 persoane în aria totală
expusă
(e) Săli de conferinţe, spectacole sau
expoziţii, cu o capacitate de peste 200
de persoane în aria totală expusă
(f) Clădiri din patrimoniul cultural
naţional, muzee s.a.
(g) Clădiri de tip mall, cu o capacitate de
peste 1000 de persoane în aria totală
expusă
(h) Penitenciare
(i) Clădiri care deservesc direct: centrale
electrice, staţii de tratare, epurare,
pompare a apei, staţii de producere şi
distribuţie a energiei, centre de
telecomunicaţii
(j) Clădiri foarte înalte, indiferent de
funcţiune (clădiri cu înălţimea totală
supraterană mai mare de 45 m)

şi alte clădiri de aceeaşi natură

(a) Tribune de stadioane sau săli de
sport
(b) Construcţii speciale care în care se
depozitează explozivi, gaze toxice
şi alte substanţe periculoase
(c) Rezervoare supraterane şi
subterane pentru stocare materiale
inflamabile (gaze, lichide)
(d) Castele de apă
(e) Turnuri de răcire pentru centrale
termoelectrice, parcuri industriale

şi alte construcţii de aceeaşi natură

Clasa III Toate celelalte construcţii cu excepţia celor din clasele I, II şi IV
Clasa IV
Construcţii temporare, agricole, clădiri pentru depozite, etc. caracterizate de un
pericol redus de pierderi de vieţi omeneşti

3.2 Presiunea vântului pe suprafeţe
(1) Presiunea / sucţiunea vântului ce acţionează pe suprafeţele rigide exterioare ale clădirii /
structurii se determină cu relaţia:
24
( )
e e
z q c w
p pe Iw
⋅ ⋅ = γ (3.1)
unde:
q
p
(z
e
) este valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului evaluată la cota z
e
;
z
e
este înălţimea de referinţă pentru presiunea exterioară (vezi Capitolul 4);
c
pe
este coeficientul aerodinamic de presiune / sucţiune pentru suprafeţe
exterioare (vezi Capitolul 4);
γ
Iw
este factorul de importanţă – expunere.

(2) Presiunea / sucţiunea vântului ce acţionează pe suprafeţele rigide interioare ale clădirii /
structurii se determină cu relaţia:
( )
i i
z q c w
p pi Iw
⋅ ⋅ = γ (3.2)
unde:
q
p
(z
i
) este valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului evaluată la cota z
i
;
z
i
este înălţimea de referinţă pentru presiunea interioară (vezi Capitolul 4);
c
pi
este coeficientul aerodinamic de presiune / sucţiune pentru suprafeţe interioare
(vezi Capitolul 4);
γ
Iw
este factorul de importanţă – expunere.
(3) Presiunea rezultantă (totală) a vântului pe un element de construcţie este diferenţa dintre
presiunile (orientate către suprafaţă) şi sucţiunile (orientate dinspre suprafaţă) pe cele două
feţe ale elementului; presiunile si sucţiunile se iau cu semnul lor. Presiunile sunt considerate
cu semnul (+) iar sucţiunile cu semnul (-) (vezi Figura 3.1).


Figura 3.1 Presiuni / sucţiuni pe suprafeţe [3]
Presiune
interioara
pozitiva
Presiune
interioara
negativa
poz poz
poz
poz
neg neg
neg
neg neg
neg
neg
neg
Vant Vant
Vant Vant
25
3.3 Forţe din vânt

(1) Forţa din vânt ce acţionează asupra unei clădiri / structuri sau asupra unui element
structural poate fi determinată în două moduri:
i. ca forţă globală utilizând coeficienţii aerodinamici de forţă, sau
ii. prin sumarea presiunilor / sucţiunilor ce acţionează pe suprafeţele (rigide) ale clădirii /
structurii utilizând coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune.
(2) Forţa din vânt se evaluează pentru cea mai defavorabilă direcţie a vântului faţă de clădire /
structură.
(3) Forţa globală pe direcţia vântului F
w
, ce acţionează pe structură sau pe un element
structural având aria de referinţă A
ref
orientată perpendicular pe direcţia vântului, se
determină cu relaţia generală:
( )
ref p f d Iw w
A z q c c F
e
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = γ (3.3)
sau prin compunerea vectorială a forţelor pentru elementele structurale individuale cu relaţia:
( )

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
elemente
ref p f d Iw w
A z q c c F
e
γ (3.4)
In relatiile (3.3) si (3.4):
q
p
(z
e
) este valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului evaluată la cota z
e
;
c
d
este coeficientul de răspuns dinamic al construcţiei (vezi Capitolul 5);
c
f
este coeficientul aerodinamic de forţă pentru clădire / structură sau element
structural, ce include si efectele frecării (vezi Capitolul 4);
A
ref
este aria de referinţă, orientată perpendicular pe direcţia vântului, pentru
clădiri / structuri (rel. (3.3)) sau elemente sale (rel. (3.4));
γ
Iw
este factorul de importanţă – expunere.
(4) Forţa globală pe direcţia vântului, F
w
ce acţionează pe clădire / structură sau pe un
element structural poate fi determinată prin compunerea vectorială a forţelor F
w,e
, F
w,i
,

calculate pe baza presiunilor / sucţiunilor exterioare şi interioare cu relaţiile (3.5) şi (3.6)
- forţe provenind din presiunile / sucţiunile ce se exercită pe suprafeţe exterioare
( )

⋅ ⋅ =
rafete
ref e e d e w
A z w c F
sup
,
(3.5)
- forţe provenind din presiunile / sucţiunile ce se exercită pe suprafeţe interioare
( )

⋅ =
rafete
ref i i i w
A z w F
sup
,
(3.6)
cu forţele de frecare, F
fr
rezultate din frecarea aerului paralel cu suprafeţele exterioare,
calculate cu relaţia (3.7):
26
( )
fr e fr Iw fr
A z q c F ⋅ ⋅ ⋅ =
p
γ (3.7)

În relatiile (3.5), (3.6) si (3.7):
c
d
este coeficientul de răspuns dinamic al construcţiei (vezi Capitolul 5);
w
e
(z
e
) este presiunea vântului ce acţionează pe o suprafaţa exterioară individuală la
înălţimea z
e
;
w
i
(z
i
) este presiunea vântului ce acţionează pe o suprafaţă interioară individuală la
înălţimea z
i
;
A
ref
este aria de referinţă a suprafeţei individuale;
c
fr
este coeficientul de frecare (vezi pct. 4.5);
A
fr
este aria suprafeţei exterioare orientată paralel cu direcţia vântului (vezi pct.
4.5);
γ
Iw
este factorul de importanţă – expunere.
(5) Efectele generate de frecarea aerului pe suprafeţe pot fi neglijate atunci când aria totală a
suprafeţelor paralele cu direcţia vântului (sau puţin înclinate faţă de aceasta) reprezintă mai
puţin de ¼ din aria totală a tuturor suprafeţelor exterioare perpendiculare pe direcţia vântului.
Efectele generate de frecarea aerului pe suprafeţe nu vor fi neglijate pentru verificarea la
starea limită de echilibru static, ECH (vezi CR 0).
(6) Efectele de torsiune generală produse de acţiunea oblică a vântului sau de rafalele
necorelate ale vântului acţionând pe clădiri / structuri cvasi-paralelipipedice pot fi estimate
simplificat considerând aplicarea forţei F
w
cu o excentricitate e = b /10, unde b este
dimensiunea laturii secţiunii transversale a construcţiei orientată (cvasi)-perpendicular pe
direcţia vântului (vezi si pct. 4.1.8).

3.4 Coeficientul de răspuns dinamic al construcţiei

3.4.1 Generalităţi
(1) Coeficientul de răspuns dinamic al construcţiei, c
d
consideră atât amplificarea efectelor
acţiunii vântului datorită vibraţiilor structurii cvasi-rezonante cu conţinutul de frecvenţă al
turbulenţei atmosferice cât şi reducerea efectelor acţiunii vântului datorită apariţiei
nesimultane a valorilor de vârf ale presiunii vântului ce se exercită pe suprafaţa construcţiei.
(2) Amplificarea răspunsului structural este cu atât mai mare cu cât structura este mai
flexibilă, mai uşoară şi cu amortizare mai redusă. Reducerea răspunsului structural datorită
apariţiei nesimultane a valorilor de vârf ale presiunii vântului este cu atât mai accentuată cu
cât suprafaţa construcţiei expusă acţiunii vântului este mai mare.
27
3.4.2 Evaluarea coeficientului de răspuns dinamic
3.4.2.1 Procedura de evaluare simplificată
(1) Simplificat, coeficientul de răspuns dinamic, c
d
poate fi determinat astfel:
- conform prevederilor din subcapitolul 5.3, pentru clădirile paralelipipedice cu o
înălţime de cel mult 30 m si având dimensiuni în plan de cel mult 50 m;
- c
d
=1 pentru faţade şi elemente de acoperiş ce au o frecvenţă proprie de vibraţie mai
mare de 5Hz; frecvenţele proprii de vibraţie ale fatadelor şi elementelor de acoperiş
pot fi determinate folosind prevederile din Anexa C; de obicei, deschiderile vitrate
mai mici de 3m au frecvenţe proprii mai mari de 5Hz;
- c
d
= 1 pentru coşurile de fum cu secţiune transversală circulară, care au înălţimea h <
60 m şi care respectă condiţia h < 6,5d, unde d este diametrul coşului de fum.

(2) În cazul neincadrării în condiţiile indicate la 3.4.2.1(1) se va utiliza procedura de evaluare
detaliată de la 3.4.2.2.

3.4.2.2 Procedura de evaluare detaliată
(1) În cazul general, valoarea coeficientului de răspuns dinamic, c
d
se determină cu relaţia:
( )
( )
s
s
z I
R B z I k
c
v
2 2
v p
d
7 1
2 1
⋅ +
+ ⋅ ⋅ ⋅ +
= (3.8)
unde:
z
s
este înălţimea de referinţă pentru determinarea coeficientului de răspuns dinamic;
aceasta inălţime se determină conform Fig. 3.2; pentru cazurile care nu sunt prezentate
în Fig. 3.2, z
s
poate fi luată ca fiind egală cu h, înălţimea structurii;
k
p
este factorul de vârf pentru răspunsul extrem maxim al structurii; calculul factorului
de vârf, k
p
este dat în Capitolul 5;
I
v
este intensitatea turbulenţei vântului definită în subcapitolul 2.4;
B
2
este factorul de răspuns nerezonant (cvasi-static), ce evaluează corelaţia presiunilor
din vânt pe suprafaţa construcţiei (evaluează componenta nerezonantă a răspunsului);
calculul detaliat al factorului de răspunsului nerezonant, B
2
este dat în Capitolul 5;
R
2
este factorul de răspuns rezonant, ce evaluează efectele de amplificare dinamică a
răspunsului structural produse de continutul de frecvente al turbulenţei în cvasi-
rezonanţă cu frecventa proprie fundmentala de vibraţie a structurii (evaluează
componenta rezonantă a răspunsului); calculul detaliat al factorului de răspuns
rezonant, R
2
este dat în Capitolul 5.
(2) Relaţia (3.8) are la bază ipoteza că sunt semnificative doar vibraţiile structurii în direcţia
vântului, corespunzătoare modului propriu fundamental de vibraţie.
28


z
S
= 0,6
.
h ≥ z
min

min s
z
h
h z ≥ + =
2
1

min s
z
h
h z ≥ + =
2
1

a) structuri verticale, clădiri.
b) structuri ce vibrează în plan
orizontal, grinzi
c) structuri tip panou
(publicitar)
Fig. 3.2. Inălţimea de referinţă z
s
pentru calculul dinamic la vânt al construcţiilor de forma
paralelipipedică [3]

(3) Pentru clădiri înalte sau flexibile (inălţimea h ≥ 30 m sau frecvenţa proprie de vibraţie n
1

≤ 1 Hz) este necesară verificarea valorilor maxime ale deplasării şi acceleraţiei clădirii pe
direcţia vântului, prima evaluată la înălţimea z = z
s
si cea de a doua la înălţimea z = h. În
Capitolul 5 este dată o metodă de determinare a acestor mărimi de răspuns.
(4) Pentru clădiri zvelte (h/d > 4) şi pentru coşuri de fum (h/d > 6,5) dispuse în perechi sau
grupate se va considera sporirea efectelor vântului produse de siajul turbulent (vezi Capitolul
6).
(5) Efectele produse de siajul turbulent asupra unei clădiri sau asupra unui coş de fum pot fi,
simplificat, considerate neglijabile dacă cel puţin una dintre condiţiile următoare este
verificată:
- distanţa dintre două clădiri sau coşuri de fum este de 25 ori mai mare decât
dimensiunea clădirii sau a coşului amplasat în amonte faţă de direcţia de curgere a
aerului, măsurată perpendicular pe direcţia vântului;
- frecvenţa proprie fundamentală de vibraţie a clădirii sau a coşului (pentru care se
evaluează efectele produse de turbulenţa siajului) este mai mare de 1 Hz.
(6) Dacă nu sunt indeplinite condiţiile date la 3.4.2.2(5) este necesară efectuarea de teste în
tunelul aerodinamic.
29
4 COEFICIENŢI AERODINAMICI DE PRESIUNE / SUCŢIUNE ŞI DE FORŢĂ

4.1 Generalităţi

(1) Evaluarea efectelor vântului asupra suprafeţelor rigide ale clădirilor si structurilor se poate
face în două moduri: (i) utilizând coeficienţi aerodinamici de presiune / sucţiune şi (ii)
utilizând coeficienţi aerodinamici de forţă.
(2) Coeficienţii aerodinamici depind, în general, de: geometria şi dimensiunile construcţiei,
de unghiul de atac al vântului, de categoria de rugozitate a suprafeţei terenului din
amplasamentul construcţiei, de numărul Reynolds etc.
(3) Prevederile acestui capitol se referă la determinarea coeficienţilor aerodinamici necesari
pentru evaluarea acţiunii vântului asupra suprafeţelor rigide ale clădirilor si structurilor. În
funcţie de elementul sau clădirea / structura pentru care este necesară evaluarea acţiunii
vântului, coeficienţii aerodinamici utilizaţi pot fi:
- coeficienţi aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară şi interioară, c
pe(i)
, vezi 4.1
(4);
- coeficienţi aerodinamici de presiune rezultantă (totală), c
p,net
, vezi 4.1 (5);
- coeficienţi de frecare, c
fr
, vezi 4.1 (6);
- coeficienţi aerodinamici de forţă, c
f
, vezi 4.1 (7).
(4) Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară sunt folosiţi pentru
determinarea presiunii / sucţiunii vântului pe suprafeţele rigide exterioare ale cladirilor şi
structurilor; coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune interioară sunt folosiţi pentru
determinarea presiunii / sucţiunii vântului pe suprafetele rigide interioare ale clădirilor şi
structurilor.
Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară pot fi coeficienţi globali şi
coeficienţi locali. Coeficienţii locali reprezintă coeficienţii aerodinamici de presiune /
sucţiune pentru arii expuse de 1 m
2
şi sunt folositi pentru proiectarea elementelor de
dimensiuni reduse şi a prinderilor. Coeficienţii globali reprezintă coeficienţii aerodiamici de
presiune / sucţiune pentru arii expuse de peste 10 m
2
si sunt folositi pentru proiectarea
cladirilor/structurilor sau a elementelor acestora având arii expuse mai mari de 10 m
2
.
Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune interioară şi exterioară sunt determinaţi
pentru:
- clădiri, folosind prevederile de la 4.2, atât pentru presiunile / sucţiunile interioare cât
şi pentru presiunile / sucţiunile exterioare,
- cilindri circulari, folosind prevederile de la 4.2.9 pentru presiunile / sucţiunile
interioare şi de la 4.9.1 pentru presiunile / sucţiunile exterioare.
30
(5) Coeficienţii de presiune rezultantă (totală) sunt folosiţi pentru determinarea rezultantei
presiunii / sucţiunii vântului pe suprafeţele rigide ale clădirilor / structurilor sau ale
componentelor acestora.
Coeficienţii de presiune / sucţiune rezultantă sunt determinaţi pentru:
- copertine, folosind prevederile de la 4.3;
- pereţi individuali, parapete, panouri publicitare şi garduri folosind prevederile de la
4.4.
(6) Coeficienţii de frecare sunt determinaţi pentru pereţi şi pentru suprafeţele definite la 3.3
(4) şi (5), folosind prevederile de la 4.5.
(7) Coeficienţii aerodinamici de forţă sunt folosiţi pentru determinarea forţei globale din vânt
pe structură, element structural sau componentă, incluzând în acest efect şi frecarea, dacă
aceasta nu este exclusă în mod explicit.
Coeficienţii aerodinamici de forţă sunt determinaţi pentru:
- panouri, folosind prevederile de la 4.4.3;
- elemente structurale cu secţiunea dreptunghiulară, folosind prevederile de la 4.6;
- elemente structurale cu secţiunea cu muchii ascuţite, folosind prevederile de la 4.7;
- elemente structurale cu secţiunea poligonală regulată, folosind prevederile de la 4.8;
- cilindri circulari, folosind prevederile de la 4.9.2 si 4.9.3;
- sfere, folosind prevederile de la 4.10;
- structuri cu zăbrele şi eşafodaje, folosind prevederile de la 4.11;
- steaguri, folosind prevederile de la 4.12.
(8) Dacă fluctuaţiile instantanee ale vântului pe suprafeţele rigide ale unei construcţii pot
produce încărcări cu asimetrie importantă şi forma construcţiei este sensibilă la asemenea
încărcări (de exemplu pentru clădiri simetrice cu un singur nucleu central supuse la torsiune),
atunci efectul acestora trebuie luat în considerare. Astfel, pentru construcţii dreptunghiulare
sensibile la torsiune se va folosi distribuţia de presiuni / sucţiuni dată în Figura 4.1 în vederea
reprezentării efectelor de torsiune produse de un vânt incident ne-perpendicular sau produse
de lipsa de corelaţie între valorile de vârf ale presiunilor din vânt ce acţionează în diferite
puncte ale construcţiei.
(9) În cazul în care gheaţa sau zăpada modifică geometria structurii şi schimbă forma şi/sau
aria de referinţă, acestea din urmă vor fi cele corespunzătoare suprafeţei stratului de zăpadă
sau gheaţă.
31

Figura 4.1 Distribuţia presiunii / sucţiunii vântului pentru considerarea efectelor de torsiune
[3]
NOTĂ: Zonele şi valorile pentru c
pe
sunt date în Tabelul 4.1 şi Figura 4.5

4.2 Clădiri
4.2.1 Generalitaţi
(1) Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară, c
pe
, pentru clădiri şi părţi
individuale din clădiri depind de mărimea ariei expuse - A. Aceştia sunt daţi în tabele, pentru
arii expuse, A de 1 m
2
şi 10 m
2
, pentru configuraţii tipice de clădiri, sub notaţiile c
pe,1
pentru
coeficienţi locali, respectiv c
pe,10
pentru coeficienţi globali.
NOTA 1: Aria expusă este acea arie a structurii prin care se transmite acţiunea vântului în secţiunea
considerată în calcul.
NOTA 2: Pentru alte mărimi ale ariei expuse, variaţia valorilor coeficienţilor aerodinamici poate fi
obţinută din Fig. 4.2.
(2) Valorile c
pe,1
sunt folosite la proiectarea elementelor de dimensiuni reduse şi ale
prinderilor cu o arie pe element de cel mult 1 m
2
(de exemplu, elemente de faţadă sau de
acoperiş). Valorile c
pe,10
sunt folosite la proiectarea elementelor cu o arie pe element de cel
mult 10 m
2
sau a structurii de rezistenţă a clădirii.
(3) Valorile c
pe,10
şi c
pe,1
din Tabelele 4.1 ÷ 4.5 sunt date pentru direcţiile ortogonale ale
vântului de 0
0
, 90
0
şi 180
0
.
NOTĂ: Valorile din Tabelele 4.1 ÷ 4.5 sunt aplicabile numai pentru clădiri.
c
pe
– zona E
c
pe
– zona D
V
32


NOTĂ:
c
pe
= c
pe,1
A ≤ 1m
2

c
pe
= c
pe,1
+ (c
pe,10
- c
pe,1
) log
10
A 1m
2
< A < 10m
2

c
pe
= c
pe,10
A ≥ 10m
2


Fig. 4.2 Variaţia coeficientului aerodinamic de presiune / sucţiune exterioară cu dimensiunile
ariei expuse vântului A [3]

(4) Pentru cornişe, presiunea pe intradosul cornişei este egală cu presiunea corespunzătoare
zonei de perete adiacent cornişei; presiunea pe extradosul cornişei este egală cu presiunea
corespunzătoare zonei adiacente de acoperiş (vezi Figura 4.3).


Figura 4.3 – Presiuni pe cornişa acoperişului [3]

4.2.2 Pereţi verticali ai clădirilor cu formă dreptunghiulară în plan
(1) Înălţimile de referinţă, z
e
, pentru determinarea profilului presiunii vântului pe pereţii
verticali ai clădirilor cu formă dreptunghiulară în plan, expuşi acţiunii vântului (zona D,
Figura 4.5), depind de raportul h/b şi sunt date în Figura 4.4 pentru următoarele trei cazuri:
- pentru clădirile la care înălţimea h este mai mică decât b se va considera o singura zonă;
presiunea pe extradosul
cornişei
presiunea pe intradosul
cornişei
cornişa
33
- pentru clădirile la care înălţimea h este mai mare decât b, dar mai mică decât 2b se vor
considera două zone: o zonă inferioară extinzându-se de la nivelul terenului până la o
înălţime egală cu b şi o zonă superioară;
- pentru clădirile la care înălţimea h este mai mare de 2b se vor considera mai multe zone
astfel: o zonă inferioară extinzându-se de la nivelul terenului până la o înălţime egală cu b; o
zonă superioară extinzându-se de la vârful clădirii în jos pe o înălţime b; o zonă de mijloc,
între zonele precedente, divizată în benzi orizontale cu o înălţime h
bandă
, aşa cum este arătat în
Figura 4.4.
Pentru determinarea profilului presiunii / sucţiunii vântului pe pereţii laterali şi pe peretele
din spate (zonele A, B, C si E, vezi Figura 4.5), înălţimea de referinţă, z
e
, este egală cu
înălţimea clădirii.

Faţadă Înălţime de
referinţă
Forma profilului presiunii
vântului pe suprafaţă


q
p
(z)=q
p
(z
e
)
q
p
(z)=q
p
(h)
q
p
(z)=q
p
(b)
34

Figura 4.4 Înălţimi de referinţă z
e
şi profilul corespondent al presiunii vântului în funcţie de h şi b
NOTĂ: Direcţia de acţiune a vântului este perpendiculară pe planul delimitat de h şi b [3]

(2) Zonele A, B, C, D şi E pentru care sunt definiţi coeficienţii aerodinamici de presiune /
sucţiune exterioară c
pe,10
şi c
pe,1
sunt date în Figura 4.5. Valorile coeficienţilor aerodinamici
de presiune / sucţiune exterioară c
pe,10
şi c
pe,1
sunt date în Tabelul 4.1, în funcţie de raportul
h/d. Valorile intermediare pot fi obţinute prin interpolare liniară. Valorile din Tabelul 4.1 pot
fi aplicate şi peretilor cladirilor cu acoperişuri cu una sau două pante.

Tabelul 4.1 Valori ale coeficienţilor aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară pentru
pereţii verticali ai clădirilor cu formă dreptunghiulară în plan [3]

Zona A B C D E
h/d c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1

5 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,8 +1,0 -0,7
1 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,8 +1,0 -0,5
≤0.25 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,7 +1,0 -0,3
NOTĂ: Pentru clădirile cu h/d > 5, se evaluează direct forţa totală din vânt pe baza regulilor date
în 4.6 - 4.8 şi 4.9.2 pentru coeficienţii aerodinamici de forţă.

q
p
(z)=q
p
(b)
q
p
(z)=q
p
(h)
q
p
(z)=q
p
(z
banda
)
z
e
=z
banda

h
banda

35

Figura 4.5 Notaţii pentru pereţii verticali [3]

(3) În cazurile în care forţa din vânt pe structurile de clădiri este determinată prin aplicarea
simultană a coeficienţilor aerodinamici de presiune / sucţiune c
pe
pe zonă din faţă (expusă) şi
pe zona din spate (neexpusă) (zonele D şi E) ale clădirii, lipsa de corelaţie a presiunilor
vântului între cele două zone se poate considera astfel: pentru clădirile cu h/d ≥ 5, forţa
rezultantă se înmulţeste cu 1; pentru clădirile cu h/d ≤ 1, forţa rezultantă se înmulţeşte cu
0,85; pentru valori intermediare ale h/d, se aplică interpolarea liniară.

4.2.3 Acoperişuri plate
(1) Acoperişurile vor fi considerate plate dacă panta α este în intervalul de -5
0
<α <5
0
.
(2) Acoperişurile vor fi împărţite în zone de expunere conform Figurii 4.6.
Direcţia
vântului
Direcţia
vântului
Direcţia
vântului
Direcţia
vântului
Direcţia
vântului
Direcţia
vântului
Direcţia
vântului
Elevaţie
Elevaţie pentru e ≥ d Elevaţie pentru e ≥5d
Elevatie pentru e < d
e = b sau 2h,
oricare este mai mică

b: dimensiunea laturii perpendiculare pe direcţia vântului
36
(3) Înălţimea de referinţă pentru acoperisurile plate şi acoperişurile cu streaşină curbă va fi
considerată ca fiind h. Înălţimea de referinţă pentru acoperişurile plate prevăzute cu atic (cu
parapete) va fi considerată ca fiind h + h
p
, vezi Figura 4.6
(4) Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune pentru fiecare zonă sunt daţi în Tabelul
4.2.
(5) Rezultanta coeficientului aerodinamic de presiune pe atic / parapet se determină utilizând
prevederile de la 4.4.

Figura 4.6 - Notaţii pentru acoperişurile plate [3]


Direcţia
vântului
e=b sau 2h
care este mai mică
b - dimensiunea laturii
perpendiculare pe direcţia vântului
înălţimea de referinţă:
z
e
= h
atic (parapet) streaşină curbă sau mansardată
Limită streaşină
z
e
= h
z
e
= h + h
p

37
Tabelul 4.2 Valori ale coeficienţilor aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară pentru
acoperişuri plate [3]

Zona
F G H I
Tip de acoperiş
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1

+0,2
Margini drepte -1,8 -2,5 -1,2 -2,0 -0,7 -1,2
-0,2
+0,2
h
p
/h = 0,025
-1,6 -2,2 -1,1 -1,8 -0,7 -1,2
-0,2
+0,2
h
p
/h = 0,05
-1,4 -2,0 -0,9 -1,6 -0,7 -1,2
-0,2
+0,2
Cu
parapete
h
p
/ h =0,10
-1,2 -1,8 -0,8 -1,4 -0,7 -1,2
-0,2
+0,2
r/h = 0,05 -1,0 -1,5 -1,2 -1,8 -0,4
-0,2
+0,2
r/h = 0,10 -0,7 -1,2 -0,8 -1,4 -0,3
-0,2
+0,2
Streaşină
curbă
r/h = 0,20 -0,5 -0,8 -0,5 -0,8 -0,3
-0,2
+0,2
α = 30° -1,0 -1,5 -1,0 -1,5 -0,3
-0,2
+0,2
α = 45° -1,2 -1,8 -1,3 -1,9 -0,4
-0,2
+0,2
Streaşină
la
mansardă
α = 60° -1,3 -1,9 -1,3 -1,9 -0,5
-0,2
NOTA 1. Pentru acoperişuri cu parapete sau streşini curbe în cazul valorilor intermediare ale h
p
/h şi
r/h se poate utiliza interpolarea liniară.
NOTA 2. Pentru acoperişurile cu streaşină mansardată se poate interpola liniar între α = 30°, 45° şi
α = 60°. Pentru α > 60° se interpolează liniar între valorile pentru α = 60° şi valorile pentru
acoperişuri plate cu margini drepte.
NOTA 3. Pentru zona I se vor considera valorile cu ambele semne.
NOTA 4. Pentru streaşina mansardei, coeficienţii aerodinamici de presiune exterioară sunt daţi în
Tabelul 4.4a "Coeficienţi aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară pentru acoperişuri cu două
pante (direcţia vântului θ = 0°)", Zonele F şi G, cu considerarea unghiului streşinii mansardei.
NOTA 5. Pentru streşini curbe, coeficienţii aerodinamici de presiune exterioară sunt obţinuţi prin
interpolare liniară în lungul curbei între valorile pentru pereţi şi cele pentru acoperiş.
NOTA 6. Pentru streşinile de la mansardă având dimensiunea orizontala mai mica de e/10 se vor
folosi valorile corespunzătoare marginilor drepte.
(6) Pentru acoperişurile lungi se vor considera forţele de frecare a aerului în lungul clădirii.
38
4.2.4 Acoperişuri cu o singură pantă
(1) Acoperişul va fi împărţit în zone de expunere conform Figura 4.7.
(2) Înălţimea de referinţă, z
e
va fi considerată egală cu h.
(3) Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune pentru fiecare zonă sunt daţi în Tabelul
4.3.
(4) Pentru acoperişurile lungi se vor considera forţele de frecare a aerului.Figura 4.7 Notaţii pentru acoperişurile cu o singură pantă [3]
(b) direcţia vântului θ = 0
0
si θ = 180
0

înălţimea de referinţă:
z
e
= h
Direcţia
vântului
Direcţia
vântului
vânt
vânt
e=b sau 2h
care este mai mică
b - dimensiunea laturii
perpendiculare pe direcţia vântului
(c) direcţia vântului θ = 90
0

streaşina de
sus
streaşina de
jos
streaşina de
sus
streaşina
de jos
streaşina de sus
streaşina de jos
(a) cazul general
F
sus
F
jos


39
Tabel 4.3a Valori ale coeficienţilor aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară pentru
acoperişuri cu o singură pantă [3]

Zone pentru direcţia vântuluiθ = 0° Zone pentru direcţia vântului θ = 180°
F G H F G H
Unghi
de
pantă
α
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
-1,7 -2,5 -1,2 -2,0 -0,6 -1,2

0 0 0
-2,3 -2,5 -1,3 -2,0 -0,8 -1,2
-0,9 -2,0 -0,8 -1,5 -0,3
15°
+0,2 +0,2 + 0,2
-2,5 -2,8 -1,3 -2,0 -0,9 -1,2
-0,5 -1,5 -0,5 -1,5 -0,2
30°
+0,7 +0,7 +0,4
-1,1 -2,3 -0,8 -1,5 -0,8
0 0 0
45°
+0,7 +0,7 +0,6
-0,6 -1,3 -0,5 -0,7
60° +0,7 +0,7 +0,7 -0,5 -1,0 -0,5 -0,5
75° +0,8 +0,8 +0,8 -0,5 -1,0 -0,5 -0,5
NOTA 1. Pentru θ = 0° (vezi Tabelul 4.3a), presiunea variază rapid între valorile pozitive şi valorile
negative pe panta expusă vântului pentru un unghi de pantă α de la +5° la +45°, astfel încât sunt date
atât valorile pozitive cât şi cele negative. Pentru aceste acoperişuri, trebuie considerate două cazuri:
unul cu toate valorile pozitive, şi unul cu toate valorile negative. Pe aceeaşi faţă nu este permisă
considerarea simultană a valorilor negative şi pozitive.
NOTA 2. Pentru unghiurile de pantă intermediare, se poate interpola liniar între valorile de acelaşi
semn. Valorile egale cu 0,0 sunt date pentru a permite interpolarea.

Tabel 4.3b Valori ale coeficienţilor aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară pentru
acoperişuri cu o singură pantă [3]

Zone pentru direcţia vântului θ = 90°
F
sus
F
jos

G H I
Unghi de
pantă α
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
5° -2,1 -2,6 -2,1 -2,4 -1,8 -2,0 -0,6 -1,2 -0,5
15° -2,4 -2,9 -1,6 -2,4 -1,9 -2,5 -0,8 -1,2 -0,7 -1,2
30° -2,1 -2,9 -1,3 -2,0 -1,5 -2,0 -1,0 -1,3 -0,8 -1,2
45° -1,5 -2,4 -1,3 -2,0 -1,4 -2,0 -1,0 -1,3 -0,9 -1,2
60° -1,2 -2,0 -1,2 -2,0 -1,2 -2,0 -1,0 -1,3 -0,7 -1,2
75° -1,2 -2,0 -1,2 -2,0 -1,2 -2,0 -1,0 -1,3 -0,5
40
4.2.5 Acoperişuri cu două pante
(1) Acoperişul va fi împărţit în zone de expunere conform Figurii 4.8.
(2) Înălţimea de referinţă, z
e
va fi considerată egală cu h.
(3) Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune pentru fiecare zonă sunt daţi în Tabelul
4.4.
(4) Pentru acoperişurile lungi se vor considera forţele de frecare a aerului.

Figura 4.8 Notaţii pentru acoperişuri cu două pante [3]
(b) direcţia vântului θ = 0
0


Direcţia
vântului
e = b sau 2h
oricare este mai mică
b - dimensiunea laturii
perpendiculare pe direcţia vântului
pantă expusă
Direcţia
vântului
(c) direcţia vântului θ = 90
0

panta neexpusă
vânt
panta expusă
pantă
expusă
Unghi de pantă negativ
Unghi de pantă pozitiv
pantă
neexpusă
vânt
pantă neexpusă
C
o
a
m
a

s
a
u

d
o
l
i
e

coamă
sau dolie
(a) cazul general
41
Tabel 4.4a Valori ale coeficienţilor aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară pentru
acoperişuri cu două pante [3]

Zone pentru direcţia vântuluiθ = 0°
F G H I J
Unghi
de
pantă α
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
-45° -0,6 -0,6 -0,8 -0,7 -1,0 -1,5
-30° -1,1 -2,0 -0,8 -1,5 -0,8 -0,6 -0,8 -1,4
-15° -2,5 -2,8 -1,3 -2,0 -0,9 -1,2 -0,5 -0,7 -1,2
+0,2 +0,2
-5° -2,3 -2,5 -1,2 -2,0 -0,8 -1,2
-0,6 -0,6
-1,7 -2,5 -1,2 -2,0 -0,6 -1,2 +0,2

0 0 0
-0,6
-0,6
-0,9 -2,0 -0,8 -1,5 -0,3 -0,4 -1,0 -1,5
15°
+0,2 +0,2 +0,2 0 0 0
-0,5 -1,5 -0,5 -1,5 -0,2 -0,4 -0,5
30°
+0,7 +0,7 +0,4 0 0
0 0 0 -0,2 -0,3
45°
+0,7 +0,7 +0,6 0 0
60° +0,7 +0,7 +0,7 -0,2 -0,3
75° +0,8 +0,8 +0,8 -0,2 -0,3
NOTA 1. Pentru θ = 0° presiunea variază rapid între valorile pozitive şi valorile negative pe
panta expusă vântului pentru un unghi de pantă α de la +5° la +45°, astfel încât sunt date atat
valorile pozitive cât şi cele negative. Pentru aceste acoperişuri, trebuie considerate patru cazuri de
expunere unde cele mai mari sau cele mai mici valori ale tuturor zonelor F, G şi H sunt combinate
cu cele mai mari sau cele mai mici valori din zonele I şi J. Pe aceeaşi faţă expusă nu este permisă
considerarea simultană a valorilor negative şi pozitive.
NOTA 2. Pentru unghiurile de pantă intermediare, se poate interpola liniar între valorile de
acelaşi semn. (Pentru unghiurile de pantă între α = +5° şi α = -5° nu se interpoleaza valorile, ci se
utilizează datele pentru acoperişurile plate de la 4.2.3). Valorile egale cu 0,0 sunt date pentru a
permite interpolarea.
Tabelul 4.4b Valori ale coeficienţilor aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară pentru
acoperişuri cu două pante [3]

Zone pentru direcţia vântuluiθ = 90°
F G H I
Unghi de pantă
α
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
-45° -1,4 -2,0 -1,2 -2,0 -1,0 -1,3 -0,9 -1,2
-30° -1,5 -2,1 -1,2 -2,0 -1,0 -1,3 -0,9 -1,2
-15° -1,9 -2,5 -1,2 -2,0 -0,8 -1,2 -0,8 -1,2
-5° -1,8 -2,5 -1,2 -2,0 -0,7 -1,2 -0,6 -1,2
42
Zone pentru direcţia vântuluiθ = 90°
F G H I
Unghi de pantă
α
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
5° -1,6 -2,2 -1,3 -2,0 -0,7 -1,2 -0,6
15° -1,3 -2,0 -1,3 -2,0 -0,6 -1,2 -0,5
30° -1,1 -1,5 -1,4 -2,0 -0,8 -1,2 -0,5
45° -1,1 -1,5 -1,4 -2,0 -0,9 -1,2 -0,5
60° -1,1 -1,5 -1,2 -2,0 -0,8 -1,0 -0,5
75° -1,1 -1,5 -1,2 -2,0 -0,8 -1,0 -0,5

4.2.6 Acoperişuri cu patru pante
(1) Acoperişul va fi împărţit în zone conform Figurii 4.9.
(2) Înălţimea de referinţă, z
e
va fi considerată egală cu h.
(3) Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune pentru fiecare zonă sunt daţi în Tabelul
4.5.
(4) Pentru acoperişurile lungi se vor considera forţele de frecare.

Figura 4.9 Notaţii pentru acoperişuri cu patru pante [3]


(a) direcţia vântului θ = 0
0

înalţime de referinţă:
z
e
= h
e = b sau 2h
oricare este mai mică
b - dimensiunea laturii
perpendiculare pe direcţia vântului
(b) direcţia vântului θ = 90
0

Direcţia
vântului
Direcţia
vântului
Vânt
Vânt
43

Tabel 4.5 Valori ale coeficienţilor aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară pentru
acoperişuri cu patru pante [3]

Zone pentru direcţia vântului θ = 0° si θ = 90°
F G H I J K L M N
Unghiul de
pantă
α
0
pentru
θ = 0°
α
90
pentru
θ = 90°
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
c
pe,10
c
pe,1
-1,7 -2,5 -1,2 -2,0 -0,6 -1,2

0 0 0
-0,3 -0,6 -0,6 -1,2 -2,0 -0,6 -1,2 -0,4
-0,9 -2,0 -0,8 -1,5 -0,3
15°
+0,2 +0,2 +0,2
-0,5 -1,0 -1,5 -1,2 -2,0 -1,4 -2,0 -0,6 -1,2 -0,3
-0,5 -1,5 -0,5 -1,5 -0,2
30°
+0,5 +0,7 +0,4
-0,4 -0,7 -1,2 -0,5 -1,4 -2,0 -0,8 -1,2 -0,2
0 0 0
45°
+0,7 +0,7 +0,6
-0,3 -0,6 -0,3 -1,3 -2,0 -0,8 -1,2 -0,2
60° +0,7 +0,7 +0,7 -0,3 -0,6 -0,3 -1,2 -2,0 -0,4 -0,2
75° +0,8 +0,8 +0,8 -0,3 -0,6 -0,3 -1,2 -2,0 -0,4 -0,2
NOTA 1. Pentru θ = 0°, presiunea variază rapid între valorile pozitive şi valorile negative pe panta expusă
vântului pentru un unghi de pantă α de la +5° la +45°, astfel încât sunt date atat valorile pozitive cât şi cele
negative. Pentru aceste acoperişuri, trebuie considerate două cazuri: unul cu toate valorile pozitive, şi unul
cu toate valorile negative. Pe aceeaşi faţă nu este permisă considerarea simultana a valorilor negative şi
pozitive.
NOTA 2. Pentru unghiurile de pantă intermediare, se poate interpola liniar între valorile de acelaşi semn.
Valorile egale cu 0,0 sunt date pentru a permite interpolarea.
NOTA 3. Valorile coeficienţilor aerodinamici de presiune / sucţiune se vor determina în funcţie de
unghiul pantei expuse vântului.

4.2.7 Acoperişuri cu mai multe deschideri
(1) Valorile coeficienţilor aerodinamici de presiune / sucţiune pentru direcţiile vântului 0°,
90° şi 180° pentru fiecare deschidere a unui acoperiş cu mai multe deschideri pot fi calculate
în funcţie de valoarea coeficientului aerodinamic de presiune / sucţiune a fiecărei deschideri
individuale.
Coeficienţii de modificare pentru presiuni (locale sau globale) pentru direcţiile vântului 0°,
90° şi 180° pentru fiecare deschidere se calculează:
44
- din prevederile punctului 4.2.4 pentru acoperişurile cu o pantă, modificaţi pentru
poziţia lor în concordanţă cu Figura 4.10 a şi b;
- din prevederile punctului 4.2.5 pentru acoperişurile cu două pante pentru α < 0,
modificaţi pentru pozitia lor în concordanţă cu Figura 4.10 c şi d.
(2) Zonele F/G/J sunt considerate doar pentru panta expusă vântului. Zonele H şi I sunt
considerate pentru fiecare deschidere a acoperişului multiplu.
(3) Înălţimea de referinţă z
e
va fi considerată ca fiind înălţimea structurii, h, vezi Figura 4.10.
(4) În cazul în care nu se evaluează o forţă orizontală rezultantă pe acoperiş, fiecare
deschidere se va proiecta pentru o forţă orizontală minimă egală cu ( )
des p
05 , 0 A z q
e
⋅ ⋅ , unde
A
des
este aria în plan a fiecărei deschideri a acoperişului.

45

NOTA 1. În configuraţia b) trebuie considerate două cazuri în funcţie de semnul
coeficientului aerodinamic de presiune / sucţiune c
pe
de pe primul acoperiş.
NOTA 2 . În configuraţia c primul şi ultimul c
pe
sunt c
pe
ai acoperişului cu o singură pantă, al
doilea şi ceilalti c
pe
sunt c
pe
ai acoperişului cu două pante.
Figura 4.10 Notaţii pentru acoperişuri cu mai multe deschideri [3]
4.2.8 Acoperişuri cilindrice şi cupole
(1) Acoperişul va fi împărţit în zone conform Fig.4.11 şi Fig.4.12.
p
e
r
e
t
e

p
e
r
e
t
e

p
e
r
e
t
e

p
e
r
e
t
e

p
e
r
e
t
e

p
e
r
e
t
e

p
e
r
e
t
e

p
e
r
e
t
e

p
e
r
e
t
e

p
e
r
e
t
e

46
(2) Înălţimea de referinţă z
e
va fi considerată ca fiind: z
e
= h + f.
(3) Valorile c
pe,10
şi c
pe,1
pentru diferite zone sunt date în Figurile 4.11 şi 4.12.

NOTĂ. In zona A, pentru 0 < h/d < 0,5, c
pe,10
se obţine prin interpolare liniară.
In zona A, pentru 0,2 ≤ f/d ≤ 0,3 şi h/d ≥ 0,5 se vor considera două valori pentru c

pe,10
; diagrama nu este aplicabilă pentru acoperişuri plate.

Figura 4.11 Valorile coeficienţilor aerodinamici de presiune /sucţiune exterioară c
pe,10
pentru acoperişurile cilindrice cu formă dreptunghiulară în plan [3]

47

NOTĂ. c
pe,10
este constant de-a lungul arcelor de cerc, intersecţiilor de sfere şi a planelor
normale pe direcţia vântului; într-o primă aproximare c
pe,10
poate fi determinat prin
interpolarea liniară între valorile în A, B şi C de-a lungul arcelor de cerc paralele cu direcţia
vântului. În acelaşi mod se pot obţine, prin interpolare liniară în Figura 4.12, valorile lui c
pe,10

în A dacă 0 < h/d < 1 şi în B sau C dacă 0 < h/d < 0.5.

Figura 4.12 Valorile coeficienţilor aerodinamici de presiune /sucţiune exterioară c
pe,10
pentru acoperişurile cupole cu formă circulară în plan [3]

(2) Coeficienţii aerodinamici de presiune /sucţiune pentru pereţii clădirilor cu formă
dreptunghiulară în plan şi pentru acoperiş cilindric se pot determina în conformitate cu pct.
4.2.2.
4.2.9 Presiuni interioare
(1) Presiunile interioare şi cele exterioare sunt considerate ca acţionând în acelaşi timp
(simultan). Pentru fiecare combinaţie posibilă de goluri şi căi de curgere a aerului, se va
considera cea mai defavorabilă combinaţie de presiuni interioare şi exterioare.
c
pe,10
este constant
în lungul fiecarui plan
48
(2) Coeficientul aerodinamic de presiune /sucţiune interioară, c
pi
, depinde de mărimea şi
distribuţia golurilor în anvelopa clădirii. Dacă pe cel puţin două părţi ale clădirii (faţade sau
acoperiş) aria totală a golurilor pe fiecare parte este mai mare de 30% din aria acelei părţi,
acţiunile pe structura nu vor fi calculate cu ajutorul regulilor din acest subcapitol, ci cu
ajutorul regulilor din subcapitolele 4.3 şi 4.4.
Notă. Golurile unei clădiri se referă la golurile mici (cum ar fi: ferestre deschise, ventilatii, coşuri
de fum etc.) şi la permeabilitatea de fond (ce include scurgerea aerului în jurul uşilor, ferestrelor,
echipamentelor tehnice şi a anvelopei clădirii). Permeabilitatea de fond este, uzual, între 0,01% şi
0,1% din suprafaţa feţei considerate.
(4) O latură a clădirii poate fi considerată dominantă atunci când aria golurilor pe acea latură
este de cel putin două ori mai mare decât aria golurilor şi deschiderilor de pe toate celelalte
laturi ale clădirii considerate.
(5) Pentru o clădire cu o latură dominantă, presiunea interioară se va lua ca procent din
presiunea exterioară ce acţionează la nivelul golurilor de pe latura dominanată. Se vor utiliza
valorile date de relaţiile (4.1) şi (4.2).
Când aria golurilor pe o latură dominantă este de două ori mai mare decât aria golurilor şi
deschiderilor de pe celelalte laturi ale clădirii considerate, atunci
c
pi

= 0,75
.
c
pe

(4.1)
Când aria golurilor pe o latură dominantă este de cel putin trei ori mai mare decât aria
golurilor şi deschiderilor de pe celelalte laturi ale clădirii considerate,atunci
c
pi
= 0,90
.
c
pe

(4.2)
unde c
pe

este valoarea coeficientului aerodinamic de presiune /sucţiune exterioară la nivelul
golurilor de pe latura dominantă. Când aceste goluri sunt amplasate în zone cu valori diferite
ale presiunii exterioare, se va folosi un coeficient c
pe
mediu ponderat cu aria.
Când aria golurilor pe o latură dominantă este între de 2 ori şi de 3 ori mai mare decât aria
golurilor şi deschiderilor de pe celelalte laturi ale clădirii se poate folosi interpolarea liniară
pentru calcularea lui c
pi
.
(6) Pentru clădiri fără o latură dominantă, coeficientul aerodinamic de presiune /sucţiune
interioară c
pi
este dat în Figura 4.13 şi este în functie de raportul dintre înălţimea şi lăţimea
clădirii h/d, şi de raportul golurilor µ pentru fiecare direcţie a vântului θ, ce se determină cu
relaţia (4.3):=
golurilor turor ariilor tu
zero sau negativ este unde golurilor ariilor
pe
c
µ (4.3)
NOTA 1. Această relaţie se aplică faţadelor şi acoperişurilor clădirilor cu sau fără
compartimentari interioare.
49
NOTA 2 Dacă nu este posibilă, sau nu se consideră justificată estimarea valorii µ pentru
cazuri particulare, atunci c
pi
se va lua +0,2 sau –0,3 (se va considera valoarea care produce
cele mai defavorabile efecte).

Figura 4.13 Coeficienţi aerodinamici de presiune /sucţiune interioară, c
pi
pentru goluri
uniform distribuite [3]
NOTĂ. Pentru valori între h/d = 0,25 şi h/d = 1,0 se poate folosi interpolarea liniară

(7) Înălţimea de referinţă, z
i
, pentru presiunile interioare se va lua egală cu înălţimea de
referinţă, z
e
pentru presiunile / sucţiunile exterioare pe faţadele care contribuie, prin goluri, la
crearea presiunii interioare. În cazul mai multor goluri, pentru determinarea lui z
i
se va folosi
cea mai mare valoare a lui z
e
.
(8) Coeficientul aerodinamic de presiune /sucţiune interioară pentru silozuri deschise şi
coşuri de fum este:
c
pi
= -0,60 (4.4)
Coeficientul aerodinamic de presiune /sucţiune interioară pentru un rezervor ventilat cu
goluri mici este:
c
pi
= -0,40 (4.5)
Înălţimea de referinţă z
i
este egală cu înălţimea structurii.
4.2.10 Presiunea pe pereţi exteriori sau pe acoperişuri cu mai multe straturi de închidere
(1) În cazul pereţilor exteriori sau acoperişurilor cu mai mult de un strat de închidere, forţa
din vânt este calculată separat pentru fiecare strat de închidere.
(2) Permeabilitatea µ a învelitorii este definită ca raport dintre suma ariei golurilor şi aria
totală a învelitorii. O învelitoare este definită ca impermeabilă dacă valoarea µ este mai mică
decât 0,1%.
50
(3) În cazul în care un strat de închidere este permeabil, atunci forţa din vânt pe stratul
impermeabil se va calcula ca diferenţă dintre presiunile exterioară şi interioară, aşa cum este
descris la punctul 3.2 (3). Dacă mai multe straturi sunt permeabile, atunci forţa din vânt pe
fiecare strat depinde de:
- rigiditatea relativă a straturilor;
- presiunile exterioare şi interioare;
- distanţa dintre straturi.
Presiunea vântului pe stratul cel mai rigid va fi calculată ca diferenţă dintre presiunile
exterioară şi interioară.
Pentru cazurile în care circulaţia aerului intre straturile învelitorii este închisă (Figura 4.14(a))
şi distanţa liberă dintre straturi este mai mică de 100 mm (materialul pentru izolarea termică
este inclus în unul dintre straturi, şi când nu este posibilă circulaţia aerului prin izolaţie), se
recomandă aplicarea urmatoarele reguli:
- pentru pereţi şi acoperişuri cu o distribuţie uniformă a golurilor, ce au strat
impermeabil la interior şi strat permeabil la exterior, forţa din vânt pe stratul exterior
poate fi calculată cu c
p,net
= (2/3)·c
pe
pentru presiune şi c
p,net
= (1/3)·c
pe
pentru
sucţiune. Forţa din vânt pe stratul interior poate fi calculată cu c
p,net
= c
pe
- c
pi
;
- pentru pereţi şi acoperişuri cu un strat impermeabil la interior şi un strat impermeabil mai
rigid la exterior, forţa din vânt pe stratul exterior poate fi calculată cu c
p,net
= c
pe
- c
pi
;
- pentru pereţi şi acoperişuri cu au strat permeabil la interior şi cu o distribuţie uniformă
a golurilor şi un strat impermeabil la exterior, forţa din vânt pe stratul exterior poate fi
calculată cu c
p,net
= c
pe
- c
pi
. Forţa din vânt pe stratul interior poate fi calculată cu c
p,net

= 1/3·c
pi
;
- pentru pereţi şi acoperişuri cu un strat impermeabil la exterior şi un strat impermeabil
mai rigid la interior, forţa din vânt pe stratul exterior poate fi calculată cu c
p,net
= c
pe
.
Forţa din vânt pe stratul interior poate fi calculată cu c
p,net
= c
pe
- c
pi
.
Aceste reguli nu sunt aplicabile dacă gurile de aer permit circulatia stratului de aer spre alte
laturi ale clădirii decât latura pe care este situat peretele (Figura 4.14(b)).


(a) extremitatea stratului de aer este închisă
51

(b) extremitatea stratului de aer este deschisă
Figura 4.14 Detaliu de colţ pentru pereţi exteriori cu mai multe straturi [3]

4.3 Copertine

(1) Copertinele sunt acoperişuri ale construcţiilor care nu au închideri verticale permanente,
de exemplu staţii de benzină, hangare agricole etc.
(2) Gradul de blocare a aerului de sub o copertina este arătat în Figura 4.15. Acesta depinde
de coeficientul de obstrucţie ϕ, care se defineşte ca fiind raportul dintre aria posibilelor
obstrucţii de sub copertină şi aria de sub copertină, ambele arii fiind normale la direcţia
vântului (ϕ = 0 corespunde unei copertine ce acoperă un spaţiu gol, şi ϕ = 1 corespunde unei
copertine ce acoperă un spaţiu blocat total (dar care nu este o clădire închisă)).
(3) Valorile coeficienţilor aerodinamici globali de forţă, c
f
, şi valorile coeficienţilor
aerodinamici de presiune rezultantă c
p,net
, sunt date în Tabelele 4.6, 4.7 şi 4.8 pentru ϕ = 0 şi
ϕ = 1; aceste valori iau în considerare efectul combinat al vântului acţionând atât pe
extradosul cât şi pe intradosul copertinei, pentru toate direcţiile vântului. Valorile
intermediare se obţin prin interpolare liniară.
(4) În spatele poziţiei de obstrucţie maximă (faţă de direcţia vântului) se utilizează valorile
c
p,net
pentru ϕ = 0.
(5) Coeficienţii aerodinamici globali de forţă sunt folosiţi pentru a determina forţa rezultantă.
Coeficienţii aerodinamici de presiune rezultantă sunt folosiţi pentru a determina presiunea
locală maximă pentru toate direcţiile vântului şi se utilizează pentru proiectarea elementelor
acoperişului şi a dispozitivelor de fixare ale acestuia.52

Copertină ce acoperă un spaţiu liber (ϕ = 0)

Copertină blocată de bunurile depozitate în zona
sa (ϕ = 1)
Figura 4.15 Curgerea aerului în zona unei copertine [3]

(6) Copertinele se proiectează pentru următoarele cazuri de încărcări, astfel:
- pentru copertine cu o singură pantă (Tabelul 4.6), încărcarea se va aplica în centrul de
presiune situat la d/4 (d = dimensiunea corespunzătoare direcţiei vântului, Figura
4.16);
- pentru copertine cu două pante (Tabelul 4.7), încărcarea se va aplica în centrul de
presiune situat în centrul fiecărei pante (Figura 4.17); în plus, o copertină cu două
pante trebuie să fie capabilă să poată prelua o situaţie de încărcare în care una dintre
pante preia încărcarea maximă, iar cealaltă pantă este neîncărcată;
- pentru copertine cu două pante repetitive, fiecare deschidere va fi calculată prin
aplicarea factorilor de reducere ψ
mc
din Tabelul 4.8, la valorile coeficienţilor
aerodinamici de presiune rezultantă c
p,net

din Tabelul 4.7.
Pentru copertine cu două straturi de închidere, încărcarea pe stratul impermeabil şi
dispozitivele lui de fixare se va calcula cu c
p,net

iar pentru stratul permeabil şi dispozitivele lui
de fixare cu 1/3 c
p,net
.
(7) Se vor considera şi forţele de frecare a aerului (vezi 4.5).
(8) Înălţimea de referinţă, z
e
va fi considerată egală cu h, aşa cum este arătat în Figurile 4.16
şi 4.17.
53
Tabel 4.6 - Valori ale coeficienţilor aerodinamici globali de forţă, c
f
şi de presiune rezultantă,
c
p,net
pentru copertine cu o singură pantă [3]


Coeficienţi de presiune rezultantă, c
p,netPanta
copertinei
α
Coeficientul de
obstrucţie, ϕ
Coeficienţi
globali de
forţă, c
f

Zona A Zona B Zona C
Maxim, pentru orice ϕ + 0,2 + 0,5 + 1,8 + 1,1
0° Minim, pentru ϕ = 0 - 0,5 - 0,6 - 1,3 - 1,4
Minim, pentru ϕ = 1 - 1,3 - 1,5 - 1,8 - 2,2
Maxim, pentru orice ϕ + 0,4 + 0,8 + 2,1 + 1,3
5° Minim, pentru ϕ = 0 - 0,7 - 1,1 - 1,7 - 1,8
Minim, pentru ϕ = 1 - 1,4 - 1,6 - 2,2 - 2,5
Maxim, pentru orice ϕ + 0,5 + 1,2 + 2,4 + 1,6
10° Minim, pentru ϕ = 0 - 0,9 - 1,5 - 2,0 - 2,1
Minim, pentru ϕ = 1 - 1,4 - 1,6 - 2,6 - 2,7
Maxim, pentru orice ϕ + 0,7 + 1,4 + 2,7 + 1,8
15° Minim, pentru ϕ = 0 - 1,1 - 1,8 - 2,4 - 2,5
Minim, pentru ϕ = 1 - 1,4 - 1,6 - 2,9 - 3,0
Maxim, pentru orice ϕ + 0,8 + 1,7 + 2,9 + 2,1
20° Minim, pentru ϕ = 0 - 1,3 - 2,2 - 2,8 - 2,9
Minim, pentru ϕ = 1 - 1,4 - 1,6 - 2,9 - 3,0
Maxim, pentru orice ϕ + 1,0 + 2,0 + 3,1 + 2,3
25° Minim, pentru ϕ = 0 - 1,6 - 2,6 - 3,2 - 3,2
Minim, pentru ϕ = 1 - 1,4 - 1,5 - 2,5 - 2,8
Maxim, pentru orice ϕ + 1,2 + 2,2 + 3,2 + 2,4
30° Minim, pentru ϕ = 0 - 1,8 - 3,0 - 3,8 - 3,6
Minim, pentru ϕ = 1 - 1,4 - 1,5 - 2,2 - 2,7
NOTĂ. Semnul + indică o acţiune rezultantă descendentă a vântului
Semnul - indică o acţiune rezultantă ascendentă a vântului.

vânt
54

Figura 4.16 Poziţia centrului presiunilor pentru o copertină cu o singură pantă [3]
55
Tabelul 4.7 — Valori ale coeficienţilor aerodinamici globali de forţă, c
f
şi de presiune
rezultantă, c
p,net
pentru copertine cu o singură pantă [3]

Coeficienţi de presiune rezultantă, c
p,net

Panta
copertinei
α
Coeficientul de
obstrucţie, ϕ
Coeficienţi globali
de forţă, c
f

Zona A Zona B Zona C Zona D
Maxim, pentru orice ϕ + 0,7 + 0,8 + 1,6 + 0,6 + 1,7
- 20° Minim, pentru ϕ = 0 - 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,6 - 0,6
Minim, pentru ϕ = 1 - 1,3 - 1,5 - 2,4 - 2,4 - 0,6
Maxim, pentru orice ϕ + 0,5 + 0,6 + 1,5 + 0,7 + 1,4
- 15° Minim, pentru ϕ = 0 - 0,6 - 0,8 - 1,3 - 1,6 - 0,6
Minim, pentru ϕ = 1 - 1,4 - 1,6 - 2,7 - 2,6 - 0,6
Maxim, pentru orice ϕ + 0,4 + 0,6 + 1,4 + 0,8 + 1,1
- 10° Minim, pentru ϕ = 0 - 0,6 - 0,8 - 1,3 - 1,5 - 0,6
Minim, pentru ϕ = 1 - 1,4 - 1,6 - 2,7 - 2,6 - 0,6
Maxim, pentru orice ϕ + 0,3 + 0,5 + 1,5 + 0,8 + 0,8
- 5° Minim, pentru ϕ = 0 - 0,5 - 0,7 - 1,3 - 1,6 - 0,6
Minim, pentru ϕ = 1 - 1,3 - 1,5 - 2,4 - 2,4 - 0,6
Maxim, pentru orice ϕ + 0,3 + 0,6 + 1,8 + 1,3 + 0,4
+ 5° Minim, pentru ϕ = 0 - 0,6 - 0,6 - 1,4 - 1,4 - 1,1
Minim, pentru ϕ = 1 - 1,3 - 1,3 - 2,0 - 1,8 - 1,5
Maxim, pentru orice ϕ + 0,4 + 0,7 + 1,8 + 1,4 + 0,4
+ 10° Minim, pentru ϕ = 0 - 0,7 - 0,7 - 1,5 - 1,4 - 1,4
Minim, pentru ϕ = 1 - 1,3 - 1,3 - 2,0 - 1,8 - 1,8
Maxim, pentru orice ϕ + 0,4 + 0,9 + 1,9 + 1,4 + 0,4
+ 15° Minim, pentru ϕ = 0 - 0,8 - 0,9 - 1,7 - 1,4 - 1,8
Minim, pentru ϕ = 1 - 1,3 - 1,3 - 2,2 - 1,6 - 2,1
Maxim, pentru orice ϕ + 0,6 + 1,1 + 1,9 + 1,5 + 0,4
+ 20° Minim, pentru ϕ = 0 - 0,9 - 1,2 - 1,8 - 1,4 - 2,0
Minim, pentru ϕ = 1 - 1,3 - 1,4 - 2,2 - 1,6 - 2,1
Maxim, pentru orice ϕ + 0,7 + 1,2 + 1,9 + 1,6 + 0,5
+ 25° Minim, pentru ϕ = 0 - 1,0 - 1,4 - 1,9 - 1,4 - 2,0
Minim, pentru ϕ = 1 - 1,3 - 1,4 - 2,0 - 1,5 - 2,0
56
Coeficienţi de presiune rezultantă, c
p,net

Panta
copertinei
α
Coeficientul de
obstrucţie, ϕ
Coeficienţi globali
de forţă, c
f

Zona A Zona B Zona C Zona D
Maxim, pentru orice ϕ + 0,9 + 1,3 + 1,9 + 1,6 + 0,7
+ 30° Minim, pentru ϕ = 0 - 1,0 - 1,4 - 1,9 - 1,4 - 2,0
Minim, pentru ϕ = 1 - 1,3 - 1,4 - 1,8 - 1,4 - 2,0
NOTĂ. Semnul + indică o acţiune rezultantă descendentă a vântului
Semnul - indică o acţiune rezultantă ascendentă a vântului.

(9) Încărcările pe fiecare pantă a copertinelor cu mai multe deschideri (vezi Figura 4.18) se
determină prin aplicarea factorilor de reducere ψ
mc
, daţi în Tabelul 4.8, la valorile
coeficienţilor globali de forţă şi ale coeficienţilor de presiune rezultantă corespunzători
copertinelor izolate cu două pante.
57

Figura 4.17 Poziţia centrului presiunilor pentru copertinele cu două pante [3]

Tabelul 4.8 Valori ale factorilor de reducere, ψ
mc
pentru copertine cu mai multe deschideri [3]

Factorii ψ
mc
pentru orice coeficient de obstrucţie ϕ Număr
deschideri
Poziţia
pentru coeficienţi de
forţă (aplicaţi acţiunii
descendente) şi
coeficienţi de presiune
pentru coeficienţi de
forţă (aplicaţi acţiunii
ascendente) şi coeficienţi
de presiune
1 Deschidere de capat 1,0 0,8
2 A doua deschidere 0,9 0,7
3 A treia şi urmatoarele
deschideri
0,7 0,7
58

Figura 4.18 Copertine cu mai multe deschideri [3]

4.4 Pereţi izolaţi, parapete, garduri şi panouri publicitare

(1) Valorile coeficienţilor aerodinamici de presiune rezultantă c
p, net
pentru pereţi şi parapete
izolaţi(te) depind de coeficientul de obstrucţie, ϕ. Pentru pereţii plini, ϕ = 1; pentru pereţii
care sunt 80% plini (pereţi care au 20 % goluri), ϕ = 0.8. Pereţii şi gardurile care au
coeficientul de obstrucţie ϕ ≤ 0.8 trebuiesc consideraţi ca elemente zăbrelite plane, în
concordanţă cu 4.11.
Aria de referinţă este în ambele cazuri considerată aria totală. Pentru parapete şi bariere de
zgomot la poduri se vor aplica prevederile Anexei D.
4.4.1 Pereţi verticali izolaţi şi parapete
(1) Pentru pereţi verticali şi parapete izolaţi(te), valorile coeficienţilor aerodinamici de
presiune rezultantă c
p,net
, sunt specificate pentru zone A, B, C şi D, conform Figurii 4.19.
Valorile coeficienţilor aerodinamici de presiune rezultantă, c
p,net
pentru pereţi verticali şi
parapete izolaţi(te) sunt specificate în Tabelul 4.9 pentru două valori ale coeficientului de
obstrucţie (vezi 4.4(1)). Aceste valori corespund unei direcţii de acţiune oblice a vântului în
cazul peretelui fără colţ (vezi Figura 4.19) şi corespund, în cazul peretelui cu colţ, celor două
direcţii opuse indicate în Figura 4.19. Aria de referinţă este în ambele cazuri aria totală.
Pentru coeficienţi de obstrucţie între 0,8 şi 1 se poate interpola liniar.
Tabelul 4.9 Valorile coeficienţilor aerodinamici de presiune rezultantă, c
p,net
pentru pereţi
verticali izolaţi şi parapete [3]

Coeficient
de
obstrucţie
Zona A B C D
l/h ≤ 3 2.3 1.4 1.2 1.2
l/h = 5 2.9 1.8 1.4 1.2 fără colţuri
l/h ≥ 10 3.4 2.1 1.7 1.2
ϕ = 1
cu colţuri de lungime ≥h
a
2.1 1.8 1.4 1.2
ϕ = 0.8 1.2 1.2 1.2 1.2
a
În cazul în care lungimea coltului este între 0,0 şi h poate fi folosită interpolarea liniară
59
(2) Înălţimea de referinţă pentru pereţi verticali este egală cu z
e
= h, vezi Figura 4.19.
Înălţimea de referinţă pentru parapetele clădirilor este egală cu z
e
= h + h
p
, vezi Figura 4.6.
pentru l > 4h

pentru l ≤ 4h

pentru l ≤ 2h


Figura 4.19 Notaţii pentru pereţi verticali izolaţi şi parapete [3]

4.4.2 Factori de ecranare pentru pereţi şi garduri
(1) Dacă pe direcţia vântului exista pereţi sau garduri care au o înălţime egală sau mai mare
decât peretele sau gardul de înălţime h, pentru obţinerea coeficientului aerodinamic de
presiune rezultantă se va folosi un factor suplimentar de ecranare. Valoarea factorului de
ecranare, ψ
s
depinde de distanţa dintre pereţi, x şi de valoarea coeficientului de obstrucţie, ϕ a
θ
θ
Fără colţ Cu colţ
Unghiul de atac al vântului
60
peretelui sau panoului situat în amonte faţă de direcţia de curgere a aerului. Valorile ψ
s
sunt
reprezentate în Figura 4.20.
Coeficientul aerodinamic de presiune rezultantă pentru peretele ecranat c
p,net,s
este dat de
expresia:
c
p,net,s
= ψ
s
⋅ c
p,net
(4.6)
(2) Factorul de ecranare nu se aplică în zonele de capăt pe o distanţă egală cu h măsurată de
la extremitatea liberă a peretelui.


Figura 4.20 Factorul de ecranare, ψ
s
pentru pereţi izolaţi şi garduri
pentru valori ale lui ϕ între 0,8 şi 1,0 [3]

4.4.3 Panouri publicitare
(1) Pentru panourile publicitare amplasate la o înălţime z
g
(măsurată de la suprafaţa terenului)
mai mare decât h/4 (vezi Figura 4.21), coeficientul aerodinamic de forţă are valoarea:
c
f
= 1,80 (4.7)
Valoarea din relaţia (4.7) se foloseşte şi în cazul în care z
g
este mai mic decât h/4 si b/h ≤ 1.
(2) Forţa rezultantă normală pe panou se aplică la înălţimea centrului panoului, cu o
excentricitate orizontală e. Valoarea excentricităţii orizontale e este:
e = ± 0.25 b (4.8)
(3) Panourile publicitare amplasate la o înălţime z
g
(măsurată de la suprafaţa terenului) mai
mică decât h/4 şi cu b/h > 1 vor fi considerate ca pereţi de margine (vezi 4.4.1).
x/ h
F
a
c
t
o
r
u
l

d
e

e
c
r
a
n
a
r
e

ψ
s

61
Se va verifica posibilitatea producerii de fenomene aeroelastice de divergenţă şi fluturare.

NOTA 1. Înălţimea de referinţă: z
e
= z
g
+ h/2
NOTA 2. Aria de referinţă: A
ref
= b · h
Figura 4.21 Notaţii pentru panouri publicitare [3]

4.5 Coeficienţi de frecare

(1) Pentru cazurile definite la 3.3 (4) se va lua în considerare frecarea aerului pe suprafaţa
expusă.
(2) În Tabelul 4.10 sunt daţi coeficienţii de frecare, c
fr
pentru suprafeţele pereţilor şi
acoperişurilor.
(3) Aria de referinţă A
fr
este aratată în Figura 4.22. Forţele de frecare se vor aplica pe
suprafeţele exterioare paralele cu direcţia vântului, localizate faţă de streaşină sau colţ la o
distanţă egală cu cea mai mică valoare dintre 2·b sau 4·h.
(4) Înălţimea de referinţă z
e
este egală cu înălţimea clădirii h, vezi Figura 4.22.

Tabelul 4.10 Coeficienţii de frecare, c
fr
pentru suprafeţele pereţilor, parapetelor şi acoperişurilor
[3]

Tipul suprafaţei Coeficient de frecare c
fr

Netedă (de ex.: oţelul, betonul cu suprafaţa lisă) 0,01
Rugoasă (de ex.: betonul nefinisat, plăci bituminoase) 0,02
Foarte rugoasă (de ex.: nervuri, ondulări, pliuri) 0,04
62

Figura 4.22 Aria de referinţă pentru determinarea forţei de frecare [3]
4.6 Elemente structurale cu secţiune rectangulară

(1) Coeficientul aerodinamic de forţă, c
f
pentru elemente structurale cu secţiune rectangulară
pe care vântul acţionează perpendicular pe o faţă se determină cu relaţia:
c
f
= c
f,0
· ψ
r
· ψ
λ
(4.9)
unde:
c
f,0
este coeficientul aerodinamic de forţă pentru secţiuni rectangulare cu colţuri ascuţite şi
fără curgere liberă a aerului la capete (element de lungime infinită), Figura 4.23;
ψ
r
este factorul de reducere pentru secţiuni pătrate cu colţuri rotunjite, dependent de numărul
Reynolds, vezi NOTA 1;
ψ
λ
- factorul de reducere pentru elemente cu curgere liberă a aerului la capete (reducerea
apare ca urmare a căilor suplimentare de curgere a aerului în jurul unui element de lungime
finită), definit la 4.13.
NOTA 1. Limitele superioare aproximative ale valorilor lui ψ
r
(obţinute în condiţii de
turbulenţă redusă) sunt date în Figura 4.24. Aceste valori sunt considerate acoperitoare.
NOTA 2. Figura 4.24 se poate folosi şi în cazul clădirilor cu h/d > 5,0.
vânt
Aria de referinţă
vânt
vânt
vânt
63

Figura 4.23 Coeficienţi aerodinamici de forţă, c
f,0

pentru secţiuni rectangulare cu colţuri
ascuţite
şi fără curgere liberă a aerului la capete [3]

Figura 4.24. Factorul de reducere, ψ
r
pentru secţiuni pătrate cu colţuri rotunjite [3]


(2) Aria de referinţă A
ref
se determină cu relaţia:
A
ref
= l
.
b (4.10)
unde l este lungimea elementului structural considerat.
64
(3) Înălţimea de referinţă, z
e
este egală cu înălţimea maximă deasupra terenului a elementului
considerat.
(4) Pentru secţiunile subţiri (d/b < 0,2), creşterea forţelor la anumite unghiuri de atac ale
vântului poate atinge 25%.

4.7 Elemente structurale cu secţiuni cu muchii ascuţite

(1) Coeficientul aerodinamic de forţă, c
f
al elementelor structurale având secţiuni cu muchii
ascuţite (de ex., elemente cu secţiuni prezentate în Figura 4.25) se determină cu relaţia:
c
f
= c
f,0
· ψ
λ
(4.11)
unde:
c
f,0
este coeficientul aerodinamic de forţă pentru secţiuni rectangulare cu muchii ascuţite şi
fără curgere liberă a aerului la capete;
ψ
λ
- factorul de reducere pentru elemente cu curgere liberă a aerului la capete, definit la 4.13.
Pentru elementele fără curgere liberă a aerului la capete, valoarea recomandată este c
f,0
= 2.0.
Această valoare este obţinută în condiţii de turbulenţă redusă şi este considerată a fi
acoperitoare.


Figura 4.25 Secţiuni cu muchii ascuţite [3]
NOTĂ. Relaţia (4.11) şi Figura 4.25 se poate folosi şi în cazul clădirilor cu h/d > 5,0.

(2) Ariile de referinţă se determină astfel (vezi Figura 4.25):

pe direcţia x:
A
ref,x

= l
.
b
pe direcţia y :
A
ref,y

= l
.
d
(4.12)
unde l este lungimea elementului structural considerat.

direcţia
vântului
65
(3) Înălţimea de referinţă, z
e
este egală cu înălţimea maximă deasupra suprafeţei terenului a
secţiunii considerate.

4.8 Elemente structurale cu secţiune poligonala regulată

(1) Coeficientul aerodinamic de forţă, c
f
pentru elemente cu secţiune poligonală regulată cu 5
sau mai multe feţe poate fi determinat cu relaţia:
c
f
= c
f,0
· ψ
λ
(4.13)
unde:
c
f,0
este coeficientul aerodinamic de forţă al elementelor structurale fără curgere liberă a
aerului la capete;
ψ
λ
- factorul de reducere pentru elemente cu curgere liberă a aerului la capete, definit la 4.13.
Valorile coeficientului aerodinamic de forţă, c
f,0
obţinute în condiţii de turbulenţă redusă sunt
prezentate în Tabelul 4.11.

Tabelul 4.11 Coeficientul aerodinamic de forţă, c
f,0
pentru secţiuni poligonale regulate [3]

Număr
de laturi
Secţiunea Finisarea suprafeţei şi a colţurilor
Numărul Reynolds,
Re
(1)
c
f,0

5 pentagon toate tipurile toate valorile 1,80
6 hexagon toate tipurile toate valorile 1,60
Re ≤ 2,4 ⋅ 10
5
1,45
suprafaţa netedă
r/b < 0,075
(2)

Re ≥ 3 ⋅ 10
5
1,30
Re ≤ 2 ⋅ 10
5
1,30
8 octogon
suprafaţă neteda
r/b ≥ 0,075
(2)

Re ≥ 7 ⋅ 10
5
1,10
10 decagon toate tipurile toate valorile 1,30
suprafaţă netedă
(3)

colţuri rotunjite
2 ⋅ 10
5
< Re < 1,2 ⋅ 10
6
0,90
Re < 4 ⋅ 10
5
1,30
12 dodecagon
toate celelalte tipuri
Re > 4 ⋅ 10
5
1,10
Re < 2 ⋅ 10
5

ca la
cilindrii
circulari, a
se vedea
(4.9)
16 - 18
Hexdecagon
octodecagon
suprafaţa netedă
(3)

colţuri rotunjite
2 ⋅ 10
5
≤ Re < 1,2 ⋅ 10
6
0,70
66
1)
Numărul Reynolds Re este definit în subcapitolul 4.9 si se determina pentru v
m
( z
e
);
2)
r = raza de racordare a colţului, b = diametrul cercului circumscris secţiunii (vezi Figura 4.26)
3)
Conform testelor în tunelul aerodinamic pentru elemente de oţel galvanizat şi cu o secţiune cu b=0,3m
şi r=0.06 ⋅ b


Figura 4.26 Secţiune poligonală regulată [3]

(2) În cazul clădirilor cu h / d > 5, c
f
poate fi determinat din relaţia (4.13), precum şi din
datele din Tabelul 4.11 şi Figura 4.25.
(3) Aria de referinţă A
ref
se obţine cu relaţia:
A
ref
= l
.
b ...............................................................................................(4.14)
unde:
l este lungimea elementului structural considerat;
b este diametrul cercului circumscris secţiunii (vezi Figura 4.26).
(4) Înălţimea de referinţă, z
e
este egală cu înălţimea maximă deasupra terenului a secţiunii
elementului considerat.

4.9 Cilindri circulari
4.9.1 Coeficienţi aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară
(1) Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară pentru structuri cu secţiuni
circulare depind de numărul Reynolds, Re definit cu relaţia:
( )
ν
e
z v b
Re
p

= (4.15)
unde:
67
b este diametrul secţiunii circulare;
ν este vâscozitatea cinematică a aerului (ν = 15⋅10
-6
m
2
/s);
v
p
(z
e
) este valoarea de vârf a vitezei vântului definită la înălţimea z
e
(vezi 2.4 (5) şi NOTA 2
a Figurii 4.27).
(2) Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară, c
pe
pentru cilindri circulari
sunt determinaţi cu relaţia:
c
pe
= c
p,0

.
ψ
λα
(4.16)
unde:
c
p,0
este coeficientul aerodinamic de presiune / sucţiune exterioară pentru elementele fără
curgere liberă a aerului la capete (vezi (3));
ψ
λα
este factorul efectului de capăt (vezi (4)).
(3) Valorile coeficientului aerodinamic de presiune / sucţiune exterioară, c
p,0
sunt date în Figura
4.27 în funcţie de unghiul α pentru diferite valori ale numărului Reynolds.
(4) Factorul efectului de capăt, ψ
λα
este dat de relaţia (4.17):
ψ
λα
= 1
pentru 0° ≤ α ≤ α
min

min
A min
(1 ) cos
2
λα λ λ
| | | | α − α π
ψ = ψ + − ψ ⋅ ⋅
| |
|
α − α
\ ¹ \ ¹
pentru α
min
< α < α
A

ψ
λα
= ψ
λ

pentru α
A
≤ α ≤ 180°
(4.17)
unde:
α
A
defineşte punctul de separare a curgerii aerului (vezi Figura 4.27);
ψ
λ
- factorul de reducere pentru elementele cu curgere liberă a aerului la capete (factorul
efectului de capăt) (vezi 4.13).


68

Figura 4.27 Distribuţia valorilor coeficientilor aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară
pentru cilindri circulari, pentru diferite valori ale numărului Reynolds şi fără considerarea
efectului de capăt [3]
NOTA 1. Valorile intermediare pot fi obţinute prin interpolare liniară.
NOTA 2. Valorile caracteristice din Figura 4.27 sunt date în Tabelul 4.12. Datele din
figura şi din tabel sunt obtinute utilizand numărul lui Reynolds calculat cu valoarea de vârf a
vitezei vântului, v
p
(z
e
).
NOTA 3. Datele din Figura 4.27 se bazează pe o rugozitate echivalentă a cilindrului, k/b mai
mică de 5⋅10
-4
. Valori tipice ale rugozităţii k sunt date în Tabelul 4.13.

Tabelul 4.12 Valori tipice pentru distribuţia presiunii pentru cilindri circulari fără efectul de
capăt, pentru diferite valori ale numărului Reynolds [3]

Re
α
min
c
p0,min
α
A
c
p0,h
5 · 10
5

85 -2,2 135 -0,4
2 · 10
6

80 -1,9 120 -0,7
10
7

75 -1,5 105 -0,8
unde
α
min
caracterizează poziţia unde se realizează minimul presiunii
pe suprafaţa cilindrului, în [°]
c
p0,min
este valoarea minimă a coeficientului aerodinamic de
presiune / sucţiune
α
A
este poziţia punctului de separare a curgerii
c
p0,h
este coeficientul aerodinamic de presiune / sucţiune de
referinţă
(5) Aria de referinţă, A
ref
se determină cu relaţia:
69
A
ref
= l
.
b (4.18)
unde l este lungimea elementului considerat.
(6) Înălţimea de referinţă, z
e
este egală cu înălţimea maximă deasupra terenului a elementului
considerat.

4.9.2 Coeficienţi aerodinamici de forţă
(1) Coeficientul aerodinamic de forţă c
f
, pentru un cilindru circular de înălţime finită este dat
de relaţia:
c
f
= c
f,0

.
ψ
λ
(4.19)
unde:
c
f,0
este coeficientul aerodinamic de forţă pentru cilindri fără curgere liberă a aerului la capete
(vezi Figura 4.28);
ψ
λ
- factorul efectului de capăt (vezi 4.13).

Figura 4.28 Coeficientul aerodinamic de forţă c
f,0
pentru cilindri circulari fără curgere liberă a
aerului la capete şi pentru diferite valori ale rugozităţii echivalente k/b [3]
NOTA 1. Figura 4.28 se poate folosi şi pentru clădiri cu h/d > 5,0.
NOTA 2. Figura 4.28 se bazează pe numărul lui Reynolds calculat cu valoarea de vârf a
vitezei vântului, v
p
(z
e
).
70

(2) În Tabelul 4.13 sunt date valori ale rugozităţii echivalente k.
(3) Pentru cabluri împletite (toroane), c
f,0
este egal cu 1,2 pentru orice valori ale numarului
Reynolds, Re.

Tabelul 4.13 Rugozitatea echivalentă, k [3]

Rugozitatea
echivalentă, k
Rugozitatea
echivalentă, k Tipul suprafeţei
[mm]
Tipul suprafeţei
[mm]
Sticlă 0,0015 Beton neted 0,2
Metal polizat 0,002 Scândură 0,5
Vopsea fină 0,006 Beton rugos 1,0
Vopsea stropită 0,02 Lemn brut 2,0
Oţel lucios 0,05 Rugină 2,0
Fontă 0,2 Zidărie 3,0
Oţel galvanizat 0,2

(4) Aria de referinţă, A
ref
se determină cu relaţia:
A
ref
= l
.
b (4.20)
unde l este lungimea elementului structural considerat.
(5) Înălţimea de referinţă, z
e
este egală cu înălţimea maximă deasupra terenului a elementului
considerat.
(6) Pentru evaluarea acţiunii vântului pe cilindrii din vecinătatea unei suprafeţe plane, pentru
care raportul distantelor z
g
/b < 1,5 (vezi Figura 4.29), este necesară consultanţă de
specialitate.

Figura 4.29 Cilindru în vecinătatea unei suprafaţe plane [3]
4.9.3 Coeficienţi aerodinamici de forţă pentru cilindrii verticali aşezaţi în linie
(1) Pentru cilindrii verticali aşezaţi în linie, coeficientul aerodinamic de forţă c
f,0
depinde de
direcţia de acţiune a vântului faţă de linia de asezare a cilindrilor şi de raportul distanţei a şi a
71
diametrului b (vezi Tabelul 4.14). Coeficientul aerodinamic de forţă c
f
, pentru oricare cilindru
circular poate fi obţinut cu relaţia:
c
f
= c
f,0
. ψ
λ
. κ (4.21)
unde:
c
f,0
este coeficientul aerodinamic de forţă pentru cilindri fără curgere liberă a aerului la
capete (vezi 4.9.2);
ψ
λ
este factorul efectului de capăt (vezi 4.13);
κ este factorul dat în Tabelul 4.14 (pentru cea mai defavorabilă direcţie de acţiune a
vântului).

Tabelul 4.14 Factorul κ pentru cilindrii verticali aşezati în linie [3]

a/b κ
2,5 < a/b < 3,5 1,15
3,5 < a/b < 30
210
180
a
b
κ

=
a/b > 30 1,00

a - distanţa; b - diametru


4.10 Sfere

(1) Coeficientul aerodinamic de forţă în direcţia vântului c
f,x
pentru sfere este determinat în
funcţie de numărul Reynolds Re (vezi 4.9.1) şi de rugozitatea echivalentă k/b (vezi Tabelul
4.13).
NOTA 1. Valorile c
f,x
obţinute prin măsurători realizate în condiţii de turbulenţă redusă sunt
date în Figura 4.30. Valorile din Figura 4.30 se bazează pe numarul lui Reynolds calculat cu
valoarea de vârf a vitezei vântului, v
p
(z
e
).
NOTA 2. Valorile din Figura 4.30 sunt valabile pentru raportul z
g
> b/2, unde z
g
este distanţa
de la sferă la suprafaţa plană şi b este diametrul sferei (vezi Figura 4.31). Pentru z
g
≤ b/2,
coeficientul de forţă c
f,x
va fi multiplicat cu 1,6.
72

Figura 4.30 Coeficientul aerodinamic de forţă pe direcţia vântului, pentru sfere [3]

Figura 4.31 Sfera lângă o suprafaţă plană [3]

(2) Coeficientul aerodinamic de forţă pe direcţie verticală, c
f,z
pentru sfere este determinat cu
relaţia:
c
f,z

= 0
pentru
2
g
b
z >
c
f,z

= +0,60 pentru
2
g
b
z <
(4.22)
(3) Atât pentru determinarea forţei în direcţia vântului cât şi în direcţie verticală, aria de
referinţă, A
ref
este dată de relaţia:

4
2
b
A ⋅ = π
ref
(4.23)
(4) Înălţimea de referinţă este:
suprafaţă netedă
73

2
b
z z + =
g e
(4.24)

4.11 Structuri cu zăbrele şi eşafodaje

(1) Coeficientul aerodinamic de forţă, c
f
, pentru structuri cu zăbrele şi pentru eşafodaje cu
tălpi paralele se obţine cu relaţia:
c
f
= c
f,0

.
ψ
λ
(4.25)
unde:
c
f,0
este coeficientul aerodinamic de forţă pentru structuri cu zăbrele şi eşafodaje fără
curgere liberă a aerului la capete; acest coeficient este dat în Figurile 4.33...4..35 în
funcţie de valoarea coeficientului de obstrucţie, ϕ (4.11 (2)) şi de numărul Reynolds,
Re;
Re este numărul Reynolds utilizând valoarea medie a diametrelor b
i
ale elementelor (vezi
Figura 4.32); în cazul secţiunilor necirculare se utilizează valoarea medie a
dimensiunilor secţiunii transversale expuse acţiunii vântului;
ψ
λ
este factorul efectului de capat (vezi 4.13), ce depinde de zvelteţea structurii, λ,
calculată cu lungimea l şi laţimea b = d, vezi Figura 4.32;
NOTĂ. Valorile din Figurile 4.33 până la 4.35 se bazează pe numarul Reynolds calculat cu
valoarea de vârf a vitezei vântului, v
p
(z
e
).Figura 4.32 - Structuri cu zăbrele sau eşafodaje [3]
74

Figura 4.33 Coeficientul aerodinamic de forţă, c
f,0
pentru structuri plane cu zăbrele având
elemente cu muchii ascuţite (de ex., corniere) în funcţie de coeficientul de obstrucţie ϕ [3]


Figura 4.34 Coeficientul aerodinamic de forţă, c
f,0
pentru structuri spaţiale cu zăbrele având
elemente cu muchii ascuţite (de ex., corniere) în funcţie de coeficientul de obstrucţie ϕ [3]

75


Figura 4.35 Coeficientul aerodinamic de forţă, c
f,0
pentru structuri plane sau spaţiale cu
zăbrele având elemente cu secţiune transversală circulară [3]

(2) Coeficientul de obstrucţie, ϕ se determină cu relaţia:

c
A
A
= ϕ (4.26)
unde:
A este suma proiecţiilor ariilor elementelor structurii (bare şi gusee) pe un plan
perpendicular pe direcţia vântului,
∑ ∑
+ ⋅ =
i k
gk i
A b A
i
l ;
A
c
este aria totală a structurii proiectată pe un plan perpendicular pe direcţia vântului,
A
c
=d l;
l este lungimea structurii cu zăbrele;
d este lăţimea structurii cu zăbrele;
76
b
i
, l
i
este lăţimea şi lungimea elementelor i ale structurii (vezi Figura 4.32), proiectate
normal pe faţa expusa;
A
gk
- aria guseului k.
(3) Aria de referinţă A
ref
este determinată cu relaţia:
A
ref
= A (4.27)
(4) Înălţimea de referinţă, z
e
este egală cu înălţimea maximă a elementului deasupra
suprafeţei terenului.

4.12 Steaguri

(1) Coeficienţii aerodinamici de forţă, c
f
şi ariile de referinţă, A
ref
pentru steaguri sunt daţi în
Tabelul 4.15.
(2) Înălţimea de referinţă, z
e
este egală cu înălţimea steagului deasupra suprafeţei terenului.

Tabelul 4.15 - Coeficienţi aerodinamici de forţă, c
f
pentru steaguri [3]
Steaguri
A
ref
c
f

Steaguri fixe

h
.
l
1,8
Forţă normală pe plan
Steaguri libere
a)

h
.
l
b)

0,5
.
h
.
l
25 , 1
2
7 , 0 02 , 0

|
|
¹
|

\
|


⋅ +
h
A
h
m
ref f
ρ

77
Forţă în plan
unde:
m
f
este masa unităţii de arie a steagului
ρ este densitatea aerului (egala cu 1,25 kg/m
3
)
z
e
înălţimea steagului deasupra suprafeţei terenului
NOTĂ. Relaţia de calcul dată pentru steaguri nefixate (libere) include forţele dinamice
produse de fluturarea steagului.


4.13 Zvelteţea efectivă λ şi factorul efectului de capăt ψ
λ


(1) Factorul de reducere pentru elementele cu curgere liberă a aerului la capete (factorul
efectului de capăt), ψ
λ
poate fi determinat în funcţie de zvelteţea efectivă, λ.
NOTĂ. Valorile coeficienţilor aerodinamici de forţă, c
f,0
prezentate la 4.6...4.12 au la baza
rezultatele măsurătorilor efectuate pe structuri fără curgere liberă a aerului la capete. Factorul
efectului de capăt ia în considerare reducerea acţiunii vântului pe structuri datorită curgerii
aerului în jurul capătului liber al acestora. Valorile din Figura 4.36 şi din Tabelul 4.16 au la
baza rezultatele măsurătorilor realizate în condiţii de turbulenţă redusă.
(2) Zvelteţea efectivă, λ se defineşte în funcţie de poziţia şi dimensiunile structurii. Valorile
λ sunt date în Tabelul 4.16, iar valorile ψ
λ
sunt date în Figura 4.36 pentru diferiţi coeficienţi
de obstrucţie, ϕ.
(3) Coeficientul de obstrucţie, ϕ (vezi Figura 4.37) este dat de relaţia:

c
A
A
= ϕ (4.28)
unde:
A este suma proiecţiilor ariilor elementelor;
A
c
este aria totală a structurii, A
c
= l
.
b.
78

Tabelul 4.16 Valori pentru zvelteţea efectivă, λ pentru cilindri, secţiuni poligonale, secţiuni
rectangulare, elemente structurale cu secţiuni cu muchii ascuţite şi structuri cu zăbrele [3]
Nr. Poziţia structurii,
vânt perpendicular pe planul paginii
Zvelteţea efectivă, λ
1


Pentru secţiuni poligonale, secţiuni
rectangulare, elemente structurale cu
secţiuni având muchii ascuţite şi
structuri cu zăbrele:
pentru l ≥ 50m, se alege cea mai
mica valoare dintre: λ=1,4 · l/b sau
λ=70
pentru l <15m, se alege cea mai
mica valoare dintre: λ=2 · l/b sau
λ=70
2Pentru cilindrii circulari:
pentru l ≥ 50m, se alege cea mai
mică valoare dintre: λ=0,7 · l/b sau
λ=70
pentru l <15m, se alege cea mai
mică valoare dintre: λ= l/b sau
λ=70
3
Pentru valori intermediare ale lui l
se poate folosi interpolarea liniară

4


pentru l ≥ 50m, se alege cea mai
mare valoare dintre: λ=0.7 · l/b sau
λ=70
pentru l <15m, se alege cea mai
mare valoare dintre: λ= l/b sau
λ=70

Pentru valori intermediare ale lui l
se poate folosi interpolarea liniară

79

Figura 4.36 Factorul efectului de capăt, ψ
λ
în funcţie de coeficientul de obstrucţie, ϕ
şi de zvelteţea, λ [3]


Figura 4.37 Arii folosite pentru definirea coeficientului de obstrucţie, ϕ [3]

80
5 PROCEDURI DE DETERMINARE A COEFICIENTULUI DE RĂSPUNS DINAMIC

5.1 Turbulenţa vântului

(1) Lungimea scării integrale a turbulenţei, L(z) reprezintă dimensiunea medie a vârtejurilor
vântului produse de turbulenţa aerului pe direcţia vântului. Pentru înălţimi z mai mici de 200
m, lungimea scării integrale a turbulenţei se poate determina cu relaţia:
( )
( )
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
<
= ≤ ≤
|
|
¹
|

\
|

=
min min
max min
pentru ,
m 200 pentru ,
z z z L
z z z
z
z
L
z L
t
t
α
(5.1)
unde înălţimea de referinţă z
t
= 200 m, lungimea de referinţă a scării L
t
= 300 m şi
α = 0,67 + 0,05 ln(z
0
). Lungimea de rugozitate, z
0
şi înălţimea minimă, z
min

sunt date în
Tabelul 2.1.
(2) Turbulenţa pe direcţia vântului, caracterizată de distribuţia puterii rafalelor vântului în
funcţie de frecvenţa acestora, este exprimată prin densitatea spectrală de putere a rafalelor
vântului turbulent, S
v
(z,n). Forma unilaterală (definită doar pentru frecvenţe pozitive) şi
normalizată (de arie unitară) a densităţii spectrale de putere S
L
(z, n) este:
3 / 5 2
)) , ( 2 , 10 1 (
) , ( 8 , 6 ) , (
) , (
n z f
n z f n z S n
n z S
L
L
v
v
L
⋅ +

=

=
σ
(5.2)
unde
S
v
(z,n) este densitatea spectrală de putere unilaterală (definită doar pentru
frecvenţe pozitive) a rafalelor vântului pe direcţia acestora;
n este frecvenţa rafalelor vântului;
2
v
σ este dispersia fluctuaţiilor vitezei instantanee a vântului faţă de viteza
medie;
) (
) (
) , (
m
z v
z L n
n z f

=
L
este frecvenţa adimensională calculată în funcţie de frecvenţa,
n, de viteza medie a vântului la cota z, v
m
(z) (vezi relaţia 2.3) şi de
lungimea scării integrale a turbulenţei, L(z) definită la (5.1). Funcţia
densităţii spectrale de putere unilaterale şi normalizate este ilustrată în
Figura 5.1.
81
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
1.0E-02 1.0E-01 1.0E+00 1.0E+01 1.0E+02
S
L
(f
L
)
f
L

Figura 5.1 Densitatea spectrală de putere normalizată şi unilaterală a rafalelor pe direcţia
vântului, S
L
(f
L
)

5.2 Procedura detaliată de determinare a coeficientului de răspuns dinamic

(1) Coeficientul de răspuns dinamic, c
d
este prezentat în subcapitolul 3.4.2.2 si se determină
cu relaţia (3.8):

( )
( )
s
s
z I
R B z I k
c
v
2 2
v p
d
7 1
2 1
⋅ +
+ ⋅ ⋅ ⋅ +
=
(2) Factorul de răspuns nerezonant (cvasi-static), B
2
, ce ia în considerare corelaţia efectivă a
valorilor de vârf ale presiunilor pe suprafaţa expusă a clădirii/structurii, se determină cu
relaţia:

( )
63 , 0
2
9 , 0 1
1
|
|
¹
|

\
| +
⋅ +
=
s
z L
h b
B (5.3)
unde:
b, h sunt lătimea şi înălţimea structurii, vezi Figura 3.2;
L(z
s
) este lungimea scării integrale a turbulentei dată de relaţia (5.1) la înălţimea de
referinţă, z
s
definită în Figura 3.2.
82
(3) Factorul de vârf pentru determinarea răspunsului extrem maxim al structurii, k
p
, definit ca
raportul dintre valoarea extremă maximă a componentei fluctuante a răspunsului structural şi
abaterea sa standard, se obţine cu relaţia:
( )
( )
3
ln 2
ln 2
p

⋅ ⋅
+ ⋅ ⋅ =
T
T k
ν
γ
ν (5.4)
unde:
ν este frecvenţa medie a vibraţiilor pe direcţia şi sub acţiunea vântului turbulent;
T este durata de mediere a vitezei de referinţă a vântului, T = 600 s (aceeaşi ca pentru
viteza medie a vântului);
γ = 0,5772, este constanta lui Euler.
(4) Frecvenţa medie ν a vibraţiilor pe direcţia şi sub acţiunea vântului turbulent se obţine cu
relaţia:
Hz 08 , 0
2 2
2
, 1

+
⋅ =
R B
R
n
x
ν (5.5)
unde n
1,x

este frecvenţa proprie fundamentală de vibraţie a structurii pe direcţia vântului
turbulent. Valoarea limită de 0,08 Hz din relaţia (5.5) corespunde unui factor de vârf k
p
=3,0
în relaţia (5.4).
(5) Factorul de răspuns rezonant, R
2
, ce ia în considerare conţinutul de frecvenţe al
turbulenţei vântului în cvasi-rezonanţă cu frecvenţa proprie fundamentală de vibraţie al
structurii, se determină cu relaţia:
) ( ) ( ) , (
2
1
2
2
b b h h x , s L
η η
δ
R R n z S
π
R ⋅ ⋅ ⋅

= (5.6)
unde:
δ este decrementul logaritmic al amortizării dat în Anexa C, la C.5;
S
L
este densitatea spectrală de putere unilaterală şi normalizată dată de relaţia
(5.2), evaluată la înălţimea z
s
pentru frecvenţa n
1,x
;
R
h
, R
b
sunt funcţiile de admitanţă aerodinamică date de relaţiile (5.7) şi (5.8).
(6) Funcţiile de admitanţă aerodinamică R
h
şi R
b
, pentru vectorul propriu fundamental, se
determină cu relaţiile:( )
( )
¦
¹
¦
´
¦
> −


=
= ⋅ −
0 pentru 1
2
1 1
0 pentru 1
2
2
h
h h
h
h h h
e
R
η
η η
η
η η (5.7)
83
( )
( )
¦
¹
¦
´
¦
> −


=
= ⋅ −
0 pentru 1
2
1 1
0 pentru 1
2
2
b
b b
b
b b b
e
R
η
η η
η
η η (5.8)

Valorile
h
η şi
b
η sunt determinate astfel:

( )
s
x
h
z v
n h
m
, 1
6 , 4 ⋅ ⋅
= η (5.9)
( )
s
x
b
z v
n b
m
, 1
6 , 4 ⋅ ⋅
= η (5.10)

5.3 Procedura simplificată de determinare a valorilor coeficientului de răspuns dinamic
pentru clădiri

(1) Folosind procedura detaliată de calcul al coeficientului de răspuns dinamic (descrisă la
pct. 5.2) s-au obţinut valori acoperitoare ale acestui coeficient pentru clădiri cu forma de
paralelipiped dreptunghic şi cu o distribuţie regulată a maselor si rigidităţilor. Valorile se
bazează pe estimarea aproximativă a valorilor frecvenţei fundmentale proprii de vibraţie şi a
decrementului logaritmic al amortizării structurale folosind relaţiile simplificate din Anexa C.
(2) Valorile coeficientului de răspuns dinamic sunt date în Tabelul 5.1 pentru clădiri de beton
armat şi în Tabelul 5.2 pentru clădiri cu structura metalică. Valorile sunt valabile pentru
clădiri cu dimensiunea în plan orizontal măsurată perpendicular pe direcţia vântului, b ≤ 50 m
şi cu inălţimea, h ≤ 30 m (vezi Figura 3.2 a).
(3) Pentru toate celelalte cazuri de clădiri la care nu se poate aplica procedura simplificată
prin valori date în Tabelele 5.1 si 5.2, coeficientul de răspuns dinamic se va determina
conform metodei detaliate prezentate la 5.2.

Tabel 5.1 Valori ale coeficientului de răspuns dinamic, c
d
pentru clădiri cu structura de beton armat

s
= 0,10)
z
0
, m
b→,
h↓, m
10 20 30 40 50
10 0,95 0,92 0,90 0,89 0,88
20 0,95 0,93 0,91 0,90 0,88 0,003
30 0,96 0,93 0,91 0,90 0,89
10 0,94 0,91 0,89 0,87 0,86 0,01
20 0,94 0,91 0,90 0,88 0,87
84
30 0,95 0,92 0,90 0,89 0,88
10 0,92 0,88 0,85 0,85 0,85
20 0,92 0,89 0,87 0,85 0,85 0,05
30 0,93 0,90 0,88 0,86 0,85
10 0,87 0,85 0,85 0,85 0,85
20 0,88 0,85 0,85 0,85 0,85 0,30
30 0,89 0,86 0,85 0,85 0,85
10 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
20 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,00
30 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Tabel 5.2 Valori ale coeficientului de răspuns dinamic, c
d
pentru clădiri cu structura metalică

s
= 0,05)
z
0
, m
b→,
h↓, m
10 20 30 40 50
10 1,00 0,95 0,93 0,91 0,90
20 1,03 0,98 0,95 0,93 0,92 0,003
30 1,06 1,01 0,98 0,95 0,94
10 0,98 0,94 0,91 0,89 0,88
20 1,02 0,97 0,94 0,92 0,90 0,01
30 1,05 1,00 0,96 0,94 0,92
10 0,96 0,91 0,88 0,86 0,85
20 1,00 0,94 0,91 0,89 0,87 0,05
30 1,03 0,97 0,94 0,92 0,90
10 0,90 0,86 0,85 0,85 0,85
20 0,95 0,89 0,86 0,85 0,85 0,30
30 0,98 0,92 0,89 0,87 0,85
10 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
20 0,89 0,85 0,85 0,85 0,85 1,00
30 0,92 0,87 0,85 0,85 0,85
85
5.4 Deplasări şi acceleraţii corespunzătoare stării limită de serviciu a constructiei

(1) Pentru clădiri înalte sau flexibile (înălţimea h ≥ 30 m sau frecvenţa proprie de vibraţie n
1

≤ 1 Hz), pentru verificarea la starea limită de serviciu se utilizează valorile maxime ale
deplasării şi acceleraţiei clădirii pe direcţia vântului, prima evaluată la înălţimea z = z
s
si cea
de a doua la înălţimea z = h. Deplasarea maximă a structurii pe direcţia vântului la cota z
s
se
determină folosind forţa globală pe direcţia vântului F
w
definită în subcapitolul 3.3.
(2) Abaterea standard, σ
a,x
a acceleraţiei caracteristice a structurii pe direcţia vântului la cota z
se obţine cu relaţia:

( ) ( )
( ) z K R
m
z v z I b c
x x
x
s s f
x a , 1
, 1
2
m v
,
Φ ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=
ρ
σ (5.11)
unde:
c
f
este coeficientul aerodinamic de forţă, vezi Capitolul 4;
- pentru clădiri se poate considera simplificat

¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
>
≤ ≤ ⋅ +
< ≤ ⋅ +
=
0 , 5 pentru 4.9.2 sau 4.8 4.6, ele subcapitol vezi
0 , 5 ,0 1 pentru , 05 , 0 25 , 1
0 , 1 25 , 0 pentru , 4 , 0 9 , 0
d
h
d
h
d
h
d
h
d
h
c
f

ρ este densitatea aerului, egală cu 1,25 kg/m
3
;
b este lăţimea structurii, definită în Figura 3.2;
d este lungimea structurii, definită în Figura 3.2;
h este înălţimea structurii, definită în Figura 3.2;
I
v
(z
s
) este intensitatea turbulenţei la înălţimea z = z
s
deasupra terenului; vezi pct. 2.4
(2) şi Figura 3.2;
v
m
(z
s
) este viteza medie a vântului pentru z = z
s
pentru o viteză de referinţă a vântului
cu IMR = 10 ani (pentru determinarea valorii vitezei vântului cu IMR = 10 ani,
vezi Anexa A); (vezi, de asemenea, pct. 2.3 (2) şi 5.5 (2));
z
s
este înălţimea de referinţă; vezi Figura 3.2;
R este rădăcina pătrată a factorului răspunsului rezonant, vezi pct. 5.2 (5);
K
x
este coeficientul adimensional dat de relaţia (5.12);
m
1,x
este masa echivalentă pentru modul fundamental de vibraţie în direcţia vântului,
vezi pct. C.4 (1);
n
1,x
este frecvenţa proprie fundamentală de vibraţie a structurii în direcţia vântului;
86
Φ
1,x
(z) este ordonata vectorului propriu fundamental de vibraţie pe direcţia vântului la
cota z.
(3) Coeficientul adimensional K
x
se determină cu relaţia generală:

( ) ( )
( ) ( )


Φ ⋅
Φ ⋅
=
h
x s
h
x
x
z z z v
z z z v
K
0
2
, 1
2
m
0
, 1
2
m
d
d
(5.12)
unde h este înălţimea structurii (vezi Figura 4.1).
NOTĂ. Dacă Φ
1,x
(z)= (z/h)
ζ
(vezi Anexa C) şi c
o
(z) = 1 (teren plat, vezi pct. 2.3 (5)),
relaţia (5.12) poate fi aproximată prin relaţia:

( ) ( )
( )
|
|
¹
|

\
|
⋅ +
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦

(
¸
(

¸

+
|
|
¹
|

\
|
⋅ + ⋅ + ⋅
=
0
2
0
ln 1
1 5 , 0 ln 1 1 2
z
z
z
z
K
s
s
x
ζ
ζ ζ
(5.13)
unde
z
0
este lungimea de rugozitate (vezi Tabel 2.1);
ζ este exponentul formei modale aproximative pe direcţia vântului (vezi Anexa C).
(4) Acceleraţiile caracteristice de vârf ale constructiilor, a
max,x
sunt obţinute prin înmulţirea
abaterii standard date la pct. 5.3 (2) cu factorul de vârf dat la pct.5.2 (3) calculat cu frecvenţa
ν = n
1,x
:
( )
( )
x a
x
x x
T n
T n a
,
, 1
, 1 max,
ln 2
ln 2 σ
γ

|
|
¹
|

\
|
⋅ ⋅
+ ⋅ ⋅ = (5.14)


5.5 Criterii de confort

(1) Efectele vântului pe clădiri nu trebuie să producă disconfort ocupanţilor acestora.
Reacţiile de disconfort ale ocupanţilor depind de amplitudinea şi frecvenţa cu care se produc
oscilaţiile clădirii şi de diverşi alţi factori fiziologici şi psihologici, asociaţi cu caracteristicile
fiecărei persoane.
(2) Pentru a asigura o utilizare adecvată a clădirii, se va verifica îndeplinirea condiţiei:

lim max,
a a
x
≤ (5.15)
unde
87
a
max,x
este valoarea de vârf a acceleraţiei pe direcţia vântului la ultimul etaj al clădirii
(z=h), evaluată cu rel. (5.14), pentru o viteză de referinţă a vântului cu IMR =
10 ani (pentru determinarea valorii vitezei vântului cu IMR = 10 ani, vezi
Anexa A);
a
lim
este acceleraţia limită superioară de confort calculată cu relaţia:

¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
≥ ⋅ ⋅
≤ ≤
<
=
Hz 2 n pentru 5 , 0
Hz 2 n Hz 1 pentru
Hz 1 n pentru
x 1, , 1 0
x 1, 0
x 1,
56 , 0
, 1
0
lim
x
x
n a
a
n
a
a (5.16)
unde:
a
0
= 6 cm/s
2
pentru clădiri de birouri;
a
0
= 4 cm/s
2
pentru clădiri de locuit;
n
1,x
este frecvenţa proprie a clădirii corespunzătoare primului mod de vibraţie de
încovoiere în direcţia vântului.88
6 FENOMENE DE INSTABILITATE AEROELASTICĂ GENERATE DE VÂRTEJURI

6.1 Generalităţi

(1) Pentru construcţii zvelte (coşuri de fum, turnuri, cabluri s.a.) este necesar să se ia în
considerare efectul dinamic produs de desprinderea alternantă a vârtejurilor vântului.
Fenomenul de desprindere a vârtejurilor produce o acţiune fluctuantă perpendiculară pe
direcţia vântului, a cărei frecvenţă depinde de viteza medie a vântului, precum şi de forma şi
de dimensiunile secţiunii în plan a construcţiei. În cazul în care frecvenţa de desprindere a
vârtejurilor este apropiată de o frecvenţă proprie de vibraţie a construcţiei se realizează
condiţiile de cvasi-rezonanţă ce produc amplificări ale amplitudinii oscilaţiilor construcţiei,
cu atât mai mari cu cât amortizarea şi masa structurii sau a elementului sunt mai mici.
Condiţia de rezonanţă este indeplinită atunci când viteza vântului este teoretic egală cu viteza
critică a vântului ce provoacă desprinderea vârtejurilor (definită la 6.3.1).

6.2 Considerarea efectului desprinderii vârtejurilor

(1) Efectul desprinderii vârtejurilor va fi considerat dacă este îndeplinită condiţia


m ,
25 , 1 v v
i crit
⋅ ≤

(6.1)
unde:
v
crit,i
este viteza critică a vântului pentru modul i de vibraţie (vezi 6.3.1);
v
m
este viteza medie a vântului în secţiunea în care se produce desprinderea
vârtejurilor.

6.3 Parametrii de bază pentru desprinderea vârtejurilor
6.3.1 Viteza critică a vântului, v
crit,i


(1) Viteza critică a vântului pentru modul i de vibraţie este definită ca viteza vântului pentru
care frecvenţa de desprindere a vârtejurilor este egală cu o frecvenţă proprie de vibraţie a
structurii pe direcţia transversală vântului şi este dată de relaţia:
89

St
n b
v
y i
i crit
,
,

= (6.2)

unde
b este lăţimea secţiunii transversale în care se produce desprinderea rezonantă a
vârtejurilor; pentru cilindri circulari lăţimea de referinţă este diametrul exterior;
n
i,y
este frecvenţa proprie a modului i de vibraţie pe direcţia transversală vântului;
St este numărul lui Strouhal, definit la 6.3.2.
(2) Viteza critică a vântului pentru modul i de vibraţie de ovalizare a peretelui cilindrului este
definită ca viteza vântului pentru care dublul frecvenţei de desprindere a vârtejurilor este
egală cu frecvenţa proprie a modului i de vibraţie de ovalizare a peretelui cilindrului şi este
dată de relaţia:


St
n b
v
i crit


=
2
o i,
,
(6.3)

unde
b este diametrul exterior al cilindrului;
St este numărul lui Strouhal, definit la 6.3.2;
n
i,o
este frecvenţa proprie a modului i de vibraţie de ovalizare a peretelui cilindrului.

6.3.2 Numărul lui Strouhal, St

(1) Numărul lui Strouhal, St, este un parametru adimensional ce depinde de forma secţiunii,
de caracteristicile turbulenţei, de numărul lui Reynolds calculat pentru v
crit,i
, şi de rugozitatea
suprafeţei. În cazul secţiunilor cu muchii/colţuri ascuţite, numărul lui Strouhal poate fi
evaluat simplificat în funcţie doar de forma secţiunii.
Tabelul 6.1 si Figura 6.1 (pentru secţiuni dreptunghiulare) indică valori medii orientative ale
numărului lui Strouhal, St.

90
Tabelul 6.1 Numărul lui Strouhal, St pentru diferite forme ale secţiunii transversale [3]

Secţiune transversală St

0,18
Pentru toate valorile numărului lui Reynolds, Re


din
Figura 6.1
0,5 ≤ d/b ≤ 10
d/b = 1 0,11
d/b = 1,5 0,10

d/b = 2 0,14
Interpolare liniară
d/b = 1 0,13

d/b = 2 0,08
Interpolare liniară
d/b = 1 0,16

d/b = 2 0,12
Interpolare liniară
d/b = 1,3 0,11

d/b = 2,0 0,07
Interpolare liniară
NOTĂ. Nu sunt admise extrapolări ale numărului lui Strouhal în funcţie
de raportul d/b.
91

Figura 6.1 Numărul lui Strouhal St pentru secţiuni transversale dreptunghiulare cu colţuri ascuţite
[3]

6.3.3 Numărul lui Scruton, Sc

(1) Numărul lui Scruton, Sc este un parametru adimensional ce depinde de masa echivalentă,
de fracţiunea din amortizarea critică şi de dimensiunea de referinţă a secţiunii. Sensibilitatea
la vibraţii depinde de amortizarea structurii şi de raportul între masa structurii şi masa aerului.
Numărul lui Scruton, Sc, este dat de relaţia:

2
s ie
2
b
m
Sc

⋅ ⋅
=
ρ
δ
(6.4)
unde:
m
ie
este masa echivalentă pe unitatea de lungime pentru modul i de vibraţie în direcţie
transversală, asa cum este definită la C.4 (1);
δ
s
este decrementul logaritmic al amortizării structurale;
ρ este densitatea aerului, a carei valoare este 1,25 kg/m
3
;
b este dimensiunea secţiunii transversale, evaluată în secţiunea în care se produce
fenomenul critic de desprindere a vârtejurilor rezonante.

6.3.4 Numărul lui Reynolds, Re
(1) Acţiunea de desprindere a vârtejurilor de pe un cilindru circular depinde de numărul lui
Reynolds, Re corespunzător vitezei critice a vântului v
crit,i
. Numărul lui Reynolds
corespunzător vitezei critice a vântului este dat de relaţia:
92
( )
µ
i crit,
i crit,
Re
v b
v

= (6.5)
unde
b este diametrul exterior al cilindrului circular;
µ este vâscozitatea cinematică a aerului (µ ≈ 15
.
10
-6
m
2
/s);
v
crit,i
este viteza critică a vântului (vezi 6.3.1).

6.4 Acţiunea produsă de desprinderea vârtejurilor

(1) Efectul vibraţiilor produse de desprinderea vârtejurilor se va evalua folosind forţa de
inerţie pe unitate de lungime, F
w
(s) care acţionează perpendicular pe direcţia vântului la cota
s a structurii (măsurată de la baza acesteia) şi este dată de relaţia:

( ) ( ) ( ) ( )
max , ,
2
,
2
F y i y i w
y s n s m s F ⋅ Φ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = π

(6.6)
unde
m(s) este masa structurii pe unitatea de lungime [kg/m];
n
i,y

este frecvenţa proprie de vibraţie a structurii într-un plan perpendicular pe
direcţia vântului;
Φ
i,y
(s) este forma proprie de vibraţie a structurii într-un plan perpendicular pe direcţia
vântului, normalizată la valoarea 1 acolo unde deplasarea este maximă;
y
F,max
este deplasarea maximă a structurii la cota s (la care Φ
i,y
(s) = 1), vezi 6.5.

6.5 Calculul amplitudinii deplasării produse pe direcţie transversală vântului

(1) Deplasarea maximă produsă pe direcţie transversală vântului, y
F,max
se calculează cu
relaţia:

lat w
F
c K K
Sc St b
y
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
1 1
2
max ,
(6.7)
unde:
St este numărul lui Strouhal, Tabelul 6.1;
Sc este numărul lui Scruton, relatia (6.4);
K
w
este factorul lungimii de corelaţie, L
j
;
93
K este factorul formei modale de vibraţie;
c
lat
este coeficientul aerodinamic de forţă pe direcţie transversala vântului;
b este dimensiunea secţiunii transversale, evaluată în secţiunea în care se produce
fenomenul critic de desprindere a vârtejurilor rezonante.

(2) Valorile c
lat,0
ale coeficientului aerodinamic de forţă pe direcţie transversală vântului sunt
date în Figura 6.2 şi în Tabelul 6.2, în functie de numarul Reynolds si pentru valori
83 , 0
, m

Lj
v
v
i crit,
. Pentru alte valori ale raportului
Lj
v
v
, m
i crit,
se recomandă utilizarea valorilor din
Tabelul 6.3.


Figura 6.2 Valori de bază ale coeficientului aerodinamic de forţă laterală, c
lat,0
în funcţie de
numărul lui Reynolds, Re(v
crit,i
) pentru cilindrii circulari [3]


94
Tabelul 6.2 Valori de bază ale coeficientului aerodinamic de forţă laterală, c
lat,0
pentru diferite
secţiuni transversale [3]

Secţiune transversală c
lat,0din
Figura 6.2
Pentru toate numerele lui Reynolds (Re)

0,5 ≤ d/b ≤ 10 1,1

d/b = 1 0,8
d/b = 1,5 1,2

d/b = 2 0,3
Interpolare liniară
d/b = 1 1,6

d/b = 2 2,3
Interpolare liniară
d/b = 1 1,4

d/b = 2 1,1
Interpolare liniară
d/b = 1,3 0,8

d/b = 2,0 1,0
Interpolare liniară
NOTĂ. Nu este permisă extrapolarea coeficienţilor de forţă laterală în funcţie
de raportul d/b.

95
Tabelul 6.3 Coeficientul aerodinamic de forţă laterală, c
lat
în funcţie de raportul vitezei critice a
vântului,
Lj
v
v
, m
i crit,
[3]
c
lat
83 , 0
, m

Lj
v
v
i crit,

c
lat
= c
lat,0
25 , 1 83 , 0
, m
≤ ≤
Lj
v
v
i crit,

0 ,
, m
4 , 2 3
lat
Lj
lat
c
v
c
v

|
|
¹
|

\
|
⋅ − =
i crit,

Lj
v
v
, m
25 , 1
i crit,

c
lat
= 0
unde:
c
lat,0
este valoarea de bază din Tabelul 6.2 şi, pentru cilindrii circulari, din
Figura 6.2;
v
crit,i
este viteza critică a vântului (vezi relaţia (6.1));
Lj
v
m,
este viteza medie a vântului (vezi 2.3 (2)) în centrul lungimii efective
de corelaţie, aşa cum este definită aceasta în Figura 6.3.

(3) Factorul lungimii de corelaţie si factorul formei modale de vibraţie sunt indicaţi, pentru
unele structuri simple, în Tabelul 6.5, în funcţie de lungimea de corelaţie, L
j
indicată în
Tabelul 6.4.
(4) Lungimea de corelaţie se poate considera ca fiind distanţa între nodurile formei modale
(vezi Tabelul 6.4 si Figura 6.3 pentru exemplificare).

Tabelul 6.4 Lungimea de corelaţie, L
j
în funcţie de amplitudinea vibraţiei, y
F
(s
j
) [3]

y
F
(s
j
) / b L
j
/ b
< 0,1 6
Între 0,1 si 0,6
( )
b
s y
j F
⋅ +12 8 , 4
> 0,6 12

96


NOTA 1. Dacă sunt indicate cel puţin două lungimi de corelaţie, este acoperitor să se
folosească ambele în calcul şi să se aleaga valoarea maximă a c
lat
.
NOTA 2. n este numărul zonelor în care se produce simultan desprinderea vârtejurilor.
NOTA 3. m este numărul ventrelor formei modale proprii de vibraţie Φ
i,y
.

Figura 6.3 Exemple de aplicare a lungimii de corelaţie, L
j
(j = 1, 2, 3) [3]

Tabelul 6.5 Factorul lungimii de corelaţie, K
w
şi factorul formei modale de vibraţie, K
pentru unele structuri simple (λ = l / b) [3]

Structura K
w
K

j j
2
1 j
3 1
3
L /b
L /b L /b
λ λ λ
⋅ ⋅ − + ⋅
(
| |
(
|
|
(
\ ¹
¸ ¸

0,13
modul 1 de vibraţie modul 2 de vibraţie
ventra
vm,L1
vm,L1
vm,L2
vm,L1
vm,L1
vm,L2
vm,L1
vm,L2
97
Structura K
w
K

j
cos 1
2
L /b
π
λ
⋅ −
( | |
( |
|
( \ ¹ ¸ ¸

0,10

j j 1
sin 1
L L
+ π -
λ π λ
b b
⋅ ⋅
( | |
( |
( \ ¹ ¸ ¸
0,11

j
j
i,y
1
i,y
1
( ) d
( ) d
n
i L
n
j
s s
s s
ϕ
ϕ
=
=
∑ ∫
∑ ∫
l

0,10


6.6 Efectele vârtejurilor la cilindri verticali dispuşi în linie sau grupaţi

(1) În cazul cilindrilor circulari dispuşi în linie sau grupaţi (cuplaţi sau necuplaţi) (Figura 6.4)
se pot produce vibraţii excitate de desprinderea alternantă a vârtejurilor vântului.

Figure 6.4 Dispunerea cilindrilor în linie sau grupaţi [3]

(2) Amplitudinea oscilaţiilor poate fi calculată cu relaţia (6.7) cu modificările aduse de
relaţiile (6.8) şi (6.9), respectiv:


98

- Pentru cilindri circulari dispuşi în linie şi necuplaţi:
c
lat
= 1,5
.
c
lat (individual)
pentru 10 1 ≤ ≤
b
a

c
lat
= c
lat (individual)
pentru 15 10 ≤ <
b
a

interpolare liniară pentru 15 10 ≤ ≤
b
a

(6.8)
unde c
lat (individual)
= c
lat
are valorile date în Tabelul 6.3 şi numărul lui Strouhal este determinat
cu relaţiile:
0,1 0,085 log
a
St
b
| |
= + ⋅
|
\ ¹

pentru 9 1 ≤ ≤
b
a


St = 0,18 pentru 9 >
b
a- Pentru cilindri cuplaţi:
c
lat
= K
iv

.
c
lat (individual)
pentru 1,0 ≤ a/b ≤ 3,0
(6.9)
unde K
iv
este factorul de interferenţă pentru desprinderea vârtejurilor (indicat în Tabelul 6.6)
în functie de numărul lui Strouhal şi numărul lui Scruton.

99
Tabel 6.6 Date pentru estimarea răspunsului perpendicular pe direcţia vântului pentru cilindri
cuplaţi dispuşi în linie sau grupaţi [3]

Numărul lui Scruton,
2
,
2
b
m
Sc
y i s


=

ρ
δ

Cilindri cuplaţi
a/b = 1 a/b ≥ 2

K
iv
= 1,5 K
iv
= 1,5

K
iv
= 4,8 K
iv
= 3,0

K
iv
= 4,8 K
iv
= 3,0
Interpolare liniară


Valori inverse ale numărului lui Strouhal pentru cilindri cuplaţi dispuşi
în linie sau grupaţi
100
ANEXA A (normativă) ZONAREA ACŢIUNII VÂNTULUI ÎN ROMÂNIA

Analiza statistică efectuată pentru zonarea hazardului natural din vânt în România a avut ca
date de intrare valorile maxime anuale ale vitezei vântului la 10 m deasupra terenului,
măsurate în peste 140 de staţii meteorologice ale Administratiei Naţionale de Meteorologie
până în anul 2005. Rezultatele analizei statistice sunt valorile caracteristice (de referinţă) ale
vitezei vântului cu IMR = 50 ani, calculate în repartiţia Gumbel pentru maxime.
Pentru determinarea valorilor de referinţă ale presiunii dinamice a vântului au fost prelucrate
valorile de referinţă ale vitezei vântului la amplasamentele staţiilor meteorologice de la care
s-au obtinut inregistrări.
Datele din harta de zonare a valorilor de referinţă ale presiunii dinamice a vântului pentru
altitudini mai mici sau egale cu 1000 m (Figura 2.1) reprezintă presiuni dinamice mediate pe
10 minute si având un interval mediu de recurenţă de 50 ani, în conformitate cu prevederile
SR EN 1991-1-4.
În tabelul A.1 sunt prezentate valorile de referinţă ale presiunii dinamice a vântului pentru
337 de localităţi urbane din România, amplasate la altitudini mai mici sau egale cu 1000 m.
Valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului pentru un amplasament aflat la o
altitudine z mai mare ca 1000 m se poate determina cu relaţia:

b 1000m z 1000m z b,
q c q ⋅ =
> >
(A.1)
unde :
1000m z b, >
q - este valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului pentru un
amplasament aflat la o altitudine z mai mare ca 1000 m;
q
b
- este valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului în
amplasament din harta de zonare prezentată în Figura 2.1;
c
z>1000m
- este factorul de altitudine ce se poate determina, aproximativ, cu
relaţia:

|
¹
|

\
|
− ⋅ + =
>
1
1000
6 , 1 1
1000m z
z
c (A.2)
Pentru amplasamente aflate la altitudini mai mari de 1000 m şi în zonele cu o expunere
specială la vânt (sud-vestul Banatului), se recomandă obţinerea de date primare de la ANM şi
consultarea instituţiilor de specialitate din domeniul construcţiilor pentru analiza acestor date.
Valoarea de referinţă a vitezei vântului cu un interval mediu de recurenţă de 50 ani pentru un
amplasament situat la o altitudine mai mică sau egală cu 1000m se determină pe baza valorii
de referinţă a presiunii dinamice a vântului corespunzătoare amplasamentului (vezi harta de
zonare din Figura 2.1 şi datele din Tabelul A.1) si se calculează cu relaţia:
101
b
b
b
6 , 1
2
q
q
v ⋅ =

=
ρ
(A.3)
unde ρ este densitatea aerului, egală cu 1,25 kg/m
3
, si q
b
este valoarea de referinţă a presiunii
dinamice a vântului măsurată în Pa (1 kPa=1000 Pa).
Valorile caracteristice ale vitezelor vântului definite cu un interval mediu de recurenţă de 100
ani şi 10 ani se pot calcula simplificat în funcţie de valoarea caracteristică a vitezei vântului
pentru un interval mediu de recurenţă de 50 ani, cu următoarele relaţii:
10 , 1
50
b,
100
, b

=
=
ani IMR
ani IMR
v
v
(A.4)
75 , 0
50
b,
10
b,

=
=
ani IMR
ani IMR
v
v
(A.5)
Valorile caracteristice ale presiunilor dinamice ale vântului definite cu interval mediu de
recurenţă de 100 ani şi 10 ani se pot calcula simplificat în funcţie de valoarea caracteristică a
presiunii dinamice a vântului cu un interval mediu de recurenţă de 50 ani, cu următoarele
relaţii:
15 , 1
50
b,
100
b,

=
=
ani IMR
ani IMR
q
q
(A.6)
65 , 0
50
b,
10
b,

=
=
ani IMR
ani IMR
q
q
(A.7)

102
Tabelul A.1 Valorile de referinţă ale presiunii dinamice a vântului pentru 337 de localităţi urbane din
România
Nr. Localitate Judeţ
q
b
, kPa
(IMR=50 ani)
1
Abrud ALBA 0,4
2
Adamclisi CONSTANŢA 0,5
3
Adjud VRANCEA 0,6
4
Agnita SIBIU 0,4
5
Aiud ALBA 0,4
6
ALBA IULIA ALBA 0,4
7
Aleşd BIHOR 0,5
8
ALEXANDRIA TELEORMAN 0,7
9
Amara IALOMIŢA 0,6
10
Anina CARAŞ-SEVERIN 0,7
11
Aninoasa HUNEDOARA 0,4
12
ARAD ARAD 0,5
13
Ardud SATU MARE 0,4
14
Avrămeni BOTOŞANI 0,7
15
Avrig SIBIU 0,6
16
Azuga PRAHOVA 0,6
17
Babadag TULCEA 0,6
18
BACĂU BACĂU 0,6
19
Baia de Aramă MEHEDINŢI 0,4
20
Baia de Arieş ALBA 0,4
21
BAIA MARE MARAMUREŞ 0,6
22
Baia Sprie MARAMUREŞ 0,6
23
Balş DOLJ 0,5
24
Banloc TIMIŞ 0,7
25
Baraolt COVASNA 0,6
26
Basarabi CONSTANŢA 0,5
27
Băicoi PRAHOVA 0,4
28
Băbeni VÂLCEA 0,4
29
Băile Govora VÂLCEA 0,4
30
Băile Herculane CARAŞ-SEVERIN 0,6
31
Băile Olăneşti VÂLCEA 0,4
32
Băile Tuşnad HARGHITA 0,6
33
Băileşti DOLJ 0,4
34
Bălan HARGHITA 0,6
103
Nr. Localitate Judeţ
q
b
, kPa
(IMR=50 ani)
35
Bălceşti VÂLCEA 0,5
36
Băneasa CONSTANŢA 0,6
37
Bârlad VASLUI 0,6
38
Bechet DOLJ 0,4
39
Beclean BISTRIŢA NĂSĂUD 0,4
40
Beiuş BIHOR 0,5
41
Berbeşti VÂLCEA 0,4
42
Bereşti GALAŢI 0,6
43
Bicaz NEAMŢ 0,4
44
BISTRIŢA BISTRIŢA NĂSĂUD 0,4
45
Blaj ALBA 0,6
46
Bocşa CARAŞ-SEVERIN 0,7
47
Boldeşti-Scăeni PRAHOVA 0,4
48
Bolintin-Vale GIURGIU 0,5
49
Borod BIHOR 0,5
50
Borsec HARGHITA 0,4
51
Borşa MARAMUREŞ 0,4
52
BOTOŞANI BOTOŞANI 0,7
53
Brad HUNEDOARA 0,4
54
Bragadiru ILFOV 0,5
55
BRAŞOV BRAŞOV 0,6
56
BRĂILA BRĂILA 0,6
57
Breaza PRAHOVA 0,4
58
Brezoi VÂLCEA 0,4
59
Broşteni SUCEAVA 0,4
60
Bucecea BOTOŞANI 0,7
61
BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0,5
62
Budeşti CĂLĂRAŞI 0,4
63
Buftea ILFOV 0,5
64
Buhuşi BACĂU 0,6
65
Bumbeşti-Jiu GORJ 0,4
66
Buşteni PRAHOVA 0,6
67
BUZĂU BUZĂU 0,7
68
Buziaş TIMIŞ 0,6
69
Cajvana SUCEAVA 0,6
70
Calafat DOLJ 0,4
104
Nr. Localitate Judeţ
q
b
, kPa
(IMR=50 ani)
71
Caracal OLT 0,7
72
Caransebeş CARAŞ-SEVERIN 0,6
73
Carei SATU MARE 0,4
74
Cavnic MARAMUREŞ 0,6
75
Călan HUNEDOARA 0,4
76
CĂLĂRAŞI CĂLĂRAŞI 0,6
77
Călimăneşti VÂLCEA 0,4
78
Căzăneşti IALOMIŢA 0,6
79
Câmpia Turzii CLUJ 0,4
80
Câmpeni ALBA 0,4
81
Câmpina PRAHOVA 0,4
82
Câmpulung ARGEŞ 0,4
83
Câmpulung Mold. SUCEAVA 0,6
84
Ceahlău NEAMŢ 0,4
85
Cehu Silvaniei SĂLAJ 0,4
86
Cernavodă CONSTANŢA 0,5
87
Chişineu-Criş ARAD 0,6
88
Chitila ILFOV 0,5
89
Ciacova TIMIŞ 0,7
90
Cisnădie SIBIU 0,6
91
CLUJ-NAPOCA CLUJ 0,5
92
Codlea BRAŞOV 0,6
93
Colibaşi ARGES 0,5
94
Comarnic PRAHOVA 0,4
95
Comăneşti BACĂU 0,6
96
CONSTANŢA CONSTANŢA 0,5
97
Copşa Mică SIBIU 0,4
98
Corabia OLT 0,5
99
Corugea TULCEA 0,5
100
Costeşti ARGEŞ 0,5
101
Cotnari IAŞI 0,7
102
Covasna COVASNA 0,7
103
CRAIOVA DOLJ 0,5
104
Cristuru Secuiesc HARGHITA 0,4
105
Cugir ALBA 0,4
106
Curtea de Argeş ARGEŞ 0,4
105
Nr. Localitate Judeţ
q
b
, kPa
(IMR=50 ani)
107
Curtici ARAD 0,6
108
Darabani BOTOŞANI 0,7
109
Dăbuleni DOLJ 0,5
110
Dărmăneşti BACĂU 0,6
111
Dej CLUJ 0,4
112
Deta TIMIŞ 0,7
113
DEVA HUNEDOARA 0,4
114
Dolhasca SUCEAVA 0,6
115
Dorohoi BOTOŞANI 0,7
116
Dragomireşti MARAMUREŞ 0,4
117
Drăgăşani VÂLCEA 0,5
118
Drăgăneşti-Olt OLT 0,7
119
DROBETA TURNU SEVERIN MEHEDINŢI 0,6
120
Dumbrăveni SIBIU 0,4
121
Eforie Nord CONSTANŢA 0,5
122
Eforie Sud CONSTANŢA 0,5
123
Făgăraş BRAŞOV 0,4
124
Făget TIMIŞ 0,4
125
Fălticeni SUCEAVA 0,6
126
Făurei BRĂILA 0,6
127
Feteşti IALOMIŢA 0,6
128
Fieni DÂMBOVIŢA 0,4
129
Fierbinţi-Târg IALOMIŢA 0,4
130
Filiaşi DOLJ 0,4
131
Flămânzi BOTOŞANI 0,7
132
FOCŞANI VRANCEA 0,6
133
Fundulea CĂLĂRAŞI 0,4
134
Frasin SUCEAVA 0,6
135
GALAŢI GALAŢI 0,6
136
Găeşti DÂMBOVIŢA 0,5
137
Gătaia TIMIŞ 0,7
138
Geoagiu HUNEDOARA 0,4
139
Gheorgheni HARGHITA 0,4
140
Gherla CLUJ 0,4
141
Ghimbav BRAŞOV 0,6
142
GIURGIU GIURGIU 0,5
106
Nr. Localitate Judeţ
q
b
, kPa
(IMR=50 ani)
143
Griviţa IALOMIŢA 0,6
144
Gurahonţ ARAD 0,4
145
Gura Humorului SUCEAVA 0,6
146
Haţeg HUNEDOARA 0,4
147
Hârlău IAŞI 0,7
148
Hârşova CONSTANŢA 0,6
149
Holod BIHOR 0,6
150
Horezu GORJ 0,4
151
Huedin CLUJ 0,5
152
Hunedoara HUNEDOARA 0,4
153
Huşi VASLUI 0,7
154
Ianca BRĂILA 0,6
155
IAŞI IAŞI 0,7
156
Iernut MUREŞ 0,4
157
Ineu ARAD 0,5
158
Isaccea TULCEA 0,6
159
Însurăţei BRĂILA 0,6
160
Întorsura Buzăului COVASNA 0,6
161
Jimbolia TIMIŞ 0,4
162
Jibou SĂLAJ 0,4
163
Jurilovca TULCEA 0,6
164
Lehliu Gară CĂLĂRAŞI 0,6
165
Lipova ARAD 0,4
166
Liteni SUCEAVA 0,6
167
Livada SATU MARE 0,6
168
Luduş MUREŞ 0,4
169
Lugoj TIMIŞ 0,4
170
Lupeni HUNEDOARA 0,4
171
Mangalia CONSTANŢA 0,5
172
Marghita BIHOR 0,5
173
Măcin TULCEA 0,6
174
Măgurele ILFOV 0,5
175
Mărăşeşti VRANCEA 0,6
176
Medgidia CONSTANŢA 0,5
177
Mediaş SIBIU 0,4
178
MIERCUREA CIUC HARGHITA 0,6
107
Nr. Localitate Judeţ
q
b
, kPa
(IMR=50 ani)
179
Miercurea Nirajului MUREŞ 0,4
180
Miercurea Sibiului SIBIU 0,6
181
Mihăileşti GIURGIU 0,5
182
Milisăuţi SUCEAVA 0,6
183
Mizil PRAHOVA 0,6
184
Moineşti BACĂU 0,6
185
Moldova Nouă CARAŞ-SEVERIN 0,7
186
Moneasa ARAD 0,4
187
Moreni DÂMBOVIŢA 0,4
188
Motru GORJ 0,4
189
Murgeni VASLUI 0,6
190
Nădlac ARAD 0,4
191
Năsăud BISTRIŢA NĂSĂUD 0,4
192
Năvodari CONSTANŢA 0,5
193
Negreşti VASLUI 0,7
194
Negreşti Oaş SATU MARE 0,6
195
Negru Vodă CONSTANŢA 0,5
196
Nehoiu BUZĂU 0,6
197
Novaci GORJ 0,4
198
Nucet BIHOR 0,4
199
Ocna Mureş ALBA 0,4
200
Ocna Sibiului SIBIU 0,6
201
Ocnele Mari VÂLCEA 0,4
202
Odobeşti VRANCEA 0,6
203
Odorheiul Secuiesc HARGHITA 0,4
204
Olteniţa CĂLĂRAŞI 0,4
205
Oneşti BACĂU 0,6
206
ORADEA BIHOR 0,5
207
Oraviţa CARAŞ-SEVERIN 0,7
208
Orăştie HUNEDOARA 0,4
209
Orşova MEHEDINŢI 0,6
210
Otopeni ILFOV 0,5
211
Oţelu Roşu CARAŞ-SEVERIN 0,4
212
Ovidiu CONSTANŢA 0,5
213
Panciu VRANCEA 0,6
214
Pantelimon ILFOV 0,5
108
Nr. Localitate Judeţ
q
b
, kPa
(IMR=50 ani)
215
Paşcani IAŞI 0,7
216
Pătârlagele BUZĂU 0,6
217
Pâncota ARAD 0,5
218
Pecica ARAD 0,5
219
Petrila HUNEDOARA 0,4
220
Petroşani HUNEDOARA 0,4
221
PIATRA NEAMŢ NEAMŢ 0,6
222
Piatra Olt DOLJ 0,7
223
PITEŞTI ARGEŞ 0,5
224
PLOIEŞTI PRAHOVA 0,4
225
Plopeni PRAHOVA 0,6
226
Podu Iloaiei IAŞI 0,7
227
Pogoanele BUZĂU 0,7
228
Popeşti Leordeni ILFOV 0,5
229
Potcoava OLT 0,5
230
Predeal BRAŞOV 0,6
231
Pucioasa DÂMBOVIŢA 0,4
232
Răcari DÂMBOVIŢA 0,5
233
Rădăuţi SUCEAVA 0,6
234
Răuseni BOTOŞANI 0,7
235
Râmnicu Sărat BUZĂU 0,6
236
RÂMNICU VÂLCEA VÂLCEA 0,4
237
Râşnov BRAŞOV 0,6
238
Recaş TIMIŞ 0,4
239
Reghin MUREŞ 0,4
240
Reşiţa CARAŞ-SEVERIN 0,7
241
Roman NEAMŢ 0,7
242
Roşiori de Vede TELEORMAN 0,7
243
Rovinari GORJ 0,4
244
Roznov NEAMŢ 0,6
245
Rupea BRAŞOV 0,4
246
Salcea SUCEAVA 0,6
247
Salonta BIHOR 0,6
248
Sântana ARAD 0,6
249
SATU MARE SATU MARE 0,4
250
Săcele BRAŞOV 0,6
109
Nr. Localitate Judeţ
q
b
, kPa
(IMR=50 ani)
251
Săcuieni BIHOR 0,5
252
Sălişte SIBIU 0,6
253
Săliştea de Sus MARAMUREŞ 0,4
254
Sărmaşu MUREŞ 0,4
255
Săvârşin ARAD 0,4
256
Săveni BOTOŞANI 0,7
257
Sângeorz Băi BISTRIŢA NĂSĂUD 0,4
258
Sângeorgiu de Pădure MUREŞ 0,4
259
Sânnicolau Mare TIMIŞ 0,4
260
Scorniceşti OLT 0,5
261
Sebeş ALBA 0,4
262
Sebiş ARAD 0,4
263
Seini MARAMUREŞ 0,6
264
Segarcea DOLJ 0,5
265
SFÂNTU GHEORGHE COVASNA 0,6
266
Sf. Gheorghe TULCEA 0,6
267
SIBIU SIBIU 0,6
268
Sighetul Marmaţiei MARAMUREŞ 0,6
269
Sighişoara MUREŞ 0,4
270
Simeria HUNEDOARA 0,4
271
Sinaia PRAHOVA 0,4
272
Siret SUCEAVA 0,6
273
SLATINA OLT 0,5
274
Slănic Moldova BACĂU 0,7
275
Slănic Prahova PRAHOVA 0,6
276
SLOBOZIA IALOMIŢA 0,6
277
Solca SUCEAVA 0,6
278
Sovata MUREŞ 0,4
279
Stei BIHOR 0,5
280
Strehaia MEHEDINŢI 0,4
281
SUCEAVA SUCEAVA 0,6
282
Sulina TULCEA 0,6
283
Şimleul Silvaniei SĂLAJ 0,4
284
Şomcuţa Mare MARAMUREŞ 0,4
285
Ştefăneşti ARGEŞ 0,5
286
Ştefăneşti BOTOŞANI 0,7
110
Nr. Localitate Judeţ
q
b
, kPa
(IMR=50 ani)
287
Tălmaciu SIBIU 0,6
288
Tăsnad SATU MARE 0,4
289
Tăuţii Magherăuş MARAMUREŞ 0,6
290
TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA 0,4
291
Târgu Bujor GALAŢI 0,6
292
Târgu Cărbuneşti GORJ 0,4
293
Târgu Frumos IAŞI 0,7
294
TÂRGU JIU GORJ 0,4
295
Târgu Lăpuş MARAMUREŞ 0,4
296
TÂRGU MUREŞ MUREŞ 0,4
297
Târgu Ocna BACĂU 0,6
298
Târgu Neamţ NEAMŢ 0,6
299
Târgu Secuiesc COVASNA 0,7
300
Târnăveni MUREŞ 0,4
301
Techirghiol CONSTANŢA 0,5
302
Tecuci GALAŢI 0,6
303
Teiuş ALBA 0,4
304
Tismana GORJ 0,4
305
Titu DÂMBOVIŢA 0,5
306
TIMIŞOARA TIMIŞ 0,6
307
Topliţa HARGHITA 0,4
308
Topoloveni ARGEŞ 0,5
309
Turceni GORJ 0,4
310
Turnu Măgurele TELEORMAN 0,5
311
TULCEA TULCEA 0,6
312
Turda CLUJ 0,4
313
Tuşnad HARGHITA 0,6
314
Ţăndărei IALOMIŢA 0,6
315
Ţicleni GORJ 0,4
316
Ulmeni MARAMUREŞ 0,4
317
Ungheni MUREŞ 0,4
318
Uricani GORJ 0,4
319
Urlaţi PRAHOVA 0,6
320
Urziceni IALOMIŢA 0,6
321
Valea lui Mihai BIHOR 0,4
322
VASLUI VASLUI 0,7
111
Nr. Localitate Judeţ
q
b
, kPa
(IMR=50 ani)
323
Vaşcău BIHOR 0,4
324
Vatra Dornei SUCEAVA 0,4
325
Vălenii de Munte PRAHOVA 0,6
326
Vânju Mare MEHEDINŢI 0,6
327
Vicovu de Sus SUCEAVA 0,6
328
Victoria BRAŞOV 0,4
329
Videle TELEORMAN 0,5
330
Vişeu de Sus MARAMUREŞ 0,4
331
Vlăhiţa Harghita 0,4
332
Voluntari ILFOV 0,5
333
Vulcani HUNEDOARA 0,4
334
ZALĂU SĂLAJ 0,4
335
Zărneşti BRAŞOV 0,4
336
Zimnicea TELEORMAN 0,7
337
Zlatna ALBA 0,4
112
ANEXA B (normativă) EFECTELE TERENULUI

B.1 Tranziţia între categoriile de rugozitate 0, I, II, III şi IV

(1) Determinarea valorilor vitezei vântului pentru proiectare trebuie să ia în considerare
tranziţia între categoriile de teren corespunzătoare diferitelor rugozităţi (vezi Tabelul 2.1) .
(2) Dacă amplasamentul clădirii sau structurii este situat în apropierea unei zone în care are
loc schimbarea de rugozitate a terenului la o distanţă mai mică de:
- 2 km faţă de terenul de categoria 0
- 1 km faţă de terenul de categoriile I, II şi III,
atunci se va folosi categoria de teren mai putin rugoasă situată în vecinatatea
amplasamentului.
(3) Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de la (2) sau dacă zonele de schimbare de rugozitate
reprezintă mai putin de 10% din suprafaţa considerată aplicând distanţele de la punctul (2),
atunci categoria de rugozitate a terenului este cea din amplasamentul constructiei.

B.2 Calculul numeric al factorului orografic

(1) Pentru dealurile şi falezele izolate, vitezele vântului se modifică în funcţie de panta, Φ a
versantului perpendicular pe direcţia vântului (
u
L
H
= Φ , unde înălţimea H şi lungimea L
u
sunt
definite în Figura B.1).

Figura B.1. Creşterea vitezei vântului datorată orografiei [3]
( ) z v
m
- viteza medie la înălţimea z deasupra terenului
( ) z v
plat m,
- viteza medie la înălţimea z deasupra terenului plat
( )
( ) z v
z v
c
o
plat m,
m
= - factorul orografic
( ) z v
plat m,

( ) z v
m

( ) z v
plat m,

113
(2) Valorile coeficientului orografic se determină în functie de viteza vântului la baza
versantului si se calculează cu relaţia:

¦
¹
¦
´
¦
> ⋅ +
≤ < ⋅ ⋅ +

=
0,3 pentru , 0,6 1
0,3 0,05 pentru , 2 1
05 , 0 pentru , 1
0
Φ s
Φ Φ s
Φ
c (B.1)
unde:
s este factorul de locaţie obţinut din Figura B.2 sau Figura B.3;
Φ este panta versantului din amonte, H/L
u
, în direcţia vântului (vezi Figura B.2 şi
Figura B.3).
(3) Cea mai mare crestere a vitezelor vântului are loc în apropierea vârfului pantei.
(4) Efectele orografice se vor lua în considerare în următoarele situaţii:
a) pentru amplasamente situate pe panta din amonte a dealurilor, coamelor şi falezelor,
acolo unde 0,05 < Φ ≤ 0,3 si │x│ ≤ L
u
/2;
b) pentru amplasamente situate pe panta din aval a dealurilor şi coamelor, acolo unde
Φ < 0,3 si x < L
d
/ 2, sau acolo unde Φ ≥ 0,3 si x < 1,6 H;
c) pentru amplasamente situate pe panta din aval a falezelor şi pantelor abrupte, acolo
unde Φ < 0,3 si x < L
e
/ 2, sau acolo unde Φ ≥ 0,3 si x < 5 H;
in care (vezi Fig. B.2 si B.3):
L
e
este lungimea efectivă a versantului din amonte, data în Tabelul B.1;
L
u

este lungimea reală a versantului din amonte în direcţia vântului;
L
d

este lungimea reală a versantului neexpus (aval) acţiunii vântului;
H este înălţimea efectivă a dealului, coamei, falezei etc.;
x este distanţa pe orizontală de la amplasament la vârful crestei;
z este distanţa pe verticală de la nivelul terenului la amplasamentul considerat.

Tabel B.1 Valori ale lungimii efective, L
e
[3]

Tipul pantei (Φ = H / L
u
)
Panta moderată (0,05 < Φ ≤ 0,3) Panta abruptă (Φ > 0,3)
L
e
= L
u

L
e
= H / 0,3

114

Figura B.2 Factorul s pentru faleze şi pante abrupte [3]


Figura B.3 – Factorul s pentru dealuri şi coame [3]
(4) În văi, dacă nu se aşteptă o creştere a vitezei, c
o
(z) poate fi luat egal cu 1,0.

panta din aval < 0,05
panta din aval < 0,05
creastă
vânt
amplasament
vânt
amplasament
creastă
115
B.3 Clădiri şi/sau structuri învecinate

(1) Dacă o clădire/structură este de două ori mai înaltă decât înălţimea medie, h
med
a
clădirilor/structurilor învecinate, atunci valorile de vârf ale vitezei si presiunii dinamice a
vântului, v
p
si q
p
, pentru oricare structura învecinată se vor considera la înălţimea z
n

(considerând z
e
= z
n
) deasupra solului, determinată cu relaţia:

( )
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦

< <
(
(
¸
(

¸

− ⋅
|
|
¹
|

\
| ⋅
− −

=
r x h
r x r r x
r
h
r
r x r
z
mic
jmare
n
2 daca ,
2 daca ,
2
1
2
1
daca ,
2
1
(B.2)
unde raza r este:


¹
´
¦
⋅ > ⋅
⋅ ≤
=
mare imare mare
mare mare mare
d h d
d h h
r
2 daca , 2
2 daca ,
(B.3)

Înălţimea constructiei învecinate cu regim mai mic de înălţime h
mic
, raza r, distanţa x şi
dimensiunile d
mica
şi d
mare
sunt arătate în Figura B.4. Sporirea vitezei si a presiunii dinamice a
vântului poate fi ignorată când h
mic
depăşeşte jumătate din înălţimea h
mare
a clădirii înalte. În
acest caz z
n
=h
mic
.

Figura B.4 Influenţa clădirii înalte asupra a două clădiri învecinate (1 şi 2) [3]

h
mare
h
mic,1
h
med
z
d
mare
d
mare
d
mic
d
mic
116
B.4 Înălţimea de deplasare a planului de cotă zero

(1) Pentru clădirile amplasate pe teren categoria IV, vecinătatea clădirilor şi alte obstacole fac
ca profilul vitezelor şi al presiunilor vitezelor vântului să se modifice. Această modificare se
manifestă ca şi cum nivelul terenului (planul de cota zero) se ridică la o înălţime, h
depl
, numită
înălţime de deplasare a planului de cotă zero şi care poate fi determinată cu relaţia (B.4) (vezi
Figura B.5).:


[ ]
( ) [ ]
¦
¹
¦
´
¦
⋅ ≥
⋅ < < ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅
⋅ ≤ ⋅ ⋅
=
med
med med med
med med
depl
h x
h x h h x h
h x h h
h
6 daca , 0
6 2 daca , 6 , 0 , 2 , 0 2 , 1 min
2 daca , 6 , 0 , 8 , 0 min
(B.4)
Înălţimea z din relaţiile de calcul al valorilor medii ale vitezei (2.3) şi presiunii dinamice a
vântului (2.7) este înlocuită cu o înălţime efectivă, (z - h
depl
). În acest caz profilul factorului
de expunere (vezi Figura 2.1) este deplasat în sus cu înălţimea h
depl
.

(2) În lipsa unor informaţii mai exacte, pentru teren categoria IV, h
med
= 15 m.


Figura B.5 Înălţimea obstacolului şi distanţa din amonte [3]

6h
med
2h
med
h
med
h
depl
h
depl
117
ANEXA C (informativă) CARACTERISTICI DINAMICE ALE STRUCTURILOR

C.1 Generalităţi

(1) Metodele de calcul recomandate în aceasta anexă au la bază ipoteza că structurile se
comportă în domeniul liniar elastic.
(2) Proprietăţile dinamice ale structurilor se vor evalua pe baze teoretice şi/sau experimentale
prin aplicarea metodelor din dinamica structurilor.
(3) Intr-o primă aproximaţie, proprietăţile dinamice ale structurilor (frecvenţele proprii,
vectorii proprii, masele echivalente şi decrementul logaritmic al amortizării) pot fi evaluate
simplificat cu relaţiile date în C.2 ... C.6.

C.2 Frecvenţa proprie fundamentală

(1) Pentru structuri încastrate la bază sau de tip consolă cu o masă ataşată la capătul liber se
poate folosi relaţia (C.1) pentru calculul frecvenţei proprii fundamentale, n
1
:

1
1
2
1
x
g
n ⋅

=
π
(C.1)
unde
g este acceleraţia gravitaţională, egală cu 9,81 m/s
2
;
x
1
este deplasarea maximă produsă de greutatea proprie aplicată pe direcţia de vibraţie,
în [m].
(2) Frecvenţa proprie fundamentală n
1
pentru clădiri multietajate expuse acţiunii vântului
poate fi estimată cu relaţia:

h
n
55
1
= [Hz] pentru clădiri de beton armat (C.2a)
si

h
n
40
1
= [Hz] pentru clădiri cu structura metalică (C.2b)
unde h este înălţimea clădirii, în [m].
(3) Frecvenţa fundamentală de încovoiere, n
1
pentru coşuri poate fi estimată cu relaţia:

t
s
ef
W
W
h
b
n ⋅

=
2
1
1
ε
[Hz] (C.3)
118
cu

3
2
1
h
h h + =
ef
(C.4)
unde
b este diametrul coşului la vârf, [m];
h
ef
este înălţimea efectiva a coşului, [m] ; h
1
şi h
2
sunt date în Figura C.1;
W
s
este greutatea elementelor structurale ce contribuie la rigiditatea coşului;
W
t
este greutatea totală a coşului;
ε
1
este egal cu 1000 pentru coşuri metalice, şi 700 pentru coşuri de beton armat şi de
zidărie.

Nota. h
3
= h
1
/3, vezi pct. C.4 (2).
Figura C.1 Parametri geometrici pentru coşuri [3]

(4) Frecvenţa proprie fundamentală de ovalizare, n
1,o
a peretelui cilindrilor lungi (coşuri), fără
inele de rigidizare, poate fi calculată cu relaţia:

( )
4 2
3
o 1,
1
492 , 0
b
E t
n
s
⋅ − ⋅

⋅ =
ν µ
(C.5)
unde
E este modulul lui Young, în [N/m
2
];
t este grosimea peretelui cilindrului, în [m];
ν este coeficientul lui Poisson;
µ
s
este masa pe unitatea de arie a peretelui cilindrului, în [kg/m
2
];
b este diametrul cilindrului, în [m].
119

Inelele de rigidizare măresc frecvenţa de ovalizare.

C.3 Vectorul propriu fundamental

(1) Pentru clădiri, turnuri şi coşuri, modelate ca structuri în consolă încastrate la bază,
vectorul propriu fundamental de încovoiere, Φ
1
(z) (vezi Figura C.2) poate fi aproximat cu o
relaţie de forma:
( )
ζ
|
¹
|

\
|
= Φ
h
z
z
1
(C.6)
unde
ζ = 0,6 pentru structuri zvelte în cadre cu pereţi neportanţi;
ζ = 1,0 pentru clădiri cu nucleu central şi stâlpi perimetrali sau clădiri cu stâlpi şi
contravântuiri verticale;
ζ = 1,5 pentru clădiri cu nucleu central de beton armat;
ζ = 2,0 pentru coşuri şi turnuri;
ζ = 2,5 pentru turnuri metalice cu zabrele.

(2) Vectorul propriu fundamental de încovoiere în plan vertical, Φ
1
(s) pentru structuri şi
elemente structurale simplu rezemate şi încastrate poate fi aproximat aşa cum este indicat în
Tabelul C.1.


120
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
z/h
Φ
1
(z)

Figura C.2 Vectorul propriu fundamental de incovoiere pentru clădiri, turnuri şi coşuri

Tabelul C.1 Vectorul propriu fundamental de încovoiere în plan vertical pentru structuri şi
elemente structurale simplu rezemate şi încastrate [3]

Schema statică Vectorul propriu Φ
1
(s)

sin
s
π ⋅
| |
|
\ ¹
l


1
1 cos 2
2
s
⋅ − ⋅ π ⋅
( | |
| (
\ ¹ ¸ ¸
lC.4 Masa echivalentă

(1) Masa echivalentă pe unitate de lungime, m
e
pentru modul fundamental de vibraţie este
dată de relaţia:
ζ = 0,6
ζ = 1,0
ζ = 1,5
ζ = 2,0
ζ = 2,5
121

( ) ( )
( )


Φ
Φ ⋅
=
l
l
e
s s
s s s m
m
0
2
1
0
2
1
d
d
(C.7)
unde
m este masa construcţiei pe unitatea de lungime;
l este înălţimea sau deschiderea structurii sau a elementului structural.
(2) Pentru structuri în consolă cu o distribuţie variabilă a masei, m
e
poate fi aproximată prin
valoarea medie a lui m în treimea superioară a structurii, h
3
(vezi Figura C.1).
(3) Pentru structuri rezemate la ambele capete, cu deschiderea l, cu o distribuţie variabilă a
masei, m
e
poate fi aproximată prin valoarea medie a lui m pe o lungime de l/3 centrată faţă de
punctul pe structură pentru care valoarea Φ(s) este maximă (vezi Tabelul C.1).

C.5 Decrementul logaritmic al amortizării

(1) Decrementul logaritmic al amortizării, δ pentru modul fundamental de vibraţie este
estimat cu relaţia:


d a s
δ δ δ δ + + = (C.8)
unde
δ
s
este decrementul logaritmic al amortizării structurale;
δ
a
este decrementul logaritmic al amortizării aerodinamice pentru modul fundamental;
δ
d
este decrementul logaritmic al amortizării produse de dispozitive speciale (mase
acordate, amortizori cu lichid etc.), dacă este cazul.
(2) În Tabelul C.2 sunt date valori aproximative ale decrementului logaritmic al amortizării
structurale, δ
s
.
(3) Decrementul logaritmic al amortizării aerodinamice, δ
a
pentru modul fundamental de
încovoiere produs de vibraţiile în direcţia vântului este estimat cu relaţia:

( )
e
s f
a
m n
z v b c
⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅
=
1
m
2
ρ
δ (C.9)
unde:
c
f
este coeficientul aerodinamic de forţă pentru acţiunea vântului pe direcţie
longitudinală
ρ este densitatea aerului, egală cu 1,25 kg/m
3
;
122
b este lăţimea structurii;
v
m
(z
s
) este viteza medie a vântului pentru z = z
s
(vezi pct. 2.3 (2));
z
s
este înălţimea de referinţă;
n
1
este frecvenţa proprie fundamentală de vibraţie a structurii în direcţia vântului;
m
e
este masa echivalentă pe unitate de lungime a structurii, determinata cu relaţia (C.7).

Tabel C.2 Valori aproximative ale decrementului logaritmic al amortizării structurale , δ
s

pentru modul propriu fundamental de vibraţie [3]

Tip de structură
Decrementul
logaritmic al
amortizării
structurale, δ
s

Clădiri de beton armat 0,10
Clădiri de oţel 0,05
Structuri mixte beton + oţel 0,08
Turnuri şi coşuri de beton armat 0,03
Coşuri metalice sudate necăptuşite fără izolaţie termică exterioară 0,012
Coşuri metalice sudate necăptuşite cu izolaţie termică exterioară 0,020
h/b < 18 0,020
20 ≤ h/b < 24 0,040
Coşuri metalice cu un strat de căptuşeală şi cu
izolaţie termică exterioară
a

h/b ≥ 26 0,014
h/b < 18 0,020
20 ≤ h/b < 24 0,040
Coşuri metalice cu mai multe straturi de
căptuşeală şi cu izolaţie termică exterioară
a

h/b ≥ 26 0,025
Coşuri metalice cu căptuşeală de cărămidă 0,070
Coşuri metalice cu căptuşeală torcretată 0,030
Coşuri cuplate necăptuşite 0,015
Coşuri metalice necăptuşite ancorate cu cabluri 0,04
Poduri metalice Sudate 0,02
+ turnuri metalice cu
zabrele
Cu buloane de înaltă rezistenţă 0,03
Cu buloane obişnuite 0,05
Poduri mixte 0,04
Pretensionate nefisurate 0,04
Poduri de beton
fisurate 0,10
Poduri de lemn 0,06 - 0,12
Poduri de aliaje de aluminiu 0,02
Poduri din fibră de sticlă şi plastic (compozite) 0,04 - 0,08
Cabluri Cu cabluri paralele 0,006
123
Cu toroane 0,020
a
Pentru valori intermediare h/b este permisă interpolarea liniară.

(5) În cazul în care structura este echipată cu dispozitive disipative speciale, se vor folosi
metode teoretice sau experimentale adecvate pentru determinarea valorii δ
d
.
C.6 Caracteristici dinamice ale structurilor de poduri

(1) Frecvenţa fundamentală de încovoiere pe direcţie verticală, n
1,B

a unui pod cu tablier cu
inima plină sau chesonată poate fi determinată, în mod aproximativ, cu relaţia:

m
I E
L
K
n
b
B


⋅ ⋅
=
2
2
, 1
2 π
(C.10)
unde
L este lungimea deschiderii principale, în [m];
E este modulul lui Young, în [N/m
2
] ;
I
b
este momentul de inerţie al ariei secţiunii transversale, pentru încovoiere pe
direcţie verticală, calculat la mijlocul deschiderii, în [m
4
];
m este masa pe unitate de lungime a secţiunii transversale la mijlocul deschiderii
(evaluată pentru încărcări permanente), în [kg/m];
K este un factor adimensional ce depinde de deschideri, dupa cum urmează:
- Pentru poduri cu o singură deschidere:
K = π dacă este simplă rezemare; sau
K = 3,9 dacă este încastrare la un capat şi liber la celalalt capat; sau
K = 4,7 dacă este încastrare la ambele capete;
- Pentru poduri cu două deschideri continue:
K se obţine din Figura C.3, folosind curba aplicabilă podurilor cu două
deschideri; L
1
este lungimea deschiderii laterale şi L ≥ L
1
;
- Pentru poduri cu trei deschideri continue:
K se obţine din Figura C.3, folosind curba aplicabilă podurilor cu trei
deschideri; unde
L
1
este lungimea celei mai mari deschideri laterale;
L
2
este lungimea celeilalte deschideri laterale şi L ≥ L
1
≥ L
2
;
Aceasta se aplică şi podurilor cu trei deschideri cu deschiderea centrală în
consolă/suspendată.
124
Dacă L
1
> L, atunci K poate fi obţinut din curba aplicabilă podurilor cu două deschideri,
neglijând deschiderea laterală cea mai scurtă şi considerând deschiderea laterală cea mai
lungă ca deschidere principală a unui pod echivalent cu două deschideri.
- Pentru poduri simetrice cu patru deschideri continue (poduri simetrice faţă de reazemul
central), K poate fi obţinut din curba aplicabilă podurilor cu două deschideri din
Figura C.3, considerând fiecare jumatate a podului ca un pod echivalent cu două
deschideri.
- Pentru poduri nesimetrice cu patru deschideri continue sau pentru poduri cu mai mult de
patru deschideri continue, K poate fi obţinut din curba aplicabila podurilor cu trei
deschideri din Figura C.3, considerând cea mai mare deschidere interioară ca deschidere
principală.
NOTĂ. Dacă valoarea
b
EI
m
în reazeme este mai mare decât dublul valorii la mijlocul
deschiderii, sau este mai mică decât 80% din valoarea de la mijlocul deschiderii, atunci
relaţia (C.10) va fi folosită doar pentru obţinerea unor valori foarte aproximative.
(2) Frecvenţa fundamentală de torsiune a podurilor cu tablier cu inima plină este egală cu
frecvenţa fundamentală de încovoiere calculată cu relaţia (C.10), cu condiţia ca valoarea
medie a momentului de inerţie longitudinal la încovoiere pe unitate de lăţime să fie cel puţin
egală cu de 100 de ori valoarea medie a momentului de inerţie transversal la încovoiere pe
unitate de lungime.
(3) Frecvenţa fundamentală de torsiune a podurilor cu tablier chesonat poate fi determinată
aproximativ cu relaţia:

( )
3 2 1 , 1 , 1
P P P n n
B T
+ ⋅ ⋅ = (C.11)
cu

p
I
b m
P
2
1

= (C.12)

p
j j
I b
I r
P


=

2
2
2
(C.13)

( ) ν + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

=

1 2
2
2
3
p
j
I b K
J L
P (C.14)
unde
n
1,B
este frecvenţa fundamentală de încovoiere, în Hz;
b este lăţimea totală a podului;
m este masa pe unitate de lungime, definită la C.4;
125
ν este coeficientul lui Poisson pentru materialul tablierului;
r
j
este distanţa de la axa elementului de cheson j la axa podului;
I
j
este momentul de inerţie masic pe unitate de lungime a elementului de cheson j
pentru încovoiere în plan vertical la mijlocul deschiderii, cu considerarea unei
lăţimi efective a tablierului;
I
p
este momentul de inerţie masic pe unitate de lungime a secţiunii transversale la
mijlocul deschiderii. Acesta este dat de relaţia:
( )

⋅ + +

=
2
2
12
j j pj
d
p
r m I
b m
I (C.15)
unde
m
d
este masa pe unitate de lungime doar a tablierului (fără chesoane), la mijlocul
deschiderii;
I
pj
este momentul de inerţie masic al elementului de cheson j la mijlocul deschiderii;
m
j

este masa pe unitate de lungime a elementului de cheson j la mijlocul deschiderii,
fără a considera partea asociată de tablier;
J
j
este constanta de torsiune a elementului de cheson j la mijlocul deschiderii; aceasta
este dată de relaţia:=
t
s
A
J
d
4
2
j
j
(C.16)
unde
A
j
este aria golului delimitat de cheson la mijlocul deschiderii;

t
s d
este integrala pe perimetrul chesonului a raportului lungime/grosime pentru
fiecare latură a chesonului la mijlocul deschiderii.
NOTĂ. Aplicarea relaţiei (C.16) la poduri cu mai multe chesoane al căror raport de forma în
plan (= deschidere / lăţime) este mai mare ca 6 produce o scădere neglijabilă a preciziei de
evaluare a constantei de torsiune.
(4) Vectorul propriu fundamental de încovoiere în plan vertical, Φ
1
(s) pentru poduri poate fi
estimat aşa cum este indicat în Tabelul C.1.
(5) Valori aproximative ale decrementului logaritmic al amortizării structurale, δ
S
pentru
poduri sunt date ȋn Tabelul C.2.
(6) Decrementul logaritmic al amortizării aerodinamice, δ
a
pentru modul fundamental de
încovoiere produs de vibraţiile în direcţia vântului este estimat cu relaţia (C.9).
(7) În cazul în care structura podului este echipată cu dispozitive disipative speciale, se vor
folosi metode teoretice sau experimentale adecvate pentru determinarea valorii δ
d
.
126

Figura C.3 Factorul K folosit în calculul frecvenţei fundamentale de încovoiere [3]
Poduri cu două deschideri
Poduri cu trei deschideri
127

ANEXA D (normativă) ACŢIUNEA VÂNTULUI ASUPRA PODURILOR

D.1 Elemente generale

(1) Prevederile acestei anexe se pot aplica doar podurilor cu înălţime constantă şi cu secţiuni
transversale ca în Figura D.1, alcatuite dintr-un tablier cu una sau mai multe deschideri.Figura D.1 Exemple de secţiuni transversale ale tablierelor uzuale [3]
deschis sau închis
Zabrele sau
placa
Zabrele sau
placa
128
(2) Forţele exercitate de vânt pe tăbliere sunt detaliate în D.2 şi D.3. Forţele exercitate de vânt
pe pile sunt tratate în D.4. Forţele exercitate separat de acţiunea vântului pe diferite părţi ale
podului trebuie să fie considerate simultan dacă efectul lor este mai defavorabil.
(3) Acţiunea vântului pe poduri produce forte în direcţiile x, y şi z aşa cum este indicat în
Figura D.2, unde:
direcţia x este direcţia paralelă cu lăţimea tablierului, perpendiculară pe deschidere
direcţia y este direcţia în lungul deschiderii
direcţia z este direcţia perpendiculară pe tablier
Forţele produse în direcţiile x şi y sunt datorate acţiunii vântului pe diferite direcţii, şi în mod
normal, ele nu sunt simultane. Forţele produse în direcţia z pot fi rezultatul acţiunii vântului
pe mai multe direcţii; dacă ele sunt defavorabile şi semnificative, trebuie luate în considerare
concomitent cu forţele produse în oricare altă direcţie.
NOTĂ. Următoarele notaţii sunt utilizate pentru poduri (a se vedea figura D.2):
L lungimea în direcţia y
b latimea în direcţia x
d înălţimea în direcţia z
Pentru unele prevederi din această anexă, valorile atribuite lui L, b şi d sunt definite cu mai
multă acurateţe. Atunci când se face referire la Capitolele 3 si 5, este necesara readaptarea
notaţiilor aplicabile lui b şi lui d.


Figura D.2 Direcţiile acţiunii vântului pe poduri [3]
(4) Atunci când traficul auto este considerat a fi simultan cu vântul (vezi A2.2.1 şi A2.2.2 în
Anexa A2 din SR EN 1990:2004/A1:2006) valoarea de combinaţie ψ
0
F
wk
a acţiunii vântului
asupra podului şi asupra autovehiculelor trebuie sa fie limitată la o valoare
*
w
F determinată
prin înlocuirea valorii v
b
cu valoarea v
b
*
. Valoarea este v
b
*
= 23 m/s.
Direcţia
vântului
129
(5) Atunci când traficul feroviar este considerat a fi simultan cu vântul (vezi A2.2.1 şi A2.2.4
în Anexa A2 din SR EN 1990:2004/A1:2006) valoarea de combinaţie ψ
0
F
wk
a acţiunii
vântului asupra podului şi asupra trenurilor trebuie sa fie limitată la o valoare
* *
w
F determinata
prin înlocuirea v
b
cu valoarea v
b
**
. Valoarea este v
b
**
= 25 m/s.

D.2 Alegerea procedeului de calcul al răspunsului la acţiunea vântului

(1) Se va evalua necesitatea utilizarii unei metode de calcul al răspunsului dinamic în cazul
podurilor. Metoda de calcul dinamic nu este în general necesară pentru tablierele podurilor
rutiere şi feroviare normale cu deschidere mai mică de 40m. Pentru această clasificare,
podurile normale pot fi considerate podurile din oţel, beton, aluminiu sau lemn, inclusiv
podurile compozite (mixte), şi a căror formă uzuală a secţiunii transversale este descrisă în
Figura D.1.
(2) Dacă nu este necesară o metodă de calcul a răspunsului dinamic, valoarea coeficientului
de răspuns dinamic, c
d
poate fi luată egala cu 1.

D.3 Coeficienţi aerodinamici de forţă

(1) Atunci când este necesar, se vor determina coeficienţii aerodinamici de forţă pentru
parapetele şi suporţii de semnalizare de pe poduri. În acest caz se recomanda folosirea
prevederilor de la 4.4.

D.3.1 Coeficienţii aerodinamici de forţă pe direcţia x (metoda generală)
(1) Coeficienţii aerodinamici de forţă pentru acţiunea vântului pe tăblierele podurilor în
direcţia x se determină cu relaţia:
c
f,x
= c
fx,0

(D.1)
unde:
c
fx,0
este coeficientul aerodinamic de forţă în cazul în care nu există curgere liberă a
aerului la capete (vezi 4.13).
(2) Pentru podurile normale (definite la D.2.1), c
fx,0
poate fi luat egal cu 1,3. Alternativ, c
fx,0

poate fi luat conform Figurii D.3 în care sunt arătate câteva cazuri uzuale pentru stabilirea
valorilor A
ref,x
şi d
tot
.
130
(3) Atunci când unghiul de înclinare al acţiunii vântului depaşeşte 10°, coeficientul
aerodinamic de forţă poate fi obţinut prin studii speciale. Acest unghi de inclinare poate fi
datorat declivitatii terenului în direcţia de acţiune a vântului.
(4) În cazul în care două tabliere, în general asemanatoare, sunt situate la acelasi nivel şi
separate transversal printr-un spatiu ce nu depaşeşte 1 m, forţa pe structura expusă acţiunii
vântului poate fi calculată ca pentru o structură individuală. În alte cazuri trebuie să se acorde
o atenţie specială interacţiunii vânt-structură.Figura D.3 Coeficient aerodinamic de forţă pentru poduri, c
fx,0
[3]

(5) Acolo unde faţa expusă acţiunii vântului este înclinată (vezi Figura D.4), coeficientul
aerodinamic de forţă c
fx,0
poate fi redus cu 0,5% pentru fiecare grad de înclinare, α
1
de la
direcţia verticală, dar reducerea este limitată la maximum 30%. Această reducere nu se aplică
valorii F
w
, definită la D.3.2.
a) faza de construcţie, parapete cu suprafaţă
deschisă (mai mult de 50% ) şi bariere de
securitate cu suprafaţa deschisă
b) Parapete, bariere anti-zgomot, bariere de
sigurantă şi pentru trafic cu suprafaţa plină
Grinzi cu zabrele
separate
Tipuri de poduri
131

Figura D.4 Tablierul unui pod ce prezintă o faţa înclinată expusă acţiunii vântului [3]

(6) Atunci când tablierul podului este înclinat pe direcţie transversală, c
fx,0
poate creşte cu 3%
pentru fiecare grad de înclinare, dar nu mai mult de 25%.
(7) Ariile de referinţă, A
ref,x
pentru combinaţiile de încărcări fără încărcarea din trafic vor fi
definite după cum urmează:
a) pentru tabliere cu grinzi cu inima plină, A
ref,x
este suma (vezi Figura D.5 şi Tabelul
D.1):
1) ariilor suprafeţelor expuse ale grinzii principale
2) ariilor suprafeţelor acelor parţi ale grinzilor principale situate sub nivelul
primei grinzi
3) ariilor suprafeţelor cornişei, trotuarului sau căii ferate pe prism de piatră spartă
situate deasupra nivelului grinzii principale
4) ariilor expuse ale dispozitivelor de securitate cu suprafaţa plină sau a
barierelor anti-zgomot, acolo unde este relevânt, situate deasupra nivelului
suprafeţei descrise la 3) sau, în absenţa unor astfel de echipamente, 0,3m
pentru fiecare parapet sau bariera cu suprafaţa deschisă.
b) pentru tabliere cu grinzi cu zăbrele, A
ref,x
este suma:
1) ariilor frontale ale unei cornişe, trotuar sau linie de cale ferată pe prism de
piatră spartă
2) ariilor acelor suprafeţe pline ale grinzilor principale cu zabrele, în elevaţie
situate deasupra sau dedesubtul suprafeţelor descrise la 1).
3) ariilor frontale ale dispozitivelor de securitate cu suprafaţa plină, acolo unde
este relevânt, situate deasupra suprafeţei descrise la 1) sau, în absenţa unor
astfel de dispozitive 0,3m pentru fiecare parapet sau barieră cu suprafaţa
deschisă.
Totuşi, aria totală de referinţă nu va depaşi aria obţinută prin considerarea unei
grinzi cu inima plină plane echivalente având aceeaşi înălţime totală, incluzând
toate parţile ce se proiectează.
132
c) pentru tabliere compuse din mai multe grinzi în timpul execuţiei, înainte de amplasarea
plăcii căii de rulare, A
ref,x
este suprafata expusă a două grinzi principale.

Figura D.5 Înălţimea ce trebuie utilizată pentru determinarea A
ref,x
[3]


Tabel D.1 – Înălţimea d
tot
ce trebuie utilizata pentru determinarea A
ref,x
[3]

Dispozitive de protecţie pe şosea pe o parte pe doua parţi
Parapet sau bariera de securitate cu suprafata
deschisa
d + 0,3 m d + 0,6 m
Parapet sau barieră de securitate cu suprafaţa
plină
d + d
1
d + 2 d
1

Parapet şi barieră de securitate cu suprafaţa
deschisă
d + 0,6 m d + 1,2 m

(8) Ariile de referinţă, A
ref,x
pentru combinaţiile de încărcări cu încărcarea din trafic trebuie
considerate aşa cum se prezintă la (4), cu următoarele modificări. În locul suprafeţelor
descrise mai sus în paragrafele a) 3) şi 4) şi b)3), următoarele trebuie luate în considerare
atunci când sunt mai mari:
a) pentru poduri rutiere, aria suprafeţei obţinute considerând o înălţime de 2 m deasupra
nivelului caii de rulare, pe lungimea cea mai defavorabilă, independent de pozitia încărcărilor
verticale din trafic;
b) pentru poduri de cale ferată, aria suprafeţei obţinute considerând o înălţime de 4 m
deasupra nivelului superior al şinelor, pe toată lungimea podului.
(9) Înălţimea de referinţă, z
e
, poate fi considerată ca distanţă de la cel mai de jos nivel al
terenului pană la centrul de greutate al tablierului podului, fără luarea în considerare a
celorlalte părti (de exemplu parapete), ale suprafeţelor de referinţă.
(10) Efectele presiunii vântului datorate vehiculelor în mişcare nu fac obiectul acestui cod.
Pentru efectele vântului produse de trecerea trenurilor a se vedea SR EN 1991-2.
Parapet, barieră
antizgomot sau
barieră de securitate
cu suprafaţa plină
Bariera de securitate
cu suprafaţa deschisă
Parapet cu
suprafaţa
deschisă
133
D.3.2 Forţele din vânt pe tablierele podurilor pe direcţia x – Metoda simplificată
(1) Acolo unde nu este necesar să se utilizeze o metodă de calcul dinamic al răspunsului,
forţa produsă de acţiunea vântului pe direcţia x poate fi obţinută utilizând relaţia:
x ref, w
A C v F ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
2
b
2
1
ρ (D.2)
unde:
v
b
este viteza de referinţă a vântului
C este factorul de încărcare pentru acţiunea vântului. C = c
e
· c
f,x
, unde c
e
este factorul de
expunere şi c
f,x

este dat în D.3.1(1); valorile pentru C sunt prezentate în Tabelul D.2
A
ref,x

este aria de referinţă indicată în D.3.1
ρ este densitatea aerului

Tabelul D.2 — Valorile factorului de încărcare, C [3]

b/d
tot
z
e
≤ 20 m z
e
= 50 m
≤ 0,5 6,7 8,3
≥ 4,0 3,6 4,5
Valorile din tabel sunt determinate pe baza următoarelor ipoteze:
- Teren categoria II;
- Coeficientul aerodinamic de fortă c
fx,0
în conformitate cu 4.3.1 (1) ;
- c
o
= 1,0 ;
- k
l

= 1,0.
Pentru valori intermediare ale b/d
tot
, şi z
e
se poate folosi interpolarea liniară.

D.3.3 Forţele din vânt pe tablierele podurilor pe direcţia z
(1) În cazul acţiunii vântului asupra tablierelor podurilor pe direcţia z, coeficienţii
aerodinamici de forţă c
f,z
trebuie definiti atât în sens ascendent cât şi descendent (coeficienţi
de portanţă). c
f,z
nu trebuie folosiţi pentru analiza vibraţiilor verticale ale tablierelor
podurilor.
(2) În absenţa testelor realizate în tunele aerodinamice (de vânt), valoarea recomandată c
f,z

poate fi luată egală cu ± 0.9. Această valoare ia în considerare, în mod global, influenţa unei
eventuale pante transversale a tablierului, a unei declivitaţi a terenului şi a fluctuaţiilor
unghiului de incidenţă a vântului faţă de tablier, datorate turbulenţelor.
(3) Alternativ, c
f,z
poate fi evaluat cu ajutorul Figurii D.6. În această situaţie:
- înălţimea d
tot
poate fi limitată la înălţimea tablierului, neţinându-se cont de trafic ori de
echipamentele montate pe pod;
134
- pentru un teren plat orizontal, unghiul α al vântului cu orizontală poate fi considerat egal cu
±5° datorită turbulentelor. Această recomandare este valabila şi în cazul terenurilor denivelate
acolo unde tablierul podului se află la o înălţime de cel putin 30m deasupra terenului.


Figura D.6 Coeficientul aerodinamic de forţă, c
f,z
pentru poduri cu pantă transversală [3]

(4) Forţele din vânt pe tablierele podurilor pe direcţia z pot avea efecte semnificative doar
dacă sunt de acelaşi ordin de mărime cu forţele verticale produse de acţiunile permanente.
(5) Aria de referinţă A
ref,z
este egală cu (vezi Figura D.2):
A
ref,z

= b
.
L (D.3)
(6) Nu va fi considerat factorul efectului de capăt (vezi capitolul 4).
(7) Înălţimea de referinţă este aceeaşi ca şi pentru c
f,x
(vezi D.3.1(6)).
(8) Excentricitatea forţei pe direcţia x poate fi luată ca e = b/5.

D.3.4 Forţele din vânt pe tablierele podurilor pe direcţia y
(1) Dacă este necesar, se vor lua în considerare forţele longitudinale ale vântului pe direcţia y.
β − înclinarea tablierului faţă de orizontală (supraînălţare)
α − unghiul acţiunii vântului cu orizontala
135
Valorile pentru forţele longitudinale ale vântului pe direcţia y sunt:
- pentru podurile cu grinzi cu inimă plină, 25% din forţele din vânt de pe direcţia x;
- pentru podurile cu grinzi cu zabrele, 50% din forţele din vânt de pe direcţia x.

D.4 Pilele podurilor
D.4.1 Direcţiile vântului şi situaţii de proiectare
(1) Pentru evaluarea acţiunii vântului pe tablierele podului şi pe pilele ce le susţin trebuie
identificată cea mai defavorabilă direcţie a vântului pe intreaga structură pentru efectul
considerat.
(2) Se vor efectua calcule separate ale acţiunii vântului în cazul situaţiilor de proiectare
tranzitorii în timpul fazelor de construcţie când nu este posibilă transmiterea pe orizontală sau
redistribuirea acţiunii vântului de la tablier. Dacă în timpul unor astfel de faze pilele susţin
părţi de tablier sau de eşafodaj în consolă, trebuie luată în considerare o posibilă asimetrie a
acţiunii vântului pe astfel de elemente. Pentru valorile caracteristice din timpul situaţiilor de
proiectare tranzitorii, a se vedea SR EN 1991-1-6, şi pentru eşafodaje, a se vedea 4.11.

D.4.2 Efectul vântului pe pilele podurilor
(1) Efectul vântului pe pilele podurilor trebuie evaluat utilizând formatul general definit în
cod. Pentru încărcările globale se vor considera prevederile punctelor 4.6, 4.8 sau 4.9.2.
(2) Pentru tratarea cazurilor de încărcare nesimetrice, se recomandă neluarea în considerare a
încărcării de proiectare din acţiunea vântului pe acele părţi ale structurii pe care produce
efecte favorabile.
136
COMENTARII ŞI RECOMANDĂRI DE PROIECTARE

ANEXĂ INFORMATIVĂ

137

CUPRINS

C.1 ELEMENTE GENERALE 138

C.2 Viteza vântului. Presiunea DINAMICĂ A vântului 140
C.2.1 Elemente generale..................................................................................................... 140
C.2.2 Valori de referinţă ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului ................................ 140
C.2.3 Rugozitatea terenului. Valori medii ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului ..... 141
C.2.4 Turbulenţa vântului. Valori de vârf ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului...... 146

C.3 ACŢIUNEA VÂNTULUI ASUPRA CLĂDIRILOR ŞI STRUCTURILOR 152
C.3.1 Elemente generale..................................................................................................... 152
C.3.2 Presiunea vântului pe suprafeţe ................................................................................ 153
C.3.3 Forţe din vânt............................................................................................................ 154
C.3.4 Coeficientul de răspuns dinamic al construcţiei ....................................................... 156

C.4 COEFICIENŢI AERODINAMICI DE PRESIUNE / SUCŢIUNE ŞI DE FORŢĂ 157

C.5 PROCEDURI DE DETERMINARE A COEFICIENTULUI DE RĂSPUNS DINAMIC 159
C.5.1 Turbulenţa vântului................................................................................................... 159
C.5.2 Procedura detaliată de determinare a coeficientului de răspuns dinamic................. 161
C.5.4 Deplasari şi acceleraţii pentru starea limită de serviciu a construcţiei ..................... 167
C.5.5 Criterii de confort ..................................................................................................... 167

C.6 FENOMENE DE INSTABILITATE AEROELASTICĂ GENERATE DE VÂRTEJURI 170

C. ANEXA A ZONAREA ACŢIUNII VÂNTULUI ÎN ROMÂNIA 174


138
C.1 ELEMENTE GENERALE

Analiza acţiunii şi a efectelor vântului pe clădiri şi structuri se bazează pe evaluarea vitezei
vântului, V în amplasament.
Vântul cu viteza V generează un sistem de forţe aerodinamice, F
w
ce acţionează asupra unei
construcţii (considerată fixă şi indeformabilă) şi asupra elementelor sale componente.
Răspunsul este static, pentru construcţii rigide şi puternic amortizate, şi este dinamic pentru
construcţii flexibile şi / sau slab amortizate.

.
Figura C.1.1 Relaţia acţiune-răspuns pentru o construcţie considerată fixă şi indeformabilă
[1]

La construcţiile uşoare, flexibile şi slab amortizate, caracterizate de o formă aerodinamică
sensibilă la acţiunea vântului, apar fenomene aeroelastice de interacţiune vânt-structură care
modifică viteza vântului incident V, forţa aerodinamică F
w
şi răspunsul structural R. În acest
caz vântul produce asupra construcţiei o forţă totală F=F
w
+F
a
, în care F
w
este forţa exercitată
de vânt pe structura fixă şi F
a
este forţa aeroelastică generată de mişcarea structurii.


Figura C.1.2 Influenţa fenomenelor aeroelastice în relaţia acţiune-răspuns [1]

Prevederile codului sunt aplicabile pentru proiectarea / verificarea clădirilor şi structurilor cu
înălţimi mai mici de 200 m şi pentru podurile cu deschiderea mai mică de 200 m care satisfac
condiţiile de răspuns dinamic de la (D.2).
Codul nu conţine prevederi referitoare la evaluarea acţiunii vântului pe turnuri cu zăbrele cu
tălpi neparalele şi la evaluarea actiunii combinate vânt-ploaie, vânt-chiciura şi vânt-gheaţă.
Pentru acest cazuri se vor folosi şi prevederile din SR EN 1993-3-1.
De asemenea, codul nu conţine prevederi referitoare la:
Fenomene
aerodinamice
Fenomene
dinamice
F
w
Fenomene
aerodinamice
Fenomene
dinamice
Fenomene
aeroelastice
F
w
Viteza vântului,
V
Răspunsul structurii,
R
Forţe
aerodinamice

Viteza vântului,
V
Răspunsul structurii,
R
Forţe
aerodinamice

Forţe aeroelastice


139
- evaluarea acţiunii vântului pe piloni şi coşuri de fum ancorate cu cabluri;
- calculul vibraţiilor de torsiune, de exemplu la clădiri înalte cu nucleu central;
- calculul vibraţiilor tablierelor de pod generate de turbulenţa transversală a văntului;
- evaluarea acţiunii vântului pe poduri cu cabluri suspendate;
- considerarea influenţei modurilor proprii superioare de vibraţie in evaluarea
răspunsului structural dinamic.
Pentru toate aceste cazuri se pot consulta referinţe normative europene şi internaţionale,
rezultate prezentate in literatura tehnică de specialitate sau rezultate ale încercărilor în tunelul
aerodinamic de vânt şi/sau ale metodelor numerice, utilizând modele adecvate ale construcţiei
şi ale acţiunii vântului.


Bibliografie
1. CNR-DT 207/2008 Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle
costruzioni, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

140
C.2 VITEZA VÂNTULUI. PRESIUNEA DINAMICĂ A VÂNTULUI

C.2.1 Elemente generale

Valorile instantanee ale vitezei vântului, Figura C.2.1 (precum şi valorile instantanee ale
presiunii dinamice ale vântului) conţin o componentă medie şi o componentă fluctuantă faţă
de medie.

Fig. C.2.1 Procesul stochastic al vitezei vântului la înălţimea z deasupra terenului, V(z,t) [4]

C.2.2 Valori de referinţă ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului

Viteza de referinţă a vântului, v
b
este viteza vântului mediată pe o durată de 10 minute,
determinată la o înălţime de 10 m deasupra terenului, în câmp deschis (având lungimea de
rugozitate z
0
= 0,05 m) şi exprimată cu o probabilitate de depăşire de 2% intr-un an (respectiv
cu un intervalul mediu de recurenţă IMR=50 de ani).
Medierea vitezei vântului pe o durată de 10 min conduce la o definiţie stabilă a vitezei
vântului valabilă pentru o suprafaţă mare şi pentru un interval de timp suficient de lung
pentru dezvoltarea completă a răspunsului structurii.
In câmp deschis se recomandă următoarele relaţii de conversie între vitezele vântului mediate
pe diferite intervale de timp [4]:
Rafale, fluctuaţii ale vitezei instantanee faţă de medie
0
0
V(z,t) = v
m
(z) + v(z,t)
Viteza medie
v
m
(z)
Intervalul de mediere
a vitezei (10 min)
t
v(z,t)
V(z,t)
(z,t)
v
m
(z)
t
v(z,t)

141
3s
b
1min
b
10min
b
1h
b
67 , 0 0,84 05 , 1 v v v v ⋅ = ⋅ = = ⋅ (C.2.1)
Similar, relaţiile de conversie ale presiunii vântului în câmp deschis pentru diferite intervale
de mediere ale vitezei se estimează cu relaţia [4]:
3s
b
1min
b
10min
b
1h
b
44 , 0 0,7 1 , 1 q q q q ⋅ = ⋅ = = ⋅ (C.2.2)
Valoarea de referinţă a vitezei vântului având o probabilitate anuală de depăşire de 2% se
determină din analiza statistică a valorilor maxime anuale ale vitezei mediate a vântului.
In analiza statistică, numărul de ani pentru care există înregistrări meteorologice se
recomandă să fie comparabil cu cel al intervalului mediu de recurenţă asociat vitezei de
referinţă (50 de ani). Pentru zonarea acţiunii vântului se recomandă utilizarea în toate statiile
meteo a aceluiaşi tip de repartiţie de probabilitate a valorilor extreme.
Dintre repartiţiile de valori extreme adecvate pentru descrierea maximelor anuale ale vitezei
vântului se recomandă repartiţia Gumbel pentru maxime. În această repartiţie, valoarea
maximă anuală a vitezei medii a vântului având probabilitatea de nedepăşire într-un an, p =
0,98 este:
( )
1 1 98 , 0
593 , 2 1 V m v ⋅ + ⋅ = (C.2.3)
unde m
1
şi V
1
sunt respectiv media şi coeficientul de variaţie al maximelor anuale ale vitezei
medii a vântului. Coeficientul de variaţie al valorilor maxime anuale ale vitezei mediate a
vântului, în România, este în general mai mic ca 0,35.
Valoarea maximă anuală a vitezei medii a vântului având probabilitatea de nedepăşire într-un
an, p diferită de 0,98 poate fi stabilită cu expresia următoare valabilă în repartiţia Gumbel a
maximelor anuale ale vitezei medii a vântului:

0,98
1
1
prob
2,593 1
282 , 1
) ln ln(
0,45 1
v
V
V
p
v ⋅
⋅ +

(
¸
(

¸

+ −
= (C.2.4)

C.2.3 Rugozitatea terenului. Valori medii ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului

Rugozitatea terenului este descrisă de lungimea de rugozitate, z
0
; aceasta este o măsură a
mărimii vârtejurilor vântului turbulent la suprafaţa terenului şi are valori cuprinse între 0,003
m şi 3,0 m, în funcţie de categoria de teren. Pentru evaluarea lungimii de rugozitate a
terenului din amplasamentul unei construcţii este necesară determinarea categoriei de teren
corespunzătoare amplasamentului.
Determinarea categoriei de teren şi a lungimii de rugozitate corespunzătoare acestuia se poate
face prin inspectie vizuală (documentare fotografică), relevee cartografice şi/sau imagini din
satelit. Figurile C.2.2-C.2.5 prezintă exemple de categorii de teren cu diferite lungimi de

142
rugozitate folosind (a) documentarea fotografică şi (b) imagini din satelit pentru diferite
categorii de teren.
Stratul limită atmosferic este zona, măsurată pe verticală de la suprafaţa terenului, în care
curgerea aerului este afectată de frecarea cu terenul. La apropierea de suprafaţa terenului,
forţa de frecare a aerului creste, viteza medie a vântului scade, iar turbulenţa acestuia creste.
Variaţia vitezei medii a vântului cu înălţimea deasupra terenului datorită rugozităţii suprafeţei
acestuia poate fi reprezentată de un profil logaritmic (adoptat de SR EN 1991-1-4 şi de
prezentul cod de proiectare) sau de un profil exponenţial (adoptat de codurile similare din
SUA şi Canada).(a)

(a)

(b)

(b)

Figura C.2.2 Categoria 0 - Mare sau zone
costiere expuse vânturilor venind dinspre
mare (z
0
= 0,003 m) [5]
Figura C.2.3 Categoria II - Terenuri cu
iarbă şi/sau cu obstacole izolate (copaci,
clădiri) aflate la distanţe de cel puţin 20 de
ori înălţimea obstacolului (z
0
= 0,05 m) [5]

143

(a)

(a)


(b)

(b)

Figura C.2.4 Categoria III - Zone acoperite
uniform cu vegetatie, sau cu clădiri, sau cu
obstacole izolate aflate la distanţe de cel
mult de 20 de ori înăltimea obstacolului (de
ex., sate, terenuri suburbane, păduri)
(z
0
=0,3 m) [5]
Figura C.2.5 Categoria IV - Zone în care
cel putin 15% din suprafaţă este acoperită
cu construcţii având mai mult de 15 m
înălţime (z
0
= 1,0 m) [5]

La înălţimi sub 200 m legea logaritmică modelează riguros variaţia vitezei medii a vântului
cu înălţimea deasupra terenului. Pentru a obţine legea logaritmică, în conformitate cu datele
de observaţie, se postulează că rata de modificare a vitezei medii a vântului, v
m
în raport cu
înălţimea, z depinde de urmatorii parametri:
- înălţimea deasupra terenului, z;
- forţa de reducere a vitezei masei de aer pe unitatea de suprafaţă produsă de frecarea
cu terenul; această mărime este denumită tensiune de forfecare la suprafaţa terenului,
0
τ ;
- densitatea aerului, ρ .
Expresia vitezei medii a vântului la cota z deasupra terenului având lungimea de rugozitate z
0

este [3]:
( ) ( )
|
|
¹
|

\
|
⋅ = − ⋅ = ⋅ = ⋅ =
∫ ∫
0
*
0
* * *
ln ln ln
1 1
0 0
z
z
k
u
z z
k
u
dz
z k
u
dz
z k
u
z v
z
z
z
z
m
(C.2.5)

144
unde:
ρ
τ
0
*
= u are dimensiuni de viteză şi este denumită viteză de frecare, si
k – constanta lui von Karman, determinată experimental şi egală cu 0,4.
Considerând două amplasamente cu lungimi de rugozitate diferite, z
01
şi z
02
, raportul vitezelor
medii ale vântului pe cele două amplasamente la cote diferite, z
1
şi z
2
este
( )
( )
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|

|
|
¹
|

\
|
=
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|
=
02
2
01
1
07 , 0
02
01
02
2 2 *
01
1 1 *
2
1
ln
ln
ln
ln
z
z
z
z
z
z
z
z
k
u
z
z
k
u
z v
z v
m
m
(C.2.6)
unde se consideră aproximarea determinată experimental [3]:
07 , 0
02
01
2 *
1 *
|
|
¹
|

\
|
=
z
z
u
u
(C.2.7)
Dacă în relaţia (C.2.6) amplasamentul 2 este înlocuit cu amplasamentul de referinţă – câmp
deschis cu z
0ref
= 0,05m – şi cota z
2
cu înălţimea de referinţă, z
ref
= 10m se obţine
( )
( )
|
|
¹
|

\
|
⋅ =
|
|
¹
|

\
|

|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|
=
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|

|
|
¹
|

\
|
=
0
0
0
07 , 0
0
0
0
0
07 , 0
0
0
ln ln
05 , 0
10
ln
ln
ln
z
z
z k
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
v
z v
r
ref
ref
ref ref b
m
(C.2.8)
unde factorul k
r
(z
0
) este dat de relaţia:
( )
07 , 0
0
0
05 , 0
189 , 0 |
¹
|

\
|
⋅ =
z
z k
r
(C.2.9)
Profilul vitezei medii a vântului mediată pe 10 minute pentru diferite categorii de teren în
funcţie de viteza de referinţă v
b
se determină cu următoarea relaţie:
( ) ( ) ( )
b r b r m
v z c v
z
z
z k z v ⋅ = ⋅
|
|
¹
|

\
|
⋅ =
0
0
ln (C.2.10)
unde c
r
(z) este factorul de rugozitate pentru viteza vântului.
Factorul de rugozitate pentru viteza vântului, c
r
(z) descrie variaţia vitezei medii a vântului cu
înălţimea z deasupra terenului pentru diferite categorii de teren (caracterizate prin lungimea
de rugozitate z
0
) în funcţie de viteza de referinţă a vântului. Variaţia factorului de rugozitate
c
r
(z) cu înălţimea şi categoria de teren este reprezentată în Figura C.2.6.

145
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0 0.5 1 1.5 2
Factorul de rugozitate aplicat vitezei, c
r
(z )
I
n
a
l
t
i
m
e
a

d
e
a
s
u
p
r
a

t
e
r
e
n
u
l
u
i
z
,

m
Teren categoria 0
Teren categoria I
Teren categoria II
Teren categoria III
Teren categoria IV

Fig. C.2.6 Variaţia factorului de rugozitate c
r
(z)

Determinarea profilul vitezei medii a vântului mediată pe 10 minute pentru diferite categorii
de teren se face cu considerarea efectele orografiei dacă panta medie a terenului din amonte
(faţă de direcţia de curgere a aerului) este mai mare de 3°. Terenul din amonte poate fi
considerat pană la o distanţă egala cu de 10 ori înălţimea elementului orografic izolat.
În Anexa B este prezentată o metodă de considerare a unei viteze sporite a vitezei vantului
pentru cazurile îin care clădirea/structura analizată este/va fi amplasată în apropierea unei alte
structuri care este de cel putin două ori mai înaltă decat media înalţimilor structurilor
învecinate. Tot în Anexa B este dată o metodă aproximativă de considerare a efectului
clădirilor amplasate la distanţe reduse asupra vitezei medii a vântului.
Profilul valorilor medii ale presiunii dinamice a vântului pentru diferite categorii de teren se
obţine în funcţie de presiunea dinamică de referinţă, q
b
cu următoarea relaţie:
( ) ( ) ( ) [ ]
b r b r m
q z c q
z
z
z k z q ⋅ = ⋅
(
¸
(

¸

|
|
¹
|

\
|
⋅ =
2
2
0
0
ln (C.2.11)
unde ( ) [ ]
2
z c
r
este factorul de rugozitate pentru presiunea dinamică a vântului.
Factorul de rugozitate pentru presiunea dinamică a vântului, c
r
2
(z) descrie variaţia presiunii
medii a vântului cu înălţimea z deasupra terenului pentru diferite categorii de teren
(caracterizate prin lungimea de rugozitate z
0
) în funcţie de valoarea de referinţă a presiunii
dinamice a vântului.

146
Variaţia factorului de rugozitate aplicat presiunii dinamice a vântului cu înălţimea şi cu
categoria de teren este prezentată în Figura C.2.7.

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Factorul de rugozitate aplicat presiunii, c
r
2
(z)
I
n
a
l
t
i
m
e
a

d
e
a
s
u
p
r
a

t
e
r
e
n
u
l
u
i
z
,

m
Teren categoria 0
Teren categoria I
Teren categoria II
Teren categoria III
Teren categoria IV

Fig. C.2.7 Variaţia factorului de rugozitate, c
r
2
(z)

C.2.4 Turbulenţa vântului. Valori de vârf ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului

Viteza instantanee a vântului variază aleator în timp şi spatiu datorită turbulenţei spaţiale a
curgerii aerului. Variaţia aleatoare în timp şi spatiu a vitezei vântului produce efecte dinamice
asupra construcţiilor sensibile la acţiunea vântului.
Componenta în direcţie longitudinală a vectorului vitezei vântului la cota z deasupra terenului
se exprimă ca suma dintre un termen constant (viteza medie) şi o funcţie aleatoare de timp cu
media zero (viteza fluctuantă):
( ) ( ) ( ) t z v z v t z V
m
, , + = (C.2.12)
Turbulenţa atmosferică se modelează simplificat ca un proces aleator staţionar normal de
medie zero.
Turbulenţa vitezei vântului poate fi caracterizată prin dispersia fluctuaţiilor vitezei faţă de
valoarea sa medie, sau prin valoarea medie pătratică a fluctuaţiilor. Deoarece fluctuaţiile
vitezei faţă de medie sunt reprezentate printr-un proces aleator de medie zero, valoarea medie
pătratică a fluctuaţiilor este egală cu dispersia acestora. În partea inferioară a stratului limită
atmosferic (max. 200 m de la suprafaţa terenului) se poate considera, simplificat, că dispersia

147
rafalelor longitudinale ale vântului este independentă de înălţimea z deasupra terenului şi
proporţională cu pătratul vitezei de frecare,
2
*
u [3]:
2
*
2
u
v
⋅ = β σ (C.2.13)
Factorul de proportionalitate β depinde de rugozitatea terenului din amplasament. Datele
experimentale arată că valoarea β în direcţie longitudinală poate fi determinată cu următoarea
relaţie [4]:
( ) 5 , 7 z ln 856 , 0 5 , 4 5 , 4
0
≤ ⋅ − = ≤ β (C.2.14)
unde z
0
este lungimea de rugozitate, exprimată în metri.
In cod se consideră, simplificat, că turbulenţa caracterizează doar fluctuaţiile vitezei
instantanee pe direcţia vântului (turbulenţa longitudinală). Astfel, raportul între abaterea
standard a fluctuaţiilor rafalelor vântului pe direcţie longitudinală şi viteza medie a vântului
este denumit intensitatea turbulenţei longitudinale şi are semnificaţia coeficientului de
variaţie al fluctuaţiilor rafalelor faţă de viteza medie:
( )
( )
|
|
¹
|

\
|

=
|
|
¹
|

\
|
⋅ ⋅

= =
0 0
*
*
ln 5 , 2 ln
1
z
z
z
z
u
k
u
z v
z I
m
v
v
β β σ
(C.2.15)
Variaţia intensităţii turbulenţei cu înălţimea deasupra terenului pentru diferite rugozităţi
(categorii de teren) este reprezentată în Figura C.2.8.
Pentru teren de categoria II intensitatea turbulenţei I
v
(z) poate fi aproximată de relaţia [2]:
( )
( ) ¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
≤ =
= ≤ <
|
|
¹
|

\
|
=
min min v
max min
0 v
pentru
m 200 z pentru
ln
1
z z z z I
z z
z
z
z I (C.2.16).


148
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40
I
n
a
l
t
i
m
e
a

d
e
a
s
u
p
r
a

t
e
r
e
n
u
l
u
i
z
,

m
Intensitatea turbulentei, I
v
(z)
Teren categoria IV
Teren categoria III
Teren categoria II
Teren categoria I
Teren categoria 0

Fig. C.2.8 Intensitatea turbulenţei, I
v
(z)

In codurile de proiectare se folosesc valori de vârf sau „extreme maxime” ale vitezei şi
presiunii de rafală ale vântului. Datorită caracterului aleator al vitezei instantanee a vântului,
valoarea de vârf a vitezei de rafală a vântului intr-un interval de timp de 10 minute este o
variabilă aleatoare pentru care se defineste o valoare medie (aşteptată). Considerând că
valorile vitezei longitudinale a vântului au o repartitie normală, valoarea asteptată a vitezei de
rafală este [3]:
( ) ( ) ( ) ( ) [ ] z I g z v g z v z v
v m v m p
1 ⋅ + = ⋅ + = σ (C.2.17)
unde g este un factor de vârf a cărui valoare medie estimată este 3,5.
Factorul de rafală pentru viteza medie a vântului, c
pv
(z) la o înălţime z deasupra terenului se
defineşte ca raportul dintre valoarea de vârf a vitezei vântului (produsă de rafalele vântului
turbulent) şi valoarea medie (mediată pe 10 min în cod) a vitezei vântului, ambele la
înălţimea z:
( )
( )
( )
( ) ( ) z I z I g
z v
z v
z c
v v
m
p
pv
⋅ + = ⋅ + = = 5 , 3 1 1 (C.2.18)
Variaţia factorului de rafală c
pv
(z), considerând g = 3,5, este reprezentată în Fig.C.2.10.
Valorile factorului de rafală aplicat vitezei medii a vântului depind de durata de mediere a
vitezei de referinţă a vântului şi, de exemplu (vezi rel. (C.2.1)) [4]:
min 10
pv
min 1
pv
84 , 0 c c ⋅ ≅ (C.2.19)
min 10
pv
h 1
pv
05 , 1 c c ⋅ ≅ (C.2.20)

149

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50
I
n
a
l
t
i
m
e
a

d
e
a
s
u
p
r
a

t
e
r
e
n
u
l
u
i
z
,

m
Factorul de rafala aplicat vitezei, c
pv
(z)
Teren categoria IV
Teren categoria III
Teren categoria II
Teren categoria I
Teren categoria 0

Fig. C.2.10 Factorul de rafală pentru viteza vântului, c
pv
(z)

Valoarea de vârf sau „maximă” a presiunii dinamice a vântului într-un interval de timp egal
cu 10 minute este
( ) ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) ( ) [ ] z I z q z I g z v z q
v m v m p
⋅ + ⋅ ≅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ = 7 1 1
2
1
2 2
ρ (C.2.21)
unde ρ este densitatea aerului. În relaţia (C.2.21) s-a neglijat termenul de ordinul 2 al
intensităţii turbulenţei, având în vedere că eroarea introdusă de această aproximare este sub 3-
4%.
Factorul de rafală pentru presiunea dinamică medie a vântului, c
pq
(z) la înălţimea z deasupra
terenului se defineste ca raportul dintre valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului
(produsă de rafalele vântului) şi valoarea medie a presiunii dinamice a vântului (produsă de
viteza medie a vântului), ambele la înălţimea z:
( )
( )
( )
( ) ( ) z I z I g
z q
z q
z c
v v
m
p
pq
⋅ + = ⋅ + = = 7 1 2 1 (C.2.22)
Variaţia factorului de rafală pentru presiunea dinamică a vântului, considerând g = 3,5, este
reprezentată în Fig.C.2.11.

150
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
I
n
a
l
t
i
m
e
a

d
e
a
s
u
p
r
a

t
e
r
e
n
u
l
u
i
z
,

m
Factorul de rafala aplicat presiunii, c
pq
(z)
Teren categoria IV
Teren categoria III
Teren categoria II
Teren categoria I
Teren categoria 0

Fig. C.2.11 Factorul de rafală pentru presiunea dinamică a vântului, c
pq
(z)

Valorile numerice ale factorului de rafală pentru presiunea dinamică a vântului depind de
durata de mediere a vitezei de referinţă a vântului (vezi rel. (C.2.2) [4]:
min 10
pq
min 1
pq
70 , 0 c c ⋅ ≅ (C.2.23)
min 10
pq
h 1
pq
1 , 1 c c ⋅ ≅ (C.2.24)


Bibliografie

1. CNR-DT 207/2008 - Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento
sulle costruzioni, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, 2008
2. EN 1991-1-4 - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind
actions, CEN
3. J. D. Holmes, 2004 - Wind Loading of Structures, Taylor & Francis
4. NP 082-04 - Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor.
Acţiunea vântului, MTCT, 2005
5. http://maps.google.com/
6. Lungu D., Demetriu S., Aldea A., 1994. Basic code parameters for environmental actions in
Romania harmonised with EUROCODE 1, Scientific Bulletin of Technical University of
Civil Engineering Bucharest, Vol.2/1994, p.35-44
7. Lungu D., van Gelder P., Trandafir R.,1996. Comparative study of Eurocode 1, ISO and
ASCE procedures for calculating wind loads. IABSE Colloquium, Basis of Design and
Actions on Structures, Background and Application of EUROCODE 1. Delft University of
Technology, March 27-29, p.345-354

151
8. Lungu, D., Aldea, A., Demetriu, S., 1998. Probabilistic wind and snow hazards assessment
for Romania, Proceedings of the 1st International Scientific-Technical Conference –
Technical Meteorology of the Carpathians, Ukraine, p.35-40

152
C.3 ACŢIUNEA VÂNTULUI ASUPRA CLĂDIRILOR ŞI STRUCTURILOR

C.3.1 Elemente generale

Acţiunea vântului asupra clădirilor şi structurilor poate fi reprezentată de:
a. presiunile exercitate de vânt pe fiecare faţă a suprafeţelor construcţiei sau a
elementelor sale (de exemplu, în cazul clădirilor);
b. presiunile totale (rezultante) exercitate de vânt pe ambele suprafeţe ale
construcţiei sau ale elementelor acesteia; acestea sunt date de rezultanta
presiunilor care acţionează pe ambele feţe ale suprafeţelor fiind utilizate, de
exemplu, în cazul pereţilor izolaţi şi a parapetelor;
c. forţele şi momentele rezultante din acţiunea vântului exercitate pe clădiri în
ansamblu sau pe elemente (copertine, panouri);
d. forţele şi momentele pe unitatea de lungime exercitate de vânt de-a lungul axei
construcţiei sau a elementelor zvelte (de exemplu, cosuri de fum, turnuri şi
poduri);
e. forţele tangenţiale exercitate de vânt pe suprafeţele paralele cu direcţia
vântului (în cazul clădirilor sau a unor elemente cu suprafeţe expuse mari, cum
ar fi clădiri industriale mari, pereti sau parapete lungi).
Cele mai multe dintre construcţii şi componentele acestora au o rigiditate şi o amortizare
suficient de mari pentru a limita efectele dinamice şi pentru a nu se produce fenomenele
aeroelastice periculoase. În aceste cazuri, acţiunea vântului poate fi reprezentată printr-o
distribuţie echivalentă de presiuni sau de forţe care, aplicate static pe construcţie sau pe
componentele sale, produc valorile maxime ale deplasărilor şi eforturilor secţionale cauzate
de acţiunea dinamică a vântului.
Răspunsul total pe direcţia vântului turbulent este suma dintre (i) componenta care acţionează
practic static, şi (ii) componenta rezonantă fluctuantă provocată de acele fluctuaţii ale
excitaţiei turbulente având frecvenţa în vecinătatea frecvenţelor proprii de vibraţie ale
structurii.
Pentru majoritatea clădirilor / structurilor având frecvenţa fundamentală de vibraţie peste 1
Hz (perioada fundamentală de vibraţie sub 1 s), componenta rezonantă este neglijabilă şi
răspunsul la vânt poate fi, in mod simplificat, considerat static.
Pentru clădirile / structurile cu răspuns dinamic la vânt, ponderea componentei rezonante
corespunzând frecvenţei fundamentale de vibraţie a structurii este de obicei dominantă faţă de
ponderile celorlalte componente ce corespund frecvenţelor modurilor superioare de vibraţie.
Pentru determinarea efectelor vântului pe clădirile / structurile neuzuale ca tip, complexitate
şi dimensiuni, pe structurile cu înălţimi (clădiri, antene) sau deschideri (poduri) de peste 200

153
m, pe antenele ancorate şi pe podurile suspendate sunt necesare studii speciale de ingineria
vântului. Pentru structurile foarte flexibile, precum cabluri, antene, turnuri, coşuri de fum şi
poduri, interacţiunea vânt-structură produce un răspuns aeroelastic al acestora pentru
determinarea căruia sunt date reguli simplificate în Capitolul 6.
Pentru evaluarea acţiunii vântului pe turnuri cu zăbrele cu tălpi neparalele se vor folosi
prevederile corespunzătoare din SR EN 1993-3-1.
Acţiunea statică echivalentă a vântului se defineste ca fiind acţiunea care, aplicată static pe
construcţie sau pe elementele sale, produce valorile maxime ale deplasărilor şi eforturilor
sectionale cauzate de acţiunea reală dinamică a vântului. În general, acţiunea statică
echivalentă este exprimată printr-o relaţie de tipul:
Acţiunea statică echivalentă = c
d
x Acţiunea aerodinamică de vârf (C.3.1)
unde c
d
este un parametru adimensional numit coeficient de răspuns dinamic.
Acţiunea statică echivalentă pe o construcţie în ansamblu (sau pe elementele sale
individuale), este valoarea maximă aşteptată a acţiunii vântului pe un interval de timp T = 10
minute, evaluată cu considerarea:
- efectelor de reducere a răspunsului structural datorate nesimultaneităţii valorilor de
vârf ale presiunilor locale pe suprafaţa construcţiei;
- efectelor de amplificare a răspunsului structural produse de vibraţiile structurii în
cvasi-rezonanţă cu conţinutul de frecvenţe al rafalelor vântului.
Valoarea factorului de importanţă - expunere

aplicat la valoarea caracteristică a acţiunii
vântului pentru construcţiile din clasele de importanţă-expunere I şi II, γ
Iw
=1,15 este
determinata conform relatiei (A.6) din cod. In acest fel, pentru construcţiile din clasele de
importanţă-expunere I şi II evaluarea actiunii vantului se face pe baza valorilor de referinţă
ale presiunii dinamice a vântului având 1% probabilitate de depăşire într-un an (valori cu un
interval mediu de recurenţă, IMR = 100 ani).

C.3.2 Presiunea vântului pe suprafeţe

Ipoteza “cvasi-staţionară” se află la baza codurilor şi standardelor pentru determinarea
acţiunii vântului pe construcţii. Conform ipotezei cvasi-staţionare, fluctuaţiile presiunii pe
suprafeţele construcţiilor, W(t) urmăresc fluctuaţiile vitezei longitudinale a vântului în
amonte de construcţii [2]:
( ) ( ) ( ) t V c t w w t W
p m
2
0
2
1
⋅ ⋅ ⋅ = + = ρ (C.3.2)
unde c
p0
este coeficientul cvasi-staţionar de presiune. Componenta medie a presiunii este:
( )
2 2
0
2
1
v m p m
v c w σ ρ + ⋅ ⋅ ⋅ = (C.3.3).

154
Pentru intensităţi reduse ale turbulenţei, dispersia
2
v
σ este mică în comparaţie cu pătratul
valorii medii,
2
m
v . În acest caz, coeficientul cvasi-staţionar de presiune, c
p0
se poate
considera aproximativ egal cu valoarea medie a coeficientului de presiune,
pm
c :
2 2
0
2
1
2
1
m pm m p m
v c v c w ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ρ ρ (C.3.4).
Folosind ipoteza cvasi-staţionară, valoarea de vârf a presiunii vântului pe suprafeţe,
p
w este
[2]:
p pm p pm p p p
q c v c v c w ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ≅ ⋅ ⋅ ⋅ =
2 2
0
2
1
2
1
ρ ρ (C.3.5)
unde
p
v este valoarea de vârf a vitezei vântului şi
p
q este valoarea de vârf a presiunii
dinamice a vântului.
În ipoteza cvasi-staţionară, se pot determina valori de vârf ale presiunii pe suprafeţele
construcţiilor folosind valori medii ale coeficienţilor de presiune cu valori de vârf ale
presiunii dinamice a vântului.
Acţiunea vântului pe suprafaţa unei construcţii sau a unui element component produce
presiuni şi sucţiuni w orientate normal, atât pe suprafeţele exterioare, cât şi pe cele interioare.
Presiunile sunt considerate, convenţional, pozitive; sucţiunile sunt considerate, convenţional,
negative. Presiunile ce acţionează pe feţele exterioare ale clădirii se consideră presiuni
externe, w
e
; presiunile ce acţionează pe feţele interioare ale clădirii se consideră presiuni
interne, w
i
. Acţiunea vântului pe un element individual este determinată pe baza celei mai
defavorabile combinaţii de presiuni care acţionează asupra elementului.

C.3.3 Forţe din vânt

Acţiunea exercitată de vânt asupra construcţiilor pe direcţie longitudinală (în lungul vântului)
se exprimă printr-o forţă globală F
w
aplicată într-un punct de referinţă al construcţiei.
Forţele globale exercitate de vânt asupra construcţiilor sunt evaluate, de regulă, pentru fiecare
din axele principale ale construcţiei, considerate separat. În unele cazuri, cum ar fi de
exemplu turnurile cu secţiunea cvasi-pătrata, trebuie considerată şi posibilitatea de acţiune a
vântului pe direcţie diagonală (Figura C.3.1). În general, se recomandă determinarea direcţiei
vântului ce produce acţiunile aerodinamice şi efectele structurale cele mai severe asupra
construcţiei.

155

Figura C.3.1. Direcţia vântului de proiectare pentru structuri cu forma pătrată în plan [1]

Forţele locale exercitate de vânt pe elemente structurale şi/sau nestructurale sunt evaluate
considerând direcţia vântului care provoacă acţiunea cea mai severă.
Efectele de torsiune generală produse de acţiunea oblică a vântului sau de rafalele necorelate
ale vântului acţionând pe clădiri / structuri cvasi-paralelipipedice pot fi estimate simplificat
considerând aplicarea forţei F
w
cu o excentricitate e = b /10, unde b este dimensiunea laturii
secţiunii transversale a construcţiei orientată (cvasi)-perpendicular pe direcţia vântului.
Alternativ, în vederea reprezentării efectelor de torsiune produse de un vânt incident ne-
perpendicular sau produse de lipsa de corelaţie între valorile de vârf ale forţelor din vânt ce
acţionează în diferite puncte ale construcţiei, pentru construcţii dreptunghiulare sensibile la
torsiune (de exemplu pentru clădiri simetrice cu un singur nucleu central supuse la torsiune)
se poate folosi distribuţia de presiuni / sucţiuni dată în Figura C.3.2.

Figura C.3.2. Distribuţia presiunii / sucţiunii vantului pentru considerarea efectelor de
torsiune. Zonele şi valorile pentru c
pe
sunt date în Tabelul 4.1 şi Figura 4.5 din Cod
Atunci când aria totală a suprafeţelor paralele cu direcţia vântului (sau puţin înclinate faţă de
aceasta) reprezintă mai puţin de ¼ din aria totală a tuturor suprafeţelor exterioare
perpendiculare pe direcţia vântului, efectele generate de frecarea vântului pe suprafeţe pot fi
neglijate; această recomandare nu se aplică pentru starea limită de echilibru static, ECH (vezi
CR 0).
V
V
V
c
pe
– zona E
c
pe
– zona D
V

156
C.3.4 Coeficientul de răspuns dinamic al construcţiei

Natura fluctuantă a vitezei vântului, a presiunilor şi a forţelor din vânt pe construcţii poate
produce un răspuns (cvasi-)rezonant semnificativ la structurile zvelte la care rigiditatea şi
amortizarea structurii au valori reduse. Acest răspuns dinamic (cvasi-)rezonant se suprapune
peste răspunsul nerezonant (de fond) la care sunt supuse toate construcţiile expuse vântului.
Răspunsul structural nerezonant este datorat contribuţiei frecvenţelor joase ale fluctuaţiilor
vitezei vântului, mai mici decât frecvenţa proprie fundamentală de vibraţie a structurii şi este,
de obicei, cel mai important contributor la răspunsul structural total pe direcţia vântului.
Contributiile rezonante devin din ce în ce mai semnificative, şi în cele din urmă pot deveni
dominante, pe măsură ce structurile sunt mai zvelte/înalte şi frecvenţele proprii de vibraţie şi
amortizările acestora devin mai reduse.

Bibliografie
1. CNR-DT 207/2008 Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento
sulle costruzioni, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
2. J. D. Holmes, 2004. Wind Loading of Structures, Taylor & Francis

157
C.4 COEFICIENŢI AERODINAMICI DE PRESIUNE / SUCŢIUNE ŞI DE FORŢĂ

Coeficienţii aerodinamici pentru evaluarea efectelor vântului asupra construcţiilor pot fi
coeficienţi aerodinamici de presiune, de sucţiune şi de presiune totală (rezultantă) sau/si
coeficienţi aerodinamici de forţă rezultantă şi de moment rezultant, de forţă şi de moment pe
unitatea de lungime, şi de frecare.
Presiunile vântului ce acţionează pe feţele exterioare ale unei construcţii se evaluează
utilizând coeficienţi aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară ce se noteaza cu c
pe
. În
Figura C.4.1 se indică o distribuţie tipică a coeficienţilor de presiune / sucţiune exterioară
pentru un corp având forma de cub. Presiunile ce acţionează pe feţele interioare ale
construcţiei se evaluează utilizând coeficienţi aerodinamici de presiune / sucţiune interioară
notaţi cu c
pi
.


Figura C.4.1. Coeficienţi de presiune / sucţiune pe suprafaţa exterioară a unui cub [1]

Acţiunea de ansamblu produsă de presiunea dinamică a vântului asupra unui corp poate fi
exprimată prin rezultanta vectorială a tuturor forţelor din vânt care actionează pe suprafeţele
corpului la exterior şi la interior. Direcţia acestei forţe rezultante poate fi diferită de direcţia
vântului. În cazul general, forţa rezultantă pe corp poate fi descompusă în trei componente:
- o componentă orizontală pe direcţia vântului, denumită forţă de antrenare, F
w
;
Vant
Simetric

158
- o componentă orizontală perpendiculară pe direcţia vântului, denumită forţă laterală,
F
L
;
- o componentă verticală, denumită forţă de portanţă, F
P
.
Coeficientul aerodinamic de forţă c
f
se defineşte cu relaţia

⋅ ⋅ ⋅
=
A V
F
c
w
f
2
2
1
ρ
(C.4.1)
unde

A este aria frontală a corpului perpendiculară pe direcţia vântului, V este viteza
vântului în câmp liber, evaluată la o înălţime de referinţă convenţională şi ρ este densitatea
aerului.
Coeficientul de frecare este definit cu relaţia:
2
2
1
V
w
c
fe
fe
⋅ ⋅
=
ρ
(C.4.2)
unde w
fr
este acţiunea tangentă pe unitatea de suprafaţă paralelă cu direcţia vântului.
Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune pot lua valori pozitive (pentru presiuni) sau
negative (pentru sucţiuni), în funcţie de geometria clădirii. Coeficienţii de presiune / sucţiune
exterioară au valori pozitive în toate punctele expuse direct vântului şi au valori negative pe
suprafeţe laterale sau neexpuse direct vântului. Valorile pozitive ale coeficientului
aerodinamic de presiune pot fi inferioare valorilor negative (considerate în modul) ale
coeficientului aerodinamic de sucţiune.
Coeficienţii de presiune totală (rezultantă) pot avea atât valori pozitive, cât şi negative.
Coeficienţii aerodinamici de forţă pot avea valori pozitive sau negative, în funcţie de
geometria corpului analizat şi de direcţia vântului. Coeficienţii de frecare au întotdeauna
valori pozitive.
Coeficienţii aerodinamici locali sunt utilizaţi pentru evaluarea acţiunilor locale ale vântului
pentru proiectarea şi verificarea elementelor individuale de acoperis sau de faţadă.
Valorile coeficienţilor aerodinamici din Capitolul 4 sunt preluate integral din SR EN-1991-1-
4:2006.

Bibliografie
1. Baines, W. D., 1963. Effects of velocity distributions on wind loads and flow patterns on
buildings, Proceedings, International Conference on Wind Effects on Buildings and
Structures, Teddington, U.K., 26–28 June, 198–225
2. SR EN 1991-1-4 :2006 - Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni
generale. Acţiuni ale vântului, ASRO

159
C.5 PROCEDURI DE DETERMINARE A COEFICIENTULUI DE RĂSPUNS DINAMIC

C.5.1 Turbulenţa vântului

(i) Lungimea scării integrale a turbulenţei
Fluctuaţiile vitezei instantanee a vântului faţă de medie pot fi descompuse în rafale armonice
având pulsaţii n ⋅ ⋅ = π ω 2 (unde n este frecvenţa armonicei) şi lungimi de undă n v
m
/ = λ ,
unde v
m
este viteza medie a vântului în direcţie longitudinală.
Scara integrală a turbulenţei reprezintă o măsură a dimensiunilor medii ale vârtejurilor
turbulente ale curgerii aerului. Lungimea scării integrale a turbulenţei în direcţie
longitudinală (pe direcţia vântului) este determinată cu relaţia [5]:
( )


⋅ =
0
2
2 1
1
dx x R
v
L
v v
x
v
(C.5.1)
unde ( ) x R
v v
2 1
este funcţia de inter-corelaţie a componentelor longitudinale ale vitezelor
fluctuante v
1
şi v
2
măsurate in două puncte oarecare 1 şi 2 şi
2
v este valoarea medie pătratică
a vitezei fluctuante. Funcţia de inter-corelaţie scade rapid cu distanţa între punctele 1 şi 2.
Fluctuaţiile componentelor longitudinale ale vitezei, măsurate in două puncte separate de o
distanţă considerabil mai mare decât lungimea scării integrale a turbulenţei, sunt necorelate.
În codurile de proiectare, pentru evaluarea lungimii scării integrale a turbulenţei, se folosesc
relaţii empirice de forma [1]:
( )
m x
u
z c z L ⋅ = (C.5.2)
unde c şi m sunt constante determinate experimental.
În Figura C.5.1 este reprezentată variaţia lungimii scării integrale a turbulenţei determinate cu
relaţia (5.1) din cod, în funcţie de înălţimea z şi de categoria terenului.

(ii) Densitatea spectrală de putere a vitezei fluctuante a vântului
Proprietăţile statistice ale fluctuaţiilor vitezei faţă de medie în direcţie longitudinală sunt
definite complet de densitatea spectrală de putere unilaterală a rafalelor (vitezei fluctuante) pe
direcţia vântului la cota z, S
v
(z, n). Densitatea spectrală de putere descrie distribuţia dispersiei
fluctuaţiilor vitezei în funcţie de conţinutul de frecvenţe al acestora. Dispersia rafalelor
longitudinale se obţine integrând densitatea spectrală de putere pentru toate frecvenţele:
( )dn n z S
v v


=
0
2
, σ (C.5.3)

160
0
25
50
75
100
125
150
175
200
0 50 100 150 200 250 300
z, m
L, m
0
I
II
III
IV

Figura C.5.1 Lungimea scării integrale a turbulenţei, L(z)

Densitatea spectrală de putere pentru rafalele longitudinale se normalizează:
( )
( )
2
,
,
v
v
L
n z S n
n z S
σ

= (C.5.4)
parametrul de normalizare fiind dispersia rafalelor vântului în direcţia corespunzătoare.
Aria situată sub densitatea spectrală de putere unilaterală normalizată este egală cu unitatea:
( ) ( )
( ) 1 ln
, ,
0
2
0
2
=

=
∫ ∫
∞ ∞
n d
n z S n
dn
n z S
v
v
v
v
σ σ
(C.5.5)
Densitatea spectrală de putere unilaterală şi normalizată a rafalelor longitudinale ale vântului
din [4,7] şi din cod este dată de următoarea relatie propusă de Solari [1], Figura C.5.2:
( )
( ) ( )
( ) [ ]3
5 2
, 2 , 10 1
, 8 , 6 ,
,
n z f
n z f n z S n
n z S
L
L
v
v
L
⋅ +

=

=
σ
(C.5.6)
unde f
L
este o frecvenţă adimensională (coordonată Monin) asociată rafalelor longitudinale şi
reprezintă raportul între lungimea scării integrale a turbulenţei şi lungimea de undă a rafalei
armonice de frecvenţă n:
( )
( )
( ) z v
z L n
n z f
m
x
v
L

= , (C.5.7)


( )
( )
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
<
= ≤ ≤
|
|
¹
|

\
|

=
min min
max min
pentru ,
m 200 pentru ,
z z z L
z z z
z
z
L
z L
t
t
α


161
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
1.0E-02 1.0E-01 1.0E+00 1.0E+01 1.0E+02
S
L
(m/s)
2
f
L
Densitatea spectrala de putere a raf alelor longitudinale; z=10m

Figura C.5.2. Densitatea spectrală de putere unilaterală normalizată a rafalelor longitudinale

C.5.2 Procedura detaliată de determinare a coeficientului de răspuns dinamic

Determinarea coeficientului de răspuns dinamic la vânt se bazează pe modelarea stochastică a
proceselor aleatoare staţionare pentru descrierea vitezei vântului, a forţelor generate de vânt
pe construcţie şi a răspunsului structural la vânt.
Valorile instantanee ale mărimilor de interes (viteza vântului în amplasament, V(t), forţa
generată de vânt pe construcţie, F(t), deplasarea produsă de vânt, X(t)) se descompun intr-o
componentă medie şi o componentă fluctuantă faţă de medie, variabilă în timp şi modelată ca
proces stochastic staţionar de medie zero:
( ) ( ) t v v t V
m
+ = (C.5.8)
( ) ( ) t f F t F
m
+ = (C.5.9)
( ) ( ) t x X t X
m
+ = (C.5.10)
( ) 0 = t v .
( ) 0 = t f . (C.5.11)

162
( ) 0 = t x .
În Figura C.5.3 se prezinta grafic elementele modelării stochastice.

Figura C.5.3. Abordarea folosind vibraţii aleatoare pentru determinarea răspunsului dinamic
la acţiunea vântului [5]

Relaţia dintre densitatea spectrală de putere a componentei fluctuante a forţei din vânt şi
densitatea spectrală de putere a componentei fluctuante a vitezei longitudinale a vântului [2,
3, 5] este:
( ) ( ) n S
v
F
n S
v
m
m
f


=
2
2
4
(C.5.12)
Pentru determinarea răspunsului structurii se introduce noţiunea de funcţie de transfer a
structurii (sistemului). Pătratul modulului funcţiei de transfer a sistemului cu un grad de
libertate dinamică (GLD):
( ) ( )
2
0
2
2
1
2
2
2
1
2
2 1
4 1
1 1
n H
k
n
n
n
n
k
n H ⋅ =
|
|
¹
|

\
|
⋅ ⋅ +
(
(
¸
(

¸

|
|
¹
|

\
|

⋅ =
ξ
(C.5.13)
În relaţia (C.5.13) k este rigiditatea sistemului, ξ este fracţiunea din amortizarea critică, n
1

este frecvenţa proprie de vibraţie a sistemului cu un GLD şi ( ) n H
0
este factorul de
amplificare dinamică a răspunsului sistemului cu un GLD expus unei forţe excitatoare
armonice.
Relaţia între valoarea medie a forţei din vânt şi valoarea medie a deplasării sistemului este:
( )
( )
2
1
0
2
0
1
n m
F
k
F
F n H
k
X
m m
m m
⋅ ⋅ ⋅
= = ⋅ = ⋅ =
π
(C.5.14)
Viteză Forţă Răspuns
Densitatea
spectrală a
rafalelor
Funcţia de
admitanţă
aerodinamică
Densitatea
spectrală a forţei
din vânt
Densitatea
spectrală a
răspunsului
Funcţia de
transfer a
structurii
Frecvenţa
v
m
F
m
X
m

163
Relaţia între densitatea spectrală de putere a componentei fluctuante a deplasării sistemului şi
densitatea spectrală de putere a componentei fluctuante a forţei din vânt este:
( ) ( ) ( ) n S n H
k
n S
f X
⋅ ⋅ =
2
0
2
1
(C.5.15)
Combinând relaţia (C.5.15) cu relaţia (C.5.12) se obţine:
( ) ( ) ( ) n S
v
F
n H
k
n S
v
m
m
X


⋅ ⋅ =
2
2
2
0
2
4 1
(C.5.16)
Relaţia (C.5.16) este aplicabilă construcţiilor cu arii frontale reduse în raport cu lungimile
scărilor turbulenţei atmosferice. Intrucât fluctuaţiile vitezei nu se produc simultan pe toată
suprafaţa feţei expuse vântului, trebuie considerată corelaţia acestor fluctuaţii pe suprafaţa
expusă. Pentru a ţine seama de acest efect se introduce funcţia de admitanţă aerodinamică,
χ
2
(n), relaţia (C.5.16) devenind [5]:
( ) ( ) ( ) ( ) n S n
v
F
n H
k
n S
v
m
m
X
⋅ ⋅

⋅ ⋅ =
2
2
2
2
0
2
4 1
χ (C.5.17)
Funcţiile de admitanţă aerodinamică χ
2
(n) evaluează gradul de corelaţie al rafalelor
longitudinale pe aria frontală (b x h) a construcţiei expusă vântului. Funcţiile de admitanţă
aerodinamică – notate cu R
h
şi R
b
în cod - sunt reprezentate în Figura C.5.4.
Funcţia de admitanţă aerodinamică, χ
2
(n) tinde la 1 pentru frecvenţe joase şi pentru corpuri de
dimensiuni reduse. Rafalele cu frecvenţe joase sunt aproape perfect corelate şi cuprind faţa
expusă a corpului în totalitate. Pentru frecvenţe inalte, sau pentru corpuri cu dimensiuni mari,
rafalele nu sunt corelate, admitanţa aerodinamică tinde la zero şi rafalele nu generează forţe
fluctuante totale importante.

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.001 0.01 0.1 1 10 100
R
h(b)
η
h(b)

Figura C.5.4 Funcţiile de admitanţă aerodinamică, R
h(b)
[6]

164

Înlocuind în relaţia (C.5.17) valoarea medie a deplasării (relaţia C.5.14), se obţine:
( ) ( ) ( ) ( ) n S n n H
v
X
n S
v
m
m
X
⋅ ⋅ ⋅

=
2
2
0 2
2
4
χ (C.5.18)
Valoarea medie pătratică a deplasării fluctuante se determină prin integrarea densităţii
spectrale de putere a deplasării pentru toate frecvenţele [2, 3, 5]:
( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
2 2 2 2 2 2
0
2
0 2
1
1
2
0
2
2 2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2 2
4 [
4
4
R B v m
v
v
v
v
v
m
m
v
v
v
m
m
X X
R B I X
dn n H
n S
n dn
n S
n
v
X
dn
n S
n n H
v
X
dn n S x
σ σ
σ
χ
σ
χ σ
σ
χ σ σ
+ = + ⋅ ⋅ ⋅ =
=
|
|
¹
|

\
|
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅


≅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = =
∫ ∫
∫ ∫
∞ ∞
∞ ∞
(C.5.19)
în care
( )
( )
dn
n S
n B
v
v


⋅ =
0
2
2 2
σ
χ (C.5.20)
şi
( ) ( )
1
2
1
2
2
2
n n S R
L
χ
δ
π
⋅ ⋅

= (C.5.21)
şi unde:
S
L
(n
1
) este valoarea densităţii spectrale de putere unilaterale şi normalizate determinată
pentru frecvenţa n
1

δ - decrementul logaritmic al amortizării; acesta se determină cu relaţia ξ π δ ⋅ ⋅ ≅ 2 , unde
ξ este fracţiunea din amortizarea critică.
Integrala din relaţia (C.5.19) este evaluată ca suma a două componente ce reprezintă partea
nerezonantă (de fond) şi, respectiv, partea rezonantă a răspunsului fluctuant:
2 2 2
R B X
σ σ σ + = (C.5.22)
Factorul de răspuns nerezonant (cvasi-static), B
2
ia în considerare corelaţia efectivă a
valorilor de vârf ale presiunilor pe suprafaţa expusă la vânt a construcţiei şi este reprezentat
în Figura C.5.5. Când suprafaţa construcţiei expusă la vânt este mică, atunci B
2
→1 (corelaţie
perfectă). Odată cu creşterea suprafaţei construcţiei expuse la vânt, datorită nesimultaneităţii
valorilor de vârf ale presiunilor, B
2
scade progresiv şi tinde la zero.

165
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.001 0.01 0.1 1 10 100
B
2
(b+h)/L(z
s
)

Figura C.5.5 Factorul de răspuns nerezonant (cvasi-static), B
2
[6]

Factorul de răspuns rezonant R
2
depinde de aria A expusă la vânt şi de frecvenţa proprie
fundamentală n
1
şi creşte sensibil pentru valori reduse ale fracţiunii din amortizarea critică a
structurii, ξ.
Factorul de rafală al răspunsului este definit ca raportul între valoarea maximă aşteptată a
răspunsului structural intr-o perioadă definită de timp (conform codului, 10 minute) şi
valoarea medie a răspunsului în aceeaşi perioadă de timp:
2 2
2 1 R B I k
X
k X
X
X
G
v p
m
X p m
m
p
+ ⋅ ⋅ ⋅ + =
⋅ +
= =
σ
(C.5.23)
unde:
k
p
– este factorul de vârf al răspunsului ce depinde esenţial de intervalul de timp pentru care
este calculată valoarea maximă (10 min în cod) şi de frecvenţa proprie a structurii în modul
fundamental;
X
σ - este abaterea standard a răspunsului structural.
Factorul de rafală G depinde de dimensiunile, de rigiditatea şi de amortizarea structurii.
Acesta este cu atât mai mare cu cât structura este mai zveltă, mai flexibilă şi/sau mai slab
amortizată; factorul de rafală este mic în cazul în care structura este rigidă şi puternic
amortizată.
Factorul de vârf este dat de expresia [3]:
( )
( )
3
ln 2
577 , 0
ln 2 ≥
⋅ ⋅
+ ⋅ ⋅ =
T
T k
p
ν
ν (C.5.24)

166
unde ν este frecvenţa medie a vibraţiilor structurii expusă vântului incident (frecvenţă ce se
aproximează practic, pentru structuri cu amortizare redusă, cu frecvenţa de vibraţie a
construcţiei în modul fundamental) şi T este intervalul de timp pentru care se determină
valoarea maximă aşteptată a răspunsului. Factorul de vârf pentru determinarea răspunsului
extrem maxim al structurii, k
p
este reprezentat în Figura C.5.7.
2.5
3.0
3.5
4.0
10 100 1000
k
p
νT

Figura C.5.6 Factorul de vârf, k
p

Coeficientul de răspuns dinamic este definit ca raportul între valoarea maximă aşteptată a
răspunsului deplasare laterală a structurii ce ţine cont de efectele (cvasi-)rezonante şi de
corelaţia rafalelor pe aria expusă a construcţiei şi valoarea maximă aşteptată a răspunsului
deplasare laterală a structurii fără aceste efecte:
v
v p
m pq
m
d
I g
R B I k
X c
X G
c
⋅ ⋅ +
+ ⋅ ⋅ ⋅ +
=


=
2 1
2 1
2 2
(C.5.25)
Coeficientul de răspuns dinamic se aplica forţelor rezultante (globale) şi presiunilor
exterioare în direcţia vântului. Este important de observat că, spre deosebire de factorul de
rafală al răspunsului G, coeficientul de răspuns dinamic longitudinal c
d
poate fi mai mare,
mai mic sau egal cu 1. Conditia c
d
>1 implică G>c
pq
şi conduce la acţiuni statice echivalente
mai mari decât acţiunile aerodinamice de vârf; condiţia este valabilă pentru structuri flexibile
slab amortizate. Conditia c
d
<1 implică G<c
pq
şi conduce la acţiuni statice echivalente mai
mici decât acţiunile aerodinamice de vârf; condiţia este valabilă pentru structuri rigide
puternic amortizate [1].
Ordinea operaţiilor pentru evaluarea coeficientului c
d
este sintetizată în Tabelul C.5.1.


167
Tabel C.5.1 Calculul coeficientului de răspuns dinamic la vânt
Pasul Operatiunea
1 Alegerea unui model structural de referinţă
2 Determinarea parametrilor geometrici b, h, z
e

3 Evaluarea vitezei medii a vântului v
m
(z
s
)
4 Evaluarea intensităţii turbulenţei I
v
(z
s
)
5 Evaluarea scării integrale a turbulenţei L(z
s
)
6 Evaluarea decrementului logaritmic al amortizării structurale, δ
s

7 Evaluarea vectorului propriu fundamental de incovoiere, Φ
1

8 Evaluarea masei echivalente pe unitatea de lungime, m
e

9 Evaluarea decrementului logaritmic al amortizării aerodinamice, δ
a

10 Evaluarea decrementului logaritmic al amortizării produse de dispozitive speciale (mase
acordate, amortizori cu lichid etc.), δ
d

11 Determinarea parametrilor dinamici n
1
şi δ
12 Evaluarea factorului de răspuns nerezonant (cvasi-static) B
2
13 Evaluarea densităţii spectrale de putere normalizate a fluctuaţiilor faţă de medie a
componentei longitudinale a rafalelor, S
L
(z
s
, n
1
)
14 Evaluarea parametrilor η
h
şi η
b

15 Evaluarea funcţiilor de corelaţie verticală, R
h
şi transversală, R
b

16 Evaluarea factorului de răspuns rezonant R
2

17 Evaluarea frecvenţei asteptate ν
18 Evaluarea factorului de vârf k
p

19 Evaluarea coeficientului de răspuns dinamic c
d


C.5.4 Deplasari şi acceleraţii pentru starea limită de serviciu a construcţiei

Coeficientul adimensional K
x
este aproximat prin relaţia (5.13) din cod şi este reprezentat în
Figura C.5.7.

C.5.5 Criterii de confort

Acceleraţia limită superioară de confort pentru ocupanţii clădirii, a
lim
este reprezentată în
Figura C.5.8.

168
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
1.E+01 1.E+02 1.E+03
K
x
z
s
/z
0

Figura C.5.7. Coeficientului adimensional K
x
conform relaţiei (5.13)

0
5
10
15
20
25
30
0.1 1 10
n
1,x
, Hz
a
l
i
m
,

c
m
/
s
2
Birouri Cladiri de locuit

Fig. C.5.8 Valori limită ale acceleraţiei clădirii conform relaţiei (5.16)ζ = 0,5
ζ = 1,0
ζ = 1,5
ζ = 2,0
ζ = 2,5

169
Bibliografie
1. CNR-DT 207/2008 - Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento
sulle costruzioni, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
2. Davenport, A.G., 1963. ‘The buffetting of structures by gusts’, Proceedings,
International Conference on Wind Effects on Buildings and Structures, Teddington
U.K., 26–8 June, 358–91.
3. Davenport, A.G., 1964. ‘Note on the distribution of the largest value of a random
function with application to gust loading’, Proceedings, Institution of Civil Engineers
28: 187–96
4. EN 1991-1-4 - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind
actions, CEN
5. J. D. Holmes, 2004. Wind Loading of Structures, Taylor & Francis
6. NP 082-04 - Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor.
Acţiunea vântului, MTCT, 2005
7. SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007 - Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor - Partea 1-4:
Acţiuni generale – Acţiuni ale vântului. Anexa naţională

170
C.6 FENOMENE DE INSTABILITATE AEROELASTICĂ GENERATE DE VÂRTEJURI

Curgerea aerului produce efecte de antrenare a corpului imersat. Antrenarea este de natură
vâscoasa, generată de frecarea aerului de corp şi de natură inerţială, generată de presiunea
dinamică a aerului asupra corpului.
Dacă antrenarea generată de frecarea aerului este dominantă, atunci forma corpului este
aerodinamică; dacă antrenarea generată de presiunea aerului este dominantă, atunci forma
corpului nu este aerodinamică.
Mişcarea aerului se produce în două moduri:
- mişcarea laminară, caracterizată de deplasarea aerului în straturi paralele;
- mişcarea turbulentă, caracterizată de amestecarea violentă a straturilor de aer.
Pentru valori mici ale vitezelor aerului, forţele vâscoase sunt suficient de mari pentru ca să
menţină mişcarea acestuia în straturi paralele. La valori mari ale vitezelor, apar efecte
inerţiale importante, mişcarea devenind turbulentă. Apariţia unuia din cele două moduri de
mişcare este caracterizată de numărul Reynolds, Re ce se defineşte ca raportul între forţele de
inerţie şi forţele vâscoase dezvoltate în masa de aer în timpul curgerii:
µ
ρ L V
viscoasa Forta
inertie de Forta ⋅ ⋅
= = Re (C.6.1)
unde ρ este densitatea aerului, V este viteza curentului de aer, µ este coeficientul de
vâscozitate sau vâscozitatea dinamică a aerului şi L este o dimensiune caracteristică a
volumului de aer. Pentru aer la 20
o
C, Re=67000·V·L (V în m/s şi L în m). Dacă numărul
Reynolds este mare, predomină efectele inerţiale şi mişcarea este turbulentă. Dacă numărul
Reynolds este mic, predomină efectele vâscoase şi mişcarea este laminară.
Pentru construcţii zvelte (coşuri de fum, turnuri, cabluri s.a.) este necesar să se ia în
considerare efectul dinamic provocat de desprinderea alternantă a vârtejurilor vântului ce
produce o acţiune fluctuantă perpendiculară pe direcţia vântului a cărei frecvenţă depinde de
viteza medie a vântului, precum şi de forma şi de dimensiunile secţiunii in plan a construcţiei.
În cazul în care frecvenţa de desprindere a vârtejurilor este apropiată de o frecvenţă proprie
de vibraţie a construcţiei se realizează condiţiile de cvasi-rezonanţă ce produc amplificări ale
amplitudinii oscilaţiilor construcţiei, cu atât mai mari cu cât amortizarea şi masa structurii sau
a elementului sunt mai mici. Condiţia de rezonanţă este indeplinită atunci când viteza
vântului este teoretic egală cu viteza critică a vântului ce provoacă desprinderea vârtejurilor.
În general, viteza critică a vântului pentru multe construcţii curente este o viteză frecventă a
acestuia, ceea ce face ca numărul de cicluri de încărcare-descărcare şi fenomenul de oboseală
să devină importante.
Corpurile ne-aerodinamice produc fenomenul de desprindere alternantă a vârtejurilor. În
general, un corp imersat într-un curent de aer produce în urma sa un siaj format din trenuri de
vârtejuri alternante (ciclice) care se desprind de corp (Figura C.6.1) cu o frecvenţă medie de
desprindere dată de relaţia:

171
b
v St
n
m
s

= (C.6.2)
unde
St este un parametru adimensional numit numărul lui Strouhal, ce depinde de forma
secţiunii şi de numărul Reynolds;
v
m
este viteza medie a vântului;
b este o dimensiune caracteristică (de referinţă) a secţiunii corpului.

Figura C.6.1 Siajul von Karman pentru o secţiune circulară [1]

Fenomenul de producere şi de separare a vârtejurilor depinde de numărul Reynolds în sensul
că turbulenţa creşte odată cu numărul Reynolds (Figura C.6.2).


Figura C.6.2. Cilindru de lungime infinită cu secţiune circulară scufundat într-un fluid [1]

Numărul lui Scruton, Sc (definit de relaţia 6.4 din cod) este un parametru adimensional ce
depinde de masa echivalentă, de fracţiunea din amortizarea critică şi de dimensiunea de
referinţă a secţiunii. Când vârtejurile se desprind în rezonanţă cu oscilaţiile unei structuri
usoare şi / sau slab amortizate şi caracterizată de un număr Scruton scăzut, fenomenul tinde
să devină auto-excitat (sau de interacţiune aer-structură) şi dă naştere efectului de
sincronizare. În aceste cazuri, tendinţa nu mai este ca desprinderea de vârtejuri să excite
structura, ci structura însăşi conduce la desprinderea de vârtejuri dând naştere, astfel, unui
fenomen de amplificare semnificativ [1].
Conform relaţiei (C.6.2), dependenţa între frecvenţa de desprindere a vârtejurilor, n
s
şi viteza
medie a vântului, v
m
este liniară (Figura C.6.3a). În realitate, această lege nu mai este valabilă
pentru viteze mai mari ca v
crit,i
(definită de relaţia 6.2 din cod) într-un interval de viteze ∆v
crit,i
,
numit de auto-control (sau de sincronizare), ce este cu atât mai mare cu cât numărul lui
Scruton este mai mic, Figura C.6.3b [1].

172
Când numărul Scruton este mare (Figura C.6.3a), desprinderea vârtejurilor provoacă o forţă
alternantă transversală care, la rândul său, produce o vibraţie cvasi-rezonantă. În cazul în care
numărul Scruton este mic, desprinderea vârtejurilor produce vibraţii atât de ample incât
acestea devin principalul mecanism de control al desprinderii alternante de vârtejuri. Prin
urmare, desprinderea vârtejurilor se manifestă cu frecvenţa proprie de vibraţie a structurii
pentru intervalul de viteze indicat în Figura C.6.3b [1].

Figura C.6.3 Legea lui Strouhal pentru numere Scruton mari (a) şi mici (b)

În condiţii de rezonanţă, cu cât numărul Scruton este mai mic (deci, cu cât structura este mai
uşoară şi/sau mai slab amortizată), cu atât amplificarea răspunsului este mai mare. Se pot
distinge următoarele situaţii [1]:
• pentru Sc > 30, fenomenul de desprindere de vârtejuri nu produce, în general, efecte
severe; totusi, este recomandată efectuarea unei verificări;
• pentru 5 ≤ Sc ≤ 30, fenomenul de desprindere de vârtejuri este sensibil, în primul rând
la intensitatea turbulenţei; valorile ridicate ale intensităţii turbulenţei reduc riscul de
vibraţii violente iar valorile reduse ale intensităţii turbulenţei pot amplifica acest
fenomen;
• pentru Sc < 5, vibraţiile induse de desprinderea de vârtejuri pot fi de amplitudine mare
şi foarte periculoase.
Pentru clădiri zvelte (h/d > 4) şi pentru coşuri de fum (h/d > 6,5) dispuse în perechi sau
grupate se va considera sporirea efectelor vântului produse de siajul turbulent. Efectele
sporite produse de siajul turbulent asupra unei clădiri sau asupra unui coş de fum pot fi,
simplificat, considerate neglijabile dacă cel puţin una dintre condiţiile următoare este
verificată:
- distanţa dintre două clădiri sau coşuri de fum este de 25 ori mai mare decat
dimensiunea clădirii sau a coşului coşului amplasat în amonte faţă de direcţia de
curgere a aerului, măsurată perpendicular pe direcţia vântului;
- frecvenţa proprie fundamentală de vibraţie a clădirii sau a coşului (pentru care se
evaluează efectele produse de turbulenţa siajului) este mai mare de 1 Hz.

173
Dacă nu sunt indeplinite condiţiile precedente este necesară efectuarea de teste în tunelul
aerodinamic de vânt.
Amplitudinile vibraţiilor induse de desprinderea vârtejurilor se pot reduce prin montarea de
dispozitive aerodinamice (doar în condiţii speciale, de exemplu pentru numere Scruton mai
mari ca 8) sau dispozitive de amortizare pe structură. Astfel de aplicaţii necesită consultanţă
de specialitate.

Bibliografie

1. CNR-DT 207/2008 Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento
sulle costruzioni, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE


174
C. ANEXA A ZONAREA ACŢIUNII VÂNTULUI ÎN ROMÂNIA

Generaţia de standarde de acţiuni din ţările avansate din anii '70 ai secolului XX a introdus
conceptele inovative ale teoriei statistice a valorilor extreme şi a definit intensităţile acţiunilor
din hazard natural (cutremur, vânt, zăpada ş.a.) cu anumite intervale medii de recurenţă
(perioade medii de revenire), în ani.
In prezent, practica internaţională utilizează valori caracteristice ale acţiunilor din vânt având
intervalul mediu de recurenţă standard de 50 ani, IMR = 50 ani. Aceste valori au
probabilitatea de depăşire 64% în 50 ani şi 2% intr-un an.
Faţă de ediţia precedentă a codului (Normativ NP 082-2004), baza de date meteorologice
privind viteza vântului a fost completată cu valorile maxime anuale ale vitezelor vântului
înregistrate în România între anii 1989-2005. Ca urmare, pentru zonarea hazardului natural
din vânt în România s-au utilizat ca date de intrare valorile maxime anuale ale vitezei
vântului măsurate la 10 m deasupra terenului până în anul 2005, la peste 140 de staţii
meteorologice ale Administratiei Naţionale de Meteorologie. Rezultatele analizei statistice
sunt valorile caracteristice ale vitezei vântului având IMR = 50 ani, determinate în repartiţia
de valori extreme tip I, Gumbel pentru maxime. Repartiţia de probabilitate Gumbel pentru
maxime este recomandată în ultimele 4 ediţii ale standardului american ASCE 7/(1988, 1993,
2000, 2006) - Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, Documentul Joint
Committee on Structural Safety, Wind Loads, 1995, 2000 şi în Documentul ISO/TC
98/SC3/WG 2/N 129 rev, Draft for DP 4354, Wind Actions on Structures şi justificată de
corelaţia între coeficienţii de oblicitate şi de variaţie ai maximelor anuale măsurate în staţiile
meteorologice din România pe o durată de peste 50 de ani.
Rezultatele calculelor statistice efectuate au fost sintetizate în harta de zonare a valorilor de
referinţă ale presiunii dinamice a vântului mediate pe 10 minute, independent de direcţia de
acţiune a vântului (c
dir
= 1,0), şi având un interval mediu de recurenţă de 50 ani (vezi Figura
A.1 din cod).
Cu titlu informativ, în Tabelul C.A.1 sunt prezentate valorile factorului direcţional c
dir
pentru
vitezele maxime ale vântului pe 16 direcţii înregistrate în Câmpia Română, pentru oraşul
Bucureşti.
Tabelul C.A.1. Bucuresti. Factorul direcţional al vitezei vântului având un interval mediu de
recurenţă de 50 ani, c
dir

[3]
Direcţia N NNE NE ENE E ESE SE SSE
c
dir
0,34 0,52 0,97 0,83 0,48 0,38 0,38 0,34
Direcţia S SSV SV VSV V VNV NV NNV
c
dir
0,41 0,41 0,52 0,52 0,55 0,42 0,31 0,38
Relaţiile (A.2) şi (A.3) din cod au fost calibrate pe baza datelor obţinute în statiile
meteorologice din România situate la peste 1000 m altitudine.
În Tabelul C.A.2 sunt prezentate valorile de referinţă ale presiunii dinamice a vântului pentru
10 statii meteorologice situate la peste 1000 m altitudine, care au fost determinate pe baza

175
maximelor anuale ale vitezei medii a vântului măsurate la o înălţime de 10 m şi mediate pe
10 minute.

Tabelul C.A.2. Valori caracteristice ale presiunii dinamice a vântului în statii meteorologice
din România situate la altitudini de peste 1000 m

Nr. crt.
Staţia
meteorologică
Altitudinea,
m
q
b
, Pa
1. Băişoara 1360 307
2. Fundata 1384 833
3. Semenic 1432 1027
4. Cuntu 1450 626
5. Păltiniş 1453 1094
6. Rarău 1536 822
7. Parang 1548 501
8. Lăcăuţi 1776 1052
9. Iezer 1785 871
10. Vlădeasa 1836 978

Relaţiile (A.4) şi (A.5) din codul de proiectare au la bază rapoarte de fractili determinate în
repartiţia Gumbel pentru maxime pentru diferite valori ale coeficientului de variaţie a
valorilor maxime anuale ale vitezelor vântului. Rezultatele analizei sunt prezentate în Figura
C.A.1.
0.6
0.8
1.0
1.2
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Coeficient de variatie a vitezelor maxime anuale
R
a
p
o
r
t

v
a
l
o
r
i

c
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
e

a
l
e

v
i
t
e
z
e
i
.
.
.
100 ani/50 ani
10 ani/50 ani

Figura C.A.1. Rapoarte ale valorilor caracteristice ale vitezei maxime anuale a vântului

176
ani IMR
ani IMR
v
v
50
b,
100
, b
=
=
şi
ani IMR
ani IMR
v
v
50
b,
10
b,
=
=Bibliografie
1. D. Ghiocel, D. Lungu, 1975. Wind, snow and temperature effects on structures, based on
probability, Abacus Press, Tunbridge Wells, Kent, U.K.
2. D. Lungu, R. Văcăreanu, A. Aldea, C. Arion, 2000. Advanced Structural Analysis, Editura
CONSPRESS, 177 p., ISBN 973-8165-15-6
3. Lungu D., Demetriu S., Aldea A., 1994. Basic code parameters for environmental actions in
Romania harmonised with EUROCODE 1, Scientific Bulletin of Technical University of
Civil Engineering Bucharest, Vol.2/1994, p.35-44
4. Lungu D., van Gelder P., Trandafir R.,1996. Comparative study of Eurocode 1, ISO and
ASCE procedures for calculating wind loads. IABSE Colloquium, Basis of Design and
Actions on Structures, Background and Application of EUROCODE 1. Delft University of
Technology, March 27-29, p.345-354
5. Lungu, D., Aldea, A., Demetriu, S., 1998. Probabilistic wind and snow hazards assessment
for Romania, Proceedings of the 1st International Scientific-Technical Conference –
Technical Meteorology of the Carpathians, Ukraine, p.35-40

177


Exemple de calcul

Anexă informativă178
LISTA EXEMPLELOR DE CALCUL

1 Viteza şi presiunea dinamică a vântului
2 Evaluarea acţiunii vântului pe o hală industrială
3 Evaluarea acţiunii vântului pe o clădire de locuit cu regim mic de inălţime
4 Evaluarea acţiunii vântului pe o clădire multietajata de birouri
5 Evaluarea răspunsului dinamic la acţiunea vântului pentru o clădire cu regim mare
de inălţime
6 Evaluarea răspunsului dinamic la acţiunea vântului pentru un coş de fum
7 Evaluarea acţiunii vântului pe un pod


Exemplele de calcul se referă la:

1. Viteza şi presiunea dinamică a vântului; pentru un amplasament dat se vor determina,
pentru viteza şi presiunea dinamică a vântului:
• valori de referinţă
• valori medii
• valori de vârf

2. Evaluarea acţiunii vântului pe o hală industrială; se vor determina:
• viteza şi presiunea dinamică a vântului pe amplasament
• distribuţia presiunilor exterioare pe suprafeţele expuse
• presiuni interioare
• presiuni totale
• forţa globală pe direcţia vântului
• forţa de frecare

3. Evaluarea acţiunii vântului pe o clădire de locuit cu regim mic de inălţime; se vor
determina:
• viteza şi presiunea dinamică a vântului pe amplasament
• distribuţia presiunilor exterioare pe suprafeţele expuse
• presiuni exterioare locale pe elemente
• forţa globală pe direcţia vântului

4. Evaluarea acţiunii vântului pe o clădire multietajată de birouri; se vor determina:
• viteza şi presiunea dinamică a vântului pe amplasament
• distribuţia presiunilor exterioare pe suprafeţele expuse
• parametrii dinamici
• coeficientul de răspuns dinamic
• forţa globală pe direcţia vântului

5. Evaluarea răspunsului dinamic la acţiunea vântului pentru o clădire cu regim mare de
inălţime; se vor determina:
• viteza şi presiunea dinamică a vântului pe amplasament
• parametrii dinamici
• coeficientul de răspuns dinamic
• forţa globală pe direcţia vântului
• acceleraţia longitudinală la vârful clădirii

179
6. Evaluarea răspunsului dinamic la acţiunea vântului pentru un coş de fum; se vor determina:
• viteza şi presiunea dinamică a vântului pe amplasament
• parametrii dinamici
• coeficientul de răspuns dinamic
• forţa globală pe direcţia vântului
• viteza critică de desprindere a vârtejurilor
• valoarea de vârf a deplasării pe direcţia transversală vântului
• forţa statică echivalentă transversală

7. Evaluarea acţiunii vântului pentru un pod; se vor determina:
viteza şi presiunea dinamică a vântului pe amplasament
acţiunea vântului pe tablierul podului.CUPRINS
1 ELEMENTE GENERALE.................................................................................................................................5

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
2

Scop şi domeniu de aplicare.............................................................................................. 5 Referinţe normative........................................................................................................... 6 Ipoteze ............................................................................................................................... 6 Proiectarea asistată de încercări ........................................................................................ 7 Definiţii şi simboluri ......................................................................................................... 7 Combinarea acţiunii vântului cu alte acţiuni................................................................... 12

VITEZA VÂNTULUI. PRESIUNEA DINAMICĂ A VÂNTULUI ..............................................................13

2.1 2.2 2.3 2.4
3

Elemente generale ........................................................................................................... 13 Valori de referinţă ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului....................................... 13 Rugozitatea terenului. Valori medii ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului............ 16 Turbulenţa vântului. Valori de vârf ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului ............ 18

ACŢIUNEA VÂNTULUI ASUPRA CLĂDIRILOR ŞI STRUCTURILOR................................................21

3.1 Elemente generale ........................................................................................................... 21 3.2 Presiunea vântului pe suprafeţe....................................................................................... 23 3.3 Forţe din vânt .................................................................................................................. 25 3.4 Coeficientul de răspuns dinamic al construcţiei.............................................................. 26 3.4.1 Generalităţi............................................................................................................... 26 3.4.2 Evaluarea coeficientului de răspuns dinamic........................................................... 27
4 COEFICIENŢI AERODINAMICI DE PRESIUNE / SUCŢIUNE ŞI DE FORŢĂ ....................................29

4.1 Generalităţi ...................................................................................................................... 29 4.2 Clădiri.............................................................................................................................. 31 4.2.1 Generalitaţi............................................................................................................... 31 4.2.2 Pereţi verticali ai clădirilor cu formă dreptunghiulară în plan ................................. 32 4.2.3 Acoperişuri plate...................................................................................................... 35 4.2.4 Acoperişuri cu o singură pantă ................................................................................ 38 4.2.5 Acoperişuri cu două pante ....................................................................................... 40 4.2.6 Acoperişuri cu patru pante ....................................................................................... 42 4.2.7 Acoperişuri cu mai multe deschideri ....................................................................... 43 4.2.8 Acoperişuri cilindrice şi cupole ............................................................................... 45 4.2.9 Presiuni interioare .................................................................................................... 47 4.2.10 Presiunea pe pereţi exteriori sau pe acoperişuri cu mai multe straturi de închidere................................................................................................................................. 49 4.3 Copertine ......................................................................................................................... 51 4.4 Pereţi izolaţi, parapete, garduri şi panouri publicitare .................................................... 58 4.4.1 Pereţi verticali izolaţi şi parapete............................................................................. 58 4.4.2 Factori de ecranare pentru pereţi şi garduri ............................................................. 59 4.4.3 Panouri publicitare ................................................................................................... 60
2

4.5 Coeficienţi de frecare ...................................................................................................... 61 4.6 Elemente structurale cu secţiune rectangulară ................................................................ 62 4.7 Elemente structurale cu secţiuni cu muchii ascuţite........................................................ 64 4.8 Elemente structurale cu secţiune poligonala regulată ..................................................... 65 4.9 Cilindri circulari .............................................................................................................. 66 4.9.1 Coeficienţi aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară ..................................... 66 4.9.2 Coeficienţi aerodinamici de forţă............................................................................. 69 4.9.3 Coeficienţi aerodinamici de forţă pentru cilindrii verticali aşezaţi în linie ............. 70 4.10 Sfere............................................................................................................................. 71 4.11 Structuri cu zăbrele şi eşafodaje .................................................................................. 73 4.12 Steaguri ........................................................................................................................ 76 4.13 Zvelteţea efectivă λ şi factorul efectului de capăt ψλ .................................................. 77
5 PROCEDURI DE DETERMINARE A COEFICIENTULUI DE RĂSPUNS DINAMIC .............................80

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
6

Turbulenţa vântului ......................................................................................................... 80 Procedura detaliată de determinare a coeficientului de răspuns dinamic........................ 81 Procedura simplificată de determinare a valorilor coeficientului de răspuns dinamic pentru clădiri ................................................................................................................... 83 Deplasări şi acceleraţii corespunzătoare stării limită de serviciu a constructiei ............. 85 Criterii de confort ............................................................................................................ 86

FENOMENE DE INSTABILITATE AEROELASTICĂ GENERATE DE VÂRTEJURI ........................88

6.1 Generalităţi ...................................................................................................................... 88 6.2 Considerarea efectului desprinderii vârtejurilor.............................................................. 88 6.3 Parametrii de bază pentru desprinderea vârtejurilor ....................................................... 88 6.3.1 Viteza critică a vântului, vcrit,i ....................................................................................... 88 6.3.2 Numărul lui Strouhal, St ............................................................................................... 89 6.3.3 Numărul lui Scruton, Sc................................................................................................ 91 6.3.4 Numărul lui Reynolds, Re............................................................................................. 91 6.4 Acţiunea produsă de desprinderea vârtejurilor................................................................ 92 6.5 Calculul amplitudinii deplasării produse pe direcţie transversală vântului..................... 92 6.6 Efectele vârtejurilor la cilindri verticali dispuşi în linie sau grupaţi ............................... 97
ANEXA A (NORMATIVĂ) ZONAREA ACŢIUNII VÂNTULUI ÎN ROMÂNIA........................................100

ANEXA B (NORMATIVĂ)

EFECTELE TERENULUI ..................................................................................112

B.1 B.2 B.3 B.4

Tranziţia între categoriile de rugozitate 0, I, II, III, şi IV.............................................. 112 Calculul numeric al factorului orografic ....................................................................... 112 Clădiri şi/sau structuri învecinate.................................................................................. 115 Înălţimea de deplasare a planului de cotă zero.............................................................. 116
CARACTERISTICI DINAMICE ALE STRUCTURILOR..........................117

ANEXA C (INFORMATIVĂ)

C.1 C.2 C.3 C.4

Generalităţi .................................................................................................................... 117 Frecvenţa proprie fundamentală.................................................................................... 117 Vectorul propriu fundamental ....................................................................................... 119 Masa echivalentă ........................................................................................................... 120
3

................................ 134 D.3 Coeficienţi aerodinamici de forţă................................. 127 D.......................................2 Efectul vântului pe pilele podurilor ........................................3................. 133 D...................................C...................................... 135 D......................... 121 Caracteristici dinamice ale structurilor de poduri ........127 ANEXA D (NORMATIVĂ) D.......... 135 D........................................................................4.........................3 Forţele din vânt pe tablierele podurilor pe direcţia z ..........3.... 133 D...2 Forţele din vânt pe tablierele podurilor pe direcţia x – Metoda simplificată....1 Direcţiile vântului şi situaţii de proiectare ........ 129 D...................... 135 4 .............................................. 123 ACŢIUNEA VÂNTULUI ASUPRA PODURILOR ...........2 Alegerea procedeului de calcul al răspunsului la acţiunea vântului...............................4 Forţele din vânt pe tablierele podurilor pe direcţia y......... 129 D.....................................................3.....................4 Pilele podurilor......................4.....6 Decrementul logaritmic al amortizării .....................................................................................3..........1 Elemente generale .......1 Coeficienţii aerodinamici de forţă pe direcţia x (metoda generală)...........5 C.... 129 D.................................

de asemenea (4)). regulile de aplicare şi datele de bază necesare pentru proiectarea la vânt a construcţiilor în România armonizate cu standardul SR EN 1991-1-4. elemente de prindere etc. (3) Codul se aplică la proiectarea şi verificarea: clădirilor si structurilor cu înălţimi de cel mult 200 m (vezi. (5) Codul nu cuprinde prevederi referitoare la evaluarea efectelor tornadelor asupra clădirilor. evaluarea acţiunii vântului pe piloni şi coşuri de fum ancorate cu cabluri. parapete. Codul prezintă metode si proceduri practice de evaluare a presiunilor/sucţiunilor şi/sau a forţelor din vânt pe clădiri şi structuri uzuale.1 ELEMENTE GENERALE 1. art. podurilor cu deschiderea mai mică de 200 m (vezi. calculul vibraţiilor de torsiune. (2) Codul reglementează determinarea acţiunii vântului şi a răspunsului structural la această acţiune pentru proiectarea clădirilor şi a lucrărilor inginereşti/structurilor. ataşate acesteia (de exemplu: pereţi cortină. care au la bază reprezentari ale acţiunii vântului conform SR EN 1991-1-4. Prevederile codului se referă atât la întreaga clădire/structură cât şi la elemente structurale sau nestructurale. cu luarea în considerare a informaţiei meteorologice privind valorile maxime anuale ale vitezei medii a vântului. de asemenea (4)). care satisfac condiţiile de răspuns dinamic de la (D. vânt-chiciură si vânt-gheaţă (pentru aceste cazuri vezi SR EN 1993-3-1). evaluarea acţiunii combinate vânt-ploaie.).2). considerarea influenţei modurilor proprii superioare de vibraţie în evaluarea răspunsului structural dinamic. (4) Codul nu contine prevederi referitoare la următoarele aspecte: evaluarea acţiunii vântului pe turnuri cu zăbrele cu tălpi neparalele (pentru acest caz vezi SR EN 1993-3-1). 2(3) şi SR EN 199-1-6). de exemplu la clădiri înalte cu nucleu central. evaluarea acţiunii vântului pe durata execuţiei (vezi SR EN 1-1-4. structurilor şi a elementelor ataşate acestora. 5 . evaluarea acţiunii vântului pe poduri cu cabluri suspendate.1 Scop şi domeniu de aplicare (1) Codul cuprinde principiile. calculul vibraţiilor tablierelor de pod generate de turbulenţa transversală a văntului.

nr. Turnuri şi piloni Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel.230/2005. Bazele proiectării structurilor în construcţii.Poduri Eurocod: Bazele proiectării structurilor.Acţiuni pe durata executiei Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. indicativ CR 0-2005 Ordinul ministrului transporturilor. cu modificările ulteriore Nr.2 Referinţe normative (1) Următoarele referinţe normative conţin prevederi care.Acţiuni ale vântului Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Acţiuni pe durata execuţiei. Anexa naţională (2) Acest cod cuprinde texte reproduse din standardele naţionale SR EN 1991-1-4:2006 şi SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007. Partea 1-6: Acţiuni generale. piloni şi coşuri. Partea 1-6: Acţiuni generale . Crt. 1. constituie prevederi ale acestui cod: Nr. 1 2 3 4 5 6 Standarde Denumire SR EN 1990:2004/A1:2006 SR EN 1990:2004/A1:2006/NA:2009 SR EN 1991-1-4:2006 SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007 SR EN 1991-1-4:2006 /AC:2010 SR EN 1991-1-6:2005 7 8 9 10 11 SR EN 1991-1-6:2005/NB:2008 SR EN 1991-2:2004 SR EN 1991-2:2004/NB:2006 SR EN 1993-3-1:2007 SR EN 1993-3-1:2007/NB:2009 Eurocod: Bazele proiectării structurilor . Crt 1. Partea 1-4: Acţiuni generale. Anexa naţională Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. identificate prin bară laterală şi / sau referinţa [3]. 6 . Acte legislative Publicaţia Cod de proiectare. Partea 1-4: Acţiuni generale . piloni. şi cosuri.148/16 februarie 2006. proiectanţilor. Partea 3-1: Turnuri. Anexa naţională Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel.Acţiuni ale vântului. Partea I bis. prin trimiteri făcute în prezentul text. Anexa naţională Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Turnuri şi piloni. după caz). verificarea.(6) Prevederile codului se adresează investitorilor. executanţilor de lucrări.2. Anexa A2: Aplicaţie pentru poduri. Partea 2: Acţiuni din trafic la poduri. Acţiuni ale vântului Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea 1-4: Acţiuni generale . controlul şi/sau expertizarea lucrărilor. Partea 3-1: Turnuri. precum şi organismelor de verificare şi control (verificarea şi/sau expertizarea proiectelor. Partea 2: Acţiuni din trafic la poduri Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Anexa Naţională Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. construcţiilor şi turismului nr.

având 2% probabilitate de depăşire într-un an (interval mediu de recurenţă. folosiţi. a orografiei amplasamentului şi a turbulenţei vântului. independent de direcţia vântului. valoarea de vârf a vitezei vântului . determinată la o înălţime z deasupra terenului. acţiunea vântului trebuie modelată astfel încât să fie respectate (i) profilul vitezei medii a vântului şi (ii) caracteristicile turbulenţei în amplasamentul construcţiei. coeficient aerodinamic de presiune / sucţiune . independent de direcţia vântului. (2) Pentru efectuarea de încercări experimentale în tunelul aerodinamic.5 Definiţii şi simboluri (1) Pentru utilizarea codului de proiectare se dau următoarele definiţii: valoarea de referinţă a vitezei vântului . Coeficienţii globali sunt coeficienţi aerodinamici de presiune / sucţiune pentru suprafeţe expuse 7 - - - . pentru proiectarea elementelor şi a prinderilor de dimensiuni reduse. de exemplu. determinată la o înălţime de 10 m în câmp deschis. IMR = 50 ani). valoarea medie a vitezei vântului . Coeficienţii locali sunt coeficienţi aerodinamici de presiune / sucţiune pentru suprafeţe expuse vântului mai mici sau cel mult egale cu 1 m2.viteza maximă aşteptată a vântului pe o durată de 10 minute. Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară se împart în coeficienţi globali şi coeficienţi locali. independent de direcţia vântului. 1. 1.1. determinată la o înălţime z deasupra terenului. utilizând modele adecvate ale construcţiei şi ale acţiunii vântului.viteza vântului mediată pe o durată de 10 minute.4 Proiectarea asistată de încercări (1) Pentru evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiei şi a răspunsului acesteia se pot utiliza şi rezultate ale încercărilor în tunelul aerodinamic şi/sau ale metodelor numerice. având 2% probabilitate de depăşire într-un an. cu considerarea efectelor rugozităţii terenului şi a orografiei amplasamentului.3 Ipoteze (1) Ipotezele generale prezentate în CR 0 sunt valabile şi în prezentul cod. cu considerarea efectelor rugozităţii terenului. coeficientul aerodinamic de presiune / sucţiune interioară caracterizează efectul vântului pe suprafeţele interioare ale clădirilor.coeficientul aerodinamic de presiune / sucţiune exterioară caracterizează efectul vântului pe suprafeţele exterioare ale clădirilor.viteza caracteristică a vântului mediată pe o durată de 10 minute.

parametru de formă Kiv factor de interferenţă pentru desprinderea vârtejurilor Krd factor de reducere pentru parapeţi Kw factor al lungimii de corelaţie L lungimea deschiderii unui tablier de pod. lungimea scării turbulenţei Ld lungimea reală a versantului ne-expus vântului Le lungimea efectivă a versantului expus vântului 8 . factorul de răspuns rezonant . un element structural sau o componentă.factorul ce evaluează efectele de amplificare dinamică a răspunsului structural produse de continutul de frecvente al turbulenţei vântului în cvasi-rezonanţă cu frecventa proprie fundmentală de vibraţie a structurii.vîntului mai mari de 10 m2. valoarea caracteristică (presiune / forţă) – vezi şi CR 0. coeficient aerodinamic de forţă . exprimat pe unitatea de suprafaţă.coeficientul aerodinamic de forţă caracterizează efectul global al vântului pe structură sau elementele sale (considerate ca un întreg). Coeficienţii aerodinamici de presiune rezultantă (totală) caracterizează efectul rezultant al vântului pe o structură. inclusiv frecarea aerului pe suprafeţe (dacă nu este specificat altfel). - - (2) Codul utilizează următoarele simboluri: Majuscule latine A arie (suprafaţă) Afr arie (suprafaţă) expusă la vânt Aref arie de referinţă B2 factor de răspuns cvasistatic C factor de încărcare din vânt pentru poduri E modulul lui Young Ffr rezultanta forţelor de frecare Fj forţa de excitaţie produsă de vârtejuri aplicată într-un punct j al structurii Fw forţa rezultantă din vânt H înălţimea unui element orografic Iv intensitatea turbulenţei K factor formei proprii modale.factorul ce evaluează corelaţia presiunilor din vânt pe suprafaţa construcţiei. factorul de răspuns cvasistatic .

dacă nu se specifica altfel) factor de altitudine cz>1000m cd coeficient de răspuns dinamic al construcţiei cdir factor direcţional ce factor de expunere cf coeficient aerodinamic de forţă cf.- Lj lungimea de corelaţie Lu lungimea reală a versantului expus vântului N numărul de cicluri produs de desprinderea vârtejurilor Ng numărul de cicluri de încărcare pentru răspunsul de rafală R2 factorul răspunsului rezonant Re numărul lui Reynolds Rh.l coeficient de portanţă cfr coeficient de frecare clat coeficient aerodinamic de forţă pe direcţie transversală vântului cM coeficient aerodinamic de moment cp coeficient aerodinamic de presiune / sucţiune cp. Litere mici latine b lăţimea construcţiei (dimensiunea perpendiculară pe direcţia vântului.net coeficient aerodinamic de presiune rezultantă (totală) cr factor de rugozitate pentru viteza vântului cr2 factor de rugozitate pentru presiunea dinamică a vântului cpv factor de rafală pentru viteza vântului 9 .0 coeficient aerodinamic de forţă pentru structuri sau elemente structurale fără curgere liberă a aerului la capete cf. Rb admitanţă aerodinamică Sc numărul lui Scruton SL densitatea spectrală de putere unilaterală si normalizată St numărul lui Strouhal Ws greutatea elementelor structurale ce contribuie la rigiditatea unui coş de fum Wt greutatea totală a coşului de fum.

grosimea plăcii vb viteză de referinţă a vântului vcrit viteză critică a vântului pentru fenomenul de desprindere a vârtejurilor vm viteză medie a vântului vp valoare de vârf a vitezei vântului w presiunea vântului x distanţa orizontală de la amplasament la vârful denivelării 10 .x frecvenţă fundamentală de vibraţie în direcţia vântului n1.- cpq factor de rafală pentru presiunea dinamică a vântului co factor orografic cs factor de dimensiune d e lungimea construcţiei (dimensiunea paralelă la direcţia vântului.y frecvenţă fundamentală de vibraţie în direcţia perpendiculară vântului no frecvenţă de ovalizare p probabilitate anuală de depăşire qb valoare de referinţă a presiunii dinamice a vântului qm valoare medie a presiunii dinamice a vântului qp valoare de vârf a presiunii dinamice a vântului r s t rază factor. coordonată intervalul de mediere pentru viteza de referinţă a vântului. dacă nu se specifică altfel) excentricitatea forţei sau distanţa până la margine fL frecvenţa adimensională h înălţimea structurii înălţimea obstacolului înălţime de deplasare a planului de cotă zero hmed hdepl k rugozitate echivalentă kp factor de vârf l lungimea unei structuri orizontale me masă echivalentă pe unitatea de lungime ni frecvenţă proprie a structurii în modul i de vibraţie n1.

coeficient de obstrucţie λ coeficient de zvelteţe µ raportul deschiderii. Litere mici grecesti - γIw factor de importanţă – expunere la acţiunea vântului δ decrement logaritmic al amortizării δa decrement logaritmic al amortizării aerodinamice δd decrement logaritmic al amortizării produse de dispozitive speciale δs decrement logaritmic al amortizării structurale ϕ raportul plinurilor.x panta în direcţia vântului forma modală proprie fundamentală în direcţia vântului. permeabilitatea anvelopei (învelişului) ν vâscozitate cinematică θ unghi de rotaţie din torsiune ρ densitatea aerului σv abaterea standard a fluctuaţiilor vitezei instantanee a vântului în jurul vitezei medii - σa.- ymax amplitudinea maximă perpendiculară pe direcţia vântului pentru viteza critică a acestuia z înălţime deasupra terenului înălţime medie zmed z0 lungime de rugozitate ze. Majuscule greceşti - Φ Φ1. zi zmax zmin înălţime de referinţă pentru acţiunea exterioară/interioară a vântului înălţime maximă înălţime minimă zs înălţime de referinţă pentru determinarea factorului de răspuns dinamic al construcţtiei.x ψmc abaterea standard a acceleraţiei construcţiei în direcţia vântului factor de reducere pentru copertine cu mai multe deschideri 11 .

- ψr factor de reducere al coeficientului de forţă pentru secţiuni pătrate cu colţuri rotunjite ψλ factor de reducere al coeficientului de forţă pentru elementele structurale cu efecte de capăt - ψλαfactorul efectului de capăt pentru cilindri circulari ψs factor de adăpostire pentru pereţi şi garduri ζ exponentul formei modale. (2) Efectele pe structură ale acţiunilor produse de vânt vor fi grupate cu efectele pe structură ale acţiunilor permanente şi variabile relevante pentru proiectare. (3) Se va considera fenomenul de oboseală produs de efectele acţiunii vântului asupra structurilor cu comportare sensibilă la acest fenomen. expunere fr frecare i j interior. în conformitate cu CR 0. 1.6 Combinarea acţiunii vântului cu alte acţiuni (1) Prin aplicarea prevederilor codului se obţin valori caracteristice ale acţiunilor produse de vânt pe clădiri si structuri. 12 . Indici - b crit e referinţă critic exterior. numărul modului numărul curent al ariei încrementale sau un punct al structurii m medie p x y z vârf direcţia vântului perpendicular pe direcţia vântului direcţia verticală.

3).25 kg/m3). vb este viteza caracteristică a vântului mediată pe o durată de 10 minute.1 Elemente generale (1) Valorile instantanee ale vitezei vântului şi ale presiunii dinamice a vântului conţin o componentă medie şi o componentă fluctuantă faţă de medie. Pentru aerul standard (ρ=1. (3) Valorile medii ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului se determină pe baza valorilor de referinţă ale acestora (descrise la punctul 2. Componenta medie a acestora este modelată ca variabilă aleatoare. valoarea de referinţă a vitezei vântului. presiunea de referinţă (exprimată în Pascali) este determinată cu relaţia: 13 .05 m) şi având o probabilitate de depăşire într-un an de 0. 2. normal şi de medie zero. independent de direcţia vântului. componenta fluctuantă faţă de medie este modelată ca proces aleator staţionar. cdir ce tine cont de distribuţia valorilor vitezei vântului pe diferite direcţii orizontale. În cazul exprimării direcţionale. PRESIUNEA DINAMICĂ A VÂNTULUI 2. temperatură. vb se înmulţeşte cu un factor direcţional. (3) Valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului (presiunea de referinţă a vântului).02 (ceea ce corespunde unei valori având intervalul mediu de recurenţă de IMR = 50 ani). factorul direcţional se consideră egal cu 1. (2) Acţiunea vântului este considerată orizontală şi direcţională.1) în care ρ este densitatea aerului ce variază în funcţie de altitudine. z0 = 0.2 VITEZA VÂNTULUI. latitudine şi anotimp. (2) Atât viteza vântului cât şi presiunea dinamică a vântului sunt modelate ca mărimi aleatoare.4 în funcţie de care se determină valorile de vârf ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului. qb este valoarea caracteristică a presiunii dinamice a vântului calculată cu valoarea de referinţă a vitezei vântului: qb = 1 2 ρ ⋅ vb 2 (2.2 Valori de referinţă ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului (1) Valoarea de referinţă a vitezei vântului (viteza de referinţă a vântului).2) şi a rugozităţii şi orografiei terenului (descrise la punctul 2. În absenţa unor măsurători direcţionale ale vitezei vântului. (4) Componenta fluctuantă a vitezei vântului este reprezentată prin intensitatea turbulenţei definită la punctul 2.0. în câmp deschis (teren de categoria II cu lungimea de rugozitate convenţională. determinată la o înălţime de 10 m.

1. 14 . (7) Valoarea de referinţă a vitezei vântului pentru un amplasament se obţine din valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului corespunzătoare amplasamentului (luată din harta de zonare din Figura 2.2 q b [Pa ] = 0.3) din Anexa A.625 ⋅ v b [m/s] (2.1 sau direct din Tabelul A.7 kPa – vezi Figura 2.1 din Anexa A sunt indicate valorile de referinţă ale presiunii dinamice a vântului pentru 337 de localităţi urbane din România.1 este valabilă pentru altitudini mai mici sau egale cu 1000 m. ANM. În Tabelul A.1) din Anexa A. Valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului pentru un amplasament aflat la o altitudine z mai mare de 1000 m se poate determina cu relaţia (A. în cazul în care este necesară determinarea valorii factorului direcţional cdir se recomandă utilizarea de date primare recente de la ANM. De asemenea. folosind relaţia (A.1). (6) Pentru zonele din sud-vestul Banatului (în care valorile de referinţă ale presiunii dinamice a vântului sunt mai mari sau egale cu 0.1) şi pentru zonele de munte aflate la o altitudine mai mare de 1000 m se recomandă utilizarea de date primare recente înregistrate de Adminstraţia Naţională de Meteorologie. (5) Harta de zonare a valorilor de referinţă ale presiunii dinamice a vântului din Figura 2.2) (4) Valorile de referinţă ale presiunii dinamice a vântului în România sunt indicate în harta de zonare din Figura 2.

Figura 2. având IMR = 50 ani NOTĂ.1 Zonarea valorilor de referinţă ale presiunii dinamice a vântului.1) din Anexa A 15 . qb în kPa. Pentru altitudini peste 1000m valorile presiunii dinamice a vântului se corectează cu relaţia (A.

z0. păduri) Zone în care cel putin 15% din suprafaţă este acoperită cu construcţii având mai mult de 15 m înălţime (de ex. IV sunt ilustrate la Comentarii 3) Pentru încadrarea în categoriile de teren III şi IV. pentru diverse categorii de teren [3] 1). 2).01 obstacole Câmp deschis-terenuri cu iarbă şi/sau cu obstacole izolate (copaci. Lungimea de rugozitate.3 Rugozitatea terenului.3)   z  k r ( z 0 ) ⋅ ln  z    0 cr (z ) =    c r ( z = z min )  pentru z min < z ≤ z max = 200 m (2. z0. m 0.2. În Tabelul 2. terenuri suburbane. (3) Factorul de rugozitate pentru viteza vântului. zone urbane) 0. cr(z) modelează variaţia vitezei medii a vântului cu înălţimea z deasupra terenului pentru diferite categorii de teren (caracterizate prin lungimea de rugozitate z0) în funcţie de viteza de referinţă a vântului: (2..05 clădiri) aflate la distanţe de cel puţin de 20 de ori înălţimea obstacolului Zone acoperite uniform cu vegetatie.1. sau cu clădiri. exprimată în metri. m 1 1 2 5 10 Lacuri sau terenuri plate şi orizontale cu vegetaţie neglijabilă şi fără 0.003 zmin. terenurile respective trebuie să se dezvolte pe o distanţă de cel puţin 500 m şi respectiv 800 m în vecinătatea construcţiei.4) pentru z ≤ z min 16 . Viteza medie a vântului. Valori medii ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului (1) Rugozitatea suprafeţei terenului este modelată aerodinamic de lungimea de rugozitate. (2) Variaţia vitezei medii a vântului cu înălţimea deasupra terenului produsă de rugozitatea suprafeţei este reprezentată printr-un profil logaritmic. în metri. vb (fără a lua în considerare orografia amplasamentului): vm ( z ) = cr ( z ) ⋅ vb unde cr(z) este factorul de rugozitate pentru viteza vântului.3 1. III. 0. sau cu obstacole izolate aflate la distanţe de cel mult de 20 de ori înăltimea obstacolului (de ex. z0. sate. Aceasta reprezintă o măsura convenţională a mărimii vârtejurilor vântului turbulent la suprafaţa terenului. I.. II.0 Valori mai mici ale lungimiii de rugozitate z0 conduc la valori mai mari ale vitezei medii a vântului Categoriile de teren 0. 3) Categoria de teren 0 I II III IV 1) 2) Descrierea terenului Mare sau zone costiere expuse vânturilor venind dinspre mare z0 . vm(z) la o înălţime z deasupra terenului depinde de rugozitatea terenului şi de viteza de referinţă a vântului. Tabelul 2.1 se prezintă clasificarea categoriilor de teren în funcţie de valoarea lungimii de rugozitate.

189 ⋅  0     0. Valorile kr(z0) sunt indicate în Tabelul 2.6) (6) Dacă clădirea/structura analizată este/va fi amplasată în apropierea unei alte structuri care este de cel putin două ori mai înaltă decât media înălţimilor structurilor învecinate. (5) În cazul în care orografia terenului (dealuri izolate.046 IV 0. În Anexa B este prezentată o procedură de calcul al factorului orografic c0. creste) măreşte viteza vântului cu mai mult de 5% faţă de valoarea calculată fără considerarea efectelor orografice (factorul orografic co are valori mai mari ca 1.unde factorul de teren kr este dat de relaţia  z  k r (z 0 ) = 0.028 II 0.036 III 0. utilizarea sa este recomandată în special pe primii 200 m de la suprafaţa terenului (reprezentând cca. Tabelul 2. 10% din înălţimea stratului limită atmosferic).054 (4) Profilul logaritmic al vitezei este valabil pentru vânturi moderate şi puternice (viteza medie >10 m/s) în atmosferă neutră (unde convecţia termică verticală a aerului poate fi neglijată). Deşi profilul logaritmic este valabil pe toată înălţimea stratului limită atmosferic. Terenul din amonte poate fi considerat pană la o distanţă egală cu de 10 ori înălţimea elementului orografic izolat.155 0. vm(z) la o înălţime z deasupra terenului se determină cu relaţia: v m ( z ) = co ⋅ c r ( z ) ⋅ v b (2. 2.05). viteza medie calculată cu relaţia (2. În Anexa B este prezentată o metodă aproximativă de considerare a acestui efect. atunci aceasta poate fi expusă (în funcţie de geometria structurii) unei viteze sporite a vitezei vântului pentru anumite direcţii ale acestuia. (7) În evaluarea vitezei medii a vântului se poate lua în considerare şi efectul clădirilor învecinate (amplasate la distanţe mici). Factorii kr(z0) şi kr2(z0)pentru diferite categorii de teren Categoria de teren kr(z0) kr2(z0) 0 0.3) se înmulţeşte cu factorul orografic co (vezi rel.2. Efectele orografiei pot fi neglijate dacă panta medie a terenului din amonte (faţă de direcţia de curgere a aerului) este mai mică de 3°. Valorile z0 şi zmin sunt date în Tabelul 2.169 0.6). În cazul în care efectele orografice nu pot fi neglijate.233 0. 07 (2.214 0.024 I 0.05  0 . viteza medie a vântului. 17 . În Anexa B este prezentată o metodă de considerare a acestui efect.5).2.1.189 0.

În cazul în care efectele orografice nu pot fi neglijate. independente de înălţimea z deasupra terenului: 18 . valoarea medie a presiunii dinamice a vântului. vm(z): I v (z ) = v m (z ) σv (2.2. v(z.8) (9) Factorul de rugozitate pentru presiunea dinamică a vântului. m) şi pot fi considerate. qb şi se determină cu relaţia: qm ( z ) = cr2 ( z ) ⋅ qb (2.7) unde cr2(z) este factorul de rugozitate pentru presiunea dinamică a vântului. cr2(z) modelează variaţia presiunii medii a vântului cu înălţimea z deasupra terenului pentru diferite categorii de teren (caracterizate prin lungimea de rugozitate z0) în funcţie de valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului:    k r2 ( z 0 ) ⋅ ln z     z0  c r2 ( z ) =    c 2 (z = z ) min  r      2 pentru z min < z ≤ z max = 200 m (2. simplificat.10) (2) Intensitatea turbulenţei la înălţimea z se determină cu relaţia:  β   2. qm(z) la o înălţime z deasupra terenului (fără a lua în considerare orografia amplasamentului) depinde de rugozitatea terenului şi de valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului.(8) Valoarea medie a presiunii dinamice a vântului. Valori de vârf ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului (1) Intensitatea turbulenţei vântului. qm(z) la o înălţime z deasupra terenului se determină cu relaţia: 2 qm ( z ) = co ⋅ cr2 ( z ) ⋅ qb (2. Iv caracterizează fluctuaţiile vitezei instantanee a vântului în jurul vitezei medii.5 ⋅ ln z     z  I v (z ) =   0    I v ( z = z min )  pentru z min < z ≤ z max = 200 m (2.t) şi viteza medie a vântului la înălţimea z.11) pentru z ≤ z min (3) Valorile factorului de proporţionalitate β variază cu rugozitatea suprafeţei terenului (z0.9) pentru z ≤ z min Valorile kr2(z0) pentru cele cinci categorii de teren sunt indicate în Tabelul 2. Intensitatea turbulenţei la înălţimea z deasupra terenului se defineşte ca raportul între abaterea standard σv a fluctuaţiilor vitezei instantanee a vântului. 2.4 Turbulenţa vântului.

5 ≤ β = 4. ce(z) ia în considerare şi factorul c02 (vezi relaţia 2.13) unde cpv(z) este factorul de rafală pentru viteza medie a vântului. Valori ale lui Categoria de teren β 0 2. (10) În cazul în care efectele orografice nu pot fi neglijate. (5) Factorul de rafală pentru viteza medie a vântului.5 În Tabelul 2. cpv(z) la o înălţime z deasupra terenului se defineste ca raportul dintre valoarea de vârf a vitezei vântului (produsă de rafalele vântului turbulent) şi valoarea medie (mediata pe 10 minute) la înălţimea z a vitezei vântului: c pv ( z ) = 1 + g ⋅ I v (z ) = 1 + 3. produsă de rafalele vântului. factorul de expunere. în Figura 2.14) unde g este factorul de vârf a cărui valoare recomandată este g=3. se determină cu relaţia: v p (z ) = c pv (z ) ⋅ v m (z ) (2.5 (6) Valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului. pentru diferite categorii de teren. cpq(z) la înălţimea z deasupra terenului se defineste ca raportul dintre valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului (produsă de rafalele vântului) şi valoarea medie a presiunii dinamice a vântului (produsă de viteza medie a vântului) la înălţimea z.11).16) (8) Valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului.17) (9) Factorul de expunere (sau combinat). qb (la 10 m. qp(z) la o înălţime z deasupra terenului. în câmp deschis – teren de categoria II): qp ( z ) = cpq ( z ) ⋅ qm ( z ) = cpq ( z ) ⋅ cr2 ( z ) ⋅ qb (2.12) β pentru a fi utilizate în relaţia (2.5 ⋅ I v ( z ) (2. β în funcţie de categoria de teren II 2.74 I 2. qp(z) la o înălţime z deasupra terenului poate fi exprimată în funcţie de valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului.3.4. respectiv: c pq ( z ) = 1 + 2 g ⋅ I v ( z ) = 1 + 7 ⋅ I v ( z ) (2.74 (4) Valoarea de vârf a vitezei vântului. se determină cu relaţia: q p ( z ) = c pq (z ) ⋅ q m ( z ) (2. cr2(z): ce ( z ) = cpq (z ) ⋅ cr2 ( z ) (2.35 IV 2.8) astfel: 19 . produsă de rafalele vântului. vp(z) la o înălţime z deasupra terenului.5 − 0.15) (7) Factorul de rafală pentru presiunea dinamică medie a vântului.66 III 2. ce(z) se defineşte ca produsul dintre factorul de rafală.3 sunt date valorile (2.2. cpq(z) şi factorul de rugozitate.856 ln( z 0 ) ≤ 7.12 Tabelul 2.18) Variaţia factorului de expunere este reprezentată.

0 4.20) z.18). 2.0 2. valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului la o înălţime z deasupra terenului. m 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1.5 2.17) şi (2. ce(z) Fig. ce(z) şi de valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului.2 ce ( z ) = c0 ⋅ cr2 ( z ) ⋅ cpq ( z ) (2. qb: q p ( z ) = ce ( z ) ⋅ q b 200 180 (2.5 3.5 4.0 Factorul de expunere.0 3. ce(z) 20 . qp(z) se poate exprima sintetic în funcţie de factorul de expunere.5 5.0 Teren categoria IV Teren categoria III Teren categoria II Teren categoria I Teren categoria 0 Inaltimea deasupra terenului 1.2 Factorul de expunere.19) (11) Din relaţiile (2.

precum cabluri. din cauza porozitaţii suprafeţelor exterioare. componenta care acţionează practic static.1 Elemente generale (1) În Capitolul 3 sunt prezentate elementele de bază şi metodele care se utilizează pentru evaluarea acţiunii şi efectelor vântului asupra clădirilor şi structurilor curente. Acţiunile din vânt sunt acţiuni variabile în timp şi acţionează atât direct. atunci când suprafeţe mari ale construcţiilor sunt expuse vântului. provocată de acele fluctuaţii ale excitaţiei turbulente având frecvenţa în vecinătatea frecvenţelor proprii de vibraţie ale structurii.3 ACŢIUNEA VÂNTULUI ASUPRA CLĂDIRILOR ŞI STRUCTURILOR 3. pe antenele ancorate şi pe podurile suspendate necesită studii speciale de ingineria vântului. (3) Acţiunea vântului este reprezentată de presiunile produse de vânt pe suprafeţele clădirilor şi structurilor. antene) sau deschideri (poduri) de peste 200 m. produce valorile maxime aşteptate ale deplasărilor şi eforturilor induse de acţiunea reală a vântului. antene. forţele de frecare orizontale ce acţionează tangenţial la suprafeţe pot avea efecte semnificative. Presiunile / sucţiunile pot acţiona direct şi pe suprafeţele interioare ale clădirilor şi structurilor deschise. ca presiuni / sucţiuni pe suprafeţele exterioare ale clădirilor şi structurilor închise. (5) Acţiunile din vânt pe construcţiile cu răspuns dinamic pe direcţia vântului sunt reprezentate simplificat printr-un set de presiuni/ sucţiuni sau forţe static echivalente care se obţin prin înmulţirea valorilor de vârf ale presiunilor / sucţiunile sau forţelor ce acţionează pe construcţie cu coeficientul de răspuns dinamic. În Capitolul 6 sunt date reguli simplificate pentru evaluarea răspunsului aeroelastic. acţiunile din vânt evaluate sub formă de presiuni/sucţiuni sau forte sunt reprezentate prin valorile caracteristice ale acestora. pe structurile cu înălţimi (clădiri. coşuri de fum şi poduri. Prevederile codului permit evaluarea răspunsul dinamic pe direcţia vântului produs de continutul de frecvenţă al vântului turbulent în rezonanţă cu frecvenţa proprie fundamentală de vibraţie pe direcţia vântului. ii. cât şi indirect pe suprafeţele interioare ale clădirilor şi structurilor închise. (8) Pentru structurile foarte flexibile. şi componenta rezonantă fluctuantă. complexitate şi dimensiuni. interacţiunea vânt-structură produce un răspuns aeroelastic al acestora. (4) Acţiunea vântului este clasificată ca acţiune variabilă fixă. 21 . (6) Răspunsul total pe direcţia vântului turbulent se determină ca suma dintre: i. (2) Acţiunea statică echivalentă a vântului se defineşte ca fiind acţiunea care. Presiunile / sucţiunile acţionează pe suprafaţa construcţiilor rezultând forţe normale pe suprafeţele acestora. (7) Evaluarea efectelor vântului pe clădirile / structurile neuzuale ca tip. În plus. sau de forţele produse de vânt pe clădiri şi structuri. turnuri. aplicată static pe clădire / structură sau pe elementele sale.

fiecărei clase de importanţăexpunere (I-IV) i se asociază un factor de importanţă . Tabelul 3.(9) În conformitate cu CR 0. γIw aplicat la valoarea caracteristică a acesteia. în funcţie de consecinţele umane şi economice ce pot fi provocate de un hazard natural sau/şi antropic major. γIw =1.1).1 Clase de importanţă-expunere pentru construcţii Clasa de importanţăexpunere Construcţii tip clădiri Construcţii tip construcţii speciale Construcţii esenţiale pentru societate Clasa I (a) Spitale şi alte clădiri din sistemul de sănătate cu servicii de urgenţă şi săli de operaţie (b) Staţii de pompieri. apărarea şi securitatea naţională (e) Turnuri de telecomunicaţii (f) Turnuri de control pentru activitatea aeroportuară şi navală (g) Stâlpi ai liniilor de distribuţie şi transport a energiei electrice şi alte construcţii de aceeaşi natură şi alte clădiri de aceeaşi natură 22 . epurare şi pompare a apei (b) Staţii de transformare a energiei (c) Construcţii speciale care conţin materiale radioactive (d) Construcţii speciale cu funcţiuni esenţiale pentru ordinea publică. apărarea şi securitatea naţională (a) Rezervoare de apă. (10) Pentru evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor. construcţiile sunt impărţite în clase de importanţă-expunere. sedii de poliţie şi garaje de vehicule ale serviciilor de urgenţă de diferite tipuri (c) Staţii de producere şi distribuţie a energiei şi/sau care asigură servicii esenţiale pentru celelalte categorii de construcţii (d) Clădiri care conţin gaze toxice.15 pentru construcţiile din clasele de importanţă-expunere I şi II.expunere.00 pentru construcţiile din clasele de importanţă-expunere III şi IV. Valorile factorului de importanţă . γIw pentru acţiunile din vânt sunt: - γIw =1.expunere. explozivi şi alte substanţe periculoase (e) Centre de comunicaţii şi coordonare a situaţiilor de urgenţă (f) Adăposturi pentru situaţii de urgenţă (g) Clădiri cu funcţiuni esenţiale pentru administraţia publică (h) Clădiri cu funcţiuni esenţiale pentru ordinea publică. staţii de tratare. precum şi de rolul acestora în activităţile de răspuns post-hazard ale societăţii (Tabelul 3.

de birouri sau cu şi alte construcţii de aceeaşi natură funcţiuni comerciale. epurare. cu o capacitate de peste 1000 de persoane în aria totală expusă (h) Penitenciare (i) Clădiri care deservesc direct: centrale electrice. cu o capacitate de peste 250 persoane în aria subterane pentru stocare materiale totală expusă inflamabile (gaze. lichide) (c) Aziluri de bătrâni. indiferent de funcţiune (clădiri cu înălţimea totală supraterană mai mare de 45 m) şi alte clădiri de aceeaşi natură Clasa III Clasa IV Toate celelalte construcţii cu excepţia celor din clasele I. staţii de producere şi distribuţie a energiei. muzee s. creşe. licee. cu sport o capacitate de peste 100 persoane în (b) Construcţii speciale care în care se aria totală expusă depozitează explozivi. cu o capacitate de peste 200 de persoane în aria totală expusă (f) Clădiri din patrimoniul cultural naţional. agricole.2 Presiunea vântului pe suprafeţe (1) Presiunea / sucţiunea vântului ce acţionează pe suprafeţele rigide exterioare ale clădirii / structurii se determină cu relaţia: 23 . altele decât cele din clasa I. cu o capacitate de peste 400 persoane în aria totală expusă (e) Săli de conferinţe. universităţi sau alte clădiri şi alte substanţe periculoase (c) Rezervoare supraterane şi din sistemul de educaţie. clădiri pentru depozite. grădiniţe şi (d) Castele de apă alte spaţii de îngrijire a persoanelor. în caz de avariere. un pericol major pentru viaţa oamenilor (a) Spitale şi alte clădiri din sistemul de (a) Tribune de stadioane sau săli de sănătate. etc. II şi IV Construcţii temporare. caracterizate de un pericol redus de pierderi de vieţi omeneşti 3. spectacole sau expoziţii. staţii de tratare. (g) Clădiri de tip mall. centre de telecomunicaţii (j) Clădiri foarte înalte. pompare a apei. gaze toxice (b) Şcoli. parcuri industriale o capacitate de peste 150 de persoane în aria totală expusă (d) Clădiri rezidenţiale.Clasa II Construcţii care pot provoca.a. cu (e) Turnuri de răcire pentru centrale termoelectrice.

presiunile si sucţiunile se iau cu semnul lor.we = γ Iw ⋅ c pe ⋅ q p ( z e ) (3. γIw (2) Presiunea / sucţiunea vântului ce acţionează pe suprafeţele rigide interioare ale clădirii / structurii se determină cu relaţia: wi = γ Iw ⋅ c pi ⋅ q p (z i ) (3. este factorul de importanţă – expunere. este factorul de importanţă – expunere. γIw (3) Presiunea rezultantă (totală) a vântului pe un element de construcţie este diferenţa dintre presiunile (orientate către suprafaţă) şi sucţiunile (orientate dinspre suprafaţă) pe cele două feţe ale elementului. ze cpe este înălţimea de referinţă pentru presiunea exterioară (vezi Capitolul 4).1 Presiuni / sucţiuni pe suprafeţe [3] 24 . zi cpi este înălţimea de referinţă pentru presiunea interioară (vezi Capitolul 4). neg neg neg neg Vant poz Presiune interioara pozitiva Vant neg poz Presiune interioara negativa neg poz Vant neg Vant poz neg Figura 3.2) unde: qp(zi) este valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului evaluată la cota zi.1) unde: qp(ze) este valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului evaluată la cota ze. Presiunile sunt considerate cu semnul (+) iar sucţiunile cu semnul (-) (vezi Figura 3. este coeficientul aerodinamic de presiune / sucţiune pentru suprafeţe interioare (vezi Capitolul 4).1). este coeficientul aerodinamic de presiune / sucţiune pentru suprafeţe exterioare (vezi Capitolul 4).

γIw (4) Forţa globală pe direcţia vântului.3 Forţe din vânt (1) Forţa din vânt ce acţionează asupra unei clădiri / structuri sau asupra unui element structural poate fi determinată în două moduri: i. calculate pe baza presiunilor / sucţiunilor exterioare şi interioare cu relaţiile (3.7): 25 .forţe provenind din presiunile / sucţiunile ce se exercită pe suprafeţe exterioare Fw. cd cf Aref este coeficientul de răspuns dinamic al construcţiei (vezi Capitolul 5).i.4)). calculate cu relaţia (3.e = c d ⋅ ∑ w (z ) ⋅ A e e sup rafete ref (3. este aria de referinţă. (2) Forţa din vânt se evaluează pentru cea mai defavorabilă direcţie a vântului faţă de clădire / structură. pentru clădiri / structuri (rel.3)) sau elemente sale (rel.forţe provenind din presiunile / sucţiunile ce se exercită pe suprafeţe interioare Fw.5) . ce include si efectele frecării (vezi Capitolul 4).3) sau prin compunerea vectorială a forţelor pentru elementele structurale individuale cu relaţia: Fw = γ Iw ⋅ c d ⋅ ∑c elemente f ⋅ q p ( z e ) ⋅ Aref (3. este factorul de importanţă – expunere. ca forţă globală utilizând coeficienţii aerodinamici de forţă. Fw ce acţionează pe clădire / structură sau pe un element structural poate fi determinată prin compunerea vectorială a forţelor Fw. ce acţionează pe structură sau pe un element structural având aria de referinţă Aref orientată perpendicular pe direcţia vântului. (3.6) . orientată perpendicular pe direcţia vântului.e. Ffr rezultate din frecarea aerului paralel cu suprafeţele exterioare. (3) Forţa globală pe direcţia vântului Fw. se determină cu relaţia generală: Fw = γ Iw ⋅ c d ⋅ c f ⋅ q p ( z e ) ⋅ Aref (3.4): qp(ze) este valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului evaluată la cota ze. Fw.3) si (3.4) In relatiile (3. sau prin sumarea presiunilor / sucţiunilor ce acţionează pe suprafeţele (rigide) ale clădirii / structurii utilizând coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune. (3. este coeficientul aerodinamic de forţă pentru clădire / structură sau element structural. ii.6) cu forţele de frecare.i = ∑ w (z ) ⋅ A i i sup rafete ref (3.3.5) şi (3.

4 Coeficientul de răspuns dinamic al construcţiei 3. 3.5). este aria suprafeţei exterioare orientată paralel cu direcţia vântului (vezi pct. este factorul de importanţă – expunere. γIw (5) Efectele generate de frecarea aerului pe suprafeţe pot fi neglijate atunci când aria totală a suprafeţelor paralele cu direcţia vântului (sau puţin înclinate faţă de aceasta) reprezintă mai puţin de ¼ din aria totală a tuturor suprafeţelor exterioare perpendiculare pe direcţia vântului. 4.1. wi(zi) este presiunea vântului ce acţionează pe o suprafaţă interioară individuală la înălţimea zi. 26 . Efectele generate de frecarea aerului pe suprafeţe nu vor fi neglijate pentru verificarea la starea limită de echilibru static. cd consideră atât amplificarea efectelor acţiunii vântului datorită vibraţiilor structurii cvasi-rezonante cu conţinutul de frecvenţă al turbulenţei atmosferice cât şi reducerea efectelor acţiunii vântului datorită apariţiei nesimultane a valorilor de vârf ale presiunii vântului ce se exercită pe suprafaţa construcţiei.F fr = γ Iw ⋅ c fr ⋅ q p ( z e ) ⋅ A fr (3.8). unde b este dimensiunea laturii secţiunii transversale a construcţiei orientată (cvasi)-perpendicular pe direcţia vântului (vezi si pct. mai uşoară şi cu amortizare mai redusă.1 Generalităţi (1) Coeficientul de răspuns dinamic al construcţiei. we(ze) este presiunea vântului ce acţionează pe o suprafaţa exterioară individuală la înălţimea ze.5).5). ECH (vezi CR 0).7) În relatiile (3.6) si (3. Aref cfr Afr este aria de referinţă a suprafeţei individuale. (6) Efectele de torsiune generală produse de acţiunea oblică a vântului sau de rafalele necorelate ale vântului acţionând pe clădiri / structuri cvasi-paralelipipedice pot fi estimate simplificat considerând aplicarea forţei Fw cu o excentricitate e = b /10. Reducerea răspunsului structural datorită apariţiei nesimultane a valorilor de vârf ale presiunii vântului este cu atât mai accentuată cu cât suprafaţa construcţiei expusă acţiunii vântului este mai mare. 4.7): cd este coeficientul de răspuns dinamic al construcţiei (vezi Capitolul 5).4. (2) Amplificarea răspunsului structural este cu atât mai mare cu cât structura este mai flexibilă. (3. este coeficientul de frecare (vezi pct. 4.

3.4.2

Evaluarea coeficientului de răspuns dinamic

3.4.2.1 Procedura de evaluare simplificată (1) Simplificat, coeficientul de răspuns dinamic, cd poate fi determinat astfel: conform prevederilor din subcapitolul 5.3, pentru clădirile paralelipipedice cu o înălţime de cel mult 30 m si având dimensiuni în plan de cel mult 50 m;
cd =1 pentru faţade şi elemente de acoperiş ce au o frecvenţă proprie de vibraţie mai mare de 5Hz; frecvenţele proprii de vibraţie ale fatadelor şi elementelor de acoperiş pot fi determinate folosind prevederile din Anexa C; de obicei, deschiderile vitrate mai mici de 3m au frecvenţe proprii mai mari de 5Hz; cd = 1 pentru coşurile de fum cu secţiune transversală circulară, care au înălţimea h < 60 m şi care respectă condiţia h < 6,5d, unde d este diametrul coşului de fum.

-

(2) În cazul neincadrării în condiţiile indicate la 3.4.2.1(1) se va utiliza procedura de evaluare detaliată de la 3.4.2.2. 3.4.2.2 Procedura de evaluare detaliată (1) În cazul general, valoarea coeficientului de răspuns dinamic, cd se determină cu relaţia:
cd = 1 + 2 ⋅ k p ⋅ I v (z s ) ⋅ B 2 + R 2 1 + 7 ⋅ I v (z s )

(3.8)

unde:
zs

este înălţimea de referinţă pentru determinarea coeficientului de răspuns dinamic; aceasta inălţime se determină conform Fig. 3.2; pentru cazurile care nu sunt prezentate în Fig. 3.2, zs poate fi luată ca fiind egală cu h, înălţimea structurii; este factorul de vârf pentru răspunsul extrem maxim al structurii; calculul factorului de vârf, kp este dat în Capitolul 5; este intensitatea turbulenţei vântului definită în subcapitolul 2.4; este factorul de răspuns nerezonant (cvasi-static), ce evaluează corelaţia presiunilor din vânt pe suprafaţa construcţiei (evaluează componenta nerezonantă a răspunsului); calculul detaliat al factorului de răspunsului nerezonant, B2 este dat în Capitolul 5; este factorul de răspuns rezonant, ce evaluează efectele de amplificare dinamică a răspunsului structural produse de continutul de frecvente al turbulenţei în cvasirezonanţă cu frecventa proprie fundmentala de vibraţie a structurii (evaluează componenta rezonantă a răspunsului); calculul detaliat al factorului de răspuns rezonant, R2 este dat în Capitolul 5.

kp Iv B2

R2

(2) Relaţia (3.8) are la bază ipoteza că sunt semnificative doar vibraţiile structurii în direcţia vântului, corespunzătoare modului propriu fundamental de vibraţie.

27

zS = 0,6 . h ≥ zmin

z s = h1 +

h ≥ zmin 2

z s = h1 +

h ≥ zmin 2

a) structuri verticale, clădiri.

b) structuri ce vibrează în plan orizontal, grinzi

c) structuri tip panou (publicitar)

Fig. 3.2. Inălţimea de referinţă zs pentru calculul dinamic la vânt al construcţiilor de forma paralelipipedică [3] (3) Pentru clădiri înalte sau flexibile (inălţimea h ≥ 30 m sau frecvenţa proprie de vibraţie n1 ≤ 1 Hz) este necesară verificarea valorilor maxime ale deplasării şi acceleraţiei clădirii pe direcţia vântului, prima evaluată la înălţimea z = zs si cea de a doua la înălţimea z = h. În Capitolul 5 este dată o metodă de determinare a acestor mărimi de răspuns. (4) Pentru clădiri zvelte (h/d > 4) şi pentru coşuri de fum (h/d > 6,5) dispuse în perechi sau grupate se va considera sporirea efectelor vântului produse de siajul turbulent (vezi Capitolul 6). (5) Efectele produse de siajul turbulent asupra unei clădiri sau asupra unui coş de fum pot fi, simplificat, considerate neglijabile dacă cel puţin una dintre condiţiile următoare este verificată: distanţa dintre două clădiri sau coşuri de fum este de 25 ori mai mare decât dimensiunea clădirii sau a coşului amplasat în amonte faţă de direcţia de curgere a aerului, măsurată perpendicular pe direcţia vântului; frecvenţa proprie fundamentală de vibraţie a clădirii sau a coşului (pentru care se evaluează efectele produse de turbulenţa siajului) este mai mare de 1 Hz.

-

(6) Dacă nu sunt indeplinite condiţiile date la 3.4.2.2(5) este necesară efectuarea de teste în tunelul aerodinamic.

28

4

COEFICIENŢI AERODINAMICI DE PRESIUNE / SUCŢIUNE ŞI DE FORŢĂ

4.1

Generalităţi

(1) Evaluarea efectelor vântului asupra suprafeţelor rigide ale clădirilor si structurilor se poate face în două moduri: (i) utilizând coeficienţi aerodinamici de presiune / sucţiune şi (ii) utilizând coeficienţi aerodinamici de forţă. (2) Coeficienţii aerodinamici depind, în general, de: geometria şi dimensiunile construcţiei, de unghiul de atac al vântului, de categoria de rugozitate a suprafeţei terenului din amplasamentul construcţiei, de numărul Reynolds etc. (3) Prevederile acestui capitol se referă la determinarea coeficienţilor aerodinamici necesari pentru evaluarea acţiunii vântului asupra suprafeţelor rigide ale clădirilor si structurilor. În funcţie de elementul sau clădirea / structura pentru care este necesară evaluarea acţiunii vântului, coeficienţii aerodinamici utilizaţi pot fi: coeficienţi aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară şi interioară, cpe(i), vezi 4.1 (4); coeficienţi aerodinamici de presiune rezultantă (totală), cp,net, vezi 4.1 (5); coeficienţi de frecare, cfr, vezi 4.1 (6); coeficienţi aerodinamici de forţă, cf, vezi 4.1 (7).

(4) Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară sunt folosiţi pentru determinarea presiunii / sucţiunii vântului pe suprafeţele rigide exterioare ale cladirilor şi structurilor; coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune interioară sunt folosiţi pentru determinarea presiunii / sucţiunii vântului pe suprafetele rigide interioare ale clădirilor şi structurilor. Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară pot fi coeficienţi globali şi coeficienţi locali. Coeficienţii locali reprezintă coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune pentru arii expuse de 1 m2 şi sunt folositi pentru proiectarea elementelor de dimensiuni reduse şi a prinderilor. Coeficienţii globali reprezintă coeficienţii aerodiamici de presiune / sucţiune pentru arii expuse de peste 10 m2 si sunt folositi pentru proiectarea cladirilor/structurilor sau a elementelor acestora având arii expuse mai mari de 10 m2. Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune interioară şi exterioară sunt determinaţi pentru: clădiri, folosind prevederile de la 4.2, atât pentru presiunile / sucţiunile interioare cât şi pentru presiunile / sucţiunile exterioare, cilindri circulari, folosind prevederile de la 4.2.9 pentru presiunile / sucţiunile interioare şi de la 4.9.1 pentru presiunile / sucţiunile exterioare.

29

atunci efectul acestora trebuie luat în considerare. . .3.structuri cu zăbrele şi eşafodaje.steaguri. Coeficienţii aerodinamici de forţă sunt determinaţi pentru: .(5) Coeficienţii de presiune rezultantă (totală) sunt folosiţi pentru determinarea rezultantei presiunii / sucţiunii vântului pe suprafeţele rigide ale clădirilor / structurilor sau ale componentelor acestora. 30 . (6) Coeficienţii de frecare sunt determinaţi pentru pereţi şi pentru suprafeţele definite la 3. pentru construcţii dreptunghiulare sensibile la torsiune se va folosi distribuţia de presiuni / sucţiuni dată în Figura 4.3. folosind prevederile de la 4.11. folosind prevederile de la 4. folosind prevederile de la 4.cilindri circulari.3 (4) şi (5).4.9.4. . Astfel.7. (9) În cazul în care gheaţa sau zăpada modifică geometria structurii şi schimbă forma şi/sau aria de referinţă.3.panouri. .elemente structurale cu secţiunea dreptunghiulară. . folosind prevederile de la 4. pereţi individuali.sfere.1 în vederea reprezentării efectelor de torsiune produse de un vânt incident ne-perpendicular sau produse de lipsa de corelaţie între valorile de vârf ale presiunilor din vânt ce acţionează în diferite puncte ale construcţiei. folosind prevederile de la 4. dacă aceasta nu este exclusă în mod explicit. folosind prevederile de la 4. incluzând în acest efect şi frecarea.5. folosind prevederile de la 4. parapete. (7) Coeficienţii aerodinamici de forţă sunt folosiţi pentru determinarea forţei globale din vânt pe structură. folosind prevederile de la 4.elemente structurale cu secţiunea poligonală regulată. Coeficienţii de presiune / sucţiune rezultantă sunt determinaţi pentru: copertine. acestea din urmă vor fi cele corespunzătoare suprafeţei stratului de zăpadă sau gheaţă.6.2 si 4.9. folosind prevederile de la 4.10. panouri publicitare şi garduri folosind prevederile de la 4. (8) Dacă fluctuaţiile instantanee ale vântului pe suprafeţele rigide ale unei construcţii pot produce încărcări cu asimetrie importantă şi forma construcţiei este sensibilă la asemenea încărcări (de exemplu pentru clădiri simetrice cu un singur nucleu central supuse la torsiune). .8. .12. folosind prevederile de la 4. element structural sau componentă.elemente structurale cu secţiunea cu muchii ascuţite.

1 ÷ 4.10 pentru coeficienţi globali.2.1 din Tabelele 4. (3) Valorile cpe. pentru arii expuse.10 şi cpe. (2) Valorile cpe.5 4. NOTA 1: Aria expusă este acea arie a structurii prin care se transmite acţiunea vântului în secţiunea considerată în calcul.A. 900 şi 1800.1 sunt folosite la proiectarea elementelor de dimensiuni reduse şi ale prinderilor cu o arie pe element de cel mult 1 m2 (de exemplu.1 Distribuţia presiunii / sucţiunii vântului pentru considerarea efectelor de torsiune [3] NOTĂ: Zonele şi valorile pentru cpe sunt date în Tabelul 4.10 sunt folosite la proiectarea elementelor cu o arie pe element de cel mult 10 m2 sau a structurii de rezistenţă a clădirii.cpe – zona E cpe – zona D V Figura 4. respectiv cpe. A de 1 m2 şi 10 m2. sub notaţiile cpe.1 pentru coeficienţi locali.1 ÷ 4.1 şi Figura 4. pentru configuraţii tipice de clădiri. elemente de faţadă sau de acoperiş). 4. variaţia valorilor coeficienţilor aerodinamici poate fi obţinută din Fig.2. pentru clădiri şi părţi individuale din clădiri depind de mărimea ariei expuse . Aceştia sunt daţi în tabele. NOTĂ: Valorile din Tabelele 4.5 sunt date pentru direcţiile ortogonale ale vântului de 00.5 sunt aplicabile numai pentru clădiri. Valorile cpe.2 Clădiri 4. cpe. NOTA 2: Pentru alte mărimi ale ariei expuse. 31 .1 Generalitaţi (1) Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară.

2 Pereţi verticali ai clădirilor cu formă dreptunghiulară în plan (1) Înălţimile de referinţă. pentru determinarea profilului presiunii vântului pe pereţii verticali ai clădirilor cu formă dreptunghiulară în plan.3 – Presiuni pe cornişa acoperişului [3] 4.c pe.10 . expuşi acţiunii vântului (zona D. presiunea pe intradosul cornişei este egală cu presiunea corespunzătoare zonei de perete adiacent cornişei.5).1 cpe = c pe. 4.4 pentru următoarele trei cazuri: . 32 . presiunea pe extradosul cornişei cornişa presiunea pe intradosul cornişei Figura 4. depind de raportul h/b şi sunt date în Figura 4.3). ze. presiunea pe extradosul cornişei este egală cu presiunea corespunzătoare zonei adiacente de acoperiş (vezi Figura 4.2 Variaţia coeficientului aerodinamic de presiune / sucţiune exterioară cu dimensiunile ariei expuse vântului A [3] (4) Pentru cornişe.10 A ≤ 1m2 1m < A < 10m2 A ≥ 10m2 2 Fig.1) log10A cpe = cpe.pentru clădirile la care înălţimea h este mai mică decât b se va considera o singura zonă.2. Figura 4.NOTĂ: cpe = cpe.1 + (c pe.

aşa cum este arătat în Figura 4. ze.pentru clădirile la care înălţimea h este mai mare de 2b se vor considera mai multe zone astfel: o zonă inferioară extinzându-se de la nivelul terenului până la o înălţime egală cu b. o zonă superioară extinzându-se de la vârful clădirii în jos pe o înălţime b. înălţimea de referinţă. divizată în benzi orizontale cu o înălţime hbandă. vezi Figura 4. este egală cu înălţimea clădirii. Pentru determinarea profilului presiunii / sucţiunii vântului pe pereţii laterali şi pe peretele din spate (zonele A.4.pentru clădirile la care înălţimea h este mai mare decât b.. o zonă de mijloc. . B. Faţadă Înălţime de referinţă Forma profilului presiunii vântului pe suprafaţă qp(z)=qp(ze) qp(z)=qp(h) qp(z)=qp(b) 33 . C si E.5). între zonele precedente. dar mai mică decât 2b se vor considera două zone: o zonă inferioară extinzându-se de la nivelul terenului până la o înălţime egală cu b şi o zonă superioară.

7 -0.5 -0.2 pentru coeficienţii aerodinamici de forţă.1 Valori ale coeficienţilor aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară pentru pereţii verticali ai clădirilor cu formă dreptunghiulară în plan [3] Zona h/d cpe. C.25 -1.1 sunt date în Figura 4.7 +1.1 -1.5.1 5 1 ≤0.8 -0.2 -1.10 D cpe.5 -0. Tabelul 4.4 Înălţimi de referinţă ze şi profilul corespondent al presiunii vântului în funcţie de h şi b NOTĂ: Direcţia de acţiune a vântului este perpendiculară pe planul delimitat de h şi b [3] (2) Zonele A.2 -1. Valorile coeficienţilor aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară cpe.10 E cpe.2 -1. se evaluează direct forţa totală din vânt pe baza regulilor date în 4.1 sunt date în Tabelul 4. în funcţie de raportul h/d.10 C cpe.9.8 şi 4.1.1 cpe. Valorile din Tabelul 4.10 şi cpe.4 -1.1 cpe.1 -1.10 A cpe.4. 34 .5 -0. D şi E pentru care sunt definiţi coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară cpe.6 .1 cpe.8 +0.0 -0.8 -1.1 pot fi aplicate şi peretilor cladirilor cu acoperişuri cu una sau două pante.0 +1.10 B cpe. Valorile intermediare pot fi obţinute prin interpolare liniară.8 -0.qp(z)=qp(h) hbanda ze=zbanda qp(z)=qp(zbanda) qp(z)=qp(b) Figura 4.3 NOTĂ: Pentru clădirile cu h/d > 5.10 şi cpe.5 +0.4 -0.0 +1.1 -0.1 cpe.4 -1.8 +0. B.

forţa rezultantă se înmulţeste cu 1.2. (2) Acoperişurile vor fi împărţite în zone de expunere conform Figurii 4.6.85. pentru valori intermediare ale h/d.3 Acoperişuri plate (1) Acoperişurile vor fi considerate plate dacă panta α este în intervalul de -50<α <50.5 Notaţii pentru pereţii verticali [3] (3) În cazurile în care forţa din vânt pe structurile de clădiri este determinată prin aplicarea simultană a coeficienţilor aerodinamici de presiune / sucţiune cpe pe zonă din faţă (expusă) şi pe zona din spate (neexpusă) (zonele D şi E) ale clădirii. 35 . pentru clădirile cu h/d ≤ 1.e = b sau 2h. oricare este mai mică b: dimensiunea laturii perpendiculare pe direcţia vântului Elevatie pentru e < d Direcţia vântului Direcţia vântului Elevaţie Direcţia vântului Elevaţie pentru e ≥ d Direcţia vântului Elevaţie pentru e ≥5d Direcţia vântului Direcţia vântului Direcţia vântului Figura 4. 4. forţa rezultantă se înmulţeşte cu 0. se aplică interpolarea liniară. lipsa de corelaţie a presiunilor vântului între cele două zone se poate considera astfel: pentru clădirile cu h/d ≥ 5.

vezi Figura 4. Înălţimea de referinţă pentru acoperişurile plate prevăzute cu atic (cu parapete) va fi considerată ca fiind h + hp. (5) Rezultanta coeficientului aerodinamic de presiune pe atic / parapet se determină utilizând prevederile de la 4.Notaţii pentru acoperişurile plate [3] 36 .4.6 (4) Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune pentru fiecare zonă sunt daţi în Tabelul 4.6 .(3) Înălţimea de referinţă pentru acoperisurile plate şi acoperişurile cu streaşină curbă va fi considerată ca fiind h.dimensiunea laturii perpendiculare pe direcţia vântului Direcţia vântului Figura 4.2. Limită streaşină z e = h + hp ze = h atic (parapet) streaşină curbă sau mansardată înălţimea de referinţă: ze = h e=b sau 2h care este mai mică b .

2 -0.6 -1.7 -0.4 -0.2 +0.8 -1.2 -1.2 Cu parapete hp/h = 0. Pentru acoperişuri cu parapete sau streşini curbe în cazul valorilor intermediare ale hp/h şi r/h se poate utiliza interpolarea liniară. coeficienţii aerodinamici de presiune exterioară sunt obţinuţi prin interpolare liniară în lungul curbei între valorile pentru pereţi şi cele pentru acoperiş.10 I cpe.2 -0.Tabelul 4.1 Margini drepte hp/h = 0.9 -0. (6) Pentru acoperişurile lungi se vor considera forţele de frecare a aerului în lungul clădirii.2 -0.8 -1.2 +0.0 -1.20 α = 30° Streaşină la mansardă α = 45° α = 60° +0.4a "Coeficienţi aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară pentru acoperişuri cu două pante (direcţia vântului θ = 0°)".2 +0.10 r/h = 0.2 Valori ale coeficienţilor aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară pentru acoperişuri plate [3] Zona Tip de acoperiş cpe.2 -0.5 -1.0 -1.05 Streaşină curbă r/h = 0.1 cpe. cu considerarea unghiului streşinii mansardei.10 r/h = 0.025 -1.8 -1.10 H cpe.2 -0. Pentru streşinile de la mansardă având dimensiunea orizontala mai mica de e/10 se vor folosi valorile corespunzătoare marginilor drepte.8 -1.2 -0.2 -0.2 -1.1 -0.8 -0.3 -0.2 -0. NOTA 5. NOTA 6.2 -0.3 -2.2 -0.4 -1.3 -0.4 -1.4 -0.2 -0.3 -2. Pentru streaşina mansardei.2 -1.8 -1.7 -0.5 -2. NOTA 4.2 -0.10 F cpe.1 cpe.2 +0. Pentru zona I se vor considera valorile cu ambele semne.9 -1.9 -0. Pentru acoperişurile cu streaşină mansardată se poate interpola liniar între α = 30°.5 -1.6 -1.8 -1.0 -1.5 -1.0 -0.5 -1.7 -0. 45° şi α = 60°.5 -1.5 -1.2 +0.3 -1.2 -1.8 -1.10 G cpe. Zonele F şi G. Pentru α > 60° se interpolează liniar între valorile pentru α = 60° şi valorile pentru acoperişuri plate cu margini drepte.7 -0. NOTA 2.1 cpe.8 -1.0 -1.2 +0.4 -0.3 -0.2 -1.2 +0.2 -2. 37 . Pentru streşini curbe.2 +0. coeficienţii aerodinamici de presiune exterioară sunt daţi în Tabelul 4.2 -1.2 +0.7 -0.2 NOTA 1. NOTA 3.05 hp/ h =0.9 -1.

7. ze va fi considerată egală cu h. (3) Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune pentru fiecare zonă sunt daţi în Tabelul 4. (4) Pentru acoperişurile lungi se vor considera forţele de frecare a aerului.7 Notaţii pentru acoperişurile cu o singură pantă [3] 38 .4.3.2. vânt streaşina de jos streaşina de sus vânt streaşina de sus streaşina de jos (a) cazul general înălţimea de referinţă: ze = h Direcţia vântului e=b sau 2h care este mai mică b .dimensiunea laturii perpendiculare pe direcţia vântului (b) direcţia vântului θ = 00 si θ = 1800 streaşina de sus Fsus Direcţia vântului Fjos streaşina de jos (c) direcţia vântului θ = 900 Figura 4.4 Acoperişuri cu o singură pantă (1) Acoperişul va fi împărţit în zone de expunere conform Figura 4. (2) Înălţimea de referinţă.

8 -2.0 sunt date pentru a permite interpolarea.10 cpe.8 -2.2 -0.8 -0.3 -1.7 +0.10 cpe.2 cpe.4 -2.10 cpe.5 -1.1 cpe.7 -1.5 +0.2 -0.0 -2.5 39 .7 0 +0.2 -0.2 +0.4 -2.1 cpe.0 -1.5 -2.10 -2.5 +0.0 -2.1 -2.5 -0.0 cpe.4 -1.0 -1.5 -0.8 -0.10 cpe.3 -2.1 cpe.0 cpe. Pentru θ = 0° (vezi Tabelul 4.7 -0.10 -0.6 -0. presiunea variază rapid între valorile pozitive şi valorile negative pe panta expusă vântului pentru un unghi de pantă α de la +5° la +45°.7 -1.1 -2.10 cpe.5 -1.2 -0.7 +0.7 +0.8 -1. Pentru unghiurile de pantă intermediare.0 -2.1 -1.0 -1.0 I cpe.9 -1.8 -0. se poate interpola liniar între valorile de acelaşi semn.Tabel 4.5 -1.2 -1.0 -1.3 -1.0 -2.0 -2.1 -0.5 -0.8 0 -0.5 -0.8 -2.3 -1.1 -1.0 -2.2 -0.5 -0.2 cpe.2 -1.8 -1.10 -1. astfel încât sunt date atât valorile pozitive cât şi cele negative.2 -1. Valorile egale cu 0.1 cpe.2 -1.3 -1.2 -0.3 -1.8 -1.5 -0. şi unul cu toate valorile negative.6 -1.0 -2.9 -2.1 Zone pentru direcţia vântului θ = 180° F G H cpe.0 +0. Pe aceeaşi faţă nu este permisă considerarea simultană a valorilor negative şi pozitive.0 -1.3a).2 0 -2.3a Valori ale coeficienţilor aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară pentru acoperişuri cu o singură pantă [3] Unghi de pantă α 5° 15° 30° 45° 60° 75° Zone pentru direcţia vântuluiθ = 0° F G H cpe.10 cpe.2 -1.9 -1.3 + 0.3 Unghi de pantă α 5° 15° 30° 45° 60° 75° Fsus cpe.10 cpe.2 -0.5 -2.3 -1.3 -0.8 -1. Pentru aceste acoperişuri.2 -1.3 -1.1 -1.2 -0.1 -0.5 -1.0 -0.0 -2.1 -2.5 +0.0 -1.5 -1. NOTA 2. trebuie considerate două cazuri: unul cu toate valorile pozitive.3b Valori ale coeficienţilor aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară pentru acoperişuri cu o singură pantă [3] Zone pentru direcţia vântului θ = 90° Fjos G H cpe.0 cpe.7 0 -2.4 0 +0.6 +0.6 -2.9 -2.9 -2.9 -1.7 +0.10 -2.7 +0. Tabel 4.5 -1.1 -2.4 -2.4 -2.0 -2.6 -0.6 -1.2 -0.5 NOTA 1.1 -1.2 cpe.5 -0.3 -1.5 -2.7 0 +0.

4.2.5

Acoperişuri cu două pante

(1) Acoperişul va fi împărţit în zone de expunere conform Figurii 4.8. (2) Înălţimea de referinţă, ze va fi considerată egală cu h. (3) Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune pentru fiecare zonă sunt daţi în Tabelul 4.4. (4) Pentru acoperişurile lungi se vor considera forţele de frecare a aerului. pantă expusă pantă neexpusă vânt panta expusă panta neexpusă

vânt

Unghi de pantă pozitiv (a) cazul general pantă expusă

Unghi de pantă negativ

pantă neexpusă

Direcţia vântului

(b) direcţia vântului θ = 00

Coama sau dolie

e = b sau 2h oricare este mai mică b - dimensiunea laturii perpendiculare pe direcţia vântului

Direcţia vântului

coamă sau dolie

(c) direcţia vântului θ = 900 Figura 4.8 Notaţii pentru acoperişuri cu două pante [3]

40

Tabel 4.4a Valori ale coeficienţilor aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară pentru acoperişuri cu două pante [3] Unghi de pantă α -45° -30° -15° -5° 5° 15° 30° 45° 60° 75° Zone pentru direcţia vântuluiθ = 0° G H I cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 -0,6 -0,8 -0,7 -0,8 -1,5 -0,8 -0,6 -1,3 -2,0 -0,9 -1,2 -0,5 +0,2 -1,2 -2,0 -0,8 -1,2 -0,6 -1,2 -2,0 -0,6 -1,2 -0,6 0 0 -0,8 -1,5 -0,3 -0,4 +0,2 +0,2 0 -0,5 -1,5 -0,2 -0,4 +0,7 +0,4 0 0 0 -0,2 +0,7 +0,6 0 +0,7 +0,8 +0,7 +0,8 -0,2 -0,2

F
cpe,10 cpe,1 -0,6 -1,1 -2,0 -2,5 -2,8

J
cpe,10 cpe,1 -1,0 -1,5 -0,8 -1,4 -0,7 -1,2 +0,2 -0,6 +0,2 -0,6 -1,0 -1,5 0 0 -0,5 0 -0,3 0

-2,3 -1,7 0

-2,5 -2,5

-0,9 -2,0 +0,2 -0,5 -1,5 +0,7 0 +0,7 +0,7 +0,8

-0,3 -0,3

NOTA 1. Pentru θ = 0° presiunea variază rapid între valorile pozitive şi valorile negative pe panta expusă vântului pentru un unghi de pantă α de la +5° la +45°, astfel încât sunt date atat valorile pozitive cât şi cele negative. Pentru aceste acoperişuri, trebuie considerate patru cazuri de expunere unde cele mai mari sau cele mai mici valori ale tuturor zonelor F, G şi H sunt combinate cu cele mai mari sau cele mai mici valori din zonele I şi J. Pe aceeaşi faţă expusă nu este permisă considerarea simultană a valorilor negative şi pozitive. NOTA 2. Pentru unghiurile de pantă intermediare, se poate interpola liniar între valorile de acelaşi semn. (Pentru unghiurile de pantă între α = +5° şi α = -5° nu se interpoleaza valorile, ci se utilizează datele pentru acoperişurile plate de la 4.2.3). Valorile egale cu 0,0 sunt date pentru a permite interpolarea.

Tabelul 4.4b Valori ale coeficienţilor aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară pentru acoperişuri cu două pante [3] Zone pentru direcţia vântuluiθ = 90° G H cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 -1,2 -2,0 -1,0 -1,3 -1,2 -2,0 -1,0 -1,3 -1,2 -2,0 -0,8 -1,2 -1,2 -2,0 -0,7 -1,2

Unghi de pantă α -45° -30° -15° -5°

F
cpe,10 -1,4 -1,5 -1,9 -1,8 cpe,1 -2,0 -2,1 -2,5 -2,5

I
cpe,10 -0,9 -0,9 -0,8 -0,6 cpe,1 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

41

Unghi de pantă α 5° 15° 30° 45° 60° 75° 4.2.6

F
cpe,10 -1,6 -1,3 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 cpe,1 -2,2 -2,0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Zone pentru direcţia vântuluiθ = 90° G H cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 -1,3 -2,0 -0,7 -1,2 -1,3 -2,0 -0,6 -1,2 -1,4 -2,0 -0,8 -1,2 -1,4 -2,0 -0,9 -1,2 -1,2 -2,0 -0,8 -1,0 -1,2 -2,0 -0,8 -1,0

I
cpe,1

-0,6 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Acoperişuri cu patru pante

(1) Acoperişul va fi împărţit în zone conform Figurii 4.9. (2) Înălţimea de referinţă, ze va fi considerată egală cu h. (3) Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune pentru fiecare zonă sunt daţi în Tabelul 4.5. (4) Pentru acoperişurile lungi se vor considera forţele de frecare.
Direcţia vântului Direcţia vântului

înalţime de referinţă: ze = h

e = b sau 2h oricare este mai mică b - dimensiunea laturii perpendiculare pe direcţia vântului

Vânt

Vânt

(a) direcţia vântului θ = 00

(b) direcţia vântului θ = 900

Figura 4.9 Notaţii pentru acoperişuri cu patru pante [3]

42

8 +0.4 0 0 0 15° 30° 45° 60° 75° -0.8 -1.2 -0.3 +0.0 -0.0 -1. Valorile coeficienţilor aerodinamici de presiune / sucţiune se vor determina în funcţie de unghiul pantei expuse vântului. NOTA 2.0 -0.2 -0.3 -0.3 -0.7 -1. 90° şi 180° pentru fiecare deschidere se calculează: 43 .2 5° -0. 90° şi 180° pentru fiecare deschidere a unui acoperiş cu mai multe deschideri pot fi calculate în funcţie de valoarea coeficientului aerodinamic de presiune / sucţiune a fiecărei deschideri individuale.2 -2.2 -0. Pentru aceste acoperişuri. presiunea variază rapid între valorile pozitive şi valorile negative pe panta expusă vântului pentru un unghi de pantă α de la +5° la +45°.7 -2.2 -2.5 -0.4 0 +0.1 cpe.5 -1.4 -2.0 -1.7 +0.3 -1.10 cpe.1 cpe. Valorile egale cu 0.1 cpe.3 -2.0 -0.0 -0.8 -0.10 cpe.2 -1.6 -1. astfel încât sunt date atat valorile pozitive cât şi cele negative.1 cpe.3 -1.3 -0.6 -0.7 Acoperişuri cu mai multe deschideri (1) Valorile coeficienţilor aerodinamici de presiune / sucţiune pentru direcţiile vântului 0°.2 -0.4 -0.2 -2.2 -2.10 cpe.6 -0.10 cpe. NOTA 3.2 +0. se poate interpola liniar între valorile de acelaşi semn.7 +0.6 -0. şi unul cu toate valorile negative.5 -0.7 +0.1 cpe.10 cpe.7 0 +0.5 0 +0.2 -0.5 -1.4 -0. Pentru θ = 0°.1 cpe.2 -1. trebuie considerate două cazuri: unul cu toate valorile pozitive.10 cpe.8 -0.2.10 cpe.1 cpe.2 +0. Pe aceeaşi faţă nu este permisă considerarea simultana a valorilor negative şi pozitive.2 NOTA 1.2 +0.Tabel 4.1 cpe.3 -0. Pentru unghiurile de pantă intermediare.4 -2.7 +0. 4.5 -0.1 -1.5 -0.0 -0.5 -1.3 -0.2 -0.10 cpe.3 -0.8 -1.6 -1.6 -1.5 +0. Coeficienţii de modificare pentru presiuni (locale sau globale) pentru direcţiile vântului 0°.5 -1.0 -1.4 -0.6 +0.0 -0.6 -0.0 sunt date pentru a permite interpolarea.7 +0.8 -1.10 cpe.0 -0.9 -2.2 -0.6 -1.2 -2.5 Valori ale coeficienţilor aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară pentru acoperişuri cu patru pante [3] Unghiul de Zone pentru direcţia vântului θ = 0° si θ = 90° pantă α0 pentru F G H I J K L M N θ = 0° α90pentru θ = 90° cpe.

(4) În cazul în care nu se evaluează o forţă orizontală rezultantă pe acoperiş. h.2. 44 . fiecare deschidere se va proiecta pentru o forţă orizontală minimă egală cu 0.10. din prevederile punctului 4. modificaţi pentru poziţia lor în concordanţă cu Figura 4. Zonele H şi I sunt considerate pentru fiecare deschidere a acoperişului multiplu.10 c şi d.05 ⋅ q p (z e ) ⋅ Ades .- din prevederile punctului 4.5 pentru acoperişurile cu două pante pentru α < 0. unde Ades este aria în plan a fiecărei deschideri a acoperişului. vezi Figura 4.10 a şi b. (2) Zonele F/G/J sunt considerate doar pentru panta expusă vântului.2.4 pentru acoperişurile cu o pantă. (3) Înălţimea de referinţă ze va fi considerată ca fiind înălţimea structurii. modificaţi pentru pozitia lor în concordanţă cu Figura 4.

4. În configuraţia c primul şi ultimul cpe sunt cpe ai acoperişului cu o singură pantă. NOTA 2 . În configuraţia b) trebuie considerate două cazuri în funcţie de semnul coeficientului aerodinamic de presiune / sucţiune cpe de pe primul acoperiş.10 Notaţii pentru acoperişuri cu mai multe deschideri [3] 4. al doilea şi ceilalti cpe sunt cpe ai acoperişului cu două pante.4.8 Acoperişuri cilindrice şi cupole (1) Acoperişul va fi împărţit în zone conform Fig. Figura 4.perete perete perete perete perete NOTA 1.12.11 şi Fig. 45 perete perete perete perete perete .2.

pentru 0.5 se vor considera două valori pentru c diagrama nu este aplicabilă pentru acoperişuri plate.11 şi 4. NOTĂ.12.5.10 şi cpe. In zona A.10 se obţine prin interpolare liniară.10 pentru acoperişurile cilindrice cu formă dreptunghiulară în plan [3] 46 .1 pentru diferite zone sunt date în Figurile 4.2 ≤ f/d ≤ 0. pe. cpe. Figura 4.11 Valorile coeficienţilor aerodinamici de presiune /sucţiune exterioară cpe. In zona A.3 şi h/d ≥ 0.10. (3) Valorile cpe.(2) Înălţimea de referinţă ze va fi considerată ca fiind: ze = h + f. pentru 0 < h/d < 0.

Pentru fiecare combinaţie posibilă de goluri şi căi de curgere a aerului.5.9 Presiuni interioare (1) Presiunile interioare şi cele exterioare sunt considerate ca acţionând în acelaşi timp (simultan). În acelaşi mod se pot obţine. prin interpolare liniară în Figura 4. cpe. intersecţiilor de sfere şi a planelor normale pe direcţia vântului. 4.10 este constant de-a lungul arcelor de cerc.2.2. Figura 4. 47 .10 în A dacă 0 < h/d < 1 şi în B sau C dacă 0 < h/d < 0.10 poate fi determinat prin interpolarea liniară între valorile în A. valorile lui cpe. B şi C de-a lungul arcelor de cerc paralele cu direcţia vântului.2. 4.12.10 pentru acoperişurile cupole cu formă circulară în plan [3] (2) Coeficienţii aerodinamici de presiune /sucţiune pentru pereţii clădirilor cu formă dreptunghiulară în plan şi pentru acoperiş cilindric se pot determina în conformitate cu pct. se va considera cea mai defavorabilă combinaţie de presiuni interioare şi exterioare. într-o primă aproximare cpe.10 este constant în lungul fiecarui plan NOTĂ.12 Valorile coeficienţilor aerodinamici de presiune /sucţiune exterioară cpe.cpe.

1% din suprafaţa feţei considerate. Golurile unei clădiri se referă la golurile mici (cum ar fi: ferestre deschise. Când aria golurilor pe o latură dominantă este de două ori mai mare decât aria golurilor şi deschiderilor de pe celelalte laturi ale clădirii considerate.13 şi este în functie de raportul dintre înălţimea şi lăţimea clădirii h/d. coeficientul aerodinamic de presiune /sucţiune interioară cpi este dat în Figura 4. echipamentelor tehnice şi a anvelopei clădirii). coşuri de fum etc.2). atunci cpi = 0. Dacă pe cel puţin două părţi ale clădirii (faţade sau acoperiş) aria totală a golurilor pe fiecare parte este mai mare de 30% din aria acelei părţi.2) unde cpe este valoarea coeficientului aerodinamic de presiune /sucţiune exterioară la nivelul golurilor de pe latura dominantă. (5) Pentru o clădire cu o latură dominantă. 48 . acţiunile pe structura nu vor fi calculate cu ajutorul regulilor din acest subcapitol. ci cu ajutorul regulilor din subcapitolele 4. (4) O latură a clădirii poate fi considerată dominantă atunci când aria golurilor pe acea latură este de cel putin două ori mai mare decât aria golurilor şi deschiderilor de pe toate celelalte laturi ale clădirii considerate. ce se determină cu relaţia (4.) şi la permeabilitatea de fond (ce include scurgerea aerului în jurul uşilor. între 0.90 .1) şi (4. (6) Pentru clădiri fără o latură dominantă.3 şi 4. se va folosi un coeficient cpe mediu ponderat cu aria. Permeabilitatea de fond este. Când aceste goluri sunt amplasate în zone cu valori diferite ale presiunii exterioare. Se vor utiliza valorile date de relaţiile (4.1) Când aria golurilor pe o latură dominantă este de cel putin trei ori mai mare decât aria golurilor şi deschiderilor de pe celelalte laturi ale clădirii considerate. cpi. ventilatii. Notă.4. depinde de mărimea şi distribuţia golurilor în anvelopa clădirii. cpe (4.atunci cpi = 0. şi de raportul golurilor µ pentru fiecare direcţie a vântului θ. presiunea interioară se va lua ca procent din presiunea exterioară ce acţionează la nivelul golurilor de pe latura dominanată. Când aria golurilor pe o latură dominantă este între de 2 ori şi de 3 ori mai mare decât aria golurilor şi deschiderilor de pe celelalte laturi ale clădirii se poate folosi interpolarea liniară pentru calcularea lui cpi.75 . ferestrelor. Această relaţie se aplică faţadelor şi acoperişurilor clădirilor cu sau fără compartimentari interioare.01% şi 0. uzual. cpe (4.3) NOTA 1.(2) Coeficientul aerodinamic de presiune /sucţiune interioară.3): µ= ∑ ariilor golurilor unde c este negativ sau zero ∑ ariilor tuturor golurilor pe (4.

Pentru valori între h/d = 0. 49 .4) Coeficientul aerodinamic de presiune /sucţiune interioară pentru un rezervor ventilat cu goluri mici este: cpi = -0. prin goluri. ze pentru presiunile / sucţiunile exterioare pe faţadele care contribuie. 4.40 (4. pentru determinarea lui zi se va folosi cea mai mare valoare a lui ze. Figura 4. O învelitoare este definită ca impermeabilă dacă valoarea µ este mai mică decât 0. cpi pentru goluri uniform distribuite [3] NOTĂ. (8) Coeficientul aerodinamic de presiune /sucţiune interioară pentru silozuri deschise şi coşuri de fum este: cpi = -0. sau nu se consideră justificată estimarea valorii µ pentru cazuri particulare. În cazul mai multor goluri.10 Presiunea pe pereţi exteriori sau pe acoperişuri cu mai multe straturi de închidere (1) În cazul pereţilor exteriori sau acoperişurilor cu mai mult de un strat de închidere.2 sau –0.1%.NOTA 2 Dacă nu este posibilă. atunci cpi se va lua +0.13 Coeficienţi aerodinamici de presiune /sucţiune interioară.5) Înălţimea de referinţă zi este egală cu înălţimea structurii. zi.60 (4.2. pentru presiunile interioare se va lua egală cu înălţimea de referinţă.3 (se va considera valoarea care produce cele mai defavorabile efecte).25 şi h/d = 1. la crearea presiunii interioare.0 se poate folosi interpolarea liniară (7) Înălţimea de referinţă. (2) Permeabilitatea µ a învelitorii este definită ca raport dintre suma ariei golurilor şi aria totală a învelitorii. forţa din vânt este calculată separat pentru fiecare strat de închidere.

net = cpe . forţa din vânt pe stratul exterior poate fi calculată cu cp.net = cpe . ce au strat impermeabil la interior şi strat permeabil la exterior.(3) În cazul în care un strat de închidere este permeabil.cpi. Dacă mai multe straturi sunt permeabile.net = (2/3)·cpe pentru presiune şi cp. pentru pereţi şi acoperişuri cu un strat impermeabil la interior şi un strat impermeabil mai rigid la exterior.14(b)). aşa cum este descris la punctul 3. se recomandă aplicarea urmatoarele reguli: pentru pereţi şi acoperişuri cu o distribuţie uniformă a golurilor. pentru pereţi şi acoperişuri cu un strat impermeabil la exterior şi un strat impermeabil mai rigid la interior. Pentru cazurile în care circulaţia aerului intre straturile învelitorii este închisă (Figura 4.net = cpe . distanţa dintre straturi.2 (3).cpi. atunci forţa din vânt pe stratul impermeabil se va calcula ca diferenţă dintre presiunile exterioară şi interioară. şi când nu este posibilă circulaţia aerului prin izolaţie). forţa din vânt pe stratul exterior poate fi calculată cu cp.cpi.net = cpe. Forţa din vânt pe stratul interior poate fi calculată cu cp.net = 1/3·cpi. - - Aceste reguli nu sunt aplicabile dacă gurile de aer permit circulatia stratului de aer spre alte laturi ale clădirii decât latura pe care este situat peretele (Figura 4. Forţa din vânt pe stratul interior poate fi calculată cu cp. Presiunea vântului pe stratul cel mai rigid va fi calculată ca diferenţă dintre presiunile exterioară şi interioară.net = (1/3)·cpe pentru sucţiune.14(a)) şi distanţa liberă dintre straturi este mai mică de 100 mm (materialul pentru izolarea termică este inclus în unul dintre straturi. (a) extremitatea stratului de aer este închisă 50 . forţa din vânt pe stratul exterior poate fi calculată cu cp.cpi.net = cpe . Forţa din vânt pe stratul interior poate fi calculată cu cp. presiunile exterioare şi interioare. forţa din vânt pe stratul exterior poate fi calculată cu cp. atunci forţa din vânt pe fiecare strat depinde de: rigiditatea relativă a straturilor. pentru pereţi şi acoperişuri cu au strat permeabil la interior şi cu o distribuţie uniformă a golurilor şi un strat impermeabil la exterior.

net pentru ϕ = 0. ambele arii fiind normale la direcţia vântului (ϕ = 0 corespunde unei copertine ce acoperă un spaţiu gol. Coeficienţii aerodinamici de presiune rezultantă sunt folosiţi pentru a determina presiunea locală maximă pentru toate direcţiile vântului şi se utilizează pentru proiectarea elementelor acoperişului şi a dispozitivelor de fixare ale acestuia. Valorile intermediare se obţin prin interpolare liniară. care se defineşte ca fiind raportul dintre aria posibilelor obstrucţii de sub copertină şi aria de sub copertină.14 Detaliu de colţ pentru pereţi exteriori cu mai multe straturi [3] 4.(b) extremitatea stratului de aer este deschisă Figura 4. sunt date în Tabelele 4. hangare agricole etc.3 Copertine (1) Copertinele sunt acoperişuri ale construcţiilor care nu au închideri verticale permanente. cf.7 şi 4.8 pentru ϕ = 0 şi ϕ = 1. şi ϕ = 1 corespunde unei copertine ce acoperă un spaţiu blocat total (dar care nu este o clădire închisă)).net. 51 . Acesta depinde de coeficientul de obstrucţie ϕ. 4. pentru toate direcţiile vântului. aceste valori iau în considerare efectul combinat al vântului acţionând atât pe extradosul cât şi pe intradosul copertinei. (4) În spatele poziţiei de obstrucţie maximă (faţă de direcţia vântului) se utilizează valorile cp. (3) Valorile coeficienţilor aerodinamici globali de forţă. de exemplu staţii de benzină. şi valorile coeficienţilor aerodinamici de presiune rezultantă cp. (5) Coeficienţii aerodinamici globali de forţă sunt folosiţi pentru a determina forţa rezultantă.6.15. (2) Gradul de blocare a aerului de sub o copertina este arătat în Figura 4.

7. încărcarea se va aplica în centrul de presiune situat la d/4 (d = dimensiunea corespunzătoare direcţiei vântului. 52 .17).net iar pentru stratul permeabil şi dispozitivele lui de fixare cu 1/3 cp.7).Copertină ce acoperă un spaţiu liber (ϕ = 0) Copertină blocată de bunurile depozitate în zona sa (ϕ = 1) Figura 4. la valorile coeficienţilor aerodinamici de presiune rezultantă cp.17. încărcarea se va aplica în centrul de presiune situat în centrul fiecărei pante (Figura 4. aşa cum este arătat în Figurile 4. pentru copertine cu două pante repetitive. (8) Înălţimea de referinţă. încărcarea pe stratul impermeabil şi dispozitivele lui de fixare se va calcula cu cp. ze va fi considerată egală cu h.6). pentru copertine cu două pante (Tabelul 4.net.16).16 şi 4.8. fiecare deschidere va fi calculată prin aplicarea factorilor de reducere ψmc din Tabelul 4.5).net din Tabelul 4. în plus. (7) Se vor considera şi forţele de frecare a aerului (vezi 4. - - Pentru copertine cu două straturi de închidere. o copertină cu două pante trebuie să fie capabilă să poată prelua o situaţie de încărcare în care una dintre pante preia încărcarea maximă. astfel: pentru copertine cu o singură pantă (Tabelul 4.15 Curgerea aerului în zona unei copertine [3] (6) Copertinele se proiectează pentru următoarele cazuri de încărcări. Figura 4. iar cealaltă pantă este neîncărcată.

2 .2.0 . pentru ϕ = 0 Minim. pentru orice ϕ Minim.7 . pentru ϕ = 1 Maxim.1.6 .1.3. pentru orice ϕ Minim. cp.6 .1.2.8 .2. pentru ϕ = 0 Minim.0.2.6 + 2. pentru ϕ = 1 5° 10° 15° 20° 25° 30° Coeficienţi globali de forţă.1.5 + 3. ϕ Maxim. pentru ϕ = 0 Minim.8 .7 NOTĂ.1. pentru ϕ = 1 Maxim.4 . cf şi de presiune rezultantă.1 . pentru orice ϕ Minim.2 .3.8 . pentru ϕ = 1 Maxim.8 .2.1 .1.7 + 1.8 .9 .6 .2.1 .3 .6 + 1. pentru orice ϕ Minim.9 . pentru ϕ = 0 Minim.0 .2 Zona C + 1.2.2.4 + 1. pentru orice ϕ Minim.7 .2 .3.5 + 0.0 + 2.1.2.0.6 + 1. pentru orice ϕ Minim.Tabel 4.1.0 .8 .2.6 + 2.3 .net pentru copertine cu o singură pantă [3] Coeficienţi de presiune rezultantă.1.4 .0.Valori ale coeficienţilor aerodinamici globali de forţă.1 .9 + 3.3 + 0.1 . pentru ϕ = 1 Maxim.1.6 .4 . pentru ϕ = 0 Minim.6 . pentru orice ϕ Minim.1 .7 .5 + 1. cp.4 .2.0 + 2.5 .1.indică o acţiune rezultantă ascendentă a vântului.2.2 .4 + 0.1.2 .1. pentru ϕ = 1 Maxim. pentru ϕ = 1 Maxim.4 Zona A + 0.1.6 + 1.1.8 .3.8 + 2. pentru ϕ = 0 Minim.1.5 .1.6 .net vânt Panta copertinei α 0° Coeficientul de obstrucţie.1.7 .3 .9 + 2.2.1.1.1.4 .7 .3.5 . cf + 0.8 .5 .1.8 .2.2.2.4 + 0.1 .9 .3. pentru ϕ = 0 Minim.1.1.0.5 .2.5 Zona B + 1.2 .5 + 2.2 + 1.3 .4 + 0.1.8 + 2.4 .2 . 53 .2 + 2.2.4 + 1.2. Semnul + indică o acţiune rezultantă descendentă a vântului Semnul .3.2 .1.0 .

Figura 4.16 Poziţia centrului presiunilor pentru o copertină cu o singură pantă [3] 54 .

8 .4 .6 .4 . pentru ϕ = 1 Maxim.0 . cp.2.4 .2.1. pentru ϕ = 1 + 0.0 + 1.5 .3 .1 + 0.0.6 .2. pentru orice ϕ Minim.1.20° Maxim.8 .6 + 0.9 .1.4 Zona B + 1.4 .3 + 0.2.2.6 .10° .7 .1.0 .4 .2.7 .6 .2 .1.1 + 0.1.1.1.5 .4 .8 + 1.4 .3 + 0.6 + 0. pentru orice ϕ Minim.2. pentru ϕ = 1 Maxim. pentru ϕ = 0 Minim.1. cf Zona A .5 Zona D + 1.6 .4 .7 .6 + 1.3 .0 .2 + 1.2.9 .7 .5 .0.0.6 .4 + 1.Tabelul 4.1.7 .6 + 1.8 .3 + 0.4 .2.7 .8 + 1.8 .1. pentru orice ϕ Minim.1.6 + 0. pentru ϕ = 0 Minim.1.3 .5 .4 + 0.3 + 0.3 + 0.0.1.6 + 1.0.4 .5 + 0.4 .8 .3 .0.4 + 1.1.0.9 .3 + 0.1.1.1.2 + 1.4 .1.7 .2.0 Zona C + 0. pentru ϕ = 0 Minim.4 . pentru orice ϕ Minim.4 .1.8 .0.0 .4 .6 + 0.9 .1. cp.net pentru copertine cu o singură pantă [3] Coeficienţi de presiune rezultantă.1.1.2.1.8 .6 .1.5 . ϕ Coeficienţi globali de forţă.6 . pentru ϕ = 1 Maxim.0 + 1. pentru orice ϕ Minim.0.15° .4 .1. pentru ϕ = 0 Minim.5 + 0.6 .4 + 0.1.6 + 0.2.6 .0.4 .6 .6 . pentru ϕ = 0 Minim.9 .1.2. pentru orice ϕ Minim. pentru ϕ = 1 Maxim. pentru ϕ = 0 Minim.6 + 0.2.7 + 1.8 .2.1.0.1.7 + 1.2 . pentru ϕ = 1 Maxim.1.6 .6 .0.6 .1.1 .1 .0. pentru ϕ = 1 Maxim.0. pentru ϕ = 1 Maxim.9 .4 + 0.0.1 .5 .0.0.1.6 .0.3 .5 .7 .0. cf şi de presiune rezultantă.1.1.5 + 0.2.8 .5 .3 + 1.9 .0.6 .3 .3 + 0.7 .1.3 + 0.1.4 + 1.2.0.8 + 0.5° + 5° + 10° + 15° + 20° + 25° 55 . pentru orice ϕ Minim.2.1.1.1.6 + 1.1.0. pentru ϕ = 1 Maxim. pentru ϕ = 0 Minim.3 + 0.1.1.7 — Valori ale coeficienţilor aerodinamici globali de forţă.1.1.5 . pentru ϕ = 0 Minim.4 + 1.3 .4 . pentru ϕ = 0 Minim. pentru orice ϕ Minim.1.9 .4 .1.1.6 . pentru orice ϕ Minim.1.8 .net Panta copertinei α Coeficientul de obstrucţie.8 .7 .0.

1.0 NOTĂ. 56 .Coeficienţi de presiune rezultantă.9 .indică o acţiune rezultantă ascendentă a vântului.8 Zona C + 1.4 .3 + 1. ϕ Coeficienţi globali de forţă.1.3 .1.1. pentru ϕ = 0 Minim.9 .4 Zona B + 1. (9) Încărcările pe fiecare pantă a copertinelor cu mai multe deschideri (vezi Figura 4. cf Zona A + 30° Maxim. cp.8.1. la valorile coeficienţilor globali de forţă şi ale coeficienţilor de presiune rezultantă corespunzători copertinelor izolate cu două pante. pentru orice ϕ Minim.7 .9 .4 Zona D + 0.2.1. daţi în Tabelul 4.1.4 .2.0 .18) se determină prin aplicarea factorilor de reducere ψmc. Semnul + indică o acţiune rezultantă descendentă a vântului Semnul .1.0 . pentru ϕ = 1 + 0.6 .net Panta copertinei α Coeficientul de obstrucţie.

17 Poziţia centrului presiunilor pentru copertinele cu două pante [3] Tabelul 4. ψmc pentru copertine cu mai multe deschideri [3] Factorii ψmc pentru orice coeficient de obstrucţie ϕ pentru coeficienţi de pentru coeficienţi de forţă (aplicaţi acţiunii forţă (aplicaţi acţiunii descendente) şi ascendente) şi coeficienţi coeficienţi de presiune de presiune 1.Figura 4.7 0.8 0.9 0.7 0.8 Valori ale factorilor de reducere.7 Număr deschideri Poziţia 1 2 3 Deschidere de capat A doua deschidere A treia şi urmatoarele deschideri 57 .0 0.

4.2 1.3 2.9 3.4 2. Aceste valori corespund unei direcţii de acţiune oblice a vântului în cazul peretelui fără colţ (vezi Figura 4.1 1.2 1.9 pentru două valori ale coeficientului de obstrucţie (vezi 4. în cazul peretelui cu colţ.net.8 a În cazul în care lungimea coltului este între 0.8 trebuiesc consideraţi ca elemente zăbrelite plane.11.8 2. pentru pereţii care sunt 80% plini (pereţi care au 20 % goluri).18 Copertine cu mai multe deschideri [3] 4.0 şi h poate fi folosită interpolarea liniară 58 . Aria de referinţă este în ambele cazuri considerată aria totală.Figura 4.2 1.4 1.2 1.8 şi 1 se poate interpola liniar. garduri şi panouri publicitare (1) Valorile coeficienţilor aerodinamici de presiune rezultantă cp. cp.4(1)). ϕ.4 1.2 ϕ=1 ϕ = 0. sunt specificate pentru zone A.4.4 1.1 1. ϕ = 1.7 1. celor două direcţii opuse indicate în Figura 4. Aria de referinţă este în ambele cazuri aria totală.9 Valorile coeficienţilor aerodinamici de presiune rezultantă. ϕ = 0. Pereţii şi gardurile care au coeficientul de obstrucţie ϕ ≤ 0. Pentru pereţii plini.2 1. B.19.2 C 1.net pentru pereţi verticali şi parapete izolaţi(te) sunt specificate în Tabelul 4.1 Pereţi verticali izolaţi şi parapete (1) Pentru pereţi verticali şi parapete izolaţi(te). conform Figurii 4. C şi D.19) şi corespund. Tabelul 4. valorile coeficienţilor aerodinamici de presiune rezultantă cp. net pentru pereţi şi parapete izolaţi(te) depind de coeficientul de obstrucţie.2 B 1. cp. Pentru parapete şi bariere de zgomot la poduri se vor aplica prevederile Anexei D.2 D 1. în concordanţă cu 4. Pentru coeficienţi de obstrucţie între 0.net pentru pereţi verticali izolaţi şi parapete [3] Coeficient de obstrucţie Zona l/h ≤ 3 fără colţuri l/h = 5 l/h ≥ 10 cu colţuri de lungime ≥ha A 2.8. Valorile coeficienţilor aerodinamici de presiune rezultantă.4 Pereţi izolaţi.19.8 1. parapete.

Valoarea factorului de ecranare.19 Notaţii pentru pereţi verticali izolaţi şi parapete [3] 4. ϕ a 59 . Înălţimea de referinţă pentru parapetele clădirilor este egală cu ze = h + hp.4.6. x şi de valoarea coeficientului de obstrucţie. vezi Figura 4. vezi Figura 4.(2) Înălţimea de referinţă pentru pereţi verticali este egală cu ze = h.2 Factori de ecranare pentru pereţi şi garduri (1) Dacă pe direcţia vântului exista pereţi sau garduri care au o înălţime egală sau mai mare decât peretele sau gardul de înălţime h.19. pentru l > 4h pentru l ≤ 4h pentru l ≤ 2h Unghiul de atac al vântului θ Fără colţ θ Cu colţ Figura 4. pentru obţinerea coeficientului aerodinamic de presiune rezultantă se va folosi un factor suplimentar de ecranare. ψs depinde de distanţa dintre pereţi.

20.80 (4.1). coeficientul aerodinamic de forţă are valoarea: cf = 1.4.7) Valoarea din relaţia (4.7) se foloseşte şi în cazul în care zg este mai mic decât h/4 si b/h ≤ 1.21).8) (3) Panourile publicitare amplasate la o înălţime zg (măsurată de la suprafaţa terenului) mai mică decât h/4 şi cu b/h > 1 vor fi considerate ca pereţi de margine (vezi 4. 60 .3 Panouri publicitare (1) Pentru panourile publicitare amplasate la o înălţime zg (măsurată de la suprafaţa terenului) mai mare decât h/4 (vezi Figura 4.s = ψs ⋅ cp.25 b (4. Coeficientul aerodinamic de presiune rezultantă pentru peretele ecranat cp.s este dat de expresia: cp.20 Factorul de ecranare.net.8 şi 1.peretelui sau panoului situat în amonte faţă de direcţia de curgere a aerului.6) (2) Factorul de ecranare nu se aplică în zonele de capăt pe o distanţă egală cu h măsurată de la extremitatea liberă a peretelui. Factorul de ecranare ψs x/ h Figura 4.4. Valorile ψs sunt reprezentate în Figura 4.net.net (4. ψs pentru pereţi izolaţi şi garduri pentru valori ale lui ϕ între 0. Valoarea excentricităţii orizontale e este: e = ± 0. cu o excentricitate orizontală e.0 [3] 4. (2) Forţa rezultantă normală pe panou se aplică la înălţimea centrului panoului.

NOTA 1. (4) Înălţimea de referinţă ze este egală cu înălţimea clădirii h.Se va verifica posibilitatea producerii de fenomene aeroelastice de divergenţă şi fluturare.01 0.: nervuri. (3) Aria de referinţă Afr este aratată în Figura 4. plăci bituminoase) Foarte rugoasă (de ex. cfr pentru suprafeţele pereţilor şi acoperişurilor. localizate faţă de streaşină sau colţ la o distanţă egală cu cea mai mică valoare dintre 2·b sau 4·h. Înălţimea de referinţă: ze = zg + h/2 NOTA 2. ondulări.5 Coeficienţi de frecare (1) Pentru cazurile definite la 3.10 Coeficienţii de frecare.3 (4) se va lua în considerare frecarea aerului pe suprafaţa expusă.: oţelul. Forţele de frecare se vor aplica pe suprafeţele exterioare paralele cu direcţia vântului. cfr pentru suprafeţele pereţilor. pliuri) Coeficient de frecare cfr 0.: betonul nefinisat. parapetelor şi acoperişurilor [3] Tipul suprafaţei Netedă (de ex. Aria de referinţă: Aref = b · h Figura 4.02 0.22.21 Notaţii pentru panouri publicitare [3] 4. vezi Figura 4. betonul cu suprafaţa lisă) Rugoasă (de ex.04 61 . (2) În Tabelul 4.10 sunt daţi coeficienţii de frecare. Tabelul 4.22.

cf pentru elemente structurale cu secţiune rectangulară pe care vântul acţionează perpendicular pe o faţă se determină cu relaţia: cf = cf. 62 . Figura 4.24 se poate folosi şi în cazul clădirilor cu h/d > 5.24. vezi NOTA 1.13.22 Aria de referinţă pentru determinarea forţei de frecare [3] 4. Aceste valori sunt considerate acoperitoare.6 Elemente structurale cu secţiune rectangulară (1) Coeficientul aerodinamic de forţă. definit la 4. ψr este factorul de reducere pentru secţiuni pătrate cu colţuri rotunjite.vânt vânt Aria de referinţă vânt vânt Figura 4.0 este coeficientul aerodinamic de forţă pentru secţiuni rectangulare cu colţuri ascuţite şi fără curgere liberă a aerului la capete (element de lungime infinită). Limitele superioare aproximative ale valorilor lui ψr (obţinute în condiţii de turbulenţă redusă) sunt date în Figura 4. dependent de numărul Reynolds.0.9) unde: cf. NOTA 1.23. Figura 4. NOTA 2. ψλ .factorul de reducere pentru elemente cu curgere liberă a aerului la capete (reducerea apare ca urmare a căilor suplimentare de curgere a aerului în jurul unui element de lungime finită).0 · ψr · ψλ (4.

Factorul de reducere. cf.Figura 4. 63 .23 Coeficienţi aerodinamici de forţă. b (4.24. ψr pentru secţiuni pătrate cu colţuri rotunjite [3] (2) Aria de referinţă Aref se determină cu relaţia: Aref = l .10) unde l este lungimea elementului structural considerat.0 pentru secţiuni rectangulare cu colţuri ascuţite şi fără curgere liberă a aerului la capete [3] Figura 4.

b (4.. ψλ .0.13. Relaţia (4.0 · ψλ (4.(3) Înălţimea de referinţă. definit la 4. Pentru elementele fără curgere liberă a aerului la capete.0 = 2.25) se determină cu relaţia: cf = cf.11) unde: cf.7 Elemente structurale cu secţiuni cu muchii ascuţite (1) Coeficientul aerodinamic de forţă.factorul de reducere pentru elemente cu curgere liberă a aerului la capete.25 Secţiuni cu muchii ascuţite [3] NOTĂ. Această valoare este obţinută în condiţii de turbulenţă redusă şi este considerată a fi acoperitoare.11) şi Figura 4.12) Aref. creşterea forţelor la anumite unghiuri de atac ale vântului poate atinge 25%. 4. (2) Ariile de referinţă se determină astfel (vezi Figura 4.25 se poate folosi şi în cazul clădirilor cu h/d > 5.25): pe direcţia x: pe direcţia y : Aref. → direcţia vântului Figura 4.0. cf al elementelor structurale având secţiuni cu muchii ascuţite (de ex.0 este coeficientul aerodinamic de forţă pentru secţiuni rectangulare cu muchii ascuţite şi fără curgere liberă a aerului la capete. elemente cu secţiuni prezentate în Figura 4.x = l . 64 .d unde l este lungimea elementului structural considerat. valoarea recomandată este cf.y =l.2). (4) Pentru secţiunile subţiri (d/b < 0. ze este egală cu înălţimea maximă deasupra terenului a elementului considerat.

0 pentru secţiuni poligonale regulate [3] Număr de laturi 5 6 Numărul Reynolds.0 obţinute în condiţii de turbulenţă redusă sunt prezentate în Tabelul 4. Tabelul 4.13.13) unde: cf.11 Coeficientul aerodinamic de forţă.10 ca la cilindrii circulari.(3) Înălţimea de referinţă. a se vedea (4.30 0. cf pentru elemente cu secţiune poligonală regulată cu 5 sau mai multe feţe poate fi determinat cu relaţia: cf = cf.9) 0.18 Hexdecagon octodecagon suprafaţa netedă (3) colţuri rotunjite Re < 2 ⋅ 105 2 ⋅ 105 ≤ Re < 1.0 · ψλ (4.11.8 Elemente structurale cu secţiune poligonala regulată (1) Coeficientul aerodinamic de forţă.30 1. cf.2 ⋅ 106 Re < 4 ⋅ 105 Re > 4 ⋅ 105 16 .2 ⋅ 106 65 . ze este egală cu înălţimea maximă deasupra suprafeţei terenului a secţiunii considerate.80 1.70 2 ⋅ 105 < Re < 1.0 este coeficientul aerodinamic de forţă al elementelor structurale fără curgere liberă a aerului la capete. definit la 4.075 (2) toate tipurile suprafaţă netedă (3) colţuri rotunjite toate celelalte tipuri cf. cf.10 1.45 1. ψλ .60 1.factorul de reducere pentru elemente cu curgere liberă a aerului la capete. Valorile coeficientului aerodinamic de forţă. Re(1) toate valorile toate valorile Re ≤ 2.90 1.4 ⋅ 105 Re ≥ 3 ⋅ 105 Re ≤ 2 ⋅ 105 Re ≥ 7 ⋅ 105 toate valorile Secţiunea pentagon hexagon Finisarea suprafeţei şi a colţurilor toate tipurile toate tipurile suprafaţa netedă r/b < 0.075 (2) suprafaţă neteda r/b ≥ 0.0 8 octogon 10 12 decagon dodecagon 1. 4.30 1.30 1.

. (3) Aria de referinţă Aref se obţine cu relaţia: Aref = l ...1) 2) 3) Numărul Reynolds Re este definit în subcapitolul 4..........26)...11 şi Figura 4...... precum şi din datele din Tabelul 4...25.. b = diametrul cercului circumscris secţiunii (vezi Figura 4.14) unde: l este lungimea elementului structural considerat.................26) Conform testelor în tunelul aerodinamic pentru elemente de oţel galvanizat şi cu o secţiune cu b=0... b .13)..26 Secţiune poligonală regulată [3] (2) În cazul clădirilor cu h / d > 5.1 Coeficienţi aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară (1) Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară pentru structuri cu secţiuni circulare depind de numărul Reynolds.... (4) Înălţimea de referinţă.........9...........9 si se determina pentru vm( ze)....9 Cilindri circulari 4... r = raza de racordare a colţului......... 4...(4..3m şi r=0... cf poate fi determinat din relaţia (4...15) unde: 66 .... Re definit cu relaţia: Re = b ⋅ v p (z e ) ν (4. ze este egală cu înălţimea maximă deasupra terenului a secţiunii elementului considerat... b este diametrul cercului circumscris secţiunii (vezi Figura 4....06 ⋅ b Figura 4.....

17) ψλα = 1  π  α − αmin   ψ λα = ψ λ + (1 − ψ λ ) ⋅ cos  ⋅   2 α − α   min     A ψλα = ψλ unde: αA defineşte punctul de separare a curgerii aerului (vezi Figura 4. cp.27).4 (5) şi NOTA 2 a Figurii 4.13). cpe pentru cilindri circulari sunt determinaţi cu relaţia: cpe = cp. (4) Factorul efectului de capăt. este vâscozitatea cinematică a aerului (ν = 15⋅10-6 m2/s). ψλα (4. (3) Valorile coeficientului aerodinamic de presiune / sucţiune exterioară. ψλα este dat de relaţia (4.b este diametrul secţiunii circulare.factorul de reducere pentru elementele cu curgere liberă a aerului la capete (factorul efectului de capăt) (vezi 4.0 sunt date în Figura 4. 67 . ν vp (ze) este valoarea de vârf a vitezei vântului definită la înălţimea ze (vezi 2.16) unde: cp.27).27 în funcţie de unghiul α pentru diferite valori ale numărului Reynolds.17): pentru 0° ≤ α ≤ αmin pentru αmin < α < αA pentru αA ≤ α ≤ 180° (4. ψλ . ψλα este factorul efectului de capăt (vezi (4)).0 .0 este coeficientul aerodinamic de presiune / sucţiune exterioară pentru elementele fără curgere liberă a aerului la capete (vezi (3)). (2) Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară.

27 sunt date în Tabelul 4.12 Valori tipice pentru distribuţia presiunii pentru cilindri circulari fără efectul de capăt.h 5 · 105 2 · 106 107 unde -2. în [°] este valoarea minimă a coeficientului aerodinamic de presiune / sucţiune este poziţia punctului de separare a curgerii este coeficientul aerodinamic de presiune / sucţiune de referinţă (5) Aria de referinţă.2 -1.h caracterizează poziţia unde se realizează minimul presiunii pe suprafaţa cilindrului. Datele din Figura 4. Valorile intermediare pot fi obţinute prin interpolare liniară.7 -0. pentru diferite valori ale numărului Reynolds [3] Re αmin 85 80 75 cp0. Tabelul 4.27 se bazează pe o rugozitate echivalentă a cilindrului. NOTA 3.Figura 4.5 -0. pentru diferite valori ale numărului Reynolds şi fără considerarea efectului de capăt [3] NOTA 1.27 Distribuţia valorilor coeficientilor aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară pentru cilindri circulari.8 αmin cp0. NOTA 2.min αA 135 120 105 cp0. vp(ze). k/b mai mică de 5⋅10-4 .9 -1. Valori tipice ale rugozităţii k sunt date în Tabelul 4.13.4 -0. Valorile caracteristice din Figura 4.min αA cp0. Datele din figura şi din tabel sunt obtinute utilizand numărul lui Reynolds calculat cu valoarea de vârf a vitezei vântului. Aref se determină cu relaţia: 68 .12.

factorul efectului de capăt (vezi 4.28 se bazează pe numărul lui Reynolds calculat cu valoarea de vârf a vitezei vântului. ze este egală cu înălţimea maximă deasupra terenului a elementului considerat.28 se poate folosi şi pentru clădiri cu h/d > 5. ψλ .2 Coeficienţi aerodinamici de forţă (1) Coeficientul aerodinamic de forţă cf.Aref = l . b (4. (6) Înălţimea de referinţă. 69 .28 Coeficientul aerodinamic de forţă cf. Figura 4.13).0 este coeficientul aerodinamic de forţă pentru cilindri fără curgere liberă a aerului la capete (vezi Figura 4.19) unde: cf.0 pentru cilindri circulari fără curgere liberă a aerului la capete şi pentru diferite valori ale rugozităţii echivalente k/b [3] NOTA 1.18) unde l este lungimea elementului considerat.9. Figura 4.0 . ψλ (4. NOTA 2. vp(ze).0. 4.28). pentru un cilindru circular de înălţime finită este dat de relaţia: cf = cf. Figura 4.

(5) Înălţimea de referinţă. Tabelul 4.(2) În Tabelul 4.29).20) unde l este lungimea elementului structural considerat. k [3] Tipul suprafeţei Sticlă Metal polizat Vopsea fină Vopsea stropită Oţel lucios Fontă Oţel galvanizat Rugozitatea echivalentă.9. (3) Pentru cabluri împletite (toroane). k [mm] 0.0 3.0 2.002 0.5 (vezi Figura 4.13 Rugozitatea echivalentă.0 2.2 pentru orice valori ale numarului Reynolds.0 depinde de direcţia de acţiune a vântului faţă de linia de asezare a cilindrilor şi de raportul distanţei a şi a 70 .2 0.006 0.0 este egal cu 1.5 1. (6) Pentru evaluarea acţiunii vântului pe cilindrii din vecinătatea unei suprafeţe plane.29 Cilindru în vecinătatea unei suprafaţe plane [3] 4. Aref se determină cu relaţia: Aref = l . b (4. pentru care raportul distantelor zg/b < 1.0015 0.0 (4) Aria de referinţă. coeficientul aerodinamic de forţă cf.02 0. Re.13 sunt date valori ale rugozităţii echivalente k.05 0. k [mm] 0. Figura 4.3 Coeficienţi aerodinamici de forţă pentru cilindrii verticali aşezaţi în linie (1) Pentru cilindrii verticali aşezaţi în linie.2 0. este necesară consultanţă de specialitate. ze este egală cu înălţimea maximă deasupra terenului a elementului considerat. cf.2 Tipul suprafeţei Beton neted Scândură Beton rugos Lemn brut Rugină Zidărie Rugozitatea echivalentă.

2). 71 . vp(ze). Tabelul 4.5 1.00 a .diametru 4.9.distanţa. unde zg este distanţa de la sferă la suprafaţa plană şi b este diametrul sferei (vezi Figura 4.5 < a/b < 30 κ= a/b > 30 1.5 < a/b < 3.30. Valorile din Figura 4.14 (pentru cea mai defavorabilă direcţie de acţiune a vântului).13).1) şi de rugozitatea echivalentă k/b (vezi Tabelul 4. NOTA 1. Coeficientul aerodinamic de forţă cf. Valorile din Figura 4.0 .13).0 este coeficientul aerodinamic de forţă pentru cilindri fără curgere liberă a aerului la capete (vezi 4.6.21) unde: cf.x obţinute prin măsurători realizate în condiţii de turbulenţă redusă sunt date în Figura 4.15 210 − 180 a b 3. ψλ . coeficientul de forţă cf. b .diametrului b (vezi Tabelul 4. NOTA 2. ψλ este factorul efectului de capăt (vezi 4.10 Sfere (1) Coeficientul aerodinamic de forţă în direcţia vântului cf.x va fi multiplicat cu 1.30 se bazează pe numarul lui Reynolds calculat cu valoarea de vârf a vitezei vântului. Pentru zg ≤ b/2. κ este factorul dat în Tabelul 4.9.30 sunt valabile pentru raportul zg > b/2. Valorile cf.14).x pentru sfere este determinat în funcţie de numărul Reynolds Re (vezi 4. κ (4.14 Factorul κ pentru cilindrii verticali aşezati în linie [3] a/ b κ 2. pentru oricare cilindru circular poate fi obţinut cu relaţia: cf = cf.31).

22) (3) Atât pentru determinarea forţei în direcţia vântului cât şi în direcţie verticală.60 b 2 b pentru z g < 2 pentru z g > (4. cf.suprafaţă netedă Figura 4.z = 0 cf.30 Coeficientul aerodinamic de forţă pe direcţia vântului. pentru sfere [3] Figura 4.31 Sfera lângă o suprafaţă plană [3] (2) Coeficientul aerodinamic de forţă pe direcţie verticală. Aref este dată de relaţia: Aref = π⋅ b2 4 (4.23) (4) Înălţimea de referinţă este: 72 .z pentru sfere este determinat cu relaţia: cf. aria de referinţă.z = +0.

11 Structuri cu zăbrele şi eşafodaje (1) Coeficientul aerodinamic de forţă.ze = zg + b 2 (4.32 .24) 4.Structuri cu zăbrele sau eşafodaje [3] 73 . ψλ (4.35 în funcţie de valoarea coeficientului de obstrucţie. cf.13). Re..32. pentru structuri cu zăbrele şi pentru eşafodaje cu tălpi paralele se obţine cu relaţia: cf = cf.33.33 până la 4. vezi Figura 4. este factorul efectului de capat (vezi 4. vp(ze). Valorile din Figurile 4.. în cazul secţiunilor necirculare se utilizează valoarea medie a dimensiunilor secţiunii transversale expuse acţiunii vântului.4.32). NOTĂ. acest coeficient este dat în Figurile 4.. este numărul Reynolds utilizând valoarea medie a diametrelor bi ale elementelor (vezi Figura 4.0 .0 este coeficientul aerodinamic de forţă pentru structuri cu zăbrele şi eşafodaje fără curgere liberă a aerului la capete.25) unde: cf. calculată cu lungimea l şi laţimea b = d. ce depinde de zvelteţea structurii. ϕ (4. Re ψλ Figura 4.11 (2)) şi de numărul Reynolds. λ.35 se bazează pe numarul Reynolds calculat cu valoarea de vârf a vitezei vântului.

34 Coeficientul aerodinamic de forţă.0 pentru structuri plane cu zăbrele având elemente cu muchii ascuţite (de ex.0 pentru structuri spaţiale cu zăbrele având elemente cu muchii ascuţite (de ex.Figura 4. cf.33 Coeficientul aerodinamic de forţă. cf. corniere) în funcţie de coeficientul de obstrucţie ϕ [3] Figura 4.. corniere) în funcţie de coeficientul de obstrucţie ϕ [3] 74 ..

Ac=d l.35 Coeficientul aerodinamic de forţă. l d 75 . A = ∑ bi ⋅ l i + ∑ Agk . este lungimea structurii cu zăbrele. este lăţimea structurii cu zăbrele. ϕ se determină cu relaţia: ϕ= A Ac (4. cf.Figura 4.0 pentru structuri plane sau spaţiale cu zăbrele având elemente cu secţiune transversală circulară [3] (2) Coeficientul de obstrucţie.26) unde: A este suma proiecţiilor ariilor elementelor structurii (bare şi gusee) pe un plan perpendicular pe direcţia vântului. i k Ac este aria totală a structurii proiectată pe un plan perpendicular pe direcţia vântului.

l 76 .bi. Tabelul 4.15.32).02 + 0. ze este egală cu înălţimea steagului deasupra suprafeţei terenului. ze este egală cu înălţimea maximă a elementului deasupra suprafeţei terenului.7 ⋅ ⋅ 2 ρ⋅h  h  mf     −1. (3) Aria de referinţă Aref este determinată cu relaţia: Aref = A (4. proiectate normal pe faţa expusa. Aref pentru steaguri sunt daţi în Tabelul 4. aria guseului k.27) (4) Înălţimea de referinţă. (2) Înălţimea de referinţă. li Agk - este lăţimea şi lungimea elementelor i ale structurii (vezi Figura 4.8 Forţă normală pe plan Steaguri libere h . 25 a) b) 0.l 1.Coeficienţi aerodinamici de forţă.12 Steaguri (1) Coeficienţii aerodinamici de forţă.15 .l  Aref 0. cf şi ariile de referinţă. cf pentru steaguri [3] Steaguri Steaguri fixe Aref cf h .5. 4.h.

28) unde: A Ac este suma proiecţiilor ariilor elementelor.4.13 Zvelteţea efectivă λ şi factorul efectului de capăt ψλ (1) Factorul de reducere pentru elementele cu curgere liberă a aerului la capete (factorul efectului de capăt). Ac = l . (3) Coeficientul de obstrucţie.12 au la baza rezultatele măsurătorilor efectuate pe structuri fără curgere liberă a aerului la capete. λ. ψλ poate fi determinat în funcţie de zvelteţea efectivă.0 prezentate la 4.25 kg/m3) ze înălţimea steagului deasupra suprafeţei terenului NOTĂ. ϕ (vezi Figura 4. NOTĂ. Valorile λ sunt date în Tabelul 4. λ se defineşte în funcţie de poziţia şi dimensiunile structurii. este aria totală a structurii. (2) Zvelteţea efectivă.16 au la baza rezultatele măsurătorilor realizate în condiţii de turbulenţă redusă.16.36 şi din Tabelul 4. Valorile din Figura 4. cf. Relaţia de calcul dată pentru steaguri nefixate (libere) include forţele dinamice produse de fluturarea steagului. Factorul efectului de capăt ia în considerare reducerea acţiunii vântului pe structuri datorită curgerii aerului în jurul capătului liber al acestora.Forţă în plan unde: mf este masa unităţii de arie a steagului ρ este densitatea aerului (egala cu 1. b.6.36 pentru diferiţi coeficienţi de obstrucţie. 4. ϕ.37) este dat de relaţia: ϕ= A Ac (4. Valorile coeficienţilor aerodinamici de forţă. 77 . iar valorile ψλ sunt date în Figura 4...

secţiuni rectangulare. se alege cea mai mare valoare dintre: λ=0.Tabelul 4. se alege cea mai mică valoare dintre: λ= l/b sau λ=70 3 Pentru valori intermediare ale lui l se poate folosi interpolarea liniară pentru l ≥ 50m. elemente structurale cu secţiuni având muchii ascuţite şi structuri cu zăbrele: pentru l ≥ 50m. elemente structurale cu secţiuni cu muchii ascuţite şi structuri cu zăbrele [3] Nr.16 Valori pentru zvelteţea efectivă. Poziţia structurii.4 · l/b sau λ=70 pentru l <15m. λ pentru cilindri. se alege cea mai mica valoare dintre: λ=1. secţiuni poligonale. se alege cea mai 4 mare valoare dintre: λ= l/b sau λ=70 Pentru valori intermediare ale lui l se poate folosi interpolarea liniară 78 . vânt perpendicular pe planul paginii Zvelteţea efectivă. secţiuni rectangulare. se alege cea mai 1 2 mică valoare dintre: λ=0.7 · l/b sau λ=70 pentru l <15m.7 · l/b sau λ=70 pentru l <15m. se alege cea mai mica valoare dintre: λ=2 · l/b sau λ=70 Pentru cilindrii circulari: pentru l ≥ 50m. λ Pentru secţiuni poligonale.

37 Arii folosite pentru definirea coeficientului de obstrucţie.36 Factorul efectului de capăt. ϕ [3] 79 . ϕ şi de zvelteţea. λ [3] Figura 4. ψλ în funcţie de coeficientul de obstrucţie.Figura 4.

L(z) reprezintă dimensiunea medie a vârtejurilor vântului produse de turbulenţa aerului pe direcţia vântului. (2) Turbulenţa pe direcţia vântului. Funcţia densităţii spectrale de putere unilaterale şi normalizate este ilustrată în Figura 5. Pentru înălţimi z mai mici de 200 m. n) (1 + 10. L(z) definită la (5. de viteza medie a vântului la cota z.2) este densitatea spectrală de putere unilaterală (definită doar pentru frecvenţe pozitive) a rafalelor vântului pe direcţia acestora.8 ⋅ f L ( z .1 Turbulenţa vântului (1) Lungimea scării integrale a turbulenţei.3) şi de lungimea scării integrale a turbulenţei.1) unde înălţimea de referinţă zt = 200 m. n) = unde Sv(z.1. Lungimea de rugozitate.67 + 0. pentru z min ≤ z ≤ z max = 200 m  Lt ⋅     zt  L(z ) =    L( z min ). Forma unilaterală (definită doar pentru frecvenţe pozitive) şi normalizată (de arie unitară) a densităţii spectrale de putere SL(z. este frecvenţa rafalelor vântului. n) este: S L ( z . pentru z < z min  (5. este dispersia fluctuaţiilor vitezei instantanee a vântului faţă de viteza medie.1.5 PROCEDURI DE DETERMINARE A COEFICIENTULUI DE RĂSPUNS DINAMIC 5. este exprimată prin densitatea spectrală de putere a rafalelor vântului turbulent.n). vm(z) (vezi relaţia 2.2 ⋅ f L ( z . n. n) = este frecvenţa adimensională calculată în funcţie de frecvenţa. lungimea de referinţă a scării Lt = 300 m şi α = 0. n ⋅ L( z ) vm ( z ) f L ( z . Sv(z. 80 .1). lungimea scării integrale a turbulenţei se poate determina cu relaţia: α   z   .05 ln(z0).n) n 2 σv n ⋅ S v ( z . n)) 5 / 3 (5. caracterizată de distribuţia puterii rafalelor vântului în funcţie de frecvenţa acestora. n) σ 2 v = 6. zmin sunt date în Tabelul 2. z0 şi înălţimea minimă.

cd este prezentat în subcapitolul 3. zs definită în Figura 3. este lungimea scării integrale a turbulentei dată de relaţia (5. 63 (5.15 0.2.2 Procedura detaliată de determinare a coeficientului de răspuns dinamic (1) Coeficientul de răspuns dinamic. SL(fL) 5.2. ce ia în considerare corelaţia efectivă a valorilor de vârf ale presiunilor pe suprafaţa expusă a clădirii/structurii.3) unde: b.25 S L (fL) 0.9 ⋅   L( z )   s   0 . B2.00 1.0E-01 1.05 0. vezi Figura 3.8): cd = 1 + 2 ⋅ k p ⋅ I v (z s ) ⋅ B 2 + R 2 1 + 7 ⋅ I v (z s ) (2) Factorul de răspuns nerezonant (cvasi-static).20 0.0E-02 fL 1.1 Densitatea spectrală de putere normalizată şi unilaterală a rafalelor pe direcţia vântului.0.0E+00 1.1) la înălţimea de referinţă.10 0. 81 .0E+02 Figura 5.2 si se determină cu relaţia (3. se determină cu relaţia: B2 = 1 b+h 1 + 0. h L(zs) sunt lătimea şi înălţimea structurii.4.2.0E+01 1.

este constanta lui Euler.5.5) unde n1. pentru vectorul propriu fundamental.5772.7) şi (5. kp. x R2 ⋅ ≥ 0.x este frecvenţa proprie fundamentală de vibraţie a structurii pe direcţia vântului turbulent. ce ia în considerare conţinutul de frecvenţe al turbulenţei vântului în cvasi-rezonanţă cu frecvenţa proprie fundamentală de vibraţie al structurii.x ) ⋅ Rh (η h ) ⋅ Rb (η b ) 2 ⋅δ este decrementul logaritmic al amortizării dat în Anexa C. γ (4) Frecvenţa medie ν a vibraţiilor pe direcţia şi sub acţiunea vântului turbulent se obţine cu relaţia: ν = n1. n1.08 Hz din relaţia (5.7) 82 .08 Hz B2 + R2 (5. se determină cu relaţiile: 1  1 Rh (η h ) =  1 − 1 − e − 2⋅η h 2 η h 2 ⋅ η h  ( ) pentru η h = 0 pentru η h > 0 (5.5) corespunde unui factor de vârf kp=3. la C. (6) Funcţiile de admitanţă aerodinamică Rh şi Rb. Rb este densitatea spectrală de putere unilaterală şi normalizată dată de relaţia (5. definit ca raportul dintre valoarea extremă maximă a componentei fluctuante a răspunsului structural şi abaterea sa standard. T = 600 s (aceeaşi ca pentru viteza medie a vântului). = 0.0 în relaţia (5. (5. sunt funcţiile de admitanţă aerodinamică date de relaţiile (5. Valoarea limită de 0.(3) Factorul de vârf pentru determinarea răspunsului extrem maxim al structurii.4) ν T este frecvenţa medie a vibraţiilor pe direcţia şi sub acţiunea vântului turbulent.x.8).6) δ SL Rh. (5) Factorul de răspuns rezonant.4). R2. se determină cu relaţia: R2 = unde: π2 ⋅ S L ( z s . evaluată la înălţimea zs pentru frecvenţa n1. este durata de mediere a vitezei de referinţă a vântului. se obţine cu relaţia: k p = 2 ⋅ ln(ν ⋅ T ) + unde: 2 ⋅ ln(ν ⋅ T ) γ ≥3 (5.2).

x v m (z s ) (5.95 0.10) z0 .2) s-au obţinut valori acoperitoare ale acestui coeficient pentru clădiri cu forma de paralelipiped dreptunghic şi cu o distribuţie regulată a maselor si rigidităţilor. Valorile se bazează pe estimarea aproximativă a valorilor frecvenţei fundmentale proprii de vibraţie şi a decrementului logaritmic al amortizării structurale folosind relaţiile simplificate din Anexa C. Valorile sunt valabile pentru clădiri cu dimensiunea în plan orizontal măsurată perpendicular pe direcţia vântului.2.6 ⋅ b ⋅ n1.90 40 0. x v m (z s ) (5. Tabel 5. m b →.10) 5.6 ⋅ h ⋅ n1.94 0. (2) Valorile coeficientului de răspuns dinamic sunt date în Tabelul 5.8) Valorile η h şi η b sunt determinate astfel: ηh = ηb = 4.95 0.91 0.86 0.94 20 0.91 0. (3) Pentru toate celelalte cazuri de clădiri la care nu se poate aplica procedura simplificată prin valori date în Tabelele 5.93 0.91 0.1 pentru clădiri de beton armat şi în Tabelul 5. h↓.2.01 83 .2 a). m 10 20 30 10 20 10 0.1 Valori ale coeficientului de răspuns dinamic.89 0.1  1 Rb (η b ) =  1 − 1 − e − 2⋅ηb η b 2 ⋅ η b2  ( ) pentru η b = 0 pentru η b > 0 (5.90 0.88 0.88 0.87 0.88 50 0.1 si 5.90 0.87 0. b ≤ 50 m şi cu inălţimea.92 0.90 0.96 0.91 30 0.89 0. h ≤ 30 m (vezi Figura 3. 5.3 Procedura simplificată de determinare a valorilor coeficientului de răspuns dinamic pentru clădiri (1) Folosind procedura detaliată de calcul al coeficientului de răspuns dinamic (descrisă la pct. cd pentru clădiri cu structura de beton armat (δs = 0.9) 4.003 0.89 0.93 0. coeficientul de răspuns dinamic se va determina conform metodei detaliate prezentate la 5.2 pentru clădiri cu structura metalică.

85 0.91 0.86 0.85 0.87 0.85 0.88 0.97 1.30 1.92 0.85 0.85 0.90 0.90 0.85 0.85 0.92 0.85 50 0.89 0.92 0.88 0.92 0.92 0.85 0.85 0.00 1.94 0.91 0.93 0.85 0.89 0.92 20 0.93 0.85 Tabel 5.85 0.85 0.85 0.90 0.85 0.05) z0 .05 0.89 0.93 0.87 30 0. m 0.87 0.97 0. h↓.85 40 0.85 0.98 0.01 0.95 0.95 0.85 0.89 0.03 1.85 0.96 0.30 1.86 0.96 1.01 0.85 0.94 0. cd pentru clădiri cu structura metalică (δs = 0.85 0.86 0.85 0.85 0.94 0.94 0.91 0.85 0.89 0.003 b →.05 0.00 84 .85 0.85 0.85 0.90 0.85 0.85 0.88 0.85 0.02 1.85 0.95 0.85 0.92 0.89 0.88 0.00 1.2 Valori ale coeficientului de răspuns dinamic.85 0.95 0.95 0.90 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.88 0.87 0.85 0.00 0.98 1.89 0.85 0.85 0.88 0.94 0.85 0.86 0.87 0.85 0.98 1.98 0.85 0.90 0.86 0.00 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 0.0.85 0.06 0.92 0.05 0.92 0.85 0.85 0.94 0.85 0. m 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 1.91 0.85 0.03 0.89 0.

Deplasarea maximă a structurii pe direcţia vântului la cota zs se determină folosind forţa globală pe direcţia vântului Fw definită în subcapitolul 3.0  d  ρ b d h Iv(zs) vm(zs) este densitatea aerului. este înălţimea de referinţă. este coeficientul adimensional dat de relaţia (5. 4. pentru verificarea la starea limită de serviciu se utilizează valorile maxime ale deplasării şi acceleraţiei clădirii pe direcţia vântului.8 sau 4.2. egală cu 1. de asemenea.05 ⋅ .3.0 c f =  1. este lungimea structurii. definită în Figura 3.2. vezi Capitolul 4.5 (2)). este intensitatea turbulenţei la înălţimea z = zs deasupra terenului.4 ⋅ d . este frecvenţa proprie fundamentală de vibraţie a structurii în direcţia vântului. 2.x 85 .x n1.25 kg/m3.4 (2) şi Figura 3.x = unde: cf m1.0 ≤ ≤ 5. d d  vezi subcapitolele 4. d  h h  pentru 1.2 pentru h > 5. (vezi.5. este masa echivalentă pentru modul fundamental de vibraţie în direcţia vântului. este viteza medie a vântului pentru z = zs pentru o viteză de referinţă a vântului cu IMR = 10 ani (pentru determinarea valorii vitezei vântului cu IMR = 10 ani. vezi Figura 3.3 (2) şi 5. σa. x ⋅ R ⋅ K x ⋅ Φ1. prima evaluată la înălţimea z = zs si cea de a doua la înălţimea z = h. zs R Kx m1. pct.25 + 0. (2) Abaterea standard. vezi Anexa A). 5. vezi pct.2. este lăţimea structurii.2.x a acceleraţiei caracteristice a structurii pe direcţia vântului la cota z se obţine cu relaţia: 2 c f ⋅ ρ ⋅ b ⋅ I v ( z s ) ⋅ vm ( z s ) σ a .4 (1).11) este coeficientul aerodinamic de forţă. vezi pct. x ( z ) (5.4 Deplasări şi acceleraţii corespunzătoare stării limită de serviciu a constructiei (1) Pentru clădiri înalte sau flexibile (înălţimea h ≥ 30 m sau frecvenţa proprie de vibraţie n1 ≤ 1 Hz). C.pentru clădiri se poate considera simplificat h h  pentru 0.6.0  0. definită în Figura 3. 2. este rădăcina pătrată a factorului răspunsului rezonant.12). .25 ≤ < 1.9.2.9 + 0. vezi pct.2 (5). este înălţimea structurii. definită în Figura 3.

este exponentul formei modale aproximative pe direcţia vântului (vezi Anexa C). 5.x:   γ  ⋅σ a max. Dacă Φ1. 2.12) poate fi aproximată prin relaţia: (2 ⋅ ζ Kx =   z      + 1) ⋅ (ζ + 1) ⋅ ln s  + 0. Reacţiile de disconfort ale ocupanţilor depind de amplitudinea şi frecvenţa cu care se produc oscilaţiile clădirii şi de diverşi alţi factori fiziologici şi psihologici.15) unde 86 .14) 5.1). amax. (3) Coeficientul adimensional Kx se determină cu relaţia generală: Kx = ∫ v (z ) ⋅ Φ (z )dz 2 m 1.x sunt obţinute prin înmulţirea abaterii standard date la pct.3 (2) cu factorul de vârf dat la pct. vezi pct.5. x (z )dz (5. NOTĂ.x (z) este ordonata vectorului propriu fundamental de vibraţie pe direcţia vântului la cota z. asociaţi cu caracteristicile fiecărei persoane. x ⋅ T )    (5. x =  2 ⋅ ln(n1. x ⋅ T ) + a. se va verifica îndeplinirea condiţiei: a max.x(z)= (z/h)ζ (vezi Anexa C) şi co(z) = 1 (teren plat.Φ1. ζ (4) Acceleraţiile caracteristice de vârf ale constructiilor.2 (3) calculat cu frecvenţa ν = n1.12) unde h este înălţimea structurii (vezi Figura 4.5 − 1 z     0       (ζ + 1)2 ⋅ ln z s  z   0 (5. x  2 ⋅ ln(n1. (2) Pentru a asigura o utilizare adecvată a clădirii. relaţia (5.1). x 0 h v (z s ) ⋅ ∫ Φ 2 m 0 h 2 1. x ≤ a lim (5.5 Criterii de confort (1) Efectele vântului pe clădiri nu trebuie să producă disconfort ocupanţilor acestora.3 (5)).13) unde z0 este lungimea de rugozitate (vezi Tabel 2.

x < 1 Hz  n 0. = 4 cm/s2 pentru clădiri de locuit. este frecvenţa proprie a clădirii corespunzătoare primului mod de vibraţie de încovoiere în direcţia vântului. x ≤ 2 Hz 0.56 1.amax. alim este acceleraţia limită superioară de confort calculată cu relaţia: a lim  a0 pentru n 1. vezi Anexa A).5 ⋅ a ⋅ n pentru n 1. pentru o viteză de referinţă a vântului cu IMR = 10 ani (pentru determinarea valorii vitezei vântului cu IMR = 10 ani. x ≥ 2 Hz 0 1. evaluată cu rel. x   (5. 87 .x este valoarea de vârf a acceleraţiei pe direcţia vântului la ultimul etaj al clădirii (z=h).14). x  =  a0 pentru 1 Hz ≤ n 1.x = 6 cm/s2 pentru clădiri de birouri.16) unde: a0 a0 n1. (5.

precum şi de forma şi de dimensiunile secţiunii în plan a construcţiei.1 Generalităţi (1) Pentru construcţii zvelte (coşuri de fum. a cărei frecvenţă depinde de viteza medie a vântului. cu atât mai mari cu cât amortizarea şi masa structurii sau a elementului sunt mai mici.1) vcrit. este viteza medie a vântului în secţiunea în care se produce desprinderea vârtejurilor.1 Viteza critică a vântului. 6.3.3. În cazul în care frecvenţa de desprindere a vârtejurilor este apropiată de o frecvenţă proprie de vibraţie a construcţiei se realizează condiţiile de cvasi-rezonanţă ce produc amplificări ale amplitudinii oscilaţiilor construcţiei.1).25 ⋅ vm unde: (6.6 FENOMENE DE INSTABILITATE AEROELASTICĂ GENERATE DE VÂRTEJURI 6.3.) este necesar să se ia în considerare efectul dinamic produs de desprinderea alternantă a vârtejurilor vântului. cabluri s. vcrit.1).a.2 Considerarea efectului desprinderii vârtejurilor (1) Efectul desprinderii vârtejurilor va fi considerat dacă este îndeplinită condiţia vcrit . Condiţia de rezonanţă este indeplinită atunci când viteza vântului este teoretic egală cu viteza critică a vântului ce provoacă desprinderea vârtejurilor (definită la 6. 6.3 Parametrii de bază pentru desprinderea vârtejurilor 6.i (1) Viteza critică a vântului pentru modul i de vibraţie este definită ca viteza vântului pentru care frecvenţa de desprindere a vârtejurilor este egală cu o frecvenţă proprie de vibraţie a structurii pe direcţia transversală vântului şi este dată de relaţia: 88 . Fenomenul de desprindere a vârtejurilor produce o acţiune fluctuantă perpendiculară pe direcţia vântului. turnuri.i vm este viteza critică a vântului pentru modul i de vibraţie (vezi 6.i ≤ 1.

(2) Viteza critică a vântului pentru modul i de vibraţie de ovalizare a peretelui cilindrului este definită ca viteza vântului pentru care dublul frecvenţei de desprindere a vârtejurilor este egală cu frecvenţa proprie a modului i de vibraţie de ovalizare a peretelui cilindrului şi este dată de relaţia: b ⋅ ni.2. definit la 6.i = (6. St (1) Numărul lui Strouhal.3) unde b St ni. este numărul lui Strouhal.1 si Figura 6. 6. y St (6.2. 89 .o este diametrul exterior al cilindrului.3. St. este un parametru adimensional ce depinde de forma secţiunii.2) unde b ni.1 (pentru secţiuni dreptunghiulare) indică valori medii orientative ale numărului lui Strouhal. de caracteristicile turbulenţei.3.3. Tabelul 6.2 Numărul lui Strouhal. este frecvenţa proprie a modului i de vibraţie de ovalizare a peretelui cilindrului. În cazul secţiunilor cu muchii/colţuri ascuţite. o 2 ⋅ St v crit .y St este lăţimea secţiunii transversale în care se produce desprinderea rezonantă a vârtejurilor. de numărul lui Reynolds calculat pentru vcrit.i. pentru cilindri circulari lăţimea de referinţă este diametrul exterior. definit la 6.i = b ⋅ ni . este frecvenţa proprie a modului i de vibraţie pe direcţia transversală vântului. şi de rugozitatea suprafeţei. numărul lui Strouhal poate fi evaluat simplificat în funcţie doar de forma secţiunii.vcrit . este numărul lui Strouhal. St.

5 ≤ d/b ≤ 10 d/ b = 1 d/b = 1. Re din Figura 6.11 0. St pentru diferite forme ale secţiunii transversale [3] Secţiune transversală St 0. 90 .14 d/ b = 1 d/ b = 2 Interpolare liniară 0.1 0.11 0.5 d/ b = 2 Interpolare liniară 0.3 d/b = 2.Tabelul 6.07 NOTĂ.12 d/b = 1. Nu sunt admise extrapolări ale numărului lui Strouhal în funcţie de raportul d/b.13 0.10 0.18 Pentru toate valorile numărului lui Reynolds.16 d/ b = 2 Interpolare liniară 0.08 d/ b = 1 0.1 Numărul lui Strouhal.0 Interpolare liniară 0.

Numărul lui Reynolds corespunzător vitezei critice a vântului este dat de relaţia: 91 . Sc (1) Numărul lui Scruton.3. este densitatea aerului. Numărul lui Scruton. Sc este un parametru adimensional ce depinde de masa echivalentă. este dimensiunea secţiunii transversale.3 Numărul lui Scruton. a carei valoare este 1. este decrementul logaritmic al amortizării structurale.25 kg/m3. δs ρ b 6.3. Re (1) Acţiunea de desprindere a vârtejurilor de pe un cilindru circular depinde de numărul lui Reynolds. asa cum este definită la C.4 Numărul lui Reynolds. evaluată în secţiunea în care se produce fenomenul critic de desprindere a vârtejurilor rezonante.Figura 6. Sc.i.4 (1). Re corespunzător vitezei critice a vântului vcrit.4) unde: mie este masa echivalentă pe unitatea de lungime pentru modul i de vibraţie în direcţie transversală. este dat de relaţia: Sc = 2 ⋅ mie ⋅ δ s ρ ⋅ b2 (6.1 Numărul lui Strouhal St pentru secţiuni transversale dreptunghiulare cu colţuri ascuţite [3] 6. Sensibilitatea la vibraţii depinde de amortizarea structurii şi de raportul între masa structurii şi masa aerului. de fracţiunea din amortizarea critică şi de dimensiunea de referinţă a secţiunii.

y ) ⋅ Φ i .5) unde b µ este diametrul exterior al cilindrului circular. 6. normalizată la valoarea 1 acolo unde deplasarea este maximă.10-6 m2/s). Lj. relatia (6.i ) = b ⋅ v crit. vcrit. este vâscozitatea cinematică a aerului (µ ≈ 15. y (s ) ⋅ y F . max b unde: = 1 1 ⋅ ⋅ K ⋅ K w ⋅ clat St 2 Sc (6. este frecvenţa proprie de vibraţie a structurii într-un plan perpendicular pe direcţia vântului. este deplasarea maximă a structurii la cota s (la care Φi.max 2 (6.3. Fw(s) care acţionează perpendicular pe direcţia vântului la cota s a structurii (măsurată de la baza acesteia) şi este dată de relaţia: Fw (s ) = m(s ) ⋅ (2 ⋅ π ⋅ ni . este forma proprie de vibraţie a structurii într-un plan perpendicular pe direcţia vântului.4). este numărul lui Scruton.y (s) yF.i este viteza critică a vântului (vezi 6. Φi. este factorul lungimii de corelaţie.Re(v crit. 92 .6) unde m(s) ni. Tabelul 6.y (s) = 1).5.y este masa structurii pe unitatea de lungime [kg/m].max 6.i µ (6.max se calculează cu relaţia: y F .5 Calculul amplitudinii deplasării produse pe direcţie transversală vântului (1) Deplasarea maximă produsă pe direcţie transversală vântului. vezi 6. yF.7) St Sc Kw este numărul lui Strouhal.1).1.4 Acţiunea produsă de desprinderea vârtejurilor (1) Efectul vibraţiilor produse de desprinderea vârtejurilor se va evalua folosind forţa de inerţie pe unitate de lungime.

Re(vcrit.i) pentru cilindrii circulari [3] 93 . este dimensiunea secţiunii transversale.0 ale coeficientului aerodinamic de forţă pe direcţie transversală vântului sunt date în Figura 6.2.2 şi în Tabelul 6. Pentru alte valori ale raportului vcrit. (2) Valorile clat. clat. Lj ≤ 0.0 în funcţie de numărul lui Reynolds.i vm . evaluată în secţiunea în care se produce fenomenul critic de desprindere a vârtejurilor rezonante. Lj se recomandă utilizarea valorilor din Tabelul 6. Figura 6. în functie de numarul Reynolds si pentru valori vcrit. este coeficientul aerodinamic de forţă pe direcţie transversala vântului.i vm .2 Valori de bază ale coeficientului aerodinamic de forţă laterală.83 .3.K clat b este factorul formei modale de vibraţie.

clat.5 d/ b = 2 Interpolare liniară 0. Nu este permisă extrapolarea coeficienţilor de forţă laterală în funcţie de raportul d/b.4 d/ b = 2 Interpolare liniară 1.0 din Figura 6.0 pentru diferite secţiuni transversale [3] Secţiune transversală clat.1 d/b = 1.0 NOTĂ.8 1.Tabelul 6.5 ≤ d/b ≤ 10 1.2 Pentru toate numerele lui Reynolds (Re) 0.6 2.8 1.2 Valori de bază ale coeficientului aerodinamic de forţă laterală.2 0.3 d/ b = 1 1.3 d/b = 2.0 Interpolare liniară 0.3 d/ b = 1 d/ b = 2 Interpolare liniară 1.1 d/ b = 1 d/b = 1. 94 .

Lj [3] clat vcrit. din Figura 6. aşa cum este definită aceasta în Figura 6.2. Lj este viteza medie a vântului (vezi 2. Lj  clat = 0  ⋅c  lat .3 pentru exemplificare). Lj în funcţie de amplitudinea vibraţiei. în funcţie de lungimea de corelaţie.83 ≤ ≤ 0.4 Lungimea de corelaţie.0  1.3 (2)) în centrul lungimii efective de corelaţie. 25 ≤ vcrit.2 şi.i vm . Lj unde: clat. vm.4 ⋅ crit.8 + 12 ⋅ b 12 95 .0 este valoarea de bază din Tabelul 6. yF(sj) [3] yF(sj) / b < 0.i  vm . clat în funcţie de raportul vitezei critice a vântului. pentru cilindrii circulari.5.3.i vm . (3) Factorul lungimii de corelaţie si factorul formei modale de vibraţie sunt indicaţi.1 si 0.3 Coeficientul aerodinamic de forţă laterală.i vm . Lj indicată în Tabelul 6. vcrit. în Tabelul 6.1)).83 clat = clat. Lj ≤ 1. Tabelul 6.Tabelul 6.i este viteza critică a vântului (vezi relaţia (6. 25  v clat =  3 − 2.6 > 0. Lj 0.6 Lj / b 6 y F (s j ) 4. vcrit. pentru unele structuri simple. (4) Lungimea de corelaţie se poate considera ca fiind distanţa între nodurile formei modale (vezi Tabelul 6.i vm .1 Între 0.4.0 vcrit.4 si Figura 6.

2.L1 vm. 3) [3] Tabelul 6.L1 NOTA 1. Lj (j = 1. Figura 6. Dacă sunt indicate cel puţin două lungimi de corelaţie.y. m este numărul ventrelor formei modale proprii de vibraţie Φi.L2 vm.L1 vm.modul 1 de vibraţie modul 2 de vibraţie vm.3 Exemple de aplicare a lungimii de corelaţie.L2 vm. K pentru unele structuri simple (λ = l / b) [3] Structura Kw K 2 L j /b  L /b  L /b   1 − j + 1 ⋅  j   3⋅ ⋅  λ  λ 3  λ    0.L1 vm.13   96 . NOTA 2.5 Factorul lungimii de corelaţie. NOTA 3. este acoperitor să se folosească ambele în calcul şi să se aleaga valoarea maximă a clat.L1 ventra vm. Kw şi factorul formei modale de vibraţie.L2 vm. n este numărul zonelor în care se produce simultan desprinderea vârtejurilor.

6 Efectele vârtejurilor la cilindri verticali dispuşi în linie sau grupaţi (1) În cazul cilindrilor circulari dispuşi în linie sau grupaţi (cuplaţi sau necuplaţi) (Figura 6.9).11 i =1 Lj n ∑ ∫ ϕi.8) şi (6.Structura Kw K  π  Lj /b   cos  ⋅  1 −    λ  2    0. Figure 6.7) cu modificările aduse de relaţiile (6.4 Dispunerea cilindrilor în linie sau grupaţi [3] (2) Amplitudinea oscilaţiilor poate fi calculată cu relaţia (6.10 Lj b λ + 1 π ⋅ sin π ⋅  1-      L j b  λ    0.y ( s ) ∑ ∫ ϕi.y ( s ) n ds 0.4) se pot produce vibraţii excitate de desprinderea alternantă a vârtejurilor vântului. respectiv: 97 .10 ds j =1 l j 6.

18 b clat = 1.0 (6.085 ⋅ log   pentru 1 ≤ ≤ 9 b b a pentru > 9 St = 0. 98 . clat (individual) pentru 1 ≤ .0 ≤ a/b ≤ 3.9) unde Kiv este factorul de interferenţă pentru desprinderea vârtejurilor (indicat în Tabelul 6.8) clat = clat (individual) b a pentru 10 ≤ ≤ 15 interpolare liniară b unde clat (individual) = clat are valorile date în Tabelul 6.Pentru cilindri cuplaţi: clat = Kiv .1 + 0.Pentru cilindri circulari dispuşi în linie şi necuplaţi: a ≤ 10 b a pentru 10 < ≤ 15 (6.6) în functie de numărul lui Strouhal şi numărul lui Scruton.. clat (individual) pentru 1.3 şi numărul lui Strouhal este determinat cu relaţiile: a a St = 0.5 .

6 Date pentru estimarea răspunsului perpendicular pe direcţia vântului pentru cilindri cuplaţi dispuşi în linie sau grupaţi [3] Cilindri cuplaţi Numărul lui Scruton.0 Kiv = 4. Sc = 2 ⋅ δ s ∑ m i.Tabel 6.5 Kiv = 4.5 Kiv = 1.8 Kiv = 3.8 Kiv = 3.0 Interpolare liniară Valori inverse ale numărului lui Strouhal pentru cilindri cuplaţi dispuşi în linie sau grupaţi 99 . y ρ ⋅ b2 a/b ≥ 2 a/b = 1 Kiv = 1.

z >1000m (A. se recomandă obţinerea de date primare de la ANM şi consultarea instituţiilor de specialitate din domeniul construcţiilor pentru analiza acestor date. Pentru determinarea valorilor de referinţă ale presiunii dinamice a vântului au fost prelucrate valorile de referinţă ale vitezei vântului la amplasamentele staţiilor meteorologice de la care s-au obtinut inregistrări.ANEXA A (normativă) ZONAREA ACŢIUNII VÂNTULUI ÎN ROMÂNIA Analiza statistică efectuată pentru zonarea hazardului natural din vânt în România a avut ca date de intrare valorile maxime anuale ale vitezei vântului la 10 m deasupra terenului.2) qb cz>1000m  z  c z >1000m = 1 + 1.1) reprezintă presiuni dinamice mediate pe 10 minute si având un interval mediu de recurenţă de 50 ani. Datele din harta de zonare a valorilor de referinţă ale presiunii dinamice a vântului pentru altitudini mai mici sau egale cu 1000 m (Figura 2.1 şi datele din Tabelul A. Valoarea de referinţă a vitezei vântului cu un interval mediu de recurenţă de 50 ani pentru un amplasament situat la o altitudine mai mică sau egală cu 1000m se determină pe baza valorii de referinţă a presiunii dinamice a vântului corespunzătoare amplasamentului (vezi harta de zonare din Figura 2.1 sunt prezentate valorile de referinţă ale presiunii dinamice a vântului pentru 337 de localităţi urbane din România. aproximativ.1. În tabelul A. calculate în repartiţia Gumbel pentru maxime.1) . măsurate în peste 140 de staţii meteorologice ale Administratiei Naţionale de Meteorologie până în anul 2005.este valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului în amplasament din harta de zonare prezentată în Figura 2.este valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului pentru un amplasament aflat la o altitudine z mai mare ca 1000 m. amplasate la altitudini mai mici sau egale cu 1000 m. Valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului pentru un amplasament aflat la o altitudine z mai mare ca 1000 m se poate determina cu relaţia: q b.6 ⋅  − 1  1000  Pentru amplasamente aflate la altitudini mai mari de 1000 m şi în zonele cu o expunere specială la vânt (sud-vestul Banatului).1) si se calculează cu relaţia: 100 .este factorul de altitudine ce se poate determina.z >1000m = c z >1000m ⋅ q b unde : q b. Rezultatele analizei statistice sunt valorile caracteristice (de referinţă) ale vitezei vântului cu IMR = 50 ani. în conformitate cu prevederile SR EN 1991-1-4. . cu relaţia: (A. .

IMR =50 ani q b.75 (A. cu următoarele relaţii: q b. IMR =100 ani q b. si qb este valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului măsurată în Pa (1 kPa=1000 Pa). IMR =10 ani v b. egală cu 1. IMR =50 ani ≅ 1.6 ⋅ q b (A.15 (A. IMR =50 ani ≅ 1. Valorile caracteristice ale vitezelor vântului definite cu un interval mediu de recurenţă de 100 ani şi 10 ani se pot calcula simplificat în funcţie de valoarea caracteristică a vitezei vântului pentru un interval mediu de recurenţă de 50 ani.65 (A.3) unde ρ este densitatea aerului. IMR =10 ani q b. IMR =100 ani vb.5) Valorile caracteristice ale presiunilor dinamice ale vântului definite cu interval mediu de recurenţă de 100 ani şi 10 ani se pot calcula simplificat în funcţie de valoarea caracteristică a presiunii dinamice a vântului cu un interval mediu de recurenţă de 50 ani.4) ≅ 0. IMR =50 ani v b.7) 101 .6) ≅ 0.vb = 2 ⋅ qb ρ = 1.10 (A. cu următoarele relaţii: vb.25 kg/m3.

1 Abrud 2 Adamclisi 3 Adjud 4 Agnita 5 Aiud 6 ALBA IULIA 7 Aleşd 8 ALEXANDRIA 9 Amara 10 Anina 11 Aninoasa 12 ARAD 13 Ardud 14 Avrămeni 15 Avrig 16 Azuga 17 Babadag 18 BACĂU 19 Baia de Aramă 20 Baia de Arieş 21 BAIA MARE 22 Baia Sprie 23 Balş 24 Banloc 25 Baraolt 26 Basarabi 27 Băicoi 28 Băbeni 29 Băile Govora 30 Băile Herculane 31 Băile Olăneşti 32 Băile Tuşnad 33 Băileşti 34 Bălan Localitate ALBA CONSTANŢA VRANCEA SIBIU ALBA ALBA BIHOR TELEORMAN IALOMIŢA CARAŞ-SEVERIN HUNEDOARA ARAD SATU MARE BOTOŞANI SIBIU PRAHOVA TULCEA BACĂU MEHEDINŢI ALBA MARAMUREŞ MARAMUREŞ DOLJ TIMIŞ COVASNA CONSTANŢA PRAHOVA VÂLCEA VÂLCEA CARAŞ-SEVERIN VÂLCEA HARGHITA DOLJ HARGHITA Judeţ qb.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 102 .4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6 0.1 Valorile de referinţă ale presiunii dinamice a vântului pentru 337 de localităţi urbane din România Nr.4 0.7 0.Tabelul A.7 0.7 0.5 0.7 0. kPa (IMR=50 ani) 0.6 0.5 0.6 0.4 0.

4 0.4 0. kPa (IMR=50 ani) 0.5 0.6 0.4 0.6 0.7 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 47 Boldeşti-Scăeni 48 Bolintin-Vale 49 Borod 50 Borsec 51 Borşa 52 BOTOŞANI 53 Brad 54 Bragadiru 55 BRAŞOV 56 BRĂILA 57 Breaza 58 Brezoi 59 Broşteni 60 Bucecea 61 BUCUREŞTI 62 Budeşti 63 Buftea 64 Buhuşi 65 Bumbeşti-Jiu 66 Buşteni 67 BUZĂU 68 Buziaş 69 Cajvana 70 Calafat 103 .5 0.5 0.7 0.4 0.6 0.4 0.5 0.4 0.7 0.6 0. 35 Bălceşti 36 Băneasa 37 Bârlad 38 Bechet 39 Beclean 40 Beiuş 41 Berbeşti 42 Bereşti 43 Bicaz 44 BISTRIŢA 45 Blaj 46 Bocşa Localitate Judeţ VÂLCEA CONSTANŢA VASLUI DOLJ BISTRIŢA NĂSĂUD BIHOR VÂLCEA GALAŢI NEAMŢ BISTRIŢA NĂSĂUD ALBA CARAŞ-SEVERIN PRAHOVA GIURGIU BIHOR HARGHITA MARAMUREŞ BOTOŞANI HUNEDOARA ILFOV BRAŞOV BRĂILA PRAHOVA VÂLCEA SUCEAVA BOTOŞANI BUCUREŞTI CĂLĂRAŞI ILFOV BACĂU GORJ PRAHOVA BUZĂU TIMIŞ SUCEAVA DOLJ qb.4 0.6 0.Nr.7 0.6 0.6 0.4 0.5 0.4 0.

6 0.7 0. 71 Caracal 72 Caransebeş 73 Carei 74 Cavnic Localitate OLT Judeţ CARAŞ-SEVERIN SATU MARE MARAMUREŞ HUNEDOARA CĂLĂRAŞI VÂLCEA IALOMIŢA CLUJ ALBA PRAHOVA ARGEŞ SUCEAVA NEAMŢ SĂLAJ CONSTANŢA ARAD ILFOV TIMIŞ SIBIU CLUJ BRAŞOV ARGES PRAHOVA BACĂU CONSTANŢA SIBIU OLT TULCEA ARGEŞ IAŞI COVASNA DOLJ HARGHITA ALBA ARGEŞ qb.5 0.6 0. kPa (IMR=50 ani) 0. 84 Ceahlău 85 Cehu Silvaniei 86 Cernavodă 87 Chişineu-Criş 88 Chitila 89 Ciacova 90 Cisnădie 91 CLUJ-NAPOCA 92 Codlea 93 Colibaşi 94 Comarnic 95 Comăneşti 96 CONSTANŢA 97 Copşa Mică 98 Corabia 99 Corugea 100 Costeşti 101 Cotnari 102 Covasna 103 CRAIOVA 104 Cristuru Secuiesc 105 Cugir 106 Curtea de Argeş 104 .4 0.5 0.7 0.6 0.7 0.4 0.4 75 Călan 76 CĂLĂRAŞI 77 Călimăneşti 78 Căzăneşti 79 Câmpia Turzii 80 Câmpeni 81 Câmpina 82 Câmpulung 83 Câmpulung Mold.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.Nr.4 0.5 0.

6 0.5 0.4 0.7 0.5 115 Dorohoi 116 Dragomireşti 117 Drăgăşani 118 Drăgăneşti-Olt 119 DROBETA TURNU SEVERIN 120 Dumbrăveni 121 Eforie Nord 122 Eforie Sud 123 Făgăraş 124 Făget 125 Fălticeni 126 Făurei 127 Feteşti 128 Fieni 129 Fierbinţi-Târg 130 Filiaşi 131 Flămânzi 132 FOCŞANI 133 Fundulea 134 Frasin 135 GALAŢI 136 Găeşti 137 Gătaia 138 Geoagiu 139 Gheorgheni 140 Gherla 141 Ghimbav 142 GIURGIU 105 .6 0.5 0.4 0.4 0.6 0.7 0.4 0.4 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.4 0. kPa (IMR=50 ani) 0.5 0.7 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.7 0.4 0. 107 Curtici 108 Darabani 109 Dăbuleni 110 Dărmăneşti 111 Dej 112 Deta 113 DEVA 114 Dolhasca Localitate ARAD Judeţ BOTOŞANI DOLJ BACĂU CLUJ TIMIŞ HUNEDOARA SUCEAVA BOTOŞANI MARAMUREŞ VÂLCEA OLT MEHEDINŢI SIBIU CONSTANŢA CONSTANŢA BRAŞOV TIMIŞ SUCEAVA BRĂILA IALOMIŢA DÂMBOVIŢA IALOMIŢA DOLJ BOTOŞANI VRANCEA CĂLĂRAŞI SUCEAVA GALAŢI DÂMBOVIŢA TIMIŞ HUNEDOARA HARGHITA CLUJ BRAŞOV GIURGIU qb.6 0.7 0.6 0.7 0.Nr.4 0.6 0.

7 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 145 Gura Humorului 146 Haţeg 147 Hârlău 148 Hârşova 149 Holod 150 Horezu 151 Huedin 152 Hunedoara 153 Huşi 154 Ianca 155 IAŞI 156 Iernut 157 Ineu 158 Isaccea 159 Însurăţei 160 Întorsura Buzăului 161 Jimbolia 162 Jibou 163 Jurilovca 164 Lehliu Gară 165 Lipova 166 Liteni 167 Livada 168 Luduş 169 Lugoj 170 Lupeni 171 Mangalia 172 Marghita 173 Măcin 174 Măgurele 175 Mărăşeşti 176 Medgidia 177 Mediaş 178 MIERCUREA CIUC 106 . kPa (IMR=50 ani) 0.4 0.6 0.6 0.7 0.6 0.4 0.7 0.5 0.6 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6 0.6 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4 0. 143 Griviţa 144 Gurahonţ Localitate Judeţ IALOMIŢA ARAD SUCEAVA HUNEDOARA IAŞI CONSTANŢA BIHOR GORJ CLUJ HUNEDOARA VASLUI BRĂILA IAŞI MUREŞ ARAD TULCEA BRĂILA COVASNA TIMIŞ SĂLAJ TULCEA CĂLĂRAŞI ARAD SUCEAVA SATU MARE MUREŞ TIMIŞ HUNEDOARA CONSTANŢA BIHOR TULCEA ILFOV VRANCEA CONSTANŢA SIBIU HARGHITA qb.4 0.Nr.

6 0. kPa (IMR=50 ani) 0.6 0.6 0.7 0.4 0.4 0.4 0.7 0.6 0.4 0.5 0.6 0.4 0.7 0.4 0.4 0.6 0. Localitate MUREŞ SIBIU Judeţ 179 Miercurea Nirajului 180 Miercurea Sibiului 181 Mihăileşti 182 Milisăuţi 183 Mizil 184 Moineşti 185 Moldova Nouă 186 Moneasa 187 Moreni 188 Motru 189 Murgeni 190 Nădlac 191 Năsăud 192 Năvodari 193 Negreşti 194 Negreşti Oaş 195 Negru Vodă 196 Nehoiu 197 Novaci 198 Nucet 199 Ocna Mureş 200 Ocna Sibiului 201 Ocnele Mari 202 Odobeşti 203 Odorheiul Secuiesc 204 Olteniţa 205 Oneşti 206 ORADEA 207 Oraviţa 208 Orăştie 209 Orşova 210 Otopeni 211 Oţelu Roşu 212 Ovidiu 213 Panciu 214 Pantelimon qb.6 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 0.6 0.Nr.6 0.5 0.6 0.5 0.5 GIURGIU SUCEAVA PRAHOVA BACĂU CARAŞ-SEVERIN ARAD DÂMBOVIŢA GORJ VASLUI ARAD BISTRIŢA NĂSĂUD CONSTANŢA VASLUI SATU MARE CONSTANŢA BUZĂU GORJ BIHOR ALBA SIBIU VÂLCEA VRANCEA HARGHITA CĂLĂRAŞI BACĂU BIHOR CARAŞ-SEVERIN HUNEDOARA MEHEDINŢI ILFOV CARAŞ-SEVERIN CONSTANŢA VRANCEA ILFOV 107 .4 0.

5 0.5 0.4 0.6 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.7 0.6 0.4 0.7 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0. 215 Paşcani 216 Pătârlagele 217 Pâncota 218 Pecica 219 Petrila 220 Petroşani Localitate IAŞI BUZĂU ARAD ARAD Judeţ qb.6 HUNEDOARA HUNEDOARA NEAMŢ DOLJ ARGEŞ PRAHOVA PRAHOVA IAŞI BUZĂU ILFOV OLT BRAŞOV DÂMBOVIŢA DÂMBOVIŢA SUCEAVA BOTOŞANI BUZĂU VÂLCEA BRAŞOV TIMIŞ MUREŞ CARAŞ-SEVERIN NEAMŢ TELEORMAN GORJ NEAMŢ BRAŞOV SUCEAVA BIHOR ARAD SATU MARE BRAŞOV 221 PIATRA NEAMŢ 222 Piatra Olt 223 PITEŞTI 224 PLOIEŞTI 225 Plopeni 226 Podu Iloaiei 227 Pogoanele 228 Popeşti Leordeni 229 Potcoava 230 Predeal 231 Pucioasa 232 Răcari 233 Rădăuţi 234 Răuseni 235 Râmnicu Sărat 236 RÂMNICU VÂLCEA 237 Râşnov 238 Recaş 239 Reghin 240 Reşiţa 241 Roman 242 Roşiori de Vede 243 Rovinari 244 Roznov 245 Rupea 246 Salcea 247 Salonta 248 Sântana 249 SATU MARE 250 Săcele 108 . kPa (IMR=50 ani) 0.7 0.5 0.7 0.Nr.6 0.7 0.7 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.

5 0.7 0.5 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.5 0.4 0. Gheorghe 267 SIBIU 268 Sighetul Marmaţiei 269 Sighişoara 270 Simeria 271 Sinaia 272 Siret 273 SLATINA 274 Slănic Moldova 275 Slănic Prahova 276 SLOBOZIA 277 Solca 278 Sovata 279 Stei 280 Strehaia 281 SUCEAVA 282 Sulina 283 Şimleul Silvaniei 284 Şomcuţa Mare 285 Ştefăneşti 286 Ştefăneşti MARAMUREŞ MUREŞ ARAD BOTOŞANI BISTRIŢA NĂSĂUD MUREŞ TIMIŞ OLT ALBA ARAD MARAMUREŞ DOLJ COVASNA TULCEA SIBIU MARAMUREŞ MUREŞ HUNEDOARA PRAHOVA SUCEAVA OLT BACĂU PRAHOVA IALOMIŢA SUCEAVA MUREŞ BIHOR MEHEDINŢI SUCEAVA TULCEA SĂLAJ MARAMUREŞ ARGEŞ BOTOŞANI 109 .4 0.4 0.6 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.Nr.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0. 251 Săcuieni 252 Sălişte Localitate BIHOR SIBIU Judeţ qb.7 0.6 0.6 0.5 0. kPa (IMR=50 ani) 0.7 253 Săliştea de Sus 254 Sărmaşu 255 Săvârşin 256 Săveni 257 Sângeorz Băi 258 Sângeorgiu de Pădure 259 Sânnicolau Mare 260 Scorniceşti 261 Sebeş 262 Sebiş 263 Seini 264 Segarcea 265 SFÂNTU GHEORGHE 266 Sf.4 0.5 0.

6 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 0.5 0.7 0.6 0.4 0.6 0.6 0.6 0.4 0.7 0.6 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0. 287 Tălmaciu 288 Tăsnad Localitate SIBIU Judeţ SATU MARE MARAMUREŞ DÂMBOVIŢA GALAŢI GORJ IAŞI GORJ MARAMUREŞ MUREŞ BACĂU NEAMŢ COVASNA MUREŞ CONSTANŢA GALAŢI ALBA GORJ DÂMBOVIŢA TIMIŞ HARGHITA ARGEŞ GORJ TELEORMAN TULCEA CLUJ HARGHITA IALOMIŢA GORJ MARAMUREŞ MUREŞ GORJ PRAHOVA IALOMIŢA BIHOR VASLUI qb.5 0.Nr.4 0.4 0.6 0.7 289 Tăuţii Magherăuş 290 TÂRGOVIŞTE 291 Târgu Bujor 292 Târgu Cărbuneşti 293 Târgu Frumos 294 TÂRGU JIU 295 Târgu Lăpuş 296 TÂRGU MUREŞ 297 Târgu Ocna 298 Târgu Neamţ 299 Târgu Secuiesc 300 Târnăveni 301 Techirghiol 302 Tecuci 303 Teiuş 304 Tismana 305 Titu 306 TIMIŞOARA 307 Topliţa 308 Topoloveni 309 Turceni 310 Turnu Măgurele 311 TULCEA 312 Turda 313 Tuşnad 314 Ţăndărei 315 Ţicleni 316 Ulmeni 317 Ungheni 318 Uricani 319 Urlaţi 320 Urziceni 321 Valea lui Mihai 322 VASLUI 110 .6 0.4 0.6 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6 0. kPa (IMR=50 ani) 0.4 0.4 0.

kPa (IMR=50 ani) 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 0.5 0.Nr.5 0. Localitate BIHOR Judeţ SUCEAVA PRAHOVA MEHEDINŢI SUCEAVA BRAŞOV TELEORMAN MARAMUREŞ Harghita ILFOV HUNEDOARA SĂLAJ BRAŞOV TELEORMAN ALBA 323 Vaşcău 324 Vatra Dornei 325 Vălenii de Munte 326 Vânju Mare 327 Vicovu de Sus 328 Victoria 329 Videle 330 Vişeu de Sus 331 Vlăhiţa 332 Voluntari 333 Vulcani 334 ZALĂU 335 Zărneşti 336 Zimnicea 337 Zlatna qb.6 0.4 0.6 0.4 111 .4 0.

ANEXA B (normativă) EFECTELE TERENULUI B. III şi IV (1) Determinarea valorilor vitezei vântului pentru proiectare trebuie să ia în considerare tranziţia între categoriile de teren corespunzătoare diferitelor rugozităţi (vezi Tabelul 2.plat ( z ) Figura B. Φ a versantului perpendicular pe direcţia vântului ( Φ = definite în Figura B. II şi III. atunci se va folosi categoria de teren mai putin rugoasă situată în vecinatatea amplasamentului. I. II.plat ( z ) v m. atunci categoria de rugozitate a terenului este cea din amplasamentul constructiei. B. (2) Dacă amplasamentul clădirii sau structurii este situat în apropierea unei zone în care are loc schimbarea de rugozitate a terenului la o distanţă mai mică de: 2 km faţă de terenul de categoria 0 1 km faţă de terenul de categoriile I.plat ( z ) . (3) Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de la (2) sau dacă zonele de schimbare de rugozitate reprezintă mai putin de 10% din suprafaţa considerată aplicând distanţele de la punctul (2).viteza medie la înălţimea z deasupra terenului vm.plat ( z ) vm ( z ) v m.1 Tranziţia între categoriile de rugozitate 0.viteza medie la înălţimea z deasupra terenului plat co = vm (z ) .1).factorul orografic vm. unde înălţimea H şi lungimea Lu sunt Lu vm ( z ) . vitezele vântului se modifică în funcţie de panta.1) . Creşterea vitezei vântului datorată orografiei [3] 112 .1. H .2 Calculul numeric al factorului orografic (1) Pentru dealurile şi falezele izolate.

acolo unde Φ < 0.3 (B. coamelor şi falezelor.3) Panta moderată (0.3) Le = Lu Le = H / 0.3 si x < 1. (4) Efectele orografice se vor lua în considerare în următoarele situaţii: a) b) pentru amplasamente situate pe panta din amonte a dealurilor.2 sau Figura B. Φ (3) Cea mai mare crestere a vitezelor vântului are loc în apropierea vârfului pantei.3 si x < Ld / 2.1) unde: s este factorul de locaţie obţinut din Figura B. H/Lu. c) pentru amplasamente situate pe panta din aval a falezelor şi pantelor abrupte.2 si B.3 si │x│ ≤ Lu/2. este panta versantului din amonte.1 Valori ale lungimii efective.(2) Valorile coeficientului orografic se determină în functie de viteza vântului la baza versantului si se calculează cu relaţia: 1.05 < Φ ≤ 0.6 H. este lungimea reală a versantului din amonte în direcţia vântului. sau acolo unde Φ ≥ 0. este distanţa pe verticală de la nivelul terenului la amplasamentul considerat. Tabel B.3 pentru Φ > 0. pentru amplasamente situate pe panta din aval a dealurilor şi coamelor. este distanţa pe orizontală de la amplasament la vârful crestei.05 pentru 0. coamei.1.  c 0 = 1 + 2 ⋅ s ⋅ Φ .3..05 < Φ ≤ 0. sau acolo unde Φ ≥ 0.2 şi Figura B. data în Tabelul B. acolo unde 0. B.3 113 . este lungimea reală a versantului neexpus (aval) acţiunii vântului.  pentru Φ ≤ 0. falezei etc.3).6 ⋅ s. 1 + 0. în direcţia vântului (vezi Figura B. Le [3] Tipul pantei (Φ = H / Lu) Panta abruptă (Φ > 0.05 < Φ ≤ 0. acolo unde Φ < 0.3 si x < 5 H. este înălţimea efectivă a dealului.3): Le Lu Ld H x z este lungimea efectivă a versantului din amonte.3 si x < Le / 2. in care (vezi Fig.

0. co(z) poate fi luat egal cu 1.3 – Factorul s pentru dealuri şi coame [3] (4) În văi. dacă nu se aşteptă o creştere a vitezei.2 Factorul s pentru faleze şi pante abrupte [3] creastă vânt amplasament panta din aval < 0.05 Figura B.05 vânt amplasament Figura B.creastă panta din aval < 0. 114 .

raza r. daca himare > 2 ⋅ d mare (B. În acest caz zn=hmic.4 Influenţa clădirii înalte asupra a două clădiri învecinate (1 şi 2) [3] 115 . Sporirea vitezei si a presiunii dinamice a vântului poate fi ignorată când hmic depăşeşte jumătate din înălţimea hmare a clădirii înalte. pentru oricare structura învecinată se vor considera la înălţimea zn (considerând ze = zn) deasupra solului.1 Figura B.4.   daca x ≤ r    ⋅ (x − r ) .2) unde raza r este:  hmare . dmare dmic hmare z dmare dmic hmed hmic.3 Clădiri şi/sau structuri învecinate (1) Dacă o clădire/structură este de două ori mai înaltă decât înălţimea medie.  2 ⋅ h jmare 1   z n =   r − 1 −  r 2     hmic . atunci valorile de vârf ale vitezei si presiunii dinamice a vântului. vp si qp.3) Înălţimea constructiei învecinate cu regim mai mic de înălţime hmic. distanţa x şi dimensiunile dmica şi dmare sunt arătate în Figura B.B. hmed a clădirilor/structurilor învecinate. daca hmare ≤ 2 ⋅ d mare r= 2 ⋅ d mare . determinată cu relaţia:  1  2 r. daca r < x < 2r     daca x ≥ 2r (B.

2 ⋅ hmed − 0.  = min[(1. 0.5 Înălţimea obstacolului şi distanţa din amonte [3] 116 .4) Înălţimea z din relaţiile de calcul al valorilor medii ale vitezei (2. vecinătatea clădirilor şi alte obstacole fac ca profilul vitezelor şi al presiunilor vitezelor vântului să se modifice. În acest caz profilul factorului de expunere (vezi Figura 2. numită înălţime de deplasare a planului de cotă zero şi care poate fi determinată cu relaţia (B.4) (vezi Figura B.B. pentru teren categoria IV.7) este înlocuită cu o înălţime efectivă. daca 2 ⋅ hmed < x < 6 ⋅ hmed  0. daca x ≥ 6 ⋅ hmed  hdepl (B. Această modificare se manifestă ca şi cum nivelul terenului (planul de cota zero) se ridică la o înălţime.4 Înălţimea de deplasare a planului de cotă zero (1) Pentru clădirile amplasate pe teren categoria IV. (z .8 ⋅ hmed . 0.1) este deplasat în sus cu înălţimea hdepl.hdepl).: daca x ≤ 2 ⋅ hmed min[0.6 ⋅ h]. 6hmed 2hmed hmed hdepl hdepl Figura B.3) şi presiunii dinamice a vântului (2. hdepl. (2) În lipsa unor informaţii mai exacte.5).2 ⋅ x ). hmed = 15 m.6 ⋅ h].

(2) Frecvenţa proprie fundamentală n1 pentru clădiri multietajate expuse acţiunii vântului poate fi estimată cu relaţia: n1 = si n1 = 40 [Hz] h pentru clădiri cu structura metalică (C.1) pentru calculul frecvenţei proprii fundamentale. în [m].3) 117 .ANEXA C (informativă) CARACTERISTICI DINAMICE ALE STRUCTURILOR C. n1: n1 = g 1 ⋅ 2⋅π x1 (C.2a) unde h este înălţimea clădirii.1) unde g este acceleraţia gravitaţională. x1 este deplasarea maximă produsă de greutatea proprie aplicată pe direcţia de vibraţie. egală cu 9.2 .1 Generalităţi (1) Metodele de calcul recomandate în aceasta anexă au la bază ipoteza că structurile se comportă în domeniul liniar elastic. (3) Intr-o primă aproximaţie. n1 pentru coşuri poate fi estimată cu relaţia: n1 = ε1 ⋅ b h 2 ef ⋅ Ws Wt [Hz] (C. (2) Proprietăţile dinamice ale structurilor se vor evalua pe baze teoretice şi/sau experimentale prin aplicarea metodelor din dinamica structurilor. masele echivalente şi decrementul logaritmic al amortizării) pot fi evaluate simplificat cu relaţiile date în C.6. C. (3) Frecvenţa fundamentală de încovoiere..81 m/s2.2b) 55 [Hz] h pentru clădiri de beton armat (C.2 Frecvenţa proprie fundamentală (1) Pentru structuri încastrate la bază sau de tip consolă cu o masă ataşată la capătul liber se poate folosi relaţia (C. vectorii proprii. C. în [m]. proprietăţile dinamice ale structurilor (frecvenţele proprii..

C. este greutatea totală a coşului. în [m]. şi 700 pentru coşuri de beton armat şi de zidărie.4) ε1 Nota. µs b 118 .o a peretelui cilindrilor lungi (coşuri). h1 şi h2 sunt date în Figura C. este înălţimea efectiva a coşului. este coeficientul lui Poisson.5) unde E t ν este modulul lui Young. poate fi calculată cu relaţia: n1. [m]. h3 = h1/3. [m] .1 Parametri geometrici pentru coşuri [3] (4) Frecvenţa proprie fundamentală de ovalizare.492 ⋅ t3 ⋅ E µs ⋅ 1 −ν 2 ⋅ b4 ( ) (C. vezi pct. Figura C. în [N/m2]. este egal cu 1000 pentru coşuri metalice.4 (2).o = 0. h2 3 (C. fără inele de rigidizare.cu hef = h1 + unde b hef Ws Wt este diametrul coşului la vârf. este diametrul cilindrului. este greutatea elementelor structurale ce contribuie la rigiditatea coşului. este masa pe unitatea de arie a peretelui cilindrului. n1. este grosimea peretelui cilindrului. în [m]. în [kg/m2].1.

Inelele de rigidizare măresc frecvenţa de ovalizare.

C.3

Vectorul propriu fundamental

(1) Pentru clădiri, turnuri şi coşuri, modelate ca structuri în consolă încastrate la bază, vectorul propriu fundamental de încovoiere, Φ1(z) (vezi Figura C.2) poate fi aproximat cu o relaţie de forma:

z Φ1 (z ) =   h
unde

ζ

(C.6)

ζ = 0,6 ζ = 1,0 ζ = 1,5 ζ = 2,0 ζ = 2,5

pentru structuri zvelte în cadre cu pereţi neportanţi; pentru clădiri cu nucleu central şi stâlpi perimetrali sau clădiri cu stâlpi şi contravântuiri verticale; pentru clădiri cu nucleu central de beton armat; pentru coşuri şi turnuri; pentru turnuri metalice cu zabrele.

(2) Vectorul propriu fundamental de încovoiere în plan vertical, Φ1(s) pentru structuri şi elemente structurale simplu rezemate şi încastrate poate fi aproximat aşa cum este indicat în Tabelul C.1.

119

1.0

z/h

0.8

0.6

0.4

ζ = 2,5 ζ = 2,0 ζ = 1,5

0.2

ζ = 1,0 ζ = 0,6
Φ 1(z)
0.8 1.0

0.0 0.0 0.2 0.4 0.6

Figura C.2 Vectorul propriu fundamental de incovoiere pentru clădiri, turnuri şi coşuri Tabelul C.1 Vectorul propriu fundamental de încovoiere în plan vertical pentru structuri şi elemente structurale simplu rezemate şi încastrate [3] Schema statică

Vectorul propriu

Φ1(s)
 s sin  π ⋅   l
1  s   ⋅ 1 − cos  2 ⋅ π ⋅   2  l  

C.4

Masa echivalentă

(1) Masa echivalentă pe unitate de lungime, me pentru modul fundamental de vibraţie este dată de relaţia:

120

me =

∫ m(s ) ⋅ Φ (s )ds
2 1 0

l

∫ Φ (s )ds
2 1 0

l

(C.7)

unde m este masa construcţiei pe unitatea de lungime; este înălţimea sau deschiderea structurii sau a elementului structural.

l

(2) Pentru structuri în consolă cu o distribuţie variabilă a masei, me poate fi aproximată prin valoarea medie a lui m în treimea superioară a structurii, h3 (vezi Figura C.1). (3) Pentru structuri rezemate la ambele capete, cu deschiderea l, cu o distribuţie variabilă a masei, me poate fi aproximată prin valoarea medie a lui m pe o lungime de l/3 centrată faţă de punctul pe structură pentru care valoarea Φ(s) este maximă (vezi Tabelul C.1).

C.5

Decrementul logaritmic al amortizării

(1) Decrementul logaritmic al amortizării, δ pentru modul fundamental de vibraţie este estimat cu relaţia:

δ = δs + δa + δd
unde

(C.8)

δ s este decrementul logaritmic al amortizării structurale; δ a este decrementul logaritmic al amortizării aerodinamice pentru modul fundamental; δ d este decrementul logaritmic al amortizării produse de dispozitive speciale (mase
acordate, amortizori cu lichid etc.), dacă este cazul. (2) În Tabelul C.2 sunt date valori aproximative ale decrementului logaritmic al amortizării structurale, δ s. (3) Decrementul logaritmic al amortizării aerodinamice, δ a pentru modul fundamental de încovoiere produs de vibraţiile în direcţia vântului este estimat cu relaţia:

δa =
unde:

c f ⋅ ρ ⋅ b ⋅ vm ( z s ) 2 ⋅ n1 ⋅ me

(C.9)

cf este coeficientul aerodinamic de forţă pentru acţiunea vântului pe direcţie longitudinală

ρ

este densitatea aerului, egală cu 1,25 kg/m3;
121

b vm(zs) zs n1 este lăţimea structurii.08 0. δs pentru modul propriu fundamental de vibraţie [3] Decrementul logaritmic al amortizării structurale.03 0. determinata cu relaţia (C.070 0.014 0.04 0.02 0.025 0.04 0.2 Valori aproximative ale decrementului logaritmic al amortizării structurale .006 Tip de structură Clădiri de beton armat Clădiri de oţel Structuri mixte beton + oţel Turnuri şi coşuri de beton armat Coşuri metalice sudate necăptuşite fără izolaţie termică exterioară Coşuri metalice sudate necăptuşite cu izolaţie termică exterioară h/b < 18 Coşuri metalice cu un strat de căptuşeală şi cu 20 ≤ h/b < 24 izolaţie termică exterioară a h/b ≥ 26 h/b < 18 Coşuri metalice cu mai multe straturi de 20 ≤ h/b < 24 căptuşeală şi cu izolaţie termică exterioară a h/b ≥ 26 Coşuri metalice cu căptuşeală de cărămidă Coşuri metalice cu căptuşeală torcretată Coşuri cuplate necăptuşite Coşuri metalice necăptuşite ancorate cu cabluri Poduri metalice Sudate + turnuri metalice cu Cu buloane de înaltă rezistenţă zabrele Cu buloane obişnuite Poduri mixte Pretensionate nefisurate Poduri de beton fisurate Poduri de lemn Poduri de aliaje de aluminiu Poduri din fibră de sticlă şi plastic (compozite) Cabluri Cu cabluri paralele 122 . Tabel C.030 0.02 0. este înălţimea de referinţă.12 0.08 0. δs 0.06 .05 0.10 0.020 0.10 0.040 0. 2.040 0.0.04 0. me este masa echivalentă pe unitate de lungime a structurii.3 (2)). este frecvenţa proprie fundamentală de vibraţie a structurii în direcţia vântului.0.7).020 0.020 0.04 . este viteza medie a vântului pentru z = zs (vezi pct.03 0.05 0.012 0.015 0.

este masa pe unitate de lungime a secţiunii transversale la mijlocul deschiderii (evaluată pentru încărcări permanente). în [m]. se vor folosi metode teoretice sau experimentale adecvate pentru determinarea valorii δd. n1. este un factor adimensional ce depinde de deschideri. în [N/m2] . se obţine din Figura C. folosind curba aplicabilă podurilor cu trei deschideri.6 Caracteristici dinamice ale structurilor de poduri (1) Frecvenţa fundamentală de încovoiere pe direcţie verticală. unde este lungimea celei mai mari deschideri laterale.Cu toroane a Pentru valori intermediare h/b este permisă interpolarea liniară. în [m4]. C.020 (5) În cazul în care structura este echipată cu dispozitive disipative speciale. dupa cum urmează: dacă este simplă rezemare. în [kg/m]. B = unde L E Ib m K - E ⋅ Ib K2 ⋅ m 2 ⋅ π ⋅ L2 (C. în mod aproximativ. este lungimea celeilalte deschideri laterale şi L ≥ L1 ≥ L2. cu relaţia: n1.3. sau dacă este încastrare la ambele capete. pentru încovoiere pe direcţie verticală.10) este lungimea deschiderii principale. este momentul de inerţie al ariei secţiunii transversale.3. Pentru poduri cu o singură deschidere: K=π K = 3.7 - Pentru poduri cu două deschideri continue: K - Pentru poduri cu trei deschideri continue: K L1 L2 Aceasta se aplică şi podurilor cu trei deschideri cu deschiderea centrală în consolă/suspendată. L1 este lungimea deschiderii laterale şi L ≥ L1. sau dacă este încastrare la un capat şi liber la celalalt capat.B a unui pod cu tablier cu inima plină sau chesonată poate fi determinată. 0.9 K = 4. se obţine din Figura C. folosind curba aplicabilă podurilor cu două deschideri. 123 . calculat la mijlocul deschiderii. este modulul lui Young.

T = n1.10). K poate fi obţinut din curba aplicabilă podurilor cu două deschideri din Figura C. considerând cea mai mare deschidere interioară ca deschidere principală.10) va fi folosită doar pentru obţinerea unor valori foarte aproximative.12) ⋅Ij P2 ∑r = 2 b ⋅Ip L2 ⋅ ∑ J j (C. definită la C.11) (C. sau este mai mică decât 80% din valoarea de la mijlocul deschiderii. (2) Frecvenţa fundamentală de torsiune a podurilor cu tablier cu inima plină este egală cu frecvenţa fundamentală de încovoiere calculată cu relaţia (C. B ⋅ P1 ⋅ (P2 + P3 ) cu P1 = m ⋅ b2 Ip 2 j (C. este masa pe unitate de lungime. considerând fiecare jumatate a podului ca un pod echivalent cu două deschideri.3.B b m 2 ⋅ K ⋅ b 2 ⋅ I p ⋅ (1 + ν ) (C. (3) Frecvenţa fundamentală de torsiune a podurilor cu tablier chesonat poate fi determinată aproximativ cu relaţia: n1.14) este frecvenţa fundamentală de încovoiere. Pentru poduri nesimetrice cu patru deschideri continue sau pentru poduri cu mai mult de patru deschideri continue. Dacă valoarea EIb m - în reazeme este mai mare decât dublul valorii la mijlocul deschiderii. în Hz. este lăţimea totală a podului. neglijând deschiderea laterală cea mai scurtă şi considerând deschiderea laterală cea mai lungă ca deschidere principală a unui pod echivalent cu două deschideri.3. atunci K poate fi obţinut din curba aplicabilă podurilor cu două deschideri.13) P3 = unde n1. Pentru poduri simetrice cu patru deschideri continue (poduri simetrice faţă de reazemul central). K poate fi obţinut din curba aplicabila podurilor cu trei deschideri din Figura C. NOTĂ. cu condiţia ca valoarea medie a momentului de inerţie longitudinal la încovoiere pe unitate de lăţime să fie cel puţin egală cu de 100 de ori valoarea medie a momentului de inerţie transversal la încovoiere pe unitate de lungime. 124 .4.Dacă L1 > L. atunci relaţia (C.

cu considerarea unei lăţimi efective a tablierului. Aplicarea relaţiei (C.ν rj Ij este coeficientul lui Poisson pentru materialul tablierului.9). este momentul de inerţie masic pe unitate de lungime a elementului de cheson j pentru încovoiere în plan vertical la mijlocul deschiderii. (6) Decrementul logaritmic al amortizării aerodinamice.2. este distanţa de la axa elementului de cheson j la axa podului. δS pentru poduri sunt date ȋn Tabelul C. Ip este momentul de inerţie masic pe unitate de lungime a secţiunii transversale la mijlocul deschiderii. (7) În cazul în care structura podului este echipată cu dispozitive disipative speciale. Acesta este dat de relaţia: Ip = md ⋅ b 2 + ∑ I pj + m j ⋅ r j2 12 ( ) (C. 125 .16) unde Aj este aria golului delimitat de cheson la mijlocul deschiderii.1. NOTĂ. se vor folosi metode teoretice sau experimentale adecvate pentru determinarea valorii δd. ∫t ds (4) Vectorul propriu fundamental de încovoiere în plan vertical. este masa pe unitate de lungime a elementului de cheson j la mijlocul deschiderii. fără a considera partea asociată de tablier. este integrala pe perimetrul chesonului a raportului lungime/grosime pentru fiecare latură a chesonului la mijlocul deschiderii. (5) Valori aproximative ale decrementului logaritmic al amortizării structurale. aceasta este dată de relaţia: Jj = 4 ⋅ A j2 ds t ∫ (C. este constanta de torsiune a elementului de cheson j la mijlocul deschiderii. Φ1(s) pentru poduri poate fi estimat aşa cum este indicat în Tabelul C.16) la poduri cu mai multe chesoane al căror raport de forma în plan (= deschidere / lăţime) este mai mare ca 6 produce o scădere neglijabilă a preciziei de evaluare a constantei de torsiune.15) unde md Ipj mj Jj este masa pe unitate de lungime doar a tablierului (fără chesoane). la mijlocul deschiderii. este momentul de inerţie masic al elementului de cheson j la mijlocul deschiderii. δa pentru modul fundamental de încovoiere produs de vibraţiile în direcţia vântului este estimat cu relaţia (C.

Poduri cu trei deschideri Poduri cu două deschideri Figura C.3 Factorul K folosit în calculul frecvenţei fundamentale de încovoiere [3] 126 .

alcatuite dintr-un tablier cu una sau mai multe deschideri.1 Exemple de secţiuni transversale ale tablierelor uzuale [3] 127 .ANEXA D (normativă) ACŢIUNEA VÂNTULUI ASUPRA PODURILOR D.1 Elemente generale (1) Prevederile acestei anexe se pot aplica doar podurilor cu înălţime constantă şi cu secţiuni transversale ca în Figura D.1. deschis sau închis Zabrele sau placa Zabrele sau placa Figura D.

128 . Forţele exercitate separat de acţiunea vântului pe diferite părţi ale podului trebuie să fie considerate simultan dacă efectul lor este mai defavorabil. NOTĂ. trebuie luate în considerare concomitent cu forţele produse în oricare altă direcţie. Direcţia vântului Figura D. perpendiculară pe deschidere este direcţia în lungul deschiderii este direcţia perpendiculară pe tablier Forţele produse în direcţiile x şi y sunt datorate acţiunii vântului pe diferite direcţii. şi în mod normal. (3) Acţiunea vântului pe poduri produce forte în direcţiile x. ele nu sunt simultane.1 şi A2.3. y şi z aşa cum este indicat în Figura D. b şi d sunt definite cu mai multă acurateţe.4.2.2 Direcţiile acţiunii vântului pe poduri [3] (4) Atunci când traficul auto este considerat a fi simultan cu vântul (vezi A2. Următoarele notaţii sunt utilizate pentru poduri (a se vedea figura D. dacă ele sunt defavorabile şi semnificative.2 în Anexa A2 din SR EN 1990:2004/A1:2006) valoarea de combinaţie ψ0Fwk a acţiunii vântului * asupra podului şi asupra autovehiculelor trebuie sa fie limitată la o valoare Fw determinată prin înlocuirea valorii vb cu valoarea vb*.2): L b d lungimea în direcţia y latimea în direcţia x înălţimea în direcţia z Pentru unele prevederi din această anexă. Valoarea este vb*= 23 m/s.(2) Forţele exercitate de vânt pe tăbliere sunt detaliate în D.2.2 şi D. este necesara readaptarea notaţiilor aplicabile lui b şi lui d. Forţele produse în direcţia z pot fi rezultatul acţiunii vântului pe mai multe direcţii.2. Atunci când se face referire la Capitolele 3 si 5. Forţele exercitate de vânt pe pile sunt tratate în D. unde: direcţia x direcţia y direcţia z este direcţia paralelă cu lăţimea tablierului. valorile atribuite lui L.

1).0 este coeficientul aerodinamic de forţă în cazul în care nu există curgere liberă a aerului la capete (vezi 4.3 Coeficienţi aerodinamici de forţă (1) Atunci când este necesar. inclusiv podurile compozite (mixte).2. aluminiu sau lemn. beton.1. (D.x şi dtot. se vor determina coeficienţii aerodinamici de forţă pentru parapetele şi suporţii de semnalizare de pe poduri.2.0 unde: cfx. podurile normale pot fi considerate podurile din oţel. (2) Dacă nu este necesară o metodă de calcul a răspunsului dinamic. valoarea coeficientului de răspuns dinamic.1 Coeficienţii aerodinamici de forţă pe direcţia x (metoda generală) (1) Coeficienţii aerodinamici de forţă pentru acţiunea vântului pe tăblierele podurilor în direcţia x se determină cu relaţia: cf.2.(5) Atunci când traficul feroviar este considerat a fi simultan cu vântul (vezi A2. Pentru această clasificare. D. D.13). Alternativ. (2) Pentru podurile normale (definite la D. şi a căror formă uzuală a secţiunii transversale este descrisă în Figura D.0 poate fi luat egal cu 1. D.2 Alegerea procedeului de calcul al răspunsului la acţiunea vântului (1) Se va evalua necesitatea utilizarii unei metode de calcul al răspunsului dinamic în cazul podurilor. Metoda de calcul dinamic nu este în general necesară pentru tablierele podurilor rutiere şi feroviare normale cu deschidere mai mică de 40m. cfx. Valoarea este vb**= 25 m/s. În acest caz se recomanda folosirea prevederilor de la 4.3.3 în care sunt arătate câteva cazuri uzuale pentru stabilirea valorilor Aref.1 şi A2.0 poate fi luat conform Figurii D.x = cfx.1) 129 .4. cfx.4 în Anexa A2 din SR EN 1990:2004/A1:2006) valoarea de combinaţie ψ0Fwk a acţiunii * vântului asupra podului şi asupra trenurilor trebuie sa fie limitată la o valoare Fw* determinata prin înlocuirea vb cu valoarea vb**.3. cd poate fi luată egala cu 1.

(3) Atunci când unghiul de înclinare al acţiunii vântului depaşeşte 10°.3 Coeficient aerodinamic de forţă pentru poduri.0 poate fi redus cu 0. parapete cu suprafaţă deschisă (mai mult de 50% ) şi bariere de securitate cu suprafaţa deschisă b) Parapete. bariere anti-zgomot.2. sunt situate la acelasi nivel şi separate transversal printr-un spatiu ce nu depaşeşte 1 m.5% pentru fiecare grad de înclinare. α1 de la direcţia verticală.0 [3] (5) Acolo unde faţa expusă acţiunii vântului este înclinată (vezi Figura D. în general asemanatoare. (4) În cazul în care două tabliere.3. forţa pe structura expusă acţiunii vântului poate fi calculată ca pentru o structură individuală. dar reducerea este limitată la maximum 30%. coeficientul aerodinamic de forţă cfx. bariere de sigurantă şi pentru trafic cu suprafaţa plină Figura D. 130 . definită la D. Acest unghi de inclinare poate fi datorat declivitatii terenului în direcţia de acţiune a vântului. În alte cazuri trebuie să se acorde o atenţie specială interacţiunii vânt-structură. Această reducere nu se aplică valorii Fw.4). Tipuri de poduri Grinzi cu zabrele separate a) faza de construcţie. cfx. coeficientul aerodinamic de forţă poate fi obţinut prin studii speciale.

5 şi Tabelul D. în absenţa unor astfel de dispozitive 0. în elevaţie situate deasupra sau dedesubtul suprafeţelor descrise la 1). incluzând toate parţile ce se proiectează. trotuar sau linie de cale ferată pe prism de piatră spartă 2) ariilor acelor suprafeţe pline ale grinzilor principale cu zabrele. 0.x pentru combinaţiile de încărcări fără încărcarea din trafic vor fi definite după cum urmează: a) pentru tabliere cu grinzi cu inima plină. trotuarului sau căii ferate pe prism de piatră spartă situate deasupra nivelului grinzii principale 4) ariilor expuse ale dispozitivelor de securitate cu suprafaţa plină sau a barierelor anti-zgomot. situate deasupra suprafeţei descrise la 1) sau.3m pentru fiecare parapet sau barieră cu suprafaţa deschisă. 131 .0 poate creşte cu 3% pentru fiecare grad de înclinare. în absenţa unor astfel de echipamente. Aref. aria totală de referinţă nu va depaşi aria obţinută prin considerarea unei grinzi cu inima plină plane echivalente având aceeaşi înălţime totală. dar nu mai mult de 25%.x este suma (vezi Figura D.x este suma: 1) ariilor frontale ale unei cornişe. acolo unde este relevânt. acolo unde este relevânt. cfx. (7) Ariile de referinţă.1): 1) ariilor suprafeţelor expuse ale grinzii principale 2) ariilor suprafeţelor acelor parţi ale grinzilor principale situate sub nivelul primei grinzi 3) ariilor suprafeţelor cornişei. Totuşi.Figura D. Aref. Aref.4 Tablierul unui pod ce prezintă o faţa înclinată expusă acţiunii vântului [3] (6) Atunci când tablierul podului este înclinat pe direcţie transversală. situate deasupra nivelului suprafeţei descrise la 3) sau.3m pentru fiecare parapet sau bariera cu suprafaţa deschisă. b) pentru tabliere cu grinzi cu zăbrele. 3) ariilor frontale ale dispozitivelor de securitate cu suprafaţa plină.

3 m d + d1 d + 0. pe lungimea cea mai defavorabilă. În locul suprafeţelor descrise mai sus în paragrafele a) 3) şi 4) şi b)3). înainte de amplasarea plăcii căii de rulare. fără luarea în considerare a celorlalte părti (de exemplu parapete). Aref. următoarele trebuie luate în considerare atunci când sunt mai mari: a) pentru poduri rutiere. aria suprafeţei obţinute considerând o înălţime de 2 m deasupra nivelului caii de rulare. b) pentru poduri de cale ferată. 132 . aria suprafeţei obţinute considerând o înălţime de 4 m deasupra nivelului superior al şinelor. cu următoarele modificări.c) pentru tabliere compuse din mai multe grinzi în timpul execuţiei. poate fi considerată ca distanţă de la cel mai de jos nivel al terenului pană la centrul de greutate al tablierului podului. Parapet.x este suprafata expusă a două grinzi principale.x [3] Dispozitive de protecţie pe şosea Parapet sau bariera de securitate cu suprafata deschisa Parapet sau barieră de securitate cu suprafaţa plină Parapet şi barieră de securitate cu suprafaţa deschisă pe o parte d + 0. independent de pozitia încărcărilor verticale din trafic.2 m (8) Ariile de referinţă. Aref. (9) Înălţimea de referinţă.6 m pe doua parţi d + 0. Pentru efectele vântului produse de trecerea trenurilor a se vedea SR EN 1991-2. barieră antizgomot sau barieră de securitate cu suprafaţa plină Parapet cu suprafaţa deschisă Bariera de securitate cu suprafaţa deschisă Figura D. (10) Efectele presiunii vântului datorate vehiculelor în mişcare nu fac obiectul acestui cod.6 m d + 2 d1 d + 1.1 – Înălţimea dtot ce trebuie utilizata pentru determinarea Aref.x pentru combinaţiile de încărcări cu încărcarea din trafic trebuie considerate aşa cum se prezintă la (4). ale suprafeţelor de referinţă. ze. pe toată lungimea podului.5 Înălţimea ce trebuie utilizată pentru determinarea Aref.x [3] Tabel D.

z nu trebuie folosiţi pentru analiza vibraţiilor verticale ale tablierelor podurilor.5 Valorile din tabel sunt determinate pe baza următoarelor ipoteze: .Coeficientul aerodinamic de fortă cfx.1(1). .1 (1) . influenţa unei eventuale pante transversale a tablierului.3. (3) Alternativ. forţa produsă de acţiunea vântului pe direcţia x poate fi obţinută utilizând relaţia: Fw = unde: vb C este viteza de referinţă a vântului este factorul de încărcare pentru acţiunea vântului.x este dat în D. (2) În absenţa testelor realizate în tunele aerodinamice (de vânt).2 Forţele din vânt pe tablierele podurilor pe direcţia x – Metoda simplificată (1) Acolo unde nu este necesar să se utilizeze o metodă de calcul dinamic al răspunsului.D. C = ce · cf.z trebuie definiti atât în sens ascendent cât şi descendent (coeficienţi de portanţă). unde ce este factorul de expunere şi cf.x 2 (D. neţinându-se cont de trafic ori de echipamentele montate pe pod.kl = 1. Pentru valori intermediare ale b/dtot.2 — Valorile factorului de încărcare.z poate fi luată egală cu ± 0.3. a unei declivitaţi a terenului şi a fluctuaţiilor unghiului de incidenţă a vântului faţă de tablier.înălţimea dtot poate fi limitată la înălţimea tablierului.co = 1. . cf.1 1 2 ⋅ ρ ⋅ vb ⋅ C ⋅ Aref.0 D. valorile pentru C sunt prezentate în Tabelul D. în mod global.0 în conformitate cu 4. . şi ze se poate folosi interpolarea liniară.5 ≥ 4.6 ze = 50 m 8.3. 133 . C [3] b/dtot ze ≤ 20 m 6.7 3. valoarea recomandată cf.0 .3.9. ≤ 0.Teren categoria II.z poate fi evaluat cu ajutorul Figurii D.3 Forţele din vânt pe tablierele podurilor pe direcţia z (1) În cazul acţiunii vântului asupra tablierelor podurilor pe direcţia z.6.3 4. cf.2) ρ este densitatea aerului Tabelul D.2 Aref. coeficienţii aerodinamici de forţă cf.x.3.0. Această valoare ia în considerare.x este aria de referinţă indicată în D. În această situaţie: . datorate turbulenţelor.

2): Aref. β − înclinarea tablierului faţă de orizontală (supraînălţare) α − unghiul acţiunii vântului cu orizontala Figura D.x (vezi D. unghiul α al vântului cu orizontală poate fi considerat egal cu ±5° datorită turbulentelor. Această recomandare este valabila şi în cazul terenurilor denivelate acolo unde tablierul podului se află la o înălţime de cel putin 30m deasupra terenului.1(6))..z este egală cu (vezi Figura D.3. (8) Excentricitatea forţei pe direcţia x poate fi luată ca e = b/5. (D. se vor lua în considerare forţele longitudinale ale vântului pe direcţia y.z = b .4 Forţele din vânt pe tablierele podurilor pe direcţia y (1) Dacă este necesar. 134 .6 Coeficientul aerodinamic de forţă.pentru un teren plat orizontal. (5) Aria de referinţă Aref. cf.3) D. L (6) Nu va fi considerat factorul efectului de capăt (vezi capitolul 4).z pentru poduri cu pantă transversală [3] (4) Forţele din vânt pe tablierele podurilor pe direcţia z pot avea efecte semnificative doar dacă sunt de acelaşi ordin de mărime cu forţele verticale produse de acţiunile permanente. (7) Înălţimea de referinţă este aceeaşi ca şi pentru cf.3.

135 . se recomandă neluarea în considerare a încărcării de proiectare din acţiunea vântului pe acele părţi ale structurii pe care produce efecte favorabile. Dacă în timpul unor astfel de faze pilele susţin părţi de tablier sau de eşafodaj în consolă. D.Valorile pentru forţele longitudinale ale vântului pe direcţia y sunt: pentru podurile cu grinzi cu inimă plină. (2) Se vor efectua calcule separate ale acţiunii vântului în cazul situaţiilor de proiectare tranzitorii în timpul fazelor de construcţie când nu este posibilă transmiterea pe orizontală sau redistribuirea acţiunii vântului de la tablier.6. D.11. şi pentru eşafodaje.1 Direcţiile vântului şi situaţii de proiectare (1) Pentru evaluarea acţiunii vântului pe tablierele podului şi pe pilele ce le susţin trebuie identificată cea mai defavorabilă direcţie a vântului pe intreaga structură pentru efectul considerat.4.4. a se vedea 4. 4. 50% din forţele din vânt de pe direcţia x. (2) Pentru tratarea cazurilor de încărcare nesimetrice. Pentru încărcările globale se vor considera prevederile punctelor 4.8 sau 4.2.4 Pilele podurilor D. trebuie luată în considerare o posibilă asimetrie a acţiunii vântului pe astfel de elemente. pentru podurile cu grinzi cu zabrele.9. 25% din forţele din vânt de pe direcţia x.2 Efectul vântului pe pilele podurilor (1) Efectul vântului pe pilele podurilor trebuie evaluat utilizând formatul general definit în cod. Pentru valorile caracteristice din timpul situaţiilor de proiectare tranzitorii. a se vedea SR EN 1991-1-6.

COMENTARII ŞI RECOMANDĂRI DE PROIECTARE ANEXĂ INFORMATIVĂ 136 .

.................... 156 157 COEFICIENŢI AERODINAMICI DE PRESIUNE / SUCŢIUNE ŞI DE FORŢĂ C...... 167 Criterii de confort ........................................4 Elemente generale...........3...2 C................................. 146 ACŢIUNEA VÂNTULUI ASUPRA CLĂDIRILOR ŞI STRUCTURILOR 152 C..................................6 Turbulenţa vântului.....4 C.......................... 140 Rugozitatea terenului............................. 140 Valori de referinţă ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului .2 C... 167 170 FENOMENE DE INSTABILITATE AEROELASTICĂ GENERATE DE VÂRTEJURI C................ 159 Procedura detaliată de determinare a coeficientului de răspuns dinamic...... 153 Forţe din vânt....................................................... 161 Deplasari şi acceleraţii pentru starea limită de serviciu a construcţiei ..3...2.......................... Valori de vârf ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului....................................2 Viteza vântului.....................................................2.... Presiunea DINAMICĂ A vântului 140 C.............. 141 Turbulenţa vântului.....1 C.............................3.......3 Elemente generale...............1 ELEMENTE GENERALE 138 C............................2..........................3 C......CUPRINS C.......................4 C..5 C....3 C........... ANEXA A ZONAREA ACŢIUNII VÂNTULUI ÎN ROMÂNIA 174 137 .........................3..............................4 C..1 C....2 C........1 C.....5...........5 PROCEDURI DE DETERMINARE A COEFICIENTULUI DE RĂSPUNS DINAMIC 159 C. 152 Presiunea vântului pe suprafeţe .............. Valori medii ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului .. 154 Coeficientul de răspuns dinamic al construcţiei .......5.............5.......5.....................................2.............

Fw ce acţionează asupra unei construcţii (considerată fixă şi indeformabilă) şi asupra elementelor sale componente. Pentru acest cazuri se vor folosi şi prevederile din SR EN 1993-3-1.1 ELEMENTE GENERALE Analiza acţiunii şi a efectelor vântului pe clădiri şi structuri se bazează pe evaluarea vitezei vântului. vânt-chiciura şi vânt-gheaţă. codul nu conţine prevederi referitoare la: 138 . Figura C. R Fw Fenomene dinamice . V în amplasament. De asemenea.1.1.C. V Fw Fenomene dinamice Fenomene aeroelastice Răspunsul structurii. apar fenomene aeroelastice de interacţiune vânt-structură care modifică viteza vântului incident V. V Forţe aerodinamice Fenomene aerodinamice Răspunsul structurii.2 Influenţa fenomenelor aeroelastice în relaţia acţiune-răspuns [1] Prevederile codului sunt aplicabile pentru proiectarea / verificarea clădirilor şi structurilor cu înălţimi mai mici de 200 m şi pentru podurile cu deschiderea mai mică de 200 m care satisfac condiţiile de răspuns dinamic de la (D. Forţe aerodinamice Fenomene aerodinamice Viteza vântului.2). În acest caz vântul produce asupra construcţiei o forţă totală F=Fw+Fa. R Forţe aeroelastice Figura C. Viteza vântului. pentru construcţii rigide şi puternic amortizate. caracterizate de o formă aerodinamică sensibilă la acţiunea vântului. Vântul cu viteza V generează un sistem de forţe aerodinamice. Codul nu conţine prevederi referitoare la evaluarea acţiunii vântului pe turnuri cu zăbrele cu tălpi neparalele şi la evaluarea actiunii combinate vânt-ploaie. forţa aerodinamică Fw şi răspunsul structural R.1 Relaţia acţiune-răspuns pentru o construcţie considerată fixă şi indeformabilă [1] La construcţiile uşoare. Răspunsul este static. în care Fw este forţa exercitată de vânt pe structura fixă şi Fa este forţa aeroelastică generată de mişcarea structurii. flexibile şi slab amortizate. şi este dinamic pentru construcţii flexibile şi / sau slab amortizate.

CNR-DT 207/2008 Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni. rezultate prezentate in literatura tehnică de specialitate sau rezultate ale încercărilor în tunelul aerodinamic de vânt şi/sau ale metodelor numerice. de exemplu la clădiri înalte cu nucleu central. considerarea influenţei modurilor proprii superioare de vibraţie in evaluarea răspunsului structural dinamic. calculul vibraţiilor de torsiune. utilizând modele adecvate ale construcţiei şi ale acţiunii vântului. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 139 .- evaluarea acţiunii vântului pe piloni şi coşuri de fum ancorate cu cabluri. Bibliografie 1. evaluarea acţiunii vântului pe poduri cu cabluri suspendate. Pentru toate aceste cazuri se pot consulta referinţe normative europene şi internaţionale. calculul vibraţiilor tablierelor de pod generate de turbulenţa transversală a văntului.

t) [4] C.2. V(z. vb este viteza vântului mediată pe o durată de 10 minute.2 VITEZA VÂNTULUI. Medierea vitezei vântului pe o durată de 10 min conduce la o definiţie stabilă a vitezei vântului valabilă pentru o suprafaţă mare şi pentru un interval de timp suficient de lung pentru dezvoltarea completă a răspunsului structurii.t) (z.t) Rafale. C.t) v(z.2.1 (precum şi valorile instantanee ale presiunii dinamice ale vântului) conţin o componentă medie şi o componentă fluctuantă faţă de medie. In câmp deschis se recomandă următoarele relaţii de conversie între vitezele vântului mediate pe diferite intervale de timp [4]: 140 .2.1 Elemente generale Valorile instantanee ale vitezei vântului. V(z.C. fluctuaţii ale vitezei instantanee faţă de medie v(z.2.1 Procesul stochastic al vitezei vântului la înălţimea z deasupra terenului.t) = vm(z) + v(z. în câmp deschis (având lungimea de rugozitate z0 = 0. determinată la o înălţime de 10 m deasupra terenului.2 Valori de referinţă ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului Viteza de referinţă a vântului.05 m) şi exprimată cu o probabilitate de depăşire de 2% intr-un an (respectiv cu un intervalul mediu de recurenţă IMR=50 de ani). Figura C. PRESIUNEA DINAMICĂ A VÂNTULUI C.t) vm(z) 0 Viteza medie t V(z.t) 0 Intervalul de mediere a vitezei (10 min) vm(z) t Fig.

4) C. relevee cartografice şi/sau imagini din satelit. numărul de ani pentru care există înregistrări meteorologice se recomandă să fie comparabil cu cel al intervalului mediu de recurenţă asociat vitezei de referinţă (50 de ani).282    ⋅ v0. Figurile C.3s 1.2.2.1) Similar. este în general mai mic ca 0.35.3) unde m1 şi V1 sunt respectiv media şi coeficientul de variaţie al maximelor anuale ale vitezei medii a vântului.98 poate fi stabilită cu expresia următoare valabilă în repartiţia Gumbel a maximelor anuale ale vitezei medii a vântului: ln(− ln p)   1 − 0. p = 0. p diferită de 0.003 m şi 3. valoarea maximă anuală a vitezei medii a vântului având probabilitatea de nedepăşire într-un an.98 este: v0. relaţiile de conversie ale presiunii vântului în câmp deschis pentru diferite intervale de mediere ale vitezei se estimează cu relaţia [4]: 3s 1.2. Pentru evaluarea lungimii de rugozitate a terenului din amplasamentul unei construcţii este necesară determinarea categoriei de teren corespunzătoare amplasamentului.98 = m1 ⋅ (1 + 2. în funcţie de categoria de teren.67 ⋅ vb b b b (C. Pentru zonarea acţiunii vântului se recomandă utilizarea în toate statiile meteo a aceluiaşi tip de repartiţie de probabilitate a valorilor extreme. z0.2.593 ⋅ V1 vprob (C.593 ⋅ V1 ) (C.1 ⋅ q1h = q10min = 0.2. Valoarea maximă anuală a vitezei medii a vântului având probabilitatea de nedepăşire într-un an.44 ⋅ q b b b b (C.84 ⋅ v1min = 0.05 ⋅ v1h = v10min = 0. In analiza statistică.7 ⋅ q1min = 0. În această repartiţie. Coeficientul de variaţie al valorilor maxime anuale ale vitezei mediate a vântului. Valori medii ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului Rugozitatea terenului este descrisă de lungimea de rugozitate.2.2.98 = 1 + 2.2-C.3 Rugozitatea terenului. Determinarea categoriei de teren şi a lungimii de rugozitate corespunzătoare acestuia se poate face prin inspectie vizuală (documentare fotografică). Dintre repartiţiile de valori extreme adecvate pentru descrierea maximelor anuale ale vitezei vântului se recomandă repartiţia Gumbel pentru maxime. aceasta este o măsură a mărimii vârtejurilor vântului turbulent la suprafaţa terenului şi are valori cuprinse între 0.45 + ⋅ V1 1.5 prezintă exemple de categorii de teren cu diferite lungimi de 141 .2) Valoarea de referinţă a vitezei vântului având o probabilitate anuală de depăşire de 2% se determină din analiza statistică a valorilor maxime anuale ale vitezei mediate a vântului. în România.0 m.

Variaţia vitezei medii a vântului cu înălţimea deasupra terenului datorită rugozităţii suprafeţei acestuia poate fi reprezentată de un profil logaritmic (adoptat de SR EN 1991-1-4 şi de prezentul cod de proiectare) sau de un profil exponenţial (adoptat de codurile similare din SUA şi Canada).2 Categoria 0 . (a) (a) (b) Figura C. La apropierea de suprafaţa terenului. în care curgerea aerului este afectată de frecarea cu terenul.Terenuri cu iarbă şi/sau cu obstacole izolate (copaci. Stratul limită atmosferic este zona. iar turbulenţa acestuia creste. clădiri) aflate la distanţe de cel puţin 20 de ori înălţimea obstacolului (z0 = 0.05 m) [5] 142 .2.003 m) [5] (b) Figura C.2. viteza medie a vântului scade.3 Categoria II . măsurată pe verticală de la suprafaţa terenului. forţa de frecare a aerului creste.rugozitate folosind (a) documentarea fotografică şi (b) imagini din satelit pentru diferite categorii de teren.Mare sau zone costiere expuse vânturilor venind dinspre mare (z0 = 0.

forţa de reducere a vitezei masei de aer pe unitatea de suprafaţă produsă de frecarea cu terenul.5 Categoria IV . vm în raport cu înălţimea.(a) (a) (b) Figura C. z. τ0. terenuri suburbane.4 Categoria III . se postulează că rata de modificare a vitezei medii a vântului.5) 143 . z depinde de urmatorii parametri: înălţimea deasupra terenului. această mărime este denumită tensiune de forfecare la suprafaţa terenului.2.3 m) [5] (b) Figura C. sau cu obstacole izolate aflate la distanţe de cel mult de 20 de ori înăltimea obstacolului (de ex. în conformitate cu datele de observaţie.Zone acoperite uniform cu vegetatie. densitatea aerului. - Expresia vitezei medii a vântului la cota z deasupra terenului având lungimea de rugozitate z0 este [3]: vm (z ) = ∫ z z0  z u* 1 u z1 u u ⋅ dz = * ⋅ ∫ dz = * ⋅ (ln z − ln z 0 ) = * ⋅ ln z k z k z z k k  0 0     (C. sau cu clădiri.2. ρ . Pentru a obţine legea logaritmică.. păduri) (z0=0.Zone în care cel putin 15% din suprafaţă este acoperită cu construcţii având mai mult de 15 m înălţime (z0 = 1. sate.2.0 m) [5] La înălţimi sub 200 m legea logaritmică modelează riguros variaţia vitezei medii a vântului cu înălţimea deasupra terenului.

189 ⋅  0   0. 07 (C.unde: u* = τ0 are dimensiuni de viteză şi este denumită viteză de frecare.7) Dacă în relaţia (C. raportul vitezelor medii ale vântului pe cele două amplasamente la cote diferite. z01 şi z02.2. zref = 10m se obţine vm (z )  z 0 = z vb  0 ref  z0   z    ln  0 .05  0 . Variaţia factorului de rugozitate cr(z) cu înălţimea şi categoria de teren este reprezentată în Figura C. 07   z   = k r ( z 0 ) ⋅ ln   z    0 (C.2.05m – şi cota z2 cu înălţimea de referinţă.6. z1 şi z2 este z  vm ( z1 ) = =  01  v m ( z 2 ) u*2  z 2   z 02     ln k  z 02    u*1  z1   ln k  z 01    0 .6) amplasamentul 2 este înlocuit cu amplasamentul de referinţă – câmp deschis cu z0ref = 0. 07 z  z    z 0 ref   ⋅  0 = ⋅ ln z   z ref   10   0   ln  ln z   0.2. (C.2.10) Factorul de rugozitate pentru viteza vântului. Considerând două amplasamente cu lungimi de rugozitate diferite. 07  z  ln 1  z  ⋅  01  z  ln 2  z   02  (C. cr(z) descrie variaţia vitezei medii a vântului cu înălţimea z deasupra terenului pentru diferite categorii de teren (caracterizate prin lungimea de rugozitate z0) în funcţie de viteza de referinţă a vântului. 144 .2. 07 (C.8) unde factorul kr(z0) este dat de relaţia:  z  k r ( z 0 ) = 0. determinată experimental şi egală cu 0.2.6) unde se consideră aproximarea determinată experimental [3]: u*1  z 01   = u *2  z 02    0 .4. si ρ k – constanta lui von Karman.2.9) Profilul vitezei medii a vântului mediată pe 10 minute pentru diferite categorii de teren în funcţie de viteza de referinţă vb se determină cu următoarea relaţie:  z  v m ( z ) = k r ( z 0 ) ⋅ ln  ⋅ vb = c r ( z ) ⋅ vb z   0 unde cr(z) este factorul de rugozitate pentru viteza vântului.05   0 ref  0 .

cr2(z) descrie variaţia presiunii medii a vântului cu înălţimea z deasupra terenului pentru diferite categorii de teren (caracterizate prin lungimea de rugozitate z0) în funcţie de valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului.2. m 160 140 Teren categoria II 120 100 80 60 40 20 0 0 0. C.11) unde [c r ( z )] este factorul de rugozitate pentru presiunea dinamică a vântului. Factorul de rugozitate pentru presiunea dinamică a vântului.6 Variaţia factorului de rugozitate cr(z) Determinarea profilul vitezei medii a vântului mediată pe 10 minute pentru diferite categorii de teren se face cu considerarea efectele orografiei dacă panta medie a terenului din amonte (faţă de direcţia de curgere a aerului) este mai mare de 3°. 145 . Profilul valorilor medii ale presiunii dinamice a vântului pentru diferite categorii de teren se obţine în funcţie de presiunea dinamică de referinţă.5 1 1.5 2 Teren categoria I Teren categoria 0 Teren categoria IV Teren categoria III Factorul de rugozitate aplicat vitezei. Tot în Anexa B este dată o metodă aproximativă de considerare a efectului clădirilor amplasate la distanţe reduse asupra vitezei medii a vântului. c r (z ) Fig. qb cu următoarea relaţie:   z q m (z ) = k r ( z 0 ) ⋅ ln z  0  2   ⋅ q b = [c r ( z )]2 ⋅ q b   2 (C. Terenul din amonte poate fi considerat pană la o distanţă egala cu de 10 ori înălţimea elementului orografic izolat.200 180 Inaltimea deasupra terenului z . În Anexa B este prezentată o metodă de considerare a unei viteze sporite a vitezei vantului pentru cazurile îin care clădirea/structura analizată este/va fi amplasată în apropierea unei alte structuri care este de cel putin două ori mai înaltă decat media înalţimilor structurilor învecinate.2.

2.5 2 2.Variaţia factorului de rugozitate aplicat presiunii dinamice a vântului cu înălţimea şi cu categoria de teren este prezentată în Figura C. c r (z) Fig.2. 200 m de la suprafaţa terenului) se poate considera. simplificat. 200 180 Inaltimea deasupra terenului z . Turbulenţa vitezei vântului poate fi caracterizată prin dispersia fluctuaţiilor vitezei faţă de valoarea sa medie. m 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 0.2.7.4 Turbulenţa vântului. Valori de vârf ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului Viteza instantanee a vântului variază aleator în timp şi spatiu datorită turbulenţei spaţiale a curgerii aerului. cr2(z) C.7 Variaţia factorului de rugozitate. sau prin valoarea medie pătratică a fluctuaţiilor. C.5 1 1.5 2 Teren categoria IV Teren categoria III Teren categoria II Teren categoria I Teren categoria 0 3 3. În partea inferioară a stratului limită atmosferic (max. Deoarece fluctuaţiile vitezei faţă de medie sunt reprezentate printr-un proces aleator de medie zero. valoarea medie pătratică a fluctuaţiilor este egală cu dispersia acestora. că dispersia 146 . t ) = v m ( z ) + v( z .12) Turbulenţa atmosferică se modelează simplificat ca un proces aleator staţionar normal de medie zero. Variaţia aleatoare în timp şi spatiu a vitezei vântului produce efecte dinamice asupra construcţiilor sensibile la acţiunea vântului.5 Factorul de rugozitate aplicat presiunii.2. Componenta în direcţie longitudinală a vectorului vitezei vântului la cota z deasupra terenului se exprimă ca suma dintre un termen constant (viteza medie) şi o funcţie aleatoare de timp cu media zero (viteza fluctuantă): V ( z . t ) (C.

2. exprimată în metri. Pentru teren de categoria II intensitatea turbulenţei Iv(z) poate fi aproximată de relaţia [2]:  1   z  pentru z min < z ≤ z max = 200 m  ln   I v (z ) =   z0       I v ( z = z min ) pentru z ≤ z min  (C. u* [3]: σ v2 = β ⋅ u*2 (C. Datele experimentale arată că valoarea β în direcţie longitudinală poate fi determinată cu următoarea relaţie [4]: 4. 147 .2. Astfel.8.15) Variaţia intensităţii turbulenţei cu înălţimea deasupra terenului pentru diferite rugozităţi (categorii de teren) este reprezentată în Figura C.5 ⋅ ln z  0     (C. simplificat.2. că turbulenţa caracterizează doar fluctuaţiile vitezei instantanee pe direcţia vântului (turbulenţa longitudinală).13) Factorul de proportionalitate β depinde de rugozitatea terenului din amplasament.5 ≤ β = 4.2.14) σv = β ⋅ u*  z 1 ⋅ u* ⋅ ln z k  0     = β  z 2.16). raportul între abaterea standard a fluctuaţiilor rafalelor vântului pe direcţie longitudinală şi viteza medie a vântului este denumit intensitatea turbulenţei longitudinale şi are semnificaţia coeficientului de variaţie al fluctuaţiilor rafalelor faţă de viteza medie: I v (z ) = vm (z ) (C. In cod se consideră.2.856 ⋅ ln (z 0 ) ≤ 7.rafalelor longitudinale ale vântului este independentă de înălţimea z deasupra terenului şi 2 proporţională cu pătratul vitezei de frecare.5 − 0.5 unde z0 este lungimea de rugozitate.

C. Considerând că valorile vitezei longitudinale a vântului au o repartitie normală.10 0.19) (C.2. m Teren categoria IV Teren categoria III Teren categoria II Teren categoria I Teren categoria 0 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0.40 Intensitatea turbulentei.2. Iv (z) Fig.5. Iv(z) In codurile de proiectare se folosesc valori de vârf sau „extreme maxime” ale vitezei şi presiunii de rafală ale vântului. este reprezentată în Fig.1)) [4]: 10 c1 min ≅ 0.2.84 ⋅ cpv min pv (C. de exemplu (vezi rel.05 Inaltimea deasupra terenului 0.C. Valorile factorului de rafală aplicat vitezei medii a vântului depind de durata de mediere a vitezei de referinţă a vântului şi.25 0.8 Intensitatea turbulenţei.5.20 0.2.30 0. Datorită caracterului aleator al vitezei instantanee a vântului.2.15 0.18) Variaţia factorului de rafală cpv(z). valoarea de vârf a vitezei de rafală a vântului intr-un interval de timp de 10 minute este o variabilă aleatoare pentru care se defineste o valoare medie (aşteptată).5 ⋅ I v ( z ) (C.35 0. valoarea asteptată a vitezei de rafală este [3]: vp (z ) = vm (z ) + g ⋅ σ v = vm ( z )[1 + g ⋅ I v (z )] (C.2. Factorul de rafală pentru viteza medie a vântului.2. considerând g = 3.17) unde g este un factor de vârf a cărui valoare medie estimată este 3.10.20) c1 h ≅ 1. cpv(z) la o înălţime z deasupra terenului se defineşte ca raportul dintre valoarea de vârf a vitezei vântului (produsă de rafalele vântului turbulent) şi valoarea medie (mediată pe 10 min în cod) a vitezei vântului. ambele la înălţimea z: c pv ( z ) = v m (z ) v p (z ) = 1 + g ⋅ I v ( z ) = 1 + 3. (C.05 ⋅ c10 min pv pv 148 .200 180 z.

21) unde ρ este densitatea aerului.00 Teren categoria IV Teren categoria III Teren categoria II Teren categoria I Teren categoria 0 Inaltimea deasupra terenului 1.50 1. În relaţia (C. 149 .75 2.C.2.2.25 1.50 Factorul de rafala aplicat vitezei.00 2.200 180 z. având în vedere că eroarea introdusă de această aproximare este sub 34%. m 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1. considerând g = 3.10 Factorul de rafală pentru viteza vântului. cpv(z) Valoarea de vârf sau „maximă” a presiunii dinamice a vântului într-un interval de timp egal cu 10 minute este q p (z ) = 1 2 2 ⋅ ρ ⋅ [v m ( z )] ⋅ [1 + g ⋅ I v (z )] ≅ q m ( z ) ⋅ [1 + 7 ⋅ I v (z )] 2 (C.25 2.2. ambele la înălţimea z: c pq ( z ) = qm (z ) q p (z ) = 1 + 2 g ⋅ I v (z ) = 1 + 7 ⋅ I v (z ) (C.2.2.11.21) s-a neglijat termenul de ordinul 2 al intensităţii turbulenţei.5. Factorul de rafală pentru presiunea dinamică medie a vântului. este reprezentată în Fig.22) Variaţia factorului de rafală pentru presiunea dinamică a vântului. C. cpv (z) Fig. cpq(z) la înălţimea z deasupra terenului se defineste ca raportul dintre valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului (produsă de rafalele vântului) şi valoarea medie a presiunii dinamice a vântului (produsă de viteza medie a vântului).

com/ 6.Wind actions. Scientific Bulletin of Technical University of Civil Engineering Bucharest.50 4.. Delft University of Technology. March 27-29.1 ⋅ c10 min pq pq (C. MTCT. Acţiunea vântului. J.2.Cod de proiectare. p. Background and Application of EUROCODE 1. NP 082-04 . van Gelder P.35-44 7.23) (C. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.. Vol..345-354 150 .google.11 Factorul de rafală pentru presiunea dinamică a vântului.70 ⋅ c10 min pq pq c1 h ≅ 1. 1994. Taylor & Francis 4..1996. C. CEN 3. 2004 .Part 1-4: General actions . Lungu D.24) Bibliografie 1. Basic code parameters for environmental actions in Romania harmonised with EUROCODE 1.2.50 Teren categoria III Teren categoria II Inaltimea deasupra terenului Teren categoria I Teren categoria 0 2.. cpq(z) Valorile numerice ale factorului de rafală pentru presiunea dinamică a vântului depind de durata de mediere a vitezei de referinţă a vântului (vezi rel. 2008 2. Trandafir R.Eurocode 1: Actions on structures . EN 1991-1-4 . 2005 5. Basis of Design and Actions on Structures. Lungu D.2) [4]: c1 min ≅ 0.Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni. D. CNR-DT 207/2008 .50 3. Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor.00 2. IABSE Colloquium. http://maps.2/1994.00 Factorul de rafala aplicat presiunii. cpq (z) Fig. Demetriu S.. (C. Holmes.2.Wind Loading of Structures. Aldea A. m 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1. Comparative study of Eurocode 1. p.200 Teren categoria IV 180 z.00 3.2. ISO and ASCE procedures for calculating wind loads.

Demetriu.. Proceedings of the 1st International Scientific-Technical Conference – Technical Meteorology of the Carpathians. A.8. 1998. Ukraine. p. Aldea. D. S.. Lungu.35-40 151 .. Probabilistic wind and snow hazards assessment for Romania.

forţele şi momentele pe unitatea de lungime exercitate de vânt de-a lungul axei construcţiei sau a elementelor zvelte (de exemplu. În aceste cazuri. b. cosuri de fum. in mod simplificat. în cazul pereţilor izolaţi şi a parapetelor. ponderea componentei rezonante corespunzând frecvenţei fundamentale de vibraţie a structurii este de obicei dominantă faţă de ponderile celorlalte componente ce corespund frecvenţelor modurilor superioare de vibraţie. Cele mai multe dintre construcţii şi componentele acestora au o rigiditate şi o amortizare suficient de mari pentru a limita efectele dinamice şi pentru a nu se produce fenomenele aeroelastice periculoase.C.3. c. acţiunea vântului poate fi reprezentată printr-o distribuţie echivalentă de presiuni sau de forţe care. panouri). în cazul clădirilor). presiunile totale (rezultante) exercitate de vânt pe ambele suprafeţe ale construcţiei sau ale elementelor acesteia. aplicate static pe construcţie sau pe componentele sale.3 ACŢIUNEA VÂNTULUI ASUPRA CLĂDIRILOR ŞI STRUCTURILOR C. produc valorile maxime ale deplasărilor şi eforturilor secţionale cauzate de acţiunea dinamică a vântului. complexitate şi dimensiuni. Pentru majoritatea clădirilor / structurilor având frecvenţa fundamentală de vibraţie peste 1 Hz (perioada fundamentală de vibraţie sub 1 s). forţele tangenţiale exercitate de vânt pe suprafeţele paralele cu direcţia vântului (în cazul clădirilor sau a unor elemente cu suprafeţe expuse mari. e. antene) sau deschideri (poduri) de peste 200 152 . turnuri şi poduri). cum ar fi clădiri industriale mari. presiunile exercitate de vânt pe fiecare faţă a suprafeţelor construcţiei sau a elementelor sale (de exemplu. forţele şi momentele rezultante din acţiunea vântului exercitate pe clădiri în ansamblu sau pe elemente (copertine. Pentru clădirile / structurile cu răspuns dinamic la vânt. de exemplu. şi (ii) componenta rezonantă fluctuantă provocată de acele fluctuaţii ale excitaţiei turbulente având frecvenţa în vecinătatea frecvenţelor proprii de vibraţie ale structurii. pe structurile cu înălţimi (clădiri. pereti sau parapete lungi). acestea sunt date de rezultanta presiunilor care acţionează pe ambele feţe ale suprafeţelor fiind utilizate. Răspunsul total pe direcţia vântului turbulent este suma dintre (i) componenta care acţionează practic static. considerat static. componenta rezonantă este neglijabilă şi răspunsul la vânt poate fi.1 Elemente generale Acţiunea vântului asupra clădirilor şi structurilor poate fi reprezentată de: a. d. Pentru determinarea efectelor vântului pe clădirile / structurile neuzuale ca tip.

C. aplicată static pe construcţie sau pe elementele sale. W(t) urmăresc fluctuaţiile vitezei longitudinale a vântului în amonte de construcţii [2]: W (t ) = wm + w(t ) = c p 0 ⋅ 1 ⋅ ρ ⋅ V 2 (t ) 2 (C. . Acţiunea statică echivalentă pe o construcţie în ansamblu (sau pe elementele sale individuale).15 este determinata conform relatiei (A.m. Pentru structurile foarte flexibile.3. pentru construcţiile din clasele de importanţă-expunere I şi II evaluarea actiunii vantului se face pe baza valorilor de referinţă ale presiunii dinamice a vântului având 1% probabilitate de depăşire într-un an (valori cu un interval mediu de recurenţă. Acţiunea statică echivalentă a vântului se defineste ca fiind acţiunea care.3.2 Presiunea vântului pe suprafeţe Ipoteza “cvasi-staţionară” se află la baza codurilor şi standardelor pentru determinarea acţiunii vântului pe construcţii. antene.expunere aplicat la valoarea caracteristică a acţiunii vântului pentru construcţiile din clasele de importanţă-expunere I şi II.3). (C. Pentru evaluarea acţiunii vântului pe turnuri cu zăbrele cu tălpi neparalele se vor folosi prevederile corespunzătoare din SR EN 1993-3-1. IMR = 100 ani).1) Valoarea factorului de importanţă . este valoarea maximă aşteptată a acţiunii vântului pe un interval de timp T = 10 minute. efectelor de amplificare a răspunsului structural produse de vibraţiile structurii în cvasi-rezonanţă cu conţinutul de frecvenţe al rafalelor vântului. fluctuaţiile presiunii pe suprafeţele construcţiilor. evaluată cu considerarea: efectelor de reducere a răspunsului structural datorate nesimultaneităţii valorilor de vârf ale presiunilor locale pe suprafaţa construcţiei. În general. γIw=1.2) unde cp0 este coeficientul cvasi-staţionar de presiune. precum cabluri. coşuri de fum şi poduri. acţiunea statică echivalentă este exprimată printr-o relaţie de tipul: Acţiunea statică echivalentă = cd x Acţiunea aerodinamică de vârf unde cd este un parametru adimensional numit coeficient de răspuns dinamic. produce valorile maxime ale deplasărilor şi eforturilor sectionale cauzate de acţiunea reală dinamică a vântului. In acest fel.6) din cod.3. Componenta medie a presiunii este: wm = c p 0 ⋅ 1 2 2 ⋅ ρ ⋅ vm + σ v 2 ( ) 153 (C.3. interacţiunea vânt-structură produce un răspuns aeroelastic al acestora pentru determinarea căruia sunt date reguli simplificate în Capitolul 6. Conform ipotezei cvasi-staţionare. turnuri. pe antenele ancorate şi pe podurile suspendate sunt necesare studii speciale de ingineria vântului.

wi.3. se pot determina valori de vârf ale presiunii pe suprafeţele construcţiilor folosind valori medii ale coeficienţilor de presiune cu valori de vârf ale presiunii dinamice a vântului. cp0 se poate considera aproximativ egal cu valoarea medie a coeficientului de presiune. C. Folosind ipoteza cvasi-staţionară. convenţional.3. sucţiunile sunt considerate. În general. trebuie considerată şi posibilitatea de acţiune a vântului pe direcţie diagonală (Figura C. considerate separat. În ipoteza cvasi-staţionară. 154 . Acţiunea vântului pe suprafaţa unei construcţii sau a unui element component produce presiuni şi sucţiuni w orientate normal. v m . atât pe suprafeţele exterioare. pozitive. Acţiunea vântului pe un element individual este determinată pe baza celei mai defavorabile combinaţii de presiuni care acţionează asupra elementului. w p este [2]: w p = c p0 ⋅ 1 1 ⋅ ρ ⋅ v 2 ≅ c pm ⋅ ⋅ ρ ⋅ v 2 = c pm ⋅ q p p p 2 2 (C.5) unde v p este valoarea de vârf a vitezei vântului şi q p este valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului. pentru fiecare din axele principale ale construcţiei. Presiunile ce acţionează pe feţele exterioare ale clădirii se consideră presiuni externe. presiunile ce acţionează pe feţele interioare ale clădirii se consideră presiuni interne. valoarea de vârf a presiunii vântului pe suprafeţe. we.1). În acest caz. cât şi pe cele interioare.3.3. de regulă.Pentru intensităţi reduse ale turbulenţei. Forţele globale exercitate de vânt asupra construcţiilor sunt evaluate. Presiunile sunt considerate. negative.3 Forţe din vânt Acţiunea exercitată de vânt asupra construcţiilor pe direcţie longitudinală (în lungul vântului) se exprimă printr-o forţă globală Fw aplicată într-un punct de referinţă al construcţiei. coeficientul cvasi-staţionar de presiune. cum ar fi de exemplu turnurile cu secţiunea cvasi-pătrata. convenţional. c pm : wm = c p 0 ⋅ 1 1 2 2 ⋅ ρ ⋅ v m = c pm ⋅ ⋅ ρ ⋅ v m 2 2 (C. se recomandă determinarea direcţiei vântului ce produce acţiunile aerodinamice şi efectele structurale cele mai severe asupra construcţiei. În unele cazuri.4). dispersia σ v2 este mică în comparaţie cu pătratul 2 valorii medii.

3.2. cpe – zona E cpe – zona D V Figura C. această recomandare nu se aplică pentru starea limită de echilibru static. efectele generate de frecarea vântului pe suprafeţe pot fi neglijate. unde b este dimensiunea laturii secţiunii transversale a construcţiei orientată (cvasi)-perpendicular pe direcţia vântului.1.1 şi Figura 4. Zonele şi valorile pentru cpe sunt date în Tabelul 4. Alternativ. 155 .3. pentru construcţii dreptunghiulare sensibile la torsiune (de exemplu pentru clădiri simetrice cu un singur nucleu central supuse la torsiune) se poate folosi distribuţia de presiuni / sucţiuni dată în Figura C.2. Direcţia vântului de proiectare pentru structuri cu forma pătrată în plan [1] Forţele locale exercitate de vânt pe elemente structurale şi/sau nestructurale sunt evaluate considerând direcţia vântului care provoacă acţiunea cea mai severă. în vederea reprezentării efectelor de torsiune produse de un vânt incident neperpendicular sau produse de lipsa de corelaţie între valorile de vârf ale forţelor din vânt ce acţionează în diferite puncte ale construcţiei. Efectele de torsiune generală produse de acţiunea oblică a vântului sau de rafalele necorelate ale vântului acţionând pe clădiri / structuri cvasi-paralelipipedice pot fi estimate simplificat considerând aplicarea forţei Fw cu o excentricitate e = b /10. Distribuţia presiunii / sucţiunii vantului pentru considerarea efectelor de torsiune.3. ECH (vezi CR 0).V V V Figura C.5 din Cod Atunci când aria totală a suprafeţelor paralele cu direcţia vântului (sau puţin înclinate faţă de aceasta) reprezintă mai puţin de ¼ din aria totală a tuturor suprafeţelor exterioare perpendiculare pe direcţia vântului.

Contributiile rezonante devin din ce în ce mai semnificative. pe măsură ce structurile sunt mai zvelte/înalte şi frecvenţele proprii de vibraţie şi amortizările acestora devin mai reduse. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 2. Acest răspuns dinamic (cvasi-)rezonant se suprapune peste răspunsul nerezonant (de fond) la care sunt supuse toate construcţiile expuse vântului. Răspunsul structural nerezonant este datorat contribuţiei frecvenţelor joase ale fluctuaţiilor vitezei vântului. mai mici decât frecvenţa proprie fundamentală de vibraţie a structurii şi este.4 Coeficientul de răspuns dinamic al construcţiei Natura fluctuantă a vitezei vântului. J. Bibliografie 1. Wind Loading of Structures. D. a presiunilor şi a forţelor din vânt pe construcţii poate produce un răspuns (cvasi-)rezonant semnificativ la structurile zvelte la care rigiditatea şi amortizarea structurii au valori reduse. 2004. cel mai important contributor la răspunsul structural total pe direcţia vântului.C. Holmes.3. CNR-DT 207/2008 Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni. şi în cele din urmă pot deveni dominante. de obicei. Taylor & Francis 156 .

C.4

COEFICIENŢI AERODINAMICI DE PRESIUNE / SUCŢIUNE ŞI DE FORŢĂ

Coeficienţii aerodinamici pentru evaluarea efectelor vântului asupra construcţiilor pot fi coeficienţi aerodinamici de presiune, de sucţiune şi de presiune totală (rezultantă) sau/si coeficienţi aerodinamici de forţă rezultantă şi de moment rezultant, de forţă şi de moment pe unitatea de lungime, şi de frecare. Presiunile vântului ce acţionează pe feţele exterioare ale unei construcţii se evaluează utilizând coeficienţi aerodinamici de presiune / sucţiune exterioară ce se noteaza cu cpe. În Figura C.4.1 se indică o distribuţie tipică a coeficienţilor de presiune / sucţiune exterioară pentru un corp având forma de cub. Presiunile ce acţionează pe feţele interioare ale construcţiei se evaluează utilizând coeficienţi aerodinamici de presiune / sucţiune interioară notaţi cu cpi.

Simetric

Vant Figura C.4.1. Coeficienţi de presiune / sucţiune pe suprafaţa exterioară a unui cub [1] Acţiunea de ansamblu produsă de presiunea dinamică a vântului asupra unui corp poate fi exprimată prin rezultanta vectorială a tuturor forţelor din vânt care actionează pe suprafeţele corpului la exterior şi la interior. Direcţia acestei forţe rezultante poate fi diferită de direcţia vântului. În cazul general, forţa rezultantă pe corp poate fi descompusă în trei componente: o componentă orizontală pe direcţia vântului, denumită forţă de antrenare, Fw;

157

-

o componentă orizontală perpendiculară pe direcţia vântului, denumită forţă laterală, FL; o componentă verticală, denumită forţă de portanţă, FP.

Coeficientul aerodinamic de forţă cf se defineşte cu relaţia
cf = Fw 1 ⋅ ρ ⋅ V 2 ⋅ A⊥ 2

(C.4.1)

unde A⊥ este aria frontală a corpului perpendiculară pe direcţia vântului, V este viteza vântului în câmp liber, evaluată la o înălţime de referinţă convenţională şi ρ este densitatea aerului. Coeficientul de frecare este definit cu relaţia:
c fe = w fe 1 ⋅ ρ ⋅V 2 2

(C.4.2)

unde wfr este acţiunea tangentă pe unitatea de suprafaţă paralelă cu direcţia vântului. Coeficienţii aerodinamici de presiune / sucţiune pot lua valori pozitive (pentru presiuni) sau negative (pentru sucţiuni), în funcţie de geometria clădirii. Coeficienţii de presiune / sucţiune exterioară au valori pozitive în toate punctele expuse direct vântului şi au valori negative pe suprafeţe laterale sau neexpuse direct vântului. Valorile pozitive ale coeficientului aerodinamic de presiune pot fi inferioare valorilor negative (considerate în modul) ale coeficientului aerodinamic de sucţiune. Coeficienţii de presiune totală (rezultantă) pot avea atât valori pozitive, cât şi negative. Coeficienţii aerodinamici de forţă pot avea valori pozitive sau negative, în funcţie de geometria corpului analizat şi de direcţia vântului. Coeficienţii de frecare au întotdeauna valori pozitive. Coeficienţii aerodinamici locali sunt utilizaţi pentru evaluarea acţiunilor locale ale vântului pentru proiectarea şi verificarea elementelor individuale de acoperis sau de faţadă. Valorile coeficienţilor aerodinamici din Capitolul 4 sunt preluate integral din SR EN-1991-14:2006.
Bibliografie 1. Baines, W. D., 1963. Effects of velocity distributions on wind loads and flow patterns on buildings, Proceedings, International Conference on Wind Effects on Buildings and Structures, Teddington, U.K., 26–28 June, 198–225 SR EN 1991-1-4 :2006 - Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale. Acţiuni ale vântului, ASRO

2.

158

C.5

PROCEDURI DE DETERMINARE A COEFICIENTULUI DE RĂSPUNS DINAMIC

C.5.1 Turbulenţa vântului

(i) Lungimea scării integrale a turbulenţei Fluctuaţiile vitezei instantanee a vântului faţă de medie pot fi descompuse în rafale armonice având pulsaţii ω = 2 ⋅ π ⋅ n (unde n este frecvenţa armonicei) şi lungimi de undă λ = v m / n , unde vm este viteza medie a vântului în direcţie longitudinală. Scara integrală a turbulenţei reprezintă o măsură a dimensiunilor medii ale vârtejurilor turbulente ale curgerii aerului. Lungimea scării integrale a turbulenţei în direcţie longitudinală (pe direcţia vântului) este determinată cu relaţia [5]:
Lx = v

1
v2

⋅ ∫ Rv v ( x )dx
1 2

∞ 0

(C.5.1)

unde Rv1v2 ( x ) este funcţia de inter-corelaţie a componentelor longitudinale ale vitezelor fluctuante v1 şi v2 măsurate in două puncte oarecare 1 şi 2 şi v 2 este valoarea medie pătratică a vitezei fluctuante. Funcţia de inter-corelaţie scade rapid cu distanţa între punctele 1 şi 2. Fluctuaţiile componentelor longitudinale ale vitezei, măsurate in două puncte separate de o distanţă considerabil mai mare decât lungimea scării integrale a turbulenţei, sunt necorelate. În codurile de proiectare, pentru evaluarea lungimii scării integrale a turbulenţei, se folosesc relaţii empirice de forma [1]: Lx ( z ) = c ⋅ z m u unde c şi m sunt constante determinate experimental. În Figura C.5.1 este reprezentată variaţia lungimii scării integrale a turbulenţei determinate cu relaţia (5.1) din cod, în funcţie de înălţimea z şi de categoria terenului. (C.5.2)

(ii) Densitatea spectrală de putere a vitezei fluctuante a vântului Proprietăţile statistice ale fluctuaţiilor vitezei faţă de medie în direcţie longitudinală sunt definite complet de densitatea spectrală de putere unilaterală a rafalelor (vitezei fluctuante) pe direcţia vântului la cota z, Sv(z, n). Densitatea spectrală de putere descrie distribuţia dispersiei fluctuaţiilor vitezei în funcţie de conţinutul de frecvenţe al acestora. Dispersia rafalelor longitudinale se obţine integrând densitatea spectrală de putere pentru toate frecvenţele:

σ = ∫ S v ( z, n )dn
2 v 0

(C.5.3)

159

200 175 150 125 100 75 50 25 z.2: S L (z. m α   z   Lt ⋅   .5.5) Densitatea spectrală de putere unilaterală şi normalizată a rafalelor longitudinale ale vântului din [4.7] şi din cod este dată de următoarea relatie propusă de Solari [1]. n )] 5 3 (C. n ) dn = ∫ d ln (n ) = 1 2 2 ∫ 0 σv 0 σv (C.7) 160 .2 ⋅ f L (z. Aria situată sub densitatea spectrală de putere unilaterală normalizată este egală cu unitatea: ∞ ∞ S v (z .4) parametrul de normalizare fiind dispersia rafalelor vântului în direcţia corespunzătoare.5. pentru z min ≤ z ≤ z max = 200 m z    t L(z ) =    L( z min ).8 ⋅ f L ( z . Figura C.6) unde fL este o frecvenţă adimensională (coordonată Monin) asociată rafalelor longitudinale şi reprezintă raportul între lungimea scării integrale a turbulenţei şi lungimea de undă a rafalei armonice de frecvenţă n: f L (z. n ) = n ⋅ Lx (z ) v vm (z ) (C.5.5. n) = n ⋅ S v (z.1 Lungimea scării integrale a turbulenţei. n ) = n ⋅ S v (z. m 0 0 50 100 150 200 250 300 Figura C. n ) n ⋅ S v (z. L(z) Densitatea spectrală de putere pentru rafalele longitudinale se normalizează: S L (z.5. n ) σ v2 (C. pentru z < z min  0 I II III IV L. n ) σ 2 v = 6.5. n ) [1 + 10.

9) (C. Densitatea spectrală de putere unilaterală normalizată a rafalelor longitudinale C. Valorile instantanee ale mărimilor de interes (viteza vântului în amplasament. a forţelor generate de vânt pe construcţie şi a răspunsului structural la vânt.0E+00 1.25 SL (m/s)2 Densitatea spectrala de putere a raf alelor longitudinale.5. V(t).5.0E+01 1. deplasarea produsă de vânt.0E+02 Figura C.15 0.10) (C.5.5. F(t).0E-01 1.0.8) (C. (C.11) 161 . X(t)) se descompun intr-o componentă medie şi o componentă fluctuantă faţă de medie.10 0.2.2 Procedura detaliată de determinare a coeficientului de răspuns dinamic Determinarea coeficientului de răspuns dinamic la vânt se bazează pe modelarea stochastică a proceselor aleatoare staţionare pentru descrierea vitezei vântului.20 0.5.5. forţa generată de vânt pe construcţie. z=10m 0.0E-02 1. variabilă în timp şi modelată ca proces stochastic staţionar de medie zero: V (t ) = v m + v(t ) F (t ) = Fm + f (t ) X (t ) = X m + x(t ) v(t ) = 0 . f (t ) = 0 .05 fL 0.00 1.

14) .5. În Figura C. 3.3.5. Relaţia între valoarea medie a forţei din vânt şi valoarea medie a deplasării sistemului este: Xm = F Fm 1 ⋅ H 0 (n = 0 ) ⋅ Fm = m = 2 k k m ⋅ (2 ⋅ π ⋅n 1 ) 162 (C.5.13) În relaţia (C.3 se prezinta grafic elementele modelării stochastice. Viteză Forţă Răspuns vm Fm Xm Densitatea spectrală a răspunsului Densitatea Funcţia de Densitatea Funcţia de admitanţă spectrală a forţei transfer a spectrală a aerodinamică rafalelor din vânt structurii Frecvenţa Figura C.5. Abordarea folosind vibraţii aleatoare pentru determinarea răspunsului dinamic la acţiunea vântului [5] Relaţia dintre densitatea spectrală de putere a componentei fluctuante a forţei din vânt şi densitatea spectrală de putere a componentei fluctuante a vitezei longitudinale a vântului [2.13) k este rigiditatea sistemului. Pătratul modulului funcţiei de transfer a sistemului cu un grad de libertate dinamică (GLD): H (n ) = 2 1 1 1 2 ⋅ = 2 ⋅ H 0 (n ) 2 2 2 2 k  k n  2  n  1 −    + 4 ⋅ ξ ⋅     n    n1    1   (C.12) Pentru determinarea răspunsului structurii se introduce noţiunea de funcţie de transfer a structurii (sistemului). ξ este fracţiunea din amortizarea critică. 5] este: S f (n ) = 2 4 ⋅ Fm ⋅ S v (n ) 2 vm (C.5.x(t ) = 0 . n1 este frecvenţa proprie de vibraţie a sistemului cu un GLD şi H 0 (n ) este factorul de amplificare dinamică a răspunsului sistemului cu un GLD expus unei forţe excitatoare armonice.5.

Intrucât fluctuaţiile vitezei nu se produc simultan pe toată suprafaţa feţei expuse vântului. Pentru frecvenţe inalte.5. rafalele nu sunt corelate.01 0.0 Rh(b) 0. relaţia (C.5.4 0.5. Funcţia de admitanţă aerodinamică.8 0. Funcţiile de admitanţă aerodinamică – notate cu Rh şi Rb în cod .16) este aplicabilă construcţiilor cu arii frontale reduse în raport cu lungimile scărilor turbulenţei atmosferice.0 0. Pentru a ţine seama de acest efect se introduce funcţia de admitanţă aerodinamică.5. Rh(b) [6] 163 .16) devenind [5]: 2 1 2 4 ⋅ Fm S X (n ) = 2 ⋅ H 0 (n ) ⋅ 2 ⋅ χ 2 (n ) ⋅ S v (n ) k vm (C. 1.5.12) se obţine: S X (n ) = 2 1 2 4⋅F ⋅ H 0 (n ) ⋅ 2 m ⋅ S v (n ) k2 vm (C.17) Funcţiile de admitanţă aerodinamică χ2(n) evaluează gradul de corelaţie al rafalelor longitudinale pe aria frontală (b x h) a construcţiei expusă vântului.6 0.5. Rafalele cu frecvenţe joase sunt aproape perfect corelate şi cuprind faţa expusă a corpului în totalitate.15) Combinând relaţia (C.1 1 10 100 Figura C. trebuie considerată corelaţia acestor fluctuaţii pe suprafaţa expusă.4 Funcţiile de admitanţă aerodinamică.001 0.5. admitanţa aerodinamică tinde la zero şi rafalele nu generează forţe fluctuante totale importante.15) cu relaţia (C.4. χ2(n).Relaţia între densitatea spectrală de putere a componentei fluctuante a deplasării sistemului şi densitatea spectrală de putere a componentei fluctuante a forţei din vânt este: S X (n ) = 1 2 ⋅ H 0 (n ) ⋅ S f (n ) 2 k (C.5.2 ηh(b) 0. χ2(n) tinde la 1 pentru frecvenţe joase şi pentru corpuri de dimensiuni reduse.5.sunt reprezentate în Figura C.16) Relaţia (C. sau pentru corpuri cu dimensiuni mari.

19) este evaluată ca suma a două componente ce reprezintă partea nerezonantă (de fond) şi. atunci B2→1 (corelaţie perfectă). Integrala din relaţia (C. partea rezonantă a răspunsului fluctuant: 2 2 2 σ X = σ B +σR (C.Înlocuind în relaţia (C.5. Când suprafaţa construcţiei expusă la vânt este mică. Odată cu creşterea suprafaţei construcţiei expuse la vânt.5. 164 .5.18) Valoarea medie pătratică a deplasării fluctuante se determină prin integrarea densităţii spectrale de putere a deplasării pentru toate frecvenţele [2. 3. se obţine: S X (n ) = 2 4⋅ Xm 2 ⋅ H 0 (n ) ⋅ χ 2 (n ) ⋅ S v (n ) 2 vm (C.22) Factorul de răspuns nerezonant (cvasi-static).5. B2 scade progresiv şi tinde la zero.17) valoarea medie a deplasării (relaţia C.20) şi R2 = π2 ⋅ S L (n1 ) ⋅ χ 2 (n1 ) 2⋅δ (C. acesta se determină cu relaţia δ ≅ 2 ⋅ π ⋅ ξ .14).decrementul logaritmic al amortizării. respectiv. unde ξ este fracţiunea din amortizarea critică. 5]: 2 x 2 = σ X = ∫ S X (n )dn = 0 ∞ 2 ∞ 4⋅ Xm S (n ) 2 ⋅ σ v2 ⋅ ∫ H 0 (n ) ⋅ χ 2 (n ) ⋅ v 2 dn ≅ 2 σv vm 0 ≅ 2 2 2 = [4 ⋅ X m ⋅ I v2 ⋅ (B 2 + R 2 ) = σ B + σ R 2 ∞  4⋅ Xm S (n ) S (n ) ∞ 2 ⋅ σ v2 ⋅  ∫ χ 2 (n ) ⋅ v 2 dn + χ 2 (n1 ) ⋅ v 2 1 ⋅ ∫ H 0 (n ) dn  = 2 0  σv σv 0 vm   (C.5.5.5.19) în care B = ∫ χ 2 (n ) ⋅ 2 0 ∞ S v (n ) dn 2 σv (C.5.21) şi unde: SL(n1) este valoarea densităţii spectrale de putere unilaterale şi normalizate determinată pentru frecvenţa n1 δ . B2 ia în considerare corelaţia efectivă a valorilor de vârf ale presiunilor pe suprafaţa expusă la vânt a construcţiei şi este reprezentat în Figura C.5. datorită nesimultaneităţii valorilor de vârf ale presiunilor.5.

ξ.0 0.5.5. σ X .577 ≥3 (C.23) unde: kp – este factorul de vârf al răspunsului ce depinde esenţial de intervalul de timp pentru care este calculată valoarea maximă (10 min în cod) şi de frecvenţa proprie a structurii în modul fundamental. B2 [6] Factorul de răspuns rezonant R2 depinde de aria A expusă la vânt şi de frecvenţa proprie fundamentală n1 şi creşte sensibil pentru valori reduse ale fracţiunii din amortizarea critică a structurii. Acesta este cu atât mai mare cu cât structura este mai zveltă.2 (b+h)/L(zs) 0. Factorul de vârf este dat de expresia [3]: k p = 2 ⋅ ln (ν ⋅ T ) + 2 ⋅ ln (ν ⋅ T ) 0.24) 165 .8 0. Factorul de rafală G depinde de dimensiunile.1 1 10 100 Figura C.0 B2 0.5 Factorul de răspuns nerezonant (cvasi-static). factorul de rafală este mic în cazul în care structura este rigidă şi puternic amortizată. 10 minute) şi valoarea medie a răspunsului în aceeaşi perioadă de timp: G= Xp Xm = X m + k p ⋅σ X Xm = 1+ 2 ⋅ k p ⋅ Iv ⋅ B2 + R2 (C. de rigiditatea şi de amortizarea structurii. Factorul de rafală al răspunsului este definit ca raportul între valoarea maximă aşteptată a răspunsului structural intr-o perioadă definită de timp (conform codului.6 0.001 0.4 0.1. mai flexibilă şi/sau mai slab amortizată.este abaterea standard a răspunsului structural.01 0.5.

5. pentru structuri cu amortizare redusă. Conditia cd >1 implică G>cpq şi conduce la acţiuni statice echivalente mai mari decât acţiunile aerodinamice de vârf. Este important de observat că. 4. 166 . Ordinea operaţiilor pentru evaluarea coeficientului cd este sintetizată în Tabelul C. spre deosebire de factorul de rafală al răspunsului G. Conditia cd <1 implică G<cpq şi conduce la acţiuni statice echivalente mai mici decât acţiunile aerodinamice de vârf.5. kp este reprezentat în Figura C. kp Coeficientul de răspuns dinamic este definit ca raportul între valoarea maximă aşteptată a răspunsului deplasare laterală a structurii ce ţine cont de efectele (cvasi-)rezonante şi de corelaţia rafalelor pe aria expusă a construcţiei şi valoarea maximă aşteptată a răspunsului deplasare laterală a structurii fără aceste efecte: 1+ 2 ⋅ k p ⋅ Iv ⋅ B2 + R2 G⋅ Xm cd = = c pq ⋅ X m 1+ 2 ⋅ g ⋅ Iv (C.5.7.0 kp 3.0 νT 2.unde ν este frecvenţa medie a vibraţiilor structurii expusă vântului incident (frecvenţă ce se aproximează practic.1. mai mic sau egal cu 1. cu frecvenţa de vibraţie a construcţiei în modul fundamental) şi T este intervalul de timp pentru care se determină valoarea maximă aşteptată a răspunsului. condiţia este valabilă pentru structuri flexibile slab amortizate. coeficientul de răspuns dinamic longitudinal cd poate fi mai mare.5 10 100 1000 Figura C.6 Factorul de vârf. Factorul de vârf pentru determinarea răspunsului extrem maxim al structurii.25) Coeficientul de răspuns dinamic se aplica forţelor rezultante (globale) şi presiunilor exterioare în direcţia vântului.5. condiţia este valabilă pentru structuri rigide puternic amortizate [1].5 3.

5 Criterii de confort Acceleraţia limită superioară de confort pentru ocupanţii clădirii. C. amortizori cu lichid etc.). n1) Evaluarea parametrilor ηh şi ηb Evaluarea funcţiilor de corelaţie verticală. Rb Evaluarea factorului de răspuns rezonant R2 Evaluarea frecvenţei asteptate ν Evaluarea factorului de vârf kp Evaluarea coeficientului de răspuns dinamic cd C. me Evaluarea decrementului logaritmic al amortizării aerodinamice.8. alim este reprezentată în Figura C.5. δa Evaluarea decrementului logaritmic al amortizării produse de dispozitive speciale (mase acordate.5.Tabel C. 167 . Rh şi transversală. Φ1 Evaluarea masei echivalente pe unitatea de lungime.5.4 Deplasari şi acceleraţii pentru starea limită de serviciu a construcţiei Coeficientul adimensional Kx este aproximat prin relaţia (5.7. δd Determinarea parametrilor dinamici n1 şi δ Evaluarea factorului de răspuns nerezonant (cvasi-static) B2 Evaluarea densităţii spectrale de putere normalizate a fluctuaţiilor faţă de medie a componentei longitudinale a rafalelor. δs Evaluarea vectorului propriu fundamental de incovoiere.5.5.13) din cod şi este reprezentat în Figura C. ze Evaluarea vitezei medii a vântului vm(zs) Evaluarea intensităţii turbulenţei Iv(zs) Evaluarea scării integrale a turbulenţei L(zs) Evaluarea decrementului logaritmic al amortizării structurale.1 Calculul coeficientului de răspuns dinamic la vânt Pasul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Operatiunea Alegerea unui model structural de referinţă Determinarea parametrilor geometrici b. h. SL(zs.

9 1.7.E+01 zs/z0 1.0 ζ = 0.1 Kx ζ = 2.2 1.E+02 1.0 1.1 1 n 1.5 ζ = 2.5.8 Valori limită ale acceleraţiei clădirii conform relaţiei (5.13) Birouri 30 Cladiri de locuit 25 20 a lim .7 1.6 1.E+03 Figura C.8 1.5 ζ = 1.0 1.0 ζ = 1.4 1.2. Hz 10 Fig.3 1. C.16) 168 .x. cm/s 2 15 10 5 0 0. Coeficientului adimensional Kx conform relaţiei (5.5 1.5 1.5.

Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni. Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor.Bibliografie 1. Holmes. Davenport.Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor . CNR-DT 207/2008 . J. 26–8 June. ‘The buffetting of structures by gusts’. CEN 5. EN 1991-1-4 . Proceedings.Wind actions. Taylor & Francis 6.Cod de proiectare. NP 082-04 . Teddington U.. Wind Loading of Structures. Acţiunea vântului. 2004.G..K. Institution of Civil Engineers 28: 187–96 4. ‘Note on the distribution of the largest value of a random function with application to gust loading’. 3. Davenport. International Conference on Wind Effects on Buildings and Structures. 1963. SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007 . Anexa naţională 169 . CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 2. MTCT. 358–91.Part 1-4: General actions .. D. 2005 7.Eurocode 1: Actions on structures . Proceedings.G. A. 1964.Partea 1-4: Acţiuni generale – Acţiuni ale vântului. A.

1) unde ρ este densitatea aerului. apar efecte inerţiale importante. Mişcarea aerului se produce în două moduri: mişcarea laminară. În cazul în care frecvenţa de desprindere a vârtejurilor este apropiată de o frecvenţă proprie de vibraţie a construcţiei se realizează condiţiile de cvasi-rezonanţă ce produc amplificări ale amplitudinii oscilaţiilor construcţiei. predomină efectele inerţiale şi mişcarea este turbulentă. caracterizată de amestecarea violentă a straturilor de aer.6. cu atât mai mari cu cât amortizarea şi masa structurii sau a elementului sunt mai mici. Antrenarea este de natură vâscoasa. În general. Dacă numărul Reynolds este mare.C. mişcarea turbulentă. Re=67000·V·L (V în m/s şi L în m). viteza critică a vântului pentru multe construcţii curente este o viteză frecventă a acestuia. generată de presiunea dinamică a aerului asupra corpului. turnuri.6. Corpurile ne-aerodinamice produc fenomenul de desprindere alternantă a vârtejurilor. Pentru construcţii zvelte (coşuri de fum. cabluri s. generată de frecarea aerului de corp şi de natură inerţială. forţele vâscoase sunt suficient de mari pentru ca să menţină mişcarea acestuia în straturi paralele. un corp imersat într-un curent de aer produce în urma sa un siaj format din trenuri de vârtejuri alternante (ciclice) care se desprind de corp (Figura C. La valori mari ale vitezelor. precum şi de forma şi de dimensiunile secţiunii in plan a construcţiei. Dacă numărul Reynolds este mic. Pentru valori mici ale vitezelor aerului. atunci forma corpului nu este aerodinamică. În general. Apariţia unuia din cele două moduri de mişcare este caracterizată de numărul Reynolds. mişcarea devenind turbulentă. predomină efectele vâscoase şi mişcarea este laminară.a. µ este coeficientul de vâscozitate sau vâscozitatea dinamică a aerului şi L este o dimensiune caracteristică a volumului de aer.1) cu o frecvenţă medie de desprindere dată de relaţia: 170 . dacă antrenarea generată de presiunea aerului este dominantă. atunci forma corpului este aerodinamică. V este viteza curentului de aer. Pentru aer la 20oC.) este necesar să se ia în considerare efectul dinamic provocat de desprinderea alternantă a vârtejurilor vântului ce produce o acţiune fluctuantă perpendiculară pe direcţia vântului a cărei frecvenţă depinde de viteza medie a vântului. Condiţia de rezonanţă este indeplinită atunci când viteza vântului este teoretic egală cu viteza critică a vântului ce provoacă desprinderea vârtejurilor.6 FENOMENE DE INSTABILITATE AEROELASTICĂ GENERATE DE VÂRTEJURI Curgerea aerului produce efecte de antrenare a corpului imersat. caracterizată de deplasarea aerului în straturi paralele. ceea ce face ca numărul de cicluri de încărcare-descărcare şi fenomenul de oboseală să devină importante. Re ce se defineşte ca raportul între forţele de inerţie şi forţele vâscoase dezvoltate în masa de aer în timpul curgerii: Re = Forta de inertie ρ ⋅ V ⋅ L = Forta viscoasa µ (C. Dacă antrenarea generată de frecarea aerului este dominantă.

În aceste cazuri. ce depinde de forma secţiunii şi de numărul Reynolds. ns şi viteza medie a vântului. vm este liniară (Figura C. ce este cu atât mai mare cu cât numărul lui Scruton este mai mic.1 Siajul von Karman pentru o secţiune circulară [1] Fenomenul de producere şi de separare a vârtejurilor depinde de numărul Reynolds în sensul că turbulenţa creşte odată cu numărul Reynolds (Figura C. ci structura însăşi conduce la desprinderea de vârtejuri dând naştere.6. Figura C.3b [1].i.2). tendinţa nu mai este ca desprinderea de vârtejuri să excite structura.6. Figura C.i (definită de relaţia 6. această lege nu mai este valabilă pentru viteze mai mari ca vcrit.6.2 din cod) într-un interval de viteze ∆vcrit.6.6. numit de auto-control (sau de sincronizare).2). este viteza medie a vântului. astfel. Figura C. de fracţiunea din amortizarea critică şi de dimensiunea de referinţă a secţiunii. Sc (definit de relaţia 6.ns = St ⋅ v m b (C. Cilindru de lungime infinită cu secţiune circulară scufundat într-un fluid [1] Numărul lui Scruton.4 din cod) este un parametru adimensional ce depinde de masa echivalentă. dependenţa între frecvenţa de desprindere a vârtejurilor.2) unde St vm b este un parametru adimensional numit numărul lui Strouhal.3a). este o dimensiune caracteristică (de referinţă) a secţiunii corpului. 171 . unui fenomen de amplificare semnificativ [1]. Când vârtejurile se desprind în rezonanţă cu oscilaţiile unei structuri usoare şi / sau slab amortizate şi caracterizată de un număr Scruton scăzut.6. Conform relaţiei (C.2.6. În realitate. fenomenul tinde să devină auto-excitat (sau de interacţiune aer-structură) şi dă naştere efectului de sincronizare.

• Pentru clădiri zvelte (h/d > 4) şi pentru coşuri de fum (h/d > 6. desprinderea vârtejurilor se manifestă cu frecvenţa proprie de vibraţie a structurii pentru intervalul de viteze indicat în Figura C. desprinderea vârtejurilor provoacă o forţă alternantă transversală care. Efectele sporite produse de siajul turbulent asupra unei clădiri sau asupra unui coş de fum pot fi. în primul rând la intensitatea turbulenţei. pentru 5 ≤ Sc ≤ 30.3a). - 172 .Când numărul Scruton este mare (Figura C. cu cât numărul Scruton este mai mic (deci. fenomenul de desprindere de vârtejuri este sensibil. totusi. frecvenţa proprie fundamentală de vibraţie a clădirii sau a coşului (pentru care se evaluează efectele produse de turbulenţa siajului) este mai mare de 1 Hz. vibraţiile induse de desprinderea de vârtejuri pot fi de amplitudine mare şi foarte periculoase. pentru Sc < 5. simplificat.3b [1]. În cazul în care numărul Scruton este mic. produce o vibraţie cvasi-rezonantă. valorile ridicate ale intensităţii turbulenţei reduc riscul de vibraţii violente iar valorile reduse ale intensităţii turbulenţei pot amplifica acest fenomen.6. cu atât amplificarea răspunsului este mai mare. este recomandată efectuarea unei verificări. la rândul său. Se pot distinge următoarele situaţii [1]: • • pentru Sc > 30. în general. considerate neglijabile dacă cel puţin una dintre condiţiile următoare este verificată: distanţa dintre două clădiri sau coşuri de fum este de 25 ori mai mare decat dimensiunea clădirii sau a coşului coşului amplasat în amonte faţă de direcţia de curgere a aerului. Figura C. efecte severe. măsurată perpendicular pe direcţia vântului.3 Legea lui Strouhal pentru numere Scruton mari (a) şi mici (b) În condiţii de rezonanţă.6. Prin urmare. fenomenul de desprindere de vârtejuri nu produce. cu cât structura este mai uşoară şi/sau mai slab amortizată). desprinderea vârtejurilor produce vibraţii atât de ample incât acestea devin principalul mecanism de control al desprinderii alternante de vârtejuri.5) dispuse în perechi sau grupate se va considera sporirea efectelor vântului produse de siajul turbulent.6.

Amplitudinile vibraţiilor induse de desprinderea vârtejurilor se pot reduce prin montarea de dispozitive aerodinamice (doar în condiţii speciale. CNR-DT 207/2008 Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni. Bibliografie 1. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 173 . Astfel de aplicaţii necesită consultanţă de specialitate.Dacă nu sunt indeplinite condiţiile precedente este necesară efectuarea de teste în tunelul aerodinamic de vânt. de exemplu pentru numere Scruton mai mari ca 8) sau dispozitive de amortizare pe structură.

În Tabelul C. Factorul direcţional al vitezei vântului având un interval mediu de recurenţă de 50 ani. independent de direcţia de acţiune a vântului (cdir = 1. pentru oraşul Bucureşti. şi având un interval mediu de recurenţă de 50 ani (vezi Figura A. Rezultatele calculelor statistice efectuate au fost sintetizate în harta de zonare a valorilor de referinţă ale presiunii dinamice a vântului mediate pe 10 minute. zăpada ş.38 Relaţiile (A.A. Cu titlu informativ. care au fost determinate pe baza 174 . 2000.41 NNE 0. Aceste valori au probabilitatea de depăşire 64% în 50 ani şi 2% intr-un an.97 SV 0.52 ENE 0. Wind Loads.Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures.34 S 0. 2000 şi în Documentul ISO/TC 98/SC3/WG 2/N 129 rev. practica internaţională utilizează valori caracteristice ale acţiunilor din vânt având intervalul mediu de recurenţă standard de 50 ani.A.1 sunt prezentate valorile factorului direcţional cdir pentru vitezele maxime ale vântului pe 16 direcţii înregistrate în Câmpia Română.38 NV 0.42 SE 0.55 ESE 0. 2006) .a.38 VNV 0. Documentul Joint Committee on Structural Safety.52 E 0. pentru zonarea hazardului natural din vânt în România s-au utilizat ca date de intrare valorile maxime anuale ale vitezei vântului măsurate la 10 m deasupra terenului până în anul 2005. vânt.1 din cod). Bucuresti. în ani.) cu anumite intervale medii de recurenţă (perioade medii de revenire). determinate în repartiţia de valori extreme tip I. ANEXA A ZONAREA ACŢIUNII VÂNTULUI ÎN ROMÂNIA Generaţia de standarde de acţiuni din ţările avansate din anii '70 ai secolului XX a introdus conceptele inovative ale teoriei statistice a valorilor extreme şi a definit intensităţile acţiunilor din hazard natural (cutremur. Rezultatele analizei statistice sunt valorile caracteristice ale vitezei vântului având IMR = 50 ani. baza de date meteorologice privind viteza vântului a fost completată cu valorile maxime anuale ale vitezelor vântului înregistrate în România între anii 1989-2005.48 V 0.1.83 VSV 0.52 SSV 0. Draft for DP 4354.2) şi (A. 1995. IMR = 50 ani.2 sunt prezentate valorile de referinţă ale presiunii dinamice a vântului pentru 10 statii meteorologice situate la peste 1000 m altitudine.C. Faţă de ediţia precedentă a codului (Normativ NP 082-2004). Gumbel pentru maxime. 1993. Wind Actions on Structures şi justificată de corelaţia între coeficienţii de oblicitate şi de variaţie ai maximelor anuale măsurate în staţiile meteorologice din România pe o durată de peste 50 de ani. cdir [3] Direcţia cdir Direcţia cdir N 0.3) din cod au fost calibrate pe baza datelor obţinute în statiile meteorologice din România situate la peste 1000 m altitudine. Tabelul C. Repartiţia de probabilitate Gumbel pentru maxime este recomandată în ultimele 4 ediţii ale standardului american ASCE 7/(1988. Ca urmare.A.31 SSE 0.0).34 NNV 0.41 NE 0. la peste 140 de staţii meteorologice ale Administratiei Naţionale de Meteorologie. In prezent. în Tabelul C.

0 0.4) şi (A. Tabelul C.8 1. 5.0 100 ani/50 ani 10 ani/50 ani 0.0 Coeficient de variatie a vitezelor maxime anuale Figura C.1.2 Raport valori caracteristice ale vitezei. 10.4 0.8 0. 1. qb. Valori caracteristice ale presiunii dinamice a vântului în statii meteorologice din România situate la altitudini de peste 1000 m Staţia Altitudinea.A.2. 2.5) din codul de proiectare au la bază rapoarte de fractili determinate în repartiţia Gumbel pentru maxime pentru diferite valori ale coeficientului de variaţie a valorilor maxime anuale ale vitezelor vântului. 1. Rapoarte ale valorilor caracteristice ale vitezei maxime anuale a vântului 175 . 9.1. meteorologică m Băişoara 1360 Fundata 1384 Semenic 1432 Cuntu 1450 Păltiniş 1453 Rarău 1536 Parang 1548 Lăcăuţi 1776 Iezer 1785 Vlădeasa 1836 Nr. Pa 307 833 1027 626 1094 822 501 1052 871 978 Relaţiile (A.2 0. 6. 4. 3. crt. Rezultatele analizei sunt prezentate în Figura C.A.6 0... 7. 8.A.6 0.maximelor anuale ale vitezei medii a vântului măsurate la o înălţime de 10 m şi mediate pe 10 minute. 1.

S. Wind.. ISBN 973-8165-15-6 Lungu D. Ghiocel. p. Aldea A. Vol. Basis of Design and Actions on Structures.1996. Tunbridge Wells. Background and Application of EUROCODE 1. Trandafir R. D. D.v b . Advanced Structural Analysis. Delft University of Technology. IMR=100 ani v b. U.. Arion. 1994. IABSE Colloquium..345-354 Lungu. Scientific Bulletin of Technical University of Civil Engineering Bucharest. Văcăreanu. Lungu.. Basic code parameters for environmental actions in Romania harmonised with EUROCODE 1. ISO and ASCE procedures for calculating wind loads. March 27-29. Aldea.K. 3. IMR=10 ani v b.2/1994. van Gelder P.. Proceedings of the 1st International Scientific-Technical Conference – Technical Meteorology of the Carpathians. p. 1998.. 5. Aldea. Demetriu.. based on probability. 1975. Lungu. A. R. Abacus Press.35-44 Lungu D. IMR=50 ani şi v b. 2. snow and temperature effects on structures. A. D. Ukraine. Comparative study of Eurocode 1.. IMR=50 ani Bibliografie 1. Kent. 2000. C. p.. Demetriu S.35-40 4. Probabilistic wind and snow hazards assessment for Romania. D.. 176 . Editura CONSPRESS. 177 p.

Exemple de calcul Anexă informativă 177 .

Evaluarea acţiunii vântului pe o hală industrială. se vor determina: • viteza şi presiunea dinamică a vântului pe amplasament • distribuţia presiunilor exterioare pe suprafeţele expuse • parametrii dinamici • coeficientul de răspuns dinamic • forţa globală pe direcţia vântului 5. pentru un amplasament dat se vor determina.LISTA EXEMPLELOR DE CALCUL 1 2 3 4 5 6 7 Viteza şi presiunea dinamică a vântului Evaluarea acţiunii vântului pe o hală industrială Evaluarea acţiunii vântului pe o clădire de locuit cu regim mic de inălţime Evaluarea acţiunii vântului pe o clădire multietajata de birouri Evaluarea răspunsului dinamic la acţiunea vântului pentru o clădire cu regim mare de inălţime Evaluarea răspunsului dinamic la acţiunea vântului pentru un coş de fum Evaluarea acţiunii vântului pe un pod Exemplele de calcul se referă la: 1. se vor determina: • viteza şi presiunea dinamică a vântului pe amplasament • distribuţia presiunilor exterioare pe suprafeţele expuse • presiuni interioare • presiuni totale • forţa globală pe direcţia vântului • forţa de frecare 3. Evaluarea răspunsului dinamic la acţiunea vântului pentru o clădire cu regim mare de inălţime. pentru viteza şi presiunea dinamică a vântului: • valori de referinţă • valori medii • valori de vârf 2. Evaluarea acţiunii vântului pe o clădire de locuit cu regim mic de inălţime. Viteza şi presiunea dinamică a vântului. se vor determina: • viteza şi presiunea dinamică a vântului pe amplasament • distribuţia presiunilor exterioare pe suprafeţele expuse • presiuni exterioare locale pe elemente • forţa globală pe direcţia vântului 4. Evaluarea acţiunii vântului pe o clădire multietajată de birouri. se vor determina: • viteza şi presiunea dinamică a vântului pe amplasament • parametrii dinamici • coeficientul de răspuns dinamic • forţa globală pe direcţia vântului • acceleraţia longitudinală la vârful clădirii 178 .

se vor determina: • viteza şi presiunea dinamică a vântului pe amplasament • parametrii dinamici • coeficientul de răspuns dinamic • forţa globală pe direcţia vântului • viteza critică de desprindere a vârtejurilor • valoarea de vârf a deplasării pe direcţia transversală vântului • forţa statică echivalentă transversală 7.6. 179 . se vor determina: viteza şi presiunea dinamică a vântului pe amplasament acţiunea vântului pe tablierul podului. Evaluarea răspunsului dinamic la acţiunea vântului pentru un coş de fum. Evaluarea acţiunii vântului pentru un pod.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful