BO GIAO DUC VA BAO TAO

. . .
DE CHINH TmJC
(D€ thi co 05 trang)
DE TID TUYEN SINH HQC NAM 2012
Mon: HOA HQC; Khfii B
Thai gian lam bai: 90 phut, kh6ng ki thai gian phat a€
Ma ae thi 962
HQ, ten tbi sinb: .. ........ , ...................•....... v .......... . . . .... .. . ....... . ... . .
sa bao danb: .......
Cho nguyen tli kh6i cua cac nguyen t6: H= 1; C= 12; N= 14; 0= 16; Na=23; Mg=24;Al =27;
S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca=40; Cr= 52; Fe= 56; Cu= 64; Zn = 65; Br= 80; Ag= 108; Ba= 137.
I. PHAN CHUNG CHO TAT cA THf SINH (40 diu; tir cau 1 aSn cau 40)
Cau 1: H5n hgp X gbm hai axit cacboxylic dan chuc. B6t chay hoan toan 0,1 mol X dn 0,24 mol 0
2
,
thu duqc C02 va 0,2 mol H20. Cong thuc hai axit la
A. CH2=CHCOOH va CH2=C(CH3)COOH. B. CH3COOH va C2HsCOOH .
. C. CH3COOH va CH2=CHCOOH. D. HCOOH va C2HsCOOH.
Cau 2: Cho phan (rng: N2 (k) + 3H2 (k) ¢ 2NH3 (k); LiH = -92 kJ. Hai phap lam car1
d!ch theo Ia
A. tang dQ va giiun ap B. giam dQ va giam ap Slfk
C giam d9 va tang ap suat. D. tang d¢ va tang ap suat.
Cau 3: Cho cac sau: FeC03, Fe304, FeS, Fe(OH)2. hoa tan cling s6 mol m6i vao dung
dich H
2
S0
4
n6ng (du) thi s6 mol lr.hi l6n la
A .. FeS. B. Fe304. C. FeC03. D. Fe(OH)2.
Cau 4: Cho cac thi sau:
(a) B6t khf H2S trong 02 du;
(c) Dful khi F
2
vao nu6c n6ng;
(e) Khi NH3 chay trong 02;
(b) KC10
3
(xuc tac Mn02);
(d) Bot P trong 0
2
du;
(g) Dful khi C02 vao dung djch Na2Si03.
s6 thi ra khf la
A.4. B. 3. c. 2. D.5.
Cau 5: B6t chay hofm toan 50 ·ml h6n hgp khi X gbm trimetylamin va hai hidrocacbon dbng dfulg
bfuJg mQt lugng oxi vira thu duqc 375 ml h5n hqp Y khi va hai. Dfin toan b9 X di qua
dung djch H2S04 d?c (du), the tich khf con l?i la 175 mi. Cac the tich khi va hai do a cling dieu
Hai hidrocacbon d6 Ia
A. C2H6 va C3Hs. B. va C3H6. C. C3Hs va C4Hw. D. C3H6 va C4Hs.
Cau 6: Tru6ng hqp nao sau day xay ra an mon hoa?
A. Thanh kern nhling trong dung djch CuS04
B. B6t la trong khi Ch.
C. Thanh nhom nhting trong dung dich H2S04 loang.
D. Sgi day nhlipg trong dung dich HN03.
Cau 7: Cho day chuyen h6a sau:
C C
+H20 X +H2 y +H20 z
a 2 > Pd/PbC0
3
, t
0
> H
2
S0
4
, t
0
>
Ten gQi CUa X va z IAn hrqt la
A. etan va etanal. B. etilen va ancol etylic.
C. axetilen va etylen glicol. D., axetilen va ancol etylic.
Cau 8: Phat nao sau day la dting?
A. Dung djch h5p. h,91J HCl va KN03 hoa tan du9c. bQt dbng.
B. Photpho do de boc chay trong khong khl a dieu thubng.
C. H5n hqp FeS va CuS tan dtrqc trong dung djch HCl du.
D. Th6i khong khi qua than nung do, thu duqc khi than u6t.
Cau 9: B6t 16,2 gam h5n hqp X gbm AI va Fe trong khi Ch thu duqc h5n hqp chAt rk,Y. Cho Yvao
nu6c du, thu duqc dung djch Z va 2,4 gam kim J<ung djch tac dl}Ilg duqc v6i toi _ da 0,21 mol
KMn04 trong dung d!ch H2S.04 (khong ra S02). Phan tram khoi lugng cua Fe trong hon hqp X la
A. 72,91%. ·B ... 66,67%. C. 37,33%. D. 64,00%.
Trang 1/5 ·_ Ma dB thi 962
www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam
www.MATHVN.com
Cau 10: E>un n6ng m gam hbn hgp g3m a mol tetrapeptit X va 2a mol tripeptit ha Y
v&i 600 m1 dich NaOH IM (vira du). khi cac phan ling ket thuc, co dung djch thu duqc
72,48 gam muoi khan cua cac amino axit deu c6 m¢t nh6m -COOH va m¢t nh6m -NH
2
trong phan
fir. Gia tri cua m la
A. 54,30. B. 66,00. C" 51,72. D. 44,48.
Cau 11: Cho 21 gam h6n hgp g6m g}yxin va axit axetic tac d\ffig vira du v&i dung dich KOH, thu
duqc dung d!ch ?C chua 32,4 gam muoi. Cho X tac d\lllg v&i dung dich HCI du, thu duqc dung djch
chua m gam muoi. Gia tq Clla m Ia .
A. 22,35. R 44,65. C. 33,50. D. 50,65.
Cau 12: Nguyen t6 Y la phi kim thu¢c chu IcY 3, c6 cong thuc oxit cao la Y0
3
. Nguyen t6 Y tao
v&i kim M hqp c6 cong thuc MY, trong d6 M chiSm 63,64% vS kh6i luqng. Kim M Ia ·
A. Zn. B. Mg. C Fe. D. Cu.
Cau 13: Bf>t 5,6 gam Fe trong khong khi, thu duqc h6n hqp rlln X. Cho toan b¢ X tac d1,mg vm
dun_g djch HN03 loang (du), thu duqc khi NO (san phfun khir duy va dung djch chua m gam
muoi. Gia tri CUa m la
A. 22,4. B. 15,6. C. 18,0. 24,2.
Cau 14: djch h6n hqp g6m 0,1 mol FeCh, 0,2 mol CuCh ya 0,1 mo! HCI- cl,!'c
tra). Khi a catot bat dau thoat khi thi a anot thu duqc V 1ft khl (clktc). Biet suat cua qua trinh
phan Ia 1 00%. Gia tri cua v la --
A. 5,60. B. 11 ,20. C. 4,48. D. 22,40.
Cau 15: H6n hqp X g6m 0,15 mol vinylax,etilen va 0,6 J}lOl H2. N_ung_n6ng h6n hqp X (xuc tac Ni)
m9t thm gian, thu dugc h6n hqp Y c6 ti Iql.oi so v&i H2 bang 10. Dan hon hgp Y qua dung djch brom
du, sau khi phan ling xay ra hoan toan, khoi luqng brom tham gia phan ling la
A. 8 gam. B. 0 gam. C. 16 gam. u. 24 gam. .
Cau 16: Phat biSu nao sau day la dting?
A. ca cac phan ling clia ltrl} hu)rnh v&i kim dSu dn dun n6ng .
.B. Ca(OH)2 GUQ'C dung lam mat tinh cling vmh CUu cua nu&c.
C. Cr0
3
tac d\IDg vm nu&c ra h6n hqp ,axit.
D. Trong cong nhom duqc san xuat tir qu?ng dolomit.
Cau 17: Cho 29 gam b6n hqp g6m AI, Cu va Ag tac d\lilg vira du vm 950 ml dung dich HN0
3
1 ,5M,
thu duqc dung djch chua m gam muf>i va 5,61it h6n hqp khi X (dktc) g6m l'fO va N20. Ti khf>i cua X
so v&i H2la 16,4. Gia tri CUa m la
A. 97,20. B. 98,20. c. 91,00. D-" 98,75.
Cau 18: Cho sa d6 hoa:
Fe(NOJ)J · t
0
) X +CO du, t
0
) y + FeCl3
z
+T
Oic X va T Ifin luqt Ia
A. FeO va NaN03.
C. FeO va AgN03.
Cau 19: Alanin c6 cong thuc la
H2N-CH
2
-CHrCOOH.
C. HzN-CH
1
-COOH.
B. Fe203 va Cu(N03)2.
Fe203 va AgN03.
B. C6Hs-NH2.
D. CH3-CH(NH2)-COOH.
Cau 20: Cac polime thu9c _ta nhan la
A. ta tfun va ta vinilon. B. ta nilon-6,6 va ta capron.
ta visco va ta xenluloza axetat. D. ta visco va ta nilon-6,6.
Cau 21: Cho 0,125 mol andehit ha X phan l1ng v&i du dung djch AgN03 trong,NHJ
duqc 27 gam Ag. khac, hidro hoa hoan toan 0,25 mol X can vira du 0,5 mol Hz. Day dong dang
cua X c6 cong thuc chung la
CnHzn(CHO)z (n 2: 0). B. CnHzn-3CHO (n 2: 2).
C. CnHzn-ICHO (n 2: 2). D. CnH2n+ICHO (n 2: 0).
Cau 22: Dful Iu6ng khi CO di qua h6n hgp g6m CuO va Fe203 nung n6ng, sau m9t thai gian thu
duac rik X va khi Y Cho Y thu hoan toan vao dung dich Ba(OH)z du, thu duac 29,55 gam
kat rua. riln X phan ling v&i dung HN03 du thu duqc V lit khl NO (san phfun khfr duy
a dktc). Ghi tri cua V la
A. 4,48. B. 3,36. C. 6, 72. D .. 2,24.
Trang 2/5 - Ma a€ thi 962
www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam
www.MATHVN.com
Cau 23: B6t chay h&n hqp gam gam Mg va 4,48 Fe v6i h6n hgp khi X gam clo va oxi, sau
pharr frng chi thu duqc hon hqp Y oxit va muoi clorua (khong con khi du). Hoa tan Y bfulg
m9t luqng vira dti 120,ml dung,dich HCI ?M, thu duqc dung dich Z. Cho AgN03 du vao dung dich Z,
thu duqc 56,69 gam ket ttia. Phan tram the tich cua clo trong h&n hqp X la
A. 51,72%. B. 53,85%. Ci 56,36%. D. 76,70%.
Cau 24: Cho phuong trinh h6a hQc: 2X + 2Na0H cao, to > 2Clit + K2C03 + Na2C0
3
Chtlt X la
A. CH2(COOK)2. B. CH3COONa. C. CH2(COONa)2. D .. CH3COOK.
Cau 25: Cho h6n hgp X gbm ancol metylic, etylen glicol va glixerol. B&t chay hoan toan m gam X
thu duqc 6,72lit khi C02_ (dktc). CUng m gam X tren cho tac dt.mg v6i Na du thu duqc t6i da V lit khi H
2
( dktc ). Gia tri clia v h1
A. 5,60. B. 11,20. C. 3,36. D. 6,72.
Cau 26: Hoa tan hoan t9an 0,1 mol FeS2 trong 200 ml dich HN93 4M, san phfun thl;l duqc gam
dung dich X va m9t chat khi thoat ra. Dung d!ch X c6 the hoa tan toi da m gam Cu. Biet trong cac
qua trinh tren, san phfun khir duy nhtlt cua N+s la NO. Gia tri cua m la
A. 9,6. B. 3,2. 12,8. D. 6,4.
Cau 27: B6t chay hoan toan 20 m1 hoi hqp chtit hihl ccr X (chi gam c, H, 0) cfuJ vira du 110 m1 khi 0
2
,
duqc 1 ml hfin hqp Y gam khi va Dful Y qua dung dich H2S04 ( du), con ll(ri 80 ml khi Z.
Biet cac the tich khi va hoi do a cling dieu Cong thuc phan tir cua X la
A. B, C4HsO. C. C3HsO. D. C4Hs02.
Cau 28: s6 trieste khi thuy phan thu duqc san phfun gam glixerol, axit CH3COOH va axit
C2HsCOOHla
A. 9. B. 6. C. 2. 4.
Cau 29: S1,1c 4,48 lit khi C02 (dktc) vao 1 lit dung djch hfin hqp Ba(OH)2 0,12M va NaOH 0,06M.
Sau khi cac pharr trng xay ra hoarr toan thu duqc m gam ttia. Gia tri cua m la
A. 13,79. B, 19,70. C. 7,88. D. 23,64.
Cau 30: Thi nao sau day chtrng to trong phan tir glucozcr c6 5 nh6m hidroxyl?
A. Cho glucoza tac dl,lllg v6i Cu(OH)2.
B. Tht,rc pharr trng trang
Tien hanh pharr trng este clia glucoza v6i anhidrit axetic.
D. Khir hoan toan glucoza thanh hexan.
Cau 31: Khi n6i v8 kim phat nao sau day la sai?
A. Trong tlf nhien, cac kim kiem chi t6n tl(ri a hgp c4tlt.
R. Tir Li den Cs khB. nang pharr trng v6i nu&c giam dan. .J
c. Kim d9 chay va d9 soi thtlp.
D. Cac kim kiem c6 mau trang va c6 anh kim.
Cau 32: Este X la h9P thom c6 thuc pharr tir Ia CgH100t. Cho X tac d1,1ng v6i dung dich
NaOH, ra hai muoi deu c6 pharr tir khoi l&n han 80. Cong thuc cau thu gQn cua X Ia
A. CH3COOCH2C6Hs. B. C2HsCOOC6Hs. C. HCOOC6!itC2Hs. D. C6HsCOOC2Hs.
Cau 33: B6t chay hoan toan m gam h6n hgp X gam hai este dang pharr cfuJ d1ing 27,44 lit khi O:z, thu
duqc 23,52 lit khi C02 va 18,9 gam Hi6. Neu cho m gam X tac d\!flg,het v6i 400 ml dung dich
Na9H 1M, co dlfng djch sau pharr trng.thi thu du'?c 27,9 gap1 chat ran khaiJ-, trong d6 c6 a mol
muoi Y va b mol muoi Z (My< Mz). Cac the tich khi deu do adieu tieu chuan. Ti a : b la
A. 3 : 5. B. 4 : 3. C, 2 : 3. D. 3 : 2.
Cau 34: M9t dung djch gam: 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca
2
+; 0,02 mol va a mol ion X (b6 qua
sv li cua nu&c ). Ion X va gia tri cua a la
A. co;- va 0,03. B. NO; va 0,03. C. Oir va 0,03. D. Cr va 0,01.
Cau 35: Thuy este X ha c6 coz:g thuc phan tir C4H602, sim philm thu duqc c6 kha
nang trang So este X thoa man tinh chat tren la
A. 5. B-.A. C. 3. D. 6.
Cau 36: Phat biSu nao sau day la sai?
A. Trong m9t chu ki, pan kinh nguyen.tir kim nh<? han ban kinh nguyen tir phi kim.
B. Cac nh6m A bao gom cac nguyen to s va nguyen to p.
Trang 3/5 - Ma thi 962
www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam
www.MATHVN.com
C. Nguyen tu kim thuemg c6 1, 2 ho{lc 3 electron a 16p ngoai cimg.
D. Cac kim thuemg c6 rum kim do cas electron tlJ do phan nhin dugc.
Cau 37: Cho cac rieng sau: FeS04, AgN03, Na2S03, HI, Fe
3
04, Fe
2
0
3
tac dl,ll1g v6i
dung di_ch H2S04 d{lc, n6ng. So truang hgp xay ra phan ling oxi hoa- khu Ia
A. B. 3. C. 6. 4.
Cau 38: Oxi h6a 0,08 mol m9t ancol don chtrc, tp.u dugc han hgp :.(( gbm m9t axit cacboxylic, m9t
andehit
1
ancol dtr va nu6c. Ngung tl). toan bo X..:roi chi'\ lam hai phan bfutg nhau. Phk m9t cho tac
d1,mg bet v6i Na du, dugc 0,5,04lit khi H'2 (dk:tc). Phan hai cho phan ling trang hoan toan thu
dugc 9, 72 gam Ag. Phan tram khoi lugng an col bi oxi hoa la
A. 40,00%. B, 62,50%. C. 50,00%. D. 31,25%.
Cau 39: Cho 0,42 gam han hgp b9t Fe va AI vao 250 ml dun_g cljch Ag1'f03 0,12M. Sau khi cac phan
xay ra hoan toan, thu dugc dung dich X va 3,333 gam chat ran. Khoi lugng Fe trong h6n hgp ban
dau la
A. 0,168 gam. B. 0,123 gam. C1 0,17-7 gam. D. 0,150 gam.
Cau 40: Bun n6ng m gam han hgp X gbm cac ch4t c6 cimg m9t nh6m chtrc v6i 600 ml dung
dich NapH 1,15M, thu dugc dung dich Y chua muoi cua m9t axit cacboxylic dap.chtrc va 15,4 gam
hai Z gom cac ancol. C]lo toan b9 Z tac d\111g v6i Na du, thu dugc 5,04lit khi H
2
(dktc). Co dung
dich Y, nung n6ng chat ran thu dugc v6i CaO cho den khi phan trng xay ra hoan tocln, thu dugc
7,2 gam m9t khi. Gia tri cua m la
A. 40,60. B. 34,30. C. 22,60. D. 34,51.
II. PHAN RIENG (10 cau)
Thi sinh chi ilm)'c lam m(jt trong hai plzfm ella ph/in rieng (phitn A ho9c phfm B)
A. Theo chrrong trinh Chudn (10 diu, tirciiu 41 ilin diu 50)
Cau 41: Cho m gam b9t vao dung dich h6n hgp gbm 0,15 mol CuS04 va 0,2 mol HCL Sau khi
cac phan ling xay ra hoan toan, thu dugc 0,_725m gam h6n hgp kim G,ia tJ.i cua m Ia
A. 18,0. B. 16,8. C. 11,2. D_.. 16,0.
Cau 42: Cho day cac sau: toluen, phenyl fomat, fructoza, glyxylvalin (Gly-Val), etylen glicol,
triolein. sa bi thuy phan trong moi tru<mg axit la
A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.
Cau 43: che 53,46 kg xenluloza trinitrat 60%} dimg it V lit axit nitric
94..5% (D = 1,5 g/ml) phan ling v6i xenluloza du. Gia tri cua VIa
A. 40. B. 24. C. 60. D. 36.
Cau 44: Phat bi8u nao sau day la sai?
A .. Ozon trong khong khi la nguyen nhap ch¥ll gay ra bien dbi khi
B. Luu hu)'nh dioxit dugc dimg lam chat chong nam moe.
C. Clo dugc dimg trU.ng nu6c trong thBng cung nu6c St?-ch.
D. Amoniac dugc dimg d8 che nhien cho ten lira.
Cau 45: B6t chay hoan toan h6n hgp X g6m hai (ti s6 mol 1 : 1) c6 cong thtrc don
gian khac nhau, thu dugc 2,2 gam C02 va 0,9 gam H2d. Cac chat trong X la
A. hai anken. R. hai ankadien.
c. mot ankan va mot ankin. a. mot anken va mot ankin.
Cau 46; Cho axit X phan trng v6i chAt Y. thu dugc mu6i c6 cong thtrc phan tU
C
3
H
9
0
2
N (san phfun duy s6 c{lp chAt X va Y thoa man tren la
A. 2. B. 1. C. 3. D; 4.
Cau. 47: Phat bi8u nao sau day la sai?
A. Trong moi truang axit, Zn khu c?+ thanh Cr.
B. Cr(OH)
3
tan trong dung dich NaOH.
C. Trong moi tru<mg Br2 oxi h6a thanh Cro!- .
D. Photpho bBc chay khi tiep xuc v6i Cr03. ,
Cau 48: Cho phuang trinh h6
6
a hQc (v6i a, b, c, d ia cac so):
aFeS04 + bCh -? cFez(S04)3 + dFeCh
Tile_ a: c la
A. 3: 1.
B. 3:2. C.4:1. D. 2: 1.
Trang 4/5 - Ma thi 962
www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam
www.MATHVN.com
Cau 49: C6 bao nhieu c.P.ua vong benzen c6 cling cong thuc phan tir C1HsO?
A. 3. B. 6. C 1·-t- D. 6.
Cau 50: Nung n6ng 46,6 gam h6n hqp gbm AI va Cr{03 (trong khong c6 khong khi)
khl phan ung xay ra hoan to an. Chia h6n hqp thu dugc sau phan thanh hai bfutg npau. Phful
m9t phan Un.g v-ja du v&i 300 ml dung dich NaOH 1M (loang). fle hoa tan bet phan hai can vt!a du
dung djch chua a mol HCI. Gia tri cua ala
A. 0,5. 'B. 1,3. C. 0,9. D. 1,5.
B. Theo chll'ong trinh Nang cao (1 0 cliu, tir cau 51 ilin cau 60)
51: Dung dich X khong)am ct6i mau,quy tim; dung dich Y lam quy tim h6a xanh. Tr<)n
Ian hai dung dich tren thu dugc ket rua. Hai chat X va Y tuang Un.g la
A. Ba(N03)2 va K2S04. B. Ba(N03)2 va Na2C03.
C. KN03 va Na2C03. D. Na2S04 va BaCh.
Cau 52: Nguai ta H
2
va 0
2
bfutg phu011g phap phan dung dich NaOH v&i eve tra,
cuang d9 don,g 0,67 A trong thaj gian 40 gia. Dung dich thu dugc sau phan kh6i luQTig
100 gam va nong d9 1'-faOH la 6%. Nong d<) dung dfch NaOH truac phan la (gia thiet luQTig nuac
bay hai khong dang ke)
A. 3,16%. B. 5,08%. C. 5,50%. D. 6,00%.
Cau 53: Hi drat h6a 2-metylbut-2-en ( d<), xuc tac thich hqp) thu dugc san phfun chinh la
A. 2-metylbutan-3-ol. B. 3-metylbutan-2-ol. C. 3-metylbutan-1-ol. D. 2-metylbutan-2-ol.
Cau 54: Hoa tan bfutg nu6c t9an thi san ,khir la NO; boa ta!l Ag trong dung djch
HN03 thl san pham khir la N02. fle so mol N02 bang so mol NO thl ti so mol Ag va Au tuang
(mg Ia
A. 1 : 3. B. 3 : 1. C. 1 : 1. D. 1 : 2.
Cau 55: Thfty f>han h6n hqp gbll!. mol saccaroza va 0,02 mol mantoza trong moi truang axit,
v&i suat deu la 60% theo moi chat, thu dugc dung djch X. Trung boa dung djch X, thu dugc
dung dich Y, sau d6 cho toan b9 Y tac dl,lllg v61luQTig du dung dich AgN0
3
trong NH
3
, thu dugc m
gam Ag. Gia tri cua m la
A. 9,504. B. 8,208. C. 7,776. D. 6,480.
Cau 56:, Tmang hqp nao sau day ra kim
A. Bot Ag2S ·trong oxi du.
B. Nl!ng h6n hqp photphorit, cat va than c6c trong lo
C. Bot FeS2 trong oxi du.
D. Nung h6n hqp apatit, eta xa van va than c6c trong lo dtmg.
Cau 57: B6t chay hoan toan m gam h6n hqp X gbm hai ancol, thu duqc 13,44lit khi C0
2
(dktc) va
15,3 gam H
2
0. khac, cho m gam X tac d\}ng v&i Na (du), thu dugc 4,48 lit khi H
2
(dktc). Gia tri
cua m la
A. 15,3. B. 12,9. C. 12,3. D. 16,9.
Cau 58: Cho phenol (C6HsOH) lful lugt tac d\lllg vm (CH3C0)20 va cac dung djch: NaOH, HCl, Br
2
,
HN03, CH3COOH. So truang hqp xay ra phan Un.g la
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Cau 59: Mot milu khi thai dugc Sl)C vao dung dich CuS04, rua mau den.
tuQTig nay do nao c6 trong khi thai gay ra?
A. C02. .B. H2S. C. N02. D. S02.
Cau 60: Cho cac caprolactam (1 ), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin ( 4), vinyl axetat (5).
Cac co kha nang tham gia phan trng trling hqp polime la
A. (3), (4) va (5). B. (1), (2) va (5). C. (1), (3) va (5). D. (1), (2) va (3).
---------- ----------
Trang 5/5 - Ma thi 962
www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam
www.MATHVN.com