Copyright © Valon Hasani Format e reagimit ndaj kriminalitetit: Reagimi privat Reagimi publik (shteteror) Reagimi privat 3 faza

kryesore: Perzenja-dëbimi Hakmarrja-gjakmarrja Pajtimi me shperblim- kompozicioni Reagimi public: Etapa e shpagimit dhe frikësimit Etapa humanitare Etapa individualizmit Etapa e riintegrimit Etapa e shpagimit dhe friksimit jane te njohura disa lloje te denimeve: Dënimi me vdekje Denimet trupore dhe tortura fizike Dënimet degradive morale e shoqerore Debimi dhe deportimi Etapa e individualizmit: Individualizmi i denimit sipas shkolles pozitiviste Italiane Individualizmi sipas shkolles sociologjike Individualizmi sipas shkolles se mbrojtjes se re shoqerore Teoritë mbi bazën juridike dhe shoqerore te ndeshkimit: Teoria idealiste- metafizike Pikëpamje e drejtësisë hynore Pikëpamje e drejtësisë morale Pikëpamja e drejtësisë ligjore

Teoritë e kontratës shoqërore Teoritë juridike Teoritë sociologjike Teoritë e kontratës shoqërore: Teoritë juridike- normativiste Teorite sociologjike Copyright © Valon Hasani Teoritë mbi qëllimin e ndëshkimit: 1.1 teoritë absolute mbi qëllimin e ndëshkimit 1.2 teoritë relative mbi qellimin e ndeshkimit 1.3 mendimet e përziera Teoritë relative mbi qellimin e ndeshkimit: Teoria e preventives speciale Teoria e preventives gjenerale Teoritë e përziera Teoria e preventives speciale Teoria e friksimit me ane te ekzekutimit te denimit Teoria e kujdestarise Teoria përmasimit Teoria e riintegrimit Sanksionet penale sipas Legjislacionit te ri penal te Kosoves Denimet kryesore Dënimet alternative Drenimet plotësuese Vërejtja e gjykatës Dënimet kryesore Dënimi me burgim afat gjat Dënimi me burg

Denimi me gjobe Zëvendësimi i dënimit (me burgim ose m egjob ) me urdherin per pune me dobi te pergjithshme Denimet alternative, Sipas Kodit te perkohshem penal te Kosoves: Dënimi me kusht Dënimi me kusht me urdher per trajtim te detyrueshem rehabilitues Dënimi me kushte me urdher per mbikqyrje nga sherbimi sprovues Dënimi me kusht me urdher per pune ne dobi te përgjithshme GjysemliriaCopyright © Valon Hasani Dënimet plotësuese sipas Kodit tw pwrkohshwm penal tw Kosovws: Gjoba Heqja e te drejtes per te zgjedhur Ndalimi i ushtrimit te profesionit ne administraten publike ose ne sherbim publik Ndalimi i ushtrimit te profesionit , aktiviteteve ose detyres Ndalimi për te drejtuar automjetin Marrja e lejes se vozitjes Marrja e sendit Urdhri për publikimin e aktgjykimit Dëbimi i te huajit nga teritori i Kosoves Masat e trajtimit te detyrueshem: Trajtimi detyrueshem psikiatrik me ndalim Trajtimi i detyrueshem psikiatrik ne liri Masat e trajtimit te rehabilitimit te detyrueshem per kryersite varur nga droga dhe alkooli Sanksionet penale sipas ligjit penal per te mitur te Kosoves: Masat e diversitetit Masat edukative Dënimet

Dënimet plotësuese Masat e trajtimit te detyrueshem Llojet e denimeve para paraqitjes se denimeve me burgim: 1 Dënimet eliminuese 1.1 dënimet me vdekje 1.2 dëbimi , deportimi dhe relegacioni Dënimet trupore Dënimet me pune te renda fizike Denimet morale dhe cnjerzuese Dënimet pronësore Dënimet trupore: Gjymtimet Rrahjet Copyright © Valon Hasani Dënimet me pune te renda fizkike: Puna si lundetar apo veltar Puna ne xehrore , puna ne plazh , Puna ne mihje dhe thyrjen e gurve Puna ne celjen e hapsirave te reja tokesore dhe Punët te tjera te renda Faktoret qe kan ndikuar ne paraqitjen e denimeve me burg: Mendimet dhe idete humaniste perparimtare te filozofeve dhe shkollave te ndryshme Idetë dhe kontributi i revolucionit francez dhe legjislacioni i ti penal dhe ndikimi i pranis se lirive dhe te drejtave te qytetareve Shfrytezimi i punes se personave te denuar si fuqi e lire puntore Sistemet kryesore te ekzekutimit te denimit me burgim: Sistemi i burgut kolektiv Sistemi i izolimit ose qelise

Sistemi i heshtjes ose i Obernit Sistemi i pikave Sistemi progresiv Sistemet tjera qe mbeshteten ne idet bashkohore te riintegrimit te personave te denuar Konsiderohet : Sistemi i konfiskimit Sistemi bashkohore modern:b Sistemi progresiv Sistemi progresiv Anglez Sistemi progresit Irlandez Sistemi i pikeve ose Makonakut Sistemi i klasifikimit ose Gjeneves Sistemi modern ose bashekohor Organizatat , shoqatat dhe asociacionet me te njohura qe kan dhen kontribut jane: Komisioni nderkombetare per te drejuten penale dhe institucionet korrektuese Komisioni për ceshtje sociale OKB- se Shoqata ndërkombëtar për kriminologji Shoqata ndërkombëtare për mbrojtjen shoqërore Shoqata ndërkombëtare për te drejtën penale Ne këtë drejtim posaçërisht janë te vlefshme rregullat standarte minimale te OKB-se Copyright © Valon Hasani mbi trajtimin e te burgosurve dhe rregullat Evropiane te burgut Llojet dhe kriteret e klasifikimit te personave te denuar: Klasifikimi i jashtem Klasifikimi i brendeshem Sipas Ligjit mbi ekzekutimin e sanksioneve penale te Kosovës,kompetencat për organizim ,zbatim dhe ekzekutimin e sanksioneve penal i bart Shërbimi Korrektues i Kosovës dhe Shërbimi Sprovues i Kosovës.

Sipas ligjit ne fjalë ( Neni 185 ) institucionet korrektuese ne Kosove ndahen Burgje për ekzekutimin e denimit me burgim Burgje për ekzekutimin e denimit me burgim afatgjatë Qendra te paraburgimit per ekzekutimin e paraburgimit dhe denimeve te burgimit deri ne 3 muaj Burgje për femra për ekzekutimin e denimit me burgim Burgje për femra për ekzekutimin e denimit me burgim afat gjatë Burgjet për te mitur Institucionet korrektuese për ekzekutimin e masave edukative Burgje-spitale për trajtimin e te paraburgosurve dhe personave te denuar te sëmur Llojet dhe kriteret e klasifikimit te institucioneve Organizimi horinzotal vertikal Institucione te pergjithshme dhe te vecanta Institucione dhe burgje Sipas moshës –institucionet korrektuese dhe institucione edukative per te mitur Sipas gjinisë- institucione për femra dhe per meshkuj Sipas rajonit –institucione lokale, rajonale ,republikane dhe federale Sipas shkalles se sigurise – institucione te tipit te mbyllur, te tipi gjysme te hapur dhe te hapura Ne Kosove , ekzistoj këto lloje te institucioneve : Institucionet korrektuese ne Dubrave, Institucionet korrektuese ne Lypjan Burgjet e qarkut ne Mitrovice ,Prishtine , Prizren , Peje , Gjilan Copyright © Valon Hasani Institucionet korrektuese ndahen edhe sipas kriterit te shkalles se sigurisë Institucionet e tipit te mbyllur ose shkalles se larte te sigurisë Institucionet e tipit gjysme te mbyllur ose me shkallë te mesme te sigurisë Institucionet e tipit te hapur ose me shkalle te ulte te sigurisë

Metodat e përmasimit dhe riedukimit te personave te dënuar: Puna e personave te denuar Puna individuale e personelit te institucionit me persona te denuar Puna grupore te personelit te institucionit me persona te denuar Vetorganizimi i personave te denuar Arsimimi dhe shkollimi i personave te denuar Aftësimi profesional i personave te denuar Organizimi i jetes kulturore-zbavitese e sportive i personave te dënuar Metodat kryesore te punes se edukatorit me persona te denuar jane: Metoida e bindjes Metoda e krijimit dhe shprehive Metoda e nxitjes Metoda e premtimit , dhuratave dhe shperblimeve Metoda e shtrengimit dhe ndëshkimit Sipas ligjit mbi ekzekutimn e sanksioneve penale te Kosoves si organe dhe sherbime kryesore lidhur me ekzekutimin e sanksioneve penale janë: Organi publik kompetent ne lemin e ceshtjeve gjyqesore Shërbimi korrektues i Kosoves Komisioneri i sherbimit korrektues te Kosoves Shërbimi Sprovues i Kosoves dhe sherbime te tjera Organi publik kompetent ne lemin e ceshtjeve gjyqësore Themelimin e institucioneve korrektuese Themelimin e institucioneve edukative korrektuese Klasifikimin e tipeve dhe institucioneve korrektuese Emërimin e komisionerit te sherbimit korrektues Përcaktimin e kualifikimeve per emrimin dhe avancimin e personelit te sherbimit korrektues

Nxjerrjen e urdhëresave për standardet, kodin profesional te sjelljes dhe kodin disiplinor per personeli e shërbimit korrektues Te kujdeset per publicitetin dhe informacionet mbi punen e sherbimit korrektues Copyright © Valon Hasani te miratoj rregullat per vizitat ne institucionet korrektuese Te nxjerr urdhëresa mbi fshehtësinë e informacioneve dhe publikimin e tyre dhe detyra dhe pune te tjera te parapara me ligj Struktura dhe organizimin i brendshëm i institucioneve korrektuese: Drejtorinë –drejtorin Shërbimin e sigurimit Shërbimin edukativo- arsimor Shërbimin ekonomiko-financiar Shërbimin mbrojtës shëndetësore Shërbimin administrativ- teknik dhe shërbimet tjera Shërbimet kryesore ne institucionet korrektuese : Shërbimi i sigurimit Shërbimi i riedukimit Shërbimi ekonomiko financiar Shërbimi shëndetësor Shërbimi administrativ – juridik Parimet themelore mbi ekzekutimin e denimit me burgim: Parimi i ligjshmerise Primi i humanitetit Parimi i mbajtjes se perbashket te denimit me burgim Parimi i individualizmit Parimi i punes se obliguar Parimi i ndihmes post penale 1. Pozita e personave te denuar gjat qendrimit ne institucionet korrektuese:

1.1 Fillimi i ekzekutimit te denimit me burgim apo burgim afat gjatë 1.2 Rastet e shtyrjes se fillimit te ekzekutimit te denimit me burgim 1.3 Pranimi i personave te denuar 1.4 Vendosja , ushqimi dhe veshmbathja e personav te denuar 1.5 Te drejtat e personave te denuar gjat qendrimit ne institucionet korrektuese E drejta ne pune , (e drejta për shpërblim pune ,e drejta për pushim ditor, javor dhe vjetor e drejta për mbrojtje shëndetësore dhe sociale , e drejta për arsim dhe aftësim profesional, e drejta ne informim, e drejta ne ushtrim te fesë) E drejta për pranimin e vizitave E drejta për këmbimin e letrave E drejta ne pranimin e pakove Copyright © Valon Hasani E drejta për ankesa parashtresa dhe ndihmë juridike 1.6 Beneficionet e te denuarve gjat ekzekutimit te denimit me burgim Zgjerimi i se drejtës për pranimin e vizitave Zgjerimi i se drejtës për pranimin e pakove Zgjerimi i se drejtës për pranimin dhe këmbimin e letrave Vizitat pa mbikëqyrje nga personeli i institucionit Pranimi i letrave pa kontroll nga personeli i institucionit Lëshimi ne pushim shpërblyes ne ent ose jashtë institucionit Vizitat e familjes jashtë institucionit Shfrytëzimi i pushimit vjetor ne shtëpi Mundësimi i vazhdimit te studimeve dhe shkollimit me korrespodence jashtë institucionit 1.7 Detyrimet e personave te dënuar Nder detyrimet kryesore te persona te dënuar Respektimi i rendit shtëpiak Zbatimi i urdhrave te personelit penitensiar

Përmbushja e detyrimeve lidhur me punën Mbajtja e higjienës personale dhe higjienës se lokalit ne te cilin jeton dhe punon Respektimi i disiplinës dhe sjellja korrekte ndaj personelit dhe personave tjerë te dënuar 1.8 Ruajtja e rendit dhe disiplines ne institucionet korrektuese Masat apo dënimet disiplinore ndaj te denuarve Masat shtrënguese dhe përdorimi i forcës ndaj te burgosurve ne institucionet korrektuese Masat apo dënimet disiplinore ndaj te dënuarve Qortimi Kufizimi i disa te drejtave ,si kufizimi i te drejtës për vizita , kufizimi i te drejtës për këmbimin e letrave , kufizimi i te drejtave te marrjes se pakove ,kufizimi i te drejtave te disponimit me te holla Qëndrimi ne vetmi ose qeli deri ne 30 dite Kryerja e obligimit te punës dhe dërgimi ne vetmi , pa obligim pune deri ne 30 dite Masat shtrënguese dhe përdorimi i forcës ndaj te burgosurve ne institucionet korrektuese : Forca fizike Shufra e gomës Mjetet kimike , si gazrat lotsjellës, vrushkujt e ujit Qenet e dresuar special dhe arma e zjarritCopyright © Valon Hasani 1.9 Transferimi , pezullimi dhe leshimi ne liri i personave te denuar 1.10 Lirimi me kushte i te denuarve Ekzekutimi i dënimeve alternative: 1 Ekzekutimi i denimit me kusht si denim alternativ 1.1 ekzekutimi i denimit me kusht me urdher per trajtim te detyrueshem rehabilitues 1.2 ekzekutimi i denimit me kusht me urdher per mbikqyrjen nga sherbimi sprovues 1.3 ekzekutimi i denimit me kusht me urdher per pune ne dobi te pergjithshme

1.4 ekzekutimi i burgimit ne gjysem liri Ekzekutimi i dënimeve plotësuese dhe masave te trajtimit te detyrueshem Kodi penal i Kosovës ka parapare këto dënimeve plotësuese Heqja e te drejtes per te zgjedhur Ndalimi i ushtrimit te profesionit ne administraten publike ose ne sherbim publik Ndalimi i ushtrimit te profesionit , veprimtarise ose detyres Ndalimi për te drejtuar automjetin Marrja e lejes se vozitjes Marrja e sendit Urdhri për publikimin e aktgjykimeve Dëbimi i te huajit nga vendi Masat e trajtimit te detyrueshem Ekzekutimi i mases se trajtimit te detyrueshem psikatrik me ndalim Ekzekutimi i mases se trajtimit te detyrueshem psikiatrik ne liri Ekzekutimi i trajtimit te rehabilitimit te detyrueshem te personave te varur nga droga dhe alkooli Ekzekutimi i dënimeve tjera Ekzekutimi i dënimit me vdekje Ekzekutimi i dënimit me gjobe Ekzekutimi i dënimit me konfiskim te pasurisë Ekzekutimi i dënimit me vdekje Varja Pushkatimi Privimi nga jeta me rrym elektrike Helmimi me gaz dhe privimi nga jeta me injeksione dhe me medikamente te ndryshme Copyright © Valon HasaniCopyright © Valon Hasani Sanksionet penale sipas ligjit penal ndaj te miturve munde te shqiptohen këto masa dhe dënime:

Masat e diversitetit Masat edukative Dënimi me gjobe Urdhri për pune ne dobi te përgjithshme Burgim për te mitur Zgjedhja e masave ndaj te miturve Lloji i veprës penale qe ka kryer i mituri Mosha e te miturit Nivelin e zhvillimit psikologjik te te miturit Karakteri dhe prirjet tij Motivet qe e kanë shtyre ne kryerjen e veprës penale Shkallen e edukimit te tij Mjedisin dhe rrethanat jetësore te tij Masat e shqiptuara me pare ndaj tij Ekzekutimi i masave te diversitetit ndaj te miturve (Sipas ligjit penal për te mitur i Kosovës ka paraparë këto kushtet për shqiptimin e masave te diversitetit) Pranimi i pergjegjesise për vepër penale nga i mituri Gatishmëria e te miturit qe te pajtohet me palën e dëmtuar Pëlqimi i te miturit ose prindërit, prindërit te adoptuar ose kujdestarit ne emër te te miturit për te zbatuar masat e diversitetit Llojet e masave te diversitetit (Sipas ligjit penal për te mitur te Kosovës janë paraparë këto masa te diversitetit) Ndërmjetësimi ne mes kryesit te mitur dhe palës se dëmtuar Ndërmjetësimi ne mes te miturit dhe familjes se tij Kompensimi i demit palës se dëmtuar Vijimi i rregullt i shkollimit nga i mituri

Pranimi i punësimit apo aftësimit ne një profesion adekuat me aftësit dhe shkathtësi e tij Kryerja e punës pa pagesë ne dobi te përgjithshme ne pajtim me aftësinë e kryesit te mitur për kryerjen e punës se tillë Edukimin me rregullat e trafikut Këshillimi psikologjik Copyright © Valon Hasani Llojet e masave edukative (Sipas ligjit penal për te mitur i Kosovës ka parapare 3 lloje te masave edukative) Masat disiplinore Masat te mbikëqyrjes se shtuar Masat institucionale Masat disiplinore: Qortimi Dërgimi ne qendër disiplinore Masat edukative te mbikëqyrjes se shtuar (Sipas ligjit penal për te mitur i Kosovës) Mbikëqyrja e shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues ose kujdestarit Mbikëqyrja e shtuar ne familjen tjetër Mbikëqyrja e shtuar nga organi i kujdestarisë Masat edukative institucionale (Sipas ligjit penal për te mitur i Kosovës) Dërgimi ne institucionin edukativ Dërgimi ne institucionin edukativ korrektues Dërgimi ne institucionin për kujdes te posaçëm Ligjet mbi ekzekutimi i dënimeve ne Shqipëri konsiderohen Ligji mbi ekzekutimin e vendimeve penale Ligji mbi te drejtat dhe trajtimin e te dënuarve Ligji mbi policinë e burgjeve dhe dispozita te tjera

Klasifikimi i institucioneve për ekzekutimin e dënimeve me burg ne Shqipëri Burgje te sigurisë se larte Burgje te zakonshme Burgje te sigurisë se ulet Institucionet (institutet ) te veçanta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful