DEPUT AT IN PARLAl\1ENTUL REPUBLICII MOLDOVA

MD-2073, Chisinau, bd. Stefan eel Mare nr. 105

www.parlament.md

r _L{_'\

_.....:.:..( ,;::.i):__:_.i);,:..:,,('>"'-<-

1./, ,.

.20 i:

Biroului permanent al Parlamentului Republicii Moldova in conformitate cu prevederile art. 73 din Constitutia Republicii Moldova si artA 7 din Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova se inainteaza cu titlul de initiativa legislativa

proiectul de hotarare privind aprecierea istorica si politico-juridica a regimului totalitar comunist din Republica Moldova.

Anexe: 1.Proiectul de hotarare; 2.Expunberea de motive

Deputati in Parlament
.
I /.

...... ..---------< /

~" -

!

,I

t, ~

!

"

r'

;' ,

.~

I' /

/'

,

\./

.- \".

-'(" ., l. .,.'

J

.....

,.---...'--.
( ,.'/ ,- (I

proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTARiRE privind aprecierea istorica si politico-juridica a regimului totalitar comunist din Republica Moldova

Pomind de la prevederile Rezolutiei nr. 1096 (1996) a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei privind masurile de eliminare a mostenirii fostelor sisteme totalitare comuniste, ale Rezolutiei nr. 1481 (2006) a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei privind necesitatea unei condamnari internationale a crimelor regimurilor comuniste totalitare ale Declaratiei de la Praga privind constiinta moral a europeans si comunismul (2008), ale Rezolutiei Parlamentului European nr. 0213 (2009) referitoare la constiinta europeana si totalitarismul, ale Declaratiei de la Vilnius a Adunarii Parlamentare a OSCE (Rezolutia privind reunificarea Europei divizate: promovarea drepturilor omului si libertatilor civice in regiunea OSCE in sec. XXI), ale Decretului Presedintelui Republicii Moldova nr. 165- V din 14 ianuarie 2010 privind constituirea Comisiei pentru studierea si aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova Parlamentul adopta prezenta hotarire.

Art. 1. - Se ia act de Raportul privind aprecierea istorica si politico-juridica a regimului comunist totalitar din Republica Moldova, elaborat de Comisia pentru studierea ~i aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova, constituita prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 165- V din 14 ianuarie 2010. Art. 2. - Se condamna regimul totalitar comunist din Republica Sovietica Socialista Moldoveneasca care a cornis crime impotriva umanitatii, pre cum ~1 actiunile tuturor persoanelor care au contribuit la comiterea acestor crime. Art. 3. - Se interzice utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova in scopuri politice a simbolurilor regimului totalitar comunist (secera si ciocanul etc.) si promovarea ideologiilor totalitare.

PRESEDINTELE

PARLAI\,1ENTULUI

TIpoeKT ITepeBO)J,

ITAP JIAMEHT

PECIIYEJIHKI1

MOJI,[(OBA

IlOCTAHOBJIEHI1E 06 ucropa-recxoii II rrOJIHTHKO-rrpaBoBoHonemce TOTaJIHTapHOro KOMMYHHCTHLfeCKoro pesooaa B Pecrryfinnxe MOJI)J,oBa

Hcxo)J,5I H3

rrOJIO)l(eHllH Pesomonaa

NQ

1096

(1996)

ITapJIaMeHTCKoH

ACCaM6JIeH COBeTa EBpOrrbI«O

xrepax

rro nI1KBH.l1.aU;llllHaCJIe.l1.ll5I 6bIBIIlllX

KOMMYHllcTHLfecKHx TOTaJIHTapHbIx CHCTeM», Pe30JIlOU;llll NQ 1481 (2006) fIapJIaMeHTCKoH ACCaM6JIeH COBeTa Espoma «0 He06xo,Il,HMOCTH Me)l(,Il,YHapO,Il,HOrO OCY)I(,lWHIUI npecrynneaaii roranarapnux KOMMYHHCTllLfeCKllX pe)l(HMOB>:~,[[pa)l(CKOH nexnapamra «0 Eaponeacxosr cosnaaaa ](I KOMMYHH3Me» (2008), Pe30JIlOU;HHEaponeiicxoro ITapJIaMeHTa NQ 0213 (2009) «0 enponeacxov cosnanaa II TOTaJIHTapH3Me», BHJIbHlOCCKOH )::(eKJIapaU;HH [[apJIaMeHTCKoH accaafinen OECE (Pe30JIlOU;H5I0 BOCCOe,Il,HHem,m pa3,Il,eJIeHHOH Eaporrst: noompeaae npas LfeJIOBeKaII rpaxcnancxax CB060,Il, B pernone OECE B XXI sexe), YKa3a Ilpesazteara Pecrryfinmor MOJI)J,oBa N2 165- V OT 14 5IHBap5I2010 rozta 0 C03,Il,aHllHKOMHCCllH rro ll3YL£eHHlOH ouenxe TOTaJIllTapHOro KOMMYHllcTllLfecKoro pe)l(llMa B Pecnyfinnxe MOJI,Il,OBa I1apJIaMeHT rrpaaaraaer nacroauiee rrOCTaHOBJleHHe.

CT.1. - IlpHH5ITb K CBe)~eHHlOOTLfeT 06 HCTopHLfecKoH II rrOJIHTHKOnpaaosoti ouenxe TOTaJIllTapHOro KOMMYHllCTllLfeCKoro peacava B Pecrrytinnxe rvlOJI,Il,OBa, pa3pa60TaHHbIH Koxmccaeii no ll3YLfeHHIO H oueuxe TOTaJIHTapHOro KOMMYHllCTllLfeCKoro pe)l(HMa B Pecrrytinnxe MOJI,Il,OBa,06pa30BaHHOH Y Ka30M Ilpesnncnra Pecnytinnxa MOJI,IlOBaNQ 165- V OT 14 51HBap51 2010 rona, CT.2.,

Ocynars

TOTaJIHTapHbIH

KOMMYHHcTHLfecKllH

pe)l(llM

B

Monnaacxoii

COBeTcKoH Couaanacnrsecxoa Pecrryfimnce cOBepIIIllBIIIHH npecrynnenaa npornn LfeJIOBe'qeCTBa, a TaK)I(e ,n;eHcTBH5I scex JIHU;, ~fL[aCTBOBaBIIIllx B COBepIIIeHHH npecrynnenari TOTaJIHTapHOro KOMMYHllcTHLfecKoro pe)l(HMa. CT.3. - 3anpeTllTb acnonsaoaanne na reppnropau Pecrry6JIHKH MOJI,IlOBa

B rrOJIHTU4eCKHX u;eJI5IXCHMBOJIOB TOTaJIHTapHOroKOMMYHHcTHLfecKorope)l(HMa (cepn, MOJIOTH ,n;pyrlle) H rrponaranzty TOTaJIUTapHbIXu,n;eOJIOruH.

IlPE,[(CE,}~ATEJIh

ITAP JIAMEHT

A

NOTA

I!~FORMATIVA
a

asupra proiectul de hotarare privind aprecierea lstorica si politico-juridici regimului totalitar comunist din Republica Moldova

Prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 165- V din 14 ianuarie 2010 a fost constituita Comisia pentru studierea si aprecierea regimului comunist tota1itar din Republica Moldova, care a avut drept scop elaborarea si prezentarea, unui studiu si a unui raport analitic privind aprecierea istorica si politico-juridica a regimu1ui comunist totalitar. Raportul Comisiei urma sa includa date incontestabile care sa probeze natura antiumana si represiva a regimului comunist. De-a lungul anilor, Partidul Comunist din Republica Sovietica Socialists Moldoveneasca, fiind 0 parte cornponenta a PCUS, a promovat 0 politica antipopulara. Urmarind scopuri utopic:e, Partidul Comunist a uzurpat puterea si s-a substituit organelor statale, a fost organizatorul represiunilor si deportarilor in masa, al colectivizarii fortate, al foametei planificate, devalorizand si nimicind metodic si sistematic cultura national a, traditiile si obiceiurile populare, istoria si limba materna. Regimul totalitar comunist din RSSM a actionat impotriva renasterii nationale, fapt demonstrat de faimoasele Teze ale CC a1 PCM din 1988, a pus obstacole in calea infaptuirii reformelor economice si politice. Aproape cinci decenii puterea a fost confiscata de un regim politic strain de interesele si aspiratiile poporului. Inspirat si motivat de ideologia fals egalitarista a socialismului de stat marxist-leninist, acest regim si-a propus si a realizat un sistem de control lara precedent asupra mintii si vietii omului. Nu a existat particula a spatiului social asupra careia sa nu-si exercite ambitiile regimul al carui scop a fost sa distruga cetateanul, spiritul civic in genere si sa construiasca subiectul perfect manevrabil. Culpabilitatea istorica a regimului totalitar comunist ni se pare astazi pe deplin dovedita. Cind vorbim de sute de mii de victime, nu incape indoiala ca regimul a mutilat suflete umane, a desfigurat destine, a marc at indestructibil citeva generatii prin actiunile sale ideologice. A obligat 0 intreaga populatie sa traiasca intr-o stare de continua dedublare. Nu poate exista nici 0 justificare pentru acest regim a carui unica ratiune a fost de a se afla la putere, folosind ideologia urii de clasa si cultul violentei. Condamnarea fenomenului comunismului este azi mai mult ca oricind o obligatie morala, intelectuala, politica si sociala, Cunoasterea acestor pagini intunecate si triste din istoria statului nostru este indispensabila pentru noile generatii care au dreptul sa stie in ce lume au trait parintii lor. Viitorul Republicii Moldova depinde de asumarea trecutului ei, deci de condamnarea regimului cornunist ca inamic al dezvoltarii societatii. Iar dreptul de a condamna ni-l da obligatia de a face sa functioneze institutiile statului de drept intr-o societate democratica, Astfel, condamnarea acestui trecut apare ca 0 prioritate a prezentului. Lectia trecutului ne dovedeste di orice regim care isi umileste cetatenii nu poate dura si nu merits sa existe.

2 Totodata, tinind cont de prevederile Rezolutiei nr. 1096 (1996) a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei privind masurile de eliminare a mostenirii fostelor sisteme totalitare comuniste, ale Rezolutiei nr. 1481 (2006) a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei privind necesitatea unei condamnari internationale a crimelor regimurilor comuniste total itare , a Rezolutici Parlamentului European din 2 aprilie 2009 referitoare la constiinta europeana si totalitarism si ale Declaratiei din 3 iunie 2008 de la Praga privind constiinta rnorala europeana si comunismul, se propune completarea Legii privind partidele politice eu 0 norma care ar interzice expres utilizarea de catre partidele politice a atributicii regimurilor politice totalitare. De asemenea, este imperios necesara abrogarea Conceptiei politicii nationale a Republicii Moldova, aprobata prin Legea nr. 546-XV din 19 decembrie 2003, eare este calificata ea fiind una tributara treeutului si ideologiei totalitare, incompatibila eu pareursul european al societatii noastre si in contradictie flagrant a eu normele si valorile democratice. Deputati in Parlament:

2

COMISIA REGIMULUI

PENTRU STUDIEREA TOTALITAR

SI APRECIEREA MOLDOVA

La 14 ianuarie curent,

prin Decretul Presedintelui

interimar

al Republicii comunist

COMUNlST

DIN REPUBLICA

Moldova, a fost fermata Comisia pentru studierea ~i aprecierea

regimului

totalitar din Republica Moldova.
in urma valorificarii istoriografei din perioada comunista si postcornunista, a literaturii istorice aparute In strainatate, precum ~i a unui vast volum de documente de arhiva, multe dintre care au fost accesate in premiera, Comisia a propus
0

sinteza

cuprinzi'itoare asupra epocii totalitare comuniste cuprinse intre anii 1917 / 1924 si 1991. Aceasta epoca are ca puncte de reper instaurarea Republica Ucrainei RAPORT ANALInC Autonorna Sovietica Socialists Moldoveneasca dictaturii (RASSM) comuniste in

din cadrul pe malul a acestui

Sovietice, In stanga Nistrului, transplantul in Basarabia,

de sistem comunist rnilitara

drept al Nistrului,

in 1940, odata cu ocuparea

teritoriu de catre masina de razboi a Uniunii Sovietice, reocuparea 1944, restabilirea si consolidarea

acestui teritoriu in

regimului totalitar de tip sovietic, anchilozarea

si

naruirea acestuia odata ell iesirea din captivitatea cornunista a popoareloi insetate de Excelentei Sale, Domnului Mihai GHIMPU, Presedinte interimar al Republicii Moldova, Republicii Moldova

libertate si prabusirea URSS in 1991.
Potrivit constatarilor Comisiei, experimentul bolsevic totalitar a fost initiat pe malul stang al Nistrului, ca parte a URSS, in timp ce pe malul drept, in Basarabia romaneasca, se puneau bazele unei democratii incipiente, astfel ca Nistrul a despartit unul democratic si altul cu

Presedinte al Parlamentului

nu atat doua maluri sau doua state, cat doua sisteme:

totalitar. Secolul XX a demonstrat ca totalitarismul nu numai ca este incompatibil valorile democratice, e1 este dusmanul de moarte al democratiei.

Un regim totalitar
0

reprezinta antipodul unei democratii. Acest regim este unul opresiv si represiv, cu ideologie de stat oficiala, care se sprijina Partid Unic, in frunte cu .marele pe un singur partid politic, asa-numitul pe
0

conducator",

politie secreta omniprezenta

si

care detine monopolul asupra economiei, culturii ~i informatiei. bolsevice de a intemeia
0

In pomirea dictaturii

lume noua, bazata pe criterii de clasa ~i pe ura de clasa, i s-a rezervat un rol trebuia sa tirnp, sa

fostei Republici Autonome Sovietice Socialiste Moldovenesti aparte. Formarea acestei entitati sovietice

la frontierea pe Nistru cu Romania si, in acelasi

serveasca Chisiniiu, 2010

planurilor

de anexare a Basarabiei

contribuie la extinderea spatiului revolutiei mondiale proletare in directia Balcanilor.

5

6

"burgheza", capitaliste"

statutul

de "culac",

intretinerea

contactelor

cu rudele din

"tiirile

piesa cu piesa un transplant propagarn

de sistem sovietic, s-a reprodus inumane a Partidului

regimul terorii, Comunist

al

serveau drept eapete de aeuzare ea "du~man al poporului"

la adresa

urii de clasa si al ideologiei

Unic.

oricui. Raspunzand comandamentelor politice ale Partidului Comunist, organele de
represiune aie regimuiui se intreceau sa condamne nu pentru infractiuni reale, ci pentru infractiuni inventate, nesocotind legile si dreptul uman, sernanand in urma lor moarte, durere si umilinta. Comisia a demonstrat crime ulterior, culturale, impotriva ca regimul totalitar comunist se face responsabil de

Formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenesti, printr-o decizie arbitrara
formala a Sovietului Suprern a! LTRSS, tn afara teritoriului tacere a vocii oamenilor, prin deseonsiderarea prevedea national si reducerea la literei Constitutiei sovietice, care nu

dreptuI URSS de a forma noi republici, ci doar de a admite in federatia
0

sovietica, a fost Basarabiei,

consecinta directa a aeestui act de ocupatie. Ruperea in bucati a de sec ole cu spatiul dintre etnice existente in

spiritului ~i identitatii moldovenilor

de peste Nistru si, unei .Jimbi" "de clasa", literare si prin

a teritoriului si a corpului uman concrescut

dupa 1940, a celor din Basarabia, prin impunerea contrafacute, in lipsa oricaror distincte conform unor principii aberante

Prut si Nistru, in contradictie

cu adevarul istoric ~i cu realitatile

moldovenesti inventarea, moldovenesti, reprimarea
A
L' .....

acea vreme, se inscrie in seria de acte abuzive eornise de regimul totalitar comunist lmpotriva unei mari colectivitati de oameni. Comisia a constatat ca in 1940-194 I in Basarabia au fost repetati anii 193 7 si 1938, anii Marii Terori din Uniunea Organele sovietice de represiune Sovietica, reluati apoi in anii postbelici. in putinii intelectuali ~i

resorturi istorice si etnoculturale, comunist

a unei .natiuni" se face vinovat de

de cea rornana. Regimul

si mutilarea constiintei noastre nationale, de suprimarea spiritului nostru
V '"'
j

liber i, de orchestrarea unui razboi cultural, identitar, propagandistic .:n ..
1

~i informational

au lovit eu bestiaiitate

in toata legea impotriva fratilor de pe cele doua

fratilor de pe ceie doua maiuri aie Nistrului, irnpotriva maluri ale Prutului, eu consecinte Or, dramatice pentru

fruntasi. ai vietii ~ oublice rarnasi intre Pm! ~i Nistru, condamnandu-i , gulagurile dramatic staliniste, soarta scriitorului Nicolae Costenco servind

.

la ani grei in drept exemplu

integralitatea

no astra lingvistica si etnoculturala.

nimic nu poate fi mai tragic

aI modului in care Sovietele au urrnarit sa anihileze

cugetuI liber, au

decat un razboi intre frati, nimic nu poate fi mai criminal. in 1989, cand s-au implinit 50 de ani de la declansarea celui de-al Doilea

efectuat executii sumare, dosind urmele asasinarii a sute si mii de oameni nevinovati in subsolurile NKVD sau in gropile cu var. Omorurile in masa, impunerea unor taxe ~i impozite sufocante tllranilor, prigoana preotilor si Bisericii, anularea limbii

Razboi Mondial, Congresul Deputatilor Poporului din URSS a condarnnat semnarea Protocolului delimitau aditional secret sovieto-nazist din 23 august 1939 prin care se

romane si interzicerea alfabetului romanesc, inversarea scarii valorilor si instaurarea unei atmosfere de frica si teroare generalizate au fost alte efeete ale actului de

sferele de influenta din Estul Europei pe contul unor terte

tan, declarandului

I caduc din momentul semnarii, La 23 iunie 1990 Sovietul Suprem al RSS Moldova a denuntat pentru Pactul sovieto-nazist ~i Nordul si protocolul aditional secret ~i consecintele

ocupatie sovietica din 28 Iunie 1940. In urrna cu aproape 70 de ani, in noaptea de 12 spre 13 Iunie 1941, plansetul ~i jalea rezistenta bulgaresti, s-a asternut peste Basarabia. Fruntea comunitatilor locale, ucrainesti, pilonii de

Basarabia

Bucovinei. Reiterand

aceasta

pozitie, in baza unor

analize si date riguros documentate, Comisia subliniaza cit Ia 28 iunie 1940 URSS a comis un atentat asupra integritatii teritoriale a Romaniei, un act de ocupare rnilitara

din tata in fiu ai satelor noastre

moldovenesti,

gagauze,

ruse sau mixte, ai targusoarelor evreiesti, familii intregi, barbati, femei, au fost urcati eu Siberiei, de unde

~ipolitid
populatii nedrept

a Basarabiei,

Nordului

Bucovinei si Tinutului

Herta, contrar

vointei

copii si batrani, din Basarabia si pauli in Nordul Bucovinei,
baionetele la spate in vagoanele de vite si dusi spre intinsurile de arhiva consultate multi nu s-au mai intors. Documentele

din aeeste teritorii. prin dictat si amenintarea eli recurgerea la forta, un act de anexiune teritoriala. In teritoriile anexate eu forta la URSS s-a realizat

de membrii Cornisiei

9

10

populatiei etniile

pasnice,

a copiilor si batranilor, a oamenilor

in plina varsta, de toate

Ion Creanga, au afirmat latinitatea limbii, culturii si fiintei noastre nationale epoca in care orice gest in acest sens era pasibil de excomunicarea

intr-o

si confesiile, regimul totalitar comunist trebuie condamnat moral, politic si

din sanul

juridic.
Activitatea comunist reprezentat rnanifestari Basarabiei membrilor ocupantului nationale. Cornesti, Telenesti institutiilor
.......... ..u. .... tUi.U"

societatii sau de pedeapsa eu ani grei de privatiune de libertate. Un Panteon al
istoriei
si
9

desfasurata de Comisia pentru studierea ~i aprecierea regimului este (si) un prilej pentru omagierea ~i demnitatea personalitatilor care au

culturii

noastre

ar tr~bl!! sa-i

In,...ll1fl~
---~----

"P'

r-'

V!:lcl1~ r .... "Ag.I'"'I~"~ . ~ .... __ ,..nh~ .... r!~_rrua ....... '-"'''''_&0 1''-''''''
a ........... _. .. , '1' .........

totalitar onoarea de

Grigore Vieru, Vlad Iovita, Vasile Vasilaehe, Ion Vasilenco, Greeu, Emil Loteanu, Lidia Istrati, Ion Vatamanu intelectuala,

Gheorghe Voda, Mihai de

noastra in acele vremuri de teroare. s-au inregistrat indata dupa

Primele ocuparea

si multi altii. Un exemplu

rezistenta

antisovietica

verticalitate romane Cimpoi,

de rezistenta prin cultura ~i de aparare a limbii noastre scriitorilor: Carare, Ion Druta, Dumitru Nicolae Dabija, Matcovsehi, Mihai Valentin Gheorghe

la 28 lunie 1940. 0 marturie in acest sens sunt actiunile de rezistenta ale organizatiei clandestine a unor tineri din Orhei, care au militat impotriva sovietic, in apararea libertatii, limbii romane ~i valorilor noastre

il reprezinta Serafim

operele Petru

Saca,

Ion Hadarca, a muncitorului

Mandacanu, Muruziuc,

Vladimir Besleaga

si altii. Fapta temerara

Pe parcursul anilor 1945-1953, pe teritoriul raioanelor Bravicea, Calarasi, Chiscareni, Chiperceni, Orhei, Raspopeni, Rezina, Susleni, Sangerei, de actiuni annate irnpotriva

care in noaptea de 28 iunie 1966, a arborat Tricolorul de-asupra Fabricii raionul Sangerei (ramas acolo timp de 5 ore), protestul rusificarii ~i deznationalizarii, din

de Zahar din Alexandreni, Liliei

a fost inregistrat d..
....

un numar considerabil
i'f'-U i U, U.l

Neagu si Asei Andruh din 1970 impotriva

"t",t "I' u""'''" y

activistilor
"",U,,

local; intreprin se d e ca e mem b Fl.. grLlpului atr I . in l organizatiie clandestine "Armata

activitatea

Frontului National Patriotic de eiiberare de sub ocupatia sovietica,

frunte Neagra"

eli faimosul si .Partidul

Filimon

Bodiu, de catre

care fiiceau parte Alexandru Usatiuc -Bulgar ~i colaboratorii Ghimpu miscarea

sai apropiati Gheorghe precum si atat

Democrat

Agrar". Una dintre cele mai mari si mai bine

~i Valeriu Graur, alte manifestari eu earacter civic ~i national, de emancipare nationala din anii .80 puncteaza

organizate Agrar",

formatiuni de rezistenta antisovietica in zonele rurale, ,,Partidul Democrat

° linie

de rezistenta,

a activat (in anii 1950-1953) sub conducerea lui Simion Zlatan, originar din

cat a fost, care trece ca un fir rosu prin toata perioada sovietica. Meritul acestor
personalitati Invatat este imens: ele ne-au tinut treaza constiinta de nevoia omului de adaptare noastra de sine, ne-au ca dineolo la me diu si la conditiile .. ~l idealuri

satul Popenchi, Ribnita, si Vasile Odobescu, originar din satul Cuizauca, Chiperceni. La Soroca Hancesti "Partidul s-a infiripat organizatia a activat
0

"Arc~ii

lui Stefan",

in raioanele

Chisinau, -

si Carpineni Libertatii",

aM organizatie

conspirativa

anticomunusta

inconjuratoare, perene.

dupa cum au procedat

multi dintre nor, existaa valori . . t va on

iar la Balti - .Uniunea Democratica

a Libertatii". Combatantii la moarte sau la privatiune

cazuti prada organelor de represiune au fost condamnati indelungata

in
tinandu-ne

vremurile grele ale inchizitiei eomuniste ne-am potolit setea de adevar, urechea strans lipita de aparatele de radio pentru a prinde undele Europei

de libertate, iar propaganda comunista a urmarit sa-i cornpromita si sa le

stearga numele din memoria noastra colectiva, Astazi a sosit momentul sa ne plecam fruntea in memoria acestor oameni simpli, al carer efort ~i sacrificiu manifestate in inclestarea inegala, de moarte,
CU

Libere, BBC-ului, ale Radio Vatican ~i Radio Libertatea. Nimeni si nimic nu a putut sa ne forteze sa renuntam la nevoia de a ne rupe din universul careeral spiritual, nici regimul eu toata armata sa de opresiune, nici un asemenea "campion al

regimul eomunist pentru Iibertatea ~i demnitatea

umanii este impresionant.
Nu trebuie sa-i uitam nici pe cei care, in batalia cu obscurantismul si cenzura sovietica, i-au readus in manualele scolare pe Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri,

deznationalizarii",

ca Ivan Bodul, prim-secretar al CC al PCM in anii 1961-1980. Comisiei s-au aflat si apectele sociale si economice Comisia nu a trecut cu vederea procesele de

In centrul investigatiilor

ale evolutiilor din RSS Moldoveneasca.

13

14

6) interzicerea exterminarea

cugetului

liber, a dreptului intelectualitatii;

de asociere, a Iiberei initiative,

18) rnobilizarile fortate antebelice si postbelice

a zecilor de mii de tineri pe

~i marginalizarea

santierele de munca (FZO) din URSS si inrolarea lor in Armata Sovietica; 19) arestarile si epurarile operate de organele sovietice de represiune in prim ii ani postbelici; 20) foametea organizata din 1946-1947; "elemente antisovietice"
1 • •

7) lichidarea tiiranimii ca clasa prin colectivizarea fortata ~ideportarile de la
jncepuru1 anilor '30 ai secolului XX, 8) foametea cumplita din anii 1932-1933; 9) declansarea represiunilor si •
" .. ~t.~"u".,.,",
n~tln."~I;co .. a.,.,...-I....

impotriva asa-numitelor
__ :1 __
',",1'\' 1

21) deportarea in regiunile indepartate ale URSS a zecilor de mii de oarneni si nevinovati la 6 iulie 1949; 22) liehidarea proprietatii private, confiscarea bunurilor materiale ale tarani lor si eolectivizarea satului; 23) prigoana impotriva Bisericii ~i a slujitorilor cultelor, inchiderea,

u,",.a

I...

__ ::1 ........... 1

'H'J'U"UI d1I1IUr .)u ar secoiunn trecut, deportarea

exterminarea

in rnasa a oamenilor prin deciziile unor institutii extrajudieiare, ale asa-

numitelor "troika"; 10) ocuparea, prin dictat, la 28 lunie 1940 a Basarabiei, Nordului Bucovinei si Tinutului intelegerilor Herta in urma tranzactiei sovieto-gennane din 23 august 1939 si a

profanarea si demolarea locasurilor de cult; 24) deportarea pentru credinta in regiunile indepartate 1951 a credinciosilor confesiunii
? 'i) of.enslva __ , ....... . ...... I . . I rI eo.oglca - ~1

secrete ulterioare dintre URSS si Germania nazista; unui transplant de sistem sovietic in teritoriile rornanesti

ale URSS la I aprilie

11) realizarea

,,Martorii lui Iehova";
.-l" • propagandistica

ocupate ~i impunerea eu forta a regimuiui totaiitar comunist;
12)

impotriva

scriitorilor

~i valori lor

aplicarea terorii impotriva

fruntasilor

vietii

publice,

intelectualilor,

noastre nationale; 26) sovietizarea, rusificarea si deznationalizarea populatiei prin sistemul de

slujitorilor

cultelor ~i oamenilor simpli ramasi in teritoriile ocupate, comiterea unor

asasinate din motive de

UTa de clasa;

educatie si cultura, aparatul administrativ, mass-rnedia si propoganda; 27) manipularea ~i deformarea constiintei identitare prin falsificarea istoriei,

(3) exodul fortat al zecilor de mii de oameni, inteleetuali, in primul rand, din

teritoriile ocupate de URSS; 14) formarea Basarabiei; 15) interzicerea alfabetului rusese, alfabetului romanesc Consiliului si a limbii romane Comisarilor
~I

impunerea unor ritualuri, monumente ~i simboluri straine firii noastre; 28) negarea romanofobiei; 29) instrumentarea constrangerilor unui regim al "terorii individualitatii mernoriei", umane al controlului, al identitatii romanesti a populatiei majoritare si inocularea

abuziva

a RSS Moldovenesti

si sfiirtecarea

teritoriala

a

impunerea al URSS

prin Hotararea

Poporului

si al persecutiilor

pentru

cea mai mica

din I I noiembrie 1940; 16) anularea abuziva a dreptului la cetatenia romana prin Deeretul Prezidiului Sovietului locuitorii Suprem al URSS eu privire la restabilirea Basarabiei si la dobandirea cetateniei sovietice de catre Bucovinei de Nord

incercare de gandire libera in raport cu regirnul totalitar comunist; 30) promovarea unei industrializari ~i urbanizari de tip colonial, eu grave

consecinte pe plan etnodemografic; 31) inregistrarea unor mari dezechilibre ecologice in urma experimentelor !?i a unor urmari nefaste bazate pe

ei de catre locuitorii

din 8 martie 1941;
17) deportarea nevinovati in regiunile indepartate ale URSS a zecilor de mii de oameni la 13 iunie 1941;

pentru sanatatea populatiei

in sfera agriculturii

chimizarea si concentrarea excesiva a productiei agricole;

17

12) elaborarea introducerea

unui manual de istorie

a regimului

totalitar comunist

~l

in sistemul de instruire ~i educatie preuniversitara

a unui curs de istorie

a totalitarismului; l 3) incurajarea desfasurarii in mass-media a dezbaterilor publice privind

esenta inurnana a regimurilor totalitare, comuniste si naziste. 14) Abrogarea Conceptiei trecutului noastre. A vansand acest set de propuneri, Cornisia subliniaza di unele din ele pot f realizate tara intarziere, altele intr-un termen mediu sau indelungat, irnportanta fiind continuarea universitare, Numai astfel sub diferite forme, in cadrul unor diverse institutii - preuniversitare, de cercetare, mass-media
VOT

Legii

TIT.

546-XV din 19 decembrie

2003 privind adoptarea

politicii nationale

a Republicii Moldova,

conceptia fiind una tributara

si ideologiei totalitare, incompatibila

cu parcursul european al societatii

etc. - a activitatilor initiate prin instituirea sa. social,

putea fi obtinute rezultate reale In asanarea clirnatului

politic si moral din societate. Comisia are convingerea putea simti intr-adevar ca nurnai prin asumarea adevarului istoric ne vorn

oameni liberi, vom fi mai putemici, mai deschisi catre noi

irisine 1?icatre lurnea externa, mai uniti, vom avea mai multi! incredere in forte Ie noastre si in ziua de maine, in viitorul nostru european. Comisia faee un apel la bunul nostru simi ~i la memoria noastra colectiva. Nu avem dreptul sa uitam, nu avem dreptul sa fim indiferenti, Prin asumarea insusirea dreptuI si

adevarului istoric, nu vom permite niciodata nirnanui sa puna la indoiala nostru Ia
0

viata

demna si libera

intr-o

societate dar
0

libera, prospera

si

dernocratica. posibila acesta.

0 reconciliere

civica este necesara,

reconciliere

civica este

numai prin asumarea

adevarului istoric, oricat de greu si de amar ar f