CÁC QUY TẮC TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH

• Đa số những từ 2 âm tiết có trọng âm ở âm tiết đầu , nhất là khi tận cùng bằng : er, or, y, ow, ance, ent , en, on. Ex: ciment/ si'ment/: ximăng event /i'vent/: sự kiện. • Đa số những từ có 3 âm tiết có trọng âm ở âm tiết đầu, nhất là khi tận cùng là :ary,erty,ity,oyr • Đa số những động từ có 2 âm tiết , trọng âm nằm ở âm tiết thứ 2Ex: repeat / ri'pi:t/ :nhắc lại • Trọng âm trước những vần sau đây: -cial, -tial, -cion, -sion, -tion,-ience,-ient,-cian,-tious,cious, -xious Ex: 'special, 'dicussion, 'nation, poli'tician( chính trị gia) • Trọng âm trước những vần sau: -ic, -ical, -ian,-ior, -iour,-ity,-ory,-uty,-eous,-ious,-ular,-ive Ex: 'regular, expensive/ isk'pensive/, 'injury. • Danh từ chỉ các môn học có trọng âm cách âm tiết cuối 1 âm tiết Ex: ge'ology, bi'ology • Từ có tận cùng bằng -ate, -ite, -ude,-ute có trọng âm cách âm tiết cuối 1 âm tiết Ex: institute / 'institju / (viện) • Đa số danh từ ghép có trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Ex: raincoat /'reinkuot/ :áo mưa • Tính từ ghép trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Ex: homesick/'houmsik/( nhớ nhà) • Trạng từ ghép có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 Ex: downstream/ daun'sri:m/( hạ lưu) • Tính từ ghép có từ đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ thì trọng âm rơi vào từ thứ 2, tận cùng bằng – ed. Ex: well-dressed/ wel'drest/( ăn mặc sang trọng) • Các hậu tố không có trọng âm ( khi thêm hậu tố thì không thay đổi trọng âm)V+ment: ag'ree (thoả thuận) => ag'reement( sự thoả thuận ) V+ance: re'sist( chống cự ) =>re'sistance ( sự chống cự ) V+er : em'ploy(thuê làm) => em'ployer( chủ lao động) V+or : in'vent ( phát minh) => in'ventor (người phát minh) V+ar : beg (van xin) => 'beggar( người ăn xin) V+al : ap'prove( chấp thuận) => ap'proval(sự chấp thuận) V+y : de'liver( giao hàng)=> de'livery( sự giao hàng) V+age: pack( đóng gói ) => package( bưu kiện) V+ing : under'stand( thiểu) => under'standing( thông cảm) ajd+ness : 'bitter ( đắng)=> 'bitterness( nỗi cay đắng) • Các từ có trọng âm nằm ở âm tiết cuối là các từ có tận cùng là : -ee, -eer,- ese,- ain, -aire,-ique,esque Ex: de'gree, engi'neer, chi'nese, re'main, questio'naire( bản câu hỏi), tech'nique(kĩ thuật), pictu'resque

al (walk). . . E. ea (meat). ou thường được phát âm là /əʊ/ hay /aʊ/.CÁC DẤU HIỆU CỦA TỪ MANG TRỌNG ÂM + sự thay đổi về độ cao của giọng: Vần nào mang trọng âm thì được đọc cao hơn. . ear (heard) .Hầu hết các chữ được viết là i-e (smile). . a (many). ei (eight). path. look. Hầu hết các chữ được viết dưới dạng ee (meet). air.) + ar: thường được phát âm thành /ɜ:/ ở những từ có nhóm -ear trước phụ âm ( VD: . aunt lại được phát âm là /a:/. Tuy nhiên chữ a trong ask. Các chữ viết là ear. aunt cũng được phát âm là /a:/. tuy nhiên chúng cũng còn có nhiều biến thể phát âm khác nữa.Các chữ cái được phát âm là /ɔ:/ thuộc các trường hợp sau: or (form. are.. Ví dụ: boy.Hầu hết các chữ được viết là er hoặc nguyên âm trong các âm tiết không có trọng âm thì được phát âm thành /ə/: teacher. đôi khi y cũng được phát âm như trên (Trừ trường hợp sau i có r – sau r không phải là một nguyên âm). Trường hợp e (me). O .. city.Các chữ cái được viết là oy. er. path. Chữ a trong ask. e-e (scene) đều được phát âm thành /i:/.( trừ những trường hợp chỉ người nhữ: teacher. norm).Các chữ cái được viết là ow. ie (friend). ar (war). ere. phát âm là /ʊ/ hoặc /ʌ/ trong các cách viết khác như full. Những nguyên âm A. augh (taught). ai (said) được phát âm là /e/. ough (thought). er (her). ir. Riêng các từ fridge. ie (piece) cũng được phát âm như trên nhưng không nhiều. ai (wait). uy (buy) cũng được phát âm giống như trên nhưng không nhiều.Các chữ được viết là a-e (mate) ay (say).Hầu hết các chữ được viết là i (win) có phát âm là /i/. Ngoài ra còn có các trường hợp ngoại lệ or (word).Chữ e (men) hay ea (death). . owner.U thường được phát âm thành /ɜ:/ khi ở dưới dạng: ar. aw (saw). Khi từ có 2 chữ oo viết cạnh nhau thì hầu hết sẽ được phát âm thành /u:/ trừ các trường hợp âm cuối là k: book. . ey (grey).Hầu hết các chữ được viết là ar. y (cry) được phát âm là /ai/. coin. friend lại không được phát âm là /ai/. ur. al thì được phát âm là /a:/. oi sẽ được phát âm là /ɔɪ/. . or.. au (cause). Các trường hợp ngoại lệ khác: a (call). . Một số chữ viết là igh (high). + độ dài của vần: tất cả các vần mang trọng âm sẽ được đọc dài hơi nhất. . cook. four (four)... thì được phát âm là /eə/ (ngoài heart được phát âm là /ha: t/). I. ur (hurt). . ie (die).Chữ u trong tiếng Anh có 3 cách phát âm: Phát âm là /u:/ (u dài)khi đứng sau /j/ (June). sun..Các chữ được viết là a thì phát âm sẽ là /æ/ (Trừ trường hợp sau a có r – sau r không phải là một nguyên âm). . ea (great) thì khi phát âm sẽ là /ei/.Các chữ cái được phát âm là /ɜ:/ thuộc các trường hợp sau: ir (bird)...

e. deficiency B. A. O. hoặc giữa các phụ âm( VD: serve) + ir: được phát âm thành /ɜ:/ với những từ có tận cùng bằng -ir (VD: stir )hay -ir + phụ âm (VD: girl ) + or : được phát ama thành /ɜ:/ với những từ mà -or đi sau w và trước phụ âm ( VD: world. burn. 1. maps + Sau Voiced-----------------------/z/: pens. reference D.establish C. dz. A. tS. S.teacher C. apply D.common C. k. A. decisive D. decimal . A. bacteria C. A. bushes ECXERCISE: Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với những từ còn lại: 1. community D. A. keys + Sau : s. investment B.writer B. thêm "ed" đọc là /d/ 2. v. khi thêm "ed" đọc là /t/ + Động từ cuối là âm hữu thanh khi phiên âm (voiced consonant: b. deference 3.pyramid 7. document 9. referee C.refugee 4. f. Với động từ + Động từ tận cùng trong phiên âm là "t" hoặc "d" khi thêm "ed" ta phát âm là /id/ + Động từ tận cùng khi phiên âm là vô thanh (voiceless consonant: p. g. animal B. provision D. worm) + ur: được phát âm thành /ɜ:/ với những từ tận cùng bằng -ur hoặc -ur + phụ âm ( VD: fur. company B.customer D.earth) hoặc giữa các phụ âm (VD: learn ) + er: được phát âm thành /ɜ:/ với những từ đi trước phụ âm( VD: err). tS. deficit C. reply C. tenant B. z. career 10. neighbour B. atmosphere C. A.builder D. study B. A. Danh từ + Sau voiceless consonant thì đọc là /s/ : books. committee D. television C. A. decision B. deceive C. S đọc là /iz/: boxes. employee B. A. rely 2. rubbish D. employment 6. habitat D. encourage 8. n.machine 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful