Generalitat de Catalunya

Departament d'Educació
EscoIa
de Masquefa II
Avinguda Maresme, s/n
08783 Masquefa
Tel. 937726648
escola-masquefa2@xtec.cat

RE60HANA6|0N8 0URANT LE8 VA6AN6E8 0'E8T|U
E0U6A6|0 |NFANT|L P-3

8ervo|gudes lari||es,
E| curs s'ra acaoal | ara ler|r per davarl ur ||arg periode de vacarces or r| ra d'raver lerps
per lol: jugar, descarsar, passejar, v|aljar, ||eg|r...

0urarl aquesl curs rer avarçal er d'rao|ls d'auloror|a persora|, p|rlar, ressegu|r, escr|ure,
||eg|r, corplar...Per a|xo us recorarer que durarl |'esl|u ousqueu a|gura eslorela per
lreoa||ar aro e|s voslres l|||s/es | repassar e| que rar eslal lreoa||arl .A|xi ro oo||darar e| que
rar apres durarl e| curs | corl|ruarar avarçarl.
Taroé eslar|a oé que e|s léss|u resporsao|es d'a|gura lasca d|ar|a per relorçar e|s rao|ls:
• Verjar so|s | serse lr|lurar.
• Reco|||r |es jogu|res.
• vesl|r-se | despu||ar-se so|s.
• Corerçar a oaryar-se so|s.
• Ajudar er pel|les lasques de casa cor ara ajudar a parar | desparar |a lau|a, porlar |a
rooa orula a| seu ||oc...
• Par|ar | esco|lar-|os quar us exp||quer coses.
• Exp||car | r|rar corles aro e||s.


BON ESTIU A TOTS I A TOTES I QUE US HO PASSEU MOLT BÉ !!!
FINS EL DIA 12 DE SETEMBRE QUE COMENÇARÀ EL NOU CURS

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
EscoIa
de Masquefa II
Avinguda Maresme, s/n
08783 Masquefa
Tel. 937726648
escola-masquefa2@xtec.cat

RE60HANA6|0N8 0URANT LE8 VA6AN6E8 0'E8T|U
E0U6A6|0 |NFANT|L P-4

8ervo|gudes lari||es,
E| curs s'ra acaoal | ara ler|r per davarl ur ||arg periode de vacarces or r| ra d'raver lerps
per lol: jugar, descarsar, passejar, v|aljar, ||eg|r...

0urarl aquesl curs rer avarçal er rao|ls d'auloror|a persora|, p|rlar, ressegu|r, escr|ure,
||eg|r, corplar...Per a|xo us recorarer que durarl |'esl|u ousqueu a|gura eslorela per
lreoa||ar aro e|s voslres l|||s/es | repassar e| que rar eslal lreoa||arl, a|xi ro oo||darar e| que
rar apres durarl e| curs | corl|ruarar avarçarl.

Taroé eslar|a oé que e|s léss|u resporsao|es d'a|gura lasca d|ar|a per relorçar e|s rao|ls.
(guardar |es jogu|res, ajudar a parar |a lau|a, vesl|r-se .)

ura a|lra quesl|ó |rpresc|rd|o|e, larl a |'esl|u cor a| ||arg de| curs, és |a |eclura. Cor que ja
rar corerçal a ||eg|r er ||elra de pa| poder ler-ro e||s pero acorparyals d'ur adu|l. Es lracla
que repass|r e|s sors de |es ||elres | |es corerc|r a er||açar.
Per arar adqu|r|rl ur oor rao|l és |rporlarl que a casa es lorerl| |a |eclura d|ar|a.

Taroé a r|r|a oé corprar a|gur quaderr d'esl|u per arar lerl ura eslora cada d|a (Ed|lor|a|.
8AuLA ) o s|r||ar.
BON ESTIU A TOTS I A TOTES I QUE US HO PASSEU MOLT BÉ !!!
FINS EL DIA 12 DE SETEMBRE QUE COMENÇARÀ EL NOU CURS

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
EscoIa
de Masquefa II
Avinguda Maresme, s/n
08783 Masquefa
Tel. 937726648
escola-masquefa2@xtec.cat

RE60HANA6|0N8 0URANT LE8 VA6AN6E8 0'E8T|U
E0U6A6|0 |NFANT|L P-5

8ervo|gudes lari||es,
E| curs s'ra acaoal | ara ler|r per davarl ur ||arg periode de vacarces or r| ra d'raver lerps
per lol: jugar, descarsar, passejar, v|aljar, ||eg|r...

0urarl aquesl curs rer avarçal er d'rao|ls d'auloror|a persora|, p|rlar, ressegu|r, escr|ure,
||eg|r, corplar...Per a|xo us recorarer que durarl |'esl|u ousqueu a|gura eslorela per
lreoa||ar aro e|s voslres l|||s/es | repassar e| que rar eslal lreoa||arl .A|xi ro oo||darar e| que
rar apres durarl e| curs | corl|ruarar avarçarl.
Taroé eslar|a oé que e|s léss|u resporsao|es d'a|gura lasca d|ar|a per relorçar e|s rao|ls.
(guardar |es jogu|res, ajudar a parar |a lau|a, vesl|r-se .)

ura a|lra quesl|ó |rpresc|rd|o|e, larl a |'esl|u cor a| ||arg de| curs, és |a |eclura. E|s rés pel|ls
sera e| pare o |a rare qu| |'raura de ||eg|r. E|s que ja corercer a ||eg|r |'raur|er de ler e||s
aro |'ajuda d'ur adu|l. Per arar adqu|r|rl ur oor rao|l és |rporlarl que a casa es lorerl| |a
|eclura d|ar|a.
Recorarac|ors:
Ar|r|a oé corprar a|gur quadern d'est|u per arar lerl ura eslora cada d|a or es repasser
loles |es arees (Ed|lor|a|. 8AuLA ) o s|r||ar.
0uadern de ca|·||graf|a purlejada er ||elra |||gada ( Ed. 3arl|||ara, Ca|·||gral|a er paula rº1 -
2 - 3) o s|r||ar.

BON ESTIU A TOTS I A TOTES I QUE US HO PASSEU MOLT BÉ !!!
FINS EL DIA 12 DE SETEMBRE QUE COMENÇARÀ EL NOU CURS