You are on page 1of 77

1

SIOSTRA MARIA OD KRZYA

RKOPIS Z CZYCA
WYDAWNICTWO MICHALINEUM

SPIS TRECI

WSTP WYDAWCY FRANCUSKIEGO ..............................................................................3 AUTENTYCZNOD RKOPISU ........................................................................................4 WARTOD RKOPISU ....................................................................................................5 WSTP WYDAWCY POLSKIEGO.....................................................................................7 ROK 1874 ...................................................................................................................13 ROK 1875 ...................................................................................................................17 ROK 1876 ...................................................................................................................22 ROK 1877 ...................................................................................................................25 ROK 1878 ...................................................................................................................27 ROK 1879 ...................................................................................................................29 ROK 1880 ...................................................................................................................46 ROK 1881 ...................................................................................................................62 ROK 1882 ...................................................................................................................64 ROK 1883 ...................................................................................................................65 ROK 1886 ...................................................................................................................71 ROK 1887 ...................................................................................................................72 ROK 1890 ...................................................................................................................76 KORONKA DZIESICIU CNT NAJWITSZEJ MARYI DZIEWICY ...................................76

WSTP WYDAWCY FRANCUSKIEGO Nikt nie powinien z gry zaprzeczad moliwoci oraz faktom ukazywania si dusz czydcowych osobom yjcym na ziemi. Tego rodzaju objawienia nie s rzadkie i nie brak opowiadao, ktre do nich nawizuj. Nadobfituj one w yciu witych. Poprzyjmy to twierdzenie przykadem zaczerpnitym z ycia witej Magorzaty Marii Alacoque 1. Kiedy byam przed Najwitszym Sakramentem w dzieo Boego Ciaa - opowiada ona sama - zjawia si przede mn nagle jaka osoba zanurzona w ogniu. Politowania godny stan, w jakim si znajdowaa, pobudzajcy mnie do obfitych ez, uwiadomi mi, e cierpi w czydcu. Powiedziaa mi, e jest dusz zakonnika benedyktyna, ktry mnie spowiada pewnego razu i poleci mi przystpowad do Komunii witej. Przez wzgld na to pozwoli mu Bg zwrcid si do mnie, abym przyniosa mu ulg w jego cierpieniach. Prosi mnie, bym przez trzy miesice ofiarowaa za niego wszystko, co tylko bd moga zrobid i wycierpied. Obiecaam mu to wypenid, skoro tylko otrzymam pozwolenie od swojej Przeoonej. Powiedzia mi, e powodem jego wielkich cierpieo byo to, i przedkada swj interes nad chwa Bo przez zbytnie przywizanie do dobrej opinii o sobie; drugim powodem by brak mioci wzgldem braci, trzecim - nadmiar uczud naturalnych wobec stworzeo. Trudno mi wyrazid, co musiaam wycierpied przez te trzy miesice, gdy zakonnik ten nie opuszcza mnie wcale i zdawao mi si, e widz go caego w ogniu wrd tak dotkliwych boleci, e prawie ustawicznie jczaam i pakaam. Przeoona moja, przejta wspczuciem, nakazaa mi mocne pokuty, zwaszcza dyscypliny... Wreszcie, pod koniec trzech miesicy, ujrzaam go przepenionego radoci i chwa: odchodzi cieszyd si swoim szczciem wiecznym, a dzikujc mi powiedzia, e bdzie si za mn wstawia u Boga". wiadectwa teologw, oparte na faktach historycznych, s nie mniej liczne i nie mniej pewne. Spord wielu wystarczy zacytowad Mistyk Bosk" kanonika Ribet tom II rozdz. VIII, jak te powoad si na cieszce si wielkim uznaniem dziea gwnych mistrzw teologii mistycznej. Bg zezwala na te objawienia i na przekazy z tamtego wiata w okrelonym celu: dla ulgi dusz, ktre przychodz, aby obudzid w nas wspczucie dla swojego stanu, jak te dla naszego pouczenia oraz dla ukazania, jak surowo i rygorystycznie w wietle Boej sprawiedliwoci oceniane s grzechy, ktre my uwaamy za lekkie.

Jej ywot przez ni sam spisany, wyd. z 1920 r. s. 98.

Naley jednak wzid pod uwag to, i fakty i opowiadania odnoszce si do rnych objawieo prywatnych maj tylko autorytet ludzki, dopki Koci nie wypowie si oficjalnie na ich temat. Ich autorytet jest wprost proporcjonalny do wartoci i liczby dokumentw historycznych, na ktrych si one opieraj i ktre si do nich odnosz. AUTENTYCZNO RKOPISU Rkopis, ktry bierzemy do rki, zawiera ciekawe pouczenia o yciu pozagrobowym o czydcu, przy czym pouczenia te s przeplatane licznymi radami z zakresu kierownictwa duchowego. W jego autentycznod trudno wtpid. Opiera si ona na wiadectwach pewnych i zgodnych, na faktach naleycie sprawdzonych, z ktrych wynika, co nastpuje: oto pewna zakonnica z klasztoru w Valogne 2 s. Maria od Krzya, zmara w Cherbourgu 3 11 maja 1917 roku, usyszaa nagle w pobliu siebie w listopadzie 1873 roku przecige jki... Przejta trwog wykrzykna: Och, kime jeste? Boj si ciebie, nie ukazuj mi si tylko!... Ale powiedz, kim jeste!" Na to wezwanie nie byo adnej odpowiedzi, lecz skargi trway nadal... zbliay si do niej coraz bardziej. Na prno biedna siostra mnoya modlitwy, Komunie wite, Drogi Krzyowe i raoce: jki nie ustaway i stale byy rwnie tajemnicze. Wreszcie w niedziel 15 lutego 1874 roku da si syszed gos dobrze znany: Nie bj si! Nie ujrzysz mnie cierpicej! Jestem siostr Mari Gabriel 4. Dusza pokutujca owiadczya swej dawnej towarzyszce, ktrej radami niegdy zbyt czsto pogardzaa, e bdzie j wielokrotnie odwiedzad, by jej dopomc w uwiceniu si. Plan Boy przewidywa, e to wanie ona, siostra Maria od Krzya, przez witod swego ycia powinna bya jej ulyd i ostatecznie wyzwolid t, ktra jeszcze tak niedawno wystawiaa na prb jej cierpliwod. Odpowied z czydca przysza... Czy doprawdy moga ona uspokoid t, ktra j otrzymaa? Bynajmniej! Wprost przeciwnie: siostra Maria od Krzya bagaa nawiedzajc by znika jak najprdzej i nie wracaa wicej, lecz... bagaa nadaremnie. Otrzymaa odpowied, e powinna znosid - w czasie wyznaczonym przez Boga to, czego obawiaa si w najwyszym stopniu. W ten sposb przez kilkanacie lat trway midzy dusz siostry Marii Gabrieli a siostr Mari od Krzya tajemnicze dialogi, ktre siostra Maria spisywaa wasnorcznie od 1874 do 1890 roku.
2 3 4

Czytaj: waloo, z akcentem na o. Czytaj: szerburgu. Siostra Maria Gabriela zmara, jako ofiara swego powicenia 22 lutego 1871 roku w wieku 36 lat.

WARTO RKOPISU 1. Wypywa ona z autorytetu siostry Marii od Krzya. a) Wszyscy, ktrzy j znali, wiadcz zgodnie, e nie przestaa nigdy praktykowad, i to a do heroizmu, wszystkich cnt chrzecijaoskich i zakonnych. Jako dyrektorka pensjonatu wywieraa ona na swe wychowanki tak wielki wpyw nadprzyrodzony, e wszystkie nazyway j wit", wyznajc prostodusznie, e przez sowa i czyny wywieraa na nie wikszy wpyw, ni jaki kapan... b) Trzeba dodad, e wszyscy wiadkowie jej ycia z uderzajc jednomylnoci stwierdzaj, i cechoway j: zdrowy sd, ywa inteligencja, doskonaa rozwaga oraz wyczucie rzeczywistoci. Rzeczywicie, nigdy nie pragna ona drg nadzwyczajnych, lecz wprost przeciwnie: staraa si ich unikad. A do kooca, o czym wiadczy Rkopis, wtpia w to, e ma obowizek suchad, utrzymujc, e to sprawa diabelska... Owiadczaa, e jest cakowicie przeciwna zaniedbywaniu ycia wsplnego", jak te jakiemukolwiek wyrnianiu si, gdy chce przejd przez ziemi niezauwaona. c) Jest prawd, e mimo wewntrznego sprzeciwu wobec wizyt z zawiatw s. Maria od Krzya wykorzystaa je w znacznej mierze dla wasnego postpu duchowego. Potwierdzaj to jej notatki z rekolekcji oraz wiadectwa tych, ktrzy obserwowali j w jej yciu i w dziaaniu. 2. Opiera si ona take na autorytecie posiadanych przez nas wiadectw. Trzeba stwierdzid, e s. Maria od Krzya bya we wszystkim posuszna swojemu kierownikowi duchowemu, ojcu Prevel, zakonnikowi z Pontigny 5, ktry pniej zosta przeoonym generalnym swojego zgromadzenia. Zeszyty s. Marii wiadcz o tym, e z kontaktw z kierownikiem duchowym czerpaa ona wielkie duchowe korzyci. W jednym z listw, napisanym po duszej rozce 4 XI 1912 roku spowiednik porusza interesujcy nas temat: Pisz do mnie o twej drogiej cierpicej, ktra ju od dawna powinna bya wejd do chway swego Umiowanego. Czy ju Ci opucia? Czy moe pocieszad Ci w Twoich smutkach? Czy piszesz w dalszym cigu jej wypowiedzi? Co do mnie, skrztnie zachowaem dawniejsze i odczytywaem je wielokrotnie". Jest oczywiste, e o. Prevel uwaa otrzymywane zapiski za posiadajce swoj wag, na co pozwalay mu prby, jakim niewtpliwie podda ca spraw. Umieszczajc na pierwszym planie autorytet kierownika duchowego, moemy go wzmocnid wiadectwem znanych teologw, ktrych wielkich kompetencji w
5
Czytaj.: ptinji, z akcentem na ostatnie i.

tej sprawie nikt nie zakwestionuje. S nimi: ks. kanonik Dubosq, dawniej rektor wyszego seminarium duchownego w Bayeux, promotor wiary w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym witej Teresy od Dziecitka Jezus, ks. kanonik Gontier, cenzor ksig diecezji Bayeux i autor bardzo cenionych dzie *...+, jak te wybitny znawca teologii mistycznej Don Lehodey, ktrego pikne dziea zasuyy na nastpujc pochwa Piusa X: Ludzie wiatli skadaj zasuony hod twej wiedzy i twemu dowiadczeniu" (List z 13 XII 1908 roku). Po dojrzaym zbadaniu Rkopisu teologowie ci nie wahali si owiadczyd, e nie zawiera on niczego przeciwnego wierze i zasadom ycia duchownego, niczego, co by z natury rzeczy nie miao suyd zbudowaniu dusz. Orzekli oni jak najprzychylniej, e s. Maria od Krzya, obdarzona zdrowym osdem i wyczuciem prawdy, bya tym samym uchroniona od wypaczeo zbyt ywej i niebezpiecznie wybujaej wyobrani. Podnieli rwnie to: s. Maria od Krzya czynia wszystko, by uwolnid si od natarczywych nawiedzin, a protestujc przeciw nim, stawiaa sobie pytanie, czy nie byy one kar, ktr jej niebo zsyao. Opisywane zdarzenia tak j zdumieway, e nie wiedziaa, co o nich myled. Wreszcie okazaa tak wielki sprzeciw wobec zjawisk, ktrych bya wiadkiem, a zarazem adresatem, e w aden sposb nie mona jej przypisywad intencji zmylenia ich lub tworzenia we wasnej wyobrani. Wspomniani teologowie byli pod wraeniem: a) Wielkiej lekcji mioci chrzecijaoskiej, ktra tak bardzo uwydatniaa si w miar rozwoju wydarzeo: z jednej strony rzeczywicie s. Maria Gabriela w klasztorze w Valognes przez sw postaw mao zakonn bya powodem wielu cierpieo dla s. Marii od Krzya, ktra miaa obowizek przywoywania jej do porzdku, z drugiej za strony z woli Boga wanie do s. Marii od Krzya musiaa s. Maria Gabriela zwracad si po swej mierci, aby byd uwolnion z czydca; b) Faktu, e wiata, ktre otrzymywaa s. Maria od Krzya, staway si coraz bardziej ywe i rozpoznawalne w miar, jak s. Maria Gabriela oczyszczaa si coraz bardziej; postpw, jakie czynia s. Maria od Krzya na drodze uwicenia, postpw na tyle widocznych, e skoniy ks. kanonika Dubosq do wypowiedzenia sw: Publikujc rkopis s. Marii od Krzya a pragn, aby zosta opublikowany - przyspieszycie spraw beatyfikacji". Krtko mwic, wybitni teologowie, do ktrych si odwoano, orzekli jednogonie, e rkopis s. Marii od Krzya nosi znamiona penej autentycznoci, a w konsekwencji posiada wielk wartod zarwno pod wzgldem treci, jak i co do rda swojego pochodzenia.

Tak wic, rkopis s. Marii od Krzya, ktrego charakter najlepiej odda nazwanie go Rkopisem z czydca, otrzymujemy do rk w oparciu o opini najbardziej wymagajcych, jako tekst cieszcy si najpeniejszym, jaki tylko byd moe, kredytem zaufania z punktu widzenia historycznego oraz ludzkiego osdu. Redakcja, Bulletin du Notre-Dame de la Bonne-Mort jest szczliwa, e moe opublikowad ten tekst o treci budujcej i fascynujcej zarazem; gos spoza grobu, ktry da si w ten sposb usyszed, nawietlajc nam sprawiedliwod i miosierdzie Boe panujce w czydcu. Otrzymujemy rady, mogce si przyczynid do naszego uwicenia i wzrostu w pobonoci, ktrych Rkopis jest peen, otrzymujemy jasne wiato w drodze do wiecznoci. Niewtpliwie to wiato, pynce dla ywych z dowiadczenia zmarych, bdzie dla wielu prawdziw szko witego ycia, a tym samym bardzo skutecznym przygotowaniem do dobrej mierci. WSTP WYDAWCY POLSKIEGO Wiele mamy pere literatury mistycznej i ascetycznej, ktre wyszy spod pira uznanych w Kociele i przez Koci autorytetw, nierzadko bogosawionych i witych. Czy warto, przy takiej obfitoci duchowego pokarmu, sigad po Rkopis z czydca" w sto lat od jego powstania i karmid tego rodzaju literatur dusze6" u progu nowego tysiclecia historii zbawienia?... Bo przecie wtek naszego osobistego uwicenia wysuwa si w Rkopisie" na pierwsze miejsce, za wiadomoci z czydca" (i o czydcu) mog ten wtek tylko wzmocnid i ubarwid... Jeli za chodzi o drog do witoci, gos z zawiatw" nieustannie podkrela i przypomina, e jego rozmwczyni, zakonnica francuska, ma przez Boga wyznaczon drog wyjtkow i heroiczn oraz zwizan z obfitoci ask, niedostpnych przecitnemu miertelnikowi. Pozornie, wic mogoby si wydawad, e nawet stan zakonny, nie uznajcy byd moe drogi heroicznej za swoj wasn niewiele tu znajdzie dla siebie duchowych pouczeo, a c dopiero mwid o ludziach wieckich... Dowiadczenie podpowiada jednak, co innego: nawet nieliczne zdania z Rkopisu", cytowane okazjonalnie, wzbudziy - i to u ludzi wieckich - tak wielkie zainteresowanie, e napywaj proby o caod dzieka. Moliwe, e Czytelnicy nieco si rozczaruj, gdy stwierdz, e czsto rady zmarej zakonnicy nie odpowiadaj ich sytuacji, za cige przypominanie, Jak wiele Bg od ciebie oczekuje", raczej ich zniechca zamiast budzid zapa, konieczny do wspinania
6
Czste w Rkopisie" okrelenie nie tylko pokutujcych w czydcu, lecz i mieszkaocw ziemi. Dzisiaj coraz chtniej unika si, zwaszcza w teologii, sowa..dusza", prbujc zastpid je pojciem osoby", podczas gdy dawniej czyniono odwrotnie. Nie znaczy to jednak, e dzisiaj nie powinnimy mwid o duszach mistycznych", duszach heroicznych", duszach-ofiarach" itp., gdy te okrelenia trudno nawet zastpid innymi.

si na szczyt doskonaoci... Nawet gdyby jednak w pewnych wypadkach tak byo, z pewnoci wszyscy znajd w ksice kilka prostych prawd yciowych, wartych podkrelenia. Niektre z nich mona sformuowad nastpujco: 1. Nieskooczenie wity Bg nie przyjmie do nieba nikogo, kto nie oczyci si z najmniejszego nawet ziemskiego brudu czy pyku. 2. Miejscem oczyszczenia moe byd ziemia i czyciec, co jest udziaem wikszoci ludzi, sam czyciec, (gdy zmarnowao si prawie wszystkie okazje do oczyszczenia si na ziemi) albo sama ziemia, (gdy wykorzystao si wszystkie okazje do uwicenia i omija si czyciec, co jest bardzo rzadkie). 3. Przez oczyszczenie" rozumiemy wspprac z Bogiem nad dochodzeniem do peni mioci - peni, oczywicie, na miar pojemnoci naczynia kadej duszy. Prawd jest nie tylko to, e z pustego i Salomon nie naleje", lecz take fakt, i penego nawet Bg nie napeni! Bg szanuje nasz wolnod i nigdy nie uyje przemocy, by oprnid (cakowicie lub nawet tylko czciowo) naczynie duszy z trucizny i brudu, do ktrych si przyzwyczailimy. Gdy jednak powiemy Mu nas TAK", okaemy - jak to nazywa s. Maria Gabriela- wielkodusznod" (wspaniaomylnod"), cierpliwod i odwag-wwczas poprowadzi nas Bg drog oczyszczenia, a w konsekwencji uwicenia 7. Czy nie mwi Chrystus Pan, e ludzie gwatowni porywaj Krlestwo Boe"? C pomoe nam na przykad omijanie z daleka dentysty i liczenie na to, e samo jako to bdzie", cakiem i do kooca bezbolenie"? Z czydca rozlega si woanie-zachta: ludzie, zdecydujcie si, i to jak najszybciej! Oddajcie si w rce dobrego Boga, najlepszego Przyjaciela, najczulszego Oblubieoca dusz! Jego Serce ma wobec was wielkie zamiary, moecie Mu zaufad: chce was upodobnid do samego siebie! Woanie to mona strecid w jednym zdaniu: zdecydujcie si na czyciec na ziemi", procie o to Boga! To prawda, e bdzie bolesny, lecz na pewno bez porwnania mniej ni po mierci... 4. Na ziemi moemy korzystad z Boego miosierdzia, gdy sd nad nami jest zawieszony (sdzi nas na razie nasze serce, czyli sumienie), a chwasty" s wymieszane z pszenic" a do niwa". Po mierci natomiast Bg, aczkolwiek nie przestaje byd dobry" (bardzo czsto tak okrela Go zmara zakonnica), staje si naszym Sdzi i daje nam cile to, na co sobie zasuylimy. Gdy w Jego wietle ujrzymy chwasty" grzechw pozornie bardzo lekkich, wad, nad ktrych przezwycieniem nie chciao si nam pracowad, okazji do dobrego i natchnieo na zawsze zmarnowanych, ask i darw Boych przez nas odrzuconych (z samym Bogiem wcznie, oddajcym si nam w Eucharystii) - ogromny wstyd,
7
Uwicenie to bdzie polegao na napenieniu wszelkiego rodzaju askami darami duszy oprnionej z wasnego ,ja"- napenieniu w tym wanie stopniu w jakim zostaa oprniona.

bl i al niewczesny bdzie nas pali jak ogieo. Jednoczenie inny, moe o wiele wikszy ogieo", wznieci w nas tsknota za Bogiem, ktrego przez moment widzi si bezporednio po mierci, oczywicie jeszcze nie w peni Jego chway. Wspomnienie tego widoku, jak czytamy w Rkopisie", jest z jednej strony pociech na dugie (dla wielu) lata czydca, za z drugiej strony dodatkow udrk powikszajc tsknot za Tym, ktry jest Peni Mioci, Dobra, Pikna i Prawdy. 5. Dla powoanych do wyjtkowej w Kociele suby - zakonnikw i kapanw, a wrd nich majcych penid rol kierownikw duchowych - przewidziane s wyjtkowe aski i dary, za ktre ponosz przed Bogiem odpowiedzialnod. Ich grzechy i zaniedbania prowadz ich po mierci do czydca, nazwanego w Rkopisie" straszliwym" oraz najciszym". Z tamtego wiata" padaj pod ich adresem cikie oskarenia: mao kapanw rozumie swoj misj, a wrd zakonnic zaledwie Jedna na piddziesit" ma naprawd ducha powoania... Nawet gdyby dzisiaj nie byo a tak le, Rkopis" moe dad tym wybranym jake wiele do mylenia! Przede wszystkim przypomina im, od czego zaley skutecznod ich apostolstwa w Kociele. 6. Wiele cennych rad odnonie do rozkwitu ycia duchowego moe ubogacid wszystkich, aczkolwiek adresowane s one do zakonnicy. Staranie si o jak najwiksz czystod intencji, rola umartwieo (take innych ni cielesne), dochodzenie do staej wiadomoci obecnoci Boga w swej duszy i do przyjacielskiego obcowania z Nim, posuszeostwo woli Boej w kadej chwili, rola naszego osobistego krzya w oczyszczeniu i apostolstwie, dochodzenie do witej obojtnoci" waciwie rozumianej - to tylko niektre tematy, warte przemylenia i zastosowania w yciu wraz z modelem witoci, ukazanym przez przebywajc w czydcu s. Mari Gabriel: Prawdziwa witod polega na zapieraniu si siebie od rana do wieczora, na yciu w duchu ofiary, na staym odrzucaniu swego ludzkiego ja, pozwalaniu Bogu na urabianie siebie wedug Jego myli, na przyjmowaniu z gbok pokor i w poczuciu wasnej niegodnoci ask pochodzcych z Jego dobroci, na utrzymywaniu siebie w moliwie staym przeywaniu obecnoci Boga, z jednoczesnym wykonywaniem wszystkich czynnoci na Jego oczach, tak by nie szukad innego ni On wiadka swych wysikw ani innej nagrody, ni od Niego pochodzca. 7. Naley si strzec lekcewaenia dokumentu" sprzed stu lat, pogardliwego machnicia rk na rady z zamierzchej epoki"... Przypuszczalnie takiej pokusie moe ulec wiele osb konsekrowanych (w habitach i sutannach), ktrych domowym otarzykiem" sta si telewizor, wobec czego klauzura (sowo to oznacza zamknicie") staa si fikcj: runa w gruzy wraz z klauzur wewntrzn, czyli wyciszeniem wntrza, bez ktrego trudno marzyd o

10

witoci! Czy nie powiedzia Chrystus:, Kto by podliwie patrzy (...), ju w sercu swoim dopuci si cudzostwa"? W czasie egzorcyzmowania szatan powiedzia: Moim najwikszym zwycistwem w Polsce jest to, e w kadym domu jest telewizor"... To prawda, e nie wszyscy ludzie w tym samym stopniu i nie we wszystkich okolicznociach mog zastosowad rad z Rkopisu": Bd gucha, lepa i niema, przechod bezszelestnie przez wielki tum"; warto si jednak zastanowid nad tym, e od wszystkich da si doskonaej czystoci serca, jako warunku ogldania Boga. 8. Nie powinnimy osdzad innych, a jeli samych siebie - to nie przez porwnywanie z innymi, gdy Bg nie od wszystkich tego samego wymaga: co jednym ujdzie na sucho", innym bdzie poczytane za wielk niedoskonaod. 9. Niezwykle mocne podkrelenie roli kierownika duchowego moe spowodowad, e wielu Czytelnikw zatskni za znalezieniem takowego, co dzisiaj okae si prawie niemoliwe. Bg ma tysice sposobw, by nami pokierowad, zostawmy, wic Jemu samemu ten problem do rozwizania i nie czujmy si zagubieni" bez pomocy konkretnego kapana. Pomoc ta jest cile konieczna tylko wtedy, gdy kto idzie drog nadzwyczajn", na ktrej sam nie potrafi rozpoznad, jakiego pochodzenia s wizje" i gosy": z nieba, z pieka czy tylko z jego bujnej wyobrani... 10. Niezwykle przejmujcy i bliski, a zarazem sugestywny jest obraz Jezusa, wyaniajcy si z kart Rkopisu z Czydca". Jezus chce byd jedynym naszym Powiernikiem w smutkach, cierpieniach i radociach, za Jego Serce, pene nawet najbardziej subtelnych ludzkich uczud, potrzebuje naszego serca (serdecznoci"), pocieszenia, a nawet czuoci i pieszczot"! enujcy jest dzisiaj atak mediw, i to nawet katolickich, na pewn mistyczk prawosawn za to, e Jezusa i Jego od nas oczekiwania ukazuje ona w podobnym wietle! W powodzi fal nieczystoci tak niewielu ju ocalao czystych, dla ktrych wszystko jest czyste"... Znamienne jest to, e dawniej ludzie, doskonalej chyba na og panujcy nad swoj wyobrani nie miewali tak brudnych skojarzeo i nie wysuwali podobnych zarzutw! 11. Wiadomoci z czydca", chocia nie potraktujemy ich jak dogmatu wiary, mog byd przez nas bezpiecznie przyjte, gdy nie zawieraj niczego przeciwnego wierze lub dobrym obyczajom. Chodzi o trzy krgi" w czydcu, o znaczenie tame naszych rnych modlitw (liturgicznych i prywatnych), odpustw, dobrych czynw wykonywanych z odpowiedni intencj umartwieo itd. Chodzi te o obcowanie czydca z ziemi i o obustronny przepyw informacji", o obcowanie czydca z takimi mieszkaocami nieba, jak Najwitsza Maryja Dziewica, wity Jzef, wity Micha Archanio, Anioowie Strowie.

11

12. Przejmujce nawietlenie przedmiertnej walki z szatanem pene oddanie si Bogu, jako warunek skutecznoci naszych modlitw bagalnych na ziemi, rola dzikczynienia po Komunii witej w naszym uwiceniu oraz tsknoty za niebem - to kilka innych interesujcych tematw, wartych zasygnalizowania. Pozostaje yczyd Czytelnikom, by na drzewie ich ycia mg Duch wity wypielgnowad najpikniejsze owoce witoci, jeli tylko zechc modlid si chociaby sowami, zapisanymi pod dyktando z czydca" 2 padziernika 1880 roku: Mj Boe, spenij we mnie swoje zamiary i udziel mi aski bym nie przeszkadzaa Ci swoim zachowaniem. Mj Jezu, chc tego, czego Ty chcesz, poniewa wanie Ty tego chcesz; chc ta jak Ty tego chcesz i tyle, ile chcesz! Matka przeoona jest w niebie od dnia swojej mierci, poniewa wiele cierpiaa i bya pena mioci 8. Gdyby bya tak doskonaa, jak dobry Bg tego chce, ilu to ask by ci udzieli! 9 Bg chce, by bya witsza ni wielu innych. Ks. L. jest w czydcu10, bo zbytnio lubi gosid rekolekcje i wszdzie jedzi z kazaniami...! Owszem, to robi dobrze, ale zaniedbywa wasn parafi. Jeli wzbudzisz odpowiedni intencj, Bg przyjmie to, co czynisz, dla wszystkich dusz czydcowych,11 tak jak by to zrobia dla kadej z nich z osobna. To wanie ja w tej chwili najwicej tu cierpi, poniewa nie wypeniaam mego powoania. Po Mszy witej najlepsz modlitw jest Droga Krzyowa. Cierpi wicej od siostry X, bo ona postpowaa wedug swego powoania, tylko, niestety, choroba spowodowaa zgorzknienie jej charakteru; poza tym miaa zych doradcw. Nie mog dad adnego znaku zewntrznego. Bg na to nie zezwoli, gdy zbyt wielu winami byam obciona. Poniewa sprawiaam ci przykroci, dobry Bg chce, eby to wanie ty modlia si za mnie! Moesz o tym powiedzied siostrze Y, ktrej take wyrzdzaam przykroci, oraz Matce Przeoonej, dla ktrej byam powodem tylu cierpieo... Gdyby to ona moga zatroszczyd si odprawienie za mnie kilku Mszy witych...

8 9

Czytelnik moe si domylid, e s. Maria stawiaa duszy czydcowej pytania, ktrych nie odnotowywaa w rkopisie.

Jak wiadomo, Francuzi zwracaj si do swoich rozmwcw najczciej w liczbie mnogiej, przez wy", czego nie da si oddad w polskim tumaczeniu.

10 11

We francuskim oryginale Rkopisu sowa: czyciec" oraz niebo" zawsze pisane s z duej litery.

Wyrnienia drukiem pochyym, poczwszy od tego miejsca, pochodz P wydawcy polskiego. Oczywicie kady Czytelnik moe zwrcid uwag na inne fragmenty i podkrelid je sobie, jednak atwiej bdzie mu poruszad si po tekcie ju zawierajcym podkrelenia z innej rki; atwiej chociaby z tego wzgldu, e brak spisu treci oraz indeksu rzeczowego moe utrudniad znalezienie myli i tematw.

12

*Bagam o+ kilka raocw za mnie! O twoje rozmylania dobrze odprawione, bo ja ich wcale nie odprawiaam! O twoj Liturgiczn Modlitw Dnia dobrze zmwion, bo ja jej dobrze nie zmawiaam! O przestrzeganie przez ciebie wielkiej skromnoci, bo ja cigle si rozgldaam, majc oczy otwarte na to, czego nie powinnam bya widzied! O twoje duchowe wzloty! O wielk ulegod wzgldem Matki Przeoonej, ktrej ja zadaam tyle cierpieo! Biedna Matka Przeoona...! (sowa dziesid lub pitnacie razy powtrzone). Niestety! O, gdyby znaa moje cierpienia! Prosz Ci, aby si za mnie modlia. Niezmiernie cierpi wszdzie! Niestety! mj Boe...! O, jake jeste miosierny! Niestety! Nikt sobie nie wyobraa, czym jest czyciec! Trzeba mied dobrod i litod wzgldem dusz! Kilka dobrych rad...! Droga Krzyowa. Na ziemi bdziesz zawsze cierpiaa fizycznie i duchowo, a czsto jedno i drugie jednoczenie! W niebie jest tak piknie! Jest wielka odlegod midzy czydcem a niebem. Czasami dochodzi nas jakby echo radoci bogosawionych w niebie, lecz jest to niemal kar, bo wywouje w nas; ogromne pragnienie widzenia dobrego Boga! W niebie jest sam wiatod, w czydcu - gbokie ciemnoci! Dobry Bg kocha ci bardziej ni wielu innych. Czy nie da ci to dowodw? Matka E. jest w niebie. Bya osob ukryt i w najwyszym stopniu zatopion w yciu wewntrznym. Ale nie, nie jestem szatanem! Jestem siostr Mari Gabriel. Bd ci dokuczaa tak dugo, a wejd do nieba. Potem z kolei ja bd si modlia za ciebie. Tak, mog si modlid ju od tej chwili i bd to czynia codziennie. Przekonasz si, e dusze czydcowe nie s niewdziczne. Wielcy grzesznicy nie widz Matki Boej. Bg odczuwa wielk radod, gdy jaka dusza opuszcza czydciec 12. To, co czytaa na ten temat w ksikach, jest prawd. Doznam troch ulgi w pierwszy dzieo Wielkanocy. Dobry Bg ma dla ciebie aski, ktrych jeszcze nikomu nie udzieli, gdyby tylko chciaa czuwad nad sob. Moesz ofiarowad modlitw brewiarzow za wiele dusz naraz, starajc si jednak na pocztku wzbudzid intencj tak, jakby ofiarowaa j za kad z nich z
12

Mona rwnie przetumaczyd:, gdy uwalnia si jak dusz...", a wic odnoszc Bo radod do naszego wspdziaania w tym uwalnianiu.

