Τέχνη και χαρτογραφία

Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Ει σ αγ ω γή

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Ο ρ ί ζο ντ ας τον χάρτ η σε σχέση με την τέχνη

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Ο ρ ί ζο ντ ας τον χάρτ η σε σχέση με την τέχνη

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Ο ρ ί ζο ντ ας τον χάρτ η σε σχέση με την τέχνη

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Ο ρ ί ζο ντ ας τον χάρτ η σε σχέση με την τέχνη

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Ο ρ ί ζο ντ ας τον χάρτ η σε σχέση με την τέχνη

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Τέ χ ν η κ α ι χαρτ ογρ α φί α των μεσαιωνικών χρόνων

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Τέ χ ν η κ α ι χαρτ ογρ α φί α των μεσαιωνικών χρόνων

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Τέ χ ν η κ α ι χαρτ ογρ α φί α των μεσαιωνικών χρόνων

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Τέ χ ν η κ α ι χαρτ ογρ α φί α των μεσαιωνικών χρόνων

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Τέ χ ν η κ α ι χαρτ ογρ α φί α των μεσαιωνικών χρόνων

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Τέ χ ν η κ α ι χαρτ ογρ α φί α των μεσαιωνικών χρόνων

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Τέ χ ν η κ α ι χαρτ ογρ α φί α των μεσαιωνικών χρόνων

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Τέ χ ν η κ α ι χαρτ ογρ α φί α των μεσαιωνικών χρόνων

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Τέ χ ν η κ α ι χαρτ ογρ α φί α των μεσαιωνικών χρόνων

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Τέ χ ν η κ α ι χαρτ ογρ α φί α των μεσαιωνικών χρόνων

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Τέ χ ν η κ α ι χαρτ ογρ α φί α των μεσαιωνικών χρόνων

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Τέ χ ν η κ α ι χαρτ ογρ α φί α των μεσαιωνικών χρόνων

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Τέ χ ν η κ α ι χαρτ ογρ α φί α των μεσαιωνικών χρόνων

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Η Αναγέννηση

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Η Αναγέννηση

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Η Αναγέννηση

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Η Αναγέννηση

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Η Αναγέννηση

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Η Αναγέννηση

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Η Αναγέννηση

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Η Αναγέννηση

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Η Αναγέννηση

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Η Αναγέννηση

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Η Αναγέννηση

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Η Αναγέννηση

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Η Αναγέννηση

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Η Αναγέννηση

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Η Αναγέννηση

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Ο Χ ρυσός Αι ών ας των Κάτω Χωρών

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Ο Χ ρυσός Αι ών ας των Κάτω Χωρών

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Ο Χ ρυσός Αι ών ας των Κάτω Χωρών

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Ο Χ ρυσός Αι ών ας των Κάτω Χωρών

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Ο Χ ρυσός Αι ών ας των Κάτω Χωρών

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Ο Χ ρυσός Αι ών ας των Κάτω Χωρών

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Ο Χ ρυσός Αι ών ας των Κάτω Χωρών

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Ο Χ ρυσός Αι ών ας των Κάτω Χωρών

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Ο Χ ρυσός Αι ών ας των Κάτω Χωρών

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Ο Χ ρυσός Αι ών ας των Κάτω Χωρών

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Ο Χ ρυσός Αι ών ας των Κάτω Χωρών

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Ο Χ ρυσός Αι ών ας των Κάτω Χωρών

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Ο Χ ρυσός Αι ών ας των Κάτω Χωρών

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Ο Χ ρυσός Αι ών ας των Κάτω Χωρών

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Ο Χ ρυσός Αι ών ας των Κάτω Χωρών

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Ο Χ ρυσός Αι ών ας των Κάτω Χωρών

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Κάποι α σ χόλια αντί επιλόγου

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Κάποι α σ χόλια αντί επιλόγου

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Alberti L. B. - De Pictura, Book 1, Yale University Press (1970)
Alpers S. - The mapping impulse in Dutch art, Art and Cartography: Six Historical Essays,
The University of Chicago Press (1987)
Anderson P. - Από την αρχαιότητα στη φεουδαρχία, Οδυσσέας (2001)
Andrews J. H. - What was a map? The lexicographers reply, Cartographica: The
International Journal for Geographic Information and Geovisualization, Volume 33,
Number 4, Winter 1996
Barber P. and Board C. - Tales From The Map Room, BBC Books (1993)
Barber P. - Το Βιβλίο των Χαρτών, Αλεξάνδρεια (2006)
Barrett C. - An Introduction to St. Thomas Aquinas, The British Journal of Aesthetics 1962
2(4)
Beazley C. R. - The dawn of modern geography Volume III, Oxford University Press (1906)

Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Τέχνη και χαρτογραφία
Adorno T. W. - Minima Moralia: Reflections on a Damaged Life, Verso (2005)

Benjamin W. - The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (1936)
Benjamin W. - Δοκίμια για την Τέχνη, Κάλβος (1978)
Berger J. - Ways of Seeing, BBC and Penguin Books (1977)
Buisseret D. - The Mapmakers' Quest, Oxford University Press (2003)

Βιβλιογραφία

Burckhardt J. - The Civilization of the Renaissance in Italy, Project Gutenberg based on
second edition - translated by S. G. C. Middlemore (1878)
Campbell T. - Portolan charts from the late thirteenth century to 1500, The History of
Cartography: Cartography in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the
Mediterranean, The University of Chicago Press (1987)
Cartwright W. E. - Addressing the value of art in cartographic communication, Joint
Workshop "Visualization and Exploration of Geospatial Data" June 27-29, 2007, Stuttgart
(Germany)
Choi C. and Brahic C. - A pocket guide to prehistoric Spain, New Scientist, No2720, 8
August 2009
Cosgrove D. - Maps, Mapping, Modernity: Art and Cartography in the Twentieth Century,
Imago Mundi, Vol. 57:1, February 2005
Crone G. R. - New Light on the Hereford Map, The Geographical Journal, Vol. 131, No. 4,
December 1965
Delano Smith C. - Maps as art and sience: Maps in sixteenth century bibles, Imago Mundi,
Vol. 42:1, 1990
Delano Smith C. - Why theory in the history of cartography?, Imago Mundi, Vol. 48:1, 1996
Dilke O. A. W. Cartography in the ancient world: a conclusion, The History of
Cartography: Cartography in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the
Mediterranean, The University of Chicago Press (1987)

Ehrensvärd U. - Color in Cartography: A Historical Survey, Art and Cartography: Six
Historical Essays, The University of Chicago Press (1987)
Engels F. - Η διαλεκτική της φύσης, Συγχρονη Εποχή 1997
Fiorani F. - The marvel of maps: art, cartography and politics in renaissance Italy, Yale
University Press (2005)
Gillies J. - Shakespeare and the Geography of Difference, Cambridge University Press
(1994)
Gombrich E. H. - Ιστορία της Τέχνης, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (1994)
Gombrich E. H. - Τέχνη και Ψευδαίσθηση, Νεφέλη (1995)
Harley J. B. - Cartography, Ethics and Social Theory, Cartographica: The International
Journal for Geographic Information and Geovisualization, Volume 27, Number 2, Summer
1990
Harley J. B. - Deconstructing the map, Cartographica: The International Journal for
Geographic Information and Geovisualization, Volume 26, Number 2, Summer 1989
Harley J. B. and Woodward D. - The History of Cartography: Cartography in Prehistoric,
Ancient and Medieval Europe and the Mediterranean, The University of Chicago Press
(1987)
Harman C. - A people's history of the world, Bookmarks (2002)
Harvey P. D. A. - Local and regional cartography in medieval Europe, The History of
Cartography: Cartography in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the
Mediterranean, The University of Chicago Press (1987)

Τέχνη και χαρτογραφία

Edwards J. - How to Read an Early Modern Map: Between the Particular and the General,
the Material and the Abstract, Words and Mathematics, Early Modern Literary Studies
9.1 (May, 2003): 6.1-58

Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Edgerton Jr S. Y. - From mental matrix to Mappamundi to Christian empire, Art and
cartography: six historical essays, The University of Chicago Press (1987)

Harvey P. D. A. - Medieval Maps: An Introduction, The History of Cartography:
Cartography in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the Mediterranean, The
University of Chicago Press (1987)
Hauser A. - The social history of art Volume I, Routledge (2005)
Helgerson R. - The folly of maps and modernity, Literature, Mapping, and the Politics of
Space in Early Modern Britain, Cambridge University Press (2001)

Βιβλιογραφία

Hodge A. N. - The History of Art – Painting from Giotto to the present day, Arcturus (2008)
Jacob C. - The sovereign map: theoretical approaches in cartography throughout history,
The University of Chicago Press (2006)
Jacob C. - Toward a Cultural History of Cartography, Imago Mundi, Vol. 48:1, 1996
King D. A. - Two Iranian world maps for finding the direction and distance to Mecca,
Imago Mundi, Vol. 49:1, 1997
Kemp M. - Leonardo Da Vinci, The Marvellous Works of Nature and Man, Oxford
University Press (2006)
Krygier J. and Wood D. - Ce n’est pas le monde, Rethinking Maps, Routledge (2009)
Le Goff J. - The Birth of Europe, Blackwell (2005)
Lefebvre H. - Μαρξισμός και Πόλη, Οδυσσέας (2006)
Livieratos E. and Koussoulakou A. - Vermeer’s maps: a new digital look in an old master’s
mirror, e-Perimetron, Vol.1, No. 2, Spring 2006
Lupton E. - Reading Isotype, Design Issues: Vol. III, No. 2, Autumn 1986
Machiavelli N. - Dell'arte della guerra, Project Gutenberg (2005)
Mango C. - Βυζάντιο – Η Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης (1988)

Miller A. - Αϊνστάιν – Πικάσο, ο χώρος, ο χρόνος και η ομορφιά του, Π. Τραυλός (2002)
Mitchell R. - Maps in Sixteenth-Century English Law Courts, Imago Mundi, Vol. 58:2, July
2006
Molyneux J. - Rembrandt and revolution, Redwords (2001)
Münkler M. - Experiencing Strangeness: Monstrous Peoples on the Edge of the Earth as
Depicted on Medieval Mappae Mundi, The Medieval History Journal 2002; 5; 195
National Gallery of Art, Washington - Painting in the Dutch Golden Age (2007)
Panofsky E. - Iconography and Iconology: An introduction at the study of renaissance art,
Meaning in the Visual Arts, Anchor Books (1955)
Panofsky E. - Perspective as Symbolic Form, μεταφρασμένο από Βαζούρα Ελένη (2007)
Read H. - Η φιλοσοφία της μοντέρνας τέχνης, Κάλβος (1969)
Rees R. - Historical links between cartography and art, Geographical Review, Vol. 70, No.
1, January 1980
Saint Thomas Aquinas - Summa Theologica, Christian Classics Ethereal Library Benziger Bros., (1947)
Schilder G. - Jodocus Hondius, Creator of the Decorative Map Border, The Map Collector,
September 1985
Schulz J. - Maps as Metaphors: Mural Map Cycles of the Italian Renaissance, Art and
Cartography: Six Historical Essays, The University of Chicago Press (1987)
Smart L. - Maps That Made History, The National Archives (2004)

Τέχνη και χαρτογραφία

Meece S. - A bird’s eye view - of a leopard’s spots. - The Çatalhöyük ‘map’ and the
development of cartographic representation in prehistory, Anatolian Studies Vol 56 2006

Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Mankiewicz R. - Ιστορία των μαθηματικών, Αλεξάνδρεια (2002)

Sweezy P. - Η διαμάχη για τη μετάβαση, σελίδα 61, περιλαμβάνεται στο Η μετάβαση από
τον φεουδαλισμό στον καπιταλισμό, Θεμέλιο (1986)
The Metropolitan Museum of Art - The Art of Renaissance Europe - A resource for
educators (2000)
Tufte E. - Εnvisioning information, Graphics Press (1998)
Tufte E. - Τhe visual display of quantitative information, Graphics Press (2007)

Βιβλιογραφία

Turnbull D. - Cartography and science in early modern Europe: Mapping the construction
of knowledge spaces, Imago Mundi, Vol. 48:1, 1996
van den Broecke M. - The Significance of Language: The Texts on the Verso of the Maps in
Abraham Ortelius, Theatrum orbis terrarum, Imago Mundi, Vol. 60:2, June 2008
Wallerstein I. - The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for
comparative analysis, Comparative Studies in Society and History, Vol. 16, No. 4,
September 1974
Withers C. W. J. - The social nature of map making in the Scottish enlightenment c.1682c.1832, Imago Mundi, Vol. 54:1, 2002
Welu J. A. - The Sources and Development of Cartographic Ornamentation in the
Netherlands, Art and Cartography: Six Historical Essays, The University of Chicago Press
(1987)
White M. - Λεονάρντο Ντα Βίντσι, ο πρώτος επιστήμονας, Κάτοπτρο (2004)
Wood D. - Cartography Is Dead (Thank God!), Cartographic Perspectives Number 45,
Spring 2003
Woodward D. - Art and cartography: six historical essays, The University of Chicago Press
(1987)
Woodward D. - Medieval Mappaemundi, The History of Cartography: Cartography in
Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the Mediterranean, The University of
Chicago Press (1987)

Woodward D. - The Manuscript, Engraved, and Typographic Traditions of Map Lettering,
Art and Cartography: Six Historical Essays, The University of Chicago Press (1987)
Αριστοτέλης - Περί Ποιητικής
Βαζούρα Ε. - Η μαθηματική αναλογία της χρυσής τομής - Ένας ιστορικός και εικαστικός
εντοπισμός με διδακτικές προσεγγίσεις (2007)
Ηρόδοτος - Η Ιστορία των Περσικών Πολέμων, Ωκεανίδα (2005)
Κοσμά Αιγυπτίου Μοναχού (Ινδικοπλεύστη) - Χριστιανική Τοπογραφία, Βιβλίο Δεύτερο,
Christian Classics Ethereal Library - The Hakluyt Society (1897)
Λιβιεράτος Ε. - 25 Αιώνες χαρτογραφίας και χαρτών. Μια περιήγηση από τους Ίωνες στον
Πτολεμαίο και τον Ρήγα, Ζήτη (2007)
Λιβιεράτος Ε. - Γενική Χαρτογραφία και εισαγωγή στη θεματική χαρτογραφία, Ζήτη
(1988)
Λιβιεράτος Ε. - Ένα ταξίδι στην κυριαρχία των χαρτών, Ζήτη (2007)
Τερζάκης Φ. - Για την αραβομουσουλμανική φιλοσοφία του μεσαίωνα, Αδημοσίευτο

Τέχνη και χαρτογραφία

Woodward D. - The correlation of watermark and paper chemistry in sixteenth century
Italian printed maps, Imago Mundi, Vol. 42:1, 1990

Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Woodward D. - Reality, symbolism, time and space in medieval world maps, Annals of the
Association of American Geographers, Vol. 75, No. 4, December 1985

Σύνδεσμος 2:
http://www.bl.uk/onlinegallery/virtualbooks/index.html
Σύνδεσμος 3:
http://www.ccel.org/ccel/pearse/morefathers/files/cosmas_02_book2.htm
Σύνδεσμος 4:
http://www.mfa.gov.il/MFA/History/Early%20History%20-%20Archaeology/Jerusalem%20the%20Nea%20Church%20and%20the%20Cardo
Σύνδεσμος 5:
http://fotisterzakis.gr/text6.html
Σύνδεσμος 6:
http://www.gebroedersvanlimburg.nl/english/content/3-6-18.php
Σύνδεσμος 7:
http://daten.digitalesammlungen.de/~db/0003/bsb00034024/images/index.html?id=00034024&fip=151.59.152.2

Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Τέχνη και χαρτογραφία
Σύνδεσμος 1:
http://en.wikipedia.org/wiki/Augustus

&no=29&seite=1
Σύνδεσμος 8:
http://www.noteaccess.com/Texts/Alberti/1.htm
Σύνδεσμος 9:
http://www.gutenberg.org/etext/15772
Σύνδεσμος 10:
http://sfrang.com/historia/selida313.htm#1

Σ ύ ν δε σ μ οι ι στ ο τ ό π ω ν

Σύνδεσμος 11:
http://historic-cities.huji.ac.il/mapmakers/braun_hogenberg.html
Σύνδεσμος 12:
http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Seurat#Scientific_background_and_influences
Σύνδεσμος 13:
http://www.nla.gov.au/exhibitions/southland/Mapping-of_New_Holland.html
Σύνδεσμος 14:
http://lcweb2.loc.gov/ammem/gmdhtml/gutierrz.html

BibliOdyssey
http://bibliodyssey.blogspot.com/
Bodleian Library Map Room
http://www.bodley.ox.ac.uk/guides/maps/
Cartastrophe, mistakes were made
http://cartastrophe.wordpress.com/
Cartographic Images
http://www.henry-davis.com/MAPS/
Coordinates
http://www.stonybrook.edu/libmap/coordinates.htm
David Rumsey Map Collection
http://www.davidrumsey.com/

Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Τέχνη και χαρτογραφία
Art & Cartography - Working Group of the International Cartographic Association
http://artcarto.wordpress.com/

e-Perimetron
http://www.e-perimetron.org/index.htm
Great Map
http://greatmap.blogspot.com/
Historic Maps of Dutch Cartographers
http://www.let.rug.nl/~maps/frankderink/

Ι στο σε λίδε ς με χαρτογ ρ αφικό ενδιαφέρον

Making Maps: DIY Cartography
http://makingmaps.net/
MapUtopia
http://maputopia.blogspot.com/
Moon River
http://mooonriver.blogspot.com/
Pruned
http://pruned.blogspot.com/
Strange Maps
http://strangemaps.wordpress.com/
The Atlas of the Real World
http://www.telegraph.co.uk/travel/picturegalleries/3109042/The-Atlas-of-the-RealWorld.html

Τέχνη και χαρτογραφία
Μια ιστορική προσέγγιση των διαδρομών τους
από τον μεσαίωνα μέχρι τον ολλανδικό χρυσό αιώνα

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful