SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DONG

SENARAI SEMAK INDIVIDU INSTRUMEN PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU PBS TINGKATAN 1 TAHUN 2012 NAMA : KELAS : PERNYATAAN STANDARD B1 Mengetahui perkara yang didengar- dituturkan, dibaca dan ditulis. B2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengardituturkan, dibaca dan ditulis. EVIDENS B1 DL1 E1 - Berinteraksi tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian. B1 DB1 E1 - Membaca ayat secara mekanis daripada sesuatu sumber dengan bimbingan. B1 DT1 E1 - Menulis ayat mudah dengan bimbingan B2 DL1 E1 - Menceritakan perkara yang didengar B2 DB1 E1 - Memberikan maksud perkataan yang terdapat dalam petikan. B2 DT1 E1 - Menulis jawapan soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis. B3 DL1 E1 - Mengemukakan soalan yang sesuai untuk mendapatkan maklumat B3 DL1 E2 - Memberikan maklum balas tentang sesuatu perkara B3 DB1 E1 - Menyaring maklumat daripada bahan yang dibaca. B3 DB1 E2 - Menyusun isi penting. B3 DT1 E1 - Menggunakan kata dan frasa dalam perenggan. B3 DT1 E2 - Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam
Roshidah binti Daud ® 2012

TANDA (/)

TARIKH

T/T GURU

CATATAN

B3 Memahami dan memberikan respons kepada maklumat yang didengar - dituturkan, dibaca dan ditulis

B6 DB1 E1 . intonasi dan gaya yang sesuai dengan beradab untuk mempengaruhi pihak lain.Menghasilkan prosa yang boleh dijadikan contoh. Roshidah binti Daud ® 2012 . B6 DL1 E2 . perenggan.Menulis kerangka penulisan berdasarkan sesuatu tajuk. B5 DT1 E1 .Menghuraikan maklumat daripada bahan yang dibaca secara logik untuk membuat inferens. B6 DT2 E1 .Menyampaikan hujah secara kritis dengan sebutan.Membuat pertimbangan tentang pendapat yang dikemukakan dalam perbincangan. B4 DL1 E1 . dibaca dan ditulis. B6 DL1 E1 . B6 DB1 E2 . dibaca dan ditulis.dituturkan.Mengenal pasti dan membetulkan kesalahan bahasa dalam sesebuah penulisan.Menghasilkan penulisan yang lengkap dengan laras bahasa yang sesuai dan ayat yang gramatis.Membaca secara ekstensif untuk mendapatkan maklumat.B4 Membuat penjelasan tentang maklumat yang didengar. B4 DT1 E1 . B5 DL1 E1 .dituturkan. B5 DB1 E1 .Menilai dan memberikan pendapat daripada bahan yang dibaca. B4 DT1 E2 .Menulis idea utama dan idea sokongan dalam perenggan dengan betul. B6 Menilai sesuatu perkara yang didengar .Mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. B6 DT1 E1 . dibaca dan ditulis.Mengemukakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dengan sopan dalam perbincangan. B6 DT1 E2 . B4 DB1 E1 . B5 DB 1 E2 .Menghasilkan puisi menggunakan pelbagai ungkapan yang indah. B5 Memproses maklumat yang didengar-dituturkan.Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat dengan betul daripada pelbagai bahan.Membuat ramalan dengan memberikan alasan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam bahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful