P. 1
Tr 200403517 t 1

Tr 200403517 t 1

|Views: 0|Likes:
Published by cancan25

More info:

Published by: cancan25 on Jul 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

(19)TURK PATENT[ _1ENSTITUSU

0 o

T .. . ~

C)

.....

(10)

TR 2004 03517 Tl

0

(12)Patent Basvurusu
(21) Basvuru No. a 2004/03517
(22) Basvuru Tarihi

(51) Bulusun tasnif sunfflar)i

H02K53/00
H02N 11/00 (86) Uluslararasi Basvuru No PCT/TR2004/000019

2004/12120 (43) Basvuru Yaym Tarihi 2005/05/23 (30) Rilchan Bilgileri (32) (33) (31) (71) Basvuru Sahibi MUAMMER YILDIZ Orhanveli Sok. 23/10 35330 Balcova/lzmir TR (72) Bulusu Yapan
MUAMMER YILDIZ Orhanveli Sok. 23/10 35330 Balcova/Izmir TR

(74) VekiJ

(54) Bulus Bashgr iki hareket aktimtilatdrden (57) Ozet

alarak elektrik enerjisi iireten sistem

Bulus elektrik enerjisinin gerekli oldugu yerlere kolayca tasmabilen, akilmtilatdrden aldlgl ilk hareket He elektrik iiretimi yapabHen bir sistem He llgilidlr.Bulusumuz ile, sadece bir tek akti kullamlarak, alman bir ilk hareket ile tum sistem istenilen siirede eahsabflmektedlr. Bunun Iein baska bir trafoya ihtiyae bulunmamaktadrr, Bu cihazmuzr baska hil; bir ~ey lhtiyaer olmamakta, cihaz kendi ieerisindeki mekanizma ile eahsmaktadrr. Boylelikle de stirekli bir elektirk enerjisi tiretlminl yapmaktadir.Bu cihaz, herhangi bir sebekeye bagh olmaksizm ealrsabilir. Bu yiizden, elektrik enerjisinin bulunmadigi tum yerlerde kullamlabilir. Bunun dismda elektirk enerjisi olsa bile, binalarm girisine bu cihaz takildigmda ek bir sebekeye gerek kalmamaktadir, sistem, sebekeden bagnnsiz bir sekilde elektrik enerjisi iiretebilmektedir.

Onceki teknikte elektrik enerjisi iiretmek icin kullamlan sistemlerde akii bitene kadar cahsmaktaydi. Bu durumda. 220 Volta crkartrlarak kullamhyordu. Boylelikle de surekli bir elektrik enerjisi iiretimini yapmaktadir. baska hicbir seye ihtiyaci olmamakta. akiiden alman 12 Volt1uk elektrik enerjisi. Bu akumulatorlerden alman bir ilk hareket ile tum sistem istenilen surede cahsabilmektedir. Bu yiizden. Bir siire sonra aku de 6mriinii tamamlamakta ve sistem icin yeni bir akiiniin ahnmasi gerekmekteydi. sebekeden bagnnsiz bir sekilde ek bir sebekeye elektrik enerjisi iiretebilmektedir. elektrik enerjisinin gerekli oldugu yerlere kolayca tasmabilen.Ortak biiyiik disli 3/1. Elektrik Enerjisi Ureten Sistem 5 Bulus. Sistem. Sekil-I Bulus konusu sistemimizin semasmm tum gorunumu. sadece 2 tek akumulator kullarulmaktadrr. Bu arabalarm da siirekli olarak cahsiyor olmasi gcrekmektedir. Bu trafolann kullamm suresi de. Bulusumuz ile. sistemi tekrar cahsnrabilmek icin akiiniin doldurularak sistemi 10 tekrar beslemesi gerekmekteydi.Diizenleme kutusu (regulator) 35 3. Bunun dismda elektrik enerjisi olsa bile. herhangi bir sebekeye bagh olmaksizin cahsabilir. Bu tur cihazlan siirekli kullamlmasi istenildiginde.Dinamo (start) 4. Aynca. Bu sistem. 30 Bulusun anlasilmasma yardunci olan sekillerde gonilen anf numaralannm karsihklan: 1. Elektrik iireten sistemimizin. 15 akiiniin siirekli sarj edilmesi gerekliydi. akumulatorden aldtgr ilk hareket ile elektrik uretimi yapabilen bir sistem He ilgilidir. Bulusun anlasilmasma yardrmci olacak sekiller ile ilgili aciklama asagida verilmistir.Kucuk disli . trafolar vasitasryla. Elektrik uretimi icin kullanilan sistemlerden araba iizerine takih olanlarda. elektrik enerjisinin bulunmadigi turn yerlerde kullamlabilir. Bunun icin baska bir trafoya 20 ihtiyac bulunmamaktadir. akunun omrune baglidrr. hem akii hem de trafo 90k fazla ismmaktadir. kendi icerisindeki mekanizma ile surekli olarak cahsmaktadrr.I W/P 2004/09108'3 TR 200403517T1 1 PCT/TR2004/0000 19 TARiFNAME ilk Hareketini Akumulatorden Alarak. binalann girisine bu sistem takildigmda 25 gerek kalmamaktadir.Akumulator 2.

W/O 2004/09108'3 4/1-2.Klemens (+) 19.Diyot 14- Kondansator 15.Kasnak 25 27.Geri besleme dinamosu 24.~ 10.29 DC giris 924 DC 9:tkJ.VKaYl~1 29. Dogru akim iireten alternatorler sont (12).Kontaktor 5 711-2.580 DC 9:tkJ.Kollektor 15 17.Sont 13. bir akumulatorden alarak elektrik enerjisi iireten bir sistemdir.~ 11. ilk hareketini Bulusun konusu.Manyetik 26. olarak 35 akumulatoru (1) devreden cikararak.Komur 18. Akumulatorden (1) gelen voltaj diizenleme motom kutusundan bagh (2) gecerek start dinamosu (4/1-2 ve 5/1-2-3) geri (3/1) gecer ve start harekete da (3) dislilere besleme (14) ve altematorleri iiretime baslar.220 V aknn 91kl~1 30 Bulus.Start dinamosu 23. sistemimizde ilk hareketin kutusuna almdigi 2 akumulator (2) iletir. (2) sayesinde cahsmaktadrr.380 V akim 91kI~1 30.Alternator 6.Alternatif 25.2.Alternator (geri besleme) 5Kucuk disli (geri besleme) 2 PCT/TR2004/0000 19 5/1-2-3.Konjektor 20 22.Kasnak alum iireten alternator salter 28. Duzenleme duzenleme kutusu (I).Klemens (-) 20-Lamba 21.5 mm kablo 16.Switch (anahtar) 10 12.TR 200403517T1 .Kommitatris 8. akumulatorden kutusu (2) devreye siirekli (1) ahnan ilk hareket vasrtasiyla diizenleme girdiginde. kondansator .

sanayi kuruluslannda. 15 Koylerde. Start motorunun (22) cahsmasiyla kayis ve kasnakla bagh bir alternator (23) ve bir alternatif akim iireten 10 alternatoru (24) harekete gecirir. Araclarda da dogru akim dinamosu kullamlarak benzin devrine son vermektedir. Ikinci sistem 3x24 DC voltaj. hava. rahathkla kullamlmaktadir. 50 Hz uretim yapmaktadir. Direk olarak evine. Bir alternator (23) geri beslemeye gecer. 18 Amper. elektrik enerjisinin girdigi her yerde kullamlabilmektedir.2004/091083 3 PCT/TR2004/0000 19 diyot (13) sayesinde temiz dogru akim ahnarak diizenleme kutusuna (2) akim gondermeye baslar. deniz tasnlannda Elektrik sebekelerinin bulundugu yerlerde de artik sebekeye ihtiyac kalmamaktadir. kentlerde. Aynca birinci sistem kendi basma cahsarak 24 DC ve 580 DC iiretimektedir. Kendi icinde donusum saglamr. Start dinamosu (3/1) sayesinde dislilere bagh (4/1-2) alternatorlerde dogru akim iireterek kommitatrislere (7/1-2) aktanhr ve kommitatrisler de (711-2) DC voltaj iiretmektedir. 4 saniye icerisinde diizenieme kutusuna gelen akmu birlestirerek kontaktore (6) verir. fabrikalara baglamp kullamlabilmektedir. Kontaktore (6) gelen akim sayesinde akumulator (1) devreden cikar. Sistem icindeki dinamolar buyutuldukce cikan akim da buyumektedir. Kesiklik meydana geldigi zaman 5 kommitatrisin (7/1) iiretiminden akim alarak devamhhgun siirdiinnektedir. Gecen aknn start dinamosuna (3/1) aktanhr.TR 200403517T1 1 W/O. binalarda. ikinci start dinamosuna (22) aktanhr. 20 25 30 35 . kara. alternatif akim ureten alternatorler de (24) bagnnsiz olarak 6KW. Bulus konusu sistemimiz. isyerine.

ister dogru akim olarak kullamhr. 25 5- lstem l' de bahsedilen sistem olup. 2- istem 1'de bahsedilen sistem olup. ozelligi.ljv ? 35 . geri besleme ile diizenleme kutusuna giris yapip. istenirse alternatif akim olarak kullamlabiliyor olmasidir. bir diizenleme kutusu (2) ve buna bagh start motoru (3/1). kontaktor (6) vasrtasiyla akumulatoru (1) devreden cikanyor olmasidir.U. start motoru dislilerine bagh ti<.. ayarlayip iki ana sebekeye ayirarak. hem de ikinci sistemin voltajmi olmasidir. 320 istem l' de bahsedilen sistem olup.J~-c.TR 200403517T1 . W/O 2004/091083 4 PCT/TR2004/0000 19 iSTEMLER 15 ilk hareketini akumulatorden alarak elektrik enerjisi iireten sistem olup.9J. Sisteme ilk hareketi veren iki akumulator (1). adet geri besleme alternatoru (5/1-2-3) ve aym start motorunun dislilerine bagh iki adet alternator (4/1-2) dinamo ve iiretilen enerj i ile cahsan iki adet kommitatris (7/1-2) ve bu birini sistemin urettigi ile bir adet start motoru (22) 10 kayis ve kasnak sistemiyle harekete gecen bir adet geri besleme alternatoru (23) ve alternatif akim iireten alternator (24) ikinci sistem olarak bulunmasidrr.~ IJ \. bu akumulatorden alman ilk hareketin aktanldigi. ihtiyac geregince veriyor 30 _2()12 ~. 4- istem l' de bahsedilen sistem olup. '2". ozelligi akumulator (1) istenildiginde konjektor (21) vasrtasiyla tekrar §arj edilebiliyor olmasidir. ozelligi akumulatorden (1) diizenleme kutusuna (2) ve start motoruna (3) ilk hareketi verdikten sonra geri besleme alternatorleri ile 15 (5/1-2-3) ve (4/1-2) alternatorleriyle (7/1-2) kommitatrisler uretime baslayarak.A. diizenleme kutusu hem birinci sistemi.

.~--------~ (10) x ~: 0.:.~:-)----(10) x -1 (1) !-1--------' Figure ."._ _ (15) 1 (2) (21) (12) J.1 ..(15)"-..:=-~~_2_0IZJ '1 .TR 200403517T1 1i2 (15) (15) (15) (9) (12) (14) (13) (12) (14) (13) (12) (14) (13) (1/2) (15) (7/1) (15) (15) (15) .

L_j ..-11 : F:'\ t!- c=:=J t!7 iO ==:J \ . 2/2 li>J Ii> >:::.: >:::.2 20/12120~ ! i: -_--~l~ .TR 200403517T1 ~// r-->:::.-----'i?" "'U» "<J )( '-- I I ~ L__ e ~ ~I . -u. _ ~ g Figure ...::: t!- j i j 1° t!- . [J s ( i « t!- ID j ~ t!- .~ >:::.~ 00 o . £. t> ~.:. WI -.

Figure ·1 .~ -I iw U. .TR 200403517T1 1/3 711 ...

TR 200403517T1 2/3 A c Figure ~2 o . ..

r • TR 200403517T1 3/3 E Figur&-3 .

other means use.column 2. FlELDS SEARCHED Minimum documentation Patent Classification IPC 7 H02K searched H02N (classification system followed by classification symbols) Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and. P. Caation of document.2280 HV Rijswijk Tel. 1 ine 17. DE 40 22 622 A (HAWLITSCHEK FRANZ) 1 August 1991 (1991-08-01) column 1. Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cned to establish the publication date of another citation or other special reason (as speCified) document referring to an oral disclosure. line 11 abstract --------- 1-5 1-5 X GB 2 366 455 A (BROWN DAVID) 6 March 2002 (2002-03-06) page 2. Fax: (+31-70)340-3016 Form PCT/lSAl210 (second sheel) (January 2004) 08/10/2004 Authorized 2 officer 3 Bronold. CLASSIFICATION - IPC 7 H02K53 00 OF ItBJECT MATTER H02Nll 00 (lPC) or to both national classification and IPC / According to International B. of the relevant passages Relevant to claim No.B. H page 1 of 2 .page 2. 1 ine 16 . exhibttion or filing date but 'A' 'E' 'L' later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance. 5818 Patentlaan NL . claims 1. where practical. the claimed invention an inventive step when the or more other such docuobvious to a person skilled 'X' 'Y' '0' 'P' document published prior 10 the international later than the priority date claimed •&. with indication. line 28 . Tx. paragraph 8' . DOCUMENTS Category 0 CONSIDERED TO BE RELEVANT where appropriate. document member of the same patent family search report Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international 20 July 2004 Name and mailing address of the ISA European Patent Office. 31 651 epo nt.2. cannot be considered to involve document is combined with one ments.INTERNATIONAL SEARCH REPORT TR 200403517T1 International Application No PCT/TR2004/000019 A.page 4. the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance. search terms used) C. (+31-70) 340-2040. figure 1 abstract EP a 077 306 A (VALENTI GIUSEPPE) 20 April 1983 (1983-04-20) page 3. such combination being in the art. IT] o Further documents are listed in the continuation of box C. paragraph 1 . X X . figures 1-3 abstract ----- 1-5 -I-[] 'r Patent family members are listed in annex.

(Contlnuatlon) Category 0 DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT of the relevant passages Relevant to claim No.---TR 200403517T1 INTERNATIONAL SEARCH REPORT Intematlonal Application No PCT/TR2004/000019 C. x DE 195 02 961 A (MAEDER JOHANNES) 7 December 1995 (1995-12-07) column 4. figures 1-3 abstract 1-5 3 Form PCT/lSAl210 (continuation of second sheet) (January 2004) page 2 of 2 . Cltatlon of document. line 25 . line 12.column 6. where appropriate. with indication.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->