XXIX CURSOS D'ESTIU  PROGRAMACIÓ 

València, del 2 al 6 de juliol de 2012  Escola d'Art i Superior de Disseny

1. Llenguatge administratiu per a experts  2. Llenguatge en els mitjans de comunicació  3. Correcció de textos  4. Recursos telemàtics per a l’aprenentatge del valencià  5. La llengua en el seu context VI. La llengua oral en els mitjans de comunicació  6. L’ensenyament del valencià a persones adultes.

Aspectes organitzatius 
Els cursos es dirigixen especialment als tècnics dels servicis d’assessorament lingüístic  i de  promoció  de  l’ús  del  valencià  en  els  àmbits  de  l’Administració  pública,  de  les  universitats,  dels  sindicats  i  d’altres;  al  professorat  dels  diferents  programes  de  promoció  dels  conei‐  xements  del  valencià  que  organitza  i  coordina  la  Generalitat  Valenciana  i,  en  general,  als  professionals del valencià.  Com en edicions anteriors, s’oferixen tres cursos relacionats amb les proves de llenguatges  específics  de  la  Junta  Qualificadora  de  Coneixements  de  Valencià  (JQCV).  Són  els  cursos  anomenats Llenguatge administratiu, Llenguatge en els mitjans de comunicació i Correcció  de  textos.  Pel  seu  format  com  a  cursos  en  què  compten  amb  la  presència  de  destacats  experts en la matèria, van dirigits tant a aquelles persones que vullguen presentar‐se a les  esmentades proves com a tots els tècnics i assessors que treballen en la promoció lingüística  i que vullguen actualitzar els seus coneixements.  En  el  curs  Recursos  telemàtics  per  a  l’aprenentatge  del  valencià  es  tractaran  recursos  i  procediments bàsics de la tecnologia com un suport per a la docència. El curs La llengua en  el seu context VI: la  llengua oral en els mitjans  de comunicació, concebut com una acció  formativa  altament  especialitzada,  es  dirigix  específicament  a  aquells  tècnics  i  assessors  lingüístics que vullguen aprofundir en este aspecte concret de la llengua i en la seua proble‐  màtica  actual.  Finalment,  el  curs  L’ensenyament  del  valencià  a  persones  adultes  servirà  com  a  espai  de  difusió  i  de  debat  d’aportacions  de  professorat  de  diversos  àmbits  de  la  formació d’adults.  Els assistents s’acreditaran el primer dia, dilluns 2 de juliol, a partir de les 9 h. Eixe mateix  dia,  se’ls  donaran  els  materials  necessaris  i  els  que  no  estiguen  disponibles  per  a  ser  descarregats  en  el  curs  corresponent  en  la  pàgina  de  la  plataforma  Minerva  <  http://minerva.edu.gva.es/>. A les 10 h començaran les sessions, fins a les 14 h. La dedicació  lectiva total de cada curs serà de 20 hores.  En la pàgina esmentada, els participants també podran accedir a tota la informació relativa  als horaris, l’estructura, el professorat i la programació del curs en què s’hagen inscrit.

1. Llenguatge administratiu 
Dilluns 2 de juliol  De 10 a 12 h i de 12 a 14 h 

Ü Documents administratius 
Joan Andreu Bellés (Universitat Jaume I)  Objectius  Identificar  els  diferents  tipus  de  documents  administratius  i  els  elements  que  els  caracteritzen. Aprendre el procés de disseny de documents administratius. Conéixer  el  marc  legal  en  relació  amb  el  disseny  de  documentació  administrativa.  Accedir  a  webs amb informació i recursos sobre els documents de l'Administració.  Continguts  El  disseny  de  documentació  administrativa.  El  marc  legal  dels  documents.  Webs  sobre documentació administrativa. Pràctica de documents.  Dimarts 3 de juliol  De 10 a 12 h 

Ü Recursos gràfics i tipografia 
Agnés Talaya Sánchez (Ajuntament de Mislata)  Objectius  Analitzar els criteris que regulen la utilització de  les convencions tipogràfiques dins  d’un llenguatge d’especialitat com ara el llenguatge administratiu.  Continguts  Majúscules i minúscules. Recursos gràfics i tipografia. Abreviacions.  De 12 a 14 h 

Ü El valencià en l’àmbit juridicoadministratiu 
Manuel Lanusse (Ajuntament de Mislata)  Objectius  Donar a conéixer les normes jurídiques que regulen l'ús del valencià en l'àmbit juridi‐  coadministratiu.  Continguts  L'exposició  inclourà  el  comentari  crític  de  distints  pronunciaments  jurisdiccionals  que,  amb  referència  a  casos  concrets,  han  anat  concretant  l'exercici  dels  drets  lin‐  güístics  dels  ciutadans  i  l'extensió  i  les  limitacions  de  les  polítiques  públiques  de  promoció i normalització de la llengua pròpia en este àmbit d'ús.

Dimecres 4 de juliol  De 10 a 12 h i de 12 a 14 h 

Ü Terminologia i fraseologia del llenguatge administratiu valencià 
Jesús Lleonard Giménez Giménez (Ajuntament d’Alzira)  Objectius  Difondre la terminologia i fraseologia del  llenguatge administratiu valencià, tant els  seus  trets  generals  com  els  específics  que  s'inferixen  del  model  de  llengua  de  l'Acadèmia  Valenciana  de  la  Llengua,  organismes  de  la  Generalitat,  DOCV,  univer‐  sitats i altres instàncies.  Continguts  La  terminologia  i  la  fraseologia  del  llenguatge  administratiu  valencià  en  general  (vocabularis, reculls, etc.) i en contextos i documents administratius concrets. Termi‐  nologia  incorporada normativament i/o a l'ús habitual administratiu per l'Acadèmia  Valenciana  de  la  Llengua,  organismes  oficials  de  la  Generalitat,  DOCV,  SALT,  etc.  Anàlisi de documents administratius amb trets específics de l'ús del valencià contin‐  guts en el Manual de documentació administrativa, GNV, Vocabulari jurídic de l'AVL,  Vocabulari  de  neologismes  de  l'AVL,  documents  administratius  del  programa  SALT,  manual de documents i llenguatge administratius de la UJI i d'altres universitats, etc. 

Dijous 5 de juliol  De 10 a 12 h i de 12 a 14 h 

Ü El model de llengua de les administracions públiques 
Josep Lacreu (Acadèmia Valenciana de la Llengua)  Objectius  Reflexionar sobre el model de llengua de les administracions públiques.  Continguts  La gestació històrica dels models lingüístics per al valencià. Els condicionaments del  context  sociolingüístic.  Els  acords  i  les  publicacions  de  l’Acadèmia  Valenciana  de  la  Llengua com a referents per a l’establiment d’un model de llengua per a les adminis‐  tracions públiques.

Divendres 6 de juliol  De 10 a 12 h 

Ü El ‘Manual de documentació administrativa’ 
Josep Lluís Doménech Zornoza (Acadèmia Valenciana de la Llengua)  Objectius  Presentar el Manual de documentació administrativa.  Continguts  Descripció del contingut del Manual de documentació administrativa i claus per a la  resolució de dubtes de llenguatge administratiu. 

De 12 a 14 h 

Ü Les llengües oficials espanyoles del Senat d'Espanya 
Josep Molés Abad (Ajuntament de Benicàssim i traductor del Senat)  Objectius  Donar a conéixer els servicis d'interpretació, traducció  i transcripció de les llengües  oficials espanyoles del Senat d'Espanya.  Continguts  Antecedents  de  la  reforma.  La  reforma  del  Reglament  de  2005.  La  reforma  del  Re‐  glament  de  2010.  Faenes  que  s'hi  fan:  interpretació,  traducció  directa,  traducció  inversa i transcripció.

2. Llenguatge en els mitjans de comunicació 
Dilluns 2 de juliol  De 10 a 12 h 

Ü Llengua i comunicació 
Vicent Garcia Perales (UCH‐CEU)  Objectius  Estudiar  les  característiques  específiques  de  l’estàndard  valencià  en  els  mitjans  de  comunicació. Preparar les proves per a l’obtenció del certificat de Llenguatge en els  mitjans de comunicació de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.  Continguts  Presentació. Introducció a  la llengua dels mitjans de comunicació. El registre perio‐  dístic.  L’estàndard  en  els  mitjans  de  comunicació.  Criteris  fonètics.  Aplicació  a  la  prova de càmera o TOS (Traducció Oral Simultània) de la JQCV. El Llibre d'estil per als  mitjans de comunicació en valencià (LEMAV). 

De 12 a 14 h 

Ü La veu, matèria primera de la comunicació oral 
Àngels Àlvarez Villa (UCH‐CEU)  Objectius  Conéixer les tècniques de la locució formal i la locució periodística. Locutar adequa‐  dament textos periodístics.  Continguts  Locució i veu. Prosòdia. Estètica oral, treball de veu i comunicació no verbal.

Dimarts 3 de juliol  De 10 a 12 h i de 12 a 14 h 

Ü Models lingüístics valencians 
Josep Àngel Mas Castells (Universitat Politècnica de València)  Objectius  Conéixer els diversos models lingüístics que coexistixen en l’espai comunicatiu valen‐  cià. Reflexionar sobre les connotacions dels models lingüístics valencians. Formar‐se  un  criteri  propi  sobre  els  criteris  de  tria  de  model  dels  principals  mitjans  de  comu‐  nicació en valencià.  Continguts  Els  models  valencians  de  llengua  formal.  Connotacions  ideològiques  i  culturals  dels  models lingüístics valencians. Els models en la llengua oral i en la llengua escrita dels  principals  mitjans  de  comunicació  en  valencià.  La  premsa  d’abast  general  de  la  llengua i la qüestió lingüística valenciana. 

Dimecres 4 de juliol  De 10 a 12 h 

Ü Avaluació de la qualitat lingüística 
Vicent Garcia Perales (UCH‐CEU)  Objectius  Actualitzar els criteris fonètics, morfosintàctics i lèxics del llenguatge periodístic.  Continguts  Ortografia mediàtica. Errors periodístics freqüents. Lèxic periodístic: derivats, geosi‐  nònims,  ús  impropi  de  mots.  Neologismes.  Tòpics  periodístics.  Topònims,  antropò‐  nims i gentilicis. Signes de puntuació. Convencions gràfiques: abreviacions, tipus de  lletra. Majúscules i minúscules. Manuals i llibres d’estil.

De 12 a 14 h 

Ü L’assessorament lingüístic 
Josep Lluís Marín Garcia (lingüista de RTVV)  Objectius  Analitzar el funcionament d’un servici d’assessorament lingüístic en una emissora de  ràdio.  Reflexionar  sobre  les  especificitats  de  la  construcció  del  discurs  oral  dels  mitjans de comunicació. Conéixer els principals materials i fonts de consulta.  Continguts  L’assessorament  lingüístic:  un  treball  col∙laboratiu  més  enllà  de  la  correcció.  L’ora‐  litat en els mitjans de comunicació: escrit per a ser dit. Varietat de programes i gène‐  res radiofònics, varietat de textos i registres. Criteris, propostes i orientacions sobre  l’estàndard  oral.  Elements  clau  en  la  construcció  del  discurs  oral:  fonètica,  sintaxi  i  recursos expressius. Materials de consulta i altres eines: bibliografia i recursos elec‐  trònics. 

Dijous 5 de juliol  De 10 a 12 h i de 12 a 14 h 

Ü El doblatge de produccions audiovisuals 
Francesc Fenollosa Ten (actor de doblatge)  Objectius  Veure i analitzar les possibilitats del doblatge com a element de creixement personal  i  de  desinhibició  en  l'aprenentatge  del  valencià,  com  a  primera  o  com  a  segona  llengua.  Fer  pràctiques  de  doblatge  de  pel∙lícules  de  ficció,  documentals  i  dibuixos  animats.  Continguts  El doblatge de produccions audiovisuals: gèneres i formats. La tècnica elemental del  doblatge. El take com a unitat de treball. Els textos i la seua interpretació. Mostres  pràctiques  i  doblatge  de  diferents  textos.  Grups  interpretatius  de  dos  i  de  més  personatges. Jugar a ser una altra persona. Jugar a 'fer veuetes'. La importància de la  respiració (en la Vida). Descriure i sentir emocions. Com treballar un take. Recursos  útils per reconéixer, acceptar i fer créixer la nostra veu.

Divendres 6 de juliol  De 10 a 12 h 

Ü ‘Quadern’, una experiència pionera del valencià als mass media 
Xavier Aliaga Villora (periodista i escriptor, El País)  Objectius  Reflexionar sobre la llengua en l'àmbit de la comunicació de masses. Compartir expe‐  riències del “Quadern” d’El País.  Continguts  “Quadern”, una experiència pionera del valencià  als mass media. Escriptors i perio‐  distes: el repte de la comunicació. El futur del periodisme i de la llengua. 

De 12 a 14 h 

Ü El ‘Llibre d’estil per als mitjans audiovisuals en valencià’ 
Josep Lluís Doménech Zornoza (Acadèmia Valenciana de la Llengua)  Objectius  Presentar el Llibre d’estil per als mitjans audiovisuals en valencià.  Continguts  Descripció  del  contingut  del  Llibre  d’estil  per  als  mitjans  audiovisuals  en  valencià  i  claus per a la resolució de dubtes del llenguatge dels mitjans de comunicació.

10 

3. Correcció de textos 
Del 2 al 6 de juliol  De 10.00 a 14.00 h 

Ü Criteris normatius en la correcció i la traducció de textos 
Joan Ramon Borràs Hernandis (Alfatara serveis lingüístics i editorials SL)  Objectius  Fer pràctiques de correcció lingüística. Actualitzar els criteris normatius en la correc‐  ció i la traducció de textos de diferents tipologies.  Continguts  La correcció  lingüística: generalitats, els signes  de correcció. Ús de majúscules i mi‐  núscules. Els signes de puntuació. Els tipus de lletra. Les abreviacions: abreviatures,  símbols,  sigles  i  acrònims.  La  traducció  dels  noms  propis.  El  cas  especial  dels  topò‐  nims  i  els  antropònims:  coherència.  El  calc  semàntic  i  sintàctic.  El  manlleu.  Cohe‐  rència  intratextual.  El  cas  especial  dels  projectes  editorials.  Traducció  i  correcció:  recursos informàtics.

11 

4. Recursos telemàtics per a l’aprenentatge del valencià 
Dilluns 2 de juliol  De 10 a 12 h i de 12 a 14 h 

Ü Xarxes virtuals i entorns d’aprenentatge 
Hèctor Gonzálvez Escolano (Universitat d’Alacant)  Objectius  Aprendre a crear un entorn virtual d’aprenentatge per al professor i l’alumne. Selec‐  cionar  les  TIC  més  adequades  a  cada  aprenentatge  concret.  Utilitzar  les  TIC  per  a  millorar  la  motivació  de  l’alumnat  en  l’aprenentatge.  Aprofitar  les  TIC  per  a  crear  aprenents autònoms. Fer servir les TIC per a desplaçar el focus de l’aprenentatge del  professor a l’alumne.  Continguts  Les  xarxes  socials  (Twitter,  Facebook  i  G+)  en  la  dinamització  del  grup  i  en  la  col∙laboració  docent.  Els  entorns  virtuals  d’aprenentatge.  Les  TIC  en  l’animació  lectora. TIC aplicades a història de la literatura i de la llengua. Eines TIC aplicades al  treball de l’oralitat. Eines TIC aplicades al treball de l’escriptura. Les TIC per a millorar  les correccions. 

Dimarts 3 de juliol  De 10 a 12 h 

Ü El Projecte Minerva 
Vicent Satorres Calabuig (Subdirecció General de Política Lingüística)  Objectius  Presentar el Projecte Minerva  Continguts  Descripció  de  l’estructura  i  els  continguts  de  Minerva,  plataforma  virtual  d’infor‐  mació, formació i comunicació per a l'aprenentatge del valencià. Ús actual de la pla‐  taforma i possibles usos futurs. Cursos i grups de treball. Materials disponibles

12 

De 12 a 14 h 

Ü Els cursos de valencià en línia de la plataforma Minerva 
Josep Sendra Chesa (Servici d’Acreditació i Promoció del Valencià)  Objectius  Presentar els cursos tutoritzats de valencià en línia de la plataforma Minerva.  Continguts  Descripció dels materials, de l’estructura, dels objectius i dels continguts dels cursos  en  línia  de  preparació  per  a  les  proves  de  la  JQCV:  Coneixements  Orals  (A2),  Ele‐  mental (B1), Mitjà (C1). Anàlisi dels cursos impartits, i dels cursos en marxa. Creació  de grups de treball i modalitats d’accés. 

Dimecres 4 de juliol  De 10 a 12 h i de 12 a 14 h 

Ü Entorns i xarxes socials per a l'aprenentatge continu i la cooperació 
Antoni de la Torre Chocano (IES Joanot Martorell de València)  Objectius  Distingir els diferents tipus d'aprenentatge (informal, formal, social...). Identificar els  elements del PLE  i el PLN (entorns  i xarxes socials per a l'aprenentatge continu  i  la  cooperació)  com  una  realitat  personal  aplicable  a  la  innovació  educativa.  Veure  i  comentar  exemples  de  PLE  de  diferents  àmbits  laborals.  Reconéixer  i  manipular  algunes  eines  en  línia  per  a  prendre  consciència  del  PLE  personal:  marcadors  de  favorits  (DIIGO),  xarxes  socials  (TWITTER),  hostatjament  de  documents  (SCRIBD),  presentacions (SLIDESHARE), canals de vídeo (VIMEO), podcasts d'àudio (IVOOX), etc.  Revisar els diferents espais de publicació en línia i la interacció requerida: blog, wiki,  xarxa social Ning... Elaboració bàsica del PLE personal en línia.  Continguts  Conceptes en joc: PLE; PLN; aprenentatge informal, social, formal, col∙laboratiu; mar‐  cador  de  favorits,  xarxa  social  per  a  l'aprenentatge;  espais  d'hostatjament  d'arxius  varis, repositoris, sindicació de continguts, curadors de continguts; blog; wiki; gestió  de la identitat digital...

13 

Dijous 5 de juliol  De 10 a 12 h i de 12 a 14 h 

Ü La xarxa 1entretants i l’entorn Google aplicat a la docència 
Vicent Ferrer Puchol (IES Massamagrell)  Francesc J. López Sánchez (IES Manuel Sanchis Guarner de Silla)  Objectius  Facilitar  la  docència  amb  l’aplicació  de  l’entorn  Google  i  les  noves  tecnologies.  Canviar l’estratègia i la metodologia de treball en l’aula amb l’aplicació de les noves  tecnologies. Ampliar els suports de treball col∙laboratiu dels alumnes.  Continguts  Presentació de la xarxa 1entretants per a compartir experiències. Google Drive, una  eina didàctica. 

Divendres 6 de juliol  De 10 a 12 h i de 12 a 14 h 

Ü El blog com a recurs didàctic 
Vicent Grau Martínez (mestre i màster en gestió i producció en elearning)  Objectius  Reflexionar sobre l’ús didàctic dels nous suports digitals de publicació de continguts.  Adquirir  procediments  bàsics  per  a  la  creació  i  administració  d’un  blog.  Proposar  i  analitzar  algunes  aplicacions  dels  blogs  en  els  processos  d’ensenyament  i  aprenen‐  tatge.  Aprendre  a  publicar  continguts  digitals  en  Internet  (textos,  imatges,  presen‐  tacions, vídeos…).  Continguts  Els blogs. Què és un blog? Característiques d’un blog. Tipus de blogs. Estructura d’un  blog. Les entrades. Llocs per a crear un blog. Usos educatius d’un blog. Tipus de blogs  educatius. Activitats que es poden fer en un blog d’aula. Creació d’un blog. Accés al  blog.  Administració  d’un  blog.  Configuració.  Format.  Gadgets.  Plantilles.  Publicació  de  continguts.  Creació  d’entrades.  Elements  d’una  entrada.  Enllaços.  Imatges.  Vídeos. Incrustació de vídeos i presentacions.

14 

5. La llengua en el seu context VI. La llengua oral en els mitjans de comunicació 
Dilluns 2 de juliol i dimarts 3 de juliol  De 10 a 12 h i de 12 a 14 h 

Ü Criteris fonètics i estàndard valencià 
Josep Saborit Vilar (CFPA Pasqual Tirado de Castelló)  Objectius  Valorar la importància de mantindre una fonètica genuïna en la parla col∙loquial i en  els registres formals de la llengua. Conéixer els processos fònics  actuals que empo‐  brixen  la  fonètica  tradicional.  Establir  criteris  raonables  sobre  la  variabilitat  foneti‐  cofonològica  de  la  llengua  estàndard.  Conéixer  els  mitjans  per  a  evitar  o  corregir  trets fonètics no genuïns.  Continguts  Estat de la fonètica valenciana tradicional entre els sectors implicats en el seu conreu  i  ensenyament  (mitjans  de  comunicació,  professorat,  etc.).  Origen  i  extensió  de  canvis  fònics  que  reduïxen  l'autonomia  fonològica  del  valencià  (ieisme,  betacisme,  tancament de vocals obertes, reducció de grups consonàntics, etc.). Consideracions  sobre la fonètica central o apitxada. La diversitat dialectal valenciana dins l'estàndard  oral. Variabilitat fònica admissible dins la llengua estàndard. Mecanismes de millora  o correcció de canvis fònics que resten autonomia o potencial fonològic. 

Dimecres 4 de juliol  De 10 h a 12 h  Televisió 

Ü El llenguatge dels informatius 
Frederic Ferri Gómez (periodista i presentador de RTVV)  Objectius  Conéixer  el  llenguatge  informatiu  més  adequat.  Transmetre  missatges  clars  del  model lingüístic valencià.  Continguts  Com  fem  el  valencià  pròxim  i  estàndard  alhora?  Com  informem,  eduquem  i  entre‐  tenim alhora? El model del llibre d'estil més adequat. El consum televisiu del segle XXI  amb les TDT. Com treballa un redactor amb un lingüista? Les entrades que lligen els  presentadors i els textos locutats pels periodistes.

15 

De 12 h a 14 h 

Ü El gènere sonor documental 
Vicent Artur Moreno Giménez (locutor i guionista)  Objectius  Descobrir el propi, personal i intransferible model lingüístic de cada un de nosaltres i  que servirà per a la confecció sonora d’un teixit auditiu en el panorama documental  valencià. Cercar la naturalitat lingüística dins d’un treball tecnicoartístic: el doblatge.  I dins d’este, el del gènere “documental”.  Continguts  Este univers sonor el descobrirem a través de diferents exercicis. I demostrarem que  tots i totes tenim una veu adequada al gènere del documental. Per cert… què caram  és allò de “gènere sonor documental”? 

Dijous 5 de juliol  De 10 h a 12 h  Ràdio 

Ü El model de llengua emprat al mitjà radiofònic 
Pau Vendrell Palacios (periodista i presentador de RTVV R9)  Objectius  Aprofundir  en  el  model  de  llengua  emprat  al  mitjà  radiofònic.  Indicacions  bàsiques  en la locució en valencià. Analitzar la importància dels models de conducta lingüística  als mitjans de comunicació.  Continguts  De  la  parla  habitual  al  llenguatge  radiofònic  d'informatius.  Contingut  i  forma  en  el  registre informatiu:  1) La redacció  de notícies. 2) El guió de reportatges. Pautes de  locució. Principals entrebancs en la parla formal radiofònica, en valencianoparlants i  castellanoparlants d'origen. Models de conducta  lingüística. L'assertivitat lingüística  en mitjans amb llengua minoritzada.

16 

De 12 h a 14 h 

Ü El llenguatge oral radiofònic en valencià 
Reis Juan Esteve (RTVV R9)  Objectius  Conéixer el llenguatge oral radiofònic en valencià.  Continguts  Característiques del llenguatge aplicat al periodisme radiofònic. L'escriptura oral. Els  registres:  informatiu,  tertúlia,  entrevista,  reportatge.  El  directe,  com  evitar  les  crosses de la parla. El model lingüístic aplicat a Ràdio 9. Procés d'elaboració del guió,  correcció i locució en directe. Altres llenguatges radiofònics: la dramatització radiofò‐  nica. 

Divendres 6 de juliol  De 10 a 14 h i de 12 a 14 h  Doblatge 

Ü La traducció per al doblatge 
Sofia Moltó Llorca (traductora per a doblatge)  Objectius  Conéixer  les  característiques  pròpies  de  la  traducció  per  al  doblatge.  Identificar  els  problemes que afecten la traducció al valencià per als mitjans audiovisuals. Presentar  ferramentes útils per a la traducció per al doblatge.  Continguts  Tècniques de treball en la traducció per al doblatge. Anàlisi dels problemes de la tra‐  ducció per al doblatge: riquesa expressiva, calcs, argot... Anàlisi de la importància del  llibre d’estil.

17 

6. L’ensenyament del valencià a persones adultes 
Dilluns 2 de juliol  De 10 a 12 h 

Ü El Projecte Minerva 
Vicent Satorres Calabuig (Subdirecció General de Política Lingüística)  Objectius  Presentar el Projecte Minerva  Continguts  Descripció  de  l’estructura  i  els  continguts  de  la  plataforma  d’aprenentatge  del  va‐  lencià.  Ús  actual  de  la  plataforma  i  possibles  usos  futurs.  Cursos  i grups  de  treball.  Materials disponibles 

De 12 a 14 h 

Ü Els cursos de valencià en línia de la plataforma Minerva 
Josep Sendra Chesa (Servici d’Acreditació i Promoció del Valencià)  Objectius  Presentar els cursos tutoritzats de valencià en línia de la plataforma Minerva.  Continguts  Descripció dels materials, de l’estructura, dels objectius i dels continguts dels cursos  en  línia  de  preparació  per  a  les  proves  de  la  JQCV:  Coneixements  Orals  (A2),  Elemental  (B1),  Mitjà  (C1).  Anàlisi  dels  cursos  impartits,  i  dels  cursos  que  s’estan  impartint. Creació de grups de treball i modalitats d’accés.

18 

Dimarts 3 de juliol  De 10 a 12 h i de 12 a 14 h 

Ü La comunicació oral en l'aprenentatge d'una llengua 
Hèctor Gonzálvez Escolano (Universitat d’Alacant)  Objectius  Millorar les habilitats per a avaluar la prova oral de la JQCV. Millorar les habilitats per  a practicar l'oralitat en classe. Conéixer els avantatges i els inconvenients del mètode  de  treball  per  tasques.  Valorar  la  importància  del  joc  en  la  pràctica  de  l'oralitat.  Valorar la importància de l'oralitat en el treball de la gramàtica. Valorar els elements  que  formen  la  comunicació  oral.  Valorar  la  importància  de  la  comunicació  oral  en  l'aprenentatge d'una llengua.  Continguts  Components  de  la  comunicació  oral  que  cal  tindre  en  compte  en  l'ensenyament  d'una  llengua.  Aplicabilitat  i  versemblança  de  les  pràctiques  orals.  El  sistema  de  treball per tasques. Estratègies per a avaluar la prova oral. Estratègies per a practicar  l'oralitat en classe. 

Dimecres 4 de juliol i dijous 5 de juliol  De 10 a 12 h i de 12 a 14 h 

Ü Els plans de lectura en els centres de formació de persones adultes 
Margarida Castellano Sanz (CFPA Clara Campoamor d’Aldaia)  Sílvia Arnal Monzonís (IES Tavernes Blanques)  Objectius  El  foment  de  la  lectura  amb  persones  adultes.  Foment  de  la  lectura  amb  alumnat  nouvingut.  Continguts  La  importància  de  la  lectura  en  l'educació  és  inqüestionable,  però  ara  que  la  llei  demana  als  centres  escolars  que  desenvolupen  un  Pla  de  Foment  de  Lectura  de  Centre, ha esdevingut clau en la tasca dels ensenyants. En aquest taller posarem en  comú i analitzarem els diferents plans de lectura que s'han dut a terme als centres de  formació de persones adultes, així com també debatrem sobre la idoneïtat de segons  quines  lectures  i  quins  formats  funcionen  en  les  diferents  etapes  de  les  escoles  d'adults, des dels neolectors fins al graduat en ESO o les aules obertes.

19 

Divendres 6 de juliol  De 10 a 12 h 

Ü Les proves de la JQCV a hores d’ara 
Josep Sendra Chesa (Servici d’Acreditació i Promoció del Valencià)  Objectius  Analitzar el model de les proves actuals de la JQCV i valorar les seues modificacions  més recents.  Continguts  Vint‐i‐cinc  anys  d’evolució  en  les  proves  de  la  JQCV.  Balanç  dels  quatre  anys  del  model de prova adaptat al Marc Europeu Comú de Referència. Les proves de 2011: la  matrícula i els resultats. Els canvis introduïts en les proves de 2012.  De 12 a 14 h 

Ü Experiències en aules de Formació de Persones Adultes 
Rosa Chirivella Miguel (FPA L’Alguer de València)  Anna Seguer Pla (CEED)  Objectiu  Intercanviar experiències per a millorar la pràctica docent en les aules de Formació  de Persones Adultes.  Continguts  La  pràctica  diària  docent  amb  persones  adultes.  El  treball  del  programa  C  en  els  centres  d’FPA  (cursos  de  preparació  per  a  l’obtenció  dels  diferents  certificats  de  coneixement  de  valencià  de  la  JQCV).  El  treball  de  les  competències  lingüístiques  (comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita) i del domini del codi de la llengua.  Gestió i organització del treball. Infraestructures disponibles.  (Es  pretén  que  la  sessió  servisca  de  debat  i  de  punt  de  trobada  per  a  l’intercanvi  d’experiències docents. Es prega, per tant, que cadascú aporte a la sessió informació  o  materials  sobre  alguna  experiència  que  vullga  compartir  amb  els  companys  i  les  companyes.)

20 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful