KOD EVIDENCE

:

LEMBARAN EVIDENCE

B1D7E1

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
EVIDENCE MURID

Tarikh Pentaksiran

1. Tuliskan rumus rintangan dalam litar selari.
a)

...............................................................

b) ...............................................................

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................
(
)

.........................................
(
)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN EVIDENCE

KOD EVIDENCE :

B1D7E2

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
EVIDENCE MURID

Tarikh Pentaksiran

Labelkan empat bahagian utama pada meter pelbagai.
P
Q
R
S
P: ...................................................................
Q: ...................................................................
R: ...................................................................
S: ...................................................................

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................
(
)

.........................................
(
)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.