Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Didorong melalui gagasan ketiga ucapan Dasar oleh Y.A.B.

Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006. Di dalam ucapannya beliau menuntut supaya pendidikan negara memberi penekanan kepada pembangunan modal insan, penghasilan pelajar celik minda, pembentukan warganegara yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat serta program yang membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab. Matlamatnya adalah supaya ianya dapat memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi menerap nilai. Oleh itu, semakan KBSR telah dibuat pada tahun 2003 dan hasilnya pada tahun 2011, KSSR mula dilaksanakan di semua sekolah rendah melibatkan murid Tahun Satu pada awal sesi persekolahan 2011. Penambahbaikan daripada KBSR kepada KSSR KSSR mempunyai beberapa penambahbaikan dengan menjadikan kurikulum negara maju sebagai rujukan. Antara pembaharuan dilaksanakan adalah: 1. Memberi penekanan kepada pendekatan pembelajaran secara langsung, di samping keupayaan berbahasa serta pembelajaran berasaskan projek. 2. Menerapkan elemen kreativiti dan inovasi, keusahawanan, teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P)bahkan, KSSR sesuai dengan murid yang kini lebih aktif dan pintar di samping bersemangat untu belajar kerana KSSR merangkumi semua aspek pembelajaran. 3. Fokus 3M iaitu membaca, menulis dan mengira yang dilaksanakan sejak KBSR ditambah dengan satu lagi aspek iaitu menaakul menjadikannya 4M. 4. Segala perkembangan murid dapat dipantau apabila hasil kerja mereka termasuk ujian dan peperiksaan disimpan dalam portfolio perkembangan dan pameran untuk rujukan guru dan ibu bapa serta membolehkan guru menilai murid dengan lebih berkesan dan teratur. 5. Proses penilaian KSSR mengambil kira kemahiran insaniah dan kebolehan yang ditonjolkan murid dalam kelas selain memastikan kecemerlangan pelajar dalam pendidikan. 6. Kementerian memutuskan Pendidikan seks yang diajar bermula awal tahun 2011 di sekolah rendah dan menengah akan menggunakan istilah Pendidikan Kesihatan

Reproduktif dan Sosial (PEERS), menerusi transformasi KSSR selain diajar secara berasingan tanpa menumpang mata pelajaran lain. PEERS merangkumi aspek lebih luas termasuk soal nilai, sikap dan proses sepanjang hayat mencakupi 75 peratus daripada kurikulum pendidikan kesihatan.

Tajuk: Kumpulan: Hari: Tarikh: Masa:

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) 5 Isnin 28/2/2011 8.00 – 11.00 a.m

ISI-ISI PENTING 1. KSSR merupakan transformasi kurikulum yang terdiri daripada Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif. 2. KSSR digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran. Salah satu sebab istilah standard digunakan adalah untuk memastikan semua murid melepasi standard yang ditetapkan. 3. Pendidikan seks telah diterapkan dalam subjek pendidikan kesihatan iaitu terdiri daripada perkembangan manusia, perhubungan, perkahwinan & kekeluargaan, kemahiran kendiri dan kesihatan & tingkah laku seksual. 4. KSSR menekankan 4M iaitu membaca, mengira, menulis dan menaakul. Jika dibandingkan KBSR hanya menekankan 3M iaitu membaca, mengira dan menulis. 5. Penaakulan ialah mengembangkan fikiran, membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal yang logik.

tetapi mereka perlu berfikir secara mendalam terhadap sesuatu konsep tersebut. Adakah kelemahan yang ada pada KBSR sudah diatasi sepenuhnya sebelum melaksanakan KSSR? 4. KSSR mementingkan 4M iaitu menulis. Apakah jaminan KSSR akan berjaya dilaksanakan jika kelemahan KBSR pun tidak berjaya diatasi? 5. 2. Trends pendidikan di sekolah pada zaman ini adalah mengaplikasi amalan industri atau perniagaan di sekolah. pentaksiran formatif berasakan sekolah dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian pelajar dalam pembelajaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kecekapan pengurusan. Bagaimanakah guru hendak pastikan bahawa KSSR yang dijalankan berjaya dilaksanakan? Adakah dengan melihat prestasi murid dalam ujian? 3. 3. Dalam kurikulum baru ini. Penaakulan dalam matematik tidak hanya memerlukan pelajar menguasai konsep matematik. rakan sebaya dan kumpulan. mengira.SOALAN 1. membaca dan menaakul. . Apakah kelebihan KSSR dan apakah kelemahan KBSR sehinggakan perlu dilakukan perubahan kurikulum? 2. Adakah dengan penerapan pendidikan seks dalam subjek pendidikan kesihatan dapat mengurangkan masalah sosial dalam kalangan murid terutama masalah pembuangan bayi yang semakin berleluasa sekarang? Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) 5 poin: 1. Pentaksiran dijalankan oleh pelbagai pihak dan dari sudut yang berbeza. Elemen penaakulan ditambah dalam kurikulum baru ini kerana penaakulan penting untuk membantu pelajar membuat pertimbangan dan juga mengembangkan kapasiti pemikiran. Terdapat tiga jenis pentaksiran iaitu pentaksiran kendiri.

4.Namun. kurikulum baru tidak akan dilaksanakan dengan efektif kerana punca masalah tidak diselesaikan. amalan ini tidak sesuai kerana setiap individu beremosi dan mempunyai kemahiran dan tahap pemahaman yang berbeza. Tidak kira bagaiamana sesuatu kurikulum berubah. 5. Transformasi pendidikan perlu mengambil kira punca masalah di bilik darjah seperti saiz kelas. Kurikulum baru tidak semestinya lebih baik daripada kurikulum lama. Jika masalah tersebut tidak diselesaikan. faktor utama yang mempengaruhi kualiti pendidikan ialah guru. Guru yang baik akan terus belajar cara untuk memperbaiki kelemahannya mengajar. Kurikulum bukan faktor terpenting dalam membentuk pendidikan yang berkualiti. Perkara yang penting sekali di bilik darjah adalah bagaimana seseorang guru mengajar. cara berinteraksi dengan pelajar dan cara memahami mereka. .

Adakah pendidikan lebih berkualiti dan pencapaian pelajar akan meningkat dengan pelaksanaan KSSR? 2. Bagaimana menjamin bahawa KSSR boleh dilaksanakan dengan efektif dan kelemahan yang wujud semasa pelaksanaan KBSR tidak akan berulang? 5. Apakah kelemahan yang ada pada KBSR yang menyebabkan keperluan untuk mengubah kurikulum kepada KSSR? 3. Adakah semua pelajar boleh melepasi standard KSSR yang ditetapkan dalam masa yang singkat sedangkan tahap pemahaman dan pembelajaran setiap pelajar adalah berbeza? . Sebab yang diberi untuk pelaksanaan KSSR adalah kerana terdapat banyak kelemahan pada KBSR. Adakah kelemahan yang wujud disebabkan kurikulum tidak baik? 4.5 soalan: 1.

ada beberapa mata pelajaran baru di samping penggabungan semua disiplin ilmu dalam Modul Teras Asas. Sikap dan Nilai.KSSR lengkapi kemahiran hadapi cabaran Nasional 28 Dis 2011. Menulis dan Mengira) Adakah terdapat perubahan mata pelajaran dalam KSSR Tahap Satu? Dalam KSSR Tahap Satu. Standard Kandungan ialah penyataan spesifik mengenai perkara murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. Kaedah ini menggunakan Elemen Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif dengan fokus kepada 3M (Membaca.KURIKULUM Standard Sekolah Rendah (KSSR) diperkenalkan sebagai usaha menyusun semula dan menambah baik kurikulum sedia ada bagi memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan. Apakah perbezaan KSSR dengan KBSR? KSSR adalah reka bentuk kurikulum berasaskan 6 tunjang iaitu Komunikasi. Mengira dan Menaakul). Kemanusiaan. Manusia dan Alam Kelilingnya dan Perkembangan Diri Individu. KBSR adalah reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang iaitu Komunikasi. KSSR menggunakan Elemen Kreativiti dan Inovasi. Perkembangan Fizikal dan Estetika. Menulis. Kerohanian. Sains dan Teknologi serta Keterampilan Diri. KSSR digubal dalam pernyataan standard terdiri daripada standard kandungan dan pembelajaran yang perlu dicapai murid dalam satu tahap persekolahan. kemahiran dan nilai. Keusahawanan dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara eksplisit dengan memfokuskan kepada 4M (Membaca. Pelaksanaan KSSR menggantikan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) bermula sesi persekolahan Januari lalu bertujuan meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran bahasa Inggeris. Mengapa Sains tidak dijadikan Modul Teras Asas? . Berikut adalah soal jawab KSSR bagi membolehkan kita memahami konsep diperkenalkan Kementerian Pelajaran. Modul Teras Tema dan Modul Elektif bagi pengurusan kurikulum lebih berkesan. kemahiran dan nilai relevan untuk memenuhi keperluan semasa serta menghadapi cabaran abad ke-21. manakala Standard Pembelajaran ialah penetapan kriteria atau petunjuk kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

S: Dalam tahap 1. drama.gov. Original post: KSSR lengkapi kemahiran hadapi cabaran Share Kata Kunci:  kelebihan kssr berbanding kbsr . Manakala Sains pula diperkenalkan dalam Modul Teras Tema bagi memberi pengetahuan asas disiplin ilmu Sains.Sains tidak dijadikan Modul Teras Asas kerana Modul Teras Asas memberi fokus kepada literasi dan numerasi.my/bpk atau menghubungi Bilik Gerakan KSSR di nombor telefon 03-88842283. Modul Language Arts yang menekankan pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa. Apakah usaha dilakukan bagi menyediakan guru bagi pelaksanaan KSSR? KPM menjalankan kursus penyebaran KSSR kepada semua guru terbabit dalam pelaksanaan KSSR. P&P bahasa yang menarik dan efektif dijalankan melalui aktiviti menyanyi. setakat manakah pendidikan seks diajarkan? J: Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) tidak diajar sebagai satu mata pelajaran tetapi sebagai komponen yang besar (75%) dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan. S: Adakah KSSR mampu mendorong kreativiti guru dan murid dalam P&P? J: KSSR mampu mendorong meningkatkan kreativiti guru dan murid melalui pendekatan P&P seperti didik hibur dan elemen nilai tambah merentas kurikulum. Kaedah dan teknik yang pelbagai diperkenalkan oleh guru untuk menarik minat murid. muzik dan bahan bantu mengajar lain yang sesuai. choral speaking. Guru dibekalkan dengan buku panduan kreativiti untuk membantu pelaksanaan P&P. Adakah murid akan bosan di dalam kelas dengan penambahan waktu Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) bahasa Inggeris? Tidak.moe. jazz chants. Guru juga dibekalkan bahan sokongan dan boleh mengakses maklumat daripada laman web di KPM seperti berikut: http://www. kesejahteraan diri dan pembangunan rohani.

         peralihan KBSR kepada KSSR peralihan dari kbsr kepada kssr perubahan kurikulum kbsr kepada kssr kebaikan kssr kelebihan elemen yang ada dalam kssr perbezaan kbsr dan kssr matematik perkaitan kssr dengan kbsr PERUBAHAN KBSR KE KSSR perubahan kurikulum (peralihan daripada kbsr kepada kssr) http://beritaharian.org/kssr-lengkapi-kemahiran-hadapi-cabaran-2.html .

html Aspek KBSR KSSR Bentuk Organisasi  Komunikasi  Kerohanian.com/2011/01/perbezaan-antara-kbsr-dan-kssr.blogspot.PERBEZAAN ANTARA KBSR DAN KSSR http://panitiapjksktdh2. Sikap dan Nilai  Modul Fizikal dan Estetika  Modul Sains dan Teknologi  Modul Kemanusiaan  Berlaku perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran Kandungan  Kemahiran Berfikir dalam P&P  Penegasan dan penekanan kepada  Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam pendekatan berikut: P&P  Kemahiran Berfikir dalam P&P  Penggunaan TMK  Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P  Pengajaran Berasaskan Kajian Masa  Penggunaan TMK Pedagogi Depan  Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan  Pembelajaran Secara Konstruktivisme  Pembelajaran Secara Konstruktivisme  Pembelajaran Secara Kontekstual  Pembelajaran Secara Kontekstual  Pembelajaran Akses Kendiri  Pembelajaran Akses Kendiri  Pembelajaran Masteri  Pembelajaran Masteri  Belajar Cara Belajar  Belajar Cara Belajar  Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa mata pelajaran Peruntukan Masa khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris  Dijalankan secar a berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran  Penekanan yang ketara kepada Kaedah Pentaksiran pentaksiran sumatif  Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai  Bersifat autentik dan holistik  Sukatan Pelajaran  Dokumen Kurikulum  Standard Kandungan  Huraian Sukatan Pelajaran Bahan  Standard Pembelajaran  Kandungan  Hasil Pembelajaran  Buku Teks . Sikap dan Nilai  Komunikasi  Kemanusiaan  Manusia Dengan Alam Sekelilingnya  Keterampilan Diri  Perkembangan Diri Individu  Perkembangan Fizikal dan Estetika  Sains dan Teknologi  Tahap I  Modul Teras Asas  Modul Teras Tema  Modul Elektif  Tahap II Berasaskan mata pelajaran  Modul Komunikasi  Modul Komunikasi Elektif  Modul Kerohanian.

Posted by PANITIA PENDIDIKAN JASMANI SKTDH2 at 7:10 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook .Aspek KBSR KSSR Pengurusan Kurikulum  Cadangan Aktiviti P&P  Buku Teks  Semua perubahan dalam aspek-aspek di atas menyebabkan berlaku perubahan kepada pengurusan kurikulum di pelbagai peringkat.

dari segi kandungan dan sistem penilaian: Isi kandungan pembelajaran memiliki standard tertentu yang perlu dicapai oleh setiap pelajar. pelaksanaan KSSR amat bersesuaian dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dimana pendidikan untuk semua tanpa mengira bangsa. jantina dan sebagainya bagi membentuk insan atau rakyat Malaysia yang seimbang dari pelbagai aspek yang akan . kerohanian. Secara keseluruhannya. keturunan.KURIKULUM STANDARD BERTARAF DUNIA 1) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bermula pada tahun 2011. Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah adalah sangat bertepatan dan sesuai pada masanya. Transformas i kurikulum itu pula digubal berasaskan dua standard utama. fizikal. sikap dan nilai. menulis. Perkembangan Fizikal & Estetika. hanya 3 utama aspek diberi penekanan. sikap & nilai. Perkembangan Diri Indivdu dan Manusia dengan alam sekelilingnya. Tahap dua (tahun 4 – 6) member tumpuan kepada pengukuhan dan apliasi 4M juga kemahiran asas ICT. Tambahan pula.BM . KSSR lebih luas berbanding KBSR. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. Kemanusiaan. iaitu semakan semula Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah yang telah dilaksanakan sejak 1993. Sains & Teknologi. Kedua: Standard Pembelajaran yang merupakan satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. adalah diharapkan pelaksanaan KSSR ini dapat membaharui kurikulum sedia ada dan memastikan ianya relevan dengan keperluan pendidikan semasa. tetapi kurikulum KSSR member penekanan kepada 6 elemen. iaitu Komunikasi. Kerohanian. peruntukan masa. Pencapaian itu boleh diukur menggunakan sistem penilaian yang juga disediakan bersama. jika merujuk kepada matlamat umum pelaksanaan. persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M dan menaakul. iaitu pertama: Standard Kandungan yang merujuk kepada penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. iaitu: Komunikasi. Dari segi tumpuan/kandungan kurikulum: KSSR memberi tumpuan kepada penguasaan 4M Tahap satu (tahun 1 – 3) perlu menguasai kemahiran asas 4M (membaca. KSSR adalah satu transformasi pendidikan.. kaedah pentaksiran. kognitif. kandungan. Jadi. fizikal. kerohanian. fizikal. Jika KBSR. sahsiah. pedagogi. Tumpuan pembelajaran Prasekolah melibatkan perkembangan sosioemosi. kognitif. Ketrampilan diri. kemahiran dan nilai. KSSR lebih melihat kepada kualiti pencapaian murid berdasarkan standard kandungan yang ditetapkan. organisasi. iaitu proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk. mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). sikap dan nilai. kerohanian. Kali terakhir Kurikulum Pendidikan Malaysia mengalami perubahan adalah pada tahun 2003. perkembangan sosioemosi. perkembangan sosioemosi.

3)Assalamualaikum dan salam sejahtera.Kali terakhir kurikulum pendidikan mengalami perubahan adalah pada tahun 2003 iaitu semakan semula Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah yang telah dilaksanakan pada tahun 1993.kemahiran asas ICT.Membangunkan modal insan adalah merupakan teras kedua dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 Melalui KSSR ini.mengira.perkembangan sosioemosi.fizikal.kognitif.kurikulum itu sendiri perlu bersifat dinamik dan relevan dengan kehendak semasa mahupun keperluan pada masa akan datang.Sementara bagi murid tahap dua(4-6) akan tertumpu kepada pengukuhan 4M. Bermula tahun 2011.sikap dan nilai. tahap satu sekolah rendah (1-3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. kandungan..semua sekolah menggunakan satu kurikulum baru yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). maka lahirlah rakyat Malaysia yang bertaraf dunia dalam bidnag pendidikan khususnya. kemahiran.fizikal. Kurikulum ini dijalankan secara berperingkat di seluruh Malaysia bermula tahun 1 2011.Bagi menjana suatu sistem pendidikan yang berkualiti.KSSR yang diperkenalkan ini amat bersesuaian untuk membangunkan modal insan bertaraf dunia. kaedah pentaksiran. komunikasi dan maklumat (ICT). perkembangan sosioemosi. Dengan cara ini.kerohanian.Ia dijalankan . Kesimpulannya..menulis. pedagogi. 2) Kurikulum merupakan suatu elemen terpenting dalam sistem pendidikan.menaakul) serta kemahiran asas teknologi.Kurikulum ini selaras dengan perkembangan dan permintaan semasa yang menuntut modal insan yang lebih berkualiti sejajar dengan arus kemodenan sekarang ini. dan nilai-nilai kebudayaan serta kepercayaan untuk membantu perkembangan potensi seseorang murid secara seimbang dari segi JERI. Kurikulum standard merupakan satu transformasi atau perubahan yang berlaku dalam pendidikan di Malaysia. peruntukan masa.sikap dan nilai.Kurikulum di Malaysia ditakrifkan sebagai suatu program pendidikan merangkumi semua pengetahuan.mencorak masa depan negara amnya.Ia merupakan nadi kepada sistem pendidikan yang mencorakkan generasi akan datang. Kurikulum Standard ini mula diperkenalkan pada tahun 2011 dan ia merupakan satu bentuk transformasi yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk organisasi.Kurikulum Standard Sekolah Rendah ini mengalami transformasi mulai tahun ini dengan pelaksanaan kepada murid tahun 1.kerohanian.

secara berperingkat-peringkat. modal insan yang dilahirkan adalah bersifat proaktif. kreative serta cemerlang dan membawa negara ke mata dunia. Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan nilai kerohanian ini dijelaskan melalui aspek "Rohani". dan sentiasa berdaya saing serta memiliki personaliti yang unggul kerana mereka yang akan menentukan hala tuju negara pada masa hadapan . Kurikulum Standard ini bertujuan meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Diharap perubahan Kurikulum Standard ini dapat memberi lebih banyak kebaikan kepada tahap pendidikan pelajar-pelajar.nilai murni dan moral yang tinggi . Kurikulum ini akan dijalankan secara berperingkat-peringkat bermula tahun 1 (2011) . Kurikulum Standard juga membentuk murid-murid supaya sentiasa beretika dan prograsif .Contohnya kurikulum standard mendidik murid-murid berakhlak mulia serta bersahsiah tinggi dalam membentuk nilai .norma hidup yang positif. semua pihak terutama ibubapa harus memainkan peranan penting dan tidak menyerahkan 100% kepada guru dan pihak sekolah dalam memberi pendidikan dan pelajaran kepada anak-anak mereka. dan sosial. Nilai moral yang tinggi diterapkan melalui aspek kerohanian dan sikap yang mana murid didedahkan dengan nilai keagamaan serta pegangan terhadap norma. Melalui transformasi ini. Contohnya melalui aktiviti bersukan dan kemasyarakatan yang lain. semua sekolah di negara kita akan menggunakan satu kurikulum baru yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah ( KSSR ). Bagi melahirkan modal insan yang bertaraf dunia ini seseorang individu mesti mempunyai nilai-nilai murni dan moral yang tinggi . Nilai ini diterapkan dalam transformasi keterampilan diri. rohani emosi. Banyak lagi transformasi yang diterapkan dalam kurikulum standard ini bagi membangunkan modal insan yang bertaraf dunia seperti dunia sains teknologi dan nilai komunikasi. . Murid dilatih sebagai pemimpin dan mereka bertanggungjawab terhadap tugas dan tanggungjawab sebagai ketua. perkembangan potensi individu itu dapat dibangunkan dengan lebih kreative.Bagaimana kurikulum standard ini dapat membangunkan modal insan yang bertaraf dunia adalah melalui bentuk kurikulum transformasi yang dicadangkan dalam kurikulum standard ini. Oleh itu untuk menjayakan transformasi ini.Disebabkan mereka sudah dilatih menjadi pemimpin di peringkat rendah. berinovasi dan sentiasa berfikiran terbuka serta kritis. 4) Bermula tahun 2011. Inilah yang dikatakan kurikulum standard ini mampu membangunkan modal insan yang bertaraf dunia dan seimbang sama ada aspek jasmani. progresif. Ketrampilan modal insan ini dapat ditonjolkan melalui sikap keperihatinan serta bertanggungjawab membangunkan negara untuk kesejahteraan hidup. Melalui transformasi perkembangan fizikal dan nilai estetika. Contohnya melalui PJK bakat serta potensi muridmurid dapat dicungkilkan dan dapat dikembangkan agar menjadi satu aset penting dalam melahirkan modal insan yang berdaya saing.Kurikulum ini diselaras dengan perkembangan dan permintaan globalisasi semasa yang menuntut modal insan yang akan dilahirkan berkualiti dan bertaraf dunia selari dengan arus perdana yang serba maju dan mencabar ini. maka hala tuju negara kelak akan dapat dirancang dan tentukan dengan lebih progresif. beretika.

Hazwan Faisal Mohamad dan Shah Che Ahmad upen@bharian.com. murid keturunan India atau Cina berhak mempelajari bahasa ibunda mereka. Tinjauan Berita Harian di beberapa sekolah dan makluman Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) menunjukkan tidak banyak rungutan sama ada daripada guru. pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) berjalan lancar. berkata pihaknya juga tidak menerima aduan mengenai pelaksanaan KSSR. Sitiawan. Perak. “Secara idealnya. ada penjaga mempersoal tindakan sesetengah sekolah yang hanya menawarkan satu mata pelajaran elektif iaitu Bahasa Arab menyebabkan murid tiada pilihan.my 2011/01/30 Perancangan rapi mudahkan pelaksanaan KSSR SELEPAS empat minggu sesi baru persekolahan bermula. Prof Madya Datuk Mohamad Ali Hassan.” katanya. Rosnaini Hashim. katanya.Isnin. murid atau ibu bapa. Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Tiram. 31 Januari 2011 Laporan Khas: Murid Tahun Satu tiada masalah pelajari reproduktif manusia Oleh Mohd Feroz Abu Bakar. Majlis Permuafakatan PIBG Nasional. . Pengenalan subjek elektif bahasa juga menggalakkan ibu bapa India dan Cina menghantar anak ke sekolah kebangsaan dan ini baik untuk perpaduan. setakat ini. melatih guru dan melaksanakan sukatan serta kaedah pengajaran dan pembelajaran yang inovatif itu. pendedahan mengenai perkahwinan dan kekeluargaan yang merangkumi tanggungjawab sepanjang hayat sebagai ibu bapa turut diajar kepada murid. Mohd Idris Sulaiman. Reproduktif dan Sosial dalam subjek Pendidikan Kesihatan di bawah Modul Teras Asas bagi Tahap Satu (Tahun Satu hingga Tiga). Antara elemen baru yang dimasukkan dalam KSSR ialah Pendidikan Kesihatan. berkata elemen perkembangan manusia itu bermaksud pendedahan mengenai pengetahuan sistem reproduktif manusia manakala perhubungan (sosial) mendedahkan sifat kasih sayang dan persahabatan. Katanya. manakala kebolehan untuk membuat keputusan pula menjadi pengisian kepada tunjang kemahiran kendiri. Ini berikutan perancangan teliti Kementerian Pelajaran ketika menggubal. Lekir. Namun.

kaedah mengelak hubungan seksual. Sains dan Teknologi. murid didedahkan dengan asas teknologi maklumat (IT) dalam mata pelajaran Sains dan Teknologi bagi membuka minda mereka celik IT dan berfikiran lebih saintifik manakala tambahan .“Kesihatan dan tingkah laku seksual menyentuh amalan seks sepanjang kehidupan. Rosnaini berkata. Pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Menyokong dasar pendidikan baru itu. sukatan kemahiran yang diperkenalkan dalam KSSR termasuk komunikasi. kehamilan. Guru Besar SK Bukit Damansara. Beliau berkata. Zarina berkata. berkata topik Pendidikan Kesihatan. manakala bahan pengajaran disediakan bagi memudahkan murid. “Sesetengah masa mata pelajaran kelas dikurangkan manakala diselitkan dengan subjek berbentuk kemahiran. kerohanian. sesuai dengan murid yang kini lebih aktif dan pintar di samping bersemangat untuk belajar.” katanya di Kuala Lumpur. berkata KSSR bersifat lebih menyeluruh daripada sukatan kurikulum sebelum ini kerana KSSR bukan saja cuba menerapkan aspek pendidikan akademik.” katanya. “KSSR merangkumi semua aspek pembelajaran. katanya. malah kemahiran dan penaakulan maklumat. pendedahan awal seperti ini perlu bagi perkembangan mental kanak-kanak agar mereka membesar dengan pengetahuan penting yang diperlukan dan seterusnya mampu menghindari mereka daripada gejala sosial. kemanusiaan. guru yang terbabit untuk pengajaran subjek berkenaan diberi kursus. “Stigma masyarakat yang menganggap pendidikan seks tidak sesuai untuk golongan bawah umur harus dikikis supaya pemahaman asas itu dapat diserap kanak-kanak seterusnya mendidik mereka dengan betul. penyakit seksual berjangkit.” katanya. “Ibu bapa diberi persediaan mental bahawa elemen ini bukan mengajar seks tetapi lebih kepada aspek kesihatan diri dan sosial. Reproduktif dan Sosial dalam KSSR berjaya mengurangkan kegusaran ibu bapa yang sebelum dikatakan menentang pendidikan seks di sekolah. KSSR. Beliau berkata. Hal berkaitan perundangan turut diberi penekanan. Profesor Dr Zakaria Kasa. baru-baru ini . selain memastikan kecemerlangan murid dalam pendidikan. ketrampilan diri dan perkembangan fizikal. Zarina Jamil. Kurikulum terbaru ini turut melatih kemahiran insaniah murid sejak kecil. HIV dan Aids manakala masyarakat dan budaya pula menyentuh isu seks dan masyarakat. fantasi.

penghayatan amalan agama.” katanya.com/2011_01_01_archive. Zarina berkata. hampir semua guru Tahun Satu sekolah itu menghadiri kursus KSSR anjuran Kementerian Pelajaran tahun lalu. motivasi/kemajuan/perubahan http://perkhidmatanpelajaran.html .blogspot. Tamil dan Arab dalam subjek elektif bagi penguasaan bahasa dalam kemahiran berkomunikasi. “Murid berpeluang memilih bahasa diminati sama ada Bahasa Cina. sikap dan nilai dalam subjek keterampilan diri. Berita Harian Online: 31 Januari 2011 Dicatat oleh GURU_CIKGU di 10:05 PTG 3 ulasan Label: Kurikulum.

kurikulum ialah satu budaya atau ilmu pengetahuan untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu. dan emosi serta untuk menyampaikan pengetahuan. Perbezaan kumpulan umur dan tahap kefahaman muridmurid menyebabkan timbulnya pelbagai variasi bahasa pertuturan di sekolah. kaedah pentaksiran.1 Komunikasi Komunikasi merupakan suatu medium pengantara yang digunakan dalam perbualan seharian di sekolah sama ada di dalam kelas mahupun luar kelas. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan dan telah disemak semula pada tahun 2003 kerana dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) dan seterusnya digubal semula menjadi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) iaitu merupakan satu bentuk perubahan holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk. kurikulum merupakan satu rancangan tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajati. mental. Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. peruntukan masa. Antara aspek transformasi KSSR adalah : 2. Pada tahun 1993. Kamus Dewan edisi keempat pula mentakrifkan kurikulum sebagai skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di sekolah atau senarai kesemua mata pelajaran di sekolah. 2. Manakala menurut Mohd Daud (1995). unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. kandungan. kurikulum pula merupakan satu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. pedagogi. norma. kemahiran. nilai. Kurikulum sekolah rendah mula diperkenalkan pada tahun 1983 dengan menggunakan nama Kurikulum Baru Sekolah Rendah.Sunday. rohani. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah yang dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) iaitu untuk membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni sepertimana yang dituntut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006. Hal ini memerlukan para guru untuk lebih memahami kepelbagaian cara berinteraksi dan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang sesuai dengan murid-murid mengikut tahap umur mereka supaya aktiviti pembelajaran dapat dijalankan . Kurikulum perlu diubahsuai mengikut keperluan supaya murid-murid sentiasa bergerak seiring dengan trend pengetahuan semasa. organisasi. Menurut Akta Pendidikan 1996.0 ASPEK-ASPEK TRANSFORMASI KSSR Faktor kepelbagaian murid merupakan pencetus kepada pengubahsuaian kurikulum dilaksanakan secara berpusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.0 PENGENALAN Menurut Ornstein dan Hunkin (1988). 11 December 2011 ASPEK DAN KELEBIHAN KSSR 1.

3 Kemanusiaan Aspek ini menekankan tentang penguasaan ilmu dan amalan tentang nilai kemasyarakatan dan alam flora dan fauna setempat. 2. Ia juga dapat menggalakkan pencarian fakta dan maklumat terkini berhubung perkembangan organisasi.2 Kerohanian. Selain daripada itu. kepercayaan kepada Tuhan dan dapat memupuk akhlak yang baik serta nilai-nilai murni di dalam diri setiap individu. Sikap Dan Nilai Aspek ini melibatkan perasaan dalaman atau naluri seseorang pelajar itu sendiri seperti penghayatan dalam melaksanakan amalan-amalan agama. 2. kurikulum telah menitikberatkan aspek kepemimpinan murid-murid melalui ko kurikulum. Kurikulum yang seragam dan adil dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu dan menyingkirkan sikap prejudis antara kaum. murid-murid juga dapat mengikuti aktiviti pembelajaran dengan seronok dan tidak bosan kerana mereka berlaku satu proses komunikasi yang berkesan antara guru dan murid. Nilai kemanusiaan yang sebati dengan jiwa seseorang individu juga haruslah disemai supaya segala ilmu yang telah dipelajari dan didapati dapat diaplikasikan melalui nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian . Ini juga akan mewujudkan semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan murid sejak dari kecil lagi supaya mereka dapat menjadi individu yang bertanggungjawab dan mencintai alam sekitar pada masa akan datang. Maklumat yang diperoleh dari luar organisasi dapat digunakan untuk membantu perkembangan kreativiti dan inovasi serta meningkatkan produktiviti dan kreativiti di kalangan pelajar. Selain itu. Bak kata pepatah. saling hormat menghormati dan berjaya mencapai kebahagiaan diri. biarlah daripada rebungnya”. Komunikasi terbuka dapat mendorong perkembangan dan kemajuan organisasi pembelajaran. Komunikasi terbuka membolehkan maklumat diperoleh dengan mudah tanpa banyak halangan birokrasi.dengan lebih berkesan dan bersifat kondunsif. Kurikulum yang sama digunakan di semua sekolah di Malaysia bermatlamat untuk menguatkan hubungan sosial antara masyarakat majmuk di Malaysia. negara dan global supaya murid dapat dilatih untuk sentiasa memulihara dan memelihara alam sekitar. Maklumat yang pantas dan terkini boleh mempengaruhi keputusan yang dibuat bagi menangani berbagai perkembangan organisasi pembelajaran. Peribahasa ini haruslah lebih ditekankan dalam pengaplikasian kurikulum baru ini bagi memastikan setiap individu menerima pendidikan dan ilmu yang secukupnya sesuai dengan tahap kumpulan umur. Maklumat yang diperoleh bukan sahaja mengalir daripada atas ke bawah tetapi juga dari bawah ke atas. kurikulum pendidikan juga menggabungkan jaringan unsur nilai moral dan agama merentasi kurikulum. kecerdasan emosi dan perkembangan fizikal murid itu sendiri. Penghayatan ini akan haruslah diaplikasikan menerusi Modul Asas Teras melalui mata pelajaran Pendidikan Islam bagi murid yang beragama Islam dan Pendidikan Moral bagi murid yang bukan beragama Islam kerana ianya akan menyedarkan murid-murid tentang kepentingan dan kelebihan mempercayai dan mensyukuri kepada Tuhan. berakhlak dengan akhlak yang mulia dan mengamalkan nilai-nilai murni seperti nilai-nilai Islam serta nilai murni bagi masyarakat berbilang kaum supaya mereka dapat menjadi individu yang bertanggungjawab. keluarga dan masyarakat. “melentur buluh. Bagi mencapai hasrat ini.

Saidina Uthman. “badan cergas. semestinya tiada pertelingkahan yang berlaku. Saidina Ali dan Saidina Umar semuanya mengikuti dan mencontohi gaya kepimpinan Rasulullah. Pemimpin terunggul yang wajar dicontohi segala cara pelaksanaan dan juga kehidupannya adalah Rasulullah. kita dapat melahirkan minda yang cerdas.5 Fizikal Dan Etestika Murid-murid di sekolah terbahagi kepada pelbagai peringkat umur yang mempunyai tahap daya kreativiti yang menunjukkan hasil yang berbeza setiap mereka. bakat dan apresiasi juga amat penting dalam proses berlakunya transformasi di dalam bidang pendidikan ini. Kesihatan jasmani atau fizikal adalah amat penting untuk dititikberatkan dan diberi penekanan kerana menerusi badan yang cergas. Bagindalah contoh utama yang diikuti oleh setiap sahabat. Memimpin untuk dipimpin dan dipimpin untuk memimpin. kelembutan dan ketabahan baginda amat sempurna. 2.4 Keterampilan Diri Keterampilan murid yang berkepimpinan dan bersahsiah diri juga dapat dipupuk melalui pelbagai aktiviti kurikulum dan kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah seperti yang telah termaktub dalam aktiviti sekolah. Oleh itu. otak dan . Ini kerana pemimpin adalah contoh teladan kepada setiap orang yang dipimpin. ketegasan. Baik Saidina Abu Bakar. Bahkan dirinya akan menjadi contoh serta ikutan untuk generasi yang akan datang. Kreativiti merupakan sesuatu proses tetapi bukanlah dilihat daripada penghasilannya. Tiada cacat cela dalam segala urusan kepimpinan. sudah pasti dirinya akan dihormati.A. orang di bawah tampuk kepimpinannya juga akan sentiasa bermotivasi menjadi lebih baik. Penglibatan murid yang aktif dalam bepersatuan dan unit beruniform dapat melatih peribadi murid-murid menjadi lebih matang dan meningkatkan keyakinan diri murid serta dapat menjadi sebagai persediaan kepada mereka untuk menghadapi cabaran dalam proses pengajian ke tahap yang lebih tinggi pada masa akan datang. baginda menunjukkan ciri yang terbaik dari segala aspek. Apabila badan murid cergas dan sihat. Selain itu. Inilah juga yang dikatakan sebagai membina keterampilan diri yang berkesan. seorang pelajar ataupun seorang warga masyarakat. Pemimpin itu juga haruslah sentiasa memotivasikan dirinya menjadi lebih baik dengan mempamerkan tingkah laku yang baik dan secara tidak langsung. Seorang pemimpin haruslah sentiasa menonjolkan kebaikan dan melakukan perkara yang baik pada setiap masa. Sememangnya memimpin dan juga dipimpin mempunyai kaitan antara satu sama lain. setiap hasil karya yang dihasilkan oleh murid adalah berdasarkan tahap perkembangan fizikal dan nilai etestika murid itu sendiri yang meliputi perkembangan jasmani dan kesejahteraan diri. Jika diambil kata-kata sebegini. pemupukan daya imaginasi. Nabi Muhammad S. kreativiti.W. otak cerdas” .seorang murid sama ada tanggungjawab sebagai seorang anak. Apabila seseorang pemimpin itu mempunyai keterampilan diri yang baik. Kecergasan tubuh badan juga amat penting kerana ianya akan dapat menyerapkan nilai-nilai positif dalam pemikiran seseorang individu dan ini secara tidak langsung akan dapat menjadikan seseorang murid itu sebagai individu yang sentiasa berfikiran positif dan bepengetahuan luas serta jauh. Kaliber inilah yang perlu ada bagi seseorang pemimpin. 2.

PISA (Programme for International Student Assesment) 2006 menyatakan bahawa literasi sains adalah kemampuan menggunakan pengetahuan sains untuk mengidentifikasikan permasalahan dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan tentang alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktiviti manusia.6 Literasi Sains Dan Teknologi Pengetahuan dan penguasaan sains. KSSR tidak akan menggantikan tetapi akan beriringan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Selain itu. Berdasarkan hal tersebut. 2. pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah adalah sangat bertepatan dan sesuai pada zaman era globalisasi yang mencabar ini. Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata. ianya juga dapat meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan yang mana sebelum ini mengamalkan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Teknologi pula dapat diertikan sebagai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan sains dalam rangka membuat perubahan alam untuk memudahkan aktiviti manusia. secara tidak langsung kita juga akan dapat mengasah bakat yang sedia ada mahupun tersimpan dalam diri murid melalui pelbagai aktiviti yang diceburi oleh mereka sama ada di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Secara lebih spesifik. Melalui pendekatan ini.1 Meningkatkan Penguasaan Bahasa Melayu Dan Bahasa Inggeris Pada pandangan saya. Sekiranya otak mereka menjadi lebih kreatif. Hal ini kerana kerajaan telah menggariskan penekanan untuk memartabatkan Bahasa Malaysia dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris selaras dengan pemansuhan dasar PPSMI. teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia akan melibatkan penggunaan dua bahasa yang berbeza iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta secara tidak langsung. 1996) menjelaskan bahawa literasi sains dan teknologi adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep sains. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. maka peranan pendidikan diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan masyarakat untuk memiliki literasi sains dan teknologi. (Poedjiadi. kemahiran dan sikap saintifik serta pengetahuan dan kemahiran matematik merupakan pengetahuan dan kemahiran yang berasaskan kepada perkembangan teknologi yang wajib bagi murid-murid untuk menguasainya bagi mengembangkan pemikiran para murid mengenai ilmu-ilmu yang lebih luas supaya mereka dapat mengaplikasikan penggunaannya dalam kehidupan mereka pada zaman globalisasi yang jauh lebih mencabar. Dengan berkembangnya sains dan teknologi dalam kalangan masyarakat. kreatif dalam menghasilkan produk teknologi yang sederhana dan mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai.pemikiran mereka juga dapat diasah menjadi lebih kreatif dan berinovasi berbanding sekiranya badan kita lemah dan tidak bermaya. menenal teknologi serta kesannya. Saya berpendapat bahawa . ianya juga dapat membantu meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris apabila mereka didedahkan secara langsung dan biasa dengan penggunaan dua bahasa utama negara ini di dalam proses pembelajaran mereka saban hari. mampu mempergunakan produk teknologi dan memeliharanya. 3.

Lebih-lebih lagi pada zaman serba canggih ini. Begitu juga dalam KSSR .2 Penggunaan Portfolio Tambahan pula. faham dan boleh buat). band empat (tahu. Melalui pendekatan baru ini. mengesan kekuatan atau kelemahan murid secara berterusan serta mengenal pasti bakat dan minat murid. 3. ia membolehkan guru menilai murid dengan lebih berkesan menerusi standard prestasi yang berupaya menentukan tahap penguasaan mereka mengikut band bermula dari satu hingga enam secara teratur. band lima (tahu. Sesebuah perindustrian biasanya akan ada satu standard yang perlu dicapai. faham dan boleh buat dengan beradab mithali. murid akan sentiasa berusaha untuk bersaing dengan rakan lain untuk menunjukkan prestasi yang terbaik di samping meningkatkan pencapaian mereka. faham dan boleh buat dengan beradab terpuji) serta band enam (murid tahu. kemampuan dan bakat mereka terhadap sesuatu perkara yang semulajadi ada dalam diri mereka. akan tetapi. Dokumen ini merekodkan kegiatan dan pencapaian murid sepanjang sesi persekolahannya untuk rujukan guru dan ibu bapa dan turut membolehkan semua pihak termasuk ibu bapa menilai perkembangan pembelajaran anak dengan tepat. Murid-murid juga akan dapat mengeksploitasikan diri mereka menjadi lebih berdaya kritis dan kreatif kerana mereka dapat melakukan sesuatu yang mereka . Murid-murid juga tidak akan menjadi terlalu tertekan sekiranya mereka kurang menguasai sesuatu teori atau fakta yang diberikan oleh guru mereka di dalam kelas. segala perkembangan murid dapat dipantau apabila hasil kerja mereka termasuk ujian dan peperiksaan disimpan dalam portfolio. band tiga (tahu. Sebagai contoh. penggunaan bahasa Inggeris juga menjadi suatu bahasa komunikasi yang amat penting dalam setiap urusan seharian. Mereka akan bersaing dengan murid lain untuk menunjukkan prestasi yang terbaik di samping meningkatkan pencapaian mereka. mereka dapat menggunakan teori tersebut sebagai panduan dalam mengerjakan sesuatu amali berdasarkan kebolehan. Setiap band memiliki penilaian bermula band satu bermaksud murid tahu. Mereka akan sentiasa berasa tercabar dengan kehebatan pencapaian rakan-rakan yang lain. yang mana pihak kementerian ingin mewujudakan satu standard yang perlu pelajar dicapai dalam sesi pembelajaran terutamanya dalam sudut perkembangan murid-murid. dalam pembuatan kereta Proton akan ada standard dalam pemasangan bahagian-bahagian kereta yang perlu dicapai. Band satu merupakan peringkat paling asas dan menjadi kayu ukur sama ada murid berjaya menguasai sukatan pembelajaran atau tidak sebelum beralih ke band berikutnya. Kita perlu bergerak maju ke hadapan dan tidak hanya bergantung pada kurikulum sedia ada kerana manusia pasti akan berubah dari segi pemikiran dan sosial.3 Mengambil Kira Bakat Dan Kemahiran Murid-Murid Walaupun ujian bertulis masih lagi dilaksanakan seperti dulu.KSSR adalah lebih baik dijalankan sejajar dengan perubahan arus dan permodenan zaman. band dua (tahu dan faham). Oleh sebab sebahagian proses penilaian ini dilakukan oleh pihak sekolah. proses penilaian KSSR amat mengambil kira kemahiran insaniah dan kebolehan bakat yang ditonjolkan murid dalam kelas. 3. Hal ini juga memudahkan dan memberi ruang kepada para guru untuk menyemak rekod pembelajaran murid serta mengetahui kelemahan setiap mereka dan cara-cara mengatasi kelemahan mereka dengan cara yang berkesan. Hal ini dapat diibaratkan seperti sesuatu perindustrian. faham dan boleh buat dengan beradab).

Jika dalam kurikulum tidak ada elemen kreativiti dan inovasi. Dengan melalui enjen carian "Google" misalnya. Ini akhirnya akan memungkinkan seseorang guru itu meng"hasil"kan sesuatu yang luar dari kebiasaan. Datuk Seri Najib Tun Razak sewaktu melancarkan "Malaysia Inovatif 2010" menyatakan bahawa "kunci kejayaan kepada negara-negara maju adalah inovasi dan kreativiti.4 Menerapkan Elemen Kreativiti Dan Inovasi Perdana Menteri. Sekiranya elemen inovasi ini tidak diterapkan atau terjelma dalam amalan pengajaran dan pembelajaran sains. mereka akan jemu untuk belajar. maka ini akan mendorong pelajar untuk turut melakukan inovasi dalam kehidupannya . Kenyataan tersebut menunjukkan bahawakeupayaan negara untuk bersaing di peringkat global dalam abad ke 21 kini memerlukan masyarakat yang berupaya berfikir secara kreatif dan inovatif agar dapat menghasilkan idea-idea atau penemuan-penemuan baru supaya berupaya berada dibarisan hadapan dalam perlumbaan mengejar kemajuan. . kemahiran dan nilai dalam pelbagai bentuk yang boleh diukur melalui bahan standard pembelajaran yang telah ditetapkan. maka produktivitinya juga akan meningkat. elemen kreativiti dan inovasi perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains supaya proses pengajaran dan pembelajaran sains menjadi lebih dinamik dan menarik kepada pelajar. maka sudah tentu pelajar akan mula hilang minat terhadap matapelajaran tersebut. maka pelajar juga akhirnya tidak akan terdorong untuk melakukan inovasi. Dalam usaha untuk melahirkan pelajar yang berfikiran inovatif. Setiap individu akan mempunyai minat dan penguasaan yang menyeluruh dan lebih terhadap sesuatu yang mereka sukai dan gemari dan ini akan menjadikan murid lebih bertenaga dalam melaksanakan sesuatu kerja atau tugasan yang diberikan. 3.minati secara menyeluruh dan tidak tersekat dengan apa yang ditetapkan untuk mereka oleh guru sahaja. dan untuk itu Malaysia memerlukan rakyat yang berupaya berfikir secara inovatif dan kreatif". Pelajar masa kini di lihat sangat terdedah kepada maklumat berikutan perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Pelajar kini lebih terbuka minda kerana mereka boleh mengakses maklumat tanpa had. usaha ini perlulah di mulakan dari peringkat awal bermula dengan sistem pendidikan. Apabila seseorang guru itu inovatif. Hal ini dapat memberikan keupayaan kepada murid untuk melakukan sesuatu yang baru bagi mereka dari segi konsep dan pengetahuan sedia ada yang mana pada masa yang sama. Jika guru tidak menerapkan elemen inovasi dalam pengajarannya dan mengekalkan cara pengajaran tradisional yang membosankan sudah tentu akhirnyapelajar akan hilang minat terhadap sains dan melihat sains sebagai subjek yang kurang menarik. ianya juga memberi peluang yang luas buat murid-murid untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi sekiranya pengajaran guru berbeza dari kebiasaan (ada elemen inovasi) maka pelajar akan melihat bahawa kaedah yang digunaka oleh guru berbeza dari apa yang biasa mereka ikuti. Maka dalam usaha untuk "mengarusperdanakan" inovasi tersebut merentasi semua lapisan masyarakat. secara tidak langsung. mereka boleh mendapat pelbagai maklumat. Guru tersebut akan secara tidak langsung menjadi "role model" untuk mendorong pelajar melakukan inovasi dalam aktiviti sehariannya. Sekiranya guru tidak mengamalkan budaya inovasi dalam pengajarannya dan hanya mengamalkan strategi pengajaran tradisional yang sama sepertimana yang biasa terdapat di dalam buku teks atau buku latihan.

Murid akan mempelajari sesuatu yang baru dengan lebih mudah seperti Microsoft Word. Secara tidak langsung juga. perhubungan. murid dalam Tahap Satu iaitu murid Tahun 1 hingga Tahun 3 juga akan diajar mengenai pendidikan seks. sebaliknya didedahkan kepada murid Tahun Satu untuk menyuntik nilai tambah dari segi kreativiti dan inovasi murid-murid terhadap bidang teknologi moden dan perubahan-perubahan dalam sistem teknologi. perkahwinan dan kekeluargaan. 3. ia akan menyebabkan natijah yang buruk dan akan mencemarkan maruah individu tersebut. murid-murid akan diberi pendedahan awal mengenai perkembangan manusia. kesihatan dan tingkah laku seksual serta masyarakat dan budaya. Guru yang terbabit dengan pengajaran subjek berkenaan juga telah diberi kursus yang khusus manakala bahan pengajaran turut disediakan bagi mengelakkan sebarang kekeliruan berlaku. berkata pendedahan pendidikan seks akan diajar menerusi subjek Pendidikan Kesihatan. agama dan warna kulit dalam setiap aktiviti yang dijalankan di sekolah.3. Murid-murid akan menjadi lebih berhati-hati dalam setiap pergaulan seharian mereka di sekolah mahupun di luar kerana mereka sudah mengetahui sekiranya berlaku pergaulan bebas. Selain itu. diikuti Microsoft Power Point dan Painting. Datu Dr.6 Penggabungan Beberapa Mata Pelajaran Melalui penggabungan mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi. ianya menjadikan mereka sentiasa berakhlak mulia dan menjaga peribadi mereka untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.5 Pengenalan Mata Pelajaran Baru Yang Bermanfaat Kepada Murid-Murid Selain itu. kemahiran kendiri. Konsep 1 Malaysia juga dapat diaplikasikan dan diterapkan di sekolah kerana murid-murid dapat bekerjasama dan menyesuaikan diri sesama mereka meskipun berbeza dari aspek bangsa. Julaihi Bujang. ianya akan memberi pendedahan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) secara praktikal atau `hands-on’ kepada muridmurid. Penguasaan kemahiran ICT ini tidak akan dinilai sebagai subjek peperiksaan. Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum. Murid-murid akan menjadi individu yang lebih menghargai jasa dan pengorbanan tokoh-tokoh pejuang tanah air dulu serta sentiasa berusaha menjaga dan mempertahankan keharmonian dan kesejahteraan negara ini. Kementerian Pelajaran. Tambahan pula. Semangat perpaduan dan kekitaan antara kaum juga dapat dipupuk apabila murid-murid diberi pendedahan awal tentang sejarah yang berlaku di negara kita. Sains fizikal pula adalah berkaitan dengan semua jenis . haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang ada disekeliling kita supaya murid-murid menjadi lebih akrab dan dapat memahami alam persekitaran atau flora dan fauna untuk memupuk semangat cinta kepada alam sekitar flora dan fauna seterusnya dapat melatih murid-murid agar sentiasa memelihara dan memuluhara flora dan fauna. ianya dapat mendidik jiwa murid-murid dengan semangat patriotik dan kenegaraan yang secara tidak langsung akan melahirkan individu yang sentiasa cinta dan setia akan tanah air. Melalui subjek ini. melalui mata pelajaran baru yang diperkenalkan kepada murid-murid seperti mata pelajaran sejarah. sains hayat berperanan untuk mendedahkan murid-murid kepada pembelajaran objek hidup seperti manusia.

iaitu secara dapatan dan penemuan menarik iaitu secara praktikal terus dan ini dapat membantu perkembangan minda murid-murid menjadi lebih kreatif dan sentiasa dapat menghasilkan idea-idea yang bernas dan bijak. Murid-murid juga akan mudah untuk mempelajari dan memahami serta mengingati sesuatu sekiranya pembelajaran mereka disertai dengan aktiviti-aktiviti amali dan praktikal. Sebarang pertambahan dan pengurangan kandungan boleh dilakukan tanpa menjejaskan keseluruhan modul dan secara tidak langsung. dan sains bahan pula membabitkan teknologi serta kehidupan lestari yang merangkumi cipta bahan dan reka bentuk bercorak sebuah inovasi baru yang membantu memudahkan segala kerja dan aktiviti seharian kita dalam zaman yang lebih mencabar ini.7 Penggunaan Modul Perubahan atau transformasi yang berlaku dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dapat dikesan melalui aspek pembelajaran yang digunakan. Melalui cara seperti ini. emosi dan jasmani serta menyediakan mereka untuk menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Pengaplikasian KSSR ini juga banyak membantu memudahkan perjalanan dalam pengajaran guru-guru dan pembelajaran murid-murid yang akan melangkah ke tahun-tahun seterusnya. Bahkan mereka sentiasa berasa seronok dan tertarik dengan teknik pengajaran guru-guru selain pendekatan yang lebih mesra dan menarik digunakan bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak . pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel juga dapat berlaku. Modul-modul ini dapat menarik minat para murid untuk terus mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di sekolah. 4. para murid tidak akan merasa tertekan dalam menjalani proses pembelajaran di sekolah. tetapi ianya melibatkan perbuatan yang aktif daripada pelajar. Penggunaan modul secara menyeluruh telah dilaksanakan akan menggantikan penggunaan buku teks. .0 PENUTUP Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita-cita murni dan unggul dengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan murid yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dari segi intelek. KSSR telah menggunakan proses pembelajaran berasaskan modul. rohani. Justifikasi Penggunaan Modul adalah bersifat dinamik. Hal ini kerana setiap guru ada pilihan untuk menggunakan modul mengikut kesesuaian kaedah pengajaran mereka yang sepadan dengan tahap pemikiran dan kebolehan murid. 3.deria kurniaan Illahi kepada kita dalam kehidupan. Pengajaran ini memberi peluang kepada mereka pendedahan kepada proses pembelajaran menyeronokkan menerusi kaedah inkuiri. Ianya juga dapat menarik minat murid untuk terus meminati sesi pembelajaran dan sentiasa berusaha menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi dengan cara dan langkah yang terbaik. Pelbagai aktiviti yang seronok dan dapat mengembangkan minda serta menajamkan fikiran murid-murid menjadi lebih kreatif dan kritis dilaksanakan seperti melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak hanya tertumpu kepada penggunaan akal.

Semoga bermula dari tahun 2011 ini.Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuklah pembuat dasar. . peribahasa “melentur buluh biarlah daripada rebungnya” haruslah diberi penekanan dalam bidang pendidikan negara bagi memastikan setiap individu mendapat taraf dan nilai pendidikan yang sama rata dan bersesuaian mengikut tahap umur dan fizikal mereka. kurikulum baru ini tidak akan memberi impak yang positif jika pihak-pihak tersebut tidak bekerjasama. Oleh itu. Hanya di bahu merekalah kepimpinan negara pada masa depan terpikul dengan penuh tanggungjawab dan bijaksana. Hal ini kerana. industri pendidikan akan menjanjikan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan di negara ini. Kementerian Pelajaran Malaysia secara berterusan menyemak kurikulum bagi memastikan pelaksanaan kurikulum di sekolah melengkapkan murid dengan pengetahuan. berakhlak dan mempunyai jati diri yang unggul. pelaksana. kemahiran dan nilai untuk menghadapi cabaran semasa dan masa depan. khususnya bagi melahirkan contoh modal insan dalam kalangan masyarakat yang beriman. ibu bapa seta pihak berkepentingan. pengurus kurikulum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful