PHIẾU HỌC TẬP

Bài tập. Cho biết trong bảng sau: Bảng 1 và là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền các số thích hợp vào các ô trống

Bảng 2

Bảng 3

PHIẾU HỌC TẬP
Bài tập. Cho biết trong bảng sau: Bảng 1 và là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền các số thích hợp vào các ô trống

Bảng 2

Bảng 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful