P. 1
Uçak Albümü (1911-2009)

Uçak Albümü (1911-2009)

|Views: 53|Likes:
Published by Cem Avcı
Türk Hava Kuvvetleri Uçak Albümü (1911-2009)
Türk Hava Kuvvetleri Uçak Albümü (1911-2009)

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Cem Avcı on Jul 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2015

pdf

text

original

DEPERDUSSIN

Kullan›m Amac›
l

Keflif ve E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili 7.30 m. 10.65 m. 2.69 m. Benzin
l

Deperdussin / FRANSA Tek Motor (70 Beygir Gücü, Gnomé) 770 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› Deperdussin 1912 1912 1912 1914 1 1 1 3

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük 2 105 km/s (Deniz Seviyesi) 2000 m. Silahs›z

Deperdussin A Deperdussin B Toplam

Deperdussin uça¤›, keflif ve e¤itim uça¤›d›r. Envantere biri tek kiflilik, ikisi iki kiflilik olmak üzere toplam 3 adet Deperdussin uça¤› girmifltir. ‹ki kiflilik uçaklardan birisine “Osmanl›” di¤erine “Prens Celalettin” ad› verilmifltir. “Prens Celalettin” isimli uçak, 08 fiubat 1914 tarihinde bafllayan ‹stanbul-Kahire Seferi s›ras›nda Nuri Bey taraf›ndan kullan›lm›fl ve 14 Mart 1914 tarihinde Yafa’da denize düflmüfltür. “Osmanl›” isimli uçak Balkan Savafl› süresince Faz›l Bey taraf›ndan kullan›lm›fl ve 3 May›s 1915 tarihinde ‹stanbul bo¤az›na yaklaflan Rus donanmas›n›n keflfi görevi s›ras›nda yerden aç›lan dost atefli ile düflmüfltür.

S: 01

DEPERDUSSIN

R.E.P.
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili-Harici 10.75 m. 12.00 m 2.80 m Benzin
l

Robert-Esnold Pleteri / FRANSA Tek Motor (60 Beygir Gücü Gnôme) 500 kg. -

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› R.E.P. Tip D 1 1 3 1 6 R.E.P. Tip K R.E.P. Tip N R.E.P.Rule Toplam 1912 1912 1912 Mart 1914

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük 2 115 km/s (Deniz Seviyesi) 2000 m.(40-45 dakikada t›rmanabilir) Silahs›z

R.E.P. uça¤›, keflif ve e¤itim uça¤›d›r. 7 adet R.E.P. uça¤› siparifl edilmifltir. Bu uçaklar ‹stanbul’a getirilirken bir tanesine S›rplar taraf›ndan el konulmufltur. Envantere giren ilk iki R.E.P. uça¤› 15 Mart 1912 tarihinde ‹stanbul’a getirilmifltir. Biri iki kiflilik, di¤eri tek kiflilik uçaklardan iki kiflilik olan›na “Ordu” ismi verilmifltir. Bu uçak 27 Nisan 1912 tarihinde Sultan Mehmet Reflat’›n tahta ç›k›fl y›ldönümü nedeniyle yap›lan törende pilot Gordon Bell taraf›ndan uçurulmufltur. R.E.P. uça¤› Türk havac›l›k tarihinde ilk harekat görevini icra eden uçakt›r. 29 Kas›m 1912 tarihinde Plt.T¤m. Nuri Bey R.E.P. uça¤› ile Büyükçekmece-Terkos aras›ndaki cephe hatt›nda keflif görevi icra etmifltir.

S: 02

R.E.P.

BRISTOL PRIER-DICKSON
Kullan›m Amac›
l

Keflif

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 114 km/s 240 km. 2 8.25 m. 12.80 m. 2.75 m. Benzin
l

Bristol Prier-Dickson Monoplanes / ‹NG‹LTERE Tek Motor (80 Beygir Gücü, Gnôme) 350 kg. 600 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1911 1911 Temmuz 1912 1914 2

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Bristol Prier - Dickson uça¤›, keflif uça¤›d›r. Paris Askeri Atafle Vekili Yzb. Süleyman Tevfik Beyin giriflimiyle imzalanan sözleflme ile sat›n al›nm›flt›r. Uçaklar, Temmuz 1912 tarihinde ‹stanbul’a getirilmifltir. ‹kinci Balkan Savafl› s›ras›nda K›rklareli ve Karah›d›r’da konufllu olarak Yzb. Feza ve T¤m. Faz›l Beyler taraf›ndan uçurulmufltur. Uçaklardan bir tanesi 12 Eylül 1913 tarihinde meydana gelen f›rt›nada a¤›r hasara u¤rayarak elden ç›km›flt›r. Di¤er uçak K›rklareli’nde aç›k arazide bekletildi¤i için y›pranm›fl ve Yeflilköy Tayyare Mektebi’nde görevlendirildikten bir süre sonra hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 03

BRISTOL PRIER-DICKSON

HARLAN EINDECKER
Kullan›m Amac›
l

Keflif

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 110 km/s (Deniz Seviyesinde) 470 km. 1900 m. Bomba tafl›r 2 9.10 m. 13.80 m. 3.25 m. Benzin
l

Gothaer Fb./ ALMANYA Tek Motor (100 Beygir Gücü, Argus) 600 kg. 950 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1911 1911 1912 1912 2

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Harlan Eindecker uça¤›, keflif uça¤›d›r. 1912 y›l›nda havac›l›k alan›ndaki geliflmeleri yerinde incelemek ve uçak tedarik etmek amac›yla Kur. Yb. Süreyya (‹LMEN) Bey baflkanl›¤›ndaki heyet Avrupa gezisine ç›km›flt›r. Heyet taraf›ndan bomba atma yetene¤ine sahip olan bu uçak sat›n al›nm›flt›r. A¤ustos 1912 tarihinde ‹stanbul’a gelen uçaklar Birinci Balkan Savafl› s›ras›nda K›rklareli’ne konuflland›r›lm›flt›r. Ordunun K›rklareli’nden P›narhisar’a ani çekilifli nedeniyle, uzun zamand›r uçufl yapmam›fl ve do¤a flartlar›ndan etkilenmifl olan uçaklar K›rklareli’nde b›rak›lm›flt›r.

S: 04

HARLAN EINDECKER

BLERIOT
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 106 km/s 370 km. Silahs›z 2 8.20 m. 10.36 m. 2.57 m. Benzin
l

Blèriot / FRANSA Tek Motor (80 Beygir Gücü, Gnôme) 335 kg. 600 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Modelleri Miktar› BLERIOT XI-2 BLERIOT R1 Pinguin Toplam 5 3 8 1911 1911 1912 1914 XI-2

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Bleriot uça¤›, keflif ve e¤itim uça¤›d›r. 5 adet iki kiflilik keflif, 3 adet tek kiflilik Bleriot e¤itim uça¤› envantere girmifltir. ‹ki kiflilik uçaklara “Vatan”, “Muavenet-i Milliye”, “Tar›k Bin Ziyad”, “Ertu¤rul” ve “Edremit” isimleri verilmifltir. “Muavenet-i Milliye” isimli uçak 08 fiubat 1914 tarihinde bafllayan ‹stanbul-Kahire Seferi s›ras›nda Plt.Yzb. Fethi Bey taraf›ndan kullan›lm›flt›r. 27 fiubat 1914 tarihinde Teberiye Gölü yak›nlar›nda düflen uçakta Plt.Yzb. Fethi Bey ve Ras›t Üt¤m. Sad›k Bey flehit olmufltur. Edremit halk›n›n ba¤›fllar› ile sat›n al›nan “Edremit” isimli uçak Plt.Yzb. Salim (‹LKUÇAN) Bey taraf›ndan Kahire Seferinin tamamlanmas›nda kullan›lm›flt›r. 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Deniz Savafl›’n›n bafllang›c›nda Pilot Yüzbafl› Cemal Bey taraf›ndan “Ertu¤rul” isimli Bleriot uça¤› ile keflif görevi yap›lm›flt›r.
S: 05

BLERIOT

D.F.W. MARS PFEIL
Kullan›m Amac›
l

Keflif

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 145 km/s Silahs›z 2 7.91 m. 12.77 m. 2.74 m. Benzin
l

Deutsche Flugzeugwerke. / ALMANYA Tek Motor (200 Beygir Gücü, Benz) -

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1912 1912 1913 1913 2

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

D.F.W. Mars Pfeil uça¤›, keflif uça¤›d›r. Birinci Balkan Savafl› sonras›nda havac›l›¤› güçlendirmek amac›yla iki adet D.F.W. Mars Pfeil uça¤› sat›n al›nm›flt›r. ‹kinci Balkan Savafl› s›ras›nda uçaklardan bir tanesi Çanakkale Bo¤az› civar›n›n keflfi için gemi ile Gelibolu’ya gönderilmifl ve Mart 1913 tarihinde Gelibolu’da deneme uçufl s›ras›nda fliddetli rüzgar nedeniyle iniflte k›r›m geçirerek elden ç›km›flt›r. Di¤er uçak ise Trakya’da Yzb. Fesa Bey ve T¤m. Faz›l kumandas›nda baflar›yla görev yapm›flt›r. 10 A¤ustos 1913 tarihinde Yzb. Fesa Bey Hasköy-Yanbolu bölgesini keflif görevi icra ederken Meriç nehrine düflmüfl, uçak a¤›r hasara u¤rayarak elden ç›km›flt›r.

S: 06

D.F.W. MARS PFEIL

PARSEVAL PL 9
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 41km/s 1200 m. 40 kg. yuvarlak bombalar sepet yan›ndaki torbaya konulur. 1 kaptan, 1 kaptan yard›mc›s›, 1 makinist, 1 makinist yard›mc›s› Sebeti 6 kiflilik 48 m. 12 m. l

Parseval Luftfashst Flugzeug Gesch / Shaft / ALMANYA Tek Motor (4 Palli) 2400 m3 (Gerekti¤inde boflalt›lmak üzere-700 kg. su haznesi) -

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1912 1912 May›s 1913 1913 Sonu 1

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Parseval PL 9 balonu, keflif ve bombard›man balonudur. Motorlu ve yönlendirilebilir balonlardan kurulu bir balon birli¤i kurulmas› amac›yla sat›n al›nm›flt›r. 20 Haziran 1912 tarihinde deneme uçuflu yap›lm›fl ancak karfl›lafl›lan baz› problemler nedeniyle etkin ve verimli kullan›m imkan› bulunamam›flt›r.

S: 07

PARSEVAL PL 9

CURTISS M.F-2
Kullan›m Amac›
l

Deniz Keflif ve E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 100 km/s (Deniz Seviyesi) 432 km. 3.500 m. 2 l

The Curtiss Aeroplane and Motor Comp. / ABD Tek Motor (90 Beygir Gücü, Curtiss) 711 kg. 8.33 m. 13.68 m. 3.58 m. Benzin

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1912 1912 1914 1915 1

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Curtiss M.F-2 uça¤›, deniz keflif ve e¤itim uça¤›d›r. Curtiss M.F-2 uça¤› Amerikal› pilot Jon Dale Cooper taraf›ndan tan›t›m ve gösteri uçufllar› amac›yla ‹stanbul’a getirilmifltir. 16 Haziran 1914 tarihinde ‹stanbul’da gösteri uçuflu yapm›flt›r. Deniz Hava birliklerinin kurulmas› ve pilotlar›n›n yetifltirilmesi amac›yla 2190 liraya sat›n al›nm›fl ve Yeflilyurt Deniz Tayyare Mektebi emrine verilmifltir. Kullan›m› oldukça zor ve farkl› kumanda sistemine sahip olan uçak, 1915 y›l›nda meydana gelen kaza sonras›nda envanterden ç›kart›lm›flt›r.

S: 08

CURTISS M.F-2

NIEUPORT H-6
Kullan›m Amac›
l

Deniz Keflif ve E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 100 km/s 3000 m Silahs›z 2 8.15 m. 12 m. Benzin
l

Hispano / FRANSA Tek Motor (100 Beygir Gücü, Gnomé ) 794 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1914 1914 1914 1916 4

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Nieuport H-6 uça¤›, deniz keflif ve e¤itim uça¤›d›r. Dönemin Yeflilköy Tayyare Mektebi Müdürü Frans›z Binbafl› De Goys’un önerisi üzerine Levaussaur isimli Frans›z pilot taraf›ndan biri tek di¤eri iki kiflilik iki Nieuport deniz uça¤› Haziran 1914 tarihinde ‹stanbul’a getirilerek gösteri uçuflu yapm›flt›r. A¤ustos 1914 tarihinde Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Genel Seferberlik ilan›ndan sonra Frans›z havac›lar uçaklar› ‹stanbul’da b›rakarak ülkelerine dönmüfllerdir. Osmanl› Hükümetince her iki uça¤a el konulmufl ve iki kiflilik Nieuport uça¤›na “Mahmut fievket Pafla” ismi verilmifltir. Çanakkale Savafl› s›ras›nda Çannakale Deniz Tayyare Müfrezesi’nde görevlendirilen uçaklar, daha sonra Yeflilyurt Deniz Tayyare Mektebi’nde kullan›lm›fl ve 1915 y›l› sonlar›nda hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r. Envantere giren di¤er iki Nieuport uça¤› ise; 31 Aral›k 1914 tarihinde Akabe’de ve 27 Ocak 1915 tarihinde Katra’da ganimet olarak ele geçirilmifltir. Filistin Cephesinde kullan›lan uçaklar 1916 y›l›nda hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.
S: 09

NIEUPORT H-6

PONNIER
Kullan›m Amac›
l

Keflif

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 100 km/s 3000 m. Silahs›z 2 8 m. 11 m. 3 m. Benzin
l

Blériot Aeronautique / FRANSA Tek Motor (80 Beygir Gücü, Gnôme) -

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1913 1913 1914 1917 1

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Ponnier uça¤›, keflif uça¤›d›r. ‹stanbul-Kahire Seferi s›ras›nda Plt.Yzb. Fethi Bey ve Ras›t Üt¤m. Sad›k Bey’in flehit olmas› ve “Muavenet-i Milliye” isimli Bleriot uça¤›n›n k›r›m geçirmesinden sonra, Türk dostu olan ve Balkan Savafllar› s›ras›nda Türkiye’ye gelerek “Havac›l›k” konulu konferans veren, gazeteci Alfred Durand ve uçak yap›mc›s› Alfred Ponnier taraf›ndan May›s 1915 tarihinde ‹stanbul’a getirilerek hediye edilmifltir. Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda 4’üncü Ordu Tayyare Müfrezesi ve 3’üncü Tayyare Bölü¤ü’nde görev yapan uçak, 1917 y›l› fiubat ay›nda hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 10

PONNIER

RUMPLER 4A13
Kullan›m Amac›
l

Keflif

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 100 km/s 140 km. 2000 m. Silahs›z 2 9 m. 14.3 m. 3.2 m. Benzin
l

Rumpler Flugzeugwerke / ALMANYA Tek Motor (99 Beygir Gücü, Mercedes Typ E4F) 650 kg. 850 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1910 1911 1914 1917 1

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Rumpler 4A13 uça¤›, keflif uça¤›d›r. 14 Temmuz 1914 tarihinde Balkan ülkeleri turuna ç›kan Alman pilot Gustav Beser taraf›ndan ‹stanbul’a getirilmifltir. 21-27 Temmuz 1914 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da gösteri uçufllar› yapm›fl, ancak Avrupa’da gerginli¤in artmas› üzerine pilot uça¤› ‹stanbul’da b›rakarak gemi ile ülkesine dönmüfltür. Osmanl› Hükümetince el konulan uça¤a ‹stanbul-Kahire Seferinin flehidi Plt.Yzb. Fethi Bey an›s›na “Fethi” ad› verilmifltir.

S: 11

RUMPLER 4A13

ALBATROS B.I
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 100 km/s 650 km. 3000 m. Silahs›z 2 8.60 m. Üst Kanat: 14.30 m. Alt Kanal: 13.26 m. 3.50 m. Benzin
l

Albatros Flugzeugwerke / ALMANYA Tek Motor (220 Beygir Gücü, Mercedes) 600 kg. 800 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1915 1915 1918 18

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Albatros B.I uça¤›, iki kiflilik silahs›z keflif ve e¤itim uça¤›d›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Birinci Dünya Savafl›’na girmesinden sonra kredi ile Almanya’dan al›nan ilk uçaklardand›r. Birinci Dünya Savafl› bafllar›nda Bulgaristan’›n Almanya yan›nda savafla girmemifl olmas› nedeniyle uçaklar S›rbistan’a kadar tren ile nakil edilmifl oradan da gizlice uçarak Türkiye’ye getirilmifltir. Uçaklardan ikisi Türkiye’ye getirilirken Bulgaristan’da k›r›m yapm›flt›r. Albatros B.I uçaklar› Birinci Dünya Savafl›’n›n ilerleyen günlerinde Yeflilköy Tayyare Mektebinde e¤itim uça¤› olarak kullan›lm›flt›r.

S: 12

ALBATROS B.I

ALBATROS C.I
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 132 km/s 380 km. 3000 m. 1 Makineli Tüfek, 75 kg. Bomba 2 7.85m. Üst Kanat: 12.90 m. Alt Kanat: 11 m. 3 m. Benzin
l

Albatros Flugzeugwerke / ALMANYA Tek Motor (170 Beygir Gücü, Mercedes D-III) 1190 kg. 1212 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1914 1914 1915 1918 15

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Albatros C.I uça¤›, iki kiflilik silahl› keflif ve bombard›man uça¤›d›r. Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda 15 adet Albatros C.I uça¤› envantere girmifltir. Savafl sonuna kadar 1’inci, 2’nci, 5’inci, 7’nci, 12’nci, 16’nc› ve 17’nci Tayyare Bölüklerinde keflif ve bombard›man uça¤› ve Yeflilköy Tayyare Mektebinde ras›t e¤itim uça¤› olarak kullan›lm›flt›r. Türk Havac›lar›n›n ilk hava zaferi, 30 Kas›m 1915 tarihinde Pilot Üt¤m. Ali R›za Bey ve Ras›t At¤m. ‹brahim Orhan Bey taraf›ndan Albatros C.I uça¤› ile Çanakkale Cephesi’nde kazan›lm›flt›r.

S: 13

ALBATROS C.I

BRISTOL SCOUT
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 161 km/s 2.5 Saat 4880 m. 1 Adet Makineli Tüfek 1 6.30 m. 7.49 m. 2.59 m. Benzin
l

British and Colonial Aer.Comp. / ‹NG‹LTERE Tek Motor (80 Beygir Gücü, LeRahone) 345 kg. 567 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› Bristol Scout C Bristol Scout D Toplam 2 1 3 1915 1915 1917 1917

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Bristol Scout uça¤›, tek kiflilik av uça¤›d›r. Envantere giren 2 adet Bristol Scout C ve 1 adet Bristol Scout D uça¤› ganimet olarak ele geçirilmifltir. ‹lk iki uçak 11 ve 23 Ocak 1917 tarihlerinde Irak Cephesi’nde, di¤er uçak ise 17 fiubat 1917 tarihinde Çanakkale cephesinde yerden aç›lan atefl sonucu mecburi inifl yapm›fl ve Türk Kuvvetleri taraf›ndan ele geçirilmifltir.

S: 14

BRISTOL SCOUT

CAUDRON G.III
Kullan›m Amac›
l

Silah Keflif

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 108 km/s (Deniz Seviyesi) 4 Saat 4000 m. 1 Makineli Tüfek 2 6.40 m. Üst Kanat: 13.44 m. Alt Kanat: 7.65 m. 2.59 m. Benzin
l

Avions Caudron / FRANSA Tek Motor (80 Beygir Gücü, Gnôme) 420 kg. 710 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1915 1915 1915 1924 5

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Caudron G.III uça¤›, iki kiflilik silahl› keflif uça¤›d›r. Envantere giren 5 adet Caudron G.III uça¤›n›n tamam› ganimet olarak ele geçirilmifltir. ‹lk uçak 16 Eylül 1915 tarihinde Irak cephesinde yerden aç›lan atefl sonucu isabet alarak zorunlu inifl yapm›flt›r. Daha sonra Ba¤dat’ta onar›m› yap›larak 1916 y›l› sonuna kadar 2’nci Tayyare Bölü¤ünde görevlendirilmifltir. ‹kinci Caudron G.III uça¤› Kafkas Cephesinde Türk Ordusu’nun ileri harekat› neticesinde Kars Meydan›nda ele geçirilmifl ve 7’nci Tayyare Bölü¤ünde görev alm›flt›r. Di¤er 3 uçak ise Kurtulufl Savafl› s›ras›nda ‹zmir’in kurtar›lmas›ndan sonra Seydiköy (Gaziemir) meydan›nda ele geçirilmifl ve Seydiköy Tayyare Mektebinde e¤itim uça¤› olarak kullan›lm›flt›r.
S: 15

CAUDRON G.III

FOKKER E.I
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 132 km/s (Deniz Seviyesi) 207 km. 3000 m. 1 Makineli Tüfek 1 6.76 m. 8.3 m. 2.89 m. Benzin
l

Fokker / ALMANYA Tek Motor (80 Beygir Gücü, Oberursel) 357 kg. 662 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1915 1915 1915 1917 4

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Fokker E.I uça¤›, tek kiflilik bir adet sabit makineli tüfe¤e sahip av uça¤›d›r. Envantere giren ilk av uça¤› olan Fokker E.I uçaklar› 1’inci, 2’nci, 5’inci ve 6’nc› Tayyare Bölüklerinde görev yapm›flt›r. Fokker E.I uçaklar› Eylül 1917 tarihine kadar hizmette kalm›flt›r.

S: 16

FOKKER E.I

L.V.G. B.I
Kullan›m Amac›
l

Keflif Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 105 km/s (1000 metrede) 4 Saat 4100 m. Sadece küçük bombalar 2 8.30 m. Üst Kanat: 12.12 m. Alt Kanat: 10.62 m. 2.95 m. Benzin
l

Lutf-Verkehrs Gessellschaft / ALMANYA Tek Motor (100 Beygir Gücü, Mercedes D-I) 726 kg. 1075 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1914 1914 1915 1917 2

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

L.V.G. B.I uça¤›, iki kiflilik keflif ve bombard›man uça¤›d›r. Birinci Dünya Savafl› bafllar›nda 2 adet L.V.G. B.I uça¤› envantere girmifltir. Sat›n al›nan di¤er uçak ise, Türkiye’ye getirilirken S›rbistan’da k›r›m yapm›flt›r. 1’inci Tayyare Bölü¤ünde görev alan iki uçaktan bir tanesi May›s 1916 tarihinde hizmet d›fl› kal›rken di¤er uçak 17 Nisan 1917 tarihinde Marmara Denizi’ne düflmüfltür.

S: 17

L.V.G. B.I

MAURICE FARMAN MF.7
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 195 km/s (Deniz seviyesi) 3-4 Saat 360 km. 3000 m. 1 Makineli Tüfek, 140 kg. Bomba 2 12 m. Üst Kanat: 15.50 m. Alt Kanat: 11.52 m. 3.45 m. Benzin
l

Maurice Fac. / ‹NG‹LTERE Tek Motor (80 Beygir Gücü, Renault) 580 kg. 856 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1914 1914 1915 1916 1

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Maurice Farman MF.7 uça¤›, iki kiflilik itici pervaneye sahip silahl› keflif ve bombard›man uça¤›d›r. Envantere giren tek Maurice Farman MF.7 uça¤› 14 Kas›m 1915 tarihinde Irak cephesinde topçu atefli neticesi inifle zorlanm›fl ve ganimet olarak ele geçirilmifltir. 2’nci Tayyare Bölü¤ünde görev alan uçak yedek parça s›k›nt›s› yaflanmas› nedeniyle Nisan 1916 tarihinde hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 18

MAURICE FARMAN MF.7

PFALZ PARASOL A.II
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 145 km/s 2 Saat 207 km. 3500 m. 1 Makineli Tüfek veya Bomba 2 6.85 m. 11.20 m. 3.40 m. Benzin
l

Pfalz Flugzeugwerke / ALMANYA Tek Motor (100 Beygir Gücü, Oberursel) 445 kg. 705 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1915 1915 1916 1917 10

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Pfalz Parasol A.II uça¤›, iki kiflilik keflif ve bombard›man uça¤›d›r. Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda envantere 10 adet Pfalz Parasol A.II uça¤› girmifltir. 2’nci ve 3’üncü Tayyare Bölüklerinde görev yapan uçaklar Irak cephesinde Kut-ul Amare’de ‹ngiliz kuvvetlerinin kuflat›lmas› s›ras›nda büyük yararl›l›klar göstermifltir. Radyal motorunun s›cak iklim flartlar›nda verimli olmamas› nedeniyle 1917 y›l›nda hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 19

PFALZ PARASOL A.II

RUMPLER B.I
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 145 km/s (Deniz Seviyesi) 400 km. 5000 m. 7.92 m. Üst Kanat: 14.48 m. Alt Kanat: 13.26 m. 3.35 m. Benzin
l

Rumpler Flugzeugwerke / ALMANYA Tek Motor (105 Beygir Gücü, Mercedes D-I) 780 kg. 980 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1913 1913 1915 1918 15

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük 2 -

Rumpler B.I uça¤›, iki kiflilik silahs›z keflif ve e¤itim uça¤›d›r. Birinci Dünya Savafl›’n›n bafl›nda 15 adet Rumpler B.I uça¤› envantere girmifltir. Uçaklardan 3 tanesi Türkiye’ye getirilirken Bulgaristan’da k›r›m yapm›flt›r. Rumpler B.I uçaklar› 1918 y›l› sonuna kadar 1’inci, 4’üncü, 7’nci, 16’nc› ve 17’nci Tayyare Bölüklerinde ve Yeflilköy Tayyare Mektebinde görev yapm›flt›r.

S: 20

RUMPLER B.I

ALBATROS C.III
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 100 km/s 650 km. 3000 m. 1 Makineli Tüfek, 75 kg. Bomba 2 8.60 m. Üst Kanat: 14.30 m. Alt Kanat: 11 m. 3.50 m. Benzin
l

Albatros Flugzeugwerke / ALMANYA Tek Motor (200 Beygir Gücü, Mercedes) 600 kg. 1212 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1914 1914 1916 1921 66

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Albatros C.III uça¤›, iki kiflilik silahl› keflif ve bombard›man uça¤›d›r. Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda envantere 66 adet Albatros C.III uça¤› girmifltir. Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda hemen hemen bütün tayyare bölüklerinde görev alm›flt›r. Son iki Albatros C.III uça¤› Kurtulufl Savafl› havac›l›¤›n›n do¤ufl yeri olarak kabul edilen Konya Tayyare ‹stasyonunda onar›larak Kurtulufl Savafl›nda görev alm›flt›r. Faz›l Bey komutas›ndaki 2’nci Tayyare Bölü¤ünde görev alan Albatros C.III uçaklar› 1921 y›l›nda hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 21

ALBATROS C.III

FOKKER E.III
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 141 km/s (Deniz Seviyesi) 207 km. 4115 m. 1 Makineli Tüfek 1 7.16 m. 10 m. 2.29 m. Benzin
l

Fokker / ALMANYA Tek Motor (100 Beygir Gücü, Oberursel) 398 kg. 609 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1915 1915 1915 1918 9

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Fokker E.III uça¤›, tek kiflilik av uça¤›d›r. Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda 9 adet Fokker E.III uça¤› envantere girmifltir. 2’nci, 5’inci, 6’nc›, 9’uncu, 12’nci ve 17’nci Tayyare Bölüklerinde ve Yeflilköy Tayyare Mektebinde kullan›lan Fokker E.III uçaklar› 1918 y›l›nda hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 22

FOKKER E.III

GOTHA L.D.II
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 110 km/s 3.5 Saat 3000 m. Silahs›z 2 8m. 12.25 m. 3.45 m. Benzin
l H‹ZMET B‹LG‹LER‹

Gothaer Waggonfabrik A.G. / ALMANYA Tek Motor (105 Beygir Gücü, Mercedes D-I) -

Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar›

1915 1915 1916 1917 6

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Gotha L.D.II uça¤›, iki kiflilik silahs›z keflif ve e¤itim uça¤›d›r. Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda 6 adet Gotha L.D.II uça¤› envantere girmifltir. Ocak 1916 tarihinde hizmete giren uçaklar ‹zmir Seydiköy (Gaziemir) meydan›nda konufllu 5’inci Tayyare Bölü¤ünde görev alm›flt›r. Keflif görevlerinde kullan›lan Gotha L.D.II uçaklar› 1917 y›l›nda hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 23

GOTHA L.D.II

GOTHA WD.II
Kullan›m Amac›
l

Deniz Keflif

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 90 km/s 500 km. 1 Adet Makineli Tüfek 2 10.52 m. 15.52 m. 4.75 m. Benzin
l

Gothaer Waggonfabrik A.G. / ALMANYA Tek Motor (160 Beygir Gücü, Mercedes D-II) 1628 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1915 1915 1916 1917 3

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Gotha WD.II uça¤›, iki kiflilik silahl› deniz keflif uça¤›d›r. Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda 3 adet Gotha WD.II deniz keflif uça¤› Ekim 1915 tarihinde hizmete girmifltir. Bu uçaklar Çanakkale’de konufllu 1’inci Deniz Tayyare Bölü¤ünde görev alm›flt›r. Ras›t kabini üstünde kanada monteli 360 derece dönebilen makineli tüfe¤e sahiptir. “‹zmir 3” ismi verilen Gotha WD.II uça¤› 10 A¤ustos 1916 tarihinde Çanakkale’den ‹zmir’e giderken ‹ngilizler taraf›ndan ele geçirilmifltir.

S: 24

GOTHA WD.II

R.A.F. BE II
Kullan›m Amac›
l

Keflif

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 315 km/s 312 km. 3050 m. 2 Adet Lewis Makineli Tüfek 2 8.31 m. 10.97 m. 3.45 m. Benzin
l

Royal Aircraft Faz. / ‹NG‹LTERE Tek Motor (105 Beygir Gücü, RAF ‹n-line) 725 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1915 1917 1917 1918 1

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

R.A.F. BE II uça¤›, iki kiflilik silahl› keflif uça¤›d›r. Uçak ganimet olarak ele geçirilmifltir. 8 Temmuz 1917 tarihinde Filistin cephesinde hava savafl› sonras›nda mecburi inifl yapm›flt›r. Hafif hasarl› olarak ele geçirilen R.A.F BE II uça¤› 1918 y›l›na kadar keflif görevlerinde kullan›lm›flt›r.

S: 25

R.A.F. BE II

A.E.G. C.IV
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 158 km/s 5 Saat 5000 m. 2 Makineli Tüfek, 90 kg. Bomba 2 7.15 m. Üst Kanat: 13.46 m. Alt Kanat: 12.52 m. 3.35 m. Benzin
l

A.E.G. / ALMANYA Tek Motor (170 Beygir Gücü, Mercedes D-III) 800 kg. 1120 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1915 1915 1917 1921 48

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

A.E.G. C.IV uça¤›, iki kiflilik silahl› keflif ve bombard›man uça¤›d›r. Envantere 48 adet A.E.G. C.IV uça¤› girmifltir. 48 uçaktan 32 adedi kullan›ma verilirken motorsuz olan 16 uçak cephe yede¤i olarak kullan›lm›flt›r. A.E.G. C.IV uçaklar› Birinci Dünya Savafl› süresince 2’nci, 4’üncü, 5’inci, 13’üncü ve 14’üncü Tayyare Bölüklerinde görev yapm›flt›r. Son A.E.G. C.IV uça¤›, Konya Tayyare ‹stasyonunda onar›larak uçufla verilmifltir. Bu uçak, uçak kanat bezlerine sürülen Emayit malzemesinin yerine kullan›labilecek alternatif bir malzemenin gelifltirilmesi çal›flmalar› esnas›nda tecrübe uça¤› olarak kullan›lm›flt›r. Afyon’un düflman iflgaline u¤rad›¤› s›rada, uçufla haz›r olmamas› nedeni ile düflman›n eline geçmemesi için yak›larak imha edilmifltir.
S: 26

A.E.G. C.IV

ALBATROS D.II
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 175 km/s 350 km. 5486 m. 2 Adet Spandau Makineli Tüfek 1 7.40 m. Üst Kanat: 8.50 m. Alt Kanat: 8.71 m. 2.64 m. Benzin
l

Albatros Flugzeugwerke / ALMANYA Tek Motor (150 Beygir Gücü, Mercedes) 637 kg. 868 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1916 1916 1917 1918 3

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Albatros D.II uça¤›, tek kiflilik ve gövdeye monteli iki makineli tüfe¤e sahip av uça¤›d›r. 3 adet uçak envantere girmifltir. Gelibolu Meydan›nda konufllu 6’nc› Tayyare Bölü¤ü ve ‹zmir Sarsal› (Kakl›ç) meydan›nda konufllu 12’nci Tayyare Bölü¤ünde av uça¤› olarak görev yapm›flt›r. Ayr›ca 1918 y›l›nda Yeflilköy Tayyare Mektebinde e¤itim uça¤› olarak da kullan›lm›flt›r.

S: 27

ALBATROS D.II

CAUDRON G.IV
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 130 km/s 5 Saat 400 km. 4300 m. 1 Makineli Tüfek, 120 kg. Bomba 2 6.40 m. Üst Kanat: 17.17 m. Alt Kanat: 17.27 m. 2.57 m. Benzin
l

Avions Caudron / FRANSA 2 Motor (80 Beygir Gücü, Gnôme) 773 kg. 1232 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1915 1915 1917 1918 1

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Caudron G.IV uça¤›, iki kiflilik bir adet makineli tüfe¤i olan keflif ve bombard›man uça¤›d›r. Envantere giren tek Caudron G.IV uça¤› ganimet olarak ele geçirilmifltir. 30 Haziran 1917 tarihinde motor ar›zas› nedeniyle Kafkas Cephesi’nde Alucra’ya zorunlu inifl yapm›flt›r. Uçak Plt.Astsb. Vecihi (HÜRKUfi) taraf›ndan uçurularak Suflehri’ne getirilmifltir. Envantere giren ilk iki motorlu uçakt›r. Uçak, 7’nci Tayyare Bölü¤ünde görev yapm›fl ve 5 Nisan 1918 tarihinde Erzurum’da düflmüfltür.

S: 28

CAUDRON G.IV

FOKKER D.I
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 150 km/s 1.5 Saat 223 km. 4000 m. 1 Adet Makineli Tüfek 1 5.7 m. Üst Kanat: 8.89 m. Alt Kanat: 9.04 m. 2.25 m. Benzin
l

Fokker / ALMANYA Tek Motor (120 Beygir Gücü, Mercedes D-II) 463 kg. 671 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1916 1916 1917 1918 8

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Fokker D.I uça¤›, tek kiflilik av uça¤›d›r. 8 adet Fokker D.I uça¤› Kas›m 1917 tarihinde envantere girmifltir. ‹ki uçak Haydarpafla Gar›nda ç›kan yang›n s›ras›nda tahrip olmufltur. 6’nc›, 9’uncu ve 12’nci Tayyare Bölüklerinde görev yapan Fokker D.I uça¤›, 1918 y›l› içinde hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 29

FOKKER D.I

GOTHA WD.I
Kullan›m Amac›
l

Deniz Keflif ve E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 90 km/s l

Gothaer Waggonfabrik A.G. / ALMANYA Tek Motor (100 Beygir Gücü, Mercedes) 800 kg. 1220 kg. 10.35 m. 14.10 m. 4 m. Benzin

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1915 1951 1917 1917 1

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük 2 -

Gotha WD.I uça¤›, Gotha L.D.II kara uçaklar›ndan gelifltirilmifl silahs›z deniz keflif ve e¤itim uça¤›d›r. Uçak, 1917 y›l›nda envantere girmifltir. Yeflilyurt Deniz Tayyare Mektebinde e¤itim uça¤› olarak görev yapan uçak, 29 Kas›m 1917 tarihinde Marmara Denizi’ne düflmüfltür.

S: 30

GOTHA WD.I

GOTHA WD. XII
Kullan›m Amac›
l

Deniz Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 90 km/s 1 Makineli Tüfek, Bomba 2 10.52 m. 15.52 m. Benzin
l

Gothaer Waggonfabrik A.G. / ALMANYA Tek Motor (160 Beygir Gücü, Mercedes) 1628 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1915 1915 1917 1917 2

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Gotha WD.XII uça¤›, iki kiflilik deniz keflif ve bombard›man uça¤›d›r. Envantere 2 adet Gotha WD.XII uça¤› girmifltir. Ere¤li 2 ve ‹zmir 5 ad› verilen uçaklar 1’inci ve 2’nci Deniz Tayyare Bölüklerinde görev yapm›flt›r. Gotha WD.XII uça¤› 1917 y›l›nda hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 31

GOTHA WD.XII

HANSA BRANDENBURG NW
Kullan›m Amac›
l

Deniz Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 170 km/s 2 Saat 600 km. 10 Adet 5 kg.’l›k Bomba 1 8 m. 9.25 m. 3.35 m. Benzin
l

Gothaer Waggonfabrik A.G. / ALMANYA Tek Motor (150 Beygir Gücü, Mercedes Bz-III ) 940 kg. 1210 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1918 1918 33

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Hansa Brandenburg NW uça¤›, iki kiflilik deniz keflif ve bombard›man uça¤›d›r. Uçaklar 1918 y›l›nda envantere girmifltir. 555 ve 603 seri numaralara sahip uçaklar 1’inci Deniz Tayyare Bölü¤ünde deniz keflif görevlerinde kullan›lm›flt›r. Sabit silah donan›m› olmayan Hansa Brandenburg NW uçaklar›ndan bir tanesi 18 Temmuz 1918 tarihinde Marmara Denizi’ne düflmüfltür. Di¤er uça¤›n envanter d›fl› kalmas› hakk›nda bilgi bulunmamaktad›r.

S: 32

HANSA BRANDENBURG NW

HALBERSTADT D.V.
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 185 km/s 270 km. 4125 m. 1 Adet Makineli Tüfek 1 7.30 m. Üst Kanat: 8.80 m. Alt Kanat: 7.90 m. 2.67 m. Benzin
l

Hannoversche Waggon Fb. / ALMANYA Tek Motor (120 Beygir Gücü, Argus) 1605 kg. -

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1916 1916 1917 1918 33

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Halberstadt D.V. uça¤›, tek kiflilik av uça¤›d›r. 1917 y›l›ndan itibaren 33 adet uçak envantere girmifltir. Birinci Dünya Savafl›n›n sonuna kadar hizmette kalan Halberstadt D.V uçaklar› 2’nci, 6’nc›, 9’uncu, 12’nci ve 15’inci Tayyare Bölüklerinde görev yapm›fl ve Birinci Dünya Savafl›n›n sonunda hizmet d›fl› kalm›flt›r.

S: 33

HALBERSTADT D.V.

MARTINSYDE G-102 ELEPHANT
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 135 km/s 4.5 Saat 4100 m. 1 Adet Makineli Tüfek 1 280 kg. 6.40 m. 8.43 m. 2.49 m. Benzin
l

A.D.C. Aircraft Ltd. / ‹NG‹LTERE Tek Motor (80 Beygir Gücü, Gnôme) 913.5 kg. 1208 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1915 1915 1917 1918 1

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Martinsyde G-102 Elephant uça¤›, tek kiflilik av uça¤›d›r. Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda ‹ngiliz Hava Birlikleri taraf›ndan Irak ve Filistin cephelerinde kullan›lm›flt›r. 6 May›s 1917 tarihinde Avustralyal› pilotun kulland›¤› 7472 seri numaral› uçak, hava muharebesi sonucu zorunlu inifl yapm›flt›r. Ganimet uçak 1918 y›l›na kadar hizmette kalm›flt›r.

S: 34

MARTINSYDE G-102 ELEPHANT

RUMPLER C.I
Kullan›m Amac›
l

Silahl› Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 152 km/s 500 km. 5000 m. 2 Adet Makineli Tüfek, 1 Bomba 2 7.85 m. Üst Kanat: 12.32 m. Alt Kanat: 10.03 m. 3.07 m. Benzin
l

Rumpler Flugzeugwerke / ALMANYA Tek Motor (160 Beygir Gücü, Mercedes D-III) 793 kg. 1333 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1916 1916 1917 1918 12

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Rumpler C.I uça¤›, iki kiflilik silahl› keflif ve bombard›man uça¤›d›r. 1917 y›l› içerisinde 12 adet Rumpler C.I uça¤› hizmete girmifltir. Rumpler C.I uçaklar› Ürdün Cephesinde konufllu 2’nci Tayyare Bölü¤ü ve Irak Cephesinde konufllu 3’üncü Tayyare Bölü¤ünde silahl› keflif ve bombard›man uça¤›, Yeflilköy Tayyare Mektebinde e¤itim uça¤› olarak görev alm›flt›r.

S: 35

RUMPLER C.I

ALBATROS D.III
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 165 km/s 348 km. 5500 m. 2 Adet Makineli Tüfek 1 7.32 m. Üst Kanat: 9.02 m. Alt Kanat: 8.71 m. 2.98 m. Benzin
l

Albatros Flugzeugwerke / ALMANYA Tek Motor (180 Beygir Gücü, Mercedes D-III) 673 kg. 908 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1916 1916 1918 1922 29

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Albatross D.III uça¤› tek kiflilik av uça¤›d›r. 29 adet Albatross D.III uça¤› 1918 y›l›nda envantere girmifltir. Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda 6’nc›, 9’uncu ve 12’nci Tayyare Bölüklerinde görev yapm›flt›r. Son Albatros D.III uça¤›, Kurtulufl Savafl› s›ras›nda Konya Tayyare ‹stasyonunda onar›m› yap›lm›fl ve Faz›l Bey komutas›ndaki 2’nci Tayyare Bölü¤ünde görev yapm›flt›r. Sakarya Savafl› bafl›nda elde kalan tek faal uça¤›n yan taraf›na bomba salan aparatlar› tak›lm›fl ve av bombard›man görevlerinde kullan›lm›flt›r. Faz›l Bey taraf›ndan gerçeklefltirilen bir keflif uçuflu sonras›nda iniflte hende¤e girerek k›r›m geçirmifl ve hizmet d›fl› kalm›flt›r.

S: 36

ALBATROS D.III

ALBATROS D.V
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 174 km/s 3 Saat 348 km. 6100 m. 2 Makineli Tüfek 1 7.33 m. Üst Kanat: 9.02 m. Alt Kanat: 8.71 m. 2.70 m. Benzin
l

Albatros Flugzeugwerke / ALMANYA Tek Motor (180 Beygir Gücü, Mercedes D-III) 687 kg. 937 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1916 1916 1918 1922 2

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Albatross D.V uça¤› tek kiflilik av uça¤›d›r. Albatross D.V uçaklar› Albatross D.III uçaklar›n›n gelifltirilmifl modelidir. Envantere giren 2 adet Albatross D.V uça¤› Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda Türkiye’de görev yapan ve Pafla Bölü¤ü ad›yla an›lan Alman uçak birliklerinin savafl sonras› Türkiye’yi terk etmesi s›ras›nda teslim al›nm›flt›r. Kurtulufl Savafl› Türk Havac›l›¤›n›n do¤ufl yeri olarak kabul edilen Konya Tayyare ‹stasyonunda tamir edilerek uçufla verilmifltir. Kurtulufl Savafl› sonuna kadar da tayyare bölüklerinde görev yapm›flt›r.

S: 37

ALBATROS D.V

D.F.W. C.V
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici Aviatik / ALMANYA Tek Motor (200 Beygir Gücü, Benz IV) 970 kg. 1430 kg. 7.8 m. 13.27 m. 3.25 m. Benzin 155 km/s 3.5 Saat 5000 m. 1x7.92 mm. MG-08/15 (Spandau) Sabit Makineli Tüfek, 1x7.92 mm. Parabellum MG14 Ras›t Makineli Tüfek, 100 kg. Bomba 2 -

l

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1916 1916 1920 1921 1

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar›

Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

D.F.W. C.V uça¤› iki kiflilik silahl› keflif ve bombard›man uça¤›d›r. Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda Türkiye’de görev yapan ve Pafla Bölü¤ü ad›yla bilinen Alman uçak birliklerinin savafl sonras›nda Türkiye’yi terk etmesi s›ras›nda teslim al›nm›flt›r. ‹stiklal Savafl› Türk Havac›l›¤›n›n do¤ufl yeri olarak kabul edilen Konya Tayyare ‹stasyonunda tamir edilerek Faz›l Bey Komutas›ndaki 2’nci Tayyare Bölü¤ünde görev yapm›flt›r. Özellikle Sakarya Savafl› öncesinde cereyan eden Kütahya-Eskiflehir Muharebeleri s›ras›nda önemli keflif görevleri yapm›flt›r. Gövde motor sehpas›n›n onar›m›ndan sonra Pilot Astsb. Vecihi (HÜRKUfi) taraf›ndan yap›lan tecrübe uçuflunda k›r›m geçirerek hizmet d›fl› kalm›flt›r.

S: 38

D.F.W. C.V

FOKKER D.VII
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 200 km/s 1.5 Saat 280 km. 6000 m. 2 Adet Makineli Tüfek 1 7 m. Üst Kanat: 8.90 m. Alt Kanat: 9.04 m. 2.75 m. Benzin
l

Fokker / ALMANYA Tek Motor (120 ve 180Beygir Gücü, Mercedes) 700 kg. 850 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1916 1916 1917 1920 7

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Fokker D.VII uça¤›, tek kiflilik av uça¤›d›r. Birinci Dünya Savafl›n›n en iyi Alman av uça¤› olarak kabul edilmektedir. 7 adet envantere girmifltir. Ekim 1918 tarihinde envantere giren uçaklar 6’nc› Tayyare Bölü¤ü ve 9’uncu Tayyare Bölü¤üne tahsis edilmifltir. Birinci Dünya Savafl› bittikten sonra Maltepe Tayyare ‹stasyonu’nda depolanm›flt›r. 16 Haziran 1920 tarihinde Maltepe Tayyare ‹satsyonu’ndaki malzemelerin ‹ngilizler taraf›ndan tahrip edilmesi s›ras›nda kalan Fokker D.VII uçaklar› da tahrip edilmifltir.

S: 39

FOKKER D.VII

GOTHA WD.XIII
Kullan›m Amac›
l

Deniz Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 129.64 km/s 3 Saat 3.08 km. 2 l

Gothaer Waggonfabrik A.G. / ALMANYA Tek Motor (150 Beygir Gücü, Benz BZ III) 12.192 m. 24.35 m. 4.26 m. Benzin

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1915 1915 1918 1924 2

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Gotha WD.XIII uça¤›, iki kiflilik silahl› deniz keflif ve bombard›man uça¤›d›r. Gotha WD. XIII uçaklar› Birinci Dünya Savafl›n›n bitmesinden hemen önce Almanya’dan Türkiye’ye gönderilmifltir. Uçaklar Mondros Ateflkes Anlaflmas›ndan sonra Osmanl› Donanmas›n›n Haliç Depolar›na kald›r›lm›flt›r. Uçaklar ‹stanbul’dan Anadolu’ya malzeme ve insan kaç›ran Felah-› Vatan grubu taraf›ndan 4 Aral›k 1920 tarihinde kaç›r›larak Amasra’ya getirilmifltir. Karadeniz’de faaliyet gösteren Yunan Savafl Gemilerinin kontrolü amac›yla bu uçaklarla Deniz Tayyare Bölü¤ü kurulmufltur. Deniz Tayyare Bölü¤ü 1922 y›l›nda ‹zmit’e daha sonra ‹zmir Güzelyal›’ya tafl›nm›fl ve 1’inci Deniz Tayyare Bölü¤ü ad›n› alm›flt›r. Gotha WD.XIII uçaklar› 1924 y›l› sonuna kadar hizmette kalm›flt›r.

S: 40

GOTHA WD.XIII

GOTHA WD.XV
Kullan›m Amac›
l

Deniz Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 70 mil/s 3 Saat 10000 ft.
l

Gothaer Waggonfabrik A.G. / ALMANYA Tek Motor (260 Beygir Gücü, Mercedes D IVa) 40.7 ft. 77.9 ft. Benzin

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1915 1915 1918 1924 1

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük 2 -

Gotha WD.XV uça¤›, iki kiflilik deniz keflif ve bombard›man uça¤›d›r. Prototip olan 1 adet Gotha WD.XV uça¤› Birinci Dünya Savafl›n›n bitmesinden hemen önce Almanya’dan Türkiye’ye gönderilmifltir. Mondros Ateflkes Antlaflmas›ndan sonra Osmanl› Donanmas›n›n Haliç Depolar›na kald›r›lm›flt›r. Gotha WD.XV uça¤› ‹stanbul’dan Anadolu’ya malzeme ve insan kaç›ran Felah-› Vatan grubu taraf›ndan Aral›k 1920 tarihinde kaç›r›larak Amasra’ya getirilmifltir. Karadeniz’de faaliyet gösteren Yunan Savafl Gemilerinin kontrolü amac›yla kurulan Deniz Tayyare Bölü¤ünde görev yapm›flt›r. Deniz Tayyare Bölü¤ü 1922 y›l›nda ‹zmit’e daha sonra 1923 y›l›nda ‹zmir’e tafl›nm›fl ve 1’inci Deniz Tayyare Bölü¤ü ad›n› alm›flt›r. Gotha WD.XV uça¤› 1924 y›l› sonuna kadar hizmette kalm›flt›r.

S: 41

GOTHA WD.XV

GRIGOROVICH M-5
Kullan›m Amac›
l

Deniz Keflif

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 105 km/s 4 Saat 3300 m. 1 Adet 7.62 mm. Vickers Makineli Tüfek 2 l

Shchetinin / RUSYA Tek Motor (100 Beygir Gücü, Gnôme) 660 kg. 960 kg. 8.60 m. 13.62 m. 3.40 m. Benzin

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1915 1918 1918 1

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Grigorovich M-5 uça¤›, tekne gövdeli iki kiflilik silahl› deniz keflif uça¤›d›r. Nisan 1918 tarihinde Trabzon aç›klar›na mecburi inifl yapan “Morskoy-31” numaral› Rus uça¤› envantere al›nm›flt›r. Bu uçak halen Hava Müze Komutanl›¤› Yeflilköy/‹stanbul’da sergilenmektedir.

S: 42

GRIGOROVICH M-5

L.V.G. C.V
Kullan›m Amac›
l

Keflif Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 140 km/s (1000 metrede) 5000 m. 2 Makineli Tüfek, 100 kg. Bomba 2 8.58 m. Üst Kanat: 13.60 m. Alt Kanat: 12.00 m. 3.10 m. Benzin
l

Luft Verkehrs Gessellschaft / ALMANYA Tek Motor (220 Beygir Gücü, Mercedes) 1404 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1914 1916 1918 1920 1

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

L.V.G. C.V uça¤›, iki kiflilik silahl› keflif ve bombard›man uça¤›d›r. Envantere giren tek L.V.G. C.V uça¤› Birinci Dünya Savafl› sonras›nda Türkiye’den ayr›lan Alman Pafla Bölüklerinden kalm›flt›r. ‹lk bafllarda Yeflilköy Tayyare ‹stasyonunda depolanan uçak müttefiklerin Yeflilköy Tayyare ‹stasyonunun boflalt›lmas›n› istemesi üzerine di¤er tüm uçak ve malzemeler ile birlikte Maltepe Tayyare ‹stasyonuna nakledilmifltir. Maltepe ‹stasyonundan Anadolu’ya kaç›fl girifliminden sonra 16 Haziran 1920 tarihinde Maltepe ‹stasyon malzemelerinin ‹ngilizler taraf›ndan tahrip edilmesi s›ras›nda L.V.G. C.V uça¤› da tahrip edilmifltir.

S: 43

L.V.G. C.V

MORANE SAULNIER T‹P L
Kullan›m Amac›
l

Keflif

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 135 km/s 1.5 Saat Silahs›z 2 7.22 m. 11.24 m. 3.65 m. Benzin
l

Farman Societe / FRANSA Tek Motor (220 Beygir Gücü, Salmson) -

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1915 1915 1918 1918 7

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Morane Saulnier Tip L uça¤›, iki kiflilik silahs›z keflif uça¤›d›r. Envantere giren 7 adet uçak Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda Ruslardan ganimet olarak ele geçirilmifltir. Sovyetlerdeki Ekim devriminden sonra ileri yürüyüfle geçen Osmanl› Ordusu taraf›ndan Nisan 1918 tarihinde Kars, Tebriz ve Bakü meydanlar›nda ele geçirilmifltir. 7’nci Tayyare Bölü¤ünde kullan›lan uçaklar 1918 y›l› sonuna kadar görev yapm›flt›r.

S: 44

MORANE SAULNIER T‹P L

NIEUPORT 17
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 177 km/s 325 km. 5300 m. 1 Adet Makineli Tüfek 1 l

Nieuport / FRANSA Tek Motor (110 Beygir Gücü, Hispano-Suiza 12Y31) 560 kg. 8.15 m. 10.60 m. 2.84 m. Benzin

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1916 1916 1918 1918 2

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Nieuport 17 uça¤›, tek kiflilik av uça¤›d›r. Envantere giren 2 adet uçak, Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda ganimet olarak ele geçirilmifltir. 07 May›s 1918 tarihinde ‹stanbul A¤va aç›klar›nda karaya vurmufl bir flat üzerinde 3 adet Nieuport 17 uça¤› bulunmufltur. Uçabilecek durumda olan iki uça¤›n eksik pervaneleri Plt. Astsb. Vecihi (HÜRKUfi) taraf›ndan yap›lm›flt›r. ‹stanbul’un hava savunmas› ile görevlendirilen ve Yeflilköy’de konufllu 9’uncu Harp Tayyare Bölü¤ünde görev yapm›flt›r. Nieuport 17 uça¤›, 25 Ekim 1918 tarihinde ‹stanbul’a yap›lan Müttefik hava sald›r›s› s›ras›nda av önleme görevi yapm›flt›r.

S: 45

NIEUPORT 17

RUMPLER C.IV
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 170 km/s 4 Saat 585 km. 6400 m. 2 Adet Makineli Tüfek, 4 Adet 25 kg.’lik Bomba 2 8.41 m. Üst Kanat: 12.66 m. Alt Kanat: 10.03 m. 3.25 m. Benzin
l

Rumpler Flugzeugwerke /ALMANYA Tek Motor (260 Beygir Gücü, Mercedes D-IV) 1080 kg. 1530 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1916 1916 1918 1920 1

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Rumpler C.IV uça¤›, iki kiflilik silahl› keflif ve bombard›man uça¤›d›r. Türk Hava Kuvvetleri envanterine giren tek Rumpler C.IV uça¤› Alman Pafla Bölüklerinden kalm›flt›r. ‹stiklal Savafl› Türk Havac›l›¤›n›n do¤ufl yeri olan Konya Tayyare ‹stasyonunda tamiri yap›larak Kurtulufl Savafl›’nda görev yapm›flt›r. A¤ustos 1920 tarihinde 1’inci Tayyare Bölü¤ünde göreve bafllayan uçak ayn› y›l›n Eylül ay›nda mecburi inifl sonras› k›r›m geçirerek hizmet d›fl› kalm›flt›r.

S: 46

RUMPLER C.IV

SABLATING SF.5
Kullan›m Amac›
l

Deniz Keflif ve E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 148 km/s 540 km. 3550 km. 2 9.7 m. 17.30 m. 3.55 m. Benzin
l

L.V.G.Fb. / ALMANYA Tek Motor (160 Beygir Gücü, Benz Bz-II) 1605 kg. -

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1916 1916 1918 1918 5

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Sablating SF.5 uça¤›, iki kiflilik silahs›z deniz keflif ve e¤itim uça¤›d›r. 5 adet Sablating SF.5 uça¤› 1918 y›l›nda envantere girmifltir. 4 uçak envantere girifllerinden k›sa bir süre sonra Yeflilköy’e yap›lan hava sald›r›s›nda tahrip olmufltur. Kalan son uçak 1918 y›l› sonuna kadar görev yapm›flt›r.

S: 47

SABLATING SF.5

SHORT 184
Kullan›m Amac›
l

Deniz Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 140 km/s 1 Adet Makineli Tüfek, 1 Adet 365 kg.’l›k Bomba 2 12.38 m. 19.36 m. 4.11 m. Benzin
l

Royal Aircraft Factory / ‹NG‹LTERE Tek Motor (240 Beygir Gücü, Sunbeam Maori) 1680 kg. 2433 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1915 1915 1918 1918 1

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Short 184 uça¤›, iki kiflilik silahl› deniz keflif, bombard›man ve torpil uça¤›d›r. 20 Ocak 1918 tarihinde gerçeklefltirilen ve tarihimizde ‹mroz Bask›n› olarak bilinen olaydan sonra Yavuz z›rhl›s› ald›¤› may›n hasar› nedeni ile Çanakkale Bo¤az›nda karaya oturtulmufltur. Takip eden günlerde Müttefikler taraf›ndan Yavuz Z›rhl›s›n›n bat›r›lmas› için yo¤un bir hava harekat› düzenlenmifltir. Short 184 uça¤› 28 Ocak 1918 tarihinde Yavuz Z›rhl›s›n› bombalamak isterken yerden aç›lan atefl sonucu mecburi inifl yapm›fl ve ganimet olarak ele geçirilmifltir. Ele geçirildikten sonra uçup uçmad›¤› hakk›nda bir bilgi bulunmamaktad›r.

S: 48

SHORT 184

VOISIN III
Kullan›m Amac›
l

Keflif

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 105 km/s 3.5 Saat 500 km. 3500 m. 1 Adet makineli Tüfek 2 9.53 m. 14.75 m. 3.63 m. Benzin
l

Renault / FRANSA Tek Motor (150 Beygir Gücü, Salmon P9) 1140 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1915 1915 1918 1918 3

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Voisin III uça¤›, iki kiflilik silahl› keflif uça¤›d›r. Türk Hava Kuvvetleri envanterine 3 adet VOISIN III uça¤› girmifltir. Voisin III uçaklar› Sovyet Ekim devriminden sonra ileri yürüyüfle geçen Osmanl› Ordusu taraf›ndan Nisan 1918 tarihinde Kars ve Tebriz meydanlar›nda ganimet olarak ele geçirilmifltir. 7’nci Tayyare Bölü¤ünde kullan›lan uçaklar 1918 y›l› sonuna kadar görev yapm›flt›r.

S: 49

VOISIN III

AIRCO D.H.4
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 230 km/s 2.7 Saat 7163 m. 2 Makineli Tüfek, 210 kg. Bomba 2 9.35 m. 12.92 m. 3.35 m. Benzin
l

The De Havilland Aircraft Co.Ltd. / ‹NG‹LTERE Tek Motor (220 Beygir Gücü, Sidley Puma) 1575 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1916 1916 1918 1918 2

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Airco D.H.4 uça¤›, iki kiflilik silahl› keflif ve bombard›man uça¤›d›r. 2 adet Airco D.H.4 uça¤› ganimet olarak ele geçirilmifltir. ‹lk uçak 22 fiubat 1918 tarihinde Keflan yak›nlar›nda yerden aç›lan atefl ile mecburi inifle zorlanm›fl, ikinci uçak ise 28 Temmuz 1918 tarihinde Çanakkale cephesinde ele geçirilmifltir. Airco D.H.4 uçaklar› Çanakkale Galata Meydan›nda konufllu 1’inci Tayyare Bölü¤ünde keflif görevlerinde 1918 y›l›na kadar kullan›lm›flt›r.

S: 50

AIRCO D.H.4

AVRO 504
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 132 km/s 3.5 Saat 3960 m. 1 Adet Makineli Tüfek 2 9 m. 11 m. 3.2 m. Benzin
l

A.V. Roe and Co., Ltd. / ‹NG‹LTERE Tek Motor (110 Beygir Gücü, Gnôme LeRhone) 499 kg. 816 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1914 1914 1919 1923 2

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Avro 504 uça¤›, iki kiflilik keflif ve e¤itim uça¤›d›r. Afyon-Dumlup›nar çarp›flmalar› s›ras›nda kaybolan Yunan uça¤› Ayd›n Çine’ye mecburi inifl yapm›fl ve ganimet olarak ele geçirilmifltir. Çine ismi verilen bu uçak Yzb. Faz›l Bey taraf›ndan Afyon’a getirilmifltir. Bir süre keflif görevlerinde kullan›lan uçak, irtifa kabiliyetinin düflük olmas› nedeni ile Sivil Pilot ‹hyâ taraf›ndan e¤itim uça¤› olarak kullan›lm›flt›r. Afyon’da geçirdi¤i k›r›m sonras›nda hizmet d›fl› kalm›flt›r. Di¤er uçak Büyük Taarruz sonras› Seydiköy meydan›nda ele geçirilmifl ve 1923 y›l› sonunda hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 51

AVRO 504

SPAD XIII C1
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 210 km/s 2.5 Saat 5000 m. 1 Adet Madsen Makineli Tüfek 1 6.20 m. 8.03 m. 2.34 m. Benzin
l

Blériot / FRANSA Tek Motor (220 Beygir Gücü, Hispano-Suzia) -

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1917 1917 1918 1926 23

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Spad XIII C1 uça¤›, tek kiflilik av uça¤›d›r. Envantere 23 adet Spad XIII C1 uça¤› girmifltir. ‹lk üç uçak Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda ganimet olarak ele geçirilmifltir. 20 uçak ise Kurtulufl Savfl› s›ras›nda Almanya’da yaflayan Türkler taraf›ndan toplanan paralarla ‹talyan silah tüccar›ndan sat›n al›narak Türkiye’ye gönderilmifltir. Gemi ile Mersin’e getirilen uçaklar Konya’ya nakledilmifltir. Silahs›z olarak gelen Spad XIII C1 uçaklar›na Alman uçaklar›ndan ç›kar›lan makineli tüfekler monte edilmifltir. Makineli tüfekler at›fl esnas›nda senkronizasyon sorununa neden olmas›na ra¤men, haz›rlanan 6 uçak Büyük Taarruz’a kat›lm›flt›r. Yzb. Faz›l Bey 26 A¤ustos 1922 tarihinde Spad XIII C1 uça¤› ile bir Yunan uça¤›n› vurmufl ve mecburi inifle zorlam›flt›r. Av ve Av e¤itim uça¤› olarak kullan›lan Spad XIII C1 uçaklar› 1926 y›l›na kadar hizmet vermifltir.
S: 52

SPAD XIII C1

PFALZ D.III
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 165 km/s 2.5 Saat 300 km. 5180 m. 2 Makineli Tüfek 1 6.95 m. Üst Kanat: 9.40 m. Alt Kanat: 8.10 m. 2.67 m. Benzin
l

Pfalz Flugzeugwerke G.m.b.H / ALMANYA Tek Motor (160 Beygir Gücü, Mercedes D-III) 933 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1920 1921 4

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Pfalz D.III uça¤›, tek kiflilik av uça¤›d›r. Envantere giren 4 Pfalz D.III uça¤› Alman Pafla Bölüklerinden kalm›fl ve bir tanesi ‹stiklal Savafl› Türk Havac›l›¤›n›n do¤ufl yeri olarak kabul edilen Konya Tayyare ‹stasyonunda tamiri yap›larak Kurtulufl Savafl›’nda görev alm›flt›r. Plt. Astsb. Vecihi (HÜRKUfi) taraf›ndan Pfalz D.III uça¤› ile 15 A¤ustos 1920 tarihinde Kurtulufl Savafl›n›n ilk hava görevi icra edilmifltir. Pfalz D.III uça¤› 10 A¤ustos 1921 tarihinde ç›kt›¤› görev uçuflu s›ras›nda motorundan isabet alm›fl ve iki cephe aras›na zorunlu inifl yapm›flt›r. Pfalz D.III uça¤› düflman eline geçmemesi için Plt. Astsb. Vecihi (HÜRKUfi) taraf›ndan yak›lm›flt›r.

S: 53

PFALZ D.III

BREGUET XIV
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 150 km/s 3.3 Saat 5000 m. 2 Adet Makineli Tüfek ve Bomba 2 9.5 m. 11 m. 3.34 m. Benzin
l

Bleriot / FRANSA Tek Motor (80 Beygir Gücü, Renault) 1291 kg. 1544 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› Breguet XIV A2 Breguet XIV B2 Toplam 20 14 34 1921 1928

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel

Yük Breguet XIV uça¤›, iki kiflilik silahl› keflif ve bombard›man uça¤›d›r. 20 adet Breguet XIV A-2 keflif ve 14 adet Breguet XIV B-2 bombard›man uça¤› olmak üzere 34 adet Breguet XIV uça¤› envantere girmifltir. ‹lk olarak 21 Eylül 1921 tarihinde Sakarya’n›n Sar›köy ilçesine zorunlu inifl yapan Breguet XIV B-2 uça¤› ganimet olarak ele geçirilmifltir. “Sakarya” ad› verilen uçak 2’nci Tayyare Bölü¤ünde görevlendirilmifl ve 22 Temmuz 1922 tarihinde girdi¤i hava muharebesinde düflmüfltür. 26 A¤ustos 1922 tarihinde Yzb. Faz›l Bey taraf›ndan inifle zorlanan bir Breguet XIV A-2 uça¤› onar›larak envantere al›nm›fl ve “Garipçe” ad› verilmifltir. Uflak’›n kurtuluflundan sonra 2 adet Breguet XIV A-2 uçufla haz›r olarak ele geçirilmifltir. 10 adet Breguet 14 B-2 bombard›man uça¤› May›s 1912 tarihinde Fransa’dan sat›n al›nm›fl ve 4 uçak hemen uçufla haz›rlanarak 2’nci Tayyare Bölü¤ünde görevlendirilmifl ve Büyük Taarruza kat›lm›flt›r. ‹zmir’in kurtuluflundan sonra Gaziemir Meydan›nda 4 adet Breguet XIV B-2 uça¤› ele geçirilmifltir. Kurtulufl Savafl›ndan sonra 1924 y›l›nda Fransa’dan 16 adet Breguet XIV A-2 uça¤› sat›n al›nm›flt›r. Breguet XIV uçaklar› 1’inci, 2’nci ve 3’üncü Tayyare Bölüklerinde görev yapm›flt›r.
S: 54

BREGUET XIV

DE HAVILLAND D.H.9
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 180 km/s 4.5 Saat 5300 m. 1 Adet Vickers Makineli Tüfek, 1 Adet Lewis Makineli Tüfek 2 9.04 m. 12.93 m. 3.18 m. Benzin
l

The De Havilland Aircraft Co. Ltd. / ‹NG‹LTERE Tek Motor (220 Beygir Gücü, Siddeley-Puma) 1090 kg. 1590 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1917 1918 1921 1924 4

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

De Havilland D.H.9 uça¤›, iki kiflilik silahl› keflif ve bombard›man uça¤›d›r. Envantere giren 4 adet De Havilland D.H.9 uça¤› ganimet olarak ele geçirilmifltir. ‹lk uçak Sakarya Savafl› bafllang›c›nda kaybolup, Mu¤la civar›nda zorunlu inifl yapm›flt›r. Plt. Astsb. Vecihi (HÜRKUfi) ve Baflmakinist Eflref Bey taraf›ndan onar›larak Sakarya cephesine getirilmifltir. “‹smet” ad› verilen bu uçak keflif ve bombard›man uça¤› olarak Sakarya Savafl› s›ras›nda günde iki sorti uçarak büyük hizmette bulunmufltur. Büyük Taarruz’da da görev alm›flt›r. 9 Eylül 1922 tarihinde ‹zmir’in kurtuluflundan sonra 3 adet De Havilland D.H.9 uça¤›, ‹zmir Seydiköy (Gaziemir) meydan›nda uçufla haz›r olarak ele geçirilmifltir. Uçaklardan 2 tanesi, 2’nci Tayyare Bölü¤ü’nde görevlendirilmifl ve çift kumanda e¤itim uça¤›na dönüfltürülmüfltür. 1924 y›l›na kadar hizmet veren De Havilland D.H.9 uçaklar› keflif bombard›man ve e¤itim görevlerinde kullan›lm›flt›r.
S: 55

DE HAVILLAND D.H.9

FIAT R-2
Kullan›m Amac›
l

Keflif

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 175 km/s 4 Saat 4000 m. 1 Adet Lewis Makineli Tüfek 2 8.80 m. 12.30 m. 3.30 m. Benzin
l

Société Anonyma FIAT / ‹TALYA Tek Motor (300 Beygir Gücü, Fiat AN.12) 1720 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1920 1921 2

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

FIAT R-2 uça¤›, iki kiflilik silahl› keflif uça¤›d›r. Erzurumlu Tüccar Nafiz Bey taraf›ndan 1920 y›l›nda Kurtulufl Savafl›n›n desteklenmesi amac›yla iki adet FIAT R-2 uça¤› ‹talya’dan sat›n al›narak orduya hediye edilmifltir. Uçaklara ba¤›flç›s›n›n onurland›r›lmas› amac›yla “Erzurumlu Nafiz-1” ve “Erzurumlu Nafiz-2” isimleri verilmifltir. Uçaklar, Sakarya Savafl› öncesinde 1921 Y›l› Temmuz ay› içerisinde Polatl›’da, daha sonra 12 A¤ustos 1921 tarihinde Mal›köy’de görev yapm›fllard›r. ‹ntikal eden Yzb. Faz›l Bey komutas›ndaki Mürettep (Birlefltirilmifl) Tayyare Bölü¤ünde Erzurumlu Nafiz-2 uça¤›, Sivil Pilot Fehmi kumandas›nda Mal›köy Meydan›ndan kalk›fl yaparak bafllad›¤› keflif uçuflu s›ras›nda 14 A¤ustos 1921 tarihinde düflerek parçalanm›flt›r. Erzurumlu Nafiz-1 uça¤› ise Sakarya Savafl› s›ras›nda 18 A¤ustos 1921 tarihinde ç›kt›¤› görev uçuflu s›ras›nda motor ar›zas› nedeniyle yanarak düflmüfl ve Sivil Pilot Behçet Bey ile Ras›t Yzb. Süleyman S›rr› Bey flehit olmufltur.
S: 56

FIAT R-2

ALBATROS C.XV
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve Bombard›man
Albatros Flugzeugwerke / ALMANYA Tek Motor (160 Beygir Gücü, Mercedes D-IVa) 8.84 m. Üst Kanat: 14.35 m. Alt Kanat: 11 m. 3.24 m. Benzin 175 km/s 600 km. 5250 m. 1 Vickers Mükineli Tüfek, 1 Adet Madsen Makineli Tüfek ve Bomba 2 l

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1914 1914 1922 1923 2

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Albatros C.XV uça¤›, iki kiflilik silahl› keflif ve bombard›man uça¤›d›r. Kurtulufl Savafl› s›ras›nda Tayyare Bölüklerinin takviyesi amac›yla, 22 adet uçak ve bir uçak bölü¤ünün bütün malzemesi Almanya’dan sat›n al›nm›flt›r. Uçaklar Almanya’dan tren yolu ile K›r›m’a, K›r›m’dan deniz yolu ile Türkiye’ye getirilmifltir. Uçak ve malzemeler birkaç y›l aç›k vagonlar içerisinde kald›¤›ndan, hava flartlar›ndan y›pranm›fllard›r. Bu nedenle, 22 uçaktan sadece 2 uçak faal edilebilmifltir. Faal edilen iki uçaktan bir tanesi Sinop’tan bat› cephesine getirilirken iniflte k›r›m geçirmifl, di¤er uçak ise Uflak’›n kurtuluflundan sonra göreve bafllam›fl ancak Pilot ‹smail Zeki ve Ras›t Osman Nuri Bey kumandas›nda Salihli bölgesinde keflif uçuflu yaparken dikey stabilizesinin k›r›lmas› sonucu zorunlu inifl yapm›fl ve bir daha kullan›lamam›flt›r.
S: 57

ALBATROS C.XV

NIEUPORT 24
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 176 km/s 1.5 Saat 5500 m. 1 Adet Vickers Makineli Tüfek 1 5.88 m. 8.21 m. 2.40 m. Benzin
l

Nieuport / FRANSA Tek Motor (130 Beygir Gücü, LeRhone 9 JB) 354 kg. 544 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1917 1922 1927 2

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Nieuport 24 tek kiflilik av uça¤›d›r. Envantere giren 2 adet Nieuport 24 uça¤› ganimet olarak ele geçirilmifltir. ‹lk uçak 29 A¤ustos 1922 tarihinde Afyon kurtar›ld›¤›nda, ikinci uçak ise 9 Eylül 1922 tarihinde ‹zmir Seydiköy (Gaziemir) Meydan›nda uçufla haz›r bulunmufltur. Nieuport 24 uçaklar› 2’nci Tayyare Bölü¤ü ve 3’üncü Tayyare Bölü¤ünde av uça¤› olarak kullan›lm›fl, daha sonra 1927 y›l›na kadar av e¤itim uça¤› olarak hizmet vermifltir.

S: 58

NIEUPORT 24

NIEUPORT 27
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 176 km/s 1.5 Saat 5500 m. 2 Adet Vickers Makineli Tüfek 1 5.87 m. 8.21 m. 2.40m. Benzin
l

Nieuport / FRANSA Tek Motor (130 Beygir Gücü, LeRhone JB-9) 355 kg. 547 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1917 1922 1927 1

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Nieuport 27 uça¤›, tek kiflilik av uça¤›d›r. Envantere giren 1 adet Nieuport 27 uça¤› ganimet olarak ele geçirilmifltir. 09 Eylül 1922 tarihinde Türk Ordusu ‹zmir’e girdi¤inde ‹zmir Seydiköy (Gaziemir) Meydan›nda uçufla haz›r olarak bulunmufltur. 2’nci Tayyare Bölü¤ü ve 3’üncü Tayyare Bölü¤ünde av uça¤› olarak kullan›lan Nieuport 27 uça¤›, 1927 y›l›na kadar av e¤itim uça¤› olarak hizmet vermifltir.

S: 59

NIEUPORT 27

SAML AVIATIK B.I
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 100 km/s 400 km. Silahs›z 2 7.97 m. 13.97 m. 3.30 m. Benzin
l

Societe Anonyme F.I.A.T. / ‹TALYA Tek Motor (100 Beygir Gücü, F.I.A.T.) 1088 kg. -

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1915 1915 1921 1924 7

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

SAML Aviatik B.I uça¤›, iki kiflilik silahs›z keflif ve e¤itim uça¤›d›r. Envantere 7 adet SAML Aviatik B.I uça¤› girmifltir. ‹lk uçak 1921 y›l›nda ‹talya’dan keflif uça¤› olarak sat›n al›nm›flt›r. Düflük h›z› ve yüksek irtifaya ç›kamamas› nedeniyle Kurtulufl Savafl› s›ras›nda, önce Adana’da sonra Konya’da e¤itim uça¤› olarak kullan›lm›flt›r. Kurtulufl Savafl› sonras›nda ‹talya’dan 6 adet SAML Aviatik B.I uça¤› daha sat›n al›nm›flt›r. Güçsüz motoru Birinci Dünya Savafl›ndan kalma Mercedes motorlar› ile de¤ifltirilerek 1924 y›l›na kadar e¤itim uça¤› olarak kullan›lm›flt›r.

S: 60

SAML AVIATIK B.I

CAPRONI CA-3
Kullan›m Amac›
l

Ulaflt›rma

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 180 km/s 3.5 Saat 4000 m. 15.1 m. 25 m. 5.6 m. Benzin
l

Societte ‹taliana Caproni / ‹TALYA 2 Motor (450 Beygir Gücü, Lorraine - Dietrich) 3300 kg. 5500 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1923 1923 1

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük 2 Mürettebat, 9 Yolcu -

Caproni CA-3 uça¤› ile dünya turuna ç›kan ‹talyan havac›lar May›s 1923 tarihinde motor ar›zas› nedeniyle Edirne’ye zorunlu inifl yapm›fl ve uça¤› Edirne’de b›rakarak ülkelerine dönmüfllerdir. Uçak ‹talyan hükümeti taraf›ndan Türkiye’ye hediye edilmifltir. Edirne’ye gönderilen Plt. Astsb. Vecihi (HÜRKUfi), bafl makinist Eflref Bey ve yard›mc›s› ‹rfan taraf›ndan tamir edilen uçak, 7 Haziran 1923 tarihinde yap›lan deneme uçuflu sonras›nda Plt. Astsb. Vecihi (HÜRKUfi) taraf›ndan uçurularak ‹zmir’e getirilmifltir. “Vecihi” ismi verilen uçak yedek parças›zl›k yüzünden bir daha kullan›lamam›flt›r.

S: 61

CAPRONI CA-3

CAUDRON C.27
Kullan›m Amac›
l

E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 207 kg. 70 kg. 110 km/s 3.5 Saat 6000 m. Silahs›z 2 8.82 m. 12 m. 2.81 m. Benzin
l

Avions Caudron / FRANSA Tek Motor (120 Beygir Gücü, Gnôme-LeRhone) 480 kg. 757 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1922 1922 1924 1931 39

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Caudron C.27 uça¤›, iki kiflilik e¤itim uça¤›d›r. Türk Hava Kuvvetleri envanterine 39 adet Caudron C.27 uça¤› girmifltir. ‹lk dört uçak, 1924 y›l›nda Fransa’ya e¤itime gönderilen ilk pilotlar›n dönüflünde teslim al›nm›flt›r. Daha sonra 35 uçak daha al›nm›flt›r. ‹lk bafllarda standart e¤itim uça¤› olarak kullan›lmas› düflünülmesine ra¤men düflük h›z› ve motorunun kolayl›kla alev almas› yüzünden 1929 y›l›ndan itibaren Morane Saulnier M.S. 147 uçaklar› ile de¤ifltirilmeye bafllanm›fl ve 1931 y›l›nda hizmet d›fl› kalm›flt›r.

S: 62

CAUDRON C.27

CAUDRON C.59
Kullan›m Amac›
l

E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 170 kg. 130 kg. 180 km/s 3.5 Saat 4000 m. Silahs›z 2 7.8 m. 10.24 m. 2.7 m. Benzin
l H‹ZMET

Avions Caudron / FRANSA Tek Motor (80 Beygir Gücü, Hispano-Suiza) 590 kg. 890 kg.

B‹LG‹LER‹
1922 1922 1924 1938 40

Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar›

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Caudron C.59 uça¤›, iki kiflilik e¤itim uça¤›d›r. Türk Hava Kuvvetleri envanterine 40 adet Caudron C.59 uça¤› girmifltir. 1924 y›l›nda Gaziemir Meydan›nda konufllu Hava Okulunda temel e¤itim uça¤› olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Çok kullan›fll› bulunan Caudron C.59 uçaklar› Hava Okulu’nun Eskiflehir Meydan›na intikalinden sonra hem Hava Okulunda hem de di¤er hava birliklerinde e¤itim uça¤› olarak kullan›lmaya devam etmifltir. 1936 y›l›ndan itibaren Gotha Go145 uçaklar› ile de¤ifltirilmeye bafllanan Caudron C.59 uçaklar› 1938 y›l›nda hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 63

CAUDRON C.59

SAVOIA MARCHETTI
Kullan›m Amac›
l

Deniz Karakol ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹ (S-16bis/m)
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 220 km/s 3.5 Saat 4900 m. 2 Adet Makineli Tüfek, 6 Adet 50 kg.’l›k Bomba 2 12.60 m. 16.66 m. 4.19 m. Benzin
l

Societe Idrovolanti Alta Italia / ‹TALYA Tek Motor (300 Beygir Gücü, F.I.A.T.) 2600 kg. 5030 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› S-16 bis/m S-59 Toplam 20 8 28 1924 1938

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Savoia Marchetti uça¤›, tekne gövdeli deniz karakol ve bombard›man uça¤›d›r. Türk Hava Kuvvetleri envanterine iki farkl› modelde toplam 28 adet Savoia-Marchetti uça¤› girmifltir. Kurtulufl Savafl›n›n zafer ile sonuçlanmas›ndan hemen sonra Albay Muzaffer ERGÜDER baflkanl›¤›nda bir heyet, havac›l›k alan›ndaki geliflmelerin yerinde incelenmesi ve uçak tedarik edilmesi amac›yla Avrupa’ya gönderilmifltir. Heyet taraf›ndan Savoia-Marchetti S-16 deniz uçaklar› be¤enilerek sat›n al›nm›flt›r. Envantere giren ilk 8 uçak Güzelyal›’da 1’inci Deniz Tayyare Bölü¤ü’nde görevlendirilmifltir. 1926 y›l›nda 12 adet Savoia-Marchetti S-16 deniz uça¤› daha envantere girmifltir. 1928 y›l›nda 1’inci Deniz Tayyare Bölü¤ü’nün ismi 11’inci Deniz Tayyare Bölü¤ü olarak de¤ifltirilmifl ve 8 adet Savoia-Marchetti S-59 deniz uça¤› envantere girmifltir. Deniz karakol ve bombard›man uça¤› olarak kullan›lan Savoia-Marchetti deniz uçaklar›, 1938 y›l›nda Supermarine Walrus uçaklar›n›n envantere girmesi ile hizmet d›fl› kalm›flt›r.
S: 64

SAVOIA MARCHETTI S-16

JUNKERS A.20
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve Bombard›man
Junkers Flugzeugwerke A.G. / ALMANYA Tek Motor (230 Beygir Gücü, Junkers L2) 940 kg. 1500 kg. 8.35 m. 15.34 m. 2.95 m. Benzin 200 lt. 190 km/s 4.5 Saat 840 km. 5000 m. 1 Adet Madsen Makineli Tüfek 2 l

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1923 1923 1925 1933 65

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Junkers A.20 uça¤›, iki kiflilik keflif ve bombard›man uça¤›d›r. Türk Hava Kuvvetleri envanterine 65 adet Junkers A.20 uça¤› girmifltir. Ocak 1925 tarihinde siparifl edilen 20 adet Junkers A.20 uça¤› 3 Mart 1925 ve 26 Mart 1925 tarihlerinde 10 uçakl›k iki parti halinde teslim al›nm›fl ve montajlar› ‹zmir’de yap›lm›flt›r. ‹lk gelen uçaklar silahlar›n›n gönderilmemesi nedeni ile Temmuz 1926 tarihine kadar harekat görevine verilememifltir. 45 adet Junklers A.20 uça¤› gönderilen parçalarla Türkiye Otomobil ve Motor Ticaret Anonim fiirketi (TOMTAfi) Kayseri Uçak Fabrikas›nda üretilmifltir. Keflif ve Bombard›man uça¤› olarak görev yapan Junkers A.20 uçaklar› Gaziemir Meydan›nda konufllu 4’üncü Tayyare Bölü¤ü ile Eskiflehir’deki 6’nc› Tayyare Bölü¤ünde görevlendirilmifltir. 1928 y›l›ndan sonra 21’inci, 24’üncü, 27’nci, 28’inci ve 29’uncu Tayyare Bölüklerinde görev yapan uçaklar 1930 y›l›ndaki A¤r› Harekat›na kat›lm›flt›r. 1929 y›l›ndan itibaren Breguet 19 uçaklar› ile de¤ifltirilmeye bafllanan Junkers A.20 uçaklar› 1933 y›l›nda 29’uncu Tayyare Bölü¤ü’nde hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 65

JUNKERS A.20

JUNKERS F.13 “Limuzin”
Kullan›m Amac›
l

Nakliye

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 332 lt. 203 km/s 6 Saat 4000 m. Silahs›z 2 Mürettebat, 4 Yolcu 1200 kg. 9.60 m. 14.47 m. 4.1 m. Benzin
l

Junkers Flugzeugwerke A.G. / ALMANYA Tek Motor (185 Beygir Gücü, BMW-IIIa) 1065 kg. 1600 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1922 1923 1925 1938 3

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Junkers F.13 Limuzin uça¤›, nakliye uça¤›d›r. Türk Hava Kuvvetleri envanterine 3 adet Junkers F.13 Limuzin uça¤› girmifltir. Türkiye Otomobil ve Motor Ticaret Anonim fiirketi (TOMTAfi) Kayseri Uçak fabrikas› taraf›ndan 20 adet üretilmesi planlanm›fl olmas›na ra¤men üretim yap›lmam›flt›r. Envantere giren 3 adet Junkers F.13 Limuzin uça¤›ndan bir tanesi fiubat 1926 tarihinde Almanya taraf›ndan Türkiye’ye hediye edilmifltir. Bir uçak haritac›l›k faaliyetlerinde kullan›lmak üzere foto¤raf uça¤› olarak tadil edilmifltir. 3 adet Junkers F.13 Limuzin uça¤›ndan ikisi yeni kurulan Türk Hava Postalar› (Daha sonra Türk Hava Yollar› Ad›n› alm›flt›r)’na 1933 y›l›nda devredilmifltir. Son Junkers F.13 uça¤› ise 1938 y›l›na kadar Harita K›taat› Komutanl›¤›nda görev yapm›flt›r.
S: 66

JUNKERS F.13 “Limuzin”

SPAD 51 C-I
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 240 kg. 230 km/s 500 km. 9000 m. 2 Adet 7.90 Makineli Tüfek 1 6.45 m. 9.47 m. 3.1 m. Benzin
l

Bleriot / FRANSA Tek Motor (600 Beygir Gücü, Gnôme-Rhone Jupiter) 1012 kg. 1630 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1923 1924 1926 1936 3

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Spad 51 C-I uça¤›, tek kiflilik av uça¤›d›r. 1926 y›l›nda Spad XIII uçaklar›n›n yerini alacak modern bir av uça¤›na ihtiyaç duyulmufl ve Milli ihtiyaçlar› karfl›layabilecek en iyi uça¤›n tespit edilebilmesi için uluslararas› bir yar›flma düzenlenmifltir. Yar›flma için gelmifl olan 3 adet SPAD 51 C-1 uça¤› denenmek üzere sat›n al›nm›flt›r. Spad 51 C-1 uçaklar› tatmin edici bulunmam›flt›r. Sat›n al›nan 3 uçak ise Eskiflehir Meydan›’nda konufllu Tatbikat Bölü¤ü’nde görev yapm›flt›r.

S: 67

SPAD 51 C-1

BREGUET XIX
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici Bleriot / FRANSA Tek Motor (650 Beygir Gücü, Hispano-Suiza) 1387 kg. 2500 kg. 9.60 m. 14.83 m. 3.69 m. Benzin 255 kg. 49 kg. 214 km/s 4 Saat 7200 m. 1 Adet 7.7 mm. Makineli Tüfek (önde), 2 Adet 7.7 mm. Makineli Tüfek (arkada), 800 kg. Bomba 2 1000 kg.

l

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› Breguet XIX-A2 Breguet XIX-B2 Breguet XIX-7A2 Breguet XIX-7B2 Toplam 20 45 20 20 105 1919 1919 1920 1941

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar›

Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Breguet XIX uça¤›, iki kiflilik keflif ve bombard›man uça¤›d›r. 1926-1941 y›llar› aras›nda dört farkl› modelde, toplam 105 adet Breguet XIX uça¤› Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. Breguet uçaklar› 1’inci, 2’nci, 21’inci, 24’üncü, 27’nci, 28’inci Tayyare Bölükleri ile Hava Okulu Tatbikat Taburu’nda görev yapm›flt›r. 1933 y›l›nda 3 uçakl›k Breguet filosu 5350 Km’lik Türkiye turu yapm›flt›r. 1934 y›l›nda 5 uçakl›k Breguet XIX filosu Sovyetler Birli¤ine giderek 1 May›s 1934 kutlamalar›na kat›lm›flt›r. ‹lk askeri bayan pilot olan Sabiha GÖKÇEN 1937 y›l›nda 19 numaral› Breguet XIX uça¤› ile Dersim Harekat›na kat›lm›flt›r. 1938 y›l›ndan Vultee V-11GBT uçaklar› ile de¤ifltirilmeye bafllanan Breguet XIX uçaklar›n›n sonuncusu 1941 y›l›nda Westland Lysander uçaklar› ile de¤ifltirilerek hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.
S: 68

BREGUET XIX-A2

DEWOITINE D-21
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici Dewoitine / FRANSA Tek Motor (450 Beygir Gücü, Hispano-Suzia) 1090 kg. 1590 kg. 7.92 m. 12.8 m. 3.32 m. Benzin 267 km/s 2 Saat 400 km. 9000 m. 2 Adet 7.9 mm. Makineli Tüfek 1 156 kg.

l

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1925 1925 1926 1936 12

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Dewoitine D-21 uça¤›, tek kiflilik av uça¤›d›r. 1926 y›l›nda Spad XIII uçaklar›n›n yerini alacak modern bir av uça¤›na ihtiyaç duyulmufltur. Milli ihtiyaçlar› karfl›layabilecek en iyi uça¤›n tespit edilebilmesi için uluslararas› bir yar›flma düzenlenmifltir. Yar›flmaya Nieuport Delage Ni.D-42C, Nieuport Delage Ni.D-62, SPAD.51, Bleriot SPAD.56, Bleriot SPAD.61, Dewoitine D.21, Rohrbach Rofix ve Junkers A-35 uçaklar› kat›lm›flt›r. Yar›flma kriterlerini en iyi karfl›layan Dewoitine D.21 uçaklar›ndan sat›n al›nmas›na karar verilmifltir. Yar›flma için gelen 2 adet Dewoitine D.21 uça¤›na ilave olarak 10 adet uçak daha sat›n al›nm›flt›r. Dewoitine D.21 uçaklar› Eskiflehir Meydan›nda konufllu 10’uncu Av Bölü¤ünde görevlendirilmifltir. Daha sonra bu birli¤in ad› 42’nci Av Bölü¤ü olarak de¤ifltirilmifltir. Dewoitine D.21 uçaklar› 1936 y›l›nda P.Z.L. P-24 uçaklar›n›n envantere girmesinden sonra hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 69

DEWOITINE D-21

JUNKERS A35
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 206 km/s 1 Adet Makineli Tüfek 2 8.22 m. 15.94 m. 3.50 m. l

Junkers Flugzeugwerke A.G. / ALMANYA Tek Motor (305 Beygir Gücü, Junkers L-5) 1600 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1926 1

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Junkers A35 uça¤›, iki kiflilik av uça¤›d›r. 1926 y›l›nda Spad XIII uçaklar›n›n yerini alacak modern bir av uça¤›na ihtiyaç duyulmufltur. Milli ihtiyaçlar› karfl›layabilecek en iyi uça¤›n tespit edilebilmesi için uluslararas› bir yar›flma düzenlenmifltir. Yar›flma için gelmifl olan 1 adet Junkers A35 uça¤› denenmek üzere sat›n al›nm›flt›r. Junkers A35 uçaklar› tatmin edici bulunmam›fl ve sat›n al›nan tek uçak Eskiflehir Meydan›’nda konufllu Tatbikat Bölü¤ü’nde görev yapm›flt›r.

S: 70

JUNKERS A35

MORANE SAULNIER M.S.35
Kullan›m Amac›
l

E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 250 kg. 110 km/s 3 Saat 8500 m. Silahs›z 2 7.46 m. 10.7 m. 2.7 m. Benzin
l

Aeroplanes Morane Saulnier / FRANSA Tek Motor (80 Beygir Gücü, Gnôme-LeRhone) 768 kg. 1064 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1924 1925 1926 1931 10

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Morane Saulnier M.S.35 uça¤›, iki kiflilik e¤itim uça¤›d›r. 1926 y›l›nda kurulan Türk Hava Kurumu taraf›ndan halktan toplanan ba¤›fllarla 10 adet sat›n al›nm›flt›r. May›s 1926 tarihinde gelen uçaklar Türk Hava Kuvvetleri’ne hibe edilmifltir. Eskiflehir Meydan›nda konufllu Tatbikat Bölü¤ü’nde görev alan uçaklar 1928 y›l›ndan itibaren aktif görevden al›nmaya bafllanm›fl ve 1931 y›l›nda hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 71

MORANE SAULNIER M.S.35

MORANE SAULNIER M.S.53
Kullan›m Amac›
l

E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 168 km/s 3.5 Saat 4000 m. Silahs›z 2 l

Aeroplanes Morane Saulnier / FRANSA Tek Motor (180 Beygir Gücü, Hispano-Suzia) 10.7 m. -

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1926 1933 10

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Morane Saulnier M.S.53 uça¤›, iki kiflilik e¤itim uça¤›d›r. Türk Hava Kuvvetleri envanterine 10 adet Morane Saulnier M.S.53 uça¤› girmifltir. 1926 y›l›nda kurulan Türk Hava Kurumu taraf›ndan halktan toplanan ba¤›fllarla 10 adet sat›n al›nm›flt›r. Aral›k 1926 ve Ocak 1927 tarihleri aras›nda Türkiye’ye getirilen uçaklar Türk Hava Kuvvetlerine hibe edilmifltir. Eskiflehir’de konufllu Hava Okulu’nda av pilotu e¤itimi için kullan›lan Morane Saulnier M.S.53’ler 1933 y›l›na kadar hizmette kalm›flt›r.

S: 72

MORANE SAULNIER M.S.53

NIEUPORT DELAGE NI. D.42
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 282 kg. 255 km/s 1.5 Saat 900 km. 7000 m. 2 Saat 7.9 mm. Makineli Tüfek 1 150 kg. 7.5 m. 12 m. 3 m. Benzin
l

Societe Anonyme Nieuport-Delage / FRANSA Tek Motor (580 Beygir Gücü, Hispano-Suzia) 1398 kg. 1830 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1923 1924 1926 1930 2

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Nieuport Delage NI.D.42 uça¤›, av uça¤›d›r. 1926 y›l›nda Spad XIII uçaklar›n›n yerini alacak modern bir av uça¤›na ihtiyaç duyulmufltur. Milli ihtiyaçlar› karfl›layabilecek en iyi uça¤›n tespit edilebilmesi için uluslararas› bir yar›flma düzenlenmifltir. Yar›flma için gelmifl olan 2 adet Nieuport Delage NI.D.42C-1 uça¤› denenmek üzere sat›n al›nm›flt›r. Nieuport Delage NI.D.42 uçaklar› tatmin edici bulunmam›fl ve sat›n al›nan iki uçak Eskiflehir Meydan›’nda konufllu Tatbikat Bölü¤ü’nde görev yapm›flt›r.

S: 73

NIEUPORT DELAGE NI. D.42

ROHRBACH “Rodra” Ro.III
Kullan›m Amac›
l

Deniz Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 1050 lt. 185 km/s 5 Saat 4500 m. 4 Adet 7.9 Makineli Tüfek, 1000 kg. Bomba 4 3600 kg. 7.20 m. 27.55 m. 6 m. Benzin
l

Rohrbach Metall / Flugzeugbau / ALMANYA 2 Motor (550 Beygir Gücü, BMW) 6000 kg. 9600 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1923 1924 1926 1934 2

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Rohrbach “Rodra” Ro.III uça¤›, tekne gövdeli deniz keflif ve bombard›man uça¤›d›r. 1924-25 y›llar›nda ‹zmir ve ‹stanbul halk›n›n toplad›¤› paralarla iki adet Rohrbach “Rodra” Ro.III uzun menzilli deniz uça¤› sat›n al›nm›flt›r. A¤ustos ve Eylül 1926 tarihlerinde envantere giren uçaklara ‹zmir ve ‹stanbul isimleri verilmifltir. Bafllang›çta 1’inci ve 2’nci Deniz Tayyare Bölüklerinde hizmet veren uçaklar daha sonra 11’inci Deniz Tayyare Taburunda görevlendirilmifltir. Rohrbach “Rodra” Ro.III uçaklar› 1933 y›l›nda Supermarine Southhampton Mk.II uçaklar›n›n envantere girmesinden sonra, 1934 y›l›nda hizmete d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 74

ROHRBACH “Rodra” Ro-III

MORANE SAULNIER M.S.147
Kullan›m Amac›
l

E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 135 km/s 3.5 Saat 4000 m. Silahs›z 2 6.87 m. 10.96 m. 3.68 m. Benzin
l

Aeroplanes Morane Saulnier / FRANSA Tek Motor (120 Beygir Gücü, Salmson) 584 kg. 850 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1927 1927 1928 1937 20

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Morane Saulnier M.S. 147 uça¤›, iki kiflilik e¤itim uça¤›d›r. Uçufl e¤itiminde kullan›lan Caudron C-27 uçaklar›n›n yerini almak üzere 1928 y›l›nda 10 adet sat›n al›nm›flt›r. 1929 y›l›nda 10 uçak daha Türk Hava Kuvvetleri envanterine kat›lm›flt›r. E¤itim uça¤› olarak Hava Okulu 1’inc› s›n›f ö¤rencilerinin e¤itiminde kullan›lm›flt›r. 1934 y›l›nda Consolidated Fleet Model 7 uçaklar›n›n hizmete girmesi ile e¤itim uça¤› görevinden al›nm›flt›r. 1937 y›l›nda envanterdeki mevcut Morane Saulnier M.S.147 uçaklar› Türk Hava Kurumu’na devredilmifltir.

S: 75

MORANE SAULNIER M.S.147

POTEZ 25-A2
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 221 km/s 4.5 Saat 6500 m. 4 Adet 7.9 mm. Makineli Tüfek, Bomba 2 750 kg. 9.4 m. 14 m. 3.5 m. Benzin
l

Aeroplanes Henry Potez / FRANSA Tek Motor (450 Beygir Gücü, Lorraine) 1170 kg. 1960 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1925 1925 1928 1935 1

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Potez 25-A2 uça¤›, iki kiflilik keflif ve bombard›man uça¤›d›r. 1927 y›l›nda 20 adet Potez 25-A2 uça¤› al›nmas› planlanm›flt›r. Al›m aflamas›nda, öncelikle uça¤›n denenmesi ve Breguet XIX uçaklar› ile karfl›laflt›r›lmas›n›n yap›labilmesi için bir adet siparifl verilmifltir. Yap›lan deneme uçufllar› sonucunda uçak be¤enilmemifl ve 19 adet uça¤›n al›m›ndan vazgeçilmifltir. Gelen tek Potez 25-A2 uça¤› 1935 y›l›na kadar Eskiflehir Meydan›nda konufllu Tatbikat Bölü¤ünde görev yapm›flt›r.

S: 76

POTEZ 25-A2

LETOV S.16T SMOLIK
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve Bombard›man
Vojenska Tovarna Na Letadle / ÇEKOSLOVAKYA Tek Motor (326 Beygir Gücü, Lorraine-Ditrich KVau) 1230 kg. 2280 kg. 10.22 m. 15.3 m. 3.23 m. Benzin 240 km/s 5 Saat 7000 m. 2 Adet Makineli Tüfek, 800 kg. Bomba 2 l

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1926 1926 1929 1941 16

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Letov S.16T Smolik uça¤›, iki kiflilik keflif ve bombard›man uça¤›d›r. Balkan ve Do¤u Avrupa ülkeleriyle olan yak›n iliflkiler ve iflbirli¤i neticesinde Çekoslovakya’dan 16 adet Letov S.16T “Smolik” uça¤› sat›n al›nm›flt›r. 8 uçakl›k iki parti halinde gelen uçaklar›n ilk partisi 17 Mart 1929 tarihinde, ikinci partisi ise 1930 y›l› ortalar›nda gelmifltir. Eskiflehir meydan›nda konufllu bulunan Tatbikat Bölü¤üne verilmifltir. Letov S.16T uçaklar›ndan 10 adedi daha sonra hava keflif görevleri için 24’üncü Tayyare Bölü¤ünde görevlendirilmifltir. Letov S.16T uçaklar› Bristol Blenheim uçaklar›n›n envantere girmesinden sonra Yeflilköy Meydan›nda konufllu 1’inci Keflif Bölü¤ünde görevlendirilmifltir. Türk Hava Kuvvetleri 25 Mart 1934 tarihindeki Yunanistan Milli Günü’ne Hv.Plt.Yb. fiefik ÇAKMAK komutas›ndaki 5 adet Letov S.16T Smolik uça¤› ile kat›lm›flt›r. Personelin be¤enisini kazanm›fl olan Letov S.16T uçaklar› 1941 y›l›nda Westland Lysander uçaklar›n›n envantere girmesiyle hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.
S: 77

LETOV S.16T SMOLIK

CONSOLIDATED FLEET MODEL 7
Kullan›m Amac›
l

E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 25 ABD Galonu 200 km/s 3.25 Saat 5424 m. Silahs›z 2 6.5 m. 8.53 m. 2.4 m. Benzin
l

The Consolidated Aircraft Corporation / ABD Tek Motor (125 Beygir Gücü, Kinner B-5) 509 kg. 870 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1932 1932 1933 1945 12

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Consolidated Fleet Model 7 uça¤›, iki kiflilik e¤itim uça¤›d›r. 1932 y›l›nda Kayseri Tayyare Fabrikas›’n›n tekrar faaliyete geçirilmesinden sonra Amerikan Curtiss firmas› ile Hawk II, Fledgling 2C.1 ve Consolidated Fleet Model 7 uçaklar›n›n üretim anlaflmas› yap›lm›flt›r. Kayseri Tayyare Fabrikas›’nda 12 adet üretilen Consolidated Fleet Model 7 uçaklar› Hava Okulu’nda bafllang›ç e¤itim uça¤› olarak Morane Saulnier MS-147’lerin yerini alm›flt›r. 1945 y›l›nda Miles Magister uçaklar›n›n envantere girmesinden sonra e¤itim görevlerinden al›nan uçaklar 1945 y›l›na kadar irtibat görevlerinde kullan›lm›flt›r.

S: 78

CONSOLIDATED FLEET MODEL 7

CURTISS HAWK CW-II
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici The Curtiss Aeroplane and Motor Comp. INC / ABD Tek Motor (600 Beygir Gücü, Wright-Cyclone) 1358 kg. 1847 kg. 6.8 m. 9.6 m. 2.74 m. Benzin
l

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl 1929 1930 1933 1945 45

300 km/s 1.5 Saat 7750 m. 2 Adet 7.9 mm. Makineli Tüfek 1 300 kg.

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Hizmetten Ç›k›fl Miktar›

Curtiss Hawk CW-II uça¤›, tek kiflilik av uça¤›d›r. 45 adet Curtiss Hawk CW-II uça¤› Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. 1932 y›l›nda Kayseri Tayyare Fabrikas›’n›n tekrar faaliyete geçirilmesinden sonra Amerikan Curtiss firmas› ile Hawk II, Fledgling 2C.1 ve Consolidated Fleet Model 7 uçaklar›n›n üretim anlaflmas› yap›lm›flt›r. ‹lk montaj kiti 30 A¤ustos 1932 tarihinde teslim al›nm›fl ve 21 Kas›m 1933 tarihinde montaj› tamamlanarak Gaziemir’de yeni kurulan 53’üncü Av Bölü¤ünde görevlendirilmifltir. 24 uça¤›n montaj› May›s 1934 tarihinde tamamlanm›flt›r. Daha sonra ilave yedi uça¤›n lisans alt›nda üretimi Kayseri Tayyare Fabrikas›’nda gerçeklefltirilmifltir. 1938 y›l›nda 650 HP motor gücünde ve 3 palli pervaneye sahip olan geliflmifl model 14 Curtiss Hawk CW-II uça¤›n›n lisans alt›nda imalat› yap›lm›flt›r. Curtiss Hawk CW-II uçaklar› 1943 y›l›nda Kittyhawk ve Tomahawk uçaklar›n›n envantere girmesinden sonra 1945 y›l›na kadar Hava Okulu’nda av e¤itim uça¤› olarak kullan›lm›flt›r.
S: 79

CURTISS HAWK CW-II

CURTISS 48 FLEDGLING 2.C1
Kullan›m Amac›
l

E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 160 km/s 3.5 Saat 4500 m. 7.85 m. 11.9 m. 3.14 m. Benzin
l

The Curtiss Aeroplane and Motor Company, INC / ABD Tek Motor (230 Beygir Gücü, Wright-Whirlwind) 904 kg. 1227 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1927 1927 1933 1945 7

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük 2 -

Curtiss 48 Fledgling 2.C1 uça¤›, iki kiflilik e¤itim uça¤›d›r. 1932 y›l›nda Kayseri Tayyare Fabrikas›’n›n tekrar faaliyete geçirilmesinden sonra Amerikan Curtiss firmas› ile Hawk II, Fledgling 2C.1 ve Consolidated Fleet Model 7 uçaklar›n›n üretim anlaflmas› yap›lm›flt›r. Kayseri Tayyare Fabrikas›’nda üretimi yap›lan yedi uçaktan ilki Atatürk taraf›ndan ‹ran’a hediye edilmifltir. Di¤er alt› uçak 1943 y›l›na kadar Hava Okulu’nda gözlemci ve makineli tüfek niflanc›s› e¤itimlerinde kullan›lm›flt›r. 1943-1945 y›llar› aras›nda 3’üncü Tayyare Alay›’nda irtibat görevlerinde kullan›lm›fl ve 1945 y›l›nda hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 80

CURTISS 48 FLEDGLING 2.C1

POLIKARPOV R-5
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 228 km/s 800 km. 6400 m. 2 Makineli Tüfek, 250 kg. Bomba 2 10.56 m. 15.5 m. 3.25 m. l

Tek Motor (980 Beygir Gücü, M-17F V) 1969 kg. 2997 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1933 1933 3

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Polikarpov R-5 uça¤›, iki kiflilik keflif ve bombard›man uça¤›d›r. 1933 y›l›nda Cumhuriyetimizin 10’uncu Y›l› Kutlama törenlerine Sovyetler Birli¤inden Mareflal Voroflilov komutas›nda bir hava filosu kat›lm›flt›r. Sovyetler Birli¤i hava filosu 29 Ekim 1933 günü yap›lan tören uçufllar›na da kat›lm›flt›r. Kutlama törenlerine kat›lan 3 adet Polikarpov R-5 uça¤› Türkiye Cumhuriyeti’ne hediye edilmifltir. Eskiflehir Tatbikat Bölü¤ü’nde görevlendirilen uçaklar bir süre sonra yedek parça s›k›nt›s› yüzünden hizmet d›fl› kalm›flt›r. Türk Havac›lar taraf›ndan R-5 isminin Rusca telaffuzu olan “Erpet” ismiyle an›lm›fllard›r.

S: 81

POLIKARPOV R-5

SUPERMARINE SOUTHHAMPTON Mk.II
Kullan›m Amac›
l

Deniz Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 220 km/s 4 Saat 5400 m. 8 Makineli Tüfek, Kanat Alt›nda 6 Adet Bomba 3 15.16 m. 22.85 m. 5.66 m. Benzin
l

The Supermarine Aviation Works (Vickers) Ltd. / ‹NG‹LTERE 2 Motor (650 Beygir Gücü, Hispano-Suzia) 4180 kg. 6928 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1927 1933 1944 6

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Supermarine Southhampton Mk.II uça¤›, tekne gövdeli deniz keflif bombard›man ve torpido uça¤›d›r. Türk Hava Kuvvetlerine uzun süre hizmet veren Rohrbach Rodra Ro.III uçaklar›n›n yerini almak üzere 1933 y›l›nda Milli Bütçe’den 6 adet Supermarine Southhampton Mk.II uça¤› sat›n al›nm›flt›r. Ayn› y›l Kas›m ay› içinde gelen uçaklar ‹zmir’de yeni kurulmufl olan 31’inci Deniz Tayyare Bombard›man Bölü¤üne tahsis edilmifltir. 1944 y›l›nda Mosquito uçaklar›n›n envantere girmesi ile hizmet d›fl› kalm›flt›r.

S: 82

SUPERMARINE SOUTHHAMPTON Mk.II

TUPOLEV ANT-9
Kullan›m Amac›
l

Ulaflt›rma

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 230 km/s 700 km. 5100 m. Silahs›z 2 10 yolcu veya 1080 kg. yük 17.01 m. 23.80 m. l

S.S.C.B. 2 Motor (680 Beygir Gücü, Mikulin M17) 4400 kg. 6200 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1933 1934 1

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Tupolev Ant-9 uça¤›, ulaflt›rma uça¤›d›r. 1933 y›l›nda Cumhuriyetimizin 10’uncu Y›l› Kutlama törenlerine Sovyetler Birli¤inden Mareflal Voroflilov komutas›nda bir hava filosu kat›lm›flt›r. Sovyetler Birli¤i hava filosu 29 Ekim 1933 günü yap›lan tören uçufllar›na da kat›lm›flt›r. Türkiye’ye gelen Sovyetler Birli¤i uçaklar› aras›nda bulunan bir adet Tupolev Ant-9 uça¤› Türkiye Cumhuriyeti’ne hediye edilmifltir. Bir süre Yeflilköy’de konufllu bulunan ‹rtibat Nakliye Bölü¤ü’nde görev yapan uçak, daha sonralar› Türk Hava Yollar› ad›n› alacak olan Devlet Hava Postalar›’na devredilmifltir.

S: 83

TUPOLEV ANT-9

DE HAVILLAND D.H.84 DRAGON
Kullan›m Amac›
l

E¤itim ve Ulaflt›rma

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 255 km/s 4.5 Saat 5100 m. Silahs›z 2 1040 kg. 10.52 m. 14.63 m. 3.30 m. Benzin
l

The De Havilland Aircraft Co.Ltd. / ‹NG‹LTERE 2 Motor (200 Beygir Gücü, Gipsy-Six) -

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1934 1946 4

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

De Havilland D.H.84 Dragon uça¤›, e¤itim ve ulaflt›rma uça¤›d›r. Hava Okulunun modernizasyonu çal›flmalar› s›ras›nda gözlemci e¤itimlerinin toplu olarak yap›labilmesi için uçan s›n›f ihtiyac› duyulmas› üzerine sat›n al›nm›flt›r. ‹lk uçak 1934 y›l›nda di¤er 3 uçak 1936 y›l›nda envantere girmifltir. 1943 y›l›nda Airspeed Oxford uçaklar›n›n envantere girmesinden sonra e¤itim görevinden al›narak, personel nakli görevlerinde kullan›lm›flt›r. 1946 y›l›nda Airspeed Oxford Consul uçaklar›n›n envantere girmesi ile hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 84

DE HAVILLAND D.H.84 DRAGON

MONOSPAR ST-12
Kullan›m Amac›
l

E¤itim ‹rtibat ve Harita

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 40 Galon 20 Galon Türkiye’de Hizmete Girifl 254 km/s 3.5 Saat 6400 m. Silahs›z 1 Pilot ve 3 Yolcu Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1937 1941 2 8.03 m. 12.24 m. 2.13 m. Benzin
l

The Mono-Spar Co.Ltd. / ‹NG‹LTERE 2 Motor (130 Beygir Gücü, Gipsy - Major) 835 kg. 1304 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih 1935 1935

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Monospar ST-12 uça¤›, e¤itim irtibat ve harita uça¤›d›r. ‹ngiliz General Aircraft Ltd. taraf›ndan tasarlanan ve üretilen iki motorlu uçakt›r. 1935 y›l›nda üretimine bafllanm›flt›r. 2 adet Monospar ST-12 uça¤› Ekim 1937 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. Harita Genel Komutanl›¤›’nda görevlendirilen uçaklardan biri düflmüfl, di¤eri ise 1941 y›l›nda hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 85

MONOSPAR ST-12

GOTHA GO-145
Kullan›m Amac›
l

E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 22 Galon 211 km/s 4 Saat 3700 m. 2 Adet Makineli Tüfek 2 8.6 m. 9 m. 2.89 m. Benzin
l

Gothaer Waggonfabrik A.G. / ALMANYA Tek Motor (240 Beygir Gücü, Argus As. 10C) 880 kg. 1380 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1935 1935 1936 1947 46

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Gotha Go-145 uça¤›, iki kiflilik e¤itim uça¤›d›r. 1935 y›l›nda Curtiss Hawk II uçaklar›n›n üretiminin tamamlanmas›ndan sonra Alman Gotha firmas› ile Go-145 uçaklar›n›n Kayseri Tayyare Fabrikas›’nda üretim anlaflmas› yap›lm›flt›r. Üretim örne¤i olarak 3 uçak haz›r olarak teslim al›nm›fl, geri kalan 43 uça¤›n üretimi 1943 y›l›na kadar Kayseri Tayyare Fabrikas›’nda yap›lm›flt›r. Hava Okulu’nda Caudron C-59 uçaklar›n›n yerini alan Go-145 uçaklar› 2’nci E¤itim Bölü¤ü’nde e¤itim uça¤› olarak kullan›lm›flt›r. 1944 y›l›nda e¤itim uça¤› görevini Miles Magister uçaklar›na b›rakan Go-145 uçaklar›, 1947 y›l›na kadar Tayyare Alaylar›nda irtibat uça¤› olarak kullan›lm›flt›r.

S: 86

GOTHA GO-145

P.Z.L. P-24
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici Pantwowe Zaklady Lotnicze / POLONYA Tek Motor (900 Beygir Gücü, Gnôme-Rhône) 1262 kg. 1724 kg. 7.4 m. 10.58 m. 2.85 m. Benzin 294 kg. 345 km/s 3.5 Saat 10.500 m. 2 Adet 7.9 mm. Colt-Browning Makineli Tüfek, 2 Adet 20 mm. Oerlikon top, 4 Adet 12.5 kg.l›k Bomba 1 -

l

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› P-24 A P-24 C P-24 G Toplam 20 44 2 66 1935 1935 1936 1943

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

P.Z.L. P-24 uça¤›, tek kiflilik kapal› kokpite sahip av uça¤›d›r. Türk Hava Kuvvetleri envanterine toplam 66 adet P.Z.L. P-24 uça¤› girmifltir. A¤ustos 1936 tarihinde Polonya imalat› olan P.Z.L. P-24/III’ün Ankara’da tan›t›m› yap›lm›fl ve ayn› y›l›n ortalar›nda Türk Hava Kuvvetlerine sat›fl› hususunda anlaflma sa¤lanm›flt›r. 14 adet P.Z.L. P-24A uça¤› haz›r al›m olarak al›nm›fl, 6 adet P-24A uça¤›n›n montaj› Kayseri Tayyare Fabrikas›’nda yap›lm›flt›r. 44 adet P-24C uça¤›ndan 24 adedinin montaj› ve 20 adedinin üretimi Kayseri Tayyare Fabrikas› taraf›ndan yap›lm›flt›r. 1939 y›l›nda 2 adet P-24G uça¤› Kayseri Tayyare Fabrikas›’nda üretilmifltir. 1939 y›l›nda ‹kinci Dünya Savafl›’n›n bafllamas› ve Polonya’n›n iflgal edilmesi üzerine P.Z.L. P-24 üretimi son bulmufltur. P.Z.L. P-24 uçaklar› 21’inci, 41’inci, 42’nci, ve 43’üncü Av Bölükleri’nde kullan›lm›flt›r. 1940 y›l›nda av görevinden al›nm›fl ve Hava Okulu’nda Av e¤itim uça¤› olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r. 1943 y›l›nda e¤itim görevinde olan son P.Z.L. P-24 uçaklar› hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r. Dünyadaki tek hakiki P.Z.L. P-24 uça¤› Yeflilköy Hava Müzesi’nde sergilenmektedir.
S: 87

P.Z.L. P-24

BRISTOL BLENHEIM
Kullan›m Amac›
l

Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici The Bristol Aeroplane Co., Ltd. / ‹NG‹LTERE 2 Motor (840 Beygir Gücü, Bristol Mercury VIII) 3671 kg. 5460 kg. 12.12 m. 17.16 m. 3 m. Benzin 278 Galon 386 km/s 5.5 Saat 9840 m. 2 Adet 7.90 mm. Makineli Tüfek, 700 kg. Bomba 3 2100 kg.

l

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› Blenheim Mk. I Blenheim Mk. IV Blenheim Mk. V Toplam 40 3 18 61 1936 1936 1937 1947

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Bristol Blenheim uça¤›, 3 kiflilik bombard›man uça¤›d›r. 3 farkl› modelde toplam 61 adet Bristol Blenheim uça¤› Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. ‹lk 2 uçak 1937 y›l›nda envantere girmifltir. 10 adedi ise fiubat 1938 tarihinde teslim al›nm›flt›r. 1938-1939 y›llar›nda 18 adet, Eylül 1939 tarihinde 10 adet Bristol Blenheim Mk.I Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. Bristol Blenheim Mk.I uçaklar› 10’uncu ve 12’nci Tayyare Taburlar› ile 3’üncü Tayyare Alay›nda görevlendirilmifltir. Kas›m 1942 tarihinde 3 adet Bristol Blenheim Mk.IV kat›lm›fl ve 3’üncü Tayyare Alay›nda görevlendirilmifltir. Eylül 1943 tarihinde Bristol Blenheim Mk.V “Bizley” uçaklar› teslim al›nm›flt›r. Torpido-bombard›man uça¤› olan Bristol Blenheim Mk.V “Bizley” uçaklar› 105’inci Torpido Grubu ile Hava Okulu’nda görevlendirilmifllerdir. Bristol Beaufort uçaklar›yla de¤ifltirilen Bristol Blenheim uçaklar› 1944’den itibaren hizmet d›fl› b›rak›lmaya bafllanm›fl, son Bristol Blenheim uça¤› 1947 y›l›nda servis d›fl› b›rak›lm›flt›r.
S: 88

BRISTOL BLENHEIM Mk.I

FOCKE WULF FW-58K WEIHE
Kullan›m Amac›
l

E¤itim ve ‹rtibat

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 340 Galon 254 km/s 5 Saat 5600 m. 1 Makineli Tüfek 4 14.2 m. 21 m. 3.9 m. Benzin
l

Focke-Wulf Flugzeugbau / ALMANYA 2 Motor (240 Beygir Gücü, Argus As. 10C) 1970 kg. 2900 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1936 1936 1937 1945 6

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Focke Wulf FW-58 K Weihe uça¤›, e¤itim ve irtibat uça¤›d›r. Alman Hava Yollar› Lufthansa’n›n Türk Hava Sahas›ndan geçifl ve Türk Meydanlar›na inifl izni karfl›l›¤› olarak 1937 y›l›nda 6 Adet FW-58 uça¤› Hava Kuvvetlerine, 20 adet FW-44 uça¤› Türk Hava Kurumuna verilmifltir. 28 A¤ustos 1937 tarihinde envantere giren FW-58 uçaklar› Hava Okulu’nda seyrüsefer ve telsiz operatörlerinin e¤itiminde kullan›lm›flt›r. 1943 y›l›nda e¤itim görevinden al›nan uçaklar, 1945 y›l›na kadar irtibat görevlerinde kullan›ld›ktan sonra hizmet d›fl› kalm›flt›r.

S: 89

FOCKE WULF FW-58K WEIHE

HEINKEL HE. 111 F-1
Kullan›m Amac›
l

Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici Ernst Heinkel Flugzeugwerke G.m.b.H. / ALMANYA 2 Motor (1070 Beygir Gücü, Daimler-Benz DB/600G) 5500 kg. 8600 kg. 17.1 m. 23 m. 3.9 m. Benzin 500 lt. 200 lt. 410 km/s 6 Saat 10000 m. 8 Adet 7.9 mm. Makineli Tüfek, 2340 kg. Bomba 4 3500 kg.
l

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1936 1936 1937 1946 24

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Heinkel HE. 111 F-1 uça¤›, bombard›man uça¤›d›r. 1937 y›l› bafllar›nda Ankara’ya tan›t›m amac›yla getirilen HE-111 uça¤› be¤enilmifl ve ayn› y›l›n mart ay›nda 24 adet HE.111 uça¤›n›n al›m›na karar verilmifltir. 16 uçak 1937 y›l›nda, 8 uçak ise 1938 y›l›nda teslim al›nm›flt›r. Uçaklar›n tamam› 1’inci Tayyare Alay›’na ba¤l› 1’inci Tayyare Taburunun 1’inci ve 2’nci Tayyare Bölükleri ile 2’nci Tayyare Taburunun 3’üncü ve 4’üncü Tayyare Bölüklerinde görevlendirilmifltir. 1940 y›l›nda Baltimore uçaklar›n›n envantere girmesinden sonra 3’üncü Tayyare Alay›’nda B-24 ve Martin W-139 uçaklar› ile birlikte stratejik bombard›man ve keflif görevlerinde kullan›lm›flt›r. Hizmette oldu¤u süre içerisinde düzenli yedek parça ak›fl› olmad›¤›ndan, yedek parça ihtiyac› ‹ngiltere üzerinde düflürülen Alman uçaklar›ndan sökülen parçalarla, ‹ngiltere’den sa¤lanm›flt›r. Türk personel taraf›ndan “Hain Kel” olarak an›lan HE.111 uçaklar› 1946 y›l›nda Mosquito uçaklar›n›n servise girmesi ile hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 90

HEINKEL HE. 111 F-1

MARTIN 139 WT
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve Bombard›man
The Gleen L. Mart›n Company / ABD 2 Motor (1000 Beygir Gücü, Cylone SGR-1820 G3) 4391 kg. 7439 kg. 13.64 m. 21.49 m. 4.70 m. Benzin 392 ABD Galon 343 km/s 1.5 Saat 477 km. 7375 m. 3 Adet 7.62 mm. Makineli Tüfek, 1000 kg. Bomba 3 2559 kg.

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici

l

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1934 1935 1937 1946 20

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Martin 139 WT uça¤›, uzun menzilli keflif ve bombard›man uça¤›d›r. 1936 y›l›nda ‹talyan Diktatör Mussolini’nin Türkiye’yi tehdit eden ve toprak talebinde bulunan beyanatlar› üzerine Atatürk’ün emri ile ‹talya’ya kadar gidip gelebilecek menzile ve zaman›n avc› uçaklar› taraf›ndan yakalanmamas›n› sa¤layacak h›za sahip bir bombard›man uça¤› aray›fl›na bafllanm›flt›r. 1936 y›l›nda Amerika’ya gönderilen ekip taraf›ndan Martin 139W uçaklar›n›n al›m›na karar verilmifltir. Yzb. Enver AKO⁄LU’nun tavsiye etti¤i tadilatlar fabrika taraf›ndan yap›larak uçaklara Türkiye’ye özel anlam›nda Martin 139 WT ad› verilmifltir. 1937 y›l›nda envantere giren Martin 139WT uçaklar› bafllang›çta Çorlu’da yeni kurulan 5’inci Tayyare Alay K.l›¤›na ba¤l› 9’uncu Tayyare Taburu’nun 55’inci ve 56’nc› Tayyare Bölüklerinde görev alm›flt›r. Çorlu Meydan›ndan ço¤unlukla Karadeniz üzerinde keflif görevlerinde kullan›lm›flt›r. 1942 y›l›nda Eskiflehir’e intikal eden Martin 139 WT uçaklar› 4’üncü Tayyare Bölü¤ü’nde uzun menzilli keflif uça¤› olarak ve ‹rtibat Bölü¤ü’nde nakliye uça¤› olarak 1946 y›l›na kadar görev yapm›flt›r.
S: 91

MARTIN 139 WT

VULTEE V-11 GBT
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici Airplane Development Comparation / ABD Tek Motor (850 Beygir Gücü, SR-1820-F-52) 2307 kg. 3859 kg. 11.43 m. 15.25 m. 3.05 m. Benzin 840 kg. 386 km/s 5 Saat 7820 m. Kanatlarda 6 sabit, gövdede 1 hareketli Makineli Tüfek 1300 lb. Bomba 2 1550 kg.

l

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1933 1933 1937 1948 40

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Vultee V-11 GBT uça¤›, keflif ve bombard›man uça¤›d›r. 1936 y›l›nda A.B.D.’de incelemelerde bulunan Türk heyeti taraf›ndan be¤enilmifl ve sat›n al›nmas›na karar verilmifltir. Heyette yer alan Yzb. Enver AKO⁄LU’nun fikirleri do¤rultusunda tadil edilen uçaklara Türkiye’ye özel anlam›nda “T” harfi eklenerek Vultee V-11GBT ad› verilmifltir. Vultee V-11GBT uçaklar› bafllang›çta Diyarbak›r 2’nci Tayyare Alay›na ba¤l› 27’nci, 28’inci, 44’üncü ve 48’inci Tayyare Bölük’lerinde görev yapm›flt›r. 1944’de Kütahya’da konufllu bulunan 101’inci ve 103’üncü Keflif Bölüklerinde görevlendirilen uçaklar, 1947-1948 y›llar› aras›nda Bal›kesir 9’uncu Tayyare Alay›na ba¤l› 1’inci ve 2’nci Tayyare Bölük’lerinde de görev yapm›flt›r. Vultee V-11GBT uçaklar› 1948 y›l›nda P-47 uçaklar›n›n geliflinden sonra hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r. Dünyan›n ilk kad›n savafl pilotu olan Sabiha GÖKÇEN taraf›ndan 17-22 Haziran 1938 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen Balkan Turu, TC-SGD isimli Vultee V-11 GBT uça¤› ile yap›lm›flt›r.
S: 92

VULTEE V-11 GBT

KOOLHOVEN FK-49 A
Kullan›m Amac›
l

Harita

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 250 kg. 240 km/s 4 Saat 1000 km. 6700 m. 11.40 m. 16.00 m. 3 m. Benzin
l

Koolhoven Viegtuigen / HOLLANDA 2 Motor (305 Beygir Gücü, Ranger V-770B-4) 1845 kg. 2730 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1934 1935 1938 1942 1

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük 4 885 kg.

Koolhoven FK-49 A uça¤›, 4 kiflilik harita uça¤›d›r. Hollanda Koolhoven firmas›n›n özellikle foto¤raf ve haritac›l›k için gelifltirdi¤i bir uçakt›r. Hollanda taraf›ndan üretilen 7 uçaktan 1 tanesini 07 Haziran 1938 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri alm›flt›r. Harita Genel Komutanl›¤›’nda harita uça¤› olarak görev yapan uçak, 1942 y›l›nda motorunda yang›n ç›kmas› sonucu düflmüfltür.

S: 93

KOOLHOVEN FK-49 A

SUPERMARINE WALRUS Mk.II
Kullan›m Amac›
l

Deniz Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 150 Galon 200 km/s 6.5 Saat 966 km. 5640 m. 2 Makineli Tüfek (4X50 kg., 8X10 kg. bomba) 4 11.45 m. 13.97 m. 4.65 m. Benzin
l

The Supermarine Aviation Works Ltd. / ‹NG‹LTERE Tek Motor (835 Beygir Gücü, Pegasus-6) 2223 kg. 3266 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1935 1935 1937 1947 6

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Supermarine Walrus Mk.II uça¤›, tekne gövdeli deniz keflif ve bombard›man uça¤›d›r. Uzun süredir hizmette olan Savoia uçaklar›n›n de¤ifltirilmesi amac›yla 1937 y›l›nda Milli Bütçe imkanlar›yla 6 adet Supermarine Walrus Mk.II uça¤› siparifl edilmifltir. 1938 Nisan’›nda gelen uçaklar 11’inci Deniz Tayyare Bölü¤ünde görevlendirilmifltir. 1943 y›l›nda Deniz Tayyare Taburlar›n›n la¤vedilmesinden sonra 105’inci Torpido Bombard›man Grup Komutanl›¤›nda görevlendirilen Supermarine Walrus Mk.II uçaklar› 1947 y›l›n›n Ocak ay›nda hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 94

SUPERMARINE WALRUS Mk.II

HAWKER HURRICANE
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 267 kg. 536 km/s 2.15 Saat 9150 m. 2 Adet Top, 4 Adet Makineli Tüfek 1 9.45 m. 12.2 m. 4.04 m. Benzin
l

Hawker Aircraft Ltd. / ‹NG‹LTERE Tek Motor (1030 Beygir Gücü, Rolls-Royse) 2535 kg. 2996 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› Hurricane Mk.I Hurricane Mk.IIb Hurricane Mk.IIc Hurricane Mk.IIc/R Toplam 1936 1936 1939 1946 35 38 47 44 164

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Hawker Hurricane uça¤›, tek kiflilik av uça¤›d›r. Türk Hava Kuvvetleri envanterine dört farkl› modelde toplam 164 adet Hawker Hurricane uça¤› girmifltir. 1939-1943 y›llar› aras›nda 35 adet Mk.I, 1942 – 1943 y›llar›nda 38 adet Mk.IIb, 1943 y›l›nda 47 adet MK.IIc model uçak envantere girmifltir. Hurricane uçaklar› 1’inci, 2’nci, 3’üncü, 42’nci, 57’nci, 53’üncü ve 58’inci Av Bölüklerine tahsis edilmifltir. 44 adet Hurricane Mk.IIC/R keflif uça¤› 1944 y›l›nda hizmete girmifl ve 101’inci, 102’nci ve 103’üncü Hava Keflif Gruplar›nda görev yapm›flt›r. Hurricane uçaklar› 1946 y›l›nda P-47 “Thunderbolt uçaklar›n›n envantere girmesi ile hizmet d›fl› kalm›fllard›r.

S: 95

HAWKER HURRICANE Mk.I

MORANE SAULNIER M.S. 406 C
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 122 kg. 500 km/s 3.5 Saat 9800 m. 1X20 mm. Top, 4X7.9 mm. Makineli Tüfek, 1 Top 1 8 m. 10.7 m. 2.7 m. Benzin
l

Aeroplanes Morane Saulnier / FRANSA Tek Motor (860 Beygir Gücü, Hispano-Suzia) 1776 kg. 2240 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1936 1936 1939 1945 40

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Morane Saulnier M.S. 406 C uça¤›, tek kiflilik av uça¤›d›r. Envantere 40 adet Morane Saulnier M.S. 406 C uça¤› girmifltir. ‹lk 30 uçak 14 Kas›m 1939 tarihinde gemi ile ‹stanbul’a getirilmifl ve Yeflilköy’de monte edilerek Kütahya Meydan›n’da, konufllu 4’üncü Tayyare Alay› 11’inci Tayyare Taburu 43’üncü ve 58’inci Av Bölüklerinde P.Z.L. P-24 uçaklar›n›n yerini alm›flt›r. Son 10 uçak Mart 1940 tarihinde gelmifl ve montaj› Kütahya’da yap›lm›flt›r. ‹lk gelen 30 uçak silahs›z geldi¤inden bu uçaklar›n silahlar› ikinci sevkiyatta gönderilmifltir. 4’üncü Tayyare Alay›n›n 1942 y›l›nda Merzifon Meydan›na intikali s›ras›nda 58’inci Av Bölü¤ü Gaziemir Meydan›’na konufllu bulunan 7’nci Tayyare Taburu’na kat›lm›flt›r. Merzifon‘a intikal eden 43’üncü Av Bölü¤ünün M.S. 406 uçaklar› Curtiss Hawk II uçaklar› ile de¤ifltirilmifltir. 1943 y›l›nda aktif av uça¤› görevinden al›nan Morane Saulnier M.S. 406 C uçaklar› 1945 y›l›na kadar Eskiflehir Hava Okulu’nda e¤itim uça¤› olarak görev yapm›flt›r.
S: 96

MORANE SAULNIER M.S. 406 C

SUPERMARINE SPITFIRE
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹ (Spitfire Mk.IX Modeli)
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici Vickers - Armestrong, Ltd. / ‹NG‹LTERE Tek Motor (1470 Beygir Gücü, Rolls-Royce Merlin 70) 1887 kg. 2160 kg. 9.15 m. 11.25 m. 3.48 m. Benzin 170 Galon 80 Galon (kanat alt›nda) 640 km/s 12000 m. 4 Adet Makineli Tüfek, 2 Adet Top, 4 Adet 210 kg. Bomba 1 -

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
l

Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› Spitfire MK I a Spitfire MK V (R) Spitfire MK V b Spitfire MK V c Spitfire MK IX Spitfire MK XI Spitfire MK XIX Toplam

1936 1938 1938 1954 3 3 39 69 170 1 4 289

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Supermarine Spitfire uça¤›, tek kiflilik av uça¤›d›r. Türk Hava Kuvvetleri envanterine 7 Farkl› modelde toplam 289 adet Spitfire uça¤› girmifltir. Spitfire Mk.Ia uçaklar›ndan 1938 y›l›nda 15 adet siparifl edilmifltir. ‹kinci Dünya Savafl›n›n bafllamas› nedeniyle sadece 3 adet Mk.Ia hizmete girmifltir. Temmuz 1944 tarihinde 39 adet Spitfire Mk.IV, Aral›k 1944 tarihinde 69 adet Spitfire Mk.Vc ve fiubat 1945 tarihinde 3 adet Spitfire Mk.V(R) uça¤› hizmete girmifltir. Spitfire Mk.Vb ve Mk.Vc uçaklar› 5’inci Tayyare Alay› ve 6’nc› Tayyare Alay›’nda görevlendirilmifltir. Ocak 1947 ile fiubat 1948 tarihleri aras›nda 170 adet Spitfire Mk.IX uça¤› Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. Bafllang›çta 4’üncü, 5’inci, 7’nci ve 8’inci Tayyare Alay›’na tahsis edilen Spitfire Mk.IX uçaklar›n›n bir k›sm› 1949 y›l›nda 6’nc› Tayyare Alay›na transfer edilmifltir. Spitfire uçaklar› ‹kinci Dünya Savafl›ndan sonra Türk Hava Kuvvetlerinin standart av uça¤› olmufltur. 3 adet Spitfire Mk.V(R), 1 adet Spitfire Mk.XI ve 4 adet Spitfire Mk.XIX keflif uça¤›, Yüksek ‹rtifa Foto, Hava Keflif K›tas›nda hizmet vermifltir.
S: 97

SUPERMARINE SPITFIRE MK IX

AVRO ANSON Mk.I
Kullan›m Amac›
l

Keflif E¤itim ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 1230 kg. 302 km/s 4 Saat 5950 m. 1 Makineli Tüfek, 2 Adet 50 kg., 8 Adet 10 kg. Bomba 2 12.90 m. 17.20 m. 4 m. Benzin
l

Avro / ‹NG‹LTERE 2 Motor (310 Beygir Gücü, Armstrong Siddeley Cheetah IX) 2295 kg. 3525 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1937 1938 1940 1946 6

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Avro Anson Mk.I uça¤›, keflif e¤itim ve bombard›man uça¤›d›r. ‹ngiliz ve Türk hükümetleri aras›nda 8 Ocak 1940’da imzalanan anlaflma gere¤i toplam 25 adet Avro Anson sat›n al›nmas› planlanm›flt›r. Sadece 6 uçak 1940 y›l›nda gelmifl ve DeHavillant D.H.84 Dragon uçaklar›n›n yerini alarak makineli tüfek niflanc›s› e¤itimlerinde kullan›lm›flt›r. 1943 y›l›nda “Airspeed Oxford” uçaklar›n›n hizmete girmesinden sonra bombard›man e¤itim uça¤› olarak kullan›lan “Avro Anson Mk.I” uçaklar› 1946 y›l›nda hizmet d›fl› kalm›flt›r.

S: 98

AVRO ANSON Mk.I

CURTISS WRIGHT CW-22
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 68 ABD Galonu 322 km/s 3 Saat 6680 m. 2 Adet Makineli Tüfek 2 8.23 m. 10.67 m. 3.02 m. Benzin
l

The Curtis-Wright Corparation / ABD Tek Motor (450 Beygir Gücü, Wright R-975-28) 1185 kg. 1718 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› CW22 B CW22 R Toplam 50 50 100 1938 1938 1940 1949

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Curtiss Wright CW-22 uça¤›, iki kiflilik e¤itim uça¤›d›r. Türk Hava Kuvvetlerinin modern e¤itim uça¤› ihtiyac›n›n karfl›lanmas› amac›yla sat›n al›nm›flt›r. 1939 y›l›nda siparifl edilen uçaklar›n tamam› 1940 y›l›nda gelmifltir. Bir adet hafif makineli tüfe¤e sahip olan CW-22R uça¤› kamuflaj boyas› nedeniyle “Kara Falkon” olarak isimlendirilmifltir. CW-22R uça¤›na ilave olarak 1940 y›l›nda CW-22B modelinden 50 adet daha sat›n al›nm›flt›r. CW-22B uçaklar› Gümüfl rengi boyas› nedeniyle “Beyaz Falkon” olarak isimlendirilmifltir. A¤›rl›kl› olarak tekamül e¤itim uça¤› olarak kullan›lan Curtiss CW-22 uçaklar›, Uçufl Okulu 2’nci E¤itim Taburu 3’üncü Bölü¤ünde ve Tayyare Alaylar›nda e¤itim irtibat uça¤› olarak görev yapm›flt›r. CW-22 uçaklar› 1949’da T-6’lar›n envantere girmesi ile hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.
S: 99

CURTISS WRIGHT CW-22 B

FAIREY BATTLE Mk.I
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici The Fairey Aviation Co. Ltd. / ‹NG‹LTERE Tek Motor (1030 Beygir Gücü, Rolls-Royce Merlin-III) 3015 kg. 4895 kg. 12.85 m. 16.46 m. 4.72 m. 87 Oktan Benzin (D.T.D.-230) 790 kg. -

l

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl 1936 1937 1940 1947 30

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Miktar› 414 km/s 5 Saat 7600 m. 1 Adet 0.303 Browning Makineli Tüfek, 2 Adet 0.303 Vickers Makineli Tüfek, 4 Adet 250 lb. Bomba, 500 lb. Bomba 3 -

Fairey Battle Mk.I uça¤›, keflif ve bombard›man uça¤›d›r. 1940 y›l›nda Türkiye ile ‹ngiltere aras›nda Londra’da imzalanan antlaflma gere¤i y›ll›k %4 faiz ve 20 y›ll›k geri ödeme ile 30 adet Fairey “Battle” uça¤› al›nmas›na karar verilmifltir. Polonya için üretilen ve da¤›t›m için gemi ile yola ç›kan 30 adet Fairey “Battle” uçaklar› Polonya’n›n Almanya taraf›ndan iflgal edilmesi nedeniyle geminin rotas› çevrilerek 02 fiubat 1940 tarihinde Türkiye’ye teslim edilmifltir. 2’nci Talim Taburu ve 3’üncü Talim Taburu’nda hafif bombard›man/keflif uça¤› olarak görevlendirilen bu uçaklar 1944 y›l›nda Martin 187 Baltimore uçaklar› ile de¤ifltirilerek Hava Okulu’na transfer edilmifltir. Buradaki görevleri 1947 y›l›na kadar sürmüfl ve AT-11’lerle de¤ifltirilmifllerdir.
S: 100

FAIREY BATTLE Mk.I

HENRIOT H-182
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 152 kg. 190 km/s 3.5 Saat 600 km. 6000 m. Silahs›z 2 7.22 m. 12 m. 3.15 m. Benzin
l

Compangnie Avions Henriot / FRANSA Tek Motor (140 Beygir Gücü, Renault “Bengali”) 520 kg. 924 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1935 1935 1940 1945 36

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Henriot H-182 uça¤›, keflif ve e¤itim uça¤›d›r. 36 adet Henriot-182 1940 y›l›n›n ‹lkbahar›nda Türk Hava Kuvvetlerine kat›lm›flt›r. ‹lk gelen 19 uçak cephe keflif görevleri için kamuflaj boyal›, di¤er uçaklar ise e¤itim uça¤› olarak gümüfl renginde gelmifltir. K›sa bir süre Hava Okulu’nda e¤itim uça¤› olarak görev yapan Henriot H-182 uçaklar›, 1943 y›l›ndan sonra Tayyare Alaylar›nda irtibat uça¤› olarak kullan›lm›flt›r. Henriot H-182 uçaklar› 1945 y›l›nda hizmet d›fl› kalm›flt›r.

S: 101

HENRIOT H-182

WESTLAND LYSANDER Mk.I
Kullan›m Amac›
l

Keflif ve E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 336 km/s 4 Saat 6553 m. 2 Adet Makineli Tüfek, 500 lb. Bomba 2 9.15 m. 15.25 m. 3.35 m. l

Westland Aircraft / ‹NG‹LTERE Tek Motor (903 Beygir Gücü, Gipsy Major-1) 2060 kg. 3057 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1936 1936 1942 1948 36

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Westland Lysander uça¤›, keflif ve e¤itim uça¤›d›r. Türk Hava Kuvvetleri envanterine 36 adet Lysander Mk.II uça¤› girmifltir. ‹lk 12 uçak Mart 1942 tarihinde deniz yoluyla ‹stanbul’a getirilerek Westland firmas›n›n teknisyenlerinin gözetiminde Türk teknisyenler taraf›ndan monte edilmifltir. Di¤er 24 uçak Eskiflehir’de monte edilmifltir. Lysander Mk.II uçaklar› e¤itim ve keflif uça¤› olarak Hava Akademisi Keflif Taburu 1’inci ve 2‘nci Bölükler, Hava Okulu Keflif Taburu ve At›fl Okulu Keflif Taburu 1’inci ve 2’nci Bölükler, 102’nci Keflif Grubu 2’nci Tayyare Bölü¤ü ve 9’uncu Tayyare Alay› 4’üncü Tayyare Bölü¤ünde görev yapm›flt›r. Lysander Mk.II uçaklar› 1948 y›l›nda P-47D uçaklar›n›n gelifli ile birlikte hizmet d›fl› kalm›flt›r.
S: 102

WESTLAND LYSANDER Mk.II

AIRSPEED OXFORD
Kullan›m Amac›
l

E¤itim ve Nakliye

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 625 kg. 182 kg. 291 km/s 4 Saat 1022 km. 7080 m. Silahs›z 6 962 kg. 10.5 m. 16.25 m. 3.3 m. Benzin
l

Airspeed Ltd. / ‹NG‹LTERE 2 Motor (375 Beygir Gücü, Armstrong-Siddeley) 2492 kg. 3450 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› Oxford Mk. I Oxford Mk. II Oxford Consul Toplam 70 10 2 82 1937 1937 1941 1952

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Airspeed Oxford uça¤›, e¤itim ve nakliye uça¤›d›r. Mk.I, Mk.II ve Consul tiplerinde toplam 82 adet Airspeed Oxford uça¤› Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. Airspeed Oxford Mk.I uçaklar› 1941 y›l›nda hizmete girmifl ve çok motorlu e¤itim uça¤› olarak kullan›lm›flt›r. 1946 y›l›nda da e¤itim, ambulans ve VIP nakliye uça¤› olarak kullan›lmak üzere 10 adet Oxford Mk-II ve 2 adet Consul sat›n al›nm›flt›r. 10 adet Airspeed Oxford Mk-II uça¤› ambulans uça¤› olarak kullan›lm›flt›r. Airspeed Oxford Consul uçaklar› komuta kontrol uça¤› olarak da kullan›lm›fllard›r. 1949’dan itibaren AT-11’ler ile de¤ifltirilmeye bafllanan Airspeed Oxford uçaklar› 1952 y›l›na kadar hizmette kalm›flt›r.

S: 103

AIRSPEED OXFORD Mk.I

MILES MAGISTER
Kullan›m Amac›
l

E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici Philips and Powis Aircraft Co.Ltd. / ‹NG‹LTERE Tek Motor (130 Beygir Gücü, De Havilland Gipsy Major) 563 kg. 828.5 kg. 7.50 m. 10.31 m. 2.3 m. Benzin 210 km/s 3.5 Saat 5490 m. Silahs›z 2 l

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi - ‹ngiltere/ Türkiye Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› Miles Magister Mk.I Miles Magister Mk.Ia Toplam 96 20 116 1936/1938 1936 1941 1960

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Miles Magister uça¤›, iki kiflilik e¤itim uça¤›d›r. Türk Hava Kuvvetleri envanterine toplam 116 adet Miles Magister uça¤› girmifltir. 70 Adet Miles Magister uça¤› haz›r al›m olarak 1941-1942 y›llar›nda envantere girmifltir. Kayseri Tayyare Fabrikas› Miles Magister lisans hakk›n› sat›n alarak, 1941 y›l›nda 5 adet, 1942 y›l›nda 21 adet Miles Magister uça¤› imal etmifltir. Uça¤›n lisans alt›nda üretim haklar› 1942 y›l›nda Türk Hava Kurumu’na devredilmifl ve Türk Hava Kurumu’nun Ankara’daki fabrikas›nda 1944 y›l›nda 20 adet Miles Magister uça¤› imal edilmifltir. Hava Okulu 1’inci Talim Taburu 1’inci ve 2’nci Bölükler taraf›ndan 1942-1950 y›llar› aras›nda ve Hava Harp Okulu taraf›ndan da 1951-1960 aras› y›llar› aras›nda e¤itim uça¤› olarak kullan›lan Miles Magister uçaklar›n›n 60 adedi de¤iflik zamanlarda Türk Hava Kurumu’na devredilmifltir. Kalan uçaklar 1960 y›l›nda hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 104

MILES MAGISTER MK.I

CONSOLIDATED B-24 D “LIBERATOR”
Kullan›m Amac›
l

Uzun Menzilli Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 485 km/s 12.5 Saat 8512 m. 10 Adet Makineli Tüfek, 3616 kg. Bomba 2 Pilot, 12 Mürettebat 20.2 m. 33.5 m. 5.5 m. Benzin
l

The Consolidated Aircraft Corporation / ABD 4 Motor (1200 Beygir Gücü, R1830-S4C4-G) 15863 kg. 25312 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1941 1941 1942 1946 5

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Consolidated B-24D uça¤›, uzun menzilli bombard›man uça¤›d›r. ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda 1942 ve 1943 y›llar›nda Amerikan Hava Kuvvetleri taraf›ndan Yugoslavya petrol bölgesi Polesti’ye yap›lan hava sald›r›lar› sonunda 11 adet B-24D a¤›r bombard›man uça¤› çeflitli sebeplerle Türkiye’ye zorunlu inifl yapm›flt›r. ‹lk 4 uçak 12 Haziran 1942 tarihinde di¤er 7 uçak ise 1 A¤ustos 1943 tarihinde Türkiye’ye zorunlu inifl yapm›flt›r. El konulan bu uçaklardan kullan›labilecek durumda olan 5 uçak Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmifltir. ‹lk baflta Eskiflehir’de konufllu 1’inci Tayyare Alay› 9’uncu Tayyare Taburu 2’nci Tayyare Bölü¤ünde görevlendirilen uçaklar, daha sonra Alman He-111F1 uçaklar› ile birlikte 2’nci Tayyare Taburu 3’üncü Tayyare bölü¤ünde görev yapm›flt›r. 1 B-24D uça¤› komuta kontrol uça¤› olarak tadil edilmifltir. B-24D uçaklar› 1946 y›l› sonlar›nda hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.
S: 105

CONSOLIDATED B-24 “LIBERATOR”

CURTISS P-40
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹ (P-40C)
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 575 km/s 2.5 Saat 8175 m. 3 Makineli Tüfek 1 9.6 m. 11.3 m. 3.2 m. Benzin
l

The Curtis-Wright Corparation / ABD Tek Motor (1000 Beygir Gücü, Alliso V-1710) 2443 kg. 3082 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› P-40 C Mk.IIB P-40 D Mk.I Toplam 42 24 66 1940 1940 1942 1947

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

P-40 uça¤›, tek kiflilik av uça¤›d›r. 42 adet Curtiss P-40C Tomahawk Mk.IIB ve 24 adet Curtis P-40D Kittyhawk Mk.I uça¤› olmak üzere toplam 66 adet P-40 uça¤› Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. Curtiss P-40C Tomahawk uça¤› Mart 1942 tarihinde Türkiye’ye gelmifltir. ‹lk P-40D Kittyhawk uça¤› ise 31 Mart 1943 tarihinde Türkiye’ye gelmifltir. 6’nc› Tayyare Alay› 2’nci Tayyare Taburuna ba¤l› 3’üncü ve 4’üncü Tayyare Bölüklerinde görev yapm›flt›r. Gaziemir Meydan›nda konufllu 3’üncü Tayyare Alay›na ba¤l› olarak yeni kurulan 14’üncü Tayyare Taburunda görev yapm›flt›r. 1944 y›l›ndan itibaren Spitfire Mk.V uçaklar› ile de¤ifltirilen Curtiss P-40D Kittyhawk uçaklar› 1947 y›l›na kadar e¤itim uça¤› olarak kullan›lm›flt›r.

S: 106

P-40 C MK.II B TOMAHAWK

FOCKE WULF FW-190 A-3
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 115 Galon 10 Galon 522 km/s 3.5 Saat 11300 m. 2 Adet 7.9 mm. Makineli Tüfek, 2 Adet 20 mm. Top, 500 kg.’l›k Tek Bomba 1 8.84 m. 10.5 m. 3.3 m. Benzin
l

Focke-Wulf Flugzeugwerke / ALMANYA Tek Motor (1210 Beygir Gücü, BMW-801 D) 2845 kg. 3895 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1941 1941 1943 1947 72

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Focke Wulf FW-190 A-3 uça¤›, av uça¤›d›r. 1941 y›l›nda Almanya ile yap›lan ticaret anlaflmas› sonucunda 72 adet FW-190 A-3 uça¤› sat›n al›nm›flt›r. Mart – A¤ustos 1943 tarihleri aras›nda Türkiye’ye getirilen FW-190 A-3 uçaklar› Türkiye’de ilk uçuflunu 10 Haziran 1943 tarihinde Bursa Meydan›nda yapm›flt›r. Bursa Meydan›nda konufllu olan 5’inci Tayyare Alay›n›n 1’inci, 2’nci, 3‘üncü ve 4’üncü Tayyare Bölüklerinde görevlendirilmifltir. ‹stanbul Sar›gazi Meydan›na intikal ederek ‹stanbul’un hava savunmas› görevini de üstlenen FW-190 A-3 uçaklar› arka tekeri ve gaz kolu yüzünden s›k›nt› yaflam›flt›r. FW-190 A-3 uçaklar››n son uçuflu T¤m. Orhan AKSU taraf›ndan Kas›m 1947 tarihinde yap›lm›fl ve bu tarihten sonra hizmetten ç›kar›lm›flt›r.
S: 107

FOCKE WULF FW-190 A-3

MILES MASTER
Kullan›m Amac›
l

E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici Philips and Powis Aircraft Co.Ltd. / ‹NG‹LTERE Tek Motor (870 Beygir Gücü, Bristol Mercury XX) 1875 kg. 2412 kg. 9 m. 11.9 m. 2.86 m. Benzin 384 km/s 3 Saat 8540 m. Silahs›z 2 -

l

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› Miles Master Mk.II Miles Master Martinet Toplam 20 7 27 1940 1940 1943 1948

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Miles Master uça¤›, iki kiflilik e¤itim uça¤›d›r. 20 adet Miles Master Mk.II ve 7 adet Miles Master Martinet olmak üzere toplam 27 adet Miles Master uça¤› Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. Geliflmifl av e¤itim uça¤› olarak ilk planlamada 100 adet Miles Master uça¤› al›nmas› planlanm›flt›r. Temmuz 1943 tarihinde ilk 7 Miles Master Mk.II uça¤› gemi ile Türkiye’ye getirilmifltir. 18-20 Mart 1945 tarihleri aras›nda hedef çekme uça¤› olarak 7 adet Miles Master Martinet uça¤› ve ayn› y›l içinde 13 adet Miles Master Mk.II Türkiye’ye gelmifltir. Türk Hava Kuvvetleri taraf›ndan Curtiss CW-22 uçaklar›n›n av e¤itim uça¤› olarak daha baflar›l› bulunmas› üzerine 73 tane daha Miles Master uça¤› al›m›ndan vazgeçilmifltir. Miles Master uçaklar› hava hedefi çekme, e¤itim ve irtibat görevlerinde kullan›lm›fl ve 1948 tarihinde T-6C “Harvard” uçaklar›n›n envantere girmesi ile birlikte hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 108

MILES MASTER

BRISTOL BEAUFORT Mk.II
Kullan›m Amac›
l

Torpido ve Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 490 km/s 3 Saat 5300 m. 3 Adet Makineli Tüfek, 675 kg. Bomba 3 13.41 m. 17.63 m. 4.30 m. Benzin
l

The Bristol Aeroplane Co. / ‹NG‹LTERE 2 Motor (1065 Beygir Gücü, Bristol Taurus) -

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1939 1940 1944 1947 32

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Bristol Beaufort Mk.II uça¤›, torpido ve bombard›man uça¤›d›r. Uçaklar 1944 y›l› Mart ay›nda M›s›r’dan uçarak Türkiye’ye getirilmifltir. 105’inci Torpido Bombard›man Grubu’nun iki taburda Bristol Blenheim Mk.V uçaklar›n›n yerini alm›flt›r. Bristol Beaufort Mk.II 1947 y›l›nda Bristol Beaufighter TF Mk.X uçaklar› ile de¤ifltirilerek hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 109

BRISTOL BEAUFORT Mk.II

MARTIN 187 BALTIMORE Mk.V
Kullan›m Amac›
l

Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 255 ABD Galonu 491 km/s 4.5 saat 7.100 m. 4 Makineli Tüfek, 2 Top, 2000 kg. Bomba 4 17.78 m. 18.69 m. 5.41 m. Benzin
l

The Gleen L. Martin Com. / ABD 2 Motor (1660 Beygir Gücü, Wright GR-2600-A5B Cyclone) 7013 kg. 10521 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1940 1940 1944 1950 72

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Martin 187 “Baltimore” Mk.V uça¤›, 4 kiflilik bombard›man uça¤›d›r. Martin 187 “Baltimore” Mk.V uçaklar› 21 A¤ustos–12 Kas›m 1944 tarihleri aras›nda envantere girmifltir. 1’inci ve 2’nci Hava Alaylar›nda görevlendirilmifltir. Temmuz 1947 tarihinde 1’inci Hava Alay›ndaki görevli Martin 187 “Baltimore” Mk.V uçaklar›, DeHavilland Mosquito uçaklar› ile de¤ifltirilmifltir. 01 May›s 1947 tarihinde 2’nci Hava Alay›n›n Diyarbak›r’a intikalinden sonra bu alay›n 2’nci Tayyare Taburunda görevli Martin 187 “Baltimore” Mk.V uçaklar› da DeHavilland Mosquito uçaklar› ile de¤ifltirilmeye bafllanm›fl ve 1949 y›l›nda 2’nci Hava Alay› 1’inci Tayyare taburunda görevli Martin 187 “Baltimore” Mk.V uçaklar›n›n, B-26 uçaklar› ile de¤ifltirilmesi sonucu Martin 187 “Baltimore” Mk.V uçaklar› 1950 y›l›nda hizmet d›fl› kalm›flt›r.

S: 110

MARTIN 187 BALTIMORE Mk.V

C-47 DAKOTA
Kullan›m Amac›
l

Nakliye

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 1604 Galon 0.22 Mach 8 Saat 6080 m. 5 19.61 m. 29.90 m. 4.19 m. Ana: 17.00 16, Arka: 900-6.10 100/145 Oktan
l

Mc.Donnel Aircraft Comp. / ABD 2 Motor (1200 Beygir Gücü, R-1830-90/92) 8045 kg. 14012 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1941 1942 1946 1998 110

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

C-47 Dakota uça¤›, nakliye uça¤›d›r. Türk Hava Kuvvetlerine 52 y›l hizmet veren C-47 uçaklar› en uzun süre envanterde kalan uçak özelli¤ine sahiptir. Türk Hava Kuvvetleri envanterine toplam 110 adet C-47A/B uça¤› girmifltir. 1946 y›l›nda Türk Hava Kuvvetleri Milli Bütçe imkanlar› ile ‹ngiltere’den 18 adet C-47A sat›n al›nm›fl ve 1948 y›l›nda hizmete girmifltir. A.B.D. Askeri Yard›m› kapsam›nda 81 adet C-47A/B Türk Hava Kuvvetleri’ne devredilmifltir. Bu uçaklar 13 A¤ustos 1948 ile 24 Nisan 1949 tarihleri aras›nda envantere girmifltir. Türk Hava Kuvvetlerine son kat›lan C-47 uçaklar› 1966-1978 aras› ikisi Libya’dan, biri Devlet Hava Meydan ‹flletmesi’nden, biri Maden Tetkik Arama’dan, biri Amerika Birleflik Devletleri’nden ve 6 adedi de komuta kontrol uça¤› olarak kullan›lmak üzere Türk Hava Yollar›’ndan al›nm›flt›r. Son uçuflunu 8 Ocak 1998 tarihinde yapan C-47 uçaklar›, 221, 222, 223, 224 ve 225’inci Filo Komutanl›klar› ile E¤itim ‹rtibat K›ta Komutanl›klar›nda görev yapm›flt›r. 10 fiubat 1948 ile 13 Kas›m 1997 tarihleri aras›nda görev yapan 43-15263 seri numaral› C-47 uça¤›, 49 y›l 9 ay 3 gün hizmet süresi ile Türk Hava Kuvvetlerine en uzun süre hizmet veren uçak olma özelli¤ine sahiptir.
S: 111

C-47 DAKOTA

BRISTOL BEAUFIGHTER TF.MK.X
Kullan›m Amac›
l

Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 188 Galon 87 Galon 514 km/s 2816 km. 9150 m. 4 Adet 20 mm. Top, 6 Adet Makineli Tüfek 3 3269 kg. 12.6 m. 17.65 m. 4.84 m. Benzin The Bristol Aeroplane Co. / ‹NG‹LTERE 2 Motor (1725 Beygir Gücü, Hercules-XVI) 7072 kg. 11521 kg.
l

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1942 1942 1947 1951 74

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Bristol Beaufighter TF.Mk.X uça¤›, üç kiflilik bombard›man uça¤›d›r. 24 adet Bristol Beaufighter TF.Mk.X uça¤› Nisan – A¤ustos 1947 tarihleri aras›nda Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. Köseköy Meydan›nda konufllu 105’inci Torpil Grubu’nda görevlendirilen uçaklar Bristol Beaufort uçaklar›n›n yerini alm›flt›r. 23 A¤ustos 1947 tarihinde 105’inci Torpil Grubu’nun la¤vedilmesi üzerine Afyon’da konufllu 10’uncu Keflif Alay›na verilmifltir. Afyon Meydan irtifas›n›n 2000 feet olmas› nedeniyle kalk›fl performans› düflen Bristol Beaufighter TF.Mk.X uçaklar› Eskiflehir Meydan›nda depolanm›flt›r. 1948’de B-26’lar›n gelmesi ile 1951 y›l›nda hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 112

BRISTOL BEAUFIGHTER TF.MK.X

DE HAVILLAND MOSQUITO
Kullan›m Amac›
l

Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 645 km/s 3.30 Saat 1545 km. 10980 m. 4 Makineli Tüfek, 1000 kg. Bomba, 5 Roket 2 12.4 m. 16.5 m. 5.26 m. Benzin
l

The De Havilland Aircraft Co. / ‹NG‹LTERE 2 Motor (1640 Beygir Gücü, Rolls Royce, Merlin) 21000 Lb. -

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› Mosquito T Mk.III Mosquito FB Mk.IV Toplam 10 122 132 1941 1942 1947 1953

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

De Havilland Mosquito uça¤›, iki kiflilik bombard›man uça¤›d›r. Türk Hava Kuvvetleri envanterine 122 adet De Havilland Mosquito FB Mk.IV ve 10 adet De Havilland Mosquito Mk.III uça¤› olmak üzere toplam 132 uçak envantere girmifltir. Ocak 1947 ile Nisan 1948 tarihleri aras›nda envantere giren uçaklar; 1’inci, 2’nci ve 3’üncü Tayyare Alaylar›nda görevlendirilmifltir. 1952 y›l›nda Hv.K.K.l›¤›n›n Üs ve Filo sistemine geçmesi ile birlikte Eskiflehir Meydan›nda konufllu 1’inci Tayyare Alay›n›n ad› 1’inci Hava Üs K.l›¤› olarak de¤ifltirilmifl ve De Havilland Mosquito uçaklar› 111’inci ve 112’nci Filo Komutanl›klar›nda görevlendirilmifltir. DeHavilland Mosquito uçaklar› Ocak 1953 tarihinde F-84G Thunderjet uçaklar›n›n envantere girmesi ile birlikte hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.
S: 113

DE HAVILLAND MOSQUITO T Mk.III

BEECHCRAFT 18 S
Kullan›m Amac›
l

E¤itim ve ‹rtibat

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 206 Galon 360 km/s 4.5 Saat 7900 m. 10.43 m. 14.53 m. 2.48 m. Benzin
l

Beechcraft / ABD 2 Motor (450 Beygir Gücü, Pratt&Whitney R-985 AN-1) 2785 kg. 3930 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› Beechcraft D-18 S Beechcraft E-18 S Toplam 3 2 5 1947 1983

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük 6 -

Beechcraft 18 S uça¤›, e¤itim ve irtibat uça¤›d›r. 2 adet Beechcraft D-18 S uça¤› A.B.D Askeri Yard›m› kapsam›nda 02 Mart 1947 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. ‹rtibat Nakliye Bölü¤ü’ne tahsis edilen Beechcraft D-18 S uçaklar› foto-topo¤rafi görevlerinde kullan›lm›flt›r. “TC-1HRT” ve “TC-2HRT” isimleri ile tecil edilen uçaklar 1948 y›l›nda 10’uncu Tayyare Alay› 4’üncü Tayyare Bölü¤üne verilmifltir. 1951 y›l›nda 224’üncü Filo Komutanl›¤›na tahsis edilen Beechcraft D-18 S uçaklar› 1959 y›l›nda hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r. 1959’da bir adet Beechcraft E-18 S uça¤› sat›n al›nm›fl ve 224’üncü Filo Komutanl›¤›na tahsis edilmifltir. 1975 y›l›nda 1 adet Beechcraft D-18 S ve 1 adet Beechcraft C-45 modelinde 2 adet sivil uçak sat›n al›nm›fl, bu uçaklardan biri kalibrasyon uça¤› olarak kullan›lm›flt›r. Harita ve kalibrasyon görevlerinde kullan›lan son uçaklar 02 fiubat 1983 tarihinde hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.
S: 114

BEECHCRAFT D-18S TWIN BEECH

BEECHCRAFT AT-11 ‘Kansan”
Kullan›m Amac›
l

E¤itim ve ‹rtibat

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 206 Galon 350 km/s 4.30 Saat 6500 m. E¤itim için Makineli Tüfek 2 10.59 m. 14.49 m. 2.97 m. Ana: 33, Bek: 12X5.3 100-110 Oktan
l

Beach Air Craft Corp. / ABD 2 Motor (450 Beygir Gücü, Pratt&Whitney R-985 AN-1) 335 kg. 600 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1942 1942 1948 1983 127

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Beechcraft AT-11 uça¤›, e¤itim irtibat uça¤›d›r. A.B.D. Askeri Yard›m› olarak toplam 127 adet AT-11 uça¤› Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. Uçaklar›n tamam› 15 May›s 1948’de uçak gemisiyle Türkiye’ye getirilmifltir. Airspeed Oxford uçaklar›n›n yerini alan AT-11 uçaklar› ço¤unlukla e¤itim uça¤› olarak Eskiflehir Uçufl Okulu’nda görev yapm›flt›r. Ayr›ca Adana’da konufllu Bombard›man ve At›fl Okulu’nda e¤itim uça¤› ve tüm Hava Üslerinde irtibat uça¤› olarak görev yapm›flt›r. AT-11 uçaklar›, 20 A¤ustos 1958 tarihinde At›fl ve Bombard›man Okulu’nun kapat›lmas›ndan sonra hedef çekme ve irtibat uça¤› olarak kullan›lm›flt›r. Son 20 adet AT-11 uça¤› 21 Ekim 1983 tarihinde hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.
S: 115

BEECHCRAFT AT-11 “Kansan”

DOUGLAS B-26 “INVADER”
Kullan›m Amac›
l

Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici Mc.Donnel Douglas Aircraft Comp. / ABD 2 Motor (2100 Beygir Gücü, Pratt&Whitney, R-2800-71) 12247 kg. 14525 kg. 15.47 m. 21.35 m. 5.64 m. Benzin 552 km/s 7 Saat 7300 m. 8 Adet 0.50 inch Makineli Tüfek, 14 Adet 5 inch roket, 5000 lb. bomba 3 -

l

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› B-26 B B-26 C Toplam 28 17 45 1943 1944 1949 1958

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Douglas B-26 uça¤›, üç kiflilik bombard›man uça¤›d›r. ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda ABD yard›m› olarak 45 adet envantere girmifltir. ‹lk B-26 birli¤i Etimesgut Meydan›nda B-26 Taburu ad›yla kurulmufl ve fiubat 1949 tarihine kadar e¤itimlerini devam ettirmifltir. Daha sonra Diyarbak›r’da konufllu 2’nci Hava Alay›’n›n Martin 187 Baltimore uçaklar› B-26 uçaklar› ile de¤ifltirilmifltir. Afyon’da konufllu 10’uncu Keflif Alay›, ‹zmir’de konufllu Hava Bombard›man Okulu ve 2’nci Hava Üssü 121’inci Filo Komutanl›¤›nda bombard›man uça¤› olarak görev yapm›flt›r. 1952 y›l›ndan sonra Etimesgut Meydan›nda konufllu 223’üncü Filo Komutanl›¤›nda hedef çekme uça¤› ve Adana’da konufllu At›fl Okulunda e¤itim uça¤› olarak kullan›lm›flt›r. Son görev yeri Yeflilköy’de konufllu Harita Manfl K›taat›d›r. 1958 y›l›nda hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.
S: 116

DOUGLAS B-26 “INVADER”

T-6
Kullan›m Amac›
l

E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici North America Corp. / ABD Tek Motor (558 Beygir Gücü, R-1340) 2300 kg. 2568 kg. 8.99 m. 12.81 m. 3.58 m. Ana: 27 Beg: 121/2x41/2 100-115 Oktan 530 lt. 330 km/s 1200 km. 6550 m. Silahs›z 2 l

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› North American T-6C Harward II Harward II B North American SNJ-3 North American SNJ-4 North American LT-6G North American T6-G Noorduyn Mk.IIB North American Harward Mk.II Toplam 1940 1941 1948 1974 100 5 17 2 2 19 11 11 29 196

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

T-6 uça¤›, iki kiflilik e¤itim uça¤›d›r. T-6 uçaklar› envantere en fazla say›da giren pervaneli e¤itim uça¤› özelli¤ine sahiptir. 1948-1974 y›llar› aras›nda, 9 farkl› modelde, toplam 196 adet T-6 uça¤› Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. ‹lk olarak 02 A¤ustos 1948 tarihinde 100 adet T-6C uça¤› hizmete girmifltir. 1955 y›l›nda 17 adet Harvard IIB, 5 adet Harvard II, 2 adet SNJ-3 ve 2 adet SNJ-4 uça¤› hizmete girmifltir. 1957 y›l›n›n Eylül ve Ekim aylar›nda 19 adet LT-6G ve 11 adet T-6G uça¤› envantere girmifltir. Son olarak 1958 y›l›nda 40 adet Harvard Mk.II uça¤› hizmete girmifltir. T-6 uçaklar› 1948-1951 y›llar› aras›nda Hava Okulu 3’üncü ve 4’üncü Bölük’lerde ve Av E¤itim Okulu’nda kullan›lm›flt›r. Hava Harp Okulu’nun kurulmas›ndan sonra 1951 - 1956 y›llar› aras›nda Hava Harp Okulunda, 1956 y›l›ndan sonra ise ‹zmir Gaziemir Meydan›nda konufllu Uçufl Okulu’nda Pilotaj Temel E¤itim ve Av E¤itim uça¤› olarak kullan›lm›flt›r. 1974 y›l›nda uzun ve baflar›l› görevlerini T-34, T-41 ve T-37’lere devrederek hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.
S: 117

NORTH AMERICAN T-6C

THUNDERBOLT P-47 D
Kullan›m Amac›
l

Av-Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici ABD Tek Motor (2570 Beygir Gücü, Pratt&Whitney R-2800-59 W) 4513 kg. 7938 kg. 11.02 m. 12.43 m. 4.47 m. JP-4
l

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl 1942 1943 1948 1954 180

230 ABD Galon 697 km/s 3 Saat 12495 m. 8 Adet 12.7 mm. Makineli Tüfek, 1134 kg. Bomba 1 -

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Hizmetten Ç›k›fl Miktar›

Thunderbolt P-47 D uça¤›, tek kiflilik Av-Bombard›man uça¤›d›r. Jet dönemine geçifl uça¤› say›labilecek bu uçaklar›n ömrü oldukça k›sa olmufltur. 180 adet P-47D uça¤› Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. 1948 y›l›nda hizmete giren uçaklar 5’inci, 8’inci ve 9’uncu Hava Alaylar›’na tahsis edilmifllerdir. 1951 y›l›nda Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n Üs ve Filo sistemine geçmesi ile P-47D uçaklar› 5’inci Hava Üssü 151’inci ve 152’nci Filo Komutanl›klar›, 8’inci Hava Üssü 181’inci ve 182’nci Filo Komutanl›klar› ile 9’uncu Hava Üssü 191’inci ve 192’nci Filo Komutanl›klar›nda av-bombard›man uça¤› olarak görev yapm›flt›r. 1952 y›l›nda Bursa’da konufllu 5’inci Hava Üssünün la¤vedilmesi üzerine bu birli¤in uçaklar› ile 6’nc› Hava Üssü 161’inci ve 162’inci Filo Komutanl›klar› teçhiz edilmifltir. 1952’den itibaren F-84G’lerle de¤ifltirilmeye bafllanan P-47D uçaklar› 1954 y›l›nda hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.
S: 118

THUNDERBOLT P-47 D

T-33
Kullan›m Amac›
l

E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici Lockhead / ABD Tek Motor (Allison J-35-A35) 9100 Lb. 16800 Lb. 11.49 m. 11.87 m. 3.55 m. Ana: 26x6.6 Burun: 22x7.25-11.50 JP-4 (F-40) 350 Galon 458 Galon 965 km/s 1.5 Saat 14700 m. 2 Adet M3 Makineli Tüfek, 5 Roket 100 ile 1000 Lb. Bomba 2 7700 Lb.

l

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› Lockhead T 33 A Lockhead RT 33 A Canadair T-33 Mk.III Toplam 116 24 58 198 1950 1951 1951 1997

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

T-33 uça¤›, iki kiflilik jet e¤itim uça¤›d›r. T-33A, T-33 Mk.III ve RT-33A modellerinde toplam 198 adet T-33 uça¤› envantere girmifltir. Türk Hava Kuvvetlerinin ilk jet uçaklar› olan 51-4058 ve 51-4059 kuyruk numaral› T-33A uçaklar› 17 Aral›k 1951 tarihinde gemi ile Yeflilköy’e getirilmifltir. Bu ilk uçak Hv.Plt.Yzb. Lütfi GÜNDO⁄DU ve Hv.Plt.Yzb. Ali TEK‹N taraf›ndan Yeflilköy’den 9’uncu Ana Jet Üs K.l›¤› Bal›kesir’e götürülmüfltür. T-33 uçaklar› ilk önce 193’üncü Filo K.l›¤›na tahsis edilmifltir. 1952-1957 y›llar› aras›nda Jet E¤itim Filo K.l›¤›nda görev yapan T-33 uçaklar›, 1957 y›l›nda 111’inci Filo K.l›¤›nda, sonra tekrar müstakil Jet E¤itim Fl.K.l›¤›nda ve 1964 – 1993 y›llar› aras›nda 121’inci Filo K.l›¤›nda görev yapm›flt›r. Ayr›ca ana jet üs komutanl›klar›nda e¤itim irtibat uça¤› olarak da görev yapan T-33 uçaklar›n›n son uçuflu 20 Ocak 1997 tarihinde 51-4228 ve 51-6772 kuyruk numaral› uçaklar taraf›ndan yap›lm›flt›r. T-33 uça¤›n›n keflif modeli olan RT-33A uçaklar› 1955 – 1994 y›llar› aras›nda 113’üncü, 114’üncü ve 184’üncü Filo K.l›klar›nda görev yapm›flt›r.
S: 119

LOCKHEAD T-33 SILVERSTAR

F-84 THUNDERSTREAK
Kullan›m Amac›
l

Av-Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹ (F-84 G Modeli)
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 550 Galon 1350 Galon 1118 km/s 2600 km. 45.000 ft. 6 Adet 12.7 mm.’lik Makineli Tüfek, 2722 kg. Kanat Alt› Bomba 1 13.23 m. 10.24 m. 4.39 m. Ana: 30X6.6 Burun: 20X4.4 JP-4(F-40) (MIL-T-5624)
l

The Republic Aviation Corp. / ABD Tek Motor (Wright J65-W-3) 18.700 Lb. 27.000 Lb.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl (F-84G) Hizmetten Ç›k›fl (RF-84F) Miktar› F-84 G F-84 F F-84 Q F-84 F Toplam 1950 1950 1952 1980 479 107 185 69 840

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

F-84 uça¤›, tek kiflilik Av-Bombard›man uça¤›d›r. 29 Mart 1952 tarihinde göreve bafllayan F-84G uçaklar› Türk Hava Kuvvetleri envanterine giren ilk jet savafl uça¤› ve en fazla say›da envantere giren uçak özelli¤ine sahiptir. 479 adet F-84G, 107 adet F-84F ve 185 adet F-84Q, 69 adet RF-84F olmak üzere dört farkl› modelde toplam 840 adet F-84 uça¤› envantere girmifltir. ‹lk akrotim olan “Milli” akrotimi (1952-1962) ve Akrep akrotimi (1957-1958) F-84 G uçaklar› ile uçmufltur. F-84 G uçaklar› 1953 y›l› sonunda 12 filo komutanl›¤›nda kullan›lan standart av-bombard›man uça¤› olmufl ve 1966 y›l›nda F-84 F ve F-84 Q uçaklar› ile de¤ifltirilmifltir. F-84F uçaklar› 1959-1975 ve F-84Q 1964-1975 y›llar› aras›nda görev yapm›flt›r. Foto keflif yetene¤i de bulunan F-84Q uçaklar› foto keflif görevlerini de yerine getirmifltir. 1956-1980 y›llar› aras›nda görev yapan RF-84F uçaklar› foto keflif görevlerinde 113’üncü 114’üncü, 182’nci, 184’üncü ve 192’nci Filo Komutanl›klar›nda görev yapm›flt›r.
S: 120

F-84 THUNDERSTREAK

F-86 E SABRE (Canadair CL-13 Mk.II)
Kullan›m Amac›
l

Av

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 1072 km/s 2 Saat 856 km. (Harekat yar›çap›) 16170 km. 6 Adet 12.7 mm. Makineli Tüfek, 24 Adet 2.75 inch Roket 1 11.43 m. 11.28 m. 4.25 m. JP-4
l

Canadair Limited / KANADA Tek Motor (General Electric J-47) 7458 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1949 ABD / 1950 KANADA 1950 ABD / 1951 KANADA 18 Temmuz 1954 1968 107

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

F-86 E Sabre uça¤›, tek kiflilik av uça¤›d›r. 1954-1968 y›llar› aras›nda, toplam 107 adet F-86E uça¤› Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. 18 Temmuz 1954 tarihinden itibaren hizmete girmeye bafllayan F-86 uçaklar› Türk Hava Kuvvetlerinin ilk jet av önleme uça¤›d›r. 141’inci Filo K.l›¤›, ilk F-86 filosu olarak Eskiflehir Meydan›nda göreve 07 Eylül 1954 tarihinde bafllam›flt›r. 142’nci Filo Komutanl›¤› 01 fiubat 1955 tarihinde F-86 uçaklar› ile modernize edilmifltir. 143’üncü Filo K.l›¤› ise 1955 y›l› içinde F-86 uçaklar› ile uçmaya bafllam›flt›r. Daha sonra 142’nci ve 143’üncü Filo K.l›klar› Merzifon Meydan›na, 141’inci Filo K.l›¤› Ak›nc› (Mürted) Meydan›na intikal etmifltir. Uçan Ku¤ular Akrotimi (1955-1965) ve Yarasalar Akrotimi (1964-1965) F-86 uçaklar› ile uçmufllard›r. F-86 uçaklar› 1964 y›l›nda gerçeklefltirilen K›br›s Hava Harekat› s›ras›nda intikal meydanlar›ndan Av-Önleme görevlerinde uçmufllard›r.
S: 121

F-86 E SABRE

MKE-4 U⁄UR
Kullan›m Amac›
l

E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 90 lt. 216 km/s 3.30 Saat 4575 m. Silahs›z 2 7.5 m. 9.5 m. 2.16 m. Benzin
l

Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikas› / TÜRK‹YE Tek Motor (145 Beygir Gücü, Gibsy-Major) 923 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1955 1955 1955 1962 57

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

MKE-4 U¤ur uça¤›, iki kiflilik e¤itim uça¤›d›r. Miles Magister uçaklar›n›n de¤ifltirilmesi amac›yla Makine Kimya Endüstrisi Etimesgut Ankara Uçak Fabrikas›nda üretilmifltir. Bafllang›çta 100 adet üretim yap›lmas› planlanm›fl olmas›na ra¤men üretim maliyetleri nedeniyle 60 adet üretilmifltir. 3 uçak Ürdün Hava Kuvvetleri’ne hediye edilmifl, kalan 57 uçak Türk Hava Kuvvetlerinde bafllang›ç e¤itim uça¤› olarak kullan›lm›flt›r. Envanterde kalan son 12 uçak 1962 y›l›nda Türk Hava Kurumuna devredilmifltir.

S: 122

MKE-4 U⁄UR

BEECHCRAFT T-34 A MENTOR
Kullan›m Amac›
l

E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 52 Galon 437 km/s 3 Saat 6120 m. Silahs›z 2 7.87 m. 9.97 m. 2.92 m. Ana: 6.50-8 Bek: 5.00-5 80-87 Oktan Benzin
l

Beecherat Comp. / KANADA Tek Motor (0-470-13 A Continental) 1310 kg. 1537 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1950 1954 1956 1993 24

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

T-34 uça¤› 2 kiflilik e¤itim uça¤›d›r. 24 adet T-34A uça¤› envantere girmifltir. Uçaklar 10 Haziran ile 25 A¤ustos 1956 tarihleri aras›nda Türkiye’ye getirilmifltir. Pilot e¤itimlerinin yurt içinde verilmeye bafllanmas›ndan sonra Pilotaj Temel E¤itim uça¤› olarak kullan›lm›flt›r. Hava Harp Okulunda ve 123’üncü Filo Komutanl›¤› ‹zmir’de görev yapm›flt›r. 1974 y›l›ndan itibaren T-41D uçaklar› ile birlikte görev yapan uçaklar 1993 y›l›nda SF-260D uçaklar›n›n envantere girmesinden sonra hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r. T-34 uçaklar› Türk Hava Kurumu’na devredilmifltir.

S: 123

BEECHCRAFT T-34 A MENTOR

H-19 CHICKASAW
Kullan›m Amac›
l

Arama Kurtarma ve ‹rtibat

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 1050 Lb. 90 Knot 2.30 Saat 4.57 km. Gerekti¤inde Makineli Tüfek tak›l›r. 8 2100 Lb. 12.61 m. 1.76 m. 3.9 m. Ön: 6.00-6 Arka: 7.50-10 100, 130 Oktanl› Benzin
l

Sikorsky Corp. / ABD 1 (R-1300-3) 5962 Lb. 8062 Lb.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› H-19 B H-19 D Toplam 14 4 18 1943 1943 1958 1980

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

H-19 Chickasaw helikopteri, Türk Hava Kuvvetlerinin ilk helikopteridir. 1958-1980 y›llar› aras›nda iki farkl› modelde toplam 18 adet H-19 helikopteri Türk Hava Kuvvetleri’nde görev yapm›flt›r. 26 Ocak 1958 tarihinde Türkiye’ye getirilen helikopterler Kayseri Hava ‹kmal Bak›m Merkezi’nde montaj› yap›ld›ktan sonra ilk uçuflunu 20 May›s 1958 tarihinde yapm›flt›r. Arama-Kurtarma ve irtibat görevlerinde, Helikopter Filo, Özel Filo (224’üncü Filo), Hava Harp Okulu ile 1’inci ve 3’üncü Taktik Hava Kuvvet Komutanl›klar›nda görev yapm›flt›r. Son iki H-19 helikopteri 29 A¤ustos 1980 tarihinde hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r. Yeflilköy Havac›l›k Müzesinde bir adet H-19 helikopteri sergilenmektedir.

S: 124

H-19 CHICKASAW

F-100 SUPER SABRE
Kullan›m Amac›
l

Av Bombard›man ve Av Önleme

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici North American Rockwell Corp. / ABD Tek Motor (Pratt&Whitney J57-P-21) 8746 kg. 11072 kg. 15.20 m. 11.78 m. 4.93 m. Ana: 30X8.8 Burun: 18X4.4 JP-4 1189 Galon 1050 Galon 1270 km/s 1.5-2 Saat (Yük durumu ve uçufl koflullar›na göre de¤iflir.) 14900 m. 4 Adet 20 mm. M39-A2 Makineli Top, 4 Adet AIM, 9 AA Füze, 1 Adet M-61 Nükleer Bomba 1/2 8800 Lb.

l

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› F100 D F100 C F100 F Toplam 106 111 53 270 1954 1954 1958 1988

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

F-100 Süper Sabre uça¤›, Av Bombard›man, Av Önleme ve E¤itim uça¤›d›r. Üç farkl› modelde, toplam 270 adet F-100 uça¤› Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. Türk Hava Kuvvetlerinde supersonic uçabilen ilk uçakt›r. 30 y›l süresince Türk Hava Kuvvetlerinde görev yapan F-100 uçaklar›, 111, 112, 113, 131, 132, 171, 172, 181 ve 182’nci Filo Komutanl›klar›nda, Av Bombard›man, Av Önleme ve E¤itim rollerinde görev yapm›flt›r. 1964 y›l›nda gerçeklefltirilen K›br›s Hava Harekat›nda ve 1974 K›br›s Bar›fl Harekat›nda Av-Bombard›man görevlerinde kullan›lm›flt›r. 1971 y›l›nda yap›lan Best Hit yar›flmalar›nda Türk Hava Kuvvetleri F-100 uçaklar› ile tak›m birincili¤ini kazanm›flt›r.

S: 125

F-100-D SUPER SABRE

DOUGLAS C-54 “Skymaster”
Kullan›m Amac›
l

Nakliye

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 2820 Galon Hizmetten Ç›k›fl 441 km/s 11 Saat 6705 m.(20000 ft) Silahs›z 4 44 Yolcu Miktar› 1973 2 28.63 m. 35.81 m. 8.39 m. Ana: 15X50X20 Burun: 44 SG 100-145 Oktan Avgaz
l

Beach Air Craft Corp. / ABD 4 Motor (1750 Beygir Gücü, R-2000-4) 17237 kg. 33112 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl 1942 1942 1959

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Douglas C-54 Skymaster uça¤›, nakliye uça¤›d›r. 2 adet C-54 uça¤› Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. 1959 y›l›nda Türk Hava yollar›ndan al›nan C-54 uçaklar› uzun mesafe nakliye görevlerinde kullan›lm›flt›r. Özel Filo ve 224’üncü Filo Komutanl›klar›nda görev yapan C-54 uçaklar› 1973 y›l›nda hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r. Bir C-54 uça¤› Yeflilköy Havac›l›k Müzesinde sergilenmektedir.

S: 126

DOUGLAS C-54 “Skymaster”

CESSNA T-37 TWEETYBIRD
Kullan›m Amac›
l

E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 309 Galon 685 km/s 1 Saat (Yük durumu ve uçufl koflullar›na göre de¤iflir) 7620 m. 260 Lb. Napalm Bombas›/260 Lb. Bomba, 2.75’lik Roket 2 1000 Lb. 8.92 m. 10.32 m. 2.79 m. Ana: 20x4.4 Burun: 16x4.4 JP-4
l

The Cessna Aircraft Comp. Inc. / ABD 2 Motor (Westinghouse J69-T-25) 1840 kg. 2980 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› T-37 C T-37 B Toplam 50 25 75 1959 1959 1963 Görevde

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

T-37 uça¤›, iki kiflilik e¤itim uça¤›d›r. T-37B ve T-37C modellerinde toplam 75 adet envantere girmifltir. 1963–1967 y›llar› aras›nda hizmete giren 50 adet T-37C uça¤› Jet E¤itim Filo K.l›¤› ‹zmir’e tahsis edilmifltir. Daha sonralar› 2’nci Ana Jet Üs K.l›¤› 122’nci Filo K.l›¤›nda görevlendirilen T-37C uçaklar› 1966 – 1970 y›llar› aras›nda 3’üncü Ana Jet Üs K.l›¤› 131’inci ve 132’nci Filo K.l›klar›nda görev yapm›flt›r. T-37C uçaklar› 1970 y›l›nda tekrar 2’nci Ana Jet Üs K.l›¤› 122’nci Filo K.l›¤›nda görevlendirilmifltir. 1978 y›l›nda 20 adet T-37B uça¤› temel jet e¤itimini desteklemek amac›yla hizmete girmifltir. 1992 y›l›nda 5 adet T-37B uça¤› Ürdün Hava Kuvvetleri’nden teslim al›nm›flt›r. T-37 uçaklar› 2’nci Ana Jet Üs K.l›¤› 122’nci Filo K.l›¤›nda temel jet e¤itim uça¤› olarak görev yapmaktad›r.
S: 127

CESSNA T-37 TWEETYBIRD

F104
Kullan›m Amac›
l

Av Önleme ve Av Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹ (F-104 G Modeli)
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici Lockhead / ABD Tek Motor (J-79GE-11 A/B)(J-79-MTU-J›k) 14.760 Lb. 23.450 Lb. 54.77 ft. 20.94 ft. 13.49 ft. Ana: 26X8.0 Burun: 18X5.5 JP-4 896 Galon 730 Galon 2 Mach 2 Saat (Yük durumu ve uçufl koflullar›na göre de¤iflir.) 80.000 ft. 250-750-1000 Lb. Bomba, Napalm 2.75 Roket, GAR-8, GAM-83B 1/2 8690 Lb.

l

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› F-104 G TF-104 G RF-104 G CF-104 A CF-104 D F-104 S Toplam 1954 1958 1963 1994 275 56 12 6 44 40 433

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

F-104 uçaklar›, Türk Hava Kuvvetlerinin ilk radarl› uça¤›d›r. 1963-1994 y›llar› aras›nda, toplam 433 adet F-104 uça¤› Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. ‹lk F-104G uçaklar› 10 May›s 1963 tarihinde gemi ile ‹zmir’e getirilmifl ve Temmuz 1963 tarihinde 144’üncü Filo K.l›¤›nda harekat görevine bafllam›flt›r. F-104S uçaklar› 1974 K›br›s Bar›fl Harekat› sonras›nda ‹talya’dan sat›n al›nm›flt›r. 1980 y›l›ndan sonra hizmete giren RF-104G uçaklar›n›n keflif podlar› ç›kart›larak F-104G modeline dönüfltürülmüfltür. CF-104 uçaklar› 1985 y›l›ndan itibaren hizmete girmifltir. F-104 uçaklar› 141, 142, 144, 161, 162, 163, 181, 182, 191, 192 ve 193’üncü Filo Komutanl›klar›nda Av önleme, Av bombard›man ve E¤itim rollerinde görev yapm›flt›r. 1964 y›l›nda gerçeklefltirilen K›br›s Hava Harekat›nda ve 1974 K›br›s Bar›fl Harekat›nda görev yapm›flt›r.
S: 128

F104-G STARFIGHTER

C-130 HERCULES
Kullan›m Amac›
l

Ulaflt›rma

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 6.960 Galon 2720 Galon (Paylonlu) 587 km/s 10 Saat 6900 m. Silahs›z 4 92 Yolcu / 74 Sedyeli Hasta / 64 Paraflütçü 29.8 m. 40.4 m. 11.7 m. 20.000-20/22PR (Ana inifl tak›m›) JP-4, NATO F-40
l

Lockhead Aircraft Corporation / ABD 4 Motor (Allison T-56-A-15 ) 32800 kg. 79380 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› C-130 E C-130 B Toplam 8 6 14 1955 1956 1964 Görevde

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

C-130 uça¤›, ulaflt›rma uça¤›d›r. Türk Hava Kuvvetleri envanterine 8 adet C-130E ve 6 adet C-130B olmak üzere iki farkl› modelde toplam 14 adet C-130 uça¤› girmifltir. 1964-1974 y›llar› aras›nda hizmete giren C-130E uçaklar› Kayseri Erkilet Meydan›nda yeni kurulan 224’üncü Filo Komutanl›¤›nda göreve bafllam›flt›r. 1972 y›l›nda 224’üncü Filo K.l›¤›n›n ad› 222’nci Filo K.l›¤› olarak de¤ifltirilmifltir. C-130E uçaklar› 1974 K›br›s Bar›fl Harekat›’nda hava indirme görevleri icra etmifltir. 1991 y›l›nda ise 6 adet C-130B uça¤› hizmete girmifltir. Halihaz›rda C-130 uçaklar› 222’nci Filo K.l›¤›nda ulaflt›rma uça¤› olarak görev yapmaktad›r.

S: 129

C-130 HERCULES

NORTHROP F-5 Freedom Fighter
Kullan›m Amac›
l

Av Önleme-Av Bombard›man

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici Northrop Corporation / ABD 2 Motor (General Electric J-85) 13.000 Lb. 17.514 Lb. 14.34 m. 7.85 m. 4.10 m. Ana: 22X8.5 Burun: 18X6.5-8 JP-4 598 Galon 554 Galon 1526 km/s 2.30 Saat (Yük durumu ve uçufl koflullar›na göre de¤iflir.) 15400 m. 2 Adet 20 mm.’lik Top, 2500 kg. Roket ve Bomba Yükü, Hava-Yer ve Hava-Hava Füzeleri 1/2 4514 Lb.

l

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› Northrop F-5 A Northrop F-5 B Northrop NF-5 A Northrop NF-5 B Northrop RF-5 A Toplam 1962 1965 Görevde 122 22 31 16 41 232

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

1965 y›l›ndan günümüze kadar, 122 adet F-5A, 22 adet F-5B, 31 adet NF-5A, 16 adet NF-5B ve 41 adet RF-5A olmak üzere befl ayr› modelde, toplam 232 adet F-5 uça¤› Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. ‹lk F-5 uçaklar› Aral›k 1965 tarihinde gemi ile Türkiye’ye getirilmifltir. Türk Hava Kuvvetleri tarihinde ilk kez 23 Kas›m 1966 tarihinde F-5A uçaklar› taraf›ndan Atlantik Okyanusu havadan geçilmifltir. 2002 y›l›nda 48 adet uçak modernize edilerek F-5 2000 ad› verilmifltir. 132, 151, 152, 161, 162 ve 184’üncü Filo Komutanl›klar›nda Av-önleme, Av-bombard›man ve Keflif rollerinde görev yapm›flt›r. 1966 – 1971 y›llar› aras›nda Coflkun Akrotimi F-5 uçaklar› ile uçmufltur. F-5 uçaklar› halihaz›rda 133’üncü ve 134’üncü Filo Komutanl›klar›nda görev yapmaktad›r. Türk Y›ld›zlar› Akrotimi 1992 y›l›ndan itibaren F-5 uçaklar› ile uçmaktad›r.
S: 130

NORTHROP F-5 FREEDOM FIGHTER

F-102 DELTA DAGGER
Kullan›m Amac›
l

Av Önleme

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 7053 Lb. 9848 Lb. 1361 km/s 2230 km. 15750 m. 24 Adet 2.75 Roket, 6 Adet AIM-4 Falcon Füzesi 1 20.78 m. 11.59 m. 6.52 m. Ana: 30X8.8 Burun: 24X5.5 JP-4
l

Canvair Corp. / ABD Tek Motor (Pratt&Whitney J57-P-23) 8746 kg. 11072 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› F-102 A TF-102 A Toplam 1953 1956 1968 1979 40 9 49

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Türk Hava Kuvvetlerinin her hava flart›nda önleme yapabilen ilk av uça¤›d›r. Ayn› zamanda ilk ve tek delta kanatl› uça¤›d›r. 1968-1971 y›llar› aras›nda 40 adet F-102 A ve 9 adet TF-102A modelinde toplam 49 adet F-102 uça¤› Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. ‹lk F-102 filosu olan 144’üncü Filo K.l›¤› 10 Haziran 1968 tarihinde göreve bafllam›flt›r. Aral›k 1969 tarihinde Diyarbak›r meydan›ndan Ak›nc› Meydan›na intikal eden 183’üncü Filo K.l›¤› F-102 uçaklar› ile teçhiz edilmifltir. 1972 y›l›nda 144’üncü Filo K.l›¤›n›n ad› 142’nci Filo K.l›¤› ve 183’üncü Filo K.l›¤›n›n ad› 182’nci Filo K.l›¤› olarak de¤ifltirilmifltir. 1974 K›br›s Bar›fl Harekat› s›ras›nda Av-Önleme görevi uçmufltur. F-102 uçaklar› son uçuflunu 05 Haziran 1979 tarihinde yapm›flt›r.
S: 131

F-102A DELTA DAGGER

UH-1H
Kullan›m Amac›
l

Arama Kurtarma ve ‹rtibat

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 209 Galon 150 veya 60 Galonluk Tank 120 Knot 20.000 ft. Gerekti¤inde Makineli Tüfek, Roket ve Bomba 13 9500 Lb.
l

Beil Helicopter Comp. / ABD Tek Motor (T-53-L-13A/B) 5400 Lb. 9500 Lb. 12.20 ft. 57 ft. 13.7,04 ft. JP-4

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1966 1967 1970 Görevde 27

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

1970 y›l›ndan günümüze kadar Türk Hava Kuvvetleri envanterine 27 adet UH-1H helikopteri girmifltir. Arama-Kurtarma ve irtibat görevlerinde kullan›lan UH-1H helikopterleri; Özel Filo (224’üncü Filo), Hava Harp Okulu, Hava E¤itim Komutanl›¤› ile 1’inci ve 2’nci Hava Kuvveti Komutanl›klar›nda görev yapm›flt›r.

S: 132

UH-1H

C-160 D TRANSAL
Kullan›m Amac›
l

Kargo ve Ulaflt›rma

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 12770 kg. 535 km/s 8 Saat 8445 m. 5 93 Yolcu, 62 Hasta, 61 Paraflütçü, 16 Ton Malzeme 32.1 m. 40.00 m. 11.78 m. Ana: 15.50X16-10 Burun: 12.50X16.10 PR JP-4, NATO F-40
l

VHW, HFB, MTU / ALMANYA-FRANSA-‹NG‹LTERE 2 Motor (Rolls-Royce Tyne 20 MK 22) 27113 kg. 45000 kg.-49150 kg. (Emergency)

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1969 1969 1971 Görevde 20

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

20 adet C-160 D uça¤› Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. ‹lk 2 uçak Haziran 1971 tarihinde hizmete girmifltir. C-160 D uçaklar› 12’nci Ana Ulaflt›rma Üs K.l›¤› bünyesindeki 221’inci Filo Komutanl›¤›nda Kargo ve Ulaflt›rma uça¤› olarak görev yapmaktad›r. 1974 K›br›s Bar›fl Harekat›’nda nakliye ve hava indirme görevlerinde kullan›lm›flt›r.

S: 133

C-160 D TRANSAL

VICKERS VC-7 VISCOUNT SERIES 794
Kullan›m Amac›
l

Nakliye ve Yolcu

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 1946 Galon 2X145 Galon 522 km/s 7620 m. Silahs›z 3 71 Yolcu, 4.400 kg. 26.11 m. 28.55 m. 8.15 m. Ana: 36X10.75-16.5 Burun: 24X7.25-12 JP-1
l

Vickers-Armestrong (Aircraft) Ltd. / ‹NG‹LTERE 4 Motor (1768 Beygir Gücü, Rolls Royce Dart-3 Mk.510) 18597 kg. 29257 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1952 1953 1971 1993 3

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

1958 y›l›nda Türk Hava Yollar›nda uçmaya bafllayan Vickers VC-7 “Viscount” uçaklar›, Türkiye’nin ilk turboprop motorlu uça¤›d›r. 1971 y›l›nda Türk Hava Yollar›ndan 3 adet Vickers VC-7 “Viscount” uça¤› komuta kontrol uça¤› görevinde kullan›lmak üzere sat›n al›nm›flt›r. ‹lk uçak 12 Mart 1971 tarihinde Türk Hava Kuvvetlerinde göreve bafllam›flt›r. 224’üncü Filo Komutanl›¤›nda görev yapan Vickers VC-7 “Viscount” uçaklar› 1993 y›l›nda CN-235 uçaklar›n›n envantere girifli ile hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r.

S: 134

VICKERS VC-7 VISCOUNT SERIES 794

T-41 D MASCALERO
Kullan›m Amac›
l

E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 46 Galon 305 km/s 495 km. 5900 m. Silahs›z 2 Pilot, 2 Yolcu 475 kg. 8.03 m. 10.67 m. 2.72 m. 6.00X6.4 Katl› 100/130 Oktanl› Benzin
l

Cessna Aircraft Company / ABD Tek Motor (210 Beygir Gücü, Continental 10-360-D) 995 kg. 1153 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1968 1968 1972 Görevde 30

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

T-41 D uça¤›, temel uçufl e¤itim uça¤›d›r. Toplam 30 uçak 1972 y›l›nda envantere girmifltir. Uçaklar 123’üncü Filo K.l›¤›nda görevlendirilmifltir. 1992 y›l›nda SF-260 uçaklar›n›n envantere girmesinden sonra T-41 D uçaklar› Hava Harp Okulu 5’inci Filo Komutanl›¤›na görevlendirilmifltir.

S: 135

T-41 D MASCALERO

F-4 PHANTOM
Kullan›m Amac›
l

Av Önleme, Av Bombard›man ve Keflif

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici Mc. Donnel Aircraft Corporation / ABD 2 Motor (General Electric J-79-GE-15) 33.000 Lb. 58.000 Lb. 17.71 m. 11.68 m. 4.99 m. Ana: 30X11.5-14.25 24 Fly. Burun: 18x5.5 JP-4 1893 Galon 1336 Galon 2310 km/s 2.30 Saat (Yük durumu ve uçufl koflullar›na göre de¤iflir.) 18100 m 1 Adet 20 mm.’lik Top, 7.230 kg.’a kadar klasik ve güdümlü bomba yükü, Hava-Hava ve Hava Yer füzeleri 2 7230 kg.

l

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› F-4E RF-4E (F-4 2020 Toplam 128 54 54) 182 1958 1967 ABD 1974 Görevde

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

1974 y›l›ndan günümüze kadar, 128 adet F-4E ve 54 adet RF-4E olmak üzere, toplam 182 adet F-4 uça¤› Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. 73-1016 ve 73-1017 kuyruk numaral› ilk iki F-4E uça¤› 30 A¤ustos 1974 tarihinde 1’inci Ana Jet Üs K.l›¤›na kat›lm›flt›r. ‹lk RF-4E uçaklar› ise 1978 y›l›nda hizmete girmifl ve RF-84F uçaklar›n›n yerini alm›flt›r. 1997 y›l›nda F-4E uçaklar›n›n modernizasyonuna bafllanm›fl ve modernize edilen uçaklara F-4E 2020 ismi verilmifltir. Toplam 54 uçak (F-4 2020) modernize edilmifltir. Her hava flart›nda görev yapabilme yetene¤ine sahip olan F-4 uçaklar›; Av önleme, Av bombard›man ve Keflif rollerinde 111, 112, 113, 131, 132, 171, 172 ve 173’üncü Filo komutanl›klar›nda görev yapm›flt›r/yapmaktad›r.
S: 136

F-4 PHANTOM

NORTHROP T-38A TALON
Kullan›m Amac›
l

E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 598 Galon 1340 km/s 2 Saat (Yük durumuna ve uçufl koflullar›na göre de¤iflir.) 16500 m. Silahs›z 2 1040 Lb. Miktar› 73 14 m. 7.60 m. 3.8 m. Ana: 20X4.4 Burun: 18X4.4 JP-4
l

Northrop Corp. / ABD 2 (General Electric J85-GE-5) 12.020 Lb. 36.060 Lb.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl 1959 1961 1979 Görevde

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

T-38 uça¤›, iki kiflilik e¤itim uça¤›d›r. Yüksek performansl› modern savafl uçaklar›n›n Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesinden sonra geliflmifl bir tekamül jet e¤itim uça¤› ihtiyac›n› karfl›lamak üzere al›nm›flt›r. Toplam 73 adet T-38A uça¤› hizmete girmifltir. ‹lk 30 uçak 1979 y›l›nda göreve bafllam›fl ve 121’inci Filo k.l›¤›nda görevlendirilmifltir. 1993 y›l›na kadar T-33 uçaklar› ve T-38 uçaklar› tekamül jet e¤itim uça¤› olarak beraber görev yapm›fllard›r. 1993 y›l›nda 43 adet T-38 uça¤›n›n daha envantere girmesinden sonra temakül jet e¤itiminde kullan›lan T-33 uçaklar› hizmet d›fl› b›rak›lm›flt›r. Halen T-38A uçaklar› 121’inci Filo K.l›¤›nda e¤itim uça¤› olarak görev yapmaktad›r.

S: 137

NORTHROP T-38A TALON

CESSNA C-550 CITATION II
Kullan›m Amac›
l

Elektronik Kalibrasyon

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 5008 Lb. 0.7 Mach 4.5 Saat 13072 m. Silahs›z 6 Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1984 Görevde 2 14.36 m. 15.72 m. 4.50 m. Ana: 22X8.00 Burun:18X.4.4 JP-4
l

Cessna Company, Wichita-Kansas / ABD 2 (Pratt&Whitney JT15D-4) 3775 kg. 6102 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih 1977 1978

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

1984 y›l›nda iki adet Citation II uça¤› envantere girmifltir. 11’inci Ana Ulaflt›rma Üs K.l›¤›na ba¤l› 212’nci Filo K.l›¤›na görevlendirilen Citation II uçaklar› elektronik kalibrasyon uça¤› olarak görev yapmaktad›r.

S: 138

CITATION II

F-16 FIGHTING FALCON
Kullan›m Amac›
l

Av-Önleme, Av-Bombard›man, LANTRIN, SEAD

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici General Dynamics-ABD. TAI (ABD. ile Ortak Yap›m) TÜRK‹YE Tek Motor (Pratt&Whitney F100-PW-200/220/229) 17933 Lb. (8134 kg.) (Blok-30) 37500 Lb.-(Blok-40) 42300 Lb.-(Blok-50) 14.80 m. 9.80 m. 4.80 m. Ana: 25.5x8-14 20 Ply. Burun: 18x5.17-8 18 Ply JP-4 veya JP-5 veya JP-8 6846 Lb. 6760 Lb.

l

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl 1978 1978 18 Ekim 1987 (TAI) Görevde 196 44 240

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Hizmetten Ç›k›fl 2475 km/s Miktar› 1-3 Saat Görev ‹rtifa F-16 C F-16 D 15000 m. Toplam 1 Adet 20 mm. M61A1 Vulcan Top, yeni nesil Hava-Hava ve Hava-Yer füzeleri, klasik ve güdümlü bombalar, HARM 1 11.000 Lb.

1987 y›l›ndan günümüze kadar, Blok-30, 40 ve 50 modellerinde toplam 240 adet F-16 uça¤› Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. ‹lk sekiz adedi haz›r al›m olan F-16 uçaklar›n›n 232 adedi TUSAfi/TAI taraf›ndan General Dynamics firmas›n›n lisans› alt›nda üretilmifltir. 132, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162, 181, 182, 191 ve 192’nci Filo Komutanl›klar›nda görev yapmaktad›r.

S: 139

F-16 FIGHTING FALCON

SZD-50-3 PUCHACZ
Kullan›m Amac›
l

E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 116 Knot 2 m. l

PZL Bielsko / POLONYA 368 kg. 570 kg. 8.4 m.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1976 1989 Görevde 8

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük 1 -

1989 y›l›nda 8 adet “Puchacz” planörü Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. Yalova Meydan›nda Hava Harp Okulu ö¤rencilerinin planör e¤itimi için kullan›lmaktad›r.

S: 140

SZD-50-3 PUCHACZ

G-1159 C GULFSTREAM IV
Kullan›m Amac›
l

Komuta Kontrol

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 29.500 Pounds 0.88 Mach 9 Saat 13.680 m. Silahs›z 2 26.84 m. 23.66 m. 7.43 m. Ana: 34x9.25 Burun: 22x6.6 JP-4,5,8 JET B,A,A-1
l

Gulfstream Aerospace / ABD 2 Motor (Rolls Royce Tay Mk.611-8 Turbofan) 19662 kg. 33086 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1991 1991 1992 Görevde 3

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Türk Hava Kuvvetleri envanterine 3 adet Gulfstream-IV uça¤› girmifltir. ‹lk uçak 1992 tarihinde hizmetten ç›kan Vickers VC-7 “Viscount” uçaklar›n›n yerine al›nm›flt›r. 2001 y›l›nda iki Gulfstream-IV uça¤› daha envantere girmifltir. ‹ki uçak Türk Hava Yollar›na devredilmifltir. Halihaz›rda bir adet Gulfstream-IV uça¤› 212’nci Filo K.l›¤›nda komuta kontrol uça¤› olarak görev yapmaktad›r.

S: 141

C GULFSTREAM IV

SIAI-MARCHETTI/TAI SF-260 D
Kullan›m Amac›
l

Bafllang›ç Uçufl E¤itim

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 99 Lt. (26 US Galon) 144 Lt. (38 US Galon) 305 km/s 7 Saat 4500 m. Silahs›z 2 2 Yolcu 7.10 m. 8.35 m. 2.41 m. Burun: 5.00x5 Ana: 6.00x6 91/96 Oktanl› Benzin Emrc. 100/130 Oktanl› Benzin Normal
l

Agusta / ‹TALYA-TAI / TÜRK‹YE Tek Motor (260 Beygir Gücü, Lycoming IO-540-D4A5) 770 kg. 1300 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1985 1985 1991 Görevde 40

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

Türk Hava Kuvvetleri envanterine 40 adet SF-260 D uça¤› girmifltir. ‹lk 6 uçak haz›r al›m olarak al›nm›fl geri kalan 34 uçak TUSAfi/TAI taraf›ndan lisans alt›nda üretilmifltir. SF-260 D uçaklar› bafllang›ç e¤itim uça¤› olarak 2’nci Ana Jet Üs K.l›¤›na ba¤l› 123’üncü Filo Komutanl›¤›nda görev yapmaktad›r.

S: 142

SF-260 D AGUSTA

TAI/CASA CN-235
Kullan›m Amac›
l

Hafif Nakliye

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 1040x2 Lt. 1590X2 Lt. 240 GS (460 km/saat) 9 Saat 30.000 ft. Silahs›z 3 48 Yolcu, 6000 kg. yük 21.40 m. 25.81 m. 8.17 m. Ana: 11.00-12/10 PR. inch Burun: 8.5-10/12 PR. inch JP-4, 5, 8, JET A, A-1, B
l

CASA / ‹SPANYA TAI / TÜRK‹YE 2 Motor (1750 Beygir Gücü, General Electric CT7-9C3) 9400 kg. 16.500 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1986 1986 1992 Görevde 52

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

52 adet CN-235 uça¤› Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. ‹lk iki uçak haz›r al›m olarak al›nm›fl, 50 uçak TUSAfi/TAI taraf›ndan lisans alt›nda üretilmifltir. CN-235 uçaklar› nakliye, ambulans, komuta kontrol ve arama kurtarma görevlerinde 211’inci, 212’nci, 223’üncü, 201’inci, 202’nci Filo K.l›klar›, 125’inci Arama Kurtarma ve Helikopter Filo Komutanl›klar›nda ve Hava E¤itim K.l›¤› E¤itim ‹rtibat K›ta K.l›¤›nda görev yapmaktad›r.

S: 143

TUSAfi / CASA CN-235

C-650 CITATION VII
Kullan›m Amac›
l

Komuta Kontrol

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 7329 Lb. 0.83 Mach 6 Saat 15504 m. Silahs›z 2 8 Yolcu, 400 Lb. 16.87 m. 16.26 m. 5.11 m. Ana: 22x5 inches Burun: 18x4.4 inches JP-4, 5, 8 JET A, A-1, B
l

Cessna / ABD 2 Motor (Rolls Royce TFE-731-4R-25) 5200 kg. 10215 kg.

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1991 1991 1993 Görevde 2

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

1993 y›l›nda iki adet Citation VII uça¤› Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. 11’inci Ana Ulaflt›rma Üs K.l›¤›na ba¤l› 212’nci Filo K.l›¤›na görevlendirilen Citation VII uçaklar› komuta kontrol uça¤› olarak görev yapmaktad›r.

S: 144

CITATION VII

KC-135R STRATOTANKER
Kullan›m Amac›
l

Havada Yak›t ‹kmali

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 92 Ton (52 Ton ‹kmal) 350 Knot (0.9 Mach) S/S Gayeli: 15 Saat ‹kmal ‹çin: 8 Saat 50.000 feet Silahs›z 80 (Oturak Say›s› 58) Askeri: 37.5 Ton / Normal: 35 Ton 39.26 m. BOM. Kapal› 41.53 m. BOM. Aç›k 47.55 m. 39.88 m. 12.70 m. Ana: 49x17 Burun: 38x11 JP-4, JP-8
l

Boeing / ABD Yüksek By-Pass Turbofan (CMF imali) 4xF-108-(CF-100) 50 Ton 145 Ton

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1950 1956 1995 Görevde 7

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

22 Temmuz 1995 tarihinde kiral›k 2 Tanker uça¤› Ak›nc› meydan›na intikal etmifl ve 24 Temmuz 1995 tarihinde Tanker uçaklar›n›n devir teslim töreni yap›lm›flt›r. Aral›k 1997 tarihinde 3 Tanker uça¤›, Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz 1998 aylar›nda 4 Tanker uça¤› daha teslim al›nm›flt›r. Halihaz›rda 7 adet KC-135R “Stratotanker” uça¤› havadan yak›t ikmal uça¤› olarak 10’uncu Tanker Üs K.l›¤›/‹ncirlik’teki 101’inci Tanker Filo K.l›¤›nda görev yapmaktad›r.

S: 145

KC-135R STRATOTANKER

COUGAR AS-532
Kullan›m Amac›
l

Arama Kurtarma ve Nakliye

ÖZELL‹KLER‹
Yap›mc› Firma ve Ülke Motor Adedi, Gücü, Tipi A¤›rl›¤›, Bofl Maximum Yükle A¤›rl›¤› Boyutlar› Boyu Geniflli¤i Yüksekli¤i Lastik Boyutlar› Yak›t Cinsi Yak›t Kapasitesi Dahili Harici 249 km/s 3 Saat 870 km. 3450 m. Silahs›z 2 20 Yolcu, 4650 kg. Yük
l

TUSAfi HAVACILIK VE UZAY SANAY‹‹ A.fi. 2 Motor (Turbomeca Makila) 4650 kg. 9000 kg. 15.53 m. 15.6 m. 4.92 m. -

H‹ZMET B‹LG‹LER‹
Yap›m Tarihi Hizmete Girdi¤i Tarih Türkiye’de Hizmete Girifl Hizmetten Ç›k›fl Miktar› 1977 1977 2000 Görevde 20

l

PERFORMANSI
Maximum H›z› Havada Kal›fl Süresi Menzili Tavan› Silahlar› Tafl›ma Kapasitesi Personel Yük

1999 y›l›ndan itibaren 20 adet Cougar AS-532 helikopteri Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmifltir. ‹lk 2 helikopter 2000 tarihinde hizmete girmifltir. 18 adet Cougar AS-532 helikopterinin montaj› Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayi (TUSAfi) taraf›ndan yap›lm›flt›r. Cougar AS-532 helikopterleri halen 201’inci, 202’nci ve 203’üncü Arama Kurtarma Filo K.l›klar›nda, 125’inci Arama Kurtarma ve Helikopter Filo K.l›¤›nda, 3’üncü, 5’inci ve 6’nc› Ana Jet Üs K.l›klar›na ba¤l› Arama Kurtarma K›ta Komutanl›klar›nda görev yapmaktad›r.

S: 146

COUGAR AS-532

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->