ArmCAD 2005

program za izradu nacrta armature

uputstvo za rad sa programom

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

2

Sadržaj
1. UVOD ..........................................................................................................7 1.1 1.2
1.2.1 1.2.2

Potrebna konfiguracija računala .............................................................7 Instalacija programa ............................................................................8
Pojedinačna instalacija programa.................................................................9 Mrežna instalacija.................................................................................... 16

1.3 1.4 1.5

De-instalacija programa ...................................................................... 23 Pokretanje programa .......................................................................... 25 Osnovna koncepcija programa ............................................................. 26

2. CRTANJE OPLATE ......................................................................................29 2.1 2.2 2.3 Rad sa listom pozicija oplata (POZICIJE OPLATA).................................... 29 Crtanje tipskih oplata (TIPSKA OPLATA) ................................................ 31 Crtanje pomoćnih linija za lakše određivanje položaja armature (POMOĆNE LINIJE) ............................................................................................. 39

3. CRTANJE ŠIPKI U UZDUŽNOM POGLEDU ...................................................41 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Nova pozicija - proizvoljna šipka (PROIZVOLJNA).................................... 41 Nova pozicija - tipska šipka (TIPSKA).................................................... 52 Postojeća pozicija – ista geometrija (POSTOJEĆA) .................................. 57 Postojeća pozicija – nova geometrija (REPREZENT)................................. 64 Crtanje armature križno armirane ploče ................................................ 66

4. CRTANJE ŠIPKI U SERIJI ..........................................................................70 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Konstantna serija u tlocrtu .................................................................. 70 Konstantna serija u uzdužnom presjeku ................................................ 83 Konstantna serija u poprečnom presjeku ............................................... 94 Promjenljiva serija u tlocrtu ................................................................. 97 Promjenljiva serija u uzdužnom presjeku ............................................. 113 Promjenljiva serija u poprečnom presjeku............................................ 118 Popločavanje ploče lučnim šipkama .................................................... 119 Popločavanje ploča serijama šipki....................................................... 122 Popločavanje konstruktivnom armaturom ............................................ 131

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

3

5. CRTANJE ŠIPKI U POPREČNOM PRESJEKU ..............................................137 5.1 5.2 5.3 5.4 Pojedinačno postavljanje šipki u poprečnom presjeku (POJEDINAČNO) .... 137 Grupno postavljanje šipki duž zadate linije (DUŽ LINIJE) ....................... 141 Grupno postavljanje šipki u poprečnom presjeku (CIJELI PRESJEK) ......... 147 Vađenje presjeka ............................................................................. 159
Kreiranje poprečnog presjeka greda..................................................... 159 Kreiranje poprečnog presjeka ploča ..................................................... 165

5.5

Skaliranje mjerila poprečnog presjeka (PROMJENA MJERILA).................. 174

6. KOTIRANJE ŠIPKI ...................................................................................177 6.1 6.2 6.3 6.4 Kotiranje šipki (KOTA) ...................................................................... 177 Specifikator..................................................................................... 181 Multi specifikator.............................................................................. 183 Postavljanje simbola presjeka (SIMBOL PRESJEKA) ............................... 184

7. UREĐIVANJE ŠIPKI.................................................................................186 7.1 7.2
7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6

Rad sa bazom pozicija (BAZA POZICIJA) ............................................. 186 Uređivanje šipki (EDIT ENTITETA) ...................................................... 202
Uređivanje šipki u uzdužnom izgledu........................................................ 203 Uređivanje serije šipki............................................................................ 205 Uređivanje šipki u poprečnom presjeku .................................................... 207 Uređivanje kota .................................................................................... 209 Uređivanje simbola presjeka ................................................................... 210 Uređivanje simbola ‘konstruktivne armature’ ............................................. 214

7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

Promjena rednog broja pozicije (PROMJENA POZICIJE) .......................... 215 Nastavljanje armature ...................................................................... 219 Sidrenje armature ............................................................................ 226 Ubacivanje dijela.............................................................................. 229 Izbacivanje dijela ............................................................................. 231

8. CRTANJE MREŽASTE ARMATURE .............................................................233 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Pojedinačno postavljanje mreža (POJEDINAČNO POSTAVLJANJE) ............ 233 Serijsko postavljanje mreža unutar zadate konture (SERIJA MREŽA) ....... 240 Postavljanje mreža u poprečnom presjeku (MREŽA U POPREČNOM PRESJEKU)...................................................................................... 251 Postavljanje otvora u mrežama (OTVOR MREŽE) .................................. 256 Baza pozicija mrežaste armature (BAZA POZICIJA MREŽA) .................... 259

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

4

8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11

Promjena rednog broja pozicije mrežaste armature (PROMJENA POZICIJE) ....................................................................................... 262 Uređivanje mreža (EDIT ENTITETA) .................................................... 264 Prebacivanje serije mreža u pojedinačne mreže (EXTRACT).................... 266 Grupiranje više serija mreža u jednu (SPAJANJE KONTURA MREŽA) ........ 270 Promjena položaja dijagonale (DIJAGONALA) ....................................... 270 Korekcija konture mreže ................................................................... 273

9. POMOĆNE NAREDBE ZA LAKŠE CRTANJE.................................................276 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Podešavanje vidljivosti ‘ArmCAD’-ovih entiteta (VIDLJIVOST ENTITETA) .. 276 Sakrivanje entiteta ........................................................................... 282 Određivanje potrebne količine armature (PRORAČUN ŠIPKI)................... 283 Okvir crteža .................................................................................... 284 Promjena koordinatnog sustava za crtanje (Promjena UCS) ................... 285

10. KREIRANJE BAZA KOJE PROGRAM KORISTI U SVOM RADU...................286 10.1 10.2 10.3 10.4 Kreiranje baze tipskih šipki (BAZA TIPSKIH ŠIPKI) ................................ 286 Kreiranje baze tipskih oplata (BAZA TIPSKIH OPLATA)........................... 290 Kreiranje baze tipskih mreža (BAZA TIPSKIH MREŽA)............................ 291 Kreiranje baza tipskih komentara (BAZA KOMENTARA) .......................... 295

11. PODEŠAVANJE PARAMETARA KOJE PROGRAM KORISTI U SVOM RADU.297 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 Podešavanje boja i fontova za ArmCAD-ove entitete (PARAMETRI) .......... 297 Definiranje stilova kotiranja ‘ArmCAD’-ovih entiteta (STILOVI KOTIRANJA) .................................................................................... 309 Propisi ............................................................................................ 318 Funkcionalnost ................................................................................ 334 Podešavanje mjerila crteža (MJERILO) ................................................ 343 Definiranje načina prikaza šipki na crtežu (IZGLED ENTITETA)................ 344

12. IZVJEŠTAJ.............................................................................................346 12.1 12.2 12.3 Sadržaj izvještaja............................................................................. 347 Pregled i kretanje kroz izvještaj ......................................................... 349 Formatiranje izvještaja ..................................................................... 352
Format papira ....................................................................................... 353 Margine ............................................................................................... 354 Zaglavlje.............................................................................................. 355 Tekst................................................................................................... 364

12.3.1 12.3.2 12.3.3 12.3.4

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

5 12.3.5 12.3.6 12.3.7 12.3.8 12.3.9 12.3.10 12.3.11 Šipke - specifikacija............................................................................... 365 Šipke - rekapitulacija ............................................................................. 372 Jahači.................................................................................................. 373 Mreže - specifikacija .............................................................................. 375 Mreže - rekapitulacija ............................................................................ 376 Mreže - plan rezanja .............................................................................. 377 Snimanje podataka o formatiranju izvještaja ............................................. 378

12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9

Ispis izvještaja ................................................................................ 379 Izvoz u RTF ..................................................................................... 380 Izvoz na crtež.................................................................................. 381 Povratak u prozor za crtanje .............................................................. 381 Zbirni iskaz armature ....................................................................... 382 Grupiranje oplata ............................................................................. 385

13. UVOZ ARMATURE ..................................................................................387 13.1 13.2 Izvoz odabrane armature u pločama iz programa ‘Tower 5’ .................... 389 Uvoz obične armature ploča u program ‘ArmCAD 2005’ ......................... 396
Pravila po kojima se oblikuje odabrana obična armatura ............................. 398 Donja zona....................................................................................... 398 Gornja zona ..................................................................................... 406 Promjena debljine ploče ..................................................................... 409

13.2.1

13.3

Uvoz mrežaste armature ploča u program ‘ArmCAD 2005’ ..................... 410
Pravila po kojima se oblikuje uvezena mrežasta armatura ........................... 411 Donja zona....................................................................................... 411 Gornja zona ..................................................................................... 414

13.3.1

13.4

Izvoz odabrane armature u gredama iz programa ‘Tower 5’ ................... 417
Tlocrt .................................................................................................. 417 Okviri .................................................................................................. 419

13.4.1 13.4.2

13.5

Uvoz izvezene armature u gredama u program ‘ArmCAD 2005’............... 420
Vođenje uzdužne armature ..................................................................... 420 Oblikovanje armature na krajevima greda................................................. 424 Vođenje uzdužne armature u stupovima ................................................... 435 Oblikovanje armature na krajevima niza kolineranih stupova ....................... 436

13.5.1 13.5.2 13.5.3 13.5.4

14. WIZARDS ..............................................................................................441 14.1 Izrada novog složenog elementa ........................................................ 441
Temelj samac ....................................................................................... 442 Temeljna traka ..................................................................................... 452 14.1.1 14.1.2

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

6 14.1.3 14.1.4 14.1.5 14.1.6 14.1.7 Jednokrako stubište............................................................................... 459 Potporni zid .......................................................................................... 465 Kontinuirana greda ................................................................................ 472 Armirano-betonski zid ............................................................................ 486 Armirano-betonski stup.......................................................................... 494

14.2

Uređivanje složenog elementa ........................................................... 503

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

7

1. UVOD
1.1 Potrebna konfiguracija računala
Kako program ‘ArmCAD 2005’ radi u okruženju programa ‘AutoCAD’, to je za njegovo pokretanje neophodno da na Vašem računalu bude ispravno instaliran operativni sistem ‘Windows’, kao i sam program ‘AutoCAD’ (verzija ‘2004’, ‘2005’ ili novija). Što se tiče minimalne konfiguracije računala, ona je određena zahtjevima ‘Windows’ operativnog sistema i programa ‘AutoCAD’, pa ako ove aplikacije mogu da rade na Vašem računalu, onda će sigurno i ‘ArmCAD 2005’ raditi ispravno. Ukoliko vaša jezična verzija programa zahtjeva i specijalne znakove, za njihovo ispravno prikazivanje u programu, neophodno je da na nivou ‘Windows’-a, u okviru naredbe ‘Control Panel ► Regional Options’, postavite odgovarajuće podatke. Ukoliko se to ne uradi program će raditi u ‘lokalnom’ ASCII režimu, tj. svi slovni znakovi biće pretvoreni u najpogodniji ASCII znak (engleski).

Podešavanje podataka u okviru naredbe ‘Regional Options’, za ‘Windows 2000’

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

8

Podešavanje podataka u okviru naredbe ‘Regional and Language Options’, za ‘Windows XP’

1.2 Instalacija programa
Za ispravnu instalaciju programa neophodno je da imate instalacioni CD i odgovarajući hardlock. Kako postoje i pojedinačne i mrežne verzije naših programa, a i različiti tipovi hardlock-ova (pojedinačni, mrežni, vremenski ograničeni), to morate znati i serijski broj instalacije. Uloga ovog serijskog broja je da sa univerzalnog instalacionog CD-a pripremi instalaciju za Vaš hardlock. Svaki korisnik ima jedinstven serijski broj instalacije i on određuje kako tip instalacije, tako i režim rada programa. U slučaju da naknadno dokupite neki od modula programa, dobićete novi serijski broj, pri čemu stari više neće važiti. Program možete instalirati samo ako posjedujete pravo instaliranja programa, a to znači da morate imati pravo pristupa sistemu ‘Power User’ ili ‘Administrator’ ako je na računalu instaliran ‘Windows 2000’, odnosno ‘Administrator’ ako je na računalu instaliran ‘Windows XP’. Za razliku od instalacije, za korišćenje programa nema ograničenja. Prije instalacije programa ‘ArmCAD 2005’, neophodno je da program ‘AutoCAD’ bude bar jednom startan, u suprotnom instalacija neće biti izvršena. Važno: Kako ‘Windows’ ima poseban tretman prema USB uređajima, u slučaju da ste uz program dobili USB hardlock, nemojte ga stavljati na računalo prije nego što ‘ArmCAD’-ov instalacioni program to bude zahtjevao od Vas. Ako to ipak greškom uradite, odmah prekinite Windowsovu automatsku proceduru instalacije drajvera. Ovo upozorenje se svakako odnosi samo na prvo postavljanje USB haradlock-a na računal. Nakon prve instalacije programa ‘ArmCAD 2005’, USB hardlock možete slobodno postavljati i skidati sa datog računala.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

9

1.2.1

Pojedinačna instalacija programa

Sa instalacionog CD-a pokrenite program ‘\ArmCAD 2005\Setup.exe’, nakon čega će program prvo provjeriti da li je ranije već instaliran drajver za hardlock, i ako nije automatski će ga instalirati. Nakon instalacije drajvera, program će izdati slijedeću poruku:

Kako je u toku instalacije neophodno prisustvo odgovarajućeg hardlock-a, ovom porukom program Vas obavještava da provjerite prisustvo hardlock-a na računalu. U zavisnosti od tipa hardlock-a koji posjedujete, možete ga priključiti ili na paralelni (LPT), ili pak na USB port Vašeg računala. Ukoliko posjedujete hardlock za paralelni port, vodite računa da ga postavljate i skidate sa računala samo kada je računal isključen, u suprotnom može doći do njegovog oštećenja od strujnog udara. Hardlock za paralelni port, na svojoj zadnjoj strani ima i ‘ženski’ dio, koji omogućava priključenje printera iza njega.

Postavljanje LPT harldock-a na paralelni port računala U slučaju da imate USB hardlock, i da ste ga greškom, prije instalacije programa priključili na računalo, neophodno je da ga prvo izvučete, a odmah zatim ponovo postavite na USB port (reset porta).

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

10

Upaljena lampica na USB hardlock-u označiće njegovo ispravno postavljanje Kada ste postavili hardlock, aktivirajte komandno polje ‘OK’, nakon čega će otpočeti instalacija. U slučaju da se ne radi o prvoj instalaciji programa na dati računal, program će preskočiti prethodno opisanu proceduru i odmah otpočeti sa instalacijom programa. Na ekranu će se pojaviti dijalog box slijedećeg izgleda.

Iz zatvorene liste, izaberite jezik instalacije, i nakon toga aktivirajte komandno polje ‘OK’.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

hr * Tel. nalazi se ugovor koji propisuje uvjete korištenja programa. aktivirajte komandno polje ‘Next’. čijim aktiviranjem će procedura instalacije biti nastavljena. 098 231-415 . i samo u slučaju da se slažete sa njim. postavite na uključeno stanje prekidač ‘Slažem se sa ugovorom’. U centralnom dijelu dijalog box-a.hr * e-mail: info@plan-b. Nakon toga. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Dobro ga proučite.11 Za nastavak instalacije.plan-b. biće dostupno i komandno polje ‘Next’.

dok pomoću komandnog polja ‘Cancel’.plan-b. postavite ovaj tip instalacije za tekući. u bilo kom dijalog box-u. nakon čega će procedura instaliranja programa ‘ArmCAD 2005’ biti prekinuta.12 U ovom dijalog box-u. postavljanjem na uključeno Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Napomenućemo da se aktiviranjem komandnog polja ‘Back’. 098 231-415 . U slučaju da na Vašem računalu nije instaliran program ‘AutoCAD’. pojaviće se odgovarajuće obavještenje. određuje se da li se radi o pojedinačnoj ili pak mrežnoj instalaciji programa. U prikazanom dijalog box-u se vrši izbor verzije programa koju želite da instalirate. Klikom miša na ikonu ‘Pojedinačna’.hr * Tel. Za nastavak instalacije. Ukoliko je na vašem računalu instalirano više verzija programa ‘AutoCAD’. otvoriće se dijalog box slijedećeg izgleda. možete odustati od cijele procedure instalacije programa. možete vratiti na prethodni korak instalacije. i aktivirajte komandno polje ‘Next’.hr * e-mail: info@plan-b.

program će izdati upozorenje i omogućiti Vam da zadržite postojeće datoteke ili da ih zamjenite sa novim. aktivirajte komandno polje ‘Next’. obzirom da će se taj podatak ispisivati u dnu svake strane lista vašeg projekta. Ako niste zadovoljni ponuđenom putanjom. odaberete željenu putanju.plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. koje se nalazi sa desne strane ovog edit box-a. Kada ste odredili mjesto na disku. već ranije instaliran program. ili da klikom na komandno polje.hr * Tel. 098 231-415 . Napomenućemo da ste se ugovorom prethodno obavezali da napišete ispravno ime korisnika licence. imate mogućnost ili da u edit box-u ‘Instalacioni direktorijum:’ zadate potpuno proizvoljno mjesto na disku. koji ste dobili od Vašeg distributera. izaberite željenu verziju ‘AutoCAD’ -a i aktivirajte komandno polje ‘Next’. za nastavak instalacije aktivirajte komandno polje ‘Next’. U edit box-u ‘Vlasnik licence:’ upišite točan naziv Vaše firme. Nakon ovoga. U edit box-u ‘Registracioni broj:’ pažljivo zadajte točan serijski broj instalacije.hr * e-mail: info@plan-b.13 stanje odgovarajućeg prekidača. U ovom dijalog box-u se zadaje mjesto na disku na kome je potrebno instalirati program. U slučaju da je u zadatom direktorijumu za instalaciju.

Ubrzo.14 Da biste se lakše odlučili za jednu od programom predviđenih akcija. 098 231-415 .$sksd Stil kotiranja serija u uzdužnom presjeku ArmCAD4.$skm Stil kotiranja mreža ArmCAD4. i ako ste zadovoljni njima.$skp Stil kotiranja šipki u poprečnom presjeku ArmCAD4. Program sada prikazuje sve parametre koje ste u toku instalacije postavili. nakon čega će otpočeti sam proces instalacije programa. navešćemo listu datoteka u kojima se čuvaju podaci koji su dostupni za promjenu u toku rada sa programom: ArmCAD4.$sks Stil kotiranja šipki u uzdužnom izgledu ArmCAD4. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.$bp ArmCAD4. na ekranu će se pojaviti informacija o uspješno provedenoj instalaciji.$sksp Stil kotiranja serija u poprečnom presjeku ArmCAD4.$bto ArmCAD4.$bk ArmCAD4.$skso Stil kotiranja serija u tlocrtu ArmCAD4.$btm ArmCAD4.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. potrebno je da mišem kliknete na komandno polje ‘Finish’. preporučujemo da aktivirate komandno polje ‘Yes’.plan-b.$bts ArmCAD4.$skf Stil kotiranja specifikatora Ako ste u toku ranijeg rada sa programom sve baze prilagodili svojim potrebama. što će dovesti samo do inoviranja izvršnih programa.$eds Konfiguraciona datoteka koja se kreira pomoću naredbe ‘Parametri’. rekapitulacija) ArmCAD4. dok će konfiguracione datoteke ostati nepromjenjene. ArmCAD4.$bpd ArmCAD4.$har Baza tipskih oplata Baza tipskih šipki Baza tipskih mreža Baza tipskih komentara Baza podupirača Baza propisa (podaci koji se zadaju u okviru naredbe ‘Propisi’) Baza tipskih papira koje se koriste pri kreiranju izvještaja (specifikacija.

hr * Tel. program će obustaviti postupak instalacije i izdaće odgovarajuće upozorenje. U slučaju da hardlock nije priključen na računalo. instalacioni program će završiti svoj rad. U ovom slučaju Vam preostaje da se pomoću komandnog polja ‘Back’ vratite na dijalog box za zadavanje registracionog broja i da ga zadate ispravno.15 Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. 098 231-415 . komandno polje ‘Finish’ će biti nedostupno za aktiviranje. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. a pogrješili ste pri zadavanju registracionog broja.plan-b. Ako je pak hardlock priključen na računalo. program će napisati informaciju da je zadat pogrešan registacioni broj. U samom djalog box-u.hr * e-mail: info@plan-b.

i smještanje izvršnih programa. Svakako da je u ovom slučaju. to performanse servera uopće ne utiču na brzinu rada programa. prikačen mrežni hardlock i podignut ‘HASP License Manager’. NETBIOS ili IPX. potrebno je na serveru instalirati program ‘HASP License Manager’.hr * Tel. Sve ranije opisano za postavljanje USB hardlock-ova važi i ovdje. neophodno je da među njima bude uspostavljen barem jedan od protokola: TCP/IP. Mnogo je važnije da sama mreža bude dovoljno brza. program koji kontrolira rad mrežnog hardlock-a. Serverska instalacija Kako performanse servera ne utiču na brzinu rada programa. 098 231-415 .plan-b. kako bi se provjera prisustva hardlock-a što brže odvijala.2 Mrežna instalacija Da bi program mogao da radi na svim računalima u mreži. odvija se u dva koraka. Na serveru.EXE’. Instalacija ‘HASP License Manager’-a Nakon završene serverske instalacije programa.hr * e-mail: info@plan-b. U prvom se na disk servera instalira serverska instalacija. to za server možete proglasiti bilo koji računalo u mreži. Kako server služi samo za postavljanje hardlock-a. Sa instalacionog CD-a pokrenite program ‘\Hasp\LMSETUP.1’). bitno je da na njemu bude izvršena serverska instalacija programa.16 1.exe’. to je potrebno da se na server ‘log’-irate kao ‘Administrator’. a u drugom se sa diska servera vrši klijentska instalacija. sa instalacionog CD-a pokrenite program ‘\ArmCAD 2005 Server\Setup. Pored toga. na serveru mora biti stalno podignut (aktivan) ‘HASP License Manager’. program u ‘Registry’ upisuje niz podataka koji su neophodni za rad izvršnog programa.2. Znači. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. za tip instalacije potrebno odabrati ikonu ‘Mrežna’. i provedite potpuno isti postupak kao i kod pojedinačne instalacije (vidi poglavlje ‘1. Obzirom da pri instalaciji. Sam postupak mrežne instalacije. na svim terminalima na kojima je potrebno izvršavati program.2.

plan-b. pojaviće se dijalog box u kome se može podesiti (ili prihvatiti predloženi) instalacioni direktorijum ‘HASP License Manager’-a .exe)’ koja će instalirati ‘HASP License Manager’ kao Windows aplikaciju i ‘Service (nhsrvice.17 Aktiviranjem komandnog polja ‘Next’.exe)’ i aktivira komandno polje ‘Next’. otvara se slijedeći dijalog box: Ponuđena su dva načina instalacije – ‘Application (nhsrvw32.exe)’ koja će instalirati ‘HASP License Manager’ kao Windows servis.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. Instalacija ‘HASP License Manager’-a kao Windows aplikacije Ukoliko se izabere način instalacije ‘Application (nhsrvw32. 098 231-415 . Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

onda se ‘HASP License Manager’ mora svaki put startati preko: ‘Start ► Programs ► HASP License Manager ► HASP License Manager’. Ukoliko se to ne izabere. otvoriće se djalog box u kome se može izabrati da se program stavi u ‘Startup Folder’ i automatski starta pri svakom pokretanju Windowsa (a nakon ‘Login’-a).hr * Tel. u ovom ali i u nekoliko narednih dijalog box-ova.plan-b. Rad sa ‘HASP License Manager’-om Znak da je ‘HASP License Manager’ aktivan je postojanje ikone u Taskbar-u: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Instalacija ‘HASP License Manager’-a kao Windows servisa Ovaj način instalacije omogućava automatsko startanje ‘HASP License Manager’-a pri svakom podizanju (restartu) računala i to prije ‘Login’ procedure.18 Izborom komandnog polja ‘Next’.hr * e-mail: info@plan-b. Ovaj način je naročito pogodan za prave servere jer eliminira potrebu za bilo kakvom administracijom. Izborom komandnog polja ‘Next’. doći će se do kraja instalacije ‘HASP License Manager’-a. 098 231-415 .

hr * Tel.19 Crvena ikona označava da je ‘HASP License Manager’ aktivan Duplim klikom miša preko ove ikone. 098 231-415 .exe’. i to iz direktorijuma gde je izvršena serverska instalacija.hr * e-mail: info@plan-b. nećete moći da pristupite mrežnom hardlock-u ni sa jednog od povezanih računala u mreži. prozor ‘HASP License Manager’-a. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Napomenućemo da ukoliko želite da program izvršavate i na serveru. Ako niste mijenjali default putanju koju je instalacioni program ponudio pri serverskoj instalaciji. već sa diska servera. i iz direktorijuma gde je prethodno izvršena serverska instalacija pokrenete instalacioni program ‘Setup. onda se ona nalazi na disku servera u direktorijumu ‘C:\ArmCAD 2005 Server\’. Znači klijentska instalacija se ne vrši sa instalacionog CD-a. Klijentska instalacija Sa računala na kome želite da radite sa programom potrebno je da se pozicionirate na disk servera.plan-b. morate i na njemu izvršiti klijentsku instalaciju programa. na potpuno isti način kao i na ostalim računalima na mreži. aktivirajte komandno polje ‘Next’. čime će biti onemogućen i sam rad izvršnog programa. pojaviće se makismizirani prozor ‘HASP License Manager’-a. možete opet minimizirati. Izborom naredbe ‘Exit’. U slučaju da ovaj program nije stratan na serveru. Za nastavak klijentske instalacije.

Ova varijanta je pogodna za mreže sa većim brojem korisnika. na klijentu se neće kopirati ni jedan izvršni fajl. Ukoliko je na vašem računalu instalirano više verzija programa ‘AutoCAD’.hr * e-mail: info@plan-b. U slučaju da na Vašem računalu nije instaliran program ‘AutoCAD’. pojaviće se odgovarajuće obavještenje.20 U ovom dijalog box-u se vrši izbor vrste klijentske instalacije. potrebno je posle serverske instalacije ponovo izvršiti klijentsku instalaciju na svakom računalu. U slučaju da se izabere ‘Klijentska instalacija sa kopiranjem izvršnih fajlova sa servera na radnu stanicu’. otvoriće se dijalog box slijedećeg izgleda. instalacijom nove verzije programa na serveru. 098 231-415 . Naime.hr * Tel. a samim tim se program brže starta. Nakon izbora vrste klijentske instalacije. Da bi se instalirala novija verzija. brze i slabo opterećene mreže i prednost joj je u tome što je moguće neuporedivo lakše ažuriranje i instalacija novih verzija programa. Ova varijanta je pogodna za male. aktivirajte komandno polje ‘Next’.plan-b. Umjesto toga program će se startati pozivanjem izvršnih fajlova direktno sa servera. mreže koje su opterećenije ili mreže koje imaju manju propusnu moć. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. nakon čega će procedura instaliranja programa ‘ArmCAD 2005’ biti prekinuta. tada će se svi izvršni fajlovi iskopirati na klijent. svi klijenti automatski dobijaju novu verziju. Prednost joj je što ne izaziva povećanje mrežnog prometa i zagušenje servera pri startanju. U slučaju da se izabere ‘Klijentska instalacija bez kopiranja izvršnih fajlova sa servera na radnu stanicu’.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel. gde će biti instalirana klijentska instalacija. Nakon izbora željene verzije. aktivirajte komandno polje ‘Next’. potrebno odabrati verziju programa koju želite da instalirate.hr * e-mail: info@plan-b.21 I ovdje je. U ovom dijalog box-u potrebno je zadati mjesto na disku. 098 231-415 .plan-b. i aktivirati komandno polje ‘Next’. isto kao i kod pojedinačne instalacije programa.

Prethodno opisani postupak klijentske instalacije proveditie i na ostalim računalima u mreži.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 .22 Program sada prikazuje sve parametre koje ste u toku klijentske instalacije postavili. i ako ste zadovoljni njima. na kojima želite da koristite program.hr * Tel. nakon čega će otpočeti sam proces instalacije programa. na ekranu će se pojaviti informacija o uspješno provedenoj klijentskoj instalaciji. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Ubrzo. potrebno je da mišem kliknete na komandno polje ‘Finish’.plan-b.

i otvoriće se dijalog box slijedećeg izgleda. U otvorenom prozoru.23 1. duplim klikom miša aktivirajte ikonu ‘Add/Remove Programs’. Kako je ovo destruktivna akcija. program ‘ArmCAD 2005 Client’. to će program zahtjevati njenu potvrdu.plan-b.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. selektirajte program ‘ArmCAD 2005’. i aktivirajte komandno polje ‘Change/Remove’. U prikazanoj listi svih instaliranih programa.3 De-instalacija programa U slučaju da želite da poništite instalaciju programa. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. selektirajte program ‘ArmCAD 2005 Server’. 098 231-415 . tada je potrebno da iz ‘Start’ menija aktivirajte opciju ‘Settings ► Control Panel’. U slučaju da želite da uklonite serversku instalaciju. a u slučaju klijentske instalacije.

hr * e-mail: info@plan-b. otpočeće postupak de-instalacije.24 Aktiviranjem komadnog polja ‘Yes’. program ‘ArmCAD 2005’ će biti definitivno uklonjen sa računala.hr * Tel. a Windows će se vratiti na osnovni izgled dijalog box-a za de-instalaciju ranije instaliranih programa. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. a na ekranu će se ubrzo pojaviti informacija o uspješnom deinstaliranju programa. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b. 098 231-415 .

5 Podešavanje mjerila crteža’.4 Pokretanje programa Kako program u svom radu stalno provjerava prisustvo hardlock-a. odnosno USB port vašeg računala. Toolbar-ovi sa ikonama svih ‘ArmCAD’-ovih naredbi su postavljeni na crtočkoj površini ‘AutoCAD’-a i potrebno ih je rasporediti po obodu – povlačenjem mišem. Dodatne operacije sa Toolbar-ovima (isključivanje. Sam program se pokreće iz ‘Start’ menija izborom opcije ‘Programs ► Radimpex ► ArmCAD 2005’. U slučaju klijentske instalacije. Sada je potrebno zadati glavno mjerilo crteža. Prilikom prvog startanja programa. potrebno je odabrati opciju ‘Programs ► Radimpex ► ArmCAD 2005 Client’.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. na način koji je opisan u poglavlju ‘11. čije je funkcioniranje objašnjeno u dokumentaciji programa ‘AutoCAD’. to ga prije samog pokretanja programa obavezno stavite na LPT. a potom i sam izgled programa ‘ArmCAD 2005’. pravljenje novih ili modifikacija postojećih) odvijaju se pomoću ‘AutoCAD’-ove naredbe ‘Tools ► Customize ► Toolbars…’.hr * Tel.25 1. U oba slučaju. uključivanje. 098 231-415 . Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. na ekranu će se ubrzo pojaviti prvo ulazna maska.

tako i pomoću ikona koje su smještene u ‘ArmCAD’ovom ‘Toolbar’-u. Pored velike lakoće kojom se detalji armature i odgovarajuće specifikacije mogu kreirati. Pri učitavanju ovih datoteka vrši se konverzija svih entiteta.hr * Tel. tako i prave nacrte armiranja. Procedura konvertiranja propisa je ista kao Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. na najbrži mogući način se mogu kreirati definitivni izvedbeni projekti. i mogu se ravnopravno pozivati kako iz ovog padajućeg menija.plan-b. ‘2005’ i novije). To praktično znači da je ‘ArmCAD 2005’. ‘AutoCAD’-ov pod-program koji je specijaliziran za iscrtavanje nacrta armature po svim crtočkim pravilima koja važe u okruženju samog programa ‘AutoCAD’. Ovakva koncepcija omogućava potpunu kompatibilnost ovih programa i mogućnost njihove direktne komunikacije. Naime. što znači da je omogućeno učitavanje datoteka koje su kreirane sa programom ‘ArmCAD 2000’. tako da se u svakom trenutku rada sa programom može automatski kreirati tablica specifikacije i rekapitulacije armature koja odgovara trenutnom stanju na crtežu. i pomoću biblioteke ‘Object Arx’ vezan za ‘AutoCAD’. ‘ArmCAD 2005’ je u stanju da izpozicionira i kreira kako planove oplate. Program ‘ArmCAD 2005’ je kompatibilan ‘unazad’. Entiteti kreirani pomoću programa ‘ArmCAD 2005’. ‘ArmCAD’-ove naredbe su smještene u padajućem meniju ‘ArmCAD’.26 1.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 . kao i konverzija propisa. Malim izmjenama na ovako eksportiranim crtežima (statički modeli obično ne odgovaraju potpuno arhitektonskim podlogama).5 Osnovna koncepcija programa Kako je program ‘ArmCAD 2005’ pisan u programskom jeziku ‘C++’. usvojenu armaturu u ovom programu. Armatura koja se iscrtava u programu. načinom pozicioniranja je jasno razdvojena na običnu i mrežastu armaturu. to on ne može da radi samostalno. jedna od glavnih prednosti ovog programa je mogućnost učitavanja eksportiranih datoteka iz ‘Radimpex’-ovog programa za statički proračun: ‘Tower 5’. već isključivo u okruženju programskog paketa ‘AutoCAD’ (verzija ‘2004’. u sebi sadrže i sve neophodne numeričke podatke.

Kako se veličina tekstova u kotama ‘ArmCAD’-ovih entiteta zadaje u milimetrima na papiru pri ispisu. armaturu možete grupirati u određene cjeline a da pri tome ne pokvarite osnovnu konfiguraciju boja koja će se koristiti pri ispisu crteža. ako koristite gotove ‘AutoCAD’-ove crteže kod kojih jedna crtočka jedinica ne odgovara jednom centimetru. ‘ArmCAD’-ovi entiteti imaju ugrađene i specifične ‘grip’ove. obzirom da otvaranjem proizvoljnog broja ‘layer’-a za crtanje. Ako su pojedini dijelovi ‘AutoCAD’-ovog crteža crtani u različitim mjerilima. Takođe. Pored toga.Kako se svi ‘ArmCAD’-ovi entiteti prema pravilima ‘AutoCAD’-a smještaju na tekući ‘layer’. program će svim tekstovima preračunati odgovarajuću veličinu u ‘AutoCAD’-ovim crtočkim jedinicama. Prema tome. . navešćemo recimo slučaj kada zbog jedinstvene specifikacije želite da na istom crtežu prikažete armaturu i u gornjoj i u donjoj zoni ploče. ‘Mirror’. Postavljanjem armature iz donje zone u jedan. a gornje u drugi layer.. Ukoliko je ‘layer’.hr * e-mail: info@plan-b.Pri svakoj promjeni svojih entiteta. njihovim naizmjeničnim ukidanjem vidljivosti dobićete za ispis dva znatno preglednija crteža. . i da sve ‘AutoCAD’-ove naredbe rade na potpuno isti način kao i kada se ovaj program koristi bez dodatka za crtanje armature. to znači da se za iscrtavanje armature kao podloga može koristiti bilo koja od ranije kreiranih ‘AutoCAD’-ovih datoteka (pomoću naredbe ‘File ► Open’ se učita neka od postojećih datoteka). tada ih sve iskelirajte tako da na svim dijelovima crteža bude uspostavljen ovaj odnos. Odabrana boja tog ‘layer’-a neće imati nikakav uticaj na ‘ArmCAD’-ove entitete. Tada svakako nećete moći da intervenirate nad kreiranom armaturom. ‘Rotate’.3’).Isto kao i u ‘AutoCAD’-u. to je važno da prije samog crtanja pomoću naredbe ‘ArmCAD ► Podešavanja ► Mjerilo’ odaberete glavno mjerilo na crtežu (vidi poglavlje ‘11. kod koga nije instaliran program ‘ArmCAD 2005’.. program ‘ArmCAD 2005’ čita potrebne podatke iz samih entiteta. pri čemu se u okviru naredbe ‘Mjerilo’. to je na korisniku da eventualno pomoću naredbe ‘Format ► Layer’ otvori potpuno novi ‘layer’ i postavi ga za tekući prije nego što krene sa postavljanjem armature na crtež.hr * Tel. Kao tipičan primjer. čijim razvlačenjem se može lako uticati na geometriju armature. zaključan. definira čemu odgovara jedna ‘AutoCAD’ova jedinica. program će automatski izvršiti otključavanje datog ‘layer’-a i ispisaće odgovarajuće obavještenje na komandnoj liniji. Ovakva koncepcija daje niz prednosti u radu sa programom.plan-b. na kome se nalaze ‘ArmCAD’-ovi entiteti koji se mijenjaju. 098 231-415 . pri čemu će lista pozicija armature biti jedinstvena za obje zone. pomoću naredbe ‘Modify ► Scale’ uspostavite ovaj odnos.1’).dwg). .Kako je format ‘ArmCAD’-ovih i ‘AutoCAD’-ovih datoteka potpuno isti (*. Uzećemo za primjer da želite da jedna ‘AutoCAD’-ova jedinica treba da predstavlja jedan centimetar. ‘Move’. sve se crta u ‘AutoCAD’-ovim crtočkim jedinicama. Program će svakako Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. tada je neophodno da prije samog crtanja armature. . to znači i da se ‘ArmCAD’-ovi crteži mogu otvarati u samom ‘AutoCAD’-u. Na osnovu zadatog mjerila i zadate veličine tekstova na papiru pri ispisu. kada se promjeni tekući propis za crtež koji sadrži armaturu (vidi poglavlje ‘11.). . u daljem tekstu ćemo ipak staviti akcenat na neke najvažnije stvari koje se tiču njihove kompatibilnosti: . ili se pak pomoću naredbe ‘File ► New’ može otvoriti potpuno prazan crtež. omogućeno potpuno proizvoljno postavljanje boja za sve entitete na crtežu koji predstavljaju armaturu. Iako smo već na početku ovog poglavlja rekli da je program ‘ArmCAD 2005’ potpuno kompatibilan sa programom ‘AutoCAD’.5’).Gotovo sve ‘AutoCAD’-ove naredbe za manipulaciju sa elementima crteža (‘Erase’. imaju potpuno isto djelovanje i kada se selektiraju ‘ArmCAD’-ovi entiteti.27 kod naredbe ‘Propisi’. obzirom da je programom. . ali ćete takve datoteke moći recimo da ispišete ili da ih kao podlogu koristite za druge namjene. ‘Copy’. za svaki crtež posebno. pomoću naredbe ‘ArmCAD ► Podešavanja ► Parametri’ (vidi poglavlje ‘11.

Prvo gleda da li pridruženi naziv pozicije oplate za datu armaturu postoji u sastavu tekućeg crteža i ako ne postoji. promjer. mogao da kreira potpuno regularno stanje na crtežu. Isto važi i za naredbe ‘Cut’ i ‘Copy’. Armatura će biti smještena pod istim rednim brojem i ako ta pozicija armature nije slobodna. pomoću kojih se selektirani dio crteža prvo snima u ‘clipboard’. Uopće uzevši. a potom pomoću naredbe ‘Paste’ proizvoljan broj puta ubacuje u sastav crteža. Ako je dati redni broj pozicije zauzet i geometrija te pozicije ne odgovara geometriji pozicije iz bloka. vrši slijedeću analizu. itd. kako bi pri kasnijem ubacivanju bloka u novi ili isti crtež. Pri kreiranju bloka sa armaturom. to su ‘AutoCAD’-ove naredbe za rad sa blokovima crteža dostupne i kada se u njihovom sadržaju nalazi armatura. Napomenućemo da se ubačeni blokovi obavezno moraju explodirati pomoću AutoCAD-ove naredbe ‘Modify ► Explode’.hr * Tel. tada program vrši analizu da li je dati redni broj pozicije armature slobodan i ako jeste.Kako se u građevinskoj praksi često javljaju potpuno isti ili slični elementi konstrukcije. smješta je pod datim rednim brojem. jer će u protivnom oni biti nedostupni za selektiranje pomoću ‘ArmCAD’-ovih naredbi. naziv pozicije oplate kojoj ta armatura pripada. program u njega snima i sve neophodne numeričke podatke (redni broj pozicije. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. a ako ne postoji onda pozicija armature iz bloka dobija prvi slobodan redni broj pozicije u listi pozicije oplate na crtežu. program za svaki entitet iz bloka koji predstavlja armaturu.hr * e-mail: info@plan-b. pri svim intervencijama program će stalno ažurirati i kontrolirati ispravnost trenutnog stanja crteža. onda poziciji armature iz bloka program dodeljuje taj redni broj. otvara novu poziciju oplate na crtežu i datu poziciju armature smješta sa ostalim nepromjenjenim podacima u nju. Ako postoji.28 voditi računa da se promjena geometrije na jednoj poziciji armature automatski odrazi i na ostale šipke iste pozicije koje se nalaze na drugim mjestima na crtežu. 098 231-415 . Ako u sastavu crteža postoji isti takav naziv pozicije oplate.plan-b. pri ubacivanju bloka na crtež. ali samo pod uvjetom da je potpuno ista i po pitanju geometrije i po pitanju numeričkih podataka kao i pozicija na crtežu. . tada program pretražuje da li takva pozicija armature postoji pod nekim drugim rednim brojem ili ne.). Naime. broj komada.

hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. Ovdje se pod pojmom ‘Pozicija oplate’. pri izradi specifikacije. Ovakva organizacija podataka Vam omogućava. Naziv pozicije oplate i podatak o količini se unosi direktno u list box-u. i da za svaki od njih kasnije dobijete posebnu specifikaciju armature (u okviru jedinstvene tablice specifikacije.1 Rad sa listom pozicija oplata (POZICIJE OPLATA) Izborom naredbe ‘Pozicije oplata’. već je njena uloga samo da armaturu koja se iscrtava na crtežu grupira u određene cijeline. poziciji oplate se može pridružiti i podatak o količini. Dodavanje nove pozicije oplate u listu odvija se aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’. Pored proizvoljnog naziva. Ako se neka greda recimo ponavlja u nekom objektu 5 puta. a selektirana pozicija je jasno naznačena u listi. numeracija pozicija šipki armature kreće od rednog broja 1 pa nadalje.) kome će se pridružiti armatura koja se kasnije bude iscrtavala. otvara se dijalog box slijedećeg izgleda. Na ovaj način će u specifikaciji armature sve količine dobiti 5 puta veće vrijednosti i odgovaraće potrebnoj armaturi za sve ovakve grede u konstrukciji. klikom miša na ikonu Izgled dijalog box-a za definiranje pozicija oplata U centralnom dijelu dijalog box-a se nalazi lista svih pozicija oplata koje se nalaze u sastavu crteža. Pozicija oplate se na crtežu ne vidi (fizički nije opipljiva). Nova pozicija oplate će biti dodata u listu odmah ispod pozicije oplate koja je bila selektirana neposredno prije aktiviranja komandnog polja ‘Dodaj’. podrazumjeva naziv konstruktivnog elementa (okvir. a u poziciji oplate se definira količina 5.29 2. greda. CRTANJE OPLATE 2. Naime.plan-b. Pri otvaranju novog crteža. tada se armatura na crtežu postavlja za jednu gredu. Selekcija pozicije oplate se vrši klikom miša. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Oplata’ ili . 098 231-415 . program će sve količine upotrebljene armature u datoj poziciji oplate pomnožiti sa ovdje zadatim brojem. da na jednom crtežu imate proizvoljan broj nezavisnih konstruktivnih elemenata. program automatski kreira jednu poziciju oplate i po ‘default’-u joj dodjeljuje naziv ‘noname’. stepenice. Za svaku od definiranih pozicija oplate. pozicije armature će biti jasno razdvojene zadatim nazivima pozicija oplata). međukatna konstrukcija itd. tako što se mišem obilježi polje u koloni ‘Naziv’ (‘Količina’) i sa tastature se unese naziv pozicije (podatak o Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

na gore. a trenutno selektirana pozicija oplate u listi će postati tekuća. nalazi se marker koji označava da li je datoj poziciji oplate već pridružena neka armatura ili nije. dok simbol ‘√’ označava da je datoj poziciji oplate pridružena neka od armatura.30 količini). Napomenućemo da se tekuća pozicija oplate može mijenjati i u okviru naredbi za postavljanje i editivanje armature.hr * e-mail: info@plan-b. biti uklonjena sa crteža. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Sa lijeve strane naziva pozicije oplate. Simbol ‘X’ označava da je oplata prazna. o kojima će biti više riječi kasnije. odnosno na dolje. Komandna polja ‘Gore’ i ‘Dolje’ će biti aktivna jedino ako se u listi oplata nalazi više od jedne oplate. to će ova naredba biti neaktivna ako se u listi nalazi samo jedna pozicija oplate. Na isti način se može promjeniti naziv i podatak o količini bilo koje pozicije oplate koja se nalazi u listi bez ikakvih posljedica na sam crtež. biće pridružena tako postavljenoj tekućoj poziciji oplate. odnosno sva armatura koja se nadalje bude iscrtavala. Kako se u sastavu crteža mora nalaziti barem jedna pozicija oplate. program će izdati slijedeće upozorenje. Izborom komandnog polja ‘OK’ dijalog box će biti zatvoren. koja je ranije pridružena datoj poziciji oplate. 098 231-415 . i pomoću njih se trenutno selektiranoj poziciji oplate vrši promjena položaja u listi. Ako se komandno polje ‘Briši’ aktivira kada je selektirana neka od pozicija oplata koja već u sebi sadrži armaturu.hr * Tel.plan-b. Izbor komadnog polja ‘Yes’ će selektiranu poziciju oplate ukloniti iz liste a ujedno će i sva armatura. Uklanjanje pozicije oplate iz liste se vrši aktiviranjem komandnog polja ‘Briši’.

- Na ovaj način se mogu zumirati i pomjerati i svi oblici oplata koji su prikazani u gornjem dijelu dijalog box-a. u slučaju da je u bazu ubačeno toliko tipskih oplata da se one ne mogu sve istovremeno prikazati. Zumiranje je moguće izvršiti okretanjem kotačića miša ili pomoću nekoliko posebnih komandi: CTRL+ lijevi gumb miša = Zum prozor.31 2. Dok je pritisnut tiplku ‘CTRL’ klik na lijevi gumb miša će odabranu točku obilježiti kao prvi kut pravokutnog područja koju treba uvećati. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. a slijedeći klik na lijevi gumb miša će odabranu točku protumačiti kao suprotni kut pravokutnog područja i uvećanje će biti izvršeno. CTRL+ desno gumb miša = Zum prethodni. Izborom ove naredbe. otvara se dijalog box slijedećeg izgleda. Izbor oplate iz baze tipskih oplata se vrši dvostrukim klikom miša na sliku željene oplate. omogućeno je zumiranje i pomjeranje prikaza izgleda oplate.2 Crtanje tipskih oplata (TIPSKA OPLATA) Pomoću naredbe ‘Tipska oplata’ imate mogućnost da brzo kreirate plan oplate za neke od ranije definiranih oblika konstrukcija.hr * e-mail: info@plan-b. a aktiviranjem komandnih polja ‘▲’ i ‘▼’. Pomjeranje prikaza izgleda oplate se izvršava klikom na srednji gumb miša i pomjeranjem istog. Kako oplate mogu biti potpuno proizvoljnih oblika. CTRL+ srednje gumb miša = Zum sve. Check box-ovi ‘Rotacija oko X osi’ i ‘Rotacija oko Y osi’.hr * Tel. služe za osno preslikavanje oplate u odnosu na X i Y os. Izgled dijalog box-a za izbor tipskih oplata U gornjem dijelu dijalog box-a su prikazani svi oblici oplata koji se trenutno nalaze u bazi. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Oplata’ ili klikom miša na ikonu .plan-b. odnosno listanje gore i . U centralnom dijelu dijalog box-a se nalazi slika oplate koja je prethodno odabrana iz baze tipskih oplata. Ove check box-ove možete simultano postavljati na uključeno i isključeno stanje u zavisnosti od trenutnih potreba na crtežu. 098 231-415 . vrši se promjena tekuće strane.

hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. pomoću naredbe ‘Format ► Dimension Style’. program po ‘default’-u u donji lijevi kut mreže postavlja crvenu kružnu. 098 231-415 . odnosno označava ih slovima abecede. a u gornji desni kut mreže crvenu kvadratnu točku.plan-b. Kružnu točku ćemo nadalje zvati ‘Točka 1’ a kvadratnu ‘Točka 2’. Zatvorena lista za izbor tekućeg stila kotiranja koji je definiran na nivou AutoCAD-a U svim prelomnim točkama oplate. program postavlja mrežu horizontalnih i vertikalnih linija i njihova međusobna rastojanja parametarizira. Ove dve točke formiraju pravokutno područje pomoću koje se definira geometrija Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Postavljanjem za tekući nekog od ovih stilova. definira se stil kotiranja izabrane oplate na crtežu. iznad komandnog polja ‘OK’ se nalazi zatvorena lista ‘Stil kotiranja’ koja sadrži sve stilove kotiranja definirane u ‘AutoCAD’-u.32 Check box-ovi za osno preslikavanje odabrane oplate Kako je programom predviđena mogućnost automatskog kotiranja izabrane oplate. Pored toga.

Točka 1: Nakon izbora ove točke. Točka 2: Kako oplata može biti potpuno proizvoljnog oblika.hr * e-mail: info@plan-b. Položaj kota (Kraj) <Kraj>: Nakon izbora ove točke program kotira postavljenu oplatu i završava naredbu. odnosno da ona ne određuje traženu dimenziju oplate. 098 231-415 .33 oplate na crtežu.plan-b. aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. program će zahtjevati da zadate točku 2. Crvena boja linija oplate u ‘Drag’ modu znači da izabranu točku nije moguće unijeti. Kada zadate sve unutarnje točke. Žutom bojom je prikazana pomoćna linija koja pokazuje koje unutarnje dimenzije oplate određuje tražena točka. Tokom unošenja ovih točaka program prikazuje izgled oplate u ‘Drag’ modu. Unutarnja točka: Broj unutarnjih točaka zavisi od kompleksnosti geometrije izabrane oplate. Prikaz iskotirane oplate Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. nakon izbora točke 2 program zahtjeva unošenje točaka koje će definirati dimenzije oplate koje nisu točno određene izborom točke 1 i točke 2. program će zahtjevati da zadate i točku koja određuje kut cijele oplate u odnosu na horizontalu. dok izbor podopcije ‘Kraj’ sa komandne linije označava kraj naredbe bez kotiranja oplate.hr * Tel. Točka koja određuje kut: Kada je definiran i kut nagiba oplate u odnosu na horizontalu. program će zatvoriti dijalog box i sa komandne linije zahtjevati da odredite prvo položaj točke 1 na crtežu. program će zahtjevati da zadate i točku koja određuje udaljenost kota od ivica oplate. Naime.

Kao što smo već na početku rekli. te u njemu selektiranom rastojanju možete zadati točnu numeričku vrijednost ili neko drugo slovo abecede.hr * e-mail: info@plan-b. Naime. 098 231-415 .plan-b. dovođenjem miša u okolinu svake od točaka sa mreže. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. za položaj točke 2 ćete moći da izaberete samo točke koje nisu kolinearne sa točkom 1. program datu točku markira ili kružnim ili pravokutnim simbolom. u zavisnosti od toga koju je točku moguće na tom mjestu postaviti. u samom dijalog box-u. desnim klikom miša postavljate točku 1. Naime. ili srednje točke mreže. Klikom miša preko bilo kog od ovih slova. aktivan postaje i edit box koji se nalazi iznad zatvorene liste sa stilovima kotiranja.hr * Tel. odnosno možete je postaviti u bilo koju presječnu ili srednju točku mreže koju formiraju horizontalne i vertikalne linije provučene kroz sve prelomne točke oplate. kod oplata koje imaju gabarit u oba pravca. to je programom omogućeno i da sami odaberete koje će dve točke biti referentne za definiranje geometrije oplate. Promjenjen položaj točaka 1 i 2 Pri izboru točke 1 nema nikakvog ograničenja. Odabrani položaj točke 1.34 Obzirom da ponuđene točke ne moraju odgovarati vašim konkretnim potrebama. dovođenjem miša u okolinu neke od presječnih točaka. ujedno će odrediti i sve moguće položaje točke 2. sva međusobna horizontalna i vertikalna rastojanja prelomnih točaka oplate su parametrizirana i označena slovima abecede. a pritiskom na tiplku ‘Shift’ i desnim klikom miša točku 2. Da bismo Vam olakšali ovaj izbor.

hr * Tel. na crtežu će se umjesto datog slova pojaviti zadata numerička vrijednost. Za dužinu dijela ‘D’ je zadata vrijednost 40 Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.35 Edit box za definiranje dužine trenutno selektiranog dijela ‘D’ Nakon zadavanja vrijednosti u edit box-u. 098 231-415 .plan-b. odnosno zadato slovo abecede.hr * e-mail: info@plan-b.

Klikom miša na bilo koju horizontalnu ili vertikalnu ivicu oplate. U slučaju da se na izabranoj ivici oplate nalazi više od 2 prelomne točke. a uneta numerička vrijednost biće raspodjeljena između svih slova kojima su označena rastojanja prelomnih točaka. u međusobnom odnosu koji je zadat pri ubacivanju oplate u bazu tipskih oplata.hr * e-mail: info@plan-b.36 Dimenzija dijela ‘D’ je određena tako da ona predstavlja 40% od dimenzije ‘C’ Ako želite da zadatu vrijednost poništite. 098 231-415 . aktivan postaje isti edit box kao da ste kliknuli na neko od slova na crtežu. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. tada je potrebno da u edit box-u tom rastojanju pridružite neko slovo abecede.hr * Tel.plan-b. odnosno da dato rastojanje nema točnu dužinu. ispred edit box-a će pisati ‘Dužina=’. uneta numerička vrijednost će zamjeniti slovo abecede kojim je označeno rastojanje između tih točaka. Ako je izabrana ivica oplate određena sa 2 prelomne točke.

hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 . vrijednosti segmenata ‘A’ i ‘B’ su proračunate prema njihovom međusobnom odnosu Klikom miša na kosu ivicu oplate.37 Klikom miša je selektirana ivica oplate koje se sastoji od zbroja dijela A+B+A Zadavanjem dužine od 100. ispred edit box-a će pisati ‘Kut=’. a uneta numerička vrijednost će odrediti nagib ivice oplate u odnosu na horizontalu.plan-b.hr * Tel. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

pri njenom postavljanju na crtež razlikujemo tri osnovna slučaja: Oplate kojima su sve dimenzije segmenata poznate U ovom slučaju možete izabrati samo položaj točke 1 (obzirom da su sve dimenzije oplate poznate. a pri postavljanju oplate na crtež program zahtjeva da zadate samo točku 1 i točku koja određuje kut nagiba cijele oplate u odnosu na horizontalu.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b.38 Selektirana je kosa ivica oplate za promjenu kuta njenog nagiba Selektiranoj kosoj ivici je zadat nagib od 45° U zavisnosti od zadatih numeričkih vrijednosti parametrima tipske oplate. točka 2 nema nikakvog smisla).plan-b. 098 231-415 . Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

mi smo razvili i naredbu ‘Pomoćne linije’. ‘Circle’. Točka koja određuje stranu: Sada je potrebno da izborom točke sa crteža odredite stranu na kojoj će program iscrtati pomoćne linije.hr * Tel. zavisi od broja segmenata sa nepoznatim dimenzijama. te će ona biti određena zadavanjem točke 2. čime će naredba biti završena. Pri postavljanju oplate na crtež program neće zahtjevati da zadate točku koja određuje kut nagiba cijele oplate u odnosu na horizontalu. da će ovako kreirana tipska oplata biti smještena na tekući ‘Layer’. Izborom ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Oplata’ ili klikom miša na ikonu odredite udaljenost na kome je potrebno postaviti pomoćne linije: Udaljenost: Nakon zadavanja udaljenosti. običnu i mrežastu armaturu. 098 231-415 . Pri odabiru objekata nema ograničenja. dok za točku 2 možete izabrati neku od točaka koje se nalaze na duži kojoj pripada točka 1.hr * e-mail: info@plan-b. Kao što ste i sami mogli da primjetite. To znači da se mogu postavljati pomoćne linije u odnosu na oplatu (sve bitne ‘AutoCAD’-ove vrste linija).. Oplate kod kojih nisu poznate dužine projekcija svih segmenata.. . tok naredbe je gotovo isti kao i kod ‘AutoCAD’-ove naredbe ‘Offset’.plan-b. ova poruka će stajati na komandnoj liniji sve dok pritiskom na tipku ‘Enter’ ili desnim klikom miša ne označite kraj odabira. 2. to ćete vjerojatno zbog lakšeg odabira ovih točaka imati potrebu da na nekom pomoćnom ‘layer’u iscrtate niz pomoćnih linija. Nakon zadavanja točke 2 program će zahtjevati da unesete unutarnje točke. Na kraju ćemo napomenuti. kao i zahtjev za zadavanje unutarnjih točaka pri postavljanju oplate na crtež.). program pomoćne linije koje se postavljaju na kutovima produžuje. a njegova boja će ujedno odrediti i boju u kojoj će oplata biti prikazana. koja je samo mala modifikacija ‘AutoCAD’-ove naredbe ‘Offset’. odnosno skraćuje do njihove presječne točke. a istovremeno je normalna na pravac za koji su sve dimenzije poznate. ‘Arc’. ni za jedan od dva moguća pravca Ni u ovom slučaju pri izboru točke 1 nema nikakvog ograničenja. zato što je taj kut u ovom slučaju određen zadavanjem točaka 1 i 2. . program će zahtjevati da sa crteža odaberete objekte za koje želite postaviti pomoćne linije: Odabir objekata: S obzirom da se istovremeno mogu postavljati pomoćne linije za više objekata. program će zahtjevati da Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Pored toga. dok izbor točke 2.39 Oplate kojima su u jednom od dva moguća pravca poznate dužine projekcija svih segmenata Pri izboru točke 1 nema nikakvog ograničenja. dok kod ‘Offset’-a zadržavaju ‘layer’ na kome se nalazi odabrani entitet. ‘Polyline’.3 Crtanje pomoćnih linija za lakše određivanje položaja armature (POMOĆNE LINIJE) Kako se geometrija šipki armature iscrtava definiranjem njenih prijelomnih točaka. Izuzetak predstavlja slučaj kada je nepoznata dimenzija samo jednog dijela. s tim što se pomoću ove naredbe pomoćne linije smještaju na trenutno aktivan ‘layer’. Iako ćete za ovu namjenu imati na raspolaganju sve ‘AutoCAD’ove naredbe (‘Line’.

plan-b. napomenuti ćemo još jednom da se isti efekt može postići i pomoću ‘AutoCAD’-ovih naredbi.hr * Tel. s obzirom da ćete pored naredbe ‘Offset’ morati da koristite i naredbu ‘Change’ za prebacivanje konstruiranih linija na poseban ‘layer’. kao i naredbe ‘Extend’ i ‘Trim’ za dobijanje presječnih točaka na pomoćnim linijama. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b.40 Na kraju. 098 231-415 . s tim što će postupak biti mnogo duži.

Za iscrtavanja geometrije nove pozicije. CRTANJE ŠIPKI U UZDUŽNOM POGLEDU U okviru padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’. mogu nastupiti dva slučaja. izborom podopcije ‘Polilinija’. kada se kreira nova pozicija armature. Ili da se postojeća pozicija na crtežu predstavi u već definiranom stvarnom obliku. ili da se geometrija nove pozicije definira iscrtavanjem njenih prelomnih točaka na samom crtežu. Prije nego što krenemo na same naredbe.hr * Tel. Ili da se iz baze preuzme neki od već definiranih oblika i postavi na crtež. ili da se definira potpuno nova pozicija armature. ulazi se u proceduru iscrtavanja proizvoljne polilinije koja će odrediti geometriju šipke. ona se smješta u bazu pozicija tekuće oplate. objasnićemo osnovnu koncepciju programa. Naime. Naime. Ova logika omogućava i definiranje pozicija armature koje se ne moraju nigde nalaziti na samom crtežu. Kako se u praksi često javlja potreba za predstavljanjem armature u nekom drugom obliku od stvarnog. to i pri postavljanju postojeće pozicije šipke na crtež. to se mogu javiti dva osnovna slučaja. a iscrtana šipka na samom crtežu se proglašava za ‘instancu’ date pozicije. pozicija armature ne uklanja iz projekta već samo sa crteža. Sada ćemo pojasniti i tretman programa prema pozicijama armature.proizvoljna šipka (PROIZVOLJNA) Izborom naredbe ‘Proizvoljna’. To praktično znači da se brisanjem instanci sa crteža. iscrtavanjem njenih prelomnih točaka na samom crtežu. dok u bazi pozicija tekuće oplate ostaje netaknuta.hr * e-mail: info@plan-b. pa komandna linija dobija slijedeći izgled: Prva točka (Polilinija/Krug/Spirala): Program sada očekuje ili da zadate prvu točku polilinije. na crtež se postavlja postojeća pozicija armature čija je geometrija već ranije definirana. nude se dve mogućnosti.1 Nova pozicija . iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom miša na ikonu . Kako svaka od iscrtanih šipki na crtežu mora biti vezana za određeni redni broj pozicije.plan-b. umjesto slobodnog crtanja imate mogućnost da geometriju šipke definirate Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. nalazi se niz naredbi za postavljanje pojedinačnih šipki armature.41 3. i to. Uklanjanje cijele pozicije armature iz baze pozicija se vrši u okviru naredbe ‘Baza pozicija’ o kojoj će kasnije biti više riječi. 3. Pomoću slijedeće četiri naredbe se iscrtavaju nove i stare pozicije armature: ‘Proizvoljna’ ‘Tipska’ ‘Postojeća’ ‘Reprezent’ na crtež se postavlja nova pozicija armature. na crtež se postavlja nova pozicija armature čija geometrija odgovara predefiniranom obliku iz kreirane baze tipskih šipki. ali sada sa drugačijom geometrijom od ranije definirane. ili da se izborom jedne od ponuđenih podopcija odlučite za dodatne mogućnosti koje Vam program nudi. 098 231-415 . ili da se već definirana pozicija armature postavi na neko drugo mjesto na crtežu. na crtež se postavlja postojeća pozicija armature. ili da se predstavi na crtežu potpuno drugačijom geometrijom.

omogućeno je zumiranje i pomjeranje prikaza geometrije šipke. Ovako naznačeni dio šipke nazivamo ‘tekući’. Kako geometrija šipke može biti potpuno proizvoljna a prostor rezerviran za prikaz njenog izgleda je fiksan. a potom i krajnju točku luka. Izgled dijalog box-a za definiranje numeričkih podataka o šipci U centralnom dijelu dijalog box-a. Slijedeća točka (Luk/Nazad): Podopcija ‘Nazad’ služi za poništavanje izbora posljednje točke. Primetićete da je na prikazu šipke jedan njen dio uvijek markiran crvenom bojom. Točka sa luka: Krajnja točka: Već nakon definiranja geometrije prvog dijela polilinije. program će prvo zahtjevati da odredite točku sa luka.plan-b. Promjena tekućeg dijela se vrši jednostavnim klikom miša na željeni dio šipke. Izborom ove podopcije.42 selektiranjem proizvoljne polilinije sa crteža. Zumiranje je moguće izvršiti okretanjem kotačića miša ili pomoću nekoliko posebnih komandi : CTRL+ lijevi gumb miša = Zum prozor. Dok je pritisnut tiplku ‘CTRL’ klik na lijevi gumb miša će odabranu točku obilježiti kao prvi kut pravokutnog područja koju treba uvećati.hr * Tel. Pored tekućeg sgmenta na prikazu šipke je crvenim kružićem naznačena i njena početna točka. nakon izbora prve točke. 098 231-415 . dok su podopcije ‘Krug’ i ‘Spirala’ predviđene za definiranje specijalnih oblika proizvoljne šipke. Ako ste se odlučili da geometriju šipke odredite crtanjem proizvoljne polilinije. o čemu će biti više riječi na kraju ovog poglavlja. i ulazite u proceduru definiranja numeričkih podataka. prikazuje se prethodno definirana geometrija šipke. dok je podopcija ‘Luk’ predviđena za definiranje lučnih segmenata polilinije. na komandnoj liniji se pojavljuje i podopcija ‘Kraj’.hr * e-mail: info@plan-b. na komandnoj liniji će se pojaviti nova poruka. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Slijedeća točka (Luk/Nazad/Kraj) <Kraj>: Izborom ove podopcije označavate kraj procedure definiranja geometrije šipke. a slijedeći klik na lijevi gumb miša će odabranu točku protumačiti kao suprotni kut pravokutnog područja i uvećanje će biti izvršeno.

Iz zatvorene liste ‘Kota’.3’). koji će označiti da je na mjestu iscrtane instance armatura postavljena u obe zone. Iz zatvorene liste ‘Oplata’. zadaje se broj komada date pozicije armature koji će biti pridružen iscrtanoj instanci na crtežu. za tekući se može postaviti bilo koji od ranije definiranih stilova kotiranja. U gornjem lijevom kutu dijalog box-a se prikazuje sadržaj kote koji odgovara trenutnom stanju zadatih parametara. /10. možete iz zatvorene liste odabrati neki od ranije definiranih tipskih komentara.). gornja zona. U edit box-u ‘Količina’..plan-b. pri izradi specifikacije. Znači. Dio dijalog box-a rezerviran za prikaz sadržaja kote Prikazani parametri u dijalog box-u imaju slijedeću namjenu i značenje. imate mogućnost da u sadržaj kote postavite simbol ‘±’ (ili neki drugi simbol definiran u stilu kotiranja). CTRL+ desni gumb miša = Zum prethodni. /20.2’). za tekuću se može postaviti bilo koja od ranije definiranih pozicija oplata. Pomjeranje prikaza izgleda oplate se izvršava klikom na srednje gumb miša i pomjeranjem istog.43 CTRL+ srednji gumb miša = Zum sve. klikom miša na strelicu koja se nalazi na kraju ovog edit box-a. što utiče na izbor pravila za savijanje šipke. Pomoću check box-a ‘Spona’ se određuje da li je iscrtana šipka spona ili ne. U zatvorenoj listi ‘Pozicija’ se prikazuju sve slobodne pozicije koje odgovaraju postavljenoj tekućoj poziciji oplate. Kada je ovaj check box uključen.hr * e-mail: info@plan-b. Pored mogućnosti zadavanja proizvoljnih komentara.4’). Ako je ovaj check box postavljen na uključeno stanje. Pravila za savijanje obične šipke i spone su različita i zavise od tekućeg propisa (vidi poglavlje ‘11. Način kreiranja stilova kotiranja biće naknadno objašnjen (vidi poglavlje ‘11. Bilo koja od pozicija iz liste se može postaviti za tekuću. program će zadatu količinu armature na tom mjestu udvostručiti).hr * Tel.. U edit box-u ‘Komentar’ imate mogućnost da u koti zadate proizvoljan komentar (donja zona. Pomoću check box-a ‘Obostrano’. u Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. 098 231-415 - - - - - - . . Način kreiranja baze tipskih komentara biće naknadno objašnjen (vidi poglavlje ‘10. ovaj broj komada se odnosi isključivo na mjesto gde je postavljena prethodno iscrtana šipka.

Napomenućemo da je pokazivač samo grafički simbol na crtežu koji ne utiče na samu geometriju šipke pri izradi specifikacije armature.plan-b.hr * Tel. Ispod prozora rezerviranog za prikaz geometrije same šipke. kraja i svih segmenata šipke u odnosu na njenu zadatu geometriju. 098 231-415 . na krajevima šipke postavlja kuke ili slobodne krajeve. u zavisnosti od izabranog tipa armature. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b.3’). nalaze se edit box-ovi pomoću kojih je moguće vršiti ofsetovanje početka. Iz sadržaja zatvorene liste se može videti da se na kraju šipke može postaviti ili kuka ili pokazivač. Dio dijalog box-a u kome se definira početak i kraj šipke po pitanju kuka Jedna lista i jedan prekidač se odnose na početak. a druga lista i drugi prekidač na kraj iscrtane šipke. ili se pak ona može završiti slobodno. određuje se da li šipka ide u specifikaciju ili ne. Pomoću check box-a ‘Specifikacija’. Ova opcija se definira u propisima i biće naknadno objašnjena (vidi poglavlje ‘11. Pokazivač ima oblik crtice koja u slučaju preklapanja dve šipke određuje dužinu prostiranja šipke u uzdužnom smislu. U dijelu dijalog box-a ‘Polilinija’. u dijelu dijalog box-a ‘Krajevi’. U dijelu dijalog box-a ‘Tip armature’ se vrši izbor promjera i vrste armature. Program može da automatski.44 tekstu kote se ispisuje simbol za sponu. nalaze se dve zatvorene liste i dva komandna polja koja rade kao prekidači. Promjena položaja kuka i pokazivača se vrši postavljanjem odgovarajućih prekidača u jedan od moguća dva položaja.2’). ako je njegovo postavljanje predviđeno tekućim stilom kotiranja (vidi poglavlje ‘11.

Pri promjeni dužine dijela. kraj i sve dijelove šipke za tu vrijednost. program će tekući dio ofsetovati za unetu vrijednost prema centru gabarita šipke ako je ona pozitivna. Kada unesete neku numeričku vrijednost u ovaj edit box.plan-b. dok promjena dužine ostalih segmenata nije dozvoljena. odnosno mijenja se samo položaj točke koja se nalazi na njegovom slobodnom kraju. odnosno produžiti ako je uneta vrijednost negativna. i tada je nepomjerljiva početna točka šipke. a svi dijelovi šipke ofsetovani za tu vrijednost od centra gabarita šipke (ka spolja). a zatim da se pomoću ovih edit box-ova izvrši ofsetovanje geometrije šipke u odnosu na oplatu. program će krajnji dio šipke skratiti za unetu vrijednost ako je ona pozitivna. a svi dijelovi šipke ofsetovani za tu vrijednost prema centru gabarita šipke (ka unutra). imate mogućnost da promjenite dužinu prvom i posljednjem dijelu šipke. U ovom edit box-u je prikazana dužina tekućeg dijela šipke. Kada unesete neku numeričku vrijednost u ovaj edit box. a njen položaj potrebnim udaljenjem od ivice oplate (veličina zaštitnog sloja + 1/2 promjera same šipke). ‘a =’ Kada unesete neku numeričku vrijednost u ovaj edit box. odnosno od centra gabarita šipke ako je uneta vrijednost negativna (tekući dio je označen crvenom bojom).hr * e-mail: info@plan-b. program će ofsetovati početak. Ako je uneta vrijednost negativna. program će početni dio šipke skratiti za unetu vrijednost ako je ona pozitivna.hr * Tel. Zadavanjem nove vrijednosti u ovom edit box-u. početni i krajnji dio šipke biće produženi. 098 231-415 .45 Dio dijalog box-a za ofsetovanje polilinije. najlakši način postavljanja šipke je da se prilikom njenog crtanja. početni i krajnji dio šipke biće skraćeni. odnosno produžiti ako je uneta vrijednost negativna. sve prelomne točke šipke su nepomjerljive. Specijalni slučaj predstavlja jednodjelna šipka (oba kraja šipke su slobodna). kojom je određena geometrija šipke Obzirom da je geometrija armature najčešće određena oblikom oplate. Ukoliko je uneta vrijednost pozitivna. ‘a poč =’ ‘a kraj =’ ‘a seg =’ ‘L seg =’ Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. kao prelomne točke koriste točke sa oplata. Kada unesete neku numeričku vrijednost u ovaj edit box.

Komandna polja za sidrenje početka. odnosno kraj šipke. Sa desne strane edit box-ova ‘a poč=’ i ‘a kraj=’. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. otvara se dijalog box za sidrenje odgovarajućeg kraja šipke.plan-b. preporučujemo da prvo unesete vrijednosti svih ofseta. 098 231-415 . a zatim se u edit box-u zadaje točna vrijednost dužine dijela. Tada se za početnu. odnosno krajnje točke šipke. a da dužine krajnjih segmenata zadate na kraju procedure definiranja geometrije šipke.hr * e-mail: info@plan-b. nalaze se komandna polja pomoću kojih se može sidriti početak.46 Naknadna promjena dužine prvog dijela šipke Ova mogućnost programa se koristi kod šipki za koje je poznata dužina krajnjih dijela. odnosno krajnju točku šipke bira proizvoljna točka sa prave na kojoj se nalazi dio.hr * Tel. Obzirom da se zadavanjem ofseta mijenja dužina dijelovima šipke. odnosno kraja šipke Izborom nekog od ovih komandnih polja. a sa crteža nije moguće izabrati točan položaj početne.

izborom tipa sidrenja i jedne od moguće dve dužine (‘ls1’-veće ili ‘ls2’-manje). a početak. zato što bi bilo veoma teško odrediti na koju se ravninu zadati ofset odnosi. u ovom dijalog box-u je omogućena prostorna rotacija prikaza geometrije šipke (3D Orbit).hr * Tel.plan-b. će biti produžen za odabranu dužinu sidrenja. postavljena je negativna vrijednost prethodno odabrane dužine sidrenja Napomenućemo da prilikom crtanja trodimenzionalnih šipki. te ga ovdje nećemo detaljno objašnjavati (vidi poglavlje ‘7. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’.47 Izgled dijalog box-a za sidrenje krajeva šipke Ovaj dijalog box radi na gotovo isti način kao i u okviru naredbe ‘Sidrenje armature’.3’). Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.5’). 098 231-415 . sam odrediti potrebnu dužinu sidrenja. odnosno kraj šipke.hr * e-mail: info@plan-b. Znači. U edit box-u ‘a kraj=’. na osnovu prethodno zadate vrste i promjera armature. Da bi se stekao bolji uvid u geometriju trodimenzionalne šipke. program će iz podataka koji su definirani u okviru naredbe ‘Propisi’ (vidi poglavlje ‘11. ovaj dijalog box će biti zatvoren. zadavanje ofseta nije dozvoljeno.

hr * Tel.plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. 098 231-415 . otvara se padajući meni u kome se nalazi nekoliko programom definiranih pogleda.48 Dio dijalog box-a predviđen za rotaciju položaja šipke u prostoru Da biste izvršili rotaciju potrebno je da pokazivač miša dovedete iznad ove površi. Pomjeranjem miša unutar prstena koji obrazuju unutarnji krug i krug kojim je ova površina ograničena. Rotacija prikaza šipke oko X osi se vrši pomjeranjem miša iznad područja koja je ograničena unutarnjim krugom u pravcu Y osi.hr * e-mail: info@plan-b. dok se rotacija oko Y osi vrši pomjeranjem miša iznad istog područja u pravcu X osi. prikaz šipke se rotira oko Z osi. a zatim da uz pritisnuto lijevi gumb pomjerate miša. predviđene za prostornu rotaciju prikaza geometrije šipke. Zarotirani prikaz 3D šipke Desnim klikom miša preko kružne površine.

098 231-415 . služi za definiranje šipke kružnog oblika. program će prvo sa komandne linije zahtjevati da zadate centar kruga. na komandnoj liniji se javlja slijedeća poruka. dok je izborom pogleda ‘Izometrija’ omogućen izometrijski prikaz geometrije pozicije. Nakon zatvaranja dijalog box-a. a svi zadati numerički podaci će biti pridruženi iscrtanoj poliliniji.hr * e-mail: info@plan-b. kojom je određena geometrija zadate pozicije armature. odnosno da se kasnije mogu zamjeniti jednom polilinijom koja će odrediti geometriju šipke koja se kreira.49 Padajući meni za izbor pogleda Izborom jednog od pogleda ‘Top’. dijalog box će biti zatvoren. Centar: Točka sa kruga: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. nakon aktiviranja naredbe ‘Proizvoljna’. a potom i točku sa kruga koja će odrediti njegov polumjer. a jedina razlika je znači u načinu definiranja geometrije šipke. zavisi od stanja parametera u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11.plan-b. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’.4’). a u bazu pozicija tekuće oplate će ubaciti kreiranu poziciju armature. Da li će program ući u proceduru kotiranja ili ne.hr * Tel. Kružna šipka Druga podopcija koja se javlja na komandnoj liniji. Selektiranje polilinije Nakon aktiviranja naredbe ‘Proizvoljna’. ovom procedurom je omogućeno i selektiranje niza običnih linija. nakon izbora podopcije ‘Krug’. Odaberite poliliniju (Izlaz): Iako se ova podopcija zove ‘Polilinija’. Kraj procedure selektiranja se označava izborom podopcije ‘Izlaz’. Naime. ili će pak ući u proceduru kotiranja. omogućen je pogled na geometriju pozicije sa različitih strana. koja ima iste numeričke podatke i geometriju kao i ‘instanca’. program će ili završiti naredbu. nakon čega će program otvoriti dijalog box za definiranje numeričkih podataka o novoj poziciji armature. izborom podopcije ‘Polilinija’ sa komandne linije. Pored toga. pri čemu je jedini uvjet da selektirani dijelovi budu povezani. Nakon izbora ove podopcije. ‘Left’ ili ‘Front’. Dalji postupak je u svemu isti kao i prethodno opisani. imate mogućnost da Vašoj poziciji armature pridružite geometriju polilinije koju selektirate. program će iscrtanu poliliniju proglasiti za ‘instancu’.

Značenje ostalih parametara u dijalog box-u je potpuno isto kao i kada se geometrija šipke definira slobodnim crtanjem. izborom podopcije ‘Spirala’ sa komandne linije.hr * e-mail: info@plan-b. program će otvoriti dijalog box za definiranje numeričkih podataka o poziciji armature koja je upravo kreirana. ujedno odrediti i mjesto na kome će program postaviti preklop. ‘Preklop =’ U ovaj edit box se unosi veličina preklopa. Spiralna spona Nakon aktiviranja naredbe ‘Proizvoljna’.50 Napomenućemo da će odabrana točka sa kruga. Obzirom da veličina preklopa isključivo zavisi od odabranog promjera armature. Kako je na ovaj način geometrija šipke potpuno određena. Izgled dijalog box-a za definiranje numeričkih podataka o kružnoj šipci Dio dijalog box-a koji je rezerviran za zadavanje ofseta. ulazi se u proceduru definiranja spiralne spone u uzdužnom izgledu. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Sa komandne linije program će zahtjevati da odredite položaj točaka 1. odnosno od centra kruga (povećaće polumjer) ako je uneta vrijednost negativna. program će ofsetovati šipku ka centru kruga (smanjiće polumjer) za unetu vrijednost. a Vama je omogućeno da ovu vrijednost promjenite.hr * Tel. 098 231-415 .plan-b. sada se sastoji od dva edit box-a: ‘a =’ Ako u ovaj edit box unesete pozitivnu numeričku vrijednost. 2 i 3. program automatski postavlja vrijednost od 30 ∅.

‘a poč =’ Ako unesete pozitivnu vrijednost u ovaj edit box.hr * e-mail: info@plan-b. promjer će biti uvećan. Ako je uneta negativna vrijednost. tako i kut njenog nagiba. Izgled dijalog box-a za definiranje numeričkih podataka o spiralnoj sponi Dio dijalog box-a koji je rezerviran za zadavanje ofseta. ili izborom točke na crtežu. u odnosu na osu spirale. a program će otvoriti dijalog box za definiranje numeričkih podataka o poziciji armature koja je upravo kreirana.hr * Tel. program će zahtjevati da sa tastature. i to simetrično sa obe strane. Na kraju. zadate i hod spirale (t). program će umanjiti promjer spirale (R) za unetu vrijednost. 098 231-415 . a rastojanje točaka 2 i 3 određuje promjer (R) spiralne spone.plan-b. sastoji se od tri edit box-a: ‘aR =’ Ako unesete pozitivnu vrijednost u ovaj edit box. nakon čega će geometrija spiralne spone biti potpuno određena.51 Šematski prikaz točaka koje određuju konturu spiralne spone Položaj točaka 1 i 2 određuje kako dužinu na kojoj se prostire spiralna spona (L). odnosno ofsetovaće točku 1 za unetu vrijednost ka centru gabarita Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. program će umanjiti dužinu spirale (L).

s tim što će određeni parametri biti nedostupni za promjenu. u slučaju da je u bazu ubačeno toliko tipskih šipki da se one ne mogu sve istovremeno prikazati. odnosno listanje gore i dolje. program će umanjiti dužinu spirale (L). otvara se dijalog box Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Tipska’ U gornjem dijelu dijalog box-a su prikazani svi oblici šipki koji se trenutno nalaze u bazi. odnosno ofsetovaće točku 2 za unetu vrijednost ka centru gabarita spirale. imate mogućnost da izborom jednog od ranije definiranih oblika iz baze tipskih šipki. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Kako se spiralna spona u programu prikazuje samo u uzdužnom izgledu.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. morate poslužiti naredbom ‘Reprezent’ i njenom podopcijom ‘Krug’ (vidi poglavlje ‘3.4’). Za unetu negativnu vrijednost dužina spirale (L) biće uvećana za tu vrijednost. Izbor šipke iz baze tipskih šipki se vrši dvostrukim klikom miša na sliku željene šipke.tipska šipka (TIPSKA) Pomoću naredbe ‘Tipska’. a aktiviranjem komandnih polja ‘▲’ i ‘▼’ se vrši promjena tekuće strane. 3.52 spirale. ‘a kraj =’ Ako unesete pozitivnu vrijednost u ovaj edit box. Značenje ostalih parametara u dijalog box-u je potpuno isto kao i kada se geometrija šipke definira slobodnim crtanjem. 098 231-415 . . to se za njeno eventualno prikazivanje u poprečnom presjeku.hr * Tel. brzo kreirate novu poziciju armature.2 Nova pozicija . Izborom ove naredbe. obzirom na specifičnost ovakve pozicije armature. Za unetu negativnu vrijednost dužina spirale (L) biće uvećana za tu vrijednost. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom miša na ikonu slijedećeg izgleda.

Ove check box-ove možete simultano postavljati na uključeno i isključeno stanje u zavisnosti od trenutnih potreba na crtežu. Check box-ovi za osno preslikavanje geometrije šipke Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 .hr * Tel. imaju isto značenje kao kod naredbe ‘Proizvoljna’ (vidi poglavlje ‘3.53 Duplim klikom miša je za tekući postavljen željeni oblik šipke U centralnom dijelu dijalog box-a se nalazi prikaz geometrije šipke koja je prethodno odabrana iz baze tipskih šipki. Parametri koji se nalaze lijevo i ispod prikaza geometrije šipke.1’) . tako da ih ovdje nećemo ponovo objašnjavati. Check box-ovi ‘Rotacija oko X osi’ i ‘Rotacija oko Y osi’.plan-b. I ovdje važe potpuno ista pravila za zumiranje i pomjeranje prikaza kao kod prethodno opisanih naredbi. služe za osno preslikavanje geometrije šipke u odnosu na X i Y osu.

Ofset lijeve stranice pravokutnog područja.plan-b. ali se sada ofset ne odnosi na pojedinačne dijelove šipke (kao kod naredbe ‘Proizvoljna’). otvara se dijalog box potpuno istog izgleda kao i kod naredbe ‘Proizvoljna’ (vidi poglavlje ‘3. Napomenućemo da uneta numerička vrijednost ofseta može biti i negativna.hr * Tel. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Njihovim izborom.hr * e-mail: info@plan-b. ‘a desno =’ Ofset desne stranice pravokutnog područja. Ofset donje stranice pravokutnog područja. Sa desne strane ovih edit box-ova. 098 231-415 .54 I kod ove naredbe je omogućeno zadavanje ofseta. već na pravokutno područje u koju je smještena kompletna geometrija šipke.1’). Dio dijalog box-a za ofsetovanje gabarita šipke ‘a =’ ‘a gore =’ ‘a dolje =’ ‘a lijevo =’ Globalni ofset. Ako se u ovaj check box unese neka numerička vrijednost program će ofsetovati sve stranice pravokutnog područja za tu vrijednost. nalaze se i komandna polja za sidrenje odgovarajućeg kraja gabarita šipke. Ofset gornje stranice pravokutnog područja.

098 231-415 . ovaj dijalog box će biti zatvoren. a odgovarajuća strana gabarita šipke će biti produžena za odabranu dužinu sidrenja. čime je postavljanje šipke na željeno mjesto na crtežu značajno pojednostavljeno.hr * Tel. aktivirajte komandno polje ‘OK’. Kada ste zadali sve potrebne numeričke podatke. tako da ga ovdje nećemo ponavljati (vidi poglavlje ‘2. Točka 1: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. Napomenućemo samo da se presječne točke linija dobijenih ofsetom mogu izabrati za referentne točke. program postavlja mrežu horizontalnih i vertikalnih linija i njihova međusobna rastojanja parametarizuje. Način rada sa parametriziranim vrijednostima kao i izbor referentnih točaka je potpuno isti kao i pri postavljanju tipskih oplata.55 Dijalog box za sidrenje krajeva šipke Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. U edit box-u ‘a lijevo=’. postavljena je negativna vrijednost prethodno odabrane dužine sidrenja U svim prelomnim točkama šipke.2’). nakon čega će program sa komandne linije zahtjevati da odredite prvo položaj točke 1 na crtežu. odnosno označava ih slovima abecede.

Tokom unošenja ovih točaka program prikazuje izgled šipke u ‘Drag’ modu.plan-b. program zahtjeva unošenje točaka koje će definirati dimenzije šipke koje nisu točno određene izborom točke 1 i točke 2. Kada su unete sve potrebne unutarnje točke. dok izbor točke 2 (crvena kvadrana točka u dijlog box-u). Šipke kojima su u jednom od dva moguća pravca poznate dužine projekcija svih segmenata Pri izboru točke 1 (crvena kružna točka u dijlog box-u). isto kao i kod tipskih oplata možemo razlikovati tri osnovna slučaja: Šipke kojima su sve dimenzije segmenata poznate Pri postavljanju ovakve šipke na crtež. program zahtjeva da zadate samo točku 1 (crvena kružna točka u dijlog box-u) i točku koja određuje kut nagiba cijele šipke u odnosu na horizontalu. dok za točku 2 (crvena kvadrana točka u dijlog box-u). kao i zahtjev za zadavanje unutarnjih točaka pri postavljanju šipke na crtež. nema nikakvog ograničenja. zavisi od broja segmenata kojima su dimenzije nepoznate. 098 231-415 . jer je taj kut u ovom slučaju određen zadavanjem točaka 1 i 2. Crvena boja linija šipke u ‘Drag’ modu znači da izabranu točku nije moguće uneti. nakon izbora točke 2 (crvena kvadrana točka u dijlog box-u). Pri postavljanju šipke na crtež program neće zahtjevati da zadate točku koja određuje kut nagiba cijele šipke u odnosu na horizontalu. program će zahtjevati da zadate i točku koja određuje kut cijele šipke u odnosu na horizontalu. Nakon zadavanja točke 2 program će zahtjevati da unesete unutarnje točke.hr * Tel. isto kao i kod naredbe ‘Proizvoljna’. Žutom bojom je prikazana pomoćna linija koja pokazuje koje unutarnje dimenzije šipke određuje tražena točka. možete izabrati neku od točaka koje se nalaze na duži kojoj pripada točka 1.56 Nakon izbora ove točke (crvena kružna točka u dijlog box-u). Unutarnja točka: Broj unutarnjih točaka zavisi od kompleksnosti geometrije izabrane šipke. program će postavljenu šipku na crtežu proglasiti za instancu. U zavisnosti od vrijednosti koje su eventualno pridružene parametriziranim dimenzijama šipke u dijalog box-u. a istovremeno je normalna na pravac za koji su sve dimenzije poznate.hr * e-mail: info@plan-b. Šipke kod kojih nisu poznate dužine projekcija svih segmenata. Točka koja određuje kut: Kada je definiran i kut nagiba šipke u odnosu na horizontalu. odnosno da ona ne određuje traženu dimenziju šipke. nema nikakvog ograničenja. ni za jedan od dva moguća pravca Ni u ovom slučaju pri izboru točke 1 (crvena kružna točka u dijlog box-u). a u bazu pozicija tekuće oplate će ubaciti kreiranu poziciju armature koja ima iste numeričke podatke i geometriju kao i instanca. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. na komandnoj liniji će se pojaviti poruka: Točka 2: Kako šipka može biti potpuno proizvoljnog oblika. Izuzetak predstavlja slučaj kada je nepoznata dimenzija samo jednog dijela i ona će biti određena zadavanjem točke 2.

2. o čemu će biti više riječi u poglavljima ‘4. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Ako pozicija armature nema ni jednu instancu na crtežu. 098 231-415 . simbol je crne boje. a broj komada šipki je nula. Izborom ove naredbe. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom miša na ikonu .6’. simbol je crne boje.5’ i ‘4. U koloni ‘N°’ se ispisuje redni broj pozicije i postavlja simbol koji ukazuje na karakter date pozicije armature.hr * e-mail: info@plan-b. 3.plan-b. Ako pozicija armature ima bar jednu instancu na crtežu. a broj komada šipki je različit od nule. Izuzetak su jedino varijabilne pozicije. a broj komada šipki je različit od nule. Možemo razlikovati slijedeće tipove pozicija armatura: šipka spona varijabilna pozicija . simbol je sive boje.57 3.hr * Tel. Postoje 4 pravila od kojih zavisi prikaz ovih simbola: 1. Ako pozicija armature ima bar jednu instancu na crtežu.3 Postojeća pozicija – ista geometrija (POSTOJEĆA) Naredba ‘Postojeća’ se koristi kada je ranije kreiranu poziciju armature potrebno postaviti na neko drugo mjesto na crtežu.4’.šipka čija je geometrija definirana promjenljivom serijom Primjetićete da su ovi simboli prikazani ili crnom ili sivom bojam. a da kod nekih pozicija uopće nisu postavljeni. otvara se dijalog box slijedećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za izbor postojeće pozicije armature U lijevom dijelu dijalog box-a je prikazana lista sa svim do tada definiranim pozicijama armature u okviru tekuće pozicije oplate. ‘4. obzirom da je njihova geometrija određena isključivo njihovim položajem unutar kreirane promjenljive serije šipki.

Ako pozicija armature nema ni jednu instancu na crtežu. Iz zatvorene liste ‘Oplata’. u koloni ‘Arm’ se prikazuje vrsta čelika a u koloni ‘ Ø ’ promjer šipke.hr * e-mail: info@plan-b. može se za tekuću postaviti bilo koja od ranije definiranih pozicija oplata. što označava da je ta pozicija armature selektirana). Zatvorena lista za promjenu tekuće pozicije oplate Iz zatvorene liste ‘Kota’. a broj komada šipki je nula. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. može se za tekući postaviti bilo koji od ranije definiranih stilova kotiranja. dok se u gornjem lijevom kutu dijalog box-a.58 4. 098 231-415 .hr * Tel. pri čemu će lista pozicija armatura promjeniti svoj sadržaj i odgovarati postavljenoj tekućoj oplati.plan-b. U koloni ‘Oblik’ se prikazuje oblik date pozicije armature. U centralnom dijelu dijalog box-a se nalazi prozor rezerviran za prikaz geometrije selektirane pozicije armature (u listi je uvijek jedan red markiran. prikazuje sadržaj kote koji odgovara trenutnom stanju zadatih parametara. simbol se ne postavlja.

plan-b. Prikazane su instance svih pozicija armature iz tekuće oplate.hr * Tel. a položaj instanci selektirane pozicije je jasno naznačen. iz koje se za tekući može postaviti jedan od tri predviđena načina prikaza izgleda selektirane pozicije. Prikazane su instance svih pozicija armature iz svih pozicija oplate.hr * e-mail: info@plan-b. samo po njenom obliku i rednom broju pozicije. Iz tog razloga se iznad prozora predviđenog za prikaz nalazi zatvorena lista.59 Dio dijalog box-a rezerviran za prikaz geometrije selektirane pozicije armature Kako crteži mogu biti dosta složeni. Zatvorena lista za promjenu vrste prikaza u dijalog box-u ‘Geometrija pozicije’ ‘Šipke iz izabrane oplate’ ‘Sve šipke’ Prikazana je samo geometrija selektirane pozicije armature. a položaj instanci selektirane pozicije je jasno naznačen. iz liste odabrati željenu poziciju. a pozicije armature su najčešće sličnog oblika. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. to u praksi verovatno nije baš lako. 098 231-415 .

jer bi ono narušilo geometriju ranije kreirane pozicije armature. Jedino je za šipke sa slobodnim krajevima moguće eventualno postavljati pokazivače i vršiti slobodnu promjenu njihovog položaja.hr * Tel. u prozoru za prikaz se. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Rezultat rada naredbe ‘Prikaz pozadine crteža’ Ova naredba se može koristiti u svim dijalog box-ovima u kojima je omogućena promjena vrste prikaza geometrije pozicije. otvara se padajući meni sa naredbom ‘Prikaz pozadine crteža’. Kako se pomoću naredbe ‘Postojeća’ kreira instanca date pozicije armature na crtežu.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 . Padajući meni koji se otvara desnim klikom miša Izborom ove naredbe. prikazuju i svi AutoCAD-ovi entiteti koje se nalaze na crtežu.plan-b. to za šipke koje imaju kuke na krajevima. kada je za tekući postavljen prikaz ‘Šipke iz izabrane oplate’ ili prikaz ‘Sve šipke’.60 Desnim klikom miša preko prostora predviđenog za prikaz. pored prikaza geometrije pozicija. program neće dozvoliti njihovo okretanje.

pomoću komandnog polja ‘Kut’. svakim klikom na ovo polje. ili će se zarotirati za kut potreban da se slijedeći dio šipke poravna sa X osi. Ako se u ovaj edit box unese neka numerička vrijednost. Ako se u ovaj edit box unese neka numerička vrijednost. čija je dužina jednaka zadatoj vrijednosti. program će na kraju šipke postaviti pomoćnu liniju.hr * Tel. Ako se u ovaj edit box unese neka numerička vrijednost. 098 231-415 . sa obe njegove strane. Ofset početka šipke. Ako se u ovaj edit box unese neka numerička vrijednost. program će na početku šipke postaviti pomoćnu liniju. koje mogu da zauzimaju različite položaje na crtežu. ‘a poč =’ ‘a kraj =’ ‘a seg =’ Obzirom da jedna pozicija armature može imati više instanci. nalaze se edit box-ovi koji služe za zadavanje ofseta.hr * e-mail: info@plan-b. Ofset tekućeg dijela šipke (tekući dio šipke je na prikazu geometrije šipke označen crvenom bojom).plan-b. Dio dijalog box-a za ofsetovanje geometrije šipke ‘a=’ Globalni ofset. program će na zadatom rastojanju postaviti pomoćne linije paralelno sa tekućim dijelom šipke. Naime. Ofset kraja šipke.61 U dijelu dijalog box-a ‘Polilinija’. imate mogućnost da izaberete položaj bilo koje instance sa crteža ili da izaberete dio šipke koji će biti poravnat sa X osi. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. kao i paralelno sa svakim dijelom šipke. prikaz pozicije će zauzeti položaj slijedeće instance sa crteža. čija je dužina jednaka zadatoj vrijednosti. sa obe njegove strane. program će postaviti pomoćne linije na zadatom rastojanju od početka i kraja šipke.

ili na srednju točku bilo kog dijela šipke. 098 231-415 . Desnim klikom miša u okolinu bilo koje od prelomnih točaka.hr * Tel.62 Položaj šipke je zarotiran pomoću komandnog polja ‘Kut’ Check box-ovi ‘Rotacija oko X-osi’ i ‘Rotacija oko Y-osi’. služe za osno preslikavanje prikaza pozicije u odnosu na X i Y os. Check box-ovi za osno preslikavanje geometrije šipke Na slici je crvenim simbolom označena referentna točka. linija dobijenih ofsetom.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. odnosno točka čijim ćete izborom odrediti položaj šipke na samom crtežu. Za referentnu točku se svakako može izabrati i bilo koja presječna. možete promjeniti položaj referentne točke. odnosno srednja točka. Ove check box-ove možete simultano postavljati na uključeno i isključeno stanje u zavisnosti od trenutnih potreba na crtežu. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

hr * e-mail: info@plan-b. i takođe će biti pridruženi instanci odabrane pozicije na crtežu. Kut: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.63 Desnim klikom miša je promjenjen položaj referentne točke Kada odaberete željenu poziciju armature.hr * Tel. 098 231-415 . kao i edit box ‘Komentar’. potrebno je zadati i kut nagiba cijele šipke u odnosu na horizontalu. Dio dijalog box-a za definiranje numeričkih podataka o poziciji armature Nakon aktiviranja komandnog polja ‘OK’. program će zatvoriti dijalog box i sa komandne linije zahtjevati da odredite položaj referentne točke na crtežu. Check box-ovi ‘Obostrano’ i ‘Specifikacija’.plan-b. Referentna točka: Nakon određivanja položaja referentne točke. imaju isto značenje kao i kod naredbi ‘Proizvoljna’ i ‘Tipska’. u edit box-u ‘Količina’ možete da zadate broj komada koji će biti pridružen datoj instanci.

4 Postojeća pozicija – nova geometrija (REPREZENT) Često se u praksi javlja potreba.1’). ne predstavlja svojom pravom geometrijom. Po završetku definiranja geometrije reprezenta. na komandnoj liniji se javlja ista poruka kao i kod naredbe ‘Proizvoljna’. Ako se pozicija armature nigde na crtežu ne pojavljuje u svom pravom izgledu. pomoću naredbi ‘Proizvoljna’ ili ‘Tipska’. Izborom naredbe ‘Reprezent’. da se pozicija armature na samom crtežu. 3. važi i ovdje. kao i značenje svih ponuđenih podopcija na komandnoj liniji je potpuno isto kao i kod već opisane naredbe ‘Proizvoljna’ (vidi poglavlje ‘3. koja će sa prethodno zadatom referentnom točkom odrediti taj kut. onda je potrebno nacrtanu ‘instancu’ takve pozicije jednostavno ukloniti sa crteža. ovdje je primjenjena potpuno ista logika kao kod naredbe ‘Proizvoljna’.hr * Tel. U tom slučaju je.64 Kut možete odrediti ili zadavnjem numeričke vrijednosti sa tastature ili izborom točke. Prva točka (Polilinija/Krug/Spirala): Način iscrtavanja proizvoljne polilinije.plan-b. prethodno nacrtane polilinije.hr * e-mail: info@plan-b. program će otvoriti dijalog box slijedećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za kreiranje reprezenta postojeće pozicije Ovaj dijalog box je gotovo identičan kao i kod naredbe ‘Postojeća’. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom miša na ikonu . Jedina razlika je u proceduri definiranja ofseta. pa sve rečeno u prethodnom poglavlju. 098 231-415 . Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Naime. potrebno prvo kreirati novu poziciju sa stvarnom geometrijom.

biti neaktivni ako se iz liste pozicija. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Zatvorena lista za promjenu tekućeg prikaza Napomenućemo da će edit box ‘Količina’ i check box ‘Specifikacija’. a svi zadati podaci će biti pridruženi iscrtanoj poliliniji kojom je određena geometrija reprezenta.65 Dio dijalog box-a za ofsetovanje polilinije kojom je određena geometrija reprezenta Za lakši izbor pozicije armature za koju se kreira reprezent. pored prikaza geometrije reprezenta. obzirom da je stvarna geometrija ovakve pozicije određena točnim položajem svake od šipki unutar kreirane promjenljive serije. iz zatvorene liste možete odabrati i sve ostale vrste prikaza. pa zadavanje broja komada nema nikakvog smisla.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 . za tekuću postavi pozicija od koje je kreirana promjenljiva serija. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program će zatvoriti dijalog box.hr * Tel.plan-b. reprezentu od varijabilne pozicije nećete moći da pridružite broj komada šipki. koji su dostupni u okviru naredbe ‘Postojeća’. Znači.

Odabrana šipka je jasno naznačena drugačijom bojom pozadine. ali pri izradi specifikacije armature program neće uzimati geometriju iz reprezenta već iz pozicije koju on predstavlja. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel.5 Crtanje armature križno armirane ploče Pomoću naredbe ‘Križno armirana ploča’ imate mogućnost na crtež postaviti tipske šipke koje se najčešće koriste za armiranje ploča.hr * e-mail: info@plan-b. 3.66 Na kraju ćemo još jednom napomenuti da geometrija reprezenta ne mora da ima nikakve veze sa geometrijom pozicije koju on predstavlja na crtežu.plan-b. otvara se dijalog box sljedećeg izgleda: Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Križno armirana ploča’ U gornjem desnom djelu dijalog box-a su prikazane sve šipke koje se mogu postaviti sa ovom naredbom. a program ispod prozora ispisuje i kratak opis namjene dane šipke. Izbor željene šipke se vrši lijevim klikom miša preko njene slike. Njenim izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom miša na ikonu . 098 231-415 .

tako da se jasno vidi njihovo značenje. Dozvoljeno je i kombiniranje ova dva načina. Također. Točke su numerirane brojevima koji označavaju redoslijed njihovog zadavanja. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 .67 Izabrana je šipka koja se postavlja u donjoj zoni ploče sa krajevima koji se savijaju u gornju zonu Program u donjem desnom djelu dijalog box-a prikazuje tipski izgled oplate na kome su jasno obilježene sve točke koje se moraju izabrati sa crteža da bi se postavila odabrana šipka.hr * Tel. Obzirom da se svaka od ponuđenih šipki definira sa različitim podacima.‘B’ i ‘C’ se definiraju dužine dijelova šipki u ploči. kao i vrijednost zaštitnog sloja. na ovoj slici su iskotirane i sve dimenzije odabrane šipke koje se zadaju u dijalog box-u. dok se u drugom edit box-u unosi željena numerička vrijednost. U djelu dijalog box-a ‘Ploča’ se zadaju dimenzije oplate koje program ne može da odredi na osnovu izabranih točaka sa crteža. Za definiranje svake od njih su predviđena po dva edit box-a. Napomenuti ćemo još jednom da su dužine koje se zadaju uvijek iskotirane na prikazu odabrane šipke. U prvom se dužina zadaje u postocima od odgovarajuće dimenzije ploče (koja je također iskotirana na prikazu šipke). Sigurno ste primijetili da nisu svi parametri u dijalog box-u uvijek dostupni za promjenu. program dozvoljava mijenjanje samo onih parametara koji su neophodni za kreiranje odabrane šipke. Pomoću parametara ‘A’. Značenje svakog od ovih edit box-ova se jasno vidi iz njegovog naziva.

hr * Tel. Desno od .plan-b. Edit box u kome se zadaje nagib danog pravca armiranja Ostali parametri koji se zadaju u dijalog box-u imaju isto značenje kao kod prethodno opisanih naredbi. jer se na taj način izbjegava stalno mijenjanje ovog podatka.hr * e-mail: info@plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. tako da ih ovdje nećemo detaljno objašnjavati.68 Dužina krajnjih dijelova šipke ‘A’ je zadana u postocima od ukupne dužine ploče ‘La’ U edit box-u ‘Kut’ se zadaje nagib danog pravca armiranja u odnosu na horizontalu. Najbolje je da prvo postavite sve šipke za jedan pravac armiranje. a zatim i za drugi. Izbor dvije ovog edit box-a se nalazi i komandno polje točke sa crteža će odrediti traženu vrijednost nagiba i ona će biti smještena u edit box-u. 098 231-415 . čijim se aktiviranjem izlazi na crtež.

Obzirom da se pravac armiranja određuje zadavanjem kuta u edit box-u ‘Kut’.hr * Tel.69 Nakon aktiviranja komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box i sa komandne linije zahtjeva da sa crteža izaberete točke koje će odrediti nepoznate dimenzije šipke: Točka 1: Broj točke koji se pojavljuje na komandnoj liniji odgovara broju dane točke u dijalog box-u. već samo određuje njen položaj na crtežu. pa se pri njenom zadavanju na komandnoj liniji ispisuje drugačija poruka: Točka koja određuje položaj šipke: Na osnovu izabranih točaka i zadanih dimenzija u dijalog box-u program određuje dužine dijelova odabrane šipke i postavlja je na crtež.hr * e-mail: info@plan-b. sada lako možete izvršiti armiranje danog područja ploče. Posljednja točka ne utječe na geometriju šipke. ove točke ne moraju da se nalaze na istom pravcu. Izgled kreirane šipke na crtežu Kreiranjem serije u tlocrtu od postavljene šipke. 098 231-415 .plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. što značajno olakšava njihov izbor sa crteža.

098 231-415 . koje se prostiru na proizvoljno zadatom intervalu. 4.serija u poprečnom presjeku Kako postavljene šipke unutar serije mogu imati i promjenljivu geometriju. U zavisnosti od projekcije u kojoj se serija šipki želi prikazati.hr * Tel. to svaka od navedenih serija može biti konstantna i promjenljiva. moći ćete da selektirate bilo koju instancu pozicije armature izuzev: spiralne spone.plan-b. Krajnja točka (Luk/Nazad): Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.serija u tlocrtu . programom su predviđena tri osnovna tipa serija: .serija u uzdužnom presjeku . kružne šipke i reprezenta od varijabilne pozicije.70 4. Prva točka (Krug): a potom i krajnju točku intervala na kome se serija rasprostire (linije serije). Odabir šipke: U ovoj proceduri. Nakon selektiranja željene instance. program će zahtjevati da prvo odredite početnu točku. Naredbe za kreiranje konstantnih i promjenljivih serija se nalaze u okviru padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’. i u ovom dijelu uputstva će biti detaljno objašnjen način rada sa njima.hr * e-mail: info@plan-b.1 Konstantna serija u tlocrtu Nakon izbora ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’ ili klikom miša na ikonu . program omogućava i kreiranje serija šipki. program će sa komandne linije zahtjevati da selektirate instancu pozicije za koju želite da kreirate seriju u tlocrtu. CRTANJE ŠIPKI U SERIJI Pored mogućnosti pojedinačnog iscrtavanja šipki armature.

hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. dok podopcije ‘Luk’ i ‘Krug’ služe za definiranje krivolinijskog zakona po kome se serija u tlocrtu rasprostire.71 Točkom ‘1’ je određena početna. Izborom podopcije ‘Luk’. a točkom ‘2’ krajnja točka linije serije.plan-b. Napomenućemo da zadata linija serije mora preseći selektiranu instancu jer će u protivnom procedura definiranja serije u tlocrtu biti poništena. Točka sa luka: a potom i krajnju točku luka. program će prvo sa komandne linije zahtjevati da odredite točku sa luka. Krajnja točka: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Izborom podopcije ‘Nazad’. poništava se unos prve točke linije serije. 098 231-415 .

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b. sa komandne linije zahtjevati da prvo odredite centar. ‘2’ i ‘3’. dok će kraj biti na rastojanju koje odgovara kasnije zadatom međusobnom razmaku između šipki u seriji. 098 231-415 . Centar: a potom i polumjer kruga. određena je lučna geometrija serije u tlocrtu. Izborom podopcije ‘Krug’.hr * Tel. program će umjesto početne točke serije.hr * e-mail: info@plan-b.72 Izborom točaka ‘1’. Točka sa kruga: Zadata točka sa kruga će ujedno odrediti i početak serije.

sa komandne linije zahtjevati da eventualno definirate dijelove. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. te će program otvoriti dijalog box za zadavanje numeričkih podataka.hr * Tel. nije obavezno. na kojima se šipke postavljaju na različitim rastojanjima. a i sama lučna geometrija se određuje umjesto sa tri točke. 098 231-415 . ako bi se kraj luka postavio na razmaku od početka. označiće kraj procedure definiranja geometrije serije na crtežu.plan-b. ili je kružnog. zadavanje segmenata izborom točaka sa crteža. koji odgovara jednom međusobnom rastojanju šipki unutar serije. Granica između segmenata (Nazad/Kraj) <Kraj>: Kako ćete i u dijalog box-u za definiranje numeričkih podataka. Sa slike se vidi da je kružna serija praktično specijalan oblik lučne. zadavanjem samo centra i polumjera kruga).hr * e-mail: info@plan-b. kao specijalan oblik lučne. a izborom točke ‘2’ polumjer i početak kružne serije. odnosno lučnog oblika. Kružna serija. Izbor podopcije ‘Kraj’ sa komandne linije. moći naknadno da dodajete dijelove i zadajete im točne dužine. odnosno da se ona može definirati i lukom.73 Izborom točke ‘1’ je određen centar. program će nakon definiranja njenog položaja. uvedena je zato što se njena geometrija mnogo lakše može definirati preko kruga nego preko luka (ne mora se voditi računa o međusobnom rastojanju šipki unutar serije. Bez obzira da li je linija serije prava.

Dio dijalog box-a rezerviran za prikaz izgleda serije na crtežu Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Ovaj prikaz odgovara trenutnom stanju parametara u dijalog box-u. odnosno krajnja točka linije serije. dok je crvenim kružićem obilježena nepomjerljiva točka. 098 231-415 .hr * Tel. tako da u svakom trenutku možete videti kako će kreirana serija izgledati na crtežu.hr * e-mail: info@plan-b.74 Izgled dijalog box-a za definiranje numeričkih podataka o konstantnoj seriji u tlocrtu U gornjem desnom dijelu dijalog box-a je prikazan izgled kreirane serije sa sadržajem kote.plan-b. Slovima ‘S’ i ‘E’ su označene početna.

zadati broj komada šipki biti pomnožen sa brojem 2. Samim tim će i pri izradi specifikacije.4’). odnosno istovremeno i u gornjoj i u donjoj zoni. a u edit box ‘Komentar’ možete uneti proizvoljan komentar. za tekući se može postaviti bilo koji od ranije definiranih stilova kotiranja.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. ili pak možete iz zatvorene liste odabrati neki od tipskih komentara. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. odnosno sve šipke serije će umjesto zadatog. Postavljanje ovog check box-a na uključeno stanje. tada je potrebno da ovaj check box postavite na isključeno stanje‚ kako se broj komada šipki date pozicije ne bi duplirao. Podaci o rednom broju pozicije šipke i nazivu pozicije oplate kojoj ona pripada. kod lučnih serija će dovesti do postavljanja šipki u radijalnom smeru. Ako datu seriju šipki predstavljate i u nekoj drugoj projekciji. Check box ‘Iskaz armature’ je po ‘default’-u postavljen na uključeno stanje.plan-b. Iz zatvorene liste ‘Kota’. što znači da će zadati broj komada šipki ući u ukupan broj komada date pozicije pri izradi iskaza armature. dok je za prave serije (‘Fn=0’). jasno ako je i check box ‘Iskaz armature’ postavljen na uključeno stanje.75 U gornjem lijevom dijelu dijalog box-a je prikazan podatak o rednom broju pozicije armature i nazivu pozicije oplate kojoj ona pripada. sa nekim drugim tipom serije. koje ste ranije kreirali pomoću naredbe ‘Baza komentara’ (vidi poglavlje ‘10. Check box ‘Radijalno’ će biti aktivan jedino ako se radi o lučnoj seriji koja ima centralni kut manji ili jednak 180°. koji označava da se šipke u datoj seriji postavljaju obostrano. ovaj check box je zamrznut i postavljen na uključeno stanje. 098 231-415 . u sadržaju teksta kote se ispisuje simbol ‘±’ (ili neki drugi simbol definiran u stilu kotiranja). To se postiže postavljanjem check box-a ‘Reprezent’ na uključeno stanje. Kako se serija kreira za prethodno selektiranu šipku. Za kružne serije. on neaktivan i postavljen na isključeno stanje. to promjena ovih podataka nije moguća. Programom je predviđena i mogućnost da se pravi izgled šipke u seriji zamjeni ravnom linijom. Postavljanjem check box-a ‘Obostrano’ na uključeno stanje. dobiti usmjerenje ka centru datog lučnog intervala.

hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 . Puni prikaz serije u tlocrtu U praksi se često javlja potreba da se na crtežu prikaže projekcija serije koja se u stvarnosti prostire pod nekim kutom u odnosu na ravninu crteža (na primjer pri izradi nacrta armature stepenic. Pomoću check box-a ‘Pun prikaz’.plan-b.hr * Tel. program će na zadatom rastojanju iscrtati simbole koji jasno ukazuju na položaj svake od šipki unutar kreirane serije. ova opcija može biti zgodna. regulira se način prikaza kreirane serije na crtežu. U tom slučaju se sa crteža bira prva odnosno krajnja točka projekcije linije serije. njegovim postavljanjem na uključeno stanje. a u edit box ‘Nagib ravnine pokrivanja’ se unosi kut nagiba ravnine serije u odnosu na ravninu crteža. odnosno razmaka između šipki u seriji. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Na osnovu zadatog kuta program će izračunati pravu dužinu linije serije i nju će koristiti pri proračunu broja šipki. kosih krovova itd.76 Kod kompliciranih crteža. kada bi pravi izgled šipke opteretio crtež.). Naime.

na kojoj je crvenom točkom obilježena nepomjerljiva točka. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b. Nepomjerljivu točku program po ‘default-u’ postavlja na početku linije serije. definira se koja će točka na crtežu biti nepomjerljiva pri promjeni dužine linije serije i njenih segmenata. a njen položaj se može promjeniti desnim klikom miša na bilo koju krajnju ili srednju točku segmenata serije. nalaze se edit box-ovi koji numerički određuju geometriju linije serije i oni su podjeljeni u tri cijeline.hr * Tel.77 Zadat je nagib ravnine serije od 30° U centralnom dijelu dijalog box-a je prikazan izgled linije serije. Izborom ove točke.plan-b. 098 231-415 . Prikaz linije pružanja serije Ispod ove slike.

hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. dodaje dužini jednog.plan-b. a trenutno aktivni odnosno tekući dio je obilježen crvenom Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. a njegova dužina se u zavisnosti od položaja nepomjerljive točke. Aktiviranjem komandnog polja ‘Briši’ tekući dio se briše. zadati dijelovi unutar kojih se šipke postavljaju na različitim rastojanjima su jasno razdvojeni. 098 231-415 . Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’.78 Dijelovi serije Dio dijalog box-a za uređivanje među segmenata serije Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’ se vrši dodavanje dijela. dodata su još dva međudijela Na crtežu linije serije. ili oba susjedna segmenta. tako što se tekući dio podjeli na dva dijela.

proračunava se potreban broj komada šipki ‘n=’. u dijelu dijalog box-a ‘Dijelovi serije’. broj komada šipki unutar tekućeg dijela Edit box-ovi ‘e=’ i ‘n=’ rade vezano.hr * Tel. a ako je postavljen na uključeno stanje. ‘e =’ ‘n =’ razmak šipki unutar tekućeg dijela.79 bojom. a vrijednosti u edit box-ovima. čijim se aktiviranjem izlazi na crtež.plan-b. odnosno za zadati razmak ‘e=’. Izbor dve točke sa crteža će odrediti njihovo međusobno rastojanje i ta vrijednost će biti smještena u edit box. dužina dijela se izražava u ‘AutoCAD-ovim’ jedinicama. u dijelu dijalog box-a ‘Linija serije’.hr * e-mail: info@plan-b. i tada se ovaj edit box ponaša na isti način kao i edit box ‘ΣL=’. tada prikazana vrijednost predstavlja postotak u odnosu na ukupnu zadatu dužinu serije. uvijek se odnose na tekući dio i imaju slijedeće značenje: ‘L=’ dužina dijela. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Ako je check box ‘Postotno’. Promjena tekućeg dijela se vrši jednostavnim klikom miša unutar bilo kog od prikazanih segmenata. Sa desne strane ovog edit box-a. postavljen na isključeno stanje. dok za unutarnje dijelove položaj nepomjerljive točke određuje koja će granica biti pomjerena. nalazi se komandno polje ‘!’. Zadano je da dužine krajnjih dijelova budu 20% od ukupne dužine serije Napomenućemo da promjenom dužine tekućeg dijela nije moguće promjeniti ukupnu dužinu serije. koji se nalazi pored ovog edit box-a. i obrnuto. 098 231-415 . Izuzetak predstavlja slučaj jednodijelne linije serije. To znači da se pri promjeni dužine prvog i posljednjeg dijela uvijek pomjera njihova unutarnja granica.

ili broj komada šipki unutar tekućeg dijela. Obzirom da se na spojevima segmenata nalaze šipke koje mogu pripadati ili jednom ili drugom dijelu.plan-b. može proračunati kada se od prikazane vrijednosti u edit box-u ‘n=’ oduzme broj koji je sa negativnim predznakom ispisan u njegovom produžetku. Ako u produžetku ovog edit box-a nije ništa ispisano. kao ulazni podatak možete zadati ili razmak šipki. onda to znači da će datom dijelu za broj komada biti pridružena upravo ta vrijednost. Kako je u programu uvedeno pravilo da se šipke na granici između dva dijela uvijek pridružuju onom.80 Na srednjem dijelu serije je zadat razmak šipki od 20 cm U produžetku edit box-a ‘e=’. unutar koga je zadat manji međusobni razmak šipki. Znači. to se točan broj komada šipki unutar datog dijela (broj koji će biti ispisan u sadržaju kote datog dijela). 098 231-415 . između zagrada se ispisuje stvarna vrijednost tog razmaka ‘e=L/n’. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel. broj ‘n=’ u stvari predstavlja broj podela uvećan za jedan.hr * e-mail: info@plan-b.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. a nepomjerljiva točka se nalazi na njenom početku. Sa desne strane ovog edit box-a. Ako se linija serije sastoji od jednog dijela. ovaj kut može imati samo dvije vrijednosti. prikazano komandno polje služi za okretanje simbola šipke oko njegove uzdužne osi. Kada se nepomjerljiva točka više djelne serije. menjaće se samo dužina prvog dijela. mijenja se dužina linije serije. Ako se nepomjerljiva točka nalazi na sredini linije serije. pomjeranjem i početne i krajnje točke linije serije. i to ili 90º ili 270º.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. odnosno kruga. zadata promjena će se vršiti simetrično. Napomenućemo da će očitano rastojanje uvijek imati pozitivnu vrijednost. U slučaju da ste kreirali kružnu seriju. Napomenućemo da za lučne radijalne. odnosno rastojanje od sredine sječice do srednje točke luka (za ravne serije ovaj podatak ima vrijednost ‘Fn=0’). promjena dužine serije će se vršiti pomjeranjem njene krajnje točke. Izbor dve točke sa crteža će odrediti njihovo međusobno rastojanje i ta vrijednost će biti smještena u edit box. nalaze se komandno polje ‘!’. nalazi na kraju linije serije. čijim se aktiviranjem izlazi na crtež. dužina strelice luka. i kružne serije. Za oba kuta instanca će biti usmjerena ka centru luka. te pri definiranju strele lučnog dijela morate sami u edit box-u zadati odgovarajući pozitivan ili negativan predznak. koji se dobijaju njenim osnim preslikavanjem u odnosu na presječnu točku sa zadatom linijom serije. pomoću ovog edit box-a se regulira nagib instance u odnosu na zadatu liniju serije. a naizmjenično će zauzimati jedan od moguća dva položaja. umjesto edit box-a ‘Fn=’. dok će se za sve ostale položaje nepomjerljive točke. pojaviće se edit box ‘R=’ u kome će biti smještena vrijednost koja određuje polumjer kreirane kružne serije.plan-b.81 Linija serije Dio dijalog box-a ‘Linija serije’ ‘ΣL =’ zbir normalnih rastojanja između šipki u seriji. Pomoću njega simbol šipke uvijek možete da dovedete u položaj u kome se šipka zaista nalazi u poprečnom presjeku ploče. mjenjati dužina njenog krajnjeg dijela. dok će u slučaju nepomjerljive krajnje točke. Promjenom vrijednosti ovog podatka. 098 231-415 ‘Fn =’ ‘Kut =’ ‘ ’ . doći do pomjeranja početne točke.

‘a poč=’ ofset početka serije (početak serije je obilježen slovom ‘S’ na prikazu serije) ‘a kraj=’ ofset kraja serije (kraj serije je obilježen slovom ‘E’ na prikazu serije) Ukoliko je unijeta vrijednost ofseta pozitivna. 098 231-415 . Napomenućemo još. a podatak ‘ΣL=’ će biti uvećan za tu vrijednost. na osnovu postavljenih ‘grip’-ova. zavisi od stanja parametera u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11. ofset koji je unet prije zadavanja kuta u edit box ‘Nagib ravni pokrivanja’. Na presječnoj točki između instance i linije serije. Selektiranjem kreirane serije. U slučaju da je uneta vrijednost ofseta negativna.hr * e-mail: info@plan-b. Izborom komandnog polja ‘OK’. prva. Pri kreiranju kružnih serija ova dva edit box-a su zamrznuta. jer imate mogućnost da prilkom zadavanja dužine serije. predstavljaju jednu cijelinu.plan-b. program će postaviti simbol koji će uspostaviti vezu između ova dva elementa na crtežu. Da li će program ući u proceduru kotiranja ili ne. birate točke direktno sa oplate.hr * Tel.4’). on će pri kreiranju specifikacije biti ignoriran. a samu instancu će pretvoriti u simbol koji je direktno vezan sa kreiranom serijom. prva. pri zadavanju ovog podatka primjenjuje na projiciranu dužinu serije. a podatak ‘ΣL=’ će biti umanjen za tu vrijednost. Znači. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. dok se ofset koji je unijet poslije zadavanja ovog kuta. dok se kota selektira posebno. da se pri crtanju nagnutih serija. a program će ili završiti naredbu. će biti pomjerena prema centru gabarita serije. međukota i instanca koja je pretvorena u simbol. dijalog box će biti zatvoren. ili će pak ući u proceduru kotiranja. neophodno je da obratite pažnju na redoslijed zadavanja podataka. će biti pomjerena od centra gabarita serije. primjenjuje na pravu dužinu serije.82 Ofset Dio dijalog box-a za ofsetovanje početka i kraja serije Ova opcija je jako zgodna. Ako je data instanca prije kreiranja serije sadržala i broj komada šipki. odnosno posljednja šipka u seriji. jasno se vidi da linija serije. odnosno posljednja šipka u seriji.

kao i položaj kote ako se i ona selektira. . program će zahtjevati da odredite i krajnju točku linije rasprostiranja serije.83 ‘Grip’-ovi na konstantnoj seriji u tlocrtu ‘Grip’-ovi koji su postavljeni na krajevima linije serije (‘grip’-ovi ‘1’ i ‘2’). Krajnja točka (Luk/Nazad): Izborom podopcije ‘Nazad’. poništava se unos prve točke linije serije. ‘grip’-ovi se postavljaju u centru kruga i na točki sa kruga koja određuje njegov polumjer. 098 231-415 . mogu se pomjerati u proizvoljnom pravcu i pomoću njih se mijenja nagib i dužina serije. U slučaju da se radi o lučnoj seriji.plan-b. Simbol instance takođe možete pomoću ‘grip’-ova pomjerati samo duž zadate linije serije (‘grip’-ovi ‘5’ i ‘6’). na Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Za promjenu dužine među segmenata.2 Konstantna serija u uzdužnom presjeku Pomoću ove naredbe se najčešće prikazuju serije spona u gredama i stupovima. čijim pomjeranjem se određuje zakrivljenost luka. predviđeni su ‘grip’-ovi koji su postavljeni na njihovim granicama (‘grip’-ovi ‘3’ i ‘4’). program postavlja ‘grip’ i na sredini luka. s tim što nagib šipki unutar serije ostaje nepromjenjen. 4.hr * Tel. Njenim izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’ ili klikom miša na ikonu komandnoj liniji se javlja poruka kojom se zahtjeva određivanje prve točke linije serije. ‘8’ i ‘9’). dok podopcije ‘Luk’ i ‘Krug’ služe za definiranje krivolinijskog zakona po kome se serija u uzdužnom presjeku rasprostire. Način rada sa ovim podopcijama je potpuno isti kao i kod kreiranja serije u tlocrtu (vidi poglavlje ‘4.hr * e-mail: info@plan-b. Pomoću ‘grip’-ova se može mijenjati i položaj teksta međukote (‘grip’-ovi ‘7’. odnosno linija serije i simbol instance moraju uvijek imati jednu presječnu točku.1’). i oni se mogu pomjerati samo duž linije serije. Prva točka (Krug): Nakon određivanja prve točke. Kod kružnih serija.

a točkom ‘3’ njena visina. Granica između dijelova (Nazad/Kraj) <Kraj>: Kako ćete i u dijalog box-u za definiranje numeričkih podataka. dok se za lučne serije kod kojih je centralni kut manji ili jednak 180º.hr * e-mail: info@plan-b. Za kružne i lučne serije. Visina serije (Nazad): Na prikazanoj slici. bez obzira da li je ona prava. točkama ‘1’ i ‘2’ je određen pravac i dužina linije na kojoj se pruža serija. kod kojih je centralni kut veći od 180º. označiće kraj procedure definiranja geometrije serije na crtežu. sve šipke se postavljaju paralelno sa zadatim pravcem visine.84 Kada je određena linija rasprostiranja serije.plan-b. moći naknadno da dodajete dijelove i zadajete im točne dužine. mogu postavljati i paralelno i radijalno. program će sa komandne linije zahtjevati da eventualno definirate dijelove na kojima se šipke postavljaju na različitim rastojanjima. Izbor podopcije ‘Kraj’ sa komandne linije. Kada ste odredili konturu serije u uzdužnom presjeku. sve šipke se postavljaju isključivo radijalno. odnosno luka. zadavanje segmenata izborom točaka sa crteža nije obavezno. lučna ili kružna. Kod ravnih serija. program će zahtjevati da odredite i visinu serije.hr * Tel. 098 231-415 . Zadata visina i njen pravac jasno će odrediti i konturu serije u uzdužnom presjeku. te će program otvoriti dijalog box za zadavanje numeričkih podataka. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. odnosno imaju usmjerenje prema centru kruga.

ispod liste pozicija armature. Lista za izbor pozicije armature za koju se serija kreira Pored opcije izbora neke od postojećih pozicija iz liste. iz zatvorene liste ‘Oplata’. Napomenućemo du su izuzetak jedino varijabilne pozicije i spiralne spone. nalazi se komandno Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Naime.hr * Tel.85 Izgled dijalog box-a za definiranje numeričkih podataka o konstantnoj seriji u uzdužnom presjeku Kako se kreirana serija u uzdužnom presjeku može pridružiti proizvoljnoj poziciji. 098 231-415 . program omogućava i definiranje potpuno nove pozicije armature.hr * e-mail: info@plan-b. i one se neće ni prikazivati u listi pozicija armature. to se u gornjem lijevom dijelu dijalog box-a.plan-b. nalazi lista pozicija armature čiji sadržaj odgovara odabranoj poziciji oplate.

i u listi pozicija dodaje ovako kreiranu poziciju armature. U listi pozicija je dodata novo krerana pozicija armature broj ‘8’ Kako biste lakše odabrali željenu poziciju armature. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.2’). tek kada selektiranoj tipskoj šipci definirate dužine svih segmenata. sa desne strane liste se nalazi prozor u kome je prikazana geometrije trenutno selektirane pozicije. (vidi poglavlje ‘3. Njegovim aktiviranjem.86 polje ‘Tipska šipka’. 098 231-415 . čijim se aktiviranjem otvara potpuno isti dijalog box kao kod naredbe ‘Tipska’. i ne mogu se mijenjati.plan-b. program se vraća u dijalog box za zadavanje numeričkih podataka o seriji u uzdužnom presjeku. Izgled dijalog box-a za kreiranje nove pozicije armature (‘Tipska šipka’) Obzirom da se na ovaj način kreira nova pozicija armature bez izlaska na crtež.hr * e-mail: info@plan-b. neki podaci u dijalog box-u su zamrznuti. Komandno polje ‘OK’ će postati dostupno.hr * Tel.

imate mogućnost da poziciju šipke postavite u željeni položaj. spona je postavljena u položen položaj Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b. odnosno koja strana šipke se poklapa sa nacrtanom konturom serije. Pomoću komandnog polja ‘Kut’. 098 231-415 . Izborom komandnog polja ‘Kut’.hr * e-mail: info@plan-b.87 Dio dijalog box-a u kome se prikazuje izgled trenutno selektirane pozicije U dijelu dijalog box-a. ako on po ‘default’-u nije dobro određen. postavljene su i strelice koje jasno ukazuju na smer gledanja šipke u seriji. gde se prikazuje izgled odabrane pozicije iz liste.hr * Tel.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. onakav kakav će se dobiti i na samom crtežu. Izborom iz zatvorene liste.4’). koja se nalazi iznad ovog prozora.hr * Tel. kako bi imali što bolji uvid u ispravnost zadavanja ostalih parametara u ovom dijalog box-u.hr * e-mail: info@plan-b. a položaj instanci selektirane pozicije je jasno naznačen.plan-b. a položaj instanci selektirane pozicije je jasno naznačen. eventualnom vađenju presjeka (vidi poglavlje ‘5. i pomoću 3D prikaza provjerili njenu ispravnu orijentaciju unutar serije. Prikazuje se 3D izgled serije i on služi za vizuelnu kontrolu ispravnosti orijentacije šipki unutar serije. za tekući prikaz se može postaviti: ‘Geometrija pozicije’ ‘Prikaz serije’ ‘3D Prikaz serije’ ‘Šipke iz izabrane oplate’ ‘Sve šipke’ Prikazuje se iskotirana geometrija selektirane pozicije iz liste pozicija. 098 231-415 . Prikazuje se iskotirani izgled serije.88 Ispravna orijentacija šipki unutar serije. 3D prikaz geometrije serije Kada ste iz liste odabrali željenu poziciju armature. preporučujemo da za tekući prikaz postavite prikaz serije. Prikazuju se instance svih pozicija armature iz tekuće oplate. biće od pomoći pri kasnijem. iz svih pozicija oplata. Prikazuju se instance svih pozicija armature.

hr * Tel. Ispod komandnog polja ‘Tipska šipka’ je prikazan izgled linije serije. ovaj check box je postavljen na uključeno stanje i zamrznut.hr * e-mail: info@plan-b. Samim tim će pri izradi iskaza. 098 231-415 . Postavljanjem check box-a ‘Obostrano’ na uključeno stanje. dok je za ravne serije on neaktivan i postavljen na isključeno stanje. koja se nalazi ispod ovog prozora. Check box ‘Radijalno’ će biti aktivan jedino ako se radi o lučnoj seriji koja ima centralni kut manji ili jednak 180°. odnosno sve šipke serije će dobiti usmjerenje ka centru luka. Pomoću check box-a ‘Iskaz armature’ se određuje da li će broj komada šipki iz kreirane serije biti pridružen ukupnom broju šipki date pozicije pri izradi iskaza. Program po default-u ovaj check box postavlja na uključeno stanje. a u edit box ‘Komentar’ možete uneti proizvoljan komentar koji će biti ispisan u tekstu kote. zadati broj komada šipki biti pomnožen sa brojem 2. kod lučnih serija će dovesti do postavljanja šipki u radijalnom smjeru. koji označava da se šipke u datoj seriji postavljaju obostrano. jasno ako je i check box ‘Iskaz armature’ postavljen na uključeno stanje. Za kružne serije. u sadržaju teksta kote se ispisuje simbol ‘±’ (ili neki drugi simbol definiran u stilu kotiranja). Izborom ove točke se definira koja će točka na crtežu biti nepomjerljiva pri mjenjanju dužine linije serije i njenih segmenata. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Postavljanje ovog check box-a na uključeno stanje.89 Iz liste prikaza je odabran ‘Prikaz serije’ Iz zatvorene liste ‘Kota’. a njen položaj se može promjeniti desnim klikom miša na bilo koju krajnju ili srednju točku segmenata serije. Nepomjerljivu točku program po ‘default-u’ postavlja u početnu točku linije serije. za tekući se može postaviti bilo koji od ranije definiranih stilova kotiranja.plan-b. na kojoj je crvenom točkom obilježena nepomjerljiva točka.

90 Dio dijalog box-a u kome se prikazuje izgled linije serije U donjem dijelu dijalog box-a. a za tekući je postavljen srednji Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b. i oni su podjeljeni u tri cijeline. 098 231-415 . Dijelovi serije Značenje ponuđenih parametara u ovom dijelu dijalog box-a je potpuno isto kao kod serije u tlocrtu. Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’.hr * e-mail: info@plan-b. tako da ih ovdje nećemo ponovo objašnjavati. nalaze se edit box-ovi koji numerički određuju geometriju serije. dodata su još dva međudijela.hr * Tel.

hr * Tel. umjesto edit box-a ‘Fn=’. 098 231-415 .91 Linija serije Dio dijalog box-a ‘Linija serije’ ‘ΣL =’ zbir normalnih rastojanja između šipki serije.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. nalaze se komandna polja ‘!’. Promjenom vrijednosti ovog podatka se mijenja dužina linije serije. pojaviće se edit box ‘R krug=’ u kome će biti smještena vrijednost koja određuje polumjer kreirane kružne serije. U slučaju da ste kreirali kružnu seriju. odnosno rastojanje od sredine sečice do srednje točke luka (za ravne serije ovaj podatak ima vrijednost ‘Fn=0’). Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Sa desne strane ovih edit box-ova. Izbor dve točke sa crteža će odrediti njihovo međusobno rastojanje i ta vrijednost će biti smještena u odgovarajući edit box. ‘Fn =’ ‘α1 =’ ‘h1 =’ visina serije. kut koji visina serije zaklapa sa zadatim pravcem pružanja serije (kod lučnih serija ovo je kut u odnosu na sječicu luka). Način promjene dužine linije serije zavisi od položaja nepomjerljive točke i odvija se po istim pravilima kao kod serije u tlocrtu. dužina strelice luka. čijim se aktiviranjem izlazi na crtež.

plan-b. dijalog box će biti zatvoren. na prikazu izgleda serije) ofset gornje stranice konture serije (stranica obilježena slovom ‘U’ . Nakon unosa vrijednosti ofseta u ovim edit box-ovima. a u zavisnosti od izabranih točaka sa crteža. Položaj linije serije: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. a program će sa komandne linije zahtjevati da odredite položaj linije koja određuje pravac pružanja serije. služi za zadavanje globalnog ofseta.Up. na prikazu izgleda serije) ofset donje stranice konture serije (stranica obilježena slovom ‘D’ – Down. biće ofsetirane sve stranice konture serije za zadatu vrijednost. Pri crtanju kružne serije. Kada se unese vrijednost u ovaj edit box. tako da u svakom trenutku imate jasnu sliku značenja unetog ofseta. koji nije označen nijednim slovom. a pomoću preostala dva se ofsetira vanjska. Istovremeno program na prikazu izgleda serije iscrtava pomoćne linije na stranicama konture serije (konture zadate izborom točaka sa crteža). na prikazu izgleda serije) ofset desne stranice konture serije (stranica obilježena slovom ‘R’ – Right. na prikazu izgleda serije) Centralni edit box. odnosno od centra konture ako je uneta vrijednost negativna. odgovarajuće stranice konture serije se ofsetuju ka centru konture.92 Ofset Dio dijalog box-a za ofsetiranje konture serije ‘L=’ ‘R=’ ‘U=’ ‘D=’ ofset lijeve stranice konture serije (stranica obilježena slovom ‘L’ – Left. 098 231-415 . odnosno unutarnja stranica konture serije.hr * e-mail: info@plan-b. dva edit box-a za zadavanje ofseta će biti zamrznuta. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’.hr * Tel. ako je uneta vrijednost pozitivna.

kao i njene visine. ‘grip’-ovi se postavljaju na prvoj šipci serije (njihovim pomjeranjem se mijenja visina i polumjer serije). a njihovim pomjeranjem se određuje zakrivljenost luka. program postavlja ‘grip’-ove i na sredini luka. 098 231-415 . dok je na granicama segmenata postavljen po jedan. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. može se slobodno mijenjati položaj cijele linije serije. predviđeni su ‘grip’-ovi označeni brojem ‘3’. zavisi od stanja parametara u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11. ‘Grip’-ovi označeni na slici brojem ‘1’. Da li će program ući u proceduru kotiranja ili ne.4’). može se vidjeti da cijela serija.plan-b. Pomjeranjem ‘grip’-a označenog na slici brojem ‘4’. ili će pak biti nastavljena procedurom kotiranja. ‘Grip’-ovi na konstantnoj seriji u uzdužnom presjeku Na početnoj i krajnjoj šipci serije.hr * e-mail: info@plan-b. na osnovu postavljenih ‘grip’-ova. mogu se pomjerati u proizvoljnom pravcu i pomoću njih se mijenja nagib i dužina serije. Kod kružnih serija. dok su ‘grip’-ovi označeni brojem ‘5’ predviđeni za pomjeranje teksta međukote. postavljena su po tri ‘grip’-a.93 Položaj linije serije se određuje izborom točke sa crteža. zajedno sa linijom serije i međukotom predstavlja jednu cijelinu. mogu se pomjerati samo u pravcu pružanja serije i pomoću njih se vrši promjena dužine segmenata serije. čime će naredba ili biti završena. ‘Grip’ovi označeni na slici brojem ‘2’. na granicama segmenata (mijenja se dužina segmenata) i u centru kruga (pomjeranjem ovog ‘grip’-a se pomjera kompletna serija). s tim što nagib šipki unutar serije ostaje nepromjenjen. Za promjenu nagiba šipki unutar serije. Selektiranjem kreirane serije. U slučaju da se radi o lučnoj seriji.hr * Tel.

U svakom slučaju. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. dok izborom podopcije ‘Kraj’ možete preskočiti ovu dodatnu mogućnost. program će sa komandne linije zahtjevati da prvo odredite početnu.hr * e-mail: info@plan-b. program će sada ući u proceduru određivanja segmenata na kojima se šipke postavljaju na različitim rastojanjima. nakon čega će program otvoriti dijalog box za zadavanje numeričkih podataka. kao i značenje svih podopcija sa komandne linije je potpuno isto kao i kod prethodno opisanih konstantnih serija u tlocrtu i uzdužnom presjeku. a točkom ‘3’ položaj drugog reda. izbor podopcije ‘Kraj’ će označiti kraj procedure definiranja segmenata. ako su uopće i potrebne.plan-b. Krajnja točka (Luk/Nazad): Način definiranja linije serije. Granica između segmenata (Nazad/Kraj) <Kraj>: I ovdje se isto kao i kod serija u tlocrtu i uzdužnom presjeku možete odlučiti ili za definiranje ovih granica na samom crtežu. U oba slučaja. Nakon izbora krajnje točke linije serije. ili ih možete.hr * Tel. bez obzira da li se serija u poprečnom presjeku postavlja u jednom ili u dva reda. postaviti naknadno u dijalog box-u za definiranje numeričkih podataka. program će sa komandne linije ponuditi i opciju zadavanja serije u dva reda. 098 231-415 .94 4. Točkama ‘1’ i ‘2’ je određen pravac i dužina linije na kojoj se pruža serija. Prva točka (Krug): a zatim i krajnju točku linije rasprostiranja serije u poprečnom presjeku. Položaj drugog reda (Nazad/Kraj) <Kraj>: Izbor točke sa crteža će označiti položaj šipki u drugom redu.3 Konstantna serija u poprečnom presjeku Izborom ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’ ili klikom miša na ikonu .

098 231-415 .plan-b. pa se ovdje nećemo upuštati u ponovno objašnjavanje načina rada sa ovim dijalog box-om.hr * e-mail: info@plan-b. koji se sada pojavljuje umjesto check box-a ‘Obostrano’. Check box ‘Otvorena spona’ Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel.95 Izgled dijalog box-a za definiranje numeričkih podataka o konstantnoj seriji u poprečnom presjeku Značenje ponuđenih parametara je potpuno isto kao i u dijalog box-u za definiranje numeričkih podataka za serije u uzdužnom presjeku. Jedina razlika je u prikazu izgleda same serije i u check box-u ‘Otvorena spona’.

Napomenućemo i da podatak u edit box-u ‘h1=’. U ovim slučajevima je potrebno check box ‘Otvorena spona’ postaviti na uključeno stanje. Da li će program ući u proceduru kotiranja ili ne. zavisi od stanja parametera u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11. Selektiranjem kreirane serije u poprečnom presjeku. koji označava da se data pozicija postavlja istovremeno u obe zone.hr * Tel. broj komada šipki ne treba da se duplira pri izradi specifikacije. dijalog box će biti zatvoren a program će ući u potpuno istu proceduru za postavljanje linije serije. kada se serijom u poprečnom presjeku prikazuje pozicija armature koja ima oblik otvorene spone. dok se pomjeranjem ‘grip’-ova označenih brojem ‘2’. može se slobodno mijenjati položaj cijele linije serije.4’). 098 231-415 . i tada će program iz kote izbaciti simbol ‘±’. te će broj komada pri izradi specifikacije biti udvostručen. Položaj linije serije: Položaj linije serije se određuje izborom točke sa crteža. tada će edit box ‘α1=’ biti neaktivan. i oni određuju dužine segmenata. tada će program u sastavu kote postaviti simbol ‘±’. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. pored dužine. a broj komada šipki pri izradi specifikacije neće biti dupliran. ‘Grip’-ovi na konstantnoj seriji u uzdužnom presjeku (jedan red) ‘Grip’-ovi označeni brojem ‘1’. Izborom komandnog polja ‘OK’. Ako se serija u poprečnom presjeku postavlja samo u jednom redu (‘h1=0’). može mijenjati i nagib serije.plan-b. kao i kod serije u uzdužnom presjeku. Naime. se mogu pomjerati samo duž zadate linije pružanja serije. sada predstavlja rastojanje šipki iz drugog reda u odnosu na zadatu liniju po kojoj se pružaju šipke iz prvog reda. Medjutim.hr * e-mail: info@plan-b. Pomjeranjem ‘grip’-a označenog na slici brojem ‘3’. čime će naredba ili biti završena. ako je ovaj check box postavljen na isključeno stanje. ili će pak biti nastavljena procedurom kotiranja. program će postaviti ‘grip’-ove čijim pomjeranjem možete lako editirati geometriju serije na samom crtežu.96 Stanje check box-a ‘Otvorena spona’ će biti dostupno za promjenu jedino kada se kreiraju serije u dva reda. odnosno zamrznut. dok su ‘grip’-ovi označeni brojem ‘4’ predviđeni za pomjeranje teksta međukote.

program postavlja ‘grip’-ove i na sredini luka. postoji komandno polje ‘Tipska šipka’. Pomjeranjem ‘grip’-a označenog na slici brojem ‘4’.4 Promjenljiva serija u tlocrtu Suštinska razlika između ove naredbe.hr * Tel. a njihovim pomjeranjem se određuje zakrivljenost luka. Prva točka: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b. na granicama segmenata (mijenja se dužina segmenata) i u centru kruga (pomjeranjem ovog ‘grip’-a se pomjera kompletna serija). i naredbe za kreiranje konstantne serije u tlocrtu. ‘Grip’-ovi na konstantnoj seriji u poprečnom presjeku (dva reda) Na početnim i krajnjim šipkama serije postavljena su po tri ‘grip’-a. mogu se pomjerati samo u pravcu pružanja serije i pomoću njih se vrši promjena dužine segmenata serije. U slučaju da se radi o lučnoj seriji. mogu se pomjerati u proizvoljnom pravcu i pomoću njih se mijenja nagib i dužina serije. od koje se kreira promjenljiva serija u tlocrtu. Obzirom da u samom dijalog box-u ove naredbe. 098 231-415 . dok su ‘grip’-ovi označeni brojem ‘5’ predviđeni za pomjeranje teksta međukote. može se slobodno mijenjati položaj cijele linije serije. kao i njene visine. nije potrebno. predviđeni su ‘grip’-ovi označeni brojem ‘3’.plan-b. je u tome što se sada ne zahtjeva selektiranje šipke. ‘Grip’-ovi označeni na slici brojem ‘1’. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► . 4. dok je na granicama segmenata postavljen po jedan. Kod kružnih serija se ‘grip’-ovi postavljaju na prvoj šipki serije (njihovim pomjeranjem se mijenja visina i polumjer serije). na komandnoj liniji se postavlja niz zahtjeva za izbor Serija’ ili klikom miša na ikonu točaka koje će odrediti geometriju promjenljive serije u tlocrtu. ‘Grip’ovi označeni na slici brojem ‘2’. Znači. prisustvo instance date pozicije armature na crtežu. raspored ‘grip’-ova je potpuno isti kao i kod serija u uzdužnom presjeku.97 Kod serija koje imaju šipke u dva reda. to ni postojanje same pozicije armature nije neophodno. Nakon izbora naredbe ‘Promjenljiva serija u tlocrtu’. Za promjenu nagiba šipki unutar serije.

shema za izbor točaka koje određuju geometriju serije izgleda ovako: Opći oblik konture promjenljive serije Napomenućemo da redosled zadavanja točaka nije bitan.hr * Tel. Četvrta točka (Luk/Nazad): Ukoliko je linija konture serije zadata izborom četvrte točke luk.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 . tada je potrebno sa komandne linije odabrati podopciju ‘Luk’. a zatim klikom miša sa crteža izabrati položaj točke sa luka i krajnje točke luka. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. susedne linije konture serije ne mogu obe da budu lukovi. odnosno da bilo koja od četiri točke koje su obilježene na slici. To znači da u slučaju lučne promjene prethodno zadate linije konture. potrebno je sa crteža izabrati položaj slijedeće točke. Druga točka (Luk/Nazad): Ako promjena nije lučna.plan-b. Nakon izbora prve točke konture. potrebno je zadati i četvrtu točku konture serije. komandna linija dobija slijedeći izgled: Točka sa luka (Poveži/Nazad) <Poveži>: Izborom točke sa luka. posljednjoj liniji konture serije se zadaje lučna promjena. dok se izborom podopcije ‘Poveži’. na komandnoj liniji će se javiti nova poruka. Ako je linija konture serije zadata izborom četvrte točke duž. može biti prva točka konture. čime će njeno definiranje biti završeno. Treća točka (Nazad): Nakon izbora treće. poruka za izbor slijedeće točke neće imati podopciju ‘Luk’. tako da sadržaj teksta poruke za izbor slijedeće točke direktno zavisi od oblika prethodno zadate linije konture serije. četvrta i prva točka konture povezuju crtanjem duži. a ako je lučna.98 U opštem slučaju. program će povezati četvrtu i prvu točku konture. Kao što se sa crteža vidi.

Ako su ove linije paralelne.hr * Tel.99 Pravac pružanja serije je definiran oblikom njene konture. ukoliko ih ima. U suprotnom. a šipke u seriji se postavljaju pod kutom od 90° u odnosu na nju. a šipke u njoj će se postavljati radijalno. Ako nema paralelnih linija konture.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. Naime ako kontura serije sadrži lučnu promjenu. serija se pruža između dve nasuprotne ravne linije konture. linija serije će biti luk. serija se pruža između druge i Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Ravna linija serije Lučna linija serije U slučaju da kontura serije nema lučnu promjenu. a šipke u seriji se postavljaju pod kutom od 90° u odnosu na nju. linija serije je prava. 098 231-415 . i tada je linija serije prava. serija se pruža između paralelnih linija konture.

plan-b. 098 231-415 . izborom podopcije ‘Zamjena mjesta’. tako i naknadno u dijalog box-u za definiranje numeričkih podataka.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. a linija serije je lučna. što znači da se šipke u seriji postavljaju radijalno. Ravna linija serije Lučna linija serije Napomenućemo da se pravac pružanja serija koje nemaju lučnu promjenu. može mijenjati kako sa komandne linije.100 posljednje linije konture.

nalazi se komandno polje ‘Tipska šipka’ koje funkcionira na potpuno isti način kao kod konstantnih serija u uzdužnom i poprečnom presjeku.hr * e-mail: info@plan-b. Ispod liste pozicija armature. U svakom slučaju. Izgled dijalog box-a za definiranje numeričkih podataka o promjenljivoj seriji u tlocrtu Kako se kreirana promjenljiva serija u tlocrtu može pridružiti proizvoljnoj poziciji. Granica između segmenata (Nazad/Zamjena mjesta/Kraj) <Kraj>: I ovdje se možete odlučiti ili za definiranje ovih granica na samom crtežu. ako su uopće i potrebne. to se u gornjem lijevom dijelu dijalog box-a nalazi lista pozicija armature.hr * Tel. program će sa komandne linije zahtjevati da duž linije pružanja serije eventualno definirate dijelove na kojima se šipke postavljaju na različitim rastojanjima.101 Kada ste odredili konturu promjenljive serije u tlocrtu. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. nakon čega će program otvoriti dijalog box za zadavanje numeričkih podataka. kao i pozicije kojima je pridružena neka konstantna serija. Napomenućemo du su izuzetak jedino pozicije od kružnih šipki i spiralnih spona. čiji sadržaj odgovara odabranoj poziciji oplate iz zatvorene liste ‘Oplata’. ili ih možete. izbor podopcije ‘Kraj’ će označiti kraj procedure definiranja segmenata. i one se neće ni prikazivati u listi pozicija armature.plan-b. 098 231-415 . postaviti naknadno u dijalog box-u za definiranje numeričkih podataka.

plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. kao i 3D prikaz serije (‘3D prikaz serije’). koja se nalazi iznad ovog prozora. za tekući se može postaviti prikaz izgleda kreirane serije (‘Prikaz serije’). Pozicija šipke se uvijek postavlja u položaj koji odgovara jednom od mogućih položaja unutar serije Izborom iz zatvorene liste. 098 231-415 .hr * Tel.102 Komandno polje za definiranje nove pozicije Sa desne strane liste pozicija armature. nalazi se prozor u kome je prikazana geometrija selektirane pozicije. pored prikaza geometrije selektirane pozicije (‘Geometrija pozicije’). Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

098 231-415 .hr * Tel. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.103 Iz liste prikaza je odabran ‘Prikaz serije’ ‘Prikaz serije’ odgovara trenutnom stanju parametara u dijalog box-u.plan-b. crvenom točkom je označen njen početak. Takođe. Rad sa ‘3D orbit’-om je isti kao i u ostalim dijalog box-ovim u kojima se on pojavljuje (vidi poglavlje ‘3.hr * e-mail: info@plan-b. Radi lakšeg snalaženja pri zadavanju ofseta. Ova informacija će Vam biti od značaja ako se odlučite za ‘ručno’ definiranje promjene dimenzija segmenata. Položaj crvene točke označava početak linije pružanja serije ‘3D prikaz serije’ služi za vizuelnu kontrolu zadatih parametara serije. o čemu će biti riječi malo kasnije. na crtežu serije.1’). tako da u svakom trenutku možete videti kako će kreirana serija izgledati na crtežu. i njegovim izborom se pored prozora za prikaz pojavljuje i površina ‘3D orbit’. na ovom prikazu su velikim slovima obilježene strane konture serije.

imaju slijedeće značenje: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. odnosno dijelu koji je na prikazu geometrije šipke jasno naglašen crvenom bojom. to se sa desne strane prozora za prikaz. Promjena tekućeg dijela šipke se vrši jednostavnim klikom miša preko željenog dijela. Edit box-ovi za ‘ručno’ definiranje promjene segmenata šipke unutar serije Podaci u edit box-ovima uvijek odgovaraju tekućem dijelu šipke. Edit box-ovi pomoću kojih se definira promjena geometrije svakog od segmenata šipke.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415 .104 Iz liste prikaza je odabran ‘3D prikaz serije’ Kako šipke unutar ovako kreirane serije imaju promjenljivu geometriju. nalaze četiri edit box-a pomoću kojih se definira promjena geometrije šipke duž intervala pružanja serije (ovi edit box-ovi će biti aktivni samo ako ste za tekući prikaz odabrali prikaz ‘Geometrija pozicije’).plan-b.

Vodite računa da funkcija promjene geometrije cijele šipke. Kada se ovaj check box postavi na uključeno stanje. jer će u protivnom komandno polje ‘OK’ biti neaktivno. nalaze se komandna polja ‘!’. Fna=Fnb=0). Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. zadavanjem potrebnih podataka u edit box-ovima. čijim se aktiviranjem izlazi na crtež. Sa desne strane ovih edit box-ova. pa sada imate mogućnost da željenim dijelovima šipke. 098 231-415 . a gdje kraj serije.plan-b.hr * Tel. označeno je crvenom točkom na prikazu serije (vidi prethodni dio uputstva za tekući prikaz ‘Prikaz serije’). Izbor dve točke sa crteža će odrediti njihovo međusobno rastojanje i ta vrijednost će biti smještena u odgovarajući edit box. definirate promjenu duž zadatog intervala serije. Program po default-u svim dijelovima šipke postavlja konstantnu vrijednost (Dsp=Dsk. nalazi se check box ‘Preuzmi sa crteža’. a edit box-ovi za definiranje njegove promjene postaju neaktivni. odgovara zadatoj konturi serije. program na tekućem dijelu šipke postavlja crvenu točku.105 ‘Dsp =’ ‘Dsk =’ ‘Fna =’ ‘Fnb =’ dužina tekućeg dijela šipke na početku intervala serije dužina tekućeg dijela šipke na kraju intervala serije dužina gornje strelice (zadaje se samo za promjenu geometrije po lučnom zakonu) dužina donje strelice (zadaje se samo za promjenu geometrije po lučnom zakonu) Opći oblik promjene dužine dijela šipke Gdje se nalazi početak.hr * e-mail: info@plan-b. duž pravca pružanja serije. Ispod ovih edit box-ova.

plan-b. nije moguće. Napomenućemo da preuzimanje promjene sa crteža. na pokušaj postavljanja check box-a ‘Preuzmi sa crteža’ na uključeno stanje. pomoću koga je dimenzija dijela šipke određena zadatom konturom serije Postavljeni simbol crvene točke označava da će dimenzija datog dijela biti proračunata tako što će za svaki položaj šipke unutar serije njegova dužina odgovarati dužini cijele šipke. program će postaviti prazan crveni krug.106 Check box. jednak ili veći od širine serije na njenom početku. Ovo je svakako mnogo lakši način za definiranje promjene. poznatih dimenzija. Iz ovoga proizilazi i jasan zaključak. odnosno kraju. Preuzimanje promjene sa crteža neće biti moguće ni kada je na početku. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. 098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b. Znači. U takvim slučajevima. koja je umanjena za dužine projekcija svih ostalih segmenata šipke.hr * Tel. suma projekcija svih konstantnih i promjenljivih dužina segmenata mora odgovarati širini serije na tom mjestu. za dijelove koji su normalni na pravac linije serije. odnosno kraju serije. da samo jedan dio šipke može imati osobinu ‘Preuzmi sa crteža’. od prethodno opisanog ‘ručnog’ podešavanja. čime će jasno ukazati da se ovakva promjena ne može zadati. zbir dužina projekcija svih segmenata šipke osim tekućeg.

Tekućem dijelu šipke je zadato. veća od najmanje širine serije Pored osobine ‘Prezumi sa crteža’.107 Postavljeni crveni krug na tekućem dijelu šipke. potrebno je zadati odnos dužine dijela šipke prema ukupnoj širini serije.hr * Tel. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b. ukazuje da je suma projekcija svih ostalih segmenata šipke. da za svaki položaj šipke unutar serije. u edit box-u ‘Ds=L x’. dijelovima šipke se može zadati i osobina ‘Postotak od Dp’. 098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b. Postavljanjem ovog check box-a na uključeno stanje. zahtjevaćemo od programa 3D prikaz serije. njegova dužina iznosi 20% od ukupne širine serije na tom mjestu Za kontrolu ispravnosti unetih podataka. Dimenzije ovih dijela će takođe imati promjenljive dimenzije. na datom mjestu unutar serije. ali će one biti u funkciji od dužine cijele šipke.

hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. potrebno je da za tekući prikaz postavite ‘Prikaz serije’. dok se postavljanjem na uključeno stanje check box-a ‘Okretanje šipke oko poprečne osi’. nalaze se dva check box-a i dva komandna polja pomoću kojih se vrši podešavanje položaja šipke unutar serije.plan-b. šipka se osno preslikava u odnosu na uzdužnu os. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. 098 231-415 .108 Iz 3D prikaza se jasno vidi efikasnost prethodno zadatih parametara U dijelu dijalog box-a koji se zove ‘Podešavanje’.Kada se check box ‘Okretanje šipke oko uzdužne osi’ postavi na uključeno stanje. Dio dijalog box-a za promjenu položaja šipke unutar serije . Da biste bolje sagledali rad ovih parametara. vrši osno preslikavanje geometrije šipke u odnosu na poprečnu os.

pomoću komandnog polja ‘Kut’. poželjno je da prvo podesite željeni položaj šipke unutar serije. i obrnuto. . Ako ste prethodno definirali način promjene dužine dijelova. Ovaj tehnički problem neće predstvaljati prepreku u radu. obzirom da se nakon svake akcije. u nazivu check box-ova za okretanje šipke oko svoje osi. pa ga ovdje nećemo ponovo objašnjavati. radi na potpuno isti način kao i kod konstantne serije u uzdužnom presjeku (vidi poglavlje ‘4. program može šipku obrnuti oko poprečne osi. pa tek onda da definirate zakon promjene dužina pojedinih dijelova. Promjena položaja šipke. Znači.Pomoću komandnog polja ‘Kut’. može biti zamjenjeno. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. pravac pružanja serije i šipke međusobno mijenjaju mjesta. dovela je do gubitka prethodno definiranog zakona promjene dužine šipke Dio dijalog box-a za ofsetovanje konture serije.109 .hr * e-mail: info@plan-b. Napomenućemo. na zahtjev za okretanje oko uzdužne osi. Njegovim aktiviranjem. na prikazu serije može videti kako je program reagirao. dovešće do gubitka ovih podataka.hr * Tel.plan-b. značenje termina ‘uzdužna’ i ‘poprečna’ os.Komandno polje ‘Zamjena mjesta’ će biti aktivno samo kod serija koje nemaju lučnu promjenu. promjena položaja šipke unutar serije pomoću komandnog polja ‘Kut’.2’). 098 231-415 . Odnosno. vrši se izbor dijela šipke koji će biti poravnat sa pravcem koji je okomit na pravac pružanja serije. da u slučaju aktiviranja komandnih polja ‘Zamjena mjesta’ i ‘Kut’.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Pri izradi iskaza armature.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 . te ih također. imaju potpuno isto značenje kao i kod konstantnih serija u tlocrtu (vidi poglavlje ‘4.110 Dio dijalog box-a za ofsetovanje konture serije Kreiranoj seriji možete pridružiti i podatak o količini. program će količinu upotrijebljene armature u seriji pomnožiti sa zadanim brojem. Edit box za zadavanje broja serija Ostali ponuđeni parametri u ovom dijalog box-u.hr * Tel.1’).plan-b. nećemo ponovo objašnjavati. unošenjem vrijednosti u edit box-u ‘Broj serija’.

Selektiranjem kreirane serije. Da li će program ući u proceduru kotiranja ili ne. zamrznut. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. dijalog box će biti zatvoren. ili kada funkcija promjene geometrije cijele šipke. u dijelu dijalog box-a ‘Dijelovi serije’. na osnovu postavljenih ‘grip’-ova. ili će pak ući u proceduru kotiranja. Izborom komandnog polja ‘OK’.plan-b. međukota i simbol šipke.hr * Tel. odgovara zadatoj konturi serije. Iz tog razloga je kod jednodijelnih serija edit box ‘L=’. Komandno polje ‘OK’ će biti aktivno kada je za jedan od segmenata šipke.111 Parametri koji imaju potpuno isto značenje kao i kod konstantne serije u tlocrtu Napomenućemo jedino.hr * e-mail: info@plan-b.4’). jasno se vidi da linija serije. 098 231-415 . odnosno nedostupan za promjenu. a program će ili završiti naredbu. check box ‘Preuzmi sa crteža’ postavljen na uključeno stanje. tako da njena promjena u dijalog box-u nije moguća. zavisi od stanja parametera u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11. dok se kota selektira posebno. duž pravca pružanja serije. da se dužina linije serije može naknadno mijenjati samo na crtežu pomoću grip točaka. predstavljaju jednu cijelinu.

program će sve ostale instance date pozicije. Napomena: U slučaju da ste za kreiranje promjenljive serije u tlocrtu selektirali varijabilnu poziciju. Pomjeranjem ‘grip’-a koji je postavljen na presjeku simbola šipke i linije serije (grip označen brojem ‘2’).plan-b. Napomena: Obzirom da geometrija pozicije od koje je kreirana promjenljiva serija u tlocrtu. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. tada će edit box-ovi za definiranje promjene geometrije selektiranog dijela šipke. Naime. pretvoriti u reprezente i poništiće im zadati broj komada. program će pri izradi iskaza sve potrebne podatke za ovu varijabilnu poziciju uzimati iz promjenljive serije kojom je pozicija armature i prebačena iz konstantne u varijabilnu poziciju. zavisi isključivo od njenog položaja unutar serije. kao i check box-ovi ‘Preuzmi sa crteža’ i ‘Iskaz armature‘ biti zamrznuti i nedostupni za promjenu. 098 231-415 . služe za promjenu konture područja unutar koje se serija rasprostire. mijenja se položaj kako samog simbola šipke tako i linije duž koje se pruža serija. Tipičan primjer je kada ste crtanjem promjenljive serije u poprečnom ili uzdužnom presjeku kreirali varijabilnu poziciju i sada želite da tu seriju prikažete i u tlocrtu. služe za promjenu međusobnog odnosa dužina međusegmenata. što znači da će program pri izradi iskaza ignorirati podatke iz ove serije.112 ‘Grip’-ovi na promjenljivoj seriji u tlocrtu ‘Grip’-ovi označeni na slici brojem ‘1’. dok su za promjenu položaja teksta međukote predviđeni ‘grip’-ovi označeni na slici brojem ‘4’. Sve ovdje rečeno važi i kada se kreiraju promjenljive serije u uzdužnom i poprečnom presjeku od varijabilnih pozicija.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. ‘Grip’-ovi označeni na slici brojem ‘3’. ako ih ima na crtežu.

098 231-415 . Prva točka: U općem slučaju shema za izbor točaka koje određuju geometriju serije je potpuno ista kao i shema za izbor točaka kod promjenljive serije u tlocrtu. u potpunosti odgovaraju datim objašnjenjima u prethodnom poglavlju. Nakon izbora točaka koje definiraju konturu promjenljive serije u uzdužnom presjeku. nakon čega će program otvoriti dijalog box za zadavanje numeričkih podataka o kreiranoj seriji. na komandnoj liniji se postavlja niz zahtjeva za izbor točaka koje će odrediti geometriju promjenljive serije u uzdužnom presjeku. Opći oblik konture promjenljive serije Samim tim i poruke koje se javljaju na komandnoj liniji.plan-b. izbor podopcije ‘Kraj’ će označiti kraj procedure definiranja segmenata. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. U svakom slučaju. ili ih možete.hr * e-mail: info@plan-b. Granica između segmenata (Nazad/Zamjena mjesta/Kraj) <Kraj>: I ovdje se možete odlučiti ili za definiranje ovih granica na samom crtežu. postaviti naknadno u dijalog box-u za definiranje numeričkih podataka.hr * Tel. ako su uopće i potrebne.5 Promjenljiva serija u uzdužnom presjeku Nakon izbora ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’ ili klikom miša na ikonu . program će sa komandne linije zahtjevati da eventualno odredite dijelove unutar kojih se šipke postavljaju na različitim rastojanjima.113 4.

Prikazane strelice jasno ukazuju na smjer gledanja šipki u seriji Ovo je vrlo važna informacija. postavljene su i strelice koje jasno ukazuju na smjer gledanja šipke u seriji.114 Izgled dijalog box-a za definiranje numeričkih podataka o promjenljivoj seriji u uzdužnom presjeku U dijelu dijalog box-a gde se prikazuje izgled odabrane pozicije iz liste.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 . kako promjenu ne bi zadali pogrešnim dijelovima šipke.hr * Tel. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. odnosno koja strana šipke se poklapa sa nacrtanom konturom serije.

plan-b.hr * Tel. tako da ih ovdje nećemo ponovo objašnjavati. 098 231-415 . Iz liste prikaza je odabran ‘Prikaz serije’ Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.115 Pomoću check box-a ‘Preuzmi sa crteža’. Jedina razlika je u prikazu izgleda same serije.hr * e-mail: info@plan-b. bočnim stranama spone je zadato da preuzmu nacrtanu promjenu sa konture serije Značenje ostalih ponuđenih parametara je potpuno isto kao i u dijalog box-u za definiranje numeričkih podataka promjenljivih serija u tlocrtu.

4’).hr * Tel. Položaj ‘grip’-ova koji se postavljaju pri selektiranju kreirane serije je potpuno isti kao i kod konstantne serije u uzdužnom presjeku. čime će komanda ili biti završena. 098 231-415 . ili će pak biti nastavljena procedurom kotiranja. s tim što se sada pojavljuju i dva dodatna ‘grip’-a pomoću kojih se direktno na crtežu zadaje lučna promjena odgovarajućim stranicama konture. dijalog box će biti zatvoren a program će sa komandne linije zahtjevati da odredite položaj linije koja određuje pravac pružanja serije.116 Iz liste prikaza je odabran ‘3D Prikaz serije’ Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’.plan-b. zavisi od stanja parametera u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11.hr * e-mail: info@plan-b. Položaj linije serije: Položaj linije serije se određuje izborom točke sa crteža. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Da li će program ući u proceduru kotiranja ili ne.

plan-b.hr * Tel. Pomjeranjem ‘grip’-ova označenih na crtežu brojem ‘6’. 098 231-415 . Pomjeranjem ‘grip’-a označenog na slici brojem ‘4’.117 ‘Grip’-ovi na promjenljivoj seriji u uzdužnom presjeku Na početnoj i krajnjoj šipci serije postavljena su po tri ‘grip’-a. dok je na granicama segmenata postavljen po jedan. direktno se zadaje lučna promjena odgovarajućim stranicama konture. Za promjenu nagiba šipki unutar serije. s tim što nagib šipki unutar serije ostaje nepromjenjen. mogu se pomjerati u proizvoljnom pravcu i pomoću njih se mijenja nagib i dužina serije. ‘Grip’-ovi označeni na slici brojem ‘1’.hr * e-mail: info@plan-b. predviđeni su ‘grip’-ovi označeni brojem ‘3’. ‘Grip’-ovi označeni na slici brojem ‘2’. dok su ‘grip’-ovi označeni brojem ‘5’ predviđeni za pomjeranje teksta međukote. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. kao i njene visine. može se slobodno mijenjati položaj cijele linije serije. mogu se pomjerati samo u pravcu pružanja serije i pomoću njih se vrši promjena dužine segmenata serije.

118 4. s tim što se sa desne strane prostora predviđenog za prikaz. 098 231-415 . Jedina razlika je u izgledu dijalog box-a za definiranje numeričkih podataka o seriji.hr * e-mail: info@plan-b. Dio dijalog box-a u kome se regulira funkcija promjene tekućeg dijela Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b. Izgled dijalog box-a za definiranje numeričkih podataka o promjenljivoj seriji u poprečnom presjeku Svi prisutni parametri imaju isto značenje kao i parametri u dijalog box-u konstantne serije u poprečnom presjeku. sada nalaze i edit box-ovi kojima se za selektirani dio šipke regulira promjena geometrije duž serije. ulazi se u potpuno istu proceduru određivanja geometrije serije na crtežu.6 Promjenljiva serija u poprečnom presjeku Izborom ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’ ili klikom miša na ikonu .hr * Tel. kao i kada se kreira konstantna serija u poprečnom presjeku.

119 Isto kao i kod promjenljivih serija u tlocrtu i uzdužnom presjeku. kao i check box ‘Iskaz armature’ biti nedostupni za editiranje. 098 231-415 .plan-b. dijalog box će biti zatvoren a program će sa komandne linije zahtjevati da odredite položaj linije serije. ulazi se u proceduru Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. ‘Grip’-ovi na promjenljivoj seriji u poprečnom presjeku 4. u listi pozicija se mogu naći i varijabilne pozicije. Točka sa luka: a zatim i krajnju točku luka: Krajnja točka: Na komandnoj liniji se sada javlja nova poruka: Kraj dužine <Konstantna serija>: . ali će postavljanjem varijabilne pozicije za tekuću. Prva točka: Nakon izbora početne točke program sa komandne linije zahtjeva da zadate točku sa luka. Položaj i uloga ‘grip’-ova je potpuno ista kao kod konstantne serije u poprečnom presjeku.hr * e-mail: info@plan-b. Njenim izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’ ili klikom miša na ikonu definiranja lučnog područja koja se popločava. ovi edit box-ovi.7 Popločavanje ploče lučnim šipkama Pomoću naredbe ‘Popločavanje ploče lučnim šipkama’ imate mogućnost da brzo i jednostavno kreirate konstantnu ili promjenljivu seriju od lučne šipke.hr * Tel. čime će naredba biti završena. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’.

plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. područje se ne prikazuje. Izborom točaka 1.3 i 4 je definirano područje popločavanja konstantne serije lučnih šipki Bez obzira da li kreirate promjenljivu ili konstantnu seriju. ili da sa komandne linije izabere ponuđenu podopciju.hr * Tel. Kraj dužine <Promjenljiva serija>: Program sve vrijeme u ‘Drag’ modu prikazuje izgled područja poplačavanja za točku iznad koje se nalazi pokazivač miša. nakon definiranja područja popločavanja otvoriti će se dijalog box slijedećeg izgleda: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. a ako i pored toga izaberete baš tu točku naredba se prekida.2. 098 231-415 . Izborom točaka 1.2.3 i 4 je definirano područje popločavanja promjenljive serije lučnih šipki Izborom podopcije ‘Konstantna serija’ komandna linija mijenja svoj izgled. Ukoliko za danu točku nije moguće kreiranje serije.120 Od korisnika se sada očekuje da sa pravcem koji prolazi kroz centar i krajnju točku luka izaberete točku kojom će završiti definiranje područja popločavanja promjenljive serije lučnih šipki. a program od korisnka očekuje da sa crteža izabere točku kojom će završiti definiranje područja popločavanja konstantne serije lučnih šipki.

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box uz prihvaćanje svih zadanih parametara. odnosno promjenljive serije u tlocrtu (vidi poglavlje ‘7. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel. Na kraju ćemo napomenuti da se pri uređivanju serija koje su kreirane pomoću ove naredbe otvara isti dijalog box kao pri uređivanju bilo koje druge konstantne. 098 231-415 . i na crtež postavlja kreiranu seriju.2.plan-b.121 Izgled dijalog box-a za definiranje numeričkih podataka kreirane serije Značenje svih ponuđenih parametara je potpuno isto kao i kod prethodno opisanih naredbi za kreiranje serija.hr * e-mail: info@plan-b.2’). tako da ih ovdje nećemo ponovo objašnjavati.

122 4. za tekući se može postaviti bilo koji od ranije definiranih stilova kotiranja serija u tlocrtu - - Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Izborom ove naredbe. za tekuću se može postaviti bilo koja od ranije definiranih pozicija oplata. sa konstantnim i promjenljivim serijama u tlocrtu. Izgled dijalog box-a za definiranje podataka koji su potrebni za armiranje zadanog područja Zatvorene liste koje se nalaze u gornjem lijevom djelu dijalog box-a imaju sljedećeg značenje: Izborom iz zatvorene liste ‘Oplata’. Nakon definiranja područja program otvara dijalog box u kome se zadaju svi podaci koji su potrebni da bi se izvršilo njeno armiranje. Iz zatvorene liste ‘Tip armature’ se vrši izbor vrste armature Izborom iz zatvorene liste ‘Tip sidrenja’. Izborom iz zatvorene liste ‘Zona’ se određuje da li se armira gornja ili donja zona ploče Izborom iz zatvorene liste ‘Kota’.8 Popločavanje ploča serijama šipki Pomoću naredbe ‘Popločavanje ploča serijama šipki’ se vrši automatsko armiranje proizvoljno zadanog područja ploče. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’ ili klikom miša na ikonu slika.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. za tekući se može postaviti bilo koji od ranije definiranih tipova sidrenja za izabranu vrstu armature. ulazi se u proceduru iscrtavanja proizvoljne polilinije koja će odrediti geometriju područja armiranja. Prva točka (Pravokutnik/Krug): Procedura iscrtavanja proizvoljne polilinije je potpuno ista kao kod naredbe ‘Serija mreža’ (vidi poglavlje ‘8.plan-b.2’) tako da je ovdje nećemo detaljno objašnjavati. 098 231-415 . a na osnovu uvjeta oslanjanja koji važe na njenim rubovima.

kao i kut koji dani pravac armiranja zaklapa sa horizontalom (‘α=’).123 U djelu dijalog box-a ‘Podaci o armaturi’ se nalaze parametri pomoću kojih se za oba pravca armiranja definira promjer šipki (‘∅’). dok se pomoću prikazanog check box-a definira da li se armatura postavlja u jednom ili u oba pravca. što znatno olakšava zadavanje potrebnih podataka.plan-b. Dio dijalog box-a u kome se definiraju podaci o armaturi U desnom djelu dijalog box-a je prikazana kontura zadanog područja. Na ovaj način se u samom dijalogu jasno vidi kako je koja rub područja oslonjena. Izborom naredbe ‘Prikaz pozadinskog crteža’. iz padajućeg menija koji se otvara desnim klikom miša preko prostora predviđenog za prikaz. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. razmak između šipki u serijama.hr * Tel. 098 231-415 . od programa se može zahtijevati da pored konture zadanog područja prikaže i sve ostale entitet koji se nalaze na crtežu.hr * e-mail: info@plan-b.

Dio dijalog box-a u kome se zadaju podaci o odabranom dijelu Izborom jednog od radio button-a ‘Rub ploče’ ili ‘Unutar ploče’ određuje se položaj odabranog dijela konture. Ako je izabran radio button ‘Rub ploče’. Kada je ovaj check box isključen odabrani dio se poklapa sa slobodnim rubom ploče. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b. za promjenu će biti dostupan i check box ‘Ležaj’.hr * Tel. 098 231-415 . a samo odabiranje se vrši jednostavnim klikom miša na željeni dio konture. a za promjenu postaje dostupan i edit box ‘širina’ u kome se zadaje širina ležaja. a kada je uključen dio se nalazi na slobodno oslonjenom rubu ploče. Odabrani dio je jasno naznačen na prikazanom crtežu.124 Naredba za prikaz pozadinskog crteža Parametri koji se nalaze u djelu dijalog box-a ‘Podaci o odabranom dijelu’ služe za definiranje uvjeta oslanjanja za odabrani dio konture.plan-b.

hr * Tel. i pomoću njega se određuje da li na danom mjestu dolazi do promjene debljine ploče Kombiniranjem stanja ovih check box-ova mogu se zadani svi načini oslanjanja ruba područja armiranja koja se nalazi u ploči. što znatno olakšava zadavanje i kontrolu podataka. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Odabrani dio se poklapa sa rubom ploče koja je oslonjena na ležaj širine 20 cm Ako je izabran radio button ‘Unutar ploče’ za promjenu postaju dostupni check box-ovi koji imaju sljedećeg značenje: ‘Ležaj’ – odabrani dio konture se nalazi na srednjem ležaju.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. čija se širina zadaje u edit box-u ‘širina’ ‘Dodir sa drugim područja’ – odabrani dio konture se nalazi unutar ploče i dodiruje se sa susjednim područjem armiranja ‘Smanjena debljina ploče’ – ovaj check box je dostupan samo kada je check box ‘Dodir sa drugim područjem’ uključen.125 U ovom dijelu dijalog box-a se nalazi i sličica koja u presjeku prikazuje način oslanjanja odabrane ivice područja. 098 231-415 .

a ’ ti uvjeti pridruže svim dijelovima konture.hr * Tel. 098 231-415 . najbrži način unošenja podataka je da se prvo zadaju uvjeti oslanjanja za jedan od njih.plan-b.126 Odabrana rub područja se nalazi na srednjem ležaju širine 20 cm i dodiruje se sa susjednim područjem armiranja ’ (‘pridruži svima’). Komandno polje ‘pridruži svima’ Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Na kraju zatim da se pomoću komandnog polja ‘ je potrebno samo da se promjene uvjeti oslanja za one dijelove za koje su različiti. Kada za više dijelova važe isti uvjeti oslanjanja. podaci koji su zadani za tekući dio konture Pomoću komandnog polja ‘ mogu se pridružiti svim ostalim dijelovima.hr * e-mail: info@plan-b.

koja određuje geometriju područja armiranja. pomoću komandnih polja koja se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Ofset’ može se vršiti ofsetiranje dijelova zadane polilinije. Dio dijalog box-a za ofsetiranje dijelova polilinije U edit box-u ‘a=’ se zadaje globalni ofset i tada program ofsetira kompletnu poliliniju kojom je definirana područja armiranja. Pri zadavanju prijelomnih točaka polilinije. nakon aktiviranja komandnog polja ‘ ’ program izdaje i odgovarajuće upozorenje: Potvrdan odgovor će označiti prihvaćanje zadane promjene parametara.127 Kako se ovom naredbom mijenjaju podaci koji su možda ranije zadani nekim dijelovima konture. najčešće se sa crteža biraju točke sa oplate. dok edit box ‘a seg=’ služi za zadavanje ofseta tekućem dijela polilinije.hr * Tel. dok će negativan odgovor označiti odustajanje. 098 231-415 . Kako je za ispravno armiranje danog područja potrebno da se njene ivice poklapaju sa osima ovih konstruktivnih elemenata.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. tako da se dijelovi polilinije poklapaju sa unutrašnjim ili vanjskim rubovima greda. linijskih ležaja ili poprečnih presjeka zidova. U dijelu dijalog box-a ‘Podaci o ploči’ se zadaju globalni podaci o ploči čija se područja armira: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b. U donjem desnom dijelu dijalog box-a se nalaze parametri pomoću kojih se mogu vršiti dodatna podešavanja načina armiranja zadanog područja. dok dužina svakog dijela šipki zavisi od zadanih uvjeta oslanjanja. odnosno gornje zone ploče.pomoću ovog check box-a se definira da li je dana ploča temeljna ili ne ‘Savijanje šipki donje (gornje) zone’ . definira se kako će program savijati krajeve šipki donje.u ovom edit box-u se zadaje zaštitni sloj koji važi za cijelo područja ‘Temeljna ploča’ . Iz ove liste se bira globalni način savijanja.plan-b.hr * Tel.izborom jednog od ponuđenih načina iz zatvorene liste.2.128 Dio dijalog box-a za definiranje općih podataka o ploči ‘Debljina ploče’ ‘Zaštitni sloj’ armiranja .1’. Ponuđeni načini savijanja šipki su potpuno isti kao pri uvozu usvojene armature u pločama iz programa ‘Tower 5’ i detaljno su objašnjeni u poglavlju ‘13.u ovom edit box-u se zadaje debljina ploče koja se armira . Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

hr * e-mail: info@plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. pa komandna linija dobiva slijedeći izgled: Prva točka (Pravokutnik/Krug): Procedura iscrtavanja polilinije je potpuno ista kao kod naredbe ‘Serija mreža’ (vidi poglavlje ‘8. za dijele šipki koji su povijeni iz donje u gornju zonu ploče.129 Parametri pomoću kojih se mogu vršiti dodatna podešavanja načina armiranja Značenje check box-ova ‘Bez promjenjivih pozicija’ i ‘Ograničenje dužine šipki’ je potpuno isto kao kod naredbe za uvoz armature iz programa ‘Tower 5’ (vidi poglavlje ‘13. dok se pomoću check box-a ‘Generirati konstruktivnu armaturu’ definira da li će program da postavlja konstruktivnu armaturu u suprotnom pravcu. Ako se unutar područja koja se armira nalazi otvor. već započinje proceduru iscrtavanje nove polilinije. aktiviranjem komandnog polja ‘Otvor’ program dozvoljava izlazak na crtež i definiranje proizvoljne polilinije koja će odrediti geometriju otvora.hr * Tel.2’). 098 231-415 .2’) tako da je ovdje nećemo detaljno objašnjavati. Po završetku iscrtavanja polilinije program se ne vraća u dijalog box. sve dok desnim klikom miša ili pomoću gumba ‘Esc’ ne označite kraj naredbe.plan-b.

Izborom podopcije ‘Dodavanje’ se ulazi u proceduru crtanja nove polilinije. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box i zadanu područja armira sa promjenljivim i konstantnim serijama u tlocrtu u skladu sa zadanim parametrima. program izlazi na crtež. pa se nakon njenog izbora na komandnoj liniji pojavljuje nova poruka: Odaberite otvor: Poslije odabiranja otvora program će i dalje sa komandne linije zahtijevati da odaberete otvor. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. sve dok desnim klikom miša ili pomoću gumba ‘Esc’ ne označite kraj naredbe.plan-b. čime se odabrani otvori uklanjaju sa crteža.130 Pomoću komandnog polja ‘Otvor’ unutar područja armiranja je dodan otvor Ako je u trenutku aktiviranja ovog komandnog polja unutar područja armiranja postojao otvor. dok se pomoću podopcije ‘Brisanje’ mogu uklanjati postojeći otvori. ali komandna linija ima drugačiji izgled: Izaberite (Dodavanje/Brisanje) <Dodavanje>: Sada je potrebno da izaberete jednu od ponuđenih podopcija. 098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b. a program se vraća u dijalog box.hr * Tel.

što izaziva kreiranje velikog broja pozicija. Većina ovih šipki ima iste numeričke podatke (promjer. nakon čega program otvara dijalog box za definiranje numeričkih podataka: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b. Krajnja točka: Kada ste zadali prvu. vrsta armature). a razlikuju se samo u dužini.hr * Tel. ili da sa komandne linije izaberete podopciju ‘Konverzija’ koja služi za automatsku zamjenu postojećih serija sa odgovarajućim simbolima. kao što je na primjer konstruktivna armatura.131 Prikazana područja je armirana pomoću naredbe ‘Popločavanje ploča serijama šipki’ 4. Aktiviranjem ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’ ili klikom miša na ikonu .hr * e-mail: info@plan-b. Da bi se to izbjeglo. potrebno je da zadate i krajnju točku simbola. 098 231-415 . pomoću naredbe ‘Popločavanje konstruktivnom armaturom’ umjesto serija možete postavljati simbole koji nemaju redni broj pozicije. Znači ovaj simbol može da zamjeni konstantnu seriju u tlocrtu koja nije radijalna i koja je kreirana od ravnih jednodijelnih šipki bez kuka na svojim krajevima. kao i da već postavljene serije automatski zamijenite sa ovim simbolima.9 Popločavanje konstruktivnom armaturom Pri armiranju ploča se postavlja veliki broj serija u tlocrtu koje su kreirane od jednodijelnih pravih šipki. na komandnoj liniji se javlja slijedeća poruka: Prva točka (Konverzija): Sada je potrebno da zadate prvu točku simbola.

plan-b. 098 231-415 . Pored mogućnosti zadavanja proizvoljnih komentara. Napomenuti ćemo da zadana vrijednost neće utjecati na dužinu simbola na crtežu. U dijelu dijalog box-a ‘Područja popločavanja’ se definiraju parametri koji imaju sljedeće značenje: ‘L=’ – edit box u kome se zadaje dužina područja armiranja. koju u svakom trenutku možete zamijeniti sa potpuno proizvoljnom vrijednošću. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. proračunava se potreban broj komada šipki ‘n=’ i obrnuto. odnosno za zadani razmak ‘e=’. klikom miša na strjelicu. Ova vrijednost odgovara dužini linije konstantne serije u tlocrtu koju kreirani simbol zamjenjuje ‘e=’ – razmak između šipki ‘n=’ – broj komada šipki Edit box-ovi ‘e=’ i ‘n=’ rade vezano.hr * Tel. tako da u svakom trenutku možete vidjeti kako će simbol da izgleda na crtežu. Dužina šipki sa kojima se vrši armiranje se zadaje u edit box-u ‘Dužina šipke’. možete iz zatvorene liste odabrati neki od ranije definiranih tipskih komentara. Iz zatvorene liste ‘Kota’ se vrši izbor nekog od ranije kreiranih stilova kotiranja danog simbola. a u edit box-u ‘Komentar’ se zadaje proizvoljan komentar koji će se ispisivati u tekstu kote.132 Izgled dijalog box-a za definiranje numeričkih podataka ‘konstruktivne armature’ U desnom dijelu dijalog box-a je prikazan izgled kreiranog simbola sa sadržajem kote. koja se nalazi na desnom kraju ovog edit box-a. Ovaj prikaz odgovara trenutnom stanju parametara u dijalog box-u. Izborom iz zatvorene liste ‘Oplata’ za tekuću se može postaviti bilo koja od ranije definiranih pozicija oplata.hr * e-mail: info@plan-b. Pri otvaranju dijalog box-a program za dužinu šipki usvaja dužinu kreiranog simbola.

098 231-415 . Nakon aktiviranja komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box i kreirani simbol postavlja na crtež.133 Parametri pomoću kojih se definira područje armiranja Iz zatvorenih listi.hr * Tel. Pomoću check box-a ‘Iskaz armature’ se određuje da li zadana armatura ide u iskaz armature ili ne. Kada se check box ‘Obostrano’ postavi na uključeno stanje u sadržaju kote se ispisuje simbol ‘±’ (ili neki drugi simbol definiran u stilu kotiranja).plan-b. koje se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Tip armature’.hr * e-mail: info@plan-b. Izgled kreiranog simbola na crtežu Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. koji označava da je dana armatura postavljena u obje zone. U tom slučaju program će pri izradi iskaza armature zadanu količinu armature udvostručiti. vrši se izbor promjera šipki i vrste armature.

pomoću neke od za to predviđenih naredbi. To znači da promjena dužine simbola neće uticati na dužinu šipke koja je zadana u dijalog box-u.hr * e-mail: info@plan-b. u tablici iskaza armature se ne prikazuju podaci o pojedinačnoj dužini šipki i broju komada.hr * Tel. a zatim da se od nje kreira željena serije. Kada se postavljeni simbol odabire. dok se kod ove naredbe svi podaci zadaju u samo jednom dijalog box-u.134 Prednost ove naredbe u odnosu na serije u tlocrtu nije smo izbjegavanje kreiranja velikog broja pozicija. da bi se kreirala konstantna serija u tlocrtu prvo mora na crtež da se postavi šipka. Napomenuti ćemo još jednom da bez obzira na to što program pri otvaranju dijalog box-a po ‘default’-u u edit box-u ‘Dužina šipke’ ispisuje zadanu dužinu simbola. na način koji je opisan u poglavlju ‘7. Ako želite da promijenite dužinu šipke morati ćete da koristite univerzalnu naredbu ‘Edit entiteta’. program pri izradi iskaza armature ‘konstruktivnu armaturu’ grupira prema vrsti armature i promjeru šipki. na osnovu ‘grip’-ova se jasno vidi da on i njegova kota predstavljaju jednu cjelinu.2. pa se preglednost crteža značajno povećava. ove dvije vrijednosti ne utječu jedna na drugu. već samo podatak o ukupnoj potrebnoj dužini šipki danog promjera i dane vrste armature.6’.plan-b. već i značajno skraćenje procedure definiranja armature. Obzirom da šipke koje se postavljaju pomoću ove naredbe ne pripadaju ni jednoj poziciji armature. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Također simbol ‘konstruktivne armature’ je jednostavniji od simbola serije. 098 231-415 . Naime. Kako grupirane šipke mogu imati različitu dužinu. dok se pomoću ‘grip’-a ‘3’ može promijeniti položaj kote. ‘Grip’-ovi na simbolu ‘konstruktivne armature’ Pomoću ‘grip’-ova ‘1’ i ‘2’ se mijenja položaj i dužina simbola.

Sa crteža možete odabrati bilo koju konstantnu seriju u tlocrtu. preuzimajući od dane serije sve potrebne podatke. to će program nakon odabiranja prve serije sa komandne linije i dalje zahtijevati odabir. 098 231-415 . Konstantna serija u tlocrtu prije konverzije Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b.135 Izgled tabele iskaza armature za ‘konstruktivnu armaturu’ Konverzija postojećih serija u tlocrtu Ako ste nakon aktiviranja naredbe ‘Konstruktivna armatura’ izabrali podopciju ‘Konverzija’ program će zahtijevati da sa crteža odaberete konstantnu seriju u tlocrtu koju želite da zamijenite sa simbolom ‘konstruktivne armature’: Odabir konstantne serije u tlocrtu: Kako se pomoću ove naredbe može vršiti grupna konverzija.hr * Tel. mora da bude kreirana od ravne jednodijelne šipke koja nema kuke na svojim krajevima). Po završetku odabira program umjesto svake odabrane serije koja zadovoljava navedene uvjete postavlja simbol ‘konstruktivne armature’. ali će se konvertirati samo one koje zadovoljavaju sve potrebne uvjete (serija ne smije da bude radijalna. sve dok pritiskom na gumb ‘Enter’ ili klikom na desni gumb miša ne označite kraj ove procedure.plan-b.

hr * e-mail: info@plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel. program pri konverziji za svaki dio kreira poseban simbol ‘konstruktivne armature’.136 Simbol ‘konstruktivne armature’ poslije konverzije Ako odabrana serija ima više dijelova. 098 231-415 .plan-b.

1 Pojedinačno postavljanje šipki u poprečnom presjeku (POJEDINAČNO) Pomoću naredbe ‘Pojedinačno’. programom je predviđeno više naredbi pomoću kojih se pozicije armature mogu prikazati u poprečnom presjeku. Da bi se olakšao izbor željene pozicije armature iz liste. otvara se Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Pojedinačno’ U lijevom dijelu dijalog box-a se nalazi lista sa svim pozicijama armature koje sadrži tekuća pozicija oplate (promjena tekuće oplate se vrši izborom iz zatvorene liste ‘Oplata’). za tekući može postaviti jedan od tri programom predviđena prikaza selektirane pozicije. . i u ovom dijalog box-u se iz zatvorene liste koja se nalazi iznad prozora za prikaz.137 5.hr * e-mail: info@plan-b. Koju ćete od njih koristiti zavisi isključivo od trenutnih potreba i zahtjeva na crtežu.hr * Tel. dok je u desnom dijelu prikazan izgled trenutno selektirane pozicije armature. 098 231-415 . Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b. imate mogućnost da proizvoljan broj šipki odabrane pozicije armature postavite na željeno mjesto u poprečnom presjeku. CRTANJE ŠIPKI U POPREČNOM PRESJEKU U okviru padajućeg menija ‘Poprečni presjek’. Njenim aktiviranjem iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Poprečni presjek’ ili klikom miša na ikonu dijalog box za izbor željene pozicije armature. 5.

koje radi na isti način kao kod konstantne serije u uzdužnom presjeku (vidi poglavlje ‘4. tako da je Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b. a iznad ove liste je prikazan i sadržaj kote koji odgovara trenutnom stanju zadatih parametara u dijalog box-u.2’).hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 .2’).138 Zatvorena lista za promjenu tekućeg prikaza Iz zatvorene liste ‘Kota’ se za tekući može postaviti bilo koji od ranije kreiranih stilova kotiranja pomoću naredbe ‘Stilovi kotiranja’ (vidi poglavlje ‘11. Obzirom da se pomoću ove naredbe instance selektirane pozicije na crtež postavljaju pojedinačno. Zatvorena lista za promjenu tekućeg stila kotiranja Ispod liste pozicija armature nalazi se komandno polje ‘Tipska šipka’. zadavanje njihovog broja u okviru dijalog box-a ne bi imalo smisla.

i u ‘Drag’ modu će iscrtavati mali krug čiji promjer odgovara promjeru odabrane pozicije. onda će check box ‘Iskaz armature’ biti neaktivan i automatski postavljen na isključeno stanje. imate mogućnost da u koti zadate proizvoljan komentar. 098 231-415 .2. Zatvorena lista za promjenu tipa kotiranja Check box ‘Iskaz armature’ je po ‘default’-u postavljen na isključeno stanje. a njegova namjena će biti objašnjena u okviru naredbe za editiranje šipki u poprečnom presjeku (vidi poglavlje ‘7. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. označiti kraj procedure određivanja položaja šipki u poprečnom presjeku. to je znači iz liste potrebno izabrati željenu poziciju armature. dok iz zatvorene liste ‘Tip kotiranja’ možete odabrati jedan od programom predviđenih tipova kotiranja. ovaj check box možete postaviti i na uključeno stanje.139 edit box ‘Količina’ zamrznut. Svakako da u slučaju potrebe. recimo kada se uzdužne šipke serklaža prikazuju samo kroz poprečni presjek. na komandnoj liniji će se pojaviti i dve nove podopcije: Položaj poprečnog presjeka šipke (Nazad/Kraj) <Kraj>: Izbor podopcije ‘Nazad’ će dovesti do poništavanja prethodno određenog položaja šipke. što označava da se instance odabrane pozicije. dok će izbor ‘default’ podopcije ‘Kraj’. Program će zatvoriti dijalog box i sa komandne linije zahtjevati da odredite položaj prve šipke u poprečnom presjeku.3’). U edit box-u ‘Komentar’. i aktivirati komandno polje ‘OK’. Položaj poprečnog presjeka šipke: Program će stalno biti u proceduri postavljanja šipki. koje se prikazuju poprečnom presjeku. Nakon unosa prve pozicije šipke. neće uračunavati u ukupnu količinu šipki pri izradi iskaza. Kako se u jednom koraku postavljaju samo šipke iste pozicije.hr * Tel. Ako za prikazivanje u poprečnom presjeku odaberete neku od varijabilnih pozicija armature.plan-b. nakon čega će program sa komandne linije zahtjevati da odredite položaj kote.hr * e-mail: info@plan-b.

na osnovu postavljenih ‘grip’-ova. 098 231-415 . kako početnu točku oznake. Početna točka oznake (Zvjezdasto/Paralelno/pOjedinačno/Nepovezano) <Zvjezdasto>: Napomenućemo da je izbor načina kotiranja omogućen i pri zadavanju početne točke oznake. program će zahtjevati da zadate i točku koja određuje. tako i smer ispisa.140 Početna točka kotne linije (Zvjezdasto/Paralelno/pOjedinačno/Nepovezano) <Zvjezdasto>: Ponuđene podopcije na komandnoj liniji omogućavaju izbor jednog od programom predviđenih tipova kotiranja.plan-b. jasno se vidi da sve postavljene šipke i kota koja ih opisuje predstavljaju jednu cijelinu. Selektiranjem kreiranog poprečnog presjeka.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. tada će program zahtjevati da odredite položaj rednih brojeva pozicije za svaku od postavljenih šipki u poprečnom presjeku. što će dovesti do poništavanja prethodno unete početne točke kote i povratka na početak procedure kotiranja šipki u poprečnom presjeku. Programom predviđeni tipovi kotiranja Nakon izbora početne točke kotne linije. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. U slučaju da ste za tip kotiranja odabrali ‘Pojedinačno’.

Slijedeća točka (Luk/Nazad): Podopcija ‘Nazad’ služi za poništavanje izbora posljednje točke. izborom podopcije ‘Polilinija’.141 ‘Grip’-ovi na postavljenim šipkama u poprečnom presjeku Pomjeranjem ‘grip’-ova možete uticati kako na raspored šipki u poprečnom presjeku. ili da se izborom jedne od ponuđenih podopcija odlučite za dodatne mogućnosti koje Vam program nudi. Nakon izbora prve točke linije. tako i na položaj same kote. umjesto slobodnog crtanja imate mogućnost da geometriju linije definirate selektiranjem proizvoljne polilinije sa crteža. na potpuno isti način kao kod naredbe ‘Proizvoljna’ (vidi poglavlje ‘3.plan-b. program će prvo zahtjevati da odredite točku sa luka.hr * e-mail: info@plan-b. Točka sa luka: Krajnja točka: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. dok je podopcija ‘Luk’ predviđena za definiranje lučnih segmenata linije.2 Grupno postavljanje šipki duž zadate linije (DUŽ LINIJE) Izborom naredbe ‘Duž linije’. na komandnoj liniji će se pojaviti nova poruka. a potom i krajnju točku luka. ulazi se u proceduru iscrtavanja proizvoljne linije duž koje će se postavljati šipke u poprečnom presjeku. 098 231-415 . dok će podopcija ‘Krug’ biti objašnjena na kraju ovog poglavlja. 5.1’). iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Poprečni presjek’ ili klikom miša na ikonu . Izborom ove podopcije. pa komandna linija dobija slijedeći izgled: Prva točka (Polilinija/Krug): Program sada očekuje ili da zadate prvu točku linije.hr * Tel. Naime.

hr * e-mail: info@plan-b.142 Već nakon definiranja geometrije prvog dijela linije. i u ovom dijalog box-u se iz zatvorene liste. na komandnoj liniji se pojavljuje i podopcija ‘Kraj’. vrši se jednostavnim klikom miša preko nje. Izbor iz liste pozicije armature. čije se instance postavljaju duž linije. pored prikaza geometrije linije (‘Geometrija linije’).plan-b. koja se nalazi iznad prozora za prikaz. Slijedeća točka (Luk/Nazad/Kraj) <Kraj>: Izbor ove podopcije označava kraj procedure definiranja geometrije linije. koje radi na isti način kao kod konstantne serije u uzdužnom presjeku (vidi poglavlje ‘4. dok se u lijevom dijelu nalazi lista sa svim pozicijama armature koje pripadaju tekućoj poziciji oplate. 098 231-415 . i program otvara dijalog box za definiranje parametara šipki koje se duž nje postavljaju.hr * Tel. Zatvorena lista za promjenu tekućeg prikaza Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. za tekući može postaviti jedan od tri programom predviđena prikaza selektirane pozicije.2’). Ispod liste pozicija armature nalazi se komandno polje ‘Tipska šipka’. Da bi se olakšao izbor željene pozicije armature. Izgled dijalog box-a za postavljanje šipki u poprečnom presjeku duž linije U centralnom dijelu dijalog boxa je prikazana prethodno definirana geometrija linije.

Način rada sa ovim edit box-ovima je potpuno isti kao kod naredbe ‘Proizvoljna’ (vidi poglavlje ‘3.plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.1’). proračunava se potreban broj komada šipki. 098 231-415 .143 Na prikazu geometrije linije. ili broj komada šipki duž tekućeg dijela. između zagrada se ispisuje stvarna vrijednost tog razmaka ‘e=dužina tekućeg dijela/n’. a položaj instanci selektirane pozicije armature duž tekućeg dijela sa definira pomoću edit box-ova koji se nalaze sa desne strane prozora za prikaz. odnosno udaljenosti na kojoj će se šipke postavljati u odnosu na zadatu geometriju linije. Promjena tekućeg dijela se vrši klikom miša preko željenog dijela linije. crvenom bojom je markiran njen tekući dio.hr * e-mail: info@plan-b. programom je uvedeno pravilo da se one pridružuju svakom drugom dijelu linije. Ako u produžetku ovog edit box-a nije ništa ispisano. onda to znači da će datom dijelu za broj komada biti pridružena upravo ta vrijednost. U produžetku edit box-a ‘e=’. Edit box-ovi koji se nalaze iznad pretbodno opisanih edit box-ova ‘e=’ i ‘n=’ služe za zadavanje ofseta.hr * Tel. dok je kružićima prikazan položaj instanci selektirane pozicije armature. odnosno za zadati razmak ‘e’. Edit box-ovi za definiranje broja i razmaka šipki duž trenutno aktivnog dijela linije U edit box ‘n=’ se unosi broj komada. dok se u edit box ‘e=’ unosi razmak između šipki koji se postavljaju duž tekućeg dijela. u skladu sa zadatim parametrima. Obzirom da se na spojevima segmenata nalaze šipke koje mogu pripadati ili jednom ili drugom dijelu. oduzme broj koji je sa negativnim predznakom ispisan u njegovom produžetku. Ovi edit box-ovi rade vezano. Znači kao ulazni podatak možete zadati ili razmak šipki. i obrnuto. Točan broj šipki duž dijela (broj koji će biti ispisan u sadržaju kote datog dijela) se dobija kada se od prikazane vrijednosti u edit box-u ‘n=’.

imate mogućnost da u koti zadate proizvoljan komentar. dok iz zatvorene liste ‘Tip kotiranja’ možete odabrati jedan od programom predviđenih tipova kotiranja. ući u ukupan broj komada šipki date pozicije. 098 231-415 .1’). dok se iz zatvorene liste ‘Oplata’ vrši izbor tekuće oplate. Ako za prikazivanje u poprečnom presjeku odaberete neku od varijabilnih pozicija armature. program zatvara dijalog box i ulazi u proceduru postavljanja kota.hr * Tel. koja je potpuno ista kao kod prethodno opisane naredbe ‘Pojedinačno’ (vidi poglavlje ‘5.plan-b.144 Dio dijalog box-a rezerviran za ofsetiranje linije duž koje se postavljaju šipke u poprečnom presjeku U gornjem lijevom kutu dijalog box-a se prikazuje sadržaj kote koji odgovara trenutnom stanju zadatih parametara Iz zatvorene liste ‘Kota’ za tekući se može postaviti bilo koji od ranije definiranih stilova kotiranja.hr * e-mail: info@plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. U edit box-u ‘Komentar’. onda će check box ‘Iskaz armature’ biti neaktivan i automatski postavljen na isključeno stanje. šipke postavljene ovom naredbom. Zatvorena lista za promjenu tipa kotiranja Check box ‘Iskaz armature’ je po ‘default’-u postavljen na isključeno stanje i pomoću njega se određuje da li će pri izradi iskaza. Kada aktivirate komandno polje ‘OK’.

098 231-415 . ‘Grip’-ovi na postavljenim šipkama u poprečnom presjeku duž linije Pomjeranjem postavljenih ‘grip’-ova možete uticati kako na raspored šipki u poprečnom presjeku tako i na položaj same kote.hr * e-mail: info@plan-b. Centar: Točka sa kruga: Odabrana točka sa kruga će ujedno odrediti i položaj prve od šipki koje se postavljaju duž kreirane kružnice. Ako ste nakon aktiviranja naredbe ‘Duž linije’ izabrali njenu podopciju ‘Krug’.plan-b. a zatim i točku sa kruga koja će odrediti njegov polumjer.145 Selektiranjem neke šipke iz kreiranog poprečnog presjeka. Program sada otvara dijalog box za definiranje parametara šipki koje se postavljaju u poprečnom presjeku. jasno se vidi da sve šipke postavljene duž jednog dijela linije i kota koja ih opisuje predstavljaju jednu cijelinu. na osnovu postavljenih ‘grip’-ova.hr * Tel. program će sa komandne linije zahtjevati da prvo zadate centar. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

ako je zadata vrijednost pozitivna.plan-b. Jedina razlika je u dijelu za zadavanje ofseta koji sada sadrži samo edit box ‘a=’. 098 231-415 . odnosno od centra kruga.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. ako je negativna. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Edit box za ofsetiranje kruga Program pomjera sve šipke prema centru kruga.146 Izgled dijalog box-a za postavljanje šipki u poprečnom presjeku po obimu kruga Značenje svih parametara u dijalog box-u je potpuno isto kao da ste geometriju linije definirali slobodnim crtanjem.

u gornjem lijevom dijelu dijalog box-a se nalazi lista pozicija armature čiji sadržaj odgovara odabranoj poziciji oplate iz zatvorene liste ‘Oplata’. Napomenućemo du su izuzetak jedino varijabilne pozicije i spiralne spone. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. otvara se dijalog box Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Cijeli presjek’ Kako se poprečni presjek može kreirati od proizvoljne pozicije.147 5. na crtež možete postaviti i iskotiranu oplatu sa točnim položajem pozicija šipki unutar nje. . iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Poprečni presjek’ ili klikom miša na ikonu slijedećeg izgleda. Pored toga.hr * Tel.plan-b. Izborom naredbe ‘Cijeli presjek’.hr * e-mail: info@plan-b.3 Grupno postavljanje šipki u poprečnom presjeku (CIJELI PRESJEK) Pomoću ove naredbe imate mogućnost da odjedanput definirate položaj svih pozicija armature unutar poprečnog presjeka. i one se neće ni prikazivati u listi pozicija armature. 098 231-415 .

Zatvorena lista za promjenu tekućeg prikaza Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. 098 231-415 . za tekući se može postaviti i jedan od tri programom predviđena prikaza selektirane pozicije. Da bi se olakšao izbor željene pozicije.2’). Sa desne strane liste se nalazi prozor rezerviran za prikaz poprečnog presjeka koji se kreira.148 Lista za izbor pozicije spone koja će odrediti geometriju poprečnog presjeka Ispod liste pozicija armature.plan-b. i njegov izgled zavisi od geometrije trenutno selektirane pozicije armature. izborom iz zatvorene liste koja se nalazi iznad ovog prozora. nalazi se komandno polje ‘Tipska šipka’ koje funkcionira na potpuno isti način kao kod konstantne serije u uzdužnom presjeku (vidi poglavlje ‘4.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b.

izaberete poziciju armature koju želite da prikažete u poprečnom presjeku.hr * e-mail: info@plan-b. Sigurno ste primetili da se u kutovima selektirane spone nalaze crveni križići koji praktično određuju mogući položaj šipki u poprečnom presjeku. a da bismo je razlikovali od šipki koje se u poprečnom presjeku prikazuju kružnim simbolom u daljem tekstu ćemo je nazivati sponom. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.149 Selektirana pozicija se u poprečnom presjeku prikazuje svojom pravom geometrijom. 098 231-415 . tako da se na njegovom mjestu pojavi mali krug čiji će promjer na crtežu odgovarati promjeru odabrane pozicije.hr * Tel. Sada je potrebno da iz liste koja se nalazi ispod prozora za prikaz. bez obzira što se iz liste može izabrati proizvoljna pozicija. Da biste selektiranu šipku postavili u poprečnom presjeku potrebno je da mišem kliknete preko crvenog križića. Lista za izbor pozicija armature koja će se prikazati u poprečnom presjeku Napomenućemo da ova lista sadrži sve pozicije armature koje su do tada pridružene tekućoj poziciji oplate. uključujući varijabilne pozicije i spiralne spone.plan-b.

u dijelu dijalog box-a ‘Dio’.hr * e-mail: info@plan-b. Na gornjem dijelu spone su dodata još dva međukrižića Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. se zada željeni broj križića. a na tom mjestu će se ponovo pojaviti crveni križić. To se radi tako što se mišem klikne na željeni dio spone tako da on postane crvene boje. s tim što svakako možete i sami uticati na njihov raspored. Naime. duž svakog od dijela spone možete postaviti proizvoljan broj među-križića. a u edit box-u ‘n=’. 098 231-415 .hr * Tel. program će prihvatiti zadati broj i točno toliko križića postaviti duž prethodno selektiranog dijela spone.plan-b.150 U gornjoj zoni su postavljene dvije šipke pozicije 1 Postupak uklanjanja pogrešno postavljene šipke je potpuno isti. odnosno klik miša u okolini već postavljene šipke će dovesti do njenog uklanjanja iz poprečnog presjeka. Nakon pritiska na tiplku ‘Enter’ ili ‘Tab’. Program po ‘default’-u križiće postavlja u kutove spone.

imate mogućnost da to ‘default’ ponašanje promjenite. a na slici poprečnog presjeka će se pojaviti i drugi red križića koji u uzdužnom smislu odgovara rasporedu iz prvog reda. Na gornjem dijelu spone je dodat još jedan red križića na osovinskom rastojanju od 4. postavićete ih samo preko križića koji odgovaraju željenom položaju. omogućeno je postavljanje armature u više redova. a postavljanjem check box-a ‘Promjena osi glavne armature’ na uključeno stanje.hr * Tel. u edit box-u ‘Redovi=’ je potrebno zadati broj željenih redova armature i unos potvrditi pritiskom na tiplku ‘Enter’ ili ‘Tab’. U tom trenutku će za uređivanje biti dostupan i edit box ‘e=’ u kome možete zadati osovinsko rastojanje između redova armature.5 cm Pri zadavanju više redova armiranja. Za ovu namjenu su predviđeni edit box-ovi ‘Redovi=’ i ‘e=’. Naime. U slučaju da je potrebno usvojiti toliko armature da ona ne može stati u jedan red. a pri samom postavljanju šipki. 098 231-415 . Naime. a ako želite da šipke duž datog dijela spone postavite nesimetrično.hr * e-mail: info@plan-b. potrebno je da zadate veći broj podjela. postavlja se pitanje kom dijelu spone će pripasti kutne šipke. program po ‘default’-u križić na kutovima spone pridružuje jednom od segmenata. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.151 Svi križići će biti postavljeni na jednakom međusobnom rastojanju.plan-b. odnosno kutni križići.

armatura može postavljati u više redova samo na dijelovima spona koji nosi glavnu armaturu.152 Postavljanjem ovog check box-a na uključeno stanje. to se izborom komandnog polja ‘Proračun’ otvara dijalog box u kome možete dobiti odgovor na ovako postavljeno pitanje. 098 231-415 .hr * Tel. Dijalog box za proračun promjera i potrebnog broja šipki Iz zatvorene liste ‘Tip armature’ izaberite vrstu armature. U slijedećem koraku. a zatim u edit box-u ‘Potrebno’ zadajte potrebnu površinu armature. u dijelu dijalog box-a ‘Odabrano’ zadajte broj šipki ili izaberite iz zatvorene liste neki od ponuđenih promjera armature Ako u edit box-u kao ulazni podatak zadate broj šipki. dok je na bočnim stranama spona predviđeno armiranje samo u jednom redu. Napomenućemo da se kod tipskih spona. Obzirom da je pri usvajanju armature najčešće potreban podatak koji promjer i koliki broj komada neke armature odgovara potrebnoj površini armature.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. tada će program u dijelu dijalog box-a ‘Default’ ispisati promjer koji je potreban da bi se sa zadanim brojem šipki pokrila potrebna Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. kutne šipke su sada pridružene bočnim stranama spone. Kod pravokutnih spona i šipki proizvoljne geometrije omogućeno je postavljanje armature u više redova na svim dijelovima. izuzev pravokutne.

selektirate neku drugu poziciju. program će u tom slučaju izdati odgovarajuće upozorenje. Kako je ovo destruktivna akcija.hr * e-mail: info@plan-b. odnosno da je potrebno postaviti istu armaturu na dijelovima spona koji se nalaze jedan nasuprot drugog. tada će program u dijelu dijalog box-a ‘Default’ ispisati broj komada šipki zadanog promjera koji je potreban da bi se pokrila zadana površina armature. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. tako da on postane crven. čijim se izborom iz poprečnog presjeka uklanjaju sve postavljene pozicije armature. 098 231-415 . Ispod prethodno opisanog komandnog polja ‘Proračun’ nalazi se i komandno polje ‘Ukloni sve’. Postavljene pozicije armature će biti uklonjene iz presjeka i ako iz liste pozicija. a nakon toga da je automatski preslikate na suprotni dio spone. dok će negativan odgovor dovesti do odustajanja od ove destruktivne naredbe.153 površina armature. odnosno dovodi do promjene oblika cijelog poprečnog presjeka. Ako kao ulazni podatak iz zatvorene liste izaberete jedan od ponuđenih promjera. program će Vas vratiti na osnovni izgled dijalog box-a za postavljanje armature u cijelom poprečnom presjeku. Potvrdni odgovor će dovesti do promjene poprečnog presjeka koji se kreira i program će ukloniti sve šipke koje su ranije postavljene u njemu. Istovremeno program ispisuje i površinu armature koja uvijek odgovara zadatom promjeru i broju komada šipki i po pravilu je veća od potrebne površine armature. dovoljno je da prvo postavite armaturu duž jednog od tih segmenata. Opcija za simetrično postavljanje armature u presjeku Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Ovaj postupak se provodi tako što se mišem selektira dio spone duž koga je već postavljena armatura.hr * Tel. koja se nalazi u gornjem lijevom dijelu dijalog box-a. U slučaju da imate simetrično armiranje. a zatim se klikne na desni tipku miša.plan-b.

hr * Tel. dovoljno je da mišem dođete u okolinu šipke čiji Vas promjer i redni broj pozicije interesira. to je razvijena procedura identifikacije postavljenih šipki. i ispod slike poprečnog presjeka pojaviće se informacija. a sigurno je od interesa da u toku rada u svakom trenutku znate koji ste promjer i poziciju armature na kom mjestu postavili.154 Iz ovako otvorenog padajućeg menija treba aktivirati naredbu ‘Simetrično’ i program će automatski osno preslikati ranije postavljenu armaturu. Naime.hr * e-mail: info@plan-b. na odgovarajući nasuprotni dio spone. 098 231-415 . Prostor rezerviran za identifikaciju postavljenih šipki u poprečnom presjeku Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b. koja nedvosmisleno ukazuje na redni broj pozicije i njen promjer. Osno preslikana armatura iz gornje zone Kako se na crtežu poprečnog presjeka u dijalog box-u ne kotiraju postavljene šipke.

hr * e-mail: info@plan-b.1’) Postavljanjem check box-a ‘Grupiraj iste pozicije’ na uključeno stanje imate mogućnost da sve šipke iste pozicije. Značenje check box-a ‘Iskaz armature’. kao i zatvorenih lista ‘Tip kotiranja’ i ‘Kota’ . Naime. za editiranje će postati dostupan i edit box ‘a seg=’.155 Obzirom da se poprečni presjeci najčešće crtaju u mjerilu koja je krupnija od mjerila cijelog crteža. čime se izbegava njena naknadna promjena. 098 231-415 .hr * Tel.plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. neke od programom definiranih mjerilo. je isto kao i u dijalog box-u za pojedinačno postavljanje šipki u poprečnom presjeku (vidi poglavlje ‘5. bez obzira na njihov položaj u poprečnom presjeku. Napomenućemo da se ivice oplate crtaju na zadatom rastojanju od osi segmenata spone. U suprotnom. a program će datu ivicu markirati crvenom bojom. U edit box ‘a=’ se unosi vrijednost zaštitnog sloja na osnovu koje program iscrtava ivice oplate. Ovako markirana ivica oplate se naziva tekućom. postavljanjem na uključeno stanje check box-a ‘Oplata’. a promjenom vrijednosti u edit box-u ‘a seg=’ imate mogućnost da zadate različite zaštitne slojeve za različite ivice oplate. za promjenu postaju dostupni edit box ‘a=’. imate mogućnost da kreirate oplatu za dati poprečni presjek. Ako mišem kliknete preko neke ivice oplate. kotirate sa samo jednom kotom. zadavanjem vrijednosti u edit-u box ‘Mjerilo’ sa tastature. a desni sa isključenim check box-om ‘Grupiraj iste pozicije’ Pomoću parametara koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Oplata’. tako da ova vrijednost u stvari predstavlja zaštitni sloj betona uvećan za polovinu promjera spone. Lijevi poprečni presjek je postavljen sa uključenim. kada je ovaj check box isključen. šipke iste pozicije koje su postavljene duž različitih segmenata spone biće kotirane sa različitim kotama. ili izborom iz zatvorene liste koja se nalazi u njegovom produžetku. kao i check box-ovi ‘Kote’ i ‘Ploča’. možete odmah odabrati mjerilo u kojoj želite da prikažete poprečni presjek.

098 231-415 . zadata vrijednost u edit box-u ‘a=’. predviđena i mogućnost iscrtavanja oplate ploče u kojoj se ona nalazi.156 Dio dijalog box-a za definiranje oplate i zaštitnih slojeva Znači.plan-b. Naime. Pomoću check box-a ‘Kote’ se određuje da li će oplata poprečnog presjeka biti iskotirana. a zadata vrijednost u edit box-u ‘a seg=’ samo tekućem dijelu spone. pomoću ove naredbe je pored crtanja oplate grede za koju se kreira poprečni presjek. biće pridružena svim dijelovima spone.hr * e-mail: info@plan-b. Ova zatvorena lista sadrži sve ranije kreirane ‘AutoCAD’-ove stilove kotiranja. postavljanjem na uključeno stanje check Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Dio dijalog box-a za izbor stila kotiranja oplate Kako se u praksi često javljaju slučajevi kada se greda nalazi u ploči. dok se iz zatvorene liste koja se nalazi ispod njega bira stil kotiranja oplate.hr * Tel.

nakon čega će program zatvoriti dijalog box i zahtjevati da odredite položaj upravo kreiranog poprečnog presjeka na crtežu.hr * e-mail: info@plan-b.157 box-a ‘Ploča’. Referentna točka: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. 098 231-415 . za promjenu postaju dostupni edit box ‘Dpl’.hr * Tel. kao i radio button-i koji služe za određivanje njenog položaja. u kome se zadaje debljina ploče. Grupa prekidača pomoću kojih se definira položaj ploče u odnosu na poprečni presjek Grupa prekidača pomoću kojih se definira sa koje strane se pruža ploča Kada ste definirali sve podatke u dijalog box-u aktivirajte komandno polje ‘OK’.plan-b.

koje je obavezno zato što šipke i njihova kota čine jednu cijelinu. s tim što će linije i početnoj točki oznake postaviti onoliko datom poprečnom presjeku. Sada je još preostalo da definirate i položaj Procedura kotiranja se odvija na potpuno isti ‘Pojedinačno’ (vidi poglavlje ‘5.hr * Tel. kota za sve upotrebljene pozicije armatura. 098 231-415 . Poprečni presjek dobijen pomoću naredbe ‘Cijeli presjek’ Iako se pomoću ove naredbe sve odabrane pozicije armature postavljaju odjedanput. Kut: Ako ste u dijalog box-u postavili na uključeno stanje check box ‘Kote’. rezultat rada ove naredbe je isti kao i da smo svaku od pozicija armature uvrstili u sastav poprečnog presjeka pomoću naredbe ‘Pojedinačano’.hr * e-mail: info@plan-b.158 Nakon zadavanja referentne točke (za referentnu točku program uvijek usvaja donji lijevi kut spone). program će zahtjevati da izborom točke sa crteža odredite položaj kota oplate.plan-b. potrebno je da izborom točke sa crteža. program može automatski da uđe i u proceduru kotiranja spone. Ova mogućnost programa se definira pomoću posebne naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11.4’). one će se u programu tretirati kao odvojene cijeline. Naime. Položaj kota (Kraj) <Kraj>: Podopcija ‘Kraj’ ima isto značenje kao da je check box ‘Kote’ postavljen na isključeno stanje.1’). a sama procedura kotiranja je potpuno ista kao kod prethodno objašnjenih naredbi za crtanje armature u uzdužnom izgledu. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. način kao i kod prethodno opisane naredbe program seriju pitanja o početnoj točki kotne puta koliko ima različitih pozicija armature u Pored kotiranja šipki uzdužne armature. ili unošenjem numeričke vrijednosti sa tastature definirate i zaokrenutost cijelog poprečnog presjeka u odnosu na horizontalu. odnosno njenim izborom se postavljanje kota oplate preskače. nakon zadavanja kuta.

što je slučaj kod grednih elemenata konstrukcije. Prva točka: Nakon izbora prve točke.hr * e-mail: info@plan-b.159 Prednost ove naredbe je u lakšem određivanju položaja šipki u odnosu na geometriju spone i mogućnost postavljanja kako spona tako i iskotirane oplate. Kod neradijalnih serija. a kote će imati i oblik i boju koja je definirana izabranim ‘AutoCAD’-ovim stilom kotiranja. dok radijalne serije moraju da imaju isti centar armature. otvoriće se dijalog box slijedećeg izgleda: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.4 Vađenje presjeka Ova naredba ima dvostruko djelovanje. sve presječene serije moraju da budu ili radijalne ili neradijalne.plan-b. program provjerava da li je presječena serija u tlocrtu. a ako nije ni ova serija presječena. komanda se deli na dvije nezavisne procedure. one moraju da imaju isti pravac pružanja i moraju da se preklapaju. Program prvo ispituje da li je zadatom linijom presječena serija u uzdužnom izgledu. program će zahtjevati da odredite i krajnju točku linije presjeka. i bez obzira da li se radi o konstantnoj ili promjenljivoj seriji. tada ulazi u proceduru određivanja sadržaja poprečnog presjeka na osnovu ranije definiranog izgleda armature u tlocrtu. Da bi kreiranje poprečnog presjeka od više serija u uzdužnom presjeku uopće bilo moguće. iz . Ako jeste. nastavlja proceduru za kreiranje sadržaja poprečnog presjeka na osnovu ranije definiranog podužnog izgleda armature. Ako ste zadatom linijom presjekli više serija u uzdužnom presjeku. što je najčešće slučaj kod ploča. 098 231-415 . znači na isti kao i armatura. 5. na komandnoj padajućeg menija ‘ArmCAD ► Poprečni presjek’ ili klikom miša na ikonu liniji se javlja poruka kojom se od korisnika zahtjeva da odredi početnu točku linije presjeka. Izborom naredbe ‘Vađenje presjeka’. u zavisnosti od toga da li želite da kreirate izgled armature u poprečnom presjeku na osnovu ranije definiranog izgleda podužnog presjeka. Napomenućemo da će iscrtana oplata i njene kote biti smješteni na tekući ‘Layer’. Kreiranje poprečnog presjeka greda Pomoću ove naredbe imate mogućnost da kreirate poprečni presjek na osnovu uzdužnog izgleda armature koji je definiran sa jednom ili sa više serija u uzdužnom presjeku. naravno ako zadovoljavaju prethodno navedene uvjete. ili na osnovu definiranog izgleda armature u tlocrtu. Ako linijom presjeka nije presječena serija u uzdužnom izgledu. ili bar da se dodiruju jednom svojom stranicom. šipke unutar serije treba da imaju isti nagib u odnosu na liniju pružanja. Napomenućemo još da je dozvoljena kombinacija promjenljivih i konstantnih serija. tada znači da je presjek pogrešno zadat i program završava ovu naredbu. Krajnja točka: U zavisnosti od toga šta ste zadatom linijom presjekli. s tim što će boja oplate biti preuzeta iz definirane boje tekućeg ‘Layer’-a.hr * Tel. Takođe.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. na osnovu zadate linije presjeka određuje pozicije spona kao i njihov međusobni položaj. Poravnate spone su formirale oblik G-presjeka Ako bismo pak željeli da dobijemo oblik simetričnog T-presjeka. tada bi lijevim klikom miša selektirali prvo gornji lijevi kut uspravne spone.hr * Tel. Sada ćemo dobiti ovakav način ravnanja. Ako bi ova greda trebalo da bude recimo G-presjeka (ploča stoji u desno). Program automatski. tada bismo prvo lijevim klikom miša selektirali sredinu gornjeg dijela uspravne spone. Jasno je da prikazani međusobni položaj neće uvijek odgovarati trenutnim potrebama na crtežu. tako da u okviru ovog dijalog box-a imate mogućnost da spone presložite prema vašim potrebama. a potom desnim klikom miša sredinu gornjeg segmenta položene spone. 098 231-415 .160 Dijalog box za ravnanje više presječenih serija spona U centralnom dijelu dijalog box-a su prikazane spone od kojih su kreirane presječene serije u uzdužnom presjeku. a potom desnim klikom miša gornji lijevi kut položene spone. a zatim desnim klikom miša odabere točka sa druge spone koja treba da se poklopi sa referentnom. Napomenuti ćemo da je radi lakšeg snalaženja spona na kojoj se nalazi referentna točka uvijek jasno naznačena u odnosu na ostale spone. a u slučaju da je presječena i promjenljiva serija. zadata linija presjeka će ujedno odrediti i dimenzije spone na datom mjestu. Mehanizam za ravnanje radi tako što se lijevim klikom miša na kraj ili na sredinu dijela jedne spone postavi referentne točka (crvena točka na crtežu). Rezultat rada programa bi bio kao na slijedećoj slici.

odnosno ‘Yp=’. aktivirajte komandno polje ‘OK’. i to na isti način kao da je korišteno komandno polje ‘Kut’ u dijalog box-u serije (vidi poglavlje ‘4.hr * Tel. Kada poprečni presjek preuredite prema svojim potrebama. imate mogućnost da sponu na kojoj se nalazi referentna točka pomjerite za zadatu vrijednost duž X.2’). odnosno koja strana spona se poklapa sa nacrtanim konturama serija.161 Poravnate spone su formirale oblik simetričnog T-presjeka Zadavanjem vrijednosti u edit box ‘Xp=’. S obzirom da će se često neki dijelovi spona preklapati. Check box-ovi ‘Rotacija oko X osi’ i ‘Rotacija oko Y osi’.hr * e-mail: info@plan-b. Napomenuti ćemo da će se promjena smjera gledanja spone u ovom dijalog box-u odraziti i na njen položaj u seriji. odnosno duž Y osi. U tim slučajevima odabir željene spone možete vršiti i pomoću komandnih polja ‘◄’ i ‘►’. Ove check box-ove možete simultano postavljati na uključeno i isključeno stanje u zavisnosti od trenutnih potreba na crtežu. To znači da će se pri svakom kliku miša na ovo komandno polje odabrana spona zarotirati za 90 stupnjeva. nakon čega će program otvoriti novi dijalog box slijedećeg izgleda: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. 098 231-415 .plan-b. služe za osno preslikavanje spone na kojoj se nalazi referentna točka u odnosu na X i Y os. odabir spone sa postavljanjem referentne točke neće uvijek biti jednostavno. Na prikazu spona su postavljene i strelice koje jasno ukazuju na smjer gledanja spona u presječenim serijama. ’ imate mogućnost da promjenite smjer gledanja odabrane Pomoću komandnog polja ‘ spone (spona na kojoj se nalazi referentna točka).

162 Izgled dijalog box-a u okviru naredbe za vađenje poprečnog presjeka u gredama Program sada. Da bi presječene šipke uzdužne armature ušle u sastav poprečnog presjeka koji se kreira. te pri kreiranju poprečnog presjeka korigira eventualno loše zadati položaj armature u uzdužnom izgledu. određuje i položaj šipki uzdužne armature i tako kreirani poprečni presjek prikazuje u desnom dijelu dijalog box-a. Da je zadanom linijom presječena samo jedna serija u uzdužnom presjeku otvorio bi se isti dijalog box. Napomenućemo da u slučaju presječene serije kružnih i spiralnih spona program uzdužne šipke raspoređuje ravnomerno po obimu. uvjet je da se one moraju nalaziti unutar gabarita presječenih serija spona. s tim što bi se tada u njemu nalazilo i komandno polje za promjenu smjera gledanja spone.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. a ostale na jednakom razmaku unutar spona. pri čemu presječenu spiralnu sponu prikazuje pomoću automatski kreiranog kružnog reprezenta. Raspored armature po širini je određen brojem komada koji je pridružen svakoj od presječenih instanci. Kako bi se izbjegle negativne posljedice uslijed eventualnog netočnog crtanja.4’).hr * Tel. U slučaju da se više presječenih instanci u uzdužnom izgledu preklapa. 098 231-415 . program raspolaže i sa programski usvojenom tolerancijom. na osnovu zadate linije presjeka. Vrijednost ove tolerancije možete sami podesiti u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. program u kutove spona smješta one sa dužim gabaritom. i uvjetom da one budu simetrično postavljene u poprečnom presjeku.

4’). 098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b. Ako je check box ‘Postavljanje simbola presjeka’. program će na kraju ove naredbe automatski ući u proceduru postavljanja simbola presjeka.plan-b.163 Komandno polje za promjenu smjera gledanja spone Napomenuti ćemo da pri promjeni smjera gledanja spone presječene šipke uzdužne armature neće mijenjati svoj položaj u poprečnom presjeku. postavljen na uključeno stanje.hr * Tel. Edit box za zadavanje oznake simbola presjeka Značenje ostalih ponuđenih parametara u ovom dijalog box-u je potpuno isto kao i u okviru naredbe ‘Cijeli presjek’ (vidi prethodno poglavlje ‘5. Kada ste definirali sve podatke u dijalog box-u aktivirajte komandno polje ‘OK’. nakon čega će program zatvoriti dijalog box i zahtjevati da odredite položaj upravo kreiranog poprečnog presjeka na crtežu. a u dijalog box-u će se naći i edit box ‘Labela’ u kome se zadaje oznaka simbola presjeka.3’). koji se nalazi u dijalog box-u naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11. Referentna točka: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

Ako je zadano da program automatski uđe u proceduru postavljanja simbola presjeka. 098 231-415 .hr * Tel. a sa komandne linije zahtjevati će da zadate prvo poziciju teksta (odredište). Pozicija teksta (Set/Izlaz/Labela<1>) < Izlaz>: a zatim i kut nagiba teksta.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. pa ga ovdje nećemo ponovo objašnjavati. Poprečni presjek dobijen pomoću naredbe ‘Vađenje presjeka’ Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.4’).164 Postavljanje poprečnog presjeka na crtež se odvija na isti način kao kod naredbe ‘Cijeli presjek’ (vidi poglavlje ‘5. Pravac teksta: Ova procedura je detaljno objašnjena u okviru naredbe ‘Simbol presjeka’ (vidi poglavlje ‘6. na mjestu na kome je zadana linija presjeka postaviti će simbol (izvorište) presjeka.3’).

098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b. a u listi ‘Okomiti presjeci’.hr * Tel. U listi ‘Paralelni presjeci’.165 Kreiranje poprečnog presjeka ploča U slučaju da ste zadatom linijom presjekli barem jednu seriju u tlocrtu ili seriju mreža. sve pozicije kojima je zadatom linijom presječen simbol instance. nalaze se sve pozicije kojima je zadatom linijom presječen simbol.plan-b. program će otvoriti dijalog box slijedećeg izgleda: Izgled dijalog box-a u okviru naredbe za vađenje poprečnog presjeka u pločama U gornjem dijelu dijalog box-a se nalaze liste u kojima su prikazane pozicije svih presječenih serija u tlocrtu i svih serija mreža. koji označava interval rasprostiranja serije (linija serije). Liste u kojima su prikazane pozicije svih presječenih serija u tlocrtu Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

166 Sa desne strane ovih lista se nalazi lista ‘Mreže’. a pozicije mrežaste armature se prikazuju simbolom mreža u poprečnom presjeku.hr * e-mail: info@plan-b. ako na crtežu gornju i donju zonu prikazujete na odvojenim ‘Layer’-ima. što je u praksi najčešći slučaj. 098 231-415 . Prema tome. U donjem lijevom kutu dijalog box-a se nalazi crtež na kome su prikazane sve presječene pozicije armature.plan-b. pozicije iz liste ‘Okomiti presjeci’ kao serije u poprečnom presjeku. a isprekidanom linijom je naznačen položaj zadate linije poprečnog presjeka. Lista u kojoj su prikazane pozicije svih presječenih serija mreža Pozicije iz liste ‘Paralelni presjeci’ se prikazuju kao instance sa svojom pravom geometrijom.hr * Tel. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. potrebno je da oba ova ‘Layer’-a prije aktiviranja naredbe ‘Vađenje presjeka’ postavite za vidljive. u kojoj su prikazane sve presječene pozicije mrežaste armature.

098 231-415 . Pored vrste prikaza ‘Armatura zahvaćena presjekom’. i njegov izgled zavisi od trenutnog stanja parametara u dijalog box-u.hr * e-mail: info@plan-b. Zatvorena lista za izbor vrste prikaza U centralnom dijelu dijalog box-a se nalazi crtež poprečnog presjeka koji se kreira. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. i tada će biti prikazane sve pozicije armature koje se nalaze na crtežu.hr * Tel. za tekući možete postaviti prikaz ‘Sve’.167 Dio dijalog box-a rezerviran za prikaz armature presječene zadatom linijom presjeka Uloga ovog crteža je da olakša izbor željene pozicije armature iz listi i određivanje njenog položaja u odnosu na zadatu liniju presjeka.plan-b. Klikom miša preko željene pozicije u listi ona postaje trenutno aktivna i njen položaj se jasno označava na oba crteža u dijalog box-u. izborom iz zatvorene liste koja se nalazi iznad ovog prozora.

hr * Tel. 098 231-415 . parametar ‘gornja/donja’ naizmjenično dobija suprotnu vrijednost.plan-b. Parametri koji određuju kojoj zoni koja pozicija armature pripada Desnim klikom miša preko pozicije u listi.168 Dio dijalog box-a rezerviran za prikaz poprečnog presjeka koji se kreira Kako se pri kreiranju pozicije armature ne zadaje podatak o tome da li ona pripada gornjoj ili donjoj zoni. u koloni ‘Zona’ program svakoj poziciji iz listi automatski pridružuje parametar koji određuje kojoj zoni ta pozicija pripada. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. U slučaju da je zadatom linijom presječena serija u tlocrtu ili serija mreža koja se istovremeno postavlja u obe zone. to je jedna od osnovnih uloga ovog dijalog box-a određivanje zone kojoj pripadaju pozicije armature presječene zadatom linijom presjeka. što se automatski odražava na izgled poprečnog presjeka. tada će u koloni ‘Zona’ stajati parametar ‘Obostrano’ i njega desnim klikom miša nećete moći da promjenite. Naime.hr * e-mail: info@plan-b.

169 Ako ste armaturu gornje i donje zone crtali na odvojenim ‘Layer’-ima. 098 231-415 . program će znati da presječene pozicije automatski. a na kom ‘Layer’-u armatura koja pripada donjoj zoni. odredite na kom ‘Layer’-u se nalazi armatura koja pripada gonjoj. program će svim presječenim pozicijama armature pridružiti odgovarajući parametar ‘gornja’ odnosno ‘donja’. koje se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Layer’. se izborom ‘Layer’-a. U slučaju da se radi o crtežu koji je izvežen iz naših statičkih programa. koje su zadatom linijom presjeka samo djelimično presječene. na osnovu programski zadatih imena ‘Layer’-a: ‘A4_DZ’ i ‘A4_GZ’.hr * Tel. odnosno serije mreža. imate mogućnost da od programa zahtjevate kreiranje poprečnog presjeka samo od onih dijelova serija koji su zahvaćeni zadatom linijom presjeka.plan-b. Serije u tlocrtu. a crtež poprečnog presjeka će prepraviti tako da odgovara zadatim parametrima. Liste pomoću kojih. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. pri aktiviranju naredbe smjesti u gornju odnosno donju zonu. definira zona kojoj armatura crtana na tom ‘Layer’-u pripada Nakon izbora ‘Layer’-a iz ovih lista. program u poprečnom presjeku prikazuje sa njihovim pravim gabaritom (kao da je zadatom linijom presjeka presječena cijela serija). onda imate mogućnost da iz zatvorenih lista. Postavljanjem na uključeno stanje check box-a ‘Parcijalni presjek’.hr * e-mail: info@plan-b.

a u dijalog box-u će se naći i edit box ‘Labela’ u kome se zadaje oznaka simbola presjeka. koji se nalazi u dijalog box-u naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11. imate mogućnost da definirate oplatu za kreirani poprečni presjek ploče. postavljen na uključeno stanje.hr * Tel. 098 231-415 . Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b. program će na kraju ove naredbe automatski ući u proceduru postavljanja simbola presjeka.170 Check box za kreiranje parcijalnog poprečnog presjeka ploče Ako je check box ‘Postavljanje simbola presjeka’. Edit box za zadavanje oznake simbola presjeka Pomoću parametara koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Oplata’.plan-b.4’).

program po default-u sam određuje na osnovu zadatih vrijednosti zaštitnih slojeva i vertikalnog gabarita presječenih pozicija koje se u poprečnom presjeku vide kao instance.171 Dio dijalog box-a za definiranje oplate Postavljanjem na uključeno stanje check box-a ‘Oplata’.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. možete da promjenite ovako proračunatu debljinu ploče. Zadavanjem vrijednosti u ovom edit box-u definira se zaštitni sloj za sve ivice oplate. kao i check box ‘Kote’. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. za promjenu postaju dostupni edit box-ovi za zadavanje zaštitnih slojeva. Svakako da zadavanjem željene vrijednosti direktno u edit box-u ‘Dpl’. i prikazuje ga u edit box-u ‘Dpl=’. Edit box-ovi za zadavanje zaštitnih slojeva imaju slijedeće značenje: ‘a=’ ‘a lijevo=’ ‘a desno=’ ‘a gore=’ ‘a dolje=’ Globalni zaštitni sloj. 098 231-415 . Zaštitni sloj od lijeve ivice oplate Zaštitni sloj od desne ivice oplate Zaštitni sloj od gornje ivice oplate Zaštitni sloj od donje ivice oplate Podatak o debljini ploče.plan-b.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. pomoću check box-a koji se nalaze u koloni ‘Glav. Ako to nije slučaj. imate mogućnost da željenu poziciju armature prikažete kao glavnu.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415 . dok se iz zatvorene liste koja se nalazi ispod njega bira stil kotiranja oplate. odnosno kao armatura koja je udaljenija od odgovarajuće ivice oplate. Ova zatvorena lista sadrži sve ranije kreirane ‘AutoCAD’-ove stilove kotiranja. Postavljanje ovog check box-a na uključeno stanje će automatski dovesti i do promjene debljine ploče. Dio dijalog box-a za izbor stila kotiranja oplate Pozicije armature iz liste ‘Okomiti presjeci’ se uvijek prikazuju kao razdjelna armatura.’. odnosno da je postavite tako da bude udaljena od ivice oplate za zadatu veličinu odgovarajućeg zaštitnog sloja.172 Edit box za definiranje debljine ploče Pomoću check box-a ‘Kote’ se određuje da li će oplata poprečnog presjeka biti iskotirana.

098 231-415 .plan-b. Dio dijalog box-a za definiranje mjerila poprečnog presjeka Kada ste zadali sve podatke u dijalog box-u aktivirajte komandno polje ‘OK’.173 Check box-ovi za definiranje glavne armature Zadavanjem vrijednosti u edit box ‘Mjerilo’ sa tastature. ili izborom iz zatvorene liste koja se nalazi u njegovom produžetku neke od programom definiranih mjerilo. možete odmah odabrati mjerilo u kojoj želite da prikažete kreirani poprečni presjek. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. položaj kota oplate i položaj kota za sve upotrebljene pozicije armatura.hr * e-mail: info@plan-b. nakon čega će program zatvoriti dijalog box i zahtjevati da odredite položaj upravo kreiranog poprečnog presjeka na crtežu.hr * Tel.

098 231-415 . na komandnoj liniji se Mjerila’. Odabir entiteta za promjenu mjerila: Ova poruka će stajati na komandnoj liniji sve dok pritiskom na tiplku ‘Enter’ ili klikom na desni tiplku miša ne označite kraj procedure selektiranja. program će otvoriti dijalog box za postavljanje nove mjerila.5 Skaliranje mjerila poprečnog presjeka (PROMJENA MJERILA) Kako se u praksi često javlja potreba da se pojedini dijelovi crteža prikažu u različitim mjeriloma. izborom naredbe ‘Promjena .hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel.plan-b. Položaj bazne točke skaliranja: Nakon izbora bazne točke sa crteža. razvijena je naredba pomoću koje imate mogućnost da proizvoljno selektiranim objektima sa crteža naknadno promjenite mjerilo.174 Poprečni presjek ploče dobijen pomoću naredbe ‘Vađenje presjeka’ 5. nakon čega će program zahtjevati da odredite točku u odnosu na koju će selektirani objekti biti skalirani. iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu javlja poruka kojom se od korisnika zahtjeva da sa crteža selektira sve entitete kojima želi da promjeni mjerilo. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Naime.

Da bi program bio u stanju da pri izradi specifikacije pozicijama armature pridruži i prave dimenzije.175 Izgled dijalog box-a za promjenu mjerila U dijelu dijalog box-a ‘Globalna mjerilo cijelog crteža’ je ispisan podatak o postavljenoj glavnom mjerilu koje važi na nivou cijelog crteža (vidi poglavlje ‘11. Iz ovoga proizilazi i zaključak da pomoću ‘AutoCAD’-ove naredbe ‘Scale’ ne možete uticati na promjenu dimenzija selektiranih ‘ArmCAD’-ovih entiteta.plan-b.hr * Tel. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ dijalog box će biti zatvoren. Ovu razliku ćemo prikazati na jednostavnom primjeru pravokutnog poprečnog presjeka dimenzija 30x40 cm koji je nacrtan u mjerilu 1:50 (crtež br. imati istu veličinu u ‘AutoCAD’-ovim crtočkim jedinicama. dok će se pri skaliranju pomoću ‘AutoCAD’-ove naredbe ‘Scale’ u tekstu kote prikazivati skalirane dimenzije. to u jednoj proceduri promjene mjerila nećete moći da selektirate entitete koji za ovaj podatak nemaju istu vrijednost. 1 na slijedećoj slici).hr * e-mail: info@plan-b. U proceduri skaliranja program jedino tekstovima neće mijenjati veličinu. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. kotne linije će pri promjeni mjerila promjeniti svoje dimenzije. Na ovaj način će svi tekstovi na crtežu. Napomenućemo da program prepoznaje promjenu faktora skaliranja i kada se ona zadaje pomoću ‘AutoCAD’-ove naredbe ‘Scale’. 098 231-415 . Pored toga. U ovom slučaju program će izdati odgovarjuće upozorenje i poništiće prethodno izvršenu selekciju. a ne faktora skaliranja. veoma bitna razlika je u promjeni mjerila selektiranih kota oplate. a promjena se vrši zadavanjem željenog mjerila. Promjena mjerila se vrši zadavanjem nove vrijednosti u edit box-u sa tastature ili izborom iz zatvorene liste neke od ponuđenih mjerilo. dok je u edit box-u ‘Mjerilo selektiranih entiteta’ prikazano trenutno mjerilo selektiranih ‘ArmCAD’-ovih entiteta. to se za svaki od entiteta na crtežu pamti i podatak o eventualnom zadatom faktoru skaliranja (ako entiteti nisu skalirani faktor skaliranja ima ‘default’ vrijednost ‘1. Kako je ovo jedinstven podatak za svaki od entiteta.0’). Za ‘ArmCAD 2005’ to je potpuno regularna operacija kao i kada radi naredba ‘Promjena mjerila’. te će promjenjeni faktor skaliranja upamtiti i pridružiti svim selektiranim elementima crteža. Naime. i na skaliranim i na neskaliranim dijelovima.5’). Prednost naredbe ‘Promjena mjerila’ u odnosu na AutoCAD’-ovu naredbu ‘Scale’ je u tome što se u okviru njenog dijalog box-a ispisuje podatak o trenutnom mjerilu selektiranih ‘ArmCAD’ovih entiteta. već samo na promjenu njihovog mjerila. ali će zato promjeniti njihov relativan položaj u odnosu na skalirane elemente crteža. a program će skalirati sve selektirane elemente crteža sa faktorom koji predstavlja relativno uvećanje ili umanjenje u odnosu na glavnu mjerilo crteža. ali će se u tekstu kote i dalje prikazivati neskalirana vrijednost. a ona će za postavljeno glavno mjerilo odgovarati zadatoj veličini u milimetrima na ispisu listova.

2). Sa slike se jasno vidi da su prvom slučaju vrijednosti u tekstu kote ostale nepromjenjene (30/40 cm). a zatim i pomoću ‘AutoCAD’-ove naredbe ‘Scale’ (crtež br.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 .hr * Tel. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. dok su u drugom slučaju pomnožene sa zadatim faktorom skaliranja i sada su 60/80 cm.176 Datom poprečnom presjeku smo prvo promjenili mjerilo u 1:25 pomoću naredbe ‘Promjena mjerila’ (crtež br. što svakako nismo željeli. 3).

dok se izborom podopcije ‘Set’ otvara dijalog box slijedećeg izgleda.) nemaju isti oblik. imate mogućnost da na proizvoljno odabranoj instanci postavite kotu koja će na crtežu jasno odrediti o kojoj se poziciji armature radi. Svi ovi entiteti mogu biti bez kote. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. odredite početnu točku kote.177 6. program zahtjeva da klikom miša odredite položaj teksta kote. kao i zatvorena lista koja sadrži sve ranije kreirane stilove kotiranja. 098 231-415 . aktivirajte komandno polje ‘OK’. ili pak mogu imati jednu ili više kota. serije. mreže itd. Kada iz zatvorene liste za tip armature koji kotirate izaberete željeni stil kotiranja. ili da izaberete jednu od ponuđenih podopcija. Obzirom da kote za različite tipove armature (šipke. Izborom podopcije ‘Izlaz’ naredba se prekida. u dijalog box-u se za svaki tip armature nalazi prozor predviđen za prikaz ‘preview’-a tekućeg stila kotiranja.hr * e-mail: info@plan-b. komandna linija dobija slijedeći izgled: Početna točka kote (Set/Izlaz) <Izlaz>: Program sada očekuje da izborom točke sa instance koju kotirate. Nakon izbora početne točke kote. svim tipovima serija. kote je moguće postavljati na šipkama u uzdužnom izgledu. KOTIRANJE ŠIPKI 6.plan-b. U okviru ove naredbe. Program će zatvoriti dijalog box i vratiće se u naredbu za postavljanje kote. Izgled dijalog box-a za postavljanje tekućeg stila kotiranja Ovo je standardni dijalog box za izbor stila kotiranja. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Referenca’ ili klikom miša na ikonu . te ćemo se za ilustraciju poslužiti primjerom kotiranja šipki u uzdužnom izgledu. i mrežama koje su prikazane u poprečnom presjeku. Izborom naredbe ‘Kota’.1 Kotiranje šipki (KOTA) Pomoću naredbe ‘Kota’.hr * Tel. Procedura postavljanja kota za sve ove entitete je manje više ista.

plan-b. tako da je i tok naredbe nešto drugačiji. ili unošenjem numeričke vrijednosti sa tipkovnice odredite kut nagiba teksta u koti. Naime. Kut teksta: Program će iz instance pročitati sve ranije pridružene numeričke podatke. Kut teksta: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. dok se izborom podopcije ‘Kut’ završava crtanje kotne linije i program zahtjeva da izborom točke sa crteža.hr * e-mail: info@plan-b. ili unošenjem numeričke vrijednosti sa tastature odredite kut nagiba teksta u koti.2 i 3) Kada je check box ‘Višedjelna kota’. Točka kote (Set/Izlaz) <Izlaz>: Nakon definiranja prvog dijela kotne linije na komandnoj liniji se javljaju dvije nove podopcije. posle izbora početne točke kote program ulazi u proceduru zadavanja prijelomnih točaka proizvoljne polilinije koja će povezivati instancu armature sa tekstom kote. Za početnu točku kote je odabrana točka koja pripada samo jednoj instanci (kota je postavljena izborom točaka 1.hr * Tel. koji se nalazi u dijalog box-u naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11. postavljen na uključeno stanje kotna linija se može kreirati od proizvoljnog broja dijelova. i u zavisnosti od izabranog stila kotiranja kreirati izgled kote.178 Pozicija teksta (Set/Izlaz) <Izlaz>: Na kraju program zahtjeva da izborom točke sa crteža.4’). 098 231-415 . Točka kote (Set/Izlaz/Kut/Nazad) <Kut>: Podopcija ‘Nazad’ služi za poništavanje izbora posljednje točke.

098 231-415 . Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.2. odnosno da ukidanjem vidljivosti pojedinih pozicija prije procedure kotiranja.179 Kota je postavljena izborom točaka 1.hr * Tel. sami odredite koje instance će se naći u sadržaju kote.4 i 5 Ako se na mjestu koje ste zadali kao početnu točku kote. imate mogućnost da izbjegnete ovakve slučajeve.hr * e-mail: info@plan-b.3. Za početnu točku kote je odabrana točka koja pripada dvema prekopljenim instancama (kota je postavljena izborom točaka 1.2 i 3) Pomoću naredbe ‘Vidljivost entiteta’ (vidi poglavlje ‘9.1’). program će u tekstu kote prikazati podatke za sve selektirane instance. umjesto jedne nalazi više preklopljenih instanci.

180 Ako pri određivanju početne točke kote, umjesto u okolinu instance, mišem kliknete na prazan dio crteža, program će isto kao i kod prethodno opisane procedure kada se selektira točka sa instance, zahtjevati da odredite poziciju teksta, s tim što će se sada u sadržaju kote naći podaci za sve instance koje su presječene sa ovako zadatom kotnom linijom.

Za početnu točku kote je odabrana točka koja ne pripada ni jednoj instanci (kota je postavljena izborom točaka 1,2 i 3) Napomenućemo da će broj redova u ovako kreiranoj koti odgovarati broju presječnih točaka između kotne linije i instanci na crtežu, a njihov položaj po visini će jasno odrediti na koju se instancu odnosi data kota. Ovakvim načinom kotiranja se praktično odjedanput kreira više nezavisnih kota kojima se preklapaju kotne linije duž zadate linije presjeka. Izuzetak predstavlja slučaj kada se linijom koja je određena početnom točkom kote i pozicijom teksta presječe više instanci iste pozicije. U takvim slučajevima, imate mogućnost da od programa zahtjevate da za sve instance iste pozicije kreira kotu u jednom redu. Da li će kota, u ovakvom specijalnom slučaju, biti postavljena u jednom ili više redova, definirano je u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11.4’).

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

181

Zajednička kota u jednom redu za više instanci iste pozicije (kota je postavljena izborom točaka 1,2 i 3) Na kraju ćemo još jedanput napomenuti da procedura kotiranja svih tipova serija kao i mreža u poprečnom presjeku, u potpunosti odgovara opisanoj proceduri pojedinačnog kotiranja šipki u uzdužnom izgledu.

6.2 Specifikator
Pomoću ove naredbe imate mogućnost da odabranu poziciju armature prikažete na crtežu u formi kakva je predviđena u specifikaciji, sa iskotiranim dužinama dijelova i podatkom o ukupnoj dužini šipke. Ovakav prikaz armature je od velike koristi kod kompliciranijih crteža, a po nekim standardima je čak i obavezan. Nakon izbora naredbe ‘Specifikator’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Referenca’ ili klikom miša na ikonu izgled: Odabir objekta (Set/Izlaz): Sada se od korisnika očekuje da selektira šipku koju želi da prikaže na crtežu u formi specifikacije, ili da izabere jednu od ponuđenih podopcija sa komandne linije. Izborom podopcije ‘Izlaz’ naredba se prekida, dok podopcija ‘Set’ služi za izbor stila kotiranja specifikatora. Napomenućemo da je u ovoj proceduri omogućeno selektiranje svih ‘ArmCAD’-ovih entiteta pomoću kojih se jedna pozicija armature može prikazati na crtežu (instanci šipki, reprezenata, svih vrsta serija, kao i šipki iz poprečnih presjeka). Nakon izvršene selekcije program će sa komandne linije zahtjevati da odredite položaj specifikatora na crtežu. Pozicija specifikatora (Set): , komandna linija dobija slijedeći

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

182

Izgled specifikatora na crtežu Selektiranjem postavljenog specifikatora, program će postaviti ‘grip’-ove, kako na glavnoj koti, tako i na svim tekstovima koji ukazuju na dužine segmenata date pozicije, tako da se lako može izvršiti promjena njihovog položaja.

‘Grip’-ovi na specifikatoru Sadržaj teksta kote specifikatora zavisi od izabranog stila kotiranja, koji se može promjeniti pomoću univerzalne naredbe ‘Edit entiteta’. Naime, ako nakon aktiviranja ove naredbe, na zahtjev sa komandne linije za selektiranje objekata odgovorite selektiranjem specifikatora, otvoriće se dijalog box za izbor stila kotiranja u kome izborom iz zatvorene liste možete promjeniti stil kotiranja selektiranog specifikatora.
Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

183

Napomenućemo da ispisani broj komada u koti specifikatora, pri izradi specifikacije neće ući u ukupnu količinu šipki date pozicije.

6.3 Multi specifikator
U praksi se često javlja potreba da se sve pozicije armature nekog konstruktivnog elementa prikažu na crtežu u formi kakva je predviđena u specifikaciji. Obzirom da se pomoću naredbe ‘Specifikator’ selektira i postavlja jedna po jedna pozicija armature, njeno korišćenje u ovim slučajevima bi bilo prilično naporno. Iz tog razloga je osmišljena i naredba ‘Multispecifikator’, pomoću koje se zadavanjem linije istovremeno selektiraju sve pozicije armature koje zadata linija preseca. Nakon izbora ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Referenca’ ili klikom miša na ikonu prvu, Prva točka presjeka (Set/Izlaz) <Izlaz>: a zatim i drugu točku linije presjeka. Druga točka presjeka (Set/Izlaz) <Izlaz>: Značenje podopcija ‘Set’ i ‘Izlaz’, je potpuno isto kao kod prethodno opisane naredbe ‘Specifikator’ (vidi poglavlje ‘6.2’). Nakon izbora druge točke linije presjeka program će zahtjevati da na crtežu odredite položaj specifikatora svake od selektiranih pozicija. Pozicija specifikatora (Set/Izlaz) <Izlaz>: , program će sa komandne linije zahtjevati da zadate

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

184

6.4 Postavljanje simbola presjeka (SIMBOL PRESJEKA)
Pomoću naredbe ‘Simbol presjeka’ imate mogućnost da na crtež postavite simbol koji će pokazati na kojem mjestu u konstruktivnom elementu se dani presjek nalazi. Simbol presjeka se sastoji od dva dijela: Izvorište - simbol koji se postavlja na mjestu u konstrukciji na kome je dani presjek izvađen Odredište - tekst koji se postavlja na mjestu na kome se presjek nalazi na crtežu

Izgled simbola presjeka Izgled simbola presjeka možete prilagoditi svojim potrebama pomoću naredbi ‘Parametri’ i ‘Stilovi kotiranja’. Izborom naredbe ‘Simbol presjeka’ iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Poprečni presjek’ ili klikom na ikonu početnu, Prva točka: a zatim i krajnju točku linije presjeka. Krajnja točka: Nakon izbora ovih točaka program u ‘Drag’ modu prikazuje izgled postavljenog simbola presjeka, a na komandnoj liniji se javlja nova poruka. Pozicija teksta (Set/Izlaz/Mjerilo<1:50>/Labela<1>) < Izlaz>: , na komandnoj liniji se javlja poruka kojom se zahtjeva da odredite prvo

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

185 Sada je potrebno da zadate točku koja će odrediti poziciju teksta, ili da izaberete jednu od ponuđenih podopcija. Pomoću podopcije ‘Izlaz’ naredba se prekida, dok se aktiviranjem podopcije ‘Set’ otvara dijalog box za izbor nekog od ranije definiranih stilova simbola presjeka (vidi poglavlje ‘11.2’). U zagradama koje se nalaze iza podopcije ‘Mjerilo’ program ispisuje mjerilo cijelog crteža. Ako se ona razlikuje od mjerila presjeka, izborom ove podopcije imate mogućnost da u tekstu simbola presjeka zadate mjerilo sa kojom je presjek postavljen na crtež. Mjerilo <50>: U zagradama koje se nalaze iza podopcije ‘Labela’ program ispisuje oznaku simbola presjeka. Po ‘default’-u i izvorište i odredište sadrže oznaku i ona služi za povezivanje ova dva dijela simbola presjeka. Izborom ove podopcije možete za oznaku simbola presjeka da zadate potpuno proizvoljan tekst. Labela <1>: Kada zadate poziciju teksta simbola presjeka, potrebno je da izborom točke sa crteža ili unošenjem numeričke vrijednosti sa tipkovnice odredite i kut nagiba teksta, čime je naredba završena. Pravac teksta:

Simbol presjeka postavljen pomoću istoimene naredbe

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

186

7. UREĐIVANJE ŠIPKI
7.1 Rad sa bazom pozicija (BAZA POZICIJA)
Izborom naredbe ‘Baza pozicija’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom , otvara se dijalog box slijedećeg izgleda: miša na ikonu

Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Baza pozicija’ U lijevom dijelu dijalog box-a se prikazuje lista svih pozicija koje su do pokretanja ove naredbe pridružene tekućoj poziciji oplate. Značenje svake kolone u listi je isto kao kod prethodno objašnjene naredbe ‘Postojeća’, a tekuća oplata se može promjenti izborom iz zatvorene liste ‘Oplata’. Često se javlja potreba da se nekom podatku dodeli ista vrijednost za više pozicija armature. Iz tog razloga je u ovom dijalog box-u omogućena istovremena selekcija više pozicija iz liste. Postoji nekoliko načina višestruke selekcije: - Pomjerite pokazivač miša na poziciju od koje želite da započnete selekciju, pritisnite lijevi gumb i pomjerite miš. Biće selektirane sve pozicije preko kojih ste prešli pokazivačem miša prije puštanja levog dugmeta. - Klikom miša obilježite poziciju od koje želite da započnete selekciju, a zatim pritisnite tiplku ‘Shift’ i kliknite na poziciju kojom želite da završite selekciju. - Ako držite pritisnut tiplku ‘Ctrl’, biće selektirana svaka pozicija na koju kliknete mišem, dok će klik miša na već selektiranu poziciju deselektirati istu.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

187

Iz liste su selektirane pozicije sa rednim brojevima 4,6,7 i 9 U centralnom dijelu dijalog box-a se nalazi prozor rezerviran za prikaz geometrije selektiranih pozicija. Iz zatvorene liste iznad ovog prozora možete da izaberete jedan od tri programom predviđena načina prikazivanja selektiranih pozicija. Pri višestrukoj selekciji pozicije mogu biti prikazane kao ‘Šipke iz izabrane oplate’ (prikazane su instance svih pozicija iz tekuće oplate, a položaj instanci selektiranih pozicija je jasno naznačen) ili kao ‘Sve šipke’ (prikazane su instance svih pozicija iz svih oplata, a položaj instanci selektiranih pozicija je jasno naznačen), dok je vrsta prikaza ‘Geometrija pozicije’ predviđena za prikaz geometrije samo jedne selektirane pozicije.

Zatvorena lista za promjenu vrste prikaza u dijalog box-u Iz zatvorenih lista u dijelu dijalog box-a ‘Tip armature’, možete selektvanim pozicijama mijenjati kako vrstu tako i promjer armature, dok pomoću check box-a ‘Spona’ možete odrediti da li su selektirane pozicije spone ili ne.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

188

Dio dijalog box-a za izbor vrste i promjera armature i check box ‘Spona’ Ispod prozora u kome je prikazan izgled selektiranih pozicija armature, nalaze se liste i prekidači za postavljanje i okretanje kuka. Kako se ove promjene odnosi na sve instance selektiranih pozicija na crtežu, u listama se ne nudi mogućnost postavljanja pokazivača, obzirom da su pokazivači samo grafički simboli koji se po potrebi postavljaju samo na pojedinim instancama koje imaju slobodne krajeve.

Liste i prekidači za postavljanje i okretanje kuka U gornjem desnom kutu dijalog box-a se prikazuje ukupan broj komada šipki date pozicije armature, koji je pridružen svim instancama na crtežu (u ovu količinu ulazi i broj komada šipki iz svih serija i poprečnih presjeka koji su kreirani za datu poziciju). Ispod ovog podatka se nalazi edit box ‘Dodatna količina’, u kome možete za datu poziciju armature zadati proizvoljan broj dodatnih komada šipki koji nije prikazan na crtežu. Ovakvo definiranje dodatne količine armature najčešće ima primjenu kod konstruktivnih elemenata koji se na crtežu ne prikazuju u uzdužnom već samo u poprečnom presjeku. Ako za primjer uzmemo serklaže koje obično prikazujemo samo u poprečnom presjeku, tada se broj komada spona nigdje ne vidi na crtežu, pa se jedino pomoću ove opcije on može lako definirati. Svakako da
Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

189 ima još mnogo primjera u praksi kada je problem nemoguće rešiti bez ove dodatne mogućnosti koju program nudi. Podatak ‘Ukupno’, koji se nalazi ispod edit box-a ‘Dodatna količina’, predstavlja ukupnu količinu šipki date pozicije armature koja će ući u iskaz.

Za dodatnu količinu selektirane pozicije je zadata vrijednost 10 Napomenućemo da za dodatnu količinu možete po potrebi zadati i negativnu vrijednost, ali sa ograničenjem da podatak ‘Ukupno’ ne može dobiti negativan znak. Ako ste selektirali više pozicija koje imaju različit broj komada šipki, podatke ‘Količina’ i ‘Ukupno’ program neće moći da prikaže, ali će edit box ‘Dodatna količina’ i dalje biti dostupan, a uneti broj dodatnih komada šipki biće pridružen svim selektiranim pozicijama. Jedini izuzetak predstavljaju promjenljive pozicije. Obzirom da je geometrija svake šipke promjenljive serije određena njenim položajem u seriji, zadavanje dodatne količine ne bi imalo nikakvog smisla, tako da nije ni dozvoljeno. Kada je za tekući postavljen prikaz ‘Geometrija pozicije’, selektirana pozicija je prikazana sa iskotiranim dužinama svih segmenata, a jedan od njih je uvijek markiran crvenom bojom. Ovako naznačeni dio šipke nazivamo ‘tekući’. Sa desne strane prozora za prikaz se nalaze edit box-ovi sa numeričkim podacima koji određuju geometriju tog dijela.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

plan-b.hr * Tel. Na primjer. a u odnosu na tekući dio. 098 231-415 . a prikazani edit box-ovi imaju slijedeće značenje: ‘Ds =’ dužina tekućeg dijela ‘Dx =’ horizontalna projekcija tekućeg dijela ‘Dy =’ vertikalna projekcija tekućeg dijela ‘α =’ ‘Fn =’ kut nagiba tekućeg dijela u odnosu na horizontalu strelica tekućeg lučnog dijela (vrijednost Fn=0 označava da je dio ravan) Na prikazu geometrije selektirane pozicije je crvenom kružnom točkom obilježena nepomjerljiva točka.hr * e-mail: info@plan-b. ni jedan dio šipke koji se nalazi na istoj strani kao i nepomjerljiva točka. a promjena njenog položaja se vrši desnim klikom miša na bilo koju krajnju ili srednju točku segmenata šipke. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Program ovu točku po ‘default’-u postavlja u prvu točku šipke. Njenim izborom se defiinira točka koja pri promjeni geometrije tekućeg dijela neće promjeniti svoj položaj na crtežu. pri zadatoj promjeni neće promjeniti svoj položaj na crtežu.190 Dio dijalog box-a sa numeričkim podacima koji određuju geometriju tekućeg dijela Promjena tekućeg dijela se vrši lijevim klikom miša preko željenog dijela šipke. ako za nepomjerljivu točku izaberete krajnju točku tekućeg dijela. a zatim mu promjenite dužinu.

hr * Tel. pa u slučaju da je u konkretnom primjeru potrebno zadati negativan broj. moraćete sami u edit box-u da postavite negativan predznak.191 Promjenjena je dužina tekućeg dijela (Ds=300). Očitane vrijednosti će uvijek biti pozitivne. program će se vratiti u dijalog box i očitanu vrijednost smjestiti u odgovarajući edit box. Desnim klikom miša preko prostora predviđenog za prikaz izgleda tekuće pozicije. tako da vertikalni dio šipke ne mjenja svoj položaj na crtežu Pored mogućnosti zadavanja željene vrijednosti direktno u svaki od edit box-ova kojima je definirana geometrija tekućeg dijela šipke. otvara se padajući meni u kome se nalazi niz naredbi za rad sa tekućim dijelom šipke. sa desne strane svakog od ovih edit box-ova se nalazi gumb ‘!’. sa zadatom nepomjerljivom točkom na njegovom lijevom kraju. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b. program omogućava i izlazak na crtež. Prva točka: Druga točka: Nakon izbora druge točke.plan-b. čijim se aktiviranjem izlazi na crtež i vrši izbor dvije točke čije će međusobno rastojanje odrediti potrebnu vrijednost. 098 231-415 . Naime.

Pomoću ovog komandnog polja prikaz geometrije selektirane pozicije možete dovesti i u ‘normalizirani’ položaj (položaj u kome će selektirana pozicija biti prikazana u iskazu). Rad sa ‘3D Orbit’-om je potpuno isti kao kod naredbe ‘Proizvoljna’.ispred’ ‘Brisanje dijela’ vrši se promjena tekućeg dijela šipke unaprijed vrši se promjena tekućeg dijela šipke unazad dodaje se nov dio neposredno iza trenutno postavljenog tekućeg dodaje se nov dio neposredno prije trenutno postavljenog tekućeg tekući dio šipke se uklanja Napomenućemo da i pri dodavanju i brisanju dijela šipke zadati položaj nepomjerljive točke određuje koja točka. koje mogu da zauzimaju različite položaje na crtežu. što u nekim slučajevima znatno olakšava eventualnu promjenu geometrije te pozicije. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Iznad komandnog polja ‘OK’ se nalazi ‘3D Orbit’. pomoću komandnog polja ‘Kut’ imate mogućnost da prikaz geometrije selektirane pozicije dovedete u položaj bilo koje instance sa crteža. 098 231-415 .hr * Tel. pomoću koje se vrši prostorna rotacija prikaza geometrije pozicije. odnosno koji dijelovi šipke neće promjeniti svoj položaj na crtežu.iza’ ‘Novi dio .hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. Obzirom da jedna pozicija armature može imati više instanci.192 Padajući meni koji se otvara desnim klikom miša Ponuđene naredbe imaju slijedeće značenje: ‘Slijedeći dio’ ‘Prethodni dio’ ‘Novi dio .

to će se umjesto prethodno opisanih. pojaviti tri nova edit box-a. u koti promjenljivog dijela je ispisana dužina datog dijela za prvu i posljednju šipku u seriji.hr * Tel. kao i edit box ‘Dodata količina’. 098 231-415 .plan-b. Izgled kote promjenljivih segmenata šipke Drugi specijalan slučaj je kada se za tekuću poziciju postavi spiralna spona.193 Položaj šipke je promjenjen pomoću komandnog polja ‘Kut’ Kada je iz liste selektirana varijabilna pozicija. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. edit box-ovi koji služe za definiranje geometrije. su nedostupni za promjenu. Kako je njena geometrija određena sa drugim tipom podataka. Obzirom da je geometrija svake šipke određena njenim položajem unutar serije.hr * e-mail: info@plan-b. odnosno pozicija armature za koju je kreirana promjenljiva serija.

pojaviće se dva nova edit box-a koji određuju geometriju ovakve pozicije. Edit box-ovi sa numeričkim podacima koji određuju geometriju kružne šipke Prikazani edit box-ovi imaju slijedeće značenje: ‘R krug =’ ‘dL =’ polumjer kružne šipke dužna preklopa Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b.194 Edit box-ovi sa numeričkim podacima koji određuju geometriju spiralne spone Prikazani edit box-ovi imaju slijedeće značenje: ‘L spir =’ dužina na kojoj se prostire spiralna spona ‘t spir =’ hod spirale ‘R spir =’ promjer spiralne spone Treći specijalan slučaj je kružna šipka. Postavljanjem ovakve pozicije za tekuću. 098 231-415 .

što znači da ona nema ni jednu instancu na crtežu i da joj je broj komada jednak nuli (značenje svih simbola je objašnjeno u poglavlju ‘3. što je i najčešća primjena ove naredbe.hr * e-mail: info@plan-b. Primjetićete da se pored rednog broja dodate pozicije ne postavlja nikakav simbol. a korekcijom njene geometrije i numeričkih podataka veoma lako možete kreirati poziciju koja ima sličnu geometriju kao već postojeća pozicija. ispod liste pozicija se nalaze komandna polja koja nude dodatne mogućnosti u radu sa pozicijama armature. Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’ je kreirana kopija pozicije sa rednim brojem 1 Pomoću već opisanih naredbi ‘Postojeća’ i ‘Reprezent’ možete da postavite instance ovako dobijene pozicije na crtež. Komandna polja za rad sa pozicijama armature Aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’.3’.195 Pored prethodno opisanih mogućnosti korekcije kako numeričkih podataka tako i geometrije same pozicije.hr * Tel. naredba ‘Postojeća’).plan-b. na prvo slobodno mjesto u listi se ubacuje nova pozicija koja ima istu geometriju i iste numeričke podatke kao i pozicija koja je bila selektirana u trenutku dodavanja. 098 231-415 . Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

Ako ste selektirali više pozicija armature. odnosno na dolje. prikazuju redni brojevi samo slobodnih. Pomoću ovih komandnih polja se trenutno selektiranoj poziciji armature vrši promjena položaja u listi.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 . na gore. odnosno nezauzetih pozicija armature. Izgled dijalog box-a za promjenu rednog broja pozicije i pozicije oplate U zatvorenoj listi ‘Pozicija’. Izborom komandnog polja ‘Promjeni’. a koje sudjeluju u specifikaciji armature (na primjer kod armiranja dugačkih zidova). a sve njihove instance biće uklonjene sa crteža. Na ovaj način možete promjeniti redni broj selektirane pozicije armature u okviru iste pozicije oplate. otvara se novi dijalog box pomoću koga možete promjeniti kako redni broj pozicije armature tako i poziciju oplate kojoj ona pripada.196 Aktiviranjem komandnog polja ‘Briši’. bez ikakvog prikazivanja na crtežu. Često se javlja potreba da se kreiraju promjenljive serije koje se na crtežu ne prikazuju u pogledu.hr * Tel. selektirane pozicije će zadržati svoje redne brojeve ako oni već nisu zauzeti u odabranoj poziciji oplate. se za odabranu poziciju oplate iz zatvorene liste ‘Oplata’. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. dok će izbor negativnog odgovora označiti odustajanje od naredbe. U slučaju da polje ‘Pozicija’ ostavite praznim.plan-b. program će uvijek izdati upozorenje i zahtjevati potvrdu za njeno provođenje. izabrani redni broj će biti pridružen selektiranoj poziciji sa najmanjim rednim brojem. Izborom komandnog polja ‘OK’ program će se vratiti na osnovni izgled dijalog box-a u ovoj naredbi i ažuriraće listu pozicija armature prema novozadatim podacima. a možete i poziciju armature prebaciti u drugu poziciju oplate. Komandna polja ‘▲’ i ‘▼’ će biti aktivna jedino ako se u listi pozicija armature nalazi više pozicija. Izbor potvrdnog odgovora će dovesti do brisanja selektiranih pozicija iz liste. a svakoj slijedećoj poziciji će biti pridružen prvi slijedeći slobodan redni broj u okviru izabrane oplate. a selektirana je samo jedna od njih. možete sve selektirane pozicije armature potpuno ukloniti iz projekta. a ako su zauzeti biće im pridružen prvi slobodan redni broj pozicije u okviru nje. Kako je ovo destruktivna naredba. ’ otvara se novi dijalog box u kome se promjenljive Aktiviranjem komandnog polja ‘ serije mogu kreirati ‘ručnim’ zadavanjem svih potrebnih parametara.

hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 .plan-b. Prikaz geometrije pozicije za koju se kreira promjenljiva serija Na prikazu geometrije šipke jedan njen dio je naznačen crvenom bojom i njega nazivamo tekućim segmentom.hr * Tel. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Napomenuti ćemo da će ovo komandno polje trenutku aktiviranja komandnog polja ‘ biti neaktivno ako je u listi odabrana pozicija armature od koje je na crtežu kreirana neka promjenljiva ili konstantna serija. Promjena tekućeg segmeta šipke se vrši jednostavnim klikom miša preko željenog dijela.197 Izgled dijalog box-a za ‘ručno’ kreiranje promjenljivih serija U centralnom dijelu dijalog box-a se prikazuje geometrija pozicije koja je bila odabrana u listi u ’. Sa desne strane prozora za prikaz nalaze se dva edit box-a pomoću kojih se definira promjena geometrije šipke duž intervala pružanja serije.

pa sada imate mogućnost da željenim dijelovima šipke. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. Prikaz intervala pružanja serije i edit box u kome se zadaje njegova dužina Parametri koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Dijelovi serije’ imaju isto značenje kao kod konstantne serije u tlocrtu (vidi poglavlje ‘4. 098 231-415 . zadavanjem potrebnih podataka u edit box-ovima.). Dužina intervala pružanja serije se zadaje u edit box-u ‘ΣL=’. na kome je crvenom točkom obilježena početna točka. tako da ih ovdje nećemo ponovo objašnjavati. definirate promjenu duž intervala pružanja serije.1’).198 Edit box-ovi za ‘ručno’ definiranje promjene dijela šipke unutar serije Podaci u edit box-ovima uvijek odgovaraju tekućem dijelu šipke i imaju slijedeće značenje: ‘Dsp =’ ‘Dsk =’ dužina tekućeg dijela šipke na početku intervala serije dužina tekućeg dijela šipke na kraju intervala serije Program po default-u svim dijelovima šipke postavlja konstantnu vrijednost (Dsp=Dsk.hr * Tel. U gornjem lijevom dijelu dijalog box-a je prikazan intervala pružanja serije.

hr * Tel. 098 231-415 . Edit box za zadavanje broja serija Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ se završava kreiranje promjenljive serije. U listi pozicija armature pored odabrane pozicije sada stoji simbol promjenljive serije. a program se vraća na osnovni izgled dijalog box-a ove naredbe. unošenjem vrijednosti u edit box-u ‘Broj serija’.199 Parametri koji služe za definiranje dijelova serije Ovako zadanu promjenljivu seriju program pri izradi specifikacije tretira na potpuno isti način kao da je sa nekom od naredbi za kreiranje promjenljivih serija na crtež postavljena serija sa istim podacima. To znači da će zadani broj komada šipki ući u specifikaciju. a sve instance date pozicije koje se nalaze na crtežu program nadalje tretira kao reprezente. program će količinu upotrebljene armature u seriji pomnožiti sa zadanim brojem.hr * e-mail: info@plan-b. Kreiranoj seriji možete pridružiti i podatak o količini. Pri izradi specifikacije. a program će geometriju svakog od njih računati na osnovu zadane promjene i položaja unutar serije. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.

● ‘Izbaci prazne pozicije (n=0)’ Iz liste će biti uklonjene sve pozicije armature kojima je broj komada jednak nuli (pozicije kod kojih je simbol tipa armature iscrtan sivom bojom ili uopće nije postavljen). Aktiviranjem komandnog polja ‘Sort’ otvara se dijalog box slijedećeg izgleda. Izgled dijalog box-a za sortiranje pozicija armature Ovaj dijalog box sadrži kriterije za sortiranje. dok će njihove instance (ukoliko ih ima) biti izbrisane sa crteža. čime se otvara potpuno isti dijalog box u kome možete promjeniti komandnog polja ‘ željene podatke. pomoću kojih možete lako i brzo da preuredite listu pozicija armature prema trenutnim potrebama na crtežu. 098 231-415 . a aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box i ažurira listu pozicija u skladu sa zadanim kriterijem sortiranja.200 ‘Ručno’ kreirana promjenljiva pozicija armature Uređivanje ‘ručno’ kreirane promjenljive serije se vrši na isti način kao i kreiranje. nakon čega u bazi pozicija ostaje konstantna pozicija armature sa istom geometrijom kao i prije kreiranja serije. aktiviranjem ’.hr * e-mail: info@plan-b. ● ‘Spoji iste pozicije’ Sve pozicije koje imaju potpuno istu geometriju. Izbor željenog kriterija se vrši klikom mišem na radio button ili na njegov naziv.plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Napomenuti ćemo da se ‘brisanje’ ovako kreirane promjenljive serije vrši unošenjem nule u edit box-u ‘Broj serija’.hr * Tel. tip i promjer armature biće spojene u jednu poziciju.

Na ovaj način se u stvari vrši pomjeranje izabrane grupe pozicija u listi na položaj definiran novim rednim brojem prve pozicije u grupi. pomoću ovog kriterijuma možete ažurirati listu tako da pozicije iz izabrane grupe (u edit box ‘n1=’ se unosi redni broj prve pozicije. 098 231-415 . Pri ažuriranju liste pozicija. odnosno da nema pozicija armature sa tim rednim brojevima (brisanjem pozicija. odnosno krajnje pozicije iz grupe pozicija kojima se mijenja položaj. izbacivanjem praznih pozicija itd.201 ● ‘Uvećaj redni broj pozicije za’ Ovim kriterijumom je omogućena promjena položaja grupe pozicija u listi. nakon izbora nekog od kriterija sortiranja. Promjena rednih brojeva grupe pozicija od 4 do 7 u redne brojeve od 101 do 104 Ako su neke od pozicija u koje se pomjera izabrana grupa već zauzete. program će poštovati ranije zadana sortiranja ukoliko je to moguće.plan-b. dok se u edit box ‘=> n1=’ unosi nova vrijednost rednog broja prve pozicije u grupi. dok se u edit box ‘n2=’ unosi redni broj posljednje pozicije iz grupe) budu označene uzastopnim rednim brojevima. s tim što se uključivanjem check boxa ‘Obrnuti poredak’ grupe sortiraju od posljednjeg tipa armature ka prvom. s tim što se uključivanjem check box-a ‘Obrnuti poredak’ sortiraju od najvećeg ka najmanjem promjeru. Izbor komandnog polja ‘OK’ će označiti prihvatanje svih Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. odnosno ‘n2=’ se unosi redni broj početne. Poredak ovih grupa odgovara onom u listi za izbor tipa armature. napomenućemo još jednom da se sve izvršene izmjene u dijalog box-u ‘Baza pozicija’ odnosi na sve instance na crtežu koje imaju referencu na dati redni broj pozicije za koji je vršena promjena podataka. Na kraju. ● ‘Spone stavi na kraj liste’ Sve spone u listi pozicija će biti pomjerene na kraj liste. ● ‘Označiti uzastopnim brojevima’ Obzirom da se pri radu često dešava da neki redni brojevi u listi pozicija armature ostanu nezauzeti. ● ‘Sortirati prema promjeru armature’ Vrši se pomjeranje pozicija u listi tako da se grupiraju sve pozicije kreirane od istog promjera.hr * Tel. ● ‘Sortirati prema tipu armature’ Vrši se pomjeranje pozicija u listi tako da se grupiraju sve pozicije kreirane od istog tipa armature. a zadato pomjeranje neće biti izvršeno.hr * e-mail: info@plan-b. program izdaje obavještenje. U edit box ‘n1=’.). Grupe se sortiraju od one sa najmanjim do one sa najvećim promjerom armature.

to će program nakon selektiranja prvog entiteta. Da bi se ovo izbjeglo.2 Uređivanje šipki (EDIT ENTITETA) Naredba za uređivanje šipki ima višestruko djelovanje. u zavisnosti od toga koji je entitet sa crteža selektiran.plan-b. ali će o tome biti više riječi u poglavlju ‘8. 7. Obzirom da se naredbom ‘Edit entiteta’ mogu mijenjati podaci entitetima različitog tipa. sa komandne linije i dalje zahtjevati selekciju. a zatim da zadavanjem pravokutnog područja selektirate ostale željene entitete. Pomoću ove naredbe. naknadno se mogu mijenjati ranije pridruženi podaci za slijedeće tipove entiteta: Šipke u uzdužnom izgledu (šipke. serije. uzdužnom i poprečnom presjeku (konstantne i promjenljive) Šipke u poprečnom presjeku Kote za sve tipove entiteta (šipke. iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu .7 Uređivanje mreža’. dok je komandno polje ‘Cancel’ predviđeno za odustajanje. Odabir objekata: Kako se pomoću ove naredbe podaci mogu mijenjati i pojedinačno i grupno. na komandnoj liniji se javlja poruka kojom se od korisnika zahtjeva da selektira entitete kojima želi da promjeni podatke. najbolje je da klikom miša na jedan entitet odredite tip objekta na koji se selekcija odnosi.hr * Tel.202 provedenih akcija u dijalog box-u. Izborom naredbe ‘Edit entiteta’.hr * e-mail: info@plan-b. reprezenti) Serije u tlocrtu. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. te će program prepraviti crtež tako da potpuno odgovara svim izvršenim izmjenama. spone. sve dok pritiskom na tiplku ‘Enter’ ili klikom na desni tipku miša ne označite kraj procedure selektiranja. prilikom masovnog selektiranja se može desiti da budu selektirani različiti tipovi entiteta. specifikatori) Sa ovom naredbom se mogu editirati i mreže i njihove kote. 098 231-415 .

a pozicija koju je selektirana instanca prethodno nosila. čija će geometrija biti određena geometrijom selektirane instance. . Izuzetak od ovog pravila predstavlja reprezent. program će u bazi pozicija armature kreirati novu poziciju armature. . Ukoliko iz ove liste izaberete redni broj nezauzete pozicije i aktivirate komandno polje ‘OK’. Za razliku od kuka postavljanje pokazivača na slobodnom kraju šipke se odnosi samo na selektiranu instancu. program će otvoriti dijalog box potpuno istog izgleda kao i kod naredbe za crtanje šipki proizvoljne geometrije (vidi poglavlje ‘3. i nema nikakvog uticaja na geometriju pozicije. prikazuju redni brojevi svih pozicija armature.Postavljanje kuke na slobodnom kraju šipke.plan-b. promjena ovih podataka u dijelu dijalog box-a ‘Tip armature’ će se odraziti na sve instance pozicije armature kojoj pripada selektirana instanca. dok se pored rednih brojeva nezauzetih pozicija simbol ne postavlja. To znači da će se izvedena promjena odraziti na sve instance date pozicije armature. a ne samo na selektiranu. promjena stanja kuka će se odraziti samo na selektirani reprezent.203 7. U zatvorenoj listi ‘Pozicija’ se za odabranu poziciju oplate iz zatvorene liste ‘Oplata’. 098 231-415 . simbolom ‘+’ su označeni redni brojevi svih zauzetih pozicija armature. pri čemu će neki od njih biti pridruženi samo selektiranoj instanci. dok će geometrija pozicije ostati nepromjenjena. Izgled dijalog box-a za pojedinačno uređivanje podataka o šipkama u uzdužnom izgledu U ovom dijalog box-u možete slobodno mijenjati sve ranije zadate podatke.2. kao i ukidanje ili promjena položaja postojeće kuke izaziva promjenu geometrije kompletne pozicije armature.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. i odraziće se na sve instance date pozicije armature. Obzirom da geometrija reprezenta ne mora da ima nikakve veze sa geometrijom pozicije. Simbolom ‘→’ je označen redni broj pozicije kojoj pripada selektirana instanca. ostaje u bazi Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. a neki svim instancama date pozicije.Obzirom da jedna pozicija ne može da ima instance sa različitim tipom ili promjerom armature.1 Uređivanje šipki u uzdužnom izgledu Ako ste selektirali samo jednu instancu šipke.Stanje check box-a ‘Spona’ takođe utiče na geometriju pozicije kojoj pripada selektirana instanca.1’). Promjena svih ostalih podataka će se odnositi samo na selektiranu instancu. . Primjetićete da se pored nekih rednih brojeva pozicija u listi nalaze određeni simboli.

hr * Tel.204 pozicija netaknuta. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. Grupna promjena podataka U slučaju da selektirate više instanci šipki u uzdužnom izgledu. Izgled dijalog box-a za grupno uređivanje podataka o šipkama u uzdužnom izgledu Značenja svih parametara u dijalog box-u.hr * e-mail: info@plan-b. dok će ostali (prazna i zamagljena polja) ostati nepromjenjeni. biće pridruženi samo oni podaci koji su jasno prikazani u dijalog box-u. program će otvoriti potpuno isti dijalog box kao da je selektirana jedna instanca. tada će program izdati slijedeće upozorenje.3’). morate se poslužiti naredbom ‘Promjena pozicije’ (vidi poglavlje ‘7. svim prethodno selektiranim instancama. zatvorene liste ‘Oplata’ i ‘Pozicija’ će biti zamrznute. selektirana instanca će biti prebačena u odabrani broj pozicije i preuzeće njenu geometriju. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. ili pak različitim pozicijama oplate. Izborom potvrdnog odgovora. Ukoliko selektirate instance koje pripadaju različitim pozicijama armature. 098 231-415 . koje zavise od selektiranih instanci sa crteža. s tim što podaci koji nisu isti za sve selektirane instance neće biti prikazani (check box-ovi koji nemaju isto stanje za sve selektirane instance biće posebno obilježeni).plan-b. odnosno nedostupne za promjenu. Jedino pri promjeni pozicije oplate i rednog broja pozicije armature postoje određene razlike. Ako iz zatvorene liste ‘Pozicija’ izaberete redni broj zauzete pozicije i aktivirate komandno polje ‘OK’. kao i načini na koji se oni mijenjaju su isti kao kada se selektira jedna instanca armature. za promjenu ove vrste podataka. U ovakvim slučajevima.

hr * Tel.2 Uređivanje serije šipki Pored promjene geometrije na samom crtežu. tada će program izdati slijedeće upozorenje. Ako iz zatvorene liste ‘Pozicija’ izaberete redni broj zauzete pozicije i aktivirate komandno polje ‘OK’.205 7. otvoriti odgovarajući dijalog box u kome možete promjeniti bilo koji od ranije pridruženih numeričkih podataka. obzirom da je na početku naredbe neophodno prvo selektovati instancu sa crteža za koju se kreira data serija. Ukoliko iz zatvorene liste ‘Pozicija’ izaberete redni broj nezauzete pozicije i aktivirate komandno polje ‘OK’. za promjenu biti dostupne i pozicija oplate i pozicija armature (zatvorene liste ‘Oplata’ i ‘Pozicija’). čija će geometrija biti određena geometrijom pozicije koju je selektirana serija prethodno imala. program će u bazi pozicija armature kreirati novu poziciju armature.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. Izgled dijalog box-a za pojedinačno uređivanje podataka o serijama šipki Napomenućemo da će kod konstantnih serija u tlocrtu. program će u zavisnosti od njenog tipa. Ako ste selektirali samo jednu seriju. selektirana serija će biti prebačena u odabrani broj pozicije a simbol serije će preuzeti njenu geometriju. što nije slučaj pri njihovom kreiranju.2. 098 231-415 . svim kreiranim serijama je moguće naknadno promjeniti i podatke koji se zadaju u okviru dijalog box-ova pri njihovom kreiranju. razvlačenjem postavljenih ‘grip’-ova. Izborom potvrdnog odgovora. a pozicija koju je selektirana serija prethodno nosila ostaje u bazi pozicija netaknuta. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

hr * Tel. dok će ostali (prazna i zamagljena polja) ostati nepromjenjeni. ali će sada samo neki podaci u njemu biti dostupni za promjenu. 098 231-415 . svim prethodno selektiranim serijama.hr * e-mail: info@plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b. Izgled dijalog box-a za grupno uređivanje podataka o serijama šipki Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. program će ponovo otvoriti odgovarajući dijalog box.206 Grupna promjena podataka Ako selektirate više serija istog tipa. biće pridruženi samo oni podaci koji su jasno prikazani u dijalog box-u.

).3 Uređivanje šipki u poprečnom presjeku Ako ste sa crteža selektirali samo jednu šipku u poprečnom presjeku ili više šipki koje predstavljaju jednu cijelinu. nakon čega će ova naredba biti završena. bez obzira kojom je od programom predviđenih naredbi poprečni presjek kreiran. program će zatvoriti dijalog box i sve nove podatke pridružiti selektiranim šipkama u poprečnom presjeku. s tim što podaci koji nisu isti za sve odabrane šipke neće biti prikazani (check box-ovi koji nemaju isto stanje za sve odabrane šipke biće posebno obilježeni). tako da zadavanjem nove vrijednosti možete promjeniti broj komada šipki koji je postavljen pri kreiranju poprečnog presjeka.hr * Tel. 098 231-415 . program će otvoriti potpuno isti dijalog box kao da je odabrana jedna šipka.hr * e-mail: info@plan-b. Izgled dijalog box-a za pojedinačno uređivanje podataka o šipkama u poprečnom presjeku Jedina razlika je u tome što je u ovom dijalog box-u edit box ‘Količina’ dostupan za promjenu. program će ih rasporediti prema svom internom pravilu.2. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Grupna promjena podataka Ako sa crteža odaberete više šipki ili više grupa šipki u poprečnom presjeku.207 7. a korekciju njihovog položaja možete lako izvršiti pomjeranjem ‘grip’-ova koji se pri selektiranju šipki u poprečnom presjeku postavljaju na svaku od njih. otvoriće se dijalog box potpuno istog izgleda kao i kod naredbe za pojedinačno postavljanje šipki u poprečnom presjeku (vidi poglavlje ‘5. Pored broja komada možete promjeniti i bilo koji od ostalih podataka u ovom dijalog box-u (redni broj pozicije. tip kotiranja.1’). itd. Ako ste izvršili i promjenu broja komada šipki.plan-b.

Aktiviranjem komandnog polja 'OK'. već je za tu namjenu predviđena posebna naredba ‘Promjena pozicije’ (vidi poglavlje ‘7.3’). 098 231-415 . svim prethodno odabranim grupama šipki u poprečnom presjeku.hr * Tel.208 Izgled dijalog box-a za grupno uređivanje podataka o šipkama u poprečnom presjeku U slučaju da su odabrane grupe šipki različitih pozicija. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b. biće pridruženi samo oni podaci koji su jasno prikazani u dijalog box-u. istovremena promjena njihovih pozicija.hr * e-mail: info@plan-b. dok će ostali (prazna i zamagljena polja) ostati nepromjenjeni. a samim tim i oplata kojima one pripadaju pomoću ove naredbe nije moguća.

4 Uređivanje kota Pomoću univerzalne naredbe ‘Edit entiteta’ se može mijenjati i stil kotiranja selektiranih kota sa crteža. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program će zatvoriti dijalog box. 098 231-415 . Kada iz zatvorenih lista izaberete željene stilove kotiranja.plan-b.209 7. Jedina razlika je u tome što je sada dozvoljena promjena stilova kotiranja samo onih ‘ArmCAD’-ovih entiteta čije su kote selektirane sa crteža. Bez obzira da li ste selektirali jednu ili više kota.1’) izabere njena podopcija ‘Set’.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. a sve selektirane kote će preurediti u skladu sa izabranim stilovima kotiranja. program će uvijek otvoriti potpuno isti dijalog box. Izgled dijalog box-a za promjenu stila kotiranja Ovaj dijalog box funkcionira na potpuno isti način kao i dijalog box koji se otvara kada se u okviru prethodno opisane naredbe ‘Kota’ (vidi poglavlje ‘6.2.

210 7. Ako je prekidač ‘5!’ uključen.2’). promjenjen je izgled simbola presjeka U dijelu dijalog box-a ‘Labela’ se nalaze parametri koji utječu na oznaku simbola presjeka. Izborom novog stila. Naime. ako ste nakon aktiviranja ove naredbe sa crteža odabrali samo jedan simbol presjeka otvoriti će se dijalog box slijedećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za pojedinačno uređivanje simbola presjeka U desnom dijelu dijalog box-a se nalazi prikaz odabranog simbola presjeka. Ako je uključen prekidač ‘A!’ u edit box-u možete zadati bilo koje veliko slovo (pri uključivanju ovog prekidača program u edit box-u automatski upisuje prvo slobodno Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Izborom nekog od njih možete promjeniti stil odabranog simbola presjeka.5 Uređivanje simbola presjeka Pomoću univerzalne naredbe ‘Edit entiteta’ se mogu mijenjati i parametri koji utječu na izgled odabranih simbola presjeka. dok se u lijevom dijelu nalaze parametri koje možete mjenjati.plan-b.2. u edit box-u za oznaku simbola presjeka možete zadati bilo koji pozitivan cijeli broj (pri uključivanju ovog prekidača program u edit box-u automatski upisuje prvi slobodan broj).hr * Tel. 098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b. U zatvorenoj listi ‘Stil’ se nalaze svi stilovi simbola presjeka koji su ranije kreirani pomoću naredbe ‘Stilovi kotiranja’ (vidi poglavlje ‘11.

za oznaku crteža je postavljeno prvo slobodno slovo Check box-ovi koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Početak’ služe za definiranje izgleda početka linije presjeka (izvorišta).hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. ali se pomoću njih definira izgled kraja linije presjeka.plan-b. Kada su oba prekidača isključena u edit box-u možete zadati potpuno proizvoljan tekst za oznaku simbola presjeka. Ako je check box ‘Prikaži simbol’ postavljen na uključeno stanje. Uključivanjem prekidača ‘A!’. Check box ‘Okreni stranu’ će biti dostupan za promjenu samo kada je check box ‘Prikaži simbol’ postavljen na uključeno stanje i pomoću njega se vrši preslikavanje postavljenog simbola u odnosu na liniju presjeka. u suprotnom ovaj simbol se neće iscrtavati. Kada je check box ‘Prikaži simbol’ isključen. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. odgovarajući simbol se ne iscrtava Check box-ovi koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Kraj’ imaju isto značenje kao i prethodno opisani check box-ovi. na početku linije presjeka će se iscrtavati simbol koji je definiran u okviru naredbe ‘Parametri’ (vidi poglavlje ‘11.211 slovo).1’). 098 231-415 .

U suprotnom. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Uključivanjem check box-a ‘Okomit tekst’ promjenjena je orijentacija oznake presjeka Kada je check box ‘Jednodjelan’ postavljen na uključeno stanje linija presjeka (izvorište) se crta bez ikakvih prekida. a kada je uključen oznaka presjeka se ispisuje pod kutom od 90 stupnjeva u odnosu na liniju presjeka.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 . Naime.plan-b. kada je ovaj check box postavljen na isključeno stanje. kada je ovaj check box isključen oznaka presjeka se ispisuje u pravcu linije presjeka. od početka do kraja. linija presjeka se prekida tako da ne prelazi preko konstrukcije na mjestu presjeka.hr * Tel.212 Uključivanjem check box-ova ‘Okreni stranu’ izvršeno je preslikavanje danih simbola u odnosu na liniju presjeka Pomoću check box-a ‘Okomit tekst’ se mijenja orijentacija oznake presjeka.

Pri promjeni bilo kog podatka u dijalog box-u.hr * e-mail: info@plan-b. dok će ostali (prazna i zamagljena polja) ostati nepromjenjeni.plan-b. 098 231-415 .213 Kada je check box ‘Jednodjelan’ isključen linija presjeka se prekida tako da ne prelazi preko konstrukcije Ako je check box ‘Postavi za default’ postavljen na uključeno stanje. program će automatski isključiti ovaj check box. tako da u svakom trenutku znate da li sadržaj dijalog box-a odgovara zapamćenom ‘default’ sadržaju. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. s tim što podaci koji nisu isti za sve odabrane simbole presjeka neće biti prikazani (check box-ovi koji nemaju isto stanje za sve odabrane simbole biti će posebno obilježeni). pri aktiviranju komandnog polja ‘OK’ program će zapamtiti trenutne vrijednosti svih parametara u dijalog box-u i u daljnjem radu će ih koristiti kao ‘default’ vrijednosti. Izgled dijalog box-a za grupno uređivanje simbola presjeka Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’.hr * Tel. svim prethodno odabranim simbolima presjeka biti će pridruženi samo oni podaci koji su jasno prikazani u dijalog box-u. U slučaju da ste sa crteža odabrali više simbola presjeka otvoriti će se isti dijalog box kao da ste odabrali samo jedan.

tako da ga ovdje nećemo ponovo objašnjavati. otvoriti će se dijalog box sljedećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za uređivanje simbola ‘konstruktivne armature’ Ovo je potpuno isti dijalog box kao onaj koji se otvara pri kreiranju danog simbola pomoću naredbe ‘Popločavanje konstruktivnom armaturom’ (vidi poglavlje ‘4. Pojedinačno mijenjanje podataka Ako ste nakon aktiviranja ove naredbe sa crteža odabrali samo jedan simbol ‘konstruktivne armature’. Grupna promjena podataka U slučaju da ste sa crteža odabrali više simbola ‘konstruktivne armature’ otvoriti će se isti dijalog box kao da ste odabrali samo jedan. s tim što podaci koji nisu isti za sve odabrane simbole neće biti prikazani (check box-ovi koji nemaju isto stanje za sve odabrane simbole biti će posebno obilježeni).6 Uređivanje simbola ‘konstruktivne armature’ Pomoću univerzalne naredbe ‘Edit entiteta’ mogu se mijenjati i podaci koji su pridruženi simbolu ‘konstruktivne armature’. Izgled dijalog box-a za grupno uređivanje simbola ‘konstruktivne armature’ Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.2.9’).hr * Tel.plan-b. 098 231-415 .214 7.hr * e-mail: info@plan-b.

Serije u tlocrtu. Podaci se mogu mijenjati za slijedeće tipove entiteta: . sa komandne linije i dalje zahtjevati da selektirate entitet. spone. uzdužnom i poprečnom presjeku (konstantne i promjenljive) .Šipke u uzdužnom izgledu (šipke. reprezenti) . poprećni presjek i sve promjenljive serije koje mogu da idu u specifikaciju. 2. tako i poziciju oplate kojoj oni pripadaju. to će program nakon selektiranja prvog entiteta. U drugu kategoriju spadaju entiteti koji prikazuju ‘lažnu’ geometriju i oni neće moći da prenesu geometriju svoje pozicije u neku drugu poziciju ili naprave potpuno novu poziciju. na komandnoj liniji se javlja poruka kojom se od korisnika zahtjeva da sa crteža ikonu selektira entitet kome želi da promjeni podatke: Odabir objekta: Kako se podaci mogu mijenjati i pojedinačno i grupno. svi ostali entiteti druge kategorije mogu da se prebace samo u odgovarajuće postojeće pozicije.plan-b. entiteti prve kategorije mogu da se prebace u zauzetu poziciju i pri tome se od korisnika zahtjeva da izabere koja od dve geometrije će da se pridruži ciljnoj poziciji.6 Promjena rednog broja pozicije mrežaste armature’. entitet druge kategorije koji je selektiran zajedno sa bilo kojim entitetom prve kategorije iz iste pozicije ponaša se kao entitet prve kategorije. primjenjuju se generalna pravila o serijama. Ako ste sa crteža selektirali samo jedan entitet otvoriće se dijalog box slijedećeg izgleda. 3. 5. iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na . ali će o tome biti više riječi u poglavlju ‘8. entiteti prve kategorije mogu da se prebace u bilo koju nezauzetu poziciju. sve konstantne serije. Da bi se omogućila što veća funkcionalnost ali i smanjila mogućnost zabune ustanovljen je niz pravila a entiteti su podeljeni u dvije kategorije. sve dok pritiskom na tiplku ‘Enter’ ili klikom na desno gumb miša ne označite kraj procedure selektiranja.Šipke u poprečnom presjeku Sa ovom naredbom se mogu mijenjati i redni brojevi pozicija mrežaste armature.hr * e-mail: info@plan-b. 4.215 7. Izborom naredbe ‘Promjena pozicije’. 098 231-415 . kružnim i spiralnim žipkama i njihovoj nekompatibilnosti.hr * Tel. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. U prvu kategoriju spadaju entiteti koji mogu da prenesu geometriju svoje pozicije u neku drugu poziciju i tu spadaju: šipka. Pravila su slijedeća: 1.3 Promjena rednog broja pozicije (PROMJENA POZICIJE) Pomoću ove naredbe imate mogućnost da selektiranim entitetima sa crteža naknadno promjenite kako redni broj pozicije.

Zatvorena lista za promjenu pozicije oplate selektiranog entiteta Sadržaj zatvorene liste ‘Pozicija’ zavisi od tipa entiteta koji je selektiran i program ispod ove liste ispisuje poruku koji se redni brojevi pozicija iz izabrane oplate u njoj nalaze.hr * e-mail: info@plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel. 098 231-415 .216 Izgled dijalog box-a za promjenu rednog broja pozicije jednog entiteta U lijevom dijelu dijalog box-a se nalazi prostor koji je rezerviran za prikaz selektiranih entiteta. odnosno u koje se pozicije može promjeniti redni broj pozicije selektiranog entiteta. dok se iz zatvorene liste ‘Oplata’ za tekuću može postaviti bilo koja od ranije kreiranih pozicija oplate.plan-b.

Suštinska razlika je jedino u tome što se u okviru ove naredbe redni broj pozicije. aktivira komandno polje ‘Promjeni’. Simbolom ‘→’ je označen redni broj pozicije kojoj pripada selektirana instanca. Kako selektirani entitet i izabrana pozicija armature najčešće imaju različitu geometriju. a ne svim entitetima koje ta pozicija armature sadrži.217 Zatvorena lista za izbor rednog broja pozicije Pored rednih brojeva nekih pozicija u ovoj listi su postavljeni određeni simboli. kao i oplata kojoj ona pripada. koji se sada nalaze iznad komandnog polja ‘OK’. U slučaju da se iz zatvorene liste ‘Pozicija’ izabere redni broj postojeće pozicije dijalog box će promjeniti svoj izgled. ovaj dijalog box funkcionira na potpuno isti način kao i kada se u okviru prethodno opisane naredbe ‘Baza pozicija’ (vidi poglavlje ‘7. dok se pored rednih brojeva nezauzetih pozicija simbol ne postavlja. mijenja samo selektiranom entitetu. 098 231-415 . Kriterijumi kojima se definira način promjene rednog broja pozicije selektiranog entiteta u zauzetu poziciju Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. simbolom ‘+’ su označeni redni brojevi svih zauzetih pozicija armature.1’).plan-b.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. izborom jednog od dva kriterijuma. ili će promjeniti geometriju pozicije u koju se ubacuje. Kada se iz zatvorene liste izabere redni broj slobodne pozicije. se definira da li će pri zadatoj promjeni entitet preuzeti.

Ako je selektirani entitet reprezent program neće nuditi ove kriterijume.218 Izbor željenog kriterijuma se vrši klikom miša na radio button ili na njegov naziv. To se na primjer dešava kada se sa crteža selektuju instance konstantnih i reprezenti varijabilnih pozicija.hr * Tel. U određenim slučajevima se može desiti da istovremena promjena pozicije svih selektiranih entiteta nije moguća. Tada program neke entitete izuzima iz selekcije i u dijalog box-u ispisuje odgovarajuće upozorenje. već će reprezentu automatski dodeliti geometriju izabrane pozicije. Obzirom da za entitete različitih tipova armature pri promjeni pozicije važe različita pravila. iz prostog razloga što geometrija reprezenta nema nikakve veze sa geometrijom pozicije koju on predstavlja na crtežu.hr * e-mail: info@plan-b. Takođe. zajednička promjena nije moguća. sadržaj zatvorene liste ‘Pozicija’ sada odgovara presjeku sadržaja odgovarajućih listi koji bi se dobili pojedinačnim selektiranjem svakog od entiteta iz date grupe. a pozicije reprezenata varijabilnih pozicija samo u postojeće varijabilne pozicije. tako da se jedna od ove dve vrste entiteta mora izostaviti iz selekcije.plan-b. 098 231-415 . Grupna promjena podataka U slučaju da sa crteža selektirate više entiteta program će otvoriti potpuno isti dijalog box kao da je selektiran jedan entitet. Izgled dijalog box-a za promjenu rednog broja pozicije grupe entiteta Ako selektirani entiteti pripadaju različitim pozicijama oplate. Obzirom da se pozicije instanci mogu mijenjati u postojeće konstantne ili u slobodne pozicije. zatvorena lista ‘Pozicija’ će biti nedostupna za promjenu sve dok iz zatvorene liste ‘Oplata’ ne izaberete željenu poziciju oplate. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. s tim što podaci koji nisu isti za sve selektirane entitete neće biti prikazani. program entitete koji su izuzeti iz selekcije u dijelu dijalog box-a koji je rezerviran za prikaz selektiranih entiteta prikazuje posebnom bojom. a aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box i ažurira crtež u skladu sa zadatom promjenom.

098 231-415 . selektirana instanca ili cijela pozicija armature kojoj ona pripada može nastaviti na preklop. ili pojedinačne instance armature. a svakako nismo ni u mogućnosti da automatski odredimo optimalno mjesto za nastavljanje armature (zona najmanjih naprezanja). to smo u ‘ArmCAD’-u razvili naredbu pomoću koje se na proizvoljno odabranom mjestu. Naravno. Naknadnim izmjenama možete lako da kreirate geometriju tog drugog konstruktivnog elementa. koje imaju sličnu geometriju sa postojećim i u okviru iste pozicije oplate. Pomoću ove naredbe možete odabrati proizvoljnu točku sa bilo koje instance pozicije armature na crtežu i sa simbola serije u tlocrtu. a zatim da pomoću naredbe ‘Promjena pozicije’ grupnim selektiranjem prebacite sve iskopirane instance u drugu oplatu.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. 7.hr * Tel. na sličan način možete kreirati konstruktivne elemente. Na kraju ćemo još jednom napomenuti da se pomoću ove naredbe mijenja redni broj pozicije samo selektiranim entitetima sa crteža. Nastavljanje armature za reprezente. Izborom naredbe ‘Nastavljanje armature’. ili da sa komandne linije izabere podopciju ‘Više istih’. U tom slučaju treba da armaturu koju ste kreirali za jedan konstruktivni element prvo kopirate. Svakako da će ova naredba imati primjenu i kada se armatura iscrtava samostalno u programu ‘ArmCAD’. na komandnoj liniji se pojavljuje .4 Nastavljanje armature Kako se pri izvozu usvojene armature u našim statičkim programi ne vodi računa o maksimalnoj dužini šipki armature koja je određena uvjetima transporta. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom miša na ikonu slijedeća poruka: Referentna točka (Više istih): Sada se od korisnika očekuje da selektira točku sa instance u odnosu na koju će se izvršiti nastavljanje armature. Promjena pozicije oplate za grupno selektirane instance imaće primjenu i pri ubacivanju u sastav crteža ranije kreiranih blokova sa armaturom. Napomenućemo da pri izboru točke sa instance treba koristiti OSNAP kriterijume za precizno Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. a ne svim entitetima koje date pozicije sadrže. simbole šipki u poprečnom presjeku kao i serije u poprečnom i uzdužnom presjeku nema smisla. Pomoću ove podopcije možete da izvršite nastavljanje jednodijelne šipke kreiranjem zadatog broja šipki iste dužine i ona će biti objašnjena na kraju poglavlja.219 Reprezent varijabilne pozicije je izostavljen iz selekcije Naredba ‘Promjena pozicije’ se najčešće primjenjuje kada se na istom crtežu nalaze dva slična konstruktivna elementa koji pripadaju različitim pozicijama oplate.

koji rade kao ‘radio button’-i. 098 231-415 .220 pogađanje točaka.3’) i prikazuje je u edit box-u ‘ls=’. imate mogućnost da dužinu nastavljanja armature izrazite u funkciji zadatog broja promjera selektirane instance armature. odnosno tlačne armature (‘ls2’) (vidi poglavlje ‘11. promjer i vrsta armature instance sa koje je izabrana referentna točka. Naime. broj komada. U edit box-u ‘ls=’ je prikazana dužina preklopa za tlačnu armaturu ‘ls2’ i marku betona MB 30 Postavljanjem prekidača ‘ls=n x Ø’ na uključeno stanje. Znači. program od tekućeg propisa preuzima ranije definiranu dužinu sidrenja vlačne (‘ls1’). Ispod ovih podataka se nalaze prekidači. u zavisnosti od izabranog tipa sidrenja iz zatvorene liste ‘Tip sidrenja’.plan-b. Nakon izbora referentne točke program će otvoriti dijalog box slijedećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za nastavljanje armature U gornjem dijelu dijalog box-a je prikazan redni broj pozicije. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b. a ako je na uključeno stanje postavljen prekidač ‘ls=ls2’ tada će prikazana vrijednost predstavljati potrebnu dužinu sidrenja tlačne armature.hr * Tel. ako je na uključeno stanje postavljen prekidač ‘ls=ls1’ tada će prikazana vrijednost u edit box-u ‘ls=’ predstavljati potrebnu dužinu sidrenja vlačne armature. i pomoću njih se vrši izbor jednog od ponuđenih načina zadavanja potrebne dužine nastavljanja armature.

Pri promjeni bilo kog podatka u dijalog box-u program će automatski isključiti ovaj check box. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. tada će za uređivanje biti dostupan i edit box ‘n=’ te će u edit box-u ‘ls=’ program prikazati proračunatu dužinu preklopa koja predstavlja proizvod zadate konstante u edit box-u ‘n=’ i promjera selektirane šipke. 098 231-415 . Obzirom da se ovaj dijalog box pojavljuje u okviru nekoliko naredbi (‘Proizvoljna’. program će zapamtiti trenutne vrijednosti svih parametara u dijalog box-u i u daljem radu će ih koristiti kao ‘default’ vrijednosti. Dužina preklopa je zadata direktno u edit box ‘ls=’ Ako check box ‘Postavi za default’ postavite na uključeno stanje.hr * e-mail: info@plan-b. ‘Sidrenje armature’.hr * Tel. ..plan-b. U edit box-u ‘ls=’ je prikazana dužina preklopa u funkciji zadatog broja promjera selektirane instance armature ‘ls=40x1.221 Naime.4’ Pored edit box-a ‘n=’. sada je za promjenu dostupan i edit box ‘ls=’ i u njega možete zadati potpuno proizvoljnu vrijednost za dužinu nastavljanja armature. tako da u svakom trenutku znate da li sadržaj dijalog box-a odgovara zapamćenom ‘default’ sadržaju.. ‘default’ stanje zapamćeno kod jedne od njih će važiti i za sve ostale.).

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Ako je check box ‘Cijela pozicija’ postavljen na uključeno stanje geometrija stare pozicije i svih njenih instanci će biti prepravljena a program će kreirati samo jednu novu poziciju armature. Izgled nastavljene šipke Ako je check box ‘Cijela pozicija’ postavljen na isključeno stanje. ili nad celom pozicijom armature kojoj ona pripada.222 Pomoću check box-a ‘Cijela pozicija’ se definira da li će se zadato nastavljanje izvršiti samo nad selektiranom instancom. kada je ovaj check box postavljen na isključeno stanje nastavlja se samo selektirana instanca.plan-b. Izbor komandnog polja ‘Cancel’ će označiti odustajanje od naredbe dok će aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ ona biti završena. a kada je on postavljen na uključeno stanje nastavljaju se sve instance date pozicije armature. U slučaju da je za nastavljanje selektirana instanca pozicije armature. ali će geometrija pozicije biti prepravljena tako da zadovoljava zadate uvjete nastavljanja armature.hr * e-mail: info@plan-b. a ako je selektirana pozicija koja ima samo jednu instancu na crtežu tada će geometrija stare pozicije biti prepravljena a program će kreirati samo jednu novu poziciju armature. program će kreirati dve nove serije kod kojih su pravac i dužina rasprostiranja isti kao kod selektirane serije.hr * Tel. 098 231-415 . Naime. a selektirana pozicija armature ima instancu i na nekom drugom dijelu crteža tada će biti kreirane dve nove pozicije. U slučaju da je za nastavljanje selektiran simbol konstantne serije u tlocrtu. tada će program kreirati dve nove instance koje se na zadatom mjestu nastavljaju preklapanjem za zadatu vrijednost u dijalog box-u.

na komandnoj liniji će se pojaviti nova poruka. Nakon izvršene selekcije. dok je u desnom dijelu prikazana geometrija selektirane jednodijelne šipke i podatak o njenoj dužini (‘Dužina’). U edit box-u ‘Broj dijelova’ se zadaje broj šipki iste dužine koje će program kreirati umjesto selektirane šipke.plan-b.223 Izgled nastavljene serije u tlocrtu Više istih Ako nakon aktiviranja naredbe ‘Nastavljanje armature’ izaberete podopciju ‘Više istih’. otvoriće se dijalog box slijedećeg izgleda. 098 231-415 . a koje se nastavljaju preklapanjem za zadatu vrijednost u lijevom dijelu Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. Odaberite jednodjelnu šipku: Sada se od korisnika očekuje da sa crteža selektira jednodjelnu šipku ili simbol serije u tlocrtu koja je kreirana od jednodijelne šipke. Izgled dijalog box-a za nastavljanje armature podocijom ‘Više istih’ Lijevi dio dijalog box-a je potpuno isti kao dijalog box koji se otvara kada se selektira točka sa instance.

hr * Tel. dok se u edit box-u ‘Dužina jednog dijela’ zadaje željena dužina jedne šipke. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. Zadata je podjela šipke na 3 dijela iste dužine Prikaz šipke se pri mijenjanju ovih vrijednosti osvježava. odnosno za zadati broj dijelova se proračunava njihova dužina i obrnuto.ef=’) kreiranih šipki.hr * e-mail: info@plan-b. Kada se nastavljanje vrši zadavanjem dužine jednog dijela. efektivna dužina preklopa (‘ls.224 dijalog box-a (‘ls’).ef’ >= ‘ls’. program zatvara dijalog i izvršava zadato nastavljanje.ef=’) je jednaka zadatoj dužini preklopa u lijevom dijelu dijalog box-a (‘ls=’). dok će se u slučaju da je ovaj Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Ova dva edit box-a rade vezano. Izgled nastavljene šipke Ako je check box ‘Cijela pozicija’ postavljen na isključeno stanje biće kreirana nova pozicija armature sa geometrijom šipki koje su dobijene nastavljanjem. tako da uvijek odgovara trenutnom stanju parametara u dijalog box-u.ef=’) ne može uvijek da bude jednaka zadatoj dužini preklopa (‘ls=’). i tada se broj dijelova računa tako da bude zadovoljen uvjet da je ‘ls. Ako je nastavljanje izvršeno na osnovu zadatog broja dijelova. a pored podatka o dužini selektirane šipke se ispisuje i efektivna dužina preklopa (‘ls.plan-b. 098 231-415 . jasno je da efektivna dužina preklopa (‘ls.

ali će geometrija pozicije biti prepravljena tako da zadovoljava zadate uvjete nastavljanja armature.hr * Tel.plan-b.225 check box uključen prepraviti geometrija postojeće pozicije. U slučaju da je za nastavljanje selektiran simbol konstantne serije u tlocrtu koja je kreirana od jednodijelne šipke. odnosno izvršiće se nastavljanje svih njenih instanci na crtežu. 098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b. Izgled nastavljene serije u tlocrtu Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. program će kreirati zadati broj novih serija kod kojih su pravac i dužina rasprostiranja isti kao kod selektirane serije.

to je u proceduri selekcije potrebno odabrati točku koja je bliža željenom kraju šipke koji je potrebno produžiti.hr * e-mail: info@plan-b. otvoriće se dijalog box slijedećeg izgleda.226 7. na komandnoj liniji se javlja slijedeća poruka: Izgled dijalog box-a za sidrenje armature Značenje svih parameta u lijevom dijelu dijalog box-a je potpuno isto kao kod prethodno opisane naredbe ‘Nastavljanje armature’. dok je desni dio dijalog box-a rezerviran za prikaz selektiranog kraja šipke.5 Sidrenje armature Ako pri postavljanju armature niste vodili računa o njenom sidrenju. Nakon izvršene selekcije. Izborom naredbe ‘Sidrenje armature’. Kako se u jednom koraku može sidriti samo jedan od krajeva šipke.plan-b. Sadržaj liste za izbor oblika sidrenja ’ služi za osno preslikavanje izabranog oblika sidrenja oko osi krajnjeg Komandno polje ‘ dijela selektirane šipke. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. 098 231-415 . i na njemu je isprekidanom linijom iscrtan oblik sidrenja koji je izabran iz zatvorene liste ‘Oblik sidrenja’. pomoću ove naredbe imate mogućnost da armaturu naknadno produžite za potrebnu dužinu sidrenja. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom miša na ikonu Odabir objekta: Sada se od korisnika očekuje da selektira instancu pozicije ili simbol serije u tlocrtu koji je potrebno sidriti.hr * Tel. .

227

Komandno polje za osno preslikavanje izabranog oblika sidrenja Ako iz zatvorene liste ‘Oblik sidrenja’ izaberete oblik sidrenja koji se sastoji od dva segmenta, u dijalog box-u će za promjenu postati dostupan i edit box ‘d1’ u kome se zadaje dužina odgovarajućeg dijela, dok se dužina drugog dijela računa po formuli ‘ls-d1’.

Edit box za definiranje dužina segmenata ‘d1’ Na sličan način se definira i geometrija oblika sidrenja koji se sastoji od tri dijela. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box, a selektirani kraj šipke sidri u skladu sa zadatim parametrima. Naredba za sidrenje armature će imati veliku primjenu i pri korekciji uvežene armature iz programa za statički proračun u gonjoj zoni ploča, obzirom da postupak nije jednoznačan kao kod usvajanja armature u donjoj zoni kada imamo jasno oivičenog područja sa gredama i linijskim osloncima. Znači pri zadavanju područja armiranja u gornjoj zoni pokrijte samo računski potrebnu armaturu, a potom nakon importa ove armature u ‘ArmCAD’, pomoću naredbe ‘Sidrenje armature’ svaku od šipki iz kreiranih serija u gornjoj zoni, produžite za potrebnu dužinu sidrenja. Primjenu ove naredbe ćemo pokazati na jednom jednostavnom primjeru kada je u donjoj zoni ploče potrebno postaviti seriju šipki u tlocrtu. U prvom koraku kreiraćemo geometriju šipke tako da ide do unutarnje ivice srednjeg oslonca ne vodeći računa o potrebnoj dužini sidrenja.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

228

Aktiviranjem naredbe ‘Sidrenje armature’ lako ćemo postavljenu šipku prepustiti preko srednjeg oslonca za zadatu dužinu sidrenja tlačne armature.

Od ovako korigirane geometrije šipke kreiraćemo ispravnu seriju u tlocrtu. Svakako da smo redoslijed poteza mogli i da okrenemo. Naime, mogli smo prvo da kreiramo seriju u tlocrtu od prvobitno kreirane geometrije šipke, a da tek onda aktiviramo naredbu za sidrenje armature. Naredba za sidrenje armature će imati veliku primjenu i pri korekciji uvežene armature iz programa za statički proračun u gonjoj zoni ploča, obzirom da postupak nije jednoznačan kao kod usvajanja armature u donjoj zoni kada imamo jasno oivičena područja sa gredama i linijskim osloncima. Znači pri zadavanju područja armiranja u gornjoj zoni pokrijte samo računski potrebnu armaturu, a potom nakon uvoza ove armature u ‘ArmCAD’, pomoću naredbe ‘Sidrenje armature’ svaku od šipki iz kreiranih serija u gornjoj zoni, produžite za potrebnu dužinu sidrenja.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

229

7.6 Ubacivanje dijela
Pomoću ove naredbe imate mogućnost da na proizvoljno selektiranom mjestu na instanci ubacite ‘grip-point’, čime se praktično jedan dio šipke dijeli na dva nova. Sličan efekat se dobija i kada se u okviru naredbe ‘Baza pozicija’, iz padajućeg menija koji se otvara na desni klik miša preko tekućeg dijela, aktivira jedna od ponuđenih naredbi ‘Novi dio - iza’ ili ‘Novi dio - ispred’. Razlika je u tome što se u bazi pozicija ubacuje novi dio a pomoću ove naredbe se postojeći dijeli na dva nova. Izborom naredbe ‘Ubacivanje dijela’, iz padajućeg , program će sa komandne linije menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom miša na ikonu zahtjevati da selektirate mjesto na željenoj instanci na kome je potrebno ubaciti novi ‘grippoint’. Referentna točka:

1. LM

Izbor referentne točke Nakon izvršene selekcije naredba će biti završena, a na željenom mjestu će biti ubačen ‘grippoint’.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

230

Na izabranom mjestu je ubačen novi ‘grip-point’ Razvlačenjem ovako postavljenog ‘grip-point’-a, sada lako možete prepraviti geometriju date instance.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

231

7.7 Izbacivanje dijela
Ova naredba ima suprotno djelovanje od prethodno opisane naredbe ‘Ubacivanje dijela’. Naime, izborom naredbe ‘Izbacivanje dijela’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom miša na ikonu dio instance koji treba izbaciti. Odabir objekta: , program će sa komandne linije zahtjevati da selektirate

1. LM

Selektovanje segmenta instance za brisanje Nakon izvršene selekcije program prepravlja geometriju pozicije kojoj pripada data instanca, uklanjanjem izabranog segmenta. To praktično znači da se na ovaj način izabrani segment uklanja sa svih instanci date pozicije armature.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

232

Selektovani segment je uklonjen Ukoliko želite da promenite geometriju samo jedne instance, potrebno je da joj prvo promenite redni broj pozicije pomoću naredbe ‘Promena pozicije’, a zatim da izvršite brisanje željenog segmenta. Isti efekat bi se dobio i kada bi se u okviru naredbe ‘Baza pozicija’ iz padajućeg menija koji se otvara na desni klik miša preko tekućeg dijela, aktivirala naredba ‘Brisanje dijela’.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

233

8. CRTANJE MREŽASTE ARMATURE
Mreže predstavljaju posebnu cijelinu u programu i sve naredbe za rad sa mrežastom armaturom se nalaze u padajućem meniju ‘Mreže’, a pri izradi specifikacije se kreiraju posebne tablice u kojima se prikazuju samo podaci koji se odnosi na mrežastu armaturu. Ako na jednom crtežu imate i običnu i mrežastu armaturu, za preporuku je da zbog preglednosti crteža i eventualno odvojenog ispisa, prije postavljanja mreža, za tekući postavite ‘Layer’ koji je rezerviran samo za prikaz mreža. U tlocrtu postoje dva načina za postavljanje mreža. Jedan je pojedinačan, kada se jedna po jedna tabla mreža postavlja na željeno mjesto na crtežu, a drugi je serijsko postavljanje više mreža unutar zadate konture. U serijskom načinu postavljanja mreža, definira se kontura područja unutar koje je potrebno postaviti jednu istu poziciju mrežaste armature, a program ih sam raspoređuje na osnovu zadatih dimenzija mreža, preklopa i zadatog načina postavljanja. Postoji i treći način a to je kada se mreže prikazuju simbolom isprekidane linije u poprečnom presjeku.

8.1 Pojedinačno postavljanje mreža (POJEDINAČNO POSTAVLJANJE)
Pomoću naredbe ‘Pojedinačno postavljanje’, vrši se pojedinačno postavljanje jedne po jedne cijele table mreže na željeno mjesto na crtežu. Njenim izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom miša na ikonu , otvara se dijalog box slijedećeg izgleda:

Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Pojedinačno Postavljanje’ U desnom dijelu dijalog box-a se nalazi prostor rezerviran za prikaz izgleda cijele table mreže koja se postavlja ovom naredbom, dok je u lijevom gornjem kutu prikazan sadržaj kote koji odgovara trenutnom stanju zadatih parametara u dijalog box-u.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

234

Dio dijalog box-a rezerviran za prikaz sadržaja kote Iz zatvorene liste ‘Kota’ za tekući se može postaviti bilo koji od ranije definiranih stilova kotiranja, dok u edit box-u ‘Komentar’ imate mogućnost da u koti zadate proizvoljan komentar (donja zona, gornja zona, ... ). Pored mogućnosti zadavanja proizvoljnih komentara, klikom miša na strelicu koja se nalazi na kraju ovog edit box-a, možete iz zatvorene liste odabrati neki od ranije definiranih tipskih komentara. Iz zatvorene liste ‘Oplata’, za tekuću se može postaviti bilo koja od ranije definiranih pozicija oplata, dok se u zatvorenoj listi ‘Pozicija’ prikazuju sve, kako slobodne tako i zauzete pozicije, koje odgovaraju postavljenoj tekućoj poziciji oplate. U listi je svaka zauzeta pozicija jasno naznačena simbolom ‘+’ koji se nalazi ispred njenog rednog broja, te se i pri pojedinačnom i pri serijskom postavljanju mreža, iz liste može potpuno ravnopravno odabrati i slobodna i zauzeta pozicija armature. Kod obične armature to nije slučaj, već postoje odvojene naredbe za postavljanje novih pozicija i ranije definiranih postojećih pozicija. Razlog je u tome, što kod obične armature svaka različita geometrija šipke, bez obzira što ima isti promjer, mora biti označena drugim rednim brojem pozicije, dok kod pozicioniranja mreža promjenu rednog broja pozicija ne uvjetljavaju njene različite dimenzije na crtežu, već samo odabrani tip mreže. Kako je programom predviđeno da se jedna pozicija mrežaste armature može sastojati od proizvoljnog broja preklopljenih mreža, ali od maksimalno tri različita tipa mreža, to se u dijelu dijalog box-a ‘Tip mreže’ nalaze tri zatvorene liste (‘M1’, ‘M2’, ‘M3’) i tri edit box-a (‘n1=’, ‘n2=’, ‘n3=’), pomoću kojih se definira sastav pozicije mrežaste armature.

Dio dijalog box-a za definiranje sastava pozicije mrežaste armature

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

235 Iz zatvorenih listi se bira jedan od ponuđenih tipova mreža, dok se u odgovarajućem edit boxu zadaje broj komada istih tabli odabrane mreže koje se postavljaju jedna preko druge. Sadržaj liste sa ponuđenim vrstama mrežaste armature možete sami definirati i prilagoditi svojim potrebama pomođu naredbe ‘Baza tipskih mreža’ (vidi poglavlje ‘10.3’). Na početku zatvorenih listi ‘M2’ i ‘M3’ se nalazi prazno polje, koje označava da nije odabrana ni jedna mreža iz liste i u tom slučaju će odgovarajući edit box-ovi ‘n2=’, odnosno ‘n3=’ biti nedostupni za uređivanje. Znači, ako se pozicija sastoji samo od jednog tipa mreža, tada je potrebno iz zatvorene liste ‘M1’ odabrati željenu mrežu i eventualno u edit box-u ‘n1=’ zadati broj komada tog tipa mreže koji se postavlja jedan preko drugog, dok u listama ‘M2’ i ‘M3’ treba da stoji prazno polje. Ako se pak pozicija armature sastoji recimo od dva različita tipa mreža, tada i iz liste ‘M2’ treba odabrati željeni tip mreže i u edit box-u ‘n2=’ zadati eventualno veći broj od ‘default’ ponuđene vrijednosti ‘1’. Napomenućemo da će podaci o trećem tipu mreže ‘M3’ i ‘n3=’ biti nedostupni za uređivanje sve dok u listi ‘M2’ stoji prazno polje. Dimenzije cijele table i preklopa koji će važiti za datu poziciju mrežaste armature, određeni su vrijednostima u slijedećim edit box-ovima: ‘B=’ ‘L=’ ‘dB=’ ‘dL=’ širina cijele table mreže dužina cijele table mreže veličina preklopa u pravcu širine table veličina preklopa u pravcu dužine table

Edit box-ovi za definiranje dimenzija cijele table i preklopa Program po ‘default’-u za dimenzije table i preklopa usvaja vrijednosti koje su u bazi tipskih mreža pridružene odabranom tipu mreže iz liste ‘M1’, ali ih svakako možete promjeniti zadavanjem novih vrijednosti u odgovarajućim edit box-ovima. Napomenućemo da ako se pozicija sastoji od različitih tipova mreža, one će sve imati iste dimenzije i odgovaraće postavljenim vrijednostima u edit box-ovima ‘B=’, ‘L=’, ‘dB=’ i ‘dL’=. Pored mogućnosti zadavanja željenih vrijednosti u svakom od ovih edit box-ova, program omogućava i izlaz na crtež. Naime, sa desne strane svakog od ovih edit box-ova se nalazi komandno polje ‘!’ čijim se aktiviranjem izlazi na crtež i vrši izbor dve točke čije će međusobno rastojanje odrediti potrebnu vrijednost.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

236

Komandna polja za izlazak na crtež Edit box ‘α=’ i radio button-i ‘B’ i ‘L’, koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Nagib mreže’, su predviđeni za crtanje projekcije mreže koja se u konstrukciji postavlja pod nekim kutom u odnosu na ravninu crteža (na pr. pri izradi nacrta armature stepenica). U tim slučajevima se u edit box ‘α=’ unosi kut nagiba mreže u konstrukciji, a izborom jednog od dva ponuđena radio button-a se definira da li je mreža nagnuta po širini (‘B’) ili po dužini (‘L’). Na osnovu zadatih podataka program računa dimenzije projekcije mreže koju postavlja na crtež. Napomenućemo da će se u tekstu kote, kao i pri izradi specifikacije koristiti prave dimenzije date mreže, a ne dimenzije projekcije.

Dio dijalog box-a za definiranje nagiba mreže (zadat je nagib mreže od 30° u pravcu širine cijele table) Pomoću check box-a ‘Obostrano’ imate mogućnost da u sadržaj kote mreža koje postavljate, postavite simbol ‘±’ (ili neki drugi simbol definiran tekućim stilom kotiranja) koji će označiti da se na datom mjestu mreže istovremeno postavljaju u obe zone (pri izradi iskaza program će zadatu količinu mreža udvostručiti). Check box ‘Iskaz armature’ je po ‘default‘-u postavljen na uključeno stanje, što znači da će zadati broj komada odabranih tipova mreža, pri izradi iskaza armature ući u ukupan broj komada odabranih tipova mreža za datu poziciju. Komandno polje ‘Dijagonala’, koje se nalazi ispod prikaza table mreže, je predviđeno za izbor jednog od moguća dva položaja dijagonale na kojoj se ispisuje sadržaj kote na crtežu.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

Orijentacija (Nazad) <Nazad>: U zavisnosti od trenutnog položaja miša. (po ‘default’-u se za referentnu točku uvijek usvaja donji lijevi kut okomite table). Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Izborom komandnog polja ‘OK’. nećete moći da mijenjate dimenzije table. Referentna točka (Nazad) <Nazad>: U toku procedure definiranja položaja mreže na crtežu.hr * Tel. program će sa komandne linije uvijek nuditi i podopciju ‘Nazad’ čijim se izborom posljednji korak u proceduri poništava.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. jer bi se promjenom ovih podataka promjenio i karakter ranije definirane pozicije mrežaste armature. Točka koja određuje kut (Nazad) <Nazad>: Kako usvojeni okomit položaj mreže i proglašavanje njenog donjeg lijevog kuta za referentni. to će program sa komandne linije zahtjevati da izborom treće točke odredite orijentaciju postavljanja date mreže. program će sa komandne linije zahtjevati da odredite i točku koja definira zaokrenutost okomite table u odnosu na horizontalu. dijalog box će biti zatvoren a program će sa komandne linije zahtjevati da odredite položaj mreže na crtežu. odabrane tipove mreža kao ni njihovu količinu. Nakon zadavanja položaja referentne točke. ne mora uvijek da odgovara realnim potrebama na crtežu. Svi ostali podaci u dijalog box-u biće dostupni za uređivanje i možete ih slobodno mijenjati prema trenutnim potrebama na crtežu. 098 231-415 . program će u ‘Drag’ modu iscrtavati jedan od mogućih osam položaja koje mreža može zauzeti na crtežu.237 Komandno polje za izbor položaja dijagonale Napomenućemo da ako iz liste pozicija odaberete neku od zauzetih pozicija.

da se pri izboru prve dvije točke ne treba obazirati na okomit izgled mreže koji je program po ‘default’-u usvojio. brojem ‘2’ ‘Točka koja određuje kut‘. dok je brojem ‘3’ obilježena točka koja određuje orijentaciju date mreže. 098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b. već je samo bitno da odabrana referentna točka na crtežu predstavlja jedno tijeme mreže. s tim što potpuno ista pravila važe i kada je ona zarotirana u odnosu na horizontalu.plan-b. Iz svega prethodno rečenog slijedi zaključak.238 Mogući položaji mreže koja se postavlja u horizontalnom pravcu Na prethodnim slikama su prikazani mogući položaji za mrežu koja se postavlja u horizontalnom pravcu.hr * Tel. a točka koja određuje njenu Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Brojem ‘1’ je obilježena ‘Referentna točka’.

hr * Tel. mreža će lako zauzeti željeni položaj. a položaj kote lako mijenjati. Naknadnim izborom orijentacije. Praktično. na osnovu postavljenih ‘grip’-ova jasno se vidi da je kontura mreže zajedno sa kotom vezana u jednu cijelinu.239 nagnutost u odnosu na horizontalu.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. Kreiranje serije mreža pomjeranjem ‘grip’-ova cijele table Za veličinu preklopa program će koristiti podatke koji su pridruženi mreži koja se ‘grip’-uje. a redosled i kut slaganja će biti određen njenim položajem na crtežu. program će unutar nove geometrije dodati nove table mreže sa istom oznakom pozicije. ‘Grip’-ovi na cijeloj tabli mreže Pomjeranjem ‘grip’-ova. te ćete dobiti isti efekat kao da ste koristili naredbu za serijsko postavljanje mreža. dimenzije postavljene mreže se mogu i povećavati i smanjivati. 098 231-415 . prati nagnutost jedne od njenih ivica. Selektiranjem postavljene mreže sa crteža. U slučaju da konturu postavljene mreže povećate. pojedinačnim Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

s tim što se ovdje već nakon izbora druge točke na komandnoj liniji pojavljuje i podopcija ‘Zatvori’. Procedura definiranja polilinije koja određuje geometriju konture (kao i podopcija ‘Krug’) je potpuno ista kao i kada se kreira geometrija proizvoljne šipke (vidi poglavlje ‘3. Izborom ove naredbe iz padajućeg menija . 8. Prva točka (Pravokutnik/Krug): Program sada očekuje da zadate prvu točku polilinije.1’). program će stalno u ‘Drag’ modu iscrtavati pravokutnik čija je dijagonala određena trenutnim položajem pokazivača. ulazi se u proceduru iscrtavanja proizvoljne ‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom na ikonu polilinije koja će odrediti geometriju konture. dovodi do presecanja nekog segmenata polilinije naredba se prekida. Prvi kut (Centar/Traka): Nakon izbora ove točke. U slučaju da povezivanje posljednje zadate i prve točke polilinije. program će sa komandne linije zahtjevati da odredite prvi kut pravokutnog područja. Suprotni kut: Pri pomjeranju pokazivača. Slijedeća točka (Luk/Nazad/Zatvori) <Zatvori>: Izborom ove podopcije se povezuju posljednja zadata točka i prva točka polilinije. a samim tim se i definiranje geometrije konture završava. kontura će biti potpuno određena. Ovo je zgodan način za definiranje proizvoljnog pravokutnika kada želimo da se njegova srednja točka (presjek dijagonala). potrebno je da zadate i suprotan kut pravokutnog područja unautar kojeg se postavljaju mreže. Napomenućemo da pomoću ove naredbe nije dozvoljeno postavljanje mreža unutar kontura čiji se dijelovi presecaju. takođe se kreira serija koja u svom specijalnom obliku po geometriji potpuno odgovara dimenzijama jedne cijele table odabrane pozicije mrežaste armature. ili da sa komandne linije izaberete jednu od ponuđenih podopcija koje služe za lakše definiranje kontura koje se često javljaju u inžinjerskoj praksi.plan-b. pri izboru podopcije ‘Zatvori’.240 postavljanjem mreže. Ako je potrebno postaviti jedan komad mreže koje ima manje dimenzije od cijele table. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. tada je mnogo lakše pomoću naredbe ‘Serija mreža’.hr * e-mail: info@plan-b. zadati konturu čija je geometrija određena dimenzijama datog dijela mreže.hr * Tel. Izborom drugog temena pravokutnika. Izborom podopcije ‘Pravokutnik’. nađe na određenom položaju na crtežu. pa komandna linija dobija slijedeći izgled.2 Serijsko postavljanje mreža unutar zadate konture (SERIJA MREŽA) Pomoću naredbe ‘Serija mreža’ se unutar proizvoljno zadate konture mogu automatski postaviti mreže jedne pozicije. tako da u proceduri zadavanja prelomnih točaka polilinije program neće dozvoliti izbor točke koja bi dovela do presecanja segmenata date polilinije. Svakako ste primjetili da se nakon izbora podopcije ‘Pravokutnik’ na komandnoj liniji pojavljuje i podopcija ‘Centar’. 098 231-415 . o kojoj će biti više riječi u slijedećem poglavlju.

program će u ‘Drag’ modu iscrtavati pravokutnik čija geometrija odgovara trenutnom položaju pokazivača. Izgled dijalog box-a za definiranje numeričkih podataka o seriji mreža Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. po njenom zatvaranju program će automatski otvoriti djalog box za definiranje numeričkih podataka o seriji mreža. program u ‘Drag’ modu iscrtava pravokutnik čija geometrija odgovara trenutnom položaju pokazivača.plan-b. program sa komandne linije zahtjeva da se odredi točka u kojoj će se nalaziti presjek dijagonala pravokutnika. iznad zida ili grede čiji položaj određuje srednju liniju pravokutnog područja. Kut: I u ovom slučaju. na komandnoj liniji se pored podopcije ‘Centar’ javlja i podopcija ‘Traka’. Centar pravokutnika: Nakon izbora centra pravokutnika. Za crtanje pravokutnika. ili da izborom podopcije ‘Širina’. kada se izborom podopcije ‘Pravokutnik’ uđe u proceduru crtanja pravokutnika. Druga točka: Kada ste odredili srednju liniju pravokutnika.hr * e-mail: info@plan-b. Prva točka: a potom i krajnju točku srednje linije pravokutnika. 098 231-415 . a sa komandne linije ća zahtjevati ili da izaberete točku na crtežu koja određuje širinu trake. Bez obzira na koji ste od prethodno opisanih načina odredili konturu područja. sa tastature zadate željenu vrijednost. Naime. potrebno je zadati točku koja određuje jedno njegovo tijeme.hr * Tel. Treća točka (Širina): Ovaj način zadavanja pravokutnog područja se najčešće koristi kada se mreže postavljaju u gonjoj zoni. Njenim aktiviranjem program će sa komandne linije zahtjevati da zadate prvo početnu.241 Izborom ove podopcije. programom je predviđen još jedan način.

098 231-415 . Komandna polja za zadavanje broja cijelih tabli Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. pomoću koje se mreže postavljaju pojedinačno. već isključivo tipom mreže i dimenzijom cijele table iz koje se može iskrojiti dati komad. s tim što su ovdje dodati još i podaci koji su neophodni za ispravno kreiranje serije mreža iste pozicije. jer kako smo to već naglasili ranije. to se ispod edit box-ova kojima se regulira veličina cijele table nalaze i dva edit box-a ‘dB=’ i ‘dL=’ u kojima se zadaje veličina preklopa u pravcu širine i u pravcu dužine cijele table. Napomenućemo da se i ovdje iz liste pozicija mogu odabrati i slobodne i zauzete pozicije. Program po ‘default’-u za veličinu preklopa usvaja vrijednosti koje su pridružene odabranom tipu mreže iz liste ‘M1’. redni broj pozicije nije određen dimenzijom datog komada mreže na crtežu. Kako se pri postavljanju mreža mora zadovoljiti uvjet njihovog međusobnog preklapanja u oba pravca. pomoću koga se vrijednost preklopa računa na osnovu zadatog broja cijelih tabli koje program postavlja u pravcu odgovarajuće dimenzije referentne table.242 Većina prikazanih parametara ima potpuno isto značenje kao i parametri u dijalog box-u prethodno opisane naredbe ‘Pojedinačno postavljanje’.hr * Tel. kao i komandno polje ‘n’.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. ali ih svakako možete promjeniti zadavanjem novih vrijednosti u odgovarajućim edit box-ovima. Edit box-ovi za definiranje preklopa U produžetku svakog od ovih edit box-ova se nalazi komandno polje za izlaz na crtež (‘!’).

Napomenućemo da će se u slučaju aktiviranja komandnog polja ‘n’. otvara se novi dijalog box slijedećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za zadavanje broja cijelih tabli U edit box-u ‘nB=’ se zadaje broj cijelih tabli. osnovnog dijalog box-a za definiranje numeričkih podataka serije mreža. a ažuriranje njihovog novog položaja se vrši tek na zahtjev korisnika aktiviranjem komandnog polja ‘Poploči’. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ se tekući dijalog box zatvara. dok se u produžetku edit boxa ‘dB=’ prikazuje vrijednost preklopa koja je pridružena odabranom tipu mreže iz liste ‘M1’. Kako algoritam za popločavanje zadate konture nije baš jednostavan i zahtjeva neko vrijeme.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. U slučaju da popločavanje ranije zadate konture nije moguće izvršiti sa cijelim brojem tabli u željenom pravcu. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. U produžetku edit boxa ‘nB=’ se prikazuju brojevi cijelih tabli sa kojima je moguće izvršiti popločavanje u pravcu širine referentne table. ali će se u njemu umjesto edit box-ova ‘nB=’ i ‘dB=’ nalaziti edit box-ovi ‘nL=’ i ‘dL=’. to se pri promjeni bilo kog od parametara koji utiču na način postavljanja mreža unutar zadate konture. se prikazuje proračunata vrijednost preklopa.plan-b.243 Aktiviranjem komandnog polja ‘n’. sa crteža uklanjaju postavljene mreže. a u edit box-u ‘dB=’. 098 231-415 . koje se nalazi u produžetku edit box-a ‘dL=’. pri aktiviranju komandnog polja ‘n’ program izdaje slijedeće obaveštenje: U prostoru rezerviranom za prikaz izgleda serije mreža. kreirana kontura se popunjava odabranom pozicijom mreže i to prema pravilima koja su određena zadatim parametrima u ovom dijalog box-u. koje se nalazi u produžetku edit box-a ‘dB=’. dok se u zamrznutom edit box-u ‘dB=’ prikazuje proračunata vrijednost preklopa za uneti broj tabli. otvoriti potpuno isti dijalog box.

244 Komandno polje za ažuriranje položaja mreža Primetićete da je na crtežu serije mreža jedna tabla uvijek markirana drugom bojom. što označava da je program tu tablu usvojio za referentnu. Na osnovu položaja ove table program postavlja mreže unutar serije.plan-b. izborom komandnog polja ‘Ref. 098 231-415 .1’). Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Po povratku u dijalog box. Referentna tabla Kako po ‘default’-u odabrani položaj referentne table mreže najčešće neće zadovoljiti konkretne potrebe na crtežu. isto kao i kod pojedinačnog postavljanja mreža. Referentna točka (Nazad) < Nazad >: Sama procedura definiranja položaja referentne table u potpunosti odgovara već opisanoj proceduri određivanja položaja table mreže pomoću naredbe ‘Pojedinačno postavljanje’ (vidi poglavlje ‘8. aktiviranjem komandnog polja ‘Poploči’. predviđeno za promjenu položaja dijagonale.hr * Tel. Komandno polje ‘Dijagonala’ je. poštujući novi položaj referentne table. tabla <’. U dijelu dijalog box-a ‘Offset’ se nalaze dva edit box-a koji služe za zadavanje ofseta. program dozvoljava izlazak na crtež i izbor potpuno proizvoljnog položaja referentne table. program će mreže presložiti.hr * e-mail: info@plan-b.

to se zadavanjem određene vrijednosti u edit box-u ‘Tolerancija’. ako su zadate vrijednosti ofseta pozitivne. od programa može zahtjevati da kada ivica cijele mreže dođe do ivice konture na rastojanje koje je manje ili jednako zadatom parametru ‘Tolerancija’.plan-b. U tom slučaju Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Tekući dio je na prikazu izgleda serije mreža jasno naznačen crvenom bojom. Kako smo već rekli da se zadata kontura automatski popločava mrežama striktno poštujući zadate veličine preklopa. to su posljedice ovakvog načina slaganja komadići mreža koji se postavljaju uz ivicu konture i predstavljaju neki dio cijele table mreže. a njegova promjena se vrši jednostavnim klikom miša preko željenog dijela polilinije. Kako ovi komadići mogu biti jako mali. ne postavlja tako mali komad mreže. Zadavanje ofseta tekućeg dijela polilinije Napomenućemo da se dijelovi polilinije ofsetiraju ka unutrašnjosti područja popločavanja. odnosno od unutrašnjosti ako su zadate vrijednosti negativne. na izgled serije možete uticati i podešavanjem parametara koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Popločavanje’.245 Dio dijalog box-a za ofsetovanje polilinije kojom je određena kontura područja U edit box-u ‘a=’ se zadaje globalni ofset i tada program ofsetira kompletnu poliliniju kojom je definirano područje popločavanja.hr * Tel. Pored svih prethodno opisanih parametara.hr * e-mail: info@plan-b. dok edit box ‘a seg=’ služi za zadavanje ofseta tekućeg dijela polilinije. 098 231-415 .

u oba slučaja za početnu točku slaganja usvojili donji lijevi kut pravokutne konture. što je dovelo do ubacivanja komada mreže od 80 cm (zadat je preklop od 75 cm). Primjer primjene parametra ‘Tolerancija’ U prvom slučaju je parametar ‘Tolerancija’ bio postavljen na nulu. Edit box za zadavanje tolerancije Primjenu ovog parametra ćemo pokazati na primjeru jedne okomite table mreže dimenzija 215x455 cm.246 program će smanjiti posljednji preklop za potrebnu veličinu kako bi se ivica date mreže poklopila sa zadatom konturom na tom mjestu. Napomenućemo da se iz tog razloga za toleranciju ne može zadati vrijednost koja je veća od polovine manje vrijednosti definiranih preklopa. Namjerno smo izabrali da širina pravokutne konture odgovara širini cijele table mreže kako bismo lakše analizirali ponašanje samo u jednom pravcu. Takođe smo zbog očiglednosti demonstracije. 098 231-415 .hr * Tel. a koju želimo da postavimo na konturu dimenzija 215x840 cm. zbog rastojanja od 5 cm do ivice Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b. Naravno da isto važi i za drugi pravac i za kosi ivice.plan-b.

1/3’. Naime. a na račun povećanja posljednjeg preklopa. koji se postavljaju uz ivice zadate konture. dok izabrana vrijednost iz zatvorene liste ‘L’ predstavlja dio dužine cijele table mreže. za dužinu datog komada biće usvojena dužina cijele table. Za vrijednost parametra ‘Tolerancija’. ‘1/3. Izabrana vrijednost iz zatvorene liste ‘B’ predstavlja dio širine.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. a za toleranciju zada vrijednost ‘0’. za promjenu postaju dostupne i zatvorene liste ‘B’ i ‘L’. ‘1/4’. ‘1/3’. Parametar ‘Auto’ U slučaju da se parametar ‘Auto’ postavi na uključeno stanje. već je posljednja mreža pomjerena tako da je veličina posljednjeg preklopa umjesto zadatih 75 cm postavljena na vrijednost od 70 cm.plan-b. na početku zatvorenih listi ‘B’ i ‘L’ se nalazi prazno polje. svedete na izabrani dio dimenzija cijele table. čijim se izborom od programa zahtjeva da ne mijenja datu dimenziju komadića mreže. ako na pr. Postavljanjem ovog check box-a na uključeno stanje. Pomoću check box-a ‘Auto’ imate mogućnost da proizvoljne dimenzije komadića mreža. 098 231-415 .1/2’. iz kojih za tekuću možete postaviti jednu od slijedećih vrijednosti: ‘1’. a izabraće najmanju moguću od ovih vrijednosti. Ukoliko ni jedna od ovih vrednosti nije moguća. program će za svaki komadić pojedinačno provjeriti da li njegovu dužinu može da svede na ‘1/4’. Pored ponuđenih vrijednosti.247 konture. U drugom slučaju parametar ‘Tolerancija’ je postavljen na vrijednost od 7. kontura iz prethodnog primjera bila bi popločana na slijedeći način: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Ponuđene vrijednosti nisu jednoznačne. iz zatvorene liste ‘L’ izaberete 1/4. mogla je biti postavljena i vrijednost od 5cm što takođe ne bi dovelo do ubacivanja malog komada mreže. ‘1/4. ‘2/4’ ili na ‘3/4’ dužine cijele table. već samo ukazuju na koje će cijele dijelove date dimenzije table program pokušati da svede odgovarajuću dimenziju komadića mreže.5 cm pa komad nije ubačen. ‘1/2’.

tako da je umjesto komada mreže 215x80 cm ubačen komad dimenzija 215x114 cm (114 cm je jedna četvrtina dužine table). 098 231-415 . tako da se mreže slažu po šemi koja je uobičajena kod zidanja zidova od opeke. Naime. Uključivanjem ovog check box-a postaju dostupni i radio batton-i ‘B’ i ‘L’.hr * Tel. Postavljanje check box-a ‘Cik-cak’ na uključeno stanje dovodi do smicanja svake druge mreže. mreže se smiču u pravcu širine. tako da bude zadovoljen uvjet da se preklopi koji su postavljeni u suprotnom pravcu od izabranog pravca smicanja ne preklapaju.plan-b.248 Primjer primjene parametra ‘Auto’ U prvom slučaju je iz zatvorene liste ‘L’ izabrana ‘1/4’. dok se izborom radio batton-a ‘L’ mreže smiču u pravcu dužine referentne table.hr * e-mail: info@plan-b. a dužina preklopa je 147 cm. izborom radio batton-a ‘B’. Ovo zaokruživanje veličine komada mreže je urađeno na račun preklopa koji je sada 109 cm (114-5=109). U drugom slučaju je iz zatvorene liste ‘L’ izabrana ‘1/3. koji se nalaze u njegovom produžetku i pomoću njih se vrši izbor pravca smicanja. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.1/2’. tako da je sada umjesto komada mreže 215x80 cm ubačen komad dimenzija 215x152 cm (152 cm je jedna trećina dužine table).

Pored toga. označava i dodatnim indeksima pri čemu komadići istih dimenzija dobijaju i istu oznaku indeksa.hr * Tel. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. program sve komadiće mreža koji imaju dimenzije manje od cijele table.hr * e-mail: info@plan-b.249 Parametar ‘Cik-cak’ Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ dijalog box će biti zatvoren. 098 231-415 . Izgled serije mreža Napomenućemo da se za dimenzije komadića mreža nepravilne geometrije. na potpuno isti način kako je to prikazano i na slici u dijalog box-u. a zadata kontura će biti popločana odabranom pozicijom mreža. u sadržaju kote ispisuju dimenzije odgovarajućeg pravokutnika iz koga se krojenjem na licu mesta može dobiti tražena geometrija.plan-b.

Selektiranjem ovako kreirane serije mreža. te se na osnovu postavljenih indeksa lako može odrediti položaj svakog komada mreža u konstrukciji. 098 231-415 . ‘grip’-ovi će biti postavljeni na svim kutovima konture i na srednjim točkama svake od kota.250 Obilježavanje komadića mreža Ova indeksacija je veoma važna. obzirom da se pri izradi iskaza izrađuje i plan rezanja mreža.plan-b. što znači da se cijela serija u programu tretira kao jedna cijelina. ‘Grip’-ovi na seriji mreža Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b.

plan-b. selektiranjem serije nećete moći da provedete bilo koju od programom predviđenih akcija samo nad jednom mrežom unutar serije. kao i prikaz ‘Sve mreže’. dok se izbor pozicije koju će prethodno kreirana polilinija predstavljati na crtežu vrši jednostavnim klikom miša preko željene pozicije u listi.hr * Tel. Nakon unosa posljednje točke polilinije program otvara dijalog box slijedećeg izgleda: Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Mreža u poprečnom presjeku’ U centralnom dijelu dijalog box-a je prikazana geometrija prethodno kreirane polilinije. za tekući možete postaviti prikaz ‘Mreže iz izabrane oplate’. Promjena tekuće pozicije oplate se vrši izborom iz zatvorene liste ‘Oplata’. Ako se u radu pokaže potreba i za ovakvom akcijom.3 Postavljanje mreža u poprečnom presjeku (MREŽA U POPREČNOM PRESJEKU) Pomoću ove naredbe imate mogućnost da prikažete položaj ranije definirane pozicije mrežaste armature u poprečnom presjeku. ulazi se u presjeku’. a program će stalno korigirati položaj složenih mreža unutar nje. koja je baš za ovu namjenu i napravljena (vidi poglavlje ‘8. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.1’). pored prikaza ‘Geometrija mreže u presjeku’. tada je prvo potrebno da iz padajućeg menija ‘Mreža’ aktivirate naredbu ‘Extract’. Recimo nećete moći da obrišete ili iskopirate samo jednu mrežu koja pripada seriji. Da bi se olakšao izbor pozicije iz liste. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom na ikonu proceduru iscrtavanja proizvoljne polilinije kojom će odabrana pozicija mrežaste armature biti predstavljena u poprečnom presjeku. dok se u lijevom dijelu nalazi lista sa svim pozicijama mrežaste armature koje su ranije pridružene tekućoj poziciji oplate. Naime. 098 231-415 . Znači.8’). tako da zadovolji sve zadate parametre pri njenom kreiranju. izborom naredbe ‘Mreža u poprečnom . Prva točka (Polilinija/Krug): Način iscrtavanja polilinije je potpuno isti kao i kod definiranja geometrije proizvoljne šipke (vidi poglavlje ‘3. 8.hr * e-mail: info@plan-b. tako da ga ovdje nećemo ponovo objašnjavati.251 Razvlačenjem postavljenih ‘grip’-ova možete mijenjati konturu područja.

U ovom edit box-u se zadaje broj indeksa rezanja koji će program ispisati u tekstu kote mreže u poprečnom presjeku. Dio dijalog box-a za ofsetiranje polilinije kojom je određena geometrija mreže u poprečnom presjeku Izborom iz zatvorene liste ‘Kota’.252 Zatvorena lista za promjenu tekućeg prikaza Edit box-ovi. 098 231-415 . .hr * Tel. Sadržaj kote je prikazan u gornjem lijevom kutu dijalog box-a.hr * e-mail: info@plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. a način rada sa njima je potpuno isti kao kod naredbe ‘Proizvoljna’ (vidi poglavlje ‘3.. možete iz zatvorene liste odabrati neki od ranije definiranih tipskih komentara. za tekući možete postaviti bilo koji od ranije kreiranih stilova kotiranja. ). aktivan postaje i edit box sa njegove desne strane.1’).. U edit box-u ‘Komentar’ imate mogućnost da u koti zadate proizvoljan komentar (donja zona. gornja zona. Pored mogućnosti zadavanja proizvoljnih komentara.plan-b. koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Polilinija’. Postavljanjem na uključeno stanje check box-a ‘Indeks rezanja’. služe za zadavanje ofseta. klikom miša na strelicu koja se nalazi na kraju ovog edit box-a.

hr * Tel. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Naime. što znači da se u centralnom dijelu dijalog box-a prikazuje kreirano područje popločavanja.hr * e-mail: info@plan-b. Dio dijalog box-a za definiranje geometrije područja popločavanja Program automatski za tekući postavlja prikaz ‘Popločavanje’.253 Dio dijalog box-a za zadavanje indeksa rezanja Simbolu presjeka možete pridružiti pravokutno područje popločavanja. postavljanjem check box-a ‘Područje popločavanja’ na uključeno stanje. nakon čega dijalog box dobija novi izgled. aktivan postaje edit box sa njegove desne strane i u njemu se zadaje druga dimenzija pravokutnog područja.plan-b. 098 231-415 .

Naime. Parametri pomoću kojih se definira način popločavanja zadanog područja Check box ‘Okomito’ služi za određivanje orijentacije tabli mreža sa kojima se dano područje popločava. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. kada je ovaj check box isključen table mreža se pružaju u pravcu simbola mreže u poprečnom presjeku. a kada je uključen table mreža se postavljaju okomito na simbol mreže u poprečnom presjeku. 098 231-415 .plan-b. imaju potpuno isto značenje kao kod prethodno opisanih naredbi ‘Pojedinačno postavljanje’ i ‘Serija mreža’. Svi ponuđeni parametri. tako da ih ovdje nećemo ponovo objašnjavati.254 Prikaz kreiranog područja popločavanja Sa desne strane prozora za prikaz se sada nalaze parametri pomoću kojih se definira način popločavanja kreiranog područja.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. izuzev check box-a ‘Okomito’.

255 Check box pomoću koga se definira orijentacija tabli mreža Ovako kreiranu seriju mreža program tretira na isti način kao da je pomoću naredbe ‘Serija mreža’. To znači da će broj komada mreža sa kojima je izvršeno popločavanje. što zavisi od zadatih parametera u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11. Mreža u poprečnom presjeku Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. na crtež postavljena serija sa istom geometrijom područja popločavanja.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. pri izradi specifikacije armature ući u ukupan broj komada mreža pozicije za koju se kreira simbol mreže u poprečnom presjeku. 098 231-415 . Mreže u poprečnom presjeku možete i naknadno kotirati pomoću naredbe ‘Kota’ (vidi poglavlje ‘6.hr * Tel. ili će pak ući u proceduru kotiranja simbola mreže u poprečnom presjeku. a kreiranoj poliliniji pridružuje sve podatke koji su u njemu zadati. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box.4’). a sama procedura kotiranja je potpuno ista kao i procedura kotiranja šipki uzdužne armature. program će ili završiti naredbu. Nakon zatvaranja dijalog box-a.1’).

se ulazi u proceduru definiranja potpuno menija ‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom na ikonu proizvoljne polilinije koja će odrediti geometriju otvora koji se postavlja.plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. ili izborom dve točke sa crteža čije će međusobno rastojanje odrediti potrebnu vrijednost. 098 231-415 . u okviru ove naredbe je omogućeno i ofsetovanje polililinije kojom je određena kontura otvora. dok će podopcija ‘Brisanje’ biti objašnjena na kraju ovog poglavlja.256 8. tada se u prvom koraku definira kontura.hr * Tel. tako što će ukloniti sve dijelove koji se preklapaju sa zadatom geometrijom otvora. Kako se mreže u pločama i zidovima nikada ne postavljaju do samih ivica otvora. Naime.4 Postavljanje otvora u mrežama (OTVOR MREŽE) Kako se često u praksi u pločama i zidovima nalaze i otvori koji mogu imati potpuno proizvoljnu geometriju. predvideli naredbu ‘Otvor mreže’. to smo za naknadnu korekciju ranije iscrtane konture koja je popločana mrežama. a potom se pomoću ove naredbe naknadno uklanjaju dijelovi mreža koji su višak. Strana offseta: Program će prepraviti postavljenu seriju mreža. tako što se mreže postavljaju i preko otvora. program ne završava naredbu. već automatski ulazi u proceduru zadavanja zaštitnog sloja. Izborom ove naredbe iz padajućeg . pa komandna linija dobija slijedeći oblik: Dužina offseta: Sada se od korisnika očekuje da zada željenu vrijednost ofseta ili da desnim klikom miša označi kraj naredbe. nakon izbora prve točke program će sa komandne linije zahtjevati da zadate i drugu točku. potrebno je da izborom točke sa crteža odredite i stranu na koju će se ranije definirana kontura otvora ofsetovati. Ofset možete da zadate unošenjem vrijednosti direktno sa tastature. Dužina offseta: Specify second point: Nakon zadavanja vrijednosti. nakon unosa posljednje točke polilinije. Ukoliko se odlučite za ovu drugu mogućnost. ako se unutar površine koja se popločava mrežama iste pozicije nalazi i otvor (jedan ili više njih). što će ujedno označiti i kraj naredbe.hr * e-mail: info@plan-b. već se od njih udaljuju za neku vrijednost zaštitnog sloja. Znači. Prva točka (Pravokutnik/Krug/Brisanje): Način definiranja geometrije otvora je potpuno isti kao i kada se definira kontura u okviru naredbe za serijsko postavljanje mreža. tako da ga ovdje nećemo ponovo objašnjavati.

videćete da program postavlja ‘grip’-ove i na točkama koje određuju geometriju otvora. 098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b.plan-b.257 Izgled kreiranog otvora Selektiranjem ovako prepravljene serije mreža. Napomenućemo još da se otvori mogu postavljati i na celim mrežama koje su postavljene pomoću naredbe ‘Pojedinačno postavljanje’.hr * Tel. ‘Grip’-ovi na seriji mreža sa otvorom Promjenom položaja novo postavljenih ‘grip’-ova svakako možete naknadno uticati i na geometriju samog otvora. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

Prva točka (Pravokutnik/Krug/Brisanje): Nakon izbora ove podopcije komandna linija dobija slijedeći oblik. Odaberite rupu mreže: Program sada očekuje da klikom miša sa crteža selektirate otvor koji želite da uklonite. 098 231-415 . program će otvor ukloniti sa crteža. uklonite sa crteža. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel. LM Selekcija otvora u seriji mreža za brisanje Po završenoj selekciji. 1. imate mogućnost da ranije kreirane otvore.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. koja se javlja na komandnoj liniji nakon aktiviranja naredbe ‘Otvor mreže’. odnosno prepraviće seriju mreža tako da izgleda potpuno isto kao i prije postavljanja izbrisanog otvora. unutar područja koje je prekriveno mrežama.258 Brisanje otvora u mrežama Pomoću podopcije ‘Brisanje’.

plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel.259 Izgled serije mreža posle uklanjanja otvora 8. Način rada sa listom pozicija mreža. otvara se dijalog box slijedećeg izgleda: klikom miša na ikonu Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Baza pozicija mreža’ U lijevom dijelu dijalog box-a se prikazuje lista svih pozicija mreža. kao i sa komandnim poljima koja se nalaze ispod nje. 098 231-415 . koje su do pokretanja ove naredbe pridružene tekućoj poziciji oplate. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Mreža’ ili . je potpuno isti kao kod naredbe ‘Baza pozicija’ obične armature (vidi poglavlje ‘7.5 Baza pozicija mrežaste armature (BAZA POZICIJA MREŽA) Izborom naredbe ‘Baza pozicija mreža’.hr * e-mail: info@plan-b.1’).

‘M2’. U cilju lakšeg prepoznavanja određenih pozicija i u ovom dijalog box-u se iznad prozora za prikaz nalazi zatvorena lista iz koje možete da izaberete jedan od tri programom predviđena načina prikazivanja odabranih pozicija.hr * Tel. ‘M3’ i edit box-ovima ‘n1=’. Ako je ovaj check box isključen plan rezanja mreža se generira za svaku oplatu posebno. odnosno poprečnom presjeku. 098 231-415 .260 U desnom dijelu dijalog box-a se prikazuje izgled odabrane pozicije mreža iz liste. Edit box za zadavanje dodatne količine Check box ‘Jedinstveni plan rezanja za sve oplate’ se koristi za definiranje načina na koji će program kreirati plan rezanja mreža pri generiranju izvještaja. odnosno zajedno za sve oplate zajedno (vidi poglavlje ‘12.9 Grupiranje oplata’). kako bi se pri izradi iskaza dobili korektni podaci. a u donjem dijelu svi numerički podaci koji su joj ranije pridruženi. ‘n3=’ sastav tekuće pozicije mrežaste armature. a ako je uključen plan rezanja se generira za tekuću grupu oplata. već samo u uzdužnom. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. a u zatvorenim listama ‘M1’. u kome možete za datu poziciju mreža zadati proizvoljan broj dodatnih komada cijelih tabli.hr * e-mail: info@plan-b. Položaj ovako kreirane pozicije mreža u konstrukciji prikažite pomoću naredbe ‘Mreža u poprečnom presjeku’. Način rada sa ovim parametrima je potpuno isti kao kod prethodno opisane naredbe ‘Pojedinačno postavljanje’ (vidi poglavlje ‘8. Iznad komandnog polja ‘OK’ se nalazi edit box ‘Dodana količina’.plan-b. U edit box-ovima ‘B=’ i ‘L=’ se prikazuju dimenzije cijele table. simbolom koji je predviđen programom. ‘n2=’. Ovakvo definiranje dodatne količine najčešće ima primjenu kod konstruktivnih elemenata koji se na crtežu ne prikazuju u tlocrtu. koji nije prikazan na crtežu. Tada je pomoću naredbe ‘Pojedinačno postavljanje’ potrebno na proizvoljno mjesto na crtežu postaviti datu poziciju mreža i odmah potom je obrisati sa crteža.1’). a potom zadavanjem dodatne količine u ovom dijalog box-u regulirate potreban broj komada cijelih tabli mreža.

261 Check box za definiranje načina kreiranja plana rezanja mreža S obzirom da svaka promjena plana rezanja mreža dovodi i do promjene indeksa rezanja (koji se ispisuju u kotama). 098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. kada promjenite stanje ovom check box-u i aktivirate komandno polje ‘OK’ program će dati odgovarajuće obavještenje. a zatim će ažurirati indekse rezanja u skladu sa novim planom rezanja mreža: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel.

tako da bilo koji od njih možete pridružiti selektiranoj mreži. to će program nakon selektiranja prve mreže. Ako ste sa crteža selektirali samo jednu mrežu. Odabir objekta: Kako se pomoću ove naredbe podaci mogu mijenjati i pojedinačno i grupno. Naime.6 Promjena rednog broja pozicije mrežaste armature (PROMJENA POZICIJE) Za promjenu rednog broja pozicije mrežaste armature se koristi potpuno ista naredba kao i za promjenu rednog broja obične armature. sve dok pritiskom na tiplku ‘Enter’ ili klikom na desni tiplku miša ne označite kraj procedure selektiranja. 098 231-415 . iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu javlja poruka kojom se od korisnika zahtjeva da sa crteža selektira entitet kome želi da promjeni redni broj pozicije. za odabranu poziciju oplate. izborom naredbe ‘Promjena .262 8. U zatvorenoj listi ‘Pozicija’ se. sa komandne linije i dalje zahtjevati da selektirate mrežu.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. otvoriće se dijalog box slijedećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za promjenu rednog broja pozicije jedne mreže U lijevom dijelu dijalog box-a se nalazi prostor koji je rezerviran za prikaz selektirane mreže. Izuzetak predstavlja slučaj kada je selektirana mreže u poprečnom presjeku i tada se u ovoj zatvorenoj listi prikazuju samo redni brojevi zauzetih pozicija. za tekuću može postaviti bilo koja od ranije kreiranih pozicija oplate. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. dok se iz zatvorene liste ‘Oplata’. prikazuju redni brojevi svih slobodnih i zauzetih pozicija.hr * Tel. na komandnoj liniji se pozicije’. koja se nalazi u gornjem desnom kutu dijalog box-a.

ili će promjeniti numeričke podatke pozicije kojoj se pridružuje.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. već će joj automatski dodeliti numeričke podatke izabrane pozicije. koji se sada nalaze iznad komandnog polja ‘OK’. dok će u slučaju izbora zauzete pozicije (pored rednih brojeva zauzetih pozicija u listi je postavljen simbol ‘+’) dijalog box promjeniti svoj izgled. Kako selektirana mreža i izabrana pozicija najčešće imaju različite numeričke podatke. izborom jednog od dva kriterijuma.plan-b. Kriterijumi kojima se definira način promjene rednog broja pozicije selektirane mreže u zauzetu poziciju Izbor željenog kriterijuma se vrši klikom mišem na radio button ili na njegov naziv. Kada je selektirana samo mreže u poprečnom presjeku. a aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box i ažurira crtež u skladu sa zadatom promjenom. program će u bazi pozicija mreža kreirati novu poziciju čiji će numerički podaci biti određeni numeričkim podacima selektirane mreže.263 Zatvorena lista za izbor rednog broja pozicije Ako se iz liste pozicija odabere redni broj slobodne pozicije. 098 231-415 . program neće nuditi ove kriterijume. se definira da li će pri zadatoj promjeni selektirana mreža preuzeti.

Izgled dijalog box-a za promjenu rednog broja pozicije grupe mreža Kada se u proceduri selektiranja odaberu mreže koje pripadaju različitim oplatama. razvlačenjem postavljenih ‘grip’-ova. sa komandne linije i dalje zahtjevati da selektirate objekat.plan-b. Ako ste sa crteža selektirali samo jednu mrežu. s tim što podaci koji nisu isti za sve selektirane mreže neće biti prikazani. čijim se izborom iz osnovnog padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom na ikonu . takođe kreira serija koja u svom specijalnom obliku ima geometriju koja u potpunosti odgovara dimenzijama jedne table odabrane pozicije mreže.7 Uređivanje mreža (EDIT ENTITETA) Pored promjene geometrije na samom crtežu. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. na komandnoj liniji javlja slijedeća poruka: Odabir objekata: Kako se pomoću ove naredbe podaci mogu mijenjati i pojedinačno i grupno. zatvorena lista ‘Pozicija’ će biti zamrznuta sve dok se iz zatvorene liste ‘Oplata’ ne izabere željena pozicija oplate. svim kreiranim mrežama je moguće naknadno promjeniti i podatke koji se zadaju u okviru dijalog box-ova pri njihovom kreiranju. uvijek otvara dijalog box za promjenu numeričkih podataka o seriji mreža. otvoriće se dijalog box slijedećeg izgleda. sve dok pritiskom na tiplku ‘Enter’ ili klikom na desni tiplku miša ne označite kraj procedure selektiranja.hr * Tel. Za ovu namjenu je predviđena univerzalna naredba ‘Edit entiteta’. to će program nakon selektiranja prve mreže ili serije mreža. 098 231-415 .264 Grupna promjena podataka U slučaju da sa crteža selektirate više mreža program će otvoriti potpuno isti dijalog box kao da je selektirana samo jedna mreža. 8. to se nakon selektiranja mreža. bez obzira na način njihovog postavljanja. odnosno pozicije kojima su selektirane mreže prethodno pripadale ostaju u bazi pozicija mreža netaknute. Obzirom da se i pri pojedinačnom postavljanju mreža pomoću naredbe ‘Pojedinačno postavljanje’. Napomenućemo da se pomoću ove naredbe mijenja redni broj pozicija samo selektiranim mrežama. a ne svim mrežama koje date pozicije sadrže.hr * e-mail: info@plan-b.

edit box ‘Tolerancija’. za promjenu ove vrste podataka. 098 231-415 . Izgled dijalog box-a za grupno uređivanje podataka o mrežama Pri grupnom uređivanju podataka edit box-ovi za zadavanje ofseta. kao i komandna polja ‘Ref. program će otvoriti isti dijalog box kao da je selektirana jedna mreža. s tim što podaci koji nisu isti za sve selektirane mreže neće biti prikazani (check box-ovi koji nemaju isto stanje za sve selektirane mreže biće posebno obilježeni). tako da rad sa njim nećemo ponovo objašnjavati. Naime.hr * e-mail: info@plan-b. ukoliko selektirate mreže koje pripadaju različitim pozicijama armature.hr * Tel. ili pak različitim pozicijama oplate. U ovakvim slučajevima.plan-b. zatvorene liste ‘Oplata’ i ‘Pozicija’ će biti zamrznute. tabla <’ i ‘n’ su nedostupni za promjenu. odnosno nedostupne za promjenu.2’). morate se poslužiti naredbom ‘Promjena pozicije’ (vidi poglavlje ‘8. dok promjena pozicije oplate i rednog broja pozicije armature zavise od selektiranih mreža sa crteža.6’). Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.265 Izgled dijalog box-a za pojedinačno uređivanje podataka o mrežama Ovaj dijalog box radi na potpuno isti način kao i dijalog box koji se otvara aktiviranjem naredbe ‘Serija mreža’ (vidi poglavlje ‘8. Grupna promjena podataka Ako sa crteža selektirate više mreža.

kao ni poziciju oplate kojoj selektirane mreže pripadaju. Nakon izbora ove naredbe. Uređivanje mreža u poprečnom presjeku Kada se sa crteža selektira simbol kojim je pozicija mrežaste armature prikazana u poprečnom presjeku. dok se pomoću opcije ‘Grupno’ iz serije izdvaja odabrana grupa mreža. iz padajućeg menija . Napomenućemo samo da pri istovremenom uređivanju više mreža u poprečnom presjeku. 098 231-415 . dok će ostali (prazna i zamagljena polja) ostati nepromjenjeni. to nećete moći uraditi ako prethodno niste pomoću ‘ArmCAD’-ove naredbe ‘Extract’ razgrupirali datu seriju. 8. program će otvoriti dijalog box slijedećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za uređivanje podataka o mrežama u poprečnom presjeku Način rada sa ovim djalog box-om je potpuno isti kao i sa dijalog box-om koji se otvara pri kreiranju mreža u poprečnom presjeku pomoću naredbe ‘Mreža u poprečnom presjeku’ (vidi poglavlje ‘8.hr * Tel.plan-b. nećete moći da menjate redni broj pozicije. koje pripadaju različitim pozicijama. te ako želite da iz kreirane serije uklonite ili iskopirate samo neke od mreža. svim prethodno selektiranim instancama. Izaberite operaciju (Pojedinačno/Grupno): Opcija ‘Pojedinačno’ služi za izdvajanje jedne po jedne table mreže iz date serije. biće pridruženi samo oni podaci koji su jasno prikazani u dijalog box-u. Extract tabli. na komandnoj liniji se javlja poruka kojom se ‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom miša na ikonu od korisnika zahtjeva da izabere jednu od dvije ponuđene opcije. to će odabiranjem bilo koje od mreža unutar serije. To znači da će sve akcije koje su predviđene programom biti provedene na cijeloj seriji mreža.266 Aktiviranjem komandnog polja 'OK'. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. automatski biti odabrane i ostale mreže koje pripadaju toj seriji.8 Prebacivanje serije mreža u pojedinačne mreže (EXTRACT) Kako su podaci za sve mreže unutar kreirane serije jedinstveni i vode se u okviru jednog bloka.hr * e-mail: info@plan-b.3’).

s tim što klikom miša na neku od prethodno odabranih mreža.hr * e-mail: info@plan-b. sve dok pritiskom na tipku ‘Enter’. Na ovaj način se praktično svakim odabiranjem mreže uvijek od jedne serije dobijaju dvije nove.267 Pojedinačno: Nakon izbora opcije ‘Pojedinačno’. 098 231-415 . možete na osnovu postavljenih ‘grip’-ova jasno vidjeti šta je program uradio. program će sa komandne linije zahtjevati da odaberete mrežu koju želite da izdvojite iz serije kojoj je do tada pripadala. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. a od odabrane mreže će kreirati novu seriju čija se geometrija poklapa sa geometrijom odabranog dijela mreže. ili klikom na desni gumb miša ne označite kraj ove naredbe.hr * Tel.plan-b. Odaberite tablu mreže: 1. LM Odabiranje mreže za ‘Extract’ Nakon odabiranja željene mreže. program će na njenom mjestu unutar postojeće serije postaviti rupu. Program će i dalje biti u proceduri odabiranja. Na crtežu nećete primjetiti nikakve promjene.

tako da je ovdje nećemo ponovo objašnjavati. Nakon njenog izbora komandna linija dobija slijedeći izgled: Prvi kut (Centar/Traka): Sada se od korisnika očekuje da zadavanjem pravokutne područja iz date serije odabere željenu grupu mreža. program je napravio novu seriju koja po konturi potpuno odgovara datom dijelu mreže.2’). Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Grupno Kao što je već rečeno. Sama procedura definiranja pravokutnog područja je potpuno ista kao i kada se kod naredbe ‘Serija Mreža’. 098 231-415 .hr * Tel. te se njegovim odabiranjem samo nad tom malom serijom mogu provesti sve akcije koje su programom predviđene.hr * e-mail: info@plan-b. sa komandne linije izabere podopcija ‘Pravokutnik’ (vidi poglavlje ‘8. pomoću opcije ‘Grupno’ se iz date serije izdvaja odabrana grupa mreža.plan-b.268 Nova serija mreža kreirana naredbom ‘Extract’ Od svakog odabranog dijela mreža unutar prethodno kreirane serije.

Klikom miša na neku od prethodno odabranih mreža. sve dok pritiskom na tipku ‘Esc’ ne označite kraj ove naredbe. Program će i dalje biti u proceduri odabiranja.269 Zadavanjem pravokutnog područja iz serije je odabrana grupa mreža Program odabere sve mreže koje se cijelim svojim gabaritom nalaze unutar zadanog pravokutnog područja i od njih kreira novu seriju. a na njihovom mjestu unutar postojeće serije postavlja rupu.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 . Nova serija mreža kreirana od odabrane grupe mreža Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. možete na osnovu postavljenih ‘grip’-ova jasno vidjeti šta je program uradio.plan-b.

hr * e-mail: info@plan-b. od kontura svih selektiranih serija koje zadovoljavaju ove uvjete kreirati novu konturu i popločaće je sa mrežama date pozicije. to je razvijena naredba ‘Dijagonala’ koja proizvoljno odabranoj mreži.10 Promjena položaja dijagonale (DIJAGONALA) Kako se položaj dijagonala na kojima se ispisuje sadržaj kote za cijelu seriju mreža postavlja istovremeno. Da ne biste samo iz ovog razloga morali da razgupirate mreže pomoću naredbe ‘Extract’. ili grupi mreža iz serije mijenja položaj dijagonale. Kako se mogu grupirati samo serije kojima se gabariti prekalapaju.270 8. …). program će po završetku selekcije. iz razloga preglednosti. program sa komandne linije zahtjeva da selektirate serije mreža 8. Odaberite tablu mreže: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. odnosno pri kreiranju i uređivanje serije sve dijagonale imaju isti pravac. na komandnoj izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom miša na ikonu liniji se javlja poruka kojom se od korisnika zahtjeva da izabere jednu od dvije ponuđene opcije.9 Grupiranje više serija mreža u jednu (SPAJANJE KONTURA MREŽA) Naredba ‘Spajanje kontura mreža’ ima suprotno djelovanje od prethodno opisane naredbe ‘Extract’. Njenim izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom miša na ikonu koje želite da grupirate. Pravila za popločavanje (veličina preklopa. ‘Tolerancija’. 098 231-415 . dok se pomoću opcije ‘Grupno’ mijenja položaj dijagonale odabranoj grupi mreža date serije. .hr * Tel. ‘Auto’. odnosno pomoću ove naredbe imate mogućnost da grupirate više serija mreža u jednu zajedničku seriju. kao i položaj referentne table program će preuzeti od serije mreža koja je prva selektirana.plan-b. to se može desiti slučaj da samo na pojedinim tablama. Pojedinačno: Nakon izbora opcije ‘Pojedinačno’. Izaberite operaciju (Pojedinačno/Grupno): Opcija ‘Pojedinačno’ služi za promjenu položaja dijagonale jedne po jedne table mreže iz date serije. ili klikom na desni tiplku miša ne označite kraj ove naredbe. Promjena orijentacije dijagonale. Klikom miša preko prethodno selektiranih mreža. na osnovu postavljenih ‘grip’-ova možete videti koje su serije grupirane u novu zajedničku seriju mreža. Odabir mreže: Nakon selektiranja serije mreža program će i dalje biti u proceduri selektiranja sve dok pritiskom na tiplku ‘Enter’. a kreirane su od iste pozicije mreža. imate potrebu da promjenite položaj dijagonala. program sa komandne linije zahtjeva da odaberete tablu mreže kojoj želite da promjenite položaj dijagonale. Njenim .

Odabranoj tabli je promjenjen položaj dijagonale Grupno Pomoću opcije ‘Grupno’ se mijenja položaj dijagonale odabranoj grupi mreža iz date serije.hr * Tel.271 1. Nakon njenog izbora komandna linija dobija slijedeći izgled: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. LM Odabir table mreže Nakon odabranja željene table.hr * e-mail: info@plan-b. program će joj automatski promjeniti položaj dijagonale i ostaće u proceduri odabiranja sve dok pritiskom na tipku ‘Enter’ ili klikom na desni gumb miša ne označite kraj ove naredbe.plan-b. 098 231-415 .

tako da je ovdje nećemo ponovo objašnjavati. Odabranim mrežama je promjenjen položaj dijagonale Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel.272 Prvi kut (Centar/Traka): Sada se od korisnika očekuje da zadavanjem pravokutnog područja iz date serije odabere željenu grupu mreža.2’).plan-b. Sama procedura definiranja pravokutnog područja je potpuno ista kao i kada se kod naredbe ‘Serija Mreža’.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 . Odabiranje grupe mreža zadavanjem pravokutnog područja Program odabere sve mreže koje se cijelim svojim gabaritom nalaze unutar zadatog pravokutnog područja i mijenja im položaj dijagonale. sa komandne linije izabere podopcija ‘Pravokutnik’ (vidi poglavlje ‘8.

Izaberite vrstu operacije (Dodavanje/Brisanje): Izborom opcije ‘Dodavanje’ se ulazi u proceduru dodavanja ‘grip-point’-a.273 Ovim se naredba ne završava.hr * Tel.11 Korekcija konture mreže Jedan od načina za naknadnu promjenu područja popločavanja serije mreža. Njenim .hr * e-mail: info@plan-b. zadavanjem pravokutnog područja. Korekcija konture mreže. već program ostaje u proceduri odabiranja. pomoću naredbe ‘Korekcija konture mreže’ imate mogućnost da u proizvoljno izabranoj točki sa konture serije postavite novi ‘grip-point’. Izaberite točku (Kraj) <Kraj>: 1. LM Izbor točke sa konture serije Nakon izbora prve točke program će i dalje zahtjevati da zadate novu točku. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. a na komandnoj liniji se javlja nova poruka kojom se od korisnika zahtjeva da sa konture serije izabere željenu točku. a njihovim razvlačenjem sada lako možete promjeniti geometriju područja popločavanja. na komandnoj izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom miša na ikonu liniji se javlja poruka kojom se od korisnika zahtjeva da izabere jednu od dve ponuđene opcije. pa čak i cijelim serijama mreža.plan-b. jeste razvlačenje ‘grip’-ova koje program postavlja u svim prelomnim točkama konture serije pri njenom selektiranju sa crteža. 098 231-415 . U svim selektiranim točkama sa konture serije mreža program postavlja nove ‘grip’-ove. Napomenućemo da pomoću ove naredbe istovremeno. 8. sve dok izborom podopcije ‘Kraj’ ne označite kraj ove naredbe. ova naredba nudi i mogućnost brisanja postojećih ‘grip’-ova. možete promjeniti položaj dijagonale mrežama iz različitih serija. Pored postavljanja novih. Kako ovi ’grip’-ovi često nisu dovoljni za dobijanje željene geometrije područja popločavanja. sve dok pritiskom na tipku ‘Esc’ ne označite kraj ove naredbe.

hr * Tel.274 U izabranoj točki je postavljen novi ‘grip-point’ Ako sa komandne linije.hr * e-mail: info@plan-b. Po završenoj korekciji program će sa komandne linije ponovo zahtjevati da selektirate ‘grip-point’. nakon izbora naredbe ‘Korekcija konture mreža’. sve dok izborom podopcije ‘Kraj’ ne označite kraj ove naredbe. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Izaberite točku (Kraj) <Kraj>: 1. izaberete opciju ‘Brisanje’. 098 231-415 .plan-b. a konturu serije prepravlja povezivanjem dva njemu susedna ‘grip-point’-a. LM Izbor ‘grip-point’-a za brisanje Izabrani ‘grip-point’ program sada uklanja sa crteža. program će zahtjevati da sa konture serije selektirate neki od postojećih ‘grip’-ova.

hr * Tel. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 .275 Izgled serije mreža posle brisanja ‘grip-point’-a Na kraju ćemo još napomenuti da pri izboru točaka sa konture serije treba koristiti OSNAP kriterijume za precizno pogađanje točaka.

Njenim izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu slijedećeg izgleda: . otvara se dijalog box Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Vidljivost entiteta’ U gornjem lijevom dijelu dijalog box-a. POMOĆNE NAREDBE ZA LAKŠE CRTANJE U ovom dijelu uputstva opisaćemo način rada sa pomoćnim naredbama koje su predviđene programom ‘ArmCAD 2005’. pomoću kojih se određuje sadržaj liste. Naime.276 9. ako je izabran radio button ‘Šipke’.hr * e-mail: info@plan-b. u ovoj listi će se prikazivati sve pozicije armature koje pripadaju odabranoj poziciji oplate iz gornje liste. a koje će sigurno biti od velike pomoći pri kreiranju planova oplate i armature. 098 231-415 . Ispod ove liste se nalaze radio button-i ‘Šipke’ i ‘Mreže’. Ova naredba je transparentna. 9. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. odnosno može se aktivirati i u toku izvršenja neke druge naredbe.plan-b. prikazana je lista sa svim pozicijama oplate koje su pridružene tekućem crtežu.hr * Tel.1 Podešavanje vidljivosti ‘ArmCAD’-ovih entiteta (VIDLJIVOST ENTITETA) Pomoću naredbe ‘Vidljivost entiteta’ imate mogućnost da selektivno postavljate i ukidate vidljivost entitetima koji na crtežu predstavljaju armaturu. koja se nalazi u donjem lijevom kutu dijalog box-a.

nalazi se identifikator koji ukazuje da li je data pozicija oplate vidljiva ili ne. U produžetku naziva oplate. u listi su prikazane sve pozicije armature koje pripadaju odabranoj poziciji oplate Kada je izabran radio button ‘Mreže’. u listi su prikazane sve pozicije mreža koje pripadaju odabranoj poziciji oplate Kako je u ovom dijalog box-u omogućena višestruka selekcija i pozicija oplata i pozicija armature (višestruka selekcija se vrši na potpuno isti način kao kod naredbe ‘Baza pozicija’).277 Izborom radio button-a ‘Šipke’. u ovoj listi će se prikazivati sve pozicije mreža koje pripadaju odabranoj poziciji oplate iz gornje liste. kada se u gornjoj listi odabere više pozicija oplate. donja lista će biti prazna. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. u koloni ‘Vidljivost’. Izborom radio button-a ‘Mreže’. 098 231-415 .hr * Tel.

odnosno ukidanje vidljivosti u listi pozicija armature. desni klik miša preko identifikatora će dovesti do postavljanja suprotne vrijednosti. Napomenućemo da je kriterij za postavljanje vidljivosti po pozicijama oplata stariji od kriterija za postavljanje vidljivosti po pojedinim pozicijama armature.hr * Tel.plan-b. bez obzira šta je za ovaj parametar zadato u okviru liste pozicija armature. 098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b. mijenja se vrijednost identifikatora svim pozicijama oplata u listi. Znači. onda će program sve pozicije armature u okviru nje postaviti za nevidljive. a ona će se odnositi na poziciju oplate koja je prikazana u okviru datog reda. ako je za poziciju oplate postavljeno da je nevidljiva.278 Identifikator vidljivosti Desnim klikom miša preko ovog identifikatora on naizmjenično dobija potvrdan. promjeniće se vrijednost identifikatora svih odabranih pozicija oplata. Ako je iz liste odabrano više pozicija oplata. armatura postavljena za vidljivu. Selektivno postavljanje vidljivosti za pozicije armatura će imati smisla jedino ako je za poziciju oplate kojoj pripada. desnim klikom miša preko bilo kog identifikatora u listi. Naime. odnosno negativan odgovor. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. odnosno pozicija mreža. Desnim klikom miša preko naziva kolone. promjenjena je vidljivost svim pozicijama oplata u listi Isti postupak je predviđen i za postavljanje. Desnim klikom miša preko naziva kolone ‘Vidljivost’.

hr * Tel. u prozoru za prikaz se prikazuju samo ‘ArmCAD’-ovi entiteti. bez obzira na trenutno stanje vidljivosti koje je postavljeno u dijalog box-u. program prepraviti stanje crteža. nakon aktiviranja komadnog polja ‘OK’. već je njegova uloga isključivo da se iz liste lakše odabere željena pozicija armature. i oni će dijelovati samo na pozicijama armature koje su u listi postavljene za vidljive. u donjem lijevom dijelu dijalog box-a je prikazana zatvorena lista u kojoj se nalaze programom predviđeni filteri za dijagnostiku na crtežu. Pored prethodno opisane namjene.hr * e-mail: info@plan-b. Zatvorena lista za izbor vrste prikaza Naglasićemo da izabrani prikaz pozicija armature nije ‘preview’ od stanja na crtežu koje će se dobiti po izlasku iz dijalog box-a. kada se dvije različite pozicije armature jednim svojim dijelom potpuno ili dijelimično preklapaju. Uzećemo za primjer slučaj koji se često dešava u praksi. Znači. Naime. to se može izvesti zaključak da je glavna uloga ove naredbe da se ukidanjem vidljivosti pojedinim pozicijama armature dobije pregledniji crtež.plan-b. koja se nalazi iznad ovog prozora. Zbog brzine iscrtavanja. u sadržaju kote će se pojaviti podaci samo za vidljivu poziciju armature. možete dobiti prikaz i ostalih entiteta koji se nalaze na crtežu. ‘Geometrija pozicije’ ili ‘Sve’. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. 098 231-415 . Ako želite da baš na tom zajedničkom dijelu postavite kotu.279 U desnom dijelu dijalog box-a se nalazi prozor koji je rezerviran za prikaz pozicija armature. Da bi ova mogućnost programa bila dostupna. izabrani prikaz pozicija armature će u dijalog box-u uvijek imati isti izgled. Izborom iz zatvorene liste. iz menija koji se otvara desnim klikom miša preko ovog prozora. naredba ‘Vidljivost entiteta’ može služiti i za kontrolu točnosti kreiranog crteža. Kako će. kao i kod ostalih naredbi. za tekući se može postaviti jedna od 3 vrste prikaza: ‘Šipke iz izabrane oplate’. Ukidanjem vidljivosti jedne od pozicija koje se preklapaju i odabiranjem na istom mjestu. tako da odgovara postavljenim parametrima u ovom dijalog box-u. za tekući mora biti postavljen prikaz ‘Pozicije iz izabrane oplate’ ili ‘Sve’. u njenom sadržaju će se nakon odabiranja uvijek pojaviti podaci za obe pozicije armature. Izborom naredbe ‘Prikaz pozadine crteža’.

098 231-415 . to će biti one pozicije kojima je pridružen broj komada ‘0’ ili im je pri kreiranju check box ‘Iskaz armature’ postavljen na isključeno stanje. bez ikakvih dodatnih kriterija. šipki u poprečnom presjeku i mreža biti vidljivi svi oni entiteti kojima je pri kreiranju check box ‘Iskaz armature’ postavljen na isključeno stanje. Znači na crtežu će postati vidljive samo one pozicije armature koje imaju konstantnu veličinu svih dijelova šipke. Samo varijabilne pozicije sa svim konstantnim dijelovima Ovaj filter će biti još strožiji od prethodno opisanog. Kod instanci pozicija armature.hr * Tel. odnosno ukazaće na eventualno učinjene greške pri kreiranju varijabilnih serija. Samo instance koje ne idu u iskaz Pomoću ovog filtera se može dobiti korisna informacija koji su entiteti prisutni na crtežu a ne učestvuju u ukupnom broju komada date pozicije armature pri izradi iskaza. na crtežu lako mogu identificirati ovakvi entiteti. Samo reprezenti Kako su reprezenti specijalan tip šipki.280 Zatvorena lista za izbor filtera za dijagnostiku Nijedan Program će za vidljive postaviti sve pozicije armature kojima je postavljen identifikator ‘Da’. to se postavljanjem ovog filtera.plan-b. Samo instance koje idu u iskaz armature Na crtežu će biti prikazane sve instance armature kod kojih je check box ‘Iskaz armature’ postavljen na uključeno stanje. Na ovaj način možete lako uočiti eventualno učinjene greške. čija se geometrija ne uzima u obzir pri izradi iskaza. a prikazani su na crtežu pomoću neke od programom predviđenih varijabilnih serija.hr * e-mail: info@plan-b. dok će kod serija. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. a broj komada im je različit od nule. Samo varijabilne pozicije Program će na crtežu za vidljive postaviti samo pozicije armature čija je geometrija određena nekom od varijabilnih serija.

tako da se njegovim izborom za vidljive postavljaju sve pozicije armature izuzev mreža. koja je određena transportnim uvjetima. 098 231-415 . Edit box za zadavanje željene dužine Kako program ‘ArmCAD 2005’. koji se sada pojavljuje u produžetku zatvorene liste.hr * e-mail: info@plan-b. koje služe za izbor vrste i promjera armature. bez obzira na to da li su one varijabilne ili ne.Sve osim mreža Ovaj filter ima suprotno značenje od prethodnog.hr * Tel.plan-b. Naime svi entiteti će biti vidljivi izuzev konstantnih i varijabilnih serija. . pomoću naredbe ‘Nastavljanje armature’ podjelite na više dijelova koji zadovoljavaju ovaj uvjet. . program za vidljive postavlja sve instance koje su duže od zadate dužine u edit boxu. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Samo instance iz pozicija sa šipkama dužim od: Kada se izabere ovaj filter. Sve izuzev serija Ovaj filter ima obrnuti smisao od prethodnog. pomoću ovog filtera lako možete da identificirate date šipke i da ih naknadno.281 Samo serije Program će ukinuti vidljivost svih entiteta izuzev onih koji predstavljaju serije. pri kreiranju šipki ne vodi računa o njihovoj maksimalnoj mogućoj dužini.Samo instance sa izabranom vrstom armature: Kada se izabere ovaj filter u dijalog box-u se pojavljuju dvije nove zatvorene liste.Samo mreže Program će za vidljive postaviti sve pozicije mrežaste armature. .

a u cilju dobijanja na preglednosti u toku crtanja.‘Otkrivanje’ – izborom ove opcije se takođe ulazi u proceduru odabira. na komandnoj Njenim izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu liniji se javlja poruka kojom se od korisnika zahtjeva da izabere jednu od ponuđenih opcija: Sakrivanje entiteta (Sakrivanje/Otkrivanje/Inverzija/sve sAkriveno/sve oTkriveno /Kraj) <Kraj>: Istovremeno program sve ranije sakrivene entitete prikazuje na poseban način .‘Inverzija’ – aktiviranjem ove opcije ‘ArmCAD’-ovi entiteti mijenjaju stanje sakrivenosti. odnosno više ih ne prikazuje na crtežu. . . odnosno ponovo će se prikazivati na crtežu. odnosno može se aktivirati i u toku izvršenja neke druge naredbe.plan-b.‘Sve otkriveno’ – ova opcija automatski otkriva sve ‘ArmCAD’-ove entitete. .bojom kojom se iscrtavaju sekundarni entiteti u dijalozima. To znači da oni entiteti koji su bili sakriveni postaju otkriveni i obrnuto. Ponuđene opcije imaju sledeće značenje: . 098 231-415 . .2 Sakrivanje entiteta Naredba ‘Sakrivanje entiteta’ se upotrebljava kada se želi privremeno sakrivanje nekih ‘ArmCAD’-ovih entiteta sa crteža. ali sada se sa crteža mogu odabrati samo entiteti koji su ranije sakriveni.282 Zatvorene liste za izbor vrste i promjera armature Program će za vidljive postaviti samo pozicije koje su kreirane od izabrane vrste i promjera armature. Napomenuti ćemo da će ranije sakriveni entiteti i dalje ostati sakriveni.hr * e-mail: info@plan-b. 9. Ova naredba je transparentna.‘Sakrivanje’ – izborom ove opcije ulazi se u proceduru odabira ‘ArmCAD’-ovih entiteta pa komandna linija dobija slijedeći izgled: Odabir objekata: Po završetku odabira program dane entitete sakriva. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Po završetku odabira dani entiteti biti će otkriveni.hr * Tel.

098 231-415 .3 Određivanje potrebne količine armature (PRORAČUN ŠIPKI) Izborom naredbe ‘Proračun šipki’.hr * e-mail: info@plan-b. pa ga ovdje nećemo ponovo objašnjavati.‘Sve sakriveno’ – ova opcija automatski sakriva sve ‘ArmCAD’-ove entitete. 9. otvara se dijalog box pomoću koga lako možete odrediti koliki je promjer i broj šipki potrebno odabrati da bi se pokrila proračunata potrebna površina armature na danom mjestu.283 . u okviru naredbe ‘Cijeli presjek’ (vidi poglavlje ‘5. odnosno može se aktivirati i za vrijeme izvršavanja neke druge naredbe.plan-b.3’).hr * Tel. Dijalog box za određivanje potrebne količine armature Način rada sa ovim dijalog box-om je potpuno isti kao i kada se on pozove aktiviranjem komandnog polja ‘Proračun’. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu . Napomenuti ćemo da je i ova naredba transparentna.

hr * e-mail: info@plan-b. i u njima možete zadati potpuno proizvoljne dimenzije papira. Ukoliko je unijeta vrijednost u nekom od edit box-ova jednaka nuli. Nakon aktiviranja komandnog polja ‘OK’ program će zatvoriti dijalog box i ući će u proceduru postavljanja okvira na crtež. Položaj okvira: Stvarna veličina okvira na crtežu se određuje na osnovu izabranog formata i tekućeg mjerila crteža. Ukoliko se željeni format ne nalazi u listi. Broj postavljenih okvira na jednom crtežu nije ograničen. Izborom ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu slijedećeg izgleda: . B0 do B10. Zadavanjem vrijednosti u ovim edit box-ovima definira se rastojanja od ivica okvira na kojima program iscrtava margine. U centralnom dijelu dijalog box-a nalazi se grupa kontrola ‘Format okvira’. odnosno zahtijevati će od korisnika da odredi točku u koju želi da postavi lijevo donje tjeme okvira.284 9. orijentacije i sa ucrtanim marginama. nalaze se radio button-i ‘Okomito’ i ‘Vodoravno’ pomoću kojih se podešava orijentacija okvira. nakon čega za promjenu postaju dostupni edit box-ovi koji se nalaze u njegovom produžetku. pomoću kojih se definira dimenzije okvira. Kada je uključen radio button ‘Standardni format’ iz zatvorene liste možete izabrati neki od ponuđenih standardnih formata papira (A0 do A10. otvara se dijalog box Izgled dijalog box-a za postavljanje okvira U gornjem dijelu dijalog box-a.4 Okvir crteža Pomoću naredbe ‘Okvir crteža’ imate mogućnost da na crtež postavite okvir koji predstavlja dimenzije papira na kojoj želite da ispišete plan armature i oplate. potrebno je da aktivirate radio button ‘Proizvoljni format’.hr * Tel. ‘Desno’. C0 do C10). Sa njihove desne strane se nalazi i grafički prikaz ‘papir’ odgovarajućih dimenzija. koji se zove ‘Orijentacija’. ‘Gore’ i ‘Dolje’. 098 231-415 .plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. ta margina se neće crtati. U donjem dijelu dijaloga nalaze se četiri edit box-a: ‘Lijevo’.

na Trenutni položaj koordinatnih osi Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Njenim izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu komandnoj liniji se javlja slijedeća poruka: Položaj bazne točke (World) <World>: Prihvaćanjem ponuđene podopcije ‘World’ se poništava ranije postavljeni ‘UCS’.285 9. dok se izborom točke sa crteža ulazi u proceduru rotacije koordinatnih osi i na komandnoj liniji se javlja nova poruka: Kut X osi: Rotaciju X osi možete odrediti ili zadavanjem željenog kuta sa tipkovnice ili izborom točke sa crteža koja će zajedno sa baznom točkom odrediti njen nagib u odnosu na horizontalu.hr * e-mail: info@plan-b. Trenutni položaj koordinatnih osi je prikazan u donjem lijevom kutu zaslona: . 098 231-415 .hr * Tel. odnosno koordinatni sustav se postavlja u ‘default’ položaj.5 Promjena koordinatnog sustava za crtanje (Promjena UCS) Pomoću naredbe ‘Promjena UCS’ se vrši rotacija koordinatnih osi u ravnini crtanja.plan-b. Ova naredba je transparentna. odnosno može se aktivirati i u toku izvršenja neke druge naredbe.

a aktiviranjem komandnih polja ‘▲’ i ‘▼’ se vrši promjena tekuće strane.286 10.hr * Tel. 098 231-415 . imate mogućnost da utičete na sadržaj baza koje program koristi u svom radu. otvara se dijalog box slijedećeg izgleda. klikom miša na ikonu Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Baza tipskih šipki’ U dijalog box-u su prikazani svi oblici šipki koji se trenutno nalaze u bazi.1 Kreiranje baze tipskih šipki (BAZA TIPSKIH ŠIPKI) Izborom naredbe ‘Baza tipskih šipki’ iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Baze’ ili . u slučaju da je u bazu ubačeno toliko tipskih šipki da se one ne mogu sve istovremeno prikazati.plan-b. KREIRANJE BAZA KOJE PROGRAM KORISTI U SVOM RADU Pomoću grupe naredbi koja se nalazi u okviru padajućeg menija ‘ArmCAD ► Baze’.hr * e-mail: info@plan-b. 10. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. odnosno listanje gore i dolje.

odnosno u desno.hr * e-mail: info@plan-b. Komandna polja za promjenu položaja trenutno aktivne šipke u bazi Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’ u bazu tipskih šipki možete ubaciti potpuno novi oblik šipke. program zatvara dijalog box i sa komandne linije zahtjeva da sa crteža selektirate neku instancu armature. Odabir objekta: Znači. da biste u bazu tipskih šipki ubacili neki novi oblik šipke. Klikom miša na prikaz bilo koje šipke u bazi tipskih šipki.287 Komandna polja za promjenu tekuće strane Pomoću komandnih polja ‘Lijevo’ i ‘Desno’ se trenutno aktivnoj tipskoj šipci vrši promjena položaja u bazi. a selektiranu šipku ubacuje u bazu iza šipke koja je bila aktivna u trenutku aktiviranja komandnog polja ‘Dodaj’. pomjeranjem u lijevo. 098 231-415 . ona postaje aktivna. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. program ponovo otvara isti dijalog box.hr * Tel. a njen položaj u bazi je jasno naznačen. neophodno je da prvo kreirate regularnu poziciju armature sa takvom geometrijom.plan-b. Nakon selektiranja instance željene pozicije armature (u proceduri selektiranja nećete moći da selektirate jedino šipke koje u sebi sadrže i lučne dijelove). Aktiviranjem ovog komandnog polja.

je potpuno isti kao i pri postavljanju tipskih oplata (vidi poglavlje ‘2. U edit box-u ‘Naziv’. biće prikazan iznad oblika šipke u bazi tipskih šipki i omogućiće vam lakši izbor željene šipke. ili nekog drugog slova abecede. to je programom omogućeno i da sami odaberete koje će dve točke biti referentne. imate mogućnost da selektiranoj šipci zadate proizvoljan naziv. kao i izbor referentnih točaka. Obzirom da ponuđene točke ne moraju odgovarati vašim konkretnim potrebama. 098 231-415 . Program po ‘default’-u u donji lijevi kut mreže postavlja crvenu kružnu. ili aktivranjem komandnog polja ‘Edit’.hr * Tel. Način rada sa parametriziranim vrijednostima. pa ga ovdje nećemo ponavljati. program otvara dijalog box za definiranje parametara selektirane tipske šipke. Dijelovi šipke sa istim dimenzijama označavaju se istim slovom abecede. a u svim prelomnim točkama selektirane šipke program postavlja mrežu horizontalnih i vertikalnih linija i njihova međusobna rastojanja parametrizira.288 Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’ je u bazu tipskih šipki ubačen novi oblik šipke Dvostrukim klikom miša preko neke šipke u bazi. odnosno označava ih slovima abecede.hr * e-mail: info@plan-b. s tim što je ostavljena mogućnost da proizvoljno selektiranom rastojanju promjenite programski pridruženu oznaku zadavanjem točne numeričke vrijednosti.plan-b. Ovako zadati naziv. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Izgled dijalog box-a za definiranje parametara tipske šipke U lijevom dijelu dijalog box-a se prikazuje geometrija selektirane špke. a u gornji desni kut mreže crvenu kvadratnu točku.2’).

Izborom komandnog polja ‘Kopiraj’ program u bazu tipskih šipki ubacuje novu šipku kopiranjem oblika trenutno aktivne šipke. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara tekući dijalog box. Parametri zadati na ovaj način biće prikazani kao ‘default’ parametri pri izboru date tipske šipke iz baze u dijalog box-u naredbe ‘Tipska’ (vidi poglavlje ‘3. Promjenom parametara ovako dobijene šipke imate mogućnost jednostavnog kreiranja tipske šipke koja ima veoma sličnu geometriju kao već postojeća tipska šipka.plan-b.289 Pomoću check box-a ‘Spona’ se određuje da li je selektirana šipka spona ili ne.hr * e-mail: info@plan-b. a sve zadate parametre pridružuje selektiranoj šipci. Pomoću komandnog polja ‘Kopiraj’ je u bazu ubačena kopija postojeće tipske šipke Aktiviranjem komandnog polja ‘Briši’ se trenutno aktivna tipska šipka uklanja iz baze. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. dok se pomoću komandnog polja ‘Cancel’ zadate promjene poništavaju. 098 231-415 . Izborom komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box i sve zadate promjene snima u bazu.hr * Tel.2’).

hr * e-mail: info@plan-b. Naime. Klik na desni tiplku miša će označiti kraj procedure selektiranja. Naredba ‘Baza tipskih oplata’ funkcioniše na gotovo isti način kao i prethodno opisana naredba za kreiranje baze tipskih šipki. a selektirane entitete ubacuje u bazu iza oplate koja je bila aktivna u trenutku aktiviranja komandnog polja ‘Dodaj’. odnosno listanje gore i dolje.2 Kreiranje baze tipskih oplata (BAZA TIPSKIH OPLATA) . 098 231-415 . a komandna linija dobija slijedeći izgled. Nakon izbora ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Baze’ ili klikom miša na ikonu Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Baza tipskih oplata’ U dijalog box-u su prikazani svi oblici oplata koji se trenutno nalaze u bazi. Odabir objekta: Na zahtjev sa komandne linije možete odgovoriti selektiranjem proizvoljnog broja entiteta koji su kreirani pomoću ‘AutoCAD’-ovih naredbi ‘Line’ i ‘Polyline’ (izuzetak su lukovi i program će ih ignorisati pri selekciji). Naime. ako na zahtjev sa komandne linije za selektiranje objekata kliknete mišem u prazan prostor. aktiviranjem ovog komandnog polja program zatvara dijalog box. a aktiviranjem komandnih polja ‘▲’ i ‘▼’ se vrši promjena tekuće strane. u slučaju da je u bazu ubačeno toliko tipskih oplata da se one ne mogu sve istovremeno prikazati.plan-b.290 10. programom je predviđena i selekcija u prozor. Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’ u bazu tipskih oplata možete ubaciti potpuno novi oblik oplate. otvara se dijalog box slijedećeg izgleda. Pored pojedinačne. nakon čega program otvara isti dijalog box. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel. program će to protumačiti kao prvi kut pravokutnog područja za selektiranje i zahtjevaće da odredite i dijagonalno teme.

1’).291 Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’ je u bazu tipskih oplata ubačen novi oblik oplate Način rada sa ostalim komandnim poljima u dijalog box-u je potpuno isti kao i kod prethodno opisane naredbe za kreiranje baze tipskih šipki (vidi poglavlje ‘10.plan-b. a svaka od mreža u okviru liste je određena slijedećom grupom podataka: ‘Naziv’ ‘Ø1 [mm]’ ‘e1 [cm]’ oznaka mreže. Izgled dijalog box-a za ažuriranje baze tipskih mreža U ovom dijalog box-u je prikazana lista svih tipova mrežaste armature koji se trenutno nalaze u bazi.3 Kreiranje baze tipskih mreža (BAZA TIPSKIH MREŽA) Izborom naredbe ‘Baza tipskih mreža’ iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Baze’ ili . odnosno naziv koji bliže opisuje datu mrežu promjer šipki koje se postavljaju u pravcu duže strane table (glavna armatura) razmak šipki glavne armature Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. 098 231-415 . 10.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. otvara se dijalog box za ažuriranje baze tipskih mreža koju program klikom miša na ikonu koristi u svom radu.

kao i bilo kog drugog tipa mrežaste armature u listi se mogu promjeniti tako što se prvo mišem obilježi polje podatka koji se mijenja.. u listu je ubačen novi tip mreže Za uklanjanje tipske mreže iz liste je predviđeno komandnog polja ‘Briši’. a zatim da ga aktiviranjem ovog komandnog polja uklonite iz liste. Obzirom da se u praksi javlja potreba za izborom tipskih mreža iz različitih baza. a zatim se sa tastature unese željena vrijednost. u okviru ove naredbe je omogućeno kreiranje i učitavanje baza sa različitim podacima o tipskim mrežama.292 ‘Ø2 [mm]’ ‘e2 [cm]’ ‘B [cm]’ ‘L [cm]’ ‘∆B [cm]’ ‘∆L [cm]’ promjer šipki koje se postavljaju u pravcu kraće strane table (razdjelna armatura) razmak šipki podione armature širina cijele table mreže dužina cijele table mreže veličina preklopa u pravcu širine table veličina preklopa u pravcu dužine table ‘g (kg/m2)’ težina mreže po m2 njene površine Ubacivanje novog tipa mrežaste armature u listu se vrši aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’. odnosno na dolje.plan-b.. nakon čega program odmah ispod selektiranog ubacuje novi tip mreže koji ima potpuno iste podatke kao i selektirani. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b. Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’.’ napravite kopiju tekuće baze.hr * Tel. potrebno je da ga prvo klikom miša selektirate. Podaci dodatog. Znači da biste obrisali neki tip mreže iz liste. 098 231-415 . Komandna polja ‘Gore’ i ‘Dolje’ će biti aktivna jedino ako se u listi nalazi više od jednog tipa mrežaste armature i pomoću njih se trenutno selektiranom tipu mreže vrši promjena položaja u listi na gore. Da biste kreirali novu bazu potrebno je da prvo pomoću komandnog polja ‘Snimi kao.

Za učitavanje neke od ranije kreiranih baza tipskih mreža je predviđeno komandno polje ‘Učitaj’. Po povratku u osnovni dijalog box ove naredbe izvršite potrebne izmene podataka i dobićete željeni sadržaj nove baze.hr * e-mail: info@plan-b. program će otvoriti dijalog box slijedećeg izgleda: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. otvara se dijalog box slijedećeg izgleda: Izgled dijalog boxa za kreiranje nove baze U edit box-u ‘Ime datoteke’ zadajte novo ime baze i aktivirajte komandno polje ‘Snimi’.plan-b.hr * Tel.. 098 231-415 . Komandno polje ‘Učitaj’ Nakon aktiviranja ovog komandnog polja.’ Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Snimi kao’.293 Komandno polje ‘Snimi kao..

dok je komandno polje ‘Cancel’ predviđeno za odustajanje.294 Izgled dijalog box-a za učitavanje baze tipskih mreža Sada je potrebno da izaberete neku od ranije kreiranih baza tipskih mreža. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. U daljem radu. nakon čega se program vraća u osnovni dijalog box ove naredbe. Podatak o tome koja je baza tipskih mreža tekuća se prikazuje u gornjem dijelu dijalog box-a. program će u listama za izbor tipskih mreža ponuditi sve mreže iz postavljene tekuće baze.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. Podatak o tekućoj bazi tipskih mreža Izbor komandnog polja ‘OK’ će označiti završetak rada ove naredbe sa prihvatanjem svih provedenih akcija u dijalog box-u. a zatim i da aktivirate komandno polje ‘Učitaj’. a selektiranu bazu tipskih mreža postavlja za tekuću. 098 231-415 .

nakon čega program u listu dodaje prazan list box odmah ispod komentara koji je bio selektiran neposredno prije aktiviranja komandnog polja ‘Dodaj’.hr * Tel. Dodavanje novog komentara u bazu se odvija aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’.hr * e-mail: info@plan-b.4 Kreiranje baza tipskih komentara (BAZA KOMENTARA) Pomoću naredbe ‘Baza komentara’ imate mogućnost da kreirate listu tipskih komentara iz koje ćete po potrebi selektirati željeni komentar i pridružiti ga koti entiteta na crtežu.plan-b. dok se u koloni ‘Komentar’ prikazuje uneti komentar. Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’. U koloni ‘N°’ se ispisuje redni broj komentara. 098 231-415 .295 10. u listu je ubačen prazan list box Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. program otvara dijalog box slijedećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za ažuriranje baze tipskih komentara U centralnom dijelu dijalog box-a je prikazana lista svih komentara koji se nalaze u bazi. Izborom ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Baze’ ili klikom miša na ikonu .

hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. a sadržaj ovako uređene liste će se pojaviti u svim dijalog box-ovima u kojima je omogućeno da u tekstu kote postavite proizvoljan tekstualni komentar. tako što se mišem obilježi polje u koloni ‘Komentar’ i sa tastature se unese željeni tekst. odnosno na dolje. Da biste obrisali neki komentar iz liste.296 Komentar se unosi direktno u list box. potrebno je da ga prvo klikom miša selektirate. Komandna polja ‘Gore’ i ‘Dolje’ će biti aktivna jedino ako se u listi nalazi više od jednog komentara i pomoću njih se trenutno selektiranom komentaru vrši promjena položaja u listi na gore. Izborom komandnog polja ‘OK’ dijalog box će biti zatvoren i naredba završena. a zatim da ga aktiviranjem ovog komandnog polja uklonite iz liste. Na isti način se može promjeniti tekst bilo kog komentara koji se nalazi u listi. 098 231-415 . Unošenje komentara u list box Za uklanjanje komentara iz liste je predviđeno komandnog polja ‘Briši’.hr * Tel. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

098 231-415 . otvara se dijalog box za definiranje parametara pomoću kojih se određuje način prikazivanja crteža na ekranu. U daljem tekstu ovog poglavlja opisaćemo namjenu i način funkcionisanja svake od njih. PODEŠAVANJE PARAMETARA KOJE PROGRAM KORISTI U SVOM RADU U okviru padajućeg menija ‘ArmCAD ► Podešavanja’ se nalazi niz programom predviđenih naredbi za podešavanje parametara koje će program koristiti u svom radu.plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.1 Podešavanje boja i fontova za ArmCAD-ove entitete (PARAMETRI) Izborom naredbe ‘Parametri’ iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Podešavanja’ ili klikom miša na ikonu . može se trajno zapamtiti i snimiti pod proizvoljno zadatim imenom pomoću komandnog polja ‘Snimi’. 11.297 11.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Parametri’ Stanje svih parametara koji se definiraju u ovom dijalog box-u.

hr * Tel.plan-b. U zatvorenoj listi koja se nalazi sa leve strane komandnog polja ‘Snimi’. U slučaju da zadato ime već postoji u listi konfiguracija.hr * e-mail: info@plan-b. dok će negativan odgovor dovesti do odustajanja od naredbe snimanja. Potvrdan odgovor će dovesti do gubitka stanja parametara koji su prethodno bili pridruženi odabranom imenu. program će poštovati postavljene parametre. a aktiviranjem komandnog polja ‘Ok’ program zatvara tekući dijalog box i snima trenutno stanje parametara.298 Komandno polje ‘Snimi’ Aktiviranjem ovog komandnog polja otvara se dijalog box slijedećeg izgleda: U edit box-u se zadaje željeno ime. ali pri ponovnom pokretanju programa oni će biti trajno izgubljeni. 098 231-415 . program će izdati odgovarajuće upozorenje. po izlasku iz dijalog box-a aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. a ne sprovedete prethodno opisanu akciju snimanja podataka u konfiguracionu datoteku. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. nalaze se sve ranije snimljene konfiguracije. Ako menjate stanje parametara u dijalog box-u ove naredbe.

a tekuću konfiguraciju program će koristiti u svom radu sve dok ponovnim izborom naredbe ‘Parametri’. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. dijalog box će biti zatvoren. Ovo može da ima za posljedicu to da crtež ne izgleda isto kao kada je posljednji put snimljen. Promjena tekuće konfiguracije se vrši tako što se klikom miša na strelicu koja se nalazi sa desne strane ove liste. 098 231-415 . za tekuću ne postavite neku drugu konfiguraciju. i tek nakon potvrdnog odgovora obrisaće selektiranu konfiguraciju. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel. prvo morate postaviti za tekuću a potom aktivirati komandno polje ‘Briši’. a zatim se mišem u otvorenoj listi selektira jedna od ponuđenih konfiguracija. Pomoću komandnog polja ‘Prethodni’ imate mogućnost da učitate stanje parametara sa kojim je tekući crtež posljednji put snimljen.hr * e-mail: info@plan-b. Pošto je ova naredba destruktivna. Znači. program će zatražiti potvrdu ove akcije. prvo lista otvori.299 Zatvorena lista za izbor neke od ranije snimljenih konfiguracija Pored konfiguracija koje ste sami kreirali. Pri snimanju crteža program snima i tekuće stanje svih parametara koji se podešavaju u okviru ove naredbe. konfiguraciju koju želite trajno da uklonite iz konfiguracione datoteke. u listi će uvijek stajati i konfiguracija koja se isporučuje uz program i koja se vodi pod imenom ‘Default’. Pomoću komandnog polja ‘Briši’ se vrši brisanje konfiguracije koja je postavljena za tekuću.plan-b. Program u svom radu uvijek koristi svoju tekuću konfiguraciju parametara – čak i za iscrtavanje crteža koji su napravljeni sa nekom drugom konfiguracijom parametara. To se često dešava kada korisnici ArmCAD-a razmjenjuju datoteke među sobom ili pri promjeni parametara.

plan-b. omogućava prenošenje i razmjenu konfiguracija parametara među korisnicima. nakon aktiviranja ovog komandnog polja program daje odgovarajuće upozorenje i u slučaju potvrdnog odgovora učitava stanje parametra iz tekućeg crteža. Nakon postavljanja ovih parametara za tekuće. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.300 Komandno polje za učitavanje parametara iz tekućeg crteža Naime. koristi za unos različitih grupa podataka.hr * Tel. Također. snimanjem konfiguracije sa ‘Snimi’ omogućava se njihovo korištenje i ubuduće. 098 231-415 . isti prostor u dijalog box-u. to je on organizovan putem razgranatog stabla. Ova opcija omogućava da crtež dobije baš onakav izgled kakav je imao u trenutku snimanja. Na ovaj način se. Kako je u ovom dijalog box-u potrebno prikazati veliki broj podataka.hr * e-mail: info@plan-b.

hr * e-mail: info@plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. može se postići i duplim klikom miša direktno preko datog naslova. na prvom nivou podele.’ (klik miša preko ovog simbola zatvoriće datu granu stabla). Klik miša preko ovog simbola otvoriće stablo na dolje. 098 231-415 . koji označava da na datom nivou postoji podpodjela.301 U gornjem lijevom kutu dijalog box-a se nalazi stablo razgranate strukture Ispred nekih od naziva. Klikom miša preko simbola ‘+’. odnosno zatvaranja grane stabla. umjesto klikom miša preko odgovarajućeg grafičkog simbola.hr * Tel. Podnaslovi koji ispred svog naziva u stablu nemaju nikakav simbol predstavljaju kraj grane na tom dijelu stabla. te se klikom miša preko naziva nekog od njih u centralnom dijelu dijalog box-a pojavljuju parametri koji su vezani samo za selektirani podnaslov. nalazi se simbol ‘ + ’. a na njegovom mjestu će se pojaviti novi simbol ‘ . otvorena je grana ‘Šipka’ Efekat otvaranja.plan-b.

Izborom podnaslova ‘Boja’. bilo kog od ponuđenih tipova šipki. postiže se klikom miša na odgovarajuće komandno polje sa bojom koja je trenutno važeća za njega.plan-b.hr * Tel. Komandna polja za promjenu boja različitih tipova šipki Promjena boje. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b. u desnom dijelu dijalog box-a se prikazuje izgled trenutnog stanja parametara za tekuću stavku u stablu. u centralnom dijelu dijalog box-a će se pojaviti komandna polja pomoću kojih možete mijenjati boju različitih tipova šipki na crtežu. 098 231-415 . Šipka U ovom dijelu stabla se nalaze parametri koji služe za definiranje načina prikazivanja šipki i njihovih kota na ekranu. nakon čega se otvara dijalog box za izbor željene boje datog tipa šipke.302 U djalog box-u su prikazani parametri za selektirani podnaslov ‘Boja’ Da biste imali bolji uvid u značenje ponuđenih parametara.

za promjenu postaju dostupni parametri pomoću kojih se definira izgled kotne linije šipke na crtežu.plan-b. 098 231-415 . pokazivač se iscrtava u istoj boji kao i šipka. U dijelu dijalog box-a ‘Pokazivač šipke’ se nalaze parametri za definiranje izgleda pokazivača šipke. Parametri za definiranje izgleda pokazivača šipke U prikazanom edit box-u se zadaje veličina pokazivača u milimetrima na hartiji. za promjenu je dostupno i komandno polje pomoću koga pokazivaču možete zadati potpuno proizvoljnu boju. Izborom podnaslova ‘Kotna linija’. a kada je postavljen na uključeno stanje.303 Izgled dijalog box-a za izbor boje Sam izbor boje se odvija tako što se mišem klikne preko malog kvadrata popunjenog željenom bojom i aktivira komandno polje ‘OK’.hr * e-mail: info@plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. dok se pomoću check box-a. kada je ovaj check box postavljen na isključeno stanje. definira boja pokazivača šipke. Naime.hr * Tel. koji se nalazi u produžetku.

dok se klikom na komandno polje ‘Tip simbola’ otvara padajući meni za izbor jednog od programom predviđenih tipova simbola.plan-b.304 Izgled dijalog box-a za definiranje parametara kotne linije šipke Pomoću komandnog polja ‘Boja’ se zadaje boja kotne linije šipke. Izborom podnaslova ‘Tekst kote’. za promjenu postaju dostupni parametri kojima se definira izgled teksta kote šipke na crtežu. 098 231-415 .hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. koji će biti postavljen u presječnoj točki šipke i njene kotne linije. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Padajući meni koji služi za izbor tipa simbola U edit box-u ‘Veličina simbola’ se zadaje veličina izabranog simbola na ispisu u milimetrima.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. a pomoću kojih se zadaje podebljan. dok se u edit box-u.plan-b. Zatvorena lista za izbor vrste i veličine fonta Pored komandnog polja za izbor boje rednog broja pozicije.hr * e-mail: info@plan-b. zadaje veličina fonta na ispisu u milimetrima.305 Izgled dijalog box-a za definiranje parametara teksta kote šipke U dijelu dijalog box-a ‘Redni broj pozicije’ se nalaze parametri za definiranje izgleda rednog broja pozicije špke. Iz zatvorene liste se vrši izbor fonta sa kojim će biti ispisan redni broj pozicije. u ovom dijelu dijalog box-a se nalaze i komandna polja koja rade kao prekidači. 098 231-415 . koji se nalazi u njenom produžetku.hr * Tel. odnosno zakošen ispis rednog broja pozicije.

Kako se na ovaj način mijenja stanje velikom broju parametara. otvara se padajući meni za izbor jednog od programom predviđenih tipova simbola u koji će biti upisan redni broj pozicije šipke.plan-b. 098 231-415 .hr * Tel. dok će negativan odgovor označiti odustajanje. Padajući meni koji služi za izbor tipa simbola Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Aktiviranjem komandnog polja ‘Tip simbola’. nakon njegovog aktiviranja program će zahtjevati potvrdu ove akcije. Potvrdan odgovor će označiti prihvatanje zadate promjene parametara.306 Komandna polja za definiranje podebljanog i zakošenog ispisa rednog broja pozicije imate mogućnost da tekstovima kota svih ‘ArmCAD’-ovih Pomoću komandnog polja entiteta pridružite stanje parametara koje ste definirali u ovom dijelu dijalog box-a.hr * e-mail: info@plan-b.

307 Veličina izabranog simbola se zadaje u edit box-u ‘Relativna veličina simbola’.hr * e-mail: info@plan-b. Edit box za procentualno zadavanje veličine simbola Pomoću check box-a ‘Rimski brojevi’ se definira način ispisivanja rednih brojeva pozicija šipki na crtežu. u praksi se mreže najčešće pozicioniraju rimskim. Ako je ovaj check box isključn redni brojevi pozicija šipki će se ispisivati arapskim. Naime. Check box za definiranje vrste rednih brojeva pozicija Ova mogućnost programa se najčešće koristi da bi se obična armatura što jasnije odvojila od mrežaste. 098 231-415 . a obična armatura arapskim brojevima. a ako je uključen ispisivaće se rimskim brojevima.plan-b. i to u procentima zadate veličine rednog broja pozicije koji se u dati simbol upisuje.hr * Tel. Način rada sa ovim parametrima je potpuno isti kao i sa parametrima koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Redni broj pozicije’. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Parametri koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Tekst kote’ služe za definiranje izgleda teksta koji se ispisuje u koti šipke.

Izgled dijalog box-a za definiranje parametara specifikatora šipki Parametri koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Dimenzije segmenata’ služe za definiranje izgleda teksta koji se ispisuje u kotama segmenata specifikatora. 098 231-415 .hr * Tel. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. dok se pomoću komandnih polja ‘Boja specifikatora šipke’ i ‘Boja specifikatora spone’ vrši izbor boje odgovarajućih specifikatora na crtežu.plan-b.308 Parametri koji služe za definiranje izgleda teksta kote Izborom podnaslova ‘Specifikator’. Definiranje parametara ostalih ‘ArmCAD’-ovih entiteta se vrši na potpuno isti način kao i definiranje prethodno objašnjenih parametara šipke (grana stabla sa naslovom ‘Šipka’). za promjenu postaju dostupni parametri kojima se definira izgled specifikatora šipki na crtežu.hr * e-mail: info@plan-b. tako da ih nećemo pojedinačno objašnjavati.

Lista sa stilovima kotiranja ‘ArmCAD’-ovog entiteta ‘Šipka’ Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel.2 Definiranje stilova kotiranja ‘ArmCAD’-ovih entiteta (STILOVI KOTIRANJA) Izborom naredbe ‘Stilovi kotiranja’.plan-b. za izabrani ‘ArmCAD’-ov entitet iz zatvorene liste ‘Entitet’. 098 231-415 . otvara se dijalog box za definiranje stilova Podešavanja’ ili klikom miša na ikonu kotiranja ‘ArmCAD’-ovih entiteta.309 11. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► . Izgled dijalog box-a za definiranje stilova kotiranja U dijelu dijalog box-a ‘Konfiguracija’ se prikazuje lista svih do tada definiranih stilova kotiranja.hr * e-mail: info@plan-b.

plan-b. Obzirom da stilovi kotiranja u listi ne mogu imati isti naziv. tako što se mišem obilježi željeni naziv. u listu je ubačena kopija stila kotiranja ‘PBAB’ Promjenom parametara i naziva ovako dobijenog stila kotiranja. Komandno polje ‘Briši’ će biti aktivno samo kada se u bazi konfiguracija nalazi više od jednog stila kotiranja. Obzirom da je ova naredba destruktivna. koji ima iste parametre kao i stil kotiranja koji je bio selektiran neposredno prije aktiviranja ovog komandnog polja. Promjena naziva dodatog. ‘ * ’ Ovaj simbol program postavlja sa desne strane imena stila kotiranja kada se u bazi konfiguracija izvrši neka promjena.310 Primetićete da su pored imena nekih stilova kotiranja u listi postavljeni određeni simboli i oni imaju slijedeće značenje: Stil kotiranja je u upotrebi na tekućem crtežu. imate mogućnost da kreirate potpuno novi stil kotiranja koji će odgovarati vašim potrebama. Stil kotiranja ne postoji u bazi konfiguracija. Aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’ program na kraj liste ubacuje novi stil kotiranja. To praktično znači da će program ovaj stil kotiranja ponuditi kao ‘Default’ stil kotiranja pri postavljanju danog entiteta na crtež. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. program će izdati odgovarajuće upozorenje. 098 231-415 . koja se javlja na komandnoj liniji nakon izbora naredbe ‘Kota’. kao i stila kotiranja koji je učitan sa tekućim crtežom nije dozvoljeno. a zatim se sa tastature unese novi. već je učitan sa tekućim crtežom. ili u okviru naredbi za postavljanje danog entiteta na crtež. Mijenjanje naziva stila kotiranja koji je u upotrebi na tekućem crtežu. a u trenutku snimanja program ga automatski uklanja. On ukazuje da izvršene promjene nisu snimljene. Tekući stil kotiranja se može promijeniti pomoću podopcije ‘Set’.hr * Tel. Stil kotiranja čije je ime u listi podvučeno je tekući stil kotiranja danog entiteta.hr * e-mail: info@plan-b. i pomoću njega se trenutno selektirani stil kotiranja uklanja iz baze. Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’. program nazivu ubačenog stila kotiranja dodaje prvi slobodan redni broj. kao i bilo kog slobodnog stila kotiranja se vrši direktno u list box-u.

Ukoliko želite da se u bazi konfiguracija trajno zapamti i stil kotiranja koji je učitan sa tekućim crtežom. Napomenućemo da će za različite ‘ArmCAD’-ove entitete. program će poštovati postavljene parametre. izabrane iz zatvorene liste ‘Entitet’. Aktiviranjem komandnog polja ‘Snimi’. a zatim da izvršite snimanje baze konfiguracija.311 Potvrdan odgovor će dovesti do brisanja selektirane konfiguracije. ali pri ponovnom pokretanju programa oni će biti trajno izgubljeni.plan-b. dok će negativan odgovor označiti odustajanje od naredbe. biti ponuđeni različiti parametri.hr * e-mail: info@plan-b. po izlasku iz ovog dijalog box-a aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. Napomenućemo da brisanje stila kotiranja koji je u upotrebi na tekućem crtežu. Svi stilovi kotiranja koji su snimljeni u bazu konfiguracija pojaviće se u listama za izbor stila kotiranja u svim dijalog box-ovima u kojima je ovaj izbor omogućen. kao i stila kotiranja koji je učitan sa tekućim crtežom nije dozvoljeno. Ako mijenjate stanje parametara u dijalog box-u. a ne provedete prethodno opisanu akciju snimanja podataka u bazu konfiguracija.hr * Tel. 098 231-415 . neophodno je da prvo pomoću komandnog polja ‘Dodaj’ napravite njegovu kopiju. program u bazu konfiguracija snima sve promjene koje su izvršene nad stilovima kotiranja za tekući ‘ArmCAD’-ov entitet i izdaje odgovarajuće obavještenje. U centralnom dijelu dijalog box-a su prikazani parametri pomoću kojih se definira selektirani stil kotiranja. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

za tekući postavite ‘ArmCAD’-ov entitet ‘Šipka’. dijalog box dobija slijedeći izgled: Izgled dijalog box-a za definiranje stilova kotiranja šipke U edit box-ovima. koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Kota’.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. se zadaju parametri koji definiraju sadržaj teksta kote šipke. u desnom dijelu dijalog box-a se prikazuje izgled kota za trenutno stanje parametara selektiranog stila kotiranja.hr * Tel.312 Parametri pomoću kojih se definiraju stilovi kotiranja Da biste imali bolji uvid u značenje ponuđenih parametara. Parametri zadati u gornjem edit box-u definiraju sadržaj teksta kote koji se ispisuje iznad kotne linije. Šipka Kada iz zatvorene liste ‘Entitet’. dok parametri zadati u donjem edit box-u definiraju sadržaj teksta kote koji se ispisuje ispod kotne linije. 098 231-415 .

a selektirani parametar postavlja u odgovarajući edit box. 192). Ako u edit box postavite simbol koji predstavlja dužinu šipke ‘%L’. Ova mogućnost programa se najčešće koristi za opis određenog podatka u tekstu kote. koja se nalaze u produžetku ovih edit box-ova. Padajući meni za izbor parametara koji se mogu prikazati u tekstu kote U produžetku simbola svakog parametra se ispisuje kratak opis. tako da u svakom trenutku znate što prikazana vrijednost predstavlja. ali ako u edit box unesete ‘L=%L’. otvara se padajući meni za izbor parametara koji se mogu prikazati u tekstu kote.plan-b. u tekste kote će pisati ‘L=192’. Sve ove parametre možete da zadate i direktno u edit box. 098 231-415 . Jednostavan primjer je ispisivanje dužine šipke u tekstu kote. koji jasno ukazuje što dati parametar predstavlja u tekstu kote. Izbor željenog parametra se vrši klikom miša. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.313 Dijalog box-ovi za definiranje sadržaja teksta kote Aktiviranjem komandnih polja. unošenjem njihovog simbola pomoću tastature. Pomoću tastature takođe možete u edit box-u da unosite i proizvoljan tekst. i tada program zatvara padajući meni.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. u tekstu kote biće ispisana samo dužina šipke (na pr.

cm ili mm) u kojima će podatak o dužini šipke biti prikazan.314 Unošenjem teksta ‘L=’ u edit box. Edit box ‘Oznaka za obostrano (±)’ U dijelu dijalog box-a ‘Format za dužinu šipke’ se definira izgled podatka o dužini šipke u tekstu kote.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 . opisano je značenje parametra ‘%L’ U dijelu dijalog box-a ‘Kota spirale’ se zadaju parametri koji definiraju sadržaj teksta kote spiralne spone.plan-b. U edit box-u se zadaje broj decimala sa kojim će podatak o dužini šipke biti prikazan u tekstu kote. Zadavanje ovih parametra se vrši na isti način kao i zadavanje parametara koji definiraju sadržaj teksta kote šipke. dok se pomoću check box-a koji se nalazi u njenom produžetku određuje da li će se oznaka izabranih jedinica ispisivati iza podatka o dužini. Iz zatvorene liste se biraju jedinice (m. Zadavanjem nekog drugog simbola ili proizvoljnog teksta u edit box-u ‘Oznaka za obostrano (±)’ imate mogućnost da ovaj simbol promjenite. Program po ‘Default’-u u tekstu kote šipki koje se postavljaju u obe zone ispisuje simbol ‘±’.hr * Tel. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

hr * Tel. 098 231-415 . od programa se može zahtjevati da za sve instance iste pozicije kreira kote u jednom redu. kada je ovaj check box postavljen na isključeno stanje program će za svaku presječenu instancu kreirati zasebnu kotu.hr * e-mail: info@plan-b.1’).plan-b. Pomoću check box-a ‘Spajanje kota’ se definira izgled ovako kreirane kote.315 Dio dijalog box-a za definiranje formata dužine šipke Kada se pri kotiranju šipki (naredba ‘Kota’. zadatom kotnom linijom presječe više instanci iste pozicije. program će kote svih presječenih instanci iste pozicije spojitu u jednu. Naime. Izgled kote kada je check box ‘Spajanje kota’ isključen Ako je check box ‘Spajanje kota’ postavljen na uključeno stanje. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. poglavlje ‘6. zajedničku kotu.

hr * e-mail: info@plan-b. za tekući postavite ‘ArmCAD’-ov entitet ‘Serija u tlocrtu’. Napomenućemo da se isti stilovi kotiranja koriste i za konstantne i za promjenljive serije u tlocrtu.hr * Tel.316 Izgled kote kada je check box ‘Spajanje kota’ uključen Serija u tlocrtu Kada iz zatvorene liste ‘Entitet’. Izgled dijalog box-a za definiranje stilova kotiranja serija u tlocrtu Način rada sa ponuđenim parametrima je potpuno isti kao i sa parametrima za definiranje stilova kotiranja ‘ArmCAD’-ovog entiteta ‘Šipka’. 098 231-415 .plan-b. Jedina bitna razlika je postojanje komandnog polja ‘Stil označavanja’. za promjenu postaju dostupni parametri pomoću kojih se definiraju stilovi kotiranja serija u tlocrtu. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

za promjenu postaju dostupni parametri kojima se definira postavljanje međukota: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b. za promjenu postaju dostupni parametri pomoću kojih se definira izgled serije.plan-b. Kada je ovaj check box isključen na crtežu se ispisuje samo tekst kote. 098 231-415 - - . linije serije kao i način njenog povezivanja sa kotama i međukotama. bez kotne linije.hr * Tel. Parametri za definiranje stila označavanja serije u tlocrtu Prikazani parametri u dijalog box-u imaju slijedeću namjenu i značenje: Pomoću check box-a ‘Prikaz simbola šipke’ se određuje da li će simbol šipke od koje je kreirana serija biti prikazan na crtežu Pomoću check box-a ‘Povezana kota’ se definira izgled kote na crtežu. a kada je uključen iscrtava se i kotna linija.317 Komandno polje ‘Stil označavanja’ Aktiviranjem ovog komandnog polja. za selektirani stil kotiranja iz liste. Kada se check box ‘Međukota’ postavi na uključeno stanje.

Izgled dijalog box-a za definiranje propisa U lijevom dijelu dijalog box-a je prikazana lista sa svim propisima koji se trenutno nalaze u bazi. bez kotne linije. 098 231-415 . • • • ‘Bez ičega’ oznaka za vezu se ne postavlja ‘Sa crticama’ simboli šipki i linija serije se povezuju kosim crticama ‘Sa kružićima’ simboli šipki i linija serije se povezuju kružićima Na sličan način se definiraju stilovi kotiranja i za ostale ‘ArmCAD’-ove entitete. a kada je uključen iscrtava se i kotna linija.hr * e-mail: info@plan-b. Izborom jednog od ponuđenih radio batton-a se definira kada se postavlja međukota: • • • ‘Uvijek’ međukota se uvijek postavlja ‘Samo za više segmenata’ međukota se postavlja samo kod višedjelnih serija ‘Samo za jedan dio’ međukota se postavlja samo kod jednodijelnih serija - - Postavljanjem na uključeno stanje check box-a ‘Riblja kost’. Ukoliko vam značenje nekog parametra ne bude jasno. otvara se dijalog box za definiranje propisa koje program koristi u klikom miša na ikonu svom radu. 11. promjenite njegovo stanje. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. program će duž linije serije na zadatom rastojanju između šipki postaviti simbole koji jasno ukazuju na položaj svake od šipki unutar serije. Prvi propis u listi je tekući propis i ispred njegovog naziva je postavljen simbol ‘ ’. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Podešavanja’ ili . a na osnovu promjene izgleda kote koji je prikazan u desnom dijelu dijalog box-a lako ćete protumačiti njegovo značenje. Kada je ovaj check box isključen na crtežu se ispisuje samo tekst međukote.3 Propisi Izborom naredbe ‘Propisi’. tako da ih ovdje nećemo sve pojedinačno objašnjavati.plan-b.hr * Tel.318 - Pomoću check box-a ‘Povezana međukota’ se definira izgled međukote na crtežu. Izborom jednog od ponuđenih radio batton-a se definira način povezivanja ovih simbola sa linijom serije.

hr * e-mail: info@plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Na ovaj način možete u bazu da ubacite propis koji je učitan sa crtežom ili da snimite promjenu parametara tekućeg propisa.319 Tekući propis Komandno polje ‘Dodaj tekući u bazu’ će biti aktivno samo kada je odabran tekući propis. Ovo komandno polje je aktivno kada se iz liste odabere bilo koji propis izuzev tekućeg. 098 231-415 . u bazu je ubačena kopija tekućeg propisa Promjena tekućeg propisa se vrši aktiviranjem komandnog polja ‘Postavi za tekući’.plan-b. a njegovim aktiviranjem se u bazu ubacuje novi propis koji ima isto ime i parametre kao i tekući. Pomoću komandnog polja ‘Dodaj tekući u bazu’.hr * Tel.

Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’. 098 231-415 . Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.320 Za tekući je postavljen propis ‘SNIP’ Dodavanje novog propisa u bazu se odvija aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’.hr * e-mail: info@plan-b. Ako je check box ‘Sa kopiranjem’ postavljen na uključeno stanje.plan-b. u bazu se ubacuje propis kome program po default-u dodeljuje naziv ‘Novi propis’.hr * Tel. u bazu se dodaje kopija propisa koji je bio odabran u trenutku aktiviranja ovog komandnog polja. u bazu je ubačena kopija propisa ‘SNIP’ Ako je check box ‘Sa kopiranjem’ postavljen na isključeno stanje.

Obzirom da je ova naredba destruktivna. Naziv dodatog. odnosno na dolje. Ukoliko neki od parametara nisu zadati. i pomoću njih se trenutno odabranom propisu vrši promjena položaja u listi na gore. dok će negativan odgovor označiti odustajanje od naredbe. a zatim se sa tipkovnice unese željeni naziv. otvara se novi dijalog box u kome imate mogućnost da za propis koji je bio odabran u trenutku aktiviranja ovog komandnog polja. 098 231-415 . može se promjeniti tako što se prvo mišem obilježi polje u koloni ‘Naziv’. Aktiviranjem komandnog polja ‘Čelik za armiranje’. definirate vrste čelika koje ćete koristiti pri crtanju armature. program će dati odgovarajuće upozorenje.hr * e-mail: info@plan-b.321 Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’. program će pri aktiviranju komandnog polja ‘OK’ dati odgovarajuće obavještenje. kao i bilo kog drugog propisa u listi. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. odnosno kada se on odabere komandno polje ‘Briši’ postaje neaktivno. Potvrdan odgovor će dovesti do brisanja odabranog propisa. Napomenućemo da brisanje tekućeg propisa nije dozvoljeno. tako da je neophodno da mu sami zadate sve potrebne parametre. Komandna polja ‘Gore’ i ‘Dolje’ će biti aktivna jedino ako se u listi nalazi više od jednog propisa.hr * Tel. Za uklanjanje odabranog propisa iz baze je predviđeno komandno polje ‘Briši’.plan-b. u listu je ubačen ‘Novi propis’ ‘Novi propis’ je potpuno prazan.

u koloni ‘σv [MN/m2]’ granica razvlačenja čelika. a u koloni ‘Oznaka u koti’ oznaka vrste čelika koja će biti prikazana u tekstu kote. u listu se dodaje kopija vrste čelika koja je bila odabrana u trenutku aktiviranja ovog komandnog polja. 098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b. U koloni ‘Naziv’ se prikazuje naziv vrste čelika. Check box za definiranje ‘default’ stanja na krajevima šipke U edit box-u ‘Oznaka za spone’ se zadaje oznaka koju će program prikazati u tekstu kote spone i ona je ista za sve vrste čelika. program će pri crtanju šipke od date vrste čelika. automatski da postavi kuke na njenim krajevima. Ako je ovaj check box postavljen na uključeno stanje. Dodavanje nove vrste čelika se odvija aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel. definira se ‘default’ stanje na krajevima šipke za tu vrstu čelika.plan-b.322 Izgled dijalog box-a za definiranje vrsta čelika U centralnom dijelu dijalog box-a se nalazi lista sa svim do tada definiranim vrstama čelika za odabrani propis. koji se nalazi u koloni ‘Kuka’. Pomoću check box-a. Ukoliko je check box ‘Sa kopiranjem’ postavljen na uključeno stanje.

hr * e-mail: info@plan-b. Ovaj način dodavanja se koristi kada se kreira potpuno nova vrsta čelika. Ukoliko je check box ‘Sa kopiranjem’ postavljen na isključeno stanje. Ukoliko ne zadate sve potrebne podatke za kreiranu vrstu čelika. za ove dvije vrste čelika su potpuno isti. program ime kopije kreira tako što imenu odabrane vrste čelika dodaje prvi slobodan redni broj.plan-b. 098 231-415 . Promjenom željenih podataka. Svi ostali podaci u ovom dijalog box-u. kako u ovom dijalog box-u. tako i u dijalog box-ovima za definiranje pravila za oblikovanje armature i za definiranje dužina sidrenja.323 Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’. veoma lako možete kreirati novu vrstu čelika koja ima slične podatke sa već postojećom vrstom čelika. za iskopiranu vrstu čelika.hr * Tel. odmah ispod vrste čelika koja je bila odabrana u trenutku aktiviranja komandnog polja ‘Dodaj’. program će pri aktiviranju komandnog polja ‘OK’ dati odgovarajuće obavještenje. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. u listu je ubačen novi red Za ovako dodatu vrstu čelika morate sami da zadate sve potrebne podatke. Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’. koji će naknadno biti objašnjeni. program u listu ubacuje novi red. kao i pravila za oblikovanje armature i dužine sidrenja. u listu je ubačena kopija vrste čelika ‘GA’ Obzirom da imena vrsta čelika moraju biti jedinstvena.

324 Naziv vrste čelika. dok se stanje check box-a u koloni ‘Kuka’ mijenja jednostavnim klikom miša. a zatim se sa tipkovnice unese željeni tekst. program zatvara tekući dijalog box. ‘σv [MN/m2]’ i oznaka u koti se unose direktno u list box-u. odabranog propisa. definirate promjere i pravila za savijanje armature. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’.hr * e-mail: info@plan-b. Uklanjanje odabrane vrste čelika iz liste se vrši aktiviranjem komandnog polja ‘Briši’. dok se izborom komandnog polja ‘Cancel’ sve zadate promjene u ovom dijalog box-u poništavaju. Na isti način se mogu promjeniti ovi parametri za bilo koju vrstu čelika koja se nalazi u listi. 098 231-415 . a sadržaj ovako uređene liste pridružuje odabranom propisu. Komandna polja ‘Gore’ i ‘Dolje’ će biti aktivna ako se u listi nalazi više od jedne vrste čelika.plan-b. odnosno na dolje. Aktiviranjem komandnog polja ‘Oblikovanje armature’. tako što se prvo mišem obilježi polje u odgovarajućoj koloni. otvara se novi dijalog box u kome imate mogućnost da za svaku vrstu čelika. i pomoću njih se trenutno odabranoj vrsti čelika vrši promjena položaja u listi na gore.hr * Tel. Komandno polje ‘Oblikovanje armature’ Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

hr * e-mail: info@plan-b. Obzirom Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.325 Izgled dijalog box-a u kome se definiraju pravila za oblikovanja armature U gornjem dijelu dijalog box-a se nalazi lista sa svim do tada definiranim promjerima armature. Zatvorena lista za izbor vrste čelika U koloni ‘Naziv’ je prikazan naziv. a u koloni ‘g [kg/m]’ masa armature po metru dužine. 098 231-415 . U koloni ‘Ø [mm]’ je prikazan promjer armature.hr * Tel. Naziv prethodno odabranog propisa je prikazan u lijevom gornjem kutu dijalog box-a. za tekuću vrstu čelika odabranog propisa. U ovoj listi se nalaze nazivi svih vrsta čelika koje su definirane u dijalog box-u ‘Čelik za armiranje’. koji će se pojaviti u zatvorenim listama za izbor promjera armature u svim dijalog box-ovima u kojima je ovaj izbor predviđen. dok se tekuća vrsta čelika može promjeniti izborom iz zatvorene liste ‘Tip armature’.

a koji na spone i oni imaju slijedeća značenja: Šipke α1 [°] L1 [cm] R1 [cm] R2 [cm] Spone α2 [°] L2 [cm] R3 [cm] Kut savijanja kuka na krajevima spona. u listu je ubačena kopija odabranog promjera Parametri dodatog. Promjer savijanja uzdužne armature. Kut savijanja kuka na krajevima uzdužne armature. nakon čega se u listu. Dodatna dužina šipke potrebna za pravilno oblikovanje kuke na njenom kraju. dodaje promjer koji ima potpuno iste parametre kao odabrani.hr * Tel. Promjer savijanja spone i kuka na njenim krajevima. Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’. Promjer savijanja kuka na krajevima uzdužne armature. Dodavanje novog promjera armature u listu se vrši aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’. U lijevom dijelu dijalog box-a je prikazana slika sa primjerom savijanja obične šipke i spone na kojoj su svi navedeni parametri jasno obilježeni.326 da su pravila za savijanje običnih šipki i spona različita za isti promjer armature. 098 231-415 . u listi je jasno naznačeno koji se parametri odnose na obične šipke. Dodatna dužina šipke potrebna za pravilno oblikovanje kuke na kraju spone. tako što se prvo mišem obiljleži polje parametra koji se mijenja.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. a zatim se sa tipkovnice unese željena vrijednost. odmah ispod odabranog promjera armature. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. kao i bilo kog drugog promjera armature u listi se mogu promjeniti.

hr * Tel. Komandno polje ‘Sidrenje’ Izgled dijalog box-a za definiranje dužina sidrenja Izborom iz zatvorene liste ‘Čelik’ se za tekuću može postaviti bilo koja ranije definirana vrsta armature odabranog propisa. dok se izborom komandnog polja ‘Cancel’ sve zadate promjene u ovom dijalog box-u poništavaju. Naziv odabranog propisa je prikazan u lijevom gornjem kutu dijalog box-a.plan-b. odnosno na dolje.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 . a ovako uređenu listu promjera armature pridružuje odabranom propisu.327 Aktiviranjem komandnog polja ‘Briši’ se trenutno odabrani promjer armature uklanja iz liste. i pomoću njih se trenutno odabranom promjeru vrši promjena položaja u listi na gore. Aktiviranjem komandnog polja ‘Sidrenje’. Izborom komandnog polja ‘OK’ program zatvara tekući dijalog box. otvara se novi dijalog box u kome imate mogućnost da za svaku vrstu čelika. odabranog propisa. Komandna polja ‘Gore’ i ‘Dolje’ će biti aktivna ako se u listi nalazi više od jednog promjera armature. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. definirate tipove i dužine sidrenja.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel.328 Zatvorena lista za izbor vrste čelika Izborom iz zatvorene liste ‘Tip sidrenja’.hr * e-mail: info@plan-b. a u koloni ‘ls2[cm]’ dužine sidrenja tlačne armature za izabrani tip sidrenja. U koloni ‘ls1[cm]’ se prikazuju dužine sidrenja vlačne. Zatvorena lista za izbor tipa sidrenja U lijevom dijelu dijalog box-a se nalazi lista sa svim promjerima armature koji su prethodno definirani za tekuću vrstu čelika. a zatim se sa tipkovnice unese nova vrijednost. za tekući se može postaviti bilo koji od ranije definiranih tipova sidrenja za tekuću vrstu čelika. Promjena dužine sidrenja se vrši direktno u list box-u. Nakon aktiviranja ovog komandnog polja otvara se dijalog box slijedećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za dodavanje tipa sidrenja U edit boxu ‘Naziv’ se zadaje naziv tipa sidrenja koji se kreira. predviđeno je komandno polje ‘Dodaj’.plan-b. Za kreiranje novog tipa sidrenja. 098 231-415 . tako što se mišem obilježi polje sa dužinom sidrenja koja se mijenja.

ako je ovaj check box postavljen na isključeno stanje. U suprotnom. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. program će novi tip sidrenja ubaciti na kraj liste.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 . U suprotnom. program će kreirati novi tip sidrenja sa podacima koji su isti kao i podaci tipa sidrenja koji je bio tekući u trenutku aktiviranja komandnog polja ‘Dodaj’.plan-b.hr * Tel. za dužine sidrenja tipa sidrenja koji se kreira program će postaviti nule.329 Edit box za definiranje naziva tipa sidrenja koji se kreira Kada se check box ‘Sa kopiranjem’ postavi na uključeno stanje. Check box pomoću koga se kopira sadržaj tekućeg tipa sidrenja Kada se check box ‘Dodati na kraj liste’ postavi na uključeno stanje. Check box pomoću koga se određuje položaj novog tipa sidrenja u listi Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ novi tip sidrenja se ubacuje u listu i automatski postavlja za tekući. program će novi tip sidrenja ubaciti u listu neposredno iza tipa sidrenja koji je bio tekući u trenutku aktiviranja komandnog polja ‘Dodaj’. ako je ovaj check box postavljen na isključeno stanje.

a ovako uređenu listu tipova sidrenja pridružuje odabranom propisu. u listu je ubačen novi tip sidrenja ‘Primjer’ Sada je još potrebno da za dodati tip sidrenja zadate dužine sidrenja ‘ls1’ i ‘ls2’. tip sidrenja koji želite trajno da uklonite iz liste. čime će njegovo kreiranje biti završeno. Znači. 098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara tekući dijalog box. prvo morate da postavite za tekući. Kako je ovo destruktivna akcija. u listi će se pored njegovog naziva pojaviti simbol ‘(*)’ koji označava da ova dva propisa imaju različite podatke.hr * Tel. Pomoću komandnog polja ‘Briši’ se vrši brisanje tipa sidrenja koji je postavljen za tekući. program će dati odgovarajuće upozorenje. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Potvrdan odgovor će dovesti do brisanja tekućeg tipa sidrenja. dok se izborom komandnog polja ‘Cancel’ sve zadate promjene u ovom dijalog box-u poništavaju.plan-b. dok će negativan odgovor označiti odustajanje od naredbe.330 Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’. Ako promjenite bilo koji podatak propisu koji ima isto ime kao tekući ili tekućem propisu. a zatim da aktivirate komandno polje ‘Briši’.

a u desnoj koloni podaci odabranog propisa. tako da se prikazuju samo u lijevoj koloni. utvrđivanje razlika između tekućeg propisa i nekog propisa iz liste bi bilo veoma komplikovano.hr * Tel. a utvrđene razlike se prikazuju u dijalog box-u slijedećeg izgleda: Dijalog box koji se otvara aktiviranjem komandnog polja ‘Usporedba sa tekućim’ U lijevoj koloni se prikazuju podaci tekućeg (u prvom redu ove kolone. - Napomenućemo da se podaci koji su isti za oba propisa ne prikazuju u ovom dijalog box-u. Da biste stekli bolji uvid u značenje prikazanih podataka oni su obilježeni različitim bojama: Podaci obilježeni žutom bojom se nalaze u oba propisa.hr * e-mail: info@plan-b. tako da se prikazuju samo u desnoj koloni. čijim se aktiviranjem vrši poređenje odabranog i tekućeg propisa.331 Simbol koji označava da tekući i istoimeni propis u listi imaju različite podatke Obzirom da svaki propis sadrži veliku količinu podataka. pored imena propisa piše ‘(Tekući propis)’). Iz tog razloga je predviđeno komandno polje ‘Usporedba sa tekućim’. Podaci obilježeni crvenom bojom se nalaze samo u odabranom propisu. Podaci obilježeni zelenom bojom se nalaze samo u tekućem propisu. 098 231-415 . Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b. ali imaju različite vrijednosti.

se vrši iz zatvorenih listi. otvoriće se dijalog box slijedećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za usklađivanje propisa U lijevoj koloni su prikazane vrste čelika propisa sa kojim je postavljena armatura na crtežu. pomoću ove naredbe lako možete da utvrdite da li ste dobro unijeli sve željene izmjene. nema sve promjere armature koje ima odgovarajuća vrsta čelika propisa sa kojim je armatura Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Nazivi ovih propisa su prikazani u prvom redu tabele. dati propis postavite za tekući.plan-b. Aktiviranjem komandnog polja ‘Usporedba sa tekućim’. Izborom komandnog polja ‘OK’. U slučaju da na crtežu postoji armatura. Napomenućemo da je u ovom slučaju neophodno. da prije mijenjanja podataka. a u okviru naredbe ‘Propisi’ promjenite tekući propis i aktivirate komandno polje ‘OK’. 098 231-415 . koje se nalaze sa desne strane svakog reda prikazane tabele. To konkretno znači da će program u slučaju promjene nekih parametara tekućeg propisa. kada promjenite podatke nekom propisu. Zatvorene liste za izbor vrste čelika tekućeg propisa Pri promjeni propisa. dok su u desnoj koloni prikazane vrste čelika tekućeg propisa u koje se konvertira armatura koja je na crtežu postavljena sa vrstom čelika prikazanom u lijevoj koloni. dijalog box se zatvara uz prihvatanje svih unetih promjena. svu postojeću armaturu na crtežu prije-mapirati i oblikovati u skladu sa novim parametrima. ali ima različite podatke.hr * Tel. koje će poštovati i u okviru naredbi za postavljanje novih pozicija armature. lako možete da utvrdite razlike između ova dva propisa. Izbor željene vrste čelika tekućeg propisa. Takođe. može se desiti da izabrana vrsta čelika tekućeg propisa.332 Ova mogućnost programa se najčešće koristi u slučajevima kada se sa crtežom učita propis koji ima isto ime kao postojeći propis u bazi.hr * e-mail: info@plan-b.

Kada izaberete radio button ‘Najsličniji’. ukoliko postoji.hr * e-mail: info@plan-b. odnosno sa prvim većim promjerom ako isti ne postoji. sve šipke datog promjera biće iscrtane sa istim promjerom izabrane vrste čelika.hr * Tel. Iz tog razloga. promjerom ako isti ne postoji. u dijelu dijalog box-a ‘Pravilo za oblikovanje armature’. sve šipke datog promjera biće iscrtane sa istim promjerom izabrane vrste čelika. koje će poštovati i u okviru naredbi za postavljanje novih pozicija armature.plan-b. Izborom komandnog polja ‘OK’. Radio button-i za definiranje načina izbora promjera armature Kada izaberete radio button ‘Prvi veći’. odnosno sa najbližim. se nalaze radio button-i pomoću kojih se definira na koji će način program vršiti izbor promjera armature. 098 231-415 .333 postavljena na crtež. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. a svu postojeću armaturu na crtežu će prije-mapirati i oblikovati u skladu sa zadatim parametrima. većim ili manjim. ukoliko postoji. program će završiti naredbu.

hr * Tel. 098 231-415 . to je on organiziran putem razgranatog stabla.plan-b.334 11. koristi za unos različitih grupa podataka.hr * e-mail: info@plan-b. U lijevom dijelu dijalog box-a je prikazano stablo sa nazivima grana koji jasno ukazuju na koje se naredbe odnosi parametri prikazani u desnom dijelu dijalog boxa.4 Funkcionalnost Pomoću naredbe ‘Funkcionalnost’ imate mogućnost da način rada programa prilagodite svojim potrebama. Na ovaj način se. Izborom ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Podešavanja’ ili klikom miša na ikonu . pri čemu se mijenja i sadržaj desnog dijela dijalog box-a. otvara se dijalog box slijedećeg izgleda: Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ Kako je u ovom dijalog box-u potrebno prikazati veliki broj podataka. isti prostor u dijalog box-u. Promjena tekuće grane se vrši klikom miša preko njenog naziva. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

vrši se izbor jezika koji će program koristiti pri samom radu.hr * e-mail: info@plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. program će izdati odgovarajuće obavještenje. Zatvorena lista za izbor jezika aplikacije Nakon promjene jezika aplikacije. i aktiviranjem komandnog polja ’OK’. nalaze se dve zatvorene liste iz kojih možete odabrati jedan od programom predviđenih jezika. samo okruženje programa će biti na odabranom jeziku. Znači. 098 231-415 .plan-b. Iz zatvorene liste ‘Jezik aplikacije’.hr * Tel. Koji će sve jezici biti podržani u ovoj listi.335 Generalno Izgled dijalog box-a za selektirani naziv ‘Generalno’ U dijelu dijalog box-a ‘Izbor jezika’. zavisi isključivo od licence kupljenog programa.

te će na raspolaganju uvijek biti svi programom predviđeni jezici. to bi svakako bilo dobro da i projektna dokumentacija bude na datom jeziku. program će otvoriti novi crtež sa ‘default’ podacima za mjerilo (1:50) i jedinice (cm). 098 231-415 . U ovoj listi nema ograničenja po pitanju kupljene licence. neophodno da prvo izađete iz programa i da ga potom ponovo pokrenete. Izborom željenog jezika. U suprotnom. svi nadalje generirani izvještaji biće ispisivani na odabranom jeziku. Kako Vam se u praksi može desiti i slučaj da projekat radite za inozemno tržište.336 Iz sadržaja prikazane poruke. ako je ovaj check box postavljen na isključeno stanje. Zatvorena lista za izbor jezika izvještaja Ako je check box ‘Otvoriti dijalog za mjerilo’ postavljen na uključeno stanje. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. jasno se vidi da je za prihvatanje novog jezika. automatski otvoriti potpuno isti dijalog box koji bi se otvorio pri izboru naredbe ‘Mjerilo’ (vidi poglavlje ‘11. program će pri svakom otvaranju novog crteža.plan-b.5’). iz zatvorene liste ‘Jezik izvještaja’.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b.

337

Check box za definiranje ponašanja programa pri otvaranju novog crteža Kada je check box ‘Prikaz tultipova entiteta’ postavljen na uključeno stanje, a pokazivač miša dovedete iznad bilo kog ‘ArmCAD’-ovog entiteta na crtežu, program će prikazati tultip sa sadržajem koji je potpuno isti kao i sadržaj teksta kote, koja bi bila postavljena za dati entitet sa tekućim stilom kotiranja.

Prikaz tultipa šipke Pomoću check box-a ‘Višedjelna kota’ se određuje da li će se armatura kotirati sa standardnom kotom, čija kotna linija ima samo jedan dio, ili sa kotom čija kotna linija može imati proizvoljan broj dijelova. Oba načina su detaljno objašnjena u poglavlju ‘6.1 Kotiranje šipki’.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

338

Check box za definiranje broja dijelova kotne linije Šipka

Izgled dijalog box-a za selektirani naziv ‘Šipka’ Ako je check box ‘Dati upozorenje kada se napravi pozicija koja već postoji’, koji se nalazi u dijelu dijalog box-a ‘Šipka’, postavljen na uključeno stanje, pri kreiranju nove pozicije armature pomoću naredbi ‘Proizvoljna’ ili ‘Tipska’, program vrši usporedbu geometrije kreirane i već postojećih pozicija. U slučaju da je geometrija kreirane pozicije potpuno ista kao i geometrijom neke postojeće pozicije, otvoriće se dijalog box slijedećeg izgleda:

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

339 Izborom potvrdnog odgovora šipka se pridružuje postojećoj poziciji, kao njena instanca na crtežu, dok se izborom negativnog odgovora kreira nova pozicija armature. Ako je check box ‘Dati upozorenje kada se napravi pozicija koja već postoji’ isključen, kreira se nova pozicija armature bez usporedbe geometrije. Pomoću parametara koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Kota’, se definira način kotiranja šipki. Kada je check box ‘Ući u proceduru kotiranja’ postavljen na uključeno stanje, program pri kreiranju novih pozicija armature (naredbe ‘Proizvoljna’ i ‘Tipska’), kao i pri postavljanju instanci postojećih pozicija (naredbe ‘Postojeća’ i ‘Reprezent’), automatski ulazi u proceduru njihovog kotiranja. Pomoću radio button-a, koji se nalaze ispod ovog check box-a, se vrši izbor jednog od dva programom predviđena načina kotiranja. Kada je selektiran radio button ‘Izbor 3 točke’, procedura kotiranja se odvija zadavanjem početne točke kote, pozicije teksta i kuta teksta kote. Kada je selektiran radio button ‘Izbor 2 točke’, procedura kotiranja se odvija zadavanjem pozicije teksta i kuta teksta kote, a program na osnovu zadate pozicije teksta određuje i početnu točku kote. Način određivanja početne točke kote se definira izborom jednog od ponuđenih radio batton-a. Kada je izabran radio batton ‘kao najbliža točka’, program za početnu točku kote usvaja točku sa šipke koja je najbliža zadatoj poziciji teksta. Ako je izabran radio batton ‘kao ortogonalna točka’, program će točku koja određuje poziciju teksta povezati sa šipkom ortogonalnom kotnom linijom, a u slučaju da to nije moguće za početnu točku kote će usvojiti točku sa šipke koja je najbliža zadatoj poziciji teksta. Postavljanjem check box-a ‘Ući u proceduru kotiranja spirale’ na uključeno stanje, od programa se zahtjeva da pri postavljanju spiralne spone na crtež automatski pokrene proceduru njenog kotiranja. Pomoću radio button-a, koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Višestruka kota’, se definira način kotiranja više instanci iste pozicije koje su presječene zadatom kotnom linijom naredbe ‘Kota’ (vidi poglavlje ‘6.1’). Naime, kada je izabran radio button ‘U jednom redu’, program će kote svih presječenih instanci postaviti u jednom redu, a kada je izabran radio button ‘U više redova’, program će za svaku instancu kreirati kotu u posebnom redu, kao da se radi o instancama različitih pozicija. Serija u tlocrtu

Izgled dijalog box-a za selektirani naziv ‘Serija u tlocrtu’

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

340 Parametri koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Kota’ imaju potpuno isto značenje kao i istoimeni parametri koji se prikazuju kada je selektiran naziv ‘Šipka’, tako da ih ovdje nećemo ponovo objašnjavati. Kada se kreira serija u tlocrtu program za zadati broj komada šipki unutar tekućeg dijela ‘n=’, računa razmak između šipki i prikazuje ga u edit box-u ‘e=’ (vidi poglavlje ‘4.1’). Zadavanjem vrijednosti u edit box-u ‘Razmak između šipki šipki zaokružiti na’, program dobijeni razmak ‘e=’ zaokružuje na najbližu vrijednost koja je deljiva sa zadatom vrednošću u ovom edit box-u. Ovako zaokružena vrijednost razmaka između šipki se prikazuje u tekstu kote serije. Napomenućemo da se razmak između šipki koji je unet direktno u edit box-u ‘e=’ neće zaokruživati. Kada se odabire konstantna serija u tlocrtu, pomjeranjem postavljenih ‘grip’-ova mogu da joj se mijenjaju različiti parametri (vidi poglavlje ‘4.1’). Međutim, kada se check box ‘Gripanje geometrije pozicije’ postavi na uključeno stanje, pri odabiru serije program postavlja ‘grip’ove samo na simbol šipke i njihovim pomjeranjem se mijenja geometrija pozicije od koje je kreirana serija. Isti efekt bi se dobio i kada bi se pomoću naredbe ‘Postojeća’ na crtež postavila nova instanca dane pozicije, a zatim joj se promijenila geometrija pomjeranjem ‘grip’-ova.

‘Gripanje geometrije pozicije’ - isključeno

‘Gripanje geometrije pozicije’ - uključeno

Značenje parametara koji se prikazuju u dijalog box-u kada se selektuju nazivi ‘Serija u uzdužnom presjeku’ i ‘Serija u poprečnom presjeku’, je potpuno isto kao i značenje prethodno objašnjenih parametara. Napomenućemo samo da je vrijednost u edit box-u ‘Razmak između šipki zaokružiti na’ ista za sve tipove serija. Naime, promjena ove vrijednosti dok je selektiran jedan tip serija, će dovesti do njene promjene i za ostale tipove serija.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

341 Poprečni presjek

Izgled dijalog box-a za selektirani naziv ‘Poprečni presjek’ Kada je check box ‘Kotirati i sponu’ postavljen na uključeno stanje, program će pri postavljanju šipki u poprečnom presjeku pomoću naredbi ‘Cijeli presjek’ i ‘Vađenje presjeka’, automatski ući u proceduru kotiranja spone. U edit box-u ‘Tolerancija za vađenje presjeka’, se u procentima od ‘h’ zadaje tolerancija koju program koristi za korekciju položaja presječenih šipki uzdužne armature kod naredbe ‘Vađenje presjeka’ (vidi poglavlje ‘5.4’). Kada se šipke uzdužne armature nalaze unutar gabarita serije, za vrijednost ‘h’ program usvaja visinu dijela spone koji one presecaju, a u slučaju da se presječene šipke uzdužne armature nalaze van gabarita serije, program za vrijednost ‘h’ uzima visinu serije spona. Napomenućemo da se za visinu varijabilne serije usvaja visina spone koja je najbliža zadatoj liniji presjeka. Kada je check box ‘Postavljanje simbola presjeka’ uključen, program po završetku postavljanja poprečnog presjeka na crtež automatski ulazi u proceduru postavljanja simbola presjeka (vidi poglavlje ‘5.4’)

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

342 Mreža

Izgled dijalog box-a za selektirani naziv ‘Mreža’ Kada je check box ‘Dati upozorenje kada se napravi pozicija koja već postoji’ postavljen na uključeno stanje, program pri kreiranju nove pozicije mreža, pomoću naredbi ‘Pojedinačno postavljanje’ i ‘Serija mreža’, vrši njeno poređenje sa postojećim pozicijama. Ako kreirana pozicija ima iste podatke kao i neka od postojećih pozicija, otvoriće se dijalog box slijedećeg izgleda:

Izborom potvrdnog odgovora, mreža se pridružuje postojećoj poziciji, dok se izborom negativnog odgovora kreira nova pozicija mreža, sa rednim brojem koji je zadat u dijalog boxu naredbe kojom je kreirana.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

343 Mreža u poprečnom presjeku

Izgled dijalog box-a za selektirani naziv ‘Mreža u poprečnom presjeku’ Parametri koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Kota’ imaju potpuno isto značenje kao i istoimeni parametri koji se prikazuju kada je selektiran naziv ‘Šipka’, tako da ih ovdje nećemo ponovo objašnjavati. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box uz prihvatanje zadatih promjena, što konkretno znači da će program u daljem radu poštovati sve parametre zadate u okviru ove naredbe.

11.5

Podešavanje mjerila crteža (MJERILO)
Izborom naredbe ‘Mjerilo’ iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Podešavanja’ ili , otvara se dijalog box za definiranje mjerila na crtežu.

klikom miša na ikonu

Obzirom da se veličina tekstova u kotama ‘ArmCAD’-ovih entiteta zadaje u milimetrima na ispisu, potrebno je unijeti i mjerilo u kojoj će crtež biti prenešen na papir. Ovo mjerilo se unosi u lijevom dijelu dijalog box-a, koji se zove ‘Mjerilo’, zadavanjem vrijednosti u edit box sa tastature ili izborom iz zatvorene liste neke od programom definiranih mjerilo. Zadavanjem željene mjerila u kojoj će crtež biti prenet na papir, program će prepraviti veličinu svih kota ‘ArmCAD’-ovih entiteta, tako da njihova veličina u crtačkim jedinicama odgovara zadatoj veličini u milimetrima na papiru. U desnom dijelu dijalog box-a, koji se zove ‘AutoCAD-ova jedinica’, se nalazi zatvorena lista iz koje se vrši izbor jedinica duzine (m,cm,mm,...), i edit box u koji se unosi vrijednost koja
Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

344 definira koliko će izabranih jedinica da predstavlja jedna ‘AutoCAD’-ova jedinica (ACU) na crtežu. Na ovaj način se uspostavlja veza između bezdimenzionih crtočkih AutoCAD-ovih jedinica i stvarnih dužina ‘ArmCAD’-ovih entiteta. Svi AutoCAD-ovi entiteti (pa samim tim i ‘ArmCAD’-ovi) svoju geometriju pamte i izražavaju preko ‘AutoCAD’-ovih jedinica (ACU). To je bezdimenziona veličina i može predstavljati bilo koju dužinu. Sa druge strane, ‘ArmCAD’-ovi entiteti (šipke, serije, mreže...) su konkretni objekti koji moraju imati stvarne dimenzije. Mjerilo koju zadate na početku rada možete da promjenite u bilo kom trenutku pomoću naredbe ‘Mjerilo’ i to će uticati samo na iscrtavanje tekstova. Međutim, promjenu podataka o fizičkoj dužini AutoCAD-ove jedinice u principu treba izbegavati u toku rada. Ukoliko na crtežu postoje neki ‘ArmCAD’-ovi entiteti, njihove dimenzije u AutoCAD-ovim jedinicama neće biti promjenjene – jedino će se promjeniti način na koji se ACU jedinica pretvara u fizičku dužinu. Primjer: Ako je 1 ACU=1cm i ako je na crtežu nacrtana šipka dužine 200 cm (onda je njena dužina 200 ACU). Kada se u komandi mjerilo promjeni da je 1ACU=1mm tada će ta ista šipka imati i dalje 200 ACU ali će tada njena fizička dužina biti 200 mm. Iz ovoga se vidi da komanda može biti destruktivna ukoliko se primjenjuje kada crtež već sadrži neke ‘ArmCAD’-ove entitete i da je zato bitno da prije početka rada pravilno definirate fizičku dužinu jedne ‘AutoCAD’-ove jedinice. Napomenućemo još da će se dijalog box za definiranje mjerila automatski pri svakom otvaranju novog crteža ali da se ovo ponašanje može promjeniti. (videti poglavlje ‘11.4’)

11.6

Definiranje načina prikaza šipki na crtežu (IZGLED ENTITETA)

Kako se sve šipke na crtežu standardno iscrtavaju tankim linijama koje predstavljaju njihove osovine, to se njihova debljina pri štampi određuje pomoću ‘AutoCAD’ove naredbe ‘Plot’, definiranjem debljine svih linija na crtežu koje se prikazuju datom bojom. Na ovaj način će sve pozicije armature na papiru imati istu debljinu, bez obzira na njihov stvaran promjer. Pomoću naredbe ‘Prikaz entiteta’, imate mogućnost da selektirane šipke prikažete na crtežu sa njihovom realnom debljinom (debljinom koja odgovara njihovom promjeru). Takođe, pomoću ove naredbe možete da utičete na način iscrtavanja prelomnih točaka šipki, kao i na način prikazivanja serija u tlocrtu. , Izborom naredbe ‘Prikaz entiteta’ iz padajućeg menija ‘ArmCAD’, ili klikom miša na ikonu program će sa komandne linije zahtjevati da selektirate sve entitete kojima želite da promjenite način prikaza na ekranu. Odabir objekata: Kako se pomoću ove naredbe podaci mogu mijenjati i pojedinačno i grupno, to će program nakon selektiranja prvog entiteta, sa komandne linije i dalje zahtjevati da selektirate entitet, sve dok pritiskom na tiplku ‘Enter’ ili klikom na desni tiplku miša ne označite kraj procedure selektiranja, nakon čega se otvara dijalog box slijedećeg izgleda:

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

345

Izgled dijalog box-a za definiranje načina prikaza šipki na crtežu Pomoću check box-a ‘Debljina linija’, regulira se da li će selektirane pozicije armature na crtežu biti prikazane u realnoj debljini ili ne, dok je uloga check box-a ‘Zaobljenost’ da odredi da li će prelomne točke na šipkama biti iscrtane oštrim ivicama ili zaobljeno, prema pravilima za savijanje šipki koja važe za odabrani tekući propis. Check box ‘Pun prikaz’ će biti aktivan samo kada je u selekciju uključena i serija u tlocrtu i pomoću njega se regulira način prikaza selektirane serije na crtežu. Naime, njegovim postavljanjem na uključeno stanje, program će na zadatom rastojanju iscrtati simbole koji jasno ukazuju na položaj svake od šipki unutar kreirane serije. Znači, ovaj check box ima potpuno isto značenje kao i istoimeni check box u dijalog box-ovima za definiranje numeričkih podataka serija u tlocrtu. Napomenuti ćemo da se, bez obzira na pridružene podatke u ovom dijalog box-u, šipke u poprečnom presjeku uvijek predstavljaju popunjenim krugovima, čiji promjer odgovara promjeru dane pozicije armature. Iako ne utječe na prikaz šipki u poprečnom presjeku na zaslonu, ova naredba pri ispisu crteža ima isto djelovanje na šipke u poprečnom presjeku, kao i na sve ostale vrste armature. Naime, sva armatura za koju je check box ‘Debljina linija’ postavljen na uključeno stanje se ispisuje sa pravom debljinom šipki, bez obzira na podešavanja koja su zadana u okviru ‘AutoCAD’-ove naredbe ‘Plot’. Ovo ćemo pokazati na primjeru jednog poprečnog presjeka:

Check box ‘Debljina linija’ uključen

Check box ‘Debljina linija’ isključen

Prvi crtež je ispisan sa uključenim check box-om ‘Debljina linija’ za sve šipke, dok je kod drugog crteža ovaj check box isključen. Podešavanja u okviru ‘AutoCAD’-ove naredbe ‘Plot’ su ista za oba crteža. Aktiviranjem komadnog polja ‘OK’ program će prepraviti crtež tako da selektirane pozicije budu prikazane na način kako je to zadato u ovom dijalog box-u.
Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

346

12. IZVJEŠTAJ
Ova naredba služi za automatsko generiranje svih vrsta izvještaja, kako specifikacije i rekapitulacije šipki, tako i specifikacije, rekapitulacije i plana rezanja mreža. Sadržaj izvještaja odgovara trenutnom stanju na crtežu. Istovremeno sa procesom generiranja, program prelazi u poseban režim rada koji će omogućiti pregled, podešavanje i ispis izvještaja. Izvještaj se može: ispisati izvesti u AutoCAD crtež konvertirati u RTF (Rich Text Format - format kompatibilan sa mnogim tekst-procesorima).

, Nakon izbora naredbe ‘Izvještaj’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu program iščitava trenutno stanje na crtežu i automatski generira izvještaj za svu armaturu koja pripada tekućoj grupi oplata (vidi poglavlje ‘12.9’). Umjesto grafičkog okruženja ‘AutoCAD’-a, sada se otvara prozor za rad sa generiranim izvještajem.

Izgled prozora za rad sa izvještajem U lijevom dijelu prozora, nalazi se razgranato stablo koje dijeli izvještaj na manje cijeline i istovremeno predstavlja sadržaj izvještaja, a u desnom dijelu se prikazuje izgled trenutno aktivne stranice izvještaja, baš onako kako će izgledati na papiru posle ispisa. U dnu ekrana, na statusnoj liniji, ispisuje se informacija o nazivu trenutno prikazanog poglavlja izvještaja, rednom broju tekuće strane i ukupnom broju strana izvještaja.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

.Izvještaj ‘Rekapitulacija’ sadrži zbirne podatke o svim mrežama koje pripadaju tekućoj grupi oplata. .Svaki izvještaj ‘Specifikacija’ sadrži detaljne podatke o mrežama upotrebljenim u datoj poziciji oplate. Podaci su razvrstani po promjerima i to za svaku vrstu armature posebno. Struktura izvještaja Za običnu armaturu je generiran niz izvještaja ‘Specifikacija’ (za svaku poziciju oplate po jedan) i izvještaj ‘Rekapitulacija’. Program pronalazi optimalni plan rezanja cijelih tabli da bi se dobio minimalan broj potrebnih tabli.1 Sadržaj izvještaja Generirani izvještaj se sastoji od niza tabela.plan-b. Ovi izvještaji su u stablu prikazani kao podnaslovi grane ‘Mreže’.Svaki izvještaj ‘Plan rezanja’ sadrži grafičke sheme rezanja tabli mreže.Svaki izvještaj ‘Specifikacija’ sadrži detaljne podatke o upotrebljenim šipkama za datu poziciju oplate. izvještaj ‘Rekapitulacija’ i niz izvještaja ‘Plan rezanja’ (za svaku poziciju oplate po jedan). Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. . Podrazumjevani nivo uklapanja odnosi se na uklapanja pravokutnih komadića table koji obuhvaćaju stvarnu geometriju datog komada table.Izvještaj ‘Rekapitulacija’ sadrži zbirne podatke o upotrebljenim količinama armature za tekuću grupu oplata.hr * Tel. Organizacija ove podjele je prikazana u stablu koje se nalazi u lijevom dijelu prozora za rad sa izvještajem. . Podaci su grupirani prema pozicijama oplata i prema tipovima mreža. Podaci su razvrstani po pozicijama šipke. Za mrežastu armaturu je generiran niz izvještaja ‘Specifikacija’ (za svaku poziciju oplate po jedan).347 12. Podaci su grupirani po tipovima mreža. Podaci su razvrstani po pozicijama i dimenzijama mreža. (Tip mreže je definiran oznakom i dimenzijama). koje su na osnovu tipa armature podijeljene u dve osnovne grupe: ‘Šipke’ i ‘Mreže’. . 098 231-415 . Ovi izvještaji su u stablu prikazani kao podnaslovi grane ‘Šipke’.hr * e-mail: info@plan-b.

Naredba ‘Prikaži’ će biti dostupna samo kada se izabere prethodno sakriveni izvještaj i njenim aktiviranjem se dati izvještaj ponovo prikazuje. kao i proizvoljnom broju zajednički selektiranih izvještaja. dok će klik miša na već selektirani izvještaj dovesti do njegove deselektcije. 098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b. program automatski pri aktiviranju naredbe kreira sve izvještaje. nakon čega će se otvoriti padajući meni sa naredbama ‘Prikaži’ i ‘Sakrij’. tako što se nakon višestruke selekcije klikne mišem (desni klik) unutar selektirane grupe.Ako držite pritisnut tipku ‘Shift’. Višestruka selekcija izvještaja u stablu se vrši po standardnim Windows pravilima: . potrebno je da kliknete mišem (desni klik) na stavku u stablu koja se odnosi na taj izvještaj. Ako želite da se neki od izvještaja ne prikazuje.Ako držite pritisnut tipku ‘Ctrl’. Na ovaj način može se mijenjati vidljivost i cijelim granama ‘Šipke’ ili ‘Mreže’. . Padajući meni koji se otvara desnim klikom miša Izborom naredbe ‘Sakrij’. selektirani izvještaj postaje nevidljiv.plan-b.348 Kao što je već rečeno.hr * Tel. biće selektirani i svi izvještaji u stablu koji se nalaze između njih. biće selektirani svi izvještaji na koje kliknete mišem. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. a njegov naziv u stablu se ispisuje sivom bojom. pored izvještaja na koje kliknete mišem.

ispisuje se informacija o nazivu trenutno prikazanog poglavlja izvještaja. rednom broju tekuće strane i ukupnom broju strana izvještaja. Polja predviđena za ispis tekućeg poglavlja i tekuće strane izvještaja Tekuće poglavlje izvještaja je u stablu uvijek markirano posebnom bojom. u desnom dijelu prozora.hr * Tel. 098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b. za trenutno aktivnu stranu izvještaja postavlja ona strana na kojoj počinje selektirano poglavlje. baš onako kako će izgledati na papiru posle ispisa. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. U dnu ekrana. Promjena tekućeg poglavlja se vrši jednostavnim klikom miša preko njegovog naziva u stablu.2 Pregled i kretanje kroz izvještaj U desnom dijelu prozora za rad sa izvještajem uvijek se prikazuje izgled trenutno aktivne stranice izvještaja. nakon čega se. na statusnoj liniji.plan-b.349 12.

može poslužiti i scroll traka postavljena uz desnu ivicu ovog prozora. se stranu koja sledi trenutno aktivnu postavlja za tekuću U slučaju da dokument sadrži veliki broj strana. Promjena tekućeg poglavlja. koja se aktivira klikom miša na strelicu sa desne strane ikone. Promjena tekuće strane izvještaja se može vršiti i sa tastature pomoću tiplkua ‘PgDn’.hr * Tel. Međutim. tekuće poglavlje u stablu je uvijek usaglašeno sa prikazom tekuće strane izvještaja. Programom je ograničeno da se istovremeno može prikazati do 6 strana. ponekad može biti od interesa da se istovremeno prikaže više strana izvještaja. za brzo postavljanje tekuće strane. što omogućava lako pozicioniranje na željeni dio dokumenta. Izborom ove ikone vrši se prelazak na istovremeni prikaz više stranica izvještaja na ekranu.350 Tekuće poglavlje je ‘Rekapitulacija’ u okviru grane ‘Šipka’ Na ovaj način. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. kao i izborom odgovarajućih ikona. može se vršiti i pomoću kursorskih strelica. Podrazumevani način prikazivanja stvarnog izgleda dokumenta je prikaz samo jedne strane. ‘PgUp’ i Izborom ove ikone. 098 231-415 . se stranu koja prethodi trenutno aktivnoj postavlja za tekuću Izborom ove ikone. Broj stranica koje će se istovremeno prikazivati vrši se izborom iz zatvorene liste.

CTRL+ srednje gumb miša = Zum sve.hr * Tel.Zum dinamički . Pomjeranje prikaza izgleda oplate se izvršava klikom na srednje gumb miša i pomjeranjem istog.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 . Dok je pritisnut tiplku ‘CTRL’ klik na lijevi gumb miša će odabranu točku obilježiti kao prvi kut pravokutnog područja koju treba uvećati.Zum prethodni .plan-b.351 Istovremeni prikaz dvije stranica izvještaja Izborom ove ikone vrši se povratak na prikaz samo jedne – tekuće strane izvještaja Zumiranje je moguće izvršiti okretanjem kotačića miša ili pomoću nekoliko posebnih komandi: CTRL+ lijevi gumb miša = Zum prozor.Zum sve . .Zum prozor .Zum pomjeri Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. - Takođe. naredbe za zumiranje se mogu aktivirati i izborom odgovarajuće ikone. CTRL+ desno gumb miša = Zum prethodni. a slijedeći klik na lijevi gumb miša će odabranu točku protumačiti kao suprotni kut pravokutnog područja i uvećanje će biti izvršeno.

Sva podešavanja izgleda i sadržaja izvještaja odvijaju se u dijalogu koji se otvara aktiviranjem komande ‘Formatiranje izvještaja’ pomoću ove ikone . Izgled dijalog box-a za formatiranje izvještaja Ovaj dijalog box je zbog velike količine podataka organiziran putem datoteka.plan-b.352 12.hr * Tel.3 Formatiranje izvještaja Program ‘ArmCAD 2005’ omogućava podešavanje velikog broja parametara vezanih za izgled i sadržaj projektne dokumentacije koja se kreira. potrebama i navikama korisnika. 098 231-415 . a u cilju što boljeg prilagođavanja različitim propisima.hr * e-mail: info@plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

da vaš izlazni uređaj za ispis podržava zadati format papira.hr * e-mail: info@plan-b. iz zatvorene liste odaberite jedan od ponuđenih formata papira.3. postavljanjem na uključeno stanje prekidača ‘Proizvoljni format’.plan-b. 098 231-415 . Edit box-ovi za zadavanje prozivoljnih dimenzija papira Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel.353 12.1 Format papira U datoteci ‘Format papira’ imate mogućnost da definirate veličinu stranice dokumenta. Svakako da je uvjet. U slučaju da u listi nije ponuđen željeni format. Izgled datoteke ‘Format papira’ U zavisnosti od izlaznog uređaja za ispis koji imate. imaćete mogućnost da u edit box-ovima ‘Širina’ i ‘Visina’ zadate potpuno prozivoljne dimenzije papira.

za donju marginu je 8 mm. prikazan je odabrani format papira. a sa četiri edit box-a. Izgled datoteke ‘Margine’ U centralnom dijelu dijalog box-a. U ovoj proceduri. zadati njegovu dimenziju.2 Margine U okviru datoteke ‘Margine’ definira se neto površina papira za ispis. program će dozvoliti zadavanje potpuno proizvoljne vrijednosti. tada je potrebno u edit box-u ‘Visina zaglavlja’. U ovakvim slučajevima. sa njegove gornje. nakon zahtjeva za ispis.hr * Tel.3. obzirom da se u ‘futer’-u svake papira mora naći i potpis autora programa. Minimalna.hr * e-mail: info@plan-b. obzirom da svaki izlazni uređaj ima ograničenje po pitanju neto površine za ispis. tada u ovom edit box-u zadajte vrijednost ‘0’. programski ograničena vrijednost.plan-b.354 Postvaljanjem na uključeno stanje jednog od ponuđena dva prekidača. program će izdati odgovarajuće upozorenje. 098 231-415 . leve i desne strane imate mogućnost da definirate odgovarajuće margine. U slučaju da svaka strana vašeg dokumenta treba da sadrži i zaglavlje. ali se zato pri ispisu dokumenta može desiti slučaj da drajver ne može na tom dijelu ivičnog prostora da izvrši ispis. Vodite računa pri zadavanju ovih vrijednosti. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Jedino ograničenje pri zadavanju margina će biti u edit box-u ‘Dolje’. možete odabrati orijentaciju papira: ‘Uspravno’ ili ‘Položeno’. 12. Ako ne želite zaglavlje. donje.

predstavlja samo ogledni primjer za postupak njegovog formiranja.hr * e-mail: info@plan-b. i klikom miša u okviru svake od njih.355 12. u okviru datoteke ‘Margine’. a visina zadatim podatkom u edit box-u ‘Visina zaglavlja’. U gornjem dijelu dijalog box-a.3. prikazuje se trenutan izgled kreiranog zaglavlja.hr * Tel.3 Zaglavlje U okviru datoteke ‘Zaglavlje’ definira se izgled zaglavlja koje će biti ispisano u vrhu svake strane dokumenta. 098 231-415 . Širina tablice zaglavlja je određena širinom papira koja je umanjena za lijevu i desnu marginu. u donjem dijelu dijalog box-a se prikazuje sadržaj trenutno aktivne ćelije. Tablica zaglavlja je podeljena na niz ćelija (pravokutnih područja). U donjem dijelu dijalog box-a je prikazan sadržaj trenutno aktivne ćelije namjenjene prikazu naslova projekta Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b. Izgled datoteke ‘Zaglavlje’ Default izgled zaglavlja koje se isporučuje uz program.

i to na mjesto koje je određeno trenutnim položajem kursora Uključeno stanje ove ikone određuje zadebljani ispis selektiranog teksta Uključeno stanje ove ikone određuje zakošeni ispis selektiranog teksta Uključeno stanje ove ikone određuje podvučeni ispis selektiranog teksta Izborom ove ikone otvara se padajuća lista za izbor boje koja će biti pridružena selektiranom tekstu Uključeno stanje selektiranog teksta ove ikone ikone ikone određuje određuje lijevo ravnanje ravnanje ravnanje Uključeno stanje ove selektiranog teksta Uključeno stanje selektiranog teksta ove centralno desno određuje Izbor ove ikone.plan-b. utiče sa na izgled i sadržaj trenutno aktivne ćelije. Selektirani tekst se izbacuje iz ćelije i prebacuje u ‘clipboard’ Selektirani tekst se prebacuje u ‘clipboard’ bez izbacivanja iz ćelije Prethodno smješteni tekst u ‘clipboard’. Postupak uređivanja sadržaja trenutno aktivne ćelije.356 U svaku od ćelija.hr * Tel. Zatvorene liste za izbor vrste i veličine fonta Pomoću slijedeće grupe ikona. Izbor i veličina fonta se vrši iz zatvorenih lista koje se nalaze iznad polja predviđenog za uređivanje sadržaja trenutno aktivne ćelije. može se uneti potpuno proizvoljan sadržaj. u potpunosti odgovara postupku rada sa tekst procesorima. ubacuje se u ćeliju. kakav je i program ‘WordPad’. 098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b. selektirani tekst označava kao stavku u listi niza podataka Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. U slučaju velikog formata slike. pri čemu se u centralnom dijelu ovog dijalog box-a. na odgovarajućoj strani postavlja linija okvira. na odgovarajućoj strani ćelije se postavlja linija okvira. sve ponuđene prekidače u ovom dijalog box-u.357 Izborom ove ikone otvara se dijalog box za postavljanje okvira oko ćelije.plan-b. Izgled dijalog box-a za ubacivanje slika u ćeliju zaglavlja Izborom jedne od ponuđenih opcija iz zatvoren liste ‘Tip fajla’.hr * Tel. Oznaka za uključeno stanje je uvučen izgled ikone. Nakon selektiranja željenog fajla. pridružite i svim ostalim ćelijama u zaglavlju. Izborom ove ikone otvara se dijalog box za učitavanje slika sa diska računala.emf). Izgled dijalog box-a za postavljanje okvira oko ćelije Postavljanjem na uključeno stanje ponuđenih prekidača. kliknite mišem na nju. imate mogućnost da odabrane strane za postavljanje okvira. postavite na uključeno stanje. 098 231-415 .wmf i *. u ćeliju je moguće ubaciti i sadržaj metafajlova (*. i pomoću scrooll traka dovedite jedan od njenih kutova u položaj da se vidi u prostoru predviđenom za prikaz ćelije.hr * e-mail: info@plan-b. Za najčešće slučajeve u praksi. kada je potrebno postaviti okvir oko svih ćelija. na poziciji kursora će se pojaviti sadržaj učitane slike. Postavljanjem na uključeno stanje prekidača ‘Pridruži svima’. pored bitmapa. što će dovesti do željenog efekta. i aktiviranja komandnog polja ‘OK’.

358 Selektiranjem ubačene bit mape.hr * Tel. postavljaju se simboli malog kvadrata pomoću kojih se vrši promjena dimenzija slike. dovedite veličinu slike na željenu dimenziju. Na raspolaganju su slijedeći tekstovi: #p #n #t #d Redni broj tekuće strane Ukupan broj strana Trenutno vrijeme Tekući datum Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. 098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b. u njenim kutovima i na sredinama svake od strana. Dovođenjem miša u položaj da pokazuje na mali kvadrat postavljen u kutu slike.plan-b. i njegovim razvlačenjem ka unutra. Smanjena veličina učitane slike Izborom ove ikone. otvara se padajući meni za automatsko ubacivanje programski definiranih tekstova.

Edit box-ovi za numeričko zadavnje dimenzija trenutno aktivne ćelije Kako zaglavlje ima ograničnu. Usvojeno je da se promjena dimenzija ćelija odvija slijeva na desno. ona postaje trenutno aktivna. Iz tog razloga.hr * Tel. i odzgo na dolje. a u edit box-ovima ‘Širina’ i ‘Visina’. selektiranjem jedne od ivičnih ćelija. prikazuju se njene trenutne dimenzije. Pored toga potrebno je i da poništitite Default zaglavlje koje je isporučeno kao ogledni primjer.plan-b. potrebno je da prvo zadate željeni format papira. odredite margine i visinu zaglavlja. odgovarajući edit box za numeričko podešavanje dimenzija ćelije biće neaktivan. 098 231-415 . Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Klikom miša unutar bilo koje od ćelija.359 Ubačeni programski definirani tekstovi. ranije zadatu dimenziju. u ćeliji se označavaju simbolom ‘#’ i odgovarajućim slovom.hr * e-mail: info@plan-b. to promjena dimenzija jedne ćelije utiče i na dimenzije ostalih ćelija. Da biste definirali raspored ćelija koji odgovara Vašem zaglavlju.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel.360 Za selektiranu gornju desnu ćeliju. nije moguće mijenjati širinu Da biste poništili Default zaglavlje potrebno je da selektirate krajnju levu ćeliju i da joj za dimenzije zadate maksimalne moguće vrijednosti. Ako ne znate koje su dimenzije maksimalne. dovoljno je da unesete vrijednosti koje su sigurno veće od maksimalnih. 098 231-415 . a program će automatski odrediti maksimalne dimenzije ćelije. Zadavanje maksimalnih dimenzija krajnjoj lijevoj ćeliji zaglavlja Na ovaj način dobićete da se zaglavlje sastoji samo od jedne ćelije.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.

Dovođenjem miša u položaj da pokazuje na jedan od ova dva mala pravokutnika. po vertikali. Potpuno prazan sadržaj zaglavlja U donjem lijevom kutu svake od ćelija. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. kursor mijenja oblik u odgovarajući oblik koji ujedno ukazuje i na smisao moguće akcije. i pritiskom na tiplku ‘Del’ izbacite ovu bitmapu iz sadržaja vašeg zaglavlja. koji je predviđen za uređivanje sadržaja trenutno aktivne ćelije. Mali položeni pravokutnik u gornjem desnom kutu svake od ćelija.hr * Tel. služi za podijelu ćelija po horizontali. nalazi se mali okomiti pravokutnik. 098 231-415 .361 Izgled zaglavlja koje se sastoje samo od jedne ćelije Selektiranjem bitmape u donjem dijelu dijalog box-a.plan-b. pomoću koga se svaka od ćelija može podijeliti na dvije nove.hr * e-mail: info@plan-b.

plan-b. odnosno horizontalne podijele. U gornjem dijelu zaglavlja dodaćemo još jednu ćeliju. u donjem lijevom i gornjem desnom kutu. Razvlačenjem gornjeg desnog pravokutnika na dolje. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. nalaze se mali prvokutnici za njenu eventualnu podijelu na manje dijelove. dobijena je nova ćelija I na novo dodatoj ćeliji. 098 231-415 .362 Pravokutnici za podijelu ćelija na manje dijelove Operacija podijele ćelija se odvija tako što se mišem klikne na željeni mali pravokutnik.hr * e-mail: info@plan-b. i ne otpuštajući ga dovede u položaj željene vertikalne.hr * Tel.

dobijena je nova ćelija Ovaj postupak je potrebno ponavljati. željene dimenzije možete zadati u edit box-ovima ‘Širina’ i ‘Visina’. Unutarnje strane ćelija koje se mogu razvlačiti Kako se razvlačenjem pomoću miša ne može odrediti točna dimenzija ćelije.plan-b. sve dok ne dobijete željeni broj i raspored ćelija. na način kako je to ranije opisano.hr * e-mail: info@plan-b. Kada ste podesili položaj i broj ćelija u zaglavlju.363 Razvlačenjem donjeg lijevog pravokutnika gornje ćelije u desno. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel. preostalo je još da u svakoj od njih zadate i odgovarajući sadržaj. 098 231-415 . omogućena je naknadna promjena dimenzija date ćelije. Dovođenjem miša u položaj da pokazuje na sredinu jednu od unutašnijh strana ćelije.

nalaze se parametri pomoću kojih se definira izgled izvještaja pri ispisu i konverziji u RTF format. U edit box-u ‘Broj prve stranice’ se zadaje broj od koga program počinje numeraciju izvještaja. - U dijelu dijaloga ‘AutoCAD crtež’ mogu se definirati prethodno opisani parametri za izvještaj koji se izvozi na ‘AutoCAD’-ov crtež. Ovo je veoma korisna opcija. Moguće je izabrati font. Takođe. visinu.4 Tekst U okviru datoteke ‘Tekst’. zakošenost. za ove crteže moguće je definirati i boje i debljine linija svih elemenata: ‘Šipka’. 098 231-415 . imate mogućnost da definirate sve podatke o vrsti.plan-b. zadebljanost.hr * e-mail: info@plan-b. Prikazani parametri imaju slijedeće značenje: ‘Tekst u tabeli’ odnosi se na sve tekstove u svim izvještajima. ‘Cijela mreža’ i ‘Rezana mreža’.hr * Tel. obzirom da se izvještaj o potrebnoj armaturi nikada ne nalazi na početku projektne dokumentacije.364 12. boji i veličini tekstova koji se ispisuju na papiru. Boje tekstova i linija je moguće izabrati iz skupa ‘AutoCAD’-ovih predefiniranih boja. ‘Kota’.3.5’). podvučenost i boju teksta. Veličine tekstova se preračunavaju prema tekućem mjerilu crteža (vidi poglavlje ‘11. Izgled datoteke ‘Tekst’ U dijelu dijaloga ‘Ispis’. ‘Tekst na crtežima’ odnosi se na tekstove koji se nalaze na crtežima oblika šipke i plana rezanja mreža. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

hr * e-mail: info@plan-b. omogućeno je zadavanje naslova koji će se ispisivati na početku svake tabele. centar.3.specifikacija’ moguće je definirati sve parametre vezane za istoimeni izvještaj (tabelu).specifikacija U okviru datoteke ‘Šipke .specifikacija’ U edit box-u ‘Naziv tabele’. desno).5 Šipke .plan-b. 098 231-415 . Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel.365 Edit box u kome se zadaje broj prve stranice izvještaja 12. Položaj teksta naslova (u horizontalnom pravcu) moguće je podesiti izborom jednog od tri načina ravnanja (lijevo. Izgled datoteke ‘Šipke .

366 Edit box za zadavanje naziva tabele i komandna polja za njegovo ravnanje U gornjem lijevom dijelu dijaloga nalazi se lista koja određuje redoslijed i sadržaj kolona koje čine ovaj izvještaj. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b. Lista koja određuje redoslijed i sadržaj kolona izvještaja Ispod liste nalaze se komandna polja ‘Briši’ i ‘Dodaj’ kojim je moguće brisati ili dodavati kolone i komandna polja ‘Gore’ i ‘Dolje’ kojim je moguće promjeniti redoslijed kolona u izvještaju.hr * Tel. 098 231-415 .plan-b.

hr * e-mail: info@plan-b. Sadržaj zatvorene liste za izbor sadržaja kolone Za svaku kolonu izvještaja moguće je definirati: tekst koji će se ispisivati u zaglavlju širinu kolone podatke specifične za tu kolonu.367 Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’. u listu je ubačena nova kolona Sadržaj svake kolone može se podesiti izborom iz zatvorene liste koja se otvara klikom miša na strelicu sa desne strane date kolone. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. 098 231-415 .hr * Tel.plan-b.

Kolona može imati i nepoznatu širinu. čijim se aktiviranjem otvara padajući meni. lijevo) se izvodi kao što je već opisano za edit box ‘Naziv tabele’. Dio dijalog box-a za definiranje naziva kolone U edit box-u ‘Širina kolone’ unosi se podatak o zahtjevanoj širini kolone. Stavka u meniju ‘%%c – komandno polje oznaka za fi’ omogućava da se u tekstu pojavi specijalni znak Ø. gore.hr * e-mail: info@plan-b. unosi se tekst koji će se ispisivati u zaglavlju izabrane kolone.368 U edit box-u ‘Naziv kolone’. U tom slučaju se njena širina određuje tako da odgovara slobodnoj širini na hartiji koja preostaje nakon oduzimanja širina kolona sa poznatom širinom. Omogućeno je definiranje dva reda teksta.plan-b.hr * Tel. 098 231-415 . Zadavanje ravnanja (desno. slobodna širina papira će biti ravnomjerno raspoređena na svaku od njih. Dio dijalog box-a za definiranje širine kolone Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Da li će neka kolona biti sa nepoznatom širinom određuje se se check box-om ‘Nepoznata’. Ukoliko više kolona ima nepoznatu širinu. Desno od polja za unos teksta nalazi se .

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mjera’ – za definiranje jedinice mjera za prikaz dužine ‘Broj decimala’ – za definiranje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje. ‘Zaobljenost’ – za definiranje načina iscrtavanja prijelomnih točaka na šipkama – oštrim ivicama ili zaobljeno.369 Check box ‘Prikazuje se ispred rekapitulacije’ se koristi za definiranje redoslijeda izvještaja. prema pravilima za savijanje šipki koja važe za odabrani tekući propis.plan-b. Ovaj izvještaj može da se kreira kao kombinacija slijedećih kolona: Redni broj pozicije .hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 .ispisuje redni broj pozicije šipke. Check box za definiranje redoslijeda izvještaja U donjem dijelu dijaloga prikazan je izgled tabele koji odgovara trenutnom stanju parametara. Kada je ovaj check box uključen izvještaj specifikacije šipki se prikazuje prije izvještaja rekapitulacije i obrnuto.hr * Tel. Izgled šipke – iscrtava crtež geometrije šipke sa iskotiranim dužinama segmenata.

Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mjera’ – za definiranje jedinice mjera za prikaz dužine ‘Broj decimala’ – za definiranje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje. obično se koristi u paru sa međusobno disjunktnim uvjetima.1’) x zadati broj šipki dane pozicije’. 098 231-415 .3’. Specifični podatak za ovu kolonu je: ‘Faktor oplate’ – kada je ovaj check box isključen prikazuje se ukupan broj komada šipki dane pozicije. U slučaju da uvjet o vrsti armature nije ispunjen polje u tabeli će ostati prazno.plan-b. Broj komada – ukupan broj komada šipki u poziciji. (Zapravo. Napomena:Ukoliko je pozicija šipke varijabilna. ovdje se ispisuje naziv koji je definiran u propisima za šipku određenog promjera – videti poglavlje ‘11.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. Moguće je praviti i višestruki uvjet stavljanjem znaka ‘+’ između imena vrsta armature. Desno od edit box-a za unos filtera nalazi se komandno polje aktiviranjem otvara padajući meni iz koga se može izabrati neka od vrsta armature. S obzirom da se u skoro svim propisima naziv šipke i promjer šipke poklapaju zadržan je termin ‘Promjer šipke’) Promjer šipke jedne vrste armature – u ovoj koloni biće ispisan podatak o promjeru šipke ali samo ako vrsta armature pozicije šipke odgovara vrstama armature navedenim u edit box-u .370 Check box ‘Zaobljenost’ Promjer šipke – ispisuje podatak o promjeru šipke. Time se dobija ispis promjera šipki za sve pozicije ali u odgovarajućim kolonama. Napomena: Ukoliko se ovaj tip kolone koristi. Dužina šipke – dužina jedne šipke. ispisaće se dvije vrijednosti – minimalna i maksimalna dužina šipke u poziciji. čijim se ‘Filter armature’. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. a kada je uključen broj komada šipki je prikazan u formatu ‘zadana količina za danu oplatu (vidi poglavlje ‘2.

371 Ukupna dužina pozicije – zbir dužina svih šipki u celoj poziciji. Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mjera’ – za definiranje jedinice mjera za prikaz težine šipki ‘Broj decimala’ – za definiranje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mjera’ – za definiranje jedinice mjera za prikaz dužine ‘Broj decimala’ – za definiranje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje. Vrsta armature – naziv definiran u propisu za vrstu armature od koje je napravljena pozicija šipke Oznaka tipske šipke – ispis imena odgovarajuće šipke iz biblioteke tipskih šipki (geometrija šipke odgovara geometriji tipske šipke) Komentar – potpuno prazno polje.plan-b. Težina šipke – podatak o težini jedne šipke dane pozicije. 098 231-415 . Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mjera’ – za definiranje jedinice mjera za prikaz težine šipke ‘Broj decimala’ – za definiranje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje Težina pozicije . Specificni podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mjera’ – za definiranje jedinice mjera za prikaz jedinične težine ‘Broj decimala’ – za definiranje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.podatak o težini svih šipke dane pozicije koje idu u iskaz armature. Jedinična težina – podatak o težini šipke jedinične dužine.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. proizvoljne namjene.

rekapitulacija’ moguće je definirati sve parametre vezane za istoimeni izvještaj. prikazivaće se tablica samo sa upotrebljenim promjerima šipki.rekapitulacija’ Podaci vezani za ‘Naziv tabele’ kao i za opće podatke svih kolona (‘Naziv kolone’ i ‘Širina kolone’) potpuno su isti kao i u prethodno opisanoj datoteci.plan-b.3’. Izgled datoteke ‘Šipke . ukoliko se želi poseban izvještaj za ravne a poseban za savijene šipke check box ‘Posebno ravne i savijene’ trebe postaviti na uključeno.rekapitulacija U okviru datoteke ‘Šipke . ukoliko se želi poseban izvještaj za šipke čiji je promjer manji ili jednak nekom promjeru a poseban za šipke većeg promjera.hr * Tel. Specificni podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mjera’ – za definiranje jedinice mjera za prikaz dužine ‘Broj decimala’ – za definiranje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje. Moguće je dodatno podešavanje načina grupiranja i to: ukoliko se želi da prikaz rekapitulacije prikazuje tablicu sa svim promjerima šipki treba postaviti check box ‘Svi promjeri’ na uključeno. treba postaviti chec box ‘Razdvojeno do Ø’ na uključeno a u edit box-u ‘Ø =’ definirati granični promjer šipke. S obzirom da se u skoro svim propisima naziv šipke i promjer šipke poklapaju zadržan je termin ‘Promjer šipke’) Ukupna dužina – ukupna dužina šipki iz pozicija odgovarajućeg promjera i vrste armature. (Zapravo.hr * e-mail: info@plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.3. Inače. Izvještaj je grupiran prema vrstama armature. Unutar izvještaja o svakoj vrsti armature podaci su grupirani po promjerima armature.6 Šipke . 098 231-415 .372 12. ovdje se ispisuje naziv koji je definiran u propisima za šipku određenog promjera – videti poglavlje ‘11. - - Ovaj izvještaj može da se kreira kao kombinacija slijedećih kolona: Promjer šipke – ispisuje podatak o promjeru šipke.

potpuno prazno polje.hr * e-mail: info@plan-b.7 Jahači U okviru datoteke ‘Jahači’ moguće je definirati sve parametre vezane za tablicu proizvoljnog oblika i sadržaja. U edit box-u ‘Naziv tabele’ može se postaviti proizvoljan tekst koji će se ispisivati kao naslov. Napomena: specifično za ovu kolonu je da se na kraju svake cijeline prikazuje zbir cijele kolone.3. Komentar . Specificni podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mjera’ – za definiranje jedinice mjera za prikaz jedinične težine ‘Broj decimala’ – za definiranje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje. iznad tabele. 098 231-415 .plan-b. proizvoljne namjene. 12. Izgled datoteke ‘Jahači’ Check-Box ‘Ulazi u izvještaj’ određuje da li će se ova tabela prikazivati.hr * Tel. Tablica je sastavni dio izvještaja rekapitulacije za šipke.373 Jedinicna težina – težina šipke jedinične dužine. centar. Definiranje i prikazivanje ove tablice je opciono. Za rad sa kolonama tabele služe komandna polja u grupi ‘Kolone tabele’: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Položaj teksta (u horizontalnom pravcu) moguće je podesiti izborom jednog od tri načina ravnanja (lijevo. U edit box-u ‘Tekst zbroja’ može se definirati proizvoljan tekst koji će se prikazivati pored zbroja. Tabela može imati proizvoljan broj redova i kolona. Ukupna težina – ukupna težina svih šipki iz pozicija odgovarajuceg promjera i vrste armature. Specificni podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mjera’ – za definiranje jedinice mjera za prikaz težine ‘Broj decimala’ – za definiranje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje. desno).

‘Briši’ – briše aktivan red ‘Gore’ – pomjera aktivan red nagore. Neki od redova sa vrha tabele mogu dobiti poseban status – zaglavlje tabele. ‘Dolje’ – pomjera aktivan red nadolje. Ukoliko je izabrana opcija ‘Snimi samo zaglavlje’ biće snimljena tabela (sa svim redovima i kolonama) a zajedno sa njom sadržaj ćelija iz zaglavlja. Iz zatvorene liste je moguće postaviti za aktivnu neku od prethodno snimljenih tabela. koje se nalazi u dijelu dijalog box-a ‘Baza jahača’.374 ‘Dodaj’ – dodaje novu kolonu u tabelu na kraj. pojavljuje se dijalog u kome treba uneti naziv pod kojim će se trenutno prikazana tabela snimiti. Broj redova sa vrha tabele koji će biti proglašen za zaglavlje može se uneti u edit box-u ‘Broj redova u zaglavlju’.hr * e-mail: info@plan-b. Takođe. aktiviranjem komandnog polja ‘Briši’ briše se tablica sa imenom prikazanim u zatvorenoj listi. Sadržaj novododate kolone će biti iskopiran iz do tada aktivne kolone ‘Briši’ – briše aktivnu kolonu ‘Lijevo’ – pomjera aktivnu kolonu ulijevo ‘Desno’ – pomjera aktivnu kolonu udesno Grupa parametara ‘Širina kolone’ služi za definiranje širine aktivne kolone.plan-b.hr * Tel. Za rad sa redovima tebele služe komandna polja u grupi ‘Redovi tabele’: ‘Dodaj’ – dodaje novi red tabele na kraj. Kolona može imati točno zadatu širinu ili može imati nepoznatu širinu pri čemu se njena širina proračunava tako da odgovara slobodnom prostoru na stranici. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Ostale ćelije će biti snimljene kao prazne. Pri aktiviranju komandnog polja ‘Snimi’. Ravnanje teksta u svakoj ćeliji je moguće podesiti preko odgovarajućih komandnih polja u dijelu dijalog box-a ‘Ravnanje kolone’. Sadržaj novododatog reda biće iskopiran iz do tada aktivnog reda. Ukoliko je izabrana opcija ‘Snimi cijelu tabelu’ biće snimljena tabela (sa svim redovima i kolonama) a zajedno sa njom i sadržaj svih ćelija. To se postiže uključivanjem check box-a ‘Nepoznata’. Razlog za uvođenje zaglavlja je u razdvajanju ćelija čiji se sadržaj retko mijenja (zaglavlje) od preostalog dijela tabele. 098 231-415 . Način snimanja tabele u bazu jahača može se podešavati u grupi parametara ‘Snimanje’. Redovi koji imaju status zaglavlja su obilježeni na poseban način. Sadržaj svake ćelije tabele je moguće popuniti proizvoljnim tekstom.

Visina L – dimenzije mreže u ‘L’ pravcu. Izgled datoteke ‘Mreže .1’) x zadani broj mreža dane pozicije’. Broj komada – broj komada mreže.375 12.specifikacija U okviru datoteke ‘Mreže . Za rezane mreže prikazuje i indeks rezanja – jedinstveni broj dodeljen na osnovu dimenzija rezane table.8 Mreže .3.specifikacija’ moguće je podesiti sve parametre vezane za istoimeni izvještaj. Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mjera’ – za definiranje jedinice mjera za prikaz dužine ‘Broj decimala’ – za definiranje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Jedinična težina – težina mreže jedinične površine. Oznaka mreže – oznaka (naziv) mreže Širina B – dimenzije mreže u ‘B’ pravcu. a kada je uključen broj komada mreža je prikazan u formatu ‘zadana količina za danu oplatu (vidi poglavlje ‘2. 098 231-415 .hr * Tel.specifikacija’ Ovaj izvještaj može da se kreira kao kombinacija slijedećih kolona: Pozicija – oznaka pozicije. Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mjera’ – za definiranje jedinice mjera za prikaz dužine ‘Broj decimala’ – za definiranje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje. Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mjera’ – za definiranje jedinice mjera za prikaz jedinične težine ‘Broj decimala’ – za definiranje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.hr * e-mail: info@plan-b. Specifični podatak za ovu kolonu je: ‘Faktor oplate’ – kada je ovaj check box isključen prikazuje se ukupan broj komada mreža dane pozicije.plan-b.

Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mjera’ – za definiranje jedinice mjera za prikaz težine ‘Broj decimala’ – za definiranje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.rekapitulacija’ Ovaj izvještaj može da se kreira kao kombinacija slijedećih kolona: Oznaka mreže – oznaka (naziv) mreže Širina B – dimenzije mreže u ‘B’ pravcu. Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mjera’ – za definiranje jedinice mjera za prikaz dužine ‘Broj decimala’ – za definiranje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje. proizvoljne namjene. Broj komada – broj komada mreže Jedinična težina – težina mreže jedinične površine. Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mjera’ – za definiranje jedinice mjera za prikaz dužine ‘Broj decimala’ – za definiranje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.rekapitulacija U okviru datoteke ‘Mreže . Visina L – dimenzije mreže u ‘L’ pravcu. 098 231-415 . Napomena: spečifično za ovu kolonu je da se na kraju svake cijeline prikazuje zbroja cijele kolone.376 Ukupna težina – ukupna težina mreža.potpuno prazno polje.3. Specifični podaci za ovu kolonu su: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. 12.hr * e-mail: info@plan-b. U edit box-u ‘Tekst zbroja’ može se definirati proizvoljan tekst koji će se prikazivati pored zbroja.rekapitulacija’ moguće je podesiti sve parametre vezane za istoimeni izvještaj.plan-b.hr * Tel.9 Mreže . Komentar . Izgled datoteke ‘Mreže .

12.plan rezanja U okviru datoteke ‘Mreže .hr * e-mail: info@plan-b. Ukupna težina – ukupna težina mreža.377 ‘Jedinice mjera’ – za definiranje jedinice mjera za jediničnu težinu ‘Broj decimala’ – za definiranje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.plan-b. Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mjera’ – za definiranje jedinice mjera za prikaz težine ‘Broj decimala’ – za definiranje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.10 Mreže .plan rezanja’ ‘Naziv tabele’ ima istu funkciju kao i istoimeni edit box iz ranije opisanih datoteka.plan rezanja’ moguće je podesiti sve parametre vezane za istoimeni izvještaj. proizvoljne namjene. Izgled datoteke ‘Mreže .hr * Tel. U edit box-u ‘Tekst zbroja’ može se definirati proizvoljan tekst koji će se prikazivati pored zbroja.potpuno prazno polje. Komentar . ‘Jedinice mjera’ određuje jedinicu mere koja će se koristiti pri ispisu dimenzija u crtežima ‘Broj decimala’ određuje maksimalni broj decimala sa kojima će se ispisivati dimenzije Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.3. Napomena: specifično za ovu kolonu je da se na kraju svake cijeline prikazuje zbroj cijele kolone. Od ovog podatka će zavisiti veličine slika. ‘Broj kolona’ određuje koliki broj slika će biti smješten u jednom redu. 098 231-415 .

program će izdati odgovarajuću poruku. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b. Štoviše. U slučaju da ste zadali ime koje već postoji. a ne provedete prethodno opisanu akciju snimanja podataka u konfiguracionu datoteku. program će ipak poštovati postavljene parametre.378 12. Pošto je ova naredba destruktivna. po izlasku iz dijalog box-a aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. postavljeni parametri će se u trenutku snimanja crteža snimiti zajdno sa njim i time će se osigurati da izvještaj bude formatiran na isti način i prilikom slijedećeg otvaranja crteža. Izborom komandnog polja ‘Snimi’.3. i tek nakon potvrdnog odgovora obrisaće selektiranu konfiguraciju. prvo morate postaviti za tekuću a potom aktivirati komandno polje ‘Briši’. program će zatražiti potvrdu ove akcije.hr * e-mail: info@plan-b. koje se nalazi u donjem dijelu dijaloga otvara se dijalog box slijedećeg izgleda: Sada je u edit box potrebno zadati tekstualni opis koji će asocirati na definirane podatke o formatiranju izvještaja.hr * Tel. dok će negativan odgovor dovesti do odustajanja od naredbe snimanja. Znači. Napomena: Ako mijenjate stanje parametara u dijalog box-u ove naredbe. konfiguraciju koju želite trajno da uklonite iz konfiguracione datoteke. 098 231-415 . Zatvorena lista koja se nalazi u donjem lijevom kutu dijalog box-a.11 Snimanje podataka o formatiranju izvještaja Da bi svi podaci iz ovog dijaloga mogli da se koriste i u drugim crtežima potrebno ih je snimiti u bazu. predviđena je za izbor neke od ranije snimljenih konfiguracija. Pomoću komandnog polja ‘Briši’ se vrši brisanje konfiguracije koja je postavljena za tekuću. Potvrdan odgovor će dovesti do gubitka stanja parametara koji su prethodno bili pridruženi odabranom imenu.

Postavljenjem prekidača ‘All’ na uključeno stanje. Napomenućemo da pri ispisu izvještaja program poštuje sve parametre koji su zadati u datoteci ‘Tekst’.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. definira se da li će te ispisivati cijeli dokument ili samo pojedine njegove strane. imate mogućnost da umjesto direktnog izlaza na pisač. Izgled dijalog box-a za ispis dokumnta U dijelu dijalog box-a ‘Print range’. U edit box-u ‘Number of copies’ imate mogućnost da zadate broj kopija za ispis.3. 098 231-415 . a postavljanjem check box-a ‘Print to file’ na uključeno stanje. otvara se dijalog box za unos parametara koji će regulirati način ispisa. od programa se zahtjeva ispis cijelog dokumenta.379 12.4 Ispis izvještaja Izborom ove ikone. u edit box-ovima sa njegove desne strane može zadati redni broj početne i krajnje strane koje određuju dio dokumenta koji treba ispisati. u dijelu dijalog box-a ‘Ispis’ (vidi poglavlje ‘12. dok se postavljanjem prekidača ‘Pages’ na uključeno stanje. kreirate datoteku koja se može ispisati i van okruženja programa.plan-b. otpočeće proces ispisa. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’.4’).

hr * Tel.rtf’ format. koji je čitljiv za gotovo sve Windows tekst procesore. kakav je i ‘Word’.hr * e-mail: info@plan-b... Pored zadavanja ovih podataka direktno u edit box-u... imate mogućnost da aktiviranjem komandnog polja ‘Izbor. Komandno polje ‘Izbor.’ otvorite standardni ‘Windows’-ov dijalog box za snimanje datoteka.’ Izgled dijalog box-a za snimanje datoteka Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Snimi’. imate mogućnost da cijeli izvještaj prebacite u ‘*. Zadati podaci su prikazani u edit box-u ‘Datoteka’ Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.rtf’ datoteku koju kreirate. Njenim aktiviranjem. a podatke zadate u okviru njega će prikazati u edit box-u ‘Datoteka’ osnovnog dijalog box-a ove naredbe.380 12. otvara se dijalog box slijedećeg izgleda: Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Izvoz u RTF’ U edit box-u ‘Datoteka’ se zadaje mjesto na disku na kome želite da snimite ‘*.plan-b.5 Izvoz u RTF Izborom naredbe ‘Izvoz u RTF’. program će zatvoriti tekući dijalog box. kao i ime same datoteke. 098 231-415 .

Napomena: Kako ne postoje tehničke mogućnosti da se sadržaj zaglavlja konvertira u odgovarajuće tekstove i tabele. Naime. može Vam se desiti da kreirana RTF datoteka. to se zaglavlje izvozi kao slika (‘meta file’). ili pak nekom drugom teskt procesoru. u koji ćete kasnije učitavati izvezeni RTF fajl.hr * Tel.7 Povratak u prozor za crtanje Aktiviranjem ove naredbe.381 Proces izvoza započinje aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. a to je da u okviru ‘ArmCAD’-ovog zaglavlja ne ubacujete brojač strana već da to uradite u ‘Word’-u. 12. Postoji još jedno rešenje. moći ćete potpuno slobodno da uređujete sadržaj izvezenog izvještaja. Naime. kada se ispisuje iz ‘Word’-a. vrši se povratak u prozor za crtanje. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. 098 231-415 . Ova naredba ima primjenu i kada želite da projektnu dokumentaciju šaljete svojim poslovnim partnerima u digitalnom obliku. a da zaglavlje isključite iz ‘ArmCAD’-ovog izvještaja.plan-b. a pri njenom kreiranju poštiva sve parametre koji su zadati u datoteci ‘Tekst’. izborom ove naredbe program izlazi na crtež i zahtjeva da za svaku od kreiranih tablica zadate referentnu točku.6 Izvoz na crtež Pomoću naredbe ‘Izvoz na crtež’. 12.4’).iskaz armature: Nakon zadavanja referentne točke. kao što može ‘ArmCAD’.hr * e-mail: info@plan-b. U takvim slučajevima je bolje da izgled tipskog zaglavlja kreirate u samom ‘Word’-u. odnosno točku koja će odrediti položaj gornjeg lijevog kuta date tablice na crtežu. nema ispisane sve dijelove dokumenta po rubovima strane. pogotovu starije verzije. program datu tablicu postavlja na crtež. ili pak neki drugi tekst procesor. u dijelu dijalog box-a ‘AutoCAD crtež’ (vidi poglavlje ‘12. a dužina njegovog trajanja zavisi isključivo od veličine izvještaja. imate mogućnost da sve tablice kreirane u izvještaju postavite na sam ‘ArmCAD’-ov crtež. Negativna posljedica ovoga je nemogućnost ažuriranja eventualno postavljenog brojača strana u ‘ArmCAD’-ovom zaglavlju. ‘Word’. Napomena: Vodite računa da zadate margine u ‘ArmCAD’-u budu usklađene sa maksimalnom površinom ispisa koja je omogućena u ‘Word’-u. ne može ispisivati na cijeloj površini papira koja je definirana driverom datog pisača. Kasnijim učitavanjem u ‘Word’.3. Šipke . Iz tog razloga.

Izborom komandnog polja ‘Učitaj’ tekući dijalog box se zatvara. a u osnovnom dijalog box-u naredbe se prikazuju sve odabrane datoteke.hr * Tel. Dijalog box za odabir datoteka U ovoj proceduri omogućeno je kako pojedinačni tako i grupni odabir svih željenih datoteka. 098 231-415 . Ova naredba se najčešće primjenjuje kada želite da saznate potrebnu količinu armature za cijeli objekat koji je urađen na više crteža. otvara se dijalog box slijedećeg izgleda: Dijalog box za izradu zbirnog iskaza armature Aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’ otvara se dijalog box za odabir ‘ArmCAD’-ovih datoteka za koje želite da kreirate jedinstveni iskaz armature.382 12.plan-b. Naime. izborom naredbe ‘Zbirni iskaz armature’ iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu .8 Zbirni iskaz armature Pomoću naredbe ‘Zbirni iskaz aramture’ imate mogućnost da napravite iskaz armature za više proizvoljno odabranih ‘ArmCAD’-ovih datoteka. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b.

383 Lista datoteka koje su odabrane za izradu zbirnog iskaza armature Svako polje u listi datoteka sadrži i zatvorenu listu koja se otvara klikom miša na strelicu sa desne strane. Zatvorena lista za odabir ranije korištenih datoteka Pri aktiviranju naredbe ‘Zbirni iskaz armature’.hr * e-mail: info@plan-b. a pri izradi iskaza biti će ignorirane. preimenovane ili premještene) i dalje će se nalaziti u listi ali će biti zasivljene i obilježene kao neispravne. sadržaj liste u dijalog box-u će biti onakav kakav je bio prilikom posljednjeg izlaska iz njega. tako da ih jednostavno možete ponovo odabrati za izradu iskaza. 098 231-415 . Ukoliko su neke datoteke iz liste prestale da postoje (obrisane. Ova zatvorena lista sadrži nazive datoteke koje su prethodno korištene u naredbi ‘Zbirni iskaz armature’. kao i njihovu lokaciju na disku.plan-b.hr * Tel. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

384 Neispravne datoteke u listi Ako želite da uklonite neku datoteku iz liste. 098 231-415 .hr * Tel. Generirani izvještaj zbirnog iskaza armature Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. potrebno je da je prvo odaberete a zatim da aktivirate komandno polje ‘Briši’.plan-b. program će izvršiti generiranje zbirnog iskaza za datoteke koje se nalaze u listi i automatski će prikazati izvještaj. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’.hr * e-mail: info@plan-b.

hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. Za svaku poziciju oplate u koloni ‘Grupa’ se prikazuje ime grupe kojoj dana oplata pripada (po ‘default’-u su sve pozicije oplata pridružene grupi <sve oplate>). Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Naime. a da je potrebno kreirati izvještaj samo za neke od njih. Zadavanje imena grupe oplata Ukoliko zadato ime ne postoji program će kreirati novu grupu oplata.9 Grupiranje oplata Često se dešava da se na jednom crtežu nađe više pozicija oplata. otvara se Izgled dijalog box-a za grupiranje oplata U centralnom dijelu dijalog box-a se prikazuje lista svih pozicija oplata koje se nalaze u sastavu crteža. Pomoću naredbe ‘Grupiranje oplata’ imate mogućnost da grupirate pozicije oplata.hr * Tel. a zatim da izborom jedne grupe odredite koje će oplate ići u specifikaciju. potrebno je da u edit box-u zadate ime željene grupe oplata. Da biste poziciju oplate pridružili nekoj grupi. otvara se lista iz koje možete izabrati neku od postojećih grupa oplata. klikom miša preko strelice koja se nalazi na desnom kraju edit box-a. Izborom ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu dijalog box slijedećeg izgleda: . Poziciju oplata možete pridružiti nekoj grupi na još jedan način.385 12. 098 231-415 .

a sve pozicije oplata koje su joj pripadale se automatski pridružuju ‘default’ grupi <sve oplate>. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Napomenuti ćemo da program automatski iz liste uklanja grupu kojoj nije pridružena ni jedna oplata. 098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b. Zatvorena lista za izbor tekuće grupe oplata Pomoću komandnog polja ‘Briši’ se tekuća grupa oplata uklanja sa crteža. Pri slijedećem aktiviranju naredbe ‘Izvještaj’ (vidi poglavlje ‘12’) generirati će se izvještaj samo za oplate koje pripadaju grupi koja je pomoću ove naredbe postavljena za tekuću.plan-b.386 Lista za izbor grupe oplata Iz zatvorene liste koja se nalazi u djelu dijalog box-a ‘Tekuća grupa oplata’ se vrši izbor grupe oplata za koju će se kreirati izvještaj. Nakon izbora komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box uz prihvaćanje svih unetih promjena.hr * Tel.

nivoa ili kosog pogleda. Program ‘Tower 5’ može izvoziti odabranu armaturu i u program ‘ArmCAD 2000’ i u program ‘ArmCAD 2005’. Naime. program neće u 100% slučajeva riješiti sve moguće probleme. u kome se vrši izbor programa za koji će se formirati datoteka sa podacima o odabranoj armaturi. ako program pri uvozu armature uspješno riješi i 70-80% problema. oblik šipki u jednoj gredi/stupu biti će uvijek isti bez obzira na način izvoza. iz ‘Radimpex’-ovog programa za statički proračun ‘Tower 5’. UVOZ ARMATURE Naročita pogodnost za korisnike programa ‘ArmCAD 2005’ je mogućnost učitavanja izvezenih datoteka.hr * Tel. sa podacima o odabranoj armaturi i oplatama. postoje i razlike između matematičkog (pojednostavljenog) modela sa kojim vršimo statički proračun i gotovog izvedbenog projekta.387 13. Eventualnim malim izmjenama na učitanim crtežima. moguće je izvoziti odabranu armaturu i u gredama i u pločama. tako i nacrte armature. Ovo je naročito važno za stupove koji se slobodno mogu izvoziti iz bilo kog okvira i uvijek će imati jedinstvenu armaturu. Jedan način je takozvani ‘tlocrt’. Jedina razlika između ova dva načina izvoza armature je u vrsti prikaza.hr * e-mail: info@plan-b. obzirom da u ovom dijelu projektiranja konstrukcija ne postoje apsolutno jasna pravila. Isto važi i za oplatu. Izgled dijalog box-a u kome se vrši izbor programa za koji se kreira datoteka sa podacima o odabranoj armaturi U okviru programa ‘Tower 5’. U programu ‘ArmCAD’ te grede se prikazuju kao jedna kontinuirana pravocrtna greda prikazana u pogledu zarotiranom za 90 stupnjeva u odnosu na pogled u kome je izvršen izvoz (eventualne lučne grede prikazati će se u razvijenom obliku). 098 231-415 . odnosno u smjeru gledanja koji se želi postići u ‘ArmCAD’-u.način. Iz tog razloga se u dijalog box-u ‘Prilagodba’ nalazi dio ‘Izvoz u ArmCAD’. Pored toga. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.okvira. ‘ArmCAD 2005’ je u stanju da sam pozicionira i kreira kako planove oplate. odabranu armaturu u ovom programu. na najbrži mogući način se kreiraju definitivni izvedbeni projekti. sa pravim 3D gredama i pločama. Drugi način je takozvani ‘okvirni’ način kod koga se mogu izvoziti proizvoljno izabrane grede iz jedne 2D grupe . U svakom slučaju. u pravom 3D prostoru.plan-b. U programu ‘ArmCAD’ armatura tih greda biće prikazana u istom pogledu u kome je izvezena. kod koga se izvozi niz povezanih greda. S obzirom da se oblikovanje armature vrši nezavisno od vrste pogleda. smatrati ćemo da je uloga ovog njegovog dijela potpuno opravdana. No. Postoje dva načina za izvoz armature u gredama.

ako joj je pridružen pri izvozu iz programa ‘Tower 5’). aktiviranjem komandnog polja ‘Učitaj’. i ubrzo ćete na crtežu dobiti plan oplate i plan odabrane armature. Klik miša na željeno mjesto na crtežu odrediti će donji lijevi kut bloka.388 Program pri izvozu armature ne vodi računa o dužini šipki obzirom na uvjete transporta. U okviru programa ‘ArmCAD 2005’ postoji naredba ‘Uvoz armature’ koja služi za ubacivanje sadržaja ovako izvezenih datoteka u tekući crtež. a u drag modu će iscrtavati pravokutno područje koja odgovara njegovom gabaritu. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. 098 231-415 . otvara se dijalog box slijedećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za uvoz armature Sada je potrebno da odaberete neku od ranije izvezenih datoteka i aktivirate komandno polje ‘Učitaj’ (u dnu dijalog box-a se za trenutno odabranu datoteku ispisuje i tekstualni komentar. te u slučaju da imate potrebu da ograničite dužinu šipki koristite raspoložive alate koji su već ugrađeni u program ‘ArmCAD 2005’. otvoriti će se novi dijalog box u kome se mogu definirati neki dodatni parametri i opcije. program će sa komandne linije zahtijevati da odredite položaj bloka. Komentar koji je pridružen odabranoj datoteci Po zatvaranju ovog dijalog box-a.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. Nakon toga. Prijenos podataka između programa ‘Tower 5’ i programa ‘ArmCAD 2005’ ostvaruje se pomoću datoteka u kojima se snimaju podaci o odabranoj armaturi i oplatama. Izborom ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu .plan-b.

Jedan od neophodnih podataka za pravilno oblikovanje armature je dužina sidrenja. objasniti ćemo neka osnovna pravila kojih se treba pridržavati prilikom odabira armature: . već je rubove područja potrebno zadati po osi konstruktivnih elemenata (program pri izvozu sam prepravlja geometriju zadanih područja na osnovu poznatih dimenzija konstruktivnih elemenata). 098 231-415 . 13.plan-b.1 Izvoz odabrane armature u pločama iz programa ‘Tower 5’ Prije nego što objasnimo samu proceduru izvoza odabrane armature u pločama. bez obzira da li se radi o običnoj ili mrežastoj armaturi.hr * e-mail: info@plan-b.Pri zadavanju područja armiranja ne treba voditi računa o debljini konstruktivnih elemenata. U slučaju da se u listi pozicija oplate već nalazi pozicija oplate sa istim nazivom.‘Layer’ rezerviran za smještanje odabrane armature u donjoj zoni ploče A4_GZ . Upotrebljene oznake imaju slijedeće značenje: ls1 – dužina sidrenja vlačne armature ls2 . dok je za ubačenu armaturu u gredama potrebno još iskotirati postavljenu armaturu i kreirati odgovarajuće poprečne presjeke. tada program za novo otvorenu poziciju oplate uz programski odabrano ime dodaje i indeks ‘(1)’.‘Layer’ rezerviran za smještanje kreirane oplate A4_GR . . Bez obzira da li je u ubačenoj datoteci izvezena odabrana armatura u ploči ili gredi. prilikom uvoza armature potrebno je odlučiti se za tip sidrenja. itd. ‘(2)’. detaljno ćemo objasniti način izvoza i oblikovanja odabrane armature u pločama i gredama.389 Izvezena armatura biće formirana u skladu sa trenutno aktivnim propisom u programu ‘AutoCAD 2005’ (propis koji je korišten u programu ‘Tower 5’ prilikom dimenzioniranja. vrsti armature i uvjetima adhezije. može se smatrati za gotov crtež.Kada se postavljaju područja sa odabranom armaturom u gornjoj zoni iznad srednjih ležaja. biće korišteni kao podaci na osnovu kojih će se u okviru trenutno aktivnog propisa u programu ‘ArmCAD 2005’ tražiti najsličniji i najpogodniji podaci za preslikavanje). kao i podaci o vrsti čelika i promjerima armature. program uvijek otvara novu poziciju oplate u koju smješta sve pozicije odabrane armature i dodjeljuje joj programski zadano ime ‘Izvoz’. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel. morate sami voditi računa o potrebnoj dužini sidrenja. Iz tog razloga. s obzirom da program strogo poštiva zadane dimenzije ovako postavljenih područja. Pomoću raspoloživih ‘ArmCAD’-ovih naredbi ‘Kota’ i ‘Vađenje presjeka’ to svakako neće biti veliki posao.dužina sidrenja tlačne armature U daljem tekstu. Program ‘ArmCAD 2005’ dopušta definiranje proizvoljnog broja tablica sa dužinama sidrenja koje odgovaraju određenim vrstama betona.‘Layer’ rezerviran za smještanje odabrane armature u gornjoj zoni ploče Ubačena odabrana armatura u pločama.‘Layer’ rezerviran za smještanje odabrane armature u gredama A4_DZ . Učitane entitete program smješta na ‘Layer’-e sa programski odabranim nazivima: A4_OP .

kada otkrije da na nepreklopljenim dijelovima područja nije zadana poprečna armatura. glavna armatura iz jednog područja predstavljati poprečnu armaturu za drugo područje i obrnuto. uz poštivanje uvjeta da površina poprečne armature iznosi 20% od površine odabrane glavne armature. iz dva ortogonalna pravca. Na nepreklopljenim dijelovima područjima program će sam odabrati poprečnu armaturu. Ovaj uvjet će program poštivati pri izvozu odabrane armature.Pri postavljanju obične armature u gornjoj zoni.plan-b. kao i u zaslonskom prikazu šrafura koje ukazuju na mjesta na kojima je po proračunu potrebna armatura.hr * e-mail: info@plan-b. preporučujemo da za drugi pravac ne odabirete poprečnu armaturu (u okviru danog seta postavite ‘Ø2=0. Naime. 098 231-415 .00’) i da koristite princip superpozicije područja na dijelovima na kojima se one preklapaju.hr * Tel. Na ovaj način će na zajedničkim dijelovima preklopljenih područja. Superpozicija ortogonalnih područja armiranja na dijelovima na kojima se preklapaju Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Napomenuti ćemo da ista pravila važe i kada u donjoj zoni ne postavite poprečnu armaturu (ako se radi recimo o pločama koje nose samo u jednom pravcu).390 Zadano područje armiranja iznad srednjeg ležaja u gornjoj zoni . program će je postaviti automatski.

u samom ‘ArmCAD’-u kreirate potrebne serije mrežaste armature na ivicama ploče.plan-b. pa je najbolje da nakon ubacivanja izvezene mrežaste armature u gornjoj zoni. Zadate područja armiranja u donjoj zoni .U donjoj zoni program sam korigira geometriju zadatih područja na osnovu dimenzija konstruktivnih elemenata i potrebnih dužina sidrenja. Ovakva automatika ne postoji za mrežastu armaturu. otvoriti će se dijalog box sljedećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za izvoz odabrane armature u pločama Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.391 . Prema tome. pri postavljanju područja armiranja u donjoj zoni potrebno je samo da pravilno definirate geometriju područja na osnovu gabarita danog polja. 098 231-415 . u programu ‘Tower 5’. Kada se u modulu za obradu rezultata.Na ivicama ploče program običnu armaturu iz donje prevodi u gornju zonu i automatski kreira odgovarajuće serije poprečne armature u gornjoj zoni. aktivira komanda za izvoz odabrane armature u pločama (‘Dimenzioniranje ► Beton ► Ploče ► Izvoz u ArmCAD’). u zavisnosti od toga da li je ivica ploče slobodna ili oslonjena.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b.

plan-b.392 U edit box-u ‘Datoteka’ se zadaje ime datoteke u kojoj će biti snimljeni svi potrebni podaci o odabranoj armaturi u pločama.’ imate mogućnost da se brzo pozicionirate na željeno mjesto na disku vašeg računala..hr * Tel. a aktiviranjem komandnog polja ‘Izbor.hr * e-mail: info@plan-b. Edit box za unošenje proizvoljnog komentara Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Edit box u kome se zadaje ime datoteke U edit box-u ‘Komentar’ imate mogućnost da u datoteku upišete i proizvoljan komentar koji će pri kasnijem učitavanju lakše odrediti njen sadržaj.. 098 231-415 .

‘Donja zona’ – Izvozi se odabrana armatura u donjoj zoni i smješta na ‘layer’ koji ima programski zadano ime ‘A4_DZ’. U svakom slučaju program nudi i jednu i drugu mogućnost.393 Pomoću check box-ova u lijevom djelu dijalog box-a vrši se izbor elemenata crteža koje je potrebno izvoziti. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. odnosno izgled svih konstruktivnih elemenata u svojoj pravoj veličini i smještaju se na ‘layer’ koji ima programski zadato ime ‘A4_OP’. možete sami regulirati da li ćete u istom fajlu imati i gornju i donju zonu ili ćete se odlučiti za odvojeno izvoženje ovih armatura. U slučaju da izvezenu armaturu želite da smjestite u već ranije iscrtanu oplatu. koju ste recimo dobili iz arhitektonske podloge nacrtane u ‘AutoCAD’-u. Check box-ovi za izbor elemenata crteža koji se izvoze Ovi check box-ovi imaju sljedeće značenje: ‘Oplata’ – izvozi se oplata.hr * Tel. Napomenuti ćemo da će program konstruktivnim elementima kojima nije odabran izgled poprečnog presjeka (točkasti i linijski ležajevi). sam usvojiti ‘default’ dimenzije. ‘Gornja zona’– izvozi se odabrana armatura u gornjoj zoni i smješta na ‘layer’ koji ima programski zadano ime ‘A4_GZ’.hr * e-mail: info@plan-b. tada možete postavljanjem check box-a ‘Oplata’ na isključeno stanje izvoziti samo odabranu armaturu bez plana oplate. 098 231-415 .plan-b. Proizvoljnim izborom stanja ovih check box-ova.

plan-b.5 cm’). što je naročito zgodno kada se usvaja armatura u gornjoj zoni na dijelovima gdje se područja križaju pod pravim kutom. Naime. Tada će u polju biti vlačna gornja strana a na mjestima ležaja biće vlačna donja strana. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b. to će značiti da se radi o temeljnoj ploči (ploča ispod koje je površinski ležaj) pa se smjer momentnog dijagrama okreće. 098 231-415 . Naime. kako imate mogućnost da u setu odabrane armature za drugi pravac ne postavite armaturu. to će program na svim dijelovima odabranih područja armiranja na kojima nije odabrana armatura u drugom pravcu. ako ovaj check box postavite na uključeno stanje. Check box ‘Temelji’ Dio dijalog box-a ‘Poprečna armatura’ se odnosi isključivo na ploče kod kojih je odabrana obična armatura. Edit box za definiranje zaštitnog sloja Pomoću check box-a ‘Temelji’ regulirate da li se radi o međukatnoj konstrukciji ili o temeljnoj ploči.hr * Tel. Ovo će onda uticati na drugačije oblikovanje armature. kao poprečnu postaviti armaturu koja je definirana u ovom djelu dijalog box-a.394 U edit box-u ‘a0=’ potrebno je zadati veličinu zaštitnog sloja (po ‘defalt’-u program za ovu vrijednost usvaja ‘1.

098 231-415 .plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. U slučaju da ste odabrali datoteku sa već postojećim imenom. dok će negativan odgovor označiti odustajanje od snimanja.395 Dio dijalog box-a za definiranje poprečne armature Program će svakako provjeriti da li ovako zadata poprečna armatura zadovoljava uvjet da je površina poprečne armature najmanje 20 % površine glavne i ako ovaj uvjet nije ispunjen. program će izdati odgovarajuće upozorenje: Potvrdan odgovor će dovesti do snimanja novih podataka u već postojećoj datoteci.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. Izbor komandnog polja ‘OK’ će označiti kraj ove naredbe. onda će umjesto zadane armature u ovom dijalog box-u usvojiti ili manji razmak šipki ili jači promjer tako da i ovaj uvjet bude zadovoljen. odnosno odabrana armatura će biti izvezena u datoteku pod zadatim imenom.

Program će promijeniti područje i kreirati serije sa šipkama čija će dužina biti manja od vrijednosti zadane u ovom edit box-u.plan-b. nakon aktiviranja naredbe ‘Uvoz armature’ i izbora neke ranije izvezene datoteke sa običnom armaturom u pločama. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. za promjenu postaje dostupan i edit box ‘Maksimalna dužina šipke’ koji služi za ograničavanje dužine šipki u smislu poštivanja transportnih ili nekih drugih uvjeta.396 13.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. odnosno donje zone. 098 231-415 .2 Uvoz obične armature ploča u program ‘ArmCAD 2005’ Kao što smo ranije spomenuli. Zatvorene liste za izbor načina savijanja krajeva šipki donje i gornje zone Kada se check box ‘Ograničenje dužine šipki’ postavi na uključeno stanje. otvoriti će se dijalog box za dodatno podešavanje parametara sljedećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za dodatno podešavanje parametara armature u pločama koja se uvozi Iz zatvorenih listi ‘Savijanje šipki gornje zone’ i ‘Savijanje šipki donje zone’ se vrši izbor jednog od ponuđenih načina savijanja krajeva šipki gornje. Ponuđeni načini savijanja biće naknadno detaljno objašnjeni.

za tekući se može postaviti bilo koji od ranije definiranih tipova sidrenja za tekući propis. U suprotnom. ali će se povećati broj različitih pozicija koje će se ovom prilikom formirati. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. 098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. Izabrani tip sidrenja biće korišten kao izvor podataka za dužine sidrenja (‘ls1’ i ‘ls2’). ali uz povećanje dužine preklopa u zonama gdje je to neophodno. smanjiti će se broj različitih pozicija šipki ali će količina dodatnog (suvišnog) preklopa biti veća. Na relativnu veličinu povećanja preklopa može se uticati unošenjem odgovarajuće vrijednosti u edit box ‘Koeficijent povećanja preklopa’. Pokrivanje područja armiranja korištenjem samo konstantnih pozicija Izborom iz zatvorene liste ‘Tip sidrenja’. što je vrijednost ovog koeficijenta veća.hr * Tel. Što je vrijednost ovog koeficijenta manja to će veličina dodatnog – suvišnog preklopa biti manja.397 Dio dijalog boxa za definiranje maksimalne dužine šipki Postavljanjem check box-a ‘Bez varijabilnih pozicija’ na uključeno stanje pokrivanje područja ploče biće izvedeno samo uz korištenje konstantnih pozicija. To će se izvršiti modifikacijom područja popločavanja.

U daljem tekstu objasniti ćemo način oblikovanja armature u zavisnosti od uvjeta na njenim krajevima. Prvi zadatak programa je da proizvoljnu geometriju zadanog područja izdijeli na dijelove sa homogenim uvjetima na rubovima. Klik miša na željeno mjesto na crtežu će odrediti donji lijevi kut bloka. to program provjerava uvjete na ivicama područja i u zavisnosti od toga oblikuje armaturu. Uopće uzevši mogu nastupiti sljedeći slučajevi: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. tako i dužinu serije šipki koje se postavljaju u pravcu date ivice (šipke Pos 2).hr * Tel. i u zavisnosti od uvjeta oslanjanja po toj ivici objasniti ćemo kako način oblikovanja krajeva šipki koje se rasprostiru upravno na nju (šipke Pos 1). program svaku proizvoljno zadanu geometriju dijeli na nova podpodručja kako bi mogao da kreira odgovarajuće serije u tlocrtu (konstantne i varijabilne). 098 231-415 . i ubrzo ćete na crtežu dobiti plan oplate i plan odabrane armature ploče. Donja zona Kako se područje armiranja pri dimenzioniranju ploča zadaje po osi konstruktivnih elemenata. a u drag modu će iscrtavati pravokutno područje koje odgovara njegovom gabaritu.hr * e-mail: info@plan-b.1 Pravila po kojima se oblikuje odabrana obična armatura U programu su odabrana jasna pravila po kojima se oblikuje armatura u zavisnosti od uvjeta po svakoj strani zadanog područja. program će sa komandne linije zahtijevati da odredite položaj bloka. Također.398 Zatvorena lista za izbor tipa sidrenja Nakon izbora komandnog polja ‘OK’. 13.plan-b. U sljedećim primjerima analizirati ćemo samo jednu ivicu područja (desna vertikalna ivica). Područja se dijele u pravcu zadanih kutova armiranja.2.

098 231-415 . prostire se također do ivice ploče udaljeno za veličinu zaštitnog sloja. Rub područja se poklapa sa slobodnom ivicom ploče Armatura pozicije 1 se vodi do ivice ploče udaljeno za veličinu zaštitnog sloja i povija se u gornju zonu za konstantnu vrijednost od 30 cm. Kada se popločava trokutno područje može se desiti da se horizontalni krajevi šipki Pos 1.2a0 Ako je armatura iz drugog pravca jača. Razmak između šipki ove serije je konstantan i iznosi 15 cm.2∅ Upotrebljene oznake imaju sljedeće značenje: d .veličina zaštitnog sloja ∅promjer jače armature iz drugog pravca Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Ovako kreirana serija konstruktivne armature se automatski pridružuje i ostalim serijama iz gornje zone i smješta na ‘Layer’ koji je rezerviran za armaturu u gornjoj zoni ‘A4_GZ’.debljina ploče a0 . koji su povijeni u gornju zonu i sa jedne i sa druge strane. Serija pozicije 2 iz drugog pravca. U gornjoj zoni se automatski kreira i serija poprečne armature od prave šipke čija dužina odgovara dužini serije pozicije 1. tada će veličina vertikalnog segmenta armature Pos 1 biti umanjena za veličinu 2 promjera armature iz drugog pravca: A = d .hr * Tel. onda će njen vertikalni segment imati dimenziju: A = d . Ako je Pos1 jača armatura. Promjer ove konstruktivne armature se preuzima iz zadatog podataka o promjeru minimalne poprečne armature u dijalog box-u za eksport armature u pločama. sudare pa se u tom slučaju serija prekida na mjestu gdje je dužina donjeg segmenta jednaka maksimalno mogućoj vrijednosti od 60 cm. Pri oblikovanju armature Pos 1 program vodi računa o obliku armature iz drugog pravca.399 1. što uvijek omogućava postavljanje 3 konstruktivne šipke Pos 3. pa u slučaju da se i ona povija u gornju zonu veličina njenog vertikalnog segmenta (na crtežu označena sa ‘A’) može imati dvije vrijednosti.2a0 .hr * e-mail: info@plan-b.plan-b.

tada će program ove dvije serije spojiti u jednu. 3. 098 231-415 . Rub područja se nalazi unutar ploče i ne dodiruje se sa drugom područjem Iako je ovaj primjer nerealan u praksi. Ako su šipke pozicije 2 i 4 istog promjera i postavljene na istom međusobnom razmaku.400 2. Na ovaj način se izbjegava dupliranje ivičnih šipki iz lijevog i desnog polja na njihovom spoju. Naime i šipka pozicije 1 i serija pozicije 2 se vode točno do zadate ivice područja bez ikakvog skraćivanja i sidrenja. Rub područja se nalazi unutar ploče i dodiruje se sa susjednom područjem armiranja Armatura pozicije 1 se sidri za potrebnu dužinu sidrenja vlačne armature ‘ls1’.plan-b. program ipak mora imati jasno pravilo po kome će i u ovakvom slučaju reagirati. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel. a serija pozicije 2 se skraćuje u odnosu na zadatu ivicu područja za polovinu zadatog razmaka između šipki te serije (‘e/2’).hr * e-mail: info@plan-b.

I ovdje se vodi računa o dimenziji vertikalnog segmenta pozicije 1. Ako se pozicija 2 ne povija u gornju zonu ili se povija ali je manjeg promjera od promjera pozicije 1. tada vertikalni segment ima dimenziju: A = d . visina vertikalnog segmenta se umanjuje za dva promjera armature pozicije 2: A = d . U slučaju da se radi o kosoj ivici pa je svijetli otvor promjenljive dimenzije.2∅ Upotrebljene oznake imaju sljedeće značenje: d . a serija se prostire na dužini od ‘lo/10’. Pozicija 3 ima oblik prave šipke čija dužina odgovara dužini serije pozicije 1.hr * Tel. 098 231-415 .2a0 U suprotnom slučaju. označenog na slici sa ‘A’. tada se usvaja najveća vrijednost čime se izbjegava kreiranje promjenljive serije u osnovi i po ovom kriteriju.401 4.debljina ploče a0 . a u gornjoj zoni se kreira serija šipki isto kao i kod slučaja kada se rub područja nalazi na slobodnoj ivici ploče.plan-b. U zavisnosti od toga da li se i armatura iz drugog pravca povija u gornju zonu.veličina zaštitnog sloja ∅promjer jače armature iz drugog pravca Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. i povija u gornju zonu za veličinu koja je određena svijetlim otvorom tog polja (lo/10) u pravcu prostiranja te šipke.2a0 . Serija pozicije 2 iz drugog pravca se vodi do unutrašnje ivice ležaja. Rub područja se nalazi na slobodno oslonjenoj ivici ploče Armatura pozicije 1 se prevodi preko krajnjeg ležaja udaljeno za veličinu zaštitnog sloja. i ako se povija da li je jačeg ili slabijeg promjera. mogu nastupiti dva slučaja.hr * e-mail: info@plan-b.

402 5. Rub područja se nalazi na srednjem ležaju i ne dodiruje se sa susjednom područjem armiranja

Iako je i ovo gotovo nemoguć slučaj u praksi, program ipak armaturu pozicije 1 prevodi preko srednjeg ležaja za dužinu sidrenja tlačne armature ‘ls2’, mjereno od unutrašnje ivice ležaja, a seriju armature iz drugog pravca (pozicija 2) vodi do unutrašnje ivice ležaja. 6. Rub područja se nalazi na srednjem ležaju i dodiruje se sa susjednom područjem armiranja

Armatura pozicije 1 se prevodi preko srednjeg ležaja za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls2’ mjereno od unutrašnje ivice ležaja, a serija pozicije 2 iz drugog pravca se vodi do unutrašnje ivice ležaja. Armatura iz susjedne područjem armiranja, pozicije 3 i 4, se oblikuje na potpuno isti način obzirom da i za nju važe isti uvjeti oslanjanja na promatranoj ivici. U dosadašnjim primjerima smo prikazali kako se savijanjem krajeva armature u gornju zonu osigurava prijem negativnih momenata na slobodno oslonjenim krajevima ploče i ojačanje na slobodnim ivicama ploče. Program armaturu donje zone oblikuje na ovaj način kada je iz zatvorene liste ‘Savijanje šipki donje zone’ izabrana sljedeća sličica:

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

403

Kada se iz zatvorene liste izabere postavljanje otvorenih spona,

program će umjesto savijanja iz donje u gornju zonu, ubaciti još jednu seriju šipki sljedećeg izgleda:

Savijanje šipki u gornju zonu

Otvorena spona

Dužina horizontalnih dijelova otvorene spone će odgovarati pravilima koja su prikazana kada se armatura na krajevima ploče oblikuje savijanjem iz donje u gornju zonu, odnosno u slučaju slobodno oslonjene ivice ploče imati će dimenziju ‘lo/10’, a u slučaju slobodne - konzolne ivice ploče imati će konstantnu vrijednost od ‘30 cm’. U gornjoj zoni će također biti kreirana odgovarajuća serija poprečne armature, na dužini koja odgovara dužini horizontalnog dijela otvorene spone.
Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

404

Ukoliko ne želite da program automatski oblikuje krajeve šipki donje zone, iz zatvorene liste izaberite sljedeću sličicu:

Program će sada izvoziti armaturu bez ikakvog savijanja, a Vi je možete pomoću za to predviđenih ‘ArmCAD’-ovih naredbi oblikovati prema vlastitim potrebama.

Uvezena armatura bez savijanja Ako se u izvezenoj datoteci nalazi odabrana armatura kod koje se sidrenje osigurava kukama, iz zatvorene liste ‘Savijanje šipki donje zone’ mogu se izabrati sljedeći načini oblikovanja krajeva šipki donje zone.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

405

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

406

Gornja zona
Isto kao i kod donje zone, u sljedećim primjerima ćemo analizirati samo jednu ivicu područja (desna vertikalna ivica), i u zavisnosti od uvjeta oslanjanja po toj ivici objasniti ćemo kako način oblikovanja krajeva šipki glavne armature koje se rasprostiru upravno na nju (šipke Pos 1), tako i dužinu serije šipki koje se postavljaju u pravcu date ivice (šipke Pos 2). 1. Rub područja se poklapa sa slobodnom ivicom ploče

Armatura pozicije 1 se vodi do ivice ploče udaljeno za veličinu zaštitnog sloja i povija na dolje. Serija poprečne armature (pozicija 2) iz drugog pravca, prostire se također do ivice ploče udaljeno za veličinu zaštitnog sloja. Veličina vertikalnog segmenta pozicije 1 (označena na crtežu sa ‘A’), ima sljedeću dimenziju: A = d – 2a0 U slučaju da je armatura pozicije 2, također glavna i jačeg promjera, tada se veličina vertikalnog segmenta umanjuje za debljinu promjera pozicije 2: A = d - 2a0 - ∅ Upotrebljene oznake imaju sljedeće značenje: d - debljina ploče a0 - veličina zaštitnog sloja ∅promjer jače armature iz drugog pravca

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

407 2. Rub područja se nalazi unutar ploče i ne dodiruje se sa susjednim područjem armiranja

Ovaj primjer će se skoro uvijek javiti kada se pokriva gornja zona iznad srednjeg ležaja koji je paralelan sa promatranom vertikalnom ivicom. U ovom slučaju i šipka glavne armature (pozicija 1) i serija poprečne armature (pozicija 2) se vode točno do zadate ivice područja armiranja bez ikakvog skraćivanja i sidrenja. 3. Rub područja se nalazi unutar ploče i dodiruje se sa susjednim područjem armiranja

U ovom slučaju armatura se oblikuje na potpuno isti način kao i u prethodno opisanom primjeru, bez obzira što se promatrano područje dodiruje sa susjednim. Ako su šipke pozicije 2 i 4 istog promjera i postavljene na istom međusobnom razmaku, tada će program ove dvije serije spojiti u jednu.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

408 4. Rub područja se nalazi na slobodno oslonjenoj ivici ploče

Armatura pozicije 1 se prevodi preko krajnjeg ležaja udaljenog za veličinu zaštitnog sloja, i povija na dolje, a serija šipki iz drugog pravca se vodi točno do unutrašnje ivice ležaja. Veličina vertikalnog segmenta pozicije 1 (označena na crtežu sa ‘A’), ima sljedeću dimenziju: A = d – 2a0 U slučaju da je armatura pozicije 2, također glavna i jačeg promjera, tada se veličina vertikalnog segmenta umanjuje za debljinu promjera pozicije 2. A = d - 2a0 - ∅ Upotrebljene oznake imaju sljedeće značenje: d - debljina ploče a0 - veličina zaštitnog sloja ∅promjer jače armature iz drugog pravca

5. Rub područja se nalazi na srednjem ležaju i ne dodiruje se sa susjednim područjem armiranja

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

409

Iako je ovo nemoguć primjer u praksi, program će armaturu pozicije 1 prevesti preko srednjeg ležaja za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’, a seriju pozicije 2 će skratiti tako da dođe do unutrašnje ivice ležaja 6. Rub područja se nalazi na srednjem ležaju i dodiruje se sa susjednim područjem armiranja

I ovakav primjer će se vjerojatno rijetko javiti u praksi, jer nije baš ispravno nastavljati armaturu iznad ležaja na mjestu najvećih naprezanja. No ako ste se ipak odlučili za ovakav način pokrivanja, program će glavnu armaturu (pozicija 1) prevesti preko srednjeg ležaja za dužinu sidrenja ‘ls1’, mjereno od unutrašnje ivice ležaja, a seriju armature iz drugog pravca (pozicija 2) će voditi točno do unutrašnje ivice srednjeg ležaja. Kako i za susjedno područje važe isti uvjeti oslanjanja na zajedničkoj ivici, to se i armatura pozicija 3 i 4 oblikuje na potpuno isti način.

Promjena debljine ploče
Pri oblikovanju armature na spoju dvije ploče različite debljine program poštuje ravnanje koje je zadano pri njihovom kreiranju, tako da se mogu javiti tri slučaja: - Ploče su poravnate po gornjoj ivici - Ploče su poravnate po donjoj ivici - Ploče nisu poravnate Ako su ploče poravnate po gornjoj ivici, a check box ‘Temelji’ je pri izvozu odabrane armature postavljen na isključeno stanje, tada se vlačna armatura u gornjoj zoni oblikuje kao i kod ploča konstantnog poprečnog presjeka. Armatura iz donje zone se prevodi preko srednjeg ležaja za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls2’, i to za tanju ploču ravno, dok se za deblju ploču oblikuje u zavisnosti od širine ležaja iznad koga nastaje skokovita promjena debljine. Način oblikovanja armature u donjoj zoni je potpuno isti kao i na spoju dvije grede različitih dimenzija, pa će o ovome biti više riječi kasnije, kada budemo iznijeli pravila o oblikovanju odabrane armature u gredama na mjestu promjene debljine. Ako je pri izvozu odabrane armature check box ‘Temelji’ postavljen na uključeno stanje okreće se pretpostavka o položaju vlačnih strana ploča, tako da se tada šipke u donjoj zoni sidre za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

410

13.3

Uvoz mrežaste armature ploča u program ‘ArmCAD 2005’

Kao što smo ranije spomenuli, nakon aktiviranja komande ‘Uvoz armature’ i izbora neke ranije izvezene datoteke sa mrežastom armaturom u pločama, otvoriti će se dijalog box za dodatno podešavanje parametara sljedećeg izgleda:

Izgled dijalog box-a za dodatno podešavanje parametara Ovdje je moguće podesiti podatke koji se tiču načina popločavanja mrežama: - Check box-om ‘Auto’ i zatvorenim listama ‘B’ i ‘L’, koje se nalaze sa njegove desne strane, se utiče na rezanje mreža, odnosno diktira se veličina izrezanih dijelova. - Check box-om ‘Cik-cak’ i poljima ‘B’ i ‘L’, koja se nalaze sa njegove desne strane, utiče se na način popločavanja.

Check box-ovi ‘Auto’ i ‘Cik-cak’ Uloga ovih check box-ova je detaljnije objašnjena u okviru naredbe za serijsko postavljanje mreža - ‘Serija mreža’ (vidi poglavlje ‘8.2’). Zadavanjem vrijednosti u edit box-u ‘Donja zona - nalijeganje preko ležaja’ se regulira veličina prepuštanja mrežaste armature u donjoj zoni preko ležaja. Nakon izbora komandnog polja ‘OK’, program će sa komandne linije zahtijevati da odredite položaj bloka, a u drag modu će iscrtavati pravokutno područje koje odgovara njegovom
Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

411 gabaritu. Klik miša na željeno mjesto na crtežu će odrediti donji lijevi kut bloka i ubrzo ćete na crtežu dobiti plan oplate i plan odabrane armature.

13.3.1 Pravila po kojima se oblikuje uvezena mrežasta armatura
Zadano područje armiranja program zamjenjuje sa odgovarajućom serijom mreža. Kako se u ‘Tower’-u, u setu podataka o odabranoj armaturi, ne zadaju podaci o dimenzijama table mreže, veličini preklopa i njenoj težini po m2, to pri ubacivanju ovakvih datoteka u ‘ArmCAD 2005’, program na osnovu zadatih promjera i rastojanja šipki u oba pravca, pokušava da u bazi mreža pronađe istu ili najsličniju mrežu. Kod mreža koje nose u jednom pravcu (R mreže), orijentacija table je jasno određena zadatim kutom pod kojim se postavlja glavna armatura, dok za mreže sa istom armaturom u dva ortogonalna pravca (Q mreže), program analizira oba moguća položaja i usvaja onaj koji unutar zadanog područja daje manji broj rezanih komada. Isto pravilo važi i kada se bira položaj referentne mreže popločavanja. No, bez obzira na sve, ‘ArmCAD 2005’ raspolaže alatima sa kojima možete lako prepraviti bilo koji podatak koji je program prilikom uvoza automatski usvojio. Isto kao i kod oblikovanja obične armature, u programu postoje jasna pravila po kojima se oblikuje armatura u zavisnosti od uvjeta po svakoj strani zadate područja, s tim što se ovdje pod oblikovanjem armature podrazumijeva prepravljanje geometrije konture zadanog područja armiranja. Ako na jednoj ivici područja nisu homogeni uvjeti, program ne usvaja jedinstveni uvjet po cijeloj strani, već zadanu geometriju područja korigira na različite načine duž date ivice. U sljedećim primjerima analizirati ćemo samo jednu ivicu područja (desna vertikalna ivica), i u zavisnosti od uvjeta oslanjanja po toj ivici, objasniti ćemo način na koji program prepravlja zadanu konturu područja armiranja.

Donja zona
1. Rub područja se poklapa sa slobodnom ivicom ploče

Ivica zadanog područja se skraćuje za zadanu veličinu zaštitnog sloja ‘a0’.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. 098 231-415

Ako se okomito na promatranu ivicu prostiru šipke glavne armature onda veličina preklopa ‘ls1’ iznosi tri razmaka okna.412 2. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Kako i za susjedno područje važe isti uvjeti na zajedničkoj ivici. Rub područja se nalazi unutar ploče i ne dodiruje se sa drugim područjem Program ne mijenja položaj zadane ivice područja.hr * Tel.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. Rub područja se nalazi unutar ploče i dodiruje se sa drugim područjem Rub područja se pomjera prema susjednom području za polovinu potrebne veličine preklopa koja je na crtežu označena sa ‘ls1’. 098 231-415 . 3. to će i ovo područje biti prepravljeno na isti način. a ako se upravno na promatranu ivicu pružaju šipke poprečne armature (‘R’ mreže) onda veličina preklopa odgovara širini jednog okna ili minimum 15 cm.

098 231-415 . program će zadanu ivicu područja armiranja prepraviti tako da ulazi u ležaj samo za ‘dužinu nalijeganja preko ležaja u donjoj zoni’ (na crtežu označena sa ‘da’). Ova vrijednost se može podesiti u dijalog box-u koji se pojavljuje prilikom uvoza mrežaste armature. 5.plan-b. skraćuje se tako da ulazi u ležaj samo za ‘dužinu nalijeganja preko ležaja u donjoj zoni’ (na crtežu označena sa ‘da’). Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b. Rub područja se nalazi na slobodno oslonjenoj ivici ploče Zadana ivica po osi ležaja. Rub područja se nalazi na srednjem ležaju i ne dodiruje se sa susjednim područjem armiranja Isto kao u prethodnom primjeru.413 4.hr * Tel.

Gornja zona 1. Rub područja se nalazi na srednjem ležaju i dodiruje se sa susjednim područjem armiranja Oba područja se skraćuju tako da ulaze unutar ležaja za vrijednost ‘dužina nalijeganja preko ležaja u donjoj zoni’ (‘da’). rub područja se skraćuje za zadanu veličinu zaštitnog sloja ‘a0’.plan-b. Rub područja se poklapa sa slobodnom ivicom ploče Isto kao i u donjoj zoni. 098 231-415 . obzirom da za oba područja važi isti uvjet oslanjanja na zajedničkoj ivici. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel.414 6.

Kako i za susjedno područje važe isti uvjeti na zajedničkoj ivici.hr * e-mail: info@plan-b. a ako se okomito na promatranu ivicu pružaju šipke poprečne armature (‘R’ mreže) onda veličina preklopa odgovara širini jednog okna ili minimum 15 cm. Rub područja se nalazi unutar ploče i dodiruje se sa drugim područjem Rub područja se pomjera prema susjednom području za polovinu potrebne veličine preklopa. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. koja je na crtežu označena sa ‘ls1’. Ako se okomito na promatranu ivicu prostiru šipke glavne armature onda veličina preklopa ‘ls1’ iznosi tri razmaka okna. 098 231-415 . 3.hr * Tel. to će i ovo područje biti prepravljeno na isti način.415 2. Rub područja se nalazi unutar ploče i ne dodiruje se sa drugim područjem Program ne mijenja položaj zadane ivice područja.plan-b.

Rub područja se nalazi na slobodno oslonjenoj ivici ploče Zadani rub područja po osovini ležaja. produžuje se do kraja ploče udaljeno za zadatu veličinu zaštitnog sloja ‘a0’. 098 231-415 .plan-b. zadani rub područja po osovini ležaja.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. produžuje se do kraja ploče udaljeno za zadanu veličinu zaštitnog sloja ‘a0’.416 4. Rub područja se nalazi na srednjem ležaju i ne dodiruje se sa susjednim područjem armiranja Isto kao u prethodnom primjeru. 5.

aktivira komanda za izvoz odabrane armature u gredama. u programu ‘Tower 5’.4.> Izbor greda . ali ona nema nikakvog utjecaja na proces izvoza.1 Tlocrt Kada se u modulu za obradu rezultata.417 6. Kako i za susjedno područje važe isti uvjeti na zajedničkoj ivici. pa će ova poruka stajati na komandnoj liniji sve dok izborom podopcije ‘Kraj’ ili desnim klikom miša ne označite kraj procedure odabira. Rub područja se nalazi na srednjem ležaju i dodiruje se sa susjednim područjem armiranja Rub područja se pomjera prema susjednom području za polovinu potrebne veličine preklopa koja je na crtežu označena sa ‘ls1’. a ako se okomito na promatranu ivicu pružaju šipke poprečne armature (‘R’ mreže) onda veličina preklopa odgovara širini jednog okna ili minimum 15 cm. a komandna linija će dobiti sljedeći izgled: <0 odab.4 Izvoz odabrane armature u gredama iz programa ‘Tower 5’ 13.hr * Tel. nakon čega se otvara dijalog box sljedećeg izgleda: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. 098 231-415 . to će i ovo području biti prepravljeno na isti način.Odabir (Set / <krAj> ): Izborom podopcije ‘Set’ može se podesiti vrsta prikaza. Programom je omogućen odabir više greda (jedini uvjet je da grede moraju biti međusobno povezane). Ako se okomito na promatranu ivicu prostiru šipke glavne armature onda veličina preklopa iznosi tri razmaka okna. u prozoru za 2D prikaz iscrtati će se dijagrami odabrane armature u gredama. način ‘tlocrt’ (‘Dimenzioniranje ► Beton ► Grede ► Izvoz u ArmCAD’ (tlocrt)). 13.

‘sandučasti’ ili ‘otvoreni’. Naime.isključeno ‘Složene spone podijeliti na pravokutne’ . vađenje presjeka. pored odabrane armature izvozi se i oplata. 098 231-415 . Ovakav način izvoza može biti od velike pomoći za sagledavanje i razumijevanje detalja i načina savijanja šipki u prostornoj konstrukciji (treba koristiti alate za promjenu smjera gledanja u programu ‘AutoCAD’ . iako točan.. Postavljanjem check box-a ‘Oplata’ na uključeno stanje. Naime.plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.a naročito komandu ‘3D orbit’). da bi greda bila temeljna. program je u stanju da sam prepozna koja je greda temeljna a koja ne. a aktiviranjem komandnog polja ‘Izbor. ovako napravljen crtež armature nije pogodan za praktičan rad u programu ‘ArmCAD 2005’.hr * e-mail: info@plan-b. Obzirom da se istovremeno mogu za izvoz odabrati i obične i temeljne grede (kod temeljne se podrazumijeva da se okreću zone tlaka i vlaka). Ukoliko odabrane grede imaju poprečni presjek tipa ‘T’. odnosno izgled svih odabranih greda u njihovoj pravoj veličini i smješta se na ‘layer’ koji ima programski zadato ime ‘A4_OP’. ispod nje se mora nalaziti ili linijski ili površinski ležaj. Ipak. sa check box-om ‘Složene spone podijeliti na pravokutne’ može se utjecati na to da li će spona biti složenog oblika ili sastavljena od više pravokutnih spona: ‘Složene spone podijeliti na pravokutne’ . specifikaciju ili rekapitulaciju armature.hr * Tel. ‘I’.’ imate mogućnost da se brzo pozicionirate na željeno mjesto na disku vašeg računala.418 Izgled dijalog box-a za izvoz odabrane armature u gredama U edit box-u ‘Datoteka’ se zadaje ime datoteke u kojoj će biti snimljeni svi potrebni podaci o odabranoj armaturi u odabranim gredama.. U edit box-u ‘Komentar’ imate mogućnost da u datoteku upišete i proizvoljan komentar koji će pri kasnijem učitavanju lakše odrediti njen sadržaj.uključeno Pomoću check box-a ‘3D prikaz’ se u programu ‘ArmCAD 2005’ dobiva 3D prikaz armature i oplate odabranih greda. ni jedna šipka iz ovog izvoza ne ulazi u specifikaciju. odnosno za kotiranje.

4.hr * Tel. odnosno odabrana armatura će biti izvezena u datoteku pod zadatim imenom. aktivira komanda za izvoz odabrane armature u gredama. Podopcije ‘Sve’. u prozoru za 2D prikaz iscrtati će se dijagrami odabrane armature u gredama. ‘pOligon’.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. a komandna linija će dobiti sljedeći izgled: <0 odab. Nakon završene selekcije. ‘pResjek’ i ‘eXtras’ služe da olakšaju odabiranje željenih greda. ‘Prozor’.> Izbor greda . u programu ‘Tower 5’. ali ona nema nikakvog utjecaja na proces izvoza. već će program.419 Izbor komandnog polja ‘OK’ će označiti kraj ove naredbe. 098 231-415 . nakon aktiviranja komandnog polja ‘OK’. tako da one čak ne moraju da pripadaju istoj 2D cjelini (okviru. tako da ga nećemo ponovo objašnjavati. 13. nivou ili kosom pogledu) nećete biti u mogućnosti da ih izvozite na 2D način. Kod ovog načina izvoza odabrane armature u gredama pri odabiranju greda nema nikakvih ograničenja.Odabir (Sve/Prozor/pOligon/pResjek/eXtras/Deselektiranje/ <krAj>/Set): Izborom opcije ‘Set’ može se podesiti vrsta prikaza. nivou ili kosom pogledu). Ukoliko sve odabrane grede ne pripadaju jednoj 2D grupi (jednom okviru. dok se pomoću podopcije ‘Deselektiranje’ pogrešno odabrane grede mogu isključiti iz selekcije. način ‘okvir’ (‘Dimenzioniranje ► Beton ► Grede ► Izvoz u ArmCAD’ (okviri)). program će otvoriti dijalog box sljedećeg izgleda: Ovaj dijalog box je potpuno isti kao i dijalog box koji se otvara kod ‘tlocra’ izvoza.2 Okviri Kada se u modulu za obradu rezultata. izbaciti odgovarajuće obavještenje: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

Po zatvaranju ovog dijalog box-a program će sa komandne linije zahtijevati da odredite položaj bloka.hr * Tel. nakon aktiviranja komande ‘Uvoz armature’ i izbora neke ranije izvezene datoteke sa armaturom greda otvoriti će se dijalog box za dodatno podešavanje parametara sljedećeg izgleda: U zatvorenoj listi ‘Tip sidrenja’ nalaze se konfiguracije sidrenja definirane u tekućem propisu. 13.420 13.1 Vođenje uzdužne armature Način vođenja uzdužne armature najlakše jednostavnom primjeru kontinuirane grede na dva polja. Izabrani tip sidrenja biće korišten kao izvor podataka za dužine sidrenja (‘ls1’ i ‘ls2’). a u drag modu će iscrtavati pravokutno područje koja odgovara njegovom gabaritu.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. ćemo prikazati na sljedećem Prikaz odabrane armature u ‘Tower’-u Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.5 Uvoz izvezene armature u gredama u program ‘ArmCAD 2005’ Kao što smo ranije spomenuli. Klik miša na željeno mjesto na crtežu će odrediti donji lijevi kut bloka i ubrzo ćete na crtežu dobiti plan oplate i plan odabrane armature.5. 098 231-415 .

na obje strane dodaje i veličina potrebna za sidrenje vlačne armature ‘ls1’. uvijek se pruža preko cijelog polja i prevodi preko srednjeg ležaja za dužinu sidrenja ‘ls2’. Ako se nalazi u prvom redu tada se ona uvijek prevodi preko srednjeg ležaja kao armatura iz prve iteracije. i sidri na potpuno isti način za dužinu ‘ls2’.hr * Tel. u zavisnosti od toga da li se u poprečnom presjeku grede nalazi u prvom redu ili ne. program bi oblikovao armaturu u donjoj zoni na sljedeći način: Ako se armatura iz sljedećih iteracija ne nalazi u prvom redu. tada bi program izvezao armaturu na sljedeći način: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Za primjer koji analiziramo.plan-b. 098 231-415 . Da je recimo u prethodno prikazanom primjeru jedna šipka u desnom polju dodana u drugom redu. mjereno od bliže ivice ležaja. tada se na proračunatu potrebnu dužinu iz ‘Tower’-a. bez obzira da li je raspoređena u jedan ili više redova. Armatura iz sljedećih iteracija se vodi na dva načina. uvećana za 70% visine nosača.421 Donja zona Armatura iz prve iteracije.hr * e-mail: info@plan-b.

422 Gornja zona Armatura iz prve iteracije se uvijek pruža po cijeloj dužini grede. Armatura Aa3/Aa4 Ova armatura se uvijek pruža po cijeloj dužini grede. s tim što se u slučaju promjene promjera čipki duž nosača. na obje strane šipka produžuje za potrebnu dužinu sidrenja vlačnih šipki ‘ls1’ uvećanu za 70% visine nosača.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. ili u slučaju skokova u iteraciji. ona nastavlja za dužinu sidrenja tlačne armature ‘ls2’. 098 231-415 . Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. dok se za ostale iteracije na proračunatu potrebnu dužinu šipki iz ‘Tower’-a. odnosno ne prevodi ih preko ležaja. Poprečna armatura Serije spona program postavlja uvijek u svijetlim otvorima polja.hr * Tel.

Armatura iz donje zone se prevodi preko srednjeg ležaja za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls2’. pri čemu je: A = b . zarotiranost lokalnog koordinatnog sistema. pri čemu je: A = b .a0 B = d2 . vlačna armatura u gornjoj zoni se oblikuje kao i kod greda konstantnog poprečnog presjeka. razlikuje se slučaj kada se na tom mjestu nalazi ležaj od onog bez ležaja.2∅u b – širina ležaja d2 – visina deblje grede a0 – veličina zaštitnog sloja ∅u – promjer spona Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.a0 B = d2 . 098 231-415 .2∅u b – širina ležaja d2 – visina deblje grede a0 – veličina zaštitnog sloja ∅u – promjer spona c) ls2 = (A + B + C). Razlikuju se slučajevi kada armatura jedne grede može i kada ne može da se produži i usidri u drugu gredu.hr * Tel. te mogu nastupiti sljedeći slučajevi: a) ls2 ≤ A. I naravno. okreće se pretpostavka o položaju vlačnih strana grede. Ostali slučajevi su analogni ovom slučaju i razlikuju se po tome da li se sidri sa dužinom sidrenja za vlačnu ili tlačnu armaturu. Također. u slučaju da su razmatrane grede temeljne. što znači da će se poštovati ekscentricitet greda.2a0 . i to za tanju gredu ravno.plan-b. Prikazati ćemo slučaj vođenja armature pri promjeni debljine grede iznad ležaja.2a0 . pri čemu je: A = b .hr * e-mail: info@plan-b. dok se za deblju gredu oblikuje u zavisnosti od širine ležaja iznad koga nastaje skokovita promjena debljine.a0 b – širina ležaja a0 – veličina zaštitnog sloja b) ls2 ≤ (A + B).423 Oblikovanje armature u slučaju skokovite promjene debljine greda Kao što smo ranije istakli izvoz se vrši sa pravom 3D geometrijom. kao i oblik poprečnog presjeka. Ako je oplata odabranih greda poravnata po gornjoj ivici.

program odabranu armaturu oblikuje na različite načine.hr * Tel. kao i stanja naprezanja na tim krajevima. razlikujemo sljedeće slučajeve: slobodan (konzolni) kraj grede upeti kraj grede u zid koji se nastavlja u pravcu grede slobodno oslonjen kraj grede na točkasti ili linijski ležaj (pravi ležaj) upeti kraj grede u točkasti ili linijski ležaj (pravi ležaj) upeti kraj grede u srednji stup ili zid iz poprečnog okvira slobodno oslonjen kraj grede na gredu iz drugog pravca (indirektno oslanjanje) upeti kraj grede u gredu iz drugog pravca (indirektno oslanjanje) upeti kraj grede u kraj stupa spoj dve nekolinearne grede U ovom djelu uputstva detaljno ćemo opisati načine oblikovanja armature iz donje i gornje zone (Aa1/Aa2). udaljeno za veličinu zaštitnog sloja ‘a0’. Što se tiče uvjeta oslanjanja. naravno udaljeno za veličinu zaštitnog sloja.2 Oblikovanje armature na krajevima greda U zavisnosti od uvjeta oslanjanja na krajevima greda.5.424 Sva ovdje prikazana pravila važe i za oblikovanje odabrane armature u pločama sa skokovitom promjenom debljine. Upeti kraj grede u zid koji se nastavlja u pravcu grede U ovom slučaju se tlačna armatura u donjoj zoni sidri u zid za dužinu sidrenja ‘ls2’. 13. Slobodan (konzolni) kraj grede Armatura se u obje zone vodi ravno do kraja grede.hr * e-mail: info@plan-b. dok se za vlačnu armaturu iz gornje zone proračunava potrebna dužina sidrenja ‘ls1’ i u zavisnosti od dužine zida mogu nastupiti sljedeći slučajevi: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b. dok za spone i bočnu armaturu (Aa3/Aa4) važi univerzalno pravilo da se one vode do kraja grede. 098 231-415 .

visina grede ∅u .a0 B = d . U slučaju da je na promatranom kraju grede skok u iteraciji. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. 098 231-415 .promjer spona c) ls1 > (A+B). a dodatna armatura iz posljednje iteracije se ukida i zamjenjuje ankerom čija dimenzija vertikalnog segmenta također mora da zadovolji uvjete sidrenja vlačne armature ‘ls1’ (C+B=ls1-A). pri čemu je: A = b .∅u b .dužina zida u pravcu grede a0 .veličina zaštitnog sloja d . Dužine horizontalnog i vertikalnog segmenta ankera moraju da zadovolje potrebnu dužinu sidrenja vlačne armature kao na gornjoj slici.a0 B = d . pri čemu je: A = b .plan-b.promjer spona U ovom posljednjem slučaju. a u zid se ubacuje kutni anker. onda se armatura iz prve iteracije oblikuje kao u prethodno opisanim slučajevima.2a0 .425 a) ls1 ≤ (b-a0). a dužina horizontalnog segmenta ide do skoka u iteraciji i produžava se u desno za potrebnu dužinu sidrenja vlačne armature ‘ls1’ uvećanu za 70 % od visine grede.∅u C = ls1 – (A + B) b – dužina zida u pravcu grede a0 – veličina zaštitnog sloja d – visina grede ∅u . pri čemu je: b – dužina zida u pravcu grede a0 – veličina zaštitnog sloja b) (A+B) ≥ ls1 > (b-a0).hr * e-mail: info@plan-b.2a0 . armatura se iz gornje zone vodi ravno do kraja zida udaljeno za veličinu zaštitnog sloja.hr * Tel.

098 231-415 . pri čemu je: A = b . i u zavisnosti od širine ležaja mogu nastupiti sljedeći slučajevi: a) ls2 ≤ A.hr * e-mail: info@plan-b. dok se za vlačnu armaturu u donjoj zoni proračunava potrebna dužina sidrenja ‘ls2’.a0 b – širina ležaja a0 – veličina zaštitnog sloja Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.426 U slučaju da je zid toliko kratak da je njegova dužina manja čak i od potrebne dužine sidrenja tlačne armature ‘ls2’.hr * Tel. onda se i armatura iz donje zone povija na gore sve dok se ne zadovolji uvjet o potrebnoj dužini sidrenja tlačne armature (ls2=A+B). Slobodno oslonjen kraj grede na točkasti ili linijski ležaj Tlačna armatura u gornjoj zoni se vodi uvijek ravno do kraja ležaja udaljeno za veličinu zaštitnog sloja.plan-b.

427 b) (A+B) ≥ ls2 > A.a0 b – širina ležaja a0 – veličina zaštitnog sloja Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.2∅u C = ls2 – (A + B) b – širina ležaja d – visina grede a0 – veličina zaštitnog sloja ∅u – promjer spona Upeti kraj grede u točkasti ili linijski ležaj Ovdje se pod točkastim i linijskim osloncem podrazumijevaju pravi ležajevi a ne stupovi ili zidovi.plan-b.hr * Tel. 098 231-415 .2a0 .a0 B = d . Tlačna armatura u donjoj zoni se sidri potpuno isto kao u prethodno opisanom slučaju.∅u b – širina ležaja d – visina grede a0 – veličina zaštitnog sloja ∅u – promjer spona c) ls2 > (A + B). pri čemu je: A = b . pri čemu je: A = b .hr * e-mail: info@plan-b.a0 B = d .2a0 . dok se za vlačnu armaturu u gornjoj zoni proračunava potrebna dužina sidrenja ‘ls1’ i u zavisnosti od širine ležaja mogu nastupiti sljedeća dva slučaja: a) ls1 ≤ A. pri čemu je: A = b .

odnosno zida iz poprečnog okvira udaljeno za veličinu zaštitnog sloja.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. a) ls1 ≤ A. i u zavisnosti od širine stupa odnosno zida iz poprečnog pravca. 098 231-415 .2a0 . a u slučaju da je dimenzija stupa mala tako da se tlačna armatura ne može usidriti u njega za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls2’. pri čemu je: A = b . Za vlačnu armaturu u gornjoj zoni se proračunava potrebna dužina sidrenja vlačne armature ‘ls1’.a0 B = d .hr * Tel.∅u b – širina stupa ili zida a0 – veličina zaštitnog sloja d – visina grede ∅u – promjer spona Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.A b – širina ležaja a0 – veličina zaštitnog sloja Upeti kraj grede u stup ili u zid iz poprečnog pravca Tlačna armatura u donjoj zoni se vodi do kraja stupa.a0 b – širina stupa ili zida a0 – veličina zaštitnog sloja b) (A+B) ≥ ls1 > A. pri čemu je: A = b .a0 B = ls1 . tada se ona povija na gore. pri čemu je: A = b .428 b) ls1 > A. mogu nastupiti sljedeći slučajevi.

armatura se iz gornje zone vodi ravno do kraja stupa odnosno zida iz poprečnog okvira udaljeno za veličinu zaštitnog sloja.a0 B = d . dok se vlačna armatura iz donje zone povija u zid na gore i sidri za potrebnu dužinu sidrenja vlačne armature ‘ls1’. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. pri čemu je: A = b .∅u C = ls1 – (A + B) b – širina stupa ili zida a0 – veličina zaštitnog sloja d – visina grede ∅u – promjer spona U ovom posljednjem slučaju. U slučaju da je kraj temeljne grede upet u zid iz poprečnog okvira. a u stup se ubacuje kutni anker.hr * Tel. 098 231-415 . odnosno sidri se na dole za potrebnu dužinu sidrenja tlačne armature ‘ls2’. a dužina horizontalnog segmenta ide do skoka u iteraciji i produžava se u desno za potrebnu dužinu sidrenja vlačne armature ‘ls1’ uvećanu za 70 % od visine grede.plan-b. a dodatna armatura iz posljednje iteracije se ukida i zamjenjuje ankerom čija dimenzija vertikalnog segmenta također mora da zadovolji uvjete sidrenja vlačne armature ‘ls1’ (C+B=ls1-A).2a0 . tada se tlačna armatura u gornjoj zoni vodi ravno do kraja zida udaljeno za veličinu zaštitnog sloja. U slučaju da je na promatranom kraju grede skok u iteraciji.hr * e-mail: info@plan-b.429 c) ls1 > (A+B). onda se armatura iz prve iteracije oblikuje kao u prethodno opisanim slučajevima. Dužine horizontalnog i vertikalnog segmenta ankera moraju da zadovolje potrebnu dužinu sidrenja vlačne armature kao na gornjoj slici.

pri čemu je: A = 2/3 b . pri čemu je: A = 2/3 b . dok se za vlačnu armaturu u donjoj zoni proračunava potrebna dužina sidrenja ‘ls2’.2a0 .∅u b – širina ležaja d – visina grede a0 – veličina zaštitnog sloja ∅u – promjer spona c) ls2 > (A + B).plan-b.2∅u C = ls2 – (A + B) b – širina ležaja d – visina grede a0 – veličina zaštitnog sloja ∅u – promjer spona Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel.2a0 . 098 231-415 . pri čemu je: A = 2/3 b .a0 B = d . Dužina sidrenja ‘ls2’ se ne računa od ivice ležaja.430 Slobodno oslonjen kraj grede na gredu iz drugog pravca (indirektno oslanjanje) Tlačna armatura u gornjoj zoni se vodi uvijek ravno do kraja ležaja udaljeno za veličinu zaštitnog sloja.a0 B = d .hr * e-mail: info@plan-b. već pomjereno ka kraju grede za trećinu njegove širine. U zavisnosti od širine ležaja mogu se javiti sljedeći slučajevi: a) ls2 ≤ A.a0 b – širina ležaja a0 – veličina zaštitnog sloja b) (A + B) ≥ ls2 > A.

hr * Tel. pri čemu je: A = 2/3 b .a0 B = d . ali se mora zadovoljiti uvjet za dužinu sidrenja vlačne armature ‘ls1’.plan-b. 098 231-415 . tada se vlačna armatura u gornjoj zoni povija na isti način kao i armatura iz donje zone u prethodno prikazanim slučajevima.431 Upeti kraj grede u gredu iz drugog pravca (indirektno oslanjanje) U slučaju da se uslijed jakih torzionih naprezanja u poprečnoj gredi jave i ležajni momenti na promatranom kraju.a0 B = d .hr * e-mail: info@plan-b.2a0 . pri čemu je: A = 2/3 b .a0 b – širina ležaja a0 – veličina zaštitnog sloja b) (A + B) ≥ ls1 > A.∅u b – širina ležaja d – visina grede a0 – veličina zaštitnog sloja ∅u – promjer spona c) ls1 > (A + B).2∅u C = ls1 – (A + B) b – širina ležaja d – visina grede a0 – veličina zaštitnog sloja ∅u – promjer spona Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.2a0 . a) ls1 ≤ A. pri čemu je: A = 2/3 b .

kompletna vlačna armatura iz stupa se povija u gredu i sidri za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. tada mogu nastupiti dva slučaja u zavisnosti od toga da li se u stupu na odgovarajućem položaju unutar poprečnog presjeka nalaze šipke istog promjera kao i šipke iz posljednje iteracije u gredi. Ako se vlačna armatura u stupu poklapa sa armaturom grede iz posljednje iteracije onda se vlačna armatura iz stupa povija u gredu sve do skoka u iteraciji i produžava u desno za potrebnu dužinu sidrenja vlačne armature ‘ls1’ uvećanu za 70 % od visine grede. a vanjska (vlačna) armatura se iz stupa povija u gredu tako da zadovolji potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’. Ako je dimenzija stupa mala.432 Upeti kraj grede u kraj stupa U ovom slučaju ćemo pokazati kako se oblikuje armatura na krajevima i stupa i grede na njihovom spoju. Ako je na promatranom kraju grede skok u iteraciji. Armatura iz grede. tada se armatura iz donje zone povija na gore sve dok se ne ispuni uvjet o potrebnoj dužini sidrenja tlačne armature ‘ls2’. U suprotnom slučaju. 098 231-415 . Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. i u donjoj i u gornjoj zoni. a armatura iz posljednje iteracije u gredi se ukida.hr * Tel. a armatura iz posljednje iteracija se ne ukida već se od nje generira anker koji ide do kraja grede i sidri na dole u stup sve dok se ne zadovolji uvjet o potrebnoj dužini sidrenja vlačne armature ‘ls1’ (A+B+C=ls1). Unutrašnja (tlačna) armatura iz stupa se vodi također ravno do gornje ivice grede udaljeno za veličinu zaštitnog sloja. se vodi ravno do kraja stupa udaljeno za veličinu zaštitnog sloja.

433 Ako se radi o spoju temeljne grede i stupa. a donja (vlačna) se povija u stup i to udaljeno od gornje ivice grede za proračunatu dužinu sidrenja ‘ls1’.hr * Tel.plan-b. 098 231-415 . Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Odabrana armatura u stupovima se vodi po njihovoj cijeloj visini sa početkom na gornjoj ivici grede gdje je i prekid betoniranja. odnosno sidri se na dole za potrebnu dužinu sidrenja tlačne armature ‘ls2’. Za unutrašnju (tlačnu) armaturu u stupu se postavljaju vertikalni ankeri koji idu od donje ivice grede udaljeno za veličinu zaštitnog sloja sve dok se ne ispuni uvjet da gornji kraj ankera bude udaljen od gornje ivice grede za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’. tada se armatura oblikuje na sljedeći način: Gornja (tlačna) armature u gredi se vodi ravno da kraja stupa udaljeno za veličinu zaštitinog sloja.hr * e-mail: info@plan-b. Sva prethodno iznijeta pravila važe i na spojevima stupa i greda koji nisu ortogonalni.

434 Spoj dvije nekolinearne grede Šipke iz gornje zone se spajaju u slučaju da su istog promjera i da im se položaj unutar poprečnog presjeka poklapa. da imaju isti položaj unutar poprečnog presjeka i da je kut koji grede međusobno zatvaraju veći od 150°. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. Šipke iz donje zone se spajaju jedino u slučaju da su istog promjera. 098 231-415 . U svim ostalim slučajevima armatura se sidri u drugu gredu za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’ Sva prethodno iznijeta pravila važe i na spoju dva nekolinearna stupa odnosno na spoju grede i stupa koji nije pod pravim kutom.plan-b. U svim ostalim slučajevima one se sidre u drugu gredu za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’.

.plan-b. . Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. a to su šipke koje su istog promjera i nalaze se na istom položaju unutar poprečnog presjeka.hr * e-mail: info@plan-b.Šipke ne mogu da se spoje ako je donja šipka u prethodnom čvoru već bila spojena. .Za svaku šipku iz gornjeg stupa koja nema odgovarajuću šipku u donjem stupu generira se anker koji se u donji stup sidri za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’ i ispušta u gornji stup također za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’. Naime. pri čemu se vodi računa o uvjetu da se u jednom presjeku nastavlja maksimalno 50 % armature. 098 231-415 . odnosno gornja ivica grede koja ulazi u dati stup. Uzdužna armatura se vodi najviše kroz dva kata. .Šipke iz donjeg stupa koje nisu spojene sa šipkama iz gornjeg stupa produžavaju se u gornji stup za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’.U promatranom čvoru razmatraju se samo šipke koje mogu da se spoje.Prednost prilikom spajanja imaju šipke koje se nalaze u kutovima stupa. uzdužna armatura između dva čvora stupa je uvijek konstantna. Znači.hr * Tel.435 13. program kreće od čvora sa najnižom koordinatom i provodi sljedeću analizu za niz kolinearnih stupova: . čime se osigurava uvjet da se šipka može voditi najviše kroz dva kata.3 Vođenje uzdužne armature u stupovima Za šipke u stupovima se uzima u obzir samo iteracija sa maksimalnom odabranom armaturom na dužini stupa između dva čvora.Postupak se ponavlja za sve čvorove u nizu. Za spone se uzimaju u obzir sve iteracije i serije spona se prekidaju na mjestima gdje grede ulaze u stupove.5. . Za mjesto odakle se računa potrebna dužina sidrenja usvaja se mjesto prekida betoniranja.

hr * e-mail: info@plan-b. 13.plan-b. armatura se oblikuje prema sljedećim pravilima: .Sve šipke u tanjem stupu.Armatura iz debljeg stupa koja ne može da se produži u tanji stup. 098 231-415 . .436 Oblikovanje armature u slučaju skokovite promjene debljine stupa Na spoju dva stupa različitog poprečnog presjeka. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. i šipke u debljem stupu koje mogu da se produže u tanji stup tretiraju se na potpuno isti način kao i šipke u stupovima konstantnog poprečnog presjeka.5.hr * Tel. povija se pod pravim kutom produžava se tako da prolazi kroz čitav poprečni presjek.4 Oblikovanje armature na krajevima niza kolineranih stupova slučajevi: U zavisnosti od uvjeta na kraju niza kolineranih stupova mogu nastupiti sljedeći Slobodan kraj stupa Sve šipke armature se vode ravno do kraja stupa udaljeno za veličinu zaštitnog sloja.

098 231-415 . tada se za svaku šipku iz stupa postavlja odgovarajući anker koji mora da zadovolji dužinu sidrenja ‘ls1’ (A+B=ls1).plan-b.437 Kraj stupa se završava ispod ili iznad niza kolinearnih greda U zavisnosti od dimenzije grede u koju stup ulazi i u zavisnosti od proračunate potrebne dužine sidrenja mogu nastupiti sljedeći slučajevi: a) ls1 ≤ A.a0 d – visina grede a0 – veličina zaštitnog sloja b) ls1 > A.a0 B = ls1 – A d – visina grede a0 – veličina zaštitnog sloja U slučaju da se stup nalazi iznad kolinearnih greda.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. a armatura iz stupa kreće od gornje ivice grede. pri čemu je: A = d . pri čemu je: A = d . Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

odnosno linijskog ležaja koja pripada drugoj ravnini. U slučaju da se gornji kraj stupa završava ispod zida. Armatura stupa kreće od gornje ivice zida.438 Stup počinje iznad ili ispod točkastog ležaja. tada se kompletna armatura stupa produžava u zid za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’.plan-b. tada se za svaku od šipki iz stupa generira anker koji ulazi u zid za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’ i za istu dužinu izlazi u stup.hr * Tel. U ovom slučaju se armatura vodi ravno do kraja stupa.hr * e-mail: info@plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Kraj stupa se nalazi iznad ili ispod zida Ako se stup nalazi iznad zida. 098 231-415 .

armatura iz gornje zone promatrane grede (1) se sidri u gornju zonu desne horizontalne grede (1). U takvim slučajevima ćete morati sami da intervenira u ‘ArmCAD’-u. a u jednom čvoru se može naći proizvoljan broj greda i stupova potpuno proizvoljnog oblika.439 Kraj stupa se nalazi u čvoru u koji ulazi više nekolinearnih greda U ovom djelu uputstva iznijeti ćemo pravila za oblikovanje armature u čvoru za sve slučajeve koji nisu obuhvaćeni nekim od prethodno iznijetih primjera. Naime. Iz gore prikazane slike se jasno može vidjeti prethodno opisano pravilo. Par za gornju zonu je greda koja zaklapa najmanji kut sa težišnom linijom gledajući u smjeru suprotnom od strane na kojoj se nalazi gornja zona. 098 231-415 . Ako je dana armatura vlačna. tada se ona sidri za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’. to se u praksi svakako može desiti i slučaj da program u takvim čvorovima ne oblikuje armaturu uvijek na najoptimalniji način. čime se iz ove analize izbacuju slučajevi dva kolinearna stupa odnosno slučaj dvije kolinearne grede. Kako je ovo prilično opće pravilo. U slučaju da se težišna linija nakon produžavanja poklapa sa težišnom linijom drugog elementa onda se taj element usvaja za odgovarajući.hr * e-mail: info@plan-b. a koja za sidrenje armature iz donje zone.plan-b.hr * Tel. Za svaku od greda program određuje koja joj je greda odgovarajuća za sidrenje armature iz gornje zone. ali sada gledajući u smjeru koji je suprotan od strane na kojoj se nalazi donja zona. Odgovarajuća greda se pronalazi tako što se težišna linija grede koja se analizira produži da prođe kroz čvor. tada se armatura iz promatrane grede vodi ravno do ivice oplate a u element u koji je potrebno sidriti armaturu se ubacuje anker koji ispunjava uvjete sidrenja odnosno nastavljanja armature. a armatura iz donje zone (2) se sidri uz desnu ivicu vertikalnog stupa (2). i armatura se u njima vodi prema ranije opisanim pravilima. U slučaju da je element konstrukcije koji se promatra iznad. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Par za donju zonu je greda koja zaklapa najmanji kut sa težišnom linijom. a element u koji treba da se sidri armatura ispod horizontale. a ako je tlačna onda za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls2’.

U slučaju da nije zadovoljena potrebna dužina sidrenja armatura se povija unazad u isti stup. Ako greda nema par za sidrenje armature.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 . ali se zato u odgovarajući konstruktivni element koji se nalazi ispod horizontale ubacuje anker koji zadovoljava uvjete o potrebnoj dužini sidrenja. Na gore prikazanoj slici armatura označena sa (1) se vodi ravno do kraja oplate. Na prethodno prikazanoj slici. dok unutrašnja armatura (2) nema par za sidrenje pa se vodi ravno do kraja oplate.hr * Tel.440 Ovo pravilo je uvedeno iz uvjeta prekida betoniranja i nemogućnosti sidrenja armature u već izbetonirane elemente konstrukcije. vanjska armatura stupa (1) se sidri u gornju zonu gornje grede (1). tada se armatura iz te grede vodi ravno do kraja oplate. odnosno u odgovarajućem smjeru ne naiđe ni na jednu drugu gredu.plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.1 Izrada novog složenog elementa Programom ‘ArmCAD 2005’ je omogućeno brzo i jednostavno crtanje plana oplate i armature tipskih konstruktivnih elemenata koji se često javljaju u praksi. izborom naredbe ‘Izrada novog složenog elementa’ iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Radionica složenih elemenata’ ili klikom miša na ikonu . a zatim da se aktiviranjem komandnog polja ‘Naprijed’ pređe na definiranje neophodnih numeričkih podataka. otvara se dijalog box sljedećeg izgleda: Dijalog box za izbor konstruktivnog elementa U lijevom dijelu dijalog box-a se nalazi lista sa svim konstruktivnim elementima koji su podržani ovom naredbom.hr * Tel. 098 231-415 . WIZARDS 14.plan-b. dok je u desnom dijelu prikazana slika odabranog elementa sa njegovim kratkim opisom. Namjena ovog dijalog box-a je da se iz liste izabere konstruktivni element za koji se kreira plan oplate i armature.441 14.hr * e-mail: info@plan-b. Naime.

tako da se jasno vidi značenje svakog od ponuđenih edit box-ova.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 .442 14.1 Temelj samac Kada se iz liste izabere ‘Temelj samac’. Iz liste je odabran temelj samac Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Naprijed’ otvara se dijalog box u kome se definiraju dimenzije oplate temelja samca: Dijalog box za definiranje dimenzija oplate temelja samca U njegovom desnom dijelu je prikazan crtež oplate temelja na kome je svaka dimenzija obilježena svojim imenom i trenutno zadanom vrijednošću u odgovarajućem edit box-u. ulazi se u proceduru zadavanja podataka koji su neophodni da bi se na crtež postavio plan oplate i armature ovog konstruktivnog elementa.plan-b.1. a ujedno se u svakom trenutku Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel.

Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. nakon čega se otvara dijalog box za definiranje zaštitnih slojeva: Dijalog box za definiranje zaštitnih slojeva U edit box-u ‘svi=’ se zadaje globalni zaštitni sloj. Kada su zadane sve dimenzije oplate temelja treba aktivirati komandno polje ‘Naprijed’.443 može izvršiti i kontrola zadanih podataka.plan-b. čijim se aktiviranjem izlazi na crtež i vrši izbor dvije točke čije će međusobno rastojanje odrediti potrebnu vrijednost.hr * e-mail: info@plan-b. U ovom dijalog box-u se nalazi i komandno polje ‘Nazad’ pomoću koga se možete vratiti u prethodni dijalog box radi ispravljanja pogrešno zadanih podataka. Pored mogućnosti zadavanja željene vrijednosti direktno u edit box-u.hr * Tel. u edit box-u ‘av=’ zaštitni sloj za vertikalne. sa desne strane svakog od njih se nalazi komandno polje ‘!’. a u edit box-u ‘ah=’ zaštitni sloj za horizontalne strane temelja. 098 231-415 .

hr * Tel. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. 098 231-415 .444 Komandno polje za povratak u prethodni dijalog box Kada su definirani i zaštitni slojevi.hr * e-mail: info@plan-b. dok se iz zatvorene liste ‘Tip armature’ vrši izbor vrste armature. Pomoću radio button-a. koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Glavna armatura’.plan-b. za tekuću se može postaviti bilo koja od ranije definiranih pozicija oplata. određuje se da li se glavna armatura pruža u X ili u Y pravcu. aktiviranjem komandnog polja ‘Naprijed’ otvara se dijalog box u kome se zadaju podaci o armaturi: Izgled dijalog box-a za definiranje armature temelja Izborom iz zatvorene liste ‘Oplata’.

Naime.plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Zatvorena lista za izbor geometrije šipki Od izabrane geometrije šipki zavisi i izgled dijalog box-a.hr * Tel. 098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b. za neke geometrije pojavljivati će se novi edit box-ovi koji su neophodni za definiranje dimenzija dijelova šipki. dok se pomoću komandnih polja koja se nalaze ispod ove liste određuje da li se na krajevima šipki postavljaju kuke.445 Radio button-i za izbor pravca pružanja glavne armature ‘Y pravac’ Iz prikazane zatvorene liste vrši se izbor geometrije šipki koje će se postavljati u Y pravcu. a ako se postavljaju i njihova orijentacija.

446 Za izabranu geometriju šipki pojavljuju se edit box-ovi ‘h’ i ‘l’ Program armira temelj tako što od izabranih šipki kreira serije u tlocrtu. Naime. Ove dužine se mogu zadavati i u postocima ukupne dužine područja. Za jedan pravac pružanja šipki mogu se definirati najviše tri područja sa različitim podacima. ‘X2’ i ‘X3’. se zadaju dužine ovih područja tako da njihov ukupan zbroj uvijek bude jednak odgovarajućoj dimenziji temelja. Zadano je da dužine krajnjih područja budu 30% od ukupne dužine Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b.u edit boxovima ‘X1’. 098 231-415 .hr * Tel. što se postiže postavljanjem check box-a ‘Postotno’ na uključeno stanje.

Ako ne želite postavljanje neke područja.promjer šipki ‘e=’ . 098 231-415 .447 Za svako od ovih područja mogu se zadati različiti podaci za sljedećeg parametre: ‘∅’ . potrebno je da u odgovarajućem edit box-u za njenu dužinu zadate nulu. Postavljanjem nula za dužine područja ‘X2’ i ‘X3’ definirano je da su sve šipke u Y pravcu istog promjera i na istom međusobnom rastojanju ‘X pravac’ Parametri pomoću kojih se definira armatura u X pravcu imaju potpuno isto značenje kao prethodno opisani parametri za Y pravac. odnosno za zadani razmak ‘e=’ proračunava se potreban broj komada šipki ‘n=’ i obrnuto. Aktiviranjem komandnog polja ‘Naprijed’ otvara se dijalog box u kome se definira način prikaza temelja na crtežu: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel.broj šipki Edit box-ovi ‘e=’ i ‘n=’ rade vezano.razmak između šipki u seriji ‘n=’ .plan-b.

hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. Kada se oplata postavlja za promjenu je dostupan i check box ‘Kote’.448 Dijalog box za definiranje načina prikaza temelja na crtežu Pomoću check box-a ‘Prikaži’ se određuje postavljanje oplate na crtež. 098 231-415 . Parametri pomoću kojih se definira način postavljanja oplate Postavljanja armature temelja na crtež se određuje pomoću check box-a ‘Armatura’. Kada se armatura postavlja za promjenu su dostupni i parametri koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Serija u tlocrtu’: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b. čije uključeno stanje označava da program automatski kotira oplatu sa stilom kotiranja koji je izabran iz zatvorene liste.

hr * e-mail: info@plan-b. postavljen na uključeno stanje program automatski kotira sve šipke uzdužne armature sa stilom kotiranja koji je izabran iz zatvorene liste. 098 231-415 . Kada je check box ‘Kote’.kada je ovaj check box uključen program na zadanom rastojanju iscrtava linije koji jasno ukazuju na položaj svake od šipki unutar kreiranih serija Parametri koji određuju izgled serija na crtežu Pomoću check box-ova ‘Horizontalni presjek’ i ‘Vertikalni presjek’ se određuje da li će program da postavi dane presjeke na crtež.kada je ovaj check box uključen program umjesto prave geometrije linije crta pravu liniju ‘Puni prikaz’ . koji se nalazi u dijelu dijalog box-a ‘Serija u poprečnom presjeku’.plan-b. postavljen na uključeno stanje program automatski kotira sve serija u poprečnom presjeku sa stilom kotiranja koji je izabran iz zatvorene liste. pomoću komandnog polja ‘Snimi’ je omogućeno snimanje trenutnog stanja svih parametara ove naredbe u bazu konfiguracija.hr * Tel. Kada je check box ‘Kote’.kada je ovaj check box uključen program automatski kotira sve serije u tlocrtu sa stilom kotiranja koji je izabran iz zatvorene liste . koji se nalazi u dijelu dijalog box-a ‘Uzdužna šipka’.449 ‘Kote’ ‘Reprezent’ . Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Obzirom da se u praksi često javljaju isti ili slični temelji.

dok će negativan odgovor dovesti do odustajanja od naredbe snimanja. a aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara tekući dijalog box i snima trenutno stanje parametara. Učitavanjem snimljenih konfiguracija i eventualnim izmjenama nekih parametara znatno se skraćuje procedura postavljanja sličnih temelja.plan-b. nalaze se sve ranije snimljene konfiguracije.450 Komandno polje ‘Snimi’ Aktiviranjem ovog komandnog polja otvara se dijalog box sljedećeg izgleda: U edit box-u se zadaje željeno ime.hr * e-mail: info@plan-b. U slučaju da zadano ime već postoji u listi konfiguracija. U zatvorenoj listi. koja se nalazi sa lijeve strane komandnog polja ‘Snimi’. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. program će izdati odgovarajuće upozorenje. Potvrdan odgovor će dovesti do gubitka stanja parametara koji su prethodno bili pridruženi odabranom imenu konfiguracije i snimanja tekućeg stanja pod tim imenom.hr * Tel. 098 231-415 .

451 Zatvorena lista za izbor neke od ranije snimljenih konfiguracija Pomoću komandnog polja ‘Briši’ se vrši brisanje konfiguracije koja je postavljena za tekuću. 098 231-415 . poštujući pri tome sve parametre koji su zadani u dijalog box-ovima ove naredbe. Pošto je ova naredba destruktivna. nakon čega će program zatvoriti dijalog box i sa komandne linije zahtijevati da izborom točke sa crteža odredite položaj temelja: Točka: Nakon izbora ove točke program postavlja plan oplate i armature temelja samca na crtež. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Kada zadate sve potrebne podatke aktivirajte komandno polje ‘Kraj’.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b.hr * Tel. program će pre brisanja zatražiti potvrdu zadane akcije.

nakon aktiviranja komandnog polja ‘Naprijed’ otvoriti će se dijalog box u kome se zadaju dimenzije oplate temeljne trake: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.2 Temeljna traka Kada se iz liste izabere naziv ‘Temeljna traka’.hr * e-mail: info@plan-b. ulazi se u proceduru zadavanja podataka koji su neophodni da bi se na crtež postavio plan oplate i armature ovog konstruktivnog elementa. Naime.452 Plan oplate i armature temelja samca na crtežu 14. 098 231-415 .hr * Tel. Iz liste je odabran konstruktivni element ‘Temeljna traka’ Ova procedura je slična prethodno opisanoj proceduri definiranja podataka za temelj samac.1.

U slijedećem dijalog box-u naredbe zadaju se zaštitni slojevi: Dijalog box za definiranje zaštitnih slojeva I u ovom dijalog box-u se sa prikazanog crteža jasno vidi značenje svih edit box-ova.hr * Tel.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. tako da ćemo prijeći na slijedeći dijalog box naredbe u kome se definira armatura temeljne trake: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. 098 231-415 .453 Izgled dijalog box-a u kome se zadaju dimenzije oplate temeljne trake U desnom dijelu dijalog box-a je crtež oplate temeljne trake na kome je svaka dimenzija koja se zadaje jasno obilježena. tako da ih nećemo pojedinačno objašnjavati.

hr * e-mail: info@plan-b. dok se iz zatvorene liste ‘Tip armature’ vrši izbor vrste armature kojom se armira temeljna traka. U dijelu dijalog box-a ‘Poprečna armatura’ se nalaze parametri za definiranje poprečne armature temeljne trake. Parametri za definiranje poprečne armature Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Trenutno stanje ovih parametara je prikazano na crtežu u desnom dijelu dijalog box-a.plan-b.454 Izgled dijalog box-a za definiranje armature temeljne trake Izborom iz zatvorene liste ‘Oplata’ za tekuću se može postaviti bilo koja od ranije kreiranih pozicija oplate. 098 231-415 .hr * Tel.

udaljenost prve šipke poprečne armature od početka temeljne trake .hr * e-mail: info@plan-b. dok se pomoću komandnih polja koja se nalaze ispod ove liste određuje da li se na krajevima šipki postavljaju kuke. Programom je omogućeno šipkama koje mogu imati uključeno stanje prikazanog promjenu postaju dostupni desnom dijelu dijalog box-a parametara.hr * Tel.razmak između šipki . Naime.promjer šipki poprečne armature . .455 Iz prikazane zatvorene liste vrši se izbor geometrije šipki poprečne armature.pomoću ovog check box-a se određuje da li su šipke poprečne armature spone Edit box-ovi ‘e=’ i ‘n=’ rade vezano. Istovremeno se u pojavljuje novi crtež. odnosno za zadani razmak ‘e=’ proračunava se potreban broj komada šipki ‘n=’ i obrnuto. postavljanjem na check box-a uključuje se postavljanje dodatne serije šipki.udaljenost posljednje šipke poprečne armature od kraja temeljne trake.plan-b. a za parametri neophodni za njeno definiranje.broj šipki . 098 231-415 . U zavisnost od izabrane geometrije u dijalogu se mogu pojaviti dodatni edit box-ovi koji služe za definiranje dužina dijelova šipki. na kome je prikazano trenutno stanje ovih Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. postavljanje još jedne dodatne serije poprečne armature sa različitu geometriju od prve serije. Dodatni edit box-ovi za definiranje dužina dijelova izabrane šipke Ostali prikazani parametri imaju sljedećeg značenje: ‘a poč=’ ‘a kraj=’ ‘∅’ ‘e=’ ‘n=’ ‘Spona’ .

Parametri za definiranje uzdužne armature u donjoj zoni Pomoću ovih parametara se definira armatura u obje zone temeljne trake. Trenutno stanje ovih parametara je prikazano na crtežu u desnom dijelu dijalog box-a.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 .plan-b.hr * Tel. Kada je iz zatvorene liste izabrana ‘Donja zona’ zadani podaci se odnose na donju zonu i imaju sljedećeg značenje: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.456 Parametri za definiranje dodatne serije poprečne armature U dijelu dijalog box-a ‘Uzdužna armatura’ se nalaze parametri za definiranje uzdužne armature temeljne trake.

Aktiviranjem komandnog polja ‘Naprijed’ otvara se dijalog box za definiranje prikaza temeljne trake na crtežu: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. pomoću komandnog polja sidrenje armature (vidi poglavlje ‘7.dužina sidrenja šipki uzdužne armature u donjoj zoni. koja se nalaze desno od ove liste.plan-b.457 . određuje se da li se na krajevima šipki postavljaju kuke i ako se postavljaju njihova orijentacija ‘∅’ .hr * e-mail: info@plan-b.pomoću komandnih polja. 098 231-415 . Kada se iz zatvorene liste izabere ‘Gornja zona’ dijalog box će promijeniti izgled: Parametri za definiranje uzdužne armature u gornjoj zoni Obzirom da se šipke gornje zone uvijek vode do kraja grede.broj šipki uzdužne armature u donjoj zoni neposredno ispod zida ‘ls=’ .hr * Tel.promjer šipki uzdužne armature u donjoj zoni ‘e=’ .razmak između šipki uzdužne armature u donjoj zoni ‘n=’ . udaljeno za veličinu zaštitnog sloja.5’). Dužina sidrenja određena ovom naredbom biti će prikazana u edit box-u ‘ls’. Pored unošenja dužine sidrenja se može pozvati naredba za direktno u edit box-u. Ostali parametri imaju isto značenje kao kod donje zone. edit box za sidrenje se sada ne pojavljuje.

1. Kada se oplata postavlja za promjenu je dostupan i check box ‘Kote’.hr * e-mail: info@plan-b. Parametri pomoću kojih se definira izgled uzdužnog presjeka imaju isto značenje kao prethodno opisani parametri za poprečni presjek. 098 231-415 .458 Izgled dijalog box-a za definiranje prikaza temeljne trake na crtežu Pomoću check box-a ‘Prikaži’ se određuje da li se oplata temelja postavlja na crtež. Iz prikazanih zatvorenih listi se biraju stilovi kotiranja za serije u poprečnom presjeku (‘Poprečna’) i za šipke koje se prikazuju u izgledu (‘Šipke’). a pomoću check box-a ‘Kote’ se određuje da li će program da kotira armaturu. Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Kraj’ program zatvara dijalog box i sa komandne linije zahtijeva da izborom točke odredite položaj temelja na crtežu.hr * Tel. Pomoću check box-a ‘Armatura’ se određuje da li se armatura temelja postavlja na crtež.plan-b. čije uključeno stanje označava da će program automatski da iskotira oplatu sa stilom kotiranja koji je izabran iz zatvorene liste koja se nalazi sa njegove desne strane. Snimanje trenutnog stanja parametara i način rada sa snimljenim konfiguracijama je potpuno isti kao kod naredbe ‘Temelj samac’ (vidi poglavlje ‘14. Točka: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Parametri koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Poprečni presjek’ služe za definiranje izgleda poprečnog presjeka temelja na crtežu.1’). Kada je check box ‘Prikaži’ uključen poprečni presjek se postavlja.

hr * Tel. 098 231-415 . ulazi se u proceduru zadavanja podataka koji su neophodni da bi se na crtež postavio plan oplate i armature ovog konstruktivnog elementa.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.1.3 Jednokrako stubište Kada se iz liste izabere naziv ‘Jednokrako stubište’.459 Plan oplate i armature temeljne trake na crtežu 14. Iz liste je odabrano ‘Jednokrako stubište’ Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Naprijed’ otvara se dijalog box u kome se zadaju dimenzije oplate stubišta: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

098 231-415 .hr * Tel.plan-b. Izborom iz zatvorene liste. koja se nalazi iznad prozora za prikaz. na kome se jasno vidi značenje svakog od ponuđenih parametara. Zatvorena lista za promjenu vrste prikaza u dijalog box-u Kada su zadane sve dimenzije oplate stubišta treba aktivirati komandno polje ‘Naprijed’.460 Izgled dijalog box-a za definiranje geometrije stubišta U desnom dijelu dijalog box-a je prikazano iskotirano tipsko stubište. crtež tipskog stubišta se u svakom trenutku može zamijeniti sa prikazom geometrije stubišta koje se kreira. nakon čega se otvara prvi dijalog box za definiranje armature stubišta: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b.

pomoću check box-ova ‘Vidljivost’ se može isključiti.hr * e-mail: info@plan-b. Postavljeno je da se prikazuje samo jedan tip šipki.plan-b. tako da se na crtežu jasno vidi značenje parametara koji se zadaju Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Da bi se povećala preglednost prikazanog crteža. 098 231-415 . odnosno uključiti prikazivanje svakog od ovih tipova šipki.461 Izgled dijalog box-a za definiranje armature na gornjem podestu U ovom dijalog box-u se zadaju podaci za tri tipa šipki koje se postavljaju u ploči i gornjem podestu stubišta.hr * Tel.

098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b. Jedino kod šipki koje se postavljaju u donjoj zoni podesta i gornjoj zoni stubišta nema check box-a ‘Jedinstvena šipka kroz oba podesta i stubišnu ploču’.plan-b. Naravno. ‘Aa=’ – ovaj podatak program računa na osnovu zadanog promjera i razmaka između šipki i on predstavlja površinu šipki danog tipa za jedan metar širine stubišta. Ovaj podatak služi kao kontrola da li usvojena armatura odgovara potrebnoj armaturi koja je dobivena proračunom Parametri pomoću kojih se definiraju druga dva tipa šipki i koji se nalaze u dijelovima dijalog box-a ‘Gornja zona podesta i donja zona stubišta’ i ‘Donja zona podesta i gornja zona stubišta’ imaju potpuno isto značenje kao prethodno opisani parametri. ‘Dužina šipke u stubištu’ – kao što samo ime govori. što znači da se ove šipke uvijek završavaju u stubišnoj ploči.462 ‘Gornja zona podesta i gornja zona stubišta’ ‘Dužina šipke u podestu’ .hr * Tel. ‘Razmak šipki’ – razmak između šipki u seriji ‘Tip armature’ – iz zatvorenih listi se bira promjer i vrsta armature za dani tip šipke ‘Krajevi’ – izborom iz zatvorenih listi definira se stanje na krajevima šipki ‘Jedinstvena šipka kroz oba podesta i stubišnu ploču’ – kada je ovaj check box uključen šipke prolaze cijelom dužinom stubišne ploče i završavaju se u donjem podestu. ovu vrijednosti po potrebi možete mijenjati. U tom slučaju je edit box ‘Dužina šipke u stubištu’ nedostupan za promjenu.na osnovu zadanih dimenzija oplate i vrijednosti zaštitnog sloja program računa dužinu dijela koji se nalazi u gornjem podestu stubišta i prikazuje je u ovom edit box-u. U slijedećem dijalog box-u se zadaju podaci za šipke koje se postavljaju u donjem podestu i stubišnoj ploči: Izgled dijalog box-a za definiranje armature u donjem podestu i stubišnoj ploči Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. u ovom edit box-u se zadaje dužina dijela koji se nalazi u ploči stubišta.

Na osnovu ove vrijednosti i širine stubišta program određuje dužinu šipki poprečne armature. Edit box-ovi u kojima se zadaje dužina dijelova u donjem podestu. za šipke koje se pružaju kroz oba podesta i stubišnu ploču Kada su definirane sve šipke uzdužne armature.463 Parametri pomoću kojih se definiraju ova tri tipa šipki također imaju isto značenje kao prethodno opisani parametri.hr * Tel. za prva dva tipa šipki se mogu zadani samo dužine dijelova u donjem podestu. aktiviranjem komandnog polja ‘Naprijed’ otvara se novi dijalog box: Izgled dijalog box-a za definiranje poprečne armature U ovom dijalog box-u se definira poprečna armatura stubišta. obzirom da se tada šipke pružaju kroz cijelo stubište.plan-b. a prikazani parametri imaju sljedećeg značenje: ‘Zaštitni sloj’ – zaštitni sloj na početku i kraju šipki poprečne armature. tako da ih nećemo ponovo objašnjavati. Kada su uključeni check box-ovi ‘Jedinstvena šipka kroz oba podesta i stubišnu ploču’ u prethodnom dijalog box-u. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b. odnosno odgovarajući setovi podataka u prethodnom i ovom dijalog box-u se odnose na istu šipku. 098 231-415 .

098 231-415 . Napomenuti ćemo da se u bilo kom trenutku rada sa ovom naredbom trenutno stanje parametara može snimiti u bazu konfiguracija pomoću komandnog polja ‘Snimi’. kao i rad sa listom snimljenih konfiguracija su detaljno objašnjeni u okviru naredbe ‘Temelj samac’ (vidi poglavlje ‘14. Iz zatvorenih listi.1’) Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Kraj’ program zatvara dijalog box i sa komandne linije zahtijeva da izborom točke sa crteža odredite položaj kreiranog plana oplate i armature stubišta. koje se nalaze u produžetku svakog od ovih edit box-ova. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel. Snimanje.464 ‘Razmak šipki’ – razmak između šipki poprečne armature ‘Tip armature’ – iz zatvorenih listi se bira promjer i vrsta armature ‘Krajevi’ – izborom iz zatvorenih listi definira se stanje na krajevima šipki poprečne armature U poslijednjem dijalog box-u ove naredbe definira se izgled kreiranog plana oplate i armature stubišta na crtežu: Dijalog box-a u kome se određuje izgled stubišta na crtežu ‘Pogled odozgo’ – kada je ovaj check box uključen na crtež se postavlja izgled stubišta u tlocrtu ‘Pogled sa strane’ – kada je ovaj check box uključen na crtež se postavlja uzdužni presjek stubišta ‘Prikaz armature’ – pomoću ovog check box-a se određuje da li se na crtež postavlja armatura stubišta ‘Prikaz oplate’ ‘Puni prikaz’ – pomoću ovog check box-a se određuje da li se na crtež postavlja plan oplate stubišta – kada je ovaj check box uključen program na zadanom rastojanju iscrtava linije koji jasno ukazuju na položaj svake od šipki unutar kreiranih serija Pomoću check box-ova ‘Kote’ se za svaki entitet određuje da li će program automatski da izvrši njegovo kotiranje pri postavljanju plana oplate i armature stubišta na crtež. se vrši izbor stila kotiranja za dani entitet.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b.1.

4 Potporni zid Kada se iz liste izabere naziv ‘Potporni zid’.hr * e-mail: info@plan-b.465 Referentna točka: Plan oplate i armature stubišta na crtežu 14.hr * Tel. 098 231-415 .1. Iz liste je odabran naziv ‘Potporni zid’ Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Naprijed’ otvara se dijalog box u kome se zadaju dimenzije oplate potpornog zida: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. ulazi se u proceduru zadavanja podataka koji su neophodni da bi se na crtež postavio plan oplate i armature ovog konstruktivnog elementa.plan-b.

Iz zatvorene liste ‘Vrsta armature’ se vrši izbor armature koja se postavlja.plan-b.hr * Tel. nakon čega se otvara prvi dijalog box za definiranje armature potpornog zida: Dijalog box za definiranje armature u gornjoj zoni stope U ovom dijalog box-u se definira armatura koja se postavlja u gornjoj zoni stope potpornog zida. a ponuđene opcije su: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. koja se nalazi iznad prozora za prikaz. 098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b. Izborom iz zatvorene liste.466 Izgled dijalog box-a za definiranje dimenzija oplate potpornog zida U desnom dijelu dijalog box-a je prikazana iskotirana tipska oplata zida. crtež tipske oplate se u svakom trenutku može zamijeniti sa prikazom geometrije potpornog zida koji se kreira. Na ovom crtežu se jasno vidi značenje svakog od parametara koji se zadaju u dijalog box-u. Kada su zadane sve dimenzije oplate treba aktivirati komandno polje ‘Naprijed’.

hr * e-mail: info@plan-b. već je dovoljno da u edit box-ove unesete vrijednost koja je sigurno veća od potrebne. promjera šipki. Program će na osnovu zadanih dimenzija oplate i zaštitnog sloja izračunati maksimalnu dužinu danog dijela.467 ‘Šipka’ . što se jasno vidi sa crteža tipskog potpornog zida: Zadano je da dužine krajnjih dijelova šipki i mreža u poprečnom presjeku budu H1=15cm.plan-b. Napomenuti ćemo da se logika zadavanja maksimalnih dužina krajnjim dijelovima koristi za sve šipke u ovoj naredbi. a H2=20cm Ako želite da se ovi dijelovi pružaju cijelom dužinom bočnih strana stope. Pomoću parametara koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Šipka’ vrši se izbor vrste armature. Ako se u gornjoj zoni stope potpornog zida postavljaju mreže. razmaka između šipki kao i stanja na njihovim krajevima. iz zatvorene liste. vrši se izbor jednog od ponuđenih tipova mreža. odnosno mreže u poprečnom presjeku (u zavisnosti od opcije koja je izabrana iz zatvorene liste ‘Vrsta armature’). Šipka može da se postavi i bez jednog ili oba krajnja dijela.hr * Tel. Zadavanjem vrijednosti u edit box-u ‘Zaštitni sloj’ definira se zaštitni sloj za svu armaturu koja se postavlja u stopi potpornog zida. ali se kod nekih šipki za dužine krajnjih dijelova ne mogu zadani nule. 098 231-415 . što se postiže zadavanjem nule za dužinu danog dijela. koja se nalazi u dijelu dijalog box-a ‘Mreža’. Na potpuno isti način se u slijedećem dijalog box-u naredbe definira armatura u donjoj zoni stope potpornog zida: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.postavljaju se samo šipke obične armature ‘Mreža’ – postavljaju se samo mreže ‘Šipka i mreža’ – postavljaju se i šipke i mreže U edit box-ovima ‘H1’ i ‘H2’ se zadaju dužine krajnjim dijelovima šipke. a dobivenu vrijednost će prikazati u odgovarajućem edit boxu. ne morate da računate tu dužinu.

promjeru šipki. ali i za sve šipke koje se cijelim svojim gabaritom nalaze u zidu. kao i podaci o vrsti armature.hr * e-mail: info@plan-b. U edit box-u ‘Zaštitni sloj’ se zadaje zaštitni sloj za sve dijele šipki koji ulaze u zid.plan-b. razmaku između šipki i stanju na njihovim krajevima. Postavljanje ovih šipki je opciono. odnosno one se mogu a i ne moraju postavljati.hr * Tel. 098 231-415 . veza između stope i zida se može ostvariti sa šipkama koje se zadaju u slijedećem dijalog box-u ove naredbe: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Ukoliko se dane šipke ne postavljaju. dužina dijela u stopi ‘DS’. što se definira pomoću check box-ova ‘Postaviti šipku’.468 Izgled dijalog box-a za definiranje armature u donjoj zoni stope Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Naprijed’ otvara se dijalog box u kome se zadaju šipke koje povezuju zid sa stopom: Izgled dijalog box-a u kome se definiraju šipke za uklještenje zida u stopu Za obje šipke se zadaju dužina dijela u zidu ‘DZ’.

uključivanjem ovih check box-ova aktivne postaju i zatvorene liste iz kojih se bira jedan od ponuđenih tipova mreža.hr * Tel. koje su na crtežu predstavljene simbolima mreža u poprečnom presjeku.. promjer šipki.. Za oba tipa šipki se zadaju dužine krajnjih dijelova.hr * e-mail: info@plan-b. Postavljanje mrežaste armature se definira pomoću check box-ova i zatvorenih listi koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Mreža u zidu’. Program duž stranica zida postavlja serije mreža. Naime.469 Dijalog box za definiranje armature u zidu U ovom dijalog box-u se definira armatura koja se postavlja u zidu. duž svake strane zida se može postaviti i mrežasta armatura. koje su jasno obilježene na prikazanom crtežu.plan-b. Što se tiče obične armature mogu se postavljati šipke na gornjem i na donjem kraju zida. kao i standardni podaci o armaturi (vrsta armature. 098 231-415 . Duž obje strane zida je postavljena mrežasta armatura Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Pored obične.). što se definira pomoću check box-ova ‘Postaviti šipku’. I za ove šipke važi da se ne moraju postavljati.

a za promjenu je dostupan i check box ‘Kotiranje oplate’. promjer šipki. Kada je check box ‘Crtanje oplate’ uključen oplata se postavlja na crtež.470 Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Naprijed’ otvara se dijalog box u kome se zadaje uzdužna armatura potpornog zida: Izgled dijalog box-a za definiranje uzdužne armature U ovom dijalog box-u se za svaku stranu stope i zida mogu zadani različiti podaci za tip armature. U posljednjem dijalog box-u ove naredbe definira se izgled kreiranog plana oplate i armature potpornog zida na crtežu: Dijalog box za definiranje izgleda potpornog zida na crtežu Pomoću parametara koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Oplata’ se definira način prikaza oplate.hr * Tel.plan-b. 098 231-415 . razmak između šipki. Stanje ovog check box-a određuje da li Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b. kao i stanje na krajevima šipki uzdužne armature.

1. Napomenuti ćemo da se u bilo kom trenutku rada sa ovom naredbom trenutno stanje parametara može snimiti u bazu konfiguracija pomoću komandnog polja ‘Snimi’.1’) Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Kraj’ program zatvara dijalog box i sa komandne linije zahtijeva da izborom točke sa crteža odredite položaj kreiranog plana oplate i armature potpornog zida. sa stilom kotiranja koji je izabran iz zatvorene liste ‘Tip kotiranja’. 098 231-415 . Snimanje. Naime. za promjenu su dostupni i parametri koji služe za definiranje načina kotiranja svih tipova armature koji se postavljaju ovom naredbom. Sa check box-om ‘Armatura’ se određuje da li se na crtež postavlja plan armature potpornog zida. kao i rad sa listom snimljenih konfiguracija su detaljno objašnjeni u okviru naredbe ‘Temelj samac’ (vidi poglavlje ‘14.plan-b. Referentna točka: Izgled kreiranog presjeka potpornog zida na crtežu Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.471 će program automatski da iskotira oplatu.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. dok se iz zatvorene liste ‘Tip kotiranja’ vrši izbor stila kotiranja dane armature. za svaki tip armature se pomoću check box-a ‘Kota’ određuje da li će program automatski da izvrši kotiranje. Kada je ovaj check box uključen.

098 231-415 .plan-b.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. dok se zadavanjem imena u edit box-u može kreirati potpuno nova pozicija oplate. Iz zatvorene liste se za tekuću može postaviti bilo koja od ranije kreiranih pozicija oplata. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.5 Kontinuirana greda Pomoću ove naredbe imate mogućnost da veoma brzo i lako kreirate plan oplate i armature kontinuirane grede pravokutnog poprečnog presjeka.472 14.1. Iz liste je odabrana ‘Kontinuirana greda’ Nakon izbora ove naredbe iz liste i aktiviranja komandnog polja ‘Naprijed’ otvara se dijalog box u kome se zadaju opći podaci: Izgled dijalog box-a u kome se zadaju opći podaci o kontinuiranoj gredi U gornjem lijevom dijelu dijalog box-a se nalaze parametri za definiranje pozicije oplate kojoj će se pridružiti armatura grede. sa proizvoljnim brojem polja i sa mogućnošću postavljanja konzola na njenim krajevima.

Da bi postavljanje ovih progušćenja bilo moguće neophodno je definiranje njihove dužine. Izabrano ime pozicije oplate program tretira kao ime grede i pri njenom postavljanju ga ispisuje na crtežu. 098 231-415 . Edit box u kome se zadaje zaštitni sloj Kako su utjecaji posmičnih naprezanja najveći u zonama ležaja.1’). Napomenuti ćemo da se izborom postojeće oplate u edit box-u ‘Broj greda’ ispisuje zadana količina za tu oplatu. nakon unošenja imena za promjenu postaje dostupan i edit box ‘Broj greda’ u kome se zadaje ukupan broj takvih greda u konstrukciji.473 Edit box i zatvorena lista pomoću kojih se definira pozicija oplate Kada se kreira nova oplata. Na ovaj način se postiže isti efekt kao da je prvo pomoću naredbe ‘Pozicije oplata’ kreirana nova oplata (vidi poglavlje ‘2. zajedno sa zadanim brojem greda. što sigurno ne želimo. što Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. a zatim je u ovom dijalog box-u izborom iz zatvorene liste ona postavljena za tekuću.hr * Tel. U edit box-u ‘Zaštitni sloj’ se zadaje vrijednost zaštitnog sloja. ali se ovaj podatak ne može mijenjati iz prostog razloga što ta oplata možda već sadrži armaturu.plan-b. često se javlja potreba da se oko ležaja spone postavljaju na manjem međusobnom rastojanju nego duž cijelog polja grede.hr * e-mail: info@plan-b. pa bi promjena ovog broja izazvala promjenu njene količine u specifikaciji.

što se vidi i iz samog naziva edit box-a. 098 231-415 .plan-b. odnosno kraju kontinuirane grede nalazi konzola. Parametri koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Podaci o sidrenju’ služe za definiranje načina sidrenja uzdužne armature kontinuirane grede: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Naime.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. U edit box-u ‘Razmak spona od ležaja’ se zadaje udaljenost najbliže spone od svakog ležaja u kontinuiranoj gredi. u ovom edit box-u se u postocima od dužine danog polja grede zadaje potrebna dužina ojačanja.474 se postiže pomoću edit box-a ‘Dužina ojačanja spona i šipki gornje zone oko ležajeva’. Ova vrijednost predstavlja i dužinu ojačanja šipki gornje zone oko ležaja. Gornji desni dio dijalog box-a je rezerviran za parametre koji utječu na geometriju kontinuirane grede: Parametri koji utječu na geometriju grede U edit box-u se zadaje broj polja kontinuirane grede. Edit box ‘Dužina ojačanja spona i šipki gornje zone oko ležaja’. dok se pomoću check box-ova ‘Konzola sa lijeve strane’ i ‘Konzola sa desne strane’ određuje da li se na početku. ali o tome će biti više riječi kasnije. Stanje ovih check box-ova značajno utječe na dalji tok naredbe.

Naravno. Sadržaj liste za izbor načina savijanja krajeva šipki Ako je dužina sidrenja takva da se pri savijanju kraja šipke dobije vertikalni dio čija je dužina manja od visine grede. koji je dobiven savijanjem pri sidrenju. uključivanjem check box-a ‘Vertikalni dio do kraja’ od programa se može zahtijevati da taj dio uvijek produži do ivice grede umanjeno za vrijednost zaštitnog sloja. Ako je u edit box-u ‘Zaokruživanje dužine djelova’ zadana vrijednost različita od nule.plan-b. 098 231-415 .hr * Tel.475 Parametri za definiranje načina sidrenja Pomoću check box-a ‘Sidrenje’ se određuje da li će program automatski da izvrši sidrenje armature. Iz zatvorene liste ‘Način savijanja’ se bira jedan od ponuđenih načina savijanja krajeva šipki pri njihovom sidrenju. program dužinu krajnjeg dijela šipke. Napomenuti ćemo da zaokružena dužina krajnjeg dijela šipke mora da bude veća od 12∅. kada je ovaj check box isključen vertikalni dio će se postavljati sa svojom pravom dužinom. Kada je ovaj check box uključen za promjenu je dostupna i zatvorena lista ‘Tip sidrenja’ iz koje se bira jedan od ranije definiranih tipova sidrenja. zaokružuje na prvu veću dužinu koja je djeljiva sa zadanom vrijednošću. Kada je u edit box-u zadana nula ovaj dio se postavlja sa pravom dužinom.hr * e-mail: info@plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

treba aktivirati komandno polje ‘Naprijed’.hr * e-mail: info@plan-b. Ako je check box ‘Konzola sa lijeve strane’ uključen otvoriti će se dijalog box u kome se definiraju podaci neophodni za kreiranje ove konzole: Izgled dijalog box-a za definiranje podataka za konzolu sa lijeve strane grede Desni dio ovog dijalog box-a je rezerviran za prikaz kontinuirane grede koji odgovara trenutnom stanju parametara. Da bi smo povećali preglednost pri zadavanju podataka zumirati ćemo konzolu na lijevom kraju: Zumirani prikaz lijeve konzole Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.476 Kada su definirani svi podaci u ovom dijalog box-u.plan-b. 098 231-415 .hr * Tel.

dok se aktiviranjem komandnog polja ‘Sekundarne grede’ otvara novi dijalog box u kome se zadaje položaj greda iz okomitog pravca: Izgled dijalog box-a za definiranje položaja sekundarnih greda Sekundarna greda se postavlja aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’. visini i položaju sekundarne grede se zadaju direktno u list box-u tako što se odabire odgovarajuće polje i sa tipkovnice unese željena vrijednost. a armaturu gornje zone povija tako da ne prolazi kroz postavljenu sekundarnu gredu: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.477 U dijelu dijalog box-a ‘Geometrijski podaci’ se zadaju ‘Dužina konzole’.hr * Tel. Uklanjanje odabrane sekundarne grede iz liste se odvija pomoću komandnog polja ‘Briši’.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. Nakon aktiviranja komandnog polja ‘OK’ program zatvara tekući dijalog box. ‘Širina grede’ i ‘Visina grede’. nakon čega se u listi pojavljuje novi red: Pomoću komandnog polja dodaj postavljena je sekundarna greda Podaci o širini. 098 231-415 .

hr * e-mail: info@plan-b. pa i za konzolu čiji se podaci zadaju u ovom dijalog box-u. Ponuđeni poprečni presjeci se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Oblik’. a izbor željenog presjeka se vrši klikom miša preko odgovarajućeg prekidača.plan-b.478 Savijanje osnovne armature gornje zone na mjestu na kome je postavljena sekundarna greda Kao što je na početku napomenuto. Prekidači pomoću kojih se vrši izbor poprečnog presjeka konzole Pored geometrijskih podataka u ovom dijalog box-u se zadaju i podaci o armaturi konzole. 098 231-415 .hr * Tel. ova naredba je predviđena za kreiranje plana oplate i armature grede pravokutnog poprečnog presjeka. za svako njeno polje. je omogućen izbor jednog od poprečnih presjeka na kojima je prikazan i položaj ploče. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Kako se greda najčešće nalazi u ploči.

a završavaju se na udaljenosti od ležaja koja je zadana u edit box-u ‘Dužina ojačanja spona i šipki gornje zone oko ležajeva’. udaljeno za vrijednost zaštitnog sloja.plan-b. za dužinu nastavljanja ‘ls2’ armature sa većim promjerom šipki. 098 231-415 .479 Parametri za definiranje armature konzole Za šipke osnovne armature u gornjoj zoni konzole se iz zatvorenih listi biraju vrsta armature i njihov promjer.hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. već da program gornju zonu armira produžavanjem zadane armature iznad ležaja (za prvi ležaj se ova armatura zadaje u slijedećem dijalog box-u) potrebno je da u edit box-u za količinu zadate nulu. Vođenje armature u konzoli Kako je u ovoj naredbi omogućeno i automatsko vađenje poprečnih presjeka u karakterističnim točkama grede. Šipke ove armature počinju od ivice grede. Na tom mjestu se vrši nastavljanje ove armature i armature iznad ležaja. Ako ne želite da se postavlja osnovna armatura. dok se u edit box-u zadaje broj komada. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. pomoću check box-a ‘Presjek kod ležaja’ se određuje da li će program da izvadi poprečni presjek kod ležaja konzole.

obzirom da je ono jedino iskotirano.hr * e-mail: info@plan-b. Izgled dijalog box-a u kome se zadaju podaci za svako polje grede U dijalog box-u se uvijek prikazuju isti parametri. a u edit box-u. mjereno od bliže ivice ležaja. Aktiviranjem komandnog polja ‘Naprijed’ otvara se dijalog box u kome se zadaju podaci o oplati i armaturi svakog polja kontinuirane grede.480 Armatura donje zone se definira na isti način. Napomenuti ćemo da je dužina progušćenja zadana u edit box-u ‘Dužina ojačanja spona i šipki gornje zone oko ležajeva’ u prethodnom dijalogu. a njihovo trenutno stanje odgovara tekućem polju kontinuirane grede. Da je check box ‘Konzola sa lijeve strane’ bio isključen ovaj dijalog bi se otvorio poslije dijaloga u kome se zadaju opći podaci. dok se u edit box-u zadaje razmak između šipki. Na prikazu grede se uvijek jasno vidi koje je polje tekuće. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. 098 231-415 . s tim što se njeno postavljanje ne može isključiti. Kada je potrebno da se spone u okolini ležaja postave na manjem međusobnom rastojanju check box ‘Progušćenje’ se postavlja na uključeno stanje.hr * Tel. koji se nalazi u njegovom produžetku. se zadaje novi razmak između šipki. Ova armatura se pruža duž cijele konzole i prevodi preko ležaja za dužinu sidrenja ‘ls2’.plan-b. Za poprečnu armaturu se iz zatvorenih listi biraju vrsta armature i promjer šipki. Sa check box-om ‘Presjek’ se određuje da li se postavlja poprečni presjek u polju konzole. a u dijelu dijalog box-a ‘Tekuće polje’ se ispisuje i njegov redni broj.

plan-b. dok je značenje komandnog polja ‘Sekundarne grede’ potpuno isto kao u dijalog box-u za definiranje lijeve konzole grede.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. Obzirom da su geometrijski podaci za više polja kontinuirane grede najčešće isti.481 Označavanje tekućeg polja grede U ovom dijelu dijalog box-a se nalaze i komandna polja ‘Prethodno’ i ‘Sljedeće’ pomoću kojih se vrši promjena tekućeg polja grede. ’ (‘pridruži svima’) podaci koji su zadani za tekuće polje grede se pomoću komandnog polja ‘ mogu pridružiti svim ostalim poljima. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Namjena svakog od prikazanih edit box-ova se jasno vidi iz njegovog naziva. Na ovaj način se procedura zadavanja podataka značajno ubrzava. ili bar slični. 098 231-415 . Dimenzije oplate tekućeg polja se zadaju u dijelu dijalog box-a ‘Geometrijski podaci’.

Armatura iznad ležaja se sa obje strane produžuje u polja grede za dužinu koja je zadana u edit box-u ‘Dužina ojačanja spona i šipki gornje zone oko ležajeva’. a u edit box-ovima se zadaju količine. tako da se podaci koji definiraju različite entitete mogu pridruživati ostalim poljima grede nezavisno jedni od drugih.plan-b. nakon aktiviranja komandnog polja ‘ ’ program izdaje i odgovarajuće upozorenje: Ovo komandno polje je pridruženo svakoj grupi parametara u dijalog box-u. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Kao i kod konzole. U tom slučaju se armatura iznad lijevog i desnog ležaja produžuje do sredine polja grede gdje se vrši nastavljanje za dužinu sidrenja ‘ls2’ armature sa većim promjerom šipki. Za sve tipove uzdužne armature se iz zatvorenih listi biraju vrsta armature i promjeri šipki. 098 231-415 . postavljanje osnovne armature u gornjoj zoni se može isključiti zadavanjem nule u edit box-u za količinu.hr * Tel.482 Komandno polje ‘pridruži svima’ Kako se na ovaj način mijenjaju podaci koji su možda ranije zadani nekim poljima grede.hr * e-mail: info@plan-b.

dok podaci za definiranje poprečne armature imaju isto značenje kao kod konzole. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. tako da ih nećemo ponovo objašnjavati.plan-b.483 Armiranje gornje zone sa korištenjem osnovne armature Armiranje gornje zone bez osnovne armature Armatura donje zone se uvijek pruža preko cijelog polja i prevodi preko srednjeg ležaja za dužinu sidrenja ‘ls2’. 098 231-415 . mjereno od bliže ivice ležaja.hr * Tel. Ako je check box ‘Konzola sa desne strane’ uključen otvoriti će se dijalog box u kome se definiraju podaci neophodni za kreiranje ove konzole. Pomoću check box-ova ‘Presjek’ se određuje da li će program automatski da izvadi poprečni presjek grede na danom mjestu.hr * e-mail: info@plan-b. Kada se zadaju podaci za sva polja kontinuirane grede treba aktivirati komandno polje ‘Naprijed’.

U posljednjem dijalog box-u naredbe definira se način prikaza kreirane kontinuirane grede na crtežu. 098 231-415 .484 Dijalog box za definiranje konzole sa desne strane grede Značenje svih parametara koji se nalaze u ovom dijalog box-u je potpuno isto kao u dijalog box-u konzole na lijevom kraju grede.hr * Tel. Kada je on isključen ostali parametri u ovom dijelu dijalog box-a su nedostupni za mijenjanje ‘Kotiranje oplate’ – pomoću ovog check box-a se definira da li će program da iskotira oplatu grede Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. Izgled dijalog box-a za definiranje prikaza kontinuirane grede na crtežu Parametri koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Oplata’ služe za definiranje izgleda oplate: ‘Crtanje oplate’ – check box čije stanje određuje da li se oplata kontinuirane grede postavlja na crtež.

Zadaje se u ‘AutoCAD’-ovim jedinicama Pomoću parametara koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Poprečni presjeci’ se definira postavljanje poprečnih presjeka na crtežu: ‘Vađenje poprečnih presjeka’ – check box koji određuje da li će program da postavlja poprečne presjeke na crtež. ili izborom iz zatvorene liste neke od programom definiranih mjerila. Kada je on isključen ostali parametri u ovom dijelu dijalog box-a su nedostupni za promjenu ‘Mjerilo’ – zadavanjem vrijednosti u edit box-u.485 ‘Tip kotiranja’ ‘Razmak kote’ – zatvorena lista za izbor stila kotiranja oplate – razmak kota od oplate.plan-b.hr * e-mail: info@plan-b. određuje se mjerilo poprečnog presjeka na crtežu – edit box za zadavanje debljine ploče u kojoj se nalazi greda – zatvorena lista za izbor jednog od programom predviđenih tipova kotiranja šipki u poprečnom presjeku ‘Debljina ploče’ ‘Tip kotiranja’ ‘Mjesto za presjeke’ – zatvorena lista za izbor položaja poprečnih presjeka na crtežu u odnosu na položaj grede U ovoj naredbi je predviđena i mogućnost automatskog postavljanja specifikatora svih šipki kontinuirane grede na crtež. Referentna točka: Izgled kontinuirane grede na crtežu Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Da li će program da postavi specifikatore zavisi od stanja check box-a ‘Postavljanje specifikatora’. Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Kraj’ program zatvara dijalog box i sa komandne linije zahtijeva da izborom točke sa crteža odredite položaj kontinuirane grede. 098 231-415 .hr * Tel.

1.6 Armirano-betonski zid Pomoću ove naredbe imate mogućnost da veoma brzo i lako kreirate plan oplate i armature jednog ili više armirano-betonskih zidova. a zatim da na crtež postavite tablicu sa svom potrebnom armaturom.486 14.hr * e-mail: info@plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.hr * Tel. 098 231-415 . Iz liste je odabrana naredba ‘Armirano-betonski zid’ Nakon izbora naredbe ‘Armirano-betonski zid’ iz liste i aktiviranja komandnog polja ‘Naprijed’ otvara se dijalog box slijedećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za definiranje oplate i armature armirano-betonskog zida U gornjem desnom dijelu dijalog box-a se nalazi crtež tipskog armirano-betonskog zida na kome su iskotirane sve dimenzije koje se zadaju u ovom dijalog box-u.

Napomenuti ćemo da se pri postavljanju kreiranog zida na crtežu ispisuju i ovi podaci. dok se u koloni ‘x’ zadaje broj takvih zidova u konstrukciji.hr * e-mail: info@plan-b. U prvoj listi su prikazani svi zidovi koji se kreiraju. Organiziranje rada sa ovim podacima se vrši pomoću dvije liste koje se nalaze u lijevom dijelu dijalog box-a. dok se u drugoj listi prikazuju nivoi kroz koje prolazi odabrani zid iz prve liste.hr * Tel. a program će automatski da kreira armaturu za sve takve zidove. 098 231-415 . dovoljno je da definirate armaturu za jedan od njih i da zadate njihov broj. koji se pružaju kroz proizvoljan broj nivoa. Znači u slučaju da se u konstrukciji nalazi više istih zidova.487 Crtež tipskog armirano-betonskog zida Sa ovom naredbom se može kreirati proizvoljan broj zidova. U koloni ‘Naziv’ prve liste se unosi oznaka zida koji se kreira. što znači da se u dijalogu zadaje veliki broj podataka. Lista u kojoj se zadaju oznaka zida i broj komada Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b.

hr * e-mail: info@plan-b. U drugoj listi se nalaze svi nivoi kroz koje odabrani zid prolazi. Ako je u trenutku aktiviranja ovog komandnog polja check box ‘Sa kopiranjem’ postavljen na uključeno stanje. prema visinskim koordinatama koje se zadaju u koloni ‘Nivo’. Ova opcija je veoma korisna kada se u konstrukciji nalaze zidovi koji imaju slične podatke. U listu je ubačena kopija zida ‘Z1’ Uklanjanje odabranog zida iz liste se vrši pomoću komandnog polja ‘Briši’. dok se pomoću komandnih polja odnosno na dole. Nivoi su u listi prikazani u uzlaznom redoslijedu.hr * Tel. program će novom zidu pridružiti i sve podatke koji su zadani za odabrani zid u listi. trenutno odabranom zidu vrši promjena položaja u listi na gore. Lista nivoa kroz koje prolazi odabrani zid Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.plan-b. 098 231-415 .488 Dodavanje novog zida u listu se vrši pomoću komandnog polja ‘Dodaj’.

pri dodavanju novog nivoa program uvijek kopira sve podatke koji su pridruženi odabranom nivou iz liste. 098 231-415 . U dijelu dijalog box-a ‘Nivo’ se zadaju dimenzije oplate tekućeg nivoa armirano-betonskog zida koji je odabran iz liste. Za uklanjanje odabranog nivoa iz liste koristi se komandno polje ‘Briši’. Parametri za definiranje oplate tekućeg nivoa armirano-betonskog zida Značenje svakog od ovih parametara se jasno vidi na prikazanom crtežu tipskog zida. a zatim da pomoću komandnog polja ‘Dodaj’ kreirate ostale nivoe zida. a kada se izabere grupiranje po nivoima program za svaki nivo kreira novu oplatu i svu armaturu koja pripada tom nivou pridružuje danoj oplati.plan-b. odnosno armature. bez obzira što se sa njom armiraju različiti zidovi. Ova vrijednost se zadaje kao dio ukupne širine zida ‘L’.širina zida .489 Ubacivanje novog nivoa u listu se vrši pomoću komandnog polja ‘Dodaj’.dužina dijelova zida koji se armiraju kao stup. Obzirom da su podaci o oplati i armaturi jednog armirano-betonskog zida isti ili veoma slični za sve nivoe kroz koje prolazi. uz mijenjanje onih podataka koji su različiti. Ovu vrijednost program računa na osnovu zadanih visinskih koordinata tekućeg i prvog nižeg nivoa u listi .udaljenost krajeva horizontalne armature od bočnih strana zida Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b.visina nivoa. Naime. Zato je najbolje da prvo zadate sve podatke za jedan nivo.zaštitni sloj . Radio button-i ‘Po zidovima’ i ‘Po nivoima’ služe za izbor načina grupiranja oplata. ‘a’ ‘x’ .hr * Tel.debljina zida ‘Hc’ . ‘H’ ‘L’ ‘B’ . kada se izabere grupiranje oplata po zidovima program za svaki zid kreira novu oplatu.

plan-b. Ona se definira u dijelu dijalog box-a ‘S armatura’ zadavanjem tipa armature.490 U dijelu dijalog box-a ‘Horizontalna armatura’ se za ovu armaturu zadaju tip. Pored direktnog unošenja u edit box-u. Pored ovih podataka iz zatvorene liste se vrši izbor jednog od ponuđenih oblika šipki (‘S’ ili ‘C’). Isti parametri se zadaju i za vertikalnu armaturu u istoimenom dijelu dijalog box-a. kao i stanje na njihovim krajevima. potrebno je da u edit box-u ‘Lsa’ za razmak između šipki zadate nulu. promjera šipki i njihovog međusobnog rastojanja (‘Lsa’). razmak između šipki. Pri armiranju zidova se često postavlja i konstruktivna armatura koja povezuje šipke iz različitih zona.hr * e-mail: info@plan-b. Dužina nastavljanja šipki vertikalne armature na mjestu prekida armiranja se zadaje u edit box-u ‘Lpr’.hr * Tel. promjer šipki. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. ova dužina se može odrediti i pomoću dijalog box-a koji se otvara aktiviranjem komandnog polja . 098 231-415 . Zatvorena lista za izbor oblika šipki ‘S armature’ U slučaju da ne želite da postavite ovu armaturu.

prikazivanje podataka za sve kreirane zidove smanjilo preglednost. Kako bi. zbog ograničene veličine dijalog box-a. što je sasvim dovoljno za sagledavanje značenja ponuđenih parametara i ispravno formatiranje prikaza podataka na crtežu. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Sada će se otvoriti dijalog box za podešavanje prikaza tabele sa armaturom kreiranih zidova na crtežu. Kada ste zadali neophodne podatke za sve nivoe svih zidova koje želite da kreirate aktivirajte komandno polje ‘Naprijed’.hr * Tel.491 Izgled dijalog box-a za nastavljanje armature Rad sa ovim dijalog box-om je gotovo isti kao kod naredbe ‘Nastavljanje armature’ (vidi poglavlje ‘7.4’). Izgled dijalog box-a za podešavanje prikaza zida na crtežu U desnom dijelu dijalog box-a se prikazuje izgled tabele koji odgovara trenutnom stanju ponuđenih parametara.plan-b. pa ga ovdje nećemo detaljno objašnjavati. u ovoj tabeli se nalaze podaci samo za prvi nivo prvog zida iz liste.hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 .

vertikalnu i ‘S’ armaturu definira način ispisivanja podataka u tabeli. Ova procedura je potpuno ista kao kod naredbe ‘Stilovi kotiranja’ (vidi poglavlje ‘11.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b.1 Temelj samac’). tako da je najbolje Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Napomenuti ćemo samo da se za ispisivanje dužina šipki i razmaka između šipki koriste formati koji su definirani za tekući stil kotiranja serija u tlocrtu. 098 231-415 . Dio dijalog box-a u kome se definiraju stilovi kotiranja armature zida Kreirani stilovi kotiranja se snimaju zajedno sa svim ostalim podacima koji se zadaju u ovoj naredbi (način snimanja je objašnjen u poglavlju ‘14. pri ispisu u mjerilu koje je izabrano za glavno mjerilo crteža. Dio dijalog box-a u kome se zadaju dimenzije tabele U dijelu dijalog box-a ‘Stil kotiranja’ se za horizontalnu.2’). Ove vrijednosti predstavljaju dimenzije tabele na papiru.492 Dimenzije tabele se zadaju u dijelu dijalog box-a ‘Tabela’.1. pa je nećemo ponovo objašnjavati.plan-b.

hr * e-mail: info@plan-b.hr * Tel. Ovi reprezenti su skalirani tako da mogu da stanu u odgovarajuću ćeliju tabele. Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Kraj’ program zatvara dijalog box i sa komandne linije zahtijeva da izborom točke sa crteža odredite položaj tabele. a ako je check box ‘Prikaz sheme’ uključen i položaja tipskog zida. a da kod kratkih izgledaju preveliko. 098 231-415 . Naglasiti ćemo da ovo skaliranje nema nikakvog utjecaja na pravu geometriju šipki. Zadavanjem vrijednosti u edit box-u ‘Postotak skaliranja šipki’ imate mogućnost da izvršite i dodatno skaliranje kuka. Edit box za dodatno skaliranje kuka Kada je check box ‘Prikaz sheme’ postavljen na uključeno stanje program na crtež postavlja i tipski zid sa iskotiranim dimenzijama (isti kao onaj koji se prikazuje u prethodnom dijalog boxu). već samo na njihov izgled u tabeli. Položaj okvira: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. U tabeli je svaka vrsta armature prikazana pomoću reprezenata čija geometrija odgovara pravoj geometriji šipke. pa čak i da izađu iz okvira dane ćelije. Ako šipke imaju i kuke. dešavati će se da se kod dugačkih šipki one ne vide dobro.493 da prvo snimite jednu konfiguraciju sa kreiranim stilovima kotiranja i da pri svakom novom pozivanju naredbe koristite tu konfiguraciju. tako da izgled šipki u tabeli prilagodite svojim potrebama. Dimenzije zida se kotiraju sa stilom koji je izabran iz zatvorene liste ‘Stil kotiranja’.plan-b.

098 231-415 .7 Armirano-betonski stup Pomoću ove naredbe se kreira plan oplate i armature jednog ili više armiranobetonskih stupova. a na crtež se postavlja tablica sa usvojenom armaturom.hr * Tel.hr * e-mail: info@plan-b. Iz liste je odabrana naredba ‘Armirano-betonski stup’ Nakon izbora naredbe ‘Armirano-betonski stup’ iz liste i aktiviranja komandnog polja ‘Naprijed’ otvara se dijalog box slijedećeg izgleda: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.494 Izgled tabele sa armaturom i sheme tipskog zida na crtežu 14.plan-b. koja je razvrstana po stupovima i nivoima kroz koje kreirani stupovi prolaze.1.

1.hr * e-mail: info@plan-b.495 Izgled dijalog box-a za definiranje oplate i armature armirano-betonskih stupova Pomoću ove naredbe se istovremeno može kreirati proizvoljan broj stupova koji prolaze kroz proizvoljan broj nivoa. Način rada sa ovim listama je potpuno isti kao kod naredbe ‘Armirano-betonski zid’ (vidi poglavlje ‘14. Liste pomoću kojih se organizira zadavanje podataka U gornjem desnom dijelu dijalog box-a se nalazi crtež tipskog armirano-betonskog stupa na kome su iskotirane sve dimenzije koje se zadaju u ovom dijalogu. Dodavanje.plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel. Napomenuti ćemo da trenutno stanje parametara u dijalog box-u odgovara tekućem nivou odabranog stupa iz prve liste. 098 231-415 .6’). brisanje i sortiranje stupova i nivoa se vrši pomoću listi i komandnih polja koja se nalaze u gornjem lijevom dijelu dijalog box-a.

Za poprečni presjek stupa je izabran kružni presjek Za pojedine poprečne presjeke je predviđena mogućnost postavljanja takozvane ‘S armature’ koja povezuje vertikalne šipke iz različitih zona stupa. koji se nalazi desno od crteža Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. 098 231-415 . Kako je programom predviđena mogućnost postavljanja stupova sa različitim poprečnim presjecima. Kada se izabere neki od takvih poprečnih presjeka za promjenu postaje dostupan check box ‘S’. Dimenzije poprečnog presjeka se zadaju u edit box-ovima ‘Hc’ i ‘Bc’.hr * e-mail: info@plan-b.496 Crtež tipskog armirano-betonskog stupa Ispod ovog crteža je prikazan izgled poprečnog presjeka tekućeg nivoa stupa.hr * Tel. ovaj poprečni presjek možete zamijeniti sa bilo kojim od pomoću komandnih polja ponuđenih presjeka. a u slučaju da ste izabrali kružni poprečni presjek umjesto njih se zadaju promjer kruga ‘D’ i broj šipki ‘n’.plan-b.

Edit box u kome se zadaje zaštitni sloj ‘a’.plan-b. u ovom dijelu dijalog box-a se nalazi i edit box ‘a’ u kome se zadaje zaštitni sloj za tekući nivo stupa. ako je isključen ‘S armatura’ se ne postavlja. 098 231-415 .hr * e-mail: info@plan-b. i visina tekućeg nivoa ‘H’ U dijelu dijalog box-a ‘Spone’ se vrši izbor vrste armature. Poprečni presjek kod koga se može postavljati ‘S armatura’ U dijelu dijalog box-a ‘Nivo’ se ispisuju visinske kote tekućeg i prvog nižeg nivoa u listi. Ako je ovaj check box postavljen na uključeno stanje ‘S armatura’ se postavlja i obrnuto. promjera šipki od kojih se kreiraju spone (‘∅’) i zadaje se razmak između spona u seriji (‘e=’).497 danog poprečnog presjeka. Njihova razlika predstavlja visinu stupa za tekući nivo i prikazuje se u polju ‘H’.hr * Tel. Također. Za svaki nivo je omogućeno Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.

dok se u dijelu dijalog box-a ‘Zona B’ zadaju dužina progušćenja na kraju stupa (‘Hb’) i razmak između spona na zadanoj dužini (‘e=’).hr * e-mail: info@plan-b. 098 231-415 .hr * Tel. a na vrhu se produžuje u slijedeći nivo za dužinu koja se zadaje u edit box-u ‘Nastavljanje (L1)’. Parametri pomoću kojih se definira vertikalna armatura Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.498 zadavanje progušćenja spona na početku i na kraju tog dijela stupa. U dijelu dijalog box-a ‘Zona A’ se zadaju dužina progušćenja na početku stupa (‘Ha’) i razmak između spona (‘e=’).plan-b. promjera šipki. Ova armatura se pruža cijelom visinom tekućeg nivoa stupa. Parametri pomoću kojih se definiraju spone za tekući nivo stupa U dijelu dijalog box-a ‘Vertikalna armatura’ se vrši izbor vrste armature. kao i stanja na krajevima šipki vertikalne armature.

za promjenu postaje dostupan edit box ‘L2’ u kome se zadaje ta druga dužina nastavljanja vertikalne armature.hr * Tel. po nekim propisima se polovina vertikalne armature produžuje za jednu. a u edit box-u ‘Ht’ visina temelja. u edit box-u ‘L3’ se zadaje dužina horizontalnih dijela.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b. koji je dostupan samo kada se za tekući postavi najniži nivo stupa. a druga polovina za drugu dužinu nastavljanja. Postavljanjem check box-a ‘Stup u zidu’ na uključeno stanje. Armatura koja povezuje stup sa temeljom Kada se armiraju krajnji dijelovi zidova (dijelovi zidova koji se armiraju kao stupovi). Parametri za definiranje armature koja povezuje stup sa temeljom U edit box-u ‘L1’ se zadaje sidrenje vertikalnih dijelova šipki u stup. 098 231-415 .499 Programom je predviđena i mogućnost kreiranja armature koja povezuje stup sa temeljom. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Postavljanje ove armature je određeno stanjem check box-a ‘Stup iznad temelja’.

500 Zadavanje različitih dužina nastavljanja vertikalne armature Kada je odabran posljednji nivo stupa za promjenu je dostupan i check box ‘Stup na vrhu’. Postavljanje ovog check box-a na uključeno stanje označava da se na tom mjestu stup završava.hr * Tel. Check box koji označava kraj stupa Izborom jednog od radio button-a. koji se nalaze u dijelu dijalog box-a ‘Grupiranje oplata’.plan-b. 098 231-415 . tako da program šipke vertikalne armature za taj nivo neće produžiti za zadanu dužinu nastavljanja.za svaki stup se kreira nova pozicija oplate i pridružuje joj se armatura danog stupa Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * e-mail: info@plan-b. određuje se način grupiranja kreirane armature: ‘Po stupovima’ .

bez obzira što se sa njom armiraju različiti stupovi Radio button-i za izbor načina grupiranja armature Kada zadate podatke za sve nivoe svih stupova koje želite da kreirate. 098 231-415 . aktivirajte komandno polje ‘Naprijed’. U edit box-u ‘Visina kolone’ se zadaje visina na kojoj program vrši prelamanje tabele i nastavlja Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Dimenzije ove tabele se zadaju u dijelu dijalog box-a ‘Tabela’.hr * Tel. Izgled dijalog box-a za podešavanje prikaza tabele na crtežu U desnom dijelu dijalog box-a se prikazuje izgled tabele koji odgovara trenutnom stanju ponuđenih parametara.hr * e-mail: info@plan-b.plan-b.501 ‘Po nivoima’ . Sada će se otvoriti dijalog box za podešavanje prikaza tabele sa armaturom kreiranih stupova na crtežu.za svaki nivo se kreira nova pozicija oplata i sva armatura koja pripada tom nivou se pridružuje kreiranoj oplati.

a kod spona i ‘S’ armature formati koji su definirani za tekući stil kotiranja serije u uzdužnom presjeku.plan-b. se nalaze na istom mjestu u presjeku.hr * e-mail: info@plan-b. Udaljenost ovih kota od oplate se zadaje u edit box-u ‘Udaljenost kote’. Šipke sa kojima se armiraju stupovi se u tabeli prikazuju u vidu specifikatora. posebno kada se radi o većim promjerima šipki. jer na mjestu nastavljanja dolazi do njihovog sudaranja. Ova procedura je potpuno ista kao kod naredbe ‘Stilovi kotiranja’ (vidi poglavlje ‘11. u edit box-u ‘a’ se zadaje vertikalna.2’). Edit box-ovi za definiranje savijanja šipki na mjestu nastavljanja U tabeli se prikazuje i poprečni presjek stupa koji se kotira sa tekućim ‘AutoCAD’-ovim stilom kotiranja.hr * Tel. U dijelu dijalog box-a ‘Stil kotiranja’ se za spone. Da bi se ovo izbjeglo omogućeno je savijanje šipki vertikalne armature na mjestu nastavljanja. Napomenuti ćemo samo da se za ispisivanje dužina kod glavne armature koriste formati koji su definirani za tekući stil kotiranja šipki.502 ispisivanje podataka u novoj koloni. Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Kraj’ program zatvara dijalog box i sa komandne linije zahtijeva da izborom točke sa crteža odredite položaj tabele. a u edit box-u ‘b’ horizontalna dimenzija savijenog dijela šipke. Pri postavljanju armature. to predstavlja problem. glavnu i ‘S’ armaturu definira način ispisivanja podataka u tabeli. Naime. pa je nećemo ponovo objašnjavati. Položaj okvira: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. Šipke vertikalne armature dva susjedna nivoa stupa istog poprečnog presjeka. a ako je check box ‘Prikaz sheme’ uključen i položaja tipskog stupa na crtežu. 098 231-415 . Iz tog razloga se u dijelu dijalog box-a ‘Specifikator’ nalazi zatvorena lista koja služi za izbor stila kotiranja specifikatora. dok se značenje ostalih edit box-ova jasno vidi iz njihovih naziva. Programom je predviđena i mogućnost postavljanja na crtež iskotirane sheme tipskog armirano-betonskog stupa. Naime. u dijelu dijalog box-a ‘Prikaz sheme’ se nalazi istoimeni chek box pomoću koga se definira postavljanje sheme i zatvorena lista za izbor njenog stila kotiranja.

koji je na crtež postavljen sa naredbom ‘Izrada novog složenog elementa’ (vidi poglavlje ‘14.503 Izgled tabele sa armaturom i sheme tipskog stupa na crtežu 14.1’).hr * e-mail: info@plan-b. komandna linija dobiva slijedeći izgled: Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www. preuzmete sve podatke koji su zadani pri njegovom kreiranju. . nakon čega program poziva naredbu sa kojom je dani element postavljen na crtež (vidi poglavlje ‘14.hr * Tel.2 Uređivanje složenog elementa Pomoću naredbe ‘Uređivanje složenog elementa’ imate mogućnost da iz konstruktivnog elementa. Sve parametre koji se zadaju u okviru ove naredbe program postavlja na isto stanje u kome su bili pri kreiranju odabranog konstruktivnog elementa. Nakon izbora ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Radionica složenih elemenata’ ili klikom miša na ikonu Odabir objekta: Sada je potrebno da sa crteža odaberete željeni konstruktivni element.1’).plan-b. Ako na primjer sa crteža odabiremo stubište. a zatim pri ponovnom pozivanju naredbe učitali snimljenu konfiguraciju. 098 231-415 . Rezultat rada ove naredbe je isti kao i da ste pri postavljanju danog elementa na crtež snimili sve zadane podatke u bazu konfiguracija.

3’). LM Odabiranje stubišta otvoriti će se dijalog box slijedećeg izgleda: Ovaj dijalog box je isti kao i dijalog box koji se otvara pri kreiranju stubišta (vidi poglavlje ‘14. Naime. 098 231-415 . Ako bismo naredbu završili bez mijenjanja podataka.hr * e-mail: info@plan-b. Copyright (c) Radimpex * PLAN “B” * http://www.hr * Tel. na crtežu bi dobili kopiju odabranog stubišta.1.504 1.plan-b. program je iz odabranog stubišta pročitao sve podatke koji su zadani u proceduri njegovog kreiranja i postavio ih je za tekuće u ovom i svim ostalim dijalozima koji se otvaraju u toku ove procedure.