Broj/Number 2 2011

PREGLED PREGLED
ČASOPIS ZA DRUŠTVENA PITANJA/PERIODICAL FOR SOCIAL ISSUES ČASOPIS ZA DRUŠTVENA PITANJA/PERIODICAL FOR SOCIAL ISSUES
Članci Abdulah Šarčević: Ni arogancija niti defetizam, zlo i fatalističko akceptiranje realnosti, prascena egocentrizma, visoka kultura istine – do puta u središte društvene odgovornosti (prvi dio) Enes Duraković: Poetičke mijene i konstante bošnjačke književnosti (prvi dio) Amela Šehović: Rodna perspektiva u bosanskohercegovačkim dramama 20. vijeka Senija Milišić: Nastanak i razvoj visokoškolskih i naučnih ustanova u BiH nakon Drugog svjetskog rata (1945–1958) Articles Abdulah Šarčević: Neither Arrogance nor Defeatism. Evil and the Fatalistic Acceptance of Reality. The Ur-scene of Danger. The High Culture of Truth – to the Path to the Centre of Social Responsibility (Part 1) Enes Duraković: Poetical Shifts and Continuities in the Bosniak Literature (Part 1) Amela Šehović: The Gender Point of View in 20th Century B-H Plays Senija Milišić: Origin and Development of Higher Education and Scientific Institutions in Post WW II Bosnia and Herzegovina (1945-1958) Elvir Čizmić and Kenan Bilal: The Knowledge Management Principles Application as Organizational Business Success Catalyst

Časopis za društvena pitanja Periodical for Social Issues

PREGLED

Elvir Čizmić i Kenan Bilal: Primjena principa menadžmenta znanja kao katalizator organizacijskog poslovnog uspjeha

Sarajevo, maj/May - septembar/September 2011

BROJ NUMBER

2

ISSN 0032-7271 (Print) ISSN 1986-5244 (Online)

časopis za društvena pitanja Broj 2 Godina 2011. Godište LII
Sto godina univerzitetskog časopisa Pregled
Sarajevo, maj-septembar 2011.

PREGLED

PREGLED Časopis za društvena pitanja Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Sarajevo, Obala Kulina bana 7/II, Bosna i Hercegovina Redakcija časopisa: Nijaz Bajgorić Uzeir Bavčić Enes Duraković Enes Durmišević Marina Katnić-Bakaršić Senadin Lavić Mirko Pejanović Hidajet Repovac Nusret Smajlović Međunarodna redakcija: Zvonko Kovač, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska) Dragan Milanović, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska) Milan Podunavac, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu (Srbija) Vesna Požgaj-Hadži, Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani (Slovenija) Dragan Prole, Filozofski fakultet u Novom Sadu (Srbija) Stanka Setnikar-Cankar, Fakultet za upravu Univerziteta u Ljubljani (Slovenija) Mitja Velikonja, Fakultet društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani (Slovenija) Veselin Vukotić, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Univerziteta Donja Gorica (Crna Gora) Glavni i odgovorni urednik: Senadin Lavić Zamjenik glavnog i odgovornog urednika: Marina Katnić-Bakaršić Izvršni urednik: Uzeir Bavčić Sekretar redakcije: Fuada Muslić Korektura: Tarik Ćušić Prijevod: Mirza Čerkez DTP: Samir Bogunić Tiraž: 300 primjeraka Štampa: „Štamparija FOJNICA“ d.o.o. Fojnica Odgovorno lice Štamparije: Šehzija Buljina Izlazi četveromjesečno Časopis Pregled je indeksiran u EBSCO Publishing, INDEX COPERNICUS i C.E.E.O.L. međunarodnim bazama podataka. Univerzitetski tele-informatički centar je kreirao i dizajnirao web stranicu časopisa www.pregled.unsa.ba. ISSN 0032-7271 (Print) ISSN 1986-5244 (Online)

ISSN 0032-7271 (Print) ISSN 1986-5244 (Online)

Periodical for Social Issues No 2 Year 2011 Volume LII
A Hundred Years of the University Periodical Pregled
Sarajevo, May-September 2011

PREGLED

PREGLED Periodical for Social Issues Publisher: University of Sarajevo Sarajevo, 7/II, Obala Kulina bana, Bosnia and Herzegovina Editorial Board: Nijaz Bajgorić Uzeir Bavčić Enes Duraković Enes Durmišević Marina Katnić-Bakaršić Senadin Lavić Mirko Pejanović Hidajet Repovac Nusret Smajlović International Editorial Board: Zvonko Kovač, University of Zagreb, Faculty of Philosophy (Croatia) Dragan Milanović, University of Zagreb, Faculty of Physical Education (Croatia) Milan Podunavac, University of Belgrade, Faculty of Political Science (Serbia) Vesna Požgaj-Hadži, University of Ljubljana, Faculty of Philosophy (Slovenia) Dragan Prole, Faculty of Philosophy, Novi Sad (Serbia) Stanka Setnikar-Cankar, University of Ljubljana, Faculty of Administration (Slovenia) Mitja Velikonja, University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences (Slovenia) Veselin Vukotić, University of Donja Gorica, Faculty of International Economy, Finances and Business (Montenegro) Editor-in-Chief: Senadin Lavić Deputy Editor-in-Chief: Marina Katnić-Bakaršić Executive Editor: Uzeir Bavčić Editorial Board Secretary: Fuada Muslić Language Editor: Tarik Ćušić Translation: Mirza Čerkez DTP: Samir Bogunić Press run: 300 copies Print: „Štamparija FOJNICA“ d.o.o. Fojnica Officer in charge in Printing-house: Šehzija Buljina Fourth month periodical Periodical Pregled is indexed in EBSCO Publishing, INDEX COPERNICUS and C.E.E.O.L. international databases. Webpage www.pregled.unsa.ba created and designed by the University Tele-Information Center ISSN 0032-7271 (Print) ISSN 1986-5244 (Online)

zlo i fatalističko akceptiranje realnosti. vijeka / The Gender Point of View in 20th Century B-H Plays Senija Milišić: Nastanak i razvoj visokoškolskih i naučnih ustanova u BiH nakon Drugog svjetskog rata (1945–1958) / Origin and Development of Higher Education and Scientific Institutions in Post WW II Bosnia and Herzegovina (1945-1958) Elvir Čizmić i Kenan Bilal: Primjena principa menadžmenta znanja kao katalizator organizacijskog poslovnog uspjeha / The Knowledge Management Principles Application as Organizational Business Success Catalyst Pogledi i mišljenja / Views and Opinions Tatjana Lazić: Teorijsko pozicioniranje političke kulture u savremenoj politološkoj misli / Political Culture’s Theoretical Positioning in Political Science’s Contemporary Thought Merima Čamo: Tradicionalne maksime u habitusu savremene porodice / Traditional Maxims within the Modern Family’s Habitatus 11 39 55 83 97 125 149 . prascena egocentrizma. The High Culture of Truth – to the Path to the Centre of Social Responsibility (Part 1) Enes Duraković: Poetičke mijene i konstante bošnjačke književnosti (prvi dio) / Poetical Shifts and Continuities in the Bosniak Literature (Part 1) Amela Šehović: Rodna perspektiva u bosanskohercegovačkim dramama 20. visoka kultura istine – do puta u središte društvene odgovornosti (prvi dio) / Neither Arrogance nor Defeatism.SADRŽAJ / CONTENTS Članci / Articles Abdulah Šarčević: Ni arogancija niti defetizam. Evil and the Fatalistic Acceptance of Reality. The Ur-scene of Danger.

Lejla Turčilo: Mediji i/ili demokratija: ima(mo) li izbora? / Media and/or Democracy : Is there a (any) Choice? Nazif Dinarević: Parlamentarni nadzor nad službama sigurnosti / Parliamentary Supervision over the Security Agencies Nermin Tursić: Evropska unija – politička zajednica suverenih država / The European Union –Sovereign States’ Political Union Eli Tauber: Historiografija o Jevrejima u Bosni i Hercegovini / Historiography about Jews of Bosna and Herzegovina Prikazi i osvrti / Reviews and Comments Enes Pašalić: Normativna snaga faktičnog (prvi dio) / The Normative Power of the Actual Nedreta Šerić: Metodološki pristup analizi medija / Media Analysis: Methodological Approach Šemso Tucaković: Istraživanje suštine bitka / Exploring the Core of Essence Upute za autore 157 169 185 205 227 249 255 257 .

.

.

Članci / Articles .

.

Moderna sa svim svojim konstitutivnim moćima dospijeva do krize svijeta. Andersa i drugih mislilaca. P.. PRASCENA EGOCENTRIZMA. tačnije. str. Mi nismo u stanju da spoznamo i da učimo granice rasta znanja i znanosti. the first part of the text (pgs 1-18) is published P. – “Was ist zu tun? Aussteigen oder Mitmachen? “Flüchten oder Standhalten?” PREGLED 11 . u prosperitetu i sreći. Naprotiv. život u slobodi. doveo nas je do apokalipse.. da sebe učinimo odgovornim za napredak znanosti u različitim sferama. miru i pravednosti. str. samooblikovanja. veliki monolog kojeg su mogle predstavljati znanosti. 237. do iskustva: ”Izabrati život ili zajednički slaviti na samoubilačkoj party. Mi smo zaboravili pitanje: “Što valja učiniti? Napustiti ili sudjelovati?”4 1 2 3 4 U ovom broju „Pregleda“ objavljujemo prvi dio teksta (1–18.). Adorna i G. jer svijet moderne nije ispunio svoje ideje ili nadanja vezana uz napredak znanosti. Nije polučio moralni napredak. napose kod Th. ZLO I FATALISTIČKO AKCEPTIRANJE REALNOSTI. koje svoje porijeklo imaju u duhu Evrope. Ibid.Abdulah Šarčević UDK 111 NI AROGANCIJA NITI DEFETIZAM1. Sloterdijk.VISOKA KULTURA ISTINE – DO PUTA U SREDIŠTE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI NEITHER ARROGANCE NOR DEFEATISM EVIL AND THE FATALISTIC ACCEPTANCE OF REALITY/THE UR-SCENE OF DANGER THE HIGH CULTURE OF TRUTH – TO THE PATH TO THE CENTRE OF SOCIAL RESPONSIBILITY2 Sažetak Tek je priželjkivana ili očekivana katastrofa.”3 Moderna je na optuženičkoj klupi. Ibid. tehnike i industrije. uz napredak znanstveno-tehničke civilizacije. 236. Čemu kritika moderne? “Što valja činiti?“ Doveo nas je do najnemilosrdnije kritike moderne. Sloterdijk. a ne do života koji bi bio u skladu sa principom stvaranja ili. str. In this issue of Pregled. u svojem idealnom dovršenju – da ne kažemo: na kraju – učinio nas je slijepim. W.

125. evo. što ga je napisao Hugo Ball. U: K.6 Ključne riječi : biti demokrata. katolik. Stuttgart. ”invertirani nacionalist”. Tako Anson Rabinbach demonstrira tu ideju da moderna ne samo da nije zaustavila epohalni slom civilizacije.umjetnost traženja istine Usp. svečanosti pojednostavljivanja i diobe. odzvanja u zaboravu apokalipse. ljudska prava.5 Opijenost strahom od apokalipse odavno je splasnula. ”građani dvaju svjetova”. Ibid. otuđenje.Drugo. vlastiti identitet. Das Erbe Europas. str. pravo na slobodu. na kraju 20. Bloch). kršćanski ili nekršćanski. A. Castelgandolfo Gespräche 1983. prosvjetiteljstvo i sloboda. kao uvjet samosusretanja i identiteta. ljudsko dostojanstvo. U ezoteričnim spisima o filozofiji jezika on se suočava sa djelom „Kritik der deutschen Intelligenz“ („Kritika njemačke inteligencije“). svi smo mi drugi. Stoga je slijepa za svoje sudioništvo i u zaboravu apokalipse. smisao duhovnih i kulturalnih znanosti. dušu ljudima da ne bi bili u stanju prepoznati ideologiju koja ponižava duše. skrivene opasnosti. Hans-Georg Gadamer. ona mu je najrječitija. Camus. stoljeća u vihorima nacionalno-fašističkih afekata – hermeneutički nauk: i u drugom i u drugotnosti možemo naći način da dosegnemo samosusretanje. konačno. Biti demokrata. što znači kritika multikulturalnog društva. filozofija i kritika moderne. rastura ljudsko dostojanstvo i na nesreću ljudi koji put su u tome uspijevali. Michalski. stoljeću bujali ekstremi: biti dadaist. isključivanje ili suradnja. nego ga je tek omogućila. “između znanosti i etike”. Istok i Zapad. svjetska arogancija i defetizam. 5 12 PREGLED . 6 Usp. Der Mensch in den modernen Wissenschaften. On s pravom podsjeća da su u 20.. kakvih je u nas bilo sijaset i. razlikovanja u pojmu odgovornosti. Bürger zweier Welten. 15. onaj koji treba da uništi duh. str. Zaboravili smo. biti antisemit. koja je otkrila radosti straha i radosti kolektivnog poremećaja vitalnosti. pacifist. ili u: Hans-Georg Gadamer.”invertirani nacionalist”. To on demonstrira na nekim nama dobro znanim tekstovima: na Blochovom i Benjaminovom mesijanizmu u “Geist der Utopie” (E. On počinje sa bolnim denunciranjem karijere Hugo Balla. najsretnija ura evropskih naroda.

). peace and justice.9 The intoxication with fear of the apocalypse has long since abated. Hans-Georg Gadamer. Castelgandolfo-Gespräche 1983. life in liberty. or in Hans-Georg Gadamer. Quite the contrary. Stuttgart 1985. echoes in oblivion of the apocalypse. 9 Cf. Bloch).”7 Modernity is in the dock. What is the critique of modernism for? “What should be done?” It has led us to the most ruthless critique of modernism. Michalski (ed. the great monologue that could have been presented by the sciences. Der Mensch in den modernen Wissenschaften. PREGLED 7 8 13 . p. prosperity and well-being. W. 125. at the end of the 20th century in the whirlwind of national fascist passions. in K. In esoteric writings on the philosophy of P. Thus Anson Rabinbach demonstrates the idea that modernity has not only failed to halt the epochal collapse of civilization. It is thus blind to its own part in our oblivion of the apocalypse. Ibid. our own identity. it has brought us to the brink of apocalypse. for the modern world has not fulfilled its ideas or hopes concerning the advancement of science. “Bürger zweier Welten”. We have forgotten the question: “What should be done? Get out or participate?”8 The other as the prerequisite for self-encounter and identity Here. G. not to a life in harmony with the principle of creation or. He demonstrates this in some familiar texts: Bloch’s and Benjamin’s messianism in “Geist der Utopie” (E. “Was ist zu tun? Aussteigen oder Mitmachen? “Flüchten oder Standhalten? “. Sloterdijk. Anders and other thinkers. Ibid. 236. Adorno. which revealed the joy of fear and of the collective disorder of vitality. P. we have forgotten the hermeneutic doctrine: we can find ways to attain self-encounter. human dignity and the right to freedom in the other and different. It has failed to achieve moral progress. in its ideal completion – not to say the end – has blinded us. We are unable to recognize and to set limits to the growth of knowledge and science. p. especially as regards Th. Modernity. technology and industry along with that of scientific and technological civilization. but has even made it possible. has resulted in global crisis. 237. to the experience of “choose life or celebrate the suicidal party together. with all its constituent powers. Sloterdijk..Summary Disaster is merely hoped for or expected. that has its origins in the spirit of Europe. more accurately. self-formation. Das Erbe Europas. to make ourselves responsible for the advancement of science in different domains. p. the happiest hour of the peoples of Europe.

human rights. and finally to be antisemitic. and – to our misfortune – at times to do so successfully. To be a democrat. philosophy and the critique of modernity. p.12 Međutim. Enlightenmen and liberty. “between science and ethics. Samoiskustvo mišljenja / pakao unutarnjosti / početak ili kraj dijaloga / “determinizam haosa” I u filozofiji ljudskih prava mi smo na tom putu traganja. A. the celebration of simplification and division. “citizens of two worlds. distinctions in the notion of responsibility. Der Denker auf der Bühne. Ibid. ”tragaoca mora proći žar kada osjeti da ga ništa ne može spasiti od njega samoga. exclusivity or cooperation. čak u grotesku ili science fiction tamnicu.language. alienation.” hidden dangers. “inverted nationalist. Rastankom od traženog potraga stiže na cilj. ”odgovornost za povijesnu budućnost u znaku dinamike” da moć čovjeka a time njegova mogućnost “proizvode 10 Cf. 14 PREGLED . which to him is most eloquent. the art of seeking the truth. od kojeg je u početku samo označavao veliki Put!”11 Što bi u tom smislu uopće značilo “poboljšanje čovjeka i njegove biološke pozicije”? I kako bi se trebalo orijentirati? Odgovornost za znanstvene poduhvate. a Catholic. he addresses Hugo Ball’s Kritik der deutschen Intelligenz (Critique of German intelligence). Zwischen Wissenschaft und Ethik. i put uvire. Sloterdijk. jednim tragičnim okretom. Samo u vatri razočaravanja mogu sagorjeti posljednje iluzije. He begins with a painful denunciation of Hugo Ball’s career. u bol.: Hans Lenk.10 Key words : To be a democrat.” we are all other (H.. 73. No. 11 P. Camus. Frankfurt am Main. čini se da nas tjera u nepodnošljivo. what does criticism mean for multicultural society. za tehnički moguće. the meaning of the spiritual and cultural sciences. za izlazom. u svijetu kao labirintu. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Mein. East and West. Gadamer). 12 Usp. On će utrnuti u dilemi: birati između nepodnošljivog i nemogućeg. an “inverted nationalist” of the kind that was legion among us. str. str. 1986. 1992.” global arrogance and defeatism. 156. Christian or non-Christian. 15. He rightly recalls that extremes flourished in the 20th century: to be a Dadaist. a pacifist. to rout human dignity. G. the one who was to destroy people’s spirit and soul so that they became incapable of recognizing the soul.

Uvećavamo zlo. teško pitanje kraja ili pregoravanja metafizike. serijom političke destruktivnosti.sadržaj trebanja”. u kojem jezik laže. da znamo da je u tom funkcionalističkom društvu jedan slobodno-“cinički” podrivač postojećih vrijednosti. Mi postajemo. koje je. velikog i neponovljivog. pronicljive budnosti. na kojemu je radio i Helmut Schmidt? Možemo li dopustiti sebi da govorimo jednom u svoje vlastito ime? Da smo zaista naučili što znači da živimo u svijetu u kojem nam je potrebna viša kvaliteta budnosti. ne posljednjeg po redu. hoćemo li osjećati solidarnost s ljudima koji pate u svijetu koji nam je stran. Mi postajemo sudionici u zloći. majstori mudrog samoodržanja. Otkrila je to da je za identitet konstitutivan drugi u njegovoj drugotnosti. Dakle. Što znači tada evropska svijest ili savjest. kada se priklanjamo autoritarnoj masi. kao intelektualci. znači sramotnu sukrivnju. od starih Grka do danas. načinom kazivanja. nismo nacisti. ona je svjesna opažanja do kojih smo došli u dugoj povijesti Zapada. Kritik der Zynischen Vernunft. To se čini nedostižnim u odnosu na neizmjerno naraslu tehnologijsku moć čovjeka i dinamiziranja životnog standarda u industrijskom svijetu. evropski um ili „evrokratia“? U filozofiji je otkrila katastrofu znakova. ali i u Americi.13 Da li se lakoumnost može oprostiti. nego drugog početka. Sloterdijk. onom bezličnom (u Heideggerovom smislu). povređujemo ljudska prava. 13 Usp. i da li zabluda može opravdati zločin. ali i denacionalizacija novca. Kao što se čini nedostižnim s obzirom na ekologijsku katastrofu. na kraju krajeva. poput Odiseja. Filozofija je stekla jedno samoiskustvo. ona je sebi otkrila ne idilu prosvjetiteljstva. svemoćnog apsoluta u Evropskoj uniji. kada i mi. čak i kada kazuje istinu. ugrožavanje prirode i kreatura (uključujući i samog čovjeka) posredstvom posljedica i pratećih djelovanja industrijskih procesa. apsolutnog duha kojemu su prostor i vrijeme potrebni da bi se oblikovalo. u Indiji. ali dopuštamo sebi “primisli” uz nacionalsocijalizam. U svakom slučaju. putem amoralnosti. koji je sabran u projektu o ljudskim dužnostima i odgovornostima. kako je moguće moralno proširenje koncepta odgovornosti. kojeg je nemoguće voljeti? Albert Camus je na to pitanje odgovorio: da! Oslanjati se na bijedne povlastice “koje se čuvaju za one koji se slažu sa svijetom”.: P. povredu ljudskih prava? Možemo li. u Japanu. ma koliko jedinstvenog. PREGLED 15 . ili očajanje ili doba “posljednjeg Boga”. kraj vremena u smislu Hegelove Fenomenologije duha. A to je vrh duhovne prisebnosti i prisutnosti. U Evropi. o kojima je govorila Hannah Arnedt u doba Trećeg Rajha – nacističkog holokausta. kraj velikih teorija i projekata. ohrabrivač depresivnih komplikacija? Na dnevnom redu je nacionaliziranje masa (Mosse).

1986. Nadolazeći Bog16 nije metafora za prepuštanje nedostižnome. 15 M. U to se uvjeravamo kad uspijemo spoznati dramaturgijsku premoć zapadnog uma. Sloterdijk. 17 P. str. pomirenje sa čovjekom i sa prirodom. na osmišljeno znanje. 1982. niti je puka mogućnost. svakako. na “samosvjesnog Nitkova”. 16 Usp. On reafirmira još jedno pravo: priroda ima pravo na svoju drugotnost u sklopu nove civilizacije koja bi značila moguće. bez podlijeganja “barbarskim rizicima opsjene i sile”. Kad je to moguće? Znamo da postoji prijetnja od monocentrizma. u vremenu u kojemu je građanin uskih pogleda. koji je doveo ljudski duh do shizofrene melanholije. 17 Svim ovim želi se samo na drugi način kazati da smo mi građani svijeta. nesretan u susretu s drugim. njegov narcizam je narcizam Nitkova. monokulture. doba odbjeglih bogova15. u ekstazi. kao i ideja revolucionarnog centra. Ali u epistemologijskom smislu. Društvo se može razvijati u pluralizmu ili u multikulturalizmu. da moramo spoznavati i učiti granice našeg svijeta. Japanci. filozofija je samoizražavanje biofilnog individuuma i biofilne zajednice. stanovnik monokulture istine. Vorlesungen über die Neue Mythologie.Sa filozofskom fantazijom. udomljenoj u kreativnosti i u novoj formi nastanjivanja: u samooblikovanju koje je svagda mnogostruko. Der kommende Gott.: Manfred Frank. na dobar ili sretan život. To uočavaju i narodi koji su sudbinom povijesnom homogeni. to znači granice njegove strogosti i imperativnosti. na sreću u miru i slobodi. “Patrijarhalno prosvjetiteljstvo” je u načelu prošlost. 58. čije je carstvo imperijalno. 14 M. u tragičnoj vedrini. na samoiskustvo u sferi moralnih kauzaliteta – filozofija je pandan “determinizmu haosa”. Nije ništa nalik na pomahnitali svijet. I da smo stekli pravo da se bunimo protiv nasilja. 16 PREGLED . Der Denker auf der Bühne. prava slobode i kreativnosti. a čini se nedostižno. Horkheimer. Frankfurt am Main. kao što su to. Produbljivanje osnova tradicije i kulture moguće je jedino otkrivanjem drugog u njegovom alteritasu i to u vremenu kada je to u najvišoj mogućoj opasnosti. U filozofiji ljudskih prava – prava na život. duha razvedravanja u pomračenju uma14. Trebalo bi znanost privući u iskon. u “oskudno doba”. naše znanstvene moći. Heidegger. meditacije. U vremenu ispunjenom ugrožavanjem ljudskih prava. polifono: u meditaciji. povrh psihopatologije. u mišljenje (da podsjetim na Martina Heideggera).

Ali tragedija je naše generacije. Počinjemo izlaziti iz narcističkog kruga monocentričnosti uma. stavlja ljudska prava na najviše mjesto. Svako negodovanje primorava nas da i u uspostavljanju ljudskih prava rušimo idole evropocentrizma ili svakog kulturalnog i tradicijskoj centrizma. ako se zaboravi retorika laži ili retorika utopije. ima mistifikacija i idealiziranja ovog modela životnih formi. ukidanje slobode jer je ukidanje drugog u njegovoj drugotnosti. U našem svijetu. 125. u panteon najviših ciljeva. Suhrkamp Verlag. susrećemo najdublje različite kulture. koji se skupio. Beiträge. da sloboda može ili mora zahtijevati ukidanje multietičnosti i multikulturalnosti. kraj povijesti. U pozadinu pomičemo onu heroiku koja je kult agresivnog i zla. Das Erbe Europas. Filologija onoga što jest. tradicije i kulture. potiranje tradicija i kultura? Koncentracioni logori su. sumrak koji je osvit. religije. posebno znanosti o čovjeku. ali da pri tome. sve do tamnih usmenih izvora. Treba li još dokazivati kako to direktno vodi u rat i istrebljenje naroda. sjećajući se starih Grka. tako kako je zahtijevala znanost od davnina ljudsku vrlinu. kulturi. stoljeću. koja i u porazu vidi pobjedu. str. potisnutu ili tabuiranu u filozofijama Istoka i Zapada. mogli bismo reći. Znanost zbiljnosti. ćudorednosti. Isto važi s obzirom na pluralitet jezika.Istina. Ali je hitnije no prije postao zadatak da učimo spoznavati u drugima i u drugotnosti ono što je zajedničko. čuvamo pronicljivu budnost da idealizirajući žar ne obuzme čitavo naše biće. Ali. koja je uglavnom živjela u 20. Sada postaje jasno zašto koncept ljudskih prava postaje neumjerena težnja. o njegovoj povijesti. jedinstveno mnogostruk. nazvali kritički phronesis. kraj vremena. o psihopatologiji. prolaženje i uskrsnuće. Egzistencijalna neizbježnost ljudskih prava samo je izraz samokritičke budnosti kako Zapada tako i Istoka. napreduje do onoga što bismo. ironije i nevjerovanja. vjera da je svaki lik polifon. što je prihvatila laž. vrijednosne sudove. tako reći jedna vrsta religije svjetskog gospodarstva. Ali možda je upravo iz tih razloga dopuštena nada: u mudro preživljavanje. ipak. mogao regulirati zajednički ljudski život na ovoj planeti koja se sve više smanjuje. Znanost o čovjeku zna da se od čovjeka zahtijeva sve više i više politička vrlina. Bila bi iluzija pomisliti da bi samo racionalni sistem korisnosti.”18 Na tragu takvih uvida i očekivanja evropska filozofija produbljuje i oživljava djelatnost mišljenja. što je s realizmom? Kod cinika je već je počeo poznati ritual ponašanja koji uvire u ponor neotklonjive sumnje. ”I na drugom i na drugotnosti može se ostvariti vrsta samosusretanja. bol i ljepota. PREGLED 17 . logos polytropos. neodrživosti tragičke moći 18 Hans-Georg Gadamer. tradiciji.

realist – ”sklopiti pakt s đavolom ne znači ništa drugo nego postati realistom. nacionalnih. No. kao što je bio slučaj sa Jevrejima. biti otvoren za ono što je dobro biofilnome individuumu. je li. etničkih. Ali nećemo zaboraviti da je znati reći ne ukidanju slobode i demokracije. da bismo se mogli sporazumjeti o zajedničkom ethosu? Da bismo pokoljenjima koja dolaze otvorili svijet koji će vjerovati u sreću mira i slobode. jezika. Sloterdijk. odsustvo jedinstva i samo “imaginarna zajednica”. nepravdi i nasilju.razvedravanja. neizbježno je tu i cinizam. kao u Velikog Inkvizitora u Dostojevskog. religija. nešto što zahtijeva odvažnost i sabranost. ”ispod oficijelne serioznosti politike mira”. religioznih. u to da je moralno dobro biti tolerantan. Bez tog znanja reći ne – mi sebe lišavamo stvaranja. nama se pojavljuje pitanje: ako smo građani svijeta. 18 PREGLED .19 U trenutku kada tako prosuđujemo sudbinu ljudskih prava. što je plemenitost darivanja i stvaranja? 19 P. Kritik der zynischen Vernunft. a ne moć znanja kao u Goetheovog Fausta. to znači: pronicljiv i velikodušan. moć silnih udobnih zavodništava. A bez njega je svagda haos. ipak. Samostiliziranje vlastite nacije ima svoju dugu povijest. Trijumfira znanje moći. svagda suviše skupim. kultura. S ljudskim pravima počinje proces društvene integracije u svijetu pluralizma tradicija. Tragičnu i pogubnu kada je to značilo odstranjivanje svega stranog ili drukčijeg. a svagda znači i urbaniziranje i privredno moderniziranje. tlačenju i ponižavanju. preziranje drugih nacija i getoiziranje manjina. s onu stranu naše moći predstavljanja i promišljanja. to jest uzeti svijet i čovjeka kakvi jesu”.

PREGLED 19 . ustvari. o kulturi. koja djeluje. Čemu vrijedi zapravo moderna teorija? (P. koja je obuzeta onim što je odsutno. što se čini neostvarljivim. u novom diskursu o pluralizmu. Wozu taugt eigentlich moderne Theorie? Antička teorija razvedrava.the Japanese and the non-Japanese. Selbstversuch. die moderne macht fassungslos. Parafrazirajući Hansa Jonasa: etika odgovornosti za budućnost pokazuje da ono trebati implicira moći (“sollen impliziert können”). the largest insider group is the nation of Japan. there is very much a certain state of mind where it is considered morally good to be honest. “There is no absolute value relating to outsiders. But. 210. Sloterdijk. Diskurs uvodi pojam odgovornosti za budućnost. moći. the whole human race is divided into two subcategories . Samo ovo moći. On se danas treba da razumije i kao političko-kulturalni diskurs. koji karakterizira situacionu etiku. toleranciji i demokraciji. For Japanese. onda već izranja pitanje: kako da se ne sruše ovi ideali. jedan od najistaknutijih. na borbu protiv nasljednih bolesti. most Japanese don’t have much sympathy for non-Japanese. Unfortunately. porast samokontrole sebe same. to take only one example. postaje sudbinom samom čovjeku. paradoksalno. Inside the group. na ideju biološkog poboljšanja imuniteta. For us. str. pureminded. The Japanese arnet’t much interested in any country that doesen’t produce oil buy Japanese cars. ljudska prava. Hiroshima evoked deep sympathy because it was the Japanese who were hurt. the lack of reaction to the Vietnamese boat people that drifted in the seas around Japan during the late 1970s was appalling. moderna preneražava. na uklanjanje ponižavajućeg siromaštva. na sposobnost porasta IQ-a. and not egoistic in one’s actions.” At Century’s Ened.Zajednička sudba čovjeka i prirode / kritika defetizma / sloboda i pathognomika / “atmosferična masovna istina” / katastrofilna teorija Die Antike Theorie macht heiter. To je. tu se misli na elementarne standarde opstanka ljudskog roda. 43) Da bismo znali ono što je etičko ponašanje?20 Ako je filozofija slobode kratkog daha. U smislu neoontologije: mi vlastiti bitak u cjelini istinski mis20 Japanski filozof Shuichi Kato. str. On govori u jednom intervjuu “Japan’s Empty Core” o tome da japanski pogled na svijet preferira jednu vrstu grupnog egzistencijalizma. Ethical behavior toward outsiders is based on a different criterion. 1996. koncepciju jedne “promjene k boljem” uopće. otvara ova pitanja na jedan nov i mjerodavan način. or sincere.

21 U prirodi je ovog principa odgovornosti i visoko sofisticirana briga o “budućnosti prirode”.22 Ugrožena biosfera.. 1984. E. 1.. wie sich. H. Ropohl. spät im Leben eine Wurdigung aus Sarajevo zu erfahren. (H. der sich noch aus seinen Kindheitt lebhaft an den Anfäng des 1. Lenk. str. On u pismu piše: “Es drängt mich Ihren meinen Dank auszusprechen für die selbstlose Mühe. Warum wir heute eine Ethik der Selbstbeschränkung brauchen. In dankbaren Vrbundenheit und mit allen guten Wunschen Ihr Hans Jonas. Ethik der Wissenschaften) München –Padeborn. (naš prijevod). u sukladnosti s njom čovjek je ugrozio ne samo sebe nego cijelu biosferu”. Jonas misli da je “buduće čovječanstvo“ “prva dužnost ljudskog kolektivnog ponašanja u razdoblju onog modo negativo ‘svemoćno’ postale tehničke civilizacije”.limo ako on implicira buduće ili nadolazeće čovječanstvo. Također: H. Tief erfreut mich auch. Ibid. njemački prijevod: str. Ethik der Wisseschaften? Philosophische Fragen. Princip odgovornost. italijanskog). ekološka katastrofa. Weltgrieges errinert. str. Meine eigene. str. 1979. Na djelu je odgovornost za stanje prirode. Strocker. der Gedanke. ona egzistencijalna neizbježnost samo/zavaravanja. 245. Pokušaj jedne etike u tehnološkoj civilizaciji. ”u kojoj su se nerazlučivo pomiješale egzistencijske 21 Usp. Ströker. godine dobio sam Jonasovo pismo u kojem izražava zahvalnost i radost da je to prvi prijevod na jedan od slavenskih jezika (pored engleskog.. 1990. U: E. 22 H.. Frankfurt am Main. za spoznaju moći potencijalnog razaranja. o stanju biosfere i budućeg preživljavanja ljudskog roda. dass für einen. Ali “i neovisno o tome ona sadrži jednu metafizičku odgovornost po sebi i za sebe. preveo: Slobodan Novakov. Staudinger. und entsagungsvoll ein solches Unternehmen sein kann. “Technology as a Subjekt for Ethics”. Das Prinzip Verantwortung... Jonas. dass Sie Ihren Übersetzung einem fast 50 seitigen Essay über mich eingefügt haben und kann mir überhaupt bedauern. decembra 1990. 1987. 327–375. za širenje katastrofilnog kompleksa suvremenih društava. samo su produbili i proširili koncept ljudskih prava. Veselin Masleša. u pitanju je i ona nama dobro znana ”atmosferična masovna istina”.: Hans Jonas. ili još jasnije: koncept odgovornosti: za “zajedničku sudbinu čovjeka i prirode”. To što dolazi na scenu sa principom odgovornosti jednako je uznemirujuće koliko i ohrabrujuće. populaciona eksplozija. dass wichtige Unkenntnis der Sprache mir nicht einmal den immer Lektüre erlaubt. Ihr philosophisch Denkschätzung meines Werken schirieb.” Naravno. uz diskusiju o pojmu odgovornisti valja uzeti u obzir: H. Social Reaserch 49. za “stanje biosfere i za buduće preživljavanje ljudskog roda”.. 81–91 u: Lenk. Priroda je sine qua non svake forme odgovornosti. und nun Buch gehört gewisss wirkt zu den… übersetzbaren. pogovor: Abdulah Šarčević: Etika odgovornosti u krizi znanstveno-tehničke civilizacije. 245. francuskog. Lassen Sie mich noch einzufugen. Jonas. bescheidendener Erfahrung mit Übersetzen gibt mir eine Idee davon. etwas seltsam Bewegende hat. biblioteka “Logos”. 20 PREGLED . Ich sehe. 1984. Makroetika Hansa Jonasa. 1982. Jonas. die Sie darauf verwendet haben.

Taj esej je bio uključen u knjigu “Kritika dramaturgijskog uma – postmetafizičko mišljenje: teorija znanosti/filozofska etika/estetika/Figure novog mišljenja”. a proizlazi iz orfičkih i narcističkih prohtjeva i uvijek vode do preokreta. zla u liku vezanog s radostima katastrofe. do onog što bi moglo biti spasonosno. bestseler The Art of Love (1956). Ovaj američki filozof. prvi put je predstavljen kulturnoj javnosti u bivšoj Jugoslaviji u biblioteci “Logos” sa djelom “Filozofija i ogledalo prirode”. Tako je ezoteričar Norman O. 1998. To je ideja E. 1990. prije rođenja). Prije nekoliko mjeseci u diskusijama oko oba fenotipa koji se drže genuino za jevrejsku opciju. filozof-kritičar teško se doživljava u smislu terapije. doista nesavladiva prepreka na kraju dvije tisućljetne povijesti. 25 Usp. 1990 godine u dvorani Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine). godine. Suhrkamp Verlag. jedni plediraju za materinske odlike u slici ljubavi (u nas u Bosni: to je merhamet. jedan od najutjecajnijih i veoma cijenjenih i u Evropi. više kao onaj koji uznemirava. Centar za filozofska istraživanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je organizirao kolokvij posvećen Rortyjevoj filozofiji pod naslovom “Filozofija i ogledalo prirode /Kritika filozofije – neopragmatistički postmodernizam Richarda Rortyja“ (u utorak. u djelu Eros and Civilisation (1955). neopragmatizam i postmodernizam Richarda Rortyja” (str. Das Kommunistische Manifest. 1848) i Novog zavjeta. kaže se. željeti nekome tako dobro kao što se osjeća dijete u materinjem tijelu. koji je nastojao da poveže Marxa i Freuda u jednoj međusobno suprotstavljenoj koncepciji ljubavi. 24 U novije je vrijeme kritika usmjerena na pojam ljubavi ili “ljubavi”. 26. Kritik der zynischen Vernunft. Fromma. Drugi plediraju za onu utopiju koja je vezana za muški spol. Sarajevo. Živimo u razdoblju u kojem ne osjećamo sklad s prirodom ili čovjekom. Ta koncepcija je bliska Herbertu Marcuseu. u mitologiji i mitomaniji. Pedesetih godina u SAD-u vodila se protivrječna rasprava o povezivanju Marxa i Freuda.tjeskobe s radostima katastrofe (podvukao. bio antipod Herbertu Marcuseu. ovo se djelo u Zapadnoj Njemačkoj pojavilo pod naslovom “Triebstruktur und Gesellschaft”. Frankfurt am Main. u vulgariziranju apokalipse. 3. pak.23 Čini mi se da je problem katastrofilnog procesa. u filozofskoj biblioteci “Logos”. sa našim civiliziranim sadizmom kojeg bismo htjeli do izvjesnog stupnja prevladati. 33). Moje izlaganje je nosilo naslov “Ideja liberalnog i solidarnog društva. Veoma su zanimljivi njegovi eseji: Objectivity. koji nalazi izraz za tragično osjećanje koje prožima naše povijesno iskustvo i dospijevanje do svjetskog ethosa. AŠ)”.: Richard Rorty.24Ali istina je da postoje dva phonotipa za ljubav. Relativism. On se suočava sa latentnom voljom za katastrofom. and Truth. Richard Rorty je uveo usporedbu između Komunističkog manifesta (Marx i Engels.25 Zašto ovdje ne bismo re23 P. a Erich Fromm. Ironizam i teorija. Brown napisao knjigu Love’s Body (1966). koji je. potom Essays on Heidegger and Other. 1990/1991 PREGLED 21 . koje sam bio pripremio za izdavanje u filozofskoj biblioteci “Logos” u Sarajevu. Sloterdijk. sa beskrajnim egoizmom. 150 Jahre.

Rorty u ovim esejima ne veliča utopijski sadržaj. Suhrkamp Verlag. 81. Ali mi. This would. Samo jedan zanimljiv esej Sadudina Musabegovića (kao i neobjavljeni esej Sretena Petrovića) pod naslovom “Kritika dramaturgijskog uma” (Dijalog. svakako. iako ga tako ne imenuje. kao što je. godine. SAD). Rorty rekonstruira moć prirodnih znanosti.kli ono što sam drugdje napisao? Da je ovom svijetu potreban dijalog.koji mi je o tome pisao i isto pismo uputio Radi Iveković. Professor Iveković was wondering if there would be some way of encouraging you to become involved in the American scholarly community. da R. On je veličao aspekt ljubavi prema bližnjem. str. koja je “bol nad svim bolovima. 1994). koncept ljudskog dostojanstva koji je uvijek i odbijanje zla. Mučna uspomena na zloupotrebu ovih ideja u Sovjetskom savezu i u komunističkom odnosno socijalističkom bloku ne bi trebala potrti smisao ovih moralnih normi. smisao za pravičnu diobu dobara. svakako i teško i kobni. (Purdue University. biotehnologijskog furora? R. Denker auf der Bühne. Mi ga nalazimo samo u odvratnosti prema zlu i poniženju drugoga. On je pisao “. Njena je sudbina nepoznata. Richardu Rortyju i Donni Benedetti (APA. 1986. u onom “biti osuđen na individualnost”. Heidegger). 26 Usp. Sloterdijk. što ona u tom kontekstu znače. 1991. Ne bi bilo pravedno prešutjeti da je Richard Rorty učinio sve što je bilo moguće da mi olakša život u egzilu. bez obzira kojem socijalnom rangu pripadao taj bližnji... Ipak. national office) (Liberal Arts and Education Building West Lafayette. biće mi lakše da spomenem da se u tom smislu veoma angažirao američki filozof William L. tražeći za mene ulaznu vizu za USA gdje mi je živjela porodica skoro dvadeset godina.. McBride . I ugledni neurolog svjetskog glasa Jean Pierre Changeux ustanovljuje evolucioni napredak u našem moralu. to je obrana slabijih. March 3. civilizacijskog sadizma i mazohizma u odnosu prema drugome u njegovoj drugotnosti. str. ako ne mislimo da je to prazna retorika? Što znače moralni imperativi ili pak neimperativna etika u razdoblju “noći svijeta” (M. Frankfurt am Main. govorimo o pretjeranom nazatku in rebus ethics! Ljudska prava. in my opinion. o ljudskim subjektima ujedno i istina nad istinama.: P. čežnja za slobodom i bratstvom. Tu ideju bismo mogli dijeliti sa Rortyjem u razdoblju reafirmacije ljudskih prava i ljudskih odgovornosti. 1997. sudbonosni profetski zahtjev koji je sadržan u Komunističkom manifestu.”26 Kvalitet pogleda na cjelinu: poima se da danas može postojati ili sreća ili teorija. 239–243) usamljeni je dokaz o ovoj knjizi filozofskih eseja. to su “etičke inovacije”. Rorty govori o moralnom napretku društva. 22 PREGLED . godine poslao mi je dvije knjige sa posvetom (za vrijeme boravka u Frankfurtu na Majni). naprimjer. be of great advantage both to us in that community and to you.. Nakon što sam to rekao.

PREGLED 23 . ono čemu treba težiti. veoma mjerodavno. Vermutungen zur Ideengeschichte. Felix Meiner Verlag. Da se ne dogodi da oni preživjeli genocid ili holokaust. Ovaj je intervju objavio Emile Simon u listu Reine du Caire.. Nismo sposobni za ono što je neotuđivo ljudsko pravo svakog individuuma: da sudi samom sebi. onom egzistencijalnom. Tragajući za istinom. čije se djelo „Čovjek bez svojstava“ smatra djelom ovog 20.”28 Theokratija subjekta bez Boga / drugi put Divergentni procesi učenja Intersubjektivnost / sloboda / solidarnost Die Bild Zeitung je htio znati. U: Merkur. gubljenje vrijednosti. U njegovoj skrovitoj osnovi živi žudnja za ljubavlju. dolazi se do zadovoljstva. ”u tom iskustvu ne 27 Usp.: Claudia Schmolders. stoljeća. decentriranim svjetskim društvima. Preostala nam je samo jedna sposobnost: sposobnost pojednostavljivanja ili. izražava se ideja o produbljenoj razgovornosti onih u ljubavi. htio je pitati za danas dobro mjerodavnog filozofa Petera Sloterdijka u Njemačkoj. Klett Cotta. jedna čudesna jednakost u blagotvornosti ljubavi i blagotvornosti razgovora. koja ne znači naprosto “sreću”. 28 Albert Camus. Njeguje li se nesreća. stoljeća. Grci su znali da postoji strana mraka i strana svjetlosti. Lieben auf jüdisch und durch. barem u nekim pojedinačnim slučajevima uvid u igru pročelja i pozadine. 2. U svakom slučaju. poniženje. i dalje. mučenje. I germanistica Gertrud Höhler izrazila je slično mišljenje kao i Die Bild Zeitung i u Sloterdijku vidi najznačajnijeg njemačkog filozofa: ”Sonst haben wir keine grössen Denker mehr”. nije dovršenje nego ravnoteža i umjetnost/umijeće. Mi danas vidimo samo mrak. u podneva života.27 Danas govorimo o osjećaju trenutka na kraju 20. U oba slučaja. a “velika cjelina” povijesti nas svojom kompleksnošću nadilazi. str. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken. str. svagda smo usamljeni u svojem duhu. dolazi se do olakosti. 82. novembar 1998.”) Information/Philsoophie. scene i skrovitosti. juni 1999. Ibid. 29 (“Inače mi više nemamo velikih mislilaca. 1035. dijalog je čudo komunikacije. a zadatak je onih koji ne žele očajavati da podsjete na svjetlost. Hamburg. Kod Roberta Musila.U tom smislu. “Traži li se samo sreća. Stuttgart. Nalazimo se u odviše kompliciranim. 1948. 113. str.29 Filozofija nastoji da probudi samoiskustvo čovjeka.

: Claudia Schmolders. ona koja je fantastično podsticajna i komunikativna. Sartrea to je čin samotranscendiranja. simpatiji i 30 Ibid. ”die salomonische Formel “Lasker-Schuler. multikulturalna. U 20. 309. kada je studirao dijalošku teoriju Michaila Bachtina. preboljeti kraj emancipatorskih nada (Marx. 24 PREGLED . E. u apokaliptičnoj povijesti to je kraj idealističkog diskursa o ljubavi i prijateljstvu. stoljeću to vrhuni u Freudovoj psihoanalizi. Kritik der zynischen Vernunft. Sjetimo se: Georg Simmel. 32 Usp. opažajno paraliziran. Istina. naprimjer. Ne možemo previdjeti Hölderlina koga priziva i Martin Heidegger.32 onda se on pokazuje intertekstualno. 102. jednog Novalisa ili Schellinga (u filozofskoj mjeri umjetnosti). stoljeću (prije svega Mademoiselle de Scudery) ljubav otvarala srca za sve i svaku temu. naravno. W. prijateljstvo je bilo stidljivije. Kod J. str. Helmuth Plessner sa svojim veoma rafiniranim esejom o strasti. u njemačko-romantičkom idealizmu. G. 31 P. da je sposoban da spozna da je za novi ethos. umjetnost argumentativnog diskursa kao mjeru prisebnosti ljudskog duha. Čežnja za ljubavlju. U skladu je sa Platonom u Grčkoj. s love of judaism was cosmopolitan”). Ako je tačno da je Roland Barthes u svojim Fragmenten einer Sprache der Liebe (1977) (Fragmentima jednog jezika ljubavi) prakticirao to filološki. radosti istine i kada je tragična.31 Ali smo zato morali. Lukacseva tragedija između duše i formi. 1039. Ona je bila ne samo projekt međuljudskosti. zapravo. Ibid. globalni. u Evropljane. i Hans-Georg Gadamer: ”Seit ein Gesprach wir sind” (”otkako smo mi sami razgovor”). kao i Jevreji. P. koji nisu lokalni patrioti.30 Ljudska prava pretpostavljaju da čovjek nije slijep. Mi bismo morali znati da se danas individuum poima u jednom smisaono proširenom kosmosu. u evropski diskurs ljubavi. bitak u svijetu. Benjamin. Prikazi tog diskursa ljubavi nisu usamljeni. čak i nova epistemologija. Još je u 17.) i onih nama znanih borbi za slobodu. sve to ima svoju povijest. komunikativnog uma. prijateljstvo pak indijansko. To je duboko prodrlo u nas. Marcuse. Sloterdijk. Ili: potrebna je estetika koja neće isključiti prirodno lijepo kako je to činila Hegelova estetika.. Bloch etc. str. svakako. str.izgube i snagu da budu svjedoci svoje vlastite agonije” (Albert Camus). potrebna nova antropologija. Else Lasker-Schuler bi rekla: ljubav je kraljevska. sa idejama u Symposionu. Max Scheler (1874/1928) sa raspravom o ljubavi.. Margarete Susman. u kojem se promišlja tragični okret ljubavi protiv ljubavi. Fragment über die Liebe (posthumno se pojavio). Iskustvo u dijaspori i u egzilu (naprimjer. mi prizivamo razgovor. u razgovoru o erosu. dramatičku.

iskustvo u egzilu. Inspirativni su Buberovi spisi koji se odnose na Dialogiku (Ich und Du. Edmund Husserl u zaostavštini. U: E. Philosophische Essays. PREGLED 25 . koji se izgubio judejskom Bogu”. Frankfurt am Mein. posebno o osjećanju. 33 Pojam subjektivne slobode / ljubav kao jednaki respekt za svakog i za drugog u njegovoj osebujnosti i drugotnosti – da li samo u solidarnom zajedničkom životu sa drugim može da se vodi autentični vlastiti život? Benjaminova intuicija da se mora prelomiti loši kontinuum cijele dosadašnje povijesti – krik izmučene kreature. ljubavi koje kod R. u Francuskoj Emmanuel Levinas sa njegovom naukom o izgledu i njegov učenik Alain Finkielkraut (Die Weisheit der Liebe. oscilirajući u formi dijalektike. 115. Dialektischer Negativismus. 34 J. koja je opojna i sukriva. G. i 1916. str. 2. 1991. Andersa i Hannah Arendt. Wagnera prerastaju u druge teme osim krivnje i radosti umiranja. 1977. 33 Usp. Angehrn. koja “ima za svoj uvjet iskustvo proganjanja”. Kommunikative Freiheit und negative Theologie. Aufl. Zato ona. Habermas.vrednovanju. upućuje na to da je. 1984). da sve “mora postati drukčije” – ima zacijelo poslije katastrofa našeg stoljeća više nego samo sugestivnu snagu34. Treba reći da svagda parafraziramo i ljubav prema smrti. 1923) i Zwiesprache (1930).. g. g. Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen Ausdruck. To možemo uzeti kao karakteristično za iskustvo G. Sada u: J. Znana nam je jevrejska opcija prema ljubavi. godini života) u sedamdesetim godinama. Ortega y Gasset u tridesetim i Josef Pieper (koji je umro u 93. Politische Theologie zwischen Agypten und Israel. Habermas. iscrpljivanje i netragično dobro. g sa velikom studijom o ljubavi i mržnji (Zur Psychologie der Gesinnungen). Smatram zbog toga: ljubav u stranoj zemlji. Jan Assmann historijski bio u pravu kada je rekao da ideja ljubavi evanđelja kojeg su koncipirali Jevreji dovodi do važenja jednu dugo ”potresanu tradiciju egipatske religije države. tu ne postoji pomak k mostovima ljubavi kao što su ljepota.: Jan Assmann. ona koja se pojavljuje kada se egzistira u egzilu. 1992. München. Siements Stiftung. koja strogom bogu pripisuje također blagonakloni izgled. kada je u dnevniku pisao o ljubavi. Anders je bio prvi njen suprug. koji je u New Yorku živio u egzilu 1947/1948. Suhrkamp Verlag. jest tragička nada u društveno priznanje. Frankfurt am Main. Alexander Pfänder se pojavio 1913. vjerovatno. brižnost.

Denis de Rougemont (u isto vrijeme). Iscrpno objašnjenje cionističke utopije. Kod Miroslava Krleže ljubav se javlja više u ironičnom tonu. 1948.”Lieben gestern” pojavila se u javnosti tek 1986. poslije smrti Hannah Arendt. No. sve što je predvidio postala je teška zbiljnost na kraju 20. godine. prije pola stoljeća. što stvara susjedsku 26 PREGLED . Said je na svoj način raskrio “evrocentrizam” ili “rasizam”. ideja lišena mesijanizma i nemogućih misija. nego bi se morala moći izraziti u neetničkim terminima. on je unižava u odnosu na indijsku i perzijsku kulturu. Kao i kod Jevreja i kod nas se postavlja pitanje o apsolutnoj snazi ljubavi. godine. dakle. I njegov je sud proizišao iz tadašnjeg evrocentrizma koji je bio karakterističan i za Hegelovu filozofiju povijesti i estetiku. Kritika unutarnje politike mržnje je grosso modo opravdana. I ova opaska simpatizira s njom. Fromma i Marcusea nude uskrsnuće ovog dijaloga. nešto što je usidreno u ljudskim pravima i u “humanitarnom pravu naroda”. pokazati zbiljski respekt prema drugim kulturama. koja ne bi bila “kričeći fundamentalizam Zapada”. Postoji također rasistički diskurs. pitanje je: kako stoji sa životom Jevreja poslije 1945. stoljeća. godine u Njemačkoj? Dvije knjige poznatih mislilaca. odrasli u vlastitoj kulturi i tradiciji. religijama i tradicijama? Ništa nije važnije od tog pitanja. kojeg je izrekao Friedrich Schlegel u djelu Über die Sprache und Weisheit der Inder (1808). nalazimo u jednoj od opaski o Hannah Arendt. Diferencije između različitih kultura proizvode i slike neprijatelja ili onoga što bi u budućnosti moglo biti neprijateljsko. On ističe i sud o islamskom svijetu. dakle. opsjednuti njome i njenim vrijednostima i dostignućima. Prethodi mu Aldous Huxley sa Brave New World. Anders je pisao sa 45 godina. osobito u svom spisu Kultur und Geschichte. kada sam se odlučio za studij filozofije u Zagrebu: ona je pledirala za jevrejsko-palestinsko-arapsko pomirenje. Potom dolaze imena – Ortega y Gasset (u tridesetim godinama našeg stoljeća). prema Herzlu. Gotovo da je kič. Sartre nudi iskaze u djelu Bitak i Ništa koje se pojavilo 1943. mahnitanja za dobitkom i identitetom. Možemo li. George Orwell piše (u isto vrijeme kao i Anders) svoj Roman 1984. što je univerzalno. No. i danas postoje negativni sudovi o drugim kulturama. a to je podneblje koje ne pogoduje ljubavi i mišljenju. Možemo li se sporazumjeti da imamo neke zajedničke vrijednosti. Edward W. Pitanje: da li je Yale Companion mogla tome doprinositi? Kaže se: na prvi pogled – ne. Ona izaziva laž i strah. nešto što je povrh nacionaliziranja masa. ali su ostale bez nasljednika.

koje su u upotrebi veoma različite. u atmosferi u kojoj znamo da nema života “koji bi imao vrijednosti projekcije u budućnosti. bez obećanja zrelosti i napretka” (Albert Camus)37. valja znati što nam ga uskraćuje ili čak pervertira. ubijanja.. zamire svaka nada da bismo živjeli u multikulturalizmu i pluralizmu. Formirale su se planetarne apstrakcije. cijepa modernu svijest. mučenja. tu vrijedi onaj stav: ”Plašljiv. o ljubavi i prijateljstvu. ideologijske. tehničke. 1986. sa onim o čemu je govorio Thomas Hobbes: Bellum omnium contra omnes. Ako je naše stoljeće – stoljeće straha a ne moralnog napretka. Ibid. Die Zeit Extra. direktora Asia Europe Foundation u Singapuru. U strahu. Mi time dotičemo sudbinu naroda u Evropi. Nisam uspio doći do engleskog izvornika. onda naše povijesno iskustvo govori da u strahu nije moguće argumentiranje. sposobnost vjere da u drugom čovjeku možemo potaći mišljenje i opažanje. nacionalne. napose na Balkanu. 20. ne samo do kraja povijesti. 35–72. PREGLED 27 . Der Denker auf der Bühne. kao i Camusu. Sloterdijk)36. da je vulgarna shizofrenija ili autoritarnost masa. drugog čovjeka ne možete uvjeriti umnim argumentima. 83. državne. deportiranja. Čini nam se. Da bismo uveli diskurs o podnošljivosti i toleranciji.”Filologija egzistencije” (P. da svijet “vode slijepe i gluhe snage koje neće čuti krikove opominjanja ni savjete preklinjanja”. decembar 1998. Camus. One su starije od moći mišljenja i umjetničke borbe. ali sretan”. I čini dijalog nemogućim. ono što je stilizirano kao različito u kulturama i tradicijama. pouzdani znak da smo dospjeli do kraja vremena. Cijeli tekst rasprave na kolokviju je sa engleskog prevela Petra Dischinger i Eike Schonfeld. 36 Vidjeti: P. Sloterdijk. str. 37 A. koje se lažno predstavlja kao demokracija. Govoriti jezikom čovječanstva. lažne nade i prividni konsenzus o ljudskim pravima. i stvarati duboke pukotine.susretljivost i prijateljstvo među individuumima i narodima pod ovim jedinstvenim nebom koje također započinje da nestaje?35 Velika je vjerovatnost da će pojmovi i definicije. str. S njim u nama nestaje ona skrovita moć koja se ne da pervertirati: moć povjerenja. koji otjelovljuje pervertiranje prava na život: na prinudu laži. 16. str. Strah u nama uništava onu supstanciju koja dovodi van snage socijalni darvinizam. Ljudska psiha pretvorena u apstrakciju potpuno je nesposobna za argumentiranje. 35 Vidjeti: izlaganje Tommy Koha. Antropologijsko istraživanje dokazuje da tu dijalog prestaje. znači stvarati. ako mahnitanje već nije argument. one ljudske reakcije u kojima nalazimo dovoljno snažne izraze koji vode razumijevanju i pomirenju. rasne. inscenirati nove prijepore. ne selektiranjem najsposobnijeg.

Opis moderne. protjerivanje. koja ni na koji način više ne ustrajava u naivnoj vjeri da će ljudska prava lako pronaći svoj put i svoju suverenu riječ interpretacije. interkulturne. i koji ponovo nalazi pred ljepotom svijeta i lica. Gušimo se među ljudima koji vjeruju da su potpuno u pravu. strijeljanje. 25.”39 Cultural Studies Komunikativna sloboda Kako čovjek mora biti sazdan i način na koji misli da se misli njegovo sopstvo. jer živimo u svijetu apstrakcije. Ibid. kako bi rekao Martin Heidegger (das Gerede). 39 A. Frankfurt am Main. kompliciranoj strukturi povijesne svijesti. Das Selbst auf dem Grund der Verzweiflung.Ljudska prava pretpostavljaju uvid u povijesno iskustvo. izgradnja velikih teorija poslije kojih dolazi udaranje. Der Denker auf der Bühne.” (P.. 40 M. solange das Recht zur Kraft an sich selbst glaubt. A za one koji ne mogu živjeti do u dijalogu i prijateljstvu ljudi. str. Sloterdijk. naklapanjem. bilo idejama. Um se vidi zapriječenim u svom kretanju. intertradicijske mogućnosti. jedne “turobne znanosti”. Mi nismo izvan užasa koji je sabran u uvidu da nisu zasićene sile i laži. multikulturalizmu. 1991. isto onako istinitom kao što je povijesni dio. apsolutnih ideja i mesijanizma bez istančanosti. ta tišina je kraj svijeta. zapravo. 84. Camus. Theunissen. političkim koketiranjem. svijetu krvnika i mašina.”38 Nije zabluda reći: ”Živimo u strahu jer uvjeravanje nije više moguće. ako bi trebala biti moguća sumnja koju on iskušava kao svoju zbiljnost?40 Camusova rečenica dopušta pomisao na da postoje moći koje neminovno dovode do izraza: kraj vremena. str. bilo u svojim mašinama. Podsjetimo se da je svakoj katastrofi prethodila epistemologijska katastrofa. ”Nikakva se volja za moć ne mora prihvaćati dokle pravo na snagu vjeruje u sebe. 38 “Kein Wille zur Macht muss unterstellt werden. jer je čovjek čitav prepušten povijesti i jer se nije mogao obratiti onom dijelu u sebi. I onda se uljuljkuje retorikom o ljudskim pravima. str. koja teži jednoj utopiji. u zaista perverznoj. odavno je dospio do patografije. da već u prvom stupnju ostvarivanja subjekt sumnja u vlastitu moć i u političke. u onom moći stvarati. iracionalnoj. 28 PREGLED . 99). kraj svijeta.

koja je raskrila i “pop kulturalne i političke elemente“. koja igra ključnu ulogu u antropogenezi. Gramsci in Disneyland. sve su to znakovi povrijeđenog života.Pruski ministar predsjednik Von Bismack svojevremeno je bio. sociolog iz Gane – Kobena Mercer. godine organizirao konferenciju o temi “Cultural Studies”. polemologija i u veoma rafiniranom smislu. naišla na veoma raširenu rezonanciju. odnosno protiv hegemonije bijele povijesti. kao što su Homi K. 1983. 1075. Cultural Studies. das noch diffuser ist als Postmoderne. kojeg nazivamo normalnim. Na njoj je sudjelovalo oko tisuću sudionika. Lavrence Grossberg. “Kultura” je postala jednim već kulturnim. New York. od zvijezda ovog pokreta. to što je američka verzija kulturnih znanosti. Usp. da je ova američka verzija kulturnih znanosti (kako je uobičajeno reći. Usp. u znakovima “rase. Usp. i dalje. o jednom teorijskom projektu koji ne vodi više apsolutnom izrazu apsoluta. Stuttgart. epohalnim “događanjem. der Wiener Verlagturia & Kant uzeo je u nakladu najvažnije protagoniste pokreta “Cultural Studies”. “ (“Kultura je jedini koncept koji je još izraženije difuzan no postmoderna”).: Christoph Konrad. u Njemačkoj). kažu. Riječ je o jednoj tački u civiliziranom procesu. Tony Bennett. čemu je 41 Navod u: P. Routledge. novembar 1998. iako je došla sa zakašnjenjem. sa feminizmom i postkolonijalizmom. vode raspravu u vidu polemologije: o kulturalističkom prestiliziranju ili preformiranju starih borbi protiv “imperijalizma” bijelog čovjeka. Paul Gilroy. koji su se tamo mogli vidjeti i slušati. o čemu govori Edward Said. o figurama interkulturalizma. sa novom sviješću o manjinama i potčinjenim. Riječ je o kulturi za koju bi se moglo reći: “Kultur ist das einzige Konzept. U to sam se i sam mogao uvjeriti u doba mojeg egzila u SAD-u. sa istraživanjima onih neprivilegiranih ili crne rase kao i sa antiimperijalističkim otporom”. 42 Hans Blumenberg. Martina Kessel. Stuart Hall. Univerzitet Illinois je 1990. 52. 44 U: Lawrence Grossberg i drugi. institucionaliziranje postvarenja i otuđenja koje dospijeva do vulgarne shizofrenije.44 Mislim da se to može povezati sa “velikim reformističkim pokretima feminizma. kao što je formulirala jedna dama. Klett Cotta. svagda je izgradnja distance. jednu seriju koju je izdao Der Stauffenburg Verlag u Tübingenu. Cornel West. Kritik der zynischen Vernunft. da su dočekane sa rastućim simpatijama. Život je institucionalizirao jednu logiku po kojoj Cultural Studies43. 1992. o tome: Wolfgang Müller-Funk. izvan sebe od užasa: ”Rat je pakao a đavo onaj ko ga izazove potezom pera!”41 Poriv agresivnosti.: “Studien zur Interund Multikultur”. str. Sloterdijk. spola”. prije svega. Kultur und Geschichte. Hft 11. U: Merkur. 43 Povratak na Cultural Studies je koliko višestruk toliko i aporetičan. klase. Reclam 1998. Kobena Mercer. PREGLED 29 . Neue Einblicke in eine alte Beziehung. Stuttgar. Prigodno se kaže da “Cultural Studies” predstavljaju veliku značajnost u anglosaksonskim zemljama. stimulativna katastrofa “apsolutizma zbiljnosti”42. Jahrgang. Bhaba.

predrasuda ili arogancije. Milan Damnjanović. To je bilo doba uzdizanja filozofije u bivšoj Jugoslaviji iznad mizerije dijalektičkog i historijskog materijalizma. 1997. “ (P. 1077. sa dijalektičkim jezikom. socijalni status onih koji sudjeluju u diskursu ili pak u svom pisanju zahtijevaju osebujni teoretski status. koja je navela Rolanda Barthesa da preoštro kaže: jezik. Sloterdijk. koju je organizirao Institut za filozofiju u Beču odnosno Erich Heintel. Danko Grlić. Ono što se dogodilo sa dijalektikom kod Marxa je novo stiliziranje starog motiva. sa zajedničkim iskustvima u kritici ideologije. Stauffenburg. religije i filozofije. Na simpoziju su sudjelovali. nisu izvan povijesnog iskustva koje je i gospodarenje i tlačenje. kao njegov direktor. one nisu vrijednosno neutralne. jednog spekulativnog determinizma. Okcident i Orijent. vulgariziranja filozofskog mišljenja.. Der Denker auf der Bühne. Ova dijalektika Zapada ima svoju povijest od Platona do Hegela i Kierkegaarda.45 Zbog toga i jezik mora sebe osposobiti da živi svoj život bez autoritarne intonacije. 47 Dijalektika je nastupala svagda sa autoritarnom intonacijom. Tübingen. ma koliko on bio okrenut protiv Hegela ili Platona. alergične brutalnosti. to je bio svakako internacionalni skup.. Danilo Pejović. ethos oslobođenja. Jednu vrst radikalne kritike dijalektike Zapada izrazio sam u svojem izlaganju na filozofskom symposionu u Austriji (Wien. Kolegijalnost i prijateljstvo bilo je izvor ethosa oslobođenja. 46 Vidjeti: Wolfgang Müller-Funk. jezik je fašistički! Riječi: Istok i Zapad. 1963) pod naslovom “Fundamentalna filozofija”.Hegel posvetio svoju filozofiju apsoluta. od moći opozicije i polariteta. Naravno. Zato gledanje sada boli. Zwettl. Usp. str. I danas se događa jedna logika koja direktno vodi „Cultural Studies” do etniziranja kulturno-znanstvenog diskursa. Ma kako bila profilirana i duboka. I nikada nije mogla povrh filozofskog fundamentalizma. ovu konačnicu: oni opažaju čovjeka koji će posljednje svoje uvide morati da povjeri svome neuspjehu. Uz to. koje je odavno našlo svoj interkulturalni profilirani i suvereni izraz. besramnost moći.46 Sa one strane moći opozicije i pošasti polariteta U SAD-u mi sebi otkrivamo američki put „Cultural Studies“. Ako govorimo o tome da Nietzscheovi gledaoci “sa velikom tjeskobnošću posmatraju. ova ili ona tradicija. Hybride Kulturen. slobode nužnosti ili slobode zakona. Ibid. apsolutnog duha u formi umjetnosti. ona je nosila u sebi jedan fundamentalno-ontologijski motiv polemologije. str. Gajo Petrović.47 Hegel je dijalektički motiv u mišljenju Zapada najdublje sup45 Kultura je zapravo gledanje. Tu odlučuje nacionalno porijeklo. jest strah od tradicionalne dijalektike. u kojem su sve žešće alergije svojevrsnog egoizma. to što ih povezuje sa postmodernim mišljenjem. pravednosti u do- 30 PREGLED . 103).: Elisabeth Bronfen i drugi. Veliki pojmovi nose značenja.

stancijalizirao. Tačnije: bitak nije samo supstancija; on je subjekt, a to znači: napredak, samostiliziranje vlastite zbiljnosti, posredovanje, umnogostručenje u polaritetima, a potom sve vrhuni u formama apsolutnog duha, u umjetnosti, religiji i filozofiji. Na svom putu do sebe, do apsolutne znanosti, duh ništa supstancijalno ne može izgubiti. Dijalektika se već u Hegela priklanja mitu sinteze ili mitu jedinstva suprotnosti. Dijalektičar Hegelovog stila ne donosi rijetko “logocentričnu” inovaciju ili takozvano prividno rješenje. Ova je logika poprište nesmiljene borbe između krajnosti ili polariteta. Naprimjer, u Fenomenologiji duha (1807) takav je odnos između stoicizma, skepticizma i nesretne svijesti. Skepticizam je istina stoicizma. Nesretna svijest je istina istine: skepticizma itd. Logika je sudbonosno obavezna binarnim kodovima (Codes). Oni se uzdižu do onog apsolutnog i načelnog. Naime, ako se to odnosi na “nacionalizam”, onda bi to bilo, Hegelovim jezikom rečeno, jedno teško protivrječno traganje za trećim putem između nacionalizma i univerzalizma. To je volja za jedinstvom u suprotnostima, poradi njih i unatoč njima. To danas znamo: svako obrazovanje identiteta, koje se, na žalost, nikada ne može pouzdati u opuštenost, u ono što ne mora proći dramaturgiju dijalektičkog uma u Hegelovom smislu, koje se pojavljuje u modernitetu kao samoterapeutika, svako obrazovanje identiteta (razlika ili suprotnosti), koje se konstituira samo pomoću isključenja, potiskivanja ili prevladavanja, u formi napretka, danas se čini obsolet (engleski: out-ofdate, passe, out, dead, outmoded, old, antiquated, ancient, superannuated, archaic, demode, discarded etc.). I pojavljuje se u svjetskim razmjerama kao “pravi izvor kolonijalnog i postkolonijalnog potčinjavanja”.48 U tom smjeru ide Edward W. Said. Odgovarajuće Saidove iskaze čitam kao nastojanje interkulturalnog mislioca. Interkulturalna filozofija / interkulturalni mislioci Interkulturalni mislioci, koji su sve više na sceni “svjetske povijesti”, jesu radikalni i to onda kada nastoje da se istrgnu, tako reći, sa teoretskim korijenom, da izbjegnu velikom zlu: ”rasizmu”, ”etnocentrizmu”, “seksizmu”. Taj model mišljenja postaje presudan. Samo “identitet diferencije”, samo identitet
puštanju novih ideja ili novih izraza. Gajo Petrović je kasnije pisao o ovom simpoziju u jednom zagrebačkom časopisu “Praxis” (ili “Naše teme”?, 1963). I tom je prilikom rekao da su se čula mišljenja kako je to bilo najzanimljivije izlaganje. 48 Usp.: Wolfgang Müller-Funk, ibid., str. 1078. PREGLED

31

neidentiteta, mnogostrukosti, u kojem padaju odlučni udarci, borbe, sustajanja, razočaranja, jest jedina nauka, jedina psihoterapija i psihodrama. To je veličina koja je u stanju da proizvede ono što japanski ili indijski filozofi danas misle da su njihove tradicije ili kulture otkrile prije dva tisućljeća: da stvori neagresivnu formu kulture. To je novi fiziognomijski smisao: ključ za sve što najavljuje bliskost svijetu, okolnom, bliskom i udaljenom: u vremenskom ili prostornom značenju. Moguće je da je u tome veličina koncepta polifonih i hibridnih kultura, interkulturalne filozofije. Ona navješćuje nečuvene slobode, koje su moguće samo kao literatura ili kao umjetnička borba. Ne kao doslovni tekst svijeta života u Husserlovom smislu ili svakodnevlja. I dalje u svom životu ostajemo sa svojim paradoksima u susretu sa drugima u njihovoj drugotnosti (alteritasu) ili sa nama samima kao svagda drugim. Naša sloboda, kao i ona u Nietzscheovog Zarathustre, nalikuje metafizičkoj sudbini ili metafizičkoj kazni. Krivnja u starogrčkom smislu, kao što je ona u Kralja Edipa ili u Antigoni Sofoklovoj nije utopijska. Veoma je rašireno mišljenje da je postmoderna neagresivna forma kulture i duha, povrh svakog etničkog partikularizma, tradicionalnog fiksiranja uz nacionalizam. I to sam jasno iskazivao od kraja šezdesetih godina, napose u Sfingi Zapada (1972) i u djelu Iskon i smisao (1971). Čovjek i sudbina Zapada (1971). Gotovo se čini da je to izraženo i prije no što se u svijetu pojavila postmoderna. Ispravno je reći da je ova pretpostavka o neutopijskom karakteru postmoderne ono što je u osnovi njene “strašne istine”. Ipak, i protiv volje, u njoj se pervertira to; dospijeva na scenu kao novi utopijski projekt, koji navodi utopiju multikulturalnih figura, kao moć koja to sa periferije pomjera u središte. To bi nalikovalo preokretu. Samo bismo morali postmoderni okret misliti u Heideggerovom a ne u Hegelovom smislu. Okret nije ukidanje i ujedno očuvanje kao kod Hegela; njegova istina nije u njegovoj realizaciji, u višoj i još otvorenoj formi, kao što je, na primjer, u Hegelovoj Logici: “Bit istina bitka”. To nije nadrastanje koje sabire ili supstancijalizira vrijednosti onog prethodnog, pretvarajući ga u lešinu, u svijet bez duha i duše, u nešto mrtvo. Ono je osvrtanje koje oživljava, dramatski proces gledanja koje boli i razvedrava. Heidegger kaže: to je pregorijevanje, prebolijevanje (Verwindung). Utopijski izgled postmoderne postavlja pitanje: ko prosvjećuje i ko je, naposljetku, prosvijećeni. Utopija misli: kulturalizam jest svijet nadarenih, onih 32
PREGLED

rijetkih (Minderheiten), čiji je Tertium comparationis to da je ona u sebi polifona, mnogostruka, beskrajni splet. Ona je topos razlika, heterogenog. Kao što se oprašta od tradicionalnog nacionalizma, ona se oprašta i od već demonstriranog univerzalizma. Ovaj je svagda preferirao apstraktno opće, kako bi se izrazio Hegel. On propušta sublimaciju posebnog i pojedinačnog, ono prijateljsko ili susjedsko susretanje, koje je nama u našoj povijesti bilo gotovo konstitucionalno. Iz svoje samotnosti univerzalizam se nikada nije uspeo u nešto sa više dara, darivanja i uzimanja. A on bi trebao biti sposoban da se uspne povrh modernog cinizma znanja i znanosti, povrh “difuzije subjekta znanja”, onog koji je instiktivni konformist, naklonjen nivelacionim tendencijama koje naziva univerzalnim. Univerzalizam u bioestetskom smislu, vjerovatno, nalikuje na Zarathustru koji je pjesnik i koji se stidi što je to.”Wie ein Bajazzo des Egoismus steigt Zarathustra aus seiner Einsamkeit auf die Bühne und schenkt den Zuschauern eine Freiheit, die der Denker sich nur genommen, nie erhalten hatte. Vielleicht war es seine Grösse, dass er gab, was ihm fehlte, und sein Verhängnis, dass er nie geschenkt erhielt, was er weitergeben. Wider Willen war er der letzte Altruist.”49 Gotovo se čini da ova utopija preuzima od univerzalizma kritičku attitude protiv nacionalizma. Stvarne drame se odigravaju i s tom neagresivnom formom kulture ili interkulturalne komunikacije. Što se događa? Situira se, kaže se, jedan novi tip čovjeka. I o tome govore u svojem djelu Elisabeth Bronfen, Benjamin Marius i Therese Steffen. ”Koncept polifonih i hibridnih kultura omogućuje to da nadrastamo utopiju kulturalne mnogostrukosti, u kojoj je svaka druga kultura svagda još objekt mogućeg znanja i zaključnog razumijevanja.”50 Multikulturalizam kao drama susretanja / drama slobode I sa multikulturalizmom pojavljuje se neupadljiva figura sjene, koja svagda pripada tragičkom igrokazu. Prije svega, on ne bi smio biti metafizički opijat, nešto poput hašiša, skrovitih maski za nešto drugo. Mi smo s tom idejom
49 P. Sloterdijk, Der Denker auf der Bühne, 1986, str. 104. “Poput pajaca egoizma Zarathustra se iz svoje samotnosti uspinje na pozornicu i daruje gledaocima slobodu koju je mislilac samo uzeo, nikada ne i dobio. Moguće je da je njegova veličina bila u tome što je dao ono što mu je nedostajalo, a njegova kob što nikad nije dobio na dar ono što je htio slati dalje. Protiv volje on je bio posljednji altruist.” 50 U.: Elisabeth Bronfen i drugi, Hybride Kulturen, Tübingen, Stauffenburg, 1997. PREGLED

33

zalutali u novu naivnost ako samo s njom koketiramo i padamo u uobraženu dubokoumnost. Zašto? Multikulturalizam kao sistem nije dovoljan; on nije lišen bola individuacije, drame susretanja i tragičnih konflikata, iako teži da se postavi povrh mitske stege polemologije. To nije nova tvrdoglavost: kao akceptiranje kulturne mnogostrukosti. Tako čak i među veoma ozbiljnim filozofima, pod maskom novih ugodnosti i udobnosti, nastupajući koncepti multikulturalizma se pojavljuju kao nove utopije ili kao najbezočniji optimizam, kao prevladavanje postojećeg subjekta znanja koji bi trebao da legitimira krizu suvremenog svijeta. On nije uvjet mogućnosti prevladavanja rasizma ili nacionalizma ili seksizma. On je u oficijelnom ciničnom društvu “dalje pisanje” (Fortschreibung) ovih kobi i stoga što “predstavlja identitet posredstvom razlikovanja ili ‘diskriminiranja’”.51 “Etnički preferirani tip u ovom diskursu je stoga ‘hybrid’ (dvojakog porijekla), jedno spajanje linije tradicije ili niza signifikanata.52 Da li se u riječi hibrid spaja ono što metaforika mitskih hibrida želi da sugerira? To je svakako pitanje. Što da činimo ako u tome opipavamo samo idiosinkrazije ili one teške osjetljivosti, u izboru metaforike koja nam dolazi iz biološkog diskursa, ili ‘iz formacije koja nije sposobna za reprodukciju’”? Moć metaforike / telepathia i telematika Metaforika želi da odgovara ponornosti svijeta života, ”ponornoj površnosti”, u onom smislu u kojem je Nietzsche govorio o Grcima: Grci, oni su površni iz dubine! Pažljivog čitaoca filozofskih spisa mora začuditi ova vrsta metaforike u slučaju dijagnostike kulture i moderne uopće. To podrazumijeva da i u pojmu utopije uvodimo razlikovanja; utopija od jučer ne bi mogla biti utopija od sutra; pojam slobode od jučer ne bi mogao biti pojam slobode za sutra, u novoj elektronskoj civilizaciji i u razdoblju telematike. Svejedno: mi ćemo moći razumjeti logiku interneta kao globalnog medija komunikacije, kao nove slike svijeta, Ars electronica. Taj medij enormno povećava kompleksnost komunikativnog stvaranja identiteta, interkulturalnosti, on omogućuje da “njihov imaginarni, virtuelni karakter dospije do svijesti”. Dosljedno tome internet razvija u isto doba nove modele socijalne samoorganizacije i “ophođenja sa virtuelnim identitetima,
51 Ibid., str. 1078. 52 Ibid.

34

PREGLED

od e-mail prijateljstva preko chatbox poznanstva sve do Cybererotiker...”53 To znači ”za muziku muzičara DJ kultura je promatranje drugog poretka samorazumljivost; za stil stiliziranja Hipstertums je pretpostavka mit drugog poretka; za kulturu kultura postkolonijalizma je hibriditet životni uvjet.”54 Na nepredviđen način se pojavljuju “postmoderni” likovi reprezentacije novih fenomena. U tom spektaklu na pozornicu dolazi “bizarna kolektivna fantazija”; na njoj se može gledati posredstvom komunikacione i socijalne tehnologije “jedna netragično-neherojska varijanta Nietzscheovog natčovjeka”.55 Sad se da pokazati da je “hispostazirani subjekt lijepe nove kulture u svojem modusu postojanja hybrid, koji svoj identitet izvlači iz diferencije, jedna klovnovska maska, etnička i seksualna, nije za život sposobno biće; naprotiv, on je nadražajni demonstracioni subjekt za shoews transvestita i za estetičke igrarije Ars electronica, jedna umjetnička figura, koja je u međuvremenu ponuđena na prodaju na tržištu avansiranih teorija computera i kao technoid, kao čovjek-mašina, uključivanje, kao Cyborg.”56 Jedva da je potrebno reći da je “pojam prirode” znatno promijenjen. Još od onoga doba u kojemu je veliki Georg Simmel prije jednog stoljeća, u svom djelu Vom Wesen der Kultur, jasno rekao da je on “višestruko uključen u mističnu, mitologijsku ulogu ranijeg pojma Boga”. U našim očima je to naslijeđe prešlo u pojam kulture ”i kultura se predstavlja kao čudotvorni poduhvat, koji, naoružan kompjuterom i bioznanostima, generira novo realno-simboličko biće.” “Da sa etničkim hibridiziranjem može zlo nacionalizma i rasizma prognati iz svijeta, to se moralo pokazati kao politički opasna iluzija.”57 Ni najodlučniji pristalica liberalizma ili tradicionalizma neće poreći da ljudi mogu “sa višestrukim kulturalnim codiranjem, imigrantima, učiniti jedan važan doprinos za dijalog različitih nacionalnih i religioznih kultura, naravno, ako se pretpostavi da raspolažu odgovarajućim ekonomskim i intelektualnim resursima, riječ je o realnom ili simboličnom kapitalu.”
53 Ibid. 54 Ibid.; “Für die Musik Musiker der DJ Kultur ist die Beobachtung zweiter Ordnung Selbstverstandlichkeit; für die Stil Stilisierungen des Hipstertums ist der Mythos zweiter Ordnung Vorausetzung; für die Kultur Kulturen des Postkolonialismus ist Hybriditat Lebensbedingung.” 55 Ibid. 56 Ibid., str. 1079. 57 Ibid. PREGLED

35

58 na Rusku imperiju.Ova razlaganja. ukazuju na to da iz njih vreba nešto pakleno. protivnik. ibid. mi više ne živimo među ljudima. U kulturalnim odnosima to znači: mi protivnika pojednostavljujemo. Postavši velikim dijelom slijepi zahvaljujući polemici. Camus. Sloterdijk. nacionalističkog zanosa. kulturama ili religijama. pretvori u diskriminiranje. Tu je Evropa u svojoj srži. Stoljeće nacionalističkog zanosa / netrpeljivosti i polemologije / kriza pojma identiteta Ali što da mislimo o evropskom nacionalizmu? Možemo reći kao i A. čuti istinu o sebi. na Balkan koji danas ima svojeg “oficijelnog cinika funkcije”. da se ono čuveno insistiranje na vlastitom identitetu. Naime. 225. stare Evrope. naravno.. Sve to da je svaka osebujna kultura posredovana drugim tradicijama. Camus: dvadeseto stoljeće je stoljeće napada i obrana. Kritik der zynischen Vernunft. 59 A. ”Onome koga napadam ne znam više boje pogleda. misli se pri tome na evropski kontekst Dunavske monarhije (Austrougarske). ne mislimo o njemu. može pretvoriti u nacionalističku agresiju. opažamo ili da s njim otvoreno komuniciramo. mi odbijamo da ga vidimo. 36 PREGLED . u kult agresivnog egoizma. str. nego u svijetu sjena. 131–132. Iza mnogostrukosti identiteta vreba neumoljiva čežnja za jednoznačnim. onog toka kojeg nazivamo shizoidnim u kojem je naprosto sve moguće. vidi se kao neprijatelj.”59 Prema tome. prije svega. jer se samo jedna stvar beskrajno udaljava od iskustva mišljenja. str. napose u Bosni i Hercegovini. U toj polemici drugi. u evropskoj Bosni (da skratimo ime). koja sežu duboko. niti da li mu se događa da se smiješi i na koji način. ništa ne mijenja na jedinoj stvari: da su one. u kontekstu historijskog iskustva “starog svijeta”. on nije svespasavajuće sredstvo da se diferencija. sinkretičke kulture. koji je objektivno strateg razaranja. hibridiziranja. koje često nalikuje na mahnitanje i suludost. u historijska iskustva nacionalnih i kulturnih sinkretizama. koja je od svoga postanka u svojoj filozofiji nastojala znati sebe.: P. jedva ćemo naći neku paritikularnost ili osebujnost koja ne bi bila djelo ispreplitanja. čini se. stvarale jasno i čvrsto oformljen identitet. Da se “oslobodi iz jednog bolnog stanja nepripadnosti”. Reklo bi se da bi to mogla biti pohvala onom hibridnom koje dolazi iz stega biologije! No. 58 Usp. odgovor na ono postavljeno pitanje glasi: mi nismo u stanju zamisliti evropski nacionalizam bez ovih stalnih kriza identiteta. polemike i mržnje. u militariziranje naroda ili tačnije masa. jedinstvo u razlikama.

Suprotnosti su također svojevrsna “redukcija kompleksnosti”. str. pak. a takav je bio staljinizam ne samo u nekadašnjem Sovjetskom savezu nego i u Socijalističkoj federativnoj Jugoslaviji. 60 Albert Camus. u kojima su mislioci – mislioci. PREGLED 37 . oni su doveli do raskorijenjivanja i pustošenja i zemlje i neba. njihova inteligencija. Čini se da smo agenti tih opozicija. paranoidni funkcioneri. Negacija je životnom svijetu. sa one strane staroevropske dijalektike i staroevropskog pojma istine. pokopane pod dva inicijala uklonjenih lica. a koje je veoma logičan svijet za njih izmislio. moramo se jednom unijeti u misao. drami napretka. goleme su mase ljudi. koji ne vidi ništa zajedničko između osvajača i filozofa.”60 To da moramo i dalje živjeti u opozicijama ili suprotnostima. nacionalnog. Posvuda su institucije. da bismo mogli drukčije dešifrirati svijet diferencije ili multikulturalnog društva. Otkako su te lijepe filozofije ušle u povijest. ibid. znak da bismo mogli drukčije. U njemu nadolazeće ukida i ujedno čuva bit ili varijaciono bogatstvo prethodnog. osvajača i umjetnika.Kolektivna shizofrenija nije fatamorgana onih zabrinutih ili prestrašenih. prijatelj – neprijatelj. ali i vjerovatnom: da mi neprekidno zapravo živimo u suprotnostima i opozicijama. agenti agresivnog egoizma i onog kolektivnog. vodeći ih površinom Evrope kao beživotne simbole koji smiješno oživljavaju samo u brojevima statistika. i tijela i duha. Tada smo mislioci tog raspuklog svijeta. 132. od kojih je svaki čovjek ipak nekoć imao vlastiti način stezanja ruke. Sistemi koji su nastali iz ideologija. Hibridizacija je. agenti vlastitog životnog interesa i na Zapadu i na Istoku. Ove ideologije “rade na iskorjenjivanju ljudstva. djelatnosti duha. koja se čini banalnom. Ali tu vlada opojna moć identiteta ili božansko otjelovljenje onog višeg načela ili realizacije. No. da one “iščeznu”. znak je da težimo “identitetu diferencije” ili identitetu neidentiteta. Živimo u njima umjesto da im umaknemo. negacija je imanentna i neotklonjiva. države. Pojam hibrida samo kazuje da diferencija ne bi morala značiti diskriminiranje..

.

2/2009 i br.) In this issue of Pregled.09 POETIČKE MIJENE I KONSTANTE BOŠNJAČKE KNJIŽEVNOSTI1 POETICAL SHIFTS AND CONTINUITIES IN THE BOSNIAK LITERATURE2 Sažetak Ovaj rad je treći nastavak studije Poetičko-kulturalna pripovijest bošnjačke književnosti. književnih modela. posljedično. Tako se zanemaruju dragocjeni vidovi prožimanja i adopcija. hibridni oblici. the first part of the text (pgs 1-11) is published. Summary This paper is a third sequel to the study Poetical and Cultural History of the Bosniak Literature.Enes Duraković UDK 82. 3/2010). konvencija i oblika iz orijentalno-islamskog u zapadnoevropski kulturno-civilizacijski krug. I have attempted to analyze the complex processes of superimposition of various social and cultural systems and. the first two having been published in Pregled magazine (No. evropska moderna. In this text. adaptacija i sinkretiziranja književnih tekstova nastalih na liminalnim prostorima. 1 2 U ovom broju „Pregleda“ objavljujemo prvi dio teksta (1-11 str. kulturni identitet. U ovom tekstu sam pokušao analizirati složene procese preslojavanja svekolikih društvenih i kulturnih sistema i. prosvjetiteljstvo. a i prva dva su objavljena u časopisu Pregled (br. s druge strane. orijentalno naslijeđe. u jednoj mikrokulturalnoj književnoj zajednici koju kroz cijelo dvadeseto stoljeće karaktarezira traganje za pouzdanim oblicima kulturnog identiteta. PREGLED 39 . Ključne riječi: bošnjačka književnost. kanonizacija i diseminacija. 2/2009 and No. 3/2010). naglašenim orijentalističkim diskursom koji i danas prožimlje brojne tekstove u kojima se bošnjačka književnost posmatra kao kulturalni survival i anahrono osmansko naslijeđe. Ti su procesi paradigmatično određeni Lotmanovim pojmovima kulture i eksplozije i.

consequently, of literary models, conventions and shapes from the oriental-Islamic to the Western European cultural and civilization circle. Such processes are paradigmatically determined on the one hand by Lotman’s notions of culture and explosion as well as, on the other hand, by a pronounced orientalist discourse which is contained, even today, in numerous texts in which Bosniak literature is viewed as a cultural relict and anachronous Ottoman heritage. That is the cause of neglect of many precious forms of permeation and adoption, adaptations and syncretism of literary texts written in liminal areas, in a microcultural literary community, characterized, throughout the 20th century, by a quest for reliable forms of cultural identity. Key words: Bosniak literature, oriental heritage, European modernism, cultural identity, Enlightenment, hybrid forms, canonization and dissemination 1. Orijentalno naslijeđe i evropski duh moderne „Niko živ ne može kazati da li se to nadgornjavaju hramovi tipa Sinanove Selimije iz Edirna i, recimo, Amjenske katedrale. Zauvijek će to ostati razdvojeni svjetovi ljudskog divljenja pred istim svemirskim harmonijama.“ (Midhat Begić: Izabrana djela Safveta Bašagića) „Zapravo, književne tradicije dva velika kulturna kruga – zapadnog i arapsko-islamskog, najvećim dijelom i orijentalno-islamskog – žive oduvijek u naročitoj vrsti estetičkog i poetičkog nesporazumi jevanja.“ (Esad Duraković: Orijentologija) Za utemeljenje moderne bošnjačke književnosti od presudne je važnosti onaj historijski prevrat potkraj 19. vijeka, kad se carstva mijenjanju i kad se, parafraziramo li Anthonya D. Smitha, javlja dramatična identitetska kriza: nakon potpune duhovne konsternacije valjalo je u kulturnom preporodu prevazići osjećanje izgubljene historije i književnosti i prilagođavajući se novoj kul40
PREGLED

turnoj i društvenoj stvarnosti iznova legitimirati vlastitu kulturnu zajednicu. Stoga je u cjelini društvenih preobražaja „i književnost, koja se tada stvarala u vlastitim listovima i časopisima, u knjigama i kalendarima, nastavljala taj prirodan put emancipacije duha, sticanja svijesti o sebi, o svome slavenskom biću i južnoslavenskoj domovini, o vezanosti za ostale narode u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama Slavenskog juga.“3 Prva generacija književnika piše tada prve pjesme i pripovijetke, drame i romane na bosanskom jeziku i zapadnom pismu, ali istodobno pribira folklornu građu i pisano književno naslijeđe iz prethodnih epoha kao kulturalnu osnovu na kojoj će utemeljiti savremenu književnost prožetu prvim, makar i površnim iskustvima evropske kulture. U ovoj svojevrsnoj rekapitulaciji književnog naslijeđa što je i u romantičarskoj književnosti ostalih evropskih naroda imala značaj otkrića „duha naroda“ i formiranja samosvojnih nacionalnih literatura, bošnjački su književnici tragali i za obrascima na kojima će napisati prve pjesme i pripovijetke u modernom značenju riječi, pa se tu začinju (neodvojivi) procesi instrauriranja kulturnog i poetičkog pamćenja i, s druge strane, prilagođavanje novom društvenom i kulturnom horizontu, duhu i senzibilitetu zapadnoevropske poetičke tradicije i savremenosti. U konvulzivnim procesima svekolikih društvenih, privrednih i kulturnih mijena izazvanih dolaskom austrougarske uprave kada je - kako je taj period opisao Maximilian Braun4 - „muslimansko stanovništvo, nesposobno da spozna suštinu situacije, bilo na najboljem putu da doživi ‘evropeizaciju kroz uništenje’“ i kada je „umjesto dotadašnjeg orijentalnog inspirativnog vrela trebala doći zapadnjačka književnost kao jedan novi umjetnički putokaz“5, prva je prosvjetiteljsko-preporodna generacija bošnjačkih pisaca imala izuzetno tešku zadaću da u tim godinama preobražaja prihvati moderne vrijednosti zapadnoevropske književnosti a da se u tim procesima evropeizacije ne izgube bitne osnove tradicionalne kulture izrasle na zasadima dugotrajnih slavenskoorijentalnih kulturnih i književnih simbioza, što je uz ostale kritičare uočila i Gordana Muzaferija: „U presudnom trenutku sraza svjetova i ukrštaja Istoka i Zapada nad fizičkim i duhovnim bićem bošnjačkog naroda, trebalo je i književnom riječju
3 Muhsin Rizvić, Poetika bošnjačke književnosti, Panorama bošnjačke književnosti, Ljiljan, Sarajevo, 1994, str. 22–23. 4 Maximilian Braun, Die Anfänge der Europäisierung in der Literatur der moslimischen Slawen in Bosnien und Herzegowina, Makert-Petters, Leipzig, 1934. 5 Maximilian Braun, Začeci evropeizacije u književnosti slavenskih muslimana u Bosni i Hercegovini, Dobra knjiga, Sarajevo, 2009, str. 43. PREGLED

41

sačuvati samobitnost, a pri tome ne iznevjeriti već stečena iskustva orijentalne tradicije i naći mjeru u prihvaćanju procesa evropeizacije.“6 U tom smislu su ovi dramatični historijski procesi u bošnjačkoj književnosti i bosanskom kulturnom prostoru paradigmatično određeni Lotmanovim pojmovima kulture i eksplozije što se zbiva u trenucima „kad se sudare međusobno nepoznati jezici: onaj koji prihvaća i onaj koji se prihvaća“ i kad se „stvara eksplozivni prostor – snop nepredvidivosti“7, osobito kad se imperijalni kulturni model nameće prijetnjom „evropeizacije kroz uništenje“. Valja, naime, podrazumijevati da je na razmeđu 19. i 20. vijeka, u graničnoj situaciji tragičnih iskušenja kolektivne sudbine paradigmatično obilježene sudarom međusobno nepoznatih kultura, bošnjačka intelektualna elita u važnim procesima preslojavanja svekolikih društvenih, kulturnih i književnih sistema, paradigmi i konvencija doista bila suočena s mogućnošću nestanka jednog svijeta nespremnog za agresivne oblike evropske akulturacije, prije svega stoga što je naslijeđeni model orijentalno-islamske kulture nerijetko posmatran kao kulturološki insuficijentan, inkongruentan evropskoj kulturi i duhovnosti. A upravo na taj način će Maximilian Braun istaknuti da prva generacija bošnjačkih prosvjetitelja „uza sve divljenje zapadnjačkim duhovnim postignućima, uza sve razumijevanje nužnosti određene modernizacije načina života […] ni u kojem slučaju ne teži potpunom utapanju zemlje u evropski svijet kulture“ nego pokušava da „površnim i fragmentarnim poimanjem zapadnjačke kulture“ ovlada „evropskim sredstvima moći“ ali ne prihvaćajući „evropsku dušu“.8 Braunova kulturnohistorijska studija nesumnjivo je značajna interpretacija bošnjačke književnosti prosvjetiteljsko - preporodnog perioda, ali je prožeta svojevrsnim patosom evrokulturalnog misionarstva i naglašenom prohrvatskom tendencijom nacionaliziranja bosanskih muslimana. Maximilian Braun naglašava da u bosanskomuslimanskoj književnosti i kulturi uopće treba pratiti procese odvajanja „od stare psihološke osnove Orijenta“ i potpunog prihvatanja „duševne evropeizacije“ prije svega prihvatanjem hrvatske nacionalne ideje jer je „priključenje zapadnom susjedu uglavnom prirodan slijed okolnosti“, dok će za bošnjačke pjesnike prosrpske orijentacije (Osman Đikić, Avdo Karabegović, Omerbeg Sulejmanpašić Skopljak…) ustvrditi da njihovo opredjeljenje predstavlja „političku nepristojnost“, a da se u njihovim pjesmama iz zbirke Pobratimstvo „oduševljenost bosanskohercegovačkom
Gordana Muzaferija, Predgovor Antologiji bošnjačke drame XX vijeka, Alef, Sarajevo, 1996, str. 7. 7 Jurij M. Lotman, Kultura i eksplozija, Alfa, Zagreb, 1998, str. 160. 8 Maximilian Braun, Začeci evropeizacije…, o.c. str. 105–106. 6

42

PREGLED

domovinom, pa čak i ponos na muslimanske junačke pjesme spajaju na jedan vrlo čudan način s romantičarsko-entuzijastičnim srpskim šovinizmom.“9 Sasvim u skladu s dugotrajnom tradicijom orijentalističkog učenja Maximilian Braun će svijet orijentalne kulture, poričući mu vrijednosti, razumijevati zapravo kao izvansemiotičku sferu, nesređeni, haotični prostor kojeg u procesu evropeizacije treba „pripitomiti i kultivirati“10 i taj je oblik evropeizacije bošnjačke kulture prisutan već od prvih propagandnih tekstova što ih u službenim Bosansko-hercegovačkim novinama pokrenutim 1878. godine, a potom i u Sarajevskom listu, mahom pod pseudonimima piše niz hrvatskih i srpskih autora iz zemalja Austrougarske monarhije, o čemu je pisao i Muhsin Rizvić: „Zapadna pismenost, i preko nje zapadna kultura i civilizacija, koje se u ovim tekstovima ističu kao apsolutna i jedina dostignuća ljudskog razvoja i napretka, trebalo je da izbriše razlike između dva svijeta, da bosanskohercegovačke Muslimane i politički i duhovno odvoji od inercija četiristoljetnog turskog uticaja, koji je čitav niz generacija i psihološki i etnički oblikovao.“11 Braunovoj rigidnoj ideologizaciji sadržanoj u binarnoj opoziciji evropeizam – orijentalizam, kojom je opterećen i današnji sociopolitički horizont razumijevanja i bosanskog i bošnjačkog društva i kulture, valja ovdje suprotstaviti novovjeko razumijevanje različnosti kulturalnih sistema i značenjskih praksi kojima u osnovi počiva „jedinstvo semiotičkih poriva prelaženja znakova“ u dinamičnom i neprekidnom procesu interkulturalnih napoređivanja i simbioza kojima se potkopava „naš monologizam, naš evropocentrizam, da bi naši radovi ovdje i sada, u okviru naše civilizacije, imali jedan pogled na decentriranje našeg razuma.“12
9 Isto, str. 102. 10 O značaju Braunove studije iscrpno je pisao Mustafa Imamović naglašavajući da „Braunove analize ponekad djeluju kao pokušaj da se muslimansko literarno stvaralaštvo, često po nekim spoljnim znacima, ugura u norme i stilove razvitka evropske književnosti. Time se često gubi izvorni bosanski okvir, smisao i značaj, te unutrašnja logika razvitka muslimanske književnosti.“ (vidi: Mustafa Imamović, Maximilian Braun o počecima evropeizacije u književnosti bosanskih muslimana, Književnost Bosne i Hercegovine u svjetlu dosadašnjih istraživanja, ANUBiH, posebna izdanja, knjiga XXV, Odjeljenje za književnost i umjetnost, knjiga 5, Sarajevo, 1987, str. 113) 11 Muhsin Rizvić: Bosansko-muslimanska književnost u doba preporoda (1887 – 1918), drugo izdanje, El-Kalem, Sarajevo, 1990, str. 19. 12 Julija Kristeva, Značenjska praksa i način proizvodnje. U: Prelaženje znakova (zbornik). Preveo: Asaf Đanić, Svjetlost, Sarajevo, 1979, str. 8. PREGLED

43

U aktu estetske komunikacije svaki tekst u određenom kulturnom kontekstu zahtijeva prepoznatljiv, tradicijom ustaljen sistem kulturnih kodova, poetičkih konvencija i vrijednosti, interpretativnih strategija koje omogućavaju njegovo razumijevanje, pa zato svaka radikalna izmjena semiotičkog sistema poetičkih normi premještanjem stanovite društvene zajednice iz jednog u drugi kulturno-civilizacijski krug može uzrokovati entropijski proces potpunoga rasapa interpretativne kompetencije kulturne zajednice. Stoga se u tranzicijskim procesima susreta i sudara nepoznatih jezika i kultura, u kulturnim zajednicama koje do tog susreta nisu dijelile iste interpretativne strategije zasnovane na skupu preegzistentno ustaljenih književnih konvencija (Stanley Fish), nerijetko javlja potpuno nerazumijevanje tekstualno konstituiranih značenja. O toj nepodudarnosti klasične orijentalno-islamske poetike saobražene bosanskoj folklornoj tradiciji i poetike evropskog modernizma na razmeđu 19. i 20. vijeka svojevrsno poetsko svjedočanstvo je ostavio i Safvet-beg Bašagić u pjesmi Jednome kritičaru: Ti koji ne znaš ozbiljna Arapa, Ti koji ne znaš Perzijanca bludna, Ti koji ne znaš Turčina – bekriju Tebi neće prijat moja pjesma čudna. Ti što ne ćutiš djevičanske boli Narodne pjesme iz naših krajeva, Koju Mujo Fati pod pendžerom pjeva, Tebe moja pjesma nigda ne zagrijeva. Za potpuno razumijevanje dinamičnih procesa kulturne evropeizacije bošnjačke književnosti na razmeđu 19. i 20. vijeka bitno je saznanje da „proces približavanja duhu i estetici evropske književnosti nije, međutim, potiskivao tematsko-idejnu, duhovnu i emocionalno-estetsku liniju razvojnih tokova dotadašnje bošnjačke književne tradicije.“13 Nama se zato čini da su se posebnosti bošnjačke književnosti i kulture kroz sve historijske potrese i promjene na početku 20. vijeka sačuvale i zanavljale upravo kroz selektivno apropriranje estetskih vrijednosti bilo susjednih, bilo imperijalnih kulturnih zajednica,
13 Muhsin Rizvić, Poetika bošnjačke književnosti, o.c. str. 24.

44

PREGLED

str. To je ime sadržano u riječi Bošnjak“. 51. O. Izabrana djela. ali nikada iskorijeniti“14. 19 Bosanski su Muslimani. ona je slovenstvo očuvala u primarnoj njegovoj formi“18 i te su simbioze zapadne i istočne kulture vidljive i u historiji. 51.kao i kroz otvorene i prikrivene otpore nasilju „duševne evropeizacije“ egzorcizmom „psihološke osnove Orijenta“. X/1926. 51. koje se je. 16 Isto. O karakteru i psihi naših Muslimana (Gajret 10/1926) itd. 52. str. Problem jugoslovenske muslimanske izolacije. 137. istina deformiralo u pokrajinski i lokalan oblik ali je u njemu ipak najjače izbio rasni karakter i jugoslovenska pripadnost naših Muslimana. i svome nacionalnom imenu. knj. Gajret.“20 14 Ahmed Muradbegović. str. 131. 182. A na taj način će upravo Ahmed Muradbegović 1926. U burnim procesima premještanja svekolike kulture u zapadnoevropski kulturno-civilizacijski krug anahrone. Svjetlost. 185. mistiku i unutarnju psihološku dubinu.c. 15 Isto. književno raznorodnim tekstovima Ahmeda Muradbegovića ili Hamze Hume. dotrajale vidove i „potrošene forme“ tradicionalnog modela orijentalne poetike jedino su i mogli smijeniti sinkretički vidovi evropskog modernizma i reformiranog kulturnog revivalizma. str. (. porodičnom i socijalnom životu. jer je „ta struja orijentalne psihe i islamske kulture provijavala cijeli naš narod kroz pet stoljeća. pa su Bošnjaci19 na taj način kroz burnu historiju sačuvali „svoje rasne i nacionalne osobine čiste i netaknute“ i u novostvorenoj jugoslavenskoj zajednici „započeli jedan samostalan život.. 9. 1987.c. Izabrana djela. 20 Ahmed Muradbegović. ali i otužnom anahronizmu konzervativne odanosti već docvjetalim vidovima klasične. Mirza Safvet (Kratak pregled njegova rada). uočljivi kako u poeziji Safvet-bega Bašagića i Muse Ćazima Ćatića. PREGLED 45 . III. 18 O. knjiga III. člansi i polemike. Eseji i kritike.. str. str. godine u tekstu o Safvet-begu Bašagiću naglasiti da „orijentalizam u nama postoji i da ga mi samo možemo kultivirati i usavršiti višim općeljudskim vrijednostima. piše Muradbegović „svemu onom što čuva njihovu podvojenost dali vjersko značenje. 183.) Dali su ga svojim narodnim junacima. Citirano prema: Ahmed Muradbegović. Problem jugoslovenske muslimanske žene (Nova Evropa IV/1922). stvorila jednu novu duhovnu komponentu“15 i tako kolektivnom jugoslavenskom mentalitetu „dodala svoju orijentalnu senzualnost. Karakter i život jugoslovenskih Muslimana (Mlada Jugoslavija. str.“16 Muradbegović će i u ovom kao i u nizu drugih tekstova u kojima nastoji opisati temeljne karakteristike bošnjačkog mentaliteta17 stalno isticati da orijentalno-islamska kultura „nije ubila ništa slovenskoga. Sarajevo. tako i u hronološki susljednim. I/1922). vjeri i književnosti. gotovo kao posebno slovensko pleme i kao poseban narod. a zapravo pseudoorijentalne poetike. štoviše. 17 Riječ je prije svega o tekstovima Problem jugoslovenske muslimanske izolacije (Nova Evropa IV/1921).

24 Isto. vezova i sevdahlijskih pijančevanja“25 i Čengić će poput Muradbegovića insistirati na onim dubljim. str. ali i potrebu njihovog kultiviranja otvaranjem prema bogatstvu zapadoevropske kulture. jer je pseudoorijentalna potka folklornog egzotizma od kojih je izatkana tek puko i neprirodno „nadovezivanje na djela istočnih literatura. nesuglasna životu i sredini u kojoj se razvila“23. jer orijentalna forma ne samo da nije zgodna. stvaranje neke vrste orijentalske sredine i provincijaliziranje intelektualnoga Istoka. Na sličan način će i Husnija Čengić desetak godina kasnije u tekstu Muslimani u našoj književnosti izuzetno oštro osuditi egzotični folklor bosanskomuslimanske književnosti koja je „sve do danas ostala bezizražajna. br. 419. 25 Isto. 3/1930.“26 21 Isto. 23 Husnija Čengić. Muslimani u našoj književnosti.Uz ovu egzaltiranu autoimaginativnu apoteozu bošnjačke sinteze slavenske i orijentalne kulture i jugoslavenskog nacionalnog mentaliteta u duhu CvijićMeštrovićeve rasno-etničke teorije. formalistička strana orijentalnog karaktera bošnjačke kulture zatvorene strogim konvencijama patrijarhata neminovno se antagonizira i „u svojoj jezgri nosi opreku svakoj drugoj zajednici. nekažnjivo prisvajanje. Nama jedan istočni pisac može biti blizak koliko i jedan zapadnjak. 183. 9. Zagreb. legena. Forme su tuđe. sadržaj je naš. 46 PREGLED . 26 Isto. str. 191.“24 Naglašavajući da muslimanski pisci ne mogu porušiti zablude „o psihi i mentalnom stanju svoje i muslimanske sredine fotografiranjem ćilima. našem se sadržaju mora dati naš oblik“22 . estetski zahtjevnijim i savremenom društvenom trenutku primjerenijim oblicima prožimanja orijentalne i okcidentalne kulture: „Ne smije se danas misliti da je to borba protiv istočnih klasičnih literatura. nego je i tuđa njihovu karakteru. Vanjska.“21 Zato „Muslimani moraju svoju kulturu pročistiti okcidentalnom civilizacijom. str.naglašava Muradbegović nužnost očuvanja tradicionalnih vrijednosti i sadržaja. Književnost. 22 Isto. Muradbegović će istodobno žestoko kritizirati konzervativno naslijeđe orijentalne kulture što anahrono prožimlje sve oblike društvenog života i uzrokuje pogubne oblike muslimanske izolacije.

koji je „temeljnica poetsko-duhovne konstitucije bosanskohercegovačkih Muslimana u fazi njihova snažnog i istorijski nezaobilaznog kretanja ka modernom svijetu. Sarajevo. Ni u zemljama gejša i hrizantema. zvjerinjak ili cirkus Gleiche“.27 Čengićevi i Krvavčevi stavovi izraz su socijalno angažirane književnokritičke misli karakteristične za tridesete godine 20. a time im u ime civilizacije davala pravo i na političku supremaciju. a naročito u zemljama istanbulskih ruža nema više orijentalne egzotike koja je kod Evropejaca podržavala sujetu njihove kulturne superiornosti. čiji je okret prema Zapadu u odnosu na Bašagića „kompleksniji.“29 Ovo grčevito nastojanje simbioze književnih „formi i sadržaja“ orijentalne i okcidentalne poetike bitno je odredilo književne tekstove i one prve. preporodno-prosvjetiteljske generacije bošnjačkih pisaca. nailazimo na život visokog civilizatornog stila. ali će kritički odnos prema anahronim oblicima pseudoorijentalne kulture biti prisutan i kod pisaca koji nisu pripadali tzv. 194. Orijent na Zapadu. sa fondom emocija novog kvaliteta. 1987. PREGLED 47 . Naša poratna književnost i nekolike njene fizionomije. Djela. 29 Isto. 33. Beograd. inspirativno-artistički. književnoj ljevici. 22. 30 Midhat Begić. dok je Balkan ostao „naročito u njegovoj islamskoj etničkoj kompoziciji glavni epicentar anahroničnih orijentalizama“28 koji usporavaju prihvatanje vrijednosti zapadne civilizacije: „Danas kad prolazimo kroz zemlje islamske renesanse. 1936. Islamski glas. str. vijeka koja će neku vrstu socio-kulturnoga manifesta imati u tekstu Rize Ramića Tri generacije književnika Muslimana. 28 Mustafa Mulalić. od Safvet-bega Bašagića. do Muse Ćazima Ćatića. ni u zemljama maharadža i šahova. 18 – 19. Tako će na neminovnost evropeiziranja bošnjačke kulture upozoriti i Mustafa Mulalić naglašavajući da su procesi kulturne renesanse i modernizacije već zahvatili ne samo islamski nego i svekolik svijet orijentalnih kultura. sa otklonom 27 Džemil Krvavac. str. 2/1936. 34. str.Dopunjujući Čengićevu kritiku konzervativnih vidova pseudoorijentalne slikovnosti u djelima međuratnih bošnjačkih pisaca koji su postali „trgovački agenti egzotike naše dekadence“ i Džemil Krvavac će ih optužiti da „kulturnom svijetu“ nude lažnu sliku bosanskomuslimanske stvarnosti pa će zato „svi o nama nositi jedno pseudomišljenje i biti radoznali da zavire u taj muslimanski harem. modernom utemeljenju duha i senzibiliteta“30. Izabrana djela Safveta Bašagića. Bosanskohercegovačke književne teme. Raskršća IV.

Latićeva ili Kujovićeva književna riječ. kojima je u različitim vidovima natopljena i Bašagićeva i Ćatićeva. 48 PREGLED . A upravo će Hamza Humo stalno isticati da je „naš izraz u riječi pretežno lirski“ i da je bosanskomuslimansko književno stvaralaštvo upravo lirskim senzibilitetom donijelo „svoj sopstveni akcenat. obnavljanja i analitičkog produbljenja u kasnijim tekstovima Vedada Spahića. 32 O tom specifičnom senzibilitetu više sam pisao u monografijama o Maku Dizdaru (1979) i Skenderu Kulenoviću (1983). Dizdareva i Sidranova. potom u predgovorima Antologiji muslimanske poezije (1991) i Antologiji bošnjačke pripovijetke (1995). Humina i Kikićeva. U knjizi: Iznad i ispod teksta. slikarsko. svoju boju i svoj zvuk koji dolazi iz naročitog stanja muslimanske sredine“ što je bošnjačkim piscima u naslijeđe ostavio Istok: „Smisao za lirsko. l939. međuprožimanja čovjeka i univerzuma. 33 Skender Kulenović. 34 Hamza Humo. Kulenovićeva i Selimovićeva. 1988). vijeka. od punoće sirovog doživljajnog potencijala u emotivni rafinman. Gajret. str. Iz smaragda Une. a posebno u knjigama Bošnjački roman XX vijeka Envera Kazaza i Poetski diskurs u bošnjačkom romanu Dijane Hadžizukić. a raduje da su osnovni uvidi što sam ih iznio o ovoj poetičkoj karakteristici našli znatnog odjeka. str. kalendar za 1940. Mi. Sijarićeva i Ibrišimovićeva. 158. str. Sarajevo. Musa Ćazim Ćatić – Između erotike i mistike.“31 „Psihološka osnova Orijenta“ koje bi se prema Maximilianu Braunu bošnjački pisci morali potpuno osloboditi a prihvatiti „evropsku duševnost“. Bosna i naš izraz u reči. dok bi je prema Muradbegoviću i Čengiću trebalo preobraziti i pročistiti iskustvima okcidentalne civilizacije. 1969.222-224. ali će se nerijetko javljati i kao ovještali folklorno-sevdahlijski stereotip kad god bi „inspirativna“ pobuda potekla iz mitske odanosti vlastitoj tradiciji kao čuvaru (sehari!) nacionalnih vrijednosti. 32. Muhidina Džanke. Sanjina Kodrića.32 Riječ je o specifičnoj senzibilnosti koja prožimlje svekolik tekst bošnjačke kulture i njene rafinirane tradicije što u savremenom tekstu emanira čak i kad „slike toga svijeta paradoksalno na prvi pogled nema“33 – kako je to u već citiranom eseju o Grozdaninom kikotu Hamze Hume napisao Skender Kulenović. osobito onaj „orijentalni senzibilitet“ panerotskog i ezoterijsko-mističnog doživljaja svejedinstva svijeta. zapravo je jedna od bitnih poetičkih karakteristika bošnjačke književnosti 20. o. kao i senzibilno iživljavanje struji kroz stranice njihovih djela“34 31 Muhsin Rizvić.. Sarajevo. Zilhada Ključanina.od istočnjačke egzaltacije u dekadentsku melanholiju. c. konačno i Horozovićeva ili Ključaninova. tekstovima o Musi Ćazimu Ćatiću i Hamzi Humi (u knjizi Riječ i svijet.

i Kulenovićeva. str. 35 36 37 38 Midhat Begić. i Selimovićeva i Sidranova pjesnička senzibilnost. osim koliko je neophodno da se čovjek informiše. Ali ukoliko u mom djelu ima filozofije. modernom utemeljenju duha i senzibiliteta“35 javljat će se spontano iz onih ponornih i podsvjesnih tokova kulturnog pamćenja. međutim. zajednice koja. mišljenja i razgovori. Meša Selimović. Beograd. Skender Kulenović. str. o. Beograd. Pišući o ovom aspektu Selimovićevih romana Muharem Pervić je zaključio: „Ono što su zavičaj i judaizam za Kafku. 400. nije uslovljena verom. o.“38 Pervićevom razumijevanju literarne transpozicije životnog iskustva jedne zajednice. Bosne i islama kao fenomena kulturalnog pamćenja i backgraunda tradicijske ukorijenjenosti Selimovićevih romana valja. 156. ona je sva iz ovog tla. iz našeg duha. o čemu svjedoči i slijedeći iskaz Meše Selimovića: „Nisam posebno izučavao islamsku filozofiju. XXXI. što je tek djelomično tačno jer će se on ipak poput zlatne niti provlačiti u gustoj tkanici novovjeke bošnjačke književnosti vazda prepoznatljivom šarom i podlogom. Smisao citiranja Kur’ana.. isticao je Meša Selimović.. za razliku od one kojoj je pripadao Kafka. bio je prije svega u stilskoj intenzifikaciji lirskog iskaza ali i u subverzivnom diskursu kojim se problematizira svaki vid ideološke manipulacije političkih centara moći skrivenih iza prividne odanosti neprikosnovenim vrijednostima bilo koje kanonske misli. iz mog muslimanskog korijena. Izabrana djela Safveta Bašagića. već i prije svega životno iskustvo jedne zajednice. 134–135. 1977. ne samo pitanje vere. To se upilo u mene i sveg me proželo tako da tim duhom prosto emanira. Muharem Pervić Predgovor romanu „Derviš i smrt“. 1969.“36 – napisao je Meša Selimović „dopisujući“ onaj Kulenovićev opis bosanskomuslimanske tradicije osobenog senzibiliteta u kojem „miriše feslidžan jedne jednostavne a nevjerovatno istančane gradske kulture“37 u kojem se oblikovala i Humina. to su Bosna i islam za Selimovića. c. a u procesima plodnih simbioza začetih evropeizacijom i „istorijski nezaobilaznim kretanjem ka modernom svijetu. c. dodati da je Selimović s pravom upozoravao na onu vrstu kritičkih pojednostavljenja i svođenja složenih značenja Derviša i smrti na piščevu navodnu namjeru da istražuje etnogenetske korijene bosanskohercegovačkih Muslimana i afirmaciju islamske misli i filozofije.Humo će na kraju ovog teksta istina ustvrditi da će se taj izraziti poetski senzibilitet i lirski diskurs književnog teksta „izgubiti u promjenama načina života“. Pisci. iz naše tradicije. SKZ. str. str. Sloboda. PREGLED 49 . naime.

vijeka. tako i onoj snažnoj i dinamičnoj preobražajnosti što se na početku 20. str. Institut za književnost. Stoga se u pjesmama i dramama. Dramatične procese tih kulturnih preobražaja karakterizira napor prevazilaženja binarnih opozicija zatvorenih i otvorenih poetičkih sistema: tradicionalne. te modernih evropskih književnosti. normativno stroge orijentalno-islamske poetike i polifonih. uz naglašena nastojanja definiranja vlastite „kulturne gramatike“ prožimanjem književnih iskustava. 1991. morfološki raznovrsnih vidova evropske moderne karakterističnih za svekolike oblike društvenih praksi na razmeđima 19. knj. Svjetlost. vijeka zbiva u konvulzivnim procesima otvaranja. Edhema Mulabdića. jednako i u pjesničkom i u proznom stvaralaštvu. uza sve razlike etnokulturalnog naslijeđa. Osmana Aziza ili Nafije Sarajlić. 11. Goethea i Ulanda (prevode ih Šantić i Dučić) i poezije klasičnih i savremenih perzijskih i turskih pjesnika što ih prevode Safvet-beg Bašagić i Musa Ćazim Ćatić.“39 Važno je. oblika i konvencija izraslih na zasadima usmene tradicije i orijentalno-islamske poetike sa naporednim tokovima susjednih i srodnih. vijeka i u cjelini bosanskohercegovačkog pjesništva. Prilozi za istoriju knjiženosti Bosne i Hercegovine. i 20. pa se ta tradicijom ustaljena suprotnost poetičkih sistema mogla prevazići jedino sinkretičkim književnim oblicima i kulturalnim osmozama. ustaljuju opće konvencije neoromantičarske poetike u neobičnoj simbiozi folklorne tradicije (pseudo) orijentalnih motiva preuzetih iz lirike njemačkih pjesnika Heinea. Osmana Đikića ili Muse Ćazima Ćatića. i te su se posebnosti ukazivale kako u statičnoj. međutim. ovdje naglasiti da se potkraj 19. novelama ili romanima Safvetbega Bašagića. Prosvjetiteljskopreporodna koncepcija bošnjačke književnosti otkrivala se upravo u tom nastojanju saobraženja folklorno-zavičajne i orijentalno-islamske duhovnosti sa evropskim neoromantizmom pa je „okolnost da su ista dva segmenta (folklor i istočni motivi) bili preokupacija evropskih i naših romantičara docnije dala podsticaj muslimanskim stvaraocima da upravo te kvalitete ugrade u svoja dela u trenutku rascvata neoromantičarske poetike devedesetih godina kada je zanimanje za njih oživljeno na širokim prostorima Evrope. 20. političkog i etnonacionalnog identiteta. 50 PREGLED . prožimanja i književnih simbioza s onovremenom srpskom i hrvatskom modernomm književnošću. jasno uočavaju i traganja za posebnostima ne samo književnog nego i svekolikog društvenog. U burnim procesima i lutanjima između integralnog bošnjaštva i jednako nestabilnih. časovitih „opredjeljivanja“ za srpsku ili hrvatsku nacionalnu opc39 Radovan Vučković.Naglašena lirska senzibilnost kao stilogena dominanta i bitna oznaka posebnosti svekolika književnog identiteta prisutna je u cjelini novovjeke bošnjačke književnosti. folklorno-stiliziranoj ornamentalnosti usmene tradicije i površno akceptiranih impulsa romantizma. Sarajevo. Razvoj novije književnosti.

Panorama bošnjačke književnosti. Stanka Vraza i Petra Preradovića. 44 Zdenko Lešić. ili što je definira bilo koja 40 Muhsin Rizvić. što će se u duhu „gajret-uzdaničkih“ nagodbi nastaviti i u međuratnom periodu. Zenica. Bošnjačka književnost u književnoj kritici. imaginiranjem kolektivnog sjećanja u kojem se domovina i životna povijest javljaju kao svete figure „pune smisla i značenja za ciljeve grupe i sliku koju ona stvara o sebi. o. 324. str. zapadnoevropski civilizacijski krug“44 ukazuje u daleko složenijim vidovima nego li u ostalim južnoslavenskim književnostima. Ali ispod ovještalim stilskim rekvizitarijem prozukle patetike patriotske ekstaze i profetske didaktičkoprosvjetiteljske misije „viteza od pera i mejdana“. što u cjelini kulturnih praksi vjerodostojnije ilustrira dramatičnost povijesne sudbine jedne mikrozajednice izložene historijskim opasnostima nestanka i uništenja. 42 Gordana Muzaferija. Pripovjedačka Bosna I. u grčevitim nastojanjima „utvrđivanja Bošnjaka u slavenskoj tradiciji i etnosu“40. Poezija Safvet-bega Bašagića između Istoka i Zapada. 183. Alef.iju. Kulturno pamćenje. 43 Muhsin Rizvić. skriva se ona dublja identitetska drama traganja za autentičnim vidovima poetičkih simbioza različitih kulturnih i književnih tradicija. slavi i domovinskoj časti. str. PREGLED 51 . kulturnog i nacionalnog života iz islamskog. S njemačkog preveo Vahidin Preljević. 41 Jan Assman. Institut za književnost i Svjetlost Sarajevo. Stoga se i identitetska drama što je obazrivo rekonstruiramo u književnim tekstovima bošnjačkih pisaca u vremenu „globalnog premještanja njihovog socijalnog. str. 2005. Vrijeme. tradicije. 1994. svijesti o domovini. knjiga V. Sarajevo. Sarajevo. str. apoteozom slavne i herojske prošlosti.“43 U prividno individualiziranom činu literarne aktualizacije simboličkog kulturnopovijesnog naslijeđa zajednice u književnim tekstovima bošnjačkih prosvjetiteljskih pisaca „upisane“ su vrijednosti tradirane u kolektivnom pamćenju pa su i Bašagićevi stihovi ponavljali arhetipske obrasce i konvencije vanvremenog. orijentalnog u kršćanski. Ljiljan. junaštvu. izraslih pod dojmovima isto tako estetski bezvrijednih povjestica i budnica Antuna Harambašića. 1991. 46. knjiga 15. Branka Radičevića. Jovana Jovanovića Zmaja ili Đure Jakšića. Prilozi za istoriju književnosti Bosne i Hercegovine. Bošnjačka drama XX vijeka. neposrednom historijom nenačetog kolektivnog doživljaja i patrijarhalnog svijeta. str. 11. i bošnjačka je književnost preporodnog perioda zahvaćena naglašenim nastojanjima vremensko-prostornog uprizorenja identiteta. 1998.182. narodu. Novija književnost – Drama.c.“41 Vidljivo je to jednako u Mulabdićevom Zelenom busenju kao i u Bašagićevim historijskim melodramama i „rodoljubivo-patriotskim pjesmama“ u kojima egzaltiranom retoričnošću „kod svojih sunarodnika prije svega želi probuditi domovinska osjećanja“42 i promovirati „ideju o kontinuitetu historije.

str. Tu se otkrivaju i one posebnosti uzbudljivog procesa susreta. a u malih nacija osobito u vrijeme konstituiranja nacionalne samobitnosti i identiteta“45 U snažnom pokretu evropeizacije i prevladavanja dotadašnje duhovne izoliranosti. obnavljaju moralističke intencije i društvena impregniranost književnoga djela. Nepostojeća zbirka. 235. 46 Midhat Begić. knj. Književno stvaranje muslimanskih pisaca u doba austrougarske vladavine. u Kranjčevićevim. Zato je važno uočiti te posebnosti. deseterca i gazela kao simboličkih izraza oblikotvornih naporednosti i suprotnosti. a poezija.l990. 12. str. Hrvatski roman l945. Jednostavnost književnohistorijskog grafizma školske periodizacije što ju je ovdje izveo Midhat Begić. o. bošnjačka književnost s kraja 19. Zagreb. str. vijeka „prolazi genetičkim fazama svojstvenim svima evropskim književnostima. i prvim desetljećima 20. 1972. 1 – 2. Sarajevo. 48 Midhat Begić. pravim se vrijednostima obično potvrđuje onda kada napusti konvencije i norme karakteristične 45 Cvjetko Milanja. Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta. a u dvotomnoj studiji Književno stvaranje muslimanskih pisaca u doba austrougarske vladavine47 analitički i dokumentirano razložio Muhsin Rizvić. impresionizma Ćatićeva i ekspresionizma Humina“46. od racionalizma Mehmeda Kapetanovića Ljubušaka. do romantizma Mirze Safveta. naravno uz opće karakteristike prosvjetiteljskog modela književnosti koji je „karakterističan u europskoj tradiciji u vremenu kada se raspada klasicistička slika svijeta. Djela. 1996.savremena. lirskog osmerca i aleksandrinca. uobličenja i saobraženja soneta i bejta. Periodizacijske sheme književne arhivistike. 47 Muhsin Rizvić. ANUBiH. ali i pretapanja i slivanja različitih poetika i senzibiliteta u rasponu od njemačke romantike do usmene tradicije ili od francuskog simbolizma do poezije islamskog misticizma i sve to nerijetko u opusu jednog pjesnika. 52 PREGLED . 1988. zanemaruju ove kompleksnosti smještajući pjesnike u hronološke koordinate u kojima dominiraju stanovite stilsko-formacijske osobenosti i vladajuće poetike.c. 235.48 Važno je međutim naglasiti da se ti preobražaji lahko mogu uočiti posmatramo li i cjelinu bosanskohercegovačkog književnog fen de siecle-a: uza sve različnosti i raznovrsnosti pojedinačnih opusa. Nepostojeća zbirka. Bašagićevim ili Šantićevim stihovima prepoznat ćemo i patos romantičarske poetike. međutim. Sarajevo. nesumnjivo potvrđuje da se i bošnjačka književnost u ovom periodu „naglo izravnala sa srpskom i hrvatskom književnošću u pogledu osnovnog stilskog usmjerenja“. koju onda već u pjesmama ranog Dučića ili kasnog Ćatića smjenjuju i vajarska gesta predmetnog svijeta pjesme i impresionističkosimbolistička gama kasnosecesionističkih traganja moderne. V. osobito značajnih pjesnika. osobito esencijalistička teorija nacionalnog identiteta.

49 Prilozi za istoriju književnosti Bosne i Hercegovine. 50 Slobodan Blagojević. 1991. vijeka ustanovljavala i kodificirala svoje poetičke posebnosti. Enver Kazaz i Muhidin Džanko. kojim se dominantnoj književnopovijesnoj genealogiji suprotstavlja čin etnokulturalnog „raskorjenjivanja“ i prepoznavanja „poetskog srha vlastitog bića“ u Karabegovićevim (estetski makar i nesavršenim) pjesmama. stilove i razdoblja. svakako. Sarajevo. punu pažnju valja posvetiti i toj dijahronijskoj slici preobražaja i evropeizacije i značaju pjesničke tradicije na kojoj se uobličavalo i novije pjesništvo. Šopa ili Daviča) naći sublimnije poetske oblike. Osmana Đikića i Muse Ćazima Ćatića što su ih objavili Vedad Spahić. Institut za književnost/ Svjetlost. odzive i odjeke. Nas ovdje zanimaju prije svega mijene i konstante poetičkih modela jer je analitički pouzdane sistematske preglede razvojnih tendencija bošnjačke poezije u doba austrougarske vladavine uz Rizvićeve kapitalne književnohistorijske studije. l986. mistika. Begićeve inspirativne eseje i knjigu Ljubice Tomić – Kovač Poezija austrougarskog perioda49 u posljednje vrijeme upotpunio niz tekstova i monografija o poeziji Safvet-bega Bašagića. i 20. U knjizi Poezija. knjiga 12. Sarajevo. posebno. valja ovdje istaknuti i tekst Slobodana Blagojevića o poeziji Avde Karabegovića Hasanbegova50. Svjetlost.za pojedine škole. što će u nacionalno nezaposjednutom univerzumu moderne poezije (kod Crnjanskog i Ujevića. Podrazumijevajući tu kompleksnost odnosa tradicije i individualnog talenta. povijest. u kojem ćemo pokušati ukazati na procese simbioza poetskog naslijeđa orijentalnoislamske tradicije i evropskog duha moderne. i za onovremenu bi se bošnjačku poeziju mogao primijeniti književnohistorijski pojam ubrzanog rasta u kojem. Uz ove i niz drugih značajnih studija kojima se sve razvidnije ukazivala slika dotad skromno reprezentirane. znanstvenim istraživanjima zanemarene nacionalne literature koja je na razmeđu 19. valja naravno podrazumijevati neophodnost i mogućnost danas nepotrebno i neopravdano zanemarenih vidova polimorfnih simbioza u policentričnom sociopovijesnom i kulturnom horizontu i bosanskohercegovačke i južnoslavenske interliterarne zajednice i. Stoga uz pregled evolutivnih tokova bošnjačke književnosti prve polovice dvadesetog vijeka koji slijedi. Šimića. PREGLED 53 . individualnih i neponovljivih poetskih vrijednosti koje ne smijemo svoditi na etnokulturalnu ilustrativnost. Očaravanje svijeta: Avdo Karabegović Hasanbegov. ali i autentičnosti i posebnosti pojedinih pjesničkih ličnosti.

.

No. regardless of attitude one has toward these phenomena and of which point of view it is illuminated in their analyses. the inter-disciplinary approach seems inevitable. bosanskohercegovačke drame. spol..Amela Šehović UDK 82. slično poslovicama. Tom i takvom analizom utvrđuju se osnovne značajke rodne perspektive u bosanskohercegovačkim dramama 20. zahvalan korpus za istraživanje ovih pitanja budući da se u njima. VIJEKA THE GENDER POINT OF VIEW IN 20TH CENTURY B-H PLAYS Sažetak Pitanja jezika. poslovice Summary The linguistic. otkrivaju mnogi rodni stereotipi i svakovrsne ideologije. pravnim dokumentima. social and gender issues have been recently occupying the attention of scholars from various fields. te se navedena pitanja osvjetljavaju iz (socio)lingvističkog i kulturološko-sociološkog aspekta. koji god stav imali prema tim pojavama i iz kojeg god ih ugla osvjetljavali u njihovoj je analizi neizbježan interdisciplinarni pristup. The analysis of this kind PREGLED 55 . koji predstavljaju potencijalne putokaze za moguću transformaciju društva u pravcu njegove demokratizacije. društva i roda posljednjih su godina zaokupljala pažnju naučnika različitih profila. stereotipi o ženama. općenito. vijeka. jezik. ali se danas u ovom kontekstu sve češće govori o rodnim studijama ili studijama roda.09 RODNA PERSPEKTIVA U BOSANSKOHERCEGOVAČKIM DRAMAMA 20. koji se i primjenjuje u ovom radu. however today are frequent conversations regarding gender studies in this context. and these issues are addressed from (socio) linguistic and cultural-sociological aspects. koje su. Although. Ključne riječi: rod. This paper uses also the aforesaid approach. skreće se pažnja na činjenicu da proučavanje rodne perspektive prevazilazi okvire književnoumjetničkog i u skladu s tim daju se preporuke za istraživanje ove problematike i u medijima. Istovremeno. udžbenicima za različite nivoe obrazovanja itd. imenička mocija.

„The Technique of Semantics”. sociologija. vijeka obilježene su interesom različitih naučnih disciplina za pitanja jezika. književnokulturološkog. a zasigurno najbolje istraživačke rezultate daje njihova istovremena primjena. Što se tiče istraživačkoga korpusa u ovom radu. At the same time. budući da se navedena tema može proučavati sa više aspekata – (socio)lingvističkog. since they. language. nego se. female stereotypes.. Beograd. takav pristup motiviran je i činjenicom da „svi konteksti nalaze svoje mesto u nečemu što možemo nazvati kontekstom kulture”1. logično. iskazani u opširnijoj formi nego u žanrovski konciznim poslovicama. R. which represent potential landmarks for a possible social transformative process toward its democratization. Name. Uvod Posljednje tri decenije 20. mogu pratiti svakovrsni rodni stereotipi. 56 PREGLED . R. Čigoja štampa. str. upravo suprotno. Upravo stoga u radu se primjenjuje sintagma rodna perspektiva. književno-kulturološke studije i sl. etc. Odabirom te sintagme ujedno se jasno ukazuje na nepristajanje na istraživanje samo jednoga aspekta ove pojave.sets forth the basic features of a gender perspective in the 20th century B-H plays. citirano prema: Bugarski. B-H plays. Naime. Međutim.. koja danas čine primarni predmet istraživanja rodnih studija ili studija roda. proverbs 1. Lingvistika o čoveku. odnosno na interdisciplinarni pristup istraživanoj temi. 1996.). društva i roda. Keywords: gender. the attention is drawn to the fact that gender perspective studying surpasses the literary and artistic and accordingly recommendations are being made for exploring these issues in the media. J. kao i u poslovicama. sex. textbooks for different levels of education. vijeka. reveal many gender stereotypes and ideologies of all sorts. noun movement. str. 32. legal documents. što je prihvaćeno i u ovom istraživanju. 149. (bosanskohercegovačke) drame vrlo su pogodne za analize ove vrste budući da se u njima. 1 Firth. which generally stand for easy-care pool for exploring these issues. 1935. može potpuno ravnopravno proučavati u svima njima. similarly to proverbs. a za temu rada upravo je ovaj kontekst nezaobilazan. koji su u dramama. njega čine bosanskohercegovačke drame 20. sociološkog itd. bilo kakva rasprava o tim pitanjima nužno podrazumijeva interdisciplinarni pristup. koja se ne može pravolinijski povezati ni s jednom naučnom oblašću (lingvistika.

te na taj način vrše funkciju hiperonima. Blackwell Publishing.. V. Iako je ovo poglavlje kasnije dosta kritizirano – tvrdilo se da su mnoga objašnjenja zasnovana na stereotipima – njegovu autoru ne može se odreći zasluga za relevantno uvođenje novih tema u oblast lingvističkih istraživanja. a mocioni sufiksi čine diskurzivne prakse za obilježavanje roda (genderizing discursive practises)6. Jespersena Language: Its Nature. čije je jedno poglavlje posvećeno lingvističkim osobenostima govora žena (Više o tome u: Herman. 4. Routledge.. Lakoff „Language and women’s place” (1973). izdanje. izdanje. str. koji je izazvao brojne reakcije lingvističke javnosti ali zahvaljujući kojem se danas rod posmatra kao društvena kategorija (snažno utemeljena u spolu) a spol isključivo kao biološka kategorija3. 2005.. 1982. 245). Ćorić. McConnell-Ginet. 4. izdanje. Dramatic Discourse. Monografije Filološkog fakulteta Beogradskog univerziteta. 313. 1998. Beograd. Imenička mocija Imenička mocija je tvorbeni način označavanja razlike u spolu5.. 4. Cambridge University Press. P. Naime. str. P. S. Dialogue as interaction in plays. 2005. označavaju ne samo muškarce nego i žene. čak i u današnje vrijeme. S. U našem jeziku u ovom su kontekstu naročito zanimljiva pitanja koja se odnose na nomina agentis et professionis. An Introduction to Sociolinguistics.2. (Socio)lingvistički aspekti proučavanja bosanskohercegovačkim dramama rodne perspektive u Uvođenje rodne perspektive u jezička istraživanja rezultat je dugogodišnjih napora u oblasti proučavanja jezika i spola. Up.1. 254. str. str. Cambridge. PREGLED 3 4 5 6 57 . Cambridge University Press. Eckert. 2002. 6–7. McConnell-Ginet. te se uočava da su „jezik i rod fundamentalno (su) sadržani u društvenoj praksi”4. 5. Međutim. Wardaugh. Development and Origin (1922). London and New York. kao u slučaju imenice ministar u sljedećem primjeru: 2 Istraživanja jezika i spola nisu imala dugu tradiciju u oblasti lingvistike – ta su istraživanja zvanično započela objavljivanjem knjige O. koja u sebi objedinjuje aspekte i (socio)lingvističkog i sociološkog. str. U tom kontekstu može se posmatrati i imenička mocija. Cornwall. Padstow. odnosno spolno razlikovanog jezika2. R. u ovoj oblasti imenice muškog roda. Eckert. B. 2. Mocioni sufiksi u srpskohrvatskom jeziku. npr. Language and Gender. Language and Gender. Cambridge. početkom intenzivnijeg istraživanja odnosa jezika i roda može se smatrati objavljivanje članka R. zbog čega postaje veoma podsticajna za istraživanja ove vrste.

I. Sarajevo. A. budući da pokazuje kako društvena praksa utječe na jezičku. zanimljivo je da se veliki broj imenica kojima se negativno procjenjuje žensko ponašanje tvori upravo ovim sufiksom: bludnica (Jevtić. goropadnica (Kulenović. 147. kada nije bilo puno žena koje su obavljale navedenu funkciju. 2003. 278. „Mocioni sufiksi u bosanskom. hrvatskog i srpskog jezika. Bosansko filološko društvo. 9 Šehović. ovaj je primjer dobar pokazatelj odnosa jezika i društva. 2009b. dobija negativnu konotaciju. to nije predmet analize u ovom radu. u većini slučajeva. I/1. Iz tih se razloga upotreba mocionih sufiksa povezuje kako sa lingvističkim tako i sa ekstralingvističkim faktorima. bona. 1981. tvori se mocionim sufiksom -ica. Pismo. BIGZ. Čak su gotovo donedavno i neki lingvisti upravo ovu imenicu u formi ženskog roda smatrali nepogodnom. istraživanja vršena posljednjih nekoliko godina pokazuju veliku raširenost lekseme ministrica (77. Beograd. hrvatskom i srpskom jeziku (u nomina agentis et professionis)”. str. moguće je razmatrati druge slučajeve upotrebe ovoga sufiksa u mocionoj fukciji. dok samo mali procenat ispitanika/ica upotrebljava isključivo leksemu ministar bez obzira na to kojeg je spola osoba na toj poziciji (9. Međutim. Naime. Iako je on karakterističan i za tvorbu deminutiva. 87. ali važno je istaći da ove nomina attributiva nisu markirane sufiksom nego značenjem koje im je u osnovi10. i sufiks. zadrugine su pare odnesene! ZEĆIRAGA: Jezik za zube! Ma jesi li ti ministar finansija. Carske kohorte: 163). Klajn. šta li? (Kulenović. naročito u bosanskom i hrvatskom jeziku. a tek na drugo mjesto značenje ’žena ministar’.38%)9. Kako se kaže – rečnik jezičkih nedoumica. Djelidba: 291).54%). veliki broj imenica ženskog roda. Djelidba: 228) Radnja ove drame dešava se poslije Drugog svjetskog rata. a kao razlog tome isticali su familijarni prizvuk7. više o tome u: Šehović. a razlozi tome prvenstveno se mogu tražiti u dominantnoj ulozi žena u odgoju djece. te i ne čudi takva upotreba imenice ministar. Općenito.RABIJA: Babo. U svakom slučaju. str. Navedeni primjeri potvrđuju da je u tradicionalnim društvima žensko ponašanje češće pod lupom javnosti. Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog. U srpskom standardu se u opisu značenja imenice ministarka na prvo mjesto stavlja značenje supruge ministra. No. Na takvu promjenu u upotrebi svakako je utjecala društvena praksa. A. Institut fuer Slawistik der Karl-Franzens-Universitaet Graz i Institut za jezik Sarajevo. 7 8 58 PREGLED . str. 10 Kada je značenje korijena i/ili osnove riječi negativno. „Upotreba mocionih sufiksa (u nomina agentis et professionis) u savremenom razgovornom bosanskom jeziku”. koju odlikuje veća zastupljenost žena u strukturama moći.08%) i nešto rjeđe lekseme ministarka8 (13.

„seksizam (je) najdublje ukorijenjen. i žena. Abaz: Kako će biti svoja? Žena mora biti nečija.. npr. pretpostaviti smrti. on postaje veoma poticajan predmet analize u svim istraživanjima koja proučavaju kako se lingvističkim sredstvima postižu ideološki ciljevi. a one žene koje se ne pridržavaju očekivanih (i. Ostali slučajevi tvorbe imenica ženskog roda izvedenih prema imenicama muškoga roda Aziz: A čija li je. patrijarhalna društvena praksa karakteristična je po oštrom razdvajanju očekivane uloge muškaraca. s jedne strane.2. 2. u: Weber. Arnold. poželjnih) modela ponašanja isključivo mogu doživjeti kritiku i osudu. najteže ga je shvatiti i najotporniji je na promjene”. tako ubogo kratak.. od svih nepravdi u društvu. Ja joj vjerujem. Stoga se u feminističkoj kritičkoj lingvistici često ističe da je. 226. „Through glass darkly: Through dark glasses”. Kao takav. The Stylistics Reader: From Roman Jakobson to the present.. s druge strane. samim tim. J. I moja je. ne očekuje da budu intelektualna bića.. Carske kohorte: 163–164).Generalno govoreći. kaže.. J. no! Samo ne filozofski! Kud se ova zatrčala? (. znaš li barem to? Adem: Kaže da je babina i materina. PREGLED 59 . večitoj? Recite: može li? MIMI: (plešće) Bravo! Ne može! Živeo život! (.) MILUŠIĆ: (čudno usplahiren) No.) BIBIN MUŽ: No. London – New York – Sydney – Auckland. (Jevtić. A život. što mu omogućuje da bude podrška „svim tlačiteljskim sistemima moći u našem društvu”11. Ali je najviše svoja. što je tema sljedećeg potpoglavlja. str. beskonačnoj. ne smetajte je! Neka se izgovori! Feministkinja! Neka se izlaje! Samo ti mene nećeš obmanuti.. najprodorniji. 11 Burton. može li se život. U tom patrijarhalnom ključu od žena se. D. (ed. što je upravo slučaj u sljedećem odlomku gdje se žena koja misli naziva feministkinjom – očito u negativnom kontekstu: MALA: (želi da nadviče sve) Hoće – Ja znam šta hoće! Hoće sve da nas obuče u korotna odela.).. Abaz: Svoja? Aziz: O sebi-pri sebi. 1996.

M. B. Sejdinice draga. Na njen korijen (Sejd-) dodaje se pridjevski sufiks za označavanje prisvojnosti (-in). nositeljku osobine i sl. u: Forum Bosnae. 97. Mocioni sufiksi u srpskohrvatskom jeziku. M. jer „postoji samo taj posredni identitet nečije supruge”13. smatra se da iz okvira imeničke mocije izlaze izvedenice sa značenjem supruge muškarca sa određenim zanimanjem. „Jezik i (de)konstrukcija roda”. budući da je njeno jedino značenje – značenje supruge ili žene nekog muškarca. koje sada razmatramo. Kako se ovo postiže. dok najprije svidim račune sa Sejdom. Hanka: 85) I JENĐIJA: A Ekrembegovica? OBIKUŠA: Sva se podurnula od huje: Ne prodajem ja. str. Izazovi feminizma..Aziz: Tvoja. najbolje mogu ilustrirati sljedeći primjeri: HASKA: Polako. sufiksni formant čine pridjevski i imenički sufiks. 13 Katnić-Bakaršić. Beograd. Njihova različitost uvjetovana je činjenicom da ove imenice ne označavaju vršiteljku radnje. što je veoma indikativno. a zatim sufiks za označavanje ženskoga spola -ica. Katnić-Bakaršić utvrđuje da je ovakva praksa u imenovanju žena obilježje i savremenog bosanskog jezika. (Topčić. što utječe na izmjenu značenja imenice ženskoga roda. Refugees: 784) Neka ovaj odlomak posluži kao dobar uvod u nastavak rada. Naime. 13. 26/04. Pa onda. veli. Monografije Filološkog fakulteta Beogradskog univerziteta. zvanjem ili titulom12. Adem: Moja. nego iskazuju poseban odnos žene prema muškarcu – najčešće odnos pripadanja. str. 1982. Dakle. a kao primjere navodi imenice Hadžemovica. svoga djeteta! (Muradbegović. (Samokovlija. da budeš ko prava ceribašinica! Hankijo! HANKA: Čekaj još nekoliko dana. dimije. 60 PREGLED . Time je „mnoštvo njenih identiteta svedeno na nulu”. Pomrčina krvi: 210) U prvom primjeru polazišna je leksema vlastita imenica Sejdo. 12 Ćorić. dok ga ne ugledaš… HANKA: (kao da i nije dobro čula) Šta si to rekla? (Samokovlija. Hanka: 80) MUŠAN: Kupiću ti haljina. svilen jelek.

Takvi primjeri samo potvrđuju kako se povezanost jezika i ideologije manifestira na različitim nivoima. iz svih spomenutih primjera. I u ovoj leksemi isti je tvorbeni model: imenica + prisvojni pridjevski sufiks + imenički sufiks. PREGLED 61 . Vasinica. 62.. „sociološki je vjerovatno potpuno očigledno da žene u većini subkultura u našem društvu status postižu samo kroz očevu.Mujinica i sl. što omogućuje relevantne sociolingvističke zaključke. Stoga je treći primjer naročito zanimljiv jer u sebi objedinjuje oba načina imenovanja žena prema njihovu suprugu – prema vlastitom imenu supruga: Ekrem i prema njegovoj tituli: beg. kneza. R. S druge strane. Na izbor pridjevskog sufiksa utječe imenica kojoj se pridaje. 15 Lakoff. bog joj zdravlje dao. str. „Language and woman’s place”. te se ovdje i ne istražuje. 2/1. to je istovremeno i potvrda činjenice da je „društveni položaj žena 14 Ibid. Patrijarhalni način razmišljanja prema kojem žena mora pripadati nekome vidljiv je i u tendenciji pripisivanja takvoga statusa ženi koja ga nikako ne može imati budući da nema supruga. ne može se osporiti da ona odlikuje i stanje u srpskom i hrvatskom razgovornom jeziku: SESTRA: Sad su odnijeli Vasu leukemiju u mrtvačnicu. Language in society. što je titula romskoga prvaka. U drugom primjeru polazišna je leksema zajednička imenica ceribaša. Nije čovjek ko ne umre: 543) Primjeri poput ovoga korespondiraju sa Sejdinica. na šta se zatim dodaje prisvojni pridjevski sufiks -ov. muževu ili ljubavnikovu poziciju”15. kojoj se pekar obraća leksemom gazdinice (26). Najupečatljiviji primjer ove tendencije svakako je Tata iz Ćorovićeve drame Kao vihor (1918). 1973. Lingvistički. a ne -in kao u prethodnom primjeru.. ali nisu rijetki ni primjeri drugoga tipa – prema muževu zanimanju ili tituli: pekarovica i sl. (. što nije značajno u okvirima ovoga rada. No. Tvorbeni je model u svemu ostalom isti kao u slučaju prvoga primjera: imenica + prisvojni pridjevski sufiks -in + imenički sufiks -ica. a najlakše ju je uočiti na leksičkom nivou. što uvjerljivo ilustriraju navedeni primjeri.14. Iako je ova tendencija tipičnija za bosanski jezik.) Odahnuće ona mučenica od sutra u crnini. (Stojanović. DUŠKO: Ostade li šta iza grešnika? IVAN: On misli: koja kocka šećera. to se jasno manifestira kroz upotrebu spominjanih sufiksa.

62 PREGLED . „The Social Differentiation of English in Norwich”. Zagreb. Jaworski. Primjeri kojima zaključujemo ova razmatranja jesu dvije lekseme izvedene različitim sufiksima od iste imenice u osnovi: Kotlarićeva i Kotlarićka. 2002. N. ovdje se negativna obilježenost ženske osobe postiže dodavanjem sufiksa -ka na njeno prezime. (Nametak. 17 Kordić. 1997. 183. Sociolinguistics. pridjev Kotlarićeva nema negativnu obilježenost kakvu ima imenica Kotlarićka. Za razumijevanje njihove upotrebe potrebno je navesti kontekst u kojem se pojavljuju: MEMIJA: (…) Selimbeg. Kordić17. str. te ovaj zaključak ostaje važeći koliko god njena ličnost bila fiktivna. SELIMBEG: Ko ode? (…) MEMIJA: (…) Ode Firuz i ona Kotlarićeva. Hrvatska sveučilišna naklada. London. Abdullah-paša u kasabi: 211) KARADžA: A ko se to još ženi? ZEC: Firuzbeg. Naime. (eds. P.). ali ne manje istinito. za razliku od žena. S. pripadnici „ne-mi” nacionalne i spolne grupe. Time se na primjeru Marice Kotlarić potvrđuje da se pripadnici/pripadnice nedominantne grupe često negativno procjenjuju. budući da su muškarci. iako drame ne govore o stvarnim ličnostima. KARADžA: Hajrulah? A koga uzima? TRNKA: Onu Kotlarićku. Riječi na granici punoznačnosti. A Reader and Coursebook. Naime. u: Coupland. str. SELIMBEG: Ha? MEMIJA: Odoše. Macmillan Press. u društvenoj hijerarhiji rangirani isključivo putem onoga što čine..(je)… podređen položaju muškaraca”16. (Nametak. Abdullah-paša u kasabi: 211) Iako pokazna zamjenica uz navedene lekseme već dovoljno jasno upućuje na negativan stav prema imenovanoj. 61. To je iskazano na umjetnički način. one mogu služiti kao izvor uočavanja određenih društvenih tendencija iskazanih 16 Trudgill. A. kako to uočava S. što nije moguće u slučaju muškarca budući da ne postoji nastavak s takvom funkcijom.

to složenije gleda na ženu. samo plod naše uobrazilje: one su takve kakvi mi.) Žene su. Najčešće je glavni argument za takve stavove tvrdnja da žene nisu racionalna bića: BIBIN MUŽ: (smeje se) (. 3. (ur. Carske kohorte: 170) 18 Eckert. Kulturološko-sociološki aspekti proučavanja rodne perspektive u bosanskohercegovačkim dramama Kada se govori o rodnoj perspektivi. 2005. str. moguće ih je podijeliti u nekoliko grupa19. što je čovek složeniji. „Žena – proces konceptualizacije i kultura”. A. Language and Gender.. S. važno je ustanoviti i promjene u svijesti ljudi o pojedinim pitanjima kroz određeno razdoblje. hvatajući ga za ramena) Dokaz? Hoćeš li dokaz? (Jevtić. fiziološki i duhovno tek na po puta između mužjaka i majmuna. što omogućuje lingvističku analizu i prema dijahronijskom kriteriju ukoliko on doprinosi razumijevanju odnosa jezika i društva. Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike. ali se često previđa činjenica da su oni u velikoj mjeri zastupljeni i u dramama. Žena kao inferiorno biće Teorije koje dokazuju „prirodnu” žensku podređenost muškarcu često naglašavaju njihovu različitost od muškaraca. Međutim.).”18 Najčešće se istražuju stereotipi o ženama kao manje moćnoj grupi. 85. S obzirom na temu tih stereotipa. 4. 2005. dragi moj. Cambridge. a jedno od najintrigantnijih pitanja svakako je odnos prema ženama. nego i kao komponente rodne ideologije...putem jezika. 19 Štambuk. izdanje. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. 745–754. 3. Cambridge University Press.1. budući da su njihovi autori bili svjedoci tih kretanja. U skladu s rečenim. Iz toga logično proizlazi i da je jezik drame koncipiran prema zakonitostima jezika tog vremena. i to na materijalu poslovica. PREGLED 63 . u: Granić. (Pijući ravnodušno konjak) Osvesti se ti. one su. J. čoveče! MILUŠIĆ: (prišao je živo profesoru. Naime: „Ako su rodni stereotipi dio našeg sociolingvističkog života. str. koja se posmatra kao izvjestan nedostatak. McConnell-Ginet. oni trebaju biti istraženi – ne samo kao moguće činjenice o jezičkoj upotrebi. P. neizbježno je govoriti i o stereotipima kao početnoj tački ovih istraživanja. Zagreb – Split.

Cambridge University Press. KADUNA: Došao je svojoj kući.”21. – A ti mu toga ne možeš zabraniti. općenito favoriziraju muškarce”22. koji je u suštini retoričko pitanje. ne da ti obraz! Gdje bi se ti još s njime poredila. koja se potencira i u narodnoj krilatici „prvo pa muško”. „Language and woman’s place”.. To je svojeglavost! Zar ti ne znaš šta je on. 15. Ja ga nisam sebi zvala. London 64 PREGLED .) (Muradbegović. R. On može raditi šta mu je volja.. Language in society.. budući da su muškarci očito iznad toga. Ne da ti vjera. a tačka na kraju samo još više podvlači neumitnost ženskog trpljenja i prihvatanja sudbine.. nema pravo na svojeglavost. na neposlušnost. Zanimljiv je i zaključak konstatacija: „Gdje bi se ti još s njime poredila”. jer samo muškarci mogu biti bijesni.. dok se ženama dozvoljava samo da se uzbuđuju sitnicama i da se žale. Stoga kadunin stav zaista potvrđuje zapažanje R.) Ja nisam više njegova žena. Ona vjerovatno i jest uzročnik što „govorne norme.. 51.. (. Lakoff da „pokazujemo tendenciju da opravdamo pokazivanje ćudi nekog muškarca.. te ne čudi da se normalnim smatraju različite norme ponašanja za muškarce i žene: LEBIBA: (. pa šta onda još od mene traži? Neka ide otkle je i došao. 21 Lakoff. čime se ukazuje na dominantnost i raširenost te svijesti. S. – On je drugoj dao svoje ime.Dihotomija muškog i ženskog temelj je na kojem se izgrađujemo od trenutka rođenja20.) STARICA: Nek je muško! Puška mu ne bila teška. 2005. P. što 20 Eckert.. a šta si ti? To je razlika kao nebo i zemlja. a „obraz” kao da je rezerviran samo za žene. u spolno miješanim kontekstima. nožu nek je vičan! (Jančić. ali i u narednom odlomku: OTAC: Sin! Sin je! GLASOVI: Muško! Sin! Alaj vjera! (. kao univerzalije u kulturi. V. Routledge. izdanje. McConnell-Ginet. str. a ti ne možeš. Dialogue as interaction in plays. žena nema moć djelovanja („ti mu toga ne možeš zabraniti”).. Dramatic Discourse. 22 Herman. tj. Pomrčina krvi: 197) Naime. pripadnica suprotnog spola. 1973. Kolo: 233) Svijest o muškoj superiornosti dijeli čak i starica iz navedene drame. str. Cambridge.. To pravdanje muškog ponašanja proizlazi iz prihvatanja njihove superiornosti. 2/1. 4. Language and Gender.

. 527.. U tom kontekstu zanimljiv predmet analize postaju i metafore za žene. koje često svjedoče o dominaciji muškoga diskursa. jarebice materina! (. Gone svi?. 26/04. M. Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik. Prva od njih.) (Isaković. naročito druga – jarebica – ukazuje na nadmoćnu perspektivu (muškoga) govornika spram tako oslovljene žene. 2009a. sa riječima zoonimima u ulozi centralnog i/ili jedinog člana25: (biti) golubica.. za šta potvrdu nalazimo i u dramama: 1) JELA: (.. u: Forum Bosnae. 23 Eckert.. osim u izvornom značenju. odnosno način tepanja ženama. P.. kokoška.. zar gone?. „Leksika razgovornog bosanskog jezika”.. 174. PREGLED 65 . str. zabilježena je u Rečniku srpskohrvatskoga književnog jezika (1967) MS – MH i u drugom značenju – navedeno je da se ona upotrebljava „u tepanju ženskoj osobi”26.. str.) Digo si na me k’o što reče. Među ovim metaforama najveći je broj tzv. dosta sam se ja napješačio. 34. izdanje. na šta ukazuju feminističke stilističarke24. „Jezik i (de)konstrukcija roda”. Cambridge University Press. 4. „muž i žena”23.. 2005. PJEVAČICA: „S onu stranu Jajca?“ BRAT: Neću ja ni s ovu ni s onu stranu Jajca. Sarajevo. golubice. Slavistički komitet. I sad me gone svi. Language and Gender. A.. mačka i sl. To: 463) Od ovih dviju leksema. U mraku: 17) 2) PJEVAČICA: Koju bi? BRAT: Tebe! (Uhvati je) PJEVAČICA: Pjesmu? BRAT: Proberi. STANIŠA: (Iz kuće) Hehe. što upućuje na zaključak da je rod teško odvojiti od ostalih aspekata života.. Izazovi feminizma. animalnih. Cambridge. 26 Str. str. i žive i mrtve.je zaključak koji potvrđuje i jezička konvencija da se muškarci spominju prije žena u nizu ustaljenih izraza: „gospodin i gospođa Jones”. 280.. McConnell-Ginet. 25 Šehović. 1998. 2004. str. 92. Ova je lingvistička konvencija određena ideologijom roda. and New York. sa svake strane. 24 Katnić-Bakaršić.. (. jarebica.. koju podržava barem implicitno.) (Ćorović. S.

Basic Books. zovu ih imenom i nadimcima28.. ništa. Do kraja goni!. Kad si već poč‘o.. 2002. OBRAD: Ja ništa nijesam vidio. (Jevtić. U mraku: 53) Međutim. ostaviti tako iznenada svog prijatelja! (Klanja se Mesje Dibou. najgorom osobinom koju im neko može pripisati smatra poređenje njihova ponašanja sa tipično ženskom slabošću karaktera: BOŠKO: Reci. Padstow.. Blackwell Publishing. 319–320.. one moraju posjedovati jednu naglašavanu vrlinu – spremnost na oprost muškarcu – bile to verbalne uvrede ili čak i fizički napadi: 27 Wardaugh. (Stresa komadiće stakla sa sebe.. Cornwall. dok je Muž vuče na stolicu) BIBIN MUŽ: (smeje se zadovoljno) Ništa.. Carske kohorte: 157) Pokroviteljski odnos prema ženi – biću manje sposobnom i zavisnom od muškarčeve zaštite – očit je i u sljedećem odlomku: BIBI: (uplašeno skoči) Prostota! Svu me je posula staklom. ženska „inferiornost” često proistječe iz njihove nemogućnosti da aktivno učestvuju u svakodnevnim životnim aktivnostima van kuće budući da im je namijenjena uloga čuvara domaćeg ognjišta. još sa stepenika) No.) (Mimi. 29 Wardaugh.. izdanje. Kao takve.. 213. Talking Power: The Politics of Language in Our Lives. 320. R. An Introduction to Sociolinguistics. ludice mala! Obična.) PETROVIĆ: (je ušao u svečanom oficirskom odelu. R. lepo. pa ne mogu ništa maći na dušu!. An Introduction to Sociolinguistics. Mimice. želite li jesti? (. 4. Carske kohorte: 161) Stoga se. str.. (Ćorović. 66 PREGLED . Neke od ovih tendencija vidljive su u narednom odlomku: MESJE DIBOA: (. 4.. Blackwell Publishing.. 1990. Ama. T. u očima patrijarhalnih muškaraca. Čim se u selu nahoče našlo... te očekivanje da žene šute u situacijama u kojima muškarci mogu govoriti29. 2002. spuštajući pred nju cveće) Mimice mala. a ti i svršavaj. Cornwall. str. Ništa!.. pijana žena.Iz te svijesti o muškoj superiornosti proistječe i nerecipročna upotreba termina od milja za žene i muškarce27.. dok se Mimi smeje) (Jevtić. reci. Nijesam ja žena!. str. 28 Lakoff.. Mogu ja sve podnijeti!. Padstow. nju su ufatili. R. izdanje. reci!... tendencija da druge osobe mnogo češće dodiruju žene negoli muškarce.....

Ti vazda biješ.. osim u Pomrčini krvi.. ne! Ne dam! Ne dam! Ne dam! (Muradbegović.. u bosanskohercegovačkom dramskom opusu i dalje pretežu drame s prikazom tradicionalne sredine.. u slučaju Djelidbe to pomalo iznenađuje jer ova drama opisuje vrijeme poslije Drugog svjetskog rata: 30 Katnić-Bakaršić. Rđavo je to. pa se opet miriš... koja se smatra glavnim mjestom patrijarhalne dominacije.? LEBIBA: (tiho kao kroz plač) U sobi. gdje se mogu boriti za aktivnije uloge30. No... to je sve tvoje pravo. Isakovića i Djelidbi S. (.. Obrade... opisan je i u drugim dramama – Hasanaginici A... 2003. pa lahko zaboravlja.BOŠKO: Hm. u modernim dramama žene se izmještaju van kuće. opet dijete? (. Kulenovića. PREGLED 67 .) (Muradbegović... dok je u slučaju prve drame to očekivano s obzirom na sadržaj dobro poznate balade i vrijeme dešavanja njene radnje.. Stilistika dramskog diskursa. pritaji se pa služi. Zenica. No. a.) Ne. Eto vidiš. Kako se u patrijarhalnim sredinama u takvim slučajevima krivica obično pripisuje ženi. u javni prostor. Ne valja ti pos’o. ne.. OBRAD: (Odmahne rukom) Žena je.) LEBIBA: (sama) Dadilji! (. koji ima pravo razvrgnuti brak „puštanjem” supruge. a ti ćeš služiti meni... Gdje je dijete.. Ne valja!..) A ja da progovorim samo jednu: Nisi mi više žena! – i ti bi bila gotova! Nema toga suda. U mraku: 22) Kako bi se izbjegao ovakav prikaz žene. M... koji bi te spasao. svome gospodaru i nikome više! Odsada ću samo ja biti tvoja misao i tvoja briga! Naučiću ja tebe pravoj dužnosti.) Dijete će još večeras dadilji. Pomrčina krvi: 222) S tim u vezi je i moć supruga. (... Pomrčina krvi: 225–226) Društveni fenomen „puštanja“ supruge primjer je kako „činiti stvari riječima”. onaj koji je drži pod kontrolom: EKREMBEG: Šta.. Vrijeme. (Ćorović. gdje je muškarac (obično suprug ili otac) apsolutni ženin gospodar. 202. str. Uvuci se u dušu. koja ne ispunjava svoje „ženske” dužnosti. muškarac donošenje te odluke može upotrebljavati kao oružje kojim stalno prijeti manje moćnoj strani – svojoj supruzi: EKREMBEG: (...

RABIJA: Ja ću to, druže sekretaru, kazati samo tebi i drugu predsjedniku nasamu!... Nek ostali iziđu pa ću vam onda kazati! (...) SULJO: (...) (Pomoćnoj Sili) Silo, i ti napolje! POMOĆNA SILA: (izlazeći) Može ona tu pred vama balegati šta hoće, – ja ništa ne priznajem!... A ja sam njoj kadija! Ja nju puštam! Ja sam je već pustio!... (Rabiji) Kazaću ja tebi nasamu! (Kulenović, Djelidba: 288) To pokazuje da se, i pored promijenjenih društvenih okolnosti, zakoni patrijarhata ne mijenjaju lahko – naročito ne u svijesti ljudi. Osim o supruzi, muškarac odlučuje i o kćerki i njenoj sudbini dok se ne uda; ona nema prava na vlastitu volju budući da je do udaje tretirana kao očeva imovina nakon čega postaje suprugova imovina: EKREMBEG: (mirno) Nema tu nikakvoga zla. Došlo djevojci vrijeme da se uda, pa da je i zaustavljam pobjegla bi mi za koga bilo... ZIJAHBEG: Svejedno. Pobjegla bi barem s voljom, a ovako... EKREMBEG: Šta s voljom? Kakva još njezina volja? Ja sam svojoj kćeri volja, dok je kod mene. A kad ode od mene, nek joj onda gospodari onaj kome bude suđena. (Muradbegović, Pomrčina krvi: 211) Takvi rigidni stavovi o ženskoj slobodi tipičan su primjer odnosa patrijarhalne kulture prema ženi, koja se smatra neravnopravnom muškarcu, na šta ukazuje i činjenica da su svi ženski identiteti izgrađeni u odnosu na muškarce – žena je isključivo kćerka i/ili supruga. Stoga je jedini njen izlaz (i funkcija) u patrijarhalnoj sredini udaja, koja se odobrava kao slijeđenje dominantnog modela ponašanja. Naime, time se iskazuje poslušnost patrijarhalnim vrijednostima, što je veoma cijenjena osobina kod žena, a izbjegava se sudbina stare i neudate žene kao najveća opasnost: ZIJAHBEG: Pa zašto bi je tako rano udavao? Istom joj je petnaest godina, a ti...? EKREMBEG: Neću da mi se povlači tuđa žena po kući, ionako neće zauvijek ostati kod mene. Tu je privremeno, pak neka ide kad joj se prilika pružila. Bolje prije nego poslije kad ostari i kad je nitko ne htjedne. ZIJAHBEG: Dobro je to. I sve bih ja tebi to povladio da si barem izabrao muža prema njoj... (Muradbegović, Pomrčina krvi: 211) 68
PREGLED

Ponašanje Ekrembega u skladu je sa preporukom iz jedne poslovice Ženi sina kad hoćeš, a kćer udaji kad možeš. Žena je, naime, isključivo određena udajom, samo njom ona dobija poželjni identitet – identitet nečije supruge31 – koji zasigurno ima prioritet u patrijarhalnoj kulturi: ZIJAHBEG: Hm... šta si skrivio! Tučeš ženu, kao fukara provodiš zulum nad rođenom djecom, sramotiš mi ime po svijetu sa nekakvim kantinjerkama... Švabicama... i još pitaš šta si skrivio... EKREMBEG: (plane) To je moja briga... Ja sam svojoj ženi obraz pokrio... ja sam od nje stvorio čovjeka, ja sam joj svoje ime dao, pa ću je i ubiti, ako mi bude volja! (...) (Muradbegović, Pomrčina krvi: 212) Međutim, razmišljanje da žena postaje potpuna tek udajom nije strano ni savremenom dobu, te se smatra veoma važnim istaći društveni status udate žene upotrebom titule gospođa kao suprotstavljene još uvijek prisutnoj tituli gospođica. Naravno, radi istraživačke objektivnosti, treba dodati da navedeno razmišljanje nije strano ni mnogim ženama, pa se nerijetko čuje uvrijeđeni ton neke žene koja intervenira da ona nije gospođa nego gospođica. Iz tog razloga, kako bi se izbjegao jednostrani prikaz navedene problematike, neophodno je istražiti i kako žene govore o ženama, čime prikaz stereotipa o ženama tek postaje potpun. U mišljenju žena o ženama postoje dvije struje – jedna, koja slijedi naučene modele mišljenja i ponašanja dominantne (patrijarhalne) kulture, i druga, koja iskazuje otpor tim automatski usvojenim modelima mišljenja i ponašanja. U prvoj grupi su žene čiji se stavovi o drugim ženama ne razlikuju od stavova muškaraca. One često toga nisu ni svjesne jer im je takvo razmišljanje duboko usađeno u svijest tokom odgoja. U skladu s tim, žene posmatraju druge žene kao isključive krivce za sve probleme u porodici ili familiji: ZUHRA: Ona je kamen smutnje u kući! MINA: Zbog nje je sva ova nevolja u kući!
31 Žensko je dijete uvijek u tradicionalnim sredinama doživljavano kao teret za roditelje, koji mu moraju pronaći adekvatnog supruga, te se, ukoliko u tome uspiju, smatraju sretnim roditeljima. Takav je slučaj sa likom Karadže iz Nametkove drame, čija se kćerka udaje za Zvizdića: Babahmet: (tapše Karadžu po plećima) Ti, Mehmed-efendija, smjesti svoju brigu pod tuđi krov. (Nametak, Abdullah-paša u kasabi: 208) PREGLED

69

LEJLA: (odvažno vraćajući uvredu licem u lice) A zbog vas rasulo njezino! (Muradbegović, Na Božijem putu: 123) Ako bismo tražili paralelu ovom stavu u narodnim poslovicama, to bi zasigurno bila poslovica: Žena drži tri ćoška kuće. Možda je u ovom smislu još interesantniji sljedeći primjer: LEJLA: (...) Jesu li vas oni do mene poslali? (Oštrije i britkije.) Ili možda ona moja snaha Mina, ona koja sve to muti i zakuhava u kući? NAJLA: Ali zaboga! (Muradbegović, Na Božijem putu: 109) Ovdje je zanimljiv leksički izbor – lekseme mutiti i zakuhavati, kojima se opisuje ponašanje jedne žene. Njima se uobičajeno imenuju aktivnosti koje u tradicionalnim sredinama isključivo obavljaju žene, te je njihova metaforička upotreba u ovom slučaju vrlo indikativna za procjenu Lejlina stava prema snahama. I same žene u patrijarhalnim sredinama prihvataju ulogu nezaštićenog bića, te u muškarcu (mužu, ocu) vide svoga jedinog zaštitnika, čime podržavaju podjelu uloga u tradicionalnom društvu: JELA: Lahko je danas mene satrat, lahko... Ja muške glave nemam, obrane nemam, nikoga nemam da ustane za me. RUŽA: Hihi... Imaš carske ljude! (Ćorović, U mraku: 44) Ipak, od ovakvog jednostranog viđenja samih žena mnogo je interesantnije kada se stavovi ženâ suprotstavljaju. Tada dolazi do sukoba dviju, već navedenih struja, kao u sljedećem odlomku: KADUNA: I treba da mu se pokoriš. On je tvoj starješina. Dok sam ja bila u tvojim godinama, nisam se usudila ni u oči pogledati svome gospodaru, a kamoli da bi mu još i prkosila. LEBIBA: Ali on traži da ja samo njemu ugađam i njegovim ćefovima, a djecu da prepustim sluškinjama. A meni se to gadi... Ja sam žena poodmakle dobi i čovjek sam, kao i ostali ljudi i majka sam, ja hoću da se i moje želje i moje pravice priznaju. (...) KADUNA: (...) Prođi se jedanput te svojeglavosti... ti se primiri, pođi mu ruci i pokaj se... (...) (Muradbegović, Pomrčina krvi: 224) Ovdje su suprotstavljeni stavovi kadune i Lebibe – Lebiba traži ljudska prava koja muškarci nesmetano uživaju, dok kaduna smatra da je muškarac gospodar i starješina žene, na kojoj leži krivica i odgovornost za sve što se 70
PREGLED

dešava u porodici, te zato ona mora tražiti oprost, a ne on. Možemo reći da se ovdje suprotstavljaju aktivni i pasivni princip u ženskom ponašanju. Kulminaciju ovoga sukoba otkrivamo u sljedećem primjeru: KADUNA: (...) Pa šta hoćeš ti sa svojim pravicama? Kakve su još tvoje pravice? Zar si i to od mode naučila? Služi, robuj, pete liži svome gospodaru! Zato si stvorena i nizašto drugo!... LEBIBA: Toga danas nema! Ja ne robujem! I mene je Bog stvorio, kao i njega. Evo tu duša, uvrijeđena, gori kao žeravica i vrišti za osvetom... Zaniječite, ako možete... ugušite u meni dušu! Možete li? Ne možete! Ne možete! Nema gospodara, nema robova... ostao je čovjek gol, kao od majke rođen... I hoće da živi, hoće da diše i da radi kako mu duša zapovijeda... I hoće svima da bude jednak! (Muradbegović, Pomrčina krvi: 225) Naime, kaduna odriče žensko pravo na traženje pravde; žena samo mora slušati muža kao svoga gospodara, a vrhunac takvoga razmišljanja predstavlja zaključak: „Služi, robuj, pete liži svome gospodaru! Zato si stvorena i nizašto drugo!” Lebibini stavovi potpuno su oprečni: žena je ravnopravna muškarcu kao ljudsko biće, sve drugo je stvar prošlosti. Zanimljivo je da u bosanskohercegovačkim dramama figuriraju i drugi ženski parovi antipodni po razmišljanjima o ženskoj sudbini i pravima. To su Rifa i Hanka iz Samokovlijine drame Hanka i Milica i Stana iz Ćorovićeve drame Kao vihor. RIFA: Hajde, Hankijo, poslušaj me, otišo je Sejdo dolje u čaršiju, hajde za njim, naćićeš ga... Čojek ti je, bona, pa treba da mu se obraduješ što ti je došo! De, Hankijo, kad ga nisi dočekala ovdje, hajde, potraži ga! Hajde! Javi mu se, čojek ti je. Poslušaj, sinak moj! (...) HASKA: Slušaj! Slušaj! On je, već ko drugi. Mušan. Mušan! Slušaj kako te vabi pod ceribaške čadore, al’ će mu prisjest to šargijanje, prisješće, beli sad, ako nikad! I tebi i njemu! HANKA: Neće, ne boj se, neće! Prisješće nekom drugom. HASKA: Hajde, hajde, ne duvaj u vjetar. HANKA: Hoće, pamti što sam ti rekla. (Samokovlija, Hanka: 80)

PREGLED

71

Lebiba i Hanka dijele istu strast, koja se manifestira u pobuni, što je ponašanje netipično za žene u patrijarhalnom društvu. Dubinu te strasti možemo shvatiti tek kada imamo u vidu da je ona uzrokovana povrijeđenom sujetom na izvjesno vrijeme napuštene žene. Stoga je Milica iz drame Kao vihor potpuno suprotstavljena ovim dvjema junakinjama – iako su i njene okolnosti bile istovjetne, to nije rezultiralo pobunom nego pasivnim povlačenjem u osamu i molitvu. Takvo Miličino ponašanje postaje predmet kritike njene sestre, a ustvari Milica samo slijedi patrijarhalni model prema kojem su trpljenje i s njim povezana pasivnost rezervirani isključivo za žene: STANA: (osorno) (...) Patila zbog đuvegije toliko godina, a nikad ga ni prekorila nije!... Kamo joj jezik, ne imala ga! MILICA: (točeći kahvu) Muško je, domaćin je... On zna šta radi... Zar ja, luda ženska glava, da ga prekoravam?... (Ćorović, Kao vihor: 41) Dakle, patrijarhalni model ponašanja istovjetan je po svojim osobinama u svim posmatranim sredinama. Činjenica da se povremeno ne pristaje na ustaljene kodekse ponašanja svjedoči o promjeni ženske svijesti, čemu pridonose nove društvene okolnosti – sve drame opisuju prilike iz prvih godina 20. vijeka, kada ženska emancipacija postaje sve prisutnija i dominantnija, te je ovakav razvoj događaja sasvim prirodan. Činjenica je da se za prava bore oni bez moći, što žene zasigurno jesu barem u vremenu koje drame prikazuju. Neki teoretičari smatraju da gdje god postoji moć, postoji i otpor toj moći32, te je on ustvari „oružje slabih”, što je sintagma koja je ušla u upotrebu od pojave istoimene knjige Jamesa Scotta (1985). Negativne reakcije koje aktivni princip ženskog ponašanja proizvodi kod velikog broja žena naučenih na tradicionalne i okoštale modele ponašanja izazvane su nekritičkim prihvatanjem „prirodnog” poretka stvari prema kojem je muškarac apsolutni gospodar žene. Ipak, otpor prihvatanju nametnutih formi ponašanja postaje sve prisutnija tema u bosanskohercegovačkim dramama čija se radnja dešava poslije Drugog svjetskog rata. Rabija iz Kulenovićeve Djelidbe zasigurno je najilustrativniji primjer ove teze: RABIJA: Ako tebi može biti sekretar, meni neće biti čovjek! ZEĆIRAGA: E ko što je tebi čovjek tako će meni biti sekretar!
32 Mesthrie, R. (sa A. Deumert) „Critical Sociolinguistics: Approaches to Language and Power”, u: Mesthrie, R.; Swann, J.; Deumert, A.; Leap W. L. (eds.), Introducing sociolinguistics, Edinburgh University Press, Edinburgh, 5. izdanje, 2004, str. 334.

72

PREGLED

više no muškarci. ZEĆIRAGA: (drekne) Šuti! RABIJA: Šutim evo otkad si mi ga za vrat svezo! (Kulenović. 72. Chambers i P. upadati mu u riječ. kao u narednom primjeru: BRAT: I ona vozi ko gradski trajvan! Ha-ha-ha! DJEVOJKA: Tebe ne bi’ vozala kad ne bi bilo muška! BRAT: Nemoj da ti sada Jahića natovarim na guzove da ga nosaš okolo dok se ne rasani! (Smijeh) DJEVOJKA: (skoči) Moreš ga natovariti svojoj materi Hati sa Džidžikovca! (Isaković... koji su istraživanjem utvrdili da su žene. J. koja je očito daleko od željenog obrasca ponašanja žene. u vodu. Trudgill.. 1980. sklone da koriste varijetete višeg društvenog statusa... 98–99. RABIJA: . RABIJA: . Kasnije je Trudgill. Djelidba: 229) Ona se osmjeljuje prekinuti oca u javnosti.Volim vuku i hajduku. ove se riječi uobičajeno smatraju netipičnim i neprimjerenim za žene.Volim vuku i hajduku. opscenih riječi i sl.. str. a takvo gledište ojačali su neki lingvisti – npr. uz izrazitu nepopustljivost... na šta ih prisiljava samo društvo postavljanjem većih zahtjeva pred žene u pogledu njihova ponašanja. Oni to tumače težnjom ka društvenom prestižu.. ZEĆIRAGA: Slušaj. P. u prosjeku. Ovo odbijanje tradicionalnog ženskog ponašanja može se manifestirati i na jezičkom planu – psovanjem. upotrebom vulgarizama. PREGLED 73 . što ujedno svjedoči o društvenim promjenama. dok muškarci slobodno upotrebljavaju niže vrednovane varijetete33. To: 473) Naime. Cambridge University Press. J. K.... ukazao na razlike u stepenu upotrebe nestandardnih 33 Chambers... zaveži. Dialectology. K.RABIJA: Volim u goru. Iskazane razlike u razmišljanjima za nas su interesantne jer su povezane sa prihvatanjem odnosno odbijanjem stereotipa o uobičajenom i očekivanom ženskom ponašanju. Trudgill. Cambridge – New York – Port Chester – Melbourne – Sydney. ZEĆIRAGA: Slušaj.. na osnovu istraživanja u okolini Norwicha..

) PETAR: Mađije!.. ovo su ženske mađije!. a imenica turskog porijekla šer35 potcrtava jačinu negativnog stava.. prip... može biti negdje u Arabiji. što potvrđuje i navedeni primjer. Žena kao đavolsko. bolan: ženski šerr.. zločest. Abdullah-paša u kasabi: 174) Stoga ne čudi da se jednom od tipičnih ženskih osobina smatra zloba: TRNKA: Kazao sam ja.. zao. (Nametak.... Dž. a ni drame nisu izuzetak u tome: ZVIZDIĆ: Ama hajte. U mraku: 48). kad je nemam. smutnja..jezičkih formi među osobama ženskoga spola u zavisnosti od njihove dobi – mlađe žene više upotrebljavaju niže vrednovane varijetete. str.. čak i za druge žene: KADUNA: (. ovdje dolaze do izražaja uobičajene narodne predrasude o ženi (ženski šerr)34. hirovito i osvetoljubivo biće Teze o ženi kao đavolskom (šejtanskom) biću poznate su ne samo iz poslovica nego i iz romana (čest motiv u djelu I. Sjeme ti se zatrlo. 3. dina mi.. Andrića). kakva cura sa deset i dvanaest godina? To gospodo. koji ujedno svjedoči o povezanosti jezičkog i društvenog. zlo. GOSPAVA: Prionula za te. ZEC: Ama.) Prokletnice! Vještice! Ti si krv posijala. Abdullah-paša u kasabi: 181) Naravno. 496) 35 Šer: „tur. đavoljast” (Ibid.. šejtan je ono čim ispane na dunjaluk. Ljiljan. ljudi.2. 1999. Školski rječik bosanskog jezika. 34 Ženskog šera gore se čuvat neg’ šejtanskog! Nar.).. je li ono žensko. Stotine je godina bio mir u ovoj kući i ti si ga otrovala. (Jahić. (Nametak.. Žena je uzročnik svih zala: PETAR: (Krsti se) Gospode Bože. SELIMBEG: Fala Bogu. Duše mi. prilijepila se! (. 74 PREGLED .. KARADžA: Ja bih svoju zadavio da mi je taka. oklen u mene košulja?. Vještice proklete! (Ode) (Ćorović.

3/1–2. ko i svaka mlada žena. BIBIN MUŽ: (veselo) Nije potrebna sentencioznost! Znamo iz iskustva.. jes sinak moj. ne bi: Krv je ženska ko mastika.) A Hanka. Srpski jezik.. pri čemu se oni najčešće odnose na ženu suprugu36. da se bailišeš. on uočava kako „neke od reči s naizgled afirmativnom semantikom u poslovicama o ženi ne obavljaju. gori kao žeravica i vrišti za osvetom. a taj pol ne oprašta. i takvu ulogu. SEJDO: I ti. o čemu naročito uvjerljivo svjedoče navedene bosanskohercegovačke drame. ona je bila žena. „Lingvističko vrednovanje žene i struktura diskursa u poslovici i reklami”. radi neke blede apstrakcije. bože. Da je druga.. na primer. MILUŠIĆ: (nastavlja) . nemilostivo oteramo. A čuvala se. sačuvati: Sačuvaj te. istraživanjem Z. šta je ako sam i živio s njom.) Evo tu duša. međutim. ona više nije dolazila kao žena koja voli. moj Sejdo. Duhovna neuravnoteženost i hirovitost žena logično se pridružuju već uobičajenoj predstavi o ženama kao neracionalnim bićima: RIFA: (.. str. (Jevtić.. Pomrčina krvi: 225) Ako se ponovo vratimo poslovicama. uvrijeđena. od kuće kapavice i žene lajavice i dobro: Bolje ti je imati posla s vrećom buha nego s rđavom ženom. Starčevića utvrđeno je da dva od ukupno tri najčešća pridjeva u poslovicama o ženama jesu zla i loša.” (Starčević. 416).. Sad. vraćajući se.. Na tragu tih razmišljanja jeste i najčešća sintagma – zla žena37. 413. 1998. naročito u slučaju kao što je moj: kad ženu. nego kao osvetnica svog pola.. (Muradbegović. sve dok joj ne napuniše uši sa tom Ajkunom. Takve su.. kada se pogleda njihova upotreba. i osvetoljubivost se smatra osobinom tipičnom isključivo za žene: MILUŠIĆ: (..) Posle.. žensko je ponašanje izloženije procjeni jer je pritisak društvenih sudova o ulozi žene znatno snažniji nego u slučaju muškaraca. Carske kohorte: 170) Općenito. Pa. i ti opet s Ajkunom. Hanka: 99) U skladu sa svim rečenim. (Samokovlija.ne oprašta.. Ko da ste se zdogovorili! Pa. 415. ženka. LEBIBA: (. PREGLED 75 . Z. 37 Ibid. str... Negativna procjena ženskog ponašanja često rezultira upotrebom pejorativa kojima se ukazuje na njegovu nedopustivost.Nema više nigdje zakloništa.. provodala bi se ko kuja. kad jednom udari u glavu. Upravo ovdje dolazi do izražaja učestalost ženskog prihvatanja muške tačke gledišta: 36 Također. ne bi bilo ni čudo..

(Ćorović. 2010. kćer. ako se ne osvetim!. nijesi slala u Bosnu sestri. Ne bojim se nikoga!. 176. Stoga se u narednom odjeljku proučava upravo taj segment. Sarajevo. Iz navedenih primjera jasno je da interpretacija bilo čijeg ponašanja. u svakodnevnoj komunikaciji. Ona se ne smatra bićem koje zaslužuje izbor. muči. 1443. može se zaključiti da je u patrijarhalnoj kulturi jedina cijenjena uloga žene uloga majke i (dobre) supruge. u bosanskohercegovačkim dramama s prikazom tradicionalne sredine ženina je dužnost i obaveza da ugađa suprugu i doprinosi njegovoj zabavi. Filozofski fakultet. Palić. STANA: (kratko) Mučno ćeš ga ti oteti!. 76 PREGLED . što može govoriti i o odnosima moći. samo neka je dalje od tebe. Sarajevo. treba istaći da se upotrebom ovog pejorativa ugrožava lice sagovornica i samim tim narušava. Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik. koja se ne dovodi u pitanje.ANĐA: (zabrinuto) Šta ćemo s njime sada?.. a značenje mu je blisko izvornome (vještice su u bajkama natprirodna bića. Supruga se tretira poput služavke a ne poput voljene osobe. I.. Ne bilo me. STANA: (pakosno) A zar nju. Rječnik bosanskoga jezika.3. to ne znači da je osoba koja psuje automatski moćnija.. 3. Žena kao majka i supruga Osim kućnih poslova... U svakom slučaju. kao u ovom primjeru... a uopće se ne vodi računa o ženinoj spremnosti na to.) Osvetiću vam se. A.. „Leksika razgovornog bosanskog jezika”.. Leksema kučka u narednom primjeru upotrijebljena je metaforično s ciljem što ekspresivnije uvrede osoba kojima se upućuje: TATA: (trza se. str.. značenje 2a. S.. dosta zavisi od kulturoloških pretpostavki određene sredine. Šehović. što je slučaj u narednom odlomku: 38 Šehović.. kučke jedne!. 2009a. Lažljivice!. da ti ne smeta u poslu... jer je to njena neumitna sudbina. Kako da ga otmemo onim vješticama?. A. zahtijevana učtivost... pa tako i ponašanja žena. Kao vihor: 59) Ipak. Halilović.. Slavistički komitet.. str. simboli zla i pakosti).. Međutim.. Kao vihor: 41) Pejorativom vještica i danas se imenuje zla i pokvarena žena38. (Ćorović. češće je to upravo suprotno – izraz nemoćnog bijesa.

. Na Božijem putu: 142) Snaga majčinstva i njegova vrijednost u patrijarhalnoj kulturi očita je iz činjenice da se njime pravda neposluh očevu autoritetu. „Lingvističko vrednovanje žene i struktura diskursa u poslovici i reklami”. ali baš zbog velikog značaja koji se pridaje majčinstvu. str... a šta sam ja? Ako me nije mislila služiti.. Pozitivno vrednovanje majčinstva potvrđuje se i na materijalu poslovica – jedina potkategorija pojma „žene” koja se u 83% poslovica ocjenjuje pozitivno jeste „majka”41. Ekreme. Paradoksalno. Pomrčina krvi: 199) Mizogeni stavovi prema supruzi proučavani su i u poslovicama – tipičnom žanru patrijarhalne i tradicionalne kulture. ARIFA: (dubokim glasom punim plemenita odobravanja) Tako je. Udio negativnih vrednovanja supruge veoma je visok – 70%39. kao sredstvo moralnog obračuna... ni očeva. Z.. Ja nju nisam doveo nikome drugom nego sebi. 413. što govori samo po sebi. pomislih tog časa u sebi. 3/1–2.. uvijek usmjerena na „sve što za psovanu 39 Starčević. str. Nije mogla doći od djeteta... str. PREGLED 77 . svaka žena u patrijarhalnim okvirima može dobiti satisfakciju kroz majčinstvo. 1998.. 414..KADUNA: (zaustavi ga) Nemoj.. nego na ženi40. ja sam sada njegova. što dovoljno jasno svjedoči o njegovu neprikosnovenu položaju i ulozi koja nadvisuje sve ostale. npr. odnosno kada doprinosi harmoniji porodičnog življenja: Ne stoji kuća na zemlji. LEJLA: (ustobočeno i nepomično kao kip) Makar doživjela i prokletstvo očevo! (Muradbegović.. te je. majka. ni tvoja majko.. 41 Ibid.. 40 Ibid. (. pa makar se desilo i najgore. Lejla iz Muradbegovićeve drame Na Božijem putu: LEJLA: (sva se preobražava u novo čuvstvo. Nažalost. 417. Međutim. svog malog sina. 413.. mama i mater su lekseme koje se veoma često pojavljuju kao sastavni član psovki – psovka vrijeđa osjećanje stida i napada moralni integritet ličnosti. Supruga se pozitivno ocjenjuje samo kad održava kuću/dom: Valjana žena nije nikad besposlena. to su u korpusu poslovica znatno rjeđi primjeri.) EKREM: A ja. Srpski jezik. znadeš li – sebi! (Muradbegović. kao. ni Ćamilova više nisam. nije se trebala ni udati.. u nov osjećaj) Ja nisam više svoja. Zbog njega treba sve mirno da podneseš.

ubiti i kuću ćeš upropastiti. str. najveća uvreda koja se može uputiti ženi majci u patrijarhalnoj kulturi jest ona koja dovodi u pitanje snagu njena majčinstva i majčinske ljubavi: LEBIBA: Djeci neće biti krivo. Savić i V. nijedna bosanskohercegovačka drama ne prikazuje ženu od karijere. što je simptomatično i za odnos sredine u kojoj nastaju i koju opisuju prema ženama. 1998. odnosno mamu. 1998:151. izvršeno na materijalu drama. a njega na robiju poslati. Psovke.jedinku predstavlja neku vrednost”42. Na to ukazuje činjenica da npr. Ovaj relativno visok procenat psovki čiji su sastavni članovi leksema majka43 i njene varijante odgovara rezultatu do kojeg su došle S. mamicu. a istovremeno ne utječe na promjenu prikaza žene čak ni u savremenim uvjetima. a ujedno ukazuje na dodirne tačke dramskog i razgovornog jezika. koji se obično nastoje predstaviti različitim. 10)... S druge strane. žena majka jedna je od tipičnih uloga u kojima se žene vrlo rado i vrlo često prikazuju. te napominju da se u Crnoj Gori psuje otac. najčešće pridjeve. Zaista. Mitro uočavaju da postoje „regionalne razlike u inventaru srodnika koji se psuju”. Ja sebe za njih dajem. kako same navode. posljedično. Pomrčina krvi: 198) U svakom slučaju. što potvrđuje i ovo istraživanje. Novi Sad. KADUNA: (krikne) Majko. nemajko! Ubićeš ih. 30. Druge uloge žene smatraju se manje važnim i. 43 S. a „psovanje majke se smatra velikom agresijom. Sidrana).. zanemaruju se u opisu. kao nove teme. Pižurici. Karahasana. Futura publikacije. Stoga ova odstupanja samo potvrđuju pravilo o predstavljanju žena u dramama. 78 PREGLED . i izvedenice od ovih imenica. str. S. uvode likove promiskuitetnih žena (Kad bi ovo bila predstava A. u korpusu bosanskohercegovačkih drama od analiziranih 67 psovki 20 spominje majku. naročito ako je ona umrla i sagovornik to zna” (Ibid. Mitro. V. što je podatak koji. Imširevića) i prostitutki (Tamo je dobro Dž. što ne odgovara stvarnosti. prema: Savić.. duguju M. a rijetke bosanskohercegovačke drame. Savić i V. al’ ničija više. 42 Bogdanović. U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce A. (Muradbegović. Njihova sam. Mitro (1998) na novosadskom korpusu razgovornog jezika. mater.

nadamo se da će on u budućnosti biti proširen i na ostale izvore. 3. 1996. 8. Svjetlost. Sarajevo. Dževad: Školski rječnik bosanskog jezika. Sarajevo. Borivoje: Carske kohorte. Ljiljan. 1999. 2000. 2. Šehović: Rječnik bosanskoga jezika. 7. str. u: Antologija bošnjačke drame XX vijeka (priredila Gordana Muzaferija). Izvori 1. Alef. str. udžbenicima za različite nivoe obrazovanja itd. 2000. Svetozar: U mraku. str. – I. pravnim dokumentima. Palić – A. Magistrat. Isaković. Almir: Kad bi ovo bila predstava. 19–72. Naime. Imširević. 117–188. Alef. Sarajevo. str. 4. Filozofski fakultet. S. u: Drame (izbor). u: Antologija bosanskohercegovačke drame XX vijeka (priredili Gordana Muzaferija. u: Antologija bosanskohercegovačke drame XX vijeka (priredili Gordana Muzaferija. Miroslav: Kolo. Vojislav Vujanović). ove su oblasti danas u Bosni i Hercegovini veoma važne kao potencijalni putokazi za moguću transformaciju društva u pravcu njegove demokratizacije. 13–62. vijeka veoma zahvalan korpus za navedenu analizu. Alef. Alija: To. Alija: Hasanaginica. Sarajevo. i to ne samo na materijalu drama. 2000. Alef. nego još više u medijima. Sarajevo.4. 2000. u: Kemal Bakaršić. Sarajevo. u: Antologija bosanskohercegovačke drame XX vijeka (priredili Gordana Muzaferija. 2005. 9. Fragmenti kulturne historije Bosne i Hercegovine. str. dodatak uz knjigu u elektronskom (PDF) izdanju. 359–394. str. Sarajevo. 10. Jahić. 1985. 2010. Fahrudin Rizvanbegović. a ne samo na književnoumjetničke. Isaković. PREGLED 79 . Sarajevo. 799–822. 445–492. Svetozar: Kao vihor. 6. str. OKO. Iako su bosanskohercegovačke drame 20. Alef. Sarajevo. Vojislav Vujanović). Vojislav Vujanović). Jančić. Jevtić. 2004. Ćorović. Fahrudin Rizvanbegović. kao u ovom radu. Fahrudin Rizvanbegović. Almir: Priviđenja iz srebrenog vijeka. ali to neće biti ostvareno dok god pristup i ovoj i bilo kojoj drugoj problematici ne bude dovoljno osviješten u smislu kritičkoga stava prema aktuelnim praksama svake vrste. 5. u: Antologija bosanskohercegovačke drame XX vijeka (priredili Gordana Muzaferija. Bašović. Ćorović. Vojislav Vujanović). Halilović. Zaključak Proučavanje rodne perspektive zasigurno je tema koja zaslužuje istraživačku pažnju stručnjaka različitih profila. 223–270. Sarajevo. Fahrudin Rizvanbegović.

11. Alef. 12. u: Drama. Kulenović. Ahmed: Pomrčina krvi. Vojislav Vujanović). 73–116. u: Antologija bošnjačke drame XX vijeka (priredila Gordana Muzaferija). u: Antologija bosanskohercegovačke drame XX vijeka (priredili Gordana Muzaferija. 215–296. Vojislav Vujanović). str. Sidran. 159–21 Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. str. 1996. 2000. 1996. 189–236. Isak: Hanka. 79–155. str. Zlatko: Refugees. Sarajevo. Muradbegović. Bosnia Ars. Karahasan. 14 15. 19. Tuzla. 18. Alef. Velimir: Nije čovjek ko ne umre. Alef. 527–554. Putopisi. 2000. str. Alef. Alef. str. u: Antologija bosanskohercegovačke drame XX vijeka (priredili Gordana Muzaferija. 20. Novi Sad – Zagreb. Fahrudin Rizvanbegović. Dževad: Tamo je dobro. str. 13. Alef. Fahrudin Rizvanbegović. u: Antologija bošnjačke drame XX vijeka (priredila Gordana Muzaferija). 5–86. str. Stojanović. Sarajevo. Sarajevo. str. 2004. Sarajevo. str. 2000. 775–798. Alija: Abdullah-paša u kasabi. Ahmed: Na Božijem putu. Vojislav Vujanović). Muradbegović. u: Antologija bošnjačke drame XX vijeka (priredila Gordana Muzaferija). 2000. knjiga prva (A – E). Samokovlija. u: Antologija bosanskohercegovačke drame XX vijeka (priredili Gordana Muzaferija. Sarajevo. 1996. Nametak. Fahrudin Rizvanbegović. u: Antologija bosanskohercegovačke drame XX vijeka (priredili Gordana Muzaferija. Topčić. Sarajevo. Matica srpska – Matica hrvatska. 17. Sarajevo. Abdulah: U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce. Vojislav Vujanović). Sarajevo. Fahrudin Rizvanbegović. Alef. 80 PREGLED . u: Antologija bošnjačke drame XX vijeka (priredila Gordana Muzaferija). Skender: Djelidba. 1967. 16. Alef. 699–774.

London and New York. (ed. Mesthrie. Božo: Mocioni sufiksi u srpskohrvatskom jeziku. 2005. BIGZ. 9. Srpski jezik. 1998. 6. Cambridge University Press. 409–424. Bugarski. R. 1996. Cambridge. 2004. – P. Arnold. 1997. str. 3/1–2. 7. J. 45–80. Dialogue as interaction in plays. 14. – V. Swann – A. 2003. str. Zenica. Language in society. Edinburgh. Katnić-Bakaršić. 1973. 1990. Andrea Deumert. N. PREGLED 81 . str. 69–116. 11 12. izdanje. Futura publikacije.). 2002. Leap (eds. Lakoff. Macmillan Press. Edinburgh University Press. 26/04. Zoran: „Lingvističko vrednovanje žene i struktura diskursa u poslovici i reklami”. 16 17. 3. izdanje. Deirdre: „Through glass darkly: Through dark glasses”. Beograd. J. A Reader and Coursebook. 2004. 1980. Beogard. Joan Swann. Mitro: Psovke. – S. u: Forum Bosnae. 2004. Granić. izdanje. 2005. Coupland. Zagreb. Izazovi feminizma. Marina: „Jezik i (de)konstrukcija roda”. Deumert – W.). 13. str. Starčević. Hrvatska sveučilišna naklada. Katnić-Bakaršić. Ranko. Edinburgh. Vrijeme. Edinburgh University Press. u: Weber. McConnell-Ginet: Language and Gender. 8. Lakoff. 1998. 1998. The Stylistics Reader: From Roman Jakobson to the present. str. K. Savić. Basic Books. Novi Sad. Routledge. Introducing sociolinguistics. J. 1982. Jagoda (ur. 18. 4. Chambers. Mesthrie.): Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike. Snježana: Riječi na granici punoznačnosti. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku.): Sociolinguistics. Ivan: Kako se kaže – rečnik jezičkih nedoumica. 4. Leap (eds. 316–353. Robin Tolmach: Talking Power: The Politics of Language in Our Lives. London. Vimala: Dramatic Discourse. Burton. Trudgill: Dialectology. 224–240. Beograd. Rajend (sa A. – J. Herman. Robin: „Language and woman’s place”. Eckert. Cambridge University Press. Klajn. Zagreb – Split. P. Deumert) „Critical Sociolinguistics: Approaches to Language and Power”. 5. 1981. London – New York – Sydney – Auckland. Čigoja štampa. Jaworski (eds. 10.): Introducing sociolinguistics. L. 1996. u: Rajend Mesthrie. William L. 5. 15. Lingvistika o čoveku. S. Ćorić. 2/1. Cambridge – New York – Port Chester – Melbourne – Sydney. – A.Literatura 1 2. Kordić. onografije Filološkog fakulteta Beogradskog univerziteta. Marina: Stilistika dramskog diskursa. 5.

str. Arnold. Anica: „Žena – proces konceptualizacije i kultura”. 2009a.). Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike. str. izdanje. Institut fuer Slawistik der Karl-Franzens-Universitaet Graz i Institut za jezik Sarajevo. Štambuk. Zagreb – Split. Peter: „The Social Differentiation of English in Norwich”. Slavistički komitet. Amela: „Leksika razgovornoga bosanskog jezika”. 2003.). Cornwall. 1996. u: Branko Tošović i Arno Wonisch (ur. 20. 1997. str. Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog. London. 23. Jean Jaques (ed. Trudgill. str. Sociolinguistics. 179–184. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. hrvatskog i srpskog jezika. London – New York – Sydney – Auckland. Pismo. Weber.). Padstow. 25. Sarajevo. Bosansko filološko društvo. str. 22.). Šehović. 273–292. u: Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik. Wardaugh. Amela: „Upotreba mocionih sufiksa (u nomina agentis et professionis) u savremenom razgovornom bosanskom jeziku”. Blackwell Publishing. Sarajevo. 24. 2002. 2009b. Šehović.19. 745–754. Ronald: An Introduction to Sociolinguistics. Macmillan Press. A Reader and Coursebook Nicolas Coupland i Adam Jaworski (eds. I/1. hrvatskom i srpskom jeziku (u nomina agentis et professionis)”. Šehović. 111–308. 73–92.): The Stylistics Reader: From Roman Jakobson to the present. 21. u: Nicolas Coupland i Adam Jaworski (eds. 82 PREGLED . u: Jagoda Granić (ur. 4. Amela: „Mocioni sufiksi u bosanskom.

In 2007.Senija Milišić UDK 378 (497.15) „1945/1958“ NASTANAK I RAZVOJ VISOKOŠKOLSKIH I NAUČNIH USTANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI NAKON DRUGOG SVJETSKOG RATA (1945–1958)1 ORIGIN AND DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC INSTITUTIONS IN POST WW II BOSNIA AND HERZEGOVINA (1945-1958)2 Sažetak Glavni izazov i naučni napredak koji ovaj rad nosi je taj što je nastanak i razvoj visokoškolskih i naučnih institucija u Bosni i Hercegovini malo poznato područje u sklopu procesa razvoja i institucionalizacije nauke kao jako bitne dionice u izgradnji Bosne i Hercegovine u prelomnim etapama zaokruživanja njene državnosti. koja je pod naslovom Institucionalizacija nauke u Bosni i Hercegovini (1945–1948) odbranjena 11. fakulteti. 11. Time je Univerzitet postao središte obrazovanja. 2 This paper is the result of researches done during the work on PhD thesis entitled: Science Institutionalizing in Bosnia and Herzegovina (1945-1958). objedinjeni u Univerzitet. obrazovnu. godine predstavljalo je izuzetno značajnu naučnu. PREGLED 1 83 . Ovaj rad rezultat je istraživanjā obavljenih za izradu doktorske disertacije. U takvim okolnostima otvaranje Univerziteta u Sarajevu 1949. Ova činjenica predstavljala je važan događaj u kulturnom i naučnom preobražaju BiH. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. 2004. Rukopis je objavljen 2007. više i visoke škole. defended on 11/11/2004 at the Faculty of Philosophy in Sarajevo. U ovom su vremenu stvorene najvažnije nastavno-naučne institucije. Nauka je ovim postala faktor opšteg napretka i imala je snažnog udjela u prevladavanju zaostalosti i prerastanju BiH u srednje razvijenu zemlju. istraživanja i naučnog stvaranja. kulturnu i društvenu tekovinu u razvoju BiH. Jedna od najbitnijih razvojnih faza je okarakterisana višim stepenom razvitka visokoškolskih i naučnih ustanova i naučnog života u BiH. ali i jednu od bitnih konstituanti njene državnosti. instituti i zavodi. its manuscript was published in Sarajevo. godine u Sarajevu.

scientific development. the University had become a center of education. In this way. cultural and social achievement in the development of B&H.Ključne riječi: Bosna i Hercegovina. fakulteti. One of the most important developmental phases is characterized by a higher degree of development of higher education and scientific institutions and scientific life in B&H. the most important educational and scientific institutions. Proces stvaranja i razvoja visokoškolskih i naučnih ustanova u Bosni i Hercegovini nije do sada bio predmet obrade naše historiografije. This fact was an important event in cultural and scientific transformation of B&H. two year and four-year colleges and institutes which subsequently merged into the University. but also one of the most important constituent of its statehood. scientific works. naučni razvoj. Ovo zaostajanje za drugim zemljama je iz više razloga i oni govore u kakvom se položaju BiH nalazila u raznim sistemima i pod raznim osvajačima. kadrovi Summary The main challenge and scientific contribution of this paper is that the establishing and development of academic and scientific institutions in Bosnia and Herzegovina is obscure area within the process of development and institutionalization of science as a highly important part in the construction of Bosnia and Herzegovina during the crucial stages of its statehood’s establishment. Visokoškolske i naučne institucije se u Bosni i Hercegovini prvi put u njenoj povijesti formiraju tek nakon Drugog svjetskog rata. human resources. Posljedice su bile te da je BiH bila zaostala u svakom pogledu. izuzetno je važno njegovo cjelovito istraživanje i obrada. University of Sarajevo. In this period. faculties. naučna djela. faculties. Univerzitet u Sarajevu. 84 PREGLED . istraživanje. research. Science become a factor of general progress and had its share in overcoming underdevelopment and transformation of B&H in the middle income countries. obrazovanje. Key words: Bosnia and Herzegovina. zavodi. the opening of the University of Sarajevo in 1949 stood for a rather significant scientific. institutes. Kako je to jedno od značajnih pitanja našeg opšteg razvitka. education. instituti. kao i o tome kakvi su bili ciljevi i metode tih režima koji nisu bili bosanski. educational. science and research. In such circumstances.

Sa 1945. obrazovnoj. pored niza problema koji su se morali odmah rješavati. Ovim su nauka i naučni rad dobili više mogućnosti i prostora za svoje djelovanje. Umjesto građanskog. kako je društvo u tom vremenu gledalo na njihovo osnivanje. godine. na kom principu i kako je tekao proces njihovog organiziranja. Proces stvaranja visokoškolskih i naučnih ustanova u BiH nakon Drugog svjetskog rata može se posmatrati kroz dvije razvojne faze:1. fakultetima. U takvim okolnostima jedini izlaz bilo je okretanje vlastitim snagama i mogućnostima. pa je uslijedilo otvaranje Univerziteta u Sarajevu 1949. a nove se nisu osnivale po modelu beogradskih. Vlastiti Univerzitet značio je da je BiH ostvarila jednu od bitnih konstituanti svoje državnosti. godine. kakva je bila njegova struktura po akademskom stepenu obrazovanja. do 1958. Karakteristike druge razvojne faze jesu te da je ostvaren viši stupanj razvoja visokoškolskih i naučnih ustanova i naučnog života. Nastala je situacija potpuno različita od ranijih perioda. Kao faktor opšteg napretka nauka je imala značajnog udjela u prevlaPREGLED 85 . šta pokazuje analiza kvaliteta kadra. Stoga je bilo neophodno utvrditi: kako su se osnivale ove ustanove počevši od 1945. koje su to ustanove bile prioritetne za BiH. imala je i onaj stvaranja visokoškolskih i naučnih ustanova. Zemlja koja je upravo izašla iz rata. Istovremeno. Stvaranjem vlastitih visokoškolskih ustanova željelo se što neposrednije uticati na broj i kvalitet stručnjaka potrebnih zemlji. zagrebačkih i ljubljanskih između dva svjetska rata. istraživanja i naučnog stvaranja. godine. do 1951. Uz obrazovni proces odvijao se i onaj nastanka naučnih djela. formiralo se jedno novo društvo.Takvo stanje potrajalo je do kraja Drugog svjetskog rata. institutima i zavodima objedinjenim u Univerzitet. Prva faza ovog procesa odvijala se u znaku obnove i izgradnje zemlje. Starih institucija nije bilo. Statistički gledano. događanja u vezi sa rezolucijom Informbiroa stavila su Bosnu i Hercegovinu pred velika iskušenja. od 1945. da su udareni temelji najvažnijim nastavno-naučnim institucijama. U naučnim ustanovama djelovao je relativno veliki broj naučnih radnika. i 2. od 1951. višim i visokim školama. godinom nastupile su radikalne promjene u društvu. Univerzitet je postao središte obrazovanja. odnosno izvršenja prvog petogodišnjeg plana. Time su bili stvoreni polazni osnovi da se započne sa procesom stvaranja visokoškolskih i naučnih ustanova. kulturnoj i društvenoj tekovini u razvoju BiH. Riječ je o izuzetno značajnoj naučnoj. na koji način i odakle je regrutiran prvi nastavni i naučni kadar. rezultati postignuti u tom vremenu doveli su BiH na pozicije kakve je imala 1940. jer su potrebe života nalagale hitno osnivanje istih.

razvoja i dostignuća visokoškolskih i naučnih institucija u BiH došlo se do zaključka da je posljedica institucionalizacije ovih ustanova bilo stvaranje bosanskohercegovačke nauke. obnova preduzeća. Bosanskohercegovački studenti su i dalje studirali uglavnom u Beogradu i Zagrebu. nauke. školstva. Do 1958. Krajem aprila 1945. pomoć selu. Predstavnici ove okupacione vlasti su kulturni i naučni razvitak BiH usmjerili u pravcu koji je bio u skladu sa interesima i ciljevima njene dugoročne politike na ovom dijelu Balkana. U ratnim okolnostima težište rada je postavljeno na osnovne oblike školovanja uz postepeni prelaz na dalje stupnjeve. Djelovanje ZAVNOBiH-a u ratu bilo je usmjereno ka tome da BiH iz rata uđe u mirnodopski život optimalno pripremljena kako u pogledu organizacije vlasti. tako i u pogledu njenog praktičnog funkcioniranja na polju obnove i izgradnje. obnova pokidanog saobraćaja. što je bilo od historijskog značaja za njene narode. obnova naselja. ZAVNOBiH je pretvoren u Narodnu skupštinu. Drugi svjetski rat donio je sa sobom uništavanje osnovnih i srednjih škola. a Skupština je donijela Zakon o Narodnoj vladi NRBiH. ishrane stanovništva. Ovaj je proces u BiH bio specifičan jer do 1945. Vlada je pred sobom imala sljedeće zadatke: obnova i izgradnja zemlje. osim Zemaljskog muzeja. Zemaljskog muzeja (koji postaje središte naučnoistraživačkog rada). voda. pitanje gladi. Osnovana je Visoka šerijatsko-sudačka škola (1937) i Visoka škola za planinsko gazdovanje (pred Drugi svjetski rat). Između dva svjetska rata nije bilo značajnijih promjena po ovom pitanju. pokretanje proizvodnje. drveta. Istraženo je sve što je moglo biti osnova za eksploataciju rudnog blaga. godine stvorena je i razvijena osnova koja će u kasnijem vremenu poslužiti za stvaranje jake mreže visokoškolskih i naučnih institucija. kulture. Osnivanjem Muzejskog društva. Iz političkih razloga nije se dopuštalo osnivanje visokih škola i univerziteta s obrazloženjem da isti nije Bosni potreban. ovih institucija nije bilo. Pitanje nepismenosti i formiranje visokoškolskih i naučnih ustanova bilo je odloženo. Sve su to bili krupni i složeni 86 PREGLED . gradnju puteva i željeznica.davanju zaostalosti i prerastanju BiH u srednje razvijenu zemlju. Rekonstrukcijom nastanka. Instituta za istraživanje Balkana. pismenosti nije u vremenu austrougarske okupacije BiH riješen. godine. BiH je ušla u krug evropske nauke. Osnovni preduslov institucionaliziranja prosvjete. tj. Nauka se u BiH počela razvijati tek sa dolaskom austrougarske uprave. Država je svojim izdvajanjima za prosvjetu doprinosila i održavala neravnomjernosti. godine BiH je bila oslobođena.

Izuzetno značajno u tom vremenu bilo je formiranje prve visokoškolske ustanove u BiH Više pedagoške škole u Sarajevu. Filozofskog i Ekonomskog fakulteta značilo je izrastanje i razvoj Univerziteta u Sarajevu. a stvaranje Univerziteta značilo je da je postignut viši stupanj razvoja ovih institucija. Pitanje stvaranja visokoškolskih i naučnih ustanova bilo je od izuzetnog značaja za BiH. Osnivanje Pravnog i Medicinskog fakulteta. ni Jugoslavija između dva svjetska rata.zadaci koji su se morali rješavati odmah. instituta. kao jednoj od osnovnih poluga uspješnog razvitka zemlje dat je još veći značaj. nisu Bosni i Hercegovini dozvolili da ima svoje institucije. poljoprivrede. kasnije u Mostaru i Banjoj Luci. jer ni Austro-Ugarska. rekonstruirani i izgrađeni novi kapaciteti. Sagledavajući potrebe u kadrovima Vlada NRBiH je donosila odluke o osnivanju pojedinih naučnih ustanova: fakulteta. Premještanjem vojne industrije u BiH. Institucionaliziranje visokoškolskih i naučnih ustanova bilo je pitanje države. pod hitno. Prilagođavanjem plana novonastalim okolnostima došlo je do reduciranja na jednoj. Veterinarskog. Posljedice sukoba sa Informbiroom bile su privredna i politička blokada i vojni pritisak. karakterišu značajni rezultati na svim područjima društvenog života. Naučno društvo postalo je najviša kompleksna naučna institucija. Visoke poljoprivredne škole za planinsko gazdovanje (iz koje je izrastao Poljoprivredno-šumarski fakultet). srednjeg. U početku je razvoj ovih ustanova bio usmjeren na univerzitetski centar Sarajevo. da je omogućen razvoj naučnog rada. bez odlaganja. godine izražena je bosanskohercegovačka društveno-politička individualnost u okviru FNRJ. i pojačane izgradnje objekata vojne industrije na drugoj strani. Naučnom radu. Ove su se ustanove osnivale jer je od broja kadrova i od njihove stručnosti ovisio umnogome tempo čitavog privrednog i društvenog razvitka zemlje. Rješavanje problema obrazovanja i kadrova odvijalo se uz istovremeni razvoj osnovnog. izgrađena saobraćajna. Uz mobiliziranje cjelokupnog stanovništva. istovremeno. Donošenjem Ustava NRBiH izgradnja bosanskohercegovačke državnosti bila je dovršena. saobraćaja. Podignuti su industrijski objekti. njen stvarni ekonomski razvitak počeo je zaostajati. naročito željeznička mreža. o NDH da se i ne govori. izvršena je obnova privrede. Najznačajnije za rad ovih ustanova bilo je pitanje kadrova. Građevinskog. I pored toga period izvršenja prvog petogodišnjeg plana 1947–1951. Došlo je do brzog porasta zapošljavanja kao i do zapaženog razvoja društvenih djelatnosti. prošireni. masovni dobrovoljni rad. PREGLED 87 . Osnivanjem Naučnog društva NRBiH 1951. zavoda. višeg i visokog školstva zbog velikih potreba za gotovo svim profilima visokoobrazovanih kadrova.

godine postignuti su značajni rezultati na svim poljima društvenog života i oni su bili osnova opšteg. obezbjeđenje povoljnih materijalnih uslova za rad naučnih radnika. ekonomska samostalnost. Ovo je značajno zbog toga jer se radi o vrstama visokoškolskih i naučnih djelatnosti koje se zbog toga što su bile neophodne u njenom razvoju. Na bazi ovog plana i na njemu zasnovanim zadacima Narodna skupština NRBiH je donijela Zakon o petogodišnjem planu NRBiH. 88 PREGLED . Da bi se to ostvarilo postavljeni su zadaci: podizanje univerziteta i visokih škola. što se vidi i iz pregleda njihovih ciljeva i zadataka. po prvi put formiraju i izučavaju u BiH. Od 1947. Pretvaranje nauke u relativno samostalan društveni podsistem započeo je u FNRJ 1946. U narednih nekoliko godina smjelije se pošlo putem razvoja kulturnog i naučnog života. osnovni cilj bio je pomaganje svestranog razvitka nauke. mnogo dinamičnije kretanje društva. Uslijedio je razvoj visokoškolskih i naučnih ustanova. planom su postavljeni zadaci koje BiH mora u tom periodu ispuniti. a u cilju podizanja nauke zadatak je bio razviti naučne ustanove. podizanje opšteg blagostanja.Uporedo sa obnovom zemlje izrađen je opštedržavni petogodišnji plan ukupnog. naročito njene prošlosti. do 1951. godine formiranjem saveznog. posebno privrednog razvitka FNRJ. prirodnih nauka. postignuta su značajna dostignuća u pojedinim granama nauke. Polazeći od objektivnih okolnosti. unapređenje i proširenje djelatnosti naučnih ustanova. Naročito je napredovao naučni rad u oblasti tehnike. a potom republičkih komiteta za fakultete i visoke škole. Za podizanje kadrova u industriji i naučnoistraživačke radove investiraće se 409 miliona dinara. Ovi su komiteti rješavali svu tekuću problematiku razvoja visokoškolskih i naučnih ustanova. Brz industrijski razvoj. U BiH su se relativno brzo izgrađivale i jačale visokoškolske i naučne institucije. naučnom ispitivanju BiH. dok su društvene nauke bile u zaostatku. a riječ je o opismenjavanju. a naročito privrednog razvitka. medicine. Osnovni cilj plana bilo je pretvaranje zemlje iz agrarno zaostale u naprednu i razvijenu industrijsku zemlju. a u vezi s podizanjem prosvjete i kulture. muzeja. Naučna istraživanja bila su tim planom definirana prema granama privrede. otvaranju Filozofskog fakulteta. U programu ovog kongresa. razvijanju instituta. Viših pedagoških škola. značajan razvoj društvenih djelatnosti omogućili su stvaranje uslova za dalje. Snažan zamah razvoja visokoškolskih i naučnih ustanova uslijedio je nakon V kongresa KPJ. ostvarene su mnogobrojne veze i sporazumi o naučnoj saradnji sa velikim brojem zemalja.

U cjelini. distribuiranja i koncentriranja dohotka sve novostvorene vrijednosti završavale u Beogradu. 1955. jer je vojna privreda bila centralistički organizirana. što je ukupno 73. smanjivanje historijski naslijeđene ekonomske i kulturne zaostalosti. BiH je 1950. vlastiti intelektualni kapacitet. Politika hladnog rata imala je značajne posljedice na razvoj i strukturu boPREGLED 89 . imala sedam naučnih društava (Društvo istoričara. zbog njenog geostrateškog položaja. 1954. drveta. (2). godine a u vezi sa ubrzanom izgradnjom zemlje i potrebom za stručnjacima u tim granama privrede. (7). 1950. 1957. (jedna). politički i vojni pritisak IB-a doveli su izvršenje petogodišnjeg plana u pitanje. 1952. Tada je postojala i naučnim radom se bavila 21 ustanova (u ovaj broj nisu uvršteni instituti i zavodi pri fakultetima). Stvaranjem vlastitih visokoškolskih institucija željelo se stvoriti vlastitu inteligenciju. Po završetku početnog procesa institucionalizacije osnovnog i srednjeg školstva. arhitekata itd. te pomjeranje srpske populacije unutar BiH iz pasivnih u industrijski razvijena područja. a Sarajevo 1949. (8). 1948. 1953. to i nije bio veliki napredak za BiH. za geološka istraživanja formirane su od 1947.). Društvo geografa. (7). na red je došlo osnivanje fakulteta. (devet). godine. uglja. Beograd 1905. Ključno je bilo oslanjanje na vlastite snage. Stoga su poduzete sve mjere da se plan prilagodi novim uslovima.Prvi pregled visokoškolskih i naučnih ustanova u BiH je iz 1949. zapošljavaju se u gradskoj privredi. Ljubljana 1919. Institucije za istraživanja u poljoprivredi. Hiljade ljudi sa sela bez škole i kvalifikacija dolaze u gradove. do 1951. (12). 1956. Zahvaljujući naglom razvoju visokoškolskih i naučnih ustanova u prvih petnaestak godina nakon rata stvorena je polazna osnova za naučnoistraživački rad. Hronologija osnivanja visokoškolskih i naučnih ustanova po godinama izgledala je ovako: 1945. Univerzitet su dobili: Zagreb 1874. te su s aspekta planiranja. 1946. godine. Za BiH je to značilo dolazak i dominaciju srpskih kadrova iz BiH i Srbije. (0). U slučaju napada na Jugoslaviju koncentracija svih snaga bila bi u BiH. Uslijedilo je izmještanje vojno-privrednih kapaciteta iz Srbije i podizanje novih u BiH. zaliha željezne rude. Podaci o vremenu osnivanja odnosno početka rada ovih ustanova pokazuju da je cilj stvaranja bilo otklanjanje nerazvijenosti. 1947. BiH je postala veliko gradilište. vode. Društveni napredak i industrijalizacija BiH zavisili su od razvoja sistema obrazovanja. vodoprivredi. (0). 1949. osnovano je šest. 1951. (2). (tri). inžinjera. U određenom smislu to je bila privredna reanimacija BiH i to s aspekta zapošljavanja i brže izgradnje lokalne infrastrukture. Privredni. (16).

Cjelokupna privredna saradnja je presječena. a u okviru NR BiH. Mostaru. koje je započelo tek 1957. Razvojni put bosanskohercegovačkih fakulteta imao je dvije razvojne faze: od osnivanja do 1951. Ovaj proces nije se odvijao bez teškoća. uprkos izvjesnim skeptičkim gledištima. posebno njenu bazičnu i vojnu industriju.sanskohercegovačke privrede. Donošenje zakonskih propisa o ovim ustanovama potvrda je razvoja ove oblasti. Uredba o prosvjetno-naučnoj struci donesena je 1947. odnosno osnivanja zavoda i instituta u Banjoj Luci. Materijalna sredstva za rad Univerziteta i fakulteta bila su dio budžeta NRBiH. pa i otvorenim protivljenjima. krenulo se uporedo na razvoj osnovnog. srednjeg i visokog školstva. Izabralo ih je Ministarstvo prosvjete na osnovu prikupljenih podataka i saznanja. godine. a osiguravala ih je društvena zajednica. Prvi nastavnici regrutirani su iz redova najboljih prosvjetnih kadrova u BiH. godine i njome su određena zvanja univerzitetskih nastavnika i saradnika. Cilj savezne i republičke vlade bio je stvoriti od BiH centar teške industrije. Univerzitet kao najviša naučna institucija u BiH imao je zadatak da izgradi kadar stručnjaka i da podigne kadar naučnih radnika. Nakon toga osnovani su Medicinski. Izmjene petogodišnjeg plana znatno su se odrazile na stvarni ekonomski razvoj BiH u periodu nakon 1948. pa je od vremena sukoba sa IB-om BiH dobila strateški značaj i u pogledu razvoja vojne industrije. u velikim radnim organizacijama u privredi. godine. partijske. godine. Na Univerzitetu i u naučnim ustanovama. Ova škola je početak višeg i visokog školstva u BiH. Karakteristika razvoja visokoškolskih i naučnih ustanova bilo je postepeno osnivanje istih. a razvoj privrede. Tuzli i Zenici bili su praktične prirode. godine. državne. u kojoj su u potpunosti mogli da se posvete naučnom radu. okupljen je relativno veliki broj naučnih radnika. Prvi propis u BiH o visokom školstvu bio je Zakon o Višoj pedagoškoj školi u Sarajevu krajem 1945. privredne odnose sa Jugoslavijom. Naučni rad bio je jedan od primarnih zadataka Univerziteta. Pravni fakultet i Savezna visoka škola za planinsko gazdovanje u Sarajevu. Zemlje istočnog bloka prekinule su političke. godine. do 1958. Iako je koncentracija naučnog kadra u njima bila manja. Univerzitetom su upravljali Uni90 PREGLED . u ovim su se ustanovama ostvarivali rezultati naučnih istraživanja. u kojoj su riješena organizaciona pitanja i od 1951. Kako su potrebe za visokoobrazovanim kadrom bile jako izražene. Razlozi disperzije. već od 1945. a posljedica je bilo zaostajanje. društvenih djelatnosti pa i nauke zavisio je od kredita iz inostranstva.

naučne biblioteke. 393 profesora. 138 asistenata. birala nastavnike) i rektor. 182 honorarna nastavnika.1949.1956. saradnjom sa drugim fakultetima i univerzitetima i međunarodnom naučnom saradnjom. pomažu privredni. katedre. docenta i asistenta. – sedam fakulteta. – 211 nastavnika. ogledna dobra. PREGLED 91 . . Time je država direktno finansirala i usmjeravala ovu djelatnost. laboratorije. godine definirao ga je kao zajednicu fakulteta koji su naučne i najviše nastavne ustanove. dekane. značio je sređivanje prilika na univerzitetu. naučnim radom. Riječ je o stalnim budžetskim sredstvima i sredstvima za izgradnju i opremu fakulteta.1953.1952/1953.000 studenata. prorektora. godine. . 175 asistenata i 5. Zakon o Univerzitetu u Sarajevu iz 1956. kulturni i opšti razvitak BiH. Sam budžet nije bio dovoljan za finansiranje naučnih ustanova pa im je Vlada NRBiH na ime povećanih troškova dodjeljivala određene novčane iznose i odobravala kredite. 102 fakultetske institucije-instituta i zavoda. ogledne i eksperimentalne stanice. a sve s ciljem unapređivanja nauke. . . potvrđivanje izbora nastavnika). Univerzitet je imao: . Univerzitetska uprava (koja je birala rektora. .verzitetski savjet (u čijoj je nadležnosti bilo donošenje statuta. Rezultati naučnog rada objavljivani su u stručnim časopisima i posebnim edicijama. . Za koordinaciju i organiziranje nastave na fakultetima postojale su katedre.1950/1951. naučne seminare. klinike. dobivanje više profesora i asistenata. predlagala statut. više radnog prostora i nastavnih sredstava. pomaganja privrednog. Univerzitet i fakulteti imali su svoje institute. – 167 nastavnika. Svoj zadatak Univerzitet i fakulteti ostvarivali su nastavom. – 200 stalnih nastavnika. čiji zadatak je da spremaju visokokvalificirane stručnjake. zavode. – 130 asistenata i 167 stalnih nastavnika. Opšti zakon o univerzitetu u Jugoslaviji donesen 1954. – četiri fakulteta. Vlada NRBiH i savezna vlada su razvitku i organiziranju visokoškolskih ustanova posvetile najveću pažnju i stavile im na raspolaganje velika novčana i druga sredstva da bi što prije otpočeli s radom. kulturnog i opštedruštvenog razvitka. 109 nastavnika i saradnika i 1181 studenta. – šest fakulteta i 2362 studenta.1954.1950. Kada je osnovan.

U BiH je zahvaljujući tome stizala literatura i časopisi iz velikog broja zemalja. sa uništenom industrijom i privredom. 92 PREGLED . do 1951. a gorući problem bilo je i stambeno pitanje nastavnika. Oslobođenje je dočekala sa spaljenim i razorenim gradovima i selima. za elektrifikaciju zemlje. te devize za strane obezbjeđivala je država. Beogradu. vlada je dodjeljivala nagrade za doprinos razvoju ovih institucija i za unapređenje nauke. za izgradnju svega što će služiti boljem životu stanovnika BiH. godine nije bila zadovoljavajuća. U takvim okolnostima. tako što se sa budžetskog dotiranja prešlo na ugovaranje naučnih zadataka putem sufinanciranja. za osposobljavanje saobraćajnica i za njihovu dalju izgradnju. Vlada je stipendirala studente koji su studirali u Sarajevu. godine između 7. Nabavke iz inostranstva vršene su jer materijalna oprema univerziteta nije bila dovoljna.000 dinara. Prema Zakonu o organizaciji naučnog rada iz 1957. Sredstva za domaću literaturu i časopise. pa su se profesori snalazili improviziranjem ili pravljenjem opreme u vlastitoj režiji. sa potpuno paraliziranim i neupotrebljivim saobraćajnicama. poljoprivrednih i drugih objekata. a pomoć su pružili i fakulteti iz Beograda i Zagreba. Plata doktora nauka bila je od 1949. 1951. godini bilo je u vezi s prilagođavanjem petogodišnjeg plana uslovima ekonomske blokade i sukoba sa IB-om. Ljubljani i inostranstvu. BiH je u Drugom svjetskom ratu bila izložena velikim pustošenjima i razaranjima. bila je iznad od tog iznosa.300. a 1956. Smanjivanje investicija za visokoškolske i naučne ustanove u 1949/50. godine budžet ovih ustanova bio je u stalnom porastu. Država je obezbjeđivala i sredstva za studijska putovanja i specijalizacije u inostranstvu.000-8. iznosila je 9. Zagrebu. Dio opreme dobiven je od UNICEF-a.Oprema za izvođenje nastave sve do 1951. Pored plata koje su bile redovne. prva sveobuhvatna analiza utrošenih sredstava sačinjena je 1957. Kada je riječ o finansiranju visokoškolskih i naučnih ustanova. odnosno razvoj naučnih biblioteka. godine. Rješavanje pitanja nastavnog kadra bilo je povezano s materijalnim uslovima. trebalo je najprije započeti proces obrazovanja kadrova svih profila. davani su i krediti za nabavku knjiga. Obnova i izgradnja zemlje odvijala se u uslovima nedostatka kadra koji je bio potreban za podizanje industrijskih. za podizanje hidrocentrala i termocentrala. uz velike zadatke koje je KPJ postavila pred cijeli narod. Pored budžetskih sredstava. godine promijenjen je dotadašnji način financiranja ovih ustanova. a od 1952. do 1958.

One su rješavane dogovorima republičkih vlada i tretirane su kao pomoć Bosni i Hercegovini. pa je dogovorima republičkih vlada obezbjeđivan neophodni nastavnički kadar. .za njihova imena veže se nastanak i razvoj visokoškolskih i naučnih ustanova. Ukupni rezultati procesa stvaranja i razvoja visokoškolskih i naučnih kadrova u posmatranom razdoblju iskazani su u ovom radu kroz rubrike: stalni nastavnici.oni su se starali da njihove ustanove što prije izrastu u prave naučnonastavne institucije.Kako kadrova nije bilo. Ovaj se kadar stalno izgrađivao u struci kroz specijalizacije. stanje kadra po fakultetima. učestvovanjem na naučnim i stručnim skupovima. Potrebe za nastavnicima bile su velike. Nakon toga slijedio je nagli skok. U prvih nekoliko godina nakon rata pomoć u ovom pogledu pružala je Savezna vlada. BiH je neprekidno bila otvorena za stručnjake pa ih je stalno pozivala i tražila. inostranstvu. Nedostatak kadra bio je osjetan gotovo na svim fakultetima. Zagrebu. njenom prosvjetnom. studenti i njihova republička pripadnost. pa je ovaj problem rješavan i tako što su odmah birani u redovna zvanja i tako ostajali duže na fakultetima u BiH. Pravni i Visoka poljoprivredna škola) radilo je 27 nastavnika. pomoćno nastavno osoblje. Personalnom rekonstrukcijom svih visokoškolskih i naučnih ustanova te podacima o broju objavljenih naučnih radova da se zaključiti da je u cjelini kadar bio dobar. doktorati. kulturnom i naučnom preobražaju sadržan je u sljedećem: . PREGLED 93 .organizirali su katedre na fakultetima. Osipanje kadra na kraju semestara bilo je u vezi sa prelaskom u Beograd ili Zagreb. protok kadra bio je vrlo intenzivan. Ukupni doprinos prvih profesora bosanskohercegovačkih fakulteta razvoju zemlje. U prvoj godini rada na tri prva bosanskohercegovačka fakulteta (Medicinski. trebalo je najprije započeti proces njihovog obrazovanja. procentualni pokazatelji. studijske boravke. Obrazovanje su stekli u Beogradu. jer je Sarajevo mnogima bilo samo odskočna daska dok se u tim sredinama ne ukažu slobodna mjesta. . Pitanje kadra rješavano je na različite načine. između ostalog i sklapanjem ugovora sa inostranim profesorima i slanjem vlastitog kadra na specijalizacije u zemlji i inostranstvu. honorarni nastavnici Sarajevskog univerziteta. Na sarajevskim fakultetima predavali su gostujući profesori i asistenti iz Beograda i Zagreba. institutima i zavodima.

Visokoškolske i naučne institucije u BiH nakon Drugog svjetskog rata osnivale su se relativno brzo. Pokazatelji ovog napretka su značajna naučna ostvarenja. Oni su dali izuzetno značajan doprinos razvoju zemlje. a to je okupljanje i izgrađivanje prvog jezgra budućih bosanskohercegovačkih naučnika i predanost nauci. a njihovi originalni radovi predstavljali su doprinos razvoju nauke. Kada je riječ o ukupnom doprinosu profesora Sarajevskog univerziteta nastanku i razvoju visokoškolskih i naučnih institucija u BiH treba istaći sljedeće: imena mnogih od njih su po sveukupnom angažmanu i doprinosu predstavljala instituciju za sebe.uz njihova imena vezan je opsežan nastavni i naučni rad.njihovi naučni radovi najvećim su dijelom posvećeni tematici vezanoj za BiH i . o čemu govori i broj diplomiranih. godine snažno razvio. Naučni život u BiH se nakon 1945. godine. kulturnom i naučnom preobražaju. Sumiranjem rezultata institucionalizacije nauke po ustanovama dolazi se do sljedećih zaključaka: . veoma brzo prilagođavanje evropskom načinu naučnog rada. Ovaj razvoj karakteriše i povećan procent i udio Bošnjaka u naučnim ostvarenjima. bili su saradnici uglednih naučnih časopisa. i učesnici na skupovima. godine izražena je opterećenost nastavnika sa izgradnjom fakulteta i intenzivnom nastavom.. kao i broj od 16 novopokrenutih naučnih časopisa.do 1952. . I u tom vremenu zabilježeni su slučajevi plagijata i kršenja etičkog kodek- Dva najvažnija zadatka bila su obavljena. Ukupni nastavni i naučni rad bio je neraskidivo povezan sa procesom institucionalizacije visokoškolskih i naučnih ustanova u BiH nakon 1945. da bi se nakon toga naučni rad nastavnika i asistenata razvijao.naučni radnici BiH bili su u toku sa svim značajnim zbivanjima na polju nauke u svijetu zahvaljujući intenzivnim kontaktima sa inostranim institucijama i kolegama. zbog čega je naučni rad bio slabiji. Univerzitet u Sarajevu i Naučno društvo NRBiH bili su glavni faktori ove faze naučnog života u Sarajevu a time i u BiH. sa.okupljali su i pomagali mlađi naučni kadar. 94 PREGLED . poznavali su nekoliko stranih jezika. . njenom prosvjetnom. savladavanje republičkih okvira.

društvenih nauka. profesor Više pedagoške škole. potpredsjednik Narodne skupštine NRBiH. visoke škole i naučne ustanove. medicina. A bez Filozofskog fakulteta država je bez vlastite inteligencije. njihovo mjesto u društvu kao i način finansiranja. izvršeno je objedinjavanje ustanova van fakulteta sa onim na fakultetu (šumarstvo. građevine. građevinarstvo). zbog slabih finansijskih mogućnosti. industrije i rudarstva. bio prvi ministar prosvjete NRBiH. poljoprivreda. Formiranjem Savjeta za pitanja naučnoistraživačkog rada u BiH (1956) i donošenjem Zakona o organizaciji naučnog rada (1957) određene su ustanove koje se mogu baviti naučnim radom. veterinarstvo. JIČ-u. dekan. Njegovi naučni radovi objavljeni su u Pregledu. u tom radu vidi se cilj i kontinuitet. profesor. predsjednik Komiteta za fakultete. a krajnji rezultat bilo je osnivanje Filozofskog fakulteta u Sarajevu. poljoprivrede. jedan od najistaknutijih graditelja Univerziteta u Sarajevu. šef katedre na Filozofskom fakultetu. a rad na tom polju nastavila je Komisija za naučni rad pri Savjetu za nauku i kulturu Vlade NRBiH. Sve ove aktivnosti odvijale su se u rasponu od 5 godina. Radovima Naučnog društva. On uporno ide sa institucije na instituciju. inicijator i osnivač Naučnog društva NRBiH. Došlo je do spajanja niza ustanova sa drugim (zbog istovjetnosti rada i paralelizma u radu. PREGLED 95 . Godišnjaku Društva istoričara. godine naučni rad organiziralo tako što je došlo do grupiranja i objedinjavanja u oblasti: prirodnih nauka. inicijator i osnivač Društva istoričara BiH. vijećnik ZAVNOBiH-a. On je osnivač. medicine i veterinarstva. enciklopediji Jugoslavije. On je jedan od ljudi koji formiraju univerzitet. slabe opreme ili nedostatka kadrova). sva njegova aktivnost ide u tom pravcu. Zahvaljujući svemu tome BiH je 31. Izvršno vijeće je početkom 1958. godine imala 26 samostalnih ustanova van fakulteta i 73 ustanove na univerzitetu i fakultetima. šumarstva. odnosno sa inteligencijom koja se formira u nekim drugim sredinama. XII 1957. prvi u historiji BiH. dr Anto Babić učesnik rata. prof. Glasniku arhiva.Tako je npr. Savjet za naučnoistraživački rad je ukinut.

Stvaranjem vlastitih visokoškolskih ustanova željelo se što neposrednije uticati na broj i kvalitet stručnjaka potrebnih zemlji. Ovim su nauka i naučni rad u BiH dobili više mogućnosti i prostora za svoje djelovanje. istraživanja i naučnog stvaranja. godine predstavljalo je izuzetno značajnu naučnu. U takvim okolnostima otvaranje Univerziteta u Sarajevu 1949. godine i odvijao se kroz dvije razvojne faze: 1. objedinjeni u Univerzitet.Rezime Proces nastanka i razvoja visokoškolskih i naučnih ustanova u BiH započeo je odmah po završetku Drugog svjetskog rata 1945. Prva je obilježena obnovom i izgradnjom zemlje. godine. obrazovnu. stavila su BiH pred velika iskušenja. od 1951. kulturnu i društvenu tekovinu u razvoju BiH. do 1951. od 1945. a u vezi sa rezolucijom informbiroa. više i visoke škole. Posljedica institucionalizacije visokoškolskih i naučnih institucija bila je stvaranje bosanskohercegovačke nauke. čime su bili stvoreni polazni osnovi da se započne sa procesom institucionalizacije visokoškolskih i naučnih ustanova. U ovom su vremenu stvorene najvažnije nastavno-naučne institucije. Događanja koja su uslijedila. Drugu razvojnu fazu karakteriše viši stepen razvitka visokoškolskih i naučnih ustanova i naučnog života u BiH. Ova činjenica predstavljala je važan događaj u kulturnom i naučnom preobražaju BiH. Nauka je ovim postala faktor opšteg napretka i imala je snažnog udjela u prevladavanju zaostalosti i prerastanju BiH u srednje razvijenu zemlju. Rezultati postignuti u tom vremenu doveli su BiH na pozicije koje je imala 1940. ali i jednu od bitnih konstituanti njene državnosti. fakulteti. do 1958. Time je Univerzitet postao središte obrazovanja. 96 PREGLED . instituti i zavodi. odnosno rezultatima izvršenja prvog petogodišnjeg plana. i 2.

kreiranje. ljudski kapital. Ovaj rad ima za cilj da istraži potencijal organizacija u Bosni i Hercegovini u smislu primjene principa upravljanja znanjem kao osnovice za izgradnju njihovih konkurentskih prednosti.012. Jedino kroz identificiranje. Programi upravljanja znanjem bi tipično trebali biti usko vezani za poslovnu strategiju organizacije. To znači da ključni cilj upravljanja znanjem predstavlja dosezanje tačno specificiranih zahtjeva kao što su dijeljenje znanja. Razumijevanje i implementacija Menadžment znanja predstavlja poslovnu praksu koju koriste organizacije za identificiranje. prezentiranje i distribuciju znanja. upravljanje i razvoj punog spektra neopipljivih resursa organizacije mogu osloboditi svoj puni stvaralački potencijal.Elvir Čizmić Kenan Bilal UDK 65. efektivnost savremenih organizacija se ne ogleda samo u tome da se dosegnu tekući ciljevi nego i u njihovoj sposobnosti da kreiraju i iskoriste buduće prilike što će sve više zavisiti od njihove sposobnosti da kreiraju vrijednost na osnovu neopipljivih resursa uz korištenje efektivnog koncepta upravljanja znanjem.32 PRIMJENA PRINCIPA MENADŽMENTA ZNANJA KAO KATALIZATOR ORGANIZACIJSKOG POSLOVNOG USPJEHA THE KNOWLEDGE MANAGEMENT PRINCIPLES APPLICATION AS ORGANIZATIONAL BUSINESS SUCCESS CATALYST Sažetak Organizacijski uspjeh unutar savremenog poslovnog okruženja zavisi od intenziteta kreiranja znanja. razvoj svijesti i učenje. organizacijska kultura. Ultimativno. dijeljenja znanja. unapređenje performansi organizacije i njenih konkurentskih prednosti ili postizanje višeg nivoa inovativnosti i preduzetnosti. učeća organizacija PREGLED 97 . generiranja znanja i održavanja znanja u organizaciji. odnosno za njegovu primjenu (ponovno korištenje). Ključne riječi: menadžment znanja. neopipljivi resursi.

represent. within the contemporary business environment.Summary Organizational success. Human capital. such as shared intelligence. Key words: Knowledge Management. Uzimajući u obzir činjenicu da bazični tipovi organizacije i njihovo konfiguriranje upravo zavise od kontingencijskih (situacionih) faktora od kojih je jedan i okruženje sa svim svojim modifikacijama vezanim za ne/dostupnost. will depend on its ability to create value from the intangible assets using a certain concept of Knowledge Management. Uvod U savremenim uvjetima tehnološkog. ekonomske. competitive advantage. knowledge generation and organizational knowledge maintenance. tako i na operativni aspekt planiranja. vođenja i organiziranja kako poslova i aktivnosti pojedinih kompanija tako i aktivnosti vezanih za ekonomski razvoj pojedinih država. ne/stabilnost. It is only by identifying. awareness and learning. create. Knowledge Management comprises a scope of business practices used by organizations to identify. improved performance. Organizational Culture. Intangible assets. Globalne političke. ekonomskog i ukupnog društvenog razvoja okruženje. uz savremene trendove internacionalizacije i globalizacije biznisa može se sa velikom sigurnošću očekivati da će okruženje u budućnosti postajati sve više turbulentno. the ability of contemporary organization to meet not only its current goals and objectives. ne/izvjesnost i kompleksnost/jednostavnost. legislativne i kulturološke promjene koje čine okruženje u najširem smislu riječi utiču kako na strateški. This work paper is aimed to research potential of Bosnia and Herzegovina organizations in sense of using knowledge management principles as basement for their competitive advantages building. These facts show that Knowledge Management programs should be typically near tied to organizational business strategy. or higher levels of innovation and entrepreneurship. Ultimately. unutar kojeg funkcioniraju različite poslovne organizacije pa i cijele ekonomije i društva postaje sve više kompleksno i dinamično. but also to create and grasp future opportunities. Learning organization. tako da će se u poslovanju favorizirati bazični tipovi organizacije. društvene. sharing and distribute knowledge for reuse. managing and developing the full spectrum of intangible assets that organization be able to unlock its full creative potential. 98 PREGLED . It means that the main goal of Knowledge Management ought to be achieving specific outcomes. tehnološke. depends of the intensity of knowledge creation. knowledge sharing.

Postindustrijsko društvo predstavlja okvir unutar kojeg posluju savremene organizacije. odgovore na tržišne izazove i kreativnost.menadžerski koncepti i ljudski resursi kompatibilni sa navedenim organizacijskim kontekstom. U visokoj korelaciji sa mogućnostima iskorištavanja organizacijskog znanja jeste promoviranje principa organizacijskog učenja. Navedene karakteristike poslovnog okruženja savremenih organizacija se mogu vezati za fenomen postindustrijskog društva i ekonomije znanja kao ključnih odrednica sistema vrijednosti današnjice. Kroz učenje ljudi postaju sposobni da učine stvari koje nikad ranije nisu mogli učiniti. Iako menadžment znanja predstavlja relativno novu oblast. sa ciljem razvoja znanja i specifičnih kompetencija za nove proizvode. Tradicionalni faktori proizvodnje kao što su zemlja. Sposobnost organizacije da uči. Učeća organizacija ima za cilj usaglašavanje korištenja neopipljivih resursa organizacije sa strategijom organizacije. rezultatima u praksi i sve brojnijim praktičnim istraživanjima i teorijskim opservacijama dokazuje svoju aplikativnu opravdanost i teorijsku smislenost. ili čak hipotetičko kreiranje situacije koja će se desiti u budućnosti kroz scenario planiranja ili neke druge modele strateškog menadžmenta vezane za projekciju budućih situacija i događaja. Stvarno razumijevanje učenja leži upravo u onim osobinama koje znače biti čovjek kao svjesno biće koje ima sposobnosti kreativnog promišljanja. kao kontinuiran proces. rast i razvoj. Menadžment znanja prije svega treba da odgovori na pitanje kako kreirati znanje u organizaciji i kako menadžment znanja i organizacijsko učenje utiču na poslovanje organizacije i njenu uspješnost. akumulira znanje iz vlastitog iskustva. nove procese. Menadžment znanja podrazumijeva postojanje organizacijske kulture koja promovira principe organizacijskog učenja. predstavlja suštinu upravljanja znanjem i platformu za njen budući opstanak. konkurentska prednost različitih organizacija počiva najvećim dijelom na neopipljivim aspektima njene vrijednosti. Radi toga. rad i kapital više nemaju primarnu ulogu u osvajanju konkurentske prednosti. To znači da PREGLED 99 . poboljšanje menadžmenta. Adaptivno učenje predstavlja praktičnu borbu u savladavanju teškoća prilikom konkretnog rješavanja određenih poslovnih problema. dok generičko učenje stvara preduvjete za kreativno i proaktivno prilagođavanje. U današnjoj ekonomiji znanja. Učeća organizacija predstavlja situaciju u kojoj ljudska bića sarađuju u okviru dinamičnih sistema sa ciljem kontinuiranog individualnog i organizacijskog prilagođavanja i unapređenja. te ga primjenjuje. što je u potpunosti kompatibilno sa zahtjevima situacione teorije i menadžmenta znanja. organizacije sve više napora ulažu u kreiranje i razmjenu relevantnog i validnog znanja. tako da se one moraju prilagoditi zahtjevima koje takav okvir poslovanja nameće.

ovdje će se sa posebnom pažnjom istražiti i sljedeća specifična istraživačka pitanja: 1. Pored generalnog cilja usmjerenog na prepoznavanje i promoviranje osnovnih definicija i različitih pristupa menadžmentu znanja i njihovog uticaja na unaprjeđenje kompetitivnosti organizacije. Konceptualni okvir i istraživačka pitanja Svaka organizacija treba kreirati poslovnu strategiju koja inkorporira i osnovne principe menadžmenta znanja u smislu identificiranja. u savremenim uvjetima poslovanja vrijedi pretpostavka da provođenje adekvatnih programa menadžmenta znanja pozitivno utiče na kapacitet organizacije za implementaciju njene poslovne strategije i njenu ukupnu poslovnu uspješnost. nezamjenjivo strategijsko sredstvo ili resurs. 2. Konačno. u kolikoj mjeri korištenje informacionih tehnologija zaposlenika utiče na kreativnost i inovativnost zaposlenih u organizaciji? 100 PREGLED . Za uspješno takmičenje u savremenim uvjetima postindustrijskog društva i sofisticirane globalno orijentirane tržišne ekonomije. u smislu da se njihovim pravilnim korištenjem povećava efikasnost i efektivnost zaposlenika i kompetitivnost organizacije kao cjeline. 3. selektiranja i spremanja informacija koje su ključne za poslovanje određene organizacije. vještine i kompetencije i kontinuirano ih dograđuju. u kolikoj mjeri podrška top menadžmenta može uticati na efektivnost i efikasnost provođenja programa menadžmenta znanja u organizaciji i 4. treninga i ukupnog razvoja ljudskih resursa treba ostvariti viši nivo potencijala i vrijednosti organizacije. poslovne organizacije trebaju znanje koje doprinosi njihovim ključnim kompetitivnostima tretirati kao što bi tretirali i bilo koje drugo. Čuvanje i svojevrsno distribuiranje znanja u savremenim organizacijama je posebno relevantno.menadžment znanja mora imati i svoju poslovnu opravdanost na način da se kroz aktivnosti obrazovanja. uzimajući u obzir da je sve veći procent radne snage u organizacijama usmjerenim na pružanje usluga sastavljen od znanstvenih radnika koji posjeduju specifična znanja. uspostavljanja interpersonalnih relacija. u kolikoj mjeri implementacija programa treninga i obuke unutar organizacije utiče na iznalaženje novih načina obavljanja posla u organizaciji. u kolikoj mjeri implementacija programa treninga i obuke unutar organizacije utiče na unaprjeđenja kompetencija i vještina zaposlenih.

organizaciju. ♦ potreba za inovacijama vodi do neophodnosti protoka znanja kroz organizacije uzimajući u obzir sve smjerove navedenih tokova. ♦ povećana važnost intelektualne imovine u smislu da vrijednost kompanije nije u njenoj fizičkoj imovini. korištenje i čuvanje znanja o poslovnim procesima. Butterworth Heinemann. iz analize nekih od definicija navedenog koncepta koje se pojavljuju u literaturi može se zaključiti da svaka definicija menadžmenta znanja podrazumijeva korištenje dostupnog znanja iz vanjskih izvora. 44. prijenos i korištenje znanja kroz cijelu organizaciju i procjenu dobijene koristi primjenom znanja i nje1 Prilagođeno: D. između ostalih. organizacija može konstantno da razvija svoje postojeće ključne kompetencije i da kreira nove. ekonomiju. Iako ne postoji univerzalna definicija menadžmenta znanja. Knowledge Networking: creating the Collaborative Enterprise. PREGLED 101 . ♦ sistemi zasnovani na znanju.Kroz analizu i praktično istraživanje navedenih pitanja dovest će se u vezu intenzitet primjene menadžmenta znanja u organizaciji i kapacitet organizacije u kontekstu implementiranja poslovne strategije i unaprjeđenja njenog poslovanja. promociju rasta znanja kroz organizacijsku kulturu i motivaciju zaposlenih. Ključne determinante menadžmenta znanja Menadžment znanja. kao što su „ekspertni sistemi“ pokazuju šta organizacija može da uradi uz korištenje znanja koje posjeduje. proizvodima i uslugama. ♦ povećana potreba za protokom podataka dovodi do neophodnosti upravljanja protokom informacija. Skyrme. menadžment. Baziran je na različitim naučnim disciplinama uključujući. već prije svega u njenim ljudima i znanju i ♦ fokusiranje pažnje na nešto što se u svaremenim uvjetima naziva „organizacija koja uči“. J. kao što su upravljanje ukupnim kvalitetom i redizajniranje poslovnih procesa. 1999. Interdisciplinarnost menadžmenta znanja se može potkrijepiti sljedećim argumentima:1 ♦ menadžment znanja izgrađuje se na svim oblicima poslovne transformacije. psihologiju i menadžment informacionih sistema. izgradnju. str. je novonastali interdisciplinarni poslovni model koji u svoj fokus postavlja znanje unutar okvira organizacije.

2007. dakle. procesu. Navedeni sistem u svom funkcioniranju prolazi kroz sljedeće faze:3 stvaranje znanja (Creation). str. Position Paper on Knowledge Managment.2 U novije vrijeme prijenos znanja se ostvaruje i putem tehnologije u koju su prije svega uključene baze znanja. 397. Planning to Knowledge Managment. Hay Management Consultant PTE Ltd. str. organizacije i okruženja na način da strategija anticipativno odgovara na promjene u okruženju. 2000. str. Macintosh. 3. organizacijske kulture i kompletnog sistema vrijednosti koji se unutar organizacije promovira. na bazi iskorištavanja strukturalnog organizacijskog kapitala i individualnog znanja zaposlenika organizacije. 3 A. procesi i tehnologija.govom ugradnjom u osnove sistema vrijednosti organizacije. 4 W. Šire: S. planiranim aktivnostima konkurenata ili nekim drugim informacijama važnim za uspjeh kompanije. 57. Artifical Intellgence Institute. 5 Bawany Sattar.. u smislu njene reputacije. Encyclopedia of Business and Finance. Second edition. Quality Progress.4 Najjednostavnije rečeno. 1995. osjetljivost na promjene cijena) i ukupan organizacijski kapital. formirajući životni ciklus menadžmenta znanja na kontinuiranoj osnovi. proizvodu. Shockley. MacMillan Reference. lojalnost. ekspertni sistemi i trezori znanja koji služe za sistematsko skladištenje znanja koje kada zatreba može biti ponovo iskorišteno. Koncept menadžmenta znanja. predstavlja sposobnost da se za relativno kratko vrijeme dođe do informacije koja će omogućiti svakome u organizaciji da donese najbolju odluku. Creating and Sustaining Organization’s Competitive Advantage through Knowledge Management. ♦ sposobnosti organizacije da kreira. str. podjela znanja sa drugima (Sharing) i primjena znanja (Application). Burton Kaliski. osvajanje znanja (Capture). zadovoljstvo. usluzi. Pod pojmom menadžment znanja podrazumijeva se unapređenje rada organizacija. bilo da se radi o uslovima na tržištu. čuvanje znanja (Storing). University of Edinburg. 2000. menadžment znanja je proces kroz koji organizacija generira vrijednost svoje intelektualne imovine bazirane na znanju. izgradi i ojača vezu između strategije Strukturalni kapital podrazumijeva klijente. SAD. SAD. kao kapital (kvalitet klijenata. Managing in the Knowledge Based Economy. U savremenim uvjetima poslovanja uspješnost organizacije u kontekstu menadžmenta znanja zavisi od:5 ♦ suštinske sposobnosti organizacije da razumije ekonomske i tehnološke promjene sa ciljem stalne adaptacije vođenja poslovanja i izgradnje konkurentskih prednosti u skladu sa njima. Najširi pristup konceptu menadžmenta znanja podrazumijeva koncept koji predstavlja jedinstvo tri komponente a to su ljudi. 2 102 PREGLED . 139.

čuvanja i oblikovanja znanja. Navedeni sistem funkcionira na način da se uspostavlja odnos između procesiranja znanja (organizacijskog učenja i kreiranja novih znanja). ♦ sposobnosti ♦ sposobnosti Na osnovu navedenog može se konstatovati da savremeni pristup menadžmenta znanja predstavlja jedan zaokružen proces koji se sastoji od četiri sastavne komponente.♦ sposobnosti organizacije da kreira odgovarajući poslovni dizajn koji integrira organizacijsku strukturu i informacijski sistem sa strateškim opredjeljenjem organizacije. Novi izvor bogatstva je znanje. procesa i organizacionih elemenata. organizacije da implementira formuliranu poslovnu strategiju i pravovremeno izvrši definirane operativne planove i kontinuiranog učenja i razvoja ljudskih resursa. Heising. J. 4. Knowledge Managment. dijeljenja znanja i poslovne performanse organizacije. zemlja 6 K. kroz nadgledanje performansi i promjena u okruženju. str. 2001. a ne rad. Vorbeck. P. kako se može vidjeti na slici 1. Između navedenih komponenata i ključnih menadžerskih funkcija. Martins. Springer. odnosno korištenja znanja za unapređenje svih poslovnih procesa.6 Organizacioni procesi Formiranje ciljeva znanja nt r ol a Ko Identifikovanje znanja I nf orm on aci hno e te Primjena znanja Stvaranje znanja l og ije Korporativna kultura Slika 1: Komponente savremenog koncepta menadžmenta znanja Primjena menadžmenta znanja je najočitija u današnjem svijetu digitalne ekonomije i globalnih tržišta. PREGLED L id Dijeljenje znanja Čuvanje znanja ers tv o res a urs nad Me l ent žm j ud h ski 103 . Best Practice in Europe.

Najveće korporacije svijeta kao što su Microsoft ili Google su i vodeće kompanije u istraživanju organizacije rada. odnosno pohranjeno. Postavlja se pitanje koje od znanja će biti korišteno i kada znanje može biti kodificirano. Ako se govori o menadžmentu znanja u organizacijama treba biti jasno šta se smatra znanjem i kako znanje razlikujemo od informacija (i kako menadžment znanja razlikujemo od ranije nastalog i veoma popularnog koncepta menadžmenta informacijama). koji su ranije uticali na unapređenje načina rada. Klasifikacija znanja koja se često koristi u upravljanju znanjem razlikuje eksplicitno i implicitno (tacit) znanje. a time i pojave menadžmenta znanja. idejom učeće organizacije. digitalnoj formi iskustvenih aspekata vezanih za projekte i faktore uspjeha. Tacit (ili implicitno) znanje je znanje pohranjeno u mozgu pojedinca koje potiče razmišljanje i razvija nove ideje i poglede kao i kreativno razmišljanje u generičkom smislu. došlo prirodnom poslovnom evolucijom u savremenim kompanijama. tako da se i unutar savremenih visokoobrazovnih sistema fokus stavlja upravo na razvoj generičkih znanja i kompetencija. informacije. a u svaremenim uvjetima najčešće. 104 PREGLED . tako da je do ove promjene. Kodificirano znanje predstavlja znanje koje se može u određenoj formi izraziti ili komunicirati što znači da je ono u dokumentiranoj pohranjenoj. alate. Veoma jednostavna definicija znanja koja se generalno koristi jeste da znanje sačinjavaju informacije koje imaju poslovno iskoristivu vrijednost. Teorija i praksa upravljanja znanjem usko su povezani sa intelektualnim kapitalom i znanjem radnika kao osnovicom ekonomije znanja. Ono što zaista ljudi znaju ali ga ne mogu izraziti u pisanoj ili digitalnoj formi predstavlja tacit znanje.ili finansijski kapital. Ovo znanje predstavlja osnovu za definiranje novih ideja. dokumente. timskim radom i sistemskim promišljanjem. modele. politike. Eksplicitno znanje predstavlja podatke. te iznalaženju rješenja koja će dosadašnji fokus sa informacije pomjeriti na znanje jer znanje i jeste zapravo njihov najveći kapital. Ono što se zapravo može izraziti predstavlja kodificirano znanje. uspostavljanjem organizacijske prakse koja podržava saradnju i kulturu otvorenosti kao i primjenom informacijske tehnologije kroz korištenje fleksibilnih softverskih paketa za rješavanje problema. strategije kao i uputstva i postupke.

normi i očekivanja koji oblikuju ponašanje zaposlenih u organizacijama. Martins. zahtjeva ostvarivanje osnovne pretpostavke za promjenu organizacijske kulture. P. 10 N. 2001. PREGLED 105 .9%. Heising.8 Rezultati pokazuju da je 47. kako slijedi:10 ♦ sadržaj – imajući u vidu da postoje razlike u pojmovima i terminima kojima se u definicijama objašnjava sadržaj organizacijske kulture. kako izvršavaju svoje zadatke i kakve efekte postižu. Heising. J. str. P. a prije svega način na koji zaposleni stupaju u međusobne interakcije. odnosno mentalnog koncepta organizacije. većina 7 8 P. 9 Šire: http://www. koja se ne može vidjeti. str. Organizacijska kultura. Organizacijska kultura je gravitacija. 2011). Organizacijska kultura je skrivena sila koja oblikuje ponašanje ljudi u organizacijama.7 O važnosti organizacijske kulture za koncept menadžmenta znanja govore i rezultati obimnog istraživanja provedenog 2000. J.Implikacije organizacijske kulture na primjenu principa menadžmenta znanja Da bi organizacija mogla da odgovori savremnim trendovima promjenjivog i nepredvidljivog poslovnog okruženja potrebno je da postane subjekt promjena i da ih sama inicira. Organizacijska kultura je skup zajedničkih vrijednosti.net/2010/organizacijska-kultura. Upravljanje u novom društvu.html (dostupno: 25. 213.9% i promocija koju obavlja top menadžment 26. Benchmarking Survey Results. 40–42. Beograd. Uvođenje koncepta menadžmenta znanja u organizaciju. Ekonomski fakultet. ali se može osjetiti kako vuče članove organizacije u kontekstu sistema vrijednosti koji organizacija promovira. Vorbeck. Novi Sad. njihov odnos prema poslu i kolegama.9 Koncept organizacijske kulture inkorporira nekoliko osnovnih elemenata. str. kao jednog od načina iniciranja promjena unutar nje. kako se odnose prema klijentima. Ona je skrivena jer se članovi organizacije nesvjesno ponašaju shodno očekivanjima koja smatraju da organizacija stavlja pred njih. Svaka organizacija treba da ima kulturu koja oblikuje način na koji se zaposleni u organizaciji ponašaju. Ulixes. Objavljeno u: K. Best Practice in Europe. Drucker. motivacija i kvalifikacija osoblja 27.organizacijskakultura.1% ispitanika izjavilo da organizacijska kultura najviše doprinosi uspjehu menadžmenta znanja mada su se kao važni pokazali i drugi faktori kao što su struktura i eksterni uslovi 29. Kolektivni um preduzeća. godine koje je provedeno na više od 1000 uspješnijih evropskih kompanija. Vorbeck. Knowledge Managment. informacione tehnologije 27. Adižes.9%. pristupaju svojim poslovima i ophode prema kolegama i klijentima. Springer. 106. Novi Sad. 2002.8%. 1998. 06. Janićijević.

). ♦ efekti – usmjeravajući i određujući mentalne sklopove. simboli. Novi Sad. Sve odluke koje se donose u jednoj organizaciji (o pravcu razvoja. elementi kognitivnih struktura članova organizacije (vjerovanja. Razlog toj karakteristici organizacijske kulture jeste činjenica da ona nastaje zajedničko iskustvo članova organizacije Jedan od preduslova za efikasan program menadžmenta znanja jeste stvaranje organizacijske kulture koja će prepoznati značaj kolektivnog znanja u organizaciji i koja će.definicija polazi upravo od identifikacije sadržaja korporativne kulture. ♦ način nastanka – kao jedna od karakteristika organizacijske kulture često se navodi da ona nastaje kroz proces socijalne interakcije i zajedničkim iskustvom članova organizacije. Ekonomski fakultet. stvarima i događajima daju članovi organizacije. strategiji prema konkurenciji) rezultat su nekih polaznih vjerova11 N. obrazac.11 ♦ Organizacijska kultura veoma je značajan faktor u donošenju strateških odluka. vrijednosti. specifičnost – svaka organizacija ima svoju specifičnu i jedinstvenu organizacijsku kulturu. procese i ponašanje ljudi. kao i stalnim obnavljanjem tako što se prenosi na nove članove organizacije i ♦ jedinstvenost. Stoga istraživanje koje se odnosi na organizacijsku kulturu treba da rezultira definisanjem potencijalnih karakteristika i posebnosti organizacijske kulture koje bi doprinosile uspješnosti koncepta menadžmenta znanja. zatim. Ulixes. Da bi se shvatio značaj organizacijske kulture za poslovanje organizacije može poslužiti razmatranje funkcija i procesa u organizaciji koji su pod direktnim uticajem organizacijske kulture. 42–46. pomoći u implementaciji koncepta menadžmenta znanja koji će to i takvo znanje staviti u akciju na način koji će doprinijeti stvaranju dodatne vrijednosti za organizaciju. model ponašanja članova organizacije. Organizacijska kultura: kolektivni um preduzeća. 1998. organizacijska kultura definiše se upravo preko efekata koje ima na organizaciju i njene članove. 106 PREGLED . Beograd. str. ♦ socijalni karakter – organizacijska kultura kao socijalna kategorija postoji samo na nivou organizacije kao socijalnog sistema a ne na individualnom nivou. ♦ stabilnost i održavanje: organizacijska kultura karakteriše se stabilnošću i održavanjem u dužem vremenskom periodu. Janićijević. Tako se kao sadržaj organizacijske kulture navode značenja koja pojavama. pretpostavke itd.

♦ Organizacijska kultura značajna je za poslovanje preduzeća kao determinanta njegove sposobnosti da se promjenama prilagođava okruženju. ♦ Organizacijska kultura predstavlja mehanizam koordinacije u preduzeću. ♦ Organizacijska kultura može biti vrlo efikasan mehanizam kontrole ponašanja zaposlenih. Razumijevanje promjena organizacijske kulture u pravcu koji je rukovođen zahtjevima koncepta menadžmenta znanja podrazumijeva kretanje od industrijskog ekonomskog modela preko informacionog ekonomskog modela do modela ekonomije znanja i postindustrijskog društva. predviđanja pravca promjena u smislu prilagođavanja organizacije promjenjivom okruženju. ♦ Organizacijska kultura značajno smanjuje konflikte u organizaciji i predstavlja motivirajuću silu. uloge koordinatora i motivatora zaposlenih. Zaposleni žele da u organizaciji zadovolje svoje potrebe. povjerenje. kreativnost i inovaciju. da bi organizacija mogla da se prilagodi rapidno promjenjivom. Zaposlenici su motivisani kada posao koji obavljaju za njih ima neko značenje i smisao. Potrebno je apostrofirati značaj uticaja organizacijske kulture na navedene procese. Kontrola se ostvaruje nametanjem određenih kulturnih vrijednosti. To se posebno odnosi na ulogu organizacijske kulture prilikom donošenja strateških odluka. ali pod svjetlom implementacije koncepta menadžmenta znanja. organizacijska kultura za koju bismo mogli da kažemo da odgovara svim postulatima koncepta menadžmenta znanja trebalo bi da vrjednuje umrežavanje i ostvarivanje stalnih kontakata. Koordinacija zaposlenih u organizaciji olakšana je i ubrzana uz pomoć snažne i jedinstvene organizacijske kulture. O važnosti organizacijske kulture kao odlučujućem faktoru za uspješnost koncepta mePREGLED 107 . vjerovanja i normi ponašanja zaposlenima.nja. nepredvidljivom i dinamičnom poslovnom okruženju sve više se okreće znanju kao jedinoj formi koja joj može garantovati osvajanje konkurentske prednosti. Organizacijska kultura odgovorna je za brzinu i mogućnost prilagođavanja jedne organizacije složenijim i dinamičnijim promjenama u savremenom poslovnom okruženju. sveobuhvatnu i na svim nivoima. Zapravo. vrijednosti i pretpostavki karakterističnim za jednu organizaciju. Implementacija menadžmenta znanja zahtjeva i odgovarajuću promjenu organizacijske kulture. dijeljenje ideja i informacija kao i kontinuirano učenje i razvoj. poštovanje pojedinca. Zapravo. eksternih i internih. već i potrebu pripadanja određenoj grupi koja se ostvaruje ako se pojedinci poistovjete sa svojom organizacijom. ne samo materijalne.

str. Navođenje ljudi da dijele svoje znanje. Nerazumijevanje između korisnika znanja uslijed nezadovoljavajuće komunikacije (30% ispitanika). Velike Britanije. Pauleen i Mason (2002) Edwards et al. 46 ispitanika sa Novog Zelanda (iz privatnih i javnih organizacija). čiji pregled slijedi u tabeli 112. 2005. 2. Svakodnevna upotreba nije dovela do integracije menadžmenta znanja u normalan radni dan (19% ispitanika). To je dovelo do potrebe za izradom namjenskog anketnog upitnika kao instrumenta istraživanja koji je 12 D. Najveća barijera menadžmenta znanja jeste kultura (45 % ispitanika). 108 PREGLED . KPMG (2000) 423 velike organizacije iz SAD. 3. (2003) Istraživanje mogućnosti primjene menadžmenta znanja u organizacijama u BiH Predmet provedenog istraživanja jeste utvrđivanje uticaja ključnih faktora na efikasnost menadžmenta znanja kao jedne od aktuelnih paradigmi savremene teorije i prakse menadžmenta. Prepreke uspješnoj incijativi menadžmenta znanja Autor Ruggles (1998) Management Review (1999) Podaci o istraživanju 431 ispitanik iz SAD i Evrope. Oxford University Press. Na bazi preliminarnog istraživanja došlo se do činjenice da je u organizacijama u Bosni i Hercegovini afirmacija i primjena menadžmenta znanja na veoma niskom nivou. 25 akademika i praktičara uključenih u oblast menadžmenta znanja. pprovedeno 1998/99. Francuske i Njemačke. Tabela 1. Knowledge Management in organizations: A critical Introduction. Dva glavna razloga neuspjeha menadžmenta znanja: 1. Ljudi i kultura – dva su najvažnija pitanja koja je neophodno naglasiti u inicijativama menadžmenta znanja. 42. Hislop. Tri najčešća zajednička problema: 1. pprovedeno 1997. 1600 ispitanika iz SAD. 2. Mjerenje rezultata. Navođenje ljudi da traže i koriste rezultate „najbolje prakse“.nadžmenta znanja svjedoči i podatak da je proveden veliki broj istraživačkih studija međupovezanosti menadžmenta znanja i organizacijske kulture. Rezultati istraživanja Najveći problem kod primjene programa menadžmenta znanja jeste promjena ponašanja ljudi (56% ispitanika).

u skladu sa tim.14%. bankarstva. srednjeg menadžmenta i operativnog menadžmenta u 33 kompanije sa teritorije Bosne i Hercegovine. 15% sa rasponom od 50-100. Prilikom izbora kompanija osnovna odrednica je bila visina stepena razvoja i korištenja savremenih informacionih tehnologija u njima.poslužio za istraživanje i utvrđivanje faktora koji su bitni za uspješnu implementaciju menadžmenta znanja u domaćim organizacijama. dok je iz proizvodne djelatnosti dolazilo 6 organizacija. djelatnosti u okviru kojih postoji visoki nivo korištenja savremenih tehnologija. Svrha istraživanja jeste da se na osnovu savremenih teorijskih dostignuća vodećih autora u ovoj oblasti sa jedne strane. PREGLED 109 . te rezultata primjene koncepta menadžmenta znanja sa druge strane. 6% organizacija sa brojem zaposlenih u rasponu od 200 – 500 i konačno 21% sa preko 500 zaposlenika. pripadnika top menadžmenta. Istraživanje je provedneno na uzorku od 33 ispitanika. Stoga je djelatnost najvećeg broja kompanija koje su bile tretirane ovim istraživanjem usmjerena na pružanje usluga u oblasti telekomunikacija. Prema ranijoj logici kroz istraživački proces je obuhvaćeno 27 organizacija iz uslužne djelatnosti. s druge. Istraživanjem je obuhvaćeno 46% organizacija sa brojem zaposlenih u rasponu od 1 – 50. Distribuirano je 70 anketnih upitnika. 12% sa rasponom od 100-200. dok su vraćena 33 uredno popunjena anketna upitnika. Rezultati istraživanja vezani za pitanje da li zaposlenici dobivaju dovoljno novih znanja iz vanjskih izvora se mogu vidjeti na slici 2. utvrde perspektive menadžmenta znanja u pravcu stvaranja i održavanja konkurentske prednosti organizacije. U nastavku se prezentira preciznija analiza istraživačkih rezultata u kontekstu pojedinih pitanja koja su dio sadržaja korištenog istraživačkog upitnika. tako da je stopa responzivnosti 47. U nastavku se prezentiraju rezultati istraživanja zasnovani na principima deskriptivne statistike. ali i ograničenja uticaja ključnih faktora na efektivnost navedenog koncepta i da se. razmotre prednosti. informacionih tehnologija i kreiranja softvera odnosno.

61 % ispitanika smatra da zaposlenici dobivaju dovoljno novih znanja iz vanjskih izvora. dok svega 6 % ne zna da li njihovi zaposlenici dobivaju nova znanja. publikacije. Zaposlenici dobivaju dovoljno novih znanja iz vanjskih izvora Zaposlenici dobivaju dovoljno novih znanja iz vanjskih izvora Da Ne Ne znam Ukupno Broj 20 12 1 33 Kada je u pitanju usvajanja novih znanja iz vanjskih izvora u BiH organizacijama (seminari.). dok svega 3 % ne zna da li njihovi zaposlenici dobivaju dovoljno novih znanja iz vanjskih izvora. Rezultati istraživanja vezani za pitanje da li zaposlenici stiču nova znanja kroz kontakt sa poslovnim partnerima (dobavljačima. Ako se analizira proces razmjene znanja iz kontakta sa poslovnim partnerima 82 % ispitanika smatra da njihovi zaposlenici usvajaju nova znanja kroz kontakt sa poslovnim partnerima. edukacija. Slika 3. časopisi. Zaposlenici stiču nova znanja kroz kontakt sa poslovnim partnerima Zaposlenici stiču nova znanja kroz kontakt sa poslovnim partnerima Da Ne Ne znam Ukupno Broj 27 4 2 33 110 PREGLED . Slijedi grafički prikaz navedenih rezultata. strankama) se mogu vidjeti na slici 3. 36 % ispitanika smatra da to nije slučaj.Slika 2. 12 % smatra da to nije slučaj. konferencije. mreže vanjskih eksperata i sl.

Kada je u pitanju nivo razmjene znanja u organizacijama u Bosni i Hercegovini.. Slika 4. Veći dio zaposlenika smatra da je viši nivo znanja pojedinca organizacijski izvor moći. Na pitanje koju vrstu znanja zaposlenici stiču od eksternih kontakata. Formalni i neformalni način prijenosa znanja između zaposlenika je izbalansiran. 36 % smatra da dijeljenje znanja zastupljeno u maloj mjeri. dok veoma mali broj ispitanika smatra da se zaposlenici oslanjaju na praksu i iskustvo. Većina ispitanika smatra da se u njihovim organizacijama znanje posmatra kao strategijska prednost i da se kroz implementaciju programa znanja u organizaciji na bolji način mogu iskoristiti poslovne šanse u okruženju. Razmjenjivanje i dijeljenje znanja između zaposlenih u organizaciji Zaposlenici u našoj organizaciji međusobno razmjeBroj njuju i dijele vlastito znanje Na visokom nivou 20 Zastupljeno je u maloj mjeri 12 Nije zastupljeno 1 Ukupno 33 Pored navedenog kroz istraživanje se došlo do podataka koji ukazuju da većina ispitanika smatra da se zaposlenici u obavljanju svoga posla oslanjaju kombinirano na znanje. po njihovom mišljenju. 61 % ispitanika smatra da je dijeljenje znanja u njihovoj organizaciji na visokom nivou. dok manji broj smatra da je znanje njegov sopstveni izvor moći. kompetencije i iskustvo dok manji broj ispitanika smatra da se zaposlenici isključivo oslanjaju na jednu od ranije navedenih kategorija. kako se vidi na slici 4. svega 3 % ispitanika smatra da razmjena znanja zaposlenika u njihovoj organizaciji nije zastupljena. Nadalje se može istaknuti da se većina zaposlenika oslanja na pisane izvore znanja u vidu dokumenata. projekata i sl. vještine. Većina ispitanika smatra da se prijenos znanja u organizaciji vrši usmenim putem putem formalnih predavanja i treninga ali i neformalan način putem neformalne komunikacije i kontakata. odnosno do kojih poboljšanja bi trebao da dovede program menadžmenta znanja ispitanicima je ponuđena mogućnost da se opredijele za sve odgovore koji su. Rezultati istraživanja pokazuju da 17 % ispitanika smatra da je glavna korist koju dobiju od eksternih kontakata PREGLED 111 . adekvatni.

dok 3 % poboljšano upravljanje ljudskim resursima. 11% lakše i brže donošenje odluka). po 10 % ispitanika smatra da je rješenje u uvođenju koncepta menadžmenta znanja kao djela svakodnevnih aktivnosti svih zaposlenih. Na pitanje koji su to glavni faktori uticaja na efektivnost i efikasnost implementacije programa menadžmenta znanja u organizaciji. 14 % ispitanika smatra da je podrška top menadžmenta u tom smislu najvažnija. top menadžment 15 %. 11% pronalaženje novih načina obavljanja poslova. 13 % ispitanika smatra da je to veće zadovoljstvo korisnika usluga. 5 % smatra da je to povećanje aktivnosti i inovativnosti. 33% ispitanika smatra da je to (11% povećanje efektivnosti i efikasnosti. a za liderstvo 11 % ispitanika. 22 % ispitanika smatra da je potrebno insistiranje na potrebi dijeljenja znanja među zaposlenima. 30 % ispitanika opredijelilo se za trening i obuku zaposlenih u korištenju koncepta menadžmenta znanja. Na pitanje na šta bi se trebala obratiti posebno pažnja kako bi se unaprijedio program menadžmenta znanja. 112 PREGLED . kako se vidi na slici 5.povećana pregovaračka moć. 16 % ispitanika smatra da je to unapređenje znanja i vještina zaposlenih. za kontrolu poslovnih procesa 16 % ispitanika. 9 % smatra da je to bolje korištenje radnih vještina. 4 % ispitanika smatra da je to bolje iskorištenje ljudskih resursa. dok svega 4 % ispitanika smatra da je rješenje u objašnjenju šta program menadžmenta znanja može da donese organizaciji kao cjelini. Za menadžment ljudskih resursa odlučilo se 18 % ispitanika. definisanje potreba za znanjem i primjena akumuliranog znanja. najveći procent ispitanika čak po 40 % smatra da je ključni faktor uticaja na efektivnost koncepta menadžmenta znanja upravo organizacijska kultura i informacione tehnologije što je jedna od polaznih pretpostavki našeg istraživanja.

Slika 5. 113 PREGLED . Ako se kao varijabla X uzme trening i obuka zaposlenih a kao varijabla Y unaprjeđenje znanja i vještina zaposlenih na bazi provedenog istraživanja može se formirati sljedeća tabela. Unapređenje koncepta menadžmenta znanja Da bi se unaprijedilo upravljanjem znanjem posebno je važno Trening i obuka zaposlenih u korištenju koncepta menadžmenta znanja Podrška top menadžmenta Uvođenje koncepta menadžmenta znanja kao djela svakodnevnih aktivnosti svih zaposlenih Objašnjenje šta program menadžmenta znanja može da donese organizaciji Definisanje potreba za znanjem Insistiranje na potrebi dijeljenja znanja među zaposlenima Primjena akumuliranog znanja Ukupno Broj 21 10 7 3 7 15 7 70 Analiza korelacionih odnosa U cilju dodatne analize istraživačkih pitanja potrebno je uspostaviti uzročno posljedičnu korelacionu vezu između pojedinih aktivnosti koje se u okviru principa menadžmenta znanja provode u organizacijama na način da se uzročna aktivnost (varijabla) uzima kao nezavisna i označava sa X dok se posljedična aktivnost (varijabla) uzima kao zavisna varijabla i označava sa Y.

r= 3 * 26945 − 881 * 777 3 * 32383 − 8812 3 * 26521 − 777 2 = 0. Analiza korelacionog odnosa između treninga i unaprjeđenja vještina zaposlenih.Tabela 2.7 3 114 PREGLED . n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Ukupno: x 2 4 6 4 5 12 14 16 18 20 22 12 26 28 15 16 34 36 38 20 21 44 46 48 50 52 27 28 29 60 31 64 33 881 y 2 4 3 8 10 6 14 8 18 10 22 24 26 14 15 32 17 18 19 20 21 44 23 48 50 26 27 28 29 30 31 64 66 777 xy 4 16 18 32 50 72 196 128 324 200 484 288 676 392 225 512 578 648 722 400 441 1936 1058 2304 2500 1352 729 784 841 1800 961 4096 2178 26945 x² 4 16 36 16 25 144 196 256 324 400 484 144 676 784 225 256 1156 1296 1444 400 441 1936 2116 2304 2500 2704 729 784 841 3600 961 4096 1089 32383 y² 4 16 9 64 100 36 196 64 324 100 484 576 676 196 225 1024 289 324 361 400 441 1936 529 2304 2500 676 729 784 841 900 961 4096 4356 26521 Obrazac 1.

tako da je 53% unaprjeđenja znanja.6997 X + 4. tako da postoji opravdanje za sistematsko provođenje navedenih aktivnosti u cilju unapređenja funkcioniranja organizacije kao cjeline. Obrazac 2.8655 Analogno navedenoj analizi korelacioni odnosi se mogu uspostaviti i između drugih aktivnosti (varijabli) sa ciljem dokazivanja uzročno posljedičnih veza i korelacionih odnosa definiranih u okviru istraživačkih pitanja.Iz navedene analize se može vidjeti da postoji pozitivna korelacija između implementacije formalnih programa obuke i treninga i unapređenja vještina zaposlenih. Koeficijent determinacije u ovom slučaju je dosta visok. vještina i performansi zaposlenih generirano putem adekvatnog treninga i obuke zaposlenih u organizacijama. Navedeni korelacioni odnos se može vidjeti i na slici koja slijedi. što dodatno pojašnjava postojanje navedenog korelacionog odnosa. Odnos između treninga zaposlenih i unapređenja znanja i vještina zaposlenih 70 60 50 Znanja i vještine 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 Tre ning i obuka Na osnovu analiziranih podataka se između definiranih varijabli može uspostaviti funkcionalni odnos uz ranije predstavljeni intenzitet korelacije. Slika 6. Y = 0. Korelacija između provođenja programa treninga i obuke zaposlenika i iznalaženja PREGLED 115 .

Ipak. Rezultati istraživanja pokazuju da 49% ispitanika smatra da njihova organizacija propušta poslovne prilike zbog nedovoljnog iskorištavanja već postojećeg znanja.novih efektivnijih i efikasnijih načina obavljanja posla se može uspostaviti prema ranije utvrđenoj analogiji gdje koeficijent korelacije iznosi r=0. Može se izvesti zaključak da menadžeri u kompanijama u Bosni i Hercegovini prepoznaju znanje kao osnovnu konkurentsku prednost u savremenoj ekonomiji.63. ipak postoje elementi za osnovano očekivanje da će dijeljenje znanja u narednom periodu moći da se unapređuje i da se razvijaju njegovi novi oblici i modeliteti. dok je korelacija između intenziteta korištenja informacionih tehnologija i nivoa inovativnosti i preduzetnosti u organizaciji na nivou r=0. ono što je ohrabrujuća činjenica jeste da čak 76% ispitanika prepoznaje znanje kao strategijsku prednost. a program menadžmenta znanja kao način da se ta konkurentska prednost i ostvari. koeficijent korelacije je na nivou r=0.67.68. Na osnovu provedenog istraživanja nameće se opšta konstatacija da program menadžmenta znanja. iako još u nedovoljnoj mjeri razvijen i primijenjen. Ako se posmatra korelacioni odnos između podrške top menadžmenta kod provođenja programa upravljanja znanjem u organizaciji i efektivnosti i efikasnosti organizacije. budi interes i zavrjeđuje pažnju menadžera u kompanijama u Bosni i Hercegovini. 116 PREGLED . Istraživanjem se utvrdilo da većina kompanija nema usvojen i afirmisan program menadžmenta znanja što je potvrdilo pretpostavku da programi menadžmenta znanja još nisu u dovoljnoj mjeri afirmisani u poslovanju i razvoju organizacija u Bosni i Hercegovini. Iako osnovni oblici dijeljenja znanja predstavljaju razmjenu unutar organizacije između zaposlenih i stručnjaka iz iste oblasti.

kao najvažniji faktor u primjeni koncepta menadžmenta znanja zahtjeva punu pažnju menadžera u Bosni i PREGLED 117 . ne samo da pokazuju spremnost da definišu znanje kao ključno pitanje savremenog poslovanja. Preporuke se mogu sublimirati kroz konstataciju da je u svim organizacijama neophodno provoditi trening i obuku zaposlenih u korištenju menadžmenta znanja. osim što stvara motiviranije zaposlenike. tako i za organizaciju kao cjelinu. Također. Zajedničkom primjenom informacijske tehnologije i znanja ljudi moguće je realizirati proces upravljanja znanjem koji u potpunosti mijenja način rada zaposlenika. Pored navedenog. Pridržavajući se navedenih pravaca djelovanja. primijeniti akumulirano znanje i osigurati shvatanje svih zaposlenika o koristima koje program menadžmenta znanja može donijeti. dovodi i do veće dostupnosti ekspertnih znanja te do bržeg i kvalitetnijeg rješavanja zahtjeva klijenata i partnera. kao i nedovoljnog iskorištavanja već postojećeg znanja. kako za svakog pojedinačnog zaposlenika. Na osnovu analize odgovora ispitanika. Upravljanje znanjem u organizacijama. menadžeri u Bosni i Hercegovini prepoznaju probleme koji se pojavljuju usljed neuspješnog i nedovoljnog dijeljenja znanja. dijeljenju. kao i različite forme razmjene i dijeljenja znanja na različitim nivoima u njihovim organizacijama. pri čemu svaki izvršilac sudjeluje u stvaranju. ojačati podršku top menadžmenta u provođenju različitih programa menadžmenta znanja. može se doći i do osnovnih preporuka o tome šta je potrebno uraditi da bi se unaprijedila primjena koncepta menadžmenta znanja. nego i da prepoznaju osnovne principe menadžmenta znanja. organizacijska kultura. insistirati i razviti procedure za dijeljenje znanja između zaposlenika. primjeni i evaluaciji znanja. Na osnovu logičke analize moguće je zaključiti da menadžeri u kompanijama u Bosni i Hercegovini. Menadžeri u potpunosti razumiju da se primjenom principa menadžmenta znanja mogu unaprijediti sve važne oblasti poslovanja organizacije. moguće je unaprijediti primjenu koncepta menadžmenta znanja u kompanijama u Bosni i Hercegovini i učiniti ga efikasnijim i korisnijim. uvesti principe menadžmenta znanja kao bazni obrazac za ponašanje i aktivnosti zaposlenih. te same kompanije uspješnijim i konkurentnijim za nepredvidljivu tržišnu utakmicu u svijetu savremenog turbulentnog poslovnog okruženja i postindustrijskog društva.Zaključak Razumijevanje osnovnih principa menadžmenta znanja je neophodno kako bi se razvila adekvatna strategija za razvoj konkurentskih prednosti organizacije u savremenom turbulentnom okruženju poslovanja.

javnom. te njeguje inovativnost. 118 PREGLED . što će dovesti do kontinuiranog razvoja i unapređenja organizacije kao cjeline jer dobro utrenirani ljudski resursi sa visokim potencijalom predstavljaju generator razvoja kako svakog pojedinačnog biznisa. Ovakve karakteristike organizacijske kulture trebale bi da njeguju kompanije u Bosni i Hercegovini koje žele unaprijediti program menadžmenta znanja. Konačno. privatnom. Organizacijska kultura okrenuta menadžmentu znanja jeste ona kultura koja promovira dijeljenje znanja.Hercegovini. S obzirom da u savremenim uvjetima dominira shvatanje da je znanje najbitniji faktor produktivnosti i da neopipljivi resursi predstavljaju resurse koji generiraju rast vrijednosti organizacije jasno je da organizacije u Bosni i Hercegovini trebaju posvetiti posebnu pažnju razvoju organizacijske kulture koja promovira principe menadžmenta znanja. u narednom periodu trening i obuka zaposlenih će postati nezamjenjivi instrument razvoja svake organizacije bilo da se radi o profitnom. motivira i nagrađuje zaposlene u skladu sa principima menadžmenta znanja. timski rad i razvoj zaposlenih. tako i jedne nacionalne ekonomije kao cjeline. neprofitnom. Navedeni pristup će dovesti do rasta efektivnosti i efikasnosti svakog zaposlenika u organizaciji. vladinom ili nevladinom sektoru.

Mašić. 11. Univerzitet Sangidunum. Ross. Janićijević. Mate d. 2002. Learning to fly. Roberts. Elvir Čizmić. 2008. Menadžment – izmijenjeno i dopunjeno izdanje. 2. Jessica L Carlo. Žarko Ristić. 8. 2010. Petra Hoblaj. Branimir Pavla Inić. Certo. Lončarević. Using Knowledge Management Systems to Manage Knowledge Resource Risks. Ulixes. Senge. 7. 1998. Menadžment znanja i socijalni menadžment. 9. A. 2008. What knowledge management systems designers can learn from appreciative inquiry. S. C. 2004. Overcoming the unintended adverse consequences of implementing health IT through human resource and knowledge management. Moderni menadžmet. M. Michel Avital. Thomas H. Geoff Parcell. 13. Thomas A. Miroslav Trninić. Beograd. Kolektivni um preduzeća. S. T. Mozik knjiga. 12. Smith. 6. C. Klaus Macharzina. 2007. 2004. 2008.o. Beograd. B. J. Davenport. Laurence Prusak: how organizations manage what they know. Zagreb. R. Andrew Wright. Sarajevo.o. Beograd. 4.Literatura Knjige 1. Chris Collison. Certo. Organizacijska kultura. 2010. The wealth of knowledge. Pavani Rangachari. Đorđević-Boljanović. 10. 5. 3. Novi Sad. Working knowledge. 2007. Menadžment: principi. P. R. PREGLED 119 . B. Nabil Elias. 2003 N. 14. Beograd. 2006. The development of international-management knowledge in the German-Speaking countries. 2007. Ekonomski fakultet. Kleiner. Peta disciplina u praksi.. Savremeni menadžerski koncepti. koncepti i procesi. Stewart.

Godfrey. JR. 5. Ma. Volume 11..). Vol. Fombad. Knowledge in Organizations. Australian Journal of Basic & Applied Sciences. Madeleine C. Butterworth-Heinemann. David E. Boon. T. 10. 2000. The Real Work of Knowledge Management. 2009. A Learning Model of Information Technology Outsourcing: Normative Implications. Leader to Leader Institute. 53 Issue 1. A.Članci 1. 9. May/Jun2010. G. Vol. D. Y. january 2002. John Wiley and Sons. 1997. 3. Deprez. Vol. TORTORIELLO. M. 106 Issue 5/6. 6. Vol.. M. Lossey – Bass. 13. Vol. Fall 2009. Knowledge management Case Book: Siemens Best Practices (2nd. Journal of Management Information Systems. JAMES F. Robbins. 52 Issue 6. B. 52 Issue 7. Hans J. Longman. Building a Knowledge Map Based on Process Mapping for R&D Centers.. L. South African Journal of Science.. 7. 2002. J. A Wiley Imprint. Probst. 12. Nikki. A Holistic Framework for Knowledge Discovery and Management. Activating cross-boundary knowledge: the role of simmelian ties in the generation of innovations. J. leading Organizational Learning. Saeedikia. Ipea Group Publishing. 2002. DELEN. Oct2009. Matt E. 11. DAVID. S.. 2. D. Bridging the science--policy interface: a new era for south african research and the role of knowledge brokering. Bixler. Prusak. B. Academy of Management Journal. 4. 120 PREGLED . KRACKHARDT. F. 8.. Journal KM World. Malhotra. 19 Issue 2. ed. JAMES L. Theo J. Issue 1. C. AL-HAWAMDEH. 3 Issue 3. R. San Francisco. Bothma. Pillars of Knowledge Management. Feb2010. Communications of the ACM.. 2004. PARRISH. SULIMAN. COURTNEY. Creating The 21 Century Company: Knowledge Intensive. Hoon S. Pingry. Funke. Lakanne. Boston.. Value – Based Knowledge Management. MARCO. People Rich. Mbizvo. Jun2009. Thatcher. Andriessen. A Survey of Knowledge Management in Law Firms in Botswana. Linda. Communications of the ACM. P.. 26 Issue 2. Wheatley. Carmel. Knowledge Management and Virtual Organizations. Cha. 1998. Vol. JR. Tisesen. H. D. Archives & Information Science.. African Journal of Library. H. Jul2009. DURSUN... Churchman’s Inquirers as Design Templates for Knowledge Management Systems. Davenport. Vol. Karimi..

wikipedia.htm.com/menadzment-znanja-%E2%80%93-korisna-literatura.foi. http://hr. 4. http://www.ebizmags. http://en. 6.org/wiki/Upravljanje_znanjem:_definicija.html.com/article/40343/Knowledge_Management_Definition_and_Solutions. 7. 3. 5.wikipedia. PREGLED 121 .ebizmags.com/sto-je-menadzment-znanja-2/.hr/studiji/pds/mps/predmeti/principi_menadzmenta_znanja.org/wiki/Knowledge_management. http://www. http://www.org/biblio/learningorganization. http://www. 2.Online literatura 1.infed.cio. http://www.

.

Pogledi i mišljenja / Views and Opinions .

.

koji pružaju relevantne odgovore na pitanja o vrijednostima. afektivne i evaluativne orijentacije prema političkom sistemu. relations and problems of contemporary societies. a koje značajno mogu uticati na političku praksu.Tatjana Lazić UDK 316.7 TEORIJSKO POZICIONIRANJE POLITIČKE KULTURE U SAVREMENOJ POLITOLOŠKOJ MISLI POLITICAL CULTURE’S THEORETICAL POSITIONING IN POLITICAL SCIENCE’S CONTEMPORARY THOUGHT Sažetak Teorijska pozicija političke kulture u savremenoj politologiji naglašava važnost razumijevanja subjektivne dimenzije političkih procesa koji u analizu uključuju kognitivne. Analitička promišljanja o političkoj kulturi stoga mogu osigurati uvid u način na koji demokratija funkcioniše i da li ona zaista funkcioniše u onim društvima koja sebe nazivaju demokratskim. affective and evaluative orientations towards political system which can significantly influence the way political system works. By provoking further thought on this issue author is trying to synthesize the main aspects of political culture which may offer relevant answers on values. An analysis of political culture therefore can provide an insight into how democracy works and does it really function in those societies describing themselves as democratic. Podstičući dalja razmišljanja o ovom problemu. politička indoktrinacija. politička socijalizacija. political socialization. Key words: political culture. political education PREGLED 125 . autor nastoji sintetizovati glavne aspekte političke kulture. odnosima i problemima savremenih društava. političko obrazovanje Summary The theoretical position of political culture in contemporary political science emphasizes the importance of understanding subjective dimension of political process referring to cognitive. political indoctrination. Ključne riječi: politička kultura.

funkcionisanja i načina održavanja političkog sistema. 181. afektivnih i vrijednosnih orijentacija. odnosno “politička kultura” često se simplifikuju i redukuju na njihove nenaučne dimenzije značenja. Politička kultura postaje link između individualnog ponašanja i ponašanja političkih sistema u cjelini. Politološka hermeneutika kulture Kritičko propitivanje sadržaja pojmova “politika” i “kultura”. Ovim se naglašava važnost inkluzije političke kulture u sferu političkih nauka kao bitan supstrat bihevioralne regulacije i kontinuiranog usmjeravanja razvoja. političkim ulogama i rezultatima određene vladavine). znanja i osjećanja o njima. 126 PREGLED . usmjereno je na pronalaženje i markiranje tačke njihovog komunikativnog preklapanja u pojmu političke kulture. tako i političkih sistema u cjelini. i pored svoje multifunkcionalnosti sadržaji pojmova “kultura”. djelovanja i vrijednosnih preferencija kako pojedinaca. kao svoju bližu odrednicu. Percipiranje međuzavisnosti i međuprožimanja objektivne dimenzije političkog fenomena (institucionalizacija politike) i dinamike političko-socijalnog i kulturalnog subjektiviteta na individualnom i kolektivnom nivou upotpunjuje razumijevanje političkog razvoja. Suvremene političke teorije. U tom smislu. involviranjem pojma političke kulture u oblast političkih nauka formira se jasna predstava o sferi subjektivnog odnosa čovjeka prema politici.1. odnosno značaj kognitivnih. a time i fenomena političke kulture. str. Stvarnost. Tematizovanje sadržaja pojma politike u istraživanju svih fenomena koji imaju “političko”. 1 Klaus von Beyme. Zagreb. “Pojam kulture uveden je u političku teoriju iz antropologije preko biheviorističke pobune”1 koja je istrajavala na zahtjevu da se proučava odnos između kulture i političke kulture analogno odnosu političkog sistema i socijalnog sistema. kao temeljnih faktora složenog pojma “politička kultura”. koje obično kombinuju vrijednosne kriterijume. Istovremeno. Međutim. 1974. Političko-kulturalni pristup politici u teorijskom i empirijskom pogledu danas predstavlja jedan od najdinamičnijih i najkompleksnijih koncepata kojim se afirmiše analitičko-interpretativna dimenzija političke kulture. važan je priklon onim politološkim istraživanjima koja generišu naučnu senzibilnost političkih analitičara da istražuju subjektivnu dimenziju političkog fenomena. kognitivne orijentacije obuhvataju znanja o politici (političkom sistemu. ponašanja i stavova pojedinačnih aktera političkog života prema političkoj stvarnosti ili pojedinim njenim aspektima uključujući i političku akciju koja implicira značaj uvažavanja anthroposa u politici i percepciju politike kao res humana. afektivne orijentacije sadrže osjećanja o političkom sistemu i evaluativne orijentacije označavaju sudove i mišljenja o raznim političkim objektima.

Međutim. politička kultura u širem smislu može se odrediti kao niz temeljnih vjerovanja. sa jedne strane. etnocentrizam. odnosno njenim odvajanjem i vakumiranjem od ukupnog socijalnog miljea može istraživača postaviti pred problem jednostranog proučavanja političkih pojava i procesa čime se iz vida gubi sva složenost odnosa koji nastaju u interaktivnoj sprezi političkog sistema i okruženja u kome djeluje. u čemu je zapravo sadržana problematika definisanja fenomena političke kulture i gdje smo na tragu teorije o političkoj kulturi. Prva razvojna faza (1945–1950) Političko-kulturalni pristup kulturnom fenomenu aktuelizovan tokom Drugog svjetskog rata u radovima H. samo istraživanje dinamike te sfere subjektivnog odnosa zahtijeva iznimnu objektivnost. Ono što je predstavljalo osnovni deficit ovog pristupa jeste njegova neprimjenjivost i neoperabilnost na podijumu javne politike. Shodno tome. vrijednosti i stavova koji karakterišu prirodu političkog sistema i regulišu političke interakcije među njegovim članovima. naročito kada je bilo riječi o pokušajima eksplikacije organizovanosti i funkcionisanja političkog sistema. i političkih subjekata odnosno građana u tom političkom (socijalnom) sistemu. racionalnu selekciju. E. Komparativno istraživanje poPREGLED 127 . Uspostavljanje teorije političke kulture 2. vaspitanja i funkcionalnosti porodične strukture relevantan za tumačenje razvoja ličnosti pojedinaca i njihove uloge u neposrednom socijalnom miljeu. Laswella. Mead označio je inicijalnu fazu u pokušajima da se konceptom sintetizacije psihoanalize i kulturne antropologije pokuša objasniti ponašanje nosilaca ključnih političkih uloga. Benedikt. Ta definicija povezuje objektivnu i subjektivnu stranu kulture. Dekonstrukcijom date političke kompozicije. R. evaluaciju i valorizaciju empirijskih podataka koji se prikupljaju organizovanim naučnim istraživanjem određenih isječaka političke stvarnosti. autoritarnost.1. uzroci nastanka totalitarnih režima i sl. 2. 2. Fromma. M.2. Druga razvojna faza (1950–1970) Druga faza razvoja teorije političke kulture označila je naučno utemeljivanje političko-kulturalnog pristupa politici. Teorijska potka na kojoj se temeljio ovaj pristup političkoj kulturi bazirana je na tome da je proces socijalizacije. sa druge strane. nezavisno od njegovih individualnih komponenti i pokušajima da se formira jednoznačna predstava o nacionalnom karakteru velikih sila koje su participirale u Drugom svjetskom ratu.

c) model orijentacija ima vlastitu strukturu. kao i kategorijama kulturološkog konflikta akulturacije”. Velika Britanija. Uvođenjem pojma politička kultura u politički diskurs ovi autori prave otklon od istraživanja nacionalnog karaktera nastojeći obogatiti politološka istraživanja “kategorijama antropologije. sistematski razlože. Polazno pitanje bilo je kako u tim državama izgraditi i ojačati demokratske institucije. Diether Nohlen. objedinjujući ih i aplikujući na političke objekte (insitucije političkog sistema) i vlastito “ja” kao živuću subjektivnu dimenziju politike koja se u zavisnosti od kvaliteta interakcije sa političkim objektima može dalje subjektivizirati.. odnosno “kojim institucionalnim. objasne i povežu u naučnu matricu sebi svojstvenu vokabularnu terminologiju i karakteristične naučnoteorijske pojmove. Osijek – Zagreb – Split. b) taj model orijentacija istorijski se razvija. etike i sl. ali sa svjesnom odstupnicom od starijih psiholoških istraživanja nacionalnog karaktera i sa naglaskom na političku socijalizaciju. Danska. str. str. godine Gabriel Almond i Sidni Verba objavljuju svoje kapitalno djelo Civilna kultura. interakcije i udruživanja raznorodnih društvenih disciplina da deskribiraju. 2 128 PREGLED . 295. navedeno izdanje. političke antropologije. str. gdje su ogromnu ulogu odigrali procesi a) bipolarizacije Njemačke na istočni i zapadni dio (tzv. civilizacijsko-političkim i kulturološkim pretpostavkama građani moraju udovoljiti kako bi poduprli demokratski poredak?”2 1963. U istraživanju političke kulture Almond i Verba polaze od nekoliko pretpostavki: a) svaki politički sistem je uklopljen u određeni model orijentacija za političko djelovanje.4 Komparativnost ovog politološkog novuma proističe iz njegove sposobnosti kohezije.litičke kulture u periodu nakon Drugog svjetskog rata inicirano je interesom uspostavljanja stabilnih političkih sistema. politička kultura apstrahuje fragmente iz političke psihologije. 4 Diether Nohlen. 294. objektivizirati i/ili instrumentalizovati. Politološki rječnik: država i politika. pod kojim su podrazumijevali “psihološko orijentisanje prema društvenim objektima”3. Suvremene političke teorije. navedeno izdanje. 2001. U tom kontekstu. Panliber. trizonija) i b) dekolonizacija i stvaranje novih nacionalnih država. političke sociologije. 183. Meksiko i Italija) i uvode u politološki vokabular jedan nov i komparativno operativan pojam – politička kultura. kоје obuhvata studiju pet država (SAD. političke filozofije. psihologije. Politološki rječnik: država i politika. 3 Klaus von Beyme.

vrijednosti. Teorijski status političke kulture izvodi se sljedećim elementima: 1.”6 Svojom tezom da razvoj stabilne i efikasne demokratske vlade zavisi ne samo od struktura države i politike već i od orijentacija koju ljudi imaju prema političkom procesu. Beograd. Panliber. godine uslijedila je komparativna studija L. 4. grupni i ukupni političko-kulturalni svjetonazor jednog društva. uticaja medija. 2001. afektivni i vrednosni elementi. vaspitanja. Sadržaj političke kulture je rezultata socijalizacije u detinjstvu. strukture i učinaka vlasti idu u oba pravca. ne određuje potpuno. U kompleksnoj pluralističkoj kompoziciji savremenih društava kontrola konflikata može se uveliko ostvarivati preko internalizacije zajedničkog sistema vjerovanja. navedeno izdanje. Osijek – Zagreb – Split. Almond i Verba su političku kulturu percipirali kao faktor od koga zavisi uspješno funkcionisanje jednog demokratskog sistema. str. 5 PREGLED 129 . U fokus proučavanja studije pozicionirani su vjerski stavovi. 7 Diether Nohlen. normi i stavova. 220. osećanja vezana za politiku i političke vrednosne stavove.7 Analizom su se paralelno stvarali uvidi u demokratski deficit postojeće političke kulture i ustavni i psihološki uslovi koji bi podsticali izgradnju integrisane političke kulture. Vladimir Vujčić.d) te orijentacije su ono što je najbolje nazivati političkom kulturom. vrijednosti i stavova. koja je obuhvatala 10 zemalja. Politološki rječnik: država i politika. istorijski moduliranih pretpostavki suživota. 2. 6 Milan Podunavac. W. Pyea i S.”5 Iz toga se supstrahira specifična percepcija političke kulture kroz sistem vjerovanja i uvjerenja. Politička kultura demokracije. ona ih ograničava ali ih. 13. ideja. Verbe Politička kultura i politički razvoj. doživljaja iz života odraslih osoba i onih učinaka koje ostvaruje vlast. 1998. Oni uključuju saznanje i mnenje o političkoj stvarnosti. odnos prema i između političkih objekata i subjekata. Sastavne delove političke kulture čine kognitivni. str. Politička kultura utiče na strukturu vlasti i politike i na njihove rezultate. Princip građanstva i poredak politike. Politička kultura se odnosi na model subjektivnih političkih orijentacija u okviru čitave nacije ili njenih pojedinih delova. simboli i vrijednosti koji «određuju način na koji ljudi djeluju u političkim institucijama». str. 3. Uzročne strelice između kuture. društvo i privreda. 1965. 294. Princip i Fakultet političkih nauka.

Na tom tragu kritike teorijskom utemeljenju politološko-kulturalnog pristupa najizraženije su bile od predstavnika kritičke teorije društva. 16. 11 Isto. 81.11 U trećem slučaju riječ je o generacijskim političkim kulturama koje se obrađuju u radovima R.2. Politička kultura demokracije. Ingleharta s akcentom na prelaz od materijalističkih ka postmaterijalističkim vrijednostima različitih dobnih skupina.9 U prvom slučaju riječ je o poimanju političke elite kao posebne subkulture unutar političkog sistema koji diferencira elitističku i masovnu subkulturu. pretežno konceptualizovanih na kritici ili valorizaciji ekonomskog principa koji himnično glorifikuje svjetski kapital. 9 Kao koautor: Ben Rosamond. 3. Zagreb. str.Međutim. teorije racionalnog izbora i elitističke teorije politike. str. iznjedrene pod presijom društvenih napetosti i međunarodnih kriza u svijetu.1. U: Grupa autora. 81. U tom kontekstu navodi se da „razdvajanje elite od masa korisno je zato što pretpostavlja da izlaganje određenim vrstama znanja i pristup kanalima odlučivanja predstavlja za političke elite zajedničko socijalizacijsko iskustvo. Politička kultura i subkulture Sedamdesetih godina XX vijeka Dennis Kavanagh je u svom djelu Politička kultura ukazao na postojanje pluralizma političkih subkultura unutar cjeline političkog sistema. str. generacijske subkulture i 4. 2002. On je identifikovao četiri diferencijalna aspekta na kojima se razvija koegzistencija i interakcija političkih subkultura. „razvoj“ pojma politička kultura nije tekao bez problema. elitna naspram masovnoj kulturi. 130 PREGLED . kulturne podjele unutar elite. „Materija8 Opširnije o tome vidjeti u: Vladimir Vujčić. društvena struktura. 82. navedeno izdanje.8 2. Uvod u politologiju. Politička kultura.“10 U drugom slučaju riječ je o tome da „stupnjevi stabilnosti vjerojatno nisu vezani za preovladavajuću ‘makro’ političku kulturu u društvu kao cjelini. uticale su i na oživljavanje nekih novih teorijskih pristupa u shvatanju demokratije. i to: 1. str. nego za razinu kulturnog konsenzusa ili divergencije među elitnim skupinama“. 10 Isto. 2. Političke i socijalne turbulencije u zemljama zapadne demokratije.

vrijednosti različitih političkih aktera koji dolaze iz različitih političkih 12 Isto. kada je riječ o evropskim integracijama nezaobilazna pitanja u vezi sa stvaranjem nove (političke) kulture.“13 2. 94. PREGLED 131 . Treća razvojna faza (1990 –) Početkom 90-tih godina prošlog vijeka reaktuelizovana su istraživanja političke kulture. što je posebno istraživano u radovima Steina Rokkana. adaptiraju i sintetizuju u prevashodno političko-ekonomski sistem evropskih zemalja. čije je razumijevanje bilo neophodno da bi se ukazalo na sličnosti.12 U političkoj praksi to bi označilo zaokret od vojne i ekonomske sigurnosti ka politici ekologije zajednice i participacije. specifičnosti i distinkcije različitih modela demokratije koji koegzistiraju u Evropskoj uniji i načine na koji se različite socijalne kompozicije navikavaju. str. pripadnost i participaciju postavljaju iznad materijalnih potreba“.3. str. 82. 13 Isto. U četvrtom slučaju riječ o percepciji političkih kultura kao sadržajno različitih stavova proisteklih iz pluralizma društvene strukture koja obujmljuje klasne. etničke. ali i neke zajedničke preferencije koje omogućavaju njihov suživot i kreiraju zajedničku viziju evropskih integracijskih procesa. 14 Isto. str. Odnos političke strukture i političkog poretka posredovan je komponentama političke strukture (stranačkim sistemima. Akcenat je na interakciji političkog sistema i društvene strukture. pozicijama u vlasti). izbornim modelima. iako su utemeljitelji Evropske unije „političku kulturu uglavnom smatrali drugorazrednim fenomenom“14 – odnose se na kvalitet uzajamnog uticaja različitih normi. dok su postmaterijalističke vrijednosti one koje samoizražavanje. Ove studije apostrofirale su interakcijski odnos između političke strukture i političke kulture u demokratskom sistemu.lističke su vrijednosti definirane kao težnja k ekonomskoj i fizičkoj sigurnosti kao glavnim prioritetima. koji postavlja tezu da se „obrazac političkih rascjepa u bilo kojoj zemlji može razumjeti u svjetlu temelja društvene strukture. stavova. jezičke. Generalno posmatrajući. Sve to znači da odnos između političke kulture i političke strukture nije jednostavan nego kompleksan i međufunkcionalan s obzirom na specifike i razlike koje se javljaju unutar i između pojedinih političkih sistema. 83. vjerske podjele.

Početkom devedesetih godina XX vijeka Stephen George je istraživao stepen kulturne konvergencije između britanske političke kulture i političke kulture institucija Evropske unije utvrdivši da je „za britanske članove parlamenta. autori D. 95.“15 Naime. norme (specifične procedure koje su očekivane i prihvatljive) i ’strukturu autoriteta’. str. vrednosti i političke kulture.“18 15 Isto.obrasci uverenja. U: Javno mnjenje-koncept i komparativna istraživanja.M. Pavlović. c) heurističke definicije i d) obuhvatne definicije. M. 2007. 95.17 Objektivne definicije odnose se na poimanje političke kulture u smislu da „svaki politički režim podrazumeva i omogućava jedan opšti okvir pripadnicima društva za integraciju kroz zajedničke ili podeljene vrednosti. osećanja i delanja važna za efikasnost sistema. str. 63. 132 PREGLED . Pantić i Z. Beograd. kultura Europskoga parlamenta predstavljala svojevrstan šok. neupitni ciljevi. ideje. 17 Dragomir Pantić. dok su „drugi europski sustavi donošenja odluka skloniji postavljati dugoročne ciljeve i zatim potanko razrađivati načine na koje bi se te ciljeve moglo postići. Pavlović daju klasifikaciju definicija pojma političke kulture na: a) objektivne definicije.“16 3. formalne i neformalne obrasce moći u procesu odlučivanja.sistema. Zoran. 63. b) subjektivne ili psihološke definicije. Institut društvenih nauka. Politički sistem i istorijska epoha nastoje da razviju i što više objektiviziraju osobenu političku kulturu koja je garancija kontrole preteranih varijacija i anarhije. FES. Javno mnjenje i srodni koncepti-odnos između javnog mnjenja. str. U tu svrhu nastaju ’političko-kulturni totemi i tabui’. 16 Isto. Kao eklatantan primjer navode se razlike između vestminsterskog i kontinentalnog političkog sistema. Klasifikacije definicija pojma političke kulture Prema autorki Glendi Patrik. norme i vrednosti koji izražavaju forme mišljenja. Usvajanje ovih sadržaja obezbeđuje se kroz proces socijalizacije pripadnika društva. tj. str. odgojene u suprotnom westminsterskom sustavu. 18 Isto. osnovna razlika proisticala je iz načina u pristupu i rješavanju problema gdje se za britanski pristup ističe da je neposredniji u rješavanju problema.

20 Isto. 21 Isto. U tom smislu. PREGLED 133 . Almond. 64. nje19 Isto. Na osnovu dobijenih rezultata moguće je odrediti temeljne karakteristike političke kulture za dato društvo. stavljajući akcenat na političko ponašanje. Politički sistem je internalizovan u kognicijama. te klasifikaciju tih podataka u međunarodnim komparativnim analizama. što zapravo predstavlja političku kulturu.19 Heurističke definicije političke kulture uvodi L. Najčešće korišćena tipologija političkih kultura je ona koju su. str. odnosno utvrditi razlikovni stepen dimenzija i modela političke kulture među društvima. afektivnih i evaluativnih orijentacija prema političkom sistemu u cjelini. ističući hipotetički konstrukt psiholoških orijentacija koje bi trebalo da su predominantne u populaciji radi ostvarivanja određenih odnosa. već balansirane kontradiktorne orijentacije ili kombinovani tipovi političke kulture. 64.20 Obuhvatne definicije političke kulture uveli su Fagen i Tucker. 64.21 4. neophodno je za dalju analizu apostrofirati važnost političko-kulturnog pluralizma koji balansira unutrašnjim kontradikcijama i uspostavlja u manjoj ili većoj mjeri stabilan demokratski poredak. str. To podrazumijeva uravnoteženje unutrašnjih različitosti koje postoje u savremenim demokratskim društvima. politička kultura je realnost koja daje značenje političkim akcijama. osećanjima i evaluacijama populacije. Tipovi političke kulture omogućavaju interpretaciju empirijskih podataka za političku kulturu i političko ponašanje u različitim socijalnim sredinama odnosno političkim ambijentima. Kako se u praksi ne pronalazi čist tip političke kulture za dato društvo. navodeći da je svaki politički sistem utisnut u određeni obrazac orijentacija ka političkoj akciji. Tipologije političkih kultura Izučavanje različitih tipova političke kulture usmjerava na interpretaciju i eksplanaciju veza i korelacija mnogobrojnih pojavnosti političke kulture. a koje se kreću u rasponu od visoke političke kompetencije (svijest o mogućnosti ličnog uticaja na politiku) i relativno niskog stvarnog uticaja na vlast i u rasponu od razvijene svijesti o obavezi političke participacije do relativno niskog stepena stvarne participacije. str. saglasno svojoj definiciji političke kulture kao «učestalosti različitih vrsta kognitivnih. pored navedenih subjektivnih elemenata.Subjektivno shvatanje političke kulture uveo je G. Pye.

Verba. zapravo. b) podanički. koja je. 26 Vladimir Vujčić. vođi. Pantiću. S. 134 PREGLED . Civilna kultura je «participativna politička kultura u kojoj su politička kultura i politička struktura kongruentne»24. 1998. prema D. Zagreb. koji reflektuje relativnu autonomiju subjekata građana i njihovih organizacija koji teže da aktivno utiču na državu i njene podsisteme koji inače diferencirano percipiraju23 i d) građanska (civilna) kultura. 1993.»25 Ukoliko bi se civilna kultura temeljila isključivo na aktivističko-kritičkom pristupu građana politici. ukorijenjenost u religiozne obrasce. str. dolazimo do sljedećih podjela: 22 G. omogućila da potrebna državna moć naraste u nadmoć nad građanima i njihovim realnim interesima. kombinacija povremene participacije i stabilne podrške građana sistemu što je čini dosta fleksibilnom. Almond. 16. uključenost i racionalnost sa tradicionalizmom i posvećenosti parohijalnim orijentacijama. partiji. relativno odsustvo kognitivnih sadržaja. Alinea. neizdiferenciranost političkih stavova.»26 U tipologijama različitih autora koji su se bavili fenomenom političke kulture. str. predočili Almond i Verba. Zagreb. str. Politička kultura. c) participativni. kao što bi i obilježja karakteristična za podaničku političku kulturu. Verba. koji karakteriše subordiniranost. 31. odnosno inertno. Ova kultura s akcentom na racionalnu participaciju političkih subjekata kombinuje unutrašnje kontradikcije. S. tipovi političke kulture su: a) parohijalni. 23 Dragomir Pantić. navedeno izdanje. Civilna kultura: politički stavovi i demokracija u pet zemalja. str. 25 Isto. koji karakterišu nespecifične orijentacije ka sistemu. Politička kultura i politička socijalizacija. Politička kultura i vrednosti. Prema ovim autorima. to bi dovelo u pitanje «efikasnost vladanja (državnu moć). Civilna kultura:politički stavovi i demokracija u pet zemalja. Beograd. dekapitacija kritičkog rezona i pokoravanje pripadnika društva državi. 31–32.govim input i output aspektima i prema sebi kao političkom subjektu»22. Institut društvenih nauka. Almond. U: Fragmenti političke kulture. 24 G. aplauzivno pružanje podrške sistemu. afektivna lojalnost. str 57. 7. odnosno «balansira političku aktivnost.

odnosno jednog klasifikacionog kriterijuma. već komplementaran s obzirom da se fenomen političke kulture ne može razumjeti na osnovu jedne tipologije. 57. organizacija vlasti i moći itd. str. napomenuti da bez obzira za koji se kriterijum autori opredijelili kao prioritetan za datu tipologiju. Dahl (1961) a) kooperativno-pragmatična (lojalistička).). b) individualna.27 Određivanje tipova političke kulture proističe iz različitih kriterijuma koji autori uzimaju za polaznu tačku u identifikovanju različitosti svakog tipa ponaosob. Treba. U: Fragmenti političke kulture.R. b) apatična i c) otuđena politička kultura. međutim. Girvin (1989) a) mikro. ideologija. kombinacija vrijednosti i organizacije vlasti i moći i sl. b) moderna i c) postmoderna politička kultura. tako da je njenu tipologiju iz pozicije samo jednog kriterijuma nemoguće odrediti. Parkin (1971) a) radikalna. Gibins (1989) a) tradicionalna. Politička kultura i vrednosti. PREGLED 135 . i 27 Dragomir Pantić. koju je prezentovao D. U tom smislu. politička pismenost i obrazovanje. je: a) «tradicionalna. za kriterijum diferenciranja tipa političke kulture uzimaju se: uloga pojedinca u političkom sistemu. izabrani kriterijum nije inkompatibilan. vrijednosti. Političku kulturu određuje više faktora (politička istorija. b) subordinirajuća i c) dominantna politička kultura. u komparaciji sa drugim kriterijumima. b) mezo i c) makropolitička kultura Bir (1993) a) teleološka i b) instrumentalno orijentisana politička kultura. politički stil. tradicija. navedeno izdanje. Sljedeća tipologija političke kulture. Elazar na temelju proučavanja karakteristika američkog društva.

Temeljno obilježje je postojanje političkog pluriverzuma u kome svako ima mogućnost artikulacije interesa i političkog organizovanja. dok se politika poima ekskluzivnom djelatnošću namijenjenoj za elite čiji je primarni cilj održanje status qoua. Ovaj tip političke kulture responzivan je ideologiji liberalizma koja apostrofira slobodu individualnog djelovanja i mišljenja. dakle. Beograd. 81. načelo jednakosti šansi i održanje ekvilibrijuma između privatnog i javnog sektora. koji opet mogu imati različite intenzitete u različitim političkim kontekstima: a) b) c) kulture individualizma. Politička kultura demokracije. Politička socijalizacija i promene političke kulture. 30 Vladimir Vujčić. 136 PREGLED . 81. U suštini i ovaj tip političke podržava elitizam koji se formira preko slobodnih političkih izbora. što znači da ni sva društva nisu podjednako predisponirana za demokratizaciju. Institut društvenih nauka. neelitizma. odnosno osjećaju o mogućnosti uticaja na procese političkog odlučivanja.”29 Isto tako. kulture egalitarizma i kulture hijerarhije. str. Ovaj tip političke kulture kompatibilan je ideologiji konzervativizma čiji je osnovni zadatak održanje reda i poretka s naglašenom repulsivnošću prema inovacijama i promjeni. Demokratska politička kultura bila bi. navedeno izdanje. kombinacija tri dominirajuća tipa političke kulture. navedeno izdanje. 86. str. Iz svih do sada prezentovanih tipologija političke kulture slijedi zaključak da “sve političke kulture nisu u istoj mjeri pogodne za razvoj demokratije.30 28 Vladimir Vujčić. Individualističku političku kulturu karakteriše politička kompetetivnost i participativnost. 29 Mirjana Vasović. vraćamo se početnom stavu da se u jednom društvu ne pronalazi čist tip političke kulture. U: Fragmenti političke kulture. Politička kultura demokracije. pokazalo se da moralistički tip najviše doprinosi razvoju vlastite političke samosvijesti. komunitarne pravednosti. do čega su Almond i Verba došli u svom istraživanju o građanskoj (demokratskoj) političkoj kulturi. već kombinacija balansiranih kontradikcija. U tradicionalističkoj političkoj kulturi društvo se percipira kao hijerarhijsko i paternalističko. To je participativna politička kultura svih građana čija je svrha konstituisanje vlasti kao administracije koja će podupirati opšte dobro i socijalnu pravdu.c) moralistička politička kultura»28. U komparaciji sa prethodna dva tipa političke kulture. Moralistička politička kultura je specifična po promociji načela egalitarnosti. 1998. str. odnosno diferenciranih tipova političke kulture.

objektivističke teorije karakteriše statičan koncept političke kulture.230. G. Prema M. Politička kultura kao faktor razumevanja društvenih promena (na primeru raspada Jugoslavije).31 Pri tom. U: Fragmenti političke kulture. 5. u SAD-u dominira kultura individualizma. D. Osnovni faktor proučavanja je politički sistem. koji se manifestuje u dva modaliteta. Dostupno na: http://147. omogućavaju da izvedemo dvije primarne teorije o političkoj kulturi: a) subjektivističke teorije koje u analitički fokus predmeću značaj stavova. odnosno situacije u kojima je omogućena perzistentna transmisija osnovnih elementa sistema s generacije na generaciju u cilju njegovog kontinuiranog i stabilnog funkcionisanja. kao »teorija podrške ili stabilnosti sistema i kao teorija trajnosti ili održanja sistema»32. str. Takođe. 32 Mirjana Vasović. Generalno posmatrajući. navedeno izdanje. Verba je identifikovao četiri dimenzije (sadržajna područja) političke kulture: a) nacionalni identitet. a u Evropi kultura hijerarhije. Institut društvenih nauka. jakog individualizma i fluktuirajućeg egalitarizma.91. tipologije političke kulture. afektivnih i evaluativnih orijentacija pojedinačnih aktera političkog života prema datom političkom fakticitetu. dok su političke kulture u Evropi mješavina izražene hijerahije. Radojičić. odnosno pojedinim njegovim aspektima i b) objektivističke teorije koje se odnose na političko ponašanje. umjerenog individualizma i slabog egalitarizma. Dimenzije političke kulture Sredinom 60-ih godina XX vijeka S. nezavisno od mogućih tačaka njihove kongruencije odnosno lokusa diferenciranja.Ističe se da su političke kulture u SAD-u mješavina slabe hijerahije.48/ifdt/izdanja/casopisi/ ifdt/IX-X/D-18/document. Politička socijalizacija i promene političke kulture. 31 Mirjana Radojičić. Parsons. odnosno političku akciju kao objektivnu i za politički život jedino relevantnu dimenziju političke kulture. 81. treba uočiti da su subjektivističke teorije u svojim ekstremnim varijantama neodržive zbog hipersubjektivizacije pojma političke kulture. dok se objektivističke koncepcije uglavnom oslanjaju na Parsonsovu opštu teoriju akcije (The General Theory of Action). Almond. Easton). PREGLED 137 . a zastupaju ih predstavnici funkcionalističke orijentacije u američkoj društvenoj nauci (T.

Razvoj nacionalnog identiteta uslovljen je procesima nacionalne individualizacije i nacionalne integracije (povezivanje sa drugim nacijama) u smislu da intenziviranje procesa nacionalne individualizacije otvara i jača procese nacionalne integracije na način da nacionalna individualizacija ne gubi ništa od svoje cjelovitosti i značaja u odnosu na supranacionalni identitet. Procesom diferencijacije fermentira se svijest o nacionalnoj posebnosti i stvara otklon od drugih nacionalnih identiteta. kao i pri tumačenju komparativnog indeksa povjerenja u etabliranim demokratskim sistemima i zemljama u razvoju. Politička kultura i politička socijalizacija. U istraživanjima političke kulture i indeksa povjerenja u sugrađane različitih naroda ova dimenzija pokazala se izuzetno signifikantnom za stabilnost vlasti i demokratije. inovativne integracije i adaptivnog kapaciteta političkog sistema. navedeno izdanje. implicira horizontalno povezivanje građana je identifikacija sa sugrađanima. 12– 15. 138 PREGLED . S. 33 Vladimir Vujčić. str.b) identifikacija sa sugrađanima. c) državni output (učinci vladanja) i d) proces političkog odlučivanja33. antikolonijalnih pokreta i uspostavljanja «novih političkih sistema» na nekadašnjoj etatističkoj sklopki socijalističkih država problemi jedinstva i nezavisnosti koji koaguliraju oko problema identiteta «guraju druge probleme kao što su demokratija i socijalna reforma ustranu». Verbina analiza nacionalnog identiteta kao temeljne dimenzije političke kulture implicira supremacijsku moć identiteta i njegovog problematizovanja u odnosu na druge probleme koji nastaju unutar političkog sistema. Druga dimenzija političke kulture koja u odnosu na nacionalni identitet. Colemanu. Prema J. razvoj savremenog političkog sistema uslovljen je procesima diferencijacije. Iz istorije razvoja nacionalnih država. princip jednakosti implicira etički imperativ koji prožima operativne ideale političkog života. upravljanje i prilagođavanje sistema unutrašnjim i spoljašnjim potrebama i zahtjevima okoline. Time se nacionalni identitet afirmiše kao ključna i najvažnija dimenzija političke kulture. a inovativni i adaptibilni kapacitet političkog sistema podrazumijeva potencijal za organizaciju. jednakosti. Ova dimenzija naročito dolazi do izražaja u tumačenju kvaliteta političke tolerancije u tranzicijskim zemljama. Nacionalni identitet predstavlja centralnu jedinicu političke integracije jednog naroda i vertikalno je pozicioniran u odnosu na druge jedinice kolektivne identifikacije.

6. 260. Politička tradicija Politička tradicija je oblik kolektivne svijesti nastao pod uticajem velikih političkih i kolektivnih događaja i procesa u prošlosti koji predstavljaju matricu aktivnosti savremenih aktera politike. običajima i normama koje izražavaju provlađavajuće vrijednosti i vjerovanja političke zajednice. kulturne ili socijalne grupe. Političku tradiciju možemo definisati i kao «skup uvjerenje i vjerovanja koja se odnose na političku zajednicu. PREGLED 139 . Stepen responzivnosti vlasti u odnosu na kriterijume očekivanja u direktnoj je vezi sa povećanjem/umanjivanjem indeksa povjerenja u institucije vlasti i davanja podrške sistemu od čega u velikoj mjeri zavisi i stabilnost političkog sistema. str. mogućnosti i očekivanja na relaciji sa drugim političkim subjektima. uključujući ponašanje ljudi kao političkih ličnosti. Politička antropologija.»34 Na taj način političku tradicija definiše način na koji se vlada i kako se podanici/građani ponašaju i odnose prema vlasti.1. Kriterijumi očekivanja od vlasti kreću se u širom dijapazonu od uspostavljanja nacionalnog suvereniteta do povećanja životnog standarda. dok druge koriste samo najznačajnije karakteristike tih prethodnika da 34 Čedomir Čupić. Politička tradicija može da se shvati i kao zapis u “kolektivnoj memoriji” jedne političke. Čigoja štampa. Četvrta dimenzija političke kulture u vezi je sa procesom političkog odlučivanja koje utiče na konstituisanje određenog tipa političke kulture komplementarno Almond-Verbinoj nomenklaturi političke kulture (parohijalna. 6.Treća dimenzija političke kulture označena atributom državnog outputa implicira efektivnost političke vlasti i kriterijum državne responzivnosti i očekivanja koje pojedinci ili socijalne grupe imaju od vlasti (države). 2002. zajednice i sredine koji sadrži poruke iz prošlosti koje ukazuju na teškoće. političkih događaja i političkih odnosa. Formativni činioci političke kulture Dva konstituirajuća činioca političke kulture su politička tradicija i politička socijalizacija. političkim zajednicama u okruženju. Neke grupe nastoje da prave kopiju svojih istorijskih prethodnika i uzora. probleme. participativna i građanska politička kultura). Beograd. grupama. Politička tradicija se otjelotvoruje u navikama. podanička. uključujući i mehanizme izbora i kontrole vlasti.

Politics and Society: an Introduction to Political Sociology. 6.bi istakle svoju vezu sa njima.2. navedeno izdanje. i formira vlastite vrijednosti. a ostatak aktivnosti prilagođavaju i mijenjaju u zavisnosti od uslova. str. To implicira na postojanje šireg referentnog okvira političke tradicije koji. nakon raspada kolonijalnih imperija. 128. nesistematskih procesa. str. 37 Michael Rush. Politics and society: An Introduction to political sociology. prostora i vremena u kome djeluju. 2. 3. zadatak političke socijalizacije je da djeluje na mijenjanje prethodnog sistema vrijednosti i usvajanje novog. 1992. pored velikih političkih događaja iz prošlosti. New York. uči političke činjenice. 129–130. normi ponašanja i političkih struktura. Model političke socijalizacije37 35 Michael Rush. obuhvata i šira zbivanja i procese koji posredno ili neposredno imaju veliki značaj za zajedničku egzistenciju i samosvijest. U tranzicijskim društvima centralne i istočne Evrope u kojima je u relativno kratkom vremenskom periodu došlo do kolabriranja i nagle promjene postojećeg vrijednosnog sistema. koja predstavlja svojevrsnu kombinaciju svjesno organizovanih procesa i neorganizovanih. U zemljama trećeg svijeta u kojem je. Prentice Hall. politička socijalizacija uvodi nove vrijednosti i osjećaj zajedničke pripadnosti. pojedinac postaje svjestan politike. str. te identitet pojedinih naroda. 36 Isto. 97. intenziviran proces dekolonizacije. Na društvenoj ravni politička socijalizacija može se javiti u tri oblika zavisno od vrste društva i dominantnih društvenih procesa36: 1. intelektualne i participacijske sposobnosti i stavove koji su preduslov za involviranje u aktuelne političke procese i događaje u specifičnom kulturnom kontekstu. u društvima zapadnih razvijenih zemalja (evroatlantske demokratije) zadatak političke socijalizacije je uklapanje pojedinca u postojeći vrijednosni sistem. koji je kompatibilan sa novoformiranim društveno-političkim i ekonomskim odnosima.”35 odnosno stiče znanja. Stabilnost ovih društava uslovljena je visokim stepenom vrijednosne saglasnosti i postepenim društvenim razvojem. 140 PREGLED . Politička socijalizacija U procesu političke socijalizacije.

regionalnog. Integracijom pojedinca u a priori pretpostavljeni politički okvir postiže se oblikovanje nacionalnog. Zagreb. posreduju znanja i vjerovanja o političkim ideologijama. Političko obrazovanje kao neposredan oblik političke socijalizacije predstavlja proces u kome društvo daje određene informacije o načinu svog funkcionisanja. U razumijevanju procesa političke socijalizacije neophodno je razlučiti dva bitna momenta od kojih zavisi kvalitet odnosa političkih subjekata prema političkoj stvarnosti. str. pravu i političkom moralu. Međutim. Time politička socijalizacija postaje činilac stabilnosti političkih sistema nastojeći da veći dio akumuliranog političkog kapitala/naslijeđa prenosi sa generacije na generaciju. nazora ili pogleda na svijet kao apsolutne istine pri čemu se ne respektira nikakva kritička diskusija 38 Anđelko Milardović. (ne) učestvovanje građana u političkom životu shodno tome da li je riječ o autoritarnim ili demokratskim političkim kulturama. Panliber.Grafički predstavljenim modelom političke socijalizacije prikazuje se način uvođenja pojedinca u političku kulturu ili proces u kojem se interiorizuju političke norme i ponašanja relevantni za dati sistem s osnovnom intencijom kongruencije vlastite političke egzistencije s političkom egzistencijom datog sistema. u polaznim razmišljanjima o političkom obrazovanju. pravima i obavezama pojedinca kao svog člana. Uvod u politologiju. Milardović38. odnosno stepen aktiviteta/pasivnosti prema politici. čija se definicija ovog fenomena odnosi na „promoviranje jedne određene doktrine. To su političko obrazovanje i politička indoktrinacija. PREGLED 141 . kulturnog itd. 153. politička socijalizacija obuhvata i (ne)participacijske prilike. uključujući i svijest o pripadnosti zajedničkoj političkoj kulturi. identiteta. 1996. ideologije. Prema B. djeluje u pravcu formiranja osnovnih vrijednosti i političkih orijentacija. Kako ističe A. nužno ga je diferencirati od pojma političke indoktrinacije. Šalaju. stiče se povjerenje u legitimnost poretka. tj. klasično određenje političke indoktrinacije dao je Clive Harber.

kao pasivne komponente i odvija se u okvirima odnosa nadređenosti i subordiniranosti. 7. Izdavački centar Pravnog fakulteta. intra odnosno interkulturnog i komunikativnog djelovanja.39 Mogućnost kritičke diskusije utemeljene na argumentima i dokazima jeste ključna razlika između političkog obrazovanja i političke indoktrinacije. u ovom slučaju ne radi o nasilnom nametanju jedne apsolutne vrijednosti i istine. najvažniji politički proces je upravljanje koje se sastoji od vladanja. može govoriti o različitim tipovima znanja.hr/download_file.o valjanosti dokaza”. Vol. Interaktivan odnos političke kulture i političke strukture Interakcija koja nastaje između političke strukture i kulture zapravo je funkcionalna veza između objekcija političkog actualisa i njegove socijalne interiorizacije u smislu subjektivnog doživljaja ukupnosti političke i socijalne zbilje. Pri tome se. 40 Milovan Mitrović. Političko obrazovanje i politička indoktrinacija.40 Najvažniji politički odnosi 39 Berto Šalaj. 45–46. Političko obrazovanje i politička indoktrinacija imaju nekoliko zajedničkih elemenata. te inicirati određeno političko djelovanje. Signifikantna diferencijacija je u razvoju sposobnosti kritičkog promišljanja o fenomenu političkog. naravno. br. već o promovisanju demokratske političke kulture zasnovane na pluralističkoj racionalnosti. 1-2. 2. U: Političko obrazovanje. 2006. Beograd. str. kao aktivne. i potčinjenosti.pdf. za razliku od klasičnog tipa indoktrinacije. promovisati razvoj određenih stavova. Uvod u sociologiju i sociologiju prava. socijalnog. Liberalno-demokratskim društvima inherentan je jedan poseban tip indoktrinacije koji se može označiti pojmom demokratske indoktrinacije. U klasičnom shvatanju politička indoktrinacija se percipira u diskursu autoritarnih i totalitarnih političkih sistema koji snaže i reprodukuju monističku interpretaciju objektivnog fakticiteta življenja utemeljenu na fundacionalističkom konceptu znanja i istine u čijoj pozadini stoje različite konvencije političkog. no činjenica je da su u elementima znanja.politologija. jer se. a političko obrazovanje ukoliko se želi razlikovati od političke indoktrinacije mora stimulisati kritičko razmišljanje. Iz navedenog proističe da “demokratska politička indoktrinacija” predstavlja opravdano i racionalno utemeljeno sredstvo u očuvanju integriteta demokratskih političkih sistema. 2006. o različitim vrstama stavova i o različitim oblicima političkoga djelovanja. U oba procesa nastoje se prenijeti određena znanja.php?file=Salaj_1_22. Tekst dostupan i na: http://www. 142 PREGLED . stavova i participacijskih sposobnosti političko obrazovanje i politička indoktrinacija vrlo slični. Mitroviću. Prema M.

VJERA U NAPREDAK 4. Ovaj proces reflektuje formiranje. REDUCIRA UVAŽAVANJE MODERNITETA I POJMA NAPRETKA 9. PREGLED 143 . POLITIČKIH APSTRAKCIJA 8. ANTROPOLOŠKI OPTIMIZAM 11. prenošenje i upotrebu vrijednosti različitim komunikacionim kanalima u sferi politike. MORALA. U cilju neposrednijeg sagledavanja vrijednosti koje dominiraju u jednom političkom ambijentu daje se pregled vrijednosnih sistema u političkom sistemu koje promovišu dominantne političke partije: KONZERVATIVNE PARTIJE: 1. VLADAVINA ZAKONA 9. ISTORICIZAM 3. DRUŠTVENA HARMONIJA 12. NAGLAŠAVANJE TRADICIJE 2. Kako politički akteri utiču na konceptualizaciju ukupne društvene stvarnosti. IDENTITETA 4. SLOBODNA KONKURENCIJA 14. SKEPTICIZAM 10. U savremenim društvima na političke procese i odnose utiču i specifične i moderne političke organizacije kao što su političke stranke. ORGANICISTIČKO SHVATANJE DRUŠTVA LIBERALNE PARTIJE: 1. DRUŠTVENA HIJERARHIJA 13.su odnosi društvene moći (koja bi trebala da bude legitimna) i političke vlasti (koja bi morala da bude legalna). VJERA U DRUŠTVENE ELITE 7. NEOLIBERALIZAM POSLIJE 1929. nevladine organizacije i mas-mediji. RELATIVIZACIJA TRADICIJE 2. POŠTOVANJE ZAKONA STABILNOSTI INTEGRACIJE 14. ZAJEDNICE 7. POJEDINAC – TEMELJNA DRUŠTVENA KATEGORIJA 5. USTANOVA. NAGLAŠAVA SVIJEST O PRAVNOM PORETKU 5. DRUŠTVO vs. VJERA U AUTORITET 6. politički pokreti. RAZLIKOVANJE DRUŠTVA I DRŽAVE 8. kojim sredstvima modeliraju percepciju objektivnog fakticiteta življenja i s kojim intencijama i interesom proizvode određene društvene odnose u najužoj je vezi sa najvažnijim kulturnim procesom-simboličkom komunikacijom. POŠTOVANJE OBIČAJA. SKLONOST ISKUSTVU vs. ANTROPOLOŠKI PESIMIZAM 11. PRIVATNO VLASNIŠTVO 13. a najvažnije političke tvorevine su država i njoj primjeren državno-pravni poredak. VJERA U LJUDSKI UM 3. INDIVIDUALIZAM 6. SLOBODA MIŠLJENJA 10. TRŽIŠTE 12.

KSENOFOBIJA 5. TOTALNA DRŽAVA 8. ODRICANJE KLASNE BORBE 3. OBITELJ 13. SOCIJALNO-TRŽIŠNO GOSPODARSTVO 1. SOCIJALNA PRAVDA 14. REGIONALNI NACIONALIZAM 10. AUTONOMIJA 3. IRACIONALIZAM. KRITIKA KAPITALIZMA. NAČELO VOĐE 4. PERSONALIZAM: ČOVJEK JE OSOBA 3. RASIZAM. AUTORITARIZAM 9. SEPARATIZAM 8. SUODLUČIVANJE 1. SOCIJALNA DRŽAVA 11. DECENTRALIZACIJA 4. DRUŠTVO I DRŽAVA NA HRIŠĆANSKIM NAČELIMA 2.HRIŠĆANSKO–DEMOKRATSKE PARTIJE: REGIONALNE PARTIJE: 1. SOLIDARNOST KAO DRUŠTVO 8. REFORMIZAM 2. SOLIDARNOST 6. POLITIČKI EVOLUCIONIZAM 4. DEMOKRACIJA 9. DEMOKRATSKI SOCIJALIZAM 10. PROTUCENTRALIZAM 2. ZAJEDNICA. OSOBNA ODGOVORNOST 6. SVIJEST O ELITISTIČKOM POSLANJU 144 PREGLED . ETNOCENTRIZAM 6. ZATVORENO DRUŠTVO 2. SLOBODA LJUDSKE OSOBE 4. NACIONALIZAM. ORGANSKA SOLIDARNOST 3. SUPSIDIJARNOST 10. DEKONCENTRACIJA 5. PLURALIZAM DRUŠTVENIH GRUPA 5. TLO. DUHOVNI I KULTURNI PLURALIZAM 12. AUTORITARNI POPULIZAM 7. SUPSIDIJAROST 6. PARLAMENTARIZAM 5. KRITIKA METROPLIZMA SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE: DESNO RADIKALNE PARTIJE: 1. SUKOB CENTRA I PERIFERIJE 9. LIBERALIZMA I KOMUNIZMA 9. KRV. RAVNOPRAVNOST 8. SLOBODA 7. NAČELO UČINKA 7. ODBRANA REGIONALNOG IDENTITETA 11. FEDERALIZAM 7.

čime se. početak ujedinjenja Evrope itd»41. Beograd. koja povremeno ugrožava i otežava ostvarivanje zajedničke vizije svijeta budućnosti. sudeći po zgušnjavanju velikih događaja i dinamičnih promjena. regionalnog itd. 41 Mijat Damjanović. u političke i ekonomske procese uključen je veliki broj subjekata sa različitim interesima tako da «i pored naglašene konsenzualnosti. umrežavanja i podvođenja pod zajedničke vrijednosti različitih društvenih sistema zapaža se i činjenica da moderne države istovremeno uranjaju unutar sebe potencirajući kulturne specifičnosti kao svoje originalne i konkurentne potencijale i prednosti naspram globalizacijskog zahtjeva za kosmopolitiskim suživotom. Taylor. religijskog. kako ističe C. «Završnicu XX vijeka. zapravo. nacizma i fašizma. raspad socijalističkih država. karakterisale su brojne ambivalentnosti. savremena politička inteligencija služeći se njenim širokim definicijskim elasticitetom aktuelizuje njen kredibilitet u sklopu politike identiteta. 13 42 Isto. odnosi i procesi bez presedana: debakl staljinizma. stanja. krah komunizma. Politikološke teme.). Sledstveno tome. velike i neizvjesne turbulencije. vremenskih. kulturnih itd. pojam kulture se inkorporira u savremene identitetske borbe (u vidu se ima širok raspon društvenih identiteta od nacionalnog. akcentuje nezanemarljiva doza implicitnog konfliktnog naboja čije se eksplicitne manifestacije nerijetko percipiraju u društvenim sukobima diljem svijeta. savremena politološka promišljanja o političkoj kulturi jedne zemlje postaju okosnica u razumijevanju aktuelnih političkih procesa i djelovanja na globalnoj političkoj pozornici. 2002. vodeće kapitalističke države nalaze se u procesu bespoštedne ekonomske i tehnološke konkurencije. Posljedice političko-kulturalnog interakcionizma Proučavanjem interakcije političke strukture i kulture u savremenom svijetu u kojem dominiraju imperativi otvaranja. Inflacija kulturne pluralnosti u procesu planetarne minijaturizacije i globalnog sažimanja prostornih. U: Grupa autora. krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina. ubrzavanje procesa dekolonizacije. str. Političke i ekonomske promjene odigravaju se u nacionalnim i internacionalnim okvirima. političkog.7. str. distanci postaje odlučujući faktor u modelovanju političkih relevantnih identiteta odnosno.»42 Umjesto eksplikativnog otklona od kulture. Čigoja štampa. 13 PREGLED 145 . eksplozija nacionalizma. društvenih.1.

U vezi sa tim. pojedin(a)ca i grupe. odnosno značaj kognitivnih. sposobnosti i vrijednosti oblikuju određenu formu političke participacije u jednom društvu. sa jedne strane. naglasak se pomjera sa političkih objekata na političke subjekte. Međutim. afektivnim i vrijednosnim elementima koji uključuju znanje o političkoj stvarnosti. Teorijski status političke kulture izveden je na subjektivnim političkim orijentacijama u okviru nacije ili pojedinih njenih dijelova. političke stavove. primijećeno je da usvojena politička znanja. izražena politička tolerancija proističu iz procesa političke socijalizacije koji se odvija unutar demokratskih društava sa demokratskom političkom kulturom koja ima izražen participativni potencijal. Analogno procesu političke socijalizacije neophodno je imati u vidu i proces političke indoktrinacije. ali i kao preduslov za razvoj određenog tipa političke kulture. sa druge strane. interakcije i odnose te načine njihovog formiranja. prenošenja i mijenjanja unutar političkog sistema. ali i značaj političkih i civilnih interakcija. liberalniji politički stavovi. izraženija politička participacija. afektivnih i evaluativnih orijentacija pojedinaca i grupa prema institucijama i obilježjima političkog sistema. U vezi sa tim. a što se može percipirati i kao konsekvenca. zaključuje se da demokratska politička kultura ne podrazumijeva samo participaciju građana u političkom sistemu. Naime. osnovnim se čini pitanje političko-vrijednosnog balasta prošlosti i predisponiranosti društva za razvoj demokratske političke kulture. kognitivnim. koji su ključni za političko obrazovanje ličnosti i njegovo uklapanje u određeni tip političkog sistema.Zaključak Uvođenjem pojma političke kulture u naučnu teoriju prvi put se apostrofira značaj subjektivne dimenzije politike. ide u pravcu uočavanja važnosti odnosa između političkog subjekta (pojedinca ili grupe) i političkog sistema kojem pripada i. vrsti političkih stavova koji preovladavaju u društvu i stepenu političke participacije. 146 PREGLED . odnosno njihovo političko ponašanje. političko uvjerenje. u pravcu uočavanje važnosti odnosa između političkih subjekata. odnosno oblicima političkog djelovanja. te apostrofiranom značaju političke tradicije i političke socijalizacije. u zavisnosti od političkog sistema u kojem se pojedinac politički socijalizira i u zavisnosti od tipa političke socijalizacije kojem je bio podvrgnut može se govoriti o kvalitetu znanja. Dakle. političke tradicije i političke socijalizacije. odnosno međusobne povezanosti formativnih činilaca političke kulture. osjećanja vezana za politiku i političke vrijednosne stavove. Teorijsko utemeljenje političke kulture. političko komuniciranje. Raznovrsniji oblici političkog djelovanja. unutar političkog sistema. odnosno uticaju medija koji formiraju odgovarajuće percepcije stvarnosti i shodno tome utiču na formiranje političkih stavova i (de)stimulišu političke aktivnosti.

Vladimir Vujčić. Alineja. 13. Čigoja štampa. Grupa autora. 2002. New York. Grupa autora. Panliber. Beograd. 2001. Politics and Society: an Introduction to Political Sociology. 5. Civilna kultura: politički stavovi i demokracija u pet Zemalja. 1996. Zagreb. Politikološke teme. Politička antropologija. 1992. 4. Politološki rječnik: država i politika. Beograd. 1993. Osijek – Zagreb – Split. podaničke elemente. 9. Sidni Verba. Politička kultura. Politička kultura i politička socijalizacija. Milovan Mitrović. Milan Podunavac. Klaus von Beyme. Uvod u politologiju. 1998. Fakultet političkih nauka. Politička kultura demokracije. Michael Rush. 8. Uvod u politologiju. Čigoja štampa. Diether. 2002. Zagreb. Uvod u sociologiju i sociologiju prava. Suvremene političke teorije. Beograd. Stvarnost. 7. 1974. Izdavački centar Pravnog fakulteta. 1998. 6. Institut društvenih nauka. Gabriel Almond. Literatura Knjige 1. Osijek – Zagreb – Split. Zagreb. 2006. Princip građanstva i poredak politike. Panliber. Panliber. 2. 10.već i određene lojalističke. Beograd. Prentice Hall. 2002. 3. Zagreb. 2000. 2001. Beograd. a što upućuje da proces političke socijalizacije i u demokratskim društvima ima svojevrsnu indoktrinacijsku crtu u smislu da proizvodi osjećaj pripadnosti građana političkom sistemu i proizvodnju kolektivne saglasnosti temeljnim vrijednostima na kojima se taj politički sistem zasniva. 12. 11. PREGLED 147 . Vladimir Vujčić. Fragmenti političke kulture. Čedomir Čupić. Anđelko Milardović. Nohlen. Zagreb. Politička kultura. Grupa autora.

148 PREGLED . Berto Šalaj. M. FES i Institut društvenih nauka. 2. 2007. Beograd. Političko obrazovanje i politička indoktrinacija.48/ifdt/izdanja/casopisi/ifdt/IX-X/D-18/document. Zoran.230. Politička kultura kao faktor razumevanja društvenih promena (na primeru raspada Jugoslavije).91. Dostupno na: http:// www.Časopisi 1. Internet 1. Dragomir Pantić.pdf.php?file=Salaj_1_22. Javno mnjenje i srodni koncepti-odnos između javnog mnjenje – koncept i komparativna istraživanja. Dostupno na: http://147. Mirjana Radojičić. Pavlović.hr/download_ file.politologija.

6 TRADICIONALNE MAKSIME U HABITUSU SAVREMENE PORODICE TRADITIONAL MAXIMS WITHIN THE MODERN FAMILY’S HABITATUS Sažetak Porodica kao jedna od najstarijih i najznačajnijih odgojnih snaga u društvu. dekadencija itd. savremena sociologija sve više problematizira transformaciju postmoderne porodice.Merima Čamo UDK 314. locira i analizira simptome njenog preobražaja koji su u dodiru sa određenim poticajnim uzrocima društvene prirode stvorili gotovo lančanu reakciju koja se u sferi porodičnih odnosa s pravom može okarakterisati kao kriza. It used to be for a long time a safe haven in the midst of turbulences caused by agents of social dynamics. Ključne riječi: porodica. monogamna porodica patrijarhalna porodica. brak. otkriva. However. nuklearna porodica. Međutim. moderno društvo. koja uspješno i dosljedno obavlja reprodukciju ljudskog karaktera kakve zahtijeva društveni život. as the oldest and most significant upbringing force in a society. the modPREGLED 149 . dugo je bila otok smiraja usred turbulencija izazvanih agensima socijalne dinamike. Sve veće zanemarivanje tradiranih porodičnih vrijednosti i pravila od strane modernog čovjeka dovodi do opadanja značaja institucije porodice. tradicionalno društvo. raspad. vrednote Summary Family. successfully and consistently performs a duty of reproducing human character demanded by the social life. način života. Stoga se u tekstu pristupilo komparaciji pojedinih obilježja savremene nuklearne porodice i tradicionalne patrijarhalne porodice pri čemu se pokušalo doprijeti do odgovora u kojoj mjeri je moguće izvesti pounutrašnjenje nuklearne porodice u smislu restituiranja njene strukture vrednotama i konvencionalnom praksom razvijenim i očuvanim u okviru patrijarhalne porodice.

stoljeća.ern sociology to an increasing extent problematizes transformations within the postmodern family. way of life. postajući percipijent moderniteta što je dovelo do niza složenih interakcija. proizišla drugačija shvatanja o unutar porodičnim odnosima a zatim i o braku kao jednom od glavnih 150 PREGLED . One may rightly characterize that reaction as crisis. Ova se društvena grupa sve više otvarala prema široj socijalnoj zajednici. uz ostale relevantne činioce. neprijemčivih za tradicionalna društva. modern society. decadence etc. nuclear family. the approach of this work is to compare individual features of a modern nuclear family and traditional patriarchal family where one attempts to reach out to answer to the extent within one can implement the internalization of the nuclear family in terms of restitution of its structure and values of the conventional practice of developed and preserved within the patriarchal family. te prikladna podloga za primjenu novih socio-ekonomskih i kulturoloških receptura.. traditional society. The postmodern sociology reveals. Značajnije transfiguracije u aktivitetu tog relativno zatvorenog mikrosistema započinju prelazom iz jedne društvene formacije u drugu (iz feudalizma u kapitalizam) odnosno prelaskom iz zanatske u industrijsku epohu od kraja 18. locates and analyses family transformation symptoms which in contact with certain incentives of social nature have resulted in almost chain reaction. iz kojih su opet. Therefore. stoljeća do sredine 20. Prvobitna (stihijska) industrijalizacija mijenjala je proizvodnju no nije značajnije zadirala u druge porodične funkcije. monogamous family. stimuliraju atomizaciju porodičnog jezgra i afirmiraju egalitarnu industrijsku nuklearnu porodicu. Planska/uravnotežena industrijalizacija i njoj inherentan proces urbanizacije. values Uvod Poznato je da egzistiranje bilo kojeg oblika ljudskog društva ovisi o proizvodnji potrebnih dobara i reprodukciji same radne snage.. Međutim pokazalo se da je preobrazba procesa proizvodnje bila uvod u reorganizaciju postojeće porodične strukture – monogamne višegeneracijske patrijarhalne porodice (primjetne u postepenoj redukciji porodičnih funkcija. nuklearizaciji srodničkog sastava porodice. promjenama porodičnih vrijednosti.). marriage. The growing neglect of traditional family values and rules by the modern man leads to a decline in the importance of the family as an institution. Key words: family. patriarch family. Dugo vremena reprodukcija se odvijala najvećim dijelom u porodici i to ne samo kao sušto produženje vrste već i kao primarno podruštvljavanje jedinke. fall.

on prati savremene trendove koji postaju relaksirajuća zamjena za ranije usvojene običaje i moral (Risman. a mobilne naprave za prenošenje govora jedan od značajnijih vidova socijalizacije korisnika jer „poučavaju jedinku komunikaciji sa bližnjima“. zahtijeva tehničku spretnost i sposobnost bez obzira na spol. Tajne novih informacijskih tehnologija u društvu. 2007: 30). prijatelja ili novog medija (interneta). čime se postepeno smanjivala ovisnost pojedinca od porodice. Nivo sveukupnog razvoja. imali roditelji/stariji. prenoseći ih iz samodovoljnog mikrosistema u kompleksiju specijalizovanih institucija poput školskih ustanova. umnogome je izmijenio dotadašnje obrasce načina života u organiziranim prostornim cjelinama (selo. prihvatanje i stvaranje novih kulturnih elemenata itd. odstupanje od naučenih obrazaca ponašanja. do tada. supstituira tehnička PREGLED 151 . Porodica i savremeni način života Savremeni način života. Tradicionalni dijalog vođen face to face usvojen i odnjegovan u primarnoj grupi/porodici. 2001: 312). prostorni kapacitet kao i objektivni socijalni uslovi kojima određena zajednica raspolaže predstavljaju kriterijum za (eventualno) raspoređivanje pojedinaca i grupa na željena/ciljana mjesta u društvu. Mnoge od funkcija koje je porodica ranije obavljala preuzima društvo. lično. Vještačka sredina u kojoj moderni čovjek egzistira posjeduje čitavu lepezu izbora kako u javnom tako i u privatnom životu što predisponira odcjepljenje/odmak od porodične matice. svakom pojedincu omogućava profesionalno usavršavanje u smislu odabira. Mada patrijarhalna porodica u izmijenjenoj formi i danas koegzistira sa različitim oblicima nuklearne porodice socijalni dinamizam determiniran postindustrijskim razvojem društva koji započinje 50-tih godina prošlog stoljeća.preduslova za formiranje porodice (Milić. prevalencijom nuklearnog tipa porodice. prije svega. posredno preko poznanika. pa tako i u porodici brže savladavaju djeca/mlađi nego roditelji/stariji što dovodi do toga da globalna mreža postaje lakši i poželjniji vid spoznaje svijeta. grad) što je rezultiralo disjunkcijom porodičnog nukleusa. edukacije i kvalifikacija u određenoj vrsti zanimanja koja će biti izvor njegove egzistencije što posljedično dovodi do osamostaljenja pojedinca usljed sticanja finansijske neovisnosti itd. kreiranje sopstvenih ciljeva. Usljed dobrog poznavanja tehničkih vještina i nesmanjenog zanimanja za postinovacije u toj sferi djeca/mlađi postepeno preuzimaju neke od uloga koje su. zdravstvene službe. tj. socijalne zaštite itd. Savremenici predstavljaju izvor usmjeravanja pojedinca..

odlaganje ženidbe i udaje (ponajčešće radi neriješenih egzistencijalnih pitanja). količinu i superpotrošnju koja je rezultat zadovoljenja netom stečenih lažnih/umjetnih potreba stvorenih. Ova obilježja modrenog načina života jednako su prisutna i zastupljena u momentu izbora bračnog partnera i zasnivanja porodice. neizvjesnom (Pašalić-Kreso. 152 PREGLED . u kojem se napušta mjesto ako se ukaže bolja prilika“ (Adorno-Horkheimer. uveliko. sekundarnim odnosima koji su lišeni dubokih emocija i dugotrajnog vezivanja. interesne.. u najboljem slučaju glas bez emocije. socijalna interakcija postaje bezlična i afektivno neutralna a lične motivacije svjetovne. javljaju se prvi homoseksualni brakovi. racionalne. učestalost stupanja u nove bračne zajednice (nastaje novi tip porodice – rekonstituirana / binuklearna porodica koja podrazumijeva. socijalističke tranzicije. „novog“. (Segalan. 14–15).). konflikte u porodici sve više rješavaju socijalne ustanove itd. 1980: 133). frizirana slika. recesije. porast jednoroditeljskih porodica. Porodična stvarnost premrežena je promjenama koje tipičnu nuklearnu porodicu podređuju novim porodičnim oblicima a procesi i stanja koji na to izravno upućuju su opadanje broja djece u porodici. Nekad privrženi i empatični članovi porodice postaju sve više okrenuti drugorednim. sporednim tj. adoptivnog roditelja: „očuha“ ili „maćehu“). što njenu dalju preobrazbu čini. 2009: 345). planirane itd. oni se utrkuje sa vremenom imitirajući društvenost dok u privatnom životu većina igra ulogu neshvaćenog autsajdera koji u virtualnom svijetu traži spas od samoće.semiotika ─ elektronska poruka. efikasne. povećana stopa razvoda. Porodični čovjek postaje obuzet osjećajem za status. brak posve iscrpljen institucijom razvoda. 2004. raste broj samaca i staračkih porodica. oblikovanih i nametnutih putem sredstava masovnog komuniciranja a reificiranih u svijetu masovne kulture. prestiž. „Karakteristična je pojava da je upravo tamo gdje se najglasnije ističe romantični kult porodice. Iako universus porodice još uvijek uspijeva ispuniti namijenjenu joj društvenu zadaću a to je da kao bio-socijalna grupa omogućava stalno zadovoljenje potreba njenih članova.. te vrši bitne funkcije u razvoju ličnosti (emocionalna i materijalna podrška za rast i razvoj djece i mladih). da bi se gotovo prećutno nastavila infiltrirati u dalji tok porodičnog života. uzgrednim. ona sve teže odolijeva silnicama aktualnih procesa (globalizacije. Individuumi mijenjaju svoja mjesta kao u poslovnom životu. pojačava se utjecaj medija i kompjutera na porodični život.

procjena situacija. naznake krize nuklearne porodice mogle su se uočiti u intenzivnom procesu demokratizacije i egalitarizacije.) (Janković. tačnije u emancipiranju tradicionalnih maksima patrijarhalne porodice koje se očitavaju u autoritetu pater familiasa. Naravno. očuvanju rodbinskih veza. Činjenica je. u instituciji porodice mogla uočiti spona između patrijarhalne i moderne vrijednosne orijentacije ali aberacijski socijabiliteti porodičnih aktera podstaknuti modernim načinom života zanemarivali su i na koncu potisnuli elemente tradicionalnog u gotovo svim aspektima njihovog ponašanja (verbalnog.Tradicionalni porodični milje U sociološkom smislu. usvajanje i proširivanje inovacionog jezgra u širim razmjerama i područjima društva. http://www. Vrednote su relativno stabilne i hijerarhijski organizovane karakteristike grupe i pojedinca koje usmjeravaju ponašanje svojih nosilaca k određenim ciljevima. nego o primjeni/prilagodbi vrednota koje su tvorile tradicionalnu okosnicu patrijarhalne porodice.php/rsp/article/view/354/358). odnosa prema sebi i okolini. PREGLED 153 . Konvencionalnu praksu prožetu duhovnim valerima odnjegovale su generacije prije nas prkoseći vremenu i društvenim promjenama. dobnu posvećenost pojedinca uslovljavali su naslijeđeni sistem vrijednosti i blizina srodnika uz stalnu asistenciju prokreatora – oca. roditelja. stav. skupu nepisanih pravila i običaja koji utvrđuju međuljudske odnose (centralne vrednote su ispravno. dobro. mogu aplicirati na habitus savremene nuklearne porodice. postavlja se pitanje da li se navedene konstituente. Pravac djelovanja. ugledni primjer. opredijeljenost. pravedno). te intenzivnom utjecaju grupe na ponašanje članova uvidjet ćemo da to nisu samo konkretumi patrijarhalnog starješinstva nego složeni obrasci prisajedinjeni sa generativnim normama (propis.) iz kojih su posljedično proizišle svojevrsne duhovne motivacijske smjernice za porodični kolektiv. ovdje se ne radi o revalidaciji konzervativnog patrijarhalizma. zajedničkom održavanju i uvećavanju imovine. moralno/običajnom imperativu. te nastanak. odnosima unutar zajednice koji su imali srodnički a ne društveni karakter. obespravljenosti žene (uslijed ekonomske ovisnosti o muškarcu i patrijarhalizacije običaja). vrednovanja mišljenja. bar u određenim segmentima. da se unatrag nekoliko decenija... Ako sa okosnice hijerarhijskog patrijarhalizma skinemo primodijalni zaštitni sloj inkarniran u sili autoriteta (porodična moć koncentrirana u rukama najstarijeg muškog člana). načelo rada. kolektivitetu itd. Njihova rehijerarhizacija se usko veže za stadijalne društvene promjene. pravilo..rsp. njegovanju tradicionalnih društvenih odnosa../ojs2/index.hr. nejednakosti spolova. neverbalnog. U tom kontekstu. mjerilo.

spontanitet. porodičnu polimorfiju (mnogoobličnost). Očeva strogost polučena stegom i pokoravanjem (disciplinom). čestitost itd. cijeniti iskustvo starijih. trendovske vrednote. 1986: 186). prijeko potreban osjećaj zaštite i sigurnosti. uravnotežili delikatne međuporodične odnose. stvorili su povoljan i pogodan milje za porodični život. od njega se zahtijeva interpretacija istog u širem društvu. brinuti o bližnjem.. Očigledno da je respektiranje autoriteta imalo i svoju suptilniju stranu koja se ispoljavala kroz uvažavanje i poštivanje situsa/položaja (društvenog.). blagost. voljeti. persistencije muškog člana porodice − oca. uz neophodnu materijalnu bazu. Njegovu delimitaciju lišenu emocija ublažavala je majčinska nježnost.) u kojem je ona bila zastupljena. za dijete. nesebičnost. Umjesto zaključka Sve ono što porodica kao osnovna ćelija društva nudi pojedincu u mikro izdanju.. istrajnost. Kroz upravljačku i odgojnu funkciju koju je otac vršio djeca su se učila prilagođavati. 154 PREGLED . Submisivnost žene se prelamala kroz odgoj. dostojanstva. prisnost. te stimulirali rad i napredak. iskustva. desenzibilirali biološkosocijalnu putanju između djetinjstva i odraslog doba. Postmoderni način života kreira individualne izbore čak i po cijenu emocionalnih i ekonomskih lomova. imovinskog. Autoritet oca i emotivno utočište koje je majka u svom „nesvjesnom samopouzdanju“ izdignula iznad postojećih pravila (npr.. Nepoznavanje valjanih i bitno korisnih aspekata konvencionalne prakse i intolerancije spram vrijednosne orijentacije karakteristične za instituciju patrijarhalne porodice. ljubav. nestabilne modele identifikacije. grupe. posvećenost. pristupačnost. ostavljajući malo prostora za retrospektivu u čijoj bi protežnosti zaiskrile tradicionalne vrednote univerzalne grupacije. odgovarati za svoje postupke. ljubav bez discipline nije dovoljna da osigura generacijski kontinuitet). te nedostatak interesa za njihovo razlikovanje od konzervativnih postupaka i ograničavajućih uputa rezultiralo je postepenom demoralizacijom savremene porodice (Lasch. na svojevrstan način je utjelovljavala pravednost i pružala.Rijetke su bile prilike kada se u javnosti moglo polemisati o krizi i raspadu socijalnog entiteta (zajednice. Taj vid respektiranja bila je pouzdana markacija za unutargeneracijsku i međugeneracijsku toleranciju. Njihova socijalna evokacija podstaknula bi uspostavljanje prikladnih etičkih korektiva u instituciji savremene nuklearne porodice i zasigurno olakšala njenu neizbježnu (post)transformaciju.. poštivati.

Josip Janković. Sarajevo. Glejzer. Jež. Školska knjiga. Beograd. Novi Sad. 2001. Dejvid Risman. preuzeto: 01. M. 1980. Horkheimer. 2002. Clio. 5. Vrednote u kontekstu obiteljskog sustava. Koordinate obiteljskog odgoja. PREGLED 155 . Beograd. 2. 2010). Narcistička kultura. Usamljena gomila. 7.Literatura 1. Zagreb. W. T. 3. Zagreb. Ruel. (dostupno na: http:// www. Sociologija porodice: kritika i izazovi. 6. 2007.rsp. N. Mediterran Publishing. Adila Pašalić-Kreso. 4.php/rsp/article/view/354/358. 1986. Cristophe Lasch. 08. Naprijed. Anđelka Milić. Martin Segalan./ojs2/index. Sociološke studije. Sociologija porodice. D. 2009.hr. Čigoja štampa. Adorno.

.

In this article the author analyzes political consequences of such media situation and explains the concept of “infonautics”. kao jednog od mehanizama kontrole i zaštite medija od publike/javnosti. agenda setting of media.653 MEDIJI I/ILI DEMOKRATIJA: IMA(MO) LI IZBORA? MEDIA AND/OR DEMOCRACY: IS THERE A (ANY) CHOICE? Sažetak Savremeni mediji sve više postaju instrumenti reduciranja demokratije (umjesto instrumenta demokratije). Ključne riječi: četvrti stalež. infonautics PREGLED 157 . infonautika Summary Contemporary media are becoming. newsworthy. thus causing radical changes in the interpretation of media as a fourth estate or the seventh power. democracy reduction instruments (instead of being instruments of democracy). Agenda medija sve više se kreira u skladu sa interesima i zahtjevima političkih i ekonomskih elita.Lejla Turčilo UDK 316. čime se čini radikalan zaokret i u interpretaciji medija kao četvrtog staleža ili sedme sile. seventh power. što javnosti uskraćuje (ili reducira) količinu i kvalitet informacija na kojima ona prosuđuje o stvarnosti i svijetu u kojem živi. sedma sila. Media agenda is progressively devised in accordance to interests and demands of political and economic elites. which reduces quantity and quality of information which the public uses for orientation in the realm of reality and world where public lives. to an increasing extent. Key words: Fourth estate. medijski spektakl. as one of the mechanisms for the media control and protection by the public/ audience. media spectacle. agenda setting medija. Članak analizira političke posljedice ovakve medijske situacije i objašnjava koncept infonautike. newsworthy.

istina. 3 Engl. često i nesvjestan njihova prisustva. Takozvani „robni model komunikacija“3 svojim umrežavanjem i medijskom koncentracijom reducira raznolikost u pristupu komunikacijskim kanalima. „To znači da je savremeni medijski sadržaj usmjeren na ostvarivanje korporativne ekspanzije i da. Ogroman je broj medija kojima je svako od nas izložen svakodnevno. a mediji odvlače značajan dio te pažnje savremenog čovjeka.. da li je zaista tako? Kritičari savremenih medija smatraju kako su rastući korporativni utjecaj. Već sam broj i raznorodnost medija kojima je svaki pojedinac izložen trebao bi biti neka vrsta garancije za raznolikost informacija i mogućnost izbora koja mu se nudi. Txtual Expansion: Commodification Model of Communication. koji obezbjeđuje građanima dovoljan broj najrazličitijih informacija za kompetentno sudjelovanje i (pr)ocjenu ostale tri poluge demokratije (zakonodavna. Kaže se da je savremena egzistencija čovjeka obilježena konstantnom podijeljenošću pažnje1. savremene vijesti redefiniraju raniji koncept javnog dobra i javnih usluga i povezuju ih sa korporativnim (privatnim) interesima. Po teoriji. Ali. savršen primjer medija kao „četvrtog staleža“. Insistira se na terminu „sadržaj“. Journal of Communication Inquiry. Commodification Model of Communication. a ne povećava ulogu medija kao četvrtog staleža. samim tim. Glavni razlog za ovo leži u činjenici da su mediji – uključujući i industriju vijesti i industriju zabave – gotovo u potpunosti integrirani u globalnu kapitalističku ekonomiju. tehničkih mogućnosti njihova prijenosa. već i veliki broj izvora informacija. a manjak informacija u savremenim medijima. 158 PREGLED . ili nešto treće? Jedna od glavnih odrednica savremenog društva i svijeta jest njegova orijentiranost na medije i stvarnost koju oni kreiraju. Fursich i E.“ (Fursich i Roushanzamir. cirkulira ogroman broj ne samo medijskih kuća i medijskih proizvoda. kojom. izvršna i sudska vlast). 375–395. P. jer on opisuje medijske proizvode koji nisu nužno informacije. ali to suštinski smanjuje. To za posljedicu ima tzv. konsolidacija medijskog vlasništva i medijska međuprožetost (horizontalna i vertikalna koncentracija) stvorili sasvim novu medijsku scenu.. Prva suštinska promjena koja se dešava jeste povezivanje industrije vijesti i industrije zabave u ono što se u savremenim okvirima naziva medijskom industrijom. Corporate Expansion. str. Lester Roushanzamir..Savremeni mediji: četvrti stalež. višak vijesti. 2001: 375) U praksi to znači da se na najevidentniji mogući način materijalizira oduvijek prisutna težnja da se 1 2 U psihologiji biznisa ova se podijeljenost pažnje naziva multitasking. SAGE Publications Inc. pojam E. sedma sila. te izuzetno velika količina najrazličitijih sadržaja2. to bi bila idealna situacija. 2001.

mediji.“ (Tomić. a ne informacija Z.. čime 4 Više o ovome u: A. izbora – nema. konstituisano je na tezi da su kapital i odnosi koje uspostavlja naša jedina i nedvosmislena stvarnost. zasnovana na robnom modelu komunikacije/a. „ali doba obilježeno prevashodno vladavinom medija. Vijesti kojima je javnost svakodnevno izložena mijenjaju ne samo javni prostor i javni diskurs. nego i samu javnost. informacija se iscrpljuje u insceniranju komunikacije. Nuhanović. smatra Tomić. otklanjanje nedoumice). Promocult.) New$ age. Umjesto isuviše izbora. u kojem „pitanje medijske kulture postaje pitanje političke kulture. 2008: 6). javnost. 2005. Ovo..privatni interes kapitalista ogrne plaštom interesa šire javnosti4. Umjesto da proizvodi smisao. ali i demokratiju. New$ age.“ (Bogart. prema najnižoj razini općeg ukusa. odnosno vijesti o najraznolikijim zbivanjima. suštinski živimo u vremenu komercijalne kulture. odnosno daje građanima lažnu sliku da su i sami dijelom komunikacijskih procesa. oglašivački mediji gravitiraju uspostavljanju formule zabave. kao nova medijska kultura. iako na prvi pogled djeluje defetistički. vladavinom vijesti. odnosno da se u vijesti koje su. pri čemu oznaka „$“ umjesto „s“ sugerira utjecaj kapitala na oblikovanje naše svijesti. novost. Komercijalna kultura pospješuje izmišljene obrasce koji jamče stvaranje stalnog zadovoljstva. novo doba u kojem dominira vijest.. 2008: 19–20).“ (Baudrillard. a time i vladavinom novog vrijednosnog poretka (. ali ne nužno i informaciju (kao negaciju neznanja. „New$ age je i bukvalno novo doba“. to novo informacijsko doba. kao simbolička aura savremenosti. od značaja za javnost uvrste i one vijesti koje su u interesu medijskih vlasnika ili drugih interesnih grupa i pojedinaca povezanih s njima. naoko. iako na prvi pogled svjedočimo ogromnom izboru medijskih sadržaja. a ne sekundarnim vijestima. ona se iscrpljuje u insceniranju smisla. novum). zapravo.) Štaviše. prema Tomić. možemo reći da su savremeni masmediji ne samo servilno komercijalni. suštinski nije netačna: ogromna količina vijesti kreira privid sudjelovanja u komunikacijskom sistemu. (. već da su. 1995: 8) Današnji mediji i dalje donose vijest (kao news. koje jesu zanimljive. zloću i skriva se od svakog eksperimenta i različitosti. Tako. shodno modernim vremenima postali pravi agenti kapitala. Tomić naziva new$ age. u kojoj „beskonačno loveći sve veću publiku. Sarajevo. PREGLED 159 . Ona favorizira vulgarnost.. „Umjesto da ostvaruje komunikaciju. koje tačno opisuju i suštinski oblikuju stvarnost. Jedan od razloga za to je činjenica da je glavni kriterij isplativosti medijskog sadržaja komercijalni. Demokratija. Ova Baudrillardova teza. svojevrstan je novi način interpretacije svijeta. pri čemu se zanemaruje činjenica da za kompetentno sudjelovanje u društvenim i komunikacijskim procesima građani moraju raspolagati prvoklasnim informacijama. ali ne i utjecajne.

dok je danas ključno pitanje: kako doći do prave informacije. stoljeća djelimično posljedica ranijeg glorificiranja medijske uloge u demokratiji. To nije pobjeda. više nije suočena s poteškoćama kakve su bile imanentne nedemokratskim sistemima. zatvarajući se u sebe da bi opstao i zaboravio. 2005: 147) Autori poput Baudrillarda. postavlja u samo središte. „Dugo vremena se postavljao problem pristupa informaciji. niti per se mogu biti nositelji demokratije. koja malopomalo počinje to prihvatati indiferentno i apolitično. očigledno nimalo optimističnom i nimalo svijetlom medijskom ozračju (kakvim ga opisuju ovi autori).“ (Tomić. što su termini kojima se implicirala njihova esencijalna uloga u demokratiji. Tačnije. naime. već poraz informacije kao takve. ali trebaju obezbjeđivati informacije i biti „psi čuvari“ demokratije (a ne nužno njen glavni konstitutivni element). višak vijesti i manjak informacija u medijima novog doba (new$ age) uzrokovao je sasvim novi problem kod javnosti. već je suočena s novom vrstom poteškoća u definiranju potrebne količine kvalitetnih informacija. Ta sredstva. naravno. Tomić i Nuhanovića predstavnici su takozvanog „pesimističnog iščitavanja medija“. komunikativnog i političkog prostora u kojem su upravo ove kategorije dovedene u pitanje. dok smo pokušavali opisati medije kao „graditelje“ ili „stubove“ demokratije. Dakle. Ona. promakla nam je njihova transformacija u nešto posve drugo. dok je danas problem u izboru informacije uslijed enormnog broja vijesti. novi univerzum komunikacije i nova sfera medija prouzrokuju pomaljanje jednog specifičnog socijalnog. Otrježnjenje koje nam je donijelo 21.“ (Nuhanović. ključno pitanje javnosti ranije je bilo: kako doći do informacije. ali čak i ako njihove stavove uzmemo s izvjesnom rezervom. Samim tim gubi se povjerenje u medije. ipak ih ne možemo sasvim odbaciti kao neutemeljene. glorificiranja koje nije bilo samo teorijske. U isto vrijeme postavlja se pitanje kako se zaštititi od nasilja onih koji manipulišu informacijama i dovode do njihovih deformacija. 2008: 27) Dakle. kulturnog. legitimnim čini postaviti pitanje možemo li uopće savremene medije smatrati „četvrtim staležom“ ili „sedmom silom“. već i krajnje praktične naravi. 160 PREGLED . educiranje i kreiranje javnog mnijenja. u kojima je javnost bila limitirana u pristupu informacijama. Tim prije što. To obilje vijesti zbunjuje javnost. stoljeće iziskuje i promjenu diskursa: umjesto da medije posmatramo kao one koji grade demokratiju.se kategorija javnosti. razvlašćena kategorijalnog aparata koji je konstituisao njeno značenje u klasičnom smislu. Stoga se u novom. nisu bezgrješna. mogli bismo reći da je pesimistična slika medijske stvarnosti 21. uprkos deklarativnom zalaganju za demokratsku opciju koja se temelji na striktnoj demarkacionoj liniji između sfera publicusa i privatusa. Pojedinac sve više postaje neosjetljiv na patnje drugih. trebamo o njima početi razmišljati kao o sredstvima za informiranje. Štaviše.

koji prevazilaze standarde novinarske deontologije i sve više 5 Detaljnu analizu agenda setting funkcije mas-medija napravila je. Malo pažnje posvećeno je komunikatorima. newsworthy i spektakl u medijima i infonautica kao način zaštite javnosti Dosadašnja istraživanja masovnog komuniciranja fokusirala su se. prema Nuhanović. Istovremeno. Te „nove“ vijesti danas se kreiraju prema sasvim novim kriterijima. Zadatak medija nije više (isključivo) informirati. disertacija pod naslovom Strukturiranje medijskih sadržaja pod utjecajem odnosa s javnostima. ali ne u smislu medijske informacije. odnosno da „ona grupa u društvu koja zauzima položaje najveće moći i privilegija također ima i najviše uticaja na tzv. odbranjena je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu u julu 2008. i emocije i ponašanje konzumenata informacija). godine. To zapravo znači da je pol na kojem je javnost zapravo pasivni pol konzumenata. zaključujemo kako se agenda mas-medija kreira po agendi kapitala i njegovih vlasnika. te prihvatimo li tačnom činjenicu da je ideologija savremenog doba zasnovana na kapitalu. dok je pol na kojem je kapital aktivni pol malobrojnih. Brojni dokazi iz savremene medijske stvarnosti upućuju na činjenicu da javnost često ostaje izdvojena iz procesa definiranja bitnih pitanja o kojima se diskutuje na javnoj sceni. recentna istraživanja pokazala su da se moć diktiranja medijske agende s urednika (novinara) sve češće pomjera na različite organizacije koje pronalaze sve suptilnije načine uključivanja u masmedijske kanale. persuazivno obogaćene. one su „poruke. tako da preko njih ostalom dijelu društva nameće svoje definicije i objašnjenja društvenopolitičkih problema. sredstva masovne komunikacije. Vedada Baraković. Komunikacijski okvir koji pri tome koriste jest agenda setting funkcija masovnih medija. nego i usmjeravati (i stavove. dr. Althusser) o mas-medijima govore u kontekstu ideologije. Vijesti i informacije prezentirane u takvom kontekstu više su od pukog prenošenja događaja za potrebe javnosti. uglavnom. biotop modelu. na masmedijske poruke i njihov utjecaj na recipijente.“ (Šušnjić. medijska agenda više nije isključivo medijska. odnosno urednici u medijima. ona je usmjerena (i usmjeravajuća) na javnost. i slike koje oblikuju naše osjećaje i objašnjavaju nam ih“ (Nuhanović. Ako se složimo sa takvim stavom. budući da se pretpostavljalo da su kreatori masmedijskih poruka ekskluzivno novinari. 2005: 141). 2005: 136). nego u smislu medijske manipulacije. prema Nuhanović 2005: 139). Međutim. masa kapitala u rukama je malog broja ljudi koji upravljaju cjelokupnim mamutskim sistemom“ (Inglis. u kojem „masa ljudi konzumira masu proizvoda.Promjena diskursa u interpretaciji medija: agenda setting. Neki teoretičari (Marks. u još neobjavljenoj doktorskoj disertaciji. odnosno smatraju ih ideološkim aparatom.5 To nam daje za pravo da ustvrdimo kako je savremeno medijalizovano društvo zasnovano na tzv. PREGLED 161 .

odnosno da je selektivnost na osnovu koje se definira sadržaj medija zasnovana na interesu čitatelja. ona se naprosto mijenjaju u skladu sa komercijalnim interesima. mijenjaju se i kriteriji na kojima oni grade (i političku) sliku svijeta. To. a da bi se to postiglo one se obogaćuju senzacionalizmom i pričama o zanimljivim akterima. Naime. kada je. NY Times je godinama garantirao naslovnicom bez ijednog komercijalnog oglasa. Nakon što je 2007. i ranije je jedan od glavnih kriterija za procesuiranje informacija o nekom događaju u medijima bio relevantnost (kao svojevrsna rana inačica newsworthyja). kada se Preveden sa engleskog jezika. New York Times objavio komercijalni oglas na naslovnoj stranici7. ništa više nije isto u globalnim medijima. ne znači da više ne postoje pravila kojima se definira selektivnost savremenih medija. januara 2008. Upravo je newsworthy savremene politike doprinio tako naglom osnaživanju agenda setting funkcije savremenih medija. Da bi uopće bile čitane/slušane/gledane te vijesti prije svega moraju biti zanimljive. odnosno na osnovu kojih se (pr)ocjenjuje da li je događaj vrijedan izvještavanja. koji implicira da se više u medijima ne nalazi samo i isključivo ono što se zaista desilo. Drugim riječima. Naime. odnosno senzacija i akteri glavna su dva kriterija kojima se mjeri vrijednost događaja.) – vrijedno izvještavanja. ali je ta relevantnost posmatrana sa stanovišta publike/recipijenata. već se razvija sasvim novi koncept u medijskoj interpretaciji politike. Svoju neovisnost od bilo koje vrste utjecaja na sadržaj novine. jedan od prvih slogana američkog New York Timesa bio je: All the News That Fit to Print6. prvi put u historiji. Savremena politička zbivanja više se ne prenose na ranije dominantan način all the news that fit to print. naravno. reklamira se drugi korporativni medij: TV stanica CBS. 8 Sve što može stati na stranicu.zalaze u sferu zabave. 6 162 PREGLED . a ne izvora i medija. Time se naglašavala odvojenost informativnog i oglašivačkog dijela medijskog poslovanja. već ono što je „vrijedno izvještavanja“. 9 Newsworthy (engl. što je impliciralo da ovaj list objavljuje sve vijesti koje mogu stati u novinu. odnosno komunikatora. i New York Times prestaje odolijevati naletima globalne finansijske krize i okreće se savremenom načinu poslovanja: na naslovnicu ide all that fits to print8. godine. svejedno. čak i na globalnoj razini. Naime. vijesti ili oglasi. To nesumnjivo ima utjecaja i na političku stvarnost. Spektakl. godine The Wall Street Journal postao dijelom imperije vodećeg medijskog mogula današnjice Ruperta Murdocha. ovaj slogan glasio bi: Sve vijesti koje mogu stati na stranicu. kao ranijeg četvrtog staleža ili sedme sile. ako smo zaključili da se mijenja uloga medija. opisan terminom newsworthy9. 7 Ironično. u širem značenju. Poslije 5.

pitanje mogućnosti korištenja blackeberryja od novog američkog predsjednika. stavljajući na prvo mjesto u lancu definiranja važnosti informacije. a u kojima stilisti komentiraju odjeću slavnih glumaca. uz još jedan važan kriterij: da bi vijest uopće bila relevantna mora biti spektakularna11. rata u BiH.. odnosno po teoriji. koje se obavezno nađu u terminu večernjih vijesti čak i lokalnih TV-stanica. ova je vrsta selekcije novijeg datuma. Newsworthy koncept pravi radikalan zaokret u ovom polju. poput Bono Voxa i John Bon Jovija. 13 Inauguracija američkog predsjednika Baracka Obame 20. propagandno stilizirala masovno poprište zločina (kao u slučaju Ground Zero). 2002: 67). 11 If it bleeds. razmatrao se njen značaj za publiku. odnosno selektivnosti medija. ali koja nema elemente spektakla sa učešćem javnih osoba12. Stvorila je medijske junake (Peter Arnett i Christiane Amanpour) u kriznim područjima svijeta. pak. januara 2009. Događaj je posredovala ili grubom brutalnošću hiperrealnosti (pokolj na Markalama. pak.. od vijesti o temi koja je od interesa za publiku. 10 Barem je tako bilo/trebalo biti u idealnom slučaju. odnosno još ekstremnije: rat i to rat uklopljen u dominantne ideološke okvire koje slijede i mediji. koji odnose nagrade za filmove koje većina publike nikada neće ni pogledati. to je na naslovnici) – još jedan od slogana američkog novinarstva. PREGLED 163 . same aktere vijesti ili izvore informacija. napada na Twinse. u kojoj je vrhunac spektakla zapravo sukob. 12 Najbolji primjer za to su nominacije za nagradu Oscar. Kako primjećuje Ž.donosila odluka da li je neka vijest relevantna za objavljivanje u medijima. To je jedna od najevidentnijih posljedica integracije industrije vijesti i industrije zabave. dok su u drugom planu ostale političke implikacije te inauguracije. koja se manifestira i u političkoj sferi13. pa medijskim događajem postaju „često spektakularne ceremonije usmjerene na to da izazovu pažnju javnosti“ (Voćkić-Avdagić. Upravo iz tog razloga se redefinira i sam događaj. U industriji zabave oduvijek mnogo veće šanse da dospije na naslovnu stranicu ili udarne headlines-e TV-a ima vijest o irelevantnom spektaklu u kojem sudjeluje neka celebrity ikona. Ako ima krvi. Modelski je savršeno zamagljivala ključne uzroke ratova unatoč dijaloškim formama sučeljavanja mišljenja. Paić: „Globalna industrija vijesti sa CNN-om i CBS-om kao paradigmatskim korporativnim servisima američke neokonzervativne ideologije na vlasti od Pustinjske oluje. kao glavni predmet medijskog izvještavanja. godine pokazala je upravo ovu nov vrstu newsworthy izvještavanja i u političkoj sferi: kreirana kao medijski spektakl sa učešćem celebrity muzičara. it leads (engl. a ne predominantno utjecaj/interes komunikatora koji iza nje stoji10. U politici. primjerice) (.) ili je. u prvi je plan stavila styling prve dame Michelle Obama. pa do zauzimanja Bagdada djelovala je ideološki besprijekorno.

(Tomić. događaji i debate pomjeraju from streets to screens16). Medijska interpretacija politike stvara sasvim novi odnos medija prema političarima i političara prema medijima.“ (Street. znači da je u savremenim ekonomskim i političkim okvirima.U svim je slučajevima događaj viđen (svojim očima) ili protumačen (mojim riječima) kao nešto već prethodno dogođeno. dakle.“14 To.“ 15 Savremena politika prezentirana javnosti na način i pod utjecajem savremenih medija. već naprotiv: da glasno i nedvojbeno podržavaju dominantnu/e politiku/e. bez njezine slatke tlapnje ne preostaje više nikakvo utočište nade. (p)održava takvo stanje.hr/vijenac/vijenac239nsf/AllWebDocs/teror. neovisnost medija. Davanje i oduzimanje legitimiteta od strane medija svojevrsni je novi „medijski reket“ kojem su izloženi politički subjekti. Paić.matica. http://www. dakle. http://www. rastuća arogancija 14 Ž. Bez njihova posredovanja događaj je čisto ništavilo. posljedično.matica. kao kreatora informacija i tumača stvarnosti stavljena pod veliki znak pitanja. Takozvana telepolitika današnjice. Ona traži više od pukog prikupljanja informacija i uključuje i prilike za osvrtanje na znanje i za vijećanje o sukobljenim zahtjevima za javnim i privatnim dobrima. odnosno da služi njoj. mijenja se i sama postajući na neki način komercijaliziranom. javnost. To nipošto ne potire stajalište da su novinari danas jedine zbiljske zvijezde i junaci spektakularnog događaja svijeta kao slike/riječi. „Priča o potpunoj neovisnosti medija. 2008: 14) Diktatura banalnosti. a ne javnosti). Paić. 2003: 188) Za publiku. 16 Engl. – sa ulica na ekrane. ali i medije same iznimno je važno da prepoznaju i shvate da „carovanje „površinom“ koje je upisano u samu strukturu modernih medija orijentisanih ka dinamici „komprimovanja“ i „disperzije“. pri čemu se kao važni akteri u političkom procesu nameću mediji. u nekoliko formi: kroz politizaciju medija (na način da politika od medija više ne očekuje da budu tihi. Ali. manifestira se. Upravo iz tog razloga čini nam se važnim podsjetiti na Streetovo upozorenje da „demokratija zahtijeva više od toga.hr/vijenac/vijenac239nsf/AllWebDocs/teror. putem kojih se politika posreduje. 164 PREGLED . a javnost. Oni nisu anonimne žrtve. kao posljednja mala utopija kulta herojskog pojedinca unutar liberalno-demokratske mreže lupeških ovisnosti odavno je šuplja. istovremeno omogućava neprekidno produkovanje „vladajućih paradigmi“ koje ulaze u opticaj i postaju nakratko čvorna mjesta oko kojih se organizuje polje društvene komunikacije“. kroz medijalizaciju politike (na način da se politički procesi. a to mijenja i politički učinak savremenih medija. ali i kroz sve veće „navođenje i zavođenje javnosti“ (kako to naziva S. nekritički prihvatajući stav(ove) medija. Šimić). kao treći akter u tom sistemu. 15 Ž.

PREGLED 165 . te medijski populizam i klijentelizam. Ono što građanima. mediji ili demokratija? Ili: Siva je slika svijeta. u širem značenju pojam označava stalnu glad za novim informacijama. kao građani. a sve manje građanima. većini njih). publici.medija. 18 Viktor Ivančić. Mediji i demokratija vs. zato jer intencija i jest da se građani u što većoj mjeri pretvore u potrošače. 07. Mediji se utoliko više obraćaju potrošačima.“18 Ključna opasnost i politička posljedica tog pretvaranja građana u potrošače leži u tome što medijski konzumenti od mislećih subjekata u komuniciranju postaju ne misleći objekti informiranja od strane političkih elita. ostaje na raspolaganju. „Trend je opći. a krajnje je skaradno postavljati radikalna pitanja i dovoditi sistem u pitanje. odnosno da njeno „pretvaranje“ u znanje iziskuje njeno strukturiranje i interpretaciju. Magazin „Dani“. čine da i sve veći broj građana. tek mediji proizvode do srži ogoljenu 17 Aluzija na stih pjesme „Minimalizam“ bosanskohercegovačke rok grupe Letu štuke. barem. str. Koncept je to po kojem je od suštinske važnosti za građane da shvate i prihvate da informacija nije jednako znanje. kao svojevrstan mehanizam zaštite u savremenoj se teoriji naziva infonautika. skandalozni. infonautika važan i inovativan koncept? Naime. 19. 19 News feed (engl. kao pojave imanentne savremenim medijima (ili. naravno. mi moramo naučiti kako plivati u moru informacija. misleći homo politicusi pretvoreni u pasivne medijske (i druge) konzumente ne traže promjene u političkoj sferi.. ali i teoretičara. uopće. vide medije kao instrument reduciranja demokratije (Huntington). Sve izvan apsolutne lojalnosti vladajućem neoliberalnom sustavu smatra se politički nekorektnim i odioznim. ali traže stalne i neprekidne news feedove19 koji će biti zabavni. Medijska pismenost jedan je od njenih aspekata. te pratiti inscenacije tobožnjih „promjena“ koje zapravo simuliraju kolektivnu vjeru u „progres“ i „popravljanje stanja“. 2008.. zar ne?17 Zašto je.) – dolazeće vijesti. 11. javnosti. umjesto ranije interpretacije medija kao instrumenata demokratije. svi već izneseni argumenti ukazuju na činjenicu da savremeni mediji nameću sasvim novu sliku svijeta građanima i sasvim nova „pravila igre“. senzacionalni. Takve su i same informacije danas: da li zato što publika to želi ili zato što su mediji publiku nagnali da to želi. uopće nema sumnje da svijetom – barem njegovom zapadnom stranom – vlada ideologija statusa quo i da su mediji glavni prodavači ideološke robe: to znači čuvati i promovirati vrijednosti liberalnog kapitalizma kao „najboljeg od svih svjetova“. ali tek početni. Infonautika sugerira da. Nekadašnji aktivni.

bogate elite. laku populističku zabavu u tabloidnim magazinima i unisone sadržaje po formuli: celebrity akter + spektakl = uspjeh20. Budući da se traži količina angažira se jeftina radna snaga. a na djelu je i dosta bezobziran odnos prema činjenicama koje su nekada smatrane svetinjama. nego zabavlja i zavodi). mijenjaju se i njegova svrha i njegova pravila: sve je površnije. na indirektan način. 20. Politička posljedica činjenice da su građani zavedeni medijskom stvarnošću i udaljeni od stvarne stvarnosti u kojoj se donose političke odluke koje im oblikuju živote. Sam čin ‘informiranja’ pretpostavlja svakodnevno izlaganje čitatelja baražnoj vatri senzacija. Upravo iz ovih razloga23 mediji su danas politički relevantni24. već upravo suprotno: oni su sredstvo zavođenja javnosti da ne bi bila korektiv vlasti i monitor politike. Lat. jer nisu politički relevantni na način da su korektiv vlasti i instrument javnosti za monitoring politike. „proizvode“ nedemokratsko ozračje u kojem je političko odlučivanje u rukama male. što je jedna sasvim nova pozicija koja građanima ne ostavlja mnogo prostora za refleksiju i razmišljanje o stvarnosti u kojoj žive. pa bih – koristeći se tim istim drevnim jezikom – današnju ulogu novinarstva najradije nazvao reakcionarnom. a ‘sadržaj’ je nešto poput kokica ili čokolade: lako probavljivo. ali sasvim neobavezno. 2008. str. Magovi medijskih korporacija propovijedaju ‘proizvodnju sadržaja’. gube poziciju četvrtog staleža ili sedme sile. jako jeftina. „Novinarstvo sve više postaje djelatnost proizvodnje zabave.kvazi-stvarnost. Viktor Ivančić. 166 PREGLED .“ tako precizno detektira problem Viktor Ivančić21. dok su široke mase zabavljene po principu: panem et circenses22. a većina su gola konstrukcija samih medija. Cijela priča. u beskrajnim reality show programima. u čemu najprije treba prepoznati negiranje autorstva. Hljeba i igara. 24 To je još jedan od načina kako oni. Savremeni mediji tako. sve je više lišeno kritičnosti. Ono što se staromodno nazivalo ‘angažmanom’ postalo je nepoželjno. od kojih ni jedna nema prioritet. odnosno u light formi koja ne traži puno razmišljanja. sve je optimističnije. s prosječnom pismenošću. postaje jako. Magazin „Dani“. jeste sve veća pasivnost građana i njihov sve manji interes za politiku i političko (izuzev u situaciji kada je i to političko prezentirano na infotainment način. 20 21 22 23 Odnosno više prodatog oglasnog prostora. ili dobro skriveno. čime se danas mjeri uspjeh medija. 11. koja je sada već zastrašujuće niska. 07. zapravo. A ne zato što prenose važne političke poruke ka javnosti i od javnosti i obezbjeđuju demokratsku političku komunikaciju. zapravo.

) Mediji su primarna datost u svijetu i mi više ne možemo biti izvan tog svijeta. „Informacijsko društvo je svuda oko nas. Savremeno društvo možemo učiniti boljim naučimo li razumijevati. građani kontinuirano trebaju učiti kako postupati s medijima i izgrađivati vlastitu medijsku etiku i estetiku. izvan informacijskog svijeta“ (Kečo-Isaković. politički i svaki drugi) aktivizam kada je on neophodan i za kritičko promišljanje o sebi i svijetu u kojem živimo. ukoliko smo dovoljno kompetentni da prepoznamo i prednosti i nedostatke. kritički raspoloženi i prema političkom i prema (ovakvom) medijskom sistemu. i kvalitete i slabosti. infonautičko „opismenjavanje“ građana podrazumijeva njihovo osposobljavanje za „ovladavanje“ medijima.Infonautika može biti jedan od načina da se sačuvaju građani javne sfere. ali se i društvo mijenja i unaprjeđuje onoliko i onako kako se unaprjeđuju mediji koji u njemu djeluju. Između medija i društva današnjice postoji dvosmjerna uzročno-posljedična veza: mediji se mijenjaju nabolje onoliko i onako kako se mijenja društvo. kritički koristiti i nabolje mijenjati medije koji su njegovo „pogonsko gorivo“. koji su sposobni da se odbrane od naleta jeftinog senzacionalizma i jeftine zabave koji ih zapljuskuju kao olujne plime sa TV ekrana. Ono radi za nas i protiv nas. Koliko god zvučao idealistički ili utopistički. a ovladavanje medijima već odavno nije samo pitanje ovladavanja daljinskim upravljačem ili tastaturom i mišem. i potencijale i ograničenja globalnog sela kojeg možemo shvatiti i kao naš usud i kao našu šansu. pak. za (medijski. U „medijskom društvu“ kako ga naziva Thomas Bauer (prema: Zgrabljić-Rotar.. ali koje je neminovno naša realnost. čini se istovremeno (. Ono je pitanje kompetencija za razlikovanje bitnog od nebitnog u medijima (i u društvu). 2006: 192) Da bismo. unaprijedili taj svijet potrebno se „naoružati“ kritičkom mišlju i znanjem. 2005:65).. PREGLED 167 .

168 PREGLED . (dostupno na: http://www. N. 2008.Literatura 1. Sarajevo. 3. politika i demokracija.hr/vijenac/vijenac239nsf/AllWebDocs/teror). Voćkić-Avdagić. Suvremene komunikacije-(ne)sigurna igra svijeta. E. FPN. 2005. Ž. Fakultet političkih znanosti. Sarajevo. Roushanzamir. E. New York.. 7. 8. 9. 6. 2001. Kečo-Isaković. Izazovi mas-medija. Z. 4. 5. Paić. L. javnost. 2002. Street. 2007. Sarajevo. The Media System and the Public Interest. TKP Šahinpašić. u Journal of Communication Inquiry. Promocult. J.matica. Commercial Culture. Tomić. SAGE Publications Inc. mediji. Media Centar. P. Zgrabljić-Rotar. Sarajevo. Fursich. Medijska pismenost i civilno društvo. Zagreb. E. A. New$ Age. Čigoja. Corporate Expansion. Beograd. Demokratija. Bogart. Textual Expansion: Commodification Model of Communication. Nuhanović. 2003. 2005. 1995. 2. Oxford University Press. Mediji. J. L.

U ovom kontekstu je bitno istaći da Bosna i Hercegovina nema razrađenu strategiju sigurnosti. nadzor. Ova činjenica ukazuje na dostignuti nivo funkcionalnosti države. parlament ima osnovnu ulogu u smislu proglašenja i ukidanja vanrednog stanja ili ratnog stanja. Ključne riječi: parlamentarni.Nazif Dinarević UDK 351. jer je parlament suveren i njemu je izvršna vlast odgovorna za utvrđivanje. sigurnost PREGLED 169 . među koje spadaju i sigurnosne službe. U teoriji i praksi demokratskog nadzora nad sigurnosnim službama postoje određeni principi kojim se reguliraju demokratski civilno-sigurnosni odnosi: država je jedini akter u društvu koji ima legitiman monopol nad upotrebom sile.78 PARLAMENTARNI NADZOR NAD SLUŽBAMA SIGURNOSTI PARLIAMENTARY SUPERVISION OVER THE SECURITY AGENCIES Sažetak Sigurnosna stvarnost je opterećena nizom stvarnih latentnih devijacija. Sama organizacija i unutrašnje ustrojstvo sigurnosnih službi tekli su saglasno političko pravnim i sigurnosnim promjenama i potrebama. organizacije sigurnosnog sektora su politički neutralne. parlament ima jedinstvenu ustavnu ulogu u smislu odobrenja i revizije troškova odbrane i sigurnosti. sigurnosne službe su odgovorne legitimnim demokratskim organima vlasti. To ukazuje na dostignuti nivo definiranja opće sigurnosti i funkcionisanje poretka. koje mogu biti prepreka građanima da žive u uređenoj sigurnosnoj sredini. primjenu i pregled sigurnosne i odbrambene politike. osoblje sigurnosnog sektora ima pojedinačnu odgovornost pred sudovima za kršenje domaćih i međunarodnih zakona (u vezi sa nesavjesnim postupanjem koje se sankcionira u građansko-pravnim ili krivično-pravnim postupcima). koja treba biti oficijelni nosilac sigurnosti i koja daje legitimitet izvršnim organima.

security sector organizations are political neutral. application and review of security and defense politics. security agencies are responsible to legitimate democratic power organs. because the parliament is sovereign and the executive power is answerable to it regarding the establishment. This fact point out at reachable level of state function. Sole organization and internal establishment of security agencies run in accordance to political juridical and security changes and needs. ali i u drugim tranzicijskim državama.Summary The realm of security is being burdened by series of real latent deviations. Key words: parliament. among those security agencies belongs. Nesporno je. da posto- 170 PREGLED . security Uvod Višegodišnje bavljenje pitanjima sigurnosti i funkcioniranja sigurnosnih službi u znatnoj mjeri je opredijelilo izbor društvene oblasti lociranja teme ovog rada. Znajući da se Bosna i Hercegovina nalazi u tranzicijskom periodu. supervision. Parliament has unique constitution role in a way of approving and revision of expenses of defense and security. In this context it is important to stress out that Bosnia and Herzegovina does not have worked out security strategy. The state is a sole actor in society which has the legitimate monopole over force employment. Ono što je karakteristika svih režima u ovim zemljama je da se i prije tranzicije govorilo o razvijanju demokratskih odnosa u okviru posebnog društvenog uređenja – socijalizma. međutim. Parliament has primary role in a way of proclamation and abolition of extraordinary state or war state. which should be the official security carrier and giving the legitimacy to executive organs. neminovno se nametnula potreba za traganjem u domenu novih demokratskih društvenih odnosa koji se razvijaju u Bosni i Hercegovini. which might be the obstruction to citizens in order to live in ordered security environment. The staff of security sector has singular responsibility in front of courts for violation of domestic and international laws (in connection with unscrupulous procedures which are subject of sanctions in citizen-legal or criminal-legal procedures). In theory and praxis of democratic supervision over security agencies there are certain principles by which the democratic civil-security relations are regulated. This points out to reachable definition level of general security and functioning order.

odnosno nadzora. neminovno se nametnula potreba da se izvrši analiza demokratskog nadzora nad službama sigurnosti. (4) sredstva nadzora i (5) cilj nadzora. Formalno gledano. Imajući sve ovo u vidu. koje mogu biti prepreka građanima da žive u uređenoj sigurnosnoj sredini. Tema je aktuelna i sadržajna za istraživanje. Sama organizacija i unutrašnje ustrojstvo sigurnosnih službi. političke i drugih oblika demokratske kontrole. Ovim radom želimo identificirati osnovne oblike demokratskog nadzora nad većinom postojećih službi sigurnosti. (2) nadzirani subjekt. Razlika je u načinu ostvarivanja nadzora. te način ostvarivanja tog nadzora. među koje spadaju i sigurnosne službe. želeći zahvatiti problem u njegovoj opštosti. Poznato je da se svaki proces nadzora može razložiti na pet povezanih elemenata: (1) onaj ko vrši nadzor. s obzirom da kod nas nema relevantne naučne i stručne građe na ovu temu. Tako ćemo otvoriti široke mogućnosti daljeg bavljenja ovom problematikom kod nas i stvoriti realnije pretpostavke za temeljitijim izučavanjem pojedinih aspekata i pojedinih vrsta demokratskog nadzora nad službama sigurnosti. (3) predmet nadzora. Sigurnosna stvarnost je opterećena nizom stvarnih latentnih devijacija. PREGLED 171 . Zato je značajno izučavanje ove tematike za Bosnu i Hercegovinu. To ukazuje na dostignuti nivo definiranja opće sigurnosti i funkcionisanje poretka. opredijelili smo se za jedan uopšteniji prilaz. Međutim. osnovna razlika među njima je u načinu ostvarivanja društvene. tekli su saglasno političko pravnim i sigurnosnim promjenama i potrebama.je određene razlike demokratskih odnosa između jednopartijskog. socijalističkog sistema i višepartijskih sistema kapitalističkih društvenih odnosa. U ovom kontekstu je bitno istaći da Bosna i Hercegovina nema razrađenu strategiju sigurnosti. koja treba biti oficijelni nosilac sigurnosti i koja daje legitimitet izvršnim organima. To je važna oblast u kojoj država ima posebnu odgovornost. te u dometima nadzora. koja traži puteve i načine uključivanja u evroatlantske integracije. Moguće joj je pristupiti sa veoma različitih aspekata. Ova činjenica ukazuje na dostignuti nivo funkcionalnosti države. subjektima koji vrše nadzor.

Parlamenti izražavaju želje naroda kroz nacrte novih zakona i nadgledavanje pravilnog izvršavanja politika od vlade. Mada parlamenti mogu biti u rangu od ukrasnog do stvarnog vladajućeg partnera. nije ukinut isključivo zbog njegovanja tradicije. Zaista. „Uzornom parlamentu” iz 1295. donošenje zakona i provođenje nadzora. koji će ih plaćati. dok disciplinirana stranačka većina samo potvrđuje tako donesene odluke. odnosno ono što se smatra ustavom. za razliku od kongresa i skupštine. parliament. vladom) izražava suverenost naroda. stoljeća iz savjetodavnog tijela monarha (Veliki savjet). Ukratko: parlament je medijator između vlade1 i naroda. Jedan od najstarijih modela organiziranja parlamenta je Britanski parlament koji je sastavljen je od Doma lordova (House of Lords) i Donjeg doma (House of Commons) i smatra se nositeljem ničim ograničene suverenosti. te danas (od Zakona o parlamentu iz 1911. franc. Razvijao se postupno još od početka 13. njem. sitni plemići i niže svećenstvo zasjedali su odvojeno od poimenično pozvanih barona. parlement) je u najširem smislu predstavničko tijelo koje donošenjem zakona. parlament igra centralnu ulogu u bilo kojoj demokratiji. nastalim na engleskom uzoru. U užem smislu. odnosi su se između domova mijenjali. godine oblikovana je temeljna dvodomna struktura: obični građani. godine) Dom lordova nema nikakvog značajnijeg uticaja. a naročito nakon reformi izbornog sustava u 19. stoljeću. 172 PREGLED .Parlament kao važna forma demokratskih odnosa Parlament (engl. izraženog putem njihovih predstavnika (no taxation without representation). Stvarnost je. suštinski značajno. Parlament. Ustavnopravna formula kaže da zakone daje monarh u parlamentu. U tzv. Čerčil je jednom nazvao parlament radionicom demokratije. kao i odjela rukovođenih od tih ministara. postoje određene zajedničke karakteristike. iako ova uloga može uveliko da ovisi od političkih sistema. Tokom vremena. premijera i ministara. parlament je predstavničko tijelo samo u zapadnoevropskim sistemima organizacije vlasti. Već tada je usvojeno jedno od temeljnih načela engleskog ustavnog prava. te izborom i nadzorom nad nositeljima izvršne vlasti (tj. a razvitak parlamenta ogleda se u tome da kralj ne može raspisivati poreze bez pristanka građana. naravno. što uključuje tri osnovne funkcije koje obavljaju: predstavljanje naroda. 1 Pojam vlada se odnosi na sam vrh političkog nivoa. Svojim aktima može izmijeniti i sam ustav zemlje. drugačija – u suštini odlučuje prvi ministar u kabinetu (predsjednik vlade). na funkcije predsjednika.

granična policija. Budući da predsjednika u suštini biraju neposredno građani na četiri godine. s brojnim izmjenama. predsjednik vodi brigu da se oni vjerno izvršavaju. To uključuje sve organizacije sigurnosnog sektora.Parlamenti se smatraju kamen temeljom demokratije. 35. što izražava federalni princip i načelo neposredne demokratije). Izraz „sigurnosni sektor” je korišten s namjerom. senatori na šest godina. prema njegovom mišljenju krši. PREGLED 173 . Ne postoji oblast ili institucija vlasti koja može biti oslobođena parlamentarnog nadzora. već je provedena u gotovo svim detaljima razdiobe nadležnosti. Parlamenti moraju razviti adekvatnu sigurnosnu politiku i voditi računa o svim organizacijama sigurnosnog sektora. sisteme operacija i nabavke opreme i oružanih sistema. zbog federativnog uređenja države. i intervenira kada ga bilo ko. jer vojska je samo jedan od važnih čuvara države. Ustav Švicarske iz 1874. Kongres donosi zakone. politike i procedura sigurnosnih i političkih vođa 2 . određuje da Savezna skupština vrši vrhovnu vlast („uz ograničenje pravima naroda i kantona”. naziva i direktorij. politiku. Sastavljena je od dva 2 Parlamentarni nadzor nad sektorom sigurnosti – principi. uključujući i Kongres. obavještajne službe i privatne organizacije sigurnosti. Parlamentarni nadzor sigurnosnog sektora nije sam sebi cilj. vidi se kako su tvorci američkog ustava i na taj način nastojali osigurati međusobnu nezavisnost najviših organa. U suštini cilj parlamentarnog nadzora je da drži vlast odgovornom i da osigura ravnotežu između sigurnosne politike i društva objedinjavanjem ciljeva. mehanizmi i prakse. tvoreći sistem „kočnica i ravnoteža” uređen tako da preuzimanje nadležnosti svakog nositelja pojedine funkcije. zbog kolegijalnog sastava izvršnog organa. i danas na snazi. Sarajevo. To izražava i izborna osnova najviših organa federacije: u Predstavničkom domu zastupljeni su građani koji biraju po jednog „kongresmena” u svakoj od 435 izbornih jedinica. može biti spriječeno. ali se svake dvije bira trećina od njih. godine koje je. str. Kongres se. kao ni pravosuđa. Drugi „čuvari” su policija. parlamentarne jedinice (žandarmerija). 2003. U Senatu su sa po dva senatora zastupljene države članice federacije. Predstavnici se biraju na dvije. Dioba vlasti u američkom ustavu ne iscrpljuje se postojanjem triju vlasti. Parlamentarni nadzor je kompletan samo ako nadgleda pet glavnih aspekata ovih agencija. a Vrhovni sud daje pravni lijek kada se pojavi sumnja u pogledu konkretnog zakona. U američkom ustavnom modelu kongresa tri su ravnopravne „grane vlasti” (svaka djeluje u svom domenu). finansije. Članovi legislative ne mogu biti istovremeno članovi egzekutive. sastoji od dva doma: Predstavničkog doma i Senata. kadar. Treći temeljni model suvremenih demokracija je koji se. izdata u Sarajevu. Sud također nadzire poštivanje ustava. Misija OSCE-a u BiH.

uvela je Francuska ustavom iz 1958. godine. Najpoznatiji takav sistem.).doma: Nacionalnog vijeća. Socijalističke države oslanjale su se na ustavnu fikciju modela skupštinske vlade kao izraza demokratskog jedinstva vlasti. te kočenja naglih i nepromišljenih promjena. a očuvanjem njegove nadzorne i izborne funkcije. a posebno onda kada veliku snagu u parlamentu imaju nedemokratske snage. godine. Italiji i drugim evropskim parlamentarnim zemljama pored neposredno izabranog predstavništva postoji i senat. U Francuskoj. koji se bira posredno (biraju ga posebno oformljeno biračko tijelo. tako da je veoma stabilno u funkciji i ono pretežno vodi Skupštinu. Predsjednika i potpredsjednika bira Skupština na godinu dana. jezička. Ustvari je uloga parlamenta u tim zemljama bila beznačajna. Savezno vijeće prema Ustavu izvršava upute koje mu daje Skupština. pokazuje se danas izrazom političke mudrosti stečene povijesnim iskustvom. a članove na četiri godine. radnog naroda. stranačka. ali ga ona u toku mandata ne može opozvati. Dvodomni sistem smatra se nužnim u federativnim državama. javlja se problem nestabilnosti vlada koji može ugroziti i samo postojanje parlamentarizma. 174 PREGLED . Koncepcija senata kao „doma razumnih”. Zbog toga su neke parlamentarne zemlje nastojale racionalizirati sistem i smanjiti opasnost blokiranja djelovanja državnih institucija ograničavanjem odlučujuće uloge parlamenta. Pokušaji primjene tzv. jer je nekontrolirana i neograničena vlast bila koncentrirana u vrhovnim organima komunističkih partija. a svaki polukanton po jednog predstavnika. U situacijama veoma podijeljenih političkih snaga i postojanja velikog broja političkih stranaka. Ograničenja ponovnog izbora nema. kao predstavnika svih građana. kao izraza suverenosti radničke klase (radnih ljudi. niti mogu biti dvojica iz istog kantona. i članovi se najčešće ponovo biraju. Elemente racionaliziranog parlamentarizma sadrži i Osnovni zakon SR Njemačke iz 1949. Funkcija vlade objedinjena je s funkcijom državnog poglavara u Saveznom vijeću od sedam članova. Primjenjuju se i druga složena običajna pravila kojima se u sastavu Saveznog vijeća osigurava nacionalna. društveno-ekonomskog predstavništva. vjerska i regionalna zastupljenost. ali ga primjenjuju i unitarne države. poznat i kao polupredsjednički sistem. doveli su u Jugoslaviji do specifičnih struktura skupštine kakve ne poznaje nijedna suvremena država. i Vijeća države u koje svaki kanton šalje po dva. Članovi Vijeća ne mogu istovremeno biti zastupnici u Skupštini. i sl. ili se za izbor zahtijeva viša životna dob) i u pravilu na duži rok nego predstavnički dom. Potreba za senatom obrazlaže se nužnošću osiguranja stabilnosti i kontinuiteta politike parlamenta.

insistira na uređivanju svih odnosa zakonima. ali i nametnuli pitanja prikladnog modela organizacije vlasti. sveobuhvatnu sigurnosnu politiku koja će biti usmjerena na građane. Tamo gdje se. One trebaju jedna drugu kako bi postigle djelotvornu. godine otvorili su mogućnost razvitka parlamenta. donošenje zakona i kontrola njihovog izvršavanja. U zakonodavstvu zbiljska uloga parlamenta ne dolazi do izražaja onako kako to propisuju ustavi. Ključna funkcija parlamenta je kontrolna. Na ove dvije strane se ne bi smjelo gledati kao na suprotstavljene strane sa suprotnim ciljevima. Osnovna funkcija svakog parlamenata oslikana je kroz: odobravanje državnog budžeta i nadzor nad njim. koji će se temeljiti na povjerenju. oni imaju zajedničku nadležnost za održavanje kvalitetnog funkcioniranja sektora sigurnosti. Ovi zadaci su utvrđeni Poslovnikom o radu Parlamentarne skupštine BiH.parlament. oni se često izglasavaju. te opći nadzor i ostvarivanje odgovornosti nositelja izvršne vlasti. 3 4 Izvor podataka: www. zakone pripremaju izvršni organi i samo ih provode kroz parlament4. kao u nas. Redovni kontakti među njima imaju još jednu važnu prednost: političari i lideri sigurnosnih službi se ne smiju otuđiti jedni od drugih. one nikada nisu uspjele ostvariti nikakav značajniji utjecaj na političko odlučivanje. čime će se pomoći učvršćivanju stabilnosti.Usprkos formalnom naglašavanju skupština kao nositelja najviše vlasti. Ova ideja zajedničke nadležnosti također se odnosi i na odnos između političkih i lidera službi sigurnosti. www. njezino naglašavanje karakterizira uspješan parlament3. PREGLED 175 . uz prevagu na strani državnog poglavara.parlementa. na koje trebaju odgovoriti novi ustavi. Uloga parlamenta i drugih državnih institucija u ostvarivanju nadzora nad službama sigurnosti Iako parlament i vlada imaju različite uloge u sektoru sigurnosti.ba. Demokratski nadzor stoga treba obuhvatiti i dijalog između političkih vođa i visokih službenika sigurnosti. Višestranački opći i slobodni izbori u Hrvatskoj i Sloveniji 1990. otvorenoj komunikaciji i međusobnom uključivanju. Vlast je u bivšoj SFRJ bila podijeljena između Predsjedništva i izvršnog vijeća. a da se zastupnici uopće nisu upoznali s njihovim sadržajem.

zakona. Također se odnosi i na kapacitet nadzora nad realiziranjem strategija. Suštinski problem je.Tri glavne vlasti na državnom nivou. parlamentarci imaju veoma malo kadra za istraživanje. Osim parlamenta. da se parlamentarci u glavnom oslanjaju na informacije koje potiču od vlade i sigurnosnih službi. a to su institucije koje trebaju nadzirati. ispunjavaju osnovne uloge u državnoj sigurnosnoj politici. Ovo stvara asimetričnu zavisnost između parlamenta. stručnost unutar parlamenta se ne poklapa sa stručnošću vlade i sigurnosnih snaga. dakako. ako ga uopšte imaju. • pridržavanje uobičajene prakse u ovoj oblasti. Parlamentarci su izabrani samo na ograničen period da budu u parlamentu. zbog njegovog karaktera i značaja. Osnovni uvjeti za djelotvoran parlamentarni nadzor nad službama sigurnosti Efikasan parlamentarni nadzor sigurnosnog sektora zahtijeva stručnost i finansijske izvore unutar parlamenta. edukacije i tajnosti. zakonodavna i sudska. vlade i službi sigurnosti. ovlasti znače kapacitet vršenja utjecaja na vladine opcije i ponašanje prema kolektivnoj volji ljudi koja je izražena na parlamentu. dok civilni dužnosnici i osoblje službi sigurnosti u većini slučajeva provedu cijelu karijeru u nekoj od sigurnosnih službi. Ove ovlasti potječu ne samo iz ustava i zakona. • razvijanje resurse i stručnosti i • politička volja. Svakako. odluka i izvršenjem budžeta. U tom kontekstu. kulture. Situacija je otežana zatvorenom prirodom sigurnosnog sektora. To su ombudsmeni i glavni revizor. Dva institucionalna aktera igraju osnovnu ulogu u nadzoru nad realizacijom državne sigurnosne politike i odgovarajućim budžetom. Da zaključimo: uvjeti djelotvornog nadzora parlamenta nad sektorom sigurnosti su: • jasno definirane ustavne i zakonske ovlasti. nego i iz pravila parlamentarne procedure i uobičajenih praksi. Parlamentarni nadzor nad sektorom sigurnosti ovisi o ovlastima parlamenta u vezi sa vladom i sigurnosnim službama. onako kako je to odobrio parlament. izvršna. 176 PREGLED . U većini slučajeva. dok se vlada može osloniti na osoblje ministarstava koja rade sa sigurnosnim sektorom. sudska i izvršna vlast i građansko društvo daju bitan neformalni odnos formuliranju realiziranja sigurnosne politike. dok mediji doprinose kroz obavještavanje javnosti o namjerama i mjerama svih državnih aktera.

bitno je u ustav ugraditi parlamentarne ovlasti u vezi sa sektorom sigurnosti. PREGLED 177 .Ustav (ili njegov ekvivalent) pruža najvažniju zakonsku osnovu za parlamentarni nadzor nad sektorom sigurnosti. te da je izvršna vlast odgovorna parlamentu. • pozivanje osoblja službi sigurnosti i državnih službenika da svjedoče na sjednicama parlamenta. Detaljno provedenom analizom ustanovili smo sljedeće opće instrumente za provođenje parlamentarnog nadzora nad sektorom sigurnosti: /A/ u okviru općih ovlasti – • iniciranje donošenja zakona. Izučavajući teoriju i praksu provođenja parlamentarnog nadzora nad službama sigurnosti. vremenom su utvrđene društvene norme i prakse za odgovornost i parlamentarni nadzor. • pribavljanje dokumenata od izvršne vlasti. kulturološkim. Takve ovlasti se mogu i dalje pojačavati posebnim zakonima i kroz poslovnik parlamenta. ustanovili smo da se samo jedan dio ovih instrumenata analizira u teoriji. premijer ili ministar sigurnosti) nadležna za sigurnosne službe. • pozivanje pripadnika izvršnih vlasti da svjedoče na sjednicama parlamenta. • ispitivanje pripadnika izvršnih vlasti. većina ustava propisuje da je izvršna vlast (naprimjer. u skladu sa političkim. • izmjene i dopune postojećih zakona. S obzirom da ustavne odredbe imaju najviši zakonski status. svaka takva promjena generalno zahtijeva kvalificiranu većinu u parlamentu. Instrumenti parlamenta za provođenje nadzora nad sektorom sigurnosti Iz dosadašnjih razmatranja parlamentarnog nadzora nad službama sigurnosti osjetila se potreba za preciznim ustanovljavanjem i klasifikacijom instrumenata za provođenje takvog nadzora nad službama sigurnosti. odnosno sektorom sigurnosti u cjelini. • pozivanje civilnih stručnjaka da svjedoče na sjednicama parlamenta. ekonomskim i socijalnim uvjetima. Iako se ustavi razlikuju od zemlje do zemlje. Ustavi se ne mogu lako promijeniti. Osim toga. dok praksa pruža neke dodatne iskustvene elemente za temeljitije provođenje tog nadzora. Stoga ustav predstavlja djelotvoran način zaštite ovlasti parlamenta u tom osjetljivom području.

• pravo da odobri/odbije ugovore i • revizija sljedećih faza nabavke: . • trajanje misije i • pravo na obilazak trupa. 178 PREGLED . osiguranje UN mandata. • pravo na pregled i izmjene budžeta za odbranu i sigurnost.poređenje i odabir proizvođača.ocjena ponuda za nadoknade i protuvrijednosti i . . • definira lanac komandovanja i kontrole.• provođenje parlamentarnih istraga i • održavanje saslušanja. • budžet misije.utvrđivanje prioriteta nabavki pojedinih sredstava. .konkretizacija potrebe za novom opremom. /B/ instrumenti u oblasti donošenja i kontrole budžeta – • osiguravanje pristupa svim budžetskim dokumentima. /C/ mirovne misije/raspoređivanje u inostranstvu: pravo parlamenta da odobri/odbije – • učešće u odlučivanju prije nego što su trupe raspoređene u inostranstvu. • vršenje budžetske kontrole na nivou programa. • mandate misije. • utvrdi pravila angažmana. • regulira posljedice rizika po osoblje. /D/ u vezi sa nabavkom sredstava – • uspostavljanje obaveza izvršne vlasti da u potpunosti obavještava parlament o odluci o nabavkama. projekata i pojedinačnih stavki i • pravo na odobrenje/odbijanje svih dodatnih prijedloga za budžet sigurnosti.

Parlament neće imati dovoljno informacija ako ga vlada informira tek nakon donošenja konačne odluke. stručnost koja se nalazi unutar parlamenta rijetko kad se podudara sa stručnošću vlade i snaga sigurnosti. Ipak je jednako važno da se utvrde i održe navike i prakse parlamentarnog nadzora podržanog društvenim normama. Djelotvoran parlamentarni nadzor nad sektorom sigurnosti zahtijeva stručnost i resurse unutar parlamenta. predstavlja osnovni uvjet za djelotvornu parlamentarnu kontrolu nad sektorom sigurnosti. Međutim. Za parlament je bitno da blagovremeno dobije informacije o vladinim namjerama i odlukama u vezi sa pitanjima sigurnosti i sektorom sigurnosti.utvrđivanje strukture snaga i . s obzirom da je u interesu parlamentaraca iz vladajuće stranke da zadrže izvršnu vlast. Naprimjer. U većini slučajeva. Sposobnost parlamenta da nadgleda sektor sigurnosti nalazi se pod utjecajem faktora vremena i nivoa stručnosti i dostupnih informacija. parlament ima tek mali dio osoblja koje radi na istraživanju. kompletno i blagovremeno informiranje i uključivanje parlamentaraca u nov razvoj događaja u vezi sa sigurnošću nije samo pitanje transparentnosti i zakonske odgovornosti. dok se vlada može osloniti na ministarstva koja se bave sektorom sigurnosti. .koncepta upravljanja krizama. Posljednji element. ako ga uopće ima. Nedostatak političke volje za praćenjem sigurnosnih službi mogu prouzrokovati razni faktori. djelotvoran parlamentarni nadzor nad sektorom sigurnosti nije time osiguran sam po sebi. uključujući slijedeće: stranačka disciplina. . politička volja parlamentaraca za korištenjem instrumenata i mehanizama koji su im na raspolaganju. Ako bi pravna osnova za parlamentarni nadzor bila besprijekorna i ako parlament ima dovoljno sredstava i stručnosti za bavljenje tim pitanjem. kao što je zajedničko poštivanje i povjerenje. osim da odobri ili odbije vladinu odluku.koncepta sigurnosne politike. Zakonom se ne može regulirati svako ponašanje i interakcija. oni imaju tendenciju PREGLED 179 .sigurnosne strategije./E/ u oblasti sigurnosne politike – pravo na odobrenje/odbijanje: . U takvim situacijama parlament će se suočiti sa svršenim činom i neće imati alternative. nego je i pitanje dijaloga među ljudima.

Parlamentarne debate o pitanjima sigurnosti pružaju ključnu mogućnost razmjene mišljenja i prikupljanja osnovnih informacija u vezi sa činjenicama i vladinim namjerama. Otvorena ili povjerljiva debata u parlamentu Općenito. Zbog takve vrste situacije. u smislu reizbora. Tri uobičajene zakonske mogućnosti za parlamente za sticanje informacija od vlade su: (1) parlamentarne debate. neophodno je sagledati i mehanizme kroz koje se navedeni instrumenti primjenjuju. Zabrinutost za sigurnost koja tjera parlamentarce. provoditi mnogo vremena na pitanjima sigurnosti. Interesiranje biračkog tijela/ nedostatak interesiranja: u mnogim zemljama javnost je generalno nezainteresirana za pitanja sigurnosti. koji su. koje nalaže drugačije. parlamentarci mogu imati koristi od dobrih praksi i neformalnih metoda koje nadopunjuju ove ustavne ili pravne instrumente i mehanizme ili ih mogu dalje razvijati. da ne otkrivaju podatke do kojih dođu. parlamentarni instrumenti se mogu primijeniti na pasivan način kada se radi o nadzoru nad politikom i mjerama izvršne vlasti. nadgledavanje uprave. (2) parlamentarna pitanja i upiti vladinim dužnosnicima i (3) parlamentarna istraživanja. Osim toga. Ipak se radi o ustavnoj obavezi i bitnom zadatku svakog parlamentarca da se kritički i detaljno osvrne na namjere i radnje izvršnih vlasti. na primjer članovi obavještajne komisije. razmatranja unutar komisija za parlamentarni nadzor nad obavještajnim službama se obično ne održavaju u okviru potpune i otvorene 180 PREGLED .da se suzdržavaju od javne kritike izvršnih vlasti. osim u ekstremnim situacijama kao što su skandali ili vanredno stanje. Stoga mnogi parlamentarci smatraju da se ne isplati. Parlamentarni mehanizmi za nadzor sektora sigurnosti Nakon razmotrenih instrumenata koji stoje na raspolaganju parlamentima u oblasti nadzora nad sektorom sigurnosti. Naprimjer. zaštitu pojedinca ili otkrivanje i eliminiranje zloupotreba i nepravde. nadzor nad obavještajnim službama u demokratskim društvima je i dalje manje otvoren i razvijen nego nadzor nad drugim oblastima državnih aktivnosti. Svaki pravni sistem daje parlamentu razna sredstva za pribavljanje informacija za kontrolu politike.

Zato ćemo naše razmatranje o ovim vrstama nadzora svesti na nužnu mjeru. s druge strane. Takav može. regionalnih ili lokalnih nivoa vlasti. a ne političkom nadzoru. Dakle. koja vrši parlamentarni nadzor putem donošenja zakona kojim se definiraju i reguliraju sigurnosne službe i njihove ovlasti i putem usvajanja odgovarajućeg budžeta. Druge vrste nadzora nad službama sigurnosti Kao što se može zaključiti iz prethodnih razmatranja. U suštini. državno-upravni nadzor i sudski nadzor. također. koja prati sektor sigurnosti i pokreće građansko-pravne i krivično-pravne postupke protiv pripadnika pojedinih službi sigurnosti. obuhvatiti i uvođenje parlamentarnog ombudsmena ili komisiju koja ima pravo pokrenuti istrage u vezi sa pritužbama javnosti. postoje i druge vrste nadzora nad ovim službama. To su. prije svega. demokratska društva nastoje održati balans između osiguranja odgovarajućeg zakonskog ponašanja i odgovornosti takvih organizacija kroz redovnu kontrolu. izvršnoj. za ovaj nadzor nije imanentna odrednica demokratski. - - PREGLED 181 . radi se o stručnom. utvrđuje budžet. s jedne strane. i očuvanje tajnosti i djelotvornosti u zaštiti državne sigurnosti. kad god je to potrebno. Međutim. sudskoj. parlament je državni organ koji na najeklatantniji način odražava demokratski atribut nadzora nad sigurnosnim službama. opće smjernice i prioritet aktivnosti sigurnosnih službi. koja vrši direktnu kontrolu sa centralnih. Bez obzira na poseban usvojeni vid nadzora.javne debate i članovi parlamenta ponekad trebaju položiti posebni zakletvu kojom se obavezuju da će poštivati povjerljivu prirodu informacija koje su im povjerene. Sigurnosne službe bi trebale biti odgovorne svakoj od osnovnih grana državne vlasti: zakonodavnoj.

računovodstvene / revizijske službe (npr. Ovo postaje još važnije. provjera računa. primjenu i pregled sigurnosne i odbrambene politike. neodgovorne birokratije. Političari nemaju vremena ili stručnosti da prate kompleksan i širok sigurnosni sektor. Slika dobre uprave u malom je predvidivo. jer je parlament suveren i njemu je izvršna vlast odgovorna za utvrđivanje. otvoreno odlučivanje na osnovu valjanih informacija. neangažiranost civilnog društva u javnom životu i raširena korupcija. organizacije sigurnosnog sektora su politički neutralne. nabavke. poziva stručnjake civilnog društva da učestvuju u parlamentarnim saslušanjima. u svim zemljama nisu iste uloge tri grane vlasti na državnom nivou. važno je da parlamenti imaju djelotvorne ovlasti i resurse neophodne za vršenje nadzora. zloupotreba izvršne vlasti. transparentnih procesa i jakog civilnog društva koje sudjeluje u javnim pitanjima. čime se osigurava vršenje provjera i balansiranja u odnosu na političku zloupotrebu sigurnosnog sektora. 182 PREGLED . osoblje sigurnosnog sektora ima pojedinačnu odgovornost pred sudovima za kršenje domaćih i međunarodnih zakona (u vezi sa nesavjesnim postupanjem koje se sankcionira u građansko-pravnim ili krivično-pravnim postupcima). sigurnosne službe su odgovorne legitimnim demokratskim organima vlasti. vladavine prava. Parlament sam ne može garantirati efikasan nadzor i držati vladu odgovornom za sve aktivnosti i politike unutar sigurnosnog sektora. Slabu upravu (s druge strane) karakterizira proizvoljno utvrđivanje politike. kriminalna ponašanja). izuzetno je važno da postoji sistem raspodjele ovlasti u bilo koje doba. Međutim. neprovedeni ili nepravedni pravni sistemi. U teoriji i praksi demokratskog nadzora nad sigurnosnim službama postoje određeni principi kojim se reguliraju demokratski civilno-sigurnosni odnosi: država je jedini akteru društvu koji ima legitiman monopol nad upotrebom sile. s obzirom da novi izazovi u smislu nadzora mogu navesti javne institucije na redefiniranje svojih uloga. Birokratiju odlikuje profesionalizam. Imajući na umu činjenicu da u mnogim zemljama vlade nastoje ispuniti dominantnu ulogu po pitanju direktnog praćenja. Efikasan parlament koristi izvještaje rada drugih državnih institucija odgovornih za nadgledanje sigurnosnog sektora. kao što su pravosuđe. Ona djeluje u pravcu unapređenja dobrobiti javnosti. parlament ima osnovnu ulogu u smislu proglašenja i ukidanja vanrednog stanja ili ratnog stanja. parlament ima jedinstvenu ustavnu ulogu u smislu odobrenja i revizije troškova odbrane i sigurnosti.Zaključak Kao što je navedeno.

2001. 1999. Anžić. Rethinking America’s Security. Sarajevo. 10. Vukašin Pavlović. 5. 9. London. Prilozi za odbramebenu politiku Bosne i Hercegovine. Savremeni sigurnosni izazovi i kriminalistička policija. Sarajevo. H.daje naloge nezavisnim organizacijama. 03. J. Foreign Policy and National Sercurity. 1997. 12.1976. 8. Omer Ibrahimagić. Šahinpašić. Pravno uređenje političkog nadzora nad radom organa za bezbjednost ustavnog uređenja. 1999. Bašić. Kissinger. Treverton. Sigurnosne studije u tranziciji. B. Centar za ljudska prava i prevenciju konflikta u saradnji sa Univerzitetom u Banjoj Luci. Sigurnosne determinante Evrope 80-ih godina XX stoljeća. Helsinški komitet za ljudska prava. Međunarodni naučni simpozij „Mjesto i perspektivne kriminalističkih nauka i kriminalističke profesije u savremenim uslovima”. 2. P. kadrovske politike itd. Sarajevo. Vanredni broj. 2004. Buzan. Slučaj Švicarske. Munib Bisić. N. istraživačkim centrima i univerzitetima da provedu istraživanja/revizije određene oblasti sigurnosnog sektora (npr. predmeti i ograničenja kontrole i način njihove provedbe. Literatura 1. G. 6. Uloga sigurnosnih službi u savremenim parlamentarnim sistemima – nadzor (inspekcija). „Odbrana”. 3. Ljubljana. Bihać.). 4. Sigurnosna i odbrambena politika – demokratska kontrola parlamenta. Alison. Ljubljana. „Odbrana”. Catrina Christian. Zbornik stručno-naučnih rasprava. W. A. stimulira postojanje i funkcioniranje nevladinih organizacija smanjenjem birokratskih prepreka i funkcionisanja nevladinih organizacija i brine za pravno priznavanje nevladinih organizacija ili pružanje finansijske pomoći. London. 1988. Oblikovanje nove sigurnosne politike.W. 13. Sarajevo. osigurava da nevladine organizacije imaju pristup svim relevantnim političkim dokumentima politike. G. i 20. Civilno društvo i demokratija. broj 1. 19. 1996. 1983. Politeia. 2005.Norton&Compnay. People States and Fear. „Odbrana”. Sarajevo. F. Univerzitet u Bihaću. Kančić. PREGLED 183 . 1992. Izet Beridan. kriminal. 11. Alderdon. VŠNZ. 7. 2003. 2002. Stoett. R. Ljudska prava i policija. An Address at Dallas. Masleša. Cenatr za geostrateška istraživanja. broj 1. Sarajevo. broj 6-7. The National Security Problem in International Relations. pitanje nabavke.

Službeni glasnik BiH. 19. 18. usvojena Rezolucijom 690/1979 Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. 17. 16. br. Deklaracija o policiji. Vasović.11/04. br. Civilno društvo i lokalna demokratija. 1994. Službeni glasnik BiH. 184 PREGLED . 1991. Centar za promociju civilnog društva. Teorija i praksa. Ljubljana. Ljubljana. USAID. Parlamentarizam i demokratija. 20. 15. broj 10-11. Evropska zajednica i civilnobezbjedonosne razmjere. 5/03.14. broj 7-8. Vreg. Teorija i praksa. 1995. 2001. Dejtonski sporazum. Zakon o ministarstvima i drugima organima uprave BiH. Sarajevo. Zakon o policijskim službenicima BiH.

1 EVROPSKA UNIJA – POLITIČKA ZAJEDNICA SUVERENIH DRŽAVA THE EUROPEAN UNION –SOVEREIGN STATES’ POLITICAL UNION Sažetak Rad se sastoji od uvoda. evropska zajednica. nadnacionalno. Summary The work is consisting of an introduction. dok se drugi dio bavi pitanjem određenja i pozicioniranja Evropske unije prema tipologizaciji međunarodnih regionalnoekonomskih organizacija.Nermin Tursić UDK 061. Prvi dio pokazuje historijski osvrt na razvoj Evropske unije. with identifying and defining of certain federal and confederal elements that incurred as a result of contractual development. PREGLED 185 . two sections and a conclusion. Akcenat rada stavlja se na pitanje odnosa Evropske unije i nacionalnog suvereniteta država članica koje ga zadržavaju kao ekskluzivno pravo u ovoj organizaciji.. Evropska unija. ugovor. uz prepoznavanje i definisanje određenih elemenata konfederalizma i federalizma koji su nastali kao rezultat ugovornog razvoja. institucije. The first part gives a historical overview of the European Union’s development. Evropska ekonomska zajednica. suverenitet. dva dijela i zaključka.. The emphasis of work is placed on the question of relations between the EU and national sovereignty of member states that they have retained as the exclusive right within this organization. while the second part deals with the issue of definition and positioning of the European Union according to typology of international regional and economic organizations. Ključne riječi: Evropska zajednica za ugalj i čelik. nacionalno.

historija nam pokazuje da 1 2 Frensis Fukujama. Takav odnos otvara prostor u shvatanju državnog suvereniteta kao rezultata baziranog na unapređenju političke kulture i postignuća moderne demokratije. postoje teoretičari koji na pitanje suvereniteta u savremenim uslovima kompleksne međuzavisnosti nastoje dati odgovor u pravcu promjene i njegove prilagodbe savremenim odnosima. Filip Višnjić.. već i državnog naroda. Nasuprot njima. Iz toga proizlazi. odnosno isključivo pravo odlučivanja ide preko legitimnih predstavnika vlasti. Ne isključujući činjenicu da nacionalna država igra jedinu i najvažniju ulogu u savremenim uslovima na globalnom planu. national. Glavne rasprave se vode na relaciji nacionalna država (države članice) i Evropska unija („nadnacionalna superdržava“). kako bi to rekli Robert Kiohejn i Held Dejvid2. Kreću se od stavova i shvatanja o dobrovoljnom ograničavanju suvereniteta. Beograd. mada se i danas u svijetu savremene parlamentarne demokratije suverenitet označava državnim zakonodavstvom i međunarodnim odnosima. trebalo bi shvatiti da održavanje državnog suvereniteta ne garantuje samo nezavisnost države kao političke zajednice. do zadržavanja konvencionalnog suvereniteta kao ekskluzivnog prava država članica. 2007.Keywords: The Coal and Steel Community. jer suverenitet države znači istovremeno suverenitet njenih građana. European Economic Community. preko njegova ujedinjenja. Shvatanja je da je konvencionalni suverenitet trenutno jedini potpuno legitimisan institucionalni oblik u međunarodnim odnosima. European Community. European Union. s druge strane. supranational. Dejvid Held. od čije volje zavisi dobrovoljno stupanje u odnose specijalne prirode sa drugim državama. Filip Višnjić. ne nudeći mu konkretno nikakvu alternativu. Međutim. institutions. 1997. Demokrtija i globalni poredak. Od svog idejnog razvoja pa sve do danas nacionalni suverenitet se koristi da se označi nacionalna nezavisnost. S druge strane. već kvalitet državnog suvereniteta. sovereignty.. formirajući regionalne ili međunarodne organizacije. tako da se u tom slučaju ne razmatra kvantitet. the Treaty. Građenje države. S druge strane. da je suverenost države i njenih podanika demokratski neotuđivo pravo. Uvod Globalizacijskim procesima i savremenim razvojem regionalnih organizacija (prije svih Evropske unije) dolazi do novih teorijskih koncepcija o suverenitetu. Beograd. Prvospomenute idu u pravcu stvaranja mita o kraju suvereniteta. 186 PREGLED . koje niko ne može oduzeti niti podariti. Frensis Fukujama1 ističe da nacionalna država predstavlja neprevaziđeni oblik društvenog organizovanja. Sama teorijska polazišta datog problema su različita.

jula 1952. SR Njemačka svojim ulaskom u sastav spomenute zajednice uspjela povratiti izgubljeni državni suverenitet i međunarodni subjektivitet koji je izgubila nakon Drugog svjetskog rata. godine. Francuska.je 20.Drugi. tj. Italija. misleći na ekonomski metalurgijsku moć oblasti. godine. . a njenu je ulogu preuzela Evropska unija. ekonomski cilj (uz neodvojiv politički element). za koju se smatralo da predstavlja „svjećicu Evrope“. S druge strane. te konstantni ugovorni procesi. stoljeće označava stoljeće rastuće državne međuzavisnosti. . Kakav je odnos između Evropske unije i njih. da se ona temelji na saradnji suverenih država. Stoga. 4 Prevashodno se odnosilo na Rursku oblast u Njemačkoj. Retrospektiva ugovornog razvoja I. tj. Njen historijski razvoj počinje 18. Velika Britanija je pozvana da sudjeluje u procesu osnivanja Zajednice. Budući da je Ugovor stupio na snagu 23. kada se otvara pitanje ostvarenja suvereniteta država unutar Evropske unije. Osnivanje Zajednice za ugalj i čelik Današnja Evropska unija temelji se na ugovornom razvoju koji je počeo ranih pedesetih godina XX stoljeća. Nakon prestanka pravnog važenja formalno-pravno prestala je da postoji i Zajednica za ugalj i čelik. Rezultat ugovornog dinamizma je zajednica od dvadeset sedam evropskih suverenih država. procesi proširenja. politički cilj. kao što su izmjene u nazivu organizacije. bio je usmjeren na pomirenje ranije sukobljenih država. ali zbog svog pravca nacionalne politike prema evropskom udruživanju. I. PREGLED 187 . I. Zajednicu za ugalj i čelik okarakterisao je nadnacionalni princip koji se jasno ogledao u dva cilja: političkom i ekonomskom. Belgija. neophodno je naglasiti. bio je stavljanje francusko-njemačke proizvodnje uglja i čelika pod zajedničku vlast. Luksemburg i Holandija.Prvi. poziv je odbila. godine i činom potpisivanja „Pariskog ugovora“3. te da li su države članice izgubile ili su pak zadržale i zaštitile svoj suverenite u procesu ugovornog razvoja. Njime je osnovana „Evropska zajednica za ugalj i čelik“. Evolutivni proces karakteriše niz specifičnosti. kao i sprečavanje pojave novih mogućih sukoba na prostoru zapadne Evrope. Države potpisnice ovog ugovora su: SR Njemačka. aprila 1951. osnovno je pitanje ovog rada.4 Upravo zbog tako temeljenog pristupa u osnivaju (za razliku od svih do 3 Pariski ugovor (član 97) ograničava pravno trajanje Ugovora na period od 50 godina. prestao je važiti istog datuma 2002.

I. Upravo se to i dogodilo šest godina poslije potpisivanja Pariskog ugovora 1957. poznat kao „Rimski ugovor”. Prometej. Iz definisanog načina upravljanja proizašao je i visok nivo autonomnog djelovanja u odnosu na država članica. sklopljen je na neodređeno vrijeme. januara 1958. marta 1957. Reforme Evropske unije. Za razliku od Pariskog.tada poznatih u historiji) Zajednica za ugalj i čelik izgradila je određene elemente federalnog obilježja. a koji je se na određen način „udomaćio“ u stručnoj terminologiji. član 208. I. koja je mogla zadovoljiti iskazane ekonomske i političke potrebe. Ugovor o Evropskoj zajednici. a stupio je na snagu 1. kada se preko Rimskog ugovora dolazi do osnivanja Evropske ekonomske zajednice i Zajednice za atomsku energiju. Stoga i termin „supra“ preuzet iz francuskog jezika. godine. koji su prije svega bili prepoznatljivi u uspostavi „supranacionalne vlasti“5 (koja se odnosila na prostor proizvodnje i trgovine uglja i čelika). neodvojiva je od ostalih privrednih djelatnosti. Takvo stanje proizlazilo je iz činjenice što su države članice potpisivanjem Pariskog ugovora dobrovoljno prenijele svoje određene državne nadležnosti na institucije Zajednice. iako su oni u to doba predstavljali „najvažnije izvore energije i osnova ekonomske aktivnosti država članica. član 214. Za razliku od Pariskog ugovora.7 Ugovor je potpisalo istih šest država članica Evropske zajednice za ugalj i čelik.“6 Zato. pisan je samo na francuskom jeziku. 2004. Novina ovog ugovoru je ta što se javlja na šest službenih jezika država članica uz propratne institucionalne izmjene. 5 188 PREGLED . označava – iznad. nad. II. godine. godine. Daljnji ugovorni razvoj i proces proširenja evropskih zajednica I. član 312. 6 Gordana Ilić-Gasmi. Rimski ugovor okrenut je ka stvaranju Zajednice koja se zasniva na zajedničkom tržištu širokog niza Pariski ugovor broji oko 600 strana. 7 Rimski ugovor. Nastavak ugovornog razvoja Ugovor o Evropskoj ekonomskoj zajednici. Velika Britanija ponovo je pozvana. logično je uslijedila potreba za potpisivanjem novog ugovora i osnivanje nove zajednice. Beograd. kao što je ispletena sa političkim kontekstom ovog ujedinjenja. str. II. koja se nametala kao nova forma nadnacionalnog odlučivanja. Ubrzo se pokazalo da ujedinjenje nacionalnih privrednih sektora u prostoru proizvodnje i trgovine ugljem i čelikom nije moglo da odgovori ekspanzionim potrebama zapadnoevropskog tržišta. potpisan je 25. pa u konačnom značenju bi se mogao prevesti kao nadnacionalno. 29–30. i Ugovor o osnivanju Zajednice za atomsku energiju. ali je ponovo odbila učešće.

roba i usluga. a od tri savjeta jedan. II. Glas Srpske. Ovakav rezultat institucionalnog razmještanja “pokazuje da i najsitniji zajednički interesi moraju ustuknuti pred nacionalnim”9 . C. PREGLED 189 . a za svaku zajednicu paralelno su ustanovljene i njihove institucije (poseban savjet. tačnije do početka šezdesetih godina.: ”Svaka evropska država može samoinicijativno tražiti da postane članica Zajednice”. ili jednostavnije rečeno njihova utrostručenja. a zajednička Skupština i Sud). Takvo stajalište je promijenjeno se promjenom političkog diskursa. Evropska unija. godine (stupio na snagu 1. Hartley. Evropska ekonomska zajednica i Zajednica za atomsku energiju Euroatom). Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. I. 23. Tako da je od tri komisije osnovana jedna. str. član 237. Iako je taj segment pravno definisan članom 237. str. II. S obzirom da je ovim ugovorom osnovana i Zajednica za atomsku energiju Euroatom. u tom periodu interesantna su nacionalna stajališta Velike Britanije prema Zajednici. Banja Luka. 9. a za savjet “Savjet Evropskih zajednica”. tako se sjedište Komisije i Savjeta nalazilo u Briselu. aprila 1965. kada je konzervativna vlada. Temelji prava Europske zajednice. 2006. roba.10 Rimskog ugovora. Naime. posebna komisija. Tim ugovorom stvorena je jedinstvena institucionalna struktura za sve tri zajednice. Suda u Luksemburgu. Rijeka. usluga i radne snage i postepeno obrazovanje jedinstvene ekonomske politike…”8. godine). a Evropskog parlamenta u Strasbourgu. koju je vodio 8 Mladen Bodiroža. Proces proširenja zajednice Razvojem Zajednice javila se i potreba njenog proširenja. jula 1967. Zbog ovako konstituisanih institucija. 10 Rimski ugovor. pa je za komisije novi naziv glasio “Komisija Evropskih zajednica”. Taj proces pratile su i izmjene u službenim nazivima institucija. Interesantno je spomenuti i teritorijalnu disperziju institucija Zajednice. bila je logična reorganizacija koja je i uslijedila u “Ugovoru o udruživanju” potpisanim u Briselu 8. 9 T. dok je Sekretarijat bio smješten u Luksemburgu. u tom trenutku formalno-pravno su egzistirale tri zajednice (Evropska zajednica za ugalj i čelik. kao i potreba da “se obezbijedi proces postepenog integrisanja – ujedinjene nacionalnih ekonomija zemalja potpisnica i da se obezbijedi u okviru Evropske ekonomske zajednice izjednačavanje uslova za slobodno kretanje kapitala. 2004. koja se najblaže mogu okarakterisati kao politika omalovažavanja procesa udruživanja. drugo dopunjeno izdanje. interesantno je spomenuti političke prilike i dešavanja iz ranijih perioda.

Od tog trenutka dolazi do promjene cjelokupne političke klime unutar Zajednice prema politici proširenja. 190 PREGLED . a taj odnos se u potpunosti kosio sa političkim stavovima Francuske na čelu sa predsjednikom Šarlom de Golom. Za više podataka o politici Mekmilana v. koji je s toga osporavao ulazak Velike Britanije u Zajednicu. već je željela da stekne pravo da iznutra kontroliše razvoj federalističkog projekta. Frank. Mimo toga. Ovdje se radi o upotrebi termina “federalna Evropa“..“16 Novonastalu promjenu političkog raspoloženja iskoristila je diplomatija Velike Britanije na čelu sa novim premijerom Haroldom Vilsonom. Prozesse. godine. Promjena je predstavljala „ključ razvoja Evropske zajednice“ koji se nalazio „u rukama Žorža Pompidua. u kojem su dominirali Britanci i Amerikanci“14. 132.) i u okviru Zajednice. 12 Pfetsch R. Beograd. Smjernice takvog projekta političke kontrole sem Londona dolazile su iz krugova vašingtonske politike. 16 Dezmon Dinan. odlučila da zatraži članstvo u Zajednici 1961. str. Hrvatski prevod: Stoljeće rata. Geschichte. A Contury of War.) francuski predsjednik Šarl de Gol nikako nije mogao složiti sa tim da Velika Britanija bude članica Unije“12. (Evropska unija. 1993. Diplomatija. 2008. Wilialiam Engdalh. Tu se ujedno javljaju i prvi problemi sa Francuskom koja je u više navrata stavljala veto na pregovore o „ulasku Velike Britanije u Evropsku ekonomsku zajednicu. Takav politički stav proizlazio je iz njegova uvjerenja da ona „(. Zbog toga je Šarl de Gol svoje konstantne stavove u ispravnost veta pravdao riječima: „Velika Britanija ta koja se opredelila za Ameriku (. 158. „čija je bit bila u tome da se novo europsko zajedničko tržište treba otvoriti uvozu iz Amerike i čvrsto zatvoriti u vojni savez NATOa. Sve bliža unija.Harold Mekmilan11.) nije imala namjeru da sa šest država stvara federalnu Evropu. Filip Višnjić. 2009. Beograd. ona će biti njen Trojanski konj“15. Dr. Wilhelm Fink Verlag. str. da bi ga lakše sprečila ili usporila“13. 15 Sergio Romano. Minhen. De Golovog nasljednika.. Ovakvo stanje političke pat pozicije zadržat će se do njegove ostavke na mjesto predsjednika Francuske. 71. Beograd.. Die Europaische Union. Evropa. 158. 43. Institucije. Institutionnen. godine o pristupanju Ujedinjenog 11 Harold Mekmilan vodio je politiku nacionalnog egoizma. 1999. str. str. 13 Sergio Romano. istorija jedne ideje. a sam Šarl de Gol nikada nije imao namjeru žrtvovati. Bottiger Verlags-GmbH. AngloAmerican Oil Politics and The New World Order. Rezultat toga je potpisivanje „završnog akta” 22. Historija. novembara 1972. 1997. Službeni glasnik. 14 F. koja se mogla najjednostavnije objasniti samim njenim shvatanjem iskazanim stavom da sve što je dobro za Veliku Britaniju. spomenuto djelo. Angloamerička naftna politika i novi svjetski poredak.. na polju spoljne politike dolazilo je do oslanjanja na politiku SAD-a. dobro je i za cijelu Zajednicu. str.. jer se (.. Vazal pres. niti na bilo koji način dovesti u mogućnost smanjenje ili rušenja suvereniteta Francuske u ime Zajednice. Procesi).: Henri Kisindžer.

. Konfuznost principijelosti Evropske unije u procesu proširenja). Biljeg Srebrenika br. Finske (tzv.smatra jednim od najvažnijih koraka u cijeloj historiji evropskog procesa ujedinjenja“20. koji su sa sobom nosili nove nadležnosti. januarom 2007. kojim je definisano „da svaka evropska država može podnijeti zahtjev za članstvo“. januara 1981. vidno je da su postojali i postoje različiti motivi 17 Grčka je prva država koja se u procesu udruživanja direktno pozvala na član 238. sa današnje vremenske distance. Danske i Norveške u Zajednicu. 2009. Irske. Rimskog ugovora. Slovenija. Mađarska. Švedske. Fizičko širenje paralelno je pratio i proces produbljivanja ekonomske. Poljska. Luksemburg. godine prijemom Grčke17. 218–219. Na jugu i istoku nije jasno dokle treba i dokle mogu da se protežu političke i privredne zajednice”21. (Estonija. 18 Za više informacija pogledati: Ljerka Mintas-Hodak. Imperije. uredio Enrico Cravetto. 2010.. Mate. EFTA proširenje) koje su postale punopravne članice 1995.. 21 Herfrid Minkler. godine. 2003. ”Njih samo na severu i zapadu određuje geografija.kraljevstva. ali i političke integracije. maja 2004. januara 1986. Češka. Litvanija. Zagreb. Na ovaj datum deset država postale su punopravni članovi Evropske unije. Nakon dvadesetšestogodišnjeg procesa proširenja. 19 Grupa autora. Novo proširenje uslijedilo je 1. 203. Evropska ekonomska zajednica je institucionalno dalje jačala preko novih ugovora. Evropska unija ima oko 480 miliona „svojih“ građana i 27 država članica. ali i “rasplinute granice”. (Nermin Tursić. 2007 str. godine. Poslije ovog procesa proširenja Unija je brojala dvadeset pet država članica. omogućen je i novi val proširenja u pravcu Austrije. Najveće proširenje u historiji ove organizacije desilo se 1. Posljednje proširenje je zaključeno sa 1. Srebrenik. godine ulaskom Bugarske i Rumunije. Latvija. Evropska komisija. godine Zajednica se proširuje na dvanaest država članica. PREGLED 191 . koje se ujedno „. Europa in 12 Lektionen. Uvod u europsku uniju. str. prije svega ulaska Republike Turske u Uniju. Beograd. 7. 20 Fontaine Pascal. što će biti predmet daljnjih rasprava oko evropskog proširenja. Tu su svakako pojavljuju i nova tijela za saradnju koja dodatno usložnjavaju institucionalnu arhitekturu. Osnivanjem Evropske unije preko Mastrihtskog ugovora i njegovim članom 49. Albatros plus. Zagreb. Europapress holding. Povijest-Poslijeratno doba. Slovačka. godine. Norveška se povukla iz ovog procesa nakon referenduma na kojem se većina njenih građana izjasnila protiv ulaska. Ovim proširenjem broj stanovnika popeo se na “320 miliona i ona je time postala najveća industrijske država na svijetu”19. a ulaskom Španije i Portugala18 1. 11. str. Ured za službena objavljivanja). dok su ostale tri države postale punopravni članovi Zajednice 1973. logika vladavine svetom-od starog Rima do sjedinjenih država. kao desete članica. (Evropa u 12 lekcija. 2004. Ali. Službeni glasnik. Malta i Kipar).

država za članstvom u Uniji. Nakon političke usaglašenosti i prebrođivanja nastale krize uz blage propratne političkih implikacija. 554 192 PREGLED .22 Ovakvi različiti politički stavovi država članica u procesu ratifikacije i usvajanja mogu se razumjeti.). I. jer je Ugovor nosio značajne promjene konceptualne naravi Zajednice. str. godine. 7.23 Osnovana je kao krovna organizacija koja se oslanja na tri stuba. kao treći stub. 24 Shaw.. na kraju Velika Britanija nije posljednja ratifikovala Ugovor. Rev. spomenuto djelo. uspostavio pojam državljanstva Evropske unije (“Evropska zajednica proglašava da je svaka osoba koja ima državljanstvo neke države članice istodobno i državljanin Unije). kao prvi stub. Mastrihtski ugovor je članom 17. kada se tri evropske zajednice Ugovorom iz Mastrihta transformišu u Evropsku uniju (7. novembra 1993. februara 1992. To je učinila Njemačka u procesu pred Ustavnim sudom. Velika Britanija.”24 Ugovor je donio i jaču formu političkog udruživanja. spomenuto djelo. Tom prilikom. 130. 22 EL. dok su Francuski građani uz vrlo malu procentualnu razliku na referendumu ga prihvatili. Evropska unija“. Prije svih. u datom procesu imala je političke probleme koji su kulminirali do te mjere. dotad „velike“ države se ne zadovoljavaju samo ekonomskim. 1997. da su mogli da izazovu i pad vlade. god. Transformacija zajednice u Uniju – kontinuitet ugovornih odnosa Prva prava institucionalna „revolucija“ u toku evropskog udruživanja nastaje u posljednjoj deceniji prošloga stoljeća. već je kod njih prevashodno izražen politički motiv članstva. i saradnja u području pravosuđa i unutrašnjih poslova. Sem toga. i to: • • • evropska zajednica. Sam proces ratifikacije od strane država članica prošao uz dosta problema. preuzeto: Sajmon Hiks. slučaj “Brunner” iz 1993. Danska je tek nakon ponovljenog referendumu prihvatila Ugovor. a koji je stupio na snagu 1. III. a time je ujedno stvoren i novi politički entitet. kao drugi stub. zajednička spoljna i sigurnosna politika. Njemački Ustavni sud u svojoj presudi jasno je omeđio “granice sudjelovanja Njemačke u federativnoj Evropi”. „Evropska ekonomska zajednica je preimenovana u Evropsku zajednicu. koja se iskazuje kroz oblike 22 Presuda Njemačkog ustavnog Suda. Dok „male“ države svoje motive za članstvom iznalaze u ekonomskoj osnovi. str. C. Hartley. 23 T. Naime. ” The Many Pasts and futures of Citizenship in the European Union”.

oružjem i drogom. sve ostale države članice dužne su prihvatiti tu odluku. ali joj Ugovorom definisana ograničena mogućnost odbijanja spomenutih ugovornih odredbi.. “Socijalnom poglavlju“. kao i ukidanje kontrole na zajedničkim i pojačane kontrole na vanjskim granicama.27 Između 25 Članak 18. poreske utaje. ujedno je riješen i problem sa Velikom Britanijom oko ovog poglavlja. Također. već su zadržale svoje nacionalne valute. Ovim ugovornim dijelom nisu se obavezale Velika Britanija. Kad god to smatra neophodnim. koje su potpisale Ugovor. dok je slično učinila i Danska. Amsterdamski ugovor je predviđao i reforme u području zajedničke spoljne i bezbjednosne politike. 27 Ovaj segment Ugovora ponovo je osporila Velika Britanija za svoj teritorij ističući da je ona ostrvska zemlja i to uz trajnu mogućnost odbijanja. koji je preko sljedećeg “Amsterdamskog ugovora” inkorporiran u Mastrihtski ugovor. koja ulaze u zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Uniju predstavlja i Predsjedništvo (.spoljne politike. koji nije državljanin Unije. saradnja granične i carinske policije u borbi protiv kriminala. u tzv. rješenje je pronađeno u usvajanju “Ugovora o socijalnoj politici”. Glavne tri tačke Ugovora odnose se na slobodno kretanje svih građana država. (bivši članak J stav 8. koji su ušli legalno u jednu od država potpisnica Ugovora. i 2. ulazak. Predsjedništvu u tim zadacima pomaže država članica. Komisija je u potpunosti uključena u zadatke navedene u stavku 1.. ali je stupio na snagu u Ugovoru o Evropskoj uniji. kretanja i boravaka stranaca. ali na kraju i njegovog odbijanja od strane Velike Britanije usvojen je u drugom obliku. a ako je to potrebno.” 26 1985. kojim se potvrdila namjera liberalizacije unutrašnjeg tržišta za lica. robe. Tim činom. ilegalnog useljavanja. Belgije. Taj ugovor je ujedno prethodio i Jedinstvenom evropskom aktu. Zbog ponovnog protivljenja. problem socijalne politike Zajednice bio je predmet sadržaja Ugovora. trgovine ljudima. Danska.): “U pitanjima. Holandije i Luksemburga u pravcu postupnog ukidanja kontrole na zajedničkim unutrašnjim graničnim prelazima. usluge i kapital. uz osnivanje institucije „Visokog predstavnika za zajedničku spoljnu i sigurnosnu politiku“25.) Predsjedništvu pomaže glavni sekretar Vijeća. koja će sljedeća preuzeti predsjedanje. tj. preko njega je i Šengensko stajalište26 uvedeno u okvire Evropske unije posebnim protokolom o graničnoj kontroli (slobodno kretanje osoba iz jedne u drugu državu članicu). Njemačke. saradnje u unutrašnjim poslovima i pravosuđu (u drugom i trećem stubu). usklađivanje vizne politike. Također. PREGLED 193 . koji vrši dužnost visokog predstavnika za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. svih stranaca. a kao najvažniji cilj svakako je realizacija plana o monetarnoj uniji i uvođenju zajedničke valute – eura. Vijeće može imenovati posebnog predstavnika za određena politička pitanja. Ugovorom je također utvrđeno da ako je jedna država odbila ili odobrila nekom građaninu. godine sklopljen je Šengenski ugovor (koji je unesen u Ugovor o Evropskoj uniji) između Francuske.

2. tj. manje više svima su poznati problemi njegove ratifikacije. Glavna njegova karakteristika je reforma političkih institucija Unije i njihova adaptacija za daljnji proces proširenja koji je uslijedio 2004. te ukidanje sistema rotirajućeg predsjedništva Evropskog savjeta.122. i okončanja procesa ratifikacije od preostalih država članica koje to nisu završile. Danas. visokog predstavnika za spoljnu i zajedničku bezbjednosnu politiku (koji ujedno obavlja dužnost potpredsjednika Evropske komisije). godine (stupio na snagu 1. a u isto vrijeme omogućavajući drugima državama članicama da u tome ne sudjeluju. Ugovor u svom sadržaju posjeduje i načelo o “bližnjoj saradnji”. maja 1999. Potpisan je 21. str. Spomena radi. februara 2001. koja predstavlja mogućnost. Taj čin. godine. Potpisivanjem posljednjeg “Lisabonskog ugovora” ponovo su unesene izmjene u funkcionisanju Evropske unije. Spomenuti Amsterdamski ugovor potpisan je 1997. priredio Milutin Janjević. Beograd. godine. Službeni glasnik. a stupio je na snagu 1. Ugovor u svom sadržaju posjeduje veliki broj ustavnih odredbi. koji definiše. novog sistema glasanja. koja ujedno uspostavlja i novi odnos među državama članicama. februara 2003. 2008. Zbog toga. S Lisabonskim ugovorom Unija će se bolje moći suočiti s izazovima globalizacije. dozvolu državama članicama da mogu nastave sa ubrzanim tokom udruživanjem. usvojen je nakon ponovljenog referendumskog procesa irskih građana. da će ugovor „stupiti na snagu prvog dana narednog meseca posle deponiranja posljednjeg ratifikacionog instrumenta države potpisnice koja je poslednja ispunila ovu formalnost. pa mu zbog toga neki autori daju atribut „ustavnih ustupaka”. a za visokog predstavnika za spoljnu i zajedničku bezbjednosnu politiku Cetherine Ashton koja dolazi iz Velike Britanije. švedski premijer Fredrik Reinfeldt je opisao riječima: “Stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora počinje nova era u suradnji između država članica Europske unije. kao i negativan ishod prvog rezultata referendumu u Irskoj. Završeni su dugot28 Reformski ugovor EU iz Lisabona. Sljedeći ugovor.ostalog. ujedno je omogućio da spomenuti ugovor stupi na snagu 01. Decembra 2009. Stupanje na snagu omogućilo je potpisivanje češkog predsjednika Valclava Klausa u ime Češke Republike (kao posljednje države članice u procesu). koji je svakako predstavljao veliki korak u razvoju Evropske unije je Ugovor iz Nice. 194 PREGLED . čelnici Evropske unije za predsjednika su izabrali belgijskog premijera Hermana van Rompuya.“28 Glavne promjene koje ugovor donosi u institucionalnoj organizaciji u Evropskoj uniji odnose se na. preko člana 6. Bitnost ovakve institucionalne adaptacije. godine. uvođenje stalnog predsjednika Evropskog savjeta. godine).

nezavisno od država članica (ali uz njihovu saradnju). godine bira na opštim i direktnim izborima u svim zemljama članicama. konfederacije. Europsko pravo. Uz sve ove karakteristike. Rijeka. 31 Matijas Herdegen. Ugovorni proizvod – Evropska unija i pitanje suvereniteta država članica Posmatrano iz današnje perspektive. bez obzira da li su one u procesu donošenja glasale za njih ili ne. Evropski parlament. a to su: uredbe. godine 30 Nastaju kao proizvod rada njenih institucija. Zanimljivo je da su “federalni faktori najjače izraženi u odnosu na pravosudni i pravni sistem. I. 1. od usvojenih 86 obavezujućih akata. tj. II. a najslabije na polju politike”. zatim. 2009. tako da je u 2000. ali i svoje sekundarne izvore prava30.rajni napori da Europa dobije novi okvir. njih samo pet je provedeno.31 Boljem shvatanju. Pogled iz drugog kuta II. nezaobilazan je spomen činjenice da u definisanoj ugovornoj mogućnosti Evropska unija usvaja odluke obavezujućeg kara29 Izvor: Beta. 12. današnja Evropska unija. Pravni fakultet u Rijeci. Sada počinje nova era…”29 Nakon takvih riječi jasno je da će ovaj ugovor postati osnovni dokument za djelovanje Evropske unije u narednim decenijama. s obzirom da su obavezujuće i konačne na cijelom prostoru Evropske unije. koji se od 1978. Mehanizmi provođenja su u direktnoj ingerenciji država članica. ali i vrlo prepoznatljivih elementima federalizma. Zbog toga je u naučnoj literaturi poznat i kao „tvorac federalizma“. PREGLED 195 . ima svoje institucije koje djeluju nadnacionalno. Treba napomenuti da Evropska unija ne posjeduje mehanizme provođenja. Ipak. Za to je zadužena Komisija Evropske unije. Sem toga. koja nadzire primjenu i poštovanje komunitarnog prava u državama članicama. pa i njihova efikasnost zavisi od spremnosti implementacije od države članice. preporuke i mišljenja. već samo kontrole. uputstva. koji ima neka obilježja međunarodne organizacije. 2005. ključni garant usklađene primjene prava Evropske unije je Evropski sud pravde. pa se s toga često naziva “čuvarica integracija”. odluke. zajedničke institucije se brinu o poštovanju i zaštiti uspostavljenog ali i harmonizovanog pravnog sistema. čija je zadaća da tumači osnivačke ugovore. godini. ima svoj parlament. jasno je da Unija ima svoje osnivačke akte kao primarne. Njegove presude su predstavljale i predstavljaju jedan od važnijih izvora prava u procesu konstitucionalizacije. sprovodi sudsku kontrolu zakonitosti zakonodavnih i izvršnih akata. imaju direktno i neposredno dejstvo prema građanima država članica ali istovremeno obavezuju i države članice. može smatrati pravnim i političkim entitetom. Odluke koje donose institucije Evropske unije.

Iz ovakvih navedenih različitih teorijskih pristupa. to predstavlja određenu spremnost na ostvarivanje suverenih prava u sistemu udruženih asocijacija. neophodno je istaći. ECR 1-6079 i 1/92. Razmatrajući i analizirajući 32 Za više informacija pogledati: Sajmon Hiks. države članice imaju monopol u njihovom izvršavanju (od 83 direktive koje su koje su se trebale provesti u 2000. Službeni glasnik. preuzeto: Sajmon Hiks. godini. Eea II (1992). ali je pravi uticaj oblikovan nacionalnim sistemima upravljanja. provedeno ih je samo 5). S druge strane. spomenuto djelo.33 ali uz činjenicu da državni suverenitet i dalje ostaje ekskluzivno pravo država članica. 33 Shvatanje Evropskog suda pravde pitanje pravnog suvereniteta EU u stvaranju Evropskog ekonomskog prostora. gospodari ugovora ili pak izraženo njemačkom terminologijom „Heren de Verträge“). već ga samo dopunjuje). teritorij (koji proizlazi od nacionalnog teritorija država članica). jasno se uočava da Evropska unija ne posjeduje sve elemente koje posjeduje jedna savezna država zasnovana na principu ustavnog uređenja. ali ne i mogućnost legitimne upotrebe sile kao ni državni suverenitet. U pogledu teritorija. 2007. Sve su one članice Ujedinjenih naroda. „Evropsku uniju čini teritorij država članica”. Politički sistem Evropske unije. ECR 1-2821. da su države članice pitanje vlastitog suvereniteta u nekim elementima dobrovoljno ujedinile kao sistemsku korist u Uniji. neophodno je naglasiti i to.ktera za države članice. On se izražava u nemogućnosti nezavisnog djelovanja Evropske unije u odnosu na države članice. po mišljenju i stavovima Sajmona Hiksa32. potrebno je istaći da. Otvaranjem pitanja ostvarenja suvereniteta država unutar Evropske unije. ako posmatramo Evropsku uniju sa klasičnog „veberijanskog“ stanovišta. monetu. dok je kontrola provođenja u nadležnosti organa Evropske unije. Beograd. Također. Očigledan nedostatak spoljnog suvereniteta primjetan je u međunarodnom pravnom poretku. 196 PREGLED . Time države članice ostaju centralne jedinice sistema na koji se prepisuje “državni suverenitet”. Evropska unija ima i jedinstven politički sistem. Međutim. iznesen je kroz Slučaj 1/91. jedino države članice posjeduju sposobnost da oblikuju ugovore na kojima se temelji Evropska unija (države članice se nazivaju strane ugovornice. odnosno u nemogućnosti nadilaženja interesa država članica. primijetit ćemo. Samim tim. (…) izjasnio se „da predloženi sporazum o EEA ugrozio nezavisnost i suverenost EU“. da se ona temelji na saradnji suverenih država. Na osnovu toga. 130. Također. i prenos određenih državnih ovlasti na evropski nivo ne znači odustajanje od zahtjeva pojedinih država članica za vlastitim suverenitetom. već naprotiv. da ideji o Evropskoj uniji kao državi oduzeta su ključna uporišta-unutrašnja prinuda i spoljni suverenitet (jer u tom slučaju nedostaju dva najvažnija konstitutivna elementa koje posjeduje jedna država). Posjeduje: državljanstvo (koje ne zamjenjuje nacionalno. EEA I (1991). str.

89.razne stavove u komparaciji sa postojećim dominantnim teorijama evropskog udruživanja. L. Ustavni sud je u daljnjem tekstu odluke pojasnio. str. Margaret Thatcher je 1975. donio oduku u kojoj jasno stoji da: “Evropska unija još ne predstavlja saveznu državu. 57. 126.) 235–241. tačka 46. Naprotiv. tačka 51. Jean Monnet Working Paper. a ne državu koja se temelji na narodu jedne europske države. da:” Ugovor o Uniji (…) uspostavlja savez država (Staatenverburn) radi ostvarivanja sve tješnje unije europskih naroda (organizovanih u države). Harvard. 36 Usporediti sa: Mathhijas Herdegen.rev.”37 Da bi još jasnije bilo određenje Evropske unije.36 i to riječima: “Obavljanje suverene vlasti putem saveza država (Staatenverburn) poput Europske unije temelji se na dozvoli država koje ostaju suverene i koje u međunarodnim stvarima uglavnom djeluju kroz svoje vlade i nadziru procese integracije. H.Intʼl L. Weiler. Odluke (1994) PREGLED 197 . 88. godine. zaključujemo. rep. 32 common Mkt. (1994.. 37 German Y. Mada. C. MA 02138 USA. nacionalna formacija je ta koja je temeljna za legitimitet evropskih integracija. the German state the Maastricht Decision. Maastricht and the German constitutional Courth: Consstitutional retrainrs for an “Ever Closer Union”. ne isključujući dosadašnja iskustva koja su ukazala na potrebu za određenom adaptacijom nacionalne suverenosti u procesu evropskog udruživanja.113. rep. da sama (ranije spomenuta) izgradnja „supranacionalnih“ institucija ne predstavlja razgrađivanje postojećih državnih struktura kao procesa desuverenizacije. koji je u nastojanju da odredi pravni karakter Evropske unije. a nacionalna država je osnova za to. opisala riječima: “Gotovo svaki veliki narod je bio prisiljen od strane pritisaka poslijeratnog svijeta na ‘bazen’ značajnih područja suvereniteta kako bi se stvorili učinkovitije političke jedinice. kao i češki ustavi sud prilikom izjašnjavanja oko usvajanja i ratifikacije Lisabonskog ugovora). Odluke (1994) 38 1 Common Mkt. nezaobilazan je predmet Brunner (Das Maastriht Urteil) Ustavnog suda Njemačke. 125..”38 34 J.”34 Kao poseban akcent ovakvim shvatanjima Evropske unije. (slične odredbe u svojim ustavnim presudama donijeli su italijanski i danski ustavni sudovi. 37 1 Common Mkt. H.”35 U daljnjem dijelu sudske odluke Ustavni sud je precizirao obiter dictum odredivši Evropsku uniju savezom suverenih država (Staatenverburn). L. u vrijeme engleskog referenduma o Evropi. 57. 7–8 35 Hobe.B. 81994. L. Stephan. Takvu procesualnost.

Moramo spomenuti i to da deskripcija Evropske unije od Ustavnog suda Njemačke naišla je na različite shvatanja i kritike.40 tada ne možemo reći da suverenost država Evropske unije predstavlja apsolutnu kategoriju. da je on u pojedinim elementima ublažen. ali suverenitet još uvijek nije otpisan. str. ima nadležnost. da na osnovu svog ovlaštenja da brani osnovna prava i principe demokratije definisane “Osnovnim zakonom”. 2002. Na ovaj način i same države unutar udružene asocijacije kakva 39 Sajamon Hinks. ustvrdio je. 136. Sličnog stave je i Dinstein. 2003. 198 PREGLED . a ako pak sa jelinekovske ili nojmanovske. Prema mišljenju Hailbronnera. i koje se izvodi međunarodnog javnog prava.Također. pa i one koje se ističu kao inkompatibilne sa temeljnom idejom evropskih integracija. niti suprematija komunitarnog prava u odnosu na rad Parlamenta. Problem suverenosti i teorija međunarodnog javnog prava. Ako posmatramo sa aspekta kelzenijanske perspektive. i napomena. a koje je proizašlo. 40 Pogledati: Hans Kelzen. ustvrdio je. Beograd. “da nemački parlament zadržava pravo prenosa (povlačenja) nadležnosti Vlade Nemačke na organe Evropske unije. sadašnje određenje Evropske unije je kompatibilno sa oblikom konfederalnog uređenja koji se temelji na konceptu suvereniteta država članica. te takvu odluku stavlja kao apsolutnu mjeru zaštite nacionalnog suvereniteta. Vladavina prava. a oslanjajući se na ukazano iskustvo historijske amplitude. To brani činjenicom. Rezimirajući izneseno.41 u tom slučaju nepravedno bi bilo ne spomenuti da on još uvijek predstavlja apsolutno dobro. da suverenitet u regionalnoj makroekonomskoj organizaciji kakva je Evropska unija ostaje dinamičan koncept. i engleski Dom lordova u svojoj raspravi o Ugovoru iz Mastrihta. a time i Evropske unije. Službeni glasnik. Filip Višnjić. da je Ujedinjeno Kraljevstvo država ugovornica i da se može povući iz organizacije kad god osjetiti potrebu za takvim činom. primijetit ćemo. Na kraju. Komparirajući ta dva pristupa. da je Evropska unija u sadašnjim političko-pravnim konturama osnovana u prošlom stoljeću (misleći na XIX) bila bi konfederacija. Beograd. da može proglašavati zakone Evropske unije ultra vires ukoliko su u suprotnosti sa Osnovnim zakonom (u saradnji sa Evropskim sudom pravde). zaključujemo. 41 Pogledati: Franc Nojman. da formiranje Evropske unije ne predstavlja narušavanje suvereniteta Ujedinjenog Kraljevstva. koji smatra.”39 Analogno ovome. spomenuto djelo.

Trebamo se prisjetiti da je nakon neuspješnih referenduma u Francuskoj i Holandiji po pi42 Spomenuti autori smatraju se kao dva najveća imena u proučavanju Evropske unije. Upravo zbog toga Evropska unija danas uspostavlja potrebu za novim standardima teorijskog pristupa i rasprava u pravno-političkoj teoriji i praksi.“ Na kraju svega ostaje otvoreno pitanje.42 sinonimno karakterišući je kao “regulatornu državu zaduženu samo za redistribuciju vrijednosti“? Iz svega prikazanog proizlazi jasan zaključak da je „Evropska Unija organizacija sui generis. iznalaženje odgovora na probleme međunarodnog ekonomskog gibanja zahvaćenog procesom recesije. Osnovna praznina vidna je u tome. magistar rad. Kada se pogleda sa ove vremenske distance uz postojeće probleme koji opterećuju Evropsku uniju. prema procjeni Evropskog nadzornog odbora njih 440 je u izvornoj ili balažnoj modificiranoj formi sadržano u Lisabonskom ugovoru. u svoj svojoj pravnoj sadržini ne može nadomjestiti sve propuste koji su nastali sa neusvajanjem ustava Evrope (iako ovdje treba naglasiti da ustav ništa više nije narušavao niti zadirao u suverenitet država članica od spomenutog ugovora). Međutim. Ugovorno i ustavno uređenje Evropske unije. da li su konačno definisanje Evropske unije dali Endrju Moravčik i Đandomeniko Majone. postaje jasno. 45 Od 448 članova koliko sadrži Ustav. na Heritage Foundation). što se izgubio jači element koji bi dao novi oblik udruživanja zasnovanog na formi ustavno-pravnog poretka. problemom evropske zone. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli.je Evropska unija. godine. PREGLED 199 . bivaju prinuđene da posreduje između „sile i razuma. i takvu mogućnost u budućnosti ne treba u potpunosti isključivati. a ne država zasnovana na demokratskim principima. iz 1993. 43 Presuda Njemačkog ustavnog suda. u: Margaret Thatcher (Centar za slobodu) i Kathryn Shelby (Cullom Davis Instituta za međunarodne studije. slučaj „Brunner“. postojanja i norme. koji je viši analitičar u politici evropske poslove.44 koji je „zamjena za Ustav Evropske unije”45 (jer sadrži veliki broj ustavnih odredbi koje su inkorporirane u njegov sadržaj) je problem unutrašnje krize. da Lisabonski ugovor koji je došao kao kompromis država članica u zamjeni za ustav. 44 Za više informacija pogledati: Nermin Tursić. uz istovremeno zaključivanje pregovora o pridruživanju Islanda i Republike Hrvatske. Podaci prema Nilu Gardineru. Umjesto zaključka – perspektiva daljnje integracije Pitanja sa kojima se Evropska unija u ovom trenutku bavi nakon ratifikacije i usvajanja Lisabonskog ugovora.“43 mada ona svojom originalnošću i specifičnošću nadilazi sve do sada poznate tipologizacije međunarodnih organizacija.

govori nam da će suverena država nacija biti s nama u budućnosti. već naprotiv. Članstvo u evropskom projektu oduvek se shvatalo kao sredstvo očuvanja nacionalnih država u Evropi. ni na koji način ne ugrožava ni nacionalni identitet naroda država članica. te irske drame oko usvajanja Lisabonskog ugovora (uz napomenu da su iz njegovog sadržaja izbrisani simboli. Tako da integracija “uključuje prilagođavanje nacionalnog suvereniteta novim okolnostima. u periodu od nepunih šezdeset godina postojanja uspjela da izgradi solidnu pravnu strukturu zasnovanu na ugovorima koji prema mišljenju Evropskog suda pravde. Uređenje evropske unije predstavlja jedinstven način stvaranja sistema suverenih država. str.“ 47 Pol Tejlor. 17. potvrdio je da „Ugovor o evropskoj uniji predstavlja ustavnu povelju Zajednice zasnovanu na vladavini prava. Pogled iz druge perspektive. Eea II (1992). a da pritom institucije država članica ne slabe.”46 Ipak. Iz toga proizlazi. Centralne institucije i evropski pravni sistem jačaju. Kraj evropske integracije. ali ne i njegovo ukidanje. imaju „ustavno-pravne elemente. kao što su: odbijanje ratifikacije ugovora o Evropskoj odbrambenoj zajednici u pedesetim.”47 Takvo unijsko uređenje. čak i ako se njen utjecaj u nekim oblastima politike umanji u odnosu na komparaciju i shvatanja sa suverenim konceptom iz prošlosti. kao i druge sporne odredbe koje su mogle da se protumače kao nastanak „evropske države“ na štetu njenih članica). iako se ona pokazala funkcionalnom uz sve spomenute teškoće koje su je pratile u toku njenog postojanja. pokazuje nam da su države članice u ovakvoj političkoj organizaciji ujedinile dio državnog suvereniteta. Ovakva situacija više odgovara državama članicama. 200 PREGLED . 2010. Uprkos svemu nabrojanom. daljnjom izgradnjom potrebe za sistemskom nužnosti. ponovljenim danskog referenduma povodom prihvatanja Mastrihtskog ugovora. Upravo taj odnos protektivnog nacionalnog identiteta. Beograd. države Evropske unije će i dalje na najbolji način zaštititi svoje ekonomske interese u savremenim procesima globalnih izazova sa kojima se svakodnevno suočavaju. ECR 1-2821. U međuvremenu. krize oko britanskog budžeta u sedamdesetim godinama. Službeni glasnik. da postojeći ugovorni odnos više se zasniva na održavanju ideje zajednice nego ideje jedinstva. paralizovanje rada Savjeta Evropske zajednice od strane Francuske u šezdesetim. ne oklijevajući da neka od 46 Evropski sud pravde u Mišljenju 1/92. ali ne treba zaboraviti poteškoće koje su je pratile u prošlosti. nema sumnje da je sadašnji zastoj u izgradnji ustavnog poretka ozbiljan udarac višegodišnjem naporu uloženom u zaokruživanje pravno-političkog sistema Evropske unije. ali taj čin nije suštinski ili pak posebno bitno promijenio osjećaj za nacionalnu dobrobit. jer na taj način i sam suverenitet država Evropske unije ostaje dinamičan koncept. Albatros plus.tanju usvajanja spomenutog ustava Unija ušla u krizu.

Pitanje je treba li je nastaviti graditi na postojećim temeljima ili sve prepustiti sudbini. L. Wilialiam Engdalh. (dostupno na: www. 2004. 1997. 2004. Građenje države. 3. Reforme Evropske unije. Europsko pravo. A to znači. Beograd.. 4. koji je davne 1951. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. Hans Kelzen. R. Beograd. u formi poruke. Demokrtija i globalni poredak. Rijeka. Grupa autora. 1994. uredio Enrico Cravetto. Mladen Bodiroža. 15. Evropska unija. Beograd. Zagreb. 2009. str. Beograd. Minhen.co. 8. Prometej. 5. 1993. 1997. ostaje jedno sigurno. Pfetsch Frank. Dr. Sve bliža unija. Problem suverenosti i teorija međunarodnog javnog prava.evropapokret. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. rekavši: „Evropa je na povijesnoj prekretnici. 2008. Hrvatski prevod. Maastricht and the German constitutional Courth: Consstitutional retrainrs for an “Ever Closer Union”. Dezmon Dinan. Procesi). Filip Višnjić. Filip Višnjić. Roberta Šumana. Held Dejvid. ali i otvorenog pitanja postavio je i francuski premijer Fransois Fillon u londonskom listu The Times svome britanskom kolegi Davidu Cameronu. Banja Luka. Beograd. godine proročanski rekao: “Evropa neće biti stvorena odjednom. 2003. 6. Institutionnen. Mathhijas Herdegen. Glas Srpske. 2005. morat ćemo uskladiti svoje gospodarske. Prozesse. 2007. C. 12. (Evropska unija. Povijest. znači pojačati integracije. F. A Contury of War. Geschichte.svojih suverenih prava zajednički usmjere u pravcu zajedničkog postizanja cilja (očuvanje evropske zone). PREGLED 201 . poslijeratno doba. da takvo stanje i dalje ostavlja otvoreno pitanje. Stoljeće rata. Frensis Fukujama. niti prema samo jednom planu (…). Institucije.”48 Literatura 1. T. 2. 7. Wilhelm Fink Verlag. Službeni glasnik. Službeni glasnik. 2006. Angloamerička naftna politika i novi svjetski poredak. Rijeka. Hartly. drugo dopunjeno izdanje. Gordana Ilić-Gasmi. AngloAmerican Oil Politics and The New World Order. 9. fiskalne i socijalne obaveze. na koji će se način kretati ovakav razvoj i kako će on uticati na dalju evoluciju Evropske unije?! Slično ovom. 10. Temelji prava Europske zajednice.“ Dok se bude čekao odgovor. Za konsolidaciju eura i eurozone. Evropske unija će svoj dinamički proces razvoja nastaviti u pravcu zamisli jednog od njenih idejnih tvoraca. 48 Šumanova deklaracija. Historija. Bottiger Verlags-GmbH. Matijas Herdegen. 11. Die Europaische Union.yu). Europapress holding. Mkt.

• • 202 PREGLED . 3. priredila. marta 1957.int/eurlex/en/treaties/). Ugovor o osnivanju Zajednice za atomsku energiju (Euroatom) 25. Beograd. 1997. Europa in 12 Lektionen (Evropa u 12 lekcija. Ured za službena objavljivanja). Službeni glasnik. 1 Common Mkt. Ustav Evrope. 1999. 17. Imperije. L.eu. 24. Shaw. 1 Common Mkt. Filip Višnjić.int/eur-lex/en/treaties/).eu.. Beograd. Filip Višnjić. Herfrid Minkler.. Mastrihtski ugovor – Ugovor o Evropskoj uniji (Treaty on European Union). Informator. (dostupno na: http://www. Jean Monnet Working Paper. Franc Nojman. Beograd.europa. 1989. 88. 21. Ljerka Mintas-Hordak. rep. (dostupno na: http://www. Weiler. 16. 2002. Beograd. Albatros Plus. Odluke (1994). 2010. Beograd. 2010. Beograd. Mate. Kraj evropske integracije. 2. Reformski ugovor EU iz Lisabona. oktobar 1997. Filip Višnjić.europa. 89.int/eur-lex/en/treaties/).13. tačka 46. 18. Vladavina prava. tačka 51. Uvod u Europsku uniju. 57. Evropa – istorija jedne ideje. Deša Mlikotin-Tomić. logika vladavine svetom – od Starog Rima do Sjedinjenih Država. 1951. Harvard. Odluka ustavnog suda SR Njemačke „Brunner” (Das Maastriht Urteil). Zagreb. 7. Henri Kisindžer.europa. 14. 2004. 2003. Rimski ugovor o osnivanju Evropske ekonomske zajednice (EEC). 4. 2002. Pol Tejlor. Zagreb. 22.eu. Diplomatija. 15. Sergio Romano. Službeni glasnik. H. (dostupno na: http:// www. Službeni glasnik.”The Many Pasts and futures of Citizenship in the European Union”. H. Amsterdamski ugovor. L. Evropska komisija. J.eu. Pravo Evropske ekonomske zajednice – pravni akti i dokumenti. rep. (dostupno na: http://www. februar 1992. 2008.europa. priredio Milutin Janjević. Beograd. Albatros Plus. Fontaine Pascal. Luksemburg. 2. 5. 23. C.int/eur-lex/en/treaties/). 20. 2008. Odluke (1994). 57. Pravni izvori 1. 19. Džozef Vajler. SAD. Pariski ugovor – Ugovor o osnivanju Zajednice za ugalj i čelik. Vazal pres.

evropapokret.exe. magistar rad.com/cgi-bin/cgint.com/SPECIALS/2000/eurounion/story/enlarge. 2. http:/www.europa. PREGLED 203 .cnn. Nermin Tursić. The Times. Ugovorno i ustavno uređenje Evropske unije. http:/www. London.eu.jean. http:/www.monnet. http://www.yu.Ostali izvori 1.net/usindex.euractiv. 4. http:/www. 5. 13. januar 2011.html. godine. 2. Tuzla.int/eur-lex/en/treaties/.co. 3. Korisne internetske stranice 1. Univerzitet u Tuzli.

.

Bosna i Hercegovina.Eli Tauber UDK 930. Ključne riječi: Jevreji. Moric Levi objavio je 1911.15) (=411. Značajan doprinos historiji Jevreja Bosne i Hercegovine dao je Jorjo Tadić u svojoj knjizi “Jevreji u Dubrovniku do polovine XVII stoljeća“. U cilju ozbiljnog istraživanja i prikupljanja građe. Jevrejska štampa je za buduće istraživače sačuvala vrijedne podatke. historija.85 (497. čak i radna grupa u kojoj su bili vrhunski intelektualci. holokaust. kulturna baština Summary The Jewish people in Bosnia and Herzegovina were never much concerned about their past and history. 1984. Poslijeratno razdobIje (1945–) stvara sasvim novu situaciju. Tek pojavom časopisa“La Alborada“ najavljuje se početak istraživanja historije Jevreja Bosne i Hercegovine. Naučni skup nosio je naziv: stvaralaštvo Jevreja u kulturnoj baštini i razvoju Bosne i Hercegovine. Nadrabin dr. Najveći dio napisanih knjiga posvećen je istraživanju holokausta. godine knjigu na njemačkom jeziku “Sephardim in Bosnien“ u kojoj se koristio već istraženom građom koju je sakupio i obradio Zekky efendija.16) HISTORIOGRAFIJA O JEVREJIMA U BOSNI I HERCEGOVINI HISTORIOGRAPHY ABOUT JEWS OF BOSNA AND HERZEGOVINA Sažetak Jevreji se nisu intenzivno bavili vlastitom prošlošću. bez kojih danas ne bi bilo moguće napisati historiju Jevreja Bosne i Hercegovine. We can mark the appearance of the newspaper “La Alborada” in 1900/1901 as the beginning of research of Jewish history in Bosnia and Herzegovina. godine održan je jedan naučni skup koji je obradio djelimično historiju i kulturu Jevreja BiH. Sarajevo. prevođenja dokumenata sa staroturskog formirana je pri Jevrejskoj opštini u Sarajevu. Sefardi. PREGLED 205 . ali joj je dao sefardski smisao i zaokružio je na osmanski period.

Key words: Jews. Slična je situacija i u historiografiji BiH u tom periodu.In 1911 Rabi Dr. partly elaborating the history and culture of Jews in Bosnia and Herzegovina. pišu i historije BiH. Najbolji primjer za to je Historija naroda Jugoslavije (I i II) na čijoj izradi su učestvovala sva poznata imena u historiografiji na prostorima ex Jugoslavije. pokret postmoderne za koji M.) creates a whole new situation. Radi se ustvari o kretanjima u savremenoj historiografiji (ali ne samo u njoj) koja karakteriše pluralizam i radikalizam. ne pitajući se je li ono istinito. pored nacionalnih historija. Jorjo Tadic gave a meaningful contribution to the history of Jews in Bosnia and Herzegovina in his book “Jews in Dubrovnik up to the middle of the 17th century”. ali i prve sintetske historije južnoslavenskih naroda unutar kojih uključuju i Bosnu. The post war period (1945. but he gave it a Sephardic meaning and encircled it to the Ottoman period. Neki od historičara koji se bave historiografijom BiH mogu se svrstati u tzv. The scholarly congress was entitled: Jewish creation in cultural heritage and development of Bosnia and Herzegovina. je cilj koji sebi postavljaju historičari postmoderne. Cultural heritage Unutar hrvatske i srpske historiografije o Bosni se piše u okviru nacionalnih historija. In the year 1984 a scholarly congress took place.without it today it would have been impossible to write the history of Jews in Bosnia and Herzegovina.group in which were top intellectuals with the aim of serious research. Postizanje korisnog znanja. Sarajevo. 206 PREGLED . In the book Dr. The Jewish community of Sarajevo formed a work . gathering data and translation of documents that were in old Turkish language. Moric Levi published a book in German: “Sephardim in Bosnien”. The Jewish newspapers preserved valuable information about Jewish history in Bosnia and Herzegovina . History. Gross kaže da ga je teško definisati zbog njegove širine i raznolikosti. Pristup u njihovom sagledavanju i prezentiranju historije Bosne s pozicija općih kretanja u historiografiji XIX stoljeća vidljiv je i danas. ali se po prvi put pišu i historije Bosne. ali i nepriznavanje bilo kakve istine. Historičari u Hrvatskoj i Srbiji u prvoj polovini XX stoljeća. Holocaust. The biggest part of written books is dedicated to research of Holocaust. Moric Levi used material which had already been gathered and elaborated by Zekky-Efendi. Bosnia and Herzegovina. Sephardic Jews.

godine. Neke od njih su se sačuvale i do danas. Zeki-efendi Rafailović – on je u to vrijeme bio jedna od najistaknutijih ličnosti među bosanskim Sefardima. Historija Jevreja bila je tema izvan njezina interesa. U Sarajevu je završio ruždiju. to jest nakon uspostavljanja nove austrougarske administracije. njen urednik. Svi listovi koji su izlazili u to doba u Sarajevu zabilježili su njegovu smrt. gdje uči razne jezike.Pored toga što je napisao Historiju Jevreja Bosne. ovaj rad.Na spomeniku. bez obzira na vjersku pripadnost. a igrao je važnu ulogu i u bosanskoj kulturi općenito uzev. dobro poznat po svom poznavanju stvari. marta 1901. 2 Zekky efendija Moše (Rafael) Atijas. Pokretač novina (Cappon) pokušavao je da izbjegne pretvaranje La Alborade u list za dobro obrazovanu elitu. a uz to je imao i litreranih priloga. Činjenica je da sa jezikom Jevreji gube i religiju i druge nacionalne odlike. PREGLED 207 . sve svoje slobodno vrijeme provodio je na sakupljanju i prepisivanju sefardskih romanci i poslovica. Poslije završene ruždije mladi Moše Atijas nastavlja svoje školovanje u Carigradu. koji traži prikupljanje dokumenata. Ni sami Jevreji nisu se intenzivno bavili vlastitom prošlošću. Tek pojavom časopisa “La Alborada“1 u jednom od uvodnika. 1878. davao više informacija između narodnog jevrejstva. a s obzirom na zahtjeve koje nam postavljaju mnoge jako važne ličnosti iz 1 La Alborada (1900–1901). Poslije Berlinskog kongresa. Zeki-efendija je umro u Sarajevu 2. srpnja 1916. Uz to je Zeki-efendija bio i pjesnik koji je svoje pjesme pisao na svom maternjem jeziku. to jest na jevrejsko-španjolskom. jedinstvenom na svijetu. stoljeća službena se historiografija u Bosni i Hercegovini bavila uglavnom historijom države kroz protekle periode njenog postojanja. skromno. poprativši je svojim prikazima. jednu od onih srednjih škola koje su turske vlasti koncem svoje vladavine otvarale u značajnijim gradovima u Bosni i Hercegovini kao i u Carstvu uopće. hebrejskom i turskom jeziku. Po povratku sa školovanja iz Istanbula preuzima dužnost financijskog savjetnika u tadašnjoj Vilajetskoj upravi. u jednoj od najstarijih i najpoznatijih sefardskih obitelji svoga rodnog grada. Međutim. iako je bilo jasno da samo ona može lagano da čita ovu novinu. godine. bio je nesebičan prenosilac historije na mlade.Moše (Rafaela) Atijas. potonji Zeki-efendija rodio se u Sarajevu godine 1845. on ostaje na istoj dužnosti koju je obavljao i ranije. u broju 10 od 8. pinkasa i pripovijedanja ličnosti od važnosti ne bi se mogao u potpunosti kompletirati. La Alborada je uporno radila na španjoliziranju đudeošpanjola. već u okupljanju i održavanju jedinstva sefardskih zajednica raštrkanih po Balkanu. sa nekrologom na bosanskom. Tijekom cijelog svog života. nije se sastojala u približavanju Sefarda narodima iz spoljne sredine. Ove škole su bile otvorene za sve građane Turske. ratovima i ulogom velikih ličnosti. Kroz svoje stranice list je tretirao opšta jevrejska pitanja. Abraham Kappon najavljuje da će početi sa objavljivanjem historije Jevreja Bosne: “Na prvoj sjednici Upravnog komiteta La Alborade na kojem se raspravljalo s mnogo pažnje o potrebi izdavanja jedne povijesti bosanskih Jevreja. Funkcija glasila koja će se javiti krajem toga vijeka. ali su ih uprkos tome malo pohađali nemuslimani. najčeće iz folklora. poštovani gospodin Moše Rafael Atijas (Zeki-efendija)2. da je bio predsjednik Hevra kadiša. stoji. ljubazno se odazvao da se prihvati zadaće da sastavi ovo djelo od općeg interesa.Početkom 20.

želio nam je pokazati ono što sastavlja. a 1911. Pored toga završio je i gimnaziju. sarajevski nadrabin. Moric Levi (1878–1942) rođen je u Sarajevu. da bismo zadovoljili naše čitatelje a da ne prekidamo to objavljivanje. Zasluga za to pripada dr. godine dr.raznih gradova iz inozemstva. tako da se nadamo da ćemo moći objaviti jedno kompletno djelo. na kojem je doktorirao 1906. Teološki fakultet završio je u Beču.Pored dužnosti rabina i nadrabina. kako bi on mogao završiti posao koji je otpočeo. Kako smo obaviješteni. godine o temi „Sefardi u Bosni“. Bez ikakvih objašnjenja objavljivanje je prekinuto i čekalo se narednih deset godina da se pojavi novi naslov o historiji Jevreja Bosne. Nadrabin Levi koristio se u knjizi 3 Dr. a što smo mi utvrdili da je od velike važnosti. najvrednije mu je djelo knjiga „Sephardim in Bosnien“. a istovremeno je studirao na Filozofskom fakultetu u Beču. Već 1916. U djetinjstvu pohađao meldar (jevrejsku osnovnu školu). koji već posjeduje jedan broj dokumenata i poznajući dobro jedan dio povijesti. Poznato je da je poslije toga bio u koncentracionom logoru Jasenovac. bez ikakve sumnje. godine Sefardska opština ga izabrala za nadrabina. Moric Levi. Za rektora seminara imenovan je dr. molimo svu gospodu rabine. mnoga naša braća u unutrašnjosti posjeduju značajne dokumente. godine o temi „Sefardi u Bosni“. i to od velike važnosti. Moric Levi je bio i stalni profesor vjeronauke u sarajevskim gimnazijama i drugim srednjim školama. Dr. da se požure da nam dostave pinkase i dokumente koje posjeduju ili da napišu ono što znaju a što se tiče ovog predmeta. 208 PREGLED . Moricu Leviju3(3) koji je na Filozofskom fakultetu u Beču doktorirao 1906. nastavio školovanje u višoj školi koja se zvala „La alaha“. Poslije završenog studiranja vraća se u Sarajevo na mjesto rabina. Gospodin Atijas. godine otvoren je Srednji teološki seminar u Sarajevu. Njegov naučni rad je bio originalan. “Fragmenti iz života Sefarada“: Rav Danon i Ruždi-paša“. ali je ipak uspio da objavi pet nastavaka svoje „Historije bosanskih Jevreja“. godine i objavio kao knjigu na njemačkom jeziku “Sephardim in Bosnien“. pa smo tako obećali da ćemo uskoro odvojiti jedno mjesto u kolumnama La Alborade za “Historiju bosanskih Jevreja”.“ Ovaj rad je. predsjednike općina i upravitelje jevrejskih škola u bosanskim gradovima da izvole potražiti pinkase i dokumente koji će se moći naći u bilo kakvom stanju. Moric Levi bio je prvi akademski diplomirani i osposobljeni rabin u Sarajevu. Ali. Nekoliko dana poslije ulaska Nijemaca i ustaša u Sarajevo 1941. U “Historiji” će biti spomenuti svi oni koji budu poslali dokumente ili koji budu pisali o onom što se odnosi na izvjesne dijelove. gdje i završio svoj život. dr. upravitelje sinagoga. da prikupe podatke i istinske dokumente da ih upute gospodinu Mošeu Rafaelu Atijasu. Objavio je nekoliko studija: “David Pardo“. kao i mnogo strpljenja. Iz tog razloga Zekky efendija je kasnio u preuzetoj obavezi. Školske 1928/1929. dobro bi bilo da svi oni koji mogu pomoći privođenju kraju ovog djela. tražio mnogo truda i napora. Moric Levi je uhvaćen i odveden u Grac (Austrija).

ali joj je dao sefardski smisao i zaokružio je na osmanski period. Isak efendi Salom. carski ferman iz 1921.godine. jahanja. maja 1920. smatram da je neophodno. ješiva. 72. poravnanje sa zastupnikom vakufa Sulejman-agom sinom Abdulaha. O nošnji Španjola u Bosni. Ova literatura je. Sijavuš paša Stariji. O posebnim zakonima. posjete kupatilima i dr.. prvi carski ferman o podizanju jednog hrama u Sarajevu. drugi carski ferman o getu. Moric Levi 7. Građansko-pravni položaj Židova. o lijekovima. Po svojoj samoj orijentaciji Židovska svijest trebala je da bude u funkciji cionističkog pokreta u Bosni i Hercegovini odnosno “Židovskog nacionalPREGLED 209 .već istraženom građom koju je sakupio i obradio Zekky efendija. uvozu i mjestima trgovanja sarajevskih Židova. carski dekret (berat) o imenovanju Moše Perere za haham-bašu Bosne. Spisak starijih židovskih porodica u Sarajevu. jevrejsko sudstvo. Hadži Lojo. rabini David Pardo i dr. str. ugovori i procesi u getu. općinski statuti iz 1731. Zbog preglednosti rada i njegovog značaja za dalje istraživanje historije Jevreja Bosne i Hercegovine. ali je kasnije prevedena i objavljivana u nastavcima na stranicama „Židovske svijesti“ pod naslovom “Sefardi u Bosni“. posljednje decenije okupacije. zabrana nošenja određene odjeće. O izvozu.. Doseljavanje Španjola u Bosnu. objaviti i bibliografiju naslova iz spomenute knjige: Sefardi u Bosni. komisije i nalazi šerijatskog suda u toj stvari.. piše dr. Druga poreska davanja koja su imala naziv komora. Stariji hebrejski izvori o Židovima u Sarajevu. međutim. Samuel Baruh i dr. na ovom mjestu. Nehmija Hija Hajon i haham Cevi Ašekenazi. br. Židovska četvrt. sarajevski jevrejski geto. 2 i 3. godinu. prvi carski ferman o pitanju najamnine. bila dostupna manjem broju intelektualaca. izvodi iz računa iz Pinkasa za 1838. godine. O gradnji hrama.4 4 Židovska svijest (1919–1924). Staro školstvo. spisak naziva droga jedne bosanske apoteke. Ruždi i Vedžhi paša.

5 U isto vrijeme u Zagrebu u okviru biblioteke “Esperanza“ pojavljuju se tekstovi S. Avram Alatarac. Jakov Maestro). A. U svom članku u jevrejskom almanahu O potrebi povjesnice Jevreja u Jugoslaviji ističe: “Povijest Židova u Jugoslaviji nije nipošto manje znamenita od one u Beču i Engleskoj. Lavoslav Šik. Atijas. ali je. napisao dr. Kamhija Sefardi i sefardski pokret i J. O potrebi povjesnice Jevreja u Jugoslaviji napisao dr. Tko može perom a svaki svojim doprinosom. Svojim pisanjem uprava lista nastojala je da ostane striktno na ovom pravcu. Fragmenti iz života Sefarada. dr. sve ostalo samo u fazi naučnog razmatranja o potrebama pisanja historije Jevreja na Balkanu. Vladislav Skarić. 7 Dr. M. da osnujemo ustanovu za povijest Jevreja u Jugoslaviji!“ 210 PREGLED . Levi. Vidi: Eli Tauber. R. M. Đorđević. dr. u Hamburgu i u Amsterdamu. Naš stari „meldar“ 6 Jevrejski almanah za godinu 5686 (1925–1926). Štimunzi iz bosanskih sinagoga. Jakov Maestro. dr. Avram Alatarac. a što je usko bilo povezano sa cionističkim pokretom. da se bavi studijom istočnih nauka i izvora naše historije. Zanimljivo je za historičare i statističare i prilog Statistika Jevrejstva u Kraljevini SHS. govorio je o “potrebi povjesnice Jevreja u Jugoslaviji”7. o našoj povijesti. cionistički aktivist. ubijen 1942. godine da izlazi Jevrejski almanah koji je na svojim stranicama donosio i veoma zanimljive priloge koji su bili vezani za historiju Jevreja Bosne i Hercegovine6. izdanje Saveza rabina Kraljevine SHS. Đorđević. odvjetnik. Ženidbeni običaji bosanskih Sefarada. Jevreji Balkanskog poluostrva. Jezik sefardskih Jevreja. dr. jednom riječju. ne zna niko ništa (…). Kajona Sefardi do danas. Lavoslav Šik 1925.U Spomenici o proslavi tridesetogodišnjice jevrejskog kulturno-prosvjetnog društva „La Benevolencije“ iz 1924. tako i da sačuva djeliće historije Jevreja Bosne. nažalost. godine pronalazimo nove tekstove koji proširuju saznanja o dolasku Jevreja u Bosnu i njihovom statusu (Tih. Isak Izrael. dr. Nešto iz narodne medicine Jevreja u Bosni. izvještavajući o svemu što se dešava u jevrejskom svijetu i Palestini. godine u Jasenovcu. Lavoslav Glesinger je tek skromno zaželio “da se jednom počnu sistematski istraživati arhivi naših starih gradova i bivših županija s obzirom na povijest Jevreja u našim krajevima”. baš povijest Jevreja u Jugoslaviji. kolekcionar i vlasnik jedinstvene biblioteke „Judaice i hebraice“. Nu dok o onima znade i uču svako jevrejsko dijete u škpoli a vodi i te kako evidenciju naučni svijet. da damomladeži – i to ne samo jevrejskoj – prilike. Jevrejska štampa u Bosni i Hercegovini. publicist. Iz prošlosti sarajevskih Jevreja. Vladislav Skarić. U Vršcu je počeo 1925. Kalmni Baruh. 5 Tih. kao njen veliki i važni dio. R. dr. Isak Izrael. zato je naša dužnost da izgrađujemo i povijest Jugoslavije i to mi. nog društva“. sarajevski haham. David Pardo. Atijas. Lavoslav Šik. Bez obzira na svoju usku cionističku orijentaciju Židovska svijest je nastojala kako da bude aktuelna. Levy.

Tadićevi glavni su radovi o povijesti Mediterana u od 15. do 17. potpomaže đake i šegrte. PREGLED 211 .10 8 Jorjo Tadić (1899–1969). Kajon).Značajan doprinos historiji Jevreja Bosne i Hercegovine dao je Jorjo Tadić8 u svojoj knjizi“ Jevreji u Dubrovniku do polovine XVII stoljeća“ koju je u Sarajevu 1937. Jevreji u jugoslovenskoj literaturi (E. pokazuju da je Tadić svoje historiografsko saznanje želio da potvrdi istraživanjem još jedne karike koja je slična dubrovačkoj. jevrejska humanitarna i dobrotvorna organizacija.Pinto). posredničku ulogu u trgovini na Mediteranu. Levi). kasnije značile mnogo za nacionalni i društveni napredak jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini. godine La Benevolencija napušta svoj lokalni djelokrug i proširuje ga na sve sefardske Jevreje nekadašnje Bosne. 1968. osnovana je u Sarajevu 1892. Španske romanse bosanskih Sefarada (K. Baruh). postao je docent na Sveučilištu u Zagrebu. Svestranost ovakvog djelovanja proizlazila je iz činjenice da su se oko La Benevolencije okupljali javni i kulturni radnici. osim milostinje. čiji je rezultat bio jedna nova generacija intelektualaca. Bio je stalni član Srpske akademije znanosti i umjetnosti (1959. Vidi: Eli Tauber. najzad. preuzimajući obavezu da. godine izdalo jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo „La Benevolencija“9. dopisni član. jedino u svom krajnjem dometu: u svom sistemu veza koje su spajale mediteranski svijet. Tadić je studirao na sveučilištima u Zagrebu. Od tog vremena La Benevolencija izgrađuje svoj društveni rad samo u okviru ovog novog zadatka. Maestro). Gavrijel Gaon (I. Već 1898. stoljeća. ali i šire. Udio jugoslovenskih jevreja u izgradnji duhovne kulture (P. 1940). Lebl Albala). Jungić). 9 La Benevolencija. prosvjetnog i humanitarnog djelovanja u Beogradu. kao društvo sarajevskih Jevreja sa čisto humanitarno-karitativnim ciljem. Praznovjerje kod sefardskih Jevreja (J. Samokovlija). Dalmaciju i šire balkansko zaleđe. Tadić je obuhvatio nekoliko značajnih oblasti iz historije Jevreja: njihovu trgovačku djelatnost. Po sadržaju veoma obiman i raznovrstan pruža jednu širu sliku o Jevrejima Bosne i Hercegovine. Sarajevu i Bosni i Hercegovini. ako se uporede sa ostalima. Njegova djela o Jevrejima. 1933) donosi niz vrijednih napisa za historiju bosanskih Jevreja: La Benevolencija (V. Ilustrovani leksikon judaizma. osobito Iz historije Jevreja u jugoistočnoj Evropi i Doprinos Jevreja trgovini s dalmatinskim primorjem u XVI i XVII stoljeću. godine obilježio je jedan period bogate društvene aktivnosti i razvoja jevrejskog kulturnog. njihov značaj za Dubrovnik. Nove školovane generacije su. instruktor u Odsjeku za filozofiju na Sveučilištu u Beogradu. i 1969. Leipzigu i Berlinu. njihov društveni položaj i sastav i. Svojim djelom Jevreji u Dubrovniku do polovine XVII stoljeća i svojim studijama. Tri sefardske romanse (B. 1936. Godišnjak „Prosvete“ i „La Benevolencije“ iz 1933. godine. O Jevrejima u bosanskoj provinciji (B . Pragu. a 1940. 10 Godišnjak La Benevolencije (Sarajevo. bio je šef povijesti odjela filozofije i voditelj odjela za opće moderne povijesti na Sveučilištu u Beogradu i direktor Povijesnog instituta u tom gradu. uz pomoć La Benevolencije. Beogradu.

“La Benevolencia. Hamdija Kreševljaković. prosvjetno-kulturni rad . Četvrt stoljeća „Lire’. 13 U Jevrejskom historijskom muzeju u Beogradu postoji prepiska dr. moguće je otkriti u jevrejskoj štampi koja je izlazila u Sarajevu u periodu između dva svjetska rata. Narodna židovska svijest.Jevrejska štampa Ono što nije zapisano u jednoj historijskoj knjizi.. Vidi: Eli Tauber: Jevrejska štampa u Bosni i Hercegovini. ali i svima koji su za to imali sposobnosti da objave svoje radove i tako za buduće istraživače sačuvaju vrijedne podatke. Židovska narodna politika i Jugoslavija.. Bosanski Sefardi u srpskoj literaturi. Klub sarajevskih Jevreja „Union”. Jevrejski život i Jevrejski glas nude prikaze koji jednim svojim dijelom zaista predstavljaju historiografsku građu za pisanje historije Jevreja Bosne i Hercegovine.La Glorije”. O ustanovama među Jevrejima u Sarajevu i njihovom radu. Bosanski Sefardi. Sefardi u Bosni.11 Poslijeratno razdoblje stvara sasvim novu situaciju. Jevreji na slavenskom jugu. Na čelu ove inicijative stajao je dr. 11 Židovska svijest. Jezik i umotvorine sefardskih Jevreja.La Benevolencije”. Jevrejski život i Jevrejski glas otvorili su svoje stranice piscima i naučnicima. bez kojih danas ne bi bilo moguće napisati historiju Jevreja Bosne i Hercegovine. Sarajevski Jevreji u godini 1844. koji se odmah nakon Drugog svjetskog rata počeo dopisivati sa jevrejskim intelektualcima širom Jugoslavije „o potrebi pisanja historije Jevreja Bosne i Hercegovine“13. proslava tridesete godišnjice . koja bi sveobuhvatno prikazala historiju Jevreja u Bosni i Hercegovini. Spomenica „La Benevolencije. Opći pogled na kulturne prilike naše sefardske zajednice. Omladinsko udruženje „Degel Jehuda” u Travniku. Nekoliko pojava lepe književnosti kod Sefarda. Rad hebrejske škole „Safa Berura”. Jevreji u Bosni i Hercegovini. a koja se odnosila na stradanje Jevreja. npr. U cilju ozbiljnog istraživanja i prikupljanja građe. Samuel Pinto12. III Kongres Jevrejskih veroispovednih općina Kraljevine SH. Židovska narodna politika i nacionalno organizovanje Židova u kraljevstvu SHS. „La Benevolencija“ i jevrejsko radništvo. a poslije rata jedini od istraživača holokausta u Bosni i Hercegovini koji je obradio građu iz zapisnika zemaljske komisije za Bosnu i Hercegovinu. prevođenja dokumenata sa staroturskog formirana je pri Jevrejskoj opštini u Sarajevu čak i radna grupa u kojoj su bili vrhunski intelektualci i historičari. Statistika Jevreja u Sarajevu. Evo nekoliko primjera: Židovska svijest – Židovski proletarijat i cijonizam. Jevrejski život. 212 PREGLED . Samuel Pinto je do Drugog svjetskog rata bio predsjednik Sefardske bogoštovne opštine. XIII Glavna skupština. Židovska svijest. Obrazovanje sarajevskog gradskog zastupstva i Židovi. Samuela Pinte sa vrhunskim jevrejskim intelektualcima sa prostora SFRJ o potrebi pisanja historije Jevreja Bosne i Hercegovine.. U sarajevskoj Jevrejskoj opštini uviđaju koliko je važno da se konačno istraži i napiše historija Jevreja Bosne i Hercegovine. 12 Dr. Promjena zvanja Židova u Jugoslaviji. Jevrejski glas. Jevrejska štampa. Narodna židovska svijest. Narodna židovska svijest.

ali nikada se nisu pojavili stručnjaci čiji bi jedini iIi barem glavni interes bila historija Jevreja. Iste godine (1952) Savez jevrejskih opština Jugoslavije izdaje knjigu Zločini okupatora i njihovih pomagača protiv Jevreja u Jugoslaviji kao uspomenu na 60. Od 1952.Vidi: Radovi. Samo su neki historičari. priča i reportaža koje se mogu smatrati historijskim. Sanuel Pinto. Knjiga je podijeljena na šest dijelova (republika). on je revidirao već postojeće spiskove stradalih. Dr. kao Grga Novak. vol. Stranice Jevrejskog pregleda vrve od memoarskih. Ivo Goldstein: Historiografija o Židovima u Hrvatskoj. Većina istraživača u svojim istraživanjima pretežno se bavila Jevrejima Srbije i Vojvodine i nešto više Bosnom. Razlog tome je bio i što je veći dio istraživača živio i radio u Beogradu. Zločini okupatora i njihovih pomagača izvršeni nad Jevrejima u Bosni i Hercegovini. već isto tako i mjesto u kojem su svoja sjećanja na Jevreje Jugoslavije. SIavko Gavrilović. Pored toga. Jevrejski pregled. a koje predstavljaju nepresušni izvor građe o Jevrejima Jugoslavije i Bosne i Hercegovine. označivši gdje su stradali ili da su preživjeli. Bilten HJOJ – bilten Hitahdut olej Jugoslavija – izlazio je u Izraelu i predstavljao je ne samo sponu između Jevreja Jugoslavije. Sarajevo. PREGLED 213 . godine u Beogradu počeo je da izlazi Jevrejski pregled. pa ih je brisao sa originalnog spiska. iskazali veći interes za jevrejske teme. odnosno i stradanju Jevreja Bosne i Hercegovine. te je pokrenuta značajna istraživačka djelatnost. 2004. Jaša Romano. Jorjo Tadić. njihovu historiju i značaj 14 O tome je više pisao i elaborirao dr. Oko Muzeja se okupio priličan broj istraživača. 1952 (neobjavljen rukopis). Ovaj materijal pripremljen je za Zemaljsku komisiju za istraživanje zločina u Bosni i Hercegovini o korišten je u najvećem dijelu. a izdavač je bio Savez jevrejskih opština Jugoslavije.14 Vrlo je karakteristično da je najznačajniji doprinos povijesti holokausta u socijalističkoj Jugoslaviji napisao dr.000 stradalih Jevreja koji su stradali kao žrtve fašizma ili kao borci protiv fašizma u Jugoslaviji u Drugom svjetskom ratu. 34–36. ali i tekstova. Duško Kečkemet. Ovaj dvomjesečni časopis izlazio je sve do 1992.U isto vrijeme u Beogradu je osnovan Jevrejski historijski muzej sa namjerom da objedini i sačuva historijsku građu iz jevrejske povijesti i egzistencije na području bivše Jugoslavije. godine kada se zvanično raspada SFRJ. Zavod za hrvatsku povijest. a time SJOJ. čovjek koji nije bio profesionalni historičar. Ivo Goldstein. Miroslava Despot-Blis. Bernard Stulli. a drugi dio u knjizi posvećen je Nezavisnoj državi Hrvatskoj. Samuel Pinto učinio je izuzetan napor da provjeri sve zapisnike Zemaljske komisije za Bosnu i Hercegovinu i da iz njih izdvoji sve što se odnosilo na Jevreje BiH.

koji je obuhvatio objavljene radove od 1971. Almanah je bila prva edicija Jevreja Jugoslavije koja je donosila na svojim stranicama naučne radove. od kojih su 72 bila naučna rada. Todor Kruševac: Društvene promjene kod bosanskih Jevreja za austrijskog vremena. poslije knjige dr. a kasnije od 1948–1951. da počnu da se bave više sami sobom. Pored toga. do 1995. Sućeska: Položaj Jevreja u Bosni i Hercegovini za vrijeme Turaka. Spomenica o 400 godina dolaska Jevreja u Bosnu i Hercegovinu najznačajnija je historijska knjiga o Jevrejima Bosne i Hercegovine. Iz aktivnosti Saveza jevrejskih opština Jugoslavije značajan dio se odnosi na Jevrejsku zajednicu u Bosni i Hercegovini i Sarajevu sa posebnim osvrtom na osnivanje Srednjeg teološkog zavoda u Sarajevu i na događanja u periodu Drugog svjetskog rata. ona po sadržini nije potpuno naučna. godine (iako se SFRJ već davno raspala). U periodu od 1971. a iz oblasti muzike 8 radova. pjesme i poslovice bosansko-hercegovačkih Sefarda. A. Redovno je Almanah izlazio od 1954. Jorjo Tadić. do 1970. do 1970. 1969. ni u svemu izuzetno precizna i sveobuhvatna. godine. Morica Levija. ali i iz historije Jevreja SFRJ.objavljivali Jevreji koji su se iselili nekad u Palestinu.godine. godine primila ukupno 518 radova. ali ova spomenica zahvata jedan period koji u sebi na značajan način uključuje i stradanje Jevreja Bosne i Hercegovine.16 Jevrejski almanah je od 1954. Istina. Kasnije je izašao Almanah 1996. Samuel Kamhi: Jezik. 17 Savez jevrejskih opština Jugoslavije. on sadrži i bibliografiju svih nagrađenih i otkupljenih radova u periodu 1955–1995. godine primljeno je 375 radova od kojih su 119 naučni radovi.15 Povodom obilježavanja pedeset godina Saveza jevrejskih opština Jugoslavije štampana je Spomenica 1919–1969. 214 PREGLED . odnosno redakcija Jevrejskog alamanaha je u periodu od 1955. da se prisjete. Napomena: 1992. Od naučnih radova posebnu pažnju zauzimaju radovi – Alija Bejtić: Jevrejske nastambe u Sarajevu. kao i interesantnu i značajnu memoarsku građu za proučavanje historije Jevreja Bosne i Hercegovine. da istražuju. godine izdavao Savez jevrejskih opština Jugoslavije. memoarsku građu iz judaike. a 434 radova bilo je iz književnosti iz oblasti likovnih umjetnosti 4 rada. 202 iz književni prilozi i 54 iz memoarske građe. Posljednji Jevrejski almanah značajan je jer u sebi sadrži svu bibliografiju naslova koji su objavljivani od početka izlaska ove značajne edicije – Jevrejski almanah sadrži i Hronologiju važnijih događaja iz života jevrejske zajednice Jugoslavije 1945–1990. godine.17 15 Povodom obilježavanja 400 godina od dolaska Jevreja u Bosnu i Hercegovinu publikovana je Spomenica koja je prvi put sabrala mnoge historijske i naučne članke iz historije Jevreja BiH. Beograd. Doprinos Jevreja trgovini s dalmatinskim primorjem u XVI i XVIKI veku. Julije Hahamović: Aškenazi u Bosni i Hercegovini. 16 Spomenica 1919–1969. godine u Izrael. i 1994. To je bio uspješni pokušaj da se pokrene jevrejski intelektualni svijet Jugoslavije (ono što je od njega preostalo nakon holokausta).

iako veoma oskudna.godine odvedene i posljednje grupe Jevreja iz Bosne i Hercegovine. Savez jevrejskih opština Jugoslavije. Avram Pinto – David Pinto. Jevrejska opština. godine.“. godine. godine stradao veliki.. 20 Od 1971. sociologije za književno djelo (roman. Spisak svih nagrađenih i otkupljenih radova objavljen je u Jevrejskom almanahu (1971–1996). nažalost. Beograd. Avram Pinto i David Pinto predstavljaju dragocjenu građu koja. Sarajevo. Sarajevo. 21 Dokumenti o stradanju Jevreja u logorima NDH. sadrži dokumente koji su veoma interesantni i preporučljivi za proučavanje holokausta u Bosni i Hercegovini. godine Jevrejski historijski muzej u Beogradu objavljuje periodičnu stručnu i naučnu publikaciju “Zbornik Jevrejskog historijskog muzeja”. Djakovu i drugim gubilištima.). naredbe o nošenju žute trake. predstavlja zbirku dokumenata koja je trenutno zagubljena i zato je ova studija veoma važna jer sadrži dokumente o odvođenju Jevreja na prisilan rad. Dokumenti o stradanju Jevreja u logorima NDH.Značajni podsticaj za istraživanje historije Jevreja Jugoslavije (Bosne i Hercegovine) i prikupljanje memoarske građe. korespondenciju između jevrejskih opština. Sarajevo. 1976. odbore za skrb. PREGLED 215 . 1976–1981. Zbornik predstavlja logičan nastavak Jevrejskog almanaha. grafika). za muzičko djelo (kompozicija za hor. danas. 18 Već od 1955. godine objavljeno je devet brojeva Zbornika. ali naučno na višem nivou. godine Savez jevrejskih opština Jugoslavije počinje sa raspisivanjem konkursa za: naučni rad iz jevrejske historije. kao i zbog toga što su u toku 1942. istupanja iz jevrejske vjere.20 Arhiva Jevrejske opštine u Sarajevu.. Jasenovcu. okružnice. U zbornicima je objavljeno više radova koji se odnose na historiju i kulturu Jevreja Bosne i Hercegovine.)18 Veoma važne podatke o Holokaustu nad Jevrejima Sarajeva sadrže tomovi Sarajevo u revoluciji I-IV. ali i drugih (Esad Čengić) koji su nezaobilazna i dragocjena građa za razumijevanje na koji se način provodio holokaust u Sarajevu.-1981. Posljednji takav konkurs zaključen je 1996. solo instrument) i za likovni rad (slika. godine Jevrejski historijski muzej objavljuje periodičnu stručnu i naučnu publikaciju „Zbornik Jevrejskog historijskog muzeja”. Komisija za ocjenjivanje prispjelih radova je neke otkupila zbog njihove posebne vrijednosti za historiju Jevreja. 1972. broj jevrejskih žena i djece u Staroj Gradiški.21 “Sećanja Jevreja na logor Jasenovac”. Stoji u predgovoru: „Zato. Kasnije je konkurs sužen samo na naučni rad i memoarsku građu. skulptura. orkestra. pjesma i dr. drama. imao je Konkurs SJOJ (Saveza jevrejskih opština Jugoslavije (SJOJ. Do 2011. 1972. donosi iskaze Jevereja. možda najveći.19 Od 1971. i što je baš u toku 1942. Studija je štampana na šapirografu i umnožena u malom tiražu. godine konkurs nije raspisivan). 19 Sarajevo u revoluciji I–IV. već nije sačuvana.

eksperti iz raznih oblasti judaistike i sefardike. 25 Institut za proučavanje nacionalnih odnosa BiH.25 22 Jevreji Jugoslavije 1941–1945. tj. dosta cjelovito i sveobuhvatno historijsko štivo za pisanje o holokaustu u Bosni i Hercegovini. dao 31. isto tako. Pored toga. maja 1984.23 Stradanje sarajevskih Jevreja pod ustaškim režimom. godine – knjiga koja se. godine pred Gradskom komisijom za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Sarajevu (broj: U. 24 Jevrejska opština u Sarajevu pojavljuje se kao izdavač veoma vrijedne studije dokumenata o stradanju Jevreja Sarajeva. godine u Sveskama. žrtve genocida i učesnici Narodno oslobodilačkog rata. organizovao je u Sarajevu 17. Avram Pinto – David Pinto. Naučni skup nosio je naziv: Stvaralaštvo Jevreja u kulturnoj baštini i razvoju Bosne i Hercegovine. žrtve genocida i učesnici NOR-a”. Savez jevrejskih opština Jugoslavije. Jaša Romano. Bosni i Hercegovini kao dijelu NDH. Za izučavanje holokausta na području Jugoslavije.zato je veoma bitna ova knjiga koja obuhvata sjećanja preživjelih. na stradanja. a sačinjene na osnovu Izvještaja Srećka Bujasa. 216 PREGLED . Svi podaci u ovoj studiji su službeno potvrđeni. – studija koja veoma kompleksno obrađuje holokaust (Šoa) u Nedićevoj Srbiji i Nezavisnoj državi Hrvatskoj. 23 Historija holokausta u Jugoslaviji (‫ )היבלסוגוי הושה תודלות‬Menahem Šelah. godine održan jedan naučni skup koji je djelimično obradio historiju i kulturu Jevreja BiH. ona veoma dobro objašnjava ono što se događalo na prostorima Jugoslavije i kako se provodio holokaust: od zakonske legislative do konačnog rješenja jevrejskog pitanja na ovim prostorima. arheolozi. XI 1945. Jaša Romana. Beograd 1980. prije svega. progone i ubijanje Jevreja Bosne i Hercegovine.22 Historija holokausta u Jugoslaviji koja je štampana u Jerusalemu predstavlja. sudija u penziji. još uvijek svježa. godine na šapirografu. a samim tim i Bosne i Hercegovine.24 U Bosni i Hercegovini je konačno 1984. Izvod iz Izvještaja Srećka Bujasa povjerenika Jevrejske opštine u Sarajevu za vrijeme ustaške tiranije. bavi organizovanjem napredne jevrejske omladine i njeno učešće u revolucionarnim kretanjima prije i u toku Drugog svjetskog rata. 1990. godine razgovor o temi: „Stvaralaštvo Jevreja u kulturnoj baštini i razvoju Bosne i Hercegovine. Ustvari. Jerusalem. dr. dr. povjerenika Sefardske vjeroispovjedne opštine u Sarajevu. Yad vashem. profesori književnosti. etnomuzikolozi i historičari umjetnosti dali su svoj doprinos ovom savjetovanju.g. to je jedina cjelovita knjiga o ovoj temi na našim područjima. Ovaj rad predstavlja jedinstven pokušaj da se sačuvaju za naredne generacije dokumentovane činjenice za autentičnu rekonstrukciju holokausta u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. pošto ih je Srećko Bujas. Radovi su objavljeni 1984. nezaobilazna je knjiga „Jevreji Jugoslavije 1941–1945.16/1945). Rad je umnožen 1974. Vodeći bosanskohercegovački naučnici.

Knjiga predstavlja kratki prikaz dolaska Jevreja iz Španije na Balkan i njihovo prilagođavanje. septembra 1992. Ovaj skup. Austro-Ugarske. njihovom položaju u vrijeme Osmanlija. Beograd. 28 Samija Sarić. objavljeni su i radovi koji se odnose na kulturu Sefarda i Aškenaza. ipak je ponudio veoma značajne radove i obogatio saznanja vezana za historiju Jevreja u Bosni i Hercegovini. 27 Naučni skup povodom obilježavanja 500 godina od izgona Jevreja iz Španije publikovan je zborniku radova Sefarad 92. U cjelokupnom opusu kulturne baštine bosanskohercegovačkih. Regesta sadrži historijsku bilješku o jevrejskim društvima. isto tako. sadržajem raznovrsna i obimom raznorodna arhivska građa. Kraljevine Jugoslavije i SFRJ. iako je održan u teškim uslovima. 1992. godišnjice dolaska Sefarda u Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Redakcija. Katalog je urađen dvojezično: na srpskom i engleskom jeziku. Prikaz završava konačnom sudbinom Sefarda u Drugom svjetskom ratu i njihov položaj danas. i dvije knjige sefardskih poslovica. kao i njihov doprinos razvoju Bosne i Hercegovine. registar društava. Jevrejska kulturna i druga društva u Bosni i Hercegovini (1885–1945).26 U okviru održavanja Sefarad 92 u Sarajevu je 11. godine.27 Povodom izložbe u Jevrejskom historijskom muzeju u Beogradu (1995) štampan je katalog izložbe: Jevrejska omladinska društva na tlu Jugoslavije 1919–1941. 1995. registar mjesta kao i samu regestu. osobitu vrijednost ima bogata. U Zborniku je objavljeno 26 naučnih radova koji obuhvataju period od dolaska Jevreja u Sarajevo. godine. U Zborniku. 1992.28 26 Španski Jevreji južnoslavenskih zemalja. održan naučni skup povodom obilježavanja 500. Izuzetno značajna knjiga za proučavanje jevrejskih društava (sefardskih i aškenaskih.O temi kulture sefardskih Jevreja objavljena publikacija „Španski Jevreji južnoslovenskih zemalja”. Ovaj prikaz aktivnosti jevrejskih društava predstavlja vjerodostojan dokumentarni prikaz i izvanrednu osnovu za istraživanje socijalnog statusa i društvenog angažmana Jevreja u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. humanitarnih. Regesta. kulturnih. Izdavači ovog zbornika su Institut za historiju u Sarajevu i Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine. a posebno njihov doprinos kulturnom i trgovačkom razvoju balkanskih zemalja. Sarajevo. plod je ogromnog arhivističkog iskustva i poznavanja depoa arhiva Bosne i Hercegovine. Beograd. Jevrejska kulturna i druga društva u Bosni i Hercegovini 1885–1945. PREGLED 217 . koji je štampan u Sarajevu 1994. Jevrejski historijski muzej i Savez jevrejskih opština Jugoslavije. naročito sarajevskih Jevreja. godine. Državni arhiv Bosne i Hercegovine. u jeku napada na Sarajevo. – regesta. radničkih i drugih).

Sarajevo. Ipak.Jevrejskošpanjolska književnost Muhameda Nezirovića – knjiga koja ne obrađuje samo književnost bosanskih Sefarada. Još uvijek su prisutni stari modeli istraživanja. ali uvid u novije naslove magistarskih i doktorskih radova na nekim univerzitetima ukazuje na postepene promjene. skoro ili potpuno je izostao interes sve do 2007. Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Jevrejskošpanjolska književnost. jevrejska glasila. preovlađujući su tradicionalni pristupi.30 Sefardska književnost u Bosni i Hercegovini u dosadašnjim istraživanjima. iako ne faktografski dokazano. 31 Muhsin Rizvić. 218 PREGLED . stanje karakterizira još uvijek velika usitnjenosti znanstvenih institucija i nedostatak zajedničkog rada (Husnija Kamberović. Sarajevo.29 O organizaciji kulturnog života Sefarada. 1990. rad je objavljen u zborniku Sefarad 92. uz samo djelomično uvođenje socijalne historije. Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Ilustrovani leksikon Judaizma do29 Muhamed Nezirović. 255–278. Kada je riječ o historiografiji o jevrejskoj tematici. Sarajevo. napomena autora) uočljivo je da se stanje u historiografiji u BiH jako teško mijenja. str. Sefardska književnost u Bosni i Hercegovini u dosadašnjim istraživanjima. Veselin Masleša. Kultura španskih Jevreja na jugoslovenskom tlu. značajna je kao pokušaj da se na jednom mjestu pokuša prikazati historija i običaji Jevreja Bosne i Hercegovine. 30 Krinka Vidaković. 1991. Muhsin Rizvić31. Sarajevo. ona zahvata dublje u socijalnu strukturu jevrejskog društva u Srbiji i Bosni i posvećuje posebnu pažnju jevrejskoj periodici. Institut za književnost i Svjetlost. 32 Avram Pinto. Sefarad 92. 1987. Svjetlost. još uvijek su dominirajuće teme iz nacionalnih povijesti. Iako knjiga po obimu nije velika i ne predstavlja potpunu sliku o Jevrejima Bosne i Herecgovine. dugogodišnja aktivnost u jevrejskoj zajednici daje autoru kredibilitet da može meritorno. Petnaest godina bila je pauza vezana za knjige o Jevrejima BiH. sefardska književbnost i sefardski romansero obrađeni su u Kultura španskih Jevreja na jugoslovenskom tlu.32 Nakon uspostave mira u BiH (1995. 1994. Novije tendencije u historiografiji u Bosni i Hercegovini). Knjiga je nastala više na iskustvima i sjećanjima autora. nego na istraživanju po arhivima i bibliotekama. govoriti o Jevrejima Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Avram Pinto. godine. Krinka Vidaković. nego daje i pregled dolaska Jevreja u Bosnu sa posebnim osvrtom na jevrejskošpanski jezik. situacija je bila još gora. Iako ova knjiga obrađuje neke srodne teme kao i Kultura španskih Jevreja na jugoslovenskom tlu. Ali. godina.

Ovo je prvi leksikon pojmova iz historije. Knjiga donosi potresne priče spašavanja. ali vrijednih studija. te izraelskog muzeja Yad vashem u Jerusalemu. Sarajevo. Ilustrovani leksikon Judaizma. za Bosnu i Hercegovini i sadrži brojne historijske događaje i činjenice vezane za historiju Jevreja BiH..33 Mi smo preživjeli (1–5) svojevrsna je edicija Saveza jevrejskih opština i Jevrejskog historijskog muzeja u Beogradu.34 Holokaust je samo djelimično obrađen u nekim opštim historijskim istraživanjima. ali nikada na području Bosne i Hercegovine. sistematizacija jevrejske štampe i periodičnih izdanja (spomenice. kao i tekstovi koji daju presjek vremena i događaja u periodu 1918–1941. privrednog i kulturnog života i relacija Jevreja u BiH i na Balkanu. Značajan je. jer je on urađen. PREGLED 219 . koja je veoma bitna kada se istražuje holokaust u BiH. godine. U pet tomova Mi smo preživjeli sakupljene su mnoge ispovijesti koje su značajne za istraživanje holokausta u Bosni i Hercegovini. 35 Kada su komšije bili ljudi (Magistrat. U pet tomova ove knjige postoji obimna memoarska građa. godišnjaci. kalendari. Media centar i La Benevolencija. prvenstveno.nosi poseban prilog o Jevrejima Bosne i Hercegovine. 2008) je rezultat istraživanja Elija Taubera i Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. historijskog. 2007. historičari se u svojim istraživanjima historije Jevreja BiH moraju dobrim dijelom oslanjati na periodiku koja je razasuta po raznim fondovima. U knjizi su objavljene biografije vodećih novinara Jevreja. Zato pojava knjige Jevrejska štampa u Bosni i Hercegovini predstavlja izvanredan priručnik za proučavanje sociološkog.36 33 Eli Tauber. 36 Eli Tauber. što donekle popunjava prazninu o saznanjima vezanim za bosanskohercegovačko jevrejstvo. sudbine i popraćena je brojim fotografijama i dokumentima vezanim za opisane događaje. Osim nekoliko manjih. 34 Jevrejski historijski muzej u Beogradu (JIM) poduzeo je široku akciju prikupljanja svjedočanstava preživjelih Jevreja Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. Jevrejska štampa u Bosni i Hercegovini (1900–2011). jevrejske štamparije i faksimili naslovnih stranica jevrejske štampe. 2011. S obzirom da historija Jevreja Bosne i Hercegovine nije nikada napisana i nije ostalo dovoljno knjiga za njeno proučavanje. Magistrat. Sarajevo.). Ovdje se ne radi o naučnim radovima već o sjećanju preživjelih holokausta. religije i običaja Jevreja na prostorima bivše Jugoslavije. nije bilo značajnije knjige do monografije Kada su komšije bili ljudi koja obrađuje temu spašavanja Jevreja u Drugom svjetskom ratu u Bosni i Hercegovini. Ono što je značajno u ovoj knjizi je selektivna bibliografija naslova u kompletnoj periodici. Sarajevo. predstavlja prošireni magistarski rad autora..35 Problem svake historiografije su historijske činjenice i njihovo proučavanje. arhivama i nacionalnim bibliotekama širom bivšeg jugoslavenskog prostora.

Svjetlost. odnosno dubrovački Jevreji sa sarajevskim. stoljeća. El romancero judeo-espanjol. koje nije toliko poznato. Rad je završen 2003. Plod je višegodišnjeg rada Muje Koštića i obuhvata 61 novinu od 180. Knjiga je rezultat zajedničke akcije više jevrejskih aktivista (porijeklom iz Sarajeva) koji su širom svijeta sakupili sefardske romanse iz Bosne i Hercegovine. 2010. Posebnu pažnju obratiti na Zbornik 2 i 7 koji donose zanimljive priloge vezane za Jevreje Bosne i Hercegovine. Tadić je 220 PREGLED . Rad obrađuje i druge fenomene koji su uticali na razvoj i očuvanje bosanskog jevrejskošpanskog jezika. koja je izašla i sa prevodom na bosanski jezik. Morpurg. 1971–2010. 1937.Jevrejsko-španski jezik u Bosni i Hercegovini predstavlja presjek radova pisanih o ladinu.38 Antisemitizam u bosansko-hercegovačkoj periodici u razdoblju 1933–1945. do 1945. godine izlazilo u Bosni i Hercegovini. Beograd. ali i u isto vrijeme daje prikaz i pregled sefarda.39 Logični nastavak Jevrejskog almanaha je Zbornik Jevrejskog historijskog muzeja. Njegovo drugo djelo. obrađuje teme iz života Jevreja Jugoslavije. 39 Antisemitizam u bosanskohercegovačkoj periodici u razdoblju 1933–1945. Novaka je povijesna knjiga u kojoj uočavamo povezanost splitskih i sarajevskih Jevreja. 1920. Jevrejsko-španski jezik u Bosni i Hercegovini. što je važno za potpunost izučavanja historije Jevreja Bosne i Hercegovine. Iz historije Jevreja u jugoistočnoj Evropi i doprinos Jevreja trgovini sa Dalmatinskim primorjem u XVI i XVII veku. jeziku španskih Jevreja u Bosni i Hercegovini. stoljeća.37 El romancero judeo-espanjol – zbirka sefardskih romansi. godine istraživački je i naučni rad koji omogućava uvid u antisemitsku propagandu na prostorima Bosne i Hercegovine prije i u toku Drugog svjetskog rata. Posebnu važnost za proučavanje historije Jevreja Bosne i Hercegovine je dio koji se odnosi na otvaranje splitske skele i uloge Rodrigueza kao i relacije između Bosne i Venecije. Sarajevo. 1937. refleksija i drugih priloga. Mnoge su karavane jevrejskih izbjeglica stigle preko Dubrovnika u Sarajevo. Split. studija. – predstavlja sakupljene romanse. godine. Sarajevo. Jevreji u Dubrovniku do polovine 17. 38 Samuel Elazar. spisatelja i prevodilaca. 1987. mnogi su između sebe ženili i udavali i stalno su međusobno trgovali i davali trgovačke garancije. godine je naručeni rad za Forum Bosna i predstavlja bibliografiju članaka. 41 Grgo Novak.42 37 Eli Tauber. 42 Jorjo Tadić. Jevrejski historijski muzej. Tadić. Jevreji u Dubrovniku do polovine 17. Sarajevo. godine. Institut za jezik. čiji je prvi broj objavljen 1971. Sarajevo. ali nije objavljen kao posebni istraživački rad.40 Židovi u Splitu G. koliko ih je u periodu od 1933. 40 Zbornik 1–9. Židovi u Splitu.41 Pet stotina godina je Dubrovnik povezan sa Sarajevom. La Benevolencija. J.

pogotovo nakon velike izložbe Židovi na tlu Jugoslavije. M. 1999. Goldstein. Jewish Life in the Balkans (15th to 17th centuries). Jews in Yugoslavia.43 U cilju napora da se sačuva sjećanje na Jevreje Zvornika. 1988. 2011. 1989. Institut za istraživanje zločina i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. 1995. za jevrejsku historiju.Potkraj 20. Tel Aviv. donose svaka na svoj način pregled stradanja Jevreja u ovom obuhvatio nekoliko interesantnih oblasti iz historije Jevreja: njihovu trgovačku djelatnost. 1976. Sabirni logor Đakovo. Knjigu je priredio Eli Tauber. 43 Muhamed Kreso. 1988. I. Radovi koji su povezani sa historijom Jevreja Bosne i Hercegovine: Židovi na tlu Jugoslavije. Knjiga je promovirana 2007. catalogue of the exhibition. Zbog svog značaja knjiga sadrži i sažetak na engleskom i hebrejskom jeziku. uredio: Z. njihov društveni status i položaj i. Zoran Vasiljević (ovdje dajem samo sumaran pregled publikacija i najvažnijih priloga) o holokaustu i drugim aspektima Drugoga svjetskoga rata: I. 2011. stoljeća stanje se umnogome promijenilo. nije zaboravljeno i ne smije se zaboraviti potvrđuje i studija Nacističko“konačno rješenje” jevrejskog pitanja u okupiranim zemljama zapadnog Balkana od 1941. Jevrejska omladinska društva na tlu Jugoslavije 1919–1941. Zvornički Jevreji. Zagreb. Jevreji iz Jugoslavije ratni vojni zarobIjenici u Nemačkoj. Da istraživanje holokausta u Bosni i Hercegovini nakon rata 1992–1995. katalog izložbe. Goldstein – S. Josef Konforti Travnički Jevreji. La Benevolencija je pomogla da štampanje knjige Zvornički Jevreji. Interes za jevrejske teme. Sarajevo. Konclogor na Savi. 1999. Jasna Ćirić. Nacističko “konačno rješenje” jevrejskog pitanja u okupiranim zemljama zapadnog Balkana od 1941. do 1945. Zagreb.44 Hronika Jevrejske opštine Banja Luke i Memoari na holokaust Jevreja Bosanske Krajine. do 1945. Dalmaciju i šire balkansko zaleđe. 2001. Mihajlovic. Holokaust u Zagrebu. Događa se to od sredine osamdesetih. Zagreb. Beograd. Lebl. Memoari su također značajni: Sasečeno stablo Danonovih – sećanje na Jasenovac. 1995. Jakovljević. posredničku ulogu u trgovini na Mediteranu. godine. La Benevolencija. najzad. godine Muhameda Krese. Zvornički Jevreji. Tel Aviv. godine u toku Međunarodnog dana obilježavanja holokausta. historiju umjetnosti značajno je porastao. njihov značaj za Dubrovnik. Jevrejske opština Sarajevo. kulturu. Knjiga osvjetljava jevrejske porodice u Zvorniku i njihovo stradanje na samom početku Drugog svjetskog rata. La Benevolencija. Vidi o različitim temama: M. Zagreb. Frejdenberg. 2006. održane u Zagrebu 1988. Beograd 2000. PREGLED 221 . 44 Jasna Ćirić. godine. i početkom 21. Sarajevo. Slavonski Brod.

Neka istraživanja koja su upravo u toku (Sarajevska Hagada. 45 Hronika Jevrejske opštine Banja Luke (2007) i Memoari na holokaust Jevreja Bosanske Krajine (2010) izdanje je Jevrejske opštine Banja Luke i predstavlja stručni i savjesni rad arhivistice Vere Stošić iz Arhiva RS-a i dr.45 U okviru Priloga. 222 PREGLED . nikada nije pretočio u jedno ozbiljno historijsko. jer postoji još mnogo malih radova koji se mogu utkati u historiografiju bh. Instituta za historiju Sarajevo. Priručnik za istraživanje jevrejskih prezimena u arhivima i drugim fondovima i drugi) uskoro će upotpuniti ovu postojeću historiografiju. u sklopu nekih drugih istraživanja ili naučnih studija.dijelu Bosne i Hercegovine – materija koja do sada nije uopšte bila obrađena. sc. jevrejstva. predsjednika Jevrejske opštine Banja Luke. međutim. izvanrednu bazu za istraživanje historije Jevreja Bosne i Hercegovine. Sva istraživanja vršena su. objavljena su i tri naučna rada: Vojka Besarević: Jevrejsko pjevačko društvo Lira i dr. sociološko i kulturološko istraživanje fenomena Jevreja u Bosni i Hercegovini. godine. Iako ne postoje stručne publikacije koje cjelovito oslikavaju historiju Jevreja Bosne i Hercegovine. čitav niz ovdje navedenih radova i knjiga pokazuje da je za judaiku postojao određeni interes. te ova historiografija ne završava samo ovim radovima. nažalost. osim nekih manjih. Trgovina u Bosni i Hercegovini u doba Osmanlija. Boško Zuckerman: Političke prilike tijekom ustrojstva NDH i psihologija holokausta Židova u Bosni i Hercegovini 1941. Objavljene knjige predstavljaju. ali i antropološko. Jakova Danona. Značajno je da ova dva djela daju cjelovit prikaz o jevrejskim porodicama u tom regionu i genocidu koji je izvršen nad njima. ipak. Elija Taubere Jevreji kao nerazdvojni dio razvoja privrede i kulture u Bosni i Hercegovini. Holokaust u BiH. koji se. obuhvata ozbiljan istraživački rad i prvi put razotkriva zločin nad Jevrejima Banja Luke i Bosanske Krajine. U okviru Zbornika o bosanskohercegovačkom identitetu izašla je studija mr.

.

.

Prikazi i osvrti / Reviews and Comments .

.

bez obzira na podršku međunarodne zajednice. bila uspješna jedino u Brčkom. na pravom mjestu. studijem slučaja Brčko Distrikta BiH. In this issue of Pregled. ne pridajući bilo kakav značaj modelu mirovnog sporazuma. No. nego i bosanska identiteta zajedništva. the first part of the text (pgs 1-16) is published. apsolutizirao je ulogu međunarodne birokracije.). i to «slučajno». u pravo vrijeme». PREGLED 227 . pretpostavke na kojima Parish temelji svoje stavove o «permanentnoj etničkoj mržnji» u BiH i neminovnosti njene podjele. Hiljadugodišnja «de facto» opstojnost BiH je afirmirala «bosansku običajnost.6)(049. implementiranoj u BiH nakon rata 1992–1995. supervizora za Brčko Matthewa Parisha „A Free city in the Balkans: Reconstruction a divided society in Bosnia“ pokušavaju se sagledati teorijske. Parishev konstruktivistički pristup novoj međunarodnoj mirovnoj agendi «state-buildinga». Ta podrška je. «bosanski habitus». nego Lijpartov segregira1 2 U ovom broju „Pregleda“ objavljujemo prvi dio teksta (1-16 str. koji nije isključivo «etnička mržnja». svako zajedništvo bez elementarnih sociokulturnih i političkih pretpostavki je neodrživo.Enes Pašalić UDK 323 (497. zahvaljujući «pravim ljudima. u određenom periodu. Parish je bosansku socijalnu realnost sveo na etničku mržnju i sukob.3) NORMATIVNA SNAGA FAKTIČNOG1 THE NORMATIVE POWER OF THE ACTUAL2 Kritički osvrt na knjigu Matthewa Parisha „A Free City in the Balkans: Reconstructing a divided society in Bosnia“ A critical review of the book: A Free City in the Balkans: Reconstructing a Divided Society in Bosnia by Matthew Parish Sažetak Kritičkom analizom knjige bivšeg savjetnika. bez čije permanentne podrške projekt očuvanja BiH je nemoguća misija. Uspjeh mirovne misije u Brčkom je potvrdio važnost modela mirovnog sporazuma. ali i praktično-političke. Mirovna misija u BiH je mogla biti uspješnija da se slijedio Horowitzev integrirajući model (Konačna arbitražna odluka).

kao ni podjela. segregated. «bosanski habitus». any kind of fellowship (community) without elementary socio-cultural and political assumptions is unsustainable. Bosnian customary. international bureaucracy. nisu na vidiku. Brčko Supervisor’s former advisor. at the right place. «integrirajući». however “accidentally”. Regardless of the international community’s support. «međunarodna birokracija». koji se već odavno internacionalizirao. implemented in Bosnia after the 1992-1995 war by the case study of Brčko District of B&H. not giving any importance to the model of a peace agreement. Ključne riječi: «etnička mržnja». at the right time. Parish’s constructivist approach to the new international “state-building” peace agenda. Thousand years long ‘de facto’ existence of B&H has also affirmed “the Bosnian customs. on which the Parish based his views about the “permanent ethnic hatred” in B&H and its inevitable division. state-building. Bosnian habitus. «permanentni pregovori». Stoga je BiH prostor permanentnih pregovora o mogućnosti zajedničkog života a da dogovor. Ono što nedostaje BiH je bosanski AUCTORITAS (Suveren). «segregirajući». Summary A critical analysis of the book: A Free City in the Balkans: Reconstructing and Divided Society in Bosnia by Matthew Parish. The missing element in Bosnia is the Bosnian “AUCTORITAS” (Sovereign). not Lijparts segregating model (DPA). «statebuilding».” “the Bosnian habitus” that is not “ethnic hatred” exclusively. which has been already internationalized. will try to look at the theoretical.jući model (Djetonski mirovni sporazum). without whose permanent support the ongoing project of preserving Bosnia seems to be impossible. «podjela BiH». integrating.” Parish reduced Bosnian social reality to the ethnic hatred and conflict. «konstruktivizam». The success of peacekeeping missions in Brčko confirmed the importance of the model of the peace agreement. «bosanska običajnost». or division in sight. raised to the level of absolute the role of international bureaucracies. Key words: ethnic hatred. negotiations 228 PREGLED . The UN peacekeeping mission in Bosnia would have been successful if it followed the Horowitz integrating model (Final Award). but also the Bosnian fellowship’s identity. this support was successful only in Brčko. constructivism. owing “to the right people. Therefore. B&H is a place of permanent negotiations on the possibility of living together where there is no any sort of agreement. During a certain period. but practical and political assumptions. division of Bosnia.

Mnogo je knjiga napisano o ratovima koji su pratili raspad SFRJ, mirovnim misijama međunarodne zajednice i stvaranju novih država, od memoara domaćih i stranih učesnika, do ozbiljnih stručnih analiza. BiH je u tom pogledu bila posebno interesantna zbog okrutnosti sukoba i strašnih zločina nad civilnim stanovništvom, specifičnosti mirovnog rješenja i uloge međunarodne zajednice u njegovoj implementaciji, kao i još uvijek neizvjesne sudbine bosanskog mirovnog procesa.3 Mada je Brčko u okviru BiH imalo posebnu ulogu, kako zbog značajnog geo-strateškog položaja (tačka diskontinuiteta R Srpske), posebne uloge u mirovnim pregovorima (arbitraža za Brčko), tako i zbog specifičnog političkog statusa definiranog Konačnom arbitražnom odlukom, zbog kojeg se govorilo o „novom modelu“4 mirovnog rješenja, a da pri tome gotovo da nema ozbiljnog teksta, da ne govorimo studije, posebno domaćih autora, o ovome fenomenu.5 U tom smislu knjiga Matthewa Parisha „Free city in the Balkans: Reconstructing a divided society in Bosnia“ („Slobodan grad na Balkanu: Rekonstrukcija podijeljenog društva u Bosni“), svakako predstavlja presedan. Bez obzira na naš odnos spram iznesenih stavova Parisheva knjiga je do sada jedan od najozbiljnijih pokušaja razumijevanja mirovne misije međunarodne zajednice u BiH, studijem slučaja Brčko Distrikta BiH, iz rakursa globalnog međunarodnog poretka. Kao takva ona je poseban doprinos kako teorijskom razumijevanju implementacije nove agende mirovnih misija međunarodne zajednice u postkonfliktnim društvima, tako i praktičnom kolektivnom samoosvješćivanju historijske sudbine (mogućnosti) jedne lokalne zajednice. Stoga zaslužuje pažnju bosanske i šire javnosti.
3 BiH je u tom pogledu dobila značajnu pažnju u knjigama inostranih autora. Pogledati djelomičnu bibliografiju o bosanskom pitanju na engleskom jeziku na: http://www.library. yale.edu/slavic/research/bosnia.html. 4 Vidjeti: Brčko Distrikt BiH: Početak, napredak i povlačenje, 2. juni 2003. International Crisis Group. 5 Osim izvještaja Međunarodne krizne grupe 2003. godine, tekstova bivšeg supervizora H.L. Clarka, bivšeg funkcionera OHR-a u Brčkom Sommersa, studija Dahlman i Tuathail, knjige Amande N.Z. Leese, koji analiziraju Brčko kao specifičan model mirovne misije u BiH, te nekoliko diplomskih radova inostranih diplomanata (Cecile Jouhanneau: Recollection of the Camps of the 1992.-1995. war in BiH), gotovo da nema ozbiljnijeg teksta na temu Brčkog. Već to je dovoljan indikator da se Brčko nije uspjelo izdići iznad sopstvene provincijalnosti, te da objektivno dati socijalni i politički kapital, omogućen Konačnom arbitražnom odlukom, dovede do samosvijesti o sopstvenim mogućnostima teorijskog i praktičnog otvaranja novih pravaca razrješenja bosanske krize, kao i ukupnog boljitka grada. PREGLED

229

Prvi utisak koji se javlja nakon čitanja knjige Matthewa Parisha6 „A Free City in the Balkans: Reconstructing divided society in Bosnia“7, koja predstavlja studij slučaja (Brčko Distrikt BiH) mirovnog procesa u BiH, je relevantnost Weberovog metodološkog stava da je svaka spoznaja kulturne stvarnosti „vazda spoznaja sa posebnog stajališta»8. Parishevo stajalište otvara novu perspektivu čitatelju koji je praktično involviran u tu stvarnost. Čitanje Parisheve knjige dovodi do zaključka da stvari koje spoznajemo nisu apriori takve kakve se nama čine, niti korespondiraju sa nekim objektivnim zakonima.9 Kada su predmet istraživanja objektivni uslovi sopstvene egzistencije, onda je takvo istraživanje uvijek duboko povezano s „potrebama sopstvenog preživljavanja“.10 Parisheva analiza uspostavlja drugačiji hermeneutički okvir tumačenja bh. stvarnosti koji za nas može biti predmet dubokog emotivnog i intelektualnog osporavanja. Ali upravo stoga što otkriva drugačije aspekte spoznaje može nam pomoći da bolje razumijemo „jezik života u koji smo involvirani“.11 U razgovoru sa drugačijim viđenjem možemo se približiti spoznaji „objektivne realnosti“ ili suglasnosti oko njenog značenja.12
6 Matthew Parish je studirao filozofiju na Cambridgeu i pravo i ekonomiju na Čikaškom univerzitetu. Ima status doktora pravnih nauka. Objavio je više radova iz oblasti međunarodnog prava i međunarodnih odnosa. Od 2005-2007.g. bio je pravni savjetnik i šef pravnog tima Ureda Supervizora za Brčko. Ured je napustio 2007.g. zbog neslaganja sa supervizorom Raffijem Gregorianom. Mada je napustio BiH Parish je ostao involviran u bosanske političke prilike. Objavljuje tekstove i daje intervjue o značajnim temama postratne BiH. Oštar je kritičar uloge međunarodne zajednice u mirovnom procesu u BiH. Skrenuo je pažnju domaće javnosti najavama skorog raspada BiH i formiranja nove države, R Srpske, na ovim prostorima. Njegove ideje postale su faktor javnog i političkog života u BiH. Vidi: www.matthewparish.com. Knjiga je izašla 2010. godine u izdanju I. B. Tauris. Weber kaže da “ne postoji ‘objektivna’ znanstvena analiza…društvenih pojava neovisno o posebnim i jedinstvenim stajalištima prema kojima se, izrijekom ili prešutno, svjesno ili nesvjesno, biraju, analiziraju i raščlanjuju u prikazivanju predmeti istraživanja”. Weber, Metodologija društvenih nauka, Zagreb, Globus, str. 43. Stephen Turner, The continued relevance of Weber’s philosophy of social science, Max Weber Studies 7. Max Weber, Metodologija društvenih nauka, Zagreb, Globus, str. 54. Stephen Turner, The continued relevance of Weber’s philosophy of social science, Max Weber Studies 7, str. 37–62. Ograničenost naše spoznaje posebnim stajalištima (Weber) ne znači da ne postoji neka „objektivna realnost“nego samo da nam se ona ne pokazuje u punoj istinitosti, odnosno neskrivenosti („aletheia“ Heidegger). Vidi: Cambridge University Press: Heidegger’s Concept of Truth, Daniel O. Dahlstrom.

7 8

9 10 11 12

230 PREGLED

Parisheva radikalno traumatizirajuća dijagnoza BiH jeste dijagnoza o „invalidnosti“13 BiH. Ako bi se ta dijagnoza izrazila u terminima teorija modernih društvenih sistema onda bi se moglo reći da bosanskohercegovačko „društvo“14 nije „samopoetično“15, odnosno da nema sposobnosti da se autonomno samoreproducira, nego mu je, radi sopstvenog opstanka, potrebna pomoć Drugoga. Parish stanje tog invaliditeta BiH definira kao društveno stanje «građanskog rata»16 i „podaničke kulture“17. Terapija propisana invalidnom pacijentu od strane Drugoga (međunarodne zajednice) je mirovni sporazum koji se naziva „state-building“ (izgradnja države)18.
13 Invalidno je ono što ima neko oštećenje koje mu ne dozvoljava da funkcionira, te je stoga invalid onaj kojem je potrebna pomoć. Vidi: Hrvatski jezički portal: http://hjp.srce.hr/. Tu invalidnost Parish izražava definiranjem BiH i Brčkog kao „postratnih“ (post-war), „postkonfliktnih (post-conflict) zajednica, koje imaju „dugu, tragičnu i nasilnu historiju“ („long, tragic and violent history“), u kojima međunarodna zajednica (Drugi) treba „izgraditi državu“ („state-building“) i „rekonstruirati društvo“ (reconstructing society), jer „suprotstavljene nacionalne grupe koje mrze jedna drugu dovoljno da počine masovna ubistva ne mogu kooperirati“. Vidi Parish: “Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia”, I.B. TAURIS, London-New York, str. 8. 14 Parsons navodi da je „društvo tip društvenog sistema s relativno najvišim stupnjem samodovoljnosti“. Vidi Talcott Parsons, Društva, August Cesarac, 1991. str. 11. 15 Maturana i Varela samopoetičnost (autopoiesis-samoproizvodnja) definiraju kao sposobnost sistema da se samostalno održava kao cjelina. Vidi: The Tree of Knowledge, by H.R. Mataruna and F. G. Varela, SHAMBHALA, BOSTON-LONDON. 16 Mada izbjegava da to uradi direktno, jasno je da Parish konflikt u BiH podvodi pod građanski rat. Tako stanje u BiH (rat i konflikt) veže sa rečenicama tipa: „Much has reacently been written on ending civils war, what to do after they have ended.“, st. 2., Every country that collaps into civil war“, st. 2, „At the end of a civil war“, st. 10, itd. Mada se radi o spornom terminu čija primjena proizvodi bitne konsekvence kako za određenje stanja u BiH, tako i za njeno razrješenje, Parish ni u jednom trenutku kritički ne propituje tačnost takve kvalifikacije. Vidi o definiranju rata u BiH kod: Lindsay Moir, The Law of international armed conflict, Cambridge studies in international and comparative Law, 2004. 17 Pod „podaničkom kulturom“ („subservient political culture“) Parish misli na predmodernu kulturu podanika, dodvornika, ulizica stečenu komunističkim nasljeđem, ali i svim ostalim iskustvima strane okupacije BiH. Vidi Parish: “Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia”, I.B. TAURIS, London-New York st. 121. Moderna demokratska konstitucija pretpostavlja kulturu građanina, kao subjekta političke i društvene konstitucije. Ona se oslanja na „Descartesov „Cogito ergo sum“, temeljni princip moderne metafizike kojom započinje interpretacija sopstva kao subjectuma, kao osnove bitka i istine i svijeta kao predstave.“ Vidi Hans Lindhal, Collective Self-legislation, as an Actus Impurus: A Response to Heidegger’s Critique of European Nihilism, Continental, Philosophy Review 3 (2008), str. 324–325. 18 Kategoriju „state-building“ Parish preuzima iz suvremenih teorija međunarodnih odnosa koje u okviru novog međunarodnog poretka agendu uspostave mira na konfliktnim PREGLED

231

Knjiga Matthewa Parisha „Free City in the Balkans: Reconstruction divided society in Bosnia“, sastoji se od devet poglavlja, epiloga i dva dodatka (uputstva za kontrolu moći međunarodnih službenika angažovanih u mirovnim misijama). Ona predstavlja pokušaj da se „studijom slučaja“ (mirovna misija u Brčkom) sagledaju, na normativnom i praktično-političkom planu, učinci implementacije nove mirovne agende („state-building“) u BiH, nakon rata 1992–1995. godine. Parisheva studija nije metodički konzistentna. Njena arhitektonika je polifonijska i anarhična. Polifoničnost knjige je rezultat korištenja različitih metoda spoznaje kao i eklektičkog i nekonzistentnog korištenja kategorija različitih teorijskih provenijencija. Ona jednim dijelom predstavlja memoare zasnovane na ličnom iskustvu i neposrednoj spoznaji, drugim dijelom na neprovjerenim pričama i govorkanjima, kojima se podupiru određene teze. S druge strane to je pravna rasprava o institucionalnoj rekonstrukciji BiH i Brčko Distrikta BiH, primjenom teorija izgradnje država u postkonfliktnim društvima.19 Iz te polifonične strukture izdvojit ćemo glavnu melodiju na kojoj se temelji finale (zaključak) knjige. Knjiga, ustvari, priča priču o tome kako je međunarodna zajednica u BiH oživjela novi-stari postkonfliktni model rekonstrukcije podijeljenog društva, njegovim stavljanjem pod međunarodnu upravu («internationalized theritory»). Mada se ovaj model do sada pokazao neuspješnim (Trieste, Ganzing, Cracow) u Brčkom je u prvim godinama svoje primjene postigao izvanredne rezultate. Nažalost, smatra Parish, taj model je sada i u Brčkom pod upitnikom. Stoga on postavlja slijedeća pitanja: - šta je to u Brčkom, kao posebnom slučaju mirovne misije u BiH, bilo specifično što je u prvim godinama dalo izuzetne rezultate? - koji su razlozi poslije početnog uspjeha doveli i ovaj model u pitanje? - da li je sve to bilo vrijedno truda, odnosno da li su se izvukle neke pouke koje mogu vrijediti u narednim mirovnim misijama?
i postkonfliktnim područjima nazivaju „state-building“. State-building predstavlja širok opseg angažovanja međunarodne zajednice na uspostavi mira i institucionalnog razvoja postokonfliktnih društava. Vidi: Matthew Parish, Free City in the Balkans: Reconstruction divided society in Bosnia, str. 6 i 7. Termin „state-building“ čisto terminološki može biti sporan, jer u doslovnom prevodu se ne radi o rekonstrukciji države, odnosnu popravku nečega što je već bilo, nego o gradnji nečega novoga. 19 Jelena Subotić u svome prikazu govori o različitim žanrovima u Parishevoj knjizi. Kroz knjigu se prepliću memoarska sjećanja, pravni ogledi, analiza teorija izgradnje države i historija međunarodnog angažmana u Bosni. Vidi: Nationalites Papers, Book reviews, str. 440.

232 PREGLED

To su pitanja sa kojima Parish započinje „studij slučaja“ mirovne misije međunarodne zajednice u BiH, koji se u suvremenim teorijama međunarodnih odnosa naziva „izgradnja države“ („building state“). Building-state U prvom poglavlju pod nazivom Building-state Parish mirovnu misiju međunarodne zajednice u BiH stavlja u kontekst novog globalnog poretka. Nakon rušenja berlinskog zida, raspada SSSR-a i rata u SFRJ čuvari novog međunarodnog poretka intervenišu na novim idejnim osnovama u zemljama građanskih ratova i kršenja ljudskih prava, koje ugrožavaju svjetski mir i stabilnost. Vojna intervencija, kao i isključivo humanitarni ciljevi, bez rekonstrukcije demokratskih institucija, više nisu dovoljni.20 Za globalno širenje političkih vrijednosti Zapada, kao pretpostavke svjetskog mira i prosperiteta, primjenjuje se nova mirovna praksa koja se naziva «state building agenda»21. Ovaj novi mirovni koncept je primijenjen u BiH nakon rata 1992 – 1995. godine. Parish smatra da intervencija međunarodne zajednice u postratnoj BiH nije bila tako uspješna, kako se to u početku predstavljalo, kao što nisu bile uspješne ni na područjima Somalie i Rwande. No, to ne znači da je projekt „state-buildinga“ generalno osuđen na neuspjeh. On je u Brčkom, malom gradu na sjeveroistoku BiH, u jednom periodu bio veoma uspješan, o čemu se malo zna. U tom kontekstu on postavlja dva pitanja: šta je to bilo specifično u Brčkom što je mirovni projekt „state-building“ učinilo veoma uspješnim, te koji su razlozi, sa aspekta globalnog modela, na kraju doveli do njegove propasti i u Brčkom.22
20 Parish, Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia, I. B. TAURIS, London-New York, str. 6. 21 Essential to state-building, the report opined, is development of domesic security forces, promoting justice and rule of law, economic development and refugee returns“. Vidi: Matthew Parish, Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia, I.B. TAURIS, London – New York, str. 6. Chandler tu novu međunarodnu mirovnu agendu naziva „demokratizacija“, koja podrazumijeva širok opseg aktivnosti u izgradnji mira: institucionalni razvoj, međunarodnu kontrolu izbora, ekonomski razvoj, razvoj demokratske političke kulture. Vidi: Chandler, Bosnia:Faking democracy after Dayton, Pluto Press London, 2000. Florian Bieber govori o kvalitativno novoj ulozi međunarodne zajednice jer humanitarno i vojno prisustvo u postkonfliktnim društvima nije dovoljno, te međunarodna zajednica preuzima ulogu „supervizora izgradnje novih institucija“. Vidi: Florian Bieber, Institucionalizing ethnicity in former Yugoslavia, The global review of ethic politics, Vol. 2, No. 2, 2003. 22 Parish, Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia, I. B. TAURIS, London – New York, 2010, str. 4. PREGLED

233

ne vodeći računa o kulturnim pretpostavkama te transplantacije. Odlučujući faktor koji je odredio karakter te mirovne misije. str. Tri su glavna teorijska pravca međunarodnih odnosa: 1.realizam. B. No. TAURIS. 29 Isto. 13. str. the communist enforced multu-ethnicity upon Yugoslava’s feuding tribes for 45 years. 2010. str. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia. 26 Isto. teorija podjele. podjela je jedina solucija»28. London – New York. str. But it was not enough. 14. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia. London – New York. Liberalni model se naivno zalaže za transplantaciju demokratskih institucija na postkonfliktna društva. When the power vacuum evaporated after Tito’s death and the collapse of communism.27 Prema Parishu. 28 Isto. Pozivajući se na Michaela Barnnetta Parish zagovara postliberalni model koji mogućnost izgradnje demokratskih institucija u postkonfliktnim društvima vidi u organskom razvoju tih institucija.liberalna. str. Isto. On smatra da je (post)liberalna paradigma mirovne misije primijenjena u BiH. I. Primjer Titove Jugoslavije pokazuje da su ovi sukobi neprevladivi. 2010.“ Isto.konstruktivizam. I. 23 Parish. 17.24 2. 2. tako da se mirovne misije u postkonfliktnim društvima moraju planirati na duži rok. str.liberalizam i 3. teorija podjele nepravedno se smatra rasističkom. posebno u Brčkom. 24 Parish. 25 „Theories of this kind start by distinguishing between ideologiclly motivated and ethnically motivated civil war“.25 Ideologijski sukobi se mogu prevladati. 1. 234 PREGLED . kaže Parish. Ovakvu značajnu ulogu međunarodnih organizacija Parish izvodi iz teorija međunarodnih odnosa. str. ako se radi o etničkim ili religijskim sukobima onda samo «demografsko odvajanje sukobljenih grupa može zaustaviti sukob»26. nego samo tvrdi «da tamo gdje se ljudi ubijaju na etničkoj osnovi. 17 27 „In Bosnia. TAURIS. the rivalries resurfaced. odnosno postliberalna teorija i 2.Dvije su škole mišljenja koncipirale „state-building“ model koji se primjenjivao u BiH: 1. bile su međunarodne organizacije. 9–10. B. ali sa različitim uspjehom 29. Ova dva teorijska pristupa mirovnoj agendi „state buildinga“ u postkonfliktnim društvima Parish testira u analizi međunarodne mirovne misije u BiH.23 Za organski razvoj i afirmaciju kulturnih pretpostavki demokracije treba vrijeme. 18.12. Ona se vrijednosno ne opredjeljuje o multietničkom društvu. Teoriju podjele opredjeljuje vrsta sukoba. odnosno organskoj vezi kulture i institucija.

može dovesti do efikasnosti i uspješnosti međunarodnih misija. Tu realnost produciraju socijalni agenti. Oxford University Press. 25. ali isto tako do njihove destrukcije i patološkog ponašanja. Birokracija je nosilac konstitutivne moći ideja. 2010.warwick. Martha Finnemore: Norms.33 30 Isto. One uspostavljaju zajedničku osnovu djelovanja i jedinstven međunarodni poredak.. odnosno trenutnim interesima velikih sila. Međunarodne organizacije su agenti promoviranja tih zajedničkih vrijednosti. str. nije transcendentna. One imaju moć supstantivnog kreiranja međunarodnog poretka. Konstruktivisti smatraju da ideje. culture and world politics. 22. Zajedničke moralne vrijednosti (liberalna demokracija) stavljaju u drugi plan sebične interese pojedinih država. Oslanjajući se na Webera. konstruktivisti ističu posebnu ulogu birokracije u međunarodnim organizacijama i njihov uticaj na kreiranje međunarodnih odnosa. Vidi Vincent Pouliot: „The Essence of constructivism“. International organization 50. TAURIS. s jedne strane. 1996. pazeći pri tome da budu u skladu sa intencijama Parisheve knjige. Jackson-Sorensen: Intruduction to International relation theories and approaches. TAURIS. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia. Ovim dvama teorijskim pravcima Parish dodaje i treći.2. kreiraju socijalnu stvarnost. neovisno egzistirajuća realnost..ac.1. Birokracija. koji svoju ulogu temelje na moći ideja i političkoj moći. stoljeću međunarodne organizacije postaju najznačajniji agenti međunarodnih odnosa. 22. kojoj on posvećuje relativno malo prostora. te da ovisi o konstelaciji tih interesa. Realistička teorija smatra da se međunarodni poredak temelji na anarhističkom takmičenju sebičnih interesa pojedinih država.31 3. One imaju sopstvena pravila i procedure koje utiču na kreiranje ciljeva. Sebastian Gehart: A rational agenda:A Weberian concept International organizations power in IR. str. Stoga ćemo dodatno istaći nekoliko bitnih karakteristika ovoga teorijskog pravca kako bi se bolje razumjeli Parishevi stavovi.. a ne sebični interesi. London – New York. Za njegove zaključke posebno je važna konstruktivistička teorija. str.uk/fac/soc/. www2. B. U 20.30 2.. pa i međunarodna realnost. Volumen 7. PREGLED 235 . I. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia. Journal of internetional relations and development. strateškim oblikovanjem političkih ideja. 33 Mada na njima izvodi analizu mirovne misije međunarodne zajednice u BiH. Djelovanje međunarodnih organizacija ovisi o interesima velikih sila. pa samim tim i međunarodne odnose. nego je socijalno konstruirana realnost. 32 Parish. I. 31 Parish./a_rational_agenda_crips_27oct2010.pdf. konstruktivistički. London – New York. Parish veoma kratko navodi osnovne karakteristike suvremenih teorija međunarodnih odnosa. Za konstruktiviste realnost. 2004. Number 3.32 Međunarodne organizacije nisu epifenomen državnih interesa. B. Liberalističke teorije uvode moralne vrijednosti kao faktor kreiranja međunarodnih odnosa..

Visoki predstavnik u BiH i supervizor u Brčkom imali su ogromne. Njeno djelovanje na prostoru BiH bilo je uslovljeno konstelacijom interesa velikih sila (realistička teorija). B. Parish. (liberalistička i neoliberalistička teorija). London – New York. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia. str. pod patronatom SAD-a. u odnosu na konačnu arbitražnu odluku u Brčkom. Parish. Naglasak se stavlja na multietnički karakter stanovništva BiH.35 Etnička podjela („historical ethnic division“) i etnički sukobi trajna su karakteristika bosanske opstojnosti. po Parishu. Kraljevine Jugoslavije. te kontinuiranu ovisnost Bosne od inostranog faktora. odnosno granica voluntarizma međunarodne birokracije u kreiranju mirovnih misija u postkonfliktnim društvima.B. 28. TAURIS.34 Navodi se da je do 1463. Akcent našeg osvrta je na analizi granica (pretpostavki) konstruktivističkog kreiranja realnosti. ovlasti. Bosna bila dom slavenskom stanovništvu različitih religija. 2010. koji ističe „svemoć“ međunarodne birokracije. 29. I. služe Parishu kao osnov analize uloge međunarodne birokracije u mirovnoj misiji u BiH. I. zemlja je podijeljena na „monoetnička geta“ („mono-ethnic bantustans“)38. i31. U Brčkom je međunarodna birokracija. Isto str. međunarodna birokracija. TAURIS. in which external domination by foreign powers has played a recurrent role. njihovi učinci bili su različiti. BiH je uvijek bila ovisna o spoljnom faktoru. sa turskim osvajanjem Posavine.“.37 Nakon rata 1992–1995. Isto. str. 30. aneksije od strane AustroUgarske. Isto. Nakon toga. g. str. od osmanskog osvajanja Bosne. 2010. „This country has had a long. 28. Različiti učinci implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma. 236 PREGLED . tragic and violent history. No. njemačke okupacije i Titove socijalističke Jugoslavije. Kroz cijelu svoju historiju Brčko je očuvalo multietnički karakter. str. London – New York. g. 37. uspješno promovirala univerzalne vrijednosti liberalne demokracije.Suštinski element implementacije mirovne misije je.36 Brčko se spominje 1548. i 36. Ona je kreirala novu stvarnost u BiH i Brčko Distriktu. njihovu tragičnu sudbinu zbog etničkih podjela i etničkih sukoba. Bosna i Brčko U drugom poglavlju prisutan je simplificistički i redukcionistički prikaz historije BiH i Brčkog. ničim ograničene. 35. Parish vidi na djelu u mirovnoj misiji „state-buildinga“ u BiH. 34 35 36 37 38 Ovakav konstruktivistički pristup.

Vidi: Parish. Brčko je izuzeto iz Dejtonskog mirovnog sporazuma i stavljeno pod međunarodnu arbitražu. I. te se rješenje potražilo u arbitraži.42 Linija razgraničenja entiteta bila je osnova spora u Daytonu. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia. Parish iznosi tezu o bošnjačkom odbijanju. str. 46. London – New York. I. koji se ne spominje u Dejtonskom sporazumu. 43 Parish. 40 Parish. a koji je u početku predstavljao sastanke predstavnika država koje su bile donatori izgradnje mira u BiH. I. TAURIS. Ističu se osnovne karakteristike Dejtonskog sporazuma.41 Aneks 10 Dejstonskog sporazuma specificira ulogu visokog predstavnika (međunarodnih organizacija) u BiH koji je u početku imao zadatak da olakša implementaciju mirovnog sporazuma. Ove ovlasti su evoluirale do diktatorske uloge. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia. Dejtonski sporazum je obezbijedio da BiH ostane suverena država u prijeratnim granicama. Netačno navodi da je rat u Brčkom započeo nakon što su Bošnjaci odbili srpski prijedlog za podjelom Opštine. aprila 1992. na kojoj su se sve stranke dogovorile da se uslovno prihvata srpski prijedlog o etničkom razgraničenju općine Brčko. 42 To je bilo moguće zato što je PIC (Peace Implementation Council). Na prostoru Brčkog nije postignut dogovor. PREGLED 237 . godine. Govori se o spornoj liniji na području Brčkog. dodijelio sebi ogromne pravne ovlasti. TAURIS. godine. 51. Stoga je rješenje spora moglo evoluirati u ono što se sada naziva multietnička vlada Distrikta. 41 Isto. str. tako da je postalo glavno tijelo za utvrđivanje politike i poratnoj BiH. str. pa tako i ovlasti visokom predstavniku. koje su manje-više poznate. te specifičnosti arbitraže za Brčko o kojima se do sada manje govorilo. odnosno nacionalnih kvota i nacionalnog konsenzusa u upravljačkim organima države.39 U toku rata. Predmet arbitraže je nejasno definiran. 44.40 Pošto se sukobljene strane nisu mogle dogovoriti oko njegovog statusa. a da za tako nešto nije bilo osnova u Dejtonskom sporazumu. B. 39. ustrojenu na principima „konsocijacijske demokracije“.43 - - 39 Mada se poziva na sjednicu Skupštine Opštine Brčko od 27. str. pozivajući se na mapu na kojoj nema jasnih pokazatelja koji je dio sporan. London – New York. kao i nakon rata Brčko je bilo strateški značajno za konačno rješenje bosanskog sukoba.Parish se detaljnije bavi historijskom sudbinom Brčkog netom prije. 2010. Vidi: isto. u toku i nakon rata 1992–1995. ali je podijeljena iznutra na dva entiteta R Srpsku i Federaciju BiH. 39. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia. B. London – New York. str. TAURIS. 2010. 2010.B.

47 - Bitna uloga birokracije međunarodnih organizacija bila je vidljiva od samoga početka. 51. Formula da će se primjenjivati relevantna „legal and equitable principles“ vodi konceptu „ex aequo et bono“ ( u skladu sa pravednim i dobrim). To je bilo moguće jer ni Dejtonski sporazum. 53. 54. čak ni za konačnu odluku se ne može reći da definira vrijeme okončanja arbitraže. TAURIS. 48 Isto. str. nego je sofisticirano rješenje međunarodne birokracije. London – New York. str. 52. smatra Parish. str. od donošenja Dejtonskog mirovnog sporazuma i konačne arbitražne odluke za Brčko. što znači da arbitri mogu samostalno procjenjivati šta je to pravedno u datom slučaju. kao ni konačna arbitražna odluka nisu rezultat sporazuma strana u sukobu (bosanski konsenzus). B. odnosno „amiable compositeur“ (u skladu sa legalnim principima za koje arbitri vjeruju da su pravedni).46 UNCITRAL-ova pravila kažu da strane mogu donijeti odluku „ex aequo et bono“.48 Prva arbitražna odluka Prvom arbitražnom odlukom utemeljuje se konstruktivističko (voluntarističko) kreiranje nove socio-ekonomske. političke i pravne stvarnosti u Brčkom od strane američkog arbitra Roberta Owena. 47 Isto. 238 PREGLED . nego nametnuto rješenje birokracije međunarodnih organizacija. ali ne bez saglasnosti strana u sporu. 53. U Brčkom je stvoren pravni okvir za koji Tribunal nije imao mandat. 2010. 46 Isto. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia. str. što se čitavo vrijeme arbitraže dešavalo. 45 Isto. Pozivanje na međunarodno pravo nije uputno jer se ovdje ne radi o međudržavnom sporu nego o sporu na subdržavnom nivou. Kaže se samo „da će arbitri primjenjivati relevantne pravne i pravedne principe („relevant legal and equitable principles“)45. No.44 Arbitražni spor ne sadrži pravila koja treba primijeniti pri donošenju odluke. Kreiranjem nove stvarnosti u 44 Parish. str.- Uobičajeno je da arbitražni dogovor definira vrijeme u kojem se odluka mora donijeti. I.

str. 52 Parish. supervizor za Brčko.Brčkom pokušao se „riješiti gotovo nerješiv politički problem“49. I. London – New York. PREGLED 239 . koja je etnički očišćena od strane vojnih i paravojnih jedinica R Srpske. London – New York.supervizor je dobio izuzetne ovlasti tako da njegovi nalozi. prije svega SAD.52 Nije ispoštovan ni dejtonski princip međuentitetske podjele u odnosu 51% – 49%. 56 Isto.51 Arbitraža za Brčko bila je u funkciji očuvanja cjelovite BiH. 57. prema kojem je Brčko trebalo dodijeliti R Srpskoj. 55. smatra Parish. str. I. ustvari. TAURIS.odnosno Dejtonskim mirovnim sporazumom55. 56. 53 Isto.53 Prva odluka Tribunala trebala je.nije određen datum donošenja konačne arbitražne odluke tako da ona postaje ovisna o procjeni supervizora56. ne moraju biti usklađeni sa Ustavom BiH. Mada je „Dejtonski sporazum po svojoj strukturi bio prethodnica podjele zemlje“. 67. str. On je postao nova snaga Dejstonskog sporazuma koja nije predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom54. 50 Isto. . na koje se pozivala Federacija BiH. Nije poštovan princip «samoodređenja» i „pravičnosti“. str. 63. strah od „stvaranja etnički homogene muslimanske države“. Njome je: . kao ni princip «ex injuria jus non oritur» ( legalan zahtjev ne može se temeljiti na posljedicama nelegalnog akta). 55 Isto. U Brčkom je prije rata živjela velika većina Bošnjaka i Hrvata. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia. str. 2010. Tribunal se u svome radu nije vodio pravnim argumentima.imenovan međunarodni civilni službenik. odluče na očuvanje cjelovite BiH. 66. bio je razlog da se međunarodna zajednica. 68. B. TAURIS. pripremiti nešto što je arbitar Owen već imao u glavi kao konačno rješenje. B. 49 Isto. str. 2010. i 64. . koji postaju integralni dio domaćeg pravnog poretka. 54 Isto. „očuvati BiH kao jedinstvena država“50. 51 Parish. str. što je bila novina u međunarodnim arbitražama. str. 67.

str. B. I. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia. prema Parishu. TAURIS. London – New York. Takva konstruktivističko-voluntaristička (sve)moć međunarodne birokracije u BiH nema svoje legalno utemeljenje. London – New York. B. godine i donio odluku pod nazivom „Chairman´s Conclusions´of the Brcko implementation conference“. 60 Parish. Parish. London – New York. str. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia. 62 „While the Bonn power were conceived as emergency power to confronte concrete threts to the implementations of the peace accords. odnosno poštivanje «slobode kretanja i stanovanja. 71. str. odnosno konstruktivistički (voluntaristički). 58 Isto. . Parish. str.ova odluka je bila presedan i zbog toga što ju je potpisao samo predsjedavajući Tribunala Owen dok su je entitetski predstavnici odbili potpisati što otvara pitanje da li je nešto tako bilo moguće.. 68. i 69. kao i pravo na siguran i slobodan povratak izbjeglih i raseljenih lica»58 i . TAURIS. I. je. marta 1997. TAURIS.62 57 „It is clear that Owen had a vision for Brcko in his mind from an early stage“. jer ne proizlazi iz Dejtonskog sporazuma. 240 PREGLED .Kriterij za donošenje odluke je postala implementacija Dejtonskog mirovnog sporazuma. 2010. omogućen prvom arbitražnom odlukom. ali pokazuje da je Owen djelovao „neovisno“61. 59 Isto. tako i moć supervizora. 61 Isto.. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia.59 Vezano za ovu odluku Tribunala Peace Implementation Counsel (PIC) održao je sastanak 7. 2010. str. početak implementacije konstruktivističko-voluntarističke uloge međunarodne birokracije (supervizora) u Brčkom. they have today become regular instruments of an open-ended attempt to develop institutions by decree“. kojom se pokušao ograničiti kako predmet supervizije. smatra Parish. B. 72. 72.najavljena je mogućnost da Brčko postane „specijalni distrikt BiH u kojem će se primjenjivati zakoni BiH“. te uveliko prevazilazi ulogu „emergency power“ (djelovanja u vanrednim uslovima) i postaje „sastavni dio legalnog sistema“. 71. a što je od početka Owen imao na umu57.60 Ovaj dokument je ignoriran. I. Početak supervizije Početak supervizije.

str. po uzoru na supervizora u Brčkom. nije bilo pokrića u Dejtonskom sporazumu. 2010. godine u Bonu»68. smatra Parish. 87. 96. PREGLED 241 . str. supervizor za Brčko postiže značajne rezultate na implementaciji privremenih arbitražnih odluka. a Brčko „US protektoratom“65. 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 2010. kojima se visoki predstavnik promovira kao «konačni autoritet» implementacije mirovnog sporazuma. str. I.67 Ovako velike ovlasti visokom predstavniku date su «na sastanku PIC-a (Peace implementation Council) decembra 1997. kao i ovlasti supervizora u Brčkom. Parish. nego se tu radilo o «prevari» koja je BiH učinila «kolonijom» i «protektoratom. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia. godine povratak izbjeglica je takav da se već može govoriti o multietničkom društvu71. Isto. godine visoki predstavnik.Zahvaljujući vezama sa Holbrukom američki pravnik Robert Farrand postaje arbitar za Brčko. Početkom 1998. Isto. Isto. «Njegova riječ je bila zakon»66. koji je manje uspješan u implementaciji Dejtonskog mirovnog sporazuma. Isto. a Brčko postaje „američki projekt“. B. Isto.69 Za ovako velike ovlasti visokog predstavnika. 77. str. i 97. 79. 82. 82. 75. Isto. str. TAURIS. 79. . i 80. godini predstavlja 95% povratka izbjeglica u R Srpsku. 95. str.63 Farand dobija takve ovlasti koje su ga učinile „prokonzulom“64.70 No za razliku od visokog predstavnika za BiH. London – New York.uz povratak izbjeglica Farrand radi na uspostavi multietničke administracije u Brčkom koje je još uvijek u R Srpskoj72. str. str. Do 2001. a BiH u njegov protektorat. Isto. postaje vrhovni autoritet.povratak izbjeglica u Brčkom u 1998. 87. str. 88. Isto. Najznačajniji progres napravljen je u oblasti povratka izbjeglica i uspostave multietničkih institucija: . Isto. str.

Stoga. koji je „pravna fikcija“ stvorena samo da učini konzistentnim Konačnu arbitražnu odluku i Ustav BiH. Isto. Prvo. nego BiH trebaju međunarodni eksperti»76. „pravni akt“ kojim je kreiran „novi Distrikt“ kao „corpus separatum“. i 81. „It seems to have been the exclusice creation of Owen’s deliberations.do kraja 1997. otvarajući pitanje usklađenosti te kreacije sa Ustavom BiH. Čitav mirovni proces tako je ovisan o konstruktivističkoj volji međunarodne birokracije. novi je u nizu konstruktivističkih akata međunarodne birokracije kojim je kreirana nova stvarnost u Brčkom.77 Njome su proširene ovlasti supervizora koji je postao „konačni autoritet“ koji „autonomno“ odlučuje o sudbini Distrikta. a R Srpska bi se do sada otcijepila i tako moguće izazvala nove vojne konflikte»75. Ona je bila „revolucionarni“. . „Konačna odluka isključivo je Owenova kreacija“.“ Isto. smatra Parish. donesena maja 1999. što je praktično Distrikt učinilo „trećim mini entitetom“. str. «BiH ne treba demokratizacija domaćih institucija. Konačna odluka za Brčko Konačna arbitražna odluka za Brčko. Isto.74 . His power were so broad that he would develop into an autocrat whose order would become beyond question“. ni jedan teritorij pod međuna73 74 75 76 77 78 Isto str.radi na etničkoj reintegraciji sudstva i sudaca. Owen ga je „definirao kategorijom „kondominijuma“. ipak ključni element Parisheve analize ostaje međunarodna birokracija. «zemlja ne bi opstala kao cjelovita i suverena. Isto. str.Iako analitički ukazuje i na druge elemente mirovne misije u BiH i Brčkom. Isto. „In practice he would be the final authority in the District on virtually everything. 93.78 Pošto je Distrikt ovisan isključivo o volji ili samovolji supervizora Parish ga smatra neodrživim iz dva razloga. godine. 107. str. 80. Bez velikih ovlasti visokog predstavnika. sa inspirativnim ekskursima o bosanskoj tradiciji i bosanskom mentalitetu. 80. 95. str. godine uspostavljene su multietničke policijske patrole73 i 242 PREGLED . str. 104. Njene institucije su postale potpuno neovisne od entiteta.

što „predviđa da Distrikt nadživi supervizora“. zaključuje Parish. novi način pružanja javnih usluga. 2010. I. 2010. Isto.79 On je „četvrta grana vlasti“ čije odluke prožimaju sve ostale elemente vlasti. 113. 119–125. B. Do Clarkovog odlaska Brčko je bilo najbogatije mjesto u BiH. str. str. TAURIS. London – New York. Parish. TAURIS.80 Brčanski razvoj pod supervizijom U poglavlju pod nazivom „Brčanski razvoj pod supervizijom“ autor želi pokazati ogroman uspjeh Distrikta ostvaren konstruktivističko-voluntarističkom ulogom međunarodne birokracije.81 Među značajna postignuća koja su rezultat angažovanja supervizora i njegovih saradnika navode se: poreska i finansijska reforma koja je bila bitan faktor «financijske samoodrživosti Distrikta». Kada međunarodna zajednica napusti BiH zemlja će se raspasti na dijelove sa Distriktom u sredini. 113. 79 Parish. prema Parishovom mišljenju. str. TAURIS. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia. 82 Parish. 81 „By the time of Clarke’s depature in Septembar 2003 Brčko was welthest place in Bosnia and Hercegovina“. London – New York. Bez međunarodne uprave Distrikt ne može niti funcionisati. 133. 80 „…District was intended to outlast the Supervisor“. PREGLED 243 . nego je sastavni dio pravnog i političkog sistema Distrikta. London – New York. dejtonski ustav po sebi ne predstavlja realnu i trajnu integrirajuću osnovu zemlje. B. I.rodnom kontrolom („internationalised territory“) nije opstao. I. 2010. niti opstati. Osnovna slabost Konačne arbitražne odluke je. i 114. projekt pijace „Arizona“ i uspješno je provedena integracija obrazovanja82. novi način vođenja krivičnih parnica. sa najmanjom stopom nezaposlenosti. što vodi u novi rat ili podjelu spornog teritorija. str. jer se prije ili kasnije međunarodna zajednica mora sa njega povući. Supervizor nije instanca u strukturi vlasti koja djeluje u vanrednim prilikama („emergency powers“)“. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia. B. Drugo. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia. model privatizacije je bio veliki uspjeh za razliku od onih u entitetima.

str. I. smatra Parish. koji zaslužuje ozbiljnu analizu. kako obezbijediti kontinuitet kvalitetnih međunarodnih službenika. 2010. TAURIS. kakve je Brčko imalo za vrijeme supervizora Clarka i Matthewsa. Možda nije na odmet primijetiti da i Parish.84 Diktatorskoj ulozi međunarodne birokracije pogodovala je bosanska politička kultura poslušnosti. Parish. 134. an unrestrained international autocrat with the power and autority of a local Tito“. TAURIS. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia. nakon čega započi- 244 PREGLED . 134. zbog razilaženja sa supervizorom Raffi Gregorianom.86 Problem je. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia. pored međunarodne birokracije. bez pogovora se povinovala instrukcijama međunarodnih službenika.85 «Nova generacija komunističkih aparatčika» infiltrirana u institucije Distrikta. godinu („Italprojekt“ i pijaca „Arizona“). on iz njih izvodi samo one elemente koji mu služe za legitimiranje konstruktivističke (voluntarističke. No. B. pijaca „Arizona“. 84 „Supervisor’s role was essentially dictatioral: he forged results that the local actors would never have achived on their owe. 85 Ovdje Parish uvodi kao element svoje analize. nego isključivo na „racionalnost“ međunarodne birokracije. London – New York. B. Sa diskontinuitetom u kvalitetu administracije ili njihovim trajnim povlačenjem neizbježno će se urušiti institucije koje su oni kreirali.. neodgovornosti i nedostatka osjećaja za javno dobro. I.Svaka ozbiljnija analiza bi pokazala da se bar dio pobrojanih uspjeha može dovesti u pitanje (privatizacija. str. diktatorske) uloge međunarodne birokracije. i pored toga se ne može prenebregnuti činjenica da je u prvim godinama Distrikt postigao određeni uspjeh. kako sam kaže. stečena dugogodišnjom vladavinom komunizma. i objektivne socio-kulturne pretpostavke implementacije mirovnog sporazuma. Tako smo dobili višepartijski komunistički sistem u kojem je supervizor preuzeo ulogu koju je imao Tito. No.).. Razlozi ovoga uspjeha mogu se naći u činjenici da je supervizor uspio dovesti u kooperativni dijalog strane u sukobu.87 83 Vidi: Javni izvještaj revizije financijskog poslovanja institucija Brčko Distrikta za 2008. sa željom da rekonstruiraju društvo u kojem su ranije živjeli. 86 „Supervisor. 134. zaključuje Parish. kvalitetnim međunarodnim službenicima. Diktatorska uloga supervizora i stručnost njegove administracije bili su osnovni razlozi razvoja i uspostave međunarodnih standarda u Distriktu.83 Umjesto ozbiljne analize rezultata funkcioniranja „brčanskog modela“ Parishu više treba ilustracija uspješnosti djelovanja međunarodne birokracije (supervizora i njegovih suradnika). London – New York. Parish svakako naglasak ne stavlja na lokalne resurse. kao pravni savjetnik OHR-a u Brčkom.“ Isto. str. odlazi sa. 87 Parish. 2010.

međunarodne administracije. Stoga Parish i nije u stanju da iz sopstvenih uvida izvuče maksimum (optimum) jer mu oni isključivo služe da bi svoj unaprijed donesen zaključak o neodrživosti BiH bez posredovanja međunarodne zajednice učinio prihvatljivijim. do specifičnosti bosanske političke kulture i koruptivnog mentaliteta lokalnog stanovništva i lokalnih političara.88 Relacije između OHR-a Sarajevo i OHR-a Brčko nikada nisu bile dobre.Struja se okreće protiv Distrikta U poglavlju pod nazivom „The Tide begins to turn against Brčko“ autor uvodi čitav niz novih elemenata u svoju analizu. razlike između Dejtonskog sporazuma i konačne arbitražne odluke. TAURIS. godine. od ustavne pozicije Distrikta. dovela do nazadovanja Distrikta. I. str. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia. najvećim dijelom zbog ličnog prestiža. otvoreni sukob između OHR-a Sarajevo i OHR-a Brčko i neuspješno preuzimanje funkcija od nekompetentnih lokalnih političara. Globus. Razlozi su: slabljenje američkog interesa za Brčko i nakana zaključenja supervizije. London – New York. 2010. PREGLED 245 . OHR Sarajevo počinje iskazivati otvoreno neprijateljstvo prema Distriktu i supervizoru. sa gubljenjem interesa SAD-a za Distrikt. ovi polifonični analitičko-sintetički uvidi ne mijenjaju njegovu rigidnu metodičku poziciju izvedenu iz konstruktivističke teze o „svemoći“ međunarodne birokracije. tako da je «supervizor bio slobodan da tretira Distrikt kao sopstveni protektorat». Vidi: Weber. B. izabranih na lokalnim izborima 2004. Može li se i u slučaju Parish primijeniti Weberov stav da „kada su predmet istraživanja objektivni uslovi sopstvene egzistencije. Mada u mnogo čemu inspirativni. Distrikt je bio «ekscentrična kreacija Amerike». onda je njihovo istraživanje duboko povezano s potrebama sopstvenog preživljavanja“. Svi se odnose na slabljenje pozicije osnovnog kreatora nove stvarnosti u Distriktu. Tri su bitna razloga. One su se dodatno pogoršale u procesu prenosa ovlasti sa entiteta na državni nivo. 88 Parish. Metodologija društvenih nauka. No. izbornih zakona BiH i Distrikta. smatra Parish. odnosno supervizora i njegovih saradnika. Zagreb. 135. koje su do tada obavljali supervizor i njegovi saradnici. U tom procesu nazvanom «kontroverze oko prenosa nadležnosti i izgradnja države» postavilo se pitanje da li je potreban pristanak Distrikta u prenosu sopstvenih ovlasti ili je dovoljna nje kolaps Distrikta.

Rukovodeće pozicije se distribuiraju „bez pokrića u meritumu“. Suglasnost entiteta je obavezivala Distrikt što je dovelo u pitanje njegovu neovisnu poziciju definiranu Konačnom arbitražnom odlukom. ovim specifičnim karakteristikama normativne osnove Distrikta Parish ne pridaje nikakav značaj kako u analizi mirovne misije u Distriktu. Politička korupcija postaje norma unutrašnje administracije. Na državnom nivou. str. 2010.89 Iz Konačne arbitražne odluke proizlaze sasvim drugačije mogućnosti. i 163. Izbori su bili prvi korak. 139. Formirana je politička koalicija bez jedinstvene političke platforme. Ta dilema je otvorila pitanje usklađenosti Ustava i Konačne arbitražne odluke. 139.94 89 90 91 92 93 94 Isto. 152. Isto.91 Parish spominje normativnu specifičnost Statuta Distrikta koji ne poznaje konsocijacijske mehanizme «etničkih kvota» i «mehanizme zaštite nacionalnih interesa». Ustav ne predviđa suglasnost Distrikta jer član III 5(a) Ustava BiH govori samo o suglasnosti entiteta. Multietnička vlada drži se zajedno na klimavim osnovama da će „dobro plaćeni poslovi i pare od korupcije biti podjednako distribuirane između glavnih nacionalnih političkih oligarhija“. No.90 Iz čisto pragmatičnih razloga visokom predstavniku je bilo komplikovano uvesti i treći element u pregovore oko prenosa ovlasti na državu. Parish. Mehanizmi odlučivanja Vlade i Skupštine Distrikta nisu omogućavali reprezentaciju nacionalnih grupa koje bi imale mogućnost veta većine. tako i u svojim konačnim zaključcima. str. I. Reforma jačanja države trebala je voditi okončanju supervizije. B. str. godine. Isto. godine u Distriktu bili su «široko rasprostranjeno lažiranje» i plaćanje glasača da koriste unaprijed označene listiće. Izbori 2004. 246 PREGLED . 137. jer se radi o kompetencijama koje su Konačnom odlukom „trajno i nepovratno“ prenesene na Distrikt. a put ka tome je bilo zatvaranje OHR-a u Brčkom. Isto. 148.92 No. Isto. TAURIS. str. str. i 138. tako da je Brčko isključeno iz ovoga procesa.saglasnost entiteta. No. ona je ubrzo shvatila da je agenda za Brčko nerealna i da će samo ohrabriti domaće destruktivne elemente. str. Free City in the Balkans:Reconstructing a divided society in Bosnia. nakon izbora od 2002. Ashdown je želio biti posljednji visoki predstavnik. već se pokazalo da novoformirana vlast nije sposobna preuzeti ovlasti od OHR-a «jer nema dovoljan profesionalan administrativni kapacitet»93. London – New York. Novi supervizor Susan Johnson (januar 2004) dobila je zadatak da provede lokalne izbore i zaključi superviziju u Brčkom. 162.

bez dovoljno intelektualnog kapitala. jer se pretpostavljalo da dolazi vrijeme financijske nestabilnosti. Brčko. lopovi i varalice“. korupcija i profiterstvo postaju javni model ponašanja.Kriminal.96 95 Isto. 160. u toku i poslije rata napustilo je oko 10% najvećim dijelom obrazovanog stanovništva. koji je funkcionirao po istom obrascu. PREGLED 247 . Iako se javna imovina nije smjela otuđivati bez znanja supervizora ipak je veliki dio prodan ispod cijene. za koju se pretpostavlja da dolazi. 161. Jednopartijski komunistički sistem zamijenio je višepartijski. str. str. provincijalan grad. 96 Isto. Najava odlaska supervizora i zatvaranje Kancelarije OHR-a dodatno stimulira one na vlasti da što više ukradu.95 Pod pritiskom stranačkog članstva vršeno je vještačko zapošljavanje u javnoj administraciji. Nacionalne elite se počinju takmičiti za pozicije u postdistriktnoj fazi. Sa povlačenjem međunarodne birokracije „čelne pozicije zauzimaju nacionalistički mediokriteti. Tenderska komisija i komisija za zapošljavanje radila je po procentu 10%.

.

Nakon ‘’Analitike’’ koja je udarila temelje i dala osnov i generalni okvir. str. dr. U 2008. Summary The article is a review of the book by Dzevad Termiz. mediji. Media Plan Institut. ‘’Analitika’’ je bila istinsko osvježenje bosanskohercegovačke intelektualne scene. Slavomira Milosavljevića i doc. nastalo kao rezultat šireg teorijsko-empirijskog istraživanja. predstavljalo je projekat izgradnje jednog generalnog modela analitičkog rada i generalnog modela analitičara i uvelo nas je u specijalizovane modele analitičkog rada čiji su predmeti političke pojave i procesi. Sarajevo. Media Plan Institute. prof. pa i šire. dr. autora prof. 194 pages. sc. str. Slavomira Milosavljevića i Vere Arežine.Nedreta Šerić UDK 316. dr. 194. Politička analitika i Bezbjednosna analitika. 194.653 METODOLOŠKI PRISTUP ANALIZI MEDIJA1 MEDIA ANALYSIS: METHODOLOGICAL APPROACH Sažetak Tekst je prikaz knjige autora Dževada Termiza. a kao sasvim razumljiv logičan slijed. Slavomira Milosavljevića i Vere Arežine “Analitika medija”. Dževada Termiza i prof. dr. Media Plan Institut. 2010. dr. Slavomira Milosavljevića. Analitika medija. odnosno komuniciranje s javnošću. Vere Arežin (koja je svoj doprinos dala i u izradi prvog toma ‘’Analitike’’) u izlaganju 1 Prikaz knjige autora Dževada Termiza. Slavomir Milosavljevic and Vera Arezina: Media Analytics. Dževada Termiza. To izuzetno vrijedno djelo. PREGLED 249 . Sarajevo. godini iz štampe je izašao prvi tom ‘’Analitike’’. i otvaranje puta ka raznolikom i raskošnom tlu sadržaja na kojem se zasniva analitičko djelovanje. 2010. iz štampe se pojavljuje knjiga ‘’Analitika medija’’ (2010). sačinjen od tri knjige: Naučni osnovi savremene analitike. 2010. sigurnost i marketing. kao plod truda autora prof. Sarajevo.

strukturnih činilaca medija. a potom nas uvode u klasifikaciju medija (primjenom naučno-teorijskih kriterija) koja predstavlja. dakle. Stvarni predmet izučavanja u ovoj metodološkoj studiji je kako doći do istinskog saznanja o odnosu mas-medija i njihove publike. kao vrijedno i. tranzicijskom društvu. bavi se drugo poglavlje – ‘’Društveni položaj. s obzirom na značaj i ulogu medija u svakom a pogotovo našem. mas-medijima. kao institucionalizovanih. preporučena je ne samo onima koji su direktno uključeni u medijsko djelovanje ili monitoring medija. odnosno organizovanih kolektiva. izrazito je važna. kao i akademskoj javnosti. njihova dostupnost. odnos vlasti prema medijima. ključnih za ovu tematiku – mas-medij. a na osnovu njihovog raspolaganja materijalnim. društvena komponenta. sljedeći postupak u analitičkom saznanju. naslovljeno kao ‘’Pojam i kriterijum klasifikacije medija’’. konkurencija i uspješnost u ostvarivanju svoje uloge – sve su to bitni činioci društvene komponente kroz koju se otkriva društveni položaj medija. Pri tom se navode i objašnjavaju kriteriji za klasifikaciju medija kao što su: svojstvo tehničkih sredstava koja se koriste u medijskom djelovanju (dihotomija na elektronske i pisane medije). U nastavku se iznosi razlika između čisto naučne definicije medija (koja nam daje samo suštinski bitne odredbe) i normativne definicije koju daju zakonski propisi i podzakonski akti neke vlasti. Prvo poglavlje ‘’Analitike medija’’. publika. vlasništvo nad medijima. nakon identifikacije i definiranja. 250 PREGLED . tehnička i kadrovska opremljenost) i intelektualnu (znanje i umijeće personalnog sastava određenog medija). komunikacija. u svojim razmatranjima. uloga i funkcija medija’’. za utvrđivanje društvenog i političko-pravnog položaja medija. Autori nam ovdje nude naučno teorijsku definiciju medija koja će se upotrebljavati u daljnjem proučavanju medija. mogući način općenja (vizuelni. Ova knjiga. u našim okvirima. auditivni i audio-vizuelni mediji). Pozicioniranjem medija. a potom se pojašnjava i normativna klasifikacija medija. predstavlja propedeutičko poglavlje u problematiku kojom se knjiga bavi. ističu da će se. baviti samo onim dijelom medija koji je primarno okrenut ka masovnoj publici. u društvenoj zbilji. pionirsko-znanstveno štivo. način organizovanja iskazivanja informacija i poruka (prostorno ili vremenski). U odnosu na materijalnu (prihodi. nego i onima koji su uključeni u šire političko-društvene procese. ukazujući na kompleksnost samog predmeta istraživanja i neke od bitnih. Relativna (ne)zavisnost medija od društva i države. U uvodnoj napomeni autori. informacija.jednog specijalizovanog modela analitičkog rada čiji su predmet – mediji. intelektualnim i društvenim komponentama. obzirom da se u njemu nastoje dati metodološka rastumačenja osnovnih pojmova.

Opća vrijednosna orijentacija medija manifestira se kroz četiri. negativnu ili neutralnu opredijeljenost prema određenim društvenim zajednicama. i sl. zasnovanu na pogledima i vrijednostima one dominantne strukture koja i upravlja medijima. privatno. elektronskih (radio i TV). sportski. kao i drugih medija. pravilima korištenja jezika u masmedijima itd. putem deklaracije o osnovnim odredbama medijske politike koja će se afirmirati. Ako društvena orijentacija. tema je trećeg poglavlja ‘’Analitike medija’’. oblicima. opet. „govor mržnje“). odnosno međunarodnoj zajednici. temelji na društvenoj orijentaciji samog društva. mogućnosti koje određuju društveni položaj i uloge unutar samih elektronskih medija – radija i TV-a. telefone i radioamatere. njihove tehničko-tehnološke mogućnosti. prema državi i političkim partijama i prema inozemnim subjektima. te autorstvo medijske tvorevine. kao i problemima i poteškoćama koje se vežu uz njih. orijentacija prema ciljnim grupama. ali i na razlike. komponentama. specifičnosti. U nastavku izlaganja autori se osvrću na internet. položaj u odnosu na „tradicionalne“ mas-medije itd. Odnos programske politike medija zasnovane na njihovoj društvenoj orijentiranosti koja se. partijsko. Ovdje se analiziraju četiri oblika medijske orijentacije: osnovna vrijednosna orijentacija.). PREGLED 251 . Dio koji se bavi položajem elektronskih medija ukazuje. na temeljne razlike između štampanih i elektronskih medija. vjersko itd. njihovim karakteristikama. U dijelu koji govori o štampanim medijima posebno je istaknuto mjesto jezika/pisma u medijskoj komunikaciji.). predstavlja pozitivnu. odnosno pet bitnih momenata: kroz vlasništvo nad određenim medijem (državno. pravno-političku (ne)zavisnost. postojanju specifičnog jezika medija. putem deklaracije o karakteristikama nekog medija (nezavisan. utjecaju vlasti na jezik medija kroz zakonsku regulativu (npr. stručni. U poglavlju ‘’Zastupljenost određenih izvora saznanja u medijima’’ iznesene su analize o onim izvorima saznanja koji za medije imaju prvorazrednu važnost. odnosu jezik – nacionalni identitet/i. onda se iz te orijentiranosti izvodi i programska orijentiranost medija. zatim primijenjenom medijskom politikom u vidu emitiranih medijskih sadržaja. računare. te specifična svojstva svakog od njih. općenito.U ovom poglavlju autori zasebno tretiraju društveni i političko-pravni položaj pisanih (štampanih/printanih). prije svega.

pak. analitičari. riječ je o analitičkom raskrivanju ideoloških matrica. planskoj pripremi (prenosi sjednica. od kojih je sadržinsko ono temeljno obilježje.) ili aranžiranoj neposrednosti (kao što je dogovoreni intervju) ili se. razlici službene i oficijelne istine itd. vijesti i analitički indikatori do kojih se dolazi primjenom (metoda i tehnika) (1) analize sadržaja dokumenata i (2) posmatranjem. grupni i/ili individualni važniji i trajniji problemi. Potom se analiziraju neposredni identifikacioni akteri. U nastavku se govori o službenim i oficijelnim izvorima. stalni i povremeni izvori. kao i standardizovanim rubrikama. o kojima će mediji praviti priloge. teme. Generalno. te njihovim različitim kriterijima vrednovanja emitiranog medijskog sadržaja. Autori navode i razmatraju neke od takvih vrijednosnih orijentacija u programima medija. Neposrednost ovakvih izvora može se ogledati u slučajnosti (neplaniranoj prisutnosti saradnika medija na mjestu određenog zbivanja). obradom i emitiranjem) i vanjski identifikacioni faktori (posmatrači. odnosu države i masmedija. ocjenjivači). i sl.Neposredni izvor medijskog saznanja predstavlja neposredan dodir između medija i događaj kojeg medij evidentira. nacionalistička orijentacija itd. U ovom poglavlju se razmatraju još i: diskretni izvori. takmičenja. Najveći dio ovog poglavlja posvećen je programskoj strukturi medija prema formama realizacije i autori ‘’Analitike medija’’ to strukturno obilježje medija ovdje veoma detaljno obrazlažu. njihovoj pouzdanosti. ta neposrednost ogleda u neposrednom uvidu u neke dokumente na osnovu kojih se izrađuju medijski prilozi. te značajna specifična događanja. iskazuju se kao: temati. noseće za druga dva. odnosno ideoloških vrijednosti koje i kako mogu zastupati i promovirati razni mediji. bitni predmeti tematske obrade. Sve bitne društvene sadržine. kao što su globalistička. te time i najvažnije obilježje. odnosno kanalima (ovisno o kojoj vrsti medija je riječ) i emisijama kroz koje se iskazuje sadržinsko programsko opredjeljenje nekog medija. vrednosnim i formalnim obilježjima’’ – razmatra tri glavna strukturna obilježja medijskog programa. kao i određene razlike u primjeni tih metoda i tehnika u ovisnosti da li se radi o 252 PREGLED . program medija se iskazuje deklaracijom o karakteru i svojstvima medija. U dijelu poglavlja koji se bavi vrijednosnim obilježjima programske strukture. Izložene su bitne odredbe analitičkog predmeta – žanra. slučajni i ostali izvori medijskog saznanja. Peto poglavlje – ‘’Programska struktura po sadržinskim. odnosno unutrašnji identifikacioni faktori nekog medija (subjekti koji se bave identifikacijom neke pojave. proevropska ili evrocentrička orijentacija.

prenos. ali da se ona. Ovim pitanjima se bavi posljednje. pravovremenost. reklame. odnosno proširivanjem medijskih tehničko-tehnoloških mogućnosti. sadržajnost. Upravo s ciljem da se ukaže na ozbiljno proučavanje rada medija. jasnost i razumljivost. emisije humoristično-revijalnog karaktera. osvrt. kao što su: izvještaj.. odnosno kvalitativne i kvanitativne odredbe koje bi trebalo da zadovolji i ispuni svaka medijska tvorevina ili prilog. povremeni komentar. javlja se i zahtjev za što sadržajnijim i sažetijim izlaganjem. jednako odnose i na elektronske medije..štampanom ili elektronskom mediju. podnaslova. serije i serijali. Tako se ovdje navodi i obrazlaže deset najvažnijih odredbi: vrijeme i prostor. odnosno reagovanja slušalaca i gledalaca. u nastavku je dat okvirni pregled ključnih pitanja karakterističnih za analitičko-medijsko proučavanje. ‘’crtice’’. Šesto poglavlje – ‘’Osnovne poželjne odlike priloga koji se emituju u medijima’’ – razmatra one očekivane i društveno prihvatljive norme i standarde. u medijskom prostoru. Autori detaljno izlažu različite (potpuno oformljene ili pomoćne) žanrove. To će dovesti do zablude da se proučavanje rada medija može zadovoljiti samo ‘’analizom’’ naslova. postavljaju pred analitički rad. Razvojem medija. a kod štampanih medija posebno. sedmo poglavlje – ‘’Neki problemi komponovanja i sistematizacije medijskih priloga’’. potpunost iskaza. Ta potreba za lapidarnim. film. reportaža. kao i prisutnost i mjesto demantija i pisma čitalaca. kao i što uvjerljivijim pokazivanjem događaja. i sl. različita kviz takmičenja. argumentovanost. U završnom dijelu je istaknuto kako su osnovna pitanja analitike predstavljena u okviru pitanja o štampanim medijima. s ciljem ostvarivanja što većeg medijskog utjecaja. istinitost. odnosno oblike medijske realizacije i njihove karakteristike. komentar. radiodrame. bilo o kojoj vrsti medija da je riječ. oglasi itd. te osnovna pitanja koja se. Osim izlaganja ovih osnovnih žanrova. jezgrovitim iskazom često će biti tražena samo u nazivima i naslovima medijskih tvorevina. u nastavku se proučavaju i neke standardne cjeline. medijski intervju. odnosno složene emisije elektronskih medija kao što je dnevnik (reprezentant informativno-političkih emisija). PREGLED 253 . strip. u vezi s njima. prihvatljivost. na informativne štampane medije općedruštvenog tipa. Pitanja su podijeljena na identifikacijska pitanja (pitanja o identitetu medija) i pitanja koja se odnose na konkretne manifestacije medijske djelatnosti. prevedena. bilješke. pregled. prije svega. nadnaslova i međunaslova. a koja se odnose.

. a i većine zemalja svijeta. Evrope. ispunjava svoju istraživačko-instruktivnu ulogu. 254 PREGLED .U Pogovoru autori ističu kako im je zadati obim knjige ograničio prostor i tako onemogućio ulazak u neke finese kreiranja i emitiranja medijskog programa. navođenje mnoštva primjera itd. ali da se opravdano nadaju kako ovo izlaganje osnova analitike najraširenijih i tradicionalnih medija zemalja Balkana.

kriminologiju i sigurnosne studije. by Prof. Ontologija. bitisanja (bića) i postojanja svijeta. Muslije Muhovića. uz kratko pojašnjenje u podnaslovu da je riječ zapravo o Hegelovom. njegovim postojanjem i određenjem bavili su se brojnim umo1 Prikaz knjige autora Muslije Muhovića Ontologija. Nakon skoro četiri decenije poniranja u beskrajne dubine „kraljice znanosti“. Dr Muslija Muhović. Fakultet za kriminalistiku. kriminologiju i sigurnosne studije. jedan od najpoznatijih bh. Criminology and Security Studies. dr.Šemso Tucaković UDK 111 (049. Treba reći da se radi o prvom filozofskom ostvarenju ove vrste na području Bosne i Hercegovine. dr. Faculty of Criminalistics. Tim suštinskim dilemama bavi se već dva i po milenija. prof. pitanja bitka. iz pera spomenutog autora. Criminology and Security Studies. Muslija Muhović. Prva knjiga.3) ISTRAŽIVANJE SUŠTINE BITKA1 EXPLORING THE CORE OF ESSENCE2 Sažetak Tekst je prikaz knjige prof. 2010. ontologija. Dr Muslija Muhović. 2010. 2 A review of the book Ontology. by Prof. predstavio je bosanskohercegovačkoj naučnoj javnosti svoju šesnaestu knjigu. kako brojni mislioci nazivaju filozofiju. temeljna filozofska disciplina. Faculty of Criminalistics. kriminologiju i sigurnosne studije. u čijim okvirima na 316 stranica analiziraju se vječna filozofska pitanja. filozofa. PREGLED 255 . 2010. Hartmannovom i Schelerovom učenju o bitku. stoga Muhovićeva „Ontologija“ ima uistinu obilježje pionirskog poduhvata na području filozofske znanosti. Heideggerovom. 2010. Traganjem za smislom bitka. Riječ je o radu kojem je autor dao naslov „Ontologija“. Summary This work is a review of the book Ontology. Fakultet za kriminalistiku. koja se bavi ontološkim problemima pojavila se onomad u BiH u izdanju sarajevskog Fakulteta za kriminalistiku.

koji je svojom knjigom „Ontologija“ dao značajan doprinos proširivanju saznanja o ovoj temeljnoj filozofskoj disciplini. Hartman. Heideggera interesuje prvenstveno smisao bitka. Ta pitanja zaokupljaju pažnju i druga dva filozofa. Bitak je neograničen. U tom smislu autor prve bh. dr. Bit će je. Jedan od takvih filozofa je nesumnjivo i prof. od samog početka duhovnosti. postojanja i nestajanja. Bave se i u savremenom dobu. Za Aristotela je bitak sve što jeste. Parmenid je dodao da bitak jeste. Muslija Muhović. teško složiti s ocjenom prof. Smisao. a Scheler svojom „esencijalističkom ontologijom“ pokušava rasvijetliti suštinu bitka. Hartmannovo i Schelerov o učenje o bitku. koji je recenzent Muhovićevog ostvarenja. a nebitak nije. da je Muhović svojom knjigom „Ontologija“ dao „bosanskohercegovačkoj filozofiji i široj kulturnoj javnosti skoro enciklopedijski uvid u najznačajnija pitanja savremenog filozofskog mišljenja“. s tim i vezi. dajući nove odgovore i podstičući nove dileme o suštini bitka. kao dovršenju bitka. koji su promišljali i pisali pod utiskom spomenute četvorice umova. Heideggerovo. pak. čime temeljnu filozofsku znanost svodi na gnoseologiju. ograničeno. a koja se tiču drugih filozofskih grana (etike. 256 PREGLED . naime. „Ontologije“ spominje Adorna. sa akcentom na Hegelovo. bez sadržaja. bića. Za Hegela bivanje se određuje kao jedinstvo Bitka i Ništa koji se manifestuju kao nastajanje i nestajanje. odnos bitka i nebitka privlači pažnju filozofa. koji raspravlja o odnosu bitka i nebitka. aksiologije. Scheler nalazi da bitak nije moguć bez odgovarajućeg subjekta (stvoritelja) kojeg on nalazi u Božijoj volji. Kruna tog višedecenijskog napora je studija obavljena pod naslovom „Ontologija“. određeno. Dok Hartmann polazi od stava da je ontologija univerzalna znanost o principima. Iako je učenjima o bitku četvorice velikih filozofa (Hegela. Tom završnom uvidu. Šaćira Filandre. Hartmanna i Schelera) posvećena suština Muhovićevog najnovijeg djela. neodređen. što postoji. Husserla i Kierkegarda. filozofije prava i logike. Nije se. Svoje učenje o bitku. božanskom temelju. dr.vi u prošlim stoljećima. njegovo istraživanje baca pogled i na učenja drugih mislilaca. dr. od nastanka mislećeg čovjeka uopće. Muslija Muhović. posredovano. antroipologije. Horkheimera. jedan od njih. kao naglašava Muhović. Hegel propituje i predstavlja unutar objektivno-idealističke filozofije u okviru koje raspravlja o bitku kao egzistenciji i zbilji. Heideggera. čija misao je predmet istraživanja profesora Muhovića u okviru njegovog najnovijeg djela „Ontologija“. Svojim dilemama i pitanjima ti filozofi su vječna vatra koja podstiče na traganja i promišljanja. Heidegger insistira na razlikovanju bitka i bića. Za razliku od Hegela. prethodila su brojna djela koja je već objavio prof. svojom kritičkom i realističkom ontologijom raspravlja o načinu postojanja bitka.

g) prijevode dosad neobjavljenih članaka koji odgovaraju osnovnoj misiji časopisa. d) osvrte na zanimljive i korisne publikacije koje su u skladu sa osnovnom misijom časopisa. e) prikaze zanimljivih i za struku korisnih studija. PREGLED 257 . uz uvjet da prethodno nije objavljeno u zborniku radova skupa. Radovi se kategoriziraju u sljedeće osnovne kategorije: izvorni naučni članci.UPUTE ZA AUTORE KOJI DOSTAVLJAJU SVOJE RADOVE ZA PREGLED Pozivamo autore da dostavljaju svoje radove i priloge koji sadržajem odgovaraju osnovnim tematskim opredjeljenjima Pregleda. stručni članci. ali i one koji ne podliježu tom postupku. f) korisne priloge iz struke i za struku. osvrti. prikazi. a ne moraju predstavljati izvorna istraživanja. U časopisu objavljujemo radove koji podliježu recenziji. prilozi. zbornika i drugih stručnih publikacija. c) stručne članke koji nude korisne prijedloge za određene struke i pri tome ne moraju obavezno sadržavati izvorna istraživanja autora. prijevodi. Objavljujemo: a) izvorne naučne članke koji sadrže do sada neobjavljene rezultate istraživanja koja korespondiraju sa osnovnom misijom časopisa. izlaganja sa naučnih i stručnih skupova. b) izlaganje sa naučnog i stručnog skupa.

u slučajevima kada se koriste kratice i simboli. u trećem licu. svaki rad treba biti lektorisan. sadržavati koncizne podnaslove. 4. radovi trebaju ispuniti sljedeće uvjete: 1. u protivnom neće biti objavljen. Radove slati na: Redakcija Pregleda. 71000 Sarajevo n/r gđa Fuada Muslić. 9.ba 258 PREGLED . kao i pismo teksta (latinica ili ćirilica). Univerzitet u Sarajevu. tekstovi stručnih radova trebaju.djelatnost@unsa. radovi trebaju biti u pisanoj formi (Times New Roman. naslovi trebaju biti jasni i informativni. obim rukopisa je ograničen. Bez navedenih elemenata nijedan rad neće biti objavljen. 7. do jednog (1) autorskog tabaka/ arka. Obala Kulina bana 7/II. 8. u slučajevima kada elaboriraju pojedine segmente jednog problema. u pravilu. sekretar redakcije tel: (033) 221-946. 6. odnosno šesnaest (16) kartica teksta. ispred teksta sažet prikaz autorske elaboracije teme. 5. te na kraju rada spisak korištene literature. 2. e-mail: izdavacka. ključne riječi na b/h/s i na engleskom jeziku (italic/kurziv). 3.Da bi bili objavljeni u časopisu. u lijevom gornjem uglu naslovne stranice rukopisa trebaju stajati ime i prezime autora. prored single). zvanje i naziv ustanove u kojoj radi. font 12. svaki rad treba sadržavati naslov paralelno na b/h/s i na engleskom jeziku. poslani elektronskim putem ili na CD-u (koji se šalje poštom). uz rad moraju obavezno biti priložena objašnjenja. hrvatski ili srpski). ne više od 250 riječi na b/h/s i na engleskom jeziku (italic/kurziv). u radovima će se poštovati jezik autora (bosanski.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful