Al-Ustadz Abu Musa Ath-Thoyyar

Semoga Alloh mentabahkannya

Menyoal Manhaj Takfir
Luqman Bin Muhammad Ba’abduh Dalam Bukunya yang

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

Berjudul Mereka Adalah Teroris

Pengantar Ustadz Abu Bakar Ba’asyir hafidhohulloh

Judul Menyoal Manhaj Takfir Luqman Bin Muhammad Ba’abduh Dalam Bukunya yang Berjudul Mereka Adalah Teroris

Penulis Al-Ustadz Abu Musa Ath-Thoyyar

semoga Allah segera membebaskannya dan menjaga keluarganya dengan sebaik-baik pemeliharaan, melimpahkan keberkahan dan kebaikan sepanjang umurnya untuk dakwah tauhid wal jihad dan memilihnya sebagai syuhada atau membebaskannya dari hisab karena jihad dan luka-luka di jalan Alloh

Layout, Editing, Artwork Tim Jahizuna Project hafidhohumulloh

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

[2]

Maktabah At-Tawhid wal Jihad
Publikasi Jahizuna Publishing http://jahizuna.com Jumadil Tsani 1433 dari hijrah Rasul sholallahu alaihi wassalam Maktabah Jahizuna Control Number: node/783 Signature: E26E 2FA6 565A C20A 5311 B875 A91C B6D6 F7C4 2FD3 FB: jahizuna

Jazakumullah khair bagi siapapun yang turut menanam saham menyebarkan buku ini untuk izzul Islam. KARYA INI DILINDUNGI SYARIAT ISLAM

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

[3]

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

ٍ ِّ َ ُ َ ّ ِ ُ َ ْ ُ ّ ِ ُ ٍ ْ َ ِ ُ ‫ياأيها الذين ءامنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي ال بقوم يحبهم ويحبونه أذلة‬ ِ ْ َ َ ْ َ َ ِ ِ ِ ْ َ ْ ُ ِ ّ َ ْ َ َ َُ َ َ ِ ّ َ َّ َ ‫ََ ْ ُ ْ ِ ِ َ َ ِ ّ ٍ ََ ْ َ ِ ِ َ ُ َ ِ ُ َ ِ َ ِ ِ ِ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ِ ٍ َِك‬ َ ‫على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل ال ول يخافون لومة لئم ذل‬ ٥٤ :‫﴾فضل ال يؤتيه من يشآء وال واسع عليم ﴿المائدة‬ ٌ َِ ٌ ِ َ ُ َ ُ َ َ َ ِ ِ ْ ُ ِ ُ ْ َ
“Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah-lembut terhadap orang-orang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Alloh, diberikan-Nya kepada siap yang dihendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Al Maaidah: 54)

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

[4]

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

Do’a
ْ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ ْ ُُ َ ْ َ ْ ََّ ِ َ ِْ ُ ْ َ َ ْ ِ ِْ ُ ْ َ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ْ ِ ْ ّ ُ ّ َ ‫اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات، و المسلمين و المسلمات وألف بين قلوبهم و أص صلح‬ ْ ُ ْ ِ ْ ََ ِ َ ّ َ ُ ُ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ ّ ُ َ َ َ ّ ُ َ ‫ذات بينهصصم و انصصصرهم علصصى عصصدوك وعصصدوهم واهصصدهم سصصبل السصصلم، وأخرجهصصم‬ ََ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ‫من الظلمات إلى النور، و جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، و بصصارك له صم فصصي‬ ِ ْ ُ َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ َ َ ِ َ َ ْ ُ ُ ْ ّ َ َ ِ ْ ّ َِ ِ َ ُّ َ ِ ،‫أسماعهم وأبصارهم ما أبقيتهم، و اجعلهم شاكرين لنع ِك مثني صن بهصصا علي صك، قابليهصصا‬ َ ْ ِِ َ َ ْ ََ َ ِ َ ْ ِ ْ ُ َ ‫َ ْ َ ِ ِ ْ ََ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ِ َم‬ ،‫وأتممهصصا عليهصم يصصا رب العصصالمين، اللهصم انصصر كتابصك و دين صك و عبصصادك المصؤْمنين‬ َ ْ ِ ِ ُ ْ َ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ِ ْ ُ ْ ّ ُ ّ َ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ َ ْ ِ ْ ََ َ ْ ِ ْ ََ ‫وأظهر الهدي و دين الحق الذي بعثت به نبينصصا محمصدا صصلى الص عليصه و سصلم علصصى‬ ََ َ ّ َ َ ِ ْ ََ ُ ّ َ ً ّ َ ُ َ ّ ِ َ ِ ِ َ ْ َ َ ِ ّ ّ َ ْ َ ْ ِ َ َ ُ ْ ِ ِ ْ ََ َ َ َ ْ ِ َ ْ ُّ َ ُ َ َ ِْ ِ َ ْ َ َ ْ ّ ُ َ َ ْ ِ ّ َ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ ّ ُ ْ ِ ّ َ ّ ُ ّ َ ِ ُّ ِ ْ ّ ‫الدين كله، اللهم عذب الكفار و المنافقين، الذين يصدون عن سبيلك و يبدلون دين صك و‬ ْ ِ ْ ‫ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ِ ِ ْ َ َ ّ ُ ّ َ ِ ْ َِ َ َ ُ ْ َ َ ّ ْ َ ْ َ ُُ ْ ِ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ِ ْ َه‬ ‫يعادون المصؤمنين، الله صم خصصالف كلمته صم، وش صتت بيصن قل صوبهم، واجع صل تصدمير ُم فصي‬ ِ ْ ‫َ ْ ِ ْ ِ ِ ْ َ َ ِ ْ َ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ّ ْ ِ َ ّ ُ ّ َ ْ ِ ْ ِ ِ ْ َ ْ َ َ ّ ِ ْ َ ُ َ ّ َ ِ ْق‬ ‫تدبيرهم، وأدر عليه صم دائرة الس صوء، الله صم أن صزل به صم بأس صك ال صذي لي صرد ع صن ال َ صوم‬ َ ْ ُ ْ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ َ َ ِ َ َ ِ َِ ْ َ ِ ْ ُ َ ِ َ ّ َ ِ ْ ُ ّ ُ ّ َ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ ‫المجرمين، الله صم مج صري الس صحاب، و من صزل الكتصصاب، وهصصازم الح صزاب، اهزمه صم و‬ ،‫زلزلهم ، و انصرنا عليهم، ربنا أعنصصا ول تع صن علينصصا، و انص صرنا ول تنص صر َلينصصا‬ َ ْ َ‫َ ْ ِ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ ْ ِ ْ َ ّ َ َ ِ ّ َ َ ُ ِ ْ ََ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ع‬ ،‫وامكر لنا و ل تمكر علينا، و اهدنا و يسر الهدي لنا، وانصرنا على من بغى علينصصا‬ َ ْ ََ َ َ ْ َ ََ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ ِ ّ َ َ َ ِ ْ َ َ ْ ََ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ َ ْ َ ْ َّ َ َ َّ َ ْ ِ ْ ِ ُ َ ْ ِ ّ َ َ ْ ِ ِ ْ ُ َ ْ ِ ِ َ ُ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ َْ ْ َ َّ ‫ربنا اجعلنا لك شاكرين مطاوعين مخبتين أواهين منيبين، ربنا تقب صل توبتنصصا، واغْس صل‬ ‫حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا‬ َ ِ ْ ُ ُ َ ِ َ َ ْ ُْ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ ّ َ َ َ َ ْ ُُ ِ ْ َ َ َ ّ ُ ْ ّ َ َ َ َ َ ْ َ
“Yaa Alloh, ampunilah kaum mukminin dan mukminat, kaum muslimin dan muslimat, satukanlah hati mereka, perbaikilah hubungan mereka, menangkanlah mereka atas musuhMu dan musuh mereka, berilah petunjuk mereka kepada jalan-jalan keselamatan, dan keluarkanlah mereka dari kegelapan menuju cahaya, dan jauhkanlah mereka dari perbuatan-perbuatan keji yang lahir maupun yang batin, dan berkahilah pendengaran dan penglihatan mereka selama Engkau hidupkan mereka, dan jadikanlah mereka orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmatMu, memujiMu lantaran nikmat-nikmat tersebut, dan menerima nikmat-nikmat tersebut, dan sempurnakanlah nikmat-nikmat tersebut kepada mereka wahai Robb semesta alam. Yaa Alloh menangkanlah kitabMu, diin (agama) Mu dan hamba-hambaMu yang beriman, dan menangkanlah petunjuk dan diinul haqq (agama yang benar) yang Engkau turunkan melalui Nabi Kami Muhammad SAW di atas semua diin (agama). Yaa Alloh siksalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang menghalang-halangi dari jalanMu dan merubah diin (agama) Mu, dan memusuhi orang-orang beriman. Yaa Alloh cerai-beraikan kesepakatan mereka, perselisihkanlah hati mereka, dan jadikanlah kehancuran mereka pada usaha mereka, dan turunkanlah bencana kepada mereka. Yaa Alloh turunkanlah siksaanMu yang tidak ada yang bisa menolaknya dari orang-orang yang jahat. Yaa Alloh, yang menjalankan awan, yang menurunkan kitab, yang Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh [5]

Maktabah At-Tawhid wal Jihad menghancurkan pasukan yang bersekutu, hancurkanlah mereka dan goncangkanlah mereka, dan menangkanlah kami atas mereka. Wahai Robb kami, tolonglah kami dan janganlah Engkau tolong orang yang memusuhi kami, menangkanlah kami dan jangan Engkau menangkan orang yang memusuhi kami, buatkanlah makar untuk membela kami dan jangan Engkau buatkan makar untuk orang yang memusuhi kami, dan berilah petunjuk kepada kami, dan mudahkanlah kami dalam mendapatkan petunjuk, dan menangkanlah kami terhadap orang yang menganiaya kami. Wahai Robb kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur, taat, tunduk, banyak berdo’a dan banyak bertaubat kepadamu. Wahai Robb kami, terimalah taubat kami, sucikanlah dosa kami, kokohkanlah hujjah kami, berilah petunjuk hati kami, luruskanlah lidah-lidah kami dan cabutlah kedengkian yang ada di dalam dadadada kami.” (Ibnu Taimiyyah berkata: “Lafadh do’a ini diriwayatkan oleh At Tirmidziy dengan sanad tunggal, dan ia menshohihkannya, dan ini adalah termasuk do’a yang paling mencakup kebaikan dunia dan akherat, dan do’a ini ada penjelasannya yang sangat agung.” Al Fataawaa, Kitaabul Jihaad, dalam surat beliau kepada para sahabatnya ketika beliau berada di penjara Iskandariyah)

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

[6]

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

Daftar Isi
PENGANTAR AL USTADZ ABU BAKAR BA’ASYIR....................................8 PENDAHULUAN................................................................................12 PROFILER PENULIS RUJUKAN.......................................................................................19 ‘Abdul Qoodir Bin ‘Abdul ‘Aziiz...............................................................19 Abu Muhammad Al Maqdisiy..................................................................20 BAB I MANHAJ TAKFIR......................................................................28 A. BERHATI-HATI DALAM MELAKUKAN TAKFIR.................................................................30 B. SYARAT-SYARAT TAKFIR.......................................................................................56 Sebab-Sebab Seseorang Menjadi Kafir...................................................59 Syarat-Syarat Seseorang Bisa Divonis kafir............................................67 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MASALAH TAKFIIR...........................................97 BAB II BERHUKUM DENGAN SELAIN HUKUM ALLAH... KAFIRKAH?.......108 A. TAFSIIR SURAT AL MAA-IDAH: 44........................................................................109 B. SYUBHAT-SYUBHAT...........................................................................................112 Pertama: Yang Dimaksud Kekafiran Di Dalam Ayat Tersebut Kufur Akbar Atau Kufur Ashghor?...................................................................................112 Kedua: Apakah Ayat Ini Hanya Khusus Untuk Ahlul Kitab Dan Tidak Berlaku Untuk kaum Muslimin.....................................................................125 BAB III MANHAJ USTADZ ABU BAKAR BA’ASYIR.................................133 A. MANHAJ USTADZ ABU BAKAR BA’ASYIR..................................................................134 B. MANHAJ TAKFIIR USTADZ ABU BAKAR BA’ASYIR.........................................................144 PENUTUP......................................................................................154

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

[7]

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

Pengantar Al Ustadz Abu Bakar Ba’asyir

‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ ‫الحمد ل رب العالمين و الصلة و السلم على أشرف النبياء و سيد المرسلين نبينا‬ ‫محمد وعلى آله و صحبه و من سار على نهجه و اتبع شريعته و دعا إلى ملته إلى‬ ‫.يوم الدين‬
Waba’du: Akhi Fid Diin Luqman bin Muhammad Ba’abduh menulis buku yang Berjudul Mereka adalah Teroris. Dalam buku tersebut ia melontarkan tuduhan yang bahasanya kasar dan tidak beradab kepada ulama’ ‘aamiliin dan mujahidin. Ulama’ ‘aamiliin yang telah membuktikan amalnya berdasarkan ilmunya di medan jihad, demikian pula para mujahidin yang mengamalkan jihad untuk membela Islam dan kaum muslimin ia tuduh sebagai Khowaarij gaya baru. Beliau-beliau yang dituduh itu antara lain ialah Syaikh Salmaan Al ‘Audah, Syaikh Safar Al Hawaliy, Syaikh Aiman Adh Dhowaahiry dan Usaamah bin Laadin. Bahkan secara serampangan dia juga menuduh Al Ustadz ‘Abdulloh Sungkar rohimahulloh dan diri saya sebagai tokoh Khowaarij di Indonesia. Dan juga dengan penuh kebencian tanpa didasari ilmu yang cukup dia juga menuduh para tokoh kaum muslimin yang telah membuktikan pengorbanannya untuk membela Islam dan kaum muslimin antara lain ialah Al Ustadz Hasan Al Bannaa, Sayyid Quthub, Syaikh Al Maududiy dan Sa’iid Hawa rohimahumulloh, beliau-beliau ini dituduh sebagai promotor menghidupkan kembali pemikiran sesat Khowaarij. Bahkan Salmaan Al ‘Audah, Safar Al Hawaliy, dan Aiman Adh Dhowaahiriy yang telah membuktikan dengan gigih memerangi faham sesat Murji-ah dan Usaamah bin Laadin yang dengan gigih memerangi negara-negara aparat Dajjal pelaku teroris yakni Amerika Serikat dan antek-anteknya, malah beliaubeliau dituduh sebagai tokoh-tokoh teroris. Saya menjadi tercengang setelah membaca buku tersebut dan terheran-heran melihat keberanian Luqman Ba’abduh menyerang dan mengolok-olok ulama’ ahli ilmu dan para mujahid yang mereka itu benar-benar telah membuktikan amalnya sesuai dengan ilmu yang difahaminya dan telah membuktikan pengorbanannya demi menegakkan kalimatulloh, tetapi herannya saya tidak menemukan di dalam buku yang ia tulis itu satu katapun yang memerangi kemungkaran yang diperankan oleh thoghut-thoghut hidup yang Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh [8]

Maktabah At-Tawhid wal Jihad dengan terang-terangan membela dan bersekutu dengan aparat Dajjal Amerika dan antek-anteknya untuk memerangi Islam dan kaum mujahidin yang berjuang menegakkan kalimatulloh. Bahkan ketika saya membaca tulisan saudara Luqman Ba’abduh pada halaman 374, yang di sana dia mengatakan bahwasanya Syaikh DR. Safar Al Hawaliy, Salman Al ‘Audah adalah para teroris dan provokator yang menebar fitnah dan kekacauan, sehingga sangat pantas dan layak untuk dijebloskan ke penjara. Bahkan di sisi lain, pada halaman 363 ia memuji pemerintah Fahd bin ‘Abdul ‘Aziiz yang telah menjebloskan para ulama’ tersebut ke dalam penjara, dan ia menyebutkan berbagai jasanya seperti mengurus dua masjid harom yang mulia, mendirikan sekolah-sekolah, universitas-universitas, pembagian buku-buku agama secara gratis, pembagian mushafmushaf Al Qur’an secara gratis dan lain-lain. Saudara Luqman Ba’abduh juga mengatakan bahwa Fahd bin ‘Abdul ‘Aziiz itu juga manusia biasa sehingga jika terjatuh pada kesalahan itu sangatlah dimaklumi, tetapi anehnya jika yang dianggap salah itu adalah para ulama’ atau mujahidin yang membuktikan berani menyerang kemungkaran yang pernah terjadi di negara tersebut dia hakimi bahwa beliau-beliau itu sebagai teroris, penebar fitnah dan provokator yang harus dipenjara. Ketika saya merenungkan sikap dia ini saya teringat dengan sebuah ciri menonjol yang ada pada Khowaarij yang disebutkan di dalam sebuah hadits shohiih yang berbunyi: .. mereka membunuh ahlul Islaam (orang Islam) dan membiarkan membiarkan ahlul autsaan (orang musyrik). Padahal pada tulisan Luqman Ba’abduh tersebut nampak jelas betapa besar kebencian dia terhadap para mujahidin dan para ulama’ yang menentang thoghut. Sedangkan di sisi lain ia memuji dan mencari-cari alasan untuk membenarkan kesalahan-kesalahan para thoghut hidup. Selain saya teringat dengan ciri khas Khowaarij yang disebutkan di dalam hadits tersebut saya juga teringat sebagian ulama’ salaf yang mengatakan bahwasanya Murji-ah itu adalah sebuah ajaran yang disenangi oleh para penguasa. Dan saya yakin akan lebih disenangi lagi oleh para penguasa murtad di jaman sekarang. Sehingga dengan demikian dalam tulisannya tersebut terwujud dua ciri khas yang dimiliki oleh dua kelompok sesat yang saling berseberangan, yaitu kelompok Khowaarij dan kelompok Murji-ah ekstrim. Karena jelas buku yang ditulis oleh saudara Luqman Ba’abduh tersebut memberikan dukungan yang cukup besar terhadap program Thoghut besar Amerika Serikat di dalam perang melawan mujahidin dengan kedok melawan teroris, yang persis dengan istilah saudara Luqman Ba’abduh dalam menyebut para mujahidin dan para ulama’ yang bersikap tegas terhadap para thoghut hidup. Yang lebih membuat saya heran lagi, ternyata sikapnya tersebut sangat jauh dengan sikap yang dilakukan oleh para Sahabat, yang mana mereka itu adalah para panutan Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh [9]

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Karena kalau kita perhatikan, para Sahabat itu sangat keras di dalam mengingkari kesyirikan dan kekafiran meskipun sangat kecil sedang saudara Luqman Ba’abduh justru malah mengingkari orang yang mengingkari syirik akbar, seperti berhukum dengan selain hukum Alloh. Bahkan dia enggan mengingatkan perbuatan mungkar yang pernah diamalkan oleh salah seorang raja Arab Saudi yakni perbuatan secara terang-terangan memakai salib di hadapan dunia. Sebagai muslim seharusnya kita wajib menghormati semua ulama’ terutama ulama’ ‘aamiliin baik yang fatwanya kita setujui maupun yang tidak kita setujui. Hanya saja apabila fatwa itu sudah tingkatan ijma’, apalagi ijma’ sahabat wajib kita ikuti. Tetapi apabila fatwa yang sifatnya bukan ijma’ kita boleh memilih untuk mengikuti fatwa yang hujjah-nya kita pandang lebih kuat, baik dari sahabat, tabi’in, tabi’it tabi’in maupun ulama’ mu’aashiriin. Sebab ucapan siapapun boleh kita ikuti dan boleh kita tolak selain sabda Rosululloh shalallahu 'alaihi wasallam sebagaimana keterangan Imam Maalik rahimahullah : “Semua orang ucapannya boleh kita ikuti, boleh tidak kecuali yang di kubur ini, yakni Rosululloh SAW.” Namun meskipun kita tidak sefaham dengan ijtihad salah seorang ahli ilmu, kita wajib menghormatinya karena kita yakin bahwa fatwa yang keliru itu bukan karena hawa nafsu tetapi karena ijtihad yang salah, dan kita doakan semoga masih mendapat pahala. Jadi bukan kita caci maki lalu kita tuduh yang bukan-bukan. Begitulah seharusnya akhlaq seorang muslim. Adapun tuduhannya terhadap Al Ustadz ‘Abdulloh Sungkar rohimahulloh dan diri saya sebagai tokoh Khowaarij di Indonesia, sama sekali tidak berdasarkan hujjah syar’iyyah dan hanya semata-mata berdasarkan perkiraan dan saya khawatir kalau hanya didorong untuk mencari muka dan pujian di hadapan thoghut di Indonesia. Al Hamdulillah, berkat bimbingan dan rahmat Alloh subhanahu wata'ala Akhi Fid Diin Luthfi Haidaroh telah diberi kekuatan menulis bantahan terhadap buku tersebut secara rinci berdasar hujjah syar’iyyah yang kuat baik dari Al Qur’an dan Sunnah maupun yang diambil dari aqwaal ‘ulama’ salaf, tabi’in, tabi’it tabi’in, dan ulama’ muta-akhiriin pengikut ulama’ salaf. Dalam buku yang ditulis ini dimasukkan juga jawaban saya untuk membantah tuduhan Luqman Ba’abduh yang ngawur itu, dan Akhi Luthfi Haidaroh menulisnya dalam bentuk mewawancarai saya dengan harapan agar orang bisa memahami secara jelas bagaimana sebenarnya faham saya tentang aqidah salafush sholih dan firqoh sesat Khowaarij. Saya khawatir tulisan saudara Luqman Ba’abduh dalam hal ini justru akan menjadi sumber fitnah yang merugikan Islam dan kaum muslimin serta sangat menguntungkan thoghut-thoghut hidup, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia dan juga sangat menguntungkan fitnah yang direkayasa oleh aparat Dajjal AS dan antek-anteknya. Maka saya nasehatkan karena Alloh kepada Akhi fid Diin Luqman Ba’abduh agar bertaubat dan meninjau kembali tulisannya itu, takutlah kepada Alloh, 1] Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh [0

Maktabah At-Tawhid wal Jihad jangan takut kepada thoghut, berharaplah kepada Alloh, jangan berharap kepada thoghut. Semoga buku yang ditulis oleh Akhi Fid Diin Luthfi Haidaroh ini dapat membuka persoalan yang sebenarnya sehingga fitnah yang dikandung buku tulisan Luqman Ba’abduh itu dapat dihindari oleh kaum muslimin khususnya di Indonesia. Dan sekiranya Saudara Luqman Ba’abduh belum puas dengan apa yang dipaparkan di dalam buku ini, maka kami mengajak supaya Saudara Luqman Ba’abduh bersedia untuk bermunadhoroh dengan saya dan penulis buku ini. Dalam hal ini Ibnu Taimiyyah mengatakan di dalam Ar Risaalah At Tis’iiniyyah halaman 26: “Jika dilakukan kajian secara mendetail dan terperinci niscaya akan tersingkap hal-hal yang tersembunyi, dapat dibedakan antara siang dan malam, antara ahlul iimaan wal yaqiin (penganut keimanan dan keyakinan) dengan ahlul nifaaq wal mudallisiin (orang munafiq dan penipu) yang memoles kebenaran dengan kebatilan, dan menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya.” Namun jika jalan munadhoroh tidak dapat memuaskan juga, atau Saudara Luqman Ba’abduh tidak bersedia, maka kami siap untuk mengadakan mabahalah, dengan harapan umat akan memahami mana yang benar dan mana yang salah. Walloohu A’lam. Semoga Alloh subhanahu wata'ala meridloi kita semua. Amiin.

Lp Cipinang, Ahad 22 Dzul Hijjah 1426 H 22 Januari 2006 M Al Fakiir Ilallah Abu Bakar Ba’asyir

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

1] [1

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

Pendahuluan
Segala puji bagi Alloh Robb semesta alam, dan kesudahan yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertaqwa, dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang dholim… Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilaah kecuali hanya Alloh, yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagiNya. Ini adalah kalimat yang mana langit dan bumi tegak karenanya. Kalimat yang Alloh jadikan sebagai Al ‘Urwatul Wutsqoo yang padanyalah terletak keselamatan. Karena Alloh telah menetapkannya sebagai hak yang harus Alloh tunaikan kepada hamba - hamba-Nya. Dan karena kalimat itulah pedang-pedang jihad dihunus, perang dan istisyhaad (mencari mati syahid) disyariatkan. Dan kalimat tersebut merupakan fithrotulloh yang Alloh ciptakan manusia di atasnya. Kalimat yang merupakan kunci keselamatan yang mana hanya kepadanyalah seluruh bangsa diseru melalui lisan para Rosul-Nya. Kalimat yang merupakan inti di dalam diin Islam. Dan kalimat yang menjadi kunci daarus salaam. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan RosulNya. Yang Alloh utus sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai suri tauladan bagi seluruh makhluk, lentera bagi orang-orang yang meniti jalan dan hujjah atas orang-orang yang membangkang. Ya Alloh limpahkanlah salam dan keberkahan kepadanya, kepada keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya. Wa ba’du … Saya telah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Al Ustadz Luqman Bin Muhammad Ba’abduh yang berjudul “Mereka adalah Teroris”, yang sedianya akan diberi judul “Imam Samudra Kaulah Teroris Sejati”. Menurutnya, perubahan tersebut dia lakukan lantaran ia memandang bahwa Imam Samudra hanya merupakan salah satu korban dari kesesatan pemikiran Khowaarij global masa kini. Di sana ia menulis bantahan terhadap tulisan Imam Samudra yang berjudul “Kami Melawan Teroris”. Di dalam buku tersebut ia sebutkan berbagai paham yang ia klaim sebagai pendapat Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dan ulama’ salaf secara dusta. Selain itu ia juga melontarkan kepada berbagai ahlul ‘ilmi wal fadli sebagai orang yang berpaham Khowaarij, Takfiiriy, Teroris dan lain-lain secara membabi buta. Di antara tudingan-tudingan yang ia lontarkan adalah sebagai berikut: Tokoh teratas neo Khowaarij: Salman Al Audah, Safar Al Hawaliy, Usamah bin Laalin, Aiman Adh Dhowaahiriy (hal. 6) Tokoh-tokoh senior Khowaarij Indonesia: ‘Abdulloh Sungkar, Abu Bakar Ba’asyir (hal. 59). 1] Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh [2

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Tokoh-tokoh teroris: Usamah bin Laadin, Salman Al Audah, Safar Al Hawaliy, Aiman Adh Dhowaahiriy, dll. (hal. 55-56) Yang memotori hidupnya kembali pemikiran sesat generasi awal Khowaarij: Hasan Al Bannaa, Sayyid Quthub, Al Maududiy, Sa’iid Hawaa (hal. 59) Para Ruwaibidloh masa kini: Dr. Safar Al Hawaliy, Salman Al ‘Audah dan sang jagoan konyol Usamah bin Laadin (hal. 59) Usamah bukan ulama’, bukan pula ahlul ijtihad. Bahkan sebaliknya, ia termasuk dalam jajaran Ruwaibidhoh, Mufsidiin dan Ahlul Bid’ah. (hal. 371) Dia mengatakan tentang para mujahidiin yang dikatakan oleh Imam Samudra memenuhi penjara Saudi: “Dan kalau kita lihat kenyataan yang ada, memang yang dipenjarakan adalah orang-orang semacam DR. Safar Al Hawaliy, Salman Al ‘Audah dan orang-orang yang semisalnya. Kita telah sama-sama tahu di atas, bahwa mereka bukan mujahid, bukan pula ulama’. Sebaliknya mereka adalah provokator, Takfiiriy dan pemukanya para teroris…” (hal. 374) Sementara mereka-mereka yang disebut-sebut oleh Imam Samudra sebagai ulama’ mujahid, sama sekali tidak memiliki ciri-ciri dan kriteria seperti yang tersebut di atas (maksudnya adalah ciri-ciri sebagai ulama’):  Mereka bukanlah orang yang adil yang pantas dan layak untuk mengemban ilmu agama ini dan menyampaikannya kepada umat.

 Fiqih syari’ah, sama sekali jauh dari mereka, lebihlebih masalah riwayah dan diroyah hadits.
Mereka bukanlah tergolong orang-orang yang siap membela dan membentengi diin ini dari berbagai penyimpangan dan pengrusakan. Bahkan mereka termasuk di antara deretan para penyimpang dan penyeleweng agama. Ucapan-ucapan dan pendapat-pendapat mereka justru membuat kacau dan terterornya umat ini. Fatwa-fatwa mereka justru menimbulkan kerusakan dan kehancuran di muka bumi! Dan yang terpenting, mereka tidak masuk ke dalam barisan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Namun mereka termasuk dalam barisan Khowaarij, Mu’tazilah, Takfiiriy, bahkan juga Shuufiyyah. (hal. 99) Orang-orang Suruuriyyuun, Quthbiyyuun yang bekerja sama dengan Takfiiriyyuun: Yayasan Al Sofwah Jakarta, dan semua fihak yang bersamanya beserta segenap jaringan mereka di seluruh Indonesia telah keluar dari manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, bukan lagi Salafiy. Banyak teracuni oleh siyaasah (politik), pemikiran-pemikiran Khowaarij dan takfiir. Ber-mudaahanah dengan ahlul bid’ah. (hal. 525-526) Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 1] [3

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Demikian dan masih banyak lagi tudingan-tudiangan yang ia tulis di dalam bukunya tersebut. Adapun klaim-klaim yang ia tetapkan secara sefihak adalah sebagai berikut: Di antara ulama’ besar yang membentengi agama ini adalah: Syaikh Al ‘Allaamah ‘Abdul ‘Aziiz bin Baaz, Syaikh Al Muhaddits Al Albaaniy, Syaikh Faqiihul ‘Ashri Al ‘Utsaimiin, Syaikh Al Muhaddits Muqbil bin Haadiy, Al ‘Allaamah Robii’ bin Haadiy … dll (hal. 9) Para ulama’ Ahlul hadits yang pantas dan layak disebut sebagai ulama’ mujahid: • • • • • • • • Syaikh Syaikh Syaikh Syaikh Syaikh Syaikh Syaikh Syaikh Muhammad Naashirud Diin Al Albaaniy ‘Abdul ‘Aziiz bin Baaz Muhammad bin Shoolih Al ‘Utsaimiin Muhammad Amaan Al Jaamiy bin muqbil bin Haadiy Al Waadi’iy Ahmad bin Yahya An Najmiy Shoolih Al Fauzaan Robii’ bin Haadiy Al Madkholiy

• •

Syaikh ‘Ubaid Al Jaabiriy Syakh Zaid bin Haadiy Al Madkholiy Syaikh Jamiilur Rohmaan (hal. 129)

Kemudian jika kita lihat tuduhan dan klaim yang dilontarkan oleh Ustadz Luqman bin Muhammad Ba’abduh tersebut sebenarnya diantaranya adalah perselisihan dalam masalah takfiir. Hal itu dapat kita pahami dari alasan-alasan dari tudingan dan klaim yang ia lakukan, di antaranya adalah sebagai berikut: Pada halaman 47 ia mengatakan: “… kalaupun kita anggap klaim mereka benar bahwa sekarang dinyatakan sudah tidak ada lagi penguasa muslim yang wajib untuk didengar dan ditaati perintahnya…” dan pada alinea bawahnya ia mengatakan: “… serta berupaya untuk menghilangkan kepercayaan umat kepada penguasapenguasanya, bahkan berupaya untuk menggulingkan penguasapenguasa kaum muslimin …”. Pada halaman 53 dan 54 setelah ia menyebutkan aksi-aksi peledakan ia mengatakan: “Hal itu semua, ternyata tidak lepas dari aqidah dan ideologi sesat Khowaarij …” Dan pada alinea bawahnya ia mengatakan: “Diawali dari sikap membabi buta dan tanpa ilmu yang memunculkan ekstrimitas di dalam menyikapi kemungkaran. Yang paling menonjol adalah: dengan mudahnya mereka menjatuhkan vonis kafir terhadap pemerintah muslimin. Orang-orang yang tidak mau mengkafirkan pemerintah yang telah mereka vonis kafir tersebut juga ikut mereka kafirkan. Karena kafir maka segala aksi penentangan, teror dan pemberontakan terhadap pemerintah tersebut adalah boleh, sah dan halal, bahkan wajib. Yang itu semua mereka labeli dengan jihad fi sabilillah.” 1] Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh [4

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Dia menukil perkataan Muhammad Maghribiy: “Para teroris --semacam Imam Samudra dan konco-konconya --- mungkin akan menyatakan: Kami membenci dan memusuhi Al Malik ‘Adul ‘Aziiz bahkan juga kerajaan Saudi Arabia, termasuk Raja Fahd bin ‘Abdul ‘Aziiz sekarang ini, karena telah terlihat kekufuran yang nyata padanya. Pemerintah Saudi telah menerapkan hukum-hukum yang tidak sejalan dengan syari’at Islam!” (hal. 369) Dan dalam menjawab ungkapan tersebut Al Maghribi mengatakan: “Dan juga orang-orang Khowaarij mengatakan bahwa penguasa kalian adalah orang-orang kafir. Apakah kalian akan membenarkannya? Tidak! Kita katakan: “Kalian adalah. Ucapan kalian jelek.” (hal. 371) ahlul bid’ah Al Ustadz Luqman bin Muhammad Ba’abduh mengatakan tentang orang-orang yang ia anggap sebagai teroris: “Inilah ciri yang melekat pada Khowaarij: menghalalkan darah kaum muslimin dan menuduh mereka sebagai orang yang telah kafir.” (hal. 372-373) “Alloh juga memuliakan Al Imam Muhammad bin Su’ud dan keluarganya tatkala beliau berani secara terang-terangan mebela agama tauhid, menyokong dakwah tauhid. Alloh berikan ‘izzah dan kekokohan padanya ketika beliau bersedia mengokohkan al haq dan dakwah kepada al haq ..” (hal. 347) Dia hal ini juga nampak dari sisi pandang dia terhadap pemerintah Saudi yang bertentangan dengan pendapat Usamah bin Laadin, ia menukil perkataan Usamah bin Laadin yang berbunyi: “Lalu siapakah yang mengangkat Karzai Riyadh, dan yang mendatangkannya setelah ia meminta perlindungan di Kuwait beberapa waktu lalu supaya berperang bersama mereka melawan Daulah ‘Utsmaaniyyah yang dipimpin Ibnu Ar Rosyiid? Merekalah orang-orang salibis dan sampai sekarang mereka masih menguasai keluarga ini. Maka tidak ada bedanya antara Karzai Riyadh dan Karzai Kabul: Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan…” dan yang dimaksud dengan Karzai Riyadh ini dijelaskan di dalam catatan kaki no. 24: “Dia adalah musuh Alloh ‘Abdul ‘Aziiz Aalu Su’uud.” (hal. 362) Sedangkan dia mengatakan mengenai ‘Abdul ‘Aziiz Aalu Su’uud: “Seorang penguasa yang beraqidah ahlus sunnah, dan berani mendukung dan menyokong tegaknya da’wah tauhid dan pengibaran rooyatus sunnah (bendera sunnah) secara tegas dan terang-terangan.” (hal. 363) Selain itu, bahwa masalah takfiir ini menjadi memang menjadi alasan yang cukup mendasar dari perseteruan yang Al Ustadz Luqman bin Muhammad Ba’abduh bangun di dalam bukunya tersebut. Hal itu bisa pembaca pahami jika pembaca memahami perbedaan yang terjadi antara Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, Khowaiij dan Murji’ah. Ahlus Sunnah berpendapat bahwasanya Iman itu itu berupa perbuatan dan perkataan, bertambah dan berkurang. Dan menurut Ahlus Sunnah Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 1] [5

Maktabah At-Tawhid wal Jihad bahwa kemaksiatan itu ada yang menyebabkan kafir meskipun hatinya tidak ingkar, dan ada yang hanya menyebabkan fasiq namun jika hatinya ingkar menyebabkan kafir juga. Karena amalan itu menurut Ahlus Sunnah ada yang merupakan syarat syahnya iman dan ada yang merupakan syarat sempurnanya iman. Dan seseorang itu bisa kafir lantaran tiga hal, yaitu karena ucapan atau perbuatan atau keyakinan yang dinyatakan kafir oleh Al Qur’an dan Sunnah. Sebagian ulama’ menambahkan dengan keraguan, hal itu adalah untuk membedakan antara keyakinan dengan keraguan meskipun kedua-duanya adalah sama-sama amalan hati. Sedangkan iman menurut Murji’ah adalah At Tashdiiq Bil Qolbiy (percaya dalam hati), (sebagian sekte Murji’ah menambahkannya dengan Al Iqroor Bil Lisaan (ikrar dengan lisan). Menurut mereka tidak ada kekafiran selain berupa at takdziib (mendustakan) atau hal-hal lain yang kembalinya kepada takdziib, seperti al jahdu (mengingkari) dan al istihlaal (menghalalkan yang harom). Karena kekafiran adalah kebalikan dari keimanan, sedangkan iman adalah pembenaran hati, maka tidak ada kekafiran selain pendustaan hati. Dan amalan itu sama sekali tidak dapat menyebabkan kekafiran. Kemudian mereka terpecah-pecah lagi dalam memandang orang yang mengucapkan ucapan atau melakukan perbuatan yang mana ucapan dan perbuatan tersebut dinyatakan dalam nash atas kafirnya orang yang melakukannya: Menurut sekte Asy’ariyyah dan Murji’atul Fuqohaa’, mereka yang melakukannya kafir baik lahir maupun batin, akan tetapi ia kafir bukan karena ucapannya atau perbuatannya akan tetapi karena ucapan dan perbuatannya itu merupakan pertanda bahwa hatinya mendustakannya. Sedangkan menurut sekte Jahmiyyah: orang tersebut kafir secara dhohirnya karena adanya nash yang menyatakan atas kekafirannya, namun bisa jadi dia masih beriman batinnya jika masih ada kepercayaan dalam hatinya. Mereka yang berpendapat seperti ini dikafirkan oleh salaf (ulama-ulama terdahulu) karena menolak nash syar’iy yang menetapkan atas kafirnya orang yang mengucapkan atau melakukan kata-kata dan perbuatan kafir. Karena nash syar’iy adalah pemberitahuan dari Alloh ta’aalaa yang pasti sesuai dengan hakekatnya dan tidak sekedar sesuai dengan dhohirnya saja. Dalam hal ini dari kalangan sekte Jahmiyyah ada yang mempunyai pendapat lain yaitu seperti pendapat sekte Asy’ariyyah dan Murji-atul Fuqohaa’. Sedangkan sekte Ghulaatul Murji-ah (Murji-ah ekstrim) dan mereka ini banyak sekali pada jaman sekarang ini yang menulis buku-buku yang memuat berbagai kesesatan, mereka berpendapat: orang tersebut tidak kafir kecuali jika dia mengingkari (juhuud) atau menganggap halal apa yang haram (istihlaal) dan dia menyatakan hal itu dengan jelas. Mereka yang berpendapat seperti ini dikafirkan oleh salaf karena mereka menolak nash syar’iy yang menetapkan kafirnya orang yang mengeluarkan kata-kata kufur dan perbuatan kufur. Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 1] [6

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Adapun Khowaarij, mereka berpendapat bahwa amal itu adalah merupakan syarat syahnya iman sedara mutlak. Sehingga mereka mengkafirkan orang yang bermaksiat secara mutlaq, tanpa membedakan mana dosa yang dapat menyebabkan kafir dan mana dosa yang hanya menyebabkan fasiq. Kalau kita perhatikan di dalam buku Al Ustadz Luqman bin Muhammad Ba’abduh tersebut, kita dapatkan masing-masing fihak, baik yang menuding maupun yang dituding mengaku sebagai penganut Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Hanya saja Al Ustadz Luqman bin Muhammad Ba’abduh menuduh lawan-lawan perseteruannya dengan Khowaarij, sebagai mana yang sebagiannya telah kami sebutkan di atas, sedangkan Imam Samudra menuduh salafiy irjaa-iy terhadap orang-orang yang menentang aksi bom syahid. Ia mengatakan sebagaimana yang dinukil oleh Al Ustadz Luqman bin Muhammad Ba’abduh hal. 523: “Sebagian mufti Saudi Arabia yang dapat dipastikan sebagai qoo’iduun (tidak berjihad) ada yang menganggap haram, diikuti segelintir salafiy irjaa-iy di Indonesia yang menganggap haram… Tidak dapat diingkari, dalam kondisi seperti ini, Umat Islam banyak dibingungkan oleh berbagai macam fatwa. Terlebih ketika fatwa atau komentar tentang bom syahid ini dinisbahkan atau dilabeli dengan cap salafiy (baca: salafiy irjaa-iy, murji-ah), yang dipropagandakan secara gencar karena berbagai dukungan finansial dari Saudi Arabia dan negara lainnya. Di samping, pada saat yang sama, kelompok ini tidak mendapat penghalang yang berarti dari negara-negara kafir atau thoghut di masing-masing negeri.” Di sini nampak jelas bahwa perbedaan-perbedaan tersebut muncul karena perbedaan dalam menilai kafir seseorang. Sehingga dengan begitu kita dapat pahami betapa pentingnya kita mengetahui dan mempelajari kaidah-kaidah takfiir yang dianut oleh Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dan para ulama’ salaf, supaya kita dapat menilai siapa yang tuduhannya sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dan siapa yang tuduhannya hanya berdasarkan emosi dan serampangan. Selain itu sebenarnya permasalahan takfiir juga banyak menimbulkan banyak hukum syar’iy yang insya Alloh akan kami singgung nanti, yang semakin memperkuat betapa pentingnya kita mempelajari dan memahami kaidah-kaidah takfiir yang dianut oleh Ahlus Sunnah Wal jama’ah supaya kita tidak salah bersikap dalam masalah ini. Namun demikian, meskipun permasalahan ini merupakan termasuk alasan yang mendasar dari tuduhan-tuduhan dan klaim-klaim yang ia sebutkan di dalam bukunya tersebut, akan tetapi jusru Al Ustadz Luqman bin Muhammad Ba’abduh tidak membahasnya secara jelas dan mencukupi. Bahkan dia menulis pembahasan mengenai manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dalam masalah takfiir, hanya dua halaman saja yaitu dari halaman 503 sampai halaman 504. padahal kalau kita perhatikan bukunya yang setebal 720 halaman itu dipenuhi dengan Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 1] [7

Maktabah At-Tawhid wal Jihad tudingan-tudingan Takfiiriy, Khowaarij dan tudiangan-tudingan lain yang senada dengan itu. Oleh karena itu kami melihat perlunya untuk lebih memperdetil pembahasan manhaj takfiir ini yang sesuai dengan Al Qur’an dan Sunnah, dan sesuai dengan pemahaman para ulama’ salaf. Di dalam buku yang singkat ini insya Alloh dengan memohon petunjuk dan bimbingan kepada Alloh kami berusaha untuk menunjukkan kepada para pembaca bahwa klaim-klaim serta tudingan-tudiangan yang dilakukan oleh Ustadz Luqman bin Muhammad Ba’abduh di dalam bukunya tersebut tidak mempunyai landasan syar’iy yang kuat. Di dalam buku tersebut ia hanya menulis sedikit saja dari manhaj takfiir yang sangat luas. Padahal permasalahan ini adalah di antara alasan dia yang paling mendasar dalam menentukan mana ulama’ yang sungguhan dan mana yang sesungguhnya bukan ulama’ tapi dianggap ulama’. Jika dia menjabarkan lebih detil manhaj dia dalam masalah takfiir, kita akan dapat menilai manhaj takfiir yang dia anut itu manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama’ah atau bukan, meskipun jika dilihat dari tudingan-tudingan dan klaim-klaim dia kitapun sudah dapat menilai manhaj takfiir yang dia anut. Dan insya Alloh jika Alloh mengijinkan selanjutnya kami juga akan mendiskusikan beberapa permasalahan lain yang ia tulis di dalam buku tersebut, mengingat banyaknya pengkaburan terhadap manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama’ah yang ia lakukan, terutama tentang permasalahan jihad. Walloohu a’lam.. Namun pada kesempatan ini kami hanya akan membatasi pembahasan mengenai manhaj takfiir. Pada buku ini kami akan membagi pembahasan menjadi tiga bab: Bab I. Manhaj Takfiir Luqman Bin Muhammad Ba’abduh. Bab ini berisi manhaj takfiir menurut Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Dari bab ini diharapkan pembaca dapat memahami manhaj takfiir yang benar berdasarkan Al Qur’an dan Sunnah sesuai penjelasan para ulama’. Dari situ selanjutnya kita diharapkan dapat memahami sejauh mana kebenaran tudiangan-tudiang yang dilontarkan oleh Ustadz Luqman bin Muhammad Ba’abduh. Bab II. Berhukun dengan selain Hukum Alloh. Bab ini merupakan bantahan terhadap beberapa pendapat Ustadz Luqman bin Muhammad Ba’abduh mengenai ayat 44 yang terdapat di dalam surat Al Maa-idah. Dan di dalam bab ini akan kita pahami apakah yang dimaksud kekafiran di dalam ayat tersebut kufur akbar ataukah kufur ashghor. Bab III. Manhaj Ustadz Abu Bakar Ba’asyir Dalam Masalah Takfiir. Mengingat Ustadz Abu Bakar Ba’asyir juga tidak luput dari berbagai tudingan yang ia lontarkan di dalam bukunya tersebut, padahal beliau masih hidup dan memungkinkan untuk dilakukan tabayyun, maka kami Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 1] [8

Maktabah At-Tawhid wal Jihad melakukan tabayyun langsung kepada beliau bagaimana sebenarnya penjelasan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dalam menanggapi tudingantudingan yang dilontarkan Ustadz Luqman bin Muhammad Ba’abduh terhadap beliau. Adapun di dalam membantah pendapat-pendapatnya Luqman bin Muhammad Ba’abduh di dalam buku tersebut, saya telah mendapatkan beberapa buku ulama’ yang telah membantah poin-poin tersebut sesuai dengan metode salaf, yang kemudian saya jadikan sebagai referensi pokok. Bahkan semua pendapat dan kajian di dalam buku ini merupakan hasil kajian dan merupakan pendapat penulis buku-buku tersebut yang kemudian saya susun sesuai dengan yang dibutuhkan didalam mendiskusikan pendapat-pendapat Al Ustadz Luqman bin Muhammad Ba’abduh. Buku tersebut adalah Al Jaami’ Fii Tholabil ‘Ilmisy Syariif yang ditulis oleh Syaikh ‘Abdul Qoodir bin ‘Abdul ‘Aziiz, dan Ar Risaalah Ats Tsalaatsiiniyyah Fit Tahdziir ‘Anil Ghuluwwi Fit Takfiir yang ditulis oleh Abu Muhammad ‘Aashim Al Maqdisiy. Dan hal ini saya sampaikan di sini sebagai suatu bentuk upaya saya untuk memberikan keutamaan kepada orang yang berhak, sebagai mana yang dikatakan oleh Ibnu ‘Abdil Barr dalam bukunya Jaami’u Bayaanil ‘Ilmi, dan ia juga mengatakan bahwasanya ini merupakan salah satu bentuk dari barokahnya ilmu. Dan oleh karena buku-buku tersebut merupakan rujukan utama dalam menyusun buku ini, maka sebelum memasuki pembahasan saya sampaikan sekelumit tentang penulis kedua buku tersebut.

Profiler Penulis Rujukan
‘Abdul Qoodir Bin ‘Abdul ‘Aziiz Nama : Sayyid Imam Abdul Aziiz Imam Asy-Syariif. Lahir : Agustus 1950 M, di kota Bani Suwaif, Sebelah Selatan Mesir Dia menuntut ilmu dan menghafal Al Qur’an sejak kecil dan dia mulai menulis buku sejak awal usia mudanya. Ia lulus dari fakultas kedokteran di Kairo th. 1974 M dengan meraih nilai Summa Cumlaude. Dia bekerja sebagai wakil bagian operasi di fakultas kedokteran spesialis mata. Dia menjadi buron pasca pembunuhan thoghut Anwar Sadat, namun ia berhasil keluar dari Mesir. Dia bekerja sebagai direktur rumah sakit “Al Hilaal Al Kuwaitiy” di kota Peshawar, Pakistan. Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 1] [9

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Ia menikah dengan wanita Palestina, dari wanita ini ia mendapatkan 4 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Kemudian ia menikah dengan seorang wanita Yaman dari kota “Ib” dan darinya ia memperoleh 1 orang anak perempuan. Ia lari dari Pakistan menyelamatkan dirinya,pasca penangkapan orangorang Arab yang terkenal di kota Peshawar, pada tahun 1993 M menuju Sudan. Ia sampai Yaman pada akhir perang separatis dan dia bekerja di rumah sakit “Ats Tsauroh Al Aam” di kota “Ib” di sebelah selatan ibukota Shan’a sebagai sukarelawan --- tanpa gaji --- , kemudian bekerja di rumah sakit spesialis “Daarusy Syifaa’” Dia divonis penjara seumur hidup dalam kasus “Orang-orang yang kembali dari Jerman”, padahal ia tidak pernah sama sekali pergi ke sana! Yaitu pada bulan April 1999 M. Dia ditangkap setelah peristiwa “11 September” yaitu pada tanggal 28-10-2001 M. Dan dia tinggal di tahanan politik di Shan’a selama 2 tahun 5 bulan. Dia diserahkan kepada thoghut Mesir pada tanggal 28-2-2004 M. Kami memohon kepada Alloh supaya membebaskan beliau dan juga para syaikh kita yang ditawan orang-orang kafir. Abu Muhammad Al Maqdisiy Ketika beliau ditanya tentang biografi singkat beliau, beliau menjawab: “Saya, saudara kalian Abu Muhammad ‘Ishoom atau ‘Aashim (dan nama ini lebih saya senangi) bin Muhammad bin Thoohir, Al Barqoowiy (laqob dari sisi tempat lahir) Al Maqdisiy (laqob yang terkenal) Al ‘Utaibiy (laqob dari sisi nasab). Anakku yang paling besar namanya Muhammad berumur 12 th dengan namanyalah kuniyahku diambil. Selain dia saya memiliki dua orang anak laki-laki yang bernama ‘Umar dan Ibrohim, dan seorang lagi anak perempuan. Sedangkan Al Maqdisiy adalah laqobku yang lebih terkenal semenjak saya memulai berdakwah dan menulis. Laqob itu diberikan kepadaku sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat yang paling mulia yaitu Baitul Maqdis yang terletak di dekat tanah kelahiranku yaitu desa Barqoo di wilayah Nablus .. Saya lahir di sana pada tahun 1378 H bertepatan dengan 1959 M. Daerah itu saya tinggalkan tiga atau empat tahun kemudian bersama keluargaku ke Kuwait, di sanalah saya tinggal dan menyelesaikan sekolah Tsanawiyyah… dan ketika itu cita-cita saya adalah melanjutkan sekolah di fakultas syariah di universitas Islam di Madinah Al Munawwaroh, namun saya sekolah di Universitas Mosul di Irak bagian utara atas keinginan ayahku. Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 2] [0

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Pada saat itulah pola pikir saya terbentuk. Dan sejak awal Alloh membimbingku untuk tidak tunduk kepada hizbiyyah (fanatisme kelompok) dan saya tidak tinggal diam untuk memasung diri sehingga tidak berhubungan dengan jama’ah-jama’ah Islam, supaya sejak awal saya dapat mengambil manfaat dari semua sumber. Oleh karena itu ketika itu saya menjalin hubungan dengan beberapa pergerakan dan jamaah yang bermacam-macam, yang di antaranya adalah sebuah pergerakan reformasi yang memisahkan diri dari gerakan Ikhwaanul Muslimin. Selain itu saya juga menjalin hubungan beberapa waktu dengan orangorang Salafiy, juga beberapa saat dengan kelompok Juhaimaan. Saya juga berulang kali mengunjungi beberapa tokoh dan syaikh dari kalangan Quthbiyyuun… dan juga dengan beberapa gerakan jihad.. dan saya termasuk orang yang banyak mengambil pelajaran dari ikhwan-ikhwan dan syaikh-syaikh tersebut sehingga saya tidak bisa menutupi jasa mereka terhadap diriku, dan saya juga tidak dapat melupakan kebaikan mereka, khususnya adalah ketika saya mulai membentuk fikroh dan menuntut ilmu .. meskipun ada beberapa perkara yang saya tidak sependapat dengan mereka, yang tidak bisa saya sembunyikan. Lalu saya sering pulang pergi antara Kuwait dan Hijaaz, di sana saya mempunyai hubungan dan interaksi yang besar dengan para penuntut ilmu dan beberapa syaikh yang dari mereka saya mengambil beberapa kunci ilmu. Akan tetapi mereka tidak dapat memuaskanku dalam permasalahan yang dikaji oleh para pemuda dalam memahami kondisi realita dan mendudukkan hukum syar’iy yang benar padanya, serta sikap yang benar terhadap para penguasa jaman sekarang, juga metode perjuangan yang jelas untuk merubah keadaan umat. Maka sayapun mengkonsentrasikan diri untuk mentelaah buku-buku Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya yaitu Ibnul Qoyyim .. kemudian saya mulai mengarahkan perhatianku kepada buku-buku Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhaab, murid-murid, anak-anak dan cucu-cucunya dari kalangan para imam da’wah najdiyyah, yang memenuhi perpustakaan-perpustakaan umum dan pribadi di sana. Lama saya mengkonsentrasikan diri sehingga perkiraan saya tidak ada satu bukupun dari buku mereka yang dicetak kecuali telah saya kaji. Buku-buku inilah yang mempunyai peran sangat besar dalam membentuk pemikiranku setelah itu .. Lalu saya pergi ke Pakistan dan Afghanistan berkali-kali. Di sela-sela itu saya banyak berkenalan dengan banyak ikhwan dan berbagai jamaah dari seluruh penjuru dunia Islam. Di sana saya ikut serta dalam program-program pengajaran dan dakwah.. dan di sanalah pertama kali bukuku yang berjudul Millah Ibrohim dicetak, yang saya tulis pada masa itu. Di dalam buku tersebut nampak jelas pengaruh bukubuku para imam da’wah najdiyyah terhdap pemikiranku. Sebagaimana saya juga mempunyai beberapa pengalaman diskusi dan perselisihan dengan beberapa Ghulaatul Mukaffiroh (orang-orang yang Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 2] [1

Maktabah At-Tawhid wal Jihad mempunyai pemikiran takfiir secara ekstrim). Dari situ saya menulis beberapa buku yang belum dicetak sampai sekarang seperti Ar Rodd ‘Alaa Ghulaatil Mukaffiroh Fii Qoo’idati Man Lam Yukaffiril Kaafiro Wa Salaasilit Takfiir. Saya juga mempunyai pengalaman perselisihan dengan beberapa Jama’atul Irjaa’ (kelompok-kelompok yang berpaham Murji-ah). Dan dari sana saya menulis buku yang di antaranya berjudul Imtaa’un Nadh-ri Fii Kasyfi Syubuhaati Murjiatil ‘Ash-ri dan Al Farqul Mubiin Bainal ‘Udzri Bil Jahli Wal I’roodl ‘Anid Diin, dan lain-lain. Kemudian saya menetap di Yordan yang hanya selama dua tahun saja sebelum saya dipenjara, yaitu pada tahun 1992. Di sana saya dapatkan dipenuhi dengan Jama’atul Irjaa’ yang merajalela. Maka sayapun memulai dakwah yang penuh berkah ini. Ketika itu saya mempunyai tiga kali ta’lim di tempat yang berbeda-beda. Dua kali bersifat umum dan sekali bersifat khusus. Dan yang menjadi konsentrasi dakwah ketika itu adalah mengenai tauhid, konsekuensi-konsekuensi dan tuntutan-tuntutan, juga masalah laa ilaaha illallooh, syarat-syarat, pembatal-pembatal dan ikatan-ikatan (unsur-unsur) nya yang paling kuat. Juga mengenai aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah serta membantah syubhat-syubhat dari Jama’atul Irjaa’.. dan tema-tema penting lainnya yang telah banyak dilalaikan orang, dan yang paling dibutuhkan oleh para pemuda .. Dan masa-masa itu bertepatan dengan waktu pemilihan anggota parlemen, maka sayapun banyak mengadakan dialog dengan para pemuda yang belajar kepadaku dan dengan para pendukung demokrasi dan pemilu.. maka keadaan itu menuntutku untuk segera menulis sebuah risalah singkat mengenai masalah ini beserta dengan bantahan beberapa syubhat yang paling terkenal dari mereka. Maka sayapun segera menulis sebuah risalah yang saya beri judul Ad Diimuqroothiyyatu Diinun Wa Man Yabtaghiy Ghoirol Islaami Diinan Falan Yuqbala Minhu. Risalah tersebut telah kami cetak dan kami edarkan pada masa-masa itu .. Saya ketika itu juga mengisi khotbah jum’at menggantikan salah seorang ikhwan yang bertugas sebagai khotib, di sana saya terangkan mengenai dakwah tauhid, dan secara terang-terangan saya ajak manusia untuk bersikap baroo’ terhadap undang-undang ciptaan manusia, dan untuk mengkufuri Majlis Parlemen, dan mereka saya ingatkan agar tidak mengikuti pemilu anggota parlemen tersebut .. Dan saya berusaha untuk memperluas wilayah dakwah kami. Maka saya bersama beberapa ikhwan mengadakan kunjungan ke wilayah selatan dan wilayah utara negeri, dan juga berbagai tempat. Di sana kami hubungi ikhwan-ikhwan yang dahulu pernah ikut berjihad di Afghanistan yang mempunyai pemikiran yang baik di dalam dakwah. Kami menjalin hubungan dengan mereka melalui tulisan-tulisan kami, dan kami motifasi mereka agar bersungguh-sungguh di dalam mendakwahkan tauhid dan agar berkonsentrasi padanya. Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 2] [2

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Maka dakwah kami tersebut meskipun baru dimulai namun telah mengundang perhatian dari musuh-musuh Alloh dan para aparat keamanan. Selain itu para pengikut paham Murji-ah dan juga kaki tangan pemerintah merasa sesak dada, sehingga mereka semua membuat makar terhdap dakwah kami tersebut dengan cara mereka masing-masing.. Dan bersamaan dengan sibuknya kaki tangan pemerintah dalam menjelek-jelekkan citra dakwah kami dan memfitnah ikhwan-ikhwan kami dengan julukan takfiir (mengkafirkan orang), ghuluw (ekstrim) dan lain-lain, yang sudah menjadi kebiasaan Jama’atul Irjaa’ dalam menghasut para penganut kebenaran.. Bersamaan dengan para intelpun mulai mengawasi ikhwan-ikhwan kami di seluruh penjuru negeri, lalu menahan mereka satu persatu .. lalu mereka mengintrogasi ikhwan-ikhwan tersebut mengenai dakwah tersebut, mengenai diriku dan mengenai materi ta’lim yang saya sampaikan dan saya dakwahkan kepada mereka .. Namun bagi saya hal ini adalah wajar, dan saya sudah menunggununggu dan memperkirakan sebelumnya, karena ini adalah sudah menjadi tradisi orang-orang yang menempuh jalan ini. Mungkin musuhmusuh Alloh akan membiarkan perkumpulan dan Jama’ah Irjaa’ manapun yang ada di dalam negeri, sebagai mana yang mereka katakan kepada beberapa ikhwan yang mereka tangkap: Kenapa kamu tidak belajar saja kepada ‘Aliy Al Halabiy atau Abu Syaqroh atau Al Albaaniy? Atau … atau … atau … ? kenapa kamu tinggalkan para syaikh tersebut dan pergi belajar kepada seorang teroris tersebut? Namun kepada dakwah yang menempuh jalan para Nabi dan berdiri di atas dasar Millah Ibrohim, serta menyatakan tauhid dengan terangterangan , maka tidak akan ada peluang bagi dakwah tersebut dan bagi para pengembannya untuk dibiarkan. Hal itu merupakan bukti kebenaran apa yang dikatakan oleh Waroqoh bin Naufal pada awal kenabian, kepada Nabi salallahu 'alaihi wasallam : “Sesungguhnya tidak ada seorangpun yang datang membawa apa yang engkau bawa kecuali ia pasti dimusuhi!!” Maka barang siapa tidak dimusuhi oleh musuh-musuh Alloh pasti dia tidak mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi salallahu 'alaihi wasallam… akan tetapi pasti dia melakukan kelalaian atau penyelewengan atau penyimpangan … Dan tidak diragukan lagi bahwa suatu dakwah yang masih muda sebagaimana dakwah kami ini memerlukan kepada penyaringan yang akan memperkuat dan mempersolid, dan yang akan memisahkan antara orang-orang yang baik dengan yang buruk yang ada di dalamnya… Lalu ikhwan-ikhwan memutuskan untuk tidak menyerahkan diri, namun dalam waktu yang bersamaan kami juga belum mengambil keputusan untuk mengadakan konfrontasi sebagai bentuk reaksional yang belum kami rencanakan dan belum kami tentukan musuh yang akan kami 2] Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh [3

Maktabah At-Tawhid wal Jihad hadapi ketika itu, apalagi karena pengalaman kami di negeri tersebut masih muda… Rumah saya digrebek sebanyak tujuh kali dengan tujuan untuk menangkapku. Dan mereka mendobrak pintu rumahku lebih dari satu kali. Mereka juga berkali-kali memeriksanya, dan menyita banyak buku, lembaran dan tulisan, namun mereka tidak menemukan apa yang mereka cari. Dan mereka selalu meminta kepada keluargaku supaya saya datang ke kator intelejen dan menyerahkan diri. Namun akhirnya sayapun tertangkap bersama beberapa ikhwan yang telah meminta fatwa kepadaku untuk melakukan aksi menyebrang sungai dengan menggunakan beberapa bom dan bahan peledak yang telah saya berikan kepada mereka .. saya tidak melarang untuk melakukan aksi semacam ini, meskipun saya juga katakan bahwasanya pada fase ini kita perlu untuk dakwah tauhid dan sabar. Hal itu lebih utama untuk dilakukan di dalam negeri semacam ini yang dipenuhi dengan Jama’atul Irjaa’. Karena para pendukung aksi-aksi semacam itu (yaitu melawan orang-orang yahudi) telah banyak… khususnya negeri ini yang secara geografis dekat dengan wilayah Palestina. Namun sedikit jumlahnya pendukung dakwah tauhid yang mempersiapkan jihad melawan para penguasa kafir, yang mana mereka itulah sebenarnya orang-orang yang melindungi dan menanam Isroil di jantung dunia Islam, dan menjadikan orang-orang kafir lainnya yang berasal dari timur dan barat untuk menguasai kekayaannya. Dan dengan ditemukannya bom dengan bahan peledak tersebut, menjadikan aparat keamanan yang mendengki dakwah ini, untuk menambah dakwaan yang akan ditujukan kepada kami. Yang semula hanya berupa kami dituduh berpanjang lidah terhadap para thoghut, dan membuat organisasi ilegal, sebagaimana yang mereka katakan .. menjadi membuat persekongkolan dan perencanaan aksi teror terhadap keamanan negara dan keamanan umum..!! Semua ini adalah sesuai dengan perencanaan Alloh terhadap dakwah ini. Dan maha benar Alloh yang berfirman:

٧٠ :‫﴾وأرادوا به كيدا فجعلناهم الخسرين ﴿النبياء‬ َ ِ َ ْ َْ ُ ُ َ ْ َ َ َ ً ْ َ ِ ِ ُ َ ََ
“Dan mereka hendak membuat makar dengannya, maka Kami jadikan mereka orang-orang yang merugi.”(An-Nisa: 70) Karena dengan peristiwa penangkapan tersebut, dan makar musuhmusuh Alloh dalam membesar-besarkan permasalahan ini, yang didukung dengan ramainya pemberitaan melalui sarana yang mereka miliki, semua itu semakin memperkenalkan dakwah kami, dan mempercepat pertumbuhan dan perkembangannya, atas karunia Alloh SWT .. Dan betapa banyak karunia Alloh yang hanya bisa diperoleh dalam kesempitan dan tidak dapat diraih ketika dalam keadaan lapang. Karena sejak pertama kami ditahan Alloh SWt telah mengikat hati kami dan membimbing kami untuk menyampaikan dakwah kami yang berisi baroo’ terhadap pemerintah thoghut, undang-undang mereka dan Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 2] [4

Maktabah At-Tawhid wal Jihad orang-orang yang dipertuhankan untuk membuat undang-undang, yang kami lakukan secara terang-terangan. Kami katakan itu semua di hadapan mereka dengan terus terang tanpa mengenal kompromi atau basa-basi.. dan sikap kami yang selanjutnya kami kembangkan nantinya di dalam penjara dan di persidangan dengan melalui tulisan, khothbah dan pengajaran, mempunyai dampak yang sangat besar di dalam membikin marah musuh-musuh Alloh, dan dalam memperkuat kedengkian mereka terhadap setiap orang yang telah mengenal kami atau membawa tulisan kami atau berhubungan dengan kami baik dari jarak jauh maupun dari dekat .. Oleh karena itu ikhwan-ikhwan ditempatkan di sel-sel isolasi yang mana kebanyakan mereka di larang untuk berhubungan dengan dunia luar dalam waktu yang jarang dialami sebelumnya oleh orang-orang sebelum mereka di negara tersebut. Di antara mereka ditempatkan di sana sampai satu tahun, dan yang paling minim adalah selaman enam bulan .. di sana mereka merasakan berbagai macam siksaan baik berupa siksaan fisik maupun mental yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga banyak yang terpaksa disembunyikan oleh pemerintah dari pantauan organisasi-oraganisasi internasional yang mengadakan kunjungan ke penjara dalam waktu yang berbeda-beda .. dan ini adalah pengalaman langka yang penuh berkah, yang mempunyai peran yang besar di dalam menambah kesolidan mereka yang mengalaminya.. Kemudian kami dikeluarkan dari sel-sel isolasi ke penjara. Mereka mengirimku ke penjara di wilayah utara negeri yaitu Penjara Qofqofa. Dan rata-rata ikhwan yang lain mereka kirim ke penjara pusat di wilayah selatan negeri yaitu Penjara Suwaaqoh. Hal itu mereka lakukan karena ingin memisahkan kami dan melemahkan barisan dan dakwah kami.

٣٠ :‫﴾ويمكرون ويمكر ال وال خير الماكرين ﴿النفال‬ َ ِ ِ َ ْ ُ ْ َ ّ َ ّ ُ ُ ْ ََ َ ُ ُ ْ ََ ُ ُ
“Mereka membuat makar dan Alloh pun membuat makar. Dan Alloh adalah sebaik-baik Pembuat makar.”(Al-Anfal: 30) Dan belum lagi saya menginjakkan kakiku di penjara tersebut dan belum lagi saya keluar dari sel isolasi selama berbulan-bulan tersebut, saya langsung melakukan dakwah yang mana saya sudah sangat haus dengannya. Maka sayapun mulai menulis beberapa selebaran seperti sebuah serial yang saya beri judul Yaa Shoohibayis Sijni Aarbaabun Mutafarriquuna Khoirun Amillaaul Waahidul Qohhaar, yang berisi berbagai tema seputar tauhid, millah Ibrohim, ibadah, syirik, laa ilaaha illallooh, pembatal-pembatal, syarat-syarat dan konsekuensi-konsekuensinya. Dan saya berusaha untuk menyebarkannya di kalangan narapidana.. Lalu di antara mereka ada yang membawanya keluar dari penjara ketika ia bebas, kemudian ia menerbitkannya di luar dengan menggunakan namaku dan beralamatkan di penjara Qofqofaa, sehingga hal itu membuat marah musuh-musuh Alloh. Dan orangMenyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 2] [5

Maktabah At-Tawhid wal Jihad orang yang telah bebas tersebut menghubungi ikhwan-ikhwan kami untuk mendapatkan beberapa tulisan kami. Kemudian Alloh menaqdirkan para mantan napi tersebut mempunyai peran di dalam penyerangan pusat intelejen Yordan dengan menggunakan senjata mesin. Sehingga sebagian di antara mereka ditahan. Lalu ia mengaku mengenal saya dan berjumpa dengan saya di penjara, dan di temukan beberapa tukisanku pada orang tersebut .. maka Alloh menjadikan kejadian tersebut sebagai penyebab disatukannya saya dengan ikhwan-ikhwan yang lain. Karena lantaran peristiwa itulah saya langsung dipindah ke penjara pusat di wilayah selatan.” (Petikan dari wawancara yang Nidaa-ul Islaam dengan Syaikh Abu Muhammad Al Maqisiy yang dilakukan di Penjara Al Balqoo Yordan pada bulan Jumadal Aakhiroh 1418 Hijriyah) Kemudian beliau setelah itu dipindah ke Penjara Al Jafr sebagai mana yang beliau katakan di dalam buku Ar Risaalah Ats Tsalaatsiiniyyah yang selesai ditulisa pada bulan Romadlon 1419 Hijriyyah. Ketika menceritakan mengenai orang yang menjilat pemerintah dengan cara ikut bekerja sama dengan pemerintah dalam menghadapi dakwah beliau, beliau berkata: “Dan di antara mereka itu ada seorang yang masih jahiliyah yang menjadi narapidana dimasukkan oleh pemerintah di tengah-tengah para aktifis Islam --- padahal ia tidak mempunyai latar belakang perjuangan Islam dan dakwah --- ia bekerja keras untuk memberikan masukan kepada pemerintah mengenai cara yang paling ampuh yang memungkinkan dilakukan --- menurut perkiraannya --- untuk menghadapi bahaya dakwah ini. Hal itu terjadi ketika kami masih di penjara Balqoo’. Kemudian di antara bentuk baik sangkanya terhadap pemerintah, setelah ia menyatakan baroo’ (lepas diri) nya dari kami dan dari aqidah kami sebuah surat kabar ba’tsiyyah (berpaham sosialis), ia menyangka tidak akan dipindah ke penjara padang pasir Al Jafr --- demikian pula menurut perkiraan sebagian orang yang mencela dakwah kami --- mereka menyangka bahwa dengan bersikap baroo’ terhadap kami dan terhadap dakwah kami mereka akan mendapat keringanan di sisi pemerintah. Dan mereka menyangka bahwa pemindahan yang dilakukan secara semena-mena tersebut adalah sebagai bentuk hukuman bagi takfiiriyyuun (orang-orang yang suka mengkafirkan orang Islam) saja. Ternyata perkiraan merekapun meleset dan mereka termasuk di dalam daftar orang-orang yang dipindahkan, dan mudaahanah yang mereka lakukan terhadap thoghut itu tidak ada manfaatnya sama sekali.” Dan beliau menerangkan tentang Penjara Al Jafr: “Penjara Al Jarf adalah penjara padang pasir, termasuk penjara yang paling tua di Yordania. Penjara ini dibangun pada masa penjajahan Inggris pada tahun 1372 H (1952 M) yang terletak kurang lebih sejauh 300 km sebelah selatan kota Ammaan. Dan kota di Yordania yang paling dekat dengannya adalah kota Ma’aan (60 km), kami dipindahkan ke sana pada akhir bulan Robii’uts Tsaaniy th. 1419 H. di sana kami Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 2] [6

Maktabah At-Tawhid wal Jihad deperlakukan secara ketat dan keras, setelah pemerintah melihat secara langsung perjalanan dakwah tauhid secara kuat melalui terilaiterilai besi di penjara-penjara yang lain.”

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

2] [7

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

Bab I Manhaj Takfir

Masalah takfiir (mengkafirkan orang) adalah sebuah hukum syar’iy yang terdapat di dalam hukum Islam. Permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting dan sangat fital serta menyangkut banyak permasalahan dan hukum. Namun ini juga permasalahan yang sangat berbahaya yang banyak menimbulkan dampak, baik di dunia maupun di akherat, sehingga kita harus ekstra hati-hati dalam masalah ini. Namun banyak umat Islam yang tidak memahami permasalahan ini sehingga mereka mempunyai pemahaman yang menyimpang dari petunjukan Al Qur’an dan Sunnah serta pemahaman para ulama’ salaf. Dan permasalahan ini merupakan “… permasalahan yang pertama kali diperselisihkan di tengah-tengah umat Islam, di antara berbagai permasalahan prinsip yang besar, dan ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan wa’iid (siksaan di akherat) …” (Al Fataawaa III/147) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan: “Ketahuilah bahwasanya permasalahan takfiir (memvonis kafir) dan tafsiiq (memvonis fasiq) adalah permasalahan al asmaa’ wal ahkaam (penamaan dan hukumannya) yang mana pahala dan siksa di akherat, muwaalaah (loyalitas), mu’aadaah (permusuhan), pembunuhan, ‘ishmah (jaminan keamanan) dan yang lainnya di dunia itu tergantung padanya. Karena Alloh SWT telah mewajibkan orang-orang beriman untuk masuk jannah (syurga) dan mengharamkannnya bagi orang-orang kafir. Maka ini adalah termasuh hukum yang bersifat umum yang berlaku pada setiap waktu dan tempat.” (Majmuu’ Fataawaa: XII/251) Ia juga mengatakan: “Sesungguhnya salah dalam penamaan iman tidak sebagaimana salah dalam nama yang dibuat manusia, dan juga tidak sebagaimana kesalahan di dalam nama-nama yang lainnya, karena hukum-hukum di dunia dan di akherat berkaitan dengan penamaan iman, Islam, kufur dan nifaaq.” (VII/246) Dan ia mengatakan lagi: “Dan banyak pembicaraan manusia tentang nama ini dan tentang hakekatnya, karena ini merupakan poros inti berkesarnya diin (Islam) ini. Dan di dalam permasalahan ini tidak ada nama yang padanya tergantung kebahagiaan dan kesengsaraan, Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 2] [8

Maktabah At-Tawhid wal Jihad pujian dan celaan, pahala dan siksa, yang lebih besar dari pada nama iman dan kufur. Oleh karena itu prinsip ini dinamakan dengan Masaailul Asmaa’ Wal Ahkaam.” (XIII/34)

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

2] [9

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

A. Berhati-Hati Dalam Melakukan Takfir
Masalah takfiir itu bukanlah masalah yang sepele dan bukan masalah yang kecil. Akan tetapi ia adalah masalah yang besar dan penting yang termasuk salah satu prinsip dalam Islam. Dari sikap takfiir ini akan banyak hukum-hukum syar’iy yang menjadi konsekuensinya, seperti jihad dan permusuhan, serta walaa’ dan perdamaian. Akan tetapi masalah takfiir ini juga permasalahan yang membahayakan bagi pelakunya jika ia melakukannya dengan tanpa dasar pemahaman dari Al Qur’an dan sunnah, dengan bimbingan pemahaman para ulama’ salaf. Karena orang yang salah dalam mengkafirkan orang lain ia bisa menjadi orang fasik atau bahkan bisa terjerumus kedalam kekafiran. Hal ini akan kami jelaskan nanti ketika memaparkan dalil-dalil yang menunjukkan atas bahayanya mengkafirkan orang lain secara sembarangan. Atas dasar ini maka benarlah apa yang dikatakan oleh Al Ustadz Luqman bin Muhammad Ba’abduh dalam pembahsan Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama’ah Dalam Masalah Takfiir halaman 503: “Adapun Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, As Salafiyyun adalah orangorang yang sangat berhati-hati dalam masalah takfiir….” Akan tetapi semua hukum di dalam Islam --- termasuk dalam hal ini adalah takfiir --- harus didudukkan berdasarkan petunjuk Al Qur’an dan Sunnah serta sesuai dengan pemahaman para ulama’ salaf. Dalam hal ini Luqman bin Muhammad Ba’abduh sendiri juga sepakat, sebagaimana yang terlihat dari apa yang ia nukil dari Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhaab yang menyatakan agar tidak berbicara mengenai masalah ini kecuali dengan ilmu dan keterangan dari Alloh, dan hendaknya berhati-hati agar jangan sampai mengkafirkan seseorang hanya semata-mata berdasarkan pemahaman dan anggapan baik akalnya. (Ad Duror As Saniyyah VIII/217) Dan juga yang dia nukil dari Syaikh Muhammad bin Shoolih Al ‘Utsaimin (Al Qowaa’idul Mutsla Fi Shifatillahi Wa Asmaa-ihil Husna, hal. 87-88) yang senada dengan perkataan Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhaab tersebut. Dalam hal ini banyak dalil-dalil yang menunjukkan betapa bahayanya masalah takfiir ini. - Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhooriy di dalam Shohiih nya, Kitaabul Adab, Baabu Man Kaffaro Akhoohu Bi Ghoiri Ta’wiilin Fahuwa Kamaa Qoola (Barang siapa mengkafirkan saudaranya bukan karena takwil maka ia sebagaimana yang ia katakan), dari Abu Huroiroh radiyallahu 'anhu bahwasanya Nabi salallahu 'alaihi wasallam bersabda: Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 3] [0

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

‫إذا قال الرجل لخيه يا كافر فقد باء به أحدهما‬
“Apabila seseorang mengatakan kepada saudaranya: Wahai orang kafir, maka perkataan itu akan menimpa salah satu dari keduanya.” - Dan dari Tsaabit bin Adl Dlohaak, bahwasanya Nabi salallahu 'alaihi wasallam bersabda:

‫من حلف بملة غير السلم كاذبا فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في‬ ً ‫نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله ، ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله‬ ً
“Barang siapa bersumpah dengan selain millah (agama) Islam secara dusta maka ia sebagaimana yang ia katakan, dan barang siapa bunuh diri dengan menggunakan sesuatu maka sesuatu itu akan digunakan untuk menyiksanya di naar (neraka) jahannam, dan melaknat orang beriman itu seperti membunuhnya dan barang siapa menuduh kafir orang yang beriman maka ia seperti membunuhnya.” Dan ia juga meriwayatkan di dalam kitab Shohiih yang sama, Baabu Maa Yunhaa ‘Anis Sibaabi Wal La’ni (Bab: Orang yang dilarang untuk dicela dan dilaknat), dari Abu Dzarr, bahwasanya ia mendengar Nabi salallahu 'alaihi wasallam bersabda:

‫ل يرمي رجل رجل بالفسوق ول يرميه بالكفر ، إل ارتدت عليه ، أن لم يكن‬ ً ‫صاحبه كذلك‬
“Tidaklah seseorang itu menuduh fasiq atau kafir kepada orang lain kecuali tuduhannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri kecuali jika orang yang ia tuduh itu memang sebagaimana yang ia tuduhkan.” - Dan Muslim meriwayatkan di dalam Shohiih nya pada Kitaabul Iimaan, dari Abu Dzarr juga, bahwasanya ia mendengar Rosululloh salallahu 'alaihi wasallam bersabda:

‫ليس من رجل أدعى لغير أبيه وهو يعلمه إل كفر ، ومن ادعى ما ليس له فليس منا‬ ‫وليتبوأ مقعده من النار ، ومن دعا رجل بالكفر أو قال : عدو ال ، وليس كذلك إل‬ ً ‫حار عليه‬
“Tidak ada seorangpun yang mengaku sebagai anak seseorang padahal dia mengetahui bahwa dia itu bukan bapaknya kecuali ia telah kafir, dan barangsiapa mengaku sesuatu yang tidak ada pada dirinya maka ia bukan dari golongan kami dan hendaknya ia menempati tempat duduknya di naar (neraka), dan barangsiapa memanggil seseorang dengan kekafiran atau ia mengatakan: Wahai musuh Alloh, padahal orang yang ia panggil itu tidak seperti itu, maka perkataan tersebut akan kembali kepada dirinya.” - Dan Al Haafidh Abu Ya’laa meriwayatkan dari Hudzaifah Ibnul Yamaan bahwa ia mengatakan: Rosululloh salallahu 'alaihi wasallam bersabda:

‫إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه ، وكان رداؤه‬ ‫السلم اعتراه إلى ما شاء ال ، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره ، وسعى على جاره‬
Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 3] [1

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

‫بالسيف ورماه بالشرك ، قال : قلت : يا نبي ال ، أيهما أولى بالشرك المرمي أم‬ ‫الرامي ؟ قال : بل الرامي‬
“Sesungguhnya di antara yang saya khawatirkan pada kalian adalah seseorang yang membaca Al Qur’an sampai ketika keelokannya dilihat orang lain, dan pakaiannya adalah Islam lalu ia melepaskannya sampai batas yang Alloh kehendaki, ia menyeleweng darinnya dan mencampakkannya ke belakang punggungnya, dan ia mendatangi tetangganya dengan pedang dan menuduhnya dengan kesyirikan. Hudzaifah mengatakan: Saya bertanya: Wahai Rosululloh siapa di antara keduanya yang lebih berhak dengan kesyirikan, yang menuduh atau yang dituduh? Beliau menjawab: Justru yang menuduh.” Dan ini disebutkan oleh Al Haafidh Ibnu Katsiir ketika menafsirkan firman Alloh subhanahu wata'ala :

﴿ ‫واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين‬ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ ُ َ ْ ّ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ ََ َ َ ِ َ ُ َ ْ َ ِ ّ َ َ َ ْ ِ ْ ََ ُ ْ َ ١٧٥ :‫﴾العراف‬
“Dan ceritakanlah kepada mereka kisah orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami lalu ia menyeleweng darinya dan dia diikuti oleh syetan, maka iapun termasuk orang-orang yang sesat.”(Al-‘Araaf: 175) Dan ia mengatakan isnaad nya jayyid (bagus). Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath Thobrooniy di dalam Al Kabiir dan Ash Shoghiir sebagaimana yang dikatakan di dalam Majma’uz Zawaa-id (V/228) dari Mu’aadz bin Jabal secara marfuu’ dengan lafadh yang lebih panjang, dari jalur Syah-r bin Huusyab dan dia ini statusnya diperselisihkan, di antara ulama’ ada yang menshohiihkan haditsnya dan di antara mereka ada yang mendho’iifkannya. Di dalam hadits-hadits yang shohiih tersebut terdapat ancaman yang menjadikan orang-orang yang berakal akan sangat berhati-hati terhadap diin (agama) mereka di dalam masalah yang sangat berbahaya ini. Karena hadits-hadits tersebut secara dhohir menyatakan bahwa orang yang mengkafirkan orang Islam dengan sesuatu yang Alloh dan RosulNya salallahu 'alaihi wasallam tidak mengkafirkannya maka orang tersebut telah kafir lantaran apa yang ia lakukan tersebut. Dan ini merupakan ancaman yang keras yang membuat para ulama’ samar di dalam memahaminya. Oleh karena itu mereka menyebutkan beberapa takwilan mengenai hal ini. Dan di antara yang mereka roojihkan dari tawilan-takwilan tersebut adalah bahwasanya barangsiapa yang terbiasa menerjang kemaksiatan yang merupakan dosa besar tersebut, dan dia berani untuk menafikannya, maka sesungguhnya hal itu dapat mengakibatkan dirinya kafir atau dirinya akan berakhir dengan kekafiran, karena kemaksiatan adalah perantara bagi kekafiran, dan dosa besar lebih cepat menjerumuskan kepada kekafiran dari pada yang kecil. Dan orang yang meremehkan dosadosa besar dikhawatirkan sikap meremehkannya itu akan Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 3] [2

Maktabah At-Tawhid wal Jihad mendorongnya untuk menerjang dan melakukan hal-hal yang menjadi sebab kekafiran. An Nawawiy telah menyebutkan di dalam Syarhu Shohiih Muslim kesamaran sebagian ulama’ dalam memahami ancaman yang terdapat di dalam hadits-hadits tersebut secara dhohir. Hal itu karena menurut madzhab yang benar, yaitu madzhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah bahwasanya orang muslim itu tidak kafir lantaran melakukan kemaksiatan, dan di antara bentuk kemaksiatan tersebut adalah mengatakan “kafir” kepada saudaranya dengan tanpa mempunyai keyakinan bahwa diinul Islam itu batil. Oleh karena itu ia menyebutkan lima takwilan di dalam masalah ini: Pertama: Ini dibawa kepada pengertian bahwa orang tersebut menghalalkan perbuatannya tersebut dan orang yang seperti kafir. Kedua: Artinya celaannya kepada saudaranya pengkafirannya itu kembali kepada dirinya. dan maksiat

Ketiga: Ini ditujukan untuk orang-orang Khowaarij yang mengkafirkan orang-orang beriman, pendapat ini dinukil oleh Al Qoodliy ‘Iyaadl dari Imam Maalik bin Anas. Keempat: Artinya adalah menjerumuskan kepada kekafiran, hal itu disebabkan karena maksiat itu adalah sarana kekafiran sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama’, dan dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi orang yang banyak melakukannya yang akan menjadikan dirinya berakhir dengan kekafiran. Kelima: Artinya pengkafirannya itu bisa kembali kepada dirinya sendiri, sehingga yang kembali kepada dirinya itu bukanlah kekafiran yang sebenarnya akan tetapi adalah takfiir (pengkafiran) yang ia lakukan tersebut dikarena ia telah menjadikan saudaranya yang beriman sebagai orang kafir, maka seolah-olah ia telah mengkafirkan dirinya sendiri, hal itu karena ia telah mengkafirkan orang yang sama dengan dirinya, atau karena ia telah mengkafirkan orang yang tidak akan dikafirkan kecuali oleh orang yang kafir yang meyakini batilnya diinul Islam. Walloohu a’lam. Sampai di sini penukilan secara ringkas dari Syarhu Muslim. Dan An Nawawiy melemahkan takwilan yang ketiga yang diriwayatkan dari Maalik, dengan alasan bahwasanya mayoritas ulama’ tidak mengkafirkan kebid’ahan orang-orang Khowaarij. Kemudian Al Haafidh memberikan komentar di dalam Fat-hul Baariy: “Apa yang dikatakan oleh Maalik itu bisa mengandung kemungkinan benar, karena di antara mereka ada yang mengkafirkan banyak sahabat yang telah diberikan kesaksian oleh Nabi salallahu 'alaihi wasallam bahwa mereka akan masuk jannah (syurga) dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Sehingga kafirnya mereka itu adalah lantaran mereka mendustakan kesaksian Nabi SAW tersebut, bukan lantaran sekedar takfiir (pengkafiran) yang mereka lakukan berdasarkan takwil.” … kemudian ia mengatakan: “Dan setelah ditahqiiq (dikaji): Sesungguhnya hadits tersebut konteknya adalah untuk menggentarkan orang muslim agar tidak mengatakan perkataan Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 3] [3

Maktabah At-Tawhid wal Jihad tersebut kepada saudara muslimnya, dan hadits ini ada sebelum muncul Khowaarij dan yang lainnya.” Ibnu Daqiiq Al ‘Iid mengatakan mengenai maksud dari hadits-haidts tersebut: “Ini adalah merupakan ancaman yang besar bagi setiap orang yang mengkafirkan seseorang dari kaum muslimin yang tidak kafir. Dan ini adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh banyak orang dari kalangan mutakallimiin, dan dari kalangan orang-orang yang bergelut dengan sunnah serta ahlul hadits karena mereka berselisih pendapat mengenai masalah-masalah keyakinan, sehingga mereka menyalahkan dan memvonis kafir orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka.” Ihkaamul Ahkaam Syarhu ‘Umdatil Ahkaam IV/76. Asy Syaukaaniy di dalam As Sailul Jarroor mengatakan: “Ketahuilah bahwasanya memvonis orang muslim bahwa ia telah keluar dari diinul Islam dan masuk ke dalam kekafiran, adalah perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam yang beriman kepada Alloh dan hari akhir kecuali jika berlandaskan bukti yang lebih jelas dari pada matahari di siang bolong. Karena telah diriwayatkan hadits-hadits yang shohiih dari jalur sekelompok sahabat yang menyebutkan bahwa barang siapa mengatakan kepada saudaranya: Wahai orang kafir, maka perkataannya itu akan mengenai salah satu dari keduanya …” dan ia menyitir hadits-hadits tersebut kemudian mengatakan: “Hadits-hadits tersebut dan apa-apa yang terkandung di dalamnya adalah peringatan yang paling keras dan nasehat yang paling besar agar tidak terburu-buru di dalam mengkafirkan orang.” (IV/578) Ia juga mengatakan: “Sesungguhnya orang yang berhati-hati dengan diin (agama) nya tidak akan berani melakukan perbuatan yang mengandung beberapa hal yang membahayakan, atau membuarkannya dengan hal-hal yang tidak ada manfaat dan keuntungannya. Apa lagi dengan hal-hal yang dikhawatirkan apabila dirinya salah di dalamnya akan menjadikan dirinya salah satu dari orang-orang yang Rosululloh sebut sebagai orang kafir. Hal yang semacam ini (tidak) akan dibenarkan oleh akal apalagi syariat.” (IV/579) dan yang berada di dalam kurung adalah tambahan dariku karena struktur kalimat menuntut untuk itu, mungkin ini adalah kesalahan cetakan. Ibnu Hajar Al Haitsamiy di dalam Az Zawaajir tentang perbuatan al kabaa-ir (dosa-dosa besar): “Dosa besar ke 352 dan ke 353, adalah mengatakan kepada orang Islam: Wahai orang kafir atau wahai musuh Alloh, namun ia tidak bermaksud menyebut Islam dengan kekafiran, akan tetapi yang ia maksudkan adalah sekedar mencaci.” Dan ia menyitir hadits di atas kemudian mengatakan: “Ini adalah ancaman yang keras, berupa kembalinya dia kepada kekafiran atau menjadi musuh Alloh, serta setatusnya yang sama dengan dosa membunuh. Oleh karena itu dalam hal ini adalah salah satu dari dua kemungkinan: Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 3] [4

Maktabah At-Tawhid wal Jihad - Merupakan kekafiran karena ia telah menyebut orang muslim dengan sebutan kafir atau musuh Alloh padahal ia Islam, sehingga dengan demikian ia telah menyebut Islam dengan kekafiran yang konsekuensinya Alloh akan memusuhinya, dan dalam keadaan seperti ini ia kafir. - Atau dosa besar karena ia tidak bermaksud seperti itu. Maka dalam keadaan seperti ini, ungkapan ini merupakan kinaayah (sindiran) atas kerasnya siksaan dan dosa yang ia tanggunng, dan yang seperti ini adalah pertanda dosa besar. Sedangkan Ibnul Qoyyim menyatakan di dalam A’laamul Muwaqqi’iin IV/405 bahwasanya: “Di antara dosa-dosa besar adalah mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan oleh Alloh dan RosulNya.” Dan tidak diragukan lagi bahwa disebutnya sebuah dosa di dalam syariat dengan kekafiran merupakan pengistimewaan dosa tersebut dari seluruh kemaksiatan yang lain. Oleh karena itu tidak dapat diragukan lagi bahwa dosa yang kami peringatkan ini adalah dosa besar. Bahkan pembaca dapat lihat sendiri bahwa di antara para ulama ada yang memahami bahwa kekafiran yang dimaksud di dalam hadits tersebut adalah kufur akbar. Dan di antara yang memperkuat bahwa ini merupakan dosa yang sangat besar adalah apa yang disabdakan oleh Nabi salallahu 'alaihi wasallam di dalam hadits Tsaabit bin Adl Dlohaak di depan yang berbunyi:

‫ولعن المؤمن كقتله ، ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله‬ ً
“… melaknat orang beriman itu sama dengan membunuhnya, dan barang siapa menuduh kafir orang yang beriman maka dia seolah-olah telah membunuhnya.” Dan telah kita ketahui bersama ancaman yang keras terhadap orang yang membunuh orang yang beriman. Di antaranya adalah firman Alloh SWT:

ُ َ ّ َ ََ ُ َ َ ََ ِ ْ ََ ّ َ ِ َ َ َ ِ ً ِ َ ُ ّ َ َ ُ ُ َ َ َ ً ّ َ َ ّ ً ِ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ‫ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب ال عليه ولعنه وأعد له‬ ُ ٩٣ :‫﴾عذابا عظيما ﴿النساء‬ ً ِ َ ً ََ
“Dan barangsiapa membunuh orang beriman dengan sengaja maka balasannya adalah jahannam ia kekal di dalamnya, dan Alloh murka terhadapnya dan melaknatnya, dan baginya adalah siksa yang sangat besar.” (An Nisaa’: 93) Dan di antara yang menjadikan pantas disamakannya ancaman terhadap tindakan takfiir (mengkafirkan) orang Islam tanpa berdasarkan dalil dengan ancaman bagi orang yang membunuh orang Islam dengan tanpa alasan yang benar .. adalah karena hukuman bagi orang murtad itu adalah dibunuh, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang berbunyi:

‫من بدل دينه فاقتلوه‬
Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 3] [5

Maktabah At-Tawhid wal Jihad “Barang siapa berganti diin (agama) maka bunuhlah ia.”(Hadits ini diriwayatkan oleh Al Jamaa’ah kecuali Muslim.) Oleh karena itu barang siapa mengkafirkan orang Islam tanpa berdasarkan dalil lalu ia memvonisnya sebagai orang murtad maka ia sebagaimana orang yang berpendapat bahwa orang Islam yang telah ia kafirkan itu harus dibunuh tanpa alasan yang benar .. lalu setelah ini camkanlah .. sungguh betapa besar dan kerasnya ancaman bagi orang yang membunuh orang beriman ...

ً ‫فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب ال عليه ، ولعنه وأعد له عذابا عظيما‬ ً ً
… maka balasannya adalah jahannam, ia kekal di dalamnya, Alloh murka dan melaknat kepadanya serta menyiapkan siksa yang sangat besar baginya … Dan lihatlah pula ancaman begi orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar, yang disebutkan di dalam banyak hadits. Silahkan kaji pula sikap keras Ibnu ‘Abbaas dalam masalah ini .. Dan di dalam hadits shohiih disebutkan:

‫لزوال الدنيا أهون على ال من قتل رجل مسلم‬
Sungguh musnahnya dunia ini lebih ringan bagi Alloh dari pada terbunuhnya seorang muslim. (Hadits ini diriwayatkan oleh At Tirmidziy, An Nasaa-iy dan Ibnu Maajah.) Selain itu, di antara yang dapat memperkuat bahwa ada di antara ulama’ yang memahami bahwa ancaman yang terdapat di dalam hadits-hadits tersebut sesuai dengan dhohirnya adalah adanya sebagian ulama’ yang lebih condong untuk menngkafirkan orang-orang Khowaarij, --- namun jumhuur ulama’ tidak mengkafirkan mereka --dan dalam hal ini mereka berdalil dengan hadits-hadits di depan. Di antara mereka itu adalah: Abu Manshuur ‘Abdul Qoohir Al Baghdaadiy (429 H), ia mengatakan ketika membahas tentang prinsip-prinsip yang disepakati oleh Ahlus Sunnah: “Dan mereka berpendapat bahwa orang-orang Nahrowaan (yaitu orang-orang Khowaarij-pentj.) telah keluar dari diin (Islam), karena Nabi salallahu 'alaihi wasallam menyebut mereka Al Maariqiin (orangorang yang keluar dari Islam). Hal itu karena mereka mengkafirkan ‘Aliy, ‘Utsmaan, ‘Aa-isyah, Ibnu ‘Abbaas, Tholhah, Zubair dan semua orang yang mengikuti ‘Aliy setelah peristiwa tahkiim, dan mereka mengkafirkan semua orang Islam yang berdosa. Padahal barangsiapa mengkafirkan orang-orang Islam dan orang-orang pilihan dari kalangan sahabat maka ia kafir, dan bukan mereka (orang-orang yang dikafirkan tersebut) yang kafir.” Al Farqu Bainal Firoq, hal. 351. Dan begitu pula Al Qoodliy Abu Bakar Ibnul ‘Arobiy (543 H), ia mengatakan ketika menyebutkan hal-hal yang dijadikan alasan untuk mengkafirkan mereka: “.. dan juga karena mereka mengkafirkan dan menyatakan kekal di naar (neraka) setiap orang yang menyelisihi Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 3] [6

Maktabah At-Tawhid wal Jihad keyakinan mereka, dengan demikian mereka adalah orang-orang yang lebih berhak untuk mendapat sebutan kafir dari pada orang-orang yang mereka kafirkan itu.”(Fat-hul Baariy, Kitaabu Istitaabatil Murtaddiin, “Baabu Man Taroka Qitaalal Khowaarij Lit Ta’liif Wa Li-allaa Yunfiron Naasa ‘Anhu”) Dan begitu pula Taqiyyud Diin As Subkiy dalam fatwanya ia berhujjah dengan hal itu, ia menyitir hadits yang berbunyi:

‫من رمى مسلما بالكفر أو قال عدو ال إل حار عليه‬ ً
“Barang siapa menuduh kafir kepada orang Islam atau mengatakan kepadanya: musuh Alloh, maka perkataannya itu pasti kembali kepada dirinya sendiri.” Kemudian ia berkata: “Sedangkan mereka (orang-orang Khowaarij) itu telah terbukti menuduh kafir kepada sekelompok manusia yang mana mereka itu bagi kita adalah orang-orang yang telah dipastikan keimanan mereka, dengan demikian maka kita wajib mengkafirkan mereka (orang-orang Khowaarij) berdasarkan khobarusy syaari’ (pemberitahuan dari yang berhak membuat syariat)…” sampai ia mengatakan: “Dan keyakinan mereka terhadap Islam secara global serta pengamalan mereka terhadap kewajiban-kewajiban tidak dapat menyelamatkan mereka dari vonis kafir sebagai tidak dapat menyelamatkan orang yang sujud kepada berhala dari hal tersebut (vonis kafir).”(Fat-hul Baariy, Kitaabu Istitaabatil Murtaddiin, “Baabu Man Taroka Qitaalal Khowaarij Lit Ta’liif Wa Li-allaa Yunfiron Naasa ‘Anhu”) Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya melanggar ketentuan-ketentuan Alloh dalam masalah takfiir ini adalah sebuah kebinasaan yang mana tidak akan ada orang yang berani melanggarnya kecuali orang yang sedikit waro’ (kehati-hatian) nya dan meremehkan diinnya. Karena jika ia mempunyai akal sehat dan hati nurani pasti hatinya akan bergetar mendengar ancaman-ancaman tersebut dan pasti dia tidak akan berbicara mengenai masalah ini kecuali berdasarkan ilmu yang disertai dengan kehati-hatian yang ekstra. Karena dosa yang dinamakan oleh Alloh melalui lidah RosulNya sebagai kekafiran tidak bisa disamakan dengan dosa-dosa yang lainnya. Akan tetapi dosa tersebut adalah benar-benar kekafiran yang artinya mengakibatkan keluar dari millah (Islam), atau dosa tersebut merupakan sebuah sarana yang menjerumuskan kepada kekafiran. Atau minimal dosa tersebut adalah dosa besar. Karena ancaman itu adalah di antara pertanda dari dosa besar, padahal ancamannya sama dengan ancaman orang yang membunuh orang beriman. Dan berikut ini beberapa perkataan ulama’ yang memperingatkan agar waspada berhati-hati di dalam melakukan takfiir, dengan harapan setelah kita membacanya, pemahaman dan kehati-hatian kita dalam masalah ini semakin bertambah … Adz Dzahabiy mengatakan di dalam Siyarul A’laam An Nubalaa’ (XV/88): “Saya melihat Al Asy’ariy (133 H) memiliki perkataan yang Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 3] [7

Maktabah At-Tawhid wal Jihad menggumkanku, dan perkataan itu tsaabit (dapat dipertanggung jawabkan) yang diriwayatkan oleh Al Baihaqiy. Aku mendengar Abu Haazim Al ‘Abdariy berkata: Aku mendengar Zaahir bin Ahmad As Sarokh-siy berkata: Ketika ajal Abu Hasan Al Asy’ariy telah dekat, ia berada di rumahku di Baghdad. Ia memanggilku maka akupun mendatanginya. Maka iapun mengatakan: Saksikanlah diriku bahwasanya aku tidak mengkafirkan seorangpun dari ahlul qiblah (orang Islam) karena semuanya mereka mengacungkan telunjuk kepada sesembahan yang Esa, akan tetapi semua itu hanyalah perbedaan ungkapan. Setelah itu Adz Dzahabiy mengatakan: Saya katakan bahwa yang saya anut sama dengan ini. Dan begitu pula Syaikh kita Ibnu Taimiyyah pernah mengatakan: Aku tidak mengkafirkan seorangpun dari umat ini. Dan ia mengatakan bahwa Nabi salallahu 'alaihi wasallam bersabda:

‫ل يحافظ على الوضوء إل مؤمن‬
“Tidak ada orang yang menjaga wudlu kecuali ia adalah orang beriman.” Maka barangsiapa melazimi sholat dengan berwudlu berarti dia muslim.” Sedangkan perkataannya yang berbunyi “.. karena semua mereka mengacungkan telunjuk kepada sesembahan yang Esa ..” menunjukkan bahwa keberatannnya untuk mengkafirkan itu adalah terhadap orang yang bertauhid bukan terhadap ahlusy syirki wat tandiid (para penganut kesyirikan). Camkanlah hal ini karena inilah yang sesungguhnya kami ingatkan agar tidak ngawur di dalam mengkafirkan. Dan waspadalah agar jangan terkecoh dengan orangorang yang menggunakan perkataan ini semacam ini untuk membela para thoghut yang memerangi dan memusuhi Islam.. Abu Muhammad Ibnu Hazm (456 H) rahimahullah berkata: “Kita tidak memberikan nama di dalam syariat ini kecuali dengan nama yang Alloh perintahkan kita untuk menamakannya atau yang Alloh perbolehkan kepada kita untuk menamakannya. Karena kita tidak mengetahui apa yang Alloh SWT kehendaki dari kita kecuali berdasarkan wahyu yang berasal dari sisinya yang diturunkan kepada kita. Selain itu sesungguhnya Alloh subhanahu wata'ala mengingkari orang yang menetapkan nama di dalam syariat dengan tanpa ijinNya, Alloh berfirman:

“Itu semua hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian namakan yang mana Alloh tidak menurunkan keterangan tentangnya. Kalian hanyalah mengikuti persangkaan dan apa yang diinginkan hawa nafsu. Dan sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Robb mereka. Ataukah manusia itu berhak atas apa yang ia angankan?”(AnNazm: 23) Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 3] [8

ّ ِ َ ُ ِ َّ ِ ٍ َ ُْ ِ َ ِ ّ ْ َ َ َ ّ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُْ ّ َ ٌ َ ْ َ ّ ِ َ ِ ْ ِ ‫إن هي إل أسماء سميتموها َ أنتم وآباؤكم ما أنزل ال بها من سلطان إن يتبعون إل‬ ُ َ ُ ُ َّ ّ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ َْ ٰ ‫﴾الظن وما تهوى النفس ولقد جاءهم من ربّهم الهد‬ ٢٣ :‫ى ﴿النجم‬ ََْ ََ ّ ّ ِ

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Dan Alloh subhanahu wata'ala berfirman:

ْ ُ ُ ِ ِ ََ ُ ِ َ ْ َِ ِ ُ ِ َ َ َ َ ِ َ ِ َ َ ْ ََ ْ ُ َ َ َ ّ ُ َ ُّ َ َ ْ َْ َ َ َ َّ َ ‫وعلم آدم السماء كلها ثم عرضهم على الملئكة فقال أنبئوني بأسماء هٰؤلء إن كنتم‬ ٣٢﴿ ‫﴾صادقين ﴿١٣﴾ قالوا سبحانك ل علم لنا إل ما علمتنا‬ َ َ ْ َّ َ ّ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ِِ َ
Dan Alloh mengajarkan nama-nama semua benda kepada Adam kemudian Alloh memperlihatkan benda-benda tersebut kepada para Malaikat, lalu Alloh berfirman: “Beritahukanlah kepadaKu nama-nama mereka jika kalin memang benar.” Mereka (para Malaikat) berkata: “Maha Suci Engkau, kami tidak mempunyai ilmu kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami.”(Al-Baqarah: 31-32) Dengan demikianlah benarlah jika Malaikat ataupun manusia itu tidak boleh memberi nama selain nama yang telah ditetapkan Alloh subhanahu wata'ala. Dan barang siapa menyelisihi hal ini maka ia telah membuat kedustaan terhadap Alloh subhanahu wata'ala dan menyelisihi Al Qur’an. Maka kita tidak menamakan seseorang sebagai orang mukmin keculi orang yang dinamakan Alloh subhanahu wata'ala sebagai orang mukmin dan kita tidak menggugurkan keimannya setelah ia berhak mendapatkannya kecuali orang yang Alloh subhanahu wata'ala telah gugurkan keimannya … “ Al Fishol Fil Milal Wal Ahwaa’ Wan Nihal (III/191). Imam Ibnu ‘Abdil Barr (463 H) mengatakan di dalam At Tamhiid (XVII/22): “Sesungguhnya setiap orang yang pernah ditetapkan sebagai orang Islam berdasarkan ijma’ (kesepakatan) kaum muslimin kemudian dia melakukan dosa atau melakukan pentakwilan sehingga setelah itu mereka berselisih pendapat apakan orang tersebut telah keluar dari Islam, maka perselisihan mereka (atas keluarnya orang tersebut dari Islam-pentj.) yang terjadi setelah mereka bersepakat (atas keislaman orang tersebut-pentj.) tidaklah mempunyai nilai yang dapat dijadikan hujjah, dan orang tersebut tidaklah keluar dari keislaman yang telah disepakati kecuali berdasarkan kesepakatan yang baru atau berdasarkan sunnah yang tsaabit (dapat diterima) yang tidak ada menyelisihinya. Dan Ahlus Sunnah yang merupakan ahlul fiqhi wal atsar (pakar fikih dan hadits) telah bersepakat bahwasanya seseorang tidak dapat keluar dari Islam jika ia melakukan dosa meskipun dosa besar. Sedangkan Ahlul Bid’ah tidak sependapat dengan mereka. Maka yang harus diperhatikan adalah hendaknya tidak mengkafirkan seseorang kecuali yang telah disepakati oleh semuanya atas kekafirannya atau ada dalil dari Al Qur’an dan Sunnah yang menyatakan kekafirannya dan tidak ada hal lain yang menyelisihinya.” Dan Al Qoodliy ‘Iyaadl menukil dari Abul Ma’aaliy (478 H), perkataannya yang berbunyi: “Sesungguhnya memasukkan orang kafir ke dalam Islam dan mengeluarkan orang Islam darinya adalah permasalahan yang besar di dalam diin (Islam).” Di dalam perkataannya ini disebutkan bahwa memasukkan orang kafir ke dalam Islam dan memberikan kesaksian atas keislamannya secara Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 3] [9

Maktabah At-Tawhid wal Jihad batil tidak lebih ringan bahayanya dari pada mengeluarkan seorang muslim dari Islam. Maka hendaknya setiap orang yang mencari kebenaran waspada terhada kedua jebakan tersebut karena keduaduanya adalah berat. Dan Al Qoodliy ‘Iyaadl di dalam Asy Syifaa, Fash-lu Tahqiiqil Qoul Fii Ikfaaril Muta-awwiliin, menukil dari para ulama’ bahwasanya mereka mengatakan: “Bahwasanya kita harus berhati-hati dari mengkafirkan orang yang melakukan takwil, karena sesungguhnya menghalalkan darah orang yang mengerjakan sholat dan bertauhid adalah hal yang berbahaya. Dan salah di dalam membiarkan seribu orang kafir itu lebih ringan dari pada salah di dalam menumpahkan darah satu orang Islam yang dilindungi.” (II/277) Ungkapan semacam ini mirip dengan ungkapan Al Ghozaaliy (505 H) di dalam bukunya yang berjudul At Tafriqoh Bainal Iimaani Waz Zandaqoh, oleh karena itu mungkin Al Qoodliy bermaksud menunjukkan Al Ghozaaliy tanpa menyebut namanya karena Al Ghozaaliy menurutnya mempunyai kesalahan-kesalahan di dalam buku tersebut. Dan perkataan Al Ghozaaliy di dalam At Tafriqoh sebagai berikut: “… dan sudah semestinya, kita harus berhati-hati dari mengkafirkan orang selama masih ada celah, karena sesungguhnya menghalalkan darah orang-orang yang mengerjakan sholat dan mengikrarkan tauhid adalah kesalahan. Dan salah dalam meninggalkan seribu orang kafir untuk tetap hidup itu lebih ringan dari pada salah di dalam menumpahkan darah satu orang muslim.” Al Qurthubiy (671 H) mengatakan di dalam Al Mufhim: “Permasalahan takfiir (mengkafirkan orang) adalah permasalahan yang berbahaya dan kami tidak melihat sesuatupun yang dapat menyelamatkannya.” Dinukil dari Fat-hul Baariy, Kitaabu Istitaabatul Murtaddiin .. “Baabu Man Taroka Qitaalal Khowaarij”. Dan di dalam bukunya yang berjudul Iitsaarul Haqqi ‘Anil Kholqi, Ibnul Waziir menyatakan bahwa hadits-hadits yang melarang mengkafirkan orang muslim adalah hadits-hadits mutawaatir, ia mengatakan: “Dari semua itu membuktikan atas benarnya sikap keras terhadap tindakan mengkafirkan orang beriman, dan mengeluarkannya dari Islam padahal dia mengikrarkan syahadat tauhid dan kenabian, khususnya apabila ia melaksanakan rukun-rukun Islam, meninggalkan dosa-dosa besar dan menunjukkan tanda-tanda kejujurannya dalam berikrar, hanya lantaran dia melakukan kesalahan di dalam kebid’ahan yang bisa jadi orang yang mengkafirkannnya itu tidak terlepas dari kesalahan tersebut atau dari hal yang mendekatinya. Karena ‘ishmah (jaminan untuk terbebas dari dosa) itu tidak ada. Sedangkan sangkaan baik seseorang terhadap dirinya sendiri itu tidak berarti ia pasti selamat dari kesalahan, baik ditinjau secara akal maupun secara syar’iy. Bahkan kebanyakan Ahlul Bid’ah itu sangat besar kebanggaan mereka terhadap diri mereka sendiri, dan mereka memandang bid’ah mereka sebagai sesuatu yang baik … dan banyak atsar yang Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 4] [0

Maktabah At-Tawhid wal Jihad menyebutkan bahwa berbangganya seseorang terhadap dirinya sendiri itu merupakan salah satu bentuk hal yang membinasakan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Tsa’labah Al Khusyaniy yang diriwayatlan oleh Abu Dawud dan At tirmidziy, dan yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Amr secara marfuu’ :

ً ‫ثلث مهلكات : شح مطاعع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه‬

Tiga hal yang membinasakan: kikir yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti dan berbangganya seseorang terhadap dirinya sendiri. Dan sebagai hukuman dari hal itu adalah, engkau lihat orang-orang sesat itu sangat ‘ujub (membanggakan diri), kebingungan dan merusak dan meremehkan manusia. Kita memohon kepada Alloh agar di selamatkan dari itu semua.” (hal. 425) dan seterusnya. Dan ia mengatakan: “Dan orang-orang Khowaarij telah diberi hukuman dengan hukuman yang sangat keras, dan mereka telah dicela dengan celaan yang sangat keras lantaran mengkafirkan orang-orang Islam meskipun mereka sangat takut terhadap kemaksiatan-kemaksiatan kepada Alloh subhanahu wata'ala, dan mengagungkan Alloh subhanahu wata'ala sehingga mereka mengkafirkan orang yang bermaksiat kepadaNya. Maka orang yang mengkafirkan itu dikhawatirkan akan melakukan dosa yang mereka lakukan, dan ini adalah bahaya besar di dalam diin (Islam). Oleh karena itu setiap orang yang santun dan mulia harus sangat berhati-hati dalam masalah ini.” (Hal. 448) Dan Syaikh ‘Abdulloh bin Muhammad bin ‘Abdul Wahhaab mengatakan: “Kesimpulannya setiap orang yang sayang terhadap dirinya sendiri haruslah tidak berbicara dalam masalah ini kecuali berdasarkan ilmu dan keterangan dari Alloh. Dan hendaknya ia waspada dari mengeluarkan seseorang dari Islam hanya berdasarkan pemahamannya dan seseuatu yang dipandang baik oleh akalnya, karena sesungguhnya mengeluarkan seseorang dari Islam atau memasukkannya kedalamnya adalah termasuk permasalahan yang sangat besar di dalam diin Islam .. Dan syetan telah mengelincirkan manusia di dalam masalah ini, maka sebagian kelompok lalai dalam hal ini sehingga mereka memvonis Islam orang yang telah dinyatakan kafir oleh Al Qur’an, Sunnah dan Ijma’. Dan sebagian yang lain melampaui batas sehingga mereka mengkafirkan orang yang telah dinyatakan sebagai orang Islam oleh Al Qur’an, Sunnah dan Ijma’.” Ad Duror As Sanniyyah (VIII/217) Demikianlah dalil-dalil dan penjelasan para ulama’ yang menunjukkan betapa besarnya bahaya yang timbul akibat sembarangan dalam mengkafirkan orang. Sehingga semua ini cukup bagi orang yang berakal dan ingin menyelamatkan diri bahaya-bahaya tersebut untuk berhati-hati dalam mengkafirkan orang lain.

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

4] [1

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Namun demikian tidak benar jika dikatakan kita harus menghindari pemikiran takfiir (mengkafirkan orang lain) atau bahkan memeranginya secara mutlaq. Apalagi dikatakan bahwa sanya begitulah yang dianut oleh Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, sebagai mana yang dikatakan oleh Ustadz Luqman bin Muhammad Ba’abduh selanjutnya: “ … bahkan merekalah (Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, Salafiyyuun) yang sejak dahulu hingga kini memerangi fitnah dan pemikiran (takfiir) tersebut…” Memang kami sepakat jika kita harus hati-hati dalam melakukan takfiir namun bukan berarti kita harus mengentengkannya apalagi memeranginya secara mutlaq. Maka dalam hal ini yang benar adalah apa yang Luqman bin Muhammad Ba’abduh katakan sendiri di dalam halaman yang sama: “Ahlus Sunnah Wal Jama’ah akan menjatuhkan vonis kafir tersebut (dengan tegas) kepada seseorang, jika memang benar-benar telah terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada lagi sesuatu yang dapat menghalanginya dari vonis tersebut.” (hal. 504). Dan teladan kita yang paling baik dalam hal ini adalah Abu Bakar Ash Shiddiiq radiyallahu 'anhu dengan para sahabat lainnya yang telah bersepakat untuk mengkafirkan secara ta’yiin orang murtad pada jaman kekhilafahannya. Bahkan jumlah mereka ribuan. Ibnu Taimiyyah menyebutkan bahwa pengikut Musailamah Al Kadzaab yang secara ta’yiin dikafirkan oleh para sahabat berjumlah sekitar seratus ribu atau lebih. (Minhaajus Sunnah, VII / 217). Ibnu Taimiyah juga mengatakan: ” Generasi sahabat dan para ulama sesudah mereka telah bersepakat untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, sekalipun mereka mengerjakan sholat dan shaum Ramadhan. Mereka tidak mempunyai syubhat yang dianggap (diakui, memang berdasar dalil), karena itu mereka telah murtad. Mereka tetap diperangi sekalipun mengakui wajibnya membayar zakat.” (Majmu’ Fatawa 28/519). Selain itu ada beberapa alasan lain yang perlu kita perhatikan, di antaranya adalah: Pertama: sesungguhnya yang harus diperangi itu adalah sikap ghuluw (berlebih-lebihan/ekstrim) dalam mengkafirkan sebagaimana kita juga harus memerangi sikap taqshiir (terlalu longgar) dalam masalah takfiir. Karena takfiir itu adalah sebuah hukum dalam ajaran Islam yang kita tidak boleh bersikap berlebih-lebihan sebagai mana kita juga tidak boleh berlebih-lebihan dalam semua hukum syar’iy, namun semua itu harus dilakukan sesuai dengan ajaran syar’iy. Dan paham yang benar itu bukanlah paham yang paling keras atau paham yang paling toleran, akan tetapi paham yang paling benar itu adalah paham yang paling sesuai dengan dalil syar’iy. Sikap ghuluw (berlebih-lebihan) itu secara umum dilarang di dalam syari’at kita, dan termasuk juga dalam hal ini adalah ghuluw di dalam mengkafirkan orang. Dan di antara dalil yang melarang ghuluw secara umum adalah sebagai berikut: - Telah meriwayatkan Imam Ahmad (I/347, 215), An Nasaa-iy, Ibnu Maajah dan yang lain-lain, bahwasanya Nabi salallahu 'alaihi wasallam bersabda: Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 4] [2

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

‫إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين‬
Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam permasalahan diin (agama), karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa lantaran mereka bersikap secara berlebih-lebihan di dalam diin (agama). Hadits ini dinyatakan shohiih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam bukunya yang berjudul Iqtidloo-u Shiroothil Mustaqiim Mukhoolafatu Ahlil Jahiim dan juga di dalam Majmuu’ Fataawaa III/238 - Dan Ath Thobrooniy meriwayatkan di dalam Al Kabiir dan lainnya, bahwasanya Nabi salallahu 'alaihi wasallam bersabda:

‫صنفان من أمتي لن تنالهم شفاعتي ، إمام ظلوم غشوم ، وكل غال مارق‬
Ada dua golongan dari umatku yang tidak mendapat syafaatku, yaitu imam yang dholim lagi semena-mena, dan semua orang yang bersikap berlebih-lebihan yang keluar dari diin (agama). Dan ini adalah hadits hasan. Selain itu, ancaman bagi orang yang salah dalam mengkafirkan orang Islam yang disebutkan di dalam hadits-hadits di atas tidaklah mengenai orang yang mengkafirkan orang lain yang melakukan salah satu dari hal-hal yang menyebabkan kekafiran yang telah dinyatakan oleh Alloh subhanahu wata'ala dan RosulNya salallahu 'alaihi wasallam atas kafirnya orang yang melakukannya dengan nash yang shoriih (jelas) .. kemudian setelah itu ia melihat --- meskipun ia telah mengerahkan segala kemampuannya untuk mengkaji syarat-syarat dan mawaani’ (hal-hal yang menjadi penghalang) untuk mengkafirkan --- ternyata orang yang melakukan sesuatu yang menjadi penyebab kekafiran yang telah ia kafirkan tersebut, ternyata pada dirinya terdapat suatu penghalang takfiir atau ternyata ada syarat takfiir yang tidak terpenuhi, padahal katika ia mengkafirkannya ia tidak melihat itu semua. Orang semacam ini tidak termasuk dalam ancaman yang tersebut di depan. Dan hal ini bukanlah termasuk ghuluw (sikap ekstrim) dalam mengkafirkan orang. Khususnya apabila yang menjadi pendorongnya untuk mengkafirkan tersebut adalah ghiiroh (semangat pembelaan) terhadap kesucian syariat, dan bukan hawa nafsu, fanatisme dan halhal yang semacam itu .. Oleh karena itu Al Bukhooriy membuat satu judul bab mengenai hadits-hadits di depan dengan judul Baabu Man Kaffaro Akhoohu Bighoiri Takwiilin Fahuwa Kamaa Qoola (Bab: Barang siapa yang mengkafirkan saudaranya tanpa dasar pentakwilan maka dirinya sebagaimana yang ia katakan), kemudian bab setelahnya berbunyi Baabu Man Lam Yaro Ikfaaro Man Qoola Dzaalika Muta-awwilan Au Jaahilan (Bab: Orang yang tidak berbpendapat mengkafirkan orang yang mengatakan seperti itu karena berdasarkan takwil atau karena bodoh) dan ia (Al Bukhooriy) mencantumkan perkataan ‘Umar radiyallahu 'anhu kepada Haathib bin Abiy Balta’ah bahwasanya ia 4] Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh [3

Maktabah At-Tawhid wal Jihad adalah orang munafiq, dan juga hadits Mu’aadz bin Jabal yang memanjangkan sholatnya ketika mengimami kaumnya dan ia mengatakan kepada seseorang yang melakukan sholat sendirian bahawasanya ia adalah orang munafiq. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah setelah menyitir hadits yang berbunyi:

ً ‫ل ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض‬

Janganlah kalian kalian kembali kafir sepeninggalku, yang mana sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Dan hadits yang berbunyi:

‫إذا قال المسلم لخيه: يا كافر ، فقد باء بها أحدهما‬
Apabila seorang muslim mengatakan kepada saudaranya: Wahai orang kafir, maka perkataan tersebut akan menimpa kepada salah satu dari keduanya. Ia berkata: “Semua hadits tersebut terdapat di dalam Ash Shihaah, dan apabila seseorang melakukan peperangan atau mengkafirkan orang lain berdasarkan takwil maka ia tidak kafir lantaran perbuatannya tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh ‘Umar bin Al Khothoob kepada Haathib bin Abiy Balta’ah: Wahai Rosululloh biarkan aku penggal leher orang munafiq ini. Dan Rosululloh salallahu 'alaihi wasallam tidak mengkafirkan Haathib maupun ‘Umar, bahkan beliau memberikan kesaksian bahwa keduanya masuk jannah …” Majmuu’ Fataawaa (III/284) Ibnul Qoyyim rahimahullah mengatakan di dalam Zaadul Ma’aad, Fashlun Fil Isyaaroti Ilaa Maa Fii Fat-hi Makkata Minal Fiqhi (Pembahasan mengenai beberapa hukum fiqih yang dapat disimpulkan dari penaklukan kota Mekah): “Dan di dalamnya terdapat pelajaran bahwasanya apabila seseorang memvonis munafiq atau kafir kepada seorang muslim karena berdasarkan takwil atau karena marah dalam rangka membela Alloh, RosulNya dan diinNya, dan bukan karena hawa nafsu dan kepentingan dunia, maka sesungguhnya orang tersebut tidak menjadi kafir lantaran perbuatannya itu, bahkan ia tidak berdosa dan justru ia mendapat pahala karena niat dan tujuannya. Hal ini tidak sama dengan ahlul ahwaa’ wal bida’ (para pengikut hawa nafsu dan penganut bid’ah), karena sesungguhnya mereka itu mengkafirkan dan membid’ahkan orang karena orang tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsu, kebid’ahan dan aliran mereka, dan mereka ini lebih layak (atas status bid’ah dan kafir tersebut) dari pada orang yang mereka kafirkan dan yang mereka bid’ahkan.” (III/423) Al Haafidh mengatakan di dalam Fat-hul Baariy, Kitaabush Sholaati (I/523) mengenai pelajaran yang dapat diambil dari hadits yang menceritakan orang yang mengatakan bahwa Maalik bin Ad Dakhsyan itu orang munafiq karena ia membela orang-orang munafiq: “… dan bahwasanya memvonis munafiq terhadap orang yang menampakkan sebagai orang Islam karena ada qoriinah (tanda-tanda) 4] Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh [4

Maktabah At-Tawhid wal Jihad yang terdapat pada orang tersebut, hal ini tidak menyebabkan pelakunya kafir atau fasiq, akan tetapi ia dimaafkan karena melakukan takwil.” Syaikh ‘Abdur Rohmaan bin Hasan bin Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhaab di dalam Ad Duror As Sanniyyah mengatakan: “Seandainya ada seseorang dari kaum muslimin mengatakan kepada orang-orang yang berlumuran dengan hal-hal yang telah dinyatakan oleh para ulama’ sebagai kekafiran, berdasarkan Al Qur’an dan Sunnah, karena ghiiroh (semangat membela) kepada Alloh dan karena membenci apa-apa yang dibenci oleh Alloh yaitu perbuatan-perbuatan tersebut, maka tidak diperbolehkan mengatakan mengenai orang tersebut:

ً ‫ومن كفرمسلما فهو كافر‬

Barangsiapa mengkafirkan orang Islam maka ia kafir. Dinukil dari Juz Jihad, Halaman 132. Dan dalam juz yang sama pada halaman 174 disebutkan bahwasanya Al Mutawakkil ketika mengatakan kepada Ibnu Ziyaat: Wahai Ibnul Faa’ilah (anak seorang pezina) dan ia menuduh ibunya telah berzina .. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan: “Saya berharap supaya Alloh mengampuninya, karena melihat kepada niat baiknya di dalam membela sunnah dan menghancurkan bid’ah.” Kedua: Selain itu, sebagai mana sikap ghuluw (berlebih-lebihan) di dalam mengkafirkan itu akan menimbulkan fitnah, begitu pula taqshiir (terlalu longgar) dan mengabaikan dalam masalah takfiir juga akan menimbulkan fitnah. Orang yang mencermati tema takfiir di dalam buku-buku fikih misalnya, ia akan melihat dengan jelas bahwa banyak permasalahan dan hukum yang berkaitan dengannya dan dia benar-benar akan memahami betapa penting dan urgennya permasalahan ini … Ambillah contoh, misalnya di dalam ahwaalul hukkaam (permasalahan penguasa) dan hal-hal yang berkaitan dengan mereka: - kita diwajibkan berwalaa’ (loyal), membela dan taat kepada penguasa muslim, dan kita tidak diperbolehkan memberontak atau menggulingkannya selama ia tidak menunjukkan perbuatan kufrun bawwaah (kekafiran yang nyata). Juga melakukan sholat di belakang pemimpin tersebut dan disyariatkan untuk berjihad bersamanya baik pemimpin tersebut orang yang baik maupun orang yang jahat, selama ia masih berada di dalam lingkaran Islam dan menjalankan syariat Alloh .. dan penguasa yang muslim itu adalah merupakan wali bagi orang Islam yang tidak mempunyai wali. - Adapun kepada pengausa yang kafir, kita tidak boleh membaiatnya dan tidak halal kita mendukung dan berwalaa’ kepadanya atau membantunnya. Dan juga tidak dihalalkan berperang di bawah Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 4] [5

Maktabah At-Tawhid wal Jihad benderanya, atau sholat dibelakangnya, atau memutuskan perkara kepadanya, dan dia tidak syah menjadi wali bagi orang Islam … dan bagi seorang muslim tidak wajib untuk mentaatinya, bahkan wajib hukumnya untuk menggulingkannya, berusaha untuk mencopotnya, berjuang untuk menggantinya dan mengangkat penguasa muslim untuk menggantikan kedudukannya. Dan hal ini mengakibatkan kufurnya orang yang berwalaa’ kepadanya atau membela dan menjaga kekafirannya atau undang-undang kafirnya, atau ikut serta didalam mengesahkan dan menetapkannya atau memutuskan berdasarkan undang-undang tersebut dari kalangan hakim dan yang lainnya .. Mengenai wajibnya wajibnya mengganti penguasa yang kafir silahkan lihat Fat-hul Baariy XIII/123, Syarhu Muslim karangan An Nawawiy XII/229, dan lihat pula Ash Shoorimul Masluul hal. 13 dan 216, dan lihat karangan Asy Syaukaaniy yang berjudul Ad Dawaa-ul ‘Aajil Fi Daf’il ‘Aduwwish Shoo-il, hal. 33-35 yang terdapat di dalam Ar Rosaa-il As Salafiyyah, dan karangan Hamad bin ‘Atiiq yang berjudul Sabiilun Najaat Wal Fikaak Min Muwaalaatil Murtaddiin Wa Ahlil Isyrook, hal. 413 yang terdapat di dalam Majmuu’atut Tauhiid, dan karangan ‘Abdul Qoodir ‘Audah yang berjudul At Tasyrii’ Al Jinaa-iy II/232 dan karangan ulama’-ulama’ lainnya. Dan di dalam ahkaamul walaayah (perwalian/kepemimpinan): Perwalian / kepemimpianan orang kafir terhadap orang Islam tidak syah, oleh karena itu orang kafir tidak boleh menjadi wali (pemimpin) atau qoodliy (hakim) bagi kaum muslimin atau menjadi imam sholat .. dan dia tidak syah menjadi wali nikah bagi seorang wanita muslimah, atau menjadi wali atau memelihara anak-anak kaum muslimin, atau mengurusi harta anak-anak Islam yang yatim, atau perwalian yang lain. Dan di dalam ahkaamun nikaah (hukum-hukum pernikahan): Orang kafir tidak boleh menikahi wanita muslimah dan juga tidak boleh menjadi walinya dalam pernikahan. (Lihat Al Mughniy, Kitaabul Murtad; “Pasal: Dan jika ia menikah maka pernikahannya tidak syah, dan jika ia menikahkan orang maka tidak syah pernikahannya karena haknya untuk menjadi wali telah hilang.”) Dan jika seorang muslim menikah dengan seorang wanita muslimah lalu dia (orang muslim itu) murtad maka pernikahan keduanya batal dan keduanya harus dipisahkan .. Dan di dalam ahkaamul mawaariits (hukum warisan): Perbedaan diin (agama) menjadi penghalang untuk saling mewarisi menurut mayoritas ulama’. Dan di dalam ahkaamud dimaa’ wal qishoosh (hukum pembunuhan dan pembalasan): Orang muslim tidak boleh dibunuh jika ia membunuh orang kafir. Dan jika ia membunuh orang kafir muhaarib (yang memerangi Islam) atau murtad, baik sengaja maupun tidak sengaja, ia tidak wajib membayar kafaaroh (denda) atau diyat (tebusan), lain halnya jika ia membunuh orang Islam .. 4] Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh [6

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Dan di dalam ahkaamul janaa-iz (hukum mengurus jenasah): Orang kafir tidak disholatkan, tidak dimandikan, tidak dikuburkan di dalam pekuburan kaum muslimin dan tidak boleh memintakan ampun untuknya atau berdiri di atas kuburannya, lain halnya dengan orang Islam. Dan di dalam ahkaamul qodloo’ (hukum pengadilan): Orang kafir tidak boleh menjabat sebagai qoodliy (hakim) dan orang kafir tidak boleh menjadi saksi terhadap orang muslim … dan tidak halal kita memutuskan perkara kepada qoodliy (hakim) yang kafir yang memutuskan perkara berdasarkan undang-undang kafir. Dan secara syar’iy keputusan-keputusannya tidak berlaku dan tidak pula menimbulkan kosekuensi apapun .. Dan di dalam ahkaamul qitaal (hukum perang): Dibedakan antara peperangan melawan orang-orang kafir, musyrik dan murtad, dengan peperangan merlawan orang-orang Islam dari kalangan bughoot (pemberontak) dan para pelaku maksiat ... mareka yang lari tidak boleh diburu, yang terluka tidak boleh dihabisi, harta mereka tidak boleh dijadikan ghoniimah, kaum wanita mereka tidak boleh ditawan dan perlakuan-perlakuan yang lain yang boleh dilakukan dalam berperang melawan orang-orang kafir. Dan pada dasarnya darah, harta dan kehormatan orang Islam itu dilindungi karena keimannannya .. adapun orang kafir, asalnya semua itu halal kecuali jika ia mendapatkan jaminan dengan cara mengadakan perjanjian keamanan dan yang lainnya .. Dan di dalam ahkaamul walaa’ wal baroo’ (hukum loyalitas dan permusuhan): Wajib hukumnya untuk berwalaa’ kepada orang Islam dan tidak boleh baroo’ kepadanya secara total, akan tetapi yang diperbolehkan adalah baroo’ kepadanya sesuai dengan kemaksiatannya … dan haram hukumnya berwalaa’ dan membela orang kafir dalam memusuhi orang Islam atau menunjukkan kepadanya kepada aurot (rahasia) orang-orang Islam .. bahkan wajib hukumnya untuk baroo’ dan benci kepadanya, dan tidak boleh mencintainya .. Dan hukum-hukum syar’iy lainnya yang berkaitan dengan permasalah yang fital dan yang menimbulkan banyak dampak tersebut .. karena ini hanyalah sekelumit dari permasalahan yang sangat banyak, yang mana tujuan kami dalam memaparkan hal ini adalah memberikan contoh dan peringatan … dan dalil-dalil untuk semua permasalahan tersebut sangat masyhur terdapat di dalam buku-buku fikih dan yang lainnya .. Dan barangsiapa tidak membedakan antara orang kafir dan orang muslim maka urusan dan diin (agama) nya dalam semua hukum tersebut akan rancu .. Coba perhatikan kerusakan-kerusakan, bahaya-bahaya dan kemungkaran-kemungkaran yang ditibulkan akibat mencampuradukkan hukum-hukum yang berlaku bagi kaum muslimin dengan hukum-hukum yang berlaku bagi orang-orang kafir pada contoh-contoh 4] Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh [7

Maktabah At-Tawhid wal Jihad di atas .. padahal Alloh subhanahu wata'ala telah berfirman mengenai hal tersebut:

٧٣ :‫﴾إل تفعلوه تكن ف تنة في الرض وفساد كبير ﴿النفال‬ ٌ ِ َ ٌ َ َ َ ِ ْ َْ ِ ٌ َْ ِ ُ َ ُ َُ ْ َ ّ ِ
Dan jika kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang besar di bumi.(Al-Anfal: 73) Dan pada hari ini tidak samar lagi bagi semua orang, kenyataan yang kita lihat berupa bercampurnya antara orang yang hina dengan orang yang mulia, dan rusaknya pedoman orang-orang yang mengaku memeluk Islam di dalam bersikap pada masalah-masalah dan hukumhukum syar’iy di atas dan yang lainnya … hal itu disebabkan kebanyakan mereka lalai dan meremehkan … dalam mengkaji hukum yang fital ini dan mereka tidak membedakan atau memisahkan antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir .. dan hal ini nampak jelas pada kekacauan orang-orang awam maupun orang-orang alim di dalam bersikap pada berbagai hukum, muamalah, ibadah, muwaalaah (loyalitas), mu’aadaah (permusuhan) dan permasalahan-permasalahan yang lain. Padahal Alloh SWT telah membedakan dan memisahkan antara orang kafir dan orang beriman di dalam hukum-hukum di dunia maupun akherat. Dan Alloh mempertegas perbedaan ini di dalam lebih dari satu tempat di dalam kitabNya, Alloh SWT berfirman:

Tidaklah sama antara penghuni naar (neraka) dan penghuni jannah (syurga).(Al-Hasyr: 20)

َ ٢٠ :‫﴾ل يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ﴿الحشر‬ ِ ّ َ ْ ُ َ ْ ََ ِ ّ ُ َ ْ َ ِ ْ َ َ

Dan Alloh mengingkari orang yang menyamakan dan mancampuradukkan hukum-hukum antara dua kelompok manusia tersebut:

٣٦﴿ ‫﴾أفنجعل المسلمين كالمجرمين ﴿٥٣﴾ ما لكم كيف تحكمون‬ َ ُ ُ ْ َ َ َْ ْ ُ َ َ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ ِ ِْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ
Apakah Kami akan menjadikan orang-orang Islam sama dengan orangorang yang jahat, bagaimana kalian menetapkan hal ini?(Al-Qalam: 3536) Alloh juga subhanahu wata'ala berfirman:

١٨ :‫﴾أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ل يستوون ﴿السجدة‬ َ ُ َْ َ ّ ً ِ َ َ َ َ َ ًِ ْ ُ َ َ َ َ َ
Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang yang fasiq. Tidak, mereka itu tidak sama?(As-Sajdah: 18) Alloh juga subhanahu wata'ala berfirman:

Katakanlah: Tidaklah sama antara yang buruk dengan yang baik meskipun banyaknya yang buruk itu memukau kamu.(Al-Maidah: 100) Alloh juga subhanahu wata'ala berfirman:

َ ْ َ َّ ُ ١٠٠ :‫﴾قل ل يستوي ال َبي ُ وال ّي ُ ولوْ أع َب َ كث َة ال َبي ِ... ﴿المائدة‬ ‫ِ ْخ ِ ث َ ط ّب ََ َ ْج َك َ ْر ُ ْخ ِ ث‬

٣٧ :‫﴾ليميز ال الخبيث من الطيب... ﴿النفال‬ ِ ّّ َ ِ َ ِ َ ْ ّ َ ِ َ ِ ُ
Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 4] [8

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Supaya Alloh memisahkan antara yang buruk dengan yang baik.(AlAnfal: 37) Dengan demikian Alloh subhanahu wata'ala berkehendak untuk memisahkan antara yang buruk dengan yang baik, dan Alloh subhanahu wata'ala menghendaki perbedaan syar’iy antara waliwaliNya dengan musuh-musuhNya di dalam hukum-hukum di dunia dan di akherat .. sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dari kalangan para penyembah undang-undang ingin menyamakan mereka. Oleh karena itu mereka hapus semua prinsip yang mengakibatkan pembedaan dan pemisahan manusia yang berdasarkan perbedaan diin (agama). Dan mereka tidak menyisakan hukuman yang ditetapkan oleh diin (agana) sedikitpun di dalam undang-undang mereka, oleh karena itu mereka hapuskan semua hukum huduud dan yang paling utama adalah hukuman bagi orang yang murtad. Dan mereka menyamakan antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir di dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan darah (nyawa), kehormatan, seks, harta dan yang lainnya. Dan mereka membuang semua konsekuensi syar’iy terhadap kekafiran dan kemurtadan di dalam semua hukum tersebut .. Akan tetapi yang aneh dan mengherankan adalah para aktifis dakwah …! mereka tidak membedakan antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir, dan tidak membedakan antara auliyaa-ur rohmaan dengan auliyaa-usy syaithoon … hal itu dikarenakan mereka melalaikan ahkaamut takfiir (hukum-hukum dalam mengkafirkan orang), dan mereka enggan untuk mempelajarinya lalu mempraktekkannya ke dalam realita nyata yang mereka hidup di dalamnya, dan menentukan setatus hukum pemerintah yang berkuasa di sana, serta status hukum para pembela dan wali (loyalis) mereka … Lantaran itu semua, banyak di antara mereka (para aktifis dakwah dan diin tersebut ) yang mejadi tentara thoghut yang patuh, menjadi kaki tangan mereka yang tulus, dan hal itu apa salahnya?? Karena para penguasa tersebut menurut mereka adalah orang-orang Islam …!! Dan pada sisi yang lain mereka menyerang setiap orang yang bertauhid, setiap da’i dan setiap mujahid yang berdiri menentang para thoghut tersebut, atau menyingsingkan lengan bajunya lalu menyingkap kepalsuan-kepalsuan mereka, dan mengingatkan kaum muslimin dari undang-undang mereka, kekafiran-kekafiran mereka dan kebatilankebatilan mereka, dan mengajak kaum muslimin tersebut untuk menjauhi mereka dan baroo’ terhadap kesyirikan dan hukum mereka yang Alloh tidak menurunkan keterangan atasnya.. Maka mereka-mereka yang Alloh butakan penglihatannya dan Alloh jadikan tidak dapat membedakan dan melihat hukum-hukum yang berlaku bagi orang-orang Islam dan hukum-hukum yang berlaku bagi orang-orang kafir lantaran mereka tidak mau mempelajari persoalaan yang paling penting yaitu peroalan iman dan kufur, mereka mengobarkan permusuhan terhadap Muwahhidiin. Dan mereka melontarkan berbagai fitnah dan tuduhan. Mereka menghina Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 4] [9

Maktabah At-Tawhid wal Jihad kehormatan mereka, menghalangi dakwah mereka, dan menghalanghalangi orang lain untuk mendengarkan dakwah mereka serta menyebarkan berita-berita bohong di kalangan mereka untuk menyesatkan mereka … Dan dalam melakukan itu semua mereka tidak mempunyai beban sedikitpun, karena menurut anggapan mereka apa yang mereka lakukan itu merupakan bentuk ibadah mereka kepada Alloh subhanahu wata'ala. Karena orang-orang yang bertauhid itu menurut mereka adalah orang-orang Khowaarij yang telah keluar dari Islam, yang mana Rosululloh salallahu 'alaihi wasallam telah bersabda tentang mereka itu:

‫لئن أدركتهملقتلنهمقتل عاد‬
Jika aku menjumpai mereka pasti sebagaimana membunuh kaum ‘Aad. aku akan bunuh mereka (Penggalan dari hadits yang terdapat di dalam Shohiih Al Bukhooriy dan Shohiih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Sa’iid secara marfuu’.) Dan dipastikan mereka itu adalah:

‫شر قتلى تحت أديمالسماء‬
Seburuk-buruk orang yang terbunuh di kolong langit ini.(Penggalan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At Tirmiidziy dan yang lainnya dari Abu Umaamah secara marfuu’.) Dan:

‫شر الخلق والخليقة‬
Seburuk-buruk makhluq.(Penggalan dari hadits yang diriwayatkan dari Abu Dzar secara marfuu’ oleh Muslim di dalam Shohiihnya, Kitaabuz Zakaat, Baabul Khowaarij Syarrul Kholqi Wal Kholiiqoh [158].) Bahkan menurut mereka, orang-orang yang bertauhid itu benar-benar merupakan:

‫كلب النار‬
Anjing-anjing naar (neraka). Oleh karena itu mereka tidak merasa ada beban sedikitpun, meskipun harus dengan bekerja sama dengan para thoghut, atau meskipun harus memberikan masukan kepada para thoghut tersebut mengenai cara untuk menghancurkan orang-orang yang bertauhid tersebut!! Atau membantu para pembela mereka untuk melawan orang-orang yang bertauhid tersebut…!! Para thoghut dan para pendukung mereka itu adalah orang-orang Islam paling banter adalah pelaku kemaksiatan…!! Oleh karena itu para aktifis dakwah tersebut tidak hanya tidak mau untuk mengkafirkan mereka saja bahkan mereka tidak mau untuk mengMenyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 5] [0

Maktabah At-Tawhid wal Jihad ghiibah (menggunjing) mereka!!! Sedangkan para Muwahhidiin dan Mujahidin tersebut adalah para pelaku bid’ah yang keluar dari Islam ..!! sehingga tidak sepatutnya kita ragu-ragu atau berhati-hati untuk memusuhi mereka. Karena bid’ah itu menurut prinsip Ahlus Sunnah lebih buruk dan lebih berbahaya dari pada maksiat .. Lantaran pandangan yang menyeleweng dari ajaran salaf ini … dan lantaran sikap yang buruk terhadap nash-nash syar’iy di tengah-tengah kebutaan yang dalam memandang realita pemerintah tersebut, dan lantaran mereka melalaikan dan tidak mau mempelajari ahkaamut takfiir (hukum-hukum dalam mengkafirkan orang) .. lantaran itulah mereka berwalaa’ (loyal) kepada para thoghut dan orang-orang musyrik, dan mereka memusuhi orang-orang yang beriman dan bertauhid … mereka biarkan para penyembah berhala dan mereka serang orang-orang Islam. Karena kerusakan faham di dalam masalah ushuul (prinsip), yang ditambah dengan kebodohan yang parah terhadap realita, akan mengakibatkan kerusakan dalam mengamalkan masalah-masalah furuu’ (cabang) dan akan membuahkan kesesatan dari jalan dan manhaj yang benar … oleh karena itu orang-orang Khowaarij --sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu ‘Umar --- menggunakan ayatayat yang ditujukan kepada orang-orang kafir untuk orang-orang beriman. Sedangkan mereka-mereka yang mengklaim dirinya sebagai Salafiyyuun itu menggunakan ayat-ayat yang ditujukan kepada orangorang yang beriman dan bertauhid, untuk orang-orang yang kafir dan sekuler (atheis)..!! Oleh karena itu di antara pengkhianatan terbesar yang terjadi pada hari ini adalah pengkhianatan yang dilakukan sebagian dari para pemuka yang dijadikan sebagi panutan dan suri tauladan oleh banyak pemuda, maka merekapun sesat dan menyesatkan, dan merekapun tersesat dari jalan yang lurus. Pengkhianatan tersebut mereka lakukan dengan cara mengingatkan manusia agar mejauhi pembahasan ahkaamut takfiir (hukum-hukum yang berkaitan dengan mengkafirkan orang) secara mutlaq, yang seharusnya mereka justru harus menjelaskannya kepada umat. Mereka menghalang-menghalangi para pemuda untuk mengkaji masalah ini, dan memalingkan mereka agar mempelajarinya karena menganggapnya sebagai fitnah (bencana) yang harus diwaspadai secara mutlaq. Sebagai contoh lihatlah buku yang berjudul At Tahdziir Min Fitnatit Takfiir karangan ‘Aliy Al Halabiy. Di sana pembaca bisa lihat bagaimana seorang syaikh yang dihormati di kalangan mereka yang paling baik sikapnya dalam masalah ini mengatakan: “Apa manfaat yang kalian dapatkan dari sisi amaliyah seandainya para penguasa tersebut benar-benar kafir lantaran mereka telah murtad?” (Ini adalah perkataan Syaikh Al Albaaniy, lihat At Tahdziir Min Fitnatit Takfiir, hal. 71. Dan di sini kami jawab: “Seandainya kami tidak mendapatkan manfaat apa-apa selain kita mengetahui musuh-musuh Alloh dan mengenal jalannya orang-orang Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 5] [1

Maktabah At-Tawhid wal Jihad mujrimiin, yang mana manfaat itu tidak kalian dapatkan lantaran kalian berpaling dari hukum-hukum dalam masalah ini, ini cukup bagi kami.”) Sedangkan syaikh yang lain lagi mengomentari perkataan tersebut dengan mengatakan: “Ini adalah perkataan yang bagus.”,”Maksudnya adalah bahwasanya orang-orang yang memfonis wulaatul muslimiin (para menguasa kaum muslimin) sebagai orang kafir, apa manfaat yang mereka dapatkan setelah mereka mengkafirkan para penguasa tersebut...” (Ini adalah perkataan Syaikh Ibnu ‘Utsaimiin lihat At Tahdziir Min Fitnatit Takfiir, hal. 72) sampai terakhir ia mengatakan: “Apa manfaat dari menunjukkan dan menyebarluaskannya kecuali hanya akan menimbulkan berbagai fitnah (bencana)? … Perkataan Syaikh ini bagus sekali.”!!! Dan pernyataan ini ditulis dan disebarkan di kalangan para pemuda dalam puluhan bahkan ratusan buku dan buletin yang ditulis dengan tujuan untuk memberikan peringatan agar mewaspadai takfiir (mengkafirkan orang) secara mutlaq .. dan biasanya dibagi-bagikan secara geratis!! Selain itu, semua itu dilakukan untuk membela para thoghut modern dan para pendukungnya .. dan untuk menyerang musuh-musuh mereka dari kalangan para Muwahhidiin dan Mujahidin yang telah menghabiskan umur mereka dengan mengerahkan jiwa dan raga mereka untuk berjihad melawan para penganut kesyirikan, memerangi undang-undang mereka, membela syari’at Alloh yang suci dan berjuang untuk menjalankannya. Seharusnya kita tidak menghalang-halangi orang untuk mempelajarinya, atau melemahkan semangat orang yang ingin mengkaji dan mendalaminya. Hukum ini sama dengan hukum-hukum dan permasalahan-permasalahan syar’iy yang lain. Dari pembahasan di depan pembaca bisa memahami betapa besar dampak-dampak yang timbul akibat permasalahan ini jika dilalaikan. Dan pembaca juga dapat mengetahui betapa banyak hukum-hukum syar’iy yang berkaitan dengan hukum ini (takfiir). Dan bahwasanya hal ini adalah landasan utama untuk membedakan antara jalannya orang-orang beriman dan orang-orang yang jahat, dan barang siapa melalaikan masalah ini maka ia akan kacau dalam menyikapi masalah ini. Pandangannya dalam menilai orang-orang yang beriman akan rancu dengan pandangannya dalam menilai orang-orang kafir, dan dia akan rancu dalam menentukan mana yang haq dan mana yang batil, dan dia tidak akan mempunyai furqoon (pembeda) dan bashiiroh (pandangan) di dalam masalah-masalah diin yang paling penting. Al ‘Allaamah Ibnul Qoyyim rahimahullah mengatakan di dalam sebuah pembahasan yang berjudul Qoo’idah Jaliyyah: “Alloh subhanahu wata'ala berfirman:

٥٥ :‫﴾وكذلك نفصل اليات ولتستبين سبيل المجرمين ﴿النعام‬ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ِ َ َ ِ َ ْ َ َِ ِ َ ْ ُ ّ َ ُ َ ِٰ َ َ
Dan demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat tersebut supaya kamu mengetahui jalan orang-orang yang jahat.(Al-An’am: 55) Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 5] [2

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Dan Alloh subhanahu wata'ala berfirman:

ُ ْ ‫ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما‬ َ ِ َّ ُ َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ِ َ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َ ٰ َ ُ َ َ ّ َ َ َ ِ ْ َ ِ َ ُ ّ ِ ِ َ ُ َّ َ َ ٰ ََ ١١٥ :‫﴾تولى... ﴿النساء‬

Dan barangsiapa menentang Rosul setelah ia memahami kebenaran, dan mengikuti selain jalan orang-orang beriman, maka akan Kami jadikan dia mengikuti apa yang ia ikuti.(An-Nisa: 115) Dan Alloh subhanahu wata'ala telah menerangkan di dalam kitabNya jalan orang-orang beriman secara terperinci dan jalan orang-orang jahat secara terperinci, dan kesudahan orang-orang yang beriman secara terperinci, dan kesudahan orang-orang yang jahat secara terperinci, dan amal perbuatan orang-orang yang beriman, dan amal perbuatan orang-orang yang jahat, menterlantarkan orang-orang yang jahat, dan Alloh membimbing orang-orang yang beriman, dan hal-hal yang menyebabkan Alloh membimbing orang-orang yang beriman dan yang menyebabkan Alloh menterlantarkan orang-orang yang jahat, dan Alloh menjelaskan dua permasalah tersebut di dalam kitabNya secara gamblang, mengungkapnya dan menerangkan keduanya dengan sejelas-jelasnya, sampai-sampai pengelihatan dapat menyaksikannya sebagaimana melihat cahaya dan kegelapan. Maka orang-orang yang mengenal Alloh, KitabNya dan diin (agama) Nya mereka mengerti jalan orang-orang yang beriman secara detil dan jalan orang-orang yang jahat secara detil. Maka bagi mereka kedua jalan itu telah jelas. Sebagai mana orang yang menempuh perjalanan mengerti dengan jelas mana jalan yang dapat menyampaikan kepada tujuan dan mana jalan yang menyampaikan kepada kebinasaan. Maka mereka adalah orang-orang yang paling paham dan paling berguna dan paling dapat memberi nasehat bagi manusia, dan mereka adalah para pemberi petunjuk. Dan lantaran itulah para sahabat menonjol dari pada orang-orang yang datang setelah mereka sampai hari qiyamat. Karena sesungguhnya mereka (para sahabat) itu tumbuh di atas jalan kesesatan, kekafiran, kesyirikan dan yang menyampaikan kepada kebinasaan, dan mereka memahami hal itu secara detil. Kemudian datang kepada mereka Rosul salallahu 'alaihi wasallam lalu mengeluarkan mereka dari semua kegelapan itu kepada jalan kebenaran dan jalan Alloh yang lurus. Maka merekapun keluar dari kegelapan yang pekat kepada cahaya yang sempurna, dan dari kesyirikan kepada tauhid, dan dari kebodohan kepada ilmu, dan dari kesesatan kepada petunjuk, dan dari kedholiman kepada keadilan, dan dari kebingungan dan kebutaan kepada petunjuk dan penglihatan. Sehingga mereka memahami betul nilai dari apa yang telah mereka dapatkan dan mereka raih, serta apa yang mereka anut. Kerena sesuatu itu akan nampak kebaikannya jika dibandingkan dengan kebalikannya. Dan sesungguhnya segala sesuatu itu akan nampak jelas jika dibandingkan dengan kebalikannya. Maka mereka semakin senang dan cinta terhadap apa yang mereka telah pindah kepadanya, dan semakin lari dan benci dari apa yang telah mereka tinggalkan. Dan Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 5] [3

Maktabah At-Tawhid wal Jihad mereka adalah orang yang paling mencintai tauhid, iman dan Islam, dan orang yang paling membenci kebalikannya. Mereka mengetahuinya secara detil. Adapun orang-orang yang datang setelah para sahabat, di antara mereka ada yang tumbuh di dalam Islam sehingga dia tidak memahami kebalikannya secara detil, maka samarlah ia terhadap sebagian yang mendetil dari jalannya orangorang yang beriman dengan jalan orang-orang yang jahat. Sesungguhnya kesamaran itu terjadi jika pemahaman terhadap kedua jalan tersebut atau terhadap salah satunya melemah. Sebagaimana yang dikatakan oleh ‘Umar Ibnul Khoth-thoob, bahwasanya tali ikatan Islam itu akan lepas satu ikatan demi satu ikatan apabila tumbuh di dalam Islam orang yang tidak memahami jahiliyah. Dan inilah di antara kedalaman ilmu ‘Umar radiyallahu 'anhu .. maka barang siapa yang tidak mengerti dan tidak memahami jalan orangorang yang jahat, dikhawatirkan dia akan menyangka bahwa sebagian dari jalan mereka itu adalah jalan orang-orang yang beriman, sebagai mana yang terjadi di dalam umat ini, di dalam masalah-masalah keyakinan, ilmu dan amal yang merupakan jalan orang-orang yang jahat, kafir dan yang menjadi musuh para Rosul, dimasukkan oleh orang yang memahami bahwa itu adalah jalan mereka, ke dalam jalannya orang-orang yang beriman, dan dia menyerukan jalan tersebut dan mengkafirkan orang yang menyelisihinya, dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Alloh dan RosulNya, sebagaimana yang banyak terjadi di kalangan para pelaku bid’ah dari kalangan Jahmiyyah, Qodariyyah, Khowaarij, Roofidloh dan orang-orang semacam mereka yang membuat kebid’ahan dan menyeru manusia kepada kebid’ahan tersebut serta mengkafirkan orang yang menyelisihinya.” Sampai di sini perkataan Ibnul Qoyyim. Kemudian ia menjelaskan bahwasanya manusia di dalam permasalahan ini terbagi menjadi empat kelompok. Satu kelompok: “Dia buta terhadap kedua jalan tersebut, mereka ini mirip dengan binatang ternak dan mereka ini lebih cenderung untuk menempuh dan melalui jalan orang-orang yang jahat.” Kelompok yang lain: “Perhatiannya terfokus kepada jalannya orang-orang yang beriman dan dia tidak memperhatikan kebalikannya.” Kelompok yang lain lagi: “Dia mengerti jalan keburukan, kebid’ahan dan kekafiran secara detil dan jalan orang-orang yang beriman secara global.” … dan ia mengatakan: dan satu kelompok lain yang paling utama adalah: “Orang yang memahami jalannya orang-orang yang beriman dan jalannya orangorang yang jahat secara detil baik dari segi ilmu maupun amal. Dan mereka ini adalah manusia yang paling mengetahui.” Sampai di sini perkataan Ibnul Qoyyim yang di nukil dari Al fawaa-id halaman 108 dan seterusnya secara ringkas. Dari uraian pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahsasanya takfiir adalah sebuah hukum dari hukum-hukum Alloh yang agung dan mendasar. Yang mana dari hukum ini akan banyak menimbulkan hukum-hukum besar yang lain yang di antaranya adalah jihad, yang merupakan permasalahan yang dibantah dengan keras oleh Luqman Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 5] [4

Maktabah At-Tawhid wal Jihad bin Muhammad Ba’abduh di dalam bukunya “Mereka adalah Teroros”. Sehingga kita tidak boleh meremehkannya atau berlebihlebihan dalam hal ini, akan tetapi semuanya harus kita lakukan berdasarkan Al Qur’an dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman ulama’ salaf. Hal ini sama halnya dengan hukum-hukum syar’iy yang lainnya. Jangan sampai kita terjerumus kedalam sikap ifrooth (berlebih-lebihan) dan tafriith (terlalu longgar). Dan di antara bentuk sikap ghuluw (berlebih-lebihan) dan taqshiir (terlalu longgar). Karena diin Alloh yang haq itu adalah berada di antara sikap berlebih-lebihan dan malalaikan. Ia tidak sebagai mana mereka yang bersikan berlebih-lebihan dan keterlaluan, juga tidak sebagai mana mereka yang melalaikan dan mengentengkannya. Sedangkan Al Firqoh An Naajiyyah dan Ath Thooifah Al Manshuuroh yang tegak melaksanakan diin Alloh, tidak menghiraukan orang yang menyelisihi mereka dan orang yang menterlantarkan mereka, sampai datang keputusan Alloh. Dan semua jalan selain jalan merekalah yang subhanahu wata'ala larang untuk diikuti, Alloh subhanahu wata'ala berfirman:

ُ ْ ‫ومنّ يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما‬ َ ِ َّ ُ َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ِ َ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َ ٰ َ ُ َ َ َّ َ َ ِ ْ َ ِ َ ُ ّ ِ ِ َ ُ َ َ َ َ ١١٥ :‫﴾تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴿النساء‬ ً ِ َ ْ َ َ َ َ ّ َ َ ِ ِْ ُ َ ٰ َ

Dan barang siapa menyelisihi Rosul setelah ia memahami kebenaran dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, Kami akan menjadikan dia mengikuti apa yang ia ikuti dan Kami akan masukkan dia ke dalam jahannam dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali.(An-Nisa: 115) Dengan demikian di bawah mereka adalah orang yang meremehkan sedangkan di atas mereka adalah orang yang berlebih-lebihan. Maka ada orang-orang yang meremehkan masalah ini sehingga mereka meninggalkannya … dan ada orang-orang lainnya yang berlebihlebihan sehingga mereka bersikap ekstrim .. dan sesungguhnya orangorang yang berada di antara keduanya benar-benar berada di atas petunjuk yang lurus.” (Ini adalah perkataan Ibnu Taimiyyah di dalam memuji salaf. Majmuu’ Fataawaa IV/11)

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

5] [5

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

B. Syarat-Syarat Takfir
Sebagaimana yang telah kami katakan sebelumnya bahwasanya takfiir itu adalah sebuah hukum, sedangkan sebuah hukum itu dapat di tetapkan setelah melakukan pengecekan terhadap syarat-syaratnya dan penghalang-penghalangnya. Karena di dalam sebuah kaidah disebutkan:

‫يترتب الحكم على السبب إذا توفرت الشروط و انتفت الموانع‬
“Sebab itu akan mengakibatkan sebuah hukum jika terpenuhi syaratsyaratnya dan tidak terdapat penghalang-penghalangnya.” Sedangkan yang dimaksud dengan hukum itu adalah menyatakan adanya atau tidak adanya sesuatu pada diri seseorang. Dalam hal ini adalah menyatakan kekafiran (murtad) pada diri seseorang. Adapun yang dimaksud dengan Sababul hukmi (penyebab hukum) adalah sesuatu yang keberadaannya dijadikan oleh Syaari’ (pembuat syariat) sebagai tanda akan adanya hukum, dan ketidakadaannya sebagai tanda akan tidak adanya hukum. Syarthul hukmi (syarat hukum) adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum itu tergantung pada keberdaannya, namun keberadaannya tidak mesti menunjukkan adanya hukum tersebut akan tetapi ketidakadaannya mengakibatkan tidak adanya hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan maani’ (penghalang); adalah sesuatu yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum dan ketidakadaannya tidak mesti adanya hukum. Dalam kaidah takfiir diperbolehkan hanya menyebutkan syaratsyaratnya saja atau penghalang-penghalangnya saja, karena Al Mawaani’ adalah kebalikan dari Asy Syuruuth. Dalam menerangkan masalah ini Ibnul Qoyyim mengatakan: “Dan diantara yang memperjelas masalah adalah bahwa manusia bersepakat bahwa syarat itu terbagi menjadi syarat yang harus ada dan syarat yang harus tidak ada. Dengan kata lain bahwa ada sesuatu yang keberadaannya menjadi syarat sebuah adanya hukum dan ada sesuatu yang tidakadanya menjadi syarat sebuah hukum. Dan ini disepakati oleh para ulama’ ahli ushul fikih, mutakallimiin dan semua kelompok. Oleh karena itu apa saja yang ketidakadaannya itu menjadi syarat maka keberadaannya menjadi penghalang (maani’). Dan apa saja yang keberadaannya merupakan syarat maka ketidakadaannya adalah penghalang (maani’). Dengan demikian maka tidak adanya syarat merupakan penghalang sebuah hukum dan tidak adanya penghalang Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 5] [6

Maktabah At-Tawhid wal Jihad merupakan syarat adanya sebuah hukum. wabillaahit taufiiq.”Badaai’ul Fawaa-id IV /12, terbitan Daarul Kitaab Al ‘Arobiy. (Dalam masalah ini lihat Irsyaadul Fuhuul, karangan Asy Syaukaaniy, hal. 25 dan Al Waadlih, karangan Muhammad Sulaimaan Al Asyqor, hal. 31.) Dan syarat-syarat vonis kafir itu ada tiga macam: A. Syarat-syarat pada pelaku: yaitu dia harus mukallaf (berakal dan baligh) tahu bahwa perbuatannya itu kafir, sengaja melakukannya dan ia melakukannya denagan kemauannya sendiri. B. Syarat-syarat pada perbuatan (yang menjadi sebab hukum); yaitu perbutan tersebut merupakan kekafiran tanpa syubhat, dan telah di jelaskan di atas syaratnya yaitu; perbuatan orang mukallaf itu shoriihud dalaalah, dan dalil syar’iynya juga shoriihud dalaalah. C. Syarat-syarat dalam menetapkan perbuatan mukalaf tersebut; yaitu dengan cara yang syar’iy dan benar. Berdasarkan perkataan apa yang diterangkan oleh Ibnul Qoyyim di atas maka penghalang-penghalang vonis kafir itu juga ada tiga macam: A. Penghalang-penghalang yang terdapat pada pelaku yaitu keadaannya yang menjadikan seseorang tidak bisa dihukumi perkataan dan perbuatannya secara syar’iy, dan penghalang penghalang ini di sebut sebagai ’awaaridlul ahliyyah (hal-hal yang menjadi penghalang kelayakan). B. Penghalang-penghalang yang terdapat pada perbuatan (yaitu halhal yang menjadi penyebab kekafiran) seperti perbuatannya itu tidak shoriihud dalaalah (jelas maksudnya) terhadap kekafiran atau dalilnya tidak qoth’iyyud dalaalah terhadap kekafiran. C. Penghalang-penghalang yang terdapat pada proses pembuktian hukum; seperti salah satu dari saksinya tidak bisa di terima kesaksiannya karena masih kecil atau tidak ‘aadil (tidak bisa di percaya) Namun demikian, meskipun takfiir itu sangat penting selain juga sangat berbahaya bagi orang yang tidak memahaminya, Ustadz Luqman Muhammad bin Muhammad Ba’abduh hanya menyebutkan salah satu dari tiga macam syarat takfiir tersebut. Pada halaman 505 ia mengatakan: “Syarat-syarat seseorang bisa dinyatakan kafir ada empat, yaitu: 1. Orang tersebut berakal. 2. Kekafiran tersebut terjadi dengan keinginannya, bukan karena dipaksa. 3. Telah sampai hujjah yang dengan menyelisihi hujjah itu dia dikafirkan. 4. Dia melakukannya bukan karena ta’wil terhadap nash. Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 5] [7

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Jika tidak terpenuhi salah satu saja dari empat syarat tersebut, maka seseorang terhalangi (tidak boleh) untuk dinyatakan kafir. (lihat Mauqif Ahlis Sunnah I/201)” Selain anda juga telah melihat sendiri bahwasanya perbedaan pandang dalam masalah takfiir ini pula yang menjadi salah satu alasan yang paling kuat kenapa ia (Luqman Bin Muhammad Ba’abduh) dengan lantang menuding berbagai tokoh dan pergerakan dengan berbagai tudingan yang sesat, selain itu pula dengan atas dasar pemahaman ini pula ia mengklaim beberapa tokoh bahkan kerajaan Saudi Arabia sebagai golongan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dan pembela dakwah tauhid. Anda juga melihat bahwa pengakuan Imam Samudra sebagai penganut Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dengan mengikuti pemahaman salaf ia mentahkan, lagi-lagi dengan alasan yang paling utama adalah karena Imam Samudra adalah orang yang menganut aliran takfiir. Bahkan untuk itu ia menulis satu pembahasan sendiri dengan judul “Awas Imam Samudra Penganur Aliran Takfiir. (hal. 487-538) Yang kesimpulannya adalah apa yang dia katakan pada halaman 538: “Telah terbukti dari penjelasan di atas bahwa Imam Samudra adalah seorang Khoorijiy, Takfiiriy, sekaligus teroris.” (hal. 538) Namun meskipun masalah takfiir ini mejadi alasan yang paling mendasar dalam menuding dan mengklaim, akan tetapi kenapa justru ia hanya memberikan pembahasan yang sangat ringkas dan tidak memaparkan dalil-dalil yang mencukupin berserta perkataan para ulama’ salaf dalam masalah ini. Pembaca bisa lihat sendiri di dalam pembahasan Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama’ah Dalam Masalah Takfiir, ia hanya mencantumkan dua ulama’ saja yang jauh dari mencukupi untuk pembahasan yang menjadi inti perselisihan kami dengan Ustadz Luqman bin Muhammad Ba’abduh, ia hanya menukil satu perkataan Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhaab rahimahullah dan Syaikh Muhammad bin Shoolih Al ‘Utsaimin rahimahullah. (hal.503-505) Oleh karena itu di sini kami merasa perlu untuk menguraikannya secara lebih mendetil dalam masalah ini. Karena jika dalam masalah ini kita tidak sependapat maka kita pasti akan berselisih pendapat dalam berbagai sikap yang menjadi konsekuensi takfiir, yang di antara yang terpenting adalah jihad fii sabiilillah. Namun sebelumnya akan kami bahas mengenai penyebab-penyebab kekafirnan, mengingat adanya hukum syar’iy itu tergantung dengan adanya penyebabnya sebagaimana yang telah disinggung di atas. Selain itu disebutkan juga di dalan sebuah kaidah:

‫الحكم يدور مع علته وجودا و عدما‬
Hukum itu keberadaan dan ketidak adaannya tergantung dengan keberadaan dan ketidak adaan ‘illahnya. Dengan demikian kajian ini akan kami bagi menjadi dua: A. Sebab-sebab seseorang menjadi kafir. Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 5] [8

Maktabah At-Tawhid wal Jihad B. Syarat-syarat seseorang dapat divonis kafir. Dan syarat-syarat ini ada tiga macam sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas.

Sebab-Sebab Seseorang Menjadi Kafir As Sabab Asy Syar’iy (sebab yang syar’iy) itu menurut ushuuliyyuun (para ahli ushul fiqih) adalah: “Sesuatu yang dhoohir (jelas), dan mundlobith (bisa dijadikan patokan), yang dapat dijadikan untuk menetapkan hukum, oleh karena Syaari’ (Sang pembuat syariat) menggantungkan hukum padanya.” (Lihat Al Waadlih Fii Ushuulil Fiqhi, karangan Muhammad Sulaimaan Al Asyqor, hal. 31) atau “Sesuatu yang keberadaannya menyebabkan adanya musabbab (hukum) dan ketidakadaannya menyebabkan tidakadanya musabbab (hukum).” Atau “Menjadikan sesuatu yang dhoohir (jelas) dan mundlobidl (yang dapat dijadikan patokan) sebagai manaath adanya sebuah hukum, artinya menimbulkan adanya sebuah hukum.” (Lihat Irsyaadul Fuhuul, karangan Asy Syaukaaniy, hal. 24) Sedangkan Manaath adalah: ‫ نششاط الشششيء‬artinya menggantungkan sesuatu, dan di antaranya adalah Dzaatu Anwaath dan manaath itu adalah sebuatan bagi suatu ‘illah atau sebab karena adanya sebuah hukum itu tergatung padanya. Dan dengan kata lain sebab adalah sesuatu yang dijadikan oleh Syaari’ (Sang pembuat syari’at) sebagai tanda adanya musabbabnya (yaitu suatu hukum) dan menjadi keberadaan musabbab itu tergantung dengan keberadaannya, dan ketidak adaannya musabbab tergantung dengan ketidak adaannya sesuatu tersebut. Oleh karena itu para ulama’ mengatakan:

‫الحكم يدور مع علته وجودا و عدما‬
Hukum itu keberadaan dan ketidak adaannya tergantung dengan keberadaan dan ketidak adaan ‘illahnya. Sedangkan ‘illah itu merupakan sinonim sebab menurut mayoritas ahli ushul fiqih. Di dalam Marooqis Sa’uud dikatakan:

‫و مع علة ترادف السبب و الفرق بعضهم إليه ذهب‬
Dan sedangkan ‘illah itu adalah sinonim dari sebab… Dan sebagian mereka (para ulama’) membedakan antara keduanya… (Lihat Mudzkkirotu Ushuulil Fiqhi, karangan Asy Syinqiithiy, hal. 42.) Namun masing-masing dari dua kelompok tersebut sepakat bahwasanya ‘illah dan sabab itu merupakan sebuah pertanda suatu hukum, atau bahwasanya keduanya adalah yang menjadi landasan suatu hukum, atau hukum terikat dengannya baik keberadaannya atau ketidakadaannya, sehingga dalam masalah ini ‘illah adalah sinonim 5] Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh [9

Maktabah At-Tawhid wal Jihad sabab. Orang-orang yang berpendapat bahwasanya keduanya itu berbeda, hanyalah membedakan dalam hikmah dijadikannya sebagai landasan hukum. Jika hikmah dijadikannya sebagai landasan hukum dipahami oleh akal kita maka itu disebut ‘illah dan sabab, namun jika hikmahnya termasuk hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh akal kita maka ia hanya disebut sabab dan tidak disebut ‘illah. Oleh karena itu menurut mereka yang berpendapat seperti ini, safar (bepergian) itu merupakan ‘illah dan sabab untuk diqoshornya sholat, sedangkan condongnya matahari merupakan sabab dan bukan ‘illah untuk sholat dhuhur. Dengan demikian maka setiap ‘illah itu adalah sabab dan tidak setiap sabab itu ‘illah menurut mereka yang membedakan antara ‘illah dan sabab, hanya dalam sisi ini saja. Dari sisi lain sebagian mereka membagi ‘illah menjadi ‘illah taammah (‘illah yang sempurna) dan ‘illah ghoiru taammah (‘illah yang tidak sempurna). ‘illah taammah adalah: ‘illah yang selalu bersama sebuah hukum, keneradaannya maupun ketidakadaannya, sehingga apabila ada ‘illah maka pasti ada hukum. Sehingga terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang-penghalangnya adalah termasuk ‘illah dalam pengertian ini. Adapun ‘illah ghoiru taammah adalah: ‘illah yang menimbulkan hukum, akan tetapi tergantung dengan terpenuhinya syarat-syaratnya dan tidak terdapatnya penghalang-penghakangnya. Yang semacam ini dinamakan sebagai sabab oleh mereka yang membaginya dari sisi ini. Dengan demikian, pada bagian yang pertama sebuah hukum tidak pernah terpisah dengan ‘illahnya sedangkan yang kedua terkadang ‘illah tidak menimbulkan sebuah hukum disebabkan karena adanya penghalang atau tidak terpenuhinya syaratnya .. maka ini hanyalah permasalahan istilah ‘illah atau sabab yang berkaitan dengan syaratsyarat dan penghalang-penghalangnya .. lihat Al Fataawaa (XXI/204). Dan oleh karena iman itu menurut Ahlus Sunnah Wal Jamaa’ah mempunyai tiga rukun, yaitu keyakinan, perkataan dan perbuatan .. maka sesungguhnya sebab-sebab kekafiran itu adalah kebalikannya: yaitu perkataan mukaffir, atau perbuatan mukaffir dan masuk dalam kategori ini at tarku (meninggalkan perbuatan) al mukaffir, atau keraguan atau keyakinan mukaffir. - Ibnu Hazm (456 H) dalam mendefinisikan kekafiran mengatakan: “Dan kekafiran itu menurut pengertian diin (agama) adalah: Sebutan bagi orang yang mengingkari sesuatu yang diwajibkan oleh Alloh subhanahu wata'ala untuk diimani, setelah sampai hujjah dan kebenaran kepadanya, dengan hati tanpa lisan, atau dengan lisan tanpa hati atau dengan kedua-duanya, atau dia melakukan suatu perbuatan yang dinyatakan di dalam nash bahwasanya orang yang melakukannya telah keluar dari sebutan beriman.” Al Ihkaam Fii Ushuulil Ahkaam (I/45) - Taajud Diin As Subkiy (771 H) mengatakan: “Mengkafirkan orang adalah sebuah hukum syar’iy yang muncul akibat mengingkari rubuubiyyah (ketuhanan Alloh) atau wahdaaniyyah (keesaan Alloh) Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 6] [0

Maktabah At-Tawhid wal Jihad atau risaalah (ajaran Rosul), atau perkataan atau perbuatan yang dinyatakan oleh Syaari’ (Sang pembuat syariat) sebagai kekafiran meskipun ia tidak mengingkarinya.” Fataawaa As Subkiy (II/586) - Asy Syarbiiniy Asy Syaafi’iy (977 H) di dalam Mughnil Muhtaaj mengatakan: “Murtad adalah memutuskan Islam dengan niat atau perkataan atau perbuatan, sama saja apakah ia mengucapkannya sebagi bentuk main-main atau pembangkangan atau keyakinan.” (IV/133) - Manshuur Al Bahuutiy Al Hambaliy (1051 H) mengatakan: “Orang yang murtad menurut pengertian bahasa adalah: orang yang kembali. Alloh berfirman:

ََ ٢١ :‫…﴾ول ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ﴿المائدة‬ َ ِ ِ َ ُ َِ َ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ٰ ّ َْ َ َ َ

Dan janganlah kalian kembali kebelakang sehingga kalian pulang dalam keadaan rugi. (Al Maa-idah: 21) Sedangkan menurut pengertian syar’iy adalah: orang yang kafir setelah beriman, baik dengan ucapan atau keyakinan atau keraguan atau perbuatan.” Kasyful Qonnaa’ ‘An Matnil Iqnaa’ (VI/136) Dan perkataan para ulama’ dalam masalah ini banyak … Dan di sana disebutkan bahwasanya sebab-sebab kekafiran atau kemurtadan itu adalah sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, yaitu: perkataan mukaffir, atau perbuatan mukaffir, atau keyakinan mukaffir atau keraguan mukaffir .. Dan disini Ada dua hal yang perlu diperhatikan: Pertama: Bahwasanya definisi murtad di atas adalah definisi murtad yang sebenarnya. Adapun hukum di dunia yang ditetapkan berdasarkan yang dhohir, seseorang tidak divonis kafir kecuali mengucapkan ucapan kufur atau melakukan perbuatan kufur. Karena ucapan dan perbuatan itulah yang nampak pada manusia. Adapun keyakinan atau keraguan tempatnya adalah hati sehingga tidak bisa menjatuhkan hukum di dunia berdasarkan keduanya, selama apa yang di dalam hati tersebut tidak dinampakkan dalam ucapan atau perbuatannya. Karena Rosul salallahu 'alaihi wasallam dalam hadits shohih bersabda:

‫إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس‬
Sesungguhnya aku tidak disuruh untuk membelah hati manusia. (Hadits). Dan di dalam hadits shohih juga disebutkan bahwa Nabi salallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Usaamah: Kenapa tidak kamu belah saja hatinya. (Hadits).

‫أفل شققت عنع قلبه‬

Maka barang siapa melakukan kekafiran dengan hatinya --- dengan keyakinan atau keraguan yang mukaffir --- dan tidak dia nampakkan kekafiran tersebut dengan ucapan atau perbuatannya, maka ia muslim Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 6] [1

Maktabah At-Tawhid wal Jihad menurut hukum di dunia akan tetapi pada hakekatnya dia kafir di sisi Alloh dan dia inilah yang disebut sebagai orang munafiq dengan nifaq akbar (kemunafiqan besar) yang menyembunyikan kekafirannya. Ibnul Qoyyim berkata: “Dan hukum-hukum itu tidak dibuktikan hanya berdasarkan apa yang berada dalam hati tanpa ada dasar dari perbuatan atau perkataan…” (A’laamul Muwaqqi’iin III/117). Dalam hal ini tidak ada perselisihan tentang hukum di dunia yang dibuktikan berdasarkan yang dhohir. Dalam hal ini Imam Ath Thohaawiy rahimahullah mengatakan dalam Al Aqidah Ath Thohaawiyyah tentang ahlul qiblah (orang Islam): “Kami tidak memberikan kesaksian tentang mereka dengan kekafiran atau kesyirikan atau kemunafiqan selama mereka tidak menampakkannya, dan kami menyerahkan hati mereka kepada Alloh.” Pensyarahnya mengatakan: “Karena kita diperintahkan untuk menetapkan hukum berdasarkan yang dhohir, dan kita dilarang untuk mengikuti prasangka dan apa-apa yang kita tidak mengetahui ilmunya” (Syarhul ‘Aqiidah Ath Thohaawiyyah hal 427 cetakan Al Maktab Al Islaamiy 1403 H ). Kesimpulannya : sesungguhnya menetapkan hukum murtad --- di dunia --- itu hanyalah berdasakan ucapan mukaffir (orang yang menyebabkan kafir) atau perbuatan mukaffir. Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: “Orang murtad itu adalah orang yang membatalkan Islam yang berupa perkataan atau perbuatan yang tidak mungkin berkumpul dengan Islam.” (Ash Shoorimul Masluul hal. 459) Ibnu Taimiyyah juga berkata: “Intinya orang yang mengucapkan atau melakukan kekafiran ia telah kafir, meskipun dia tidak bermaksud untuk kafir, karena tak ada yang bermaksud untuk kafir kecuali orang dikehendaki Alloh saja.” (Ash Shoorimul Masluul hal. 177-178). Kedua: Seseorang itu keluar dari Islam bisa lebih cepat dari pada masuknya. Banyak dari kalangan mu’aashiriin yang berlebihan dalam memperingatkan takfiir (mengkafirkan) manusia meskipun mereka melakukan apa saja. Dan mereka mengatakan bahwa ini adalah madzhab Khowaarij. Bahkan sebagian berpendapat bahwa kemurtadan itu tidak mungkin terjadi, dan sesungguhnya seorang muslim yang mengikrarkan dua kalimat syahadat itu selamanya tidak akan kafir, dan mereka beralasan dengan sebuah ungkapan yang berbunyi:

‫لنكفر مسلما بذنب‬
Kami tidak mengkafirkan orang Islam karena dosa yang dia lakukan. Dan ini merupakan ketidak fahaman mereka terhadap diinul Islam. Sesungguhnya orang-orang Khowaarij mengkafirkan orang berdasarkan dosa-dosa besar meskipun dosa yang ghoiru mukaffir (tidak menyebabkan kafir). Sedangkan Ahlus Sunnah menganggap fasiq orang yang melakukan dosa-dosa besar yang ghoiru mukaffir, dan Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 6] [2

Maktabah At-Tawhid wal Jihad mengkafirkan orang yang melakukan dosa-dosa mukaffir. Adapun tentang ungkapan:

‫لنكفر مسلما بذنب‬
Kami tidak mengkafirkan orang Islam karena dosa yang dia lakukan, Maksudnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah: “Dan jika kami mengatakan; Ahlus Sunnah bersepakat bahwasanya seseorang itu tidak kafir lantaran melakukan dosa, sesungguhnya yang kami maksud adalah kemaksiatan seperti zina dan minum khomer, adapun mengenai rukun-rukun Islam, di sana ada perselisihan yang masyhur mengenai kafirnya orang yang meninggalkannya.” (Majmuu’ Fataawaa VII/302) Namun sebenarnya banyak dari kalangan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah yang enggan untuk menggunakan ungkapan semacam ini sebagai mana yang dikatakan oleh ‘Aliy bin Abil ‘Izz di dalam Syarhul ‘Aqiidah Ath Thohaawiyyah, hal. 355, cet. Al Maktab Al Islaamiy th. 1403 H. Hal itu disebabkan karena banyak orang yang salah dalam memahami katakata dosa ini sehingga mereka mengira bahwa semua dosa itu apapun bentuknya tidak dapat menyebabkan kafir selama ia tidak menghalalkannya. Padahal beberapa orang telah murtad pada masa hidup Nabi salallahu 'alaihi wasallam, dan setelah beliau wafat seluruh orang Arab yang Islam telah murtad kecuali penduduk Mekah, Madinah dan Bahroin. Dan Abu Bakar memerangi mereka karena mereka murtad. Alloh Ta’aalaa berfirman:

٦٦ :‫﴾ل تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ...﴿التوبة‬ ْ ُ ِ َ ِ َ ْ َ ُْ َ َ ْ َ ُ ِ َْ َ َ
Janganlah kalian beralasan, kalian telah kafir setelah kalian beriman. (QS.At Taubah: 66). Dan Alloh ta’aalaa berfirman:

...٧٤ :‫﴾ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلمهم وهموا بما لم ينالوا ...﴿التوبة‬ ُ َ َ ْ َ َ ِ ّ َ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ َ ْ َ ُ َ َ َ ِ ْ ُ ْ َ َ َِ ُ َ ْ َ ََ
Dan mereka telah mengucapkan kata-kata kekafiran dan mereka kafir setelah mereka Islam. (QS. At Taubah: 74). Orang-orang yang diturunkan ayat-ayat ini kepada mereka. Mereka kafir karena kata-kata yang mereka ucapkan pada waktu Nabi salallahu 'alaihi wasallam masih hidup. Dan Rosululloh salallahu 'alaihi wasallam bersabda:

‫بادروا بالعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبحع الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أويمسي‬ ‫كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا‬
Bersegeralah beramal sebelum datang fitnah (bencana) seperti malam yang gelap gulita. Seseorang pada waktu pagi beriman dan pada waktu sore kafir, dan pada waktu sore beriman dan pada waktu pagi kafir. Ia menjual diinnya dengan harta dunia. (Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim). Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 6] [3

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Seseorang bisa saja kafir lantaran kata-kata yang diucapkan dengan main-main. Oleh karena itu pensyarah Al ‘Aqiidah Ath Thohaawiyah berkata: “Diin Islam adalah apa yang disyariatkan oleh Alloh SWT kepada hamba-hambaNya melalui lidah para RosulNya. Pokok ajaran diin ini dan cabang-cabangnya adalah apa yang diriwayatkan dari para Rosul. Dan ajaran tersebut sangatlah jelas, dan setiap mumayyiz (orang yang dapat membedakan) --- baik kecil maupun besar, orang Arab fasih maupun orang ‘ajam (orang diluar Arab), orang bodoh maupun orang pandai --- dapat masuk ke dalammnya dalam waktu yang sangat singkat dan dia bisa keluar darinya dengan lebih cepat lagi daripada masuknya.” (Syarhul ‘Aqiidah Ath Thohaawiyah, cet. Al Maktab Al Islaamiy 1403 H, hal 585). Perhatikanlah perkataannya yang berbunyi: “Dia bisa keluar darinya dengan lebih cepat lagi daripada masuknya.” Yang dimaksud di sini adalah keimanan yang hakiki yang bermanfaat bagi seseorang di akhirat, dan bukan keimanan al iimaan al hukmiy yang merupakan sinonim al islaam al hukmiy yang dijadikan landasan hukum di dunia, karena Iman atau Islam yang semacam ini seseorang dapat masuk dengan mengucapkan dua kalimah syahadat. Adapun iman yang hakiki seseorang tidak bisa masuk kedalamnya kecuali dia melakukan unsur-unsur pokoknya yang didepan telah diterangkan bahwa pokok iman itu terdiri dari beberapa amalan hati, lisan dan anggota badan. Kewajiban hati adalah ma’rifah, tashdiq dan beberapa amalan hati seperti patuh, cinta, ridho dan pasrah kepada Alloh. Kewajiban lisan adalah mengikrarkan dua kalimah syahadat, dan kewajiban anggota badan adalah amalan-amalan yang jika ditinggalkan menyebabkan kafir, seperti sholat dan banyak ulama yang memasukan rukun Islam yang lainnya dalam katagori ini. Akan tetapi seorang hamba bisa keluar dari keimanan atau kafir hanya dengan satu perbuatan saja --- tidak harus dengan beberapa perbuatan --- maka apabila ia mengucapkan atau melakukan atau meyakini suatu mukaffir (penyebab kekafiran) maka ia kafir sebagaimana yang telah dijelaskan di depan. Dan kekafirannya tidak bersyarat harus hilang semua cabang keimanan yang nampak pada dirinya --- meskipun pada hakekatnya semua amalannya terhapus --- ini menunjukan bahwa sebagian orang yang di vonis kafir kadang memiliki amal sholih pada dhohirnya namun hal ini tidak menghalanginya untuk dikafirkan jika dia melakukan perbuatan yang menuntut pengkafiran. Hal semacam ini banyak terdapat dalam fiqih: Misalkan sholat, ia tidak syah kecuali dengan beberapa syarat, beberapa rukun dan beberapa kewajiban seperti wudlu, menutup aurat, menghadap kiblat, niat, berdiri, ruku, sujud dan yang lainnya. Akan tetapi ia bisa batal walaupun hanya dengan satu perbuatan, seperti berhadats atau makan ketika sholat. Begitu pula haji tidak syah kecuali dengan sejumlah rukun dan kewajiban, namun ia bisa rusak dengan satu perbuatan saja seperti jima. Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 6] [4

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Apabila seseorang beramal sholih sepanjang hidupnya kemudian dia melakukan kekafiran berupa perkataan atau perbuatan atau keyakinan, dan ia mati dalam keadaan seperti itu maka terhapuslah seluruh amal sholehnya, Alloh berfirman :

...‫ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولٰئك حبطت أعمالهم في الدنيا‬ َ ْ ّ ِ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ِ َ َ ِ َُ ٌ ِ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ ِ ِ ِ َ ْ ُ ِ ْ ِ َ ْ َ َ َ ٢١٧ :‫﴾والخرة وأولٰئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴿البقرة‬ َ ُ ِ َ َ ِ ْ ُ ِ ّ ُ َ ْ َ َ ِ َُ ِ َ ِ ْ َ
Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.( Qs. Al Baqoroh: 217) Dan NAbi salallahu 'alaihi wasallam bersabda:

‫إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار و‬ ‫إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الحنة‬
“Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amal penghuni jannah sepanjang hidupnya lalu ia menutup amalanya dengan amalan penghuni naar (neraka), dan sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan penghuni naar sepanjang hidupnya kemudian ia tutup amalanya dengan amalan penghuni jannah (syurga).” Hadits ini diriwayatkan Muslim dari Abu Huroiroh dan asalnya adalah terdapat dalam Shohiih Al Bukhooriy dan Shohiih Muslim dari Ibnu Mas’uud radiyallahu 'anhu. Oleh karena itu para ulama mencantumkan kemurtadan ini dalam pembatal-pembatal wudlu, adzan, sholat, shoum, dll. Artinya kadang seseorang berwudlu hendak sholat lalu dia melakukan hal-hal mukaffir (yang menyebabkan kafir) --- baik berupa ucapan atau perbuatan atau keyakinan atau keraguan --- maka diapun murtad. Jika dia bertaubat dia wajib mengulang wudlunya yang telah rusak karena dia murtad. Perhatikanlah betapa cepatnya terjadinya kemurtadan itu supaya pembaca melihat betapa ngawurnya orang-orang yang mengatakan bahwa murtad itu tidak bisa terjadi. Diantaranya adalah perkataan Ibnu Qudaamah rahimahullah : “Sesungguhnya kemurtadan itu membatalkan wudlu dan tayammum.” Ini adalah pendapat Al Auzaa’iy dan Abu Tsaur. Dan murtad adalah melakukan hal-hal yang mengeluarkan dari Islam, baik berupa ucapan atau keyakinan atau keraguan yang dapat mengeluarkan dari Islam. Maka jika dia kembali masuk Islam lagi dia tidak boleh sholat sampai dia berwudlu meskipun sebelum murtad dia telah berwudlu.” (Al Mughniy Ma’asy Syarhil Kabiir I/168) Ibnu Qudaamah juga berkata: “Kemurtadan membatalkan adzan jika dilakukan karena mengumandangkan adzan.” (Ibid I/438). Ia juga mengatakan: “Kami tidak melihat adanya perbedaan di kalangan ahlul ilmi (ulama) bahwa orang yang murtad ketika dia melakukan shoum maka shoumnya batal, dan jika kembali masuk Islam dia harus mengqodlonya baik masuk Islamnya pada hari itu juga atau setelah hari itu berlalu”. (Ibid Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 6] [5

Maktabah At-Tawhid wal Jihad III/52) Ibnu Qudaamah mengatakan lagi: “Apabila seorang perempuan mengatakan kepada suaminya; talaklah aku dengan satu dinar, lalu suaminya mentalaknya kemudian perempuan itu murtad maka perempuan berhak mendapat satu dinar tersebut dan jatuh talak baa-in dan kemurtadannya itu tidak berpengaruh karena dia murtad setelah talak baa-in. Namun apabila suaminya mentalaknya setelah ia murtad dan sebelum digauli maka secara otomatis ia tertalak karena kemurtadannya dan talak yang dilakukan suaminya tidak dianggap karena didahului oleh tertalaknya dia secara baa-in.” (Ibid VIII/186). Dan Abul Qoosim Al Khuroqiy berkata: “Seandainya suami istri menikah dalam keadaan muslim, lalu si istri murtad sebelum digauli, maka pernikahannya batal dan perempuan tersebut tidak berhak mendapat mahar. Dan kalau si suami murtad sebelum si istri murtad, dan sebelum menggaulinya maka pernikahannya juga batal, namun si suami harus membayar setengah mahar.” Dia juga mengatakan: “Dan jika si istri murtad setelah digauli maka si istri tersebut tidak berhak mendapat nafkah. Dan jika dia tidak masuk Islam kembali sampai habis masa ‘iddahnya maka batallah pernikahannya. Dan jika yang murtad si suami, dan ia tidak masuk Islam kembali sampai habis masa ‘iddahnya, maka pernikahannya batal sejak keduanya berbeda diin.” (Ibid IX/564565). Inilah sekelumit pembahasan yang menerangkan tentang kemungkinannya terjadi kemurtadan bahkan terjadinya sangat cepat. Tidak sebagaimana apa yang disangka sebagian orang. Sampai-sampai orang yang berwudlu saja bisa murtad antara wudlu dan sholatnya. Dan sampai seorang muadzin bisa murtad ketika mengumandangkan adzan untuk sholat, karena kata-kata mukaffir yang dia ucapkan atau karena keyakinan mukaffir yang menancap dalam hatinya atau mukaffir-mukaffir lainnya. Maka renungkanlah masalah ini supaya pembaca dapat memahami kebodohan banyak dari kalangan orangorang hari ini. Syaikh Muhammad Haamid Al Fiqiy berkata: “Sampai-sampai banyak ulama’ pada jaman sekarang ini yang sangat mengingkari orang yang mengingkari syirik akbar. Sehingga mereka dan para sahabat radiyallahu 'anhum, masing-masing berada di puncak ekstrim yang berlawanan. Adapun para sahabat mengingkari kesyirikan yang sedikit sedangkan para ulama tersebut mengingkari orang yang mengingkari syirik akbar. Dan mereka menganggap melarang kesyirikan semacam ini merupakan bid’ah dan kesesatan. Dan begitulah keadaan seluruh umat dengan para Nabi dan Rosul yang diutus menyampaikan agar bertauhid kepada Alloh dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Alloh saja serta melarang berbuat syirik (menyekutukan Alloh).” Al Fiqiy juga berkata: “Banyak orang yang mengaku berilmu yang tidak mengerti “laa ilaaha illallaah”. Mereka menganggap semua orang yang mengucapkannya sebagai orang Islam meskipun ia melakukan kekafiran nyata dengan terang-terangan, seperti beribadah kepada kuburan, orang-orang yang sudah mati, dan berhala, dan menghalalkan hal-hal yang telah nyata-nyata diharamkan, Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 6] [6

Maktabah At-Tawhid wal Jihad berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Alloh dan menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib sebagai robb selain Alloh.” (Catatan kaki hal. 128 dan 221 dalam buku Fat-hul Majiid Syarh Kitaabut Tauhiid cet. Daarul Fikri 1399 H).

Syarat-Syarat Seseorang Bisa Divonis kafir Sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas, bahwa syarat-syarat vonis kafir itu ada tiga macam: A. Syarat-syarat pada pelaku: yaitu dia harus mukallaf (berakal dan baligh) tahu bahwa perbuatannya itu kafir, sengaja melakukannya dan ia melakukannya denagan kemauannya sendiri. B. Syarat-syarat pada perbuatan (yang menjadi sebab hukum); yaitu perbutan tersebut merupakan kekafiran tanpa syubhat, dan telah di jelaskan di atas syaratnya yaitu; perbuatan orang mukallaf itu shoriihud dalaalah, dan dalil syar’iynya juga shoriihud dalaalah. C. Syarat-syarat dalam menetapkan perbuatan mukallaf tersebut; yaitu dengan cara yang syar’iy dan benar.

a. Syarat-syarat pelaku
Seseorang itu bisa dihukumi tindakan-tindakannya jika ia terbebas dari ‘Awaaridlul Ahliyyah. Dan yang dimaksud di sini adalah ahliyatul aadaa’, karena ahliyyah itu menurut ulama’ ushul fikih ada dua macam: Ahliyatul aadaa’; yaitu kelayakan seseorang untuk dianggap perkataan dan perbuatannya secara syar’iy, dan syarat-syarat syah ahliyatul aadaa’ ini adalah berakal, baligh dan ikhtiyaar (bebas, tidak terpaksa). Dan aliyatul wujuub; yaitu kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak dan kewajiban. Dan dasar ahliyatul wujuub ini adalah hidup, maka baik orang tua maupun anak kecil bahkan sampai janin sekalipun, juga orang yang berakal maupun gila, secara syah ia memiliki ahliyatul wujuub. Sedangkan ‘awaaridlu ahliyyah (hal-hal yang menjadi penghalang kelayakan) berkaitan dengan ahliyatul aadaa’ (kelayakan melaksakan), yaitu hal-hal yang terjadi pada seorang mukallaf yang mengakibatkan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatannya tidak diperhitungkan secara syar’iy, ia tidak dihukum dan perbuatannya tidak berdampak apapun terhadap hak Alloh namun pada hak-hak manusia tetap berdampak. Dan ‘awaaridlu ahliyyah itu ada dua macam: Bagian pertama adalah ‘awaaridl samawiyah (penghalang-penghalang dari langit); yaitu karena ditakdirkan Alloh dan tidak ada peran Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 6] [7

Maktabah At-Tawhid wal Jihad manusia dalam mewujudkannya, seperti masalah kecil, gila, dungu, tidur dan lupa. Maka jika orang yang terdapat padanya salah satu dari penghalang-penghalang tersebut melakukan kejahatan maka ia tidak berdosa dan tidak dijatuhi hukuman karena ia tidak terkena kewajiban, akan tetapi ia dihukum jika melanggar hak-hak orang lain seperti membayar kerugian, denda dan yang semacam itu, karena ini adalah khitoobul wadl’i (hukum penyebab). Penghalang-penghalang samawiyyah ini adalah kebalikan dari syarat-syarat hukum seperti masih kecil kebalikan dari baligh, gila dan dungu kebalikan dari berakal. Dengan demikan, maka di antara syarat-syarat takfiirul mu’ayyan adalah berakal dan baligh. Sedangkan syah tidaknya kemurtadan anak mumayyiz ada perselisihan. Dan orang-orang yang berpendapat syah seperti madzhab Hambaliy mereka mengatakan: ia tidak dihukum sampai ia baligh dan di suruh bertaubat. Lihat Al Mughniy Ma’asy Syarhil Kabiir X / 91-92. Bagian kedua adalah penghalang-penghalang muktasabah; yaitu penghalang-penghalang yang kemunculannya itu disebabkan oleh kemauan dan usaha manusia, baik kemauan dan usaha dia sendiri maupun orang lain, meskipun pada hakekatnya segala sesuatu itu adalah taqdir Alloh:

٤٩ :‫﴾إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴿القمر‬ ٍ َ َ ِ ُ َ ْ ََ ٍ ْ َ ّ ُ ّ ِ
Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ketentuan. (QS. Al Qomar: 49) Dan diantar penghalang-penghalang mukatasabah yang dianggap sebagai penghalang takfiir mu’ayyan adalah: A. Al Khotho’ (khilaf, tidak sengaja), yang mengakibatkan keterlanjutan berbicara sehingga ia mengucapkan kata-kata kafir padahal ia tidak bermaksud mengucapkannya. Pengahalang ini membatalkan syarat al ‘amdu (sengaja). Yaitu hendaknya mukallaf itu melakukan kekafiran dengan sengaja. Dan dalil yang menunjukkan bahwa tidak sengaja itu secara umum merupakan penghalang adalah firman Alloh:

...‫وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولٰكن ما تعمدت قلوبكم وكان ال غفورا رحيما‬ ً ِ ّ ً ُ َ ّ َ َ َ ْ ُ ُ ُُ ْ َ ّ َ َ ّ َ ِ َ ِ ِ ُ ْ َ ْ َ َ ِ ٌ َ ُ ْ ُ ْ ََ َ ْ ََ ُ ٥ :‫﴾﴿الحزاب‬
“Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) oleh hatimu.” (QS. Al Ahzaab: 5) Sedangkan dalil yang menunjukkan sebagai penghalang kekafiran adalah hadits tentang seseorang yang kehilangan kendaraannya kemudian ketika mendapatkannya ia berkata:

‫اللهم أنت عبدي وأنا ربك‬
Ya Alloh Engkau hambaku dan aku adalah robbMu. Dan dalam hadits tersebut Rosululloh salallahu 'alaihi wasallam mengatakan: Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 6] [8

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

‫أخطأ من شدة الفرح‬
Ia salah karena sangat senangnya. Hadits ini muttafaq ’alaih. Dan keadaan yang menyertainya termasuk sesuatu yang menjadi pertimbangan dianggap atau tidaknya penghalang ini. B. Al Khotho’ Fit Ta’wiil (salah mentakwilkan): Takwil adalah meletakan dalil tidak pada tempatnya berdasarkan ijtihad atau syubhat1 yang muncul dari ketidak fahaman terhadap maksud nash. Lalu ia melakukan perbuatan kafir sedangkan dia tidak menganggapnya kafir dan beralasan dengan dalil yang ia salah dalam memahahmi maknanya. Maka Al Khotho’ (salah, tidak sengaja) seperti ini menjadikan tidak terpenuhinya syarat “sengaja.” Sehingga kesalahan dalam mentakwilkan menjadi penghalang untuk mengkafirkan dirinya. Namun jika telah disampaikan hujjah dan diterangkan kepadanya dan ia tetap dalam perbuatannya maka ia ketika itu kafir. Dan dalilnya adalah kejadian Qudaamah bin Madz’uun. Ia menghalalkan khomer padahal mengahalalkan khomer adalah perbuatan kafir. Ia berdalil dengan firman Alloh:

:‫ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا... ﴿المائدة‬ ُ ِ َ َ ِ ٌ َُ ِ َ ِ ّ ُِ َ َ ُ َ َ ِ ّ ََ َ ْ َ ٩٣﴾
Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan. (QS.Al Maa-idah:93) ia berhujjah dihadapan ‘Umar dengan menggunakan dalil ini ketika ia mau melaksanakan hukum had. Pada maslah ini Ibnu Taimiyyah mengatakan: “.. atau ia salah, ia mengira bahwa orang-orang yang beriman dan beramal sholeh dikecualikan dari pengharaman khomer, sebagaimana keslahan orang-orang yang dilakukan istitaabah (disuruh taubat) oleh ‘Umar, dan orang-orang semacam mereka. Mereka dilakukan istitaabah (disuruh taubat) dan disampaikan hujjah kepada mereka lalu, jika mereka tetap dalam pendapat mereka, ketika itu mereka kafir. Dan mereka tidak divonis kafir sebelum dilakukan itu semua, sebagaiman para sahabat tidak mengkafirkan Qudaamah bin Madz’uun dan sahabat-sahabatnya karena mereka salah dalam mentakwilkan.” Majmuu’ Fataawaa VII/610. Peristiwa ini menunjukan
1
Penghalang takfir dengan sebab takwil tidak berlaku dalam hal-hal yang tidak ada peluang ijtihad di dalamnya atau hal-hal yang jelas serta diketahui secara pasti dalam dien ini, seperti masalah syirik akbar dan yang serupa dengannya. Oleh sebab itu Syaikh Abdullah Aba Buthain rahimahullah telah menyatakan ijma’ tidak diterima dan tidak diudzurnya orang melakukan ta’wil dalam hal itu dalam risalah beliau (Al Intishar Lihizbillahil Muwahiddin) juga para imam da’wah Najdiyyah dalam risalahrisalah mereka Silahkan merujuk Al Muttammimah Li Kalaam Aimmatid Da’wah juga At Taudlih Wa Tatimmat tulisan Syaikh Ali Khudlair hafidhahullah juga Ar Risalah Ats Tsalatsiniyyah di muqaddimah bahasan Mawani’ Takfier karya Al Maqdisiy hafidhahullah. Dan untuk yang ringkas silahkan rujuk bundel PMJ dalam Risalah Barang Siapa Kafir kepada Thaghut... tulisan Ustadz Abu Sulaiman Aman Abdurrahman

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

6] [9

Maktabah At-Tawhid wal Jihad bahwa kesalahan dalam mentakwilakan adalah penghalang kekafiran atas ijma’ para sahabat. Sebagaimana hal itu juga masuk dalam keumuman ayat;

٥ :‫﴾وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولٰكن ما تعمدت قلوبكم ... ﴿الحزاب‬ ْ ُ ُ ُُ ْ َ ّ َ َ ّ َ ِ َ ِ ِ ُ ْ َ ْ َ َ ِ ٌ َ ُ ْ ُ ْ ََ َ ْ ََ
Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi(yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. (QS.Al Ahzaab: 5) Namun demikian tidak semua kesalahan dalam dianggap sebagai ‘udz-r secar syar’iy dari pengkafiran; mentakwilkan

Kesalahan dalam mentakwilkan yang diterima sebagai ‘udz-r adalah takwil yang timbul dari melihat dalil syar’iy namun dia salah dalam memahaminya . Sedangkan kesalahan takwil yang tidak dianggap sebagai ‘udzur adalah yang timbul dari pemikiran belaka dan hawa nafsu tanpa menyandarkannya kepada dalil syar’iy.2 Sebagaimana penolakan iblis untuk sujud kepada Adam dan berhujjah bahwa dia;

١٢ :‫﴾أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ﴿العراف‬ ٍ ِ ِ ُ َ ْ ََ َ ٍ ّ ِ ِ َ ْ ََ ُ ْ ّ ٌ ْ َ َ َ
Aku lebih baik daripada Adam, Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan Adam dari tanah.)Al-‘Araaf: 12) Ini hanyalah pemikiran. Dan sebagaimana pentakwila-pentakwilan Al Baathiniyyah yang menggugurkan kewajiban-kewajiban syar’iy, sesungguhnya ini hanyalah hawa nafsu. Dan dalam semua keadaan, kesalahan dalam mentakwilkan sebagai penghalang-penghalang kekafiran akan menjadi gugur setelah disampaikannya hujjah kepadanya. C. Penghalang yang berupa Al Jahlu (kebodohan); seperti seorang mukallaf (seorang berakal yang sudah baligh) melakukan kekafiran sedangkan dia tidak tahu kalau itu adalah kekafiran, maka kebodohannya –-- jika syah --– menghalanginya untuk dikafirkan, dan dalilnya adalah firman Alloh:

َّ َ ١٥ :‫… ﴾وما كنا معذبين ح تى نبعث رسول ﴿السراء‬ ً ُ َ َ َ ْ َ ٰ َ ِ ّ َ ُ ُّ َ َ

Dan Kami tidak akan meng`azab sampai Kami mengutus seorang Rosul. (QS. Al Isroo’:15).

2 Dan untuk yang ringkas silahkan rujuk bundel PMJ dalam Risalah Barang Siapa Kafir kepada Thaghut... tulisan penetrjemah (yaitu tulisan Ustadz Abu Sulaiman Aman Abdurrahman yang terdapat disitus anshar-tauhid-wa-sunnah.blogspot.com (penyusun) ( Ta’wil dalam masalah tauhid dan syirik dan yang dalilnya jelas adalah murni hawa nafsu seperti ta’wil syura’ dengan demokrasi (pelimpahan hak khusus ketuhanan kepada makhluk) dalam rangka melegalkan masuk majelis syirik. (Ustadz Abu Sulaiman)

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

7] [0

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Maka tidak ada adzab baik di dunia maupun di akherat kecuali setelah sampainya ilmu.3Dan kebodohan yang secara syah dianggap sebagai ‘udz-r dan penghalang vonis kafir itu adalah kebodohan yang tidak memungkinkan bagi seorang mukallaf untuk menghindarinya, baik hal itu lantaran sebab-sebab yang ada pada dirinya atau sebab-sebab yang ada pada sumber ilmu sendiri. Jika ia mampu untuk belajar dan menhilangkan kebodohan pada dirinya namun ia meremehkannya maka dia tidak diterima ‘udz-r kebodohannya dan dia secara hukum dianggap orang yang tahu --- sebagaimana hukumnya orang yang tahu --- meskipun pada hakekatnya tidak tahu.4

3

Abu Muhammad ‘Ashim Al Maqdisiy hafidhahullah berkata dalam catatannya terhadap kitab Al Jami’ karangan Syaikh Abdul Qodir Bin Abdul Aziz: “Ucapan beliau (Syaikh Abdur Qodir): “...maka tidak ada ‘azdab di dunia dan di akhirat kecuali setelah sampainya risalah...“ Maka ini adalah pemuthlaqan yang perlu ditinjau sedangkan yang wajib adalah membatasinya dengan apa yang tidak diketahui kecuali lewat hujjah risaliyyah, karena ashlut tauhid (yaitu ajaran hanif) adalah Allah tegakkan dengan hujjah yang amat jelas, barang siapa yang tidak merealisasikan ashlut tauhid dan justru dia menggugurkannya serta mati di atas syirik dan tandid maka tanpa ragu lagi dia di’adzab di akhirat. Dan ini dibuktikan oleh banyak dalil di antaranya: Apa yang diriwayatkan Al Imam Ahmad dan Muslim dari Anas bahwa Nabi SAW melewati Bani An Najar maka beliau mendengar suara, beliau berkata: “Ada apa ini?” maka mereka berkata: “Kuburan seorang laki-laki semasa jahiliyyah”, maka Nabi berkata: “seandainya kalian tidak saling tidak menguburkan tentu saya akan berdoa kepada Allah ‘Azza wa Jalla akan memperdengarkan kepada kalian dari siksa kubur ini apa yang Dia perdengarkan kepada saya”. Dan lebih jelas dari itu apa yang diriwayatkan Ath Thabrani dan yang lainnya bahwa seorang badui datang kepada Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam dan berkata: “Sesungguhnya bapakku suka menyambungkan persaudaran dan suka ini dan itu maka dimana ia itu?” Beliau berkata: “Di neraka”. Maka seolah si arab badui itu tersentak dari hal itu terus dia berkata: “Wahai Rasulullah dimana ayah engkau?”, maka beliau menjawab: “Di mana saja kamu melewati kuburan orang kafir maka beri kabar dia dengan neraka”. Maka setelahnya orang badui itu masuk Islam, kemudian berkata: “Rasulullah shalalallaahu ‘alaihi wa sallam telah memberi tugas kepada saya: “Tidaklah aku melewati kuburan orang kafir melainkan aku beri kabar dia dengan neraka”. Dan serupa dengannya apa yang diriwayatkan Muslim dalam Shahihnya dari Anas radliallahu’anhu bahwa seseorang berkata: “Wahai Rasulullah dimana ayah saya?”, beliau menjawab: “Di neraka”, kemudian tatkala ia pergi beliau memanggilnya terus berkata: “Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka”. Sedangkan mereka itu tergolong kaum yang telah Allah Ta’ala firmankan tentangnya: “Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk“ (As Sajadah: 3) Dan firmanNya Ta’ala: “Agar kamu memberi peringatan kapada kaum yang bapak-bapak mereka belum diberi peringatan karena itu mereka lalai “ (Yasin: 6) Maka sahlah dengan nash wahyu bahwa mereka itu adalah kaum yang di ‘adzab di akhirat padahal sesugguhnya tidak datang kepada mereka seorang pemberi peringatanpun serta bahwa mereka itu lalai terhadap nash Al Qur’an. Dan ini adalah dalil bahwa orang yang membatalkan ashlut tauhid dari kalangan orang mukallaf serta mati di atas syirik dan tandid yang nyata adalah bahwa ia itu di ’adzab di akhirat meskipun belum datang kepada dia seorang pun pemberi peringatan, karena ashlut tauhid tergolong suatu yang terpatri dalam fitrah manusia dan telah tegak terhadapnya hujjah-hujjah Allah yang beraneka ragam dan untuknya semua rasul diutus serta karenanya semua kitab-kitab Allah diturunkan. Sedangkan Al Isra’ ayat 15 sebagaimana yang dinukil Asy Syaukani dalam Fathul Qodir dari jumhur ulama’ adalah hanya tentang ‘adzab dunia bukan ‘adzab akhirat. Dan ini dibuktikan oleh firmanNya Ta’ala langsung setelahnya: “Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan dan cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat Dosa hamba-hambanya “ (Al Isra: 16-17)

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

7] [1

Maktabah At-Tawhid wal Jihad D. Penghalang yang berupa al ikrooh (dipaksa): kebalikannya adalah sebagai syarat hendaknya seorang mukallaf itu suka rela dalam mengerjakan perbuatannya. Ibnu Hajar rahimahullah berkata : “Syarat-syarat ikrooh ada 4 : Pertama: Hendaknya orang yang melakukan ikrooh tersebut mampu untuk melakukan yang dia ancamkan, dan orang yang disuruh tidak mampu melawan walaupun dengan melarikan diri. Kedua: Ia yakin seandainya jika ia tidak mau melaksanakan perintahnya orang yang mengancam itu akan melakukan ancamannya.
Jadi ia seperti firmanNya Ta’ala: “Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat kami kepada mereka dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota dalam keadaan melakukan kezholiman“ (Al Qashas: 59) Dan yang menyusul masalah ini kritikan penulis (Syaikh Abdul Qodir) hal 543 terhadap penulis kitab Dlawabit Takfir dalam ucapannya bahwa sesungguhnya asal pada hujjah terhadap manusia dalam hal tauhid adalah fithrah dan mitsaq (perjanjian) yang telah diambil dari mereka...,adapun hujjah para rasul maka ia berkaitan dengan apa yang menggugurkan komitmen yang rinci terhadap syariat.... Padahal sesungguhnya ucapan ini adalah benar lagi tidak ada kesamaran di dalamnya bila dimaksudkan dengannya ashlut tauhid dan penjauhan syirik akbar, bukan rincian-rincian tauhid dan cabang-cabang yang tidak diketahui kecuali lewat jalur para rasul . Sebagaimana mushannif mengkritik penulis Dlawabit Takfir pada ucapannya bahwa orang yang menohok tauhid maka ia itu di’azab di akhirat meskipun belum tegak atasnya hujjah risaliyyah karena telah tegak fitrah, mitsaq dan yang lainnya. Dan mushannif dalam membantah di sana berhujjah lagi dangan ayat 15 Al Isra’: “Dan kami tidak mungkin meng’adzab sehingga kami mengutus seorang rasul “, dan ia menuturkan ucapan Asy Syinqhithiy seputar ayat ini. Sedangkan engkau sudah mengetahui bahwa yang dimaksud dengan ‘adzab di dalamnya adalah ‘adzab pemusnahan di dunia, dan ini adalah pendapat jumhur mufassirin dan bahwa nash-nash telah menetapkan bahwa di sana ada orang yang di‘adzab di akhirat karena matinya di atas syirik akbar dan kerena tidak merealisasikan tauhid yang mana ia adalah hak Allah atas hamba meskipun tidak datang kepadanya seorang Rasul khusus, karena sesungguhnya ini adalah hal inti yang dengannya diutus para rasul seluruhnya dan diturunkan kepadanya kitab-kitab seluruhnya serta sepakat dan mutawatir di atasnya ajaran rasul-rasul. Adapun ucapan Asy Syinqithiy maka sangatlah jelas dari penekanannya di dalamnya terhadap masalah akal dan penegakan dalil-dalil, bahwa beliau membantah terhadap Mu’tazillah dan ahli kalam lainnya yang mewajibkan pengenalan Allah dengan dalil-dalil akal sedangkan ini adalah masalah lain yang di luar bahasan kita. Kemudian mushannif berbicara tentang hujjah risaliyyah dan ia menuturkan bahwa para rasul telah diutus dengan tauhid dan lainnya. Dan tidak ada seorangpun menyelisihi bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menjadikan hujjah risaliyyah sebagai bagian dari hujjah-hujjah terhadap hamba-hambaNya dalam hal tauhid dan yang lainnya agar terbukti baginya Ta’ala hujjah yang jelas lagi kuat. Dan di dalam hadits “ .....tiada satupun yang lebih mencintai udzur daripada Allah, oleh sebab itu Allah mengutus para Nabi seraya memberi kabar gembira dan peringatan“. Dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud secara marfu’, akan tetapi yang menjadi perselisihan apakah orang musyrik yang menggugurkan ashlut tauhid dan tidak diutus seorang rasul kepadanya di’udzur? dan bila di’udzur maka apa makna ‘udzur? Apakah maknanya bahwa ia tidak di’azab sehingga diuji di hari kiamat atau bahwa ia di’udzur dan masuk surga sedangkan telah sah dari nabi bahwa ia berkata sesungguhnya surga tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim dan beliau berkata tentang sebagian orang yang belum datang seorang pun memberi peringatan kepada mereka: “...Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka” Sedangkan pengambilan hujjah (hal 544) beliau (Syaikh Abdul Qodir) dengan firman-Nya Ta’ala: “Dan Allah telah mengeluarkankamu dari perut-perut ibumu ssedang kamu tidak mengetahui apa-apa“ (An Nahl: 78) adalah muthlaq yang dibatasi dengan hadits: “Tidak seorang pun terlahir melainkan ia dilahirkan di atas fitrah... “ (Al Bukhari dan Muslim) Dan hadits “Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hambaKu dalam keadaan hanif (bertauhid)...” Ini adalah pada asal penciptaan... dan tetaplah ayat itu di atas keumumannya dalam rincian-rincian syari’at.

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

7] [2

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Ketiga : Ancamannya itu akan dilakukan segera. Sehingga kalu dia mengatakan; kalau kamu tidak berbuat begini kamu akan aku pukul besok, hal ini tidak dianggap sebagai ikrooh, kecuali jika waktunya sangat dekat sekali atau menurut kebiasaan ia tidak akan menyelisihinya. Keempat : Ia tidak menunjukkan adanya pilihan lain bagi orang yang disuruh.” (Fat-hul Baariy XII / 311) Dalam perkataaannya ini Ibnu Hajar rahimahullah, tidak menyebutkan bentuk ancaman yang dianggap sebagai ikrooh, akan tetapi ia menyebutkan setelah itu, sehingga selayaknya menjadi syarat yang kelima.
Begitu juga (hal 545) mushannif menuturkan ayat-ayat yang di dalamnya ada pertanyaan para malaikat penjaga Jahannam kepada kepada orang-orang yang masuk ke dalamnya: “bukankah telah datang para rasul kepada kalian...” untuk berdalil dengannya bahwa tidak masuk neraka kecuali orang-orang yang telah didatangi rasul. Dan ini adalah benar yang merupakan kondisi kebiasaan (mayoritas) bukan keseluruhan (umum), yang dibuktikan hal itu dengan firman Nya Ta’ala: “Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapakbapak mereka belum pernah diberi peringatan karena itu mereka lalai...“ (Yasin: 6) ditambah kesaksian Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam terhadap sebagian mereka bahwa mereka di neraka“ selesai ucapan Al Maqdisy 4 Namun demikian Syaikh Abdul Qodir menjelaskan bahwa orang yang melakukan kemusyrikan dan kekafiran yang nyata di negeri kaum muslimin adalah tidak di’udzur walaupun mereka itu bodoh. Beliau berkata dibahasan Al Udzru Bil Jahli (Al Jami’ Juz 6): “Dan di sini kita bicara tentang realita yang terbatas, yaitu keadaan orang-orang yang mengaku muslim di mayoritas negeri kaum muslimin yang dihukumi undang-undang kaum kuffar (qawanin wadli’iyah) di jaman ini Negeri ini dari sisi hukum dianggap negeri kafir harbi, dan akan datang bahasan tentang status negeri di akhir mabhtas I’tiqod di bab ke 7, sebagaimana akan datang pembahasan pembicaran tentang masalah Al Hukmu Bighoiri Ma Anzalallah dan konsekuensi-konsekuensi yang di bangun di atas di mabhtas ke 8 di bab ke 7 insya Allah. Dan kami bila telah mengatakan bahwa orang diudzur karena sebab kebodohan di darul kufr, maka itu adalah negeri kafir asli yang mayoritas atau seluruh penduduknya adalah orang-orang kafir asli dimana orang yang masuk Islam dari kalangan mereka tidak mampu mengetahui sesuatu dari dien ini. Adapun darul kufri at thahari (negeri kafir yang asalnya muslim) seperti negara-negara yang diperintah dengan undang-undang buatan (qawanin wadli’iyyah), maka sudah maklum (diketahui) bahwa mayoritas penduduknya adalah muslim walaupun dalam hukum dhahir, oleh sebab itu anak pungut dihukumi muslim dalam keadaan negeri seperti ini, berbeda halnya dengan negeri kafir murni (asli) –dan akan datang bahasan ini di akhir mabhats i’tiqad yang telah diisyaratkan kepadaanya— dan oleh kerenanya si mukallaf memiliki kesempatan untuk belajar di negeri-negeri ini dengan bertanya atau berpergian dari satu kota ke kota yang lain atau dari suatu negeri ke negeri yang lain atau bertanya lewat telepon atau surat pos dan yang lainnya. Walhasil: Bahwa ilmu itu sangat mudah didapatkan di negeri-negeri ini, dapat dicari dan mendapat kebenaran darinya, sehingga tidak diudzur seorang pun karena sebab kebodohan di negeri-negeri ini, kecuali dalam masalah-masalah agama yang samar yang hanya diketahui kalangan khusus dari ulama. Dan inilah apa yang ditunjukkan oleh pendapat seluruh ulama yang telah kami sebutkan pada masalah pertama yang lalu. Dan di antara batasan yang bisa diqiyaskan kepadanya adalah kedaan orang-orang yang selamat dan yang binasa dari kalangan Arab sebelum Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam, sungguh mereka itu beribadah dengan agama Ibrahim walaupun sudah kerasukan perubahan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal yang ke dua, dan sebagian mereka mendapatkan tauhid dan meninggalkan peribadatan berhala dengan usaha dan bertanya seperti Zaid Ibnu Amr Ibnu Naufal, sedang yang lain malah cenderung taqlid kepada apa yang dipegang kaumnya dan mereka itulah orang-orang yang dikabarkan Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam bahwa mereka itu kafir lagi di’adzab. Bila saja hujjah telah tegak dengan agama Ibrahim -padahal ia sudah kena perubahan- terhadap mereka itu, padahal sangat jarang sekali orang yang mengetahui al haq atau sebagian dari mereka, maka

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

7] [3

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Kelima: bentuk ancaman, atau disebut dengan “batasan ikrooh”. Ibnu Hajar berkata: “Dan para Ulama berselisih pendapat tentang bentuk ancaman yang dianggap sebagai ikrooh. Mereka sepakat pembunuhan, pemotongan anggota badan, pukulan yang keras dan kurungan yang lama. Dan mereka berselisih pendapat pada pukulan ringan dan kurungan sebentar sehari atau dua hari.” Ia juga berkata: “Para Ulama berselisih pendapat tentang batsan ikrooh. ‘Abad bin Humaid meriwayatkan dalam hadits shohih bahwa ‘Umar berkata: Seseorang itu dirinya tidak aman apabila dikurung atau diikat atau disiksa. Dan juga riwayat yang serupa dari jalur Syuroih dengan tambahan lafadzlafadz: 4 macam semuanya adalah ikrooh: kurungan, pukulan, ancaman dan ikat.” Dan diriwayatkan Ibnu Mas’uud berkata: Tidaklah satu ucapan pun yang dapat menghindarkan dari dua kali cambukan kecuali aku akan mengucapkannya.”Dan inilah pendapat jumhuur (mayoritas Ulama).” (Fat-hul Baariy XII/312 dan 314). Beberapa bentuk ikrooh tersebut yang merupakan batasan ikrooh ini dibagi oleh kalangan madzhab-madzhab Hanafiy menjadi dua bagian : Pertama: Ikrooh Mulji’ (paksaan yang sempurna) : yaitu dengan cara mengancam untuk membunuh atau memotong atau memukul yang dikhawatirkan akan menghilangkan nyawa atau anggota tubuh. Kedua: Ikrooh ghoiru mulji’ (paksaan yang kurang): Yaitu selain kurungan dan ikatan dan pukulan yang tidak dikhawatirkan akan membikin cacat. (Badaa-i’u Ash Shonaa-i’ karangan Al Kasaaniy IX/4479). Dan menurut pendapat jumhuur (mayoritas) ulama bahwa yang diberi rukhshoh (keringanan) untuk melakukan kekafiran hanya pada Ikrooh mulji’. Ini adalah pendapat Hanafiy, Maalikiy dan Hambaliy. Sedangkan Asy Syaafi’iy berkata: Sesungguhnya kurungan, daan ikatan itu adalah ikrooh untuk berbuat murtad. Pendapat madzhab Hanafiy dalam buku Badaa-i’u Ash Shonaa-i’ IX/4493 dan pendapat madzhab Maalikiy dalam buku Asy Syarhush Shoghiir II/ 548-549 dan pendapat madzbah Hambaliy dalam buku Al Mughniy Ma’asy Syarhil Kabiir X/107-109 dan pendapat madzhab Syaafi’iy buku Majmuu’ XVIII/6-7. Dan semuanya sepakat bahwa orang yang dipaksa lalu dia memilih dibunuh maka pahalanya disis Alloh lebih besar dari pada orang yang memilih rukhshoh (keringanan). Ini adalah perkataan Ibnu Bathool didalam Fat-hul Baariy XII/317 Al Qurthubiy juga menyatakan ijma’ dalam masalah ini dalam tafsirnya X/188. Dalam menentukan mana yang lebih kuat (tarjiih) antara dua pendapat yang berbeda tentang batasan ikrooh untuk melakukan kekafiran ini, Ibnu Taimiyyah memilih pendapat jumhuur (mayoritas ‘Ulama), dan ini merupakan pendapat madzhab Hambaliy, ia mengatakan: “Saya telah perhatikan madzhab (Hambaliy) lalu saya dapatkan bahwa
bagaimana manusia di’uzdur karena kejahilan di negeri-negeri ini bila mereka terjatuh dalam pembatal keIslaman sedangkan sarana-sarana belajar sangat mudah dan banyak sekali orang-orang yang menyerukan al haq dan orang-orang yang mengamalkannya?” selesai ucapan Syaikh Abdul Qodir. Jadi beliau tidak mengudzur para pelaku syirik yang bodoh di negeri macam ini. (Ustadz Abu Sulaiman)

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

7] [4

Maktabah At-Tawhid wal Jihad ikrooh (paksaan) itu berbeda-beda tergantung apa yang dipaksakan untuk dilakukan. Sehingga ikrooh yang diterima untuk mengucapkan kata-kata kafir tidak sama dengan ikrooh yang diterima untuk melakukan hibah (pemberian) dan yang serupa dengannya. Karena sesungguhnya Ahmad telah menyatakan pada lebih dari satu tempat bahwa ikrooh untuk berbuat kekafiran itu tidak bisa diterima kecuali berupa siksaan seperti pukukan dan belenggu. Dan paksaan yang berupa ucapan itu tidak dianggap sebagai ikrooh”. (Ad Difaa ‘An Ahlis Sunnah Wal Ittibaa’, karangan Hamad bin ‘Atiiq hal. 32 dan Majmuu’atut Tauhiid hal. 419 dalam risalah ke 13 karangan Hamad bin ‘Atiiq juga). Yang dijadikan hujjah oleh jumhuur adalah asbaabun nuzuul (sebab turunnya ayat). Yaitu sesungguhnya ‘Ammaar bin Yaasir tidak mengucapkan kata-kata kafir sampai dia disiksa oleh orang-orang musyrik. Dan sudah masyhur bahwa ini merupakan sebab turunnya ayat:

ِ َ ِ ْ ِ ّ َِ ْ ُ ُ َُْ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ّ ِ ِ ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ِ ِ َ َ َ َ ‫من كفر بال من بعد إيمانه إل من أكره وقلبه مطمئن باليمان‬
“Barangsiapa yang kafir kepada Alloh setelah dia beriman kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dengan iman” (QS.An Nahl:106). Ibnu Hajar berkata: “Yang masyhur bahwa ayat tersebut turun mengenai peristiwa ‘Ammaar bin Yaasir, sebagaimana diriwayatkan melalui jalur Abu ‘Ubaidah bin Muhammad bin Ammaar bin Yaasir, ia berkata: “Orang-orang musyrik mengambil ‘Ammar bin Yaasir lalu menyiksanya sampai dia mengatakan sebagian apa yang mereka inginkan. Maka dia mengadukan hal itu kepada Nabi salallahu 'alaihi wasallam maka beliau bersabda:

‫كيف تجد قلبك‬
“Bagaimana hatimu?” Maka dia menjawab: “Hatiku tetap tenang dengan iman.” Maka Rosululloh salallahu 'alaihi wasallam bersabda:

‫فإن عادوا فعد‬
“Jika mereka mengulangi maka ulangilah”. Hadits ini mursal dan para rowinya tsiqqoot (terpercaya). Diriwayatkan oleh Ath Thobariy dan sebelumnya diriwayatkan oleh ‘Abdur Rozzaaq dan ‘Abad bin Hamiid meriwayatkan darinya.” (Fat-hul Baariy XII/312). Dan Al Bukhooriy rahimahullah mengisyaratkan --sebagaimana kebiasaan dia memberi isyarat --- batasan ikrooh yang dapat memberi rukhshoh (keringanan) untuk berbuat kekafiran, yaitu dalam bab “Orang Yang Memilih Dipukul, Dibunuh Dan Dihinakan Daripada Berbuat Kekafiran”. Dalam Shohiih Al Bukhooriy, Kitaabul Ikrooh. Dan dia menyebutkan 3 hadits: 1. Yang pertama hadits Anas secara marfuu’: Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 7] [5

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

‫ثلث من كن فيه وجد حلوة اليمان – ومنها – وأن يكره أن يعود في الكفر كما‬ ‫يكره أن يقذف في النار‬
“3 hal yang apabila ada pada diri seseorang ia mendapatkan manisnya iman --- diantaranya adalah --- hendaknya dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam naar (Neraka).” Hadits ini mengisyaratkan bahwa kembali kepada kekafiran itu setara dengan masuk naar (Neraka) yang berarti kebinasaan sehingga tidak diberi rukhshoh untuk melakukan kekafiran kecuali ketika dikhawatirkan akan celaka dan hilangnya nyawa, dan ini adalah pendapat jumhuur (mayoritas ulama). 2. Dan hadits yang kedua hadits dari Sa’iid bin Zaid, ia mengatakan:

‫لقد رأيتني وإن عمر موثقي على السلم‬ ُ
“Dahulu saya pernah diikat oleh Umar karena saya masuk Islam”. Hadits ini menerangkan bahwa ‘Umar Ibnul Khoththob --- sebelum masuk Islam --- mengikat Sa’iid bin Zaid supaya dia murtad dari Islam namun ikatan itu tidak memberikan rukhshoh kepadanya untuk murtad. Dan isyarat hadits ini merupakan bantahan terhadap madzhab Syaafi’iy yang mengatakan bahwa kurungan dan ikatan itu merupakan ikrooh yang diterima untuk murtad. 3. Kemudian Al Bukhooriy menyebutkan hadits Khobaab secara marfuu’:

‫قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار‬ ،‫فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، و يمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه‬ ‫فما يصده ذلك عن دينه‬
“Dahulu orang-orang sebelum kalian seseorang ditangkap lalu ditanam ke dalam tanah. Lalu diambil gergaji kemudian ditaruh di atas kepalanya sehingga dia terbelah dua, dan ada yang disisir dengan sisir besi yang menyisir antara daging dan tulangnya, namun itu semua tidak memalingkannya dari diinnya”. (Al Hadits). Dan dalam hadits ini Rosululloh salallahu 'alaihi wasallam memuji orang-orang yang memilih dibunuh dan disiksa daripada berbuat kekafiran, dan beliau memuji mereka. Dengan hadits ini Al Bukhooriy mengisyaratkan dalil yang sesuai dengan ijma’ bahwa orang yang memilih dibunuh dari pada berbuat kekafiran itu lebih besar pahalanya. Tiga hadits tersebut nomernya adalah: 6941, 6942, 6943. Mabuk yang mengakibatkan hilangnya akal; diterimanya sebagai penghalang di perselisihkan Ibnul Qoyyim menganggapnya sebagai penghalang dan ini adalah pendapat madzhab Hanafiy yang bartentangan dengan pendapat yang roojih (kuat) menurut madzhab Hambaliy dan Asy Syaafi’iy yaitu syahnya kemurtadan yang dilakukan oleh orang yang mabuk. A’laamul Muwaqqi’iin III/ 25, lihat Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 7] [6

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Kasy-syaaful Qonaa’ tulisan Al Bahuutiy VI/176 dan Al Mughniy Ma’asy Syarhil Kabiir X /109. Mengucapkan kata-kata kafir karena menyampaikannya perkataan orang lain: seperti orang yang membacakan perkataan orang-orang kafir yang Alloh ceritakan kepada kita dalam Al Qur’an padahal Alloh telah memerintahkan kita untuk membacanya, dan seperti cerita yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan kesaksiannya kepada hakim atas perkataan kafir yang ia dengar, dan seperti menceritakan pendapat orang-orang kafir untuk menerangkan kerusakannya dan membantahnya. Ini semua diperbolehkan atau di wajibkan, dan orang yang mengucapkannya tidaklah kafir. Lihat Al Fishol tulisan Ibnu Hazm III / 25. Oleh karena itu orang yang menceritakan kekafiran tidak dikatakan kafir. Dan di sini ada perincian penting; barang siapa yang bercerita tentang kekafiran dengan alasan yang syar’iy sebagimana dalam contoh di atas maka dia tidak apa-apa. Namun barang siapa bercerita dengan menganggapnya baik dan rela terhadap apa yang ia ceritakan tersebut maka dia kafir. Dan keadaannya yang menyertainya akan berperan dalam membedakan keadaan-keadaan tersebut. Dan dalam menerangkan perincian ini Al Qoodliy ‘Iyaadl mengatakan: “Orang tersebut menceritakan orang lain, maka orang semacam ini dilihat cara dia menceritakannya dan keadaan pembicaraan yang menyertainya, dan hal itu berbeda beda sesuai dengan keadaannya menjadi empat macam hukum, yaitu wajib, sunnah, makruh dan haram.” Kemudian contoh masing masing hukum tersebut, kajilah dalam Asy Syifaa II/997-1003. dan perincian ini juga di sebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Ibrohim dalam Majmuu’ Fataawaa nya XII/196-197, yang di kumpulkan oleh Muhammad bin ‘Abdur Rohmaan bin Qoosim. Dan bermain-main; Meskipun (bermain-main) ini terhitung sebagai penghalang muktasabah (yang diusahakan) namun ia bukanlah termasuk penghalang kekafiran menurut kesepakatan para ulama’. Dan jika kami telah menyebutkan syarat-syarat takfiir yang berkaitan dengan mukallaf yaitu; baligh, berakal, tahu, sengaja dan sukarela, maka sesusungguhnya penghalang penghalang yang tersebut tadi masing masing menggugurkan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat takfiir tersebut : Baligh sebagai syarat yang menggugurkan masih kecil sebagai penghalang. Dan akal sebagai syarat yang menggugurkan gila, dungu dan mabuk sempurna sebagai penghalang. Dan ilmu sebagai syarat yang menggugurkan kebodohan yang diterima sebagai penghalang. Dan kesengajaan yaitu niat sebagai syarat yang menggugurkan ketidaksengajaan (khilaf, kesalahan) dalam berbicara atau dalam mentakwilkan dan bercerita tentang kekafiran sebagai penghalang. Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 7] [7

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Dan sukarela sebagai syarat yang menggugurkan keterpaksaan sebagai penghalang.

b. Syarat perbuatan (penyebab kekafiran)
Adapun syarat perbuatan yang menjadi penyebab kekafiran itu ada dua: 1. Telah dinyatakan dalam dalil syar’iy bahwa orang yang melakukan atau mengatakannya kafir --- dan inilah yang dinamakan dengan takfiirul mutlaq --- . Yaitu dengan mengatakan: barangsiapa yang berkata begini maka ia kafir dan barangsiapa yang melakukan begini maka ia kafir. Begitulah, yaitu menyatakan kufur secara mutlak (lepas) tanpa menjatuhkan hukum kafir kepada orang tertentu. Dengan demikian maka takfiirul mutlaq adalah menghukumi sesuatu sebagai penyebab kekafiran dan bukan menghukumi kafir terhadap orang yang melakukan penyebab tersebut. Dan syaratnya dalil syar’iy yang dijadikan landasan haruslah dalil yang qhoth’iyyud dalaalah (jelas penunjukannya) bahwa kekafiran yang dimaksud adalah kufur akbar. Karena ada beberapa bentuk kalimat yang muhtamilud dalaalah (penunjukannya mengandung kemungkinan) bahwa kafir yang dimaksud adalah kufur ashghor atau faasiq. Dan untuk mengetahui maksud dari nash yang muhtamilud dalaalah dengan melihat kepada qariinah (keadaan yang menyertainya) yang terdapat dalam kalimat tersebut atau dalam nasnas yang lain. Contohnya adalah: Sabda Rosululloh salallahu 'alaihi wasallam,

‫سباب المسلم فسوق وقتاله كفر‬
Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Dan juga sabda Rosululloh salallahu 'alaihi wasallam,

‫لترجعوا بعدي كصفصاراص يضرب بعضكصمصص رقاب بعض‬
Janganlah kalian kembali kafir sepeninggalanku, yaitu dengan saling membunuh.! Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhooriy. Beliau menamakan membunuh orang muslim itu dengan kekafiran, dan begitu pula saling berperang. Sedangkan nas-nas yang lain menyatakan bahwa orang yang membunuh dengan sengaja tidaklah kafir berdasarkan firman Alloh:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 7] [8

ْ ٰ َ ُ َ ِ ْ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ َ ّ ُ ْ ِ ّ ُ ْ َْ َ ْ ِ ُ َ ِ ْ ُ ُ ْ ََ َ ِ ُ ُ َ َ ِ ّ ‫َ أ‬ ‫يا َ ّْي َُها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والنثى‬ َ ١٧٨ :‫﴾ِبالنثى فمن عفي له من أخيه شيء... ﴿البقرة‬ ٌ ْ َ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ َ ُِ ْ َ َ ٰ

Maktabah At-Tawhid wal Jihad orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa dimaafkan oleh saudaranya,. (Al Baqoroh: 178) Demikianlah Alloh menetapkan persaudaraan iman antara orang yang membunuh dan antara wali orang yang dibunuh. Dan begitu pula saling berperang, sebagaimana firman Alloh:

٩ :‫﴾وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا... ﴿الحجرات‬ َُ َ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِ َ َ ِ َ َِ
Dan jika dua kelompok orang beriman saling membunuh, (al Hujuroot: 9) Demikian Alloh menamakan mereka kelompok beriman meskipun saling berperang. Ini semua menunjukan bahwa kekafiran yang disebutkan dalam hadits-hadits di atas tidaklah menghapuskan keimanan sehingga kekufuran yang di maksud adalah kufur ashghor atau kufrun duna kufrin. Adapun dalil-dalil syar’iy yang qoth’iyud dalaalah (menunjukan secara jelas) atas kufur akbar, contohnya dalam firman Alloh:

َ ُ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ِ ِ ُ َ َ ِ ِ َ َ ّ ِ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ُ ُ َ ّ ُ َ ّ ِ ّ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ِ ََ ‫ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ۚ قل أبال وآياته ورسوله كنتم تستهزئون‬ ِ ْ ُ َِّ ً َ ِ َ ْ ّ َ ُ ْ ُ ّ ٍ َ ِ َ َ ُ ْ ّ ِ ْ ُ ِ َ ِ َ ْ َ ُْ َ َ ْ َ ُ ِ َ ْ َ َ ‫﴿٥٦﴾ ل تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ۚ إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم‬ ٦٦﴿ ‫﴾كانوا مجرمين‬ َ ِِ ْ ُ ُ َ
Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersendau-gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Alloh, ayat-ayat-Nya dan Rosul-Nya kalian berolok-olok?" Tidak usah kalian minta ma`af, karena kalian telah kafir sesudah beriman. Jika Kami mema`afkan segolongan dari kalian (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orangorang yang selalu berbuat dosa.(QS. At Taubah:65-66) Nash ini menyatakan bahwa mereka telah kafir setelah beriman, dan pernyataan kafir semacam ini maksudnya adalah kufur akbar. Catatan Penting: Tidak disyaratkan untuk menetapkan sesuatu sebagai sebuah kekafiran harus ada nash yang menyatakan secara langsung bahwa sesuatu tersebut merupakan kekafiran. Syaikh Hamad bin Naashir Ma’mar yang wafat pada 1660 H sebagai salah satu imam dakwah Nejd dan salah satu murid Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhaab, beliau berkata: ”Dan juga sesungguhnya banyak permasalahan kekafiran dan kemurtadan, yang telah disepakati para ulama’ yang terdapat nash jelas yang menamakannya sebagai kekafiran, akan tetapi disimpulkan para ulama’ dari keumuman nash. Hal ini sebagaimana jika seorang muslim menyembelih untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada selaian Alloh. Perbuatan ini adalah kekufuran secara ijma’ sebagaimana yang dinyatakan oleh An Nawawiy dan yang lainnya, begitu juga sujud kepada selain Alloh.” (Ad Duror As Sanniyah Fil Ajwiban An Najdiyah, IX/9) Diantara contoh yang paling jelas terhadap apa yang dikatakan oleh Syaikh Hamad bin Ma’mar adalah kafirnya orang orang yang mengatakan Al Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 7] [9

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Qur’an itu mahkluq. Permasalahan ini termasuk permaslahan yang paling masyhur dalam kitab-kitab salaf, mereka mengatakan:.”Al Qur’an adalah kalaamulloh (firman Alloh), bukan mahkluq, dan barang siapa mengatakan Al Qur’an itu mahkluq maka ia telah kafir.” Lihat kitab As Sunnah tulisan ‘Abdullohbin Ahmad, As Sunnah tulisan Al Kholaal dan bukunya Al Lalika’iy, kitab Al Ghuluw tulisan Adz Dzahabiy dan masih banyak yang lainnya. Dan tidak ada nash dalam Qur’an maupun Sunnah yang menyatakan bahwa orang yang mengatakan Al Qur’an mahkluq itu kafir sebagaimana nash yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Selain itu juga tidak ada atsar dari sahabat mengenai permaslahan al Qur’an mahkluq, akan teapi para ulama’ menyimpulkan hukum kafirnya orang yang mengatakan Al Qur’an itu mahkluq dari nash-nash yang menunjukan bahwa Al Qur’an itu kalam dan ilmu Alloh. Sedangkan kalam dan ilmu Alloh itu adalah bagian dari sifat-sifatNya yang agung dan sifat Alloh itu bukanlah mahkluq dan barang siapa yang mengingkarinya maka ia kafir, sehingga permaslahan ini menjadi ijma’ Ahlus Sunnah. Diantara yang menjelaskan kepadamu samarnya hukum permaslahan (kafirnya orang yang mengatakan Al Qur’an itu mahkluq) adalah riwayat Adz Dzahabiy dari Al Qoodliy Abu Yusuf, beliau berkata: “Setelah aku berdiskusi dengan Abu Haniifah selama enam bulan, kami bersepakat bahwa orang yang mengatakan Al Qur’an itu mahkluq, ia telah kafir.” Mukhtashorul Ghuluw Lil ’Aliyyil Ghoffaar, tulisan Adz Dzahabiy terbitan Al Maktab Al Islamiy th.1401 H. hal.100. Beliau berdiskusi dalam waktu selama itu disebabkan karena tidak ada nash yang jelas dari Al Qur’an dan Sunnah atau atsar dari sahabat tentang permaslahan ini. Ini semua menunjukan bahwa tidak ada syarat harus ada dalil syar’iy secara jelas yang menyatakan kafirnya sebuah permasalahan, akan tetapi bisa jadi hukumannya itu disimpulkan dari nash. Dan pada permasalahan ini --- yaitu menetapkan kafir terhadap sebuah perkataan atau perbuatan dengan dalil qoth’iy --- terjadi perselisihan berbagai firqoh. Adapun Khowaarij mereka menganggap kafir sesuatu yang bukan kekafiran, seperti dosa besar yang tidak sampai tingkatan kekafiran. Adapun Murji-ah, mereka tidak mengkafirkan perbuatan apapun baik perkataan maupun amalan, mereka sepakat dengan Ahlus Sunnah atas kafirnya orang yang melakukan perbuatan kufur, akan tetapi menurut mereka ia kafir bukan karena perbuatan tersebut namun karena perbuatan yang dinyatakan kafir oleh dalil syar’iy tersebut merupakan pertanda bahwa dia kafir dengan hatinya. Mereka sepakat dengan Ahlus Sunnah pada hukumnya akan tetapi mereka berselisih dengan Ahlus Sunnah terhadap penafsirannya. Murji-ah yang kami maksud di sini adalah Asyaa’iroh dan Fuqohaa-ul Murji-ah. Adapun Ghulaatul Murji-ah (orang-orang Murji-ah ekstrim) yang telah jauh tersesat, mereka tidak mengkafirkan seseorang dengan dalil syar’iy yang qoth’iyud dalaalah sekalipun pada kufur akbar, namun mereka mensyaratkan untuk mengkafirkan orang yang melakukan kekafiran, ia harus menyatakan dengan jelas atas takdziib Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 8] [0

Maktabah At-Tawhid wal Jihad (pendustaan) atau juhuud (penolakan) atau istihlaal (penghalalan), dan inilah yang banyak tersebar di kalangan Mu’ashiriin. Dan para salaf mengkafirkan orang yang berpendapat seperti ini. Inilah pembahasan yang berkaitan dengan syarat pertama, yaitu hendaknya dalil yang di jadikan landasan jelas menunjukan kufur akbar. 2. Syarat yang kedua untuk menetapkan kekafiran pada perkataan dan perbuatan adalah hendaknya perkataan atau perbuatan itu sendiri jelas menunjukan kekafiran. Artinya di dalamnya memang terdapat unsur sebab yang mengkafirkan sebagaimana yang terdapat dalam nash syar’iy yang di jadikan landasan untuk mengkafirkan perbuatan tersebut. Contohnya adalah orang yang mengatakan; wahai tuanku Al Badawiy! Tolonglah aku! Atau kabulkan kebutuhanku, atau lapangkanlah rejekiku, atau selamatkan aku dari musuhku. Perkataan-perkataan semacam ini adalah kekafiran karena jelas-jelas menunjukkan berdo’a kepada selain Alloh, dan karena ada dalil syar’iy yang menunjukan atas kafirnya orang yang berdo’a kepada selain Alloh. Dan di antara perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas menunjukan kekakafiran adalah melemparkan mushaf Al Qur’an ke dalam kotoran. Perbuatan ini tidak mengandung kemungkinan lain kecuali penghinaan terhadap mushaf, padahal ada dalil qoth’i yang menunjukan kafirnya orang yang mengolok-olok ayat-ayat Alloh. Adapun melempar mushaf ke dalam api, perbuatan ini tidak jelas penunjukannya terhadap kekafiran, sebagaimana akan kami terangkan pada pembahasan tentang hal-hal yang mengandung kemungkinan. Kebalikan dari perbuatan yang jelas penunjukannya adalah perbuatan yang penunujukannya mengandung kemungkinan. Yaitu amalan (baik ucapan maupun perbuatan) yang tidak jelas-jelas menunujukan kekafiran, akan tetapi kadang menunjukan kekafiran dan kadang tidak menunjukan kekafiran. Inilah yang disebut dengan at takfiir bil muhtamalaat (pengkafiran dengan perbuatan yang mengandung kemungkinan). Dan termasuk dalam katagori ini juga perkataan yang sebenarnya bukan perkataan kufur akan tetapi mengandung konsekuensi kekufuran. Dan inilah yang disebut dengan at takfiir bil ma-aal (pengkafiran lantaran akibat) atau at takfiir bi laazimil qoul (pengkafiran lantaran konsekuensi perkataan). Pada perbuatan yang mengandung beberapa kemungkinan ini harus dilakukan pengecekan terhadap beberapa hal untuk menentukan maksudnya, apakah menunjukan kufur secara jelas atau tidak. Dalam masalah ini Al Qoodliy Syihaabud Diin Al Qurofiy berkata: “Segala sesuatu yang nampak itu dinilai seperti apa yang nampak kecuali jika ada hal-hal yang menunjukan bahwa yang dimaksud bukanlah sebagaimana yang nampak atau kemungkinan yang lebih kuat bukanlah yang nampak. Dan segala kemungkinannya yang tidak nampak tidak dianggap lebih kuat kecuali ada penguat syar’iy.” Al Furuuq tulisan Al Qurofiy II/195. terbitan Daruul Ma’rifah. Penguat 8] Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh [1

Maktabah At-Tawhid wal Jihad syar’iy yang menentukan maksud dari perbuatan yang muhtamilud dalaalah (mengandung beberapa kemungkinan) ada 3 macam, yaitu tabayyun (minta klarifikasi) terhadap maksud pelaku, memperhatikan kepada qoroo-in (hal-hal) yang menyertai perbuatannya, dan yang ketiga adalah memahami ‘urf (kebiasaan) pelaku dan penduduk negerinya. Adapun tabayyun terhadap niat pelaku adalah dengan cara bertanya kepadanya tentang maksud dari perkataan atau perbuatannya. Seperti seseorang yang berdo’a di kuburan yang tidak terdengar suaranya dan tidak pula terdengar dia berdo’a kepada siapa dan ia berdo’a untuk apa. Maka ia ditanya, jika dia menjawab; aku berdo’a kepada Alloh untuk mengampuni mayit ini, maka orang tersebut adalah orang baik. Dan jika dia menjawab; aku berdo’a kepada Alloh di kuburan ini supaya Alloh mengabulkan do’aku, maka perbutannya ini adalah bid’ah dan tidak sampai kafir. Dan jika dia menjawab bahwa dia berdo’a kepada penghuni kubur tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, maka orang tersebut kafir. Maka tabayyun terhadap maksud pelaku itu dapat membantu untuk mengetahui maksud dari perbuatan yang mengandung beberapa kemungkinan. Oleh karena itu An Nawawiy menukil perkataan Ash Shoimiriy dan Al Khootib: “Jika seorang mufti ditanya tentang orang yang berkata begini dan begini, yang mengandung beberapa kemungkinan yang sebagian kemungkinannya kekafiran dan sebagian kemungkinan lainnya bukan kekafiran, maka hendaknya mufti itu menjawab; tanyakan tentang maksud perkataannya, jika dia menjawab begini maka jawabannya begini.” Al Majmuu’ tulisan An Nawawiy I/49. Dan pada masalah ini Imam Asy Syaafi’iy juga mengatakan: ”Pada masalah yang mengandung kemungkinan yang tidak jelas, perkataan yang dijadikan pegangan adalah perkataan pelakunya.” Al Umm tulisan Asy Syaafi’iy VII/297. Di sini ada catatan penting yang harus diperhatikan betul, agar tidak salah faham. Yaitu bahwa yang ditanyatakan dan yang berpengaruh pada hukum itu adalah maksud dari perbuatan pelaku dan bukan maksud yeng berarti berniat untuk kafir dalam melakukan perbuata tersebut. Dalam contoh di atas jika dia menjawab; bahwa dia berdoa kepada mayit untuk menyingkirkan kesusahaannya, maka inilah yang harus di tanyakan dan yang berdampak pada hukum, dan tidak harus bertanya; apakah kamu bermaksud untuk kafir dalam melakukan perbuatanmu itu?, bahkan meskipun dia mengatakan, bahwa dia tidak bermaksud kafir dalam melakukan perbuatannya itu, perkataan itu tidak akan berpengaruh untuk menghindari hukum. Tentang melihat kepada qoroo-inul ahwaal (keadaan yang menyertai perbuataannya), maka barang siapa yang mengucapkan perkataan yang mengandung kemungkinan kekafiran namun pelakunya mengingkari maksud untuk kafir akan tetapi setelah di teliti ternyata perbuatannya itu mengandung unsur kezindikan dan dia sendiri tertuduh sebagai orang zindiq, maka keadaan yang menyertai perbuatannya ini menunjukan kuat maksud kekafirannya. Contoh yang Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 8] [2

Maktabah At-Tawhid wal Jihad lainnya adalah; jika ada seseorang melemparkan mushaf ke dalam api. Orang ini ada kemungkinan meremehkan mushaf sehingga dia kafir sebagaimana orang yang melemparkanya kedalam kotoran, dan ada kemungkinan ia ingin memusnahkannya karena mushaf itu sudah lama dengan cara membakarnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh ‘Ustman bin Affaan, beliau membakar mushaf yang lebih, maka semacam ini ialah Sunnah Kholifah sehngga dia tidak kafir. Apabila kita bertanya kepadanya lalu dia mengatakan bahwa dia ingin menghilangkannya (karena mushaf itu sudah lama), namun setlah di teliti keadaannya ternyata mushaf yang dia bakar masih baru dan ternyata orang itu tertuduh sebagai orang zindiq. Maka bukti-bukti ini menunjukan bahwa dia dusta, dia bilang ingin menghilangkan mushaf itu namun sebenarnya dia meremehkannya. Ibnu Rojab Al Hambaliy berkata: ”Bukti yang berupa keadaan, berbeda dengan bukti yang berupa perkataan dalam menerima pengakuan yang sesuai dan menolak yang tidak sesuai. Bukti keadaan saja (tanpa bukti yang berupa perkataan) dapat mengakibatkan hukum.” Al Qowaa’id tulisan Ibnu Rojab, Kaidah ke- 151 hal. 322. Adapun melihat kepada ‘urf (kebiasaan) sebagaimana kata Ibnu Qoyyim --- dalam Ahkaamul Muftiy ---: “Dia (mufti) tidak bolah berfatwa pada pengakuan, sumpah, wasyiat dan yang lainnya yang berkaitan dengan lafadz dengan berlandasan yang biasa dia gunakan, untuk memahami lafad-lafadz tersebut tanpa mengetahui kebiasaan pemilik dan pengguna lafadz-lafadz tersebut. Sehingga dia memahami lafadz tersebut sebagaimana apa yang mereka pahami dalam kebiasaan mereka meskipun tidak sesuai dengan hakkekat asalnya. Namun jika mufti tidak melakukannya ia akan asesat dan menyesatkan.” A’laamul Muwaqqi’iin IV/297. Inilah tiga penguat syar’iy yang membantu untuk menentukan maksud dari hal-hal yang mengandung beberapa kemungkinan. Namun Asy Syaafi’iy tidak menerima kecuali tabayyun terhadap maksudnya saja. Lihat Al Umm VII/297. Perbuatan-perbuatan semacam ini hukumnya sama dengan lafadzlafadz sindiran dalam talak (perceraian) qodzaf (tuduhan zina), membebaskan budak dan hal-hal lainnya yang tidak bisa dibedakan kecuali dengan mengetahui niat orang yang mengatakannya dan melihat dalam kepada keadaan-keadaan yang menyertainya dan kebiasaan orangyang mengucapkannya. Adapun pada masalahmasalah yang sudah jelas, tidak dibutuhkan lagi melihat kepada niat dan maksud pelakunya. Namun hanya melihat kepada niat dan maksud pelakunya. Namun hanya melihat kepada kesengajaan berbuat. Dan yang dijadikan pedoman dalam menentukan maksud dari hal-hal yang mengandung kemungkinan --- pada hukum di dunia --- adalah ijtihad hakim yang melihat kepada tuduhan, sebagaimana contohcontoh yang di nukil dari Al Qoodliy ‘Iyaadl tadi. Dan seorang hakim boleh menghukum orang yang tertuduh dengan hukuman yang keras meskipun ia tidak dapat membuktikan hal-hal yang mengandung Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 8] [3

Maktabah At-Tawhid wal Jihad kemungkinan kepada hal yang jelas maksudnya jika tuduhannya kuat. Dan di sini terdapat perselisihan hukum orang zindiq yang banyak melakukan perbuatan yang mengandung kemungkinan kafir, dan beginilah kebanyakan orang-orang munafiq pada zaman Nabi salallahu 'alaihi wasallam, sebagaimana yang Alloh firmankan:

٣٠ :‫﴾ولو نشاء لريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول... ﴿محمد‬ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ ََ ْ ُ َ ِ ِ ُ َ ْ َ َ ََ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ََ
Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka (QS. Muhammad:30). Dan diantara orang-orang munafiq itu ada yang menngucapkan katakata yang jelas-jelas kekafiran akan tetapi tidak tertetapkan dengan ketetapan syar’iy karena tidak lengkapnya bukti, sebagaimana yang Alloh firmankan:

٧٤ :‫﴾يحلفون بال ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلمهم ... ﴿التوبة‬ ْ ِ ِ َ ْ ِ َ ْ َ ُ َ َ َ ِ ْ ُ ْ َ َ َِ ُ َ ْ َ ََ ُ َ َ ّ ِ َ ُ ِْ َ ِ
“Mereka (orang-orang munafiq itu) bersumpah dengan (nama) Alloh, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam,” (QS. At Taubah: 74). Adapun orang zindiq, yaitu orang yang murtad berkali-kali atau orang yang banyak melakukan perbuatan yang mengandung kemungkinan kafir dan banyak sindiran-sindirannya yang (mengandung kekafiran), maka dalam madzhab Malik ia tidak diterima taubatnya dan dalam madzhab Asy Syaafi’iy selamanya akan diterima taubatnya. Dan hal ini juga dikembalikan kepada ijtihadnya hakim yang mempertimbangkan perkembangan kejahatan dan pelecehan terhadap diin dikalangan manusia. Apabila hal ini terjadi haruslah dipertegas dan lebih di perkuat dengan mengikuti madzhab Malik. Lihat pembahasan taubatnya zindiq dalam Al Mughniy Ma’asyi Syarhil Kabiir X / 170171, Fat-hul Baariy XXI / 269-273, Al Umm VI / 156-167 dan A’lamul Muwaqqi’iin III / 112-115, 140-145. Adapun hukumnya diakhirat, orang yang melakukan hal-hal yang mengandung kemungkinan, keputusannya di akherat diserahkan kepada Alloh sesuai dengan niatnya. Alloh maha tahu dengan niatnya dan Alloh akan membalasnya sesuai dengan niatnya, meskipun di dunia dia tidak dibuktikan hukuman apapun. Rosululloh salallahu 'alaihi wasallam, bersabda :

‫إنما العمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى‬
Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niat, dan seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Hadits ini muttafaq ‘alaih. Dan Alloh berfirman:

١٠﴿ ‫﴾يوم تبلى السرائر﴿٩﴾فما له من قوة ول ناصر‬ ٍ ِ َ َ َ ٍّ ُ ِ ُ َ َ َ ُ ِ َ ّ َْ ُ َ ْ َ
Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 8] [4

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatanpun dan tidak (pula) seorang penolong. (AtTaariq: 9-10). Untuk penjelasan lebih lanjut masalah ini silahkan kaji: - Shohiih Al Bukhooriy, Kitaabu Istitaabatil Murtaddiin --- bab “Jika seorang dzimmi mengucapkan kata-kata kiasan yang menunjukan penghinaan kepada Nabi Muhammad salallahu 'alaihi wasallam, namun tidak menyatakan terus terang”, Fat-hul Baariy XII / 280. - Asy Syifaa tulisan Al Qoodliy ‘Iyaadl pasal “Perkataan-perkataan yang mengandung kemungkinan penghinaan kepada Nabi salallahu 'alaihi wasallam” II / 978-999 dan pasal “Meneliti perkataan dalam mengkafirkan orang yang mentakwilkan” dan pasal setelahnya II / 1056-1076, terbitan Isa Al-Halabi. - Majmuu’ Fataawaa Ibni Taimiyah, masalah “Apakah konsekuensi dari madzhab itu termasuk madzhab” XX / 217-219, V / 306-307. - Perkataan Ibnul Qoyyim pada masalah “Apakah kosekuensi dari madzhab itu termasuk madzhab” dalam syair an-nuniyah beliau beserta penjelasannya oleh Syaikh Muhammad Kholiil Harroos II / 252-25, terbitan maktabah Ibni Taimiyyah 1407 H. - Al Asybaah Wan Nadzoo-ir Fii Qowaa’id Wa Furuu’ Fiqhisy Syaafi’iy, tulisan As Suyuuthiy bab “Masalah perkataan yang jelas, kinayah dan sindiran” hal. 488 dan setelahnya cetakan darul kitab Al-‘Arobi 1407 H. - A’laamul Muwaqqi’iin tulisan Ibnul Qoyyim II / 5, masalah peran bukti keadaan dalam memalingkan kinayah kepada hal yang jelas. Kesimpulannya: bahwa perkataan dan amalan itu dapat menyebabkan kekafiran dengan dua syarat: Satu syarat pada dalil syar’iy yaitu hendaknya dalil shoriihud dalaalah (jelas menunjukan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut kafir kufur akbar. Satu syarat lagi pada perbuatan seorang mukallaf tersebut, yaitu perbuatan yang di lakukan oleh orang tersebut shoriihud dalaalah (jelas menunjukan) kekafiran yang di sebutkan dalam dalil syar’iy tersebut. Dan perbuatan itu bisa dinyatakan shoriihud dalaalah sejak awal atau setelah dilakukan tabayyun terhadap maksud pelakunya dan melihat kepada qoriinah (keadaan) yang menyertainya dan kebiasaan pelakunya jika perbuatan tersebut muhtamilud dalaalah. Dua syarat ini terdapat dalam kandungan sabda Nabi salallahu 'alaihi wasallam,

‫إل أن تروا كفرا بواحا عندكم من ال فيه برهان‬
kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata, kalian mempunyai dalil dari Alloh. Hadits ini muttafaq ‘alaih. Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 8] [5

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Maka kalimat: ‫( كفرا بواحا‬Kekafiran yang nyata) maksudnya adalah jelas menunjukan kekafiran dan ini adalah syarat pada perbuatan, sedangkan kalimat : ‫( عندكم من ال فيه برهان‬Kalian mempunyai dalil dari Alloh) Maksudnya adalah dalil Syar’iy yang jelas dan ini adalah syarat pada dalil yang mengkafirkan. Asy Syaukaaniy mengatakan; “Sabda beliau yang berbunyi; ‫( عنششدكم مششن ال ش فيششه برهششان‬Kalian mempunyai dalil dari Alloh) maksudnya adalah nash ayat atau hadits yang jelas penunujukannya dan tidak mengandung takwil. Konsekuensinya tidak boleh memberontak mereka (para pemimpin) selama perbuatan mereka masih mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan.”Nailul Authoor VII / 361. Begitulah, dan sebagian besar perselisihan para ulama’ tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang kafir atau tidak, kembali kepada syarat yang kedua di atas yaitu perbuatannya dengan jelas menunjukan kekafiran atau masih mengandung kemungkinan, jika perbuatannya jelas mereka tidak berselisih pendapat dan jika masih mengandung kemungkinan, maka ada perselisihan karena ini masalah ijtihad. Di antaranya adalah yang disebutkan Abu Bak-r Al Hishniy Asy Syaafi’iy dalam contoh-contoh murtad dengan ucapan, ia berkata: “Sebagaimana jika seorang mengatakan kepada musuhnya; seandainya dia tuhanku aku tidak akan menyembahnya, ia kafir. Dan begitu pula jika ia mengatakan; seandainya dia Nabi aku tidak akan beriman kepadanya. Atau dia mengatakan mengaenai anaknya dan istrinya; ia lebih aku cintai dari pada Alloh atau pada RosulNya. Dan begitu pula jika seseorang yang sakit setelah sembuh mengatakan;aku rasakan sakitku ini yang seandainya aku membunuh Abu Bakar atau ‘Umar, itu belum setara bagiku, ia kafir. Dan sekelompok ulama’ berpendapat bahwa orang semacam ini harus di bunuh karena perkataannya itu terdapat unsur menuduh Alloh berbuat dholim. Masalah penentuan alasan seperti berlaku untuk kasus-kasus yang serupa jika mengandung unsur tuduhan terhadap Alloh berbuat dzolim, semoga Alloh menjauhkan kita dari hal tersebut. Begitu pula jika seseorang mengaku telah mendapatkan wahyu meskipun dia tidak mengaku sebagiai Nabi. Atau dia mengaku masuk jannah dan memakan buah-buahannya serta memeluk bidadari, orang ini kafir secara ijma’. Hal semacam ini dan yang lainnya adalah sebagaimana yang dikatakan orang-orang zindiq dari kalangan ahli tasawuf, semoga Alloh memerangi mereka. Alangkah bodohnya mereka, alangkah kafirnya mereka dan alangkah bodohnya orang yang berkeyakinan seperti keyakinan mereka. Dan seandainya ia mencela salah seorang Nabi atau mereka meremehkannya maka ia kafir cara ijma’. Dan diantara bentuk penghinaan adalah apa yang dikatakan orangorang dzolim ketika mereka memukul orang lalu orang yang dipukul tersebut meminta tolong kepada Nabi Muhammad salallahu 'alaihi wasallam, lalu orang dzolim tersebut mengatakan; biarkan Rosululloh salallahu 'alaihi wasallam, membebaskanmu, atau semacam itu. Seandainya seseorang mengatakan; aku adalah Nabi, dan yang lain Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 8] [6

Maktabah At-Tawhid wal Jihad mengatakan; ia benar, maka keduanya telah kafir. Dan jika ia mengatakan kepada orang muslim; wahai orang kafir, tanpa ada takwilan, maka ia kafir, karena ia telah menamakan Islam sebagai kekafiran. Lafadz-lafadz ini banyak dikatakan oleh orang At Turk, maka renungkan hal itu. Jika ia mengatakan; Apabila anakku mati aku akan masuk yahudi atau nasrani, maka ketika itu juga ia kafir. Jika dia dimintai tolong oleh orang kafir yang ingin masuk Islam, untuk menuntuknya kalimat tauhid, lalu ia menyarankan agar tetap kafir atau dia tidak mau menuntutnya mengucapkan kalimat tauhid ia kafir.dan jika ia menyarankan orang Islam untuk tetap kafir maka ia kafir. Dan jika dikatakan kepadanya; potonglah kukumu dan potonglah kumismu karena itu sunnah, lalu ia menjawab; aku tidak mau meskipun sunnah, maka ia kafir. Ini dikatakan oleh Ar Roofi’iy yang di nukil dari sahabatsahabat Abu Haniifah dan ia mengikuti pendapat mereka. Dan An Nawawiy berkata: pendapat yang terpilih bahwa orang tidak kafir kecuali ia bermaksud mengolok-olok, wallohu a’lam. Seandainya ada dua orang saling bunuh, lalu salah satunya mengucapkan; laa haula wa laa quwwata illaa billaah, lalu yang satunya lagi mengatakan: Ucapan “laa haula walaa quwwata illaa billah” itu tidak bisa menghilangkan lapar, maka ia kafir. Dan jika ia mengatakan; Aku tidak takut pada hari kiyamat, ia kafir. Dan jika ditimpa musibah lalu ia mengatakan; Ia (Alloh) telah mengambil hartaku, anaku, ini dan itu, lalu apa yang akan ia lakukan lagi, maka ia akan kafir. Dan jika ada seseorang mengatakan kepadanya; wahai orang yahudi atau wahai orang nasrani, lalu ia menjawab; Ya, maka ia kafir. Ini dinukil oleh Ar Roofi’iy dan ia tidak mengomentarinya. An Nawawiy berkata; Dalam masalah ini tidak benar jika ia tidak berniat apa-apa, wallohu a’lam. dan jika seorang pendidik anak mengatakan; sesungguhnya yahudi jauh lebih baik dari pada orang-orang Islam karena mereka memberikan hak-hak pendidik anak mereka, maka ia kafir, inilah yang dinukil oleh Ar Roofi’iy dari sahabat-sahabat Abu Haniifah rahimahullah, dan beliau tidak mengomentarinya begitu pula An Nawawiy. Kata-kata semacam ini banyak terjadi pada pegawai-pegawai dan buruh-buruh, sedangkan untuk mengkafirkannya tidak dibenarkan karena mengeluarkan seorang muslim dari diin (agama) nya lantaran mengucapkan kata-kata yang masih mengandung kemungkinan yang bisa dibenarkan, apa lagi jika terdapat qoriinah yang menyertainya yang menunjukan bahwa yang dimaksud adalah perlakuan mereka lebih baik dari pada perlakuan orang-orang Islam, terlebih lagi jika ia menyatakan bahwa inilah yang ia maksudkan atau terdapat jelas pada kata-kata seperti kasus di atas. wallohu a’lam. Inilah contoh-contoh murtad yang disebabkan perkataan, dan sebagaimana yang anda lihat pada perkataan-perkataan yang masih mengandung kemungkinan, dan sebagaimana anda lihat pada perkataan-perkataan yang masih mengandung kemungkinan, diperselisihan oleh para ulama’ begitu pula perselisihan ini terjadi pada perbuatan-perbuatan yang masih muhtamilud dalaalah (mengandung Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 8] [7

Maktabah At-Tawhid wal Jihad kemungkinan) di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Abu Bakar Al Hishniy setelah perkataannya di atas. Beliau mengtakan: “Adapun kekafiran yang dilakukan dengan perbuatan adalah seperti sujud kepada patung, matahari dan bulan, dan melemparkan mushaf pada kotoran dan sihir yang mengandung unsur penyembahan kepada matahari, dan begitu pula menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada patung, menghina salah satu dari nama Alloh atau salah satu perintahNya atau ancamanNya atau membaca Al Qur’an dengan diiringi duff (rebana), dan begitu pula minum khomer dan berzina dengan membaca bismillah sebelumnya sebagai penghinaan, sesungguhnya ia kafir. Ar Roofi’iy menukil dari sahabat-sahabat Abu Haniifah, jika ada seseorang yang memakai sabuk pada tengah badannya ia kafir. Ia berkata: “Dan mereka berselisih pendapat tentang orang yang memakai peci orang majusi di atas kepalanya, namun yang benar ia kafir. Dan jika seseorang mengikatkan tali pada tengah badannya lalu ketika dia ditanya ia menjawab; ini sabuk, maka kebanyakan berpendapat ia kafir dan Ar Roofi’iy tidak mengomentari masalah itu. An Nawawiy berkata yang benar dia tidak kafir jika dia tidak punya niat.dan apa yang dikatakan An Nawawiy dikatakan pula oleh Ar Roofi’iy pada awal kitab Al Jinaayat pada masalah keempat yang intinya ia sepakat dengan pendapat An Nawawiy dan bahwasanya hanya sekedar memakai pakaian orang-orang kafir tidak menyebabkan murtad. Dan Ar Roofi’iy menukil dari sahabat-sahabat Abu Haniifah bahwa apabila ada orang fasik meminumkan khomer kepada anaknya lalu kerabat-kerabatnya memberikan dirham dan dinar maka mereka kafir, dan Ar Roofi’iy tidak berkomentar dalam masalah ini. Dan An Nawawiy berkata; Yang benar mereka tidak kafir. Dan jika ada seseorang melakukan perbuatan yang disepakati oleh umat Islam bahwa perbuatan itu tidak dilakukan kecuali oleh orang kafir, meskipun oarng yang melakukan tersebut menyatakan bahwa dia Islam, seperti sujud kepada salib, atau pergi ke gereja-gereja bersama mereka dan menggunakan pakaian mereka seperti dabuk dan yang lainnya, maka ia kafir.” Kifaayatul Akhyaar II / 123-124. Jika pembaca memperhatikan perkataan-perkataan dan perbuatanperbuatan kafir tersebut padahal ini hanyalah contoh dari sekian banyak yang terdapat pada bab-bab murtad dalam buku-buku fikih, pembaca akan memahami banyak orang yang menganggap remeh masalah-masalah yang membatalkan Islam, dan ini semua disebabkan oleh tersebarnya kebodohan dan diremehkannya diin. Anas bin Malik rahimahullah, mengatakan:

‫إنكم لتعملون أعمال هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول ال‬ ‫صلى ال عليه وسلم من الموبقات‬
“Sesungguhnya kalian menganggap perbuatan-perbuatan itu lebih kecil daripada rambut, sedangkan kami menganggapnya sebagai Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 8] [8

Maktabah At-Tawhid wal Jihad amalan-amalan yang menghancurkan pada masa Rosululloh salallahu 'alaihi wasallam” Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhooriy.

c. Syarat-syarat pembuktian
Sesungguhnya perkataan dan perbuatan seorang mukallaf di dunia itu tidak divonis dengan hukum yang berlaku di dunia kecuali telah dibuktikan dengan cara yang telah dijelaskan oleh syari’at. Cara itu dinamakan ‘thuruqul itsbaat asy syar’iyyah’ (cara pembuktian secara syar’iy), yang diantara bentuknya adalah pengakuan pelaku dan kesaksian para saksi. Sedangkan nishoob (jumlah) kesaksian satu masalah berbeda dengan masalah lain. Oleh karena itu jika perkataan atau perbuatan itu sebelum dibuktikan dengan pembuktian yang sesuai dengan syar’iy dan secara syah, maka ia tidak terkena hukum tersebut (baca: sebenarnya ia melakukan perbuatan yang mengharuskan untuk mendapatkan vonis hukum, namun ia tidak divonis sebelum melalui tata cara pembuktian syar’iy). Maka barangsiapa berzina akan tetapi menurut tata cara pembuktian syar’iy tidak terbukti, maka secara hukum syar’iy dia tidak divonis berzina meskipun pada hakekatnya dia berzina, dan Alloh akan membalas perbuatanya itu, kecuali jika Alloh mengampuninya karena dia bertaubat atau karena terhapus dengan amal sholihnya atau karena mendapat safa’at. Adapun murtad --- yaitu mengatakan atau melakukan kekafiran --- dapat dibuktikan dengan salah satu dari dua cara, yaitu: pengakuan pelaku atau kesaksian dua orang muslim yang ‘aadil (punya sifat ‘adaalah / bisa dipercaya). Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan tidak ada yang menyelisihkan kecuali Al Hasan, beliau mensyaratkan 4 orang saksi untuk memvonis murtad seseorang, karena hukuman murtad itu adalah dibunuh, hal ini dikiyaskan dengan zina. Namun Ibnu Qudaamah menyanggahnya karena illah (sebab) jumlah saksi zina itu bukanlah terletak pada hukuman bunuhnya, karena orang yang tidak muhshon (belum kawin) pun jumlahnya saksinya 4 orang (padahal hukumnya bukan dibunuh-pent), dengan demikian jelaslah perbedaanya. Lihat Al Mughniy ma’asy Syarhil Kabiir 10/99. Dan kesaksian terhadap kemurtadan juga harus detil sebagaimana yang dikatakan Al Qoodliy Burhaanud Diin bin Farhuun Al Maalikiy: ”Kesaksian kemurtadan seseorang secara global tidak diterima, misalnya seseorang mengatakan si fulan telah kafir atau murtad, akan tetapi harus detail apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat dari orang tersebut, karena bebtuk-bentuk kekafiran itu diperselisihkan, kadang mereka meyakini kekafiran padahal buakn kekafiran.” Tabshirotul Hukkaam II/244. Lalu apakah kemurtadan itu dapat dibuktikan berdasarkan kemasyhuran yaitu kesaksian banyak orang tanpa mendengar atau melihat secara langsung dari pelakunya?. Dalam hal ini terjadi perselisihan pendapat. Ibnul Qoyyim berkata: “Menghukumi dengan berlandaskan kemasyhuran, adalah tingkatan antara mutawaatir Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 8] [9

Maktabah At-Tawhid wal Jihad (orang yang sangat banyak yang tidak mungkin berdusta) dan ahaad (perorangan). Kemasyhuran adalah apa yang banyak yang dibicaraakan orang --- sampai beliau mengatakan --- dan tingkatan ini lebih kuat daripada kesaksian dua orang yang diterima kesaksianya.” Ath Thuruq Al Hukmiyyah tuliasan Ibnul Qoyyim hal. 212 terbitan Al Madaniy. Dan kaji juga Fat-hul Baariy V/254 Majmuu’ Fataawaa XXXV / 312-314. Inilah tata cara menetapkan hukum murtad di dunia, kadang seorang pada hakekatnya ia kafir namun tidak dibuktikan hukum kafir di dunia. Orang semacam ini hisabnya diserahkan kepada Alloh (pada hari tersingkap seluruh rahasia, ia tidak mempunyai kekuatan atau penolong). Jika dia mati di atas kekafiranya dan tidak bertaubat maka ia dimasukan neraka kekal di dalamnya. Tidak semua orang yang pada hakekatnya kafir dapat dibuktikan dan divonis kafir di dunia, hal ini dapat kita pahami dari empat keadaan berikut : A. Apabila seseorang menyembunyikan keyakinan kafirnya dan tidak menampakannya dalam perkataan maupun amalanya, yaitu kufur dengan keyakinan saja seperti mendustakan hari kebangkiatan, maka ia secara dlohir hukumnya adalah orang Islam namun hakekatnya dia adalah kafir. Orang semacam ini masuk golongan orang-orang munafiq nifaaq akbar. Dan pada macam ini Ibnu Taimiyyah berkata: “Dan jika mereka menyembunyikan kemunafiqan dan tidak mengatakanya, maka mereka itu adalah orang-orang munafiq. Alloh berfirman :

َ ّ ّ ِ ُ ِ ْ َ ْ ِ ُ ْ ِ ِ ُُ ِ َ ِ ُ ُ ّ َ ُ ٌ َ ُ ْ ِ ْ ََ َ ّ َ ُ َ َ ُ ِ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ‫يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن ال‬ ٦٤ :‫﴾مخرج ما تحذرون ﴿التوبة‬ َ ُ َْ َ ّ ٌ ِ ْ ُ
Orang-orang yang munafiq itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka: "Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Alloh dan Rosul-Nya)". Sesungguhnya Alloh akan menyatakan apa yang kamu takuti itu.(Qs. At Taubah: 64). Majmuu’ fataawaa XIII / 57. Ayat ini menunjukan kemunafiqan dalam hati mereka dan tidak ia tampakkan dalam perkataan atau amalan yang nampak. B. Apabila seseorang menampakan atau perbuatan kafir, akan tetapi tidak seorangpun yang melihatnya, maka secara hukum dlohir dia adalah muslim, pada hakekatnya dia kafir. Dan orang semacam ini termasuk golongan orang-orang munafiq nifak akbar. Dan orang semacam ini dan yang sebelumnya masuk kedalam pengertian firman Alloh:

Di antara orang-orang Arab Badwi yang di sekelilingmu itu, ada orangorang munafiq; dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafiqannya. Kamu (Muhammad) tidak Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 9] [0

ْ ‫َ ِ ّ ْ َ َْ ُ ّ َ َْ ْ َ ِ ُ َ ِ ُ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ِ َ َ ُ ََ ّ َ ِ َ َ َْ ُه‬ ‫وممن حولكم من العراب منافقون ومن أَهل المدينة مردوا على النفاق ل تعلم ُم‬ ١٠١ :‫﴾نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إل ى عذاب عظيم ﴿التوبة‬ ٍ ِ َ ٍ َ َ ٰ ِ َ ّ َ ُ ّ ُ ِ ْ َ ّ ّ ُ ُ ّ َ ُ َ ْ ُ ُ َْ َ ُ ْ َ

Maktabah At-Tawhid wal Jihad mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.(Qs. At Taubah 9: 101) C. Apabila seseorang menampakan perkataan atau perbuatan kafir dan ada beberapa orang yang melihatnya akan tetapi mereka tidak memberikan kesaksian kecuali salah seorang dari mereka atau seorang anak atau seorang perempuan, maka kekafiranya tidak dapat dibuktikan karena tidak memcapai masa nishob kesaksian terhadap kemurtadan pada orang tersebut. Orang semacam ini secara dlohir muslim pada hakekatnya ia adalah kafir. Orang semacam ini diperbolehkan bagi hakim untuk menghukumnya di bawah hukum had seperti penjara atau cambuk atau yang lain, sesuai dengan kuatnya kesaksian, misalnya yang memberikan kesaksian adalah ulama’ yang adil (dapat dipercaya) lagi sholih namun ia seorang diri. Lihat Tabshirotul Hukkaam tulisan Ibnu Farhun II / 281. Masuk bagian yang ketiga inilah kebanyakan orang-orang munafiq pada zaman Nabi salallahu 'alaihi wasallam, sesungguhnya mereka mengatakan kekafiran di kalangan mereka namun mereka tidak memberikan kesaksian pada yang lain, sebagai mana yang dikatakan Ibnu Taimiyyah : “Ia munafiq dalam hatinya, dan mungkin menampakan kemurtadan bahkan mengucapkan kemunafiqan terhadap kawan dekatnya.” Majmuu’ Fataawaa XIII / 54, dan kadang mereka memperdengarkan seorang dari kaum muslimin lalu ia bersaksi terhadap ia dengar namun kesaksianya tidak cukup untuk menetapkan hukum. Sebagaimana kesaksian Zaid bin Arqom terhadap ‘Abdulloh bin Ubay bahwa ia berkata: ”Jika kita kembali ke madinah pasti orang-orang mulia akan mengusir orang-orang yang hina dari madinah.” Sebagaimana terdapat dalam Shohiih Al Bukhoriy dan meskipun wahyu membenarkan apa yang disaksikan Zaid namun Nabi salallahu 'alaihi wasallam, tidak menghukum berdasarkan wahyu namun dengan cara pembuktian syar’iy dan juga karena perkataan orang-orang munafiq itu muhtamilud dalaalah dan tidak jelas sebagaimana firman Alloh:

...٣٠ :‫﴾وَتعرفنهم في لحن القول... ﴿محمد‬ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ ‫َل‬
Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka (Qs. Muhammad 47: 30) sedangkan kiasan adalah perkataan yang difahami artinya dan tidak ditanyakan dengan jelas, hal itu disebutkan Al Qurthuubiy. Dan beginilah para ulama’ menjawab pertanyaan kenapa Rosululloh salallahu 'alaihi wasallam tidak membunuh orang-orang munafiq? Ibnu Taimiyyah berkata: “Pada umumnya mereka tidak mengatakan kekafiran yang perkataannya cukup untuk dijadikan bukti, akan tetapi mereka menampakan keislaman. Sedangkan kemunafiqan mereka kadang diketahui dari kata-kata yang didengar oleh seorang sahabat lalu disampaikan kepada Nabi salallahu 'alaihi wasallam, lalu orangorang munafiq itu bersumpah dengan nama Alloh bahwa mereka tidak Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 9] [1

Maktabah At-Tawhid wal Jihad mengucapkannya atau kadang tidak bersumpah. Dan kadang nampak dari keterlambatan mereka dari sholat dan jihad dan keberatan mereka untuk mengeluarkan zakat danjuga nampak dari ketidak senangan mereka pada banyak hukum Alloh, dan umumnya mereka dapat diketahui dari sindiran-sindiran mereka --- sampai beliau berkata --kemudian semua orang munafiq itu menampakan keislaman dan mereka bersumpah bahwa mereka itu Islam, mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Maka jika mereka keadaannya seperti ini Nabi salallahu 'alaihi wasallam, tidak menegakan hukum had kepada mereka hanya berdasarkan pengetahuan beliau atau pemberitahuan seorang atau berdasarkan wahyu atau petunjuk atau penguat sampai dibuktikan dengan sebuah pembuktian yang dapat mengharuskan untuk ditegakan had, dengan bukti atau pengakuan --sampai beliau berkata --- maka beliau tidak membunuh mereka --meskipun mereka kafir --- karena kekafiran merka tidak nampak dengan alasan yang dibenarkan secara syar’iy. Dan yang menunujukan hal ini adalah bahwa beliau tidak menyuruh mereka, bertaubat secara perorngan padahal sudah maklum bahwa minimal orang yang telah dinyatakan murtad dan zindiq ia disuruh bertaubat sebagai mana orang murtad, jika ia tidak mau bertaubat ia di bunuh. Dan kami belum pernah mendengar bahwa beliau menyuruh mereka bertaubat secara perorangan. Dengan demikian maka sesungguhnya kekafiran dan kemurtadan mereka belum bisa di tetapkan atas mereka dengan sebuah ketetapan yang mengharuskan pembunuhan sebagaimana orang murtad. Oleh karena itu keadaan lahiriyah merka diterima dan kita serahkan hati mereka kepada Alloh. Jika begini keadaan orang yang telah nampak kemunafiqannya namun belum bisa dibuktikan dengan berdasarkan pembuktian yang sesuai dengan syar’iy, maka terlebih lagi orang yang belum tampak kemunafiqannya?.” Ash Shoorimul Masluul hal 355-357. dan Al Qoodliy ‘Iyaadl berkata:” hati orang-orang munafiq itu tersembunyi, sedangkan Nabi salallahu 'alaihi wasallam, menghukumi secara dlohir. Sedangkan kata-kata (kekafiran) itu kebanyakan mereka ucapkan secara sembunyisembunyi dan bersama orang-orang munafiq seperti mereka, dan jika ketahuan maka mereka mengingkarinya dan bersumpah atas nama Alloh bahwa mereka tidak mengatakanya padahal mereka telah mengucapkan kata-kata kafir tersebut --- sampai beliau berkata --- dan beginilah para imam kami kami dalam menjawab persoalan ini.” Dan beliau berkata: “mungkin belum nyata bagi beliau salallahu 'alaihi wasallam, perkataan mereka yang disampaikan, akan tetapi hanya disampaikan oleh seseorang yang tidak sampai bisa diterima kesaksiannya dalam permasalahan semacam ini, seperti kesaksian seorang yang masih anak-anak atau budak atau perempauan sedangkan darah tidak bisa ditumpahkan kecuali dengan kesaksian dua orang yang ‘aadil (mempunyai sifat ‘adaalah / bisa diterima kesaksiannya). --- sampai beliau berkata --- dan begitu pula sahabatsahabat kami dari Baghdad mengatakan: ‘Sesungguhnya Nabi salallahu 'alaihi wasallam, tidak membunuh orang-orang munafiq hanya berdasarkan pengetahuan beliau atas kemunafiqan mereka Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 9] [2

Maktabah At-Tawhid wal Jihad namun tidak ada bukti atas kemunafiqan mereka , oleh karena itu beliau membiarkan mereka.’ Asy Syifaa II/ 961-963, terbitan Al Halabiy. Dan begini pulalah Ibnu Taimiyyah menjawab pertanyaan tentang sabda Rosululloh salallahu 'alaihi wasallam,

‫دعه ل يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه‬
Biarkanlah dia (orang munafiq) supaya orang tidak mengatakan; Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Dan ketika ‘Umar ingin membunuh ‘Abdulloh bin Ubay atas kesaksian Zaid bin Arqom. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhooriy (4905), Ibnu Taimiyyah berkata:“Yang menghalangi Rosululloh salallahu 'alaihi wasallam untukmembunuh nya adalah sebagai mana yang beliau katakan yaitu supaya orang tidak mengatakan bahwa beliau membunuh sahabat-sahabatnya, karena kemunafiqannya tidak ada buktinya, dan dia telah bersumpah bahwa dia tidak mengatakannya, akan tetapi kemunafiqannya beliau diketahui dari wahyu dan dari pemberitahuan Zaid bin Arqom.” Ash Shoorimul Masluul hal. 354. dan Al Qoodliy ‘lyaadl mengatakan: ”Jika Nabi membunuh mereka lantaran kemunafiqan dan apa yang keluar dari mereka serta pengetahuan beliau terhadap apa yang mereka sembunyikan dalam jiwa mereka, pasti orang-orang yang menghalangi mendapatkan bahan pembicaraan, orang yang enggan jadi ragu dan orang yang ngeyel akan melemahkan keyakinan dan tidak mau bersahabat dengan Nabi salallahu 'alaihi wasallam, enggan masuk Islam, orang akan berprasangka yang macam-macam dan musuh yang dzolim akan menyangka bahwa pembunuhan itu disebabkan oleh permusuhan --- sampai beliau mengatakan --- hal ini beda jika yang diberlakukan terhadap mereka adalah hukum secara dhzohir seperti membunuh mereka karena berzina, karena mereka membunuh orang dan hal yang semacam itu karena hal-hal semacam itu adalah nampak dan manusia sama-sama mengetahuinya. Asy Syifaa II / 964, terbitan Al Halabi. D. Apabila seorang menampakan perkataan atau perbuatan kafir, dan dia mengakuinya dan ada dua orang ‘adil (dapat dipercaya) yang bersaksi atas dirinya atau yang lebih kuat dari padaitu atau kekufurannya itu telah tersebar di kalangan manusia, maka perbuatannya itu telah terbukti secara syar’iy dan syah, namun hal ini belum cukup untuk menghukuminya kafir sampai dilihat mawaani’ul hukmi (penghalang-penghalang vonis / hukum) padanya. Inilah empat keadaan orang yang pada hakekatnya kafir, namun tidak bisa dibuktikan telah berbuat kafir di dunia kecuali dalam satu keadaan saja. Dan inilah yang berkaitan dengan pembuktian secara syar’iy. Di sini ada satu tambahan yaitu apakah orang yang mengetahuai kekafiran seseorang boleh menganggapnya kafir --- sebagaimana pada point C di atas --- namun ia tidak Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 9] [3

Maktabah At-Tawhid wal Jihad memungkinkan untuk membuktikannya secara syar’iy kepada orang tersebut. Jawabannya adalah; justru dia wajib untuk menghukumi (memvonis) nya sebagai orang kafir akan tetapi dengan dua syarat: Pertama: ia adalah orang yang layak untuk menghukuminya baik karena ia sendiri seorang mufti atau karena ia telah minta fatwa kepada orang lain, untuk membedakan antara kekafiran dan yang bukan, dan untuk melihat kepada penghalang-penghalang kekafirannya. Kedua: ia tidak boleh menghukumnya dengan hukuman yang menjadi hak Alloh seperti menghalalkan harta dan darahnya karena kemurtadannya tidak dapat dibuktikan dengan cara pembuktian syar’iy secara sempurna karena kalau hal ini diperbolehkan pasti akan menimbulkan kekacauan dalam menghalalkan darah dan harta hanya berlandaskan tuduhan, akan tetapi hendaknya dia menghukum orang tersebut dengan selain itu seperti menjauhinya (hajr) tidak menikah dengannya dan tidak menikahkan orang dengannya, tidak menyolatkannya dan yang lainnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyyah dalam Majmuu’ Fataawaa XXIV / 285-287. dan Ibnu Taimiyyah berkata tentang orang-orang munafiq: ”Dan Nabi salallahu 'alaihi wasallam, pada awalnya menyolatkan dan memintakan ampun mereka sampai Alloh melarang beliau. Alloh berfirman:

ََ ََ ٨٤ :‫﴾ول تصل على أحد منهم مات أبدا ول تقم على قبره ... ﴿التوبة‬ ِ ِ ْ َ ٰ ْ َُ َ َ ً ََ َ ّ ُ ْ ّ ٍ َ َ ٰ ّ َ ُ َ َ

“dan jangan menyolatkan seorangpun dari mereka jika mati dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya.”(At-Tawbah: 84) Dan juga Alloh berfirman:

:‫استغفر لهم أو ل تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر ال لهم... ﴿التوبة‬ ْ ُ َ ّ َ ِ ْ َ ََ ً ّ َ َ ِ ْ َ ْ ُ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ِ ْ ُ َ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ِ ْ َ ْ ُ ٨٠﴾
“mintakanlah ampun mereka atau jangan kau mintakan ampun, jika kau mintakan ampun mereka 70 kali Alloh tidak akan mengampuni mereka.”(At-Tawbah: 80 Maka beliau tidak menyolatkan mereka dan tidak pula memintakan ampun akan tetapi darah dan harta mereka tetap terjaga dan tidak halal sebagaimana halalnya orang kafir yang tidak menampakkan keimanan, akan tetapi mereka menampakkan kekafiran.” (Majmuu’ Fataawaa VII / 212-213). Dalil yang menunjukan seseorang bisa menghukumi orang lain kafir, jika ia mengetahuinya adalah firman Alloh:

‫واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا‬ َ ْ َ َ َ ٍ ْ َ ِ َ ُ َ ْ َ َ َ ٍ َ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ّ َ َ ِ ِ َ ِ َ ْ َ َ ِ ْ َُ ّ ً َ ّ ُ َ ْ ِ ْ َ َ ﴿ ‫بينهما زرعا ﴿٢٣﴾ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ۚ وفجرنا خللهما نهرا‬ ً َ َ َ ُ ََ ِ َ ْ ّ َ َ ً ْ َ ُ ْ ّ ِْ َ ْ ََ َ َُ ُ ْ َ ِ ْ َ ّ َ ْ َ ْ ِ ً ْ َ َ ُ َْ َ ﴿ ‫٣٣﴾ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مال وأعز نفرا‬ ً َ َ ّ َ ََ ً َ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ُ ُ ِ َ ُ َ ُ َ ِ ِ ِ َ ِ َ َ َ ٌ َ َ ُ َ َ َ َ َ‫ََ َ ُ ّ ّ ع‬ ‫٤٣﴾ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هٰذهَ أبدا ﴿٥٣﴾ وما أظن السا َة‬ ً َ َ ِ ِ َ ِ َ َ ّ ُ َ َ َ َ ِ ِ ْ َ ّ ٌ ِ َ َ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ َ
Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 9] [4

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

ُ ُ ِ َ ُ َ ُ َ ُ ُِ َ ُ َ َ َ ‫قائمة ولئن ردد ّت إلى ربي لجدن خيرا منها منقلبا ﴿٦٣﴾ قال له صاحبه وهو يحاوره‬ ً َ َ ُ َ ْ ّ ً ْ َ ّ َ ِ َ ّ َ َٰ ِ ِ ّ ِ ََ ً َ ِ َ ٣٧﴿ ‫﴾أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل‬ ً ُ َ َ ّ َ ّ ُ ٍ َ ْ ّ ِ ّ ُ ٍ َ ُ ِ َ َ ََ ِ ّ ِ َ ْ َ َ َ
“Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang lakilaki, Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya (yang kafir) dua buah kebun anggur dan Kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohonpohon korma dan di antara kedua kebun itu Kami buatkan ladang. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikitpun dan Kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu, dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya (yang mu'min) ketika ia bercakap-cakap dengan dia: "Hartaku lebih banyak dari pada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat".Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri; ia berkata: "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku di kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu".Kawannya (yang mu'min) berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya: "Apakah kamu kafir kepada (Tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna” ( QS. Al Kahfi: 3237). Orang yang pertama kafir karena ragu terhadap hari kebangkitan dan yang lainnya mengkafirkan lantaran keraguannya tersebut. Dan mereka hanya berdua saja sebagaimana Alloh katakan. Dan contoh semacam ini di kalangan salaf banyak, di antaranya adalah Imam Asy Syaafi’iy yang mengkafirkan Hafsh sendirian di dalam sebuah majelis perdebatan. Lihat Asy Syarii’ah tulisan Al Ajurriy hal. 81, Syarhu I’tiqoodu Ahlis Sunnah tulisan Abdul Qoosim Al Laalikaa-iy I / 252-253, Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa Asy Syaafi’iy tidak mengkafirkan Haf-sh akan tetapi mengatakan kafir terhadap perkataannya, namun yang benar jika dilihat dari pembicaraan keduanya tidak sebagaiman yang di katakan Ibnu Taimiyyah. Lihat perkataan beliau dalam Majmuu’ Fataawaa XXIII / 349. Dan orang yang mengkafirkan orang lain ini tidak boleh mengharuskan orang Islam lainnya, mengkafirkannya selama mereka belum bisa menetapkan sebagaimana dia dan selama orang yang kafir tersebut kekafirannya belum dibuktikan secara syar’iy dan syah. Akan tetapi orang yang mengkafirkan orang lain ini diperbolehkan orang lain untuk taqlid kepadanya jika ia faqiih dan tsiqqoh (terpercaya) dan contohnya adalah taqlidnya ‘Umar bin Khothoob kepada Hudzaifah bin yaman dalam tidak menyolatkan orang yang diketahui oleh Hudzaifah atas kemunafiqan mereka berdasarkan pemberitahuan dari Nabi salallahu 'alaihi wasallam, kepadanya. Lihat Majmuu’ Fataawaa VII / 213 dan Al Umm tulisan Asy Syaafi’iy VI / 166.

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

9] [5

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Dan bolehkah orang yang mengetahui kekafiran seseorang untuknya mengumumkannya di kalangan manusia meskipun orang yang kafir itu menutupi kekafirannya? Jawabannya adalah; Ya, bahkan wajib karena dikhawatirkan bahayanya, khususnya jika orang kafir tersebut termasuk penyeru bid’ah atau orang yang di ambil ilmunya atau dia hendak menikahi seorang muslimah atau yang semacam itu karena diin itu nasehat. Dalam masalah ini Al Qoodliy ‘lyaadl mengatakan: ”Jika orang yang mengatakan perkataan itu orang yang diambil ilmunya atau periwayatan haditsnya atau dipegangi keputusannya atau kesaksiannya atau fatwanya dalam kepemilikan, maka wajib bagi orang yang mendengar perkataannya untuk menyebarluaskan apa yang ia dengar dan menjauhkan manusia darinya dan bersksi terhadap apa yang ia dengar, dan para pemimpin muslimah yang mendengarkan kesaksian tersebut wajib untuk mengingkarinya, menerangkan kekafirannya dan kerusakan perkataannya, untuk memutuskan bahayanya dari muslimin dan juga untuk melaksanakan hak sayyidul muslimin (Nabi Muhammad). Dan begitu pula jika orang yang melakukan kekafiran tersebut orang yang suka memberi nasehat kepada manusia atau mendidik anak-anak, karena sesungguhnya orang yang seperti ini tidak bisa di percaya untuk menanamkannya pada hati mereka. Maka pada orang-orang semancam mereka lebih wajib demi hak Nabi salallahu 'alaihi wasallam, dan hak syariatNya.” Asy Syifaa II/997-998. Inilah yang berkaitan dengan pembuktian secara syar’iy menetapkan penyebab kekafiran pada pelakunya secara syah.5 yaitu

5 Syaikh Abdul Qodir berkata di hadapan udzur jahil dan penilaian qodli terhadapnya: “Akan tetapi di negara-negara yang dihukumi dengan qawanin wadl'iyyah (ket: seperti RI) tidak ada tempat bagi peradilan syar’iy dan meskipun kadang didapatkan apa yang dinamakan dengan ahwal syakshiyyah (ket: seperti masalah nikah, thalaq dan warisan di pengadilan agama di RI ini !!!) akan tetapi undang-undang ini tidak menganggap kemurtadaan sebagai kejahatan dan ia tidak memberi sanksi bagi orang yang murtad.
Dan atas dasar ini maka sesungguhnya faidah pembicaran dalam meteri ini adalah dalam mu'amalat syakhshiyyah (perlakuan-perlakuan yang bersifat pribadi) bagi kaum muslimin... Dan di antara mu'amalat ini adalah menjadi imam dalam shalat, nikah, thalaq, pengasuhan anak, perwalian atas jiwa dan harta, warisan, sembelihan, kesaksian dan hukum-hukum lainnya yang mana mengetahui status agama sangat mempengaruhi di dalamnya. Bila di sana ada mu'amalah antara muslim yang shaleh dalam agamanya dengan orang yang mengaku Islam yang melakukan hal-hal yang mengkafirkan yang jelas seperti meninggalkan shalat, menghina agama, syirik-syirik kuburan dan tempat yang dikeramatkan, maka sesungguhnya dia memperlakukan orang ini atas dasar dia itu kafir secara sebenarnya, meskipun dia tidak mengetahui bahwa ini adalah kekafiran, karena dia memiliki kesempatan untuk mengetahui hal itu, namun dia berpaling dari mempelajari agamanya. Dan kekafirannya semakin kuat bila telah dijelaskan kepadanya bahwa ini adalah kekafiran walaupun orang yang memberi penjelasan kepadanya adalah orang yang awam yang tidak mencukupi syarat-syarat orang yang menegakkan hujjah risaliyyah, karena wajib atas orang yang melakukan kekafiran bila telah sampai kepadanya suatu berita untuk mencari kejelasan, sebab hal ini adalah wajib atas dia semenjak awal. Kemudian bila dia taubat dan mencabut diri dari kekafiran itu maka ia dihukumi muslim kembali dan bila dia bersikukuh di atas kekafiran itu, maka dia adalah kafir mu'anid (orang kafir yang membangkang). Dan perkatan ini menjadi konsekuensi rusaknya banyak pernikahan di negeri -negeri semacam ini dengan sebab kemurtadan dari salah seorang suami istri dan juga batalnya

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

9] [6

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Masalah Takfiir
Setelah ini tinggallah di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan mawaani’ (hal-hal yang menghalangi) seseorang divonis kafir.

Pertama; Tabayyunu Mawaani’ Termasuk Ke Dalam Pengertian
Istitaabah . Ketahuilah bahwa istitaabah itu meskipun pada asalnya berarti menyuruh bertaubat kepada orang murtad yang berarti tidak dilakukan istitaabah kecuali orang yang telah dinyatakan murtad namun dalam perkataan ulama’ juga yang dimaksud mencakup segala kegiatan yang dilakukan sebelum menghukumi yaitu berupa tabayyun terhadap syarat-syarat dan mawaani’ (penghalang-penghalang) nya sebelum menghukumi murtad pada seseorang, dan menyuruh bertaubat setelah menghukumi. Dan demikian jika seorang thoolibul ‘ilmi membaca kutubul ‘ilmi (buku-buku islam) kata-kata, “…bahwa barang siapa yang mengatakan begini atau berbuat begini, maka dilakukan istitaabah padanya…” hal ini bukan berarti ia telah kafir lalu disuruh bertaubat, akan tetapi artinya kalau ia keadaannya yaitu tabayyun terhadap syarat-syarat dan mawaani’ penghalang-penghalang) nya setelah itu ia divonis terbebas dari kekafiran atau ia di vonis murtad lalu disuruh bertaubat. A. Adapun istitaabah yang berarti tabayyun terhadap syarat-syarat dan mawaani’ (penghalang-penghalang) nya sebelum menghukumi pelakunya baik berupa perkataan maupun perbuatan, maka hal ini merupakan ijma’ para sahabat radiyallahu 'anhu, sebagaiman yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah pada perkataannya: ”Adapun empat kewajiban (dalam rukun Islam) maka apabila seorang itu menolak sebagian darinya dan telah sampai hujjah kepadanya maka dia kafir, begitu pula orang yang menolak pengharaman sesuatu yang sudah jelas-jelas di haramkan seperti perbuatan-perbuatan keji, kedholiman, dusta, khomer dan yang lainnya. Namun jika jika belum tegak hujjah padanya seperti jika pelakunya baru masuk Islam atau ia tumbuh di daerah yang sangat jauh di pedalaman yang belum sampai padanya syari’at-syari’at Islam dan keadaan-kedaan yang semacam dengan itu, atau salah sangka, ia kira orang-orang yang beriman dan beramal
pembagian warisan serta konsekuensi-konsekuensi yang lain yang banyak manusia lalai darinya. Memvonis kekafiran seseorang adalah suatu hal dan mendakwahinya kepada Islam adalah hal lain sebagaimana telah berlalu dalam penjelasan perbedaan antara penegakan hujjah dengan dakwah dimana ini adalah wajib dan ini kewajiban lain lagi, maka wajib untuk terus mendakwahi mereka itu untuk mengembalikannya ke lingkaran Islam“ Perkataan Syaikh selesai. (Abu Sulaiman)

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

9] [7

Maktabah At-Tawhid wal Jihad sholeh itu di kecualikan dari pengharamn khomer, sebagaiman orangorang yang dilakukan istitaabah oleh ‘Umar, dan orang-orang yang seperti itu, sesungguhnya orang-orang tersebut dilakukan istitaabah dan ditegakan hujjah kepadanya, lalu jika merka tetap pada pendiriannya, maka mereka ketika itu kafir dan tidak divonis kafir kecuali setelah dilakukan proses tersebut sebagai mana para sahabat juga tidak menghukumi kafir Qudaamah bin Madz’uun dan kawankawannya ketika merka salah dalam mentakwilkan.” (Majmuu’ Fataawaa VII / 609-610) maka nampak dari perkataan beliau ini bahwa istitaabah itu artinya adalah tabayyun terhadap mawaani’ (penghalang-penghalang) nya dan menyampaikan hujjah --- dan ini terjadi sebelum divonis murtad sebagaimana yang beliau katakan: “… dan tidak divonis murtad sebelum itu…” --- , istitaabah yang semacam ini wajib dilakukan terhadap orang yang maqduur ‘alaih. Dan dilakukan sesuai kemampuan terhadap orang yang mumtani’ (mempertahankan diri dari kekuasaan Isalam) yaitu jika orang yang menghukumi kafir terhadap orang teresebut mendengar bahwa orang yang melakukan kekafiran tersebut pada dirinya terdapat maani’ (penghalang) maka ia wajib untuk mengakuinya, akan tetapi ia tidak wajib meneliti mawaani’ut takfiir (penghalang-penghalang kekafiran) pada orang tersebut dan tidak menggantungkan hukum kekafiran khususnya jika hal itu mengakibatkan kerusakan terhadap kaum muslimin. Dan akan disebutkan dalilnya pada pembahasan berikutnya insya Alloh, ketika membahas tentang mumtani’. B. Adapun istitaabah yang berarti menyuruh bertaubat orang yang telah dinyatakan murtad, makna ini telah masyhur di dalam buku-buku ilmiyah. Dan hal ini banyak dalilnya, seperti firman Alloh:

‫يحِفون بال ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلمهم وهموا بما لم ينالوا‬ ُ َ َ ْ َ َ ِ ّ َ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ َ ْ َ ُ َ َ َ ِ ْ ُ ْ َ َ َِ ُ َ ْ َ ََ ُ َ َ ّ ِ َ ُ ‫َ ْل‬ ِ :‫وما نقموا إل أن أغناهم ال ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم... ﴿التوبة‬ ْ ُ ّ ً ْ َ ُ َ ُ ُ َ ِ َ ِ ِْ َ ِ ُ ُ ُ َ َ ّ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ّ ِ ُ َ َ َ َ ُ ٧٤﴾
Mereka (orang-orang munafiq itu) bersumpah dengan (nama) Alloh, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam, dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya; dan mereka tidak mencela (Alloh dan RosulNya), kecuali karena Alloh dan Rosul-Nya telah melimpahkan karuniaNya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. (QS. At Taubah: 73) Dan juga firman Alloh:

ۚ ‫كي َ يهدي ال قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات‬ ُ َ َّ ْ ُ ُ َ َ َ ّ َ َ ُ ّ ّ َ ُ ِ َ َ ْ ِ ِ َ ِ َ ْ َ ُ َ َ ً ْ َ ّ ُ ِ ْ َ ‫َ ْف‬ ِ َ ِ َ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ ْ ِ ْ َ‫ُ ِ َ َ َ ُ ُ ْ َ ّ ع‬ ‫وال ل يهدي القوم الظالمين ﴿٦٨﴾ أولٰئك جزاؤهم أن َليهم لعنة ال والملئكة‬ ِ َ ِ ِ ّ َ ْ َْ ِ ْ َ َ ّ َ ُ ‫ِل‬ ّ ‫والناس أجمعين ﴿٧٨﴾ خالدين فيها ل يخفف عنهم العذاب ول هم ينظرون ﴿٨٨﴾ إ‬ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َّ ُ َ َ ِ َ ِ ِ َ َ َِْ َ ِ ّ َ ٨٩﴿ ...‫﴾اّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا‬ ُ َْ ََ َ ِٰ ِ ْ َ ِ ُ َ َ ِ ‫ل‬
Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 9] [8

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Bagaimana Alloh akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rosul itu (Muhammad) benar-benar Rosul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Alloh tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya la`nat Alloh ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) la`nat para malaikat dan manusia seluruhnya, mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh, kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. (QS. Ali ‘Imroon: 86-89). Dan dalam kisah murtadnya orang-orang Bani Hanifah di Kufah yang di bawah kepimpinan ‘Abdulloh bin Mas’uud --- disebut dalam diriwayatkan Al Baihaqiy ---“…kemudian ia meminta pendapat manusia tentang mereka (orang-orang murtad tersebut) maka ‘Adiy bin Haatim menyarankan untuk membunuh mereka, lalu Jariir dan Asy’ats berdiri dan berkata: tidak, akan tetapi lakukanlah istitaabah pada mereka dan tanggunglah keluarga mereka, lalu mereka bertaubat dan ia menanggung keluarga mereka.” Dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fat-hul Baariy IV / 470. Maka kalimat yang berbunyi “… lakukanlah Istitaabah pada mereka … lalu mereka bertaubat” menunjukan bahwa istitaabah yang dimaksud di sini adalah menyuruh bertaubat orang yang telah dinyatakan murtad. Istitaabah semacam ini menurut kebanyakan ulama’ hukumnya wajib, sedangkan madzhab Hanafiy, Ahludz Dzoohir dan Asy Syaukaniy berpendapat hal itu tidak wajib. Namun pendapat yang kuat hukumnya wajib, dan Ibnul Qoshor menyatakan para sahabat ijmaa’ sukuutiy. (lihat Asy Syifaa tulisan Al Qoodliy ‘Iyaadl II/ 1023-1925, cetakan al halabiy) Ibnu Taimiyyah juga menyatakan ijma’ sahabat atas wajibnya istitaabah terhadap orang murtad dalam Ash Shoorimul Masluul hal.323.dan kaji juga Fat-hul Baariy XII/269, Al Mughniy Ma’asy Syarhil Kabiir X/76, Al Majmuu’ tulisan An Nawawiy IX / 229, As Sailul Jarroor tulisan Asy Syaukaniy IV / 373 dan Ash Shoorimul Masluul hal. 321 dan seterusnya. Dan taubatnya orang murtad itu dilakukan dengan cara bersyahadat (mengucapkan 2 kalimah syahadat) dan kembali dari kekafirannya. Lihat referensi-referensi di atas. Ibnu Muflih Al Hambaliy mengatakan: “Syaikh kami berkata: Para Imam telah bersepakat bahwa orang murtad jika ia kembali Islam, terlindungi darah dan hartanya meskipun belum dinyatakan oleh hakim.” (Al Furuu’ VI / 172, terbitan Maktabah Ibnu Taimiyyah). Dan yang beliau maksud dengan “Syaikh kami” adalah Syaikhul Islaam Ibnu Taimiyyah.

Kedua: Tabayyunu Mawaani’ (Meneliti Penghalang-Penghalang) Itu
Wajib Dilakukan Terhadap Orang Yang Maqduur ‘Alaih (Di Bawah Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 9] [9

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Kekuasaan Islam) Namun Kewajiban Ini Gugur Jika Ada Udzur. Diantara Bentuk-Bentuk ‘Udzur Itu Adalah: 1. Mumtani’ ‘anil qudroh (mempertahankan diri dari kekuasaan). Maqduur ‘alaih adalah berada di bawah kekuasaan dan hakim, baik secara kenyataan yaitu ia berada dalam tahanannya atau secara hukum yaitu mereka memungkinkan untuk menghentikannya dan menanyakan bahwa tanpa bisa mengadakan perlawanan (mempertahankan diri). Ibnu Taimiyyah berkata: ”Dan yang dimaksud dengan maqduur ‘alaihim adalah memungkinkannya untuk melaksanakan hukuman hadd kepada mereka karena telah terbukti atau karena dia mengakuinya, dan mereka berada dalam kekuasaan muslimin.” Ash Shoorimul Masluul hal. 508. Dan sesungguhnya seseorang itu tidak dikatakan berada di bawah kekuasaan muslimin kecuali mereka berada di darul Islam. Sesungguhnya keberadaannya di darul harbi cukup sebagai bentuk pertahanan baginya dari kekuasaan muslimin, dan ini bukan berarti semua orang yang berada di darul Islam itu bisa jadi ia maqduur ‘alaih atau mumtani’. Sedang imtinaa’ di darul Islam tidak terwujud kecuali dengan membelot dari ketaatan dan melawan dengan persenjataan dan pembela, sebagaiman muhaaribiin (perampok) yang membegal di perjalanan. Al Maawardiy menyebutkan perbedaan antara orang murtad yang maqduur ‘alaih dan mumtani’ yaitu ketika beliau membahas perang melawan orang-orang murtad Babu Huruubil Mashoolih dalam buku beliau Al Ahkam As Sultooniyyah, beliau berkata: ”Apabila mereka termasuk orang-orang yang wajib di bunuh karena murtad, keadaan mereka tidak keluar dari dua macam; pertama mereka berada di darul Islam, jumlah mereka sedikit dan sendiri-sendiri yang tidak menyatu di daerah yang terpisah dari muslimin, maka kita tidak perlu memerangi mereka karena mereka berada di bawah kekuasaan, namun dicek sebab kekafiran mereka --- sampai beliau berkata --- dan barang siapa yang tetap berada di pada kemurtadannya ia di bunuh baik laki-laki maupun perempuan. --- kemudian beliau mengatakan --- keadaan yang kedua adalah jika orang-orang murtad tersebut bergabung di sebuah daerah yang terpisah dari muslimin sehingga mereka menjadi mumtani’iin (mempertahankan diri) … dan seterusnya.” Al Ahkaam As Sultooniyyah hal. 69-70 terbitan Darul Kutubal ‘Ilmiyah th. 1405 H. Dan Ibnu Taimiyyah berkata: “Hukuman yang terdapat dalam syari’at bagi orang yang bermaksiat kepada Alloh dan RosulNya ada dua macam: pertama hukuman bagi maqduur ’alaih yang berupa perorangan maupun kelompok, sebagaimana yang telah lalu, dan yang kedua adalah hukuman bagi thoo-ifah mumtani’ah yang tidak mungkin ditundukan kecuali dengan peperangan.” Majmuu’ Fataawaa XXVIII / 349. Dan Ibnu Taimiyyah berkata:” Ini adalah nash bagi orang yang maqdur ‘alah dan itu adalah bagi orang yang memerangi lagi Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 100 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad mumtani” Minhaajus Sunnah An Nabawiyyah IV/455, tahqiiq Dr. Muhammad Rosyaad Saalim. Maksud dari semua ini adalah menjelaskan bahwa syari’at membedakan antar hukuman maqduur ‘alaih dan mumtani’. Dan mumtani’ itu tidak selalu kelompok akan tetapi bisa kelompok atau individu, sebagaimana murtadnya ‘Abdulloh bin Sa’ad bin Abis Saroh lalu ia lari ke Mekah sebelum ditaklukan. Dan setiap buku fikih membedakan antara dua macam ini. Dam termasuk yang mesti diketahui bahwa kaidah syari’ah yang membedakan antara maqduur ‘alaih dan mumtani’ sangat kuat sampai-sampai syari’at juga membedakannya antara keduanya pada binatang yang boleh dimakan. Binatang yang maqduur ‘alaih --- meskipun asalnya liar seperti kijang --- tidak halal dimakan kecuali disembelih namun binatang yang mumtani’ --- meskipun aslinya jinak seperti onta --- boleh dimakan dengan cara dilukai memakai benda tajam pada badannya sebagaimana berburu. Demikianlah syari’at sangat ketat persyaratannya terhadap yang maqduur ‘alaih dan mempermudah pada mumtani’.6 2. Diantara bentuk ‘udzur yang lain adalah mati; Jika ada orang mati diperselisihkan diin (agama) nya oleh ahli warisnya, sebagian ahli waris mengatakan ia mati dalam keadaan Islam dan sebagian yang lain mengatakan ia mati dalam keadaan murtad, maka untuk menjatuhkan vonis (hukum) kepada mayit tersebut cukup dengan kesaksian para saksi. Ibnu Qudaamah mengatakan --- mengenai orang muslim yang tertawan di negeri kafir ---: “Jika ada bukti bahwa dia mengucapkan kata–kata kafir dan ia di tawan oleh orang–orang kafir dalam keadaan takut, maka tidak di vonis murtad karena secara dzohir dia terpaksa, dan jika disaksikan bahwa dia ketika mengucapkannya dalam keadan aman maka dia di vonis murtad, jika ahli warisnya mengklaim ia telah kembali ke Islam, maka pengakuaan tersebut tidak diterima kecuali dengan bukti karena pada asalnya ia berada dalam kemurtadan.” Al Mughniy Ma’asy Syahril Kabiir X/106. Pembicaraan kita ini bukan pada orang yang terpaksa akan tetapi tentang orang yang mengucapkan kata-kata kafir dalam keadaan aman, maka orang semacam ini divonis murtad meskipun masih mengandung kemungkinan adanya penghalang padanya seperti kebodohan yang syah atau takwil atau bercerita tentang kekafiran atau yang lainya. Namun demikian ia divonis berdasarkan kesaksian para saksi, hal itu disbabkan karena ada ‘udz-r untuk melakukan tabayyun terhadap panghalang setelah dia mati. Pembicaraan kita ini tentang orang yang mati sebagaimana yang dijelaskan Asy Syaafi’iy dalam masalah yang sama dalam kitab Al Umm VI/162. Dan ini tidaklah khusus orang yang mati di negeri kafir, akan tetapi hal ini berlaku bagi orang yang mati di negeri Islam jika ahli warisnya berselisih pendapat tentang diin
6 Orang yang murtad di negeri kafir harbi (seperti RI) adalah mumtani' sebagaimana yang akan Syaikh Abdul Qadir jelaskan nanti karena ia berlindung di bawah undang-undang kafir dan juga kaum muslimin tidak bisa mengadilinya dan menerapkan had syar’i terhadapnya, sebab riddah dilindungi undang-undang dan negara kafir RI ini. (Ustadz Abu Sulaiman)

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

101 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad (agama) nya, maka dia divonis berdasarkan kesaksian para saksi saja tanpa tabayyun terhadap hal-hal yang menghalangi vonis kafir karena hal itu tidak memungkinkan, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Qudaamah dalam Al Mughniy Ma’asy Syahril Kabiir XII/214-218. Dan jika ada orang yang murtad, lalu gila, lalu ia mati sebelum disuruh bertaubat, maka ia divonis mati dalam keadaan kafir. Hal ini disebutkan oleh Asy Syaafi’iy dalam Al Umm. Dan apabila ada orang yang dalam keadaan mabuk murtad, lalu ketika mabuk itu ia mati, maka ia mati dalam keadaan kafir. Dan jika ia dibunuh seseorang ketika mabuk, orang yang membunuh tersebut tidak mempunyai tanggungan apa-apa. Ini menurut orang yang berpendapat bahwa mabuk itu bukan penghalang kemurtadan. Hal ini disebutkan Ibnu Qudaamah dalam Al Mughniy Ma’asy Syarhil Kabiir X/109 dan Al Umm tulisan Asy Syaafi’iy VI/158. Pada semua keadaan ini seorang divonis murtad tanpa dengan tabayyun terhadap penghalang-penghalangnya tanpa menyuruh bertaubat. Dan barangsiapa mati dalam keadaan kafir maka ahli warisnya yang Islam tidak mewarisinya, namun demikian jika ada orang yang bersaksi atas adanya penghalang pada orang yang mumtani’ atau orang yang mati tersebut, maka wajib untuk diterima kesaksiannya.

Ketiga: Hal-Hal Yang Secara Syar’iy Tidak Dianggap Sebagai
Mawaani’ut Takfiir (Penghalang Vonis Kafir). Mawaani’ul hukmi (penghalang-penghalang [vonis] hukum) --diantaranya adalah hukum kafir --- yang diterima secara syar’iy, adalah penghalang-penghalang yang dibuktikan dalil syar’iy, maka apa saja yang disebutkan dalil sebagai penghalang maka kami anggap sebagai panghalang dan apa yang tidak disebutkan dalam dalil atau yang bertentangan dengan dalil maka kami tidak menganggapnya sebagai penghalang. Hal itu karena sebagian manusia mempermudah dalam melarang mengkafirkan dengan ’udz-r-’udz-r yang tidak diterima secara syar’iy. Karena tidak semua yang dijadikan ‘udz-r oleh orang diterima. Alloh berfirman:

َ ُ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ِ ِ ُ َ َ ِ ِ َ َ ّ ِ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ُ ُ َ ّ ُ َ ّ ِ ّ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ِ ََ ‫ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ۚ قل أبال وآياته ورسوله كنتم تستهزئون‬ ِ ْ ُ َِّ ً َ ِ َ ْ ّ َ ُ ْ ُ ّ ٍ َ ِ َ َ ُ ْ ّ ِ ْ ُ ِ َ ِ َ ْ َ ُْ َ َ ْ َ ُ ِ َ ْ َ َ ‫﴿٥٦﴾ ل تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ۚ إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم‬ ٦٦﴿ ‫﴾كانوا مجرمين‬ َ ِِ ْ ُ ُ َ
Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Alloh, ayat-ayat-Nya dan Rosul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu minta ma`af, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami mema`afkan segolongan daripada kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 102 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.(Qs. At Taubah: 65-66) Mereka mengajukan ‘udz-r akan tetapi ‘udz-r mereka tidak diterima. Dan yang mirip dengan ini adalah firman Alloh:

٩٤ :‫﴾يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل ل تعتذروا لن نؤم َ لكم ... ﴿التوبة‬ ْ ُ َ ‫َ ْ َ ِ ُ َ َِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ُ ْ َِ ْ ِ ْ ُ ّ َ ْ َ ِ ُ َ ّ ْ ِن‬
“Mereka (orang-orang munafiq) mengemukakan `uzurnya kepadamu, apabila kamu telah kembali kepada mereka (dari medan perang). Katakanlah: "Janganlah kamu mengemukakan `uzur; kami tidak percaya lagi kepadamu” (QS. At Taubah: 94) Maka tidaklah semua ‘udz-r itu diterima sebagai penghalang. - Dan diantara ‘udzur (alasan) yang batil adalah: orang yang telah jelas melakukan kekafiran itu --- karena berdo’a kepada selain Alloh atau mengikuti ajaran selain Islam misalnya --- mengucapkan syahadat dan sholat. Sebagian orang menyangka bahwa hal itu dapat menghalangi untuk menghukuminya kafir, padahal tidak. Dan telah berlalu peringatan bahwa seorang hamba itu tidak masuk kedalam iman yang hakiki kecuali dengan sejumlah amalan akan tetapi ia dapat keluar dari keimanan tersebut hanya dengan satu amalan. Dan untuk menghukumi ia kafir tidak mesti harus hilang semua cabang keimanan padanya. Maka jelaslah dengan demikian bahwa kadang seorang itu kafir padahal padanya masih terdapat beberapa cabang iman, akan tetapi cabang-cabang tersebut tidak bermanfaat karena kekafiranya. Alloh berfirman:

١٠٦ :‫﴾وما يؤمن أكثرهم بال إل وهم مشركون ﴿يوسف‬ َ ُ ِ ْ ّ ُ َ ّ ِ ّ ِ ُ ُ َْ َ ُ ِ ْ ُ َ َ ِ
Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Alloh, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Alloh (dengan sembahan-sembahan lain). (Qs. Yusuf: 106) Di sini Alloh menyatakan bahwa mereka memiliki keimanan sedangkan mereka melakukan kesyirikan. Dan telah kusebutkan beberapa dalil dan contoh yang cukup sehingga tidak membutuhkan tambahan, dan diantaranya adalah yang kusebutkan dalam peringatan penting yang terdapat dalam catatanku terhadap Al ‘Aqiidah Ath Thohaawiyyah, bahwa sahabat bersepakat (ijma’) atas kafirnya orang-orang yang tidak membayar zakat dan mereka tidak menyebutnya dengan sebutanyang lain, para sahabat tidak menyebut mereka sebagai orang-orang yang meninggalkan sholat dan zakat, hal ini menunjukan mereka itu masih sholat. Hal yang serupa dengan mereka adalah orang-orang yang telah dikafirkan oleh ‘Abduloh bin Mas’uud dan sahabat-sahabat yang bersamanya, sedangkan meraka yang dikafirkan itu sholat di masjid Bani Hanifah di Kufah. Ini semua adalah dalil syar’iy dan contoh dalam satu waktu.

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

103 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad - Dan diantara ‘udz-r yang batil adalah ‘udz-rnya orang-orang kafir bahwa para pemimpin dan syeikh mereka menyesatkan mereka dan mencampur adukan kebenaran dan kebatilan kepada mereka. Ini adalah ‘udz-r batil berdasarkan firman Alloh:

َ ُ ِ ّ ِ ِ َٰ َ ََۗ ِ ْ َ َ َ ْ َ ِ ّ ِ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ َ ِ ْ ّ َ ُ َ َ َ ِ ّ َ َ َ ‫وقال الذين كفروا لن نؤمن بهٰذاَ القرآن ول بالذي بين يديهول ْ وترى إذ الظالمون‬ َ ِ ِّ ُ ِ ْ ُ ْ َ ِ ّ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ٍ ْ َ َِٰ ُ ُ ْ َ ُ ِ ْ َ ْ ِ ّ َ َ ِ َ ُ ُ ْ َ ‫موقوفون عند ربهم يرجع بعضه ْ م إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين‬ ُ ْ َ َ ُ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِّ ُ َ ْ َ ْ َ ِ ّ َ َ ‫استكبروا لول أنتم لكنا مؤمنين ﴿١٣﴾ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن‬ َ ِ ِ ْ ُ ُّ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ‫صددناكم ع ِ نهدى بعد إذ جاءكم ۖ بل كنتم مجرمين ﴿٢٣﴾ وقال الذين استضعفوا‬ ُ ِ ْ ُْ َ ِ ّ َ َ َ َ ِ ِ ْ ّ ُ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ِ َ ْ َ َٰ ُ ‫َ َ ْ َ ُ ْ َ ال‬ ْ ۚ ‫للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكْفر بال ونجعل له أندادا‬ ً َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ّ ِ َ ُ ّ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ِ ِ َ ّ َ ِ ْ ّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ِ ِّ ِ ‫ََ َ ّ ّ َ َ َ َ ّ ََ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َْ ْ َ َ ِ َ َ ِ ّ ِ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْن‬ َ ‫وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الغلل في أعْناق الذين كفروا ۚ هل يجزو‬ ٣٣﴿ ‫﴾إل ما كانوا يعملون‬ َ َُ ْ َ ُ َ َ ّ ِ
Dan orang-orang kafir berkata: "Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al Qur'an ini dan tidak (pula) kepada Kitab yang sebelumnya". Dan (alangkah hebatnya) kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebahagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain; orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "Kalau tidaklah karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman". Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah: "Kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepadamu? (Tidak), sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa". Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "(Tidak) sebenarnya tipu daya (mu) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Alloh dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya". Kedua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat azab. Dan Kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. (Qs. Saba: 31-33). Nas ini menyatakan bahwa para penguasa menyesatkan rakyatnya dan membuat makar untuk mereka dan memerintahkan mereka untuk kafir, keadaan ini tidak menghalangi untuk mengkafirkan para pengikut tersebut dan hak mereka untuk mendapatkan ancaman. Bahkan penyesatan yang sebagian orang mengira sebagai ‘udz-r ini merupakan salah satu bentuk kekafiran yaitu kufur taqlid sebagaimana telah kami bahas dan inilah kekafiran orang-orang awam dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani dan seluruh kelompok-kelompok kafir, orang-orang awam mereka taqlid kepada pemimpin-pemimpin mereka yang menyesatkan mereka, sebagaimana firman Alloh:

‫قل يا أهل الكتاب ل تغلوا في دينكم غير الحق ول تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من‬ ِ َّ ْ َ ٍ ْ َ َ َ ْ َ ُ ِ ّ َ َ َ ّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ ِ ِ ُْ َ َ ِ َ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ٧٧ :‫﴾قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ﴿المائدة‬ ِ ِ ّ ِ َ َ َ َّ َ ً ِ َ َّ ََ ُ ْ َ
Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 104 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. (QS. Al Maa-idah: 77) Dan ayat-ayat yang membahas tentang taqlidnya orang-orang kafir kepada bapak-bapak mereka banyak, begitu pula ayat-ayat yang membahas tentang perdebatan para pengikut dengan orang-orang yang mereka ikuti dan saling berlepas diri satu sama lain banyak, sebagaimana pada surat saba’ di atas, surat Al Baqoroh: 166-167, Al A’roof: 38-39, Ibrohim: 61, Al Ahzab: 64-68 dan Ghoofir: 47-48. Dan diantara ’udz-r-’udz-r yang batil adalah: ‘udz-r yang mengatakan bahwa dia adalah seorang ulama’. Seolah-olah mereka itu orang-orang yang maksum dari kekafiran, sedangkan Alloh berfirman tentang para Nabi:

٨٨ :‫…﴾ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ﴿النعام‬ َ َُ ْ َ ُ َ ّ ُ ْ َ َ ِ َ َ ُ َ ْ َ ْ ََ
Seandainya mereka mempersekutukan Alloh, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. (QS.Al An’aam: 88) Dan yang semisal dengan itu adalah Surat Az Zumar ayat 65, jika kekafiran itu tidak mungkin terjadi pada para Nabi, namun ia tidak mustahil terjadi pada orang-orang yang berada di bawahnya. Karena seorang ulama’ meski berapapun banyak ilmunya, ia bisa kafir dan :

‫إنما العمال بالخواتيم‬
Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Dan contohnya adalah firman Alloh:

﴿ ‫واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين‬ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ ُ َ ْ ّ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ ََ َ َ ِ َ ُ َ ْ َ ِ ّ َ َ َ ْ ِ ْ ََ ُ ْ َ ١٧٥ :‫﴾العراف‬
Dan ceritakanlah kepada mereka tentang orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami lalu ia tergelincir darinya lalu diikuti syetan maka ia menjadi termasuk orang-orang yang tersesat.(Al-‘Araaf:175) Dan contoh pada umat ini banyak sekali, dimulai dari orang yang murtad pada zaman Nabi salallahu 'alaihi wasallam, seperti ‘Abdulloh bin Abis Saroh, ia adalah penulis wahyu Nabi salallahu 'alaihi wasallam, kemudian orang-orang murtad setelah wafat beliau, dan banyak penyeru bid’ah mukaffiroh yang mengaku berilmu syar’iy seperti Qodariyah yang tidak mempercayai ilmu Alloh yang dikafirkan Ibnu ‘Umar dalam awal hadits pada Shohiih Muslim, disebutkan ciriciri mereka adalah:

‫يقرأون القرآن ويتفقرون العلم‬
Mereka membaca Al Qur’an dan mengikuti ilmu. Dan kejelekan pada akhir zaman lebih banyak dari pada pendahulunya, berdasarkan sabda Nabi salallahu 'alaihi wasallam, Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 105 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

‫ليأتي عليكم يوم إل والذي بعده شر منه‬
Tidaklah datang hari kepada kalian kecuali setelahnya lebih buruk dari pada sebelumnya. Hadits riwayat Al Bukhooriy. Dan kami melihat pada zaman kita ini para pemerintahan yang murtad diberbagai negara masing-masing membuat kelompok masyayikh yang memberikan sebutan kepada para pemerintah itu dengan gelar-gelar yang besar seperti ashaabul fadliilah (yang mempunyai keutamaan) dan as samaahah (yang mulia) untuk menipu orang awam untuk menyebar luaskan kebathilan mereka, dan merekapun memberikan gelar kepada masyayikh tersebut dengan gelar-gelar keimanan dan syari’at Islam untuk menyesatkan orang awam. Maka masyayikh tersebut dan orang-orang semacam mereka tidak di ragukan lagi atas kekafiran dan kemurtadan mereka, berdasarkan firman Alloh;

٥١ :‫…﴾ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن ال ل يهدي القوم الظالمين ﴿المائدة‬ َ ِ ِ ّ َ ْ َ ْ ِ ْ َ َ ّ ّ ِ ْ ُ ْ ِ ُ ّ ِ َ ْ ُ ّ ُ َّ َ َ َ َ َ
Barang siapa berwala kepada mereka maka ia termasuk mereka. (QS.Al Maa-idah: 51) Dan juga karena mereka ridlo dengan kekafiran dan mereka juga tidak mengkafirkan para pemerintah yang kafir tersebut yang telah ditunjukan dalam dalil atas kekafiran mereka. ‘Abdulloh Ibnul Mubaarok berkata: Adakah yang merusak diin selain para raja…. Para ulama’ suu’ dan rahib-rahibnya….. Dan sebagai contoh untuk dua masalah di atas --- yaitu bahwa keberdaan orang yang menyesatkan itu bukan ‘udz-r bagi orang yang mengikutinya dan bahwa sebagian orang yang diberi ilmu bisa saja kafir --- bahwa ada seseorang yang bernama Rojjaal bin ‘Unfuwah menyertai Nabi salallahu 'alaihi wasallam, dan belajar Islam kepada beliau, lalu berliau mengutusnya sebagai pengajar kepada penduduk Yamamah kaumnya Musailamah Al Kadz-dzaab lalu ia murtad dan ia bersaksi Musailamah itu menjadi sekutu Nabi dalam kerosulan, lalu orang-orang pun percaya kepadanya dan mereka mengikuti Muailamah karena percaya kepada Ar Rojjaal, namun hal ini tidak menghalangi para sahabat untuk mengkafirkan dan memerangi mereka, Ath Thobariy menyebutkan ceritanya dalam tarikhnya, ia berkata; ”As Sarriy menulis surat kepadaku, ia dari Syu’aib, ia dari Saif , ia dari Tholhah Ibnul A’lam, ia dari ‘Ubaid bin ‘Umair, ia dari Utsaal Al Hanafiy –-- dia bersama Tsumaamah bin Utsaal –-- ia berkata: “Dan Musailamah merayu dan membujuk setiap orang, dan ia tidak perduli dengan orang yang melihatnya berbuat jelek, dan bersamanya Nahaar Ar Rojjaal bin ‘Unfuwah, dahulu ia telah berhijroh kepada Nabi salallahu 'alaihi wasallam, ia ahli membaca Al Qur’an dan memahami diin. Maka Nabi salallahu 'alaihi wasallam mengutusnya sebagai pengajar untuk penduduk Yamamah supaya menentang Musailamah dan bersikap keras terhadap urusan umat Islam. Maka, ia lebih besar fitnahnya terhadap Bani Haniifah dari pada Musailamah. Ia bersaksi Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 106 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad bahwa ia telah mendengar Muhammad salallahu 'alaihi wasallam mengatakan; “Ia (Musailamah) bersekutu dengannya.” Maka mereka mempercayainya dan menyambutnya, dan mereka menyuruhnya untuk menulis surat kepada Nabi salallahu 'alaihi wasallam dan mereka berjanji jika beliau tidak menerima mereka akan membantu melawannya. Dan Ath Thobariy juga berkata: ”As Sarriy menulis surat kepadaku ia berkata; Telah bercerita kepada kami Syu’aib dan Saif, dari Tholhah dari ‘Ikrimah dari Abu Huroiroh dan ‘Abdulloh bin Sa’iid dari Abu Sa’iid dari Abu Huroiroh, ia berkata; Abu Bakar mengutus utusan kepada Ar Rojjaal maka utusan itu mendatanginya dan menyampaikan wasiat Abu Bakar kepadanya lalu ia diutus kepada penduduk Yamamah dan ia melihat bahwa ia tulus ketika menerima perintahnya. Berkata Abu Huroiroh; ”Dulu aku duduk bersama Nabi salallahu 'alaihi wasallam, dengan sekelompok orang, dan Ar Rojjaal bin ‘Unfuwah bersama kami. Lalu beliau mengatakan; ”Sesungguhnya di antara kalian ada yang giginya di neraka lebih besar dibanding gunung Uhud. Lalu mereka yang berada di dalam majelis itu telah meninggal dan tinggallah aku dan Ar Rojjaal, aku khawatir dengan sabda Nabi itu. Sampai akhirnya Ar Rojjaal keluar dengasn Musailamah ia bersaksi bahwa Musailamah itu Nabi, maka fitnah yang dilakukan Ar Rojjaal lebih besar dari pada fitnahnya Musailamah. Maka Abu Bakar mengutus Khoolid kepada mereka.” Thaariikhuth Thobariy II/276 dan 278, cetakan Daarul Kutub Al ‘Ilmiyyah 1408 H. Intinya sesungguhnya penghalang - penghalang hukum itu di antaranya adalah; penghalang - penghalang kekafiran yang syah secara syar’iy adalah yang ditetapkan oleh dalil - dalil syar’iy bukan semua yang di sangka orang sebagai penghalang. Wabillaahit taufiiq.

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

107 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

Bab II Berhukum Dengan Selain Hukum Allah... Kafirkah?

Ayat 44 yang terdapat di dalam surat Al Maa-idah adalah merupakan landasan utama di dalam permasalahan yang tengah kita kaji ini dan nash shoriih yang menjadi pemutus perselisihan. Akan tetapi dalam penggunaan ayat ini sebagai dalil dihadapkan dengan berbagai syubhat yang memalingkan ayat ini dari apa yang Alloh kehendaki, maka pembahasan tentang ayat ini harus diperinci. Namun sayang sekali, meskipun ayat ini sangat penting untuk di bahas mengingat ini termasuk pangkal dari tudingan-tudingan yang Luqman bin Muhammad Ba’abduh lontarkan kepada banyak tokoh dan golongan. Sebagaimana yang ia katakan: “Ayat yang sering digunakan oleh takfiiriyyun dalam mengkafirkan kaum muslimin, khususnya pemerintah adalah … [surat Al Maa-idah: 44]” (hal. 505) Namun ia tidak membahasnya secara mencukupi, ia hanya menukilkan beberapa perkataan ulama’ yang seolah-olah mendukung pendapatnya. Di dalam pembahasan ini ada beberapa syubhat di dalam buku Mereka Adalah Teroris yang ditulis oleh Ustadz Luqman bin Muhammad Ba’abduh, yang ingin saya persoalkan. Namun sebelumnya disini akan saya sampaikan secara ringkas tafsiran dari ayat 44 yang terdapat di dalam surat Al Maa-idah yang ia sebutkan di dalam bukunya tersebut.

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

108 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

A. Tafsiir Surat Al Maa-idah: 44
Ibnu Katsiir berkata: “Alloh berfirman:

٤٤ :‫﴾ومن لم يحكم بما أنزل ال فأولٰئك هم الكافرون ﴿المائدة‬ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َُ ّ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ ُ
Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir.(Al-Maidah:44) Al Barroo’ bin ‘Aazib, Huzdaifah Ibnul Yamaan, Ibnu ‘Abbaas, Abu Mijlaz, dan yang lainnya mengatakan: Ayat ini turun berkenaan dengan ahlul kitab Abu Rojaa’, Al ‘Athooridiy, ‘Ikrimah, ‘Ubaidulloh bin ‘Abdillah, Al Hasan Al Bashriy. Al Hasan Al Bashriy menambahkan: Dan ayat ini wajib bagi kita. Dan ‘Abdur Rozzaaq berkata, ia dari Sufyaan Ats Tsauriy, Sufyaan dari Manshuur, Manshuur dari Ibrohim, ia mengatakan: Ayat-ayat ini turun berkenaan dengan Bani Isroil, dan Alloh meridhoi ayat ini untuk umat ini. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jariir. Dan Ibnu Jariir juga berkata: Ya’qub bercerita kepada kami, ia berkata: Hasyiim bercerita kepada kami, ia berkata: ‘Abdul Maalik bin Abiy Salamah mengabarkan dari Salamah bin Kuhail, ia dari ‘Alqomah dan Masruuq, bahwasanya keduanya bertanya kepada Ibnu Mas’uud tentang risywah (suap). Maka ia menjawab: Itu adalah harta haram. Lalu keduanya bertanya: Dan dalam hukum? Ia menjawab: Itu adalah kekafiran. Kemudian ia membaca:

٤٤ :‫﴾ومن لم يحكم بما أنزل ال فأولٰئك هم الكافرون ﴿المائدة‬ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َُ ّ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ ُ
Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir.(Al-Maidah:44) Dan As Suddiy berkata : Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir. Maksudnya Alloh berfirman: Dan barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang Aku turunkan lalu dia meninggalkannya dengan sengaja atau dia berlaku dholim sedangkan dia mengetahui maka dia termasuk orang-orang kafir. Dan ‘Aliy bin Abiy Tholhah mengatakan, ia dari Ibnu ‘Abbaas tentang firman Alloh :

٤٤ :‫﴾ومن لم يحكم بما أنزل ال فأولٰئك هم الكافرون ﴿المائدة‬ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َُ ّ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ ُ
Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 109 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir.(Al-Maidah:44) Ia mengatakan: Barangsiapa (tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh karena) juhuud (ingkar) terhadap apa yang diturunkan Alloh maka dia telah kafir namun barangsiapa (tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh sedangkan dia) mengakuinya maka dia dholim dan fasiq. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jariir, kemudian dia memilih pendapat yang mengatkan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah ahlul kitab atau orang yang juhuud terhadap hukum Alloh yang diturunkan dalam kitab. Dan ‘Abdur Rozzaaq mengatakan, ia dari Ats Tsauriy, ia dari Zakariyaa, ia dari Asy Sya’biy tentang ayat :

٤٤ :‫﴾ومن لم يحكم بمآأنزل ال... ﴿المائدة‬ ُ َ َ َ َِ ُْ َ ّْ ََ
Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh.. .(Al-Maidah:44) Ia mengatakan: Ini untuk kaum Muslimin. Dan Ibnu Jariir mengatakan: Ibnul Mutsannaa bercerita kepada kami, ia mengatakan: ‘Abdush Shomad bercerita kepada kami, ia mengatakan: Syu’bah bin Abiy As Safar bercerita kepada kami, ia dari Asy Sya’biy tentang ayat : Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka adalah orang-orang kafir. Ia mengatakan: ”Ini berkenaan dengan kaum muslimin.” Sedangkan: Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang dholim. Ia mengatakan: ”Ini berkenaan dengan orang Yahudi”. Sedangkan: Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang fasiq. Ia mengatakan: “Ini berkenaan dengan orang-orang Nasrani.” Dan demikian juga yang diriwayatkan oleh Hasyiim dan Ats Tsauriy dari Zakariya bin Abiy Zaa-idah dari Asy Sya’biy. Dan ‘Abdur Rozzaaq juga mengatakan: ”Ma’mar telah mengabarkan kepada kami, ia dari Ibnu Thoowuus, ia dari ayahnya, ia berkata: Ibnu ‘Abbaas ditanya tentang firman Alloh:

٤٤ :‫﴿المائدة‬
Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara.

...‫…﴾ومن لم يحكم‬ ُْ َ ّْ ََ

Ia menjawab: ”Ini adalah kekafiran.” Ibnu Thoowuus berkata: ”Dan tidak sebagaimana orang yang kafir kepada Alloh, MalaikatmalaikatNya, Kitab-kitabNya, dan Rosul-rosulNya.” Dan Ats Tsauriy berkata dari Ibnu Juroij, ia dari Athoo’, bahwasanya dia mengatakan:”Kufrun duuna kufrin (kekafiran yang bukan Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 110 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad kekafiran), dhulmun duuna dhulmin (kedholiman yang bukan kedholiman) dan fisqun duuna fisqin (kefasikan yang bukan kefasikan). Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jariir. Dan Wakii’ mengatakan dari Sa’iid Al Makkiy, ia dari Thoowuus tentang ayat:

٤٤ :‫﴾ومن لم يحكم بما أنزل ال فأولٰئك هم الكافرون ﴿المائدة‬ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َُ ّ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ ُ
Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir.(Al-Maidah:44) Ia mengatakan: ”Bukanlah kekafiran yang menyebabkan keluar dari millah (Islam)”. Dan Ibnu Abiy Haatim mengatakan: ”Muhammad bin ‘Abdulloh bin Yazid Al Muqriy telah bercerita kepada kami, ia mengatakan: Sufyaan telah bercerita kepada kami, ia dari ‘Uyainah, ia dari Hisyaam bin Hujair, ia dari Thoowuus, ia dari Ibnu ‘Abbaas tentang firman Alloh:

٤٤ :‫﴾ومن لم يحكم بما أنزل ال فأولٰئك هم الكافرون ﴿المائدة‬ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َُ ّ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ ُ
“Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir” .(AlMaidah:44) Ia mengatakan: ”Bukanlah kekafiran sebagaimana yang kalian pahami.” Ini diriwayatkan oleh Al Haakim dalam Mustadroknya dari hadits Sufyaan bin ‘Uyainah, dan dia mengatakan: ”Ini shohih sesuai dengan syarat dua syaikh (Al Bukhoory dan Muslim) namun keduanya tidak meriwayatkannya.” (Tafsiir Ibnu Katsiir II/61). Dan apa yang terdapat dalam berbagai tafsir yang ada tidak banyak berbeda dari yang dijelaskan Ibnu Katsiir di sini.

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

111 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

B. Syubhat-Syubhat
Di dalam buku “Mereka Adalah Teroris” tersebut ada beberapa syubhat di antaranya adalah: Pertama: Yang Dimaksud Kekafiran Di Dalam Ayat Tersebut Kufur Akbar Atau Kufur Ashghor? Ia mengatakan bahwasanya yang dimaksud kekafiran di dalam ayat ini adalah kufur kecil, yaitu kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ia mengatakan: “Ayat ini tidak sebagaimana yang dipahami oleh para teroris tersebut yang dimaksud dalam ayat ini adalah kufur kecil, yaitu amal kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman.” (hal. 507) Dan untuk mendukung penafsirannya ini ia menyitir perkataan Al Jashshooh dan Ibnu ‘Abbaas tentang penafsiran ayat ini. Mengenai riwayat dari Ibnu Abbaas yang meyatakan bahwasanya kekafiran yang dimaksudkan di dalam surat Al Maa-idah ayat 44 adalah kufur ashghor, ada beberapa hal yang perlu diketahui: 1. Dari sisi periwayatan perkataan itu tidak shohih. Dan telah diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbaas ada 2 perkataan tentang ayat ini, yaitu: Pertama: Perkataannya yang berbunyi: ”Dan tidak seperti orang yang kafir kepada Alloh, para malaikatNya, kitab-kitabNya dan para RosulNya.” Namun setelah diteliti, ini bukanlah perkataan Ibnu ‘Abbaas, akan tetapi perkataan Ibnu Thoowuus yang dimasukkan --dalam riwayat Sufyaan dari Ma’mar --- ke dalam perkataan Ibnu ‘Abbaas. Penjelasannya adalah bahwasanya Ath Thobariy rahimahullah meriwayatkan dari jalur Sufyaan bin ‘Uyainah, dari Ma’mar bin Roosyid dari Ibnu Thoowuus, ia dari ayahnya, ayahnya dari Ibnu ‘Abbaas, tentang ayat:

٤٤ :‫﴾ومن لم يحكم بما أنزل ال فأولٰئك هم الكافرون ﴿المائدة‬ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َُ ّ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ ُ
“Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir” .(AlMaidah:44) Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 112 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Ia (Ibnu ‘Abbaas) mengatakan: ”Ini adalah kekafiran, dan bukan kafir terhadap Alloh, para malaikatNya, kitab-kitabNya dan para RosulNya.” Dan Ath Thobariy juga meriwayatkannya dari jalur ‘Abdur Rozzaaq dari Ma’mar dari Ibnu dari ayahnya, ia mengatakan: Ibnu ‘Abbaas ditanya tentang ayat:

٤٤ :‫﴾ومن لم يحكم بما أنزل ال فأولٰئك هم الكافرون ﴿المائدة‬ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َُ ّ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ ُ
“Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir” .(AlMaidah:44) Ia (Ibnu ‘Abbaas) menjawab: “Ini adalah kekafiran.” Ibnu Thoowuus berkata: “Dan tidak seperti orang yang kafir kepada Alloh, para malaikatNya, kitab-kitabNya dan para rosulNya.” (Lihat Tafsiir Ath Thobariy VI/256). Dan nampak dari riwayat yang kedua --- yaitu riwayat dari ‘Abdur Rozzaaq dan hanya inilah yang dicantumkan oleh Ibnu Katsiir --- bahwa kalimat: “Dan tidak seperti orang yang kafir kepada Alloh…” adalah perkataan Ibnu Thoowuus, bukan perkataan Ibnu ‘Abbaas. Oleh karena itu tidak benar kalau perkataan tersebut dikatakan sebagai perkataan Ibnu ‘Abbaas. Dan perkataan yang kedua: perkataannya yang berbunyi: ”Bukanlah kekafiran sebagaimana yang kalian pahami.” Riwayat ini tidak disebutkan oleh Ath Thobariy akan tetapi disebutkan oleh Ibnu Katsiir dari riwayat Ibnu Abiy Haatim dan Al Haakim, keduanya dari jalur Sufyaan Ibnu ‘Uyainah dari Hisyaam bin Hujair dari Thoowuus dari Ibnu ‘Abbaas tentang firman Alloh:

٤٤ :‫﴾ومن لم يحكم بما أنزل ال فأولٰئك هم الكافرون ﴿المائدة‬ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َُ ّ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ ُ
“Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir” .(AlMaidah:44) Ia mengatakan: “Bukanlah kekafiran sebagaimana yang kalian pahami, sesungguhnya ini bukanlah kekafiran yang menyebabkan keluar dari millah (Islam).

٤٤ :‫﴾ومن لم يحكم بما أنزل ال فأولٰئك هم الكافرون ﴿المائدة‬ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َُ ّ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ ُ
“Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir” .(AlMaidah:44) … adalah kufrun duuna kufrin.” Ini diriwayatkan oleh Al Haakim dan ini adalah lafadh dia dalam Al Mustadrok II/313 dan dia mengatakan ini shohih sesuai dengan syarat Syaikhoin (Al Bukhooriy dan Muslim) namun keduanya tidak meriwayatkannya. Atsar ini --- meskipun dinyatakan shohih oleh Al Haakim --- dlo’iif dari sisi periwayatannya. Dan yang menjadi ‘illah (cacat) adalah: Hisyaam bin Hujair. Sesungguhnya para pakar hadits telah sepakat atas dlo’iifnya Hisyaam bin Hujair dan selanjutnya maka atsar tersebut Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 113 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad dlo’iif (lemah). Memang hadits yang diriwayatkannya bisa dijadikan untuk al mutaaba’ah, apabila ada riwayat lain yang menyertainya. Namun apabila riwayatnya tunggal --- sebagaimana atsar ini --- maka periwayatannya tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Dan begitu pula Al Bukhooriy dan Muslim menggunakan periwayatannya dalam al mutaaba’aat, bukan periwayatan tunggal. Dan mungkin karena Syaikhoin menggunakan periwayatannya maka Al Haakim menyatakan hadits ini shohih karena dia menyangka bahwa Hisyaam bin Hujair telah menyeberangi jembatan (mendapat lisensi) karena Syaikhoin (Al Bukhooriy dan Muslim) menggunakan periwayatannya. Semua ini telah diperingatkan oleh Az Zaila’iy dalam Nash-bur Rooyah. Ia menyebutkan di antara sebab kesalahan Al Haakim dalam menshohihkan adalah: Sesungguhnya sebagian rowi menjadi kuat jika ia meriwayatkan dari Syaikh tertentu yang diketahui dia bermulazamah dengannya, namun tidak kuat jika meriwayatkan Syaikh-syaikh yang lain. Maka Al Bukhooriy dan Muslim menggunakan rowi tersebut pada riwayat yang kuat saja. Lalu Al Haakim menyangka bahwa hal ini merupakan kepercayaan yang diberikan oleh Syaikhoin (Al Bukhooriy dan Muslim) secara mutlaq sehingga semua haditsnya dapat dijadikan sandaran dan dianggap shohih. Dan dalam masalah ini Hisyaam digunakan periwayatannya oleh Asy Syaikhoin (Al Bukhooriy dan Muslim) sebagai mutaaba’ah, lalu Al Haakim menganggapnya hal ini sebagai kepercayaan yang diberikan kepadanya secara mutlaq. Hisyaam bin Hujair di dlo’iifkan oleh para imam yang tsiqoot dan tidak ada riwayat seorangpun yang menjadi mutaabi’nya. Ahmad bin Hambal berkata: ”Hisyaam bukan orang yang qowiy (kuat). Dia juga berkata: ”Dia orang Mekah yang haditsnya dlo’iif (lemah). Dan ini merupakan cacat dari segi periwayatan. Dan dia juga didlo’iifkan oleh Yahyaa bin Sa’iid Al Qoth-thoon, dan dia memberi contoh dari haditsnya, dan dia didlo’iifkan oleh ‘Aliy ibnul Madiiniy dan Al ‘Uqoiliy mencantumkannya dalam Adl Dlu’afaa’ dan begitu pula Ibnu ‘Adiy. Dan Hisyaam adalah shoolih dalam diinnya. Oleh karena itu Ibnu Syabromah mengatakan: ”Di Mekah tidak ada orang yang seperti dia.” Dan Ibnu Ma’iin berkata: ”Dia shoolih dalam diinnya atau ibadahnya.” Dalilnya adalah bahwa Ibnu Ma’iin sendiri telah mengatakan tentang dia: ”Dlo’iif (lemah) sekali”. Al Haafidh Ibnu Hajar berkata: ”Dia Shoduuq, dia memiliki auhaam (hal-hal yang meragukan).” Dan mungkin ini adalah salah satu dari awhaamnya karena perkataan ini ternyata diriwayatkan dari Ibnu Thoowuus, mungkin dia ragu-ragu lalu dia katakan bahwa ini adalah perkataan Ibnu ‘Abbaas. ‘Aliy ibnul Madiiniy mengatakan: ”Sufyaan menyangka bahwa Hisyaam bin Hujair menulis buku-bukunya tidak sebagaimana yang ditulis orang lain. Artinya dia lalai, sehingga menjadikannya ragu-ragu (kacau).” Dinukil dari Ma’rifatur Rijaal II/203. Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 114 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Hisyaam adalah penduduk Mekah dan Sufyaan adalah orang yang paham dengan penduduk Mekah. Al ‘Uqoiliy meriwayatkan dengan sanadnya dari Sufyaan bin ‘Uyainah, bahwasanya dia berkata: ”Kami tidak mengambil darinya kecuali yang tidak kami dapatkan dari yang lain.” Maka benarlah bahwa ini adalah riwayat Hisyaam sendirian karena ini merupakan riwayat Ibnu ‘Uyainah darinya. Dan Abu Haatim berkata: “Haditsnya ditulis.” Dan ini termasuk ungkapan untuk tamriidl (menganggapnya sakit) dan tadl’iif (menganggap lemah). Karena ini berarti haditsnya tidak diterima jika sendidiran. Akan tetapi diambil sebagai mutaaba’ah saja. Oleh karena itu Al Bukhooriy dan Muslim tidak menggunakan periwayatannya kecuali sebagai mutaaba’ah atau disertai dengan yang lainnya. Oleh karena itu hadits-haditsnya termasuk hadits-hadits yang dikritik dalam Shohiihain (Shohiih Al Bukhooriy dan Muslim). Adapun Al Bukhooriy tidak menggunakan periwayatannya kecuali satu hadits saja. Yaitu hadits tentang Sulaiman bin Daawuud ‘alahi salam:

‫لطوفن الليلة على تسعين امرأةص‬
“Pada malam ini saya benar-benar menggilir 90 perempuan…” Hadits ini dia cantumkan dalam pembahasan Kaffaarotul Aimaan dari jalur Hisyaam dan dia letakkan mutaaba’ahnya dalam Kitaabun Nikaah, dengan periwayatan ‘Abdulloh bin Thoowuus. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa di antara kebiasaan Al Haafidh Ibnu Hajar dalam Muqoddimah Fat-hul Baariy dia membela orang-orang yang dituduh dengan secara tidak benar dan mempertahankannya dengan segala ilmu yang dia miliki. Adapun orang-orang yang nampak kelemahan mereka dan yang tidak digunakan oleh Al Bukhooriy secara sendirian akan tetapi ia cantumkan sebagai mutaaba’ah atau pendamping. Terhadap orang-orang seperti mereka ini ia (Ibnu Hajar) tidak terlalu bersusah payah untuk membantah, namun ia cukup menyebutkan mutaaba’ah-mutaaba’ah yang terdapat dalam Shohiih Al Bukhooriy. Dan begitulah yang ia lakukan terhadap Hisyaam bin Hujair. (lihat Muqoddimah Fat-hul Baariy). Begitu pula Muslim, ia tidak menggunakan riwayat Hisyaam bin Hujair kecuali dua hadits dan kecuali ada riwayat lain yang mendampinginya. Dan hal ini silahkan lihat penjelasan Syaikh Al Harowiy di dalam bukunya yang berjudul Khulaashotul Qoul Al Mufhim ‘Alaa Taroojiimi Rijaalil Imaam Muslim. Ringkasnya, dari pembahasan di atas dapat kita pahami bahwasanya tidak ada hujjah bagi orang yang berusaha menguatkan Hisyaam bin Hujair dengan alasan Al Bukhooriy dan Muslim menggunakan periwayatannya … Karena keduanya tidak meriwayatkannya secara sendirian akan tetapi sebagai mutaaba’ah … dan ini termasuk yang menunjukkan atas dlo’iif (lemah) nya orang tersebut jika diriwayatkan secara sendirian. Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 115 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Oleh karena itu tidak ada yang menyatakan bahwa Hisyaam bin Hujair itu tsiqqoh (terpercaya) kecuali mutasaahiluum (orang-orang yang mudah dalam menganggap orang bisa dipercaya) seperti Ibnu Hibbaan. Sesungguhnya dia terkenal sebagai orang yang mudah mentsiqqohkan orang. Dan serupa dengannya Al ‘Ijliy dalam mentsiqqohkan orang sebagaimana Ibnu Hibbaan dalam mentsiqqohkan orang atau bahkan lebih longgar lagi.” (Al Anwaar Al Kaasyifah hal. 68) --- sampai dia mengatakan --- Begitu pula Ibnu Sa’ad dalam mentsiqqohkan orang, karena sesungguhnya kebanyakan materinya dari Al Waaqidiy yang matruuk. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Muqoodimah Fat-hul Baariy ketika menjelaskan biografi ‘Abdur Rohmaan bin Syuroih. Maka apabila kondisi orang yang mentsiqqohkan mereka seperti ini, maka periwayatan orang tersebut tidak dapat dijadikan hujjah meskipun mereka tsiqqohkan. Lalu bagaimana jika para ulama yang agung laksana gunung yang menjulang seperti Ahmad, Ibnu Ma’iin, Yahyaa bin Sa’iid Al Qoththoon, ‘Aliy ibnu Madiiniy dan lainnya bertentangan dengan mereka dan mendlo’iifkannya. Intinya: sesungguhnya Hisyaam bin Hujair itu adalah dlo’iif tidak bisa dijadikan hujjah jika berdiri sendiri. Memang periwayatannya bisa dijadikan sebagai mutaaba’ah sebagaimana yang anda lihat, akan tetapi pada riwayat dari Ibnu ‘Abbaas ini tidak ada mutaabi’nya. Maka tepatlah kalau riwayat ini dikatakan dlo’iif dan tidak boleh dikatakan secara meyakinkan sebagai perkataan Ibnu ‘Abbaas. 2. Ada penafsiran lain yang diriwayatkan dengan sanad yang shohih dari Ibnu ‘Abbas mengenai ayat tersebut. Bahkan telah diriwayatkan dengan sanad yang shohih dari Ibnu ‘Abbaas tentang penafsiran ayat ini tidak sebagaimana periwayatan tersebut. Ibnu Jariir Ath Thobariy telah meriwayatkan, ia mengatakan: Hanaad telah bercerita kepada kami; ia mengatakan Wakii’ dan telah bercerita kepada kami, dan Ibnu Wakii’ telah bercerita kepada kami, ia mengatakan; bapakku telah bercerita kepadaku, ia dari Sufyaan, Sufyaan dari Ma’mar bin Roosyid, Ma’mar bin Roosyid dari Ibnu Thoowuus, Ibnu Thoowuus dari bapaknya, bapaknya dari Ibnu ‘Abbaas tentang ayat:

٤٤ :‫﴾ومن لم يحكم بما أنزل ال فأولٰئك هم الكافرون ﴿المائدة‬ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َُ ّ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ ُ
“Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir” .(AlMaidah:44) Ia (Ibnu ‘Abbaas) berkata: “Ini adalah kekafiran.” (Dan bukan seperti kafir kepada Alloh, para malaikatNya, kitab-kitabNya, dan para RosulNya) … Dan dari dhohirnya bahwa perkataan yang terakhir yang berbunyi (Dan bukan seperti kekafiran kepada Alloh, para Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 116 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad malaikatNya…) bukanlah perkataan Ibnu ‘Abbaas atau dengan kata lain perkataan itu adalah perkataan Ibnu Thoowuus yang tersisipkan (mudroj) ke dalam perkataan Ibnu ‘Abbaas. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan Ibnu Jariir Ath Thobariy ia mengatakan; Al Husain bin Yahyaa telah bercerita kepada kami, ia mengatakan; ‘Abdur Rozzaaq telah mengkhabarkan kepada kami, ia dari Thoowuus, Thoowuus dari bapaknya; bahwasanya Ibnu ‘Abbaas ditanya tentang firman Alloh:

٤٤ :‫﴾ومن لم يحكم بما أنزل ال فأولٰئك هم الكافرون ﴿المائدة‬ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َُ ّ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ ُ
“Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir” .(AlMaidah:44) Ia menjawab: “Ini adalah kekafiran.” Ibnu Thoowuus berkata: ”Dan bukanlah seperti orang yang kafir kepada Alloh, para malaikatNya, kitab-kitabNYa, dan para RosulNya”. Sampai di sini perkataan Abu Ayyuub Al Barqowiy. Oleh karena itu riwayat dari Ibnu ‘Abbaas tentang ayat ini yang berbunyi: ”Kufrun duuna kufrin” tidaklah shohih. Akan tetapi yang shohih darinya adalah berbunyi: ”Ini adalah kekafiran” dengan secara mutlaq yang berarti maksudnya adalah kufur akbar. Dan berikut saya sampaikan 2 dalil yang menunjukkan hal ini: Dalil pertama: Sesungguhnya Ibnu ‘Abbaas radiyallahu 'anhu berpendapat bahwa kekafiran yang terdapat dalam ayat ini adalah kufur akbar. Yaitu sebuah atsar yang diriwayatkan oleh An Nasaa-iy yang berkenaan dengan penafsiran ayat:

٤٤ :‫﴾ومن لم يحكم بما أنزل ال فأولٰئك هم الكافرون ﴿المائدة‬ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َُ ّ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ ُ
“Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir” .(AlMaidah:44) An Nasaa-iy meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbaas dengan sanad yang shohiih, dia mengatakan: “Dahulu para raja setelah Isa bin Maryam ‘alaihi salam merubah Taurot dan Injil. Sedangkan di antara mereka ada orang-orang beriman yang membaca Taurot. Mereka mengatakan kepada raja-raja mereka: Kami tidak mendapatkan celaan yang lebih keras dari pada celaan yang mereka lontarkan kepada kita. Sesungguhnya mereka membaca ayat yang berbunyi:

٤٤ :‫﴾ومن لم يحكم بما أنزل ال فأولٰئك هم الكافرون ﴿المائدة‬ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َُ ّ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ ُ
Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir.(Al-Maidah:44) Ayat-ayat tersebut, serta celaan-celaan mereka terhadap perbuatan kita dalam bacaan mereka. Oleh karena itu panggillah mereka dan suruh mereka membaca sebagaimana kita membaca dan mengimani apa yang kita imani. Lalu mereka dipanggil dan dikumpulkan. Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 117 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Kemudian mereka disuruh memilih antara dibunuh atau meninggalkan untuk membaca Taurot dan Injil kecuali yang telah mereka rubah.” (Hadits no: 4990 dalam Sunan An Nasaa-iy). Hadits ini menunjukkan --- yaitu riwayat yang mauquuf dari Ibnu ‘Abbaas --- dua hal: Pertama: Sesungguhnya ayat ini termasuk ayat yang terdapat dalam taurot yang shohih sebelum dirubah. Lalu Alloh menurunkan dalam Al Qur’an sebagai pembenar. Dan yang kedua: Sesungguhnya kekafiran yang terdapat dalam ayat ini adalah kufur akbar. Yang menunjukkan hal itu adalah perkataan orang-orang merubah taurot di antara mereka: “Kami tidak mendapatkan celaan yang lebih keras daripada celaan mereka kepada kami.” Hal itu ia katakan ketika orang-orang beriman di antara mereka membaca ayat tersebut. Dan tidak ada celaan yang lebih keras daripada menyebut mereka sebagai orangorang kafir, kufur akbar, karena mereka merubah dan mengganti taurot. Seandainya kekafiran yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah kufur ash-ghor tentu mereka tidak mengatakan bahwa celaan tersebut adalah celaan yang paling keras. Dalil kedua: Adalah firman Alloh Ta’aalaa:

﴿ ‫وإن الشياطين ليوحو َ ن إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون‬ َ ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ ّ ِ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َِ ْ ُ ُِ َ ُ ِ ْ ِ ِ َ ِْ َ َِٰ ُ ُ َ َ ِ َ ّ ّ َِ ١٢١ :‫﴾النعام‬
“Dan sesungguhnya syetan-syetan itu benar-benar membisikkan kepada wali-wali (pengikut-pengikut) mereka supaya membantah kalian dan jika kalian mentaati mereka tentu kalian benar-benar orangorang yang musyrik”. (QS. Al-An’aam:121). Tentang sebab turunnya ayat ini Ibnu Maajah, Ibnu Abiy Haatim dan Al Haakim meriwayatkan dengan sanad yang shohiih dari Ibnu ‘Abbaas, dia berkata: ”Sesungguhnya sekelompok orang dari kalangan orang-orang musyrik membantah kaum muslimin masalah sembelihan dan haramnya bangkai, mereka mengatakan: Kalian makan apa yang kalian bunuh dan kalian tidak makan apa yang dibunuh Allah? Yang mereka maksud adalah bangkai. Maka Alloh berfirman:

...١٢١ :‫﴾وِن أطعتموهم إنكم لمشركون ﴿النعام‬ َ ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ ّ ِ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ‫َإ‬
Dan jika kalian taati mereka tentu kalian benar-benar orang-orang yang musyrik. (QS. Al-An’aam:121). (Lihat Tafsiir Ibnu Katsiir II/169-171). Ini merupakan nash (pernyataan) dari Ibnu ‘Abbaas bahwasanya barangsiapa mengikuti tasyrii’ (penetapan syariat) yang menyeleweng --- walaupun pada satu persoalan yang dalam hal ini adalah menghalalkan bangkai --- tentu dia benar-benar musyrik. Dan apa yang diriwayatkan oleh An Nasaa-iy itu merupakan nash yang menyatakan bahwa mengganti syariat itu merupakan kufur akbar. Ini semua menunjukkan kesalahan orang yang mengatakan bahwa: kufrun duuna kufrin itu merupakan perkataan Ibnu ‘Abbaas. Karena ternyata ada Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 118 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad riwayat darinya dengan sanad yang shohih yang bertentangan dengan perkataan tersebut dalam permasalahan yang sama yaitu masalah memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh yaitu dengan syariat buatan manusia. Dan bahwasanya hal itu merupakan kesyirikan dan kekafiran yang paling tinggi yang berarti adalah kufur akbar. 3. Dalil-dalil yang memperkuat bahwa yang dimaksud kekafiran di dalam surat Al Maa-idah ayat 44 adalah kufur akbar: syariat itu merupakan kufur akbar. Ini semua menunjukkan kesalahan orang yang mengatakan bahwa: kufrun duuna kufrin itu merupakan perkataan Ibnu ‘Abbaas. Karena ternyata ada riwayat darinya dengan sanad yang shohih yang bertentangan dengan perkataan tersebut dalam permasalahan yang sama yaitu masalah memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh yaitu dengan syariat buatan manusia. Dan bahwasanya hal itu merupakan kesyirikan dan kekafiran yang paling tinggi yang berarti adalah kufur akbar. Kita kembali kepada tarjiih (menentukan pendapat yang lebih kuat) antara dua perkataan tentang bentuk kekafiran yang terdapat dalam firman Alloh Ta’aalaa:

٤٤ :‫﴾ومن لم يحكم بما أنزل ال فأولٰئك هم الكافرون ﴿المائدة‬ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َُ ّ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ ُ
Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir.(Al-Maidah:44) ? Apakah kufur akbar atau kufur ashghor Dan tidak diragukan lagi bahwa yang benar adalah kufur akbar yang menyebabkan keluar dari millah (Islam). Dan berikut ini dalil-dalil nya : 1. Ijma’ sahabat: Karena pendapat tersebut adalah pendapat sahabat yang tidak ada yang menyelisihinya, maka dengan demikian ini menjadi ijma’ yang harus diikuti. Pendapat tersebut telah dinukil dari perkataan ‘Umar, ‘Aliy dan Ibnu Mus’uud. Dan telah terbukti pada pembahasan di atas bahwa pendapat tersebut juga merupakan pendapat yang dikatakan oleh Ibnu ‘Abbaas, dan bahwasanya riwayat dari Ibnu ‘Abbaas bahwa dia mengatakan: “Kufrun duuna kufrin” adalah riwayat yang tidak shohih. Sedangkan pendapat beberapa taabi’iin yang menyelisihinya, seperti pendapat Thoowuus dan ‘Athoo’ tidaklah dianggap ketika para sahabat telah bersepakat. Padahal ijma’ yang shohih itu adalah sebuah pendapat yang mana tidak ada orang lain yang menyelisihinya. Dan anda telah mengerti bahwasanya tidak ada sahabat yang menyelisihi pendapat yang mengatakan bahwa kekafiran yang terdapat dalam ayat ini adalah kufur akbar, maka dengan tidak tidak adanya orang yang menyelisihinya berarti masalah ini bisa dikatakan sebagai ijma’ sahabat. Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 119 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad 2. Dalil dari bahasa arab: Yaitu karena kekafiran yang terdapat dalam ayat ini diungkapkan dengan kata benda (isim) yang ditandai dengan alif laam (‫ )ال‬yaitu (‫ )الكافرون‬yang menunjukkan bahwa artinya sempurna, dengan demikian maka maksudnya adalah kufur akbar. Dan Alloh Ta’aalaa telah memperkuat kekafiran dalam ayat tersebut dengan ungkapan dan pemaparan yang sangat kuat dan termasuk yang paling kuat dalam struktur bahasa arab dalam menerangkan sebuah arti, yaitu : A. Kekafiran diungkapkan dengan isim (kata benda). Ini menunjukkan tsubuut (tetap) dan luzuum (pasti, konsisten) nya kekafiran tersebut. Dan tidak diungkapkan dengan fi’il (kata kerja) yang menunjukkan at tajaddud dan al huduuts (selalu berubah dan temporer). B. Isim (kata benda) tersebut diungkapkan dengan alif dan laam ( ‫ال‬ ) yang menunjukkan arti yang sempurna “‫“ الكشششافرون‬yang berarti kekafiran di sini adalah kufur akbar. C. Alloh mengungkapkan jumlah (kalimat) jawaabusy syarthi dengan kalimat mubtada’ (diterangkan) dan khobar (kalimat yangmenerangkan) yang ma’rifah (tertentu) yaitu “‫ ”أولئك هم الكافرون‬Dan ini menunjukkan terbatasnya khobar (yang menerangkan) yaitu “ ‫( ”.الكفر‬kekafiran) pada mubtada’ (kata yang diterangkan) yaitu “‫”أولئك‬ (mereka itu), yang merupakanisim isyaaroh (kata penunjuk) yang mengarah kepada “‫( ”من لم يحكم بما أنزل ال‬orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh). Sedangkan terbatasnya khobar (kalimat yang menerangkan) yang dijadikan ma’rifah (yang ditandai) dengan “‫ ”ال‬pada mubtada’ (kalimat yang diterangkan), menunjukkan penegasan dalam menerangkan arti yang sempurna yang terdapat pada al mahkuum ‘alaih (yaitu mubtada’). Yang berarti secara tegas menunjukkan kekafiran yang sempurna bagi mereka yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh … (lihat Al Iidlooh Fii ‘Uluumil Balaaghoh, karangan Al Qoodliy Jalaalud Diin Al Qozwainiy, hal. 101, cet. Daarul Kutub Al ‘Ilmiyyah, 1405 H). D. Diungkapkannya mubtada’ dalam jumlah (kalimat) jawaabusy syarthi dalam bentuk isim isyaaroh (kata penunjuk) “‫( ”أولئك‬mereka itu) merupakan petunjuk tambahan terhadap arti khusus bagi orang-orang yang disebut, yaitu “…‫( ”مششن لششم يحكششم‬orang yang tidak memutuskan perkara…) yang berhak dengan kekafiran. (Lihat Al Iidlooh, karangan Al Qozwainiy hal. 47) E. Didahulukannya mubtada’ terhadap khobar dalam jumlah (kalimat) jawaabusy syarthi, meskipun memang aslinya menurut kaidah bahasa begitu, namun disifati nya mubtada’(kata yang diterangkan), yaitu “‫ ”أولئك‬dengan khobar (kata yang menerangkan), yaitu “‫ ”الكششافرون‬menunjukkan bahwa inilah yang ingin diterangkan. Selain itu, didahulukannya mubtada’ dari pada khobar ini Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 120 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad menunjukkan pengkhususan tambahan. (Lihat Al Iidlooh, karangan Al Qozwainiy hal. 58). F. Dan dimasukkannya dlomiirul fash-li (kata ganti yang terpisah) yaitu “‫ ”هم‬di antara mubtada’ (kata yang diterangkan) dan khobar (kata yang menerangkan), yaitu “‫ ”أولئك هششم الكششافرون‬berfungsi sebagai pengkhususan mereka “‫( ”الذين لم يحكموا بما انزل ال‬orang-orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh) dengan kekafiran. (Lihat Al Iidlooh, karangan Al Qozwainiy, hal. 257). Intinya: Sesungguhnya ayat ini ditinjau dari struktur kalimatnya menunjukkan kesempurnaan arti, yaitu sesungguhnya mereka yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh, telah sampai kepada kekafiran yang sempurna. Dan hal ini sesuai atsar yang telah kami sebutkan tadi dari An Nasaa-iy tentang ayat ini, yaitu bahwasanya tidak ada celaan yang lebih keras dari pada celaan yang terdapat dalam ayat tersebut. Inilah dalil dari sisi bahasa Arab. 3. Dalil dari ‘Urfusy Syaari’ (kebiasan Sang Pembuat Syariat), artinya adalah dari bahasa Al Qur’an, yaitu bahwasanya kekafiran tidak pernah disebut dalam Al Qur’an kecuali kufur akbar. Dan Ibnu Taimiyyah menyebutkan sebuah kaidah: ”Sebuah lafadh jika disebut berulangulang di dalam Al Qur’an dan satu demi satu muncul dalam satu pengertian, sedangkan maksudnya bukanlah sesuai dengan pengertiannya secara mutlaq, jika tidak dipahami seperti itu maka hal itu merupakan tadliis (penipuan) dan talbiis (pemalsuan) yang harus diwaspadai dalam firman Alloh.” (Majmuu’ Fataawaa VI/471). Ini jika ditinjau secara umum. Adapun khususnya masalah kekafiran, sesungguhnya jika diungkapkan secara mutlaq (lepas) dan tidak ada nash yang membatasi maknanya, maka maksudnya adalah kufur akbar, yaitu hakekat kekafiran secara mutlaq (lepas). Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah: ”Menurut ‘urf (kebiasaan syaari’ (pembuat syariat), apabila syirik diungkapkan secara mutlaq (lepas) maka yang dimaksud adalah kebalikan tauhid. Dan lafadh ini disebut berulang-ulang dalam Al Qur’an dan Sunnah yang tidak mempunyai pengertian kecuali sebagaimana pengertian kecuali sebagaimana pengertian tersebut.” (Fat-hul Baariy I/65). Syaikh ‘Abdul Lathiif bin ‘Abdur Rohman bin Hasan Aaliisy Asyaikh rahimahullah: ”Lafadh adh dhulmu (kedholiman), al ma’shiyah (kemaksiatan), al fusuuq (kefasikan), al fujuur (perbuatan dosa), al muwaalaah (loyalitas), al mu’aadaah (permusuhan), ar rukuun (cenderung), asy syirku (kesyirikan) dan lafadh-lafadh yang serupa yang terdapat dalam Al Qur’an dan Sunnah kadang mempunyai arti al haqiiqoh al muthlaqoh (arti yang terkandung di dalamnya secara sempurna) dan kadang mempunyai arti muthlaqul haqiiqoh (arti minimal yang terkandung di dalamnya). Dan arti yang pertama tersebut adalah arti yang dipegangi oleh ushuliyiin (ulama ushul fiqih) sedangkan arti yang kedua tidak dianggap kecuali jika ada qoriinah lafdhiyyah (penjelasan yang berupa lafadh) atau maknawaiyyah (yang Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 121 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad berupa makna), dan hal itu hanya bisa diketahui dari penjelasan dari Nabi dan penafsiran hadits. Alloh berfirman:

٤ :‫﴾ومآأرسلنا من رسول إل بلسان قومه ليبين لهم... ﴿ابراهيم‬ ْ ُ َ َ ّ َ ُ ِ ِ ِ ْ َ ِ َ ِِ ّ ِ ٍ ُ ّ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ
“Dan tidaklah kami mengutus seorang Rosul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya supaya dia dapat menjelaskan kepada mereka” (QS.Ibrohim:4). (Ar Rosaa-il Al Mufiidah, karangan Syeikh ‘Abdul Lathiif yang dikumpulkan oleh Sulaiman bin Samhaan, hal. 21-22) Al Haqiiqoh Al Mutlaqoh artinya adalah arti yang sempurna dan arti mutlaqul haqiiqoh adalah arti minimalnya. Adapun mengenai kekafiran, haqiiqoh mutlaqohnya --- dan ini merupakan arti dasarnya menurut ushuuliyyuun --- adalah kekafiran yang sempurna atau kufur akbar. Dan tidak dipahami sesuai dengan mutlaqul haqiiqohnya atau kufur ashghor kecuali ada dalil dari Al Qur’an dan Sunnah. Sedangkan yang berkenaan dengan ayat yang terdapat dalam surat Al-Maa-idah, dalil tersebut tidak ada. Padahal perkataan sahabat itu tidak dapat mengkhususkan atau membatasi nash Al Qur’an, apalagi jika ada yang menyelisihinya maka perkataan sahabat tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan hujjah. Dan berdasarkan dalil dari segi bahasa Arab dan dalil dari segi bahasa Al Qur’an (yaitu ‘urf /kebiasaan syaari’ dalam berbicara) bahwa yang dimaksud kekafiran dalam ayat ini adalah kufur akbar, oleh karenanya Abu Hayyaan Al Andalusiy mengatakan dalam tafsirnya --- sebagai sanggahan terhadap orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud kekafiran dalam ayat tersebut adalah kufur ashghor --- “Dan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud kekafiran di sini adalah kufur nikmat, namun pendapat ini dilemahkan karena kekafiran itu jika diungkapkan secara mutlaq (secara lepas) maka yang dimaksud adalah kufur dalam diin. Dan Ibnul Ambaariy berkata: ”Ia telah melakukan perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Dan pendapat ini dilemahkan karena menyelisihi dhohirnya.” (Tafsiir Al Bahrul Muhiith III/493). 4. Dalil dari Syar’iy, firman Alloh Ta’aalaa:

٤٤ :‫﴾ومن لم يحكم بما أنزل ال فأولٰئك هم الكافرون ﴿المائدة‬ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َُ ّ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ ُ
“Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh, maka mereka adalah orang-orang kafir”.(Al-Maidah: 44) Meskipun kekafiran yang disebutkan dalam ayat ini disebabkan hanya karena tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh, namun hal ini tentu saja berlaku untuk orang yang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Karena orangorang Yahudi tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh (yaitu hukum rajam) lalu memutuskan dengan selain apa yang diturunkan Alloh (yaitu mencambuk dan menghitamkannya….). Maka Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 122 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad hadits tentang sebab turunnya ayat tersebut menjelaskan manaathul hukmi (penyebab munculnya hukum) yang terdapat dalam ayat tersebut dan bahwasanya manaath nya double, yaitu meninggalkan hukum Alloh dan menggunakan hukum yang lainnya. Karena sunnah itu fungsinya sebagai penjelas dan penafsir Al Qur’an. Alloh Ta’aalaa berfirman:

:‫بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نز َ إليهم ولعلهم يتفكرون ﴿النحل‬ َ ُ ّ َ َ َ ْ ُ َّ ََ ْ ِ ْ َِ ‫ِ ْ َ ّ َ ِ َ ّ ُ ِ ََ َ ْ َ َِ ْ َ ّ ْ َ ِ ُ َ ّ َ ِ ّ ِ َ ُ ّل‬ ٤٤﴾
“Dan Kami telah turunkan peringatan (Al Qur’an) kepadamu supaya kamu menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka.” (QS. An Nahl:44). Ia menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwasanya Rosululloh salallahu 'alaihi wasallam melalui sunnahnya menerangkan Al Qur’an yang diturunkan kepadanya … sedangkan sunnah --- hadits tentang sebab turunnya ayat tersebut --- menerangkan bahwa memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh termasuk manaathul hukmi (penyebab munculnya hukum) yang terdapat dalam ayat tersebut. Dalilnya adalah penafsiran ayat:

ْ ُ َ ْ َ َ ِ ُ َ ِ ْ َ ْ ُ َ َِ َ ْ ََ ّ ِ ِ َ ْ َ ْ َ َ ِ ّ َ ّ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ‫أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به ال ولول كلمة الفصل لقضي بينهم‬ ُ ٢١ :‫﴾وإن الظالمين لهم عذاب أليم ﴿الشورى‬ ٌ َِ ٌ َ َ ْ ُ َ َ ِ ِ ّ ّ َِ
“Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menetapkan syariat diin untuk mereka yang tidak diijinkan oleh Alloh”. (QS.Asy-Syuro:21). Dan ayat:

٣١ :‫﴾اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون ال ... ﴿التوبة‬ ِ ّ ِ ُ ّ ً َْ َ ْ ُ َ َْ ُ َ ْ ُ َ َْ َ ُ َ ّ
“Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai robb-robb (tuhan-tuhan) selain Alloh”. (QS.At-Taubah:31). Dan ayat:

﴿ ‫وإن الشياطين ليوحو َ ن إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون‬ َ ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ ّ ِ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َِ ْ ُ ُِ َ ُ ِ ْ ِ ِ َ ِْ َ َِٰ ُ ُ َ َ ِ َ ّ ّ َِ ١٢١ :‫﴾النعام‬
“Dan sesungguhnya syetan-syetan benar-benar membisikkan kepada wali-wali (pengikut-pengikut) mereka supaya membantah kalian, dan jika kalian mentaati mereka, sesungguhnya kalian benar-benar orangorang musyrik” (QS.Al An’aam:121). Dan ayat:

١ :‫﴾ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ﴿النعام‬ َ ُِ ْ َ ْ ِ ّ َ ِ ُ َ َ َ ِ ّ ّ ُ
“Kemudian orang-orang yang kafir terhadap robb mereka, mereka menyekutukanNya” (QS.Al-An’aam:1). Maka apabila memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh adalah kufur akbar dan dia masuk ke dalam manaathul hukmi yang terdapat dalam ayat: Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 123 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

٤٤ :‫﴾ومن لم يحكم بما أنزل ال فأولٰئك هم الكافرون ﴿المائدة‬ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َُ ّ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ ُ
“Dan barangsiapa tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Alloh mereka adalah orang-orang kafir”.(Al-Maidah: 44) Maka kekafiran yang dimaksud dalam ayat ini pasti kufur akbar. Dan Ibnu Taimiyyah mengatakan: ”Sesungguhnya cara yang paling benar dalam hal itu adalah hendaknya Al Qur’an ditafsirkan dengan Al Qur’an. Karena apa yang diungkapkan secara global di satu tempat telah diperinci pada tempat yang lain dan apa yang diungkapkan secara ringkas pada satu tempat, telah dijabarkan pada tempat yang lain.” (Majmuu’ Fataawaa XIII/363). Dengan cara mengikuti cara penafsiran seperti ini anda dapat memahami dengan mengumpulkan semua nash yang bermacam-macam tersebut bahwa kekafiran yang terdapat dalam ayat pada surat Al-Maaidah tersebut adalah kufur akbar sebagaimana yang telah saya jelaskan. Intinya: Sesungguhnya perkataan para sahabat yang tidak ada yang menyelisihinya, tata bahasa arab, bahasa Al Qur’an (‘Urf Syaari’) dan nash-nash yang lain tentang masalah yang sama menunjukkan bahwa kekafiran yang terdapat dalam ayat pada surat Al Maa-idah tersebut. Adalah kufur akbar. Dan tidak ada perselisihan dikalangan sahabat dalam masalah ini. Dan perkataan yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbaas itu tidaklah benar. Dan walaupun riwayat itupun shohih tentu perkataannya itu juga sebagaimana perkataan para sahabat lainnya, tidak dapat dijadikan hujjah karena perkataan mereka dalam hal ini berbeda-beda, dan tentu wajib dilakukan tarjiih (menentukan mana yang lebih kuat) antara perkataan mereka. Dan ternyata setelah dilakukan tarjiih berdasarkan susunan bahasa arab dan ‘urf syar’iy bahwasanya secara dhohir nash kekafiran yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kufur akbar. Dan hal ini diperkuat dengan ayat-ayat lain yang berbicara tentang masalah yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa yang lebih kuat adalah pendapat sahabat yang mengatakan bahwa kekafiran dalam ayat ini adalah kufur akbar. Selain itu seandainya riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu ‘Abbaas mengatakan: “Kufrun duuna kufrin” itu shohih dan seandainya tidak diketahui ada sahabat yang menyelisihinya, tentu perkataan tersebut tidak dapat dijadikan hujjah karena perkataan sahabat itu tidak dapat dijadikan hujjah apabila bertentangan dengan Al Qur’an dan Sunnah dan ternyata berdasarkan susunan bahasa arab dan berdsarkan ‘ufr syar’iy sesungguhnya nash ayat yang teradapat dalam surat Al Maaidah tersebut menunjukkan bahwa kekafiran yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kufur akbar. Maka perkataan sahabat tidak dapat dijadikan hujjah jika bertentangan dengan hal ini. Lalu bagaimana sedangkan riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu ‘Abbaas mengatakan: “kufrun duuna kufrin” itu tidak benar ? kemudian bagaimana sedangkan para sahabat lain menyelisihinya ?

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

124 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Adapun para taabi’iin memang benar terjadi perselisihan dikalangan mereka tentang masalah ini. Al Hasan Al Bashriy, Sa’iid bin Jubair, Ibrohim An Nakh’iy dan As Suddiy mengatakan: Bahwa kekafiran dalam ayat tersebut adalah kufur akbar. Sedangkan Thoowuus dan ‘Athoo’ mengatakan bahwa kekafiran dalam ayat tersebut adalah kufur ashghor. Dan mengenai perkataan para taabi’iin yang berkenaan dengan tafsir Ibnu Taimiyyah mengatakan: ”Jika mereka berselisih pendapat maka perkataan sebagian mereka tidak dapat dijadikan hujjah terhadap sebagian yang lainnya, dan juga terhadap orang-orang setelah mereka. Dan semua itu dikembalikan kepada bahasa Al Qur’an atau Sunnah atau bahasa Arab secara umum atau perkataan para sahabat tentang masalah tersebut.” (Majmuu’ Fataawaa XIII/370). Dan apa yang diterangkan oleh Ibnu Taimiyyah ini adalah apa yang telah kita lakukan dalam masalah ini. Yaitu pertama kita mengambil alternatif tarjiih berdasarkan perkataan para sahabat, kemudian bahasa Arab, kemudian bahasa Al Qur’an (‘Urfusy Syaari’) kemudian nash-nash lain tentang masalah yang sama. Dan berdasarkan itu semua maka yang roojih adalah perkataan taabi’iin yang menyatakan bahwa yang dimaksud kekafiran dalam ayat tersebut adalah kufur akbar. Kedua: Apakah Ayat Ini Hanya Khusus Untuk Ahlul Kitab Dan Tidak Berlaku Untuk kaum Muslimin Ustadz Luqman bin Muhammad Ba’abduh berpendapat bahwasanya ayat ini turun untuk dua kelompok Yahudi sehingga tidak boleh diaplikasikan kepada penguasa-penguasa muslimin dan para hakimnya yang masih berhukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh yang berupa undang-undang di muka bumi ini. Ia mengatakan: “Kalau kita telah tahu bahwa ayat-ayat tersebut Alloh turunkan untuk kedua kelompok dari kalangan Yahudi, maka tidak boleh untuk diaplikasikan kepada penguasa-penguasa muslim dan para hakimnya yang masih berhukum dengan selain apa yang Alloh turunkan dari bentuk perundang-undangan di muka bumi ini. Tidak boleh mengkafirkan mereka atau mengeluarkan mereka dari lingkaran Islam dengan sebab itu, karena mereka masih beriman kepada Alloh dan RosulNya walaupun mereka pada hakekatnya telah berbuat kejahatan dengan sebab berhukumnya mereka dengan selain hukum Alloh…” (hal. 509) Perlu diketahui bahwa sesungguhnya perkataan para sahabat dan tabi’in berbeda-beda dalam masalah ini dan terbagi menjadi dua pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ahlul kitab dan orang-orang kafir, (seperti perkataan Al Barroo’ bin ‘Aazib, Hudzaifah ibnul Yaman, Ibnu ‘Abbaas, Abu Mijlaz, Abu Rojaa’ Al ‘Athooridiy, ‘Ikrimah, Qotaadah, Adl Dlohaak, ‘Ubaidulloh bin ‘Abdulloh, Al Hasan Al Bashriy dan yang lainnya). Dan di antara mereka ada yang Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 125 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad mengatakan bahwa ayat tersebut wajib bagi kaum muslimin (seperti yang dikatakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, Al Hasan Al Bashriy, Ibrohim An Nakh’iy, dan ‘Aamir Asy Sya’biy). Dan tidak ada yang mengatakan bahwa ayat ini bukan untuk kaum muslimin kecuali Abu Shoolih. Lihatlah perkataan Ibnu Katsiir yang telah kami sampaikan di depan dan perkataan Ath Thobariy dalam tafsirnya VI/252-255. Dan menurut kami yang benar dalam permasalahan ini adalah pendapat orang yang mengatakan bahwa ayat ini bersifat umum yang masuk ke dalamnya kaum muslimin. Alasannya adalah sebagai berikut: 1. Sesungguhnya shiighoh (struktur kalimat) ayat ini berbentuk umum, karena menggunakan “man syarthiyah” (siapa yang berfungsi sebagai syarat).

٤٤ :‫﴿المائدة‬

...‫﴾ومن لم يحكم بمآأنزل ال‬ ُ َ َ َ َِ ُْ َ ّْ ََ

“Dan barangsiapa tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Alloh…” Sedangkan di dalam suatu kaidah dikatakan:

‫العبرة بعموم اللفظ ل بخصوص السبب‬
“Pelajaran (kesimpulan) itu diambil berdasarkan keumuman lafadh dan bukan berdasarkan sebab yang khusus”. Berdasarkan ini maka sesungguhnya hukum yang terkandung dalam ayat ini:

...٤٤ :‫﴾فأولئك هم الكافرون﴿المائدة‬ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َْ ُ َ
“Maka mereka adalah orang-orang kafir”. Mencakup dan berlaku kepada setiap:

...‫...من لم يحكم بمآأنزل ال‬ ُ َ َ َ َِ ُْ َ ّْ َ
“Orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh.” Ibnu Taimiyyah berkata: “Dan lafadh “‫( “ مششششن‬siapa) merupakan shiighoh (ungkapan) kalimat yang paling umum, terlebih lagi apabila berfungsi sebagai syarat atau kata tanya. Seperti firman Alloh:

٨﴿ ‫﴾فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ﴿٧﴾ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره‬ َُ َ ّ َ ٍّ َ َ َِْ ْ َ ْ َ َ َ َُ َ ً َْ ٍّ َ َ َِْ ْ َ ْ َ َ َ
“Barangsiapa beramal baik seberat biji sawi pun pasti dia melihatnya dan barangsiapa beramal buruk seberat biji sawi pun pasti dia melihatnya”.(Al-Zalzalah:7-8) Dan seperti firmanNya:

٨ :‫﴾أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا... ﴿فاطر‬ ً َ َ ُ َ َ ِ َِ َ ُ ُ ُ َ َ ّ ُ َ َ َ
“Apakah orang yang amalan buruknya dijadikan indah lalu dia memandangnya baik?” Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 126 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad (Majmuu’ Fataawaa XV/82 dan ini serupa dengan yang dalam XXIV/346). Dan oleh karena shiighoh (struktur kalimat) nya bersifat umum, maka Ibnul Qoyyim mengatakan tentang ayat ini: ”Dan di antara mereka ada yang menafsirkan bahwa ayat tersebut untuk ahlul kitab yaitu pendapat Qotaadah, Adl Dlohaak dan yang lainnya. Dan pendapat ini jauh (kemungkinannya) dan tidak sesuai dengan dhohir lafadhnya oleh karena pendapat ini tidak benar.” (Madaarijul Saalikiin I/365 cet. I Daarul Kutub Al ‘Ilmiyah). Begitu pula Al Qoosimiy mengatakan dalam tafsirnya: ”Dan demikian pula yang diriwayatkan Abu Dawud dari Ibnu ‘Abbaas bahwasanya ayat tersebut mengenai orang-orang Yahudi –-- khususnya Bani Quroidloh dan Bani Nadliir –-- namun tidak berarti ayat ini tidak mencakup selain mereka, karena pelajaran (kesimpulan) itu diambil berdasarkan keumuman lafadh, bukan berdasarkan sebab yang khusus. Dan kata “‫( ”من‬siapa) yang digunakan sebagai “syarath” maka bersifat umum.” (Mahaasinut Ta’wiil, karangan Al Qoosimiy VI/215, cet Daarul Fikri 1398 H). Dan ahli tafsir lainnya juga mengatakan hal yang serupa, seperti Abu Hayyaan Al Andalusiy di dalam Al Bahrul Muhiith III/492). 2. Dan di antara yang memperkuat bahwa ayat tersebut bersifat umum yang mencakup kaum muslimin, adalah: bahwasanya Rosululloh salallahu 'alaihi wasallam lah yang menjadi mukhoothob (lawan bicara/orang kedua) dalam ayat tersebut, sebagaimana yang ditunjukkan firman Alloh Ta’aalaa yang berbunyi:

٤١ :‫﴾يا أيها الرسول ل يحزنك الذين يسارعون في الكفر... ﴿المائدة‬ ِ ْ ُ ْ ِ َ ُ ِ َ ُ َ ِ ّ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ّ َ َّ َ
“Wahai Rosul, janganlah orang-orang yang bergegas dalam kekafiran itu membikin kamu sedih”. (Al-Maidah: 41). Dan firman Alloh Ta’aalaa:

٤٢ :‫…﴾فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ۖ ...﴿المائدة‬ ْ ُ ْ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ َِ
“Jika mereka datang kepadamu maka putuskanlah perkara mereka atau berpalinglah dari mereka.” (Al-Maidah: 42). Dan firman Alloh Ta’aalaa yang berbunyi:

٤٨ :‫… ﴾فاحكم بينهم بما أنزل ال ول تتبع أهواءهم... ﴿المائدة‬ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ِ َّ َ َ ّ َ َ َ َ ِ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُ
“Maka putuskanlah perkara mereka berdasarkan apa yang diturunkan Alloh dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu mereka.” (Al-Maidah: 48). Ini semuanya khithoobnya ditujukan kepada Rosul kita salallahu 'alaihi wasallam. Dan pada kenyataannya memang beliaulah yang memutuskan hukum terhadap peristiwa yang menjadi penyebab turunnya ayat-ayat tersebut, yaitu beliau menjatuhkan hukuman rajam kepada 2 orang yang berzina. Sedangkan khithoob Alloh yang ditujukan kepada Rosul salallahu 'alaihi wasallam adalah khithoob untuk umatnya kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa ayat tersebut khusus untuk beliau. Padahal di sini tidak ada dalil yang menunjukkan khusus untuk beliau. Bahkan sesungguhnya perubahan dari shiighoh (struktur kalimat) dari bentuk tunggal (mufrod): Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 127 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

ُ ُ ّ َ َّ َ ‫ياأيها الرسول‬
“Wahai Rosul…” Menjadi shiighoh (struktur kalimat) yang berbentuk jamak:

‫فل تخشوا الناس ... ول تشتروا بئاياتي ثمنا‬ ًَ َ ِ َ َِ ُ َْ َ َ َ َ ّ َُ ْ َ َ َ
“Maka janganlah kalian takut kepada manusia…….dan janganlah kalian menukar ayat-ayat Ku dengan harga yang murah.” Hal ini memperkuat bahwa khithoob ini bersifat umum bagi umatnya. Dan Ibnu Taimiyyah berkata: ”Pada asalnya khithoob untuk Nabi yang berupa perintah, larangan dan pembolehan itu berlaku untuk seluruh umatnya, seperti kesamaan umat beliau dengan beliau dalam hukum dan yang lainnya sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa khithoob tersebut khusus untuk beliau. Maka hukum yang berlaku untuk beliau berlaku pula untuk umat Islam apabila hukum tersebut tidak dikhususkan untuk beliau. Inilah madzhab (pendapat) salaf dan para fuqohaa’.” (Majmuu’ Fataawaa XV/82). 3. Dan di antara yang memperkuat bahwa para penguasa hari ini yang mengaku Islam dan menjalankan hukum dengan selain hukum yang diturunkan Alloh, mereka masuk ke dalam keumuman hukum yang disebutkan dalam ayat tersebut, karena kondisi mereka persis dengan kondisi orang-orang yang menjadi penyebab turunnya ayat-ayat tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsiir: ”Ayat-ayat yang mulia ini turun berkenaan dengan orang-orang yang bergegasgegas menuju kekafiran, yang keluar dari ketaatan kepada Alloh dan RosulNya, yang lebih mengedepankan pikiran dan hawa nafsu mereka dari pada syariat-syariat Alloh ‘Azza wa Jalla --- sampai perkataannya --- Dan yang benar bahwa ayat-ayat tersebut turun berkenaan dengan 2 orang Yahudi yang berzina, sedangkan mereka telah merubah kitab Alloh yang berada pada mereka yang berupa perintah merajam orang muhshon (yang pernah menikah) yang berzina di antara mereka, lalu mereka rubahnya.” (Tafsiir Ibnu Katsiir II/58). Maka kondisi yang terjadi pada hari ini sama persis dengan kondisi yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Padahal kondisi yang menjadi sebab turunnya ayat itu masuk dalam konteks ayat secara qoth’iy (pasti). Dan As Suyuuthiy menyatakan ijma’ tentang ini dalam Al Itqoon I/28. Oleh karena itu dalam Ahkaamul Qur-aan, Ismail Al Qoodliy setelah menceritakan perselisihan masalah ini mengatakan: ”Secara dhohir ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang melakukan seperti apa yang mereka lakukan, dia membuat sebuah hukum yang menyelisihi hukum Alloh, dan dia menjadikannya sebagai diin (ajaran) yang dijalankan, maka dia mendapatkan apa yang mereka dapatkan yang berupa ancaman yang terdapat dalam ayat tersebut baik dia sebagai seorang hakim (penguasa) atau yang lainnya.” (Dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fat-hul Baariy XIII/120 dan dinukil oleh Al Qoosimiy dalam Mahaasinut Ta’wiil VI/216). Dan apa yang dikatakan oleh Isma’il Al Qoodliy sama persis dengan apa yang dilakukan oleh para penguasa hari ini. Mereka menjalankan hukum buatan yang Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 128 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad mereka jadikan sebagai diin (ajaran) yang diberlakukan artinya adalah dijadikan peraturan yang harus dipatuhi. Dan tidak ada pengaruhnya dalam hal ini apakah para penguasa tersebut yang membuat hukum buatan tersebut atau mereka mewarisinya dari pendahulu mereka. Karena orang-orang Yahudi yang menjadi penyebab turunnya ayat-ayat tersebut bukanlah yang membuat ketentuan hukum yang menyelisihi hukum Alloh tersebut, akan tetapi mereka mewarisinya dari para pendahulu mereka. Maka kondisinya juga sama dengan kondisi yang menjadi sebab turunnya ayat, sebagaimana yang ditunjukkan haditshadits yang menerangkan tentang sebab turunnya ayat tersebut khususnya hadits yang diriwayatkan oleh Ath Thobariy dari Abu Huroiroh tentang sebab turunnya ayat ini. Selain itu sesungguhnya komitmen para penguasa tersebut dengan undang-undang tersebut dalam menentukan hukum dan mereka mewajibkan orang lain untuk mematuhi berlakunya undang-undang tersebut di negara mereka menunjukkan kerelaan mereka terhadap undang-undang tersebut. Sehingga status mereka sama dengan orang yang membuatnya dalam hukum Islam. Karena komitmen dengan kekafiran adalah kekafiran, memerintahkan orang lain untuk melakukan kekafiran adalah kekafiran dan rela dengan kekafiran adalah kekafiran.

٤٠ :‫…﴾ظلمات بعضها فوق بعض ... ﴿النور‬ ٍ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ٌ َ ُُ
“Berbagai kegelapan yang sebagian di atas sebagian yang lain”.)AnNur:40) 4. Sesungguhnya tidak seorang sahabatpun yang mengatakan bahwa ayat tersebut tidak berlaku untuk kaum muslimin, akan tetapi maksimal sebagian mereka hanya mengatakan mengatakan: Sesungguhnya ayat tersebut turun berkenaan dengan ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani). Dan perkataan seperti ini bukanlah merupakan takhshiish (pengkhususan) atau pembatasan nash yang umum hanya untuk suatu sebab ayat yang khusus tersebut. Dan perkataan sahabat ini hanyalah menjelaskan tentang sebab turunnya ayat. Ibnu Taimiyyah juga berkata: ”Sesungguhnya (meskipun) para sahabat mengatakan: Ayat ini turun berkenaan dengan sesuatu, namun mereka tidak berselisih pendapat bahwa nash dari ayat tersebut mencakup juga hal-hal yang tidak menjadi sebab turunnya ayat selama hal tersebut masih dalam cakupan lafadhnya.” (Majmuu’ Fataawaa XXXV/28-29). Dan tidak sama antara orang yang mengatakan: Ayat tersebut turun berkenaan dengan ahlul kitab, dan antara orang yang mengatakan: Bahwa ayat tersebut tidak berkenaan dengan kaum muslimin. Kata-kata yang terakhir ini tidak ada riwayat dari sahabat, akan tetapi diriwayatkan dari beberapa tabi’in. Dan perkataan ini salah berdasarkan dalil-dalil yang telah lalu. Dan juga karena perkataan sahabat itu tidak dapat mengkhususkan keumuman lafadh Al Qur’an terlebih lagi jika bertentangan. Apalagi perkataan tabi’in, lebih tidak dapat mengkhususkan. 5. Dan kalaupun ayat ini dikatakan turun berkenaan dengan orangorang kafir dari kalangan ahlul kitab, namun sesungguhnya ancaman Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 129 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad yang terdapat dalam ayat tersebut berlaku untuk kaum muslimin. Hal itu berdasarkan sabda Rosululloh salallahu 'alaihi wasallam:

‫لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب‬ ‫تبعتموهم. قالوا: يا رسول ال اليهود والنصارى؟ قال صلى ال عليه وسلم: فمن؟‬
“Kalian benar-benar akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian satu jengkal demi satu jengkal dan satu hasta demi satu hasta, sampai hingga mereka masuk ke lobang biawakpun kalian mengikuti mereka. Para sahabat bertanya:”Wahai Rosululloh, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab:”Siapa lagi?” (Hadits ini Muttafaqun ‘Alaih). Dan inilah yang dimaksud dalam atsar dari Hudzaifah ibnul Yamaan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ath Thobariy dengan sanadnya dari Abul Bukhtariy, ia mengatakan: ”Ada seseorang yang bertanya kepada Hudzaifah tentang orang-orang yang dimaksud dalam ayatayat:

َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َْ ُ َ ُ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ ‫ومن لم يحكم بمآأنزل ال فأولئك هم الكافرون‬
“Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir”.

‫فأولئك هم الظالمون‬ ُ ُ َ ِ َْ ُ َ
“Maka mereka adalah orang-orang dholim”.

‫فأولئك هم الفاسقون‬ ُ ُ َ ِ َْ ُ َ
“Maka mereka adalah orang-orang fasiq”. Orang tersebut bertanya: ”Ada yang mengatakan bahwa hal itu mengenai Bani Isroil?” Hudzaifah menjawab: ”Saudara kalian yang paling baik adalah Bani Isroil, karena semua yang pahit untuk mereka sedangkan semua yang manis untuk kalian. Sekali-kali tidak, demi Alloh, kalian benar-benar akan menempuh jalan mereka sebagaimana sandal.” (Tafsiir Ath Thobariy VI/253). Ibnu Taimiyyah berkata: ”Sesungguhnya Alloh menceritakan kepada kita cerita-cerita umatumat yang sebelum kita supaya menjadi pelajaran untuk kita. Lalu kita mengukur kondisi kita dengan kondisi mereka dan kita qiyaskan umat yang belakangan dengan umat yang terdahulu. Sehingga orang-orang mukmin yang belakangan mirip dengan orang mukmin yang terdahulu dan orang kafir dan munafiq yang belakangan mirip dengan orang kafir dan munafiq yang terdahulu.” (Majmuu’ Fataawaa XXVIII/425). 6. Dan kalau pun juga dikatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi, Alloh berfirman:

‫ياأيها الرسول ليحزنك الذين يسارعون في الكفر --- الى --- ومن الذين هادوا‬ ُ َ َ ِّ َ ِ َ َ ِ ّ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ّ َ َّ َ
“Wahai Rosul, janganlah membikin kamu sedih orang-orang yang bergegas-gegas menuju kekafiran --– sampai --– dari kalangan orangorang Yahudi”. Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 130 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Sesungguhnya ‫( الششذين هششادوا‬orang-orang Yahudi) adalah laqob (julukan) ُ َ َ ِ ّ sedangkan mafhuum mukhoolafah pada laqob tidak dapat dijadikan hujjah. Artinya apabila ayat-ayat tersebut menetapkan suatu hukum terhadap laqob ini ‫( الشششذين هشششادوا‬orang-orang Yahudi) maka mafhuum ُ َ َ ِ ّ mukhoolafah laqob tidak bisa dijadikan hujjah. Dengan demikian berarti hukum yang khusus untuk orang-orang Yahudi itu tidak mesti tidak berlaku untuk orang selain mereka. Dan hukum tersebut adalah hukum yang disebutkan dalam firmanNya:

٤٤ :‫﴾ومن لم يحكم بمآأنزل ال فأولئك هم الكافرون﴿المائدة‬ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َْ ُ َ ُ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ
“Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir”.(Al-Maidah: 44) Dan tidak bisanya mafhuum mukhoolafah untuk dijadikan hujjah ini merupakan bantahan terhadap orang yang menganggap hukum ini khusus untuk ahlul kitab. Lihat pembahasan mafhuum mukhoolafah laqob dalam buku Al Ihkaam Fii Ushuulil Ahkaam, karangan Al Aamidiy III/104 dan Irsyaadul Fuhuul karangan Asy Syaukaaniy hal. 166-169. 7. Dan kalaupun juga dikatakan bahwa ayat ini mengenai ahlul kitab, maka sesungguhnya seluruh salaf dan jumhuur (mayoritas) fuqohaa’ berpendapat bahwa syariat umat-umat sebelum kita berlaku untuk kita jika diriwayatkan dengan riwayat yang bisa dipercaya dan dalam syariat kita tidak ada yang menyelisihinya. Dan unsur-unsur ini terpenuhi dalam hukum yang terdapat dalam ayat tersebut. Lihat Majmuu’ Fataawaa Ibnu Taimiyyah I/258, XIX/7 dan Iqtidloo-u Shiroothil Mustaqiim, karangan Ibnu Taimiyyah hal. 167-169 cet. Al Madaniy. Maka apabila yang menjadi kewajiban ahlul kitab itu merupakan syariat bagi kita, maka ini termasuk juga yang menunjukkan atas keumuman nash ini. Wa ba’du, inilah tujuh hal yang semuanya menunjukkan bahwa firman Alloh Ta’aalaa:

٤٤ :‫﴾ومن لم يحكم بمآأنزل ال فأولئك هم الكافرون﴿المائدة‬ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َْ ُ َ ُ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ
“Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir”.(Al-Maidah: 44) … merupakan nash yang umum yang mencakup juga kaum muslimin. Dan setiap orang yang melakukan hal yang menjadi sebab hukum yang disebutkan dalam ayat tersebut:

ُ َ َ َ َِ ُْ َ ّْ ‫لم يحكم بمآأنزل ال‬
“tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh.” … maka dia pasti mendapatkan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut. Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 131 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َْ ُ َ ‫فأولئك هم الكافرون‬
“Mereka adalah orang-orang kafir”. Dari situ kita pahami bahwa pendapat yang mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan ahlul kitab itu maksudnya adalah ingin menjelaskan sebab turunnya ayat dan bukan yang lainnya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa ayat tersebut tidak berlaku untuk kaum muslimin maka ini secara qoth’iy salah sebagaimana yang telah saya jelaskan.

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

132 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

Bab III Manhaj Ustadz Abu Bakar Ba’asyir

Di dalam buku Mereka Adalah Teroris yang ditulis oleh Luqman bin Muhammad Ba’abduh tersebut, nama Ustadz Abu Bakar Ba’asyir tidak lepas dari tudingannya. Ia mengatakan di dalam muqoddimah halaman 59 ketika menyebutkan orang-orang yang menghidupkan pemikiran Khowaarij: “Sementara Imam Samudra hanyalah salah satu bagian kecil saja dari sindikat terorisme yang ada di Indonesia. Kami katakan ini karena di atas Imam Samudra masih ada tokoh-tokoh khowaarij Indonesia yang lebih senior seperti: ‘Abdulloh Sungkar alias Ustadz ‘Abdul Haliim, Abu Bakar Ba’asyir alias Ustadz ‘Abdush Shomad, dll.” Ia mengatakan pada halaman 495 mengenai sejarah munculnya pemikiran takfiir: “Bahkan gerakan-gerakan tersebut juga sampai ke Indonesia, antara lain gerakan NII, LDII, juga gerakan ‘Abdulloh Sungkar (Ustadz ‘Abdul Haliim) dan Abu Bakar Ba’asyir (Ustadz ‘Abdush Shomad)…” Oleh karena itu untuk membuktikan sejauh mana kebenaran tudingannya tersebut penulis mengadakan wawancara dengan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir sebagai bentuk tabayyun. Dan berikut hasil wawancara tersebut.

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

133 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

A. Manhaj Ustadz Abu Bakar Ba’asyir Pertanyaan: As Salaamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh. Jawab: Wa ‘Alaikumus Salaam Warohmatullohi Wabarokaatuh. Pertanyaan: Sebelumnya bisakah Ustadz memnceritakan sekilas
tentang biografi Ustadz?

Jawab: Saya dilahirkan di desa Pekunden, kecamatan Mojo Agung
kabupaten Jombang, pada tanggal 12 Dzul Hijjah 1389 H. Hal ini saya ketahui berdasarkan catatan yang ditulis oleh ayah saya yang kira-kira bertepatan dengan tahun 1938 M. Ayah saya adalah seorang Yaman dari wilayah Hadlramaut yang bernama ‘Abuud bin Ahmad dan marganya Ba’muallim Ba’asyir. Sedang ibu saya namanya Haliimah lahir di Indonesia tetapi ayahnya adalah juga orang Yaman yang marganya Bazargan. Sedang ibunya (nenek saya perempuan dari fihak ibu) adalah orang jawa asli. Saya ditinggal wafat oleh ayah saya ketika saya masih berumur tujuh tahun. Jadi ketika itu saya sebagai anak yatim di bawah asuhan ibu. Ibu saya seorang buta huruf, tidak bisa baca tulis, tetapi pandai membaca Al Qur’an dan taat beragama. Saya bersaudara ada 7 orang, 4 orang wanita dan 3 orang laki-laki. Semua saudara saya sudah wafat. Adapun pendidikan yang saya tempuh adalah pertama saya masuk sekolah Islam ibtida’iyyah tetapi saya tidak melanjutkan karena situasi revolusi melawan Belanda pada waktu itu. Setelah kemerdekaan dan situasi aman saya dimasukkan sekolah dasar negeri yang waktu itu bernama SR (Sekolah Rakyat). Dan kalau malam saya belajar mengaji dan agama di surau-surau di desa saya, di samping dididik oleh ibu saya. Setelah tamat dari sekolah dasar saya melanjutkan ke SMP negeri di kota Jombang yang jaraknya 13 KM dari rumah saya dan saya tempuh dengan mengendarai sepeda ontel. Setelah saya tamat dari SMP saya melanjutkan sekolah dan di terima di SMA negeri di Surabaya. Tetapi belum sampai satu tahun terpaksa saya tidak dapat melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya. Lalu ketika itu saya ikut membantu kerja kakak saya di perusahaannya sarung tenun. Pada tahun 1959 M saya dimasukkan oleh kakak saya, yakni Salim Ba’asyir dan Ahmad Ba’asyir ke pondok pesantren Daarus Salaam Gontor dan dibiayai oleh kedua kakak saya itu. Pada tahun 1963 saya berhasil menamatkan di pondok jurusan Mu’allimiin, lalu saya melanjutkan sekolah ke Universitas Al Irsyad di Solo, jurusan Dakwah Wal Irsyad Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 134 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad selama tiga tahun. Pada waktu itu saya berusaha untuk melanjutkan sekolah ke Sudan tetapi tidak berhasil. Sampai di sinilah riwayat pendidikan saya. Adapun gerakan yang saya pernah aktif di dalamnya adalah Pandu Islam Indonesia, Gerakan Pemuda Islam Indonesia ranting, Pelajar Islam Indonesia dan Gerakan Pramuka ketika di Pondok. Selama saya di Universitas Al Irsyad saya aktif dalam gerakan Pemuda Al Irsyad Solo dan HMI Solo. Pada waktu itu saya sebagai ketua LDMI (Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam) cabang Solo. Adapun gerakan dakwah yang saya terjuni ialah saya berdakwah untuk mengamalkan ilmu saya bersama beberapa da’i yang terkenal di Solo pada waktu itu, yaitu Al Marhum Ustadz Abdulloh Sungkar, Al Marhum Abdulloh Thufail dan Al Marhum Ustadz Hasan Basri. Dalam rangka meningkatkan usaha dakwah, kami mendirikan radio dakwah ABC di gedung Al Irsyad Solo yang sampai hari ini masih ada. Karena perselisihan faham akhirnya saya keluar meninggalkan radio ABC. Lalu bersama-sama Ustadz Abdulloh Sungkar, Ustadz Hasan Basri dan para pendukung lainnya kami mendirikan Radio Dakwah Islamiyyah Surakarta (RADIS). Al Hamdulillah radio ini sangat digemari dan disambut oleh umat Islam karena siarannya penuh dengan dakwah yang tegas dan menghindari lagu-lagu maksiat. Karena siarannya yang tegas menerangkan Islam akhirnya radio ini ditutup oleh thoghut orde baru. Setelah itu kami mulai memusatkan pendidikan disamping melanjutkan dakwah. Yakni pertama kali kami mendirikan Madrasah Diniyyah di komplek masjid Al Mukmin Gading Kidul. Madrasah ini masuk sore dan kurikulumnya hanya terbatas mengajarkan bahasa Arab dan syariat Islam. Setelah lima tahun madrasah ini kami tingkatkan menjadi pondok pesantren yang didirikan oleh terutama enam muballigh dan ustadz yakni Al Marhum Ustadz Abdulloh Sungkar, saya sendiri, Al Marhum Ustadz Hasan Basri, Al Marhum bapak Abdulloh Baraja’ (kakak ipar saya), Al Marhum Ustadz Yoyok Rasywadi dan Ustadz Abdul Qohhar Haji Daeng Matase. Pondok yang kami dirikan ini didukung oleh anggota-anggota pengajian yang kami asuh, terutama pengajian kuliah dhuhur di masjid Agung Surakarta. Di antara pendukung yang menonjol adalah Al Marhum bapak Abdul Lathif yang tempat tinggalnya berdampingan dengan Masjid Al Mukmin. Di samping kami aktif mengurus pendidikan kami juga tetap istiqomah melanjutkan dakwah dengan tujuan meluruskan Indonesia ini agar benar-benar menjadi negara yang berdasarkan Islam dan diatur seratus persen oleh hukum Alloh SWT sehingga diharapkan menjadi baldatun thoyyibatun warobbun ghofuur. Di samping itu dakwah kami, kami tujukan untuk memberantas kemungkaran terutama kemungkaran yang sampai kepada nilai kemusyrikan yaitu asas tunggal pancasila yang diciptakan oleh thoghut orde baru. Karena tujuan dakwah ini akhirnya kami yakni Ustadz Al Marhum Abdulloh Sungkar, saya sendiri dan Ustadz Al Marhum Hasan Basri ditangkap dan dipenjarakan oleh thoghut orde baru dan setelah empat tahun Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 135 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad baru diajukan ke sidang pengadilan thoghut. Akhirnya Al Marhum Ustadz Abdulloh Sungkar dan saya divonis hukuman sembilan tahun penjara. Setelah kami naik banding, oleh pengadilan tinggi thoghut semarang diturunkan hukumannya menjadi empat tahun sesuai dengan masa tahanan yang telah kami jalani. Tetapi jaksa kasasi ke mahkamah agung akhirnya mahkamah agung membebaskan kami sambil menunggu keputusan kasasi jaksa. Setelah kami dengan ijin Alloh dibebaskan kami tetap melanjutkan pendidikan dan dakwah dan tidak bergeser dari tujuan semula. Akhirnya thoghut menekan mahkamah agung agar hukuman yang dikenakan kepada kami dinaikkan lagi menjadi sembilan tahun. Ketika kami mendapat panggilan dari pengadilan negeri Sukoharjo untuk mendengarkan keputusan mahkamah agung, kami mendapat fatwa dari ulama’ yang menganjar di lembaga bahasa Arab di Jakarta agar tidak mendatangi panggilan tersebut karena hukumnya dosa. Kami diberi pilihan berhijroh atau tetap di rumah sampai ditangkap oleh polisi. Akhirnya kami memilih hijroh. Dan Al Hamdulillah berkat pertolongan Alloh SWT kami berhasil berhijroh ke negara jiran Malaysia. Setelah dua tahun kami di Malaysia, Alloh berkenan mendatangkan keluarga, yakni istri dan anak. Dan kami tinggal di Malaysia selama 15 tahun dan selama di Malaysia kegiatan kami adalah mencari rizki dan tetap berdakwah untuk melanjutkan menuju cita-cita yang telah digariskan. Pada tahun 1999 setelah thoghut orde baru dihinakan dan diruntuhkan oleh Alloh subhanahu wata'ala saya kembali ke Indonesia. Sedang Ustadz Abdulloh Sungkar wafat di Indonesia pada tahun kurang lebih 2000. Setelah saya kembali ke Indonesia, saya kembali ke pondok untuk melanjutkan mengurus pendidikan di samping itu saya terus terjun melanjutkan dakwah menuju cita-cita yang telah digariskan. Dalam rangka meningkatkan dakwah saya mengikuti kongres mujahidin yang menelorkan Majlis Mujahidin Indonesia (MMI) dan saya dipilih mejadi amir MMI Lagi-lagi karena tujuan dakwah inilah pada tahun 2003, saya ditangkap dan difitnah oleh thoghut pemerintahan Megawati dan dijebloskan ke dalam penjara lagi. Satu setengah tahun saya menjalani hukuman, tetapi setelah bebas ketika saya keluar dari pintu penjara langsung disambut lagi oleh polisi pemerintahan thoghut Megawati dan dijebloskan lagi ke dalam penjara karena tekanan dan perintah aparat Dajjal Amerika. Sampai hari ini saya masih menjalani hukuman yang dipaksakan oleh pemerintah thoghut Susilo Bambang Yudoyono selama 30 bulan karena semata-mata untuk memenuhi kemauan aparat dajjal Amerika, dan insya Alloh dengan ijin Alloh subhanahu wata'ala pada bulan juni 2006 saya bebas. Adapun keluarga saya adalah istri bernama ‘Aisyah binti Abdur Rohman Baraja’. Dia adalah adik Al Marhum bapak Abdulloh Baraja’, salah satu pendiri pondok Al Mukmin. Istri saya sangat setia kepada saya dan sabar menanggung berbagai musibah yang menimpa kami dalam perjuangan. Saya dikarunia oleh Alloh tiga orang anak. Yang paling besar kami beri nama Zulfah. Dan Al Hamdulillah sekarang sudah berumah tangga dan dikaruniai 8 orang anak. Yang nomer dua adalah Abdur Rosyid, yang pernah juga belajar di pondok 136 ] Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Gontor tetapi hanya sampai kelas lima lalu saya pindahkan ke Ma’had Salmaan Al Faarisiy di Komplek Muhajirin Afghanistan di Pakistan selama dua tahun. Lalu saya kirim ke Saudi Arabia dan masuk Ma’had Daarul Hadiits. Al Hamdulillah dapat menamatkan selama 10 tahun. Dan sekarang dia sudah berkeluarga mempunyai anak tiga. Dan kegiatannya mengajar di pondok Al Mukmin dan berdakwah di masyarakat. Adapun anak saya yang ketiga adalah laki-laki yang bernama Abdur Rohim. Setelah dia memasuki pendidikan setingkat tsanawiyyah di Malaysia, dia saya kirim masuk Ma’had Salmaan Al Faarisiy bersama kakak dia Abdur Rosyid. Lalu dia melanjutkan lagi di perguruan Sunnah di dekat Islamabad jurusan Mustholahul Hadits. Tetapi karena situasi keamanan sehingga tidak dapat menyempurnakan pendidikannya. Akhirnya saya kirin ke Shan’a Yaman, untuk melanjutkan pendidikan di Jami’ah Al Iman di Shan’a. hanya dua tahun, dia kurang sesuai lalu dia kembali ke Indonesia dan sekarang mengajar di pondok Al Mukmin, dan mengajar di masyarakat. Inilah sekilas tentang riwayat hidup saya.

Pertanyaan: Akhir-akhir ini banyak tersebar tuduhan terhadap
Ustadz, bahwasanya Ustadz adalah Khowaarij, Takfiiriy, Teroris dan lain-lain. Sebenarnya apa inti dari ajaran Ustadz sehingga Ustadz sering mendapatkan tudingan seperti itu?

Jawab: Di sini saya perlu luruskan bahwasanya yang saya imani dan
saya amalkan selama ini bukanlah, ajaran saya pribadi, akan tetapi apa yang saya imani dan saya amalkan serta yang saya dakwahkan adalah ajaran seluruh Nabi dan Rosul, yakni Al Qur’an dan Sunnah.

Pertanyaan: Bisakah secara ringkas Ustadz memberikan gambaran
global dari ajaran para Nabi dan Rosul yang Ustadz dakwahkan?

Jawab: Baiklah, secara ringkas ajaran yang saya amalkan dan yang
saya dakwahkan adalah tauhid yang dirumuskan dalam dua kalimat syahadat dan diwujudkan dalam amalan ibadah hanya kepada Alloh dan menjauhi thoghut seperti yang diperintahkan oleh Alloh subhanahu wata'ala di dalam surat An Nahl ayat 36 yang berbunyi:

َ ُ ّ ‫أن اعبدوا ال واجتنبوا الطاغوت‬ َُِْ َ َ ُ ُْ ِ َ
Beribadahlah kalian kepada Alloh dan jauhilah thoghut. Dan ini merupakan arti yang terkandung di dalam kalimat tauhid laa ilaaha illallooh (tidak ada ilaah kecuali Alloh). Oleh karena itu di dalam surat Al Ambiyaa’ ayat 25 Alloh subhanahu wata'ala berfirman:

ِ ُ ُ ْ َ َ َ ِ َ َِ ُ ّ َ ِ ْ َِ ِ ُ ّ ِ ٍ ُ ّ ِ َ ِْ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ ‫ومآأرسلنا من قبلك من رسول إلنوحي إليه أنه ل إله إل أنا فاعبدون‬
Dan tidaklah Kami utus seorang Rosulpun sebelum kamu kecuali Kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilaah kecuali Aku maka beribadahlah kepadaKu

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

137 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Dan kalimat tauhid yang membuahkan amalan ibadah hanya kepada Alloh dan menjauhi thoghut inilah yang membuahkan al ‘urwatul wutsqo yang Alloh sebutkan di dalam surat Al Baqoroh ayat 256:

‫فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بال فقد استمسك بالعروة الوثقى ل انفصام لها‬ َ َ َ َ ِ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ َْ ِ َ َ ِ ِ ِ ْ َُ ِ ُ ّ ِ ْ ُ ْ َ َ َ
..maka barang siapa yang kufur terhadap thoghut dan beriman kepada Alloh, ia telah berpegang tegung dengan tali yang kuat yang tidak akan terputus .. Kalimat tauhid laa ilaaha illallooh itu mempunyai dua rukun penting yang harus difahami, yakni: Pertama: An nafyu yang terkandung dalam kalimat laa ilaaha, dan ini sesuai dengan apa yang diterangkan di dalam surat An Nahl yang berbunyi:

َ ُ ّ ‫واجتنبوا الطاغوت‬ َُِْ َ
Dan jauhilah thoghut Dan di dalam surat Al Baqoroh yang berbunyi:

ِ ُ ّ ِ ْ ُْ َ َ َ ‫فمن يكفر بالطاغوت‬
… maka barang siapa yang kufur terhadap thoghut. Hal ini dikarenakan banyaknya manusia sesat sehingga thoghut dijadikan ilaah yang diibadahi, maka hal ini harus dinafikan dalam bentuk menjauhi dan menkafirinya. Yang kedua: Al Itsbaat yang terkandung di dalam kalimat yang berbunyi: illallooh, seperti yang diterangkan di dalam surat An Nahl yang berbunyi:

َ ‫أن اعبدوا ال‬ ُ ُْ ِ َ
.. beribadahlah kalian kepada Alloh .. Dan di dalam surat Al Baqoroh yang berbunyi:

ِ ِ ِ ْ َُ ‫ويؤمن بال‬
.. dan beriman kepada Alloh .. Jadi yang benar adalah menetapkan bahwa ilaah yang wajib diibadahi secara benar itu hanya Alloh SWT saja bukan yang lainnya. Keyakinan ini harus diwujudkan dalam amalan beribadah dan beriman kepada Alloh saja sesuai dengan keterangan ayat-ayat tersebut di atas.

Pertanyaan: Apa yang Ustadz maksud dengan thoghut? Jawab: yang dimaksud dengan thoghut adalah segala sesutu yang
diibadahi, yakni ditaati secara mutlak selain Alloh dan dia rela untuk diibadahi, sebagai mana yang disebutkan di dalam firman Alloh di dalam surat Az Zumar ayat 17 yang berbunyi: 138 ] [

‫والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها‬ َ ُ ُْ َ ْ َ َ ُ ّ ََُْ َ ِ ّ َ
Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Dan orang-orang yang menjauhi thaghut dengan tidak beribadah kepadanya… Selain itu thoghut juga mencakup semua orang yang memutuskan perkara dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Alloh, sebagaimana yang disebutkan oleh Alloh di dalam surat An Nisaa’ ayat 60 yang berbunyi:

ِ ُ ّ ‫يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت‬ َِ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ِ ُ
…mereka hendak memutuskan perkara kepada thaghut… Dalam ayat ini diterangkan bahwa ada orang yang berhukum kepada thoghut, maka ini berarti ada thoghut yang memutuskan perkara.

Pertanyaan: Contohnya pada zaman sekarang apa Ustadz? Jawab: Pada hari ini thoghut itu banyak sekali bentuknya, bisa
berupa benda mati, seperti barang-barang yang dikeramatkan seperti kuburan wali-wali yang dikeramatkan, batu bertuah, pohon yang dianggap angker, patung yang disembah, kitab atau buku selain Al Qur’an dan Sunnah yang dijadikan pegangan hidup dan sebagai sumber hukum, dan lain-lain.

Selain itu ada juga thoghut yang berupa makhluq hidup seperti orangorang yang membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Alloh karena rujukannya hawa nafsu atau kemauan mayoritas rakyat bukan Al Qur’an dan Sunnah, seperti anggota parlemen menurut konsep demokrasi, dan orang-orang yang memutuskan perkara dengan berdasarkan hukum buatan tersebut, yaitu para penguasa pemerintah dan hakim negara demokrasi / sekuler yang menjalankan kekuasaan dan hukum berdasarkan hukum yang dibuat oleh parlemen tersebut. Dan thoghut yang berupa makhluq hidup ini adalah lebih berbahaya dari pada thoghut yang berupa benda mati, meskipun semua bentuk thoghut itu berbahaya.

Pertanyaan: Kenapa orang-orang yang duduk di parlemen,
pemerintah dan hakim itu disebut sebagai thoghut?

Jawab: Adapun orang-orang yang duduk diparlemen, mereka disebut

thoghut karena mereka adalah orang-orang yang diibadahi selain Alloh dan mereka rela. Adapun bentuk ibadah kepada mereka adalah berupa ketaatan terhadap hukum-hukum yang mereka buat yang jelas bertentangan dengan hukum Alloh. Maka pengamalan ibadah itu tidak terbatas hanya berupa sujud, ruku’ dan ibadah-ibadah ritual yang lainnya. Akan tetapi ketaatan terhadap ketetapan hukum yang mereka buat yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum Alloh juga merupakan amalan ibadah. Masalah ini nampak jelas dalam firman Alloh subhanahu wata'ala yang menyatakan bahwa orang nasrani menjadikan pendeta mereka sebagai tuhan seperti yang tersebut di dalam ayat berikut: Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 139 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

ِ ِ ْ ُ ْ ِ ً َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ ِّ ‫اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون ال‬
Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai robb-robb (tuhan-tuhan) selain Alloh. (At Taubah: 31) Alloh menyatakan bahwasanya orang-orang Nasrani telah menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai robb (tuhan), padahal mereka tidak sujud atau ruku’ kepada pendeta-pendeta mereka, akan tetapi orangorang nasrani itu mentaati pendeta-pendeta mereka dalam menghalalkan sesuatu yang haram dan dalam mengharamkan sesuatu yang halal, dan mereka semua sepakat bersama pendeta-pendeta tersebut dalam hal itu, maka dengan perbuatan mereka ini Alloh tetapkan bahwa mereka telah menjadikan pendeta-pendeta tersebut sebagai robb-robb, karena sesungguhnya taat terhadap ketetapan hukum itu adalah salah satu bentuk ibadah yang tidak boleh dilakukan kepada selain Alloh. Itulah sebabnya pemerintah atau hakim yang menjalankan hukum yang ditetapkan oleh parlemen yang jelas-jelas menyalahi hukum Alloh mereka adalah termasuk thoghut sebagaimana yang Alloh terangkan di dalam firmanNya di dalam surat An Nisaa’ ayat 60 yang berbunyi:

ِ ُ ّ ‫يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت‬ َِ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ِ ُ
…Mereka hendak memutuskan perkara kepada thaghut…

Pertanyaan: Lalu praktek dari menjauhi atau mengkufuri thoghut
itu bagaimana Ustadz?

Jawab: Menjauhi atau mengkufuri thoghut itu ada tingkatantingkatannya, masing-masing beramal sesuai dengan kemampuannya. Adapun tingkatan yang paling tinggi adalah dengan melaksnakan dzirwatu sanaamil Islaam yaitu jihad melawan para thoghut, melawan pendukung-pendukungnya dan melawan pengikutpengikutnya, untuk menghancurkannya sehingga dapat membebaskan manusia dari beribadah kepadanya lalu diluruskan agar beribadah hanya kepada Alloh ta’aalaa semata. Alloh subhanahu wata'ala berfirman:

ِ ُ ُّ ُ ّ َ ُ َ َ ٌ َ ْ ِ َ ُ َ َ ّ َ ْ ُ ُِ َ َ ‫وقاتلوهم حتى لتكون فتنة ويكون الدين كله ل‬
Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah dan sampai seluruh diin itu hanya milik Alloh… Yang dimaksud fitnah dalam ayat ini adalah kekafiran dan kesyirikan, yang bentuknya antara lain praktek beribadah kepada thoghut. Disamping itu harus pro aktif mengamalkan millah Ibrohim, yakni berlepas diri dari thoghut secara terang-terangan. Sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi Ibrohim dan umat beliau dan diikuti oleh para Nabi dan Rosul, termasuk Nabi kita Muhammad salallahu 'alaihi wasallam sebagaimana yang diterangkan oleh Alloh subhanahu wata'ala dalam firmannya: Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 140 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

‫قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءآؤا منكم ومما‬ ّ ِ َ ْ ُ ِ ُ َ َ ُ ِّ ْ ِ ِ ْ َ ِ ُ َ ْ ِ ُ َ َ َ ِ ّ َ َ ِ َ ْ ِ ِ ٌ َ َ َ ٌ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ‫تعبدون من دون ال كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضآء أبدا حتى تؤمنوا‬ ُِ ْ ُ َّ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ َ َ ِ ِ ُ ِ َ ُ ُْ َ ٤ :‫﴾بال وحده﴿الممتحنة‬ َُ ْ َ ِ ِ
Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Ibrohim dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka: Sesungguhnya kami baroo’ (berlepas diri dan memusuhi) kepada kalian dan kepada apa yang kalian ibadahi selain Alloh. Kami kufur terhadap kalian dan telah nyata permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman hanya kepada Alloh semata. (Al Mumtahanah: 4) Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Ibrohim dan umatnya berlepas diri, memusuhi dan membenci thoghut dan sikap Nabi Ibrohim dan umatnya ini dinyatakan oleh Alloh sebagai uswatun hasanah bagi kita umat Islam. FirmanNya yang berbunyi ( ‫ ) بدا‬artinya adalah ( ‫“ ) ظهر‬nampak” dan ( ‫بان‬ ) “jelas”. Di dalam ayat ini lebih didahulukan permusuhan sebelum kebencian, karena hal ini menunjukkan bahwa permusuhan itu lebih penting dari pada kebencian, sebab terkadang manusia itu membenci pengikut-pengikut thoghut namun ia tidak memusuhi mereka sehingga ia tidak dikatakan telah melaksanakan millah Ibrohim sampai ia melaksanakan permusuhan dan kebencian. Namun jika jihad melawan thoghut belum mampu, maka yang wajib dilakukan adalah i’daadul quwwah baik secara maaddiy, yakni i’daad untuk menyusun kekuatan fisik dan senjata maupun secara ma’nawiy, yakni i’daad untuk membentuk kekuatan aqidah, kekuatan iman, kesempurnaan ukhuwwah dan menumbuhkan semangat jihad serta cinta mati syahid sampai kewajiban jihad dapat dilaksanakan. I’daad seperti yang diterangkan di atas hukumnya wajib karena diperintahkan oleh Alloh subhanahu wata'ala dalam surat Al Anfal yang berbunyi:

ٍ ّ ُ ّ ُ ْ َ َ ْ ّ ُ َ ّ ِ ََ ‫وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة‬
Dan persiapkanlah segala kekuatan yang kalian sanggupi untuk menghadapi mereka … Dan firman Alloh subhanahu wata'ala di dalam surat At Taubah yang berbunyi:

ً ّ ُ ُ َ ّ َ َ َ ُ ُ ْ ُ َ َ ْ ََ ‫ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة‬
Dan seandainya mereka memang ingin keluar untuk berjihad tentu mereka melakukan persiapan… Dan jika i’daad juga belum mampu maka ia harus berusaha hijroh ke negara yang bisa diamalkan jihad atau i’daad. Hijroh ini hukumnya wajib bila ada kemampuan. Apabila sampai tidak diamalkan maka ada ancaman Alloh subhanahu wata'ala seperti yang disebutkan di dalam firmanNya yang berbunyi: Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 141 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

‫إن الذين توفاهم الملئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في‬ ِ َ ِ َ ْ َ ْ ُ ُّ ُ َ ْ ُ ُ َ ِ ُ َ ْ ِ ِ ُ َ ِ ِ َ ُ َ ِ َ َ ْ ُ ُ ّ َ َ َ ِ ّ ّ ِ ْ‫الرض قالوا ألم تكن أرض ال واسعة فتهاجروا فيها فأولٰئك مأواهم جهنم وساءت‬ َ َ َ ُ ّ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ِ َُ َ ِ ُ ِ َ ُ َ ً َ ِ َ ّ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ ََ ُ َ ِ ْ َْ ِ ٩٧ :‫﴾مصيرا ﴿النساء‬ ً ِ َ
Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, kepada mereka malaikat bertanya:"Dalam keadaan bagaimana kamu ini". Mereka menjawab:"kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri kami". Para malaikat berkata:"Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah dibumi itu". Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali,(AnNisa: 97) Dan jika hijrohpun dia juga tidak mampu, lantaran tidak bisa meloloskan diri dari kekuasaan orang-orang kafir atau lantaran tidak tahu jalan hijroh, maka hendaknya dia ‘uzlah, yakni menghindar diri dari masyarakat pendukung thoghut. Sebagaimana yang difirmankan oleh Alloh subhanahu wata'ala di dalam surat ayat-ayat berikut:

٤٨ :‫﴾وَعتزلكم وما تدعون من دون ال ... ﴿مريم‬ ِ ّ ِ ُ ِ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُِ َ ْ ‫َأ‬
Dan aku tinggalkan kalian dan apa-apa yang kalian ibadahi selain Alloh. .. (Maryam: 48) Dan di dalam surat Al Kahfi yang berbunyi:

١٦ :‫﴾وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إل ال ...﴿الكهف‬ َ ّ ّ ِ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ِ َِ
Dan ingatlah ketika kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka ibadahi selain Alloh. Dan demikian pula firman Alloh ta’aalaa dalam surat Maryam yang berbunyi:

٤٩ :‫﴾فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون ال ...﴿مريم‬ ِ ّ ِ ُ ِ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ََ َ ْ ّ ََ
Maka ketika ia meninggalkan mereka dan apa yang mereka ibadahi selain Alloh… Dan ditempat ‘uzlah hendaklah ia banyak membaca doa orang-orang mustadl’afiin seperti yang Alloh sebutkan di dalam surat An Nisaa’ yang berbunyi:

َ ُ ّ ِ َ ّ َ ْ َ ّ َِ َ ُ ّ ِ َ ّ َ ْ َ َ ُْ َ ِ ِ ّ ِ َ ْ َ ْ ِ ِ ْ ِ َ ْ ِ ْ َ َ ّ َ ‫ربنا أخرجنا من هٰذهَ القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك‬ ٧٥ :‫﴾نصيرا ﴿النساء‬ ً ِ َ
Wahai robb kami, keluarkanlah kami dari negeri kami yang penduduknya dholim, dan berikanlah pelindung kepada kami dari sisi Mu, dan berikanlah kepada kami penolong dari sisiMu.)An-Nisa: 75) Meskipun dalam keadaan lemah dan uzlah ia tetap tidak boleh menunjukkan sikap ridlo atau setuju terhadap para thoghut. Alloh berfirman:

َ ُ ّ ‫ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا ال واجتنبوا الطاغوت‬ َُِْ َ َ ُ ُ ْ ِ َ ً ُ ّ ٍ ّ َ ّ ُ ِ َ ْ َ َ ْ َ ََ
Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 142 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Dan telah Aku utus pada setiap umat seorang Rosul (yang berseru): Beribadahlah kalian kepada Alloh dan jauhilah thoghut Dan Alloh ta’aalaa berfirman:

ِ َْ َ ْ َ ِ َ ْ ّ ‫فاجتنبوا الرجس من الوثان‬ َُِْ َ
Dan jauhilah kotoran yang berupa berhala-berhala. Berhala seperti yang tersebut di dalam ayat di atas adalah merupakan salah satu bentuk thoghut. Dan Alloh berfirman tentang doa yang diucapkan oleh Ibrohim:

َ َْ َ ْ َ ُْ ّ َ ّ ََِ ِْ ُْ َ ‫واجنبني وبني أن نعبد الصنام‬
Dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada patung-patung. Apabila sikap berlepas diri, memusuhi dan membenci thoghut menurut kemampuan tidak diamalkan, maka dia di akherat akan termasuk orang-orang yang rugi, dan sama sekali tidak akan berguna dan bermanfaat seberapapun waktu yang ia habiskan dalam mengamalkan ajaran Islam. Kecuali jika dia mukroh, yakni karena dipaksa dan tidak mampu melawan, ketika itu boleh pura-pura melunak sedang hatinya harus tetap membenci thoghut dan tenang dengan iman, sebagaina yang diterangkan di dalam firman Alloh subhanahu wata'ala di dalam surat An Nahl:

ِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ّ َ ِ َ ِ َ ِْ ِ ّ ِ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ّ ِ ِ ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ّ ِ َ َ َ َ ‫من كفر بال من بعد إيمانه إل من أكره وقلبه مطمئن باليمان ولٰكن من شرح بالكفر‬ ِ ١٠٦ :‫﴾ َدرا فعليهم غضب من ال ولهم عذاب عظيم ﴿النحل‬ ٌ ِ َ ٌ َ َ ْ ُ ََ ّ َ ّ ٌ َ َ ْ ِ ْ ََ َ ً ْ ‫ص‬ ِ
Barang siapa kafir kepada Alloh setelah ia beriman kecuali orang yang mukroh (dipaksa) sedangkan hatinya tetap beriman, akan tetapi orang yang dadanya lapang terhadap kekafiran tersebut, maka baginya adalah murka dari Alloh dan siksa yang besar. (QS. An Nahl: 106).

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

143 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

B. Manhaj Takfiir Ustadz Abu Bakar Ba’asyir

Pertanyaan: Mengenai tuduhan terhadap Ustadz yang banyak
muncul pada akhir-akhir ini, bagaimana tanggapan Ustadz?

Jawab: Tuduhan apa itu? Pertanyaan: Tuduhan bahwa Ustadz adalah takfiiriy, khowaarij,
teroris dan lain-lain, yang berasal dari beberapa aktifis dakwah terutama dari kalangan orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai Salafiyyuun? Jawab: Tuduhan tersebut sama sekali tidak beralasan dan saya kira hanya berdasarkan hawa nafsu dan menyenangkan thoghut saja. Karena saya tidak pernah mudah-mudah mengkafirkan orang seperti kaum Khowaarij, kecuali orang-orang yang dikafirkan oleh Alloh dan Rosulnya atau oleh ijma’ sahabat maka wajib saya kafirkan. Sedangkan orang-orang Khowaarij adalah orang-orang yang mengkafirkan para pelaku dosa besar. Saya tidak mengkafirkan kecuali orang-orang yang dikafirkan oleh Alloh dan Rosulnya atau oleh ijma’ sahabat berdasarkan nash yang shoriih dan sesuai dengan pemahaman para ulama’ salaf. Sebagaimana para sahabat, yang ketika itu dipimpin oleh Abu Bakar Ash Shiddiiq juga mengkafirkan orang-orang Islam yang mengaku sebagai Nabi beserta para pemngikutnya, dan juga mengkafirkan orang-orang yang menolak membayar zakat, meskipun mereka masih syahadat, sholat dan melakukan amalan-amalan Islam yang lain.

Pertanyaan: Secara lebih rincinya bagaimana Ustadz? Jawab: Yang saya kafirkan adalah orang-orang yang dikafirkan oleh
Alloh dan Rosulnya atau oleh ijma’ sahabat. Seperti orang-orang yang beribadah kepada selain Alloh atau melakukan perbuatan yang menjadi pembatal Iman. Di antara bentuk ibadah batil yang saya perangi sejak dahulu sampai hari ini antara lain adalah ibadah yang berupa amalan berhukum kepada selain hukum Alloh dan membuat hukum untuk mengganti hukum Alloh. Karena menetapkan hukum untuk mengatur kehidupan manusia adalah hak mutlak Alloh subhanahu wata'ala sebagaimana diterangkan oleh Alloh di dalam surat Yusuf ayat 40:

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

144 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

﴿ ‫إن الحكم إل ل أمر أل تعبدوا إل إياه ذٰلك الدين القيم ولٰكن أكثر الناس ل يعلمون‬ َ ُ َْ َ َ ِ ّ َ َ ْ َ َّ ِ َ ُ ّ َ ْ ُ ّ َ ِ ُ ّ ِ ّ ِ ُ ُ ْ َ ّ َ َ َ َ ّ ّ ِ ُ ْ ُ ْ ِ ِ ِ ٤٠ :‫﴾يوسف‬
Sesungguhnya hukum itu hanyalah hak Alloh, Ia memerintahkan agar kalian tidah beribadah kecuali kepadaNya. Itulah diin yang lurus akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.(Yusuf: 40) Dan di dalam menetapkan hukum, Alloh subhanahu wata'ala tidak mau disekutui. Dia tetapkan hukum menurut kehendakNya yang Maha Bijaksana, makhluqNya tidak boleh turut campur. Hal ini ditegaskan di dalam firmanNya di dalam Surat Al Kahfi ayat 26:

‫ول يشرك في حكمه أحدا‬ ًَ َ ِِ ْ ُ ِ ُ ِ ْ ُ َ َ
…dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan. Atas dasar ini maka semua pemerintahan yang menjalankan hukum selain hukum Alloh adalah kafir, kufur akbar yakni berarti telah keluar dari Islam, karena amalan ini berarti menyekutui Alloh dalam menetapkan hukum. Begitu pula hakim yang memutuskan perkara dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Alloh juga kafir kufur akbar, maka haram hukumnya bekerja menjadi hakim seperti ini. Dan dalil atas kafirnya para penguasa dan hakim yang menjalankan hukum selain hukum Alloh tersebut adalah firman Alloh Ta’aalaa:

٤٤ :‫﴾ومن لم يحكم بمآأنزل ال فأولئك هم الكافرون﴿المائدة‬ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َْ ُ َ ُ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ
Dan barang siapa tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Alloh, maka mereka adalah orang-orang kafir. (Al-Maidah: 44) Oleh karena itu tidak boleh berhukum atau menyelesaikan perkara kepada pengadilan-pengadilan seperti ini dan tidak boleh juga melaksanakan keputusan-keputusannya, dan barang siapa yang berhukum kepada undang-undang mereka dengan sukarela maka dia juga kafir, karena ini berarti berhukum kepada thoghut. Oleh karena itu amalan semacam ini disalahkan oleh Alloh subhanahu wata'ala dan pengakuan imannya dinafikan seperti disebut dalam surat An Nisaa’ yang berbunyi:

‫ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن‬ َ َ ُ ِ ُ َ ِْ َ ِ َ ِ ُ َ َ َ ْ َِ َ ِ ُ َ ِ ُ َ ْ ُ ّ َ َ ُ ُ ْ َ َ ِ ّ َِ َ َ ْ ََ ‫ّ ُ ِ َ َ ْ ُ ِ ُ َ َ ْ ُ ُ ِ ِ َ ُ ِ ُ ّ ْ َ ُ َ ُ ِّ ُ ْ َ َل‬ ً ‫يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضل‬ َِ ُ َ َ َ َ ٦٠ :‫﴾بعيدا ﴿النساء‬ ً َِ
Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.(An-Nisa: 60) 145 ] Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Sedang orang beriman hanya berhukum kepada hukum Alloh saja, kalau tidak bersedia berarti dia tidak beriman sebagaimana dijelaskan dalam firman Alloh yang berbunyi:

‫فل وربك ل يؤمنو َ نحتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ل يجدوا في أنفسهم حرجا‬ ً َ َ ْ ِ ِ ُ َ ِ ُ ِ َ َ ّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ ُ ّ َ ُ ّٰ َ ُِ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ ٦٥ :‫﴾مما قضيت ويسلموا تسليما ﴿النساء‬ ً ِْ َ ُ َّ ُ َ َ ْ َ َ ّ ّ
Maka demi Robbmu, mereka pada hakekatnya tidaklah beriman sampai mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.(An-Nisa: 65) Maka berdasarkan ayat-ayat itu sesungguhnya para anggota parlemen di negara-negara demokrasi / sekuler adalah juga kafir kufur akbar. Karena merekalah yang membuat dan mengesahkan berlakunya undang-undang yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum Alloh. Ini berarti mereka menyekutui Alloh di dalam membuat hukum. Dan lebih jelas lagi ditegaskan dalam surat Asy Syuro yang berbunyi:

٢١ :‫﴾أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به ا ُ... ﴿الشورى‬ ّ ‫َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ ّ َ ّ ِ َ َ ْ َْ َ ِ ِ ل‬
Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat diin yang tidak diijinkan oleh Alloh.)As-Syura: 21) Demikian pula orang-orang yang memilih mereka sebagai wakil mereka di parlemen tersebut juga kafir kufur akbar. Karena dengan memilih mereka sebagai wakil mereka di parlemen tersebut berarti mereka telah menjadikan para anggota parlemen yang mereka pilih sebagai Robb-Robb / tuhan-tuhan yang membuat undang-undang selain hukum Alloh. Dan semua orang yang mengajak atau menganjurkan orang lain untuk mengikuti pemilihan itu juga kafir. Dalilnya adalah firman Alloh Ta’aalaa di dalam surat At Taubah yang berbunyi:

٣١ :‫﴾اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون ال... ﴿التوبة‬ ِ ّ ِ ُ ّ ً َْ َ ْ ُ َ َْ ُ َ ْ ُ َ َْ َ ُ َ ّ
Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai robb-robb (tuhan-tuhan) selain Alloh. Dan para tentara / polisi yang menjadi pembela negara kafir tersebut adalah juga kafir kufur akbar, karena mereka itu berperang di jalan thoghut. Alloh Ta’aalaa berfirman:

٧٦ :‫﴾والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت... ﴿النساء‬ ِ ُ ّ ِ ِ َ ِ َ ُِ َ ُ ُ َ َ َ ِ ّ َ
Dan orang-orang kafir berperang di jalan thoghut. (QS. An Nisaa’: 76). Dan thoghut yang dia berperang dijalannya di sini adalah thoghut dalam bidang hukum, yaitu yang berupa undang-undang dan hukum buatan manusia, dan berupa pemerintah yang menjalankan undangundang tersebut. Karena mereka yang menjalankan hukum dengan Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 146 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad selain hukum Alloh itu adalah thoghut sebagaimana firman Alloh Ta’aalaa yang berbunyi:

٦٠ :‫… ﴾يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت... ﴿النسصاء‬ ِ ُ ّ َِ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ِ ُ
Mereka hendak berhukum kepada thoghut. Dengan demikan maka kaum muslimin tidak mempunyai kewajiban untuk taat kepada para penguasa thoghut. Dan juga tidak mempunyai kewajiban untuk mematuhi undang-undang negara tersebut. Akan tetapi ia bebas untuk melanggarnya asal memenuhi 2 syarat: pertama, tidak melakukan perbuatan yang dilarang secara syar’iy, dan yang kedua tidak mengganggu atau mendholimi orang Islam. Dan sesungguhnya negara yang menggunakan undang-undang kafir adalah Daarul Kufri (negara kafir), dan jika sebelumnya negara tersebut Daarul Islam, artinya sebelumnya negara tersebut diatur berdasarkan syariat Islam lalu diganti dengan undang-undang kafir, sedangkan penduduknya masih Islam, maka negara tersebut adalah Daaru Kufrin Thoori’ yaitu negara kafir yang tidak asli, dan ada juga yang menyebut sebagai Daarul Mustabdil karena ia mengganti hukum Islam dengan hukum jahiliyyah / kafir. Namun perlu diingat bahwasanya menghukumi kafir yang saya sebut kan di sini adalah hukum yang dikenal di kalangan para ulama’ dengan Takfiirul Mutlaq. Adapun untuk Takfiirul Mu’ayyan, yaitu mengkafirkan orang-orang tertentu yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang saya sebutkan tadi, maka harus melalui kaidah-kaidah yang telah disebutkan oleh para ulama’ yaitu dengan mengecek syarat-syarat dan penghalang-penghalang vonis kafir pada diri orang yang mau dikafirkan tersebut. Ini semua dijelaskan oleh para ulama’ di dalam kitab-kitab fikih dalam pembahasan ar riddah atau kemurtadan, al qodloo’ atau pengadilan, ad da’awaat atau tuduhan dan al bayyinaat atau pembuktian. Silahkan kaji di sana.7 Adapun status umat Islam yang tinggal di negara yang menjalankan hukum kafir tersebut adalah harus melawan menurut kemampuan sebagaimana yang disabdakan oleh Rosululloh salallahu 'alaihi wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

‫فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو‬ ‫مؤمن وليس وراء ذلك من اليمان حبة خرذل‬
Barang siapa berjihad melawan mereka dengan tangannya maka dia beriman dan barang siapa berjihad melawan mereka dengan lisannya maka dia beriman dan barang siapa berjihad melawan mereka dengan

7 Tetapi semua thaghut dan anshat thaghut dari kalangan polisi, tentara, dll, hukum asal mereka adalah kafir secara perorangan tanpa perlu mengecek syarat-syarat dan penghalang-penghalang vonis kafir. Untuk lebih jelasnya baca dalil2nya di kitab Hukum Anshar Thaghut (telah diterbitkan dengan judul jejak langkah thaghut) karya Syaikh Abdul Qadir Bin Abdul Aziz, atau Tulisan2 Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisi yang berkaitan dengan hukum Anshar thaghut ini.

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

147 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad hatinya maka dia beriman, dan setelah itu tidak ada iman lagi walaupun sebesar biji sawi. Jadi mereka yang memerangi thoghut dengan senjata maka mereka adalah orang beriman, dan mereka yang memerangi thoghut dengan lisannya maka mereka adalah orang yang beriman, dan yang memerangi dengan hati juga orang beriman. Karena hanya Alloh yang tahu isi hati seseorang maka orang yang bersikap diam, tidak memerangi thoghut baik dengan senjata maupun dengan lisan hukumnya adalah dianggap sebagai orang Islam jika secara dhohir dia mengamalkan Islam, seperti mengucapkan syahadat, sholat dan amalan-amalan lain yang menjadi ciri khas Islam. Karena ada kemungkinan dia masuk dalam katagori orang yang memerangi thoghut tersebut dengan hatinya lantaran dia tidak mampu memerangi dengan tangan dan lidahnya. Penilaian ini juga didasarkan atas sabda Nabi salallahu 'alaihi wasallam:

‫من صلى صلتنا و استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم‬
“Barangsiapa yang sholat sebagaimana kami sholat, menghadap ke kiblat kami dan memakan sembelihan kami maka ia muslim.“ (Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhooriy no. 391). Sedangkan orang-orang Khowaarij dalam menyikapi golongan ini berselisih pendapat. Sebagian berpendapat mereka juga kafir karena diam itu menunjukan ia ridlo. Adapun sebagian yang lain menyikapinya dengan tawaqquf, tidak menghukumi mereka sebagai orang Islam dan juga tidak menghukumi mereka sebagai orang kafir. Sedangkan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah menganggap mereka sebagai orang Islam sebagaimana saya katakan tadi. Adapun penduduk negara tersebut yang jelas-jelas melakukan kekafiran seperti orang yang berwala’ kepada thoghut, atau melakukan kekafiran lainnya seperti meninggalkan sholat, menghina Islam dan amalan-amalan yang membatalkan Islam lainnya, maka dia dihukumi sebagai orang kafir. Sebagaimana firman Alloh:

ْ ُ ْ ِ ُ ّ َِ ْ ُ ّ ُ َّ َ َ َ َ ‫ومن يتولهم منكم فإنه منهم‬
Dan barangsiapa berwala’ kepada mereka maka dia termasuk golongan mereka. Dan sebagaimana sabda Nabi:

‫بين الرجل وبين الصكصفرص ترك الصلة‬
(Batas) antara seseorang dan antara kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Adapun penduduk negara tersebut yang tidak menunjukkan tandatanda apapun baik sebagai orang Islam maupun orang kafir, maka kita tawaqquf dalam menyikapinya. Tidak kita anggap sebagai orang Islam dan tidak kita anggap sebagai orang kafir, kecuali dalam-keadaanMenyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 148 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad keadaan tertentu yang menuntut kita untuk menentukan statusnya maka kita lakukan tabayyun.

Pertanyaan: Mereka yang menuduh Ustadz sebagai orang yang
berfaham Khowaarij atau Takfiiriy mengatakan bahwa dalil yang Ustaz sebutkan dalam surat Al Maa-idah ayat 44 tadi adalah sama dengan dalil yang sering didengung-dengungkan oleh orang-orang Khowaarij jaman dahulu. Dari sini bisakah Ustatz menjelaskan perbedaan antara paham yang Ustadz terangkan tadi ini dengan pemikiran orang-orang Khowaarij jaman dahulu?

Jawab: Dalam tafsirnya, Al Fakhrur Rooziy menerangkan tentang
pendapat orang-orang Khowaarij dalam memahami ayat ini: Ayat ini merupakan nash yang menunjukkan bahwa setiap orang yang memutuskan perkara dengan selain hukum yang diturunkan Alloh dia kafir, dan setiap orang yang melakukan dosa apa saja berarti dia telah memutuskan perkara dengan selain hukum yang diturunkan Alloh, maka dia pasti menjadi kafir. Begitulah penafsiran kaum Khowaarij tentang ayat ini. Penafsiran semacam ini jelas batal dan menyeleweng. Sebab meskipun nash ini bersifat umum, namun ia khusus untuk masalah memutuskan perkara dan persengketaan di antara manusia, dan tidak mencakup seluruh perbuatan pribadi manusia sebagaimana yang difahami oleh Khowaarij. Karena nash ini meskipun menggunakan shighoh yang bersifat umum, namun ayat ini khusus mengenai para hakim yang memutuskan perkara di antara manusia dan menyelesaikan persengketaan dan perselisihan. Maka ayat ini bersifat umum dalam permasalahannya atau ia bersifat umum dalam permasalahan tertentu, yaitu masalah memutuskan perkara dan persengketaan. Dan sesungguhnya apabila terdapat kata-kata al hukmu di dalam Al Qur’an dan Sunnah maka yang dimaksud tidak lain adalah memutuskan persengketaan dan bukan mencakup semua perbuatan manusia. Karena sesungguhnya Alloh Ta’aalaa berfirman:

ُ َ َ َ َِ ُْ َ ّْ ََ ‫ومن لم يحكم بمآأنزل ال‬
“Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh…. Dan tidak berfirman :

ُ َ َ ََِ ‫ومن لم يعمل بمآأنزل ال‬ ّْ ََ
“Dan barangsiapa tidak beramal dengan apa yang diturunkan Alloh…. Maka menggunakan kata (‫ )الحكشششم‬secara umum mencakup seluruh perbuatan manusia sehingga setiap orang yang berbuat dosa berarti dia berhukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh, merupakan penyelewengan kata-kata dari makna yang sebenarnya. Dan ini merupakan ciri-ciri Khowaarij sebagaimana, sabda Rosululloh salallahu Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 149 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad 'alaihi wasallam : dalam hadits-hadits yang mutawatir bahwasanya beliau mengatakan bahwa mereka itu:

‫يقرؤون القرآن ل يجاوز حناجرهم‬
“Mereka membaca Al Qur’an tapi bacaan mereka tidak melebihi kerongkongan mereka” Artinya mereka mengulang-ulang bacaan Al Qur’an dengan kerongkongan mereka tapi tidak melebihinya sampai hati yang mana hati itu merupakan tempat pemahaman. Maksudnya mereka tidak memahami maksud dari Al Qur’an yang mereka baca. Di antaranya yang memperkuat apa yang saya katakan tersebut adalah firman Alloh Ta’aalaa :

َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َْ ُ َ ُ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ ‫ومن لم يحكم بمآأنزل ال فأولئك هم الكافرون‬
“Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir” Ayat ini turun berkenaan dengan memutuskan perkara manusia dan hal itu diperkuat dengan firman Alloh Ta’aalaa sebelumnya :

٤٢ :‫… ﴾وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط... ﴿المائدة‬ ِ ْ ِ ْ ِ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َِ
“Dan jika engkau dengan adil” putuskan perkara mereka maka putuskan lah Dan ayat tersebut turun berkenaan dengan Rosul yang memutuskan perkara 2 orang yahudi yang berzina. Dan firman Alloh Ta’aalaa :

‫خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق --- إلى قوله --- ياداود إنا‬ ِّ ُ َ َ ّ َ ْ ِ َ َ ْ َ ُ ْ َ ٍ ْ َ ََ َ ُ ْ َ َ َ ِ َ ْ َ ّ َ ْ ِ ِ ّ َ ْ َ ُ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ً َ َِ َ َ ْ َ َ ‫جعلناك خليفة في الرض فاحكم بين الناس بالحق‬
“Kami adalah dua orang yang bersengketa yang salah seorang di antara kami berlaku aniaya terhadap yang lain maka putuskanlah perkara kami dengan benar ---- sampai firman Nya --- Wahai Daud sesungguhnyan Kami menjadikanmu sebagai kholifah di muka bumi maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan benar. (QS. Shood : 22-26) Ini merupakan nash yang nyata yang menunjukkan bahwa (‫ )الحكششم‬itu maksudnya adalah memutuskan perkata antara dua orang yang bersengketa. Dan bahwa para penguasa, dan juga para hakim adalah orang-orang yang masuk dalam katagori ini, karena Daud ‘alaihi salam yang dikisahkan dalam surat Shood 22-26 tersebut hakekatnya adalah seorang raja, sebagaimana diterangkan dalam firman Alloh Ta’aalaa :

َ َ ْ ِ ْ َ َ ُْ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ ََ َ ‫وقتل داود جالوت وءاتاه ال الملك والحكمة‬
“Dan Daud membunuh Jalut dan Alloh memberikan kepadanya kerajaan dan hikmah (pemahaman).” (QS. Al Baqarah : 251) Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 150 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Dan disini saya sebutkan lagi arti-arti dari kata (‫ )الحكشم‬yang terdapat dalam Al Qur’an dan Sunnah, seperti firman Alloh Ta’aalaa :

ِ ْ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ ْ َ ِ ّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َِ ‫وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل‬
“Dan apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia maka hendaklah kalian memutuskan nya dengan adil.” (QS. An-Nisa’ : 58) Dan Alloh berfirman :

ُ َ َ َ َ ِ ْ ُ َْ َ ُ ْ َ ‫فاحكم بينهم بمآأنزل ال‬
“Maka putuskanlah perkara mereka dengan apa yang diturunkan Alloh.” (QS. Al Maa-idah : 48) Dan Alloh Ta’aalaa berfirman :

ُ َ َ َ َ ِ ِ ّ َ ْ َ َ ُ ْ َِ ‫لتحكم بين الناس بمآأراك ال‬
“Supaya kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang Alloh tunjukkan kepadamu.” (QS. An Nisa’ : 105) Dan Alloh Ta’aalaa berfirman :

ْ ُ َْ َ َ َ َ َ ِ َ ُ ّ َ ُ َّ ‫حتى يحكموك فيما شجر بينهم‬
“Sehingga mereka menjadikanmu sebagai pemutus perkara terhadap apa yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa’ : 65) Ini semua menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al hukmu di sini adalah memutuskan perkara orang yang saling bersengketa atau berselisih, bukan mencakup semua amal perbuatan manusia, seperti yang dikatakan kaum Khowaarij. Maka faham saya tentang ayat ini adalah seperti faham Ahlus Sunnah dan bertentangan dengan faham kaum Khowaarij.

Pertanyaan:

Tadi Ustadz juga menerangkan bahwa pemerintah yang menjalankan hukum buatan manusia itu adalah termasuk thoghut yang harus diperangi. Dan pemahaman seperti ini sering dijadikan alasan untuk menuduh Ustadz sebagai orang yang berpaham Khowaarij. Bagaimana tanggapan Ustadz?

Jawab:

Dalam hal ini harus dibedakan antara orang-orang yang memberontak kepada penguasa, baik dengan alasan duniawi maupun dengan alasan diin, dengan orang-orang yang berpaham Khowaarij yang aqidah mereka dinyatakan sesat oleh para ulama’. Karena orangorang Khowaarij itu bukan hanya memerangi penguasa thoghut saja akan tetapi mereka itu memerangi orang-orang Islam yang telah mereka kafirkan secara umum dengan tidak membedakan antara orang yang baik dengan orang yang jahat dan antara anak-anak, perempuan dan orang tua. Sedangkan orang-orang yang memerangi penguasa itu ada dua macam: Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 151 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Pertama: orang-orang yang memerangi penguasa lantaran penguasa tersebut adalah thoghut atau lantaran marah terhadap penyelewengan para penguasa dari ajaran Islam. Mereka ini adalah Ahlul Haqq, dan dalam golongan ini para ulama’ memasukkan nama-nama di antaranya adalah Al Husain Bin ‘Aliy radiyallahu 'anhu, penduduk Madinah pada peristiwa Al Hurroh, para Qurroo’ yang memerangi Al Hajjaaj bersama ‘Abdur Rohman bin Al Asy’ats dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah orang-orang yang memerangi penguasa untuk mencari kekuasaan, baik berdasarkan syubhat maupun tidak, dan mereka itu disebut sebagai Bughoot. Atas dasar ini maka saya menyatakan bahwa orang-orang yang memerangi penguasa thoghut dan penguasa dholim dengan tujuan untuk menentang kekafiran dan kemungkaran mereka, sama sekali tidak disamakan atau dikatakan oleh para ulama’ sebagai orang-orang Khowaarij, meskipun mayoritas Ahlus Sunnah berpendapat untuk bersabar menghadapi penguasa yang berbuat lalim, selama mereka tidak berbuat kekafiran. Maka jelas tidak sama antara orang-orang yang memerangi penguasa yang jelas-jelas melakukan kekafiran yang nyata, dengan orang-orang Khowaarij yang memerangi semua penguasa di luar golongannya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang justru membantu para penguasa yang jelas-jelas melakukan kekafiran tersebut dalam memerangi para mujahidin yang berjuang untuk menegakkan tauhid? Namun perlu diketahui bahwa perang bersama orang-orang Khowaarij untuk melawan thoghut dapat dibenarkan sebagai mana para ulama’ memerangi Bani ‘Ubaid Al Qodaah, di bawah pimpinan Abu Yaziid yang berpaham Khowaarij, dan ketika ada orang yang mencela mereka, mereka menjawab: “Kami berperang bersama orang-orang yang bermaksiat kepada Alloh untuk melawan orang-orang yang kafir kepada Alloh.”

Pertanyaan: Sebelum kita akhiri mungkin ada pesan Ustadz yang
ingin disampaikan?

Jawab: Al Hamdulillaah dengan ijin Alloh subhanahu wata'ala saya
nasehatkan kepada seluruh umat Islam untuk terus bersungguh dalam berjihad menghadapi para thoghut, baik dengan tangan, dengan lisan maupun dengan hati. Sebagai mana sabda Rosululloh salallahu 'alaihi wasallam yang berbunyi:

‫جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم‬
Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta kalian, dengan , jiwa kalian dan dengan lidah kalian Dan juga dalam sabda beliau salallahu 'alaihi wasallam:

‫فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو‬ ‫مؤمن وليس وراء ذلك من اليمان حبة خرذل‬
Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 152 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Barang siapa berjihad melawan mereka dengan tangannya maka dia beriman dan barang siapa berjihad melawan mereka dengan lisannya maka dia beriman dan barang siapa berjihad melawan mereka dengan hatinya maka dia beriman, dan setelah itu tidak ada iman lagi walaupun sebesar biji sawi. Maka bagi para mujahidin yang mempunyai kemampuan hendaklah berjihad memerangi thoghut dengan tangan dan jiwanya. Bagi para ulama’ dan da’i yang tidak mampu memerangi thoghut dengan tangan dan jiwanya hendaklah melawan thoghut dengan lisannya. Dan bagi para hartawan hendaklah secara minimal berjihad dengan hartanya. Saya juga ingin ingatkan di sini bahwasanya ketika Ibnu Taimiyyah menghadapi kondisi sebagai mana yang kita hadapi sekarang ini, yaitu tatkala menghadapi Tartar, beliau mengatakan bahwa kondisi yang semacam ini membagi manusia menjadi tiga golongan: Pertama adalah golongan Ath Thoo-ifah Al Manshuuroh, yaitu merekamereka yang berjihad melawan orang-orang kafir. Kedua adalah Ath Thoo-ifah Al Mukhoolifah, yaitu orang-orang Islam yang bergabung dan bekerja sama dengan orang-orang kafir tersebut. Dan yang ketiga adalah Ath Thoo-ifah Al Mukhoodzilah, yaitu orangorang yang enggan untuk berjihad meskipun mereka adalah orangorang yang menganut ajaran Islam dengan benar. Dan beliau juga mengatakan bahwasanya seandainya salaf, dari kalangan Muhaajiriin dan Anshoor, seperti Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman, ‘Aliy dan lainnya hidup pada jaman ini, tentu amalan mereka yang paling utama adalah berjihad melawan orang-orang kafir tersebut. Berdasarkan penjelasan Ibnu Taimiyyah ini maka saya nasehatkan kepada umat Islam agar berusaha untuk menjadi golongan pertama, yaitu Ath Thoo-ifah Al Manshuuroh yang senantiasa berjihad. Jangan sampai kita menjadi golongan Ath Thoo-ifah Al Mukhoodzilah yang enggan untuk berjihad meskipun pada hakekatnya mampu dengan lisan. Apalagi menjadi golongan Ath Thoo-ifah Al Mukhoolifah dengan cara bekerjasama dengan thoghut dalam memerangi mujahidin. Golongan ini adalah golongan yang rugi dunia akherat. Na’uudzubillaahi min dzaalik.

Pertanyaan: Jazaakumulloh Khoiron Ustadz atas kesediaan Ustadz
untuk memberikan klarifikasi mengenai berbagai tuduhan yang selama ini dilontarkan kepada Ustadz, semoga Ustadz selalu mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari Alloh SWT. As Salaamu ‘Alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh.

Jawab: Amiin. Wa ‘Alaikumus Salaam Warohmatullohi Wabarokaatuh.
Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 153 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad

Penutup

Para pembaca yang budiman, dengan demikian jelaslah bahwasanya mengkafirkan para penguasa yang menjalankan hukum dengan selain hukum yang diturunkan Alloh, di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, tidaklah termasuk takfiir yang dilarang atau diperingatkan oleh Rosululloh salallahu 'alaihi wasallam. Karena mereka adalah thoghut yang diibadahi selain Alloh. Dan begitu pula orang-orang murtad yang tidak mau melaksanakan syari’at Alloh dan orang-orang yang mendukung mereka. Karena sesungguhnya para sahabat telah bersepakat setelah terjadi diskusi antara Abu Bakar dan ‘Umar atas kafirnya orang-orang yang tidak mau melaksanakan beberapa syari’at Islam seperti zakat dan yang semisalnya .. maka orang-orang yang tidak mau melaksanakan seluruh syariat Islam lebih berhak untuk dikafirkan dan diperangi. Selain itu mereka berwalaa’ (loyal) kepada musuh-musuh Alloh yang berada di dalam sitem kafir internasional baik timur maupun barat yang tidak suka terhadap apa yang diturunkan Alloh, yang memerangi wali-wali Alloh dan para pembela syariatNya, yang mendukung orang-orang kafir dan murtad dalam memusuhi orang-orang para muwahhidiin dan mujaahidiin. Mereka membuat undang-undang kafir, yang menghalalkan apa-apa yang diharamkan Alloh subhanahu wata'ala seperti murtad, khomer, riba, perbuatan keji dan hal-hal yang haram lainnya, yang menjalankan hukum selain apa yang diturunkan Alloh .. yang berhukum kepada para thoghut timur dan barat, yang memberikan kebebasan, menjaga dan melindungi berbagai bentuk kekafiran, cercaan dan hinaan terhadap diin (Islam) … Dan berbagai macam kekafiran lainnya yang insya Alloh akan kami bahas secara tersendiri dalam buku-buku berikutnya. Maka kekafiran para thoghut dan para pendukung mereka tersebut adalah kekafiran yang bertumpuk-tumpuk, yang besar dan yang nyata, serta telah terwujud lantaran berbagai macam sebab yang mana kebanyakannya merupakan sebab-sebab yang nyata dan jelas dan bahkan yang telah disepakati oleh para ulama’ atas kekafirannya.

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

154 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad Dan semua sebab kekafiran tersebut masing-masing ada dalilnya yang sangat jelas dan terperinci. Akan tetapi terlalu panjang kalau kita mau membahasnya di sini. Namun kami berharap semoga Alloh mengijinkan kami untuk mengupasnya pada kesempatan yang akan datang, karena tujuan kami di sini adalah sekedar menunjukkan dan memberikan peringatan tentang sikap serampangan dan ngawur yang dilakukan oleh Ustadz Luqman bin Muhammad Ba’abduh di dalam bukunya yang berjudul Mereka Adalah Teroris. Syaikhul Islam ketika berbicara tentang Tartar mengatakan: “Dan jika orang yang tidak mau membayar zakat saja disebut sebagai orang-orang murtad oleh salaf --padahal mereka melaksanakan shiyam (puasa) dan sholat, dan mereka tidak memerangi jamaa’atul muslimiin --- lalu bagaimana halnya dengan orang yang berada bersama musuh-musuh Alloh dan RosulNya memerangi orang-orang Islam.” Majmuu’ Fataawaa (XXVIII/289). Dengan demikian maka menuduh orang yang mengkafirkan pemerintah yang berhukum dengan selain hukum Alloh sebagai Khowaarij adalah tuduhan yang keliru, karena kekafiran para penguasa yang menjalankan hukum dengan selain hukum Alloh itu ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang qoth’iy dan jelas, yang sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Sedangkan menurut Ahlus Sunnah Wal Jama’ah bahwa dosa itu ada yang merupakan kemaksiatan dan dosa besar yang mana pelakunya akan kafir hanya jika dia mengingkari hukum Alloh pada hukum yang ia langgar tersebut.. Hal ini adalah seperti minum khomer, zina dan lainlain Inilah yang selanjutnya disebut dengan dosa mukaffir. Namun dosa itu juga ada yang merupakan kekafiran meskipun tanpa dibarengi dengan pengingkaran hukum Alloh yang ia langgar. Ini adalah dosa yang ghoiruu mukaffir. Hal ini sebagaimana kekafiran orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar Ash Shiddiiq bersama para sahabat yang lain, dari kalangan orang-orang yang mengaku-aku sebagai Nabi dan orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Mereka semua kafir meskipun mereka tidak mengingkari hukum yang mereka langgar. Adapun yang dikafirkan oleh orang-orang Khowaarij itu adalah orangorang yang melakukan dosa-dosa secara mutlaq, tanpa membedakan antara dosa yang mukaffir dan dosa yang ghoiru mukaffir. Sedangkan Murji-ah berpendapat bahwa dosa apapun tidak akan menyebabkan kafir selama hatinya tidak menghalalkan atau mengingkari hukum Alloh mengenai dosa tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah membuat hukum yang menyelisihi hukum Alloh, berhukum dengan hukum tersebut mendukung pelaksanaannya bahkan memerangi para mujahidin yang berjuang untuk mengembalikannya kepada hukum Islam. Dengan demikian sebenarnya cukup beralasan kenapa Imam Samudra meduduh orang-orang yang tidak mengkafirkan pemerintah yang berhukum dengan selain hukum Alloh dengan sebutan Salafiy Irjaa-iy. Karena orang-orang Murji-ah itu memang tidak mengkafirkan orangorang yang melakukan segala dosa baik yang mukaffir maupun yang Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh 155 ] [

Maktabah At-Tawhid wal Jihad tidak mukaffir, selama hatinya masih mengakui hukum Alloh pada hukum yang ia langgar. Selain itu mari kita ambil pelajaran dari apa yang diriwayatkan oleh Al Haafidh Ibnu Katsiir di dalam Al Bidaayah Wan Nihaayah X/276 dari Ibnu ‘Asaakir, dari jalur An Nadl-r bin Syamiil, ia mengatakan: Saya masuk menemui Al Ma’muun .. Maka ia bertanya: Bagaimana Engkau pagi ini wahai Nadl-r? Aku menjawab: Dalam keadaan baik wahai Amiirul Mu’miniin. Lalu ia bertanya: Apakah Irjaa’ itu? Maka aku menjawab: Irjaa’ adalah sebuah ajaran yang sesuai dengan keinginan para penguasa. Dengan paham tersebut para penganutnya mendapatkan bagian dunia dari para penguasa dan para penguasa tersebut mengurangi diin (iman) para penganut Irjaa’? Lalu ia mengatakan: Benar engakau wahai Nadl-r.”

‫اللهصمصص رب جبرائيل وميصكائيلص وإسرافيلص عالمص الغيبص والشهادصةص فاطر السمواتص والرض‬ ‫أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك‬ ‫.. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم‬
Ya Alloh, Robbnya Malaikat Jibril, Mikail dan Isrofil … Yang Maha mengetahui segala sesuatu baik yang ghoib dan yang nyata … Engkaulah Pencipta langit dan bumi … Engkaulah yang memutuskan perselisihan yang terjadi di kalangan hamba-hambaMua…. Tunjukkanlah kami kebenaran di dalam apa yang mereka perselisihkan atas ijin Mu… Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa saja yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus… Lp Cipinang, Selasa 17 Dzul Hijjah 1426 H. 17 Januari 2006 M

Menyoal Manhaj Takfir Luqman Ba’abduh

156 ] [

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful