Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

KEMAHIRAN SAINTIFIK
Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Dalam penting kaedah proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena.

Mengukur menggunakan nombor

dan

Membuat

pemerhatian nombor

secara dan alat

kuantitatif dengan berunit piawai.

menggunakan

Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Menggunakan pengumpulan lalu untuk data dan kesimpulan dan

Membuat inferens

pengalaman

membuat

menerangkan sesuatu peristiwa. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang

Meramalkan

berdasarkan pemerhatian dan pengalaman lalu atau data yang boleh dipercayai.

Menggunakan perkataan atau simbol Berkomunikasi grafik seperti jadual, graf, rajah atau model untuk menerangkan tindakan, peristiwa. Memperihalkan perubahan parameter dengan Menggunakan perhubungan ruang dan masa dan jisim. masa. objek atau

Contohnya lokasi, arah, bentuk, saiz , isipadu, berat

Mengelaskan

Melalui pmemerhatian, mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan.

Mentafsir data

Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan.

Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan data, mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu.

Mendefinasi secara operasi

Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan.

Mengawal pemboleh ubah

Mengenalpasti dimanipulasikan, Dalam

pemboleh

ubah

pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk

balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. sesuatu pembolehubah

memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang

bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

Kemahiran Manipulatif

Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah.

Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi

KEMAHIRAN BERFIKIR
Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk

peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir.

mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah.

Membuat kesimpulan Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan.Kemahiran Berfikir Kritis Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. sifat. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. sifat. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. bentuk atau bilangan. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib Menyusun mengikut keutamaan berdasarkan kepentingan atau keutamaan. masa. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. .

. . Membentuk kefahaman tentang sesuatu Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Menghasilkan sesuatu yang baru atau Membuat tanggapan atau Mereka cipta melakukan pengubahsuaian kepada membayangkan sesuatu idea. Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan. Membuat inferens Meramalkan Mengitlakkan Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Menganalogikan konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. konsep. Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan Membuat gambaran mental sesuatu peristiwa atau pemerhatian. lukisan dan artifak. sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu gambaran menyeluruh bentukseperti keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

1999). Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. konsep atau model saksama. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. 2. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 4. 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. adil dan .Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. KBSB diperkenalkan. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. rasional. Membuat keputusan Memilih satu berdasarkan alternatif kriteria penyelesaian tertentu bagi yang terbaik daripada beberapa alternatif mencapai matlamat yang ditetapkan. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.

Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Untuk menguasai kemahiran proses sains. analitis dan sistematik. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaaku l Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains . Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. kreatif. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menilai Mendefini secara operasi Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Meramalkan Membuat inferes Menghubungkaitkan Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh ubah Membuat hipotesis Mengeksperimen Berkomunikasi .

Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Mem buat hipot esis Meramalkan Mensintesiskan Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir .

Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. alam sekeliling. . Dalam pengajaran dan pembelajaran.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Dalam kurikulum ini. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.

• Sistematik. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. • Yakin dan berdikari. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. • Bersifat objektif. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. • Luwes dan berfikiran terbuka. • Bekerjasama. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. • Adil dan saksama. • Baik hati dan penyayang. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.• Berfikiran kritikal dan analitis. • Berfikir secara rasional. Sebagai contoh. dan nilai murni sebelum memulakan . • Berani mencuba. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. bekerjasama dan jujur.

Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. konstruktivisme. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. orang lain dan alam sekitar. Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Menghargai keseimbangan alam sekitar .Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Sebagai contoh. Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum.

Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami proses konsep sains Namun melalui demikian. pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. bahawa prinsip Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa inkuiri ini. hasil perlu konsep inkuiri diingat dan tersebut. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi.masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Beberapa inkuiri terbimbing. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Sains. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Teknologi dan Masyarakat.  Murid berpeluang bekerjasama. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui . Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri.

Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. perbincangan. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. simulasi. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Dalam kurikulum ini. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan pembelajaran. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. sebahagian daripada proses pengajaran dan Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. projek dan lawatan. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. . Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang.

Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Dalam main peranan. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Murid dapat membayangkan . Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. permainan dan penggunaan model. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. Secara kebiasaan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka.

setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. institut penyelidikan. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. ia mesti dirancang secara rapi. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. .situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. komputer dan internet. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk laporan. pusat sains. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian sains. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran Perbincangan selepas pembelajaran sains berkesan. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. muzium. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. video. menyeronokkan dan bermakna. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projekdapat membantu pengajaran dan eksperimen masalah. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. lawatan perlu diadakan. paya bakau dan kilang. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. radio. artifak atau lainlain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu.

mengaplikasi. memahami. menghargai. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian secara spontan dan semulajadi. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Secara am. Walaubagaimanapun. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. menghayati. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. mendalami dan mengamalkan. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. mensyukuri. menganalisis. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. Pada masa yang sama. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang sains. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran . Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. menyayangi. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. mengagumi. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. mensintesis dan menilai.

Lembaran Kerja Evidens Instrumen Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. menjalankan satu penyiasatan saintifik. Susunan ikut urutan Aktiviti: ayunan bandul . menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar B2D1E1 Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains B4D1E1 Menjelaskan tentang kepentingan sains dalam kehidupan seharian B1D1E1 Menyenaraikan kerjaya dalam bidang sains Lisan.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. B3D1E1 Menyusun langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik mengikut urutan B4D2E1 Mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa melalui penyiasatan saintifik Lembaran Kerja.TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1. Folio. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains. Lembaran Kerja 1.gambar penerangan Lisan.

c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah. h) menulis Hasil Pembelajaran Evidens Instrumen . kaedah mengumpul dan menganalisa data. f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data). e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). d) menjalankan eksperimen. g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan). menentukan prosedur menjalankan eksperimen.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). menentukan radas dan bahan yang diperlukan.

dan kilo-. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. menyatakan unit S. Mencari nilai bagi setiap imbuhan.3 Mengetahu i kuantiti fizik dan unitnya. B3D2E1 Menyenaraikan lima kuantiti fizik B3D2E2 Menulis unit S. suhu dan arus elektrik. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. masa. dan simbolnya B3D2E3 Menentukan nilai imbuhan dan simbol bagi unit panjang B3D2E4 Menentukan nilai imbuhan dan simbol bagi jisim sesuatu objek Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja . Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. masa.I. apa yang diubah. menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran . senti. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. 1. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. Evidens Instrumen Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. dan mili-.I. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. suhu dan arus elektrik). jisim. jisim. senti-.

benang dan angkup. pipet dan buret. menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air.4 Memahami penggunaa n alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. Mengukur suhu badan dan suhu air. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran.Objektif Pembelajaran 1. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair.guna kertas graf Gabungan Lembaran Kerja menggunakan alatan mengukur . Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Evidens Instrumen B3D3E1 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran panjang B4D3E1 Mengira luas permukaan bentuk sekata B4D3E2 Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf B3D3E2 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran isipadu cecair B3D3E3 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu badan B3D3E4 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu cecair B4D4E1 Menentukan isi padu pepejal menggunakan kaedah Lembaran Kerja aktiviti mengukur Lembaran Kerja Aktiviti.

Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. Evidens Instrumen B4D5E1 Menerangkan perbezaan antara konsep jisim dan berat melalui aktiviti Aktiviti dengan Lembaran Kerja (paparan) B3D3E5 Mengukur dan mencatat nilai jisim dan berat bagi sesuatu objek menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas Aktiviti dengan Lembaran Kerja . Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. menentukan jisim suatu objek. menerangkan konsep berat. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.Objektif Pembelajaran 1.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. menerangkan konsep jisim. Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.

kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. auns. ela. batu. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama.6 Menyedari kepentinga n unit piawai dalam kehidupa n harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens Instrumen Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki.Objektif Pembelajaran 1. gram. kilometer). tahil. Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. meter. unit untuk berat (paun. rantai. B6D1E1 Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk komunikasi Perbahasan . kati.

menyatakan fungsi setiap struktur sel serta menjelaskan persamaan dan perbezaan di antara ke dua sel .1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Evidens B1D2E1 Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan B4D6E1 Menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul B4D6E2 Menggunakan mikroskop dengan prosedur yang betul Lisan / Lembaran Kerja Aktiviti / lembaran kerja Aktiviti / lembaran kerja Ujian bertulis Buku skrap B5D1E1 Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. menyatakan fungsi setiap struktur sel. Sel sebagai unit kehidupan Instrumen Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. menggunakan mikroskop dengan betul. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul.

Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. kad nama. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. Menyediakan murid dengan kad gambar. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. sistem dan organisma. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. organ dan sistem dalam badan manusia. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. Evidens Instrumen B2D2E1 Memberikan maksud organism unisel dan multisel B3D5E1 Memberi contoh organism unisel dan multisel Folio Folio 2. organ.3 Memahami sel membentuk tisu.Objektif Pembelajaran 2. memberi contoh organisma unisel dan multisel. B1D2E1 Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan B3D4E1 Menyatakan fungsi bagi sel (7 sel) B3D6E1 Menyusun organism sel mengikut urutan daripada mudah ke kompleks Lisan Buku Skrap / Lembaran kerja Lisan / Lembaran kerja . menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel. tisu.2 Memaham i organisma unisel dan multisel.

Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.4 Menyedar i manusia adalah organism a yang kompleks. B6D2E1 Membincangkan mengenai mengapa manusia adalah organism yang kompleks dalam pelbagai bentuk persembahan Penulisan – artikel / Perbentangan .Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem orga n tisu sel Hasil Pembelajaran Evidens Instrumen 2. Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. menerangkan maksud jirim. B1D3E1 Menyenaraikan benda-benada yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. menyatakan tiga keadaan jirim.TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1. udara. b) pergerakan zarah-zarah. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. b) tiga keadaan jirim.2 Memahami tiga keadaan jirim. air. tanah dan benda hidup mempunyai Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. air. Membincangkan maksud jirim. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. B2D3E1 Menyatakan tiga keadaan jirim Lembaran kerja B4D8E1 Menerangkan perbezaan susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim Aktiviti & lembaran kerja . Menyenaraikan contoh jirim. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. air. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti Lembaran kerja Lembaran kerja Lembaran kerja Aktiviti dan lembaran kerja 3. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang.1 Memahami jirim mempunya i jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. menghubungkaitkan benda dan jirim. B2D3E2 Memberi maksud jirim B3D7E1 Mengkelaskan benda-benda kepada bentuk jirim dan bukan jirim B4D7E1 Menunjukkan udara. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam Evidens Instrumen Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3.

Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. menjelaskan mengapa objek dan cecair timbul dan tenggelam serta menyelesaikan beberapa masalah mudah berkaitan ketumpatan Lembaran kerja Eksperimen & laporan 3. Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan.4 Menghargai penggunaa n ciri-ciri jirim dalam kehidupa n harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Hasil Pembelajaran Evidens Instrumen 3. menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. B3D8E1 Memberi definisi ketumpatan B5D2E1 Menentukan ketumpatan pelbagai objek pepejal dan cecair. b) pelbagai cecair. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. B6D3E1 Membuat beberapa penyelesaian masalah mengenai bagaimana manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim. mengaplikasikan konsep ketumpatan dan aplikasi konsep timbul dan tenggelam dalam bentuk prototaip Model .3 Memahami konsep ketumpata n Mengingat kembali definisi ketumpatan.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. udara. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. Lembaran kerja . B2D4E1 Lembaran kerja Menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. mineral.1 Mengetahui kepelbagaia n sumber di Bumi 2. Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. bahanapi fosil dan benda hidup. Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Evidens Instrumen Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air. pelampung dsb.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. B2D4E2 Menyatakan kegunaan sumbersumber bumi dalam kehidupan seharian. Evidens Instrumen Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 4. tanah.

Evidens B2D5E1 Memberi maksud unsur B2D5E2 Memberi maksud sebatian B2D5E3 Memberi maksud campuran B4D9E1 Menerangkan perbezaan antara unsur. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. . Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur. sebatian dan campuran. memberi contoh logam dan bukan logam. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran B5D3E1 Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. sebatian dan campuran. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam dan memberi contoh logam dan bukan logam. menyatakan perbezaan antara unsur. B5D4E1 Mengasingkan komponen dalam campuran: • besi dan sulfur • pasir dan garam melalui beberapa kaedah dan menjelaskan kaedah tersebut Instrumen Lembaran kerja Lembaran kerja Lembaran kerja Peta minda Aktiviti Aktiviti . membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. logam dan bukan logam. sebatian dan campuran. mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. campuran. memberi contoh unsur. sebatian dan campuran.2 Memaham i unsur. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. kekerasan. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur.Objektif Pembelajaran 4. sebatian. b) campuran pasir dan garam. kekonduksian haba dan elektrik. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya.

mengamalkan penggunaan. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. tanah. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. Evidens Instrumen B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai : • maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar • amalan guna semula dan kitar semula bahan Pembentangan . mineral.3 Menghargai kepentinga n kepelbagaia n sumber Bumi kepada manusi a . Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. guna semula dan kitar semula bahan.Objektif Pembelajaran 4. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. udara. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan.

oksigen and karbon dioksida dalam udara.ms:123-124) Aktiviti 5.3 & 5. mikroorganisma dan Murid boleh: Evidens B2D6E1 Menyenaraikan komponen-komponen dalam udara B3D9E1 Menyatakan sebab udara merupakan satu campuran B3D9E2 Memberi peratusan bagi nitrogen.6 (Buku Teks . Mengenal pasti ujian yang sesuai memilih ujian yang sesuai untuk karbon dioksida dan ciriuntuk oksigen dan cirinya melalui aktiviti karbon dioksida.ms: 124-125) 5. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. menyatakan peratusan nitrogen.Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 5.4 (Buku Teks. Aktiviti 5. Instrumen Lembaran kerja Lembaran kerja Lembaran kerja Lembaran kerja Aktiviti 5. b) peratusan nitrogen. Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. b) tindak balas dengan natrium hidroksida. karbon dioksida dan gas nadir dalam B4D10E1 Menentukan peratusan oksigen dalam udara B4D10E2 Membuktikan udara mengandungi wap air B4D10E3 Menunjukkan udara mengandungi mikroorganisma dan habuk Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara. b) udara mengandungi wap air. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara.2 (Buku teks. karbon dioksida B4D11E2 ms:127-130) berdasarkan ciri-cirinya. b) udara mengandungi wap air.1 Memahami komponen dalam udara 3.6 B4D11E1 Mengenal pasti ujian yang sesuai (Buku Teks. melalui aktiviti mengenal pasti oksigen dan Aktiviti 5. . oksigen. mikroorganisma dan habuk. ms:127 -130) menyenaraikan ciri-ciri oksigen untuk oksigen dan ciri-cirinya dan karbon dioksida.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran.

5. Inkuiri 5. kertas litmus. Hasil Pembelajaran Evidens Instrumen 5. Murid boleh: menyatakan tenaga.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. B5D5E1 Membuktikan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. tenaga dan wap air semasa respirasi melalui eksperimen B5D5E2 Membanding dan membezakan kandungan udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia melalui eksperimen Eks. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala.7 (Buku Skil Proses Sains –Longman ms:66) . menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. air kapur dan penunjuk bikarbonat. (b) membebaskan karbon dioksida.1 & 5.2 (Buku Teks ms:134 -136) Eks. benda hidup: (a) menggunakan oksigen. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi.

Objektif Pembelajaran 5. • langkah-langkah untuk memerihalkan kesan menghalang dan pencemaran udara.4 Memaham i bahawa oksigen diperluka n untuk pembakara n Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran. mengawal menerangkan langkah-langkah • cara mengekalkan udara yang perlu diambil untuk supaya bersih dan menghalang dan mengawal • mempraktikkan amalan pencemaran udara. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. ms:149-150) . Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran Hasil Pembelajaran Murid boleh: Evidens Instrumen Eksperimen 5. c) sumber bahan cemar udara. yang mengekalkan udara Pembentangan Power Point Persembahan Peta Minda Eksperimen 5. Murid boleh: B6D5E1 Membuat pembentangan dalam menerangkan maksud pelbagai bentuk mengenai : pencemaran udara.12 (Buku Teks.5 Menganalis a kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara. b) contoh bahan cemar udara. dan sumber menyenaraikan sumber bahan • kesan pencemaran udara cemar udara. ms:138) . e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. • pencemaran udara menyenaraikan contoh bahan • contoh bahan cemar udara cemar udara.3 (Buku Teks. B5D6E1 Membuktikan oksigen diperlukan untuk pembakaran. eksperimen menyenaraikan hasil pembakaran. menyenaraikan menyatakan maksud hasil pembakaran. menyatakan oksigen diperlukan pembakaran dan menyatakan maksud pembakaran melalui untuk pembakaran. 5.

. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalka n udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. b) kesan pencemaran udara. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok. Hasil Pembelajaran Evidens Instrumen 5.

Lembaran Kerja Lembaran Kerja B4D12E2 Mengkaji perubahan tenaga Aktiviti 6. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. Evidens B2D7E1 Menamakan jenis-jenis tenaga B2D7E2 Menyenaraikan sumber-sumber tenaga B2D7E3 Menyatakan matahari sebagai sumber tenaga utama dan haba sebagai satu bentuk tenaga Instrumen Lembaran Kerja Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. mengenal pasti perubahan tenaga. mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama.1 Memaham i pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1. Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan).TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 6. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun).2 kinetik kepada tenaga keupayaan ( Buku Teks) melalui aktiviti .

Objektif Pembelajaran 6. • cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap B6D6E1 Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai : • mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. Penulisan Kreatif (Rencana / Sajak) . Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. b) penggunaan tenaga solar. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharu i Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. Evidens B3D10E2 Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu B3D10E1 Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu Instrumen Lembaran Kerja (Definisi) Lembaran Kerja (Pengelasan) B6D6E1 Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai : • mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. • cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap • kepentingan memulihara 6.

menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. d) perbezaan antara suhu dengan haba. memberi contoh pelbagai kegunaan haba.Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 7. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2. Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). menyatakan maksud suhu. menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. b) cara menghasilkan haba. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. Eksperimen . B4D13E1 Menjelaskan haba sebagai suatu bentuk tenaga dan matahari membebaskan haba serta contoh-contoh pelbagai kegunaan haba B4D13E2 Menyatakan maksud suhu B4D13E3 Menyatakan perbezaan antara haba dan suhu Eksperimen Evidens Instrumen Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. menyatakan sumber lain bagi haba. c) maksud suhu.

b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. B4D14E3 Menjelaskan dengan contoh cara pengaliran haba dalam fenomena semulajadi B4D14E4 Menyatakan maksud konduktor dan penebat haba B4D14E5 Menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian B5D7E1 Mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai konduktor dan penebat haba melalui eksperimen Instrumen Eksperimen Aktiviti / Eksperimen Perbincangan Eksperimen Perbincangan/ Folio Eksperimen .Objektif Pembelajaran 7. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). d) maksud penebat haba. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. menyatakan maksud penebat haba. perolakan dan sinaran. c) maksud konduktor haba. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. cecair dan gas. perolakan dan sinaran).2 Memaham i pengaliran haba dan kesanny a Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat Evidens B4D14E1 Membuktikan haba boleh menyebabkan pengembangan dan pengecutan dalam pepejal. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi. B4D14E2 Menghuraikan tiga cara pengaliran haba melalui aktiviti. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. cecair. menyatakan maksud konduktor haba. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. Menjalankan eksperimen untuk Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. dan gas melalui aktiviti.

memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. Evidens B4D15E1 Menjelaskan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim secara fizikal B4D15E2 Menghuraikan perubahan keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba melalui aktiviti B4D15E3 Memberi contoh-contoh dalam pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan keadaan jirim Instrumen Eksperimen Lembaran Kerja Lembaran Kerja 7.4 Mengaplikas i prinsip pengemban g an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer.3 Menganalis a kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. d) penggolek pada jambatan keluli. Persembahan . (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk B6D7E1 Menghuraikan dalam pelbagai bentuk persembahan bagi beberapa penyelesaian masalah mengenai prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal. Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. c) ruang pada landasan keretapi. menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba.Objektif Pembelajaran 7.

menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Evidens Instrumen B5D8E1 Mengkaji objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui ksperimen Eksperimen B5D8E2 Eksperimen Mengkaji objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen 7.6 Mengharga i faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.Objektif Pembelajaran 7.5 Memaham i bahawa permukaa n objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaska n haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful