Hướng dẫn giải bài thi cuối kỳ VLLTUD 2012

PHẦN TRẮC NGHIỆM:
1. E

7. A

2. C

8. A

3. B

9. B

4. C

10.

5. B

Đúng: C

6. C

Sai: A, B, D, E, F

PHẦN TỰ LUẬN
1.

2
1
.
 =1⇔ A =
2 2
 2i 

a/ χ + χ = 1 ⇔ A2 ( 2 − 2i ) 

b/ Các giá trị có thể nhận của S x là + / 2 với xác suất 1/2 và − / 2 với xác suất 1/2 .
Các giá trị có thể nhận của S y là + / 2 với xác suất 1 và − / 2 với xác suất 0 .

c/ S z = 0 ; S =

3 
.
2

2.
a/ Các giá trị có thể của spin tổng: 1/2; 3/2 ; 5/2; 7/2; 9/2; 11/2;
b/ 4 ma trận thực là :

 1/ 3 

;
 2/3

 −1/ 3   1/ 3   −1/ 3 

 ;
 ;
;
 2/3  − 2/3 − 2/3

 
 