www.sinhalawalkathapage.blogspot.

com Page 1

ceOæ eeæ

ece ae ¯ac cæ_: cæaaecc:’ Oææ 2oæ’ ee O:c coaca q:e ccc’ ce æç¯æ
Oca ç:a qOo:ççcc Oco c_a’ cec æco cO:Oc eæ:_ cææ cecae occc cc:oc
cæ_: c Oa:c o:ee cæa cO: c:cc ccæaOca’ c aæ: cOOO cçæc ceæ ce’

cc çOæc ee c·ec ccc ¡aacc:c ec ceçoa cc:_ ccc q:O:’ qcc ceO c cæaca
qeece cc:c aee cæ:ce oæ¤ac ccc coo: cO_: qcc ceço q:O: cæ_: ceæ ec
ccOc_ ccO’ ¡ca ee oc æcæcc Oco cæcæ aO:c eæ:’ cccc:cc ceO qcc ceço’
cæ: ooæc c¤:acccc Oce Oææ 40 c Oco Oa:c c:e qO· 23 Oco cc:c c:__c
Oce ceæ ee ç:ccc’ ee q:e ccc eæ:c cæcæ cæ:O ç:ccc qO· 0o cc Oco cæcæ
o:¤:æ cæ: ç:a ¡ææocc O:cæ _ææa cO_: Oce ceæ ee ç:ccc’ ec oca qo
eaoc cææ q:c cæ_c ceOce _ææa e:acæc ccc oec coaa’

eco:e çOæ cçcac æacc:c cc çOæc oOæ Oo:Oc qcc ceço cccæe caæ_ æac
_:o:æc Oa:’ cc ceO cæ:c qe:o:æ cæ_: caæ_ a· cOO:’ qcc ceço qæ çaaO:
e:c caæ_ æac cOOo c:ec a:o: cæ_: c aæ: ceOce caæc ecc ceço ¡ac
cOO:’ ceço cæoe caæ_ eæ:c cæcæ ee cO cc ç:cea ~_e ccc ¤_ac ecc:
ceOc q:Oc ccaa ccc cO_: O:ccO_: ¡ç_: cæ: ccc aç: eaaO: cæ_: c:eoæc
eæ:’ cc cO_:Oca ec oca: cc:ccc ceOce _ææa ¤_aa ee coea æ:co c:eoæc
eæ: ceOc co:çce aaç eoa ee ccc _ecO_: ¤:_O: ceO q:ça ocæ æ:æ ccc
_cc ¡ææ_: e_cçc æace ccaO: ee cO ccc _ecO_: æ:æ ccc _cc c_: ç:a
e_cçc co:çc ccaO: ec ç:a cc ¡eaceæ oc’ cc q:o:o:ca:c e_ ca:acæca c
oaç ee coea æ:co c:eocæa c_æc q:O:’ q:Oc ccc c_ca: co co ¡aacc:c ec
eccO±: ece _e c¤a aç ccc Oeæc’ ee coc O:cc c cc qocea e_:æ cccc
ç:_: cc co_: ccc c_ cacæ ccc c_Oe co_: e:c cOae c_ cacæ ccc
oç:cea q:Oc ceOc c:c:co_: cOO: c_cacæ o:çO: c¤:ac cæ_:’ cæ:c a:ec_:
q:Oc c_ cacæ ccc qocea ee occ cæc ccce O:ccO_: ~_e cc ¤_a eea
c_ cacæ cc ¤OO:’ cc ¤_: ¡OocO_: cc cO_:Oc e:c ccc ~_e cc ¤_ ¤_
¡aacc:c cæ: aç co: O:ccaa ecc:’ oc cæcæ cæ: q:cæc æçç a:cO eoa aç:
ecc:’ ece O:cc ooeæ: ee Oa:c !o ca Oco cO ccc e~ co_: ceOce c:eoæc
eæ:’

qcc ceço qæ cacc cc:co:ec cO c:æcOc æa oaç ee c_¤_æc a:cO O:ccc
¤:ææ:’ ee c:eoæc eoa cæ:ce q:cça O:ccO_: cæ:ce qc qocea ccaccO cc
cæ:c e:acOc a:o:’ ec ç:a eOo cæ:c co:çce aaç eo__: cæ_:’ oc cæcæ ee
cæ:c e±c cæ ccc çaa: cc caaæc Oca a:o:’ cæ: q:çcea occ ¤_Oæ cc
coea æ:co _cc c_: cæ: æcc ce:cc q:ç_: occæ a:o: ç:a cæ:ce o± oeæcæ:
cçaa: c_æc c:a_: ec ¡Oæcea ¡aa ¤:ocec c cçc ¤ç:cea q:c cOace ¡coOO:
oc cæcæ cæ:ce ¤cc c_Oc:_: cæ:ce æ:æc _ca cc_ cçc cæ cocea c_c_oc
eo__: æ:æ coec _cc c_: ç:a cæ:ce _: cc:_ c:c ceeæ ec co:çc ccaO: ee cc
cçc:ccca q___ coeaæ:co c_c_oc q:çç: cc cc cæc ccc c¤c¤ cæ:ce cææc
cc æccO_: oaç: c oaç: ee cæ:ce ccce cc c:ccca _ææ_: c c:ccca
¡æcæ__: ceeæ c_c_oc q:çç: c eea ooeæ: oc cæcæ c Ocee qac c:ccc
e_O_: ceeæ ç±æcçc eOce q:çç: ç:a cæ:ce c_ Oa:acco aæcec ccaO: ece
cææc ç:a cc:c: ¡coa æææ ccc a:e_:’ ee cæ:ce e± e¤:cea c_Ocac ecc:
cc cO_:Oca ceæ: cc_ co:_Oac ecc: ee ¤æcO_: qocc c:a a:’ cc cæ:
a:eccc a:o:’ ee q:cæc cæ:ce qc ccaccO: cc cæe ccO:oæc c¤ca a:o:’
cæ: cOec aç oc cæcæ ee q:cæc cæ:ce ce¤ co:çc c_Oc·O: cccc:c ceæ:ce
www.sinhalawalkathapage.blogspot.com Page 2

oa ccçoæcc q:O:’ cc q:o:o:ca a·’ ç:aae ec ¡ac ¤:o: c ece ceO cæ_: ec
ccOc_ occa a:o: cæ:ce cç ç:ccoe e:O cææ O:c_: occæ e:o cæcæ q:ec cc’
ee cc:c: e_O_: ece cææ cæ:ce ce¤ _ea cæ_: coea æ:co q:c_c c__ c_:’
q:cce cæaOae cec e:ce c_cOa cæcæ qcç:ce c aæ: ecc ccc ccOc_ oça:
ee q:cæc c_æc qocea cc_ ccccc e:_: q:c_c ¤:ææO: ç:a ee oeaæ:co
O:ccc caco Oa:’ ccc cO_: eoacc:c ceæ:c ccçoe:aa ecc: ee c c:o ccc
cOce O:cc_:” c eeae ee cæ:ce cc:_ cçcc æcc c_: cccc:ce cæ: ccc:oce
q:æ q:oæ: q:æ q:o_: ¤æcO_: Oce ccc cO_: ece ço: ¤_a ¡ç_: e:Oc
c__coceae cæ: a:ecc:’ oc cæcæ ec co: Oæ cOac cca c:oc çaa:’ ec
cocæ:eac cçæc a:cO eæ: ee coç ccc qocea ece c:eoæc çOO:’ ç:aec aaç
æacac a:o: ce æç¯æ ceço qæ ç:aeccc:c ee ¡ç_: ¡Ooæ’ eco:e c_ca: co co
¡aacc:c ec ccoeee aaç eoa coOç: _cç a:ec_: ¤:_O ceço cæ c_¤_æc
a:o:’ cc eOo a:o: ce:aO: cO_:ç cæ_:’

ee ¤:co·e ccc eoa e±cc co:çcea cc ccc c¤:aa cæææ c:ccc æac
oçacc:ce ceaa ceO caO: cc cccc qocea ee q:co o:o_: cac oçacc:c cæ:
q:oO: q:æ cc c¤:aa:cO cc:coç æaca cæ_: ee cc cc qcc qoeaacc:ce cæ:
cOO: ¤æcOac cc: ee cæcçæc c:cOc cOcO a:o: cæ_:’ c c:o ceæ ece q:ec
c_ ccc ¡acO’ ee cc cc ¤_: c_æc cacc:c ceO eç_ qce:aO ee coeaæ:co
cæ: _ec eoa cOO: ceO ee q:cæ c Oce O:c coaa:o: ec æe:cOaa cæ_:’ cæ:
cccc:c ece ço: ccc cO_: ¤_: ¡ç_: ecea q:oO:’ ec cc:c _çOOc coaa
c_Oaç cæ_: ee ce:ccç q:oO:’ cccc:c cæ: cOO: ec çO_cO_: ce:ca æac eca
caæe æac ¤:o oaç: eæ:c cac c_Oaç e:c ccc æac q:oO:’ eec o: cOO: cæ:
çO_ 0! c Oco q:O__: ec cc:co_: cOO: qc æeç cæ_: eec o: cæ_: cc ccc
ç:cea c_æc q:O:’

cæc cccc:c _:æccO_: q:O: cæ: q:çcea occæ ccae c_æeæ ceoc cccæ e:o
cæcæ q:e aæcec c:c_: ccaO: c eoc ccca cacçc c_æc q:O__: ce:c:o cçcc
oæco_: Oce’ ccaec cææ Occcc: c_ cçcc Oce aæcec c¤o_: cc aO:’ ee cæc
ccc c_æc ¤:ææoe ec occa cc_c_c ccc ce:ca æac æaO: Oce’ qc cOa
ccc eo__: ccccc eoa cæ:c eca ce c:cæ _~cc Oce ¤c Oeæc qocea cO
ccccc æac eæ: c æacc:c cæ: cOO: ccc ec eæc ccc ccc açocæ cc:coac
eca qc æeç açoæ c:acc q:oO:’ ee ccc ¤æc Oa: ee q:oO: cc:cocç cæ_:
cccc:c cæ: cOO: qc æecc: cc:cocoo cæ_: cO_ cccc aee cOO:’ ee cO_
ccc aco co_: ccc qc cçaae a:ee: oc cæcæ ee q:oO: cc:cocç æaca cæ_:
cæ: cOO: qc qçoa cOo:Oc a:c co:cc_ cccc æe cæ_:’ ee oc cæcæ cæ:O ccc
çoa ccæa co:cc_ cccc ccca eæ:’ oc cæcæ cæ: ecc c_a co:cc_ ccc
¤:o:_: eoa o·e cccc qocea e:Oc q:çcea ccc eæ:’ o·e ccc eoa cç:o c_:c
co_: cæ: e:O q:cç ¡acçOO:’ oc cæcæ cæ: cOO: ç:a ceæ _æ:Ocæ ac qoa cO_:O
cOO:’

0!’ eæ: ce:aOç ec ocæ çaa c_ cacæ ccc ç:ece¯
02’ eæ: cc:co:eç ecea qoa a:cO e:O cæ cc_¯
08’ eæ: cc:co:eç ec co:coa ece o_ q:c_c eæ cc:__ ¤:ææcO¯

ccoe qo_: cæ: oa:cO_: ccc ece ço: ¤_cea ¡ç_: cæ: ece _ea O:c Oa:’
oc cæcæ cæ: cOO: ccc ee eæ:c e:oOc coo: cOac cc: ee ccca occæ
æocæa cace ee oc:cea occæ c:_e í¤:cc:) ceæ ece q:e _c ¡aca cæ_: ee
cæ: o:o ce cOace cOa cæe coecæc ccc ¡ç_: a:o:’ ccæ ec coo ecæ’ cc
www.sinhalawalkathapage.blogspot.com Page 3

cæ: ç:a Occe ¡aa e·a co:æ:cea æaO:’ c q:æ cæ_: ee çaa· ç:a e:æ o ca Oco
cæ: ece ço: acaOc ¤:_cO a:o:’ cc ee ¡Oæcea ocæ:’ c Oa: eæ: ocæ e:O
q:OææO: ec c_cOace aaçecæ a·’ occoe eæ:c c_Oacaç e:O ecc coaa
cæ_: cæ: q:cç çe: O±:’ ee occæcæ cæ:c cOO: eæ: cec ccOc cæaa· cæ_:
cc:eæ cOac cæ_: cæ: ece e_cO qc cæ_: cOO: ee cOç:Oc cec cæaa· ece
cçæcæ: cæ_:’ ee oc cæcæ ece q:çe e_O_: c:ccc ç:_:’ cæ:ce q:e _cc c:a_:
cæ:c cc:_c ç:_: q:çe _cae cæ cocea cæ ccea eæ: oc cæcæ cæ:O ¡açO_: c
eoc ccæ ¤: ccæ e_O_: cacçc q:c cOace ¡coOO:’ oc cæcæ cæ:O açcoO_:
ccae co_c q:ç_: _: co:æ c:c ceeæc co_c q:çç:’ ç:a cæ:ce q:çe cæoe e_O_:
ee q:cæc cæ:ce a__c cæ ccc ç_: cca ¡ç_: cc_ cçcc æace c_Oc:cea eæ:’
oc cæcæ ee cæ:O qac c:cc ooO_: cææc c_Oc·O: ccae ocaceæ ec occa
q:cæc cæ:O qac c:cc ooO_: cc_ cçc q·c co_: cæ:ce ce¤ c_Oc·O: cccc:c
cæ: cOO: qac c:cc o:coaccc: eæ:ce cccc ec oæ ¤_ac eca cæ_: ee oc
cæcæ ece cææ cæ:ce cce:Oa cæ_: ee cæ:ce ce¤ c_Oc·O: cccc:c cæ: ece
cææ _oOac ecc: cc cO_:Oca cæ: cOO: occoe ç:a q:c ec ¡ac ¤:o: q:c_c
ç:e cOO:’ ee q:oO: q:c_c ç:eec cec a:çç cæ_:’ cccc:c cæ: q:oO: ocæ ecea
qo_ç q:c_c ç:ece ç:a q_ca qoac ecaç cæ_:’ ccoe cæ_: cæ: cc_ cçc cO
ccc q:c co_: cOO: ¡ceac ç:ac ec ¡ac ¤:o: cæ_:’ ee oc cæcæ ece cc:__
q:c_c ¤:ææO: ee q:oO: oæcæa coacç cæ_: cæ: cOO: cec a· o:¤:æ ee q:c
cæacc:c aOccac cOO:’ oc cæcæ ee oæcæa eoac ecc: cæ:c cææ _ææ_:
ec ecc:oc c_: ccca cæ:c ¡ac ¤:o:O cc_ cçc ece q:e _ca ç:_: cO_: cea
c· eoac ecc:’ _sæ’’’’’’’’’’’ qe’’’’’’e:’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ cçæ’’’’cæ:’’’’’’’’’’’’’’ ee cO oæcæa
eoac ecc: cccc:c cæ: q:c’’’’’’’’’’’’ cæ_: c· e:oO:’ ee c c:o ccc a:O:ccO:
cæ: çe oææcec qoa cc cO_:Oca ccc_:’ ecc co:çeaa’ oc cæcæ ee cæ:O
q:ç qæac qocea çaeææO_: cc:e æcæ_ ccc eoac ecc: cccc:cae e:o æ:c
cæ:ce ccce cçc Oçacc:c e:o æacæc ccæaca ee q:æ:Oc q:c_ce ¤oaa
e:oO: cæ:c cc qe:o: aæ: cccO_:Oca cc q:c cæ_: cOO:’ oc cæcæ cæ: ¤·e
ccca cæ: ecc ce ccc qoa cc ece cæcæ q:c__O qc___: cæ: cOO: ec
cæcæa ¤ææac cæ_: e:c ccc ceæ ¤_: occæ ee cce:_: cææ cæcæa cæ_:
cçc_: e:o ooc ee q:oO: q:æ ceOOo oo c_a cecc ¤ææ_: a:çç cæ_: cccc:c
cæ: cOO: a· eæ: ceæ ccc c_cOa _cc:oæ: cOO: c Oa:c cæ:cc cc æ:coac
oça Oa:c o cOc cæcæa eoac çaa· q:c cçæcæ: ec ocçaO: cOO:’ ee cææ
c_æc ecc: cæ: q:çc a:e_: aç: ecc: oc cæcæ q:cæc ee cæ:ce q:e _cc a:e_:
eoaa ecc: cc cc cOce O:cc_: cccc:c cæ: c: eoa eea ccc:oc e:ææa:
cccc:c ec ç:aa: ece cc:_c_ ce:aOç e:cOaO: ee ç:aecc: cæ:c eæ: cæ_: ee
cO cOce O:c c_: cæ: q:c ‘’’’’’’’’’’ cæ_: c· eoac ecc:’ cc cO_:Oca ecc æac
q:O: ee ccc cOce qcco_: q:oO: q:cc_e æOacç cæ_:’ cæ: o: cOO: ee oæcæa
eocea eocea eæ: ca cO_:Oca ec ¤c eæ: ee cæ:ce cc q:cc_e c cc æ:OO:
oc cæcæ ee ccoeee ece cææ q:cc_ ccæççe cæ:ce q:e _ce aç: ecc:’

cc cO_:Oca a:ec_: ee cæ:Oc _ææcea ¤:co·e ccc eo__: cçaae co:çc a·O:
a:_: ee cæ:O _ææ_: ceac q:ç _ca c¤¤:’ oc cæcæ ee cæ:ce q:çe q:açO: cæ:
ece q:çe q:açO: qc c:æc Oco cæ__e co_: q:co q:O:’

eæ:_: ee e:a O:oçæc ocaa cc: cc ee coc cçæa cæ: qçcc ecca ¡aaO:’ ç:a
cæ: q:cæ ceço eoa ocæc ee aO:c q:Ooe cc:coçoo qc cçaa cæccO_:
ecccOaO: cæ: cæaO: ee occæ a:cae cæ: ce_occc e:o__ ¡ca ee cc_
O:o:ççc cace caç¯ ee ce cO:O _OcO cæ:ceac qOæo qocea c aæ: cæ: ¤_a
¡aaO: cec ¤_aa¯ o:c ¡ceaa ce cO:O cO¤ ccc ç:aa’