ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍

သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔

အေရးေပၚ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္
ေန႔စြဲ၉
ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၈

ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္

ဘုိးဘြားပိုင္

လယ္ယာေျမမ်ားအား

၉ဿဿ၈ ၅၈ ၀ှဿ၀

နယ္ေျမခံစစ္တပ္ႏွင့္

ဌာနဆုိင္ရာတုိ႔မွ ဿ၇၅ှ၈ ဿ၇၆ှ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ ဿ၇၃၁ ခုႏွစ္၈ လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပုိင္ ျပဳလုပ္ေရးဥပေဒ၈
နည္းဥပေဒ၈

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္

ညီညြတ္မႈမရိွဘဲ

လယ္ယာေျမမ်ားအား

ဧကေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ

သိမ္းဆည္းခဲ့ပါသည္၉
ယင္းလယ္ယာေျမမ်ားအား
သီးစားချဖင့္

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ

ႏွစ္စဥ္ေပးသြင္း

လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကရၿပီး

သက္ဆုိင္ရာသိမ္းဆည္းသည့္
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔
ှမ္းစာမလံုေလာက္မ၈ႈ

သင့္တင္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းမရရိွမႈ၈ ထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းမႈ၈ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ား မရရိွမႈ

အခက္အခဲေပါင္းစံု

ရင္ဆုိင္ခံစားေနခဲ့ၾကရပါသည္၉
ယင္းလယ္ယာေျမမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားသို႔ အစဥ္တစိုက္ အသနားခံတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္၉
၃၈ ၁၈ ၀ှဿ၀ ရက္ေန႔၈ ျပည္၈ ပန္းေတာင္း၈ သဲကုန္း၈ ကံမ ေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေတာင္သူလယ္သမား (၅ှှ) ေက်ာ္မွ
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္က်င္းပျပဳလုပ္၍ ၀၁/၀၂၈

၁၈ ၀ှဿ၀၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ လိပ္မူ၍

အသနားခံစာတစ္ေစာင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္၉
သို႔ေသာ္

ရွင္းလင္းတိက်ေသာ

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား၈

မွ်တေကာင္းမြန္ေသာ

ေျဖရွင္း

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ ယခုႏွစ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးရာသီတြင္
ႀကီးမားေလးလံေသာ လူမႈစီးပြားဘှျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနၾကရပါသည္၉
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀၇၈ ၄၈ ၀ှဿ၀ ရက္ေန႔၈ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၀၄)ၿမိဳ႕နယ္၈ ေတာင္သူလယ္သမား (ဿ၄၇)ဦးတုိ႔မွ
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပ၍ မိမိတုိ႔၏ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားကို တင္ျပရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္၉
၀၁၈ ၄၈ ၀ှဿ၀ ရက္မ်ားမွစတင္၍ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ သိမ္းယူခံခဲ့ရသည္လယ္ယာေျမမ်ား၈ စီမံကိန္းမ်ား
အေကာင္အထည္မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္လယ္ယာေျမမ်ား၈
ညီညြတမ
္ ွ်တစြာ

သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္း

မရိွသည့္

ဥပေဒ၈

နည္းဥပေဒ၈

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္

လယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္

မိမိတှ
ို႔ မ္းစာအတြက္

ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ဳိးေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္၉
သို႔ေသာ္

ဿဿ၈

၅၈

၀ှဿ၀

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား

ရက္ေန႔တြင္

ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း

ဖမ္းဆီးအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို

ၿမိဳ႕နယ္

ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးေနေသာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၈

ရဲ၈

သက္ဆုိင္ရာ

ဌာနဆုိင္ရာတုိ႔မွ အင္အားျပ၍ ေျပာၾကားလာပါသည္၉
သက္ဆုိင္ရာ
လူမႈစီးပြားဘှကို

ႏိုင္ငံေတာ္

အဆင့္ဆင့္သို႔

ေထာက္ရႈ၍

ပန္ၾကားေမတၱာရပ္ခံလုိသည္မွာ
ယင္းလယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏
စိုက္ပ်ဳိးထြန္ယက္ေနၾကေသာ

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား သက္ညွာခြင့္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံလုိပါသည္၉
ယင္းေဒသရိွ

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ

လယ္ယာလုပ္ငန္းသာလွ်င္ ယင္းတုိ႔၏

လူမႈအၾကပ္အတည္းမ်ားျဖင့္

အသက္ေမြးှမ္းေၾကာင္းကို

အာမခံႏိုင္ေသာေဒသ၏

ရင္ဆုိင္ေနၾကရၿပီး၈
တစ္ခုတည္းေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လယ္ယာေျမမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ေပးပါရန္ အေလးအနက္
ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါသည္၉
Civil and Political Rights Campaign Group
ႏိုင္ငံသားႏွငႏ
့္ ိုင္ငံေရး အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕
ဆက္သြယ္ရန္
civilandpoliticalrightscg@gmail.com
www.facebook.com/Civil and Political Rights Campaign Group
Ph: 09-4300-6830, 09-4950-1030

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful