§¤ÍÂȘ Î·È ∂ÈÎfiÓ˜
∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ §ÂÍÈÎfi

∂ıÓÈÎfi Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ
∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™ ∞°ø°∏™
∞ı‹Ó· 2004

∂.¶.∂.∞.∂.∫. ŒÚÁÔ 1.1.˙.Á.
ÕÍÔÓ·˜ 1
ª¤ÙÚÔ 1. 1
∂Ó¤ÚÁÂÈ· 1. 1.1. ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ηÈ
ÁψÛÛÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·
¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·: «∂Î·›‰Â˘ÛË ¶·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ Î·È ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ ª·ıËÙÒÓ»
ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË: ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË - ∂∫∆
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ
ºÔÚ¤·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘:
À¶∂¶£ ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶.√.¢.∂.
∂ȉÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ¢. ÷ÏÎÈÒÙ˘
¢È‡ı˘ÓÛË °’ ∫¶™
ºÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘:
∂ıÓÈÎfi Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ
∂ÈÙÚÔ‹ ∂Ú¢ÓÒÓ
∆Ì‹Ì· º.¶.æ.
∫¤ÓÙÚÔ ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘
πÏ›ÛÈ· 15784
∆ËÏ.: 210-7277522
∂-mail: info@keda.gr
Website: http//www.keda.gr
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜: £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
∆Ô̤·˜ «™¯ÔÏÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· – ¢È‰·ÎÙÈÎfi ÀÏÈÎfi»
∂È̤ÏÂÈ· ¢È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ : ª·Ú›·-§Ô˘›˙· Borloz – ª¿ÚÎÔ˘
∞’ ŒÎ‰ÔÛË
™‡ÓÙ·ÍË §ÂÍÈÎÔ‡ : πÔ˘Ï›· ∞ÓÙ‡· – ªÈΤϷ µÏ·‚È·ÓÔ‡ – ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ÷Ù˙ËıÂÔ¯¿ÚÔ˘˜
– ™ÔÊ›· ∞ÓÙˆÓ¿ÎÔ˘ – ÃÚÈÛÙ›Ó· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘
«¶Ò˜ ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ» : πÔ˘Ï›· ∞ÓÙ‡· – ŒÏÛ· ™ÎÏ·‚Ô‡ÓÔ˘
™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ – ∂È̤ÏÂÈ· : πÔ˘Ï›· ∞ÓÙ‡·
µ’ ŒÎ‰ÔÛË, ∞Ó·ıˆÚËÌÂÓË
™‡ÓÙ·ÍË §ÂÍÈÎÔ‡ – ∞Û΋ÛÂˆÓ : ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ª·Ú›·
µÂÓ¤ÙË °ÂˆÚÁ›·
¢ÂÙÛÔ‡‰Ë ∑ˆ‹
∫·Î·Ú›ÎÔ˜ ∫ˆÓÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ – ∂È̤ÏÂÈ· : ∫·Î·Ú›ÎÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË : ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ¶.
¶··Ó›ÎÔ˜,
¶¤ÙÚÔ‚·˜, ¡.
∞fi ÙËÓ ∞’ ŒÎ‰ÔÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛΛÙÛ· ÙˆÓ : µÈı¤ÓÙÂ
°ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘ ª.
¢ÂÏ›‰Ë ∞.
∫ÔÓÙÔ‡ ™.
ƒ·˘ÙfiÔ˘ÏÔ˘, ¢.
∂ÈÎfiÓ· ∂͈ʇÏÏÔ˘ : ∞Ì‚Ú¿˙Ë Ã·Ú¿
∂ÎÙ‡ˆÛË - µÈ‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·: µπµ§π√™À¡∂ƒ°∞∆π∫∏ ∞∂¶∂∂

§¤ÍÂȘ Î·È ∂ÈÎfiÓ˜
∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ §ÂÍÈÎfi

☛ §›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi
∆Ô ·ÚfiÓ ÏÂÍÈÎfi ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ıˆÚË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ˘ ÏÂÍÈÎÔ‡ «§¤ÍÂȘ Î·È ÂÈÎfiÓ˜».
Ÿˆ˜ Î·È Ë ·Ú¯È΋ ¤Î‰ÔÛË, ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·È‰È¿ Î·È Ó¤Ô˘˜ Ô˘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋ ˆ˜ ͤÓË / ‰Â‡ÙÂÚË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÂȉÈο Û ̷ıËÙ¤˜ Ù˘ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ∏ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÏÂÍÈÎÔ‡ ¤ÁÈÓ Ì ‚¿ÛË ÙȘ
ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È Ì·ıËÙÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ¤Î‰ÔÛ˘ (2001 –
2003) Î·È ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÛΛÙÛˆÓ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÏÂÍÈÏÔÁÈÎÒÓ ·Û΋ÛÂˆÓ ÁÈ· οı ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·.
™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ˘ ÏÂÍÈÎÔ‡ «§¤ÍÂȘ Î·È ∂ÈÎÔÓ˜» Â›Ó·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË Î·È Î·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ
Ë ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÙfiÛÔ Û Â›Â‰Ô ÚfiÛÏ˄˘ fiÛÔ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘. ∏ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ
ÛËÌ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ì ÂÈÎfiÓ˜, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÏÂÍÈÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ·Ó·ıˆÚË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÙfiÛÔ ˆ˜ ·ÙÔÌÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂϤÙ˘ οı ̷ıËÙ‹, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÀÔ‰Ô¯‹˜ Î·È ÙˆÓ ºÚÔÓÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ.

∂ÈÏÔÁ‹ ÏËÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÏÂÍÈÎÔ‡
∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÏËÌÌ¿ÙˆÓ ¤ÁÈÓ Ì ‚¿ÛË ·) ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ˘ÏÈÎÔ‡, ‚) ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
·fi‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÛËÌ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ì ÂÈÎfiÓ·, Á) ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, fiˆ˜ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘
ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ‹ ÙˆÓ ÂÎÊÚ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÏfiÁÔ.
∆Ô ˘ÏÈÎfi ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û 20 ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. µ·ÛÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÛÙË ‰È¿Ù·Í‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È (ÛÙÔ ‚·ıÌfi
Ô˘ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi) ·ÊÂÓfi˜ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·fi ÙÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙÔ ·ÊËÚË̤ÓÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÓfiÙËÙ˜ «∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ∂ÈÎÔÓˆÓ›·»,
«ÕÓıÚˆÔÈ», Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ·fi ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ «√ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·», «ƒÔ‡¯· – ÃÚÒÌ·Ù·», «∆ÚfiÊÈÌ· –
¶ÔÙ¿» Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘. ∂›Û˘ ÂÓfiÙËÙ˜,
fiˆ˜ «¶ÔÏÈÙÈ΋ ∑ˆ‹», «¢ÈηÈÔÛ‡ÓË», «∂Î·›‰Â˘ÛË», Ì ۷ÊÒ˜ ·ÊËÚË̤ÓÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi, ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∫¿ı ÂÓfiÙËÙ· ˆÛÙfiÛÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi
ÙȘ ¿ÏϘ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÎÚ›ıËΠÛÎfiÈÌË Ë Â·Ó¿ÏË„Ë Î¿ÔÈˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ·fi ÂÓfiÙËÙ· Û ÂÓfiÙËÙ·.
∆· ÂÚȯfiÌÂÓ· ÙˆÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ‰›ÓÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· fiÔ˘ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÙˆÓ ˘ÔÂÓÔًوÓ. ∏ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÂÍ·-ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ηıÂÌ›· ·fi ·˘Ù¤˜. √È ·Û΋ÛÂȘ, ÂÊfiÛÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙ·ıÂÚfi Û˘Ìϋڈ̷ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜, ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÚÒÌ·.
∫¿ı ÂÓfiÙËÙ· ÍÂÎÈÓ¿ Ì ¤Ó· ‰ÈÛ¤ÏÈ‰Ô Û·ÏfiÓÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·ÊfiÚÌËÛË Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÛÙÔ ı¤Ì·. ™ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Û ˘ÔÂÓfiÙËÙ˜, ÔÈ ˘ÔΛÌÂÓ˜ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÛÙÔ
ÎÂÓÙÚÈÎfi Û·ÏfiÓÈ.
∆· Ú‹Ì·Ù· ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ÂÊfiÛÔÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ηٷ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο fiˆ˜ Î·È ÔÈ ·Ϥ˜ ϤÍÂȘ.
ŸÙ·Ó ¿ÏÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔ‚ÏËı› Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÙfiÙ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Ì¤Û· Û ÊÔ‡Ûη (.¯. οÓÂÈ ÎÚ‡Ô, ¤¯ÂÈ / οÓÂÈ ˙¤ÛÙË Î.Ï). ∆¤ÏÔ˜, fiÙ·Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰Ôı›
Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ
¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ Ú‹Ì· ÛÙÔ Î¿Ùˆ.
√È ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ηıËÌÂÚÈÓÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÌÈ·˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ‰›ÓÔÓÙ·È
5

Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ͯˆÚÈÛÙ‹ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ™¯ÂÙÈΤ˜ ∂ÎÊÚ¿ÛÂȘ. ™ÎÔfi˜ Ù˘
Ú·ÎÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÌÈ·˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÚÔ‹˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÏÂÍÈÏÔÁÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ë Û˘ÓÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ıÂÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË
Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ ··ÈÙ›, ÔÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «∫·ÙÔÈΛ·», ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ ˘ÔÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜» ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ηÙËÁÔÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ‚¿ÛË Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, ÙÚ¤ÓÔ, ÌÂÙÚfi,
Ù·Í›, ψ-ÊÔÚ›Ô) ÎÏ.
™ÙÔ Â˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ Ù· Â›ıÂÙ· ‰›ÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· ÙÚ›· Á¤ÓË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÏÂÍÈÎfi
(.¯. „ËÏfi˜ – „ËÏ‹ – „ËÏfi). ∏ ›‰È· Ú·ÎÙÈ΋ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Î·È ÛÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ıËÏ˘Îfi Á¤ÓÔ˜
(.¯. ·ıÏËÙ‹˜ – ·ıÏ‹ÙÚÈ·). ∆¤ÏÔ˜, ÛÙȘ ÔχÛË̘ ϤÍÂȘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·È Ë ÂÓfiÙËÙ· ‹ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ
ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ÒÛÙ ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ۷ʋÓÂÈ· Ë ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË (.¯. Ï·Ù›· : ¶√§∏ / ∂§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™, ·ÎÌ‹ : °ÂˆÌÂÙÚ›· / πÛÙÔÚ›·).

√È ·Û΋ÛÂȘ
∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·Û΋ÛÂˆÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ÙÚ›· ‚·ÛÈο ÛÙ¿‰È· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ (ÚfiÛÏË„Ë
– ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË – ·Ú·ÁˆÁ‹). ∫·ıÒ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Î·Ï‡ÙÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·fi ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, Ë ¤ÌÊ·ÛË
‰fiıËΠÛÙ· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘.
√È Ù‡ÔÈ ÙˆÓ ·Û΋ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜ : ·) ·Û΋ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘, ‚)
·Û΋ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Á) ·Û΋ÛÂȘ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜.
√È ·Û΋ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ :
ñ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ ϤÍÂˆÓ Ì ÂÈÎfiÓ˜
ñ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜
ñ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛˆÛÙÔ‡ – Ï¿ıÔ˘˜
ñ ηÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÏÂÍÈÏÔÁÈÎÒÓ ‰›ˆÓ.
√È ·Û΋ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ Ô˘ ηٷÎÙ‹ıËÎÂ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ :
ñ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÒÓ (۠ΛÌÂÓ·, ‰È·ÏfiÁÔ˘˜, ·ÎÚÔÛÙȯ›‰Â˜, ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍ·)
ñ ·Ó‡Ú¢Û˘ Ϥ͢ ·fi ÔÚÈÛÌfi
ñ ·Ó‡ÚÂÛ˘ Û˘ÓˆÓ‡ÌˆÓ
ñ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÂÎÊÚ¿ÛÂˆÓ Ì ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË
ñ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Û˘Óı¤ÙˆÓ
ñ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÈÎÚÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ
√È ·Û΋ÛÂȘ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜, ·ÏÏ¿ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙ˜. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ·Û΋ÛÂȘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Û ϤÍÂȘ Ì ȉÈfiÚÚ˘ıÌË ÔÚıÔÁÚ·Ê›· Î·È ·Û΋ÛÂȘ ‰ÈfiÚıˆÛ˘ Ï·ıÒÓ.
∫·Ù¿ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÊÂÓfi˜ Ó·
ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Û οÔÈÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi Ï·›ÛÈÔ, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· Î·Ï˘Êı› fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ οı ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜. ∞Ó Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô Â›Ó·È ÁÂÓÈο ÙÔ Ì¤ÛÔ-ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ, Ô ‚·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÙˆÓ ·Û΋ÛÂˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÈÎÈÏ›·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ô ÙÚfiÔ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·Û΋ÛˆÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙÔ˘˜
‹ ÙË ‰ÂÍÈfiÙËÙ· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó, Â›Ó·È ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÎ·È-‰Â˘ÙÈÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ
Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·Û΋ÛˆÓ, fiÔ˘ ÙÔ ÎÚ›ÓÂÈ ÛÎfiÈÌÔ.

6

¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· :
ªÂ ÚÔ¸fiıÂÛË ÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÏÂÍÈÎÔ‡ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÛÙfi¯ˆÓ, fiˆ˜ :
ñ Ë ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÏÂÍÈÏÔÁÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘
ñ Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ‹ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘
ñ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏfiÁÔ˘.
∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÙfi¯ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ :
– ¢È¢Ú‡ÓËÛË ÂÈ¤‰Ô˘ ÏÂÍÈÏÔÁÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·) Ì ÂÈÏÔÁ‹ ÂÈÎfiÓˆÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÏÂÍÈÎÔ‡ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ‚) Ì ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ,
fiˆ˜ Ë ·Ó‡ÚÂÛË Ù›ÙÏÔ˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ÔÈ ·ÎÚÔÛÙȯ›‰Â˜, Ù· ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍ·, ÔÈ ·Û΋ÛÂȘ ·Ó‡ÚÂÛ˘ Ϥ͢ ·fi
ÔÚÈÛÌfi. ∏ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰È·‰Èηۛ· ÌÔÚ› Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ù·ÎÙ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÒÛÙ ӷ
ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Ë ÚfiÔ‰Ô˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔ-Á›Ô˘.
– ∂¤ÎÙ·ÛË ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ Ì ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ¿ÁÓˆÛÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ·fi ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ ‹ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ۠ΛÌÂÓ·,
Û˘˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È Ù¤ÏÔ˜ ·Ó‡ÚÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÏÂÍÈÎfi Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¢ÚÂÙËÚ›Ô˘. B·ÛÈÎfi˜
ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ¢ÚÂÙËÚ›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Ù¿ÍË.
– ∞ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÏÂÍÈÎÔ‡ Ì ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÏÂÍÈÏÔÁÈÎÒÓ ‰›ˆÓ Ô˘ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ (.¯. ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÎÏ.). ™Ùfi¯Ô˜
Â‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘
ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ (.¯. Â›ÛËÌË – ÊÈÏÈ΋ ÙËϤʈÓÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ›·, ÁÓÒÛË ÙÔ˘
ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î.¿).

7

§›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ Ì·ıËÙ‹

∆Ô ÏÂÍÈÎfi Ô˘ ÎÚ·Ù¿˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ ı· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ, fiÙ·Ó ‰È·‚¿˙ÂȘ. ∞ÎfiÌË ı· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂȘ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È, fiÙ·Ó ÁÚ¿ÊÂȘ.

∏ ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ §ÂÍÈÎÔ‡

√È ·ÚÈıÌÔ› Û ‚ÔËıÔ‡Ó, fiÙ·Ó „¿¯ÓÂȘ
ÙȘ ϤÍÂȘ ·fi ÙÔ Â˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ

√È Ï¤ÍÂȘ ÂÍËÁÔ‡Ó Ò˜ ϤÁÂÙ·È ·˘Ùfi
Ô˘ ‚ϤÂȘ Î·È ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÈ
ÛËÌ·›ÓÂÈ Î¿ı ϤÍË.

§¤ÍÂȘ Ì ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›·
¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ì (/)

8

ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ √ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ∆Ô ÏÂÍÈÎfi ¤¯ÂÈ 20 ÂÓfiÙËÙ˜. ηıÂÌÈ¿ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ¯ÚÒÌ· √ ·ÚÈıÌfi˜ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ 9 .™ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ ‚Ú›ÛÎÂȘ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ.

1 ‚ÂÏ·Óȉȿ. 405. 5 ∏ ϤÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜. 1 ‰¤¯ÔÌ·È ÂÈÛΤÙ˜. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È ·ÚÈıÌfi˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. °ÂˆÌÂÙÚ›·. 242. 100.218. 392. 4 / 5 ‚ÂÏ·Ó›‰È. 1 . 63. 3 . 100. 172 ∏ ϤÍË Ì ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜. 392. 5 ∞°ƒ√∆π∫√ ª∏Ã∞¡∏ª∞. 6 ‚ÂÏ¿˙ˆ. Ë. 129. 129. 3 . 242 ∏ ϤÍË Ì Ï¿ÁÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. Ë. 1 . ÂÙ·ÏÔ‡‰·. ‚ÂÏ¿˙ˆ. 242 ÁˆÌÂÙÚÈÎfi Û¯‹Ì·. 1 √ ÚÒÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ì ̷‡Ú· ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Ï¤ÍË. 172 ‰È·‚¿˙ˆ.☛ ∆Ô Â˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ™ÙÔ Â˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂȘ fiϘ ÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ §ÂÍÈÎÔ‡ Û ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. Ë. 4 ÁˆÌÂÙÚÈÎfi˜ – ÁˆÌÂÙÚÈ΋ – ÁˆÌÂÙÚÈÎfi. 4 10 ¿‚·ÊÔ˜ – ¿‚·ÊË – ¿‚·ÊÔ. 175. ÙÔ. . 1 ¶∂ƒπµ∞§§√¡ √È Ï¤ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÛË̷ۛ˜. 2 ‰È·‚¿˙ˆ ·Ú·Ì‡ıÈ.218. 6 ∆· Ú‹Ì·Ù· ı· Ù· ‚ÚÂȘ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ‹ ÙË ÌÂÛÔ·ıËÙÈ΋ ʈӋ. 242. 405. 324. 63. ÙÔ. 1 ·‚Áfi. 343. ∞°ƒ√∆π∫√ ª∏Ã∞¡∏ª∞. fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ §ÂÍÈÎfi. ·‚Áfi. 343. ∞£§∏∆π™ª√™ ÂÙ·ÏÔ‡‰·. 5 ‰¤¯ÔÌ·È ÂÈÛΤÙ˜. 51. ÙÔ. ÙÔ. 175. Ë. 324. 1 ÂÙ·ÏÔ‡‰·. Ë. ÙÔ. 4 / 5 ∏ ϤÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÛÂÏ›‰·. 1 ¶∂ƒπµ∞§§√¡ – √π∫√§√°π∞ °ÂˆÌÂÙÚ›·. Â›Ó·È Ù›ÙÏÔ˜ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·˜ ‰È·‚¿˙ˆ. ∞˘Ùfi ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ ·fi ÙÔÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ‹ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÙȘ Û˘Óԉ‡ÂÈ. 1 ‰È·‚¿˙ˆ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô. ¿‚·ÊÔ˜ – ¿‚·ÊË – ¿‚·ÊÔ. Ë. 3 – 133. Ë. ∞£§∏∆π™ª√™ ÂÙ·ÏÔ‡‰·. ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. 135. ÙÔ.

........ 29-46 √π ∞¡£ƒø¶√π................................................................................. 5-7 §π°∞ §√°π∞ °π∞ ∆√ ª∞£∏∆∏ ...................... √ £∞§∞ª√™ – √π π∞∆ƒπ∫∂™ ∂π¢π∫√∆∏∆∂™ – ∞™∫∏™∂π™ 7................................... ∆∞ ƒ√ÀÃ∞ – ∆∞ Ãøª∞∆∞ ..... √π ºÀ§∂™ – ∆∞ ¶ƒ√™ø¶π∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ – ∏ ∏§π∫π∞ – ∏ ∂•ø∆∂ƒπ∫∏ ∂ªº∞¡π™∏ – ∆∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ ∆√À ¶ƒ√™ø¶√À – ∆∞ ª∞§§π∞ – ∆∞ ™À¡∞π™£∏ª∞∆∞ – ∞™∫∏™∂π™ 3.................................... ∆∞ ∆ƒ√ºπª∞ – ∆∞ ¶√∆∞ ....... 11-13 1........................................... √π •∏ƒ√π ∫∞ƒ¶√π – ∆√ ∑∞Ã∞ƒ√¶§∞-™∆∂π√ / ∆√ CAFE........................................ 57-72 ∆√ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂∆ – ∆∞ ∆ƒ√ºπª∞ : ∆∞ ∞ƒ∆√¶√π∏ª∞∆∞........... ∆∞ °§À∫∞ – ∆∞ ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫∞ ∂§§∏¡π∫∞ º∞°∏∆∞........................ √π ∞¡£ƒø¶√π ................... ∆∞ æ∞ƒπ∫∞ – ∆∞ §∞Ã∞¡π∫∞........................ ∏ ¶√§∏ ................................... 73-92 ∆√ ¶√§À∫∞∆∞™∆∏ª∞ ƒ√ÀÃø¡ – ∆∞ ∂π¢∏ ƒ√ÀÃø¡ – ∆∞ ∞¡¢ƒπ∫∞ – ∆∞ °À¡∞π∫∂π∞ – ∆∞ ¶∞π¢π∫∞ – ∆∞ ∞£§∏∆π∫∞ – ∆∞ ∞•∂™√À∞ƒ – ∆∞ ¶∞¶√À∆™π∞ – ∂¶π¢π√ƒ£ø™∏ ∆ø¡ ¶∞¶√À∆™πø¡ – ∏ ƒ∞¶∆π∫∏ – ∏ ¶∂ƒπ¶√π∏™∏ ∆ø¡ ƒ√ÀÃø¡ – √π ¶√π√∆∏∆∂™............................................. ∆∞ ºƒ√À∆∞ – ∆∞ ∆À¶√¶√π∏ª∂¡∞ ¶ƒ√´√¡∆∞ – ∆∞ ¶√∆∞..... ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ..................................... 145-166 ∏ ¶√§∏ – √π À¶∏ƒ∂™π∂™ – ∆∞ π¢ƒÀª∞∆∞ – √π √ƒ°∞¡π™ª√π – ∞™∫∏™∂π™ 11 ... ∏ √π∫√°∂¡∂π∞ ............................................................☛ ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· §π°∞ §√°π∞ °π∞ ∆√¡ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√ .. 121-144 ∏ ª√¡√∫∞∆√π∫π∞..................................................................................................... ∆√ ™øª∞ – ∏ À°∂π∞ ......................................................................... ∆∞ °∞§∞∫∆√∫√ªπ∫∞ ¶ƒ√´√¡∆∞ – ∆∞ ∫ƒ∂∞∆∞................................ √ ∫∏¶√™ – æ∞áø °π∞ ™¶π∆π – ∆∞ ∂π¢∏ ∫∞∆√π∫π∞™ – ∏ ¶√§À∫∞∆√π∫π∞ – ∆√ Ã√§ – ∆√ ™∞§√¡π / ∆√ ∫∞£π™∆π∫√ – ∏ ∫√À∑π¡∞ – ∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞ƒπ∞ – ∆√ À¶¡√¢øª∞∆π√ / ∏ ∫ƒ∂µ∞∆√∫∞ª∞ƒ∞ – ∆√ µƒ∂ºπ∫√ ¢øª∞∆π√ – ∆√ ¶∞π¢π∫√ ¢øª∞∆π√ – ™∆√ ¢øª∞∆π√ ª√À – ∆√ ª¶∞¡π√ / ∏ ∆√À∞§∂∆∞ – √π ¢√À§∂π∂™ ∆√À ™¶π∆π√À – ∆∞ ∞∆ÀÃ∏ª∞∆∞ ™∆√ ™¶π∆π – ∞™∫∏™∂π™ 8................... ∆∞ ¡∂Àª∞∆∞ – ∞™∫∏™∂π™ 2......................... 15-28 ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ – √π Ã∞πƒ∂∆π™ª√π........................................................ ∆∞ ª∂°∂£∏ – ∆∞ Ãøª∞∆∞ – ™Ã∂∆π∫∂™ ∂∫ºƒ∞™∂π™ – ∞™∫∏™∂π™ 6.............................. 47-56 ∏ √π∫√°∂¡∂π∞ – ™∏ª∞¡∆π∫∂™ ™∆π°ª∂™ ∆∏™ √π∫√°∂¡∂π∞∫∏™ ∑ø∏™ – ∏ ºƒ√¡∆π¢∞ ∆√À ¶∞π¢π√À – √π √π∫√°∂¡∂π∞∫∂™ ∂∫¢∏§ø™∂π™ – ™Ã∂∆π∫∂™ ∂∫ºƒ∞™∂π™ – ∞™∫∏™∂π™ 4................................. 8-10 ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞............................................................................................................................................................................................................................................................................................... °§À∫∞ – ™Ã∂∆π∫∂™ ∂∫ºƒ∞™∂π™ – ∞™∫∏™∂π™ 5.......................................................... √π ∞¶√Ã∞πƒ∂∆π™ª√π – √π ∂ÀÃ∂™ – ∆√ ∆∏§∂ºø¡√ – ªπ§ø ™∆√ ∆∏§∂ºø¡√ / ∆∏§∂ºø¡ø – √π Ã∂πƒ√¡√ªπ∂™................................................................................................ ∏ ∫∞∆√π∫π∞ ............................................................ 93-120 ∆√ ™øª∞ ª∞™ – ∏ ∞¡∞∆√ªπ∞ ∆√À ™øª∞∆√™ – √π ∞π™£∏™∂π™ – ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∫∞£∞ƒπ√∆∏∆∞ – ∆∞ ™Àª¶∆øª∞∆∞ – √π ∂§∞ºƒπ∂™ ∞ƒƒø™∆π∂™ – ∏ £∂ƒ∞¶∂π∞ ™∆√ ™¶π∆π – ™∆√ º∞ƒª∞∫∂π√ – ∆√ ¡√™√∫√ª∂π√ – √𠶃ø∆∂™ µ√∏£∂π∂™ – ∆√ π∞∆ƒ∂π√......................

....................... 335-354 ∆√ ™∆∞¢π√ – ∆∞ √ª∞¢π∫∞ ∞£§∏ª∞∆∞ – ∆∞ ∞£§∏ª∞∆∞ ™∆πµ√À – √ À°ƒ√™ ™∆πµ√™ – ∞§§∞ ∞∆√ªπ∫∞ ∞£§∏ª∞∆∞ – ∏ °Àª¡∞™∆π∫∏ – ∆∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ∞£§∏ª∞∆∞ – √π ∞™∫∏™∂π™ – ∞™∫∏™∂π™ 12 ............................................................................. – ∞™∫∏™∂π™ 16.................................................... ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ .................................... ∆∞ £∂∞ª∞∆∞ – ∆∞ ª√À™π∫∞ √ƒ°∞¡∞........................................................................ 309-334 ∆√ ¶∞ƒ∫√ – √π Ãøƒ√π ∞¡∞æÀÃ∏™ °π∞ ¶∞π¢π∞ – √π Ãøƒ√π ∞¡∞æÀÃ∏™ °π∞ ª∂°∞§√À™ – √π ∆∂á∂™............................................................ 253-296 √π ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∂™ – ∆√ °ƒ∞º∂π√ – ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ °ƒ∞º∂π√À – ∆∞ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ – ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ À°∂π∞™ – ∆∞ ∆∂á√§√°π∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ – ∆∞ ¡√ªπ∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ – ∆∞ ∂∫¢√∆π∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ – ∆∞ ¢∏ª√™π√°ƒ∞ºπ∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ – ∆∞ ∫∞§§π∆∂áπ∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ – ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ª√¢∞™ – ∆∞ ∆√Àƒπ™∆π∫∞ ∂¶∞°∂§ª∞∆∞ – ∆∞ ª∂∆∞º√ƒπ∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ – ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∞™º∞§∂π∞™ – ∆∞ ™∆ƒ∞∆πø∆π∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ – ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∫∞π ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ – ∆∞ ∆∂áπ∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞......................... ∆∞ ∑ø∞ ™∆√ ∞°ƒ√∫∆∏ª∞ – ∞™∫∏™∂π™ 10............ ∆∞ ∂£πª∞ – √π ∂£¡π∫∂™ °π√ƒ∆∂™ – ∞™∫∏™∂π™ 12.............................. ∏ ¶ƒø∆√µ∞£ªπ∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ – ∏ ¢∂À∆∂ƒ√µ∞£ªπ∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ – ∏ ∆ƒπ∆√µ∞£ªπ∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ – ∏ ∆∞•∏ – √π ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ™∆∏¡ ∆∞•∏ – ∆∞ ª∞£∏ª∞∆∞ – ™Ã∂∆π∫∂™ ∂∫ºƒ∞™∂π™...... 297-308 ∆∞ ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ – ∆∞ ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∞ ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ – ∆∞ ∂¡∆À¶∞ ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ / √ ∆À¶√™ – ™Ã∂∆π∫∂™ ∂∫ºƒ∞™∂π™.................................................. 167-180 ∆√ Ãøƒπ√ – ∆∞ ∞°ƒ√∆π∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ – ∆∞ ∞°ƒ√∆π∫∞ ª∏Ã∞¡∏ª∞∆∞ – √π ∞°ƒ√∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ – ∆√ ∞°ƒ√∫∆∏ª∞................................... 233-252 ∆√ ™Ã√§∂π√ – ∏ ¶ƒ√™Ã√§π∫∏.............................................................. 181-208 √π ™À°∫√π¡ø¡π∂™ – ∆∞•π¢∂Àø ª∂ ∆√ ∞∂ƒ√¶§∞¡√ – ∆∞•π¢∂Àø ª∂ ∆√ ¶§√π√ – ∆∞•π¢∂Àø ª∂ ∆√ ∆ƒ∂¡√ – ∆∞•π¢∂Àø ª∂ ∆√ À¶∂ƒ∞™∆π∫√ §∂øº√ƒ∂π√ – ¶∞πƒ¡ø ∆√ ª∂∆ƒ√ – ¶∂ƒπª∂¡ø ™∆∏ ™∆∞™∏ – ¶∞πƒ¡ø ∆√ §∂øº√ƒ∂π√ / ∆√ ∆ƒ√§∂´ – ¶∞πƒ¡ø ∆∞•π – ∆∞ √Ã∏ª∞∆∞ – ™∆∏¡ ∂£¡π∫∏ √¢√ – ™∆√ ¢ƒ√ª√ – ∆∞ ™∏ª∞∆∞ ∆∏™ ∆ƒ√Ã∞π∞™ – ∆∞ ª∂ƒ∏ ∆√À ∞À∆√∫π¡∏∆√À – ∆∞ ¢À™∆ÀÃ∏ª∞∆∞ – ∞™∫∏™∂π™ 11......................................... ∆√ Ãøƒπ√ ................... ∆∞ ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ ........................................................................................................................................................ √π ª√À™π∫√π – ∆∞ ∂¶π∆ƒ∞¶∂∑π∞ ¶∞πáπ¢π∞ – ∆∞ Ã√ª¶π – √π ¢π∞∫√¶∂™ ™∆√ µ√À¡√ – √π ¢π∞∫√¶∂™ ™∆∏ £∞§∞™™∞ – ∞™∫∏™∂π™ 17............................................ √π ∆∂áπ∆∂™ – ∆∞ √π∫√¢√ªπ∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ – ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∫∞£∞ƒπ√∆∏∆∞™ – ∆∞ ¶§∞¡√¢π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ – ∆√ ∂ƒ°√™∆∞™π√ – ∆∞ ∞°ƒ√∆π∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ – ∆∞ £∞§∞™™π¡∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ – ™Ã∂∆π∫∂™ ∂∫ºƒ∞™∂π™....................... ∏ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ ............................................................... – ∞™∫∏™∂π™ 14................... √ ∞£§∏∆π™ª√™ ..... 209-222 ∆√ ∏ª∂ƒ√§√°π√ – √π ∏ª∂ƒ∂™ ∆∏™ ∂µ¢√ª∞¢∞™ – √ ∑ø¢π∞∫√™ ∫À∫§√™ – √π Ã√¡π∫∂™ µ∞£ªπ¢∂™ – √π øƒ∞ – ∏ ∏ª∂ƒ∞ – √π √π∫√°∂¡∂π∞∫∂™ °π√ƒ∆∂™ – √π °π√ƒ∆∂™..........................................................................9....... ∆√ ∫§πª∞ – √ ∫∞πƒ√™ ................................ – ∏ ¶ƒ√°¡ø™∏ ∆√À ∫∞πƒ√À – ∞™∫∏™∂π™ 13................. – ∞™∫∏™∂π™ 15...................................................... ∆∞ ª∂™∞ ª∂∆∞º√ƒ∞™ ................... √ Ã√¡√™ .......... 223-232 √ ∫§πª∞∆√§√°π∫√™ Ã∞ƒ∆∏™ – ∆π ∫∞πƒ√ ∫∞¡∂π........................ √ ∂§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™ ..................

......18................................................................................................ √π ºÀ™π∫∂™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∂™ – ∏ √π∫√§√°π∫∏ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏ – ∏ ¶ƒ√™∆∞™π∞ ∆√À ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™............................................................................................. 467 13 ... – ∞™∫∏™∂π™ 20............... ∏ ¢π∫∞π√™À¡∏ .............................. 355-370 ∏ µ√À§∏ – ∆∞ ¶√§π∆∂Àª∞∆∞ – ∏ ∫√π¡√µ√À§∂À∆π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞ – ∏ ∫Àµ∂ƒ¡∏™∏ – ∏ ∆√¶π∫∏ ∞À∆√¢π√π∫∏™∏ – √π ∂∫§√°∂™ : ∏ ¶ƒ√∂∫§√°π∫∏ ∂∫™∆ƒ∞∆∂π∞ – √π ∂∫§√°∂™ : ∏ æ∏º√º√ƒπ∞ – ∆∞ ¢π∫∞πøª∞∆∞ – √π À¶√Ã∂ø™∂π™ – ∞™∫∏™∂π™ 19................................. 371-384 ∏ ∞π£√À™∞ ∆√À ¢π∫∞™∆∏ƒπ√À – ∆∞ ∂°∫§∏ª∞∆∞................................................................................................... 419 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ ..................... ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ – ∏ √π∫√§√°π∞ ............ √π ¶∞ƒ∞µ∞™∂π™ – ∏ ™À§§∏æ∏ – ™∆√ ∆ª∏ª∞ – ∏ ¢π∫∏ / ∏ ∞∫ƒ√∞ª∞∆π∫∏ ¢π∞¢π∫∞™π∞ – √π ¶√π¡∂™............................................ 385-417 ∆√ ¢π∞™∆∏ª∞ – ∏ °∏ – ∆√ À¶∂¢∞º√™ – ∆∞ ºÀ∆∞ – ∆∞ ¢∂¡∆ƒ∞ – ∆∞ §√À§√À¢π∞ – √π ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ – ∆∞ ∑ø∞ ∆∏™ •∏ƒ∞™ – ∆∞ ∑ø∞ ∆∏ £∞§∞™™∞™ – ∆∞ ∂ƒ¶∂∆∞ – ∆∞ ∂¡∆√ª∞ – ∆∞ ¶√À§π∞ – ∆∞ ºÀ™π∫∞ º∞π¡√ª∂¡∞.......................... √π ∫∞∫√¶√π√π – √π ¶∞ƒ∞¡√ªπ∂™...................................................................................................... ∏ ∞¶√ºÀ§∞∫π™∏. – ∞™∫∏™∂π™ ∂Àƒ∂∆∏ƒπ√ §∂•∂ø¡ ................................ ∏ ¶√§π∆π∫∏ ∑ø∏ ..................................................

.

...18 √π ∂ÀÃ∂™ .......................................21 ........................................24 – 25 ∞™∫∏™∂π™ ......................................... √π ∞¶√Ã∞πƒ∂∆π™ª√π ......................................................................26 – 28 ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ \1........................................ ∆∞ ¡∂Àª∞∆∞ ..........16 ...........23 √π Ã∂πƒ√¡√ªπ∂™..........................22 ªπ§ø ™∆√ ∆∏§∂ºø¡√ / ∆∏§∂ºø¡ø ....................................................................................∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ..... ∏ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· 15 .........................................20 ∆√ ∆∏§∂ºø¡√ .................................19 ....17 √π Ã∞πƒ∂∆π™ª√π.............

∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ∏ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· 1 16 .

∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ 17 .

3. °ÂÈ¿ Û·˜. ¢¯·ÚÈÛÙÒ 1. / Ò˜ ›ÛÙ .√π Ã∞πƒ∂∆π™ª√π – √π ∞¶√Ã∞πƒ∂∆π™ª√π √È ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ› 2 1 1. 2. ÂÛ‡. ∆È Î¿ÓÂȘ. ¯¿ÏÈ· 4 3 ∫·ÏË̤ڷ ∫·ÏÒ˜ ÙÔÓ ÙÔ Úˆ› ∫·ÏËÛ¤Ú· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· – ÙÔ ‚Ú¿‰˘ √È ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ› 6 5 °ÂÈ· ∞ÓÙ›Ô 18 ™ÙÔ Î·Ïfi ∫·ÏËÓ‡¯Ù· . °ÂÈ· ÛÔ˘. ªÈ· ¯·Ú¿. ¶Ôχ ηϿ. 2. ∆È Î¿ÓÂÙ .

™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ 19 . ªÂ ÁÂÈ· ÛÔ˘! ∂Ș ˘Á›·Ó! 5 1. ªÚ¿‚Ô. Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ √π ∂ÀÃ∂™ 6 ∫·Ï‹ fiÚÂÍË! 2.2 1 ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë! ηϋ ÂÈÙ˘¯›·! ÙÔ Ï·¯Â›Ô 4 3 2. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜! 1.

√π ∂ÀÃ∂™ 2 1 ¶ÂÚ·ÛÙÈο °Â›ÙÛ˜! 4 3 ™˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ∫·Ïfi Ù·Í›‰È! 5 ¶·Ú·Î·ÏÒ 6 2. ™’ ¢¯·ÚÈÛÙÒ . ¶·Ú·Î·ÏÒ ™˘ÁÁÓÒÌË. ÌÂ Û˘Á¯ˆÚ›Ù ! 20 1.

1 ∏ ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘Û΢‹ 2 ∆Ô ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ ÙËÏÂʈÓÒ / ÌÈÏ¿ˆ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ù· Ï‹ÎÙÚ· 3 ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ∆Ô ÙËϤʈÓÔ Ì ÎÂÚÌ·ÙÔ‰¤ÎÙË 4 ∆Ô ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6 ∆Ô ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ TO TH§EºøNO ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ë ÂÁÎÔ‹ 5 ÙÔ Î¤ÚÌ· Ë ÙËÏÂοÚÙ· Ë ÎÂÚ·›· ∆Ô Î·ÚÙÔÙËϤʈÓÔ Ë ÔıfiÓË Ù· Ï‹ÎÙÚ· 21 .

5742119 Ô Îˆ‰ÈÎfi˜ .TO TH§EºøNO 2 1 √ ÙËÏÂʈÓÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ √ ¯Ú˘Ûfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ‚Ú›ÛΈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 3 ∏ ·Ù˙¤ÓÙ· 4 ·›ÚÓˆ ÙËϤʈÓÔ / Û¯ËÌ·Ù›˙ˆ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó 5 ∆Ô ·ÛÙÈÎfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· 5759930 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ 22 6 ∆Ô ˘ÂÚ·ÛÙÈÎfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· 0033 .

fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ. 2 . Ÿ¯È ¢¯·ÚÈÛÙÒ. ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ªπ§ø ™∆√ ∆∏§∂ºø¡√ – ∆∏§∂ºø¡ø °ÂÈ· Û·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ. ∂ÌÚfi˜. 23 . ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ ı· Í·Ó·¿Úˆ ·ÚÁfiÙÂÚ·. Ë ∑ˆ‹ ›̷È. £¤ÏÂȘ Ó· ÙÔ˘ ˆ οÙÈ. ª·Ú›·.Ÿ¯È.. ª‹ˆ˜ Â›Ó·È ÂΛ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘. ϤÁÂÙ ·Ú·Î·ÏÒ 3 .ÕÛÂ. ·Ú·Î·ÏÒ . £· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÛÙËÓ Î˘Ú›· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘.ŒÏ·.1 ·›ÚÓˆ ÙËϤʈÓÔ ÛËÎÒÓˆ ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi / ÛËÎÒÓˆ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ¯Ù˘¿ÂÈ / ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Î·Ï› ÎÏ›ӈ ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi / ÎÏ›ӈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ··ÓÙÒ Ó!!! ÓÙÚÈÈÈÈ √ ÙËÏÂʈÓÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ / ∏ ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ›· 2 √ ÊÈÏÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ / Ë ÊÈÏÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ›· 3 √ Â›ÛËÌÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ / Ë Â›ÛËÌË Û˘ÓÔÌÈÏ›· 1 .¡·È . £· ÙËÏÂʈӋۈ ·ÚÁfiÙÂÚ· 4 . £¤ÏÂÙ ӷ ·Ê‹ÛÂÙ οÔÈÔ Ì‹Ó˘Ì·.. ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‰Ò.

OI XEIPONOMIE™ – TA NEYMATA 1 ∏ ηٿʷÛË 2 Ó·È 3 ∏ ¿ÁÓÔÈ· ∏ ¿ÚÓËÛË fi¯È 4 ∏ ¯ÂÈÚ·„›· 6 ∏ ÌÔ‡ÓÙ˙· ‰ÂÓ Í¤Úˆ 5 √ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ °ÂÈ· 24 ÌÔ˘ÓÙ˙ÒÓˆ .

∏ ˘fiÎÏÈÛË 1 2 ˘ÔÎÏ›ÓÔÌ·È ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÒ 4 3 ∆Ô ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ∆Ô ¯·ÌfiÁÂÏÔ ¯·ÌÔÁÂÏÒ ÛÛÛÛÙ... ËÛ˘¯›· 6 5 ÎÏ›ӈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ OI XEIPONOMIE™ – TA NEYMATA ∏ ·ÂÈÏ‹ ı· Ê·˜ ͇ÏÔ! 25 .

... ηÏÒ˜ ÙÔÓ Ã·ÈÚÂÙÒ ∞Ô¯·ÈÚÂÙÒ 2.......... ηÏËÛ¤Ú·....................... Á›ÙÛ˜...... 26 . ÂÚ·ÛÙÈο ..... Ì ÁÂÈ· ÛÔ˘... ............ ÁÂÈ·............ ηÏË̤ڷ..∞™∫∏™∂π™ 1...... µ¿˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ‹ÏË...... ÂȘ ˘Á›·Ó........ µ¿˙ˆ ÙËÓ Â˘¯‹ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÈÎfiÓ·........................... ÛÙÔ Î·Ïfi..... ¶ÚÔÛÔ¯‹! ∫¿ÔȘ ϤÍÂȘ ÌÔÚ› Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÛًϘ ∞) ηÏËÓ‡¯Ù·............. ÁÂÈ·.......... ·ÓÙ›Ô ∆Ô Úˆ› ∆Ô ‚Ú¿‰˘ µ) ·ÓÙ›Ô.......

........................................................................... ŸÙ·Ó Âı¿ÓÂÈ Ô Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˘ Ì·˜ ...... 27 ......................................................................................... ŸÙ·Ó οÔÈÔ˜ ·›ÚÓÂÈ Î·ÏÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ................................................................... ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ∞™∫∏™∂π™ ŸÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ ........................... ¶ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÙÚÒÌ .................................................................................................................. ŸÙ·Ó οÔÈÔ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ............................................................................................. ∆È Ï¤ÌÂ................................................... ∞Ó Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ ·Ù‹ÛÔ˘Ì οÔÈÔÓ ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ŸÙ·Ó Ô Ê›ÏÔ˜ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ......................................... ................................................................................................................................. ¶ÚÈÓ Èԇ̠ÎÚ·Û› Ì ÙËÓ ·Ú¤· Ì·˜ ................................ 3....................................................................................................................................................................................... ŸÙ·Ó Ô Ê›ÏÔ˜ Ì·˜ ÊÔÚ¿ÂÈ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ............................ ŸÙ·Ó Ì·˜ οÓÔ˘Ó ¤Ó· ‰ÒÚÔ ................ ŸÙ·Ó οÔÈÔ˜ ÊÙ·ÚÓ›˙ÂÙ·È ................................ ŸÙ·Ó Ì·˜ ϤÓ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ................................................................................................................................................................................

................................................... .................... „¿Í ӷ ÙÔ ‚ÚÂȘ Û ..... (‚Ú›Ù ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi / Û¯ËÌ·Ù›ÛÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi)...................Ÿ¯È...........∞™∫∏™∂π™ 4......... 28 ....... .............. (·ÛÙÈÎfi / ˘ÂÚ·ÛÙÈÎfi)..... 8......... .... ....... ... . 1.................................................. ¢¯·ÚÈÛÙÒ. (··ÓÙ¿ÂÈ / ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ)... √ ·ÚÈÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ‰Â¯Ù› ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ......................................... ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‰Ò............ √ ¶¤ÙÚÔ˜ ¤Î·Ó ÂÁ¯Â›ÚËÛË ÛΈÏËÎÔÂȉ›Ùȉ·˜........... ......... .............................................. Õ‰ÂÈ·ÛÂ Ë Ì·Ù·Ú›· ÙÔ˘ .............¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ .............. fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ............. Ë ∫·ÙÂÚ›Ó·...... 4.................................. 7.......................................................................... ∏ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. 5................. ∞Ó ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ÓÔ‡ÌÂÚÔ..... ™ËÎÒÛÙ ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Î·È ....... ·ÚÁfiÙÂÚ· ‚) ... ∫¿ı ÙËÏÂÊÒÓËÌ· Û ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ϤÁÂÙ·È . √È Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ÙÔ˘ ¢¯‹ıËÎ·Ó .................................................................. ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë.......................... ∂ϤÓË.............. ∂ÎÊÚ¿˙ˆ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ¡·È ªÔ˘Ù˙ÒÓˆ Ÿ¯È ¢›Óˆ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘ ¢ÂÓ Í¤Úˆ ∫Ï›ӈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÃÂÈÚÔÎÚÔÙÒ ∞ÂÈÏÒ Î¿ÔÈÔÓ fiÙÈ ı· Ê¿ÂÈ Í‡ÏÔ 6.......... (Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· / ηϋ ÂÈÙ˘¯›·). 2................... (ÌÈ· ÙËÏÂοÚÙ· / ¤Ó·Ó ÙËÏÂʈÓÈÎfi ηٿÏÔÁÔ)................... ¶Ú›Ó ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ...... (¢¯·ÚÈÛÙÒ / ·Ú·Î·ÏÒ).... 6. (ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ / ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘) Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÊÔÚÙ›Ûˆ.......°ÂÈ· Û·˜....... 5.......................... (Á›ÙÛ˜! / ÂÚ·ÛÙÈο!).. √ ∫ÒÛÙ·˜ ›̷È..... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÚ¿ÛË......... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔ˘˜ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ·) ............. . £¤ÏÂȘ Ó· ................ £· . Ë ‰·ÛοϷ ¢¯‹ıËΠ....................................... £· ... 3........... ·ÚÁfiÙÂÚ·........Ÿ¯È............... µÔËı‹Û·Ì ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ·˘Ù‹ Ì·˜ › .°ÂÈ· ÛÔ˘.......... ....... ..¢ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ..................................... £¤ÏÂÙ ӷ ....

.............................................33 ∏ ∂•ø∆∂ƒπ∫∏ ∂ªº∞¡π™∏ .........................................................................................36 ∆∞ ™À¡∞π™£∏ª∞∆∞ .....................32 √π ∞¡£ƒø¶√π 2..................................................................................................................................46 29 .........41 ............................................................35 ∆∞ ª∞§§π∞ ...37 – 40 ∞™∫∏™∂π™ .........30 .34 ∆∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ ∆√À ¶ƒ√™ø¶√À ....√π ∞¡£ƒø¶√π – ºÀ§∂™ .......................................................... √È ¿ÓıÚˆÔÈ ∏ ∏§π∫π∞ ................................................................................................................................31 ∆∞ ¶ƒ√™ø¶π∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ ............................................................

√π ∞¡£ƒø¶√π – √π ºÀ§∂™ √È ¿ÓıÚˆÔÈ – √È Ê˘Ï¤˜ 1 30 .

√π ∞¡£ƒø¶√π √π ∞¡£ƒø¶√π – √π ºÀ§∂™ 31 .

¶Ô‡ ̤ÓÂȘ. ∆È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ οÓÂȘ.∆∞ ¶ƒ√™ø¶π∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ 1 ∏ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ ‰·ÎÙ˘ÏÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ· ¶Ò˜ Û ϤÓÂ. 32 . ¶Ô‡ ÁÂÓÓ‹ıËΘ. ¶fiÙ ÁÂÓÓ‹ıËΘ.

..√È ·Ó‹ÏÈÎÔÈ √È ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ 1 2 ÙÔ ÌˆÚfi / ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ 3 ∆· ·È‰È¿ (6 – 12 ÂÙÒÓ) ÙÔ ·ÁfiÚÈ 5 ÙÔ Ó‹ÈÔ Ô ¤ÊË‚Ô˜ Ô Ó·Úfi˜ 4 Ë ¤ÊË‚Ë 6 Ë ÎÔ¤Ï· √ ¿ÓÙÚ·˜ – Ë Á˘Ó·›Î· (31 – 60 ÂÙÒÓ) Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ √È ¤ÊË‚ÔÈ (13 – 17 ÂÙÒÓ) √È Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ (18 – 30 ÂÙÒÓ) √π ∞¡£ƒø¶√π ∏ ∏§π∫π∞ Ë Î˘Ú›· √È ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ (70 .. ÂÙÒÓ) Ô Á¤ÚÔ˜ Ë ÁÚÈ¿ 33 .

∏ ∂•ø∆∂ƒπ∫∏ ∂ªº∞¡π™∏ ∆Ô ‡„Ô˜ / ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ· 1 Ô ÎÔÓÙfi˜ Ô „ËÏfi˜ 2 ∆Ô ‚¿ÚÔ˜ Ô ¯ÔÓÙÚfi˜ / Ô ·¯‡˜ Ô ÏÂÙfi˜ / Ô ·‰‡Ó·ÙÔ˜ ∆· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ / ÔÈ ·Ó¿ËÚÔÈ 3 Ë ·ÙÂÚ›ÙÛ· / ÙÔ ‰ÂηӛÎÈ Ô ÎÔ˘ÙÛfi˜ 34 Ô Ù˘ÊÏfi˜ ÙÔ Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ .

∆Ô Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ 1 ∆Ô Ì·ÎÚ‡ ÚfiÛˆÔ 2 ∆Ô ˆÔÂȉ¤˜ / ÙÔ Ô‚¿Ï ÚfiÛˆÔ 3 ∆Ô ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ÚfiÛˆÔ √π ∞¡£ƒø¶√π ∆∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ ∆√À ¶ƒ√™ø¶√À ∏ ̇ÙË 4 ∏ ÛÙÚ·‚‹ ̇ÙË 5 ∏ Á·Ì„‹ ̇ÙË ∆· Ì¿ÙÈ· – ÙÔ Û¯‹Ì· Ì·ÙÈÒÓ 6 ∆· ·Ì˘Á‰·ÏˆÙ¿ Ì¿ÙÈ· 7 ∆· Û¯ÈÛÙ¿ Ì¿ÙÈ· ∆Ô ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ 8 Ù· Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ· Ù· ηÛÙ·Ó¿ Ì¿ÙÈ· Ù· Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· Ù· Á·Ï·Ó¿ Ì¿ÙÈ· 35 .

∆∞ ª∞§§π∞ ∆Ô ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ 36 1 ∆· Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿ – Ë ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ 2 ∆· ηÛÙ·Ó¿ Ì·ÏÏÈ¿ – Ë Î·ÛÙ·Ó‹ 3 ∆· ÎfiÎÎÈÓ· Ì·ÏÏÈ¿ – Ë ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ· 4 5 ∆· ÁÎÚ›˙· Ì·ÏÏÈ¿ – Ô ÁÎÚÈ˙ÔÌ¿ÏÏ˘ 6 ∆· ¿ÛÚ· Ì·ÏÏÈ¿ – Ô ·ÛÚÔÌ¿ÏÏ˘ 7 ∆· ‚·Ì̤ӷ Ì·ÏÏÈ¿ 8 √È ·ÓÙ·‡ÁÂȘ ∆· Í·Óı¿ Ì·ÏÏÈ¿ – Ë Í·ÓıÈ¿ .

∏ ˘Ê‹ ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ 1 ∆· ›ÛÈ· Ì·ÏÏÈ¿ 2 ∆· Û·ÛÙ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ∆· ÛÁÔ˘Ú¿ / Ù· ηÙÛ·Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿ 3 √π ∞¡£ƒø¶√π ∆∞ ª∞§§π∞ ∏ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ 4 ∆· ˘ÎÓ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ∆· ·Ú·È¿ Ì·ÏÏÈ¿ 5 6 ∏ Ê·Ï¿ÎÚ· 9 ∏ ·ÏÔÁÔÔ˘Ú¿ 12 √ ÎfiÙÛÔ˜ ∆· ÎÔ˘Ú¤Ì·Ù· – ∆· ¯ÙÂÓ›ÛÌ·Ù· 7 ∆· Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ 8 ∆· ÎÔÓÙ¿ Ì·ÏÏÈ¿ 10 ∆· ηڤ Ì·ÏÏÈ¿ ÔÈ ·Ê¤ÏÂȘ 11 ∆· ÓÙÂÁÎÚ·ÓÙ¤ Ì·ÏÏÈ¿ – Ë ÊÚ¿ÓÙ˙· 37 .

∆∞ ™À¡∞π™£∏ª∞∆∞ ∆· ıÂÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· 1 ∏ ¯·Ú¿ 2 Â›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ 3 5 ∏ Â˘Ù˘¯›· Â›Ì·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ √ ¤ÚˆÙ·˜ ∏ ·Á¿Ë 4 Û’ ·Á·Ò ÂÚˆÙ‡ÔÌ·È / Â›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ √ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÔÌ·È / Â›Ì·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ 38 .

∆· ·ÚÓËÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· 1 ∏ χË 2 Â›Ì·È Ï˘Ë̤ÓÔ˜ 3 ∏ ÌÔÓ·ÍÈ¿ Â›Ì·È ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ 4 ÓÈÒıˆ ÌfiÓË 5 √ ı˘Ìfi˜ ı˘ÌÒÓˆ / Â›Ì·È ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜ ∏ ‰˘ÛÙ˘¯›· √π ∞¡£ƒø¶√π ∆∞ ™À¡∞π™£∏ª∞∆∞ ∏ ˙‹ÏÈ· ˙Ëχˆ 6 ∆Ô Ì›ÛÔ˜ Û ÌÈÛÒ 39 .

∆∞ ™À¡∞π™£∏ª∞∆∞ ∆· ·ÚÓËÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· 1 √ Êfi‚Ô˜ 2 ÊÔ‚¿Ì·È / Â›Ì·È ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ 3 ∏ Ù·Ú·¯‹ ÙÚÔÌ¿˙ˆ / Â›Ì·È ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ˜ 4 Â›Ì·È Ù·Ú·Á̤ÓË 5 ∏ ÂÓÔ¯‹ ÓÈÒıˆ ¤ÓÔ¯Ô˜ 7 √ ÙÚfiÌÔ˜ ∆Ô ¤ÓıÔ˜ ÂÓıÒ 6 ∏ ÓÙÚÔ‹ ÓÙÚ¤ÔÌ·È ∏ ·Ë‰›· ·Ë‰È¿˙ˆ 40 .

. √-∏ (fiÓÔÌ·): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ∂ÒÓ˘ÌÔ: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ŸÓÔÌ· Î·È ÂÒÓ˘ÌÔ ·Ù¤Ú·: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ŸÓÔÌ· Î·È ÂÒÓ˘ÌÔ ÌËÙ¤Ú·˜: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ŸÓÔÌ· Î·È ÂÒÓ˘ÌÔ Û˘˙‡ÁÔ˘:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· Á¤ÓÓËÛ˘:……………………………………………………………………………………………......∏ ‰ËÏ…………..... √-∏ (fiÓÔÌ·): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ∂ÒÓ˘ÌÔ: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ŸÓÔÌ· Î·È ÂÒÓ˘ÌÔ ·Ù¤Ú·: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ŸÓÔÌ· Î·È ÂÒÓ˘ÌÔ ÌËÙ¤Ú·˜: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ŸÓÔÌ· Î·È ÂÒÓ˘ÌÔ Û˘˙‡ÁÔ˘:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· Á¤ÓÓËÛ˘:……………………………………………………………………………………………...…… ∞ÚÈı.………………………………... ∆fiÔ˜ ηÙÔÈΛ·˜:…………………………..…….......20……… ™ºƒ∞°π¢∞ À¶√°ƒ∞º∏ 41 .. ∆.1... √π ∞¡£ƒø¶√π ∞™∫∏™∂π™ (™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ›Ûˆ ÛÂÏ›‰· ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›) (ÀÔÁÚ·Ê‹) ™Àª¶§∏ƒø¡∂∆∞π ∞¶√ ∆∏¡ À¶∏ƒ∂™π∞ ∞fi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………|__|__|__|__|__|__|(2) ∆fiÔ˜ Á¤ÓÓËÛ˘:………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………….…. ∆fiÔ˜ ηÙÔÈο˜:………………………….........………... ∆·˘ÙfiÙËÙ·˜: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| .. ∆·˘ÙfiÙËÙ·˜: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ……. 1599/1986) ¶ÚÔ˜:(1)…………………………………………………………………………………......………………………………………………………………………………………………….20……… √ .......……...…………. ∆.. ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÛÙÔȯ›· ÌÔ˘ ÛÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË À¶∂À£À¡∏ ¢∏§ø™∏ (ÕÚıÚÔ 8 ¡. 1599/ 1986(3).∫: …….ªÂ ·ÙÔÌÈ΋ ÌÔ˘ ¢ı‡ÓË Î·È ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ... ∞ÚÈı:……………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..∫: . ‰ËÏÒÓˆ fiÙÈ……….…………………………………………………………... √‰fi˜:…………………………………………....………|__|__|__|__|__|__|(2) ∆fiÔ˜ Á¤ÓÓËÛ˘:…………………………………………………………………………………………………………………………….……………... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………(4) …….... √‰fi˜:………………………………………….....…. 4 ¡.... ¶ÚÔ˜:…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... Ô˘ ÚÔ‚ÏÂÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·Ú. ¢ÂÏÙ...…….. 6 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 22 ÙÔ˘ ¡...... ¢ÂÏÙ.....…… ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı› ·Ó Ô ·Ú·Î¿Ùˆ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜…………………………………………………………………………..…… ∞ÚÈı.... ∞ÚÈı:…………………….. 1599/1986) ∏ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰‹ÏˆÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÏÂÁ¯ı› Ì ‚¿ÛË ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (¿ÚıÚÔ 9 ·Ú..…………………………………………………………...........

........... ̤ÓÂÈ ÛÙ................................... ∆· Áڿʈ Û ¤Ó· ¯·ÚÙ› Î·È ÌÈÏ¿ˆ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË....¯.... 6................... ... = ...... 2............. = .................. = ................................................................................. ηÙÔÈΛ· / ‰È‡ı˘ÓÛË Ô‡ ̤ÓÂȘ.......... 4........... ¯ÚÔÓÒÓ.......... ...................... Î·È ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ....... .......... ................. 3..∞™∫∏™∂π™ 2.... ∫¿Óˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È Ì·ı·›Óˆ Ù· ÚÔÛˆÈο ÛÙÔȯ›· ÂÓfi˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÌÔ˘........................... 5........................... Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô‡ ÁÂÓÓ‹ıËΘ.......................... 4.... Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ................. = .......... ∂›Ó·È Ì·ıËÙ‹˜/ -ÙÚÈ·........... ÙfiÔ˜ Á¤ÓÓËÛ˘ fiÙ ÁÂÓÓ‹ıËΘ........ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Á¤ÓÓËÛ˘ Ò˜ Û ϤÓÂ......................... / ·fi Ô‡ ›۷È........................... ........ ¶.............. ∆Ô Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ / ÙË Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚÈ¿ ÌÔ˘ ÙÔÓ / ÙË Ï¤Ó ........................ Â›Ó·È ..................... 3... ¶·›ÚÓˆ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË............................. A B ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ÙÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ οÓÂȘ.. ........................................... = ......................... = ............ ...................... µÚ›ÛΈ ÙȘ ϤÍÂȘ Ì ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›· Ô ÏÂÙfi˜ ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ Ô ¯ÔÓÙÚfi˜ ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ· Ô ·¯‡˜ ÔÈ ·Ó¿ËÚÔÈ ÙÔ Ô‚¿Ï ÚfiÛˆÔ Ô ·‰‡Ó·ÙÔ˜ ÙÔ ÌˆÚfi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ ˆÔÂȉ¤˜ ÚfiÛˆÔ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ 42 1.... ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙȘ ÛًϘ....... ....................... ..............................

.................................................................. ......................................................................................................................................................... Ë Â˘Ù˘¯›·..........................5........ ¶ÂÚÈÁڿʈ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ · ·. .......... ÙÔ Ì›ÛÔ˜........ ‚ .............. √π ∞¡£ƒø¶√π ∞™∫∏™∂π™ ......................................... ......................... 6.................................................................................... .............. Èڛ˙ˆ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Û ıÂÙÈο Î·È ·ÚÓËÙÈο Ë Ï‡Ë... ................................................................................................... Ë Ù·Ú·¯‹........................................... Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜.............................................................. Ë ÂÓÔ¯‹............................................................................................................................................ Ë ˙‹ÏÈ·... Ë ·Á¿Ë....................... ‚............................... Ë ÓÙÚÔ‹.... .................................................... Ô ÙÚfiÌÔ˜.............................................................................................................................. Ô Êfi‚Ô˜ £ÂÙÈο ∞ÚÓËÙÈο 43 ............................................................................................ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ë ·Ë‰›·..................... Ë ¯·Ú¿..................................... ....... ÙÔ ¤ÓıÔ˜....................................... ............................ .............. Ô ı˘Ìfi˜.......................................................

.............. 2............................................................ Êfi‚Ô................................ ·Ë‰›·.............. ¯·Ú¿..................... ˙‹ÏÈ·...................................................... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ................................................................................ 11............................... ı¤ÏÂȘ ·Ú¤· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ηӤӷ ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ .......................................................... ¤ÓıÔ˜.............................................................................................................................................. Û È¿ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂȘ ................................................ 6.................................................................... ı˘Ìfi........................................∞™∫∏™∂π™ 7.............. 7..................................................... 3............................... ÓÙÚÔ‹.......... ÂÓÔ¯‹.. 9.... ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÛÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·Á·¿Ó ْ ·‰¤ÏÊÈ· ÛÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ .... 8.......................................... 4........................................................ ÌÔÓ·ÍÈ¿.. Û ΢ÓËÁ¿ÂÈ ¤Ó·˜ Û·ÏÔ˜ ....... ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi.................. 8................................................ ÓÈοÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÛÔ˘ ................... 5......... ‚ÚÂȘ ÌÈ· ÙÚ›¯· ‹ ÌÈ· ̇Á· ÛÙÔ Ê·ÁËÙfi ÛÔ˘ ............................... ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘ Û¿˙ÂÈ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ·Á·¿˜ Ôχ ................................... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔÓ ›Ó·Î· ™˘Ó·›ÛıËÌ· ¶ÚfiÛˆÔ Ë ¯·Ú¿ Ô ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ë Â˘Ù˘¯›· Ô ¤ÚˆÙ·˜ Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ Ë Ù·Ú·¯‹ Ë Ï‡Ë Ë ‰˘ÛÙ˘¯›· Ô ı˘Ìfi˜ Ô Êfi‚Ô˜ Ë ÂÓÔ¯‹ Ë ˙‹ÏÈ· 44 ........... ¤¯ÂÈ Âı¿ÓÂÈ ¤Ó· ·Á·Ë̤ÓÔ ÛÔ˘ ÚfiÛˆÔ ............................................ÙÈ ·Á·¿˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ .. 10..................................... ·›ÚÓÂȘ ηÏÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ............. ÛÔ˘ ·›ÚÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ fi............................ χË ∆È ÓÈÒıÂȘ fiÙ·Ó… 1.......................................................... ¤¯ÂȘ οÓÂÈ Î·Îfi Û οÔÈÔÓ ..................

. fiÙ·Ó ........... ¡ÈÒıˆ ......................................................................................... fiÙ·Ó ........................................................................................................................................................................................ fiÙ·Ó . fiÙ·Ó ................................. ........ .................................................................................................................................. ¤ÓÔ¯Ô˜ /-Ë............................................................................. ∆È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÓÈÒıÔ˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜.............. fiÙ·Ó ....................... √π ∞¡£ƒø¶√π ∞™∫∏™∂π™ ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ /-Ë............................................................................................................................................................................ ............................. Ï˘Ë̤ÓÔ˜ /-Ë.............................................................................................................. ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ /-Ë...................... ......................... 45 .............................................9..................... Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ /-Ë............................................................... fiÙ·Ó .......................... ªÈÏ¿ˆ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘.............................. Ù·Ú·Á̤ÓÔ˜ /-Ë..................................... .. ... 10............

........... ............................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................... ñ º›ÏÔÈ ·fi Ì·ÎÚÈ¿ : ŒÚ¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›ÙÂ.............................................. ™Â ÊÈÏÒ.... ∂Û›˜ ÚÔÛ·ı›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÔÈÔ˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ Û·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿.............................................................................. . ............................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................................... .................................................∞™∫∏™∂π™ 11.................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................ ∞Á·ËÌ¤Ó ÌÔ˘ ............................................ ........... ÒÛÙ ӷ Û ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ fiÙ·Ó ı· ·˜ Ó· ÙÔÓ ˘ԉ¯Ù›˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ............................................................ ....................... ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤¯ÂȘ ‰ÂÈ ÔÙ¤................................ Ù· ·Ó·Î·Ù‡ÂÈ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Ù· ‰È·‚¿˙ÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ ¤Ó· ¤Ó· ÛÙËÓ Ù¿ÍË..................................................... √ ‰¿ÛηÏÔ˜ Ì·˙‡ÂÈ fiÏ· Ù· ¯·ÚÙÈ¿.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................... ................................ °Ú¿„ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘.......................................................... ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ñ «ª¿ÓÙ„ ÔÈÔ˜» : ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù Û ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¯·ÚÙ› ¤Ó· Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ›Ù ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘.......... ................................................................................................... .............. ....................... 46 .................................................................................................................................................... ........................................................... ...............................................................................................................................................................................

....48 – 49 ™∏ª∞¡∆π∫∂™ ™∆π°ª∂™ ∆∏™ √π∫√°∂¡∂π∞∫∏™ ∑ø∏™ ..................................................................................................53 ∞™∫∏™∂π™ .......∏ √π∫√°∂¡∂π∞ ..........................................56 47 .50 H √π∫√°∂¡∂π∞ 3......................................................... ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∏ ºƒ√¡∆π¢∞ ∆√À ¶∞π¢π√À ......................54 ...................................................51 √π √π∫√°∂¡∂π∞∫∂™ ∂∫¢∏§ø™∂π™ ..................................................52 ™Ã∂∆π∫∂™ ∂∫ºƒ∞™∂π™ .................................................................

∏ √π∫√°∂¡∂π∞ ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· 1 Ô ·Ù¤Ú·˜ / Ô Ì·Ì¿˜ Ô ÚˆÙfiÙÔÎÔ˜ ÁÈfi˜ Ô ·Ô‡˜ Ô ‰Â˘ÙÂÚfiÙÔÎÔ˜ ÁÈfi˜ Ô ı›Ԙ 48 .

∆Ô ÁÂÓ·ÏÔÁÈÎfi ‰¤ÓÙÚÔ Ô ·Ô‡˜ Ô ı›Ԙ Ë ı›· Ë ÁÈ·ÁÈ¿ Ù· ·È‰È¿ H √π∫√°∂¡∂π∞ ∏ √π∫√°∂¡∂π∞ Ë ÌËÙ¤Ú· Ô ·Ù¤Ú·˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› / Ù· ·‰¤ÏÊÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù· ÂÁÁfiÓÈ· Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÔÈ ·‰ÂÏʤ˜ Ë ÌËÙ¤Ú· / Ë Ì·Ì¿ Ë ‰Â˘ÙÂÚfiÙÔÎË ÎfiÚË Ë ÚˆÙfiÙÔÎË ÎfiÚË 49 .

™∏ª∞¡∆π∫∂™ ™∆π°ª∂™ ∆∏™ √π∫√°∂¡∂π∞∫∏™ ∑ø∏™ √ Á¿ÌÔ˜ 1 Ù· Û٤ʷӷ Ô ·¿˜ / Ô ÈÂÚ¤·˜ Ô ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ Ô Á·ÌÚfi˜ Ë Ó‡ÊË Ë ·ÓıÔ‰¤ÛÌË ∏ Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ 2 Ë Ï¯ÒÓ· Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ ∏ ‚¿ÊÙÈÛË 3 Ù· ‚·ÊÙÈÛÙÈο Ë ÎÔÏ˘Ì‹ıÚ· ÔÈ ÌÔÌÔÓȤÚ˜ Ù· Ï·‰fi·Ó· 4 Ô ÓÔÓfi˜ Ë ¯‹Ú· ∏ Îˉ›· Ë ÓÔÓ¿ Ù· ÛÙÂÊ¿ÓÈ· Ô Ù¿ÊÔ˜ Ù· ÎfiÏÏ˘‚· ÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô 50 ÙÔ Ê¤ÚÂÙÚÔ Ô ÓÂÎÚfi˜ .

H √π∫√°∂¡∂π∞ ∏ ºƒ√¡∆π¢∞ ∆√À ¶∞π¢π√À 2 1 Ù·˝˙ˆ ÙÔ ·È‰› Ë ÎÔ‡ÓÈ· Ó·ÓÔ˘Ú›˙ˆ ÙÔ ÌˆÚfi ıËÏ¿˙ˆ ÙÔ ÌˆÚfi ÓÙ‡Óˆ ÙÔ ·È‰› ·ÏÏ¿˙ˆ ¿Ó· 3 ÙÔ ÌˆÚfi ‰È·‚¿˙ˆ ·Ú·Ì‡ıÈ ·›˙ˆ Ì ÙÔ ·È‰› ‚Á¿˙ˆ ‚fiÏÙ· 4 ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Ô ·Ô‡˜ Ë ÂÁÁÔÓ‹ Ô ÂÁÁÔÓfi˜ Ë ÁÈ·ÁÈ¿ Ë ÎÔ‡ÓÈ· Ë ÂÁÁÔÓ‹ Ù· ÂÁÁfiÓÈ· 51 .

√π √π∫√°∂¡∂π∞∫∂™ ∂∫¢∏§ø™∂π™ 1 ∆· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÛÙ‹ÛÂȘ Ô Ù · Î Â · ¡· Ù Ù· Ì·ÏfiÓÈ· Û‚‹Óˆ Ù· ÎÂÚ¿ÎÈ· ÙÔ ÎÂÚ¿ÎÈ Ù· ‰ÒÚ· Ô ÂÔÚÙ¿˙ˆÓ Ë ÙÔ‡ÚÙ· ∏ Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ 2 Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ 3 Ï¿ / Ï Ô ¶ · È Ó ÃÚfi ÓÔ˜ ¶Ôχ¯ÚÔ ‰›Óˆ ‰ÒÚÔ ∏ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ ÚÔÛʤڈ ÁÏ˘Îfi Ô ÂÔÚÙ¿˙ˆÓ 52 ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ .

1 √ ·ÚÚ·‚ÒÓ·˜ 2 Ô ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎfi˜ / Ô ÌÓËÛÙ‹Ú·˜ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ë ÌËÙ¤Ú· ·ÁηÏÈ¿˙ˆ ÙÔ ·È‰› Ë ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎÈ¿ / Ë ÌÓËÛÙ‹ ›̷ÛÙ ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·Ṳ̂ÓÔÈ H √π∫√°∂¡∂π∞ ™Ã∂∆π∫∂™ ∂∫ºƒ∞™∂π™ ÂÚÓ¿ˆ ‰·¯Ù˘Ï›‰È Ó· ˙‹ÛÂÙ ̷ÏÒÓˆ ÙÔ ·È‰› ÔÈ ÓÂfiÓ˘ÌÊÔÈ 3 Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ Ù· ÂÁÁfiÓÈ· 4 Ë ÌËÙÚÈ΋ ·Á¿Ë ÍÂÓ˘¯Ù¿ˆ ‰›Ï· ÛÙÔ ¿ÚÚˆÛÙÔ ·È‰› Ô ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ ·Á·Ò ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ ÛΤÊÙÔÌ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ë Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· 53 .

... .. ................................... Ë ÙÔ‡ÚÙ·.. ................... ·) Ô ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜.... ..... ·) ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¿ÓÙÚ„ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ì·˜ Á) ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ì¿˜ ·›ÚÓÂÈ ‰ÒÚ·................................................... .......................... 54 ·) ¤¯Ô˘Ó ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘˜.................................. ÙÔ ÎÂÚ¿ÎÈ................ Û‚‹Óˆ Ù· ÎÂÚ¿ÎÈ·........... 2................ Ô ·¿˜.................... Ë ÓÔÓ¿ .......................... 1.................... . ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÚ¿ÛË..................... ...... Ë ÎÔÏ˘Ì‹ıÚ·....................... ‚) ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ì¿˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÔÓÔÌ¿ Ì·˜..... ¶·Ô‡˜ ϤÁÂÙ·È ..... ¡ÔÓfi˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ............................... ‰) ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ì¿˜ Ì·ı·›ÓÂÈ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· 3........ Ù· ‰ÒÚ·..............∞™∫∏™∂π™ 1.......................................... Ô ÓÔÓfi˜...... ................................... ∆· ·È‰È¿ Û‚‹ÓÔ˘Ó Ù· ÎÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ ÙÔ‡ÚÙ·˜..... Ù· ‚·ÊÙÈÛÙÈο............................. ÔÈ ÌÔÌÔÓȤÚ˜... fiÙ·Ó ....... Á) Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ‚) Ô Í¿‰ÂÏÊÔ˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·. ‰) οÓÔ˘Ó ¿ÚÙÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô . Á) ¤¯Ô˘Ó Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘˜ ‚) ·›ÚÓÔ˘Ó Î·Ïfi ‚·ıÌfi.................. ‰) Ô ı›Ԙ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· 2........ Ô ÂÔÚÙ¿˙ˆÓ.................... .............................. . Ù· Ï·‰fi·Ó·...................... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘................ ..... Ù· Ì·ÏfiÓÈ·........................... .....................

....... ∞˘ÙÔ› Ô˘ ÌfiÏȘ ·ÓÙÚ‡ÙËÎ·Ó Ï¤ÁÔÓÙ·È ÓÂfiÓ˘ÌÊÔÈ 5....... √È ÁÔÓ›˜ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ 10. ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Ì ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ..... ‰) ÙË ‚¿ÊÙÈÛË 3. Ëڷ ϤÁÂÙ·È Ë Á˘Ó·›Î· Ô˘ ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È 9........... √È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘˜ Ì ........ √ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ì·˜ ϤÁÂÙ·È ·Ô‡˜ 6.... √ ·Ô‡˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ ·Ú·Ì‡ıÈ· ÛÙ· ÂÁÁfiÓÈ· 4... ™ˆÛÙfi ‹ §¿ıÔ˜ .. Á) ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ ‚) ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ..............4. ªÂ Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ì·˜ 4... ™ÙËÓ Îˉ›· ı¿‚Ô˘Ì ÙÔ ÓÂÎÚfi 8... ∏ Á˘Ó·›Î· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ Ï¤ÁÂÙ·È Ï¯ÒÓ· 3........ ™ § H √π∫√°∂¡∂π∞ ∞™∫∏™∂π™ 1................. ·) Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ·.............. ™ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ‰ÒÚ· 7.. ∞ µ Ë ÓÔÓ¿ ıËÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ÌˆÚfi Ô ı›Ԙ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ù· ·‰¤ÏÊÈ· ‰È·‚¿˙ÂÈ ·Ú·Ì‡ıÈ· Ô ·Ô‡˜ ‚·ÊÙ›˙ÂÈ ÙÔ ÌˆÚfi Ë Ì·Ì¿ Â›Ó·È ÌËÙ¤Ú· Ù˘ Ì·Ì¿˜ Ô ÚˆÙfiÙÔÎÔ˜ ÁÈÔ˜ Â›Ó·È ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÁÂÓÓ‹ıËΠÚÒÙÔ˜ 55 .. ∏ ÁÈ·ÁÈ¿ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ‚·ÊÙ›˙ÂÈ ÙÔ ·È‰› 2..

. Ù˘ Ì·Ì¿˜ 6..... ÙÔ˘ ·Ô‡ 14.. ∞˘Ù‹ Ì·˜ Á¤ÓÓËÛ 11.∞™∫∏™∂π™ 5. §‡Óˆ ÙÔ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ 8 9 1 10 11 2 3 4 12 13 5 6 14 7 √ÚÈ˙fiÓÙÈ· : ∫¿ıÂÙ· : 1. ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ñ °Ú¿Êˆ ÌÈ· ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· Ó· ηϤۈ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ ¿ÚÙÈ ÙˆÓ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ ÌÔ˘ ñ °Ú¿„ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ Î›ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘ 56 . ∆· ·È‰›· ÙÔ˘ ÁÈÔ‡ Â›Ó·È Ù· ... ªÂ ·˘Ù‹Ó ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Á¿ÌÔ 10. ªÂ ·˘Ù‹Ó ¤¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ 3. ∆· Û‚‹ÓÔ˘Ì ÛÙ· ÁÂÓ¤ıÏÈ· 5..... ∏ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ı›Ԣ 6. °Ï˘Îfi ÙˆÓ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ 9..... ∆ÂÏÂÙ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ì¿˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ· 2. √ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ Ì·Ì¿ 12. ŒÙÛÈ Ï¤ÁÂÙ·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Ì·˜ 7. ∞˘Ù‹ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· 13.... °ÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ Ì·˜ Ì ·˘Ù¿ 4. √ Ì·Ì¿˜ Â›Ó·È Ô .... ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ì·˜ 8..

.................................. ∆∞ °§À∫∞ .....................................62 ∆∞ ∆À¶√¶√π∏ª∂¡∞ ¶ƒ√´√¡∆∞ ..68 ......................................................... ∆· ∆ÚfiÊÈÌ· – ∆· ÔÙ¿ ∆∞ ∆ƒ√ºπª∞ :∆∞ §∞Ã∞¡π∫∞.......................................66 ™Ã∂∆π∫∂™ ∂∫ºƒ∞™∂π™ ........64 ∆√ ∑∞Ã∞ƒ√¶§∞™∆∂π√ / ∆√ CAFÉ.........................61 ∆ƒ√ºπª∞ – ¶√∆∞ 4....72 57 ..............................................58 – 59 ∆∞ ∆ƒ√ºπª∞ : ∆∞ ∞ƒ∆√¶√π∏ª∞∆∞................................ °§À∫∞ .................................∆√ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂∆ ...................................................................................................67 ∞™∫∏™∂π™ ............. √π •∏ƒ√π ∫∞ƒ¶√π ..... ∆∞ æ∞ƒπ∫∞ ............63 ∆∞ ¶√∆∞................... ∆∞ ºƒ√À∆∞ ......................... ........60 ∆∞ °∞§∞∫∆√∫√ªπ∫∞ ¶ƒ√´√¡∆∞ ∆∞ ∆ƒ√ºπª∞ :∆∞ ∫ƒ∂∞∆∞................................65 ∆∞ ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫∞ ∂§§∏¡π∫∞ º∞°∏∆∞......................

∆√ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂∆ ∆Ô ™Ô˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ 1 Ù· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ë Ù·ÌÂȷ΋ Ì˯·Ó‹ Ù· „·ÚÈο Ù· Ï·¯·ÓÈο 58 ÙÔ Ú¿ÊÈ .

Ë Ù·Ì›·˜ Ô ÂÏ¿Ù˘ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù· ÔÙ¿ ∆ƒ√ºπª∞ – ¶√∆∞ ∆√ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂∆ Ù· ·Ó·„˘ÎÙÈο Ù· ·ÚÙÔÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ Î·ÚfiÙÛÈ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ù· „ÒÓÈ· 59 .

∆∞ ∆ƒ√ºπª∞ ∆· ·ÚÙÔÔÈ‹Ì·Ù· 1 ÙÔ „ˆÌ› ÙÔ˘ ÙfiÛÙ ÙÔ ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ Ë ÊÚ·Ù˙fiÏ· Ë Ù˘ÚfiÈÙ· ÙÔ Î·Ú‚¤ÏÈ Ë „›¯· Ù· „›¯Ô˘Ï· Ë ÎfiÚ· ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È 2 ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ ÙÔ ·Ï‡ÚÈ ∆· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ Á¿Ï· ÛÎfiÓË ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ Á¿Ï· ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ÙÔ Â‚·ÔÚ¤ ÙÔ Ù˘Ú› ÁÈ· ÙÔÛÙ ÙÔ ÎÂÊ·ÏÔÙ‡ÚÈ Ë Ê¤Ù· ÙÔ ÚÔÎÊfiÚ 60 ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ Ù˘Ú› .

∆· ÎÚ¤·Ù· 1 Ù· ·˚‰¿ÎÈ· ÙÔ „·¯Ófi Ë ÌÚÈ˙fiÏ· ÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ ÙÔ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÙÔ ÎfiÎηÏÔ ÙÔ Ï›Ô˜ Ô ÎÈÌ¿˜ ÙÔ ÌÔ‡ÙÈ ÙÔ ·ÚÓ› Ë ÊÙÂÚÔ‡Á· ∆ƒ√ºπª∞ – ¶√∆∞ ∆∞ ∆ƒ√ºπª∞ Ë Á·ÏÔԇϷ ÙÔ Ì¤ÈÎÔÓ ÙÔ ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ Ë Ê¤Ù· Û·Ï¿ÌÈ Ë Ê¤Ù· ˙·ÌfiÓ ÙÔ ˙·ÌfiÓ ÙÔ Û·Ï¿ÌÈ ∆· „·ÚÈο 2 Ë ÙÛÈÔ‡Ú· ÙÔ Ì·ÚÌÔ‡ÓÈ Ë ¤ÛÙÚÔÊ· Ë Á·Ú›‰· Ù· ̇‰È· Ô ÍÈÊ›·˜ Ë ÛÔ˘È¿ Ë Î·Ú·‚›‰· ÙÔ Î·Ï·Ì¿ÚÈ Ô ·ÛÙ·Îfi˜ Ô ·¯ÈÓfi˜ ÙÔ „¿ÚÈ Ê¤Ù· ÙÔ ¯Ù·fi‰È Ô Î¿‚Ô˘Ú·˜ / ÙÔ Î·‚Ô‡ÚÈ 61 .

∆∞ ∆ƒ√ºπª∞ ∆· Ï·¯·ÓÈο 1 Ë ÓÙÔÌ¿Ù· ÙÔ ÎÔÏÔ·ıÈ Ë ÌÂÏÈÙ˙¿Ó· ÙÔ ÎÚÂÌ̇‰È Ë ÈÂÚÈ¿ ÙÔ Ï¿¯·ÓÔ ÙÔ ÛÎfiÚ‰Ô ÙÔ Û¤ÏÈÓÔ Ô ¿ÓËıÔ˜ ÙÔ ·ÁÁÔ‡ÚÈ ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ ÙÔ Ì·ÚÔ‡ÏÈ Ë ·ÁÎÈÓ¿Ú· ÔÈ ·Ù¿Ù˜ Ù· Ê·ÛÔÏ¿ÎÈ· Ù· ηÚfiÙ· ÙÔ ÎÔ˘ÓÔ˘›‰È Ù· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ ÎÚÂÌ̇‰È ∆· ÊÚÔ‡Ù· 2 ÙÔ Ì‹ÏÔ ÙÔ ÔÚÙÔοÏÈ ÙÔ ·¯Ï¿‰È ÙÔ Î·ÚÔ‡˙È ÙÔ Û‡ÎÔ ÙÔ ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ Ë ÊÚ¿Ô˘Ï· ÙÔ ÏÂÌfiÓÈ ÙÔ ÎÂÚ¿ÛÈ Ô ·Ó·Ó¿˜ ÙÔ Ì·ÓÙ·Ú›ÓÈ ÙÔ ÂfiÓÈ Ù· ÛٷʇÏÈ· Ë Ì·Ó¿Ó· 62 .

1 Ù· fiÛÚÈ· ÙÔ ÙÛ¿È ÙÔ È¤ÚÈ ∆ƒ√ºπª∞ – ¶√∆∞ ∆∞ ∆À¶√¶√π∏ª∂¡∞ ¶ƒ√´√¡∆∞ ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ Ù· ηڢ·̷ٷ Ô Î·Ê¤˜ Ë Ì·ÚÌÂÏ¿‰· Ë ˙¿¯·ÚË ÙÔ ‚¿˙Ô Ë ÎÔÓÛ¤Ú‚· Ù· ·‚Á¿ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙÔ ·Ï‡ÚÈ Ô ÓÙÔÌ·ÙÔÂÏÙ¤˜ Ù· ̷ηÚfiÓÈ· Ù· ˙˘Ì·ÚÈο ÙÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ ÙÔ Ï¿‰È ÙÔ ÎÚÈı·Ú¿ÎÈ ÙÔ Í›‰È Ù· ÊÈÔÁοÎÈ· 63 .

∆∞ ¶√∆∞ – √π •∏ƒ√π ∫∞ƒ¶√π ∆· ÔÙ¿ 1 Ù· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿ Ù· ÎÚ·ÛÈ¿ Ù· ·Ó·„˘ÎÙÈο √È ÍËÚÔ› ηÚÔ› 2 ÙÔ Î·Ú‡‰È ÙÔ ÙÛfiÊÏÈ Ë „›¯· ÙÔ ·Ì‡Á‰·ÏÔ ÙÔ ÊÔ˘ÓÙÔ‡ÎÈ Ô ·Û·Ù¤ÌÔ˜ Ù· ÊÈÛÙ›ÎÈ· Ô ËÏÈfiÛÔÚÔ˜ Ù· ÛÙÚ·Á·ÏÈ· 64 .

1

ÔÈ ÂÏ¿Ù˜

∆ƒ√ºπª∞ – ¶√∆∞

∆√ ∑∞Ã∞ƒ√¶§∞™∆∂π√ – ∆√ CAFÉ, ∆∞°§À∫∞

Ù· ÁÏ˘Î¿

ÙÔ ·ÁˆÙfi

ÙÔ ÁηÚÛfiÓÈ

∆· ÁÏ˘Î¿
2

Ë ÙÔ‡ÚÙ·

Ô Ì·ÎÏ·‚¿˜
Ù· ÎÂÚ·Û¿ÎÈ·

ÙÔ Î·Ù·˝ÊÈ

Ô ÊÚ·¤˜

ÙÔ ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ

Ë Û·ÓÙÈÁ‡

Ô Î·Ô˘ÙÛ›ÓÔ˜
ÙÔ Á·Ï·ÎÙÔÌÔ‡ÚÂÎÔ

Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜
ηʤ˜

ÔÈ ¿ÛÙ˜

ÙÔ ·ÁˆÙfi

Ù· ·Ì˘Á‰·ÏˆÙ¿
Ù· ÛÔÎÔÏ·Ù¿ÎÈ·

Ë ÌËÏfiÈÙ·
Ù· ‚Ô˘Ù‹Ì·Ù·

ÙÔ ÎÚÔ˘·Û¿Ó
65

∆∞ ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫∞ ∂§§∏¡π∫∞ º∞°∏∆∞ – °§À∫∞
1

Ë Ê·ÛÔÏ¿‰·

2

Ù· Ê·ÛfiÏÈ·
4

Ë ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·

Ô ÌÔ˘Û·Î¿˜

3

Ù· ÁÂÌÈÛÙ¿ /
ÔÈ ÁÂÌÈÛÙ¤˜ ÓÙÔÌ¿Ù˜

Ë ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·
5

ÙÔ Ù˙·Ù˙›ÎÈ

6

Ù· ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ·

8

ÙÔ ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ

9

Ù· ·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ·

12

ÙÔ Î·Ù·˝ÊÈ

Ë Ê¤Ù·
7

ÙÔ ÛÙÈÊ¿‰Ô

∆· ÁÏ˘Î¿ Ù·„ÈÔ‡
10

Ô Ì·ÎÏ·‚¿˜

11

ÙÔ Á·Ï·ÎÙÔÌÔ‡ÚÂÎÔ

ÙÔ Ê‡ÏÏÔ
66

ÙÔ ÛÈÚfiÈ

ËÁ·›Óˆ ÁÈ· „ÒÓÈ·

1

2

‰È·Ï¤Áˆ Ï·¯·ÓÈο

ÏËÚÒÓˆ ÌÂÙÚËÙ¿

3

µ∞¡∫card

ÏËÚÒÓˆ Ì οÚÙ·

‰È·Ï¤Áˆ ÊÚÔ‡Ù·

ÔÈ Û·ÎԇϘ
4

ÂÙÔÈÌ¿˙ˆ ÙÔ Ê·ÁËÙfi
/ Ì·ÁÂÈÚ‡ˆ

5

7

ÚÔÛηÏÒ Û Á‡̷

8

ÛÂÚ‚›Úˆ ÙÔ Ê·ÁËÙfi

ÊÙÈ¿¯Óˆ ÁÏ˘Îfi

6

9

Â›Ì·È ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˜ /
ÂÈÓ¿ˆ

∆ƒ√ºπª∞ – ¶√∆∞

™Ã∂∆π∫∂™ ∂∫ºƒ∞™∂π™

ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘
Ê·ÁËÙfi

Ë ÚfiÛÎÏËÛË
10

ÙÔ ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi

11

·Ú·ÁÁ¤ÏÓˆ Ê·ÁËÙfi
·’ ¤Íˆ

12

ÂÙ¿ˆ Ù· ·ÔÊ¿ÁÈ·

67

∞™∫∏™∂π™
1. ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ùa ÎÂÓ¿ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ.
ÙÔ Ì‹ÏÔ, ÙÔ ·¯Ï¿‰È, ÙÔ ÔÚÙÔοÏÈ, ÙÔ Ì·ÓÙ·Ú›ÓÈ, ÙÔ ÏÂÌfiÓÈ, Ë ÊÚ¿Ô˘Ï·, ÙÔ Û‡ÎÔ,
ÙÔ Î·ÚÔ‡˙È, ÙÔ ÂfiÓÈ, ÙÔ ÛٷʇÏÈ, Ë Ì·Ó¿Ó·, ÙÔ ÎÂÚ¿ÛÈ, Ô ·Ó·Ó¿˜

.......................

.......................

.......................
.......................
.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
.......................

.......................

.......................

.......................

2. ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÚ¿ÛË
Â›Ì·È ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˜, ËÁ·›Óˆ ÁÈ· „ÒÓÈ·, ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ Ê·ÁËÙfi,
·Ú·ÁÁ¤ÏÓˆ Ê·ÁËÙfi ·’ ¤Íˆ, ÚÔÛηÏÒ Û Á‡̷

1. √ ÌÔ˘Û·Î¿˜ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ. ∂›Ó·È .................................................................................. .
2. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂÈ, .................................................................................. .
3. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ .................................................................................. ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘.
4. ŸÙ·Ó Á˘ÚÓ¿ˆ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô .................................. . °È’ ·˘Ùfi Ë ÌËÙ¤Ú· ÌÔ‡ ‚¿˙ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· Ê¿ˆ.
5. ∫¿ı ™¿‚‚·ÙÔ .................................................................................. ÛÙÔ ™Ô˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ.
68

∆ƒ√ºπª∞ – ¶√∆∞

∞™∫∏™∂π™
3. ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ.

A

µ

ÙÔ ·Ì‡Á‰·ÏÔ

ÔÙ¿

Ë Ì‡Ú·

ÁÏ˘Î¿

Ë ¿ÛÙ·

ÍËÚÔ› ηÚÔ›

ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ

ÊÚÔ‡Ù·

Ë ÌÚÈ˙fiÏ·

Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·

ÙÔ ¯Ù·fi‰È

ÎÚ¤·Ù·

ÙÔ Î·ÚÔ‡˙È

„·ÚÈο

Ë Ì·ÚÌÂÏ¿‰·

Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο

4. µÚ›ÛΈ ÙË Ï¤ÍË Ô˘ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ Î¿ı ÔÌ¿‰· Î·È ÙË ‰È·Áڿʈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‚¿˙ˆ ÙȘ
ϤÍÂȘ Ô˘ ‰È¤ÁÚ·„· ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÔÌ¿‰·.

1. ºÚÔ‡Ù· : ÙÔ Ì‹ÏÔ, ÙÔ Ì·ÓÙ·Ú›ÓÈ, Ë Ì·Ó¿Ó·, ÙÔ Ï¿¯·ÓÔ, Ù· ·˚‰¿ÎÈ·, Ë ¤ÛÙÚÔÊ·
2. æ·ÚÈο : Ô ÍÈÊ›·˜, Ë Á·Ú›‰·, ÙÔ ¯Ù·fi‰È, ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ, Ë ÓÙÔÌ¿Ù·, Ë Á·ÏÔԇϷ
3. ¶ÔÙ¿ : ÙÔ ÎÚ·Û›, ÙÔ Ô‡˙Ô, Ë Ì‡Ú·, Ë ÊÚ¿Ô˘Ï·, Ë ÙÛÈÔ‡Ú·, ÙÔ ·ÚÓ›
4. §·¯·ÓÈο : ÙÔ ÛÎfiÚ‰Ô, ÙÔ ÎÚÂÌ̇‰È, Ë ÈÂÚÈ¿, ÙÔ ÎÔÓÈ¿Î, ÙÔ ÂfiÓÈ, Ë ÌÚÈ˙fiÏ·
5. ∫Ú¤·Ù· : ÙÔ ·ÚÓ›, Ô ÎÈÌ¿˜, Ë Á·ÏÔԇϷ, ÙÔ Ì‡‰È, ÙÔ ·ÁÁÔ‡ÚÈ, Ë ‚fiÙη, ÙÔ Î·ÚÔ‡˙È

∫Ú¤·Ù·

§·¯·ÓÈο

ºÚÔ‡Ù·

æ·ÚÈο

¶ÔÙ¿

69

∞™∫∏™∂π™
5. √ÚıÔÁÚ·Ê›·. ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ Ï›ÂÈ
ÙÔ ‚Ô‡Ù....ÚÔ, Ë Ì·ÚÌ....Ï¿‰·, Ë ·....ÈÓ¿Ú·, Ù· Ì....‰È·, ÙÔ ÎÚÂ....‡‰È, ÙÔ Ì....ÏÔ, ÙÔ Û....ÎÔ, ÙÔ ÛÙ·Ê....ÏÈ,
ÙÔ Û¤Ï....ÓÔ, Ù· Ú‚....ıÈ·, ÙÔ ·Ï‡Ú...., ÙÔ ÎÚ....ı·Ú¿ÎÈ, ÙÔ ·Ì....Á‰·ÏÔ, Ô ....ÏÈfiÛÔÚÔ˜, Ù· ·Ó·„....ÎÙÈο,
ÙÔ ·Á....Ùfi, ÙÔ ÛÙ....Ê¿‰Ô, Ë ÊÚ....Á·ÓÈ¿, Ë Ù....Úfi....Ù·.

6. °Ú¿Êˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.
1. ∂›Ó·È ÎfiÎÎÈÓÔ ‹ Ï¢Îfi Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È ·fi ÛٷʇÏÈ

.............................................

2. ∆¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È Ë Îfiη-ÎfiÏ·

.............................................

3. ¶›Ù· ·fi Ù˘Ú›

.............................................

4. ÃÙ˘ËÙfi˜, ÎÚ‡Ô˜ ηʤ˜

.............................................

5. ™·Ï¿Ù· ÌÂ Ù˘Ú› ʤٷ

.............................................

7. ¶ÔÈ· ϤÍË ÎÚ‡‚ÂÈ Ë ·ÎÚÔÛÙȯ›‰·; ™˘ÌÏËÚÒÛÙÂ…
1.

........... ........... ...........

2.

........... ........... ........... ........... ........... ...........

3.

........... ........... ...........

4.

........... ........... ........... ...........

5.

........... ........... ...........

6.

........... ........... ........... ........... ...........

7.

........... ........... ........... ........... ...........

1. ∆Ô ÛÔ˘‚Ï›˙Ô˘Ì ÙÔ ¶¿Û¯·.
2. ∞fi ·˘Ùfi ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ ÎÚ·Û›.
3. ∂›Ó·È Î·È Ë Ê¤Ù·.
4. ¶¿ÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔ È¤ÚÈ.
5. ∆Ô ÛÎÏËÚfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡.
6. ∂›Ó·È Ù· Ê·ÛfiÏÈ· Î·È ÔÈ Ê·Î¤˜.
7. ∞fi ·˘Ùfi ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È ÙÔ ·Ï‡ÚÈ.
70

8. ¶·Ú·ÙËÚÒ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚¿˙ˆ ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

∆ƒ√ºπª∞ – ¶√∆∞

∞™∫∏™∂π™

9. ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ

√ ¶¤ÙÚÔ˜ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ Ï·›Ì·ÚÁÔ˜. ŸÏÔ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÚÒÂÈ. ∫¿ı ÚÒÈ, ÚÈÓ Ê‡ÁÂÈ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô
›ÓÂÈ ÙÔ Á............................ ÙÔ˘ Î·È Ì·˙› ÙÚÒÂÈ ÌÈ· ʤٷ „............................ Ì ‚............................ ηÈ
Ì............................ . ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô fiÙ·Ó ¿ÂÈ, ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÙÔ Ê·˝. ™ÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ı· ‚Ú›
¿ÓÙ· ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ÂÙ·¯Ù› ÛÙÔ Î˘ÏÈÎÂ›Ô ÁÈ· ÌÈ· Ù˘............................ ‹ ¤Ó· ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fiÏ· fï˜ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ÁÏ˘Î¿. ¶ÔÙ¤ ‰Â ϤÂÈ fi¯È ÁÈ· Á·Ï............................ , Î............................È,
Ì............................¿ ... ∆›ÔÙ· ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ô Ï·›Ì·ÚÁÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜!

10. ¢ÈÔÚıÒÓˆ Ù· Ï¿ıË ÛÙȘ ϤÍÂȘ

1. ÙÔ ÎÙ·fi‰È

.......................................

5. ÙÔ ÎÚÂ̇‰È

................................

2. Ô ÎËÌ¿˜

.......................................

6. ÙÔ ·ÁÔÙfi

.......................................

3. Ù· ·Ï·ÓÙÈο .......................................

7. Ë ·ÁÎÈÓ¿Ú·

.......................................

4. ÙÔ ·Ï¤‚ÚÈ

8. ÙÔ ÛÙ·Ê›ÏÈ

.......................................

.......................................

71

∞™∫∏™∂π™
11. µÚ›ÛΈ Ù· Ï¿ıË ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Î·È ÙȘ Í·Ó·Áڿʈ ÛˆÛÙ¿.

1. ∆· Ê·ÛfiÏÈ· Î·È Ù· Ú‚‡ıÈ· Â›Ó·È Ï·¯·ÓÈο.
..............................................................................................................................................................................................

2. √ ηʤ˜ Î·È Ë ˙¿¯·ÚË Â›Ó·È Î·Ú˘Î‡̷ٷ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÓfiÛÙÈÌÔ ÙÔ Ê·ÁËÙfi.
..............................................................................................................................................................................................

3. ∞ÁfiÚ·Û ʷÛÔÏ¿ÎÈ· ·fi ÙÔ Ì·Ó¿‚Ë Î·È ¤ÊÙÈ·Í ÌÈ· ηٷÏËÎÙÈ΋ Ê·ÛÔÏ¿‰·.
..............................................................................................................................................................................................

4. °È· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎË Û·Ï¿Ù· Îfi‚Ô˘Ì ÓÙÔÌ¿Ù˜, ·ÁÁÔ‡ÚÈ· ÎÚÂÌ̇‰È· Î·È ·fi ¿Óˆ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÎÂÊ·ÏÔÙ‡ÚÈ.
..............................................................................................................................................................................................

5. ∆Ô ÂfiÓÈ Î·È ÙÔ Î·ÚÔ‡˙È Â›Ó·È Ï·¯·ÓÈο Ô˘ ÙÚÒÌ ÙÔ ∫·ÏÔη›ÚÈ.
..............................................................................................................................................................................................

12. ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

ñ ¶·È¯Ó›‰È ƒfiÏˆÓ : ∂›ÛÙ Û ¤Ó· ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ °¿Ï· / æˆÌ› ÁÈ· ÙÔÛÙ / ªÚÈ˙fiϘ / ∫·Ï·Ì·Ú¿ÎÈ· / ºÚ¿Ô˘Ï˜ / ¡ÙÔÌ¿Ù˜ / ∞Ó·„˘ÎÙÈο. ºÙÈ¿ÍÙ ¤Ó·Ó ÌÈÎÚfi ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ÚˆÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ Û·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ˘¿ÏÏËÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ·˘Ùfi Ô˘
„¿¯ÓÂÙÂ.
ñ ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÁÈ· Ê·ÁËÙ¿ Ô˘ Û˘ÓËı›˙ÂÙ ӷ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Î·ı¤Ó·˜ ·˜ ÁÚ¿„ÂÈ ÌÂ Û˘ÓÙÔÌ›· ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ ÂÓfi˜ Ê·ÁËÙÔ‡. ¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÌÔÈÚ¿ÛÙ ÙȘ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ˜ Û·˜.

72

∆√ ¶√§À∫∞∆∞™∆∏ª∞ ƒ√ÀÃø¡ ..............................................74 - 75
∆∞ ∂π¢∏ ƒ√ÀÃø¡ : ∆∞ ∞¡¢ƒπ∫∞ .......................................................76
∆∞ ∂π¢∏ ƒ√ÀÃø¡ : ∆∞ °À¡∞π∫∂π∞ .....................................................77
∆∞ ∂π¢∏ ƒ√ÀÃø¡ : ∆∞ ¶∞π¢∫∞, ∆∞ ∞£§∏∆π∫∞ .........................78
∆∞ ∞•∂™√À∞ƒ ..............................................................................................79
∆∞ ¶∞¶√À∆™π∞ ..........................................................................................80

∆∞ ƒ√ÀÃ∞ – ∆∞ Ãøª∞∆∞

5. ∆· ÚÔ‡¯· – Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·

∂¶π¢π√ƒ£ø™∏ ∆ø¡ ¶∞¶√À∆™πø¡ ...................................................81
∏ ƒ∞¶∆π∫∏ ...................................................................................................82
∏ ¶∂ƒπ¶√π∏™∏ ∆ø¡ ƒ√ÀÃø¡ ............................................................83
√π ¶√π√∆∏∆∂™, ∆∞ ª∂°∂£∏ ...............................................................84
∆∞ Ãøª∞∆∞ ..............................................................................................85
™Ã∂∆π∫∂™ ∂∫ºƒ∞™∂π™ ...............................................................................86
∞™∫∏™∂π™ .............................................................................................87 – 92

73

∆√ ¶√§À∫∞∆∞™∆∏ª∞ ƒ√ÀÃø¡ ∆Ô ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚÔ‡¯ˆÓ 1 ¶∞¶√À∆™π∞ °À¡∞π∫∂π∞ ∞¡¢ƒπ∫∞ ∞£§∏∆π∫∞ Ë ‚ÈÙÚ›Ó· 74 .

¶∞π¢π∫∞ ∂™øƒ√ÀÃ∞ ∆∞ ƒ√ÀÃ∞ – ∆∞ Ãøª∞∆∞ ∆√ ¶√§À∫∞∆∞™∆∏ª∞ ƒ√ÀÃø¡ ∞•∂™√À∞ƒ ∞•∂™√À∞ƒ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ 75 .

∆∞ ∂π¢∏ ∆ø¡ ƒ√ÀÃø¡: ∆∞ ∞¡¢ƒπ∫∞ ÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ 1 ÙÔ ÌÏÔ˘Ù˙›Ó ÙÔ ÛÔÚÙ˜ ÙÔ ÊÚ¿ÎÔ ÙÔ ÎÔÓÙÔÌ¿ÓÈÎÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ÙÔ Û·Î¿ÎÈ Ù· ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ÙÔ ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ Ë ‚ÂÚÌÔ‡‰· ÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ 2 ÙÔ ÛÌfiÎÈÓ ∆· ·ÓˆÊfiÚÈ· ÙÔ Ì·Îfi ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ ∆· ÏÂÎÙ¿ 3 Ë ˙·Î¤Ù· ÙÔ ÌÔ˘Ê¿Ó ÙÔ ·ÏÙfi Ë ÁηÌ·ÚÙ›Ó· 4 ∆· ÚÔ‡¯· ‡ÓÔ˘ ÙÔ Ô˘Ïfi‚ÂÚ 5 ∆· ÂÛÒÚÔ˘¯· Ë Ê·Ó¤Ï· ÔÈ ÈÙ˙¿Ì˜ 76 Ë ÚfiÌ· ÙÔ ˙È‚¿ÁÎÔ ÙÔ ÛÏÈ ÙÔ ÌÔÍÂÚ¿ÎÈ ÔÈ Î¿ÏÙÛ˜ .

1 ÙÔ Ù·ÁÈ¤Ú Ë ÎÔ‡ÎÏ· Ë ÎÚÂÌ¿ÛÙÚ· ÙÔ ‚Ú·‰ÈÓfi ÊfiÚÂÌ·/Ë ÙÔ˘·Ï¤Ù· 2 ∆· ·ÓˆÊfiÚÈ· Ë Î¿· / Ë Ì¤ÚÙ· 4 ∆· ÚÔ‡¯· ‡ÓÔ˘ ÙÔ ÊfiÚÂÌ· ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ 3 ÙÔ ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô √È ÊÔ‡ÛÙ˜ Ë ÊÔ‡ÛÙ· 5 ÙÔ ÛÔ˘ÙÈ¤Ó ÙÔ Ì›ÓÈ ÙÔ ÊfiÚÂÌ· ∆· ÂÛÒÚÔ˘¯· Ë ÎÈÏfiÙ· ÙÔ Ó˘¯ÙÈÎfi ∆∞ ƒ√ÀÃ∞ – ∆∞ Ãøª∞∆∞ ∆∞ ∂π¢∏ ∆ø¡ ƒ√ÀÃø¡: ∆∞ °À¡∞π∫∂π∞ ÙÔ Î·ÏÛfiÓ ÙÔ ÎÔÚÌ¿ÎÈ 77 .

∆∞ ∂π¢∏ ∆ø¡ ƒ√ÀÃø¡ : ∆∞ ¶∞π¢π∫∞ – ∆∞ ∞£§∏∆π∫∞ 1 Ë ÎÔ‡ÓÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù· ·ıÏËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ· 3 2 Ù· ηÏÙÛ¿ÎÈ· ÙÔ ÛÎÔ˘Ê¿ÎÈ Ë Ô‰›ÙÛ· ÙÔ ÊÔÚÌ¿ÎÈ Ë Û·ÏÈ¿Ú· 5 4 Ë ·ıÏËÙÈ΋ ʷӤϷ Ë ·ıÏËÙÈ΋ ÊfiÚÌ· 78 ÙÔ ÛÔÚÙ˜ ÔÈ ·ıÏËÙÈΤ˜ οÏÙÛ˜ .

∆∞ ƒ√ÀÃ∞ – ∆∞ Ãøª∞∆∞ ∆∞ ∞•∂™√À∞ƒ 1 Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÙÔ ËÌ›„ËÏÔ Î·¤ÏÔ ÙÔ Ù˙fiÎÂ˚ 3 2 4 ÙÔ ·ÈÁÈfiÓ ÙÔ Î·¤ÏÔ Ë ÎÔ˘ÎԇϷ ÙÔ Î·ÛÎfiÏ Ë ÁÚ·‚¿Ù· Ë ÙÚ·ÁÈ¿Ûη Ô ÛÎÔ‡ÊÔ˜ 5 ÙÔ ÏÔ˘Ú› Ù· Á¿ÓÙÈ· 6 Ë ÙÛ¿ÓÙ· ÙÔ ÚÔÏfiÈ ÙÔ ÊÔ˘Ï¿ÚÈ 7 ÙÔ ÌÂÓÙ·ÁÈfiÓ ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ ÙÔ ÌÚ·ÛÂϤ ÙÔ ‚Ú·¯ÈfiÏÈ Ë ˙ÒÓË ÙÔ ÌÚÂÏfiÎ Ë ·ÁÎÚ¿Ê· Ë ¤ÙÚ· ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÙÔ ÎÔÏȤ Ù· ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· 79 .

∆∞ ¶∞¶√À∆™π∞ 1 ∆Ô ·Ô˘ÙÛ‹‰ÈÎÔ / ÙÔ ˘Ô‰ËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô 3 2 ÔÈ Áfi‚˜ Ù· ·ıÏËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ· 5 4 ÔÈ Û·ÁÈÔÓ¿Ú˜ Ù· ÌÔÙ¿ÎÈ· ÔÈ ·ÓÙfiÊϘ Ù· ¤‰ÈÏ· 80 ÔÈ ÌfiÙ˜ ÔÈ ·Ú‚‡Ï˜ .

Ù· ¯·Ï·Ṳ̂ӷ ·Ô‡ÙÛÈ· 1 ÙÔ Î·Ï·fi‰È Ô ÂÏ¿Ù˘ Ô ÙÛ·ÁοÚ˘ ∆Ô ·Ô‡ÙÛÈ 2 Ù· ÎÔÚ‰fiÓÈ· ∆∞ ƒ√ÀÃ∞ – ∆∞ Ãøª∞∆∞ ∏ ∂¶π¢π√ƒ£ø™∏ ∆ø¡ ¶∞¶√À∆™πø¡ Ù· ÂȉÈÔÚıˆÌ¤Ó· ·Ô‡ÙÛÈ· ∆Ô Ù·ÎÔ‡ÓÈ 3 ÙÔ ¯·ÌËÏÔÙ¿ÎÔ˘ÓÔ ·Ô‡ÙÛÈ Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ ›ÛÈÔ ·Ô‡ÙÛÈ Ë ÛfiÏ· 4 ÙÔ Ù·ÎÔ‡ÓÈ ∆Ô ‚¿„ÈÌÔ ÙÔ ‚ÂÚÓ›ÎÈ ÙÔ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘ÓÔ ·Ô‡ÙÛÈ 5 ∆Ô Á˘¿ÏÈÛÌ· Ë ‚Ô‡ÚÙÛ· ‚¿Êˆ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ‚Ô˘ÚÙÛ›˙ˆ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Ù· Á˘·ÏÈṲ̂ӷ ·Ô‡ÙÛÈ· 81 .

∏ ƒ∞¶∆π∫∏ ∆Ô Ú·ÊÂ›Ô 1 Ô Áȷο˜ Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ Ë ÙÛ¤Ë ÙÔ ÊÂÚÌÔ˘¿Ú ÙÔ Ì·Ó›ÎÈ Ô Ú¿ÊÙ˘ Ô Î·ıÚ¤ÊÙ˘ Ë ÌÂ˙Ô‡Ú· Ë Úfi‚· ÙÔ „·Ï›‰È Ë ÌÔ‰›ÛÙÚ· Ë Ú·ÙÔÌ˯·Ó‹ ÔÈ Î·ÚÊ›ÙÛ˜ 2 ¶ÂÚÓÒ ‚ÂÏfiÓ· – °·˙ÒÓˆ Ë ‰·¯Ù˘Ï‹ıÚ· 3 ∆Ô Í‹ÏˆÌ· – ∆Ô Ú¿„ÈÌÔ Ë ÎψÛÙ‹ Ë ‚ÂÏfiÓ· 4 ∆Ô Ì¿ÎÚÂÌ· – ÙÔ ÎfiÓÙÂÌ· Ì·ÎÚ·›Óˆ 82 ÍËÏÒÓˆ ÙÔ Á¿˙ˆÌ· ÎÔÓÙ·›Óˆ 5 Ú¿‚ˆ ∆Ô ÛÙ¤ÓÂÌ· – ÙÔ Ê¿Ú‰ÂÌ· ÛÙÂÓ‡ˆ Ê·Ú‰·›Óˆ .

1 ÁÂÌ›˙ˆ ÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ Í‚Á¿˙ˆ 2 Ë ‚Ú‡ÛË Ú˘ıÌ›˙ˆ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô ÓÈÙ‹Ú·˜ Ϥӈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÚ›‚ˆ ‚¿˙ˆ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎfi Ë ‚Ô‡ÚÙÛ· Ë ÛοÊË 3 4 ∆Ô ¿ψ̷ ∆Ô Ì¿˙ÂÌ· ∆∞ ƒ√ÀÃ∞ – ∆∞ Ãøª∞∆∞ ∏ ¶∂ƒπ¶√π∏™∏ ∆ø¡ ƒ√ÀÃø¡ Ù· Ì·ÓÙ·Ï¿ÎÈ· Ë ·ÏÒÛÙÚ· ÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ù· ·ψ̤ӷ ÚÔ‡¯· Ì·˙‡ˆ Ù· ÚÔ‡¯· ·ÏÒÓˆ Ù· ÚÔ‡¯· 5 ∆Ô ‰›ψ̷ Ù· ‰Èψ̤ӷ ÚÔ‡¯· ‰ÈÏÒÓˆ Ù· ÚÔ‡¯· 6 ∆Ô Ûȉ¤ÚˆÌ· Ù· ÛȉÂڈ̤ӷ ÚÔ‡¯· ÙÔ Û›‰ÂÚÔ Ù· ·Ûȉ¤ÚˆÙ· ÚÔ‡¯· Ë ÛȉÂÚÒÛÙÚ· ÛȉÂÚÒÓˆ Ù· ÚÔ‡¯· 83 .

√π ¶√π√∆∏∆∂™ – ∆∞ ª∂°∂£∏ 1 ªÂÁ¤ıË ÚÔ‡¯ˆÓ ªÂÁ¤ıË ·Ô˘ÙÛÈÒÓ 2 ÙÔ ·Ó‰ÚÈÎfi ¡Ô 40 – 47 Ôχ ÌÈÎÚfi S ÌÂÛ·›Ô M ÌÂÁ¿ÏÔ XL ÌÂÁ¿ÏÔ L 3 ÙÔ Á˘Ó·ÎÂ›Ô ¡Ô 36 – 41 4 ∆Ô Ê¿Ú‰Ô˜ ÙÔ ·È‰ÈÎfi ¡Ô 22 – 35 ∆Ô Ì¿ÎÚÔ˜ ÙÔ Ê·Ú‰‡ Ô˘Ïfi‚ÂÚ ÙÔ ÛÙÂÓfi ·ÓÙÂÏfiÓÈ 5 ∆· Û¯¤‰È· 6 ÙÔ ÂÌÚÈ̤ Ô˘Ïfi‚ÂÚ Ë Î·Úfi ÊÔ‡ÛÙ· Ë Ô˘¿ ÈÙ˙¿Ì· ÙÔ ÚÈÁ¤ ۷οÎÈ 84 Ë ÎÔÓÙ‹ ÊÔ‡ÛÙ· Ë Ì·ÎÚÈ¿ ÊÔ‡ÛÙ· √È ÔÈfiÙËÙ˜ ÙÔ ‚·Ì‚·ÎÂÚfi ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ ÙÔ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ ÌÔ˘Ê¿Ó ÙÔ ÌÂٷ͈Ùfi ÊfiÚÂÌ· Ë Ì¿ÏÏÈÓË ˙·Î¤Ù· Ë ‰·ÓÙÂψً ÌÏÔ‡˙· .

1 ∆· ÛÎÔ‡Ú· ¯ÚÒÌ·Ù· ∆· ·ÓÔÈÎÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Ì·‡ÚÔ ¿ÛÚÔ ÁÎÚÈ Î›ÙÚÈÓÔ ∆∞ ƒ√ÀÃ∞ – ∆∞ Ãøª∞∆∞ ∆∞ Ãøª∞∆∞ ηʤ Á·Ï¿˙ÈÔ Ìˆ‚ ÚÔ˙ ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÂ˙ ÌÏ ÔÚÙÔηϛ Ú¿ÛÈÓÔ 85 .

™Ã∂∆π∫∂™ ∂∫ºƒ∞™∂π™ 1 ¡Ù‡ÓÔÌ·È / ÊÔÚ¿ˆ Ù· ÚÔ‡¯· ÌÔ˘ 2 °‰‡ÓÔÌ·È / •ÂÓÙ‡ÓÔÌ·È / ‚Á¿˙ˆ Ù· ÚÔ‡¯· ÌÔ˘ 3 ∫Ô˘ÌÒÓˆ 4 •ÂÎÔ˘ÌÒÓˆ 5 ∞ÏÏ¿˙ˆ ÚÔ‡¯· 6 ¢ÔÎÈÌ¿˙ˆ ÚÔ‡¯· ÙÔ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ‹ÚÈÔ 86 .

.. ÙÔ ÊfiÚÂÌ·.. Ë ÚfiÌ· .. ÙÔ Ì›ÓÈ.... Ë Û·ÏÈ¿Ú·.. ÙÔ ÊÔÚÌ¿ÎÈ............... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ¶ÚÔÛÔ¯‹! ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó fiϘ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.. ÙÔ ÊÚ¿ÎÔ.... ÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ....... ÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ... ÙÔ ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ. µ¿˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÔÌ¿‰· ¶ÚÔÛÔ¯‹! ÌÂÚÈο ÚÔ‡¯· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜...... ÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ....... ∆∞ ƒ√ÀÃ∞ – ∆∞ Ãøª∞∆∞ ∞™∫∏™∂π™ ................... ÙÔ Û·Î¿ÎÈ.. .. ÙÔ ÌÔ˘Ê¿Ó.... Ë Î¿·...... ÙÔ ÊÚ¿ÎÔ.. . Ë Ô‰›ÙÛ·.. ÙÔ Ì·Îfi ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ.................... ............... ÙÔ ÛÌfiÎÈÓ. ......... ÙÔ ÌÏÔ˘-Ù˙ÈÓ.. .. Ë ÁηÌ·ÚÓÙ›Ó·... ....... ÙÔ Ó˘¯ÙÈÎÔ.. ÔÈ ÈÙ˙¿Ì˜... ................. ÙÔ ÎÔÓÙÔÌ¿ÓÈÎÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ........................ ÙÔ Ù·ÁȤÚ......... ÙÔ Ô˘ÏÔ‚ÂÚ... Ë ‚ÂÚÌÔ‡‰·... 2... Ë ˙·Î¤Ù·... Ë ÙÔ˘·Ï¤Ù· ∞Ó‰ÚÈο ƒÔ‡¯· °˘Ó·Î›· ƒÔ‡¯· ¶·È‰Èο ƒÔ‡¯· 87 . . ÙÔ ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ....... ÙÔ ÛfiÚÙ˜.1.

∆Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ô˘Ï¿ÂÈ ·ıÏ... 3. ™ÙÔ ÔÏ. ƒ¿‚ÂÈ Ù· ÚÔ‡¯· Ù˘ ÛÙË Ú·ÙÔÌ....ÙÈο ÚÔ‡¯·...... ∏ ‰·¯Ù. .....Ù‹ ÌÏÔ‡˙· ÎÈ ¤Ó· ÌÂÙ·Í.¯Ô Â›Ó·È ·Ó.¿ÚË ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û.... ÛÙÂÓfi˜ Ì·ÎÚ‡˜ ÍÂÎÔ˘ÌÒÓˆ ÛȉÂڈ̤ÓÔ˜ ·ÏÒÓˆ ÍÂÓÙ‡ÓÔÌ·È ÛÙÂÓ‡ˆ ÎÔÓÙ·›Óˆ ÍËÏÒÓˆ Ê·Ú‰‡˜ Ú¿‚ˆ ÓÙ‡ÓÔÌ·È Ì·ÎÚ·›Óˆ Ì·˙‡ˆ ÎÔÓÙfi˜ ÎÔ˘ÌÒÓˆ Ê·Ú‰·›Óˆ ·ÛȉÂÚˆÙÔ˜ 88 . 8.... Ê·Ó.. 5..... 7.... ªÂÙ¿ ÙÔ Ï....∞™∫∏™∂π™ 3... ºÔÚÔ‡Û ÌÈ· ˆÚ·›· ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË ˙... Ë ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ Ù· ·Ï... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ٷ ·ÓÙ›ıÂÙ·.ÓË Ô˘ Ù·›ÚÈ·˙ Ì ÙÔ ¯Ú. 4. 9.Ï›‰. ¶‹Á ÙÔ ·Ô‡ÙÛÈ ÛÙÔÓ ÙÛ·. ºÔÚÔ‡Û ÌÈ· ‰·ÓÙÂÏ. ÁÈ·Ù› Ù· ÊÔÚ¿Ì ¿Óˆ ·fi Ù· ÚÔ‡¯· Ì·˜.... ∏ Á˘Ó·›Î· ÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ ¤Ó· ‚Ú·¯ÈfiÏ...ıÚ· ÚÔÛٷهÂÈ Ù· ‰¿¯Ù˘Ï¿ Ì·˜ ·fi Ù· ÙÚ˘‹Ì·Ù· Ù˘ ‚..... ∏ ο· Î·È ÙÔ ·‰È¿‚Ú.Ú̘...ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ..... ·Ô‡ÙÛÈ·...ÊfiÚÈ·.ηٿÛÙ...¯·Ó‹..ÛÙÚ·....ÏfiÓ·˜. √ÚıÔÁÚ·Ê›·.Ϙ 4..... 6..........ÓÂÈ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÔ˘Ó... ∏ ∂ϤÓË Â›Ó·È ÌÔ‰............ 10.....Ì· ÙÔ˘ ÎÔ˘ÛÙÔ˘ÌÈÔ‡ ÙÔ˘. Î·È ÛÙÔ ÌÂÛ·›Ô Ù˘ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ¤Ó· ‰·¯Ù... Œ¯ÂÈ Ê. οÏÙÛ˜.........Ì· ÚÔ‡¯ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÚÔ‡¯· οı ›‰Ô˘˜ 2..Ï.... ™˘ÌÏ‹ÚˆÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ 1....Ùfi Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi......Ϙ....

.... ÌÔ˘Ê¿Ó.......... ο·.... ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô.... 89 .... ·Ú‚‡Ï˜......... °Ú¿Êˆ ÙË Ï¤ÍË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÊÚ¿ÛË ÊÔÚ¿ˆ Ù· ÚÔ‡¯· ÌÔ˘ ÙȘ ÊÔÚ¿Ì ̤۷ ·fi Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Ì˯¿ÓËÌ· Ô˘ ϤÓÂÈ Ù· ÚÔ‡¯· ‚Á¿˙ˆ Ù· ÚÔ‡¯· ÌÔ˘ ÙË ÊÔÚ¿Ó ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘˜ ¤ÙÛÈ Ï¤ÁÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‡¯· Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È ·fi Ì·ÏÏ› ÂȉÈÔÚıÒÓÂÈ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· 6................... ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ............ ¤‰ÈÏ· ∆Ô ¯ÂÈÌÒÓ· ÊÔÚ¿Ì : .... Ì·Îfi........ ÛfiÚÙ˜........................................................................................... Ô˘Ïfi‚ÂÚ...........5................. ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È ÊÙÈ¿¯Óˆ ÊÚ¿ÛÂȘ ∞ µ ÊfiÚÂÌ· ÚÔ‡¯· ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ Úfi‚· Ϥӈ ÌÔ˘Ê¿Ó Á˘·Ï›˙ˆ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ ·ÏÒÓˆ ÊÔ‡ÛÙ· οӈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÎÔÓÙ‹ ·Ô‡ÙÛÈ· ∆∞ ƒ√ÀÃ∞ – ∆∞ Ãøª∞∆∞ ∞™∫∏™∂π™ 7..................................................... ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÊÔÚ¿Ì : ............ ÎÔÓÙÔÌ¿ÓÈÎÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ.............. ¶ÔÈ· ·fi Ù· ÚÔ‡¯· ‹ ·Ô‡ÙÛÈ· ÊÔÚ¿Ì ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÔÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.......................................

................. ∆· ·Ô‡ÙÛÈ· Ù· Á˘·Ï›˙Ô˘Ì Ì ÙË ‚Ô‡ÚÙÛ· 4..... .. ªÂ Ù· Á¿ÓÙÈ· ÚÔÛٷهԢÌ ٷ ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ·fi ÙÔ ÎÚ‡Ô 9. °˘Ó·ÈΛ· ƒÔ‡¯· ∞ÓÙÚÈο ƒÔ‡¯· ʷӤϷ ·ÓÙÂÏfiÓÈ ÛÌfiÎÈÓ Î·ÏÛfiÓ 10....... ... ª›ÓÈ Ï¤ÁÂÙ·È Ë Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ÊÔ‡ÛÙ· 8..... ........ ∆Ô ˙È‚¿ÁÎÔ Â›Ó·È Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÚÔ‡¯Ô 7... ∆Ô Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ô˘ÙÛÈÔ‡ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÛfiÏ· 6................... ™ § 1..... 90 ... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÛÙ· ÎÂÓ¿ Ì ÙÔ ÚÔ‡¯Ô Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›........ ™ˆÛÙfi ‹ §¿ıÔ˜ .... ∆Ô ·Ô‡ÙÛÈ Ì „ËÏfi Ù·ÎÔ‡ÓÈ Ï¤ÁÂÙ·È ¯·ÌËÏÔÙ¿ÎÔ˘ÓÔ 5............ .......∞™∫∏™∂π™ 8........... . ¶·Ú·ÙËÚÒ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ‚Ú›ÛΈ Ù· ÚÔ‡¯·............ .. √È Áfi‚˜ Â›Ó·È ·Ó‰ÚÈο ·Ô‡ÙÛÈ· 3.... ∆Ô ÊÔ˘Ï¿ÚÈ ÙÔ ÊÔÚ¿Ì ÛÙÔ ¯¤ÚÈ 2..

.. ............ ................................ 91 ................. .. ............................................................................................... .......... ........................... ∆∞ ƒ√ÀÃ∞ – ∆∞ Ãøª∞∆∞ ∞™∫∏™∂π™ .................... ................... . ......

¶Ôχ ÎÔÓÙ‹ ÊÔ‡ÛÙ· 4.∞™∫∏™∂π™ 11. ªÂ ·˘Ù¿ ÛÙÂÚÂÒÓÔ˘Ì ٷ ·ψ̤ӷ ÚÔ‡¯· 2. ÏÂÎÙfi ÚÔ‡¯Ô 3. ª¿˜ ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ÙË ‚ÚÔ¯‹ 7. ∆ËÓ Î¿ÓÔ˘Ì fiÙ·Ó ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ì 8. §‡Óˆ ÙÔ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ 8 6 5 7 1 2 3 4 √ÚÈ˙fiÓÙÈ· : 1. ¶ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ Ï·ÈÌfi ·fi ÙÔ ÎÚ‡Ô ÚÔ‡¯· ÛÙÔ Ú¿ÊÙË 92 ∫¿ıÂÙ· : . ªÂ ·˘Ùfi ÎÔ˘ÌÒÓÔ˘Ì ٷ ÚÔ‡¯· 6. ∆Ș ÊÔÚ¿Ì ÛÙÔÓ ‡ÓÔ 5. ∑ÂÛÙfi.

.................................................................................................................................................................................... ∆Ô ÛÒÌ· – ∏ ˘Á›· ∆∞ ™Àª¶∆øª∞∆∞ ........................97 ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∫∞£∞ƒπ√∆∏∆∞ .....................................109 √π π∞∆ƒπ∫∂™ ∂π¢π∫√∆∏∆∂™ ...................104 ™∆√ º∞ƒª∞∫∂π√ ......................108 ∆√ π∞∆ƒ∂π√..........................∆√ ™øª∞ ª∞™ ....................................................................................... √ £∞§∞ª√™ ..................................................................................................................115 120 93 .........96 √π ∞π™£∏™∂π™ ...................................100 ∆√ ™øª∞ – ∏ À°∂π∞ 6...........................105 ∆√ ¡√™√∫√ª∂π√ ...................................................................................................110 – 114 ∞™∫∏™∂π™ ........98 ......101 – 102 √π ∂§∞ºƒπ∂™ ∞ƒƒø™∆π∂™ ............................................................106 ..........................103 ∏ £∂ƒ∞¶∂π∞ ™∆√ ™¶π∆π ..........................................................................................................................107 √𠶃ø∆∂™ µ√∏£∂π∂™ .......................................94 – 95 ∏ ∞¡∞∆√ªπ∞ ∆√À ™øª∞∆√™ ......

∆√ ™øª∞ ª∞™ ÙÔ ÚfiÛˆÔ 1 Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ ÊÚ‡‰È ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙÔ Ì¿ÙÈ Ô ÎÚfiÙ·ÊÔ˜ ÙÔ ·ÊÙ› ÙÔ Ì¿ÁÔ˘ÏÔ ÙÔ ÛÙfiÌ· Ù· ¯Â›ÏË Ë Ì‡ÙË ÙÔ ÈÁÔ‡ÓÈ / ÙÔ Û·ÁfiÓÈ Ô Ï·ÈÌfi˜ Ô ·˘¯¤Ó·˜ / Ô Û‚¤ÚÎÔ˜ Ô ‹¯Ë˜ Ô ·ÁÎÒÓ·˜ ÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ / Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ Ë ˆÌÔÏ¿ÙË ÙÔ ¯¤ÚÈ Ë Ì·Û¯¿ÏË Ë ÚÒÁ· / Ë ıËÏ‹ Ë Ï¿ÙË / Ë Ú¿¯Ë ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ / Ô Ì·ÛÙfi˜ Ë ·Ï¿ÌË Ô ‚Ô˘‚ÒÓ·˜ Ù· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙÔ ¤Ô˜ Ô ÁÏÔ˘Ùfi˜ ÙÔ fiÛ¯ÂÔ ÙÔ ÌÔ‡ÙÈ / Ô ÌËÚfi˜ ÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ Ë Á¿Ì· Ô ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ˜ Ë ÊÙ¤ÚÓ· Ë ·ÙÔ‡Û· / ÙÔ ¤ÏÌ· 94 .

∆√ ™øª∞ – ∏ À°∂π∞ ∆√ ™øª∞ ª∞™ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ô ÒÌÔ˜ Ô ıÒڷη˜ Ë ÚÒÁ· / Ë ıËÏ‹ Ë ÎÔÈÏÈ¿ Ô ÁÔÊfi˜ Ô ‚Ô˘‚ÒÓ·˜ ÙÔ ÂÊ‹‚·ÈÔ / Ë ‹‚Ë ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ / Ô Ì·ÛÙfi˜ Ë Ì¤ÛË Ô ·Ê·Ïfi˜ Ô Î·Úfi˜ Ô ·ÓÙ›¯ÂÈÚ·˜ Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ô ÌÂÛ·›Ô˜ Ô ·Ú¿ÌÂÛÔ˜ Ô ÌÈÎÚfi˜ ÙÔ ·È‰Ô›Ô Ë ÎÓ‹ÌË ÙÔ fi‰È Ù· ‰¿¯Ù˘Ï· 95 .

∏ ∞¡∞∆√ªπ∞ ∆√À ™øª∞∆√™ ∆Ô Ì˘ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· 1 2 ∆Ô Î˘ÎÏÔÊÔÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÔÈ ÊϤ‚˜ ÔÈ Ì‡Â˜ ÔÈ ·ÚÙËڛ˜ ∆Ô ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· 3 Ë ÚÈÓÈ΋ ÎÔÈÏfiÙËÙ· Ë ÙÚ·¯Â›· Ô Ï¿Ú˘ÁÁ·˜ ÔÈ ‚ÚfiÁ¯ÔÈ ÔÈ Ó‡ÌÔÓ˜ 4 ∆Ô ÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· 5 ∆Ô Ó¢ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ Ô Ê¿Ú˘ÁÁ·˜ Ô ÔÈÛÔÊ¿ÁÔ˜ ÙÔ Û˘ÎÒÙÈ ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Ë ¯ÔÏ‹ ÙÔ ¿ÁÎÚ·˜ ÙÔ ·¯‡ ¤ÓÙÂÚÔ 96 ÙÔ ÏÂÙfi ¤ÓÙÂÚÔ Ô ÓˆÙÈ·›Ô˜ Ì˘ÂÏfi˜ Ù· Ó‡ڷ .

∆√ ™øª∞ – ∏ À°∂π∞ √π ∞π™£∏™∂π™ 1 ∏ fiÚ·ÛË ∏ ·ÎÔ‹ 2 ‚Ϥˆ ·ÎÔ‡ˆ ∏ ·Ê‹ 3 ·ÁÁ›˙ˆ 4 5 ∏ Á‡ÛË Á‡ÔÌ·È ∏ fiÛÊÚËÛË Ì˘Ú›˙ˆ 97 .

∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∫∞£∞ƒπ√∆∏∆∞

∆Ô Ì¿ÓÈÔ

1

2

∆Ô ÓÙÔ˘˜

ÙÔ ·ÊÚfiÏÔ˘ÙÚÔ

οӈ Ì¿ÓÈÔ
∆Ô ÛÎÔ‡ÈÛÌ·

3

οӈ ÓÙÔ˘˜
4

∆Ô ·ÔÛÌËÙÈÎfi

Ë ÂÙÛ¤Ù·

ÛÎÔ˘›˙ÔÌ·È
∆Ô ÏÔ‡ÛÈÌÔ

5

‚¿˙ˆ ·ÔÛÌËÙÈÎfi
6

ÏÔ‡˙ÔÌ·È
7

∆Ô ÛÎÔ‡ÈÛÌ·

Ë ÂÙÛ¤Ù·

∆Ô ¯Ù¤ÓÈÛÌ·

∆Ô Í¤Ï˘Ì· ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ

ÍÂϤӈ Ù· Ì·ÏÏÈ¿
8

∆Ô ÛÙ¤Áӈ̷ ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ

Ë ¯Ù¤Ó·
ÙÔ ÛÂÛÔ˘¿Ú /
ÙÔ ÈÛÙÔÏ¿ÎÈ

ÛÎÔ˘›˙ˆ Ù·
Ì·ÏÏÈ¿
98

¯ÙÂÓ›˙ÔÌ·È /
¯ÙÂÓ›˙ˆ Ù· Ì·ÏÏÈ¿

ÛÙÂÁÓÒÓˆ Ù· Ì·ÏÏÈ¿

1

∆Ô ‚Ô‡ÚÙÛÈÛÌ· ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ

2

∆Ô χÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘

Ë Ô‰ÔÓÙfi‚Ô˘ÚÙÛ·

Ë Ô‰ÔÓÙfiÎÚÂÌ·

ÙÔ ÛÙÔÌ·ÙÈÎfi
‰È¿Ï˘Ì·

‚Ô˘ÚÙÛ›˙ˆ Ù· ‰fiÓÙÈ· ÌÔ˘

∆√ ™øª∞ – ∏ À°∂π∞

∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∫∞£∞ƒπ√∆∏∆∞

ϤÓÔÌ·È / Ϥӈ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘
∆Ô •‡ÚÈÛÌ·
4

3

∂›Ì·È ·Í‡ÚÈÛÙÔ˜

ÙÔ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ
ÙÔ Á¤ÓÈ /
ÙÔ ÌÔ‡ÛÈ

5

Ù· Á¤ÓÈ·

∆Ô Í‡ÚÈÛÌ·

6

∂›Ì·È ͢ÚÈṲ̂ÓÔ˜

Ô ·ÊÚfi˜ ͢ڛÛÌ·ÙÔ˜

ÙÔ Í˘Ú¿ÊÈ

ÙÔ ¿ÊÙÂÚ-Û¤˚‚

͢ڛ˙ÔÌ·È
99

∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∫∞£∞ƒπ√∆∏∆∞

∆Ô ‚¿„ÈÌÔ
∂›Ì·È ¿‚·ÊË

1

∆Ô ‚¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘

2

‚¿ÊÔÌ·È
3

∆Ô ‚¿„ÈÌÔ ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ

Ë Ì¿Ûηڷ

∆Ô ‚¿„ÈÌÔ ÙˆÓ ¯ÂÈÏÈÒÓ

4

ÙÔ ÌÔχ‚È

ÙÔ ÎÚ·ÁÈfiÓ

‚¿Êˆ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘

Ù· ¯Â›ÏË

‚¿˙ˆ ÎÚ·ÁÈfiÓ / ‚¿Êˆ Ù· ¯Â›ÏË ÌÔ˘
∂›Ì·È ‚·Ì̤ÓË

5

∏ ÂÚÈÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó˘¯ÈÒÓ
6

∆Ô Îfi„ÈÌÔ

∆Ô ÏÈÌ¿ÚÈÛÌ·

Ô Ó˘¯ÔÎfiÙ˘
ÙÔ „·Ïȉ¿ÎÈ

7

∆Ô ‚¿„ÈÌÔ ÙˆÓ Ó˘¯ÈÒÓ

ÙÔ Ó‡¯È
ÙÔ ·ÛÂÙfiÓ

Îfi‚ˆ Ù·
Ó‡¯È· ÌÔ˘
100

ÙÔ Ì·Ófi /
ÙÔ ‚ÂÚÓ›ÎÈ
Ó˘¯ÈÒÓ

Ë Ï›Ì·

ÏÈÌ¿Úˆ Ù· Ó‡¯È· ÌÔ˘

‚¿Êˆ Ù· Ó‡¯È· ÌÔ˘

∆Ô Û˘Ó¿¯È
1

Â›Ì·È Û˘Ó·¯ˆÌ¤ÓË

2

Ê˘Û¿ˆ ÙË Ì‡ÙË ÌÔ˘

3

∆Ô ÊÙ¿ÚÓÈÛÌ·

4

√ ‚‹¯·˜

ÊÙ·ÚÓ›˙ÔÌ·È
5

√ ÔÓfiÏ·ÈÌÔ˜

ÔÓ¿ÂÈ Ô Ï·ÈÌfi˜ ÌÔ˘

∆√ ™øª∞ – ∏ À°∂π∞

∆∞ ™Àª¶∆øª∞∆∞

‚‹¯ˆ
6

∆Ô Ú›ÁÔ˜

¤¯ˆ Ú›ÁË / ÎÚ˘ÒÓˆ
101

∆∞ ™Àª¶∆øª∞∆∞

√ ˘ÚÂÙfi˜
1

¤¯ˆ ˘ÚÂÙfi

2

Ô ˘ÚÂÙfi˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ
ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ

3

√ ÂÌÂÙfi˜

4

οӈ ÂÌÂÙfi
5

√ ÔÓÔΤʷÏÔ˜

¤¯ˆ ˙·Ï¿‰Â˜ / ˙·Ï›˙ÔÌ·È
6

¤¯ˆ ÔÓÔΤʷÏÔ /
ÔÓ¿ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘
7

√ ÔÓfiÎÔÈÏÔ˜

ÔÓ¿ÂÈ Ë ÎÔÈÏÈ¿ ÌÔ˘
102

∏ ˙·Ï¿‰·

√ ÛÙÔÌ·¯fiÔÓÔ˜

ÔÓ¿ÂÈ ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È ÌÔ˘
8

√ ÔÓfi‰ÔÓÙÔ˜

ÔÓ¿ÂÈ ÙÔ ‰fiÓÙÈ ÌÔ˘

1

∏ ›ˆÛË / ÙÔ ÎÚ˘ÔÏfiÁËÌ·

¤¯ˆ ›ˆÛË / Â›Ì·È ÎÚ˘ˆÌ¤ÓÔ˜
3

∏ ˆÙ›Ùȉ·

∏ ÁÚ›Ë

2

∏ ıÂÚÌÔÊfiÚ·

¤¯ˆ ÁÚ›Ë

4

∏ ·Ì˘Á‰·Ï›Ùȉ·

∆√ ™øª∞ – ∏ À°∂π∞

√π ∂§∞ºƒπ∂™ ∞ƒƒø™∆π∂™

ÔÈ ·Ì˘Á‰·Ï¤˜

¤¯ˆ ˆÙ›Ùȉ·
5

∏ ÈÏ·Ú¿

¤¯ˆ ·Ì˘Á‰·Ï›Ùȉ·

¤¯ˆ ÂÚ˘ıÚ¿

¤¯ˆ ÈÏ·Ú¿
7

√È Ì·ÁÔ˘Ï¿‰Â˜

∏ ÂÚ˘ıÚ¿

6

8

∏ ·ÏÏÂÚÁ›·

ÙÔ ÂÍ¿ÓıËÌ·

¤¯ˆ Ì·ÁÔ˘Ï¿‰Â˜

¤¯ˆ ·ÏÏÂÚÁ›· – ‚Á¿˙ˆ ÂÍ·Óı‹Ì·Ù·
103

∏ £∂ƒ∞¶∂π∞ ™∆√ ™¶π∆π
1

∆Ô ˙ÂÛÙfi ÚfiÊËÌ·
(ÁÈ· ÙÔÓ ÔÓfiÏ·ÈÌÔ)

›Óˆ ¤Ó· ˙ÂÛÙfi
3

∆Ô ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎfi (ÁÈ· ÙËÓ ˆÙ›Ùȉ·,
ÙËÓ ·Ì˘Á‰·Ï›Ùȉ·)

2

·›ÚÓˆ ·˘Û›ÔÓÔ / ·Ó·ÏÁËÙÈÎfi
4

·›ÚÓˆ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎfi
5

√È ÎÔÌÚ¤Û˜ (ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÚÂÙfi)

∆Ô ·˘Û›ÔÓÔ / ÙÔ ·Ó·ÏÁËÙÈÎfi
(ÁÈ· ÙÔÓ fiÓÔ)

√È ÛÙ·ÁfiÓ˜ (ÁÈ· ÙË Ì‡ÙË)

‚¿˙ˆ ÛÙ·ÁfiÓ˜
6

∏ ÂÓÙÚÈ‚‹ (ÁÈ· ÙÔ ÎÚ˘ÔÏfiÁËÌ·)

Ë ÎÔÌÚ¤Û·

‚¿˙ˆ ÎÔÌÚ¤Û˜
7

104

οӈ ÂÓÙÚÈ‚‹

∂›Ì·È ηϿ / ÌÔ‡ ¤Ú·ÛÂ Ë ›ˆÛË

∆Ô Ê·Ú̷ΛÔ

1

Ù· ηÏÏ˘ÓÙÈο

Ù· Ê¿Ú̷η

Ô Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜

Ë ˙˘Á·ÚÈ¿

Ë È·ÙÚÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹

∆√ ™øª∞ – ∏ À°∂π∞

™∆√ º∞ƒª∞∫∂π√

ÙÔ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ˘Á›·˜

∆· Ê¿Ú̷η
3

2

∆Ô ÛÈÚfiÈ

4

√È ÛÙ·ÁfiÓ˜

ÔÈ Î¿„Ô˘Ï˜

Ù· ¯¿È·
ÙÔ ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ
5

ÙÔ ÛÚ¤È ÁÈ· ÙË Ì‡ÙË

6

∏ Îڤ̷ /
Ë ·ÏÔÈÊ‹

7

Ë Û‡ÚÈÁÁ·

Ë ‚ÂÏfiÓ·

ÙÔ Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ
105

∆√ ¡√™√∫√ª∂π√
1

√È ÎÏÈÓÈΤ˜
Ë ‰ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋
Ë ˆÙÔÚÈÓÔÏ·Ú˘ÁÁÔÏÔÁÈ΋
ÎÏÈÓÈ΋

Ë ÂÓÙ·ÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰·

Ë ·È‰È·ÙÚÈ΋
ÎÏÈÓÈ΋

Ë Î·Ú‰ÈÔÏÔÁÈ΋
ÎÏÈÓÈ΋

Ë ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ /
·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋

Ë ÔÚıÔ‰È΋
ÎÏÈÓÈ΋
106

Ë ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈ΋
ÎÏÈÓÈ΋

ÙÔ ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎfi
Ì˯¿ÓËÌ·

Ë ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋

ÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›Ô

Ô ÓÔÛÔÎfiÌÔ˜

∆√ ™øª∞ – ∏ À°∂π∞

∆√ ¡√™√∫√ª∂π√

Ë Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈ΋
ÎÏÈÓÈ΋

Ë „˘¯È·ÙÚÈ΋
ÎÏÈÓÈ΋
Ë Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋
ÎÏÈÓÈ΋
Ë ·ıÔÏÔÁÈ΋
ÎÏÈÓÈ΋

Ë ÛÂÈÚ‹Ó· / Ô Ê¿ÚÔ˜

Ë Ó¢ÚÔÏÔÁÈ΋
ÎÏÈÓÈ΋

Ë Ô˘ÚÔÏÔÁÈ΋
ÎÏÈÓÈ΋

Ë Â›ÛÔ‰Ô˜

ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ
107

∆∞ ∂¶∂π°√¡∆∞ ¶∂ƒπ™∆∞∆π∫∞ – √𠶃ø∆∂™ µ√∏£∂π∂™
1

√ ÛÙ·ıÌfi˜ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ

2

∫·ı·Ú›˙ˆ ÙËÓ ÏËÁ‹

ÙÔ ÊÔÚ›Ô
ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÔÊÔÚ›˜
3

Ë ÏËÁ‹
4

¢¤Óˆ ÙËÓ ÏËÁ‹

ÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ

™Ù·Ì·ÙÒ ÙËÓ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·

Ô ·ÈÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜
Â›‰ÂÛÌÔ˜
Ë Á¿˙·
5

∫¿Óˆ ¤ÓÂÛË

6

∫¿Óˆ Ì·Ï¿ÍÂȘ

Ë ¤ÓÂÛË

7

ÙÔ ·ÓÙÈÛËÙÈÎfi

ÙÔ Ô͢˙ÂÓ¤

8

ÙÔ ÙÚ·˘Ì·Ï¿ÛÙ
Ô Ï¢ÎÔÏ¿ÛÙ˘

ÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·
ÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ
108

ÙÔ ÈÒ‰ÈÔ

∆Ô È·ÙÚ›Ô

1

ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ /
ÔÈ ¿ÚÚˆÛÙÔÈ

Ô ÁÈ·ÙÚfi˜

Ë È·ÙÚÈ΋
ÌÏÔ‡˙·

Ë ·›ıÔ˘Û· ·Ó·ÌÔÓ‹˜

Ë ÂͤٷÛË

∆√ ™øª∞ – ∏ À°∂π∞

∆√ π∞∆ƒ∂π√ – √ £∞§∞ª√™

ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÓÙÈ‚¿ÓÈ

√ ı¿Ï·ÌÔ˜

2

ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ

Ë ÓÔÛÔÎfiÌ·

Ô ÔÚfi˜
Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË
Ô ÁÈ·ÙÚfi˜

ÙÔ ÈÂÛfiÌÂÙÚÔ

ÙÔ ·Ó·ËÚÈÎfi
ÔÈ ·ÙÂÚ›ÙÛ˜ /
ηÚfiÙÛÈ
Ù· ‰ÂηӛÎÈ·

109

√π π∞∆ƒπ∫∂™ ∂π¢π∫√∆∏∆∂™
1

√ ·ıÔÏfiÁÔ˜

√ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˜

2

ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ
Ë ÊÈ¿ÏË ·›Ì·ÙÔ˜

Ë ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·

‰›Óˆ ·›Ì·

ÙÔ ÛÙËıÔÛÎfiÈÔ

√ ÔÚıÔ‰ÈÎfi˜

3

ÙÔ ÎÚ·Ó›Ô
Ù· ÏÂ˘Ú¿

Ù· ÔÛÙ¿ /
Ù· ÎfiηϷ
Ë ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋
ÛÙ‹ÏË
Ô Á‡„Ô˜

Ë ÏÂοÓË

ÙÔ Û¿ÛÈÌÔ / ÙÔ Î¿Ù·ÁÌ·

ÔÈ ·ÚıÚÒÛÂȘ /
ÔÈ ÎÏÂȉÒÛÂȘ

Ô Á‡„Ô˜
Ô ÛÎÂÏÂÙfi˜
4

√ ·ÎÙÈÓÔÏfiÁÔ˜

5

√ ηډÈÔÏfiÁÔ˜

ÙÔ Î·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊËÌ·

Ë ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›·
110

Ë Î·Ú‰È¿

√ ·È‰›·ÙÚÔ˜

1

2

ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜

√ ˆÙÔÚÈÓÔÏ·Ú˘ÁÁÔÏfiÁÔ˜ /
Ô ˆÚÈÏ¿
ÙÔ ·ÊÙ›
ÙÔ ÙÂÚ‡ÁÈÔ

ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ

ÙÔ Ù‡Ì·ÓÔ

∆√ ™øª∞ – ∏ À°∂π∞

√π π∞∆ƒπ∫∂™ ∂π¢π∫√∆∏∆∂™

οӈ ÂÌ‚fiÏÈÔ / ÂÌ‚ÔÏÈ¿˙ˆ
3

√ ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜

Ù· ÂÍ·Óı‹Ì·Ù·
5

√ ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜

6

∏ „˘¯›·ÙÚÔ˜ / Ë „˘¯ÔÏfiÁÔ˜

ÙÔ ‰¤ÚÌ·

√ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜ / Ô Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜

Ë ¤ÁÎ˘Ô˜

4

Ë Û˘Û΢‹ ˘ÂÚ‹¯ˆÓ
111

√π π∞∆ƒπ∫∂™ ∂π¢π∫√∆∏∆∂™

∆Ô ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›Ô

1

Ù· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈο ÂÚÁ·Ï›·
Ë ÂÁ¯Â›ÚËÛË

Ô ÛÎÔ‡ÊÔ˜

Ë ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˜
Ô ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜

2

Ë ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋
Ì¿Ûη

Ù· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈο
Á¿ÓÙÈ·

∏ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· / Ë ÌÔÓ¿‰· ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘
Ô ÔÚfi˜

ÙÔ ·›Ì·
ÔÈ ÓÔÛÔÎfi̘
Ë ÔıfiÓË
Ô Î·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜
ÙÔ Î·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊËÌ·

112

Ô ·Ó·Ó¢ÛÙ‹Ú·˜

∆Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÔÙÈÎÒÓ 1 Ô Ê·Îfi˜ Â·Ê‹˜ Ô ÛÎÂÏÂÙfi˜ ∆√ ™øª∞ – ∏ À°∂π∞ √π π∞∆ƒπ∫∂™ ∂π¢π∫√∆∏∆∂™ Ô Ê·Îfi˜ Ù· Á˘·ÏÈ¿ 2 ∆Ô Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈÔ Ô Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ οӈ Ì·Û¿˙ 113 .

√π π∞∆ƒπ∫∂™ ∂π¢π∫√∆∏∆∂™ 2 1 Ù· ‰fiÓÙÈ· Ë ÁÏÒÛÛ· Ë ÁÓ¿ıÔ˜ / Ë ÛÈ·ÁfiÓ· ÙÔ ÛÙfiÌ· √ Ô‰ÔÓÙÔÁÈ·ÙÚfi˜ / Ô Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜ 3 Ë Ì¿Ûη Ô ÚÔ‚ÔϤ·˜ Ë È·ÙÚÈ΋ ÌÏÔ‡˙· Ù· Á¿ÓÙÈ· Ë Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋ ηڤÎÏ· 4 ∏ ̷ۤϷ 5 Ù· ÛȉÂÚ¿ÎÈ· Ù· ԇϷ Ë ÂÍ·ÁˆÁ‹ Ë Ï·‚›‰· Ë Ô‰ÔÓÙÔÛÙÔȯ›· 114 ÙÔ ‰fiÓÙÈ .

.. Ô ÁÔÊfi˜................. Ë Ì¤ÛË.......... ... ∆√ ™øª∞ – ∏ À°∂π∞ ∞™∫∏™∂π™ ........................ Ô ·Ê·Ïfi˜........ ........................................................ Ë ÎÔÈÏÈ¿........................................................................ ...... Ô ÌËÚfi˜....................... Ô ÒÌÔ˜... ............. ....................Ô ıÒڷη˜.. ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ................ ..... ÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ................. ÙÔ fi‰È................. . ................... Ù· ‰¿¯Ù˘Ï·..... ............. ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜. ..........................1.................. 115 . Ë ÎÔÈÏÈ¿. ........................ Ë ·Ï¿ÌË.... Ô Î·Úfi˜......................... ........... ................

........... 7.................................... ÙÔ Û·ÁfiÓÈ......... 6...... ............. ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ÎÂÊ¿ÏÈ fi‰È ¯¤ÚÈ 3. 5................. ....................... ÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ...... 10... = .......................................... .. ÙÔ ·ÊÙ›.......................... ÙÔ Ì¿ÁÔ˘ÏÔ.............................................. = .............. Ë ·ÙÔ‡Û· ÙÔ Ì¤ÙˆÔ.................. 116 . = ....................................... = ................................... = ......... = ................... µÚ›ÛΈ ÙȘ ϤÍÂȘ Ì ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›· ÙÔ ¤ÏÌ· Ë ÚÒÁ· Ô ·˘¯¤Ó·˜ Ë Ï¿ÙË Ô Ì·ÛÙfi˜ Ô ÌËÚfi˜ Ô Û‚¤ÚÎÔ˜ Ë ·ÙÔ‡Û· Ë ÛÈ·ÁfiÓ· Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÙÔ Û·ÁfiÓÈ ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ Ù· ÎfiηϷ Ë Ú¿¯Ë ÙÔ ÌÔ‡ÙÈ Ù· ÔÛÙ¿ Ë ÁÓ¿ıÔ˜ Ë ıËÏ‹ ÙÔ ÈÁÔ‡ÓÈ 1................. ....................Ô ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ˜.................... Ë ·Ï¿ÌË........................ Ô Î·Úfi˜...................... 4.................................................... = ................. µ¿˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ‹ÏË Ô ÌËÚfi˜......................................... Ë Ì‡ÙË.... Ë Á¿Ì·.. ........ = ........ = ........... Ù· Ì·ÏÏÈ¿.......................................................... 2.......... .. ....... ............∞™∫∏™∂π™ 2...................... = ................................ ........... 8........................................ Ë ÊÙ¤ÚÓ·.......................................... ................... ÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ................................................ Ô ·ÁÎÒÓ·˜................................. 3.......................................... 9................................................

....................................... 117 ... ... Ë fiÛÊÚËÛË 3................................................... Ë ·ÎÔ‹ 2................... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·›ÛıËÛË 1........... °Â‡ÔÌ·È Ì ÙË .......................... ÌÔ˘ Á.. ∞ÁÁ›˙ˆ Ì ٷ ...................... Ë ·Ê‹ 4................... ÏÔ‡˙ÔÌ·È...... ∞ÎÔ‡ˆ Ì ٷ ........ ‚Ô˘ÚÙÛ›˙ˆ Ù· ‰fiÓÙÈ· ÌÔ˘........................................................................... ÌÔ˘ ‚.................... ÌÔ˘ Â.............. ª˘Ú›˙ˆ Ì ÙË ........ ͢ڛ˙ÔÌ·È ........................................ ÛÙÂÁÓÒÓˆ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÌÔ˘........................................ ÛÎÔ˘›˙ÔÌ·È....... ∆È Î¿Óˆ οı Úˆ›................. Ë Á‡ÛË 4.....................................4......... ...... ‚¿ÊÔÌ·È..... ÌÔ˘ ·.... µÏ¤ˆ Ì ٷ .... ¯ÙÂÓ›˙ˆ Ù· Ì·ÏÏÈ¿.......... .................... Ë fiÚ·ÛË 5........................... µÏ¤ˆ Ù· ÛΛÙÛ· Î·È Ù· ÂÚÈÁڿʈ ∆√ ™øª∞ – ∏ À°∂π∞ ∞™∫∏™∂π™ οӈ Ì¿ÓÈÔ................................................ ÌÔ˘ ‰........ ............... ..............

.. ÙÔ ÎÚ˘ÔÏfiÁËÌ·. Ë ˆÙ›Ùȉ·............... Ô ÂÌÂÙfi˜......... Ë ÂÚ˘ıÚ¿............... µ¿˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ‹ÏË.......... Ô ‚‹¯·˜. .... ÔÈ Ì·ÁÔ˘Ï¿‰Â˜.......................... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔÓ ›Ó·Î· ƒ‹Ì· √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ϤÓÔÌ·È ÙÔ χÛÈÌÔ ÏÔ‡˙ÔÌ·È ¯ÙÂÓ›˙ÔÌ·È ÛÎÔ˘›˙ÔÌ·È ‚¿ÊÔÌ·È ‚Ô˘ÚÙÛ›˙ˆ ͢ڛ˙ˆ ÛÙÂÁÓÒÓˆ ÍÂϤӈ Îfi‚ˆ 6......... ÙÔ Ú›ÁÔ˜... Ë ·Ì˘Á‰·Ï›Ùȉ·......... Ë ÈÏ·Ú¿.............. Ô ÔÓÔΤʷÏÔ˜........ Ë ÁÚ›Ë.∞™∫∏™∂π™ .. 5.. ™˘ÌÙÒÌ·Ù· 118 ∞ÚÚÒÛÙȘ .. Ô ÛÙÔÌ·¯fiÔÓÔ˜.. Ô ÔÓfiÏ·ÈÌÔ˜.. Ô ÔÓfi‰ÔÓÙÔ˜. Ô ˘ÚÂÙfi˜............. Ë ˙·Ï¿‰·.....

......................... ›Óˆ.................. 5.................... ∞: ∏ ̇ÙË ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ µ: µ¿Ï ............................ ¶ÚÔÙ›ӈ ıÂÚ·›·..... ∞ÚÚÒÛÙȘ Î·È Ê¿Ú̷η........ ... ∞: √ ˘ÚÂÙfi˜ ·Ó¤‚ËΠµ: µ¿Ï ............. 6.................................................... ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ ∞ µ Ù· Ì¿ÙÈ· Ô ˆÙÔÚÈÓÔÏ·Ú˘ÁÁÔÏfiÁÔ˜ Ù· ·ÊÙÈ¿ Ô Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜ Ë Î·Ú‰È¿ Ô ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜ Ù· ‰fiÓÙÈ· Ô ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜ ÙÔ ‰¤ÚÌ· Ô ÔÚıÔ‰ÈÎfi˜ Ù· ÔÛÙ¿ Ô Î·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ˜ 119 ...................... ∞: ªÂ ÔÓ¿ÂÈ ÙÔ ‰fiÓÙÈ ÌÔ˘ µ: °È·Ù› ‰ÂÓ ....... µ: °È·Ù› ‰ÂÓ .................................8......................... 9.... ∞: ªÂ ÔÓ¿ÂÈ Ô Ï·ÈÌfi˜ ÌÔ˘ µ: ¶Ú¤ÂÈ Ó· ............................................ 1............................................ ∆√ ™øª∞ – ∏ À°∂π∞ ∞™∫∏™∂π™ 3..................................................................... ·›ÚÓˆ» Î·È ÊÙÈ¿¯Óˆ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.......... 4.... ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒ Ù· Ú‹Ì·Ù· «‚¿˙ˆ.. ∞: ªÂ ÔÓ¿ÂÈ Ô Ï·ÈÌfi˜ ÌÔ˘ µ: °È·Ù› ‰ÂÓ ÙÚˆ˜ / ·›ÚÓÂȘ ÌÈ· ηڷ̤Ϸ..... .................... 2.......................... ∞: Œ¯ˆ ·Ì˘Á‰·Ï›Ùȉ·.......................................................... ∞: Œ¯ˆ ˆÙ›Ùȉ· µ: ¶Ú¤ÂÈ Ó· .......

......................... µ: °È·Ù› ‰ÂÓ ·˜ Û ¤Ó·Ó ................................. µ: ¡· ·˜ ÛÙÔÓ .......... µ: ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û ‰ÂÈ ¤Ó·˜ ................................................................. ¢ÂÓ ·ÎÔ‡ˆ ηϿ.. •¤ÚÂȘ Î·Ó¤Ó·Ó Î·Ïfi ...........................∞™∫∏™∂π™ 10............. µ: °È·Ù› ‰ÂÓ ·˜ Û ¤Ó·Ó .......................................... È) ∞: ∂›Ì·È ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ ¤ÁÎ˘Ô˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ οÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ.... .......... ÃÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ¤Ó·Ó ................... ÛÙ) ∞: ªÂ ÔÓ¿ÂÈ Ôχ ÙÔ ‰fiÓÙÈ ÌÔ˘................................. Ë) ∞: ŒÛ·Û· ÙÔ fi‰È ÌÔ˘. . ‰) ∞: Œ¯ˆ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ·ÊÙÈ¿ ÌÔ˘...... ¶ÔÈÔ ÁÈ·ÙÚfi ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ·) ∞: ∆ÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂÓ ‚Ϥˆ Ôχ ηϿ. ı) ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚Á¿Ïˆ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘............................................................................................................................. .......................................................... ........................... Á) ∞: ∆Ô ·È‰› ¤¯ÂÈ ˘ÚÂÙfi................ µ: °È·Ù› ‰ÂÓ ÙËÓ ¿Ù Û ¤Ó·Ó .......................................................................... ................................................................... Î) ∞: ∏ ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ηϿ.. ˙) ∞: ¶Ú¤ÂÈ Ó· οӈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ·›Ì· ÌÔ˘.............................................................................................. µ: ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·˜ ·Ì¤Ûˆ˜ Û ¤Ó·Ó ................................................... µ: ª‹ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂÈ ............................................... ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ¿ıÂÈ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë.................................... µ: ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ·˜ Û ¤Ó· ......... ......................................................... ‚) ∞: Œ¯ˆ ·ÙÔÓ›· Î·È ˙·Ï¿‰Â˜................. 120 ............................ µ: °È·Ù› ‰ÂÓ ·˜ Ó· Û ¤Ó·Ó ............................................ Â) ¶Ú¤ÂÈ Ó· οӈ ÂÁ¯Â›ÚËÛË ÛΈÏËÎÔÂȉ›Ùȉ·˜............

...................137 ∆∞ ∞∆ÀÃ∏ª∞∆∞ ™∆√ ™¶π∆π ..................................138 – 139 ∞™∫∏™∂π™ ............................................ ∏ ηÙÔÈΛ· æ∞áø °π∞ ™¶π∆π ...........................................125 ∏ ¶√§À∫∞∆√π∫π∞ ........................................................144 121 ...............................................................................................................................................................128 ∆√ ™∞§√¡π / ∆√ ∫∞£π™∆π∫√ .......................122 – 123 H KATOIKIA 7............................................133 ∆√ ¶∞π¢π∫√ ¢øª∞∆π√ .......................................................................................140 .....................135 ∆√ ª¶∞¡π√..................132 ∆√ µƒ∂ºπ∫√ ¢øª∞∆π√ ...........................126 ..............129 ∏ ∫√À∑π¡∞ ......134 ™∆√ ¢øª∞∆π√ ª√À ................................................................................ √ ∫∏¶√™ ............................124 ∆∞ ∂π¢∏ ∫∞∆√π∫π∞™ ...............................................................................................................∏ ª√¡√∫∞∆√π∫π∞................................136 √π ¢√À§∂π∂™ ∆√À ™¶π∆π√À ................................................................ ∏ ∆√À∞§∂∆∞ .......................................................................................................................................................................................................127 ∆√ Ã√§ .............130 ∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞ƒπ∞ ......................131 ∆√ À¶¡√¢øª∞∆π√ / ∏ ∫ƒ∂µ∞∆√∫∞ª∞ƒ∞ ............

∏ ∫∞∆√π∫π∞ – ∆√ ™¶π∆π ∏ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· – Ô Î‹Ô˜ 1 Ë ÛÔʛٷ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÙÔ ˘fiÛÙÂÁÔ Ë fiÚÙ· ÙÔ ·ÚÙ¤ÚÈ ÙÔ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ ÙÔ ÁÚ·Û›‰È 122 ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ .

Ë Î·ÌÈÓ¿‰· / Ë Î·ÓÔ‰fi¯Ô˜ Ë ÛÎÂ‹ / Ë ÛÙ¤ÁË H KATOIKIA ∏ ∫∞∆√π∫π∞ – ∆√ ™¶π∆π Ë Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ· Ë ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÙÔ Áηڿ˙ ÙÔ ·ÓÙ˙Ô‡ÚÈ Ô ÙÔ›¯Ô˜ Ô ÊÚ¿¯Ù˘ Ë ÂÍÒÔÚÙ· 123 .

æ∞áø °π∞ ™¶π∆π 1 „¿¯Óˆ ÁÈ· Û›ÙÈ 2 ËÁ·›Óˆ ÛÙÔ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 4 ·ÁÔÚ¿˙ˆ Û›ÙÈ ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜ 3 ÓÔÈÎÈ¿˙ˆ Û›ÙÈ ÙÔ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ô ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹˜ 5 ÙÔ ˆÏËÙ‹ÚÈÔ ÏËÚÒÓˆ ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ˆ / οӈ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË ÙÔ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi / Ë ÔÈÎÔÛ΢‹ 124 Ô ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi .

1 ∏ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 2 ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 4 ∏ ·ÁÚÔÈΛ· H KATOIKIA ∆∞ ∂π¢∏ ∫∞∆√π∫π∞™ ÙÔ ‰ÒÌ· 3 √ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙ˘ Ù· ÎÂÚ·Ì›‰È·/Ë ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹ 5 ∆Ô ÂÍÔ¯ÈÎfi Û›ÙÈ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi 6 ∆Ô ÂÍÔ¯ÈÎfi Û›ÙÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· / ÙÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÙÔ ‚Ô˘Ófi 7 ∆Ô Ï˘fiÌÂÓÔ Û›ÙÈ / ÙÔ ÚÔÎ¿Ù Ë ı¿Ï·ÛÛ· 8 ∏ ‚›Ï· 125 .

∏ ¶√§À∫∞∆√π∫π∞ 1 Ô ËÏÈ·Îfi˜ ıÂÚÌÔۛʈӷ˜ Ë ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÎÂÚ·›· Ë ÎÂÚ·›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ë Î·ÌÈÓ¿‰· / Ë Î·ÓÔ‰fi¯Ô˜ ÙÔ ‰ÒÌ· ÔÈ Ù¤ÓÙ˜ Ë Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ ÚÂÙÈÚ¤ Ô ¤ÌÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ù· Ì·ÏÎfiÓÈ· ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ë Èψً Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ Ì·Ù¿ÎÈ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Ù· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú / Ô ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·˜ Ô ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ 126 Ô ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙ‹Ú·˜ .

1 ¯Ù˘¿ˆ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ 2 ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ 3 ηÏÒ ÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú ÌÈÏ¿ˆ ÛÙÔ ı˘ÚÔÙËϤʈÓÔ H KATOIKIA ™∆∏¡ ¶√§À∫∞∆√π∫π∞ ÙÔ ı˘ÚÔÙËϤʈÓÔ 4 ·Ó‚·›Óˆ ÙȘ ÛοϘ Ë ÎÔ˘·ÛÙ‹ 5 ηÙ‚·›Óˆ ÙȘ ÛοϘ ÙÔ ÛηÏÔ¿ÙÈ Ë ÛοϷ 6 ÛÎÔ˘›˙ˆ Ù· fi‰È· ÌÔ˘ ÙÔ ¯·Ï¿ÎÈ / ÙÔ ·Ù¿ÎÈ 127 .

∆√ Ã√§ 1 Ô Î·ıÚ¤ÊÙ˘ ÙÔ Ù·‚¿ÓÈ / Ë ÔÚÔÊ‹ ÙÔ ·Ù¿ÚÈ Ë ÎÚÂÌ¿ÛÙÚ· ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ô ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙËÏÂʈÓËÙ‹˜ Ë ÂÙ·˙¤Ú· ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ ¿ÙˆÌ·/ÙÔ ‰¿Â‰Ô Ô Î·ÏfiÁËÚÔ˜ 2 ÎÏÂȉÒÓˆ 3 ·Ó¿‚ˆ ÙÔ ÊÒ˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› 4 ÎÚÂÌ¿ˆ ÙÔ ·ÏÙfi ÌÔ˘ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Ë ÎÏÂȉˆÓÈ¿ ÍÂÎÏÂȉÒÓˆ 128 Û‚‹Óˆ ÙÔ Êˆ˜ Ë ÎÚÂÌ¿ÛÙÚ· .

1 Ô ›Ó·Î·˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ Ë ÎÔ˘ÚÙ›Ó· ÙÔ ÊˆÙÈÛÙÈÎfi H KATOIKIA ∆√ ™∞§√¡π – ∆√ ∫∞£π™∆π∫√ ÙÔ Ù˙¿ÎÈ ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ ÙÔ ÙÚ·¤˙È Ô Î·Ó·¤˜ Ë ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÙÔ ¯·Ï› ÙÔ Ï·Ì·Ù¤Ú 2 ‚Ϥˆ ÙËÏÂfiÚ·ÛË 3 ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÔÌ·È ‚¿˙ˆ ÌÔ˘ÛÈ΋ 4 ÙÔ ÛÙ¤ÚÂÔ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË 5 ÙÔ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ 6 ‰¤¯ÔÌ·È ÂÈÛΤÙ˜ ·Ó¿‚ˆ ÙÔ Ù˙¿ÎÈ ÙÔ Ù˙¿ÎÈ 7 Û˘˙ËÙ¿ˆ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ 129 .

∏ ∫√À∑π¡∞ 1 ÙÔ ÓÙÔ˘Ï¿È Ô ÓÂÚÔ¯‡Ù˘ Ë „ˆÌȤڷ ÙÔ ÚÔÏfiÈ ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘ Ë ‚Ú‡ÛË Ô ·ÔÚÚÔÊËÙ‹Ú·˜ Ë Î·Ù¿„˘ÍË ÙÔ „˘ÁÂ›Ô Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ Ë ÊÚ˘Á·ÓȤڷ Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ Ô ÛÎÔ˘ȉÔÓÙÂÓÂΤ˜ Ë Û·ÎԇϷ ÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ 2 ·Ó¿‚ˆ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ 3 ÙÔ Ì›ÍÂÚ Û‚‹Óˆ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Ô ¿ÁÎÔ˜ 4 ÙÔ ÊˆÙ¿ÎÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ 5 ÙÔ ‚Ú¿ÛÈÌÔ Ë Î·ÙÛ·ÚfiÏ· Ì·ÁÂÈÚ‡ˆ 6 ÙÔ „‹ÛÈÌÔ 130 7 ÙÔ ÙËÁ¿ÓÈÛÌ· ÙÔ Ì¿ÙÈ Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ‚Ú¿˙ˆ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· „‹Óˆ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ ÙËÁ·Ó›˙ˆ .

ÔÈ Ô‰ÔÓÙÔÁÏ˘Ê›‰Â˜ 1 ÙÔ ÎËÚÔ‹ÁÈÔ Ë Î·Ó¿Ù· H KATOIKIA ∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞ƒπ∞ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÙÔ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÙÔ È·Ù¿ÎÈ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Ë Î·Ú¤ÎÏ· ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ ·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ Ë ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù· 2 Ù· Ì·¯·ÈÚÔ›ÚÔ˘Ó· ÙÔ ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ 3 Ù· È¿Ù· Ë ÛÔ˘Ȥڷ 4 ÙÔ ÌÔÏ Î·ÏÒ / ÚÔÛηÏÒ Û Á‡̷ ÙÔ Ú˯fi È¿ÙÔ ÙÔ ‚·ı‡ È¿ÙÔ ÙÔ ÈÚÔ‡ÓÈ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ 5 ÙÔ ÙÚ·Â˙ÔÌ¿ÓÙËÏÔ ÛÙÚÒÓˆ ÙÔ ÙÚ·¤˙È Ë ȷ٤Ϸ 6 ÛÂÚ‚›Úˆ ÙÔ Ê·ÁËÙfi 7 Ì·˙‡ˆ / ÛËÎÒÓˆ ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ ÙÚ·Â˙ÔÌ¿ÓÙËÏÔ 131 .

∆√ À¶¡√¢øª∞∆π√ – ∏ ∫ƒ∂µ∞∆√∫∞ª∞ƒ∞ Ë Ì·ÍÈÏ·ÚÔı‹ÎË 1 ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ ÙÔ ÔÚÙ·Ù›Ê Ô Î·ıÚ¤ÊÙ˘ Ë Û˘ÚÙ·ÚȤڷ Ù· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Ë Ú›˙· ÙÔ ÎÔÌÔ‰›ÓÔ ÙÔ ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ ¿ψ̷ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· 2 ‚¿˙ˆ ÙȘ ÈÙ˙¿Ì˜ ÌÔ˘ 3 Ë ÎÔ˘‚¤ÚÙ· Í·ÏÒÓˆ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÌÔ˘ 4 ÎÔÈÌ¿Ì·È ÔÈ ÈÙ˙¿Ì˜ 5 ͢Ó¿ˆ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ 132 6 ÛËÎÒÓÔÌ·È ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ 7 ÛÙÚÒÓˆ ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÌÔ˘ .

ÙÔ fiÚÙÌÂÌ¤ 1 ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ ÙÔ ÎÚ‚·Ù¿ÎÈ / Ë ÎÔ‡ÓÈ· ÙÔ ÛÂÓÙfiÓÈ ÙÔ ÌÈÌÂÚfi H KATOIKIA ∆√ µƒ∂ºπ∫√ ¢øª∞∆π√ Ë Û˘ÚÙ·ÚȤڷ ÙÔ ÁÈÔÁÈfi ÙÔ Î·ÚfiÙÛÈ ÙÔ ¿ÚÎÔ Ë Ì¿Ï· Ë ÛÙÚ¿Ù· ÙÔ Ì·Ô‡ÏÔ Ô Î‡‚Ô˜ 2 ·ÏÏ¿˙ˆ ÙÔ ÌˆÚfi 3 ÙÔ ·˙Ï ÓÙ‡Óˆ ÙÔ ÌˆÚfi 4 ÙÔ Î·ÚÂÎÏ¿ÎÈ Ë ¿Ó· 5 ‰È·‚¿˙ˆ ÛÙÔ ÌˆÚfi ¤Ó· ·Ú·Ì‡ıÈ Ù·˝˙ˆ ÙÔ ÌˆÚfi 6 ÎÚ·Ù¿ˆ ÙÔ ÌˆÚfi ·ÁηÏÈ¿ 7 ·›˙ˆ Ì ÙÔ ÌˆÚfi 133 .

∆√ ¶∞π¢π∫√ ¢øª∞∆π√ 1 ÙÔ ÊˆÙÈÛÙÈÎfi Ë ·Ê›Û· Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ù· Ú¿ÊÈ· Ë ÛοϷ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÙˆÓ ·¯Ú‹ÛÙˆÓ ÙÔ ÎÔÌÔ‰›ÓÔ Ë ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Î·Ú¤ÎÏ· ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ Ë Ì¿Ï· Ë Í‡ÛÙÚ· ÙÔ ÌÔχ‚È 134 Ë ÁfiÌ· / Ë ÁÔÌÔÏ¿ÛÙȯ· .

1 οıÔÌ·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 4 Áڿʈ 2 5 ‰È·‚¿˙ˆ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Û¯Â‰È¿˙ˆ 3 ÌÂÏÂÙ¿ˆ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘ 6 ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ H KATOIKIA ™∆√ ¢øª∞∆π√ ª√À ÔÈ ÓÂÚÔÌÔÁȤ˜ 7 ·›˙ˆ Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· ÌÔ˘ 8 ·ÓÔ›Áˆ ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ 9 ÎÏ›ӈ ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ Ù· ·È¯Ó›‰È· 10 Û˘Á˘Ú›˙ˆ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÌÔ˘ 11 Ù·ÎÙÔÔÈÒ Ù· ·È¯Ó›‰È· ÌÔ˘ 12 ·‰ÂÈ¿˙ˆ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÙˆÓ ·¯Ú‹ÛÙˆÓ 135 .

∆√ ª¶∞¡π√ – ∏ ∆√À∞§∂∆∞ 1 ÙÔ ÓÙÔ˘˜ Ë ÏÂοÓË Ô ÓÈÙ‹Ú·˜ ÙÔ Î·˙·Ó¿ÎÈ Ë ÎÔ˘ÚÙ›Ó· Ë ÂÙÛ¤Ù· ÙÔ ¯·ÚÙ› ˘Á›·˜ ÙÔ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎfi ÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ Ô ÌÈÓÙ¤˜ Ë ‚Ú‡ÛË Ù· ¿Ï˘Ù· ÙÔ ÌÔ˘ÚÓÔ‡˙È ÙÔ ¯·Ï¿ÎÈ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÙˆÓ ·¯Ú‹ÛÙˆÓ ÙÔ ‚Ô˘ÚÙÛ¿ÎÈ 2 ·ÓÔ›Áˆ / ÎÏ›ӈ ÙË ‚Ú‡ÛË 3 Ë Ì·ÓȤڷ Ë ˙˘Á·ÚÈ¿ ϤÓÔÌ·È 4 Ô ÓÈÙ‹Ú·˜ 5 ÏÔ‡˙ÔÌ·È ÛÙÂÁÓÒÓˆ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÌÔ˘ 136 6 οӈ Ì¿ÓÈÔ ÙÔ ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ Î¿Óˆ ÓÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÚÙÛ›˙ˆ Ù· ‰fiÓÙÈ· ÌÔ˘ Ë Ô‰ÔÓÙfi‚Ô˘ÚÙÛ· 7 ÛÎÔ˘›˙ÔÌ·È Ë ÂÙÛ¤Ù· .

1 ÍÂÛÎÔÓ›˙ˆ 2 ÛÎÔ˘›˙ˆ Ë ÛÎÔ‡· ÙÔ ÊÙÂÚfi 4 ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú›˙ˆ 3 5 Ë ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú›ÛÙÚ· Ô ÎÔ˘‚¿˜ ÙÈÓ¿˙ˆ Ù· ¯·ÏÈ¿ ‚¿˙ˆ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· 6 ηı·Ú›˙ˆ Ù· Ù˙¿ÌÈ· ÙÔ Ù˙¿ÌÈ ÙÔ ¯Ù˘ËÙ‹ÚÈ 7 ‚¿˙ˆ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ 8 10 Ù· ‚ÚÂÁ̤ӷ ÚÔ‡¯· 11 Ϥӈ Ù· È¿Ù· H KATOIKIA √π ¢√À§∂π∂™ ∆√À ™¶π∆π√À 9 ÛÎÔ˘›˙ˆ Ù· ÔÙ‹ÚÈ· Ù· ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο ÙÔ ÛÚ¤È ÁÈ· Ù· Ù˙¿ÌÈ· Ë ¯ÏˆÚ›ÓË ÙÔ ˘ÁÚfi È¿ÙˆÓ Ù· ÛÙÂÁÓ¿ ÚÔ‡¯· ÙÔ Ì·Ï·ÎÙÈÎfi ÁÈ· Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎfi Ï˘ÓÙËÚ›Ô˘ 137 .

∆∞ ∞∆ÀÃ∏ª∞∆∞ ™∆√ ™¶π∆π 1 ∆Ô Îfi„ÈÌÔ 2 ∆Ô Î¿„ÈÌÔ ÙÔ ¤Áη˘Ì· Ë Á¿˙· ÙÔ ÙÚ·˘Ì·Ï¿ÛÙ ÙÔ ÈÒ‰ÈÔ ÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ 3 Ë Ú›˙· ∏ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· 4 ∏ ‰ËÏËÙËÚ›·ÛË ÙÔ ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô 138 .

1 ∏ ‰È·ÚÚÔ‹ Áη˙ÈÔ‡ Ë ÊÈ¿ÏË ÙÔ˘ Áη˙ÈÔ‡ 3 ∏ ʈÙÈ¿ 2 ∏ ¤ÎÚËÍË 4 ∏ ·ÛÊ˘Í›· H KATOIKIA ∆∞ ∞∆ÀÃ∏ª∞∆∞ ™∆√ ™¶π∆π ÙÔ Áο˙È Ù· Û›ÚÙ· 139 .

..... ÙÔ ÛÂÓÙfiÓÈ.. ÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ...................................... ÙÔ Ù˙¿ÎÈ.............. ‚¿Ï ٷ ‚ÚfiÌÈη È¿Ù· ÛÙÔ Ó......... 4......... 140 .. ∏ ‚Ú.......... ÛÙÔÓ ¤ÌÙÔ Ô................ Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜......... 13.......... Ô Î·Ó·¤˜..... ÙÔ Î·˙·Ó¿ÎÈ.... µ¿˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÔÌ¿‰· ÙÔ ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ...... ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙÚ·ÊÔ‡Ó...... À¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi „ˆÌ› ̤۷ ÛÙËÓ „. ŒÁÈÓ ‰È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÎÏ›ÛÙËη ̤۷ ÛÙÔ ·. .. 10................. ÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ ÙÔ Û·ÏfiÓÈ Ë ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ Ì¿ÓÈÔ 2... Ô ÓÈÙ‹Ú·˜..... 11...... 2................ fiÔ˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÚοÚÔ˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Ì·˜.. Œ¯ˆ ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ̤۷ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û............... ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘ ‚ϤÂȘ fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó·....... ÙÔ˘ Ì¿ÓÈÔ˘ ¤ÛÙ·˙ fiÏÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ‰Â Ì’ ¿ÊËÛ ӷ ÎÔÈÌËıÒ.. Ë ÓÙÔ˘Ï¿·.... ∫¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ..· ‹ Ì ÙÔ ·.......................... .............. Ë Ì·ÓȤڷ. ∆· ÛÎÔ˘›‰È· Ù· ÂÙ¿Ì ÛÙÔÓ Û.. 5..................... .... ÌÔÚ›˜ Ó· ÛÎÂ·ÛÙ›˜ Ì ÌÈ· Î............ ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ΋Ô˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·ÏÈfi˜ ͇ÏÈÓÔ˜ Ê.......... ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÛÔ˘.......... 1.. Ô˘ Â›Ó·È ÛÙË ÓÙÔ˘Ï¿·........... ™ÙÔ ÙÚ·¤˙È Ë ÌËÙ¤Ú· ¤ÛÙÚˆÛ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÛÚÔ ÁÈÔÚÙÈÓfi Ù. ..................∞™∫∏™∂π™ 1... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó......... .. ∞fi ÙÔ Ì...... Ë ÔÏ˘ıÚfiÓ·... ÙÔ ÎÔÌÔ‰›ÓÔ.. 7....................... 12.......... ÙÔ „˘Á›Ô.................................... ∞Ó χÓÂȘ ÙȘ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ ÛÙÔ Ï... ∞ÊÔ‡ Ê·˜... 8... 9. ª¤Óˆ Û ........ 3........................ ∞Ó ÎÚ˘ÒÛÂȘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘................................. 6... Ô ÓÂÚÔ¯‡Ù˘........

Ë ÎÔ˘‚¤ÚÙ·. Û’ ·˘Ù‹ ˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙ. ϤÓÔÌ·È. ÍÂÛÎÔÓ›˙ˆ. „ËÏfi ÎÙ‹ÚÈÔ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ ˙. 6. ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 3. Ë ÎÔ˘‚¤ÚÙ·. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ˆ ÙË Ï¤ÍË Ô˘ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ. Â. ∞ ÛÙÚÒÓˆ ·Ó¿‚ˆ ÛÙÂÁÓÒÓˆ ‚Ϥˆ ‰¤¯ÔÌ·È Û‚‹Óˆ Ì·˙‡ˆ ηÏÒ ÓÙ‡Óˆ Û˘Á˘Ú›˙ˆ Ϥӈ ÙÈÓ¿˙ˆ ‚¿˙ˆ ηı·Ú›˙ˆ Ù·˝˙ˆ µ ÙÔ Êˆ˜ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ÙÚ·¤˙È Û Á‡̷ Ù· Ù˙¿ÌÈ· Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÌÔ˘ ÙÔ ÌˆÚfi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù· È¿Ù· Ù· ¯·Ï›· 5. ÙÔ ÎÔÌÔ‰›ÓÔ. ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· Û ·ÁÚfiÎÙËÌ· Á. Ë fiÚÙ·. Ë ÙÔ˘·Ï¤Ù·. ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ. Û›ÙÈ Ô˘ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ H KATOIKIA ∞™∫∏™∂π™ 4. 2. ÏÔ‡˙ÔÌ·È. ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ 4. Ë ÂÙÛ¤Ù·. ÙÔ ÈÚÔ‡ÓÈ. Ë Î·Ó¿Ù· 5. Ô Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙ˘. ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ Ù· Û›ÙÈ· Ì ÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜. Ë ‚Ú‡ÛË 7. Ë ÔÏ˘ıÚfiÓ·. ۯ‰ȿ˙ˆ. 4. ÙÔ „˘ÁÂ›Ô 2. ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηÙÔÈΛ· ‰. Ë Ì·ÍÈÏ·ÚÔı‹ÎË. ÙÔ Ï·Ì·Ù¤Ú. ÛÎÔ˘›˙ˆ 9. 5. Ô Î·Ó·¤˜. Ë ÛÎÂ‹. ÙÔ Î·˙·Ó¿ÎÈ. Ë ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. ÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ. ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ. ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú›˙ˆ. ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 10. ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ. 7. 1. ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ‚. ÙÔ ¿ψ̷. ÛÎÔ˘›˙ÔÌ·È 141 . ∞ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙ˘ ·ÁÚÔÈΛ· ÂÍÔ¯ÈÎfi Û›ÙÈ Ï˘fiÌÂÓÔ /ÚÔο٠‚›Ï· µ ·. 1. Ë ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·.3. 3. ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ 8. ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 6. Ë ‚ÂÚ¿ÓÙ·. Ô Î·ÏfiÁËÚÔ˜. ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È ÊÙÈ¿¯Óˆ ÊÚ¿ÛÂȘ. Ë Î·ÙÛ·ÚfiÏ·. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‚Ô˘Ófi ‹ ÎÔÓÙ¿ Û ı¿Ï·ÛÛ·.

2. ¶¿Óˆ ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘ Û·ÏÔÓÈÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÙËϤʈÓÔ. 3. ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â›Ó·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Ù˙¿ÎÈ. ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. ¶¿Óˆ ·fi ÙÔ Ù˙¿ÎÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ›Ó·Î·˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ Î·È ÙËÓ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ο‰ÚÔ. 8. 9.∞™∫∏™∂π™ 6. 7. 5. 6. 10. ™ÙÔ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ ‰›Ï· ÛÙËÓ ÔÏ˘ıÚfiÓ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ù·Û¿ÎÈ. ™ 1. 4. ∆Ô Î·ÏÔÚÈÊ¤Ú Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ Î·Ó·¤. 142 § . ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ Î·ÏÔÚÈÊ¤Ú ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi. ¶¿Óˆ ÛÙÔÓ Î·Ó·¤ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚ›· Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ·. ¢›Ï· ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÚÈο ‚È‚Ï›·. ∏ ÔÏ˘ıÚfiÓ· Â›Ó·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ·.

............ . .. .... . ı· ‚ÚÂȘ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·. .................. . ŸÙ·Ó ̤ÓÂȘ Û’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¿ÚÂȘ ÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú...................... .......... .................... . ...... ..... ................................ ¶¿Ú· Ôχ „ËÏfi ÎÙ‹ÚÈÔ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ 143 ..................... . ......... ... ............................ 11.............. ..... 12.............. . . 6............................. ... . .... ...... ..... ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·Ó··˘ÙÈ΋........ .......... ........... .............. .... ........... ™ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ................................ .............. ŒÙÛÈ Ï¤ÁÂÙ·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ 5...... ... .. ∆Ô Ï¤ÌÂ Î·È ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·...... 6....... 8......... ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÌÔ˘.... ............. H KATOIKIA ∞™∫∏™∂π™ 1. ªÂÁ¿ÏÔ Î·È ‚·ı‡ È¿ÙÔ Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ì ÙË ÛÔ‡· 11.................. . ...... ...... ......................... .... ..... ÷ÚÙÈ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ٷ ÂÙ¿Ì ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÙˆÓ… 9.... .............. ............... .. ........... ..... .......... ....... .. .....7..... ................... ........... ......... .. ª’ ·˘Ùfi ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ Î·È ÌÈÏ¿Ì Ì ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË.......... ... 4..... .. ..... ...... .. .......... .......... . ... ........ ...................... §‡Óˆ ÙËÓ ∞ÎÚÔÛÙȯ›‰· 1....... 3...................... . .... Œ¯ÂÈ ÔÏÏ¿ … Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË...................... 7. . .... . ............ .. ............ .. ........ .... 4............. ............... .......................... ªÂÁ¿ÏË Ï¿Ì· ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ....... ..... . . ...... ™ÎfiÓË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· Ó· χÓÔ˘Ì ٷ ÚÔ‡¯· 7. 3........... . ... ............................... 8........ 10................. .. 5......... ... ............................................. 12.... ........... ... 9................ ..... ... 2..... 2... 10... ....... ....... .

......∞™∫∏™∂π™ 8............................................................................ ¯·ÚÙÔ- ηÙÔÈΛ· ............................................................................................... Ì·¯·ÈÚÔ- ͇ÛÙ˘ ..... ºÙÈ¿¯Óˆ Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ fiˆ˜ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ∞ µ ÌÔÓÔ- ÔÚÙ· . Ô˘Ú·ÓÔ- ¯‡Ù˘ . Ì·ÍÈÏ·ÚÔ- ›ÚÔ˘Ó· ........................ ÍÂ- ηÙÔÈΛ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì·ÏÎÔÓfi- ÙËϤʈÓÔ ....................................... ÓÂÚÔ- ıÚfiÓ· ...... ÎÚ‚·ÙÔ- ı‹ÎË ......................................... 9........................ ı˘ÚÔ- ÛÎÔÓ›˙ˆ ..................................... ™ÙËÓ ·ÁÁÂÏ›· ‰›Óˆ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÒ............ 144 ..... ÛÎÔ˘ȉfi- ı‹ÎË .................. ‚È‚ÏÈÔ- ο̷ڷ ................... ÔÏ˘- ÂÙÛ¤Ù· ..................... ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ñ °Ú¿Êˆ ÌÈ· ·ÁÁÂÏ›· ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ‘ÃÚ˘Û‹ ∂˘Î·ÈÚ›·’ ÁÈ· ¤Ó· Û›ÙÈ Ô˘ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ˆ ‹ Ô˘Ï¿ˆ.......................... ÔÏ˘- ÓÙÂÓÂΤ˜ ....

......................................................160 ∞™∫∏™∂π™ ...............................152 √π À¶∏ƒ∂™π∂™ ....................................∏ ¶√§∏ 8...............................................................................................................................161 .........................................................146 ....157 ∆∞ π¢ƒÀª∞∆∞ .......................................153 ..................................................................158 – 159 √π √ƒ°∞¡π™ª√π ............... ∏ fiÏË ∏ ¶√§∏ ...165 145 ..

∏ ¶√§∏ ∏ fiÏË 1 Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ˙ÒÓË ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ë Ï·Ù›· Ë Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ ¿ÚÎÔ Ë ·È‰È΋ ¯·Ú¿ 146 .

∏ ¶√§∏ ∏ ¶√§∏ ÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ ÚÔ¿ÛÙÈÔ Ë Û˘ÓÔÈΛ· Ô ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ˜ 147 .

∏ ¶√§∏ ∆Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ 1 ÔÈ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ë Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ ‰ÒÌ· ÙÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ 2 ∆Ô ¿ÚÎÈÓÁÎ / ÙÔ Áηڿ˙ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ 3 ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ Ë ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ∆Ô ˘fiÁÂÈÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ / ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ Áηڿ˙ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Ù· ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙ· 148 Ë Ú¿Ì· .

∏ ψÊfiÚÔ˜ 1 Ë ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Ì¿Ú· / ÙÔ ÎÈÁÎÏ›‰ˆÌ· ÙÔ ‰È¿˙ˆÌ· / Ë ÓËÛ›‰· 2 ÔÈ ÏˆÚ›‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ∏ ¶√§∏ ∏ ¶√§∏ Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÔÈ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ / Ù· Ê·Ó¿ÚÈ· Ë ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ∏ ÒÚ· ·È¯Ì‹˜ ÙÔ ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ· / Ë Î›ÓËÛË 149 .

∏ ¶√§∏ √ ‰ÚfiÌÔ˜ 1 Ë ˘fiÁÂÈ· ‰È¿‚·ÛË Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ë ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˘ / ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ 2 150 Ô ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÔÈ Â˙Ô› Ë ‰È¿‚·ÛË Â˙ÒÓ 3 Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ .

∏ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ / Ë Û˘ÓÔÈΛ· 1 ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· „ÈÏÈÎÒÓ ÙÔ Û›ÙÈ ÔÈ Á›ÙÔÓ˜ ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ 2 Ô Î¿‰Ô˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ∆Ô ÚÔ¿ÛÙÈÔ 3 Ë ‚›Ï· ∏ ¶√§∏ ∏ ¶√§∏ ∆Ô ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ Áηڿ˙ Ô ÛÙ·˘Úfi˜ Ë ÓËÛ›‰· ÔÈ Ù¿ÊÔÈ / Ù· ÌÓ‹Ì·Ù· 151 .

∏ ¶√§∏ ∏ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ˙ÒÓË 1 ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ / Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ë Î·ÌÈÓ¿‰· ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ 2 Ô ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ˜ / Ë ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹ ÙÔ ÛÎÔ˘ȉȿÚÈÎÔ / ÙÔ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ ÔÈ ÛÎÔ˘ȉȿÚˉ˜ 152 Ù· ÛÎÔ˘›‰È· .

√ √∆∂ (Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜) 1 Ë ÙËÏÂʈӋÙÚÈ· ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∏ ¶√§∏ √π À¶∏ƒ∂™π∂™ ÙÔ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ / ÙÔ ÊÔÚËÙfi ÙËϤʈÓÔ ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ ÙÔ Ê·Í Ë ÙËÏÂοÚÙ· ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Ù· ÙËÏÂʈÓÈο ÓÔ‡ÌÂÚ· Ô ÙËÏÂʈÓÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ 2 Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ∏ ∂À¢∞¶ (Ë ∂Ù·ÈÚ›· ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘) Ô ·ÁˆÁfi˜ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ ˘‰Ú·ÁˆÁÂ›Ô ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙÔ ÚÔÏfiÈ ÓÂÚÔ‡ / Ô ÌÂÙÚËÙ‹˜ ÓÂÚÔ‡ Ë ‚Ú‡ÛË Ë Ì·ÓȤڷ Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÓÂÚÔ‡ 153 .

√π À¶∏ƒ∂™π∂™ ∏ ¢∂∏ (Ë ¢ËÌfiÛÈ· ∂ȯ›ÚÈÛË ∏ÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡) 1 ÙÔ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ô ˘ÏÒÓ·˜ Ù· ηÏ҉ȷ Ô ÛÙ‡ÏÔ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ ÚÔÏfiÈ Ù˘ ¢∂∏/ Ô ÌÂÙÚËÙ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ô ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ˜ / ÙÔ ÊˆÙÈÛÙÈÎfi ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· 154 Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ÙÔ „˘ÁÂ›Ô .

∏ ÂÊÔÚ›· 1 ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ∏ ¶√§∏ √π À¶∏ƒ∂™π∂™ Ô ÂÊÔÚÈ·Îfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ ÁÎÈÛ¤ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÏËÚÒÓˆ ÊfiÚÔ Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË 2 ∆Ô ÏËÍÈ·Ú¯Â›Ô ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ ÏËÍÈ·Ú¯ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Ë ÏËÍÈ·Ú¯È΋ Ú¿ÍË 3 ∆Ô ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô Ë ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÏËÍÈ·Ú¯Â›Ô˘ ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜ ÙÔ ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈÔ 155 .

√π À¶∏ƒ∂™π∂™ ∆Ô Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô 1 Ë ÛÊÚ·Á›‰· Ô ·ÔÛÙÔϤ·˜ ÙÔ ÁÎÈÛ¤ ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌÔ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ô ·Ú·Ï‹Ù˘ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· / Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ¤ÊÙ·Û Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÙÔ Û˘ÛÙË̤ÓÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ Â›ÁÔÓ ÁÚ¿ÌÌ· 2 Ô Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi˜ Û¿ÎÔ˜ Ë ˙˘Á·ÚÈ¿ Ë Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ÂÈÙ·Á‹ / ÙÔ ¤Ì‚·ÛÌ· 3 Ë Â˘¯ÂÙ‹ÚÈ· οÚÙ· Ë Î·ÚÙ-ÔÛÙ¿Ï Ô Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi ‰¤Ì· ˙˘Á›˙ˆ ÙÔ ‰¤Ì· 156 Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ë Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ı˘Ú›‰· .

∏ ¶√§∏ √π À¶∏ƒ∂™π∂™ ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· – Ë ÙÚÔ¯·›· 1 ÙÔ ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈÔ Ô ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô Ê¿ÚÔ˜ / Ë ÛÂÈÚ‹Ó· ÙÔ ÂÚÈÔÏÈÎfi 2 Ô ÛÎÔfi˜ Ë ÛÎÔÈ¿ / ÙÔ Ê˘Ï¿ÎÈÔ √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› 3 ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ Ë ·ÓÙÈ·ÛÊ˘ÍÈÔÁfiÓÔ˜ Ì¿Ûη Ë ·Û›‰· ÙÔ ÁÎÏÔ ÙÔ ËÏ›ÎÈÔ Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ô Ê¿ÚÔ˜ / Ë ÛÂÈÚ‹Ó· ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ Ë ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ· Ë ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ë ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˜ ∏ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ 4 Ô ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˜ Ë ÛοϷ Ô Ê¿ÚÔ˜ / Ë ÛÂÈÚ‹Ó· ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ÙÔ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi fi¯ËÌ· 5 ÙÔ ÏÈÌÂÓÈÎfi ÙÔ Ù·¯‡ÏÔÔ / ÙÔ ÂÚÈÔÏÈÎfi ÙÔ ËÏ›ÎÈÔ Ë ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÛÙÔÏ‹ Ô ˘ÚÛ‚ÂÛÙ‹Ú·˜ ÔÈ ÏÈÌÂÓÈÎÔ› 157 .

∆∞ π¢ƒÀª∞∆∞ ∏ ÚÂۂ›· – ∆Ô ÚÔÍÂÓÂ›Ô 1 Ô ÊÚÔ˘Úfi˜ ∏ ∞η‰ËÌ›· 2 3 ∆Ô ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 4 ∆Ô ÁËÚÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ÙÔ ÊÔÚÂ›Ô ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÔÊÔÚ›˜ 158 Ë ÁÚÈ· Ô Á¤ÚÔ˜ .

∏ ¶√§∏ ∆∞ π¢ƒÀª∞∆∞ ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË 1 ÔÈ ‚È‚ÏÈÔÛٿ٘ / Ù· Ú¿ÊÈ· ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙ‹ÚÈÔ Ô ‚È‚ÏÈÔıËοÚÈÔ˜ / ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔ˜ ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÔÈ ÛÂÏ›‰Â˜ ÍÂÊ˘ÏÏ›˙ˆ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ë Î¿ÚÙ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ 2 ∏ Ê˘Ï·Î‹ ÙÔ ÎÂÏÏ› ÔÈ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ Ô ÚÔ‚ÔϤ·˜ ÙÔ Û˘ÚÌ·ÙfiÏÂÁÌ· ÙÔ Ê˘Ï¿ÎÈÔ / Ë ÛÎÔÈ¿ Ë ‡ÏË Ô ÂÚ›‚ÔÏÔ˜ Ô Ê‡Ï·Î·˜ 159 .

√π √ƒ°∞¡π™ª√π ∏ ÙÚ¿Â˙· 1 ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù· ÁÎÈÛ¤ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ Ë ÙÚ·Â˙È΋ ı˘Ú›‰· Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· / Ù· ÏÂÊÙ¿ Ë ÙÚ·Â˙È΋ ÂÈÙ·Á‹ ÙÔ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ Ù·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘ 2 Ë ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ· ∆Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ·ÍÈÒÓ ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ¤˜ 160 ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ .

.................. ‰) ÂΛ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· 2........................................ µÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ˙ÒÓË Û ÌÈ· fiÏË Â›Ó·È ................................................................ Á) ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ fiÏ˘ ‚) ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘........ .................... 2.... ·) ·fi ÙË ‰È¿‚·ÛË................................................... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛˆÛÙfi 1........ Ë ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌË .. ÔÈ ÏˆÚ›‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ ‰È¿˙ˆÌ·........... ‰) ¯Ú‹Ì·Ù· 161 ......................∏ ¶√§∏ ∞™∫∏™∂π™ 1.............. √È Â˙Ô› ÂÚÓÔ‡Ó ¤Ó·Ó ‰ÚfiÌÔ ............ ‰) ·fi ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ 3... ªÂ ÌÈ· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ÂÈÙ·Á‹ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì Û οÔÈÔÓ ........................................... Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË............................ Á) Ù· Ó¤· Ì·˜ ‹ Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘ ‚) ¤Ó· ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ·............ Ë ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Ì¿Ú·.................................... ............................................. ·) Ô ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÂÙ¿Ì ٷ ÛÎÔ˘›‰È·... Á) ·fi ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ‚) ·fi ÙÔ ‰È¿˙ˆÌ·.......... ...... ..... ·) ÙȘ ¢¯¤˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹........................................ ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ..................... ...

.................. Ë Ê˘Ï·Î‹......................................... Á) ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ‚) ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜............................. ÙÔ ÁËÚÔÎÔÌ›Ô....................... ‰) ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ 3................... ÙÔ ÚÔÍÂÓ›Ô............................................................................ ÙÔ ‰Ë̷گ›Ô..................... ·) Ê˘Ï¿ÁÔÓÙ·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·........... ‰) ·›ÚÓÂÈ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· 7......................................... ·) ‰È·‚¿˙ÂÈ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·.................... Ë ÂÊÔÚ›· ÀËÚÂۛ˜ 162 √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› π‰Ú‡Ì·Ù· ...... ·) ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È ‹ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ‚È‚Ï›·....... Á) ÛÙ¤ÏÓÂÈ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· ‚) ÌÂٷʤÚÂÈ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·... Á) ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ‚) ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÙËϤʈÓÔ.......................... Ë ÙÚÔ¯·›·......∞™∫∏™∂π™ 4................................. ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô................................... ∞ÔÛÙÔϤ·˜ ϤÁÂÙ·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ .... ·) ÙËÏÂοÚÙ·................... ·) fiÏÔÈ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·È...... Ô √∆∂.. ∏ ÂÊÔÚ›· Â›Ó·È Ë ˘ËÚÂÛ›· fiÔ˘ ÔÈ Ôϛ٘ .......... Ë ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋................ Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË............................ ∆ËÓ ÒÚ· ·È¯Ì‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ........... Á) Ú›¯ÓÔ˘Ì ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‚) ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Ì¿˜.. ‰) ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Â›Ó·È ¿‰ÂÈÔÈ 5.................... ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ.. ∆Ô ÊÔÚËÙfi ÙËϤʈÓÔ Ï¤ÁÂÙ·È ·ÏÏÈÒ˜ Î·È .......... ‰) ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÁÚ¿ÌÌ·Ù· 6.............................. ÙÔ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô......... ™ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ......... Á) ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Î›ÓËÛË Î·È fiÏÔÈ ‚È¿˙ÔÓÙ·È ‚) ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È.......... µ¿˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÔÌ¿‰· Ë ÙÚ¿Â˙·.......... ‰) ÂÙ¿Ì ÛÎÔ˘›‰È· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ›ÏÂÈ 8..................

... √ Ù·¯... 3.....Ì· Ù˘ Á...˜ ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi ÙË ÊˆÙ›· ÁÈ·Ù› ÊÔÚ¿Ó ·ÓÙÈ.... ∏ ‚È‚Ï.˜ Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·.Ú›‰· 7...Ôı‹Î. √ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ÌÂٷʤÚÂÈ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· 6....... 4.Ì·ÙÔ‰fiÙ...... 2... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˜....·Ù· ÛÙËÓ Ù·¯. √È .‰ÚfiÌÔ˜ ‚¿˙ÂÈ Ù· ÁÚ¿..... ™ÙË µÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ˙ÒÓË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· 4.4.... √ Ù·Ì›·˜ Ù˘ ÙÚ¿..˙·˜ ¤‚·Ï ٷ ¯Ú.................... ™ § 1.. ∆Ô ·ÛÙ....ÚÔÛ‚¤ÛÙ. 6.........Ì·ÙÔÎ..... √ÚıÔÁÚ·Ê›·....ÊfiÚÔ˘˜ ÔÈ Û. ™ÙÔÓ √∆∂ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ ÓÂÚfi 5...... °ÎÚ¤ÌÈÛ·Ó ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÔÏ........................Ì·Ù· ÛÙÔ ¯Ú..ÓÁÎ........ ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ 1..‚ÒÙÈÔ 6.. Ù˘ fiÏ....Λ· Î·È ÙÒÚ· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÚÎ.ηÙ.... ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. √È ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ʈٛ˙Ô˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ 5............ÚÈ· οÚÙ· ÁÈ· Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘ 8...... ∆Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ· ¢¯ÂÙ. ™ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÏÂ.‰ÚÔÌÈ΋ ı.˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·fi ‚È‚Ï›·. 5.. EXPRESS ∂¶∂π°√¡ 163 .ÓÔÌÈÎfi ÙÌ........ ∆· ÚÔ¿ÛÙÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ∏ ¶√§∏ ∞™∫∏™∂π™ 3......ÙÔÓÈ¿˜ ›ӷ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜..............ÚÈΤ˜ ÛÙÔϤ˜... ¶Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ fiÔ˘ ÂÚ·ÙÔ‡Ó ÔÈ Â˙Ô› 2...

............................................................................................................................................................................. ŸÏ· Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Ù˘ fiÏ˘ Ù· ÂÙ¿Ì ÛÙË ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹ .................. ·È..... ŒÙÛÈ ÙÔ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰›Ï· ÙÔ˘ . 164 ...............................∞™∫∏™∂π™ 7................................................................. Œ‚·Ï ÙÔ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi ÙÔ Û ¤Ó· ˘fiÁÂÈÔ Áηڿ˙ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ............ ™ÙË ‰........................ •·Ó·Áڿʈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÏÏ¿˙ˆ ÙȘ ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ Ì ¿ÏϘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›· 1...................................... ∫Ô˘ÓÔ‡Û ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î·È ÛʇÚÈ˙ Ì ÙË Û.................................................................... ªfiÏȘ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÎÈ ÂΛÓÔÈ ÙÔ ‰............................. ............................................................................................................. ·fi ÙË ‰.. ™Ù·Ì¿ÙËÛ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ ‹Ù·Ó ÎfiÎÎÈÓÔ ................................ ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ·............ ............................................................................. ◊Ù·Ó Ò.................. ................................................ 5.......................... ™ËÎÒÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·Û‡ÚÌ·ÙÔ.................................... 4...... 2. ™ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Ï............ÛË............................... ˘‹Ú¯Â Ì................................. ¤Ó·˜ ÙÚ..................................... Ú‡ıÌÈ˙ ÙËÓ Î.......................................................................... 3....................................................................................................................... Ù˘ .......................................................... Î·È fiÏÔÈ Á‡ÚÈ˙·Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿....................................... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ∆Ô Î...................................................................................... ........................................... ÔÈ ............................................................................................... ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ ÎÈÁÎÏ›‰ˆÌ· Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ¤ÂÛ ÛÙÔÓ ÁÎÚÂÌfi ................. 8............................................................................................................................... ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ .. ŸÛÔ ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·................. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô Ú‡̷ٷ Ì ¤Ó· ‰È¿˙ˆÌ· ..... ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi ÎfiÛÌÔ....................... 6.............................................................

.. º˘Ï¿ÂÈ Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ Î·È ¿ÏÏ· ÔχÙÈÌ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Û ٷ¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ı˘Ú›‰· ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· .................... ......... ................. 165 ........ Œ¯ÂÈ ¤Ó· Ôχ ˆÚ·›Ô Û›ÙÈ Ì ΋Ô Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘............................................................. ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ˙ÒÓË....................................................................................................................................... ∏ ¶√§∏ ∞™∫∏™∂π™ √ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ŒÙÛÈ Ï¤ÁÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ fiÔ˘ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ٷ ‚È‚Ï›· ∂Λ Ú›¯ÓÔ˘Ì ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· 10...................... √ ¶¤ÙÚÔ˜ ¤ÂÛÂ Î·È ¤Û·Û ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘........................... ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Â˙Ô›.......................................................................................................... µÚ›ÛΈ Ù· Ï¿ıË ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ Í·Ó·Áڿʈ ÛˆÛÙ¿ 1................................... 3............... 2.......................... 4............................. ... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔÓ ›Ó·Î· ŒÙÛÈ Ï¤Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ fiÔ˘ ÂÚ·ÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ Â˙Ô› ÃÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÁÈ· οÔÈ· ˘ËÚÂÛ›· : ÊÒ˜.................9........... ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¤Ó·Ó fiÌÔÚÊÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ·.................. ÓÂÚfi...........¿......................................................................................................................... √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ‹Á ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ ÁËÚÔÎÔÌ›Ô........................................... Î.

.

..........................∆√ Ãøƒπ√ ..............................................172 √π ∞°ƒ√∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ................. ∆∞ ∑ø∞ ™∆√ ∞°ƒ√∫∆∏ª∞ .................................................179 167 .....171 ∆∞ ∞°ƒ√∆π∫∞ ª∏Ã∞¡∏ª∞∆∞ .....................................177 ..............................173 – 174 ∆√ ∞°ƒ√∫∆∏ª∞.... TÔ ¯ˆÚÈfi ∆∞ ∞°ƒ√∆π∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ......................175 – 176 ∞™∫∏™∂π™.............................................168 – 170 TO XøPIO 9...............................................................................................

TO XøPIO ∆Ô ¯ˆÚÈfi 1 ÙÔ ‚Ô˘Ófi ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ¯ˆÚÈfi ÙÔ ·ÁÚÔÙfiÛÈÙÔ Ô Í˘ÏÔÎfiÔ˜ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÙÔ ‰ÈÓfi ¯ˆÚÈfi Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· 168 Ë ‰ȿ‰· .

TO XøPIO TO XøPIO Ô „·Ú¿˜ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÔÈ ÏfiÊÔÈ Ë ‚¿Úη ÙÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¯ˆÚ›Ô Ë ı¿Ï·ÛÛ· Ô ·ÁÚfiÙ˘ / Ô ÁˆÚÁfi˜ 169 .

∆√ Ãøƒπ√ 1 ÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙÔ ÂÚÈ‚fiÏÈ Ë Î·Ì¿Ó· Ô Ï¿Ù·ÓÔ˜ Ë ‚Ú‡ÛË Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ Î·Ì·Ó·ÚÈfi ÙÔ ÂÚÈ‚fiÏÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ë ‚Ú‡ÛË ÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÙÔ Ì·Î¿ÏÈÎÔ Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ 170 Ô ÙÚÔ‡ÏÔ˜ Ë ÎÏËÌ·Ù·Ú›· Ë Ï·Ù›· .

1 √ ·ÁÚfiÙ˘ / Ô ÁˆÚÁfi˜ / Ô ¯ˆÚÈÎfi˜ O ·ÌÂÏÔ˘ÚÁfi˜ 2 ÙÔ ·Ì¤ÏÈ Ù· ÎÏ‹Ì·Ù· 3 √ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁfi˜ 4 TO XøPIO ∆∞ ∞°ƒ√∆π∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ Ë ÙÛÔ˘ÁÎÚ¿Ó· √ ͢ÏÔÎfiÔ˜ Ô ÂÏ·ÈÒÓ·˜ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÚÈfiÓÈ ÙÔ Ú·‚‰› ÔÈ ÂÏȤ˜ ÙÔ Í‡ÏÔ ÙÔ ÂÏ·Èfi·ÓÔ Ì·˙‡ˆ ÂÏȤ˜ 5 Îfi‚ˆ ͇Ϸ 6 Ô ‚ÔÛÎfi˜ Ô „·Ú¿˜ ÙÔ Ì·ÓÙÚ› / Ë ÛÙ¿ÓË Ë ÁÎÏ›ÙÛ· Ù· ‰›¯Ù˘· Ù· Úfi‚·Ù· ‚fiÛΈ Úfi‚·Ù· „·Ú‡ˆ 171 .

∆∞ ∞°ƒ√∆π∫∞ ª∏Ã∞¡∏ª∞∆∞ ∆Ô ÙÚ·ÎÙ¤Ú 1 2 ∏ ıÂÚÈ˙ԷψÓÈÛÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ ÙÔ ·Ï¤ÙÚÈ / ÙÔ ¿ÚÔÙÚÔ ÙÔ ˘Ó› Ù· ÛÙ¿¯˘· ∆Ô Î·˝ÎÈ 3 ÙÔ Î·Ù¿ÚÙÈ Ë Ú‡ÌÓË 172 Ë ÏÒÚË .

√È ÂÔ¯¤˜ 1 Ë ¿ÓÔÈÍË ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ∆Ô ÛοÏÈÛÌ· 2 3 TO XøPIO √π ∞°ƒ√∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ∆Ô fiÚÁˆÌ· (ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ) ÙÔ ·Ï¤ÙÚÈ ÙÔ ÛηÏÈÛÙ‹ÚÈ ÔÚÁÒÓˆ Ûηϛ˙ˆ 4 √ ıÂÚÈÛÌfi˜ (ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ) 5 ∆Ô Ê‡ÙÂÌ· (ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË) Ù· ÛÙ¿¯˘· ÙÔ ıÂÚÌÔ΋ÈÔ ıÂÚ›˙ˆ Ê˘Ù‡ˆ 173 .

√π ∞°ƒ√∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∆Ô fiÙÈÛÌ· 1 2 ∆Ô Ûο„ÈÌÔ / ÙÔ ÙÛ¿ÈÛÌ· Ë ÙÛ¿· / Ë ·Í›Ó· ÙÔ ÔÙÈÛÙ‹ÚÈ Ûο‚ˆ / ÙÛ·›˙ˆ ÔÙ›˙ˆ 3 ∆Ô ÎÏ¿‰ÂÌ· (ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË – ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·) 4 √ ÙÚ‡ÁÔ˜ (ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ) ÙÔ ÎÏ·‰Â˘Ù‹ÚÈ ÙÚ˘Á¿ˆ ÎÏ·‰Â‡ˆ 5 ∆Ô ¿ÚÌÂÁÌ· 6 ∏ ÛÔ‰ÂÈ¿ ÙÔ ÙÛ·Ì› ·Ṳ́Áˆ 174 Ù· ÛٷʇÏÈ· .

ÙÔ ·ÁÚÔÙfiÛÈÙÔ 1 ÙÔ ·ÁÚÔÙfiÛÈÙÔ ÙÔ Ì·ÓÙÚ› / Ë ÛÙ¿ÓË (ÙÔ Úfi‚·ÙÔ – Ë Î·Ùۛη) Ô ÛÙ¿‚ÏÔ˜ (Ô Á¿È‰·ÚÔ˜ – ÙÔ ¿ÏÔÁÔ) Ô ·¯˘ÚÒÓ·˜ ÙÔ ÂÚÈ‚fiÏÈ ÙÔ ¯ÔÈÚÔÛÙ¿ÛÈÔ (ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ) ÙÔ ÎÔÙ¤ÙÛÈ (Ô ÎfiÎÔÚ·˜ – Ë ÎfiÙ·) TO XøPIO ∆√ ∞°ƒ√∫∆∏ª∞ – ∆∞ ∑ø∞ ™∆√ ∞°ƒ√∫∆∏ª∞ ÙÔ ‚Ô˘ÛÙ¿ÛÈÔ (Ë ·ÁÂÏ¿‰·) ∆· ˙Ò· ÛÙÔ ·ÁÚfiÎÙËÌ· 3 2 ÎÈÎÈÚ›ÎÔ˘! ηηڛ˙ˆ ÙÔ ÏÂÈÚ› Ë Ô˘Ú¿ ηηη! ηηڛ˙ˆ Ë ¿È· Ô ÎfiÎÔÚ·˜ 4 ÙÔ Úfi‚·ÙÔ Ë Á·ÏÔԇϷ Ë ¯‹Ó· Ë ÎfiÙ· Ì ! ‚ÂÏ¿˙ˆ 5 ÌÂÂÂ! ‚ÂÏ¿˙ˆ Ë Î·Ùۛη / Ë Á›‰· ÙÔ ·ÚÓ› Ô Ì·ÛÙfi˜ 175 .

∆√ ∞°ƒ√∫∆∏ª∞ – ∆∞ ∑ø∞ ™∆√ ∞°ƒ√∫∆∏ª∞ 1 2 Ù· ·ÊÙÈ¿ Ë ¯·›ÙË Áη-Áη! Áηڛ˙ˆ ÙÔ ¿ÏÔÁÔ Ë ÔÏ‹ Ô Á¿È‰·ÚÔ˜ Ë ÊÔÚ¿‰· Ë Ô˘Ú¿ 4 3 Ù· Τڷٷ ÌÔ˘Ô˘! ÌÔ˘Áηӛ˙ˆ Ô Ù·‡ÚÔ˜ ÙÔ ‚fi‰È Ë ·ÁÂÏ¿‰· 6 5 ÙÔ ÌÔÛ¯¿ÚÈ Á·‚-Á·‚! Á·‚Á›˙ˆ ÓÈ¿Ô˘! ÓÈ·Ô˘Ú›˙ˆ ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ 176 ÙÔ ÎÔ˘Ó¤ÏÈ Ë Á¿Ù· Ô Û·ÏÔ˜ .

∂ÓÒÓˆ ÙȘ ‰‡Ô ÛًϘ Î·È ÊÙÈ¿¯Óˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ∞ µ 1. Ù· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· È¿ÛÂÈ „¿ÚÈ·. ∞˘Ù¿ Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ı¤ÏÔ˘Ó Û˘¯Ófi fiÙÈÛÌ· Â. ∆Ô ÊıÈÓfiˆÚÔ ÛÙÔÓ ÙÚ‡ÁÔ ‚. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜ 3. ∆Ú˘Áԇ̠ٷ ·Ì¤ÏÈ· 2. 6. 5. ∏ Ï·Ù›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰. Î·È ·Ú¿ÁÂÈ 1000 ÙfiÓÔ˘˜ Ï¿‰È ÙÔÓ Ú·ÁˆÁfi˜ ¯ÚfiÓÔ.TO XøPIO ∞™∫∏™∂π™ 1. ̤۷ ÛÙÔÓ ·¯˘ÚÒÓ·. Ì·˙‡ԢÌ ٷ ÛٷʇÏÈ· 177 . ∏ ·ÏÂÔ‡ ‹‰ËÍ ÛÙÔ ÎÔÙ¤ÙÛÈ Ë. 1. √ ͢ÏÔÎfiÔ˜ ‹Ú ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·. µ¿˙ˆ ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÙ‹ÏË. √ „·Ú¿˜ ¤ÚÈÍ ˙. 9. Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ‹ ‰ÚÔÛÈ¿. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÏ·ÈÔ·- ÛÙ. 4. ∆Ô ¯ˆÚÈfi Ì·˜ Â›Ó·È ÔÚÂÈÓfi Á. Î·È ¤ÎÔ„Â ÙÔÓ ÎÔÚÌfi ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘. ∆· ¿¯˘Ú· Ù· ·ÔıË·ԢÌ ı. 7. ∫Ï·‰Â‡Ô˘Ì ٷ ‰¤ÓÙÚ· 5. £ÂÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ 4. º˘Ù‡ԢÌ ºıÈÓfiˆÚÔ ÃÂÈÌÒÓ·˜ ÕÓÔÈÍË ∫·ÏÔη›ÚÈ 2. 2. ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÍÂÚ·ıÔ‡Ó. Î·È ¤Ê·Á fiϘ ÙȘ ÎfiÙ˜. 8. √ÚÁÒÓÔ˘Ì ٷ ¯ˆÚ¿ÊÈ· 3.

... 8........ 7... .............. ......... ™ÙÔ ·ÁÚfiÎÙËÌ· ÙÔ˘ ·Ô‡ ÌÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯.. ƒ›¯Óˆ ÓÂÚfi ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·............................... ........................ .... 9.... ........ ∆Ô ¯ˆÚ›Ô Ì·˜ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.. ....... 4.... ª·ÏÒÓÂÈ Ì ÙÔ Û·ÏÔ.... ........................................ ......... .................................... Â›Ó·È ....................... ª·˜ ÙÔ ‰›ÓÂÈ Ë ·ÁÂÏ¿‰·... ....... Ì ÔÏϤ˜ ÌËÏȤ˜ Î·È ·¯Ï·‰È¤˜... 5.... 8. .... .. Ì ÙË Á¿Ù·..... 7. 2............... ......... ............. ... 3..... 5.. ................ ¿Ș Î·È ¿ÏÏ· ˙Ò·..... . ....................................... ... ¶ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÂΛ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡ÌÂ........... 5. ........................... 3.... 4...... 2... ™Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜ ͢Ó¿ÂÈ Î¿ı Úˆ›.........∞™∫∏™∂π™ 3....... ∆Ô Î¿ÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙÔ Á¿Ï· ·fi ÙËÓ ·ÁÂÏ¿‰·.. ª’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Û........... §‡Óˆ ÙËÓ ∞ÎÚÔÛÙȯ›‰· 1.. 2...... ............ ... 9. 6................................ 8. 4........ ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó 1... ™ÙËÓ .............. ™ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ˆÚ·›Ô ........... 1............ . ............... . . . ........ .................ˆ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·.......... √ ı›Ԙ ÌÔ˘ ËÁ·›ÓÂÈ Î¿ı ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ Î..... .................. . 9. ........ 3....... ........... .....ˆ ÙÔÓ Î‹Ô ÌÔ˘ Î·È Ó· Ê....... ............... √È ·‰ÂÚʤ˜ ÌÔ˘ Ì·ÏÒÓÔ˘Ó Û·Ó ÙÔ Û..... .......... ÁÈ· Ó· Ù·˝ÛÂÈ Ù· ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ·.... 178 ..... . .......... 7...... ... ∫¿ı Úˆ› ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ¯....... 6................ .......... ∆Ô ÛÔ˘‚Ï›˙Ô˘Ì ÙÔ ¶¿Û¯· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.. . .. ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ ‹Á·ÈÓ·Ó Î·È ‰Ô‡Ï¢·Ó ÛÙ· ¯ . ............ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ÈÂÈ ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘ Î·È Ó· ‰ÂÈ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘......... .......... .................................. .... µÔËı¿ÂÈ ÙÔÓ ·ÁÚfiÙË ÙÔ fi¯ËÌ· ·˘Ùfi.......... 6...... 4.............. ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ï¿Ù·ÓÔ˜............................... ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ˙ÒÔ Î¿ÓÔ˘Ì È·Û›·..........................

............. ™Ù· ∂ÏÏËÓÈο ™ÙË ÁÏÒÛÛ· ÌÔ˘ ∑ÒÔ ºˆÓ‹ ƒ‹Ì· ™Î‡ÏÔ˜ °·‚....... ∂›Ó·È ·ÛÚfiÌ·˘ÚË.. ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· = ....°·‚ °·‚Á›˙ˆ ºˆÓ‹ ƒ‹Ì· TO XøPIO ∞™∫∏™∂π™ ∞ÁÂÏ¿‰· °¿Ù· ∫fiÙ· ¶Úfi‚·ÙÔ °¿È‰·ÚÔ˜ 6.... Ô ÙÚ‡ÁÔ˜ = .................... fiˆ˜ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·...........5...... ÙÔ fiÙÈÛÌ· = .................... 7..................... ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ñ ª¿ÓÙ„ ÙÔ ˙ÒÔ : ¶ÂÚÈÁڿʈ ¤Ó· ˙ÒÔ ·fi Ù· ˙Ò· Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÁÚfiÎÙËÌ· Î·È ˙ËÙÒ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÌÔ˘ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÔÈÔ Â›Ó·È....... ∆ÚÒÂÈ ¯ÔÚÙ·Ú¿ÎÈ Î·È Î¿ÓÂÈ Á¿Ï·. ∆È Â›Ó·È....................................... ÙÔ Ê‡ÙÂÌ· = . ÙÔ Ûο„ÈÌÔ = ............... ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·¯È¿............ µÚ›ÛΈ ÙÔ Ú‹Ì· Ô ıÂÚÈÛÌfi˜ = ıÂÚ›˙ˆ ÙÔ ÛοÏÈÛÌ· = ..... ¶.............................. 179 ................................ ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔÓ ›Ó·Î·..¯....... ÙÔ ¿ÚÌÂÁÌ· = .......

.

..........................................................................................................................200 ∆∞ ª∂ƒ∏ ∆√À ∞À∆√∫π¡∏∆√À ..................................................................208 181 ............196 ∆∞ √Ã∏ª∞∆∞ ........................................194 ¶∞πƒ¡ø ∆√ §∂øº√ƒ∂π√ / ∆√ ∆ƒ√§∂´ ......................................................................192 ∆∞•π¢∂Àø ª∂ ∆√ À¶∂ƒ∞™∆π∫√ §∂øº√ƒ∂π√ .........................202 – 203 ∞™∫∏™∂π™ ...... ∆· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ¶∞πƒ¡ø ∆√ ª∂∆ƒ√ .............................................................192 ∆∞ ª∂™∞ ª∂∆∞º√ƒ∞™ 10............................................................................................................188 – 191 ∆∞•π¢∂Àø ª∂ ∆√ ∆ƒ∂¡√ ..................................193 ¶∂ƒπª∂¡ø ™∆∏ ™∆∞™∏ ........................................198 ™∆√ ¢ƒ√ª√ ............199 ∆∞ ™∏ª∞∆∞ ∆∏™ ∆ƒ√Ã∞π∞™ .........™À°∫√π¡ø¡π∂™ ....................................................................................................................................................................................................................195 ¶∞πƒ¡ø ∆∞•π ........................................................................................184 – 187 ∆∞•π¢∂Àø ª∂ ∆√ ¶§√π√ .......182 – 183 ∆∞•π¢∂Àø ª∂ ∆√ ∞∂ƒ√¶§∞¡√ ..........................................................................................................201 ∆∞ ¢À™∆ÀÃ∏ª∞∆∞ ......................................................204 .......................197 ™∆∏¡ ∂£¡π∫∏ √¢√ .............

∆∞ ª∂™∞ ª∂∆∞º√ƒ∞™ √È Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ 1 ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÙÔ ÙÚ·Ì ÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ 182 .

ÙÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ∆∞ ª∂™∞ ª∂∆∞º√ƒ∞™ ∆∞ ª∂™∞ ª∂∆∞º√ƒ∞™ ÙÔ Ù·Í› ÙÔ ÙÚfiÏÂ˚ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Ë Ì˯·Ó‹/ Ë ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ÙÔ ÌÂÙÚfi ÙÔ ÏÔ›Ô 183 .

∆∞•π¢∂Àø ª∂ ∆√ ∞∂ƒ√¶§∞¡√ ™ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ 1 Ô ·ÂÚԉȿ‰ÚÔÌÔ˜ Ô ÂÏÂÁÎÙ‹˜ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ 184 .

Ô ‡ÚÁÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ∆∞ ª∂™∞ ª∂∆∞º√ƒ∞™ ∆∞•π¢∂Àø ª∂ ∆√ ∞∂ƒ√¶§∞¡√ ÙÔ ÙÂÚÌ·ÙÈÎfi ÙÔ ÙÂÚÌ·ÙÈÎfi 185 .

∆∞•π¢∂Àø ª∂ ∆√ ∞∂ƒ√¶§∞¡√ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ 1 Ë ¿ÙÚ·ÎÙÔ˜ ÙÔ ÊÙÂÚfi Ë Úfi‰· Ë Ô˘Ú¿ Ô ¤ÏÈη˜ Ô ÈÏfiÙÔ˜ 2 ∆Ô ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ 3 ∏ ηÌ›Ó· ÂÈ‚·ÙÒÓ ÙÔ ÓÙÔ˘Ï¿È ·ÔÛ΢ÒÓ Ë ·ÂÚÔÛ˘ÓÔ‰fi˜ Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ – Ô ÈÏfiÙÔ˜ 4 ∆Ô ÛˆÛ›‚ÈÔ – Ë Ì¿Ûη Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ë ˙ÒÓË ·ÛÊ·Ï›·˜ 186 5 ∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ .

1 ∏ ·›ıÔ˘Û· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ 2 √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÔÈ ‚·Ï›ÙÛ˜ Ô ›Ó·Î·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ 3 √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÔÛ΢ÒÓ 4 √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‰È·‚·ÙËÚ›ˆÓ 5 ∏ ·ÔÁ›ˆÛË – Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË 6 ∏ ÚÔÛÁ›ˆÛË – Ë ¿ÊÈÍË ∆∞ ª∂™∞ ª∂∆∞º√ƒ∞™ ∆∞•π¢∂Àø ª∂ ∆√ ∞∂ƒ√¶§∞¡√ 187 .

∆∞•π¢∂Àø ª∂ ∆√ ¶§√π√ ™ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 1 ÙÔ ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈÔ / ÙÔ Ù¿ÓÎÂÚ ÙÔ ÛοÊÔ˜ ·Ó·„˘¯‹˜ ÙÔ Î·Ù¿ÚÙÈ ÙÔ ÊÔ˘Á¿ÚÔ ÔÈ ÛˆÛÙÈΤ˜ Ϥ̂ÔÈ Ë Ú‡ÌÓË Ë ÛοϷ Ù· ÊÈÓÈÛÙÚ›ÓÈ· ÙÔ ÎÚÔ˘¿˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ 188 .

∆∞ ª∂™∞ ª∂∆∞º√ƒ∞™ ∆∞•π¢∂Àø ª∂ ∆√ ¶§√π√ Ë ÚÔ‚Ï‹Ù· / Ô ÌfiÏÔ˜ Ë ı·Ï·ÌËÁfi˜ Ë ÚÔÎ˘Ì·›· Ë ÌԢηfiÚÙ· ÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ë Ú¿Ì· Ë ÏÒÚË ÙÔ ÊÂÚÈÌfiÙ ÙÔ ·Ï·Ì¿ÚÈ / Ô Î¿‚Ô˜ Ë ÚÔÎ˘Ì·›· 189 .

∆∞•π¢∂Àø ª∂ ∆√ ¶§√π√ 190 1 √ ·fiÏÔ˘˜ 2 ∏ ÚfiÙ· / Ë ÔÚ›· 3 √ Ê¿ÚÔ˜ 4 ∏ ˘Í›‰· .

1 ∆Ô ϋڈ̷ 2 ∏ ηÌ›Ó· Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ 3 ∆Ô Û·ÏfiÓÈ 4 ∆Ô Î·Ù¿ÛÙڈ̷ 5 ∆Ô ÛˆÛ›‚ÈÔ 6 ∆Ô ÙÈÌfiÓÈ 7 Ë ¿Á΢ڷ ∆∞ ª∂™∞ ª∂∆∞º√ƒ∞™ ∆∞•π¢∂Àø ª∂ ∆√ ¶§√π√ Ë ÚÔ¤Ï· Ô ÎfiÌÔ˜ ÙÔ ·Ï·Ì¿ÚÈ / Ô Î¿‚Ô˜ 191 .

∆∞•π¢∂Àø ª∂ ∆ƒ∂¡√ – ª∂ À¶∂ƒ∞™∆π∫√ §∂øº√ƒ∂π√ √ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ 1 ÙÔ ÈÓÙÂÚÛ›ÙÈ Ë Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ Ù· ‚·ÁfiÓÈ· ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ / ÔÈ Ú¿Á˜ ÙÔ ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ë Ï·ÙÊfiÚÌ· / Ë ·Ô‚¿ıÚ· ÔÈ ÎԢΤÙ˜ 2 Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ∫∆∂§ ÙÔ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎfi ψÊÔÚÂ›Ô 192 .

√ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ª∂∆ƒ√ 1 Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ / ÙÔ ÌÂÙÚfi Ù· ‚·ÁfiÓÈ· ÔÈ Î˘ÏÈfiÌÂÓ˜ ÛοϘ 2 ª·›Óˆ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· 3 ∆∞ ª∂™∞ ª∂∆∞º√ƒ∞™ ¶∞πƒ¡ø ∆√ ª∂∆ƒ√ ÙÔ ·Î˘ÚˆÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ 4 ∞΢ÚÒÓˆ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¤Î‰ÔÛ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 5 ∂ÈϤÁˆ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô ›Ó·Î·˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ 6 ∫·Ù‚·›Óˆ Ì ÙȘ ΢ÏÈfiÌÂÓ˜ ÛοϘ 7 ¶ÂÚÈ̤ӈ ÛÙËÓ ·Ô‚¿ıÚ· Ë ·Ô‚¿ıÚ· 193 .

¶∂ƒπª∂¡ø ™∆∏ ™∆∞™∏ 1 ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ Ë ÛÙ¿ÛË Ô Ô‰ËÁfi˜ Ë ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ÙÔ ÙÚfiÏÂ˚ Ë ÂÈ‚¿ÙÈÛÛ· ÙÔ ·Î˘ÚˆÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· Ô ÂÈ‚¿Ù˘ 194 ÙÔ Î¿ıÈÛÌ· / Ë ı¤ÛË Ô ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ .

1 ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ 2 ¶ÂÚÈ̤ӈ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÛÙË ÛÙ¿ÛË ∞΢ÚÒÓˆ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 3 ∞Ó‚·›Óˆ ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô / ÂÈ‚È‚¿˙ÔÌ·È 4 5 √ ÂÏÂÁÎÙ‹˜ ÂϤÁ¯ÂÈ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· 6 ∆∞ ª∂™∞ ª∂∆∞º√ƒ∞™ ¶∞πƒ¡ø ∆√ §∂øº√ƒ∂π√ – ∆√ ∆ƒ√§∂´ ∫·Ù‚·›Óˆ ·fi ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô / ·Ô‚È‚¿˙ÔÌ·È Ô ÂÏÂÁÎÙ‹˜ 195 .

¶∞πƒ¡ø ∆∞•π ∏ È¿ÙÛ· Ù·Í› 1 ÙÔ Ù·Í›ÌÂÙÚÔ Ô Ô‰ËÁfi˜ Ù·Í› / Ô Ù·ÍÈÙ˙‹˜ ÙÔ Ù·Í› 196 2 ¶ÂÚÈ̤ӈ Ù·Í› 3 ∫·ÏÒ ¤Ó· Ú·‰ÈÔÙ·Í› 4 ™Ù·Ì·Ù¿ˆ ¤Ó· Ù·Í› 5 ª·›Óˆ ÛÙÔ Ù·Í› 6 ¶ÏËÚÒÓˆ ÙÔ Ù·Í› 7 µÁ·›Óˆ ·fi ÙÔ Ù·Í› .

1 ∆Ô ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈÔ / ∆Ô ÙÂÙÚ¿ÔÚÙÔ 2 ∆Ô ‰Èı¤ÛÈÔ / ÙÔ ‰›ÔÚÙÔ 3 ∆Ô Î·ÌÚÈÔϤ 4 ∆Ô Ù˙È 5 ∆Ô Ù·Í› 6 ∆Ô Ô‡ÏÌ·Ó 7 ∆Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi 8 ∆Ô ÊÔÚÙËÁfi 9 ∏ Óٷϛη 11 √È Ì˯·Ó¤˜ 12 ∆∞ ª∂™∞ ª∂∆∞º√ƒ∞™ ∆∞ √Ã∏ª∞∆∞ Ë Î·ÚfiÙÛ· 10 √ ÁÂÚ·Ófi˜ Ë ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ∆Ô Ô‰‹Ï·ÙÔ Ë Û¤Ï· ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ë ‚¤Û· ÙÔ ·¿ÎÈ ÙÔ ÂÓÙ¿ÏÈ Ë ÙÚfiÌ· 197 .

™∆∏¡ ∂£¡π∫∏ √¢√ ™ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ô‰fi 1 Ô ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˜ ÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ë Á¤Ê˘Ú· Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ‰ÈÏ‹˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ÙÔ ÔÚÙÔηϛ ÙÔ ‰È¿˙ˆÌ·/ Ë ÓËÛ›‰· ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ / Ô ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˘ Ù· ‰Èfi‰È· Ô ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ Ë ÂıÓÈ΋ Ô‰fi˜ ÔÈ ÏˆÚ›‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ 198 .

∆∞ ª∂™∞ ª∂∆∞º√ƒ∞™ ™TO ¢POMO 1 ¶ÂÚÓ¿ˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ë ‰È¿‚·ÛË 3 5 7 2 Ô Â˙fi˜ Ô Ô‰ËÁfi˜ ¶ÚÔÛÂÚÓÒ / οӈ ÚÔÛ¤Ú·ÛË ™ÙÚ›‚ˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ – ‰ÂÍÈ¿ ∆ڷοڈ 8 √‰ËÁÒ 4 ¶¿ˆ ¢ı›· 6 ™ÙÚ›‚ˆ ÂÈÙfiÔ˘ ¶·Úοڈ 9 ¶·›ÚÓˆ ÎÏ›ÛË Ë ÎÏ‹ÛË 199 .

TA ™HMATA TH™ TPOXAIA™ 1 ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÔÚ›· ¢ı›· ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÔÚ›· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÔÚ›· ‰ÂÍÈ¿ ™ÙÔ ! ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÛÙÚÔÊ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÛÙÚÔÊ‹ ‰ÂÍÈ¿ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ı¤ÛË ¿ÚÎÈÁÎ ÁÈ· ·Ó¿ËÚÔ ‰È¿‚·ÛË Â˙ÒÓ ¶ÚÔÛÔ¯‹ ! ‰È¤Ï¢ÛË ·È‰ÈÒÓ ‰È¤Ï¢ÛË Â˙ÒÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· 200 .

1 ÔÈ ˘·ÏÔηı·ÚÈÛÙ‹Ú˜ ÙÔ ·ÚÌÚ›˙ ÙÔ ÔÚÙÌ·Áο˙ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ ÊÏ·˜ ÙÔ Î·fi ÙÔ Êˆ˜ Ë fiÚÙ· Ô ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ Ë Úfi‰· / Ô ÙÚÔ¯fi˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ∆∞ ª∂™∞ ª∂∆∞º√ƒ∞™ TA MEPH TOY AYTOKINHTOY ÙÔ ÛÙÚÔÊfiÌÂÙÚÔ Ë ÚÂ˙¤Ú‚· Ô ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ Ï¿ÛÙÈ¯Ô Ô ‰Â›ÎÙ˘ η˘Û›ÌˆÓ ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÙÔ Ù¿ÛÈ ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ë Ì·Ù·Ú›· ÙÔ Ù·ÌÏfi Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË Ù· ÎÏÂȉȿ Ë ˙ÒÓË ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô Ï‚Ȥ˜ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ÙÔ Áο˙È ÙÔ Î¿ıÈÛÌ· ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ÙÔ ·ÌÚ·ÁÈ¿˙ / Ô Û˘ÌϤÎÙ˘ Ù· ÂÓÙ¿ÏÈ· 201 .

TA ¢Y™TYXHMATA ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË / ÙÔ ÙڷοÚÈÛÌ· 1 ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÔÊÔÚ›˜ 2 √ ÂÎÙÚԯȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ 202 ÙÔ ‚·ÁfiÓÈ .

∆Ô Ó·˘¿ÁÈÔ 1 ÙÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ë ÛˆÛÙÈ΋ Ϥ̂Ԙ 2 ∆∞ ª∂™∞ ª∂∆∞º√ƒ∞™ TA ¢Y™TYXHMATA ÔÈ Ó·˘·ÁÔ› ∏ ÙÒÛË ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ 203 .

1.∞™∫∏™∂π™ 1. Ë ÚfiÙ·. Ô ÈÏfiÙÔ˜. ŸÙ·Ó Ì·›ÓÔ˘Ì ے ¤Ó· ψÊÔÚÂ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ì·˜. Ë ·ÔÁ›ˆÛË. ÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷. Ë ÚÔ‚Ï‹Ù·. ÙÔ ‚·ÁfiÓÈ. 3. ÔÈ ÎԢΤÙ˜. ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. Ô ·fiÏÔ˘˜. Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ∫∆∂§ . ∆· ·ÂÚÔÏ¿Ó· ÚÔÛÁÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·ÂÚԉȿ‰ÚÔÌÔ. ŸÙ·Ó Ô‰ËÁԇ̠‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚ¿Ì ÙË ˙ÒÓË ·ÛÊ·Ï›·˜. √È ˘·ÏÔηı·ÚÈÛÙ‹Ú˜ ηı·Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÚÌÚ›˙ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ª¤Û· ÛÙÔ ÏÔ›Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ‚·ÁfiÓÈ·. 6. ∆Ô ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ¤¯ÂÈ ÚÔ¤Ï· 9. ¶ÂÚÓ¿Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓÔ. ™ˆÛÙfi ‹ §¿ıÔ˜ . Ô ‡ÚÁÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘. Ë ·Ô‚¿ıÚ·. 204 ÙÔ Ù·Í› ™ § . ∫ÚÔ·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÏÔ›Ô Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ·˘ÙÔΛÓËÙ· 5. µ¿˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÔÌ¿‰·. Ô ÌfiÏÔ˜. 2. Ë ÚÔÛÁ›ˆÛË. 7. ∆· ·Ú¿ı˘Ú· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È ÊÈÓÈÛÙÚ›ÓÈ· 10. Ë ÛÙ¿ÛË. Ô ·ÂÚԉȿ‰ÚÔÌÔ˜. fiÔ˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÔÈÌËıÔ‡ÌÂ. ÙÔ Ù·Í›ÌÂÙÚÔ. ÙÔ ÈÓÙÂÚÛ›ÙÈ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÙÔ ÏÔ›Ô ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô 2. Ë ¿Á΢ڷ. Ô Ù·ÍÈÙ˙‹˜. Ë È¿ÙÛ· Ù·Í›. ÔÈ Ú¿Á˜. ÙÔ Ú·‰ÈÔÙ·Í›. Ë ·›ıÔ˘Û· ·Ó·ÌÔÓ‹˜. 8. ™ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ·ÔÛ΢ÒÓ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ì¿˜ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ. 4.

Ë ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ. ÙÔ ÙÚfiÏÂ˚. ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ. ª¤Û· ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ª¤Û· ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ª¤Û· ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ∞¤Ú· Ù˘ £¿Ï·ÛÛ·˜ Ù˘ •ËÚ¿˜ ∆∞ ª∂™∞ ª∂∆∞º√ƒ∞™ ∞™∫∏™∂π™ 205 . ÙÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ. ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi. ÙÔ Ù·Í›. ÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ. ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ. ÙÔ ÊÂÚÈÌfiÙ. ÙÔ ÌÂÙÚfi. Ë Óٷϛη. ÙÔ Î·ÌÚÈÔϤ. ÙÔ Ù˙È. ÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó. µ¿˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÔÌ¿‰·. ÙÔ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÊfiÚÔ. ÙÔ ÛοÊÔ˜ ·Ó·„˘¯‹˜.3. ÙÔ ·¿ÎÈ. Ë ‚¤Û·. Ë ı·Ï·ÌËÁfi˜. ÙÔ ÏÔ›Ô.

...........................∞™∫∏™∂π™ 4...................................................... 5........................... 3............................... (ÛÙÔ ·ÚÌÚ›˙ / ÛÙÔ ÔÚÙÌ·Áο˙) ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ¤Ê˘Á ÁÈ· Ù·Í›‰È......... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÚ¿ÛË.............................................. ................... Œ‚·Ï ÙȘ ‚·Ï›ÙÛ˜ ÙÔ˘ ...... ......... ∆Ô ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÊÚÂÓ¿ÚÈÛ ·fiÙÔÌ· ·ÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ ÎÚ·ÙÈfiÌÔ˘Ó ·fi ........................... (ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ / ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷) ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÂÚ›Ô˘ ÌÈÛ‹ ÒÚ·.................................................................... (ÙËÓ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ / ÙÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ) Î·È ‰ÂÓ ¤ÂÛ·............. ... 1............................. ............... 2.. ... ................................................................. ∂ÍËÁÒ Ù· Û‹Ì·Ù· Ù˘ ∆ÚÔ¯·›·˜..... ........................................................... ......... ¶ÂÚÈ̤ӷÌ ................................ ÛÙÔ ................ ...................................................... 206 .. ....................

....... ........................ ... 5. 7............... 6... 6.............................................. (Ó· ·ÚοÚÂȘ / ÙڷοÚÂȘ)........................... ............ 7... ...... .................. fiÔ˘ ‰¤ÓÔ˘Ó Ù· ÏÔ›·...................... ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ‰Â ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· . ......................................................... ............... (ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi / ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÙ¿ÛË)» ›Â Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ ÛÙÔÓ ÂÈ‚¿ÙË..... 5. .. ................................... Œ¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ.......... ....4...... .......................... ................ ........ ......... ... ......... 10.. °Ú‹ÁÔÚÔ ÙÚ¤ÓÔ (ͤÓË Ï¤ÍË) 10....... ∞˘Ùfi˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› 207 ..... (¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ / ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜)..... 5 ...... 7.... ............. ........... ... (ÙËÓ ÚÔ¤Ï· / ÙËÓ ˘Í›‰·) Ù· ÏÔ›· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ∂ıÓÈ΋ ............................................. 1...... ................. «°È· Ó· ¿Ù ÂΛ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ...... (ÙËÓ ÚÔÎ˘Ì·›· / ÙÔÓ ‡ÚÁÔ ÂϤÁ¯Ô˘)...... .......................................... 9. ∆∞ ª∂™∞ ª∂∆∞º√ƒ∞™ ∞™∫∏™∂π™ 6...... 10... .... .. ... 2............... ∞˘Ù‹ ÙË Ì¿Ûη ÙË ÊÔÚ¿ÌÂ Î·È ÛÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›.... ı· ηÙ‚›Ù ... ..... 8.. ...................... √ ÂÏÂÁÎÙ‹˜ ... .......................... ...... 2. 4...... Â˙ÒÓ.. §‡Óˆ ÙËÓ ∞ÎÚÔÛÙȯ›‰· 1.... 8.......... .... 3........ .. ......... ∞ÁfiÚ·Û ......... (ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· / ÛÙ· ‰Èfi‰È·)............ ..................................... ..... . ... √ ‰ÚfiÌÔ˜ Ì ÌÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË Ï¤ÁÂÙ·È ... µÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ Î·È ÙÔ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È 3....... ∆· ·ÂÚÔÏ¿Ó· ÁÈ· Ó· ÚÔÛÁÂȈıÔ‡Ó ·›ÚÓÔ˘Ó Ô‰ËÁ›Â˜ ·fi ....... ..... ......... .. ...... ......... .......................... (¤Ó· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ / ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ) Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Î·È ¤Ê˘Á ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ............... 4... ......... ∆Ô Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡.......... 9. ............... ™ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ ÏÔ›Ô Ú›¯ÓÂÈ ÙËÓ ..................................... .................... ∞ÏÏÈÒ˜ Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘.............. ............... 11.............................. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ó· ·ÚοÚÔ˘Ó ¿Óˆ ....... ........ 9... ....... 8............................................. ..... . ªÂ ..................... (·Î‡ÚˆÛ / ¤ÏÂÁÍÂ) Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È ÌÂÙ¿ η٤‚ËΠ·fi ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô...... 6..

........... ∞ ‰È¿‚·ÛË ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ψڛ‰Â˜ ·›ÚÓˆ ›Ó·Î·˜ ‡ÚÁÔ˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi˜ È¿ÙÛ· ΢ÏÈfiÌÂÓ˜ Ï‚Ȥ˜ 208 µ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÛοϘ ÛÙ·ıÌfi˜ Ù·Í› Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ‰È·‚·ÙËÚ›ˆÓ ÂϤÁ¯Ô˘ ÎÏ‹ÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Â˙ÒÓ ....................... ............................................... 9. ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ........... . ..... µÚ›ÛΈ ÙË Ï¤ÍË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÊÚ¿ÛË......................... ................ ∂Λ ÚÔÛÂÁÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ªÈÎÚfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ηÚfiÙÛ· ªÂ ·˘Ùfi Ô‰ËÁԇ̠ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ¶ÏÔ›Ô Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ∂ϤÁ¯ÂÈ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì·˜ ∞ÏÏÈÒ˜ Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ ∆Ô ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ∆Ô Êˆ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁ› Ù· ÏÔ›· ∫ÔÈÌfiÌ·ÛÙ ے ·˘Ù¤˜ ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ 8........ ...............∞™∫∏™∂π™ 7. ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È ÊÙÈ¿¯Óˆ ÊÚ¿ÛÂȘ....................... ...............

........................................................ ∆∞ ∂£πª∞ ................................211 √ Ã√¡√™ 11......215 √π √π∫√°∂¡∂π∞∫∂™ °π√ƒ∆∂™ ......................................214 ∏ ∏ª∂ƒ∞ ................................................210 .........∆√ ∏ª∂ƒ√§√°π√ ...............................................212 √ ∑ø¢π∞∫√™ ∫À∫§√™ .........................212 √π Ã√¡π∫∂™ µ∞£ªπ¢∂™ ...........................219 √π ∂£¡π∫∂™ °π√ƒ∆∂™ .........................................................................................................220 – 222 209 .....217 ............................................................................................219 ∞™∫∏™∂π™ ............................................................... √ ¯ÚfiÓÔ˜ √π ∏ª∂ƒ∂™ ∆∏™ ∂µ¢√ª∞¢∞™ .....................................................................................................................213 H øƒ∞ ........................................................................................................216 √π °π√ƒ∆∂™....

∆√ ∏ª∂ƒ√§√°π√ ∆Ô ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ 1 √π ∂¶√Ã∂™ Ô ÃÂÈÌÒÓ·˜ Ë ÕÓÔÈÍË ÙÔ ∫·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ ºıÈÓfiˆÚÔ √π ª∏¡∂™ ñ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ ñ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ ñ ª¿ÚÙÈÔ˜ ñ ∞Ú›ÏÈÔ˜ ñ ª¿ÈÔ˜ ñ πÔ‡ÓÈÔ˜ ñ πÔ‡ÏÈÔ˜ ñ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ñ ™Â٤̂ÚÈÔ˜ ñ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ ñ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ ñ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 210 .

√ Ã√¡√™ ∆√ ∏ª∂ƒ√§√°π√ √ Ã√¡√™ / ∆Ô ∂∆√™ ŒÓ·˜ ÃÚfiÓÔ˜ ¤¯ÂÈ: (4) Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÔ¯¤˜ (12) ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜ (365) ÙÚÈ·ÎfiÛȘ ÂÍ‹ÓÙ· ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ 211 .

√π ∏ª∂ƒ∂™ ∆∏™ ∂µ¢√ª∞¢∞™ – √ ∑ø¢π∞∫√™ ∫À∫§√™ √È Ë̤Ú˜ ÙȘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ 1 Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· 2 ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ O ˙ˆ‰È·Îfi˜ ·ÎÏÔ˜ ∆· ˙҉ȷ √ ˙ˆ‰È·Îfi˜ ·ÎÏÔ˜ ¤¯ÂÈ (12) ‰Ò‰Âη ˙҉ȷ 212 .

1 √ Ã√¡√™ √π Ã√¡π∫∂™ µ∞£ªπ¢∂™ 2 ŒÓ·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ¤¯ÂÈ (365) ÙÚÈ·ÎfiÛȘ ÂÍ‹ÓÙ· ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ 3 ∫¿ı ÂÔ¯‹ ¤¯ÂÈ (3) ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ŒÓ·˜ Ì‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ (30) ÙÚÈ¿ÓÙ· Ë̤Ú˜ 4 ªÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ (7) ÂÙ¿ Ë̤Ú˜ ªÈ· Ë̤ڷ ¤¯ÂÈ (24) ›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ 213 .

∏ øƒ∞ ∆È ÒÚ· Â›Ó·È . 1 2 Â›Ó·È ÔÎÙÒ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È ÔÎÙÒ Î·È ÌÈÛ‹ /ÔÎÙÒÌÈÛË 5 214 3 6 Â›Ó·È ÔÎÙÒ Î·È ‰¤Î· Â›Ó·È ÂÓÓÈ¿ ·Ú¿ ›ÎÔÛÈ 4 7 Â›Ó·È ÔÎÙÒ Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ Â›Ó·È ÂÓÓÈ¿ ·Ú¿ ٤ٷÚÙÔ .

: ÌÂÙ¿ ÌÂÛËÌ‚Ú›·˜ / ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ 215 . : ÚÔ ÌÂÛËÌ‚Ú›·˜ / ÚÈÓ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì.Ì.Ì.1 2 3 4 5 6 √ Ã√¡√™ ∏ ∏ª∂ƒ∞ .

√π √π∫√°∂¡∂π∞∫∂™ °π√ƒ∆∂™ ∆· ÁÂÓ¤ıÏÈ· 1 ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ Ù· ÎÂÚ¿ÎÈ· Ë ÂÔÚÙ¿˙Ô˘Û· Ë ÙÔ‡ÚÙ· Ù· ‰ÒÚ· 2 ∏ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ 3 ∏ ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ù· ·È‰È¿ 4 ∏ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ µ·ÏÂÓÙ›ÓÔ˘ 5 Ë ÌËÙ¤Ú· ∏ Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ 216 .

1 ∆· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· 2 ∏ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ √ Ã√¡√™ √π °π√ƒ∆∂™ – ∆∞ ∂£πª∞ Ë Ê¿ÙÓË Ù· οϷÓÙ· ÙÔ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ 3 ∆· £ÂÔÊ¿ÓÈ· / Ù· ºÒÙ· √ ∞˚ – µ·Û›Ï˘ Ù· ‰ÒÚ· 4 ∆Ô ∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ / Ë ∞ÔÎÚÈ¿ Ô ÛÙ·˘Úfi˜ ÔÈ ÛÂÚ·ÓÙ›Ó˜ ÙÔ ÎÔÌÊÂÙ› / Ô ¯·ÚÙÔfiÏÂÌÔ˜ ÔÈ Ì·Ûηڿ‰Â˜ Ô Í˘ÏÔfi‰·ÚÔ˜ È¿Óˆ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi 5 ∏ ∫·ı·Ú‹ ¢Â˘Ù¤Ú· 6 ∏ ¶ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ √ ¯·ÚÙ·ÂÙfi˜ ÂÙ¿ˆ ÙÔÓ ¯·ÚÙ·ÂÙfi ÙÔ ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ÙÈÎÔ „¤Ì· / Ë ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ÙÈÎË Ê¿ÚÛ· 217 .

√π °π√ƒ∆∂™ – ∆∞ ∂£πª∞ 1 ∏ ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· 2 ∏ ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË – ∏ ™Ù·‡ÚˆÛË Ô ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜ 3 ∏ ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ – Ô ∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜ Ô ÂÈÙ¿ÊÈÔ˜ Ë ÂÎÎÏËÛ›· ∆Ô ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ – ∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË 4 ÔÈ Ï·Ì¿‰Â˜ ÔÈ Î·Ì¿Ó˜ ∏ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· 5 ÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ì ٷ ·Û¯·ÏÈÓ¿ ·‚Á¿ Ë ÛÔ‡‚Ï· ÙÛÔ˘ÁÎÚ›˙ˆ Ù· ·‚Á¿ 218 ÛÔ˘‚Ï›˙ˆ ÙÔ ·ÚÓ› ÙÔ ·ÚÓ› ÙÔ˘ ¶¿Û¯· .

1 ∏ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ 2 √ ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ – Ë ∫Ô›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ √ Ã√¡√™ √π °π√ƒ∆∂™ – ∆∞ ∂£πª∞ ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ √È ÂıÓÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ 3 ∏ 25Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 1821 Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ 4 ∏ 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙÔ˘ «√Ãπ» Ë Ì·ıËÙÈ΋ ·Ú¤Ï·ÛË 5 Ë ÛËÌ·›· 6 Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ·Ú¤Ï·ÛË Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Ì¿ÓÙ· 219 .

.... ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ......... Ù· ‰ÒÚ·....... Ô ÃÂÈÌÒÓ·˜................... Ô ª¿ÚÙÈÔ˜... ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·) Ô ÙÚ›ÙÔ˜ Ì‹Ó·˜ Á) Ô ¤ÌÙÔ˜ Ì‹Ó·˜ ‚) Ô ¤ÎÙÔ˜ Ì‹Ó·˜ ‰) Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ Ì‹Ó·˜ 5...................... 220 ·) ‰¤Î· Ë ÒÚ· ÙÔ Úˆ› Á) ‰¤Î· Ë ÒÚ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‚) ‰¤Î· Ë ÒÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰) ÚÈÓ ·fi ÙȘ ‰¤Î· Ë ÒÚ· ÙÔ Úˆ› . Ë ÙÔ‡ÚÙ·................... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÚ¿ÛË........... ·) ÔÎÙÒ Î·È Â›ÎÔÛÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Á) ÂÓÓÈ¿ ·Ú¿ ›ÎÔÛÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‚) ÔÎÙÒ ·Ú¿ ›ÎÔÛÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰) ÂÓÓÈ¿ Î·È Â›ÎÔÛÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 4.......... ÙfiÙ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÒÚ· Â›Ó·È . ʤÙÔ˜...................... ™ÙȘ 6 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì . √ ∞Ú›ÏÈÔ˜ Â›Ó·È ..... ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ˆ ÙË Ï¤ÍË Ô˘ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ 1......... Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË........ Ô ÂÈÙ¿ÊÈÔ˜.................. Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· 10.... Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ· 6.................. Ë ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿......... ŸÙ·Ó ϤÌ ¤Ú˘ÛÈ ÂÓÓÔԇ̠.................... ÙÔ Î·ÚÓ·‚¿ÏÈ.......... Ë ÕÓÔÈÍË........................ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ 2....... ÙÔ Úˆ› 2...... ÙÔ ¤ÙÔ˜................ Ô ∞˚-µ·Û›Ï˘ 7............................ Ô ÛÙ·˘Úfi˜ 5...... Ô ∞Ú›ÏÈÔ˜................................... Ù· ÎÂÚ¿ÎÈ·........ ŸÙ·Ó ·Îԇ̠fiÙÈ Ë ÒÚ· Â›Ó·È Â›ÎÔÛÈ Î·È Û·Ú¿ÓÙ·........... ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ........ ...................................... ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘................ ÙÔ ºıÈÓfiˆÚÔ.. ÙfiÙ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ........................Ì..... ÙÔ ·ÚfiÓ............................... Ë ∫˘Úȷ΋............ ŸÙ·Ó ‰È·‚¿˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÒÚ· Â›Ó·È 10:00 ........................................... Ù· ‰ÒÚ·..................................................... Ô Ì‹Ó·˜..... 1... Ë ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿.............. ·) ϤÌ ٷ οϷÓÙ· Á) οÓÔ˘Ì ·Ú¤Ï·ÛË ‚) ÛÔ˘‚Ï›˙Ô˘Ì ÙÔ ·ÚÓ› ‰) ÂÙ¿Ì ÙÔÓ ¯·ÚÙ·ÂÙfi 2...... Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÂÔÚÙ‹............ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·......... ·) ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ Á) ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ‚) ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ‰) ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì¤Ú· 3................................. ÙÔ ‚Ú¿‰˘.................. ·) ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Á) Ù· ºÒÙ· ‚) ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ µ·ÏÂÓÙ›ÓÔ˘ ‰) ÙËÓ ∫·ı·Ú‹ ¢Â˘Ù¤Ú· 6......... Ô ∆·‡ÚÔ˜...... ÚÔ¯Ù¤˜ 9.............. Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ Á¿ÌÔ˘...... Ô §¤ˆÓ 4............... ÙÔ ∫·ÏÔη›ÚÈ 8.................∞™∫∏™∂π™ 1............ ÔÈ ¢›‰˘ÌÔÈ.. Ô π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜........................ ¤Ú˘ÛÈ........... ∆Ô ¶¿Û¯· .................. ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3..............

.................................... 8......................................................................................................................... 3............................3.................................... §¤ˆ Î·È Áڿʈ ÙËÓ ÒÚ·........... 6.................... ............................................................. ...................................... ......................................................... .............................................. 4......................... √ Ã√¡√™ ∞™∫∏™∂π™ 1................................................................... ...................................... 221 .. ................ 5...................................................... ......................... 7...................... . 2....................................... 9.......................................... .....................................

. . ..... ..... ŒÓ· ˙Ò‰ÈÔ. ............. 7............................... ......... °ÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÛÙȘ 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. 6...... . ÚfiÂÚÛÈ............ 3........ ... ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·Óı›˙Ô˘Ó Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 5................. .... .......... §‡Óˆ ÙËÓ ∞ÎÚÔÛÙȯ›‰· 1...... ....... µ¿˙ˆ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÙ‹ÏË ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ.............. ... ∂›Ó·È Ô 10Ô˜ Ì‹Ó·˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 8... ........ .......................... ................................. ..... . ............. ÚÔ¯Ù¤˜...... .... 7........ ʤÙÔ˜.. ¶·ÚÂÏıfiÓ....... ................................... ÓÙ˘ÓfiÌ·ÛÙ ̷Ûηڿ‰Â˜. Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ Ì‹Ó·˜.... 6... .. ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.. 3... 5.. ............ ·ÚfiÓ Î·È ... ·‡ÚÈÔ.. ¯Ù˜.. 8................... .. .. .∞™∫∏™∂π™ 4............ 4.... 2. .......... .......... . ÌÂı·‡ÚÈÔ..... ¤Ú˘ÛÈ........... .... .. Û‹ÌÂÚ·.... ........... ....... ... 1.......... ·˘Ùfi˜ Ô Ì‹Ó·˜ ·ÚÂÏıfiÓ 222 ·ÚfiÓ Ì¤ÏÏÔÓ . ....... .... ... 2............. ... ... .......... 4............ ∆ËÓ ..... ........ .. .. 5...... ........ ......... .. ...... ...... ∆¤ÙÔÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Â›Ó·È Ë 25Ë ª·ÚÙ›Ô˘............ ....... . Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì‹Ó·˜............... ¶·›ÚÓÔ˘Ì ÔÏÏ¿ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·..

........ ....225 ∆π ∫∞πƒ√ ∫∞¡∂π........................................................√ ∫§πª∞∆√§√°π∫√™ Ã∞ƒ∆∏™ .....................................226 .....................................227 ∏ ¶ƒ√°¡ø™∏ ∆√À ∫∞πƒ√À ......................................230 – 232 ∆√ ∫§πª∞ – √ ∫∞πƒ√™ 12.................................224 .......229 ∞™∫∏™∂π™ ............................ ∆Ô Îϛ̷ – Ô Î·ÈÚfi˜ 223 ...........228............

√ ∫§πª∞∆√§√°π∫√™ Ã∞ƒ∆∏™ √ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ 1 ÔÏÈÎfi Îϛ̷ : ¿Ú· Ôχ ÎÚ‡Ô. ‰ÚÔÛÈ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ̤ÙÚȘ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô IÛËÌÂÚÈÓfi˜ 224 . Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ËÂÈÚˆÙÈÎfi Îϛ̷ : ÎÚ‡Ô ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ˙¤ÛÙË ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ̤ÙÚȘ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ‡ÎÚ·ÙÔ Îϛ̷ : ˙¤ÛÙË ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·.

Ôχ „ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÙÚÔÈÎfi Îϛ̷ : ˙¤ÛÙË Î·È ˘ÁÚ·Û›· ÈÛËÌÂÚÈÓfi Îϛ̷ : ˙¤ÛÙË Î·È Ï›Á˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Ô ÓfiÙÈÔ˜ fiÏÔ˜ / Ë ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ Ô ˆÎ·Ófi˜ 225 . ̤ÙÚȘ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ∆√ ∫§πª∞ – √ ∫∞πƒ√™ √ ∫§πª∞∆√§√°π∫√™ Ã∞ƒ∆∏™ Îϛ̷ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘ : Ôχ ˙¤ÛÙË ¯ˆÚ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜.Ô ‚fiÚÂÈÔ˜ fiÏÔ˜ / Ë ∞ÚÎÙÈ΋ ÔÈ ‹ÂÈÚÔÈ ˆÎ¿ÓÈÔ Îϛ̷ ÔÏϤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜.

∆π ∫∞πƒ√ ∫∞¡∂π. 1 ∆Ô ÎÚ‡Ô 2 ∏ ˙¤ÛÙË 3 ∆Ô ¯ÈfiÓÈ 4 ∏ ·ÁˆÓÈ¿ 5 √ η‡ÛˆÓ·˜ 6 ∏ ‰ÚÔÛÈ¿ 7 ∏ Û˘ÓÓÂÊÈ¿ 8 ∏ „ȯ¿Ï· ÙÔ ¯ÈfiÓÈ Ë ·ÁˆÓÈ¿ ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ Ë „ȯ¿Ï· 226 .

1 ∏ ‚ÚÔ¯‹ Ë ‚ÚÔ¯‹ 3 2 Ë ·ÛÙÚ·‹ Ë ÔÌڤϷ 4 ∏ ‚ÚÔÓÙ‹ ∏ ·ÛÙÚ·‹ √ ÎÂÚ·˘Ófi˜ Ë ‚ÚÔÓÙ‹ 5 Ô ÎÂÚ·˘Ófi˜ 6 ∏ ˘ÁÚ·Û›· Ë ˘ÁÚ·Û›· 7 ∏ ηÏÔηÈÚ›· ∆√ ∫§πª∞ – √ ∫∞πƒ√™ ∆π ∫∞πƒ√ ∫∞¡∂π. ∏ Ïȷο‰· Ô ‹ÏÈÔ˜ 8 ∏ ηÎÔηÈÚ›· 227 .

∏ ¶ƒ√°¡ø™∏ ∆√À ∫∞πƒ√À 1 ∏ ∂ıÓÈ΋ ªÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋ ÀËÚÂÛ›· – Ë ∂.À. 2 ∆Ô ‰ÂÏÙ›Ô ÚfiÁÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ / ÙÔ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ë ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜ Ô ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ 3 5 √ ·›ıÚÈÔ˜ ηÈÚfi˜ √ ‚ÚÔ¯ÂÚfi˜ ηÈÚfi˜ 4 6 √ ¿ÛÙ·ÙÔ˜ ηÈÚfi˜ ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ë ¯·ÌËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Ë „ËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 16 ̤¯ÚÈ 25 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ 228 .ª.

1 3 5 √È ·Ú·È¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ / Ù· ·Ú·È¿ Û‡ÓÓÂÊ· √È ·ÛıÂÓ›˜ ¿ÓÂÌÔÈ ∏ Ù·Ú·Á̤ÓË ı¿Ï·ÛÛ· Ë ı·Ï·ÛÛÔÙ·Ú·¯‹ 2 4 6 √È ˘ÎÓ¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ / Ù· ˘ÎÓ¿ Û‡ÓÓÂÊ· ∆√ ∫§πª∞ – √ ∫∞πƒ√™ ∏ ¶ƒ√°¡ø™∏ ∆√À ∫∞πƒ√À √È ÈÛ¯˘ÚÔ› ¿ÓÂÌÔÈ ∏ ÙÚÈ΢ÌÈ҉˘ / Ë ÙÚÈ΢ÌÈṲ̂ÓË ı¿Ï·ÛÛ· Ë ÙÚÈÎ˘Ì›· Ù· ·̷ٷ 229 .

.............................. ∆ÚÔÈÎfi ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ...................................... ·) ¤¯ÂÈ Ïȷο‰· ‚) ¤¯ÂÈ Û˘ÓÓÂÊÈ¿ Á) ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔÙ Ïȷο‰· Î·È ¿ÏÏÔÙÂ Û˘ÓÓÂÊÈ¿ 4........... ... Î·È ÙȘ ‚................ ......................................................... √ ηÈÚfi˜ Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ .................................... ŸÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÌÈÎÚ‹ Î·È ¤‚Ú¯ ÊÔ‚fiÌÔ˘Ó Ôχ ÙȘ ·. ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ ˆÚ·›· Ï.............. ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡..................∞™∫∏™∂π™ 1.... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÚ¿ÛË............ -∏ ̤ڷ Â›Ó·È ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙË........................ οÓÂÈ ............... ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û˘¯Ó¿ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 40Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘.......................................................... ŒÍˆ ¤¯ÂÈ Ôχ ÎÚ‡Ô. ∂‡ÎÚ·ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ................ √È ¿ÓÂÌÔÈ Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚÔ› ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ................................................. -¡· ÓÙ˘ı›˜ ηϿ. ·) ¤¯ÂÈ Û˘ÓÓÂÊÈ¿ ‚) ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈ¿ Á) ¤¯ÂÈ ‹ÏÈÔ 3........................ √ ηÈÚfi˜ Â›Ó·È ¿ÛÙ·ÙÔ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ............. 1................................................................... ∏ÂÈÚˆÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ...................................... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó............. ·) ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ‚) ¤¯ÂÈ ÎÚ‡Ô˘˜ ¯ÂÈÌÒÓ˜ Á) ¤¯ÂÈ ˙¤ÛÙË Î·È Ï›Á˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ˙ÂÛÙ¿ ηÏÔη›ÚÈ· 2....................................................................................... ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ........... ·) Â›Ó·È ‹ÚÂÌË ‚) ¤¯ÂÈ Ï›ÁÔ Î‡Ì· Á) ¤¯ÂÈ ¿Ú· Ôχ ·̷ 2......................... 2............ ·‡ÚÈÔ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ‚ÚÔ¯ÂÚfi˜ Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û’ fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ¯·ÌËÏ‹............ Ô˘ Â›Ó·È Îڛ̷ Ó· ÌËÓ ¿Ì ÂΉÚÔÌ‹! 4...... ·) Â›Ó·È Ôχ ‚) ‰Â Ê˘Û¿ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ› Á) ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ‰˘Ó·ÙÔ› Ô‡Ù ·ÛıÂÓ›˜ 7........................................................................ Î·È ÎÚ˘‚fiÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÌÔ˘................................................... ·) ÙÔ Îϛ̷ Ì ̤ÙÚȘ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ‚) ÙÔ Îϛ̷ Ì ˙¤ÛÙË Á) ÙÔ ÎÚ‡Ô Îϛ̷ Î·È ˘ÁÚ·Û›· 6............ ·) ̤ÙÚȘ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ‚) Ôχ „ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Á) ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ 5.......... 230 ....................... 1.... ∏ ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È ÙÚÈ΢ÌÈ҉˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ .................................................................. ·ÏÏÈÒ˜ ı· ·ÁÒÛÂȘ................ 3......................................................................................................................... ∆fiÙ ϤÌ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î........................................................... ..... 5...............

............. 231 ........ . Ù·Ú·Á̤ÓË....................... ............... 08:00 ÂΉfiıËΠÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ................................................................... ¶ÚfiÁÓˆÛ˘ ∫·ÈÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋: °È· Û‹ÌÂÚ· ∆Ú›ÙË.............................................................. Î·È ÌÔÚ› ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ! 3................................................................................ √È ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ›ÛÙ¢·Ó ˆ˜... ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ∆√ ∫§πª∞ – √ ∫∞πƒ√™ ∞™∫∏™∂π™ ∞fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ .... ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ı· Î˘Ì·Óı› .................... ¿ÓÂÌÔÈ................................. ................................................................. ı· ¤¯ÂÈ Û.......... 7........ ÚԂϤÂÙ·È ................... fiÙ·Ó Ô ıÂfi˜ ¢›·˜ ı‡ÌˆÓÂ................................. ...... ÒÚ·......................................................................... ÌfiÓÔ „.........................¡ÈÒıˆ Ó· ÎÔÏÏ¿ÂÈ fiÏÔ ÌÔ˘ ÙÔ ÛÒÌ·! 9.................... ¶¿Ú fï˜ ηÌÈ¿ ÔÌڤϷ ÁÈ· ηÏfi Î·È ÁÈ· ηÎfi! 8..................... √È .................................................................................................. ........... ¶ÂÚÈÁڿʈ Ò˜ Â›Ó·È Ô Î·ÈÚfi˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÌÔ˘ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË .......................................... ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· .. ‚·ıÌÔ‡˜................................................................................................................∫Ô›Ù· ¤Íˆ.................. ¿ÛÙ·ÙÔ˜.. ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο... 4............................................. ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋.......................................... -∆· ηÏÔη›ÚÈ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¤¯ÂÈ ÔÏÏ‹ ˘............................................ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ............. ηÈÚfi˜ Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ .......................... ¤ÚȯÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‚ÚÔ¯‹ Î·È Î........................................................................... .......................................... ............................. ......... 10................................................................................................................................................................................................................................................ ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÚfiÁÓˆÛ˘ ηÈÚÔ‡........................................................................................................................................................................................................... ÂÙ¿ ̤¯ÚÈ ‰Ò‰Âη ........................................................................... ¢ÂÏÙ›Ô....... ∏ ......... -¢ÂÓ ‚Ú¤¯ÂÈ. ·fi.................................. ∞‡ÚÈÔ ‰Â ı· ¤¯ÂÈ ‹ÏÈÔ............................................. .................................. ∫ÂÏÛ›Ô˘................... ÀËÚÂÛ›· Û‹ÌÂÚ· ∆Ú›ÙË Î·È .............................................. ÓÂÊÒÛÂȘ.............6.................................. ¯................................................................ ı· Ó¤Ô˘Ó ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È Ë ı¿Ï·ÛÛ· ı· Â›Ó·È .............. ! ™Â Ï›ÁÔ ı· ÙÔ ÛÙÚÒÛÂÈ Î·È ı· ‚Áԇ̠ӷ ·›ÍÔ˘Ì ¯ÈÔÓÔfiÏÂÌÔ............................................ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ...........................

................................ §‡Óˆ ÙËÓ ∞ÎÚÔÛÙȯ›‰· 1.. ............ ..................... .. 1.......... ............. 3..................... ŸÙ·Ó ¤¯ÂÈ ‹ÏÈÔ. ∫Ú‡‚Ô˘Ó ÙÔÓ ‹ÏÈÔ 5... ∆Ô ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ù˘ Ïȷο‰·˜ 6............ ... ............. ............. ÙfiÙÂ Ô Î·ÈÚfi˜ Â›Ó·È ......... ................... ....................................... 3..................... ................... 4.......... ........................... ............ .... ... ......................... .... .. 232 ..................... ..... 4............... ................. 5.. ........ ....... ........................................... .. .. 6............. ........... ∆Ô ÙÚÔÈÎfi Îϛ̷ ¤¯ÂÈ ˙¤ÛÙË Î·È .............. .∞™∫∏™∂π™ 5................. ∆Ô ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ù˘ ˙¤ÛÙ˘ 2..... ªÂÏÂÙÒ ÙÔ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎfi ¯¿ÚÙË Î·È Áڿʈ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÚfiÁÓˆÛ˘ ηÈÚÔ‡.. .. 8.... .......... ......... 7.................. ................ .. ........ ...... . .. 2.. ÕÏÏÔÙÂ Â›Ó·È ˘ÎÓ¤˜ Î·È ¿ÏÏÔÙ ·Ú·È¤˜ 7................ ..................... ........ . ........... .................. ŒÙÛÈ Ï¤ÁÂÙ·È ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Ì¤ÙÚȘ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ 6... . .............. ......... ... ...... .................. ∞ÏÏÈÒ˜ Ô ‚fiÚÂÈÔ˜ fiÏÔ˜ 8. .........

....238 ∏ ∆∞•∏ ..........................................................................................∆√ ™Ã√§∂π√ ................................................................................................................236 ∏ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ 13.....248 -252 233 ............................................ ∏ ¶ƒø∆√µ∞£ªπ∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ .........................................................240 √π ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ™∆∏¡ ∆∞•∏ ...................................................................................237 ∏ ∆ƒπ∆√µ∞£ªπ∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ .....................................247 ∞™∫∏™∂π™ ................................................................................242 ..241 ∆∞ ª∞£∏ª∞∆∞ .....................234 – 235 ∏ ¶ƒ√™Ã√§π∫∏....................246 ™Ã∂∆π∫∂™ ∂∫ºƒ∞™∂π™ .................... ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ∏ ¢∂À∆∂ƒ√µ∞£ªπ∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ ......................................

∆√ ™Ã√§∂π√ ∆Ô Û¯ÔÏÂ›Ô 1 ÔÈ Ù¿ÍÂȘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô ÂÚ›‚ÔÏÔ˜ 234 .

ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ ÔÈ Ù¿ÍÂȘ ∏ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ ∆√ ™Ã√§∂π√ ÙÔ Á‹Â‰Ô Ì¿ÛÎÂÙ ÔÈ ÎÂÚΛ‰Â˜ Ë Ì·ÛΤٷ ÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ / Ë ·˘Ï‹ 235 .

∏ ¶ƒ√™Ã√§π∫∏ – ∏ ¶ƒø∆√µ∞£ªπ∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ ∆Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô 1 Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ 2 Ù· Ó‹È· ∆Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô : 6 – 11 ¯ÚÔÓÒÓ Ô ›Ó·Î·˜ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ ‚¿ıÚÔ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· 236 Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ë ¤‰Ú· .

(∆¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈÔ) : 15 – 18 ¯ÚÔÓÒÓ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ 237 .∂.∂.∆Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ : 12 – 15 ¯ÚÔÓÒÓ 1 Ô Ì·ıËÙ‹˜ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ 2 Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∆Ô §‡ÎÂÈÔ : 15 – 18 ¯ÚÔÓÒÓ Ë Ì·ıËÙ‹˜ Ï˘Î›Ԣ 3 ∏ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ ∏ ¢∂À∆∂ƒ√µ∞£ªπ∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· Ï˘Î›Ԣ ∆Ô ∆.

∏ ∆ƒπ∆√µ∞£ªπ∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ ∆Ô ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ 1 Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ 2 ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ∆Ô ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ – √È ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ™¯ÔϤ˜ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ (Ë È·ÙÚÈ΋ Û¯ÔÏ‹) Ô ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ (Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û¯ÔÏ‹) Ë ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ (Ë ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ Û¯ÔÏ‹) Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ (Ë ·È‰·ÁˆÁÈ΋ Û¯ÔÏ‹) 238 Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ (Ë ÓÔÌÈ΋ Û¯ÔÏ‹) Ô Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ (Ë Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹) .

1

∆Ô ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô – √È ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜

Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜
(Ë Û¯ÔÏ‹ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ)

2

∏ ∂∫¶∞π¢∂À™∏

∏ ∆ƒπ∆√µ∞£ªπ∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∏

Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜
(Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Û¯ÔÏ‹)

∆Ô ∆∂π (∆¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì·)

Ô ÁÚ·Ê›ÛÙ·˜
(Û¯ÔÏ‹ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ)

Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙÚÈ·
(Û¯ÔÏ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜)
239

∏ ∆∞•∏
1

Ô ¯¿ÚÙ˘

Ô ›Ó·Î·˜

Ë ˘‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú·

Ë ¤‰Ú·
Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË

Ù· ıÚ·Ó›·

ÔÈ Î·Ú¤ÎϘ

∆Ô £Ú·Ó›Ô

2

Ù· ‚È‚Ï›·
Ô ¯¿Ú·Î·˜
ÙÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ

Ô ÁÓÒÌÔÓ·˜

Ô ÛÙ˘Ïfi˜

Ë ÙÛ¿ÓÙ·

Ë Î·ÛÂÙ›Ó·
Ô ‰È·‚‹Ù˘
240

ÙÔ ÌÔχ‚È
Ë Í‡ÛÙÚ·
Ë ÁfiÌ· / Ë ÁÔÌÔÏ¿ÛÙȯ·

∏ ∂∫¶∞π¢∂À™∏

√π ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ™∆∏¡ ∆∞•∏
1

∏ ‰È‰·Ûηϛ·

οӈ ›ڷ̷

·Ú·‰›‰ˆ ÙÔ Ì¿ıËÌ· / ‰È‰¿ÛΈ
3

∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË

4

·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙÔ Ì¿ıËÌ· /
ÎÚ·ÙÒ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ
5

∆Ô ‰È·ÁÒÓÈÛÌ·

∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË

·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ˆ ÂÚÁ·Û›·
6

Ù· ÛÙÔȯ›·
Ì·ıËÙ‹

√È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ

Ô ÂÈÙËÚËÙ‹˜

Áڿʈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ

Ë ÎfiÏÏ·
7

∆Ô ›ڷ̷

2

∏ ‰ÈfiÚıˆÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜

8

√ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÚÔfi‰Ô˘
ÔÈ ‚·ıÌÔ›

Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·
Ô ‚·ıÌfi˜
241

∆∞ ª∞£∏ª∞∆∞

∆· ª·ıËÌ·ÙÈο
1

√È ∞ÚÈıÌËÙÈΤ˜ ¶Ú¿ÍÂȘ

Ë ÚfiÛıÂÛË

2

∆· ∫Ï¿ÛÌ·Ù· / ∆· ¶ÔÛÔÛÙ¿

Û˘Ó
ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ
ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ·
Ë ‰È·ÊÔÚ¿

Ô ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜
Â›
Ë ·Ê·›ÚÂÛË
ÌÂÈÔÓ / ÏËÓ
Ë ‰È·›ÚÂÛË
‰È¿

›ÛÔÓ
ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ

Ô ·ÚÈıÌËÙ‹˜
Ô ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜

ÙÔȘ ÂηÙfi

∏ °ÂˆÌÂÙÚ›·
3

∆· ™ÙÂÚ¿ ™ÒÌ·Ù·
Ë ¤‰Ú·
Ë ˘Ú·Ì›‰·

Ô Î‡‚Ô˜
Ë ·ÎÌ‹

4

∆· °ÂˆÌÂÙÚÈο ™¯‹Ì·Ù·

Ë ·ÎÙ›Ó·
Ë ‰È·ÁÒÓÈÔ˜
Ë ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜
ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ
Ë ÁˆÓ›·
Ô Î‡ÎÏÔ˜
ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ

Ë ÛÊ·›Ú·
Ë ÎÔÚ˘Ê‹
Ë ÏÂ˘Ú¿

Ô ÎÒÓÔ˜
242

ÙÔ ‡„Ô˜

ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ

Ô Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ˜

Ë ‚¿ÛË

∏ ÃËÌ›·

1

Ë ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË

ÙÔ ¿ÙÔÌÔ

ÙÔ ÓÂÙÚfiÓÈÔ

ÙÔ ÚˆÙfiÓÈÔ
ÙÔ ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ
Ô ˘Ú‹Ó·˜
ÙÔ ÌfiÚÈÔ
ÓÂÚÔ‡

Ô ¯ËÌÈÎfi˜

Ô ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi˜ ۈϋӷ˜

∏ ∂∫¶∞π¢∂À™∏

∆∞ ª∞£∏ª∞∆∞

ÙÔ ¯ËÌÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ

∏ º˘ÛÈ΋

2

ÔÈ fiÏÔÈ
Ô ∏ÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜
Ô ª·ÁÓËÙÈÛÌfi˜
Ô Ï·ÌÙ‹Ú·˜
Ë Ì·Ù·Ú›·

Ô Ì·ÁÓ‹Ù˘
Ë ¤ÏÍË

Ù· ËÏÂÎÙÚfi‰È·

Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·
Ù˘ ›Úȉ·˜

Ë √ÙÈ΋
ÙÔ ·¤ÚÈÔ
Ô ‚Ú·ÛÌfi˜
Ë ÊˆÙÈ¿

Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ‹¯Ô˘
ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ

Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·

ÙÔ Ú›ÛÌ·

Ë £ÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈ΋

Ë ·Ú·ÁˆÁ‹
‹¯Ô˘
Ù· ˯ËÙÈο ·̷ٷ
Ë ∞ÎÔ˘ÛÙÈ΋
243

∆∞ ª∞£∏ª∞∆∞

∏ µÈÔÏÔÁ›·

1

ÙÔ Î˘ÙÙ·ÚÈÎfi ÙÔ›¯ˆÌ·

ÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ

ÙÔ Î˘ÙÙ·ÚfiÏ·ÛÌ·

ÙÔ ¤Ì‚Ú˘Ô

ÙÔ ˆ¿ÚÈÔ

Ë Á˘Ó·›Î·

ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ
Ô ˘Ú‹Ó·˜

Ô ¿Ó‰Ú·˜
ÙÔ ÛÂÚÌ·ÙÔ˙ˆ¿ÚÈÔ

∆· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈο

2

∆Ô ÈÓ¤ÏÔ
˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ

Ë ·Ï¤Ù·

ÙÔ Î·‚·Ï¤ÙÔ

ۯ‰ȿ˙ˆ
Ô ËÏfi˜
244

Ï¿ıˆ ÙÔÓ ËÏfi
ÔÈ ÌÔÁȤ˜

∏ ÈÛÙÔÚ›·

1

Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜

Ë ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈ΋
ÁÚ·Ê‹ /
Ù· ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈο

∏ ∂∫¶∞π¢∂À™∏

∆∞ ª∞£∏ª∞∆∞

Ë ÛÊËÓÔÂȉ‹˜
ÁÚ·Ê‹
Ô µ·‚˘ÏˆÓÈ·Îfi˜
ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

Ô ∞ÈÁ˘ÙÈ·Îfi˜
ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

ÙÔ ˙ÈÁÎÔ˘Ú¿Ù
ÔÈ ˘Ú·Ì›‰Â˜
Ë ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋
ÁÚ·Ê‹
Ô Ó·fi˜
Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜
ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

Ù· ÂÚ›È·
ÙÔ ÎÈÔÓfiÎÚ·ÓÔ
Ë ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡
Ô Î›ÔÓ·˜ / Ë ÎÔÏfiÓ·

Ë ·Ú·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡
245

∆∞ ª∞£∏ª∞∆∞

∏ ÁÏÒÛÛ·
∆Ô Â˙fi ΛÌÂÓÔ

1

Ô Ù›ÙÏÔ˜
H ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÔ‡

{

Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜

, ÙÔ ÎfiÌÌ·

™‹ÌÂÚ· Ù· Ú¿Ì·Ù· ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌËÙÚfi. H ÌËÙ¤Ú·
ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÙ·Ó ·ÚÁ¿, Ë ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ· ¤ÏÂÈÂ, Û·Ô‡ÓÈ ‰ÂÓ Â›¯Â, Ë ÒÚ·
¤Ê¢ÁÂ, ÎÈ ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi˜, ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ ÂÊÙ¿, ¤ÚÂ ӷ ’Ó·È
¤ÙÔÈÌÔ˜ Ì ԉȿ ηı·Ú‹ Î·È ÙÔ ‰ÂÌ·Ù¿ÎÈ Ì ÙÔ Ê·˝ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ.
°È· ÙÔ Ê·˝ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤ÌÂÏÏÂ Î·È ÙfiÛÔØ «Ô‡ Û ͤÚÂÈ Ô ¿ÏÏÔ˜ ÙÈ
ÙÚˆ˜ Î·È ÙÈ ‰ÂÓ ÙÚˆ˜»! EΛÓÔ Ô˘ ÙÔÓ Â›ڷ˙ ‹Ù·ÓÂ Ë ԉȿ.
(...) Î·È Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘, fiÙ·Ó ¤ÏÂÁ «ı· ¤ÏıÂÙÂ
ηı·ÚÔ›», ¤ÂÛ·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ԉȿ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÔ‡...

« » Ù· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο
Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜
! ÙÔ ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi

∆Ô Ô›ËÌ·
Ô Ù›ÙÏÔ˜
H ¯ÈÔÓÈ¿

Ë ÛÙÚÔÊ‹

{

XÈfiÓÈÛ Ôχ
ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿, ÛÙ· ‰¿ÛË.
K¿Ù·ÛÚÔ ¯·Ï›
ÛΤ·Û ÙËÓ Ï¿ÛË.
XÈfiÓÈÛ Ôχ.
™ÙËÓ ¯ÈÔÓÈ¿ ÙËÓ ÙfiÛË
ÙÔ ÌÈÎÚfi Ô˘Ï›
£Â ÌÔ˘, ı· ·ÁÒÛÂÈ!

Ô ÛÙ›¯Ô˜

B·Û›Ï˘ X·ÚˆÓ›Ù˘

Ô ÔÈËÙ‹˜
246

Ø Ë ¿Óˆ
ÙÂÏ›·

... Ù· ·ÔÛȈËÙÈο

K·Ù›Ó· ¶·¿
(·fiÛ·ÛÌ· ·fi ‰È‹ÁËÌ·)

2

. Ë ÙÂÏ›·

1

3

™ËÎÒÓˆ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· / ∂ÍÂÙ¿˙ˆ

°Ú¿Êˆ ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î·

2

4

∫¿Óˆ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·

™‚‹Óˆ ÙÔÓ ›Ó·Î·

ÙÔ ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ / Ô ÛfiÁÁÔ˜

Ë ÎÈ̈ϛ·
5

™ËÎÒÓˆ äÚÈ / ∑ËÙ¿ˆ ÙÔ ÏfiÁÔ

∏ ∂∫¶∞π¢∂À™∏

™Ã∂∆π∫∂™ ∂∫ºƒ∞™∂π™

6

™¯ÔÏ¿ˆ

ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ψÊÔÚ›Ô
247

. ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘. ÙÔ ÌÔχ‚È.................... ∆Ô Î¤ÓÙÚÔ ÂÓfi˜ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ ϤÁÂÙ·È ˘Ú‹Ó·˜ 6................... Ô ÁÓÒÌÔÓ·˜ . ................ ... .. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ϤÁÂÙ·È ˘fiÏÔÈÔ 2........... Ô ÛÙ˘Ïfi˜.......... 2...∞™∫∏™∂π™ 1........................... Ô ¯¿ÚÙ˘...... ¶ÚÔÛÔ¯‹ ! ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó fiϘ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·..... ÙÔ ıÚ·Ó›Ô........ Ë ÁÔÌÔÏ¿ÛÙȯ· Ô ¯¿Ú·Î·˜........... ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ì·ıËÙ¤˜ ·fi 6 ˆ˜ 11 ¯ÚÔÓÒÓ 7.... .......... Ô ›Ó·Î·˜........ ™ § .................. .. .. Ë ÁfiÌ·.... ...... Ë ÙÛ¿ÓÙ·........... ∏ ˘Ú·Ì›‰· Î·È Ô ÎÒÓÔ˜ Â›Ó·È ÁˆÌÂÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù· 3........ Ë Î·ÛÂÙ›Ó·........ ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜ .. Ë Í‡ÛÙÚ·................................. Ë ¤‰Ú·.... Ô ‰È·‚‹Ù˘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô.. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÙÔ Ì¿ıËÌ· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ 248 . ∏ ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ Â›Ó·È ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ¯ËÌ›·˜ 5.. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ οıÂÙ·È Û ıÚ·Ó›Ô 8......... ÙÔ ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ..... ŒÓ· Ô›ËÌ· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÛÙ›¯Ô˘˜ 4............. Ë ÎÈ̈ϛ·........... ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ï¤ÁÂÙ·È ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ 4 ›Û˜ Ï¢ڤ˜ 9..... . .......... 1. ÙÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ. ∆Ô ÙÚ›ÁˆÓÔ ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ 10..... .

.. µÈÔÏÔÁ›· : Ì·ÁÓ‹Ù˘..˜ ϤÁÂÙ·È ‰È·ÊÔÚ¿ 6.... ÚfiÛıÂÛË.. ÎÒÓÔ˜. ™Ô˘‰¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¶ÔÏ...... Ì›ÔÓ. 1.ÚÂÛ.‚ÈÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙËÓ Í.. ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ 5.... °ÂˆÌÂÙÚ›· : ·ÎÙ›Ó·.ӷη ÁÚ¿ÊÔ˘Ì Ì ÙËÓ Î....Ù¯Ó. ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿.‰Â˘ÛË...ÎÏÔ Û ‰‡Ô ̤ÚË.. ˆ¿ÚÈÔ.. ¤Ì‚Ú˘Ô.... ¿ÙÔÌÔ... ‚Ú·ÛÌfi˜..Ï›·..Ù‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ Ù· ÛÙ...... ŸÙ·Ó Û¿ÂÈ Ë Ì‡ÙË ÙÔ˘ ÌÔÏ.. 2.. ¿ıÚÔÈÛÌ·.. ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi˜ ۈϋӷ˜....Ô. ·ÏÈÓ‰ÚÔ˜ 2. ∏ ‰. ÃËÌ›· : ·ÓÙ›‰Ú·ÛË.... ŸÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û‚‹ÛÔ˘Ì οÙÈ... ∆Ô Ó.¯. ™ÙÔÓ . ¶ÂÚÈ̤ÓÂÈ fiÙ ı· Á›ÓÂÈ ‰È¿ÏÂÈ. ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜.. µÚ›ÛΈ ÙË Ï¤ÍË Ô˘ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Î¿ı ̿ıËÌ· Î·È ÙË ‰È·Áڿʈ.... ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ê....... 5.. ÛÂÚÌ·ÙÔ˙ˆ¿ÚÈÔ..· ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ÚÔ·..Ô 7...ÛÙÚ·..... ÙÂÏ›·.... ª·ıËÌ·ÙÈο : ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜.Ì.Ï.. ËÏ›ÎÔ ∏ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ ∞™∫∏™∂π™ 4.. 3.....ÙÚÔ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Î. 8. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ÛÊÔ˘.... √ÚıÔÁÚ·Ê›·..º˘ÛÈ΋ : ÔÙÈ΋.˜. 4. ·ÎÏÔ˜ ª·ıËÌ·ÙÈο º˘ÛÈ΋ ÃËÌ›· µÈÔÏÔÁ›· °ÂˆÌÂÙÚ›· 4.. ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ..... ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ 3... √ °ÈÒÚÁÔ˜ Â›Ó·È Ê......Á.. ·Ê·›ÚÂÛË.....Ô Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÛÙËÓ ÂÎ.......· ÙÔ˘ ÛÙËÓ Îfi........ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.....¿Ì.......ÙËÙ. 1...È·Á. ·ÚÈıÌËÙ‹˜.Ó›ÛÌ·ÙÔ˜...... ÌfiÚÈÔ.3.· ÙÔ˘ ‰È·Á....¿ÚÈ. ˯ËÙÈÎfi ·̷.. 249 . Ì·Ù·Ú›·... ·ÙÙ·ÚÔ.. ‚¿˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ‰È¤ÁÚ·„· ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÔÌ¿‰·... ∫¿ı ̷ı..

......... ªÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙË ÁË Ì·˜.......... ..... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙËÓ ·ÎÚÔÛÙȯ›‰·......... ..... 5........................ . .... À ............ 2.... ¢È·‚¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙË Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ Ì·˜ 8...... 6........................... .... 1.. .... °Ú¿Êˆ ÙË Ï¤ÍË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÊÚ¿ÛË ªÂ ·˘Ùfi ÌÂÙÚ¿Ì ÙȘ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ŒÙÛÈ Ï¤ÁÂÙ·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘ ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ì·˜ Û ·˘Ùfi ÌÂÙ¿ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∫›ÓËÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ¿Ì ÙÔ ÏfiÁÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË ŒÙÛÈ Ï¤ÁÂÙ·È ÙÔ Û¯‹Ì· Ì ÙÚÂȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∆Ô›¯ˆÌ· Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¤Ó· ·ÙÙ·ÚÔ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ √ ·‚Ô˜. ...... .............. .................. .. ................................... ................. ....∞™∫∏™∂π™ 5.......... ........... ..... ∞ÏÏÈÒ˜ Ô ÛfiÁÁÔ˜ 7...... .......... ... ... ................... ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘ 6..... .. ... ™ ... ........ .. ∆Ô ÚÒÙÔ ÛηÏÔ¿ÙÈ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÚÈÓ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi 5.............. 1........ .... ................. ŒÙÛÈ Ï¤ÁÔÓÙ·È fiÏÔÈ fiÛÔÈ ¿Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô 4.... 8.... ... . ∆Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· Ó· Û‚‹ÓÔ˘Ì ٷ Ï¿ıË Ì·˜ 2. . . ∆Ô̤·˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ 250 . ..................... ............ ..... .. ... ... ... .. . Ë ÛÊ·›Ú· Î·È Ô ÎÒÓÔ˜ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· ÛÒÌ·Ù· ∆Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· Ó· ‚¿˙Ô˘Ì ̤۷ Ù˘ ÌÔχ‚È· Î·È ÛÙ˘ÏÔ‡˜ 6............ 3.. ....... ............ . . .... ........ 4.................. . ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË 3.................. . ... ..... 7.. ................ .......... ........... ............ .. .................... ......... ...

................ 2... .......................... ÙËÓ Í........................... ÙË Á. ¢È¿‚·Û Ôχ ηϿ ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁ›·...................................................... 1. 3..... ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ù............................ .................................... ................. .. √ °ÈÒÚÁÔ˜ οı ‚Ú¿‰˘.. 251 ........................................ ............... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó................................................ ÙÔ˘...........................7......... ›¯Â ÂÈ ˆ˜ ı· ÁÚ¿„Ô˘Ó ‰............. ...................................................................... Î·È ÙÔ ¯·.. Î·È ÙÔ Ì.................................... °ÈÒÚÁÔ................... ¢È·‚¿˙ˆ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ..... ¯... ŒÓ· ÌfiÓÔ ı· Û·˜ ˆØ ‰È·‚¿ÛÙ fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÌÔÚ›ÙÂ! ....................... ÌÔχ‚È· ...................................... Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ! ...................... ÙÂÙÚ¿‰È·............................................................ «∞‡ÚÈÔ ı· ÁÚ¿„Ô˘Ì ‰È·ÁÒÓÈÛÌ·» ›Â Ô Î·ıËÁËÙ‹˜...... Î·È ‚È.............. ÙÔÓ ÛÙ..................... ·ÏÏ¿ Î·È È......... ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È ÊÙÈ¿¯Óˆ ÊÚ¿ÛÂȘ ∞ µ οӈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÛËÎÒÓˆ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ‰ÈÔÚıÒÓˆ ÙÔ ÏfiÁÔ Û‚‹Óˆ ÙÔ Ì¿ıËÌ· οӈ ÙÔ ‰È·ÁÒÓÈÛÌ· ˙ËÙ¿ˆ ¯¤ÚÈ ÎÚ·ÙÒ ›ڷ̷ ·Ú·‰›‰ˆ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ˆ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ‰›Óˆ ÙÔÓ ›Ó·Î· ∏ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ ∞™∫∏™∂π™ 8..................È ÙÔ˘............... .................... Ì.. ÙÔ˘.............................. ÙÔ˘ Î·È Ù· Ù......... 4....... ÙÔ˘......................... ¶ÔÈ· ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ................ ∏ ÙÛ¿ÓÙ· ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË Ì ‚È‚Ï›·. ........ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.......... ™‹ÌÂÚ· Ë ÙÛ¿ÓÙ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ‚·ÚÈ¿....................... √ °ÈÒÚÁÔ˜ fï˜ ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È ηıfiÏÔ˘. ™›ÁÔ˘Ú· ı· ¿ÚÂÈ Î·Ïfi ‚......... ................... µ¿˙ÂÈ Ì¤Û· Ù· ‚.......................................................... ÁÈ·Ù› Ô Î. 9....................... ÌfiÏȘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙË ÌÂϤÙË...................... ......... Œ¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù· ‚È‚Ï›· : Ê..........................................

‹ ÛÙË ÙÛ¿ÓÙ· οÔÈÔ˘ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ Û·˜ (. Ô Î·ıËÁËÙ‹˜. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ˆ ÂÚÁ·Û›· £¤Ì·: ∏ ∆¿ÍË ÌÔ˘ ñ ·È¯Ó›‰È ÚfiÏˆÓ : ∫¿ÔÈÔ˜ ·fi Û·˜ ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ¤Ó· ·fi Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Ù¿Í˘ Û·˜. ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ. Ô ›Ó·Î·˜. ›Ó·Î·˜. ÙÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ. Ë ¤‰Ú·. 252 . Ë ÎÈ̈ϛ·. ÛÙË ÙÛ¿ÓÙ· ÙÔ˘. ÎÈ̈ϛ·.).¯. ÙÔ ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ. √ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ Û·˜ ··ÓÙ¿ ÌfiÓÔ Ì «Ó·È» ‹ «fi¯È».∞™∫∏™∂π™ 10. ÙÔ ıÚ·Ó›Ô. ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. √ ÓÈÎËÙ‹˜ ÛΤÊÙÂÙ·È ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. Ô Ì·ıËÙ‹˜. ÎÏ. ÛÙ˘Ïfi. ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙÔ Ì¿ıËÌ·. ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÁÚ¿„Ù ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ Î›ÌÂÓÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ù¿ÍË Ô˘ οÓÂÙ ̿ıËÌ·. Ë ˘‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú·. ÌÔχ‚È. ÙÔ Ì¿ıËÌ·. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ÚÔÛ·ı›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‹ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔ ÂÚÈÁÚ¿„ÂÙÂ. ÛËÎÒÓˆ ¯¤ÚÈ.

...........√π ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∂™ ................................283 ∆√ ∂ƒ°√™∆∞™π√ .....................................................284 ..........................................................296 253 ..............264 ∆∞ ∫∞§§π∆∂áπ∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ........................................................................287 ™Ã∂∆π∫∂™ ∂∫ºƒ∞™∂π™ .....................................265 – 266 ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ª√¢∞™ ..... √π ∆∂áπ∆∂™ .......................................................286 ∆∞ £∞§∞™™π¡∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ .............................267 ∆∞ ∆√Àƒπ™∆π∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ...........280 ∆∞ √π∫√¢√ªπ∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ .........................260 ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ 14...............................................................................................................268 ∆∞ ª∂∆∞º√ƒπ∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ .......273 ......277 ∆∞ ∆∂áπ∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞.........................270 ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∞™º∞§∂π∞™ ...............................................................................................................288 –289 ∞™∫∏™∂π™ ................................................................281 ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∫∞£∞ƒπ√∆∏∆∞™ .............263 ∆∞ ¢∏ª√™π√°ƒ∞ºπ∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ...........................................................................................285 ∆∞ ∞°ƒ√∆π∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ....282 ∆∞ ¶§∞¡√¢π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ................................................................................256 ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ °ƒ∞º∂π√À .....................................................................................290 .................272 ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∫∞π ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ .......................261 ∆∞ ¡√ªπ∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ..........259 ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ À°∂π∞™ ................................. ∆· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ∆∞ ∆∂á√§√°π∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ........................278 ...................................254 – 255 ∆√ °ƒ∞º∂π√ .....................................................271 ∆∞ ™∆ƒ∞∆πø∆π∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ .............................................................................269 ....257 – 258 ∆∞ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ .............................................................................................262 ∆∞ ∂∫¢√∆π∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ .............................................................

∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ √È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ 1 254 .

∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ 255 .

∆√ °ƒ∞º∂π√ Ë ÂÈÙÚ·¤˙È· ·Ú¯ÂÈÔı‹ÎË ÙÔ Ï·Ì·Ù¤Ú Ë ÌÔÏ˘‚Ôı‹ÎË 1 Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÙÔ Ê·Í Ù· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ ÊˆÙÔÙ˘ÈÎfi 2 √ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÚ·Ê›Ԣ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Ë ÔıfiÓË Ë ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Î·Ú¤ÎÏ· Ô ‰È·ÙÚËÙ‹Ú·˜ ÔÈ ÈÓ¤˙˜ Ë ÛÊÚ·Á›‰· Ô ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜ ÔÈ ‰ÈÛΤÙ˜ ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ ÛÈÓÙÈÚfiÌ Ô ¯·ÚÙÔÎfiÙ˘ ÙÔ ÛÂÏÔÙ¤È ÔÈ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ 256 .

1 √ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹˜ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ √ ‰È·ÊËÌÈÛÙ‹˜ 2 Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ °ƒ∞º∂π√À Ë Ì·Î¤Ù· 3 √ ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜ ∫˘Ú›Â˜ Î·È ∫‡ÚÈÔÈ ∫·ÏËÛ¤Ú· ! ∏ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÚÈ· 4 words and pictures ϤÍÂȘ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ ÏÂÍÈÎfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô 5 ∏ ÙËÏÂʈӋÙÚÈ· 6 √ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· 257 .

∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ °ƒ∞º∂π√À 1 √ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ 2 √ ÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË Ë ·ÚÈıÌÔÌ˯·Ó‹ 3 ∏ ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ¿ÊÔ˜ 4 ∏ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ë ÁÚ·ÊÔÌ˯·Ó‹ 258 ÙÔ ÌÏÔÎ .

1 ∏ ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ 2 ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù· Ó‹È· 3 √ ηıËÁËÙ‹˜ ∏ ‰·ÛοϷ ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∆∞ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ 4 √ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ 259 .

∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ À°∂π∞™ √ ÁÈ·ÙÚfi˜ 1 2 ∏ Ì·›· ÙÔ ÛÙËıÔÛÎfiÈÔ Ô ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ / Ô ·ÛıÂÓ‹˜ 3 √ ÓÔÛÔÎfiÌÔ˜ / Ô ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ 4 ∏ ÓÔÛÔÎfiÌ· / Ë ÓÔÛËχÙÚÈ· Ô ÔÚfi˜ ÙÔ ÊÔÚÂ›Ô 5 √ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ Ô ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ 6 √ ÎÙËÓ›·ÙÚÔ˜ ÙÔ ˙ÒÔ 260 .

√ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ 1 Ù· Û¯¤‰È· Ô ÁÓÒÌÔÓ·˜ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÙ‹ÚÈÔ 2 √ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ Ô ¯¿Ú·Î·˜ ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∆∞ ∆∂á√§√°π∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ Ë Ì·Î¤Ù· √ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ Ô ÂÚÁÔ‰ËÁfi˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ ÎÔÌÚÂÛ¤Ú 261 .

∆∞ ¡√ªπ∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ 1 √ ‰ÈηÛÙ‹˜ 2 √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ √ ‰ÈηÛÙ‹˜ 3 Ô Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ 4 Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ √ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ √ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ 262 Ô ˆÏËÙ‹˜ ÔÈ ˘ÔÁڷʤ˜ Ô ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ .

1 √ ÂΉfiÙ˘ 2 √ ÁÚ·Ê›ÛÙ·˜ 3 √ Ù˘ÔÁÚ¿ÊÔ˜ 4 √ ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∆∞ ∂∫¢√∆π∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ÙÔ ‰ÈÔÚıˆÌ¤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ Ù· Ï¿ıË Ù· ¤ÓÙ˘· 263 .

∆∞ ¢∏ª√™π√°ƒ∞ºπ∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ™ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· 1 ÔÈ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔÈ / ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Ô ÂΉfiÙ˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ™ÙËÓ ∆ËÏÂfiÚ·ÛË 2 ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Ô ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ 3 Ô ÚÔ‚ÔϤ·˜ ÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô 4 ÙÔ Èο Ë Î¿ÌÂÚ· Ô ÚÂfiÚÙÂÚ ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Ô Î¿ÌÂÚ·-Ì·Ó / Ô ÂÈÎÔÓÔÏ‹Ù˘ ™ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Ù· ·ÎÔ˘ÛÙÈο Ô Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ / Ô ÂÎʈÓËÙ‹˜ Ô Ë¯ÔÏ‹Ù˘ Ë ÎÔÓÛfiÏ· ‹¯Ô˘ 264 .

√ ÁχÙ˘ 1 ÙÔ ÁÏ˘Ùfi ÙÔ ÛÊ˘Ú› Ë ÛÌ›ÏË √ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ 3 ÙÔ ‰ÔÍ¿ÚÈ ÙÔ ‚ÈÔÏ› 5 ÙÔ ÈÓ¤ÏÔ Ë ·Ï¤Ù· 4 ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ Î·‚·Ï¤ÙÔ √ Û˘Óı¤Ù˘ ÙÔ ·Ó·ÏfiÁÈÔ Ë ·ÚÙÈÙÔ‡Ú· √ Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Ë Ì·ÁΤٷ √ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ 2 ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∆∞ ∫∞§§π∆∂áπ∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ÙÔ È¿ÓÔ 6 ∏ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Ë ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ 265 .

∆∞ ∫∞§§π∆∂áπ∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ 1 √ ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜ – Ë ¯ÔÚ‡ÙÚÈ· 2 ∏ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ë ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ 3 √ ËıÔÔÈfi˜ 4 √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ô ÚÔ‚ÔϤ·˜ Ë ÎϷΤٷ 5 √ ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù· ÛÎËÓÈο 266 6 √ ‰È·ÎÔÛÌËÙ‹˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Ë Ù·ÂÙÛ·Ú›· Ë ÛοϷ .

1 ∏ Â›‰ÂÈÍË Ìfi‰·˜ Ù· ʈÙÔÌÔÓ٤Ϸ / Ù· Ì·ÓÂÎ¤Ó 2 √ ۯ‰ȷÛÙ‹˜ ÚÔ‡¯ˆÓ / Ô ÌÔÓÙÂÏ›ÛÙ ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ª√¢∞™ Ë ·Û·Ú¤Ï· 3 Ô ÛÙ˘Ï›ÛÙ·˜ Ù· Û¯¤‰È· Ù· ʈÙÔÌÔÓ٤Ϸ 267 .

∆∞ ∆√Àƒπ™∆π∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ 1 √ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ 2 ∏ ÍÂÓ·Áfi˜ ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 3 √ ı˘ÚˆÚfi˜ 4 √ ÚÂÛ„ÈÔÓ›ÛÙ 6 ∏ η̷ÚȤڷ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ 5 √ ÁÎÚÔ˘Ì ÙÔ ÊÙÂÚfi ÔÈ ‚·Ï›ÙÛ˜ 268 Ë ԉȿ .

1 3 5 √ Ù·ÍÈÙ˙‹˜ / Ô Ô‰ËÁfi˜ Ù·Í› √ ÊÔÚÙËÁ·Ù˙‹˜ √ ·¯ıÔÊfiÚÔ˜ ÔÈ ·ÔÛ΢¤˜ ÙÔ Î·ÚfiÙÛÈ 2 4 6 √ Ô‰ËÁfi˜ ψÊÔÚ›Ԣ ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∆∞ ª∂∆∞º√ƒπ∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ √ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤·˜ √ Ô‰ËÁfi˜ ÙÚ¤ÓÔ˘ / Ô Ì˯·ÓÔ‰ËÁfi˜ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ 269 .

∆∞ ª∂∆∞º√ƒπ∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ™ÙÔ ÏÔ›Ô 1 Ô ·Û˘ÚÌ·ÙÈÛÙ‹˜ Ë Á¤Ê˘Ú· Ô Ó·‡Ù˘ ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ / Ô ÏÔ›·Ú¯Ô˜ ™ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ 2 Ô Î˘‚ÂÚÓËÙ˘ / Ô ÈÏfiÙÔ˜ 270 Ô ÙÈÌÔÓȤÚ˘ Ë ·ÂÚÔÛ˘ÓÔ‰fi˜ Ô ÂÈ‚¿Ù˘ .

1 √ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ 2 √ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˜ 4 √ ÏÈÌÂÓÈÎfi˜ 6 √ Ó˘¯ÙÔʇϷη˜ ∆Ô ËÏ›ÎÈÔ Ë ÛÙÔÏ‹ ÙÔ ÂÚ›ÛÙÚÔÊÔ 3 √ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘ ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∞™º∞§∂π∞™ ÙÔ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi fi¯ËÌ· ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ Ë Ì¿ÓÈη 5 Ë ÊˆÙÈ¿ √ ‰·ÛÔʇϷη˜ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ 7 √ ÊÚÔ˘Úfi˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ 8 √ ȉȈÙÈÎfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ / Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 271 .

∆∞ ™∆ƒ∞∆πø∆π∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ 1 √ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ 2 √ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ ÔÏÂÌÈÎfi ÏÔ›Ô 3 √ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ Ô ‡ÚÁÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ ÔÏÂÌÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÙÔ ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ / ÙÔ ÎfiÎÈÙ 272 .

1 ∏ Ï·˚ÎË ·ÁÔÚ¿ 2 ∆Ô ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∫∞π ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ 273 .

∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∫∞π ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ √ Ì·Ó¿‚˘ 1 2 √ ¯·Û¿˘ / Ô ÎÚÂÔÒÏ˘ Ù· ÊÚÔ‡Ù· ÙÔ ¯·Û¿ÈÎÔ / ÙÔ ÎÚÂÔˆÏÂ›Ô ÙÔ Ì·Ó¿‚ÈÎÔ 3 √ „·Ú¿˜ / Ô È¯ı˘ÔÒÏ˘ 4 √ Ì·Î¿Ï˘ Ù· „¿ÚÈ· Ë ˙˘Á·ÚÈ¿ ÙÔ „·Ú¿‰ÈÎÔ / ÙÔ È¯ı˘ÔˆÏÂ›Ô 5 √ ÊÔ‡ÚÓ·Ú˘ / Ô ·ÚÙÔÔÈfi˜ ÙÔ Ì·Î¿ÏÈÎÔ 6 √ ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙ˘ Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ Ë ÙÔ‡ÚÙ· ÙÔ „ˆÌ› Ù· ÁÏ˘Î¿ Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ / ÙÔ ·ÚÙÔÔÈÂ›Ô 7 √ ηÊÂÙ˙‹˜ ÙÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô 8 √ ·ÓıÔÒÏ˘ Ô ‰›ÛÎÔ˜ Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ô Î·Ê¤˜ ÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô 274 ÙÔ ·ÓıÔˆÏÂ›Ô .

√ Ì¿ÁÂÈÚ·˜ 1 √ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜ 2 Ô ÛÎÔ‡ÊÔ˜ ÙÔ Ì·ÁÂÈÚÂ›Ô 3 ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ √ Ì¿ÚÌ·Ó – Ë Ì·ÚÁÔ‡Ì·Ó 4 ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∫∞π ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ √ ¤ÌÔÚÔ˜ ÚÔ‡¯ˆÓ Ù· ÚÔ‡¯· Ë Ì¿Ú· Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ Ì·Ú 5 ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚÔ‡¯ˆÓ √ ·Ô˘ÙÛ‹˜ 6 √ ÎÔÛÌËÌ·ÙÔÒÏ˘ Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ ·Ô˘ÙÛ‹‰ÈÎÔ / ÙÔ ˘Ô‰ËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô 7 √ Ú¿ÊÙ˘ 8 Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô ∏ ÌÔ‰›ÛÙÚ· Ë Ú·ÙÔÌ˯·Ó‹ ÙÔ Ú·ÊÂ›Ô 275 .

∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∫∞π ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ √ ‚È‚ÏÈÔÒÏ˘ 1 √ ˆÏËÙ‹˜ ‰›ÛÎˆÓ 2 ÙÔ ÛÈÓÙ› Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô 3 ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ‰›ÛÎˆÓ √ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ 4 √ ·ÏÈ·Ù˙‹˜ / Ô ·Ï·ÈÔÒÏ˘ ÔÈ ·ÓٛΘ ÙÔ ·ÏÈ·Ù˙›‰ÈÎÔ / ÙÔ ·Ï·ÈÔˆÏÂ›Ô Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ 5 √ ˆÏËÙ‹˜ η˘Û›ÌˆÓ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ 6 ™ÙÔ Î·ı·ÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ë ·ÓÙÏ›· ‚ÂÓ˙›Ó˘ √ ·ÙÌfi˜ Ë Ì¿ÓÈη ÙÔ ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ 7 Ë Ú¤Û· √ ÎÏÂȉ·Ú¿˜ 8 √ ÌÂÛ›Ù˘ Ù· ÎÏÂȉȿ ÙÔ ÎÏÂȉ·Ú¿‰ÈÎÔ 276 ÙÔ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô .

1 ∏ ÎÔÌÌÒÙÚÈ· 2 ÙÔ ÎÔÌً̈ÚÈÔ 3 ∏ ÔÙÈÎfi˜ √ ÎÔ˘Ú¤·˜ ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∫∞π ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ ÙÔ ÎÔ˘ÚÂ›Ô 4 √ ÂÊËÌÂÚȉÔÒÏ˘ Ù· Á˘·ÏÈ¿ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÔÙÈÎÒÓ 5 √ „ÈÏÈηÙ˙‹˜ ÙÔ „ÈÏÈηÙ˙›‰ÈÎÔ ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ 6 √ ÂÚÈÙÂÚ¿˜ ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ 277 .

∆∞ ∆∂áπ∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ – √π ∆∂áπ∆∂™ 1 √ ÂÈÏÔÔÈfi˜ 2 √ ͢ÏÔ˘ÚÁfi˜ / Ô Ì·Ú·ÁÎfi˜ ÙÔ ¤ÈÏÔ Ù· ͇Ϸ ÙÔ ÂÈÏÔÔÈÂ›Ô 3 √ ÙÛ·ÁοÚ˘ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÙÔ Í˘ÏÔ˘ÚÁÂ›Ô 4 √ ÎËÔ˘Úfi˜ Ô Î‹Ô˜ ÙÔ ÙÛ·ÁοÚÈÎÔ 5 √ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ Ô ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ Ù· ηÏ҉ȷ 278 Ë ÙÛÔ˘ÁÎÚ¿Ó· Ë ¯ÏÔÔÎÔÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ 6 √ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ .

1 √ ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi˜ 2 Ô ÓÈÙ‹Ú·˜ ÔÈ ÛˆÏ‹Ó˜ ÙÔ ‰È¯·ÏÒÙÔ ÛÊ˘Ú› Ô Î¿‚Ô˘Ú·˜ 3 √ Ô͢ÁÔÓÔÎÔÏÏËÙ‹˜ √ ·ÙˆÌ·Ù˙‹˜ ÔÈ Û·Ó›‰Â˜ ÙÔ ¿ÙˆÌ· 4 ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∆∞ ∆∂áπ∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ – √π ∆∂áπ∆∂™ ÙÔ ÛÊ˘Ú› √ ÛȉÂÚ¿˜ Ë Ì¿Ûη Ë Ô͢ÁÔÓÔÎfiÏÏËÛË 5 √ ϷηÙ˙‹˜ Ù· ϷοÎÈ· Ù· Û›‰ÂÚ· 6 √ Ì·ÚÌ·Ú¿˜ Ù· Ì¿ÚÌ·Ú· 279 .

∆∞ ∆∂áπ∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ – √π ∆∂áπ∆∂™ √ ¯Ú˘ÛÔ¯fiÔ˜ 1 Ô Ê·Îfi˜ Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÔÈ ÔχÙÈ̘ ¤ÙÚ˜ ™ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô 2 Ù· Ï¿ÛÙȯ· ÙÔ ÎÏÂȉ› 280 Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÒÓ Ë Ì˯·Ó‹ .

™ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ / ÛÙÔ ÁÈ·› 1 ÔÈ ÎÔÏfiÓ˜ Ù· ‰ÔοÚÈ· ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ Ë ÌÂÙÔÓȤڷ 2 √ ¯Ù›ÛÙ˘ / Ô ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜ ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∆∞ √π∫√¢√ªπ∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ Ë ÌÔÏÓÙfi˙· √ ÛÔ‚·Ù˙‹˜ 3 Ù· ÙÔ‡‚Ï· ÙÔ Ì˘ÛÙÚ› 4 ÙÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ √ ÌÔÁÈ·Ù˙‹˜ / Ô ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ‹˜ Ë ÛοϷ Ë ÌÔÁÈ¿ Ô ÛÔ‚¿˜ 5 ÙÔ ËÏÔÊfiÚÈ √ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÙÔ ÚÔÏfi 281 .

∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∫∞£∞ƒπ√∆∏∆∞™ 1 ∏ ηı·Ú›ÛÙÚÈ· 2 ∏ ÔÈÎȷ΋ ‚ÔËıfi˜ ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· 3 √ ÛÎÔ˘ȉ¿Ú˘ / Ô Ô‰Ôηı·ÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ Ë Û·ÎԇϷ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ 282 Ô ÛÎÔ˘ȉÔÓÙÂÓÂΤ˜ Ë ÛÎÔ‡· .

1 √ Ï·¯ÂÈÔÒÏ˘ 2 √ ÎÔ˘ÏÔ˘Ú¿˜ Ù· Ï·¯Â›· ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∆∞ ¶§∞¡√¢π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ Ù· ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ· √ ηÛÙ·Ó¿˜ 3 4 √ ·ÁˆÙ·Ù˙‹˜ Ù· οÛÙ·Ó· Ë Ï·‚›‰· Ë ÊÔ˘ÊÔ‡ ÙÔ ·ÁˆÙfi 283 .

∆√ ∂ƒ°√™∆∞™π√ ∆Ô ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ / Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· 1 Ô ÂÚÁÔÛÙ·Ûȿگ˘ / Ô ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˜ ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ – Ë Û˘Û΢·Û›· 2 Ë Ì˯·Ó‹ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ô ÈÌ¿ÓÙ·˜ 284 ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ .

∏ ·Ôı‹ÎË 1 Ù· Ú¿ÊÈ· Ô ·ÔıËοÚÈÔ˜ 2 ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∆√ ∂ƒ°√™∆∞™π√ ÙÔ Î·ÚÔÙÛ¿ÎÈ ∏ ‰È¿ıÂÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ / Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi Ô ÊÔÚوً˜ 285 .

∆∞ ∞°ƒ√∆π∫∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ 1 √ ·ÁÚfiÙ˘ / Ô ÁˆÚÁfi˜ ÙÔ ·Ï¤ÙÚÈ / ÙÔ ¿ÚÔÙÚÔ 2 √ ·ÌÂÏÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ ¿ÏÔÁÔ ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ 3 √ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˜ ÙÔ ·Ì¤ÏÈ √ ‚ÔÛÎfi˜ 4 Ë ·ÁÂÏ¿‰· ÙÔ ÌÔÛ¯¿ÚÈ 5 √ ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌÔ˜ ÙÔ ÎÔ¿‰È 6 ÙÔ ÙÛÔ·ÓfiÛ΢ÏÔ √ ͢ÏÔÎfiÔ˜ ÙÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ ÔÈ Î˘„¤Ï˜ Ë ÎÂÚ‡ıÚ· 286 Ù· ͇Ϸ .

√ „·Ú¿˜ 1 Ë ‚¿Úη ÙÔ Î·˝ÎÈ ÙÔ ·Ó¤ÚÈ ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∆∞ £∞§∞™™π¡∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ Ù· ‰›¯Ù˘· √ ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿˜ 2 Ë Ì¿Ûη ÔÈ ÌÔ˘Î¿Ï˜ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ô Û¿ÎÔ˜ ÙÔ ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ ÙÔ ‚·ÙÚ·¯Ô¤‰ÈÏÔ Ô ‚˘ıfi˜ 287 .

ηÏÒ˜ ‹Ïı˜ ! Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ 288 ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ ! 6 ÃÙ˘¿ˆ οÚÙ· .¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ∆È ÚÔÛfiÓÙ· ¤¯ÂÙ .¢.™Ã∂∆π∫∂™ ∂∫ºƒ∞™∂π™ √ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ (Ô √. Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ 5 Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶È¿Óˆ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ™˘Ó¿‰ÂÏÊÂ.¶Ù˘¯›Ô ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ .∞.ªÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ .) 1 2 濯ӈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ 4 ∏ ÚfiÛÏË„Ë Ô ¿ÓÂÚÁÔ˜ ∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË 3 .∂.

1 ¶ÏËÚÒÓÔÌ·È 2 ∏ ·ÛÊ¿ÏÈÛË 4 ∏ ·fiÏ˘ÛË Ô Ù·Ì›·˜ ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ™Ã∂∆π∫∂™ ∂∫ºƒ∞™∂π™ Ô ÌÈÛıfi˜ 3 ¶·›ÚÓˆ ¿‰ÂÈ· ¶¿ˆ ¢È·ÎÔ¤˜ ! 5 ∞ÔχÂÛÙ ! ∏ ·Ú·›ÙËÛË ¶·Ú·ÈÙÔ‡Ì·È ! Ë ·Ú·›ÙËÛË 6 ¶·›ÚÓˆ Û‡ÓÙ·ÍË – ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ 289 .

............. Ô ÁχÙ˘........... Á) ÂÈÏÔÔÈÂ›Ô ‚) ͢ÏÔ˘ÚÁ›Ô. ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÚ¿ÛË 1................................∞™∫∏™∂π™ 1.. ‰) ·¯ıÔÊfiÚÔ˜ 4.... Ô ÊÚÔ˘Úfi˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. µ¿˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ Ï·Û›Ô˘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÔÌ¿‰· Ô ·ÁÚfiÙ˘... Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜.. Ô Í˘ÏÔÎfiÔ˜........... ‰) ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô 3.............. µÈÔÌ‹¯·ÓÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ............. Ô ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜................ Ô ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘. ‰) ¿ÓÂÚÁÔ˜ ....... ‰) ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 2.................. ŸÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ϤÁÂÙ·È ..................................................................................... Ô ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˜........ Á) ı˘ÚˆÚfi˜ ‚) ÚÂÛ„ÈÔÓ›ÛÙ.. Á) ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚÔ‡¯ˆÓ ‚) Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï¿ ÙȘ Ì˯·Ó¤˜............................ Á) Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ‚) ÂÚÁÔ‰fiÙ˘..................................... ·) ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ۯÔÏ›Ô. 290 ·) ηٷÛÙË̷ٿگ˘........ ................ Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚. ∆Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ Ì·Ú·ÁÎÔ‡ ϤÁÂÙ·È .............. Ô ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌÔ˜............. Ô Í˘ÏÔ˘ÚÁfi˜............ Ô ËıÔÔÈfi˜.................. Ô ÙÛ·ÁοÚ˘ ∆¯ÓÈο ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ∂·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ∞ÁÚÔÙÈο ∂·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ∂·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ∂·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· 2......... ·) ÁÎÚÔ˘Ì... Ô ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜.................... Ô ·ÙˆÌ·Ù˙‹˜........ ·) ÎÚÂÔˆÏ›Ô... Ô ‚ÔÛÎfi˜................................. Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜. Ô ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˜..... ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙȘ ‚·Ï›ÙÛ˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Û ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Â›Ó·È Ô .. Ô ÛȉÂÚ¿˜................................. Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi˜.............................

.......................................... Á) Ó· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÌÈ· ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ‚) Ó· ÁÚ·Ê› ÌÔ˘ÛÈ΋................... √ ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ................................................................... ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Ì ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›· Î·È ÊÙÈ¿¯Óˆ ˙¢Á¿ÚÈ· ∞ µ ÓÔÛÔÎfiÌ· Ì·Ú·ÁÎfi˜ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȿگ˘ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ͢ÏÔ˘ÚÁfi˜ ·ÏÈ·Ù˙‹˜ ÎÚÂÔÒÏ˘ ÌÔÁÈ·Ù˙‹˜ ¯Ù›ÛÙ˘ ÓÔÛËχÙÚÈ· ÏÔ›·Ú¯Ô˜ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˜ ·Ï·ÈÔÒÏ˘ ¯·Û¿˘ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ‹˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜ 291 ..................... ·) ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È......................................................... Á) ¯Ù˘¿ÂÈ Î¿ÚÙ· ‚) ·ÔχÂÙ·È...... ·) Ô˘Ï¿ÂÈ Ù· ‚È‚Ï›·.................5.............................. Á) ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ Ù· Ï¿ıË ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‚) Ù˘ÒÓÂÈ Ù· ‚È‚Ï›·. ‰) ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ì·Î¤Ù˜ ‚È‚Ï›ˆÓ ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∞™∫∏™∂π™ 8............................................................................ ‰) ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È 6....... ‰) ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹˜ 7.. Á) ÎÙËÓ›·ÙÚÔ˜ ‚) ÓÔÛÔÎfiÌÔ˜...... ....................... ·) Ó· ·›˙ÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋........ ∏ ‰Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ Â›Ó·È ... ·) Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜......................... √ ÁÈ·ÙÚfi˜ Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ù· ˙Ò· ϤÁÂÙ·È ...................................................................................... ŸÙ·Ó οÔÈÔ˜ ¯¿ÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘... ‰) Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ 3.

.... Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜. Ù· ‰›¯Ù˘·..... Ë ·ÂÚÔÛ˘ÓÔ‰fi˜...... ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ.. ................. Ô Î·ÛÙ·Ó¿˜... Ô Ó·‡Ù˘................... Ë ‰ÈÛΤٷ. ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘. . ÙÔ ÙÔ‡‚ÏÔ.. . ÙÔ ËÏÔÊfiÚÈ............ ....... ¶ÚÔÛÔ¯‹ ! ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó fiϘ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.... ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ˆ ÙË Ï¤ÍË Ô˘ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ....... Ù· ·Ô‡ÙÛÈ·........ .............. ÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ... Ô ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘.... ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ. .... .... Ë ÊÔ˘ÊÔ‡ 3.. . ÙÔ ÏÔ›Ô 8.. ÔÈ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜. .................. Ë Ì¿ÓÈη......... Ù· ‚·ÙÚ·¯Ô¤‰ÈÏ· 2....... ÙÔ ÁÚ·Ê›Ô.... ............. .. Ë ÊˆÙÈ¿ 292 ..... Ë ÈÓ¤˙·..... Ë ÛοϷ....... 1..... Ô ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜....... ÙÔ ÊˆÙÔÙ˘ÈÎfi............. Ë Ï·‚›‰·.......... Ô ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜........... ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ....... Ë Ì·ÁΤٷ... Ô ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜.... ÙÔ Ì˘ÛÙÚ›..... ÙÔ ÛÂÏÔÙ¤È.. Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·..... Ô ¯¿Ú·Î·˜.. Ë ·ÚÙÈÙÔ‡Ú· 7.. Ë ÛÊÚ·Á›‰·..... ÙÔ ÛÊ˘Ú›.. ... Ë ÁÚ·ÊÔÌ˯·Ó‹.............. Ô ÔÚfi˜.. Ë ÔıfiÓË......... Ù· ÙÔ‡‚Ï· 4...... Ë ·ÚÈıÌÔÌ˯·Ó‹ ..... Ô ‰È·ÙÚËÙ‹Ú·˜.. ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ 5.. ÙÔ Î·˝ÎÈ......... 5.............................. ÙÔ ÛÊ˘Ú›. ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÙ‹ÚÈÔ...∞™∫∏™∂π™ 4............ ÙÔ ÛÈÓÙÈÚfiÌ. Ù· Û¯¤‰È· 6.. Ô ¯·ÚÙÔÎfiÙ˘..... Ô „·Ú¿˜. Ë ÙÛÔ˘ÁÎÚ¿Ó·.. ÙÔ Ì˘ÛÙÚ›.. ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ...

... ............ . . .. . ... ................ .................. ................ .... ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ...................................... ................ .......... ............................... ......... ¶Ô˘Ï¿ÂÈ ·Ô‡ÙÛÈ· 8....... ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ·›ÚÓÂÈ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ 6.......................................... .... . ∞ÏÏÈÒ˜ Ô ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜ 4......... ............ ......................... 7.................... 12.............. ............. .......... 5..... . .......... ........ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ› ÌÔÁȤ˜ Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ fiÌÔÚÊÔ˘˜ ›Ó·Î˜ 2............... 8... .................. . .. .. . ............................ ..... .. . ............................... ............... ....... .. ºÙÈ¿¯ÓÂÈ ÛÎËÓÈο 11........ ............... .........6.... ............. ...... ............... ... ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∞™∫∏™∂π™ 1............ . .... ..................... ∑ ..... 2.......... ...... ............. .. ................................. ............ ...... . ................................ 1........... ..... .... . .... ................ ............ .... ... Œ¯ÂÈ ·Ì¤ÏÈ· 10......................... .............. .. .............. . .. ..... ¢Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· 5................ ............... .. ¢Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· Ô˘Ï¿ÂÈ Ï·¯Â›· 9... ...... .......... .... .......... 4..... ..... ...................... .... ...... .............. ....... .......... ....... ........ ............... .......... ....... ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ٷ Á˘·ÏÈ¿ 7........ ................................. ¶·›˙ÂÈ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ‹ ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ 13... 3.. .......... ... ..... .. .. ................ .. .... ..... 13..... ¶ÔÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÎÚ‡‚ÂÈ Ë ·ÎÚÔÛÙȯ›‰·................... ........... 10................ .. ºÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Ì·˜ 3.................. ..... .......... . .. ... 6.............. 9...... µÔ˘Ù¿ÂÈ ‚·ıÈ¿ ÛÙÔ ‚˘ıfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ 293 . ............... ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ 12. 11..... ..... ........... ............

.................Ù‹˜ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ 8........ √ÚıÔÁÚ·Ê›·..... ........... 3.. Ì·¤ÛÙÚÔ˜ 11...............È..........Ô ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ· 2......... ÁÚ·ÊÔÌ˯·Ó‹ ....... ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ ÂÚÓ¿ ÙÔ ·Ô................. 5.......................... 7.................................... Œ¯ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÛÌ........ ÊÔÚÙËÁfi ....... ....... ∏ ª·Ú›· Â›Ó·È ÓÔÛ............... ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ 6.·ÙÔÊfiÚÔ Î·È Ì·˙‡ÂÈ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· 5....Ï. ηÛÙ·Ó¿˜ 4. ‰›¯Ù˘· ..................................ıÔÛÎfiÈÔ. ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜ 6.......................ÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Û ÔÏϤ˜ ÂÊ.......... 12.......... 9........ÛÙÚ› Î·È ‡ÛÙÂÚ· ‚¿˙ÂÈ Ù· ÙÔ‡‚Ï· 7.. ÙÈÌÔÓȤÚ˘ 8.. ÌÈÎÚfiʈÓÔ ÚÂfiÚÙÂÚ 2.. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ‰....... √ ..... .... ËÏÔÊfiÚÈ ....... ........ ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Î·È ÊÙÈ¿¯Óˆ ˙¢Á¿ÚÈ· 294 1. √ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·Ûı......χÙÚÈ·.................................................... ................. ÏÔÁÈÛÙ‹˜ 10....ÛÙ 3....................ÏÂ›Ô ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ fiÏ˘ 8........... ∞˘Ùfi ÙÔ È¯ı˘Ô.................ÌÂÚ›‰Â˜ 10........... √ ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ϤÁÂÙ·È ·ÏÏÈÒ˜ Î·È ·ÚÙÔÔÈ........ÎÔ‰fiÌÔ˜ ·ÏÒÓÂÈ ÚÒÙ· ÙÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ Ì ÙÔ Ì.......... ·ÁˆÙfi .......Ô 4.... 1............ ™Â οı ÍÂÓÔ‰Ô¯.................∞™∫∏™∂π™ 7...Ó‹ Ì ÙÔ ÛÙ............ Ù·ÍÈÙ˙‹˜ ......Ô ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ô ÚÂÛ„ÈÔÓ.....Ì·ÙÔ...................... 9... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿.. ............... √ ·ÚÈÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Â›Ó·È Î·ıËÁ.....

¢Â›¯ÓÂÈ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ 5. ¢È‰¿ÛÎÂÈ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô 295 . ŸÏÔÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ٷ Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘ 7. ∫·ı·Ú›˙ÂÈ Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ 11. Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ 4. §¤ÁÂÙ·È Î·È ÂÈÎÔÓÔÏ‹Ù˘ (ͤÓË Ï¤ÍË) 9. ¶Ô˘Ï¿ÂÈ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂȘ ˙ˆ‹˜ 10. ∞ÏÏÈÒ˜. ™¯Â‰È¿˙ÂÈ ÚÔ‡¯· (ͤÓË Ï¤ÍË) 12. °Ú¿ÊÂÈ Û ÁÚ·ÊÔÌ˯·Ó‹ 3. ¢Èο˙ÂÈ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ 6. ¢Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÈ ‚È‚Ï›· 2.9. ∫Ú·Ù¿ÂÈ ÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∫¿ıÂÙ· 8. §‡Óˆ ÙÔ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ 9 10 1 2 12 3 11 8 ∆∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ ∞™∫∏™∂π™ 4 5 6 7 √ÚÈ˙fiÓÙÈ· 1.

........... Î.... ∆Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· fiÔ˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ٷ ·Ô‡ÙÛÈ· Ì·˜ : ... Ô Î‡ÚÈÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘. 5........................ ∂Λ ÌÔÚԇ̠ӷ Èԇ̠ÙÔÓ Î·Ê¤ Ì·˜ : ................ ÙÚ¤¯ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙË Ï·˚΋ ·................. .................................................................................... 2............................... ªfiÏȘ ‚ÚÂı› ÙÔ ÛˆÛÙfi Â¿ÁÁÂÏÌ·.......∞™∫∏™∂π™ 10.............. °˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ „ˆÌ› ·fi ÙÔ Ê..... ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο : .. οı ÌÂÛË̤ÚÈ fiÙ·Ó Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿........................... ¯¿Ï·ÛÂ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË.............. ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ Â............. ¶ÚÒÙ· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì.............................................. 11........................... . ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜.................................................................... ŒÓ·˜ Ì·ıËÙ‹˜ „¿¯ÓÂÈ ¤Ó·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Û οÙÈ..... ∆Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· fiÔ˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÁÏ˘Î¿ : ..... ÁÏ˘Î¿ ÁÈ· Ù· ·È‰›· ·fi ÙÔ ˙.......... ∂Λ ›ÓÔ˘Ì ÙÔ ÔÙfi Ì·˜ : ............ ªfiÏȘ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ʇÁÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô................................................... ...................... 8............ 296 ....................... ÔÈ ÚfiÏÔÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó............................ ∂Λ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· : .. ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¯..............)............ ÎÏ.............. ∂Λ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠·ÓٛΘ : ...............................................¯... 9.. ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ñ °Ú¿Êˆ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ΛÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ñ ¶ÂÚÈÁڿʈ ÌÈ· ̤ڷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‹ ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ñ ¶·È¯Ó›‰È ƒfiÏˆÓ : ªÔÈÚ¿˙ÂÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ·fi ¤Ó· ¯·ÚÙ¿ÎÈ................ ∆Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÎÚ¤·˜ : ................... ∂Λ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο.............. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· ÁÚ¿-ÊÔ˘Ì ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ì ·Ó¿ÁΘ ‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (........... 3............ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓ›·˜. ∞fi ÂΛ ·›ÚÓÔ˘Ì „ˆÌ› : ................................... 6................................... 10................¿........................................¯.... ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi˜................................................ Ë Î˘Ú›· πˆ¿ÓÓÔ˘ ÛËÎÒÓÂÙ·È ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ù˘......... ∫¿ı ̤ڷ........................... Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ·fi ÙÔ ·........................ 4...... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó.................................... fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÚ·Ì̤ÓÔ ¤Ó· Â¿ÁÁÂÏÌ· (................................................... µÚ›ÛΈ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 1............... ∞˘ÙÔ› ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ¯·ÚÙ› ÙÔ˘˜ ··ÓÙÔ‡Ó «Ó·È» ‹ «fi¯È»... fiÔ˘ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÚ¤·˜ Ù˘........ ÁÈ· Ù· „ÒÓÈ· Ù˘.... ................)........................................ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜........ 12...................... ⁄ÛÙÂÚ·................................................................................................................................................ 7.................... Ì ¤-ÎÏ„·Ó...... ∆Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÚÔ‡¯· : . ƒˆÙ¿ Ù˘¯·›· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó......................... ÁÈ· ÔÈÎÈÏ›· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ „¿ÚÈ· ·fi ÙÔÓ „.................. √ ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘.........................

.....303 – 304 ™Ã∂∆π∫∂™ ∂∫ºƒ∞™∂π™ .... ∆· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ∞™∫∏™∂π™ ............305 ∆∞ ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ 15.....................................................∆∞ ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ .........................300 ...........308 297 ..................................302 ∆∞ ∂¡∆À¶∞ ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ / √ ∆À¶√™ ..................................................................306 ........................................298 – 299 ∆∞ ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∞ ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ .........................

∆∞ ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ ∆· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ 1 ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ô ·ÎÚÔ·Ù‹˜ Ë ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÎÂÚ·›· Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ / Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô ÔÌfi˜ 298 .

Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÔÈ ÙËÏÂı·٤˜ ∆∞ ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ ∆∞ ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô /ÙÔ e-mail Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ 299 .

∆∞ ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∞ ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ Û›ÚÈ·Ï / Ë ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ë ¤Á¯ÚˆÌË ÙËÏÂfiÚ·ÛË 1 ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ / Ù· Ó¤· Ô ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ Ë ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ· Ë ÔıfiÓË Ë ·ıÏËÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ·Ú¿ı˘ÚÔ Ë ÙËÏÂÔÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË 300 .

Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ë ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ë ·È‰È΋ ÛÂÈÚ¿ / Ù· ηÚÙÔ‡Ó Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ∆∞ ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ ∆∞ ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∞ ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙÔ ÙËÏÂ·È¯Ó›‰È ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ / ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ / Ô ÚÂfiÚÙÂÚ ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ 301 .

∆∞ ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∞ ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ ∆Ô Ú·‰ÈfiʈÓÔ 1 Ë ÎÂÚ·›· ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù· Ú·‰ÈÔ·̷ٷ Ô Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ÔÌfi˜ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ô ·ÎÚÔ·Ù‹˜ ∆Ô ›ÓÙÂÚÓÂÙ / ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô 2 Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ›ÓÙÂÚÓÂÙ / ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô / ÙÔ e-mail ÙÔ ÌfiÓÙÂÌ ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ 302 Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ .

∆∞ ∂¡∆À¶∞ ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ – √ ∆À¶√™ ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· 1 ÙÔ ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô Ô ÏÔÁfiÙ˘Ô˜ ∆∞ ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÔÈ ÛًϘ ÙÔ ¿ÚıÚÔ Ë ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›· Ô ÂÊËÌÂÚȉÔÒÏ˘ 303 .

∆∞ ∂¡∆À¶∞ ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ – √ ∆À¶√™ 1 ∆Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÔÈΛÏ˘ ‡Ï˘ ÙÔ Ó·ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙÔ ÛηӉ·ÏÔıËÚÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi 304 .

1 2 ·ÓÔ›Áˆ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ‚Ú›ÛΈ / È¿Óˆ ÛÙ·ıÌfi ÎÏÂÈÓˆ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ 3 ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Î¿ÓÂÈ ·Ú¿ÛÈÙ· ∆∞ ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ ™Ã∂∆π∫∂™ ∂∫ºƒ∞™∂π™ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ / ‚Ϥˆ ÙËÏÂfiÚ·ÛË 4 ÔÈ ÙËÏÂı·٤˜ 5 ·›ÚÓˆ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ë ÊˆÙÔÚÂfiÚÙÂÚ Ô Î¿ÌÂÚ·-Ì·Ó / Ô ÂÈÎÔÓÔÏ‹Ù˘ Ë Î¿ÌÂÚ· Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ 305 .

= .............................................. ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú...... ÙÔ ÌfiÓÙÂÌ............................ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ·......... Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. ..... = .... ......... 3.. ÙÔ ÚˆÙÔÛ¤ÏȉÔ......................... Ô ÙËÏÂı·ً˜........... 5.............................. 306 = ................. = ................∞™∫∏™∂π™ 1............ .......................... 2......... 4........ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô...... ÙÔ ÙËÏÂ·È¯Ó›‰È.......................................... Ë ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›·.............................. µ¿˙ˆ Û ˙¢Á¿ÚÈ· ÙȘ ϤÍÂȘ Ì ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›· ÙÔ Û›ÚÈ·Ï Ù· Ó¤· ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Ô ÚÂfiÚÙÂÚ Ë ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÙÔ ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô 1 ...... = ... ÙÔ Û›ÚÈ·Ï.......... µ¿˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÔÌ¿‰· ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi... Ô ·ÎÚÔ·Ù‹˜...................... ÙÔ ¿ÚıÚÔ........................... ............................................. ∆‡Ô˜ ...... Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ƒ·‰ÈfiʈÓÔ ∆ËÏÂfiÚ·ÛË ¢È·‰›ÎÙ˘Ô 2..............................................

Ô ÂÊËÌÂÚȉÔÒÏ˘. Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· 5. Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· 2. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ˆ ÙË Ï¤ÍË Ô˘ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ 1. ÙÔ ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ. Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ·. ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô. Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙. 5. √ ÙËÏÂı·ً˜ ·ÎÔ‡ÂÈ Ú·‰ÈfiʈÓÔ 3. Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜. ªÂ ÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ 307 . Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ. Ô ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜. ÙÔ ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ. ÙÔ ÌfiÓÙÂÌ. ÙÔ ¿ÚıÚÔ. ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ. Ë ÔıfiÓË. Ô ÔÌfi˜. ÙÔ ÚˆÙÔÛ¤ÏȉÔ. Ô ·ÎÚÔ·Ù‹˜ 3. ÙÔ ÚˆÙÔÛ¤ÏȉÔ. Ë ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÎÂÚ·›· 4. ™ˆÛÙfi ‹ §¿ıÔ˜ . ∆Ô ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ϤÁÂÙ·È ‰È·‰›ÎÙ˘Ô 6. ™ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ 2.∆∞ ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ ∞™∫∏™∂π™ 3. Ë ÎÂÚ·›·. ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È ÊÙÈ¿¯Óˆ ÊÚ¿ÛÂȘ ∞ µ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ó·ÓÈÎfi Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÎÂÚ·›· È¿Óˆ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ·›ÚÓˆ Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÛÙ·ıÌfi 4. ªÂ ÙËÓ ÎÂÚ·›· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÛÙ·ıÌÔ‡˜ 5. ™ § 1. ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. √ ÂÊËÌÂÚȉÔÒÏ˘ Ô˘Ï¿ÂÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ 4. Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË.

.............ÏÂı·٤˜....... οı fiÙ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Û’ ·Ú¤ÛÂÈ Û’ ·˘Ù‹Ó..........ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÂÊ....................... √ ›‰ÈÔ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜. ∂›Ó·È Ú... ∆Ô Ú·‰ÈfiÊ. ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ™ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ fiÏÔÈ ‚ϤÔ˘Ó Ù.. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊ.∞™∫∏™∂π™ 6............. °È· Ó· Û˘Ó‰Âı› ηÓ›˜ ÛÙÔ ‰.. ¶ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· Î·È ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Ù· Ú..ÚÈ·Ï Ù˘ Ù. ¶Â˜ Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· ÙÈ ÂÎÔÌ‹ Â›Ó·È ·˘Ù‹.. 308 ...... ™ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊfi ¿ÏÈ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ı.. ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ñ °Ú¿„ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ΛÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÛÔ˘ ÂÎÔÌ‹ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË............ÔÁڷʛ˜.. Î·È ÙȘ ÙËÏ...............................·‰›ÎÙ.............. ÂÎÔÌ¤˜..ÏÂfiÚ·Û˘............ 8.ÙÔÛ¤Ï.....Ì›ÛÂȘ ÛÙËÓ Ù.............ÏË 4... ∞ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¿ÚıÚÔ Û ¤Ó· .... Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ...... 7.... ... ............. ∫¿ı Úˆ› ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÊ.............Ì.. Â........Ù·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Û ¤Ó· Û.........Ì·ÓÙ¤Ú........ ∏ ÁÈ·Á›· ÙÔ˘ Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û.....ÌÂÚ›‰ˆÓ.... ÂÎÔÌ¤˜.............. 7......ÏÂ. ¢È¿‚·Û ÙÔ Î›ÌÂÓfi ÛÔ˘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È Û˘˙‹ÙËÛ¤ ÙÔ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘........... ™˘ÌʈÓ›˜ ‹ fi¯È Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ........‰· ÙˆÓ ÂÊ....Ù·...................Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ¤Ó· ÌfiÓÙ......... ÌfiÏȘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘........ √ÚıÔÁÚ·Ê›·... ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ....... 5....ÏÂfiÚ·ÛË ÎÔ˘Ú¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ù.... ∞˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ Î·Ï¿ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÚÔÙÈÌ¿ÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ Ú.................... 3....... ÂÓÒ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‚ϤÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ‰.......ÌÂÚȉÔ.Ófi ÙÔ˘ ¤Î·Ó ÔÏÏ¿ ·Ú¿Û..... ∞fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· Ù...... √È ÔÏϤ˜ ‰È·Ê.. ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔÓ ›Ó·Î· ŒÙÛÈ Ï¤ÁÂÙ·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‚ϤÂÈ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¶·›ÚÓÂÈ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Î·È Î¿ÓÂÈ ÚÂÔÚÙ¿˙ ¢Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· Ô˘Ï¿ÂÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ™Î›ÙÛ· Ô˘ Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ÁÂÏ¿Ì ªÂ ·˘Ùfi ·ÓÔ›ÁÔ˘ÌÂ Î·È ÎÏ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·fi Ì·ÎÚÈ¿ 8. ŸÏÔÈ ‚ϤÔ˘Ó ÙËÏÂfiÚ·ÛË Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Û›ÙÈ ÂÎÙfi˜ ·’ ÙÔÓ ·Ô‡......... 9.. ÚÔÙÈÌÒ Ó· ‰È·‚¿˙ˆ ÙȘ ÁÂÏ.............ÚÈÔ‰ÈÎfi...ÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹.. Î·È Ì.¯Ó›‰È· Î·È Ù· ÓÙÔÎ.......... 2..... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ 1......... 6...... ......

................................................310 – 311 √π Ãøƒ√π ∞¡∞æÀÃ∏™ °π∞ ¶∞π¢π∞ ..........................................................315 -318 √π ∆∂á∂™...........................................................326 ...............................∆√ ¶∞ƒ∫√ ........312 .. √π ª√À™π∫√π .........323 ∆∞ Ã√ª¶π .........................................................................325 √π ¢π∞∫√¶∂™ ™∆√ µ√À¡√ ...................................................................321 ∆∞ ª√À™π∫∞ √ƒ°∞¡∞.........................................................314 √π Ãøƒ√π ∞¡∞æÀÃ∏™ °π∞ ª∂°∞§√À™ ...324 ...................322 √ ∂§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™ 16.........................................327 √π ¢π∞∫√¶∂™ ™∆∏ £∞§∞™™∞ .................328 –329 ∞™∫∏™∂π™ .................. ∆∞ £∂∞ª∞∆∞ ..319 ............................ √ ÂχıÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ∆∞ ∂¶π∆ƒ∞¶∂∑π∞ ¶∞πáπ¢π∞ .........................................................330 – 334 309 .........

∆√ ¶∞ƒ∫√ ∆Ô ¿ÚÎÔ 1 ÙÔ Áη˙fiÓ / ÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ ÛÚÒ¯Óˆ ÙËÓ ÎÔ‡ÓÈ· 310 οӈ ‚fiÏÙ· .

ÙÔ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ √ ∂§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™ ∆√ ¶∞ƒ∫√ Ë ÏÈÌÓԇϷ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÔÌ·È 311 .

√π Ãøƒ√π ∞¡∞æÀÃ∏™ °π∞ ¶∞π¢π∞ ∏ ·È‰È΋ ¯·Ú¿ 1 Ë ÎÔ‡ÓÈ· οӈ ÎÔ‡ÓÈ· ÙÚ¤¯ˆ ¤ÊÙˆ ÙÔ ÛÎÔÈÓ› ÙÔ ÛοÌÌ· ÛηÚÊ·ÏÒÓˆ Ë ¿ÌÌÔ˜ Ë ÙÛÔ˘Ï‹ıÚ· οӈ ÙÛÔ˘Ï‹ıÚ· ÙÔ ·ÁοÎÈ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Î¿Óˆ ·Ù›ÓÈ ÙÔ ·Ù›ÓÈ Ë ÙÚ·Ì¿Ï· οӈ ÙÚ·Ì¿Ï· οӈ Ô‰‹Ï·ÙÔ 312 .

∆Ô ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ 1 Ë Úfi‰· / Ô ÙÚÔ¯fi˜ ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ Ù· Û˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓ· ÙÔ Ì·ÏÏ› Ù˘ ÁÚÈ¿˜ √ ∂§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™ √π Ãøƒ√π ∞¡∞æÀÃ∏™ °π∞ ¶∞π¢π∞ ÙÔ Ô-ÎÔÚÓ ÙÔ Î·ÚÔ˘˙¤Ï ∆Ô ÙÛ›ÚÎÔ 2 Ô ÎÏfiÔ˘Ó Ô ·ÎÚÔ‚¿Ù˘ 313 .

Ãøƒ√π ∞¡∞æÀÃ∏™ °π∞ ¶∞π¢π∞ 1 √ ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi˜ ΋Ô˜ ∏ Ï·Ù›· 2 ÙÔ ¿ÁÚÈÔ ˙ÒÔ ÙÔ ÎÏÔ˘‚› Ô ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ / ÙÔ ¿Á·ÏÌ· 3 ∆Ô ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ 4 √ ηڷÁÎÈfi˙˘ / ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ Ë ÊÈÁÔ‡Ú· ÙÔ ·Ó› Ë Ì·ÚÈÔÓ¤Ù· 5 ∆Ô ·È‰ÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ∏ ·È‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË 314 ∆Ô ·ÁÔ‰ÚfiÌÈÔ 6 Ô ¿ÁÔ˜ ÙÔ ·ÁÔ¤‰ÈÏÔ .

1 ∆Ô ÛÈÓÂÌ¿ / Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∆Ô ı¤·ÙÚÔ 2 Ë ·˘Ï·›· Ë ÛÎËÓ‹ ∆Ô ÌÔ˘ÛÂ›Ô 3 ÙÔ ¿Á·ÏÌ· Ë Ï·Ù›· ∏ ÈÓ·ÎÔı‹ÎË 4 Ë ÂÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ ·ÁÁÂ›Ô Ô ·ÌÊÔÚ¤·˜ Ô ›Ó·Î·˜ √ ∂§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™ Ãøƒ√π ∞¡∞æÀÃ∏™ °π∞ ª∂°∞§√À™ ÙÔ ÁÏ˘Ùfi √ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 5 Ô ·Ú¯·›Ô˜ Ó·fi˜ Ô Î›ÔÓ·˜ / Ë ÎÔÏfiÓ· Ô ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ Ô ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ Ë ·Ó·Ûηʋ 315 .

Ãøƒ√π ∞¡∞æÀÃ∏™ °π∞ ª∂°∞§√À™ 1 Ù· ¯·ÚÙÈ¿ Ù· ·Á¿ÎÈ· ∏ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ∆Ô Î·ÊÂÓÂ›Ô Ô ÊÚ·¤˜ ÙÔ Ô‡˙Ô ÙÔ Ù¿‚ÏÈ Ô Î·Ô˘ÙÛ›ÓÔ˜ ÙÔ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ηʤ˜ Ô ÌÂ˙¤˜ ÙÔ È·Ù¿ÎÈ ÙÔ ÔÙfi ∆Ô ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ Ô Á‡ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï·Ì¿ÎÈ ∏ ÈÙÛ·Ú›· Ë ›ÙÛ· ÙÔ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ / Ë ›Ù· ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ∆Ô ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô ∏ ÓÙ›ÛÎÔ / Ë ÓÙÈÛÎÔ٤ΠÙÔ ·ÁˆÙfi ¯ÔÚ‡ˆ ÙÔ ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi Ë ·Ú¤· 316 Ë ›ÛÙ· .

√ ∂§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™ Ãøƒ√π ∞¡∞æÀÃ∏™ °π∞ ª∂°∞§√À™ ∏ Ù·‚¤ÚÓ· / ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 1 ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ / ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ· Ô ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜ Ô ‰›ÛÎÔ˜ 317 .

Ãøƒ√π ∞¡∞æÀÃ∏™ °π∞ ª∂°∞§√À™ ∆Ô ÛÈÓÂÌ¿ 1 ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ô Ù·Ì›·˜ Ë ·Ê›Û· ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ∏ ·›ıÔ˘Û· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 2 Ô ÂÍÒÛÙ˘ Ë ÔıfiÓË Ô ı·ً˜ Ë Ù·ÍÈı¤ÙÚÈ· 318 ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· .

∆· ›‰Ë ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ 1 Ë ÎˆÌÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÔ¯‹˜ Ë ·È‰È΋ Ù·ÈÓ›· Ë ÂÚˆÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· √ ∂§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™ √π ∆∂á∂™ – ∆∞ £∂∞ª∞∆∞ ÙÔ ıÚ›ÏÂÚ Ù· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· / Ù· ηÚÙÔ‡Ó Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÙÔ ÁÔ˘¤ÛÙÂÚÓ 319 .

√π ∆∂á∂™ – ∆∞ £∂∞ª∞∆∞ ∆Ô ı¤·ÙÚÔ 1 Ù· ÛÎËÓÈο Ë ËıÔÔÈfi˜ Ë ÛÎËÓ‹ Ë ·˘Ï·›· Ë Ï·Ù›· ÙÔ ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ ∆· ›‰Ë ı¿ÙÚÔ˘ 2 Ë ÎˆÌˆ‰›· 3 ÁÂÏ¿ˆ ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÎÏ·›ˆ ∆Ô ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ 4 ÙÔ ÚÔÛˆÂ›Ô / Ë Ì¿Ûη Ë ÔÚ¯‹ÛÙÚ· 320 ÔÈ ÎÂÚΛ‰Â˜ Ô ¯ÈÙÒÓ·˜ .

∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ – Ô ¯ÔÚfi˜ 1 Ô ÙÂÓfiÚÔ˜ / Ô ˘„›ÊˆÓÔ˜ Ë ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜ ÙÔ Ì·Ï¤ÙÔ Ë ¯ÔÚ‡ÙÚÈ· / Ë Ì·Ï·Ú›Ó· Ë ¯ÔÚˆ‰›· √ ∂§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™ √π ∆∂á∂™ – ∆∞ £∂∞ª∞∆∞ Ë ÈÚÔ˘¤Ù· Ô Ì·¤ÛÙÚÔ˜ ÔÈ ÂÛ·ÓÙÚ›ÁȘ Ë ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ Ë ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ / Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô ÓÙÚ¿ÌÂÚ Ë Ù˙·˙ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ë ÌÏÔ˘˙ ÌÔ˘ÛÈ΋ 321 .

∆∞ ª√À™π∫∞ √ƒ°∞¡∞ – √π ª√À™π∫√π 1 Ô ÌÔ˘˙Ԣ͋˜ ÙÔ ‚ÈÔÏ› Ô ‚ÈÔÏÈÛÙ‹˜ ÙÔ ‰ÔÍ¿ÚÈ Ô È·Ó›ÛÙ·˜ ÙÔ È¿ÓÔ ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÙÔ ÊÏ¿Ô˘ÙÔ Ô ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ Ô ÊÏ·Ô˘Ù›ÛÙ·˜ Ë ÎÈı¿Ú· Ô Û·ÍÔʈӛÛÙ·˜ ÙÔ Û·ÍfiʈÓÔ ·›˙ˆ Ê˘Û·ÚÌfiÓÈη Ë ¯ÔÚ‰‹ Ë Ê˘Û·ÚÌfiÓÈη ÙÔ Ù‡Ì·ÓÔ Ô Ù˘Ì·ÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ ÓÙ¤ÊÈ Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÈı¿Ú· 322 Ë Ï‡Ú· Ô Ï˘Ú¿Ú˘ .

1 ∆Ô Ù¿‚ÏÈ Ù· ˙¿ÚÈ· 4 Ù· Ô‡ÏÈ· ∏ ÓÙ¿Ì· 2 ∆· ¯·ÚÙÈ¿ 3 Ù· ÙÚ·Ô˘Ïfi¯·ÚÙ· Ë ÙÚ¿Ô˘Ï· 5 ∆Ô ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ ∆Ô ÛοÎÈ Ë ÛηÎȤڷ Ù· ÈfiÓÈ· 6 ∆Ô ÌÈÏÈ¿Ú‰Ô Ë Û٤η Ù· Ô‡ÏÈ· 7 ∏ ÌÔÓfiÔÏË Ë Ì›ÏÈ· 8 ∆Ô ÛÎÚ¿ÌÏ 9 √ ∂§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™ ∆∞ ∂¶π∆ƒ∞¶∂∑π∞ ¶∞πáπ¢π∞ Ë ÙÛfi¯· ∆Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚ¿ÎÈ Ë „ËÊ›‰· 10 ∆Ô Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ 11 ∆Ô ·˙Ï 12 ∆Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ·È¯Ó›‰È ∆· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· 323 .

∆∞ XOM¶π 1 ∆Ô ‰È¿‚·ÛÌ· ∏ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ 2 Ô Î·Ì‚¿˜ ÙÔ Î·‚·Ï¤ÙÔ ÙÔ ÙÂÏ¿ÚÔ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù· ÈӤϷ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ ‰È·‚¿˙ˆ 3 Ë ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ë ·Ï¤Ù· √ ÊÈÏÔÙÂÏÈÛÌfi˜ / Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛ‹ÌˆÓ 4 ∆Ô ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌÔ Ô ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ Ë Ï·‚›‰· ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛ‹ÌˆÓ Û˘ÏϤÁˆ ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ· 5 ∆Ô „¿ÚÂÌ· Ô ÊÂÏÏfi˜ Ô ÙÔ›¯Ô˜ 6 ÙÔ Î·Ï¿ÌÈ ÙÔ ÛÚ¤È √ ÌÔÓÙÂÏÈÛÌfi˜ ÙÔ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ë ·fi¯Ë ÙÔ ‰fiψ̷ ÙÔ ·ÁΛÛÙÚÈ Ë ÂÙÔÓÈ¿ „·Ú‡ˆ 324 Ë ÎfiÏÏ· Ë Ï·‚›‰· .

∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ 1 ÙÔ Èο ÙÔ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· / ÙÔ ÛÙ¤ÚÂÔ ÙÔ Ë¯Â›Ô Ô ‰›ÛÎÔ˜ ‚ÈÓ˘Ï›Ô˘ ÙÔ ÛÈÓÙ› Ù· ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÙÔ ÓÙ›ÛÎÌ·Ó √ ∂§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™ ∆∞ XOM¶π Ë Î·Û¤Ù· ·ÎÔ‡ˆ ÌÔ˘ÛÈ΋ ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· 2 ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ë ¤Á¯ÚˆÌË Ô ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜ ÙÔ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ‹ÚÈÔ Ë ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÙÔ ÊÏ·˜ Ô Ê·Îfi˜ Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô ÙÚ›Ô‰·˜ Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ ÙÔ ÊÈÏÌ ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· 325 .

√π ¢π∞∫√¶∂™ ™∆√ µ√À¡√ ∏ ηٷÛ΋ӈÛË 1 Ë ÛÎËÓ‹ / ÙÔ ·ÓÙ›ÛÎËÓÔ Ë ÊˆÙÈ¿ Ô Ê·Îfi˜ ÙÔ ÊÔÚËÙfi „˘ÁÂ›Ô ÙÔ Î·ÌÈÓ¤ÙÔ ÙÔ ·ÁÔ‡ÚÈ Ô ˘ÓfiÛ·ÎÔ˜ / ÙÔ ÛÏÈÈÓÁÎÌ¿ÁÎ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÙÔ˘ ÈÎ-ÓÈÎ Ù· Û›ÚÙ· Ô ÛÔ˘ÁÈ¿˜ Ë Ï¿Ì· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÙÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ Ë ˘Í›‰· 326 .

∏ ÔÚÂÈ‚·Û›· – ÙÔ ÛÎÈ 1 ÙÔ ¯ÈfiÓÈ Ë ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙÔ ‚Ô˘Ófi Ô ÔÚÂÈ‚¿Ù˘ / Ô ·Ó·ÚÚȯËÙ‹˜ √ ∂§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™ √π ¢π∞∫√¶∂™ ™∆√ µ√À¡√ Ë ÛÊ‹Ó· ÙÔ Û·Î›‰ÈÔ Ô ÛÎÈÂÚ / Ô ¯ÈÔÓÔ‰ÚfiÌÔ˜ Ù· ¯ÈÔÓÔ¤‰ÈÏ· Ù· Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ· ÙÔ˘ ÛÎÈ Ô ÎÚ›ÎÔ˜ ÙÔ ÛÎÔÈÓ› ÙÔ ÛÓfiÔ˘ÌÔÚÓÙ Ë ÌfiÙ· ÙÔ˘ ÛÎÈ 327 .

√π ¢π∞∫√¶∂™ ™∆∏ £∞§∞™™∞ 1 ÙÔ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ Ô Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙ˘ Ù· ÎÈ¿ÏÈ· Ó›ÁÔÌ·È ÎÔÏ˘Ì¿ˆ οӈ Ì·ÎÚÔ‚Ô‡ÙÈ ‚˘ı›˙ÔÌ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi ‚Ô˘Ù¿ˆ / οӈ ‚Ô˘ÙÈ¿ ÙÔ Ì·ÁÈfi ·ÙÒÓˆ ÔÈ Ú·Î¤Ù˜ Ë ÔÌڤϷ ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ ‚¿˙ˆ ·ÓÙËÏÈ·Îfi Ë ÛÎÈ¿ ÙÔ ·ÓÙËÏÈ·Îfi Ù· Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘ Ë ÛÂ˙ÏfiÓÁÎ / Ë Í·ÏÒÛÙÚ· οӈ ËÏÈÔıÂÚ·›· ÙÔ ÎÔ˘‚·‰¿ÎÈ 328 .

1 ÙÔ ·Ó› ÙÔ Ù˙ÂÙ ÛÎÈ Ô Û¤ÚÊÂÚ Ë ÈÛÙÈÔÛ·Ó›‰· / ÙÔ ÁÔ˘›ÓÙ-ÛÂÚÊÈÓÁÎ ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÎÈ √ ∂§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™ √π ¢π∞∫√¶∂™ ™∆∏ £∞§∞™™∞ Ë ÈÛÙÈÔÏÔ˝· ÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÛοÊÔ˜ Ô ·Ó·Ó¢ÛÙ‹Ú·˜ Ô ÎˆËÏ¿Ù˘ ÙÔ ‚·ÙÚ·¯Ô¤‰ÈÏÔ ÙÔ ÎÔ˘› Ë Ì¿Ûη ÙÔ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ „¿ÚÂÌ· ÙÔ „·ÚÔÓÙÔ‡ÊÂÎÔ Ô „·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο˜ 329 .

........ Ô ÙÚÔ¯fi˜.......................... ... 2............ ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ........ ‰) ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ... Ô ÎÏfiÔ˘Ó................... ÙÔ Î·ÚÔ˘˙¤Ï............................................ Ù· Û˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓ·............................................................ .........∞™∫∏™∂π™ 1................... ................ 330 ·) ›‰Ô˜ ı¿ÙÚÔ˘................. ·) ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·....... Á) ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ù· ÛÎËÓÈο ‚) ‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· οÙÛÂÈ.......... ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ... ‰) ·ÎÔ‡ÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ 4... Ë Úfi‰·................. ∆Ô ÌÏÔ˘˙ Â›Ó·È .............. æ·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ....................... ................... .................. Ô ·ÎÚÔ‚¿Ù˘....................... ... ·) ÙÔ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ „¿ÚÂÌ· Á) Ì ÙÔ ÁÔ˘˝ÓÙ Û¤ÚÊÈÁÎ ‚) ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·.................................. ÙÔ Ô ÎÔÚÓ.............. ‰) ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Ì·Ï·Ú›Ó˜ 3................................................................................. ÙÔ Ì·ÏÏ› Ù˘ ÁÚÈ¿˜............................ ¶ÚÔÛÔ¯‹! ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÈ¯Ô‡Ó fiϘ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·......... ·) ·Îԇ̠ÌÈ· ÔÚ¯‹ÛÙÚ·..... ∏ıÔÔÈfi˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ .................................. ‰) ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ˘˜ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ 2.............. Á) ›‰Ô˜ Ù·ÈÓ›·˜ ‚) ›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Á) ‚ϤÔ˘Ì ¤ÚÁ· ‚) ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙԇ̠ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜..... ™ÈÓÂÌ¿ ϤÁÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ................................. ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÚ¿ÛË 1..............................

∆Ô Ù¿‚ÏÈ ·›˙ÂÙ·È Ì ÙÚ·Ô˘Ïfi¯·ÚÙ· 4........................... ÙÔ ÛοÎÈ 4........... ¢È·Áڿʈ ÙË Ï¤ÍË Ô˘ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ 1... Ë ·fi¯Ë...... ÙÔ˘ Ì·˙›........ ÙÔ Ì·ÁÈÔ..... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ϤÍÂȘ ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ: Ô‰‹Ï·ÙÔ..... Ô Ê·Îfi˜........... Ë ÈÛÙÈÔÏÔ˝·.... ÙÔ ·˙Ï.... Ô ¯ÈÔÓÔ‰ÚfiÌÔ˜.................. ÙÔ ÁÔ˘˝ÓÙ Û¤ÚÊÈÁÎ 5.......... .................... Ë Ì¿Ûη. .... Ô Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙ˘ 2..... ÁÈ·Ù› Ì ˙·Ï›˙ÂÈ.. ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÎÈ. ŸÙ·Ó „·Ú‡ˆ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ÙÔ Î·‚·Ï¤ÙÔ 3.... 4.............. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ·È‰È¿........... οӈ ÎÔ‡ÓÈ·.. Ô ÛÔ˘ÁÈ¿˜...... ÙÔ ·ÓÙ›ÛÎËÓÔ... ªÂÚÈο ·È‰È¿ ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙÔ ..... ∂̤ӷ ‰Â ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ .........3.... ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ ʤÚÓÂÈ Î·È ÙÔ . οӈ ÙÛÔ˘Ï‹ıÚ· ŸÙ·Ó ËÁ·›Óˆ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ¯·Ú¿... ÂÓÒ ¿ÏÏ· .......... ÙÔ Î·ÌÈÓ¤ÙÔ... ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜ .... ... √È ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Î·È ÔÈ Ì·Ì¿‰Â˜ οıÔÓÙ·È ÛÙÔ .. ...... ÛοÌÌ·......... ™ÙÔ ÌÔÓÙÂÏÈÛÌfi Ì·˙‡ˆ ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ· 5................ ÔÈ ÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ÛÎÈ......... Ù· ¯ÈÔÓÔ¤‰ÈÏ·...... ÙÔ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ...... ÙÚ¤¯Ô˘Ó.. °È’ ·˘Ùfi ÚÔÙÈÌÒ Ó· ............. ÛηÚÊ·ÏÒÓÔ˘Ó........ ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï·... ÙÔ ·ÁÔ‡ÚÈ 331 ...... Ë ÙÚ·Ì¿Ï·... .. Ù· ‚·ÙÚ·¯Ô¤‰ÈÏ·....... ∆Ô ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ Â›Ó·È ¯fiÌÈ 6.... ™ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÈÓ¤ÏÔ ™ § √ ∂§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™ ∞™∫∏™∂π™ 2............ ÁÈ·Ù› ÂΛ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔΛÓËÙ·...... ·ÁοÎÈ... Ë ÌÔÓfiÔÏË.................. ÙÔ ÛÎÈ... ...... ∏ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÊÈÏÌ 5... Î·È Û˘˙ËÙÔ‡Ó. ·Ù›ÓÈ.. Ë ÔÌڤϷ 3... ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ... ÙÔ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ. Ë ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË.... ‹ οÓÔ˘Ó ..... 1.........

. = ...ÓÔ.... Ë Ì·ÚÈ.................. ÙÔ Û·ÍfiÊ..... ÙÔ ·Á..... Ë .... = . Ô Î·Ú·ÁÎÈÔ˙.................................................................................... = .... .....................................................................·˜............. 7..›Ô....... 8....... = ....... = ................... √ÚıÔÁÚ·Ê›·.......................Ì·ÓÔ.oÏ................ÛÙ˘.. ............................. ................. Ô ·Ú¯.................... ÙÔ Ù......‰È΋ ¯·Ú¿........................... .....Ô......ÛÈÙ.... ÙÔ ˙·¯·Ú.................................... Ë Î.ÏÔ‰..Ó¤Ù·........... 3...................˜....∞™∫∏™∂π™ 6............ = ................................Ê‹.... 2..ÁÔ˜.. Ô Ó·˘·ÁÔÛ.... 6.. ÙÔ ........................ÏÔ............... 332 .. .... ÙÔ ÚÔÛ.....................¤‰...... = ....ÚËÌ·... . ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ Ï›ÂÈ....... Ô ·ÌÊÔÚ.................... 5.....ÎÙÈÎfi... µ¿˙ˆ Û ˙¢Á¿ÚÈ· ÙȘ ϤÍÂȘ Ì ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›·........Ï·ÛÙ...................................................... Ë ·Ó·ÛÎ.... 7. 4.. Ë ÛÂÛÏfiÁÎ = .................... ÙÔ ·Ó·„.......... ÙÔ Ê.̈‰›·..ÚÈÔ....... .. Ë Í·ÏÒÛÙÚ· ÙÔ ·ÓÙ›ÛÎËÓÔ Ë Úfi‰· ÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ Ë ÛÂ˙ÏfiÓÁÎ Ë ÈÛÙÈÔÛ·Ó›‰· Ô ¯ÈÔÓÔ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ Áη˙fiÓ Ô ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ ÙÔ ÁÔ˘˝ÓÙ Û¤ÚÊÈÓÁÎ ÙÔ ÛÏÈÈÓÁÎÌ¿ÁÎ Ô ÙÚÔ¯fi˜ Ô ÛÎÈ¤Ú ÙÔ ¿Á·ÏÌ· Ë ÛÎËÓ‹ Ô ˘ÓfiÛ·ÎÔ˜ ÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ 1...

... ¶·›˙ÂÙ·È Ì Û٤η Î·È Ì›ÏÈ· ................................. ›Óˆ ∫·Ê¤ ................................... 2.................... 1........... ................. .. ªÂ ·˘Ùfi ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ô „·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο˜ 4............ 9...................... ........ ........... 333 .............. .................. ... ..... .............. ............................................... . 2. ¯ÔÚ‡ˆ ........................ ...... 4..... . ...... ............. .... ¶·›˙ÂÙ·È Ì ÈfiÓÈ· ÛÙË ÛηÎȤڷ ... ¶·›˙ÂÙ·È Ì ˙¿ÚÈ· Î·È Ô‡ÏÈ· ........ ............. 3........... ÙÚÒˆ ¶›ÙÛ· ...... ............ ................. ........... ¶Ò˜ ϤÁÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘......... ™¯ËÌ·Ù›˙ˆ Û ·˘Ùfi ϤÍÂȘ Ì „ËÊ›‰Â˜ ..... ............. .......... .. ................. 1...................................... ÙÚÒˆ ¶·ÁˆÙfi ... .......................... ................... ª·˜ ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ÙÔÓ Î·˘Ùfi ‹ÏÈÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 3................ 6.................................... ÙÚÒˆ ™Ô˘‚Ï¿ÎÈ ......... §¤ÁÂÙ·È Î·È ÚÔÛˆÂ›Ô 2.................... 5......................... ................... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙËÓ ∞ÎÚÔÛÙȯ›‰·........................ ......... .............. ¶·›˙ÂÈ ÎÈı¿Ú· 7..... ¶·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ˘˜ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ‹ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ 10.. 3... ªÂ ·˘Ù‹Ó ¯Ù˘¿Ì ÙËÓ Ì›ÏÈ· ÛÙÔ ÌÈÏÈ¿Ú‰Ô 5.......... .... .................8... . 3...................... ...... 6............................................... 4..... ................... ................... 7................. ... ............................... .. .. .... µÚ›ÛΈ ÙÔ ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ ·È¯Ó›‰È 1......... æ ......... ......... ....... 4....... 5...... 5....... .. ........... ........... ™Â ·˘Ùfi Áڿʈ ϤÍÂȘ οıÂÙ· Î·È ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· .................. ............................ .................. ....................... ›Óˆ √‡˙Ô .................... ............. 2. .... ∞ÏÏÈÒ˜ ÙÔ ÁÔ˘˝ÓÙ Û¤ÚÊÈÓÁÎ 6................ .. ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿.............. ............ √ ∂§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™ ∞™∫∏™∂π™ 1......................... ...................

....................................... °Ú¿Êˆ ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È fiÙ·Ó ¤¯ˆ ÁÈ· ¯fiÌÈ: ÙÔ ÊÈÏÔÙÂÏÈÛÌfi ........................................... ∂Λ ¿Ì ÁÈ· Ê·ÁËÙfi 4.................................................................................................. 12..............∞™∫∏™∂π™ 11........... ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋: ........... ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·: ............................................................................................................. ª·˜ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ù· Ê·ÁËÙ¿ 3.......... ŒÙÛÈ Ï¤ÁÂÙ·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ 6................................... ∞ÏÏÈÒ˜ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ 5.................................................................................. ÙÔ „¿ÚÂÌ·: ...... ªÂ ·˘Ù‹Ó ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔ˘Ì ................. §‡Óˆ ÙÔ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ 4 5 1 6 2 7 3 √ÚÈ˙fiÓÙÈ· : 1........................................... ÃÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÌÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi 334 ∫¿ıÂÙ· : ÁÈ· ÙÔ ÛÂÚ‚›ÚÈÛÌ· 7.................................................... ∞ÏÏÈÒ˜ ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 2.................................................................................................

..343 ∞§§∞ ∞∆√ªπ∫∞ ∞£§∏ª∞∆∞ ....344 ..........336 – 337 ∆∞ √ª∞¢π∫∞ ∞£§∏ª∞∆∞ ..........................................................................349 – 354 335 ..345 ∏ °Àª¡∞™∆π∫∏ ..................342 √ À°ƒ√™ ™∆πµ√™ ............................................................................................................................................................................ √ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ∆∞ ∞£§∏ª∞∆∞ ™∆πµ√À ............................................................................................347 √π ∞™∫∏™∂π™ .................................................................................................................346 ∆∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ∞£§∏ª∞∆∞ ...............................................348 ∞™∫∏™∂π™ ...............................................................∆√ ™∆∞¢π√ ..........................................................338 –339 ∞£§∏∆π™ª√™ 17....340 ...............

∆√ ™∆∞¢π√ ∆Ô ™Ù¿‰ÈÔ 1 Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ Ô ÛÙ›‚Ô˜ 336 .

∞£§∏∆π™ª√™ ∆√ ™∆∞¢π√ ÔÈ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ 337 .

∆∞ √ª∞¢π∫∞ ∞£§∏ª∞∆∞ 1 ∆Ô Ô‰’fiÛÊ·ÈÚÔ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ô ·ÁÒÓ·˜ Ë Û¤ÓÙÚ· Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ Á‹Â‰Ô Ë Ì¿Ï· 2 ∆ÚÈÏ¿Úˆ ÔÈ ·›ÎÙ˜/ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ 3 Ë ÙÚ›Ï· 4 µ¿˙ˆ ÁÎÔÏ ™Ô˘Ù¿Úˆ ÙÔ ÛÔ˘Ù 5 ∞ÔÎÚÔ‡ˆ ÙË Ì¿Ï· ÙÔ ÏÔÓ˙fiÓ / Ë ÂÎÙ›Ó·ÍË ÙÔ ÁÎÔÏ 338 Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ .

∆Ô Ì¿ÛÎÂÙ / Ë Î·Ï·ıfiÛÊ·ÈÚ· 1 Ë Ì·ÛΤٷ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ∞£§∏∆π™ª√™ ∆∞ √ª∞¢π∫∞ ∞£§∏ª∞∆∞ ‚¿˙ˆ ηϿıÈ ÙÔ ·ÚΤ ÔÈ Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ˜/ÔÈ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ 2 ∆Ô ‚fiÏÂ˚ / Ë ÂÙfiÛÊ·ÈÚ· οӈ ÛÂÚ‚›˜ Ô ‚ÔÏÂ˚ÌÔÏ›ÛÙ·˜ Ô ÊÈϤ˜ 3 ÌÏÔοڈ ÙË Ì¿Ï· ∆Ô fiÏÔ / Ë ˘‰·ÙfiÛÊ·ÈÚ· ÔÈ ÔÏ›ÛÙ˜/ÔÈ ˘‰·ÙÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ ‰ÔοÚÈ Ù· ‰›¯Ù˘· 339 .

∆∞ ∞£§∏ª∞∆∞ ™∆πµ√À: √ ¢ƒ√ª√™/∆√ ∆ƒ∂•πª√ 1 √ ‰ÚfiÌÔ˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜/ÙÔ ÛÚÈÓÙ ÔÈ ‰ÚÔÌ›˜/ÔÈ ÛÚ›ÓÙÂÚ 3 ∏ ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›· 2 ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ˉ¿ˆ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ 4 Ë ÛÎ˘Ù¿ÏË 5 √ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ÔÈ Ì·Ú·ıˆÓÔ‰ÚfiÌÔÈ 340 √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÌÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ ∆Ô ‚¿‰ËÓ ÔÈ ‚·‰ÈÛÙ¤˜ 6 √ ·ÓÒÌ·ÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ .

1 ∆Ô ¿ÏÌ· ÂȘ ‡„Ô˜ 2 ∆Ô ¿ÏÌ· Â› ÎÔÓÙÒ ∞£§∏∆π™ª√™ ∆∞ ∞£§∏ª∞∆∞ ™∆πµ√À: ∆∞ ∞§ª∞∆∞ Ô ¿ÏÙ˘ Ô ‹¯Ë˜ ÙÔ ÛÙÚÒÌ· 3 ∆Ô ¿ÏÌ· ÂȘ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ ÎÔÓÙ¿ÚÈ 4 ∆Ô ÙÚÈÏÔ‡Ó ÙÔ ¿ÏÌ· ÙÔ ÛοÌÌ· Ô ÙÚÈÏÔ˘Ó›ÛÙ·˜ 341 .

∆∞ ∞£§∏ª∞∆∞ ™∆πµ√À: √π ƒπæ∂π™ 1 √ ·ÎÔÓÙÈÛÌfi˜ 2 ∏ ÛÊ·ÈÚÔ‚ÔÏ›· Ë ÛÊ·›Ú· Ô ÛÊ·ÈÚÔ‚fiÏÔ˜ Ë ‚·Ï‚›‰· Ô ·ÎÔÓÙÈÛÙ‹˜ ÙÔ ·ÎfiÓÙÈÔ 3 ∏ ÛÊ˘ÚÔ‚ÔÏ›· 4 ∏ ‰ÈÛÎÔ‚ÔÏ›· Ô ‰›ÛÎÔ˜ Ë Ûʇڷ Ô ÛÊ˘ÚÔ‚fiÏÔ˜ 342 Ô ‰ÈÛÎÔ‚fiÏÔ˜ .

ÏÔ‡‰· 5 ∆Ô ÚfiÛıÈÔ Ô ÛÎÔ‡ÊÔ˜ 343 .∏ ÎÔχ̂ËÛË/ÔÈ Î·Ù·‰‡ÛÂȘ 1 ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ / Ë ÈÛ›Ó· Ô ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹˜ ∞£§∏∆π™ª√™ √ À°ƒ√™ ™∆πµ√™ Ô ‚·Ù‹Ú·˜ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô Î·Ù·‰‡Ù˘ Ô ‚·Ù‹Ú·˜ ∆· ÛÙ˘Ï ∫Ôχ̂ËÛ˘ 2 ∆Ô ‡ÙÈÔ Ù· Á˘·ÏÈ¿ ÎÔχ̂ËÛ˘ 4 ∆Ô ÂχıÂÚÔ 3 ∏ ÂÙ·.

∞§§∞ ∞∆√ªπ∫∞ ∞£§∏ª∞∆∞ 1 ∏ ˘ÁÌ·¯›·/ÙÔ ÌÔÍ ∏ ¿ÏË 2 ÙÔ Ú›ÓÁÎ Ô ˘ÁÌ¿¯Ô˜/Ô ÌÔÍ¤Ú Ù· Á¿ÓÙÈ· 3 ∆Ô Ù˙Ô‡ÓÙÔ ÔÈ ·Ï·ÈÛÙ¤˜ Ë ·Ï·›ÛÙÚ· 4 ∏ ¿ÚÛË ‚·ÚÒÓ Ë Ì¿Ú· Ù· ‚¿ÚË Ô Ù˙Ô˘ÓÙfiÎÈ 5 ∏ ÍÈÊ·ÛΛ· Ô ·ÚÛÈ‚·Ú›ÛÙ·˜ 6 ÙÔ ÈÛÙfiÏÈ ∏ ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹ Ô ÛÎÔÂ˘Ù‹˜ ÙÔ Í›ÊÔ˜ ÔÈ ÍÈÊÔÌ¿¯ÔÈ Ë ÚÔÛˆ›‰· 344 Ô ÛÙfi¯Ô˜ .

∏ È·Û›· 1 2 ∏ Ô‰ËÏ·Û›· ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ Ù· ÁΤÌÈ· Ë Û¤Ï· ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ ¿ÏÔÁÔ Ô ·Ó·‚¿Ù˘/Ô È¤·˜ 3 ∏ ΈËÏ·Û›· Ô Ô‰ËÏ·Ù˘ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ 4 Ô ÎˆËÏ¿Ù˘ ∆Ô Ù¤ÓȘ/Ë ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛË Ë Ú·Î¤Ù· ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ ∏ ÈÛÙÈÔÏÔ˝· ÙÔ ÈÛÙ›Ô/ÙÔ Î·Ù¿ÚÙÈ ÙÔ ÎÔ˘› ÙÔ ÛοÊÔ˜/Ë ‚¿Úη 5 ∞£§∏∆π™ª√™ ∞§§∞ ∞∆√ªπ∫∞ ∞£§∏ª∞∆∞ ÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÛοÊÔ˜ 6 ÙÔ ·Ó› ∆Ô ÈÓÁÎ-ÔÓÁÎ/ Ë ÂÈÙÚ·¤˙È· ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛË ÙÔ ÙÚ·¤˙È Ô ÙÂÓ›ÛÙ·˜ Ô ÊÈϤ˜ Ô ÈÓÁÎÔÓ›ÛÙ·˜ 345 .

∏ °Àª¡∞™∆π∫∏ ∏ ÂÓfiÚÁ·ÓË 1 √È ÎÚ›ÎÔÈ ÔÈ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ Ô Ï¿ÁÈÔ˜ ›Ô˜ ÙÔ ÌÔÓfi˙˘ÁÔ ÔÈ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ ∏ Ú˘ıÌÈ΋ 2 ∏ Ú˘ıÌÈ΋ ·ÙÔÌÈ΋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ 3 ∏ Ú˘ıÌÈ΋ ÔÌ·‰È΋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ Ë ÎÔÚ‰¤Ï· Ë Ì¿Ï· 346 .

1 ∆Ô ÛÎÈ Ô ÛÎÔ‡ÊÔ˜ 2 ÙÔ Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ ÙÔ˘ ÛÎÈ ∆Ô Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ·ÙÈÓ¿˙ Ô ·ÙÈÓ¤Ú Ë ·ÙÈÓ¤Ú Ù· Á˘·ÏÈ¿ Ù· ¯ÈÔÓÔ¤‰ÈÏ· Ô ÛÎÈ¤Ú / Ô ¯ÈÔÓÔ‰ÚfiÌÔ˜ 3 ∏ ·ÂÚÔ‚È΋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ / ÙÔ ·ÂÚfiÌÈÎ ∞£§∏∆π™ª√™ ∆∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ∞£§∏ª∞∆∞ Ù· ·Ù›ÓÈ· / Ù· ·ÁÔ¤‰ÈÏ· ™ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ οӈ ÌÔÓfi˙˘ÁÔ Ù· fiÚÁ·Ó· Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ Ù· ‚·Ú¿ÎÈ· 347 .

√π ∞™∫∏™∂π™ 1 3 ∏ ·Ó¿Ù·ÛË ∏ ÚfiÙ·ÛË 5 ∏ Â›Î˘„Ë 7 ∆· „·Ïȉ¿ÎÈ· οӈ „·Ïȉ¿ÎÈ· 348 2 4 6 8 ∏ ¤ÎÙ·ÛË ∏ ‰È¿ÛÙ·ÛË ∏ Ï¿ÁÈ· Î¿Ì„Ë ∆· Ô˘Û·˜/ÔÈ Î¿Ì„ÂȘ οӈ ο̄ÂȘ .

......... ∞£§∏∆π™ª√™ ∞™∫∏™∂π™ 349 ......................................... Ë ÂÙ·ÏÔ‡‰· ......... ...................... ................. ÙÔ ‚¿‰ËÓ.................................... Ë ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›·.....................1.............................. ÙÔ ÂχıÂÚÔ.......................................................................................................................... ÙÔ ÚfiÛıÈÔ.......... ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘................ ................. ................. ....... ÙÔ ‡ÙÈÔ............

Á) ‚Ô˘Ù¿ÂÈ ·fi ÙÔ ‚·Ù‹Ú· ÛÙÔ ÓÂÚfi ‰) ˉ¿ÂÈ ÂÌfi‰È· η‚¿Ï· Û ¿ÏÔÁÔ 3.............. ‚) ÎÔÏ˘Ì¿ÂÈ Û ÈÛ›Ó·............ ∫·Ù¿‰˘ÛË Ï¤ÁÂÙ·È ÙÔ ¿ıÏËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ·ıÏËÙ‹˜ ..... 350 Á) Á›ÓÔÓÙ·È ·ÁÒÓ˜ ÍÈÊ·ÛΛ·˜ ‰) Á›ÓÔÓÙ·È ·ÁÒÓ˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ . ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ·ÙÈÓ¿˙. Ë ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›· ∞ıÏ‹Ì·Ù· ™Ù›‚Ô˘ ÃÂÈÌÂÚÈÓ¿ ∞ıÏ‹Ì·Ù· AıÏ‹Ì·Ù· ÀÁÚÔ‡ ™Ù›‚Ô‡ 3........... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÚ¿ÛË 1........................... ·) ·›˙ÂÙ·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ............. Ô ·ÎÔÓÙÈÛÌfi˜............................................................ Ë ÎÔχ̂ËÛË..... ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Ô ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ .................................................... ·) ÁÈ· Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó................ µ¿˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÔÌ¿‰·........................ ∞ÎÔÓÙÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È Ô ·ıÏËÙ‹˜ ........................... ·) Ô˘ Ú›¯ÓÂÈ ÛÊ·›Ú·.............. ‚) ÁÈ· Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¿ÁÔ.... ‚) Ô˘ ÎψÙÛ¿ÂÈ ÌÈ· Ì¿Ï·... ÙÔ ÛÎÈ................. ¶·ÁÔ¤‰ÈÏ· ‹ ·Ù›ÓÈ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÂȉÈο ·Ô‡ÙÛÈ· Ô˘ ÊÔÚÔ‡Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ....................... Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÌÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ. ·) ˉ¿ÂÈ ÂÌfi‰È·... Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜............................................ Ë ‰ÈÛÎÔ‚ÔÏ›·................∞™∫∏™∂π™ 2.......... ‚) ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰ÚÔÌ›˜.......... ÔÈ Î·Ù·‰‡ÛÂȘ.......... Á) Ô˘ ÙÚ¤¯ÂÈ ‰) Ô˘ Ú›¯ÓÂÈ ÙÔ ·ÎfiÓÙÈÔ 2.. Á) ÁÈ· Ó· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÔ˘Ó ‰) ÁÈ· Ó· Á˘ÌÓ·ÛÙÔ‡Ó 4.

. ‚) ÊÔÚÔ‡Ó Á¿ÓÙÈ· ‰) οÓÔ˘Ó ÌÔÓfi˙˘ÁÔ 6...... ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÚ¤¯Ô˘Ó 8. ·) ·Ï‡ԢÓ....... ∆Ô ›ÓÁÎ-ÔÓÁÎ ·›˙ÂÙ·È Ì ڷΤÙ˜ Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È 10......... ™ § 1.......... ∏ È·Û›· Â›Ó·È ·ÁÒÓ·˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ì ¿ÏÔÁ· 7.. ‚) ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË................ ∆Ô ¿ÏÌ· ÂȘ ‡„Ô˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÎÔÓÙ·ÚÈÔ‡ 6..5.............................. ™Ê˘ÚÔ‚fiÏÔ˜ ϤÁÂÙ·È Ô ·ıÏËÙ‹˜ Ô˘ Ú›¯ÓÂÈ ÙË ÛÊ·›Ú· 9.... √ Ô‰ËÏ¿Ù˘ Ô‰ËÁ› ‚¿Úη Ì ÎÔ˘È¿ 5.... Á) ÛËÎÒÓÔ˘Ó ‚¿ÚË ‰) ÎÚ·ÙÔ‡Ó ¤Ó· Ì·ÎÚ‡ ÎÔÓÙ¿ÚÈ ∞£§∏∆π™ª√™ ∞™∫∏™∂π™ 4. ™ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÔÈ ·›ÎÙ˜ οÓÔ˘Ó ÛÂÚ‚›˜ 3............................... Á) οÓÔ˘Ó ¿ÏÌ·Ù·............................ √ ·ıÏËÙ‹˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ οÓÂÈ ÌÔÓfi˙˘ÁÔ 4......................... ™ˆÛÙfi ‹ §¿ıÔ˜ ..... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÕıÏËÌ· ∞ıÏËÙ‹˜ ŸÚÁ·ÓÔ ÕıÏËÛ˘ ÙÔ Ù¤ÓȘ Ô ÍÈÊÔÌ¿¯Ô˜ Ô ÎˆËÏ¿Ù˘ Ô ÛÎÈ¤Ú Ù· Á¿ÓÙÈ· Ë Ô‰ËÏ·Û›· Ô ·ÚÛÈ‚·Ú›ÛÙ·˜ 351 .... ™ÙË ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›· ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ .... ™ÙÔ ÌÔÍ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ . √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ‚¿˙ÂÈ ÁÎÔÏ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ 2................. √ ÙÂÓ›ÛÙ·˜ ‚¿˙ÂÈ Î·Ï¿ıÈ ÛÙË Ì·ÛΤٷ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ 5............. ™ÙÔ ‚¿‰ËÓ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÂÚ·Ù¿Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·.............................................................. ·) ÎÚ·ÙÔ‡Ó Í›ÊË............

ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ 5. ¶ÔÈ· ·ıÏ‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ·ıÏËÙ‹ (·ÙÔÌÈο) Î·È ÔÈ· ·fi ÔÌ¿‰· (ÔÌ·‰Èο). Ë Ú˘ıÌÈ΋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ 4. Ë ÍÈÊ·ÛΛ· 10. ∏ ¿ÛÎËÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ù· fi‰È· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿ Î·È ÙÂÓو̤ӷ ∏ ¿ÛÎËÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ¯¤ÚÈ· Â›Ó·È ÙÂÓو̤ӷ ÌÚÔÛÙ¿ √ ·ıÏËÙ‹˜ Ô˘ οÓÂÈ ¿ÏÌ·Ù· ∏ ¿ÛÎËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ù· ¯¤ÚÈ· Â›Ó·È ÙÂÓو̤ӷ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ √ ·ıÏËÙ‹˜ Ô˘ ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ ∏ ¿ÛÎËÛË Ô˘ Ù· ¯¤ÚÈ· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯ÒÌ· Î·È Ù· fi‰È· ̤ÓÔ˘Ó ÙÂÓو̤ӷ √ ·ıÏËÙ‹˜ Ù˘ ÍÈÊ·ÛΛ·˜ 352 √Ì·‰ÈÎfi . °Ú¿Êˆ ÙË Ï¤ÍË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÊÚ¿ÛË. Ë È·Û›· 3. Ë ÎÔχ̂ËÛË 6. ™ËÌÂÈÒÓˆ ÙÔ ÛˆÛÙfi. ÙÔ ‚fiÏÂ˚ 8. ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ 7.∞™∫∏™∂π™ 6. Ë ÈÛÙÈÔÏÔ˝· 9. ∞ÙÔÌÈÎfi 1. ÙÔ Ù¤ÓȘ 2. Ë ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›· 7. ¶ÚÔÛÔ¯‹! ÔÚÈṲ̂ӷ ·ıÏ‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È Î·È ÔÌ·‰Èο Î·È ·ÙÔÌÈο.

..............∞£§∏∆π™ª√™ ∞™∫∏™∂π™ 8......... ................................... 9................... ............ = . ................................................... 3..... = ......... = .............. 11.... 7... = ............. . 5.............................. Ô Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ·˜ = Ô Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ 2. = ............................... µ¿˙ˆ Û ˙¢Á¿ÚÈ· ÙȘ ϤÍÂȘ Ì ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›·...... ................ ........ = ................................................. Ô Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô ÛÚ›ÓÙÂÚ Ô ÔÏ›ÛÙ·˜ Ù· Ô˘Û¿˜ Ô È¤·˜ Ë ÈÛ›Ó· Ë ÂÈÙÚ·¤˙È· ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛË Ô ÌÔÍ¤Ú Ô Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ·˜ Ô ¯ÈÔÓÔ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ë ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛË Ô ‰ÚÔ̤·˜ Ô ÛÎÈ¤Ú ÔÈ Î¿Ì„ÂȘ ÙÔ ÈÓÁÎ ÔÓÁÎ Ë ÂÙfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ Ù¤ÓȘ Ô ·Ó·‚¿Ù˘ Ô ˘‰·ÙÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô ˘ÁÌ¿¯Ô˜ ÙÔ ‚fiÏÂï 1................................................................................................... = ......... 4........................................ ................................................................. ....................... ............. ........................................... 10.. 8............................................................ = ........................... = ... 6................................. 353 ............................ = ....

√ ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ Ù¤ÓȘ 9. ÃÂÈÌÂÚÈÓfi ¿ıÏËÌ· 10. ∞ÏÏÈÒ˜ Ô ˘ÁÌ¿¯Ô˜ 7. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ χÛÂȘ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ 6 7 8 9 1 10 2 11 3 4 5 √ÚÈ˙fiÓÙÈ· 1. ∑ËÙˆÎÚ·˘Á¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ 3. ∆Ú¤¯ÂÈ Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ 4.∞™∫∏™∂π™ 9. ∞ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ ∫¿ıÂÙ· 6. ∆ËÓ ÎψÙÛÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ 8. µ¿˙Ô˘Ó Î·Ï¿ıÈ (ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜) 2. ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ñ °Ú¿„ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ΛÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ô˘ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ. ñ ™Â ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ Û‡ÓÙÔÌ· ¤Ó·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ¶·›˙ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û ÈÛ›Ó· 10. ŒÙÛÈ Ï¤ÁÂÙ·È Ô ·ıÏËÙ‹˜ Ô˘ οÓÂÈ ¿ÏÌ·Ù· 5. Èڛ˙ÂÈ ÛÙ· ‰‡Ô ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ Ù¤ÓȘ ‹ ÙÔ˘ ‚fiÏÂï 11. 354 .

.................................................................359 H ¶O§ITIKH ZøH 18....................................... ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ∏ ∫Àµ∂ƒ¡∏™∏ ....................356 .361 Oπ ∂∫§√°∂™ : ∏ ¶ƒ√∂∫§√°π∫∏ ∂∫™∆ƒ∞∆∂π∞ ......................................................................................................365 ∞™∫∏™∂π™ .............................357 ∆∞ ¶√§π∆∂Àª∞∆∞ .......................∏ µ√À§∏ ...........................................................................................................................................364 √π À¶√Ã∂ø™∂π™ ............................363 ∆∞ ¢π∫∞πøª∞∆∞ ..............................................366 ........360 ∏ ∆√¶π∫∏ ∞À∆√¢π√π∫∏™∏ ........................................................................358 ∏ ∫√π¡√µ√À§∂À∆π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞ ......................................................................................................370 355 ......362 √π ∂∫§√°∂™ : ∏ æ∏º√º√ƒπ∞ .........................................

∏ µ√À§∏ ∏ µÔ˘Ï‹ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ‚Ô˘Ï‹˜ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô 1 ÔÈ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ 356 .

Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙÔ ‚‹Ì· H ¶O§ITIKH ZøH ∏ µ√À§∏ Ù· ¤‰Ú·Ó· 357 .

∆∞ ¶√§π∆∂Àª∞∆∞ ∏ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· 1 Ô Ï·fi˜ / ÔÈ Ôϛ٘ 2 ∏ ÌÔÓ·Ú¯›· / Ë ‚·ÛÈÏ›· ÙÔ ÛÙ¤ÌÌ· Ô ÌÔӿگ˘ / Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù· ¿ÚıÚ· 3 ÙÔ Û‡ÓÙ·ÁÌ· ∏ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· / Ô ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ Û΋ÙÚÔ Ô ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜ 358 .

1 ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ H ¶O§ITIKH ZøH ∏ ∫√π¡√µ√À§∂À∆π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞ Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· 2 ∆Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜ 3 Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË / Ë ÌÂÈÔ„ËÊ›· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË / Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· 359 .

∏ ∫Àµ∂ƒ¡∏™∏ ∆Ô ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ 1 ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› 2 ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∆· ˘Ô˘ÚÁ›· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¿Ì˘Ó·˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó·˘ÙÈÏ›·˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·È‰Â›·˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁˆÚÁ›·˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ 360 ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ .

Ë ÓÔÌ·Ú¯›· 1 Ë ÓÔÌ·Ú¯›· Ô ÓÔÌfi˜ Ô ÓÔ̿گ˘ H ¶O§ITIKH ZøH ∏ ∆√¶π∫∏ ∞À∆√¢π√π∫∏™∏ ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ √ ‰‹ÌÔ˜ 2 ÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô Ë fiÏË Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∏ ÎÔÈÓfiÙËÙ· 3 ÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô ÎÔÈÓÔٿگ˘ / Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ 361 .

√π ∂∫§√°∂™: ∏ ¶ƒ√∂∫§√°π∫∏ ∂∫™∆ƒ∞∆∂π∞ 1 ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛËÌ·›Â˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÔÈ Ô·‰Ô› 2 ∆Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ê›Û˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ 362 .

∆Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· 1 ÙÔ ·Ú·‚¿Ó H ¶O§ITIKH ZøH √π ∂∫§√°∂™: ∏ æ∏º√º√ƒπ∞ Ë ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ë Î¿ÏË 2 ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ / ÔÈ ÂÎÏÔÁ›˜ 3 Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ 4 Ë Î¿ÏË 5 Ù· ÛÙÔȯ›· ÂÎÏÔÁ¤· „ËÊ›˙ˆ ÔÈ „‹ÊÔÈ 363 .

∆∞ ¢π∫∞πøª∞∆∞ √ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi˜ 1 Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ∏ ·ÂÚÁ›· 2 ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÔÈ ·ÂÚÁÔ› 3 ∏ ‰È·‰‹ÏˆÛË / Ë ÔÚ›· ÙÔ Ϸο٠ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· 364 Ô ÙËÏ‚fi·˜ .

∏ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË 1 Ô ÂÊÔÚÈ·Îfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ 2 Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ H ¶O§ITIKH ZøH √π À¶√Ã∂ø™∂π™ Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ∏ ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ô ÛÎÔfi˜ Ë ÛÎÔÈ¿ Ô ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ÔÈ ÓÂÔÛ‡ÏÏÂÎÙÔÈ 365 .

....................................................... ‰) ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ........... ·) Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi............................................. ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Â›Ó·È ......... ·) ÛÙÚ¿Ù¢ÛË................................................................ ŸÙ·Ó Û ÌÈ· ¯ÒÚ· ΢‚ÂÚÓ¿ÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜. 366 ·) ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô................................... Á) ·ÂÚÁ›· ‚) ‰È·‰‹ÏˆÛË.........................................................∞™∫∏™∂π™ 1........... ‰) ˘Ô˘ÚÁfi˜ 2................... ∏ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ϤÁÂÙ·È ................................. Á) „ËÊÔÊÔÚ›· ‚) ÊÔÚÔÏfiÁËÛË...................... ŸÙ·Ó ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰Ô˘Ï›· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ......................................... Á) Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ‚) Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ‚Ô˘Ï‹˜.. ‰) Ô ÓÔ̿گ˘ 3............... ™Â ÌÈ· fiÏË Î˘‚ÂÚÓ¿ÂÈ ................... √ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ϤÁÂÙ·È ............... Á) ÎÔÈÓÔٿگ˘ ‚) Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜............................ ·) Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜..................................................... ·) ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·............................................................. Á) ÌÔÓ·Ú¯›· ‚) ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·.......... ·) Ô·‰fi˜.................................... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ϤÍË ‹ ÊÚ¿ÛË.............. ‰) ΢‚¤ÚÓËÛË 8.................... Á) ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ „‹ÊÔ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ‚) ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ È ‰) Ú›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î¿ÏË 6........ ‰) ÔÚ›· 7............. Á) ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚) ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‰) „ËÊÔÊfiÚÔ˜ 4......................... ·) Ú›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·Ú·‚¿Ó....................................... ‰) Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi˜ 5........... ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ........................ 1.......................................................... ·) ‰‹Ì·Ú¯Ô˜....... Á) ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ‚) ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ........... √È „ËÊÔÊfiÚÔÈ „ËÊ›˙Ô˘Ó ..... ∞˘Ùfi˜ Ô˘ „ËÊ›˙ÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ϤÁÂÙ·È ..........................

ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÊÔÚ¿ÂÈ ÛÙ¤ÌÌ· Î·È ÎÚ·Ù¿ÂÈ Û΋ÙÚÔ 7. ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∞ÓÙÈÔϛ٢ÛË Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿ÂÈ 4. µ¿˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÙ‹ÏË ÙÔ ‰Ë̷گ›Ô. ÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™ § 1. Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ √ ¡ÔÌ·Ú¯›· √ ¢‹ÌÔ˜ ∏ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· H ¶O§ITIKH ZøH ∞™∫∏™∂π™ 3. Ô ÓÔ̿گ˘. ∆Ô Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ï¤ÁÂÙ·È ˘Ô˘ÚÁÈÎfi 3. Ë ÓÔÌfi˜. ÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ·. √ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜ ΢‚ÂÚÓ¿ Ì ÙË ‚›· Î·È Ù· fiÏ· 6. ¶¿Óˆ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ 5. Ô ÎÔÈÓÔٿگ˘. ™Â ¤Ó· ¯ˆÚÈfi Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ϤÁÂÙ·È ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ 367 . ∫¿ı ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô 8. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÈÔ„ËÊ›· 2.2. ™ˆÛÙfi ‹ §¿ıÔ˜.

..ÊÔÊ...Ô 10...................... √ Ï·fi˜.∞™∫∏™∂π™ 4. 9......... 6...........Ó‰..„. .............................................. ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿........ √ Ú...ı.................Ï›· Ô ˘.... 1.. .... ·fi ÙËÓ Â..... ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Ì ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›· Ô „ËÊÔÊfiÚÔ˜ Ô ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ Ô ÌÔӿگ˘ ÔÈ Ôϛ٘ Ë ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Ô ÎÔÈÓÔٿگ˘ Ô Ï·fi˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ô ÂÎÏÔÁ¤·˜ 5.....Ï‹˜ οıÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔ‰Ú............ ..... √ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ‚..............Ì·Ù....Ì‚Ô‡Ï. √ÚıÔÁÚ·Ê›·. ∆Ô ÎfiÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ „... ........ ∫¿ı „.......‚¤ÚÓ....... √ ‰_Ì·Ú¯Ô˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‰................. ......... ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ Â............................ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÂÎϤÍÔ˘Ó Î.............ηÏÈÛÙÈο Û................... ∆Ô ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ô Ï·fi˜ ϤÁÂÙ·È ‰.....................................·............Ô.......... ™ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ .ÚÁ..........·.Ì·Ú¯......................... √È ‚Ô˘Ï... √ ÓÔ̿گ˘ ÛÙË ÓÔÌ·Ú¯_·.............·‰Ô‡˜ ÙÔ˘..........Ù¤˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙË ‚Ô˘Ï‹.. 3. . 4............ . .....Ó‰.... ÂÈÙÚÔ‹ Î·È Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ............ÚÔ˘˜ ÙÔ˘... 368 ................ÙÚÔ Î·È ÊÔÚ¿ÂÈ ÛÙ¤... ∂Λ ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ˘........ ..............Ù‹˜........... .ÛË................ ∂Âȉ‹ Â›Ó·È ‚Ô˘Ï.......... °›ÓÂÙ·È „...................ÏÈ¿˜ Îڷٷ› ÛÎ.....ÛË Î¿ÓÔ˘Ó ‰È·‰.. ∞ÚÁËÁfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ô ....... ...... ¤¯ÂÈ ‰Ë-Ï·‰‹ ....... 2. ÙÌ......... 5.Ì...... .. ªÂÙ¿ ‚Á·›ÓÂÈ Î·È ÙÔ Ú›¯ÓÂÈ ÛÙËÓ Î..................... ŒÓ·˜ ‚·Û. √È Û... ‰ËÏ·‰‹ fiÏÔÈ ÔÈ ...................... √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Û..·......Ô.. 7. µÔËıÔ› ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ˘... ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ „.....................Ï.... 6................... Ô˘ ı¤ÏÂÈ Î·È ÙÔ ‚¿˙ÂÈ Û ¤Ó· Ê¿ÎÂÏÔ... 8.................ÊÈÔ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ................ηÏÈÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·............... ·›ÚÓÂÈ Ù· „................... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ∫¿ı ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Á›ÓÔÓÙ·È Â................ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË...........................Ô˘ÚÁfi˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û. ŸÙ·Ó ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î..............

......................................................................................................................... 5...................... Î·È / ¤¯Ô˘Ó / Ôϛ٘ / ‰ÈηÈÒÌ·Ù· / ÔÈ / ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ................................................. 4.................................... .............................................. 8........................................................................................... ......................................................................................... H ¶O§ITIKH ZøH ∞™∫∏™∂π™ . ..........................................................7. ¶·Ú·ÙËÚÒ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ ........................................................................................................................... 2....................... 369 ................................................................................................. ‚Ô˘Ï‹˜ / ÛÙÔ ‚‹Ì· / ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ / ÔÈ / ÌÈÏÔ‡Ó / Ù˘ .............................................. ....................................................................................... „ËÊÔÊfiÚÔ˜ / Ú›¯ÓÂÈ / Ô / ÛÙËÓ Î¿ÏË / „‹ÊÔ / ÙËÓ .................................................................................................................... ÔÏÈÙ‡̷ٷ / Ë ÌÔÓ·Ú¯›· / Â›Ó·È / Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· / Î·È .......... µ¿˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿ Î·È ÊÙÈ¿¯Óˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ 1... 3.. .................. ÙÔ˘ / ÔÈ / ¤‚·Ï·Ó / Ô·‰Ô› / ˘Ô„ËÊ›Ô˘ / ·ÓÙÔ‡ / ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ê›Û˜ ................................... ................................

·ÏÏ¿ fi¯È Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ñ °Ú¿„ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ΛÌÂÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÛÔ˘. ∂Λ Ú›¯ÓÔ˘Ì ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ 7. 370 . ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ 10. ™˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙË µÔ˘Ï‹ 8. §‡Óˆ ÙÔ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ 8 6 9 10 1 7 2 3 4 5 √ÚÈ˙fiÓÙÈ· ∫¿ıÂÙ· 1. √ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ 5. √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ 2. 4. ∂Λ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ 9. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ fiÛÔ ÈÔ ÔÏϤ˜ ϤÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌÔÚ›˜. ∞˘Ùfi˜ „ËÊ›˙ÂÈ 6. ∆ËÓ ¤¯ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∞ÏÏÈÒ˜ Ô ÌÔӿگ˘ 10.∞™∫∏™∂π™ 9. ∆ËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜. fiÙ·Ó ‰ÂÓ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó 3.

...................................................................................................... √π ¶∞ƒ∞µ∞™∂π™ ...................................................379 ∞™∫∏™∂π™ ...................376 ™∆√ ∆ª∏ª∞ ............................ √π ∫∞∫√¶√π√π ......... ∏ ∞¶√ºÀ§∞∫π™∏ ........................................................................ ∏ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË √π ¶∞ƒ∞¡√ªπ∂™..................................374 ∏ ¢π∫∞π√™À¡∏ 19.............................................∏ ∞π£√À™∞ ∆√À ¢π∫∞™∆∏ƒπ√À ...............372 – 373 ∆∞ ∂°∫§∏ª∞∆∞...................377 ∏ ¢π∫∏ / ∏ ∞∫ƒ√∞ª∞∆π∫∏ ¢π∞¢π∫∞™π∞ .............................................................................................378 √π ¶√π¡∂™.375 ∏ ™À§§∏æ∏ .......................380 – 384 371 .................

∏ ¢π∫∞π√™À¡∏ ∏ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ 1 Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ë ¤‰Ú· Ô Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ 372 Ô Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ .

∏ ¢π∫∞π√™À¡∏ ∏ ¢π∫∞π√™À¡∏ ÔÈ ¤ÓÔÚÎÔÈ Ô Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ 373 .

∆∞ ∂°∫§∏ª∞∆∞ – √π ∫∞∫√¶√π√π ∏ ÎÏÔ‹ – ÎϤ‚ˆ 2 1 Ô ÎϤÊÙ˘ ∏ ÏËÛÙ›· 3 Ô ÔÚÙÔÊÔÏ¿˜ ∏ ‰È¿ÚÚËÍË 4 ÔÈ ÏËÛÙ¤˜ ÏËÛÙ‡ˆ 5 Ô ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˘ ∆Ô ÂÌfiÚÈÔ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ∏ ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ·›ÚÓˆ ÙË ‰fiÛË ÌÔ˘ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ 7 6 √ ÊfiÓÔ˜ / Ë ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ / Ô Ó·ÚÎÔÌ·Ó‹˜ 8 √ ÂÌÚËÛÌfi˜ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ ı‡Ì· ‚¿˙ˆ ʈٛ· Ô ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ÛÎÔÙÒÓˆ 374 η›ˆ Ô ÂÌÚËÛÙ‹˜ .

√È ·Ú·ÓƠ̂˜ 1 ∏ ‰È·Ù¿Ú·ÍË Ù˘ ËÛ˘¯›·˜ 2 ∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ / Ô ‚·Ó‰·ÏÈÛÌfi˜ ∏ ¢π∫∞π√™À¡∏ √π ¶∞ƒ∞¡√ªπ∂™ – √π ¶∞ƒ∞µ∞™∂π™ ÔÈ ‚¿Ó‰·ÏÔÈ √È ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη Ô‰È΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ (∫√∫) 3 ∏ ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË 4 ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· 6 ¶ÂÚÓ¿ˆ Ì ÎfiÎÎÈÓÔ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÛÙ¿ıÌ¢ÛË 5 √‰ËÁÒ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜ Ô ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˘ / ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ 375 .

∏ ™À§§∏æ∏ ∏ Û‡ÏÏË„Ë 1 ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ô ‡ÔÙÔ˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÔÈ ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜ 2 ÙÔ ÂÚÈÔÏÈÎfi ∏ Û‡ÏÏË„Ë Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ Ë Ì¿Ûη ÙÔ ÈÛÙfiÏÈ Ô ÏËÛÙ‹˜ Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÙÔ fiÏÔ Ô Û¿ÎÔ˜ Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· 376 .

∏ ™‹Ì·ÓÛË 1 Ù· ‰·ÎÙ˘ÏÈο ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· 2 ∏ ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛË Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ ÙÔ ‰·ÎÙ˘ÏÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ· 3 ·›ÚÓˆ ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· ∏ ·Ó¿ÎÚÈÛË – ·Ó·ÎÚ›Óˆ ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ 4 ∏ ÎÚ¿ÙËÛË Ù· οÁÎÂÏ· Ô ÊÚÔ˘Úfi˜ ∏ ¢π∫∞π√™À¡∏ ™∆√ ∆ª∏ª∞ ÙÔ ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈÔ Ô ‰ÂÛÌÔʇϷη˜ Ô ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ Ô Î·ÎÔÔÈfi˜ Ô ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ 377 .

∏ ¢π∫∏ – ∏ ∞∫ƒ√∞ª∞∆π∫∏ ¢π∞¢π∫∞™π∞ ∏ ∂ͤٷÛË ÙÔ˘ ª¿ÚÙ˘Ú· 1 2 √ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ 3 ∏ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ √ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ 4 ∏ ·ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓËÁfiÚÔ˘ Ô Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ·ÔÏÔÁÔ‡Ì·È ·ÁÔÚ‡ˆ ∏ ∞fiÊ·ÛË 5 ∏ ·ıÒˆÛË 6 ∏ ηٷ‰›ÎË Ô ‰ÈηÛÙ‹˜ Ô ·ıÒÔ˜ 378 Ô ¤ÓÔ¯Ô˜ .

1 ∆Ô ÚfiÛÙÈÌÔ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· 2 ÙÔ ÎÂÏÏ› ÏËÚÒÓˆ ÚfiÛÙÈÌÔ 3 ∏ ÈÛfi‚È· οıÂÈÚÍË : Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ· fiÏË ÙË ˙ˆ‹ ∏ Ê˘Ï¿ÎÈÛË : 1 Ì‹Ó·˜ – 5 ¯ÚfiÓÈ· ∏ ¢π∫∞π√™À¡∏ √π ¶√π¡∂™ – ∏ ∞¶√ºÀ§∞∫π™∏ Ô Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ / Ô Î·Ù¿‰ÈÎÔ˜ 4 ∏ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË / Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ‹ÚÈÔ Ô ÈÛÔ‚›Ù˘ ·ÔÊ˘Ï·Î›˙ÔÌ·È 379 .

......... Ô ¤ÓÔ¯Ô˜........... ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì·....... Ô ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜........ Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜..... Ô ‡ÔÙÔ˜..... ÙÔ ÂÚÈÔÏÈÎfi.....∞™∫∏™∂π™ 1........ . . ... 2................... ¶ÚÔÛÔ¯‹! ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó fiϘ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. Ô ‰ÈηÛÙ‹˜..... Ë Û‡ÏÏË„Ë............ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ........ Ë Û‡ÏÏË„Ë Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ................ ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘.. Ë ÎÚ¿ÙËÛË.. °Ú¿Êˆ ÙË Ï¤ÍË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÊÚ¿ÛË ∂Λ οıÂÙ·È Ô ‰ÈηÛÙ‹˜ Î·È Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∞ÏÏÈÒ˜ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ¢Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Ó· ·Ó·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ˘fiÙÔ˘˜ ∂Λ οıÂÙ·È Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ∞ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ì·˙› Ì ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ 380 ... ... ÔÈ ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜..

.Û·ÁÁ..ÏÈο ·ÔÙ. µ¿˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÔÌ¿‰· ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ..... ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤ÎÏ‚ 5.......Ϥ·˜ ÚfiÙÂÈÓ . ‚·Ó‰·ÏÈÛÌfi˜..Ì· 10.........ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ‰.. ∆ÔÓ ¤È·Û Â’ ·˘ÙÔÊ....∏ ¢π∫∞π√™À¡∏ ∞™∫∏™∂π™ 3...Ì·Ù· 6..... √ ηÙ.... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ 1. ‰È·Ù¿Ú·ÍË Ù˘ ËÛ˘¯›·˜..... ‰È¿ÚÚËÍË........ ∏ ..‰Â˜ ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚ......... .. Ô‰ËÁÒ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜........ ∆Ô ÂÌfiÚÈÔ Ó·ÚÎ... ™ÙÔ ÙÌ.... ÂÌfiÚÈÔ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ...ÚÍË 9....ÓÔÌÈÎÔ› ¤È·Û·Ó ÙÔ ‰È·..Ó.. ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ ∞ µ ÎÏÔ‹ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˘ ÏËÛÙ›· ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ‰È¿ÚÚËÍË ‚¿Ó‰·ÏÔ˜ ÂÌÚËÛÌfi˜ ÎϤÊÙ˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÏËÛÙ‹˜ ÊfiÓÔ˜ ÂÌÚËÛÙ‹˜ 4.... ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ∂ÁÎÏ‹Ì· ¶·Ú·ÓÔÌ›· ¶·Ú¿‚·ÛË ∫√∫ 5....Ì· ÙÔ˘ ‹Ú·Ó ‰·ÎÙ....... ªÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ Ì ¯..˜ ÂͤٷÛ ÚÔÛÂÎÙÈο fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì¿ÚÙ.... ÎÏÔ‹. ∂ÌÚ.Ûfi‚È· οı. Ô˘ Ì‹Î ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ 4.ÛÙ‹˜ ϤÁÂÙ·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‚¿˙ÂÈ ÊˆÙÈ¿ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ 3.....Ú˜ 7...Ù‹ 381 ..ÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi ¤ÁÎÏ.. √È ·ÛÙ.. ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÏËÛÙ›·. √ÚıÔÁÚ·Ê›·....ÚÔ.. √ ‰_ηÛÙ....ÁfiÚÔ˘ 2...ηÛÙ...........ÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Û.‹ÎÙ. √ ..Ú›Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË ÎfiÛÌÔ 8.................Ú. ÂÚÓ¿ˆ Ì ÎfiÎÎÈÓÔ..

.... Ë ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ...... Ë ‰È·Ù¿Ú·ÍË Ù˘ ËÛ˘¯›·˜.. Ë ‰È¿ÚÚËÍË........... Ë ‰ÔÏÔÊÔÓ›·.............................. Ë ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË. Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·......... Ë ÏËÛÙ›·....................... Ë ÎÏÔ‹..............∞™∫∏™∂π™ 6... .............................................................. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÌÔ˘ ‚Ú›ÛΈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ÂÁÎÏ‹Ì·. ÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›· ‹ ÙËÓ ·Ú·‚¿ÛË... ÂÚÓ¿ˆ Ì ÎfiÎÎÈÓÔ.................................. 7............................. ¶ÚÔÛÔ¯‹! ∞ÚÎÂÙ¤˜ ϤÍÂȘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰Â˜... ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ......... Ô ÂÌÚËÛÌfi˜ ¶ÚfiÛÙÈÌÔ 382 º˘Ï¿ÎÈÛË πÛfi‚È· ∫¿ıÂÈÚÍË ........... ¶·Ú·ÙËÚÒ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰›Óˆ ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ .... ..... .............................. Ô ‚·Ó‰·ÏÈÛÌfi˜...

.... ...................................... ∏ ‰›ÎË ¿Ú¯ÈÛ ӈڛ˜ ÛÙ· ..................... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ ·ıÒÔ˜ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·ıÒˆÛË ∏ ¢π∫∞π√™À¡∏ ∞™∫∏™∂π™ 9.................. ..................................... ∆Ô ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔÓ ¤ÎÚÈÓ ·ıÒÔ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘.................................... 10........................................................ 383 ...... Û˘Ó¤ÏÏ·‚ ¤Ó·Ó ‡............ ................... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó........................................................ √ ·............ ŒÙÛÈ Ô ‰ÈηÛÙ‹˜ Î·È Ô ÂÈ...... ÁÈ· ‰... ∞̤ۈ˜ ÙÔÓ ‹Á ÛÙÔ Ù... 2..................................... ∞ÚÁfiÙÂÚ· ‹Á ÛÙÔÓ ·........................ Î·È ÙÔÓ ¿ÊËÛ·Ó Â...... ŒÌÂÈÓ ÛÙÔ Î................. ∂Λ ÙÔ˘ ‹Ú·Ó ‰.................................. 3.......... ÙÔ˘ › ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ... 4........................................................................... ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘..................................................................................................... ∞˘Ùfi ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È..................................................................... 1....... .... ∫·Ó¤Ó·˜ fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ fiÙÈ Ô Î........................ •·Ó·Áڿʈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÏÏ¿˙ˆ ÙȘ ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ Ì ¿ÏϘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›· 1................................. ........................................................... .......... .......8.... ÁÈ· ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ‰......... ∆ÔÓ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÙ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ.............................. ·..... 2.............................. ‹Ù·Ó ¤.................................... ............. ÚÒÙËÛ ÙÔ˘˜ Ì..................... ›·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·................. √ ‰................. 3....................... 4... .................................................................................... √ Û......................................................................................... ∏ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ¿Ú¯ÈÛ ӈڛ˜ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ............................... Î·È ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘............................................................................................... ∆ÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ·Ó ÁÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È Ï‹ÚˆÛ ÚfiÛÙÈÌÔ............................

............... . . . ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ............. 1......... ..... .. ............... ............. .......... .......... .... 7.... . ......... ... ...... ŒÙÛÈ Ï¤ÁÂÙ·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰Èο˙ÂÙ·È 4............. .......... .. √ ıfiÚ˘‚Ô˜ ÙË ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÈ 8.................. .. ... ¢ .. ...................................... ™˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ηÎÔÔÈÔ‡˜ 5... 6....... ....... .. .. ................ ... .. .. ÀÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ 384 . ....... .................. ................ 2.... ..... ....... ...∞™∫∏™∂π™ 11... ∆¤ÙÔÈ· Â›Ó·È Î·È Ë Â’ ·˘ÙÔÊfiÚˆ 6........... ........ ............ 4..... √ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰›Î˜ 2....... .... º˘Ï¿ÎÈÛË Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÁÈ· fiÏË Ì·˜ ÙË ˙ˆ‹ 3........ ... ....... 3... . .. ... ........ ... .................. ...... .. .... 5.. ... .... .... . .... 8.. ∂Λ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘fiÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ È¿ÓÔ˘Ó 7.............. .......... .... ..... ........ . ..... .............. . ¶ÔÈ· ϤÍË ÎÚ‡‚ÂÈ Ë ·ÎÚÔÛÙȯ›‰·... ......... .......................... 1.........

.........................∆√ ¢π∞™∆∏ª∞ ...................................................................................................................................................................................410 .......................................................................................396 – 399 ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ – ∏ √π∫√§√°π∞ 20..............................404 – 405 ∆∞ ¶√À§π∞ .......................394 √π ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ...........395 ∆∞ ∑ø∞ ∆∏™ •∏ƒ∞™ ...............................................400 – 401 ∆∞ ∂ƒ¶∂∆∞ ...........390 ∆∞ ºÀ∆∞ ...................................................................391 ∆∞ ¢∂¡∆ƒ∞ ...................................................................................................................................................................386 – 387 ∏ °∏ ........418 385 ..................411 ∏ ¶ƒ√™∆∞™π∞ ∆√À ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™ .............................392 – 393 ∆∞ §√À§√À¢π∞ ...................................414 .....................................402 – 403 ∆∞ ∂¡∆√ª∞ .........406 – 407 ∆∞ ºÀ™π∫∞ º∞π¡√ª∂¡∞...............................................................................................408 – 409 √π ºÀ™π∫∂™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∂™ ∏ √π∫√§√°π∫∏ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏ .........................................................................................................................................................................................388 – 389 ∆√ À¶∂¢∞º√™ .....................................................................................................412 – 413 ∞™∫∏™∂π™ ... ........................................ ∆Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ – Ë ÔÈÎÔÏÔÁ›· ∆∞ ∑ø∞ ∆∏ £∞§∞™™∞™ ..........................

∆√ ¢π∞™∆∏ª∞ ÙÔ ÓÂʤψ̷ ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ Ô ‹ÏÈÔ˜ 1 ÔÈ Ï·Ó‹Ù˜ Ô ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜ Ô ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜ 386 .

Ô ÎÔÌ‹Ù˘ Ô ∂ÚÌ‹˜ Ë ∞ÊÚÔ‰›ÙË ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ / Ë ™ÂÏ‹ÓË Ë °Ë ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ – ∏ √π∫√§√°π∞ ∆√ ¢π∞™∆∏ª∞ Ô ÕÚ˘ Ô ¢›·˜ Ô ∫ÚfiÓÔ˜ Ô ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ Ô √˘Ú·Ófi˜ 387 .

∏ °∏ 1 Ô ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ô ˆÎ·Ófi˜ Ë ı¿Ï·ÛÛ· Ë ·ÎÙ‹ Ë ¤ÚËÌÔ˜ Ë ¿ÌÌÔ˜ 388 ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ .

Ë Ï›ÌÓË Ë fi¯ıË Ë ÎÔÚ˘Ê‹ Ô ·Ú·fiÙ·ÌÔ˜ Ë ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ – ∏ √π∫√§√°π∞ ∏ °∏ Ë fi¯ıË Ô ÔÙ·Ìfi˜ / ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÙÔ ÓËÛ› Ë ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ Ô ÎfiÏÔ˜ 389 .

∆√ À¶∂¢∞º√™ ∆· ÔÚ˘ÎÙ¿ 1 Ô ¯Ú˘Ûfi˜ 2 Ë ·ÓÙÏ›· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ù· ‚·Ú¤ÏÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Ô ¿ÚÁÈÏÔ˜ 3 Ô ÌfiÏ˘‚‰Ô˜ ∆· ÂÙÚÒÌ·Ù· Ô ·ÁˆÁfi˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÙÔ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ / Ô Á·È¿Óıڷη˜ 4 ∆· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿ Ô ÛÙ·Ï·ÎÙ›Ù˘ ÙÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ 390 Ë ÛËÏÈ¿ / ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ .

400Ì. Ù· Ê˘ÏÏÔ‚fiÏ· ‰¿ÛË 1. Ù· ΈÓÔÊÒÚ· ‰¿ÛË ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ – ∏ √π∫√§√°π∞ ∆∞ ºÀ∆∞ 2.500Ì. Ù· ÙÚÔÈο ‰¿ÛË ÔÈ Ú›˙˜ 391 .000Ì. 800Ì.1 Ù· ʇÏÏ· Ô Î·Úfi˜ ÙÔ ÎÏ·‰› ÔÈ ÊÙ¤Ú˜ – ÔÈ ÏÂȯ‹Ó˜ Ô ÎÔÚÌfi˜ 3.

∆∞ ¢∂¡∆ƒ∞ 1 Ù· ΈÓÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ· ÙÔ Î˘·Ú›ÛÛÈ ÙÔ ‡ÎÔ ÙÔ ¤Ï·ÙÔ ÙÔ ÎÔ˘ÎÔ˘Ó¿ÚÈ ÙÔ ÎÔ˘ÎÔ˘Ó·ÚÈ Ë ‚ÂÏ·Óȉȿ ÙÔ Î˘·ÚÈÛÛfiÌËÏÔ Ë Î·Ú˘‰È¿ Ù· Ê˘ÏÏÔ‚fiÏ· ‰¤ÓÙÚ· ÙÔ ‚ÂÏ·Ó›‰È 392 ÙÔ Î·Ú‡‰È .

∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ – ∏ √π∫√§√°π∞ ∆∞ ¢∂¡∆ƒ∞ Ù· ÙÚÔÈο ‰¤ÓÙÚ· Ô ÎÔÎÎÔÊÔ›ÓÈη˜ Ô ÊÔ›ÓÈη˜ / Ë ¯Ô˘ÚÌ·‰È¿ Ë Ì·Ó·ÓÈ¿ Ë Ì·Ó¿Ó· Ô ¯Ô˘ÚÌ¿˜ Ë Î·Ú‡‰· Ë Î·ÛÙ·ÓÈ¿ Ë ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿ Ù· Ê˘ÏÏÔ‚fiÏ· ‰¤ÓÙÚ· ÙÔ ·Ì‡Á‰·ÏÔ ÙÔ Î¿ÛÙ·ÓÔ 393 .

∆∞ §√À§√À¢π∞ 1 ÙÔ ÌÔ˘ÌÔ‡ÎÈ ÙÔ ÁÈ·ÛÂÌ› Ë Ôگȉ¤· ÙÔ Û¤·ÏÔ Ù· ·ÁοıÈ· Ë ÙÔ˘Ï›· ÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ë Á·Ú‰¤ÓÈ· ÙÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ Ô ·ÓÛ¤˜ ÙÔ Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ ÙÔ ¤Ù·ÏÔ ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ë Î·Ì¤ÏÈ· Ë ÌÈÁÎfiÓÈ· ÙÔ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È / ÙÔ ¿ÓıÔ˜ Ô È‚›ÛÎÔ˜ Ô ‚Ï·ÛÙfi˜ Ô ÎÚ›ÓÔ˜ Ë Ì·ÚÁ·Ú›Ù· ÔÈ Ú›˙˜ ÙÔ ¯·ÌÔÌ‹ÏÈ ÙÔ ¯Ú˘Û¿ÓıÂÌÔ Ô ÎÚfiÎÔ˜ ÙÔ ËÏÈÔÙÚfiÈÔ Ë ··ÚÔ‡Ó· 394 .

1 Ù· ‰ËÌËÙÚȷο Ë ‚ÚfiÌË ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ Ô Î·Ófi˜ ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ ÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ – ∏ √π∫√§√°π∞ OI ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ Ë ÎÏËÌ·Ù·ÚÈ¿ Ù· Ï·¯·ÓÈο 395 .

∆∞ ∑ø∞ ∆∏™ •∏ƒ∞™ 1 Ù· Τڷٷ ÙÔ Ï¿Ì· Ë Ù›ÁÚË Ë ‡·ÈÓ· Ë ÏÂÔ¿Ú‰·ÏË Ë Ï¤·ÈÓ· ÙÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ Ë ˙¤‚Ú· Ô ÚÈÓfiÎÂÚÔ˜ Ô ¯ÈÌ·Ù˙‹˜ Ô Ô˘Ú·ÎÔÙ¿ÁÎÔ˜ 396 .

Ô Ù¿Ú·Ó‰Ô˜ Ë ÔÏÈ΋ ·ÚÎÔ‡‰· Ë Î·ÌÔ‡Ú· / Ô ‡‚Ô˜ Ë Î·Ì‹Ï· Ë Î·ÌËÏÔ¿Ú‰·ÏË Ô ÂϤʷÓÙ·˜ ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ – ∏ √π∫√§√°π∞ ∆∞ ∑ø∞ ∆∏™ •∏ƒ∞™ ÔÈ ¯·˘ÏÈfi‰ÔÓÙ˜ Ë ÚÔ‚ÔÛΛ‰· Ô ‡ıˆÓ·˜ Ô ÈÔfiÙ·ÌÔ˜ Ô Ì·ÌÔ˘›ÓÔ˜ 397 .

∆∞ ∑ø∞ ∆∏™ •∏ƒ∞™ 1 ÙÔ Ú·ÎÔ‡Ó Ë Ó˘¯ÙÂÚ›‰· Ô ÔÓÙÈÎfi˜ Ë Ô˘Ú¿ Ù· Τڷٷ Ô Ï‡ÎÔ˜ ÙÔ ÂÏ¿ÊÈ ÙÔ ÙÚ›¯ˆÌ· Ù· ·ÁοıÈ· Ë ·ÚÎÔ‡‰· 398 Ù· Ó‡¯È· Ô ÛηÓÙ˙fi¯ÔÈÚÔ˜ .

Ô ·ÚÔ˘Ú·›Ô˜ Ô Ï·Áfi˜ Ô ·Û‚fi˜ Ô Ì˘ÚÌËÁÎÔÊ¿ÁÔ˜ Ë ·ÏÂÔ‡ Ë ÚÔ‚ÔÛΛ‰· ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ – ∏ √π∫√§√°π∞ ∆∞ ∑ø∞ ∆∏™ •∏ƒ∞™ Ô ÛΛԢÚÔ˜ Ô ‚Ô‡‚·ÏÔ˜ / ÙÔ ‚Ô˘‚¿ÏÈ Ë Ó˘Ê›ÙÛ· Ô Ù˘ÊÏÔfiÓÙÈη˜ Ô Î¿ÛÙÔÚ·˜ 399 .

∆∞ ∑ø∞ ∆∏™ £∞§∞™™∞™ 1 Ô ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜ ÂϤʷÓÙ·˜ Ô ÈÁÎÔ˘›ÓÔ˜ Ë ÊÒÎÈ· Ë Ê¿Ï·ÈÓ· ÙÔ Û·Ï¿¯È Ù· ‚Ú¿Á¯È· Ë ‰·Áοӷ Ô Î¿‚Ô˘Ú·˜ Ô ·ÛÙ·Îfi˜ Ë Á·Ú›‰· Ô ·ÛÙÂÚ›·˜ ÙÔ fiÛÙÚ·ÎÔ 400 .

ÔÈ ¯·˘ÏÈfi‰ÔÓÙ˜ ÙÔ ‰ÂÏÊ›ÓÈ ÙÔ ÙÂÚ‡ÁÈÔ ÙÔ Ú‡Á¯Ô˜ Ô ÙfiÓÓÔ˜ Ô Î·Ú¯·Ú›·˜ Ë Ô˘Ú¿ Ô Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ˜ Ù· ‚Ú¿Á¯È· ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ – ∏ √π∫√§√°π∞ ∆∞ ∑ø∞ ∆∏™ £∞§∞™™∞™ Ë Ì‡ÙË Ë Ì¤‰Ô˘Û· Ë ı·Ï¿ÛÛÈ· ¯ÂÏÒÓ· Ô ÍÈÊ›·˜ Ô ÈfiηÌÔ˜ ÙÔ ¯Ù·fi‰È Ô ·¯ÈÓfi˜ Ù· ÏÔοÌÈ· 401 .

∆∞ ∂ƒ¶∂∆∞ 1 Ô Î·˚Ì¿Ó Ô ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ˜ Ô ÎÚÔÙ·Ï›·˜ Ë Û·‡Ú· Ë ÎfiÌÚ· 402 .

∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ – ∏ √π∫√§√°π∞ ∆∞ ∂ƒ¶∂∆∞ ÙÔ ÓÂÚfiÊÈ‰Ô Ô ‚¿ÙÚ·¯Ô˜ Ë Û·Ï·Ì¿Ó‰Ú· ÙÔ Î·‚Ô‡ÎÈ Ë ¯ÂÏÒÓ· ÙÔ ÈÓÁÎÔ˘¿Ó· Ë Ô¯È¿ 403 .

∆∞ ∂¡∆√ª∞ 1 Ë Î·ÙÛ·Ú›‰· Ë ‰·Áοӷ Ô ÛÎÔÚÈfi˜ Ë Ì‡Á· ÔÈ ÎÂÚ·›Â˜ ÙÔ ÙÚÈ˙fiÓÈ / Ô ÁÚ‡ÏÏÔ˜ Ù· ÊÙÂÚ¿ Ë ·Û¯·Ï›ÙÛ· ÙÔ ÎÔ˘ÓÔ‡È ÙÔ Ûηı¿ÚÈ 404 Ë Ì˘ÚÌËÁÎÔʈÏÈ¿ .

ÙÔ ÎÂÓÙÚ› Ë ÏÈ‚ÂÏÔ‡ÏË Ë Ì¤ÏÈÛÛ· Ë ÎËÚ‹ıÚ· Ë ·Ú¿¯ÓË Ë ÚÔÓ‡ÌÊË ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ – ∏ √π∫√§√°π∞ ∆∞ ∂¡∆√ª∞ Ë ÂÙ·ÏÔ‡‰· Ë ·ÎÚ›‰· Ô ÈÛÙfi˜ ÙÔ Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ Ù· Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ· 405 .

∆∞ ¶√À§π∞ Ù· ÊÙÂÚ¿ 1 Ô ·ÂÙfi˜ ÙÔ Ú¿ÌÊÔ˜ Ë ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ· Ù· Ó‡¯È· Ë ¤Ú‰Èη ÙÔ ÔÚÙ‡ÎÈ Ë ¿È· Ë ·ÁÚÈfi¯ËÓ· ÙÔ ÛÔ˘ÚÁ›ÙÈ ÙÔ ¯ÂÏȉfiÓÈ Ô ÁÏ¿ÚÔ˜ Ô ÂÏÂοÓÔ˜ 406 .

ÙÔ ÁÂÚ¿ÎÈ Ô ÙÚ˘ÔÎ¿Ú˘‰Ô˜ / Ô ‰Ú˘ÔÎÔÏ¿Ù˘ ÙÔ ÏÔÊ›Ô Ô ÙÛ·Ï·ÂÙÂÈÓfi˜ Ë ÙÛ›¯Ï· ÙÔ ÎÔÙÛ‡ÊÈ ÙÔ ÊÏ·Ì›ÁÎÔ ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ – ∏ √π∫√§√°π∞ ∆∞ ¶√À§π∞ Ô ÂÏ·ÚÁfi˜ ÙÔ ·ÁÒÓÈ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ 407 .

∆∞ ºÀ™π∫∞ º∞π¡√ª∂¡∞ – √π ºÀ™π∫∂™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∂™ 1 Ë ·ÓÂÌÔı‡ÂÏÏ· Ô ·ÓÂÌÔÛÙÚfi‚ÈÏÔ˜ Ë ÏËÌ̇ڷ Ë Î·Ù·ÈÁ›‰· Ô ÛÂÈÛÌfi˜ 408 .

Ë ı·Ï·ÛÛÔÙ·Ú·¯‹ ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ – ∏ √π∫√§√°π∞ ∆∞ ºÀ™π∫∞ º∞π¡√ª∂¡∞ – √π ºÀ™π∫∂™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∂™ Ë ¯ÈÔÓÔÛÙÈ‚¿‰· ÙÔ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ Ë Ï¿‚· 409 .

∏ √π∫√§√°π∫∏ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏ 1 Ë ÌfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ë Î·ı·Ú‹ ·ÎÙ‹ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÙÔ Î·Ì̤ÓÔ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ Î·˘Û·¤ÚÈÔ Ë ÌfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ 410 .

Ë ÌfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÙÔ Î·˘Û·¤ÚÈÔ ÙÔ Ó¤ÊÔ˜ ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ – ∏ √π∫√§√°π∞ ∏ √π∫√§√°π∫∏ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏ Ë Î·ı·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· 411 .

∏ ¶ƒ√™∆∞™π∞ ∆√À ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™ 1 Ë ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ô Î¿‰Ô˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ 412 .

Ë ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ – ∏ √π∫√§√°π∞ ∏ ¶ƒ√™∆∞™π∞ ∆√À ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™ Ë ·Ó·‰¿ÛˆÛË – Ë ‰ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ 413 .

.. ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ........ Á) ÛÂÈÛÌfi ‚) ı·Ï·ÛÛÔÙ·Ú·¯‹.................................. Ô ÊÔ›ÓÈη˜..... Á) ¤ÙÚ· ‚) Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ....... Á) ÙȘ ʈÙȤ˜ ‚) Ù· ÛÎÔ˘›‰È·....... Ë ‚ÚfiÌË......................................... Ë Ì·Ó·ÓÈ¿.. Ë ‚ÂÏ·Óȉȿ................... ·) Ï¿‚·................ µ¿˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÔÌ¿‰· ÙÔ ‡ÎÔ........................... ‰) ÏËÌ̇ڷ 3...... ÙÔ Î˘·Ú›ÛÛÈ.................................. Ô ·ÓÛ¤˜.. Ô ÎÔÎÎÔÊÔ›ÓÈη˜......... ·) ·ÓÂÌÔı‡ÂÏÏ·..... ÙÔ Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ................ ‰) ÓÂÚfi 4............................................ Ë Î·Ú˘‰È¿................... ‰) ÙȘ ηÌÈÓ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ 2................ ÙfiÙ Á›ÓÂÙ·È . ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÌÔχÓÂÙ·È ·fi ................ ÙÔ ¤Ï·ÙÔ....... Á) ÛÂÈÛÌfi˜ ‚) ¯ÈÔÓÔÛÙÔÈ‚¿‰·.............. ŸÙ·Ó Ë ÁË ÎÔ˘ÓȤٷÈ....... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÚ¿ÛË 1....................... ·) Ù· η˘Û·¤ÚÈ·............... ‰) ı·Ï·ÛÛÔÙ·Ú·¯‹ 2............ ∞fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ ‚Á·›ÓÂÈ ...... ·) ·ÓÂÌÔı‡ÂÏÏ·................ ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ....... ÙÔ ÎÚÈı·ÚÈ......∞™∫∏™∂π™ 1............. ŸÙ·Ó Ë ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È Ù·Ú·Á̤ÓË ¤¯Ô˘Ì ..... Ë Ì·ÚÁ·Ú›Ù·.......................... ÙÔ ÁÈ·ÛÂÌ› ∫ˆÓÔÊfiÚ· 414 º˘ÏÏÔ‚fiÏ· ∆ÚÔÈο ¢ËÌËÙÚȷο §Ô˘ÏÔ‡‰È· ..... Ë ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿.........

.......................... .... µÚ›ÛΈ ÙȘ ϤÍÂȘ Ì ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›· ÙÔ ¿ÓıÔ˜ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Ô ‡‚Ô˜ Ô ‰Ú˘ÔÎÔÏ¿Ù˘ Ë ¯Ô˘ÚÌ·‰È¿ ÙÔ ÙÚÈ˙fiÓÈ ÙÔ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ ÙÔ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È Ô ÁÚ‡ÏÏÔ˜ Ë ·Ó·‰¿ÛˆÛË ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ – ∏ √π∫√§√°π∞ ∞™∫∏™∂π™ Ô ÙÚ˘ÔÎ¿Ú˘‰Ô˜ Ô Á·È¿Óıڷη˜ Ë ‰ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË Ô ÊÔ›ÓÈη˜ Ë ÛÂÏ‹ÓË Ë Î·ÌÔ‡Ú· 1......... = ............... . ........................... 5.................................................... ....... 6................... = ...... 3........................................... = ......................................... 8............... ....... 415 .............................................................................. ............................................. 4................ 7................................................................................................................. ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È ÊÙÈ¿¯Óˆ ˙¢Á¿ÚÈ· ∞ µ ÙÔ ¤Ï·ÙÔ ÙÔ ‚ÂÏ·Ó›‰È ÙÔ Î˘·Ú›ÛÛÈ ÙÔ ·Ì‡Á‰·ÏÔ Ë ‚ÂÏ·Óȉȿ Ô ¯Ô˘ÚÌ¿˜ Ë Î·ÛÙ·ÓÈ¿ ÙÔ Î˘·ÚÈÛÛÔÌËÏÔ Ë ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿ ÙÔ ÎÔ˘ÎÔ˘Ó¿ÚÈ Ô ÊÔ›ÓÈη˜ ÙÔ Î¿ÛÙ·ÓÔ Ë Î·Ú˘‰È¿ ÙÔ Î·Ú‡‰È 4.. = ............................ 2.......... = ............. ........................ = ............. .... = ............ = ..................3...................................

.ÊÂÏ................ ΢·Ú›ÛÛÈ + Ì‹ÏÔ = ΢·ÚÈÛÛfiÌËÏÔ 416 1......... ¯ÈfiÓÈ + ı‡ÂÏÏ· = ..... 6...˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ì ·Á.............. Œ¯ÂÈ fï˜ Î·È ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ¯·..................................... .............................. ÎfiÎÎÔ˜ + ÊÔ›ÓÈη˜ = .........................ÎÔ Â›Ó·È Î... 8.. √ÚıÔÁÚ·Ê›·...... √ ÂϤʷÓÙ·˜ ÙÚÒÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÛÎ..ÁÔ‡˜..∞™∫∏™∂π™ 5....... ∏ Ê¿Ï.ÚÔ˜ Â›Ó·È ¯·ÚÈو̤ÓÔ ˙ÒÔ.................ÔÊ..... Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ô˘ÚÌ·‰È¤˜.............. ¶ÚÔÛÔ¯‹ fï˜ ÛÙ· ·. ÎÔ....... ı¿Ï·ÛÛ· + Ù·Ú·¯‹ = ...................... 7.ÏÔ˜ Â›Ó·È ÂÚÂÙfi Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜............. √ ηگ·Ú. 3.............. ÙÚÈ¿ÓÙ· + ʇÏÏÔ = .ÓÙ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘..¯... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ 1..... ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔÓ ›Ó·Î· æ¿ÚÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË Ì‡ÙË Œ¯ÂÈ ÔÎÙÒ ÏÔοÌÈ· ∞ÏÏÈÒ˜ Ë ¯Ô˘ÚÌ·‰È¿ ∑ÂÈ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ Î·È ¤¯ÂÈ Î·ÌÔ‡Ú· ªÔÈ¿˙ÂÈ Ì Á¿È‰·ÚÔ Î·È ¤¯ÂÈ Ì·‡Ú˜ Ú›Á˜ 7.. ™Ù· ÙÚ.... 2..‰· ÙÔ˘.. fiÚÔ˜ + ÛÂÈÚ¿ = ..............Ô ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙË ÁË Ì ·ÓÙÏ............. ∆Ô ÂÙÚ¤Ï............ ·ÛÙ¤ÚÈ· Î·È Ó... ∂ÓÒÓˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È ÊÙÈ¿¯Óˆ Û‡ÓıÂÙ· ...........¿ıÈ· ÙÔ˘! 8. 4.............. ¿ÓÂÌÔ˜ + ı‡ÂÏÏ· = ........ ¿ÓÂÌÔ˜ + ÛÙÚfi‚ÈÏÔ˜ = .................. 5...............Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ˙ÒÔ Ù˘ ı¿Ï·..........Ù˜........ 6..ÓÈΘ Î·È Ì·Ó·ÓȤ˜................ 7. 4. 3. 2........ ¯ÈfiÓÈ + ÛÙÈ‚¿‰· = .Èο ‰¿Û...............ÓÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ·..............·˜ ÙÔ ÈÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi......... 6.. ∆Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi Ï·Ó........................... √ ÎÚ..... ∆Ô ¤Ï·ÙÔ Î·È ÙÔ Â........ÏÈfi‰.................·˜................... 5..............Îfi‰.................. √ ÛηÙ˙fi¯...Ì·Ù·........

........ Ô Ï‡ÎÔ˜...... . µÚ›ÛΈ ÙË Ï¤ÍË Ô˘ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ Î¿ı ÔÌ¿‰· Î·È ÙË ‰È·Áڿʈ. ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ.. Ë ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ·..... Ë Î·Ú˘‰È¿ 4... Ë Î·ÙÛ·Ú›‰·.... Ô Î·Ú¯·Ú›·˜ ŒÓÙÔÌ· ∑Ò· ¶Ô˘ÏÈ¿ ¢¤ÓÙÚ· æ¿ÚÈ· 9......... .... Ë ·Ú¿¯ÓË... Ô ÂϤʷÓÙ·˜............ ÙÔ Î˘·Ú›ÛÛÈ................... Ô Ï·Áfi˜...................................... Ô ÁÏ¿ÚÔ˜...... Ô Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ˜. Ë Ì¤ÏÈÛÛ·.. Ô ÍÈÊ›·˜.. 1. ÙÔ ‡ÎÔ........8.. Ô ÙfiÓÓÔ˜ 2.... Ô ÊÔ›ÓÈη˜......... .............. ÙÔ ¤Ï·ÙÔ.. Ë Ù›ÁÚ˘. ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ – ∏ √π∫√§√°π∞ ∞™∫∏™∂π™ 417 ........... ÙÔ ‰ÂÏÊ›ÓÈ.......... ................ ÙÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ. Ô ·ÂÙfi˜... Ô ÁÚ‡ÏÏÔ˜ 5..... Ë ¿È·.. Ë ·Û¯·Ï›ÙÛ·.. Ë Î·Ì‹Ï· 3.. ¶·Ú·ÙËÚÒ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰›Óˆ ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ ............ Ë Ì‡Á·... ......... ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·............. ÙÔ ÎÔ˘ÓÔ‡È..... ÙÔ ÊÏ·Ì›ÓÁÎÔ......... ‚¿˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ‰È¤ÁÚ·„· ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÔÌ¿‰·........................ ÙÔ ÛÔ˘ÚÁ›ÙÈ............

§‡Óˆ ÙÔ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ 9 1 7 2 A 6 3 8 4 5 √ÚÈ˙fiÓÙÈ·: 1.∞™∫∏™∂π™ 10. ªÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ Û‡ÓÓÂÊÔ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ù˘ fiÏ˘ 2. ∆· ÂÙ¿Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ 418 . µÁ·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ ηÌÈÓ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ 7. 4. 8. ∫·Úfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ¯Ô˘ÚÌ¿˜ . ∆¤ÙÔÈ· ‰¤ÓÙÚ· Â›Ó·È ÙÔ ¤Ï·ÙÔ Î·È ÙÔ ‡ÎÔ. ∞ÏÏÈÒ˜ Ë ‰ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË ∫¿ıÂÙ·: 6. ∆Ô ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ˘ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˜ 5. ∂›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ‰¤ÓÙÚ· Î·È Î·ı·Úfi ·¤Ú· 9. ªÂ ·˘Ù‹Ó ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ÓÔ ¯·ÚÙ› Í·Ó·Á›ÓÂÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3.

☛ ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ .

Ô. ÙÔ. 124. 1 – 175. 97. 1 ·ıÒÔ˜. 3 ·ÁÁÔ‡ÚÈ. 175 ·ÁÚfiÙ˘. 2 – 315. 4 – 337. ÙÔ. Ë. 378. ÙÔ. Ë. 125. 347. 390. 186. 149. 212. 1 – 203. 77. 340 – 341 – 342 ·ıÏËÙ‹˜. 1 ·Ë‰›·. Ë. 347. 172 ∞°ƒ√∆π∫√™ – ∞°ƒ√∆π∫∏ – ∞°ƒ√∆π∫√. 74. 1 ·ÁÔÚ¿˙ˆ Û›ÙÈ. ÙÔ. 4 ·ıÏËÙÈÎfi ·Ô‡ÙÛÈ. 1 ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. 53. 245. 63. 1 – 286. 191. ÙÔ. 5 ·ıÏËÙÈ΋ ÊfiÚÌ·. Ë. 2 ·ÁˆÁfi˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ÙÔ. 198. 4 ∞°ƒ√∫∆∏ª∞. 4 – 262. 78 ·ıÏËÙÈÎfi ÚÔ‡¯Ô. Ô. 1 . ÙÔ. 67. 108. ÙÔ. 40 . 1 ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜. 109. 106. 378. 3 ·ÁÁ›˙ˆ. 1 ·ÁÚÈfi¯ËÓ·. 217. 1 ·ÁÚÔÙÈÎfi. 1 ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô. ÙÔ. 2 ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛˆÓ. ÙÔ.1 ·È‰Ô›Ô. Ë. 243. 1 ·ÁˆÁfi˜ ÓÂÚÔ‡. Ô. Ë. 135. 1 – 187. 5 ¿Á·ÏÌ·. 94. 53. Ë. Ë. 1 – 176. 61. 7 ·ÁÎÒÓ·˜. Ô. 7 ∞°ƒ√∆π∫√ ª∏Ã∞¡∏ª∞. 101. Ë. Ô. 40 .Ô. 153. ÙÔ. Ë. 1 ·ÁηÏÈ¿. Ô.270. 7 ·Ë‰È¿˙ˆ. 245. 2 ·ÂÚÔ‚È΋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋. 12 ·‰ÂÏÊfi˜. 3 ·ÁÁ›Ô. 1 ·›ıÔ˘Û· ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. 2 – 272. 1 ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ – ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋ – ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi. 259. 97 ·È¯Ì‹. ÙÔ. 3 ·Á¿Ë. Ô – ·ÁÚfiÙÈÛÛ·. 4 / 5 – 80. 2 ·ÁÎÈÓ¿Ú·. 5 ·›Ì·. 1 ·ıÏËÙÈ΋ ʷӤϷ. 4 ·ÁÔÚ‡ˆ. 78. 3 ·ÁÔÚ¿˙ˆ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. ÙÔ. 112. Ë. 318. 1 ·ÁÚÔÙfiÛÈÙÔ. 2 ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô˜ – ·‰È¿‚ÚÔ¯Ë – ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô. 155. 413. 100. 2 ·ÈÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜ – ·ÈÌÔÛÙ·ÙÈ΋ – ·ÈÌÔÛÙ·ÙÈÎfi. 106. Ô. 1 ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. ÙÔ. 2 ·ÈÁfiÎÂÚÔ˜. Ë. 5 ·ıÒÔ˜ – ·ıÒ· – ·ıÒÔ. 5 ∞˚ – µ·Û›Ï˘. 2 ·ÂÙfi˜. 314. 4 ·ÁοıÈ. 347. Ë.1 – 80. 193. 169. 406. 67. 378. 1 – 78. 7 ∞£§∏ª∞ ™∆πµ√À. 6 ·ÁηÏÈ¿˙ˆ. Ë. ÙÔ. 2 ¿‰ÂÈ·. Ë. 4 ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. 1 ·ÁÚÔÈΛ·. 1 – 398. 198. 289. 1 – 184. 216. 9 ·Á·Ë̤ÓÔ˜ – ·Á·Ë̤ÓË – ·Á·Ë̤ÓÔ. 1 – 171. 77. ÙÔ. ÙÔ. 3 ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. ÙÔ. Ë. 3 ·ÁfiÚ¢ÛË. 324. 4 ·ÁfiÚÈ. ÙÔ. Ô. 372 ·›ıÔ˘Û· ÚÔ‚ÔÏ‹˜. 378. 406. Ë. 3 – 195.218. 2 – 270. 1 ·›ıÔ˘Û· ·Ó·ÌÔÓ‹˜. 79. 9 ·Á·Ò. Ô – ·ıÒ·. 2 ·¤ÚÈÔ. 33. Ô – ·‰ÂÏÊ‹. ÙÔ. 4 ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜. 184. 34. 3 – 286 – 3 ÕÁÈÔ˜ µ·ÏÂÓÙ›ÓÔ˜. 3 ·Á·Ë̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi. 24. ÙÔ. 1 ¿ÁÚÈÔ˜ – ¿ÁÚÈ· – ¿ÁÚÈÔ. Ë. 228. Ë. 168. 108. 314. ÙÔ. Ë. 5 ·ÁÎÚ¿Ê·. Ô. 394. 1 ·‚Áfi. 1 ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·. 242. 2 ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋. 49. Ë. 315. Ô. Ë. 5 ¿Á΢ڷ. Ô. 133. Ë. Ë. 3 . Ë.1 ·ıÏËÙÈÎfi˜ – ·ıÏËÙÈ΋ – ·ıÏËÙÈÎfi. Ë 78. 4 ·ÈÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜ Â›‰ÂÛÌÔ˜. 2 ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi˜ – ·ÈÁ˘Ùȷ΋ – ·È˘ÙÈ·Îfi. 2 ·ÁΛÛÙÚÈ. 3 ·ÂÚÔÛ˘ÓÔ‰fi˜. 184. ÔÈ. 95. 3 ·ÂÚÔ‚ÈÎfi˜ – ·ÂÚÔ‚È΋ – ·ÂÚÔ‚ÈÎfi. 3 – 300. Ë. 314. 5 ·ıÒˆÛË. ÙÔ. 2 ·‰‡Ó·ÙÔ˜ – ·‰‡Ó·ÙË – ·‰‡Ó·ÙÔ. 3 ·‰ÂÈ¿˙ˆ Ù· ÛÎÔ˘›‰È·. 124. 3 ·›ıÚÈÔ˜ – ·›ıÚÈ· – ·›ıÚÈÔ. 1 – 186. 1 ·ÁÂÏ¿‰·. 3 ∞£§∏∆π∫√ ƒ√ÀÃ√. 2 421 . Ô – ·ıÏ‹ÙÚÈ·. 1 ∞π™£∏™∂π™. ÙÔ. 74. ÙÔ. 3 ¿ÁÚÈÔ ˙ÒÔ. 1 ¿ÁÓÔÈ·. 378. 171 – 172 – 286 ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ – ·ÁÚÔÙÈ΋ – ·ÁÚÔÙÈÎfi. 38. Ë.∞ ¿‚·ÊÔ˜ – ¿‚·ÊË – ¿‚·ÊÔ. 1 ¿ıÚÔÈÛÌ·. 78. 62. 1 ·ÂÚfiÌÈÎ. 197. 182. 3 ·ÂÚԉȿ‰ÚÔÌÔ˜. 175.

315. 1 ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÁÚ·Ê‹. 388. 62. 3 – 286. Ù·. Ë. 1 ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯Ô˜ ÔÙfi. 377. 341. 2 ·Ó¿ËÚÔ˜. Ë. 1 ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋. Ë. 393. 103. 201. 413. Ô. 21. 104. Ë. 312. 264. 1 ¿ÏÌ· Â› ÎÔÓÙÒ. Ô. 4 ·Î˘ÚÒÓˆ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. 1 ·ÏÏ¿˙ˆ ¿Ó·. 342. Ë. 96 ·Ó·¯ÒÚËÛË.1 ·Î˘ÚˆÙÈÎfi˜ – ·Î˘ÚˆÙÈ΋ – ·Î˘ÚˆÙÈÎfi. Ë. 1 ·ÎÙ›Ó·. ÙÔ. Ù·. 101. 63. 1 – 194 . Ë. 1 ·ÏÔÁÔÔ˘Ú¿. Ë. 6 ¿ÏÙ˘. 4 ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋. 377. Ë. 4 ·Î˘ÚˆÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·. 2 ¿ÏÌÔ˘Ì ÁÚ·ÌÌ·ÙÔۋ̈Ó. 341. 175. 1 ¿ÌÌÔ˜. 373. 1 ·Ó·ÏÁËÙÈÎfi. 2 ·ÎfiÓÙÈÔ. 2 – 286. 133. Ô / Ë. 130. 37. ÙÔ. 51. 3. 1 – 63. Ë. Ë. 1 – 173. Ô. 9 ·ÏÔÈÊ‹. Ë. 1 – 302. 171. Ë. ÔÈ. 313. 131. 1 ·ÎÚÔ·Ù‹˜. 2 ·ÎÌ‹ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. 218. Ô / Ë. 6 ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ. 1 ·Ó·‰¿ÛˆÛË. 1 ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. 1 ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯Ô˜ – ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯Ô˜ – ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯Ô. 112. 4 – 104. 1 ·ÏÏ¿˙ˆ ÚÔ‡¯·. 315. 378 ∞∫ƒ√∞ª∞∆π∫√™ – ∞∫ƒ√∞ª∞∆π∫∏ – ∞∫ƒ∞ª∞∆π∫√. 1 ·Ï¿ÙÈ. 405. 109. 97. 112. 1 ·Ó·Ûηʋ. Ë. 1 ·Ì¤ÏÈ. 4 ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›·. ÙÔ. 1. 105. ÙÔ. 64. 1 – 324. 1. 341. 412 . 200. ÙÔ. 412. 2 – 286. 1 ∞∫ƒ√∞ª∞∆π∫∏ ¢π∞¢π∫∞™π∞. Ë. ÙÔ. 1 ·ÎÔ‡ˆ. 245. 2 ·ÏÏÂÚÁ›·. Ë. 245. 1 – 176. 377. 35. 1 ·ÏÊ·‚ËÙÈÎfi˜ – ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ – ·ÏÊ·‚ËÙÈÎfi. πÛÙÔÚ›· ·ÎÌ‹. 3 ·Ó·‚¿Ù˘.∞η‰ËÌ›·. 128. 1 ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˜. Ë. 1 ·Ï‡ÚÈ. 129. 3 ·Ó·Î‡ÎψÛË. 64. 3 ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜. 1 ·ÎÔÓÙÈÛÌfi˜. 2 ·ÎÙ‹. 3 ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi˜ – ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ – ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi. 8 ∞§ª∞. 193. 3 ·Ó·ÁÓˆÛÙ‹ÚÈÔ. 2 ·ÌÂÏÔ˘ÚÁfi˜. ÙÔ. 106. ÙÔ. 1 ·Ì˘Á‰·Ï¤˜. 1 – 410. Ô. Ë. Ë. Ë . Ë. ÙÔ. ÙÔ. ÙÔ. ÙÔ. 242. Ô – ·Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ·. 35. 378 ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ. Ë. 341.413. 4 – 195. 171. 5 ·ÏÏ¿˙ˆ ÙÔ ÌˆÚfi. ÙÔ. Ë. 1 ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·. 1 ·ÌÊÔÚ¤·˜. 96. 345. 1 ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘. 238. 3 ·Ó·ÚÚȯËÙ‹˜. Ë. Ë. 103. Ë. 341 ¿ÏÌ·. 2 ·Ó·ËÚÈÎfi ηÚfiÙÛÈ . 1 ·ÏÂÔ‡. ÙÔ 193. 2 ·Ì˘Á‰·ÏˆÙfi˜ – ·Ì˘Á‰·ÏˆÙ‹ – ·Ì˘Á‰·ÏˆÙfi. 64. ÙÔ. Ë. 106. 265. 348. 325. ÙÔ. 1 ·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ. 1 ·ÎÚÔ‚¿Ù˘. 1 – 345. Ô. 3 ¿ÏÌ· ÂȘ Ì‹ÎÔ˜. 2 ·Ó·ÏfiÁÈÔ. 341. 2 ·Ó¿‚ˆ ÙÔ ÊÒ˜. 187. Ô – ¿ÏÙÚÈ·. 298. 3 ·Ó¿ÎÚÈÛË. Ë. 2 ·ÌÚ·ÁÈ¿˙. ÙÔ. 1 – 413. 65. Ë. 5 ∞Ó¿ÛÙ·ÛË. 3 ·Ì‡Á‰·ÏÔ. 2 ·ÎÚ›‰·. Ë. 34. 106. 2 – 393. Ô – ·Ó¿ËÚË. 101. Ô/ Ë. 1 ·ÎÙÈÓÔÏfiÁÔ˜. 34. Ë. Ô – ·ÎÚÔ¿ÙÚÈ·. 1 ·ÎÔ˘ÛÙÈο. Ô – ·Ó·ÎÚ›ÙÚÈ·. 1 ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹. 193. ÙÔ. 1 ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎfi˜ – ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈ΋ – ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎfi. 159. 342. 1 ·Ì˘Á‰·ÏˆÙ¿ Ì¿ÙÈ·. 1 ·Ó·ÎÚ›Óˆ. ÙÔ. 4 ·Ó¿ÛÙËÌ·. 243. ÙÔ. 3 – 200. 342. 1 ·Ì˘Á‰·Ï›Ùȉ·. ÙÔ. 1 ·ÎÔ‡ˆ ÌÔ˘ÛÈ΋. 103. 1 ·Ó¿Ù·ÛË. Ë. 4 ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿. 159. 399. 1 ·ÎÔÓÙÈÛÙ‹˜. 2 ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi. 6 ·Ì˘Á‰·ÏˆÙfi. 3 422 ¿ÏÔÁÔ. 2 – 286. 5 . 242. 324. Ë. ÙÔ . 172. 1 – 153. 1 ·Ó¿‚ˆ ÙÔ Ù˙¿ÎÈ. 4 – 325. 4 ·Ó¿‚ˆ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ. 3 ·Ó·Ó¿˜. 1 ·Ï¤ÙÚÈ. 327. ÙÔ. 245. ÙÔ. 158. Ô. 1 – 388. 1 – 194. 3 ¿ÏÌ· ÂȘ ‡„Ô˜. 60. Ô. 96. ª·ıËÌ·ÙÈο ·ÎÔ‹. 86. Ô – ·ÎÔÓÙ›ÛÙÚÈ·. Ë. Ë. ÙÔ. ÙÔ. 97. 1 ·Ó·Ó¢ÛÙ‹Ú·˜. ÙÔ. 2 – 329. 1 ∞¡∞∆√ªπ∞.

187. 95. 3 ·ψ̤ÓÔ˜ – ·ψ̤ÓË – ·ψ̤ÓÔ. 8 ·ÓÙËÏÈ·Îfi. 8 ·ÓÔÈÎÙfi ¯ÚÒÌ·. ÙÔ. 195. 1 ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎfi. 5 ·fiÁÂ˘Ì·. 1 – 316. 243. 5 ·ÓÙÏ›· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. 375. 3 ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜. 246. 151. ÙÔ. Ô. 305. 1 ·ÓÒÌ·ÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜. Ô – ¿ÓÂÚÁË. ÙÔ. Ô. 1 ∞¡£ƒø¶√™. 2 – 379. 217. 1 – 64. Ô / Ë. 246. 1 ·Ó‹ÏÈÎÔÈ. 186. Ô. 2 ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÛÙÚ·ÙÔ‡. Ù·. 83. 200. 408. 364. 3 ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹. Ô. Ë. 338. Ë. 75. 272. ÙÔ. 136. 1 – 375. 1 ·ÓÙ·‡ÁÂȘ. 1 ¿ÓÔÈÍË. 340. 83. 33 ·ÓıÔ‰¤ÛÌË. 127.·Ó·„˘ÎÙÈÎfi. 2 ·ÓÙÈ·ÛÊ˘ÍÈÔÁfiÓÔ˜ Ì¿Ûη. 1 ··ÓÙÒ. 108. Ô. 274. 1 ·ÓıÔˆÏ›Ô. 3 ·ÔÚÚÔÊËÙ‹Ú·˜.1 ·ÔÛ΢¤˜. 36. 1 ∞ÔÎÚÈ¿. ÙÔ. ÙÔ. 1 ¿ÓÂÚÁÔ˜ – ¿ÓÂÚÁË – ¿ÓÂÚÁÔ. 4 ·ÓÙ›ÏË„Ë ‹¯Ô˘. 152. 3 – 269. 30 – 31 ¿ÓıÚˆÔ˜. 108. ÙÔ. 378. Ô. 3 – 4 ·ÓÂÌÔÛÙÚfi‚ÈÏÔ˜. 7 ·Ô‚È‚¿˙ÔÌ·È. 2 ·ÓÔ›Áˆ ÙË ‚Ú‡ÛË. 33. 394. ÙÔ. 99. 85. 1 ·ÓÙÈ·ÛÊ˘ÍÈÔÁfiÓÔ˜ – ·ÓÙÈ·ÛÊ˘ÍÈÔÁfiÓÔ˜ – ·ÓÙÈ·ÛÊ˘ÍÈÔÁfiÓÔ. ÙÔ . ÔÈ. 11 ·ÔÛȈËÙÈο. 1 ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÛÙ¿ıÌ¢ÛË. 6 ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË. 225. 1 ¿ÓÂÚÁÔ˜. 173. Ë. 1 ·ÓÙÏ›· ‚ÂÓ˙›Ó˘. Ë. 1 – 137. Ë. 1 ·fiÚÚÈÌÌ·. 3 ·Ó‚·›Óˆ ÙȘ ÛοϘ. 2 ¿ÓÙÚ·˜. 5 ·ÔÏÔÁ›· ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘. 276. Ë . Ë 219. 1 ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜. 359. 3 ·ÔıËοÚÈÔ˜. Ë. 1 ·ÓÔÈÎÙfi˜ – ·ÓÔÈÎÙ‹ – ·ÓÔÈÎÙfi. Ë. 4 ·ÔÛÙÔϤ·˜. 1 ∞¡∞æÀÃ∏. ÙÔ. 4 ¿Óˆ ÙÂÏ›·. 2 ¿Ï˘Ù·. 192. 345. Ô. 195. 1 ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÛÙÚÔÊ‹ ‰ÂÍÈ¿. 190. 1 ·Ôı‹ÎË. 6 ·ÔÁ›ˆÛË. 200. 2 ·Ó‚·›Óˆ ÛÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. 2 ·ÓÔ›Áˆ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ. 1 ¿ÓËıÔ˜. 244. 5 ·ÔÛÌËÙÈÎfi. 1 ·ÂÚÁ›·. ÙÔ. 4 ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·˜. 18. 5 ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ÔÈ. 2 – 282. 356. Ô. 200. Ë. Ô. 62. 25. Ë. 1 423 . 7 ·ÓÙ›ÛÎËÓÔ. 8 ¿ÓıÔ˜. Ë. 156. 5 / 6 ·ÓÙ›¯ÂÈÚ·˜. 272. Ë. Ë. 3 ·Ô‚¿ıÚ·. 1 ·Ó‰ÚÈÎfi˜ – ·Ó‰ÚÈ΋ – ·Ó‰ÚÈÎfi. 3 ·ÏÒÓˆ Ù· ÚÔ‡¯·. 6 ∞•∂™√À∞ƒ.1 ·ÓÒÌ·ÏÔ˜ – ·ÓÒÌ·ÏË – ·ÓÒÌ·ÏÔ. Ô . Ô. 1 ·ÂÈÏ‹. 4 ·ÓÙÈÛËÙÈÎfi. 74. Ô. 104. Ù·. 274. 157. 98. 272. 4 – 215. 4 ·fiÏ˘ÛË. 102. ÙÔ. 33. 33 ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ – ·Ó‹ÏÈÎË – ·Ó‹ÏÈÎÔ. Ë. 3 ·ÔχÔÌ·È. Ë. 126. 1 ·Í›Ó·. 1 ¿ÓÂÌÔ˜. 135. 1 ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋. 3 – 210. 1 ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÛÙÔÏ‹. 1 ·ÓÔ›Áˆ ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ. Ë. 2 ·ÂÚÁfi˜. 130. 328. 378. 1 – 2 ·Í‡ÚÈÛÙÔ˜ – ·Í‡ÚÈÛÙË – ·Í‡ÚÈÛÙÔ. 326 1 ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛË. Ô / Ë. 288. Ô / Ë. Ë 312 – 318 ¿Ó‰Ú·˜. 272. Ë. ÙÔ. 4 ·fiÏÔ˘˜. Ë. 3 ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡. Ô / Ë. 1 ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ. 3 ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÛÙÚÔÊ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿. 136. ÙÔ. 1 ¿ψ̷. Ô. 174. ÙÔ. 83. 2 ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÔÏÂÌÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜. Ë. 3 ·Óٛη. ÔÈ. 288. 364. 285. Ô. 157. 1 – 193. 8 ·ÓıÔÒÏ˘. 340. 1 ·ÓÂÌÔı‡ÂÏÏ·. Ô. 200. 2 ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎfi. 23. 157. 289. 18. 4 ·ÔÎÚÔ‡ˆ ÙË Ì¿Ï·. 229. Ë. 285. 83. Ô / Ë. 59. 79 ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. 408. 3 ·ÏÒÛÙÚ·. 4 ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È. 3 ·ÔÏÔÁÔ‡Ì·È . 136. Ë. 1 – 76 ·Ó‚·›ÓÂÈ Ô ˘ÚÂÙfi˜. Ë. 50. 276. ÙÔ. Ô. 85. 289. 2 ·ÓÙ›Ô. 390. 1 / 5 – 174. 7 ·ÓÙÈÛËÙÈÎfi˜ – ·ÓÙÈÛËÙÈ΋ – ·ÓÙÈÛËÙÈÎfi. Ë.

174. 398. 1 – 127. 1 ·ÚÙÔÔÈfi˜. 378 ·ÔÊ˘Ï·Î›˙ÔÌ·È. 4 ¿ÚÚˆÛÙÔ˜. 256. 315. Ô. 3 ·ÚÈıÌËÙ‹˜. 1 – 175. Ë. Ô. Ô. ÙÔ. 1 ¿ÛÙ·ÙÔ˜ – ¿ÛÙ·ÙË – ¿ÛÙ·ÙÔ. ÙÔ. 1 ·Ú·È¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ. 22. 1 ·ÚÔ˘Ú·›Ô˜. Ë. 274. 1 – 286. 1 – 377. 239. Ë. 264. 1 ·ÚÈıÌfi˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. 399. 157. 1 . ÙÔ. 1 ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜. 1 ·ÛÂÙfiÓ. 1 ·ÚÈıÌÔÌ˯·Ó‹. 1 ·Ûȉ¤ÚˆÙÔ˜ – ·Ûȉ¤ÚˆÙË – ·Ûȉ¤ÚˆÙÔ. Ô – ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎÈ¿. Ô – ·ÚÛÈ‚·Ú›ÛÙÚÈ·. 4 ·ÛÙ¤ÚÈ. 379. Ë. ÔÈ. Ù·. 4 ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ – ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ – ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi. 5 ·Ṳ́Áˆ. 1 ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜. Ô. 6 ∞™∫∏™∏. 2 ·ÚÓËÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. 1 ·ÚÚ·‚ÒÓ·˜. 1 ·ÛÙÂÚ›·˜. 1 ·Ú¿¯ÓË. 94. 24. 1 ¿ÚıÚÔ. 397 – 1. 1 ·ÛÚÔÌ¿ÏÏ˘ – ·ÛÚÔÌ¿ÏÏ· – ·ÛÚÔÌ¿ÏÏÈÎÔ. 5 ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ. 5 ¿ÚÁÈÏÔ˜. Ô. 40 ·ÚÓËÙÈÎfi˜ – ·ÚÓËÙÈ΋ – ·ÚÓËÙÈÎfi.·ÔÙ‡ˆÌ·. 400. ÔÈ. Ô. 228. 1 ·ÛÙÚ·‹. 1 ·Û·ÓÛ¤Ú. Ô. Ô. Ë. Ë. Ë. Ù·. 227. Ô. 324. 258. 39 – 40 ·ÚÓ›. 155. ÙÔ. 109. Ë. 37. 242. ÙÔ. Ë. ÔÈ. 1 – 158. Ô. 1 ·Ú‚‡Ï·. Ë. ÙÔ 85. 239. 2 – 256. 1 ∞ÚÎÙÈ΋. 1 ·Ú·Èfi˜ – ·Ú·È‹ – ·Ú·Èfi. 83. 387. 4 ·ÚÛÈ‚·Ú›ÛÙ·˜. 1 ·ÚÈıÌfi˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. 303. 4 ·ÚÓ› ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. 1 – 260. 1 ∞¶√ºÀ§∞∫π™∏. 1 – 260. 59. 1 ÕÚ˘. 1 ·Ú·È¿ Ì·ÏÏ›·. 301. Ô. 5 ·Ú¯·›Ô˜ Ó·fi˜. 5 ¿ÚÔÙÚÔ. 1 ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎfi˜. 379. 3 ·ÛıÂÓ‹˜ – ·ÛıÂÓ‹˜ – ·ÛıÂÓ¤˜. 53. Ô – ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓÈÛÛ·. 53. 239. Ô. ÙÔ. 5 ·ÚÎÔ‡‰·. 315. 218. 1 ·ÚÈıÌfi˜ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. 2 – 400. Ù·. Ë. 5 ·ÛÙÈÎfi˜ – ·ÛÙÈ΋ – ·ÛÙÈÎfi. Ë. 100. 399. 228. Ô. 225. Ô. 227. 2 ·ÚÈıÌfi˜. 274. Ë. Ë. Ô 32. 3 ·ÛıÂÓ‹˜. 3 ·Û‚fi˜. 229. 1 – 261. Ù·. Ë. 210. ¿ÛÚÔ. 2 ¿ÛÚ· Ì·ÏÏ›·. Ô – ¿ÚÚˆÛÙË. 1 ∞¶√Ã∞πƒ∂∆π™ª√π. 242. ÙÔ. 32. 5 ·Ú¯Â›Ô. 4 ¿ÛÙ·ÙÔ˜ ηÈÚfi˜. 107. 5 – 229. 201. 229. 157. 1 – 60. 379 ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË. ÙÔ. 5 ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ˜. 109. 101. 18 ·fi¯Ë. 1/4 ¿ÚÛË ‚·ÚÒÓ. Ë. 37. 53. 1 ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. Ë. 5 ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜. 80. Ë. 32. Ô. 1 ·ÛÙÈÎfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ·. 1 ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi˜ – ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ – ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi. Ë. 1 ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Û¯ÔÏ‹. 5 ·ÚÈÛÙÂÚ¿. Ë. 1 ¿ÚıÚˆÛË. 5 ∞Ú›ÏÈÔ˜. 379. Ë. Ô / Ë. 2 ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. 6. ÙÔ. 61. 315. 7 ·ÛıÂÓ‹˜ ¿ÓÂÌÔ˜. ÙÔ. 405. 301. 36. ÙÔ. Ë. ÙÔ. 325. Ë. Ë. 5 ¿ÚÓËÛË. 348 ·Û›‰·. 61. 3 – 202. 5 ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜. 126. ÙÔ. 22. 1 ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÙËÏÂfiÚ·ÛË. 1 ¿ÚÌÂÁÌ·. Ô. 390. Ô. 1 ·Ú¯ÂÈÔı‹ÎË. 2 ·ÛÙÚ¿ÊÙÂÈ. 315. ÙÔ. Ë. ÙÔ. 2 424 ·ÚÙÔÔÈ›Ô. 2 ·ÚÈıÌËÙÈ΋ Ú¿ÍË. 319. 344. 96. 229. 36. 5 ·Ú·È¿ Û‡ÓÓÂÊ·. 2 ·ÛÙ·Îfi˜. 22. 320. Ë. 174. 344. 1 – 358. 1 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·ÈÓ›·. 172. 4 ·ÚÙËڛ˜. 199. 1 ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ. 386. 6 ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ˜ – ·ÛÚfiÌ·˘ÚË – ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ. Ë. 1 ·fiÊ·ÛË. Ù·. Ô – ·ÛıÂÓ‹˜. 1 ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ – ¿ÚÚˆÛÙË – ¿ÚÚˆÛÙÔ. 229. 5 ·ÚÙÔÔÈ‹Ì·Ù·. 1 ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ‹ÚÈÔ.

241. 358. Ë. 363. 110. 358. 241. Ë. 2 – 183. 1 ·Ê·›ÚÂÛË. ÙÔ. 1 µ ‚·‚˘ÏˆÓÈ·Îfi˜ – ‚·‚˘ÏˆÓȷ΋ – ‚·‚˘ÏˆÓÈ·Îfi. 242. 2 ‚¿Ó‰·ÏÔ˜. 98.·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. 340. 1 ·˘Ùfi˜ – ·˘Ù‹ – ·˘Ùfi. 2 ·Ù˙¤ÓÙ·. 5 ‚·Ì‚·ÎÂÚfi˜ – ‚·Ì‚·ÎÂÚ‹ – ‚·Ì‚·ÎÂÚfi. 2 ‚¿‰ËÓ. 8 ‚·ıÌfi˜. 6 ‚¿ıÚÔ. 187. 7 ‚·Ó‰·ÏÈÛÌfi˜. 4 ‚¿Úη. 137. ÙÔ. 235. 1 – 318. Ë. 2 ‚·Ù‹Ú·˜. 3 ‚·Ú¤ÏÈ. 138 – 139 ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜. 22. 4 ‚¿˙Ô. 315. Ô. Ë. Ô. 374. 2 – 329. 1 ‚¿˙ˆ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎfi. 2 / 7 – 138. 37. ÙÔ. ÙÔ. Ë. 242. Ë. 104. 1 ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. 3 ·ÙÌfi˜. 5 ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙËÏÂʈÓËÙ‹˜. 1 –395. 362. ÙÔ. 99. 2 – 401. 94. 1 ‚¿˙ˆ ·ÔÛÌËÙÈÎfi. 1 ‚·‚˘ÏˆÓÈ·Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. ÔÈ. 1 ·¯Ï¿‰È. 1 – 111. 271 ·ÛÊ¿ÏÈÛË. ÙÔ. 1 ‚·Ì̤ÓÔ˜ – ‚·Ì̤ÓË – ‚·Ì̤ÓÔ. Ë. 137. ÙÔ. 7 ‚¿˙ˆ ÛÙ·ÁfiÓ˜. 2 ·¯˘ÚÒÓ·˜. 2 – 176. 6 ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. 148. Ô. ÙÔ 344 – 345 ·ÙÔÌÈÎfi˜ – ·ÙÔÌÈ΋ – ·ÙÔÌÈÎfi. 2 ‚¿˙ˆ ʈÙÈ¿. 2 – 171. 410 – 411. Ô. 186. ÙÔ. ÙÔ. 1 – 363. 1 ·ÊÚfiÏÔ˘ÙÚÔ. 175. Ù·. 5 ‚·Ì̤ӷ Ì·ÏÏÈ¿. 10 ·Ê‹. 319. 375. 157. 36. 5 ·¯ÈÓfi˜. 84. 1 ·˘Ï‹. 344 – 345 – 346. 210. 50. 2 ‚¿ÊÙÈÛË. 4 ‚·ÛÈÏ›·. 1 ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÙËϤʈÓÔ. 257. Ô – ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚÈ·. Ë. 132. 4 ‚·‰ÈÛÙ‹˜. 1 – 376. Ô. 1 – 202. 6 ·Ê›Û·. Ô – ‚¿Ó‰·ÏË. 213. 4 ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. 83. 347. Ë. 1 ‚¿ÊÔÌ·È. 3 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì·. 2 ·Ê›Û· ÔÏÈÙÈ΋. ÙÔ. 375. 228. 8 ‚·ıÌÔ›. Ë. 343. 1 – 193. 2 – 320. 61. 328. 3 ‚¿˙ˆ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ. Ô. 1 ·Ê·Ïfi˜. 2 ‚·Ï‚›‰·. 4 ‚¿˙ˆ ηϿıÈ. Ë. Ô. 2 ∞ÊÚÔ‰›ÙË. 1 ·Ê¤ÏÂȘ. 1 –189. 3 ∞∆√ªπ∫√ ∞£§∏ª∞. Ë. 1 ‚·ÁfiÓÈ. 4 ‚¿˙ˆ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡·. ÙÔ. 1 – 287. 1 / 2 ·Û˘ÚÌ·ÙÈÛÙ‹˜. 1 – 376. 3 ·˘¯¤Ó·˜. Ë. 1 – 201 – 276. 1 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ – ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ – ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi. Ô – ‚·‰›ÛÙÚÈ·. 4 ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ – ·Û‡ÚÌ·ÙË – ·Û‡ÚÌ·ÙÔ. Ë. 1 – 362. 1 ‚¿ÙÚ·¯Ô˜. Ô. 34. 1 ∞∆ÀÃ∏ª∞. 1 ·‡ÚÈÔ. Ô. 108. 1 ·ÛÊ˘Í›·. 2 ‚¿ÚË. Ë. Ô. 139. 192. 129. 128. 97. 7 – 100. 6 ‚·Ì‚¿ÎÈ. 338. 99. ÙÔ. 4 ‚¿˙ˆ ÁÎÔÏ. 63. 8 –271. Ù· 36. 1 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜. 342. 1 ‚¿˙ˆ ÎÔÌÚ¤Û˜. 3 ¿ÊÈÍË. 1 ¿ÙÚ·ÎÙÔ˜. 2 ‚·ÛÈÏÈ¿˜. 5 ‚¿˙ˆ ÎÚ·ÁÈfiÓ. 287. ÙÔ. 2 ·ÊÚfi˜ ͢ڛÛÌ·ÙÔ˜. 245. Ë. 376. 2 ‚·Ú¿ÎÈ. 390. 2 ¿ÙÔÌÔ. 344. Ô. 1 ·˘Ï·›·. Ë. 403. 7 ‚·ıÌfi˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. 5 ·ÊÙ›. 1 – 345. 1 ‚¿˙ˆ ·ÓÙËÏÈ·Îfi. ÙÔ. 187. 3 425 . Ù·. 236. 3 ‚¿ÚÔ˜. 325. ÙÔ. Ë. 100. 95. 339. Ô. 1 ‚·ÙÚ·¯Ô¤‰ÈÏÔ. 4 ‚¿˙ˆ ÌÔ˘ÛÈ΋. 270. 34. 3 ‚·ÊÙÈÛÙÈο. Ù·. 50. 3 ‚¿˙ˆ ÙȘ ÈÙ˙¿Ì˜. Ë. ÙÔ. 1 ·¯ıÔÊfiÚÔ˜. 104. 243. Ô – ·Û˘ÚÌ·Ù›ÛÙÚÈ·. 269. 213. Ë. 245. 4 ·Û¯ÔÏԇ̷È. ÙÔ. 276. 21. Ë. 94. 2 – 268. 2 ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹˜. Ô. 387. Ë. 340. 21. ÔÈ. 2 ‚·Ï›ÙÛ·. Ô / Ë. Ë. 98. Ë. 169. 5 ¿ÊÙÂÚ-ۤȂ. 2 ‚¿ÛË. 134. Ô. 62. Ô. 289. 4 ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ˙ˆ‹˜. Ë.

Ë. 1 ‚Ú¿‰˘. 100. 1 ‚ÔÛÎfi˜. ÙÔ. 94. 4 – 100 ‚¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘. 198. 225. 4 ‚Ô˘ÚÙÛ›˙ˆ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ·. 100. ÙÔ. 1 ‚Ô‡‚·ÏÔ˜. 86. 1 ‚›Ï·. 6 ‚Ú·¯›ÔÓ·˜. 1 ‚ÂÚÌÔ‡‰·. 1 ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ – ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ – ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi. 1 – 136. 1 ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ô. 3 ‚¿Êˆ Ù· Ó‡¯È·. 1 ‚È‚ÏÈÔÒÏ˘. 2 ‚ÔÏÂ˚ÌÔÏ›ÛÙ·˜. 171. ÙÔ. Ô / Ë. 196. 356 – 357 ‚Ô˘Ï‹. Ô. 1 – 95. 105. Ë. ÙÔ. 356. ÙÔ. Ô / Ë. 1 ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. 65. 197. 5 ‚Ô˘‚¿ÏÈ. Ô. 160. ÙÔ. ÙÔ. 94. ¶√§∏ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔ˜. 1 µ√À§∏. Ë. 4 ‚fiÛΈ Úfi‚·Ù·. ÙÔ. 11 ‚‹Ì·. 243. 10 ‚Ú¤ÊÔ˜. ÙÔ. Ô – ‚ÔÏÂ˚ÌÔÏ›ÛÙÚÈ·. 97. 7 ‚¤Û·. 1 ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˜. Ë. 2 ‚ÈÔÏ›. 4 ‚Á¿˙ˆ ‚fiÏÙ·. 2 ‚Ú¿Á¯È·. 1 – 256. 101. 1 ‚Ú›ÛΈ ÛÙ·ıÌfi. ÙÔ. Ô . 60. 4 ‚¿Êˆ Ù· ¯Â›ÏË. 135. 1 – 327. 4 ‚‹¯ˆ. 1 ‚È‚ÏÈÔıËοÚÈÔ˜. 130. 276. Ë. ÙÔ. 227. Ô. 3 ‚¿„ÈÌÔ ÙˆÓ Ó˘¯ÈÒÓ. ÙÔ. ÙÔ. 265. 3 ‚ÚfiÌË. 227. 2 ‚Ô˘ÚÙÛ¿ÎÈ. 1 ‚Ô˘ÚÙÛ›˙ˆ Ù· ‰fiÓÙÈ· ÌÔ˘. 2 ‚Ô‡Ù˘ÚÔ. Ë. 8 ‚Á¿˙ˆ Ù· ÚÔ‡¯· ÌÔ˘. Ë. 339. ÙÔ. 81. 2 – 276. 357. 4 ‚¿„ÈÌÔ. 129. ÙÔ. Ô. 392. 1 ‚Ô˘ÛÙ¿ÛÈÔ. 82. 1 – 240. 244. 100. 1 – 276. 5 – 168. 51. Ô / Ë. 1 ‚ÂÚÓ›ÎÈ. 322. 100. 1 ‚ÚÔ¯ÂÚfi˜ – ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ – ‚ÚÔ¯ÂÚfi. 103. 152. 79. 1 ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. 81. ÙÔ. 77. 5 ‚Ú·ÛÌfi˜. 4 ‚fi‰È. 1 ‚Ϥˆ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. 100. 1 ‚È‚Ï›Ô. 81. 5 – 83. 4 ‚Ú¿˙ˆ. 1 ‚ÈÔÏÈÛÙ‹˜. 1 ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ˘Á›·˜. 159. ÙÔ. 1 ‚Ï·ÛÙfi˜. 1 ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ˙ÒÓË. 99. Ë. 176. 50. 1 ‚Ú·‰ÈÓfi ÊfiÚÂÌ·. 2 ‚¿„ÈÌÔ ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ. 1 ‚ÂÏfiÓ·. Ë. 18. 99. 77. 392. 136. 1 ‚Ú¤¯ÂÈ. 7 ‚¿Êˆ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ·. Ë. 228. 1 ‚ÚÔÓÙ¿ÂÈ. 5 ‚ÂÚ¿ÓÙ·. Ô – ‚ÈÔÏ›ÛÙÚÈ·. 3 ‚ÚÔÓÙ‹. ÙÔ. 8 – 151. 4/5 . 171. 159. 5 ‚ÂÓ˙›ÓË. Ù·. 8 ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ. 1 ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. 394. 1 ‚Ô‡ÚÙÛ·. ÙÔ. 1 – 284. 339. Ë. 4 ‚fiÏÂ˚. 1 ‚È‚ÏÈÔÛÙ¿Ù˘. 2 ‚Ú›ÛΈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi. 225. 2 – 305. 2 – 159. 1 ‚ÚÂÁ̤ÓÔ˜ – ‚ÚÂÁ̤ÓË – ‚ÚÂÁ̤ÓÔ. 328. 137. ÙÔ. Ô. 5 – 286. 146. ÙÔ. Ô. 2 ‚Ú·¯ÈfiÏÈ. Ë. 227. 4 – 215. 134. 81. Ë. 1 426 ‚ÈÙÚ›Ó·. 276. Ë. 22. 3 – 228. ÙÔ. 4 / 5 ‚ÂÏ·Ó›‰È. 225 – 227. 3 – 322. 1 ‚ÂÏ·Óȉȿ. 2 ‚Á·›Óˆ ·fi ÙÔ Ù·Í›. 356 ‚Ô˘Ófi.‚·ÊÙÈÛÙÈÎfi˜ – ‚·ÊÙÈÛÙÈ΋ – ‚·ÊÙÈÛÙÈÎfi. 1 ‚ÈÔÏÔÁ›·. 175. ÙÔ. 100. 4 ‚Á¿˙ˆ ÂÍ·Óı‹Ì·Ù·. 395. ÙÔ. 33. Ô. 5 ‚Ú¿ÛÈÌÔ. ÙÔ. 7 ‚¿„ÈÌÔ ÙˆÓ ¯ÂÈÏÈÒÓ. Ë. 74. 400. 2 – 105. Ë. Ô. 1 – 240. 76. Ë. 1 – 324. ÙÔ. 1 – 111. 284. 1 ‚ÚfiÁ¯Ô˜. 100. 1 ‚fiÚÂÈÔ˜ fiÏÔ˜. 81. 7 ‚ÂÏ¿˙ˆ. 130. 1. Ô / Ë. 96. 1 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. 146. 1 ‚‹¯·˜. 399. 2 ‚fiÚÂÈÔ˜ – ‚fiÚÂÈ· – ‚fiÚÂÈÔ. 1 ‚Ô‡ÙËÌ·. Ë. 4 ‚ÂÚÓ›ÎÈ Ó˘¯ÈÒÓ. 159. 5 ‚Ô‡ÚÙÛÈÛÌ· ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ. 101. 159. 175. ÙÔ. 276. 1 ‚Ϥˆ. 4 ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ Ù·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘. Ë. ÙÔ. 1 – 152. 399. ÙÔ. 1 ‚Ô˘‚ÒÓ·˜. 1 – 152. Ë. 1 ‚Ô˘Ù¿ˆ. Ë. 3 ‚¿Êˆ Ù· Ì¿ÙÈ·.1 ‚Ú·‰ÈÓfi˜ – ‚Ú·‰ÈÓ‹ – ‚Ú·‰ÈÓfi. 125. Ô. 100. Ô. 305. 123. 3 ‚ÚÔ¯‹. 125.

287. 2 Á¿Ï· ÊÚ¤ÛÎÔ. 324. Ë. 2 Á¿˙ˆÌ·. 60. 176. 4 Á‡̷. ÙÔ.ÁÎÚÈ˙ÔÌ¿ÏÏÈÎÔ. 1 – 151. 61. 6 Á¿˙·. ÙÔ. 1 Á·Ú‰¤ÓÈ·. 6 – 158. 310. 1 ÁÎÈÛ¤. 2 ° Á·‚Á›˙ˆ. Ô. 2 ÁÂÈ¿ Û·˜. 8 Á·ÏÔԇϷ. 3 ÁÂÚ¿ÎÈ. Ë. 1 – 216. 3 ÁÈÔ˜. 11 Á·Ï·Ó¿ Ì¿ÙÈ·. ÙÔ. 328. 1 ÁÂÓ·ÏÔÁÈÎfi˜ – ÁÂÓ·ÏÔÁÈ΋ – ÁÂÓ·ÏÔÁÈÎfi. ÙÔ. ÙÔ. 1 – 51. 1 ÁÂÌÈÛÙ¿. 394. 82. 1 – 171. 1 Á¿Ù·. 2 – 155. 1 – 270. 35. 2 – 400. 1 Á¤ÓÈ. 82. 1 Á›‰·. 2 – 66. Ù·. 2 Áηڛ˙ˆ. 5 427 . 1 – 175. 66. 2 – 130. 6 Á‰‡ÓÔÌ·È. 4 ÁˆÌÂÙÚÈÎfi˜ – ÁˆÌÂÙÚÈ΋ – ÁˆÌÂÙÚÈÎfi. 407. 175. 1 / 2 – 238.‚Ú‡ÛË. Ë. 198. ÙÔ. 2 – 123. 2 – 170. 76. 1 – 176. 1 ÁÈ·ÛÂÌ›. ÙÔ. 242. 2 Áηڿ˙. Ë. 4 Á¤ÓÓËÛË. 1 ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ. 2 Á¿È‰·ÚÔ˜. ÙÔ. ÙÔ. 1 ‚˘ı›˙ÔÌ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi. 33. 1 Á¿Ï· ÛÎfiÓË. 4 Áȷο˜. 151. 1 ÁΤÌÈ·. 345. Ë. 58. 216. 1 Á‹Â‰Ô Ì¿ÛÎÂÙ. 2 Á·È¿Óıڷη˜. 5 Á¿Ì·. ÙÔ. 4 ÁÎÚÈ. Ë. 197. Ë. 1 Á·Ú›‰·. 1 – 114. 2 ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›·. 97. 1 ÁÂÚ·Ófi˜. 242. 50. 52. 1 –136. 35. 108. ÙÔ. 1 Á·ÌÚfi˜. 3 Á¤ÓÈ·. Ë. 4 Á‡ÔÌ·È. 5 – 24. 99. 8 Á·Ï·Ófi˜ – Á·Ï·Ó‹ – Á·Ï·Ófi. Ë. 4 ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ. 66. 1 – 60. Ô. 2 ÁÂÈ·. Ù·. 1 ÁÎÏ›ÙÛ·. 242. 242 ÁˆÌÂÙÚÈÎfi Û¯‹Ì·. Ô – ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ·. 97. 1 °π√ƒ∆∏. 5 ÁÈÓfiÌÂÓÔ. Ë. 60. 303. Ë. Ù·. 1 °∏. 3 – 138. 387. 3 ÁÂÌÈÛÙfi˜ – ÁÂÌÈÛÙ‹ – ÁÂÌÈÛÙfi. Ë. 2 Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎfi˜ – Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈ΋ – Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎfi. 18. 1 Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ. 61. 94. ÙÔ. 18. 394. ÙÔ. 4 Á¤Ê˘Ú·. 1 Á·Ì„fi˜ – Á·Ì„‹ – Á·Ì„fi. Ô. 338. Ù·. Ë. 281. 1 – 201. Ë. ÙÔ. Ë. 3 – 112. ÙÔ. ÙÔ 148. ÙÔ. 1 ÁÈÔÁÈfi. 35. 388 – 389 °Ë. 1 ÁÂÈÙÔÓÈ¿. 79. 1 ÁηÚÛfiÓÈ. Ô. 1 ÁÎÚÈ˙ÔÌ¿ÏÏ˘ – ÁÎÚÈ˙ÔÌ¿ÏÏ· . 36. Ù·. 4 ÁˆÚÁfi˜. ÙÔ. 394. 49. 1 – 155. Ô / Ë. 151. 99. 175. 1 ÁηÌ·ÚÙ›Ó·. 1 – 60. 65. 320. ÙÔ. 1 ÁÂÌ›˙ˆ ÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ. 2 ÁÈ·›. 3 ÁÂÓ·ÏÔÁÈÎfi ‰¤ÓÙÚÔ. 2 Á·Ï·ÎÙÔÌÔ‡ÚÂÎÔ. 1 ‚˘ıfi˜. Ë. Ë. 1 Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. 3 ÁÂÌÈÛÙ‹ ÓÙÔÌ¿Ù·. 1 °ÂˆÌÂÙÚ›·. 49. Ë. 3 – 344. ÙÔ. 158. 2 Á·Ï¿˙ÈÔ. ÙÔ. Ù·. 1 ÁÂÏ¿ˆ. 10 Á¤ÚÔ˜. 86. 5 Á›ÙÔÓ·˜. 1 – 286. 2 Á·˙ÒÓˆ. 85. Ë. 1 Áο˙È. Ô. ÙÔ. ÙÔ. ÙÔ. 338. Ô. 109. 216 – 217 – 219 ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜. 1 / 2 – 153. 1 Á›ÙÛ˜. 83. 3 Á¿ÌÔ˜. 1 ÁÂÓ¤ıÏÈ·. 157. Ë. 2 – 260. 5 ÁÎÏÔ. 82. 36. 20. 235 1 ÁËÚÔÎÔÌ›Ô. 60. ÙÔ. 1 – 156. 66. 49. 2 ÁÎÔÏ. Ë. Ô. 1 Á‹‰Ô. 139. 1 ÁÂÈ· ÛÔ˘. ÙÔ 85. 58. 176. 171. Ô 48. Ë. 50. ÙÔ. 1 ÁÈ·ÙÚfi˜. 133. Ô. 5 ÁÎÚ›˙Ô˜ – ÁÎÚ›˙· – ÁÎÚ›˙Ô. 176. 1 – 216. 160. 50. ÙÔ. 4 Á‡ÛË. Ë. 65. 5 Á¿ÓÙÈ. 1 Áη˙fiÓ. 131. Ô. 83. 4 ÁÈ·ÁÈ¿. 169. 390. 18.

387. 1 – 315. 36. 1 ‰ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡. 122. ÙÔ. Ë. 210. Ô. 242. 94. 1 ‰Â›ÎÙ˘. 1 – 156. 2 ÁfiÌ·. 80. ÙÔ. 201. 94. ÙÔ. Ô / Ë. 1 ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ¿ÊÔ˜. 5 Á˘·ÏÈṲ̂ӷ ·Ô‡ÙÛÈ·. 1 ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ. Ë. Ë. Ô. 1 ¢∂∏ (¢ËÌfiÛÈ· ∂ȯ›ÚÈÛË ∏ÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡). 1 – 77 Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋. Ô / Ë. 2 ÁÚ·Ê›ÛÙ·˜. 95. 32. 2 ÁÚ‡ÏÏÔ˜. 1 °ƒ∞º∂π√. Ë 265. 265. 6 – 158. 346 Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋. 2 – 263. ÙÔ. 1 ª∂™∞ ª∂∆∞º√ƒ∞™ ‰Â›ÎÙ˘ η˘Û›ÌˆÓ. 258. 134. 258. 8 – 135. ÙÔ. 1 ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌÔ. ÔÈ. 77 Á˘Ó·ÈΛÔ. 1 – 324. 1 ∞£§∏∆π™ª√™ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜. 2 – 300. 1 Á˘·ÏÈ¿. 1 – 347. Ë. Ë 150. 3 – 328. 268. ÙÔ. 192. Ô. 103. ÙÔ. 3 Áڿʈ. Ë. Ô. Ô. 2 ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜. 240. 1. 1 ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ. Ô. ÙÔ. ÙÔ. 1 ÁÏÔ˘Ùfi˜. 175. Ô – Á˘ÌÓ¿ÛÙÚÈ·. Ë. 346. Ù·. 6 Áڿʈ ÛÙÔÓ ›Ó·Î·. Ô / Ë. 406. 1 – 240. Ô – ÁχÙÚÈ·. 6 ÁχÙ˘. 1 Á˘Ó·ÈΛԘ – Á˘Ó·ÈΛ· – Á˘Ó·ÈΛÔ. 4. 329. 1 ÁÏ˘Ùfi. Ë. ÙÔ. 49.1 Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘. ÙÔ. 201. 1 Áfi‚·. Ë. ÙÔ. ÙÔ. 2 ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜. – 262. 1 – 377. 2 – 261. 8 – 391. ÙÔ. 343. Ù·. 346. Ë. 1 ‰·ÎÙ˘ÏÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ·. 95.1 ‰·ÎÙ˘ÏÈÎfi˜ – ‰·ÎÙ˘ÏÈ΋ – ‰·ÎÙ˘ÏÈÎfi. 319. 111. 347. 6 – 280. 34. 1 ÁÔÓ›˜. 169. 122. 81. 1 – 271. ÙÔ. 3 ÁÚÈ¿. 4 – 244. ÙÔ. 4 ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜. Ô. 1 Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ. Á˘Ó·›Î·. 1 ‰·ÛÔʇϷη˜. 3 ‰·ÓÙÂψÙfi˜ – ‰·ÓÙÂψً – ‰·ÓÙÂψÙfi. 66 °§À∫√.Ô . 5 Á˘·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ – Á˘·ÏÈṲ̂ÓË – Á˘·ÏÈṲ̂ÓÔ. ÚÔ‡¯Ô. 2 ÁÓÒÌÔÓ·˜. 5 ÁÎÚÔ˘Ì. 1 – 362. 2 Á˘¿ÏÈÛÌ·. 81. 2 ÁÚ·ÊÔÌ˯·Ó‹. ÙÔ. ÙÔ. 246 ∂∫¶∞π¢∂À™∏ ÁÏÒÛÛ·. 1 . 4 Áڿʈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. 241. 2 – 238. 1 – 240. 66 ÁÏ˘Îfi. 154. 1 Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈÎfi˜ – Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈ΋ – Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈÎfi. 1 ‰¿¯Ù˘ÏÔ. 135. 134. 1 Á˘·ÏÈ¿ ÎÔχ̂ËÛ˘. 1 ‰ÂÏÊ›ÓÈ. Ë. 4 ÁÏÒÛÛ·. 1 – 95. Ô – ‰·ÛοϷ. 1 ÁÏ˘Î¿ Ù·„ÈÔ‡. Ë. ÔÈ. 33. 81. 328. 1 Á‡„Ô˜. Ë. 404. ÙÔ. 33. 1 ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ. 4 ÁÚ›Ë. 316.ÁÎÚ›˙· Ì·ÏÏÈ¿. 107. Ë. Ë. 7 ÁÔ˘¤ÛÙÂÚÓ. 1 ™øª∞ – À°∂π∞ ÁÓ¿ıÔ˜. 1 – 176. Ô. Ô – ÁÚ·Ê›ÛÙÚÈ·. 128. 1 Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜. 32. Ù·. 401. Ô. 1 – 377. 228. 2 – 276. 1 / 2 – 347. 1 ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜. 74. 1 – 277. 1 ‰¿ÛηÏÔ˜. 107. 1 ÁÚ·Û›‰È. 237. 5 Á‡ÚÔ˜. 5 ÁÏ¿ÚÔ˜. 1 – 129. 3 – 109. 1 – 124. 79. Ô. 3. 2 ƒ√ÀÃ∞ – Ãøª∞∆∞ ÁÏÒÛÛ·. 1 ¶√§∏ ¢ ‰·Áοӷ. o / Ë. Ù·. ÙÔ. Ô. 4 ∂∫¶∞π¢∂À™∏ ÁˆÓ›·. 271. 300. Ô – Á˘ÌÓ¿ÛÙÚÈ·. 114. 2 ÁÔÌÔÏ¿ÛÙȯ·. 1 ÁÚ·‚¿Ù·. 1 ™øª∞ – À°∂π∞ ‰ÂηӛÎÈ. 1 ÁÔ˘›ÓÙ-ÛÂÚÊÈÓÁÎ. 259. Ë. 81. Ë. ÙÔ. 239. Ë. ÙÔ. 6 ‰¿‰Ô. 5 ÁÔÊfi˜. Ë. 2 – 274.1 – 372. 82. 74. 156. 219. 114. Ë. 5 ‰·¯Ù˘Ï‹ıÚ·. Ë. 1 – 410. 4 ∂∫¶∞π¢∂À™∏ °Àª¡∞™∆π∫∏. 3 ÁˆÓ›·. 5 Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ. 1 °À¡∞π∫∂π√ ƒ√ÀÃ√. ÙÔ. 113. 5 – 374. 2 – 259. 258. Ë. 2 ‰¿ÛÔ˜. 1 ‰·¯Ù˘Ï›‰È. 1 – 256. ÙÔ. 65. ÙÔ. 400. 101. 256 ÁÚ·Ê›Ô. 1 ‰Â›ÎÙ˘. 2 ÁfiÓ·ÙÔ. 84. 94. Ù·. ÙÔ. Ù·. Ô. 34. Ô. 247. 3 428 Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜. 1 – 404. 236. 3 ÁÚ·Ì̤˜. Ë. 79. Ë .

Ë. Ë. 2 ‰È·‰ÚÔÌ‹.1 ¢π∞™∆∏ª∞. Ë. 1 ‰È·‚‹Ù˘. Ë. 285. 257. 1 ¢›·˜. 5 – 343. 156. 3 ¢π∞¢π∫∞™π∞. 200. ÔÈ. 160. 1 ‰È‰¿ÛΈ. 1 ‰È¤Ï¢ÛË Â˙ÒÓ. 129. 2 ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. 2 ‰‹Ì·Ú¯Ô˜. 155. 149. 5 ‰ËÌÔÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. Ë. Ë. 3 ‰È‡ı˘ÓÛË. 3 ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈÔ. 3 – 130. 301. 364. 214. 155. 1 ‰È·ÙÚËÙ‹Ú·˜. 1 ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜. 375. 1 ‰È¿ıÂÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. Ë. Ô. ÙÔ. ÙÔ. Ë. 338. 359 ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. 5 ¢π∫∏. 242. Ë. ÔÈ. 188. 324. Ë. 4 ‰È·ÚÚÔ‹ Áη˙ÈÔ‡. 4 ‰Èı¤ÛÈÔ. Ë. 5 ‰È·‰‹ÏˆÛË. 377. 1 ‰È·‚¿˙ˆ. 1 ‰È‰·Ûηϛ·. 374. 3 – 361. 6 ‰ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋. 106. 1 ‰ÂÍÈ¿. 3 ‰È¿. 413. ÙÔ. 378 429 . 364. 128. 1 – 150. 386 – 387 ‰È·Ù¿Ú·ÍË Ù˘ ËÛ˘¯›·˜. Ô – ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·. Ù·. Ë. ÙÔ 361. 49. ÙÔ. Ô. Ô. 3 ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ˜ – ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË – ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ. 2 ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. 1 – 361. 364 ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. 247. 1 ‰È·ÈÙËÙ‹˜. 1 ‰È¿˙ˆÌ·. 358. Ô – ‰ËÌÔÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜. 51. 23. 328 – 329 ¢π∞∫√¶∂™ ™∆√ µ√À¡√. 2 ‰ËÌËÙÚȷο. 150. 1 ‰È¿‚·ÛÌ·. 3 – 361. Ë. 387. 5 ‰È¿ÏÔÁÔ˜. 302. 2 ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˘. 2 ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. 262. ÙÔ. 1 ‰È¿ÛÙ·ÛË. 1 ‰¤Óˆ ÙËÓ ÏËÁ‹. 256. 1 – 302. 1 ‰È·ÎÔ¤˜. 1 ‰È·‚¿˙ˆ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô. Ë. 2 ¢π∫∞π√™À¡∏. 326 – 327 ‰È·ÎfiÙ˘. 149. Ô. 194. 149. 67. 4 ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ. 301. 1 – 258. 3 ¢π∞∫√¶∂™ ™∆∏ £∞§∞™™∞. ÙÔ. ÙÔ . 4 ‰Ë̷گ›Ô. Ë. 3 ‰È·‰Ëψً˜. 1 ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜. Ô. ÙÔ. Ë. Ë. ÙÔ. 266. 212. 138. 3 ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈÔ. 67. Ë. 2 ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜. 108. 15. ÙÔ. Ë. 156. 48. 1 – 126. 1 ‰ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ – ‰ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋ – ‰ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi. 4 ¢Â˘Ù¤Ú·. 106. Ë. Ë. 111. 4 ‰È¿ÚÚËÍË. 1 ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜. 193. 241. 1 ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞. 241. 1 ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. Ë. 2 ‰È·ÊÔÚ¿. 155.‰¤Ì·. 111. 2 ‰È¤Ï¢ÛË ·È‰ÈÒÓ. Ô. 361. 241. 236. 3 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·. Ë. Ë. 1 ‰Â˘ÙÂÚfiÙÔÎË ÎfiÚË . 242. Ë. 2 ‰È·Ï¤Áˆ ÊÚÔ‡Ù·. 1 ‰‹ÌÔ˜. 2 ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜. 1 ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ – ‰ËÌÔÙÈ΋ – ‰ËÌÔÙÈÎfi. 4 ‰È·ÁÒÓÈÛÌ·. 6 ‰È·Ï¤Áˆ Ï·¯·ÓÈο. 348. Ô – ‰È·ÎÔÛÌ‹ÙÚÈ·. 242. 1 ¢∂À∆∂ƒ√µ∞£ªπ∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∏. 139. Ë. ÙÔ. 199. 395. 149. 138. 1 ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi˜ – ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ – ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi. 374. 2 ‰ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË. 135. Ô / Ë. 2 ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. Ë. Ë. 212. ÙÔ. 2 ‰È·Ê‹ÌÈÛË. 289. 2 ‰È·›ÚÂÛË. 2 ‰È·‚¿˙ˆ ·Ú·Ì‡ıÈ. 84. 4 ‰È·ÓÔÌ‹. Ô / Ë.1 – 200. 197. ÙÔ. 2 – 154. Ë. 1 – 305. 1 ‰È·ÊËÌÈÛÙ‹˜. Ô – ‰È·ÊËÌ›ÛÙÚÈ·. Ë.1 ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜. Ô / Ë. Ë. 240. 321. Ô. 4 ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË. 5 ‰¤ÚÌ·. 378 ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. 257. Ô / Ë. 200. ÙÔ. 2 ‰È·ÁÒÓÈÔ˜. 1 – 198. 1 ‰¤¯ÔÌ·È ÂÈÛΤÙ˜. Ô / Ë. 237 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. Ô. 5 ‰È¿‚·ÛË Â˙ÒÓ. 48. 1 – 378. 242. 126. Ô – ‰È·‰ËÏÒÙÚÈ·. 372 – 373 ¢π∫∞πøª∞. 1 ‰›‰˘ÌÔÈ. Ô. ÔÈ. Ë. ÔÈ. 285. 321. ÙÔ. 1 ‰Â˘ÙÂÚfiÙÔÎÔ˜ – ‰Â˘ÙÂÚfiÙÔÎË – ‰Â˘ÙÂÚfiÙÔÎÔ. 1 – 49. 324. ÙÔ. 3 – 133. 371 ‰ÈηÛÙ‹˜. Ô / Ë. Ë. 3 ‰ÂÛÌÔʇϷη˜. 242. Ô / Ë. 1 ‰È·ÎÔÛÌËÙ‹˜. 1 ‰Â˘ÙÂÚfiÙÔÎÔ˜ ÁÈfi˜. Ô. 6 ‰ËÏËÙËÚ›·ÛË. ÙÔ.

265. 342. 254. Ô. 1 ∂£πª√. 83. 3 ‰ÈÏÒÓˆ Ù· ÚÔ‡¯·. 3 ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. 137 ‰Ú¿Ì·. 1 – 339. ÙÔ 102. 126.‰ÈÎËÁfiÚÔ˜. 1 – 198. Ë . ÙÔ. 1 ‰ÚfiÌÔ˜ ÌÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ. Ë. ÙÔ. 198. Ë. 83. 39. 373. 3 ‰ÔÎÈÌ¿˙ˆ ÚÔ‡¯·. 1 ‰ÔÏÔÊÔÓ›·. 76 – 78 – 125 ›‰Ô˜ ı¿ÙÚÔ˘. Ë. 1 ‰ÚÔÛÈ¿. 2 ∂ ‚·ÔÚ¤. Ù·. ÙÔ. 357. 374. Ô / Ë. 3 – 322. 1 ¤‰Ú·. 96. 198 ÂıÓÈ΋ Ô‰fi˜. ÙÔ. 6 – 287. Ë. 342. 6 ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi˜ – ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ – ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi. 132. 300. 241. 1 – 242. 1 – 148. Ë. 2 ‚‰ÔÌ¿‰·. 1 ‰›ψ̷. 3 ¤Áη˘Ì·. 1 ‰ÈÔÚıˆÌ¤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ. 288. 320. ÙÔ. ÙÔ. 4 ∞£§∏∆π™ª√™ ‰›ÛÎÔ˜ ‚ÈÓ˘Ï›Ô˘.À. ÙÔ. 51. 2 ¤Á¯ÚˆÌÔ˜ – ¤Á¯ÚˆÌË – ¤Á¯ÚˆÌÔ. 39. Ô / Ë.1 ¤Á¯ÚˆÌË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. Ô. 153. 2 ‰›Óˆ ·›Ì·. 134 ‰ÒÚÔ. 324. Ë . Ë. 6 ‰Ô˘ÏÂÈ¿. 5 ÂÁ¯Â›ÚËÛË. ÙÔ. 3 Â›Ì·È ¿‚·ÊË. 1 ‰ÈÏfi˜ – ‰ÈÏ‹ – ‰ÈÏfi. 340. Ô. 2 ‰ÈÛÎÔ‚ÔÏ›·. ÔÈ. Ô. 241 ‰ÚÔ̤·˜.ª. 1 ‰fiÛË. 1 – 320 ÂÈÎÔÓÔÏ‹Ù˘. Ô. 101. 1 ‰È¯·ÏˆÙfi ÛÊ˘Ú›. 374. 111. 1 – 339. 1 –150. 2 – 325. Ë. 134. Ë. 219. 197. 4 . 153. 5 Ë 25 ª·ÚÙ›Ô˘. 212. ÙÔ. 8 – 114 1 / 5 ‰ÔÍ¿ÚÈ. 171. 5 ‰›ÔÚÙÔ. 1 ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜. 2 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ÙÔ. 49. Ë. 1 ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÎÂÚ·›· . ÙÔ. 4 ‰ÈÔÚıˆÌ¤ÓÔ˜ – ‰ÈÔÚıˆÌ¤ÓË – ‰ÈÔÚıˆÌ¤ÓÔ. 407. 86. 83. ÙÔ. 99. 3 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™. Ô. 5 ‰fiÓÙÈ. Ô 243. 342. Ë. Ô / Ë. Ô – ÂÈÎÔÓÔÏ‹ÙÚÈ·. Ë. Ë. 1 – 213. 2 / 5 ¢√À§∂π∞ ∆√À ™¶π∆π√À. Ô / Ë. ÙÔ. 6 ‰Ú˘ÔÎÔÏ¿Ù˘. 1 ¤‰Ú·ÓÔ. 3 – 272.. 3 ‰›ÎÙ˘Ô ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. 224 – 226. 1 ∂£¡π∫∏ √¢√™. 3 – 305. Ë. 1. 4 ‰ÈfiÚıˆÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. 5 ‰Èψ̤ÓÔ˜ – ‰Èψ̤ÓË – ‰Èψ̤ÓÔ. Ë. 243. Ë. 216. 238. ÙÔ. ÙÔ. 4 ‰ÈÛÎÔ‚fiÏÔ˜. Ë. 1 ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÚ‚¿ÙÈ. 4 – 276. ÙÔ. 4 ∂ıÓÈ΋ ªÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋ ÀËÚÂÛ›· – ∂. 2 – 262. 1 Â›Ì·È ·Í‡ÚÈÛÙÔ˜. ÙÔ. 1 ÂÁÁfiÓÈ·. 228. 100. Ë. 1 ‰ÒÏÈÔ. 2 – 240. ÙÔ. Ë. 1 ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi˜ ۈϋӷ˜. 3 ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜.1 – 151. Ô . Ô. 1 ¤ÁÎ˘Ô˜. 219. 198. 340. ÙÔ. Ô – ÂÁÁÔÓ‹. 4 ‰›ÛÎÔ˜. 5 ∂°∫§∏ª∞.1 ∂π¢π∫√∆∏∆∞. 1 – 217. 256. 7 – 317. Ô. 7 ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜. 1 430 ‰ÚfiÌÔ˜ ‰ÈÏ‹˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘. 110 – 114 ∂π¢√™. 2 ‰ÈÛΤٷ. 1 ‰ÔοÚÈ. 21. 7 ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ. ÙÔ. 131. Ë. 1 ¤Á¯ÚˆÌË ÙËÏÂfiÚ·ÛË. 133 ¢øª∞∆π√ ¶∞π¢π∫√. 1 ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘. 52. 6 ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ‹ÚÈÔ. 263. 1 ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi˜ – ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ – ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi. 358. 1 – 51. 1 ¢ƒ√ª√™. 2 ‰Èfi‰È·. ÙÔ. 1 ¢øª∞∆π√ µƒ∂ºπ∫√. 1 ¢À™∆ÀÃ∏ª∞. 1 – 126. 236. 2 ÂÁΤʷÏÔ˜. 138. 148. 3 ÂÁÁÔÓfi˜. 300. ÙÔ. Ë. 219. Ë. 198. 217 – 219 ∂ıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ˜. 112. 374 ÂÁÎÔ‹. 298. Ô. 264. Ô. 3 ‰ÈÒÚÔÊÔ. Ë. ÙÔ. 1 – 274. 298. 2 ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ – ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓË – ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔ. 386. 2 ‰›Óˆ ‰ÒÚÔ. 281. 1 ‰›¯Ù˘. 199 – 340 ‰ÚfiÌÔ˜. 4 – 218. 1 – 340. 86. 148. ÙÔ. 2 ‰ÚfiÌÔ˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜. 1 ‰›ÛÎÔ˜. 1 ÂıÓÈÎfi˜ – ÂıÓÈ΋ – ÂıÓÈÎfi. 125. 325. 358. 263. 60. 265. ÙÔ. Ë. 2 ‰ÒÌ·. 340. 198. 198. 202 – 203 ‰˘ÛÙ˘¯›·. Ù·. 7 ‰fiψ̷. ÙÔ. 319. 374.

363. Ô – ÂÎʈӋÙÚÈ·. 236 – 237 – 238 ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√™ – ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫∏ – ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√. Ô. 171. 4 Â›Ì·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜. 1 ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ. 263. 214. 33 431 . 1 Â›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜. Ô. 2 – 316. 2 ¤Ì‚·ÛÌ·. 1 ¤ÓÂÛË. 1 Â›Ì·È Ï˘Ë̤ÓÔ˜. Ô. Ë. ÙÔ. ÙÔ. 2 e-mail. Ë. 1 Â›Ì·È Í˘ÚÈṲ̂ÓÔ˜. 363. 4 ÂȘ ˘Á›·Ó. 53. ÙÔ. Ë. Ô / Ë.Â›Ì·È ‚·Ì̤ÓË. 214. 1 ›ÛÔ‰Ô˜. 99. 5 ÂÎÙÚԯȷÛÌfi˜. 1 – 126. 301. 1 / 2 ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜. 38. Ô. 256. 1 ÂÏÂÁÎÙ‹˜. Ë. 374. Ô / Ë. 3 ∂∫¢∏§ø™∏. Ô. 2 ÂÎÏÔÁ¤·˜. 151. 65. 19. 5 ÂχıÂÚÔ. 187. 1 ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. 5 Â›Ó·È ÔÎÙÒ Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ. 263 ÂÎÎÏËÛ›·. ÙÔ. 2 ÂÎÙ›Ó·ÍË. 107. 244. 374. 5 ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ. 264. Ô. 1 – 218. 8 ÂÌÚËÛÙ‹˜. 374. 108. ÙÔ. 5 ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÔÛ΢ÒÓ. 4 ÂϤʷÓÙ·˜. 1 ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ‰È¿ÛˆÛ˘. 3 ÂÌfi‰ÈÔ. 1 ÂÌÂÙfi˜. 5 ¤ÏÂÁ¯Ô˜. 2 ¤ÎÙ·ÛË. 40 . 2 Â›Ì·È ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜. 1 ÂΉfiÙ˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. Ô / Ë. 1 ÂΉfiÙ˘. 1 Â›Ì·È Ù·Ú·Á̤ÓË. 5 Â›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜. 241. 203. 243. 184. 2 ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜. 2 ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÚÔfi‰Ô˘. 186. ÙÔ. 171. 202. ÔÈ. Ô – ∂ÏÏËÓ›‰·. 2 Â›Ì·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜. 5 ¤ÌÔÚÔ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. 6 Â›Ó·È ÂÓÓÈ¿ ·Ú¿ ٤ٷÚÙÔ. 192. 281. 397. 3 ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‰È·‚·ÙËÚ›ˆÓ. 245. 4 ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. 104. 38. 1 ÂÈÛ·ÁˆÁÈο. 214. 214. 2 – 325. 1 ÂÏ¿ÊÈ. 184. Ë. 363. 171. Ô / Ë. 5 Â›Ì·È Î·Ï¿. Ô / Ë. 300. 1 ¤Ì‚Ú˘Ô. 111. ÙÔ. 1 ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. 275.1 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. 3 ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜. 100. 2 ÂÏÏËÓÈÎfi˜ – ÂÏÏËÓÈ΋ – ÂÏÏËÓÈÎfi. 2 – 372. 40. 340. 343. 338.ÂÏ·ÊÚ‡. 195. 38. 52 ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. Ô. 2 ÂÌfiÚÈÔ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. 103 ÂÏ·ÊÚ‡˜ – ÂÏ·ÊÚÈ¿ . 187. 1 ∂ÏÏ‹Ó·˜. 262. 1 Â›Ó·È ÂÓÓÈ¿ ·Ú¿ ›ÎÔÛÈ. 171. 214. 38. Ë. 1 ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ – ÂÎÏÔÁÈ΋ – ÂÎÏÔÁÈÎfi. 392. Ô. ÙÔ. 39. 102. Ë. ÔÈ 362 – 363 ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·. ÙÔ. 1 ÂÎÔÌ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ÙÔ. 219. 3 – 268. 3 Â›Ì·È ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ˜. 2 ÂÓ·¤ÚÈÔ˜ – ÂÓ·¤ÚÈ· – ÂÓ·¤ÚÈÔ. 1 ∂§∞ºƒπ∞ ∞ƒƒø™∆π∞. 273. 2 Â›Ì·È ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ˜. 1 ÂÏȤ˜. 8 ÂϤÁ¯ˆ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. 1 ¤ÎÚËÍË. 187. 348. Ë. 3 –170. 156. Ô / Ë. Ô. ÙÔ. 6 Â›Ì·È Û˘Ó·¯ˆÌ¤ÓË. 8 ÂÌÚÈ̤ Ô˘Ïfi‚ÂÚ. 111. 84. o / Ë. 2 – 345. Ô. Ô. 5 ∂ªº∞¡π™∏. 4 ÂÌÚËÛÌfi˜. Ë. 103 ÂÏÂÁÎÙ‹˜ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. 3 ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁfi˜. Ô. ÙÔ. 1 – 195. Ô. 67. Ô. 412. Ô. 246. 2 – 193. 1 ∂∫¢√∆π∫√™ – ∂∫¢√∆π∫∏ – ∂∫¢√∆π∫√. 1 ÂÌ‚ÔÏÈ¿˙ˆ. 264. Ë. 3 Â›Ó·È ÔÎÙÒ Î·È ÌÈÛ‹. Ô. Ô. 1 – 148. 2 Â›Ó·È ÔÎÙÒ Î·È ‰¤Î·. ÔÈ. 5 Â›Ì·È ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜. ÙÔ. 183. 6 Â›Ì·È ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˜. 1 ›̷ÛÙ ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·Ṳ̂ÓÔÈ. 325. 103. 187. 65. ÙÔ. 374. 1 ∂∫§√°∂™. 7 Â›Ì·È ÎÚ˘ˆÌ¤ÓÔ˜. 39. 3 ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ‹˜. 1 ÂÌ‚fiÏÈÔ. 3 ¤Ï·ÙÔ. Ë. 139. ÙÔ. Ë. Ù·. 34 ÂÌÊ·ÓÈÛÙ‹ÚÈÔ. 2 ∂∫¶∞π¢∂À™∏. Ô. Ô. ÙÔ. 214. 19. 2 ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ηʤ˜. 5 ¤ÌÔÚÔ˜ ÚÔ‡¯ˆÓ. 4 ÂÏ·ÈÒÓ·˜. ÙÔ 363. 1 ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. 2 ÂÎʈÓËÙ‹˜. 398. ÙÔ. 195. Ë. 299. 1 – 302. 3 ¤ÏÈη˜. Ë. 4 ÂÏ·Èfi·ÓÔ. 40. 39. 259 ÂÎÔÌ‹ ·ıÏËÙÈ΋. 7 Â›Ó·È ÔÎÙÒ ·ÎÚÈ‚Ò˜. 101. 1 ¤ÏÍË.

96. 1 Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ. 40. Ë. ÙÔ. 6 ¤ÓÔ¯Ô˜ – ¤ÓÔ¯Ë – ¤ÓÔ¯Ô. 3 ÂÔÚÙ¿˙ˆÓ – ÂÔÚÙ¿˙Ô˘Û· – ÂÔÚÙ¿˙ÔÓ. 256. Ë. ÙÔ. Ô / Ë. 282 ∂¶∞°°∂§ª∞ ∫∞§§π∆∂áπ∫√. ÙÔ. 378 ¤ÍÔ‰Ô˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. Ô – ÂÈ‚¿ÙÈÛÛ·. 1 – 129. Ë. 263. 1 Â›ÛËÌÔ˜ – Â›ÛËÌË – Â›ÛËÌÔ 23. Ë. Ô. 4 ¤ÈÏÔ. ÙÔ. 1 ÂÓfiÚÁ·ÓÔ˜ – ÂÓfiÚÁ·ÓË – ÂÓfiÚÁ·ÓÔ. 1 ÂÔÚÙ¿˙Ô˘Û·. ÙÔ. Ô – ¤ÓÔ¯Ë. 3 ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹˜. Ô. ÙÔ. ÙÔ. 303 – 304 ÂÍ·ÁˆÁ‹. o. 268 ∂¶∞°°∂§ª∞ À°∂π∞™. 52. 267 ∂¶∞°°∂§ª∞ ¡√ªπ∫√. 283 ∂¶∞°°∂§ª∞ ™∆ƒ∞∆πø∆π∫√. ÙÔ. 5 Â›. 3 –128. 125. 281 ∂¶∞°°∂§ª∞ ¶§∞¡√¢π√. ÙÔ. 4 ∂¡∆√ª√. Ë. ÙÔ. 5 ¤ÓÔ¯Ô˜. 1 ÂÈÏÔÔÈfi˜. 125. Ë. 241. Ô. 315. ÙÔ. 33 ÂÓË̤ڈÛË. Ë. 5 ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜. 1 – 186. Ë. ÙÔ. 376. 1 ÂȉÈÔÚıˆÌ¤Ó· ·Ô‡ÙÛÈ·. 124. ÔÈ. 201. 264 ∂¶∞°°∂§ª∞ ∂∫¢√∆π∫√. 3 ÂÈÙËÚËÙ‹˜. 263. 194. 346. 318. Ë. 303. 38. Ë. 1 ÂȉÈÔÚıˆÌ¤ÓÔ˜ – ÂȉÈÔÚıˆÌ¤ÓË – ÂȉÈÔÚıˆÌ¤ÓÔ. Ë. 287 ∂¶∞°°∂§ª∞ ∫∞£∞ƒπ√∆∏∆∞™. Ë. 199. Ë. 124. Ô. 247. Ë. 101. ÙÔ. ÙÔ. 5 ÂÍ¿ÓıËÌ·. ÙÔ. ÙÔ. 267. 1 – 112. 5 ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÚ·Ê›Ԣ. 52. 6 ¤ÓÙÂÚÔ ÏÂÙfi. Ô / Ë. 52. 6 ÂÈÙ·Á‹. 1 ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. 16 – 17 Â›Î˘„Ë. 303. 5 ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ÂÈÛΤÙ˘. 271 432 ∂¶∞°°∂§ª∞ °ƒ∞º∂π√À. 259 ∂¶∞°°∂§ª∞ £∞§∞™™π¡√. ÙÔ. 156. 2 ÂÓÙ·ÙÈÎfi˜ – ÂÓÙ·ÙÈ΋ – ÂÓÙ·ÙÈÎfi. 103. 5 ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ – ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓË – ÂÓıÔ˘Ûȷ̤ÓÔ. 257 – 258 ∂¶∞°°∂§ª∞ ¢∏ª√™π√°ƒ∞ºπ∫√. 6 ÂÈÙÚ·¤˙È· ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛË 345. ÙÔ. 2 ÂÍÔ¯ÈÎfi Û›ÙÈ. 269 ∂¶∞°°∂§ª∞ ª∂∆∞º√ƒπ∫√. 3. ÙÔ. Ô. 123. 81. 254. 81 ∂¶π∫√π¡ø¡π∞. 38. ÙÔ. ÙÔ. 6 ÂͤٷÛË. 193. Ë. 1 ∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜. ÙÔ. 261 ∂¶∞°°∂§ª∞ ∆√Àƒπ™∆π∫√. Ë. 1 ÂÍÒÛÙ˘. 104. 378. 1 Â¤ÙÂÈÔ˜ Á¿ÌÔ˘. 124. ÙÔ.ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜ – ÂÓ‹ÏÈÎË – ÂÓ‹ÏÈÎÔ. ÙÔ 278 – 280 ∂¶∞°°∂§ª∞ ∆∂á√§√°π∫√. 38. 5 ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ÚÈÔ. 265 – 266 ∂¶∞°°∂§ª∞ ª∂∆∞º√ƒπ∫√. 5 ÂÓÙ·ÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. ÙÔ. 262 ∂¶∞°°∂§ª∞ √π∫√¢√ªπ∫√. 3 ÂÓfiÚÁ·ÓË Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋. 2 – 216. 1 ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ª¿ÚÙ˘Ú·. Ù·. 1 ¤ÓÔÚÎÔ˜. 5 ÂÈϤÁˆ. 8 – 111. 218. 3 ¤ÓÙ˘Ô˜ – ¤ÓÙ˘Ë – ¤ÓÙ˘Ô. Ô / Ë. Ô. 3 ÂÓÔ›ÎÈÔ. 52. 156. Ô – ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ÎÂÈ̤ÓÔ˘. 3 ÂÈÁÚ·Ê‹. 5 / 6 ÂÍÔ¯ÈÎfi˜ – ÂÍÔ¯È΋ – ÂÍÔ¯ÈÎfi. 241. 109. ÙÔ. 1 ÂÓÔ¯‹. Ë. ÙÔ. 186. 3 ÂÍ¿ÙÌÈÛË. 404 – 405 ÂÓÙÚÈ‚‹. 96. 106. 1 – 160. 3 – 216. Ë. 6 . 286 ∂¶∞°°∂§ª∞ ∞™º∞§∂π∞™. 6 ¤ÓÙ˘Ô. 3 Â›‰ÂÈÍË Ìfi‰·˜.1 ÂÍÂÙ¿˙ˆ. 5 ÂÍÒÔÚÙ·. 2 ∂¶∞°°∂§ª∞. ÙÔ. Ë. 272 ∂¶∞°°∂§ª∞ ∆∂áπ∫√. 1 ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÔÌ·È. 278. 1 Â›ÁÔÓ ÁÚ¿ÌÌ·. 6 ÂÈÙfiÔ˘. 270 ∂¶∞°°∂§ª∞ ª√¢∞™. 298 – 304 ¤ÓıÂÙÔ. 1 ∂¶∂π°√¡ ¶∂ƒπ™∆∞∆π∫√. 1 ÂÈ‚¿Ù˘. 2 ÂÈ‚È‚¿˙ÔÌ·È. ÙÔ. 34 ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ. 159. 4 ¤ÓÙÂÚÔ ·¯‡. 1 – 52. 114. 260 Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜. ÙÔ. 3 – 270. 216. 171 – 254 – 255 – 273 – 277 ∂¶∞°°∂§ª∞ ∞°ƒ√∆π∫√. Ë. ÙÔ 108 Â›ÁˆÓ – Â›ÁÔ˘Û· – Â›ÁÔÓ. 81. 1 ¤ÓıÂÙÔ˜ – ¤ÓıÂÙË – ¤ÓıÂÙÔ. 242. 263 ∂¶∞°°∂§ª∞ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√. ÙÔ. Ô. 373. 1 – 52. 195. 278. 1 ∂¶π¢π√ƒ£ø™∏. 348. 1 ÂÔÚÙ¿˙ˆÓ. ÙÔ. Ë. 346. 2 ∂•ø∆∂ƒπ∫√™ – ∂•ø∆∂ƒπ∫∏ – ∂•ø∆∂ƒπ∫√. 56. 40. Ë.

1 ¤¯ÂÈ Ïȷο‰·. 3 ÂÊ‹‚·ÈÔ.ÂÈÙÚ·¤˙È· ·Ú¯ÂÈÔı‹ÎË. 274. 2 ¤¯ˆ ÂÚ˘ıÚ¿. Ë. 19. 1 ∂ƒ°√™∆∞™π√. 1 433 . 1 – 261. 95. 1 ˙¤ÛÙË. 4 ∂ÀÃ∂™. 102. 103. Ë. 5 ¤¯ÂÈ ÎÚ‡Ô. 218. 20 ¢¯ÂÙ‹ÚÈ· οÚÙ·. 2 – 281. Ë. 1 – 59. 4 ˙·ÌfiÓ. Ô – ÂÚÁ¿ÙÚÈ·. 38. Ë. 5 ¤¯ˆ ·ÏÏÂÚÁ›·. 38. ÙÔ. 67. Ë. 2 – 213. 4 ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ – ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË – ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ. 6 ¤¯ˆ ˆÙ›Ùȉ·. Ô. 152. 5 ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ – ÂÛˆÙÂÚÈ΋ – ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. 104. ÙÔ. 1 ÂfiÌÂÓÔ˜ – ÂfiÌÂÓË – ÂfiÌÂÓÔ. Ë. 199. Ù·. 102. 1 ÂÊËÌÂÚȉÔÒÏ˘. 1 – 284. 1 ∂¶π∆ƒ∞¶∂∑π√ ¶∞πáπ¢π. ÙÔ. 211 ¤ÙÔ˜. 227. Ô. 19. 6 ¤¯ˆ ˙·Ï¿‰Â˜. 33. 266. 1 ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. 103. Ô. 58. 227. 6 ˙·Ï¿‰·. 8 ¤¯ˆ ·Ì˘Á‰·Ï›Ùȉ·. 6 ˙¤‚Ú·. 76. 65 ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›Ô. Ë 155. 319. 2 ˙ÂÛÙfi˜ – ˙ÂÛÙ‹ – ˙ÂÛÙfi. 103. 264. 227. 33. 103. 38.1 ¤¯ÂÈ ¿Û¯ËÌÔ Î·ÈÚfi. 5 ¤¯ˆ ˘ÚÂÙfi. 1 ¤¯ˆ Ú›ÁË. 102. Ô / Ë. 1 ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜. 226. 5 ¤¯ˆ ›ˆÛË. ÙÔ. 266. Ë. 289. Ô. ÙÔ. 103. Ë. 275. ÙÔ. 224 – 226. 75. Ë. Ô – ÂÊÔÚȷ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜. 5 ÂÊËÌÂÚ›‰·. 4 ∂∆√™. Ë. 5 – 77. 226. 2 ∂À¢∞¶ (∂Ù·ÈÚ›· ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘). 274. 5 ÂÚÁÔÛÙ·Ûȿگ˘. 101. 1 ÂÚˆÙÈÎfi˜ – ÂÚˆÙÈ΋ – ÂÚˆÙÈÎfi. 323 ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ˜ – ÂÈÙÚÂ¤˙È· – ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ. 6 ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. 2 ÂÚ›È·. 4 ¢¯·ÚÈÛÙÒ. 256. Ô. 1 ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙ˘. ÙÔ.1 ∂ÚÌ‹˜. 1 ÂÊÔÚ›·. 261. 103. 284 – 285 ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. 226. 4 ¤¯ˆ ÈÏ·Ú¿. 6 – 316. 1 ∑∞Ã∞ƒ√¶§∞™∆∂π√. 281. 4 ‡ÎÚ·ÙÔ Îϛ̷. 1 ÂÚÁÔ‰ËÁfi˜. 7 ¤¯ÂÈ ˘ÁÚ·Û›·. 363. 7 ¤¯ÂÈ Î·‡ÛˆÓ·. ÙÔ. 323. 1 ¤¯ˆ Ì·ÁÔ˘Ï¿‰Â˜. 6 ¤ÚˆÙ·˜. 1 – 364. 3 ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È. 102. 6 ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜. Ë. 402 – 403 ÂÚ˘ıÚ¿. 4 ¤¯ˆ ÁÚ›Ë. 4 ˙·Ï›˙ÔÌ·È. Ë. 1 – 277. 155. 103. Ë. ÙÔ. 213. 284. ÙÔ. ÙÔ. 152. 38. Ë. 224 ¢ÚÒ. 1 ÂÊÔÚÈ·Îfi˜ – ÂÊÔÚȷ΋ – ÂÊÔÚÈ·Îfi. 256. Ë. 2 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. 227. 2 Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ – Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË – Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ. Ô / Ë. 1 ÂÛÒÚÔ˘¯Ô. 61. 156. Ô. 6 ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈ¿. 226. 6 ¤¯ÂÈ ˙¤ÛÙË. 226. ÙÔ. 3 ∂¶√Ã∏. 4 – 303. 103. 277. 1 Â˘Ù˘¯›·. 3 – 84. 321. 4 ÂÚˆÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·. 225 – 388. 102. 288. 173. 1 ÂÊÔÚÈ·Îfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜. 1 ¤ÊË‚Ô˜. 210 ÂÔ¯‹. 6 ÂÙ·˙¤Ú·. 1 ÂÛ·ÓÙÚ›ÁȘ. Ë. 3 ∑ ˙·Î¤Ù·. 3 – 243. ÔÈ. 2 ÂÚÁÔ‰fiÙ˘. ÙÔ. Ë. 7 ¤¯ˆ ÔÓÔΤʷÏÔ. 1 – 364. Ë. 8 ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÛÈ¿. 1 – 284. 1 ˙¿¯·ÚË. 63. ÙÔ. 3 ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜. 1 ¤ÚËÌÔ˜. 4 – 303. 364. ÙÔ. 245. Ô. 319. 2 – 53. 1 – 213. 226. 4 ÂÚˆÙ‡ÔÌ·È. 2 – 317. 387. 103. 1 ÂÚÁ¿Ù˘. ÙÔ. 2 ¤ÚÁÔ. 153. ÔÈ. 2 ¤¯ÂÈ Î·Ïfi ηÈÚfi. 396. Ô / Ë. 1 ÂÙÔÈÌ¿˙ˆ ÙÔ Ê·ÁËÙfi. 1 ∂ƒ¶∂∆√. 38. 1 – 76. ÙÔ. 237. 1 ˙¿ÚÈ. 319. 4 ¤¯ÂÈ Û˘ÓÓÂÊÈ¿. Ë. 128. 2 ¢ı›·.

212. 4 – 282. 2 ∑ø¢π√. Ë. 25.1 ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡·. ÙÔ. ÙÔ. 232. 247. 1 ˙ÒÓË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋. ÙÔ. 1 ËÌ›„ËÏÔ Î·¤ÏÔ. 394. 1 ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ – ËÏÂÎÙÚÈ΋ – ËÏÂÎÙÚÈÎfi. 171. 1 ËÂÈÚˆÙÈÎfi Îϛ̷. 215 Ë̤ڷ. 109. Ô 154. 12 ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜. 33. Ô. 2 ˙ˆ‰È·Îfi˜ – ˙ˆ‰È·Î‹ – ˙ˆ‰È·Îfi. 227. ÙÔ. Ô. 1 £∞§∞™™π¡√™ – £∞§∞™™π¡∏ – £∞§∞™™π¡√. ÔÈ. 39. 2 ˙È‚¿ÁÎÔ. Ë. Ë. 212. ÙÔ. Ô 160. 4 ∏ª∂ƒ∂™ ∆∏™ ∂µ¢√ª∞¢∞™. 1 ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi˜ ΋Ô˜ . 1 – 229. 5 ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË. 4 – 201. Ë. 2 ˙˘Áfi˜. 4 ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜. Ë. 95. 1 ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿. ÙÔ. 1 ˯ËÙÈÎfi˜ – ˯ËÙÈ΋ – ˯ËÙÈÎfi. 287 . 6 – 169. 243. Ë 401. 212. 2 £∞§∞™™∞. 2 434 ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ·È¯Ó›‰È. Ë. Ë. 1 ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜. 156. 1 ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ÙÔ. Ë. 79. 1 ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· . Ô. Ô. Ë. 379. Ë. 216. 2 – 274. 76. 137. 1 ∑ø√. 4 ËÏ›ÔıÂÚ·›·. 325. 212 Ë̤Ú˜ ÙȘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜. 1 ˯›Ô. 243. 1 ∏§π∫π∞. 1 ı¿Ï·ÌÔ˜. ÔÈ. 2 ËÏÂÎÙÚfi‰È·. ¯ÂÏÒÓ·. 1 – 302. 5 ˙ÒÓË ·ÛÊ·Ï›·˜. 5 / 6 – 388. 2 ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜. 63. 33 ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ – ËÏÈÎȈ̤ÓË – ËÏÈÎȈÌÂÓÔ.125. 1 ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ·ÍÈÒÓ. 4 ˙˘Á›˙ˆ. 39. 314. 225. 1 ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·. Ë. Ô. 224 ËÛ˘¯›·. 5 ˙Ëχˆ. 5 ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜. 2 – 336. 1 – 213. 245. 210 – 211 ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ. ÙÔ. 400 – 401 ı¿Ï·ÛÛ·. 4 ‹¯Ô˜. 1 – 278. 189. 1 ‹ÂÈÚÔ˜. 154. Ë.1 ı·Ï¿ÛÛÈ·. Ë. 299. 2 ˯ÔÏ‹Ù˘. 154. ÙÔ. Ë. 2 ËÏÈÔÙÚfiÈÔ. Ô / Ë. Ô / Ë. 154. Ë. 158. 299. 1 ËıÔÔÈfi˜. ÙÔ. Ë. Ë. 193. 129. 243. Ô. 314. 175 – 369 . 1 ˙ÒÓË. 1 ∏ª∂ƒ∞. 1 – 154. 264. 138. 126. 1 ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. ÙÔ. Ë .1 – 302. 243. 243. 171. 1 ËÏÈ·Îfi˜ ıÂÚÌÔۛʈӷ˜. 278. 266. 135. 412. ÙÔ. 3 / 4 Ë̤ڷ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ‚·ÏÂÓÙ›ÓÔ˘. Ô. Ë. ÙÔ. 2 – 324. 1 ∏ ‹‚Ë. ÙÔ 212 ˙Ò‰ÈÔ. 1 £ ı·Ï·ÌËÁfi˜. 1 ˙˘Á·ÚÈ¿. 412. 1 ËÊ·›ÛÙÂÈÔ. Ô – ˯ÔÏ‹ÙÚÈ·. 2 ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ – ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ – ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi. 1 ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. 4 ˙ËÙ¿ˆ ÙÔ ÏfiÁÔ. 2 ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. 2 ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ. 2 ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜.˙¢Á¿ÚÈ. 186. 265. Ë . Ô. 5 ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎfi˜ – ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈ΋ – ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎfi. ÙÔ. Ô.1 – 156. 243. 1 – 136. 1 ËÏÈfiÛÔÚÔ˜. 1 – 278. 1 – 324. 216. 6 – 386. 1. Ë. 3 ËÏÂÎÙÚÈ΋ Û˘Û΢‹.401 ˙ÒÔ. 278. 146. 3 – 320. 134. 3 – 375. 2 ˙ˆ‰È·Îfi˜ ·ÎÏÔ˜. Ô. 105. ÙÔ. ÙÔ. 79.1 ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÚÈfiÓÈ. 3 ˙ÈÁÎÔ˘Ú¿Ù. 336. 2 – 264. 2 ˙ˆ‹. 6 ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜. 2 ˙˘Ì·ÚÈÎfi. 6 – 244. 1 ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ. 302. 64. 212. Ô – ËÏÈÎȈ̤ÓË. 328. ÙÔ. Ô. Ô. 409. 299. 152. 212. ÙÔ. Ë. Ë. 212. 3 ËÏÈ·Îfi˜ – ËÏȷ΋ – ËÏÈ·Îfi. 6. 6 ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜. 210 ËÌÂÚÔÌËÓ›·. 2 – 324. 130. Ô. 2 ˯ËÙÈÎfi ·̷. 4 ˙‹ÏÈ·. 322. 1 ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÈı¿Ú· . 260. 212. Ô.1 – 302. Ë. Ù·. 1 ∏ª∂ƒ√§√°π√. 2 ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô. 1 ‹ÏÈÔ˜.

1 ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜. 3 ȯı˘ÔÒÏ˘. 394. 1 – 95. 25. 2 ıÂÚÈ˙ԷψÓÈÛÙÈÎfi˜ – ıÂÚÈ˙ԷψÓÈÛÙ΋ – ıÂÚÈ˙ԷψÓÈÛÙÈÎfi. 2 ıÂÚÌÔÊfiÚ·. 319. – 321 ı·ً˜. 2 ıÂÚÌÔ΋ÈÔ. Ô. 224. 1 ıËÏ‹. 329. 38 ıËÏ¿˙ˆ. Ë. 3 ıÒڷη˜.1 ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜ – ı·Ï¿ÛÛÈ· – ı·Ï¿ÛÛÈÔ. ÙÔ. Ô. 245. 4 ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈ΋. Ô. Ë. 1 È·Û›·. ÙÔ. 245. 1 ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ – ÈÛÙÔÚÈ΋ – ÈÛÙÔÚÈÎfi. 32. 48. 245. 212. 39. 314. 5 – 315. 1 – 345. 2 È‚›ÛÎÔ˜. 1 ı›Ԙ. Ô. 2 ÈÓÙÂÚÛ›ÙÈ. Ë. 210.ı·Ï¿ÛÛÈÔ. 4 ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi˜ – ÈÛÙÈÔÏÔ˚΋ – ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi. 1 ÈÔfiÙ·ÌÔ˜. Ô / Ë. Ë. 210. 103. Ô. 1 ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈ΋ ÁÚ·Ê‹. 1 / 2 ıÚ›ÏÂÚ. ÙÔ. 109. 4 ıÂÚÈÛÌfi˜. 240. 1 ÈÛÙÔÚ›·. 245. ÙÔ. Ë. 6 £∂∞ª∞. Ô. 172. 403. Ù·. 194.1 ıÂÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ÔÈ. Ë. ÙÔ. 37. 83 . 1 ıÚ·Ó›Ô. 1 – 200. ÙÔ. 4 ÈÛÙÈÔÛ·Ó›‰·. ÙÔ. Ô. 1 ı·Ï·ÛÛÔÙ·Ú·¯‹. 1 È·ÙÚ›Ô. 271. 2 ı¤·ÙÚÔ. 127. 1 ı‡Ì·. ÙÔ. ÙÔ. 229. 2 ı¤ÛË. Ô. 158 – 159 ÈÂÚ¤·˜. ÙÔ. ÙÔ. 318. Ë. 38 ıÂÙÈÎfi˜ – ıÂÙÈ΋ – ıÂÙÈÎfi. Ë. 302. 225 IÛËÌÂÚÈÓfi˜. 3. 229. 173. 1 ›ÛÔÓ. 1 ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ. ÙÔ. 1 ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈο. 245. Ô. 5. 6 – 243. 156. 397. 172. 302. Ô. 95. 51. 8 π¢ƒÀª∞. 1 πÔ‡ÏÈÔ˜. ÙÔ. 405. 1 ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. Ë. 1 ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜ ÂϤʷÓÙ·˜. 5 ÈÌ¿ÓÙ·˜. 1 ›ÛÈ· Ì·ÏÏÈ¿. 345. 4 ı›·. 1 ÈÛfi‚ÈÔ˜ – ÈÛfi‚È· – ÈÛfi‚ÈÔ. 49. 1 È·ÙÚÈ΋ Û¯ÔÏ‹. 1 ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi. 400.1 ÈÛÙfi˜. 5 ı˘ÌÒÓˆ. ÙÔ. 1 ȉȈÙÈÎfi˜ – ȉȈÙÈ΋ – ȉȈÙÈÎfi. 39. Ù·. 3 £∂ƒ∞¶∂π∞. 1 πÔ‡ÓÈÔ˜. 1 ı˘ÚÔÙËϤʈÓÔ. 242. 4 ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÛοÊÔ˜. 108. 5 ı˘Ú›‰·. 1 ÈÏ·Ú¿. 2 ȯı˘ÔˆÏ›Ô. 243. 39. 3 – 160. 1 ÈfiηÌÔ˜. 1 ÈÛËÌÂÚÈÓfi Îϛ̷. Ë. 192. 1 ÈÛfiÁÂÈÔ. 409. 103. Ô. 379. 2 ı˘ÚˆÚfi˜. ÛÎÈ. 1 ›ˆÛË. 1 ÈÛÔ‚›Ù˘. 2 – 228. 2 ÈÓÁÎÔ˘¿Ó·. ÙÔ. Ë. 400. 274. 246. 268. 2 ÈÛ¯˘Úfi˜ – ÈÛ¯˘Ú‹ – ÈÛ¯˘Úfi. ÙÔ. 401.1 ı· Ê·˜ ͇ÏÔ. 7 ı˘Ìfi˜. Ë. Ë. 37. 5 ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜ – ı˘ÌˆÌ¤ÓË – ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ. 105. Ô. Ô. 345. 4 ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿ÓÂÌÔ˜. 1 ÈÂÔÁÏ˘ÊÈÎfi˜ – ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈ΋ – ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈÎfi. 2 £ÂÔÊ¿ÓÈ·. 217. 1 –110 – 111– 112 –113 – 114. 245. 284. Ë. 7 –138. 173. ÙÔ. 374. 319 – 320. ÙÔ. 238. ÙÔ. 1 435 . ÙÔ. Ô. 379. Ë. Ô – ÈÛÔ‚›ÙÈÛÛ·. ÙÔ. 345. 274. Ë. 126. 2 – 320. 1 – 109. 329. 1 ›ÛÈÔ ·Ô‡ÙÛÈ. 104 ıÂÚÈ˙ԷψÓÈÛÙÈ΋ Ì˯·Ó‹. 3 ÈÒ‰ÈÔ. 2 È·ÙÚÈÎfi˜ – È·ÙÚÈ΋ – È·ÙÚÈÎfi. 1 ÈÛÙ›Ô. 4 ÈÛÙÈÔÏÔ˝·. Ë. 102. 50. Ë 238. 1 £ÂÔÙfiÎÔ˜. 1 – 345. Ô. ÙÔ. 2 ıÂÚ›˙ˆ. 229. Ô. 103.1 ›ÛÈÔ˜ – ›ÛÈ· – ›ÛÈÔ. Ô. 314.1 È¤·˜. Ë. ÙÔ. 329. 4 ȯı‡Â˜. Ë. 345. 210. 5 ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ. Ô / Ë. Ù·. 219. 1 ›ÓÙÂÚÓÂÙ. Ô. 94. 173. 1 π π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜.

402. 19. 1 – 126. 227. Ë. 105. 134. 5 – 339. 397. Ë. 154. 128. 1 –218. ÙÔ. 2 436 ηϋ fiÚÂÍË. 175. 397. 2 ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ·ÙÈÓ¿˙. ÙÔ. Ë. 2 οÁÎÂÏÔ. 3 ηÏÒ‰ÈÔ. 1 – 259. 316. 1 ηϷ̿ÎÈ. 8 ηηڛ˙ˆ.∫ ∫∞µ∞. 2 ηÎÔηÈÚ›·. ÔÈ. 4 – 218. 276. 1 ηϿıÈ ÈÎ-ÓÈÎ. 7 οÏË. 326. 1 ∫·ı·Ú‹ ¢Â˘Ù¤Ú·. Ë. 3 ηÏÒ Û Á‡̷. 1 ηÏË̤ڷ. 4 ∫∞§§π∂ƒ°∂π∞. Ô / Ë. 1 ηı·Ú›˙ˆ. 5 ηÏÒ˜ ‹Ïı˜. 18. 132. 196. 4 ηÏÒ ÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú. 1 ηϷfi‰È. 3 – 228. 189. 131. Ô. 1 ηÌÈÓ¿‰·. 1 ηÌ̤ÓÔ˜ – ηÌ̤ÓË – ηÌ̤ÓÔ. 129. 81. 244. 217. ÙÔ. 2 – 216. ÙÔ. 395 ηÏÏÈÙ¯ÓÈο. 186. 2 ηϿÌÈ. 12 – 136. 1 ηϷ̿ÚÈ. 1 οÓÂÈ ¿Û¯ËÌÔ Î·ÈÚfi. 5 ηÏÙÛ¿ÎÈ. 282. 5 η̋Ϸ. 6 ∫∞£∞ƒπ√∆∏∆∞. Ô. 4 ηÏfiÁËÚÔ˜. 4 ο‰Ô˜. 6 ηϋ Ù‡¯Ë. ÙÔ. 5 ηÏÒ˜ ÙÔÓ. 3 ηÏËÓ‡¯Ù·. 227. 1 ηÌËÏÔ¿Ú‰·ÏË. 2 ηÌÔ‡Ú·. 377. ÙÔ. Ë 379. 244. 2 ο‚Ô˜. 173. 1 – 224 ηÏÔηÈÚ›·. Ë. 136. 4 ηÌ·Ó·ÚÈfi. 324. 3 – 305. 3 –305. 1 οÌÂÚ·. 18. 3 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡√™ – ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ – ∫∞£∏ª∂ƒπ¡√. Ô. Ô. 131. 7 . 1 / 4 ηÏÛfiÓ. 4 η̷ÚȤڷ. 1 οϷÓÙ·. 1 ηıÚ¤ÊÙ˘. ÙÔ. 377. 1 ηÌÈÓ¤ÙÔ. 135. ÙÔ. ÙÔ. Ë . 1 –135. 324. 1 ηı·ÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. 268. 410. 1 ηÏfi Ù·Í›‰È. ÙÔ. 76. 197. 374. 105. 98 – 99 – 100 – 282 ηı·ÚÈÛÌfi˜. Ë. 1 – 400. ÙÔ. 19. 8 ηӷ¤˜. 1 ηϷıfiÛÊ·ÈÚ·. 6 η̂¿˜. Ë. 5 ηı·Úfi˜ – ηı·Ú‹ – ηı·Úfi 410. 5 – 78. 1 ηÌ›Ó·. 2 – 279. Ô. 1 – 411. ÙÔ. 1 – 278. ÙÔ. Ë. Ë. 3 ο̄ÂȘ. ÙÔ. 3 – 238. 1 – 201. 1 η‚Ô‡ÚÈ. 127. 62. 1 ηӿٷ. 82. 4 / 5 η›ˆ. 2 – 265. ÙÔ. 1 ηÏÒ Ú·‰ÈÔÙ·Í›. 3 –287. 1 ηϿıÈ ·¯Ú‹ÛÙˆÓ. 8 οÓÂÈ ˙¤ÛÙË. 5 οÏÙÛ·. 1 ηϋ ÂÈÙ˘¯›·. 2 ηÏÏ˘ÓÙÈÎfi. 2 η̤ÏÈ·. 8 ∫∞∫√¶√π√™. Ô 374 ηÎÔÔÈfi˜. 1 – 395. 1 η˙·Ó¿ÎÈ. 227. Ô. 16 –17 – 98 – 99 – 100 οıÈÛÌ·. Ô. Ë. Ô. 394. 5 ηϷÌfiÎÈ. ÙÔ. 1 ηÏÔη›ÚÈ. Ë. 339. 2 οÓÂÈ Î·Ïfi ηÈÚfi. Ë. 194. Ô. Ô. 1 ηÏÏ˘ÓÙÈÎfi˜ – ηÏÏ˘ÓÙÈ΋ – ηÏÏ˘ÓÙÈÎfi. ÙÔ. 1 ηÈÚfi˜. 347. 1 οıÂÈÚÍË. 1 ηıËÁËÙ‹˜. 2 Î¿Ï˘ÌÌ·. 1 ηÌ¿Ó·. 1 – 412. 6 ηı·Ú›ÛÙÚÈ·. 227. 217. 326 1 ηÌ̤ÓÔ ‰¿ÛÔ˜. 264. ÙÔ. 7 η‚Ô‡ÎÈ. 78. 228. 64 η‚·Ï¤ÙÔ. ÙÔ. 403. Ë. Ù·. 1 / 4 – 210. ÙÔ. ÙÔ. 18. 1 η˝ÎÈ. 410. 412 – 413. Ë. ÙÔ. 172. 129 οıÔÌ·È. 347. 123. 1 ηÏÂṲ̂ÓÔÈ. 339. 61. ÔÈ. 1 –152. 1 ∫∞£π™∆π∫√. 1 – 83. 3 ηϿıÈ. ÙÔ. Ù·. Ë. Ë. 1 –191. Ë. 264. Ô – ηıËÁ‹ÙÚÈ·. 237. 5 οÌÂÚ·-Ì·Ó. 1 –128. 226. 61. 2 ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ – ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ – ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi. 1 ο‚Ô˘Ú·˜. ÙÔ. 59. 1 ηÌÚÈÔϤ. Ô. ÙÔ. 170. 363. 3 – 191. 19. Ë. ÙÔ. 288. 1 ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. 170. 3 η˚Ì¿Ó. Ë. 52. 61. 1 – 132. 348. 18. 77. 2 – 137. 108. Ë. 151. ÙÔ. 20. ÙÔ. 2 – 324. Ô – ηϷıÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚÈ·. 6 ηÏËÛ¤Ú·. 397.

Ô. 1 ηڢ‰È¿. 61. 1 ηÔ˘ÙÛ›ÓÔ˜. 275. Ë. Ë. 79. 270. 1 – 136. 1 – 288. 1 Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ. 3 ηÛÙ·ÓÈ¿. 64. Ë. 98. 156. 1 ηڷ‚›‰·. 339. 108. Ë. 1 ηÚfiÙÛÈ. 1 – 240. 79. 312. 325. ÙÔ. 1 ηٷ‰‡Ù˘. 3 – 393. 131. 1 ηڇ‰È. 156. 7 ηÚÔÙÛ¿ÎÈ. 1 οӈ ›ڷ̷. 312. 1 – 277. 1 ηۤٷ. 226. 201. 1 ηٷ˝ÊÈ. 3 οӈ ¤ÓÂÛË. 2 οÚÙ·. 401. 328. Ù·. 101. 133. 313. Ë. ÙÔ. ÙÔ. 393. 348. 5 – 112. Ë. Ô / Ë. 4 οӈ ‚fiÏÙ·. 1 ηÚfiÙÛ·. 1 – 269. 111. 5 ηÚÙÔ‡Ó. 2 – 392. 1 οӈ Ì·Ï¿ÍÂȘ. 312. 3 ηÛÙ·Ó¿ Ì·ÏÏÈ¿. ÙÔ. 62. Ô. 1 ηÓfi˜. 2 ηډÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. 1 ηÚÂÎÏ¿ÎÈ. ÙÔ. 343.1 – 345. 2 ηډÈÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋. 2 ηڷÁÎÈfi˙˘. Ë. 63. 5 ηÚfiÙÔ. 62. 1 οӈ „·Ïȉ¿ÎÈ·. 98. 2 – 316. Ô. 1 οӈ ÚÔÛ¤Ú·ÛË. 2 οӈ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË. 2 – 66. 326 1 ηٿÛÙËÌ· ‰›ÛΈÓ. Ë. 2 οӈ ÙÚ·Ì¿Ï·. 2 η¤ÏÔ. 6 οÓÂÈ ·ÁˆÓÈ¿. 106. 312. ÙÔ. 328. 393. 8 οӈ ÎÔ‡ÓÈ·. Ô. 159. 378. 64. Ô. 106. 3 οӈ Ì¿ÓÈÔ. Ù·. 4 ηÚΛÓÔ˜. 5 ηڤ Ì·ÏÏÈ¿.οÓÂÈ ÎÚ‡Ô. 212. 1 οٷÁÌ·. 283. 1 ηÚÊ›ÙÛ·. 36. 408. 123. 2 – 277. 172. 21. ÙÔ. 84. 1 οӈ ÙÛÔ˘Ï‹ıÚ·. ÙÔ. 1 ηٿ‰˘ÛË. 1 – 275. 5 οӈ ÂÓÙÚÈ‚‹. Ù· 37. 328. 1 οӈ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. Ô. 1 ηfi. Ë. 102. 3 ηٿÛÙËÌ· ÚÔ‡¯ˆÓ. 3 ηڇ‰·. 5 οӈ ÂÌ‚fiÏÈÔ. 108. 217. Ë. Ë. Ô. 283. 1 ηÚÙ-ÔÛÙ¿Ï. 4 ηٷÛ΋ӈÛË. 113. 276. 348. ÙÔ. 5 ηÚÔ˘˙¤Ï. 2 ∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ. 7 ο·. Ë. 1 ηٿÚÙÈ. 10 ηڤÎÏ·. Ë. 2 ηډȿ. 1 ηÚÔ‡˙È. 227. 312. ÙÔ. 1 – 319. 82. 1 – 391. Ë. Ë. 390. 3 ηٷ‰›ÎË. 347. 124. ÙÔ. 226. 4 437 . ÙÔ. 1 ηÚfi˜. 8 ηÛÙ·Ó¿˜. 101. 317. Ù· 35. 1 ηډÈÔÏfiÁÔ˜. Ë. ÙÔ. 3 – 361. 6 οÚÙ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. Ô. 199. Ë. 4 – 276. 2 ∫∞∆∞™∆∏ª∞. 1 – 109. 3 ηٿÛÙËÌ· ÔÙÈÎÒÓ. 197. 399. 1 οӈ ο̄ÂȘ. ÙÔ. 1 οÛÙ·ÓÔ. 2 ηÛÎfiÏ. 2 – 136. Ë. 1 οÓÂÈ Ïȷο‰·. 3 – 160. 101. 3 – 188. 6 οӈ ËÏÈÔıÂÚ·›·. 12 ηٿÏÔÁÔ˜. 1 ηگ·Ú›·˜. 6 οӈ Ì·Û¿˙. 8 – 36. 4 ηڂ¤ÏÈ. 4 ηÚfi ÊÔ‡ÛÙ·. 2 οÛÙÔÚ·˜. ÙÔ. 301. 113. 2 ηÛÙ·Ó¿ Ì¿ÙÈ·. 1 / 2 ηÂÙ¿ÓÈÔ˜. ÙÔ. 6 ηٿ‰ÈÎÔ˜. 1 οӈ ÂÌÂÙfi. 1 ηÛÂÙ›Ó·. 65. 1 οӈ Ì·ÎÚÔ‚Ô‡ÙÈ. ÙÔ. ÙÔ. 1 ηÚÙÔÙËϤʈÓÔ. 395. 59. ÙÔ. 1 ηڢ·̷. ÙÔ. Ë. 1 οӈ ‚Ô˘ÙÈ¿. 392. 3 οӈ ÛÂÚ‚›˜. ÙÔ 113. ÙÔ. 1 ηÓÔ‰fi¯Ô˜. Ô / Ë. 1 ηÛÙ·Ófi˜ – ηÛÙ·Ó‹ – ηÛÙ·Ófi. 60. 379. 310. Ô. 5 οӈ ÌÔÓfi˙˘ÁÔ. ÙÔ. 1 ηٷÈÁ›‰·. Ë. 101. 1 ηډÈÔÏÔÁÈÎfi˜ – ηډÈÔÏÔÁÈ΋ – ηډÈÔÏÔÁÈÎfi. 2 οӈ Ô‰‹Ï·ÙÔ. 35. 2 – 95. 77. 1 – 126. ÙÔ. Ë. 247. 241. 240. 6 οӈ ·Ù›ÓÈ. Ô. ÙÔ. 104. 2 – 133. 343. 5 ηډÈÔÁÚ¿ÊËÌ·. 314. 112. 6 οӈ ÓÙÔ˘˜. 273 – 277 ηٿÛÙËÌ·. 6‚5. 285. Ô. Ô – ηٷ‰‡ÙÚÈ·.

246. ÙÔ. 315. 1 – 276. 1 ÎÈ¿ÏÈ·. 262. 3 ÎÏ·‰›. 149. 404. 174. ÙÔ. Ë. 125. o – ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓË. Ô – ÎÈı·Ú›ÛÙÚÈ·. Ë. 6 – 302. 175. ÙÔ.1 – 102. ÙÔ. 327. 316. 21. Ë. 3 ηÙۛη. 4 ÎÂÚΛ‰Â˜. Ë. ÙÔ. ÔÈ. 1 ÎÂÓÙÚ›. ÙÔ. 5 η‡ÛˆÓ·˜. 276. 63. 37. Ô. 128. 5 CAFÉ. 95. 365.1 ÎÏ›ӈ ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ. 408 – 409 – 410 . 2 ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. 319. 5 ÎÂÊ·ÏÔÙ‡ÚÈ. Ë. 1 ÎÂÚ·Ì›‰È. 1 ÎÂÊ¿ÏÈ. 3 ÎÏ·‰Â‡ˆ. 1 / 2 ∫∞∆√π∫π∞.411 ηٷÛÙÚÔÊ‹. ÙÔ. 149. Ë. 127. 189. Ë. 2 ÎÏÂȉ·Ú¿‰ÈÎÔ. 3 ÎϷΤٷ. 245. 305. 65 ηʤ. 321. 7 – 316. 2 ÎÏ¿‰ÂÌ·. 4 – 273. 1 ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏. 1 ÎÈÏfiÙ·. 126. 320. 1 ΛÙÚÈÓÔ. 136. 276.1 – 404. 2 ΤÓÙÚÔ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. 1 ÎÈ̈ϛ·. 4 – 337. 1 η‡ÛÈÌ·. 322. 4 – 314. ÙÔ. 7 ÎÏÂȉ·Ú¿˜. 4 ÎËÚ‹ıÚ·. Ô. 410 – 411. ÙÔ.1 – 216. 6 ηÙ‚·›Óˆ Ì ÙȘ ΢ÏÈfiÌÂÓ˜ ÛοϘ. 1 – 191. Ë. Ë. 1 ÎÂÚ·›·. 3 – 396. 138. 23. Ô. Ù·. Ë. 1 ΛÙÚÈÓÔ Ù˘Ú›. 62. 226. 322. 2 ΛÙÚÈÓÔ˜ – ΛÙÚÈÓË – ΛÙÚÈÓÔ. 50. 125. 1 ÎËÔ˘Úfi˜. 77. 85. 4 ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹. 151. 60. 1 ηٿ„˘ÍË. 2 ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ. 1 – 320. Ô. ÙÔ. 7 ο„ÈÌÔ. 128. 6 ηÙ‚·›Óˆ ÙȘ ÛοϘ. 242. ÙÔ. Ë. 1 ηٷʇÁÈÔ. Ë. ÙÔ. 2 – 201. Ë.1 – 315. 176. 146. 2 – 379. o – ÎϤÊÙÚ·. 374. 227. 1 / 5 η˘Û·¤ÚÈÔ. Ô. 1 – 316. 198. 5 ÎÈÔÓfiÎÚ·ÓÔ. ÙÔ. 2 ΤÓÙÚÔ. ÙÔ. Ë. 1 438 ΤÚÌ·. 21. 21. ÙÔ. 4 ΋Ô˜. 1 ηÊÂÓ›Ô. 170. Ë 321. 2 – 274. 5 ηÙÛ·Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿. 7 – 280. 122 – 278. 2 ÎÏ›ӈ ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi. Ù· . Ë. 266. 391. ÙÔ. 60. ÙÔ. 5 – 405. Ë. 5 ηÙ‡ı˘ÓÛË. 2 ΛÌÂÓÔ. 52. 1 ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜. 274. 321. Ë 105. ÙÔ. ÙÔ. Ô. ÙÔ. 2 ΤڷÙÔ. ÙÔ. 1 – 242. 1 ηÊÂÙ˙‹˜. Ô. Ë. 159. Ë. 374. 235. 1. 4 ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. 153. 37. 1 – 378. 2 ΤÓÙÚÔ fiÏ˘. 278. Ë. 1 ÎÏ·ÛÈÎfi˜ – ÎÏ·ÛÈ΋ – ÎÏ·ÛÈÎfi. 174. Ë. 2 ÎϤ‚ˆ. 193. 1 . 85. 1 ÎÏ›ӈ ÙÔ Ì¿ÙÈ. Ô. 9 ÎÏ›ӈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 23. 1 ΛÓËÛË. 1 ÎϤÊÙ˘. 128. 1 ηÙ‚·›Óˆ ·fi ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. 247. 328. ÙÔ. 101. ÙÔ. 2 ÎÏÂȉˆÓÈ¿. 1 ÎÏ·›ˆ. ÙÔ. 174. 2 – 373. 4 ÎÂÚ·Û¿ÎÈ. Ë. 1 ÎÂÚ¿ÎÈ. 3 ÎÏ·‰Â˘Ù‹ÚÈ.ηٿÛÙËÌ· „ÈÏÈÎÒÓ. 25. 2 ÎÂÚ¿ÛÈ. 6 ÎÈÓËÙfi˜ – ÎÈÓËÙ‹ – ÎÈÓËÙfi. 1 – 65. Ô. 130. 4 ηٿʷÛË. 1 ΛÔÓ·˜. ÙÔ.1 – 263. Ë. ÙÔ. 2 ο„Ô˘Ï·. 375. 6 ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·. 1 ÎÈÁÎÏ›‰ˆÌ·. ÙÔ. 3 ÎÏ›ӈ ÙË ‚Ú‡ÛË. 195. 245. 276. 405. 1 ηÙÛ·ÚfiÏ·. 2 Îˉ›·. Ë. Ô. Ë. Ë 375. 1 ÎÏ¿ÛÌ·. 1 ηÊÂÙ¤ÚÈ·. 135. ÙÔ.1 ÎÂÚ·›· ÙËÏÂfiÚ·Û˘. 1 ÎÈı¿Ú·. Ë. 130. 2 ÎÏ›‰ˆÛË. 4 ÎÂÏÏ›. 24. 5 ÎÈÌ¿˜. 3 ηÙÛ·Úfi˜ – ηÙÛ·Ú‹ – ηÙÛ·Úfi. 1 ηʤ˜. 286. 1. 1 ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. 5 ÎÏÂÈÓˆ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ.1 – 398. Ù·.1 ÎËÚÔ‹ÁÈÔ. ÙÔ. 1 ÎÂÚ·˘Ófi˜. 60. 122 – 123 – 125 ηÙÛ·Ú›‰·. 2 ÎÏÂȉÒÓˆ. 65. ÙÔ. 1 ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜. 61. 2 ηٿÛÙڈ̷. ÙÔ. ÙÔ. 21. 256. 7 ÎÏÂȉ›. 3 ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜. 131. Ë.

Ë. Ë. ÙÔ. 3 ÎÔÚÌ¿ÎÈ. 50. 36. 3 ÎfiÎÎÈÓÔ. 275. Ë. 175. ÙÔ. ÙÔ. 192. ∫√π¡√µ√À§∂À∆π∫√™ – ∫√π¡√µ√À∫∂À∆π∫∏ – ∫√π¡√µ√À§∂À∆π∫√. 1 – 315. 95. 82. ÙÔ. 407. 1 ÎÔÌً̈˜. 3 ÎfiηÏÔ. 3 ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ – ÎÔÈÓÔÙÈ΋ – ÎÔÈÓÔÙÈÎfi. Ë. 3 ÎÔÎÎÔÊÔ›ÓÈη˜. ÙÔ. 313. Ô. 2 ÎÔÌÊÂÙ›. 359. 137. 245.Ô. 346. Ë. 191. 33. 246. Ë. Ë. 34. 170. Ë. 3 ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ·. 4 – 327. 2 ÎÔÚ‰fiÓÈ. 3 ÎÔÌ‹Ù˘. ÙÔ. Ë. ÙÔ. 277. 2 ÎÏËÌ·Ù·Ú›·. 1 ÎψÛÙ‹. 2 ÎÓ‹ÌË. 2 ÎfiÓÙÂÌ·. ÙÔ. 171. 3 ÎfiÎÎÈÓ· Ì·ÏÏÈ¿. 1 ÎÔÚ˘Ê‹. Ë. 3 ÎfiÎÎÈÓÔ˜ – ÎfiÎÎÈÓË – ÎfiÎÎÈÓÔ. ÙÔ. 6 ÎfiÙ·. 199. ÙÔ. 3 ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ÙÔ. Ë 95. Ë. 50. ÙÔ. Ô. Ë. 1 ÎÔÌÔ‰›ÓÔ. 1 ÎÔÈÓÔٿگ˘. 6 ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ˘ – ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ· – ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏÈÎÔ. 100. 391. 60. 2 ÎÏÔ‹. Ë. ÙÔ. ÙÔ. Ë. Ô. 1 ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹˜. 7 ÎfiÏÏ·. 66. 1 ÎÔ˘‚·‰¿ÎÈ. 361. 104. 343. 49. 36. 1 Îfi‚ˆ ͇Ϸ. Ô. Ô. 1 ÎÔÓÙÔÌ¿ÓÈÎÔ˜ – ÎÔÓÙÔÌ¿ÓÈÎË – ÎÔÓÙÔÌ¿ÓÈÎÔ. 82. 1 / 2 ÎÔÙ¤ÙÛÈ. 76. 341. ÙÔ. 1 ÎÔÓÛfiÏ· ‹¯Ô˘. 132. 361. 126. 3 ÎÔÈÓÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. 1 439 . 4 Îfi‚ˆ Ù· Ó‡¯È· ÌÔ˘. 1 – 395. 79. 6 ÎÔÈÏÈ¿. 402. 1 – 323.ÎÏ‹Ì·. 106. 264. Ë. 1 – 127. 1 – 154. ÙÔ. 4 ÎÔÓÙ¿ Ì·ÏÏÈ¿. 361. 130. 393. Ô – ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚÈ·. 132. ÙÔ. 4 ÎÔÏÔ·ıÈ. Ë. 77. 85. 343. 81. Ë. 1 ÎÔÚ‰¤Ï·. Ë. 1 – 275. ÙÔ. 219. Ë. Ô. 359. 8 ÎfiÎÈÙ. 328. 1 ÎÔÓÙfi˜ – ÎÔÓÙ‹ – ÎÔÓÙfi. 1 ÎÔÏ˘Ì¿ˆ. 62. 2 ÎfiÚ·. 1 – 37. 2 ∫√π¡√µ√À§∂À∆π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞. ÙÔ. 314. 37. 10 ÎÔÌً̈ÚÈÔ.1 ÎÔÌÌ¿ÙÈ. 1 ÎfiÌÔ˜. 1 ÎÔ˘‚¿˜. Ë. ÙÔ. 175. Ë. Ù·. 4 ÎÔÓÙ¿ÚÈ. 224 – 225 Îϛ̷ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘. 2 ÎÏÔ˘‚›. 2 ÎfiÚË. ÙÔ. 6 ÎÔÛÌËÌ·ÙÔÒÏ˘. ÙÔ. 224 ÎÏÈÓÈ΋. Ë. 129.1 ∫√À∑π¡∞. 261.1 – 375. Ô. 4 ÎÔÓÛ¤Ú‚·. 374. 1 ÎÔÏfiÓ·. Ë. 4 ÎÔ¤Ï·. 6 – 280. 1 ÎÔÚ›ÙÛÈ.1 ÎÏ‹ÛË. 5 ÎÔÚÌfi˜. 76. 1 ÎÔÏ˘Ì‹ıÚ·. 361. 241. ÙÔ. 242. ÙÔ. 4 ÎÔ¿‰È. 5 ÎÔÌÚÂÛ¤Ú. 1 – 281.1 ÎÔ˘Î¤Ù·. ÙÔ. 389. 217. 1 – 389. 7 ÎÔÈÌ¿Ì·È. 1 ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ. Ë. 63. Ô – ÎÔÌÌÒÙÚÈ·. Ù·. 1 ÎÔÓÙ·›Óˆ. 9 ∫§πª∞. 361. 316. 4 ÎÔÓÙÔÌ¿ÓÈÎÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. Ë. 1 ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ. 1 – 198. ÙÔ. 37. 1 ∫√§Àªµ∏™∏. 171. ÙÔ. 12 ÎÔÙÛ‡ÊÈ. 7 ÎfiÌÚ·. Ë. ÙÔ. 272. Ë 84. Ë. 1 ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ – ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋ – ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi. 328. 3 ÎÔÏȤ. ÙÔ. Ô / Ë. 36. 225 ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi. 1 – 101. 1 ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ. 61. 5 ÎfiÏÔ˜. ÙÔ. 82. 343. 130 ÎÔ˘˙›Ó·. ÙÔ. Ù·. 33. Ë. 5 – 324. 4 ∫Ô›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘. 275. 1 – 102. 5 ÎfiÏÏ˘‚·. 61. 8 ÎÔÓÙ‹ ÊÔ‡ÛÙ·. 8 – 84. 277. 1 ÎfiÙÛÔ˜. ÙÔ. 1. 1 – 107. 1 / 2 ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ. 387. ÙÔ. Ô. 1 ÎÔÌÚ¤Û·. 1 ÎÏfiÔ˘Ó. 1 ÎÔÛÌ‹Ì·. Ô. 4 ÎÔ˘‚¤ÚÙ·. ÙÔ. 132. 1 ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏ›Ô. 175. 79. 224 ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘. 1 ÎfiÎÔÚ·˜. 359 ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. 1 – 134. 286. 1 ÎfiÌÌ·.

5 ÎÒ‰Èη˜ Ô‰È΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ (∫√∫). 1 – 201. ÙÔ. 1 ÎÚ›ÎÔÈ. ÙÔ. Ë. Ô. 212. 4 ΢ÙÙ·ÚÈÎfi ÙÔ›¯ˆÌ·. 1 ÎÚ‚¿ÙÈ. Ë. ÙÔ. Ô. 2 ÎÚÈı·Ú¿ÎÈ. 2 / 3 – 271. 1 ÎÔ˘ÌÒÓˆ. ÙÔ. 244. 6 – 243. 286. 3 ÎÚ¿ÙËÛË. 356. Ô . 63. Ô. 224 – 225 – 228. ÙÔ. 3 – 131. 62. 3 ΢‚ÂÚÓËÙ˘. 176. 1 – 312. 1 ÎÚÔ˘·Û¿Ó. 94. 101. Ë. Ë.1 – 104. 193. 1 ÎÚfiÎÔ˜. 1 ∫ÚfiÓÔ˜. ÙÔ. 133. 2 ΢·Ú›ÛÛÈ. ÔÈ. ÙÔ. ÙÔ. ÙÔ. Ô. Ô. 109. 1 ΈÌÈÎfi˜ – ΈÌÈ΋ – ΈÌÈÎfi. 82. 277. 3 ∫Àµ∂ƒ¡∏™∏. ÙÔ. ÙÔ. 3 / 6 / 7 – 134. 286. 3 ÎÔ˘Ú¤·˜. 1 – 136. ÙÔ. 63. ÙÔ. ÙÔ. 65. 149. 1 ·̷. 33. 1 – 345. 283. 133. Ë. ÙÔ.΢ÏÈfiÌÂÓÔ. Ô. ÙÔ. 157. ÙÔ. 1 440 ÎÚÈı¿ÚÈ. 22. 1 – 377. 2 ÎÔ˘Ú›Ô. ÙÔ. 242. 1 – 198. 6 ΈÌÈ΋ Ù·ÈÓ›·. Ë. 1 ÎÔ‡ÎÏ·. 4 ÎÚ·Ó›Ô. 395. 377. 1 ΢ÙÙ·ÚfiÏ·ÛÌ·. 260. 3 ÎÚ¿ÓÔ˜. 404. ÙÔ. Ë. 406. 105. 3 ÎÔ˘Ó¤ÏÈ. ÙÔ. 2 ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜.1 – 320. 62. 96. 314. 6 ÎÚÂÌ¿ÛÙÚ·. Ô. 2 – 242. 1 ÎÔ˘ÓÔ˘›‰È. Ô. 149. 86. 105. 2 ÎÔ˘ÙÛfi˜ – ÎÔ˘ÙÛ‹ – ÎÔ˘ÙÛfi. 402. 1 ·ÙÙ·ÚÔ. 103. 1 ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ. ÙÔ. Ë. ÙÔ. Ë. 127. Ë. ÙÔ. 1 – 198. Ô. 2 ·‚Ô˜. 6 ÎÚ˘ˆÌ¤ÓÔ˜ – ÎÚ˘ˆÌ¤ÓË – ÎÚ˘ˆÌ¤ÓÔ. 212. 133. 2 – 270. 157. 277. 61. 62. 1 – 201. 132 Îڤ̷. 1 ÎÚfiÙ·ÊÔ˜. 1 ÎÚÂÔˆÏ›Ô. 1 / 4 ÎÚÂÌ¿ˆ ÙÔ ·ÏÙfi ÌÔ˘. 319. 60. 100. 224 – 226. Ë. 1 ΢ÏÈfiÌÂÓÔ˜ – ΢ÏÈfiÌÂÓË . 360 ΢‚¤ÚÓËÛË. 1 ÎÚÔ˘¿˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ. 241. 3 ·ÎÏÔ˜. ÙÔ. Ë. 4 – 78. 392. 77. 3 ÎÔ˘ÎÔ˘Ó¿ÚÈ. 34. 6 – 243. Ô. 392. 2 ÎÔ˘Ù¿ÏÈ. Ë. 387. 402. ÙÔ. 1 – 375 ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi˜ – ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋ – ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi. 1 .1 ÎÚ·ÁÈfiÓ. Ô. 4 ÎÔ˘›. 157. Ô – ΢ڛ·. Ë. 79. 392. 1 ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. 327. 1 ΢·ÚÈÛÛfiÌËÏÔ. Ô / Ë. 329. 394. 1 ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ. 4 ÎÚÂÌ̇‰È. 1 – 375 ΢ÎÏÔÊÔÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ÙÔ. 1 ÎÚÔÙ·Ï›·˜. 37 ÎÔ˘ÚÙ›Ó·. Ë. 1 ÎÚ›ÓÔ˜.. 346. Ë . ÙÔ. 5 ÎÔ‡ÓÈ·. 3 ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ·. 1 ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ. 1 ÎÚÈfi˜. 375 Έ‰ÈÎfi˜. Ë. 1 ÎÔ˘ÎԇϷ. 100. 2 ·ÏÈÓ‰ÚÔ˜. 76. 3 ΢ÏÈfiÌÂÓË ÛοϷ. 4 ÎÚ¤·˜. ÙÔ. 1 ÎÔ˘Ì›. 131. 1 ∫ƒ∂µ∞∆√∫∞ª∞ƒ∞. 6 ÎÙËÓ›·ÙÚÔ˜. 1 – 377. 1 – 242. 244. 1 ÎÚ·Ù¿ˆ ·ÁηÏÈ¿. 1 ·ÚÈÔ˜. 6 ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˜. Ë. 188. 2 – 132. 2 ÎÚ·Û›. 2 Î˘Ì·›ÓÔÌ·È. 128. 6 ÎÚ·Ù¿ˆ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ. 3 – 345. 229. 1 ÎÔ˘·ÛÙ‹. 1 ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ. 2 ΢ÎÏÔÊÔÚÈÎfi˜ – ΢ÎÏÔÊÔÚÈ΋ – ΢ÎÏÔÊÔÚÈÎfi. ÙÔ. ÙÔ. 77. Ô. Ô. Ô. 2 ÎÔ˘ÏÔ˘Ú¿˜. Ô. 64. 1 – 133. 2 ÎÚÂÔÒÏ˘. 193. 1 ÎÚ›ÎÔ˜. ÙÔ.1 – 283. ÙÔ.1 ÎÚ˘ÔÏfiÁËÌ·.ÎԢΛ. Ë. 101. 274. 1 – 359. 274. Ô – ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓË. 96. 6 – 138. Ô. 4 ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈÔ. 129. ÙÔ. 1 ΢„¤ÏË. 51. 103. 1 ÎÚ˘ÒÓˆ. Ô. 218. ÙÔ. 5 ∫˘Úȷ΋. ÙÔ. 4 ΢ÎÏÔÊÔÚ›·. 3 Îfi„ÈÌÔ.1 ÎÔ˘ÓÔ‡È. 1 – 128. 4 ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜. Ë. 2 ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ˜. 50. 2 ÎÔ‡ÚÂÌ·. 186. 394. Ô. 2 ÎÚ‡Ô. 2 ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ. 244. 212. ÙÔ. 319. ÙÔ. 1 ÎÚ‚·Ù¿ÎÈ.

4 Ï›ÌÓË. 169. 2 – 194. 5 ÏÔÊ›Ô. 3 / 5 Ï·Áfi˜. 1 Ï¿Ì· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. Ô. 153. 218. ÙÔ. Ë . 114. 2 ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Ú‡̷ÙÔ˜. Ù·. 50. ÙÔ. 1 – 280. 1 ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. 3 ΈÓÔÊfiÚÔ ‰¿ÛÔ˜. 394. ÙÔ. 1 ÏÂÙfi˜ – ÏÂÙ‹ – ÏÂÙfi. 58. 3 – 324. 2 ÏËÍÈ·Ú¯ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. 2 ÏÂȯ‹Ó·. 2 Ï·fi˜. ÙÔ. ÙÔ. ÙÔ. 3 Ï¿ÛÙȯÔ. 1 §‡ÎÂÈÔ. Ô. 63. Ô. 4 Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿. Ë. 125.1 – 62. Ô. 407. 4 Ï¢ÎÔÏ¿ÛÙ˘. 396. 6 ÏÈÌ¿ÓÈ.1 – 101. 3 ™øª∞ – À°∂π∞ Ϥ̂Ԙ. 2 ÏËÛÙ›·. Ù·. 392. ÙÔ. 311. Ë. 39. 212. Ô. ÙÔ. 3 ÏËÛÙ‹˜. 263. 62. ÙÔ. 1 ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ.1 – 395. 1 – 247. Ë. 322. Ë. 1 ÏÔ˘Ú›. Ô. 155. 1 §√À§√À¢π. 1 Ï˘Ú¿Ú˘. 1 ΈÓÔÊfiÚÔ ‰¤ÓÙÚÔ. 374. 396. Ë.Έ̈‰›·. 3 – 376. 329. Ô. 257. Ô. ÙÔ. 1 ÏfiÊÔ˜. 7 Ï˘fiÌÂÓÔ Û›ÙÈ. 1 Ï·¯ÂÈÔÒÏ˘. 1 Ï·ÌÙ‹Ú·˜. ÙÔ. ÙÔ. 5 ÏÈÌÂÓÈÎfi˜. Ô – ΈËÏ¿ÙÈÛÛ·. Ë 391. 374. 227 6 ÏÈ‚ÂÏÔ‡ÏË. 34. Ë. 1 ÏÔÁÈÛÙ‹˜. 175. ÙÔ. 2 ψÊfiÚÔ˜. Ô. 6 ÏÈÌ¿Úˆ Ù· Ó‡¯È· ÌÔ˘. 320. 149. Ô. 2 – 96. ÙÔ. Ë. 2 ϤˆÓ. ÙÔ. 273. 1 Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. 2 ÎÒÓÔ˜. 1 Ï·‰fi·Ó·. 389. Ô – ÏÔÁ›ÛÙÚÈ·. 201. 5 –136. Ë. 394 ÏÔ˘ÏÔ‡‰È. 7 χË. 258. 317. 1 ÏÔ‡˙ÔÌ·È. Ë. ÙÔ. Ô. 322. Ë. ÙÔ. 155. Ë. 101. 98. 125. 326 1 Ï·Ì¿‰·. 396. Ë. 391. 155. 1 Ï¿Ú˘ÁÁ·˜. Ë. 5 – 271. 1 ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜. 1 ÏËÍȷگ›Ô. 1 ψڛ‰· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. 1 ÏÂοÓË. 154. ÙÔ. 100. 2 ÏÂÍÈÎfi. 5 ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ. 6 ÏÈÌÂÓÈÎfi. 129.1 441 . 136. 1 Ï¿‰È. 149. 1 ÏÈÌÓԇϷ. 203. 100. 2 ÏËÍÈ·Ú¯È΋ Ú¿ÍË. 1 ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÓÂÚÔ‡. ÙÔ. Ô. 358. 1 ΈÓÔÊÔÚÔ˜ – ΈÓÔÊfiÚÔ˜ – ΈÓÔÊfiÚÔ. Ô. 3 ÏËÛÙ‡ˆ. 398. 192. Ô. 256. Ë. Ë. 61. 1 – 283. 283. 98. 345. ÙÔ. 1 ÏÂÈÚ›. 5 Ï¿Ì·. 1 – 391. 79. 1 Ï¿¯·ÓÔ. Ë. Ë. 409. Ë. 4 Ï·Ì·Ù¤Ú. 237. 5 ÏÔ‡ÛÈÌÔ. 3 § Ï¿‚·. Ë. 391. ÙÔ. 1 ∫∞∆√π∫π∞ ÏÂοÓË. 374. 1 ϯÒÓ·. Ë. ÙÔ. 214. 153. 160. ÙÔ. Ô. 6 – 269. 188 ÏÈÌ¿ÚÈÛÌ·. 405. Ô. 1 χڷ. ÙÔ. Ô / Ë . Ô. 2 χÎÔ˜. ÙÔ. Ë. ÙÔ. 19. 1 Ï˘Ë̤ÓÔ˜ – Ï˘Ë̤ÓË – Ï˘Ë̤ÓÔ. Ë. 1 Ï›Ô˜. 94. 8 ÏÂÊÙ¿. 201. 399. 2 ψÊÔÚ›Ô. 2 Ï·¯·ÓÈο. 1 Ï·‚›‰·. 39. Ë. 4 ÏÂÔ¿Ú‰·ÏË. 1 ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ. 50. Ô. 157. 1 – 345. 157. 313. 1 Ϥ·ÈÓ·. 1 ϛ̷. 243. 1 Ï¿Ì·. Ù·. 62. Ë. 100. Ô. 2 ÏÔÁfiÙ˘Ô˜. 1 ÏÂÌfiÓÈ. 5 – 283. 108. 1 ÏÂÙfi. ÙÔ. 61. 2 ΈËÏ·Û›·. ÙÔ. 3 ΈËÏ¿Ù˘. 242. 1 Ï·¯Â›Ô. ÙÔ. Ë. 1 – 198. 2 Ïȷο‰·. 3 Ï¿ıÔ˜. 396. ÙÔ. 303. 1 Ï˘fiÌÂÓÔ˜ – Ï˘fiÌÂÓË – Ï˘fiÌÂÓÔ. Ë. 1 Ï·ÈÌfi˜. 1 Ï‚Ȥ˜ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ. 321. 96.

Ë. 314. ÙÔ. Ë. 4 Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿. 1 – 12. 8 Ì·‡ÚÔ˜ – Ì·‡ÚË – Ì·‡ÚÔ. ÙÔ. Ô – Ì·Ó¿‚ÈÛÛ·. 6 Ì¿ÚÌ·ÚÔ. 84. 3 – 241. 243. 5 Ì·›·. 3 Ì·Ûηڿ‰Â˜. Ù·. 340. 2 Ì·ıËÙÈ΋ ·Ú¤Ï·ÛË. 340. 35. 2 Ì ÁÂÈ· ÛÔ˘. Ô. Ë. ÙÔ. 36. Ô / Ë. 137. 218. ÙÔ. 313. 171. 237. 4 – 329. 82. 20. 274. 35. 5 ª¿ÈÔ˜. 1 Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ·. 95. 131. 2 Ì·ıËÙ‹˜ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘. 37 Ì·ÏÏÈ¿. 83. ÙÔ. ÙÔ. 217. 3 Ì·ÚÌ·Ú¿˜. 3 ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌË. 4 Ì·Ï·ÎÙÈÎfi. 1 Ì·ÚÔ‡ÏÈ. 5 Ì·ıËÙÈÎfi˜ – Ì·ıËÙÈ΋ – Ì·ıËÙÈÎfi. 6 Ì·ÏÒÓˆ. 1 Ì·ÎÚ·›Óˆ. 1 Ì·ÎÚ‡˜ – Ì·ÎÚÈ¿ – Ì·ÎÚ‡. 94. ÙÔ 76. 274. 2 Ì·¯·ÈÚÔ›ÚÔ˘Ó·. 278. 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 10 – 94. ÙÔ. 100. 1 Ì¿ÙÈ·. ÙÔ. 1 / 3 / 8 ª·ıËÌ·ÙÈο. 85. ÙÔ. 4 Ì·ÎÚ‡ ÚfiÛˆÔ. 271. 5 Ì·Û¯¿ÏË. 8 – 85. 1 442 Ì·Ó¿‚˘. ÙÔ. 129. 111. 234.ª Ì. 1 – 133. 1 Ì¿ÚÙ˘Ú·˜. 35. 1 ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹. Ô – Ì·ı‹ÙÚÈ· Ï˘Î›Ԣ. ÙÔ. 49. Ô / Ë. 1. ÙÔ. ÙÔ. 186. 4 Ì¿ÎÚÂÌ·. ÙÔ. Ë. 1 Ì·Ú·ÁÎfi˜. 2 / 3 / 4 .1 / 2 – 259. 94. 126. 2 Ì·Ì¿. Ô – Ì·ı‹ÙÚÈ·. 1 – 175. 5 ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰·. Ë. Ë. 62. 53. 1 Ì·Ófi. 2 – 320. 275.Ì. 218. 1 – 37. 279. 19. 130. 1 Ì·ÁÂÈÚ›Ô. ÙÔ. 4 Ì·˙‡ˆ ÙÔ ÙÚ·¤˙È. 2 Ì¿Ûη Ô͢ÁfiÓÔ˘. 2 Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜. 2 Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˜. 11 Ì·ÏÏ› Ù˘ ÁÚÈ¿˜. 83. Ô. 219. 2 Ì·ÁÔ˘Ï¿‰Â˜. 62. 1 Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. 1 Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ. ÙÔ.1 – 376. 1 Ì·Îfi ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. 6 / 7 / 8 Ì¿ÏÏÈÓÔ˜ – Ì¿ÏÏÈÓË – Ì¿ÏÏÈÓÔ. ÙÔ. 7 Ì·ÎÚÈ¿ ÊÔ‡ÛÙ·. 131. ÔÈ. 3 – 130. 1 – 378. 1 – 35. Ë. 210. ÙÔ. 1 – 236. Ù·. Ë. ÙÔ. 6 Ì·‡ÚÔ. 4 Ì¿Ûη. Ô. 2 ÌÂÁ¿ÏÔ˜ – ÌÂÁ¿ÏË – ÌÂÁ¿ÏÔ. 4 Ì·ÁÂÈÚ‡ˆ. Ë. Ë. ÙÔ. 100. 36. Ë. 260. 35 Ì¿ÙÈ. 4 Ì¿ÎÚÔ˜. Ë. 3 Ì·ÚÌÂÏ¿‰·. Ô – Ì·ı‹ÙÚÈ· Á˘ÌÓ·Û›Ô˘. Ë. 257. 237. 4 Ì·ÁÈfi. Ë. 135. 243. 83. 2 Ì·ÓÙÚ›. Ë. 82. 7 – 84. 82. ÙÔ. 275. 63. 210. 1 Ì·Ù¿ÎÈ. 84. 218. Ë. Ô. Ù·. 1 Ì·ÁÓ‹Ù˘. 132. 36. 1 Ì·ÚÈÔÓ¤Ù·. 1 Ì·Ó¿‚ÈÎÔ. Ë 219. 7 Ì¿ÁÔ˘ÏÔ. 215. ÙÔ. 378. 2 ̷ۤϷ. Ô. 1 ̷ηÚfiÓÈ. Ë. 242 – 246 Ì·ı‹Ì·. 114. 1 Ì¿ÓÈη. 3 Ì·˙‡ˆ Ù· ÚÔ‡¯·. 35. 265. 1 – 100. 218. 1 / 5 Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ. Ù·. 63. 279. 4 ÌÂ Û˘Á¯ˆÚ›ÙÂ. Ë. 67. 4 Ì·˙‡ˆ ÂÏȤ˜. Ô. 1 Ì¿˙ÂÌ·. 6 Ì¿ÁÂÈÚ·˜. 3 – 279. 5 – 321. 84. 1 Ì·ÍÈÏ·ÚÔı‹ÎË. 2 Ì·ÁÓËÙÈÛÌfi˜. 262. Ô – Ì·Á›ÚÈÛÛ·. 1 ª∞§§π∞. Ô. 4 – 130. 1 Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿. 328. ÙÔ. Ù·. 2 / 3 / 4 / 6 – 37. 3 – 276. 3 Ì·ÓÙ·Ú›ÓÈ. 378. 1 Ì·¤ÛÙÚÔ˜. ÙÔ. Ë. ÔÈ. 4 Ì·ÛÙfi˜. 2 – 261. 5 Ì·Ó›ÎÈ. ÙÔ. 1 – 98. 112. 6 – 390. ÙÔ. 62. Ë. : ÌÂÙ¿ ÌÂÛËÌ‚Ú›·˜. 7 Ì·ÓÙ·Ï¿ÎÈ. Ô. Ù·. Ô. Ô. 1 ª¿ÚÙÈÔ˜. 267. Ô. 103. 6 / 7 / 8 – 94. Ë. ÙÔ. 1 ̷Τٷ. 171. 131. 4 Ì¿Ûηڷ. 1 Ì·ÓÂΤÓ. 1 Ì·Á›ÚÂÌ·. Ù·. 5 Ì·ÚÁ·Ú›Ù·. 394. 37. 3 – 287. 5 Ì·Ú·ıˆÓÔ‰ÚfiÌÔ˜. 1 – 114. ÙÔ. Ì·ıËÙ‹˜ Ï˘Î›Ԣ. 1 Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘. Ë. Ù·.1 Ì·¯·›ÚÈ. 7 ª∞£∏ª∞. 242 Ì·ıËÙ‹˜. Ô.

Ô. 2 . Ë. 2 ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜. ÙÔ. 4 ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜ – ÌÂı˘Ṳ̂ÓË – ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ. 5 ÌÂÈÔÓ. Ë. 5 ÌÈÏ¿ˆ ÛÙÔ ı˘ÚÔÙËϤʈÓÔ. Ë. 2 ÌÂÁ¤ıÔ˜ ÚÔ‡¯Ô˘. 1 ÌÂÓÔ‡. 4 ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô.·È‰ÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ No 22 – 35. Ë. 106. 1 ÌÂı·‡ÚÈÔ. 124. 11 Ì˯·Ó‹. 1 . 3 ̤ÏÈÛÛ·. 3 – 277. ÙÔ. S. 1 ÌÂÏÂÙ¿ˆ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘. 1 ̤ÛË. 21. 1 Ì˯¿ÓËÌ· ¤Î‰ÔÛ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. Ë. 1 ̤ÏÏÔÓ. 1 ÌÂ˙¤˜. 401. 101. 12 – 276. ÙÔ. Ô. 84. Ô. 1 – 193. 183. 39. 82. 228. ¡Ô 40 – 47. 197. Ë. Ë. Ë. 36. 1 ̤وÔ. Ô. 288. 58. Ë. 84. 2 ª∏¡∞™. 84. 2 ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘. 269. 1 ÌÂÓÙ·ÁÈfiÓ. 239. ÔÈ. 1 – 261. 2 Ì˯·Ó¤˜. 1 ÌÈÎÚfi˜ – ÌÈÎÚ‹ – ÌÈÎÚfi. 95. 3 ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi˜ Ê·Îfi˜. Ô. ÙÔ. Ô / Ë. 4 – 213. 1 ÌÂÛË̤ÚÈ. 210 Ì‹Ó·˜. 3 ÌËÙÚÈ΋ ·Á¿Ë. 1 ÌËÙ¤Ú·. 1 ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˜. 130. Ô. Ô. 2 ÌÂÛ›Ù˘. 2 ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎfi˜ – ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋ – ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎfi. 95. 317. ÙÔ. Ë. 127.ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ÙÔ. 242. 154. 213. 77. 7 ̤ڷ. 65. 215. 8 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. 124. 49. Ë. 1 . 1 ª∏Ã∞¡∏ª∞. ÙÔ. 270 ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜. 1 ÌÈÎÚfiʈÓÔ. 2 ÌËÙÚÈÎfi˜ – ÌËÙÚÈ΋ – ÌËÙÚÈÎfi. ÙÔ. Ù·. 23 Ì›ÓÈ.Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ XL. ÙÔ. 2 Ì˯·ÓÈÎfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÒÓ. 324. 153. 213. 4 ª∂°∂£√™. Ë. 84. 1 ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋. ÙÔ 53. Ô. 375. ÙÔ. 2 ̤ÏÔ˜ ۈ̷Ù›Ԣ. 298 – 302 – 303 – 304 ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. 84. Ô. 298 ª∂™∞ ª∂∆∞º√ƒ∞™. Ë. 1 ÌÂÁ¤ıÔ˜ ·Ô˘ÙÛÈÔ‡. Ô. Ë. 2 ÌÈÎÚfi˜. 95. 1 . ÙÔ. 280. 218. 215. 264. 101. 84. 1 – 197. 106. – ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜. 1 Ì‹ÏÔ. 84. 324. 359. 364. ÙÔ. Ô. 2 ÌÂÙÚËÙ‹˜ ÓÂÚÔ‡. 6 ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi. 1 Ì›ÛÔ˜. 94. 201 ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™. Ë. 6 ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ˆ. ÙÔ. 18. 6 – 305. Ô. 405. 2 ªπ§ø ™∆√ ∆∏§∂ºø¡√. 3 Ì›ÍÂÚ. 1 ÌÂÈÔ„ËÊ›·. 79. 192. ÔÈ.Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ì¤ÁÂıÔ˜. 8 ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô. ÙÔ. 224 – 225 ÌÂÙÚfi. 228. 3 ÌÂÙ·ÊÔÚ¤·˜. 1 ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌÔ˜. 84. 4 ª∂∆∞º√ƒπ∫√™ – ª∂∆∞º√ƒπ∫∏ – ª∂∆∞º√ƒπ∫√. Ô. ¡Ô 36 – 41.·Ó‰ÚÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜. 1 ÌËÚfi˜. 257. 84. 94. 2 – 284. 2 . 1 ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ – ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ – ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi. 2 ÌÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜. 160. ÙÔ. 6 ÌÈ· ¯·Ú¿.ÌÂÛ·›Ô ̤ÁÂıÔ˜. 5 ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·. 2 Ì˯·Ó‹ ÙÚ¤ÓÔ˘. 2 – 377. 269. 214 ª∂ƒ∏ ∞À∆√∫π¡∏∆√À. 2 – 182. 4 – 280. ÙÔ. 5 ÌÂٷ͈Ùfi˜ – ÌÂٷً͈ – ÌÂٷ͈Ùfi. Ù·. Ù·. 289. 84 . 2 ÌÂÙÔ¯‹. 1 – 216. 286. 62. Ô. ª. ÙÔ. 3 Ì˯·ÓÈÎfi˜. ÙÔ. 2 – 278. 6 443 . 316.ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜. 2 – 244. 53. ÙÔ. Ô. 84. Ë. 1 ̤ÙÚÈÔ˜ – ̤ÙÚÈ· – ̤ÙÚÈÔ. 2 ÌÈÏ¿ˆ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ. ÙÔ. 1 – 172. Ô – ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÚÈ·. Ô. 2 ÌËÏfiÈÙ·. 160. 62. 2 / 3 / 4 – 265. 1 ÌÈÛıfi˜. 182 – 183 ÌÂÛ·›Ô˜. 228. ÙÔ. 193. 124. 1 ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ. Ù·.ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ L. 1 ÌÂ˙Ô‡Ú·. 228. 3 ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ – ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ – ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi. 1 ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi˜ – ÌÂÁÂı˘ÓÙÈ΋ – ÌÂÁÂı˘ÓÈÎfi. 3 ̤‰Ô˘Û·. 359. 276. Ô. 3 – 379. 124. 2 – 276. Ô. ÙÔ. 172 Ì˯¿ÓËÌ· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘. 2 Ì˯·ÓÔ‰ËÁfi˜. 53. Ë. 2 . 2 ÌÂÙÚËÙ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜. 135. Ë. 1 ̤ÏÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

53. 1 – 339. ÙÔ. 235. 122. 1 Ì·Ó¿Ó·. 3 ÌÔӿگ˘. Ô / Ë. ÙÔ.ÌÓ‹Ì·. 394. 1 – 114. Ë. 84. 1 Ì·ÏfiÓÈ·. 243. 5 Ì·›Óˆ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi. 2 Ì·›Óˆ ÛÙÔ Ù·Í›. 136 Ì¿ÓÈÔ. Ë. Ë. Ë. 1 ÌÔÓfiÔÏË. 4 Ì·ÚÁԇ̷Ó. 1 Ìfi‰·. 2 Ì¿ÛÎÂÙ. 393. 2 ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. Ë. 1 ÌÂ˙. 3 ÌÔÓÙÂÏÈÛÌfi˜. 34. 1 Ì·Î¿ÏÈÎÔ. 1 Ì·ÛΤٷ. 61. 4 444 Ì·ÎÏ·‚¿˜. 256. 1 – 325. 2 ÌÔÓÙ¤ÏÔ. 2 ÌÔÓ·ÍÈ¿. 52. Ë. Ë. ÙÔ. 61. 189. Ë. 85. ÙÔ. 2 ÌÏÔ˘˙ ÌÔ˘ÛÈ΋. Ô. 274. 1 ÌÏÔÎ. Ô. 3 ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ – ÌÔ˘ÛÈ΋ – ÌÔ˘ÛÈÎfi. 410 – 411. Ë. 65. 1 Ì·Ô‡ÏÔ. 302. Ë. 39. 150. Ë. 321. ÙÔ. ÙÔ. 133. Ë. 3 ÌÔ˘ÛÈ΋. Ë. Ô. 82. 48. 397. Ë 321. 170. 1 – 126. ÙÔ. ÙÔ. 3 ÌÓËÛÙ‹. ÙÔ. ÙÔ. 157. Ë. 3 Ì·Ï¿ÎÈ. 327. Ô. 76. 3 Ì¿Ú·. 1 ÌfiÏ˘‚‰Ô˜. 129. 2 ª¶∞¡π√. 1 Ì›ÏÈ·. 1 – 243. ÙÔ. 39. 201. 123. 1 ÌÔχ‚È. 131. 98. 323. 136. 3 Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ ÛÎÈ. 2 – 323. 1 ÌÓËÛÙ‹Ú·˜. 62. 6 ÌÈÌÂÚfi. 3 – 321. 133. ÙÔ. 134. 4 ÌÔÏ. Ë. 6 ÌÔ˘ÓÙ˙ÒÓˆ. 315.1 ÌÔÓfi˙˘ÁÔ. Ë. 244. 1 ÌfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜. 1 – 275. 1 ª√À™π∫√ √ƒ°∞¡√. 10 Ì¿Ï·. 1 Ì¤ÈÎÔÓ. 358. 324. Ë. 1 – 339. 2 – 66. 85. 3. 24. 4 – 286. 410. 265. 10 – 324. 99. Ô. 104. 3 . Ë. 3 Ì·ÁΤٷ. Ë. Ô. Ë. Ë. 2 ÌÔ˘Û›Ô. Ô . Ù·. Ë. 5 ÌfiÓÙÂÌ. 99. 6 ÌÔ˘Û·Î¿˜. 301. Ô – Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙÚÈ·. 1 – 274. 1 ÌÔÓ¿‰· ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘. 1 – 148. 3 – 344. 1 Ì·ÏÎfiÓÈ. 1 Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ·˜. 4 Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ˜. 176. 1 Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ·. Ô. Ë. 1 – 134. 258. ÙÔ. Ë. 100. ÙÔ. ÙÔ. ÙÔ. ÙÔ. 6 – 109. Ë. 1 ÌÔÁÈ¿. Ë. ÙÔ. 122. 196. 3 ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ. 265. 125. 1 Ì·ÌÔ˘›ÓÔ˜. Ë. 4 ÌÔÁÈ·Ù˙‹˜. 2 ÌÔÓ·Ú¯›·. 5 Ì·Ï·Ú›Ó·. 1 – 347. 390. ÙÔ. 281. 7 ÌÔ˘Áηӛ˙ˆ. 233. 3 – 182. 358. 328. 322 ÌÔ˘ÛÈÎfi˜. 53. 1 Ì·Ì¿˜. 1 Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ. 275. 1 ÌÏÂ. 2 – 198. 3 Ì¿ÚÌ·Ó. 66. ÙÔ. Ë. 1 – 345. 6 ÌÈÏÈ¿Ú‰Ô.1 Ì·Ó·ÓÈ¿. 6 ÌÏÔ˘Ù˙›Ó. 84. 2 ÌÂÙÔÓȤڷ. 3 ª√¡√∫∞∆√π∫π∞. 1 – 321. 275. 1 – 347. 1 ÌÔ˘ ¤Ú·ÛÂ Ë ›ˆÛË. 323. 5 ÌÔÓÙÂÏ›ÛÙ. Ô / Ë. 2 – 346. 1 ÌÏÔ‡˙·. 176. Ë. 1 – 240. 339. ÙÔ. 77. Ë.1 Ì·Ù·Ú›·. 2 ÌfiÚÈÔ ÓÂÚÔ‡. 410. Ô. Ô. ÙÔ. 1 ÌfiÏ˘ÓÛË. ÙÔ. Ô. Ë. Ô. 5 Ì·Î¿Ï˘. 339. 193. ÙÔ. 2 – 393. 275. 2 ÌÔÏ˘‚Ôı‹ÎË. Ô. 112. 7 ÌfiÓÔ˜ – ÌfiÓË – ÌfiÓÔ. 1 Ì·Ï¤ÙÔ. ÙÔ. Ô. ÙÔ. 346. 265. 321. 3 ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. 2 – 281. Ë. 8 ÌfiÏÔ˜. ÙÔ. 3 ÌÔ‡ÓÙ˙·. 24. 401. 1 ÌÈÁÎfiÓÈ·. 136. 267.1 ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ. 339. 1 Ì·ÓȤڷ. 281. 133. 4 ÌÏÔοڈ ÙË Ì¿Ï·. 275. 1 ÌfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ. Ô. ÙÔ. Ë. 1 ÌÔÛ¯¿ÚÈ. 1 Ì·Ú. Ë. 3 Ì·ÚÌÔ‡ÓÈ. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·. 267 ÌÔ‰›ÛÙÚ·. 1 – 338. 1 ÌÈÓÙ¤˜. ÙÔ. 1 Ì¤ÚÙ·. 151. ÙÔ. ÙÔ. 1 – 153. ÙÔ. 3 ÌÔ‡ÛÈ.

ÙÔ. 53. ÙÔ. ÙÔ. 6‚1. 361. 124. 1 ÓÂÊÒÛÂȘ. 1 ÌÔ˘˙Ԣ͋˜. 51. 1 ÓËÛ›. 386. 153. Ë. ÙÔ. 1 ̇˜. 80. 5 ÌfiÙ· ÙÔ˘ ÛÎÈ. 76.1 – 198. 1 Ì˘ÛÙÚ›. 236. 236. 96. 2 ̇ÙË Ë. 1 Ó¤ÊÔ˜. ÙÔ. ÙÔ. 1 Ó· Ù· ÂηÙÔÛÙ‹ÛÂȘ. 1 ÌÔÌÔÓȤÚ˜. 61. ÙÔ. 304. 33. 2 ÓÂÚfi. 96. 1 Ó·ÚÎÔÌ·Ó‹˜. 1 ÌÔ˘ÌÔ‡ÎÈ. 1 ÓÔ̷گȷÎfi˜ – ÓÔ̷گȷ΋ – ÓÔ̷گȷÎfi. 1 ÓËÈ·ÁˆÁfi˜. 2 – 260. 2 ÓÂfiÓ˘ÌÊÔÈ. 1 ÓÔÈÎÈ¿˙ˆ Û›ÙÈ. 2 – 136. ÙÔ. 33. 35 ̈‚. 39. ÙÔ. ÙÔ . 1 ÓÈ·Ô˘Ú›˙ˆ. 1 Ó·‡Ù˘. 2 ÌÔ˘Î¿ÏÈ. Ô / Ë. ÙÔ. ÙÔ. 402. 1 ̈Úfi. 5 – 401. 5 Ó¢ÚÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋. 1 ÌÔ˘Î¿Ï· Ô͢ÁfiÓÔ˘. Ë. Ô. 96. 411. 124. 1 ÓÂʤψ̷. ÙÔ. 1 Ó·Úfi˜. 33. 361. 1 Ì˘Ú›˙ˆ.1 Ó‹ÈÔ. ÙÔ. 94. ÙÔ. 79. ÔÈ. 322. 83. 6 ÌÚ¿‚Ô. 149. Ô / Ë. 24 – 25 Ó¢ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. 50. Ô. 50. 1 ÌÔÍÂÚ¿ÎÈ. 33. ÙÔ.ÌÔÏÓÙfi˙·. 2 – 84. 35. 1 ÓËÛ›‰·. 1 ÌÔ˘Ê¿Ó. 1 ̇‰È. 1 ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ. ÙÔ. 149. 85. Ô. 1 Ó¤·. 50. ÙÔ. 1 ÓÂÚÔ¯‡Ù˘. Ô. 2 ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜ – ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙË – ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ. 2 ÓÂÎÚfi˜. 1 ÓÂfiÓ˘ÌÊÔ˜ – ÓÂfiÓ˘ÌÊË – ÓÂfiÓ˘ÌÊÔ. 1 / 3 ÓÈÒıˆ ¤ÓÔ¯Ô˜. 389. 304. 2 ÓÂÚÔÌÔÁȤ˜. ÙÔ. 361. 344. 374. 5 Ó‡ÚÔ. 1 ̇Á·. 1 – 133. 238. 3 ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi. Ù·. 327. 1 Ó¢ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ – Ó¢ÚÔÏÔÁÈ΋ – Ó¢ÚÔÏÔÁÈÎfi. 5 Ó¢ÚÈÎfi˜ – Ó¢ÚÈ΋ – Ó¢ÚÈÎfi. 5 ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ·. Ë. ÙÔ. 5 ÓÔ̿گ˘. Ë. 2 ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ. 52. ÔÈ 229. ÙÔ. 176. 1 ÓÔÌ·Ú¯›·. 24. 50. 130. 243. 203. ÔÈ. 107. 281. 1 ¡∂Àª∞∆∞. 2 445 . 245. ÙÔ. ÙÔ. 5 ÌÚ·ÛÂϤ. ÙÔ. 2 / 4 / 5 / 6 / 7 ¡ Ó· ˙‹ÛÂÙÂ. ÙÔ. Ë. 53. 2 Ó·Úfi˜ – Ó·ڋ – Ó·Úfi. 6 ÌÚ¿ÙÛÔ. ÙÔ. 136. 40. 19. Ë. 5 ÌfiÙ·.1 – 236. 404. 1 Ó¤Ô˜ – Ó¤· – Ó¤Ô.1 – 94. 1 Ó·ÓÔ˘Ú›˙ˆ ÙÔ ÌˆÚfi. 1 ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. 1 Ì˘ÚÌËÁÎÔʈÏÈ¿. Ô / Ë. Ë. 1 Ì˘ÈÎfi˜ – Ì˘È΋ – Ì˘ÈÎfi. 3 ÌÔÍ. 135. ÙÔ. Ô. 5 ÓÈÒıˆ ÌfiÓË. 4 ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ô. 50. 1 ÌÚÂÏfiÎ. 1 Ó·ÓÈÎfi˜ – Ó·ÓÈ΋ – Ó·ÓÈÎfi. 5 ÌÚÈ˙fiÏ·. 1 ÌÔͤÚ. 1 ÓÔÌÈ΋ Û¯ÔÏ‹. 96. 1 – 259. 4 ÓÂÎÚfi˜ – ÓÂÎÚ‹ – ÓÂÎÚfi. 96. 1 Ó·˘·Áfi˜. 344. 1 Ó·fi˜. 281. ÙÔ. 2 Ì˘ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. 287. 5 Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ. 1 – 259. 1 – 151. Ô. 53. 203. Ô. 1 Ó·ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. ÔÈ. ÙÔ. 270. Ë. 189. 1 / 2 ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. Ë. 33. 1 ÌԢηfiÚÙ·. 399. 107. 4 – 147. Ô / Ë. 1 – 151. 79. Ë. 6 Ó·˘¿ÁÈÔ. 1 ÌÔ‡ÙÈ. ÙÔ. 1 ÌÔ˘ÚÓÔ‡˙È. 364. Ô. Ë. 2 ÓÂÔÛ‡ÏÏÂÎÙÔ˜. 1 ÓÂÙÚfiÓÈÔ. 61. 1 Ó·È. 361. Ù·. 63. 1 ÌÔÙ¿ÎÈ. 1 Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙ˘. 4 – 105. Ë. 6 ÓÂÚfiÊȉÔ. 1 Ì˘ÚÌËÁÎÔÊ¿ÁÔ˜. 6 ÓÈÙ‹Ú·˜. 4 / 5 – 94. ÙÔ. ÙÔ. 1 ̇ÙË. 300. 322. 80. 394. Ô / Ë. 76. 50. 210. Ë. 404. 3 – 170. ÙÔ. 1 – 104. 1 – 51. Ô. 3 ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜. 328. Ô. 96. Ô. Ô. 405. 97.

1 Ó˘Ê›ÙÛ·.1 – 406. ÙÔ. 399. Ë. Ë. 1 – 171.4 ÓÙÂÁÎÚ·ÓÙ¤ Ì·ÏÏÈ¿. 99. 86. 2 ÍÂÓÙ‡ÓÔÌ·È. 5 Í˘Ú¿ÊÈ. 132. 1 ÓÙÚ¤ÔÌ·È. 1 ÓÙÈ‚¿ÓÈ. 98. 1 ͋ψ̷. 323. 1 Ó˘¯ÔÎfiÙ˘. Ë. 1 Í‚Á¿˙ˆ. 1 ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú. 37. 171. 5 ͢ÓËÙ‹ÚÈ. 3 ÓÙÔ˘˜. 36. 1 ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î. Ô. 159. 1 ÍÂÊ˘ÏÏ›˙ˆ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ÙÔ. 2 Ô‰ËÁfi˜ Ù·Í›. 107. 9 ÓÙ¿Ì·. 6 Ô‰ÈÎfi˜ – Ô‰È΋ – Ô‰ÈÎfi. ÙÔ. 278. 344. 132. ÙÔ. 158. 63. 6 ÓÙ‡ÓÔÌ·È. 4 446 Í·ÏÒÓˆ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ. 186. 82. ÙÔ. 1 ÍÈÊ·ÛΛ·. Ô. 2 ÓÙ‡Óˆ ÙÔ ·È‰›. Ô / Ë. 1 ÓÙ›ÛÎÌ·Ó. 194. Ë. 77. 344. 268. Ô. 1 – 269. 2 – 112. 5 ÓˆÙÈ·›Ô˜ Ì˘ÂÏfi˜. Ë. Ù·. ÙÔ. 100. 130. 3 ÓfiÙÈÔ˜ – ÓfiÙÈ· – ÓfiÙÈÔ. 6 ÓÙÚÔ‹.ÓÔÌÈÎfi˜ – ÓÔÌÈ΋ – ÓÔÌÈÎfi. 225. 2 – 136. Ô. 2 ÓÔÌfi˜. 1 Ô‰ËÁfi˜ ÙÚ¤ÓÔ˘. 1. Ë. 96. 6 ÓˆÙÈ·›Ô˜ – ÓˆÙÈ·›· – ÓˆÙÈ·›Ô. 36. Ô / Ë. 40. 5 ÍÈÊ›·˜. ÙÔ. 260. 53. ÙÔ. 2 Ó‡ÊË. Ô. Ë. 5 Ô‰ËÁÒ. 63. 2 ÍÂÓ˘¯Ù¿ˆ. 4 ͢ÏÔ˘ÚÁfi˜. 4 – 278. 322. 361. 66. 2 – 286. 99. 271. 6 ͤڈ. 64. 1 ÓÙÔ˘Ï¿È. 5 – 310. Ô – ÓÔÛËχÙÚÈ·. 61. 396 – 399 ÍËÚfi˜ – ÍËÚ‹ – ÍËÚfi. 1 ÓÙÚ¿ÌÂÚ. 2 – 260. 316. 6 ͇ÛÙÚ·. Ô. Ë. 4 – 286. 269. 4 ¡√™√∫√ª∂π√. 1 – 199. 6 ͢ÏÔÎfiÔ˜. 96. Ô – ÓÔÓ¿. Ô. 325. 3 ÓÙÔÌ·ÙÔÂÏÙ¤˜. 40. 1 Ó‡¯È. 50. 269. 99. ÙÔ. Ë. 66. 168. Ë. 5 ͇ÚÈÛÌ·. 86. 5 • Í·Óı¿ Ì·ÏÏÈ¿. 50. 8 ÓÙ¤ÊÈ. 4 Í·Óıfi˜ – Í·ÓıÈ¿ – Í·Óıfi. 3 ÍÂÛÎÔÓ›˙ˆ. 1 ÓÙ‡Óˆ ÙÔ ÌˆÚfi. 196. Ô. ÙÔ. 199. 375. 1 – 186. 134. 2 ͢Ó¿ˆ. 1 ÓÙ›ÛÎÔ. 109. Ô / Ë. Ô. Ë. 129. 321. 3 ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹˜. 99 ͇ÚÈÛÌ·. 1 Óٷϛη. 100. 271. 64. Ô. 4 ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÔÌ·È. 82. 86. 98. 109. Ô. 11 ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚. Ô. 3 ÓÔÛÔÎfiÌÔ˜. ÙÔ. 1 – 260. 51. Ë. Ô. 98. 2 ÍÂÎÏÂȉÒÓˆ. 24. 1 Ó˘¯ÙÈÎfi. 4 ÍÂϤӈ Ù· Ì·ÏÏÈ¿. ÙÔ. 301. 3 / 4 ÓÔÛÔÎfiÌ·. 3 Í·ÏÒÛÙÚ·.1 ÍÂÓ·Áfi˜. 2 ÍËÚfi˜ ηÚfi˜ . 6 – 398. 2 Ô‰ËÁfi˜ ψÊÔÚ›Ԣ. 5 ͇ÏÔ. 197. 6 ͢ÏÔfi‰·ÚÔ˜. 375 . 2 Ô‰ËÁÒ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜. ÙÔ. 1 ÓfiÙÈÔ˜ fiÏÔ˜. Ë. 1 ÓÔÓfi˜. ÙÔ. 3 ÍËÏÒÓˆ. 128. Ô. 6 Ó‡¯Ù·. ÙÔ. 2 ÍÂÎÔ˘ÌÒÓˆ. Ë. 2 √ Ô‚¿Ï ÚfiÛˆÔ. Ù·. 2 Ô‰ËÁfi˜. 3 ÓÙÔ˘Ï¿È ·ÔÛ΢ÒÓ. ÙÔ. ÙÔ. 1 ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ·. 133. 398. 240. 5 Ó˘¯ÙÂÚ›‰·. 5 Í›ÊÔ˜. 1 ÍÈÊÔÌ¿¯Ô˜. 5 ͢ڛ˙ÔÌ·È. 1. 316. 4 Ó˘¯ÙÔʇϷη˜. 137. 132. Ë. 215. 2 – 401. 83. 238. 99. ÙÔ. 62. 217. Ë. 6 ÓÙÔÌ¿Ù·. 6 ͤÏ˘Ì· Ì·ÏÏÈÒÓ. Ô. 35. ÙÔ. 3 •∏ƒ∞. 328. ÙÔ. 344. 2 Í›‰È. ÙÔ. Ë / Ë. Ô. Ù·. 225. Ë. 5 ͢ÚÈṲ̂ÓÔ˜ – ͢ÚÈṲ̂ÓË – ͢ÚÈṲ̂ÓÔ. 106 – 107 ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô.

Ô. Ë. Ë. 2 √π∫√§√°π∫∏ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏. 410 – 411 √π∫√§√°π∫√™ – √π∫√§√°π∫∏ – √π∫√§√°π∫√. Ô / Ë. 216 ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ÙÔ. 346. 2 – 112. ÙÔ. 3 ÔÚıÔ‰ÈÎfi˜ – ÔÚıÔ‰È΋ – ÔÚıÔ‰ÈÎfi. 281. 3 ÔÚÔÛÂÈÚ¿. 48 – 49 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. Ô. Ô . 1 ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜. Ë. 21. 126. Ô. Ô. 1 Ô˘ÚÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋. 1 ÔÚ˘ÎÙfi. 1 ÔÎÙÒÌÈÛË. 3 ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎfi˜ – ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ – ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎfi. 175. ÙÔ. 390. Ù·. 4 ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋. 107. 279. 227. 1 ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜. Ô / Ë. 96. 173. 94.¢. ÙÔ. 362. Ë. Ë. 153. 99. 2 ÔÈÎÔÛ΢‹. 327. 160 √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ (√. 338 – 339 √ª∞¢π∫√™ – √ª∞¢π∫∏ – √ª∞¢π∫√. 406. 1 447 . 3 fiÚ·ÛË. 357. 1 ÔıfiÓË. 1 ÌÔ˘ÛÈ΋ Ôگȉ¤·. 400. 238. Ë. 2 √π∫√°∂¡∂π∞. 410 – 411 ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û¯ÔÏ‹. Ô. 1 fiÛÊÚËÛË. 109. ÙÔ. Ô / Ë. Ë 238. 5 ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·. 3 Ô͢ÁÔÓÔÎÔÏÏËÙ‹˜. 107.∞. 277. Ô. Ë. Ô. 2 – 176. 388. Ë. 3 ÔÌÈÏËÙ‹˜. 114. 168. 243. 1 ÔÚÙ‡ÎÈ. Ë. Ë. Ë. Ë. Ë.∂. Ë. 12 ÔÈÎȷ΋ ‚ÔËıfi˜. Ô. 376. Ô – ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ·. 387. Ô / Ë. Ë. Ë. 1 ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. 111. ÙÔ. Ë. 2 ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜. 1 Ô˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ – Ô˘ÚÔÏÔÁÈ΋ – Ô˘ÚÔÏÔÁÈÎfi. Ë. 4 ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. ÙÔ.). ÙÔ.√π∫√¢√ªπ∫∏ – √π∫√¢√ªπ∫√. 210. Ë. 128. Ë. 1 ÔÚÂÈ‚¿Ù˘. 281. 5 √ª∞¢π∫√ ∞£§∏ª∞. Ô. 279. 4 √π∫√°∂¡∂π∞∫∏ °π√ƒ∆∏. 148. 1 Ô‡ÏÔ. 327. 1 ÔÏ‹. 101. 114. Ë. 176. 2 ԯȿ. 238. 106.1 ÔÚÔÊ‹. 316. 2 ÔÙÈ΋. 1 ÔÚÂÈÓfi˜ – ÔÚÂÈÓ‹ – ÔÚÂÈÓfi. 1 fiÚÁ·ÓÔ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜. 114. 97. 1 fiÛÚÈ·. 1 √Ã∏ª∞∆∞. 3 Ô͢˙ÂÓ¤. 1 Ô˘Ú·ÎÔÙ¿ÁÎÔ˜. 2 – 260. 1 «√Ãπ». 1 √∆∂ (√ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜). 282. ÙÔ. 1 ÔÚıÔ‰ÈÎfi˜. 4 Ô‰ÔÓÙÔÁÈ·ÙÚfi˜. Ë. 3 Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜. 2 – 256. 52. 1 ÔÛÙfi. ÙÔ. 1 – 318. 219. 1 – 401. 3 fiÛÙÚ·ÎÔ. ÙÔ. 99. 4 Ô‰fi˜. 3 √˘Ú·Ófi˜. 3 Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋ ηڤÎÏ·.1 – 398. Ë. 5 – 321. 1 ÔÚfi˜. 197 fi¯ıË. 173. 1 Ô‡˙Ô. 24. 108. 1 Ô‰ÔÓÙÔÛÙÔȯ›·. Ô / Ë. Ô. 347. 108. 9 – 112. 3 fiÚÁˆÌ·. Ô / Ë. Ë. 1 Ô‰ÔÓÙfiÎÚÂÌ·. ÙÔ. 7 Ô·‰fi˜. 281 ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi˜ – ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ – ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi. 5 fiÛ¯ÂÔ. 3 ÔÚÁÒÓˆ. ÙÔ. Ô. Ë. Ë. 389. Ë. 1 ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜. 4 Ô˘Ú¿. 214. Ë. 168. 394. 2 – 300. 1 ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈÎfi˜ – ÔÊı·ÏÔÌÔÏÔÁÈ΋ – ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈÎfi. 198. 282. 282. 288. 63. 107. 403. 114. 216 √π∫√°∂¡∂π∞∫√™ – √π∫√°∂¡∂π∞∫∏ – √π∫√°∂¡∂π∞∫√. Ô / Ë. 265. 1 ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹. 1 – 186. 52.Ô‰Ôηı·ÚÈÛÙ‹˜. Ë. 1 Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙ˘. 1 √π∫√¢√ªπ∫√™. 2 ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ – ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ – ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. 148. 4 √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜. 1 fiÏÔ. 107. Ë. 125. 2 ÔÙÈÎfi˜. 3 Ô͢ÁÔÓÔÎfiÏÏËÛË. 8 ÔÈÛÔÊ¿ÁÔ˜. Ô. 320. Ù·. 101. 1 fiÚÔÊÔ˜. 389. 3 Ô‰ÔÓÙÔÁÏ˘Ê›‰·. 106. Ô. 338 – 339 ÔÌ·‰ÈÎfi˜ – ÔÌ·‰È΋ – ÔÌ·‰ÈÎfi. 3 ÔÚÂÈ‚·Û›·. 3 Ô‰ÔÓÙfi‚Ô˘ÚÙÛ·. 1 – 328. 1 √ƒ°∞¡π™ª√™. 131. ÙÔ. 1 ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. 114. Ë. 396. 2 ÔÈÎÈ·Îfi˜ – ÔÈÎȷ΋ – ÔÈÎÈ·Îfi. ÙÔ. 1 ÔÚıÔ‰È΋ ÎÏÈÓÈ΋. Ë. 124. 4 fi¯È. Ë. 53. 1 ÔÚÂÈÓfi ¯ˆÚÈfi. Ô. 1 – 136. 97. 1 ÔÌڤϷ.

51. 316. Ë. 2 ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ – ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ – ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi. 1 ·¿˜. 11 ··ÚÔ‡Ó·. 1 . 65. 196 448 ·›ÚÓˆ ÙË ‰fiÛË ÌÔ˘. ÙÔ. 1 – 216. 75. 1 – 191. 4 ·ÁÔ‰ÚfiÌÈÔ. ÙÔ. Ë. Ë 238. 132. 193 ¶∞πƒ¡ø ∆√ ∆ƒ√§∂´. 312.104. 238. 319. 2 ·Ï·›ÛÙÚ·. 133. 244. 107. Ë. 1 ·È‰È·ÙÚÈÎfi˜ – ·È‰È·ÙÚÈ΋ – ·È‰È·ÙÚÈÎfi. 135. Ë. Ô. 111. 189. 1 ·›ÎÙ˘. 106. 48. 11 ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋. 2 – 324. 96. 1 ·›ÚÓˆ ¿‰ÂÈ·. 394. 1 ·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ·. 1 – 51. ÙÔ. 2 ·›ÚÓˆ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎfi. 80 – 81 ·Ô‡ÙÛÈ. 106. 123. 4 ·ÓÛ¤˜. 79. Ë. ÙÔ. ÙÔ.301. Ë. 1 – 135. 1 – 78. 4 – 23. Ô – ·›ÎÙÚÈ·. Ù·. Ô. 226. 6 ·›ÚÓˆ ÙËϤʈÓÔ 22. 3 – 49. 4 ¿ψ̷. 6 ·ÁÔ‡ÚÈ. 146. 1 – 312. 110. 2 ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. Ô. 1 ¿È·. Ë. 407. 60. 3 ·Ú·‚¿Ó. 66. 5 ¶∞¶√À∆™π. 195 ¶∞πƒ¡ø ∆√ ª∂∆ƒ√. 4 ·ÓˆÊfiÚÈ. 2 ·ÏÈ·Ù˙‹˜. 4 ¿Ó·. 238. 1 ·ÓÙfiÊÏ·. 289. 9 ·Ô˘ÙÛ‹‰ÈÎÔ. : ÚÔ ÌÂÛËÌ‚Ú›·˜. ÙÔ. 1 ¿ÁÎÔ˜. 314. 1 ·È‰·ÁˆÁÈ΋ Û¯ÔÏ‹. 5 ·›˙ˆ Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· ÌÔ˘. 69.Ì. 5 ·È‰È΋ ÛÂÈÚ¿. Ë. 344. ÙÔ. 107. 276. Ë. ÙÔ. 2 – 265. 344. ÙÔ. 80. 5 ·Ô‡˜. 275. 314. 238. 75. 7 / 11 – 323. ÙÔ. 133. ÙÔ. 33. 2 ·Ï·Ì¿ÚÈ. ÙÔ. Ô. 2 ·ÍÈÌ¿‰È. 4 – 316. Ô. 78 ·È‰ÈÎfi ÚÔ‡¯Ô. 6 ·ÁÔ¤‰ÈÏÔ. 7 ·›˙ˆ Ì ÙÔ ·È‰›. 104. Ë. ÙÔ. ÙÔ. 215. 322. 1 – 81 1 / 2 / 3 / 5 – 275. 1 ·›ÚÓˆ ÎÏ‹ÛË. 1 – 314. Ë 301. Ù·. 1 ·¿ÎÈ. 1 ·ÓÙÂÏfiÓÈ. ÙÔ. 2 ·Ó¤ÚÈ. 374. 4 ·Ï·ÈÔÒÏ˘. 104. Ô / Ë. 276. 2 ¿ÏË. 130. 175. Ë. ÙÔ. 3 ·È‰È·ÙÚÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋. ÙÔ. 246. 2 – 77. Ô / Ë . 4 ·ÁˆÙ·Ù˙‹˜. 289. 2 ·È‰›. 11 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜. Ë. 28. Ë. 375 ·Ú·ÁÁÂÏ›·. 4 – 329. 63. 197. ÙÔ. ÙÔ. 6 ·Á¿ÎÈ. 314. 195 ·È¯Ó›‰È. 5 ·›ÚÓˆ Û‡ÓÙ·ÍË. 3 ·›ÚÓˆ ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù·. ÙÔ. Ë. 1 ·ÁˆÓÈ·. 4 ·Ï·ÈÛÙ‹˜. ÙÔ . 1 ·Ï¤Ù·. 6 ¶∞πƒ¡ø ∆∞•π. 305. Ë. ÙÔ. 1 ·˚‰¿ÎÈ·. 74. 12 ·Ï·ÈÔˆÏ›Ô. ÙÔ. 3 – 406. 1 ¶∞π¢π∫√ ƒ√ÀÃ√. Ë. 1 ¶∞ƒ∞µ∞™∏. 1 ·ÈÁÈfiÓ. 1 ·ıÔÏfiÁÔ˜. 314. ÙÔ. 2 ·È‰·ÁˆÁÈÎfi˜ –·È‰·ÁˆÁÈ΋ – ·È‰·ÁˆÁÈÎfi. 2 ·›˙ˆ Ê˘Û·ÚÌfiÓÈη. Ë. Ë. ÙÔ. 287. 344. 375 ·Ú·‚¿ÛË ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη Ô‰È΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ (∫√∫). Ô – ·Ï·›ÛÙÚÈ·. 1 ¿ÁÎÚ·˜. 3 ·›ÚÓˆ ·Ó·ÏÁËÙÈÎfi. 1 ¶∞πƒ¡ø ∆√ §∂øº√ƒ∂π√.1 ·˙Ï. Ë. 276. ÙÔ. 1 ·È‰È΋ ¯·Ú¿. 76. 326 1 ·ÁÒÓÈ. 276. 4 ·ÏÈ·Ù˙›‰ÈÎÔ. Ô. 1 – 312. 7 ·Ï¿ÌË. 317. 80. 338. 9 ·›ÚÓˆ ·˘Û›ÔÓÔ. 1 ·Ú·ÁÁ¤ÏÓˆ Ê·ÁËÙfi. 1 ·ÓÙ˙Ô‡ÚÈ. 1 – 200. ÙÔ. 1 – 323. 7 ·›˙ˆ Ì ÙÔ ÌˆÚfi. 199. Ë. Ë. 2 ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ Û¯ÔÏ‹. 2 ¿ÁÔ˜. 1 – 345. 1 / 2 – 283. 1 ·È‰È΋ Ù·ÈÓ›·. 2 ·›ÚÓˆ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. 363. 394. 1 . 377. 4 ·ÏÙfi. 6 – 347. ÙÔ. 1 ·Ó›. 76. ÙÔ. ÙÔ.1 ·È‰ÈÎfi˜ – ·È‰È΋ – ·È‰ÈÎfi. 5 ·Ô˘ÙÛ‹˜. 50. 61. 1 ·ıÔÏÔÁÈÎfi˜ – ·ıÔÏÔÁÈ΋ – ·ıÔÏÔÁÈÎfi. 2 – 128. 94. Ô. ÙÔ. 1 – 275. 314. 1 ·È‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. 283. 76. 1 ·È‰›·ÙÚÔ˜. Ô / Ë. 133. 4 ·ÁˆÙfi. 1 ·ÁοÎÈ.¶ .

34. Ë. 133. 1 ·Ú·›ÙËÛË. 2 ¶¿Û¯·. 1 – 310 ·ÚÌÚ›˙. 128. 199. 40 . 150. ÙÔ 168. 289. 1 ·Úı¤ÓÔ˜. 96. Ë. 1 ·˘Û›ÔÓÔ. Ë. 1 ¶∞ƒ∫√. 1 ¿ÙˆÌ·. 265. 51. 48. 241. 6 ·Ù¿ÚÈ. 62. Ë. Ë. 20. 12 – 201. 212. 1 – 218. 1 – 81. 5 ·Û¯·ÏÈÓfi˜ – ·Û¯·ÏÈÓ‹ – ·Û¯·ÏÈÓfi. 375. 1 ·Ú·Ì‡ıÈ. 3 ¶∞ƒ∞¡√ªπ∞. 279. 2 ÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. 5 / 6 ·Ú·ÎÌ‹ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. 64. 1 – 200. 94. ÙÔ . Ë. Ô – ÂÏ¿ÙÈÛÛ·. 150. ÙÔ. 127. ÙÔ. 2 ·Ù›ÓÈ. 310 – 311 ¿ÚÎÔ. 2 ·¯‡˜ – ·¯È¿ – ·¯‡. 1 ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ º∞°∏∆√. Ë. ÙÔ. 148. 199. 3. 1 ¤Ô˜. 3 Â˙fi ΛÌÂÓÔ . Ë. 1 ÂÏÂοÓÔ˜. 2 ·ÙÒÓˆ. 1 ·Ù¿ÎÈ. 264. 305. 4 ÂÓıÒ. 347. 404. 6 ÂÈÓ¿ˆ. 2 ·Úοڈ. 122. 3 ¿ˆ ¢ı›·. 1 – 65. Ë. Ë. 5 ·Ú·Î·ÏÒ. 246. 2 ¿ÛÙ·. 1 ÂfiÓÈ.·Ú·ÁˆÁ‹. 4 ‰ȿ‰·. 1 ·Ú¿ÌÂÛÔ˜. 1 ¤ÏÌ·. 94. Ô. 1 ·Ú¿ÛÈÙ·. 219. 3 – 109. 1 ·ÚÙ¤ÚÈ. 321. 1 ·Ú¤Ï·ÛË Ë. ÙÔ. 1 ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. 4 ÂÓÙ¿ÏÈ. ÙÔ. Ë. ÙÔ. 241. 4 ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙÔ Ì¿ıËÌ·. 1 – 160. 2 ·Ú·ÁˆÁ‹ ‹¯Ô˘. 168. 1 Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. 65. 1 – 218. 212.1 Â˙fi˜. 1 ÂÏ¿Ù˘. 5 ·Û¯·Ï›ÙÛ·. 197. 4 ‰ÈÓfi ¯ˆÚÈfi. ÙÔ. 5 ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË. 5 ¶·Û¯·ÏÈÓfi ·‚Áfi. ÙÔ. ÙÔ.1 ‰ÈÓfi˜ – ‰ÈÓ‹ – ‰ÈÓfi. ÙÔ. ÙÔ. 218. 328. 1 – 75. 2 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ˆ ÂÚÁ·Û›·. 243. 1 ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜ – ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· – ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ. 4 ¿ˆ ‰È·ÎÔ¤˜. 267. 289. 156. 284. Ù·. ÙÔ. 169. Ô. Ô. 3 ·Ú·Ï‹Ù˘. 2 – 96. 5 / 6 ·ÚÂÏıfiÓ. 1 – 151. 1 ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. Ë. Ô. Ë. Ë. 1 ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˜ – ÂÈÓ·Ṳ̂ÓË – ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ. 2 ÂÏ·ÚÁfi˜. 1 ¤‰ÈÏÔ. ÙÔ 126. 2 – 62. Ë. ÙÔ. 246. 328. 150. 3 / 7 – 317. 67. 2 ·ÙˆÌ·Ù˙‹˜. 1 – 146. 407. 305. Ô. Ë. 1 – 199. 3 ¶·Ú·Û΢‹. 6 ›ڷ̷. 406. Ë. Ë. 1 ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜. 213. 1 ·ÚfiÓ. 1 ·Ú¿ı˘ÚÔ. 375 ·Ú·ÓÔÌ›·. 2 ·ÙÔ‡Û·. 212. 1 – 200. 34. 213. ÙÔ. 169. 94. ÙÔ. 59. Ô – ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ·. Ô. 95. ÙÔ. 3 – 133. Ô. 66 ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ – ·Ú·‰ÔÛȷ΋ – ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi. ÙÔ. Ô. Ë. 4 ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜. 218. 1 – 279. 104. 4 ÂÙÈÎfi˜ – ÂÙÈ΋ – ÂÙÈÎfi. Ë. 289. ÙÔ. 1 ·Û·Ù¤ÌÔ˜. 321. 3 ·Ú·fiÙ·ÌÔ˜. ÙÔ. 339. 245. 8 ·ÚΤ. 4 ·ÚÔ˘Û›·ÛË. 241. 80. 1 Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜. 1 ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ Û›ÙÈ. ÙÔ. ÙÔ. 1 ·ÚÙÈÙÔ‡Ú·. ÙÔ. 96. 128. 218. 241. 316. 312. Ô / Ë. 201. 375 ·Ú¿ÓÔÌÔ˜ – ·Ú¿ÓÔÌË – ·Ú¿ÓÔÌÔ. 1 – 300. ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. 1 ¶¤ÌÙË. 1 ·Ù¿Ù·. 67. 1 Â˙fi˜ – Â˙‹ – Â˙fi. 214. 375. 66 ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√™ – ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫∏ – ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√. Ë. 2 – 300. 242. ÙÔ. ÙÔ. 3 ·Û·Ú¤Ï·. 1 – 50. Ô. 6 ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¯ˆÚÈfi. 1 ·Ú¤·. 1 ¿ÚÎÈÓÁÎ. 1 ·ÙÂÚ›ÙÛ·. 122. 2 ¤ÓıÔ˜. 3 ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ. 125. Ô. 241. ÙÔ. 2 ·ÙÈÓ¤Ú. 2 ·Ú·‰›‰ˆ ÙÔ Ì¿ıËÌ·. ÙÔ. Ë. 389. Ë. 1 – 347. 4 449 . ÙÔ. 5 ·Ú·ÈÙԇ̷È. 6 – 169. 2 – 198. ÙÔ. 1 – 275. Ô. ÙÔ. 40.

375. 20. 1 ÂÚÓÒ µÂÏfiÓ·. Ë.315. 2 ›ÙÛ·. 98. 1 . 346. 1 ÂÚ›ÛÙÚÔÊÔ. 196. 405. 316. 6 – 376. 134. 1 ÈfiÓÈ. Ô. 281. 213. ÙÔ. 316. 186. 3 È·Ù¿ÎÈ. ÙÔ. 6 ÈÓÁÎÔÓ›ÛÙ·˜. 213. 3 ÂÙÛ¤Ù·. 193. 4 – 325. 2 ÂÚÈ̤ӈ ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. 323. 194 ÂÚÈ̤ӈ ÛÙËÓ ·Ô‚¿ıÚ·. 1 ∞£§∏∆π™ª√™ 450 ‹¯Ë˜. 244. 2 ˉ¿ˆ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ. 1 ÂÙڤϷÈÔ. 100 ÂÚÈÔÏÈÎfi. 390. 131. 6 Ï¿ÁÈÔ˜ ›Ô˜. 61. 157. 3 È¿ÙÔ Ú˯fi. 2 ¶∂ƒπ¶√π∏™∏. 131. Ë. Ë. 2 ÈÓ¤ÏÔ. Ë. Ë. Ë. Ë. 5 ÂÙfiÛÊ·ÈÚ·. ÙÔ. Ë. 244. 63. Ô. 3 È¤ÚÈ. ÙÔ. 6 ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Î·Ú¤ÎÏ· Ë. 1 ËÁ·›Óˆ ÛÙÔ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô. 82. ÙÔ. ÙÔ. 6 Ï¿ÁÈÔ˜ – Ï¿ÁÈ· – Ï¿ÁÈÔ. Ô – ÈÓÁÎÔÓ›ÛÙÚÈ·. ÙÔ. 1 – 256. 1 – 277. 315. 1 ËÏfi˜. Ë. 3 È¿ÙÔ. 157. 1 ›Ó·Î·˜. 1 / 3 / 4 . 5 – 132. 193. 196. 126. 256. Ë. 1 – 247. 2 ¤ÙÚ·. 3 È¿ÙÛ· Ù·Í›. 2 ËÏfiÊÔÚÈ. 316. 2 ÈÏÔÙ‹. 2 – 240. 1 ¶∂ƒπµ∞§§√¡ – √π∫√§√°π∞ ÂÙ¿ˆ Ù· ·ÔÊ¿ÁÈ·. ÙÔ. Ô. Ë. ÙÔ. 5 – 236. 1 ›ÛÙ·. 324. 1 ÈÂÛfiÌÂÙÚÔ. ÙÔ. 170. 3 ÈÏfiÙÔ˜. 340. 109. 348. Ë. 1 ™øª∞ – À°∂π∞ È·Ó›ÛÙ·˜. ÙÔ. 264. 1 ÂÚÈ‚fiÏÈ. ÙÔ. Ë. ÙÔ. Ô – È·Ó›ÛÙÚÈ·. 3 ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ·. 345. 160. 104. 5 È¿Óˆ ÛÙ·ıÌfi. 227. 288. 343. 129. 6 ÈÓ¤˙·. 400. 1 ÈÁÎÔ˘›ÓÔ˜. 131. Ë. 124. 2 – 272. Ë. 316. 1 ÈÚÔ‡ÓÈ. 2 ¤Ú‰Èη. Ë. Ô. 3 ÂÚ·ÛÙÈο. 159. Ë. Ô. 53. 1 È¿ÓÔ. 131. 1 ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÔÈΛÏ˘ ‡Ï˘. 277. Ô. 2 ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. 76. 3 . ÙÔ. ÙÔ. 21. 62. 5 ÂÙÔÓÈ¿. 1 – 175. ÙÔ. Ë. 321. 7 ÂÚÈ̤ӈ Ù·Í›. 155. 3 ‹¯Ë˜. 1 / 7 ‡ÎÔ. 390. 1 ËÁ·›Óˆ ÁÈ· „ÒÓÈ·. 4 – 322. ÙÔ. ÙÔ. 345. 1 ¤ÊÙÔ˘Ó ÎÂÚ·˘ÓÔ›. 406. 5 ›Ó·Î·˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. Ë. Ô. Ô. 2 ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜. 1 È¿Óˆ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. 195. 83 ÂÚÈÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó˘¯ÈÒÓ. Ô. 1 ÂÚÓ¿ˆ ‰·¯Ù˘Ï›‰È. 1 / 2 – 270. ÙÔ. 1 ÈÁÔ‡ÓÈ. 186. Ë. 2 – 324. 6 ÂÚ›ÙÂÚÔ. 1 – 278. 271. 2 ÂÙÚÒÌ·. 187. Ô. 2 ¤ÛÙÚÔÊ·. 67. 4 ¤ÊÙˆ. ÙÔ. 1 ÂÚÈÔ˘Û›·. 1 ›Ù·. Ë. 8 ÈÛÙfiÏÈ. 1 ÈÚÔ˘¤Ù·. 1 – 316. 312. 217. 2 ¤ÚÛÈ. 2 – 234. 1 ȷ٤Ϸ. Ë. 94. 322. 1 ÈÛÙÔÏ¿ÎÈ. ÙÔ. 265. 131. 2 / 5 – 271. ÙÔ. 3 – 178 / 11 È¿ÙÔ ‚·ı‡. 199. 305. 1 ÈÂÚÈ¿.1 ¶∂ƒπª∂¡ø ™∆∏ ™∆∞™∏. 1 / 5 – 376. ÙÔ.1 ÂÚ›‚ÔÏÔ˜. 2 ¤Ù·ÏÔ. ÙÔ. ÙÔ. 304. Ë. 98. 2 Èο. 394. 1 ›Ó·Î·˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜. 131.ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ – ÂÚ·Ṳ̂ÓË – ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ. Ë. 217. 1 ÈÙÛ·Ú›·. ∞£§∏∆π™ª√™ ÂÙ·ÏÔ‡‰·. 3 ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì‹Ó·˜. 344. 1 ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ. Ë. 4 – 84. 1 ÈÙ˙¿Ì·. 2 ›Óˆ ¤Ó· ˙ÂÛÙfi. 304. 1 Ï¿ÁÈ· ο̄Ë. 4 ›Ó·Î·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛˆÓ. 341. 2 – 265. 3 / 7 – 136. ÙÔ. 1 ÂÚÓ¿ˆ Ì ÎfiÎÎÈÓÔ. Ë. Ô. Ë. ÙÔ. 4 ÈÓÁÎ-ÔÓÁÎ. Ô. 2 ËÏ›ÎÈÔ. 154. ÙÔ. 6 ÂÚÓ¿ˆ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ÙÔ. 2 È¿Óˆ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi. 79. 348. 2 ÈÛ›Ó·. Ë. 339. 213. 69. 12 ÂÙ¿ˆ ÙÔ ¯·ÚÙ·ÂÙfi. 94. 343. 392. 6 – 280. 375. 1 ÈÓ·ÎÔı‹ÎË. 1 ÂÚÈÙÂÚ¿˜. 1 ÂÙ·ÏÔ‡‰·.

155. 279. 1 ÏËÚÒÓˆ ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ. Ô – Ô‰ÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚÈ·. 6 ÏËÚÒÓˆ ÊfiÚÔ. 9 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. Ë. 154. Ë. Ô. 1 ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ∂§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™ Ï¿ÙË. 99. Ô. 1 – 362. 76. 3 ÏËÚÒÓˆ ÌÂÙÚËÙ¿. Ë. ÙÔ. 242. ÙÔ . 2 Ï‹ÎÙÚÔ. 94. 1 ¶§√π√. 1 ¶§∞¡√¢π√™ – ¶§∞¡√¢π∞ – ¶§∞¡√¢π√. 2 ÏÒÚË. 1 – 197. 243. 107. ¢¯·ÚÈÛÙÒ. 183. 359. 4 Ï¢Úfi. 1 Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ÙÔ. Ë. ÙÔ. 256. Ë. Ë. 338. 1 ÏÔ›·Ú¯Ô˜. 99. 191. 1 Ï·Ó‹Ù˘. 3 fiÏÔ˜. 5 ϷοÙ. 1 Ô›ËÌ·. 8 Ϥӈ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘. 122. 2 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚ¿ÎÈ. ÙÔ. 3 Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋. 2 Ôχ ηϿ. 2 ÔÏÈÙÈ΋ ÛËÌ·›·. ÙÔ. 1 ÏÔÓ˙fiÓ. ÙÔ. 1 ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË. 328. 78. 358. 3 Ϥӈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. 2 ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÌÌ·. 2 ¶√§∏. Ô – Ô‰ËÏ¿ÙÈÛÛ·. 95. 2 ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ. ÙÔ. Ô. Ë. 1 ÔÏ˘ıÚfiÓ·. 242. 5 ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜. 188 – 189 ÏÔ›Ô. 130. 345. 1 Ô‰ËÏ·Û›·. Ë. 1 ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô. 347. Ë. ÙÔ. 1 ¶√§À∫∞∆∞™∆∏ª∞ ƒ√ÀÃø¡. Ë. 338. 101. 358 ÔÏ›Ù˘. Ë. 2 ÏÂ˘Ú¿. ÙÔ. 339. 361. 1 fiÏÔ. 96. 1 ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜. 18. Ë. ÙÔ. 246. ÙÔ. 2 Ô‰‹Ï·ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜. ÙÔ. ÙÔ. Ô. 6 Ô‰›ÙÛ·. 1 ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ˜. 2 ÔÏÂÌÈÎfi ÏÔ›Ô. 2 ¶√π¡∏. 2 ÏËÌ̇ڷ. Ë. Ô. 242. Ë. 83. 76. Ë. 408. Ë. Ô. 272. Ô. 1 ԉȿ. 338. Ë. 3 ÔÏÂÌÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. 315. 323. 1 ÔÏÈÙÈ΋ ·Ê›Û·. 1 Ï·ÙÊfiÚÌ·. 2 – 302. 1. 124. 67. 379. ÙÔ. ÙÔ. 1 ÏËÓ. 192. Ë. 246. 6 ÔÏÂÌÈ΋ ·ÂÚÔÔÚ›·. 345. 279. Ë. 1 ÔÏ›ÛÙ·˜. Ë. 2 ϷοÎÈ. 2 ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜. 1 ÏËÚÒÓÔÌ·È. 387. 1 Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈÎfi˜ – Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ – Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈÎfi. ÙÔ. Ô. 146. 1 χÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘. ÙÔ. 3 ÏËÚÒÓˆ ÚfiÛÙÈÌÔ. ÙÔ. Ë. 362. 283 Ï¿Ù·ÓÔ˜. 359. 2 – 320. 137. 3 ÔÏÂÌÈÎfi Ó·˘ÙÈÎfi. 21. 5 Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ. 362. 99. 364. ÙÔ. 1 Ô‰ËÏ¿Ù˘. 1 – 272. 107. 362. ÙÔ. ÙÔ. 1 / 2 ÔÏÈÙÈÎfi˜ – ÔÏÈÙÈ΋ – ÔÏÈÙÈÎfi. 2 Ϥӈ Ù· È¿Ù·. 1 – 314. 268. 1 Ó›ÁÔÌ·È. ÙÔ. 359. Ë. Ô. ÙÔ. 239. 126. 339. Ë 84 ÔÈfiÙËÙ·. 244. 1 Ï·Ù›·. Ô. Ë. 3 fi‰È. 1 – 136. 397. Ë. 3 ÏÂÎÙfi. 3 ϷηÙ˙‹˜. Ô. 401. 224 ÔÏÈÎfi˜ – ÔÏÈ΋ – ÔÏÈÎfi. 12 – 312. 183. 3 – 189. ÙÔ. 84. 1 Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ. 1 ÔÏÈÎfi Îϛ̷. Ë. 272. 3 ϤÓÔÌ·È. ÙÔ.Ï¿ıˆ ÙÔÓ ËÏfi. 272. 2 ÔÏÈ΋ ·ÚÎÔ‡‰·. ÙÔ. 379 ¶√π√∆∏∆∞. 2 – 136. Ë. 74 – 75 ¶√§À∫∞∆√π∫π∞. 224 – 397. 270. ÙÔ. 362. 2 ÏÔοÌÈ. 1 ϋڈ̷. ÙÔ. 3 ÏËÚÒÓˆ ÙÔ Ù·Í›. 1 – 170. 1 – 270. 129. 359. 386. 172. 1 – 127 451 . 1 – 345. 196. Ô – ÔÈ‹ÙÚÈ·. Ô. ÙÔ. 2 ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜. 3 ¶√§π∆∂Àª∞. 1 – 261. 2 ÔÈËÙ‹˜. 1 Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ. 3 ÏËÁ‹. 67. ÙÔ. 2 Ô‰‹Ï·ÙÔ. 1 / 6 ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ. 108. 170. 302. 289. 146 – 152 fiÏË. 1 Ó‡ÌÔÓ·˜. Ë. 272. 3 ÏÂÎÙfi˜ – ÏÂÎÙ‹ – ÏÂÎÙfi. Ô. 2 Ï·Ù›·. 83. 1 ÏËÚÒÓˆ Ì οÚÙ·.

191. 1 – 197. 159. 1 ÔÚÙÔÊÔÏ¿˜. 9 ÔÙ›˙ˆ. 1 ÔÙ‹ÚÈ. 398. 1 – 64. 1 Úfi‰ÚÔ˜. ÙÔ. 2 ÚÔοÙ. 361. 122. 79. 189. ÙÔ. 1 fiÓÔ˜. 5 ÔÓfiÎÔÈÏÔ˜. 189. 2 ÚÔ·‡ÏÈÔ. ÙÔ. 52. 82. 242. 1 ÔÚÙÌÂÌ¤. 174. 1 ÔÚÙÔηϛ. 102. Ë. 276. 4 ÚÔÛηÏÒ Û Á‡̷. 1 ÔÓ¿ÂÈ Ë ÎÔÈÏÈ¿ ÌÔ˘. 242. 2 ÚÔ¿ÛÙÈÔ. ÙÔ. 1 / 4 452 Ô‡ÏÌ·Ó. Ô – ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙÚÈ·. 1 Ôχ¯ÚÔÓÔ˜ – Ôχ¯ÚÔÓË – Ôχ¯ÚÔÓÔ. ¶√§π∆π∫∏ ∑ø∏ fiÚÙ·. 2 264. 35. 280. 101. 147. 1 ÔÛÔÛÙfi. ÙÔ. o/ Ë. Ë. 1 Úfi‰ÚÔ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ÙÔ. 3 – 84. Ô. 5 – 175. Ë. Ë. Ë. 198. 280. 1 ¶√À§π. 7 ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È. 1 ƒ√ÀÃ∞ Ãøª∞∆∞ Ú¿ÛÈÓÔ˜ – Ú¿ÛÈÓË – Ú¿ÛÈÓÔ. ÙÔ. 198. 2 ÚÔÛÁ›ˆÛË. 239. 1 ÚÔÍÂÓ›Ô. 213. 1 – 151. 6 ÚfiÛıÂÛË. 5 ÔÓ¿ÂÈ ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È ÌÔ˘. 101. ÙÔ. 3 ¶ƒ√∂∫§√°π∫∏ ∂∫™∆ƒ∞∆∂π∞. ÙÔ. 171. 1 – 137. 4 ÚÔ‚ÔÛΛ‰·. 1 – 389. 1 ÔÙ·Ìfi˜. 8 ÔÓÔΤʷÏÔ˜. 1 – 372. 3 ÚÔ˚fiÓ. Ë. ª∂™∞ ª∂∆∞º√ƒ∞™ ÔÚ›·. 32. 85. 133. 59. 1 – 399. 356. 7 ÚfiÂÚÛÈ. 1 – 284. 374. 1 Ôχ˜ – ÔÏÏ‹ – Ôχ. 1 ÔÚ›·. 132. 6 ÔÓfi‰ÔÓÙÔ˜. ÙÔ. 313. 1 fiÙ ÁÂÓÓ‹ıËΘ. ÙÔ. 1 ÔÙÈÛÙ‹ÚÈ. 7 ÔÓ¿ÂÈ Ô Ï·ÈÌfi˜ ÌÔ˘. 224 – 225 ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô. Ô. Ë. 3 . 323. 1 Úfi‚·. Ë. 67. 6 Ú›ÛÌ·. 5 – 104. 1 fiÙÈÛÌ·. 1 Úfi‰ÚÔ˜ ‚Ô˘Ï‹˜. 2 ÔÚÙÔÊfiÏÈ. 187. 8 Ú¤Û·. 58. 406 – 407 Ô‡ÏÈ. 1 Ô˘¿ ÈÙ˙¿Ì·. 3 – 84. 397.2 – 266. Ë. 182. 1 ÔχÙÈÌÔ˜ – ÔχÙÈÌË – ÔχÙÈÌÔ. 2 ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË. ÔÈ. ÙÔ. 256. 405. 1 Ô‡ ̤ÓÂȘ. 4 ÚÔÛfiÓÙ·. 364. 109. 1 ÔχÙÈ̘ ¤ÙÚ˜. Ô. 104. Ô.1 ÔÏ˘Ù¯ÓÈÎfi˜ – ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋ – ÔÏ˘Ù¯ÓÈÎfi. Ù· . 3 ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì‹Ó·˜. ÙÔ. 67. 76. 7 ÔÓfiÏ·ÈÌÔ˜. Ô. 2 ÔÓÙÈÎfi˜. 298.ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. Ë. Ë. 132. Ô. 243. 1 Ú›˙·. ÙÔ. 228 ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ÙÔ. Ù·. ÙÔ. 4 ÚfiÛÏË„Ë. 3 ÔÌfi˜. 362 ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ – ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË – ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. 1 ÚÔ¤Ï·. 1 ÔÚÙ·Ù›Ê. Ô. 6 ÚÂۂ›·. 213. ÙÔ. ÙÔ. 102. 6 – 318. 32. Ë. 2 – 200. 102. Ë. 158. 389. 29. ÙÔ. 2 ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ‹˜. 76. 343. 174. Ë. 1 ÔÙfi. 387. 2 ÔÓÙ›ÎÈ. ÙÔ. 131. 215. ÙÔ. 1 ÚfiÛıÈÔ. 8 Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·. 3 ÚÈÓ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. Ô. 7 – 131. 3 – 159. 257. 348. 125. 288. 2 – 235. 1 ÚÔ‚ÔϤ·˜. 1 ª∂™∞ ª∂∆∞º√ƒ∞™ Ú¿ÛÈÓÔ. 2 – 285. Ë. 6 Ô˘Ïfi‚ÂÚ. 102. Ô. ÙÔ. Ë. Ë. 5 Ô˘Û¿˜. ÙÔ. 114. 1 – 316. Ë. 2 ÔÙ¿ÌÈ. 4 ÚÔ‚Ï‹Ù·. Ë. 1 Ô-ÎÔÚÓ. Ë. ÙÔ. ÙÔ. 6 – 239. 288. 102. 8 ÔÓ¿ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘. 213. 356. ÙÔ.1. 174. 1 ¶ƒ√°¡ø™∏ ∆√À ∫∞πƒ√À. 5 ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜. o. 288. ÙÔ. Ô. 1 Úfi‚·ÙÔ. 2 – 148. 1 – 175. 1 – 138. 35. 168. ÙÔ. 1 ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋ Û¯ÔÏ‹. Ô / Ë. Ë. 32. Ë. 1 ÚÔÓ‡ÌÊË. 1 ÔÚÙÔοÏÈ. 190. ÙÔ. 239. 158. 2 ÚÔ‰Ú›Ô. 125. Ù·. 356. 3. 1 Ô‡ ÁÂÓÓ‹ıËΘ. 7 ÚÔÎ˘Ì·›·. 102. Ë. 4 Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. 257. 102. 5 ÔÓ¿ÂÈ ÙÔ ‰fiÓÙÈ ÌÔ˘. 4 ÚfiÛÎÏËÛË. 2 – 302. 76. 85. 8 Ú¿ÛÈÓÔ. ÙÔ.

Ë. Ù·. 360. 1 Ú·‰ÈfiʈÓÔ. Ô. 1 ¶ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿. 48. ÙÔ. 264. 200. Ë. Ë. 217. 6 ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ÙÈÎË Ê¿ÚÛ·. Ô / Ë. 1 ÚÔ¯Ù¤˜. Ô. 48. 4 – 229. 203. 276. 217. Ù·. 245. Ë. 154. 236 ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿. 102 ˘ÚÂÙfi˜. 1 – 272. 3 – 188. 1 – 275. 200. 4 – 326. Ë. 276. 1 ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿.¶ÚÔÛÔ¯‹. 397. 4 Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ÔÌfi˜. 82. 148. 3 ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. 344. 149.1 – 302. Ë. Ù·. 302. 157. 32. Ô. 344. 1 453 . 2 ˘ÎÓfi˜ – ˘ÎÓ‹ – ˘ÎÓfi. Ô – ˆÏ‹ÙÚÈ· η˘Û›ÌˆÓ. 3 ˘Ú·Ì›‰Â˜. 3 – 215. 3 ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜. 1 – 157. 2 – 401. Ë. 1 Ò˜ Û ϤÓÂ. 159. 301. 1 ˘ÎÓ¿ Ì·ÏÏ›·. 37. 1 – 275. 190. Ë. 1 ÚÔÛʤڈ ÁÏ˘Îfi. 1 ¶ƒ√™Ã√§π∫∏ ∂∫¶∞π¢∂À™∏. Ô. ÔÈ. Ô . Ë. 242. 3 ¶ƒ√™∆∞™π∞ ∆√À ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™. 217. 37 ‡ÏË. 108 ¶ƒø∆√µ∞£ªπ∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∏. 1 ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙ‹Ú·˜. 288. 18. 185. 1 ÚˆÙfiÙÔÎÔ˜ – ÚˆÙfiÙÔÎË – ÚˆÙfiÙÔÎÔ. 3 ÙÒÛË. 59. 379. Ë. 1 Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. 2 – 100. ÙÔ. 4 – 271. 111. ÙÔ. 288. 18. 6 ¶ƒø∆∂™ µ√∏£∂π∂™. Ë. ÙÔ 35. 213. Ô. ÙÔ. 1 Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ – Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ – Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi. 157. Ë. 243. 32 ÚÔÛˆÈÎfi˜ – ÚÔÛˆÈ΋ – ÚÔÛˆÈÎfi. 217. 5 Ò˜ ›ÛÙ . 199. 2 ÚfiÙ·ÛË. ÙÔ. 1 ÚˆÙfiÓÈÔ. 6 ¶ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ÙÈÎÔ˜ – ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ÙÈÎË – ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ÙÈÎÔ. 1 – 159. Ë. 32 ÚfiÛˆÔ. Ô. 1 – 345. 1 / 2 / 3 – 94. 3 ˆÏËÙ‹˜ ‰›ÛΈÓ. 398. 3 ˘ÚÂÙfi˜. Ë. Ù·. 3 Ú¿‚ˆ. Ë. 199. 172. 5 ˘Ú‹Ó·˜. 4 Ú‡ÌÓË. 4 ÚÔÛˆ›‰·. 2 ÙÒÛË ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘. 1 ÚfiÛÙÈÌÔ. Ô – ˆÏ‹ÙÚÈ· ‰›ÛΈÓ. 4 – 302. 157. Ë. 1 ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ – ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ – ÚÔÛ·Ù¢ÙÈÎfi.1 – 285. 8 Ú·Ê›Ô. 302. ÙÔ. 7 / 8 Ú¿ÊÈ. 82 Ú·ÙÔÌ˯·Ó‹. 1 Ú·‰ÈÔ·̷ٷ. 3 Ú¿ÌÊÔ˜. Ô. 1 Ú¿Ì·. 1 ‡ÚÁÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘. 126. Ô. Ë. 124. 4 ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi fi¯ËÌ·. 4 ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘. Ë. Ô. 406. 264. 412 – 413 ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Ì¿Ú·. ÔÈ. 58. 2 ˘ÁÌ·¯›·. 4 – 298. 1 – 134. 1 – 244. 1 ڷΤٷ. 229. 3 ÚÔÛÂÚÓÒ. 3 ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋. 1 – 49. 3 – 189. Ë. 348. 262. 1 ƒ∞¶∆π∫∏. 1 ÚˆÙÔÛ¤ÏȉÔ. 1 ˘Ú·Ì›‰·. 1 ÚˆÙfiÙÔÎÔ˜ ÁÈÔ˜. 1 ˘Í›‰·. 1 ÚÔÛ¤Ú·ÛË. 1 ÚˆÙfiÙÔÎË ÎfiÚË . 4 ˘ÎÓ¿ Û‡ÓÓÂÊ·. 217. 2 ÙÂÚ‡ÁÈÔ. ÙÔ. Ë. Ë. 344. 203. 1 Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜. 82. 1 ƒ Ú·‚‰›. Ô. 3 Ú¿Á˜. ÙÔ. 52. 3 ˆÏËÙ‹ÚÈÔ. 1 ÚÔ¸ËÚÂÛ›·. 5 ¶ƒ√™ø¶π∫∞ ™∆√πÃ∂π∞. 201. 1 – 99. 303. 2 ˆÏËÙ‹˜ η˘Û›ÌˆÓ. Ë. ÙÔ. 4 ˆÏËÙ‹˜. Ë. 192. 4 – 271. 1 / 2 Úˆ›. 1 ˘ÁÌ¿¯Ô˜. ÙÔ. 2 ˘ÏÒÓ·˜. 49. 6 ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ÙÈÎÔ „¤Ì·. 1 Ù˘¯›Ô. ÙÔ. ÙÔ. Ë. Ë. 1 Ú·ÎÔ‡Ó. 2 ˘ÎÓfiÙËÙ· Ì·ÏÏÈÒÓ. 171. 229 2 ˘ÎÓ¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ. Ë. 1 ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜. Ë. Ô – ˆÏ‹ÙÚÈ·. Ë. 1 ‡ıˆÓ·˜. 320. 264. 37. 328. Ë. 149. 219. ÙÔ. Ô / Ë. 3 ÚÔÛÊÔÚ¿. 243. ÔÈ. 104. Ô / Ë. ÙÔ 82. 236 ÚÔÛˆ›Ô. ÙÔ. ÙÔ. Ô – Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁfi˜.

Ô – ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ·. ÙÔ. 1 ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋. 279. 191. 1 ÛÂÈÚ‹Ó·. ÙÔ. 6 ÛÂÚ‚›˜. 2 – 287. ÙÔ. 8 ÛËÎÒÓÔÌ·È ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ.1 – 301. 1 ÚÔ˙. ÙÔ. Ë. Ë. 5 Ú›ÁÔ˜. 1 ÚÂÔÚÙ¿˙. Ô. ÙÔ 104. ÙÔ. 387. ÙÔ. 5 ۷Λ‰ÈÔ. 328. ÙÔ. 3 Û ÌÈÛÒ. 4 ÚÔ‡¯Ô ‡ÓÔ˘. 1 Ú˘ıÌ›˙ˆ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. 1 ÚÂ˙¤Ú‚·. 2 ÚÔÏfi. 2 ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜. 3 Û·Ó›‰·. ÙÔ. 1 – 394. 2 ™∞§√¡π. Ë. 82. 1 Û·ÎԇϷ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ. Ë. ÙÔ . ÙÔ. 74. 329.1 – 83. Ë. 19. 1 – 95. 128. 346 Ú˘ıÌÈÎfi˜ – Ú˘ıÌÈ΋ – Ú˘ıÌÈÎfi. 327. ÙÔ 212. ÙÔ. 3 Ú‚‡ıÈ. 301. Ë. 6 Ú›˙·. 401. 63. 1 Û‚‹Óˆ Ù· ÎÂÚ¿ÎÈ·. ÙÔ. 94. Ô / Ë. Ô. 37. ÙÔ. 2 – 376. ÙÔ. 1 . 154. Ë. 80. 1 Û‚‹Óˆ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ. 74 – 75 – 83 ÚÔ‡¯Ô. Ë. ÙÔ. 321. 130. ÙÔ. 3 ÚÈÓÈÎfi˜ – ÚÈÓÈ΋ – ÚÈÓÈÎfi. 1 – 84. 4 ÛÁÔ˘Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿. 396. 275. 126. 6 ÛËÎÒÓˆ ÛÙÔÓ ›Ó·Î·. Ë. 344. 2 ÛÂÓÙfiÓÈ. 4 ÚÔÏfiÈ. 1 Ú˘ıÌÈ΋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋. 2 – 317. 1 Û·Ï¿¯È. 94. 67. 38. 1 Û¤ÏÈÓÔ. 1 ۷οÎÈ ÙÔ. Ô. 1 / 2 ÚÒÁ·. 1 Ú¿„ÈÌÔ. 1 ÚÂfiÚÙÂÚ. 1 Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ. 201. 1 ÚÔÏfiÈ ÓÂÚÔ‡. 3 Û·Ï·Ì¿Ó‰Ú·. 65. Ë. 3 / 5 / 6 – 137. Ë. 4 Û¤ÚÊÂÚ. 78. 2 Û·ÎԇϷ. 400. 3 Û’ ¢¯·ÚÈÛÙÒ. Úfi‰·. 67. 76. ÙÔ. Ë. Ô. Ô. 62. 4 ÚÂÙÈÚ¤.Ú¿ÊÙ˘. 210. 342. 322. 1 – 275. 1 Û·Ï¿ÌÈ. 2 Û·ÓÙÈÁ‡. 1 ÚÔÎÊfiÚ. Ë. ÙÔ. 129 Û·ÏfiÓÈ. 1 Ú‡˙È. Ë. 1 Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. 300. ÙÔ. Ô. 83. ÙÔ. 247. 156. 1 ÛÂÚ·ÓÙ›Ó˜. 1 Û‚¤ÚÎÔ˜. 1 ™ÂÏ‹ÓË. 84. 159. 63. Ë. 6 ÛÂ˙ÏfiÓÁÎ. 268. 1 – 313. Ë. 3 ÚÈÓfiÎÂÚÔ˜. 346. ÙÔ. 1 Ú‡Á¯Ô˜. 96. 76. 37. 1 ÚÈÓÁÎ. Ô. 94. 76. 339. 82. Ë. 1 – 201. ÙÔ. 1 ™ Û’ ·Á·Ò. 1 ÛÂÏÔÙ¤È. 5 – 131. 85. 3 Û‚‹Óˆ ÙÔÓ ›Ó·Î·. 1 ۤϷ. 1 – 130. 1 – 75. 2 Û·ÍÔʈӛÛÙ·˜. 1 Û¤·ÏÔ. 256. ÙÔ. 132. 1 ÛÂÛÔ˘¿Ú. 402. 4 ÚfiÊËÌ·. ÙÔ. 197. 107. 190. 1 454 Û·ÁÈÔÓ¿Ú·. 1 / 3 / 4 ÛÂÈÛÌfi˜. 1 ÚÈÓÈ΋ ÎÔÈÏfiÙËÙ·. 4 Û·ÁfiÓÈ. Ë. 3 – 301. 4 – 77. Ë. 98. 338. 1 ƒπæ∏. ÙÔ. 247. 394. 5 Û·‡Ú·. 154. 61. ÙÔ. ÔÈ. Ë. Ô. 391. ÙÔ. 3 ÛÁÔ˘Úfi˜ – ÛÁÔ˘Ú‹ – ÛÁÔ˘Úfi. Ë.1 – 157. 39. 2 ƒ√ÀÃ√. 130. 1 ÚÈÁ¤. 1 Û¤ÓÙÚ·. 7 Ú¿¯Ë. 282. 1 ÚfiÌ·. 94. 1 Û·ÏÈ¿Ú·. ÙÔ. 153. 217. 1 ÛÂÈÚ¿. 6 ™¿‚‚·ÙÔ. Ë. 79. 212. 408. 4 ÚfiÙ·. 1 ™Â٤̂ÚÈÔ˜. 1 ÛÂÚ‚›Úˆ ÙÔ Ê·ÁËÙfi. Ë. 10 – 275. 1 Û¿ÎÔ˜. Ë. 403. ÙÔ. 1 ÛÂÏ›‰·. 1 Û·ÍfiʈÓÔ. Ë. 264. ÙÔ. Ô. ÙÔ. 2 ÚÔÏfiÈ ÙÔ›¯Ô˘. 6 ÚÔÏfiÈ ¢∂∏. 1 Ú‡̷. ÙÔ. 52. 186. 96. 20. 60. 322. 1 ÚÂÛ„ÈÔÓ›ÛÙ. Ë. 101. 12 – 345. Ë. 3 Û‚‹Óˆ ÙÔ Êˆ˜. 281. 133.

1 – 364. 135. 152. Ë. 3 ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›·. 7 ÛÎÔ‡ÚÔ ¯ÚÒÌ·. 137. 1 ÛÌfiÎÈÓ. Ë. 327. 2 ÛÎÈ. 2 – 282. 345. 53. Ë. 340. Ô / Ë. 6 Û‹ÌÂÚ·. 323. 5 – 362. 2 ÛȉÂÚ¿ÎÈ·. Ô. ÙÔ. 404. 4 Û›‰ÂÚÔ. 114. 85. 1 – 152. 1 – 347. 1 – 275. 110. 281. ÙÔ. Ô. Ù·. 265. 1 ı¤·ÙÚÔ ÛÎËÓ‹. 6 ÛȉÂÚÒÛÙÚ·. 326. 1 ÛηÓÙ˙fi¯ÔÈÚÔ˜. ÙÔ. 6 ÛÎÔÈ¿. 127. 1 ÛÎÈ¿. 2 – 410. Ô – ÛÎËÓÔı¤ÙÚÈ·. 66. 1 / 3 ÛÎÔ˘›‰È·. Ë. Ë. 1 ÛΛԢÚÔ˜. 1 ÛÎÔ‡ÚÔ˜ – ÛÎÔ‡Ú· – ÛÎÔ‡ÚÔ. 327. 98. 312. 3 ÛÔ‚·Ù˙‹˜. ÙÔ. 1 ÛÎÔ˘Ê¿ÎÈ. 4 – 328. 83. 173. 1. ÙÔ. 5 ÛȉÂÚ¿˜. ÙÔ. Ë. 60. 3 – 98. 2 Ûηı¿ÚÈ. 173. 344. 1 – 159. 323. 312. ÙÔ. 137. 174. 3 / 4 ÛοÊÔ˜ ·Ó·„˘¯‹˜. 2 ÛηÏÔ¿ÙÈ. 157. 1 ÛοÊË. 85. 326 1 ÛÌ›ÏË. ÙÔ. 5 ÛÏÈÈÓÁÎÌ¿ÁÎ. 312. 5 ÛÎËÓÔı¤Ù˘. 6 ÛÈÓÂÌ¿. 6 ÛȉÂڈ̤ÓÔ˜ – ÛȉÂڈ̤ÓË – ÛȉÂڈ̤ÓÔ. 1 – 347. Ë 219. 130. ÙÔ. 1 ÛÎÚ¿ÌÏ. 394. 266. Ë. ÙÔ.ÛËÎÒÓˆ ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi. Ô – ÛÎÔ‡ÙÚÈ·. 7 ÛÎÔ‡·. 377 ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˘. ÙÔ. Ë. 79. 1 – 375. Ô. 83. 399. Ë. Ù·. 3 – 113. Ô. ÙÔ. 1 ÛÔ‚¿˜. 1 ÛËÎÒÓˆ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ. Ô. ÙÔ. 1 – 150. 1 ÛÓfiÔ˘ÌÔÚÓÙ. 83. 1 ÛοÎÈ. Ô. Ë. 2 ÛÎfiÚ‰Ô. 300. Ô. 1 ÛηӉ·ÏÔıËÚÈÎfi˜ – ÛηӉ·ÏÔıËÚÈ΋ – ÛηӉ·ÏÔıËÚÈÎÔ. ÙÔ. 8 ÛÎ˘Ï¿ÎÈ. Ë. 2 – 282. 176. 1 Û·ÏÔ˜. 3 – 136. 1 – 282. 7 ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ. 281. 374. 9 ÛÎÔ‡ÈÛÌ·. 5 455 . 213. 2 – 325. 2 ÛοÏÈÛÌ·. 2 – 112. ÙÔ. 174. 62. ÙÔ. 256. Ô / Ë. Ë. 131. 3 ÛÎÔ˘ȉȿÚÈÎÔ. 83. 2 Û›ÚÈ·Ï. 1 – 318. ÙÔ. 1 ÛÎÔÚÈfi˜. ÙÔ. 344. ÙÔ. 1 ÛÎÔÈÓ›. 1 Û‹Ì·ÓÛË. 358. 3 ÛηӉ·ÏÔıËÚÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi 304. 1 ÛηÚÊ·ÏÒÓˆ. 2 ÛηÏÈÛÙ‹ÚÈ. Ë. 1 ÛÎÔÂ˘Ù‹˜. 3 ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ˜. 327. 1 ÛËÎÒÓˆ ÙÔ ÙÚ·¤˙È. ÙÔ. 83. 76. Ô. ÙÔ. 4 Û΋ÙÚÔ. 6 ƒ√ÀÃ∞ . Ë. 1 – 343. ÙÔ. 6 – 281. 137. 2 – 320. 1 Ûο‚ˆ. 398. Ô. 1 ÛÈÚfiÈ. 4 Ûηϛ˙ˆ. ÙÔ. 83. 2 ÛÎÔ‡ÊÔ˜. 2 – 347. Ô. 173. 1 Ûο„ÈÌÔ. 1 – 341.Ãøª∞∆∞ Ûȉ¤ÚˆÌ·. 3 ÛÏÈ. 149. ÙÔ. ÙÔ. ÙÔ. 6 ÛÎÔ˘›˙ˆ Ù· ÔÙ‹ÚÈ·. 323. 147. 4 / 5 – 134. 1 – 395. 114. 6 ÛÎ˘Ù¿ÏË. 12 – 105. 78. Ë.1 – 157. 152. 3 ÛÈÙ¿ÚÈ. 1 ÛÎÂ‹. 1 ÛΤÊÙÔÌ·È. 4 ÛÎËÓ‹. 2 ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹. 247. 315. 3 ÛÔ‰ÂÈ¿. 1 ÛÈÓÙÈÚfiÌ. 2 ÛοÊÔ˜. 4 ÛÈ·ÁfiÓ·. ÙÔ. 200 ÛËÌ·›·. 6 ÛȉÂÚÒÓˆ Ù· ÚÔ‡¯·. 2 ÛÎÔ˘›˙ÔÌ·È. 315. ÙÔ. Ô. 98. 98. 23. ÙÔ. ÙÔ. 2 ÛÎÔ˘›˙ˆ Ù· Ì·ÏÏÈ¿. 5 ÛοÌÌ·. 12 – 152. 3 ÛοϷ. 7 ÛÎÔ˘›˙ˆ Ù· fi‰È· ÌÔ˘. 3 ÛηÎȤڷ. 279. 157. 7 ÛËÎÒÓˆ ¯¤ÚÈ. 1 ÛÎÔÙÒÓˆ. ÙÔ. 340. ÙÔ. Ë 127. 314. ÙÔ. 1 ÛÎȤÚ. ηٷÛ΋ӈÛË ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˜. 76. 276. 1 – 266. 2 – 364. 188. 4 ∂¶∞°°∂§ª∞∆∞ Û›‰ÂÚÔ. 279. 7 ÛÎÔ˘›˙ˆ. 4 188. ÙÔ. 1 – 193. 1 ÛÈÓÙ›. 2 – 404. 127. 266. 79. 174. 304. Ë. 2 ÛÎÔ˘ȉÔÓÙÂÓÂΤ˜. Ô. 6 ÛÎÔfi˜. 2 ™∏ª∞ ∆ƒ√Ã∞π∞™. Ô. 212. 2 ÛÎÂÏÂÙfi˜. Ë. 1 – 198. 1 – 327. 23. Ë. 1 ÛÎÔ˘ȉȿÚ˘. Ô. 123.

1 ÛÙfiÌ·. 147. 1 – 78. Ô. Ô. 1 Û¿ÛÈÌÔ. 3 ÛÙ·ıÌfi˜ ∫∆∂§. 5 ÛÙÂÓ‡ˆ. Ô. 6 ÛÙ¤ÌÌ·. 1 – 316. ÙÔ. ÙÔ. 193. Ô. 3 ÛÙÂÚÂfi˜ – ÛÙÂÚ¿ – ÛÙÂÚÂfi.ÛÔÎÔÏ·Ù¿ÎÈ. 316. 5 ÛÙ¿¯˘. 3 ÛÔ˘ÙȤÓ. Ë. 69. 4 ÛËÏÈ¿. 1 ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. Ë. ÙÔ. 4 Û›ÚÙ·. ÙÔ. 157. Ë. 137. 4 ÛÚ¤È ÁÈ· Ù· Ù˙¿ÌÈ·. ÙÔ. Ë. 84. 5 ÛÙÔȯ›· ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘. 1 Û‹Ï·ÈÔ. 96. Ù·. Ô / Ë. 82. 99. 338. 6 ÛÙÔÌ·¯fiÔÓÔ˜. 6 ™ÙÔ. 101. Ô. 19. 3 ÛÙÔȯ›· Ì·ıËÙ‹. 3 Û·ÛÙ¿ Ì·ÏÏ›·. 364. 10 ÛfiÁÁÔ˜. 3 ™Ù·‡ÚˆÛË. 5 ÛÚÈÓÙ. 242. 4 – 102. 50. 18. 1 ™¶π∆π. 1 ÛÙÂÁÓfi˜ – ÛÙÂÁÓ‹ – ÛÙÂÁÓfi. 325. ÙÔ. 175. 2 ÛÙ¿ıÌ¢ÛË. 5 ÛÙÂÓfi ·ÓÙÂÏfiÓÈ. 1 ÛÙ·ÁfiÓ·. 2 – 174. 77. 1 ÛÙÂÊ¿ÓÈ. 1 ÛÙ·Ï·ÎÙ›Ù˘. 171. 172. 5 ÛÔ˘ÁÈ¿˜. 1 ÛÙÔÏ‹. ÙÔ. Ô. Ë. 66. 1 ÛÙ¤ÁË. 94. ÙÔ. 2 ÛÙ¤ÓÂÌ·. 343 ÛÙ›‚Ô˜. ÙÔ. Ë. ÙÔ. 244. 303. 102. 4 – 271. 390. 340. ÙÔ . 148. 98. 2 ÛÔ˘Ȥڷ. ÙÔ. ÙÔ. Ë. 3 – 326. 5 ÛÙ·˘Úfi˜. 4 ÛÙ¿ÓË. 61.Ô. 101. 2 – 153. ÙÔ. 246. 2 ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ˜ – ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓË – ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ. Ë. 6 ÛÙÔȯ›· ÂÎÏÔÁ¤·. 1 ÛÙÔÌ·ÙÈÎfi˜ – ÛÙÔÌ·ÙÈ΋ – ÛÙÔÌ·ÙÈÎfi. 108. 101. 200. 3 ÛÔÓ‰˘ÏÈÎfi˜ – ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ – ÛÔÓ‰˘ÏÈÎfi. 4 ÛÙ·Ì·ÙÒ ÙËÓ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·. 148. 58 – 59 ÛÔ˘È¿. 1 ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi. 375. 1 ÛÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜. 81. 3 ÛÔ˘Ù¿Úˆ. 336 – 337 ÛÙ¿‰ÈÔ. ÙÔ. ÙÔ. 1 . 1 ÛÙËıÔÛÎfiÈÔ. 323. Ù·. Ù· . ÙÔ. 325. ÙÔ. ÙÔ. 1 ÛÙÔÌ¿¯È. 3 ÛÙÂÓfi˜ – ÛÙÂÓ‹ – ÛÙÂÓfi. 131. 104. 2 ÛÙ·ıÌfi˜ ª∂∆ƒ√. 247. ÙÔ. Ù·. 61. Ë. 340. 123. ÙÔ. 326. 122. 61. 390. 1 ÛÙ·ıÌfi˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi˜. 3 – 217. Ô. Ô. 406. ÙÔ. 105. 1 ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ. 10 ÛÈÙÈÎfi˜ – ÛÈÙÈ΋ – ÛÈÙÈÎfi. 1 ÛÙ¿‚ÏÔ˜.5 ÛÔ‡‚Ï·. 363. ÙÔ. 1 ÛÚÒ¯Óˆ ÙËÓ ÎÔ‡ÓÈ·. ÙÔ. 192. 139. 1 – 260. 4 ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË. 390. 218. 338. 4 ÛÙ·Ì·Ù¿ˆ Ù·Í›. 2 ÛÂÚÌ·ÙÔ˙ˆ¿ÚÈÔ. Ë. ÙÔ. 1 – 114. ÙÔ. 242. Ô. Ù· 37. 4 ™∆∞¢π√. 1 ÛÙÂÚÂfi ÛÒÌ·. 82. 3 ÛÙ¤ÚÂÔ. 196. 1 ÛÚ›ÓÙÂÚ. ÙÔ. 101. 3 ÛÔ˘Ù. 11 ÛÚ¤È ÁÈ· ÙË Ì‡ÙË. ÙÔ. 4 – 219. 65. Ë. 151. 241. 358. 4 – 105. 7 ÛÙ›¯Ô˜. ÙÔ. 2 ÛÙÔ Î·Ïfi. 2 / 4 – 125. 323. 1 ÛÚ¤È. ÙÔ. Ë. ÙÔ. ÙÔ. 62. 122 – 123 – 124 – 138 – 139 Û›ÙÈ. 324. 2 – 153. 5 / 6 / 7 – 151. 108. ÙÔ 21. 76. 50. 5 – 175. 2 ÛÔÚÙ˜. 8 Û٤η. 98. 124. ÙÔ. 5 ÛÙÂÁÓÒÓˆ Ù· Ì·ÏÏÈ¿. Ù·. 194. 218. 2 ÛٷʇÏÈ. 8 – 136. 3 ™∆πµ√™. 1 ÛÙ‹ÏË. 1 ÛÙÔÌ·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì·. 218. 4 ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ. 37. 1. 2 Û·ÛÙfi˜ – Û·ÛÙ‹ – Û·ÛÙfi. Ô. 1 – 336 ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ. ÙÔ. ÙÔ. Ô. 1 – 95. 1 ÛÙ·ıÂÚfi˜ – ÛÙ·ıÂÚ‹ – ÛÙ·ıÂÚfi. 10 ÛÙ¤Áӈ̷ Ì·ÏÏÈÒÓ. ÙÔ. 84. 3 ÛÔ˘ÚÁ›ÙÈ. 310. 69. 1 ÛÙ¿ÛË. 5 ÛÔʛٷ. 21. 337. 3 ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. 129. 1 ÛÙÈÊ¿‰Ô. ÙÔ. Ë. 1 ÛÔ˘‚Ï›˙ˆ ÙÔ ·ÚÓ›. 1 Û٤ʷӷ. 1 ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂∆. 192. 99. 5 ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ. Ë . 2 – 173. 137. 3. Ë. 1 ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ. 2 ÛfiÏ·. 1 456 ÛÙ·ıÌfi˜ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ. Ë. 200. ÙÔ. 194. ÙÔ. 1 ÛÙ‹ıÔ˜. Ô.

Ë. Ô – Û˘ÓÙ¿ÎÙÚÈ·. 111. Ë. 240. 1 Û‡ÏÏË„Ë Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ. ÙÔ. 2 Û˘ÁÁÓÒÌË. 20. 1 ÛÙÚ›‚ˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿. 2 ÛÊ·ÈÚÔ‚fiÏÔ˜. Ë. 1 Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘. 1 ÛÙ˘Ïfi˜. Ô / Ë. 131. 267.ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ. 146. 265. 2 Û˘Û΢‹.1 . 3 Û˘ÓÂÚÁ›Ô. 1 ÛÙÚÒÓˆ ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ. Ë. ÙÔ. Ë. 365. 1 ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜. ÙÔ. 376. 4 – 257. Ô. 1 ™Àª¶∆øª∞. Ô. 101 Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú·˜. 327. 5 ÛÙ˘Ï ÎÔχ̂ËÛ˘. 3 ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi˜ – ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ – ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi. 245. 4 ÛÙÚ·Á¿ÏÈ. 1 Û˘¯ÓfiÙËÙ·. 364. Ë. Ô. 302. 256. Ë. 1 – 132. 35. 2 Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi˜. 2 Û˘ÎÒÙÈ. Ë. 129. 6 ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ·Ú¤Ï·ÛË. 3 ™À§§∏æ∏. 6 ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. Ë. 372. 6 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜. 5 Û˘ÛÙË̤ÓÔ. 358. 246. Ô / Ë. 364. 287. 5 ™À¡∞π™£∏ª∞∆∞. Ë. 5 – 323. Ë. 129. 10 Û˘Ó¿¯È. Ë. 1 ÛÊ·›Ú·. 4 Û‡ÓıÂÙÔ. 156. 240. 288. 2 ÛÙÚ¿Ù¢ÛË. 364. 264. 1 Û˘ÛÙË̤ÓÔ˜ – Û˘ÛÙË̤ÓË – Û˘ÛÙË̤ÓÔ. 1 ÛÙÚÒÌ·. 1 Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜. 6 ÛÙÚ·‚fi˜ – ÛÙÚ·‚‹ – ÛÙÚ·‚fi. 153. 10 Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·. 156. 1 – 242. 1 Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. 2 ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ – ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ – ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi. Ô. 1 Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜. 135. 1 – 147. Ë. ÙÔ. 344. 3 Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. 105. 289. 105. 5 ÛÙÚ›‚ˆ ÂÈÙfiÔ˘. Ù·. 324. 62. 2 Û˘ÚÙ¿ÚÈ. 311. 3 ÛÙÚÔÊ‹. 324. 219. 200. 124. 2 ÛÙÚÔÊfiÌÂÙÚÔ. 262. 52. 2 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘. 2 Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. 130. 245. 3 Û˘ÓÙ·Á‹. 4 Û˘Óı¤Ù˘. Ô – ÛÙ˘Ï›ÛÙÚÈ·. Ô / Ë. 324. Ô – Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ÙÚÈ·. 264. 2 Û‡ÎÔ. 2 Û˘ÌϤÎÙ˘. 358. ÙÔ. 7 ÛÙÚÒÓˆ ÙÔ ÙÚ·¤˙È. 133. 342. 199. 341. 2 ÛÙÚ·Ùfi˜. ÙÔ. Ô. 7 – 229 1 / 2 Û˘ÓÔÈΛ·. 343 ÛÙ˘Ï›ÛÙ·˜. Ë. 1 Û‡ÓıËÌ·. 1 Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. 1 Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘. 20. 264. 1 Û˘ÚÙ·ÚȤڷ. 201. 1 Û˘ÓÔÌÈÏ›·. ÙÔ. Ë. Ë. 1 Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜. 3 ÛÙ‡ÏÔ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡. Ë. 1 ÛÊËÓÔÂȉ‹˜ – ÛÊËÓÔÂȉ‹˜ – ÛÊËÓÔÂȉ¤˜. Ë. ÙÔ. 3 Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ. 7 Û‡ÓÓÂÊÔ. Ë. 19. 101 – 102 Û˘Ó. 3 Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ·. 1 Û˘Á˘Ú›˙ˆ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÌÔ˘. ÙÔ. 2 ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜. 364. Ë. 23. Ë. 154. 132. 2 ÛÊ‹Ó·. ÙÔ. 182 Û˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓ·. 35. 1 – 373. 2 – 280. 242. 2 Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔۋ̈Ó. 1 Û‡ÓÙ·ÍË. 4 Û˘˙ËÙ¿ˆ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘.135. 3 ÛÙÚ·Ùfi‰Ô. Ô. 2 457 . 1 – 262. 7 Û‡˙˘ÁÔ˜. 364. 226. 1 Û‡ÚÈÁÁ·. Ô / Ë. 2 – 134. Ë. ÁÚ¿ÌÌ·. ÙÔ. 1 ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿˜. Ô. Ô. 288. Ô. ÙÔ. 284. 199. Ô. 38 – 39 – 40 Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ. ÙÔ. Ë. 1 ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Ì¿ÓÙ·. Ë. 272. Ë. Ô / Ë. Ë. 3 – 342.2 Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜. Ë.1 Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·. Ë. 3 – 364. 2 ÛÙÚ¿Ù·. 2 ÛÊ·ÈÚÔ‚ÔÏ›·. 132. ÙÔ. 1 – 151. ÙÔ. 201. ÙÔ. 35. Ù·. o / Ë. Ô – Û˘Ó‰ÈηϛÛÙÚÈ·. 7 Û˘ÚÌ·ÙfiÏÂÁÌ·. Ë 289. 3 Û˘ÓÓÂÊÈ¿. Ë. 199. 1 Û˘Û΢‹ ˘ÂÚ‹¯ˆÓ. 272. 202. 376. 1 Û˘Û΢·Û›·. 5 ÛÙÚ›‚ˆ ‰ÂÍÈ¿. 8 / 9 – 256. ÙÔ. 376 Û‡ÏÏË„Ë. Ô. 1 – 133. Ô / Ë. 96. 378. 364. 5 Û˘ÁÁڷʤ·˜. 6 Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. ÙÔ. 1 Û‡ÓÙ·ÁÌ·. 1 ÛÊËÓÔÂȉ‹˜ ÁÚ·Ê‹. Ô. 6 ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ÚfiÛˆÔ. 154. 313. ÙÔ. 342. 53. 2 ÛÙfi¯Ô˜. Ë. 219. Ë. 5 – 288. 358. 64. 226. 1 – 246. 4 Û˘ÏϤÁˆ ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ·. ÙÔ. Ô / Ë. ÙÔ. 159.

Ô – ÙÂÓ›ÛÙÚÈ·. 2 Û¯‹Ì·. 157. 1 Ù·ÌÂÈ·Îfi˜ – Ù·ÌÂȷ΋ – Ù·ÌÂÈ·Îfi. 342. 338. 237. 94 – 95 ۈ̷Ù›Ô. Ë. 1 – 265. 1 Ù·‚¤ÚÓ·. 58. 2 Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ÙÔ. ÙÔ. 267. ÙÔ. 1 Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ÛÊÚ·Á›‰·. 51. 1 ∆∞•∏. 1 – 256. Ë. Ô. 2 Ûʇڷ. 2 ۯ‰ȷÛÙ‹ÚÈÔ. 3 Ù¿ÛÈ. 1 Ù¿‚ÏÈ. 50. 1 Ù·‡ÚÔ˜. 265.1 Ù¤ÓȘ. 4 Û¯ÈÛÙ¿ Ì¿ÙÈ·. 2 ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ·. 156. Ë . 1 Ù·Ú¿ÙÛ·. 7 Û¯ÔÏ¿ˆ. ÙÔ. 128. 1 Ù¤ÚÌ·. 3 Û¯¤‰È·. ÙÔ. 188. 240 Ù¿ÍË. 81. 35. 136. 318. 126. 22. 1 – 196. ÙÔ. 188 – 191 ∆∞•π¢∂Àø ª∂ ∆ƒ∂¡√. 235 1 Û¯ÔÏÈÎfi ψÊÔÚ›Ô. 1 ÛˆÛ›‚ÈÔ. 3 ÛÊ˘ÚÔ‚fiÏÔ˜. 1 ™øª∞. Ë. ÙÔ. 5 ÙÂÓ›ÛÙ·˜. 201. ÙÔ. Ë. ÙÔ.1 – 279. ÙÔ. ÙÔ. 156.ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ. Ô. Ô – Ù·ÍÈı¤ÙÚÈ·. ÙÔ. 1 Ù·ÌÏfi. Ô / Ë. Ë. 1 – 318. 184 – 187 ∆∞•π¢∂Àø ª∂ ¶§√π√. 2 Û¯¤‰ÈÔ. Ë. 35 Û¯‹Ì· ÚÔÛÒÔ˘. 1 – 148. ÙÔ. 3 Ù¿ÊÔ˜. Ô – ۯ‰ȿÛÙÚÈ· ÚÔ‡¯ˆÓ. 1 ÛˆÛÙÈÎfi˜ – ÛˆÛÙÈ΋ – ÛˆÛÙÈÎfi. ÙÔ. Ô / Ë. Ô. 58. ÙÔ. 5 Ù·¯‡ÙËÙ·. 239. 1 – 279. Ë. 234. Ô. 1 Ù·Ì›·˜. Ë. ÙÔ. 2 ÙÂÏ¿ÚÔ. ÙÔ. 1 Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi ‰¤Ì·. 316. 5 ÛˆÛÙÈ΋ Ϥ̂Ԙ. 2 Û¯ÔÏ‹ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ. ÙÔ. Ë. 40. 156. 4 ÛÊÚ·Á›‰·. 3 – 212. 5 ÙÂÓfiÚÔ˜. 5 – 244. 4 ∆∂π (∆¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì·). 5 – 269. 247. 246. ÙÔ. 1 Ù·Ì›Ô. ÙÔ. 157. 58. 2 ÛÊ˘ÚÔ‚ÔÏ›·. 265. ÙÔ. 196. ÙÔ. 1 ∆∞•π¢∂Àø ª∂ ∞∂ƒ√¶§∞¡√. 133. 4 Ù·˝˙ˆ ÙÔ ·È‰›. 192 Ù·ÍÈı¤Ù˘. 6 ™Ã√§∂π√. 1 ÛÊ˘Ú›. 243. 2 Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜. 261. 4 – 151. 321. Ë. 1 Ù·˝˙ˆ ÙÔ ÌˆÚfi. 32. 1 Ù·ÁȤÚ. Ë. 1 / 2 – 267. 1 – 235. 182. Ô. 3 – 229. 1 / 2 / 3 Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi˜ Û¿ÎÔ˜. ÙÔ. 156. 176. 4 ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú›ÛÙÚ·. 234 Û¯ÔÏ‹ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ. 1 Û¯ÔÏÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ. 2 Ù·Í›ÌÂÙÚÔ. 11 Ù·ÌÂȷ΋ Ì˯·Ó‹. Ô / Ë. 185. 137. 1 ۯ‰ȷÛÙ‹˜ ÚÔ‡¯ˆÓ. 1 Û¯‹Ì· Ì·ÙÈÒÓ. 1 Ù·Í›. 7 Û¯ÈÛÙfi˜ – Û¯ÈÛÙ‹ – Û¯ÈÛÙfi. Ë. 2 / 3 Ù·ÎÙÔÔÈÒ Ù· ·È¯Ó›‰È· ÌÔ˘. Ë. 3 Ù·‚¿ÓÈ. 1 Ù¿ÓÎÂÚ. 1 . 196. 3 Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô.∂. 1 – 269. 1 – 323. Ë. 84. 3 ÙÂÚÌ·ÙÈÎfi. 35. Ë. 192 ∆∞•π¢∂Àø ª∂ À¶∂ƒ∞™∆π∫√ §∂øº√ƒ∂π√. Ë. 156. 1 – 339. 234 – 235 Û¯ÔÏ›Ô. 135. 324. 188. 247. 1 Ù¤ÓÙ·. 2 – 363. Ë. 1 ∆ ∆. 239. 156. 5 Ù¿Ú·Ó‰Ô˜. 135. ÙÔ. 345. ÙÔ.1 Ù·ÂÙÛ·Ú›·. 6 – 247 – 287. 35 Û¯ËÌ·Ù›˙ˆ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi. 186. 3 ÛÊ˘Ú›.∂. Ë. ÙÔ. 2 458 Ù·ÎÔ‡ÓÈ. 2 ÙÂÏ›·. ÙÔ. ÙÔ. Ë. 188. 6 Ù·Ú·Á̤ÓÔ˜ – Ù·Ú·Á̤ÓË – Ù·Ú·Á̤ÓÔ. 1 – 203. 1 Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ÂÈÙ·Á‹. Ù·. 1 – 374. Ô. 239. 242. 342. 156. 201. 126. 4 – 191. 5 ۯ‰ȿ˙ˆ. 1 Ù·ÍÈÙ˙‹˜. 342. 1 – 203. ÙÔ. Ë. 1 – 289. 318. 6 ۈϋӷ˜. Ô. 317. Ë. ÙÔ. 239. 77. ÙÔ. 201. (∆¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈÔ). ÙÔ. 137. 266. Ë. 364. 152. Ë. ÙÔ. 1 – 197. 40. Ù·. 261. 2 ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú›˙ˆ. Ë. 3 Ù·¯‡ÏÔÔ. 345. ÙÔ. 1 Ù·Ú·¯‹. 2 Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi˜ – Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ – Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi. 397. 2 Û¯ÔÏ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜.

23 ÙËÏÂʈÓÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜. 23 ÙËÏÂʈÓÒ. 2 / 4 / 6 – 128. 1 – 299. 18. 1 – 305. 278 – 280 ∆∂áπ∆∏™. 130. 1 ÙÔȘ ÂηÙfi. 153. Ë. 401. 226 – 227 ÙÈ Î¿ÓÂȘ. Ô. 18. ÙÔ. 1 ∆∏§∂ºø¡√. Ô – ÙËÏÂı¿ÙÚÈ·. ÙÔ. ÙÔ. 219. 1 ÙÚ¿Â˙·. 108. Ë. 5 ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ›·. 6 – 197. 315. Ë. 305. 281. 264. Ô. 21. 376. 1 – 270. 1 ÙËÏÂÔÙÈÎfi ·Ú¿ı˘ÚÔ. 1 ÙÈÌfiÓÈ. 4 Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ. 4 ÙËÏÂοÚÙ·. 1 – 153. 136 ÙÔ˘·Ï¤Ù·. 1 ÙËÏÂÔÙÈÎfi Û˘ÓÂÚÁ›Ô. 21 – 22 ÙËϤʈÓÔ. 23. 1 ÙËϤʈÓÔ Ì ÎÂÚÌ·ÙÔ‰¤ÎÙË. 3 ÙËÁ¿ÓÈ. 4 ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ. ÙÔ. 1 / 5 / 7 – 345. 301. Ë. 7 ÙËÁ¿ÓÈÛÌ·. ÙÔ. 6 ÙÚ·ÁÈ¿Ûη. Ô – ÙÔ˘Ú›ÛÙÚÈ·. 5 ∆ÂÙ¿ÚÙË. ÙÔ. Ë. ÙÔ. Ë. 5 Ù˙ÂÙ ÛÎÈ. Ë. 129. ÙÔ. 2 ∆√¶π∫∏ ∞À∆√¢π√π∫∏™∏. 1 ÙÈÓ¿˙ˆ Ù· ¯·ÏÈ¿. 344. ÙÔ. Ë. 300. Ë. Ë. ÙÔ. 1 Ù˙Ô‡ÓÙÔ. 21. 2 – 154. Ë. 130. Ë. 129. 1 ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. 1 – 300. 377 ÙÌ‹Ì·. 321. Ô. 2 – 137. 1 – 65. 79. 1 Ù˙fiÎÂ˚. 1 / 2. 12 – 201. ÙÔ. 405. 66. 1 ÙËÏÂʈÓÈÎfi ÓÔ‡ÌÂÚÔ. Ô – ∆Ô˘ÚοϷ. 270. 361 ∆√À∞§∂∆∞. 3 ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Î·Ï›. 1 ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ¯Ù˘¿ÂÈ. 2 ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜. 1 ∆ª∏ª∞. 197. 242. 199. 212. 1 Ùڷοڈ. ÙÔ. 301. 52. Ë 23 ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘Û΢‹. 1 – 301. 1 ∆È ÒÚ· ›ӷÈ. 1 ÙÚ·Â˙¿ÎÈ. 303. 1 ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ. 1 – 242.ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜. 197. Ë. 182. 1 ∆∏§∂√ƒ∞™∏. 77. 261 Ù˙·˙ ÌÔ˘ÛÈ΋. 396. 1 Ù˙¿ÎÈ. ÙÔ. 6 / 11 Ù˙·Ù˙›ÎÈ. 7 ÙËÏ‚fi·˜. 329. Ë. ÙÔ. 6 459 . ÙÔ. ÙÔ. Ë. 1 ∆ƒ∞¶∂∑∞ƒπ∞.1 – 363. Ô . 301. 3 ∆∏§∂ºø¡ø. 2 ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. 1 / 4 Ù˙¿ÌÈ. 1 ÙËÏÂʈÓÈÎfi˜ – ÙËÏÂʈÓÈ΋ – ÙËÏÂʈÓÈÎfi. Ô / Ë. 1 ∆∂á∏. Ë. 1 ∆È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ οÓÂȘ. 1 ÙËÏÂ·È¯Ó›‰È. 1 ∆Ô‡ÚÎÔ˜. 1 ÙËÏÂÔÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË. 5 – 153. 1 ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ. 361 ÙÔÈÎfi˜ – ÙÔÈ΋ – ÙÔÈÎfi. 214. 1 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. 298. 148. 32. 319 – 320 – 321 ∆∂áπ∫√™ – ∆∂áπ∫∏ – ∆∂áπ∫√. 197. 2 –216. Ë. Ô. 2 ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ – ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ – ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi. ÙÔ. Ô – ÙËÏÂʈӋÙÚÈ·. ÙÔ. 7 ÙÚ·ÎÙ¤Ú. Ë. Ô. 1 ÙÈÌÔÓȤÚ˘. ÙÔ. 131 ÙÚ·¤˙È. 3 ÙËÏÂı·ً˜. ÙÔ. 1 – 131. 202. Ë. 300 ÙËÏÂfiÚ·ÛË. 129. Ô – ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·. Ë. 1 Ù›ÁÚË. 22. 2 ÙÔ‡ÚÙ·. 1 ÙËÏÂʈÓËÙ‹˜. 1 ÙÂÙÚ¿ÔÚÙÔ. ÙÔ. 7 ÙËÁ·Ó›˙ˆ. 2 ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈÔ. 79. 5 – 268. 153. 2 ÙÔ˘Ï›·. 300. 278 – 280 ∆∂á√§√°π∫√™ – ∆∂á√§√°π∫∏ – ∆∂á√§√°π∫√. ÙÔ. 1 ∆π ∫∞πƒ√ ∫∞¡∂π. 160. 1 ÙËÏÂʈÓÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜. 312. 153. ÙÔ. 1 ÙÔ‡ÓÂÏ. Ô. 198. 21. 1 ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Î¿ÓÂÈ ·Ú¿ÛÈÙ·. Ë. 3 Ù˙Ô˘ÓÙfiÎÈ. 1 – 153. 6 ÙڷοÚÈÛÌ·. ÙÔ. 191. 21. 1 ÙÚ·Ì¿Ï·. 240. 1 – 274. ÙÔ. Ô – ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Ú¿ÎÙÔÚ·˜. ÙÔ. ÙÔ. 5 Ù›ÙÏÔ˜. 2 ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ – ÙËÏÂÔÙÈ΋ – ÙËÏÂÔÙÈÎfi. 23. 300. 364. 137. Ë. ÙÔ. Ë. 1 ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜. 172. 130. 1 – 130. 1 ÙfiÓÓÔ˜. 129. Ô. ÙÔ. 1 – 257. 394. 123. ÙÔ. 246. ÙÔ. 153. 1 ÙÚ¿Ì. Ë. 1 Ù˙È. 338. Ë. 264 ÙËÏÂfiÚ·ÛË. Ô / Ë. 264. 265. 344. ÙÔ. 268 ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜. ÙÔ. ÙÔ. 2 ÙÈ Î¿ÓÂÙÂ. 212. 2 – 300. 21. Ë. 2 ÙÔ›¯Ô˜. 1 ÙÔ‡‚ÏÔ. 268. 1 ÙÔÍfiÙ˘.

131. Ë. 399. Ô. 2 ÙÚ·˘Ì·Ï¿ÛÙ. Ë. 5 ÙÛÔ˘Ï‹ıÚ·. Ô / Ë. 338. ÙÔ. 64. 6 ÙÚÈ΢ÌÈ҉˘ – ÙÚÈ΢ÌÈ҉˘ – ÙÚÈ΢ÌÈ҉˜. 197. 1 ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˜. 340 ÙÚ¤¯ˆ. 2 ÙÛfi¯·. 281. Ë. ÙÔ. 1 Ù˘ÊÏfi˜ – Ù˘ÊÏ‹ – Ù˘ÊÏfi. 1 Ù‡Ì·ÓÔ. 1 ÙÚ¤ÓÔ. 1 ÙÚÈÒÚÔÊÔ. 1 ÙÚ·¯Â›·. 323. Ô. 1 ÙÛÈ̤ÓÙÔ. 2 ÙÚ·Ô˘Ïfi¯·ÚÙÔ. 225 – 227. 4 ÙÚ‡ÁÔ˜. 341. 198. ÙÔ. 391. Ë. 4 ÙÛÔ˘ÁÎÚ›˙ˆ Ù· ·‚Á¿. 1 ÙÚÔÈÎfi ‰¤ÓÙÚÔ. 1 ˘Á›·. 325. ÙÔ. 397. 2 – 278. Ë. 8 – 138. 81. 174. 343 . 4 ÙÚ˘¿ÓÈ. 2 ÙÚfiÌ·. ÙÔ. 2 ÙÛ›¯Ï·. 2 ÙÛ·›˙ˆ. 407. 79. 5 ˘ÁÚfi È¿ÙˆÓ. 2 ÙÛ¿·. 407. 2 Ù˘ÚfiÈÙ·. 171. Ô. 63. 391. 286. Ë. 229. 1 ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜. ÙÔ. 174. ÙÔ. 65. 404. 338. 2 ÙÛ¿ÈÛÌ·. 2 ÙÚ˘ÔÎ¿Ú˘‰Ô˜. 157. 2 ∆Ú›ÙË. 1 ÙÚÔÈÎfi Îϛ̷ . 40. 11 À°ƒ√™ – À°ƒ∏ – À°ƒ√. 212. 1 ∆ƒπ∆√µ∞£ªπ∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∏. Ë. 1 – 202. ÙÔ. ÙÔ. 1 ÙÛ·ÁοÚ˘. 83. Ë. 303 – 304 Ù˘Ú› ÁÈ· ÙÔÛÙ. 2 ÙÚÔ¯fi˜. 2 ÙÛfiÊÏÈ. 341. Ë. 148. 1 ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ. 201. 225 ÙÚÔ‡ÏÔ˜. 1 – 194. 1 ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ. 2 – 269. 407. 278. Ë. ÙÔ. 96. 174. Ë. 2 – 322. 1. ÙÔ. 1 Ù˘ÊÏÔfiÓÙÈη˜. 1 ÙÛ·Ï·ÂÙÂÈÓfi˜. 1 – 242. 393. Ô. 1 – 158. 1 460 ÙÚ˘Á¿ˆ. ÙÔ. Ô. 111. 398. 61. Ë. 1 ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ˜ – ÙÚÔÌ·Á̤ÓË – ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ. 1 ÙÚ·Â˙ÔÌ¿ÓÙËÏÔ. Ë. 278. 4 ÙÚ›Ô‰·˜. 40. 1 ÙÚÈÎ˘Ì›·. 2 ÙÚ›ÁˆÓÔ. 160. 1 ÙÚÔÈÎfi˜ – ÙÚÔÈ΋ – ÙÚÔÈÎfi. ÙÔ. 1 – 278. 2 ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ. 1 ÙÚ›‚ˆ. ÙÔ. 1 ÙÛÔ·ÓfiÛ΢ÏÔ. ÙÔ. Ô. 1 ÙÛ¤Ë. ÙÔ. 200 ÙÚÔ¯·›·. 1 ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜. 5 – 240. Ë. Ë. ÙÔ. 3 ÙÛ·ÁοÚÈÎÔ. 183. ÙÔ. 238 ÙÚ›¯ˆÌ·. Ô – ÙÚÈÏÔ˘Ó›ÛÙÚÈ·. 2 ÙÚÈÏ¿Úˆ. 34. 40. 60. 396. 182. ÙÔ.6 ÙÚ›Ï·. Ô – Ù˘Ì·Ó›ÛÙÚÈ·. ÙÔ. 312. 108. 323. 2 ÙÚfiÌÔ˜. 263. 3 ÙÛ¿È. 229. 202. ÙÔ. ÙÔ. Ô. 4 ÙÛÔ˘ÁÎÚ¿Ó·. 218. ÙÔ. Ô. Ù·. 6 Ù˘Ì·ÓÈÛÙ‹˜. 394. 3 ∆À¶√¶√π∏ª∂¡∞ ¶ƒ√´√¡∆∞. 271. 1 ÙÚfiÏÂ˚. 322. 6 ÙÚÈ΢ÌÈṲ̂ÓÔ˜ – ÙÚÈ΢ÌÈṲ̂ÓË – ÙÚÈ΢ÌÈṲ̂ÓÔ. 160. Ô / Ë.ÙÚ·Â˙È΋ ÂÈÙ·Á‹. 170. 1 ˘·ÏÔηı·ÚÈÛÙ‹Ú·˜. ÙÔ. 157. Ô. 1 – 393. 323. 312. 1 ‡‚Ô˜. Ë. 1 / 5 ÙÚ¿Ô˘Ï·. ÙÔ . 1 – 258. 174. 5 ÙÛ¿ÓÙ·. 1 ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ – ÙÚ·Â˙È΋ –ÙÚ·Â˙ÈÎfi. 2 ÙÚÔÌ¿˙ˆ. ÙÔ. 60. 63 ∆À¶√™. Ë. ÙÔ. 313. 1 ∆ƒ√ºπª∞. 63 ∆À¶√¶√π∏ª∂¡√™ – ∆À¶√¶√π∏ª∂¡∏ – ∆À¶√¶√π∏ª∂¡√. Ë. 4 ÙÚÈ˙fiÓÈ. 286. Ë. Ô. Ë. ÙÔ. 1 – 258. ÙÔ. 1 Ù˘ÔÁÚ¿ÊÔ˜. Ë. 4 ÙÚÈÏÔ˘Ó›ÛÙ·˜. 3. 105. 1 ÙÛ·Ì›. 82. 229. 313. 3 ÙÚÂÓ¿ÎÈ. Ë 160. Ô. 2 ÙÚ·˘Ì·ÙÈÔÊÔÚ¤·˜. 60 – 61 – 62 ∆ƒ√Ã∞π∞. Ë. 6 ∆ƒ∂•πª√. ÙÔ. Ô – ÙÚ·Â˙È΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜. 2 ÙÛ›ÚÎÔ. 174. 2 ÙÛÈÔ‡Ú·. Ô / Ë. 108. 12 ÙÚÔÈÎfi ‰¿ÛÔ˜. ÙÔ. 313. 137. 1 ˘ÁÚ·Û›·. 3 – 202. Ë. Ë. 174. 6 – 326. 201. 2 ÙÚÈÏÔ‡Ó. Ë. 3 À ‡·ÈÓ·.

200. 268 À¶∂¢∞º√™. 376. 2 ˘Ó›. 360. Ô – ‡ÔÙË. ÙÔ. 360. 1 ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ˜ – ˘Ô‚Ú‡¯È· – ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ. 2 ˘ÂÚ·ÛÙÈÎfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ·. 329. ÙÔ. 148. ÙÔ. 5 – 78. 360. 3 ˘‰Ú·ÁˆÁ›Ô. 172. ÙÔ.1 Ê·Ú¿ÁÁÈ. 2 ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó·˘ÙÈÏ›·˜. 217. 1 ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. 1 ‡ÔÙÔ˜. ÙÔ.1 – 257. 2 ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. 376. 2 ʷ΋. Ë. 154. 329. 1 ˘Ô˘ÚÁfi˜. 2 ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁˆÚÁ›·˜. 1 ˘fiÛÙÂÁÔ.1 – 198. Ô. ˘‰·ÙfiÛÊ·ÈÚ·. 2 – 325. 2 – 326. ÙÔ. 84. Ë. Ô. 96. Ë. 3 ˘‰·ÙÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. 200. ÙÔ. 6 – 317. 1 – 364. 390. 5 Ê¿Ú‰ÂÌ·. ÙÔ. 1 Ê·Ï¿ÎÚ·. 375. ÙÔ. 339. 360. ÙÔ. 1 – 242. 155. 1 – 363. 105 Ê¿ÚÌ·ÎÔ. 22. 5 Ê¿ÚÔ˜. 3 ˘Ô‰ËÌ·ÙÔˆÏ›Ô. 1 Ê·Ú‰·›Óˆ. 378. 1 – 280. Ë. 63. 1 Ê·ÛÔÏ¿ÎÈ·. ÙÔ. Ô / Ë. 3 – 150. 4 ˘ÂÚ·ÛÙÈÎfi ψÊÔÚ›Ô. 122. 82. 1 ‡ÔÙÔ˜ – ‡ÔÙË – ‡ÔÙÔ. Ô / Ë. Ô / Ë. 153 – 157 À¶¡√¢øª∞∆π√. 2 ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·È‰Â›·˜. 4 Ê·ÛÔÏ¿‰·. 2 ˘Ê‹ Ì·ÏÏÈÒÓ. 105. Ô / Ë. 156. 360. Ë. 360. 155. Ô. ÙÔ. 210. ÙÔ. 388. 242. Ë. 105. 34. 1 ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÔÚ›· ‰ÂÍÈ¿. 4 À¶∏ƒ∂™π∞. 408 – 409 Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ. 1 / 3 – 160. 1 ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ – ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈ΋ – ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎfi. 3 – 362.1 – 275. Ë. 1 ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿. ÙÔ. 1 ˘Ô˘ÚÁ›Ô. 4 Ê·ÁËÙfi. 6 ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·. 4 ˘ÔÁÚ·Ê‹. 4 ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi˜ – ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ – ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi. 3 ˘fiÁÂÈÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ. 3. 1 À¶√Ã∂ø™∏. Ô – ˘‰·ÙÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚÈ·. 5 ˘ÔÎÏ›ÓÔÌ·È. Ë. 113. 1 ˘fiÎÏÈÛË. 6 ʷӤϷ. ÙÔ. 113. Ô. 153. Ë. 1 / 4 – 217. 321. ÙÔ. 37. ÙÔ. Ô. Ù·. 148. ÙÔ. 2 ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. 1 Ê¿Ï·ÈÓ·. ÙÔ. Ë. 5 Ê·Í. Ë. 1 – 324. 6 Ê·Ó¿ÚÈ. 25. 25. 1 Ê·ÛfiÏÈ. ÙÔ. 1 Ê·Îfi˜ Â·Ê‹˜. 279. ÙÔ 105 Ê·Ú̷ΛÔ. 1 – 256. 1 ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÔÚ›· ¢ı›·. 148. 360. 256. 3 Ê·Ú‰‡˜ – ʷډȿ – Ê·Ú‰‡. 10 – 131. 390 ˘ÂÚ¿ÛÈÛË. 1 ˘Ô˘ÚÁÈÎfi˜ – ˘Ô˘ÚÁÈ΋ – ˘Ô˘ÚÁÈÎfi. Ô. Ë. 200. 1 Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜. 1 ˘‰ÚÔ¯fiÔ˜. Ô. ÙÔ. 1 Ê·Îfi˜. 6 Ê¿ÚÔ˜. Ô – ˘Ô„‹ÊÈ·. 1 461 . 107. ÙÔ. 360. ÙÔ. ÙÔ. ª∂™∞ ª∂∆∞º√ƒ∞™ Ê¿Ú˘ÁÁ·˜. ÙÔ. 66. 1 – 258. 1 – 262. 105. 1 ˘¿ÏÏËÏÔ˜. ÙÔ. 1 – 260. 1 – 390. Ë. 1 ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÏËÍÈ·Ú¯Â›Ô˘. 1 ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. 2 ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ÙÔ. ÙÔ. 387. ÙÔ. 288. Ù·. 2 ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¿Ì˘Ó·˜. 80. 360. 212. 190. 67. 3 ˘fiÁÂÈÔ˜ – ˘fiÁÂÈ· – ˘fiÁÂÈÔ. 132 ˘ÓfiÛ·ÎÔ˜. Ô. 2 ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. 1 ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi˜ – ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ – ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi. 400. ÙÔ. 63. 1 ÊÂÁÁ¿ÚÈ. 360. 200. 63. 4 Ê¿ÚÌ·ÎÔ. 1 ˘fiÁÂÈ· ‰È¿‚·ÛË. 84.1 – 375. 1 Ê¿ÎÂÏÔ˜. Ô. Ô / Ë. 360. 76. 1 – 157. 2 ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. Ë. 339. 22. 9 – 69. 2 ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi˜. ÙÔ. 364 ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÔÚ›· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. Ô. ÙÔ. 1 – 138. 1 – 256. Ô. 149. 343. 3 º∞ƒª∞∫∂π√. ÙÔ.À°ƒ√™ ™∆πµ√™. 153. Ë. 2 ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. 6 ˘ÂÚ·ÛÙÈÎfi˜ – ˘ÂÚ·ÛÙÈ΋ – ˘ÂÚ·ÛÙÈÎfi. 32. 1 ˘fiÏÔÈÔ. 1 ˘Ô„‹ÊÈÔ˜. 1 º∞π¡√ª∂¡√. 1 Ê¿ÙÓË. ÙÔ. 326 1 ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ „¿ÚÂÌ·. 192. 62. ÙÔ. 375. Ô / Ë. Ë. 4 ˘fiÁÂÈÔ Áηڿ˙. 1 / 2 ‡ÙÈÔ. 360. 1 ‡„Ô˜. Ô. ÙÔ. 1 – 150. 37 ˘„›ÊˆÓÔ˜. 150. 5 Ê¿Ú‰Ô˜. 82. 1 ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜. 343. ÙÔ. Ë. 154.

2 ÊÔÚ¿ˆ Ù· ÚÔ‡¯· ÌÔ˘. Ë. ÙÔ. 2 ÊÈÏÌ. Ë. 2 – 379. Ô. 1 ÊÔ‚¿Ì·È. Ô. 274. Ô. 2 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ. Ô – ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·. ÙÔ. 4 ÊÔ˘ÓÙÔ‡ÎÈ. Ô – ʛϷıÏË. ÙÔ. 213. 131. 3 – 84. 1 ÊÚ·Ù˙fiÏ·. ÙÔ. 8 – 269. 2 – 364. Ë. 317. 322. Ë. ÙÔ. ÙÔ. ÙÔ. 1 ºÀ§∏. ÙÔ. 2 – 316. 1 ÊÙÂÚfi. Ë. 4 – 201. 101. 82. 364. ÙÔ. Ô. 2 ÊÈÏÔÙÂÏÈÛÌfi˜. Ô. 37. Ë. 3 ÊÙ¿ÚÓÈÛÌ·. 322. 5 ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ. 1 ÊÏ·˜. 1 ÊÚ‡‰È. 94. 1 ÊÚ˘Á·ÓȤڷ. 3 ÊÈÓÈÛÙÚ›ÓÈ. 61. 3 ÊÚ¿ÁÌ·. 283. 188. 1 ÊÙ·ÚÓ›˙ÔÌ·È. 1 ÊÈÛÙ›ÎÈ. Ë. 62. 374. Ë. 2 ÊÔÚÔÏfiÁËÛË. 2 ʤٷ ˙·ÌfiÓ. 77. 3 ÊÔÚÙËÁfi. 1 ÊÔÈÙËÙ‹˜. 1 ÊfiÚÂÌ· ÌÂٷ͈Ùfi. 60. Ë. 1 ʤٷ. 2 ÊϤ‚·. Ô. ÙÔ. ÙÔ. 1 – 406. Ô – ÊÏ·Ô˘Ù›ÛÙ·. 139. 77. ÙÔ. Ë. Ô – Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓË. Ô. 1 Ê˘ÏÏÔ‚fiÏÔ ‰¤ÓÙÚÔ. 108. 77. 101. ÙÔ. 1 ÊÈÁÔ‡Ú·. 201. 1 ʤٷ Û·Ï¿ÌÈ. 23. Ë.174. 6 ÊÔÚÌ¿ÎÈ. 2 – 274. 40. 1 ÊÚ¤ÛÎÔ˜ – ÊÚ¤ÛÎÈ· – ÊÚ¤ÛÎÔ. ÙÔ. 364. ÙÔ. Ë. 123. 130. Ô. 8 Ê˘Ï·Î‹. 3 ʛϷıÏÔ˜. Ë. 1 ÊÔ‡ÛÙ·. 173. 392 – 393. Ë. Ë.3 ÊÚÔ˘Úfi˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. 1 ÊÚ¿¯Ù˘.1 462 ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ – ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓË – ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ. ÙÔ. 4 / 5 ÊÔ˘ÊÔ‡. 1 – 394. 1 – 268. 153. 2 ÊÏ·Ì›ÁÎÔ. 5 – 197. 1 Êfi‚Ô˜. 1 . 130. 1 Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜. 3 – 260. 96. Ô – ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓË. 2 ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi˜ – ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ – ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi. 2 ÊÔ‡ÚÓ·Ú˘. ÙÔ. 1 ÊÈÔÁοÎÈ. ÙÔ. Ô . 1 ÊÚ¤ÛÎÔ ÎÚÂÌ̇‰È. 2 ÊÚ·¤˜. 63. ÙÔ. 1 – 316. 1 – 274. 84. ÙÔ. Ë. 2 ÊıÈÓfiˆÚÔ. 1 ÊÔÚ›Ô. 1 ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜. ÙÔ. 1 – 392 – 393. 1 ʤÙÔ˜. ÙÔ. 1 ÊÏ·Ô˘Ù›ÛÙ·˜. 189. 78. 40. 1 – 258. 60. 7 ÊÚÔ‡ÙÔ. 159. ÙÔ. Ë. Ë. 1 – 159. 30 – 31 ʇÏÏÔ. ÙÔ. ∏. 1 – 377. 66. 60. 159. Ô. 2 / 3 / 6 – 170. 391. 5 ÊÔ‡ÚÓÔ˜. 176. ÙÔ. 130. 314. 1 ÊÚ¿ÓÙ˙·. 1 Ê˘Ï¿ÎÈÔ. Ë. 86. 1 – 173.ÊÂÏÏfi˜. ÙÔ. Ë. ÙÔ. ÙÔ. 271.1 ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜. 2 ÊÔ˘Á¿ÚÔ. 338. 324. 1 / 3 ÊfiÚÂÌ· ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘. 94. 1 ÊÈϤ˜. 393. 101. 1 ÊÙ¤ÚÓ·. 1 – 186. Ë. 325. 269. 1 Ê˘ÏÏÔ‚fiÏÔ ‰¿ÛÔ˜. 3 . 5 ʤÚÂÙÚÔ. Ë. 23. Ë. Ô. 2 ÊÈÏÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜. ÙÔ. Ë. 61. 3 ÊÙ¤Ú·. 6 ÊÙÂÚfi. 238. 391. 1 ÊÚ¤ÓÔ. 238. 3 ÊfiÚÂÌ·. 62. Ë. 157. 1 – 391. 1 ÊÈ¿ÏË ·›Ì·ÙÔ˜. 64. 407. 391. ÙÔ. 238. 2 ºƒ√¡∆π¢∞. Ô. 155. ÙÔ. 1 ÊÏ¿Ô˘ÙÔ. 50 ÊÚÔ˘Úfi˜. 1 ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË. Ô / Ë . 62. Ô. 404. Ë. 1 – 345. 1 – 325. 339. 285. 1 ÊÔÚÙËÁ·Ù˙‹˜. 3 – 285. 61. 65. 64. 7 ÊÔÚ¿‰·. 79. 238. Ë. 2 ÊÔÚوً˜. 137. 1 ÊÔ˘Ï¿ÚÈ. Ô. ÙÔ. 155. 324. 2 Ê˘Ï¿ÎÈÛË. 2 ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ·. 2 ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ Û¯ÔÏ‹. 4 ÊÂÚÈÌfiÙ. 1 – 158. 67. 1 ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ – ÊÔ‚ÈṲ̂ÓË – ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ. 1 ÊfiÓÔ˜. 201. 1 ÊÂÚÌÔ˘¿Ú. ÙÔ. ÙÔ. Ù·. 40. 158. 379. 76. 2 ÊÚ¿ÎÔ. 1 ¶∂ƒπµ∞§§√¡ √π∫√§√°π∞ ÊÙÂÚÔ‡Á·. 50. 1 ÊÙÈ¿¯Óˆ ÁÏ˘Îfi. 124. 11 ÊÚ¿Ô˘Ï·. 1 – 364. 2 ÊÈ¿ÏË Áη˙ÈÔ‡. 1 ÊÔ›ÓÈη˜. Ë. 5 ÊÈÏÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ›·. 188. 1 Ê˘ÏÏÔ‚fiÏÔ˜ – Ê˘ÏÏÔ‚fiÏÔ˜ – Ê˘ÏÏÔ‚fiÏÔ. 2 – 379. Ô.

5 ºÀ∆√. 243. 274. 1 ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘. 347. 1 ¯·Ï¿ÎÈ. Ô. 3 – 325. 2 ¯·˘ÏÈfi‰ÔÓÙ·˜. Ë.Ê˘Û·ÚÌfiÓÈη. 1 Ã∂πƒ√¡√ªπ∂™. 1 – 137. ÙÔ.¤ÓË – ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ. 2 ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹. 50. 3 ¯‹ÚÔ˜. 1 ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈο ÂÚÁ·Ï›·. 105. 1 ¯ÈÔÓÔ¤‰ÈÏÔ. Ë. 2 ºÀ™π∫√™ – ºÀ™π∫∏ – ºÀ™π∫√. Ù·. ÙÔ. Ù·. 1 ºÒÙ·. 276. 94. 267. 4 ¯·Û¿˘. Ë. 408 – 409 ʇÙÂÌ· ÙÔ. Ë. 226. ÙÔ. Ô. 81. 217. 276. 256. 217. Ô. Ë. 35 ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ – ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË – ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ. Ë. 2 – 377. 391 ÊÒÎÈ·. 1 ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Ì¿Ûη. 175. 320. 107. 401. 25. 112. 1 – 325. 3 ¯·ÌËÏÔÙ¿ÎÔ˘ÓÔ˜ – ¯·ÌËÏÔÙ¿ÎÔ˘ÓË – ¯·ÌËÏÔÙ¿ÎÔ˘ÓÔ. 400. 2 Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜. ÙÔ. Ô / Ë. 113. 1 –146. 1 ¯ËÌÈÎfi˜. 327. Ë. 1 Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞. 3 ¯ÈÔÓÔ‰ÚfiÌÔ˜. 1 – 318. 5 ¯¿ÏÈ·. ÔÈ.1 – 347. 112. 201. ÙÔ. 130. 18. 347 ¯ÂÈÌÒÓ·˜. Ë. 1 – 323. 25. Ô. 274. 4 ¯·ÌÔÌ‹ÏÈ. 25. 1 ¯¤ÚÈ. 24. 224 – 228. 2 ʈÙÔÌÔÓÙ¤ÏÔ. 5 ¯·›ÙË. 396. 38. ÙÔ. 5 Ê˘Ù‡ˆ. 194. 3 – 210. 2 – 240. 127. ÔÈ 24 – 25 ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜. 1 ¯Â›ÏÔ˜. 2 ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜. Ë. 4 ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ·.Ô. 243. 408 – 409 ºÀ™π∫√ º∞π¡√ª∂¡√. 129. 3 – 325. 243. 1 ¯·ÚÙ› ˘Á›·˜. Ë. 4 Ã∂πª∂ƒπ¡√ ∞£§∏ª∞. Ë. ÙÔ. 1 ¯·ÚÙÔfiÏÂÌÔ˜.1 – 154. 2 ¯·ÌËÏfi˜ – ¯·ÌËÏ‹ – ¯·ÌËÏfi. 3 – 325. ÙÔ. 1 ¯·ÚÙÈ¿. 5 ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈÎfi˜ – ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈ΋ – ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈÎfi. 81. ÙÔ. 1 Ê˘Û¿ˆ ÙË Ì‡ÙË ÌÔ˘. 1 ÊÒ˜. 243. 316.1 – 403. 1 ¯¿È. 1 ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ ·Ô‡ÙÛÈ. 1 – 224 ¯ÂÈÚ·„›·. Ô. 3 ¯·ÌfiÁÂÏÔ. Ô. ÙÔ. 3 – 327. 1 ¯·ÚÙ·ÂÙfi˜. Ô. 1 ʈÙÈÛÙÈÎfi. 35 ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ – ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ – ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi. Ô / Ë. Ë. 4 463 . 1 ¯ÈÔÓ›˙ÂÈ. Ô. 2 ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜. Ô. 1 – 174. 3 – 243. 2 ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹. 406. 2 – 377. 1 ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ÙÔ. 3 ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ – ¯·Ï·ÛÌ. ÙÔ. 322. 3 – 201. 2 ¯·ÚÙÔÎfiÙ˘. ÙÔ. 347 ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi˜ – ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ – ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi. ÙÔ.1 ¯‹Ó·. 101. Ë. 256. ÔÈ. 243. 1 ¯ÈÔÓÔÛÙÈ‚¿‰·. 2 – 377. 2 ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù·. 1 ¯ÂÏÒÓ·. 1 ¯ÂÏȉfiÓÈ. 2 ʈÙÈ¿. 1 ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›Ô. 2 Ê˘ÛÈ΋. ÙÔ. ÙÔ. ÙÔ. 1 ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜. 128. 408 – 409 Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈÔ. 376. 276. Ô. ÙÔ. 2 ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÒ. 2 – 377. 18 ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜. 1 – 100. 5 ¯¿ÚÙ˘. Ë. 1 ʈÙÔÁÚ·Ê›·. 1 – 312. 1 – 247. 243. ÙÔ. 1 à Ã∞πƒ∂∆π™ª√π. 136. 2 ºÀ™π∫∏ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏. ÙÔ. 24. 389. 1 ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi˜ – ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ – ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi. 201. 4 ¯·ÌÔÁÂÏÒ. Ë. 1 – 134. 129. Ë. 5 ʈÙÔÙ˘ÈÎfi. 131. 1 ¯ËÌÈÎfi˜ – ¯ËÌÈ΋ – ¯ËÌÈÎfi. Ë. Ô / Ë. 1 ¯ÈÌ·Ù˙‹˜. 1 ¯ËÌ›·. 3 ¯·Ï›. 2 – 271 – 3 – 326. Ù·. 1 – 112. 25. 32. ÔÈ. 38. Ù·. 139. 2 – 261. ÙÔ. ÙÔ. 176. Ô. 1 ¯ËÌÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. 3 ʈٿÎÈ. 81. Ô / Ë. ÙÔ. 240. 2 ¯·Û¿ÈÎÔ. 306. 397. 6 ¯·ÌËÏÔÙ¿ÎÔ˘ÓÔ ·Ô‡ÙÛÈ. 112. 217. 2 ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ – ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ – ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi. 1 – 401. 173. 409. Ô – ¯‹Ú·. 1 ¯ÈfiÓÈ. 1 ¯ÈÙÒÓ·˜. Ô. Ë. ÙÔ. 224 – 228. Ô. 173. 6 – 136. 1 / 3 ʈÙÔÚÂfiÚÙÂÚ. 81. 113. 1 ¯¿Ú·Î·˜. 394. 112. 226. 2 ¯·Ú¿. 173. ÙÔ. 94.

¯ÏÔÔÎÔÙÈ΋ Ì˯·Ó‹. 175. 2 ¯Ù˘¿ˆ οÚÙ·. 58. 1 – 286.1 ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. Ë. ÙÔ. 1 ¯Ù·fi‰È. Ô – Ë ¯ÔÚ‡ÙÚÈ·. 152. 5 ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹. 3 „‹Óˆ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ. Ë. 1 ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜. ÙÔ. 288. 2 ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ. Ô. 85 ¯ÚÒÌ·. 137. 266. 1 „¿¯Óˆ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. 6 – 324. 2 „¤Ì·. 393. 321. 160. Ë. Ô. ÙÔ. 4 ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎÔ˜ – ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎË – ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎÔ. 127. 3 „¿ÚÈ Ê¤Ù·. 5 „¿ÚÈ. 128 ¯ÔÏ‹. 274. 1 ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˜ – ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË – ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ. 1 – 379. 298.1 – 171. Ô. 281. 211 ¯ÚfiÓÔ˜. ÙÔ. ÙÔ. 81. ÙÔ. 37 ¯Ù¤ÓÈÛÌ·. 298. 7 ¯Ù¤ÓÈÛÌ·. 1 „·¯Ófi. 168. 137. ÙÔ. 1 – 61. Ë. 324 – 325 ¯ÔÓÙÚfi˜ – ¯ÔÓÙÚ‹ – ¯ÔÓÙÚfi. 61. ÙÔ. 160. 98. 316. 1 Ã√¡√™. Ô – ¯ÚËÌ·Ù›ÛÙÚÈ·. ÙÔ. 7 464 ¯ÙÂÓ›˙ÔÌ·È. Ô. 217. 35 – 36 – 85. 124. 329. 2 ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹˜. ÙÔ. 5 ¯Ú‹ÛÙ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. 198. 34. 2 ¯ÔÚ‰‹. Ù· . 278. Ë. 4 ¯ÏÔÔÎÔÙÈÎfi˜ – ¯ÏÔÔÎÔÙÈ΋ – ¯ÏÔÔÎÔÙÈÎfi. 6 ¯Ú‹ÛÙ˘. 1 ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿. 130. 1 ¯Ú˘Ûfi˜. 7 „ËÏfi˜ – „ËÏ‹ – „ËÏfi. 1 ¯Ô˘ÚÌ¿˜. 1 „·Ú‡ˆ. 7 ¯ÙÂÓ›˙ˆ Ù· Ì·ÏÏÈ¿. 6 „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘ÓÔ ·Ô‡ÙÛÈ. ÙÔ. ÙÔ. 2 ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜. 81. 213. 1 ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜. 6 – 274. 1 – 224 – 225 – 228. 3 „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘ÓÔ˜ – „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘ÓÈ – „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘ÓÔ. 35 ¯ÚÒÌ· ÛÎÔ‡ÚÔ. 1 ¯ÔÚÙ¿ÚÈ. Ë. ÙÔ. 96. 1 – 173. 2 „·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο˜. 374. 213. 98. 2 ¯ÔÚfi˜. Ô. 168. 2 ¯ÚÒÌ· Ì·ÏÏÈÒÓ. ÙÔ. 322. Ô. 243. 274. Ô – ¯ˆÚÈ΋. 2 – 379. 217. 98. 1 ¯Ú˘Ûfi˜ Ô‰ËÁfi˜. 1 Ãøª∞. Ô. 6 „·Ïȉ¿ÎÈ·. 5 Ãøƒ√™ ∞¡∞æÀÃ∏™ °π∞ ª∂°∞§√À™. 34. 5 – 329. 1 Ã√§. 2 „·ÚÈο. Ô. ÙÔ. 6 – 315. 266. 2 Ã√¡π∫∂™ µ∞£ªπ¢∂™. 2 – 401. 85. Ô 213. Ù·. 1 ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·. 11 ¯ÔÈÚÔÛÙ¿ÛÈÔ. 1 ¯Ù˘ËÙ‹ÚÈ. 61. Ù·. 217. Ô / Ë. 98. 1 ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ. 3 – 287. Ë. 4 ¯ˆÚÈÎfi˜. 321. 1 „·ÚÔÓÙÔ‡ÊÂÎÔ. Ô. 1 ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ÙÔ. 390. 348. ÙÔ. ÔÈ. 310. 213. 1 – 376. 6 . 393. 7 ¯Ù˜. Ô. 1 æ∞áø °π∞ ™¶π∆π. 4. 1 – 302. ÙÔ. 1. ÙÔ. 1 ¯Ô˘ÚÌ·‰È¿. 22. 4 Ã√ª¶π. 1 – 302. Ë. 1 ¯ÔÚˆ‰›·. 3 ¯ÚÔÓÈ¿. 374. 124 „¿¯Óˆ ÁÈ· Û›ÙÈ. 312 – 313 – 314 æ „·Ïȉ¿ÎÈ. 171. 1 – 243. Ë. 52. 169. ÙÔ. 82. 3 „·Ú¿˜. 278. ÙÔ. Ô. Ë. 361. 1 ¯Ú˘Û¿ÓıÂÌÔ. Ô. ÙÔ. 1 „·Ú¿‰ÈÎÔ. 171. 155. 7 „·Ï›‰È. 4 ¯ÏˆÚ›ÓË. 1 Ãøƒπ√. 321. 245. 1 ¯Ú‹Ì·Ù·. 280. Ô. 2 ¯Ú˘ÛÔ¯fiÔ˜. Ô. Ô. 1 ¯Ù¤Ó·. 324. 6 ¯Ù˘¿ˆ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ. 6 ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ÙÔ. ÙÔ. ÙÔ. 1 ¯ÔÚ‡ˆ. 329. ÙÔ. 394. Ô. 66. 288. 2 ¯Ú‹ÛÙ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. 3 ¯ÒÚÔ˜. 168 – 169 – 170 ¯ˆÚÈfi. Ë. Ë. ÙÔ. 4 ¯Ù›ÛÙ˘. Ë. 374. 2 ¯ÚÒÌ· ›Úȉ·˜. 160. 1 – 266. 1 ¯ˆÚ¿ÊÈ. 2 – 324. 61. ÙÔ. 100. ÙÔ. Ù·. 1 „¿ÚÂÌ·. 1 – 160. 1 – 169. ÙÔ. 66. 2 ¯Ú‹ÛÙ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ. 36 ¯ÚÒÌ· Ì·ÙÈÒÓ. 217. Ô 315 – 317 – 318 Ãøƒ√™ ∞¡∞æÀÃ∏™ °π∞ ¶∞π¢π∞.

4 æ∏º√º√ƒπ∞. Ë. 151. 2 465 . 130. 106. Ë. 8 „›¯Ô˘ÏÔ. 1 – 388. Ë. 2 ˆÙ›Ùȉ·. Ô / Ë. 363 „ËÊÔÊfiÚÔ˜. 1 „˘¯›·ÙÚÔ˜. 274. 4 ÒÚ· ·È¯Ì‹˜. Ô / Ë . 225 ˆÎ·Ófi˜. 1 – 64. 111. 111. 149. ÙÔ. 5 „ÈÏÈηÙ˙›‰ÈÎÔ. 363. 1 – 326 1 „˘¯È·ÙÚÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋. 60. 5 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. ÙÔ. Ô. 1 / 2 „‹ÊÔ˜. 226. ÙÔ. 1 „˘¯È·ÙÚÈÎfi˜ – „˘¯È·ÙÚÈ΋ – „˘¯È·ÙÚÈÎfi. ÙÔ. 6 „ˆÌ›. 6 „ËÊ›‰·. 94. 323. Ô / Ë. 2 øƒ∞. 2 ˆÚÈÏ¿. Ù·. 5 „ˆÌ› ÙÔ˘ ÙfiÛÙ. 225. 363. 214 ÒÚ·. 1 „˘Á›Ô. Ë. 1 ˆÙÔÚÈÓÔÏ·Ú˘ÁÁÔÏÔÁÈÎfi˜ – ˆÙÔÚÈÓÔÏ·Ú˘ÁÁÔÏÔÁÈ΋ – ˆÙÔÚÈÓÔÏ·Ú˘ÁÁÔÏÔÁÈÎfi. ÙÔ. 8 „ËÊ›˙ˆ. 1 „ÈÏÈο. Ë. 130. 60. 111. 95. 244. Ô / Ë. ÙÔ. 103. 8 „ȯ·Ï›˙ÂÈ. Ô / Ë. 363. 1 ÒÌÔ˜. 5 „›¯·. 226. 1 ˆÌÔÏ¿ÙË. 1 „ÈÏÈηÙ˙‹˜. Ë. Ë. Ë. 2 ˆÔÂȉ‹˜ – ˆÂȉ‹˜ – ˆÂȉ¤˜. 277. 363. Ë. 59. 111. Ë. 1 – 154. 6 „˘¯ÔÏfiÁÔ˜. 60.„‹ÛÈÌÔ. 35. Ô. 3 – 104. 2 „ȯ¿Ï·. 107. ÙÔ. ÙÔ. Ù·. 1 ø ˆ¿ÚÈÔ. 106. 277. 1 ˆÎ¿ÓÈÔ Îϛ̷. 107. Ô. 35. Ë. 1 ˆÙÔÚÈÓÔÏ·Ú˘ÁÁÔÏfiÁÔ˜. 1 ˆÔÂȉ¤˜ ÚfiÛˆÔ. 2 – 213. Ë. Ë. 1 „ˆÌȤڷ. 130. 3 ˆÙÔÚÈÓÔÏ·Ú˘ÁÁÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋. 149. ÙÔ. 1 „ÒÓÈ·.

.

∆ÂÁfiÔ˘ÏÔ˜ – º˘ÙÚ¿Î˘ (ÂΉ. New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates. 149 – 176. ∂›Â‰Ô ∂¿ÚÎÂÈ·˜. (2004) "¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ §ÂÍÈ-ÎÒÓ". £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË : ∂ΉfiÛÂȘ ∫Ò‰Èη˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ª. ∞ı‹Ó· : ¢ÔÌ‹ ∫ÚÈ·Ú¿˜.philology. ∞ı‹Ó· : ∫¤ÓÙÚÔ §ÂÍÈÎÔÏÔÁ›·˜. ∂ıÓÈÎfi Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. ª·Î¿ÎÔ˘ – √ÚÊ·ÓÔ‡. Redman (1986) Working with words: a guide to teaching and learning vocabulary. (2001) Learning Vocabulary in Another Language. ∞ı‹Ó·. £. S. (www. ∂. ªÈ· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ / ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Û ̤ÛÔ Î·È ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ Â›‰Ô. – ª. Gairns R. ÃÂÈÏ¿-ª·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘. Oxford University Press.P. New York: Newbury House.ª·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘ (2002) ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢È‰·Ûηϛ·˜ Û ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜. ˆ˜ •¤Ó˘ °ÏÒÛÛ·. ªfi˙ÂÚ – ∞ÈÎ. (1996) "¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ Ù˘ ∂Ï-ÏËÓÈ΋˜ ˆ˜ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜". CUP Gass. (1998) ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ˆ˜ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Û ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜ (∂›‰· 1 Î·È 2 : ∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎfi Î·È µ·ÛÈÎfi) ∂ıÓÈÎfi Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ.. ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ ™¯ÔÏ‹. Nation. ÕÓÓ· (1997) "∏ §ÂÍÈÎÔÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË". 25 – 26 ™ÂÙÂÌ‚›Ô˘ 2000. ∂. The Oxford Picture Dictionary. Nation.P. ¢È·ÙÌËÌ·ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ˆ˜ •¤Ó˘ °ÏÒÛÛ·˜. (1995) §ÂÍÈÎfi Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ : ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ ∂Í¿ÁψÛÛÔ ¶Ï‹Ú˜ ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ §ÂÍÈÎfi. πÔÚ‰·Ó›‰Ô˘ ∞. I.). ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. I.gr).S. Mahwah. ª∂§∂∆∂™ – ∞ƒ£ƒ∞ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë-™˘Ìˆӛ‰Ë. ¶Ú·ÎÙÈο µã ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ ∏ ¢È‰·Ûηϛ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜. ∞ı‹Ó·. ∏ ¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋ ˆ˜ ͤÓË ÁÏÒÛÛ· : ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰È‰·Ûηϛ·˜. ¢È·ÙÌËÌ·ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ¡. – ∞.S. ∞ã¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ¡Â¿˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ˆ˜. ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. (1990) Teaching and Learning Vocabulary. ªfi˙ÂÚ – ¢.uoc. •¤Ó˘ °ÏÒÛÛ·˜. ∆Ô §ÂÍÈÎfi Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ (1998) πÓÛÙÈÓÙÔ‡ÙÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ. ∞.☛ µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ∞. ∞ı‹Ó· : ∞ÚÌÔÓ›· Shapiro Norma & Adelson-Goldstein (1998). °.∂. (1976) ∞ÓÙÈÏÂÍÈÎfiÓ ‹ √ÓÔÌ·ÛÙÈÎfiÓ Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ˘. – ∂. Publishers. (1999) §ÂÍÈÎfi Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜. Cambridge Handbooks for Language Teachers. 6Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·˜. π·ÎÒ‚Ô˘ – ™. ª¿ÓÙ˙·ÚË. ª·Î¿ÎÔ˘-√ÚÊ·ÓÔ‡ – ™ÔÊ. ∫Ú‹ÙË. ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ ™¯ÔÏ‹. – S. ÃÂÈÏ¿ . (1997) Input. ∞ı‹Ó· : ∫·‡Î·˜ ª·ÌÈÓÈÒÙ˘. ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘-§‡ÙÚ· – ¢. (2003).M. CUP . §∂•π∫∞ µÔÛÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘. °. ∞ı‹Ó· ∫ÔÓÙfi˜ ¶. (19959) ∂ÏÏËÓÈÎfi §ÂÍÈÎfi. ∫ÔÓÙfi˜. ª¤ÏÏ· – ∞. 18 – 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2003. £. ƒ¤ı˘ÌÓÔ. ∞ı‹Ó· µÔÛÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘. Interaction. ¶. (˘fi ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË). and the Second Language Learner. ∞ı‹Ó· : ÿ‰Ú˘Ì· °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ – ÃÔÚÓ. (1975) ∂ÈÎÔÓfiÁÚ·ÙÔÓ √ÓÔÌ·ÛÙÈÎfiÓ Ù˘ ¡ÂÔÂÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ˘.

Cambridge : CUP. Candlin) . & Crookal.Oxford.(1997) "Vocabulary Enhancement activities and reading for meaning in second language vocabulary acquisition" ÛÙÔ J. Paribakht.). TESL CANADA JOURNAL. (1996) "Enhancing Vocabulary Acquisition Through Reading: A Hierarchy of Test – Related Exercise Types". 7(2): 9 – 30 Paribakht. R. M. . 52(2): 155 – 178. Vocabulary : Description. & Wesche. The Canadian Modern Language Review. Coady & T. D. T. Acquisition and Pedagogy : 199 – 227. T. Huckin (eds. Taylor L.Wesche. M. (1990) "Vocabulary Learning : A critical Analysis of Techniques". (1990) Teaching and Learning Vocabulary Language Teaching Methodology Series (General editor : Christopher N.

.

.

.

.

ISBN: 960-8313-79-1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful