P. 1
Kritikai dolgozatok by Gyulai Pál

Kritikai dolgozatok by Gyulai Pál

|Views: 18|Likes:
Published by sarkad

More info:

Published by: sarkad on Jul 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2013

pdf

text

original

mmm^^V:^

'

''k

*/

•«í»

í-^'

^\

\^-\

<<^l

:.C»'

KRITIKAI DOLGOZATOK
GYULAI PALTOL

A MAGYAR

TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA
UJ FOT.YAM, LXXVI. KÖTET,

1908—1910. CYCLus

GYULAI PAL

KRITIKAI DOLGOZATOK

AZ 1908-DIK ÉVI ILLETMÉNY NEGYEDIK KÖTETE

7Í. j tj CtYULAT pal KFJTIKAI DOLGOZATOK 1854-1861 BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1908 .

.PA/ ^m: na FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMOAJA.

. _ „ _ (Pesti lyrai költészet (üj Magyar Múzeuiu 1 Szépirodalmi Szemle iBpesti Hirlap t855)_ 69 241 Polemikus levelek Napló 1857i írónink (Pesti Napló 1858) „„__„„„„ __ ..TARTALOM. Figyel 186 lj„ „ 364 .___„_ „ _. 272 Adalék népköltészetünkhöz iBpesti Szemle 1860) 308 346 Néhány Megint szó a kritikáról (Szépirodalmi a kritikáról (Szépirodalmi Figyel 18H1)„. Lap Petfi Sándor és a 1854) __„„_„„_„„„„_.

.

melyeket Petfi életérl. íme s mi arra készt. tulajdonképen még nincs megírva. mely több okból sem kimerít életrajz. hogy ö történet személye. müveirl lyrai költészetünkben még folytonosan tartó hatá- sáról összeírtam. A legapróbb részletekig terjed életrajza készül meg s mveinek széptani S míg a közönség eltt mint jellem és méltatása gyakran felmerül az irodalmi kérdések közt. Hiányos kísérlet ez. ki els b felléptével egyszerre a közönség kegyencze ln. 1 . hat rövid év alatt irodalhatást idézett munkban eddig hallatlan el. a már az irodalommagyar irodalomtörténeté. sem valóságos széptani elméGijulai Pál: h'ritikai dolgozatok. addig a történetíró nem csak ki- kész adatokat talál róla. mint a min Petfi nagy figyelem tárgya. oly mü. jeles Másutt kevésbbé volt. fejlett hanem többé-kevésbbá nézeteket az ok. mely költ is. hogy közzé tegyem töre- dékes jegyzeteimet. is. Az a fiatal költ. Minden adatot összevetve biztosan állíthatni.PETFI SÁNDOR ÉS LYRAI KÖLTÉSZETÜNK. nincs többé a magyar írók sorában. költ egyaránt ill világításban áll.

melyben még úgy élünk. lehet. széptani nézeteim hi- értéke van. mert azokat össze. viszonyokról. melyek közt torzításai föllépett Végül azon kórjeleket alapított érintem. akár külalak tekintetében nincsenek nagy azonban a közönség úgy hiszem érdekkel fogja olvasni egyik nagy költje regényes élettörténetének legnevezetesb korszakát. mindenütt jelleme és költészete mennyire és hiányos adataim engedik. hogy igazságtalan a legel s szigorral ítéltem lóla. . Ítélettel gondos válogattam meg mindegyiket hiteles forrásig tudom visszavinni. let nem akar lenni. adataimnak utánjárással szedtem s ítéleteim. bevallanom. st szólva benne De legyenek bár básak.2 KIÜTIK AI DOLGOZATOK. Szólani fogok müveirl és az irodalmi hatott. a mennyiben oly kort illetleg. Sokan talán mondani mélyt alakítottam belle szárazabb annyit fogják. melyek ellen szabad rokon- tudni fogom magamat Legyen még vagy kell. hogy eszményi szemások. a történetíró néhány oly adat birtokába jut. igényei. melyek könnyen feledékenységbe mehetnek nézeteket s talán eszmecserére nyújtok alkalmat oly pendítve meg. Olykor részletekbe bocsátkozom. év végéig. melyeket jelen irodalmi körülményeink közt nem lehet eléggé vitatnunk. s nem is lehet. . Néhány czikkben kisérve életrajzát fogom adni az 1847-ik fejldését. melyeket csak biographus kerülhet védeni. hogy semminem s ellenszenv nem vezetett igyekeztem elfogulatlan szempontra emelkedni. melyek mint az általa iskola mutatkoznak lyrai költészetünkön. Akár eszmék. Vádak.

YRAl K()[. gymnaaz aszódi. majd siumba küldötte késbb Selmeczre az ottani evanjámbor férfiú. következtében . Tetszett a fvárosi landjait. mi egész életén átvonul. nek és tréfáknak. fel A Vidor színészek ruháit hordta esténként és el- adás alatt székeket. lelkébl megutálta az iskolai életet. Épen mint életirói Shakespeare.TK3ZKTU. élet s zte az els ifjúság könnyelm ka- ha a színházba beszökhetett. Fenés kig kiürítek a szenvedélyek poharát mély pillantást !* .N'K. Petfi született. hogy megromoljék. Elébb a szentlrinczi evang. A tüzes és makacs ifjoncz. asztalokat rakott utczagyerekéletet élt. hogy fiának némi nevelést adhasson. Nyugtalan természete és függetlenségi neki vágva. Eészint ez okból.PKPoFI SÁNDOR K3 I. s mindvégig megtartá Prhvrics családnevét. Sándor Atyja Kiskörösön 18:23 ki január 1-éa látszik úgy Magyarország fels vidékérl költözött az alföldi síkra. részint mert nagy nyomorban élt beszegdött a színházhoz. gélikus Ij'Ceumba. kirl hasonlót beszélnek. élettel Mindketten korán tusára szállottak az és önmagokkal s diadallal emelkedtek ki belle. kiutasíttatását az iskolából. korán a nagy világba sodorta. Már tanuló korában Selmeczen is szinészkedett s épen az vonta maga után Legboldogabb estvéje volt. veredett. mészáros A gek noha többnem szerencsétlensénagyon elszegcnyült. ki a színpadra. A szinészet iránt már gyermeksége óta nagy hajlammal viseltetett. volt. Bolondja volt a csínyekNéha rossz czimborák közé is kea nélkül. Selmeczröl Pestre szökött. s nem mert haza menni. mindent megtön. 3 I.

a ki. A háttérben mindig ott áll anyja szelid arcza.KKITIKAI DOLGOZATOK. Shakespeare a világ els drámaköltje lön. Semmi költi szeszély. lábbal tapodták a hétköznapi erkölcsök. hol barangol. vethettek az emberi szívbe. mert óriási tetterejük még nem találta meg körét és sejtelmök nagy és új pálya körül borongott. Atyja. Szerencsés ki gyzelmesen állva meg fölöttök. Petfi a legnagyobb magyar lyrai költ. tévely és csalódások árán. 8 mivel útközben többször vissza akart szökni. Ifjúsági élményeik nélkül talán egyik sem válik költi tanulmánynak mindig azzá. Rakonczátlanságban tört ki bennök a genius els mozzanata. mi az életben érzés. Anyja. Igaz mély gyermeteg dolainak egy-egy jelenet megtörtént. költi lelkesedés számára zsákmányolhatja Petfi még ekkor nagyon állott élete ifjú volt. sokat nem ad arra. Pestre jött ervel haza. haragszik reá csinyeiért s csak nagy késre békül ki vele.és kötelességeket. alig 14 éves. s ki meghallá. mibe Petfi néha belé esik. szenve- dés. Innen költeményeiben iránta a leggyön- gédebb fiúi szeretet. szigorúan bánt vele. mit valaha költ énekelt. Atyjára késbb büszke is örökíti. Atyja és anyja nemsokára egymásután haltak meg 1849-ben. negédlés (affectatio). vitte Csak küszöbén viharos korszakának. rendesen humoros alakként tünteti föl. . szeretete egész szenvedélyességével ölelte körül. hogy fia költ. lesz és egyik szép költeményét írja róla. Atyját ki felel Minden gonmeg. mert legnagyobb az élet marad. kinek csak könnyei és csókjai vannak számára. Mindvégig szerette szülit s raig költeményeiben kedvezbb körülményei közt ápolja és segély lyel fordul hozzájok.

lelkészt. Ekkor kötött futó ismeretséget. tanítója kételkedett. melyek a költ irodalmi pályáján ismétldnek. Midn föllépett. Könnyelmüségkatona. ügyvédet. hogy társai közt leg- jobb verset ir. Egy szép elégiában halála eltt. atyja minden áron embert akart belle alkotni. családi körülményei nyomták. de azt érezte. Tudós katonának gúnyolták. volna. csak egyetlen egy kritikus. honnan az iskolai év kezdetével a soproni lyceumba volt belépend. mert verseket irt s néha olvasgatott. irányában hogy jó költ s ki volt a vélemények mindvégig makacsabb. A fiúnak egyikhez sem volt kedve. Pákh volt. mely késbb barátlyceumi tanuló az sággá ersödött. Egy alkalommal. csak tanítója. mint Petfi? A katonaságra csakhamar reá unt. mintha midn irta versét felolvasta. ki beszéli róla. Sopronba érkezve egyenesen a laktanyának tarkatonának csapott föl (1839). maga igen_rossz verseket nem hitt€. hivatalbelit. Alberttel.PETFI SÁNDOR ÉS LYRAI KÖLTÉSZETÜNK. mint firkálta be s rállomás egy hideg melletti faköpenyegeket versekkel. : csinál ?» mily Még selmeczi tanuló korában kezdett verset írni. ki írt. mtmököt. siratja meg ket — kevéssel saját Petfi keveset idzött az atyai háznál. új feladatot kért s tanítója szemei eltt megírta. szenvedélyesebb. azt . midn éjjel az rhelyen kérdé tle: «Mit komoly pathosszal felelte « Verset «. hogy belle valami. Oly vonások a gyermek életébl. Dühbe jött. Szüli Sopronmegyébe küldék egy rokonukhoz. Senki sem tagadta meg tle. sokszor bepillantott az isko- lába. tiilajdonképen lesz semmihez sem volt. tott 8 A tanulók jól ismerték. is és politikai rajongásból lön Irtózott az s is- kolai élettl.

honnan könnyen átszökhetik Schweitzba. Az akkori ingerült politikai viszonyok mélyen hatottak a korán érett hivé. kit megsértett. Füga ka- getlen és megbánva gondolt jövendjére. és rögeszméi sokszor sodorták össze- Nem gylölte. Ez tanuló ifjak egyesülete volt. mi talán szivének ta- Pápán egy darabig meglehets szorgalommal nult. Ekkor (1841) Pápára ment az ottani tanodában tanulmátonai fegyelmet. Sokáig küzdött a formával. dolgozatokat olvastak föl s egymást bírálták. baráti viszony. Petfi nem egy költeményeért két arany jutalmat nyert. makacs szelleme mint az kevésbbé trhette Ballépését nyait folytatandó. hol inkább csak a régi classicusokat tanulta. de legtöbb idejét az iskolai képztársulat vette igénybe. volt. Az iskolából. Csalódott rendeltetett. de mvei nem nem tettek s valami feltn költk. felbomlott. de sokkal büszkébb is fájt. sokat szenvedett s beteg ln. Petfi szenvedélyessége miatt. mintsem megbánja. 1848-ban. dozó barát h. a római és görög respubpolégvárakat likák álmait hozta az életbe. kik a ma- gyar irodalomban akarták kiképezni magokat.KRITIKAI DOLGOZATOK. s egy késbb híres író kei ült ki soraikból. azon kiket mintául vett. kivált a protestáns tanodákban. iskolait. hatást. barátja Itt ismerkedett meg Jókaival s ln. Az ezred orvosa elbocsáttatását eszközlé. hogy ezrede Tyrolban fog állomásozni. reményében. ál- de barátjain uralkodni szeretett. litikai Már mint gyermek s ábrándokkal tépeldött mint ifjú alkotva Svaitzba vágyott. gyermek kedélyére. Heves véralkata ütközésekre. Ez ers volt. két Ezrede évig Horvátországba Majdnem katonáskodott. . késbb. Divat volt ez akkortájt.

Életképek.thenn^um»)-ban három kölírta temény jelent meg sejté. Vörösmarty és Bajza jeles költt jósoltak belle. Mindenki azt hitte. 1843-ban Pestre jött.ellem közeledik. de nem mint színészé. 7 hogy segéljék eredetisége fejldését. azon költeményeit. Még nem volt eléggé bátor. csak Petfi pályájáról. melyekkel elször 1842-ben az «x\. nem c akart az is- lemondani választott s Oda hagyta tagja lett egy vidéki szintársulatnak. s néhány költeményt vitt el Bajzához s magát meg sem nevezve. mintha általa Petfi küldötte volna. mint a szinészeten barát csüngött szenvedélylyel. Orlay költ. költeményeinek néhánya. Némi figyelmet ébresztettek. úgy adta át. : PETFI SÁNDOU voltak olyanok. hogy a Petfi név álnév s kívánáltal kiadott csiak voltak rá : ki rejtezik alatta. Kóborolt a hazában s legtöbbet Kecskeméten ta- nyázott. Nem itt is annyira a költészet-. még nem sejté erejét. Mind a liárom mvészi pályára készült. hanem költé. . Petöü szinész. Iskolai élete vég. Az Orlay fest lu. ÉS LYKAI KoLTKSZKTÜNK. Orlay-Petrics és Jókai voltak legjobb barátai. és szinészi pályája elsbb napjaiban föllépett. Jókai festesz akart lenni. Rossz színész volt s nagy nyomorban élt. de senki sem E korszakban hogy hatalmas s/. kolát élet kicserélteté velük a pályákat Jókai költ. írt tle. irt költi levelében humoros kedélylyel mint avatták Thália papjává. mind errl mit sem tudva Pozsonyba ment színészi pályáját folytatandó. a pápai ifjúság zsebkönyvben olvashatók. Eegél. melyeket összes gyjteményében nem vn föl.. Színész barátjához)) írja le. Neve ismertebb lesz. Az 1843-iki szá- Athenaeum. kit nem ismer. Szivárvány már mos költeményeket közölnek tle.

novellaköltk a külsségein kapkodvolt tak. élet is A magyar népszínm magyar Szinmreá. Erdélyi elméletileg és gyakorlatilag hanyilatkozott s tározottan melléje megkezdé széptani Kisfaludy-Társaság kutatásait a népköltészet körül. Akkortájt még hangot. jól Petfinek a pozsonyi színtársulatnál sem ment dolga. A jutalomkérdésül tzte ki pies ? és : mi a költészetben a nécsirájában volt. ki egészen az övé legyen. egyszer. A je- lenségek oda mutattak. bár lassan. A s jelen meghasonlott a már messze múlttal. melyekben már föllépése kezdetén leggeniálisabb volt. csak Pönögei Kiss Pál álnév alatt merte közleni. A rhetorika f a költészetben. a nem volt set igen becsülték a népies naiv fel- fogást. a ruhadivaton is Még mutatkozott. a mestalálta vagy ha jelesbjeink valamelyikének sike- a magyar nép még nem meg költjét. Csodálatos ! eleinte népdalait. A népnemzeti elem még nem jelent meg teljes tisztaságában. A közönség kedélye el készülve A közszellem 1841-tl fogva. Legtöbb költeményeink keve- különböztek a Pesti írtak Hirlap» vezérczikkeitl. zett rajtok a tudós szag. úgy az Egyik a másikra hatott és készité el. de határo- zottan a demokrat eszmék felé kezdett hajlani. rült is. erejében. Költink közül többen terkéltség. Mikép a politikában irodalomban is. de ers « compositiót. hogy közeledik. ugyan népdalt. készült az átalakulás. hol eddig mködött s Pozsonyban épen országgylés .KRITIKAI DOLGOZATOK. de éraz úri leereszkedés. Az újabb kritikus már egy-egy tott eltévedt szót halla- ügyében. lm költje föllépett álnév alatt közlött népdalai idéz- tek elö legnagyobb hatást. Nem volt a forduló-pont. noha ez legnagyobb volt mindazok közt.

ki a « Kisfaludy-Társaság megbízásáki. !< szegénységben ki meglehets pártfogolásban részesült. a két Yahot. mely czimet azon- A negyvenéves ban az akkori könyvvizsgálók nem tudni mi okból. mint a kis pénzt s mint tehetségeik Müveibl egy szerezve össze. nak kedvet.PETFI SÁNDOR lévén. kivel történetbl még azon órában megismerkedett. s köztök Lisznyai Kálmán. Osztozott sok jeles ember szeszélyében. mint Bérczy. Egy szép alkonyban a I)unaparton gyelgett. Fáncsy épen vendégszerepelt pártfogás . merengve. Pálffy Alberttel. élt s majd színész.szerez- tek számára. Dobsa. Országgylési tagok és jurátusok szálki belle. Majd Gödöllre egy : ismerséhez vonult Hood»-ot Jamestl igazabban « s s két regényt fordított le cKobin a « Koros hölgyet* Bernardtól. hölgyet". majd pedig az iskolák termeibe is benézett. ÉS LYRAI KÖLTKSZETCnK. kik más pályához mutatkijelöltek. bámulva a czifra népet s gondolkozva. ismeretségét szapofia- viszonyba lépett az irodalom akkori talabb bajnokaival. nem engedhettek meg. Kerényi. hogy holnap mit eszik. országgylési kenyerét. kik mindenkép igyekeztek kiemelni nyomasztó körülményeibl. Külföldi Eegénytárt* adta munkát . Egy kis összeget tettek össze segedelmezésére s Nagy ból a Ignácznál. Degré. Epén akkor érkezett meg a gzös lottak Pestrl. sem az annyira csekély siker nem tudták kioltani. Szenvedélyét a színészethez sem a nyomor. majd írnok tudósítások által kereste itt is volt. föl s Lisznyai erszényét ajánlotta egyszersmind bevezette egy- két ott mulató nevezetesb magyar íróhoz. Pozsonyt odahagyva Pestre rítá 8 közelebbi jött. 1843 nyarán Debreczenbe utazott újra a színészethez akart szeott s gdni.

« költeményei- vel felelt 8 Frankenburg. kit az egész közönség éljennel fogad. Barátja állott lehetett. ki helyen. kit a jegyszedö csak kegye- lembl le bocsát be s minden ember koldusként néz s vagy észre sem vesz. vette. 01vasottésírt. A társulattól egy kis elégedetlen csapat s külön vált. hogy a maHideg szo- bájában éhezve fázva dicsségrl álmodozott. Egy jókora kötet verset írt össze. Barátja sokszor mosolygott nagyszer tervein. vissza Debreczenbe és beszállott kz. els szólitá föl mveit díjazni ígérve. Diószegre. mit csak ott eladhatni remélt. mint Magyar- ország ünnepelt lyrikusát. az Életképek » szerkesztje dolgozótársul. Egy-két hónap múlva betegen. A leánykér marokkói herczegetjátszta. rongyosan érkezett akkor jogtanulmányait végezte kötött ismeretségök itt e Pákh Alberthez. ekkor tanulta nyelvet. meg alaposabban volt arról. helyreállott. Sopronban barátsággá. a franezia Mély meggyzdése gyar irodalomban szerepet fog játszani. magával Szókelyhidra. Petfi 1847 szén ugyanott. noha azok valósulását levelével. ötödvolt. ki kitelhetleg segíté. Vele lépett fel Shakespeare «Velenczei kalmár »-jában. nagy mérséklettel szavalván el hosszú monológját. Kevés színészi tehetség volt benne. S min ellentéte a sorsnak! Petfi 1843/44 telén a debreczeni színházban. asszonynál ütötte és segítette jót érte mivel Sokáig betegeskedett és küzdött a nyomorral. nem akarták alá szerzdtetni.10 KRITIKAI DOLGOZATOK. Egészsége pénze nem . Ezután is Pest lön vágyai czélpontja. hozzá szegdött elindult negyed. Boldog els szerepeket játszhatta. Petfi a föl fejldött város végén egy szegény öreg tanyáját.

egy nagy bottal kezében és szivében jó remények. úton. színpadon. Itt írta bordalát. is. hogy megénekelje. is Gyakran Azonban leg- gyöngébb verseiben Heine. Mintha minden érzést csak azért érezne át. kész füzetét s ellegezé . este már pajkos dal lebegett ajkain. Vörösmarty indítványára az akkori "Nemzeti Kör». Hortobágyról Tokajnak kellett innen nevét Egernek vette útját. nyomorban. dalt pattantott elé. Mellénye alá gombolta költeményeit. íz egy költ volt. melynek megvette a kiadási egyik czélja volt az irodalom fölsegélése költeményeinek költségeket. szellemes. érdekes. 1 1 volt a hosszú útra. Aczél sem veszté el ruga- Minden nyomás minden csak azért történnék vele. A Tisza áradozásai miatt kerülnie . épen mint II. Reggel fájdalmait lanul újabb panaszolta. szép álmokkal gyalog indult a messze útnak. Késre a érkezett Pestre. hogy danyosságát. útfélen. kénye- Ez volt gazdagsága szegénységében.PKTÖFI SÁNDOR KS LYRAI KÖLTÉSZETÜNK. Iskolában. lok forrása legyen. puszta szeszélyét költészetnek vévé. Mintha valóban mindenbl is verset csinált. hogy elindulhatott. Barátja oly állapotba belyezé. r- helyen. Viszontagságteljes élete kifogyhatat- meg újabb kedélye anyagot szolgáltatott költésoha szetének. Petfit Pesten baráti karok fogadták. Benne minden lemben költött. hol Tarkányi Béla s a már lelkesedéssel hangoztató növendékpapoktól híres egri igen vendégszeretén fogadtatott.

dalait viszhangzá az ország.12 KRITIKAI DOLGOZATOK. « Szerelem gyöngyei)) két rövid év alatt egymásután jelentek meg. Minden héten egy költtársaitól. legbüszkébb keresni. Egy reggel csak arra ébred föl. Segédsége annyiból állott. 1844 nyarán. öCypruslombok Etelke sírján». a melyeket az utczákon újabb üdvözletet vesz énekelnek. emberét hol és azon borzas ifjú zugszobában kellett egy hajú. palotában éneklik. becsszomját. ki verseket írt. Szerkesztje Vahot Imre nagy örömmel fogadta a már hírre kapott fiatal költt. Minden héten két-három költeményt olvasott tle a közönség. Ezután a ((Helység kalapácsa)). Ekkor kezddik nagyobbszerü föllépése s kifogyhatlan termékenysége. szerkesztsegéd «Pesti ln a Divatlap)) mellett. barnás ingerlékeny különcz lakott. Dalait kunyhóban. de itt aztán roppant munkásságot fejtett ki. hogy verseket irt a lapba tellett. Mindenki tudott róla egy mulatságos adomát. s javítnoka volt. Az fiatal ifjúság és nk kedvencze s körüle egy egész irodalom képzdik. szilaj Eszménye volt a magyar ifjúságnak. Költeményeiben egész keblét. Mindez teljes mértékben felkölté önérzetét. Nemsokára. hogy Magyarország legnépszerbb költje. sötét Magyarország halvány. Egyébbel foglalkozni resEgészen a költészetre adta magát. Ö pengette mindezen húrokat. mely tettszomjtól pezsgett s hazáját nagy és hatalmasnak álmodta. korhelykedett. világmegvetést . Esténként dalai mellett alszik el. Költészetén kivül sokat tesz népszerségére egyénisége tárta is. föl. « János vitéze. 1845-ben már költeményeinek második füzetét is kiadhatta. egész életét Kalandor élete közszájon forgott.

rátjai közt mulatott legtöbbet. Baírók. Eégi magyar szabású öltönyt viselt s tér- csináltatott magának. Petfi volt. megvetni látszék azt gédlés különczségeivel akart hatni. azokkal. Széptani nézetei szoros összefüggés- ben voltak politikai és erkölcsi elveivel. s magát igen sokszor nem annyira költnek. bortja. aztán sokkal szabad költ természeties kebel. Az elménczek peleskei nótáriusnak gúde Csokonait utánozta. mintsem élvet ta- láljon a legtöbb üledékes körök ürességeiben. sokat hányódott a társaság alsóbb rétegei közt. kik majd mind mvészek es voltak.PETFI SÁNDOU negédlett. feltnjék. kik hozzá tolakodtak épen ha holmi pártfogói modorral közeledtek is s A költök írt közül gylölte Horatiust. de késbb inkább a nevolt nem hiányzott s .és társa- szerepet vágyott volna játszani. Mindez sok tekintetben különczczé Nemcsak az irodalom-. színel. Ösztöne-. mely untalan sarkalta. járt kávéházba Csak egy pár irodalmi körbe. élményeihó- Idejárult még költi mely szerette a bizarrt. hajlamai. mert hasonló okból verseket Míecenashoz nem igen becsülte Goethét. hol nem korlátoztatik. . talán viszonyai és formái azonban nem tudván eléggé mozogni. szertelen becsszomja. Meglehets s gorombán bánt dühbe feléje. Ujjal mutattak reá az utczán. hogy tette. nyolták. magyar nadrágot s dig ér csizmát kerek kalapot.s nél fogva demokrata volt. Bágban is hanem közt a az élet. jött. A népbl szakadt ki. mint a század. önbizalom- és me- részséggel. lo teli volt becsszomj-. Meglehet eleinte öntudatlan. Lelkestilt és szeszélyes természete magányt vagy oly társaságot keresett. s KS LYRAI KÖLTÉSZETÜNK.

Kik nem ismerték s némely verseibl Ítélték meg. Késbb vissza- vonultabb életet élt s mindig inkább csak a társasás gért kereste a mulatságot. ki valaha nagy napok hse lesz. az eszmék katonájának hívé. majd minden E korszakban írta legtöbb bordalát. hogy korhely. De ez estélyek nem voltak orgiák. csak vesét. mulassanak 8 bor mellett tréfa és dal közt virradjanak meg. Az 1844-iki volt estét az legvígabb korszaka. Néhány fiatal író és mvész gylt össze valamel}'. Egyetlen hatalmas embert sem énekelt meg. mint . kitl pártfogást remélhetett volna. Volt ugyan néha id. eszméit és keds A népet választá Msecenásának lantja csak- ugyan hatalommá kezdett emelkedni. Épen oly büszke volt nemtelen származására. kit szüntelen volt. új elvek hatalmáról s . midn vidám czimborák közt töltött. Pedig csak bor inkább csak lelkesít. azt hívék. hitelezi kit a kergetnek. Ez volt f büszkesége. A hbéri intézmények romjain egy új világról álmodozott. mint lángesze czimére.vendéglben vagy magánháznál. részeges és pazar. jó czimbora mint részeggé és tesz.14 KRITIKAI DOLGOZATOK. a világ minden kincseért sem adta volna lantját a hatalmasok zsoldjába. saját életének leg- alkalmibb költje. Pénzével tudott gazdálkodni a kölcsön vissza- fizetésében a pedánsságig pontos volt. Az aristokratiát és nemességet soha sem nézte jó szemmel s eljogaik összeomlását senki sem óhajtá jobban a két hazában. midn kitör kedve s bizarr szeszélyei nem tél ismertek korlátokat végle- tekre ragadták. barátait. hogy kifújják magokat. Egy pár köny- . még a nép- szer szónokokat sem. de ezek csak kivételes perczek voltak.

forintot. nem a te- S min regényes esemény adta el magát metésnél. kire a Kerényihez midn a szüli 1844-ben megvált. Akár volt kedve.PETFI SÁNDOR vét adta el. s Délelttjeit rendesen szobájába zárkózva tölte gozott. : ha a kölcsönadó épen oly nem sürgette Természetes önbecsérzö es független jellem. A flCypruslombok el. Alig találkozott vele párszor szövdött köztök semmi komolyabb viszony. költött személy. ember volt. hiszi. akár nem. hogy még inkább felköltse a bánatos sze- . mint volt. Etelkébe mondhatni akkor szeretett belé. tréfái mellett Gyermekies alapjában igen komoly és világfájdalmas. rajtok. S azon könny versek nem épen mint a javított olyan fáradság nélkül pattantak fejébl. de küzdött. KS LYRAI KÖLTÉSZKTÜNK. nem faragta vívott verseit. <i János vitéz » -ét harmincz álló nap alatt írta. Eleinte akart csak egy pár szakaszból népies beszélyt belle készíteni s lassan-lassan egy nagy népmese kerekedett ki belle. j el költeményeiben: háztól egy falujabeli leány. oly fájdalom szüleménye volt. nyomán induló lángészcsapat Igaz. 15 hogy visszafizethessen néhány is. midn s épen meghalt. ugyanaz. Petfi második kedvese alatt nem Els írt kedvese Zsuzsika név levelében czéloz. ki élni kellett költeményeibl. st néha komor melydol- bl egészséges természeténél fogva hamar irt : kigyógyult. sohasem benne az eszme s nem egyszer feküdt le szülési kínok közt s álmodta meg reggelre költeményét. alatt készült E m Etelke sírján » néhány nap Etelka vala. irtózott bárki irányában függ alanti helyzetbe jutni. melyet úgyszólván önmagára erltetett. Különben gyorsan dolgozott.

Kerülte az embereket. barátja. kocsi s Már megjelent a Petfi is barátjaival. hogy barátai aggódni kezdtek. életfrissen egészségesen nézett hogy a rokonok pap. kérdé sokáig tle : ugyan miért epeszted magad annyira.16 KRITIKAI DOLGOZATOK. órákat bolyonga ott. A rokonok másnapra halaszták a temetést. néha az éjszakát épen a sirok közt tölte. ki. ki szokta a kimélni gyön- egy napon. Napról-napra vn nem ert is rajta. kit az érzéki kéjek mély érzéseit némikép hün megörzé blazirozottá s tettek. remélvén. Még nem szeretett igazán. épen oly hamar kibékült. S valóban s a képzelt fájdalom valósággá vált fogyott és sötét kedély annyira átengedte magát a búnak. s ezt mindig úgy tévé. s A leány. de forrongó természete . Ö rendesen mily hamar megharagudott. midn épen temetig kisérné. kijárt a váczi-út melletti temetbe. az életnek. ret szenvedélyét. ha a sértés nem nagy dolgok körül forgott. A ((Szerelem gyöngyei D-t írta egy meg- lehets magas állású hölgyhöz. hisz alig ismerted azt a leányt? Petfi felbszült és nem szólt barátjához. csak vers kerüljön ki belle: Petfi kereste azt. Lassan-lassan kigyógyult fájdalmából s újból szerelmes lu. Petfi egy ébredjen. a gyász- kételkedtek halálán. hogy maga sem tudta mikép teszi. izgalmas költ elégiái nem adhatták többé vissza Nem vala tetszhalott. koporsójában oly pirosan. Mindez túláradozása volt egy szenvedélyes szívnek. Egy géit. A remény közt virrasztott hogy másnap csalódásra halottat sem a rokonok fájdalma. sem a Kétség és éjt. kivel hasonlókép nem volt mélyebb viszonya. hogy bármely fájdalmat elvisel. — eltemették. hogy énekelhessen. hogy a kedves halott még át életre ébred. Lenau megvallotta magáról.

ma este monda ma a családok ünnepe van. és szenvedélylyel vívja ki hség-. fiatal. Egy barátja be- hogy egy karácsony szombatján szokatlan csen- hangon szólitá meg: «Jer. még kevesebb sem beszédes alacsony. S midn késbb azon leányba nül vesz. jól Nem sem csinos.' babérai mellé a szerelem rózsáit rideg szo- bájába egy not. Arczának nem annyira a szabályos vonások. ját. elmulatnak a nk. Kevés ismeretséget. kit . mint mosolygók. s s mégis kü2 egész lényében valami gyermekies volt. Hány költeményét ! idézhetni kedélye ily mozzanataira széli. inkább Termete mint magas. Válla vézna termetéhez képest aránytalanul széles. Benne épen annyi regényes volt. óliajtá. a dicssé^. ne legyünk egyedül* lesz szerelmes. mint s a szellem adott érdeket. A mint komolyomindinkább mélyült. Megunta sivár életmód- szellemibb viszony után váííyott. hozzám nekünk nincs családunk.PETFI SÁXDOil KS LYUAI KÖLTKSZKTÜNI?. virraszszuk át ketten az éjt. kedélye mint csendes családias érzés. des — — !. tn. és kalandor vágy dott. lelkesült Sápatag arczán dacz tükrözdék. Nem volt eléggé ügyes s egy kissé vadócz hódítást kivel volt. mert csak álla körül vala szükségbl spanyol szakált srbben benve. . Bajusza kicsiny viselt. 17 egész hevével keresi tárgj-át. volt. Villongó Keskeny homlokára torzonborz haja szemei többször voltak haragosak. Sohasem Gi/iilai viselt nyakkendt midn késbb Pál: Kritikai doUjozatok.és szerelemmel veszi körül! Különben általán véve nem igen udvarolt a nknek. némi kihívó hegyke magatartással. kitartásaz ellenkez szülék hatal- min mából s mint férj mennyi gyöngédség. barátom. borult.

ha lelkesült. s hol otthon találta magát. letlen. de azt senki sem mondhatta. Félkomolyan frakkot. leteszszük az itészi s elnézünk neki. mindig eszünkbe jut a költ. nevetséges. hitt. elvek kérdésének tól vön. kímémert mindig kimondta mit érzett. mint igazi természetiesség. egészen . a legezeretetre méltóbb ember a világon. mi az üledék dolga volt. még a nk körül is. hogy cselszövényeken töri fejét. majd második természe- tévé vált. Meg vagyunk bvölve. volt Annyi bizonyos. löncz öltözetét levetette. mint népes társaságban. baráti áldozatkészsége tiszteletet parancsoltak. Késbb a talán maga s egyiket megkülönböztetni másiktól. Kedélyén különös vegyületben és olvadt össze s mi gyöngéd húzódik és vad. mente helyett atilát vagy ólomgombos dolmányt vidicsekedett. Egyénisége költeményein. hogy a legtöbbször egészen más négy szem közt. fiúi szeretete. többet hiányait. megtartá kerek kalapját. mint bárkinek. de szilárd jelleme. Innen modorában kevés vala. de becsülniök kellett nemes szivét. szószeg vagy tettet.IS KRITIKAI DOLGOZATOK. Sokat. de mindenkit magával ragadott. Epés gúnyai s bizarr szeszélyei nem egy embert döbbentettek vissza. hogy goromba. a mit eleinte csak úgy felvön. szigortát. hogy soha sem viselt selt. Nevethettek szögletességein. varázsként lebeg emeli szépségeit. melyben épen annyi volt a negédlés. mit a nagy világ- Saját elvei szerint külön alkotott magának se tudta egy mást. magasztos is. Kikelhettek szenvedélyessége ellen. Sokan vethették szemére. ez el- költeményein pótolja Midn olvassuk.

és akkortájt kezdett lábadozni. szállottak halálukkal engesztelve ki ellenségeiket pecsételve meg azon költi kijelentést. kinek vette igénybe a világ részvétét. formákkal küzdött meg. mes- . lerántani a tekintélyt. melynek dalnokai valáuak. mit zsarnokságnak vágyott daczolni a közvéleményfel mely annyiszor emeli az ámítót. Kitn de e tulajdonai mellett s gyöngékre lángesze Féktelenségét nagy gyöngéi voltak. tak. nak. Szerette hitt. szívbe. melylyel ellenök küzd. nagy eszmék hintettek fényt. l'J adjuk magunkat az érzéseknek. Épen mint Byronnál. a nagy világ erényét. Ka- konczátlanságát a költészetben kárpótolta genialitása. s rök délpontján. élete nem kevéabbé hasonlít egymáshoz sorsuk is ! mint halála. nemzetiségi túlzásait az az elkorcsosulás. a nyílt finom erszakot.PETFI SÁNDOR ÉS LYRAI KÖLTÉSZETÜNK. túlságai valámenté ers szabadságszeretete. a €8 ságait. gúnyolta a kimázolt erényt. eszméikért küzdve. csinált nagyságokat. Nyersesége csak ellenhatás volt annak a finoman semmisked. s ne lett volna túl sokszor igazságtalan és túlzó. S mint Mindketten ifjan. hitvány- mintsem got és ne becsülte volna azt a bátorsáert. mit isten írt az emberi nyel. s dobálja sárral az érdemet. melyeket a költ iránti ri'szvét felköltött. Sokkal inkább megvetette mindennem viszony- ban a szolgaiasságot. megénekelte az érzéki gyönyört. liísírba. vagy megtagadja azon moráJt. mi nem emberek csinálmánya. nyeglét. hogy epikureus legyen. mert tölök vették eredetöket. melybl a magyar társadalom mely új tárgyak. a nélkül. Mély erkölcsi érzései némi cynismussal párosulGylölte az álszenteket.

sohasem fogták fel végre minden balgaságát élet. jelenti. S e szellem a hazaszeretet leglángolóbb tüzében szerette ragyogott. bókokban még is gazdag mely némely hangulat elmés. nosan dolgozott. jelen. volt. kik S kiolthatlanúl szórta melegét. hazáját. mely még egy magyar költnél sem jelent meg oly teljes erben. fényét. a sírva oly bájos. folytovolt. fel- irodalmi közlönyben annyira divatos A sai kritika elleni. is Folytonosan elmélkedésben Anyagi állapota valamivel jobbra fordult. az az édes fájó. Hányszor s meg ! Szerelmi és bordalaiban. énekli fájdalmával reményével. oly szent. Önhitt és merész kifakadása! azon nagykép és érdemetlen szigor. mely vigadó. ifjú ily fejldésnek nézett eléje az alig 23 éves költ. terkélten üres és szabályosan unalmas költészet illettek iráel- nyában. mint jajdulásai természetes következményei voltak kritiku- igazán költészete szellemét. hogy honszerelemrl énekeljen. a múlt.és költészetben varázszsal vonta be azon eredeti magyar szellem. másnem költe- ményeiben öntudatlan reá tér. melyet a napi sajtó dicséretekkel tudott halmozni. és s jöv dicsségével. s mint nap igazságtalanságának. III. többször éretlen. Meg is akarta érdemelni. Illbben . az mint népdallamainkban. ki három rövid év alatt a közön- ség kegyencze ln. Mindjárt s észrevétlen megzendül bennök egy hang.20 KRITIKAI DOLGOZATOK. Mintha csak azért nyerte volna a költészet égi adományát. mert a hazát oly ismers.és kaczérkodó szerénykedéshez. Ilyen volt.

de magokban alig voltak egyebek. mely önkénytelen új pályát . mint önámítás vagy negédlés épen annyi- szor sértk. A \'(idd. Eperjesen mindenütt jól fogadták. Ez alkalomra irta « Azokhoz az én jó pesti pajtásaimhoz" czim költeményét. hogy egyike nincsenek csak pajtásai. mint megmosolyogni valók. A személyes rokonszenven kívül ta- meghatotta e nemes lélek titkos szenvedése. Kézs- márkon fáklyás zenével tisztelte meg az Gömörm*^gye táblabírájának nevezte ki. Sejté. nagy lakomával üllötték rací:. kimerítfeltör. mind végig gyöngéd barátsággal seltetett iránta. A felföldön vig és napokat töltött. Fölkereste Kerényit és Tompát. de nem buzog benne az az ers. s egészen lantja után élhetett. mulattak és verseltek együtt. Í21 kezdték díjazni. Az Erdei laki) czim költeménye verseny velk. s midn a kritika megtámadta. melyért némely barátja megneheztelt neki volt reá. elzte. Az 1845. mi els példa volt a magyar irodalomban. azon 8zeszél3'einek. kezdett Kerényi hamar meghasonlott seket kételkedni tehetségében. s hetlen forrás. barátai a búcsút. Amerikába zte — más fájdalmak hozzájárultával magával s meghalni. Mindketthöz már azeltt írt költi levelet (I s mindkett Kerényi is barátja lön. mellett. Híve már megifjúság. azt fejezte ki benne. melyeknek s Ez ugyan nem egy jó verset köszönt. év tavaszán oda hagyta segédszerkeszti állomását. kik hasonló szép költeményt írtak a tárgyról. mely már akkor kezdett mutatkozni kedélyén s kélán sbb ert véve rajta. hogy csak csinos verír. mert barátai. vi- fel szólalt.'^zl:ürt-heD. s a felföldre rándult.PETt'ÍFI SÁNDOR IS LYUAI KÖLTKSZETÜSK.

Öt nem annyira barátai bálványozták. írtak hozzá. hogy nem igaz. Tompával csekély összezördülések közben mind- Petfi részvéte ez jó végig gatta. a miserabilis cs- cselék még is azt akarja elhitetni a fojtjuk. mint a szerkesztk. meglopták mveit. kiknek lapjait kapósakká tette. kik vele takaróztak. ha kedvében tótos hanghordozással szavalta költeményeit. s nem bántotta. VÍV sziklák és rengetegek közt. volt napvilágot irt leveleis Maga vallja uti meg ki Kerényihez ben. a vi- «Hazánk»-ban jöttek tatkoztak együtt. mikép ö szokta. fentartá barátságát. jól esett neki. s azon sereg utánzó. untalan verset sütkéreztek. melyek jegyzeteket tartalmaznak. hogy ez s ez mve nem ér semmit. hogy nem igaz. Általában a fiatal irodalom tagjai tán túlságos san is szigorúak egymás iránt. közönséggel.» 22 KRITIKAI DOLGOZATOK. nyomtatva akár hányat is tön. hátra hogy mennyire marad kortársai mögött. kája. mert az remek. mely nem anyai nyelve. feleli. és sokkal több idegen elem van költészetében. s dicsségénél . s ha én mondom neki. mert épen ez legjobb mun- ill kímélettel bíráljuk. (I 1847-ben. mintsem sikert remélhessen a nagy tetszés közt föllépett népies irány mellett. én azt feleltem. s 1847-ben újra meglátoírt mint lelkészt egy költeményt a hozzá. hogy mi egymást tömjénfüstbe E még negédes vallomásban. mint kell vívnia a nyelvvel. mely költeményei második kötetében látandó. hogy ez s ez hogy ez silányság. hibáiban minket Petfi van valami szóval és igaz. munkám nem ér semmit. mily sokszor verseit Egymás — úgymond — azt mondja. Látta.

nagy befolyással volt szemébe véleményét. mert vezeti. mint gúnyt zött tnlságaiból. Ezt talán . és jár. reá. elég ers. A « Világ és én)) czím verséért. keveset érnek. és baráti kör. Az haragos dühöng költeményei. te- épen oly keveset hajtott barátaira. s ki elsbb éveiben melyben néha felolvasta költeményeit. talán ma kevesebb gyönge költeményt olvasnánk tle. csak szellemén mi mindig megboszúlja magát. egészségtelen rész volt. s azt ellenségei hogy nagyban szélesité a kiforrnia. és világfájdalom. kire hallgatott. de bizonyára kevesebb remeket is. körét. Az embergyülölet pá- mi nála némi vad nyerseséggel nem volt meg költészete alaphangjában. noha min- denütt keze nyoma rajtok. de ritkán tudta költisítni is. Oda dobta mint keser epét és könnyit ily általa. Neki hogy visszadöbbentsen és elragadjon. 20 Pnllfy Albert. Aztán az úttörés mindig tévedéssel hatják. melyben az embereket utálja s megveti.PETFI SÁNDOK KS LYKAI KÖLTÉSZETÜNK. ha a köl- tt nem magára folytonosan fejl tehetségének ösztöne és kedélyen fogamzott erltetett tesz erszakot. s viharos indu- latok s bizarr szeszélyek zaklatták. Ízlést sem tagadmagyar költészet önmagából kellett s a néha megsértett száz diadallal engesztelje ki. Ha Petfi másokra hallgat s nem önmagára. In- nen-onnan ragadt reá. rosult. iskolát alapított. elég Phantasiája mindig szor magas volt a legmerészebb szárnyalásra. meggyzdés széptani hanem ön- nézet. mint a kintélyekre. sokszor szigorral monda A szolgafogukat kirúgni igéri. de nemes kedélyére sok- keser élmén3^ek ülepedtek le. épen annyira bámulta. s talán nem ok nélkül. mibl nemcsak hogy nem tudott valami kitnt alkotni. sokat boszantották.

Petfi. de ha valami olyan volt bennök. mely nem akarta erltetni a dolgot. Tekintélyi csak Vörösmartyt ismerte el. s mindig követte ösztönét. de midn azon érzések uralma scg is. kc'söbi) maga alatt is érezte. Nem költeményein. Költeményeibl csaknem megírhatni életrajzát. s tüstént kiadta. Fiúi kegyelettel viseltetett iránta. szet neki nem csak élet. meg öt. : miért írta «Szózat))-ját. hibáztatták. mint a wHelység kalaMit róla kisebb költeményeit. következés nélkül. hanem életszük- maga az got kellett adnia — Ha érzett valamit. miként fellengön kifejezte magát: wBrutus sze» Az ok politikai türelVörösmarty 1848-ban mint követ a katonaság ügyében a ministeri párttal szavazott. sérté Mégis utoljára legérzékenyebben megölte. Sokszor vitte el hozzá költeményeit. nem vette lát- szólag számba. egy különben szép versben ezt kérdé tle rette Cffisart. állott. s nem maradt az összes kiadást a is neki ajánlotta. de késbb ményében még pácsa)) -t s más mellzte. minek igazságát érzé. annak han- eg\-ébre aztán keveset gondolt. meg kellett hogy írja. Ép dont s esze s élénk mérzéke hamar javított felfogott min- többet hallgatott az okos szóra.2{- KRITIKAI DOLGOZATOK. az öntudatlan munkált lelkén. késbb tént. mint általá- ban gondolják. barátai s a tekintélyek mondtak. A költémvészet volt. minek emléket ne állí- Énekelni volt rendeltetése tott volna. ha ily hazafi? s minden . a kritika. mert. még is metlenségében rejlett. Alig egy mozzanat életében. de mindez úgy törmintha maga jött volna reá. kinek mindig és mindenütt az ellenzékhez kellett tartoznia. bármint ragaszkodott összes gyjte- st is annál makacsabban hozzájok.

« Kimondta indokolással. Végzete azon korszak romjai alá melynek költjévé hívta el.F. közül. tán Szózatjának végsorai. száraz felelt s a magyar költ örökre volt elbidegült egy- más iránt. Ez ros napokban. Neki ott kellett temette. mert a fájszóitat. s itt a legtöbbször igazságtalan volt. de nyíltan. ritkán emelke- szempontra. a mint érzésein visszatükrözdött. én tépem » le homlokodró!. Magad tök tépted lm a kölel- közt s is azon küzdés. Az szinteség csaknem betegsége volt s minthogy önmagáról is mondott véleményt. Petfi rendesen könnyeden és vakmern itélt: a <iez m fölséges. Mindenben lyrikus vala. Ellenben elemében s volt. a lélek mélyebi szólani . Dala ki- hangzott az ágyúk dörgései elesnie. mintegy a sors az vád ellen mentvén magát szinteséget bölcsmbe tette pólyának e — én elviszem magammal a koporsóba szemfednek. Lantja Vörösmarty utolsó szava a vihamélyen ballgatott. szintén. ki a szerint itélt meg szen- mindent. ugyanezt tévé más- nem viszonyokat illetleg is. hogy mindig tévedt. mint Petfi élni borongtak lelkén.TÜNK. 25 stropbát e refrainiu'l véglett: le «Nem a l)al)órt. batárzott Magj'arország sorsa fölött. véleményét nem bajlódott az Nem mondhatni. talán sejtelmek dalom épen úgy némít.PKTÖFI SÁNDOR LS LYKAI KÖLTKS/. önistenítés gj-anujába jött. az elbizottság és objectiv nyilatkozott. A képmutatás könny mesterség. minden bitang ért hozzá. ('Születésemkor — mond s egy helyt. s ez nem ér semmit. s a mint magán körben úgy szólt az irodalomban is. mint a viharmadár. mi az államférfiakat prózában választá. dett A vedély és benyomások embere levén. Vörösmarty két legnagyobb röviden.

midn jól a vélekedtek kivált felöle. szenvedett. elfogülátu lanság 1 s a viszonyok helyes felfogásával. leplezetlenül. s ártott mind magának. küzdött. hogy önmaga iránt nagy véleménnyel volt. felöli ítéletem helytelen.s S csakugyan volt nevetséges is. vette. lön. megdöbbent. ('Hát ismer ön?i) Kérdé. elhitette magával. Háborgó lelkének jól esett ilyenkor ha beszélt róla a világ. Épen vett. kimondtam szabadon.26 KEITIKAI DOLGOZATOK. reá útjában egy keresked. s önérzete Nagyon becsülte s becsülte nagyobb volt magát. fejébe hogy s nem kezét ijedt vissza az aka- dályoktól. tevékeny erély kísérje és nagy siker szülanyja. s ekkor nevessenek a de azért ismét becsülést érdemlek. «Ki ne ismerné önt» . Dicsvágya híres is Midn nem egyszerre ember is. ha önkénytelen felföldi a nép részérl jött. hogy hamar elismera ték s talán csak jelen az övé. ismert a hogy megnevezte volna magát. mert az szinteség magában á csak fél érdem. mint mindig. s az lön . új trt. A szertelen becsvágy nála is. mint illik. több akart lenni lyrikusnál végre több költnél határtalan volt. kitl szivart nélkül. tetetni. Talán a magam ki. jövend ha kikeltek Elragadta a legkisebb elismerés s is. s örömmel hallgatta.!) . ha alapja tehetség. nem össze nem A különbség csak volt közte és más költ hogy ö nem tudott eszélyénél. tör. ellene. hogy híres emberré kell lennie. megtéve dugta az sejtelmei voltak s jövend napcsalatkozott közt. csak a nemesebb szívek mernek és tudnak. Egyébiránt önmagára nézve nem vallotta kárát. midn is. a egyszersmind jövendvel vigasztalta magát. jairól. pályát . hogy mit éreztem. ha nem párosul ers Ítélet. de csak akkor magát túl. mind másnak.

)) Megölelte. KS LYRAI KÖLTÉSZETÜNK. hanem a szomszédba költözik. alatt az Némi utánzása volt Heine «Eeisebildereinek)). ki örömkönnyek közt szoritá kar- jaiba. midn azt mondták az emberek: ki ne ismerne engem. marasztotta. Egy jegyznek: «én Petfi Sándor vagyok*. kezdé dálkozva — útlevelet. útlevelet kiáltá a A falukon min- denütt feltartóztatták. de mindig büszke leszek arra. hogy neki csak egy szobája van. szó nélkül nyújtá át már nem merve megnevezni magát. Petöíi nejé- Erddrl Debreczenbe utazott. szemei a te szolgádat. hogy bár «Uti jegyzetei)) -ben fölemlíté. világon nyomorult vagy házaló az falu azt sem tudja róla: drótos falut tót-e zsidó ? Nem soká újabb értek. hogy annyit háborgatják. maradjanak nála vacsorára. let Nincs szerencsém ismerni. feltévén « Az öreg az tiszteletes szemüvegét. melynek jegyzje nem lévén hon. útközben a szünetlen feltartóz- Felföldi írta le kirándulását «Uti jegyzetek)) czim ((Eletképek))-ben. Elmondá. Oda vezették. Petfi Sándor — olvasni kiáltá elcso- hazánk nagy poétája bocsásd el itt az én házam- ban az ! Oh uram. természetesen mindenütt . de már csendesebben trte tatást. útleve- bább mi nézve leggoromOdadobta útlevelét. s hogy a kérek » volt a válasz: Petfire lehet. a útleveleket. éji szállásra. Ez utóbbi esemény lS48-ban vel történt. itt lelkész vizsgálta útlevelét. megjegyezvén: feledjenek el. csak a boszankodva.PETFI SÁNDOR válaszolá emez. Petfi alig szabadulhatott tle. í27 mi annyira hízelgett hiúságának. hogy volt idö. S mennyire nem tudta feledni az öreg lelkészt. mert ime megláthatták. faluban méregbe jve « kérvén tle.

Csak az mulatta jobban. hogy annyit emlegeti benne magát. rész megjegyzéseit vastag önhittség és nyers betyár- komolyan vették s még komolyabban magyarázták. épen mint Heine humora a philosophiai rendszerek. de szertelen közéletet könny is . Petfinek pajkos gyerkczként mina dig kedve telt pedánsság parókáival tépeldni. mikhez nem csak költeményeiben írt Ugyan is ily modorban alatt. kivi- de érdekes tele csevegések. noha ritkán mélyebb czélzással és jelentséggel. Igaz. ha a rossz poétákat összeszidhatá és sárral dobálhatta az ephemér bálványokat. késbb a «Levelek « Hazánk )>-ban Kerényi Fri- 1847-iki úti élményeirl gyeshez » czím Az «üti jegyzetek* -ben megbotránkozott az irois sokallotta. sehol Heine humora. igen is gunyoros szeszély volt. genialis s mik legát- inkább önmagára az irodalomra vonatkoznak. Messze marad tle. élezés próza és csinos egy pár részletnek. A stil nem valami különös. Eossz néven vették neki. noha a nélkül érdektelen lett volna az egész szokatlan medalom. saját egyéniségében fölolvasztva. s nagyot kaczagni rajta. csörg sipkát tenni fel reá. ki. Még barátjaihoz irt magánlevelei is satirák vol- . mely a oldalról fogja szökellésekkel. föl. nehézkes dissertatiók s holdvilágban úszó romantika irodalmához. szve értett. nem sejtett de teli hegyke daczczal. de e könyakkori hozzá. mi tulajdonképen elmés ságnak kiáltották ötlet.!2S KRITIKAI DOLGOZATOK. a közönség . nyelm ellentétei valának az Illett pathetikus és phrasisos journalistikának. tájképekkel. nem tréfák helyeselhetni találó mindenütt.

élczekkel. Marczit. gon<ldal kidolgozott Eendesen teletömte mindig besztt valami gonosz könnyelm tréfát. halála után ne mikép önmaga monda hogy s a jövre számító leveleire.TKSZKTÜNK. A . egy új wTigris és Hiéna)) czím nélkül drámát enyészett adott el. S különösen mig más költnek a közelben fel tnnek hiúságai. 1847-ben még ki. szét. de minderltette. eléggé gyermeteg szintén. melyet a drámabiráló választmány utasított. végre kigyógyult szenve- délyébl.PETKI SÁNDOR ÉS LYRAI KÖI. « kettt 1845-ben a pesti színpadon s újra föllépett a Szökött katona* -ban mint színész miután szép-csendesen megbukott. színmvet. mely hasonlókép nyom sok d Visszautasított drámájáért gúnyt sértett kellé szenvednie. Becskerekit hsökké nagyobbakká. maga tépte jobb drámaíró. Otthon házi körében sok szerénytelen szerény megszégyenülhetett volna eltte. 184o-ben «Zöld czímü visszatévé. a Honderi) valamelyik költje gúnydalt is írt reá. még szerelmi viszonyait nem ritkán. mint Schiller Moor Károlyt. — — juthasson valamely tudós irodalombuvár eszébe szétszórt leveleit összegyjtve közönség elé bocsátani. 2!) tak. Alig volt E szörnymü sohasem jelent meg nyomtatásban. Apró tárczaezikkeken kivül írt még prózában Marczio más mveket Zöld is. a Petfiéi a távolban látszottak óriások- nak. a régibb költök fontoskodó. IV. A lapok élczeskedtek. s amolyan nem nyomtatni való kifejezéseket. mint színész. Hanem zönség 8 azért ö maga elég magánügyet is vitt kö- elé.

késbb az utczai szószéken is lyrikus volt. regényt. hogy az kigúnyolja mesterét. Mindjárt föllépése elsbb éveiben (1845) Császár Ferencz meglehets egyoldalúan és igazságtalanul zsarnoka.: - 30 KIUTIKAI DOLGOZATOK. mint a genius erejének nézte a széptan és kinövésein elszörnyködött. melyet fogja báró Eötvös szerzett ki megígérte neki. önereje Az újabb és megkezddött a harcz. Ostromolni kezdek a fiatal köl- tt. E koszorúkat nem mikép kritikusait nevezte. hogy legújabb segíteni mve ez volt jól eladását ajánlatával el Hartlebennél. régibb iskola közt ln a magyar . len volt elmaradnia. Mindenüvé átvitte a dalt. Az t pártoló lapok is felszólaltak. Az ellenhatásnak lehetetegyszer próbálták letépni ellenségei. ki által nem várván ünnepélyes Parnass beigtatásra. azonban e viták széptani tekintetben csekély becsek. s takarhatta sebeit. 1846-ban egy más prózában írt költi müvet dolták gozott ((Hóhér kötelei) czímü el. Petfi késbb novellákat írt az « Életképek » -be. Meglehets tiszteletdíj t kapott érte s belle minden haszon. mihelyt rést találtak. A közönség hidegen elitélte s fogadta. Természetesen sem maradt adós. a kritika ma már is alig emlékez- nek reája. mindjárt megbszül magokat rajta. Ezekben is csak egy pár részlet figyelemre méltó drámában. regényben. új irányát inkább vakmerészség. hogy valami alaktalant állítson elé. Miatta örök perpatvar volt. Azonban koszorúkkal dalai folytonos tetszésben részesültek. ambitiók. Gyors és nagy népszersége bánta némely régibb költ hiúságát. minden nemre alkalmazni akarta az ellenszegül alakot.

min- A baj csak az volt. ertlen salonköltészet közlönye lön. Nem népdalait emelte ben Petfi mindvégig legnagyobb maradt. Szemére s veti a hanyag formát nyelvet. s vette észre az új formákat. Egy pár ízetlenség és túlzás el- fogulttá tette. A nyerseségbeu foghatván Petfit. A Honderi* aristokrát felé szokásoknak hódolván. rokonszenv dolgozótársaikhoz. Midn 1847-ben kiadta összes költeménveit. nem épen azon oldalról támadta meg. míg Petfi lapja mellett dolgozott. bámulatos ki. vizenys. Azon mesPetfi föl idegen és enervált költészet. a legélesebb deti. ere- szabad és erteljes genialitásával. Természetesen üldöznie kellé Petfit. szellemét. melyet Császár ellentétben állott képviselt. nem nem séget látta az ert s eredetiségét csak bizarrságnak nézte. a . Yahot Imre a Pesti Divatlap)) szerkesztje. Elébb a « késbb « az « Életképek szólaltak föl mellette. és verselést.» PETFI SÁNDOR bírálta terkélt. A Császár által megkezdett harczot a <i Hondern foly- tatta véglelieletéig. melybl fölfogta. s a szempont. Az akkori szépirodalmi közlönyök a mostaniaknál csak igen kevéssel képviseltek határozottabb széptani irányt. dig kiállott érte a síkra. mely méltánylást érdemlett volna. ÉS LYRAI KÖLTÉSZETÜNK. Politikai érzület. hogy a harcz eredménye mindkét részrl alig vala egyéb nagy szavaknál és személyeskedésnél. könnymelyek- a legépebb magyar melyen valaha magyar költ énekelt. melyek kevésbbé kitnk s hordozzák hibás kellett magukon levén. idegen iskolák valami Pesti hajlott. hanem oly költeményeit. 31 meg az «Irodalmi Oi-d hasábjain. Divatlap «. s ellenszenv versenytársaik « iránt adták elvek meg és s színezetöket. szigorú ítélet helyett igazságtalant mondania.

némikép isolálta magát a kortól. s mvészi formájokat. csak saját magának ártott. így sem teljesen föl nem foghatván. melyeket költészetébe jeit. de kiemelte népdalait. kikelt néhol kirívó póriassága felületes s világfájdalma ellen. harcz. Megenreképeit mindazt. irodalom Petfivel ugyan- mely már akkor elébb Szalay. melyek jól. A <• Szemle* úgy hívé. Aztán inkább akarván az irodalom areopágja. egy részben kül. közönségnél talán benne is csak öntudatlanul tegye. idylls mi benne valóban kitn. nemzeti hogy tanait módosíthassák a nyilatkozatai.Í52 KRITIKAI DOLGOZATOK. mint a középszerség irányában. böleselkedési ostorozta beteges hiúságát. noha túlszigorú s több tekintetben hiányos Ítéletet. megtámadta kísérleteit. sem eléggé nem becsülhetvén. Azonban a « Szemle » mindig szigorúbb volt a nagy tehetségek. ((Szépirodalmi Szemléi) mondott felöle legalaposabb. a nemzeti szellem. szeszélyeit. rosszul kez- dek megtalálni a lyrában. irodalomtörténeti hatását gyümölcsözvé ne pedig szeszélyeivel veszdjék. Költészetünkben. is bele vegyít. mert erre van legtöbb szüksége. Költeményei egy nyolczadát kázhoztatta. e miatt maradt nagyobb eredmény nélfiatal mert az egész azonosítá magát. A . illetleg Petfinél nyilatkozott leghatal- masabban lett a kor. lyet szerkesztje Azon nemes me- ugyanekkor a dilettánsi felület. több«Pesti Hírlap »). volna szüksége. mint vezére lenni. Neki aesthetikusra azt. késbb Csengery szerkesztése alatt jelent meg. hogy az elbízott költt fenyítni és fegyelmezni kell. ki öntudatra emelvén s mi a élt. rev mphilosoph élet helyett többször kellett volna m- történésznek lennie. türelmetlenségét. ju- rátusi hegykeség és nemzeti pöffeszkedés ellen vívott.

úgy egyszersmind irodalmi érdemeinek legfbbikét képezi. ! S min követtek Ellenébe állították Hiadort. selyempuha kínait sem s irónia.TÍ. 3 . Eötvösmeg benne. A ked- veztlen bírálatok nagyobb dühbe hozták. 83 tl egy hosszabb nélkül. Császárra is írt egyet. « hogy még Szelesteytl D-re is írt. ráfogván. lop. de nem jelent meg. Petfi a Honder egy nyers pasquillt mely a « « Pesti Divatlap »-ban jelent meg. melybl Petfi legszigorúbb értelmében magyar költ lyet — mond többek közt valamint magyarázatot szolgál mi a nagy hatásnak. «Petfi a szó hogy részletekbe bocsátkoznék. mely ügyében felhangzott. de melyet ményei*) közé ez Összes Költe- lapban nem vn fel. Mindig megboszúlta magát egy gyöngébb költeménye : Gyulai Pál: Kritikai dolgozatok. menten azon hiú >» bálványozástól. mes — ez az. általánosságki. s az ellenszenvtl. tékben észrevehet (•Honderi) s még egy pár politikai lap mind el- nagyobb dühvel járást folytatták támadásaikat. müvei gyakoroltak. egész költészete ellen- felküzdött népies irány- A világ legnagyobb plagiatorának kiáltották ki. Eajta csendesebben tölDrága pénzen megvett egy példányt kitette asztalára s tötte bosszúját. mely a ban igen helyes szempontot mutat megítélend.PETFI SÁNDOR K8 LYRAI ször beleszólott a vitákba s KÖI. valahányszor hányt- vetett papírra volt szüksége. mint Byront els fölléptekor az « Edinburgh PieviewD. mely kritikusain kisebb-nagyobb mérvolt. kinek sentimentalismusát.SZETÜNK. sem humor nem mérséklék. Általában ingerlékeny és túlérzékeny volt. szakított belle. czikk jelent Petfi mellett B. tétben állott a gyzelmesen nyal. mit némely barátai elkövettek. költeményeibl. egy beteg nem valami nagy tehetség költt. Ez volt a legigazabb szózat.

mely s éleselm kard. meri ket.34 helj^ett kilencz KRITIKAI DOLGOZATOK. Sokat hányódván az életben. vagy gúnydalokat szórt a kritikusok ellen. hogy egyedül a természet fia volt költje Általában minden tanulmány nélkül. s Mooreból. Utánzói. ered- ményeit jelmondatok gnomákban élével szereti letenni. Többi mveihez mérve nem bírnak nagy írta. bizonyos izgatott kedély bonczoló. Felhk)) czim alatt. Ez epi- grammszer vonul át. mindig reá hivatkoznak. de megvala azon kiképzettsége. Byront és becscsel. kikkel most az egész maez gyar irodalom lasztják 8 tele. hogy költészete s számára és érzé- seket gyártson másoktól szedje tárgyait. nem szorult arra. a Mind a három kedvencz német. Mikép költi húznak le. is Shelleyt olvasgatva. jobbat írt. Igaz. szellem. ö nem bírt úgynevezett tudományos mveltséggel. talányokban és gyönyörködik. fordított : Béran- Shelley volt. franczia és angol irodalomban nagy jártassága volt. lelke gazdag volt benyomások és élményekben. nem de törnek szándékszik behatni az élet és természet titkaiba. Itt nem ötlet ismert typusában jelenik meg. nagyrésze fejteget csak vagy ellentétes hasonlat. 8 melyeknek sötét. magányban Szentmártonon elvonult életunalommal küzdve. mely lyrai költt nagygyá tehet. Sokan még ma is azt tartják róla. Ugyanekker idegen költkbl ger. utóbbi könnyebb boszút vá- természetesen kritika bántani midn a stiljébl üamis modort gyöngéibl eszményt. Már els ifjúságában ismerte a magyar német . küzdvén a sorssal és önmagával. úgy alkotnak új « 1846 lepte tavaszán a egy füzetke költeménynyel meg dalai közönséget verseken.

bámu- latosan dolgozott költészete föl vesztett minden idegen elemet. Goethe iránt mindvégig elfogult ismerte. kiket legjob- ban szeretett. Természetesen egykor Bérangert szerette mindenek nevét felett. szeretet. örömet erényt tud felmutatni a kunyhókban nyomor tanyáin. is Mindezek.» PETFI SÁNDOR irodalmat.i Csokonait és Vörösmartyt. tanulmányozta. wBoz az emberi- — mond és a kivált egy helyt és — míg megnevettet bolondságainkon. mit Béranger Francziaországban tn. is könyv nélkül tudta. A talán szíve német költk közül Heinét csak félig-meddig és legtöbbre. melyen « utaztában a megyei maga is jelen egy követ a Magyar nemesi* s czím költeményébl pár sort idézett. szónokok és tudósítók néha költeményeivel sztték át beszédeiket és tudósításaikat. '. Béranger és Heine. nyomot ö tanulmányait hagytak költészetén. nincs benne monda róla. midn ülésén. ("Mindenki tisztelettel emlitse az — — monda azon a világ legels költje. » Vágyott hatásra.YRAI KÜLTÉSZliTÜNK. Gvadányi müveiben. Byron ség jóltevje Mooreon kívül Boz volt legkedvesebb költje. mint magyar érzése s népies nyelve ragadta meg. hazafi sem és volt» Az angolok közt Shakespeare. Késbb legtöbbet francziául és angolul olvasott. s A régibb magyar egy irodalmat gyönyörködött rég elfeledett költ. Lenaut becsülte maradt s nFeje gyémánt. mi a diák iskola korszakában a költnél annyira feltn. kinek nem annyira költészete. S mint erdélyi emelkedett önérzete. K9 I. Azonban dig fölemésztette s min- mint minden nagy költ. k. az 1847-diki ott országgylés egyik volt. Késbb ugyan valamit a naivságából 3* .

hogy a költ nemcsak mélyen érez. regényeit és beszélyeit nem is említve. Ekkor felbontá I) « Pesti vele a viszonyt és csatlakozott azon kilencz íróhoz.36 KRITIKAI DOLGOZATOK. költészete térre fordult. de nyert mélységben. ha a compositiót illetleg hagy is némi kívánni valót. észreis viszi a A jellemrajz sem ers Eposztöredékei. mutatja. naiv és bizarr szeszélyeiErs képzelme gyakran hajlandó elhagyni hogy ködhomályba veszAzonban az újkor történeteibl megtanulta a század nagy eszméit. mi rajta átvonul. kimeríthetetlen képzeltehetséggel bír. mely « János Yitéz)) után legjobb költeménye az elbeszél nemben. még : balladáiban vehet Alakjai délye. mea valót. alanyilag fogván föl mindent. «Bolond Istók)). a költit is. ez. A költkön kívül a történetírókat olvasta legtöbbet. De t a történetben inkább csak a regényes részletek ragadták s meg és a képzelem s által jutván az eszmékhez. hogy nem fognak többé a divatlapokba . régibe. Kora eszméit oldala. friaseségébl. drámája. midn bl veszi tárgyait. Divatlap Az 1846-ik év nyaráig csaknem kizárólag a dolgozótársa volt. nem igen tehetett mélyebb tanulmányt emelkedhetett a történet- tisztultabb szempontokra. Késbb egész lelkesülése. még szen fényes vísióktól ragadtatva. de az az emelkedett világnézet. mindig ugyanazok maga. de mélyen is gondolkozik. át ritkán tárgyilagos. vel. lyek a népeket forrongásban tartják s fanatikusuk e ln. lángoló szenve- homályos vágyai. kik elhatározták. Innen.

vekv ervel s mind nöEgymást teremtették. A fölébredt nemzeti szellem két költnél nyilat- . Pálfi. 'M dolgozni. kifejlett tanokkal zeti a viszonyok által módosítva. általok alapítandó szépiro- dalmi közlönynek szentelendik egész erejöket. természetesen s nem nem- oly határzott színezettel. s ö vala egyszersmind elnöke is. A modern eljele. Iro- kinyomata volt a kornak hatott reá. Petfi. Jókai. Tompa. A mi viszonyaink mások voltak. Megunta a szerkesztk gyámságát. mes lyek folytonos forrongásban tárták a kedélyeket alakítólag hatottak dalmunk h mindennem viszonyainkra. Lisznyai. vagy Németországon az «Ifjú Németországi) megalakulásakor. mint Francziaországban. s társadalom költészete egyszersmind új vihar Az dlfjú Németország)) a német romantika ellenhatásaként jelent meg forradalmi háttérrel. mint adtak legtöbb kellett holott lapjaiknak ifjú k érdeket. romanticismus a forradalomból kikelt volt. Öntudatára jutott küzdel- meinek 8 közlöny után vágyott. A szerkesztk volna. nem az díjazták úgy mveiket. Petfi egyike vala azoknak. Kerónyi. A tizennyolczadik század nagy forradalma kevés hatással volt reánk s nem érezhettük a restauratio korszakát. Azonban József kora óta a nemzeti visszahatás eszméket hintett el. Másfell irodalom kezdé érezni. hanem egy új. Degré.TKS/KTÜXK. íme a névsor: Bérczy. Obernyik. romanticismus kifejlett. kik az egyesületet létrehozták. Két ok adott alkalmat erre.I'KTÖFI SÁNDOR KS I. Olyanforma szakadás látszott irodalmunkban bemidón a modern állani. Pákh (Kaján Ábel). Tizek tanácsának. decemvireknek gúnyolták ket. hogy már szárnyra kelhetne.YKAI Koí. mely egészen szellemének legyen nyilatkozata.

háttere nem a megingatott vallás és társadalom. eljogait. az mert azokat önkény döntötte meg. sem föl- az úgynevezett népek szabadságháborúja. fölépítenie az omladozó várakat. Kisfaludy Drámáin s a «Himfy « Bégéiben ». kora ellen. : Kisfaludy Sándor és Cso- Kisfaludy Sándor a nemesség énekelte régi várait. bölcsészeti az autonómiát nyelvet a áldozta a központosításért. hogy lelkesítse az de ébred nemzedéket. Ez s élénk forrongásnak kellett a költészetre a költnek. emlékeztetett. hogy van. got. Költészetének szerelmei -n is vala. és örömeit volt. nemzeti visszahatását Midn elveket József a történeti jogok állított fel. mi jellemében szép de nemes József helyett föl- Képviselé a költészetben a középnemesség. vallásos kegyelettel karola fel mindent. néme- mely nemzeti szellemet visszakövetelt is. Megfalusi lovagiasságát. bár nem szabadelv. s mindazt. . de a mely a múltból esengve óhajtja vissza az elveszített nemzeti erkölcsöket. a multat. költje volt. A nemesség igazságtalant mi a múltra minden joújítás. kora lelkesített.38 KRITIKAI DOLGOZATOK. ébreszte. még hivé. a latin tért: a visszahatás. vissza kellett teremtenie testben feltámasztania a régi erteljes. gyanús volt eltte minden mert úgy hogy a nemzeti hatni kit életet veszélyezteti. ébredt nemzeti öntudat. elhitesse vele mantikus ugyanezen szellem ömlik el. akár Chateaubriand vallásos és középkori szellemét keresnk. lélekben magyar nemességet. föiragyogtatnia a hbéri korszak elkorcsosult. de tévednénk. kozott leghatalmasabban konainál. mert akkor valál Sándor ezt tévé ») jövd a múltban magyar és hatalmas. : egész di- csségét. roha benne akár a német romantika mysticismusát.

Mindkett megtalálta költit második Kölcseyben. sebben nyilatkozott a homályos vá- gyai és távol reményeivel. A magyar mveltség Goethe és középrend nagj'^ része egészen latin volt. de erélyes életjelt adva.PETFI SÁNDOR K8 LYHAI Kíil. s kis fejldésére nézve szerencsétlen korban jött hogy önmagával meghasonlásba elkeserült szelleme kicsapougásban keresett menedéket. sokban különbözött. született. századokra ható kezével a min a honalapítás. melyben a nemaet egy fel. a E négy f költi irány. sejtjük mivé kellett volna válnia min irány kép- viseljévé hivatott. a hanyatló jelent vette regenerálni nemzetét. a dics multat. nagy eszme körül. s a helyett. az aristokraták mulatságait kellé megénekelnie. Vörösmarty míg egyik kezével a dicsséges multat tárta fel. majd a német és olasz iskolák igájába kellé liajtania fejét. Magyar népköltönek születve. Ha geniusát követte. majd a görög s latin. ki a nyelvújítás és irodalom által akarta Kisfaludy Károly ós Vörösmartyban már erélyenemzeti érzés. nemcsak magánkörülményeiben keresend. hogy a néphez szóljon. jövre mutat mint látnók . melynek szülötte volt. melyek legjobb müvei. a népszellemnek legyen szolgája. széptani tekintetben az els Berzsenyi-.TÉSZETÜNK. 3t» Csokonainál a népszellem nyilatkozott öntmlatlanul 8 félénken bár. bár egymástól alapul. összeborult Kazinczy egyaránt a nemzeti érzés élesztsét. « midn eszményének s áldozott. s törekvéseiben. vagy az aristocratiával volt együtt a Schiller irodalmától : elragadtatva. s az irodalmi köz Ízlésen látszók eröszakot tenni mint- egy titokban vétkezett. Dorottya ')-ból és népdalaiból. csoportosulva cselekvséggel lép s addig másik beszél róla.

a reformok De Vörösmarty nemcsak e tekintetben képviselte korát.40 KRITIKAI DOLGOZATOK. haza és hazafiság nagy költje volt . összes forrasztania a régit és megujítottat elöntenie rajta a kor egész pathoszát. felé s A kezde hajlani az alsóbb rétegek venni magába. még a honoratiorok sem. mely a sérelmi mezröl kezdett hajlani. új elemeket költ jelent meg. volna fel. addig másfell mintha a magyar népszellem életmelegén növekedtek és lelkesült Néhány nyugtalan új kik korszak után vágytak. mikép a fejld közélet a szónokit. hol most áll. Nélküle a magyar költészet nem emelkedhetett volna oda. színezettel democrát eszmék eszméje. Neki küzdenie kellett a nyelvvel. mikép az. nyelvét közvetlen a népéletbl meríti s visszahat reá. Innen költészetében a szónoki elem lön túlnyomó kedni látszik kora s ö kényszerüleg mintegy vete- nagy szónokaival. alkotá meg a magyar költi nyelvet. Azonban a sajtóviszonyok tágultával új eszmék dobattak a nemzet közé. mint elfelejtend rossz hitöket és merészségöket a jövend föl. Magyar alkotmányos hódítást. alakját. Az irodalomban érdek támadt a népköltészeti iránt. tettek Fölmerült a politikai nép nem Verbczi és populusa. A nemzetiség. . A múlt élet- és irodalomban úgy s tnt fel elttök. Míg többé-kevésbbé telvék a modern irodalmak eszméivel. hagyományok ereklyék Divatba kezdenek költészet jni a népies szabású öltönyök és táncz. mint tény. zálogául mutatták Törekvéseik- ben mindinkább kezdett felmerülni az irány: küzdeni a fennálló intézmények ellen egy ers átalakulásnak indult költészet fegyvereivel. mely tárgyait. a nemzet életben megjelent. S mennyire összhangzott költészetével az országos felé küzdelem.

egy párból vált nevezetesebb szövetkezésök irodalmi egyéniség és nem magáért érdekes irodalomtörténeti mozzanat. Gylébomlottak szét. a népet akarták képvi- mely szerintök sehol sem volt képviselve. Folyóiratjokból egyetlen szám sem jelent meg. mely megunta már a szónokok hosszú beszédeit. 41 folyóiratnak. kik gúnyaik örökös czélpontjául szol- gáltak. Csak abban egyeztek meg. mely mozgalom bélyegét kisebb-nagyobb mértékben mindvégig magán horda. nPesti füzeteko czim alatt kellett volna fiatal megjelennie. mely késbb szépirodalmunkban mindinkább uralkodó lön. Félév múlva megint mindnyájan írni kezdtek a régi lapokba. mint a közszellem. Egyik magyar romantikus nevet ajánlott franczia mintára. mint komoly áthatottság. de a irodalom tagjai nem voltak magokkal tisztában* Forrongó eszmék határozatlan vágyakban küzdöttek benuök. ki összetartsa. fegyelmezze s Nem zászlójokra írja a jelszót. A tettszomjas ifjúságot akarták képviselni.PKTFI SÁNDOR A. KS LVRAI KOLTKSZKTÜNK. míg késbb az új szer- kesztés alá került ez irodalmi « Életképek » köré gyülekeztek. mit akarnak. mely ez irányt képviselje. . Egyesülésök méhében írók voltak. Közülk csak selni. Mindezt inkább sejték. hogy mindnyájan ösztönözve. volt köztök senki. megállapodás nélkül mint a táblabírák. Inkább a történet és kö- rülmények hozták ket össze. fiatal izgalmaitól Tehetséizlé- geik közt épen oly nagy különbség mint 8Ök 8 öntudatos vagy öntudatlan irányaikat illetleg. Inkább fellobbanó lelkesülés vagy szeszély izgatta szellemöket. épen seztek. hogy tudták volna. volt. a kor horda már felbomlásukat. hanem mert azon szellem egyik elöjelensége volt. Új irodalmi pártneven törték fejket a nélkül. mint tudták.

római történetbl Spartakust a rabszolki megdicsítés végett. még sem dolgoz fel. tl fogva hajlott új stádium s lem. szavazatoknál s a követelvé vált kérvényekben találják meg refrainjöket. mely új eszméket kezde pengetni. sírjáig kiséri. mind e gon- Mindinkább ert vesz rajta a politikai lelkesülés és becsvágy. hogy elemet behozza s uralkodóvá tegye költészetben. kelte hogy az csak megelzje népdalokat. Petfi költészete hangon új is ez id- Mint a bor. kinek dalai a gyüléstermekben. homlokán sötét fény s az id méhében küzd elemektl vesz lázas ihletést. mint Dózsa Györgyöt s eposzt akar róla Írni. Átkozza a kunyhót mint egy új hitvallás jelképét S min önhitt megvetéssel tekint az ak- kori közélet országosan tisztelt férfiaira. A s gák vezérét szemeli a palotát tünteti föl. azért éne- azért fiait. erszakolt ket következményeivel foglalkozik. mely tartja. mi aztán nem maradhat következmények viszonyokra ki s nélkül az másnem nézve sem. felé. Eddigi pályájáról azt volt ez újabbnak. szemében könny. Ez idtájban barátjaihoz írt levelei. Látnoknak hiszi magát. A magyar történetben nem talál más hst. Kora izgatottsága a legnagyobb fokon kezd benne tükrözdni s képzelme a közéletben megpendült eszmék legtávolabbi dolatkörre utalnak. természet a nép egyszer Üj becsvágy támad benne. oly Most itt id eszmékkel lépni költvé válnia. szereörömeinek költje ezután ritkábban szólal már meg. irt meg a puszták a kunyhókat a és színezte a nép- ki a népéletet költészete egész erejével. A fiatal s irodalomnak tulaj dónk épen Petfi vala képviselje általában a lyra.42 KRITIKAI DOLGOZATOK. S min melye- tárgyakat akar választani feldolgozás végett. «0k a nap- .

mint a legdölyfösebb aristokrata független gazdagságára? Maecenására talált-e a költ. Szendrey Júliába. is. Wesselényinek jeléül s akarta eposzát. A szilaj ifjúból csendes. miután kiadás alá rendezte összes költeményeit. P* politika kurjongató hsei — mond egy helyt — ök nem azon nagy decoratorok és 8 színészek. Nösülése körülményeit változáson nejéhez most kehogy bizonyos. kik a világ színpadán az újjászületés óriási drámáját eljátsszák. ha ezek látogat- nem rajzolhatom. kik a hanem csak a függönyöket aggatják a színpadra székeket és asztalokat hordanak «. Ez álmok világából rövid idszakra kikapta a szerelem s most minden héten új szerelmes verset olvasott tle a közönség. Teleki Sándor jószá- töltötte el.I'KT<'')KI SÁNDOR ÉS I. ki egyik költ barátját megfeddé ajánlani azért. Annyi ment át. s Elvonulva féltette élt. Nejét szenvedélyesen szerette talán csak két álmai. Szatmármegyében viharos természete egész szenvedélyességével bele szeretett egy ifjú leányba. Ritkán látogatta barátait. hü s a pedánsságig gondos férj lett. hogy a világon dolog érdekli neje mosolya s poHtikai : A gán mézesheteket Koltón. az a Petfi. statisták. s úgy látszók. 1847 szeptemberében a hosszas küzdelmek közt véghezment esküv után tüstént oda hagyta írja egy barátipa házát. s nem örvendett.YKAI KÖLTKSZETÜNK. hazafi-tisztelete . nem hiába vagyok a csárdák költje ». délye nagy ták. ki független szegénységére büszkébb volt. vidékre rándult. Mit keresett Petfi egy gróf jószágán. 1846 szén. ki egy év múlva a szülék makacs ellenzése daczái'a is neje ln. «Az els éjét nmmel jához intézett levelében — s — Nagybányán egy vendégviszonyait lben töltém. gr. mert b.

Mindez igen jellemzi t. hogy íme a legnagyobb tehetség. hogy Arany Jánossal megismerkedhessek. volna.44 KRITIKAI DOLGOZATOK."^mieltt nyomtatás alá került volna s egy volt ültében elolvasá. lakomát ejté rendeztek. mennyiben pajtásai. E tájt házassága után ez új baráti viszony a legnevezetesebb mozzanat éle- tében. szintén bevallotta teletét az iránt. vissza- indult Útjába Szalontát. Petfit ingerelte e mendemonda. mivel az ismerték. Kik mvét kéziratban olvasták. üdvözl levelet irni Aranyhoz mely másnap az « Életképek » -ben tudakolá : megjelent. hol tisztele- fáklyászenét Pestre. leméirl grófot hogy bár- Petfi t épen oly pajtásának nézheti. ki mint akármely ismerséhez Szat- mármegye közelében lakik. S valóban úgy szállott hozzá. mondák sokan s némi kárörömmel. azon körülménynél egyik fogva. Koltón nem is sokáig idzött. a népies költészethez csatla- . s Legels dolga egy költeményt. Arany Jánost által 1847 elején « a Kisfaludy Társaság egy- megkoszorúzott Toldi)) czím pályamve szerre a legels magyar költk sorába emelte. Aztán hogy hartisztit- mincz felé jár. hogy bízik önmagában. ki az ily újabb idben föllép. így szólott nem félek. ifjúsága erejében. mint szállott melyik tanulótársát. kit versenytársának hitt s nem kolta el. hány éves ? s midn : hallotta. De e vegyület itt azon örömben olvadt föl. Nagyobb népkölt mint Petfi. Megszerezte magának « Toldi »-t. eposz s a báró jel- elde volt? Kik híres fiatal a kalandjairól különcz tudták. Hiúsága mások méltánylatával többször jelent meg vegyületben. tére Kolozsváron s keresztül. A gróf csak annyiban volt pártfogója. el voltak ragadtatva.

valóban csak ennyiben jártak egy úton. eszmények. múlt és jelenénél fogva egyaránt hatalmában vala. val 8 egy újkori mvész öntudatával emelve s föl az alkotó phantasia nagyszer építményeit melyek nem csalfa népesítve meg eredeti hanem egy Csak alakjaival. mely századok óta csak a lyrában nyilatkozik s csak dalai vannak. Ellenben Arany ott áll nyugodtan. ön- magát emésztve zi a szerelem. hogy gyen. humorával már homlokán a és lázadt gondolat Kain-jegye. az idylli kört. Mert az költészete. szabadság ábrándfájdalom. mint szenvedélyei az életben. Petfi így sem félthette koszorúit a nagy tömeg eltt. Nem a mesealko- plastika és jellemfestésben kitn s annyira ob- jectiv. míg egyfell a magyar népköltészet eszménye volt. : nem egy- szersmind epostöredékei. mint a Byronén.PETFI SÁNDOR K8 LYRAI KÖLTKSZETÜN'K. oly egy magyar min ers. : abban versenyezhettek melyik nagyobb költ a maga nemében. Arany epikus. menten a egy középkori költ naivságászív idealismusától. noha a legváltozatosabb. harag és gúny martaléka lejait. nagy és magasztos. a kedves pusztákat. kiforrott genius szülöttei. vagy vándornyugtalan s tarka benyomásairól megsznik utánozhatlan regélni. a való élet és természet bájai élete lelkesítik. önmagáé és a közvetlen koráé és subjectivitása. érzelmi állapotok költje. Petfi lyrikus. 45 kzik. ott élt benne mindaz. költ sem. azon irodalmi teremtett. Midn odahagyja hol kunyhóit. vágyai. melyet hite szerint S k egy csillag vezette ket. párthoz. képviselte mondái s addig másfell a kor hangulatát mi a közélet törekvéseiben látolt és nevetséges volt. korVele népszerségben a leg- . tás. mely hajlama.

lángeszbb tett volna. A barátság és szerelem karjaiból szakította ki a bekövetkezett viharos év. a kulcs. noha maga felett senkit el nem trt s ingerlékeny hevében sok gyöngéd viszonyt képes volt. melyet semmi sem zavart meg. de az : nem ugyanazon mi oldalról becsülik megvan a szerencsétlensége. becsvágyó jellem Arany nyugodt hibáit ke- délye eltt. 4ü KRITIKAI DOLGOZATOK. regény-. Petfit okból. . melyeket eddig az összes költészetének varázsa takart. Ugyan- azon költi korszak. tartós barátja. Az a jurátusi szilajság és nemes az hév. ki gyöngéit kímélte. Min- denki elismeri költi nagyságát. de ingerlékeny de szertelen és viharos. Neki sokképen fogják is föl s ítélik meg. miért széttépett. sok nagy költvel közös nem azon s legtöbben. hol valóban nagy utánzói mindinkább eredetiség s emelik ki gyöngéit. költnek ság fzte ket együvé. Mily érdekes lehetett e két férfiú együtt. kot. az a hegyke dacz és szeretetreméltóság. VI. a vidám gondatlan- . s mégis a versenytársául lett legjobb barátja. Tartós barát. kü- lönböz természet s ugyanazon baráti indulat. de más irányban képviselve. Mily engedékenyen hajolhatott meg e h nemes szív. ugyanazon koszorús pálya s a féltékenységnek alig valami színe. Áldozata ln . e lángesz. nem bálvá- nyozta 8 öt mint költt Talán itt és embert teljesen felfogni mely megnyitja a titmaradt Aranynak mindvégig nagy tisztelje. eposz-.. drámaíró sem mérkzheki- Petfi alig kiáltott sejté ezt.

a zajos tivornyák. Minden költeményei egy részén feltnt. töltött iskolát. és kopott és pénze nincs. mint sok költ méltósága.i PETFI sáfí 8 SANDOlt KS LYRAI KÜI. midn egy költ olyanokat vallott be magáról. föl. az a lelkesült szabadságfaj szeretet 8 ers büszkeség. mikrl sok embernek alig lehet fogalma. a megyegyüléseken. fájdalmai s örömei voltak. finom Költészetének e szemérme magas eszméi. holnap mint koldus. De az járta egyé- nisége sokkal eredetibb volt. Debreczenben. ma mint úr. * mély erkölcsi érzés. csakhamar az ifjúság kedvenczévé emelte. mint látogatta meg mészáros min élményei voltak a fvárosban addig. mi a magyar ifjúságot jellemzé. útait. Csak elbámultak. mint barangolt mint közkatona és mint fázott barátaival atyját. mi mindjárt toUéptével eszménye volt az mainak is. S akkori valóban ifjúságnak s az még a megvolt benne. melyeket igen sok ember szegyeit volna. a nélkül.i életben megjelent. utczai és kávéba:. Természetesen jogosítva érezte magát egyéniségét mikép azt még magyar költ nem merészlé. e szellemnek hangot adhasson. kalandjai. nyilatkozata nemcsak újdonsága- . mikép hagyta oly mértékben vinni be a költészetbe. hogy midn elbeszéli. a patvarián. oda az színész. hogy ifjúé. keserség folyt s és jókedvvel ruházta Mindez bizonyos mi egyéniségébl humorban kereste költi formáját. mint a legtöbb magyar az élet Ö katonáskodott. mily jó estéket bor mellett. Költészete központjául saját egyéniségét kellett vennie. sokkal érdekesebb. színész volt. hogy kedélye volna ruganyosságát. De azt senki sem tagadhatta. Mint huszonkét éves ifjú egy harmincz éves férfiú élményeivel elvesztette birt. mi- kép az otthon. le egész hogy ruhája költibb. és vidéken.IKSZKTUXK.

egyetlen költ sem tatja egyéniségével oly ketten. val hatott. De ki határozza meg. azonban min mint nagy különbség a két egyénisokat az olvasót. mit többé-kevésbbé min- úgy den ember megért a mveltség bármely fokán s épen feltalálhat a nyomor tanyáin. lett Heineban minden szeretetreméltósága mel- van valami daemoni. hogy érzéseket. melyekhez müveit embernek nem lehet köze. mint visszahatáskép tnik s széptanunk azon különös követelése ellenében.mi kellemetlen hatást tesz a kedélyre Petfi egyéniségén derült humor ömlik el s : legfölebb csak nyerseségén botránkozhatnánk meg. Petfinek. a legridegebb próza Heine a legköltöibb álmok közt hánykódva sárral dobál . fia ki nyomora és csalódásai közepett sze- megrizte hitét s remélni tud az emberiség. A költészet tárgya az emberi legegyénibb árnyalataiban. relem és s szabadságba.48 KRITIKAI DOLGOZATOK. Heine érzésekkel kaczérkodik. humora s azon szabad szellemnél fogva. k ség közt. mely a költt ki akarja vetkztetni egyéniségébl egyenruhakép va- lami köz jelleggel ellátni. a leg- keserbb mészet is irónia hatalmas költészete. mint a legels szalonban. melyeket többé nem érez. mit értsen a költ a mívelt ember fogalma alatt. hanem jellemzetessége. Heinét utánozza el : mondják másfell s tle tanulta az untalan kaczérkodást egyéniségével. mely épen az életben a csupán üres illem s úgj' harczot izén álszégyen fel nyomo- ruságainak. Heine csalódott idealismus s költészete a blazirtság. Épen ezért szemére vetik viszonyokat énekel meg. midn a lélek és szívbetegségei is míveltség gyanánt áruitatnak. De vajon foglalkoz- Heine-e Petfi? Igaz. Petfiben a terszól. Petfi mindig lelkébl veszi a hangot.

ma már minden költ nyomorban él . a legköltibb képek. sem a fordulat minden zonyos szentet.és érzéseknek adott életet. A többiben sem az érzület. mi tulaj donképen nem költészet. s utánzói ezt tanulták el tle leg- hamarabb. kérdés mindig csak a körül foroghat: elég érdekölti -e az egyéniség? kes. mi szívén bukkan. mintsem túlzásokra ne ragadja t Negédelnie s is kellett. hogy túl megy a netovábbon. látszik. mi nem sikerült. Önvallomásait sokkal nagyobb tetszéssel fogadta a közönség. minden hóbort annak kereszteltetik. elég A Petfié az volt. is mi mindenhogy a megtörténik Azt mit költivé tudott teremteni. képzeli. eltérbe. Bvében vagyunk a lángelméknek. Mindaz. belé vegyítenie Annyira megszokta mindazt. az Ma már minden kezd legyen az egyéniségét tolja legérdektelenebb. De látni lehetett. * . Petfi s határon 8 mvészi alakitás nem a Heinéé. Mert Petfi szegénységét pamert naszolta. mi Petfiben Heinera emlékeztet. s e lángelmék egymáshoz a csalódásig hasonlók. Minden különczség. 40 soha sem megy túl egy bimindenüvé elárasztja a szeretet melegét. gúny és élez. A Az egyéninek jogát a lyrában nem tagadhatni meg. fek- szik. tudja. egy pár érzelmesen kezdd s tréfás végzetü dal. s midn nyilatkozott. mintha Petfi azért született hogy a genialitást divatba hozza. is mi s eléje leírni. mindazt.PETFI SÁNDOR KS LYRAI KÜLTéSZKTÜNK. Gyulai Pál: Kritikai dolgozatok. elmondani. hogy olyat mondott el írt le. bár a Könny nap Petfi neki mesterségnek vele. S mi történt? a közönség ez oldalról találta leggeniálisabbnak. hogy sokat beszélhessen ingerlékeny hiúsága kitö- magáról réseit. s fog. most már csak sikerülni ügy volna. hiszi arról írni.

még azt is hol történt. a fogva. mily csinos fiú. néha ok nélkül haragudott a vi- ma már nem költ. ha pénze nincs. Mindezt a legapróbb részlekell. Azon gyöngék és esetlegességekbl. néha okkal. ki nem átkozza a meny- nyet és a földet hitelezi és kritikusaival egyetemben mert Petfi olykor nevetséges. az akar lenni . s ha mindezt valaki unalmasnak találja s kételkedni kezd a lángelme istenségében. untalan feleségével kínoz. min önvallomásokat s az tekig olvasnunk : lyik napon? s öndicsítés min polemikus verseit ízetlen kell hallanunk! és s E hiú öntetszelgés. most az fojtja. Egyaránt 8 feltárja rongyos keblét és ron- gyos kabátját. mik nélkül Petfi épen oly nagy költ lett volna. S mindez nem elég. 50 Petöíi lágra. mindinkább az ideál viszi be lyránkat a torzítottba. hol született. Elmondja. néha pedig nyers volt. ma már minden költ népköltö volt. ez kaczérkodás. jaj nekünk. s népdalt énekel sonett helyett. prózai felfogás majdnem kiállhatlanná kezd válni. hogy beteg s : több effélét. mikép ntt fel.kalandja van. a költk és tana egyénié a próza mocsarába . A házi költészet korszakát éljük. KRITIKAI DOLGOZATOK. ha mulat. Mindenik ugyanazon szenvedélyeken és kalandokon megy át s mindenik ugyanegy egyé- szív jogainál niséget tár fel elttünk. Négy rövid év alatt a magyar lyra ez irányban nagy haladást tön. ha . hogy adós. A költ önmagáról oly daguerre képet ad. Ez eltt levegbe emelte költinket. hogy óhajtanunk kell ntlenségét. hogy csodálkozunk mi szükség lerajzoltatnia magát s életrajzát Íratni meg.. mert Petfi lángelme és hivatása és élményei. meha megházasodik. ma már minden dandy pitykés dolmányt szabat fejér mellényéhez.

s is. körén. hogy túlságig mielbb De Petfinek nemcsak költészete lel követökre. nem tehetség. S mi az a tanulmány? Vajon getik. Csak vad kalandor ticzkókép tudják már .. kik még élni sem kezdtek. Még melyek kora és életviszonyaiból folytak. ha Petfi életé: bl még buzgó azt is nem betznék s a költnek nincs találna igen szüksége tanulmányra. s értik-e. Bizonyos szánalommal nézik le. elször is ezeket elhasz- tanulják nálják. magyar költt. Petfire mernek lapjaink kritikai phraseologiája. az epigonok pedig. s midn volt. ^ ^'-Mtl . már többé nem lángelme. ki tanulmányt emleget 8 ha valamely fiatal költ ily hírbe j. ^^épze\ííi^aá .' . s iránt ^J^ min nak ellenmondás tömjént. kik emle- Bizonyosan nem azon pár kézikönyv. tökélyesíteni. melyet egynémely tanár írt. modorát sem utánozták többen. Nem ki volna nagy kár. fejlesztve. az eredetiségnek gyújtaígy De ez mindig ideig A lángelme batása nagy árnyoldalait bizonyos csaknem kizáró.PETÚKI SÁNDOR KS LYRAI K()LTÉSZKTÜNK. az egyéniség jogát kivánják tiszteltetni. Erre ítélik a halhatatlanok. bölcsen tanítván. A költi 4* . s *" *-. melyért halhatatlanságával kell la- kolnia. Nagy bnt követett el. nem költ. kik soha egy köl- ti stylt sem tudtak el. varázs övedzi. közönség egy része eredeti sasélet valami különös e8zmpíáyfr'Mí\ot. ! épen akkor. és ki kívül esik a nemáeeblj^*^^'"^^''' csak bizarr vagy primitív 'dqjgok v^A^ van érzéke.. Vagy ha ennyire nem ménn^é^ egyedül a Petfi utánzását tartják költészetnek. mely az értelmet meg ta- zavarni s az ízlést kioltani igyekszik. A maga idejében Byron öltözetét. ez új tan nem hívkre még irodalmi közlönyeink közt is. mit maga sem tud vala sem hivatkozni? .

nem emelkedhetik. mikép élete és müvei bizonyítják. járta mind e hármat. mintsem egy kiforrott kedély kincseit tárja elénk. Egy fájdalom fogja sírjáig kisérni. hogy épen azok merjék megvetni. Bölcsészeti kísér- még kifejletlen világszemléletre mutatnak. Az élet sokoldalú 8 élénk benyomásai nélkül nincs költészet. ha a költ nem tanulmányozza saját bens élete és nulmány : az élet. bölcsei pedig nem azért gondolkodtak a mvészetrl. mely zavarólag hat fejldésére. a bölcseknek pedig új anyagot óhajtanának nyújtani. ki e három iskolából ne került volna ki s Petfi is. mennyiben ember tisztalában tában lehet s emelkedett világnézetek által fékezett képzelmükön zavartalan tükrözdik vissza az élet. Nagyobb elbeszél . egy eredetiség magában a legnagyobb szegénybizonyos és ség. mvészetben egykép minden új csak a Egy bizonyos genialitás. is vitatkozni kell? Vannak sokan. s a csak tiszta lyra szk kör is erre. De Petfi még ifjabb is vala.52 KRITIKAI DOLGOZATOK. kik tisztában vannak magokkal. költ s a világirodalom nagy szellemei. Ál- Petfi nem tartozik azon költk közé. kiknek költészete ers bölcsészeti alapon nyugszik. a legépebb tehetségre is. Tudomány Nem gúny-e. Nem volt nagy költ. régi alapján emelkedik. Nálunk a legnagyobb. még a leg- kedvezbb körülmények közt is egy lidércznyomásnak kell nehezülnie. önmaga a tehetsége fejldését. szeti kik bölcsé- részére helyeznek nagy Azonban ez Petfinek legkevésbbé ers letei oldala. hogy nálunk még ilyenekrl Petfi költészetének súlyt. ki ilyen legyen. Ez viszonyaink átka. De a magyar költök közt alig van egy. s a világ nagy költi nem azért írtak remekeket. kik a világnak új remekeket.

mereng csárda romjain. benéz kunyhókba. ezért Itt legkitünöhh képviselje. czigányzenével. mi a magyar nép kedélyében. politikai s társadalmi viszonyok fájdal- mától lelkesül. elénk. fölkeresi napjaira.I-ETÖFI SÁNDOR KS LYUAI KÖLTKSZETÜNK. a a kulcs. nem tesz reánk oly élénk hatást. igen. nyílik fel. vigad bor mellett. mit hazájában hallja a külföldön A magyar önkedélyét új. hez. szüleit. eszméiben nincs annyi mélység és fönség. megemlékszik gyermekkori utazik létezik széles e hazában. melyen kívül számára nem semmi s ers fajszeretete egész szenvedélyével öleli a magyar népet s mintha a népszellem geniusává válnék. mely- f ereje van.és génre képei a magyar köl- . dalt hogy a leg- szebb tájképeket tükrözze a mond a a falu leányainak. s mely megfejti tett. az végtelenjén ringatózik. t egyszersmind utánzók tévedéseit. 53 költeményeiben mindenütt tiszta érezni fogjuk ezt. az pillant emberi szív örvényeit. mert az rom mutatni Petfi táj-. Köl- tészetének csak azon oldaláról akarok szólani. életében költi. a mint alföldi midn róna szilaj lelke pusztákra szabadul. mint képzeletében er 8 érzéseiben tz. mint Komolysága nem hasonlítható gyermetegségéköltibb mint nyugodtsága. s melynek hatása jelen lyrai kölki aka- tészetünkre legnagyobb. a külföldi eltt egy és ismeretlen világ Mellzöm ben politikai epikai költeményeit. ott zeng dalaiban minden. a iuay II a ) Ijírd Itt ö nagy. nagy hatást. haragja végezélját. vissza- a 8 múltra. Ódái nem oly remekek. az örökkévalóság titkát. a vagy a jelen izgalmai közé veti magát. lyrájában is. csendélet. a hír és dics' s ség mibenlétét. vissza- hangzani. Midn vizsgálja a mindenség dalai.

54

KRITIKAI DOLGOZATUK.

tészet örök remekei

lesznek. Bizonyosan vetekednek

a világirodalom

legjobbjaival.

Ha

festészeink olvas-

nák á magyar költök müveit, nem hagynák felhasználatlanul ez ugy szólva kész compositiókat. Petfi fölfedezte a pusztát. Eddig senki sem látott rajta semmit, az ö képzeldése megnépesíté. Szabad szilaj lelke nem találhatott méltóbb tanyát, mint a végs a Tisza méltán az legkedvenczebb mert e hazában születik s hal meg, s tettl talpig magyar, épen mint . Petfi érti a festöiség titkát. Elénk érzéke van az iránt, mi f, lényeges vonás, mely az olvasó képzeldését és kedélyét egyszerre mozgásba hozza. Érti miként kell odave-

telen

tért,

folyója,

tett,

alig

észrevehet vonásokkal, melyek magokban
látszanak jellemzetest
állítni

csekélységnek
örökre
az

el,

mi
s

olvasó lelkébe tapad. Tudja vegyíteni az
láttassa,
s

árnyat és színt, hogy csak azt
oly világításban,
vitt

mit akar,

min

hangulata

a merészen ki-

levegjében mintegy megéledni látszanak. Az eszme és érzés nála mindig magából a képbl merül föl s visszahat
képek
az
reá,
tájt

érzések és eszmék

sohasem önkényes, hazudott. Erezzük,
látva

hogy
a

a

csak

azt
ki

lehet

éreznünk, mit

költ.

Alföldi

képein

nem

érzi

a szabadság levegjét,

mi oly jól összhangzik a végtelen térrel? Van-e az unalom és elhagyottságnak költibb megtestesítése,
mint a «Kutyakaparó» czímü költeménye, A ((Csárda mindenik sorában nem egy elégia zeng-e? pedig a költ csak romokat ír le. S nem bámulatos Petfi genialitása, ki a legegyszerbb tárgyakat a legragyogóbb költészetté varázsolja. Genreképei és néprománczai mit sem engednek
romjai
I)

tájképeinek. Itt

is

oly eredeti

és geuiális. Objectivi-

PKTFl SÁNDOR
tása épen oly

i:S

LYKAI KÖLTÉSZETÜNK.

55

kon csípi a tárgyat,
oldalról

ervel Dvilatkozik. Itt is mindig nyaoly mint a magyar mondja
:

fogja

fel.

a

mint

czéljára szükséges,

s

oly

vonásokat és színeket használ, mik eszméinek életet adhatnak. Humoros vagy satirai hangulata s az

epigrammai
kerekedik,

él,

melyhen némely
oly
kell
:

ily

költeménye
oly

ki-

mind

eredeti, oly

ép.

mvészi,
is,

hogy Kérdenünk

az a

költ

írta-e ezeket

ki

a túlsó lapon kedélybeteg, gylöli a világot, mert valami kritikaster megbántotta, noha az egész nemzet tapsa kiséri
8
;

oly furcsákat

vagy mond,

bölcsészeti ötletekben áradoz,

hogy

nem
szó

tudja az ember:
'?

tréfa-e

mind

ez

vagy komoly

«Pál mester»

egyike legszebb
a legköltöibben
kedélyállapotot.

költeményeinek. Mindenik strophája
s

a legtermészetesebb fokozattal fest

elébb hegykén csapja hogy elcsapja feleségét s megteszi. Késbb nem nyúl kalapjához, megbánja tettét 8 kiokoskodja, hogy most már gazdasága elpusztul, úgy történik. Majd újra hegykón csapja félre kalapját s kiokoskodja, hogy mire a bánat, úgy sincs már sokja, jobb ha túlad rajta s megteszi. Végre keservesen húzza szemére kalapját s kiokoskodja, hogy nincs semmije s bizonyosan fel fogja kötni magát s megteszi. Itt a kalap a legmvósziebben van felhasználva s abban, hogy az okoskodó Pál mester mindent elre megmond, mi vele törté-

Pál

mester

félre kalapját, kiokoskodja,

nik

s

mégis megteszi, a leglélektanibb

felfogás nyiköl-

latkozik.

A «Megy
fejére,

a

juhász

szamáron » czímú
ki

teményében, a juhász fájdalma,
val a

nagyot üt botjá-

szamár
legényt

mélyen

és igazán

van

kifejezve.

Valódi
hász

humor. Az

«Alku>> czímüben,

midn

a ju-

erszénynyel

kínálják,

szegénységét

:

06

KEITIKAI DOLGOZATOK.

akarják

megvenni

s

ráadásul

szeretjét kérik

s

ö

így felel reá

Ha
S S

ez a

péaz volna csak

foglaló,

még
id'

száz ennyi lenne borravaló,

adnák a világot rá'dásuak,

Még sem adnám szeretmet másnak.
oly lángolón és jellemzetesen

festi

a juhász
ki

szerel-

mét, mint

csak
s

oly

költ

teheti,

tárgyától egé-

szen áthatva
jak «Téli
ládi

esték))

mélyére merülve teremt. S mit mondczím költeményérl, mely a csaegy
esti

boldogságot

mulatság keretében

oly

elragadóan rajzolja?

Petfi

után

a

fest

költemény,

néprománcz
és

és

genrekép nagy divatba

jött.

Eégibb

újabb költök
délibáb való-

egész serege neki esett a pusztának.

A

ságos «purpureus pannus))

ményen
az

ott lebeg.

Majd minden költeLapjaink telvék tájképekkel, mintha
lett.

állandó

képtárlattal

akarnának vetekedni. Min-

dennap az utánzás

és gondolatszegénység kínjaival

találkozunk. Nem annyira Petfi-tanulmányt látunk, mint Petfi-utánzást, melyben mégis csak a szavak és tárgy emlékeztetnek Petfire. De ha lemondunk
is

arról,

hogy

eredeti felfogást és költi egyéniséget
is

keressünk,
lunk.

még meglehets másolatra
:

alig talá-

A
s

tájképek tele vannak részletekkel, mik
az
iránt,

nem

tartoznak a dologhoz
érzék,

mi

lényeges, nincs

eszme és érzés alaphangulata sehol. külsség bennök az uralkodó. Mintha a fest költészetben valósággal a táj volna f, s nem azon kép, mely eltte kitárul, a költ lélekállapota s nem az, mely lelkén tükrözdik. A fest költészet
az

Szellem helyett

;

csak úgy költészet,

ha kép- és tájban, fény- és

ra-

l'KTüKI

SÁNDOR KS LYUAI K(>LTKSZETÜNK.

57

gyogásban

egy-egy

gondolatot,

érzést

képvisel

;

a

költ csak azon vonásokat szedheti össze, melyek czéljára szükségesek. Tájképeikben minden le van írva, kifestve, mégis rajtuk seramit sem látunk, semmit sem érzünk. Minden össze van halmozva, a mi úgynevezett költi, mintha valami csak pusztán magában költi lehetne, s minthogy mindenki a hatás új eszközét vágy fölfedezni, a legbizarrabb képek kerestetnek ki. Kirí néha egy-egy szebb kép, kihangzik
egy-egy

kedves

versszak,

de

egészet

adni,

nem

a

divatos lyra szokása.
részletek
vezni.
s

Fest

költészetünket a prózai
ne-

a

terpedtség

mvészetének lehetne

románczoknak,

Hasonló bvében vagyunk a genreképek- és népA balladák s a nagyobb elbeszél kölegészen
ezek foglalták
el.

temények helyét

Sarkans

tyús lovagok helyett most csikósok szerepelnek,
sziklavárakból a csárdákba költözött a szerelem,
áldozás,
Jó,

a

fel-

hsiség

és erény

egész phantastikus világa.

ha csak közönséges adomákat olvasunk, s nem oly eseményeket a jó magyar nép életébl, melyek valóságos hetyke ráfogások vagy torzképek. Valami különös vonás, mit a csikósok és betyárokon csak a költ fedezett föl, pár bizarr ötlet, pár reminiscentia Petfibl, kész a néprománcz. A genreképek, népi
és szokások leírásaivá váltak, s bennök épen azon apró részletezés és tespedtséggel találko-

jelenetek

mint tájképeinkben. Ugy látszik, mintha a népköltket nem valami bels ösztön, rokonszenv vonná a néphez, hanem divat, negédlés. Valami önzunk,
tudatlan úrias leereszkedés

vonul

el rajtok.

Mintha
tet-

mulatni akarnák magokat a nép együgyüségén,
szenék
szeszélyöknek a
tréfás

szerep, s ezért igen

58

KPaXIKAI DOLGOZATOK.

természetesen könnyen hajlanak a póriasságra, mint
rajta a legénykedésben. S

azon úrficskák, kik a nép közé elegyedve, túltesznek épen itt azon pont. mi a
népköltöt

valódi

megkülönbözteti

azoktól, kik csak

játszanak a néppel.

A
és

népkölt egészen népe
nemesebb,

világá-

ban

él,

érzéseit hordozza keblében, de egyszersmind

annyival

nagyobb

mennyiben költ.

S épen ez ers subjectiv érzés
objectivitását, s

adja

meg

a felfogás

rzi meg a torzítástól. Eltte, mondhatnám, szent a nép, mert képviseljének tartja magát, s eszménye a nép szeretete, érzületében gyökea szív dolga s mit elmélet soha nem meg, hallathat ugyan erösebb hangokat, minkhöz a salonok nem szokvák, de sohasem bántóan nyerset; lehet gyermeteg, hogy a túlfinom

redzvén,

mi

teremthet

m-

veltség

eltt
;

nevetségesnek

tetszhetik,

de sohasem
de soha-

gyermekes

ellökheti

magától az
s

illedéket,

sem a
szét

szív

szemérmét;

midn

saját eszményeit

akarja a költészetben

megtestesíteni,

nem

dúlhatja

ugyan azokat épen a költészet által. A népköltö szelleme, mint a napsugár, mindenhova elhat, íhogy mindent megaranyozzon, a nélkül, hogy beszennyezze
magát.

Midn
mény
volt.

Petfi

népdalaival

föllépett,

valódi

ese-

Soha magyar dalok oly hamar nem szállottak a nép ajkaira, mint az övéi. Mindenki elírja a legjobb népdalokat. 8 valóban, ismeré, hogy a népdal Petfinek igazi eleme. Míg egyfell egészen hatalmában a nép érzülete, gondolkozásmódja, nyelve, addig másfell a magyar népdalok szaggatottságát,

mely a nyugotiakkal ellentétben, nem annyira az eszme, mint a hangulatban keres egységet, az érzések átjátszását

a

természet

képeire, az

ers

festi-

PKTOFI SÁNDOR ES LYRAI KÓLTKíZEILSK.

n'.i

séget, a csillogó színek játékát,

annyi eredetiség- es
es

mÜTéezettel
szetté,

olvasztá

egy

újdon

ragyogó költé-

hogy a meglepetés általános volt, dalai anynyira magyarok, természetesek és könnyedek voltak,
hogy minden ember azt hivé
:

ilyet

könny

írni,

ez

ták,

De utánzói leginkább megmutatis mvészet hogy Petfi öntudatosan vagy öntudatlanul mennyire mvész. Mostani népkölegyre megy

nem

töink

dalai

élnek-e a

lelknkön
dani
ez
ilyet

vagy rossz

nép ajkán? Megzendülnek-e kedvünkben, mint a hogy
fogjuk-e rajok azt

a JÓ népdal szokott?
:

Nem
a

nagyon
költészet
is.
:

bajos írni, ez fejtör

monmvészet,

kínos

költnek
kellé

is

abba kerül, az
hatniok oly idnép-

olvasónak
ben,

Népdalainak

kétszeresen

midn

a nép politikai fontosságra kezdett emel-

kedni.

A nagy
egész

hatás

bátorrá tette a költt

s

dalai szellemét önté el legtöbb

költeményén.

Majd-

nem

költészete

népies szint váltott szellem-,

tartalom és verselésben. Vádolni kezdek, hogy elhagyogatja a
formát,
verselése

szabálytalan,

s

a

nép

együgy
emelni.
védeni,

széptani nézeteit törekszik irodalmi érvényre

Nem szándékom Petú
annál
kevésbbé

gyönge költeményeit
rakonczátlanságát,

utánzói

de

e

vádat

alatt

sohasem értettem egészen. Ha a forma nemcsak a technikát értjük, minthogy úgy is

van,
styl

hanem

a

felfogás
:

és kivitel egységét, tehát a
e

szabatosságát

Petfi
s

tekintetben igen ers.

Dalai egyöntetek,
toldozás, veríték

nem
s

látszanak rajta a habozás.

nyomai.

születnének

a formával,

Mintha gondolatai együtt azon érzést, mi szívében
is,

lángol, csak így lehetne elmondani. Találunk-e Petfi

népdalaiban csak egy

sort

mi

fölösleges volna?

60

KRITIKAI DOLGOZATOK.

Arra használja-e tárgyait,
képet, gondolatot ros

hogy

egy csoport érzést,

fzzön reájok, mik nincsenek szoviszonyban velk? Zavarja-e valami a hangulat
Gondatlansága
darabossága
;

egységét?

nem

hangzik-e jól

össze

naivságával,

szilajságával?

Képei

nem

szövdnek-e érzéssé, s nem találja-e meg mindig a szót, mire szüksége van ? S a mi a legfbb, nem merl-e legtöbbször, mint a valódi költk szoktak, egyetlen érzés, egyetlen tény mélyére, hogy azt egészen s a legjellemzbb alakban érzékitse meg? Természetesen, midn Petfi dalait ítéljük meg, nem kell felednünk, hogy magyar népkölt volt, 8 oly eredeti költ, kit igazságosan csak önmagából lehet megitélni. A kérdésnek legtermészetesen

inkább a körül kell forognia

:

megtesitte-e Petfi köl-

teményeiben azt, mit akart s azon eszmény szerint, melynek költi szellemébl következtetve, eltte kellett

lebegnie?

A
Fágát.

külf ormát

illetleg

sem értem

e
is

vád alapos-

Petfi a legnehezebb formákkal
s

meg

tudott

küzdeni,

néha oly könnyed, mintha csak népoda volna lehelve. E vád oka másutt rejlik. dalokat írván, elvetette a szokásos jambus és troverselése

cheus

lábakat,

s

bár

énekelni

nem

tudott,

mégis

sokszor bámulatosan eltalálta népdalaink zenemértókét.

A közönség és
azt,

kritikusok egy része

nem

találván

bennök

mit megszokott, hajlandó volt felettök

Azonban a nép könnyen énekelhette. Ez mutatja, hogy verselése nem puszta önkény és gondatlanság szüleménye volt. S vajon Arany balladáira. Erdélyi újabb dalaira, melyek szintén nem jambus
pálczát törni.

nincs bennök mérték,

vagy trocheus lábakon lejtenek, mondhatjuk-e, hogy midn könnyen kimutathatni

PETFI SÁNDOK
a népdalokból

ÉS LYRAI KÖLTKSZETÜNK.

dl

formákat, mevannak alakítva? Ha lyek mintegy azon költök, kik a görög, latin, franczia ós német formákat nálunk megbonosíták, köszönetet érdemelnek, mert nyelvünk hajlékonyságát új oldalról tün-

szabályosan

lehúzott

énekszó

után

tették

föl,

s

költi világukat

általok fejezték ki legki

jobban: vádolhatjuk-e azon költt,
formákkal küzdött
tosság-,

meg
hitte

többször

s

eredeti magyar nagyobb változa-

könnységgel,
8

mint

az

eddigi

magyar

költök,

ezeket

gondolatjai

legméltóbb kön-

tösének.

Továbbá Petfi érezte, hogy a magyar népdal néha oly rímeket is használ, melyek nem tiszta rímek ugyan, de igen jól összehangzanak, s bizonyos rendszerök van. Gyakrabban kezdett használni assonánezot, mint eddig szokásban volt, de mindig szabályosan. Érezte, hogy azon tárgyakhoz, melyeket megénekel, nem mindig illik a Vörösmarty méltóságos nyelve, vagy azon túlfinom és enervált költi nyelv, mely a középszerség conventionális nyelvévé alakúit.
8

Népies szavakat, kifejezéseket, összehúzásokat

nyelvfordulatokat kezde használni, de mindig elég

ízléssel.

Épen úgy
s

tett,

mint Vörösmarty,
nyelvemlékekhez,

ki

nem

használhatván eléggé Kazinczy költi nyelvét, visszatért Zrínyihez,

a régibb

teremtett

magának egy

újat.

Petfi

s úgy nyelvünk még

eddig eléggé ki

nem
s

bányászott aknáihoz fordult, a
költészetéhez méltó nyelvet

nép nyelvéhez
rendszerén,

magának

teremtett. Tágított valamit az

irodalmi nyelv merev
új

s a költi nyelv egy meg, mely épen annyi szépséggel

formáját alkotta

bír,

mim

a Vörös-

martyé,

st

az irodalmi fejldés szerint épen a Vökellett következnie.

rösmartyé után

Megmutatta, mi-

ként lehet egyszeren. melyekben szembetn gondatlanságot árul el. gyermetegen. s az asso- nánczot szabálytalanul újabb. a nép kifejezéseit. s nála jelent- Az nem ha követi táj szavakkal árasztják el költészetünket. s használják a legtöbbször szerint sem az verselnek sem a régibb formák nem küzdeni a külformáva) általában pedáns- ságnak írni. Az nem egészen szabatos eddigi fogalmaink sze- benne a nemzet geniusa szökel s mintegy visszahatásként nyilatkozik az idegen szófzés ellen. mintha annak. a jó rímekkel keveset gondolnak.62 KRITIKAI DOLGOZATOK. mesterkélten nyelve rint. ha ugyan nem találkoznék is elragadó dallam van. könnység- és változatosságban gazdagítanák. miként lehet magyarul s jellemzetesen szólani oly dolgokról is. kinek a vers gel nyg. mely lenygözi a szellemet. mely méltóságot és ert egyesít. Az a mi a nép ajkain jelentség nélde kül. s a helyett. szeszélyt és ízléstelenséget emelik elvvé. az hibája. tartják. nem jobb itt volna prózát : egy új nyga nyelv szabatosságával. a kor- látlanságot. s mégis a legköltibben szólani. megszépült. hogy hanyag versel. mert az úgynevezett Petfi-iskola . kik Petfi újításaiban csak korlátlanságot látván. vagy idegenszerleg melyekrl eddig szólottak. Igaz. de azt megint csak utánzói terjesztik róla. van egy pár dala. nyelvfordulatait valami varázszsal tudta bevonni. hogy fordulatok-. . de legalább tárgyaiban mindig némi indokot találunk igaz. ha az irodalmi nyelvet tájszólássá séget. hogy azok egyszerre költi becsekké váltak. Petfi dalaiban dallam. ingatagon. Petfi néha túlmerész. határozottságot nyert. Ízléstelenül hangzott. akarják lealacsonyítani. tikus Bennök nem Vörösmarty pathedallama zeng. hívei azok.

hogy nál. Vágy szállotta ersebb alapon. Az az országos szónokokról az írókra is elragadt. mink a fölébredt politikai öntudat. hogy a népköltészet. . >V^ sem az Aranyé. hanem az egész közönségnek írni. Sok ok munkált ugyan együvé erre. hol a kellem a baugulat nyugodtságában. alkotó szelés Csokonainál. tágult sajtóviszonyok. a míveltebbeknek. hogy költészetünk s visszatérjen a nemzet primitív állapotára s egészen a népköltészeti hagyományok eszmeköre érzésvilá- gának képviselje legyen. tágabb látmeg a költket nemcsak az irodalmi köröknek. Yörösmart)'nál és Erdélyinél nála jelent meg elször teljes erben.: l'KrÖFI SÁNDOR KS LYRAI KÖl-TfchZKTÜNK. ki a népelemet de halljuk a szenvedély hullámos lüktetéstít. hanem hogy segédforrást vegyen s megújítsa magát a népszellem által. egyes költök kí- de mégis Petfi vala a költészetben az hatásoknak eleinte mintegy központja. életben és irodalomban. mert csak így lehetett igaz hangja a kor hangulatának.-igában citásában rejlik . nemzeti szellem új hódítmánya határral. mely vnépies» nek sérletei : összes nevezi magát. melyen lyránk az utolsó évtizedben átment. demokrat eszmék. költészetébe fölvette. költészet A » népies » egy új phasisa a a nemzeti fejldésének. nem azt czélozta. mert ez épen úgy kimutatható már Horváth Ádám- mint a Kisfaludyakde annyi igaz.és sorokban az érzések hangzanának össze és rímelnének. lemben s irodalomtörténeti fontosságra emelkedve. Nem Petfi az els magyar költ. mely a változás. a forma szabatosH. s a rhythraus plasti- leigóz mintha a lábak. a kritikusok és népkutatók munkássága. a népszerség csábító varázsa. Azon irodalmi mozgalom. a fejld nemzeti vala szellemnek. költi iskola. . nagy részében az ö müve. Erezni kezdek.

említhetni. midn teremt. . eposzt. Hatni s ösztönszerleg megtalálták a tárgyakat ldött. A nép-elem sokképen hatott jótékonyan költé- Míg egyfell a nyelvet eredeti sajátságaihoz visszavezetni segíté. tott magába s olvasz- valamit a külföld modern irányaiból a lyrából átment az eposba. s fejezi ki eléggé mozgalom jellemét s épen mind a költök. kik azért tévednek mind azt szó szerint veszik nem érzik alatta a szellemet. de a szellem mindenütt mutatta Kitn s örökbecs mveket melyek e szellem szülöttei s a külföld egyrészt azóta van nagyobb figyelemmel költészetünk életrevalóságát. meg az gyümölcseit. az irodalom hatása élénkebb Ion. a színmbe és regénybe. az eszközt. nagyközönség s A költk azért szállottak le a néphez. új formákkal gazdagítá s nemcsak ösztönt ada a költészet oly fajai mívelésére. nem a kritikusok. a magyar szellem önállóbban. ságában forrongott. A kö- zönség növekedett. egész nem kör. melyek iránt a közönség élénken érdekMindez válhatlan kapcsolatban volt egy csoport széptani és politikai nézettel. hogy magokhoz emeltisztulatlan- hangján szólaljanak meg eszményeit örökítsék. is adhat a mköltészetnek. regét. mint minden irodalmi pártszó.64 KRITIKAI DOLGOZATOK. de azokat eredeti alakban is teremte meg mint a népdalt. melyek eddig nem míveltettek eléggé. Már felderülni láttuk azon korszak hajnalát. nemiekben szabályt akarván. érlelni onnan szívni táplálékát. hanem jék. eredetibben A költészet a nemzeti életbe kezdé beereszteni gyös kerét. levegjén virágzani egy választott számára. Ez irodalmi változás ugyan még azon erejét. A népies. : népszínmvet. szetünkre. románezot. addig más- fell közelebb hozta az irodalmat az élethez.

min mire szik. mint népismei. Azonban a népelem úgy kifejlett jóra. Nekik nem volt elég a népköltészet: tájköltészetet alkottak. nem de nyomán irodalom költészetben. Talán máris hogy költészetünk népnemzeti némi önérzettel mondhatjuk el. az anyag lépett a szellem s helyére. mint- sem ne tarthatnók kórjelnek.TKS/. S mi az a tájköltészet? szólás. S táj szavak s a népszokások még jó. leírása A tájszavak általáno- a tájszokások czélnl ben és gyakorlatban. mely súlypontját a költészet fogalmán kívül keresi. fejleszszék. alapja jobban megidegen ersödött. sem népísme valamivel több. ÜÖ iránt. állottak el. A népköltészet sem tájszólás. kivált O a Gyulai Pál: Kritikai dolgozatok.KTÜNK. mik helyet foglalhatnak és nyelvtani ugyan. történeti egyedül költészeti elvek adalékok a népi kutatók gyjteményei- ben. kik nem arra törekedtek. akár a kritikusnak szempontul szolgáljon. sítása. tájszokás. . Mindaz. Ha s szemlét tartunk összehasonlítjuk a világ összes népköltészete fölött a mi most született tájköltészetünkkel. hogy a népelemet elbbre vigyék. Küls- soha. mert költészet. mellékszerepet sem legfölebb néha színezetül szolgál. Sem több. nem tzetik elméletha a tájszavak igazi költöttek. melyet az Oly költészet született meg. mely kép- telen új genre-t alkotni nem nyújthat semmit. ját- k fsúlyt helyeznek. mint táj- tájviselet. Osszehal- moztatik minden úgynevezett kelmeszerü adalék. tévedésben vannak az új tan emberei. ség. mintsem féllhetnök az irodalmak évek- káros befolyásától. állít elé.: l'ETÜFI SÁNDOR KS LYKAI KDI. látni fogjuk. ifjak és nem ifjak. sem kevesebb. mi akár a költnek. mint rosszra s a közelebbi hatása épen ben ez utóbbi Költök sokkal erösebben nyilatkozott. hanem hogy alább sülyeszszék. melyek szerkesztvék.

De az nem költészet. lyrai : kplteményeikben összehalmoznak. költk szeszélye. lelkesülés fejében megtanulunk egy vagy tájszokást. eredetiséget hajhásznak. Mintegy hogy mindannak. 8 kritikusok. hol költi nyelvünk az irodalom keletkezte eltt állott. kik nem bírván eredetiséggel. s melyet csak kommentárral szót lehet megértenünk. tészet fogjuk az új tant a köls ha alkalmazni minden nemére. mely minden költeményt széppé varázsolt.6G KRITIKAI DOLGOZATOK. feltnbben nyilatkozott fogalomzavar szabályul állíttatott eszmék anarchiája. játékszer. erlködés az ízlés ellen nagy gyermekek Elállottak költk czéává a emelték. Hajdan a latin iskola idejében a klasszikus költeményhez elég volt pár . mi népies. elöállanak palócz regények. humorban. ha táj- megértettük. mely a költnek minden kihágásra jogot adott. mint a népelem sülyedése. Az összes magyar népdalgyüjteményben nincs annyi tájszó. mely mvészi érdemelheti alakítás helyett tájs szavak és szokások registrálásával akar hatni a népdal nevét nem meg azon költemény. A tájköltészet nem egyéb. s hiencz eposok. hiú mely megboszulja magát. barkó drámák. Ez lön a kenet. mint mennyit mköltészetünk tájkölti költeményeikben s mi több. és szükségeskép szépnek egészségesnek kell lennie. egyetlen hangot sem adott. Az egész tájköltészet. írni fogunk hatféle tájszóláson lassan-lassan elérünk oda. Elméletökhöz híven ebben keresik a népköltészet ers oldalát. mely új dallamhai'mo- ként vegyült volna a magyar népköltészet niájába. de sohasem czéhil költi érdeket pedig épen nem föltételez. ez a fölhatalmazás. kik a népiest pana- A s lyrában az föl. mint ilyen. játékszere.

annjára természetes akart lenni. hogy azt. népdal remekm 8 népdal a a nem volna annyi rossz. mint salonnak. mint a nem-népnél. rajz E talán sötétnek. az eredetiséghez. minden minden szeszély a népmintha a népnél nem nemzeti geniua szökelése volna annyi ízléstelenség. mintha veszni indulna az érzék. mint nem-népdal s kunyhónak nem volna meg a maga hóbortja. de sem 5* sem a szivet új kincscsel nem gazdagítja. hogy mindaz. Mindenki nép- akar mintha ezenkívül nem és volna a magyar költnek más pályája. mint a nemzeti szellem aléltsága. most a raafjyar dalhoz oléí^ pár kitoremtettózett kifejezés. egyszer a széptanit is megpendí- Valóban az újabb lyrában kevés vigasztaló van. Több-kevesebb szerencsével írt mveket olvasunk. sem formában nem adott kitnt vagy újat. eszméit. hangját tart s oly költészet áll el. tartalomban.rEToFI SÁNDOR KS LYKAI KOLTESZKTVN'K. a lelkesülés oly tár- gyak és eszmék iránt. melyekbl ismert dallamok hangzanak felénk. öntudatlan vagy öntudatosan kibányászszák érzéseit. csín lelkiisme- retesség a nyelv. Petfit halljuk ezer változatban. hogy nem fölösleges az árnyoldal is. annyi- szor szólott úgynevezett hazafiúi szempontból. melyekért a világ minden lett. költje lelkesült. D/ mytbologiai hasonlat. a gond. már : költészetbe való. gyöngéit látjuk lenni. Lyránk annyira magyar vadászta hogy csak sallangos. hogy szükséges legalább teni. A népdalok hiányait látjuk utánozni. a Petöti költö utánozni. de a napisajtó annyi fényoldalát mutatta be az újabb lyrának. az mely nagy igényt irodalmat. mesterkélt lön és szilaj gyermekessége nem egyéb. túlszigorúnak tetszhetik. a forma körül. Úgy rémlik. Hitté lön. Sem eltanulják szavait. . mintha mi a nép száján egy-egy forog.

addig másfell mintegy megköunyülve érzem magamat. hogy szót emeltem lyrai költészetünk bajairól akkor. . mely a népelem kinövései ellen fog nyi- meghozza költit. kinek költészete els ifjúságom álmait körüllebegte. melyet átéltünk. lendületet általában a lyra lesz-e az a hol a szellem alko- tóbb ervel teremt? Kérdések. Egy rázkódtató viharos korszak régibb alakul mely minden viszonyt alapjában irány feldúlt. Hoz-e az id lyránkra új tér. A magyar latkozni. melyek szabad és sejtetnek. érzést. s nem egyhamar élénk a közfogé- meg új költi a lesz konyság. Azonban a viszonyokban el. A költ nem nagy könnyen eszmét. Hallatnia kell szavát a jelenért jövendért egyaránt. Történjék bármi. ilyesmit legalább jelenségeket látunk. s találhatja meg a közszellemben sítse. lyrában nincs visszaesés. is van némi mentség. nincs okunk kétségbeesni. De a kritikának nem elnémulnia. talán tehetségeket sodrott talán tehetségeket akadályozott meg után. csak pangás s a visszahatás. mely lelke- vehet költi benyomásokat lelheti meg kora vagy felel- üterét. E visszahatás jelensége még magokban a par excellence népies költkben is kezd mutatkozni. míg egyfell Petöh életérl s költészetérl írva hálaadómat hiszem lefizetni azon költ iránt. midn a hivatottabbak hallgatnak. fejlödésökben.68 KRITIKAI DOLGOZATOK. Eészemröl. A for- radalom. melyekre ki sem het.

szempont Ítélte el vagy dicsité. de többé szolgálta. inkább termékenyíti-e az irodalmat. ha nem is helyes irányt. engem mindig különös hangulat panaszolni. küzdelmében eszmék melendületet adott a költé- rültek melyek jótékonyan hatottak a közönségre. az élénk mozgalom ers a legtöbbször szetnek. jobban szolgálja-e az Ízlést. Ennek megvoltak jó és rossz oldalai néha szenvedett az ízlés. Vajon viselnek most. a hogy szolgálhatta. Évek eltt kritikánk irodalmi 8 politikai jellem volt. A kritika szolgálta az Ízlést. mert szenszéptani a költt nem mindig vedélyesen védték. a szép- lapok a politikaiak fegyverhordozói voltak. elbb viszi-e közönségünket? E el. I. néha nyert. vitatkozni s fog elvégre is gúnyolódni van kedvem akarok egész az indulatos- . A pár- tok küzdelme átjátszott az irodalmi vitákba. kérdésre szeretnék .: SZÉPIRODALMI SZEMLE. hatások noha nem a széptan kedveért. mert szenvedélyesen megtámadták. De 8 ez ellenkez fel. és politikai okból. politikai midn lapjaink nem kép- pártokat. mi kritikánk jelleme ? Emelkedett-e tisztultabb szempontokra.

folyó és elakadt iratainkat. . Hadd oszoljanak szét a költi álmok. sind is «Nur die Lumpen nekem iró bescheiden» mondja egyszer Goethe. sért hiúság szenvedélyes pedánsságot feleseléseire ébredtem emitt a parókás kellé meg- . vitatkozni. Oh a paradoxonok. milehet. Meggondolva mondom ki e szót. miért a dn dn hallgatni gúnyos polémia. izgalmait vallom töprengek szemle helyett E hangulat most is vajon nem : mikor aztán óhajtom hallgatni készt. nevetnem. Megjól. illik és becsületes midn ! az ifjúhoz oly jól a szerénység. ságig 8 utoljára is hallgatnom esik a költészet a polémia becserélni. nagyobb lapjaink.70 KRITIKAI DOLGOZATOK. Legyen szabad legalább követnem e nagy elvét. melynek nálunk annyi kis író hódol. ha azok. Olvastam a sorokban és sorok közt. hogy innen mindig Mammon hunyorreám. Jól tudom. álmaival volna-e jobb kritikai költeményt vagy beszélyt irnom? — Valóban miért is is másnak kellemetlent mondani. mi- a hizelgö panegyris könnyebb. Emlékem h. gott Emlékszem. sértett vagy . adomák. chorusa . hányszor kellett bosszankodnom. és Volt idm reá. botrányok krónikáját ritkán régóta Már forgatom kisebb feledi az ember. nem fognak a dologhoz szólani. hadd merjek hát panaszolni. csodálkoznom. miért tekintélyes hazafiak koszorúit tépdelni. kiket az ügy közelrl érdekel. gúnyolódni. jelleme ? Mi tehát most kritikánk A jellemtelen- ség nézetek és indokokban egyaránt. sehogysem tudva elég jól takarózni a onnan a pajtásság rikkantó zött odább itt a boldog könnyelmség vagy együgység csevegésein szenderedtem el ott a hazafiság köpenyével. 8 csak akkor némuljak el.

kiket ügy tömeg mulatságára. Ott azon lapok melyekben a kritika . és — A bírálatok nyomorú ismertetések aljasultak . a polémia magánügyek személyesked vitájává és néha szennyes pasquillá. vagy a mi benne nem az. hasonlítható. de a gladiátoroké a látták félrevonulni. Nem kából.SZÉPIROPALMl SZEMLE. olvastam : «Jelenleg ki bírálatokat rl valódi sem akar az újabb könyveksem írni. hogy sincs. amott a csörga mint lelkiifimeretlenségével mit csak az kérkedik: e zajba untalan a «YÍcczek>). mely ne ezt ott is felületes és pártos bírálatok jelennek meg. zott I — ki engem már ie a legfeketébb vér pessimistának Ez ellenvetés utóbbi részében van valami igaz. sem olvasni. Azonban az én pessimismu- 8om vigasztalhatlan. s nálunk ezeltt sem hiánymondhatja valamelyik optimista olvasóm. mint laptöltk foglalnak helyet és phrasisaikból e sem olvasó sem író nem okul. I) Mintha sorokat rólunk vagy inkább vigasz- talásunkra írták volna. A kritika az irodalmon kívül es czélok küzdterévé fajult. önmagát liámulja. okoskodó hir- detményekké stereotjrp a politikai és szépirodalmi lapok tárczájában. Ez túlzás. hanem hogy sehol- földi sem mutatkozik komoly akarat. hogy sok lap itt z is játékot a kriti- tenné . tiszta szándék. hogy egy nem az a kórjel. föl. olyan. mi más irodalomra is illik. Szóval kritikusaink mindent megtettek. illetk értbettek. «revanche-oki) bahotája vegyült. A külirodalmakkal a miénk e részben épen nem is. Legalább nem rég egy külföldi krittkai lapban ezt tart. e tarka jeleneteket szüntelen viadal váltotta nem a bajnokoké. 71 bámuluom a mint sipkás tudatlanságot. s kiktl több telt volna. az a baj. mi tlük telt. jónak lelkesít. hanem az.

hogy igazságtalan legyek. » majd az (•Athenaeumo a tudomány és jellem késbb a «Szépirodalmi Szemle» közül is ját- szották e szerepet. « méltánylatot is megvannak érdemei. Újra inkább. hanem az irodalmiakat. Régebben a wKritikai Lapok. hogy a tudomány és irodalomnak állandó rovatot nyitott oly idben. A oP. « Pesti Naplói) s épen kiálthatja újra valaki. talán épen a ne- vezett lap szerkesztje. meg tudnak rizni találkozik bizonyos mindig egy-két oly közlöny. N. sem hiúság nem csábít. pitnak hatalmával tekintélyt alameg. a «P. és ami a a legtöbb. iskolát képviseltek. hogy egészben véve elvet.» szenvedély. «Most ilyen I» — is van ily lapunk. Ez eddig többé -ke vésbbé nálunk sem hiányzott. csak igen másodrend álláspontot. maradok mert is véleményem fennebb annyival jellem- amidn kritikánkat zém. 'politikai hátterü- érdemül vagy hibául róbatjuk föl. Egyébiránt akarok faggatózni. nagy hévvel szomelyekhez keveset ért. az irodalmi fejldés lépcsiül szolgáltak. a hol alkalma nyílik ámíthatni. a melyek kiválóan kritikával foglalkoznak. a nem kritikai lapok egy- kett ket által támogatva vagy épen kiegészítve. jellemök volt. nem Sem sem önérdek. midn kritikával egy lap sem foglalko. vagy mellett. s az «Uj Magyar Múzeumi) is a . N. dott rendszeresen. elttem lebegett. N. egy s mást becsmérelhetünk bennük. s itt nem a politiérdemel kaiakat értem. s dolog. annál ke vésbbé becsmérelni. ki mindig kott oly dolgokba szólani. de azt el kell ismernünk. Most talán elveiket kétségbe vonhatjuk. »-nak igen dicséretes oldala. melyek az illet helyeken nálam nélkül is eléggé el vannak ismerve.KRITIKAI DOLGOZATOK. rendszert. A (iP.

mint nagy költk. mint széptani riasztott. szépet. azért is A <'P. összes hatásában irodalmunkra nézve épen nem jótékony. olvastam azért benne. saját sem igen vagy más gondolattudok valakit azért. akár mint mübiró. bogy néha alabírálatokat közöl. néhány írhat. tn szép jait? íróknak lennünk lapot Pár kedves verssort. másszor kötelessége élet ha egy egész folyamában nem fejt ki erkölcsi ert. Engem vala- mely mben pár szép hely. N. elvtelensége nem hanem mert ember. s a szellem összes hatása lehangol. mely a közönség izlési fogalmait összezavarja. hogy egészben véve jellemtelen nézetei és indokaiban egyaránt. mert én írtam bele pár czikket. mert szerint cselekedett.)) ! S így vizs- kritikai eljárását. úgy találom. sikerült rész meg nem veszteget. s pos és rószrehajlatlan is Legalább is én ilyeneket fogok. De én egyes akár mint részletekre keveset tudok hajtani. igaz. S ezek A széptani elvtelenség. untat vagy épen visszadöbbent. Becsülni egyszer jót. raig a szerkesztnek nem annyira el lovagiatlansága. jellemet. mint változatos a hány gyönge vagy nyeglére találunk gálva a «P. ha az egész elhibázott. Oh akkor úton-útfélen annyi szilárd jellem emberrel szoríthatnánk kezet. mindenki S ki nem mond néha ! napján igazat.d teljes méltánylatot érdemel. talán ezután is Ezt nem mondom.: SZia'IKODAUMI S/KMLK. Oh ki- akkor misem volna könnyebb. N. mely végig vonul rajta. kinek az irodalom ügye szivén fekszik. s a szellem. bibliogrnph szerény szerepével elégedett meg. . Miért? kell Mert kritikai eljárásában négy dologtól visszariadnia annak.

foly. irodalmi vezérelvet kö- N. hogy Itt közölük kiválasztani a valódit. a bölcs és udvarias került eljuttatni oda. s a hamis idealismus romjain emelked természeties. egyszer és jellemzetes oltárai bálványképek. nyelvi és formai hóditmányok semmiségek. Annyi elv. min vet a «P. A letti szenvedélyes pártosság. ményeket. ki eltri az ellenkez véleszéptani volt. annyi csak iskola. Azt . korszakát egészen megvetni utánzók. férfiú. s mely nem elvek mel- küzdelembl Bizonyos eszmenélküli az irodalom megalázása. s a törekvés typikai alakok helyett egyéni jellemeket adni bohóságok. oly hangú polémia. azóta csak epigonok vannak. keszt udvarias ember.» ? Nem tudnám megmondani. hogy a magyar s költészet aranykora 1830 körül bevégzdött. a legnagyobb E nem annyira merész. magáéit.74 KRITIKAI DOLGOZATOK. E és szerint újabb korszak genialis költi Arany Petfi nyomorult költészetünk a népnemzeties átalakulása hanj^atlás. de mindig si- ugyanaz. egymással ellenkez lehetetlen irány merül föl benne. Min széptani irányt. rendszer hse. elv. a szónoki pathósz mellzése a kedély jogaiért. mint és korlátolt mértékben elfogult ujabb az nézet lát- irodalmunk szik. a min- denki megtalálhatja ember. hiúság tömjénezése az Fejtegessük — természetesen mindenütt csak a szépirodalmat illetleg. mi izlés és tudo- A mány nemzeti rovására. kinek lapját s mi az eszmék nihilismusa azt az Egyik számban olvassuk. a hány van és nincs. A szerkeszt bölcs a szer- ki változtatni szokta meggyzdéseit. érzület üressége.

ez alkalommal épen nekem jutott a szerencse védenem elveit. a regényben Jósikánál is egészen megállapodott. Hétköznap pánczélos czikkekben küzd a legeskölté- legújabb költészet ros szet rakonczátlanságai ellen. s N. elfogultabb. melyekkel egy Béranger megelégedhet- nék. mert elször mert kikelni az úgynevezett tájköltészet ellen. oly czímekkel meg. Ez következetlenségnek «P. mu- Míg egyik számának tárczájában Petegyügy vidéki levelezje által megtámadni engedi.i) kezdi fejtegetni a táj költészet ször- nységeit. Megvannak azért az ö phra- sisai az újabb költészet bajnokai és elvei számára st itt még sokkal merészebb. fit valamelyik szerencsétlenebb tiszteli epigónját. de sáto- ünnepeken nagy hhóval a legeslegújabb verses leggyöngébb gyártmányait közli.') egészen a ré^'i irodalom hive. oly jegyzetek rismus.SZKI'IRODAI. Lisznyait. N. E lapnak én egyik szerkesztje lévén. melyet a napisajtó is annyira meg- bámult. így nem átallja bírálatában kiáltani . hihetné az ember. a dalKárolynál. kíséretében.i» még de több példáit idézhetem. N. ban sít. ez csak látszat.MI SZKMl-K. ugyanazon okokkal éles élve ellene. hofry a «P. addig a másikban Petfi egyik leglatságosabb. A ellensége a franczia romantika azért és modern egyik költészetnek egyaránt. N. mi valóságos széptani barba- A «P. melyeket én használtam. Te is. s kitn tehetségeibl majd mind lángészt a régibb magyar kritika elkallott eszméit újítja föl. Kisfalud}' az eposzban Vörösmartynál. S mi történt? Néhány hónap múlva ugyancsak a «P. S erre sok hajlamot tann- Legalább régibb irodalmunk gyárt.i) egykor megtámadta a « Szépirodalmi Lapoktt-at.

» a költészetet sem a politika. sem a bölcsészet szolgájává s nem akarja tenni. föl: (iMi nem rosszaljuk a franczia modort. de ez nem akadá- hogy Dumas regényírói magyar utánzóit érdemükön leg- méltányolja tárezájában. Azonban a szerkeszti jegyzetek.76 KKITIKAI DOLGOZATOK. s azon tévhitben élne.» egy helytt az irányregény ellen nyi- latkozik. Mindenütt kenetteljes . mennyiben a költi alkotással össze tud olvadni. kiknek a cziczomás szentes- ked unalmasságban kedvük telik? De ez összefügg jelenkorunk édeskés divatával. a tiszta E is tant más czikkeiben egy a pietista is mvészi alak barátja. hogy az irányregény tulaj donkép nem is költi génre. hol a többek közt ez Hogyan találkozhatnak emberek. hogy a (iR N. felül lenézi Dumas-t. egy Montepin-t vagy Féval-t rántson elö. noha a külföld jelesbb közül választhat. vallja. N. » Több ízben kissé nevetségesen lyozza. mi egyébiránt érdemükbl mit sem von le. hirdetmények a tárcza eredeti regényeit mindig irányregénykép dicsérik föl. mint a melyben rendszerint a mvészi czél alá van rendelve a politikai és társadalmi eszméknek. sem a morál. A «P. mintha a szerkeszt lapja széptani czikkeit vagy nem olvasná vagy nem értené. st elég bátor Gutzellen áll: írt « kownak regények czikkét lefordítani. s a költi alak a prózai tartalom martalékául esik. Az említett czikkbl azt kell következtetnünk. mint a kereskedknél a «superfein» kifejezés. ügy látszik. hanem valami olyat jelent. mindennem irányt csak annyiban becsül benne. noha közülök eddig még egyetlen egy sem volt az. st jobb- nak tartjuk az angolok gyakori egyhangúsága s a németek tudós általánosságánál. s így a valódi költészet.

a költészet észrevétlen az erkölcsi értekezések lyedni. N. N. az eszme erkölcsi iránya már magában költivé teremt? Tehát költi alkotás. valamely mvet a világnézet nemessége. miben Tehát azt a mvész kifejezni akará. regényének bírálatában wA mint egy franczia kritikus mondja. mi pedig a «P. mvészi alak helyett be kell elégednünk az eszme. <iA morál. 77 phrasis uralkodik.) s azt nem más melyek czélokórt használja Ez adatokon kívül. ki aligha nem képmutató föl. Eletemben elször hallom oly ember ajkairól e szót.PZÉPIUODALMI SZEMLK. Byronnal kiálthatunk föl. mindenütt ellenszenv a vidor.». feltn különössé- . mindig abban kell keresni. csak hogy ez még magában senkit sem tesz azzá. N. Az erkölcs nagy dolog s bizonyára alig van nagy költ mély erkölcsi érzés nélkül.b széptani erkölcs elvét illeti. s ezen szépet »> a (íJávor orvosw-ban a világnézet nemessége képezi. a morál! veti ön szememre.)) modorába fog sü- S ugyancsak a leg oly elvet állít «P. » késbb ezzel ellenkez- elbibázottabb kölcsi iratot m is mely szerint nem csak a legvédhet. de minden pusztán erértekezést. föl. még a színésznket erkölcsök szerint osz- tályozza. az erkölcsi mag rideg prózájával ? S e tant épen annyiszor vallja a «P. mint a másikat. s elég lovagiatlanul magánviszonyaikat rá- galmazva feszegeti. Ugyanis ez áll : Fáy legújabb szépet. politikai leczkét. ki «Don Juau)) czim költeményét illetleg ezt írta egyik barátjának. Ha így haladunk. ép természetiesség iránt. bölcsészeti röp- költi mnek nevezhetni. st valami émelygs erkölcsiességet annyira negélyel.. hogy a széptani szempontot melis lzve.

ismeretek hiányából"? A így «P. N. N. hogy honnan ered mindez talán Talán korMeglehet. más iránt ellenszenvet tanusit. Ha a «P. míg a legtöbbször enge- E az pártosság a szinbirálatokon húzódik át lega szenvedélyességig emelkedve. N. mennyi szolgálatot hogy galambposta. Megelégszem a tényekkel. N. mi hidul szolgál kodhatni. is következtetést s az tény. melyeket akkor még nem mert ne tanulná 8 Széchenyi-fogásoknak nevezni. áttérnem további fejtegetéseimre. hogy a «P. régebben gazdászati tanulszerkesztette. némely csak iró iránt rokonszenvet. i^öly egy ábrándos. mert nem tartoznak elé.») néha szigorú dékeny. s így utánuk néznem. mi ha- tározott széptani elvek hiányában személyes fesze- indokok következménye lehet. szenvedélyes szív elragadtatásai- . feltnbben. tud lenni. sem kedvem.7S KRITIKAI DOLGOZATOK. s mányoknak a « Magyar Gazda D-t a nem igen juthatott ideje széptanban búvár» Azonban a « Magyar Gazda emléke bennem még más gondolatot is költ. egész Oh tesz ! a szinbirálati rovat Néha azt hihetné az ember. hol az iskolás gyerek ejthet rajta? is könnyen halálos sebet telenség krónikája A széptani elv- helyett talán érdekesebb lesz azt ? vizsgálnom. idézzek-e még több » dP. ez achillesi sarkakat. fi 1 j güknél fogva volt könny adatot a mélyen emlékembe tapadtak. » vezérelve az iro- dalmiakat? valóban a «P. ? széptani elvtelenségének bebizo- Apróra bÖDgészszem-e az egész elttem fekv másfél évi folyamot ? Bonczoljam-e szinbirányítására latait. miért politikai most lapot N. látoltságból.i» szerkesztje gazdasági lap mellett megtanulhatta a politikai ármányokat. getni Ez indokokat a közönség sem idm. melyekbl vonhatok.» szerkesztje élt.

79 nak édes terhét emeli szárnyain. a.) színésznnk is (Komlóssy Ida lítható. Itt bük és sóhaj zendül meg. I. melyet otthon legnagyobb mvészeiken sem tapasztalhatnak. ki va- lódi ritkán játszott. oly kevés van az irodalom.KMI. hogy néha a színm becsét Csoda. a. köze magán mulatság az egész.»-t a pártosság és szenvedély. ott gúny és szitok kurjant. des deux mondesw közelebbi füzeteinek egyikében keményen meg is rótt. paradoxonok-. hogy egyik színészünk (Tóth). Bulyovszkinéval nem hason- Jókairét fölülmúlja. mibl ki. velt m- világ az határozza szerepet.K. Azt is könnyen észrevehetni.MI S/. az ember nincs beavatva a rejtélybe. Planche Gusztáv nem ért magyarul ha olvashatná . k. éles fütty és haiczi tárogató sohasem némul el. túlzásokra ragadja a «P. és míg Seribe különös Legouvé gyöngéi védelemre találtak. e bírálatokat.SZKPIROnAI. kit nemrég Eachel játéka okozott.-ban nyerhessen kárpótlást azon boszu- ságért. Ily ellenmondások-. majd hogy a régi római piacz oszlopa. N. st a világ legels m- vésznjévé vált. el : melyik színészn játszik benne fkellé Ezért nemrég szegény Schillernek szigorú világirodalmi mértéket szenvednie. nem értheti annyira házi kedvtelés. bizonyosan tüstént Pestre rándulna. énem is játszhatik rosszul. Kar.* hogy e fölfedezés után az egész menthusiastái nem tódulnak hozzánk. s a csattogó taps. hogy egyik különben érdemes k. nemzeti színészet és nyilvánosság érdekeivel. Azonban annyit mindenki megérthet. aztán ren- desen haszontalan polémiák fejlenek . bámulni e hallatlan tüneményt. hova pasquilljait aggatja a gylölség. Aztán melyet a neki ezért «Revue az is világos. És miért? Ha . hogy K. hogy a hires franezia kritikus.

. nem kiszorítják a keleti mintegy valaki elvet.)) polémiáinak birét? gyakoriak szenvedélyesek azok. hogy majdlátszanak. de ha tárgyuk nem is volt vagy tudományt kiindulási délyt érdekl. fejlett ki. vagy s pontul valami ilyes szolgált. mi nem az irodalomé.» a szerkeszti szobák. N. A «P. tárát. N. 8 «P. vagy mindenesetre úgy volna folytatni. ers kifejezések szó- a bunkós körmondatok mesterségét tanulja. S min eredményt szült mindez? Vajon a többi lapokban is mióta otthonosabb.» mindezeket túlszárnyalta megmutatta. s velk De mutasson föl bennök egyetlen jóra való ügyet. mikép lehet havakon vita alig át szükségtelen s eszmenélküli feleselésekkel untatni a közönséget volt alázni az irodalmat. a szenve- némi elmésség. Irodalmi köztük egy-kett. a többi mind szini és cselszövények hiu szenvedélyekbl fontosságuknál igazítani. kávéházi társalgást is közönség elé Mióta tapasztaljuk a vitázó hangot oly sértvé a még fajulni. eszmét.») irodalmi téren az el nem igazítható? Mióta a wP. Ki oly nem hallotta és a «P. N. legalább mindig közügyet hátterül. versenyezni háború sürgönyeit.80 KRITIKAI DOLGOZATOK.vagy eszmével s fedezték. mint eddig.» is divatba hozta. mely megérdemelje. a gyöngédtelenség czélzásait? Mióta a kait viszi. hogy az ügy többé N. Az irodalmiakat csekély val el fogva pár szószíniekre lehetett volna a pedig kellett kár volt okot adni. N. Miért olvassuk is ott gyakrabban a magánszínfalak tit- viszonyok feszegetését. hogy irodalmi érdeket ébreszszen és esetre oly hangon. hogy a valódi iró tintába mártsa tollát s felizgassa idegeit A magyar irodalomban régebben is sok silány polémiát olvashat! tunk. bizonyos semmi üres faggatódzás? Mióta a itt «?.

mióta válik mindinkább gyerekies vásottság és eszme nélküli személyeskedés küzdterévé ? Mióta a P. Még adós. 81 S a polémia. mint talán kellene. egy Révay. N. de hálám soha sem viszonozta. Mindez közügy. melyre önérzetem pirult. hol az elfajult polémiák ügyében emelkedik valami együgyüen kér- ked maga vád. Kölcsey. midn a legvásottabb csínyeket követte mindez csak mosolyra s nem komoly felindulásra volna méltó. Bajza polémiáinak haszontalanságát fejtegette. S mindmásfél ezt ugyanazon <'P. mely múlt vaegy sárnapi számában nem pirul alkalmasint Pesten gyártott vidéki levelet közölni. ». Én a szerkesztjének mindig kedvencze voltam. szenvedélyes pártossága nem ismer korlátokat. N. Szabadjon hosszasabbnak lennem. ha a közönség eltt nem alázná mindinkább az irodalmat oly idben. N. egy utolsó állításom súlyt fejtegetésével vagyok melyre nagy helyezek azon eszméknél fogva. G . S és ezeltt is hányszor lehetett hallani e lap atyai tanári intéseit a fiatal írókhoz. Okom van polémia türelmet remélni oly közönségtl. ugyanazon is «P. melyeket érint. személyemet oly bókkal tisztelte meg. ürügye költi és kritikai mveimet folytonosan dicsértette.ós irodalmi ügyek komoly vitájának kellene lennie. alatt annyi magánügygyei Mindez nem az én magánügyem.d teszi. mennyiben a kritika egykép lényeges befolyással van az irodalomra s a közönség Gyulai Pál: Kritikai dolgozatok.)) fárasztottak. melyet «P. el. melynek tulajdonkép köz. mely ezeltt évvel a « Kritikáról* írt czikkében a régibb irodalom. Valóban talán midn az ellenkezt annyi szent érdek parancsolja és követelöbben mint bármikor.SZÉPIRODALMI SZEMLE. N.

Azt hogy a szerkeszt a multak minden emlékét kitörölte elméjébl. . Ízlésére. s : felszólalnom a csak egyetlen és ers szenveiro- dély készt nyegleség gylölete. túltesz A «P. az. a nemzeti érzést. mint nem követte hajdan e nagy férfiút.: 82 KRITIKAI DOLGOZATOK. kinek nevével annyira visszaél. csak kettt tartott meg a sujtást és nagy szót. legfbb czélom.)) kritikai eljárásának elvtelenségét és pár- tosságát egy szent eszme varázsával szokta fedezni nemzeti érzéssel. Ki a nemzeti mveltség és müveit nemzetiség eszméjének fontosságát nem fogja föl. mely tulajdonkép nem egyéb. Elég iziést 8 az irodalom való érdekeinek szolgálni. épen az dpimat erdeklöleg. Úgy látszik. és sehol sem kevésbbé. : az irodalmi ügyekben. Ez néha az elvtelenség indokául szol- a mint a pillanat palástjául. nagy szavak kicsiny dologhoz — mondhatják sokan. kritika. Azonban nemzeti érzés megvesztegetése és szép! irodalom. de mintha nem volna komoly akarata vagy képessége mvelni a nemzeti vagy öntudatlanul. N. érdeke a a pártosság csolja. A a (iP. melyekre soha sem volt szükségünk. ápolni látszik hogy hiu hegykeségbe játszsza. Széchenyi úgynevezett tanítványa épen úgy nem követi most. melynek hogy becsületes munkása lehessek. s azon dönt befolyást. hozza magával. megy az eredmény egyre hogy megvannak az ö fennhangzó phrasisai « fajunk)) dicsítésére. minden ruháját széttépte testén. ki. egyetlen büszkeségem.» szerkesztje nagy magyar. s a lényeget morzsolja szét. míg czafrangjain öntudatosan babrál. és nincs úgy. gál. N. mint a nemzeti hiúság tömjénzése a tudomány és Ízlés rovására. mint kell hinnünk. mindnyájunkon. néha mint a szükség paran- de mindig csalétekül.

s Horvát Istvánnak több téneti ily boldog ábrándjait. a hellén. csak kor- . a pyramysek magyar építmények. Mindamellett talán fej- tegetéseimbl mindenki meggyzdhetik. nem tartja kártékonynem mondja meg.Mi szkmle. hiába magyaráznám. e tárcza Rzük haBábjain. hogy épen üres szavakat mondottam. a római mveltség vallás alapítói. a tle öröklött történetnyomozó irányt épen nak. kébl hiszi.! szíu>inor>AT. de a nemzeti lelkesülés monomaniája útján annyi ábrándba tévedt történetnyomozónk oly divatossá tett történetirodalmunk kárára. mert annyi korcs író közt magát. mert alkalma van játékot zni a nemzeti érzéssel. S3 mit rajok az irodalom bármely ága s a kritika gyakorolnak. az Indus birodalomtól fogva Afrika és Európa legnyugatiabb partjáig uralkodtak. Miért? mert kardot köthet sdicsöségünkért. hogy seink háromezer év folyó és sinai ki teljes lel- alatt a Nilus forrásán kezdve a legészakibb Lapplandig. k az egyiptomi. S lapját azóta is e tör- iskola híveinek folyvást megnyitja. nem érti. Homér a jászok közt énekelt. Mit neki a tudomány érdeke. annak én itt. jegyzetében Horvát Istvánt a magyar nevezi.i> egyik számában Toldy Ferencz. melyet störténagy nev. de sejtetni engedi. Hor- vát István emlékének kelni bátorkodatt áldozván. igen gyöngéden ki- irány ellen. N. a keresztyén legfbb terjeszti. nem A «P. mint egyedüli magyart mutathatja be. störténet Columbusának tanait s nem haj- landó valódi értóköktl megfosztani. látoltságba kerül 6* midn az oly kevésbe. tudományos tévedéseket védve. mellzve minden tudományos azon netünket illetleg e indokolást. A szerkeszt. ha a nemzeti hiúsággal kaczérkodhatik.

valami nagy kinnal kikeresett gondolatot. Ekkor elemében van. forrongó tanulmányt. melyet csak tiszteltetni szabad és ((Jelesebb kell. . lajdonkép a legközönségesebb irodalmi színvonalra lelket. hol a régibb kitünö irók számos és különféle kiadásban közkézen. Azonban mit találunk ez irodalmi mellképek legtöbbjében? helyett Jellemzés és a szellem nyomozása üres általánosságokat. melyek sokkal kártékonyabbak. Az általa epigóninak nevezett korszakban pazaran fedezi föl a shakespearei és goethei nalakokat oly könyvekben. emlékét újítja föl. 8 így tovább. Hátha még valamely magyar tárgyú. mert m nevetségessé teszik a nemzeti önérzetet. íróink csarnoka » czím alatt mely nagyrészt régibb íróink Ez igen derék gondolat volt. A P. Kö- zönségünk nem forognak szokta követni külföld példáját. egyik Írónnkrl mond. mintsem pusztán csak unalmasak lehetnének. melyek tuajkait. i. Nálunk csak az új könyvnek van becse a meddig van. hogy minden semmiségre a magyar szellem dicsségét hangoztassa. Minden gyönge munka védelmére tud mondani valami mesterséges. müvek Ha ellenszenv nem nyitja pedáns fed- dzésekre vagy szenvedélyes kifakadásokra a «P.84 KRITIKAI DOLGOZATOK. legyen bár a leggyöngébb. egy rovatot nyitott. tén átmenve a legmagasabb tárgyilagosságra emelkekiválón dett. ekkor jobbra balra szórja azon tulipános phrasisokat.)> akkor rendesen harsány trombitába fú. N. sem emelkedtek. mélybeoly dolgokat ható elméletet talál. Ezzel rokon irány vonul át a szépirodalmi bírálatain is. melyeket Goethérl nem lehet elmondani. hogy a társadalmi forrongások minden elmélet. N. s az írók közül is nem sokan ismerik eldeiket.

hogy a kritika sem gáncshaj hászat. Az csók em- bernek eszébe jut az egyszeri történetíró. hogy akkor teszünk a nemzetiségnek legtöbb hasznot. N.SZKPIRODALMI SZKMLK. mely valódi kegyelet helyett mosolyt idéz a dologértö ajkaira. de ez a legnevezetesebb. ha nem a nemzeti hiúságot. s az eredeti kifejldés mellett küzd. tudomány és mvészet érdekeit Miért venné figyelembe. hogy minden magyar munka bámulatos. mert hazafi kötelességének tartja hirdethetni. » Mindez hagyján! de itt is elvonul a nemzeti hegykeség. s sem a dicsbeszéd. 85 irodalmi nézetek helyett czifra dicsbeszédet. melyben ez irány a legelhatározottabb körvonalokban emelkedett ki. melynek velem együtt sokan hódolnak ? Nem. hanem a szellem nyomozása. Mit neki az irodalom valódi érdeke'? Mit tudja. Miért teszi hát? Mert nagy magyar. hisz a «P. mert elve a hiu önteltséget s korlátolt felfogásokat terjeszteni a nemzeti érzés örve alatt. tenni ! tudományos emelni a eszméket közkeletekké s rizni. nyelvben általán az lence nemzeti irány hive. S miért teszi ezt a <iP. vagy — akarja tudni. de ez a legnagyobb. »? talán széptanban. se helyre nem igazítja.»nak nincsenek a tudományt és költészetet illetleg határozott elvei s határozatlansá- gában egyszer epigóninak is nevezi azon egész korszakot. ki mindig így kezdette czikkeit : nevezetes esemény van a világon. hanem az öü- . jelene tele van lángelmékkel s minden semmiségbl a nemzeti dicsség diadalive készül. irodalmunk múltja. hiúság tömjén- zése. sok nagy férfiút ismerünk. a czélja kitn mveket felfoghatóbbakká. irodalomban azon par excelmely az utánzás. az ide- gen minták ellen nyilatkozik. a nagyközönség izlési fogalmait pedig se nem s világosítja. N.

s egy szent eszme palástját. hogy elfizetket hajhászszak. vagy szigorú le- gyen-e? a fdolog hogy elve legyen. melylyel annyi mindent eltakarbaini. Az elttem nagj^on közönyös dolog. . a nyomdászra. csak lelkiismeretlenségbe kerül. hogy ha valamely írónak üres bókot mondanak. az értetlenek tapsát. s mégis oly gazdagon behajtja kamatjait. eljárása ösztönz a Az mindig másodrend méltányló kér- vajon kritika az. N. müvek annyi kiadást érnek. Ízlését rontják. mert sérteni akarják s fel bir rajta indulni. bl. mert örülni tud neki. gyok. midn tapasztalom. Én azt sem bánom. mint az irodalom és izlés kárát. » egykor úgy nyilatkozott. ennek is meglehet a maga haszna. hogy kritikai lesz. fogalmait összezavarják midn s a silány sek alig. — nézve igen közönyös gulhat. s mit sem idéz el egyebet. hogy a kritikusok az olvasó! közönségnek. pártatlan- nak mutatkozzék. mely hála Isten dik és épen társadalmunk csak magyarul mindinkább növekeért rétegé. «P. b A dés. De az nem közödolog. ha valakit gáncsolnak. N. sem sértett hiú- én nem szólhatnak.. ha leggyengébb mü is talál vevre. Általá- ban ság itt bellem sem kenyéririgység. midn az ellenkez oly kevésbe.8ü KKITIKAI DOLGOZATOK. se szerkeszt nem vaMindez rám tlem mindenki boldotudok rajta. csak örülni nyös. érzetet ápoljuk az igaz ján. Én nem az irodalomból élek. tudomány és mvészet ! alap- mert csak ez becsületre méltó és örök Mit a «P. íróró s talán az olvasóra is. egy a kitn írót középszervel rangba helyezi. »-nak mindez. mennyit a jele- midn a a közönség mértéke ingadoz. mértéket tartson és szolgálja a tudomány és mvészet haladását és követeléseit. nem adtam ki könyvet.

lapok szerkesztje volt ves megengedni. pártosság s a nemzeti hiúság tömjénzése. N. még a sikertelenség tében is. 87 midn lutra 8 a vulódi tehettíég és alaposság annyi múltánytalál. vagy szí- tlük visszautasítva. s irodalmunk jövjérl ez oly idben sok szép reményt táplálhatunk. melyek szeretnek ingerkedni a «P. melynek kritikánk általáhan hódol. midn irodalom egyes ágai. nagy hatással biró lap. de komoly vitába vele ereszkednek. . melynek méltó- ságát vissza kell állítani.» irodalmi nyomoruságainknál fogva leghatalmasabb képviselje. mások emel. de olvasóimnak igen. de ha- nyatlott a journalistika. mihez csekély is ermmel én járulni akarok. és hogy nézeteimet elmondjam kritiszépirodalmunk fölött szemlét tartsak. Mindezt miért mondottam én el. mint a tehetség hiánya és felületesség. mert a «P. Gyanusítóimnak nem felelek. s melynek a «P.»-val. N. kik föllépésembl már eddig is bizonyosan sok csodálatos dolgot magyaráztak ki. N. ha hanyatlottak kedtek 8 is. kánkról. s én meggyzdéseimnek tartozom e ostromolni. a széptani be. Mert régóta szivemen fekszik nyílt és szinte szót intézni a közönséghez kritikánk ügyében. e sohasem nem remélhetve téit. hogy irodalmunk hanyatlik. Az mint sok elíizetvel és történik. bitorlott tekintélyt és gyanúsítás ese- mert a többi lapokban. élénk munkásság a éled mindenütt kritika. és irodalmi fogalmaknak anarchiája áll S mindezt mi idézi el? Az éktelenség.riR01>ALMI SZKMLE.SZl'.w különböz okoknál fogva irodalmi ügyekben tekintélylyé ntte ki magát. és épen e lapban? kérdhetik gyanusítóim. mint sokan állítják. mert nem kell hinni.

1854. Költi beszély Pest. ki eposzba fog fogni fel Nálunk régebben a széptant. Kritikusaink ezeltt tiz-tizenkét évvel : nem egy- szer vitatkoztak arról vajon van-e korunknak fogé- konysága az volt iskolásán eposzra. Vajda János. mondaköltemény — nevük mutatja. élte. Epikai költemihiyek. Költi elbeszélés ének- ben. melyet kezdek. Béla kirábjfi. hogy semminem polémiába nem fogok bocsátkozni. s midn korszakát a mythosz történet ki összefolyt ködében csodás világításban emelkedtek eltte az . olyat is fogtak a korra. Debreczen. Ama vitázó kritikusok is így tettek azt : az eposzt alig merték máskép gondolni. A írja. Pest. 1854. irodalmi eszmérl lesz szó. Pest. s divatos a nem eléggé sikerült pitni költi müvek védelmére hamis elmélet ala- meg. Költi beszély hat énekben. ha nem széptani elv-. nem egyes költ is. Irta Debreczeni Márton. valódi eposzt. Toldi eatéje. II. Az ifjú a nép teremti. Utazás A Hsköltemény tiz tizen- hat énekben. epopoeiát monda. kalandos és tettek eposz anyagát hagyományok alkotják nép napjaiból. Irta kiovi csata. Irta Arany János. 1854. mint — a hanem epikusa. mert a rágalmak vagy sértések elintézése nem a közönség elé való. mint s vala- mely bölcs tanár kiszabta mi a költk hibája volt. hat énekben. a más világon.88 KRITIKAI DOLGOZATOK. Irta Balkányi Szabó Lajos. vajon ? nem tékozolja-e is erejét a költ. a jöv héten eposzainkat illetleg meg is Szabadjon végül kijelentenem. e minden idk legnagyobb merész. Mikó Imre. kiadta gr. 1854.

Ez a valódi eposz. hogy most csak egyetlen oly mondát is tudnánk így az epikus . egész leend epopceia részein. nagyon régen letnt majd mindenütt Európában mi magyarok a nélkül éltük át. ki a szétszórt részeket avagy csak pusztán összegj'üjti. megaranyozott emlékeit foglalják magokban. legendák. . Epikus helyett száraz krónikairónk van. míg végre eláll költi egésszé önti. vagy legalább bellük oly keveset olvasztott át. s a rhapsodiákból «Ilias» alakul. A keresztyén polgáriasodás egészen eltemette hiheten számos ós gazdag hagyományainkat. melyet némi eposz-töredéknek nevezhet- nénk. önkiegészíti. más nép. a runókból « Kalevalái). hogy emlékeit s még elvesztette volna ifjúsági múlt kihalt volna öntudatából. m kezd a nélkül. hogy népregéink és dalainkban alig csil- lámuk meg egy-egy méla visszaemlékezés.SZÉPIRODALMI SZKMLE. zje. mint sok ködés. önti és toldja. E korszak már rég. ki A keresztyén korszak. E hagyományok a nép szép álmait. €z a valódi epikus és költ csak oly de ily korban állhat el. idegen mveltség és bonyolult politikai viszonyok akadályozták meg. mondák természetes fejldését költöz- Úgy jártunk. kénytelenül. a év. egész történetét és vallását. korszakok dolgoznak. felmutatni. hogy letörölhesse róluk a költi zománczot s kiszaggathassa azon kapcsokat. minden büszkeségét rajok. melyek talán eposztöredékekké fzték. versekbe folyvást lelkesül általuk. melyeknél a hagyományok. E nemzedékröl- nemzedékre sok szálló dalokon. 89 istenek ós hsök alakjai. a lovagkor a románczok. Mindig örömest emlékszik átalakítja. midn a nép már polgárisodni . sem igen termé meg számunkra balladák. és bölcseségét. Béla névtelen jegy- mondáinkat csak azért jegyzé föl. egy ember.

vagy annak is. nemzet epikusának sorsa mindig szomorú. így áll el a naiv . még akkor sem. azon si szellembl merít. ha erkölcsi ereje megtört és aljasulni kezd. A hagyományok. se gyökere. romantikai epopöák költészetét. mindkét korszakban oly körülmények között vívott önfentartásáért. hogy annyi heterogén elem közé dobva. melybl teremthessen. melyek epikai költészetének kifejldésére nem igen hathattak jótékonyan. told. ha ugyan teljesen megnyugodni bír. melynek se illata. sírok mohaiból és kunyhók meséibl táplálkozik. ha nem tudnók. melyben szerencsétlensége élni. mondakör. mely egészen soha sem halhat ki a népnél. s csak két út vezetheti megnyugvásra. Ezek nélkül az eposz mindig mondva-csinált virág. mely a századok ködébl. eposzi hitel. de mindig csak a megadott alap szellemében s azon korhoz képest.' Ilosvai-. elenyésztét segítették el.90 KRITIKAI DOLGOZATOK. A költnek meg kell önmagával hasonlania. Az epikusnak anyag kell. mi Ily kifejlett. alakot egy színt ének dallamaiból hangulatot. eposztöredékek hiányát nem pótolja semmi. alakít. oly nép. : Valódi dalnokok helyett csak históriai verselökkel terrel. minél valódibb költ. Az egyik út nehéz. annál szomorúabb. ritkán vezet egész sikerre. de legalább mindig legjobban megközelíti a czélt. Meséjét mindig valamely elmosódott monda régi prózai töredékeibl kerekíti teremt s ki. melynek szent és megrzött emlékeit újíthatja meg. egy Csáthi Deme- Tinódival kellé megelégednünk. Csak- nem kétkedhetnénk a magyar költi szellemében. Itt a költ ragaszkodik a még fennmaradt kevés s a nép öntudatában homályosan él hagyományok és mondákhoz. még a lángelme sem.

. vagy azt más nép eposzából veszi s az alakkal és színezettel együtt. Vörösmarty túlélte. Zrí- viszály által szétdarabolt nemzet mély búba.MI hZKMr>K. a par excellence meposz egy szkebb kör. egy korából többé-kevésbé fölmerült nagy a eszmétl. míg Vörösmarty egy jobb korszak küszöbén jelent meg s az öntudatra ébredt nemzet jövjeért lelkesült. a századok mostohaságát mindig a nagyobb közönséghez. mint mely müvéözi úton pótolja. néha megkapatva inföl. nyit a török és bels aljasulása sülyeszté . idkig a második úton haladtak nagy név képviseli a magyar eposzt Zrínyi és Vörösmarty. megveti az egyszer felfogást. de soha sem közelítheti meg a czélt. Ezt nálunk höskölteménynek nevezik és méltán. egészen eldobja. az ellentét és hasonlat oly rokonakká teszi. mondát octroyál. meposztól. a n'pies. a multat idézi kább csak a jelen segédére így áll el. Itt a költ nem sokat gondol naiv a mondai alappal. mythoszt. : Két m- el. Mindkett nevezetes korszakban lépett föl 8 pályájokat. mint a németek mi nevezzülí.SZKPIUODAI. mert hsökrl írt költemény. magasan emelkedve ki a többiek közül. noha másfel század választja az újabb Nálunk a költk. vagy nem annak és szellemében alakít. nevezik. a néphez szól. A másik út sokkal kényelmesebb. Mindkét korszakot végzetes katasztrófa zárta be Zrínyi korábban meghalt. a legtöbbször mondai alap helyett történetin emelktdve és mindig inkább eltérve népies csak történeti felfogással. biztosabban vezet sikerre. hogy elnémuljon. néha csak a szorosan vett irodalom és commentatorok számára. mcposz. s a hogy leg- pótolhatja. mintsem megérhette volna.

a alig félszázados hsül szigeti Zrinyit választá. mint dicsült dédA magában alig eposzi míg egyfell itt is tárgyat e felfogás s azon eszközökkel. s alapeszméül egy vallásos. hogy ez volna az alape hseszméje. fel. szavazat a szónokok követel beszédei mellé. midn a közérzület a sértett történeti jogok védelmére szerény kelt. körül írta. költeményét 1825. melyek comalkotják. hazafias. de nem naiv felfogással. hanem egy dédatyját. s e me- . mert csak ez mentheti meg az orszá- got a török igától. Mve a han- gulat lelkesülése volt. de a nélkül. melyet a nemzet bnei által vont magára. mert az újjászületés nagy mozzanatainak csak oly nagy tény lehetett méltó hasonmása. újjászületés*). s melyet csak olyszer vallásos és tot. mint Isten büntetését. hsei vittek véghez. addig ugyanazt erkölcsi nemzetéhez. Vörösmarty történeti alap mellett mondáit is használt ugyan.92 KRITIKAI DOLGOZATOK. — hazafias áldozat engesztelhet atyja és ki. mit szóval és írásban annyiszor « másutt: Fegyver és jó vitézi resolutio. midn hont alapított. Zrínyi Zrinyiászában nem mondát történeti dolgozott tényt. hogy a nemzet hígyjen jövjében. mi egyébiránt csak elnyére van. benyomást tn a kedélyekre. Aztán ((Zalán fatásáo-ban is szintén ott lebeg egy politikai eszme. positiójának lényegét csak- nem dörgé eposzi magasságra emelte. ((Régi dicsségünk hol késel az éji homályban kiáltott fel. egy a jöv reményét a múlt dicsségébe játszó ábránd a törvényczikkek száraz fejtegetéséhez. mert a múlt dicsségére akart mutatni. mondhatni politikai gondola- úgy tünteti föl a törökök sujtoló hatalmát. Ekkép mindkét költemény összhangzott a kor hangulatával. min az Árpádé !») volt.

hol a régi és megújított nyelv oly tündér vegyületben olvad össze. a magyar költi nyelv megalapítását ünnepelte. keresztyén és e görög mythos azon vegyületét mely egyébiránt is divatos fel volt. terem- s népdallamok helyett görög hexametereket használt. többé-kevésbé eltért a valódi. naivul. Bizonyosan hogy a wZrinyiászw-naknagy szépségei mellett hiányai is vannak. hogy mindezek daczára mindkét hskölte- mény oly s kevéssé lehetett népszer. a az. képzelmébl húrjain. színt. de egyszersmind kevéssé merült a nép skölti a szellemébe. Az kevéssé játszott népszellem eposz hiányos felfogása. ajkaira.Ml SZKMLE. hogy a korra e hsköltemények nem olvadhattak a nép öntudatába. s nem s is. bár tárgyuk szorosan nemzeti volt 8 is hatást tnek. S mégis mi az oka. mint s oszlopán nyugszik újabb költészetünk. versszak nem mehetett nem nép vérébe. de tle vette az alakot. Rajta. A régi magyar tulajdonkép egy maga. egyik Vörösmarty hasonló egyéniség. midn «Zalán futása >)-nak hexameterei megzendültek.SZKPIRODAl. utánozta szolgailag. hogy «Zalán futása D-ban az alkotás nem eléggé ers. hanem mert mindkét költ át a nagyközönség. az idegen alak és szín oko- zák tehát. korban más nemzetek epikusainál Vörösmarty a mondai alapot nem mythologiát a fogta tett. 93 letí a legnagyobb irodalomtörténeti fontosságra emel- kedett. hogy ma alig olvassák egyetlen töredék. a nemzeti eposztól. Zrínyi volt az els magyar költ. melyek ugyan nyelvünk szépségeit új oldalról tüntették föl. de reánk nézve örökre idegenek maradtak. . Tassóhoz fordult. Zrínyi már tárgyánál fogva nem folyamodhatott bár mondához. csak ö ki alkotni tudott 8 nyelvünk ezer bubáját költészet is kifejteni kezdé.

igazat mondanak. mihez a hatás veszélyeztetése nélkül se eposz. hogy az újabb korban egészen a regény lépett az eposz helyébe. ha bennük a kétely nemcsak a babonát és elítéleteket. íme e pontnál dl el azon kérdés. legbiztosabb kiengesztelést és megnyugvást s talán legersebb lelkesü- . mely mindent és sok olyant is beölelni. se dráma. Tárgyai és alakjánál e fogva legalkalmasabb. egyszer szonyok és nagyszer egyéniségek rajzain. büszke álmadozása.94 KRITIKAI DOLGOZATOK. Azon mkritkusok. légvárra légvárat emel. midn a tevékeny bonczoló szellem és tehetetlen alkotó er lázas ingerültséggel vitatja az állam és társadalom nagy kérdéseit. kik azt állítják. érzéseiben kornak legtöbb tápot és izgalmat. mikor az óriási közlekedési eszközök. hogy gondolkozáblasirozott sában kétked. Mi köze e kornak oly költhöz. hanem a hitet és erkölcsi meggyzdéseket is megingatta? vi- Ki fog merengeni a primitív erkölcsök. feldolgozni képes. Már nem tisztán költi alakja olyan. s az egyéni szabadság romjain keresi az emberiség üdvét? Hogy gyakorolhasson bvös hatást az ers fajszeretet mély kedélyessége. se lyra egyaránt vizsgáló nem és nyúlhat. ki a múlt dicsségén mereng. szellemi és kereskedelmi érde- kek gyöngítik a nemzeti sajátságokat s az egyetemesség eszméit hintik szét? Ez eszmék és érzések hangulatának leginkább megfelel a regény. mennyiben van és nincs korunlaiak fogékonysága az eposzra s ez mennyiben függ a költktl? Korunk csakugyan nem a valódi eposz kora. midn a jöv dicsségéért annyi ellenkez elv és párt támadta meg a hagyományt és történeti jogot ? Hogy gyönyörködjenek az emberek a naiv mondák aranyfürtös emlékein.

Igaz ugyan.. mint melynek hatá- más neme sem verseAz angol. s még a száraz földön kegyelet fogta körül a régi intézményeket. mindketten egymástól lényegesen eltérve. egészen az új kor gyermeke. múltját. se is fölmerült az eposz.Mi s/. azon költi és törté- mondhatni gyermeki tárgyilagossággal költeményeit. Scott Walter a régi eposz elemeihez fordult. a Miért? Mert a változott ol^'ant talál benne.i. költi beszély. mint elbeszélés versek- ben. Scott Walter és Byron teremték meg a genre-t. ^'y lést is nyújtson. viszonyokhoz képest valami mint a valódi eposzban talált hajdani nép : vallását. s oly idben. melytl inkább csak eszményibb. jövjét. Az úgynevezett romantikai eposzt a múlt században emelték malakká az angolok alakban nem egészen 8 tulajdonkép nem egyéb. Mélyen behatva az irta epikai angol nép skölti neti.k. . hol annyi van a hagyomány.'y az európai iro- dalomban a lof^több nagy középszer tehetség minil a regény köré gyülokszik. és balladákhoz és a történethez.szrPiRODAi. de ez se tar- vagy épen nem a régi.mi. hogy az angol és német irodalomban a regény mellett talom. Innen vim. bölcseségét és hóbortjait. a régi iránt. a mint mi nevezzük. és bü.i. midn a bölcsészeti század és franczia forradalom eredményei visszahatást idéztek is föl. jelenét. a középkori mondák. mint regényeit. nem a naiv ki nyugodt költ. Byron más úton és járt eposzaiban. tást E mveknek nagy haérzék kellé tenniök oly országban. köl- tibb tartalma rhythmusos alakja különbözteti meg. Közel áll a regényhez. és ismét csak a regényt. franczia és német közönség mit olvas legmohóbban a költi müvek közt? A regényt sával a költészetnek egyetlen nyezhet. szellemébe. a valódi eposz.

Én e költeményemet eposznak tartom. Ön azt mondja. hogy — — korában. és érezte. igazságtalanságot követne el rajta. dig azt tanácsolják hogy eposzt írjak. értelmek. hanem vette. a két els ének túlnyomó a két végshöz képest. melyet az eposzok bárkire akarva nemakarva tesznek. mint maga megvallja mely az eposzi genre-t illetleg igen figyelemre méltó hely. le egész az «ütolsó góthig)). Jól tudom e költemény tartalom és alak nélküli. mint a másik. dKahama átka». e kifejezések egyzet. s meg kellene tagadnia azon hatást. nem olvashat-e ön eleget Southeytl? Ott van « Johanna d'Arcí. hogy egyik se jobb. vallás és politika képezik tartalmát.. melyeknek nagy részét nem hazája történetébl. Eposzt kíván ön! íme «Don Juan». mint «Ilias)) Homer . melyek most is annyi okot adnak viszályra. nagyon a régi jól tudta ezt. szakított az állam és társadalom hagyományaival. De ki olvassa most Miltont? Véleményem költeményeim egyenetlenségét illetleg az. se eposz írt élményei nem ragadhatják egyik útjára. egy festi útleírás. s Isten tudja még hány átok. idegen országokból. ez eposz korunk szellemében oly jó. nekem mond a többek közt Ön azt mondja nekem. keletrl S mit Byron eposzaiban nem azt tették-e az újabb kor regényírói közül sokan? Nincs-e rokonság köztük? Ki Byron eposzait a valódi eposz szerint ítélné meg. «Az emberek minbarátjához levelében. . se rosszabb. Mi az epopceákat illeti. hogy se láng- elméjének természete. hogy Childe Harold egyenetlen. Szerelem.96 KRITIKAI DOLGOZATOK. mert úgy hiszem. azaz nehefontost. s leginkább tett. nem fogok nagy költeményt hátrahagyni. s a kétked szellem fel és ers szenvedélyek lyrájában is olvasztá eposzait.

majd a romantikai. mind Byron eposzait többkevesebb szerencsével utánképzék talált . mutathat föl dör7 világ slendriánjait magára (Jyulai Pál: Kritikai dolgozatok. E gunyoros bang eléggé jellemzi. az oroszoknál pedig Puskinban. A francziáknál a romantikai eposz se egyik. morálom sem rossz. a németeknél és eredeti különösen Lenauban Byron méltó képviseljére. 0. Jobnson sem találbatna benne hibát. Ossiant némi mythos és akkori — s nemzeti annyi hagyományokban kincsét fölelevenítve. szellemök gazdag pazariák noha nyelvünk kifejldésére nagy eredmény nyel. mint azok. kedve kerekedik Csak Amerika. A németek és oroszok mind Scott Walter. bárha nem volt eléggé mvész. kétszer-báromszor fogok vele pisztolygolyóval gyertyát koppantatni. hígye lesz meg. bogy fugta föl Byron az eposzt. Hsömet tökéletes teremtem. most sem va>íyunk. se másik faja nem nhette ki magát. melynek demokrata tréfából a régi aggatni.» SZEPIROPALMI SZEMLE. melynek oly kevés rokonsága van a régi eposzszal. mint P. szintén talál Oly ouiberok szkében. kritika oly nagy zavarba jött. sokkal jobban felfogta korát. Menelaos.irÍB és s a paráznaság hunét fizetni. el. . Náluk egyedül a regény ln uralkodó. vagy Homert. meg egy kell Mintljárt nz els énekben Acbillá ön Helénát. s mely talán éppen azért tett oly nagy hatást Európának majd minden irodalmára. miválasztott dn mire a magyar lovagkort s oly szerencsésen pillanatban az annyira nemzeties hangon megújítá. Nálunk Kisfaludy Sándor Scott nyomán indult regéiben. mint hííjdan. bogy teremte meg azon genre-t. majd a modern néha iskola gyzelmével. kik «Iliast») vagy «Aeneist»> utánozták. maga dr.

S mindezt a legrövidebben eposzt korhoz a régi nem azért fejtegetem. midn a jövért megvetettük a . gedelmes Smith. de hogy e fogékonyságot igénybe lehessen venni. melynek egyik czélja megmutatni. vagy a képest az oly változásokon ment át. s Thompson tábornokok. hogy a valódi vagy egészen kiszorította a regény. Vájjon miért volna nálunk több eposzra. New-York. en.98 KRITIKAI DOLGOZATOK. kisértik eposzt akarják pótolni mvészi úton. melyek elméletet sokképp módosítják. rosok oly eposzokat érdekes : Columbiade-t. hogy csekély tökepénzzel meglehets üzletbe az lehet kezdeni. s mily elnyt nyújt üzérkedésnek a helyek idején való és jó megválasztása. melyben még él államférfiak szerepel- nek. némi humoros és fájó élmények. ? Talán de nem tudom érzem. fogékonyság az mint másutt bárhol érzés. de viszonyaink és olvasó elég világosan kifejezni. vagy az Indián-harcból « Black Hawk»-ot. gedjetek helyet a regényíróknak st ellenkezleg azt akarom bebizonyítani. epikusainknak nem lehet a régi úton járniok sem akkor. dolat. És ez közönségünket illetleg mindenesetre tényleges tapasztalatok eredménye. mint bárhol másutt. Mindez csak azt mutatja. Boston váföl. hogy nálunk több fogékonyság van az eposzra. epikus melyben Jones. magamat hogy ha ugyan olvasóim nem fogják eléggé határozott eszmének elfogadni. homályban tnnek Fredonide-t. Minket mindig élénken foglalkoztatott egy gonmég akkor is. igazam van. : nak azt mondhassam lehet hogy epikusainkhallgassatok el jámborok. sem ha a romantikai eposz bármelyik nemében meg erejöket. ha a valódi akkor.

mivel egykor ez álmok léteztek? talán mosolyog- Oh errl sokat lehetne beszélni. de az a bonczoló ész kérlelfogja. rokontalannal. Söt störténetünk e net iré)nkat a némely tudomány nagy kik kárára valóságos epi- kusokká világ tette. melyekben költészet sincs. másik törté- északra. s és pásztor- föl-fölmerült egy-egy népdal vagy mondatöredékbe halt. oly gondolat. melyek örökre elveszendk. melyen a humorista gunyorosan mulathatja magát. mely rokon velünk.e valaha annyira áthatva a korszellem. Tudósainkat folyvást érdekelte dés.SZÉl-IROI'AI. s talán sziveket nem megszakadt húrokon könnyít meg. mely a legtávolabb múlton csüng s örömest hallgat a költre. mert oly érzés. erkölcseink. A kunyhókban e kérdés. Szerettük volna tudni : hol vau a mi s- hazánk. kideríteni. szik. s volt-e mindig vigasztalónk. lelkesítnk. s min hat a rideg szív józansága hetetlensége. melyek néha drága semmiségeken ? S most nem lep-e meg sokszor bennünméla elborongás emlékek miatt.MI SZKMLK. í'9 multat. büszkeségünk ? Mikor bellünk seink nincse- nek-e elítéleteink. Egyik történeti. hol a nép. Mindennek van oly oldala is. de egészben véve mégis az epikusnak kedvez. hagyományaink közé ne igyekez- tünk volna beilleszteni? halt ki a kegyelet si dicsségünk nem iránt. egyik kérdése keletre. Aztán voltunk. éj» történetünkbe csempészni az «Ezer egy tüzeknél is meséit. midn a történetíró oly mondákkal elégíti ki. az üj idk tanaitól. az egyedül e kér- másik nyelvészeti úton akarta Utazók vállalkoztak. epikus érezni hogy nem ját- süket füleknek énekel. . árva s fejünkre akarták tzni a minden dicsségét. hogy azokat régi eszméink. s nem tünnek-e föl leikünkön a lehe- alapulnak ket tetlenségek álmai.

töredékes voltuk mellett is egy nagy költ nagy mvévé válhatnak. ha a századok mostohaságát. E mellett legtöbb népünk s azon osztályok. hévvel olvassák az <(Orök zsidó » -féle regényea sem annyira nagy városaink. s nagyon hiányos. visszhangot lelve a nép öntudatában él némi homályos emlékekben. melyek az újkori polgáriasodás jótéteményeit és rosszait oly nagy mértékben érzik. még akkor is. de feldolgozható mondáinkból. kik mohó ket. melyek a regényírót másutt majdnem kizárólagosan emelik népköltvé? Nekünk nincsenek éhez gyármunkásaink. hol nagy történeti multunk a szent László és Hunyadiakról szóló mondák és történeti hagyományokban annyira egységes költi képekben válik ki ? Miért ne sznének költink epikai beszólyeket száraz históriás énekeinkbl. olyanok-e. melyek mondáink közt egyedül alkalmasak erre.e 100 KRITIKAI DOLGOZATOK. a valódi eposzt akarja pótolni a népies meposz útján a hun vagy Almosmondakörbl. mint egy sikerült népies költi beszély a közönség öntudatában élénken él történeti vagy mondai körbl? Nincs-e falvainkban sok tekintetben némi primitív. melyek népünk kedvencz és máig is emlegetett hseit és kóbor vitézeit tárgyazzák ? . hogy bellök romlottság képeit egész gyönyörséggel szedhesse a regényíró. némi Ily és pusztáinkon régies élet. szegény. Miért ne lelkesülnénk romantikai költeményeken a keresztyén-magyar lovagkor korszakából. mint a külföld? Megvannak-e nálunk azon vágyak és szükségek. mi annyira könnyíti a naiv epikus helyzetét? körülmények között miért ne ébredne érdek. figyelem és lelkesülés az epikus iránt. Vajon nálunk egy modern regény tehetne- oly hatást. honnan a magyar olvasó telik ki.

nem járhatnak azon az úton. nekkel. tékben. mi regény eszményibb tartalma és rhyth- musoa alakja fölmenti a költt. S miért ne tegyük ezt most inkább. hangulatának ? Hiszen prózában része regényeink nagy úgyis a valódi élet. idylli érzések szabad tért engedve a táj- akár az irónia írt lyrai vagy az ers szenvedélyek. szent emlékeit olvasztaná eszményibb világba 8 megfelelne irodalmunk azon mozgalmának.Ml SZEM I-K. ördöngös mondáihoz sem nyúlhatunk. s más eszmék és érzésekkel van megtelve. melyet eddigi költink kimértek. emlékiratait hozta napfényre s egyes korszakok kidolgozásához annyi szeretet. : írjon verses regényeket. festések. mint régebben Tasso és csészeti való. lOl Mindez lelkünk egy-egy ábrándját. örömét. Az epikai költészet fölele venedése bármely nemben csak újabb s ert öntene költészetünkbe le. mint valaha. oly mérDante. Miltonnak A lovagvárak rémes. szívünk egyegy búját. nyelvünknek e talán elfedett bájait leplezné Azonban hogy séget pótolni e fogékonyságot szolgálni. midn lyránk úgyis vagy igen ellágyult. vagy igen elvadult a tájköltészet s a prózai és szenvelg összes felfogás mocsarában. a tényleges viszonyok részletes alól a verses rajzain törik meg. mint melyek az epikus múlt felé vonnák miért ne fog. epikusaink szük- lehessen. lehetséges volt.SZKPIlíODAI. 8 alatti és kritikusaink iste- Nekünk többé semmi közünk a görög A sem keresztyén hags^ományok föld fölötti gépezetét oly sem használhatjuk sem költileg.és készülettel Vagy ha költink némelyike nem bír elég érzékkel mindehhez. mely régibb történetíróink magyar mveit. A böl- eszmék symbolikája nem a tiszta költészetbe Magyar mythologiát fejünkbl nem szabad .

kik az újabb idben is szerencsésen megküzdöttek e nagy akadálylyal. mind olyanok. kik szivesen fogják talán ellátni müvedet commentarokkal s készek rávitaíni a közönségre. hogy mindez igen szép. hogy mosoly helyett élénk hatást idézzenek el. epikai korban a Most elmélkedésre és tapintatra van szükség. bárha átváltozva is. E hol az szerint például az Attila-mondában azon rész. a tulaj donkép népmonda közvetlen költt mind a tárgy-. gondolj korodra vizsgáld azon epikusok mveit. függ. Általában székely 8 pont körül mind skori. s így merülj a népbe. éjjel elkeseredetten küzd két ellenséges tábor fölött az elesettek lelkei is harczolnak. érzéseink-^ néha képzeletünkhöz is oly kevés köze. melyek csak a költtl függenek. A naiv. a nép emlékébl nem halt ki. Bizo- .102 KRITIKAI DOLGOZATOK. Mi kevekifejtett. a mondai vagy történeti alap feldolgozásánál sem kevesebb akadálylyal kell megküzdenie. midn a megvert hunnok a tejúton serget látnak segédül jöni. hogy a tárgy és helyzet természete szerint fölhangolt képzeletünkbe bejátszani képes. shitregéinkböl a tudomány annyit használhatunk. mind az alakhoz. vagy a hun- mondában a « hadak útjaa (tejút). mennyi mondáink belle csak és hagyo- mányainknál fogva. teremtenünk. vagy a mit a költ úgy használhat föl. Ha a hitregék mikép és mennyiben használata megpróbálja az újkori epikust. sem set keletrl kölcsönöznünk. Itt mind keresztyén hagyotanács helyett csak szólva : mányainkat illetleg minden a költ tapintata és mvészetétl általánost részletes adhat a kritikus. de ne kövesd azon mbírákat. Már juttatá a a tárgy megválasztása nehéz. noha eszméink-.

alakítsa? Szóval. mely azon hasonlat ajánlják. Itt csak saját hatásra nem számít- nemzeti felfogásunk természetérl tárgy. által válik érdekessé. de ságig. mely egészen más Hát még az alkotásnál mennyi akadályt gördít a költ elé a kor. illeti az elsség. egészítse. mikép toldja. lefí(''lénkebb. föl nem fogható helyzeteket.SZKl'IUODAI. mint a soha sem a történeti tárgyilagosdrámában. Természetesen a romantikai eposznak mindez nem illik Byron alá által esik. a más népek eposzai nem is szólok. köz- mondásait. hogyan vethessen építményének ers alapot? Mindezek nehéz kérdések. a felfogás annál lehet. elvek ! visszataBzító különösségeket foglalnak magukban. melyet meg nem tagadhatni Mit mellzzön a mondákból. mely Emezt a nép öntudatában legegyetemesebb. vagy ellentét hez áll. A a tárgy szerencsés megválasztásán átesve a költ felfogásnak mennyi faja és fokozata áll eltte. melylyel a jelen- Még és mondai megkíván bizonyos a fennebbickkel rokon jellemet: a nép a történeti alap is elszeretetét. melyek most már nem érthet világnézeteket. melyek a jelen korviszonyok sen föltételezik! szerinti közt a hatást lényege- felfogásról Az idegen. amazt általános emberi sajátságai mint melyek által legtöbb költi hatást gerjeszthetni.MI SZKMI.E. adomáit. mert a mondáknak oly részei is lehetnek. kiképzett fajára. némi nemzeti mázzal bevonva hat. megalakult véleményét. lehet szó. s minthogy rendesen hiányosak és szegények. Lehet olyan is. mit ne. azaz népiesebb Történeti tárgynál a népiesnek mindinkább az emelkedett nemzetibe regény és kell olvadnia. 1U3 nyosan mindíp azon mondát különös nenizt'ti. . Minél mondaibb a naivabb. Legyen az bár is.

melyekben könnyen elmerülhet t. A múlt es jelen népélet eme hosszában-széltében felfogásából áll el aztán azon bizonyos varázs. vesz csak pusztán át a nép dalai. müvén és a nép- minden gazdagságát mégis régi új. mvésznek lennie Csak így . ismert mégis és ismeretlen jellem. vagy a kihagyás és átalakításnál nem tanúsít elég erkölcsi érzéket. annál nagyobb hatásra számolhat. A jellemrajzoknak azon egyes A vonásokból kell megalakulniuk. És a költ tartozik szellem egész erejét. hogy mondai vagy törté: neti tárgyilagossága ne legyen érthetetlen. hasonlataiból. avagy mo- dern eljárása epikai maradjon? Ha genialitása vagy mvészete nem jelen találja meg azon közvetítést. Neki épen úgy kell ismernie a jelent. rajz. S ennek az által vi ki egész m alapeszméjén. se meg nem indíthat. erkölcsi fölvétel. ado- szójárásai. mízlést. honfitársai gyöngéit és erényeit. Mikép fog a költ átküzdeni két örvényt. i. mely a világnézeteit. mely mve a változó korviszonyok közt létezési jogot magának. mélyen behatolnia a népszellembe és történeti tanulmányokba. melyeket a népélet egyes feltnbb egyéniségei nyújtanak. érzületét összekötheti mondájával. minket se nem érdekelhet. Ha mái. Ez az a pont. Ezért kell az epikusnak inkább. mely a mula jelenbe s tat a jelene a múltba játssza. helyzet. dallam találjon szívünkhöz.1f'4 KRITIKAI DOLGOZATOK. jellemrajzain át kell vonulnia. hogy mindenünnen utat újkori régi. Neki a kell naiv dalnoknak egyszerre. alkotásán. az epikai költemény minél többet olvaszt magába vagy tréfái. mint a multat. szokásai és kedvencz eszméibl kell merítenie és mindig eszményi világát tntetnie föl. mint akármely más költnek. kép. nép rokonszenvei. elönteni.

úgy itt is azon tapintat és müérzékkel kell bírnia. Aran)j müveibl vontam le. de ez elszoktunk. olasz se s a német nibelunííen-strofát. íme nagyjában azon miatt eddigi epikusaink 8 elvek. utósarjadás epikai költészetünk ez egészen új 8 a régivel homlokegyenest ellenkez fejldése. nem a póriasba midn a régi nyelvbl olvaszt . az ottavát kell. A költnek a népköltészet hagyományaiból kell megteremteni a külalakot. mint wToldi" és «Toldi estéjei) ? remek . Mint mindenütt. csaphat midn naiv akar lenni. mely mondatöredékeinkböl hangzik ki szóval a mi vérünkbe ment át. ki Aranyt epigónnak nevezte mennyi: ben utánzás. nem különczködbetik és soha sem feledír. melyet a jelenkorban Írandó epikai költemény annyira megkíván. mint tekintetében eddif^i ia mást követelünk a mit epikusaink adtak. viszonyaink közt epikus. ha ugyan nem a Byron-féle gcnre-hoz van elszeretete. külalak Ezért tle. terzinát nem fojTadhatjuk el. melj^eknek mellzése nem lehettek népszerekké. mekes .MI SZKMLR. 105 liliet a jflcn kor. hogy oly közönségnek melynek már fejlett irodalma van. heti. oMurány ostroma* czíra epikai költeményei halhatatlanná tnek. Mi se a görög 86 hexametert. melyeket jelen epikusaink követni tartoznak. Nekünk rhythmu8 melyet g^'ermekségünkben meg- énekeink vannak írva. Icípiaí/yobl) epikusunk. annyira mvet. Én mindezeket nem a légbl vettem.SZKPIRODAI. kit «Toldi». nem lehet gyermidn a népies han^íot akarja eltalálni. És most kérdeni bátorkodom a ((Pesti Napló" azon kritikusát. melyben históriás : járásában. 8 vajon bír-e nekem felmutatni összes költé- szetünkbl oly tökéletes alkotású. át az újba. hanem nagyrészt egy magyar költ. «Toldi estéjew.

lap 146. hiába forgatta kérdését panaszolt. Pest 1854. s egy harmadikában bizonyos szabadkai kritikus a Bzéptaui barbarismus újabb ez mi alatt bókokat értem — hisz elegyítve. — hanem e a. hogy végig a legújabb magyar irodalom-történeti müvet. : . mely csak annyiban ismeri az írókat.»-t legalább közelebbi czikkei. legnagyobb lélektani tévepéldányait mutatja be. hogy ki az feleltem egészen komolyan az Arany legjobb otthon mindketten megnézzük valamely lesz. bár nem nagy része is. N.^ ról. s minél többször van ebben része. és vádja a . Kérdése nem lepett meg. Késbb Ismétlé újra találkoztam s én úri emberemmel. tenné oly becsessé. Olvasó közönsé- günknek van oly. « Magam sem tudom. mint azon melyeknek egyikében a magyar opera fölemelése végett a nemzeti színház igazgatójának oly énekesnt (Kaiser-Ernstnö) ajánl. mert benne az epikusok közt egy szó sincs Aranymint lyrikusról pedig csak ennyi áll wEmlíten: * Irta Ferenczi Lásd «A magyar irodalom és tudományosság története. ha — — Conversations-Lexicon vagy az irodalom-történetben. Bizonyára is e kérdés vitatása a «P. mennyiben nevöket a lapokban megpillantja. mikben bókok vannak Ki az az Arany Ezt kérdé a minap tlem egy « úri ember.-nak mondott fel ama szörny széptani eszméket.» 106 KRITIKAI DOLGOZATOK. kit azeltt igen sokszor becs- mérelt. k. vala- melyik lap végén Toldi estéje* hirdetményére pillantva. annál többet tart rólok.* Zsigmond Jakab. másikában dés «Grittit> szerzjét lélektani bot- lással vádolja. '^ nem a Komlóssy Ida épen udvariasság. hogy müveiket mindig elolvasná. a nélkül.

Mennyi érdekkel hallgattam végig egyik ismersömet. hogy a egy kett kedvéért sokak türelmét kell fárasztanom. S azóta hányszor tnik föl elttem e költ képe. Ara ni/. Szalonta jegyzjét tüstént képzeldésem Eötvös egyéniséggé alkotta. Pajcr. midn 1847-ben a Kisfadeztem : ludy-társaságtól jutalmat nyert « Toldi » -jávai s oly nagy hatást tön közönségre. külföld Conversations-Lexicon íróinál kevesebbet tud Aranyról. jelleme.laUosiex. 107 dök még: Szenljhi. nemesen trve a sors csa- folytonosan dolgozva terjedelmes mveken. még az iskola falai közt én is igy kérki az az Arany. melyeknek némelyike máig sem látott napvilágot. Ott találtam egy szerény pásait 8 szk lakban. Bdltay \'al('r. írókra egyaránt Vörösmarty. mi a nagy tehetségekkel mindig együtt jár. midn 1851 tavaszán végre alkalmam nyílt meglátogathat- nom és személyesen beszélhetnem vele. ki most is.SZÉPIRODALMI 3ZEMLK. a tiszta mvészet bajnoka. Petfi nyújtottak sértett hiúság képmutatásával. \i/hI(issí. pályája. kritika boszuságára költi a czopfos szabadságot véve magam- nak. melyek mégis csakugyan a dologra tartoznak. mint a «Falu jegyzje)) -ben ír le. S mint örültem. van mind a pénz- . oly kitéréseket teszek. oly ki róla közelebbi felvilágosí- tásokat tudott adni.» Ha egy magyar irodalomtörténetiró miért ily keveset. Akaratlan els ifjúsági emlékeim újulnak meg. Emlékszem. egy neki koszorút de a nem a nemes becsvágy szinte felindulását érezve. az irodalmi munkásságra épen nem kedvez körülményei közt is folytonosan az irodalom s való elég érdekeinek ereje él. szintén ily ne lebetne ? olvasóim közül valaki helyzetben Bocsánat. .

nyomva bánat kesersége fogja Csaknem helyett. valahányszor idejét és hogy írótársaim erkölcsi s munkájok és irodalmi hatásukkal nem rokon jellemét érinteni merjem. vagy szükségeink miatt néha könnyelmen játszunk a költészettel. valami nyertem A szerkeszt egyik dolgozótársa azon vádat hogy a személyeskedések cyciusát kezdem meg. Én némi önérzettel mondom ki. Ez elvek és rokonszenvek miatt soha sem fogok pirulni. hogy ifjú írók és kölszükségét nélkül. töcskék adjanak leczkét úgynevezett vén írók és tu- . Azonban czikkeim már is hosszúra nyúltak. míg mi itt a fvárosban adott ígéreteink vágy. hogy nekem az irodalomban emelte ellenem. míg id folytán a tapasztalat. oda mveinket. nyomdai szolgáktól. melyeket mindig ki fogok látom. bogy kedélyünket kés a és el.108 KRITIKAI DOLGOZATOK. megtámadtam. mert irodalmi meggyzdések és elvekbl folynak. hogy Aranynyal tovább is személyeskedjem. hogy a kritikát (I szenvedélyek. tudomány és elmélkedés ellenkezrl meg nem gyz. mert ügyet képviselnek. s üldözve a szerkesztk dobjuk elsietett körülmények súlyától. Aztán a Pesti Napló)) még azt mondhatná. Ez egyébiránt nem tartóztatna vissza. mind a hiiiság kísértéseinek ellenállni. kísértetbe jövök a költrl beszélni. melyekhez rendületlenül ragaszkodni tartozom. versek és személyes- kedésekben olvasztom e lap kritikai Midn elsbb czikkeimben és eljárásának szellemét elvek ilyest adatok kíséretében feleletül. határozott rokon. a hogy müve bonczolatába bocsátkozzam. s egyedül a nemes becsvágy és költi lelkesülés sugallatát követni. S minthogy nálunk úgy látszik szokásba kezd jni. elfojtott lyrai fel.és ellenszenveim vannak. a tüntetni.

w mondotta flhanc veniam damus petimusque venni. szóval közpályájában nyilvánul." mi az irodalmi mélyeskedés szoros és tág értelemben. míg körülményeim engedik. melyek már csak azért sem képviselhetnek rendesen kö- irodalmi nézeteket. mint hogy küzdhessek e személyeskedés ellen. melyekrl úgyis hamar Személyeskedni tágabb értelemben sem több. nagyobb mértékben az. mint a személyt oly kötni össze. anyagi. és viszonyok vitáinak tömkelegébe jut s a kritikában tekintélyt követelni oly rokon. mint a leg- tól vagy másmert használata nincs ínyünkre. lehull mert eredményük elvtelenség. tudja nug a "P. mint az irodalmat inkább az álarcz. akár joggal a tudomány. midn e irodalmi és színügyeinket tatkozik lapjainkban. E jogot használatba akár méltánylón. fölvállaljam. vetkezetlenség.SZKPIKODALMI SZEMI. legyen költ. ízlés és közügy érdeke megtagadjuk. s irodalmi és mvészi ügyekben a meggondolatlan és elvtelen párfel toskodás phrasisait tolni közvéleményül. KM sze- dósoknak. hogy illetleg gyakrabban mumintsem ne akarna meggyökeén moggyödéseimben épen úgy . író Az személyisége. kárhoztatón oly kevéssé személyeskedés. Igaz. mint régi jog. mindig úgy az egész közönség. bírálata alá esik. mint szellemi oldalról venni.K. köze. s mi által mihez az irodalomnak nincs az ember könnyen a magánérdekek . mely ellen visszaélünk. s mind- ezért a hazafi és nemzeti érzés adóját követelni. Ez oly mint maga : világ s már Horatius megvicissim. tudós vagy journaés irodalmi lista. mennyiben az mveiben egyes a író hatása. S engem semmi egyéb nem indított. Személyeskedni annyit ügj'gyel tesz. hogy e lapban e rovatot. rezni.és ellenszenveknek engedni. N. sem kevesebb.

Természetesen csak azon czikkeket értem. mint a hogy a vádol. még sokáig szeretnék személyeskedni Aranynyal. Most egy éve az «Uj Magyar Múzeum »)-ban Petfi köteményeiröl szólva. annyi nagy és törpe szülje lett. az a népies Annyiszor hallom e szót. de az ex professo kritikusok Irodalmunkban . de épen az bánt. Valóban oly értelemben. mind a tartalmat és alakot illetleg azon vonásokat kiemelnem. hogy a fejem is fáj belé. melyek ez iskolát jellemzik. hogj" lapszerinti eljárást jainkban elvek. magyar múzeum i)-ban. tehát meggyzdések nem találok. Az személyisége elttem míg egyfell a valódi kölképviseli. iránt a legnagyobb tisztelettel Én Toldy Ferencz . ki tt gát. miért csak magát a vonhatnám kérdre. Ok néha k is megfájdítják néha fejemet. Az a népies. Az újdondászok még hagyján. Ertem a népies iskolát. mind a jellemzést. mert a <(P. melynek lényegét kritikusaink és költink közül oly kevesen fogják föl. addig — volt szerencsém ez iskolánknak lyránkra tett hatását most midn epikai költészetünket illefejtegetnem tleg ugyanazt teszem s « Toldi estéje" bonczolatába bocsátkozom. a költi cultust. N. melyek neveik alatt jelennek meg. N. » mindent összevissza szokott beszélni. mint azon mozgalom egyik legnagyobb bajnoka. leginkább a is «Pesti Napló » «j e szót. mindig meg tudta rizni méltósámásfell úgy tnik föl nekem.» 110 KRITIKAI DOLGOZATOK. mely irodalmunkban ezeltt 10 15 évvel kifejldve. tévedhetek mint más. nem lapot foghatok hát reájok olyat. «P. ! ! jelenleg két író képviseli folytonos kritikát és széptant : Toldy emlegetik Ferencz és munkássággal a és Greguss Ágost. szabadjon mind az alkotást.

111 viseltetem. Ok mindketten annyira belemerültek a múltba. történetei). nem tudom. ha elismernék. ha a régibb írókat érdemük szerint ítélnék meg. hogy egyszersmind elfogult nézetei és gyarló ítéleteinek is hódoljak. Azt hiszik. Azonban terjedhet tiszteletem valaki iránt nem annyira. Greguss tevékeny munkásságát is méltánylom. ha nem jobbakat. s ha a dolgok mélyére hatna. ki fog valaha mutathatni közülünk. fölfedezni. hogy kegyeletet sértenének. ki azon elfogult czimü munkájában. legnevezetesebb müveink egyike lesz. Azlán a « Magyar nemzeti iro- dalom melyen annyi fáradalom s buzgósággal dolgozik.SZÉPIRODALMI SZKMUK. : . mivel nálunk alig foglalkozik valaki széptannal és kritikával. Képes naptárát) -ban Jókai és Kemény iránt. s a ferde annyit mernének ha az újabb írókban mint a régiekben például. Arany epikai költeményei is csak kiállják divatnak hódolnának. de még inkább méltánylanám. hogy vizsgálódni sem akarnak tovább. nyilatkozatot tette. s azóta csak epigonok vannak. hogy nem tudják magukat feltalálni a jelenben. Olynem b annyi munkássággal megfutott fel- pályát. az írók és mvek jel- ha a mbölcsész merev rendszerét néha elvetné. ha nem bámulná annyira a multat s volna szigorúbb a tehetségtelenség s kevésbbé szigorú a valódi tehetségek. mint például a Vahot lemz vonásait emelné ki . • annyira rabjai bizonyos eszméknek. s megpróbálná a mtörténeti eljárást is. annyival inkább. pedig a fejld élet jelenségei ezt igénylik. mint az övé. hogy a magyar költészet aranytalálhatni Toldynak kora 1830-ig tart. mint Kisfaludy Károly. hogy Petfi csakugyan írt oly lyrai költeményeket. Ilyeket pedig nem egyszer költészet története* « Magyar Épen ö vala az.

112

KRITIKAI DOLGOZATOK.

valahogy a versenyt a régiekkel,
kívül
is

s

Jósika regényein

vannak tehetséggel vagy mvészettel írt regényeink, s talán a Faludiénál mutathatunk föl szabais.

tosabb prózát

tik.

A népies iskola irányában is ez eljárást köveHa kinövései mutatkoznak, keményen felszólalellene,

nak vagy

de

kitn

sajátságait
a

vagy

annyira

óvatosak

méltánylásban,

mellzik mintha

szentségtörést követnének el a nagy múlton, a szent mvészeten. Panaszkodnak a gondatlan, a pongyola

nyelv miatt, és sok igazuk van, de
észre,

azt

nem

veszik

hogy épen az újabb id, a népies iskola két költje ír a legköltibb, a legmagyarabb nyelven.
Összecsapják kezöket az alaktalanságon, a
veszik észre,

mvészet

hiányán, és újra sok igazuk van, de azt megint

nem

hogy az újabb id, a népies iskola két
látszik,

költjénél a mi alaktalanságnak
ször nemzeti alak,
s

az legtöbbepikai

egyik a lyrai, másik az

nemben
de

legjobb

mveinket teremték meg. Ok a

népies

eszmét kívülrl megnézegetik, mellettök elsuhannak,

nem

vesznek fáradságot bonczolatába bocsátkozni,

sem azon társadalmi, politikai és irodalmi mozgalmakkal kapcsolatba hozni, melyek közt kifejldött. Ekkor benne bizonyosan sok oly széptani elvre találnának, miket részben régiebb
és

újabb

költök, egy
is

Homer, egy Boz,
viselnek
jelent
8

egy Goethe, egy Béranger

kép-

észrevennék, hogy

sok esetleges salakkal
is

meg

ugyan, de magot

rejt,

mely különböz
hatni,
s

irányban folytonosan

fejlesztleg

fog

oly

mozgalmat állított el, mely különböz színezettel minden irodalomban kifejlett, s nálunk már csak
azért
is

be kellett következnie,

mert a régibb

iro-

dalom elkészíté.

SZÉPIRODALMI SZEMLE.

11>!

Minden irodalmi

Bem

fejezi ki

és költi iskola pártnevezete soha azon eszméket, melyeknek képviselje. Ki

tudná magokból a szókból kimagyarázni, mi a clasBicismus, romantika, modern? így van ez a népiessel
Í9.

]Ia szó szerint veszszük. paradoxonokra jutunk,
látni

s

mindent

fogunk benne,

csak

azt

nem, a mit

kellene. Midn Petfi életérl írtam s költészetét jellemzém, rajzolni igyekeztem azon társadalmi, politikai 8

irodalmi viszonyokat, melyek közt a népies
s

föl-

merült,

alkotja. Hizelgek

zott 8

mi a lyrában lényegét magamnak, hogy ez annyira bálványoannyira lenézett költ iránt én voltam a legigazkifejteni kisértém,

ságosabb. Se parókát, se pörge kalapot

nem

tettem

föl.

Födetlen fvel tiszteltem meg,

s

csak azon oldalról emel-

tem

mi benne valóban nagy, méltó Másfell talán én írtam ha valami szívemen fekszik,
ki,

kitn
izgatott

és szeretetres

legtöbbet,

minthogy

vagyok, leg-

Bzenvedélyesebben azok ellen, kik a népies eszmét gyermekes müvészietlenséggé alázzák. Ugyanott némi
tájékozási pontokat igyekeztem megalapítani a népies
körül,

melyeknek egy részét most pár sorban ismékell.

telnem

Ezeltt 10
got
keresett.

— 15
Már

évvel költészetünk tágasabb

tért,

szilárdabb alapot, új segédforrást, nagyobb önállósáa

kornál

fogva

a

népköltészet

hagyományaihoz kellett fordulnia, s a nemzeti és népéletbe mélyebben merülnie. E mozgnlom a lyrában adott legersebb életjelt, minthogy népköltészetünk
csak a lyrában gazdag. Megújult lyránk a koreszmék-

bl s az európai lyrikusok irányaiból egynémit magába olvasztva, a népdalokból merített segédforrást, s alak és tartalomban ügy jelent meg, mint az eddiginél eredetibb és nemzetibb. Éles ellentétet
Gyúlni
l'ál: Kritikai dolgozatok.

képezett
í"'

114

KRITIKAI DOLGOZATOK.

a régi
sége
és

ellenében

naivsága,
által.

egyszersége, kedélyes-

inkább a tiszta dal románczban, fest költemények és genreképekben
és

humora

Ezért

múlta
ott
is,

fölül a régit,

mint az ódái szárnyalásban. De

hol

a

naiv

oly alakba ömlött, oly
zeti

körbl kilépett, önkénytelen hangon szólalt meg, mi nemrokonal)b
volt,

sajátságainkkal, vérünkkel

mint

az eddigi,

hol

egyébiránt

mindennek már számos

nyomai mutatkoztak. Ugyanezzel többé-kevésbbé rokon mozgalom mutatkozott a költészet többi fajaiban is. Megszülettek népszínmveink s népies beszélyeink. A nyelvet illetleg párt alakult, mely a népnyelv alapján óhajtá megteremteni a mvészi prózát
s

ellenzéket képezett

minden idegenszerség

ellenékifejlett

ben. Ezért a

népies eszme a mint nálunk
a

nemcsak
ságban
vel
ket,
s

pusztán

naivságot jelent, de közel rokontisztán

van

költészet

nemzeti
érinti

fejldésé-

részint képviseli,

részint

azon

eszmé-

melyeket a széptan egyéni

és

jellemz nevek

alatt ismer.

S vajon a népies az eposzban az-e, mit sokan gondolnak ? Egy tizenkét lábú versekben megirt történet kissé parasztos nyelven,

közmondások

és ado-

megfszerezve, hogy a ponyván becsületet vallhasson vagy a salonok asztalain bemutathassa a nép együgységet? Nem. A népies eposz
máklval

sem kevesebb, mint a naiv, a nemzeti: tehát a valódi eposz megközelítése, a mennyire az konüikban lehetséges. Legalább így emelte azt Arany nálunk malakká, azon vezérelveket tartva szem eltt, melyeket már fejtegettem. Ezért az népies eposzának jellemz tulajdonai: a szoros monsem
több,

dai alap,

a

népies vagy naiv

felfogás,

s

a múltból

-

S/.KI'iaoKAÍ.MI SZKMI.K.

oly népnemzeti eszmények, hangulatok megtestesítése,

melyek még

élnek

lelkünkben

nemzeti
a

s

annyira

mvészi

alnklian,
Vi

hogy
és

csaknem
<iToldi

dráma szigorú
oly nagy

törvényeivel

tckedik.
estéjéM-t

Ez a mi «Toldi»-t
ható, ha a kritikus

irodalomtörténeti fontosságra emeli, azért megbocsát-

hosszasabban

foglalkozik velk,

kit

mint száz más mvel, mert oly költvel van dolga, nem annyira bírálnia kell, mint tanulmányoznia.

Arany határozott epikus
hett'n sokáig küzdött

tehetség.

Épen
el

ezért hi

magával, temette

vágyait,

midn

az

eposz

a

nem

épen ne

kedvez

korban

népszer. akként volt divatos, hogy A nép dalain, meséin 'csügg naiv múzsája félt az irodalomban megszólalni s elrejtzött. Alkalmasint Petfi lyrikus szerencséje bátorítá föl. A kor hanlehessen

gulatánál

fogva

oly

hst

kellett

keresnie, kiben a
látta. Toldit

feltörekv magyar nép mintegy önmagát

énekelte meg, a nép e kedvencz hsét, kirl keveset

tud a történet, de annál többet a hagyomány,
viselt dolgait Ilosvai Péter históriás

s

kinek

énekbe

foglalta.

Már

szoros ragaszkodása a
régibb

mondai alaphoz meg-

különbözteté

epikusainktól, de
feldolgozta.

még inkább
jegyzé

azon mód, melylyel azt Toldi-mondakör nagyon
róla

Az úgynevezett

szegény.

Jól

meg

Kemény Zsigmond, hogy
alkotta,

csak acrobatai próba

tétek férczelete.

egészszé

Arany költi becsre emelte, mvészi a nélkül, hogy letörölte volna

mondai

jellemét.

A

mit

kihagyott

belle, a mivel

mind mondai szellemben történt és lépést tartott a mvészet kívánalmaival. Nem tudja az ember, hogy mindkét mben mi bámulatosabb, a naiv azaz népies felfogás-e vagy a mvészi alkokiegészíté,
s*

;

116

KRITIKÁT DOLGOZATOK.

tás,

az

ódon

színezet-e

vagy

azon

varázs,

mely

újkori

hangulatainkba

oly

természetesen

bejátszik.

Az els rész még talán könnyebb volt. Ez azon mondákat tartalmazza, melyek Toldi bujdosásán
kezdve
Itt

a

Duna

szigetén vívott párbajáig terjednek.

Toldi

meghasonlása testvérével, bujdosása, kafölemelkedése
csak
elég

landjai, párbaja,
tottak,

anyagot nyúj-

váljék,

úgy szólva athléta néphössé oly cselekvény képzdjék körüle, melyet a
hogy
a

népköltészet egész kincsével

meg

lehessen aranyozni.

S valóban Toldi els része
elbeszél nemben
eredeti
s

ilyen.

Ama

rendkívüli

hatás, melyet elidézett, természetes volt. Valahára az

magyar jellemet láttunk
rajzain andalog-

valahára csendéletünk

tájképeink

hatunk

különben hatalmas szónoki pathosa, vagy elfinomított bár néha költi ömledezése, a természetesség, egyszerség és kedély
;

valahára

költészetünk

forrásánál enyhült. S vajon Toldi, a pórsuhancz,
lerázza a viszonyok jármát, fölfelé tör,

ki

népünk
e

esz-

ményi

oldalait

tünteti
és

el,

nem

hangzott

össze

azon kor vágyai rész megjelent?
«

élményeivel, melyben

az

els

Toldi

estéjé))

-ben

már több akadály lyal
:

kellett

megküzdenie a költnek. Ilosvai nyomán

csak négy
Toldi
falra
díszí;

monda

állhatott rendelkezésére

egyik,

midn

egy hamis menyecskébe szerelmes, kérelmére a ugrik, de a fal tulaj donkép festett oroszlánnal tett ablak kárpit, melyen át az utczára bukik
sodik,

má-

midn

botjával egy császárt

s

tizenegy királyt

fenyeget meg, hogy engedelmeskedjenek Nagy Lajos-

nak

;

a harmadik,

midn

a

kegyvesztett

király Német-Ujhelyre

hivatja, hol ez

a legyz aztán
Toldit

egy olaszt, ki

párbajban

elnyerte

az ország czíme-

SZÉPIRODALMI

S/.KMl.K.

117

rét;

a

negyedik,
ifjak

midn

Toldi Kassáról Budára

j,

hol a hegyke

gúnyain

felhoszankodva hármat
s

közülök
magát,

megöl, újra kegyet veszt
két

boritiilnak

adva

év

múlva meghal.
mint

E mondák
eposzi

inkább

balladákra

alkalmasak,

cselekvényre.

Arany leküzdé az akadályokat, s eposzt teremmondát elhagyva, melyet alkaltett. A második masint a második részben használ, a legtermészetesebben olvasztá össze a más hármat s alapeszméül oly gondolatot játszott be, melyet mintha
csak százados hagyomány
s

a népkedély legköltöibb

megnyilatkozása szhetett volna a mondához. Toldi kegyet veszt, mert nyers igazmondósága,
Ö8 nyers erkölcsei
csinos

nem

illenek Lajos király

szokásaihoz,

olaszos

fényéhez

;

udvarának mert nem

nézheti

nyugodtan,
;

ösjelleméböl

hogy a magyart kivetkztetik mert hanyatló a leveutekorszak fia, a

nyers er, személyes vitézség képviselje, kire nincs

már

többé
foly,

szükség. Mindez a
8

monda

és kor szelle-

mébl

mélyen

gyökeredzik

érzületünkben,

mert legbüszkébb emlékeink a leventekorból valók, 8 majd mindig meghasonlásban voltunk az újkori polgáriasodással. mert a viszonyok kényszerségénél
fogva

legdrágább

kincseinket

fenyegette, a helyett,

hogy összhangzón beléjük olvadt volna. De a számzött, évd Toldinak még egy nagy elégtételt kell megérnie, hogy érezhesse utolszor múltjának egész
dicsségét. Erre alkalmat
szolgáltat az olaszszal ví-

vandó párbaj,

midn megmenti
felvidult

az ország becsületéi

De

az újra

remél,

Toldinak

még

egyszer

€8 utolszor éreznie kell, hogy nincs többé reá szükség, 8

a

legnagyobb

egyéniség
is

is

túlélve korát,

ha

nem

nevetséges,

legalább

szánandó. Erre alkal-

!

-

118

KRITIKAI DOLGOZATOK.

mat

szolgáltat az

ifjú

gúnya,
a

mely

a

hamis me-

nyecskével történt grotesk nyersesége újra
életének s
kitör,

kalandján sarkallik.

Vad

bánat, boszuság véget vet

együtt a költemény olynemü humoros elégiái hangulat fogjael kedélyünket, mely rokon jelen élményeinkkel. íme a legszebb alapeszme, melyen a mvészi alkotmány felépül. A jellemek mély lélektani felfogása vetekedik a cselekvény egyöntet szabályos-

midn

koporsójával

is

bezárul,

ságával,

az

alakok,

helyzetek,

tájképek

plastici-

tása a hangulat,

rhythmus,

a

nyelv bájaival. Minállanak az

denik ének elkészíti a másikat, fokozatosan ömölnek

egymásba,
sok.

s

mint bevégzett részek úgy
közül

egész kerekdedségéhez, mint a

drámában a felvonámegtalálja

A

személyek

mindenik
s

az

egész építményéhez ill helyét

a cselekvény növe-

ked
költ
friss

emelkedéssel

siet kifejlésre.

alak e genialis virtuozitása
fölé

E bevégzettség, az Aranyt minden magyar
szigorú drámai jellem-

emeli. S épen e

zés, alak

kölcsönöz eposzainak bizonyos elevenséget,

mozgékonyságot, a nélkül, hogy az epikai nyugalmat megzavarná. Arany nem követte a hagyomá-

nyos eposzok töredékességét vagy áradozását. Tudta,

hogy

e

erejével lehet hatni,

korban vagy csak a lyrai hangulatok roppant mint Byron, vagy a régi eposz

alak legszigorúbb új öntetségével.

Ez utóbbit

követte.

S valóban
az összes

eijoszai csak olcsó kiadásra

várnak, hogy

magyar nép kincseivé emelkedjenek. Vajha
is

ehhez én
a költ
le,

járulhatnék valamivel, azon gyönyört, mit

nekem annyiszor nyújtott, azzal fizethetném hogy azt hn tudnám tolmácsolni Az els ének szép szi tájképen kezddik, mely
sírján

kereti szolgál az életunt, anyja

térdel Tol-

SZKPIBODALMI SZEMLE.

l

19

(linak,

8

miütegy
és

megteremti

az

egész költemény

humoros

elégiái levegjét.

Aranynál általában a

tájképek, leírások

kat mindig úgy rámái, hol a cselekvény nélkülözhetetlen szinhelj'ei,
vagj'
tei,

nagy szerepet játszanak, de ö azohasználja, hogy hol személyeinek
pedig az elbeszélés átmenea

épen indokai, hol

és

mindig

felolvasztja

hangulatba
a

vagy azt

épen általok
zei közt

idézi

el. Mint

freseofestész
fest.

vonásokkal, kevÓ3
a

színnel és árnyéklattal

nagy Ke-

tárgy

megelevenedik,
váltja.

s

a legjellemzbb
népköltészet

személyiséget, alakot

A magyar

azon sajátságát, mely a természet képeit az érzésbe
olvasztja
föl.
s

viszont, geniális

eredetiséggel

dolgozza

S a képzelem e tündér játékát mindig hün elsegíti a nyelv, rhythmus. mely neki most festecset vagy szoborvés, majd zenehúr vagy énekhang. Itt
is

a megvénült, az elbúsult Toldit az szi tájkép, a

pusztuló
a költ

sház
az

minteg}' kiemelik, megfejtik
írja le,

s

midn
a

shazát úgy
ríva

mintha hallanók
kivel

mint az
Benczét
ásót,

ajtósark
látjuk

megcsikordul, egyszersmind
a

megjelenni

küszöbön,

ura

kapát hozat. E valódi magyar cseléd, kinek hasonmása udvarházaink és kunyhóinkban máig is feltalálható, búsan bámul urára. A legszebb jelenetek egyike következik. Bencze nem meri megkérdeni urától, hogy mit ás. Végre úgy talál módot szóhoz jutni, hogy segít neki, hisz úgy sem ásott régóta sírt. Toldi hallgat s nem mondja meg, hogy csakugj'an sírt
ás.

A

szolgát

egyszerre

lepi

meg

a kí-

váncsiság

és

balsejtés.

El

kezd

fennhangon gonurából
kicsalni

dolkozni, naiv
a
titkot
8

furfanggal

próbálja
egész

egyszersmind
balsejtését,

együgységgel úgy
azt

nyugtatja

meg

hogy

még inkább

föl-

hogy épen szolgájágatja s oly nak panaszol. Toldi anyja. testvére és az lélek sincs atyja régen meghaltak. addig másfelöl a ers vonással czét 8 az olvasó elé tárja a cselekvény eltt történ- mélázó Toldit a múltba rin- természetesen jö ajkaira a kifakadás a király ellen. megvetés közt némi örömet. borul az szi egy lovag jelen meg. sír. a sir szélén újra fölébred a régi hs. A szi második énekben Toldi harag Budára tart. míg néhány teket. kit. Az életunt Toldiban. E fokozatosan megszakított jellemzi Ben- párbeszéd. de neki gyelem. E mvészi expositióban le van téve az egész eposz folyama. A mint az elbúsult sírni hs s hagyakozik temetése iránt. se a dicsség. de iránta mindvégig némi úrias lenézést tanúsít. ki elmondja. elégtételt kell hogy a kelélek- szükség van reá. hogy a katastrofot közelebb hozza. a szolga kezd kedélyükkel annyira összhangzón rajok éj. s a hst rövid dicsség halni óhajt s dn zajos után régi bújával visszaállítsa azon sírba. Minden esemény csak arra szolgál. testén és köd. kit ugyan mélyen szeret. a régi bajnokok Toldit emlegették. hogy a mit ásnak nem lehet temetnének belé? hisz rajtok kívül egy árva a háznál. mi- lakoma után Budára indul. mély humorral a magyar jellem és Toldi egyéni . El mondja. melyet ön- magának ásott s a leütött ásóval odaállítsa Benczét bánat és emlékjelül. harag érez. ébreszti. lelkén a föllege. állapot.12U KRITIKAI DOLGOZATOK. A bú. s annyira jellemz. élni akar. nem e többé se S nyugtalan évd melyet csak az örökre elsülyedt korszak fölelevenülése gyógyíthatna meg s melyet a költ oly fest. hogy a budai harczjátékon egy olasz vitéz nyerte el az ország czímerét. s öt fölkeresésére küldik.

121 vonásait tüntetve fül. Patkók csattogása messzirl hallatott. dozni egyik a másikért. A gyzelmes Ide Azonban Budán foly a vitéz gúnyosan fagepizód a népet. hallani j Benczével. az urak is szinte. karddal hura ló támad. mind arra tekinte a legnagyobb várakozás közepett már véljük Toldit.MI SZBMr. a hirdet hiába szólítja viadalra a bajnokokat. hogy ejti kedé- midn e versszak megzendül Ekkor a várkapus kürtjével jelt adott. majd izgatva készítse el a következkre. Loránd már csak vágtatva nyargal. közülök. Nagyot várt a népség. lova mígnem az olasz szánalomból szügyébe hajítja dárdáját. a király és nép haragja a legfbb fokra hág. Öltöze- . A harmadik énekben az olasz büszkén lépdel. kengyelbl. de a leány nem tud választani . mely arra kedélyünket hogy Toldi megjelenését emelje s most enybitve. elesik s a gazdátlan ló tétova szá- guld. szerelemre virrad. leányba szerelmes. Keresik a balált s csak dicsségre találnak itt végre mindkettt feltalálja. míg a másik mély sebeibl életre. egy szép van beszve. mindenütt benyúlik a cselekolasz vénybe gatja s indokul szolgál. de ez markába szakad. harczjáték.E. A király megállott. S valóban Toldi látni. mindkett fel akarja magát álszolgál. Két ikertestvér vív meg utolszor Mindkett ugyanegy az olaszszal életre balálra. mily lélektanilag és plastikain van festve mindkett párbaja! Bertalan dárdáját elre szegezve lovával a légben mintegy úszva rohan az olasz dárdájába.: SZÚPIKODAI. E mellett mily különbözkép. Valami kimondhatlan varázszsal a költ oly hangulatba lyünket. az olasz visszarántott dárdacsapására lehanyatlik a czolni kezdi.

humoros. mintegy ke- nem csak a magyar vitézség megalázóját gylöli. felhányja nagy öklel mint könny pálczával játszik* Kitnik belle : legényked nép nyers fia a nélkül. E mellett az egész je- lenet oly mvészi és jeleneteivel vetekedik. rozsdás tok. szidalmazva haragjában. Ez megint Mintegy a nép bámészkodását melynek hosszan kell néznie a barátnak leírás. hogy ártana a hsnek. kifogja s ! Toldi elször lovával karikára forog a fövényen. a gyáva nemzedéket. a nép bámulva kérdik ki az ? Némelyik Toldit emlegeti. kiben az érdeket. feszíti E tájé- kozó nyugpont még inkább Toldi háromszor kerüli resve az olaszt. öltözött Toldit. melynek mintegy megfenyíti eljeleként Toldi egy hátratekintéssel a Benczével ingerked népet. idk nép dévaj tréfáját. A költ Benczére fiain. de a csinos szokások képviseljét is. megifjulva dü- örömében. íme meg a korlátot. párviadal kezdettl végig mennyire összhangzik Toldi jellemével is s mily ers kézzel van kimetszve fáját. tket néhány versszakban nem puszta fejezi ki. fegyvernökét s nevetnie raj- mint az elmúlt lehet perczben fordítja a nem Azonban Toldi e nevetséges.122 KRITIKAI DOLGOZATOK. s A nép elnyomja s kaczaját el vele együtt az olvasó is a . nem merik ersíteni. kiszállania. Az udvar. mily örömest megbocsátana neki. de a király elérzékenyülve mondja: bár a ö volna. hogy Shakespeare néps némi enyhe nyugpontul szolgál a rettenetes bajvívás eltt. melynek szóváltás védelmére a sírból kell hében. már kedélyünk Az egész van készítve megrázó jelenetre. kinek mesterséges fogásai kudarczot vallanak. Toldi inkább roppant nyers erejével gyzi le az olaszt. Mindenféle fegyvert megpróbál- . Jellemz után elkezddik a párbaj. irja le a költ.

érzi. Toldi nem mer az új örülni s midn örülni lovagjai kezd. Thogy soha ndik telt"? : vajon sokalj ák-e vagy keveslik. Ezalatt Benczét de elhalmozza a nép jó dévaj. Azonban a nép fölkeresésére indul. Évd búskomorsága magánbeszédbe és nyers vadságát. Az olasz kardja elés törik. Toldi buzogányát hajítja utána. mintha sejtetné.SZKlMRonALMI 8ZKMI. mely Toldit mindig . fáját feszíti az melyet ez kikerül. kitl most is mélyen szeret. aztán kardot. Utoljára nagy öklel újra rá rohanó olasz lovának. csaknem kétes a siker. ez épen oly mint azeltt. azzal buktatja fel s nem A lyong. negyedik énekben Toldi A düh és már Rákos gyzelem nem fojthatta búját. faggatózása s a boldog Bencze sem kevésbbé nevetséges. hogy id pipercz dörmögi: újra ! csúfolódhatnak vele és szak állam. Ez ers humorral festett jelenet. mi a katastróf felé vezet.K. a szolgának koellen- mikai felhasználásában. 123 nak. a király követséget fog kegyelmet kérni. sejtelmes elkészítésben. st föléleszté. hívatlan szakállába óh én vendégem lm egy vonás jellemébl. Az olasz. a nyugtalan öreg életunottságával. nem sem szidalmazza a királyt. terén boel aztán a bámész nép közt hirtelen eltün. Toldi a magáéiból adat neki saját kardja ellen víva elöl. könnye kicsordulását a nagy porra fogja. mint elbb a boszus. hogy indulatával. eszébe jut. elbb dárdát. mi vén korától népre. Mély kedélyét dalmait és sértett hiúságát egyszerre tárja a ha- nyatló dalia. a gúny elbb-utóbb a hst is érni fogja s épen e fokozatos. Haragszik a ismert reá . hajtva a kegj^elemszóra egyszersmind megöli. hogy már elfeledett hs s mig szégyeli panaszait. kit küld utána. mely elöl elfutott. csapásai végre futni kezd. hazafi fájfel tör ki.

mely Toldinak azon . fejt ki Arany finom mvészetet s azon körülmény. lovagok. kit er nem gyzhetett le. De mig ez bekös vetkeznék. m- dévajkodnak. : 124 KRITIKAI DOLGOZATOK. Hösisége elégtételt nyert. Ugyanis Toldi a királyi palotába indul. mind mozzanatai viduló lelkének. hanem az udvar. Toldinak diadalmenetet kell tartania. dalia ki. új id. hol a hanyatló mosolygó alakja elégiái fenséggel emelkedik végzdik be a negyedik ének. Kedélyes beszélgetése régi fegyveréivel. dalolnak. hogy mint hs legyzte az olaszt. másik. A költ e kényes forduló az udvari gúny megöli. megszégyeníté az udvart. hiúságának halálos sebet kell kapnia. súlyozva emeli. mint palota embere is tündökölni akar. az veltebb korszak fiai. legszebben összhangzik a m alapeszméjével. a nélkül. a a csinosabb. Az elszobák- ban apródok.. S újra mily lélektani vonást eleve- meg a költ. egy pisze nép — — a • gúnyos verset gúnydalok énekljét így képzeli a dadol. e diadalmenet plastikai. hogy Toldi eltörpüljön. s e mellett úgy szólva festi perspectivával kivitt csoportozataival. Toldi barátaitól elválva Hisz talán már így szól még rajtam is fog a pipere Bellem s is válik palota embere most újra azt mondja szolgájának: «Fénylenünk kell öregl)) Nem elégszik meg. énekel Egyik hsi balladát kún harczból. tréfálkozása szolgájával. öltöz- ködésében nít ejtett délczeg itt szavai. A hst. hogy Toldival utoljára is nem a vele rokonabb nép tíz gúnyt. hogy a legszebben felöltözzék az udvari ünnepélyre. Az ötödik énekben Toldi budai házába tér. hárfáznak. pontot a legfinomabb hu- morral oldja meg. Szent László nemrég történt csodás megjelenésérl.

hogy miapródok az elszobákban saloni illemet honosított Nagy Lajos meg udvarában hogy fogadhatják vastag élczczel a hst. télytársai ? hogy a flHölgyfutár» kritikusa se a m alapeszméjét nem fogta föl. valószíntlennek kép merhetnek énekelni. tartá.<. föl. de még hogy a puskapor feltalálásával más fogalom kezd alakulni a hsrl. azt jegyezvén a pajkos meg. Aztán a pisze gúnyverse egészen elkészíti kedélyüket az élczeskedésre s azon körülmény. s ki elfogatására ki. na. kit szidalmazni kezd.SZÉPIRODALMI SZEMLE. már sem. midn lovag oly lép be. hogy a vén Miklós pállott ruháiban nyalkán kicsípve magát lép teszi az egész jelenetet. holott . Épen fordulópont tünteti a két kort. még növeli és faggatni Toldi legérzékenyebb oldalon sértve buzogányos lesújt. másikában már nem ragyoghat. még természetesebbé mert Arany valódi költ. 125 nevetségefi kalandját tartalmazza. melyeken illbben gyakorolhatta volna . parancsot ad E fordulópontot a «Hölgyfutári) igen visszatetsz. a menteujjával három apródot királyhoz rohau. holott már koruknál fogva nem lehetnek veAz els ellenvetés oly gyönge. mert megszégyeníté ket. se a lélektani e mozzanatokba nem haföl tolt be. mint galant Toldi épen akkor a gukez- mikor nevetnek rajta. Az apródok Toldi egész párbaját. Tcrmópzetesen nyoros kedvet belépése dik. A második mutatja. melynek egyikében Toldi ragyogott. nemcsak a népies eposz. személyes vitézségét csak azért nem beesülhetik nagyra. hogy szót sem érdemel. ki a természetességet a mvészettel olvasztja össze s a lélekállapotok mélységeibl merít. de a történeti regény szempontjából is. inkább azért. A « Hölgyfutára irodalmunk jelen termékei közt igen igen sokat találhatott volna.y kudarczot vallott.

Toldi hallgatagsága. szivére kötheti a öntheti régi panaszait kezét. kit órájában enyhülnie megérnie. más ivadék észszel gyz». látja álmából föleszmélve a királyt maga mindig tisztelt. ki Benczével nem tle. kit mindig szeretett. elbuki- osuzhatik tle. megszoríthatja még egyszer S min hogy szól: midn megható kiengesztelés. «nem n nem Toldi . Szegény Bencze ki nem tudja étetni a lo- utolszor nevet. éleselmségét. megsirassa. ezt egy genialis « m Nem volt szükség. Azonban utolsó hogy a király Halálos eltt. finom tapintat. a börtön. nevetnünk kell az öreg szolgán.» 126 KRITIKAI DOLGOZATOK. . elérzékenyülve lépjen ágyához. . melyben csak a Haj danában danában » czímü gúny- vers fölér egy egész kötet divatos lyrai költeménynyel. mely nem testi ervel. kritikai szigorát. közli baját. Ura haragjáhaza. hogy legsikerültebb részén tegye. hanem í*^g egyszer port találtak föl s Toldi vagy fel. megj^ek abba önkényt. még egyszer mosolyognunk. vakat. barátját. . Az utolsó énekben. ban. Toldi. büszke elkeseredéssel kell. s magyar népet. Hol nem Felel földi biró lát fejemre törvényt. s halálakor sem búcsúzik el csak a király gond- jaiba ajánlja. hogy legalább egyszer ö is nevethet máson: a varga-kapuson. a király mintegy mentve magát igy «hajt az id nem vár. Az ész ereje gyz abban a kis porban. hull eltte sorban. bújában halálos betegen érkezik szép és jellemz a h Min késbb házat szolga vigasza. mieltt Toldi halálát megérnk. S most teströk fogják körül a s a hadnagy tudtul adja Toldinak. ápolása. hogy Készen áll fogoly.

m a még nyelv és rhythmus bájairól. mely különböz a francziától s históriás énekeinknél fogva hagyományos. van. arra támas/. Igaz nem elegáns. a lassan ballagó kialvó fáklyák s kaisággal van leírva •^yászkoesi. mint Berzsenyi a görög lyrai schemá- Vörösmarty a S hexametert valóban ki és jambust. nem keresi a naivaágot.MI SZF. tanult legkevesebbet nyel- merített lef^tübbet az eredeti népnyelvbl és nálánál senki nem bírja jobban nyelvünk plastikaiságát. A magyar mvészi Petfi "Pesti alexandrint. mert megtalálja. Toldi nem már elbb raár még mindig a király kezét szorítva És temetése min elégiái plastia gyülekez nép. erejét a nélkül. mint a «Hét czím . ö épen oly kat. mert ers. népdallamainkat. könnyedséget. x\rany. de annál több. mert h és igaz. íme talán bosszan. s a mint Nem Egy jelölte a sirt drága érez vagy márvány Benczo volt az emlék lába fölött állván . S mennyit mondhatni külalak. mél- tóságot.SZKPIROnAI. hiilb') falevéllel be- hintett sír.E. : ásót ütött le. a rendre a távol per- speeti vajában egyszerre feltn. zenéjét. méltányolta <'Toldii)-t. 127 íebiit önkénytelenül Toldi régi búját éleszti bálija a eibiinyt. S elborítá a sírt új havával az ég. csodálkozom a egyébiránt vár» Napló » egyik kritikusán.Mr. Négy költnk Berzsenyi. hogy nagy mvészete mesterkéltséget árulna el. fokra emelte. : föl. nem ra- gyogó.kodék. vészeink tévedéseibl. Bizonyos tekintetben Arany mindeniket fölülmúlja. Petfi. kik a mag^'ar költi nyelvet oly tökélyre emelték. melylyel prózánk nem ö hasonlítható : Vörösmarty. kétszer jobban. mégis röviden az egész jegyzeteim kíséretében.

hogy Széchenyi valamivel jobb röpiratokat vagy vezérczikkeket írt Török Jánosnál. a rímek Aranynál fontosabh szerepet játszanak. mint minden magyar költnél s a kritikusok bátran eljárhatnak hozzá iskolába. ha nem épen hajhászsza a melyhez ezeriben egyszer van szerencséje. . kevés ketteje mondanivalóm Egyébiránt a mvek méltán igényli a figyelmet. S én ((Toldi estéjéD-rl írt e szakadozott tanulmányomat a gyönyörtl elfogódva. Debreczeni és Szabó eposzairól. s e mellett még a kritikusokat is bírálja. kisebb elbeszél és lyrai mveivel s is mielbb alkal- matlankodnék az irodalomban adóját követelné gyönyöreink Talán igen is hosszadalmas. csak azzal tudom befejezni: vajha Arany szerénysége sajátítana el valamit a középszer tehetségek alkalmatlan és követel természetébl s eposzai mellett.128 KRITIKAI DOLGOZATOK. tiszte- méltó emlék. mint a legújabb nemzedék szükségesnek vagy épen lehetnek is tartja ». összegyjtött silány. oly téren kifejtett férfiú kinek a tudo- mányos nagy tehetsége csak jelleme szilárdságával vetekedik. kifejtett nézeteim e után. mintha azt mondaná valaki. vagy Karács Teréz gyönge beszélyeit. letre másik egy igen emléke. Ez épen olyan. egyik egy ifjú tehetség els erösebb nyilatkozása. általában az eposz s ((Toldi estéjé »-rl lehet. A rhythmus s általában a külalak Aranynál fontosabb szerepet játszik. Hibámat a lehet rövidséggel kárpótlom. regényt. igen is unalmas va- gyok. felületet és oly mrl ír. kivált ha verstant írnak. Vajda. Nálunk széptani fejtegetésekben könnyen unal- massá válik az ember. hogy ilyesmit jegyezhetett meg róla: dA versek gördülete.

midn . E há'. böl 8 de « alig valamit a valódi cselekvény- igen téved a hogy e szer. midn legyzi a pomeran esemény vagy csak történeti hátmint Szent-István és Endre eseményei. Az els ének Béla bujdosásán lekvény ez els mozzanatán kívül kezddik. párbaja l^dl: Kritikai dolgozaiolc. Berezinával. Talán az epikus eldobhatja a szo- rosan vett cselekvényt. A többi terül szolgál. párbajban legyzi a fellázadt pomeran vezért. ha Byron-féle hajlamai vande ekkor költészetének súlypontja lyrai változván. ki azt mondja. megmenti az országot s jutalmul nül veszi Eichezát.SZKPIKODALMI SZKMLE. nek legnagyobb hibája az a cselekvény gyöngesége. Berezinával találkozik. azaz népies eposzt akart irni Vajda tulajdonkép naiv. 129 Vajda színezni. Mieszkó lengyel király leányát. egj'ebek. Hse Béla király. mi útja czélját megváltoztatja másodszor. A cse- még csak hármat tud felmutatni az egész eposz : elször. kell mindenekeltt pedig genialitásával kárpótlást nyújtania. nem foly be a hs sorsára : s általában a cse- lekvény fejldésére. a cselekvény nem egy. E tárgyat többször feldolgozták s úgy felfogva mint a krónika elbeszéli. midn ez ifjú korában mint számzött Lengyelországba bujdosik. mint minden eposzé. melyet csaknem mondailag lebet I.) Gyulai . harmadszor. meglátja Richezát s iránta szere- lemre gyúl vezért. cselekvénye. Vajda sem tudott belle eposzi cselekvényt szni. nem montlát dolgozott föl. A hiánya nak. vagy ral. midn Béla . egys cselekvény egyszersége. hanem oly törki- téneti tényt. alig is egyébre való. m Nefelejcs" kritikusa. Csak érdekes esemé- már költink balladának. nyeket nyújt. s mvének mint ilyenalkotás. milyenek találkozása Hadonár- Gunda megmentése.

érdekkel. rom épen nem ers mozzanatból. például ének). lehet. ketteje nem 8 telhetik ki bármily kisded eposz cse- lekvénye. zott jellem. ének). és könny lesz halála. ködbe kell veszniök. Példa rá épen ez eposz. A készen elállított jellemnek kevés értelme van. jellem csak cselekvényi fejldésbl merülhet ki. (IV. s sem hogy a jellemek készen vannak elállítva nyilatkozásaik. mint egy pohos öreg? A pomerán . mit a viszonyok kényszersége. költiek. Meg kell vallani. melyeknek esetleges. s e köd nem lehet ossiani. párbaj eltti vigadozás elég. mely még jobb érzéseinket midn a helyzet és hangulat ellenére azzal vigasztalja a cseh bajnokot. sérti. határozott egyéniség emelkedjék viseltethetünk. E nélkül az alakok nem emelkedhetnek ki. cselekv vagy szenvedleges színezettel. mely a félhomályban tulaj donkép is sejtet. Béla lyrai maga hogy a költ e hangulataival. hangulatok (I. épen ezért jellemkifejlesztésrl szó A cPesti Naplód azzal menti e hiányt.e hetjük. mint azon hatások eredménye. a mások tettei keltenek föl az egyénben. Béla (11. álmadozása a ébred (III.inkább. midn nem nem aggódhatunk érte és se szivünket. se kópzeldésünket nem lepheti meg ? Vajon dicsekv természete a magyar büszkeség és önérzetbl 8 fol^^-e. hogy szép magyar kéztl esik el? mert is Vajon Kicheza van-e a lyrikus is annyira kedvesét. szülföldjétl szerelme ének). mennyire intézi? rajzolja kihez dalait Mieszkó több-e. elválása ének). hogy a iránta hs mint körvonaloki. rajzolva.130 KRITIKAI DOLGOZATOK. s nem egyéb. Azonban mindez nem Aztán félt- st akadály arra. nem sujtásos is üresség-e. összeütközéseik a sorssal egészben véve mvésziek. szövevényes vagy egyszer cselekvényt alkotva.

s melyet a történeti tanulmány bizonyos határok közt rozott véleménye van. 8 mely nem egyéb. nép szokta lakni a síkságot. E miatt hiányzik e müböl az ódon színezet is. Ez másnem költeményben talán lehet. Ügetés közben — mit szólsz e tartományhoz ? Ugy hiszem Mert vitéz vitéznek jók a pomeranok. 8 még inkább kiemeli a felfogás határozatlanki iránt a a hangulatok zavartsága. 131 vezér nem csak pusztán atbleta. Mi pedig Hadonárt. akart és Szent-Istvánt. Berezinára legalább tetni : még legtöbb gondot fordított két költi mozzanatban igyekszik egyik. mint azon emlékek.K. magyar nép vallásos és nemzeti kegyelettel viseltetik.* a helyett. hogy érthessük jellemét s érdekkel lehessünk iránta. hívn igyekszik adni. de népies eposzban nem. s a kel napsugárnál visszatér szivébe az eletvágy és régi szerelme. Azonban viszonya sem Gundához. állatias bajnok-e? a költ. feltün. A sága cselekvény gyöngeségét hogy kár- pótolja. a vén szolgát se a Béla alakja emelésére. se illeti. hogy Béla € szép sorokat intézheti hozzá: < Bátya — így beszéle Béla Hadonárhoz. midn a vele vívott párbaj után Gundáról és Biche- záról álmodik. mely a népies felfogással rokon. kirl hatá- különczköd történetbölesészmondhatni csaknem cynismussal fogja fel.MI SZKMI. mely a múltról a nép öntudatában él. minthogy ez mindent hagyományilag. csak ráadás. fogalmak összege. kép. sem Bichezáboz nincs úgy rajzolva.flZKI'IROnAI. Yajda népies eposzt írni. komikai ellentételül s nem szolgál. leg- fölebb csak azért bocsáthatunk meg neki. 9* . a cselekvényt sem mozdítja el. midn Béla ellen haragra gyúl másik.

mellett ugyanazon egy hangulatot mindjárt megzavar egy-egy prózai gondolat vagy hamis kép például. a nyelvet illetleg : is ugyanezen különös vegyület mutatkozik természetesség és er és nyer- keresettség. E : "V'flgy Hosszú volt Bélának els pillantása. külalakot. latok is egymást zavarva váltakoznak. giái a múlt idkön az s lelkesül. a verselést. szép rhyth- mus m de és gondatlan darabosság. az ölelkez lombok Voltak altatódalt regél dorombok stb. élénkebb határozottsággal tartozik kiszínezni.: 132 KRITIKAI DOLGOZATOK.e az. s itt néha gyermekies vagy mindezt teheti . Szerelemben úgy mint harczias dolgokban. emelkedés és dagály. s s alakult költészet tisztulatlan ers van benne valami meglep. vel. triviális is lesz. ének elé- 6—11. ki a jelen örömeit ? s a halhatatlanság álmaival cseréli be midn a IV. A eszméjét a hit és szerelemért 8 m A hangualap- ég lelkesedés képezi. . Általán véve az egész egy még meg nem nyilatkozása. a kételyt. ha nem népies eposzt azonban az ironicus hangulatokból át-átcsap a gyermetegbe. s például midn Berezina cseh nevé- azt gombakép tótokkal elménczkedik. ép magyarság és idegen szófüzés. midn jegyzi meg Mieszkó hasáról a De nagy akadék is az a has valóban. A seség. vájjon mereng hangulat. a költ : mégis sok helyt belevegyíti Kérdi vájjon nem veszt. Mert meg volt meredve két szeme pillája.e nem izgatott blasirozottság ? A költ szándékszik írni vala. midn Bélában fölébred a szerelem . mi várakozást igényeket gerjeszt.

mit a költészet terén nyújthatott. mert bár Debreezeni jeles költ volt.it i> nem napjuiuk s szüleménye. Szabadjon és remélni. Mint a nejeles mes gr. E férfiú különös tünemény volt. Mikó szép rajzaiban mindenütt csak hséget és igazságot találok. Mikó Imre csak nem rég födezte föl az 1851-ben meghalt költ irományai közt. Mikó bevezetése elzi meg. tartalmazza. néhány természettani munkát oltárán hagyott hátra kéziratban. mely egyszersmind az elhunyt költ életrajzát Megható lapok: egy nagy tehetség. illeszté össze. Barátja gr. szilárd jellem Az eposzt — megindult ki baráti szív tolmácsol. a — jövedelmet az gr. eseményei. de egész életét inkább a tudományoknak szentelvén. e munkái talán mindDebreczenirl. is kit a bányászat és gépészet körében nevezetes javításai és találmányai ha- zánk határain túl gróf írja. majd 1848-ban a m. s adta ki díszkiadásban. színez gr. annyival inkább. melyet lal ol azon Vörösmarty és Czuczor teremtettek. mindig magához s késbb a sors csapásait nemes lélekkel trve. míg élt.K. pénzügyminisztériumnál a bányászati osztály h egyik tett fnöke. ezek közrebocsátásával sem fog késni. a múltból nyúlik hozzánk igen díszes helyet fog- epikai mozgalom emlékei közt. elhunyt családjának ajándékozva. ki a hazai irodalom mvészet oly nemes buzgalommal áldozik. hogy költ. ki sem tudta. melyeket nemes lélek. hogy Mikó. — Én. \'i'^ A «Kióvi csata . nevezetessé tnek. Nagy fáradalmak és küzdel- mek közt a társadalom legalsó rétegeibl emelkedett maradva önföl magas hivatalpolczra. . ismertem Debreczenit. azt felülmúlják.SZÉPIRODALMI SZKMI. Debreezeni nagy müoposzát 18i25 íáíi körül írta. ki. Elbb erdélyi bányásztanácsos volt.

munkás és zárkózott életet senki által forrásánál. hogy igényt tartana a dics- séghez. min ritkán. mely a Vörösmarty és Czuczoréit annyira kitünteti.134 KRITIKAI DOLGOZATOK. melynek én kifejtett nem dicsítje. is midn magyar ers és eposzt nemzeti öntudatra költink a múlt dicssé- gén írt. hogy e töredékekbl egészszé van ugyan alkotva. kimutatva azon eposzaink megilleti. keresett enyhet a költészet a nélkül. s mint írói nyelv nem mindig emelkedik De a mi annyi az akkori fejldés színvonalára. a tizenötödik és utolsó ének végét csak prózában tervileg lehetett közölni. Nyomva a hivatal élt. Azon korszakban. helyet. lelkesültek. titkon. fejt- melyekbl a szétszórt folytonos gyakorlat és mgond sokat hetett volna ki. csatlakozott. pád. A felhevülés önkénytelen pillanatai ezek. ébredt. olykor ser Horváth Endre néha iskolás és ódon színezetet keresetten vadászó « Árpád )>-jában tes báj fejlik ki. a midn s bels visszavonás az hont keres Áristenségek ármányai a . csak nyugperczeiben. Tárgya Kióv bevétele. a nyelv tisztán és természe- költi részét illeti. nem a sejtetve. t hevíté e nemes láng Költészetünknek lehetek egészen azon epikai irányához nézeteimnél fogva azért. a helyett. hogy a külalakot igen is egészen Néhol azon hatalmas rhythmust. itt-ott egész sorok hiányzanak. mely Debreczeni már a költi munkásságra nél fogva nyomasztón ható körülményeihatalmába keríthesse. nem fejldhetett oly kész tehetséggé. javításon s m de a végs nem mehetett át. épen hogy ré- eposzának gibb bonczolatába bocsátkozzam. közt csak általá- nosan jellemzem. Nyelve is hátra marad ezeké melszabálytalan hexameterei nélkülözik lett. és s élet gondjaitól. Egyébiránt tudni kell.

természetesen ez részletekben is inkább egyes lévén is. némi mondát ennek de az egyiknél sem olvadhatott be az alapba. Debreezeni indult. különösen nagy költi erre mutat azon elalél. Debreczeninél az Attila-kard megtalálása. mint Vörösmarty. megersödik az oroszoktól kunokkal csatlakozva megindul Pannónia Ez alapon oly építmény emelkedik. magával ragadja a megmutatja neki Pannónia A Vörösmarty eposza különösen a nyelvet . kitn. mert Ormuzd kiveszi testi hüvelyébl s szellemek földét. Mindkett használt csinált mytbost. az ösjóslatban elpártolt felé. országába lelkét. mely töreis dékessége mellett az alkotást illetleg sokkal mél- tóbb melk'kdarabja "Zalán fatásá»-nak. mint a hogy a külalak sejtetné.BZÉPIRODALMl SZEMLE. Vörösmarty mvében több az eredetiség és romantikai elem. fel azonban tárgya nem oly nagy történeti mint a Vörösmartyé. mi mondai. megnyeri Attila kardját. mint Vörösmarty nem mondai úton mozzanat. midn Árpád a megijedt sereg holtnak tartja. Árpádból ö sem tud. mint egészben véve. mint Debreezeni. Debreczeninél jelenet. különösen az északi mythos segélyével a «Kióvi csata »-ban inkább van beolvasztva a cselekvénybe mint « Zalán futása »-ban. Mindkett használt is. egészen elmosódik. Az ellenfél. lo"* és védelmébl folyó nagy küzdelmek között végre s legyzi Oleget. Debreezeni utánzásra hajlik s antikszer. valódi eposzi alakot teremteni. az orosz fejedelmet. Debreezeni e mellett még bölcsészeti symbolikát is. Mindkett kitn egyes részleteket nyújt. vagy történeti részletek nélkül lehetetlen is. a szlávok csoportozatára Vörösmarty kevesebb gondot forditott. azon- ban a gépezet. bolott kellett volna a m központját képeznie.

smagyar mythosi fejtegetésekbe csátkozik. tiszteletreméltó emlék. Eleinte úgy indul. aztán tudós értekezéssé válik. Epikai költészetünk most már más. alkotás épen a helyett. a Debremely körön kívül áll s iroalig lehet más igénye.136 KRITIKAI DOLGOZATOK. A költ diákos letének komikai ködtesse. minden titkát. míg másfelöl a mozzanat volt. egy kitn egyén síremléke. Még valamit. Mint mondám. melyre kegyeletünk tzi föl a koszorút. lovára ülteti és pokol s föltárja eltte a menny jó. de találékonyság. került volna mintha azon magyar történeti iskolából ki. s végre mint didaktikai költemény szívünkre köti. S én csak azért teszek költészetünkbe hassak. mely mögött messze marad. Ezért utazta be a költ az eget és poklot. hogy e beszivárgó irány ellen szavaz- . mint «Kióvi csata)) nyelvi tekintetben épen nem pótolhatja oZalán futásai) -t. semmi. történeti. mintha víg eposz akarna lenni. Van benne néhány bár íz ötlet. Ugyanis a halál huszár képében megjelen nála. a Szabó Lajos eposzáról kell mondanom Ez különös egy m. hol prózában oly nyelvészeti. is mrl említést. dalmunkban jelenleg hogy a múltban ill helyet követeljen. mely störténetünket és mytholojáték itt giánkat nyelvészeti által e akarja kideríteni. illetleg irodalomtörténeti czenié egy elkésett m. egy elnyomott költi tehetség. hogy a földi üdv az egyezségben és tökéletes összhangzásban áll. hogy az olvasót képzealakjaival vagy fönséges gyönyörbo- hol vers. jobb irányban fejldik.

készülnék valakihez. s nézve azon törném fejemet. tanulmányozom a költket mbölcsészeket. Zoltán köt tcmcnyei. 1804. Pest. köt. Pest. önmagamhoz és reá igen kellemetlen h mégis kiméletes. Irta Meáncsek István. kivel de nem ügyet kell elintéznem. a mit már megkezdmindazon hat czikksorozatot. mindig valami nyomasztó érzet fog látogatóba halasztható. Pest. meszépirodalmunk mindenik ága s felett szinészetünk akarok s tollat szemlét tartani. 1855. Én örömest olvasom és forrása. Veszprém. Kiadja Vachott Imre. Ez reám nézve mindig gyönyör Minél többet vizsgálódom. — Zalár költeGyöngyvirágok. e nehéz mesterségen. Pest. bizonyos kritikai irányok ellen zálva? folytonosan polemi- Midn asztalhoz ülök fogok kezembe. — Tóth Endre újabb Spetykó költeméni/ei. 1855.— szkpikohalmi szkmlk. 1854. Épen mintha érdekes. Ez alatt tömkelegét. kiadás. Irta Mentovich Szerelmi vadrózsák Tóth Kálmántól. Tavaszi lombok. Száraz lombok. megirjam-e rendre folytassam-e. 1855. melyet soha sem fogok megtanulni. — Bahn/li Ferencz. Irta Gáspár. 1804. 1855. Kiadta Friebcisz István. ményei. el. Irta Concha Károly. 1S54. Pest. fiiz. Valóban nem születtem kritikusnak. II. annál többet élve- . Legalább ke- délyem sehogy a kétely sem tudja megszokni e szerep nyo- morúságait. Kakukdalok a nép szá- — — mára. 1854. II. Pest. aggályait tévedhetés értem. Fest. mikép lehessek szinte és mégis gyöngéd. 137 III. Tompa dik Miliály rvrsci. Nem tudom lyekben végre : tem. nem a és a gondolkodás fáradtságát. Máso- — — Szombathely.

míg méltánylata kevés épen annyi visszatetszést szülhet. mely azt feldolgozva mindinkább hatalmába keríti az alakot a nagy példányokban nyilatkozó örök törvények. . Azonban egészen más. a költészetnek : három nagy iskolája nélkülözhetetlen az élet. szükségesnek tartom tanulmányozni saját mvészetemet. E három . mint a koszorú és márványemlék. mi több. melyeket még a lángelme sem hághat át. kirl mondja a hatás ritkán kiszámítható. ki eltt mondja. iskola nélkül ki. ha az ember szobájában önmagának tanulmányoz. mert bármit beszéljenek az ihletés csodáiról. önmaga számára birál. ha ugyanazt nyilvánosan másnak és más számára teszi. mert mind Aztán magam is tevén némi kísérletet a költi pá- lyán és legközelebbrl a kísérletnél valamivel többet szándékozván közrebocsátani. hogy épen képviseljök. mert életöröm és bels megnyugvás. szíve szükségét elégítené ki. mert a kritikus — — — — . mert talán igenis sok kritikus nem tekintély. mely benyomásokat. tehát anyagot nyújt a munka és mgond. A kimondott ítélet többé nem övé. még azon szerény költi nevet sem vívhatni élet. hanem s a közönségé. e második isteni kijelentés. st kellemes foglalkozás reám nézve. író és közönség egyaránt és könnyen sértve érezheti néha nézeteiket kénytelen mert talán igen ostromolni. zek. annyira nem. mely kibékit bennünket az élet nagy meghasonlásaival. melyért talán igen drága ár volna egy ha a költ csak dicsségért küzdene s egyszersmind nem bels ösztönét. mélyebben nyilatkozik elttem a valódi költészet. kikerülheti-e a hegyke ingermagát. mint És ha a hibáztatása. és még más. Mindez hát nem unalmas. az íróé.138 KRITIKAI DOLGOZATOK.

Oh nem ! Hisz néhány czikket. jó ismersei. a kiket kerestem. némi remény.MI SZRMLK. kiknek kezei közt közlöny van. hogy azok. 8 melyek most is oly nyomasztóan nehezülnek kedélyemre. mert kevesebbre ki becsülte. 1 3!> kedéa társai esni"? vagy felett epós itél. ert vesz nyomasztó érzeteimen s izgat. Aztán elvégre is megnyugtat némi önérzet. s azon minden- napi tapasztalat. hogy azon visszahatás. íme a nyomorúságok. Mi az mégis. tapasztaltabbak hogy mint ujonez merjek föllépni oda. többet köszönök. melyet az uralkodó kritikai eljárás és iránvok ellen . kikhez mvészi tisztelet vonz. hol nálamnál nem akarnak helyet foglalni. bár nincs okuk rá.SZKPIRODAI. Miért kétszeresen magam gyanúnak? Nekem íróink közül sok barátom mint és ismersöm van. mi írni. nem játsza-e el egyik vagy másik jóindulatát. gáncsoskodás vádjait? irigység Ha pálya- nem fog-e az gyanújába S ha a pályatársak egyszersmind barátai. kik. Miért sért- sem meg hát ségeit? a barátság és ismeretség gyöngéd- Miért apaszszam kellemes óráim számát? idegenítsék el barátaim és ismerim közül Miért is ? csak egyet alig Fölösleges töprengés. egypár jó óra örömét színésznink közül is ismerek egy-kettt. kiknek . mint eszméit? Én annyi félreértésnek jó nem vagyok tegyem hát és tekintély és pályatársaimról irok. hanem azokét is. majd elv- telenségén vagy személyes indokain. E felindulás mindebben osztozkodnak vagy közönyösen eltrik. Mindinkább meggyzdöm. s már nemcsak azok neheztelését vontam magamra. e szemlét írtam folytatni készt? Bizonyos ers felindulás kritikánknak most téveszméin vagy egyoldalúságán. melyeket nem tudok megszokni. az enyémet keresik.

mi épen néha igazságtalanul. melyet valamely színészni vagy irodalmi cselszövény érdekében s vállalt ki el. mintelhordo- sem meg ne érdemelje a kellemetlenségek hogy azon jóindulat. zavarba sem ejt. ki szükségtelen irodalmi lovagjokul tolja föl magát. aligha méltó eszméim föláldozására. <'0n némi érzelgés és hsiességgel akarja takarni szerepét. képzelni másokban. Kritikusnak a színésznk érdeke ellen vagy mellett csak egy. st túlzásaik oly hatást el ki. annak bizonyosan kritikusai sem A melyik fognak a lapok idéznek ellen hasábjain. mint elvállaltam Jókainé mellett «Pesti egykor a Szépirodalmi ellenében. mit talán így eljátszom. s fölkelteni. ha más helyzetben volnék. Én azt hiszem. fogja még jobban valaki oly mondani gyanúsítás nyomán. Én e szerepet « mindig elvállalom. színészn nem tud elég érvényt vívni ki magának a színpadon.. sokkal hasznosabb fáradság.. mely mindig csak saját indokait Oh e vád a legkisebb még akkor sem ejtene. a a mint veszszük üt - — kedvenczük — — széptani kérdések esetében lehet ily ügyvédi szerepe. N. lapok D-ban Bulyovszkyné midn a Napló)) Chimene szerepét ez utóbbinak kívánta átadatni. a s közönségben. . mely most ugyancsak Bulyovszkynérl egészen levette atyai gondját. hogy bizonyos írói töredék irodalmi és széptani nézeteit akarja :_. megvásárolt tolla reszket kezei közt hogy megnyomni tudja készüli) — ne hulljon. akarok zását. ugyanazon P.140 KRITIKAI DOLGOZATOK. Miért ártsak hát csupa rokonszenvbl bármelyik érdemes színésznnek? Ily ízetlen szerep elvállalására nem vagyok eléggé ügyetlen. Mi az irodalmi cselszövényt illeti. ha ennek értelme az. hogy a színésznk mvészi érdekeit az compromittálja legjobban.

S mi ez úgynevezett szigorúságuk önmaguk ábránd és lelkesülés se a és törekvés az lyel ? Oly érzés. mely magában ugyan irodalmi emelkedést nem szül. hol számomra nyitnak. kritikát nem hiszik egyébre valónak. S mi egyéb a kritika. öröm és keserség. épen nem! Tisztában vagyok magammal. Í8 ha még más oda tisztába jöhetne. mely nem folyhat meg- gyzdésembl. mit csak úgy tudna nem tart rólam oly olvasó. nem egyéb. meggyzdni nézeteim helyessége nem tartozó körülményekkel felöl. kik szivökben bizonyos irodalmi ábrándot és lelkesülést és táplálnak s mások irányában.etlenül. mely- annyi szent érdek van kapcsolatban. azonban senkinek czikk nem tanácslom. mint egyszer kötelesség. mint kártékony. haszon incselkedései nem elégítenek ki : vágy irodalom belterjü emelkedésén. melyet se a hiúság. mint egyik tettleges módja ez érzelmek kifejezésének. «Ont hát vísszadöbbenté saját kételye. Én azok közé tartozom.SZÉPIRODALMI SZEMLE. mit elvül látszik kitzni. kik a órát. 141 érvényesíteni : zök nyíltan és úgy én lapban irodalmi cselszövényt fügí:. ingadozása födözésére ürügyet keres s akkor negélyel elhatározottságot. hogy szobámba lépjen oly megvásárlása végett. azzal keveset gondolok. a mint ez emelkedés lendületet nyer vagy gátba ütközik. mint hogy az írónak pár kellemes a könyveknek pedig keletet szerezzen s csak úgy tartják hazafiasnak. hogy azon szigorú eljárás. s magyar Múzeum » és «Pesti Napló tt-ban tért ki zni fogok mindenütt. érzi. de el- . ha korlátolt eszméket terjeszt. mint ztem a ('Szép«Uj irodalmi lapok"). Mit. midn legtöprengöbb)> — mondhatják ismét' azok. Oh nem. jelen irodalmi viszonyaink közt épen oly nehéz.

s inkább elv és mérték nélküli méltánylatot tz zászlajára. még a leg- szerényebb törekvést érdemli rását. mvészet magasabb kövekivált a költi mveket legter- illetleg. nyomorult kicsinyes szenvedélyeinket a És ha követelni merjük. melyen a tekintélyes írók és va- gyonos hazafiak de annyit. melyet kifejt irodalmunk. mit hazafias ösztönzésnek tart. midn a tudomány és ízlés érdekében feltárjuk a jelesebb mvek szépségeit vagy bonczoljuk gyöngébbek hibáit.14^ KRITIKAI DOLGOZATOK. nem nagy áldozattal segíthetnének. fokozatos 8 az irodalom kívánalmaihoz mért elismerést. hogy szép egyetlen kincs. segíti. visszariasztás ? mi ból. folyó- iratunk. ha téveszmék és ferde irányok ellen küzdünk. azt egy kis gond. mi dics seinkrl reánk maradt méltó eszmék méltó képviselje elégítjük-e ki? nyelvünk — ez — legyen. melyekben irodalmunk legersebb és mékenyebb. mely megveti a személyes indokokat. hogy minden irodalmi fejldésünk színvonalán álljon vagy azt fölülmúlja és bátran m tartozik a teléseit is tudomány és fel-feltüntetni. franczia vagy német. Vajon. a mennyinek a milyen rovására tömjénez. mint elemz. megorvosol- . hathatunk-e kártékonyán az irodalomra? Vajon. szerinte hazafiatlan A magyar kritikus bizonyosan nem indulhat ki oly szempontok- mint az angol. mely átal ízléstelenségig az lesülyedni. ki ne méltányolná is. hogy a napisajtó miért nem tesz e tekintetben mennyit tehet. a nemzetiségnek vagyunk-e orgyilkosai? Ki ne örülne jelenleg azon lelkes mozgalomnak. de annyit követelhet. ? ha e nevet csakugyan mega napisajtó eljá- De ki fogja helyeselni mely minden kézmozgást munkának vesz. egy kis lelkiismeret. Hogy miért nincs valódi kritikai oly baj.

az elmésséget ürességet emelkedett tárgyilagosságnak. nem lehet mathematikai pontossággal ki- legkönnyebben tévedhetünk. a mint nálunk veszik. melyeket számítani. Mi hát legalább szigor? Ha nem ízlést képesség. ama tekintélyes kritikusok.Mr s/i-mlk. mely még akkor sem feledkezik író visszaél vele. A választás nem oly nehéz. 143 Latuák. culest parocliázza. mint a meg kevésbbé jelesek. melyek csak terméke- nyítleg hathatnak. Miért? Mert vannak makkal találkozási pontjaik. a logika kiket megtámadott. a jeles e kötelességérl. mert a mi közönségünk mindenekeltt hazafias. fél. hogy müvek nagyobb keletnek örülnének. a ravasz jellemtelenséget eszélynek. hogy az erkölcsi fogalmak körül. hanem a becsvágy s némi határozott nézeti'k fejldnének ki. tudomány. nem összezavart. az érzelgést érzésnek. akarat szolgálni az ? és tudományt.szKi'iiionvi. ármánykodik. az erkölcsi ségnek. hogy az ember töprengésében Hermeg. csak hajszálnyi A gondolatis nak önkénytelen. ama lapok. midn némely Az eredmény csak az lenne. nem a puszta hiúság és viszketeg nyerne táplálékot. sincs is A fentebb említett fogala kritikai máskép. Mi a kritikai kíméletlenség A személyes indokok megvetése. félrebillenése képes megcsalni szivünket és eszünket. Hányszor nevezik el az emberek a jellemet makacs szenvedélyesésznek. •'Ont hát aggály szállotta hogy irodalmi garázdálkodása melyek ellen nem marad büntetlenül. Vajon a leuség és kritikai szigor. S vajon ez részvétét eljárás gyöngítné-e a közönség irodalmunk iniut? Kétlem. kicserélt fogalmak-e? Kégi tapasztalat. az önérzet és . kimélet- hazatiatlanság oly értelemben. Mi a kritikai haza- fiatlanság? A nemzeti mveltség szeretete.

önmagát sebzi. és elmésség polémiájával fogják tönkre verni.. ingerlékeny írók. mvészn id valóságos szalagja s lobog zászlóul. egész naivul egy- lovagiatlanul más igen kényes térre oldala. mert inkább meggondolnám a mit mondok. hogy . önelégült irodalmunk mségét csak Még javamra csak akkor szokott valódi harczias szint ölteni. — íme a félelmes polémia. a lapok pedig komoly vita helyett inkább szeretik az itt-ott nyíltan vagy sejtetve elszórt élcze- ket vagy gyanúsításokat. terrorizálni a kritikát. játszsza a vitát. De a mi rendes polémiánk akkor sem félelmes. kik az embert irodalmi hóbortjaiért meglec?kézzék. 144 KRITIKAI DOLGOZATOK. mit önmaga is állít vagy tesz. Elmélete röviden ez: ki se legyünk . midn a dologhoz látszik szólani s bizonyítni akar. De irodalmunkban úgy látszik mindent össze-vissza beszélhetni. vagy il}' az elfizetési közeleg más nagyszer per- A polémia rég kiment divatból. Néha azért támad meg valakit. megszokta azt tenni önmaga. kinek jóhiszeirigyelni tudom. Nem mindig szorul arra. mely nem szól a dologhoz és mit sem bizonyít. hogy- sem védjék. mint eszméik czáfolata oly indiscretek. oh bár félnem lehetne! szolgálna. A mi békés. s midn más ellen harezol. a kritikusok sokkal kevésbbé hisznek elveikben. S ez a dolog komoly Az ily polémia czélja elnémítani a szabad irodalmi véle- ményt. mintegy villámhárítóul részvétet koldul a közönségtl)) — mondhatja valamelyik jámbor olvasó. ép azért önfeláldozást. ha valamelyik ezekben. tettetve sebeit tépve föl. mert ez inkább zavarba hozza az embereket. hogy állításait más czáfolja meg. Ritkán akadnak epés. Ha valaki aztán s e komikus helyzetre szersmind elég figyelmezteti. merjen velünk vitázni gyanúsítsunk szakadatlanul.

magát többé nem polémia. ha a véletlen meg natban hallom. annyira nem. s mely önigazolást jónak láttam olvasóim számára el s s is leírni. Gyulai Pál: Kritihii dolgozatok. magát. hogy Lásd: «Uj Magyar Múzeum* 1854. E szerint a részletes és ostromló fejte- polémiát feladva. midn lyrikusaink- akarok és lyrai írni azon nézeteket.és ellenszenvei szerint értelmezbeti. II. az általánosabb és elvontabb getések terére lépek. I. annál jobb. részint részint megtoldani akaki- rom. szándékom. kinek szivé- ben nincs segédforrás s oly következmények is is megbizo- döbbenteni képesek. melyeket elre láthatott volna. Nagy nyugodtságra volna * szükségem. Én rég ily ember nem vagyok. nem a félelem hanem meg-megáradó kedélyem. melyeket Petfi költészetünk » alkalmazni. N. nem E hogy a «P.MI SZKMLE. mert rokon. Oly szerkesztvel. tartóztat hát. melynek ki-ki ugyan nincs értelme.i) hajdani szerkesztjével csak annyi- bajom. szabadjon czikksorozataim folytán a másokéi mellett azon széptani nézetekre lap is visszatérnem.. czím ezikkemben'*' kifej- tettem. mennyiben széptani elvtelensége tikai eljárásával szemben ellenzéket akartam képezni. füzet. leálarczozni vala gátol. mely igazolja önmaga eltt hangulat fogott ról S. Nem a gyanusitás.SZKPIROUAL. Azonban ilyesmi csak oly embert riaszthat vissza. N. nem a kétely. hogy nyos e nem polémiát.» szerkesztt ki váltott. 1^ . védheti. 145 a széptani vitának adjunk politikai de színt. melyeket e most egyik. majd másik kritikusa némi irodalmi fontosságra emelt. Némi « lyrai épen rosszkor. lehe- tetlen az érdekes és lovagias De minthogy s kri- nekem a ban volt «P. melyet a is <i Pesti Napló)) nem pilla- engem illetleg folytatott.

ha nem a kritika : is fényesen. s ezek a világért sem s hogy irányukban a kritikus fitymáló hangot merjen fölvenni. medtleg s keser utóíz nélkül tudjak fejtegetni. mely vagy a nemzeti állapotokra. eléggé geniális vagy midn nem jóakaratú s egyik. Aztán a lángelme magára még nem alkot valamely irodalmat. hogy néha a csekélyebb tehetségek figyelmet és méltánylatot érdemelnek. kit azzá tanulmány nem teremt. mert én legújabb lyránkat csaknem tehetetlennek tartom s azt hiszem^ bogy oka nem annyira a tehetségek hiányában rejlik. kit csak lángelmék elégíthetnek és olvasó egyaránt tévedne. mve fenntart s korát.148 KRITIKAI DOLGOZATOK. azt is mondom. mint bizonyos conventionalis tartalom eonventionalis alakja : tehát mvészet és ihletés helyett mesterség és afFectatio. St tovább megyek. áll midn be s magára a mvészetre nézve veegy nagy költ letntével azok. mint azon uralkodó téveszmékben. vagy a társadalomra. interregnum kik nyomán haladnak. mik szerint a költészet alig lehet több. Azonban lehet van két oly idpont. csak termékenyit s kifejldését a korviszonyok és eszmék bizonyos küzdelme föltételezi. ha csak lángelméknek tudna hódolni. vagy szélyes . Ne tartson engem senki finom ízlésével ki. midn kitn költk egy másban oly irányt követnek. rendesen nagy és kitn tehetségek elzik meg vagy kisérik. hogy mesterök iskoláját saját egyéniségk . kérked Kritikus különcznek. A lángelme ritka tünemény. másik. kit Én részemrl mindig egy-két tudok becsülni oly költt. mely egyszersmind hsévé avatja. de nem minden nyom kérlelhetetlen és nélkül szolgálta. vagy épen vele jelennek meg oly mindennapiak. a helyett.

hogy a köls magába rokon fölvenni a politikai elé sok tekintetben átalakulás lyra néz. mintha oly mozgalom. vagy egyes mvek bouczolatába bocsátkozés avagy nagy egyoldalúsága által folytonos követis kezetlensége tette. késbb uriasan lenézte. de egyaránt képviseli. forma húznak le belle.SZÉriR01>\LMr SZEMLE. hogy a szellem zék. csak olyanok. 5 mit tön eddig irányában a kritika Eleinte ignorálta. a nélkül. kiknek gyjczikkem fölé írtam minthogy pedig köz: kett. s körülbelül idmelynek a kezem utáni mvek többé -kevésbbé. mely tehát szerintem a Petfi hat év. hogy ról Azonban minden félreértés kikerülése nem minden újabb lyrikus- teményeit tök régibb akarok szólani. végett megjegyzem. volt a magyar Vachott fejedelme Garay. Sándor foglaltak Mindhárman örökölték Vörösmartytól jutott tisztább formát és 6 már gyzelemre költibb 10* . alatti aztán újabb lyránkra. mi minden költi ha a szellemet. elbb szállok ezek leg- mveit külön szak. Tompa ezeltt mintegy tizenöt évvel lépett föl. hitelét eljátszva azt veszélyez- mi helyest mondott. Erezni tészet új elemeket fog élettel lehetett. midn úgyszólva a múlt és jöv választó korát és az kezdettük élni. mely a közönségnél és az irodalomban némi érvényt vívott ki. Én ellenkezt akarok megkísérteni. hanem csak azokról. Nemzeti fejldése ügyeink forrongása irodalom sebes egymással versenyeztek. ama nevezetes napokban. 147 szerint új meg új oldalról tüntetnék föl. ignorálható volna. Lyrai bajban ! sínylik. s Ekkor Vörösmarty mellette díszes helyet. az éltet öeszmét veszteni költészetünk ez utóbbi kezdi. Erdélyi. Tompa és Mentovich. kik egy lyrai mozgalomhoz fejtegetem s tartoznak. mind sz- kebb modort sorsa.

Min. és Erdélyinél is mutatkozott. lehettek példányai. mint késbbi lyrikusainkon a Heine és Bérangeré. többek közt Uhland hatása. E tekintetben közte és régibb lyrikusaink közt . De pillanatra gyermekien kedélyes. denik igyekezett tért foglalt. Aztán mint demokrata szólt belé a nemzeti mozgalmakba. hol a tanítványai fiatal voltak. valamivel Tompa elbb mint is. döntbb súlyt adjon. E három fiatal költ fell irodalom és közönség csakhamar nagy reményeket kezde táplálni. Eichendorf. hogy bírja titkait és rythmusát. szinte érzelmei feltnvé tették. mi részben már Garay Kerner. Garay ühland . Arany lépett helyébe. kivált a mint demokrat eszméket pendítve meg a népies felé fordult. Csak Kerényi látszék társai mögött maradni. melyek beteljesültek. sült. nem Petfi. Kerényi egészen a német lyra. Kückert. lépett föl Az «Athen8eum))-ban soká Kerényi után. valami újat « Nagyrészt az hozni be lyránkba és Aurora » és «Athen8eum» közlönyé. azonban midn végkép elnémulni készült. nyelvet méit. mi tetszésben részeühland. kikbl legörömestebb fordított. gett. e két nevezetes tehetségek mintegy felavatást nyertek. különösen az úgynevezett sváb költi iskola befolyása alatt állott. sohasem kerítheté annyira hatalmába. Csaknem mint ifjú tanulván meg nemzete nyelvét. hogy az új költi törekvések- lyrája nek újabb lendületet. nyomán szerencsésen kisértó meg a balladát Vachott Sándor gyöngéd sentimentalismusa a kedély jogaiért látszék küzdeni Erdélyi sokban rokon volt társaival és sokban elhajlott tlük. s azon nemzeti e vágyak és törekvések esz- melyeket látnokköltö oly hatalmasan zen- E a mellett épen úgy meglátszott rajtok a német lyra.14S KRITIKAI DOLGOZATOK.

nem hallgatva senkire. türelmetlenül. mert amaz irányában nem lehetett annyira ellenzéki. mely ugyan nem elég mély a fellengö szent énekek forrá- sává válni. . vonta magára is Innen folyó hajlama az allegóriák költészetének iránt már jókor feltnt. hogy mindvégig némi mondhatni protestáns szigort gyakoroljon Egyébiránt költészetének tartalma rokon volt a és ers Garay. és . 149 az volt a különbség. emez pedig egyebek mellett valami olyast is . de elég erkölcsi. mely a for- rongó eszmékbl volt merített volna. melyek eddig a magyar lyrában némi ódái szárnyalással szólaltak él meg. szertelen pathosba tévedt lyránkkritikája ke- nak oly nagy szüksége volt. volt könnyebb. el E helyett bizo- nyos vallásos érzület vonult rajta. Ezalatt tfi haladt bízva a maga útján. Lyráján alig zendült meg hang. Tompánál e hatás következménye néhány népdal lön. Míg Petfit a régibb irodalmi pártok ményen leczkézte. rá.MI SZEMLE. és «Béklyót tettem» s . önerejében s önbizalmában Lyránkban valóságos forradalmat idézett el. nyelve egyszerbb kább a természetbl vett képeivel s Legin- nagyrészt jelvileg használt a figyelmet. hogy a hazaíias eszmék. mi Pe- máig f jellemvonása. a közönség bálványozta. SZKPIRODAI. mint Petfi. addig Tompa mindkett méltánylatában részesült.. melyek közül a (I Télen-nyáron »). Nagy hatását pályatársai sem kerülhették ki. arra.. alakját vevék 'Pompára kevés hatással volt a politikai élet küzdelme. kezdetüek vetekednek a Petfiéivel jedtek egyszerre elter- kunyhókban melyre palotákban és bizonyos vidor hangulat. nála pár hasonlat vagy epigrammai föl. Erdélyi Vachottf-val. és csak verselése erteljesebb.

mindinkább kifejtve költészetének eredetibb sajátságait is. tavasz. hogy pantheista költvel van dolga. Ilyenek a « Pusztán ». satyrikus « Csalánok* s más czím néhány költeményt írt. mert könnyen azon gondolatra jöhet. tuda csak igazán érezni és gondol- kozni. éj. E fájdalom a gúnyba is átment. melyek csak 18i7-ben jelentek meg összegyjtve. Jogot tartott a virágok. inkább ers mint vigaszhatatlan. azonban csak fulánkos tudott lenni. sokszor « ez érzés allegóriáira használja mint a Temeti hangok »- ban. melyekrl regéket igert egy hölgynek s a csalán alatt ln kedvencze. fájdalmas hangot hallatott. a nélkül. hogy kétségbeejt legyen. Költeményei köztetszésben részesültek és méltán. hogy érzéseit tolmácsolják. Ellenkezleg Tompa ers keresztény spiritualista s a terméí-zetet föl. s tél tüneményeihez. Fájdalma inkább boszús mint sötét. alkony. hol a megszólaló síremlékek a kijelentett vallás szigora morálját hirdetik. talált benne. « Árverésem). De voltak neki sötét perczei midn se a természet. « Szemere Miklóshoz)) czím szép költeményei. hogy elmés legyen s gúnya nem emelkedett a humorig. források. sz. . Legörömestebb mit Petfiben pályáját alatt folytatta az ö régi barátjához. ily Szüksége volt reájok. Eövid ideig megvetette a virágokat. a természethez fordult. Hírét azonban mégis nem annyira dalai alapították meg. se a vallás nem tudá ki- engesztelni meghasonlott kedélyét. «Eji violák » több költeményei nem egyebek. Az öOszi képek)). is. fák.150 KRITIKAI DOLGOZATOK. szeretett. mely- nek képeiben hajnal. E nagy rokonszenve a ter- mészethez még félre is vezetheti a felületes vizsgálót. mint a természet képei és jeleneteinek felolvadása a kedélyben. E ketts hatás Tompa. Néhány keser. a nélkül. föllegek.

kivéve Garayt. itt mi azon érbl fakadt nagyrészt melybl dalai folytak. melyeket 1846-ban bo- közre. uralkodik se a természet törvénye. Petfi oly hatalommal uralkodott a lyrában. 151 mint tNépregéi csátott és mondái <>. hogy a valódi népmese és regében nem áll. eltérve az egyszer költi felfogástól. sokkal szabadabb tért találva. mely iránt a néphagyományok- nak épen akkor megkezdett kutatása fogékonyságot ébresztett. elragadó szüleményeit. hol természet.SZKI'IRODALMI 8/. költi hangulatai. Aztán Tompa mveiben ki. késbb alkotott A népregék hiányos elméletet.és erkölcstani hajlamai egészen ert vettek rajta. « Jávorfa » kitn mvek. sokkép volt eredeti és új. Ez természetes volt. kiapadhatlan találékonysága. balladát és regét egyaránt bizonyos e rhetorikai krónikává tett. úgyszólva prag- . — Másfelöl e tért ki sem mivelte. A «Vándor láprób). Ekkor aztán eltéveszté szemei ell. de gazdag festisége. dKarcsai templomi). «Az árva lányhajw. sokkal inkább adta tisztán mint hogy a mesterkéltségbe belé ne essék. «Márta könyei).MLE. mely oly kevéssé erkölcsi rendjével összeköttetésben. allegóriái és Naiv felfogás bölcsészeti helyett ugyan el úton járt és sokszor mellzve a nép- hagyományok képzeldése szellemét.F. A költi báj épen a naiv áll a világ felfogásban lényege az emberek és dolgok gyer- mekies elfogulatlansága. hogy annak épen eszményi ellentéte. mintha maga mellett mindenkit el akart volna hallgattatni. Oly szünetlen s annyira szokatlanul dalolt. néhol bbájossá vált nyelve mindent kárpótolni igyekeznek. ki azonban már ekkor. Mihelyt aggódó. mint eltte egyetlen magyar költ sem. se a szigorú erkölcsi rend. felfogásából csak mi oly modorba vezette. E mellett a Népregék és mondák oly téren mozogtak.

élénk és Különösen becsessé ezzel teszik az ügyes cselekvény. de Néha a nyelv bájait nélkülözzük. melyet a Kisfaludy. mit csak az eszményített valóság tehet. annál több bbeszédet veszünk. Bágyadtság vonul el is rajtuk s cselekvényük elterped. tt érhet. hatni. erkölcsi tanul- az a alapot vagy a természet törvényeit meg: képzeldés könny tündéri játéka történeteket helyett józan allegóriát vagy kísérteties melynek csodái nem hízeleghetik be magukat lelkünkbe. Tompa ez utóbbi nemben már tn wSzuhay Mátyás »-ával. Tompa teményében hiányai leginkább 1852-ben kiadott (iBeazélyek és regék» és fl czímü gyj- Virágregéi)) -ben (1853) Egyébiránt a «Beszélyek ós regék)) tartalma tündérrege. egészen De a balladák közt van egy pár.155 KRITIKAI DOLGOZATOK. tárgyaiba s e Mintha a költ bele-bele unna legnagyobb csapás alatt. E m. mi csak kölelhagyná az régi és ihlet. mii akár- mely iskolai könyvbl sokkal könnyebben regeköltészetének és jobban az megtanulhatunk. mert a természet törvényeit akarja kimagyarázni. kivált <iAz özvegy és fiaii). melyekmeg.Társaság 1847-ben Arany koszoeltt is szerencsés kisérletet rúzott « Toldi)) -ja mellett kitüntetésben részesített. biztörténeti tos jellemrajz s jól ecsetelt Mindtalálko- a cBeszélyek és regéku-ben ritkán zunk. egyszersmind számos beszélyt is tnnek föl. az eposzig emelkedni. háttér. nem mind és balladát költi ez- nyújt. és ben Tompa megint új erben az jelen E szép költeményben összeolvad érzelem . mely szk adomái alapjánál fogva nem akart kereken kidolgozott. mert erkölcsi érzéseinkre akar fog teremteni. matikai motivatiót kisért ságra fekteti érzékíti meg a költ.

elvégre érzés minden költ a költészet forrása a szív minden ismerete a a legszorosb kapcsolatban van az erkölcscsel. . bn vagy szenvedély. erkölcsi mit Pesti egyik Ítésze többre szokott becsülni a - mvészi szépnél. s miért lakolnia kell ? Az egyén lyebb corapositiót sem szenvedése megrázza szivünket s az örök rend kisértsen zelme kibékíti. melynek keztyüt dobott a tévedés. Ki merné hibáztatni az erkölcsi irányt? Ez lelkészhez kétszeresen jól illik. Azonban nem akarok félreértetni. mi az igazi hallada. mink a re- gény attól és dráma. még különös erkölcsi irányt is. . de ez iránynak szorosan össze kell olvadnia a költi czéllal.K.SZKPIRODAI. vezett Napló'* mvein magot. de a lelkész egyszersmind költ 8 ez változtat valamit a dolgon. a mennyiben nem erkölcstelen s a költészet bizonyos nemeiben. ez mind a « kiri- Bven vesszük az úgyne- tanulságot. vetekedik az egy- szerség ^íint és sebes menet.MI üZKMI. Ki lehet világ erkölcsi rendjének nélkül? legcseké- Ennek hiányában tragikum. vala- mint némely újabb elbeszél vól)ban kézde mutatkozni. az elbeszél nemben kisérthetni meg. melyet a költészettl különben sem lehet elválasztani. Azonban miért ne gymeg a költ az egyetemi mellett. Tompának erkölcstanári »> hajlamai vannak. mert a nem tudomány : valamivel több és kevesebb. mennyiben erkölcsi bírja a költ megrázni Aztán s engesztelni érzéseinket. az mindig erkölcsös. A dBeszélyek és regék -ben. A mi mvészien szép. 103 képzeldós. a mvészi gyönyör egy része épen és kiis függ. mi az igazi költészet. beilleni a költészet mvészi formákba. mint megkísért társadalmit és politikait? Teheti. is fennebb érintem. Mi egyéb a mint nagyszer bukás szemben a világ erkölcsi rendjével.

Grandville modorában de ha odahagyják ágyaikat balletjelmezbe öltöznek. Hisz k melyek a virágok kebleit doboginkább az emberekben ? Szegény virágok csak mosolyogni és könyezni. a rózsa kalandjait zengték s a liliom rejtélyeit e De a birálók közül sokan kikeltek írja mozgalom ellen.! 154 KRITIKAI DOLGOZATOK. hogy annyi genre-ra. oA virágok» — a többek közt Schmidt Julián «a romlatlan ke- dély eltt kertben és mezn s mindig kedves jelenet. a valódi élet zajába vegyül- . mint magát a génre -t illeti. sóhajtani és s elhervadni tudnak. Majd 1818-ban Schulze Ern «Die bezauberte Eose» czímü mve nagy csodálatot idé- el s az édeskés utánzások egész seregét vonta maga után. mely a nehéz valódi életé. A romantikai iskola mindjárt eleinte nagyban zte. Grandville «El virágai » Németorzett szágon is elterjedtek s és kis gyermekeket egyaránt elbájoltak. virágok életírásához fogtak. Miért osztozzanak a mi fitogtatott erényeink eltakart bneinkben? Miért nehezüljön nemesisünk? A virágát hozzánk s A németeknél mindig reájok a természet törvényei helyett az erkölcsi világ rendje: a mi vigasztalónk és rege a német irodalomból aligha termékeny földre talál. Itt egyébiránt a kifogás nem annyira a müveket. tatják. midn e költészet csaknem feledésbe sülyedt. szivárgott otthonos volt. E tanulságos elem a o Virágregék » -re is kiáradt. ha e gyöngéd légi termékek nem bírhatnak meg oly terhet. s ert vesztegetette hálátlan mely inkább csak nevében és külsökép költi mintegy önkénytelen azon különösnek látszó mégis : természetes óhajtást fejezi ki miért nem festi Tompa a szenvedélyeket. Az ember szintúgy megsajnálja a költt. leplezték Andersen csinos regéi nagy A költk a föl. Késbb. De csoda-e.

phanletöri ruhában is állítja ki azokat a piacra. de az utánzók közül egyik sem bírva Tomse pának se a virágok körüli tapasztalatait. leszünk hozzá. festi ecsetjét. Megjegyzéseim tik.SZÉPIRODALMI SZBMLR. de ha parfumirozva. mi ott vonzott. illik n ha nem egészben. kötete melyrl bvebben akarok szólani. Nem szép de ter- benne utánozhatlan népdalokat. mi amott ritkán nyilatkozék. is A mészet iránti érzéke még most itt a régi. Tompa azon lyrája e második kötetben találjuk emelkedben van ugyan föl az elshöz képest. Ezeltt évekkel sok virágregét olvashattunk a lapokban. . A természet minden tárgya A virágoknak is megvan az ha ezt a saját el- ö titkos költi életük hálásak tastikus költ kiérezve megérzékíti. Mindez. mindenütt félét is ad. gyakoribb és hatalmasabb. lf»Ö uek 8 igényt tartanak ahhoz. kivan. . túlszárnyalják a regéket. e épen nem kez- tartom kárnak. Természetes. Versei magasan követte. A virágregéket költeményeinek II. minden egyéh. táplálékot szivünk vagy képzelödésünknek. hogy : az emberekhez tilta- hnsonló születés lónyekül tekintsük az ellen koznunk járást kell. hogy téren utánzói gyérülni denek. képzeldése nem lankadt. de az érzés és szenvedély. tud valami Tompa hogy Tompa költ nyújtani itt-ott Viráglevén. Aztán talismusból. róluk a természet és ártatlanság kellemét ». most ellenkezleg áll a dolog. a betanult forma tartalma csak üres kérdlyrai zéssé vált. Ha ezeltt évekkel « Népregéi és mondái » voltak becsesbek dalainál. bajosabbá válik. de részben regéi D-re is. aesopusi mese- kilépve az e regéiben túláradó sentimen- általában a genre-t s ille- mely iránt nem lehet rokonszenvem. melyek az elsnek gyöngyei voltak.

mely kiengeszteldni akar A költt nem bánt- ják többé a szerelem valódi és képzelt kínai. s tndik. járta az élet utait s némi blcsészi nyugalomra és tett szert. élményei napjaiból és napjaink élmé- nyeibl merít. az éj reá nehe- egy sötét vágyat érez nem de egy-egy csillag fénye lelkéig és reméljen. a természethez menekül. s íme a költemények. lelke komor lepi ké- peken andalog a múlt s a mint pitvarában állván. nem élni. sejtelme hiába látogatják a jó zül. de azok 8 régi barátjához. s a bor és jó barátok közt újra fölmelegedik radt. kifá- hség karjai boldog álmákba ringatják. a A dal. Kivándorló barátja után mélyen borongó elegiát küld. midn a nagy meghasonlásokban. Neje és gyermekei veszik körül. midn gylölni. Bizonyos férfias bánat vonul és bir. ritkán kel ki boszusan a világ ellen. A költ vénült s a pusztákon nagy események rohantak végig. mely most szíveinkre Ez az. jelenések veszik körül. De a költnek boldogsága is van. melyek szivének még eddig illetetlen húrjait pendítik meg. mit én mindenek felett nagyra becsülök. világol. melyek körülveszik. gyermeksége most egészen más színben tnnek föl eltte. el e költeményeken. hogy magára erltetett hangulatokban lélekzik. se nem érti. Körötte romok emlékek hevernek. itt s a természetben nyugszik meg s engeszteldik ki. Ide költészete vidékeit.156 KRITIKAI DOLGOZATOK. Tompa szerencsésen hat. mert legújabb lyránknak ép az a baja. s hogy szeressen Meglátogatja a pusztákat. találta a hangot. melyeket pár rege szakít néhány el- gunyoros dal meg. tud idk emléke a jöv s . Kedélye mélyült. s a viszonyok és közönsége szükségét se nem érzi. falusi szomszédok. meg. . melyeken jól esik elmerengenie. beszédes és derültté válni.

mint . Egy magyar költ sem irt annyit az szrl. melyek közt legszebb az. melyet épen most említek. kez- det költemény. Bizonyság erre oOszi tájnak » . Ah mi vonzó szép halál van E mosolygó hervadásban. ez újabb költeményein is Költészetének ez most is ereje és gyöngesége. allegóriáit inkább felolvasztja a azért lyraibb. A természet hervadása mindig mélyen hat kedélyére s különböz hangulatokba ejti. Eégebb a kép az volt épen most nála túlnyomó. A fák lombja csendesen hnll. melyet e következ szép sorokban tolmácsol Néma a táj. mint talán lekiemeli. Vizsgáljuk fény. .és árnyoldalaival. Nem küzdéstl fájdalomtul Itt a végharcz ismeretlen. . » SZÉPIRODALMI SZEMLK. ez szi dal. Az enyészet bája. 157 mi lyrai gyüjteménj'ét a többiek felett oly magasan hogy a költi alakításban mindenütt elég mvész-e. a mint a kritikai méltánylat hozza magával. Mig az els kötetben megjelent «Oszi képek czim inkább szi kép. Édes terhed. allegóriához átvonul.: . ? Lehet-e meghalni szebben . kedélyben. édes álom Szinte érzem szempillámon ! . más kérdés. arcza sápadt. kép. Tompa elszeretete a festmény. Versei e második kötetében is három ily költemény van. hogy képeit. Eégibb és újabb költeményei közt e tekintetben az a különbség. a hervadás és fény lelkén néba vágyba olvad. s az érzés. Rá dereng napfény árad . De hetne. Hogy Fejem lehajtsam szinte vonja a fák hulló lombja. olyan-e egészben véve.

: : 158 KRITIKAI DOLGOZATOK. se jobban meg nem illethetjük. Nem Ha megválunk majd Én egymástól . ha a költ engedné. S nénaa kopár tájak felett elhúzódván Aranyozott szemfödél a Hunyó élet koporsóján. . . de nincs eléggé áthatva inkább «Jösz te csak ked- ötletet nyújt. a természet mély álmában az öröklét melegét érzi. hogy kiérezzék. . mint kedvese keblén az örök szerelmet. Szép alapeszme de mig a csendes elégiái hangulatnak a rhyth. kezdet mereng. e pár átmenet némi zavart idéz el. élet fáklyaként fényes piros lángban lobogna levél. képzeldésünk egészen az eléje festett képbe merül. mint a s Erez. fejez ki. Azonban zdnie. mely miért nem ilyen az ember mert a megelz versszakokban már be van foglalva. Szeretné. te a zöldje. ki így folytatja Fáj e neked a táj képe ily halványan. Fénynyel szegi be az szi nap sugara. nem lassan hervadva. itt a költeménynek be végül fejezi ki A még azon óhajtást : kellett volna véghozzá toldott versszak. a a haldokló természet közt képein azonban levelek másodvirágot is lát s lelkében az emlék örömei nyílnak. Az dOszszeL) czimü költemény keItt a költ egészen ellenkez óhajtást ha az el. dalban is itt A hulló ves » . mus megfelel. élte. Mindig mélyebb és költibb hatást idézhetni el. . ha úgy hallgatunk el valamit.e tenmagadra a virágban Mikor te is igy borulsz a hideg földre. ? gondolsz. és szivünk benne akarna érezni. a bús ág. mint költi eszmét. vésbbé becses. kedésre nem hangolhatjuk a kedélyt. Például sorokra Hamuszín köd ereszkedik a határra. mintha kimondva se nagyobb emelszükségfeletti. .

ják sokan. epikai alakban tud-e mint lyra beolvadt-e az érzésbe? Tompa allegóriáiban mindezt érzi és nem érzi. A két els legkiválóbb. hogy se a gondolatot nem emeli. kevésbbé rá vihet vissza. Az anyamadár elnémult fiait. melyek mind allegóriái költemények.MI SZKMI. történetté melyet válni. Az érzés. . föl hogy egy hervadó tett kerestessen az érzés közvetitöjéül. « : . Virág- regéiben. közt sikerült allegóriákat találunk. «Ne nézzenek rám» «Két madár ». mind emelkedben. nem midn magában épen úgy nem költészet. Ilyenek fiaihoz*. a legizetlenebb allegória. új dalra és maradásra kéri. képvisel.B. kik a vihar által feldúlt berekbl elköltözni akarnak. mint többre becsüli mely az vagy is allegóriát a tisztán epikai lyrai eszménél. képnek kellene tennie. azaz összhangzik-e teljesen a gondolattal. mondaz. se azzá nem válik. nyugatiban nem egy kitünö mvet mutathatni mely többé zárjuk ki ez . 159 E versszak egészen elfordítja virágot szemeinket tájképérl. valami ? S mi egyéb az mint megelevenedett vagy kiszélesült hasoncsak a lat? A kérdés körül foroghat: megbirja-e tartalmát az allegória. Hiszen a keleti s költészetnek egyik kútforrása épen az allegória a föl. az a baj. Számos tisztán allegóriái is Az allegória 8 ott is nem a költészetbe. . hogy a tartalmat nem bírja az alak.- 8ZK1'IR()1>AI. Lyrai költeményei «A madár Madár fészek". Ez nem kevesebb egyoldalúság. mely az allegóriát végig áthatja. épen mert a virágrege erkölcsi alapeszmével. mint az allegória úgy használva pedig. hanem a rhetorikába való igen másodrangú szerepet játszik. tisztán allegóriái alakban sokat veszt költiségébl. holott ezt épen a hangulatot fölébreszkölteményt veszünk. Hát miért a költészetbl a hasonlatot is. .

lelkesü- Tompa a családéletböl mindig megható. ket így végez A mesterkélt világ dolgait ne nézzed. rózsa kisded bimbajával. hogy vannak idk. mit egy franczia journalista nem rég mondott. Tompa és allegória és érezni. tanácsokat intézvén hozzá. a kép eltnik. allegóriái elem. II. Kebeléhez közel — csak . fákat növelj. mely a családélet kedves allegóriája. tisztán A megáradt kedélyen kép hullámot vet. Mintegy érezni látszik. Csak e sorok Hozzatok dalt emlékül a hajdan Lomb-. Szánts.) czim költeményei is. A másodikban a kedély újabb belevegyül az az. . hangjával. te maradj a természet . még sokkal vesz kitnbb. vess. Ez érzésbl folynak különböz színezettel ((Tavaszkor)). sokkal rhetorikaibbak. melye. az utolsó versszakban teljes kifejlést ér. mintsem öaszeillhetnének « a madár gyermeteg 'Általában hol lést. Légy egyszer fia az édes anyának.: : 160 KRITIKAI DOLGOZATOK. hogy a kedély mélyen lemerülve mert a költ bölcsben ringó gyöngyökre találjon fia jövjén mereng. Ez utóbbi a gyjteEgyébiránt ide mény legkitnbb verseinek is egyike. Az els majdnem tükrözdik. midn a családi életet az észnek kellene föl- ha a szív már rég nem jött volna reá. reggelén)). virággal gazdag tájirul. « Pünkösd fedeznie. III. A mint már egyszer érintem. a mint a lomb rajok borul. «Fiam születésekor)) (I. Hadd rjöngjön. gyöngéd gondolat A harmadikban már sötét eszmék örvénye zúg. hogy védje a vihartól. helyette viráglevélként libeg. A Madárfészek)). kép nélkül ritkán tud gondolkozni Ezt .

gondolatot rejteni alájok. Ilyenek kisebb-nagyobb mértékben 8orok». S elsimulnak lelkemen e hangok. hogy úgy szólva képeiben él. boldogság házi pilypalatyja. Öríime midn még akkor is érzés nem izgatja. Arany. mint azt I). a mi elragadja. KJl annyira megszokta. vagy anyvalami új. kölcsönözhettek. és sokszor mesterkélt : csak kép marad « kép. az lyrai egyedül érzés lehet. melyek ragyognak. A mi A rá liat. bár ritkán.: SZKPIHODALMI SZKMLE. A költ vers. Ez utóbbit nem mert a s vádkép költészet hozom tárgya st ellenkezleg. se munkálódik. mely se hogy nem egyszerre születtek. természetesen irnia kellett fest költeményeket is. dEmlékstb. s nem találván erlteti . Érezzük. nálunk egészen Eégibb fest költeményeink vagy puszta leírások voltak. A boldogság házi pitypalatyja jó kép. Hir dicsség füliniléje csattog. minden ' Gyulai Pál: líritikai dolgozatok. s így költi becs nélküliek. képzelet szakaés allegóriá- telik a csillogó játékban. se dallá nem tud válni. A fest költészet úgy értelmezve. nyira beleolvadtak a lyrába. ki annyira barátja a természetnek. Petfi. A cTornáczomoni). 1 . hogy egy jó kép melléklete vagy ellentétéül egy más képet keres. «0h hölgyem». s a epigramma. hogy annak különösebb jellemvonást nem föl. A datlanul ontja a hasonlatokat. Tavaszi bimbók » Az is megesik rajta épen ez okon. de ki érzi a fülmile csattogásában a hir és dicsvágyat? Tompának. hiába igyekszik érzést. például czimü költemények. « Falusi nek. de nem tudnak melegíteni. (•Alföldi képek órák» mind ilye« Zivatar ». bogy képzelete se gondolat. Tompa kimvelték. képeket kat.

Freiligrath költészete pedig orbis pictus. A fest költemény lyrai költe- mény. s* A fest költészet csak elnevezés is egyéb semmi. azzal a különbséggel. talált. hogy festi eleménél fogva némi külön jellemvonással is bir. hol minden lehet anyag össze csak ingerelheti. ha az érzés és gondolat körébl kiemelkednék. föld szerelme. Egj^ébiránt a mi ujabb fest költészetünk nem rokon se a Hugó Victoréval. melynek partlegörömestebb. eg>éb s így a természet is csak annyiban. ha a költt festvé akarja tenni. mi a képzeldést A mi fest költészetünk mint a Tisza. S valóban ujabb fest költészetünkrl kevés magasztalét lehetne mondani. mint a rajz és szín csillogó játéka. van halmozva. hogy több legyen. mig Hugó és Freiligrathnál az ethnographiai tanulmányok által közvetített hangulat inkább csak a felizgatott képzeldés szüleménye lehet. ki költink közt elször talált rajtuk költit. lomban annyi utánzóra leginkább keletre se a Freiligrathéval. A fest költészet elnevezés csak akkor tévfogalom. nemzeti mink a szül- vágyak és gyermekkori emlé- kek. kinek hirét épen festisége alapítá meg. hazánk határai közt ma- jain mulat rad. Hugó Yictor vándorol. 8 legnagyobb mestere mind a mai napig Petfi. mikor aztán a festés nem eszközül fog szolgálni bizonyos költi hanem magává a czéllá válik. mennyiben benne vissza tud tükrözdni. vagy midn kiemelkedni látszik is ne tudná magát úgy érvényesíteni.1G2 KRITIKAI DOLGOZATOK. hogy lemondjon a költészetrl. mivé nem lehet. mint a . Már e nül érzések forrásához vezeti a költt. közvetlenség önkénytele- a puszták szilaj gyermeke. s arra ösztönzi. mely az európai irodaczélra. ha képzelme tündéries színjátékát akarja ragyogtatni.

melyen magával ragadó ervel tudna játszani e hiányból kimagyarázható aztán.» SZKPIUOOALMI SZF. a szülföld künkön a nemzeti emlékek szeretetét érezzük és lei- és vágyak húrjai zendül11* . basonlü dezett jellemzt jegyez meg Scbmidt Julián. hogy valamit letörölnének róla. s melyben az érzések nak. hogy bennük gondola- Ers érzéke van a jellemzeteshez olvasztják a nélkül tokat és érzéseket ébresszen. Planche Gusztáv igen jellemzn a gondolat és érzéstl megvált lyrának nevezi. Petfi más fzte homlokára a legzöldebb koszo- Az az érzések fest költeményei eszmékbl kelnek ki. A mi utón rút. ki gondolatok csak a második sorban állaIlugo mögött messze marad. át.E. képeire vet. vágyat. járt. Kedélye mint víztükör ringatja a képeket s képzelete napként szór reájok ezer színben játszó sugarakat. melyben festöisóge a legmvészibb fokra hág. ér- zünk egyszerre. vagy szeszélyt. ezek s megáradó érzései magukba. és Freiligratbról. gyat a költészet körébe vonni. Azért fest. bánatot. s levegjében élednek meg. retetének ódái melyeken a szabadság eszméje vonul végetlenével. mint örömet. melyet a természet fedezhetni föl bennük. Ilugo Victornak «()rieniale8'» czim mvét. hogy természeti képeik nélkülözik azon közvetlenséget és bels összhangot. mint a szülföld szeelégiái. mint a szinek és bangók világát. A mesterkéltségnek mi annyira összhangzik pusztáink mi nyomát sem Kedélye.MI. fest költészetünk s itt nem ilj^eu. hallunk. reményt. mi egyedül képes a lelketlen tár. Az «Alföld)). — Látunk. jellemével mindig összhangzik. 1G3 megilletett azívé. mely nem ölel át egyebet. így fe- szólván: «Freiligratb a szívben egy új húrt sem fel. ('Csárda romjai » nem vagy egyebek.

mily széppé. Ekkor képeibe annyi mozgó életet lehel. midn érzéseibl kiemelkedve akkor is fest. a « Kutyakaparó »ban az elhagyottság blazirozottsága. mi affectatio sem vegyült. De Petöíi költ marad. az élet telje. ! a természet nek. Valóban Petfi igazi genialitása népdalai és gcnreképeiben mutatkozik. melyek hátterét mindig valami gondolat vagy érzés képezi. és románczai. E költemények valódi remekek. szeszélyest föl. mény fedez csárdáig valami szépet. messze marad mögöttük. nem megtelt szónokol a szivélye és szülföld szeretete mellett.164 KRITIKAI DOLGOZATOK. mint némely üres pattogásaiban. Arany fest költeményeinek jelleme a plasticitas. S én csodálkozom. teljes alakot nem . E két elembe mi hóbort. de concret valóság. Nyilatkozásuk sem üres idealismus. szinez oly ragyogón. tette Isten és szeretetünk. ö kivágni. s ték eddig a közönség közül sokan nem találnak benne annyi élvet. s e szerint csak jótékonyan hathatott élet és irodalomra egyaránt. mint a mily kedvessé «Téli esték* -ben a családiasság. mint költink közül senki. kimetszeni tud. mosolyogjunk kedves a s mily szép. Petfi festökölteraényeinek fogékonyság s eleme iránti naiv a szülföld mély szeretete. mi nála egyébiránt gyakori. Kezei közt minden kidomboiul. oly mesterin. de lángoló képzeldése a Tisza és Duna mentében minle dent bájjal von be s pusztáinkon egész a dlt kéérezzük. hogy kritikusaink oly kevésre becsülfest költeményeit. meglept. sem abstractio. vagy gyönge alkotású költi beszélj'eiben. hogy mélázzunk. hogy azok tökéletes génre -képekké válnak. költészetünk büszkeségei. fest- minden más mvében bár többé kevtsbbé költ. mint Petfi. mily hazai föld.

«Az ó torony*) czimü költeményei. Ez ujabb fest költeményei annyira felolvadnak a kedélyben. bogy is mit 8 elénk állít. hogy néhol lyraibb mint Petfi. ticitása.SZÉPIRODALMI SZEMI. . mint Arany genreképeiben.ijképekbül merül fel a hangulat. mint Petfinek. 165 vált. rhetorikai leirásokra ösztönzi. Egyébiránt legmesteribb tájképei eposzaiban nyek. de kedélye most sokkal teltebb. Elhagyott czímüek. mint Aranynak. egyéni arczot ölt. azt. melyeket aztán reflexióklasztja. Néha már tárgyait kal sz át. Arany epikaibb. melyekben a lyrai elem a túlnyomó. és soha sem puszta diszítméalakjainak vagy s hanem vagy szükséges rámái cselekvény kimaradhatatlan színhelyei így moti- vumok. mintha nom volna. ii vannak. innen megmagyarázható aztán. Az ö fest költeményeibl ritkán merül föl biztos vonásokkal rajzolt tájkép. K tehetsége oly nagy. Petfi lyraibb. kör». min a « Zivatar ». és sohasem oly nyugodt. « nem oly lak" sikerültek. tudja belopni lelkünkbe. rendesen a falusi élet örömeinek alkonyfényében ég. De neki nincs annyi érzéke a jellemzeteshez. de e nyilatkozása ers és megható.K. sem oly plasallegória volt. máskép már vaiiihol láttuk által l'etöli tekintetben hangulata életre Aranynál inkább a t. hogy Aranynak «Téleni). Tompa régibb fest költeményeinek jelleme az mi az ujabbakon is fel-feltünik néha. érzéseit kevésbbé mvészien úgy váhogy az kizárja az egyénibb vonásokat. az ö mint a « Családi melyek tökéletes genreképek. s alapeszméit. költi képzelhetnök bizonyos tájképeit. megáradó kedélye mindent elmos ós önma- gába sülyeszt. mintsem ne korlátozza képzelmének e hajlamát. általánosabb vonásokkal rajzol.

S annyi régi rajzok visszatérnek rája. a széthullott el- E buzogány fájdalmas hasonföl: latban szólnak hozzá s ekkor így sóhajt Elhagynak a régi nyájas gondolatok. Hánykódó lelkemben bús képet S mint a néma bálvány. gyermek. vagy be . s buskomolysága minden tárgynak más színt. Ez naptól szép. A költ hosszas távollét után meglátogatja a pusztákat. ver szív. forgatok. Melynek kebelében nincs élet. egy nem eléggé talált befejezés e vonnak Az elsre példa versszak Ködfátyolképe a multaknak kitárul. a régi ismert képek közt otthonn érzi magát.: 166 KRITIKAI DOLGOZATOK. gondolat két oly hasonlattal van kimelyek egymással némi rokonok. jelentést kölcsönöz. se emelésére nem szolgálfejezve. vagy terhes felhként rüL A « Falusi órák». de a viszontlátás örömei közé mély bánat vegyül. szépségükbl egy hamis kép valamit. Mozdulatlan állok a puszták határán.és ifjuálmai vidékét. Emlékezés nélkül mi volnál te oh szív ? Beszédes húrjától megfosztatott hárfa. csak zavarólag « hathatnak. lált befejezés az Alföldi képek » Ill-ában tnik négy szakból álló cyclus egyébiránt e gyjtemény gyöngye. a sás tört kardja. a nap mintha vért hintene a láthatárra. A nem eléggé taföl. a megmerült csónak. hol ugyanegy hatva. A költ ott áll az eltérben s a hunyó megvilágított tájkép viszfénye haragos-szoItt morú kedélyébe olvad mind elhalóbban. «Tornáczo- mon» le kitn s költemények. sötét « árnyakat vet maga csak kö- Alföldi képek ». s egyik a másiknak se folytatásául. elsötétül eltte a mosolygó táj.

. beszélgetni. költ kérdi mi szólal meg : e dalban. este lesz. de a borongó kedély nem melyen megpihenjen. elméláz a czímü a régi s folyamon. de e két végsor Jó földimnek arczáu bús felleg vonul át. sem elég lyrai. A Ez kitn egy költ végig néz a Sajó völgyén. moud halkan. sem elég festi.. remélni . De egy-egy csillag gyúl a felhkön távol.. mvésziebben van költemény. Bánat vagy fekete bajfürtjének árnya. Tompa ez utóbbit vá- lasztá 8 midn így szól a bús gondoláiban.! : : SZKPIRODALMI SZEMLE. . öröm-e vagy fájdalom Pál ? A dal elcsöndesül. wTornáczomoni) m. holott épen e ket- tnek egy pontba olvadásának Sokkal kellene képeznie a befejezve a kikerekítést. mind jól megy. nyommasztó nagy éj : talál lesz. melyet annyiszor áraszta ki vér és könny. a szomszédból átj Péter vagy úr tárgyat. A levert lélek egy sötét vágyat érez . a tájkép ködbe vesz. Gylölni nem élni . megemlékszik idkre. És még igy merengek Mellettem n pásztor jó estét Hisz a nap leszálla . végzdnie a költeménynek. Fellobbanó fénye lelkünkig világol: Szeretni. .. 167 kellene tájképpel e keznie. vagy a sötétül sülyed kedély oly fordulatának bekövetmely kiemelkedn vagy mélyebben sülye- dön fejezze ki az alapérzést. felsóhajt : rég eltörlek az évek melyeknek nyomait ha a szívbl is így ! törldnék nyári ki a fájdalom és csalódás Azonban szép itt-ott dal nap hangzik föl s a mosolyog le az arató népre. míg Végtére elborul. .

Óhajtása dal. Itt egy szegény embernek hét magzatja van az anya nem gyzvén ket kenyérrel és gondTe csak meghalnátok. A mint az apa sírt ás számukra. találva. így kiált föl beteljesedik. . mely Tompa régibb ily müveiben ritkán S ez szerencsésen el van bennük de alkotásuk gyönge.! .és belvilág. Az ember azt is a sírban. A forgó szél építgeti . volt tapasztalható. mint fest költeményeiben. egymásba olvad itt érzés. . remény álomképei vonulnak hangzik. Két gyermek nem soká meghal. Ilyen például a Diós.Gyrrl írt népregéjében a következ versszak Es oszlop épül a homokból. . : ! . költemények Közöttük a ((Retel patakja »-t s a hét gyermekes apáról írt népregét a naiv népies hang és felfogás « Versei" e tüntetik ki. Mlg kivirít a teteji Különben II. Itt néhol sokkal több érzéket a jellemzeteshez és nagyobb plasticitást fejt mutat ki. míg végre az égben elsötétül. mely tart a negyedikig dalra egészen borongásba leszálló estével az itt felhangzó megy át a hetedikben a mind mélyebben de a sülyed. Az els vers8zakban a tájkép méla rezgést s . Karosul karcsúi s . egy üst pénzre talál. A « Népregei) épen el- hibázott mü. kiket a többiek is követnek. kép és hangulat határozottságát nem fes- zavarja semmi sok szép Tompa elbeszél költeményeiben tésre találhatni. 8 a Mennyire összmennyire is kül. : 16S KRITIKAI DOLGOZATOK. kötetében közlött elbeszél rokonok régibb mondái és beszélyeivel. kelt a kedélyben. . fel-fellobbanó csillaggal a át rajta. mindig magasabb . Már a hetedik gyermek de a szülk gazdagok.

« « Búcsú ». túl ». Holmit rakosgatván Könyje pereg rája Ez a kendcskéje ez a csizmácskája : I ! A «Harmincz éven ban)). a hibás érezhetjük magunkat kárpótolva vala olvasztania így a oly egyes szépségek által. mely vele Egy gazdag ember. én vagyok az ördög. «Elmélkedé8 egy levél «Vig szüret'). melyeket ö e n3'újt. élet mint régebb. A szegény félelmében átadja pén- Azonban a gazdag is megjárja. dAz én lakásom ». át pénzedet". ostorozza Legörömestebb a vidéki bohóságait . fölött». Itt tökéletesen mep. a szegény ki ablakára ezt kiáltja : böm. E nemben Tompa élet most is a régi haragszik és fulánkot ereszt. e bírt meghallá. Azonban tárgyait most inkább veszi az és élményeibl. bogy az ellüntétbol fog szövdni tovább a mese. nyisd gyorsan. sebogysem vagy csak mint adta. Pipacsoki). mvében is mint mindenütt. midn az apa hazaviszi a talált pénzt és a meghalt gyermekek ruháit rakosgató anyának így szól: anj-jok Nézd csak boh tenger péuz ! Amaz oda tekint Azután rá sem néz.: SZÉPIRODALMI 3ZKMLK. s öltözvén <iböm.szakad s más törté- net kezddik. Különösen szép benne azon hely. add zét. lfií> gondolná. böm. ((Farsang- íBúcsu az ó évtl» mind gunyo- ros költemények. Nem. bikabrbo megy. Tompa bihetleg a néptl vette át e mesét. a kérges bikabör rásül bátára s máig is négy lábon szarvval bujdosik a világon ezt bgve böm. de ketts cselekvó: nyét vagy egyikét alapért össze kell dolgoznia föl. ki mi összeköttetésben sinca.

költ. És nem vészen könyvet — E haragos boszankodás jellemzi e költemények majd mindenikét. melyek közt «Az én lakásom » és « Farsangban » a legsikerültebbek. kik korholják az élvez . novellairó Ismert. mintsem eleveneikre találhasson. a kegyes patronusokat. kik bogárhátú házba vezetik a kastélyról álmodó járást. Egymás S hátán. nem ismert. st annál odább van '? : Praenumerálni elfeledkezik bámulatában. Haragszik és kibeszéli magát. mint esik a Fertben . Tompa nem gylöl oly mélyen. kritikus. kik verselni sem tudnak. begyes kisasszonykát. a mi jó compossessorainkat. St inkább boszankodva. Mintegy önkénytelen könnyülni akar b egyébre alig van gondja. tudós. kik csak magán rokonegy helytt kiált föl és ellenszenveiknek hódolnak. egészen megbomolni látszik. félreismert lángész. öreg urakat. Regény-. vissza . id- mely mintha az emberek felfordultságát követné. mely . E mellett kikapják magukét a mi genialis poétáink is. kölcsön kért könyvet soha sem adják a dör- mög got. kik szünetlen csak politizálnak és a tudomány és mvészet kik iránt érzéketlelelkészt nek . nem bámulsz minket oh boldog haza Dehogy nem bámul. hogy ers satyrikussá válhassék s talán kevésbbé ismeri az emberek gyöngeségeit. a egész keresztény szellemben alázatosságra és szoktatják. bven . fiatalsá- mert maguk már nem élvezhetnek kis a hetyke az vidéki arszlánokat.: 170 KRITIKAI DOLGOZATOK. Nem lelkesíti azon mély gylölet. a mi nagy kritikusaink is. dráma-. mint gúnyosan így Yan itt iró. az olvasni nélkülözésre kik a szeret szomszédokat.

s épen azért. rajta. midn hség az ifjúság. hol a megsértették eleme. verseinkben nincs egyéb. mely most majd kitörve. ('Boldogság". bn Ez és ostobaság satyra az igazi Bzivtelenséggé válik mely aztán. vagy oly teszi midn Ízetlen úgynevezett humoristikiis élez. mint midn önkénytelen érzéseiemberiség boldogság hol nek enged. ba bizonyos határokon túllép. egy barátom ((Vén haran- gozó». erkölcsi érzületét. s az ers és biztos gúny helyett csak daemoni kaczajt hallat. a « melyben jövjén töpreng. a gúny. hol fest költeményein alapeszméi is e hangulat vonul el. mert nem érintik a kedély vagy szellem mélymögötte maradnak a « Távolból «. ábránd és szerelem romjai közt a élettel. mint erltetett tréfa. ke- vésbbé szerencsés. Elfogultabb. gúnyolni valót mindenütt. Tompa a humorig sem emelkedik. Tompa igazi eleme sem hanem bizonyos búskomoly lágyulva. «Elsö szerelem*). karján békül ki az ségeit. Halmon Levél állok «. Épen azért se elég könnyen. « Itthon « « vagyok").MI. utáni».K. reflexiókból merülnek az a föl. fölött kétkedik. De haragos kedvtelésének tervilágra a kedély mészetessége szintúgy jól rendszerint esik az embernek. « Szl- hegyen)). a Hségi).SZKPIRODALMI 9ZK. éhesen kéjelegve keresi a nevetségest. melyekben a baráti . 17! egykor mély szerett volt. mely legtöbbször magát a költt nevet- ségessé. sem a humor. «Oreg 8zolga» czimtíeknek. Allegóriái ós Ott. hogy bo- Bzút állhasson. se elég mélyen nem mozog. itt reflexiókba. ott érzésekbe sülyedve csendes resignatióban keres menedéket. A «Mit kérek». el- hangulat. A bosszankodás mintsem és harag ert vesznek az ellentéteiben felfogott könny és mosolyból sztt sugarait áraszthassa.

melyben mozog. de keveset. Már föl. is s szólott. midn barátjának az anyjánál tett látogatásáról ir Beszélgettünk . a mit elmond. se szkölködik. a Kerényi emlé- Amerikába vándorolt meghalni. tárgya olyan. hogy zés leginkább a compositiót mindig azon czélra szolgálna. mint a ki már halott. Legjelesebb köztük az dEgy levél barátom után». se érzésekben nem mondanivalója van. Aztán e költeményben Tompa egészen új oldalról mutatkozik néhány ers vonással a legjellemzbben tud lélek- — állapotot festeni. a mit ki akar vinni. egyöntet költemÓDyt. mint az. Fejtegetéseimben többször volt alkalmam kimutatni most a hangulat zavartságát. kevesebb becs. Néha hogj egyik kép a másik hatását szükségeskép veszélyeztetni fogja. . mit a magyarnál talán egy nemzet sem érez mélyebben két újítja ki (•Szivet cseréljen az.: . Ilyen például. majd a kikerekítés hiányait. mint itt. . a nélkül. Hogy úgy kell kesern meghatott tartanunk. Nála egyik gondolat vagy kép felkölti a másikat. Egész lelkébl érzi azt. a hogy elmondja. A hazaszeretet és baráti részvét mélyen megillették. Képzelme arról is megfeledkezik. Kiméltem fájdalmát S mellette a bánat nem említem neved . vagy családias érzéssel megtelt sziv vagy a sötét képeken borongó képzelet élénken és erteljesen nyilatkozik. : 172 KRITIKAI DOLGOZATOK. . íme Tompa Láthatni. a ki hazát cseréL). költészete hogy azon körben. minden oldalról bemutatva. hogy utat kell találnia szivünkhöz. E megjegytalálhatni Tompánál ritkán illeti. Mindig elég eszmék. Tompa egyetlenegy költeményében sincs annyira meghatva. azonban az. Egy szerencsétlen költ.

hogy figyelmünk csökkenjen vagy fogékonyságunk lankadjon. melyre nem határozott hangulat vagy nem tisztán kibontakozott eszme izgat.K. hogy igen jól a mit akarunk. kik tehetségük természeténél fogva a compositióban reudkivül ersek s inkább annak csak csekélyebb árnyalataiban tévednek. melyek kihagyása által költeménye nem szenvedne csorbát. mindent megtettünk. mit kell elmondania s mit elhallgatnia. 173 vagy érzése észrevétlen kicsap. de termémelyre még azoknak is Bzükségük van. Mrntorich némi tekintetben rokon Tompával.ben Kolozsvártt harmincz dalt bocsátott közre. Ez úgyszólva saját tehetségünk. Aztán nem mindig tudja. S mi e tanul- mány? Az alapeszmének jól tökéletes megérlelése. lépett föl az «Athe- naeumrt-ban elször Alpár álnév játszó alatt pár csinos. s kenyít tanulmány vezet mihez nehéz. mondhatni kedélyes oldaláról .MI SZKMI. net dallal. s mü részeit alkotó vagy nem irjuk meg azon költeményt. hogy egy-két költeményét is már ismerjük mindeniket. egy pillantattál eszméket.SZKl'IUoKM. nem jutott el még egészen oda. nyozásának eredménye aztán az tanulmáhogy semmit be elég sem fogunk a fogjuk látni a véletlenre bízni. ismerve. . azonban oly hamar kimeríti s annyiszor ismétli magát. Késbb majd mindenik egy füzetkében 1847. Olykor sorokat lehet kimutatni. Az allegóriák és természeti képek iránt ö is hasonló elszeretetet tanúsít. mi tehetségünkben állott. gondolataink lesz. hogy a ki- tudjuk a mit mondani akarunk tudjuk elmondani kifejtése fejezések árnyalatai os szavak súlya iránti érzéknek. vagy ha megírjuk. a természet képeivel epigrammai medivatlapba irt. melyekben egy akkor igen nevezetes politikai kérdést költi.

Néha újat szokatlant akar mondani. Ez legjobb müve. melyben a megindult kedély. Például nem erl- mi szép a sok szök kut szálló sugara . meglep volt egy csendes. de az egyszersmind tetés-e ez nem Hah Égbe I találó és szép. de csak kö- zönséges abstractiók róla. Pár csinos szerelmi pár gondosan kivitt epigrammai gondolat. és ki van merítve egész költészete. visszatükrözni a de még az általános oly költi hangulatig sem kis köi'ben dal. s elhasznált hasonlatokban beszél és Az örökös könny és fölleg és stb. hogy ilyszer költeményeiben szinte. nem tudói mi okból. Annyi igaz. Mentovieh e jelen gyjteményében egész a legújabb idig irt s nagy részt megjelent költeményeit szedte össze. az érzések és eszmék egy kis történetét. Legkevésbbé találja . sok csinra s némi bájra találunk. midn a hazafias eszmék inkább csak pathosban nyilatkoztak. A harmincz dal egy egészet képez. mintha önmagával beszélgetne.. tiszta érzésre. hogy e lombokon kevés a zöld levél.. harmat. bánat képei is kifárasztják az embert. sóhaj és szell. De meg kell vallani. E dalokat különösen a kedélyes oldal tüntette föl. Mentovieh nagy fogékonyságot látszik mutatni a természet iránt. mondhatni túlszelid kedély hazafias önmagába sülyedése. emelkedik. lombok w-nak « Száraz nevezi. nem hogy jellemzetesen kedélyébe olvasztva tudná természetet.: 174 KRITIKAI DOLGOZATOK. mint képzelme. Oly idben. Nem szökökut-e a tiszta Légbe röppen pacsirta A^'isszasietö dala.. Kedélye épen mozog. cselekvényét nyújtja meglehets szerencsével. igyekezett feltiiutetni.

Elbeszél költeményeiben a mese nem tud megalakulni K egyszerség liclyett cziczomában keresi a hatást.SZKPIUODALMÍ b/. megjegyzem. Legjobban jelesebb a sikerülnek (íTéli). a közönség az írók alakítják. a költészet alig mint bizonyos couventionalis tartalom conventionalis formája: tehát helyett mvészet helyett mesterség. találékonj'ság igen szépen olvadnak együvé. festöiség. S mi e legújabb lyra lényege. mint czikkem lehet több. Azonban ne közönség szerintem gondolja senki.K. Költeményei ilyenkor elterpedve ertlenednek el. lyrája is s a melegség.KMI. midn. hogy közönség tetszésével a találkozik. majdnem humorig emelkedve. akár kritikus rabszolgájává. 1'^ ezzel hadd térjek át legújabb lyránkra. E legújabb lyra újdondászok eredeti és saját- tapsai közt ünnepié felavatását. hogy a valami profanum vulgus. ha ereje . soha sem tudtam jni. Néhány régibb és egészen költ határozott vonásokkal kijelölt csoportozattá mint par excellence a legújabb lyra képvise- alakult. minvé mert magamat is némi mert azt hiszem. elején is mik szerint. allegóriái. lje. ha ódiii vag}' elégiái szárnyiilást vesz. természetesség a genialitas úgy mondják. Én tába az iránt. melyet költik hol költeményeik. melyek közt a leg- Itt szeszély. meglehet azért. hol elszavaikban tanná emeltek? Oly téveszmék összege. mint ságaink. hogy ki tulajdonkép közönség a véleménye mennyiben dönt. De miért alázza magát akár költ. kit figyelembe sem kell venni. St nagyon is figyelembe veend. az ihletés affectatio. 175 föl magát. tisz- közönségnek tartom és mindig olyan. A lyrai új lefolyt hat év alatt irodalmunkban igen zajos mozgalom keletkezett.

sziv. máhogy minden nagy költ tovább vitte nemzete mveltségét s épen azért tzellemének hagyománya csak lassan vált mindinkább szélesed körben közkincsesé. hiszem. ha a régibb korok vagy idegen nemzetek költészetét akarjuk élvezni. KRITIKAI DOLGOZATOK. hogy commentatorokra szoruljon. majd könnyez tündére. vezetje is lehet? Arról is meg vagyok gyzdve.176 . akár a felsbb. hogy némely mü népszerségét sokszor az izlés határain kivül es okok eredményezik. ha egész totalitásában lóban szeretném beszedetni a közönség szavazatát kik va- legújabb lyránk iránt. elttem mindig gyanús. van hozzá. a hogy e kóbor szellem a meghatottság. a vidéki levelezk. S én va- nunk. Mindemellett két tényt senki sem tagadhat el : egyik. melyek a mieinktl különböznek. ir s müveit mindenki érteni a nélkül. mert tudom. ama nagyon gyak- nagyon is büszkén hirdetett népszerséget Leg- alább azon két szellem közül — egyik a lelkesülés a most mosolygó. legyen az akár az alsóbb. másik gúuy . Ez okon az a sürün hivatkozás a közönségre. lelkesülés. nem által. hogy a valódi költ nem csak egy kirekeszt kör. sziv és elme gyönyöreinek oly számos szavazatával is térne vissza. hanem az irodalomban is. hogy igazolhatná ran. Ezekre csak akkor van szükségünk. hanem egész nemzete számára fogja. mert mesterségesen kell bele élni magunkat oly eszmék és érzések világába.és elmebeli akarjuk fogni. mi nálunk annyira divat. hogy minél nagyobb valamely költ. hanem lamely kóbor szellem meglesni az egész kinek módjában lehetne Alig olvasó közönséget. rendszerint az újdondászok visszhangjai. hogy nemcsak a politikában vannak fictiók. müveitseggei kell bírfel annál több sik. mert tapasztaltam.

egy szerény midn önérzetre kell ébresztenie ? S miért meg- zavarni a jó szülék örömét. Azonban attól függ minden. 12 .SZK\'IR(1I>ALMI SZKMI. akkor a kritikus a legostobább.E. kisérnek — majd bohó diomona. hogy gyermekük meg vannak gyrendkívüli tehetség? De kik növendék-leánykák. gú- eszme viszketegét szabadulhatok tlük. andalogni. mint minden irodalomban szokás? Miért nézzünk kezdknek oly költket. mint lenne azon szép- tev. midn hogy egy szép leányt köuymosolyain édeleghet! Ki lehangoljon annyira kedélytelen. legízetleuebb ember a világon. k'k többé nem a lapokban kisértik meg erejöket.vagy ellenszenvünknek van-e széj^taui alapja? Ha a költészet nem köz és komoly dolog. 177 nioat sivár. lopódzott. Ki oly udvariatlan. talán sokkal magasabb szempontokból indulok oly mveket. hahos valahányszor újabb lyránk dalain akarok Most nyos alig Í8 mellém tázva lapozgat könyveimben annyi bohó el ötlet. a miért ne merjünk bonczolni. rokon. mintsem méltányolhassak alantibb színvonalon némi magasztalást is érdemelhetnek. nyekre fakaszszon. Meglehet. szerény iskolás ifjonczok-e a mi lyrikusaink és salonfecsegés-e a kritikus kötelessége ? Ha nem: birálni. kik engem mindenütt majd mindig ez utóbbi áll elttem. mintsem igazságos leliessek hozzá. ki a bájos kisasszony csinos zongorajátékára vagy a nagyremény urficska sikerült gyakorlataira nem tudna elég bókot mon- dani. zdve. hanem önálló füzeGyulai l'ál : Kritikai úoUjozatok. talán önti kedélyemen. melyhez izlési és nemzeti érlegújabb lyránk dekek kapcsolódnak. hogy De nekem sokkal több ellenszenvem van iránt. hogy minek tartjuk a költészetet s rokon. fejtegetni. asztalomon tánczol. hogy üut. melyek ki. házi stylistikai barát.

valamely uralkodóvá lett szellem veszélyeirl. a kedély mély és emel- kedettebb nyilatkozatai holdvilágias ábránd. az izgatottság szenvedély. hanem tink irányában. mint az irodalomtörténetíró. miszerint az eszmei tar- talom tudóskodás. a hóbort genialitás s a nemzeti czafrangok prózája a magyar szellem költi eredetisége. de a mesterkélt érzés természetesség. az vitás. szabatossága pedáns mesterkéltség. a magas ege törekvések világát beborult a s mi- dn lyrai költészetünk a becsszomj a és lelkesülés lovagjai helyett hiúság rabjaivá. ha a rendes szerint attól félhetni. Bizonyos egyoldalúságot a polemikus kritikus el nem kerülhet. tekben a- költi egyéniség igényeível lépnek és föl ? Miért törjük fejünket édeskés phraseologián rítás épen báto- kedveért. együgység nai- az érthetlen dagály mélység. Miért ne alkalmazzunk valahára magasabb mértéket is. a kaczérkodás vagy afl'ectatio arszlánaivá kezdünk válni s valami olyszer hangulat j mindinkább divatba. hogy azon eszmék nyo- . a rhythmus és nyelv ereje. az is. A kritikus meggy- zdik valamely egészen modorrá vált költi iskola tarthatatlanságáról. melyek szükségeskép poköle kritikus lémiára vezetnek és most nem kritikusaink. íme ellenszenvem okai. is m- maholnap a törpe egyszer miért ne isteni óriás lesz ? föl ragyogtassuk Legalább ezeriben az eszmény. hanem hogy a könnyelmség teszi tönkre. ha polemikussá válik? Annyira nem. de erre nincs is szükség. midn önérzet helyett fennhéjázás uralkodik hogy a töpreng s nem gond bénítja meg újabb lyrikusainkat. mvészet. kereskedelem gépeivé. Mindez igen természetes. ellenük indul. de ez épen érdemét képezheti.178 KRITIKAI DOLGOZATOK. De vájjon megtarthatja-e nyugodtságát és tág látkörét.

mint Petfi költészetének ereje enerválva vagy gyöngesége! a túlságig vive. Az irodalom-történet nítványai bizonyítja. Legújabb lyránk nem egyéb. hogy Mindenik kikapta a maga részét és elpazarolta. hanem iskoláik. irányuk. terjedt.SZKPIROHALMI S/. hangulatai. hogy a megtámadott iskola és szellem termékeiben élesebben fogja látni az árnyoldalt. Ebbl önként foly. s visszahatást ébreszszen a közönségben a fejld irodalom mozgalmai- ban. mint más. rhythmusa és kifejezéseinek változatai. mi irodalmi szükség. szellemük. vagy egyebet épen nem is lát s a fényoldal feltüntetésén ki 8 már csak azért sem fejthet nagy buzgalmat. föl melyeket megpendít. érzései. ismétlései vagy 12* . hogy alig érde- mel szót. Ujabb lyrikusaink úgy tettek. mert legújabb lyrikusaink nagyrészt az vagy teremtményei. melyet én kikerülni se nem akarok. Legújabb lyránk tökéletes felfogására szükség Petfi költészetének fbb jellemvonásait szem eltt tatartani.KMLK. 179 raán. mint Nagy-Sándor vezérei kifelosztották a birodalmat. . hogy én nem a tehetséget akarom elvitázni a valóban tehetséggel bíró újabb lyrikusoktól. se nem tudok s azon megjegyzéssel vallok be. tanaik és fennhéjázá- suk ellen szándékszom polemizálni. mert kiindulási pontjai szerint az egészhez mérve az oly csekély. hogy a költk mindig hatnak egymásra s annál inkább. Lyrai gyjteményeinkben un: semmivé mindenik talan Petfi egyénisége. Petfi hatása legújabb lyránkra egész az utánzásig. mi gylöletes és medd dolog. minél rokonabb szellemek de e természetes hatás és az utánzás közt nagy a különbség. a torzításig rályuk halálakor tegyék. Ez a polemikus kritikus egyoidalúsága. eszméi. vagy a mi azzal együtt jár.

torzításaival találkozunk. hanem mi talán egy lejárt korszak költjéit erlse magára. mint megírták most. is. másiknak más rész s az osztályban jutott. az eszmei tartalmat illetleg épen úg3' megírhatnák költeményeiket ötven év múlva. fájdalmai. vagy legalább is változott hangulatai szerint velük akar érezni. minden nagyobb költ bír s minden életrevaló lyrának bírnia kell. ábrándozni és borongani. de nem is osztozhattak.180 KRITIKAI DOLGOZATOK. zsibong esengve hozzá. oly vagy ha úgy melylyel hóbortjainak Ez sajátság. -. A különbség köztük csak az. s hogy ez Az irodalommindenkor lehet- . mintha testvérek volnának. kik ugyanegy múzsa emljén szíttak táplálékot.Petfi sajátságán nem osztoztak lyrikusaink. hogy egyik vegyesebb s némi eredetibb színezetben jelen meg. története mellettem szól. Ok nem tudják. nem érezheti. idk törekvései. miken hangot Elször adott az tetszik. nem körüle értheti. is Petfi kifejezte kora érzületét. alatta. bizonyos eszmény. hogy minden idben bizonyos kérdéseket intéz költihez a közönség. a nélkül. mert a akkor lehetetlen lett volna utánozniok. Újabb kiadásai ezek Petfi mekek gyöngébbek kedvéért s néha a gyerInnen újabb lyrikusaink annyira hasonlítanak egymáshoz. se fölötte. hit képviselését várja tlük. De mik Petfi költészetének fbb újabb lyrikusaink megosztoztak? sajátságai. hogy tolmácsolja. legalább tejtestvérek. hogy az úgynevezett alkalmiságnak vagy nagyon is köznapi irányok és szenvedélyeknek szolgáljon. Valóban testvérek is. Mihelyt költ nem a másokét teti saját és s kora élményeibl merít. mint s másik egjáknek egy. verseinek a számára. Lyrikusaink.

hogy többet ne említsek. mint eddigi költink mert . Mindebben sok igaz lehet. mutatja. mi mindennél több. hogy korábban meghalt. mélyebben merülvén a nemzeti szellembe. mert mindig legmélyebb az élet költi irodalom felis fogást tesz lehetvé. hogy a nemzeti szellemet egész erejében kifejtvén. . Az eljövend irodalmi Ítélhet róla. . Innen azon rendkívüli hatás. s mintegy mert nemzetiebbé tette. ki belépett az Ígéret földére. Ezért talán elfogultak vagyunk irányában. hol rejlik.SZÉPIROOALMI SZEMLK. Aztán és oda dolgozott. Tompa költéa mint jellemzém. mveltségünket nemzetiebbé tegyük. az er és természetesség szabadabb mozgásaival dönés tögetni kezdé az önkény ifjító. gj'öngeség mesterkélt szabályosságait. szete. ide hajlamai élményei vezettek. Térjünk a vádakra. Petfi ifjúságot lehelt a magyar lyrába átalakítá . ki. mint Josuehoz. mintsem kiforrhatva a nemzeti szellemnek megalakult s egészen mvészi formákba kristályosodott költi kijelentését hagyhatta volna hátra hogy inkább hasonlított Mózeshez. mint bár sokszor öntudatlanul. Ersödni akartunk. . mit a közönségre tn s azon ers lendület. E mind határozottabban nyilatkozó mozgalmat képviselte Petfi a lyrában. hogy a népelem mind szélesbülö körben gyakorolja hatását. ki megnyitotta a szolgaság kapuját. mit összes is költészetünknek tárgyilagosabban adott. történetíró mint mi. 181 séges. Ez átalakító ert a népköltéköltészet is szetbl eleme kellé merítenie. Azonban én ez oldalról tudnám menteni s sainkat épen nem emelek vádat ellenük. s minden nemzeti költink kit honnan eddigi merítettek. és de egyik sem annyit. Talán el fogja mondani. e tekintetben sok szépet lyriku- nyújtott.

Az újabb és eredetibb népköltészet egyik eleme tehát a tájszólás lön. az összes magyar nép. mely eddig és még ki nem fejezett árnyalakot tolmácsol. erszakosan neki hevülve. hogy a legújabb az lyra. költinkröl? Ugyanis pár költ azon gondolatra zajt hogy ha Petfinek valóban eredeti népdalai oly nagy ütöttek. Miért mennénk oda vissza. a maga . De ez még hagyján! Hitté vált. indult. zengedezzünk táj szólásaikon a magyar nyelv dicsségére. a naivitás és a naivitás tulaj donkép együgység vagy hóbort. Vannak választott népfajok. mint a regény tiszta — hol drámában jellemzésre vagy komikumra? Ki nem tud jó. nyelvünk az irodalom keletkezte eltt állott? Miért használnék a tájszólást egyébre. hogy a mvészet csinálmány és hogy tulajdonkép a csinálmány mvészet. nem Ígéret földe felé ha- hanem egy újabb Legújabb szolgaság kapuján tart diadal- menetet. Az irodalom a költtl csak egyetlen nyelvet fogadhat el. hogy téveszmével gazda- ln népköltvé lenni bels ösztön. de mit mondjak egyebet úgynevezett tájjött. de annyi most is bizonyos. Legyünk eredetiebbek.182 KRrriKAi dolgozatok. Divat komolyan vett . hogy csak a népköltö költ és hogy tulajdonkép a népköltö nem költ hogy a magyar lyrának csak egyetlen eleme van. lyrikusaink mindnyájan osztoztak a Petfi által hatalmas fejldésnek egy-egy új indított népelem nyilatkozatain. Nem godjanak. mint a nép. a — nemzeti nyelvet. zajt az ezeknél sokkal eredetiebbek nagyobb fognak ütni s ilyeneket írni épen még nem nehéz. tréfálok. Dyesmi ln a jelszó. élmények nélkül. mindenekeltt szükséges tájszót. mely nyomán lad. minek ellenében az irodalomnak tiltakoznia kell.

csak kelmeszer adalék. hogy az. sem nyelvtani elmefuttatás. épen nincs szük- ségünk. midn De a tartalmat illetleg a « Szépirodalmi lapok o-ban tájköltink tanai ellen föllépett. mint Erdélyi monda. S min sem különös ! E versprózának még a prózai oldalát táj szokások és lehet eléggé becsülnünk. De költnek sem több. mint például . ki a legmindennapibb természeti jelenést sem képes visszaadni. Legalább okunk van egyik hagyományokat nagyreszt rá. könnyedséget merítsenek belle és a merevség.e. hogy a nép ki naivi- tása kell-e ily czifra dolgokat nem gondolhat? kik Nem aztán sajnálnunk adatai az oly népi kutatókat. sem mennek tovább a külsségnél. sem kevesebb. s nem bensségé- ert. az soha se Oly táj szavakra. higyjük. 183 helyén s bajlódjék jobb és mintegy bejátszva használni.SZÉPIRODALMI SZEMLE. Ez mind igen becsülend. Mindenesetre a költészet és nyelvi különösségeibe. íme táj költink a népi elemet nyelvi tekintetben csak külsségeiben tudják felfogni ben. táj költink után indulnak el. ki lovagolni Mihály arkangyaltól tanult. hogy szent László az ég lovászmestere. mert a rá- hitregei fogások képezik. Ki nagyon szerelmes szülföldje tájszavaiba gyjtse össze s küldje be a nagy szótár szerkesztinek. Czélul tzik a tájszokások s némi hitregei hagyományok leírását. kell-e hinnünk. melybl csak feldolgozva lehet valami. sem nyelvtan. melyeknél táj szavakkal. hn nem adja vissza vidéke szokásait? Ha egy másiknál ismét azt olvassuk. hogy olvassuk: ezt <ia Midn tájköltnél ezt hajnalban verfényes a bokor ». enervatio idegenszerség ellenében. közkelet szavaink vannak. hihetjük. hogy bájt. kivált ha jól és híven van megírva valamely földirati czikkben vagy útirajzban.

. Eszünkbe s XYIII. magyar Egyébiránt az Lisznyai tes. még csodálatosabb. Ipolyi Arnoldot Ilyeuek lyrai magyar mythologájában több helytt? és eszmék is. akaró képzelet egy-egy odavetett csilláma A ragyogni nem képes jutnak a költi fényt árasztani idylljei. erszakos. E tájköltészeí volt. Mindenesetre a juhászbundán parfümét érzünk s a pitykés dolmány alól kilátjuk a fodrozott inget. annál inkább bámulatos. érthetetlenebb és eredeti. melyekbl alapgondolatokat sznek. St még táj költink vetekednek fogják föl a zaibb oldalról A mesterkéltség kirívóbbá tSszi a prózai felfogást. valami. s reá. kik az európai iro- dalom életunottságával eltelve keresve keresik nálunk a piquantot és vadat. abban. vagy aztán az érzések mindenesetre nem a nép eseményi világából valók. nem a népéi. hogy minél prónépet. század a selyemruhás Daphnék.i^i KRITIKAI DOLGOZATOK. Én e rendkívüli magasztalást. magas a szónoki dictio bizarr és pathetikus költészetnek volt híve s rette a dagályt. A magyar költemények német a fordítóin eredeti- nem csodálkozom. különcz és naivitás e nyilat- néha buja kozatain. ha nem volna annyira természekülönösen szeérthetetlen- Petfi föllépte eltt a nagyon eszményi. Kálmán dalai »)-t nagj' kezdeményezje nálunk Lisznyai Ezeltt három évvel megjelent «Palócz magasz tálassal fogadta a kritika. minél bizarrabb. hog}^ miként lett népkölt. Csak gyjteményt. hogy magyar szellem ségét fedezték föl bennük. haj- poros Menalcasok a rózsaligetben virágágyakon legel nyájak. annál nagyon blasirozott és kedély találhat élvet a természetesség mesterkélt. Elttük. e lyrai soha sem tudtam megfogni Minél többször olvasom kevesebbet találok benne.

0.E. ha kell a közönséggel s még a kritikával is. a cziczomát ós képtelen képeket. s a képzelet raés konczátlanságainak csillámával érzés hiányát. Párhuzamos példákat idézhetnék. Lisznyai csak tárgyait oldalról. ki valami egész. egyszer és természetes sincs. befzött. «Falu pacsirtája") «Palócz itt czim leg- melyek a cPalócz dalok »-nál A dalok »-ban alább költi szikrák vannak. egyes jó versszakot.SZKPIUOnAI. csak tárgyait változtatta. jóval kevesebb becsek. Ennyi az de ezért kár volt annyi téveszmét hinteni szét oly költietlen genre-t hozni melynek László tüstént számos utánzója akadt. futott meg Petfi ta- eltt. ha nem szellemében volnék hovatovább hosszadalmas. és cziczoma. egyes jó sorokat ir. Azonban annyi deti ötletei is fedezni az eszme hogy jó és ere- vannak. Nyomába lyrai mindjárt Szelestey és lépett a «Kemenesi czimbalomt) gyjteményeivel. Egyébiránt csak tájszó. hogy az egész semmit se érjen. változtatta. . A «Palócz dalok»-ban néhol le van téve az elem. kénytelen mindenütt túlozni igaz. is A népkölté- ugyanaz maradt. kinek költi semmi igaz. s s három-négy divatba. tájszokás is Szelestey a Lisznyaiéhoz sok tekintetben is hasonló pályát volt. híve ki a parfumirozott. mert szetben élményeibl itt foly. rai ott volt. ö más múzsa érzéseit. gouvernante -októl kifejezni meg gondolatait édeskés. hogy a következkkel elrontsa. néhol kerekedik is : mibl kerekedhetnék dal. mert a népies jött divatba s a mi költink nem szoktak makacson ragaszkodni eszményeikhez 8 daczolni. Ugy van. Ott a fenséget fogta föl bizarr a naivitást. ha költészetük alapját támadja meg. melyet változtatni soha sem függ a költ önkényétl. selypít nulta múzsáé.MI SZKMT.. 185 ségeit.

kikezdett a£fectálni. hogy legkönnyebb dolog a világon. románczait támadta eléggé magasztalni termékeit. De szokásairól kendzte magát. hogy nem a redoute-teremben tánczol. A költészet egy és örök bármin A nép. hogy nek atyja valóságos betyár volt. meg a nem gyzte ferde népköltészet ez üres és Mi vala természetesebb. tott le. E múzsának itt egy nap eszébe jutott odahagyni a salont és juxból beállani falusi szolgálónak. szerencsét. nem a boudoirban vár János úr ö nagyságára. bármenynyire erltessék tájköltink. Ám üssük föl bármelyik lapon a Kemenesi czimbalmot és a Falu pacsirtáját. mindenütt tapasztalni fogjuk a természetesség. az érzések bojtárra. a többek ugyan- kritikus. hogy az eszmék zavartságát. a népies szín épen úgy nem mint a nem-népies. st a költészet fogalmában mindkett egyesül s épen azért a népdal a költészet fogalma alól ki nem vonható. hol mindenki a siker biztos remé- nyében próbálhat heti írni. alakban. nem . mint hogy a népköltészet a a vidéken kezdték hinni. naivitás és szilajság e mesterkéltségét és meggyzdünk.és mköltészet nem ellenkez fogalmak. ürességét s a képtelen hasonlatokat tudja fedezni. czifra és stereotyp nyelven.186 KKITIKAI DOLGOZATOK. ki egykor Petfinek épen népdalait és igazságtalanul. s mert mindenki ismer- saját vidékét tudhat azon vidék tájszólásán Szelestey A Lisznyai és modorában nem egy Ki költeményt olvashattunk már lapjainkban. hanem a falu korcsmájában. hanem az utczaajtóban Jancsi Ekkor aztán a szégyentvallás félelmébl elszületett parasztleány. Szelestey ez újabb népies lyrai gyjteményeivel közt nagy azon hhót ütött a kritika. kényesen sem mondha- lépett s megfeled- kezett arról.

Tájköltinket magyarázat nélkül éppen úgy nem érthetjük. ha nem tanultuk volna a hitrege összetalálkozik és régiségtant. : a is paróka és pörge egykép köszönnek st még a kritikának a paróka parasztnak nevezte volt a kritikust. ki régebb az «Athenfeum» szen új név. ki egé- mint elszavában mondja «azon nép életkertjébl szedett virágokat. E virágokat magyarázat kíséretében kell szagolnunk. ilyen «Honmüvész»-ben számos nem népnémikép Meáncsck Iství'm is. Me-csoúkolt. mint a másik. Nectar. A különbség csak a az. banem a szerkesztk tárezáadott versek nyug- jába is bepillanthat. nem tudom megfogni. hogy a fiatal nemzedék nagy része e téren mozog. reczipéje. hogy akkor az Olymp. azon elv sze- oqui perdidit numerum. Joúkor gyütt több De egyik éppen annyit ér. volt a költészet most pedig reczipe Rózsám. dalt írt. igy . hol a ki nem szanak. Babám. s A lelkesülést nem árulják a gyógyszertárban. Gratia stb. különösen Gyöngyös vidékét lakja». S én valóban vetéssel a hellén és latínoskodó költre. A kezem a tájköltk. s Csillagefféle. mely hazánk kellemes Mátra. hogy némely népkölt miért néz oly meg- midn vele annyira atyafias. Ez igen természetes. Venus. kik a hellén és latin költészetet utánozták. A gyjtemény végén magyarázó jegyzeteket nyújt a költ. rint: st némely meg alatti iijra régibb író is.SZÉPIRODALMI SZEMLE. a pörge kalap pedáns tudósnak vagy uriasbeteg ízlésnek szidalmazza. teremtette. íme mily szépen kalap. gyjteményekben sem hiányzanak Spetiihó Ilyen és Gáspár. 187 csak a lapokat olvassa. mint nem érthetnk Spetykó Gáspár — — azon régibb költinket. tudja. ineipiat iterumi) mint tájkölt kezii a költi pályát.

Sokkal szemér- mesebb ugyan. Dohány benne a szerelem. a i. s házaspár tetszését. a menj^asszony. a földet veszi nejül. bár bágyadtan. nem tje csodálkozhatni. csillagpártás és szivárvány- természet — az ez sz pap — összeesketi . vlegény fényl nap arczú. virágok új zené- madarak. Szerelmem szép Szívem fáját. . hogy ezt a Gyöngyvirágok kölis nélkülözi. — ez a szenes zsák. Elveszett a Hogy gyújtom meg tzszerszámom a dohányom ? Tele pipa a kebelem. találja Csak a sírban Pihen tanyáját. a t. Másutt Szénnek égette kend föl. Spetykó Lisznyait vette példányul. bokrok.: : 188 KrilTIKAI DOLGOZATOK. a föld. Szeretm ez a tüzszerszám — — Hüségtelen lett én hozzám. — — E mellett megtaláljuk benne. ruhás. de úgy hallgat el egy s mást. lakodalmi nép a : a fák. melynek nálunk annyi bámulója van kéj)telen : és allegóriákat és hasonlatokat értem. égi örömatyja sorok mennydörgésben különbek tudatja E sem Hej uia nékem nagy a hibám Tele dohánynyal a pipám. hogy a tavasz házasodik. ket szek . azon Lisznyai-féle és ügynevezett kiválóan költi képzelet ragyogását a bizarr is. Ilyen például az. hogy a mint maga mondja könnyen ki lehessen találni.

ne csodálkoz: játékot ha példáját a közönség is követi. 189 Egyébiránt a valamit Lisznyai Gyöngyvirágok költje kölcsönzött úgynevezett házi költészetébl is. talán : szelíd kritikusaink azért. Oh ez az abstract fogalom közönség. z ményt a írt. Mindezt nem Spetykóról mondom. undor fogják embert. hány költ és kritikus fejét zavarja meg! S mégis vajon nem természetes-e. mely mind kevesebb kevesebb tiszteletet tanúsít a költk iránt? Nagyon természetes. a humorhoz kedély. De értsük meg egymást.SZÉPIRODALMI SZEMLE. hogy ily kegyes elnézésben részesül. A házi költészet rendesen a gyönyör el az e két forrását nyitja meg számunkra. a vidék vagy köre pletykáit a legprózaibb legilletlenebb oldalról fogva. Mi az a házi a költészet? Rokon a tájköltészettel. ha gyermeknek nézik s köszönje meg. nem mernek közönsége mert nagy van minden ember rokonostul. melyet a mi galambmegostorozni. korlátozni igyekezett e hajlamát. nem rég pedig a <iLaczi konyhájá»-ban olvashattuk. írjon mindenki élményeibl. kik szeretnek röhögni. kalandjait. fessen él ezt teszi minden valódi költ. a (iKülönez)>-öt és a «Firkantyu komá»)-t — mint jegyzeteiben mondja — két él gyöngyösi vetekedik és egyénrl. Az. Ki gyermekaz irodalomból. melynek remekeit régebb a «Hölgyfutár»-ban. Ki önmagát és mvészetét megalázza. hogy a satirához gúny és közérdek gúny kell. barátjait és nem barátjait. kikrl név szerint tesz említést. föl a közönség elé viszi. Mindkettben a prózai felfogás az érzület müveletlenségével. hogy épen a közönség az. midn és költ házi ügyeit. Cserei-Berei-féle költészet. de soha se alakokat feledkezzék meg arról. trje el. a tréfához : Unalom . Csak két házi költezék. és a bot- rány-kedvelk.

sem kevesebb. egész lelkébl akarna érezni és dalolni. udvarló. mióta ftöttem volt a búbost (kemencze) egészen tz és beva- gyok. kiktl éppen a tájköltk tesznek erha egyebet nem is. Köztük néhány nem-népdalt is veszünk a «Honmvész» idejelemtl. s mindez sem pasquil. elmésség. mint némely udvarló úgynevezett phraseologiai kisasszony készsége. Spetykó egész lyrai vénája sem több. mely még meghittjeink körében is Ízetlen. ha én az ön rózsaarczának pillangója lehetnék. Ötven dalt veszünk. De vajon azt elnézhetjük-e. bizonyosan a szerelem erdejének tilosában vág- tad szivem — ez a búbos — azért ég a szere- nagy része mind ilyen. Egyébiránt az Meancsek- ben igen becsülend. Álljon sor mutatványul néhány Minthogy a paróka soli se fésültetik. mond némely lyány. A többi prózai leirása némely gyöngyösi tájszokásnak. Hej te tarjányi hamis kis honnan hoztad volt azt a hátfát. Dalainak beli versekbl. a dunántúli népéletet akarják képviselni. sem olynem ön- vallomás. hogy szakot nyelvünkön. Legyünk irántuk elnézök. Másutt De szivködöm nem zik Sem hölgyek. : Meancsek wKakukdalai)) népdalok. melyek mellzve a tájszólást.: : 190 KRITIKAI DOLGOZATOK. . melyek közt egyetlen- egy figyelemreméltó sincs. Mindamellett zsírral naponkint kenetik. Ah nézze a pillangót ama ró- zsán. hogy komolyan veszi a népköltészetet. legitt alább magyaros nyelvet várhatnánk. sem zene Ah erre kedvesemnek Itt-léte kellene sat.

De miért ne népkölt.: SZÉPIRODALMI SZEMI. «a külföld kemény rideg göröngye lenne majd a tesen neki is hs nem csatárnak nyughelye)). miszerint a sebes vagy szakadozott át- menet. Természetesen Meancsek sem kerülhette ki táj- költink éppen nem-népies porítását és czifraságait. és értelem nélküli szósza- mink: ((elenyészett a fer- geteg vihara » . Min beszéd pél- dául ez Szenvedbbet nem ismerk magamnál. mert vannak igen egyszer népdalok is. tegye mind- kezd és igénytelen midn veterán . S ha egymástól elbúcsúzunk Csókra csókot osztogatunk. Ilyenekkel van e gyjtemény. melyek alig többek egy önkény telén lelki mozzanat költi kifejezésénél. Ilyen tartalom nélküli dal például ez: Tul a Tiszán. tul a partján Lakik az én kedves rózsám Holtig igaz hozzám. hogy tartalom nélkül is lehet írni dalt. lt)I de nincs mit érezzen és daloljon. : Ha beköszön az alkonyat Kis csónakáu meglátogat Yelem szépen mulat. természetesen nem örül. össze ezt egy függés. Mert elttem az öröm is eltnik Csak szivemnek bús nyögése nem sznik. A tele ki szenved.K. Természe- bele kellett esni a népdalok azon ferde felfogásába. Aztán Meancsek azt hiszi. Mi boldogok vagyunk. Rossz népdalainkat utánozza s még rosszabbakká teszi.

melyekben az embereket megveti és utálja. De miért is esett volna kétségbe? Élmé- nyei és szerencsétlenségei kedély ifjúságát örökre elhervasztják. De vizsgáljuk Petfi lyrájának más sajátságait is.: 192 KRITIKAI DOLGOZATOK. fej- ldésének kedélyének második egységét stádiumaként midn mintegy egyidre elveszte s örülni látszott. reflexió. mit nem tudok eléggé meghálálni. míg gylöletnek. nem annyira a kétely és kétségbeesés. hogy eltri kimondanom mindazt. melylyel Petfi ifjú- ságot lehelt lyránkba: a vénség gyermekeskedésévé. melynek aztán ugyanitt búcsút is mondott. íme mivé ln a népi elem. Egyik kritikusa ezt világfájdalom- maga költeményeiben csak világnak nevezte. se világgylölet nincs. Bocsánat hosszadalmasságomért lehet rövid leszek. Yügy a tagadás keressen menedéket. mi szépirodalmunk ügyében rég szivemen fekszik miért ne remélhetnék a közönségtl is egy kis türelmet. angyalt és ördögöt egyszerre veszünk. mint az önámítás és szeszély szüleményei. Igaz: els ifjúsága sanyarú volt. hogy és fájdalom a kétked ész és önvádló szív. hogy fölfedezte a fájdalom vigasztal- hatatlan bölcsészetét. Ama lázas költemé- nyek. : Volt a Petfi lyrájában valami átkozódó harag. erélyét. De Petfi költészetében tulajdonkép se világ- fájdalom. Ha e lapok szerkesztje oly szíves hozzám. melyen újabb lyrikusaink megosztoztak. melyek a nem bnökbe. 8 az újdondászat által ünnepelt népköltök ugyanezt teszik. . évd E tnt hangulat fel. viszonyai sodorták oly tévedések és nem voltak olyanok. önkínzó és vigasztalhasouverain iróniájában tatlan legyen. melyekben könnyet és vért. ama sötét epigrammok. boszus meghasonlás. a gúny hánykódásai közt elvesztve hitét.

volt. hogy néha gyermekes innen egész költészetén a fiatalság bölcsészi szeretetreméltó- sága.Kritikai dolgozatok. . véralkatánál ságra :^ fogva hajlott-e a kétely és búskomoly- Nem. egész a vakmerségig lelkesültsége hívó és erélyes volt 8 innen bosszús önbizalmas türelmetlensége . s mindenki csak a jöv dicsségét haragja. erélyt öntött beléje. mindig kiadta mivel mohón olvasták s neki költeményeibl kellett élnie. az életundor és blazirozottság kevés eleme rejlik. Igaz vele. mint igen sok ember a világon de költébája éppen az. Mindebben a világfájdalom és gylölet.: . liogy mielbb felküzdje magát. lo . st ellenkezleg . Szerelmi viszonyaiban nem volt tragikum : az ifjúság rendetlen évei. mikor jobb lett volna kisétálnia vagy kialunnia magát. Mveltsége egészen S vajon azon évek. a lehetetlenséget vívó míg másfelöl mindvégig annyira naiv maradt. melyekben szívét? is meg lehettek. : kritikusai igazságtalanul is bántak de négy-öt évi rövid pálya után az egész nemnyújtott zet neki koszorút s mindenki szeretetével üldözte. bosszús reflexiói? . mert ámította magát Shelleyt. Tett-e tanulmányokat. a mit pedig megírt. a szerelem álmodott kínjai hamar lön hite szerint a legboldogabb férj. 103 járlií a nyomor iskoláját. SZÉPIRODALMI SZEMLK. Szellemének e nyilatkomeghasonlása. szegénységet. Lenaut. S vajon után. hogy megaranyozza a szetének egyik Igaz : szegény volt. midn is a legjózanabb ábrándozott. néha nyomasztó szükséget szenvedett.e a nemzeti kiábrándulás és elcsüggedés napjai. még humora és cynismusában is. : évd Oijulai Pál. Honnan hát mégis átkozódó Mert olvasta Byront. hogy az elme tévedései vesztegessék szépirodalmi élt. Heinét mert legveszettebb kedvében is írt. a leg- kétkedöbb látta? hitt. de ez csak edzeni tudta.

utánzói nyíltan és nevetségesen affectáluak. nem részletezve. hitet önámítással és rendkívüli tehetségének erejével fedezte. Egyik tette. Kritikusaink régebben sokat írtak a sentimentalis- mu8 ellen s hevükben üldözték a kedélyt és érzést is. szakos. Most a világfájdalmat ostromolják s túlbuzgalmukban üldözni kezdik a fájdalmat és tragikumot is. kiken tulaj donkép mulatni akar. Hangulata majd mindig ers éppen azért öt nem foly mi annyira jellemzi. E té- ren leginkább Tóih Endre mieltt mveikrl szólanék. bizarrságba.átcsap a tartalom nélküli Petfi úgynevezett világfájdalmán mindnyájan osztoztak újabb lyrikusaink. 8 bár képzelete soha sem hagyja el. némi egyéni. ötletek és dagály egész költészetét alkotják s a bizarr meg. tnnek ki. s miután az embernek annyi baja és bánatja van. Nagy részt kölcsönzés és önámítás azon közvetlen bensségböl. eredeti Nyersesége ugyan tünteti föl. az érzés szeszélyes roham és éppen nem a kétked elme elmélyedése. gyak- ran beléesik azon itt üres pathos és oly dagályba. mert nem szép. de míg e nyerseségnek másutt kölitt ti tartalma van. mi szín- másnem ben költeményeiben is ritkán mutatkozik. zása kevés becs. át. Ilyenkor nála az eszme különcz ötlet. Azonban mig Petfi költé- szetének e gyöngeségét bizonyos jóhiszem.194 KRITIKAI DOLGOZATOK. mást a lapjainkban annyiszor emlegetett világ8 ez messze vezetne — fájdalomról. Jól . a vigasztalhatatlan szív önkénytelensége. De hadd jegyezzek meg egy és Zdlár — hanem csak a legnagyobb általánosságban. kritikusunk nem rég azon nevezetes fölfedezést hogy a fájdalomnak nincs helye a költészetben. mert kellemetlen. miért búsuljon még a költkkel Í3.

de a kinek szíve he- lyén van. mert a fogalmaitok nem derültek. mi marha egészsége.SZÉPIRODALMI SZEMLE. egy például a teritett asztalnál. Továbbá nem egy kritikusunk Helyesen. Azért hagyjatok békét az elégia és tragikumnak. Miért ? Mert a költészet feladata meg. valamely beteg kedélynek jó reczept is lehet. de vájjon azért költészet-e? Magában az öröm éppen úgy nem szép. Ez a mvészet. szerint hogy az ó- és új-világ ti nagy költi mindnyájan nyavalygók. de mindkett azzá válik. latok. közt. a mellett a materialista és hypo- crita is szívesen elfogadhatja. képmutatás erkölcstelenségét A szívnek megvan a maga miket élet joga. mint a fájdalom. 1 í>5 van. költi fogékonysággal e szatócs-széptant. s tanaitokat éppen a magyar 13* . ha nincs reá fogékonyságtok. semminem derültsége rendszer kéj el nem vitathat. ha a zenész. meg kell vetnie mely az érzéketlenség józanságát hirdeti. a szellemnek a maga szüksége. midn az életben sokkal könnyebben megtalálhatni. — — szépíteni az életet és derültségében mutatni föl. mert különben még azt is kimagyarázhatnátok. htlenségét — ez beteges érzel- hogy ne merjen fájdalmairól beszélni ez férfiatlan nyavalygás hogy legyen érzéketlen az élet szomorú és megrázó benyomásai iránt ez sötét izgatottság. szobrász hangok. követeli ez a gyönyör. Mindez poharak öröm és mulatság. költ. így pusztán frázisnak megjárja. hogy a költ ne könnyezze meg gés. de mit a a az költötöl az egészséget. szinek festesz. Azt kivánják. gondo- és alakok által ki tudja fejezni. a kölaz élet tészet sem egyoldalú felfogása. a szép hölgy karjaiban. de akkor kár a mvészetben telt keresni a szépet. Ha az öröme nem a szakadatlan láuczolata. és a bir. kedvese halálát. értenek egészség alatt? Olyasmit.

felkiáltásra «A világ kifordult Min fájdalom. mi Hamletet sarkából. A világfájdalom elégia a sebzett szív nyilatkozása. hogy ember sorsa boldogtalanság.196 KRITIKAI DOLGOZATOK. fogva mindenütt csak azt lennie. mert végtelenbe veszett vágyai és határozatlan eszményeinél látja. egyik sem a kett közül. hogy helyreigazítására A világfájdalom a nekem kellé születnem !» nagyon is magas s éppen azért mélyen megtört. tévedéseink világfájdalom bneink végzetszersége A a pessimismus költészete. az erényt a bnnel. Az össze. mely a érzület búskomoly vagy humoros hangulatában mintegy örömét leli az embert gyöngeségeiben mutatni fel. költknek ne hirdessétek. minél mélyebb szívvel és magasabb szellemmel bir. kiknek az elégia és kum soha sem vala nagy betegségük. erényeink nyomorultsága. mely nem zavarja ugyan össze az ert a gyöngemegsértett erkölcsi séggel. hanem ellentét és kielégíthetetlen szenvedély. fölött. szenvedélyesen telhetlen s éppen azért korán blazirozott eszményiáég költészete. mely felboneszményeink és czolta érzéseink és szenvedélyeinket. mely panaszban keres enyhet és emelkedést. tehát tévedéseink szenvedélyeink Mi hát a világfájdalom? e Rokon készti: azon érzéssel. melynek az élet nem lehet öröm és összhang. Kritikusaink nagy része hallott valamit a 8 tragi- világ- tragikummal zavarja fájdalomról. s annál nagyobb. bukása. az A világfájdalom egy elpazarlott vagy szerencsétlen élet benyomásaiból táplálkozó kétely. s kétségbeesett dresége. de egyiket a másik nél- . és elkeseredésében hirdetni minek nem kellene kénytelen. erkölcsi és tár- sadalmi fogalmainkat. a tragikum az erkölcsi az elégia és világrenddel és küzd egyén rajza.

a nemest és nemtelent. a cynismus iróniájában nyugszik esés költészete. hiszen nincs benne hitük .:: SZÉPiaODALMI SZEMLE. E rendkívüli költkrl. a költészete. a szívnek kibékít és tartós lékot. kik megtámadják ugyan eszményeinket. nap alatt! A világfájdalom a tagamely se eszmék. midn is kaczag és kafrivol midn sír. bölcs Salamonnal kiált föl minden hiúság dás hisz. a daemoni gúny és ájtatos lelkesülés közt hánykódva. elméjök bármily éles. czagni. kedélyük bármily mély. se tényekben nem eszméje és érzése sincs és egyetlen és tényleges a szentet szentségtelent. a A világ fáj dalom a kétségbe- blazirtság. st is ellenkezleg egy is megszülend líj világban igen ábrándos. embergyülölet. mikor már nem erezhetni. Thackeray és Heine. A viiág- fájdlom legkijelöltebb képviseli. Balzac. nem nyújthatnak az értelemnek általános és táplá- jótékony eszmét. élet- undor. kik korukat éppen úgy . mvészetük bármily elragadó legyen. Innen a világfájdalmas költök bármily nagy tehetséggel bírjanak. tagadás. de igen a tényekben s az emberi dolgokl>an elvesztvén hitét. érezni akar. cynismus különböz árnyalataiban. igen erélyes hitük vau. lelkesülésük kétségbeesés. sírni. s elvégre ki. de helyükbe mást akarnak állítani. Például a szoczialista költök hangot kölcsönzék emezektl a társadalom ellenében s nem egyszersmind a kétségbecsak a tagadást és esést. bölcseségük Ez okon azon költök. 197 kül nem tudJA képzelni. bár mindenik különböz árnyalattal s a költi er különböz fokán Byron. Alaphangja és véghatása mindig vigasztalhatlanság. uem kétkedik ugyan az eszmékben. hiszen kétely. nem világfájdalmasak. a fönségest és aljast összezavarván. nem ragyogtathatnak föl eszményt.

Néha az úgy kedve akarok j védeni ket megtámadóik. egész nemzedék. kifejezték. lyriku. s ha egyes ember. sainkban legkevésbbé s legfölebb csak egyetlenegy regényírónkban találhatni annak némi nyomaira. mit a legnagyobb költk és mbölcsészek hirdetnek. melynél fogva az egyén nem tekintheti magát a világegyetem központjául . hanem összhang 8 forrásai az önmegalázódás. az erköla szeretet. ha megoszthatja magát. mint hatottak reá. S vajon azok után. egész korszak. egész polgáriasodás semmivé lesz is. szót A világfájdalom mellett sem emelni. folytonosan másokért s így önmagáért munkálva. miket mondottam. csiség végromlása nem következik be mely bizalommal és reménynyel tekint a világba é8 . meghiúsult vágyait. reményeit nem a hit. állíthatja az általános kényszerség ellenébe hogy a jó valóban létezik. Meg vagyok gyzdve arról. mennyire maga van megnyuérzek.198 KRITIKAI DOLGOZATOK. s a valódi költ csak annyiban nyugtathatja meg olvasóit. hogy e világfájdalom fájdalom a magyar költészetben nincs meg. nem szándékom mindembernek éppen azt ismételni. életörömet érez. mint a legtöbb kritikus. mit róluk az európai kritikusok oly sok- szor elmondottak. mint ócsárolni magasztalóik ellenében. st némelyik iránt rokonszenvet s bámulatot Mindenek eltt a költészet nem lehet képmutatás. Én csak azt : akartam röviden érinteni mi tulajdonkép a világmihez még hozzáteszem. miért ne merjem még azt is bevallani. s egyéni fájdalmait. hogy én a világfájdalmas költkre nem tudok oly megvetéssel tekinteni s oly könnyedén pálczát törni fölöttük. godva s e szerint nem lehet-e azt követelni oly köl- . azért az emberiség hanyatlása. hogy a költészet nem dissonantia.

Szigorúan Ítélhettek erre jogotok van — de azt legyen. kétségbeesett. de ha mindent tle. hogy képmutató ha igazán és mélyen a érzett. ajkatokon gúnynyal. kinek lelkében nincs összhang. egyet el meg : fogtok tagadni kell ismernetek hiába. lelke. 199 tötöl. korlátoltság vagy felület. mi meghasonoljék korszakok az alapja vakhit. hanem egy más is kor kritikusai. ha : nem tudtok lelkesülni. is szellem egyetlenegy mélységét olyat. de igazán b egész lelketekbl. gylöljetek. mint élményeinek összege. hajlandó vagyok azt lehet mellznie.SZÉPIRODALMI SZEMLK. nem mondani lyrikusainknak legyetek hát világfájdalmasak. födözte igen össz- sokat találhattok benne mi ha nem hang. de az összes világköltészet összhangjának egyik kiegészít részét teszi és mindenesetre ezerszer többet. homlokotokon büszkeséggel. melyeket a ki mint kritikus elször is költészetünk komol3'sága és szintesége mellett küzdök. ha nem szeret- hettek. róla — hogy költészete más legyen. szivetekben boldogtalansággal. ki szerencsétlen. összhangjok kiknek nincs ezívük. hogy vett korának h képviselje volt és Mindez. oly lélektani és történeti szempont. nem s kivánhatjá- tok tle. mint az oly meg nem hasonlott s költkben. ha de kritikusnak nem nem is szorosan széptant elv. csak az istenért . S ilj'enkor egyetlenegy vezet csillag. ha a szív csak egyetlenegy örvényét. S én. csak fájdalmat és meghasonlást. egyetlenegy biztos támpont nélkül. melyek a költnek nem nyújthatnak eszményt és megnyugvást. Bzive. essetek kétségbe. föl. hogy emelkedjék kora fölé ? emberiség és Elitélhetitek s talán nem egészen ti. mi nélkül nincs költészet s mit annyira lábbal tapodtatni látok. Aztán vannak nemzetek életében egyaránt.

a fájdalom . nem tott affectatio mint gyönge s még jól ki sem számívagy egész a monomaniáig ment ön- ámítás. mint Eéthy járna. hangulat dicsítve két Lyrikusaink a « keresve keresik. dicsítik kiadott fájdalmat. . Még nincs egyszer ersítem. s éppen a ne- naiv Petafi mesterkélt gyöngeségeit ne tegyétek vetség:esekké. szellem vonul át újabb költeményein dülve. világfájdalmas és népi költészet ellenkez dol- gok. némi öníetszéssel vallja be. mindaz. lan . ha Hamlet szerepében lépne föl. világfájdalom egyéb. Ezt mindjárt maga az alapelárulja. kétely kell. mit hogy a magyar lyrában annak neveznek. hogy a világfájdalomhoz ez bizonyos bölcsészeti mveltség . könnyen úgy járhattok. szivébl a villám. Ugyané is. mi szerintetek nem magyaros és férfiatés nai- és végre ne feledjétek. mit nem éreztek. 200 KÍIITIKAI DOLGOZATOK.. miken ti alig mehettetek át s miket nem is tanácsos megpróbálni hogy a világfájdalomhoz eszményies ábránd s mély kedély kell. kissé szelí- Mindenikbl kiérzik a kín áhítata. hogy szomjazik egy tengert s gylöli az embert. s keblének vad kéj a fájdalom. hogy min sötét éjét csak egy szikra ragyogja át: szive lángja. mit fájdalomhoz pedánsságnak neveztek hogy a világoly élmények kellenek. hogy blazirtság vitás. tudjátok s ti meg. mondja. e két szerepet nem lehet egyszerre játszani s ha mégis komédiázni van kedvetek. Tóth Endre ezeltt többször el- évvel Zeng bokra ))-ban mert különben hova lenne dalaiból a láng nappala. ez a vérben ég világgylölet komor csillaga. ered- ménye. tészet mikbl aztán természetesen semminem kölnem fakadhat. De mieltt eltökélnétek magatok a világ- fájdalomra. ne affektáljátok azt.

mint magad. s miért teszed boldogtalanokká azokat. a világ kinját hordva boldog leszek. Oh fájdalom. Keveset sírtam még. a földnek sírjait egyenkint. de nem tud. mint a világfájjön Az elégikus azért panaszol. kik vágynának szabadulni tled. mép. Valóban az elégikus költ épen úgy nem szokta keresni és dicsíteni a fájdalmat. A iautjáhozo czim Fájdalom költeményében. hogyha te akarod. kik imádnak. a dicsítés mit sem használ: lom nem akarja megdicsöítni imádóit. mi nélkül boldogtalan volna. e kegyetlen szeszélyed sebzbb. ue hagyj el engemet! De e hajhászat mind hiába: a fájdalom nem a akar fájda- megjelenni.SZÉPIUODALMI SZKMIJC. Épen ezért a fájdalom e boldogságát és az dicsítését járt nem lehet komolyan venni. sírni akarok. Hiénává Fölásom leszek. nem kellene-e mosolyogni azon gondolatokon. miután megátkozza így kiált a fájdalomhoz: az örömet és boldogságot. 201 boldogsága. mert kételye minden megnyugvást fölemészt és kétségbe dalmas. Tán S elrablóm bellük az eltemetett kint. s kell esnie. « Zalár hasonlókép oltárt emel a fájdalomnak. Ök tulajdonkép nem tudják mi bajok. hogy enyhülmegnyugodjék. hogy a puszta akarat nem varázsolhat szivünkbe? Miért nem boldogítod azon költket. Oh fájdalom lantja. len eszméjök sincs. melyekkel lyrikusaink úgynevezett világfájdalmukat és gylöletüket kifejezik. s egyetAz eszményiség makacs küzdel- . Miért is vagy oh fájdalom oly kegyetlen és makacs? Miért hasonlítasz abban az örömhöz. a világfájdalmas pedig oly örömest szabadulna fájdalmaitól. De ha mindis komolyan venné ember.

: . midn így szól A ki még a búnak nevet adhat. mire nincs okunk s mit nem tudunk kimondani. ellenségeinek fekete felhi a gyáva kajánság és lelki elvetemült. hogy a kritikusok üldözik. Csak fáj. s ez a valami végre is egy nagy semmi. épen nem épen nem kétségbeejt eszme. Tehát az örökös bú az. még kosztja sincsen . mint maga. Mint a 8zin a fekete virágon Örökösen az lesz bánatunk. a hol az elnevezésre Okot és szót nem találhatunk. Ha ez azt teszi — egyebet is alig tehet — hogy örövilágfáj- meink mellett bánatunk dalmas. meg bennük. Tóth Endre föl Zeng bokra ))-ban nyíltabban tartá világfájdalma okait. többször emlegetvén. hogy Tóth Endre ugyanezen költeményében megmondja örökös bánatja okát. Mert gyönyörét kínokkal iváro. De hogyan van mégis. a tagadás és gunyor kesersé- mind nem találhatni fáj. 202 KKITIKAI DOLGOZATOK. azt halljuk untalan. mét gét a valóval. a kétely és szenvedély örvényeit. Ott a lélek még ki fog derülni És örömre válhatik a kin. ség mindegyre sebeket ütnek szívén hogy a gazda- ság rosszul jövedelmez s kutyájának. « van. S szót talál az okra ajkain. Tóth Endre «0h ne kérdi) czígaü költeményében igen jól jellemzi e lélekállapotot. így szólván: Fáj nekem az élet. még ha szép is. hogy nagyon fáj valami. a blazirozottság kinait. De ott. szennyes föllegek s dörgenek körüle. mely épen oly rossz húsban van.

fázott. s nem tudva mi baja. hogy mindez elégia vagy világfájdalom. tud kivinni. melynek vigabb felét Lisznyai szokta legnagyobb virtuozitással kizsákmányolni. szétfoszlott reményeket. csak kritikusaira panaszol most is.SZÉPIRODALMI SZKMLK. Nem egyéb ez. ködbe kifárad vesz és árjongás. Tóth Endre újabb költeményeiben mindezt mellzi. fájdalmát lehetetlen megértenünk. 203 liogy dalolt. Illet aljas üldözések mély fulánkja ! No de tán a kigyók szája Azért van. Bizonyára nagy gyöngédel. mert hiányzik benne a mélyebb jelentség. mely a szóvirágok bokrétáit ringatja. szomorú és részvétet kétkedni vagy bellük gúnyt zni mernek. Szennyes lelkek törnek reám minden résen. Tóth Endrének egész költészete csakugyan nem egyéb. mint síró rhythmus. nem tudva mit mondjon. éhezett s fénybe öltözött lelkével rongyosan telenséget kell meghalnia. ide-oda kapkod. . de azon szabadjon kétkednem. oly határozatlan. midn a száraz tények halmazából egyetlen költi eszme sem merül föl. hogy boszankodnunk hogy Tóth Endre ilynem legtöbb mind a ilyen — is szánalmunk Innen van aztán. 8 csak bokrétás kalapja úszik a habokon. hogy ezt csinálja. végszakokban már mit az elskben mondott. mint a vízbe haló. például e sorokban követnék ha e érdeml tényeken : Most sincs váltig nyugodalmam. s bár a tn ifjúságot. költeményeiben s a elvégre — egyetlenegy gondolatot sem elfeledi. a költi felfogás s valami kell. míg végre elmerül. A költt magába nyelte a fájdalom árja. pihenésem. a kiábrándulást többször emlegeti. mint azon házi költészet komoly oldalról.

hogy nincs boldogság. söc épen azért nem lön öngyilkos. Zalár úgynevezett « világfájdalmas költeményei valóságos paródiák. akkor az a egészségtelen könny metsz a szer igen érdemes szerszám. betegségek. hanem ezért még Hamlet sem esett kétségbe. mert a sok és hosszú álom . Kimetszi az álom szép képeit. jótékonyság kútfeje talán ? Kinyitja a virágok kelyheit. Az csek)) Ábrándos böl- czimü költeményében. hogy az álomból utoljára is ébrednünk. miután a bölcseknek azt tanácsolja. De nincsenek-e gondok. . mert nem tudta. Zalármár sokkal határozottabb s úgy szólva bölcsészibb. csakugyan ha pedig költ az ál- matlan éjekre czéloz.e Zalár. ha nem volna gyümölcsözés. . mert kal. . kimondja. ha a virágok nem hervadnának el. A ragyogó A El nap. mert félt a mély álomtól. melyet úgy csodáltok. gon : kávét. De éa jobban szeretem Tóth Endre határozatlan árjongását. ha többé nem ébred föl. hogy az De vájjon. hogy min álmai lesznek. akkor könny segíteni a dolnem kell éjszakára sokat enni vagy theát. bort inni.Í204 KRITIKAI DOLGOZATOK. melyek elrabolják álmainkat. Ha ennek föl kell értelme az. Vannak bizony. de is hervadnak azok sugarán. hogy agyvelöiket etessék ki a kutyákhogy az emberek nem érdemlik a boldogságot. az átkozott nap éhhalált küld az emberiségre? A csendes éjjel hoz nyugalmat és kéjt ? S álmák szárnj'án repülsz a mennyekig ? s szivedbl Utánad száll egy könny tr . ha nem érnék meg a gabona: nem azért panaszkodnék.

nagy igazságtalanságot mert a annyi és törekvést tett hurrogatja mi nemes : érzés és szülanyja. és hogy a dicsvágy bnökre vezeti az embert. dig. hogy kunyhóban öltözik s mi egyébazért a iránt oly kevéssé érdem. azt dekövet le.SZKPIRODALMI SZKMLK. annál több rosszat tesz fényes bnök sötét embere. még erkölcsiség véghanyatlása nem következett be. S miért ne '? A Ez csak annyit tesz. ki St többet mondok ismerek oly köHöt. De vannak emberek. azzal dicsekszik. el. bisz így fennmarad neve. de legújabb divat zott szerint minden este fodro- hajjal és fénymázas a czipöben udvarol nem a karzaton nép leányainak valóságos — és — oh hanem vala- melyik páholyban gyeknek. mint gyalázat. hogy vannak gazemberek is a világon. De vajon a dicsvágy nem vezet-e erényre s illeti. mint a költ a köz- mondja. nagy tettekre is? Mi pedig a Herostratokat . Ha által a vádol. rossz nemes gazdag höl- Vájjon ezen ártatlan következetlenségért embernek tarthatni-e a különben igen becsüle- tes ifjút ? czímért eladják becsületüket. Minél többet tud. rekasan használja. mert ilyenek vannak. Ez Újra homályos. de az emberiség nem is ily hitvány emberek- bl áll s azért. verseiben untalan született. Sötét alacsony kunyliúban születtél. kik pénzért vagy Vannak és voltak minaligha noha magas lelkek. ki munkája szorgalmat költ oly szegény embert kényelemhez jutva. Mindannyiból egy-egy Herostrat válik. 200 De lelked a felböknél inagasabb ? Ha a paloták márványára léptél — Majd elfelejted a fényben magad.

tesz. . Az <'Egy frenologhoz" czimzett költeményében mind . szivem körült Mint az árnyat. hogy menteni kisértem meg a világfájdalmat. az eszme gyzedelme a legersebb világi hatalom ez ellenében ? Végül Zalár azt kérdi romlottság.: : ^06 KRITIKAI DOLGOZATOK. . nem gyermekeskedés-e ez? Ön sokkal józanabb. — De nem gyözött-e a keresztény vallás s világfájdalmas eszme helyett nem vigasztaló. Aztán keresztjét oltárára tzte. Itt érezlek Zalár alig várja a pillanatot. lelkesít-e a vértanúság istenülése. hogy megrülhessen. kiket rögeszméjök egyoldaluakká . mintsem fogékonysága valaki. bolond hitét az ember miatt még senki sem veszemberiségben : s meg is feszíté. mondhatja hogy épen az elébb törtem lándzsát a fájdalom és tragikumért. pár tette ily el. Imádta Krisztusát Miként az emberiség szemetét. Majd meg szétdulá temploma kövét. . se sértés legve érez oly lélekállapotot. nem mondom. de azt szabadjon kérdenem tek lenni? lehet. lehetne a költészetre — Nem védem magam. Tóth Endre kéjekérdés se gorombaság. ha maguk a költk nem vallanak be magukról. még is látlak. sokkal szárazabb.e felelet avagy helyett méltán könnyelmség? Az olvasó állhat el azon kérdéssel nem éretlenség. hogy ellenszenvvel viseltetem azon kritikusok iránt. miért akarnak a költk rül- nem Én nem merném kimondani. mint a vágyat Test gyanánt a szelid rült. melyet szelid örültség- E xiek nevez Még is itt vagy.

SZKPIRODALMI S/. esés költi jectiv sem az elragadtatás vagy kétségbe- Feledték. s innen kezdek ötlet.EMLB.. így kiáltok akkor én fürtim borostyánlevelek nyájas szell — — Nem egy nemzet. . . is kérdi. Képzeletük. subjective ízetlen és nevetséges is lehet. — tét Lyrikusaink a képzelet merészbámulták bennük és vakmerk lettek. ezt — Honnan írt ez örült költészet? egy <iOrült» czímü költeményt. Tóth áll Endre igen nevetséges dolgokkal el. mely Megmondom. hogy a mi obkölteményben helyén van. s a többek közt így szól: Az rült hajszálát ia lengetik tán . váltott. Petfi nem egyéb. Tóth Endre « Zeng bokra »-ban nem egy ily szellem költemény van. Aztán irt Petfi egy cyclus sötét epigrammot. nem a világ tévé Fejemre hanem az Isten maga. . néhány valóban szép költeményt kivéve pusztán csak dagályos ellennyilatkozása. De az nem volt ily szép zöld korona . 207 az rültség boldogságát festi. A «Eajon- . majd mély bölcsészeti eszméknek hitték. Szelid fnvalmak. Jj Az Byron babérát is te csókolgattad. mint egy rült ember lyrai monológja. hogy a tébolyt a legköltöibb érzésnek kez- dek lázas tartani. vagy bizarr ségét meríteni világnézletüket. Lyrikusaink annyira megszerették e költeményt. mint Petfi: mi a nap ? azt is hozzá teszi mi a hold ? de míg : Petfi csak gyermekesen felel a feltett kérdésre. melyeket « Felhk » czím alatt adott ki. csendes lúgy szelek . s mint ilyen igen jeles. s melyeknek nagy része. kedélyük öntudatlan oly hangulatot min sem a szenvedély vagy fájdalom.

Szeret átkaw. egy rült huszár a s folyó hullámát paripának Miská»)-ban reá ugrik utczai a vízbe azt (iBolond egy bolond hogy a csalogány éneke az dala. s midn «az álom ellebbenti szemeirl hímes fátylát)) tehát fölébred — csakugyan « megtelt szíve ketté hiszi. hogy kedvesét öleli és szíve örömében megreped. mint Tóth Endre. hogy az ábrándokba sülyedjen. ((Szegény ((Melyik szebb fény)). A « «Sappho Túlvilági «Eeménytelen». « ((Ha megfutván)). ember és éjszakája)).» : 208 KRITIKAI DOLGOZATOK. Zalár mintegy elemében van. — repedt. sötét lázas vergdései. E szellem nyomai újabb költeményeiben oly « megtalálhatók. élet». «A midn tébolyszerü aluszik a szüleis fergeteg)) mind e költészet ményei. mosolyogni kénymint például e sorokon S tán a földnek indulása Vívó szivek dobbanása. ((Apa és ((Sápadt vlegény halvány stb. románczai « és balladáiban czí is ez elem túlnyomó. nhöz ». mellett)). Örült huszár)) mben nézi. ha a tébolyszer költészet szikráit ragyogtathatja. . Az menyasszony" elsben azt kérdi. «Borongós^). s pár csinos versszak s a rhythmus erejével nemi hangulatot is képes ébreszteni. ez újabb költeményeiben mérsékli magát. Zalár sokkal tovább megy. <iEgy ismeretlen stb. A ((Beteljesült álom))-ban egy költ azt álmodja. áll-e fiu)). gás)). Sokáig a világ)). A helyett. St Az vesz. ((Nagy változáson ment átw. mikép már megjegyzem. «Lombok közt» többé-kevésbbé a gondolatnélküli kétely és a szárnya szabadjára eresztett képzelet ember szerül. — különösen ilyenek. noha nem kirivóan. ki.

s igen a dagály. miért ne gyúljon oldala. ha hamuvá ég is minden hisz s a világon is . : tüstént fölégetné kunyhóját hadd vonítson hát a félig fagyott testét. A harmadik- ban egy szegény ember kutyája vonításából veszélyt sejt. melyek nem tudnak gondolatokká válni. Nem ok nélkül teszem. Némely költemény hírét pár hasonlat alapítja meg. az ég boltozatja beszakad. A színházban igen sokszor tapsot nyer a haszontalan phrasis. csils a hold a földre száll melegedni. se a gondolatok emelésére nem szolgálhatnak. Isten mint Marhis az dl az omladékokra. 209 kéri a melyik szebb fény. hogy csapja agyon. de nem bánja. a lagmilliók lehullnak. Gyulai Pal: Kritikai dolgozatok 1-i . az mely nagy puffogás közt pattantja el a semmit. Nálunk a dagály meglehets tetszésben részesül. mi csak lehet? a leg- E képtelen. SZKI'IUODALMI SZEMLK. azonnal az égö ház mellé terem s fölmelegíti így tovább.. Legyen szabad pár ily dagály fölbonczolásával untatnom olvasóimat. és összefagy. Mi az a dagály érzés fölfuvalkodása. De mind ebben van-e valami. hogy szabatosan legyenek dagályosak. üres költészet természetes kifolyása ? Az értelem. midn a nap égö keble kihamvad. a hold vagy a villám? villámot. taplója. kutya. mi bár- min szempontból figyelmet érdemeljen? Nem nagyobb képtelenség. hadd legyen hát tz valahol. csak kovája. s A másodikban a világ végével tépeldik. tán tz lesz valahol. míg a jellemnyilatkozás elkerüli a figyelmet. Tóth Endre és Zalár tulaj donkép a dagályban keresik a költészetet s nem mindig emelkednek oda. átkozza magát kal tüzelget a hideget? hisz úgyis régóta átokaczclja. üresség-e ez. mint oly képek és hasonlatok halmaza. legtöbbször úgy jelen meg. meg micrt háza? úgy s rongyos volna teteje. a képzelet.

Legalább mindenik vidéki levelez eltanulja tle a fajunk*) szót. . lelkem édes álma. nem egy journalistának szolgál példányul. sok olvasó erösítné világon. . ha azt valaki. a ki Szárnyait megérzi. Tóth Endre <'Nem itt születtem* czím költe- ményében igy szól Mint a madár. Sorsom költeménye. . nem kellett volna-e e hasonlatban felolvasztania azon gondolatot is. tiszta fényes lélek Emlékezetemnek arany fonalára .: . : 210 KRITIKAI DOLGOZATOK. mint Török János. Hát a madár arany szekérben robog-e az égen ? Ha a költ magát madárhoz hasonlítá. Oda hagyja fészkét Bármi kedves néki Eljöttem. sincs. . ! félek Ereszkedem. . pedig szivem reszket Nem fényes ábrándok romja az én multam. valami. miért hasonlatot használt? A (I Gondolkozom rólad » czim elején ez áll Gondolkozom rólad. mely által a d nemzet »-et (I akarják kiküszöbölni szótárunkból. a jöv mi vészes. Nem sejtem még akkor. S a legkiállhatatlanabb mennyi utánzója akad nálunk mindennem ! dagálynak. költ paradoxonnak tartaná. eljöttem Onnan én is régen A tündér remények Arany szekerében Kobogtam az égen. Melyeknek emléke a búban is édes Oh a míg ezeknek karjain aludtam . hogy remek költemények vannak a melyekben egyetlen úgynevezett hasonlat és Igen sokan a mvészi próza mi titkát is a virá- gos nyelvben hiszik rejleni. Istenem Hisz oly körmönfont stylista is.

tiszta fényes lélek. az arcz nézése 8 s a virág szagolása adnak-e össze- vágó képet. madárének és virágillat nem mint külön vannak összeálhtva. ha egyik a ajknak piros. 14* ki . enyész csillag lehet-e a kéj jelképe. noha múltjában hiányzik a fényes ábránd ? Az ember egészen elkábul. mégis a fényes ábránd karjain aludt. Nem csoda. azaz múltjának ábrándját az nem s tartja fényes- nek. lehet. hogy az arany fonalat. A 8 sáppadó. A «Flóra» czimü költeményt így fejezi be: Minek nevezzelek ? minek neveznélek ? Mért adnék uj nevet a madáréneknek ? Kik arczodat nézik. van-e alatta gondolat? ('Reszketnek forró » czím költeményében Ajkadnak piros sugarán Mint hajnalcsillag a korányon Elolvadt ajkam. Zalár így szól: ha adnak. : Szenvedély kifejezése-e ez undorító egyszeri zabálás ? Meginni egy tengert. Mint illatról a virágra ismernek. mint az ember. ha a költ is reszket és fél.: SZÉPIRODALMI SZEMLE. 211 A költ emlékezetének arany dik fonalára ereszke- — ám legyen ! de hogyan van az. De ha külön fogalmaknak vesszük Itt a fogalmak is. midn arany elég fényes. de mint ugyanazon fogalom részei. másiknak halvány a keresett- sugara nem ? fl legnagyobb szegénység-e ségben A Sápadt ez áll vlegény és halvány menyasszonyt) czímben Te mondád mély tenger a szerelem. a kéj tengerét Megiszom mind egy cseppig kebleden. És én e tengert.

szentséget rád lehelt az isten. mely az égbe szállott. Tulszárnyalá ö a magas eget. . Például e sorok igen kellemetlenül hatottak reám Nem Hol birtad öt követni oly magasba. hisz minden Erényt. Mint önmagát szereti az isten . Más helyt Mosolyod. szörny bizarrságokba Kirabolja a mennyet. magas lelkével röpkedett ? Nem Más helyt az ég volt az. és mond semmit. angyalok és ördögök közepett ott áll mint egy felczifrázott autómat érzés és gondolat nélkül. színész untalan kiabál. lehúzza az Istent az ég- bl. sziklákat evett. NaMégis szokott. de a virág és fény. poklot és földet. könnyed. látsz te most jól a földön. mi a tengeren Mint a rossz gyokat gondol zelni és ha az történnék a költvel. A pedig bogy szerettelek egykor. S mindez nemcsak ízlésünkre hat sértleg. megdöbbenés nélkül tudom végig olvasni Byront. de Zalár néha zavarba hoz megdöbbentés nélkül és nevetésre ingerel s mégis mosolyra sem bírhat. . Mint mennyországot az angyalok. hadarász. De Zalár mindent túlvisz. Szépeket akar képtéved. Úgy illenél a menny az A rakonczátlan képzelet e lázas dagálya nem er és forrongás jele. Te választatnál — . te édes anyjának.: : : 212 KRITIKAI DOLGOZATOK. minden pillantásod Egy-egy imádság. hanem épen az ertlen- . Én nem vagyok pietísta. Nem Ha még nem S az isten fia volna a világ megváltva születni most vágyna királynéjának. hol az isten trónol.

radt emlékeimben olyan. a negyedik átolvasásra pedig nem szánhatom el magam a « Pesti Napló » figyelmeztetése után is. eg3'etlen Tóth élvezhet költeményt sem Endre pár csinos verset is írt. balladáit. rohama és Zalár költeményeiben alig találhatni compositiót. s költi szelleme is igen rokon e prózaisággal. Bár költeményeit háromszor olvastam el. úgy versel. A virágból mindjárt. a negye. Innen Tóth Endre lehet. lehessen avagy lélek míg a nagy habbá vált patak a tenger fenekén gyü- mölcsre. dikben a forma meglep. hogy mindkét gyjtalál- teményben hatni. 213 ségé.SZÉPIRODALMI SZKMI. egyetlenegy sem ma- másutt hatni. mire egyébiránt Tóth Endre Zalárról ezt épen nem mondmintha prózát írna. Mindemellett nem mondom.mindjárt rózsaköd válik. egész paradicsomra bukkan. ezek- rl jobb hallgatni. a rózsaködbl B kárpit . « Nagyon részeg)) czímüeket. composiképek lebeghetnek képzeletén s egyes lelkesülése csak a lázbeteg S ez könynyen szokássá. a pillangó fényes fátyol lesz. kell. gyöngyöznie a virágos hogy újra pülangó gyöngygyé alakul. a fátyolnak . második természetté válhatik s akkor oda van az egész iránti érzék. « Szül házam ». míg némelyik egész ívvel megbevégzettsógét. is gondot fordít. költeményeik legtöbbjébl versszakokat lehet kihagyni csorbulás toldva nélkül. hanem a <iHova ámulsz ». virágra. A két els a reminiscentia daczára is érdekkel bír a harmadik a gyjtemény legjobb költeménye. Nem fest költeményeit. Midn csak a költnek nincs gondolatja. E lap kritikusa Zalár költeményeit tar- . népdalait értem. melyet méltánylólag tud- nék felmutatni. sem lelhetné meg St még a költi alapul vett dagályt sem látjuk mindig kikerekítve.E. tiója. «Uj év».

s azt hiszi róluk. nem lesz fölösleges Én ez épen nem kel- lemes járatra s nem minden fáradság nélküli ki-itikai hadnem azért szántam el magamat. bl kölcsönöztem. egy kis önvallomást tennem. áll. hogy a «Pesti Napló* -nak jelen czikkeim folytában való megemlítései. ki az írók gyöngeörül. mint ezt akarni költi felfogás és alakítás nél- kül: akkor a « Pesti Naplói) kritikusának igaza van. hol Nekem. talmasaknak gulat tartja.* nem tudom S minthogy engem igen sokan miért — — oly kritikusnak tartanak. a helyes irány * Minden félreértés elkerülése végett megjegyzem. a mint azt a rokon. . vonatkoznak. hogy a kölcsönzött eszméket következetesen alkalmazom és Zalárt nem méltányolhatom úgy. hogy hol másik írónak kellemetlent mondjak s a közönséget botránynyal mulattassam.vagy ellenszenv különböz indokai kívánják. melyek- bl valamely írót dicsérni vagy gyalázni lehet. hanem mert tanulmányozva újabb költészetünk és kritikánkat. Ám legyek plagiator. ki a szellemet nyomozom. s ségeinek csak árnyoldalaik felmutatásában tanúsít hajlamot és tehetséget. mint a « Pesti Napló)). mit ugyané czikkében mond. Ha s a költi tartalom pár sikerült ellentétbl a közhangulatot annyi. hogy a közhanvisszatükrözni tolmácsai. P. nem lehet czélom mesterséggel kikeresnem azon szempontokat. hol a költi szellem. hanem a Török János és Szenvey József szerkesztése alatti régibb folyamára Gy. de szabad- jon abban eredetiséget keresnem. egyik.214 KPJTIKAI DOLGOZATOK. azon lapnak nem a jelen legújabb. szükségesnek láttam néhány kérdést sznyegre hozni. hogy én lyrai költészetünkrl már elmondott régibb czikkeis még elmondandó nézeteimet az is Még abban igaza lehet. Ott.

bájoljanak el de mindebbl semmi. ki ernek erejével a magyar lyra megváltója akar lenni. ki lyrikusaink közt min- den esetre legfigyelemreméltóbb tehetség. minthogy meg is teszik mert kritikánknak ez fszempontja. támadja irodalmi hóhérnak. fogok aránying csekélységeken hol fönnakadni. Áttérek Tóth Kálmánra. mint világfájdalfolytonos és föl. kritikussal verspolemiába bocsátkozott zetkéje pét. SZKI'IUODALMI SZEMLE. 215 lüktetését érzem. évi Hat jellemvonás kirívóan merül munkásságából e Müveiben épen úgy megtaláljuk Petfi népies szellemét. irodalom szemei közé önbizalmát levelezésbe. : miért az aránylag csekélységek? Ezt tegyék meg mások. tevékeny mas és egyéni szeszélyeit. hogy óhajt . ján. melynek imádottja és vezére legyen. a « Hölgyfutár >)-ral a dPesti Divatlap*). hanem álljon meg bírálataimat.. egy Önkénytelenül hívóan dobta az és tehetségét. nem ott. után hogy els fücsakhamar szétküldék a lapok arczké- mint a melyet a közönség türelmetlenül bírni hogy maga körül egy egész fiatal irodalmat gyjtött. Tóth Kálmán nem annyira osztozott Petfi lyrámint inkább egész pályáját magához ragadta. Azért ne nevez- zen engem senki el. hogy Tóth Kálmán irodalmi föllépése külsleg is sokban hasonlít a Petfiéhez hogy ö is néhány költeményt irva büszkén és kiminden. Nagy Ignácz- czal a Yahot Imre szerepét játszatta s több efféle. Kritikai szempontból az kevésbbé érdekes. Nekem nem egyes talán élvezhet költeményeibl kell és szabad megítélnem a költt. hogy barátjaival költi . . ne kíméljen — legyen hóhérom. De mind egész ez még nem második Petfit látunk magunk eltt. hanem egész szellemébl.

nem átall Most is élnek nagyok. azon ha bens nem hasonlatosságnak is annyi s sikerrel. 216 KRITIKAI DOLGOZATOK. cséret A di- épen oly üres és igazságtalan volt. Ez egy okkal több volt arra. s melyet én meg akarok támadni. kik megérdemlenék. hogy költ akarjon lenni. ralista akart ragyogni. E valami az erszakolt genialitást értem. általában költéalatt a geniali- egyik betegségét. irigy ember ha övé nem lehet — — Halottaknak adja a dics hírt. S valóban Tóth Kálmán annyira meg van s gyzdve lángeszérl. mi aztán azon kínos legyen a ál- lapotra juttatá. mél- tatlanság. Mélyen emlékébe Petfinek az önkényes szabályok. míg üldöztetés. "inint a naturalistaság mestersége. hogy a genialimint hevenyész és natutás a mvészet megvetése.: . mely tulajdon- kép nem Tóth s egyéb. hogy barátjai a « Hölgyfutárt) közönsége tapsaival így kiáltani föl nem elégedve meg. vele együtt sokan képviselnek. mint az ócsárlás. mint ö. kora és sorsa. az igazságtalan kusok elleni kifakadásait. Hogy De az fejket a hír koszorúi fedjék. megtetszett a Petü genialis szerepe. Nem tehetsége kifejtésén fáradozott. Sokkal érdekesebb valami. hogy tovább játszva szerepét csakugyan a magyar lyra megváltójának higyje magái: hisz a megváltók sorsa dicsítés és gyalázat : . Kálmánnak a helyett. nevet . ha- nem e szerep betanulásán. s azt hivén. Aztán szerencsétlensége volt többször ok nélkül dicsértetni és ócsároltatni. mint lyránk szetünk tást. hogy genialis lángész véste kriti- egyetlen szikrája nélkül. tetsz melyet. hogy a a lángész kijelentését érezze magában sem fogja hisz föl lángószt egész nagyságában soha él. szí- nész lett.

SZÉPIROnALMI SZEMLE. míg másfell a másoktól vett hatást egész az utánzásig viszi. talán nagy mértékben és vallani. kedvencz költjök befolyása rendkívüli alatt állanak. mint torzított utánzása látszik. noha már fejldése átélte azon els stádiumot. De mégis meg kell épen ezért. E nem annyira keser. st úgy látszik. hogy majd soha sem hordják magukon a kiforrottság bélyegét. Az ifjú költnek megvan az a joga. Csak a ki érzené. A szerelmi vadrózsák második füzetében ez utánzás ugyan kevésbbé észrevehet. mit genialitásnak hisz. mire mint eredetiségre büszke. csak annak ne legyen. s inkább a szel- lemnek hódolnia. a jelent kell becsülnie a kritikusnak. kivétel talán egyébért úgy látszik igen igen sokáig akar jogot tartani a hibázhatás szabad- ságához. hogy Az els kisérletek nemcsak szabad neki hibázni. melybl Tóth Kálmán mind a mai napig nem tudott kibontakozni. ki nem ? Kálmán kivétel. Arany és Petfinek nem annyira befolyása. melyben a költnek sokat megbocsáthatni. de magukban véve sem mindig sikerülnek. mely magán kezdi a magyar melyre irodal- mat. mint ismételt panasz. hogy tle másokra is el- ragadt s legújabb szépirodalmunk egész genialis cso- porttá alakult. ki már érzéketlen. büszkén lobogtatja zászlaját. de a genialitás még mind tart. semmi . tehetsé- E mellett is els mveikben még a rendkívüli Miért volna csak Tóth tehetség s gek valamely példány. melyek a szerelmi vadrózsák els füzetét is magukban foglalják. Az ifjú költben mindig inkább a jövt. mint a szellem szüleményeinek. hogy is. mint naiv és többször mind az erszakolt genialitásból foly. «Kinizsi»)-jén és ((Költeményei D-n. 217 Arra szór koszorút.

miért ne legyen szabad egy kritikusnak kétkedni a költ csalogányságában ? Az irodalom és közönség nevében. rontana. jövje fölött nem törve pálczát. mint alkalmas pontokat nyújt nekem mind általános véle- ményem kezem s illetleg polémiám kifejtésére. mondani — szabad eddigi lok. min vádakat. mveirl sokkal kevesebb méltánylattal szó- mintsem ne vonjak magamra Isten tudja «Ti föl. Kiindulásul ményét veszem nagyon tanultok)) czím költemely épen úgy jellemzi t. versszakonkint mely összes gyjteményében jelent fogom idézni. hogy mindig mentenem kell magam véle- engedelmet kérnem. mind a alatti legújabb gyjteménye tüzetes bírálatára. meg. mint a mily nagyok követelései. miért ne merjen e egy nem ki annyira irigy mint boszankodó ember vizsgálódni a felett: vajon valósággal követel nagy-e költ. valahányszor ményt akarok ha Tóth Kálmánt oly szigorúan bírálom meg. mely ellen az a vád. íme az els versszak . s ha Tóth ''Kálmánnak szabad az «Allatgyülés)> czímü satyrájában szamárnak választatni a kritikust. s a genialitás hiú álmai közt a tanul- mányt megveti. sincs írva. építene. S mi- ne tegyem azt? ne legyek ha kell kímészigorra ad letlen is? E túlkövetelés a legnagyobb jogot. oly fennhéjázva mentségemül és — koszorút? Mindez szolgáljon nekem több okból azon nevetséges helyzetem van. ha nem épen közönséges tehetségét nem hozva kétségbe. ba tudná hogy mit. E költeményt. ha volna mibl.: 218 KEITIKAI DOLGOZATOK. a mvészetet lábbal tapodja. hogy koszorúit csak a halottakra szórja. Miért Ideje már ért egyszer a genialitást bonczkés alá venni.

mvészet volt. Mvei közül igen sokat fog eltemetni de melyeket napjainkban nem mely nagy föl. ? Az enyim énnekem nincs érdemem semmi. tette. Kinek nem jut e soroknál eszébe Petfinek a « Természet vadvirága" czímü költeménye. igazságtalanná.. melyet mvészetnek . Ez volt mely nem a mvészet tulaj donkép az ö ellen támadt hanem bizonyos rendszer ellen. mint igen sokan. De megvallom. de kor- minden az id. esetre olyan. melyet kritikusai és költtársai ellen írt. noha oly rossz is néven sem vettem. némi ellenszenvvel Azonban az ellenszenv nem tehet Annak megvan a maga értelme. kevés fog fennmaradni. s azon hatása.SZÉPIRODALMI SZEMLK. mióta lyrikusaink merítik a genialitást. genialis költ hogy Petfi ilyes költeményeket írt. tést és a megvetését. ha nem is világra és szóló lángész. maradandó horderej. épen mint Petfinek. ki a magyar költészetben bámulnak. Tóth Kálmánnak nem egy ily költeménye van. egész egyénimagához ragadta. Ti uagyon tanultok . Nálam az Istentl teremtett szív lángja — ! En hozzátok Szivembl képest oly tudatlan vagyok foly az éu dalaimnak árja. En Petfinek ilynem költe- ményeit soha sem becsültem nagyra. mint a milyennek maradt ezek mellett is. Tinálatok az ész csinált fénye ragyog. hisz ségét Tóth Kálmán Petfi egész pályáját. szellem szakot alkotott. áll a ti érdemetek. én nagyon szeretek. ezek nélkül épen oly költ lesz vala. Természetesen. t2 1 1> Nem is Fáradozásból tudok én mást. öndicsíe költeményekbl viseltetem irántuk. ha nem is egészen kifejlett bevégzett költi egyéniség. csak nagyon szeretni. melyek csak a magyar nyelvvel enyészhetnek el.. költészetünket megifjítá és nemzetiebbé és genialitása.

hogy Tóth Kálmán bennük nem genialitására czéloz. hanem csak azon költkkel teszi . nemcsak semmit sem képvisel a régi ellenében. melynek hive. neveztek. Költé- szetének egyetlen genialis oldala sincs. Most hadd bonczoljam föl más oldalról ama kérked sorokat. de olyan kevés. keresni a nemzetit néha affectálni Tóth Kálmán hasonló jogra. fejtse. nem engedhet is St többet s menni fog a maga mondok: Petfinek olykori nyerse- sége és túlzása igazolható dalomtörténeti szempontból. Költeményei közt vannak kevés becsek. Kritikusai ezt nem fogva föl. nemcsak hogy lyránkba nem hogy vont be csolva semmi s újat. új hogy a oldalról Petfi költi iskoláját. de A visszahatásnak iro- joga van túlzásba esni. holmi kicsinyesjogoiskolai ked önkényeskedéssel kezdették ostromolni. vagy tovább Mindezt alább bvebben ki fogom fejteni. Ez mindig megbocsátható hiba s néha méltánylandó érdem. vagy a nemzeti és Neki a a köl- mesterkéltség idegenszerség is elleni gylöletében s szabad volt nyersnek lenni. Petfi az idegen szellem és mesterkéltség ellen képezett visszahatást. Tegyük föl. tarthat hasonló igazolásra teljességgel nem számot. mely nélkülözze az szinteség. nem széptani. az bájait ers szenvedély utánozhatlan szellem lüktetéseit. vagy jobban mondva nagyobb er és sikerrel folytatta azt. s nem mindig ezzel ti és mvésziben is. nem csak hogy nem vezére valamely rombolva teremt költi mozgalomnak. és végrehajtá.220 KRITIKAI DOLGOZATOK. ellenükben. mint bárki eltte. de Istentl törekszik teremtett is szíve lángja fényénél a már vert ösvényen igen bukdá- halad épen nem azon. san mondhatta hogy önkényes szabályoknak útján.

hogy élményeibl érzett. áldozni. kikrl a világ semmit sem tud. kik a világot elbájolják. fázik. átélt. egész lelkünket. egész szívünket betölti és magával ragadja. mint ha nélkül akarna lenni mvész és csak mesterkél kontárrá válnék. azaz abból. kifogásom. A magyar ki kritikusok kö- zött talán én vagyok és az. kétségkívül mélyebben legbbájosabb szerelmi dalok költje. mely az életbl mint eszme vagy érzés merülvén föl. írjon. ki önkényt kardot ragadva küzd. elég önmegtagadással bír érte trni. 2i2l magát ellentétbe. Hiszen mi egyéb a mint ers benyomás. dobogtat mint a ki ezer szívet szenvedélyben. E sem föltétel egyik ága ellen nincs soha emeltem soha sem fogok emelni szót a csinált költészet mellett. vedni. hogy a valódi lelkesülés a szívbl foly s az életbl táplálkozik. Azon ki a hazaszeretet legszebb dithyrambjait ifjú. akkor azon nagy költknél. minden esetre bol- . mert tudom. mint bár- zengi. Ha az volna. mely költ.SZKPIKODALMI SZEMLE. s kinek kit minden minden vágya élet egy feldúlt romjai közt megtörve tántorog sírjához. éhezik és hazáját éltetve rogy össze sebeiben. kik nagy szorgalommal tanulják be a mások érzéseit s a mesterkéltség fáradozásában hiszik rejleni a költészetet és tanulmányt. bizonyosan lángolóbban lelkesül. mit át- magán másokon tapasztalt vagy át- ható tanulmány által közvetített. De a lelkesülés. s így inkább költ. míg o élményeibl merit. Azon hazafi. lelkesülés még magában nem költészet. vannak sokkal nagyobb költk. de legalább szinte e és igaz. leginkább követeli a költtl. reménye csalódásra csak fájdalmat szült vezetett. szívébl szól s ha nem is oly nagy s mvész. ki egy hölgyért megküzd a viszo- nyokkal. szenszeret. Azon ki férfiú.

tudnának-e Estike*) jó verset írni? még az « ízlését arra. S csakugyan tekintélyt idézek. Mi következik ebbl? Kálmán hiába ír szívébl. hogy leírtam ez utált szavakat. st még a tehetséggel is? Mi köze ennek Csaknem szégyenlem magam. mily megvet mosolylyal fogja olvasni e soraimat némely költ. ki az irodalmi közvélemény árja ellenében úszom s a legtermészetesebb. Miért? Mert ember költi mvet teremtsen. ha te- hetsége még nem fejldött. Képzelem mily szánó. mert e fogalmak körül senki sem írt igazabban és mélyebben. a nagy történetírót. ersödött oda. mellett még bírni kell a phantasia teremt erejével Az-e. ki legalább költészete által elég ételt venni és enyhülni tud. hogy az érezni. Byron fölötti Essayjében a többek közt elismert dolognak látszik. dogtalanabb. Macaulayt. mert mélyen érzeAlkalmasint nek. nem e elég lelkesülni. a nagy mübölcsészt. mint együgyüségemet. követeléseit melyek és sza- kielégítsék az bályait. de nálunk leginkább összezavart fogalmakat akarom kitisztázni! Kedvem volna affeetálni és szerénységbe burkolózva a tekintély varázsával fedezni nem annyira merészségem. hogy Tóth is. hogy hiába tehetségét elismerír tem. e szerelmes iíjú. csak azért. mint e a legkétségbeesettebb költ. sem elégíthetnék ki. e boldogtalan férfiú.KRITIKAI DOLGOZATOK. Oh én szerencsétlen. De vájjon lelkesült hazafi. Én csak lángeszét tagadtam s nem épen mindennapi költi Az következik. a széptan Oh ízlés és széptan és szabály ! a lángészszel. ezt mondja: « Mintegy hogy a szabályosság és teremt er közt bizonyos . hogy ér- zéseit oly költi mvekké tudja feldolgozni. ízlés. szívébl. ha nincs költi tehetsége? Nem.

-23 meghasonlás. s melyeknek alapja az igazság elvei : az emberi természet akkor a szabályosság csak más neme a remeksógnek. bizonyos szabálytalanság. korlátoltság tételét. Dante. gibb és újabb magyar kritikát Nekem. ki a hegyekkel joggal a álmos helyes fejeiket rázatja. bizonyos ellentét van. Oly íróról. melyek korszakonkint a mvészet vál- tozhatatlan törvényeiként szerepeltek. a . Utánzása egészen ellenkezésben áll azon dolgokkal. Mit értünk szabályosság szabályosság alatt alatt a költészetben? Ha a oly szabályok megtartását értjük.SZÉPIRODALMI SZEMLE. Mvészetének els és legnagyobb szabályát sértette meg. hogy bizonyos s és és ferdeség. Azon négy mentek minden ilynem szabálytalanságtól: Homer. Ha a szabályosság alatt egészen önkényes szabályok megtartását értjük . Szabadjon gyanítanunk. alapul igen tévfogalom szül- melyek a tudományt és kritikát megzavarják. melyeket utánoz. igen csekély fáradságomba kerülne hasonló idézetekkel mulattatni. genialitás. Shakespeare és Milkölt. Ezért k bizonyos értelemben. S mit be vele? Macaulay fönnebbi szabályosság. és a leghelye- sebb értelemben szabályos költök. » Macaulay ezután az angol kritikusokból egy csoport hamis és nevetséges szabályt idéz. kritikusokat remekség vezeti De ha a tévútra a hamis szabályosság. akkor a szabályosság tárgyakat hamisan ellen nem egyéb. hogy e gondolat s egészen bizonyos sok szóbeli visszaélésen anyja. ki látható a jellem igaz fejldése éjjel hibáz. hogy szabálytalan. írja le. mint más neve ki a a korlátoltság és ferde- ségnek. kik leginkább ton. szó értelmében lehet mondani. ki a rémeglehetsen ismeolvasóimat bizonyitnék rem. vagy a el hal- doklót phrasisokat fecsegve búcsúztatja 8 a világtól.

224 KRITIKAI DOLGOZATOK. ki. s paizs és jegy. ne volnának-e örök és változhatatlan törvényei? Csak az önkényes meghatározás dolga-e a költészet. midn a genialitást oly dolgokban helyezik. miután bebizonyítja. mindazon törvébizonyosan ez nyeknek alávetheti erszakol. s S vannak-e örök szabá- vagy nagyobb több vagy kíti ereje ez örök szabályokat vagy tehetség kisebb abban nyilatkozik.érczre illeszteni. ha meghatározzák. magát. az ezüstöt csak aranyra szabad illeszteni. litás. hogy az aranyat csak ezüstre. s így untalan a sérteniök kell az ízlés és mvészet örök lyok? Vannak. PortcuUis és Rouge Dragon (heroldok hivatalos nevei) bohózatjátéka. hasonló kérdéseket tz ki s felel meg rajok épen oly szépen. hogy bizonyos fejeznek ki. törvénytelen fejezze ki : származást a ruta. melyeket a szeszély rá utánzó Azonban nem így áll a dolog azon nagy melynek hatalmáról minden idszak. a legdurvább s a legmveltebb egyaránt. mvészettel. hogj^ azok a legszabályosabb eszközök. erezet. bizonyos viszonyokat az a czímertudomány ellen van színt- Ha minden megváltoha Európában minden czímer új divatot vesz föl. mint a szeszélyé. mint igazán: oS ne volna-e a költészetnek czélja. mint a czímertudomány ? A czímertudósok azt mondják. S itt újra Macaulayt kell idéznem. az özvegységet új öv tudomány csak annyit fog érni. melyek se emberi természet elvein nem az igazság. mint a régi. hogy fölfedezi vagy a fölfedezetteket lángész épen kevesebb tisztaság. költket tökéletesen semmivé teszi a hamis geniaA költök egy úton járnak eme kritikusokkal. szabályait. se az alapulnak. hogy a színre. hség és bájjal érzé- meg. midn más tartalma nincs. melyek leginkább megközelítik. zik. .

Azonban a fejldés és tanulmány lehet öntudatos és öntudatlan azonban . még mindig meg mindig annyi tiszteletre tudta rizni egész frissességét.E. S ide fejldés. 225 tanúságot tak.SZÉPIROPALMI SZKMI. mert nem kifejldve születünk a világra. Ama két nagyszer költemény. kivált a költ. hogy csaknem általuk föltételezvék.)) ügy dig van. s az a legcsekélyebb tehetség. nem mindig könyvekbl Gyulai Pál: Kritikai dolgozatok. Még mindig a legnyomorúbb fordítmányban is lelkesítik a tanuló gyermeket Miután tízezer szeszélyes divatot átéltek. l . nép irodalma által gazdagodtunk. az ember. miután látták. A költk mvészetük merítették s örök szabályait minmeríteni innen fogják ezután Az a legnagyobb lángész. beri szív. ki e szabályokból legtöbbet s legmélyebben merít. midn elször a jóniai fejedelem vigalmain megzendültek. ki e szabályokat legkevésbbé érti. elveszett újra föléledt. kivéve a természet nagy vonalait. és a magánélet észjárás szokásai kormányformák egymás után romba dltek. melynek föladata az ember szívét és a természet vonalait visszatükrözni. Vallások és nyelvek. a költészet forrása a természet és emis. kilenczven nemzedék bámulatának tárgya. Mióta a legels mremekek elállot- minden megváltozott. Minden elenyészett. az ember szivét és azon mvészet csodáit. hogy a kritika egyik tör- id és : vénykönyve mint korhad el a másik után. még mindig balhatatlanok az igazság halhatatlanságával s ugyanazok egy angol tudós szobájában olvastatva. tanulmány vezet. kényszerítik Még noha a szellemet. ezen a világon csak változásra 8 A és polgárisodás megjött. mint a mink voltak. csak tehetségekkel felruházva s e tehetségek is annyira alá vannak vetve az esetlegességeknek. mi képes. tesz.

nem a gyakorlat és küzdelem adják-e meg? Különös! éveket A festesz. mint egy toasíot? Külökritikáink szerint mindig bvé- . Csak a költi nös! Hírlapjaink s m volna-e az. s a tanultaknak jobban hasznát tudják venni. kerekségét. A forma szabályai a technika dolgok és a nyelv alkotják s bens természetén alapulnak. költk meg elébb tapogatódzva. a szellem és test megerltetését igényli. Mit kell hát tanulnia a örök szabályait van. mi ezzel összeköttetésben tanulmány képezi a költészet lényegét. De ez. szobrász. gondot. s mely- nek eszköze a nyelv. zenész. melyet hevenyészni szabad. azonban egyik költ kifejldésére kedvezb- bek a kor- és magánviszonyok. némi naturalistaság a költészet. ki teljes S vajon ezt nem is'? kell tanulnia a költnek. ha mindjárt lángész Vajon a forma azon bevégzettségét. mint a kik nem azok. miket a nagy költkben annyira bámulunk. Csak a költészet volna azon köny- ny mvészet.. építész hosszú szete tölt mvé- tanulmányozásában. is még nem minden. természetet és emberi szívet tükrözi vissza. mely nem egyéb. mint a másikéra azonban a lángész és kitn tehetség könnyebben és máskép tanulnak. melyre elég némi hajlam. mint a formák tudománya. az ember és hazafi legdrágább kincse ? kitn m Különös ! Más mvészetekben a remek és elállítása idt. mely a . tanul. 226 KRITIKAI LHíLGOZATOK. A s költé- szetnek formája tulaj donkép van. mert e költnek? A természet és emberi szív s mindazt. és Ez sem önkényes tudomány. noha a legfbb. ide a széptan vezet. aztán biztosabban járva fejti a mbölcsész csak nyomukban rendszerré. állít míg valami remeket vagy kitnt el. némi tehetség. a rhythmus és nyelv azon hatalmát és' kellemét.

mint egy phönix madárt. való ! Nagy mesterkedéstök aranyakkal ér föl. S még Í3 hogy alig tudunk felmutatni geniano mveket? Azért szidalmazza senki a a valódi költi a tanulmányt.SZKI>IR()1>ALMI SZICMÍ. Azért ne keresse senki a genialitást mvészet örök fogja törvényei áthágásában. S bizonyára. a dithyrambi Az me- rész lelkesülést épen nem találhatni fog. hogy mvészet örök a önkényes szabályai között nagy a különbség. mert mvészetet szidalmazza és kontárságát védi. Nem is veszem észre sokszor mivé lettem. hadd bonezoljam tovább e genialítást. Én nekem az érzés elégeti testem ^ S lelkem teremti meg. Addig okoskodtok. ha Tóth Kálmán kritikánk s a divatos kritika Ízlés önkényes szabályaival szembe téve magát. a igaz ösvényén vagy ösvénye felé haladna. ha mindjárt néha el-eltévedve is. a mi való.-)* . s Még egyszer erösitem. míg kész a léghajó. nyeiben. De Tóth Kálmán ezzel. 'Ü'il ben voltunk honnan van lis és az. vagyunk a lángeszeknek. Mindez az érzések emelkedettségére 8ia s a phanta- rendkívüli erejére vonatkozik. Tóth Kálmán fennebb említett költeményében így folytatja genialitása bevallását: Fülemelkedtek a poros föld sziliérl És röpültök sokszor. hadd folytassam tovább a polémiát.K. mint elégiái magas szárnyalást. de sorait s méltánylattal töltöm be e midn épen az ellenkezt teszi. st mihelyt ilyenekbe meg költeménem csak a ki1. mert a legbiztosabban semmivé a tenni tehetségét. mindennel <idai és inkább dicsekedhetnék. st ezt genialitásnak tartja. Hogy lángoló lelkem a csillagokba járt. szó nélkül hagyom mvészet ama kérked hasábokat.

S valóban az élet is ez eszményítés mellett szól. A «Patikárus Ferkónaka czím még s kevósbbé sikefe- rült. a szenvedés alatt azt gondolom : szakad. mint ha elre feltett szándékkal rúgtat az Olympra. jez ki a ez utolsó vers- szaka csaknem undorító . A «Fáy Antalnak)) lelkesülés nem czím akar mintegy s a zene melletti válni. a fej abstractiója helyett a szív ösztöne vezette a csinált költi pályára s a hivatásból hivatalt. de az alapeszme és compositió- ban apa is. hanem egy úgynevezett színészi melegen taglejtés adja melynek némi meg a költi emelkedést. Az apa beszéde. igen alant járó valami. melyben a költi egy le akarja beszélni fiát pályáról. i. Alább Majd nyugtalan leszek s nem tom mit csináljak. ha maga sem tudja mikép lesz azzá. például Majdnem leroskadok És szivemhez kapok. Épen nem dithyramb. csak humoros színezéssel válhatott volna érdekessé. Kalapom vegyem le avvagy kiabáljak ? Összeteszem kezem.: : : ! 228 KEITIKAI DOLGOZATOK. mit pedig a Éogy törik.szakad költ lesz. hogy fiú felel reá. belle. Csak puszta vadságot vadság költészete nélkül. t. újdonság. írt nem léghajó. dolgozásban gyönge. majd ismét széthányom. Majd mindenik nagy költ életadataiból azt olvassuk. mely ér teljességgel nem aranyat. Legalább elttem sokkal eszményibb alak a költ. melyben külö- nös oldalról van felfogva a költészet. A « Költ)) czím költemény. hatalmas lesz ódájává nagy mesterséges okoskodás után. meg tánczolni is vágyom. kissé prózai. Imádkozni is.

mak anyja tejébl fájdalmat könnyben fürösztötték. És én megfizetek Tíidod mit ? hogyha luásom nem majd így érted. hogy a közt fogamzott. S mit mondjak ama ezeketi) . illenek mint oly caprice-ok. de csak látszatos szerencsétlenséségére. csak föl.). s több efféle.SZÉPIRODALMI SZKMIJ!. . s nem az . elmondja.ági jussom addig. mély érzés-e ? Ily költemények folyhatnak-e a szívbl. mint ifjú nagy városba menvén elször is egy nagy házba lépett. dajkája egy ifjúságában ki el- csábított öreg leány volt. Kálmán költi dicsségével s úgynevezett jen. Ferkó gyerek ! húzd rá ezután ! egész az Isten színe eló jusson . halálmadár volt. ki oly büszkén hivatkozik természetes- S nem a legtermészetellenibb valami-e a « Szenvedések" czimü elégia. melyet szagolt a leg- els madár melyet járni látott. 8 ez az örültek háza volt. De ha a pokolba jutok Fölkeress ám míg Húzd el a nótámat. E kiállhatlan affectatio emelkedett. hogy a költ magáról mint költrl beszél. <iVanuak fájdalmaimi) . ! átirom menuyors/. Húzd Hogy rá. átkos dalokat énekelt. 229 is. fellengös ódákról . 8 untalan kicsinyes hiúságát tárja föl. sírvirág volt. csinálmányok legkevésbbé költ ajkaira. ón el nem ég lábom — meg majd a lángon Mennyországi kedvvel a kaparóst járom. lelke fájdalszítt. újabban és nálunk nem e hogy a költnek olyan érzései vannak. get magára aggat. («Csak már melyekben Tóth költi érzéseivel tépeldik. midn tanult elször is temetésre ment. lesz. . De fedezték költi érzések tulajdonkép s nem egyebek. melyben a költ minden kigondolható. A világon csak nálunk van divatban. mint más embernek. a legels virág.

e? Kálmánnak magas szárnyalásuaknak állított ódáit és elegiáit mind részletesen fölbonczolnám. igen is mesterkélt. a másodikon Béranger « Honvágy » -a. s minthogy történetesen. ha Tóth ez önmaga lajdonkép e körbe kell vágniok. ha nem is valami remek. Magyar korcsmáros » czím költealól némi kivételt. fest költeményei nem képeznek Tájképeit sincs sem tudja felolvasztani az érzés- ben. Tóth Kálmán genialitása e két költeményben is mutatkozik. melyet értem. mellzöm s úgy ha csak azon két költeményérl melyek az jelesebbek. s igen is csinált hangulat bizarr szüleményei. épen nem rovom meg. « ezeltt két évvel a Szépirodalmi lapoko közöltek. s ha nem is valami elragadó. csak mástól vett hatás. A (I ódái és elégiái nemben a legSápadt asszony)) és «Haza vágyomi> czímeket érzik: Mindkettn némi reminiscentia az elsn Petfi «Szke asszonyw-a. neki érzéke a jellemzeteshez. sem utánzás. mily messze vezetne Mégis ez utóbbiakról csak azt kellene ismételnem. Mindezt hát elég lesz. Hát fest költeményeinek bonczolata. a festiség titka nála is a prózai részletek és terpedtség szete. ki- Tóth Kálmán vételt. mit a Petfi genialis kezdeményezése nyomán keletkezett fest költeményeinkrl már többször elmondottam. de azért valódi költi emelkedés szülanyja tudott lenni. azaz itt is szembe . mint meglehet- sen sikerült genrekép. mvé- Csak a ez « ménye képez hiszem szólok. De szerintem az ilynem reminiscentia sem plágium.! -2'iO KRITIKAI DOLGOZATOK. melyeknek tuIveket kellene által összeírnom. Azonban a genialitást itt sem hagyhatom szó nélkül. de azért elég jó compositio. mely Petfi és Lévaitól magyar fordításban is megjelent.

még magában nem költészet. Igaz. hogy igy igen erltetett. mikép azt a gyermek sziklává. Érezni többé- kevésbbé minden ember tud. el kell is tudja. vagy is nem tudja tudná? Genialis költnek megalázódás volna gon- . De hogy nincs. Ilyesmi cse- annyiban mégis néznie. kell. ö fölötted. is arról is megfeledkezett. n kély dolog — mondják sokan. ilyesmit elkerülni el. A "Sápadt asszonyt* második versszakában ez áll Férjed oly jó.: SZKPIR(tI>AI. épen az a baj. de gondolatot kell nézni. de nem kerülni még kevésbbé az. így a szelid férj hiába lön zord szelid maradt. könnyen segíthet a dolgon. a Igaz. 8 mindenrl megfeledkezve. ha neje udvarlókkal cseveg. El a szellt. A nBzivnek Tehát a férj szerelem szelid. 231 teszi magát a mvészet örök s legelemibb törvé- nyeivel.MI SZEMLE. ez hiba. egy szikla. hogy a költnek gondolata költileg kifejezni. Te völgyben vagy. te meg virág. melylyel minden ember. mely ott leng el — S a nöszívnek nem nyugalom. a pedig. mert a szikla a völgy virágját se a vihartól és napsugárt nem óhatja meg. mi pedig a gondolatot illeti. minden nemzet épen ellenkez fogalmat szokott összekötni? genialitásában Tóth Kálmánnak a virágért volt szüksége a sziklára. ha csak a nyugalom epeszti. mennyiben ha nejére udvarlók kacsintanak. szeliil hozzád. igen ha- mis képet fog összemesterkélni. Jol van. de akkor hogy hason- líthat a sziklához. se a szellt el nem s rabolhatja tle. mondják sokan. S a vihart nem engedi rád. De elzárja a sngái't is. az érzést.

gyermekes lelkemnek. . genialis.: 232 KRITIKAI DOLGOZATOK. Nem tud elragadni .. énekelnek. . affectatio költi szépség gyanánt ellenében. se se tul nem akadok de az el..» czim épen azért jobb. elmélyedni. a nagy midn ez leginkább akar naiv lenni. vágyát szépen csekélységeken Hol lelkesülést érzek. az elha- gyott szülföld és szerelmese után eseng. . föl. oh egészen más kell Az én ábrándozó. . mely a s falusi élet bájai. dolkozni. együgységet s s naivitás helyett nem fogadhatom affectatio akkor az legkevésbbé. A «Haza vágyom genialis. Keng bölcs mellett tündér dajkamese. . mert a purpureus pannusokat.. Vájjon oly sziv. Hontoln. a legegyügyüebb együgység annyira mester- . Ilyes hibát nem egy költeményében mutathatni st némely költeménye egészen csak egy ily hiba. Miért tette hát oda Tóth Kálmán? tündér dajkamese szereti és reng bölcs költi szavak. Sokszor. szerepelni a lélekbeni áll hség A harmadik versszakban ez Meglátogatom a fényes csarnokokat. nem csigá- zom követeléseimet.ácsolja. midn vegyül akar bele. mit meg kell A költ a fvárosból haza vágyik. szakban mutatkozik egy kis genialitás. . vágyakozhatik-e a dajkamesékre a reng bölcs párnáira? Az ötödik Mert a szép sor egészen kiveszi e versszakot termé- szetes folyamából. s . Holott a mvészek játsznak... . aztán termékenysége is könnyen megbénulhatna. sárga Haza haza vágyom. . költemény kevésbbé Csak a harmadik vers- rónom. mert föl. . Mellé fájó nóta Messzi furulyaszó csendes éjszakákon sárga csikó.

éri be. olyan élénk rózsát. óra hosszat vár. Behunyja szemét. hogy ne lássa Hanem Hogy Próbálja feldolgozni. mint ott a költnek édes bút hagyva hátra. mely eltte legkedvesebb. csalogányt «láthatlan mégsem sóhaj ». Mint egy férfiú lélekállapota csak mvész kezeiben vál- hatnék jó komikai vagy humoros képpé. távolabb pedig egész . kalapja leesik. vár. mert olyan. de a mi ezután következik. A ibolyák közt halovány vadvirágokat is lát. mint a kezdd szerelem.. fel A költ a földre borul. ki a naivot akarja játszani. mert az ibolya kedvese kék szemét juttatja eszébe. festéket s a hódítás mesterkélt fogásait. s hánytorgatja mégis Tóth Kálmán természeés a mvészetet ellenkeznek hiszi a természetességgel. megint íme a rég várt csalogánydal megzendül. nevetséges. mert úgy pusztán oda vetve az olvasó könnj^en erszakos torzításnak tességét vélhetné. sebaj. Ekkor de a a csalogány után szalad. látni akarja. mely egyébiránt a jobbak közöl oda hagj'^^ja a várost.Vá kélt. — A mvészet egy a ter- . annyira erltetett. sor jáczintot. A madár egy ér. szinte azt vélem : még az elébb lány volt. s eltnt. . kimegy a szahogy élvezze a féltavaszt. A költt szent érzés egyetlen fogja imádkozhatnék. Eddig még csak valahogy megvaló. meg valaki e lélekállapotot beszély ben jelenet fog kikerülni belle ? Min Egy par- a természettel kaczérkodó n affectálása. mint a sejtés boldogsága. járja. azért annál többet. Kifáradva régi helyére ím ezalatt el. szebbet látok. A költ badba. 'i'. Jáczintok közt rózsát. ibolya nyílott. Példa rá a « Beköszönt ott czímü költeménye. » SZKl'IROl>ALMI SZEMLK. miután a salonban megunta a fümöt. s akar kelni.

Minden magyarázó kiséret nélkül kiírok pár ilyen helyet. st nagy költészetet. Fölíorrua a Duna. Jó ízn esik-e ? . se soha. már azt meg se mondom^ Nevetek. mészetesség és hséggel. Más helyt: Ha én csillag lennék S lenéznék rózsámra. Tóth Kálmán hasonló ott. s a ki se a s maga. lélekállapotát adni. Ha periig hab lennék. az csak az én gondom. Egy pirosra festett koporsó lesz lelkem. Valóban már meguntam a dagályos ürességeket bonczolgatni. egyetlen józanesz olvasót sem gyönyörS vájjon ködtet vagy lelkesít. . se a más nem tudja felfogni költileg visszahirdesse bár száz polemikus költeményben genialitását. is részt ö is a az érzések túlzásában s és ferdeségében keresi az ers szenve- hajhászsza a czifrát és ragyogót. a hol szenvedélyt akar kifejezni. természetlenség-e. azon dagálytól.234 KBITIEAI DOLGOZATOK. mely költészetünkben annyira divatos. s melyet Tóth Endre és Zalár költeményeiben annyira meg kellé vájjon ment-e támadnom? ebben délyt se hiszi Teljességgel rejleni nem. . természetes és h-e? Szenvedélye a legtöbbször s nem affectatio. Még rózsám . Hogy belölrl milyen. vagy más szóval tiüajdon- kép ez a mvészet. Elhervasztaná t Szívemnek nagy lángja. kaczagok a világgal szemben. Nem ihatnék abból. hogy semmit mondjon. Hadd szóljanak maguk maguk ellen.

a « Mintha volnék •. ha nem kitn. SZKPIKODAI. De azért szerelmem egy s örök mint a nap. hogy mi. Fekete tenger az én bánatos lelkem. méltányolható és tehetséget tanúsító . Hogy ne nyugodjanak gyöngyei ott alant. Ü3f Najíy az én szereliueiu. A jó Isten tudja. . Ha Do úgy legjobb lenne az én kis rózsám tengerré lenne. vagy elérhetlen fának. «Kun László ». «Ne süsd le szép szemed ». mint csillaggal az ég. ! Mi lesz még belle Én nem tudom. Mikor legsebesebb. És evvel örökös szivemben a bánat. Tiltott virága Más helyt vagyok dallal. Teli Teli . Majd meggyúlok tle. vagyok dallal. mint sugárral a nap Háborog a lelkem. Legnagyobb az árja. bár ezek sem mindenütt. Halovány kis lánynak hideg kebelére. « Pillangóvá lettemi' is czím de költemények. Mit bánnám én aztán Halva avagy élve. : Nagy Bele ugranám én Akkor a Dunába.: . Eget ver vihar ég szenvedélye — Szórom e gyöngyöket egy liljom szigetre.. E dagály és aífecfcatiótól még leginkább mentek.MI SZKMI.!'". Más helyt Mit még sóhajimmal se szabad illetni. Hogyha bele vinne Galambom ölébe. mint a melyek. e fekete tenger.

236 KRITIKAI DOLGOZATOK. de mint a legmagasabb szárnyais Azonban nemcsak hogy nem nyújt derekat még kitnt. elrontja a mi jót is tudna csinálni. dNe sss)). <i « Nem gondolok)). Mindjárt-mindjárt beleesik a természetlen- ségbe. hogy szívemet törött üveg darabja vágja. Hegedinek*. a mennyiben igazolja. hanem legegyszerbb Ifehet. hanváltozatok- gulatait találjuk és sokszor meg bennük különböz az utánzásig. Genialitás itt is hatalmasan nyilatkozik. «Mátra hegyew. mi szép lehet az ily gon- dolatokban virágot még síromra se hintsenek. Petfi alapeszméit. sem az elégia. mely ama fenn- sehogy sem telme sincs arról. Neki úgy látszik sejhogy a miben ers. melyet gyémánt. hogy kedvesem szép szemében a legszebb nefelejts van: . Csakugyan » flHa dolmányom)). dal. mert bús szívem poraitól feketére válik a fehér liliom hogy ne nézz reám oly szépen kis leány. ramb. mert a többiek ilyeket sem tudnak írni. a torzított utánzásig víve. ers. ne- hogy az emberek csodát lássanak. naivitása át-átcsap az egj'gységbe. íme héj ázást Tóth Kálmán emelkedett érzései és ma- gas szárnyalásának egész költészete. itt sem a dithymi egyébiránt éppen oly becses lású óda. sem. ers szerelmemért a leánytól kaptam . ((Vigasztalás)) csinos dalok s éppen e csinos dalokért tartom én Tóth Kálmánt legújabb lyrikusaink közt legfigyelemreméltóbb tehetségnek. mert fáradt lelkem mint a napsugártól a tó habja könnyen felforrhatna. genialist. a mesterkélt képeket. az sem az a óda. Egyébiránt a dalok mind a Petfi- tl ban vett hatás szüleményei. mvek. hajhászsza a csinált hangulatot. wFtyl a szól». Például én nem tudom : megfogni. « . E mellett Tóth Kálmán ilynem költeményei- ben mindegyre ismétli magát.

mikép azt lapjaink legtöbbje hirdeti? Ily dalok bá- jolhatják el a csodálkoznám. Azonban szabadjon hinnem. íme újabb bizo- Mikor egy-egy zeng felh Az egeken általhalad. : akkor Tóth Kálmán phantasiája igen Mindaz. mit neki az irodalom és közönség nyújt. mit eddig idéztem mellett : mveibl. hogy te a — dalt. Ez-e a magyar szellem. a szenvedély. ha azon papirszeletre pillantok. '? Hogy a költt nem szereted . 237 S e nefelejtsben van még a nap is. Vájjon phantasiája oly rendkívüli-e. Most hadd vizsgáljam Tóth Kálmán genialitását más oldalról. iNIely máskor sötét mindenütt. hogy a magyar irodalom és közönség közvéleményét nem egy pár írói cotteria közlönye képviseli. hogy gúnyolódjam. Eliszonyodom. vagy a plasticitást és ragyogó sze- színezést mi a költészetnek egyik legfbb eleme gény. Mely ragyogtatva egy folyóra süt. egy e sze- génység nyítvány tanúskodik. Meghatva a szép zenétl Láthatólag sápad a nap. Mennyit tudnék még ilyet elszámlálni. az eredetiség.SZKPIRODALMI SZEMLE. a kedély. Nap vagy te is barna kis lány Szépségeddel ezrek felett Hogy van mégis. hova e képtelenségeket följegyeztem s a helyett. Az én lelkem e ragyogó folyó. vetéssel magyar irodalmat és közönséget? Nem ha egy Arany a legmélyebb meg- tekintene azon koszorúra. mint azt ama kérked költeményében maga hirdeti? Ha a phantasia ereje alatt a gondolatok és érzések ké- peinek gazdagságát értjük. sentimentaliskodni van kedvem.

hogy költeményének s részeit egy pillantással beláthassa ne bízza magát a jó szerencsére. tehát a legszorosabb értelemben akkor Tóth Kálmán phantasiája legszegényebb. érde- melnek ben leginkább nélkülözi a említést. mint a nap. De a hetyke hsöcske. balladái. természetesnek találta azon is természetien gondolatot. kívül alig szer dalán találja el. akkor Tóth Kálmán phantasiája még szegényebb. Phantasiájának nem adatott. ert : Csak a «Kis Geréb » és « Tinódi Sebestyén » legjobb. Ha a phantasia ereje alatt az epikai és drámai vett elemet alkotó értjük. mi rendesen cserben hagyja. miért nem sáppad el a költ dalára. sokban hasonlít egy katonásdit játszó gyermekhez. . s egy versszak elrontja az egészet a bevégzést ritkán Innen költeményei közt a rövidek mindig jobbak. zengésnek szép Tóth Kálmán hallván. égnevezik.238 KRITIKAI DOLGOZATOK. Az els annyiban genialitást s mennyiepigrammai ki élben nyer bevégzettséget. nem erltetheti alkotó meg magát annyira. hogy egyöntet költeményeket teremtsen s Isten ingyen kegyelmébl geniális levén. románczai kevés becsek. hogy a nap a zenéje által zeng felhk el : meghatva sáppadjon a s egész hogyha oly szép. csak a költ szerethet igazán. egy sor. : általában miért ellenségei annyira a költészetnek? Ha a phantasia ereje alatt valamely lyrai költemény kerek compositióját értjük. De a biztossággal intézte leányhoz e kérdést leányok több joggal kérdhetnék a költktl ugyan miért zik ki önök a világból a szerelem költészetét. Költi beszélyei. hogy a mennydörgést. mint a hosszabbak. csak a költt kell szeretnie a leányoknak. Pár fennebb idézett egyvan compositiója. miért nftm szereti a költt? Mindenütt a költnek kell szerepelni.

:

SZKl'lKODALMI SZKMl.K.

239

nem

igeu

kedvez
tanúsítja.

fényt

vet a

költ eszményeire.
Tóth Kálmán
egy

wTinódi Sebestyén* csak a phanlasia csekély tárgyilagosságát
olvasta

Ügy
föl

látszik

nem

Tinódi

Sebestyén

munkáit,
úgy,

mert különben
újabbkori

nem
maga,

tüntette

volna

mint

lyrikust. Tinódi Sebestyén tulaj donkép

Tóth Kálmán
kifejezi.

mikép
s

egyéniségét

költeményeiben
színezetét

E

ballada a kornak

semmi

nem

hordja

magán
nokot

azon gondolat, melyben kikerekedik, hogy
a természet pártul fogja az elhagyott dal-

tudniillik
s

mintha fülemile volna, koporsója lesz a bokor, szemfedje a fák lombja, csak egy igen elhasznált hasonlat gyönge ismétlése. Néprománczai alul vannak minden bírálaton. dA ligvardi csárda mellett'.' czímü például min bizarr és nevetséges.
Pej paripán

egy

betyár

gyerek vágtat a csárdához,
s

«bort kér».

A
de

korcsmáros kij
miért
kérte

azt oly

mondja:
nagyon,

«Itt

van a
ivott.B

bor,

kend

úgy

hiszem, alig lehet szomjas, bizonyosan egész éjszaka

«Egy kortyot sem ittam, felel a betyár. » Már pedig én azt gondoltam mond a korcsmáros

Hisz kelmed dolmánja, ünge
érte azt,

Piros borral van leöntve.»

«Más
Csalfa

nem

bor érte,
vére.»

szeretmnek
kell

És

itt

meg

szakítanom Tóth Kálmán genia-

litása bonczolatát, be kell

fejeznem czikkemet, noha Tóth Kálmán ('Költeményei » és « Kinizsije »)-rl nézeteimet

mind nem mondhatom

el,

noha a

«

Szerelmi

vadrózsák*) tüzetes bírálatát

nem

adhattam, noha a

Balogh Zoltán és Concha költeményeirl szólva nem vehettem alkalmat, hogy a magyar verselésrl pár

240

KRITIKAI DOLGOZATOK.

eszmét érintsek, mint czikkem terve kivánta.
élhetek
vissza
e

Nem
ki

lap

szerkesztje

szívességével,

oly készséggel
s

Szemlém »)-nek Tárczáját nem kivánhatom tle, hogy még néhány folytanyitá
«

meg

tásra számított czikkemet a

jöv

félévre is átvigye s

velük érdekesebb czikkeket kiszorítson. Azonban a netalán
8
«

Szemlém tt-^st megtámadni szándékozó lapok
tisztelt

azon

olvasók

kedveért,

kiket

e

bírálatok

érdekelnek, szükségesnek
e

tartom

megjegyezni, hogy

lapban megjelent czikkeim korábbi kritikai dolgoza-

timmal « Tanulmány és polémia)) czím alatt sajtó alatt vannak s bellük az els füzet még a jöv hó
folytán

meg

fog

jelenni.

Ott
s

Szemlém
ott

e

Ill-dik

szaka teljesen be lesz fejezne

mindazt elmon«

dom, mit most összehúzni vagy mellzni valék kénytelen.

!

pole:\iikus levelp^k.
(ERDÉLYI JÁXOS ÚRNAK.)

Pest, 1857. február IS.

Néhány megjegyzést

akarok

tenni

azon becses

czikkekre, melyeket ön «Egy századnegyed a

magyar

szépirodalomban*) és dArany kisebb költeményei)) czí-

mek nem
gam.

alatt

a

lapokban
czikkeiben

közrebocsájtott. Tulajdonkép
önt,

bírálni

szándékszom

hanem
egyszer

védeni
rójja

ma-

Ön

e

nem
felelek

meg

kritikai

eljárásomat, mit lehetetlen szó nélkül hagy-

nom.

E

megrovásokra
de talán

hát,

nem ugyan a
késn. Most mint oh'anokra,

maga
is

idejében,

nem

egészen

csak

három pontra szorítkozom,

melyek különös ügyeimet érdemelnek. Tehát polémia Úgy van, polémia és miért ne ? Miért hallgassunk
azon írókra, kik haszontalannak nevezik a polémiát
s

magok

eleget polemizálnak

minden haszon nélkül?
kik unják a polé-

Miért kíméljük
miát,

amaz

olvasókat,

mert csak puszta torzsalkodásnak tudják képzelni? A polémia, ha valóban polémia, igen tisztességes
és

szükséges

dolog

— legalább

ilyesmit tanít

az

irodalmak

története.
is,

Méltassuk

figyelemre
el.
1^'

ez

értelmezést,

még akkor

ha nera fogadnók

(inulai Pál: Kritikai dolgozatok-

242

KRITIKAI DOLGOZATOK.

Ön gúnyosan
költt,
rást,

emlegeti némely

kritikus

társait,

kik bírálataikkal felül

akarják haladni szépségben a
verset; hibáztatja az oly eljá-

prózáikkal

a

mely nincs eléggé indokolva, hogy bírálat legyen, mégis köveTieli, hogy ne nézessék csupa élv gyanánt sajnálkozik a tartalom elhanyagolásán a forma kedvéért, mely ön szerint kritikánkban túlnyomóságra kezd emelkedni."*^ Mindez általánosságban, név említése nélkül van ugyan mondva, azonban legyen szabad az egész

m-

;

czélzást
el

magamra

venni.

Úgy

hiszem,

nem

követek

szerénytelenséget.

kust érhet.

A

ki

vád a legsúlyosb, mely kritia próza és költi nyelv közti kü-

E

lömbséget

nem

érti,

minden egyebet

írhat,

csak jó

prózát nem, a ki bírálataiban

nem

ítéleteket indo-

kol, elveket fejt ki, jellemezni törekszik,

hanem
akar,

csak

ragyogni,
kritikus.

elméskedni,

gyönyörködtetni

Mégis

e

modor meglehets sikernek örvend.

Heine és Börne, ha 'nem is épen ennek, de ehhez valami hasonlónak köszönhették nagyrészt hatásutehetség volt, lyrainak kat. De Heine rendkívüli gúnyolt prózája olyan, mely a Goetheével vetélkedik, s minden frivolitása mellett néha több eszmét ébreszt, mint a széptan sok tudós tanára. Börne a

tömeg

nemzeti

és

erkölcsi
írt,

érzésére

kívánt hatni,

nem
zete

annyira bírálatokat

mint bírálataiban nemez neki

tétlenségét és pedánsságát ostorozta s

tulaj donkép az

sokkal

ers oldala, míg a kritikai aránylag gyöngébb. Mindkett helyzete kivételes volt,
Napló 1856, augusztus
31.

Pesti

Tárcza.

POLEMIKUS LEVELEK.

243

mely a kor viszonyaibau lel mentséget. Az nem az rendszeres hibájok, ha a hlatal yi'nirlorszdn
tanná
emelte
volt.

azt,

mi egy átmeneti korszak kincs
természetesen mindent
el-

vergdése

Utánzóik

rontottak. Divatba jött a próza és költészet bizonyos
bizarr vegyülete,
s

nem a

tárgyról,

hanem

a tárgy körül

beszélni, a legkülönösebb

nézpontokból, ingerl renbélyege
lön.

detlenségben,

a

genialitás

A

legtöbb

máig sem mulaszt el semmit, hogy német lehet gyermekes legyen, midn komoly, s lehet unalmas, ha gyönyörködtetni akar. E tekintetben
tárczairó

épen

nem

lehet

ket
lenni,

a

francziákhoz hasonlítani,

kik 6 modort kellemes fecsegesse alkották, melynek,

ha nem akar több
becse.

Azonban a
alapos

mint a mi, megvan a maga komoly kritika, melynek tiszta
elveket
fejteni
ki

tárgya

feldolgozásában,

vagy alkalmazni, kénytelen elvetni e modort, különben korcsszülötteket állit el. Ily korcsszülöttek-e bírálataim, nem vizsgálom. Bár szilárdan ragaszkodom elveimhez, de formáimat még akkor sem volna

kedvem védeni, ha valóban megérdemelnék. Mit védeni akarok, mit védenem kell, az a formának, mint
formának joga, melyet ön, ha nem is tagadni, de annyiban megvetni látszik, a mennyiben, midn bizonyos rossz modort megró, a forma mellett egyetlen árva szót sem emel, s így mellzhetönek tartja. Ön megrovása rokon azon vádakkal, melyeket nálunk az újabb idben a tudomány népszersítése, a dilettantismus phraseologiája ellen szoktak emelni,

a legtöbbször
szegen.

nem

ok

nélkül, de mindig elég fél-

Ideje vizsgálni,

mi

igaz

s

mi nem

e

vá-

dakban.

Minden szorosabb értelemben

vett irodalmi

m
16*

alá

244

KRITIKAI DOLGOZATOK.

van vetve a formának. Ez a mi a könyvet a
a tudóst az írótól
elválasztaná.

mtl,

megkülönbözteti,

a nélkül, hogy

A

görög

és

latin

irodalom

kitnen
s

hódolt az

elvnek,

mi igen
a

természetes volt, kivált
hol

a görögöknél, kik annyira összhangzón fejldtek

annyi minden

elsegíté

formák

cultusát.

Nálok

nemcsak a mvészetnek voltak múzsái, hanem a tudománynak is. Melpomene és Klio, Erato és Uránia egymás mellett foglaltak helyet. A történetíró és bölcsész természetesnek találta épen úgy hatni a forma bájaival, mint a tartalom erejével. A forma az, miben az újabb irodalmak oly kétségesen vetekednek a régiekkel. Ezt még azon túlbuzgók sem tagadhatják, kik oly örömest dobnák tzbe az egész görög
ós latin irodalmat,

mint politikai

és vallásos tévedée tökélye

seink egyik kútforrását.

A
hol

régi
s

irodalmak
és

sohasem
száll

veszti el varázsát,
e

a lélek mindig örömest

vissza

korba,
s

eszmény

való

oly

testvériesen ölelkeztek

a kedély naiv egysége annyi

szép formát teremtett.
szetesen
összetörte
e

A

keresztyén korszak termé-

formákat. Oly vallás, mely a

materialismus karjaiból

ragadta ki a már-már rot-

hadó

emberiséget,

s

els

mozzanataiban

annyira

spirituális volt,

egyelre nem

igen kedvezhetett sem

sem az irodalmi szép formáknak. míg a keresztyén szellem új hódítmányaival, mint mvészet és irodalom, kristályosodhatott. E küzdelmek napjaiban nem egyszer vándorolt a keresztyén író és mvész a régi mveltség kincseihez, leginkább formákat tanulmányozni, mi terméa mvészeteknek,

Id

kellett,

kenyítn

hatott, a nélkül,

hogy a keresztyén szellem
is

lényegének,

st

formai eredetiségének

ártott volna,

Michelangelo,

Raphael,

Dante,

Shakespeare,

a

ke-

POLEMIKUS

I.KYKI.KK.

245

resztyén

szellem ez óriás
a pogány

gyermekei,

nem

egyszer

melyek most némi keresztes háború indul. Azonban e mvészet és tudomány ama testvériessége, mely szetáplálkoztak

kor

maradványain,

ellen

rint a

tudomány mvészet

volt,

többé

sem lehet,

sem szükségesnek nem mutatkozott. A múzsákat elzték a rideg tudósok s azok csak a távol kékjébl
vetettek reájok egy-egy mosolyt vagy koszorút.

A
tette a

tudományok
formai

óriás

kiterjedése
s

lehetetlenné

kerekdedséget

az

ers

kutató szel-

lem sokkal büszkébb ós korlátlanabb ln, hogysem a Gratiáknak is hódoljon, míg a munkafelosztás, melyen az újabb tudományosság nagysága s talán
egyoldalúsága
is

alapszik,

den ilynem

kisérletet,

még nehezebbé tett minnem is említve, hogy a rendközlésének eszalapítottak

szeres iskolák s a gondolatok sebes

közei sok oly jogos irodalmi

nemet

meg,

melyek a forma ellen dolgoznak. Mindez iénj és szükségesképi

tény,

melyeket

sem

tagadni,

sem megváltoztatni

nem

lehet.

De

ki

fogja mégis egészen elvitázni a

len pilliintás

forma jogát? Egyetaz újabb irodalmakra képes errl meg-

a gondolkozót. Az újabb irodaloiakban sem nagy író, ki nem hódolt volna a formának vagy el)beli hiánya miatt nem vesztette volna el befolyásának tetemes részét. Ugyanez áll az egyes irodal-

gyzni
volt

makról.

A

franczia

és

angol
a

irodalom fcnssége a

német

fölött
ezt,

leginkább

formán alapszik.

Nem

én

mondom

hanem

az összes em'ópai közvélemény,

mely annyi elszeretettel csügg e két irodalmon. Magok a németek is bevallják. Egy híres német
kritikus
ról
:

nem

rég így nyilatkozott a

német

történetírás-

((Történetírásunkban

az ellentét az angolok- és

246

KRITIKAI DOLGOZATOK.

lelkiismeretes

szemben igen feltn. Tanultsá.g és nyomozásban kétségtelenül elttök haladunk, de úgy látszik, mintha eladási és alakító tehetségünket e mikroskopi tanulmányok egészen
franeziákkal

fölemésztették volna.

A

francziák-

és

angoloknál

évrl-évre egész
valódi

csoportja jelen

meg

oly

munkákszáföl.

nak, melyeket valódi tudósok írnak, melyek mégis a

m

(Kunstwerk)
tudósaink

dicsségére

tarthatnak

mot. Nálunk a kett

egészen elválasztva

tnik
s

Els rangú

csak tudósoknak írnak

m-

kedvelknek vagy tanítványoknak engedik nyomozásaik feldolgozását a nagy közönség számára. Vannak ugyan kivételek, de azok mindig és roppant hatást

el úgy látszik tudósainknál elvvé vált lehetleg elzárni a profanus tömeget a tudományokidéznek
;

tól.

Ez

eljárás

a nép

tulajdonképi

bizonyosan
megjegyzés,
dalomról.

nem nagy

nyereség.))
áll

többé-kevésbbé,

mveltségére Ez annyira találó az egész német iroóvakodni
is

Azonban bizonyos

félreértéstl

kell.

A tudomány
marad
s

irodalmi

forma nélkül

tudomány

ezt az irodalmi formáért feláldozni, nagy Ki feláldozza, rendesen nem tudós s formája sem nagy becs, mert a tudománynak irodalmi formában is tudománynak kell maradnia, st a forma becse is sok tekintetben ettl függ. De mi az

tévedés.

az irodalmi

forma a tudományban?
adni
nehéz.

E

kérdésre ki-

elégít feleletet
set

Az általánosság keveAnnyi
bizonyos,

mond, a

részletezés pedig messze vezet s ilyesmit

szakemberek hogy szükség van
csak

nyújthatnak.
éles

különböztetésre.
ethikai

Meg

kell

különböztetni az úgynevezett

és reál

tudo-

mányokat. Ez utóbbiakban az irodalmi forma nagy-

kik a tudomány népszersítésére gúnyolódnak. de nem azt. mi majd annyi. e nehézség miatt oly kevés valódi népiró. Nemrég egyik tudományos folyóiratunk elég félszegen nyilat- A tudomány. mert a tudománynak sem egészét. A legtöbben bizonyos böbeszédség és paoly kiterjedésben akarják Mások mányt. de a tudománynak akár ama feusöbb. kiknél szükígy valóban tanulni séggé vált bizonyos ismeretág akarnak. Némelyek a kívánatosság elvének hódolnak. formában vagy forma nélkül egykép haszontalan. Itt jelen meg ír. hogy e forma nem könny és eltalálni nagy érdem. sem mélységeit nem bírja meg. s nemzati sajátságoktól is függ. a tudóstól csak a forma választja eladni a tudonem bír meg s így haszon nélkül küzdenek a lehetetlenséggel. 8 a mennyi ós mikép kérdése a mveltségi viszonyok tos. hogy jogtalan. Mindez csak azt mutatja. A tudomány e formája nem könny. . Azoknak. annyi. akár emez alsóbb formáját megtagadni. mint semmi. a mirl holott a népírót el. ha nem tudomány.24S KRITIKAI DOLGOZATOK. Sok népíró elkerülhetetlen szükségesnek csak felületesen tudni. épen azok eltt. mi annyira szenvedhetetlen. E tént és történik. de fonmert a mveltséget mind szélesebb körben ter- jeszti. a legtöbb vásári tartja munka. melyet a forma rasztos negélyben keresik a formát. E fontosság idézett el minden nemzetnél van téren sok visszaélés tör- oly terjedelmes népirodalmat. jó volna szabatosan kozott az ügyben. így a mveltség némi elemeivel s bírnak. mint a világ legjelesebb írói és tudósai ellen viselni háborút. a rossz forma megrovást érdemel. kikre számítva van. beszélniök.

Jele. Ki rajzolni akar valamely korszakot. A törtémvészete nem a történetnyomozás és kritika és a nyelv bájai- mellzése a képzelem kicsapongásaért. felfogása korlátoltabb. eszményi felfogással az élet eseményeit s így a batás több a eszközével rendelkezik. a történetíró szorosan. történetírás. nagy érdem. hogy a regiek ellenmondást helyesen netírást és mégis mvészetkép gyakorolták. Az összehalmozott és megbírált anyagot alakítani kell. hatása gyöngébb. életet lehelni belé. de még magában nem ténetírás. de annyiban komolyabb. s itt a pont. ket. 249 II. Valóban a történetíróban sok kell oly tulajdonság- nak meglennie. A történetnyomozás nélküle és kritika becses dolog. költ sajátjai melyek a dráma. Az joga. a mennyi- ben megtörtént eseményeket beszél megtörtentek. ethikai tudományokban must is A történetírás már több épen úgy mvészet ma közel áll a forma volt a regieknél. Klio is. noha azért sok. De még nem elég. nincs az. Nincs is. legcsekélyebb részletig tényekhez van kötve.POLEMIKUS LKYKLKK.'sebb és sokkal több. el és úgy a mint Már Pojyb a köliöt is kijelölte azon különbségefogták föl a törté- melyek a történetírótól elválasztják. A törté- netirónak értenie kell az elbeszélés epikai folyamát és elénk plastikáját. hol szükség van a költ sajátságaira. a kett közt netírás uem találva.vagy regényDe költ-e n történetíró? Bizonyára alakítja nem. Sokkal kev. tudnia a jellemfestés és csopor- . ismerni és megbírálni tartozik minden kútforrást és adatot a ez lehet teljességben. A költ szabadon. Ez a törmi nagyrészt a forma mvészete. mint Melpomené- hez.

Nehéz mvészet ez. úgy birnia a nyelvet. a plastikai- lag kiemelkedik. egy-egy jellem. vagy kiemelkedhetik megkisérlenie minden eszközt. mint a mi illeti. éreznie a részek arányát s mindazt. Nei csoda. get bármily fegyelmezett képzelmet egy-egy tény az élénk színezés által egészen más jelentséget mint mint a mi mérlegét. A forma emberei — s így szól- nak — könnyen ragadhatnak eszményítésre. mely nem a költészeté. Ezt kell megtámadni. hol a formának legtöbb kinövése mutatkozik. Azonban azért. önkénytelenül megbillenti az igazság a compositio. mert igazságtalanságot követhet mely a csal- . hogy oly ritkán sikerül s épen azért annyian támadják meg. . még egy irodalom sem mondott le a forma a történetírás jogairól a történetírásban. mint az analysis tévedéseit. De mindenekeltt az a kérdés mit értünk tárgyilagosság alatt. a véghatás ereje kedveli a csalálmokat. A képzelem kicsapongásait épen úgy nem lehet védeni. mert némelyek regényírókká lesznek. nem a forma jogát. formai érdemre sem tehet szert. különösen a francziáknál. mi a compositio kikerekítésére vezet. mi háttérben maradhat. a mint hogy teszi is nem egy kitn kritikus. hogy eltalálhassa nyelvét. E két minden írót fenyeget s nem egyet sodor magával. el. midn történetet írnak.250 tosítás titkait KRITIKAI DOLGOZATOK. hogy a forma sokkép ellensége a tárgyilagosságnak is. Az a tárgyilagosság. a szép megcsal bármily éles észt : ers érzéke megvesztenyer. A könnyelm történetíró forma nélkül sem lesz lelkiismeretes. a ki pedig más formát erszakol a történetre. de szintén oly ritka. talán ritkább. mint emez. mely tarörvény : tózkodik megbélyegezni a bnt és dicsítni az erényt. s illeti. Némelyek hajlandók azt is állítani. .

lyek a kor küzdelmeit vezérlik. akkor képes megjelenni.EVELKK Í2nl álmok miatti félelmében nem igyekszik nézpontokat valamely korszakot. E nélkül a tárgyilagosság puszta történetírás czélul. Ilyesmit lehet válaszolni azoknak is. megnyugtatni olvasóit. menyek aljasitja néha kéjhölgygyé akkor ír történetet. hogy sok történetíró a küzd hatalmak udvaroncza. tagadás és ha ezt tzi ki a érdemli nem tudom. melj'ekböl megítéljen mely az eszményiesség túlságait úgy igyekszik kerülni. s adatokúi ki szolgál- nak az eljövend történetírónak. Az. kik a bölcsészi és politikai tudományok irodalmi formáit hasonló ellenvetésekkel ostromolják. . hogyan meg azon czímeket. A tárgyilagosságnak nem a forma ellensége. melyekkel az újabb és régibb kor- ban egykép megtisztelték.és szenvedélyeket fejezvén ki. hogy a kételyek tömkelegébe téved s az érzület határozatlanságában keresi a történetírói pártatés is lanságot. mint a történetírásban. találni. noha a forma joga itt jóval kevesebb. nem a szerepl hanem mikor az eszmék küzdelme határozott viszonyokat mintegy elhasználta magát. Miért például Voltaire és Rousseau tévedéseit csak féligmeddig is oly geniális irodalmi formáikban keresni. zott érzülettel nem tárgyilagosság mindenhatáro- A történetírónak elvégre birnia és kell mernie. pártok nézpontjából ítél. hanem valami egyéb. Mégis az ily mvek sincsenek minden becs nélkül mert tévélemények.POLKMIKUS I. teremtett s . bizonyára esetre kártékony. a történetírás szz múzsáját vagy a legjobb esetben mikor még lehetetlen. itélöbirónak tolván fel magát. végzettsége mutatkozik s midn ez mindig csak bizonyos kornak beegyéniáltaluk ségek halálával képviselt kezddik.

ha ers és határozott érzületté válik. Az angol és franczia irodalom föl. a korban rejlenek. s meddig megengedi a egyik tudomány méltósága. st a német irodalom sincs ezek A németek az újabb vetni a. az E szenvedések és vágyak pedig változnak és idk kényszersége az emberiség fejldése szerint. csakhogy kit'ojlése itt hs sorsa. eszköz a forma.25á KRITIKAI DOLGOZATOK. st tekintetben lehetetlen Az eszmék rendezése és fejlesztése már magában némi mvészettel jár. forma jogát. Az a erre iró nem mulaszthatja ezeket is igénybe venni. idben épen kezdik elmint a világon egyedül . midn. leghathatósabb kell Csak egy irodalomtörténetet kezünkbe vennünk avagy csak napjaink jelenségeire figyelnünk. melyeket igazában csak egy késbbi Nincs miért hát bizonyos miatt feladni a is. mire nagy mértékben foly be a kedély el és képzelem. Ezért a nos tudományok egész alapjokig folytorendüléseknek vannak kitéve és fejlödésökben is nem egyebek. amott pedig a vezéreszme hat reánk. bármint akarják. a oly folytonosságban a haladniok. melyre.'. Nem vonhatják ki magokat alóluk. Másfelöl a tudományokban sok ismeret csak úgy lesz valódi ismeretté. E tudományokra mindig hatnak a kor szenvedései és vágyai. hogy mindezt igazolva találjuk. nem egy bámulatos irodalmi formát mutat híjával.on nyelvet. azok leginkább önként szószólóikká válnak vagy önkéntelenül ural- mok alá vetik magokat. mint a kor eszméinek összpontosí- tott es erélyes kifejezései s így egyszersmind a koréi e tévedéseik is. Még minden nagy bölcsész kora vágyainak szolgált és szenvedéseit akai-ta meggyógyítani. Ezeknek oly feszültségben kell tartaniok figyelmünket. mint a drámában cselekvénynek. kor fedezhet föl.

E jellemzés- ben van valami igaz is. E két elembl a dolgozik a kritikus!. hogy a kritikára lem analysise s nincs szükség az érzés élénkségeés a képzelem erejére. Ily idk medd. mint ha a kritikus a fegyelmezetlen érzés és képzelem nyugtalanságának engedi át magát. s melyet meg- tanulni majdnem is nehéz mint áll magát a széptanra tudományt. unalmasak mulatságosak czímeivel kellene ket megtisztelnünk.és küzdelmekben szegény évek. A kritika irodalmi szerint formái jelleme és czéljai különbözk. részvét és hazafiság tnik fel. midn a kritika hivatása alig több. mit egyrészt a forma kritika által eszközöl. nézve és Mindez természetesen a még inkább áll a kritikára közelebbi érintkezésben a mely a legközönséggel. az eszmék. ságuk van. mint kegyelet. Mindez nem gúnyor. bármily különböz irányúak és tehetségek legyenek is egyenként. 25:i annyira oly büszkék voltnk volt.LEK.POLEMIKUS LKVF. a hol csak valamennyire találhatni s mozgékonysáaz irodalmi munkásságot és . Másfell elég az érte- csalódik. mint ébreszteni megnyerni a közönség Nekik sok e czélnak megfelel sajátfogékonyságát. Fogékonyságuk mindenütt talál valamit. e két elemre hat. ki azt hiszi. Két nagy osztályt lehet köztök megkülönböztetni. kik mindig jótékonyan hatnak s bizonyos a idben talán egyedül lehetségesek. epések és epétlenek. Ha az élez osztályozását fogadnók és el. Az ily kritikusok között vannak igen tiszteletre méltó egyéniségek is. bölcséBzire. Az utóbbiaknak nagy fogékonyságuk van. Valamely mnek egészben mindig az érzés és képzelem segítik elö. mely legtöbbször. melyet elfogulatlanságnak szoktak nevezni és sok jóakaratjok. felfogását E nélkül az értelem analysise épen oly hamis lesz.

Tetszik neki. Megengednek magoknak sok s tisztes- séges nyegleséget megrójják a nem tisztességest. hanem olyanokkal. kedélyük : rugékony. felköltik és ébrentartják fogékonyságát. . Irodalmi formáik rendesen behízelgk. a nélkül. kik mégis eleget tudnak. journalista kritikusok.254 KRITIKAI DOLGOZATOK. a nélkül. vastatják ol- magokat. vezetiül vá- hogy nem tudósokkal van baja. Nem egyszer hivatkoznak a hazafiérzésre. hamar mindig tudnak remélni szóval szeretetreméltó emberek s óhajtják. hogy elszédítenék 8 gyönyörködnek kísérleteiben. eszmékkel gazdagítják. össze mindent. kik mintegy az képviseli. de tudnak mértéket tartani Nem indulnak megrizni bizonyos állásde ki határozott elvekbl . nem zavarnak konyságuk felednek. kell szempontokat nyújtanak neki. pontot. Keresik a közönség kegyét. s szabad nem kitn bírált jelenséget Elég szellemdúsak bírálataik. Az élteseket tisztelettel emlegetik. olvasóikban érdeket gerjesz- teni mind mind a mvek iránt. hogy ezt mindenki észrevegye. Bátorítják a fiatal tehetséget. de a legtöbbször szellemdúsak és mindig elmések. guk alkalmazza magát a viszonj'okboz. mert Nem s rendszeresek ugyan. Mozgé- bámulatos. Könnyed élénk nyelven írnak. Jótékony talál- hatásuk mind e sajátságokból foly. megszokja lasztja. Irodalmi világfiak. de min- — dig tapintattal. mibe nem vegyül hízelgés. Ritkán mélyek. ismerve gyöngéit uraivá vezeti akarnak lenni. elsegítik élvezetét. E nemtudósok. Finom érzékök könnyen felfedezi a szempontokat. mert termékenyítn akarnak reá hatni. hogy alája vet- nék magokat. Mindennap s kozván velk a közönség. kik rendesen a lapok tárczáiban uralkodnak. lesznek. honnan méltányolni lehet is.

ma képírók. az igazság. Nem terjedelmesek a még kevésbbé kimerítk. Erezvén* . Hangulatjokat a tárgy szerint változtatják. Formáik Könnyen is hasonló vannak költi kitéve. st épen igyekezvén hatássá. szenvedélyes küzdk. epigrammai élt s mindazt. holnap elmónczek. félszegek. melyeket valamely mü egésze idéz el. mert többé-kevésbbé a mvészet és irodalom ecclectikusai. adomát. mint megvesztegetik a közönség ízlését. epicureusai. sokszor nézpontjaik kerülik el. nem válik tartoznak iskolához. majd bölcsészek. 8 így módjokban van hatni a kedélyigen bajlódnak. hova gyak- ran tévedniök törvényei kell. Ha nem átallják bátran haladni el azon az úton. a pillanatnyi sikert a mvészek örök Épen úgy meggyöngítik az irodalom veszélyeknek a komolyságát. m beszélvén e tárgy körül s nem e tárgyról. Jól értik mü tartalmának olynem az elbeszélését. mely már magában némi Kedvelik bírálat. E bajt aztán azzal hogy más bajba esnek. s hátránynyá. és s képzeletre. Eitkán indulván ki határozott az itt írót nagyrészt magából ott ítéleteik ingadozók. Bonczolgatással nem így könnyen s kikerekíthetik a for- mát. — Mindez elny könnyen kártékony elvekbl. melyeket a bírálandó idézett föl bennök. de kellemes és ingerl. kik rendesen nem képviselnek irányt. Most szónokok.POLEMIKUS LEVELEK. összezavarják a prózát nyelvvel avagy beleesnek a puszta phraseologiába. mi csattanó hatást idéz el. és fölé. de soha sem heves támadók. könnyen és öntudatlan emelik az élczet. Szeretnek ers színeket használni. Leginkább azon benyomások visszhangjai. ellentétet. Tulajdonkép nem mondanak ítéletet s megelégesznek bizonyos szellemdús reflexiókkal. megítélni. mely ritkán komoly szépség.

Nevetségessé teszik a hazafiságot is hazafiságból. Következetesek a kegyes letlensegig. ki nem és állhatják a középszerséget. Jó akaratjok is elfogultságnak szoktak vés. Ekkor némelyek csak kellemes fecsegk a mit tehetnek. hazaföl. Elttök határozott eszmény lebeg s élesen körvonaNekik sok czélnak lozott elvekbl indulnak hiszik. Vissza merik riasztani a kezdt s megtámadni a koszorút. a forma hatalom. hogy. midn megfelel sajátságuk van. igyekeznek lenni. Eszmészilárdan nyeiken irányt. st a nagy tehetségnek sem könnyen hódolnak. s az a legjobb. erélyesek az üldözésig. csüggve jogosítva követve a kitzött magokat mindenre. madnak reá 8 kelletlenül is tekintélyeivé is. fiatlanság és részvétlenség tnik Ez sem gunyor. ha rendszerök A legtöbbször ala- . mint kegyelet hiánya. hogy tudnának írni.256 KRITIKAI DOLGOZATOK. sot mindig nélkülöz- bizonyos idben hetetlenek. napjai. mit nevezni. Megengednek magoknak némi hiszik tisztességes személyeskedést s nem veszik rossz né- ha velk hasonlókép bánnak. Ily idk e a termékeny évek vagy a küzdelveszélyes irányokat kell megdön- mek teni. Mindig rendszeresek. még akkor tisztán történeti alapon nyugszik. kíméletlenebbek. válnak. Nem keresik a közönség kegyét. Az epés berek. néha élesen táven. kik jótékonyan hatnak. az ily kritikusok között is vannak tiszteletreméltó. Nincs és unalmas kritikusok egészen más emnagy és sokoldalú fogékonyságuk. ke- mi a legtöbbször. de meg sem vetik. de nincs mit. ha nézpontjokba ütközik. st amazoknál tiszteletreméltóbb egyének. ki. mint magok Nem igen gyönyörködnek a kí- sérletekben. nagy gondot fordítanak reá s egyszer csak azon veszik észre magokat.

formáik nehezebbek bajosabban kikerekíthetk. nehezen remélnek: szóval nem igen szeretetre méltó emberek a ezt magok épen homme avagj' annyira tudják. mert iroda- Az az irodalmi a korszakokat rendesen együtt képvi- selik költkkel. a a dráma táborozásával német dráma kifejldésének irányt adott. szemléket írnak oly nyelven. forma példányai. megvet ereszés terjedelmesen minden hivalkodó díszitményt.POLEMIKUS LKVELKK. hogy épen törekednek reá. Innen jótékony tiszteletet hatásuk. A közönség azon része. 257 posak. me- lyet az irodalom fordul és mvészet mélyebben s érdekel. megdöntik szorút csinált irányt és elkészítik a jót. doctrinaire kritikusok. . ha a dolog érdemére nézve nincs igazuk. Termékenyítn hatnak a rossz az irodalomra. Bonczolatokba kedvén és írván. Olykor ki alkotnak. hozzájuk tekinti ket legfelsbb törvényszékül. 17 Gt/uiai Pál: Kritikai dolgozatok. essayeket. örömest zók. s rzik mint a mvészet a például elleni irodalom méltóságát korszakot franczia megbélyegzik nyegleséget. mely komoly szépség. kedélyök nem nem könnyen felednek. lomtörténet írónak mindig fczélul szolgálnak. de ha sikerülnek a kritikai kerekdedséggel. sokszor mélyek. vívnak az érdemnek és megostromolják és nagyságot. de nem egyszer fárasztók. melyek a terjedelmességet a az értelem mélységét a képzelem s erejével egyesítik épen úgy meggyzik az olvasót. Mozgékonyságok kevés. Formáik nem behizelgök. kik rendesen a havi iratok vagy tüzetes kritikai lapokban uralkodnak épen önálló mveket eltt írnak. Ijelkiismeretes alaposságuk is viv számukra akkor is ellenségeik s fejtegetéseik még Néha Koa becsesek. klasszikái Lessing. csak von- Leginkább tanulmányokat. Irodalmi pose-ok. derült.

mely többé-kevésbbé pártmunka. elbájolják. midn vívni. igazságtalanok. merevekké vagy vezeti rögeszmék. kán kerülik folynak Ekkor lelkesülten szenvedélyesek és ritel a gúnyos hangulatot. kik rendszeröket képviselik. Ekkor keserséggel. ostro- molni kell. Egyébiránt Érzik és alapjukban ers szenved élyek. hol esza jöv felé. ket. hogy a kozó is. mondhatni. a tehetséget is itt meg st még mind csak azt látnak. Polémiáik néha gylöletesek. hibáik teszi Határozottságok. vagy látnoki hitök jobb. Hamar kétségbe ejti ket a jelen. melybe van s írnak irodalomtörténetet. egyszersmind a leglogikaibb gondol- E. tudják.258 KRITIKAI DOLGOZATOK. rendszerességök könnyen ket egyoldalúakká. Hangulatjok nem változatos. Igyekeznek megtartani a kritikusi méltóságot. Annak az árnyoldalait. akkor mutatkozik bels szenvedélyesség csak külsleg is. ers bonczoló dói agos tehetségök könnyen vesz pusztán taga- irányt. Formáik nehézsége miatt gyakran válnak formátlanokká vagy gyöngeségök érzetében oly formákba kövülnek. kinek szívén fek- szik az igazság. kik kez ják úton haladnak. de az irodalmi fejldésben. mes lyek élvezhetetlenek. mint. szenvedélyes gondolkozó. felül becsülni. eltelve hol csak romlást és aljasulást látnak. amit tehetnek. E sajátságukból is. örömest fordulnak a maithoz. mint nagy horderej tény jelen meg és ez a leg- ményeiket feltalálhatják. . kétségbe hozzák. Kedvencz költielveikkel ellenalig lát- hajlandók érdemökön míg azok iránt.és különczségekre. mely kerüli a lelkesedést s nem esik egykedvségbe.

A s gondolat és emberei között nagy a különbség a szellem fejleményeinek története epikailag. Azonban alakít. Az rint hol egyik. 17* . kell lennie a melytl függ mint mindenütt. nagy tévedés. E köve- természetesen az formára az nézve is kiterjed. De azért dalomtörténetírónak tárgya szerint. telés mint a más a nem történetírótól. nem kell beszélhet el A jellemzés is egészen más- nem s az események folyamának nélkülöznie Szóval a minden drámaiságot. st annyiban minden forma jó. felettök áll E kritikusok után j és az irodalomtörténetíró. A forma nem ok. távol van a 8 küzdelmektl olyasmit kö- így tárgyilagosabban Ítélhet. Hibáikat kinövéseiket irányaik nézeteik helyességét kétségbe szabad hozni. foly s Létezési joguk tényleges nyokból molni. anyag. formáik és és bens természetk eredmélehet és kell ostro- nyei. a forma nagj'részt a czél és tartalomtól függ. ki teljes erben mindig csak lenhet meg. újabb ritkábban is sikerül. mvésznek itt is. 259 m. Tle is vetelünk. E két osztály érdemei és hibái. mint tett államok története. hanem okozat. hol Í8 idk sze- másik emelkedik túlnyomóságra egymást mérsékelve gyakorol nagyobb hatást az viszo- irodalmi fejldésre.POLEMIKUS LEVELEK. melyet irodalomtörténetíró az egészen más természet. és történetírás neheaz iro- zebb. valamely korszak bevégzettségénél jes Az látköre szélesebb így egészben foghatja föl a történteket. de mindezt a formának tulajdonítani. a mennyiben a czélt és tartalmat jól tudja szolgálni. szóval szélsségei közt többen alkotnak átmenetet s együtt képviselik valamely korszak kritikai munkásságát.

íme nagyjában a tudomány irodaimi formáinak ön megvetni látszik. de némelyek igen jól tudják e kettt egyesíteni. ter- csoportosítani körülök a mozgalmakat. hanem a szellemnek egy mint a gondolatnak a nyelv. mi által teljesebb jellemrajzot s többoldalú felfogást eszkö- zölnek. mint ember kiemelkedik magánviszonyaival együtt. bölcsészi eladás bájos vegyülete. kézmüvi szóval technika. és hova törekedni jártasság része. Eo- h. világosabban. együtt születnek. E müvek becsének mindig nélkülözhetetlen föltétele a forma. hogy a becs forma."260 KRITIKAI DOLGOZATOK. dolog. a forma pajátsága. fel s habár odavetve. arczképezesnek is tág mez nyílik s az író. a történeti és hol az élénk és jellemz rajzot nyújmely az elbeszélés és fejtegetés. mindenik érzi. miért nem monda. védvén ön ellenében a . védelme. oly nyelven. viszont élénken rajzolni a társadalmi és politikai viszonyok hatását az irodalomra és s a mindenütt ott- lebegö vezéreszme nyomain kimutatni a szellem útját s mintegy láthatókká tenni a küzdelmek eredszóval ményeit: tani. mit az irodalomtörténetben akadályoz a részek aránya. Általában a forma teljessége tökély. kon az irodalomtörténettel az egyes írók jellemrajza. nagy nélküli tévedései mellett nem minden hozzá? Akkor tek ön iránt is csak tudni kell nem szólalok akarva sem lehe- igazságtalan. melyeket írt Miért nem csak is. midn most akaratlanul for- azzá kellett lennem. Tudnia kell nagy vonásokkal és kiemelkedn mészetesen festeni a korszakot nagy íróiban. : kell sohasem külsség. egymástól függenek s ha meghasonlanak. egymásért s egymás miatt beteg. Az egyes írók müveirl írt tanulmányokban már kevesebb a történeti és több a kritikai elem.

KK. Söt többet mondok ön a forrant. midn saját az ó és új kor irodalmára hivatkoztam. mint az irodalmi forma egyik leglényegesebb része ? S mi ritka ez nálunk. Mégis iskolájának gyznie kellett s legyzetése csapás lett volna. ségeket például.POLEMlKUa I. a mit tagad. Valóban prózánk nem emelkedik úgy. mely többé-kevésbé idegenszer volt. mint bármely magyar kritikuséi. Hogyan hihessem hát önt a forma ellenségének? Bizonyára vesztegettem a volna szót. gyakorlatban meglehetsen tiszteli. Említsem-e ernyedetlen munkásságát és eredménydús küzdelmeit? Nemde mindig eszményei közé tartozott a jó magyar próza? Mi egyéb ez. 261 melynek ön teljességgel nem ellensége. Ön hatott is ez emelkedésre.Ugy van. egész- . Hiszen önt jobban alá a forma jogát. egy után elégtételül egy mosolyt. hogy ellenmondás. . és erteljesebbé tegye. Kazinczy. Prózánk.KVKI. Engedjen elismerje. hajlandó erltetést és különcz- követni el. mint bármelyikünket iro- dalmunk emelkedése. hogy erteljes folytatása lehetne a Kazinczy óta megindult mozgalmak- méltán nevezünk nyelvünk megváltójának. mint a jó kötött beszéd. mely csak ennyibl is áll vegye ez- elméletben pártfogása heviti. hogy melyek elmaradnyelvét minél jellemzbb is kész. Min meg nekem nem. mely a XVI. ritkább. a viszonyok kényszersége és a fejldés nak. Míg ön elméletben tagadja a foraaa jogát. Czikkei formai tekintetben is gondot árulnak el. kit rendje szerint oly magyar prózának ln alkotója. a tizennyolczadikban. csak czikkeire kellett utasítanom önt. : máért még oly áldozatokra hatnának. pedig ez is eléggé ritka. többet. vagy ha : azt kérést. mint költ és kritikus egyaránt. és XVH-ik században oly szép virágzásnak indult.

Zrínyinek új elismerést szerzett. tehetetlenséget. jöv dicsségében hív hogy megutálva aljasodásunkat. A Kazinczy pártjának gyznie kellett. annyira lehanyatlott. ben véve. mint azeltt. de aránylag pongyolább és mikép. Mint költ idegen formák mellett küzdött. amennyire lehetséges volt. mint maga is hivé. szabatosság ízléstelen gazdagságát. elaljasult. mióta költészetünk a népi elemmel ölelkezik. Kazinczy és pártjánál volt mveltség. idegen prózák szépségeit ültette át nyelvünkbe. nem hanem Azonban a teljes gy- zelem újabb visszahatást idézett el.^ melyre elébb ország írta föl. a E valami a korszellem a jelen gyalázatából vágy. mely nem képviselte ugyan a tudományt és ízlést. ízlés. mint Széchenyi. E visszahatás gylöli az idegen bájt és visszaköveteli a magyar prózát. jól ismerte a régi irodal- mat. máit az idegen prózák bájaival ostromolta. Prózánk általán véve magyarabb és inkább akar magából fejldni. vala. de a tehetetlenséget és tespedést sem s mely azóta mutatkozik legélénkebben.^ táplálkozó szégyen. hogy Magyarlesz. mégis sokkal inkább gylölte a múltat. de visszaköveteli nagy . mint prózaíró.262 KRITIKAI DOLGOZATOK. De mit képviseltek e támadók ? Nagy részt a tudatlanságot. ízléshiányt és tespedést. Bár régi szavakat is elevenített föl. Az ó irodalom képviseli keményen támadtak reá. zagyva szegénységét. megifjuljunk az elretörekvés küzdelmeiben. hogy csak forradalom segíthetett rajta. tudja. tetter és még valami. mert az elöretörekvés zászlóját lobogtatta. és maga sem zajjal. Kazinczy volt e forradalom indítója és vezetje. a tudomány. Mikor nem tette magát a forradalom teljes ellentétbe a múlttal ? Kazinczy nélküli cziczo- prózánk nehézkes ertlenségét. volt.

Büszkék vagyunk reá. ha kelletlenül is alkalmazzuk közmondásait. Azt hisszük. nem annyira szép- mint együgységet és latinizmusát. Gúnyolódunk a rossz jut. és lansági ösztönbl és restségbl. Korlát- szókat faragni.iskola korában.POLEMIKVS LEVELEK. s Fennen követeljük a magyar kócsintunk. Jutalmakat üldözött untalan s tzünk a nyelvhibákra az nyelvhibák eszébe történetesen nyelvünk új szebb s sajátságai. mint a Kazinczy. Ha a Kazinczy-iskola aggódva mutatnak a visszahatás e korlátlan- . Fölszedünk mit úton-útfelén találunk. Mégis e tösgyökerességünk untalan gúnyolja magát. idegen nyelven olykor úgy legfélszegebb fordítóink tanít- a hogy idegenszerebbekké mint Ki a Kazinczy-iskola ványai. mert a nép nyelvét akarjuk alapúi venni. ha kirívón tudjuk utánozni régi emlékíróink nyelvének ségeit. 263 mvészietlenebb. hogy a nemeit jó s néha arról is megfeledis prózához gondolat szókötést kellene. vagy mert sokat vál- olvasunk erltetjük nak. Nem sokat tördünk vele. Korlátlanul írunk. próza különböz keznénk. Hajlandók vagyunk a legköznapibb nyelven irni. hogyha jól-rosszul használjuk a nép kifejezéseit. mert érezzük. beszélünk nyelvet. Engedünk az ösztönnek és nem tartunk a tévedésektl. nem panaszkodik és hirlap- íróink nagy részére. Nagy magyarságunk összezavarja a szóra. mert haragszunk a sok mindent: jót. szókkal ha valakinek rossz a nemzeti széltiben dicsség nevében. ha idegen rossz szó új j tollúnk alá. hogy nyelvtanaink helytelen dolgokat is tanítanak. eredetiek vagyunk és magyar prózát írunk. rosszat. használjuk. ki képes megérteni a törvények és rendeletek hívei magyar párját. mert gylöljük a mesterkélt magyarság idótlenségeit.

mint én. de ízlés er az alkalmazásban. egészen igázok van. kik — másik fogják és erköl- az egészséges 1 közönség nevében bee szélnek. mint egyik ezikkében ! mondja. prózaírók. csak jobban és Mindezt ön jobban tudja. Elméleti nyelvészeink sokkal több szorgalmat fejtenek ki. s bizonyosan fájlalja is. midn azok. mind az alsóbb rétegek irodalmává. pedig sokkal jobban illenék önhöz a forma védelme küzdelem Istenem is? a jó magyar prózáért. mint a gyakorlat emberei. ha úgynevezett klasszikái prózánkat tzik ki eszményül. ságára. Oh Miért panaszkodott hát régen annyit. szeret De ön. Alig pár író törekszik ez irány Még messze vagyunk ez irány diadalától lenek viszonyaink e s mi kedvezttöbbet válik tekintetben. embergylöl ós hazafiatlan czímeket. noha megvetni látszik a formát. kik reánk aggat- . miért panaszkodik hát most annyit a többek közt reám A panasz a gyávaság. Ez irány az ers ma: gyarság és alkotó és mgond. A kritikusnak szenvednie kell a betegségeiben. nem panaszkodni. de félig sincs igázok. hogy inkább ne említsek. az elégületlenség. kal csekélyebb. megvetend indulat és mindenik betegség talán mondani némely bátor szerkesztk csös írók. nagyravágyás egyik szánalomra méltó. melyen költészetünk egy nagy lépést tn az eredetiség és dicsség felé. Jiivált a szókötésre nézve. Prózáinknak azzal rokon irányban kell fejldnie. a gyávaság tagadni nagyravágyás mit el Miért teszünk s mit tennünk kell? Miért ne trjük a világfájdalmas. a jele. irodalmunk.264 KRITIKAI DOLGOZATOK. Az idetörekvés sokhogysem mozgalomnak lehetne ne- vezni. Mind hiába és azt. midn. *a régi irodalom és népnyelv tanulmányozása. a mvészi felé.

nem .: I'OLKMIKUS I. mert bírálataimra rhetor és széltiben alkalmazták a csillogó pathetikus költ czímeit hanem. mi nem vagyunk kivételek s ha ön eljátszá szerepét. Mindig is bosszankodtam. én miért vonalehetne ön ellen. óvást teszés szépirodalmiaskodásnak ellen gondjait. "^Ö") ják. Én legalább többször olvastam ilyesmit lapjainkban. Pest. mit beszélnek? Én részemrl belle s nagyon beteg vagyok. Úgy látszik. csak úgy odavetve.VKLKK. tenni. e czikkben vagy könyvben nincs tudomány. . nagyon költknek. elégületlenkedni tovább pa- naszlok önre. a forma sem a tudományé. júl. Furcsa helyzetben vagyok. dilettánsoknak. oldaldöféskép. 2f). Ez rendesen a perlfelek komikai oldala. . VÁLASZ EBDÉLYI JÁNOSNAK. azért. szeretek nem csinálok titkot.F. kodnám ugyanazt Nálunk könyvet. ezért csak elméskedve miért látszanak tagadni a tudomány irodalmi forrná- . hogy szer e jó urak miért . phraseologoknak gúnyolni fölemlegetik a tudomány méltóságának nek az imaginatio nevezik a stylista megaláztatását. panaszkodni. azt sem tudják. Ön ráfogással vádol: ha ilyeskönnyedén mernék kimondani ön értetlennekem ugyanazt kell mondaséget hány szememre önnek ön nyugodtságomat nem foghatja meg nom én ingerültségén csodálkozom. kik némi formai törekvéssel irnak tudományos tüstént czikket vagy rhetoroknak. magukat miért nem magyarázzák ki vagy egynem mondják ki egyenesen meg ezért . oly . nekem hasonló vádam : mit. . divatos az oly írókat.

bírálataikkal felül akarják haladni szépségben a költt és prózáikkal verset. Polemikus levelem keletkezésének ez a története. hogy ön nem ellensége a kritikai formáknak. ezt czikkemben . rült ön tje tet jelenti. brutális E két vád kizárja egymást vagy csak ráfogó vagyok. B elször is ha Arany. kinek Külön sem fogadhatom el e czímeket azt kérdem öntl. nem magamat. hogy tom. ki helyét. csodálkozik hogy ráfogást használtam és értelmetlenségemen. a tudomány. hogy vádat. mely kezdnél : számot tenne. hogy bvebben kimagyarázza magát e vita tán egy egész elmélettel fog elállni. De ön 8 azt állítja. is valék s nem gúnykép. felbizga- mány eladásában is elvitázhatlan e Elhatároztam magamban. melyek a tudojoggal birnak. mit fogna mondani. különösen a kritika irodalmi formáit. hogy kik nem a formára törekv törekvéseikben rossz modorba nélkül tévedt kritikusokra írva czélzott. Vártam oly emberre. hanem és azokra. a is azonnal indokolás Vádol. vagy csak korlátolt esz értelmetlen. hanem a formai törekvést. dicsérik és ajánlják közönségnek. mert van valami. kérdést tekintély és megállja Eljött ön gúnyolva a némely kritikustársát. a hogyan ön vévé meg gyzdve. ját és Üldözni az imaginatiót és stylt. legalább kifejeztem s gyakorlatban nem. ön jambusait chorjambusoknak .266 KPwITIKAI DOLGOZATOK. 8 mi bizonyára nagy nye- reség miért könnyen megbocsáthatni az én polémiái viszketegemet. Czélom sike. Magamra vettem e mert társaim közt leginkább vehettem magamra és védtem. Tudtam. — folytán — mint e lapok szerkesz- a formáról és prózáról egész elméle- szándékszik közzé tenni.

P. . mint ön hozzám: «Uram. sem szívem rediben ön most . magam a ráfogás is írtam mindkettt. 1856. magamat. de ön igazságtalan.)) Nemde azt felelné ön: «A tény igaz lehet. a hogyan én értettem s a legrosszabb esetben is van ott két sor. a ha nem óvás az imaginatio ellen a és szépirodalmiaskodás kritikában. ön bírálatában nyoma írói az lelkiismeretnek kezemben a verjem az s megkönnyen mondott szavaiért. hogy elbánjam önnel kegyetlenségig chorjambustól. melyet ön rám fog. ón ugyan meg tudom különböztetni a jambust a fegyver. mert az ön máskép magyarázott szavai úgy is érthetk. mert becsüIlyesmit felelek én is letességemet hozza kétségbe. Vizsgáljuk e két sort. melyeket sem én nem ferdítettem el. prózáikkal a verset. POLEMIKUS LEVKLKK. Ön így szól: «Magam rénem tördöm vele. mint kritikus. Tárcza. de ön s nagy vád csak a rossz- akarat ki . Íl<i7 midn e lapokban verseit bírálta. 2.)) akarom bizonyítani. én megvizsgál- tam magam.* úgy szó- lana önhöz. az egyszer bitorul használta sincs az igazság jogát írói . N. s a bnt. világos bizonyítványai esetében mondhatni fejez- én tévedhettem szórakozásból vagy rosszul ki hettem önnek. nem találtam sem fejemben. szóval : megtámadása formai * L. hogy szórakozott vagy értelmetlen sem vagyok. igen ingerült. nézte. sem ön ki nem magyarázott s melyek magokban íb elég fogantyút nyújtottak volna nékem polémiám többet : st azt is be megkezdésére. ha némely » kritikus társaim bírálataikkal felül akarják haladni a költt. szérl. Mi ez. Bzept. döfés a csillogó rhetor és pathetikus ha nem oldalkölt kritikusokra..

Jó ha valaki nagynak nézi az irodalmi czélt. de melynek e szavai bizonyítják. s is eléggé magyaráztam ön sorait mennyiben tartottam jogosnak önhöz köthetni elóvatosan így folytatja « min mondandó nézeteimet. a legtöbbször nem ok mindig elég félszegen. a próza és költészet kábító vegyületének. ideje vizsgáinimi igaz e vádakban. hogy a lelkesedésnek állok útjába. midn bizonyos rossz modort megró. miszerint már is találhatni oly eljárásra. ez idézet levelembl. a forma mellett egyetlen árva szót sem emel s így mellözhetnek tartja ön megrovása rokon azokkal a vádakkal. melylyel és Jules Janin. törekvés elferdülésébl származott rossz e modornak.268 KKITIKAI DOLGOZATOK. hogy túlnyomó amaz elsnek szemmeltartása és kitzése. mégis hogy ne nézessék csupa mélv gyanánt. Ezt nem most írom. szoktak emelni. nem volt-e jogom mondani önnek nem védem korcsszülötteimet. s melyet gyanússá tevének? S vájjon. is nem tagadni. . melyben ön szerint semmi nyoma giája ellen nélkül. Ön : Örülök rajta. Heine és Börne annyi nem mindig utánzóik oly jótékony sikert arattak. igaza lehet. ha annyiban megvetni látszik. minthogy érdemli: de félek. ») . a dilettantismus phraseoloa formának. ha elismerés szól Arany iránt. s mi nem. ha mondom. de az írói lelkiismeretnek. melyet ön. de a mvészeti czél nagyobb mindennél. ezt megteszik alapos ismertet czikkei. s nekem úgy súgja valami. mely nincs eléggé indokolva. melyeket nálunk az újabb idben a tudomány népszersítése. bírálat legyen. Menjünk tovább. a mennyiben. de védem mint de formának jogát. hogy követeli. ha vettem e egyszer magamra : vádat.

kik rendesen csak az általános benyomást színezik egy ki. nem . hogy egy szépen írt irodalmi miivel gyönyörködtessék olvasóikat. mit akart mondani s azért. Mi czikkeit fecseghettünk ugyan elég össze. Gregnss. ingerl rendetlenségben beszélnek a tárgy körül. nagyon tréfás. alatt egyebet értett a puszta dicsére- hhót. olyan. de s mindenikünk meggyzdésbl hosszú hogy a könyvnek keleté legyen. indokolást és az irodai )iii és mvészeti czél szembetételét. Az irodalmi cí:éluak ily értelmezése minden esetre eredeti. hanem én. fejtegetésével minthogy elvek vagy alkalmazásával szolgálják a az mmüaz vészet i czélt ? így fogtam fel elvet. Kik bírálták vagy. Ön irodalmi czél tet. minden könyvet dicsérnek legkevésbbé a divat- lapok kritikusai. érdekes és szellemdús dolgokat írnak. hogy a könyvnek keleté legyen. de nem a tárgyról s nek engedik czéljok inkább az. mint a hogy értettem? Nem természetesen jnthatott-e eszembe sorokban a tartalom elhanya{:. 269 A fennebbi két eor után érthettem-e azt máskép. azonban ön legjobban tudhatja. mintha valakinek tolvaj szándékát emberbaráti czélnak nevezzük. ön szerint. a logikailag szállva le megelz : sorokról. egy- ers lelkesülési át rohamnak vagy gúnyos szeszély- magokat. hogy ön Arany bírálóiról szólt.olása a formai törek- vés kedvéért ? Kem hihettem-e jogosan. hogy ön e csak kibvíti fennebbi állítását.KK.POLKMIKUS LKVKl. Mindez az én értelmezésem mellett szól. Aztán vegyük ide azt a körülményt. Bérczy. Kemény. haszontalanságot írta Salamon. de ritkán elemeznek. dicsérték a nagy leginkább Aranj^t az újabb kik idben? Épen nem s azok. hiszen azon megrótt rhetor és költ kritikusok azok.

hogy ön a forma egyetlen árva szót hiszi. mely úgy látszik nem csak az én sajátságom. mint számos német kritikus. miért. vagy el ers árnyalat választja a kettt. ha mindjárt lemondani azon jogomról. Felkiált mellett hogyan hihettem. mint a mit mondottam? Bele essem-e ama pathosba. a forma jogairól a iuclományhan hallgat. hinnem is Mindemellett ön mintegy helyességén. igaz. különösen Ez nem mindegy. e pártolja és szinte cultusaá Ez helyeket beszél mind olvastam. hogy bárki szavait úgy értsem. Most már mit tegyek? Eáfogást vitassak-e önre? Mondjam-e: ön elferdíti tételeimet és vakmern mást mondat velem. mert ön a költészetben sürgeti a formát^ hanem azért. s sem emelt s így mellöz- hetnek hol a utasít czikke forma én tiszteletét számos oly mindennél jobban magasítja. többire aztán semmi gondom. a mint nekem a logika és körülmények magyarázzák. kiemeli. mit nem . lehetetlen kell magyarázatának. a szememre mennyit egy pillantással átolvasok. Én csak egy összeezt értelmetlenségnek. elég igazságtalanul. Én nem azért kezdtem polémiát. De ön? A ? költészet formáiról. kétkedve a magyarázata is nem elégszik s meg ráfogás és értel- metlenség vádjaival veti. helyére.270 KRITIKAI DOLGOZATOK. hogy ''s ön bámulhatja gúnyol- Goethe hatja mveiben Macaulayt a formát s regényírónak épen a formáért. A tudomány. hogy a midn megrójja a kritikai formák elferdülését. ? ha megharagszik kis Oh nem és nincs hanem mindenkié. az eszmeárnyalatok s zavarásának nevezem az egészet nem gyöngéd- . min formákról Min formákról bea kritika irodalmi legalább oly szélek én formáiról. az-elhamarkodást a Ön szerint nekem : elég négy-öt sor.

itt nem nyílik alkalom ily s kellemetlenségbe bonyolíthatnom önt és magamat. melyek annyi széptani érdekkel bírnak. mi szintén nagy untatnom a jámbor olvasót. mert saját magánügyei- met kellene közönség elé hoznom. hogy mi a teenama világos és érthet vádakra fogok szorítkozni.VELKK. hogy hanyagságom oka. Eemé- dm : lem. mint inkább töprengés. Már ert vettem rajta s közelebbrl veendi ön meg a hátra lev két levelet. teszem. baj. . mitl ön annyira hanem mert nincs jogom többre. a mivel oly igazán vádol. !á71 ségböl vagy tiszteletbl irtózik.POLKMIKUS LK. Nem hogy miért nem folytatom polémikus leveleimet. védhetem magamat. Igen jól tudom. Annyiról biztosíthatom önt. Azt sincs jogom tagadni. nem annyira lelkiismeretlenség.

ÍKÓNÖINK. Ha ez a rosszul felfogott nötisztelet- még hagyján. ha a nötisztelet oly nagyon szívükön fekünnék. Pest. . dig tisztelik a telik. mind hogy még túlságaiban is nagy kíméletet érdemel. különösen nálunk. majd másik divatlap vezet be kettt-hármat nagy elragadtatás kíséretében. böl folyna. mind a társadalmi. Most egyik. Flóra 50 költeménye. bizonyos udvarlói hang. kik némi keleties és a nötiszteletnek nem épen kedvez házi szokásokat máig sem tudtunk egészen levetkzni. Emich Gusztáv könyvnyomdája Fordította ^ Andersen meséi. . Pest. Ok nem annyira a nket tiszörülni látszamint az írónket magasztalják . 1858. 1858. melyekben nem minnket. Azonban divatlapjaink egészen más indokból vannak elragadtatva legalább. írónink napról-napra szaporodnak. nemcsak a bókokban volnának pazarak. de jobban vigyáznának verseikre. novelláikra is. Kiadja Lampel Kóbert. s már csaknem szokássá vált irányokban az udvariasságnál több. Szendrey Julra. újdonságaikra. s A nötisztelet valami oly szép és erkölcsös dolog kútfeje annyi nemesnek és jónak az irodalmi téren.

hogy a nöí kedély. a férfiú pályáiról díszét. E hangulat áltaha nincs is épen így rendszerbe szedve. t helyett írótollat forgatni. eltakart. kül. e 8 Nem Gyulai Pál: Kritikai dolgozatok 18 . az államférfiakra. mint be nem vallott.. durva férfidölyf és elítélet mondatja ezt velünk. megvalljuk. hogyan profavallomáso- nálja érzéseit az egész világ eltt. igen sok nnél tató. mert mi egyéb az írónség. min ségünk fényébe egy új sugár olvad. kíván- csian várják. ha sok. férfiak hanem . tudósokra új gyönyörködnek a szellem ez lélek ós szív fuvals mely a eddig ismeretlen a elöl elzárt kincseit fogja föllebbenteni. hogy nem de lenne csoda. kivételkép bizonyos körre szorítva. kritikusokra latán. mint mint a többi nnél fensbb lényt. . felülemelkedett körén s elég nagy szellem. ÍRÓNINK. de nyug- ügyes-bajos. melyet elvben tagadni akarunk. hogy mi sem maradunk el a többi nemzetektl s nemzeti dicskat tesz. boldogító házi körben keresni az a dicsséget. divattá kezdene válni nem a zajtalan. 273 nak. hanem épen mély ntisztelet s az elítéleteknél is veszélyesebb társadalmi sopbismák gylölete. hanem irodalom zajos. Mi. nem osztozunk e nézetekben a nélhogy az írónség jogosultságát. félbeszerbe alkalmazott nemancípatio. mely kizárta a nt nemének ki üdvözlik az írónt. oly általános. hogy a magyar no is elég höslelkü és szabadelm szembeszállani azon százados elítélettel. némi igazoló körülmények közt meg ne engednk. melynek csak a családi kör számára kellene megnyílni. nehéz és sivár pályáján. lános. min élményekrl tanúskodik s fejti meg új oldalról a szerelem és házasélet nagy kérdéseit el vannak telve hazafias büszkeséggel. többé nem a cselédekre és zsémbelni.

sem a tudományban nem emelkedhetik egy rangra a hasonló tehetség férfiúval. felülmúlják a legtöbb egy Homer. mert mindaz. egy Michelangelo teljes lehetetlenség. egy Washington. A nö physikai és szellemi alkatánál fogva ^pen oly képtelen a férfiú pályájára. Aki ezen Nem donait . mint a férfi a nére s Kisfaludy Sándor nem élczet. vagy soha sem fejldhetik ki benne teljesen. fejti meg . egy Bacon. sem az állam ügyekben. kisebbíteni akarjuk a n szellemi tulaj- azok viszonylag bizonyosan ott egyranguak a férfiúéval. és bnös tan. egy Phidias. midn így szól körét és A n pályáját conventio szabta meg. csakhogy egészen más s nemek. bohó . csorbaság. sem több. egy Shakespeare. mi a férfiút valóban naggyá teszi. Ez annyira természetes jelenség fejtegetése a legtermészetesebben az egész kérdést. mely senkit sem tenne oly szerencsétlenné. kinek sorsán javítani akar. kik némely férfipályán is férfiút.: 274 KRITIKAI DOLGOZATOK. sem kevesebb. mint az. Van határa a két nemnek. hanem igazságot mond. hiba. A nnemen egy Napóleon. nem Hanem S toldása az érdemnek. egy Kant. vagy egészen hiányzik a nben. hogy mindig voltak és lesznek egyes ritka nagy tehetség nk. puszta nem férfiönkény vagy hanem a természet rendje és a társadalom szüksége. mint épen a nöt. Azt sem tagadjuk. átalliág. sem a költészetben. Amit állítani merünk. más kör- ben és kifej thetk egyedül jótékonyak. hogy bármily nagy tehetséggel bírjon valamely n.

s önkénytelenül ragadja bizarr eszmékre. mert Sand aligha képes volt igazán szeretni s a férfiakat legföljebb csak köl- ti izgalmakra vagy irodalmi czélokra használta föl. sem mvészetben. hamar elsajátítják s ezer mélyek. társadalmi irányát. a pbantasia. melyek nem annyira teremtk. asszonya. mégis mvein. az ész. vagy jobban sivárak. hamis genialitásra. a fogékonyRág. például. S ekkor bár akaratlanul. de nem oly hogy képesek legyenek ers bocsszomjat táplálni és nagy könnyebben czélt vinni ki. föláldozóbbak. milyenek a Ezért színészet. leginkább fogékonyságra van- nak ének. is. mennél nagyobb tehetségüek.lUÓNlNK. újat s szellerndúsan dolgozzák föl. szóval délyei talán az alkotó er . mint visszateremtk lévén. st épen csak ni sajátságok által kiaz vihetk.sak genialis paradoxonokig vagy csillogó capriceokra fölemelkedni. szenve- bevesebbek. E gyöngeség és tehetetlenség. lélekben szóval : uralkodóbb az ösztöu. Nök még sohasem törtek új sem irodalomban. az érzés. 275 A ni az értelem. Sand e századnak bizonyosan leg- geniálisabb ható. Ez alkotási tehetetlenség kevésbbé észrevehet oly mvészetekben. egyetlen nagy eszmével sem vitték elbb a tudományt s nem tudnak pályát fogják soha. kitartók. A mit megérthetnek. is elfojtott dühvel tölti el ket. megértik. alapítva. mint a férfiak. lehetségesek a nagy eladó zene és énekesnk és szi18* . : mint az akarat. kedveseinek tartott alkalmasint hibásan. melyet annál inkább éreznek. mondva változatban. ez s amaz a kölcsönözte. képezi. de valami s mélyet találni teljesen képtelenek legfeljebb <. a férfiak befolyása alatt állanak. ujjal kimutat- hogy philosophiáját. tulságokra. mely oldalát kiket mveinek leggyöngébb barátjától világ.

Azonban vett alkotásról férfiaktól. mértt. melyet semmi sem tud kifárasztani. finomságuk. Se meghasonlás követni fogja ket az életben is. érzéseik heve elragadtatja a ket. de körük mindig korlátolt marad. Csaknem két- . nincs lelki erejök az akarat és tehetségek összpontosítására. ama erényes becsszomjig. mint e pályákon. mi lehetetlenné teszi nekik. lágyság. egyformaság. töröttség. a helyzet természetébl hetlen foly. A nk képtelenek a fáradhelyzetükbl folyó korlátolt látkörök miatt szenvedélyeiknél fogva mindig egyoldalú- ságos és szigorú abstractióra. dicsségévé. egyes részletek sikerül- mint az egész bizonyos körben bámulatos nagyságra emelkedhetnek. mihelyt szorosabb értelemben van szó. itt is. írói és mvészi pályát A hiúság talán sehol sem fejldik ki oly nagy mértékben. melyek a tudós. ragyogásuk. születik. de az eröteljességet. hogy urai lehessenek a mvészet inkább . mélységösenki szabatosságukat jogosan. meghasonlás. Egy Beethoven a nnemen épen oly lehetmint Shakespeare. mely összetörvén az önszeretet bálványát. Nem birnak elég sem bámulhatja bennök nyugodtsággal a mély és elég közvetlen intuitióra. a mélyen ható analysisre. körülörvénylik. Ezért alkotásaikban nek. és tudomány anyagának. mi leginkább Az úgyszólva elkerül- hiúságból ama büszke ama fönséges türelemig. kevésnek ményt emelte kultusszá. az eszmét. nésznok. mely beelégszik önmagával. s és heves ságra ragadtatnak.276 KRITIKAI DOLGOZATOK. Szegények kétszeresen ki vannak téve azon számtalan semmi nagy nem — veszélynek. az ered- van ereje fölemelkedni önérzetig. a nk messze maradnak a lenség. pedig e nélkül Innen legsikerültebb müveikben is mindig észrevehet bizonyos habozás.

kikért mindent áldozni vágynak. észrevétlenül bálteremmé. hol untalan a kaczérság egy-egy nevetséges vagy szomorú jelenetét kell eljátszaniuk. szeretetre. S a nu. hogy gíthetnek hiúságuknak. melyet más téren ki. hogy az írók. neveltetésénél fogva sokkal hiúbb. hiába akarva. minél lelkiismeretesebbek. A férj. melynek áldásává lehetnének. a családi kör. S ez is s még csekélység. melyet szeretni hittek. tudósok és közt aránylag legtöbb hiú embert találhatni. mily könnyen válik hiúsága bábjává. a csamegvetnek és visszaóhajtanak. ragaszölték ki kodásra vannak teremtve. hogy mindezt bevallják. Büszkeségök nem engedi. a gyer- mekek. a kaczérság színpadává. de annál fájóbban. annál mélyebben érzik. 8 a számokra majd minanalysis az küzdés és dicsoségszomj képtelenné teszi ket ják boldogságra és boldogításra egykép. fogja ket. ki már termédzeténél. mint a férfiú.lliÓNINK. tetben a mvészek E tekin- nagy szellemek közül is csak kevesen mentek sok szánandó és nevetséges gyöngeségtl. kisérni. kit szüntelen üldözni ládélet boldogságáé. k szerelemre. s kikért oly keveset bírnak tenni. Az csak tévtanokat fordul. Hiába csal- meg magokat. Hányan nem lesznek csak azért író- nk. tápot nyújtsanak ? Hány eltt nem elénem válik szalonná. melyre képtelenekké tették magokat s mely nélkül még sem élhetnek. s melynek csak terhére kell vál- . á77 ségtelen igazság. magokból nem akarva a niséget. az összezúzott érzel: mek képe visszakérik jogaikat egész a sírig betölthetetaz eljátszott boldogság len ürt éreznek szíveikben. s kit még szeretni akarnának. nket épen szívok ellen ezek fenyegetik. Vannak na- gyobb veszélyek dig a legtehetségesebb abstractio szül. az irodalom önkénytelen.

kik- hez mindenkinek joga van. Nem a nket támadtuk meg. itt családi élet körén. hogy mindenki tudni fogja vágyaikat. E körülmény s fáj ingerH. avagy ha csak a boldogság romjain tévelyegnek 8 nem egyszersmind a bn ösvényén. ha csak ez tragikum vagy komikum utóbbi. És nincs erejök hozzá. prózai. Életük s ni. csendes. dicsvágyból. Sorsok mindig szerencse. és az egyensúly többé helyre nem fiakhoz. nem kerülsoroljuk el. n. hanem csak azon Még egyszer ismételjük. mulatja el kell magát. vagy csael kell ládjokkal. vagy a világgal. a nagy tömeg. veszniök. hogy kivon- ják magokat ez örvénybl. Nincs menekülés. zajos és veszélyes. mely olj^ rágalmaz. utálattal tölti el lettel ket önmagok iránt. melyeket a het ki. nekik. Sem a fér- tartoznak. szk. szeretnék föltárni egész kedélyöket költi lelkesülésbl. s gylö- a társadalmi intézmények ellen. örök meghasonlásban élniök . vonja és bántja ket. sem a közpályán. sem a nkhöz nem súlypontja kívül esett a jogait követelik. gúnyol. Talán küzdeni fognak. az örömest niok élményeiket. ott a nk a férfiakét. állítható. talán összeszedik egész erejöket. magukat. hanem csak azon veszélyeket ha írón lesz. egész világ. Balhelyzetök minden következményét 8 hordoz- önmagokkal és a világgal. nem a ni jellemet becsméreljük. nem akarunk félre értetni. de csak új örvények közt választhatnak : szakítani. A közönség személyeivé váltak. ez igen sem a családi körben nem találják otthon az nekik igen tág. niok. nevet. n .278 KKITIKAI DOLGOZATOK. titkaikat. Nem a ni szellemet kisebbítjük.

férfiú ers küzdelmek állast. melyet szemérem riz és kötelességérzet korlátol. fejt jó példa ersít meg. melyet hagyomány . mégis bízni és remélni tanítja korlátlan királynvé teszi. ha maga szerencsétlen. az igazat. di- Tiilajdonkép a csitjük. hódoIuDk. bevégzettebb. biztosabban itél. a józanság és ábránd e bvös vegyülete. . mely ket nÍHégük megtagadására nöiségnek CBábitja.:>79 divatot. de e naivitása. a nöiséget Ha ki. mely egymást táplálja. mint a fórtiú. mely legfeljebb csak . Az önkéntelenstíg fontolni tud. a fény és meleg egy-egy sugarát Ez az. az. ez mert trni. a bölcsben ringó gyer- meken kezdve a sír szélén tántorgó aggastyánig. melyet a gyermek egyedül csak anyjától. a no ösztöneit követi. a mi hála kinek a szeretet és adójával hódol mindenki. nem kétkedik és bonczol az érzé- szinte kultusa. mert boldogításra képesiti. hivatásával. ha értelmét a természetével. jövjével összhangzó téren míveli saját körében élesebben lát. lemondani. az. még akkor mi fentartja az élet örvényei között. ha érzémelyekhez nem mesterséges reflexiók által jutott. és meghasonlások nélkül soha s sem emelkedhetik szilárd jellemmé. ez. vallás szentel föl seire hajt. mi a vetni nt szebbé. ritkán víhat ki- tn fejtheti ki tehetségeit épen azért s bi- zonyos gyöngébb vagy erösb el-elhaló meg-meg- újuló dissonantia egész sírjáig kiséri. söt egész élete szebb. . angyallá. inkább eltalálja az illt. ez az erény és lelkesülés azon varázsos ereje. a férfiúnál. ki a földre szállott. igazítja s egysek e h és más nélkül jobbá teszi eltéveszti magát. harmonikusabb lehet mert a : . mindenüvé. az eszélyest. mi egyedül boldogíthatja. is. az ifjú kedvesétl.

Bármennyire . a bármily sok ismeretet gát. fog és Szertelen ragaszkodni. eszményeit végtelenül imádja. a varázs. Esz- szertelen kétkedni soha megnyugodni. megbetegíti phane S az írónnek már pályájánál fogva hely- zetbe kell jönie. kétkednie kell. Bármily gondosan szerzett. Természetében van az ers ragaszkodás. érzéseit reflexiókba olvasztja a démon ^ lesz önmagáé vagy helyett kételyeire föl s hiú ismere- teket hajhászva. Bonczolnia. hévvel. mi ellenmondásait. férfiúnál alig tapasztalható. de a kétely egyszersmind oly nyugtalanná teszi. ösztönei hajt. nyugalom. Lehetetlen pontot találnia. milogikája a gondolkodás szigorát sohasem szokhatja meg. E n az egészen más. kiszárítja szívét. Azonban oda a fény. épen oly mint egyoldalúan a dolgok feloldhatatlan az élet kényszer ellentéteit soha sem fogja egészen érteni. ez az ö legfbb bája. a szellem ragyogá- sánál s épen a szilárd és emelkedett lelk férfiakra nézve legvonzóbb. hogy legyen megállaponevelték. a boldogság. csak látszós fejtege- lag az inductio. tasiáját. az angyalból másoké. mint inkább az érzés és phantasia. a férfiú nejétl nyerhet. ersebb és tartósabb az arcz szépségénél. méit. Épen oly kevéssé juthat elvekre. munka komolysáannál inkább. Nem az abstractio. vizsgálni s fog. mint nihilizmusra. hamar elhasz- nálja és széttöri és ismét ujjakat teremt. legin- kább érzik szükségét. mint a tésének férfiúé. s Többé-kevésbbé dilettáns marad nél bölcsészibb téren mozog.280 KRITIKAI DOLGOZATOK. Nyomozni. hogy elvekre emelkedhessek s csak kedélyét képes feldúlni. ha túllép körén. tulajdonkép az eszmetársítás irányát nem annyira okok határozzák meg. mit imádjon dási és széttörjön. mert nálok ez hiányozván.

íinom észrevételei. mert kényszerség az lehetnek érintkezési pontjaik. Szúk köre mindig homályban hagy eltte eszményeit erszakolja az életre. mi homályos. saját vagy mások szen- Tedese ellen. politikára neti tények felfogására. Vonja melyben a legélesebb eUenmondások vannak egyesítve. világboldogító ábránd felé hajlik. noha bájos szökellései. az életet.IRÓS'ÖIXK. ismereteinek korlátoltsága nem nyújthat neki elég közvetítést. Érzékeny és szenvedélyes szíve. az erkölcsi bnt. maga sem s mindaz. Ez erkölcstelenség természetesen nem mint inkább a jó és a rossz követésében. valamit. mindig ezek uralma alatt áll s mindig csak ezek által lehet hatni reá. vágy és árjong. föllazítja mely nem szokta számba táplálkozó venni egyesek szerencsétlenségeit. erszakos. fáj. szeszélye. ragadja. ha nem hetik valódi objectivitásra Sohasem emelkedsem az életben. szempontjainak vál- tozékonysága. Szenvedéseibl teremti bölcsele-. lassú kételye észrevétlen eltörldésében nyi- erénynek kereszteli a a világrend. sophismak uralma alatt el s hisz bennök hívó természete egész erejével. . Paradoxonok. idegessége. mely okvetlen erkölcstelenségre vezet legalább érzü- letben. vonzó melancholiája. érzéseinek heve viszi. elebb-utóbb bizonyos lágy humanismus. isi akarja megtagadni magát. egyoldalúságból vagv épen csak önmagából pbautasiája nem saját képes eszményíteni a valót. kimeritbetlen elméssége. sem az irodalomban. A felszínbl. a megvesztegetett érzések romjain nem korlátolhatnak elvek. meg- lep combinátiói. de s egyszersmind a nagy törté- képtelensége a bölcsészetre. határozatlan és hamis jóindulat. és rossz közti kü- lönbségek latkozik. rejtélyes tudja merre. melyet a feldúlt ösztönök. Innen aphoristikus gondolkodásmódja.

tüstént meggylölne.282 KRITIKAI DOLGOZATOK. Innen. Magas emelkedettsége. felbonczolja a szerelmet szívét és házasságot szét. de a ki lehetetlen és olyat. kit óhajt és keres. föláldozást s csak h emotiókat keres. hogy érzés dobogtatná szívét. megfagyott érzékei. helyzete tarthatatlanságát. s nem érzi. A beteg idealismus elragadtatásai s az érzéki vágyak hevületei közt hánykolódik a nélkül. lelkesülése sokszor nem egyéb. fogja föl s a legtévelygbb tanokat hirdeti. mert va- A franczia és . Sérti a férfiak brutalitása és gúnyolják hideg. alakot. Nem bírja el a férfiú igáját. mely nem ismer kötelességet. hogy s zúzta Mélyen bár nem gyzdik ürességét ke- meg róla. melyet nem szükség keresnie mert maga a termeszét mutatta ki. áitalánosítni hajlandó a szív. kit óhajt. Mindig keres egy férfiút. Innen van. kit látni sohasem létezett. s kit. serségében átengedi magát a kósza vágyaknak s hangulataitól vesz irányt. hogy a szerelmet és házasságot balul zékét az iránt. Megszokja ér- jól kiismerni a férfiak gyöngeségeit. veszi észre. az soha sem találhat föl. német irodalom két legnevezetesebb írónje George Sand és Hahn-Hahn Ida grófn mindezt igazolják. Egymást kizáró ellenmondásokban álmokban él. hogy mveiben soha sem tud Ezer változatban ismétel két vél és gylöl. s megutálja. ha föltalálna. tét. az elbbi annyival inkább. mit egyébiránt 8 hiú igazit. mint unom önzés. oly férfiút. Töpreng bivatásán. az élet én társa- dalom egyes betegségi mozzanatait s fél úton áll meg az erkölcsi problémák fejtegetésében. legyen az bár a legersebb s leggyöngédebb szerelem. de a ki igazi férfiakat festeni. ha rabszolgájává válik. de elveszti mi a bennök leginkább becsülend.

mily nyomorult lények élnek a házasságban. de a társadalmat. megemlékeztem szerencsétlenségeimre. ha hogy nnél ez máskép nem lehet. hogy boldogtalan és hogy oly pályára lépett. meg- Mélyen nézett az emberi szívbe. 1837. kisebb dolgozataiban egyes rész- letekben nagy költkkel vetekszik. szivem volfc. iszonyú emlékekkel. hogy nö. S mert regényeket írván. szerelemre voltam teremtve. . « Miért nem tudnók. zajjal. igazság és er mellett annyi a felület. soha sem érthette meg eléggé nemes lelkesüléshen lángol minden nagyért és szépért.— írónink. üres- ség és gyöngeség. Élni akartam az emberi életet. Sandban minden megvan. mily édesek lesznek vala. hogy kenyeremet ke- reshessem. melyet annyiszor megtámad. hogy alig lehetne megfognunk. rajtam e feloldhatlan lánczok? — kiált föl egy heiyt. mely annyi mindent bír igazolni és feledtetni. melyet parancsolnak a nnek. de világnézleteinek ösztöri szárnyait. szege nagyrészt geniális paradoxonok. mi írót nagygyá tehet. Oh nem én nem költnek születtem. S mégis ennyi érdem s valódi dicsség. a gyöngeségnél fogva. a bru- * Lettres d'un Voyageur.e véle csak egy perczig is. mert meg mertem mondani. de az az egy hibája. férfiak felülmúlják jellemfestéseiben mélység.-*^ Oh istenem. melyet megtagadtak. erszakosan kiszakították kebelemlíl s egyebet nem hagytak meg. fájdalommal. nagyobbszerú a mveiben hetség a compositio is erejére nézve csekélyebb te. gyászos képekkel s gyalázatos jelenetekkel tele feje- met. mely boldogtalanná teszi? Nem. mint fejemet. . de csillogó s cap- riceok rendszere. ha ! egy az enyémet megért szív fogadja el. 28o lóban grniális no. Paris. feledtette.

mint demokrata protes- n n . mit mondjunk Hahn-Hahn Ida grófnrl. tánsból katholikussá ln s alkalmasint oly kevéssé sze- valódi katholikus. az. ha azt mondaná. a fátyolt gyalázatoknál fogva. hogy e pályára épen úgy hivatvák. ki S pályája leginkább Sandnál csekélyebb tehetség? E mutatja.)) E vallomás. a kétely. melyet megengednek a a férfiúnak. önmentség és -öngúny mély fájdalma mely a nöiséget siratja. ha a elveszt. mert egyszersmind a kivételes ségét bizonyítják. átok a ír. a mint Sand nemrég megjelent emlékiratai tanúsítják. ? Valóban a kritika tagadni kénytelen ámítaná a nket. Az önvád. mert ír s el akarja játszani boldogságát. mindenét elveszte. épen oly kép- telen mint most az apáczáéra. s volna Aspasia szerepét játszani volt reá. nk csekély írói tehet- IIL Nem volna-e hát az írónségnek jogosultsága . s a boldogtalanság pályáját . hova vezeti a nt az analysis. talitásnál fogva. mint a férfiak. e drága kincset. mint az emberiség ellenségével. Az írón fekszik.:284 KRITIKAI DOLGOZATOK. erkölcstelennek bélyegeztek s úgy bántak velem. pályáján nemesise. melyekre társadalom vet. mint volt valódi rette protestáns. de a kivételek keveset bizonyítanak. természet és társadalom Vagy végkép azért mert boldogtalan vagy azért s még boldogtalanabb akar lenni. melyet. a tényekben nem elég szinte. Le- hetnek kivételek. de érzésben bizonyára az. Lázas hánykolódásai közt mindig talánya volt önmagának. boldogtalan. A társaság magasán született s ép oly kevéssé lehetett aristokrata.

ntl nem ntl ennyi is lehet elég. tába jöhetni jogos szik. hogy tüstént ott találják magukat.írónink. S még is téve. A a társas körökben ugyan- fensséget gyakorolnak férfiakon s azt his jól hog3' szellemdúsan csevegni írni egy dolog. A férfiak udvariasak s udvarolnak nekik veikrl csak jól szem még a szigorú kritikust állván a közönség eltt. hivatásukkal. mint a közönség eltt a nk. mennyi csalódásnak és csalatásnak vannak kitöbbnek mint a férfiak. Egy pár szép m- is megszelidíti . . bókot. Az irodalomnak némely ága csak látszólag esik körükbe a határvonalok oly észrevétlen mosódnak el. itt mert egészen megegyez soha sem lehet. ha munkásságra hívná föl ket. 285 ajánlaná nekik. s De hasztalan nyilat- koznék szigorúan mit félre bírálna lelkiismeretesen. természetökhöz. Aztán azon körre nézve is könnyen tévedhetnek. férfiútól. hozzájok vagy épen mintegy kötelezve vannak és szépen nyilatkozni. hogy késbb midn gúnynyal sokkal boszulhassa meg gyöngeségét. mely még csak hogy oly körre szorítkozzatehetségökhöz legillbb. okvetlen félreértik. nem megenged magának egy-két íróasztalához ül. s még nem zárja el ha egyszer elmondta legfeljebb szinte véleményét pályájokról. melyet legsikeresebben lehetne mívelniök. oly könnyen tudják magukat tatni. midn niségökakarnak lemondani. röl mentik magokat s épen akkor. Kevés módjuk van tisztehetségök iránt. hol . s a akarnak érteni. Ez a kritikus csak magasztalni. annyit mint a Niségökkel vigasztal- ják. kötelességeikkel leginkább megegyeztethetö. nak. Azonban határozott tiltakozásával magát müveik méltánylásától azt ismételheti untalan. : lelkiismeretesebben. sophismákkal a megnyugremekmüveket képes várni.

A komikum és humor sokkal szélesebb nagyobb emberismeretet. hajlamainál. melyek a nnél látkört. min- dig több önbizalma és van. hogy e tért annál- inkább lenézi. abstractio. s a melyet meg nem szerezhet. pbilosophiai természet és miveltség a szükséges. kidolgozott rendszert sohasem. általaiban a mint az atya s anya bizonyosan több tapaszgyermekek körül. ügy látszik. több tapasztalatot. mégis a nevelésképes valódi jó rl Ide a n legkevésbbé munkát írni. lyénél Írni Azonban igen helyzeténél. Legfeljebb csak egyes éles és finom becses tapasztalatot észrevételt. leginkább hiányzanak. de mélybe vágó elemzést. pedig erre a legképtelenebb. szóval oly elemeket. mint a tragikum. mennél tehetségesebb és szellemdúsabb. mert szenvedélyesebb s kevésbbé ismeri a ve- szélyeket. beszélykéket s gyermekek. ha egyszer elvété a gyöngédség és szemérem bátorsága félénkségét. senkinek sem magasztalnak a sem adják ki arczképét s több efféle. ki sikerrel míveli az irodalom e fontos ágát.2-S6 KRITIKAI DOLGOZATOK. ség A n csak elmés s az elmés- még mindig megrontotta a komikus írót és hu- moristát. mint a férfiak. fogva alkalmas fiatal meséket. mint a fér- fiunak. S a nnek. legfeljebb csak bizonyos szk mulatságos . Az eszes és mivelt talatot tesz gyermekei. talán jobbakat. mert ezért senkit lapok. a látszat sem szól mellettök. mintha hivatva volna a komikumra és humorra. a legtöbb nevel. kivált leányok számára Kár. szilárdabb meggyzdést és objecti vitást kíván. A nnek éles érzéke van a nevetséges iránt s elméssége kifogyhatatlan. minvel néhány n nem bír. de nálunk épen divat- nem. Külföldön még csak találkozik egy-egy. várhatunk kedé- tle.

rendesen üres épen ostoba. játszidága. A nö könnyen szökel a ki egyik tárg^-ról a másikra. sem a hatalmas emelke- . is mintha csalódás. sem az irodalomban utol nem érheti. is czélt. A 3 n Ez érzékenyebb. mint a férfiú. mintha megvetnök. a beszéd e könnyed és tárgy nélküli játékát. élénk értelme.ironkink. szenvedélyesebb. fejtegetésre fecseg vagy nem ilyen. s mondhatni pedantság itt könnyen hajlanak . sem az eszet nem fárasztja. logikai rendet követnek. kiválóan a lyrára volna hi- vatva. nagy szerencsével mívelheti az irodalom azon könnyed nemeit. mégis mindeniket foglalkoztatja s legkellemesebb benyomást hagy maga után. melyben öt a férfiú sem a szalonban. S e tehetségét az irodalomban is nagy sikerrel érvényesítheti. ha ugyan dicsvágya a legtöbb esetben nem tárczai csevegéseket írhat ragadja nem az ö számára font koszorúk után. áradó kedélye minden tárgyból egészet kiemel föltárná egy-egy oldalt a nélkül. szikrázó elméssége. mint a férfiú úgy látszik. melyeket nem azért nevezünk könnyedeknek. hogy az vagy elemezné vel. hol elmóssége. fiuom iróniája igen helyén van. mert nem szigorúan meghatározható irodalmi nemek. foly A n eme tulajdonságából azon kellemes és utánozhatlan csevegés. genrera van hivatva. A férfiak társalgásában mindig van valami nehézkesség. mely sem szenvedélyt nem kelt. vitára. Itt sokkal többre viheti. s tovább száll a lepke könnyüségéCsak ö érti a társalgás mvészetét. érzéseinek örökös sem a mi nem ad nagyobbszerü költészetet s önmagába sülyedése nem engedi szabad szárnyalást. A nnek korlátolt helyzeténél fogva csak egy pár gyöngédebb húr állhat rendelkezése alatt. hanem. s sikerült úti rajzokat.

s A novellához és itt regényhez leginkább méltán. erkölcsi problémákat tznek ki magoknak s a politika. az ers és nagy vonások vonzódik rajzához. mit egy átélhet. De ha litikai adatott. mit legalább analóg formákban átélt. történeti regény mindig eltéveszti. s bé- két hagyva követi. a történeti és po- nagy tényeket költileg feldolgozni nem nnek A költ csak azt adhatja. mint eltévesztette Sandot s el fogja téveszteni a legersebb tehetséget A társadalmi nagy dissonantiákat. noha elég unalmasan. sem a formai er mert e kifejlésót. ha csak tisztán a társaság és családi kör eseményeit rajzolja. Az örvény kikerülhetetlen s annál inkább. mintha a tegnapi bálról volna szó. és érzéseit is a mo- dern regény köre. de erejét s hol nem rontja meg magát. átgondolt és átküzdött. a drámában érzi. dést. e viszonyokkal alig érintkezhetik vagy ha mégis igen. n . mintsem tévedk. philosophiai míveltsége az átgondoláshoz. Ezért kiállhatlan a né met írónk legtöbbje. átérzett. a mi drámában egyik fdolog. ritkán csap nak túl rajta s inkább kevésbbé termékenyek. philosophia. fecsegnek. Az eposzra ki vonja hajlama. mert van leginkább helyén. mennél nagyobb tehetséggel bír. minden analysisnek.KRITIKAI DOLGOZATOK. kik untalan nagy társadalmi kérdéseket. nagyon kevés ereje lehet az átküzdéshez és nyugalma. ösztöneit Ez természetesen szk kör s nem egyetlen. Bármily sok legyen az. — nem pazarolja A társadalmi és is. Ezért méltánylandók az angol írónk kik rendesen érzik körük korlátoltságát. ha csak tisztán egyéni viszonyokkal foglalkozik. vál tozatosak. tehetetlenségét nem maga is- költi forma szigorát nem bírhatja s a jellemzésben legkevesebb ereje van. theologia legfontosabb kérdéseirl oly könnyelmen.

honnan kiindultunk. miért ket tömjé- nem tanácsolják nekik. mely feljogosíthatná a kritikát írónink csak ily hosszas és kemény philippikákra. — dilettánsok. Azonban mindez igen csekély mértékben illik a mondhatják s már mondják is magyar írónökre divatlapjaink. könnyen félreismeri magát. hogy komoly aggodalomra adhatnának okot s nem oly téren mozognak. novellát vagy épen regénykét. kis zongorázás vagy rajzokellene is Valóban ebben sok igaz van. csak azt ismételnünk. mint egy lási kísérlet. mit lyes az is. hogy épen azok állanak el a is. Azt gedjük. kik annyi magasztalást is halmoztak reájuk. mely hozzá legillbb. ha jó hogyan hogy Csak kell kivánhatni meg egy nötöl ki mi több irónötöl. oda térünk vissza. még akkor ha a n az irodalom oly ágát míveli.írónink. és Hanem akkor lapjaink miért igyekeznek hát igényesekké. kik ha egyéb dolguk nincs. Irótollat sem veszélyesebb. de költ túl annyiszor nem s gondolja s meg erejét. ninknek elbb még írónkké vál- hogy megérdemeljék a kritikát. hogy nem nagy igénynyel lépnek igen lehet megen- föl s nem mély ket félteni író sem a professionatus gondjaitól. sem a sivár ers küzdelmeitl tenni becsszomjtól. ne becsülje magát ne lépjen körébl. forgató niok. írnak egyegy verset. : már annyiszor elmondánk veszéíróni pálya. igény nélkül. hogy csak azon kört gyönyörködtessék verseikkel és novelláikkal is melynek zongorázni és rajzolni szoktak? Az egy kissé különös. mennyit egy Gyulai Pál: Kritikai dolgozatok. szórakozásból s egész pályájuk sem komolyabb. mindig veszélyes. 289 a férfi oly is. nálunk az írónk nem oly számosak. nem dilettáns író 19 . becsszomjasakká nezéseikkel. dilettantizmus mentségével.

melyekben épen oly kevés el. fölmenti a kritika mennyivel több elnézésre. boldogtalas hogy a dicsöségszomj nokká teszi ket. fölbátorodtak. nyagolták. koszorús költit s is hogy ily híresek koszorúsak senki k tudnak lenni. tánsok s ers küzdés nem ismerik a dicsséget. kihez különben is minden becsületes férfiú udvarias. s ntl a is sem vár által miutáfl divatlapok teremtett közvélemény a férfiút alól. mert az övékhez valának tatták a . tettek rajtok írtak regényeket. csak annyi életmint a férfiak némely híres írtak verseket. vidéki leveleket. eszme volt. hazafiasságra számíta hat n.290 KRITIKAI DOLGOZATOK. sem elég elkészületök és . mennyi az ezer szerencse. a miket elmondánk. Hadd tudják meg. Egyébiránt író- nink egészen a divatlapok teremtményei. A magyar írónk csak dilet- S mégis jónak láttuk elmondani. Oh a magyar nk nem hibásak s mi védjük ket teljes ernkbl. s a férfiak kénytele- nek voltak megdicsérni. A szegény nk látván. nem aggódunk. megsokal. hogy oly olcsó a dicsség. hogy annyit. . bohósággal s a férfiak örömmel magukéi mellé. Egész naivsággal léptek az irodalmi pályára. mert akkor eszmékkel kellene fogialkozniok s ezt a férfiak nagy része is ritkán teszi nem biszszük. Nem féltjük a kétely nyugtalanságaitól. s ha a formát elhaaz érzület nemességében legalább túl. hasonlók ig- írtak tárczaczikkeket. mert küzdeni sem akarnak. ha némi önérzettel bír. rossz tele nyelven. hogy a Sand vagy a Hahn-Hahn Ida sorsára jussanak. hogy ha dilettánsokból írónkké válnak. mint a férfiakéban. tehetségök. mint férfiútól. melyek ismeretet árultak novellái . írtak novellákat. Gondolták. és és Elolvasták a divatlapok híres észrevették. mert ahhoz sem .

oh iszonyú. melyeket máskép jobban ki tudtok érdemelni? Miért teszitek még nehezebbé a magyar kritikát? Szegény magyar kritika már el van keresztelve. részint divatlapjaink bátorítása az mindez kezdi ideig virágoztatni alig irodalmunk ez ágát oJy árt. valahányszor írónink mveit olvassuk. Nemcsak kritikai meggyzdésbl szóltunk. E más oldalról is megvilágítani épen idején volt. szebbekre. aristocratának. kik csak miért hajhásszátok a férfiak udvariasságból vagy épen korlátoltságból tapsolnak nektek? Miért raboltok el annyi drága perczet szü- hogy nyomatva lássátok neveteket s egy pár bókot nyerjetek. szitek ! hogy ngylöl IV. kedveseitektl. s emelkedett feljebb dilettantizmusnál. halványítjátok piros arczaitokat. még. s ha csak dilettánsok e maradnak. léitektl.írónink. Minket mindig melancholikus hangulat fog el. 291 veszélynek teszik is ki magokat. miért rontjátok szemeiteket. bazafiatlannak. férjeitektl. mely épen oly keveset mint használ. Hogy is ne? Nálunk nem annyira nk írkérdést nak. csak azért. mint a léstek van. is legyen s ti azzá A pár régibb s magyar az irodalom alig is mutat csak föl egy írónt újabb idben ez utóbbi évtizedben jelentkeznek számosabban. hanem szívünkbl is. Istenem ! Miért szép görnyedtek íróasztalaitoknál. nem mentek veszélyektl. Azonban épen 19* . minket tudtok írni? Elég hogy tetszéstek megérdemelje a fáradsátetszését. got. még csak te- az a hijja. Részint a külföld példája. mint inkább fiatal leányok. midn íz- szebbnél-szebb versre lelkesíthetnétek ti a férfiakat.

de a divat kezd ragályos lenni. kik sírnak azon képzelt szerencsétlenség miatt. Ismerünk fiatal leányokat. mintha azok megrovásokat érdemelrészint nének. kik leányaikat az íróni pályára buzdítják és növelik. némi éles polémiával támadni meg e divatot. Polémiáinkat zett nem e azért kötöttük a két fenn czím- mhöz.292 KRITIKAI DOLGOZATOK. a magyar közvélemény vagy egészen az írónség mellett van. még élesen jókor. kik eltt az írónség úgy tnik föl. a más irodalmakban tani föl a kérdést. . sem don quixotteria. formáiról a leg- naivabb fogalmak divatoznak. mint írni szoktak. vagy azt csak tréfás oldalról fogja föl. hogy írónk lehessenek. inkább tudják nk érdekében. mint a legmagasabb ni eszmény. lehet. azért vala szükséges. e mondhatnók fájdaloma mennyit kérdés természete és komolysága kíván. Ellenkezleg müvek méltányolhatok. Fejtegetésünkben nem mi kezd eltt : és dilettilta- táns írónink lebegtek szemeink ezért . férfiakat. hol a kritika jogáról. mint szokás nálunk. sem botrányhajhászat. Ily körülmények között némi visszahatást idézni el. téve : hanem azokról. kíméletlenebben szóltunk. használ- tunk. kik A mi íróninkre még ha de jó pályájok veszélyeit. lelkiismeretességgel. "de bizonyára annyi szinte mal. a mi írónink aránylag még kevesen vannak. a külföldi és professionatus írónk példáival világosí- Talán ersebb színeket modoráról. melyeket írónink már ma- gokra vontak. atyákat és anyákat. hogy nem elég szellemesek. tévedésekkel. kozunk 6 czélzások gyanúsítása ellen nem azon ki lehetnek veszélyeket fejtegettük. ezért óhajtunk félre nem azon nem annyira kevés panasz a magunk. a kifejlett maga idejében. melyeknek értetni.

hogy még azért eléggé s éles fegyvereket át Flóra sem kell használnunk örömmel térünk költemé- nyei ismertetésére. 293 mert oly téren mozognak. Czik- künk sem sem szorosan alkalmat vett bírálat. mi azzal közel vagy távoli kapcsolatban van. E tekintetben egy más polémiánkban már közpályára nyilat- koztunk. holmi essayhez hasonló dolgozat. melyeket férfiak irányában min- habozás nélkül használhat. ismertetünk. lemondott köteles.írónink. mint a férfiakéi s leg- modorban ha lehet némi csekély lépett. de nem annyira új. hol a nök legsikeresebben mködlietnek. igazolása lett puszta méltánylatunk által. midn a kritikus egy pár dani arról. a férfiú tartozik elfogadni a lemondást s csak arra hogy irányában ne használja den bados a kritika és gúny azon a legélesebb fegyvereit. részint mert a közelebbrl megjelent 8 kritikát nem érdeml ni mvek Azonban az közt leginkább figyelemre méltók. a kritika körébe tartoznak. midn ni mvet értekezés. minden nemét illet eljogáról. Az melynek hogy épen két méltá- akkor támadjuk nyolható meg az írónöséget. . de szokásba kell hoznunk. határozott ellenségei vagyunk. hogy félreértésre adhatna alkalmat. feljebb csak a A nk mvei épen úgy eltérés. vesz elmonvagy gondolatait vagy a mvek tárgyáról. mint a hogy más irodal- Nk makban van. Nekünk jelen e sza- esetben s azon kellemes helyzetünk van. a kritikus. A n. leginkább hittük elkerülhetni az elfogultság és elítélet vádját. mvet ismertetvén. mveit bírálni nálunk még eddig nem volt szokás. E forma nálunk még nem elég divatos. A kritika nem válhatik a gyöngédség vagy udvariasság kérdésóvó. volna íróni pályának.

Idunát már írnak. Elbeszél fvel. örömest látogatja s mindig van hozzá mondani valója. gyógyítsa meg. és Gyöngéd ó& szeret csinos dalai. virága búsul. könnyezik megvidul a természet képein s az emberek közt. kik hozzá oly jók. bár a csillagfény lát lemosolyog Szép szi virágot szakítja le. mint divatlapjaink hirdetik. iránt is s van-e a virágban im. csengés-zengést hall s dal. is majd visszalátogatja s mindent meghálál neki. a természetet. fával. bár s sej- telem a kétes elhervad . Fogja édes anyja kezét. ha nem is oly jelentékeoynyel. de nem miért Sze- venné reti a mosolygást egy haldokló arczáról. melyekben egy szerény és ni él- szkkör. Kinyitja ablakát. Tudakolja. kik ez utóbbi évtizedben lyrai költeményeket Iduna és Flóra bírnak figyelemre méltó tehetséggel. bár más változatban. méltán nink helyett levelet olvasmánya.e? Boldognak tartja magát. rege rin. hogy míg ez szárnyaival. nem mehet ki. Virágait ápolja s mintha venné körül. kéri a tavaszt. ha felgyógyul. csak kora halála szív kevés is a részvét tárgyává tévé. a hervadó le mezn. beteg. téren mozog. Azon nk közt. óhajt. de megható és szinte közt ményei s egy a betegség szenvedései de önmagát ábrándjai vigasztaló lélek önmegadó kedvencz nyilatkoznak. néma. jöv örül. virág- . hogy jöjjön be hozzá. rz gatja ábrándokba. forró homlokáangyal fedezi hoz érteti s hiszi. a csillagot megkérdi hozzá.294 KRITIKAI DOLGOZATOK. im. e dalt nies és Gyöngy és gyémánt Egy eltépett zöld kérdi : virágot sodor a szél lábaihoz írt vájjon nem anyja rá üzenetet. vájjon a harmat nem búcsúkönny e. meg fogja kímélni minden baj és betegezer virágszellemke ség. s Flóra is. bár néha elborul. mélabús.

midn az ég a földre. ismét visszateszi a fbe. semmit sem mondanak az emberek s a szívet mégis elitélik. dásán. . Soha sem víg. Az ég tiszta még sem tud kék. midn zaj s föld égbe vagy a róna. ha nincs. madár dalol s gyönyörködni. hol Hallgatja nincs semmi s csak egy sóhaj tesz tanúságot az életrl. hogy álljon meg. ki valamit nem tud felfogni. Néha enyeleg. Kora tavaszszal. talán nem érti érzéseit a világ.írónink. búsul kedvencz rózsája hervacsillagot. mint játszó gyermek. Kérdi az erdtl titkos : vájjon van-e balzsaraer siridalt illatában s a fák zúgásában csendes vél hallani. nézi a hulló futó a hervadó virágot. midn a nap már bimbót kezd fakasztani. kéri a kis madameg a néma termérat. hogy miért sír. — hogy a virág erre elhervad s tavaszszal újra kivirul. fülmiiét. mindig méla. ha feledvén újra szeret. nem De ez enyelg hangulat kell 8 kívánja. mint virághoz a harmat. vihart óhajt s vádolja magát. szánja szetet s adja vissza neki lelkét. csak testvérének akarja oda adni. a habot s örül. de finom gúnyora alig több a gyermek csodálkozó mosolyánál. elenyész. í295 madárral. a sóhajba Elmegy az er- dbe. örömei hangját. ki bizonyosan bántja s nem vágy. hogy jöjjön vissza. a Elábrándozik. most. majd mint ál)rándozó leányka. ki igyekszik vigasztalni magát és másokat. Elmondja. hogy mindig a bírhatlant áhítja. a dalt. ha valami megvan. gül. Megkérdi a könnyez vierlandi leányt. csendes ábrándozó. bár minden oly hamar keblébl a dal nem apadhat ki. virág nyílik. hogy. vájjon a hegy szebb-e. a olvad egész lelke. Kéri a fénybogárkát. vagy talán mert jól áll neki a könny valóban jól áll. de ritkán érez ersebb és mélyebb fájdalmat.

melyben a magában költi gondolat és érzés valóban költeménynyé válik. melyeket kell soha sem érzett. sorok. de ezt mintegy hova való érzései : önmaga is érzi szólítják. Átcsap otthon ugyan magát . rövid ideig tart h újra bújába sülyed. a mit akar s úgy a mint akarná. küzd s gondolatai. nagyjában Flóra költészete. mert korán magához vette bejárja kedvenez helyeit. leborul a fbe. mint anyja keblén. Azonban e az egészen más kérdés s vájjon jól választott kört jól tölti-e be költi intentióinak elég alkotó er áll-e szolgálatában ? Sajnáljuk. minden írni. nemcsak verselésre. dolgokról s ment. Teljes méltánylatunkat jól kifejeznünk. hol a költészet is s forrása. mert fájna. homályosakká válnak. a jöv ta- vaszszal vigasztalja magát. képei elmosódnak vagy keres. Jobb költeményeiben is vannak fölösleges versszakok. Inkább az . de gyöngéd és nemes s oly szinte. hogy e tekintetben fukarkodnunk kell méltánylatunkkal. búját. részvétet talál midn íme távozni készül keble elszorul. hol emlék minden fszál. mint ritkán nagy divatban van melyeknek a költ csak hírét affectatiótól hol oly érzésekrl. szavak. hogy csak a mnltban élhet. s vigasiit. a férfiaké. Itt a legtöbbször elmarad Idunától. hogy a költn hatja választá körét és érzi. Megénekli szeretnie a kis gyermeket. kellett. minden kö. oly hallja kivált nálunk.296 KRITIKAI DOLGOZATOK. ritkán tudja azt mondani. s nem mer a jelenre gondolni. néha oda. kit az istennek nagyon . mint általában a nké. de költi erre nézve is. Szk és egy- hangú. hol nem költeménye talális ekkor nem egyéb bombasztnál s visszatér oda. s örömét. elpanaszolja. haboz. Nem bírja eléggé ama bens formát.

melyeket a magok nemében mveknek lehet mondani. hogy « némely igen kedves mint például Csitt. mert az . : írónink. vonzódik. semmit. a rosaz képek hajhászatától s az üres és nagy phrasisoktól annyira ment. de ez aránylag oly kevés. bizonyára többet is fog adni. ha érteni fogja.: . Például el. nem egy lelkesült nem tudja vájjon a hanem így szól felkiáltásban mondja hogy rónát szeresse-e vagy a hegyet. Úgynevezett közhelyeket tehetségétl többet mint az meglepetés reánk nézve. hogy a magyar költészet nagy betegségétl. Közöljük mind a kettt. Érzéseit reflexiókká mi árt a dal önkónytelenségének s a próza felé hajlítja. melynek semmi értelme nincs. Általában Flóra tehetsége feljogosít bennünket arra. hogy a költi gondolat és érzés még magában már ösztönszerleg nem költemény. foly az is. 297 mint concret szavakhoz és kifejezésekhez változtatja. érzi is ezt. nem mü. mint például «Sirén a dal» czímben. is mond olyasmit. Természetesen sem tud egy fölvett képet mindig végig vinni. hogy szót sem érdemel. leginkább azért. mint a mennyit adott. de tet B az olvasóra hagy. pedig tulajdonkép csak ez utóbbiak a köl- tiek. E hajlamából darabjait. abstract. kicsiny virágszellemkék » okoskodó magyarásejis zattal végzi be 8 tával. de mindent várnók. hogy többet várjunk tle. Sokáig gondolkodtam a felett Rónát szeressek-e vagy hegyet 8 aztán megfejti miért. legalább van két oly költeménye. nem a rajznak oly finom fordulaki mely nem mond használ.

. A Szép volt a kis gyermek terít ágyon Halványan s mosolygva Feküdt a párnákon. Mely önmagát Iá egy sóhajtás. Elhervadt virágok. Letarolt kert Letarolt kert. szálak. szi selyem Hallgató dal. Kicsi kezecskéje Fonva volt imára. visszaadja. . szi szell. Simult homlokára Sok szép fehér virág. . futja. . Csörgés zúgás Hervadásnak hangja. Úgy látszott a test is Felszáll már utána. 298 KRITIKAI DOLGOZATOK. Mely még Mi tavaszkor Lelkünk elragadja. mi pedig i az egész füzet legjobb költeményeinek tartjuk. Hallgató madárdal. eddigi ismertetk figyelemre sem méltatták. . Hulló levél. És mintha borulna Rá az ártatlanság.. Mely a tájon Csak emlékben szárnyal. Szép volt a kis gyermek .

de azért nem épen az épületes dolgokat mvei nem . kivált a fiatal leányok számára írt olvasmányaink nem szaporodnak.sztve önmagok ! Fájdalom lángjában Csodálatos. nagy hasznát veszi szerepeinek. Ennyi tulaj donkép az ö míveltségök és költi venájok. külföldi. az ember feje megfájdul s mégis odaírja : folytatása következik. félnek. mi nem épen a legjobb regényekbl egész emiékökben maradt. festeni akarják az életet ós szenvedélyt s leírják mindazt. Enié.}9 A gyertyák oly bii'^an Állottak sorjában. mely ket annyira érdekesekké. a negyedik feszeget. 2'. hogy egy . Egyik írónnk. hogy írónink szaporodásával a gyerifjúság. hogy azt hiszi beszélyt . beszélyt és regényt szeretnek A írni versen kívül csak . veszélyesek. mint ahogy a pesti bolti czímereken szokás festeni az angyalokat a harmadik úgy cseveg. hogy elvesztik azon rejtélyes nimbuszt. epés kritikusok gorombaságait. ki jeles is színészn. mert nem bír hitetni. mélyen hogy nem a hálás magyar közönségnek ír. csak az a kár. elragadni ötödiknek megvan : az jóakaratja. hanem a hálátlan másik a hidegvette idealizmus zöldeskék színével fest be mindent. innen onnan is kivág egy-egy sajnál- jelenetet vagy phrasist s alkalmasint kozik. írónink egészen elhanyagolják e tért. költiekké teszi s melyért oly könnyen kiállhatni a prózai lelkek élczeit s az mekek.írónink. nem akarnak holmi unalmas gouvernante vagy pedáns anya hírébe jönni. okoskodik.

. n lés mellett is aránylag csekélyebb férfi. hanem hóbortja és affec. mint gyakorlatban úgynevezett fiatal irodalmunk szokott hirdetni is azt hiszik. A franczia salonok mindig nevezetes befolyással voltak az irodalomra. Az írók olyasmit hoztak el onnan. értett. de ha nagyobb tehetségüek oly úton indulnak. hogy a költészet az értelem és ész uralma alól kiszabadult phantasia és érzés játéka s a költt nem emelkedettsége s a szép cultusa emeli a tömeg fölé. mint a Külföldön némikép pótolja azon élénk egymásrahatás. melyeket nem annyira elméletileg. E mellett mely nélkül ugyanazon elvek- nek hódolnak. Valóban. irodalmi e mvelthiányt ségben részesülhet. mert szivükön fekszik valami mondani való. mi hasznukra vált s olyasmit hagytak ott. mint elbeszélni valamely érdekes vagy s érdektelen történetet így tovább. hanem szeszóJy. beszélyírónink csekély tehetséggel bírnak. jól ismert. mely a társaságot és irodalmat összefzi. jóval túl tesznek rajtok. A gondos nevefiatal férfiai. Nem bels ösztön. mehetni valamire.300 írni annyi. mint irodalmunk némely üialitásban. KSITIKAI DOLGOZ ÍTOK. de azon gehogy csekély irodalmi mveltséggel bírnak. k tatiója. kényszer nyugtalanság fogat velk tollat. mi emelte a társaságot 8 nagyon jótékonyan folyt be a nk míveltségére.. átgondolt viszonyokból s merítenek. hanem holmi nök a kell alig reminiseentiákból. tapasztalataikból. hanem mert divattá vált írónsködni. vagy hiúság. E tekintetben nem oly vakmerek ugyan. kik rendesen sokkal többet tanulnak társalgásból. hogy volnának is. unalom. nem élményeikbl. így hiányzik ben- tisztelet a költészet iránt. nem tlük valami derekasabbat lehetne várni. nem azért írnak.

E tekintetben az aristocratia és a középosztály ni közt esetben csak annyi a különbség. mennyi csak a magyar irodalomból is könnyen megszerezhet. Az eszme. mely nélkül mivelt n el nem lehet. az irodalom va^íy tudomány komolyabban j nök és férfiak külön-külön csoportozatot alakítanak. N- nevel intézeteinkben s is ezen fáradoznak leginkább bennök a növendék lányka annyi irodalmi míveltséget sem szerezhet meg. hogy amazok több idegen nyelvet beszélnek és kevesebbet tudnak magyarul. A nem lett épen válogatott beszélyek és versek melsemmit sem nyújtanak. az ismeret nekik tudós czopf vagy szárazság. mind az idegen irodalomnak gyöngébb termékeit kedvelik leginkább. Tudni vagy jobban mondva beszélni néhány idegen nyelvet. hogy nink mind a hazai. ninknél az irodalmi mveltség eszménye. Az irodalmi tanulmányok e mellzése.301 mint könyvekbl. Szépirodalmi lapjaink. nemhogy betöltenek hivatásukat. melyeknek épen nink irodalmi míveltségét kellene fejleszteniök. mi kellemes modorban alkalmazva terjesztené és viszonyainkhoz az iro- dalmi míveltségét. Nink nevelésében az irodalmi tanulmány. Ha szóba. legtöbb nem játszik jelentékenj' szerepet. mert unják vagy nem értik egymást. de megközelíteni sem akarják. melyek alatt nemcsak az aristocratia ter- meit értjük. Bizonyára vett divatlaptól senki sem kíván sem szorosan tudományos fejtege- . Salonaink. Nálunk ez teljesen hiányzik. az ízlés e fejletlensége okozza aztán azt. mert irodalmi miveltséggel bírni és írónnek lenni nem a egy dolog. csekély összeköttetésben vannak az iro- dalommal.

mi körébe vág. tudják képzelni. kik csak kávénénikéknek Mindaz.. hogy csak az üres fecsegés. mit az irodalomról és mvészetrl össze- beszélnek. tést. hiába magasztalják s a akar lenni férfiúval állítják nnemet azért. Ezt tartják aztán giummal gyanúsítsák a egyre « Pesti Naplót* és « Budapesti idegen Szemlét)). hogy mi a nket mivelet- leneknek óhajtjuk. irodalom-történetírókat csak nevökrl ismerik vagy egypár magyar kritikus idézetébl. Ez utóbbi pontban teljesen igázok van. melylyel egyedül hathatni a nkre. Nézzétek a nyegléket — — mondják minds kik megrabolják a mások mveit soha sincs tollakkal páváskodnak. czikkeinket fogják ránk. s csak azért emlegetik néha. Eendesen közhelyeket ismételnek. Valóban senki sem nézi le a nket náloknál jobban. melyet nem vesztegetett meg semminem idegen aesthetikai olvasmány. bogy közönsétájékozást adhasson kesztknek. tet és ízlést. sem részletes kritikát. melyek egykép illenek mindenre vagy oly mely a dolgok abc-jével könnyed szellemdússágnak. hogy pláfogalomzavart árulnak el. mert férfiú még a mezei munkára is a hiába ferdítik el egyenl s képességnek. eredeti magyar felfogásnak. de igenis annyi ismerearra. Ez unalmas a nknek. azonban kedvök . mondhatják divatlapjaink csak fáradságos a szer. mennyi szükséges gének nagyjában kell irányt és mindabban. Hiába törnek lándzsát az írónség mellett. Nem olvassák a világhír mphilosophokat. a euriosum. sincs tisztában. mi a nket mulattathatja. k azok. Divatlapjaink elhitették magokkal. mondjuk mi. a legmindennapibb társalgásnak sem elég mért vagy kellemes. a saphiriaskodás az. 302 KRITIKAI DOLGOZATOK.

mint es után a gomba. A kritikától mindennap új törvényt követelnek. k nagyon szigorúak Ekkor ha bántva érzik magokat s megharagusznak. ha igázok volna. melyekre hivatkoznak. nálunk a jeles és Nekik minden túlszigor. mintha a kritikusnak más tiszte volna. alkalmazni s ha valamely irodalmait összefzi mbl nézve ujat vonhat érte. mind inkább lohad határmelyre azeltt sem volt semmi szükség. Nekik a nem ismerni az illet tu- dományt ritásról. aztán Shakespearerl is amolyan kimél s iróniával beszélnek némely. egykor dicsített ha- zai tehetségek irányában talan lelkesülésök. 8 újra kigondolni mindazt. mely nem bámul fölnagy árnyoldalakat mer s k hisznek az abstract tökélyben írót is nem keis tudják. megvizsgálni s vagy elvetni vagy küzdeni Nekik aesthetikát. még akkor nem ismerik azon muntudományban kákat. tétlenül s a jeles írókban is fölfedezni . mint nem is tudnák. mit mások már rég és jól kigondoltak. szempont. le. melyeket a legnagyobb lángész sem törölhet el. minden mely külföldi . . Fogalmuk sincs azon solida- mely a keresztény polgárosodás államait és s melynek ismerete nélkül speciíicus nemzeti szempontokra emelkedni teljes lehetetlen. mint ez igazságokat. hanem a fogyatkozások vesebbsége. mintha az írsthetika törvényei mindennap változnának 8 nem volnának oly örök igazságok is. Azonban tudnak lenni. igazságtalanság. csinálnak nem kedvez k oly mely rajok magyar szerint annyi remekm.303 állításaikat bebizonyítani. mert az eredetiség annyi. törvényeket fejtegetni. epe. sem. hogy a legnagyobb nem a tökélyek összege teszi nagygyá.

el rend- öntsenek lapjaikon. Divatlapjaink szerkesztése csak- ugyan ritkán több gépies foglalkozásnál. dráma. ha nem is kíván annyi élettapasztalatot és költi ert. Egy pár jó czikk. honnan nink nagy Ily része meríti irodalmi míveltségét. érzületben színezetet bizonyos következetességet. hogy eszmékben. a kri- tikát és essay plágiumnak. Leginkább az akadémiát szeretik megtámadni. amúgy elvétve. de bizonyára sokkal több irodalmi míveltségét. Nem mindennem nem annyira a igen véle- köz- vélemény mint megzavarása. ifjúságnak valami értékest nyújthassanak. melyet holmi költökeltö és dicsít intézetnek óhajtanának s az úgynevezett tudósokat. hol írónink az körülmények között nem igen várhatni tlök. -íme az iskola. hogy a gyermekeknek és irodalmi pályára készülnek. elvekben. hogy a külföld e nem jobb termékeit lefordítsák ? vagy vi- szonyainkhoz alkalmazva átdolgozzák így használ- . gondos következetesség irodalmi lapjaink ismerethiány vagy hanyagság miatt egészen nélkülöznek. szert. mint a regény és beszély. összehalmoznak ményt 8 tulajdonképi hatásuk fejlesztése..és regénykölt az író a tudományos munkát compilatiónak írást tartják. E szakma. kiket csak tehetség nélküli embereknek képzelnek. 304 KEITIKAI DOLGOZATOK. a fordítást és át- dolgozást lelki szegénységnek. A szerkesztk keveset gondolnak azzal. Azonban mi akadályozza ket. helyes nézet. Ezt csak öntudatos folytonosság eszközölhetik. mint a mennyivel írónink bírnak. még magokban mit szép- nem adnak és irányt. lásból Ez utóbbit illetleg tapaszta- beszélnek. íme a szellem. Elttük csak a vers. van véleményük. a szerkesztést puszta gépies foglalkozásnak. beszély.

kitn állást foglal el az újabb és s gyermekek tán növendék költi nem Tulaj donkép nem számára ír. mint saját nemzeténél. Ezért igen méltánylandó Józsika Júlia munkássága. ifjak pontok után indul. részint divattudósításokat ír fölérné 8 apró czikkeket dolgozgat czikkei érnek ír s át. Hasonló méltánylatot érdemel Szendrey Júlia is. . Alig tehetett volna jobb választást. a melyrl modora oly választékos kellemes. E dán író. nknek Iris válóan érdekes és hasznos. nem szorítkozik bizonyos korra. ki épen oly kedvelt Németországban. hiányt segítenének pótolni vel igen tisztes állást vihatnának ki. mi a idegen lapok. ezért a Bazár.IKüNINK. de meséi nagyrésze a legkellemesebb ifjúsági és gyer- mekolvasmány s a fordítón füzetkéjében ilyesmit 20 Gyulai Pál. Kritikai dolgozatok. s id- A szülök a legjobh akarattal gyermekeik szükségét a gyermekszobákat franczia el. hatnának eltelve a írónink e téren is. Az kássága valóságos hiányt pótol. Jól a és dolgot. Sand dicsségével munkálkodha nem volnának s ismernék tehet- ségöket. tovább nagyobb elterjedésnek zsika Júlia példáját kezdenek mily jól örülni. azaz tiszegyszersmind psedagogiai szem- irodalomban. A Növilág tárczájában érti az legtöbbet. ki részint e téren mozog. sem elégíthetik ki magyar irodalomból s a és német könyvek özönlik vagy átdolgozott Egy ily jól lefordított munka írónink összes munkásságát. követve. 305 hatnának valamit. Divatlapjaink munrenki- desen kevés súlyt helyeznek arra. ki Andersen meséit ülteté át irodalmunkba. hogy a többi divatlap példányul vehetné. mely csak rossz beszélyeink és regényeink számát szaporítja. czímü hovaJó- melyek e szükséget kielégítik.

ha az télizöld. visszanyerjük s újra érdekel bennünket minden semmiség. kandúr. hogy ér- dekkel viseltessék iránt. székek. beléletökbe. ha az rával néznénk körül. a szennyes gázlámpáig mert éles szeme és souverain humora mindenen oly jellemz tulajdonokat fedez föl. nem ad száj okba semmit. szék. melyeket mindenés nap tapasztalhatnánk. az élet és természet apróságai st ha az érzékünk elveszett. kellemes . egyéni életet lehel a lelketlen dolgokba. Megismerteti örömeiket. szemeivel rájuk humocsak Nem föl fog semmit. leginkább csak jelvül Andersen bemerül vagy allegoriakép használják . 306 KRITIKAI DOLGOZATOK. foglalkoztatja. játszi tréfa. korunkban. asztal. Az úgynevezett erkölcsi mesék írói a lelketlen dolgokat ha jellemzn beszéltetik is. S a valódiság és e phantastikus világban élet. Von- egy könny. kedélye tükrén mutatja ket. mégis annyi tud tenni A költ érdekessé mindent. lapda. szeszélyes és érzelmes ábránd képezik alapeszméit zódunk. mi t más meseíróktól különösen megkülönbözteti. viszontagságaikat. füvek. Ez az. mert szabad mozgást. gyermekjátékok házi eszközök regényírója. s életök egész köl- Ö s az asztalok. mi benyomul képzeldésünkbe. heged. beszélünk mint gyermek- fvel. álmodunk tündérekkel. Andersen mindenki költje. Valóban. melyek eddig elkerülték figyelmünket. mosolygunk s mint e történetkéknek. czin- katona beszélni tudnának. fával. hanem csak beszélteti ket. akart nyújtani. ki kedé- lyében meg tudott örzeni annyi naivságot. elbájolja. le az eltörött tig. mennyi életbölcseségi ötlet. szenvedéseiket. fák. S mily finom komikum és humor. megírja történeteket tészetét. nem beszélhetnének máskép..

heállítá ki lyes választással füzetkéjét. melynek oka nem annyira a költben.és novellaírónink dicsségét. kivéve egy pár apróbb darabot. kötetet kötetre olvasunk. St nem árt. Óhajtjuk. de e kis csak vi- hamar melyet a nagy bilin- világ. a valódi élet és emberi sziv költészete cselhet feloldhatlauul. A költ lággal találékonysága kifogyhatatlan. érezünk bizonyos lankadást. Csak ba mesét mesére. (A kis köpeny története. Vasárnapi üjság. de neme kicsiny és szk. betelik lelkünk. melyben Andersent oly szerencsésen utánozta. ha a forditón e nemben megkísért egy kis eredeti munkásságot is.). A forditón. 20* . mint bárkirl azon régi megjegyzést: nagy író a maga nemében. szép reményeket enged táplálnunk tehetsége fell. st unalmat. mely affectatiótól és egészen elömlik. A hangulat majd s csésen van eltalálva az mindenütt szerena magyaros színezet. mint genrejában keresend. Legalább egy kis eredeti mesécskéje. mely kétszer föléri vers. Andersenrl több joggal le mondhatni el.307 áJom után megenyhülve érezzük magunkat. A fordítás is igen sikerült. Mindkett oly szolgálat. Ketts hiányt át kat. ment minden hogy a kis : erltetéstl. fog pótolni egy nevezetes költt ültet irodalmunkba gazdagítja gyermekolvasmányain- melyekben oly szegények vagyunk. karácsonyra és újra egy füzetkével lepje meg s nagy gyermekeket.

Olvastatott az Erdélyi Muzeumegylet 1860. Gaalnak pedig szintén nemrég megjelent meséi egy még régibb kor mozMúzeum. Lehet. de a közelebbi tíz év alatt egyetlen újabb gyjteményt sem tud felmutatni irodalmunk. megszakadt. hogy egyesek fáradoznak. Valóban.» ADALÉK NÉPKÖLTÉSZETÜNKHÖZ. vagy csak szegénységünket leszünk kénytelenek bevallani ? Oly kérdés. a a Kisfaludy-társaság megsznt munkális néphagyományok gyjtése hallottuk. melyre az irodalmi közvélemény . ! st nyelvészetünknek s annyi becses is adatot szolgáltatott még skérdésünkre De vajon lesz-e vetett egy pár halvány sugarat. Mióta kodni. fáradozásunknak óhajtott sikere^ fogjuk-e gazdagítani a magyar népszellem kincstárát. uraim érezhet szükségletnek tett eleget. midn tagjait néphagyományaink gyjtésére szólítá föl s legalább részben folytatója akar lenni azon nevezetes mozgalomnak. mely költészetünket megteimékenyítette. február 25-én tartott tudományos ülésén.egyletünk igen galma. mert az Erdélyi által néhány év eltt kiadott « Közmondások könyve és « Magyar népmesék)) még a Kisfaludy-társaság munkásságának eredményei.

gazdagabb kedélyt. E vélemény minden alap nélkül. bogy kély felel. Mindaz. A « Hadak utai) monda. is («Ha 322. Én is hogy fáradozásunk nem lesz siez önbizalmat akarom ersíteni. 309 nem épen vigasztalóan azon meggyzdés. népirati adat. mióta néhány becses adat fekszik a kritika eltt. tik kertelen. Különösen a szé- népköltészetben csalódott az irodalom. íme néhány jel.és románcz- . Azon 30 4() — székely népdal között. Majdnem nincs általános az erdélyi népköltészet cse- figyelemre méltó. székely. melyek méltán ersítheönbizalmunkat.: APALKK NKl'KÖLTKSZKTÜNKHÖZ. nevezetes adalékul járult hunmondakörünkhöz. melyeket Erdélyi közlött. a ("Barcsai* Nagy Lajos által közlött pedig egyik legjobb népballadánknak ln elismerve. mi eddig a magyar néphagyo- mányok gyjteményeibe Erdélybl nem kely hitte. alkotóbb képzelmet: 8 mindennek épen ellenkezjét találta. Csak a legújabb idben kezd gyöngülni e vélemény. néhány retlen erdélyi. a legszebb k. Kriza gazdag gyjteményeibl egy pár mutatvány szokatlan figyelmet gerjesztett. melyek szerin- tem az összes magyar népköltészet legszebbjei közé tartoznak s minthogy épen ballada. lap) csak már egy ismert dal gyöngébb variánsa. mint költi szép. nagyrészt még eddig isme- népköltemény bemutatásával. inkább nyelvi sajátság. került. íme egy kis buzgalom. Azt hogy egész új világot fog felfedezni. alig van egy pár figyelmet érdeml én rózsa volnék" Erdélyinél s II. szóval mintha az erdélyi vidékek népköltészete csak hulladékokból táplálkoznék s a mi benne eredeti és vonzó. máris mily szép eredmény. sibb eredetiséget. vagy épen vagy épen csekély becs. melyet Lugossy egy székely katona elbeszélése után jegyzett föl. új.

Csendes uram. vers. „Nem mehetek Ajgó Márton. jámbor uram. ^ Burús annyi mint terebély. » XV. 74. boruló ágú fa. nemüe]?. „Nézz egy kicsit a fejembe !" Hullni kezd az asszony könyje. Mert épen álló dél vagyon. a fa harmatja'. „Mért sírsz.Add fel. egyébként a burok szó. Ketté vágja az derekát.: : 310 KRITIKAI DOLGOZATOK." Felindula Ajgó Márton Ekkor a . fimitt félholtan vitéz vitézre búrul. mért sírsz Molnár Anna ?" . a bont vagy buru szótól. Hosszú útra. Hosszú útra. . nem jött. .Gyere velem Molnár Anna.. A mi hull. rengetegre'.. Megtalálta IMolnár Annát . népköltészetünk legterméketlenebb ágát fogják gazdagítani. Vagyon nekem csendes házam. hanem a dunántúli is még Zrínyi n-val írta. melyet minden tájszólás egykép ejt. Visszaejti a pallosát. . rengetegre ' Megtaláltak egy burús fát. rengetegre . elrabolta. t. Leülének árnyékába.Nem sírok én Ajgó Márton. E szóban az o-t it-nak nemcsak a székely tájszólás ejti. fa tetejébe . Karon ül kicsi fiam !" Hívta. ének. . a hur gyök mellett látszik bizonyítani. add fel pallosomat !" Felhajítja a pallosát.Nem hull most a fa harmatja. Elindultak most már ketten. E költemények Hosszú egyike így hangzik Elindula Ajgó Márton útra.

majd máglyára. azaz szeretne függeni egy rossz fán. végre akasztófára ifjú az az akasztófát választja." Míg az ura borért jára." kérte. jámbor gazda ?' Adsz-e szállást az éjtszakii . Megállott a kapujába. míg megadta. fiát. Addig Vagyon nekem síró fiam. karfáját)) nagj^on a románczhoz. Megszoptatta síró fiát. „Csendes gazda. Kigombolta a dolmányát. legszebb alkotású balladáink is többé-kevésbbé megtalálhatók más népek 8 költészetében. Felöltözik ruhájába Tífrdig :íl 1 ér ángliába. ki kocsisi ruhába öltözik. így és a gazdag bíróét és a szegény kosárkötét. számzésre.AHALÉK NÉPKÖLTÉSZETÜNKHÖZ. jáiubor gazda Van-e jó bor a faluba ? Hozz egy kupát vacsorára. Szép Ilona. elvégre a kosárkötét veszi el s a szegénység és jóság fölött. melyben leányok feldúlta ki virágos kertöket azon szerb megfognak egy elitélik most s . Egy párt Például l<ivéve. ifjat. a mennyiés ben nincs rokonságban az általam ismert hazai népballadákkal.. diadalt ül a gazdagság szívtelensóg majd . . Elindnla hazájába. egyik leány nyakán.Csöiides gazda.) Elször külföldi is feltn e ballada eredetisége. hogy kiismerjen két leányt. A királyfi. I Marosszék.Nem adhatok vitéz uram. ki bepanaszolja a bíró ajánlja mert gunárát agyonütötte hasonlít az elitélt ifjúnak akasztófa helyett «két karja szép föl.

kinek anyja. a litván népköl- Az angol népköltészet magyarhoz hasonlóan fogja fel kedvencz haramjáit. akkor a . ki visszatér fele útjáról. szép asszonyon s egy pár derék vadászkutyán kívül egész életében semmit sem kedvelt jobban. Don s Albertosának. hogy jó lovon. kinek lova gazda nélkül haza s kit anyja és kedvese j oly keservesen siratnak. de skót asszonytól egyetlen legyet losophiát vall. st midn Armstrong azt mondja a királynak. ipari tárgy és szülöföldjö- sohasem Mindezt nem balladáink kisebbségére mondom. balladánkban s más da- lainkban a tészetben szintén a és gazdája közt foly. balladáknak egyaránt kedvencz tárgya. dalmi igazságtalanságoknak. mint a kik szerint. majdnem testvére ki a spanyol népköltészet visszatér nejét. s Eobin Hood. partra veti a Tisza atyja és ked- vese rendre költögetnek. Ha ez kisebbség. szintén öli a vadászatról hasonló módon meg s A lováért é^ hatvan tes- forintjáért vízbe tét vetett legény kit románeza. a mi nem emberi ket csinálmány. minden népköltészettel közös s népmeséknek. A féltékeny és gyanakvó Barcsai. Armstrong nem mások. berúgja a zárva talált ajtót s nejét szeretjével együtt megöli. kik a gazdagot pusztítják. pusztítják. még a hangulatra nézve is rokonságban van az angol George Campbellel. olynem phimi pusztai szegény-legényeink. mely «01áh ló is Ger» czím Azon kedélyes párbeszéd. mi földbl tartják n és földön tenyészik. kik a sem rabolt. mint a becsületet s bár Angolország gabnáját és ruháit dézsmálni szokta. nem bnnek ahhoz nyúlni. mint boszulóit a képzelt és valódi társamegtalálható.21^ KRITIKAI DOLGOZATOK. mint Angyal Bandi és Sobri angol kiadásai. de a szegényt nem bántják. uratlan.

egyik nemzetet a másikkal a rokonság. de mindenesetre becsest. nagyrészt oly Aeschilos. termékenyítik egymást. . hogy az egymástól legtávolabb él népek költészete is ne mutasson föl közös vonásokat. Azonban valamely nem haszha egyszersmind költi is. alapeszmében. ha még e mellett ugyanegy polgárisodás kebelében fejldtek ki. mindig nagy figyelmet érdemel. hetnék. az anyai szeretetés nek egy valóban szokatlan Az anyai * szeretet sokkal költi vonását. a legnagyobb keresztyén képírók csak mint nyomorú másolók állbatnak meg. mert ilyesmit látok benne. a keresztyén képírók vetekedtek egy- és mégis sohasem tértek el a szent könyvtl. hogy a rokonságot alig lehet kimutatni. módosulnak. az alapeszmében fkép alkotó erejében. észrevétlen és néha annyira beolvadva. Sophokles.* nagyobb szerepet játszik Lásd a jegyzetet az éi-tekezés végén. hogyan változnak. Hátha még föltaláló s a tárgyban. mind a müköltészetben nem annyira rejlik. melyeket már Homér használt. A valódi eredetiség mással ugyanegy tárgy földolgozásában mind a nép-. lehetetlen. mint a szellem Az emberi szenvedélyek és viszonyok nagyjában majd mindenütt ugyanazok. mely a nyugateurópai legszebb balladákkal vetekednált alapeszme vagy szokatlan inventio.ADALKK NKPKÓLTKSZE'IÜNKUÖZ. ha nem is olyat. hogy vándorolnak a mondák egyiktl a másikhoz. nemcsak tárgyban. 'Mii legjelesebb görög drámaírók. E balladára épen azért vagyok bátor önök figyelmét felhívni. semmit sem változtattak a hagyományokon. szomszédság vagy politikai viszonj'ok kapcsai fzik össze. hanem még inventióban is. Euripides ha- gyományokat dolgoztak is föl.

a nép-. Meg sem szánja veszedelmét a kis gyermekeknek. kit nem szült. de legalább sohasem mesterkélve. a mostoha mindig gonosz. mintha élne. az öregeket nagy tisztelet illeti. árva mindig szerencsétlen. Igaz ugyan. Kinek nyelvét meg nem érted. mint Tóth Kálmán fest Losonczynéban. képes legyen szeretni. sírjához mennek ki. lelkükre A közmonszülök « számtalanszor kötik a és öregek iránti tiszteletet. oly vonások. Horváth András Atkában e szép versszak Messze földrl az úristen hoz tereád népet. Zrínyinél az erkölcsi romlottságnak azon találó fes- hogy «az öreg embernek nincsen tiszteleti"). ha- nem mert dások atyjok és anyjok képmásai. affectálva. melyek a népköltészettl vannak kölcsönözve. anyához Özvegy édes anyám vagyon nekem otthon. hogy a anya azon gyermeket. A szerelmi dalokban is a fiú után mintegy kárpótlásul lesz n vagy leány nem egyszer fordulnak anyjukjioz panaszolni s ha meghalt. hogy a népköltészet e leggyöngédebb indulatot néha nyersen festi. mint a mköltészetben. nem annyira azért. Tudom én sajnálni a jó özvegy asszonyt. Oly anyát például. nagy kegyetlen népet. nem szoptatott. A szülök iránti tiszteletlenség nagy bn.: : » 314 KRITIKAI DOLGOZATOK. Aranynál a Toldi felkiáltása a gyermekét vesztett tése. mind kinek fia halálra itéltetésekor legnagyobb gondja a . mintha lehetlen volna. mert tapasztaltabbak az ifjaknál. A népmesékben az rendesen sok szenvedés boldog. megszólítják. Ki nem teszen tisztességet az vén embereknek.

a népköltészet sem nem értene. tulajdonkép sem anya. de annál reális ersebbé annál teszik. midn sírban hallván gyermekei sírását. legerélyesebben nyilatkozó életszükség. fiát ságot hogy egy büszke magyar n és honki leány ne láthassa gyáván meghalni a török. egyetlen gyámolait. hanem egyszersmind a a legéleseb- ben kifejlett ösztön. Én legalább az anyai szeretetet a mköltószetben sehol- sem láttam annyira megdicsítve. nem finomabbá. gyermekeit. A népnél kölcsi az anyai szeretet nemcsak vallásos és er- kötelesség. A képzelem minden kincsével s díszíti is a népköltészet a szeretet e legersebb legtisztább indulatját. sem a bölcselked ész sophismái. a népballadában. ha sok gyermekkel áldja meg az isten. Mindez önként foly a nép életviszonyaiból. mint egy dán nyugvó anya éjjel kiket mostohájok elhanyabelép fölkel koporsójából. egész életét nekiek kell szen- mert nincs kire telnie. csinosítja. erkölcsi viszonyt. mert ha meghal. mert mindenikben munkás kezet. neki nem baj. A kunyhók lakója maga szoptatja magával viszi. a . sem nem énekelne. öregsége ok. cselédet nyer. bizza.ADALÉK NKPKÖLTÉSZETÜNKHÍiZ. Mindmegha mind- annyi anyagi is melyek az alap. nem gyönnagyvilági élet githetnek meg sem a elfoglaltsága. mint a mvelteknél. nincs ket többé ápolja. golt. ha mulat. sem a beteges eszményiség idétlenségei. Ez igen természetes. melyet. ha dolgozik. hozzájuk. sem honleány. megannyi és kedély melyre szilárdabban építhet a vallás és erkölcs eszményisége. lia 315 halálfélelme miatti szégyen. ki csellel önt bátorfiába. hanem monomaniában szenved asszony. az élete ki egyszersmind gyermekeié. mint néha a mvelteknél. egyik- nek ruháját a másikat megkeféh.

veszi az enyelgések atya ringatja a hatodikat után küldi s «En hagytam hagytam jó ágynemt. A még inkább kéri s miután bebocsátást nyer. nem örömest ad szállást. érzés égi lángja. hogy síró fia van. megfésüli. mint nap a harmatcseppben. aztán borért küldi.316 KRITIKAI DOLGOZATOK. sem nyughatik. férfiruhában siet haza férjéhez. »> . harmadikat be. mégis a sötétben ülnek. a akkor jaj neked mikor nekik ez belép. védeni elhagyott gyer- A mi balladánk a képzelem nem ily nagyszer elrablott alkotása. Férje kóbor vitéznek képzeli. megszoptathassa fiát. után látnak. hagytam gyertyát. gyermekéhez. a és mostoha a gyermekek halott megjelenésétl. hogy a nnek gyermeke mindennél elébbvaló. ölbe a negyediknek s haját fonja között az ötödiket el. mert Lehet-e szebben félnek a megérzékíteni az anyai szeretetet ? a sírban íme örök-éber gondja mekeit. hogy Molnár Anna egy véletlen n a míg oda hogy a viszontlátás felindulása. még férjénél is. fölgerjedve kiált föl: kenyeret. ! . ki oly rég nem szopott s azóta mindig sír. meghagyja férjét csalódásában. mi egyszer. menti magát. mégis éheznek. föl- kel koporsójából ápolni. halottnak vissza kell térni sírjába. de valahányszor férj vonítnak az ebek. mégis ers compositio S mi jár. ha ismét vissza keM jönnöm. eset által egész fényével az Az megszabadulván rablójától. Bekopogtat a kapun. összeszólalkoznának. a kérdezsködés ne vonhassák el szegény gyermekétl. mert hirtelen talán megijedne tle vagy nem is hinne neki. Mi gyöngéd alapeszme. óni. mégis a földön hálnak. Az anyai szív örök törvénye zendl e balladából hozzánk. de benne ég is. ezalatt megszólal a kakas.

E hü és gyöngéd jelleme egy pár vonásban ers lélektani következetességgel van rajzolva. :J17 melyet a költemény nem mond hanem nagyon mvészien az olvasó képzelmére hagy: a belép férj. nem mondja neki. mint tragikai elemet használni tragikai czél nélkül. hogy minél hamarabb s és biztosabban jusson gyermekéhez. az is eltitkolja. a legbájosabb naivitással s a legmélyebb kedély áradásával menti magát a férje karjai közé boruló ki többé nem sir s n Nem mehetek Ajgó Márton Vagyon nekem csendes házam.: ADALÉK NKl'KÜl. a kielégített gyermek. ki a fa kétl megválhassék a ezt n s kívánni. midn férje nem ismer reá. Fogalma képes sincs arról. élete türe- haragja könny. ki ámulva ismer szoptató nejére. Oly mentség. n. vagy tulajdonkép a térdig ér s angol posztó-mente felöltése is a n jellemét emeli a végkifejlés indokául szolgál. hogy ne essék újra valami kóbor vitéz kezeibe. Az is jól gyilkolja meg Ajgó Mártont. Bzép azon jelenés el. hogy nem szereti. hogy ellenállhatathogy férjétl és gyermelehessen oly ember. Molnár Anna férfiruhába öltözik. Az átöltözködés is. mosolyogva néz reájok. . azt lem. mi némi kaczér színezetet adhatna vonakodásának. mert van gondolva. Midn hívja Ajgó Márton. melyrl lan. Karon ül kicsi fiam. nem szidja össze. hanem a véletlen. azt hiszi. az nem tüz össze rablójával. jámbor uram. hogy nem átka sóhaj.TKSZETÜNKHÖZ. Csendes uram. Késbb alatt szintén nem átkozódik. mert semmi sincs mvészietlenebb. E véres tett mennyire összeroutotta volna jelleme gyöngédségét s a végkifejlés báját. is.

Azonban. mely elzménye vagy következménye egy bizalmasabbnak. csak akkor ötlik az anyai és eszébe ama gyöngéd csel. vidi. Mindenesetre jogosabban botránkozhatunk sikamlósságain. lett E vád valóban igaz. meg némely ünnepelt regények hnom melyek az illemnél valamivel nagyobbat sértenek. dombo- rodik a másik az alakulás bizonyos fokán marad. nagy becsületben tartják. Legfeljebb a «veni. mert a mondák sajátszer. egyik teljes egészszé ki. melynek csak gondolatára is összeborzad Molnár Anna és sírni kezd. melyben egy vén aszszony egy utczagyerek fejében keres. mintegy átöltözés szeretet önkénytelenségéböl. kiemeli a nyelv és rhythmus sebessége. ki ezen megbotránkozik. épen mint a rablás szenvedélyes erszakosságát sor. ha a müncheni képtárban Murillo festményét. midn ez azon vonást viszony nem ok nélkül. elrabolta mely keveset enged Cíesar mondatának. hanem bizonyos bizalmas jellemzésére használja. a « nem jött. vici» híres ^ «Nézz egy kicsit a fejembe*) sor külsleg illedelmes. pedig talán fogyatkozás egyébs nem iránt volna bajos megtalálni a legegyszerbb és ily legtermészetesebb indokot. Az néha a legszebb mondákat sem kíméli . Az utazás sebességét mennyire Hívta. ellen tehetne kifogást az inkább tásához. hogy Ajgó Mártonnak a fára mászása nincs indokolva. Sokkal alaposabb vád lehetne az. tulajdonkép a szájról-szájra adás dolgozza alkotja ösbze ket. Aztán. . tudniillik az erkölcsi érzést. minsorsa den népköltészettel közös föl. bízvást megbocsáthatunk a mi balladánknak. az Hómért épen el fogja dobni s bajosan fog valaha kifejldni érzéke a népköltészet naivimint bensleg kényes ízlés.» 318 KRITIKAI DOLGOZATOK.

315) a harmadikból kikopik egy rész. hogy az az egész bármiben szenvedjen. Úgy látszik. mint esetleg rímes s kevésbbé oszlik népkölteményeink bármelyike.: ADAI. kimaradhatna csonkulást a nélkül. Például Garay Kont- versszak Nem úgy király. hogy egyike legrégibb népballadáinknak. Azonban balladánk nem nagy fogyatkozását elég gazdagon kárpótolja a nyelv és eladás ereje. erd rengeti Hatalmas üstökét. hogy az angol posztó-dolmányos Ajgó Márton alkalmasint valami kóbor vitéz. Szép Ilona czím rimetlen népkölteményeink- . mely csak néhol és versBzakokra. S megrázza Vélnéd. híres költeményeink- Nem mindennapi ben sem találjuk jában e még meg mindig. a negyedikhez oly egészen toldások ragadnak. Oly egyöntet az egész. Már Erdélyi János megjegyezte a királyfi. szabad hajdú lehetett nemzeti fejedelmeink vagy talán épen a királyok idejébl. festöisége egymással versenyeznek. Molnár Anna balladájához a széptani becsen kívül még más érdek is csatlakozik. s A cselekvóny mindenütt összhangzik vele a nyelv. Oláh Ger. kiált a hs. Ezt nemcsak azon körülmény sejteti. vagy tökély. hogy egyetlen sor kitörlése megbénítná vagy a hangulatöredékes sebességgel halad elre tot. egy sz fejét. magát a cselekményt. e melyek megzavarják.KK NÉPKÖLTÉSZKTÜNKHÜZ. vagy az indokolást. hanem a ballada külalakja is. Sehol egyetlen henye jelz s a kifejezések szabatossága. ízetlen hasonlatának erd hatalmas üstöke kitörlésével még más tekintet- st ben is nyerne e költemény.

: : : 320 KKITIKAI DOLGOZATOK. Az smagyar rhythmus zöngelme hangzik ki belle. sem strófa-szerkezet. is Ez utóbbi sorban egyszersmind alliteratio zik. mint sok rímelt és mértékes költemény. melyet néha alliteratio is élesített. állította fel. nem a rím lévén. Ebben nincs sem rím. mely kissé bágyadtabb mert épen ál | ló dél vagyon. ez utóbbit könnyen nélkülözte. közmondásaink és régibb azon elméletet detileg afféle. mint a héber költészetben tapasztalhatni. Hosszú útra. még pedig oly szabatosan. Megrtalálta Moln&T Annát. rl. valamint alább a következ helyeken hang- . külalakjukról. hanem nemcsak kellen van kiemelve minden a hangsúly az ütemnek nagyrészt els . részint az ütem egyik tagjának hangsúlyos kiemelése. szótagjára esik Elinánla. csak esetleges lehetett s ha netalán megérzette a magyar fül a sorok végeinek történetes összhangzását. de ezt inkább tartalmukból következtette. Szerinte e rhythmust fleg két tényez alkotta. részint a gondolatok is olynem csoportulása. hogy alkalmasint a legrégiebbek közé tartoznak. például Ajgó Márton rengetegre. mégis oly kedvesen zeng fülünkbe. a fdolog a rhyth- mus. E nézet helyessége mellett bizonyít a mi balladánk is. sokkal kedvesebben. hogy csak egyetlen sort találhatni az egészben. Arany János tovább ment. írt a mint magyar nemzeti versidomról értekezésében népköltésze- tünk. irodalmunk alapján hogy költészetünk eres csak a rhythmus báját ismerte is mindfen mint rím és mérték. A többiben ütem.

p]zek nemcsak hogy rímtelenek és ersen bangsúlyozotiak. Törökök kezébe szép lányodat add ki !" „Állj fel lyányom.Uért sírsz.TKSZKTiNKHÖ/.Virágim." Kimegyen a kertbe. hogy engem gyászoltok !" (Gyalu. állj fel a kpadra. a Vitéz ^ e Oláh : néprománczon kívül még csak egy Gerö dala. E költemények itt következnek „Boriska. mely most párhuzamos. még e balladá- ersebb bizonyitékok.) Tudtomra van. leborul a gyepre. hogy engem gyászoltok I" Bemegyen a házba. gúnyáim 2 Szegrl lehulljatok. 21 Gyulai Pál: Kritikai dolgozatok] . földig száradjatok. : Töbül hervadjatok. állj fel. virágim. Boriska szép lyányodért jöttünk.. Nézz ki az ablakon. egy pohárnyi bora.: APALKK NKrKiiI. : Zokogva kiáltja „Gúnyáim. wért sírsz . hanem egyszersmind még tisztábban mutathatják a gondolatok bizonyos szabályos csoportulását. ott vegyes módokon nyilat- kozik s melyet kiválón a gondolat rhythmusának szoktak nevezni. . leborul az ágyba. Hogy ne adjon engem törökök kezébe.. Hát nem volt-e kendnek egy darab kenyere. mit látsz-e alatta". Hadd lássa meg minden. Egy darab kenyere. földön rothadjatok. mely a török idbl összehúzás és inver- E helyett lálsz-e valamit alatta.Uoliiiir Anna. sio egyszersmind. majd ellentétes. kilencz aranyzászlót. A'aroii 321 ülö Aicsi fíaiu. Hadd lássa mostohám. Három üveghintót. Azonban ösrhytbmusunkra nézve azon költemények. melyeket mindjári nál is fel fogok olvasni.^ . '^ Ruháim. Zokogva kiáltja . itt összerakó.

E mellett a kertbe rohanás. de rothadva is. oly kevés nyomot Aa arabok. mert Kádár István bosszú énekét alig tisztán népi eredetnek. mi más hatás- a spanyol népköltészetre. volt. vagy épen azt kell-e hinnünk. Felkiáltásában virágim hervadjatok. Vajon az arab és török mveltség kö- költészetünkben. mióta hazánk felszabadult a török iga alól. de költileg érdekes esemény szülanyja hagyott népköltészetünkben. ruháim szegrl lehulljatok. isten és ember vádolni fogják eltt mostoháját. átka olvad össze. vajon forditás-e vagy eredeti. tarthatjuk maradt reánk. Mily megindító rajz. sal voltak e szintén mohamedán nép. a legszebb spanyol románezok ez idbl zötti valók. az ártatlan kedély fájdalma. talán hol kedvese ö. búcsúja. vagy népmelynek kedvencz formája mindig inkább a lyra volt. melyeket többé nem viselhet. e kis költeményt épen e körülmények teszik különbségben becsessé.: 322 KRITIKAI DOLGOZATOK. hogy azon másfél század alatt. ilynem balladáink lassan-lassan elvesztek? Bármi legyen az ok. Csodálatos. hogy a török uralom. Egészen meg- termékenyítették. Még utoljára szzi ágyra. rejlik-e ennek oka. látni kívánja a helyet. függenek ruhái. az ágyra boru- mily jól festi a hárembe hurczolt ártatlan leány fájdalmát. mint tiszta. ezután hervadni leborul ágyára. ott a melyek porba hullva. mely annyira közvetlen és súlyosan hatott népünkre s annyi szomorú. a fog minden. helyen alkalmazva. kétszázados véres küzdelmünk. hol annyi szép órát bokrétának hol virágokat ültetett. lás. mint az epikai nem. számára. Még utoljára töltött. s mily egyszer eszközök! Néill hány közönséges szó. honnan most örökre kiragadják. a Szilágyi és Hajmási históriája pedig még kérdés alatt van. mily .

de a midn vándor a vándor kérdi. a másik a szzi szemérmet rajzolja. Hogy ue adjon engem nagy liideg havasra. E mellett mennyi oka van gylölni férjét.IÓK NKPKÖLTKsZETÜNKIIit/. hogy m- költészetünk esetekben rendesen szónoklathoz kritika retlexióhoz folyamodik és rendesen a tapsai közt. mi21* dn miért a konyhafüst- . E szép nt adták férjhez. lené- zett népköltészetünknek. a harmadik a szerencsét- len feleség önmegtagadása iránt kényszerítve ébreszt részvétet. kivált nyáron. i Ebben költemény is a nöi kedély rajzát vesszük. Folyó vízre menni. mint a magyarországi alföldön a tanyai. húzta ki a könnyem. anyumnak. mért Nem sírtam. Nagy hideg havasra. a pusztai élet. 323 költien vagy fejezheti ki az érzést 8 ily mi kár. ki zsivány és gyilkos. Mindenik a nöi szentebb érzéseivel foglalkozik és leggyöngédebb dalról. közeleg. Jó reggel fölkelni. mely a székely ségen. Egyik az anyai szeretetet dicsíti. elhallgat. véres rnhát mosni. nagy hegyi zsiványnak Most is I oda vagyon keresztúton állni. A havasi kunyhó magányában égnek földnek panaszolja fájdalmát.» «Mért • sírtál. nem Csere fának füstje gyönge szép menyecske?* konyhán bíbeldtem. E három szív legol- valóban becsületére válik szegény. sírt. » ADAI.. A harmadik költemény egy zsivány nejének panasza • Eleget könyórgék apámnak. folyóvízre menni. (Udvarhelyszék.: . sírtál sírtam. Egy-két árva pénzért lelkét elveszteni Meguntam már azt is jó reggel fölkelni. onagy hideg havasra*). olynem szerepet játszik.

római erényt követett de bizonyára sem tisztán álló emberit. nem lehet árulója. Az erkölcsök elvadulátávolról sára vezetne. hogy a czél meglel- szenteli az eszközt. egyedül mely a családi íme a vallás és erkölcs parancsolatja úgy alkalmazva. sem keresztyénit. a kegyetlenségig ers el. esett Aztán nem elég-e az ily körülmények közé szerencsétlennek önkínja. tel mentegeti magát. úgy látszik. hogy családja gyaláis zatát saját gyalázatával tetézze? Elitélhetjük-e mint valóságos bntársat. erkölcsi férjét. tartja. vagy orgazdát? Bizonyára nem. egy egészen feldúlt élet keresztje? Azt kívánjuk-e. hol a nö a testvér testvérét. kielvet oltana minden kegyeletet azon veszélyes emelné a szív örök törvényévé. ket tanúsított. töredék. Brutus. íme népünk világkapcsot mindennél eresebbnek Mivé vál- nék az oly társadalom. A társadalom tartozik ugyan védeni magát s könyörtelenül végrehajtani mindent. a mi ily származnék. botrány nélkül tettekbl vádol- hatná be? A jó. sem érne fel azon rosszal. széttépné a családi s kötelékeket. talán egy hosszabb ballada töredéke: . férje Hü marad ki az. erény nevében bnt. de tagjaitól nem kívánhat az A negyedik költemény. esküjéhez. mit elbb-utóbb okvetlen maga után vonna. ítéletünket enyhítni fogja az emberiség erkölcsi érdeke.324 KRITIKAI DOLGOZATOK. mintha ellenkeznék a társadalmi fogai -^ makkal. mit jóllétére szükségesnek hisz. ki képes volt gyermekére halálos Ítéletet mondani. bntl. a fiú atyját. még visszatart- hatja a nézlete. Egy Brutufenn sokból társadalom nem sokáig tarthatná magát. holott csak látszólag ellenkezik. önmegtagadással hordozza keférjét resztjét 8 ha van valaki.

Erdélyi zódás. Anyául. Fehér Anna borzasztó ez legszebben fejezi 8 egyik legszebb balladánkat mintegy a költi igazságszolgáltatást helyettesíti. anyám. ha útnak indulok. száradjon el a kezem. El is énekelnek az égi madarak Sírjál 1 szik. Azután ne sirass. Fürösztöttél volna buzgó-forró vízbe Mikor bepóláltál gyönge gyolcs ruhába.): : "Mi- képen a madár elmegyen és a fecske elröpül azonképen az ok nélkül való átok nem száll az emberre. mindjárt azt mondja: verjen meg engem az isten. gyjteményében sokszor fordul A szeret a nem be egyszer átkozza és el az átkomeg htlen költi átka a kedvesét.. hanem dalaiban. mikor engem szültél. Póláltál volna be halotti ruhába Mikor lefektettél gyantáros* bölcsbe. sírjál. for<iiiló Azonban kissé elüt balladatöredékben elö- átok népköltészetünk leány szokott átkozódásától. hol a vezeklést és bnh- dést látszik jelképezni. ha Népünk ezt tettem. Salamon tanítja Példabeszédeiben (26 2. A haldokló szintén átok alatt teszi vége hagyakozását. bizonyos gyantanem festéknaáza. nem leánygyermeket 325 Mikor fürösztöttél gyönge-meleg vízbe. Megsiratnak engem az erdei vadak. A szerencsétlen nem ersíteni * Fénymázos. Fektettél volna a sötét hideg földbe. édes anyám. ha valamit nagyon ersíteni akar. . balladáiban hol inkább a bosszú és fájdalom költi kifejezése. hogy isten az ságos átkot meg szokta hallgatni. Az átok népünknél meglehets nagy szerepet játnemcsak meséiben. » ADALKK NKI'KÖLTKSZKTÍNKHÖZ. . . is. míg eltted vajíyok. a közbeszédben is. Szültél volna követ. ha nem úgy van. mert már bölcs r. if/az- természetesen azon hit alapján.

mythosszer értelmet talál. esküsznek. mintha nem érde- melne mást. is Világi dalok olykor mezn zsoltárokat énekelnek. mondván de : sírjál anyám míg eltted vagyok. Nem emlékszem. mint villám a sötét hez. ha útnak indulok. mint Székelykálvinista. Egyébiránt. : könnyeiért esdeklik. ményeinkben elfordult legnagyobb vonatkozással volna. hogy ilynem átok eddigi népköltészi gyjteakar valamit. meg nem siratva. hogy népköltészetünk ez átkozódó vonása mennyiben a pogány-magyar.326 KRITIKAI DOLGOZATOK. végig az egész A legsöté^ tebb búskomorság vonul töredéken. A magyar biro- dalomnak föld. közmondásuk is azt tartja: okét bizony fölér egy isten úgy segéljent.» Gyermekeiket majd mindig bibliai névre keresztelte- . Székely krónika azon soraiban. . hogy és a mennyiben van igaza Ipolyinak. nem hagyakozik átok alatt. annak eldöntését nálamnál avatottabbakra bízom. közt pusztulni el. ügy látszik. keresztyén hagyományok eredménye mennyiben a továbbá. alig van vallásosabb vidéke. Mi jól illik e sivár éj- képhez ama borzasztó átok. születését. A katholikus. székely egyaránt buzgó. mint a vadállatok temetetlen. melyet megvilágít s melybe elvesz. hogy ez a leplezett kétségbeesés kifejezése némi bnben való születésünkre. helyett néha a a rajongásig. nem mást hanem önmagát. átkoz meg. Annyit azonban meglehetsen bizonyosnak hiszek. ki Anonymus hol a vérszerzdést megszegkre kimondott átokról van szó. uritárius. utána veti mintha érdemetlen volna könnyeire. csakhamar azután ne sirass. Az átkozódásban akar. kifáradt leány mintegy enyhülni anyja sírjál. Eitkán káromkodnak. hogy az e töredékben elforduló önátkozódás ó-testamentomi eredet.

Az önátkozódás alkalmasint ó-testamentomi írókból ment át a székely költészetbe. (12. (3 r. Áron.). melegyen a nap. Ézsaiás. lyen az én x\z anyám szült.) Elveszszen az a nap. melyen születtem volt tem.. mert most a földben fekünném és nyugalmam volna nekem. Alkalmasint a nép ajkáról kesora Kriza rült e gyjteménybe. hogy szophatnám. melyet. század közepe táján írhatott össze valamely diák. 3í27 Mózes. melyen én szület: az északa is. v. Benne látám szerelemnek szándékját. v. Efraim. Miért tartottak térdeken és miért adtak csecset. székely népdal végén Kimének én sík Megunám én sik mezbe sétálni. A kálvi- nisták és unitáriusok beszédmódján bizonyos puritán- szerség felekezete vehet észre. mert két végs csonka énekgyüjteúgy látszik. nevek nálok. r. : . vasárnap helyett a szombatot ünnepelték és sok szokást újítottak az más ó-testamentomi nép- meg. Kva. Átkozott Hasonlókép Jeremiásnál (20. tik. A szombatosok lappangó tani közöttük. bár különböz : tartalmú. . a csaknem napjainkig fenn tudta magát tarmint tudjuk. melyen azt mondották férfigyermek fogantatott.) a nap. Oda jve fülemile kis madár Hoza nekem körme között czédulát. s melylyel visai lelkész Kovács Zsigmond úr volt szíves megajándékozni. EszSára gyakran elforduló ter. ötödik költeményt temónyböl írtam ki. ne legyen áldott egy ! stb. 14. mezbe sélálni. V. Nyugotomban el találék alunni. Ezek.TKSZKTVNKHÖZ. a múlt gyjteményében is megtalálható egy. Jób szintén megátkozza születését 3. : AHALKK NKPKÖl. Bemének én kökertembe nyugodni. Dávid.

Adta volna ne láttalak volna.: 328 KRITIKAI DOLGOZATOK. kérdi Ha Megitatták velem a keser pohárt. — — — — — — — A ziláltság e költeményben csak látszólagos. Közte vagyon két szép porond illend. Megunta két lábam már a követ nyomni. szállj az ablakára. Másik páva (N. Megunta két fülem tenger mormogását. az enyelg álom szeszélyes hangulatát akarja kifejezni. N. szállj le. Elém terítettek fekete gyászruhát. Király udvarában térdig vasban vagyok. Egyik páva (N. Se nem igen közel — két száz mértföldnyire. Adjon isten egy kis est illend. Megunta két kezem már a lánczot húzni. se ! nem igen messze. a másik kedvese. hogy rab vagyok.) illend. ifjú A hatodik költemény egy rab panasza Néhol kerekedik egy fekete felleg. hogy vagyok. az es pedig a házasság istenáldását. hogy a kiáradt vízben két porond szigetecske alakult. • Megárada a folyóvíz hajlandó.) hajlandó. . Reá szállá két szép páva hajlandó. Jegybéli mátkámnak. Vad galamb zúgását. néhol száll egy fekete holló Szállj le holló. Mossa össze mind a kettt hajlandó. apámnak és édes anyámnak. melyben az van írva. mondjad. Izenjek Repülj udvarára. a mezben. A hajlandó és illend szavak hajlandóságukat s egymáshoz illsé- göket jelentik. N. Néhol száll. a maga értelme. melyre két páva szállott^ egyik . aztán megÁlmában a fülemile czédulát hoz neki. isten. A szerelmes s talán s megvan házasulni akaró ifjú sétál nyugszik s elszenderül.

:

!

ADAI.KK NKPKÜI.TKSZETÍJNKHÖZ.

329-

Híredet, porodat no liallottam volna

Istenem, istenem, de uieífvertél engem,
Szerencsétlen társsal, holtig való gyászszal,

Holtig való gyászszal

!

Kit mindig szerettem, jaj be távol estem,
Kit mindig gylöltem, annak rabja lettem.

Szabad a madárnak ágról-ágra szállni. Csak nekem nem szabad \nolámhoz járni. Violámhoz járni.
(Marosszék).

A csángó dalok
közel

közt

(Erdélyi
e

I.

kötet) egy

pár

oly töredéket találunk,

melyek

költemónynyel igen
415.
dal
két

rokonságot

sejtetnek.

A

végs

vereszaka

Vidd

el fecske,

vidd

el

az én levelemet

Apámhoz anyámhoz

sz ez

én kedveszemhez.

Ülj fenyii fájára, szállj ez ablakára

Sz ez én édeszemnek tedd ez asztalára.

tudom megkérdik, hogy vagyok, mint vagyok. Tudjad megmondani, tatár rabja vagyok. Tatár rabja vagyok, térdgyig vaszba vagyok,
Jól

Kezemen, lábamon vasz zurgot zurgatok.

továbbá a 433-ik dal
Vidd Vidd

:

el el

madár, vidd
levelemet.

el

De nem

igen messze,

Csak a tenger mellé.

Apámnak, anyámnak, Tedd ez ablakjára Ablakjáról vedd el Tedd ez asztalára.
;

330

KRITIKAI DOLGOZATOK.

Tudom mindjárt kérdik, Hogy vagyok, mint vagyok,
Tudjad megmondani,
Tatár rabja vagyok,
Földig vaszban vagyok.

Aztán

e

töredék

:

Mert én úgy meguntam Karcsú derekamon rabszijat viselni. Kezemen, lábamon vaszakat zörgetni.

Mind
nak

olyanok,
lehet

hogy

nevezni.

majdnem dalunk Mind a csángó, mind

variánsaia székely

népdal alkalmasint egy

tnek

virági,

annyival inkább^

mert a székely folytonos közlekedésben van Moldvaés Oláhországgal. Azonban a székely népdal költibb és sokkal mélyebb fájdalmat fejez ki. Itt a rab ifjú egyenesen a hollót szólítja meg, a néphagyományok ers színekkel festi szenvedée baljóslatú madarát seit s végül a szeretet és gylölség kínjában kiált
;

fel.

Valóságos

mvészi

versszak, melyet alig lehetne

legszebb költejobban ményeink közé tartozik s régiségére nézve legalább egy pár százados. Mind tartalma, mind formája ezt megírni.

Általában az egész

látszik bizonyítani.

Nem

valószíntlen, hogy tatár és
cserélték
fel

király

rabsága

csak
a

késbb

egj'mást.

Szokott jelenség

népköltészetben, hogy
s

valamely

dal a körülmények szerint változik
új tárgyakhoz alkalmazkodnak.'*'

régi

gondolatok
kiindul-

Azonban
* Erdélyi

ideje visszatérnünk oda,

honnan

gyüjteraényében

(II.

szám) a hat
a fecske és
váltja
fel.

sorból álló

200-ik dal szintén variáns. Itt
holló
áll s

már
török

madár

helyett

a tatár rabságot
s

Debreczenbl

van beküldve

igy könnyen kerülhetett Erdélybl.

:

:

ADALKK NKPKÖLTKSZETÜNKHÖZ.

33t

tunk.
latok dolat

Vizsgáljuk

már

e

azon

szabályos

csoportulását.

költeményekben a gondomelyet a gon-

rbythmusának neveznek. Elször is az ösazeaz, mely bennök legtöbbször s legtöbb változatban fordul el ós ha nem csalódom, talán összes népköltészetünkben is. A mint tudjuk, az összerakó mód az. midn a rokoneszmék sorozásában némi haladványt (progressio) vehetni észre, vagy pedig ugyanazon gondolatot kiegészít toldalékkal ismételjük. E rhythmust érezte ki Erdélyi a « Meghalok Csurgóért)) kezdet dalban, e rhythmusra muénekének második tatott Arany a Zrinyiász els
rakó

mód

versszakában,

e

rhythmus hangzik
helyein. Ilyen kivált

felénk

e költe-

mények számos
e

gyjteményem

dala

:

Verje

meg

az isten
házát.

Szeretmnek

Nem is épen Jiázát A benne lakóját,
Azt sem ^nindegi/iket,

Csupán az egyiket Az o éde!< apját.
Mért húzta
el

tlem

A kisebbik fiát. Ha neki fia volt,
Nekem
szeretöm volt,

Ha neki kedves volt, Nekem kedresebh volt.
Ilyenek továbbá e következ helyek

Vagyon nekem csendes házam. Csendes uram, jámbor uram, Karon ül kicsi fiam.

Hogy

ne adjon

engem nagy hideg

hui'asra,

Nagy hideg

liavasra,

nagy hegyi zsiványnak.

:

:

:

332

KRITIKAI DOLGOZATOK.

Meguntam már
'

azt is jó reggel felkelni,

Jó reggel felkelni, folyó vízre menni, Folyó vízre menni, véres ruhát mosni.

Figyelemreméltó, hogy az ismétlés a sornak mindig

els ütemét

képezi, a

Maga a
magát.

gondolat, az
s

érzés

haladvány pedig másodikát. oszlik egymásnak meginkább
subjectiv,

felel tagokra

a bels a külsvel csaknem azonítja
is

A haladvány

mint ob-

jectiv; a lélekállapotból,

a helyzetbl

foly.

Molnár

Annának els a
reggel
fölkelni,

házi békesség, azután férje szerelme,

legbecsesebb gyermeke.
véres ruhát mosni.

A

zsivány neje

fázik a folyóvízre

megunta jó menni és borzad
egyesül

Néha a gondolat haladványa
8

az idével

a haladvány utolsó

foka

egyszersmind ismétldik,

mi aztán még
hely

rhythmust hangoztat. Példa rá egy alább felolvasandó költeménybl e következ
élesebb

Elször megütik,

leesett

a hidra.
a szava.

Másodszor megütik,

elállott

Harmadszor megütik,

i^éres volt

a foka,

A

kis balta foka.

Az Összerakó módnak még
kell

két sajátságos változatát
kis

fölemlítenem.

Egyik egy

búcsúdalban jön
való

el, mely szintén

gyjteményembl

Szlszem a mennyi vagyon sszel szüretkor, S a mennyi szép buzafszál víg aratáskor. Valamennyi égi harinat nap feljöttekor: Annyi áldás szálljon reád szivem mindenkor

!

Mennyi csillag vagyon szivem égen éjtszaka, És a mennyi fövényt tart a tengernek partja. Valamennyi vízcsepp zajlik tenger habjába Annyi áldás szálljon reád, szivem kívánja
!

:

ADAI.KK NEPKÖI.TKSZETÜNKH'")/,.

.'i33

Itt

a gondolatok csak annyiban rokonok, a mennyiben mindenik hasonlat ejjy és ugyanazon f^ondolat kifejezésére vonatkozik. Azonban mindenik hasonlat

egy-egy haladványi fokot képez.

A szlszemnél

több

a búzaf, a búzafönél a harmatcsepp, a csillagnál a

fövényszem, a fovényszemnél a vízcsepp. Az ismétlés
itt

nem

a haladvány alkatrésze. Függetlenül

áll és

a
is

versszakok végén.

A

tneiiiii/i

és lutlamcnni/í szavak

szintén szabályosan sorakoznak
dolat

egymás
e

után.

A
s

gon-

rhythmusának

ez

alkatrészei és

a

sormetszet

teszik tulajdonkép hangzatossá

költeményt

nem

rossz rímei.

A
nek
e

másik változat egy már felolvasott költemény-

következ helye
Kimének én sik mezbe sétálni. Megírnám én sik mezben sétálni, Bemének én kkertembe nyugodni. Nyugatomban el találék alunni.

Itt

a

haladvány

az

ismétlésnek

egy
két

nemével van haladványnak
emelkedik
utolsó
alakul,
ki,

kapcsolatban.

A

egészen más els sorban a
az

második

foka

nem
van

ismétlésbl
vetve,

st éppen
e

utána
fok

a

két

sorban a negyedik

már

az

ismétlésbl
egymással

úgy hogy

négy sor
képez.

formailat;

szembe

tett egészet

A

gondolat

rhythmusának

ellentéte.^

módjára

is

van példánk,

midn

tudniillik

a
ki,

vers eio- és utó-

része ellentétes gondolatot fejez

mint:

Kit mindig szerettem, jaj be távol estcin. Kit mindig gylöltem, annak rabja lettem.

Szabad a madárnak ágról ágra szállni, Csak nekem nem szabad vinlárnlioz járni.

:

:

:

334

KRITIKAI DOLGOZATOK.

Ennek
azt
szót
tétet

is

megvannak a maga
az,

változatai. Egyik a

szebbek közüi
ismétli, a

ha a vers második része egészen

változtat,

mi az elsben van s csak egyetlen mely aztán már magában ellengyjteményem egyik románczképez. Ilyen
:

töredéke
• • •

Csináltatsz-e

rózsám diófa koporsót?*

Csináltatok rózsám

márvány kö koporsót.*

Betakarsz-e rózsám valami rossz gyolcscsal ?»

(•Betakarlak rózsám anglia posztóval.f>
<'Leszegzesz-e

rózsám valami rossz szeggel?*

«Leszegezlek rózsám aranyfej szeggeh,
«'

Kikisérsz-e

rózsám a templomajtóig

<i

Kikísérlek rózsám örökös házadig.*
(Gyalu.)

Ama

szerencsétlen

leány átkában az ellentét halad-

ványnyal párosul
Mikor
fürösztöttcl

gyönge meleg vízbe,
;

Fürösztöttél volna buzgó fon'ó vízbe

Mikor hepóláltál gyönge gyolcs ruhába, Póláltál volna be halotti ruhába; Mikor lefektettél gyatitáros bölcsbe,
Fektettél volna le sötét hideg földbe.

Lássuk most már a párhuzamos módot,
héber
és

költészetet

annyira jellemzi.

Itt

a vers

mely a elszókkal

utórószét

ugyanazon

gondolatnak

más

ismétlése
ilyen

alkotja.

A

török

idbeli románcz kezdete

Boriska, Boriska szép lyányodért jöttünk,

Törökök kezébe szép lyányodat add

ki.

St

a többi

részben

is

e

rhythmus érezhet,

néhol

Egy másik, mindjárt felolvasandó költeményben szintén párhuzamos e hely
haladványnyal
vegyülve.

:

:

»

ADALKK NKPKÖLTKSZETÜNKHÜZ.
Vérctn a vérével eyif jnilnkot mosson,

335

Tcston a testével egy sirbn nyugodjon.

E mód

a

mi

népköltészetünkben
párosul
s

néhol

bizonyos

refrainszerüséggel
végzi. Például

rendesen

a versszakot

Isteuem, istenem, de megvertél engem
Szemicsi'tlcn túrímal, holtig való gyászszal,
Holtig raló gyászszal.

Harmadszor megütik,

i-rres

lelt

a foka,

A

kis balta foka.

Mért levél, mért levél másnak Szivemnek gyilkosa.

hites társa.

A

végsor

mindig
nélkül,

ismétli

a

másiknak

felét,

néha
bár

változtatás

de

néha
ez-e

más
az

szavakkal,
eredeti

ugyanazt.
refrain ?

Vajon

nem

magyar

íme uraim e népköltemények fontossága nemrhythmusunk legnevezetesebb kérdéseire nézve. E mellett nekem úgy tetszik, mintha rajtok, ha nem eddig egészen ismeretlen, de valami olynemü is színezet ömlenek el, mely népköltési gyjteményeinkben szokatlan, ritka bizonyos naiv képzelem, mély
!

zeti

:

S ne örvendjek-e, midn még azt is hozzátehetem, hogy egy pár oly költemény is van kezeim közt, melyek a Tisza partjairól vándoroltak bérczeink közé s itt szájról-szájra adva
kedélyesség,
régies
erély.

sokkal szebbekké váltak.
Itt

következnek
• Kerek udvar, kicsi ház, Édes rózsám mit csinálsz?" • Tyúkot fzök, turbolyát,

Szeretmnek

vacsorát.

»

»

i336

KRITIKAI DOLGOZATOK.

•Kerek udvar, kicsi ház, Hej angyalom mit csinálsz • Csinosítom magamat, Várom a galambomat.*
• Kerek udvar, kicsi ház, Édes rózsám mit csinálsz • Virágomat öntözöm, Koszorúnak kötözöm."

?

?

«líe

fzz

turbolyát, tyúkot,

Ke

csinosítsd magadot,

Virágidat ne öntözd,

Koszorúnak

se kötözd.

Iszonyú volt a

csata,
;

Három

legény jött haza

Vlegényed a mezn,
Ott maradt a temetn.

"Légy átkozott hírmadár,

A

ki ily rossz hírt hozál,

Jó anyám hol koporsóm,

Add

ide

szemtakaróm

(Marosszék.)

Este van, este van, hatot üt az óra.

Minden asszony, leány készül a fonóba Szegény Szcs Marcsa is elindul magába, Elször megütik, leesett a hídra,
;

Másodszor megütik,

elállott a szava.

Harmadszor megütik, véres

volt a foka,

A

kis balta foka.

•Kérlek rózsám, kérlek, kérlek az egekre Egy-két szavaimat vedd be a füledbe Szerelmes szivemnek gyémántos Marisa Mért levél, mért levél másnak hites társa, Szivemnek gyilkosa ?»
:

Szépen rá csukrozva. itt szép kis románczczá alkalmasint az ott is (II. de egy vagy más tekintetben 22 érdekesek. Öntözzétek lyányok.TÜNKHÖZ.ADALÉK VKPKÍii. 289. indokolatlan. Egy sírban nj'ugodjon !• A torjai rétet körülfogta a kod. Szerettök szive meg ne háborodjon. Meg ne háborodjon (Háromszék. báj nélküli. fehér . melyek ha nem is vetekedhetnek a már felolvasottakkal.).TKS-ZF. mvészi sejteti . csaknem el. . 1848— 40-iki 181. Két szál szép rozmarin van belé plántálva. egész. de itt homályos. Testem a testével egy sírlian nyugodjon.) ! Mindkett megvan az Erdélyi gyjteményében az els ott négy sorból álló dal: « Kicsiny falu. hozzánk. melyet folyvást öntözni falu mely e folyvást s emlékeztetni inteni. Fötül való fája ki vagyon rovázva. k. sirra ültetett a szeret felkiál- tásai leleplezik az indokot a morál igen költien a szólal rozmarinról kell.) viharos idkben. d. A torjai templom körül van árkolva. Amaz Szcs Marcsa Emebben . Szegény Szcs Marosának volt a gyilkosa• Vérem a vérével egy patakot mosson. A másik románcz. ház» kezdettel kerekedett ki. halála okát alig a haldoklóval száraz morált mondat meg- lehets prózai módon. (11. d. Gijulai Pál: Kritikai dolgozatok. k. Pistára. hogy el ne hervadjon. fogja a ifjúságát gyászesetre hogy óvják szivöket a háborodástól. Még három költeményt talán széptani becsre nézve olvasok föl. 337 Zilahi Pistának nem kell a bokréta. Marosára most húzzák a földöt. Fekete jiántlika van reá csnkrozva.

Szerencsétlen úton jártam. Micsoda. Verjen meg az isten annyiszor egy héten. Letörött a föld fölöttem.»» » » » 338 KRITIKAI DOLGOZATOK. mert mást kötök neked». igyál egy keveset. Hej pártám. Hogyha nem sajnáltad szép leányságomat. <'Idd meg a borodat. Hej pártám. Csinálj nyújtóztató padot. közt vagyok. Elnyelt engem. elnyelt engem. micsa * búd érkezett. «Jó estét édesem. . A hány csillag vagyon este a kék égen. Talán a vacsorád nem igen jól esett ? Hoztam egy knlacs bort.* (^ Kalotaszeg. De nem értél semmit véle. hej pártám. a !» míg megcsaltalak. Mikor agyagért indultál ?» «Én egyebet nem gondoltam. drága gyöngyös pártám 'Ne sajnáld pártádat. Jó Tamásné édes anyám. Édes jó nevel dajkám.) "Tamás Eózsi mit gondoltál. idd meg azt te magad. drága szz koronám. Felneveltél örömödre. Három szilvafa Három papnak Sem hoz többé * könyörgése az életre. <(Edes ((Édes !» húgom szólj csak egyet !» bátyám nem szólhatok. Vidd is ki az asztalodat. "Éjjel nappal kössed. hej pártám. «Edes Ij'ányom szólj csak egyet "Édes anyám nem szólhatok.* "Szerettelek rózsám. Halva hozzák a húgodat. De már « a jó isten viselje gondodat. már leány nem leszek.* ((Tamás Imre nyisd kapudat.

hallgat. Olyan szelid kökény szeme. a föld színén. mond «. Vagyon nekem ezer szolgám. gróf így szól a Jer én hozzám Vagyon nekem nagy palotám. Buzog a vér. Az édes szó reá : nem hat.Jer én hozzám. De a lyánj' csak hallgat. . hogy ártatlan vér. Mond a legénj. a lyány csak hallgat. A méltóság reá : nem hat. A A A büszke szó reá herczeg nem : hat. De van szívem. Szelltl is megóvlak én. Pihenve a fa úrnyékin. Számodra száz arany ruhák. melj.* Minden sorsban híven Útközben nincs már a leány. Van énnékem selyem párnám. Vannak benne tükrös szobák. (Aranyosszék.:t39 Júkus Mibály löltlje végén vér. Ha kérdik. Hova hova te szép leány ? Oh én szegény jobb sors után Az úríi ! mond : jer én hozzám. Útközben ül egy szép loány. De a lyány csak hallgat. Hanem a szép legény karján. De S rubint széken kezet csókol. (Kidé. fiózsánál is több kelleme. . hallgat. Föhajtva mind neked hódol.úEdes rózsám. sem palotám.»» ADALDK NKl'K(>LTESZKTUNKHÖZ.tégedet szeret. hogy miféle Mondjátok. Pihenj kertem hivességén. Nincs aranyom. hallgat.

erszas kosan kimúltakról nem is E románcz szerint az ilyenekrl ugyanazt tartja a néphit így az ártatlanul kiomlott vér. is adhatott Ha úgy látszik valami esejól emlékszem nem ilyszer hegyomlás. Az tott elcsábí- lány és hntelen szeret a népköltészet régi és mindennapi tárgya. A halott megs szólalása is figyelemre méltó. szélesebb kör fogalom mint az épen úgy illik a meggyilkoltaki-a.340 KRITIKAI DOLGOZATOK. népmeséinkbl és történeti hagyományainkból számos oly helyet idéz. A sírból felbuzgó vér hagyománya érdeközrészvét A (Magyar mythologia 304 lap) a megjelenésére vagy visszaható erejére vonatkozó jelekrl értekezvén. A második mény rég. annál inkább ott a részvét. költeményre alkalmat. úgy látszik. kedveseiket halva szélni vélik? Mindenesetre költi szilvafa közt becs. melyek szerint az ártatlanul megölt emkes adat. azonban itt némi új formában van adva. A «Három vagyok* sort nem értem. végre aztán a teljes közönyre kitör átok felel. ez csak a lány fájdalmát idézi a azonban minél inkább száll emelkedik fájdalom. A^ajjon mythosi nyom is van-e benne. Kalotaszegen történt hamar dallá alakíthatta e szomorú esetet s a néphit könnyen felruházhatta régi hagyományával. de a csak véletlen. Ipolyi világból kimúlt lélek ber kifecscsent is vére letörülhetlen és sebei még a sírban vérzenek. erszakosan meghaltakra. Ugy hiszem^ . A párbeszéd éles ellentétben fejezi ki a lány fájdalmát és a csábító kis közönyét. Az els költemény csinos románcz. érez. A csá- bító eleinte még itt egy részvétet föl. bár tesz említést. vagy testvér csak kik ers kifejezése az anya és be- fájdalmának.

közöttük Varga László buzgalmának köszönök. az újabb idben és irodalmi befolyások Azonban elég. ingert és csak rész is vétet gerjesztve. hogy az irodalomból ment volna át a néphez. midn ros a gavallér tallérral kínálja a leányt. Nagyon meg volnék jutalmazva. d. de bizonyára alatt. Legalább nem tudom. a mészáa csizmadia piros csizmával stb. 85. Ha Fáradságunk bi az én kisded gyj- teményem. nem lesz sikertelen. ha képes lettem volna bármi kis részben ersítni önbizalmunkat. a leány neje lesz. A harmadik kültomúuy aligha tisztán népi eredet. kocsistól és gyalui szolgálótól is itt a városon elfog- laltságaim közepett egy ily becses adalékot nyer- .! ADALKK NKPKÜLTKSZKTÜNKHÖZ. Nem fárasztom tovább. Egyébiránt nem hiszem. k. :!4I hogy sem a nyújtóztató pad. habár egy hazámfiában néphagyományaink gyjtése zonyára iránt.. melyet leginkább tanítványaim.) van is egy éhez hasonló. Alkalmasint valamelyik iskolamester dolgozta nép- ének után. Különben nem lehetetlen a harmadik eset is keletkezhetett magából a nép: bl is. uraim önök türelmét töredékes s inkább figyelemgerjeszt mint szorosan szaktudományi jegyzeteimmel. hogy híresebb vagy kevésbbé híres köla van reflexiónak. ki galambcsókját ajánlja. Azonban része a ki- dolgozásban több mint a naiv önkénytességnek. néhány hónap alatt is ennyi szépet bir felmutatni ha egy székely . Tárgya ngyan népies. som a ki kü})ürsó fájával nem magyarázható. de mindeniket visszautasítja s Barna Bandi gyrvel. vagy írta irodalmi reminiscentiákból s így szállott a nép ajkára. st az Erdélyi gyjteményében (I. tink valamelyike ily tartalmú költeményt írt volna.

melyeken lovagolhassanak. Azonban a leggondosabb összehasonlítás után tatni értekezésemen. Jegyzet az (^Adalék népköltészetmikhez » czímü értekezéshez. mire egész készséggel ajánlkozom. nem mintha szeretné férjét. culese si corese de At. mond s megverne a «Nagy vétket követnék el szent kereszt. melynek figyelmeztetett. És miután nekem jutott a sze- rencse néphagyományaink ügyében a Múzeum-egylet kebelében netalán elször szót a emelni. méltóztassék én munkásságo- segítségemet igénybe venni. legyen szabad egy- szersmind kérnem tisztelt választmányt.)) Tom'a biztatja. a román népköltészetbl van kölcsönözve. hogy majd liturgiát olvastat érte s a pap megbocsátja bnét. czíme : Poesia popurola ballade. melyet névtelen hazámfia a Molnár Anna eredetijének hisz. kik falun laknak s az id és körülmények nagyobb kedvezésé: vel dicsekedhetnek. Nem arra rég egy román ajkú névtelen hazámfia levélben hogy Molnár Anna balladája nem eredeti. Aztán elbeszéli. Jón'a vonakodik. Jón'a enged s elszökik szere- . Tüstént megszereztem e gyjteményt. Mariann Marienescu Pest'a 1859. kettt eladnak. s figyelemmel átolvastam a Tom'a (Tamás) czímtí balladát. a férj miatt. is nincs okom változ- A román ballada tartalma a követ- Tom'a beszól az ablakon Jón'ahoz (Johanna) s hogy menjen vele. hanem mert fél odahagyni kereszteletlen gyermekét. négy lova van 8 ha elfogy pénzök.342 KRITIKAI DOLGOZATOK. hogy a s beküldend kiadására is gyjtemények az rendezésére késbb mat. egyszersmind utasított Marienescu nem rég kijött népballadáira. még is marad kett : kez — — . mily jó dolga lesz zacskója tele pénzzel. mert otthon nem csókolódhatnak kéri. hettem mennyivel többet tehetnek azok.

omló könnyei fölébreszszeretsz. Jó estét — « mond Szíveis- sen — — reá.»: ADALKK NKPKÖLTKSZETÜNKHÖZ. szegény legény voltam mindig. hogy láthasd gyermekedet. hogy alunni lovait fogsz. ki haraggal kiáltja: felel a mást óhajtasz. Jón'a sírni kezd . a szobába lép. egy hót telik el 343 tizedik na]iou. vagy halálra vernéd?" «Sem szalmán nem volna sem halálra nem verném. Tom'a így a fejembe. te rossz ember. tjével. hogy még nincs megkeresztelve és felelt a férj hasenki sem szoptatja?* «0h nem fclynem elszökött szeretjével. nem n— csókolja.") Midn vágott a a n hazaérkezett. békülj meg férjeddel. ki a már alkonyban nem de lásd. » a No ha úgy. Tom'át. s kereszteletlen éjjel sír. ím itt anya vagyok. holnap fát én is utánad indulok és vissza- veszem udvaron Jón'a lovaimat. férje az épen felel tíízre. haza jöttem gyermekemhez atya. Csak a vásárban jártam s onnan szép négy lovat hoztam neked. hogy szörnyet . — tába. ii midn • egy fa árnyában nyugosznak.)) gyermekem « van. hogy négy lovat szereztél számára. mert vádol a lelkiismeret. tíTalán bekötvén meghalt e sze- n gény gyermek anyja. szalmán éget- néd-e meg. Vígan élnek. hanem a szeretjét csakugyan hosszába fektetném. u mi minket illet. hogy elhagytam kereszteletlen csecsemmet. selyembe öltözteti.B Kiindultak a pajégetném meg. szekérre ülteti.* «Hátha visszajne — — — tatá a n— ki mily halállal végeznéd ki.* Szeretlek Tom'a nem óhajtok mást. engem nem zavar meg. nem adnál-e sötét szállást ?» mert — a férj. n A a pajtába. hát «Állj ott már Toma kioldotta a lovakat s vitte. szívesen befogadlak. mondd neki. azért sírok. szól . elsötétedtem. te vagyok. talán Keress egy kicsit alhatom. aMenj hát. meg Tamás. Tom'a meg- — «Látom. jer nézd meg csak. nincs ki szoptassa a gyermeksírás egész Azért elalhatom.» «Ha gondolod. ki megrontottál* s — kiáltá a férj lágy megszúrta vasvillájával. hallgass. mert akkor gyermekemet szoptassa. Torna tik elalszik. sohasem keresett senki fejemben.

De min különböz Molnár Anna szereti férjét. gyermekét s e két anya rablójának erszakhoz kell nyúlnia Jón'a nem szereti ! . Az inventióra nézve rablója Anna hoz . sem födözhetni föl rokonságot. Molnár erszakától remeg és gyermekét siratja. alkotás és stylus viszonyai határozzák két ballada tárgya '? meg. Vájjon ugyanaz-e a Csak annyiban. A két ballada alapeszméje is kümeghal a lönböz. Most már mennyiben rokon a mi balladánkkal. férjét. KRITIKAI DOLGOZATOK. még férjénél is. vizsgáljuk. Molnár Anna els gondja megszoptatni gyermekét ki. Jóna csak a kitombolt szenvedély s mámora után mert fél gondol gyermekére büntetéstl. csakhogy a síró gyermeket azt hirdeti. képes elhagyni kereszteletlen csecsemjét e s elszö- kik szeretjével. a mennyiben mind- kettben az anya játszik fszerepet. alapeszme. . A Molnár Anna alapeszméje az. mielbb isten s keblére ölelhesse. m küldve férjét. a végkifejlés Anna a fa alatt rablója melynek indokaiul szolgálnak. íme a lehet legterjedelmesebb kivonat. a A mi balladánkban isteni gondviselés. hogy az anyának gyermeke mindennél elbbre való. Jón'ában csekély az anyai érzés kereszt félelme csatolja csak a szent gyermekéhez a mennyire kü- lönböz e két jellemvonás. A erszakhoz folyamodik. Molnár Anna mindenekfölött gyermekét inkább . isten mi visszatéríti Jón'át. Tom'át. Ha két tárgy rokon. az isten boszuló keze az.344 halt. máskép cselekszik. büntetése éri az isten félelme az. föláldozza a viszontlátás örömeit. mert mindkett király s mindenik végén. A román s ballada a szent kereszt boszújára van alapítva mintegy hogy az parancsolatja elbbvaló minki den földi szenvedélynél . akkor Shakes- peare tárgyai « János király* és «Lear király » czímü tragédiáinak is rokonok. Valamely költemény közel vagy távol rokonságát a hasonlattól egész a másolatig a tárgy. leginkább bnét az siratja. mely eléri midn és ször- nyet hal a sitióra férj vasvillája alatt. inventio. épen annyira elüt egjTnástól is. a Jón'áé csábításés compoMolnár szereti.

annyival inkább. Molnár Annát a ismeri férfiruha. nem meg A stylus sem ugyanaz. a mennyiben tehet- ségében áll. : Molnár Anna. kik bizonyosan nem ják megtagadni támogatásukat. a lovakhoz Jón'át a sötétség miatt a férj . lyek amazt annyira kitüntetik. mevezeti. Tóm'ában isteni a boszúillló férj az gondviselés eszköze. Ha a két ballada rokonság léteznék a székely is. hogy férje nem fogja megbüntetni. különösen Erdélyben. töredékesség jellemzik. kivált a román népköltészetet illetleg. mintha még engesztelni akarná. elször is gyermekéhez fut Jón'a még akkor sem gondol gyermekére. meg fog- fogja tenni a magáét. emez rímtelen. 346 mint véletlenség szerepel. hogy e tekintetben zést. ebben nyoma sincs azon rövid és erélyes kifejezéseknek. midn tudja. de ez a népnél. A tani. mert tagjai közi egy pár román írót is számlál. közt valóságos : akkor a is kérdés maradna vájjon megfordítva. Az erdélyi Miizeum-egylet is. mihelyt t(>heti. Egyébiránt sincs egészen igaza.ADALICK NKPKÖLTKSZBTÜNKUÜZ. Szóval csak egyetlen pont van. vagy levelezmnek abban hogy népi kutatóink mindeddig legvette-e romántól. . amaz rímes. Henszelman és Ipolyi legalább népmeséinket elég gondos összehasonh'tó vizsgálat alá vették. semmit sem bizonyíthat. annyira általános jelve a gyöngédségnek. emezt némi lassúság és körülményesség. melybl némi rokonságot lehetne kimagyarázni s ez a fejbe-keresés. hanem mintha nem hinne szavainak. annál kevésbbé kölcsönkölcsönzést különhen sem oly könny bebizonyímint névtelen hazámfia hiszi. lada. Molnár Anna inkább balTom'a inkább költi beszélyke. névtelen kevésbbé sem fordítottak figyelmet a velünk együtt él népek költészetére. innen amazt a sebes menet.

NÉHÁNY SZÓ A KRITHÍÁKÓL. Ez idszakban magam is írván bírálatokat. vagy épen a kritikusokban. Hol rejlett e jelenség oka? Az írókban-e. is kik már egészen elszoktak a különben soha meg nem szokott kritikától. ujdonságírók amazok szerettek volna tájé- mveikrl. mi lehetetlenné a kritikát. A közelebbi tíz év alatt irodalmunkban semmit kritikát. Annyi bizonyos. kik e kivételes helyzetben feltalálni nem tudták magokat s a legjobb akarat mellett is tapintatlanságukkal mindent elrontottak ? Mindezt nem vizsgálom. mint részrehajlatlan vizsgáló is. sem óhajtottak és gylöltek inkább. könnyen részrehajlónak tnhetném föl. mily részvétlenség fogadta minden oldalról ! Az írók nagy része gylölni kezdte. mely a szorongatott nemzetiség nevében. vagy a közönségben. a közönség pedig hidegen fordult el tle. Mily ellenszenv. emezek pedig némi kozást nyerni az irodalom naponként élénkül moz- galmában. teszi a túlbuzgó haza- fiasság szempontjából oly kíméletet és elnézést követelt. mit kritikának szoktak nevezni. Néha csakugyan beköszöntött valami olyan. mint a írók és olvasók egyaránt megunták az banális és stereotyp phrasisait Ítéletet hallani . hogy mindennem kritikai kísérlet többé-kevésbbé megbukott s nemcsak a kritikusok lettek nép- .

melyek nevezetesebbek.'*' A kritikának kell lenni. ha- nem nak. . A jövben minden másképen lesz. csak egy-kettrl szólok. nem hágja át e törvényt ? Aligha. azon férfiak pedig. mintsem munkás- ságuk siker nélkül maradhatna. bal- felfogást. nem is fogja soha.NÉHÁNY SZÓ A KRITIKÁRÓL. st azt tapasztal- hogy a kik legtöbbet beszélnek el. talán baneni maga a kritika is. tzik. ellene. 347 Bzertlenek. úton-útfélen. a személyes- kedés vádját. egyetlen nevezetesebb kritikus sem kerülte el az illetlen élesség. mint olyanokról. gyöngédnek. Mióta irodalom van. Irta Eszter szerzje. nemcsak gyakorlatban. melyet nálunk a kritika ellenében táplál- Nem czélom ez elítéletek mindenikét bírálat alá venni. sokkal jelesebb tehetségnek. a sért gúnyt. Mindamellett nem is árt. a megbírálatát. ki ha bírálni kezd. udvariasnak. közönségnek napról-napra kevesebb oka lesz túlbuzgó hazafiasságával terrorizálni a vélemény szabad- A ságát. az élénkül politikai élet küzdelme némi türelmességre fogja tanítani az írókat. juk. sokak meggyzdései. illetlen éles bélyegzést. az olvasók A lapok s programmjokba codexünk- megtapsolják kritikai nek mintegy legfontosabb törvényéül van elfogadva. kik újabban a kritikához kezdenek csatlakozni. illedel- mesnek mint az mit sem lehet inkább kárhoztatni. Politikai állapotaink alkalmasint változása ide is jótékonyan fog batni. a melyek védelmére nemrég egy egész röpirat jelent meg. S mégis van-e valaki. legtöbb- ször követik Honnan ez ellenmondás. Pest. modort. a bot és kancsuka Ezt halljuk minden nap. 1858. mert át nem hágása csaknem lehetetlenség. népszerüebbek. melyet min- * Kegény és regényitéezet. elméletileg gyöngítni azt a sok elítéletet.

sokszor igazságtalan mégis fájhat szívünknek. kiket magunk hatalmaztunk fel. annyira kifejlett érzés van bennünk. de a melyet mégis érzünk mint a hideget és meleget. gentlemanhoz ill társalgást követel. mely soha sem sérti becsérzetünket. Nem tagadjuk. leginkább pedig onnan. úton-útfélen. senkinek sincs joga velünk szemben bírálóul vetni fel magát. szóval mindazt. Mindez az egyéni szabadság jogából foly s részint mint becsület. mely s melyben mégis majd mindig van valami. gyöngesé- . részint mint illem a társadalmi élet kellemeinek alapja. Hogyis ne? Min élet volna az. ha mindenki jogosítva érezné magát. A magánviszony szentség. mert bizonyos személyeskedés s illetlen élesség nélkül lehetetlen az irodalmi és poli- tikai vita. hogy egy volna a társadalmival. feljebb melyet senki és semmi sem érinthet. hibáinkat. Annyira velünk született. hogy van irodalmi gentleman. de tagadjuk. mert a társadalmi is. midn a gyöngédséget. nnket.348 KRITIKAI DOLGOZATOK. hogy az állam segélye nélkül. legföldi csak a közvélemény. a mivel a társadalmi életben tartozunk egymásnak. szobánkban szemünkre hányni bneinket. melyrl nem tudjuk honnan j. dennap tapasztalunk ? Eészint onnan. részint. mert az önérdek és szenvedély csaknem észrevétlen módosítják elveinket. Törvényes kereset alá nem tartozó magán tetteinkrl csak istennek vagyunk és lehetünk felelsek s kivéve szülinket. melyet senki mégis mindenki gyakorol. st ellenére is képesek vagyunk érvényesíteni. az a láthatatlan s hatalom. mi lelkiismeretünk visszhangja. rokonainkat s egy pár jó barátot. illem szabályait akarjuk kitzni az irodalomban kritikustól Az idézett röpirat szerzje épen e téveszme mellett küzd. társaskörben. illemet.

kritikustól. A KIÜTIKÁROI. de a bírálata. de véde. küls erkölcsösség. a talan igazság kedvéért feldúlni némi haszonmagánviszonyok szentségét. az egész em- beriségé. hogy a becsület és illem szabályainak e módosulniok kell. szóval a közélet bírálóitól ilyesmit követelni ? Hiszen nekik lehetetlen nem sérteni. közigazgatási és írói személyeket kell támadniok és megnevezett határozott tényeket venniök kiindulási pontúi.NÉHÁNY SZÓ geinket. irodalomban és parlamentben alá. talán sokszor fajul. Vajon ilynem becsület és illem érvényes-e az is? Vajon a közélet embere annyira egy-e a magán emberrel. amazt is sértenie kell? Már maga azon körülmény. de sok részben vál- A magánviszonyok egyedüli bírálói a költ és philosoph. nem személyeskedni. sértés min bn az szinteség erényét a korlátlan jogává aljasitani. Hiszen nekik kötelességök használni védniök s . beis. közéletünk pedig egészen té- mutatja. zománcza a bensnek. s ha mindjárt igaza van pasquil íróvá aljasul. De kinek jut eszébe parlamenti hírlapírótól. és gyakorolni íme a társadalmi becsület és illem fon- tossága! Talán az egész csak forrása. leg- alább a be nem vallott erkölcstelenség adója az erkölcsnek. az egyes nem egyesek hanem az egész társadalomé. Mihelyt a philosoph él magán sze- mélyt bonczol. megnevezve és kimondva csületsértést mindent. szónoktól. hogy a mi ezt méltán sértheti. mit ezek írnak. mert egyes politikai. csak puszta formasággá de mégis valami. 34!> min igazságtalanság volna. min zsarnokság a szabadság a legszenvedbetetlenebb nevében trni szolgaságot. hogy magán viszonyaink nem esnek tulajdonkép bírálat ren nemcsak tozniok is. követ el.. mihelyt a költ a puszta valóságot akarja adni.

közéletben bn viszont. mint a száraz akármely országa. s minél kellemesebbé tenni magunkat másokat hasonlóra kötelezni. mi ritkán jár kiméletlenség s nagy is kellemetlenségek nélkül. S lehet-e szólanunk. a tények már magokban goromba vádak s az és okoskodás következtetés oly sok esetben válik gyanúsítássá? Angolország a gentlemanek hazája. Itt többé nem lehet czélunk. ha az illem nevében lepleznünk kell a tényt és kímélnünk a személyt? Lehetünk-e gyöngédek. mégis közéleténél. hogy eljárása nem a becsületes s nem mondhatjuk-e par- lamentben. gyöngévé teszitek. Például. divatozni kezd fogalmaink szerint. mint a magánéletben. illedelfélénkké válik és gentlemanetekbl szalona kritikust és . midn épen a gúny fegyverét kell használnunk? Társaloghatunk-e gentle- man módon. és becsület és a közszabadságon közjón alapuló hazafiasság és vizsgáló szellem szólnunk kényszerít. mondhatjuk-e valakinek társas körben. hogy erkölcstelen ember s nevezhetjük-e bírálatunkban erkölcstelen írónak ? íolyó nem Az egyéni szabadság tiszteletébl illem elnémítja meggyzdésünket. E fogalomzavar akarva vagy akaratlanul a szabad vélemény jogát támadja meg. nincs valami durvább és illetlenebb. mégis sajtója a legkíméletlenebb. A mi a utat jelöl a ki. a közügynek. A különjogok- böz czél kal ruház és illem. Gyöngédnek föld óhajtjátok mesnek. midn a kímélet és udvariasság épen azt fogják veszélyeztetni. a midn minek diadalát óhajtjuk. különböz föl. Az angol társadalmi élet szigorúbb illemet követel és tart.350 KRITIKAI DOLGOZATOK. s másnem lehet és magánviszonyok közt becsület hiba. mint monda is nem rég egy angol szónok a Derby minisztériumáról? Mondhatjuk-e valakinek szobánkban.

hogy sophismáitokat megszentelje a közvélemény. s még em- inkább íróink. túllépett magánviszonyok szentsége az egyik korlát. játságáé. 351 fecseg lesz. kialszik. Nem tagadhatni. Nem. mely nem ismémet más korlátot. melyeket a hangulat s sza- badsága nyújt omlik. becsületsért durvaságoknak bévagy számtíztétek a kritikust az irodalomvagy megrontottátok egész tehetségét. elpárolog.VRÓI. Tehát a kritikának a közjó nevében korlátlansági joga van. a vizsgálódás azon erélye. ha ugyan oda helyett udvaronczot fogtok tudnánk aljasodni. szónok teremteni. mint azok. melyet nem léphetni át büntetlen. körén. vannak szövevényes viszonyok. Kik a magánviszonyokra nézve is bírálói jogot követelnek. eltörpül. összelesz. választja midn a jogot a jogtalan- hajszál játszanak. az eladás azon szépsége. Az a lel- nyilatkozatait kesülés. hogy magájaviszonyait ságtól is ne érintsük. midn a közélet emberére nem emelhetünk vádat a nélkül. Társadalmi életünk e két külön ágának éles megkülönböztetésében és h ellenrzésében fek- szik egész egyéni és közszabadságunk.NKHÁNY SZÓ A KRITIK.. kihl az az önérzet és becsszomj. mint a milyen a helyzet sa. íme a kik a becsület és illem szabályait akarják átjátszani a közéletbe. E kényes egymásba el s úgy szólva körülmények rendkívüli tapin- . nem a társa- Ha a kritikus a közélet berében a magánszemélyt is megtámadja. csak hogy korlátja dalmi becsület és illem. lyegzitek. Mihelyt a vélemény szabadabb és jellem- zbb ból. semmivé Bíráló helyett hizelgöt. mely az eszmék küzdelmében kifejlett rokon- és ellenszenv hullámzásából veszi táplálékát. a tárgy természete parancsol. fogják mondani ijedten az olvasók. épen oly téveszmét akarnak érvényesíteni.

Mi e második és utolsó korlát? Valóban bajos egy pár szóval kifejteni. Nem a megsértett erkölcsi érzés és józan ész visszahatása. hanem egyszersmind a kritikusé csinált. jus. hogy a fegyvert épen a körülmény teszi oly becsessé. hogy a kritika jogaiért kell vívnunk. el a korlátot. hogy magánviszonyt érintene. költészete. hanem gondolatunk hanem érzésünk a botrány- mintegy önkénytelen teremtménye. De van-e gúny. is Támadott ily és támadó épen részérl oly a summum summa injuriao. mint közszabadságunkról. Nem a gúny. polémia lehetetlen gúny nélküL az emberek mindennél inkább gylölik a nevet- Hogy könnyen megfoghatni. haragja. a kritika is. hogy a gúny és humor nemcsak a költ és szónok kiváló fegyvere. E fegyver rendesen és nem keresett. is. keresés vásottsága. épen oly korlátolt. igényelnek. de bármily nagyok kevéssé legyenek az le visszaélések. a mely nem fáj s ennyiben nem sért. mondhatunk Hasonló áll egyéni. vagy enyelgéssé sel hígított tréfa? E megkülönböztetés- nem sokra megyünk s midn szépirodalmunk oda kezd sülyedni. ségessé válást s ha nem ilyen. Vannak s dolgok. hol a közélet embere ellen intézett gúny is a nélkül. E pont meghatározása igen ne- .352 tatot • KRITIKAI DOLGOZATOK. lehetetlen ez. azon második és utolsó korlátel kell jára nézve melyet szintén ismernünk. melyekrl csak gúnynyal szólhatunk a legtöbb megrovás. magánsértéssé válik. de az is természetes. boszúja. Van egy pont. nem hizelgésbe oltott eimefuttatás-e. Azonban ez nem azt teszi. Kétségtelen. mondják a mi illedelmes embereink. mintha itt is nem ismernénk melyen a kritikusnak nincs joga túllépni. hanem a sért gúny ellen szólunk. mint gyanús elv ellen a legerélyesebben nem tiltakoznunk.

hol jus. hogy a jogosságon. .. szeretetreméltóság. rejlik. mi nem volna egyéb undok A szenvedély e pontot. hogy a politikai éretlenek tapsait hajhászsza. mely mindig eltalálja az illben a s legillöbbet. tapintat. hol nem rvp. casuistikát nem akarunk el az az egészet a közerkölcsi érzésre kell bíz- nunk. is ? meg soha st maga mit alig a barátság óhajtunk. mint a szépnek. de a mi mindig elbájol és leigéz. vajon szabad-e azt mondani a költrl. a helyes közt társadalmi bo^-^ a leghelyesebbet éles ösztönével a Gyulai fái: Kritikai dolgozatrik. Nem nagylelkség. a közszabadságra hivatkozik. mely igazat. meg azon is nagy fontossággal vitiitkoztuk. illemen és jó indulaton felül van bár követelhetünk. A gentle- manség társaságban egyszersmind jól és irodalomban egyaránt csak bizonyos szabályok eltalált h nem- megtartásában. Nem nem éreztétek-e. rendesen jogsértés nélkül találja a kijelölt Azonban korlátok tisztelete még nem egészen egy az irodalmi gentlemanséggel. költiség. volna rossz néven titeket a st bántón venni. még mit valami. hanem Lehet alkalmazásban valaki becsületes és illedelmes ember. Bizonyos nemesség. Annyi bizonyos. hol 8 cynismusnál.: NKHÁNY SZÓ béz. hol kijebb. Ha úgy tetszik a modor. a szívesség. még az alsó komikumban sem úgy a kritikusnak sincs joga mindent nevén nevezni. beljebb teszi hol az a egyéni. injuria» s hacsak holmi Itt is flsummum summa nevetséges és haszontalan fölállítani. A KUITIKÁRÓI. még azt is. bár- mily jellemz legyen. melynek épen oly nehéz fogalmát adnunk. néha tudunk kimagyarázni. hogy valamint a költészetben nem használhatunk némely kifejezést. 353 különösen nálunk. mégis hathat a nélkül. az illem. hogy jogunk bántott-e reánk kellemetlenül.

Mily nagy befolyással van erre a közönség. hanem igazságos modorra érzi. mely szerint . ítéletére nem engedi ugyan befolyni a kegyelet érzelmeit. mit rendesen gyanúsításnak és ferdítésnek neveznek. nemes hajlamai föltételezik élet ugyan. A gentleman kritikus nemcsak igazságos Ítéletre törekszik. mely ott hol kérlelhetetlen szigort kell alkalmazni. sem örömest sért. hanem az esetleges körülmények módosító ereje is. a mennyiben alkalmazható. élénken meg képes különböztetni. az elragadtatás ós gúny nyilatkozatait nemcsak az elvek logikája s a hangulat kényszersége vezérlik. hol a jog jogtalanságba játszik. Alkalmazzátok e tulajdont. a szenvedélyes polémiát. de nagyrészt mégis az irodalmi hagyo- mányossága fejti ki. hogy ugyanazon ítélet különböz modorban is elmondva nem ugyanaz. nyodalmak legfinomabb szövevényein is áthat. de mindig megtart bizonyos mérsékletet. a támadó . hol a következtetés és felfogás szabadsága. hol erény a kíméletlenség 8 mintegy megnemesíteni törekszik azt is. mely ké- pessé teszi igazságosan áthatolni a kényes körülmé- nyek tömkelegén is. trnünk ellenfelünktl. semmivé tesz nem kerüli. a miért nálunk az irodalmi gentlemanség oly . könnyen vehet valóban ferdítési és gyanusítási irányt s hol egy bizonyos ponton túl engednünk kell jogunkból. bár egyikkel E tulajdont a kedély sem tartozunk. Mi a különbség közte s a többi közt? Csekély és mégis sok.354 KRITIKAI DOLGOZATOK. küzdelmet. mit széttép. hol van helye a kíméletnek. hogy a méltánylat és megrovás. de igen a módra. az irodalmi viszonyokra s elttetek áll a gentleman kritikus. tudja. azt kifejezi. mondanunk sem kell s az egyik f ok. szüksége. ha szükség. épen mint a társadalmi gentlemant a jó társaság szokásai.

mely oly szives barátsággal hívott meg dolgozó társai közé. épen azért soha sem . mert hosszas és örömtelen polémiába keverném e lapot. s hogy inkább csak olvasóink száma szaporodik nem egyszersmind azon közönségé. hogy a szabad vélemény ersebb. Bárkinél jobban örülök azon. Nem idézek példákat.NÉHÁNY SZÓ A KKITlKÁRiiI. egyszer az egyikbe. elismer. Azt azonban nem lehet mellznöm. Sajnálnám. zálja a szabad véleményt oly melyet népszersége szükségeskép zsarnokivá tesz. A kritika mindig valamely párt kezébe kerül. A kritika pártossága ellen is sok vádat hallhatni. A be- csületérzés bizonyos betegessége kezd terjedni íróink közt. mely a lovagiasság álarczá- jában jelen meg. Nem emlékszem. melyeket a legmíveltebb nemzetek irodalma könnyen koczkáztathatja vagy becsületét vagy életéi E szomorú dilemma nem fog ugyan mindenkit visszaijeszteni. de jogos nyilatkozatait írói becsületsértésnek venni. másszor a másikba. Nem a lovagiasság ellen beszélek. nem annyira a kritikusok mint inkább a költök. hogy az irodalmi gentlemanséget sértik. hogy az angol és fegyverrel vívták volna franczia kritikusok kezökben ki a kritika szabadságát. de általában véve s bizonyára terroricensurát állít föl. ha valaki és félre értene. de azt tudom. épen ott rejlik. És mégis bármily csekély véleménynyel legyünk a magyar kritika modora iránt.. az változtatni. ha a magyar író tudja mivel jogai kötelességei tartozik társadalmi állásának s nem tr szennyfoltot becsületén. hanem ama lovagiatlanság ellen. mely ers közvéleményt ké])es gyakorolni. A becsület elttem is szentek. sérelmet személyessé nem épen a legritkább eset nálunk. el kell ismernünk. 355 kevéssé divatos. hogy ha náveszi is lunk valamelyik kritikus oly jogait igénybe.

lehet elfogulatlan és igazságos. örömest elhisszük. bizik magában s egy egész tervvel áll el. a tetszik. poA tanodák ingyen fogják kapni. Az egylet szerkesztt választ. mindennem véleménynek. s így megnyer közremunkálni minden maMinél inkább eltérnek egymástól a annál jobb. szerkeszt csak arra ügyel. ki illetlen épen azért akarja fektetni a kritikát. íme a panacea kritikai állapotunk bajai ellen. sincs. hogy nem nagy bajba kerül. még egyetlen a közönség pedig 2 forinton. semminem irodalmi párthoz nem tartozik.* Lehetséges-e ez s mi módon? Szerznk hiszi. nézetei. azt ír gyar kritikust. mely mind az modort. Egyletet kell alakítanunk. mind haszon* Eegény és regényitészet. mely alaptökéje kamatjaival képes legyen födözni egy havonként hat ívre terjed kritikai lap költségeit. ki-ki bele. Irta Eszter szerzje. A többi magától jö. Ily lap egy irodalomban A magyar kritikusok a világirodalomban elször fognak példát adni arra. Tehát a haszon némi nemzeti dicsségben is részesülnénk. 1.356 KRITIKAI DOLGOZATOK. vizsgáljuk. . mert a szerz épen rokon vagy ellenszenveket kiaknázni. hogy a czikkek illedelmesen legyenek írva s lémiának tér nyíljék. 145 — 176. Nem lehetséges lesz-e a szükséges alap- tkét összegyjteni. de mélyen meg vagyunk gyzdve egy ily lapnak mind kivihetetlenségérl. alapra mondják sokan. senki sem oly új hangosan. de mint Eszter szerzje. a közjóra A lapnak mit nem lévén a színezete. nézeteket. ki illemes ember. mellett hogy levetkezvén minden pártszenvedélyt a közjóra egyesültek. hogy minél inkább terjedhessen. oly lapot indítványozva. munkatársak a különböz akarja elve. mind a pártosságot lehetetlenné tegye.

ne a tudatlanságot és ggöt s mi egy római imperatorral szemben is szabad volt. ha más lapba akármit s akárhogy írnak is a kritikusok. Tacitus epés rágalmazó lesz. Ferdítés és gyanúsítás. S miért. s Macaulay durva sérteget. a történetírót sem ki kellene felednetek. melyet tárgyától vesz. Van-e oly kritikus. de szigorúan ügyeljen fel illemszabályaitok megtartására. hogy ne bélyegezhesse nevetségessé tehesse ne álarczozhassa a nyegleséget. A modor korlátja szük- ségeskép a vélemény korlátjává válik. st irúi egyéniségérl ti Az az illetlenség és epéskedés.nÁNY SZÚ A KlUTIKÁnÓL. vissza. melyei! a is nem valami külsség. ne háborgathassa éles hangjával akarjátok az ünnepelt a írók diadalmenetét. szüksége van bizonyos felindulásra.NF. lemond is'^ vélemény-szabadságáról. keszt miáltal lesz képviselje'. s a gondolat meg fog változni. s tárgyára sugároztat Ti e lelkesülést akarjátok tionális hangulatot le erltessetek tle elvenni. Írónak. ne korlátozza ugyan a szabad véleményt. meg az erkölcstelen irányt. lelkesülésre. Egyébiránt jól tudjuk.\')7 talaueápáról. csak az ö tervezett lapjától vonuljanak félre. A kritikusnak is. Állítsatok ide is felügyelt. a parlamenti szónokot. mveik máglyára kerül- nek. s meglássátok mi fog kikerülni. ha valóságos irodalmi müvet akar teremteni. fogja mondani szerznk. az angol sajtó szemtelen pasquill-gyár. hogy üres konvenreá. ki aláírja kritikai illemszabályait. a mellett azt sem bánja. nem olyat tesz-e. hanem bens egy része. Csak logikai következtetés. Miért csak kritikust korlátozni? A politikai hírlapírót. hogy szerznk nem kívánja elve ily szigorú alkalmazását. '.' szerznk melynek ama választott szerS ha lesz. Változtassátok meg. De akkor hová . mint minden korlátozni akartok.

s hozzá szoktatja a közönséget a határozatlanhoz. az érzület nihilismusának. minden kritikust egyenlen díjazni. különben a pártosság jogos esik. a forrongó küzdel- mek azon jótékony eredményétl. méltatva láthasson. még a korlátozottság szempontjából is. talán saját pártja szervezésén munkál. Lesz-e fektetni ez jó hatással a közönségre ? Fogja-e szélesbíteni lát- körét s szilárd alapra meggyzdéseit? Ba- josan. melyet csak a . hol valamely tudományos vagy politikai irány átvitelérl van kérdés. egyet sem szolgálhat. Az ers ragaszkodás és munkakedv csak oly vállalat körül fejldhetik ki. midn az irodalmi egy irodalmi párt. A szerkesztésnek csak ott van értelme. mely épen a különegyesíteni '? böz nézeteket akarja a közjóra pártokat Nem válik-e épen pártközlönynyé ? íme szerznk. a mi lehetetlen. képviselése semmié sem föltételezi a hol senki sem felels. Eszköze lesz az eszmék anarchiájának. A mindennem vélemény szerkeszt kénytelen a korlátoltság és kézzel fogható balirányok képviselését. képviselje akar lenni. mi egyre megy a verseny megfojtásával s a tehetség lehangolásával. S ennyi rossz mi jó érdekében fog gyanújába történni? Csak azért. Annyi kíilönböz irányt egyetlen lapnak lehetetlen lévén jól szolgálni. hogy kritikusaink aláírják szerznk illemszabályait. Megfosztja az irodalmat.35S KUITIKAI DOLGOZATOK. hol ugyanazon elv lelkesíti a munkatársakat. A lapjába majd minden czikket felvenni. ott min- denki közönyös. hogy a közönség valamely vet m- minden szempontból bemutatva. bírálva. Meg lesz-e ezáltal minden n3'erYe ? Még valami is alig. lesz a lap fennhéjázó programmja. melyekre közönségünk különben is hajlandó. A mi mindennek lesz. Azonban tegyük fel. szándékszik feloszlatni.

midn minmég azok is. bonczolni lelkiismeretesen. többé-kevésbbé A pártatlanság és pártosság valamely párthoz tartozik. Tehetünk-e róla. vagy a scepticismus több. hogy né- mely véleményárnyalatot már maguk a lap illemszabályai is kizárnak. kik tagadják. sem több Ennyi az sem kevesebb. 359 külöubözö irányok hat. alatt balfogalmából származik minden baj. A pártatlanság mint az igazság szinte keresését s az ez alapon emelked ers meggyzését.. S vajon kiveSok vélemény nem fog is méltó képviselre. a szerkesztt is magukkal ragadják. tehetségünk szerint. meglehet a jelesebb és komolyabb tehetségek. mit igaznak hittünk igazsággá. het e? találni Teljességgel nem. S ha még csak ez volna Eendesen sürgetése oly fogadásának^ melyet épen meggyzdés elhibáztatunk. teljes és erélyes képviselete nyújt- tehát az összes journalistika.árnyalatok szerint. meglehet a középszerek és nyeglék. mit a közvélemény tévedésünknek képzelt? Vizsgálódni. hogy a közönlehet nem mást érteni. Néhány kritikus. S miért ne ? Miért denikünk. jó- kimondani meggyzdésünket írótól. csakhamar túlsúlyra vergdnek. hiszemben. meglehet vegyesen a párt. irodalomban egyaránt. Oh ti pártat- . mit egy követelhetni. politikában. mint a megérzete. ennyi mindaz. hogy meggyzdésünk egy s más ügynek vagy személynek kedveztlen. hogy végre az 8 id tévedéssé deríti ki azt. kritikustól pártatlansága. ség helyeslésével vagy hibáztatásával találkozik. gylölnk a párt eszméjét. nem említve. A pártatlanság divatos fogalma a maga valódi értelmére visszavive nem egyéb. a többi elkedvetlenkedve szétoszlik és újra pártközlönyt fogunk nyerni.! SKHÁNY SZÚ A KUITIKÁRÚI. tudományban. gyzdés Ennél hiánya : tehát vagy a tehetetlenség elve.

korlátozottságában mindenütt csak szeretni vagy gylölni. a lan írók és kritikusok. ferdítés vagy mellzés által meghamisítjuk a tényeket Jól a meggyzdést a s képmutatással vegyítjük. korlátozottság bélyegezheti A midn s pártosság az igazság nem szinte szóval a párt az elv vagy személy. párthoz tartozást csak a pártossággá. mely a hogy akarattal ferdítene. hogy küzdelem heve nem egyszer ragadja túl a pártokat rendszerint egymást teszik többé-kevésbbé erkölcstelenné. keresése. Ki a párt eszméje ellen vív don quixotei harczot. hanem az elvek csökönyössége. sem vak szenvedély. az emberiség fejldését akarja ki megakadályozni. a nélkül. bámulni vagy gyalázni tud s noha mégis hitetni képes Hány nagy nyelnek. s emberi hitet gyalázza meg a hitetlenséget dicsíti. sem képmutatás. A pártosság szenvedélyeink önzésébl és erszakosságából foly. szeretnk már egyszer látni. E mellett pártatlanságtól a pártosságig mennyi fokozat van. sorozni a pártosság és fogalma alá mer az minden mély a szinte meggyzdést. érdekében. mint majd minden hibánk és bnünk. melyek szintén megkülönböztetést igé- látunk. nélkül. hogy azért okunk lenne lemondani róluk. melynek forrása sem korlátoltság. mutassátok meg a mi lehetetlen és mi követni fogunk. mint különbözik a pártosság hibáztatása.ötiO KRITIKAI DOLGOZATOK. tudjuk. egyoldalúság. Az elvek küzdelmét. is a pártok eltörlése vágyától. hogyan írtok ti fogalmatok szerint pártatlanul? Mutassatok példát. de az emberi dolgok e tökélytelenségét mindenütt föltalálhatni. de a szenvedélyek mérséklete épen úgy nem egy a szenvedélyek kiirtásával. Hány szinte lelkesülést ! tehetség jelleme bizonyos elfogultság. az ers meggyzdést. túl- .

mindig ki szokta egyenlíteni az id.NÉHÁKY SZÓ A KUITIKÁm')!. Nem egy-e ez Omár kalifa okoskodásával. Szerkesztésük minél több népszer gyjteni össze. küzdelem. volt-e valaha máskép? Az ellenkez sürgetése nem annyi-e. a legkülönbözbb szellem és erej irók egymás gyöngeségeit pótolják s a mi még fennmarad. Szépirodalmi lapjaink. mint azt kívánni. st a nagyobb kivánata lapok irodalmi egészen szerznk vannak szerkesztve. melyek hatásától oly nehezen Mit árt talanságnak az az igazságérti.. óhajtandó s dolog. a mi egy egész iro- dalom idk munkája. ki a monda szerint. a mi igazságkülhetni! ges körülmény. de ritkán következetesen . része is. hol minden hatásra a legszabadabb fejldésben következik ellenhatás. is. A legellenkezöbb eszmék. A mi önkénynek látszik. :{61 szigora. pártot s e tekintetben titka van valami színeírót zetük. a legeltérbb vélemények egymást egészítik ki. a hangulat önelragadtutása s némely esetle- menemindez? Az irodalom folytonos küzdelmek hánykodása. Szerznk egyetlen lap által akarná véghezvitetni. mvészi ez világban pártkérdéssé De lehet-e. Szerznket következik-e a De ebbl. az az eszmék ereje. A pártosság valóban rosszabb nem is. hogy elfojtsuk a pártokat vagy legalább megbénítsuk? Mi nem védjük a kicsapongásokat. elvek szét. Nem alig igen képviselnek elvet. Épen ez szépiro- dalmunk szerint baja. hogy minden ember elkeserítik egyformáu gondolkozzék? pártok kicsapongásai. de van ennél valami ez a pártok hiánya. a Korán kedvéért égettette meg az alexandriai könyvtárt ? Szerés hosszú znk és kétségbeesve kiált föl : a kritika az egész irodalmi vált. ha mindjárt egymástól a legeltérbb minél lármásabb programmot bocsátani minél változatosabban.

s nem eredmény Most szépirodalmi lapjaink épen oly kevéssé követnek. költészet nagy erkölcsi társadalmi elvekkel oly ölelkezik. egymást kizáró széptani elvekre buk- kanunk. küzdöttek valamiért Ha összevetjük úgynevezett hol a bírálataikat. Jól tudom. A szenvedély néha ! egész a pasquillig elragadta a pártokat. vajon túlszigor. ki vonom magamra. rokonszenv határozott vagy érdek füz elv de semminem irodalmi és küzdelem. néha úgy szolgálni a közönséget s az irómint a hogy a cseléd szolgálja urát. mint holnap idealisták. Min- denütt csak különböz személyes csoportozatokat. Ma épen jó hiszemben materialisták.e . De vajon és megaz. gyzdést pártokat sürget. mint megtámadói máskor. most épen úgy védi a társadalomnak. kiket össze. 8 az irodalom szükségéhez képest tölteni be a rovas tokat társakat. inkább egyes író. mint védnek valamely határozott irányt. mint valamely lap részérl. illetleg itt Mi más képet mutat nyelvészetünk vagy az störténeti kérdéseket — — s kivált történetirodal- munk lag ! Mily élesen küzdenek a pártok arány- mennyi haladást látunk csak tíz év óta is. Ezeltt hat évvel hosszasan kimutattam volt egy nagy tekintély lap irodalmi elvtelenségét. az epés túlszigor vádblazírt e az. Mi nagy a különbség e tekintetben szépirodalmunk Mennyi mozgalom fejlett ki múltja és jelene közt koronként Kazinczytól napjainkig. de legalább nélkül. sokat változtak és elvek Azóta nem viszonyaink.362 KRITIKAI DOLGOZATOK. sokszor a legellenkezbb. hogy jait a blazírt elégületlenség. mennyi az ellen- mondás. Hát még és ott. kotteriákat látunk. vagy legfeljebb kivételkép. A meggysem lát- zdés küzdelmét akkor is polémiáját sehol juk szépirodalmunkban. hittek valamibe.

melyhez elvégre is mindnyájan egyforma forrón ragaszkodunk. Ne mondjatok le rokon. megelégszünk. Hagyjatok vádjaitokkal. a mit írótól követelbetni. lésem önzéstelen. . némi irányt követelünk. te- ket semmivé egész ertökbl. csak emeljétek pártokká kotteriáitokat.NKHÁNY SZÓ A KRITIKÁRÓL. ne kövessétek gyétek kritikusaitokat. küzdelmet küzdelemmel Bármelyik fél gyz. MV". szerény bármin éti legyen is. föl valahára léha és képmutató Állítsatok véleményt véleménynyel.és ellende szenveitekrl. követelegkevesebb. ne szeressétek. Valóban. csak irodalmunk fog szembe ! nyerni. midn 8 csak némi eszmét.

Mert bár a vak füzetben is talál garast. minket alább kijelölendünk. történt. Els polémiája Zalár költeményei ügyében midn engemet Erdélyi Jánost Zalár el- fogult és igazságtalan kritikusainak nevezette Eljávolt. ez újabb költeményekben habár Zalárt most sem vagyok képes fel. Azonban tegyük éiogj újabb költeményei oly jók. szám. ha ugyan már rég meg nem szoktam volna az ilyesmiken fenn nem akadni.MEGINT A KRITIKÁRÓL. mint ön. hanem egy határozott és elvitázhatlan tehetséggel találkozunk. annyira méltányolni. de a kezünk alatti nem csak egyes szép költe- ményekkel. hogy réíjibb költeményeit nem igyekeztem ha Zalár csakugyan oly minden tehetségtl üres volna. (Szász Károlynak. mint ön hiszi. hogy haladás van. ((Mert : — úgymond ön — hetett volna. rossz néven veszi tlem. Ön Zalár Borura drrü czímü újabb költeményeit nagy részt becseseknek találván. rása is nem épen szabályszer st csodálatosnak mondhatnám. mint Gyulai föltünteti a Borura der soha sem születméltányolni. vagy * Szépirodalmi Figyel 9.) E lapok hasábjain ön már két ízben szólalt és föl ellenem. .)) Örömest elismerem. és 10.

ki épen valóságos remekek. midn azonban késbb Francziaország egyik legjelelön. Mit tartozik mindez reám. de valamint az határozottan zottan értelmetlen.MEOINr A KMTIKÁROI. Balzac írt. épen mint Vida borkórságos embere. hanem a tévút vagy hibák kijelölése a tehetség mellett » a helyes irány kimutatása méltatása. megrótt nagy hibák megvannak Zalár de hogy csak némelyekben s a költ teljességgel nem esett e hibák martalékául. mint a ez minnek feltüntettem. . Mi volna a védelem és támadás ez esetében a lovagias polémia kötelessége? Bizonyosan nemcsak elfogultnak ne- vezni az ellenfélt. nem teszi. nem ír- hatta volna hiány. újabb költeményeit. senkinek sem jutott eszébe kérdre vonni a kritikusokat. úgy ez is határo- Menjünk ményeiben. úgy látszik. Jól van. hogy régibb rossz reregónyirója gényeit miért nem méltányolták a leend jók a fejé- ben.'. st sem tartozónak azt. A bátorságban de egy értelmetlen phrasis még nem . tovább. uram. mi eredetinek ugyan elég eredeti. Ön. hanem egyszersmind czéljára a vita alatti pontot egy pár eszmécskével felvilágosítani. de elször tehát engedje megfordítanom e kérdést. rút.'Ifi. csak rossz a regényeket kritika melyeket sem sebb a közönség.. Zalárnak csak régibb költeményeit bíráltam s jót. On elismeri. elégnek tartja bátran kimondani hogyha Zalár olyan nincs volna. polémiának egy egészen új nemét akarja divatba hozni. hogy az általam régibb költeállítja. ezt Ön mindállítván. «Mi volna tehát ez esetben folyazt tatja egyszersmind — — az elfogulatlan kritika kötelessége? Bizo- nyosan 8 is nem a feltétlen ócsárlás. jövjérl sem hosszas ideig sem sem rosszat nem jósoltam. nem méltányolt.

hol a költi szellem. . jónak láttam némi mentséggel állani el. a helyes irány lüktetését érzem. St tudván. KRITIKAI DOLGOZATOK. hogy a kritikusnak ^pen oly kevéssé * ebbl tiszte méltányolni az alapjokban Lásd Budapesti Hirlap 1855. Tárcza. mint helyreigazítása ön oly nem idézetei- nek. 783. hogy Zalár írt egy pár élvezhet költeményt is. » Most is azt hiszem. hanem az egész szellemébl. miért bájoljanak el aránylag csekélységek. de mindent megtagadok és semmi. nem ott.366 fegyver. hogy én Zalártól mindent. hogy irodalmunkban divat a legelhibázottabb mvek vagy gyjteményeknek is némi jó oldalát érinteni. Ez nem épen így van. sz. hogy ellentétei néhol sikerülnek. fogok hol aránylag fennakadni. Önnek kötelessége fényoldalait lett volna Zalár régibb raj- költeményeinek zolni egy pár vonással vagy legalább utalni ama nagy számú szép költeményekre. melyek szelíden szólva nem elég szabatosak. nem egyéb. de mind semmi. csak oly költeményt nem találtam gyjteményében. ha egyebet nem. hogy a vitának kiindulási pontja lehessen. talán élvezhet költeményekbl kell és szabad megítélnem a költt. Ezt tegyék meg mások. s mindaz. mit e tárgyban még felelni akarok. legalább a csinos nyelvet és hazafias buzgalmat. mert kritikánknak ez fszempontja. minthogy meg is teszik. mely mélyebb hatást tett volna reám s melyet mint ki- tnt képes lettem volna méltányolni. Elismertem. de épen semmi jó tulajdont nem fedezek fel benne. így nincs : mirl vitatkoznunk önnek semminem aesthetikai fejtegetéssel nem tartozom. Nekem nem egyes. A többek közt így szóltam:"*' csekélységeken «ott. Ön azt mondja.

a túlzás és dagály kiváló képviseljét mutattam be. melyeken költészetének ez annyira jellemz vonásai kevésbbé. s bizonyosan mindkét mben több élvezhet. mert költészetében ezeket találtam legjellemzbb vonásoknak. mint Zalár régibb költeményeiben. mi részt egyre lom nagy sével. 'Mii elhibázott müvek egyes szépségeit. a második két kiadást ért. Költészetének ez oldalát csak általában érin- tem 8 épen ide vonatkoznak e szavaim is: « Zalár a . mint a legújabb lyra szellemét vettem bírálat alá. mint .MKGINT A KRITIKÁRÓL. hogy írt oly költeményeket is. melyben egyetlen kitn költemény sincs. hol nagy hibák nagy szépitt ségek váltakoznak. ezekben is hiányzik vagy a költi fel- Zalár fogás. Az ön által annyira s oly méltán tisztelt Macaulay Mont- gomerynek «Az isten mindenütt jelen valóságai) és czimü költeményeiben nem talált semmi « Sátán » méltányolni valót. az Aztán én a « Budapesti Hirlapw tárczájában közlött (•Szépirodalmi szemlémben)) nem annyira egyes költ- ket bíráltam. Ezért csak a legjellemzbb vonásokat a jelen esetben fájdaki a kórjelek feltüntetéaffectatio. elitélni a valóban sikerült müveket eg5'es hibákért oly vers- gyjtemény. de leszámítva egy pár trhet költeményt. lehetett czélom kiemelni. Jól tudom.és árnyoldalok kiemelése és müveket illethet meg. vagy épen nem tnnek fel. A positiv nagy hibákért nem nyújthatnak kárpótlást holmi pontos negativ érdemek. ment Zalárt. csak oly A fény. Az aránylag csekélységek sem jöhetnek szóba sem egyik sem másik részrl. néhány trhet fejében nem várliat érdemleges méltánylatot. egy szóval a valódi al- kotás. mint a világ-fájdalmas a képzelet rakonczátlansága. pedig az els tizenegy. vagy a költi kivitel.

ki szerinte örült. szerepelhetnek. mit szívesen elismerek. tehát rögeszmébl indultam ki. túlzó. mit lerontja. képzeletül). mit az e szócska eléggé kiemel. alkalmasint azért. E : kifejezés próza a külformát jelenti. ez pedig költi szelleme is rokon e prózaisággal a belformára vonatkozik. a aesthetikai szempontból az értel- sem lehet prózaiságnak nevezni. mintha prózát írna is igen rokon e prózaisággal. mindent megtagad költnktl* mondja ön többek közt. ellenben metlenség. hogy aztán alább mint következetlenséget tüntethesse eddig mondott^ mert ha a próza jelleme a józanság. « Gyulai. teljességgel nem látom nem a legvilágosabb kifejezéseket hasz- náltam. még számítni a dagályt. évi magyar lyra nem egyéb. hogy lehet prózainak jellemezni oly írót. hogy az mint Petfi utánzása) par force kivigyen.: 368 KRITIKAI DOLGOZATOK. »> Ön egy kis változtatással idézi ír e e mondatomat s a prózaiságot przais(i(/ helyett. de mégis túlzó és merész állítást 1850 55. mint a költi szellem szükségesképi alkatrészei. hogy egy elre kimondott s bár nem egészen alaptalan. Idézett soraimban nem ilyesmire czéloztam s csak azt akartam mondani. úgy versel. (t. túlzást Ön szerint tehát semminem. hogy Zalár mind a kül. affectatiót. i. mind a belformában gyönge. Nincs szükségem reá. Tehát csak azért — nem találtam Zalár költeményeiben mélforce ki- tányolni valót. wmelylyel Gyulai mindazt. vagy más szóval Zalár kívül-belül formátlan. volna. hogy magamat mentve e hitét eloszlassam. vagy rög- . vetkezetlenség legfeljebb Hogy ebben valami köát. hideg számítás s értelmesség. formában 8 is költi szelleme hanyag. nem tudás és badarság. rákon czátlan föl. hogy túlzó állításomat par vigyem.

mert bizonyos lehetetlen személyeskedés az és és illetlen élesség vita. mert az önérdek és szenvedély csaknem észrevétlen módosítják elveinket. '. Én mindig kritikus elismertem a szabadságánál. merfc Gyulai Pál: Kritikai dolgozatok. mnek ne csak bevallott. melyet mindennap tapasztalunk? Eészint onnan. De bezzeg van ám önnek. mindamellett Mindez nem tartozik reám. tatni s talan hogy szándékomat igyekezett kuállításomat vagy korlátoltságból vagy tisztáforrásból hiszi származottnak. Meglehet st önnek nincs igaza.') illem akarjuk kitzni az irodalomban A mi rögeszmémet illeti. »> czimü ellenem írt czikkében megtiltja a kritikusnak kutatni. a mennyiben állí- tásainak a inductio vagy analógia útján Nekem hát elvben.MKOINT A KniTIKÁlu'n. de azért nem köúgy is van Hihetösen önnek — — vetett el irodalmi illetlenséget s még kevésbbó be- csületsértést azzal. mintha ön túlment volna a kritika jogain. az író erkölcsi intentióit íme Szász Károly gyakorlata mennyire ellentmond Szász Károly elméletének. lássa a kit illet. lehetetlen az ön által megtámadott czikkemböl nem idéznem e sorokat: « Honnan az ellenmondás. hanem be nem vallott irányát is bírálja. ki «Még néhány szó a kritikáról némi alapot képes találni. mert a társadalmi is. teljességgel nem szándékszom olyas váddal állani el. olvasson s azon jogát. föl személyes ellenszenvem palástoláe gyanúra igen alapos ol<ai lehetnek s bár ez okokat nem említi meg. nélkül irodalmi politikai leginkább szabál^^ait pedig onnan. részint. ön állításomat némi módo24 .üi'J eszmét vettem sára. hogy a felfogás is st szükségénél fogva a sorok közt valamely deductio.. szintén egy kis felvilá- gosítással tartozom. úgy szólva jogilag. nincs semmi sérelmem.

kik az 1850 55 — közti idszakban írtak. költ határozott vonásokkal kijelölt csoportozattá alakult. melyet költink. melyek mint alig czikkem megjegyzem. Mindenik . net bizonyítja. mint és eredeti sajátságaink. hol költeményeikben. S mi e legújabb lyrai és ef/éxzen uj lyra lényege.)) szükség Petfi költészetének tanítványai vagy Legújabb lyránk tökéletes felfogására fbb jellemvonásait szem teremtvényei.370 KRITIKAI DOLGOZATOK. minél rokonabb hatás természetes az utánozás közt nagy a különbség. mint ki- Nagy Sándor a birodalmat. csak bizonyos csoportozatra. csak a par excellence legújabb lyrára. természetesség genialitás lyrája s úgy mondják. a költészet tehát lehet több. sító árnyéklatolí kihagyásával (e közlötte. hogy költk mindig hatnak egyés másra de e s annál inkább. hogy a közönség tetszésével Ismét alább: « találkozik. mint par excellence a legújabb lyra képviselje. az Petfi hatása legújabb lyránkra egész utánzásig. hol élszavaikban tanná szerint. mint bizohelyett nyos conventionális tartalom conventionális formája: mvészet helyett mesterség. Megtetszik ez következ idézetekbl: dalmunkban igen zajos <(A lefolyt hat év alatt iro- Néhány régibb mozgalom keletkezett. mert legújabb lyrikusaink nagyrészt az Az irodalomtörtészellemek. vezérei királyuk halálakor felosztották hogy semmivé tegyék. vagy terjedt. ihletés affectatió. mi azzal együtt jár. E legújabb lyra az újdondászok tapsai közt ünnepié fölavatását. Amaz ön szerint famosus kifejezést rendesen a berüchtigt értelmében szokták venni) czikksorozatban nem czéloztam minden magyar lyricusra. emeltek? oly téveszmék elején is összege. a melegség. a torzí- tásig Ujabb lyrikusaink úgy : tettek. a eltt tartani.

s az osztályban másiknak más rész jutott. Ujabb kiadásai ezek Petfi verseinek a gyön- néha a gyermekek számára. rhythmusa. enerválva. hogy gébbek kedvéért s egyik vegyesebb s némi eredeti színezetben jelen meg. Innen újabb lyrikusaink annyira hasonlítanak egymáshoz. ismétléseivel.MEGINT A KWriKÁKfiL. Az aláhúzott szók eléggé megmagyarázzák. Valóban testvérek is. mintha testvérek volnának. vagy torzításaival kozunk. érzései. sem valami szembeötlk voltak a jelenségek. Most már csak az a kérdés. s a szántbátorság.)** az 1850 egyiknek egy. Legmint Petfi költészetének tulságig vive. még pedig meglehets a « részletességgel mi ellenében állítja ön csak túlzó és merész » epithetonokat dönt okokként. melyeket most még €gy pár megjegyzéssel kell kisérnem. kifejezései talál- hangulatai. Nekem más teendm. 7i>I. sz. Tulajdonkép nem nekem nincs kell bizo- nyítani. :{7 1 kapta a magú részét és újabb lyránk ereje nem egyéb. Petfi egyéni. — igaz-e állításom. Tárcza. mindenik elpazarolta. kik ugyanegy múzsa emljén szíttak táplálékot.sége. újak el mégis állításom sok tekintetben ez utóbbi * Budapesti Hírlap 1855. Amaz állítás kimondására nem kellett sem éles elme. Azóta állot- A régibb költk fejldtek.J közti magyar tem Petöfiutánzásnak. is fölöslegessé tette a való. vagy gyön-^eségei Lyrai gyüjteméuyeinlíben untalan eszméi. mint a másik. hogy minden gondolkozó ember észreveheté. változataival. A különbség köztök csak az. Oly szándékos túlzást hat év tak telt 8 el. legalább tejtestvérek. hogy lyrát mennyiben nevez5. Legalább bebizonyítani törekedtem. hanem önnek. mint fejtegetéseimre hivatkozni. 24* .

Ügy látszik. és még folyvást a Petfi képére hasonlatosságára is. En E kérdés se nem merném . Tehát mindazok. kik azt érdemül tudják be. Az idézetek itt is legjobban felvilágosítanak mindent. hanem kritikusaink majd mindenike. se sértés nem lehet.)) azt Vajda megta- Szintén ön is ehhez hasonlót mond Vídáról. hog}^ a többek hogy az én rögeszmém csaknem megszilárdult közvélemény. róla. így szól : ((Mintha Petfi a ((Felhk)) -bi vagy 1847-ki elvesztett borongó s szakából egy darabot lálta volna. Zilahy Károly. t Petfi nem kisöcscsének nevezvén. csak más változatban. úgy oly látszik. teremtetünk. hogy Petfi « Szerelem gyöngyei » -bi néhány szem Tóth Kálmán megtalálta. e tekin- vagy létezik Petfiutánzás. melynek kiváló képviselje gyanánt Zalárt és Tóth Endrét nevezi. kik lelnek örömet a Petfiutánzásban. « Legyen szabad kérdenem : — mondám a többek ? közt — miért akarnak a költk rültek lenni gorombaság. ha azt mondhatják hogy Petfi utánzó. egyaránt elismerik.: 372 KRITIKAI DOLGOZATOK.!) St vannak oly bírálók kik csak úgy tudnak valakit megdicsérni. írt jeles lapokban a Bulcsú költeményeirl bírálat a többek közt egyenesen kimondja de E «Igy vagy amúgy. hogy tetben nemcsak én vagyok túlzó. S mit tapasztalunk? a A kritika most ez- csak olynemü húrokat penget.)) Ezt nem épen így mondottam. midn Vajda költi kor- eredetiségét akarja kiemelni. kevéssé rögeszme. hogy csakugyan létezett. ((Állítja közt — mondja ön rólam — hogy egyenesen Petfi « Örültje » adott okot és alkalmat bizonyos rült költészet kifejldésére. minket én eltt hat évvel. hat érre is is illik. mindazok. Székely lehullott s József azzal dicsérte meg Tóth Kálmánt.

^T. melyeket Felhk czim alatt adott . hanem az isten maga. váltott. Lyrikusaink monológja s mint ilyen e köl- annyira megszerették kedélyök teményt. mint egy rült ember igen jeles. mint a vágyat Te-st gyanánt a szolid rült. Honnan irt ez rült költészet? Megmondom.. Mint az árnyat. ha ma^'ok a költök nem vallanak be. melyet rültségnek nevez Mégis itt vagy. Feledték. öntudatlan a oly hangulatot min sem szenvedély vagy fájdalom. — Az én fürtim borostyán Byron babérát is te csókolgattad. Petfi egy « Örült » ezímü költeményt. csendes lágy szlek. nic'gis látlnk Itt érezlek Bzivom körült. Képzeletök. MKOINT A KKIlIK. subjective Ízetlen és nevetséges is lehet.ÜiÚi. Az «Egy freneloghozo az szól ezimzett költeményében festi s mind rültség boldogságát Az rült hajszálát is a többek közt így lengetik tán Szelid fuvalmak. Jj nyájas szell — így kiáltok akkor levelek. hogy a tébolyt a legköltöibb érzésnek kez- dek lázas tartani. mely lyrai nem egyéb. hogy megörülhesstn.i kimondani. hogy a mi objectiv költeményben helyén van.: . nem a világ tévé ezt Fejemre. De az nem volt ily szép zöld korona Nem egy nemzet. sem az elragadtatás vagy kétségbeesés költi nyilatkozása. Tóth Endro szelid kejele^'ve erez : oly lélekállapotot. Aztán « irt Petfi egy cyclus sötét « epigrammot. Zalár alig várja a pillanatot.

"^ Láthatni hogy Petfinek nem csak az «Orült»-jérl szólottam. . pusztán csak dagályos ellentét ségét vagy bizarr ötlet. sz. 1855. s idézetek ie elég vethetnek azon vajon igazán oly vigasztalhatatlan önkinzó-e Zalár költi han- * Budapesti Hirlap.'Ó*ll KRITIKAI DOLGOZATOK. valamint azt is. utánzói nyíltan és nevetségesen affectálnak s a bizarr ötletek és dagály egész költészetét alkotják meg. ! A mirl szólani akarok. ezen kérdésre. boszus meghasonlás ez évd több de kiváltkép e világfájdal- következ helybl: ((Petfi úgynevezett mán (mert én nem tartom annak) mindnyájan osz- toztak újabb lyrikusaink. s melyeknek nagy része. Kitetszik kiindulási pontul. melyeket távolról sem mon- dottam.o*"*^ Mindez hagyján ragadta. sokkal nevezetesebb. Lyrikusaink a képzelet merészbámulták bennök és vakmerk lettek. «Azt hiszszük. ** Ugyanott 751. 752. sz. Ugyanis ön néhány kenetes sort idézve Zalár újabb költeményeibl. Tárcza. E téren leginkább Tóth Endre és Zalár tn- nek ki. tészetének e gyengeségét bizonyos Azonban a míg Petfi köljóhiszem. Oly vádak ellen is igyekszik menteni. volt ki. világnézetüket. és 753. egész önelégültséggel föl: így kiált világot sötét. hogy mily értelemben használtam az rült költészet kifejezést. Általában Petfi költészetének azon oldalát vettem reflexió jellemez. majd bölcseimi merítni mély eszméknek hitték e s innen kezdek sorokból. néhány valóban szép költeményt kivéve. melyet és holmi átkozódó harag. hitet tehetségének erejével fe- önámítással és rendkívüli dezte. Önt Zalár iránti rokonszenve igen messze egész öt a ráfogásokig.

mit pedánsságnak neveztek. világfájdalmas és népi költészet ellenkez dolgok. ha nem tudtok lelkesülni. melyeken ti alig mehettetek hogy a át s melyeket nem is tanácsos megpróbálni világfájdalomhoz eszményies ábránd s mély kedély . Ítélet csak meg. hogy mindebbl egyetlen szó sem A vigasztal- hatatlan. hajlandó vagyok azt mondani lyri- kusainknak : legyetek hát világfájdalmasak. szivetekben boldogtalansággal. de iga- zán játok s egész lelketekbl.MEGINT A KRITTKÁRÓL. csak az istenért ne affectálazt. a világfájdalmas költészetet bizonyos pontig még védtem némely lomról szól: <iS egyoldalú kritikus ellenében. ha nem szerethettek. mint kritikus. kell. világfájda- íme vége czikkem azon részének. » Ez azt mintha én Zalárt azért támadtam volna meg. elször is költészetünk komolysága és szintesége mellett küzdök. De mieltt 8 ti eltökélnétek magatokat a világfájdalomra. ez bizonyos bölcsészeti mveltség eredménye. és ne feledjétek. ajkatokon gúnynyal. hogy a világfájdalomhoz kétely kell. elég lesz a régiekrl mondott annyit jegyeznem igaz. ki. gulata. mi szerintetek nem magyaros és férfiatlan. hogy blazirtság és naivitás. mert vigasztalhatatlan világfájdalmas költ. homloko- tokon büszkeséggel. hogy a világfájdalomhoz oly élemények kellenek. könnyen úgy . mi nélkül nincs költészet s mit annyira lábbal tapodtatni látok. mely a én. gylöljetek. s épen a naiv Petfi mesterkélt gyöngeségeit ne tegyétek nevetségesekké. s ha jár- mégis komédiázni van kedvetek. e végre két szerepet nem lehet egyszerre játszani. tudjátok meg. teszi. 37F) mint idézett birálói hiszik felle. Mellzve azon eredeti logikát. essetek kétségbe. mely szerint ön Zalár újabb költeményeire hivatkozik ellenében. mit nem éreztek.

. mi önt csak venni. mintegy czikkem tanulságakép. nem tehe- tem. gúnyos. zös hasisból kell kiindulniok. st goromba. hogy az ellenfél lékes árnyalatokat.)) Ön második polémiája** a « Néhány szó a kritikáról)) czím czikkemre vonatkozik. állításaiban ne a mel- hanem a azokra. vele ne mondassunk. hattok. védelmét. Vegye figyelembe gr. még hanem alá kevésbbé védelmére. csak azért nem kísérelnünk meg. Dessewffy Aurél e találó mondatát: « A vitatások mezején azon fszabályon kívül. melyet Eszter szerés regényitészet» zje cEegény tem. mint áttérnem ön második polémiájára. némely állításaimat Valakinek pártjára bírálat s nem tes. mert neve- * ''' Ugyanott 751. alig van más fonto- sabb annál. lomban az lovagiatlan a mennyire jó izlésü ember az iroda- lehet. szám. Legyen ön kíméletlen. röpirata ellen intéz- Nem Eszter szerzje pártjára akar ön állani — a mint mondja — meg sem szándékszik illetné. csak az istenért ne használja ama melyek az érdemleges vitát lehetetlenné teszik. ez igen természe- de hogy a kinek pártjára nyíltan kijelentjük. Most már nincs egyéb hátra. mit valóban mondott s mondani akart.376 KEITIKAI DOLOZATOK. mely szerint a vitatkozóknak köfogásokat. és 2á. De mieltt ezt tenném. mely e lapok olvasói eltt szintén ismeretes. állani így védelmére sem. nem állhatunk még az ellenkez s ezt eset- ben is. hogy egy jó tanácsot ne adjak önnek. ha Hamlet szerepében lépne föl. mint w-*" Réthi járna. hanem erre fordítsuk f dolgot lássuk ne f figyelmünket s végre : hogy se többet se kevesebbek annál. SKépirodalmi Figyel 21. sz.

bogy a kritika pártosságát lehe- tetlenné tegye. hol valamely tudományos kérdés. mely- nek azért elve az elvtelenség legyen. egy szerénység bízvást in kissé furcsa dolog. mint a politikai és irodalmi fejldés legfbb tényezit. Czikkemben igyekeztem kimutatni e tervnek épen úgy kivihetetlenségét. hogy azt. oly kritikai lapot indítványoz. Ön mindezt helyesli. Hibáztattam Eszter szerzjét. talán szerónytolensóg lenne feltol- nunk magunkat. mely körül épen s minden magyar ez kritikus egyesülhet a melyet szintén okból hazafias részvényeken kell meg- alapítani 8 lehet olcsón adni. Ezek czikkem ide vonatkozó részének fbb vonalai. véleményt vélemény- nyel. Természetesnek tartja a véle- . Eszter szerzje. küzdelmet küzdelemmel szemben. semmié sem lesz. annyival inkább.MKGINT A KRITIKÁRÓL. Állítottam. Tiltakoztam a pártok kicsapongásai ellen. zetes író 377 lóvén. az harczát. egyetlen egész lap által akarja véghez vitetni mi egy irodalom és hosszas idk munkája. ott mina denki közönyös. a hol senki sem felels. vagy politikai irány átvitelérl van mi mindennek képviselje akar lenni. Ez obligát elmiiradbatott volna. épen azért szépirodalmi lapjainktól meggyzdést követeltem. Megmagyaráztam a közön- séges értelemben de vett pártatlanság és pártosság valódi fogalmát. mi szépirodalmunkban annyira uralkodik. mert ön ultima s analysi csakugyan védi az ö állás- Eszter szerzje elveit majdnem egészen pontján van. hogy a szerkesztésnek csak ott van éiielme. mint haszontalanságát s egyszersmind védtem a pártok jogosultságát. Sürgettem elvek elvet. a következetességet. mindennél veszélyesebbnek tartottam a pártok hiányát.

hivatkozik a « Szépirodalmi Figyelre ».378 KRITIKAI DOLGOZATOK. lehetne st az én álláspontonem érthet egyet velem. hiányából származtatja. de és irodalomban aesthetikában azt kívánni valakitl. ki csak se úgy volna kivihet. barátja az s elvek tusájának. kel Eszter szerzje mon van. mintha valamely lap nem közönyös tér. tehát a mennyi ember. minthogy ez lehetetlen. mely gyakorlatban az ön állításait támogatja. bizonyos pártzászlót fentartania. Igaz ugyan. mind a mellett mert én tévedek abban. Miután ön mindezt kifejtette. pedig sokféle eltérés lehet a nélkül. mint nevetséges. bizonyos ellen tekintetben hol az s egymás oly küzd eszmék kellene harczukat vívhassák szigorúan bizonyos nézetekhez ragasz- kodnia. Ennyiben hat nemcsak. meny különbséget. hogy határain belül ellenkezt perczig se Ilyesmi trhessen. elvet. épen azért a szerkesztnek a magáétól némiszerint hallgathasson. meggy- zdést követel. és ismét más gyakorlati alkalmakeli len- amott következetesnek. holott a szerkeszt egészen . a mennyiben kiadta az ön birálatát Yida verseirl. hogy nem pártjára. épen oly igazságtalan. ez el- ismeri a pártok szükségességét és kritikai lapoktól okon az irodalmi határozott színt. mert más az zása. a mennyi véleményárnyalat. ön leg eltér nézeteket is registrálni kell s árnyalatok- ban legalább a meggyzdése ellen szóló véleményeknek is tért nyitni. ha annyi lap volna. hogy elveit és kritikai mértéket így vagy amúgy alkalmazza valamely mre. itt solidarisnak nünk. hogy a politikában ez utóbbi te- kintetben is szorosabb pártfegyelmet kell tartani. hogy azért valakit a következetlenség vádja alá lehetne vonni. Ön ez úgynevezett tévedésemet a szükséges különböztetés elv.

mintha ez meg amaz állítás felé hajlanék. hogy mind ennek aztán alig lesz valami értelme. A tévedés tehát az elször mert ön részén van. de az alkalmazásban oly gyakorlatot akar megalapítani. Tökéletesen igaz. pedig a kett közt nagy a különbség. mondtam. Valóban ön teni. igen kevéssé tér el Eszter szerzje véleményétl.. hogy ezikkem hiányos. vagy hogy úgy látszik. melynek elvei vannak. hogy Eszter szerzje csak egy elvtelen lapot óhajt. épen úgy. a mit nem mondtam. hogy szükség különböztetnünk. sem kevesebbet. S mit mondottam? Sem többet. mégis azért szó sem lehet az irodalmi jellemtelenségröl. a mit attól. de hogy eít mi módon kell szerkeszis jól Ön teszi vala. ha mindjárt akartam volna is. mily körülmények közt módosíthatja a szerkeszt némikép eljárását.MKOINT A KKITIKÁRÓL. mint oytromoltam a közös ervel támogatandó elvtelen lap elméletét és szembe állítottam vele oly lapot. : . 379 más véleményben volt. hogy . még pedig kettsen határozottan olyat mondat velem. a mit nem mondottam másodszor mert elveket. ön többeket. mint az önét. mert egy kapcsolatos kérdést homályban hagytam s ön mulasztásomat ki akarja pótolni. hogy czikkembl ez meg ez folyhat. vagy legfeljebb azt. hogy a lap éltet elveit megsértse. a mennyiben kiadta az én « Néhány szó a kritikáról » irt czikkemet. minderrl egy bett sem írtam. Eszter szerzje kötelességévé teszi a szerkesztnek. Ennyiben nem tévedhettem tehát. határozott színezetet kivan ugyan a szerkeszttl. mennyiben nyithat tért az övétl eltér nézeteknek a nélkül. ha megkülönbözteti azt. önnek csak azt lett volna szabad mondania. a különbség önök között csak annyi.

mint akármely két nagy párt között. ki bizonyos ideatud ugyan képzelni a lismus nélkül nem semminem is mvészetet. Ismeretes dolog. például az idealismus elvébl kiinduló kritikát. hogy más az elv s más az alkalmazás. noha csak formakérdésoly nek látszik. melyek sokszor éles küzdelemben állottak egymással. De szorítkozzunk csak az irodalomra s itt is csak az sesthetikára. de téved azt hivén. Mindenki tudja. midn azt mondja. St többet mondok jelenleg összegylt országgylésünkön majd minden követ az 1848-i alkotmányt pártolja. lényeges különbséget tesz köztök. de valami részben veszi elméletébe. Mily különbség a par excellence idealista kritikus s a csak olyan közt. hogy a reformer és radikál között nagy a különbség. mégis számos felekezetre oszolnak. a nélkül. ön bizonyosan az elvek gyakorlati alkalmazása alatt nem ilyesmit értett. ön nem köti meg a szerkeszt kezét. melyekben az egymástól legeltérbb kritikusok is megegyeznek. bár néhány nagy és lényeges elvben megegyeznek. Mellzöm a vallásfelekezeteket és politikai pártokat. pedig csak a reform elvének alkalmazásában térnek el egymástól. tetszésére hagyja választani a nézeteivel ellenkez ezikkek közt s csak általában kivan egy kis következetességet. a milyenek rende- sen a mi irodalmi lapjaink szerkeszti. hogy az elvek alkalmazása nem szül épen oly nagy és ers pártokat. realismust által föl- hogy az valóságos . mégis a : felirat és határozat kérdése. hogy vannak oly sesthetikai elvek. Vegyünk fel speciálisabb esetet. bármin színezet czikket fölvegyen. Nem mondom. Önnek igaza van. szóval majdnem oly ruganyos természetnek óhajtja.380 KRITIKAI DOLGOZATOK. mint magok az elvek. hogy a protestánsok.

melyekkel és ismét el van árasztva irodalmunk s más csak a magyar szóképzés és kötés szi- gorú korlátjai közt gazdagítni a nyelvet bizonyos tekintetben erélj'es ellenzéket képezve Kazinczy ellen. Vessünk habár dramaturgiai csak felületes pillantást is. hais. nem mint nagy olyan elvet mely folyvást a a és fejleszt. küzdeni a is két tiszta magyar stílus mellett. évtized alatt annyi szó volt irodalmunkban. egyedül a népnek formában tartalomban a nép primitív. gazdagítani s e megújhodási folyamot. Azonban egészen más tévedéseit. venni és föl eszményül. formáit mvésziekké emelni. melyrl a lefolyt . a meny- is. bár erteljes kezdeményezéflénél maradni vagy a népköltészetet csak alapul venni föl a valódi nemzeti költészet kifejlesztése végett. nemzeti irányt. magyar drámától egyénítést ? S mégis hányan kíván a . mint voltak azon nyelvészek és költök. van-e közü- nyire lehet. tartalmát minden irányban emelni. ki a nyelviíjításnak ellensége legyen. átvinni a költészet azon nemeire lünk valaki.MKdlNT realista föl A KUniKÁUÓL. Melyik kritikus nem hatást. melyekrl a népköltészet semmit sem tud ? Ha a költi nyelvre vagy müprózára tekintünk. Mindnyájan elismerjük a politikai és irodalmi nyelviíjítást. 381 a vagy épen materialista legyem Avagy vegyük népnemzeti költészet elvét. be az irodalomba vagy pedig viszonyainkra mvészivé emelve. helyeselni Kazinczy iskola örülni sok rossz szónak. melyet bírálni mindig fkötelessége volt a kritikának. idegen szókötésnek.gy dolog-e vájjon a népköltészetet írni. különböz dolog az ép magyar St még itt nyelvet úgy szólva nyersen vinni Ízléssel párosítva. F. nem él fejldésünk egyik lépcsjét. kik Kazinczy csak mint ellen oly erélyesen tiltakozik? Bizonyosan senki sincs.

S ennyi különböz párt vagy ha úgy tetszik pártárnyalat ugyanegy szerkeszt fazekában fzzön? m — — Jó étvágyat ez ollapotridához Ugyanez áll a kritikai mérték alkalmazására nézve Mérték és alkalmazása többé vagy kevésbbé. De ha erre helyezünk nagy fontosságot. dalmat hozom rendesen az itt fel például. teszi. a költ világnézeteit mindenik helyeselje. A s politikai lapok tárczái kritikai közlönyök bírálatok közt. A kritikus nem mformák ha- nem az erkölcs. nagyon fontos azon körülmény. A perczek benyomásai alatt irván.! 382 dicsérik KRITIKAI DOLGOZATOK. tékök A tárczák kritikusai. meg- . is. de min különbség megjelen a oEevue des deux Mon- dás ))-ban közöltek pedig elvben nem mindig különböznek egymástól. a nélkül. mi az irodalmi pártokat csak még bonyolultabbakká felett itél. ritkán alkalmazzák a legmagasabb mértéket. bár mér- nem ugyanaz. de mindig elv a kritikai lapoknál. há- nyan az látják a nemzeti irányt megtestesülve a magyar s történelem dicsséges mozzatainak diaiogizálásában egyénítés nevét mi sokszor bitorolja a photo- graphial Általában irodalmunkban a kritika nagyon különbözkép szokta értelmezni szavakat is 8 az aesthetikai mnem a pártok jelmondatait. társadalom és államélet legfontosabb is. a cselekménynek csak pusztán bonyolult vagy megriadt folyamát. hogy magát az alapeszmét. elvei felett a mennyiben mindez a költészet né- mely ágaival a legszorosabb kapcsolatban van. Valaalapeszméjének mvészi kivitelében megmely egyezhetnek a kritikusok. Csak a franczia irois. mint hatást. a színpadi. hogy a politikai és társadalmi élet hullámzása mindig nagy hatással van a költészetre s a kritikusnak határozott elveinek kell lenni ezekre nézve is.

hanem oly következetlenségekévé is. jó vagy rósz oldalról. hanem a mely meghallgatást követel s megvárja. mint szigon'i birok.MKOINT A KKMIKAmiL.j-ik «Buda- h pesti Hirlap'> tárczájában Tompára ismereteimhez kiket képest lehet magas mérteket igyekeztem alkalmazni s ugyanezt tettem a többi lyrai költökkel is. erélyes kész. itt cselvele együtt biráltam. hogy gondolkozzanak Ítéletei fölött. Nem azt a tekintélyt értem. szóval a leg- szántszándékosabb igazságtalanság. el kell ismernünk.i8l{ elégeszuek a nap szükségei szerint szolgálni az ízlést s inkább szcUfcnidús kalauzok. nem jogosan mondhatta volna mindenki. mint más irodalomban. Az 185. A mi egyes kriti- miért ne állana egy egész kritikai lapra. szövény. ba a tisztán a^stbetikai elvek közt kevés különbséget fedezhetünk fel. hogy kétely lelkesült. ha a következmény. st ösztönszerleg rizkedik . Általában a nem igen bántja. magasabb szempontl)ól indulnak ki s magasabb mértéket alkal- maznak. Különben nem csak egyenetlenségek tárává lesz. Teszem már. bogy mérték és mérték közt elvi különbség van. a többiekre szintén mást és máskép. Ila íigyelcmm^l kisérjük az európai irodalom legnevezetesebb kritikai közbinyeit. A mi nem'? zetünkben megvan az a magában és tettre kitn tulajdon. . A Eevue is kritikusai már nyugodtabb belyzetöknél fogva mélj'ebben igyekeznek bebatni a tárgyba. melyek alapos gyanúkra adnak alkalmat. még akkor is. Nálunk a kritikának nincs tekintélye. melyhez ha nem is legapróbb részletekig. személyes ellenszenv lappang. mely hitet parancsol. kusra kivált áll. Valóban minden kritikai irányú lapnak határozott mértékének kell lenni. de általában marad. ugyanaz Aztán nálunk e kérdés még fontosabb. ha reá más mértéket alkalmazok.

ama sokkal kisebb írókhoz képest. a határozatlanhoz. az el van hive. ha bonczolni mint Bulwer a németet a kritikusok s nem igen nemzetének nevezte. De azért még sem ártana neki egy kis kétely.n vett tekintélyhez juthasson. de lap. az megvan szeretve. személy.384 föle. hogy nem tiszta for- . hanem hogy tisztábban lobogtathassa. mi tán még nem volna baj. nem úgy fogja-e feltüntetni ket melyben a bírálat megjelen. S ha már most valamelyik kritikus jelesünket bírálni ez vagy kezdi. mint nagyon kicsiny írókat azokhoz a meglehets érdemes. szintoly joggal nevezhetni a magyart a lelkesülök nemzetének. Németországtól semmit sem tanult. s nem is kivánatos. méltányoljuk. így a kérlelhetetlen vizsgálódáshoz általában nem csak hogy nincs hajlamunk. egy kissé nagyobb adaga a bonczoló szellemnek. KRITIKAI DOLGOZATOK. igen sok a jelesünk s majd mindeniket ugyanazon mértékben szeretjük. A állhatja. A mit a mi nemzetünk elhisz. Ide járul még. a pbrasisok uralmához. ama koszorúsunkat vagy úgy a mint másutt épen csak a koszorúsokat és jeleseket szokás. Valóban Európa Hamletjétl. habár valódian. Igen sok a koszorúsunk. hanem hogy biztosabbá tegye. kiket talán épen ugyan- azon számban esik-e szertelen dicsérettel halmozott el? Nem azon jogos gyanúba. de meglehe- ts ellenszenvvel is viseltetünk iránta. hogy legolvasottabb irodalmi lapjaink hozzá szoktatták közönségünket az általános- ságokhoz. könyv vagy intézmény. hogy irodalmi kritikánk a fennebbi értelemb. legyen eszme. hogy lelkesülését kioltsa. merészlik. hogy e tekintetben tle tanuljon. nem hogy erélyét megbénítsa. a legtöbbször. nem azért. Ez már ma- gában nagy nehézség arra nézve. nem igen tudjuk ket élvezni. a mit megszeret.

A legrosszabb kormány is vál- jobb. rae25 ^lyeket leküzdeni legfontosabb kötelességének tarthatja.MEGINT A KUIIIKÁliÚl. a jót pedig rossznak. Kritikai dolf/oíatoL. a legrosszabb kritika is jobb. másodszor élesítené a közönség szemmértékét. eszméje és mérteke. . engedékenyebben bírálja.. Nálunk a kritikai ségének figyelembe vétele mérték következeteskülönösen jótékony ered- ményeket szülne: elször emelné a kritika tekintélyét. uz csak másodrangú kérdés. a lap érdeket kivan irántok gerjeszteni s az e nemben megje- len mveket Az engedékenység bátorítóbban. Gyulai núl. mint az anarchia. és szigorúság között nem az a különbség. 385 rásbül közölte ama bírálatot? Lehet-e tekintélye a közönség eltt? Kivánhatja-e. körülmények szempontjai is. el. hogy legyen elve. visszaélések. mely elvtelen és következetlen mérték. hanem hogy a tökélynek magasabb vagy kevésbbé magas szempontjából ítélünk avagy inkább csak a valóban jó oldalakat igyekszünk kitüntetni. harmadszor segítené mind határozottabb csoportozatokká alakulni a mi nagy részt majd minden lalatba dolgozó íróinkat. már némi gazdagsággal dicsekedhetünk. sokkal szigorúbban jár Lehetnek elvek. kritikai lapok színezetét és következetes azonban nemcsak az mérték oly hanem esetleges alkalmazásuk adják meg. melyekre nézve egy jól szerkesztett lap szintén határozott programmot állít meg. Például a költészetnek némely nemei el vannak hanyagolva. hogy meghallgaHsák ? Szigorú legyen-e a kritika. Ily módot követhet a szerkeszt az oly nemben megjelen mvek bírálatában is. ha elve van és mértéket tart. a fdolog. hogy a rosszat jónak mondjuk. melyben nem igen mutathatunk hol fel sikerült müveket. mint bármi más. A elv. vagy ne. ellenben ott.

tudja kiben. Jól tudom. Ön nevetségesnek igazságtalannak ha a szerkeszt azt kivánja valamelyik kritikusától. Ha gyanúra okot. S a politikai körülmények is néha mily módosíthatólag foly- hatnak be az íesthetikai Ítéletekre. ha a dolgozótárs kívánná a szer: keszttl. De ebbl nem óvatossággal hogy semmi oly nem ne éljen. — Például.386 KRITIKAI DOLGOZATOK. De ki tudna minteszi. melyek a rendkívüliek közé tartozha egy híres író legújabb mvét sikerüláltalában nem biráló. a mennyire lehet. melyet lapjának iránya. nak. valamelyik tet ítéli e]. hogy kiadjon olyast. lehetnek ismét elvek és jelenségek. mit nem helyeselhet elv vagy forma. de kivált oly esetekben. mennyire bizhatik s a szerint a bírálandó könyveket s lel a szerint vizsgálja át a bírálatokat. gyöngeségét. melyek mellett kiválóan izgatni látja nagyon szükségesnek. dent elszámlálni egy czikkecske szk korlátai közt? Ki valaha szerkesztett vagy gondolkodott a szerkesztésrl. melyeket következik az. hanem épen parancsol. kibékítsük. hogy a szerkeszt nem olvashat el minden mvet. hol. kritikusai bírálnak.és árnyoldalait. érteni fog. mérték vagy ítélet tekintetében. másodszor ismeri dolgozótársainak erejét. hanem hogy bizonyos körülmények közt. S most már a szerkeszt oly czik- keket adjon ki. következetessége nemcsak megkíván. melyek a programmot többé-kevésbbé és összedúlják? találja. fény. mint vagy pedig egy egészen új író müvét . hogy elveit s kritikusi mértékét így vagy amúgy alkalmazza ez vagy amaz mre én azt találnám nevetségesnek. maga is utána néz mindig. mi ismét nem azt hogy az íesthetikai szempontokat alárendeljük a politikaiaknak. A szerkeszt elször is nagyjában ismeri az irodalom újabb termékeit.

s a szerkeszt maga talál is megolvassa az illet adja ki mvét itélet belátása szerint vagy nem a birálatot. hogy így annyi irodalmi közlöny kell. a hány véleményárnyalat. Az sem ismeretlen elttem. szerkeszszen maga lapot. Egyetlen irodalomban sincs annyi kritikus. Ezeket registrálja hat a szerkeszt. azonban mégis szükséges a latok csakugyan csekélyek-e. abból még nem következik. helyes Ítéletet mon- ha tudnak is oly személyes vagy más melyek a lapot rossz hírbe mert lapjának bizonyos tekintetben közönyös térnek kell lenni? De ön azt mondhatja. hogy vannak kritikusok. Azt tudom. tehát a mennyi ember. igen jeles ritkán tudnak valamely dani. hogy ugyanazon elv mérték véleményárnyalatai még nem némely sértik meg a lap irányának egységét. vagy és ha kiadja írók is. vagy elméleti czikkeket irnak.. Például én egyszeréi többször jártam úgy.MEOINT A KliiriKÁIHM. Ha pedig valaki így is. hogy a lapnak némi ers lemvonást kölcsönözhetnek. de mrl is. hogy be ne férjenek a meglev irodalmi és politikai közlönyökbe. érdekek vezérlik. módot a netalán hibás csekélyebb paralyzálásárn. Ne féljen. vagy pedig hallgasson. 387 nagyon sikerültnek is s több efféle. hogy nem adták bírálatomat oly helyt. hogy más dolgokban ki legyünk zárva ez vagy amaz lapból. nem s lényegesek-e a lap irányára nézve. kik oszthatják valamely lap irányát. hogy sokan foglalkozzanak vele. vagy írjon röpiratokat. hozhatják. nem úgy is kizárva érzi magát. Aztán ha némely dolgokban külön véleményünk van is. sem annyi anyagi haszonnal. hová már azeltt többször . vajon nem oly jel- gyakran ismétlödnek-e. vajon ez árnyaha azok is. vagy szerkesztnek gondosan megvizsgálni. A kritika nem kecsegteti az embert sem annyi dicsséggel.

S ime elértem ahhoz a ponthoz. programmot a meg egész a részletekig. de a szerkeszttl olyasmit köve- mit ön. legalább tagadólag. hogy lapjának iránya. Alkudoznak az ményárnyalatok elenyésztetése végett ged. st tennie néha épen érdeszerkeszt kében fekhetik. ki- E pont kifejtése nemcsak hogy nem ellenkezik mondott elvemmel. S mit tettem Kiadsoha tam másutt. habár nem éppen tértem el csekély árnyalatban. csak arról gondoskodjék. nem hanem a magok számára. Mind rendesen a politikai. hanem még a legfbb elvekben is ellenkeznek. vagy sem jutott eszembe telni. meg modorban a jól lapnak nem is annyira elveitl. erösebb véle- mindenik en- ha nem is tényleg. minek képviselje kivan lenni. noha csak pótolnia kellett volna. mind az irodalmi lapok irányát néhány ember szövetsége vagy valamely író független szerkeszt kiváló egyénisége alapítják meg. hogy a nem adhat ki oly czikkeket is. legalább félig-meddig jogos- nak Mindamellett egy szóval sem mondom. hanem épen belle foly. mint inkább ? rosszul elfogadott gyakorlatától. eltettem asztalliókomba. Szorítkozzunk csak az irodalmi lapokra. írtam. melyet czikkemben mellztem s melyet ön mégis megczáfolni igyekezett. melyek véleményével nem csak árnyalatokban. Lehet-e? Hogy ne. de valóban nagyon rosszul pótolta. mértékben. hogy ez oly természetes valami mindeddig elkerülhette az ön figyelmét. Néhány szövetkezik állítanak s egyeztetvén véleményeiket. Csodálom. A szer- . legalább minden jóra való szerkeszt teszi. ítéletben. pedig csak árnyalatban.388 KRITIKAI DOLGOZATOK. elve. úgy tart. látszik. s közönség. sérelmet ne szenvedjen. szóval mindaz. Mindezt teheti.

Ezért lehet valaki jó nagyon rossz szerkeszt.Vr A KFUTIKÁKÓL. A szerkesztben mindig kell lenni valami hajlékonyságnak. kit lapjok vezérletével biznak mep. hanem a szövetség programmja Természetesen a szövetkt-zettekhez is még más dolgozótársak járulnak. kell s a teljesen ob- jektív. még akkor sem. De vajon szolgálhatja-e azt becsületesen. épen mint a politikai pártvezérben. mint egyes író. a körülmények szerint szükséges igazságokat. mit k a legfel- sem tehelnek. hanem csak bizonyos meghatározott.MKtíl. ki A függetlenebb szerkeszt sem lehet oly független. midn korszaknak vagy a jobb akarat mellett lehet volna. ha Jól van ez igy. ritkán kivált ténye- ket és személyeket emelkedhetnek. egyben-raásban segítni kívánják. többé-kevésbbé mindig azon írókra. pártot. mindent megtett. Ezért a lapok és folyóiratok már helyzetknél fogva némely de isolálhatja magát. alapul. A független szerkeszt egyedül de maga alapítja meg leg- lapjának tekintettel programmját. de szerkesztben mindig nagy liiba. kiknek tetszvén alap iránya. némileg alkalmazkodniuk illetleg. Egy más velk ellenkez színezet lapoktalán nak. olvasókat akarván teremteni. A legalkalmasabb eszközökkel kívánván küzdeni. maga. 389 kesztö.. olyanok. mely mind a szellemi szólva alapelve. maga erején áll és senki segítségére nincsen kritikus. mind a természetnek úgy s ha a szerkeszt becsülelesen szolgálja programmját. . tulajdon- kép nem a szerint szerkeszt. egészen csak a szüksége. folyóiratoknak kell azt kipótolni. úgy szólva történelmi szempontra. Ez a dolgok oldhatlan ellentétén életnek. a mit tennie kellett. mert egészen mit egyes írónál néha érdemül tudhatni be. kikre számítani akar. tekintetben ritkán hirdethetik a teljes igazságot.

véleményeknek is tért nyit? A tapaszA szerkeszthöz egy kitn értekiadja kezés vagy birálat érkezik be. Azt is jól tudom. Ezer módja van annak. hogy a leggondosabban szerkesztett lapban is lehet találni itt-ott nemcsak egyenetlenségeket. pontokhoz egyszersEgy a lap elveivel ellenkez tere. bizonyos rendszert követve. St némely dolgokat nyilt kérdéseknek hagyhat föl. melyekrl nincs határozott véleménye vagy még nem akar róluk határozottan nyilatkozni s óhajtja megvitattatni lapjában. munkát maga szempontjából igen jól a szerkeszt ezt is kiadja. hanem következetlenségeket is. hogy egy így szerkesztett lap sine cura s a szerkesztés valamivel több a nem lesz. Közölhet valamely nagyon nevezetes néhány egymással sok tekintetben ellenkez bírálatokat is s a maga véleményét legutoljára hagyhatja. a másnem talat igennel felel. hogy az ily szerkesztést ön is épen oly kevéssé pártolja. míg . mint olyanokat. jegyzeteket tesz. mrl is bizonyos elveket. írt még . a módszerben azért. De úgy hiszem. de az illet mind író. még pedig pedig a hogy megczáfolhassa. s a betegségesetlegesség kivált egy új lapnak. hogy az ellenkez vélemények közlése mellett meg lehet rizni a lap irányának egységét egész a részletekig. mert talán nincs másutt szintén küld be valamit. Szóval a véleményeknek minden nagyobb és esf^kélyebb árnyalataival így bánik el. lehet mint bejöv kéziratokból téltul válogatva csak odaadni szednek.390 KRITIKAI DOLGOZATOK. ha lapjára nézve lényegeseknek látja. minden változtatás nélkül. melyet nagyrészt helyesel. mint én. Ter- mészetesen. kivéve egy pár lényeges pontot. mert a ezt azt a legkitnbb emberek is csak emberek s tl kezdve szórakozottságig egy csoport befolyása alatt állunk.

mértéket. hanem egyszeren csak mértékrl és ítéletrl. iránya nem keszt azon kötelezettségérl.. de egy részét tüzetesen megczáfolni és pedig nem elvrl vagy elvi árnyalatról volt szó. fl Szépirodalmi Figyel » -re hivatkozást szerencsésnek. sem ama fennebb kijelölt elvenem találtunk fel. de egyszersmind jónak látta nem csak jegy- zetekkel kísérni. De egészen más valamit más.MKOINT A KIÜTIK Úli'u. is. érdekében a semmit tudni a szermely szerint a lap az ellenkez véleményeket csak akar bizonyos feltételek mellett közölheti. a alkalmazást igen tág ér- mennyiben elvet. is valósítni igyekszik melyeket sem én. eszmék és Ítéletek írt bírá- helyességéért nagy részt Az ön Yidáról latának kiadása épen ön ellen szól. A mi illeti. A mi az s én czikkem az ön czikke kiadását illeti. s épen nem mondhatom E lapban. a legtöbbször 0I3' akadályokkal kell küzdenie. melyeket a szerkeszt ellen- véleményét kifejez figyelmeztetéssel vagy jeg3'zetekkel kisért. melyeket a legnagyobb tehetség is alig gyzhet és le. is bár nem vizsgáltam tüzetesen. de a szerkeszt meglehets nehéz körülményei daczára ket. nem hajthatni végre. hanem fejtett ki. felett kötelessége rködni mert a czikkek hiányaiért ugyan az illet írók a felelsek. ez sem . 8 telemben vesz. úgy a mint óhajtjuk s ön az elvet ostromolja annyiban. kerékvágásába zökken. 391 megalakul. a világirodalom gyakorlata E lapban szá- mos oly czikk jelent meg. lehetnek vannak a vita alatti kérdést illetleg némi hiányok. elvben tagadnunk ismét tényben a körülmiatt a leg- mények nehézsége vagy gyöngeségünk jobb akarat mellett . mert érezte. például ártana egy kissé több a mértékben és Ítéletben nem egység. s hogy lapjának iránya de az is. A szerkeszt ki- adta ugyan.

hogy világosította. vagy a szerkeszt. Ugyanis a szerkeszt azt mondja. minden higgadtsága mellett ? Ön czikkében ez áll: « Gyulai. hogy fölöslegessé vált az én csak hibás felfogásról. idézzük. akkor e pontban legalább. hátha csak vitánk végén akar nyilatÍtéletünket. melylyel mindig élnünk kell. Már megjegyzem. tisztelt E lapok fel- szerkesztje a kérdéses pontok egyikét annyira magyarázatom. Én ezt szórói-szóra «Tehát csak azért nem találtam Zalár költeményeiben méltányolni valót. nem lesz szükség reá. miidézve így szóltam : dn a subjectiim részképzetei oly választás és az analysis. vagy rögesznaét vettem fel személyes ellenszenvem palástolására. hogy a szerkeszt két s meglehetsen ellenkez czikket sem kisérte a kérdés lényegét adott ki egyiket illet jegyzettel. Addig hát föl kell függesztenünk ezt ki is fogja jelenteni. hogy túlzó állításomat par force kivigyem. két pontra nézve ráfogással vádol.» Ez egy szétválasztó ítélet. egy perczig sem haboznék irodalmi jellemte- lenséggel vádolni e lapok tisztelt szerkesztjét. átmenk. de s hátha az egészet nyilt kérdésnek tekinti kozni. Igaz ugyan. felfogni Hogy fel- lehet ott ráfogásról szó. Ön csak az idézetek hibás fogásáról vagy balmagyarázatáról szólhatott volna. mindent megtagad költnktlx. Sem egyiket. Ha pedig egyik sem történnék. balmagyarázatról lehet szó. A második pontra nézve a szerkeszt is épen úgy téved. hogy a rögeszme iránti felszólalást illetleg önnek van ellenemben igaza. Úgy hiszem.392 KRITIKAI DOLGOZATOK.e balul az idézett mondatot indulatosságból. Vajon én magyaráztam. hol az írónak mondatát szórói-szóra nem tudom. hogy egy elre kimondott s bár nem egészen alaptalan. tehát rögeszmébl indultam ki. szól Ön mellett. mint ön. tehát itt csakugyan ráfogást használtam. hogy bajos a sem másikat nem . bár ön e vádat min- denkép ki akarja bellem csikarni. A szerkeszt már megkezdé a nyilatkozást e lapok 30-ik számában"^ — * E számban ön <(Megint a kritikáról » czím czikkem els részére válaszolván. mégis túlzó és merész állítást «par force* kivigyen.

de minthogy így áll: Gyulai. mit ön megtilt. Csodálkozom. akár elítélet. tekintélye na- gyon szivemen vetkezett társa. 393 habár egyelre inkább csak sejtetve mint határozottan. de mégis megkezdte minek csak örvendeni tudok. Ezt mind látják elhallgatni. st csekélyebb fokozati különbségek. Vagy talán nála is közbeférke- Megeshetik. mintmondat alatt. hanem csak valamelyikét idézett ön szavainak értelme Irhvt tévedés. mert hipjának következetessége. Ha ez lett volna mondva : Gy. hogy exiy elre kimondott túlzó és merész állítást par force kivigyen. mindent megtagad költnktl föl van téve némi öntudatosság. állítottam bát. noha nem vagyok sem szö- sem oly nélkülözhetetlen írója. mind a szerkeszt jónak továbbá azt mondja. tébolyodottnak hogy benne lehet. hogy a kett közül. hogy a szerkeszt finom nyelvérzéke és ers logikája mind zett ezt nem vette ? észre. némi szándékos erltetés. A dolog lényegére különben mindegy. mint tévedés és elítélet midn valakinek állítását rögeszmének mondjuk. hanem csak rögzött elitéletnek. mely naíndíg jogos. akár barátságtalan. ki az irányt illetleg befolyást igényelhetnék magamnak. akár nem fdolog ön a Borok közt rejl szándékomat. akár ellenszenv. az indulat pedig indulatnak marad akár barátságos. szükségeskép mindent meg kellé tagadnia költnktl. elítélet szintesége iránt így a személyes ellenszenv palástolását is magában foglalhatja. az. nem mindjárt rögeszme s épen nem a személyes ellenszenv palástolására. akkor lenne az az értelme. vagy legalább sejtjük. be nem vallott . Az elítélet és rögeszme csak oly. fekszik. hogy ínteutióí- mat kutatta. s ez az ügy eszmék .és polémiából nincs kizárva az indulat.MKQINT A KRITIKÁRÓL. lelkesülés. hogy mindkettt érthetni az ön. én pedig megengedek. Egyébiránt volna az indulat a kritika. melyet a szerkeszt vitat. Hát a szétválasztó ítélet másik része vajon benne van-e ama mondatban? Benne. az . és legalább iránti van egy. akár rögeszme. A szerkeszt nem akarjuk nevezni. mi kétséget támaszt : a rögeszme vagy ha iigy s tetszik. elítélet. egy túlzó és merész állítást kivinni törekedvén.

a melyrl elmondott hibáztatja föl.394 ' KRITIKAI DOLGOZATOK. féhg-meddig kapcsolatban van állam a balitóletek szabad sajtó ügyével. melyet nemcsak az hanem is. a né- modorának kérdését. s zeteimet ön még élénkebben fejtegeté- seimet sok részben hibásan fogván engem úgy szószólóját. Hadd kritika lássuk most már a kritika jogkörének. . mutat a be. mint az irodalmi bárdolatlanság b Nevezetes kérdés ez szokott lenygözni.

Aeschylos. Aeneis. 305.NÉVMUTATÓ. Apa és fiú. Athenseum. A ligvárdi csárda mellett. 134. Aurora. 316—320. Az ó-torony. 100. 165. 45. jó pesti pajtá- Álmos mondakör. A. A kis köpeny története. . Ajgó Márton. 339. 326. Anonymus. 137. 139. Árpád. 152. 173. 272. Ballay Valér. Alföld. 21. 60. 102. B. Arany 44.105—129. 88. Árvalányhaj. 268. 148. Aszód. Aranyosszók. kisebb költeményei. Andersen. 63. 314. Armstrong. A midn 208. 218. aluszik a fergeteg. 165. 309. 163. 159. 166. 150. Don. Állatgyülés. Az én lakásom. 3. 136. A magyar irodalom és tudományosság története. 107. 161.. Balogh Zoltán. 313. 128. 305—307. 187. Attila-monda. Balzac. Albertos. Azokhoz az én saimhoz. 320. 197. 154. 106. Átok. Bajza. 312. Arany 241. 88. 33r. J. Barcsai. 74. 164. 274. 161. 135. 312. Balkányi Szabó Lajos. Az Isten mindenütt jelenvalósága. 72. Ábrándos bölcsek. A madár fiaihoz. 81. 314. Alföldi képek. Angyal Bandi. Bacon. 169. 341. Barna Bandi. 7. 312. Árverésen. 367. 148. 151. 97. 312. 307. Bazár. 257. 92. 208. 170. 204. 310. 239.

Böme. Byron. Dobsa. Béla királyfi. 45. Csalánok.39G Becskereki. 135. I. Csengery. 90. Budapesti Szemle. Berezina. 112. S8. . 39.. Debreczeni Márton. 9. 193. 96. 88. 384. Beethoven. 33. 9. Budapesti Hirlap. 149. Dante. Beszélyek és regék. Campbell. 35.Gyr. 31. . 129. 148. Csokonai. George. 35. 229. 383. 244. Derby. Csitt kicsiny virágszellemkók. 10. 98. Borúra der. Csárda romjai. Degré. 97. 269.l. 150. 367. 34.366. 350. 330. 371. 165. Columbiádé. Black Hawk. Bernardt. Chateaubriand. 242. 140. Conversations 107. Búcsú az ó-é\i. 168. 134. 79. 133. 163. 230. 30. Die bezauberte Eose. 98. 233. gr. 131. 95. 268. Csáthi Demeter. Családi kör. 129. 12. NÉVMUTATÓ. 122. 376. 137. 140. 37. 236. 133. Csakugyan. Debrecen. Bolond Miska. 222. 54. 171. 38. Czuczor. 103. 77. 96. Bulyovezkyné. 364. 121. Bencze. 35. 105. Bertalan. 134. 118. 35. 374. Brutus. Diós. Boldogság. Bérczy. 119. Béla. 47. 106. Concha Károly. 152. 132. D. 19. 128. 136. 223. 9. Beköszöntött. 208. 302. 197. 27. 101. 297. 88. 10. 312. 123. 9. 131. Beteljesült álmok. 208. Dessewffy Aurél 51. 126. 38. Chimene. 112. Borongós. 9. Búcsú. 208. Bulwer. 212. 39. 129. 34. 127. 13. 153. Lexicon. 372. 276. 169. 39. Csak már ezeket. - Béranger. '29. Császár Ferencz. 239. 36. Cypruslomb Etelke 15. Boston. 169. 120. 75. Bulcsú. Dorottya. Childe Harold. 132. Bolond Istók. 98. Boz. sírján. 33. Berzsenyi. 32. Diószeg. Béklyót tettem. 324. 154.

7(5. 137. 21. 342. 77. 63. Életképek. Falusi órák. Gaal. \i. 21. 325. 189. lak. 163. Elhagyott 169. 3. Eji violák. Fütyül a szél. 148. 160. 88. 27. 129. Friebeisz István. 112. 31. 154. 222. 165. Flóra. 377. Faludi. 309. :v. 60. Egy századnegyed a magyar szépirodalomban. 76. 99. 329. 110. Egy frenologboz. Ezeregy éj. 147. Fáy Antalnak. 169. 337. 30. 162. Gritti. Estike. 308. Ediiigbnrgh Review. Eger. 236. 210. Frankeuburg. 341. Fehér Anna. 107. 270. Gödöll. 9. Felhk. 41. 356. 33. E. Eperjes. 308. Falu pacsirtája.>7 Dózsa György. 319. 112. 44. 313. 70.NÉVMUTATÓ. Greguss Ágost. 201.269. 149. 161. 8. Ferenczi Zsigmond 106. 21. 148. 373. 372. Fáncsy. 376. 228. 106. 147. G. Jakab. Epikai költemények. Egy ismeretlen nhöz. á08. 149. Flóra.265. 107. 308. 185. 379. 166. rólad. Eichendorf. Erdélyi Múzeum-Egj'let. 7. 11. 0. 31. 378. 294—299. Gondolkodom Grandyille. 241. 319. Gömör megye. 161. 186. Garay. 150. 272. Euripides. 13. Erdei lak. 33. Erdélyi János. Falu jegyzje. Él Els virágok. Freiligrath. 211. szerelem. 148.35. 170. 111. 183. 345.39. 154. 207. 47. Goethe. Eötvös. 330. Endre.241. 242. Dumas. Eszter szerzje. 364. Emléksorok. 325. Féval. . 137. Flóra 50 költeménye. Farsangban. 171. 10. Fáy. 206.84. Fájdalom lantjához. 294-299. 34. Elmélkedés egy levél Fiam születésekor. Firkantyú koma. 151. 27. fölött. Erdd.

Iris. 290. 126. Németország. 282. Jávorfa. Henszlmann. 89. 9. 84. Yictor. 193. 344. 13. 30. 11. 38.398 NÉVMUTATÓ. Gyöngyös. Jávor orvos. 97. 334. 171. Horváth Ádám. szerelmei. 216. Hegedülnek. 284. 6. Hadakuta. 22. Heine. Horatius. 35. 37. Hölgyfutár. 112. 129. 171. 345. 1. Ha megfutván. 96. 125. János vitéz. Hazánk. István. 127. Haza vágyom. Jókainé. 342 —345. 15. 313. Hún mondakör. 196. 31. 24. H. Gutzkow. d' Arc. 79. 189. Irodalmi r.376. 187. Itthon vagyok. 76. 63. 129. 242. Harmincz éven túl. 321. 100. Hét vár. Horváth András. 232. 268. 162. Iduua. Hortobágy. 83. 7. 109. 116. Horváth István. 189. Horváth Endre. kötele. 12.384. 190. Honmvész. Hunyadi. 131. dr. 107. Gvadányi. Hség. Ilias. 33. 77. 33. 6. Himfy Hóhér Homér. 337. Hajdanában-danában. 137. 131. 28. 83. 318. 200. 236. Ilosvai. 230. 294. 187. Johanna Johnson Jókai. . Horvátország. 11. János király. Jelesebb írónink csarnoka.34. Gyöngyvirágok. 95. Hahn-Hahn Ida grófn. 131. 31. 27. Helység kalapácsa. 35. 309. 100. 197. Ha dolmányom. 12. 171.. 274. 148. Ifjú Halmon állok. Hadonár. 314. 208. 97. Gyalu. 223. 96. Hamlet. Hiador. Heléna. 28. 184. Ipolyi Arnold. Honder. 115. 37. 213. 243. 151. 96. 305. 163. Honvágy. 97. 339. 204. 340. Gunda. Jókus Mihály. 296. Jallosics. 90. 29. 140. P. 230. Szt. 97. 188. 49. 169. Jón 'a (Johanna). Háromszék. 36. 345. 129. 215. 48. Hova Hugó ámulsz. James. 236.

Janin Jules. 63. 16. !274. 63. Kun 261. 106. 8. 36^. Kolozsvár. Kritika. 126. Jössz to kedves. Kazinczy. 39. 308. Kidé. Kriza. 399 Kisfaludy Sándor. 3. 44. 75. Kézsmárk. Kemény Zsigmond. 305. Legouvé. László. 152. 21. Józsika. Lévai. 344. 173. 239. 319. 89. 309. 9. 102. Költ. Kovács Zsigmond. 217. 45. Kádár Ist%-án. Kassa. 35. Koros hölgy. 79. 117. 97. Kinizsi. 137. Komlóssy Ida. Lenau. 38. Kölcsey. 185. Kerényi. 338. Kritikai Lapok. 97. 107. 128. 193. Kemenesi czimbalom. Közmondások. 148.örös. 361. Kont. 81. 88. 183. 151. Kerner. László. Kant. Koltó. Letarolt kert. Kutyakaparó. 262. 327. 230. 79. Kis É. II. Kaiser-Ernstné. 269. 77. L Laczi konyhája. 43. 228. Külföldi Regénytár. 133—136. Korán. 340. 217. Képes naptár. 37. Lettres d'un Yoyageur. 3áá. Lear király. 239. 37. 327. 274. 111. 38. 117. K. 283. 44. 268. Lessing. 115. I'jS. 111. 9. don. 44. 96. 111. 54. 9. 391. 37. Lajos. Kahama Kain. 21. 172. 72.. 309. 186. Különcz. 164. Jüan. 339. átka. József. Kióvi csata. KX). Kalevala. Költemények. 298. Kisfaiudy-Társaság. Józsika Júlia. 238. 190. 148.NKVMUTATO Jones. 98. Kisfaludy Károly. 22. 75. 125. Nagy. 106. Ilii. 257. 7. Karács Teréz. 263. 189. Kakukdalok a nép számára. Kalotaszeg. 96. 9. 189. '28. . Kaján Ábel. 15. 308. 235. 39. Kecskemét. Szent. Karcsai templom. Kis Geréb. 81. 116.

Mcntovich Ferencz. 340. Nemzeti kör. 314. 1S4. 332. 18n» 186. Népregék 331. Loránd. Márta könyve. 107. Magyar gazda. 155. 174. 171. 367. 318. Ne süsd 235. 342. 121. 37. 9. 208. Molnár Anna. Nagy változáson ment tör- át. 88. Nem Nem gondolok. Nefeleics. Meghalok Csurgóért. 210. 209. itt születtem. 2o8. Nagyon részeg. 147. Ne nézzenek rám. 133. 75. 274. Magyar mythologia. története Magyar korcsmáros. 96. Losonczyné. 316-321. Mintha volnék. 111. :Marius. 173. 342. 97. 191. 187. Néprege. 224. 1 e szép szemed. 34. Nyilassi. Marosszék. Növilág. Mit kérek. 172. 130. 357. 116. 129. Magyar nemaeti irodalom ténete (Toldy). 190. Melyik szebb fény. Montgomery. Német Ujhely. 236. 29. Murillo. Menelaos. 35. Levél egy barátom után. 78. 11. 137. 43. 215. 105. Napóleon. Lúgos sy. Még néhány szó a kritikáról. 160. Magyar költészet iToldy). 311. München. 98. 132. 76. 151.400 NÉVMUTATÓ. 137. 203. és mondák. Macaulay. Ne süss. Negyvenéves hölgj^ 9. 329. Mátra hegye. Nagy Ignácz. 344. 369. 159. 308. 129. Michelangelo. 111. 310. ]\íagyar népmesék. 151. 305. New-York. 244. 230. Meáncsek István. Levelek Kerényi Frigyeshez. 235. Íiiarianus-Marienescu. X. 168. 345. 309. 55. 101. Nagybánya. 189. 274. 213. Moor Károly. Mikó Imre gr. 222. Madárfészek. 188. 28. Lombok közt. 236. Lisznyai K. M. Montepin. 171. . 208. 270. Mieszkü. 43. 236. 159. 326. Megy a juhász szamáron. Milton. 367. 223. Murány ostroma.

370—374. :^-2\ Petfi. Polyb. 214. Pusztán.127. 372—374. 215. 111. 127. 215—220. 325. Réthy. Pesti Füzetek. 208. 213. 200. 31. Örült. 141. tájnak és . 110. 36. 115. 194. 169. 347.NItVML'TATÓ. 135. Oh hölgyem. 81. Kritikai dolgozatok. 55. Planche Gusztáv. 105-110. Obernyik. 107. Példabeszédek. 157. Pajer. 179— 207. Oleg. Pönögei Kiss Pál.107. 8. 'lO-I. 32. 7. 27. Phidias. 192. 147—151. 211. 171. Reszketnek forró. 228.•. 37. Pál mester. 168. . Pápa. Pipacsok. Eaphael. o7. Pesti Napló. 81^ 'M9. Patikárus Ferkónak. 8. 145. Pálífy Albert. Özvegy fiai. 158. 302. Pesti Hirlap. 100. 3. Polemikus levelek. 1— ()'. 208. 185. 79. Petfi összes költeményei. 207. Örült huszár. Retel patakja. 97. 13:). 1—69. . 401 O. 249. Regény 7. 37. Petrovics. Rajongás. — sszel. Pákh Albert. Rachel. Puskin. 130. 7. Oh ne kérd. 376. 235. 376. 9. 103. 74. 160. 184. 7 — 9. Gyulai Pál : Révay. 153. Itil— 165. 207. 150. 113. 140. 6. költészetünk. 26 . 368. Öreg szolga. 241 271. 72—87. 135. 157. Orlay-Petrics. 12. Örök zsidó. Pillangóvá lettem. PortcuUis. szi szi képek. Regél. 274. 200. lyrai 145. 33. 244. 208. 356. 23. 33. Reisebilder. Ossian. R. Pünkösd reggelén. Reménytelen. 97. Pesti Divatlap. 10. 224. 152. 150. Regék. 242. és regényitészet. Oláh Ger. Orientalos. Ormuzd. 185. 41. Palócz dalok. 145. Ilii. Pannónia. Petfi és 230. 5. 75. 163. 38. 230. 79. Pozsony.

6. Rousseau. 107. 35. Szeret a világ. Sokáig Sopron. 372. 312. 12. Szerelmi vadrózsák. Sápadt asszony. 367. George. 140. 223. 370. 224. Siréna dal. 364. 298. 193. 107. 305. Schultze Schweitz. 29. Sápadt vlegény és halvány Szentjóbi. Sajó. Salamon Ferencz. 391. 312. Szép Ilona. Shelley. 303. 275. 7. 98. Rückert. 129-131. 5. Schmidt. 137. 3. 10. Sappho mellett. Szegény ember éjszakája. 186. 262. 44. S. átka. 337. 372. 10. 179. 7. 39. 16. 211. Sand. 311. Szenvey József 214. 336. Smith. 141. Ern. 10. Revue des deux Mondes. 230. 159. Szcs Marcsa. Spartakus. Szendrey Júlia. 183. 3. 231. Selmecz. 208. 208. 229. 43. Schiller. 43. 187—90. 272. 383. 251. Szivárvány. 148. 230. asszony. 297. Sátán. Székely krónika. Szentlrincz. 290. 282—284. Szépirodalmi figyel. Szke 137. 150. 376. 34. Szatmár m. Sobri. 319. Székelyhid. 42. 44. 137. 122. 379. 84. Szépirodalmi 5. Sándor.402 NÉVMUTATÓ. 79. 34. 326. Salamon (bölcs). Sz. 197. 322. 78. Szerelem gyöngyei. 276. 75. 305. lapok. 29. 128. 175. 32. 185. 9. 344. Szász Károly. 163. 154. Szalonta. Julián. 325. 274. nagy.. 367. Seribe. Száraz lombok. Szépirodalmi szemle. Shakespeare. Szökött katona. 208. 230. Spetykó Gáspár. 364. 167. 208. 3. áll-e Szinész barátomhoz. menyasszony. . Robin Hood. Sophokles^ 313. 96. Széchenyi. Szelestey László. Szalay. Szentmárton. 171. 395. Székely József. Szép volt a gyermek. Szenvedések. Szilágyi és Hajmási. 307. 208. Szlhegyen. 382. 79. Southey. 79. Richeza. 244. 4. 32. 269. Rouge Dragon. Szemere Miklóshoz.

Télen-nyáron. Szülházam. Vahot Imre. élet. 357. Tóth Endre. üj-év. 12. 338. 9. Uj Magyar Múzeum. Utazás a másvilágon. 43.. 372. 181. Teleki Sándor gr. 40. Toldy Ferencz.372 374. 107. Thompson. 98. 105. Tinódi. 115. Tamás Imre. 128—133. 202- 210. Vasárnapi Újság 307. Vannak fájdalmaim. Természet vadvirága. 137. 4(J8 1^7. Túlvilági Tyrol. 208. . Toldi estéje. Vándor lápról. 93. 137. Tóth. 137. 21. 197. 341. 110. 56. 166. Thackeray. Tavaszkor. Vén harangozó. 167. 79. 115-127. 11. 137. Ti nagyon tanultok. 115. 342—345. 107. 96. Toldi. Venus. 164. Vajda János. Szombathely. 175.l. 105. 106. Vadászkürt. 215-220. 218. 213. 219. 137. Tél. Verbczy. 28. 128. Uti jegyzetek. 338. Uhland. 149. Varga László. 6. 229—239. 240. 150. 10. 111. 29. 200. üdvarhelyszék. 72. 151. Toldi naondakör. 171. 152. U. -_>i. Távolból.'). Velenczei kalmár. 148. 128. 239. 161. 2. Szózat. Tóth Kálmán. 31. 338. 9. Tinódi Sebestyén. 27. Tarkányi Béla. Sziikay Mátyás. 223. 101. 222. ill'. 116. Tompa. 211. Tacitus. 26* . 88. 187. Tavaszi lombok. 215. Télen. 141. l'^"!. 161. Török János. Tom'a (Tamás). 213. 314. 88. 145. 111. 110. Utolsó góth. 21. Tóth 194. 229. 110. 90. 210. Temeti hangok. Tigris és Hiéna. Tokaj.NÉVMUTATÓ. 372. 11. Endro úJRbh költemé- nyei. 37. Vachott Sándor. 83. Téli esték. T. 165. 383. 147 149. Tasso. 238. 44. Tanulmány és polémia. 234. Tamás Rózsi. 227. Tornáczomon. 160. 171. 88. 147— 165-173. 22. 314. Tamásné.

/ .

PH 3017 G9 Gyulai. Pál Kritikai dolgozatok DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET PLEASE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->