13

osobna, a wwczas bd one miay w niej swj peny udzia tak, jakby rzeczywicie ofiarowaa za kad z nich z osobna. Istnieje osobna kara w czydcu dla zakonnic, ktre sprawiay przykroci swojej przeoonej. Dla takich czyciec jest straszny. Przyjd one tu, gdzie ja jestem i przekonaj si, jaka pokuta je czeka! ROK 1874 24 marca (II niedziela po Wielkanocy): Id jutro moliwie jak najczciej przed Najwitszy Sakrament. Poniewa bd ci tam towarzyszyd, bd miaa szczcie znajdowad si blisko dobrego Boga. Tak, to sprawia mi ulg. Zwiastowanie: Jestem teraz w drugim czydcu. Od chwili mierci byam w pierwszym, gdzie cierpi si strasznie. Cierpi si rwnie bardzo i w drugim czydcu, ale znacznie mniej ni w pierwszym. Bd zawsze podpor dla swej Przeoonej. Czsto powstrzymuj si od mwienia i z odpowiedzi czekaj, a ci zapytaj. Maj: Jestem w drugim czydcu od uroczystoci Zwiastowania Najwitszej Maryi Dziewicy. Tego wanie dnia zobaczyam po raz pierwszy Najwitsz Dziewic13, bo w pierwszym czydcu Jej si nie widzi Jej widok dodaje nam odwagi, poza tym ta dobra Matka mwi nam niebie. Gdy J widzimy, nasze cierpienia wydaj si nam mniejsze. O, jak bardzo pragn pjd do nieba! Och, co za mczeostwo trzeba przechodzid od chwili, gdy si poznao dobrego Boga! Co myl...? Bg zezwala na to dla twego dobra i dla mojej ulgi! Suchaj uwanie tego, co chc ci powiedzied: Dobry Bg chce obdarowad ci wielkimi askami. Chce, eby przyczynia si do zbawienia wielkiej liczby dusz swymi radami i przykadem. Gdyby swoim postpowaniem temu si przeciwstawia, bdziesz musiaa kiedy odpowiadad za wszystkie te dusze, ktre moga uratowad!. To prawda, e nie jeste tego godna, jednak skoro dobry Bg na to zezwala... On jest Panem i moe udzielad swoich ask, komu chce. Dobrze, e modlisz si i zachcasz do korzystania ze wstawiennictwa witego Michaa Archanioa. Jest si szczliwym w godzinie mierci, jeli mona pokadad ufnod w jakich witych, ktrzy staj si naszymi ordownikami wobec Boga w tej strasznej chwili.
13

Wielu witych i teologw twierdzi, e na mocy Boskiego przywileju Najwitsza Dziewica ukazuje si niekiedy duszom czydcowym, by je pocieszyd przynied im ulg, zwaszcza w dni swoich wit.

14

Nie obawiaj si przypominad wszystkim swoim crkom wielkich prawd wiary. Dusze potrzebuj wstrzsu, i to teraz bardziej ni kiedykolwiek! Dobry Bg chce, eby Mu si cakowicie oddaa. Kocha ci bardziej ni innych. Wobec tego uyczy ci wicej ask. Jest przecie Panem! Z tego powodu atwiej ci bdzie kochad Go wicej. Nie zmarnuj adnej z ask, jakich ci udziela. yj tylko dla dobrego Boga. Przysparzaj Mu chway wszdzie. Ile dobra moesz zdziaad w duszach! Czyo wszystko wycznie w tym celu, by przypodobad si Bogu. Przed kad czynnoci skup si przez chwil i zastanw, czy to, co robisz, bdzie Mu mie. Wszystko dla twego Jezusa! O, kochaj Go bardzo! Tak, cierpi, ale moim najwikszym cierpieniem jest to, e nie ogldam Boga. Jest to nieustann mk, ktra o wikszy bl mnie przyprawia, ni ogieo czydcowy. Z czasem, gdy ukochasz Boga tak, jak On tego oczekuje, dowiadczysz czstki tej tsknoty, ktra wzbudza pragnienie zjednoczenia si z przedmiotem twojej mioci, z dobrym Jezusem! Owszem, widzimy czasem witego Jzefa, ale rzadziej, ni Najwitsz Maryj Dziewic. Trzeba, by staa si obojtn na wszystko, z wyjtkiem Boga. W ten sposb dojdziesz do szczytu doskonaoci, do ktrego Jezus ci powouje. Matka I. nie skorzystaa wcale z Mszy witych, ktre za ni byy odprawiane. Zakonnice nie maj prawa rozporzdzad swymi dobrami, gdy to sprzeciwiaoby si *lubowi+ ubstwa. Jeli twoja modlitwa jest taka, jak byd powinna, odczuj to dusze tobie powierzone. Dobry Bg nigdy nie odmawia ask, o ktre Go prosimy w gorcej modlitwie. Czyciec zakonnic jest duszy i surowszy od czydca ludzi wieckich, a to, dlatego, e one wicej ask otrzymay, ale ich nie wykorzystay. Dobry Bg na to zezwoli, a skorzystaa z tego zmara Matka Przeoona, w czydcu jest, bowiem wiele zakonnic opuszczonych (z ich winy, co prawda), o ktrych si ju nie pamita. Zmara Matka Przeoona powiedziaa mi, e gdyby zgromadzenie od czasu dc czasu zamawiao Msz wit w ich intencji, Bg byby z tego bardzo zadowolony. Powiedz to Matce Przeoonej. Tak, dobry Bg kocha Matk Przeoon. Widzisz, e da jej dobry krzy do dwigania, co jest najlepszym dowodem Jego mioci.

15

Trudno sobie wyobrazid, przez jakie mki przechodz dusze w czydcu! Na wiecie nikt o tym nie myli. Zgromadzenia zakonne rwnie o tym zapominaj. Dlatego dobry Bg chce, eby wanie tutaj modlono si szczeglnie za biedne dusze czydcowe i eby to naboeostwo wpajano uczennicom, aby one z kolei szerzyy je w wiecie. Niech ci nie przeraa zmczenie. Gdy chodzi o dobrego Boga powicaj dla Niego wszystko! Z chci bd posuszna swojej przeoonej. Niech obraca tob we wszystkich kierunkach, jak si jej podoba. Bd bardzo pokorna, upokarzaj si zawsze jak najgbiej moliwie a do samego jdra ziemi. M. jest w czydcu, bo swymi podstpnymi sowami paraliowaa nieraz to dobro, ktre przeoone mogy wykonad. Dwicz si w pamici na obecnod Bo i w oczyszczaniu intencji Dobry Bg poszukuje dusz Jemu oddanych, ktre by Go kochay dli Niego samego. Jak mao ich ma! Pragnie On, by naleaa do liczby tych prawdziwych Jego przyjaci. Wielu ludzi kocha Boga (takie jest ich mniemanie), ale oni Go kochaj tylko dla siebie samych! I na tym si kooczy! Nie, w czydcu nie widzimy Boga. Gdybymy Go widziay, byoby to ju niebo! Kiedy jaka dusza tak naprawd, cakiem szczerze i z mioci szuka Boga w swoim sercu, On nie pozwoli na to, by spotka j zawd. To prawda... Lecz skoro dobry Bg czsto daje nadobfitod ask tam, gdzie wczeniej przelewao si zo... dlaczego miaaby je odrzucad? Oddaj si dobremu Bogu, powicaj si, spalaj si w ofierze dla Niego! Nigdy nie zdoasz uczynid dla Niego zbyt wiele! Zwa dobrze, e tylko z nadmiaru wasnej pobonoci moemy przelewad na innych14. Nie kieruj si wzgldami ludzkimi, nawet wobec starszych sistr. Zabieraj gos zawsze, gdy trzeba poprzed Przeoon. Dobry Bg nie uywa swoich prawdziwych przyjaci, jako narzdzi, by kogo niepokoid i sprawiad mu przykrod. Podzikuj Mu za to, e nie jeste takim narzdziem. Lepiej byd kowadem, ni motem! Niech twe cierpienia fizyczne i duchowe nie wydaj ci si zbyt mczce, bo wynagrodzia zaledwie za przeszod. Twoja korona *na wiecznod+ dopiero si zarysowywuje.

14

Jednak nie wczeniej. A naczynie duszy napeni si a po brzegi!

16

Czerwiec: Zauwa, e ile razy rozpta si burza, aby wyrzdzid przykrod jakiej duszy, w krtkim czasie to wszystko spada ponownie z tak sam szybkoci! 15 Szatan ma wszdzie swoich pomocnikw... nawet i w klasztorach! Nie, nie widz Boga w czasie wystawienia Najwitszego Sakramentu, jednak odczuwam Jego obecnod. Widz Go podobnie jednak nie wczeniej, a naczynie duszy napeni si a po brzegi! jak ty, wzrokiem wiary, lecz nasza wiara jest niepomiernie ywsza od waszej. Przecie my [doskonale] wiemy, kim jest Bg! yj zawsze w obecnoci dobrego Boga. Mw Mu o wszystkim, jako Przyjacielowi. Czuwaj bardzo nad swoim wntrzem. eby si dobrze przygotowad do Komunii witej, potrzebna jest miod: miod przed komuni, miod podczas dzikczynienia, miod zawsze. Dobry Bg chce, eby ya tylko dla Niego, tylko o Nim mylaa, marzya tylko o Nim. Umartwiaj swj umys16, swoje oczy i swj jzyk. Bdzie to milsze Bogu, ni umartwienia cielesne, ktre czsto pochodz z naszej wasnej woli. Trzeba postpowad z dobrym Bogiem jak z Ojcem, czuym Przyjacielem, umiowanym Oblubieocem. Powinna ca moc czuoci swego serca przelewad na samego Jezusa, byd ca dla Niego, cakowicie dla Niego. Tak, przez ca wiecznod bdziesz wypiewywad nieskooczone miosierdzie Boe wzgldem ciebie! Trzeba tak kochad Jezusa, aby znajdowa w twym sercu mie mieszkanie, gdzie by mg odpoczywad - jeli tak rzec mona - po tylu doznawanych wszdzie zniewagach. Powinna Go kochad za obojtnych, za tchrzliwych, a przede wszystkim za siebie sam. Trzeba, jednym sowem, by Go tak kochaa, eby klasztor w Valognes sta si uderzajcym przykadem... To prawda, e wita Teresa i M. Eust. bardzo Go kochay, ale ty, ktra Mu zadaa tyle cierpieo, powinna Go kochad proporcjonalnie wicej od tych niewinnych dusz. 12 grudnia:, Jeli bdziesz bardzo kochaa dobrego Boga, On ci niczego nie odmwi. Gdy kto tak naprawd kocha kogo z sobie podobnych, wiesz przecie, e kry wok niego, eby od niego usyszed tak" na swoj prob, i
15 16
Mona si domylid, e spada na tych, ktrzy t burz rozptali. Zdanie to mona rnie interpretowad. Sowo esprit" ma wiele znaczeo.

17

zawsze usyszy... Dobry Bg tak samo postpi z tob: da ci wszystko, o co Go poprosisz. Bg chce, eby tylko Nim bya zajta - Jego mioci i wypenianiem Jego witej woli. Zajmujc si Bogiem, trzeba si te zajmowad duszami. Niewielka to zasuga zbawid siebie samego. Dobry Bg chce widzied u ciebie tak wielk doskonaod, jakiej nie da od wielu innych! ROK 1875 Luty: Czuwaj bardzo nad swoim wntrzem, zachowaj swe mae troski 17 dla samego Jezusa. On moe dad ci wszystko, co ci przedtem zabra. Twoje ycie powinno si skadad z nieustannych wewntrznych aktw mioci i umartwieo, lecz znanych jedynie Bogu. Nie trzeba czynid nic nadzwyczajnego: ycie ukryte, zupenie ukryte, bardzo zjednoczone z Jezusem. Bg chce, eby jedynie Jego kochaa. Jeli nie bdziesz stawiaa przeszkd Jego askom, ma On inne, niezwyke, ktrymi ci obdarzy, a ktrych nikomu jeszcze nie udzieli. Kocha ci w szczeglny sposb. Czy tego nie zauwaya? Do nas naley uwielbiad Jego zamiary, nie starajc si ich zgbid. On jest mistrzem w czynieniu dla dusz tego, co Mu si podoba. Bd zawsze bardzo pokorna, bardzo ukryta. Nie zajmuj si nikim, zajmuj si tylko tym, co ciebie dotyczy, twoim wasnym uwiceniem. Nie! Nie miej zbyt wielu kontaktw z... Ona jest zbyt wylewna i gadatliwa, a od ciebie Bg oczekuje, czego innego. To niedobrze, e tak nie ufasz Jezusowi. Wszystko Mu oddaa, moesz, wic byd przekonana, e w tym wzgldzie... cokolwiek si zdarzyo, On na to zezwoli... Kochaj bardzo dobrego Boga! O, jak szczliwe s dusze, ktre taki Skarb posiadaj! Wielk pokut w twoim yciu bdzie nie nieobecnod Jezusa, lecz wielki bl na myl o cierpieniach, ktre Mu zadaa w przeszoci mimo nadmiaru ask, jakimi ci obsypywa i jeszcze bdzie obsypywad; *take bl, spowodowany+ niemonoci okazania Mu takiej mioci, jak by pragna. Moesz miao wstawad o czwartej, a chodzid spad ze wszystkimi, chyba, e byaby naprawd chora. Zapewniam ci, e te p godziny to bagatela, to ci nie zaszkodzi, bdzie natomiast dla innych wielkim zbudowaniem.
17
Sowo peine" moe oznaczad take przykrod, trudnod, cierpienie.

18

Nie uskaraj si przed nikim z byle powodu, nawet przed Przeoon. Zachowaj te mae cierpienia dla siebie i dla twego Jezusa, ktremu powinna mwid o wszystkim. Nie troszcz si zbytnio o swoje zdrowie. Dobry Bg da ci tyle zdrowia, by moga Mu suyd. 14 maja: Postanw sobie mocno w czasie rekolekcji nie stracid adnej z ask danych ci przez dobrego Boga i pozwolid si nim: prowadzid, mied wielkiego ducha wiary i trwad w wielkim skupieniu. Od dawna ci na to zwracaam uwag. Trzeba byd stale skupion w swoim wntrzu, a zwaszcza w czasie rnych zajd, i to tak, jak w czasie dzikczynienia po Komunii wite. Dzikuj dobremu Bogu za wszystkie aski w przeszoci i dzisiaj ci udzielane. Przypominaj je sobie co rano na koocu rozmylam; Pro rwnie Boga o to, o czym ci wczoraj mwiam. Nie czyo niczego bez wczeniejszego skupienia si przez chwil i bez zapytania o zdanie Jezusa, ktry przebywa w twym sercu... Rozumiesz mnie... Ale tak! Kocham bardzo dobrego Boga, ale w miar jak dusza si oczyszcza i zblia do nieba, wzrasta rwnie jej miod. Czsto rozwaaj, jak wielk mioci Bg ci kocha. Bd bardzo wierna wszystkim natchnieniom aski. Codziennie rozpoczynaj, jak gdyby jeszcze nic nie zrobia, nigdy nie tracc odwagi. 18 maja: O, jake maa jest liczba prawdziwych zakonnic, majcych naprawd ducha powoania18! Mniej wicej jedna na piddziesit. Trzeba, eby za wszelk cen naleaa do liczby tych uprzywilejowanych! Jak wielka jest odpowiedzialnod przeoonej, mistrzyni nowicjatu, wychowawczyni klasy! Jaki rachunek bd musiay zdad przed Bogiem! W miar jak ja bd si wyzwalaa, ty bdziesz mnie lepiej rozumiaa, a kiedy zostan ju cakiem wyzwolona, bd dla ciebie drugim anioem strem, ale anioem, ktrego bdziesz widziaa! Matka Z. jest jeszcze w czydcu. Przyja do zgromadzenia niemao takich, ktre nie miay powoania i ktre wprowadzaj rozlunienie. Wielki to dar: umiejtnod rozpoznawania duchw. Gdyby byo wicej ostronoci w przyjmowaniu kandydatek, nie byoby tyle za w zgromadzeniach!

18

ayant vraiment l'esprit de leur tat...

19

20 czerwca: Dobry Bg nie da rzeczy ponad siy. Pragnie On Jedynie, by cae nasze serca naleay do Niego. By otrzymad Boe aski tak dla siebie, jak i dla Zgromadzenia, musisz zapominad o sobie od rana do wieczora, nie szukad siebie w niczym i starad si, aby wszystko byo zakryte przed wzrokiem stworzeo; niech jeden Bg wie o wszystkim i niech tylko On bdzie wiadkiem twoich codziennych maych ofiar. On jeden - czy rozumiesz?! Do wielu rzeczy czujesz niesmak. Dobry Bg na to zezwala, aby miaa dziki temu pole do zasug. Czuwaj, by nic z tego nie stracia. Tak, to prawda, e w pewnym sensie Jezus ma wiksz chwa, gdy przyczynia si do niej osoba, ktra nie zawsze bya Jego przyjacik. Dla ciebie za jest dobrym upokorzeniem widzied, e wanie ciebie, mimo twych duchowych uomnoci, Bg wybiera na swoje narzdzie. Tote odwzajemniaj Mu si swoim powiceniem i cakowitym oddaniem. Czy domylasz si, dlaczego Bg nie uycza ci teraz tych ask, ktre prosisz? To dlatego, e nie dosyd Mu ufasz. Co prawda, zbyt atwo te zapominasz o tych wielkich askach, ktre dobry Jezus ci daje. ciga ci nimi od rana do wieczora, a ty si od nich uchylasz, jak tylko moesz. Nie tak naley postpowa wobec tak dobrego Boga, zwaszcza tak dobrego dla ciebie. W kadej chwili pytaj swego serca, czy sprawiasz przyjemnod dobremu Bogu. Stawiaj sobie rwnie pytanie, czy czasem nie robisz czego, co by mogo Mu sprawid przykrod. To bdzie coraz bardziej przycigao do ciebie bogosawiony wzrok dobrego Jezusa. Kochaj tak bardzo Boga, by wkrtce znalaz w twym sercu mi i wygodne mieszkanie, w ktrym by mg, e tak powiem, odpoczywad. Trzeba, eby ten dobry Jezus sam mwi ci o swoich troskach i przykrociach, jakie Go kadego dnia spotykaj ze stron wiata, a ty eby ze swej strony zdoaa okazad Mu tak wielk miod, by bya dla Niego pociech. 14 sierpnia: Dobry Bg nie chce, by zbytnio troszczya si o siebie 19. Zaufaj Mu, czy ci tego nie mwiam wiele razy? Czy On nie moe dad ci si potrzebnych, by Mu suya mimo twej saboci? Dlaczego a tak bardzo nie dowierzasz Jego mocy i dobroci? 15 sierpnia: Tak, widzielimy Najwitsz Maryj Dziewic. Wrcia do nieba z wieloma duszami. A ja zostaam.

19

Wyraenie s'couter" moe te znaczyd piecid si" (np. ze zdrowiem).

20

Gorco ci? Ach, gdyby wiedziaa, jaki to ar panuje w czydcu w porwnaniu z waszym upaem! Jedna krtka modlitwa przynosi nam tak wielk ulg! Odwiea nas, jak bardzo spragnionego -szklanka zimnej wody. Kochaj wszystkich, ale nie opieraj si na nikim, bo Jezus sam chce byd jedynym twoim wielkim powiernikiem. Dla Niego wszystko i tylko dla Niego samego. Speniaj wszystkie swe czynnoci na oczach Boga. Mwiam ci ju: rad si Go we wszystkim, co masz powiedzied lub uczynid. O, ile ask spynie wtedy na ciebie! Niech twe ycie bdzie yciem z wiary i mioci. A jeli bdziesz postpowaa w ten sposb... wiesz ju, co ci mwiam na ten temat. Nie czyo nigdy niczego, co miaoby zwrcid uwag innych na ciebie. Nie naruszajc przykazania mioci, unikaj towarzystwa tych sistr, ktre s skonne do wynurzeo i ktrym brak mioci. Troszcz si wycznie o to, co do ciebie naley. Usuwaj si na drugi plan. Nie wystpuj nigdy ze swoim zdaniem, chyba, e tego od ciebie daj. Zajmuj si tylko tym, co powinno byd si napdow caego twojego ycia: Jezusem! O tak, Jezusem od rana do wieczora i od wieczora do rana! 20 sierpnia (rekolekcje): Och! Jcz, bo cierpi wicej ni zazwyczaj! Naduywaam niegdy tych bogosawionych *rekolekcyjnych+ dni aski i zbawienia, a dzi jestem za to karana. Speniaj wszystkie twe czynnoci z prostot, pod wejrzeniem dobrego Boga, chcc tylko Jemu si podobad. On nie pozostawi ci w spokoju, dopki nie dojdziesz do takiego ogoocenia ze wszystkiego, e tylko na Niego bdziesz zwracad uwag. Musisz stad si yw regu dla caego zgromadzenia. Trzeba, eby na twj widok mona byo powiedzied: Oto regua"! Wicej jeszcze: eby bya, e tak powiem, drugim Jezusem albo obrazem samego Jezusa w caym swoim zachowaniu, i to w tym stopniu, w jakim tylko jest to moliwe dla stworzenia. 7 wrzenia: Bg, chocia tak wielki, nie wzbrania si jednak zniyd do duszy, ktr kocha; wchodzi w najmniejsze szczegy jej dotyczce. Co za dobrod! Czy w gbi naszej duszy nie ma czego na tyle intymnego, e tylko Bg to rozumie i tylko Jemu samemu moemy o tym powiedzied? 8 wrzenia: Dobry Bg sprawia, e niektre dusze posiadaj wiele rzucajcej si w oczy czuoci serca, podczas gdy inne s mniej czue. To wszystko jest zgodne z Jego planem. On sam da niektrym serce bardziej wraliwe przede wszystkim ze wzgldu na siebie samego: by ca swoj miod przeleway one w Jego godne uwielbienia Serce. Jest przecie Panem i wolno Mu dawad kademu

21

wedug wasnego upodobania. On te ma swoje szczeglne upodobanie w niektrych duszach. Ty jeste jedn z nich. Cierpi wicej w nocy, kiedy ty odpoczywasz. Co prawda, nosz zawsze mj czyciec ze sob, ale w dzieo, majc pozwolenie towarzyszyd ci wszdzie, troch mniej cierpi. To wszystko pochodzi od dobrego Boga. 7 listopada: Zwaaj bardzo na to, co ci teraz powiem: czuwa bardzo nad swoim wntrzem i nad wszystkim, co czynisz. Kade godziny stawiaj sobie pytanie, czy Bg jest z ciebie zadowolony, bo musisz w krtkim czasie stad si wit. Tak, to prawda, ale z pomoc aski Boej mona wszystkiego dokonad. Uznaj si za niegodn tych ask, lecz mimo to dziaaj. 8 grudnia: Bardzo kochaj dobrego Boga. Nie bj si trudu. Z ca sw nadziej w Bogu, a nigdy w sobie. Umieraj dla samej siebie od rana do wieczora. Wiesz, co ci powiedziaam o nowym biskupie: to si sprawdzi. Oddychaj i yj wycznie dla Jezusa Chrystusa! Sam tylko Bg ma byd twoim powiernikiem. Uskaraj si tylko przed Nim. Bd bardzo ukryta przed oczyma wiata. Nieraz bdziesz chora, nawet bardzo chora, a bdziesz wygldaa na zdrow. Bdzie tak, dlatego, e Bg i tylko On chce byd wiadkiem tego, co si bdzie w tobie dziao. Zobaczysz, jak dobrze bdziecie si rozumieli obydwoje. Jeli, jak dobry Bg tego pragnie, bdziesz tak naprawd czuwaa nad sob, by nie utracid adnej Jego aski, On bdzie ci si udziela w sposb wyjtkowy. Sprawiasz przykrod dobremu Bogu, gdy o Nim nie mylisz. Wyobra sobie spotkanie przyjaci, wrd ktrych czsto wyrniamy jednego, lepiej nas rozumiejcego, przed ktrym nie mamy niczego do ukrycia. I pomyl, co by to byo, gdyby ten przyjaciel spostrzeg, e nie zwracamy na niego uwagi, e nie kierujemy do niego ani sowa, a nawet adnym spojrzeniem nie staramy si powiedzied mu tego, i pozostaje zawsze naszym najlepszym przyjacielem. Czy nie odczuje tego gboko?! Jakie dobry Bg ma wzgldy dla ciebie! Oczywicie kocha On wiele dusz, ale, jak ci ju nieraz mwiam, chocia zasugujesz na to mniej od innych, Bg kocha ci w sposb szczeglny. Twoja obojtnod sprawia Mu dotkliwy bl - tym wikszy, im bardziej oczekuje od twego serca mioci wzajemnej, by mc ci zalewad askami. Odczuwa On dobrze wszystko, co czynisz. Pragnie On, by o Nim mylaa, to znaczy oczekuje, e mimo rnych zajd twoje myli zawsze bd skierowane przede wszystkim ku Niemu. Zanim zaczniesz z kim rozmawiad o jakich sprawach, niech zawsze twe pierwsze spojrzenie bdzie zwrcone na Niego. Sowem, masz yd i oddychad

22

wycznie dla Niego. To jest Jego prawo, a On jest Panem i moe postpowad, jak Mu si podoba. 12 grudnia: Dobry Bg yczy sobie, eby przed adoracj nieustajc postawia adorowanie Go we wasnym sercu. Rozumiesz mnie Trzeba rwnie, eby przyzwyczaia si do czstej komunii duchowej. Odniesiesz z tej praktyki bardzo obfite i zbawienne owoce, jeli bdziesz J wykonywaa w naleytym usposobieniu. 30 grudnia: Nie pro o nic ze wzgldu na swoje zdrowie, ale te nie j wymawiaj si od tego, co ci dadz. Zawsze strze si dziwactwa. ROK 1876 Styczeo:, Kiedy masz co do powiedzenia swojej przeoonej, mona to odoyd, nie spiesz si zbytnio. Od to na pniej, aby si nieco powcignd i umartwid. Przygotowuj Jezusowi mieszkanie w swym sercu, by mg potem, jak ci to ju mwiam, przyjd w nim wypoczywad. Trzeba, by si rwnie jak najlepiej przygotowywaa do Komunii witej. Myl o tym w przeddzieo wieczorem, a zwaszcza z rana, od chwili przebudzenia. Powinna take nie tylko przygotowad Jezusowi mieszkanie, lecz jeszcze Go zaprosid. Bo jaki byby cel przygotowywania piknego i apartamentu dla przyjaciela, gdyby si go nigdy nie zaprosio do wntrza? Zapraszaj wic czsto Jezusa swymi pragnieniami, zwaszcza za swoj mioci. Bd stale na tyle zagbiona w swym wntrzu, by nie tracia nigdy *pamici na+ obecnod Jezusa, nawet w czasie najbardziej absorbujcej lekcji. Aby dojd do tego, czuwaj pilnie nad swym wntrzem. Co do groty... Bg ci dopomoe i uzupeni wszystko, czego nie bdziesz moga zrobid. Ale, jeli chcesz Mu zrobid przyjemnod, nie rb niczego w niedziel. Mdl si do Niego moliwie jak najwicej - to wszystko. Bg pragnie nieco pniej mied w tobie pomoc, a z twego serca uczynid swoje sanktuarium! Luty: Tak, to prawda, e w niebie dobry Bg jest otoczony nieustann adoracj; poniewa jednak na ziemi jest zniewaany, chce, by Mu rwnie na ziemi wynagradzano. Wanie od ciebie oczekuje zadoduczynienia poprzez twoj miod oraz wynagrodzenia poprzez okazywan Mu czuod za opuszczenie, jakiego zewszd doznaje. Wiesz ju, co ci na ten temat mwiam. Zwiastowanie:, Gdy Bg chce mied jak dusz cakowicie dla siebie, najprzd j miady, tak mniej wicej, jak jabka w prasie przy wyciskaniu soku. Czyni tak, by zmiadyd jej namitnoci, chd szukania siebie, sowem - wszystkie jej braki.

23

Nastpnie zmiadon w ten sposb dusz ksztatuje wedug wasnego upodobania, a widzc jej wiernod, doprowadza j w krtkim czasie do cakowitego przeksztacenia 20. Dopiero wtedy Jezus obsypuje j specjalnymi askami i zanurza w swojej mioci. 16 lipca: Eucharystia ma byd dla ciebie magnesem, przycigajcym ci coraz mocniej. Eucharystia - krtko mwic - powinna stad si sil napdow caego twojego ycia. 28 sierpnia: Miej tylko jedno pragnienie: kochad dobrego Boga wci coraz bardziej, jednoczyd si z Nim coraz peniej. Oto twoje gwne zadanie: stae pogbianie ycia wewntrznego i coraz doskonalsze zjednoczenie z twoim Jezusem. Powinna yd w gbi swej duszy, zjednoczona z Jezusem przez cierpienia fizyczne i duchowe, a zwaszcza przez miod. Jeli chcesz odpowiedzied na plan Boga przez takie ycie, jakiego specjalnie od ciebie On oczekuje - nie potrafi nawet wyrazid, do jakiego stopnia witoci oraz zjednoczenia ze sob chce On ciebie doprowadzid, jakich ask udzielid...! Ju wymieniam niektre z tych ask, innych... nie znam. O, bardzo czuwaj nad sob! Trzeba, eby sama twoja obecnod i sam twj widok pobudzay do pobonoci! 30 sierpnia (rekolekcje): Rekolekcje, co prawda, bd prowadzone dla wszystkich, lecz dobry Bg sprawi, e wszystkie nauki bd jakby dostosowane specjalnie do ciebie. Bd bardzo uwana. Trzeba, by rekolekcje uczyniy ci wit. Dobry Bg stworzy twe serce wycznie dla siebie. Oddaj si cakowicie naszemu Panu, nie ogldajc si nigdy ani przed siebie,: ani za siebie. Rzud si w Jego boskie ramiona, przylgnij do Jego, Serca, tam ju nie obawiajc si niczego. Zawsze rano skieruj do Jezusa krtk modlitw, by Go uwielbid we wszystkich kocioach, w ktrych jest opuszczony. Przeno si tam myl i mw Mu o tym, jak bardzo Go kochasz i e chciaaby Mu wynagrodzid za opuszczenie, w jakim pozostaje.+ Odnawiaj t intencj wiele razy dziennie, a sprawisz tym przyjemnod dobremu Jezusowi. Dobry Bg pragnie, eby stale o Nim mylaa, aby te wszystko wykonywaa pod Jego wejrzeniem: modlitwy, prace; sowem - aby, w miar monoci, nigdy nie tracia Go z oczu. Musi jednak temu wszystkiemu towarzyszyd spokj i brak podniecenia, eby si niczego nie domylano. Niech sam tylko twj Jezus wie, co ci z Nim czy. Miej
20

...a ete tante tre toute transformee ...

24

oczy stale spuszczone, gdy nie masz obowizku czuwania, lecz nawet wwczas czyo to z moliwie najwiksz skromnoci. Nie staraj si o to, by darzono ci szacunkiem. Bd zawsze bardzo pokorna. Ze wszystkich si staraj si o to, by kochano dobrego Boga. Poddaj si biegowi rzeczy i przechod bezszelestnie przez wielki tum, a gdy jeste zmuszona do ukazania si, czyo to z prostot odnoszc wszystko do Boga i nie niepokojc si o to, czy wszystko ci si udao czy nie, skoro wszystko czynia, eby Mu sprawid przyjemnod! Pragnij wycznie nieustannego i coraz gortszego miowania dobrego Boga. Na zakooczenie rekolekcji zrb postanowienie, e czsto bdziesz myled o tym, co ci teraz powiem: wycznie Bg! Bg mj i wszystko moje...! Wszystko przemija, i to jake szybko! Moim odpoczynkiem bdzie Tabernakulum, moim yciem - Eucharystia, moim bogactwem - krzy, moj Matk - Maryja, moj nadziej - niebo. Tak, zrobisz przyjemnod Dobremu Bogu, jeli rano nie bdziesz braa masa do chleba21. 20 listopada: Nie trzeba nigdy osdzad ani roztrzsad postpowania sistr, gdy nie ty bdziesz za nie odpowiadaa. Nie powinna te na nich si wzorowad. Bg nie da od wszystkich jednakowej doskonaoci. Umartwiaj si, lecz nie dociekaj, czy inne robi to samo, gdy Bg tego nie wymaga. Nie chcesz nigdy wierzyd w to, co ci mwi. Przekonaa si dzisiaj z rana, czego dobry Bg chce od ciebie, poniewa da ci to, o co prosia Go, jako o znak... Tak, dobry Jezus chce, eby postpowaa z Nim jak z przyjacielem najbardziej oddanym, najszczerszym, bez jakiegokolwiek lku. To prawda, e Jego Majestat przejmuje lkiem, a ty jeste zbyt ndzna, by mied odwag obcowad tak bezporednio 22 z Jezusem, lecz czy Pan nie moe wzbogacid ndzarza?! Pro wic, dobrego Jezusa, by wzbogaci ci w cnoty, ktre widzied chce w tobie; jednak w midzyczasie postpuj nadal wedug otrzymanych pouczeo. Poszerzaj swe serce, bo Jezus chce w nim widzied przede wszystkim miod. Ile to ask otrzymasz, jeli bdziesz wierna! ask, o ktrych nigdy nie mylaa!

21

Jest to umartwienie, ktre w tamtych warunkach mogo mied pewne znaczenie na drodze duchowego rozwoju siostry zakonnej. Nie znaczy to, e dzisiaj wszyscy maj id bezkrytycznie za tak szczegow rad oczyszczajcej si zakonnicy, gdy od kadego z nas Bg, czego innego oczekuje. Na inne zalecane w ksice umartwienia moemy patrzed podobnie, idc raczej za wasnymi pomysami, podyktowanymi mioci. Trudno by nam byo na przykad chodzid z zasady ze spuszczonym wzrokiem, lecz oglna zasada: nie ogldaj tego, co nie jest dla ciebie -moe odnosid si do nas wszystkich... Niech nasze sumienie zawsze nas pochwala.

22

Dosownie: w sposb tak intymny" (aussi intimement").

25

Boe Narodzenie:, Gdy cierpisz, nie ualaj si przed wszystkimi. To ci ulgi nie przynosi. Powinna o tym powiedzied w pierwszym rzdzie Jezusowi. Ty za przeciwnie, czsto udajesz si do Niego na koocu. Tak, doznaam wielkiej ulgi i sdz, e ju dochodz do kresu mego wygnania. O, gdyby wiedziaa, jak ogromne mam pragnienie ujrzed dobrego Boga! Nie trzeba jednak, aby ktokolwiek o tym wiedzia z wyjtkiem Y. Trzeba, aby we wszystkich zdarzeniach ponadnaturalnych (nadprzyrodzonych) uczestniczya w sposb tak naturalny i tak prosty, by nikt tego nie zauway i nie mg domylid si, o co chodzi... To samo, jeli chodzi o inne sprawy. Chciej mnie zrozumied: przechodzc midzy ludmi niezauwaon nie zaniedbuj jednak tego, co jest twoim obowizkiem. Niech wszystko tchnie prostot! Sam tylko Bg chce wiedzied, co dzieje si w twojej duszy. ROK 1877 Styczeo: Spoczywaj spokojnie na godnym mioci i uwielbienia Sercu twego Jezusa. Mw Mu, jako Przyjacielowi, o wszystkich swoich troskach, a On ci zrozumie. Lecz pamitaj, co ci powiedziaam: nawet may kcik Jego Boskiego Serca nie bdzie dla ciebie dostpny, zanim twoje ycie wewntrzne nie stanie si gbsze. Nic sobie nie rb z rnych kopotw, jakich ci przysparzaj twoje uczennice. Modl si za ciebie codziennie, aby nie stracia cierpliwoci. 13 lutego (przed Najwitszym Sakramentem): Widzisz, jak Jezus jest samotny! Przy odrobinie dobrej woli mogoby tu jednak byd w tej chwili wicej osb. Lecz a tyle obojtnoci... i to nawet wrd dusz zakonnych! Nasz Pan jest bardzo na to wraliwy. Przynajmniej ty kochaj Go za te dusze niesprawiedliwe, a dobry Jezus odczuje ulg w doznawanej wzgardzie. 12 maja: Umartwiaj swe ciao, a szczeglnie ducha! Zapominaj o sobie. Przekrel siebie cakowicie. Nie przygldaj si nigdy temu, co czyni inni. Bg nie da takiej samej doskonaoci od wszystkich dusz. Nie wszystkie maj te same wiata, ale ty, ktr Jezus owieca, spogldaj tylko na Niego. On sam niech bdzie twoim celem i niech ci wystarcza! Przed kad czynnoci zastanawiaj si i stawiaj sobie pytanie, czy bdzie Mu si podobaa. W tym zawiera si dla ciebie wszystko. Jego wejrzenie, miod i upodobanie powinny ci wystarczyd. Chwilowa obojtnod i brak wzgldw z twej strony rani Go, podczas gdy przeciwnie: staa pamid o Jego witej Obecnoci, jeden wzlot ducha, jedno spojrzenie, jedno mae zwrcenie na Niego uwagi - sprawiaj Mu przyjemnod, jest na to wraliwy.

26

Czuwaj nad swoim wntrzem i nie trad adnej z ask dobrego Boga. Nie przejmuj si zbytnio swoim ciaem. Chtnie o sobie zapominaj. Powierz si z prostot ramionom Jezusa, a On nie opuci ci w kopotach. Miej tylko bezgraniczn ufnod w dobrod Boga! Gdyby znaa Jego potg, czy stawiaaby granice Jego moliwociom? Czeg nie moe On zrobid dla duszy, ktr kocha? 13 grudnia: Nie staraj si przypodobad w swoich czynnociach nikomu poza Bogiem. Powinna robid wszystko wycznie dla Niego, i to bez znudzenia, zniechcenia i znuenia, a poza tym bez wzgldu na opini ludzk. Wiesz zreszt, co ci Jezus poleci dwadziecia pid razy dziennie... Jeli naprawd kochasz dobrego Boga, On w takich momentach nie odmwi ci niczego, o co Go poprosisz Tak, jeste ndzna, to prawda - upokarzaj si, lecz Jezus nie udziela zawsze ask tylko najwitszym. Przygotowuj si zawsze bardzo starannie do Komunii witej, spowiedzi, Liturgicznej Modlitwy Dnia - do wszystkiego, co prowadzi do cilejszego zjednoczenia z Bogiem.... Przecie powinno ci byd o wiele atwiej ni innym widzied Jezusa zawsze obecnego w twym sercu. Po tylu otrzymanych od Niego w tym wzgldzie askach nie powinna ju mied trudnoci w skupieniu! Mwiam ci ju, e dobry Bg szuka w wiecie dusz kochajcych Go, lecz kochajcych mioci dziecic i pen czuoci; ta za, co i prawda, ma byd pena czci, lecz zarazem nacechowana serdecznoci. Niestety, nie znajduje On takich dusz! Liczba ich jest mniejsza ni si przypuszcza, bo ludzie zbyt ciasno patrz na Serce dobrego Boga. Uwaaj te, e dobry Jezus jest zbyt wielki, by mona si byo do Niego zbliyd, std i miod, jak maj dla Niego, jest w rezultacie chodna. Czed dla Niego wyradza si w koocu w pewnego rodzaju obojtnod. Wiem, e nie wszystkie dusze zdolne s pojd t miod, jakiej nasz Pan da, ale ty, ktrej Jezus da j zrozumied, wynagradzaj Mu za t obojtnod i za ten chd. Pro Go, aby rozszerzy twoje serce, by mogo ono pomiecid w sobie jak najwicej mioci. Przez czuod23, jak Go otaczasz oraz pen czci poufaod, na ktr Jezus ci zezwala, moesz Mu wynagrodzid w tym, co nie wszystkim dane jest zrozumied. Czyo to i nade wszystko Go kochaj! Niech praca nigdy ci nie nuy! Rozpoczynaj j, co dnia, jakby jeszcze nic nie zrobia. To ustawiczne wyrzekanie si wasnej woli, wasnych wygd i pogldw jest dugim i bardzo zasugujcym mczeostwem, bardzo miym Bogu. Bg chce, eby bya wrd ludzi wyjtkiem nie tyle od strony zewntrznej, co raczej wewntrznej. da od ciebie tak wielkiego zjednoczenia, e chce aby
23
Tendresses" mona oddad przez pieszczoty".

27

dosza do tego, by nie zapominad o Nim ani na chwil, nawet wrd najintensywniejszej pracy. ROK 1878 Sierpieo (rekolekcje): Wielcy grzesznicy i ci, ktrzy prawie cae ycie pozostawali z dala od Boga wskutek obojtnoci oraz zakonnice, ktre nie s tym, czym powinny byy byd, s w wielkim czydcu. Tam dusze te nie korzystaj wcale z modlitw za nie ofiarowanych. W yciu byy obojtne wzgldem Boga, wic z kolei On jest obojtny wzgldem nich i pozostawia je w pewnego rodzaju opuszczeniu, aby odpokutoway za ycie, ktre byo nijakie. Ach, wy nie moecie sobie wyobrazid ani uwiadomid, bdc jeszcze na ziemi, jak dobry jest Bg! Ale my - poznajemy to i rozumiemy, bo nasza dusza jest uwolniona od wszystkich wizw, ktre j zatrzymyway i ktre jej przeszkadzay pojmowad witod i majestat dobrego Boga, jak te Jego wielkie miosierdzie. Obecnie jestemy, e tak powiem, mczennicami: palimy si z mioci. Niepohamowana sia pcha nas ku dobremu Bogu, bdcemu dla na niejako rodkiem *przycigania+, a jednoczenie inna sia odpycha nas na miejsce naszej ekspiacji. W tym stanie doznajemy wielkiego ucisku wskutek niemonoci zaspokojenia naszych pragnieo. O, jaka mka! Ale my na ni zasugujemy i nie ma tu adnego szemrania. Chcemy tego, czego chce dobry Bg. Chodzi tylko o to, e na ziemi trudno jest zrozumied, co my tu znosimy. Tak, doznaam ulgi! Ju nie pozostaj w ogniu. Mam tylko nienasycone pragnienie ujrzenia dobrego Boga, co jest jeszcze straszliw mczarni! Czuj jednak, e zbliam si ju do kresu mego wygnania, do miejsca, do ktrego wzdycham ze wszystkich si. Orientuj si w tym doskonale. Czuj, e powoli si wyswobadzam, jednak nie umiem ci powiedzied; kiedy, ktrego dnia *przyjdzie uwolnienie+. Tylko dobry Bg zna termin. Byd moe, jeszcze lata cae pozostan w tym pragnieniu nieba. Nie przestawaj si modlid, a ja ci si odwzajemni, jakkolwiek ju teraz modl si duo za ciebie. O, jak wielkie jest miosierdzie Boga nad tob! Kto je potrafi zrozumied? Dlaczego dobry Jezus postpuje z tob w ten sposb? Dlaczego kocha ci wicej ni wiele innych? Dlaczego chce ci jeszcze tak wielkich ask udzielid? Czy dlatego, e na to zasugujesz? Nie! Nawet znacznie mniej od innych dusz! Po prostu On sam chce tak postpowad wzgldem ciebie, a jest przecie wacicielem swoich ask. Bd wic, bardzo wdziczna. Trzymaj si zawsze w duchu u Jego witych stp i pozwalaj Mu dziaad. Czuwaj bardzo nad swym wntrzem. Bd bardzo pilna w wyszukiwaniu tego, co moe zrobid przyjemnod Jezusowi. Miej oczy, serce, miod tylko dla Niego! Rad si Go zawsze przed kad czynnoci. Zdaj si na Jego upodobania, a potem bd

28

spokojna. Speni si wszystko, co ci powiedziaam, tylko nie stawiaj przeszkd! Sam dobry Jezus tego pragnie. Ludzie, ktrzy id na zatracenie, gin jedynie, dlatego, e za wszelk cen tego chcieli. Bo eby dojd do tej ostatecznoci, trzeba byo odrzucid tysice ask i natchnieo do dobrego, ktre Bg im zsya. Staje si, wic to z ich wasnej winy! Jak ju tam bd, to ci powiem. Sdz jednak, e wielkim witom, uroczycie obchodzonym w niebie, towarzyszy podwjny zachwyt, uwielbienie, dzikczynienie, a przede wszystkim miod. A odnonie do tego, co ci ju mwiam: powinna dojd do tak wielkiego zjednoczenia z Bogiem, by ci ju nic nie wyprowadzao z rwnowagi: troski ani radoci, powodzenia ani niepowodzenia, czyje wzgldy ani niechd. Trzeba, eby nic z tego wszystkiego nie robio na tobie najmniejszego wraenia, lecz by Jezus w tobie growa nad wszystkim, a ty by bya nieustannie w Niego wpatrzona w swym wntrzu, bu mc chwytad w lot Jego najskrytsze pragnienia. Czego Jezus nie zrobi dla ciebie? Czego jeszcze nie zrobi? Pracuj nad swym uoeniem zewntrznym, ale co do wntrza-to inna, jak wiesz, sprawa. Zajmuj si wycznie tym, co si odnosi do ciebie, miej oczy zawsze spuszczone. Mw mao i cicho, ale rozmawiaj stale ze swym Jezusem. Ale nie, ty Go nie mczysz! On wanie tego od ciebie oczekuje. Bd dobra dla dzieci. Nie obchod si z nimi szorstko. Bd pomysowa w umartwianiu siebie, w przeamywaniu swej woli. Bd mia dla osb, ktre s mniej sympatyczne, a moe zrobiy ci co zego, a to w tym celu, aby zaprzed si samej siebie. Jezus bdzie z tego zadowolony. Co ponadto? Trzeba nakonid swoje ludzkie, ja" do milczenia, naley jednak byd posuszn Jezusowi, ktry tego chce i nie id za gosem mioci wasnej, tylko robid z oczyma zamknitymi wszystko, co si Jemu podoba. Dlaczego - pytasz - gdy modl si za ciebie, czyni to z mniejszym zapaem, ni modlc si za innych, i czsto o tobie zapominam?" - Nie martw si tym: Bg na to zezwala, a przy tym jest to rodzaj kary dla mnie. Gdyby modlia si wicej, i tak nie doznaabym z tego powodu ulgi. Bg tak chce. Jeli bdzie chcia, aby modlia si wicej, da ci odpowiednie natchnienie. Powtarzam ci jeszcze raz: nie bj si mnie! Nie zobaczysz mnie pogronej w mce24. Nieco pniej, gdy wzmocnisz si duchowo, ujrzysz dusze z czydca,

24

To samo mona powiedzied wielu ludziom, drcym na myl o spotkaniu zjawy czydcowej". Strach ich powikszaj makabryczne opowiadania, ktrymi doroli karmi dzieci, zamiast uczyd je wspczucia dla cierpicych w czydcu oraz sposobw przynoszenia im ulgi!

29

nawet bardzo szkaradne! Ale nie myl o tym z przeraeniem. Dobry Bg da ci wtedy odwag i wszystko, co bdzie potrzebne, aby wypenid Jego wit Wol. - Czy to ma byd dla mnie kara?" -Ale skd! Ja tu przychodz dla wasnej ulgi i dla twojego uwicenia. Gdyby chciaa zwracad troch wicej uwagi na to, co ci mwi... - Owszem, lecz uwaam te rzeczy za tak zdumiewajce, e nie wiem, co o tym sdzid. To jest niezwyke, e ci sysz w ten sposb". - Dobrze rozumiem twoje zakopotanie. Znam twe trudnoci pod tym wzgldem. Ale poniewa Bg na to pozwala i to mi przynosi ulg, nie wtpi, e chcesz okazad mi litod? Gdy bd wyzwolona, zobaczysz, e oddam ci wicej ni to, co ty dla mnie zrobia. - Gdzie jest siostra Z.?" - W wielkim czydcu, gdzie nie otrzymuje si owocw, czyli niczyich modlitw. Bogu, jeli mona tak powiedzied, jest czsto przykro byd przy mierci wielu zakonnic, poniewa powoa dla siebie samego te dusze, aby Mu wiernie na ziemi suyy i by po mierci poszy natychmiast wielbid Go w niebie... Lecz dzieje si inaczej z powodu ich niewiernoci: pozostaj one dugo w czydcu, znacznie duej ni osoby wieckie, ktre nie otrzymay tak wielu ask! ROK 1879 Wrzesieo (rekolekcje): Widujemy witego Michaa tak, jak si widzi Aniow: nie ma on ciaa. Przybywa do czydca na poszukiwanie wszystkich dusz, ktre ju zostay oczyszczone, gdy to wanie on do nieba je wprowadza. Tak, to prawda, co mwi Biskup: jest on pomidzy Serafinami. Jest pierwszym anioem nieba. Nasi Anioowie Strowie odwiedzaj nas rwnie, ale wity Micha jest od nich o wiele pikniejszy! Matk Najwitsz widujemy w ciele. Przybywa do czydca w dni swoich wit i wraca do nieba z wieloma duszami. Nie cierpimy wtedy, gdy z nami przebywa. wity Micha Jej towarzyszy, ale gdy przybywa sam, cierpimy jak zazwyczaj. Kiedy mwiam zarwno o wielkim czydcu, jak i o drugim czydcu, chciaam ci przybliyd te pojcia. Chciaam przez to wyrazid, e s rne stopnie w czydcu: I tak nazywam wielkim czydcem miejsce, gdzie znajduj si dusze obcione wielkimi winami, a gdzie ja te pozostawaam przez dwa lata bez monoci przekazania jakiejkolwiek wiadomoci o swych cierpieniach, a potem rok cay, gdy syszaa moje lamenty. Wiesz, e pozostawaam tam jeszcze wtedy, gdy zaczam do ciebie mwid.

30

Drugi czyciec jest tak samo czydcem, lecz rni si od pierwszego tym, cierpi si tam te bardzo, ale ju mniej, ni w poprzednim. Wreszcie jest trzecie miejsce, ktre jest czydcem pragnienia. Nie ma w nim ognia. Pozostaj tam dusze, ktre *w czasie ziemskiego ycia+ niezbyt arliwie pragny nieba, nie dod kochay Boga. Ja w nim przebywam w tej chwili. W tych trzech czydcach jest jeszcze wiele stopni. W miar, jak dusza si oczyszcza, nie przechodzi ju tych samych mk. Wszystko jest proporcjonalne do win, za ktre musi wynagradzad. Czy to tob nie wstrznie i nie skoni do cakowitego oddania si dobremu Bogu? Od tak dawna daj ci si we znaki z tego wanie powodu! Rekolekcje byy dobre i przynios owoce, z czego szatan nie by zadowolony. Dobry Bg bardzo kocha Ojca25, ktry prowadzi rekolekcje. Powiedz dobremu Ojcu, e dzikuj mu za wspomnienie o mnie we Mszy witej, ktre ci obieca. Ja ze swej strony nie pozostan niewdziczn: bd prosia dobrego Boga, by mu udzieli ask, jakich potrzebuje. Dobrze zrobia mwic mu dzisiaj wieczorem o wszystkim, co ci powiedziaam. To wity Micha ci go przysa. Zgromadzenie z tego skorzystao, ale nie ulega wtpliwoci, e przede wszystkim dla ciebie tutaj przyby. wity Micha, ktrego kochasz i ktry opiekuje si tob od dawna, chcia, aby to by jeden z jego misjonarzy, obeznany ze wszystkim, co ci powiedziaam. Dobry Bg ma w tym swoje plany. Poznasz je nieco pniej. Ojcu bdziesz moga udzielid dokadniejszych informacji o witym Michale. Zapytujesz mnie, czy o. Prvel jest miy Bogu. Oto, co masz mu powiedzied: niech postpuje nadal tak jak dotychczas; jest miy dobremu Bogu, ktremu podoba si u niego najbardziej czystod intencji, wewntrzne skupienie oraz jego dobrod wzgldem dusz. Powiedz mu, aby stale usiowa jednoczyd si coraz peniej z Najwitszym Sercem Jezusa. Im gbsze bdzie to jego zjednoczenie, tym bardziej to, co czyni, jak te cae jego ycie bdzie zasugujce na niebo oraz poyteczne dla dusz. Bg spodziewa si od niego wyszej doskonaoci. Niech gosi podczas misji i rekolekcji potrzeb ofiarowania czynnoci caego dnia, bo w wiecie, a nawet w zgromadzeniach zakonnych, o tym si nie pamita dostatecznie. Z tego powodu wiele dobrych ze swej natury uczynkw pozostanie w dniu ostatecznym bez nagrody, bo nie zostay ofiarowane Bogu przed ich wykonaniem. Niech nie traci nigdy odwagi, widzc, e jego wysiki nie
25
Zachowano, zgodnie z oryginaem, du liter w odniesieniu do zakonnikw, ktrych nazwisk Rkopis nie podaje, gdy okrelenie konkretnych osb mianem Ojciec" zastpuje ich imi wasne. Najczciej chodzi o ojca Prevea, kierownika duc howego siostry Marii od Krzya.

31

przyniosy oczekiwanych owocw. Niech myli, e Bg jest zadowolony z jego prac, jeli chocia przez kwadrans napenia serca odrobin mioci! Dobry Bg da mi poznad bliej to, o czym ci mwiam, bo Ojciec nie przyj ci le, gdy par dni temu do niego si zwracaa. Rb to, co ci powiedzia. Napisz mu wszystko, co wiesz ode mnie. Nie zapominaj o niczym i korzystaj ze wszystkich rad, ktrych ci bdzie udziela w tej dziedzinie. Dobry Bg ci go zesa. Ma On wielkie plany, skoro postpuje z tob w ten sposb. Bd bardzo wierna wszystkim askom udzielanym ci przez dobrego Jezusa. Jeli nieco pniej, jak tego si spodziewam, da mi Bg poznad co innego w odniesieniu do Ojca, powiem ci o tym. Podzikuj Ojcu za modlitwy i powiedz, e nie oka si niewdziczn. Bd modlia si za niego tak, jak obecnie za ciebie. Pamitaj, e Bg chce, by bya wita. Moesz odpowiedzied, e nieprdko to si stanie, bo ile to ju czasu ciga ci Jezus, i ja take! Jednak czas nadszed i powinna tym razem ostro wzid si do rzeczy! Poznaa to jasno w czasie rekolekcji. Nie stawiaj przeszkd asce. Pozwalaj si prowadzid dobremu Bogu wedug Jego planw. Szczeglnie za nie opieraj si adnemu z Jego natchnieo. Pozostaw natur i swoje ja" na uboczu, a potem, uwolniona od tego ciaru, podaj stale naprzd, nie poddajc si nigdy znueniu. Mdl si usilnie za mnie, abym prdko znalaza si u celu swoich tak wielkich i tak dugo mnie drczcych pragnieo! Bd ci bardziej uyteczna w niebie, ni tutaj. Miaa dobr myl w dniu zakooczenia rekolekcji, zapraszajc mnie do adorowania Jezusa obecnego w twoim sercu w czasie dzikczynienia *po komunii witej+. Gdyby robia to dotychczas, doznaabym wicej ulgi. Czyo to teraz, jak te przed wszystkimi swoimi modlitwami. Ofiaruj take za mnie troch swej pracy. Mam tak wielkie pragnienie ujrzenia dobrego Boga! Tak, zeszyciki bardzo podobaj si Bogu. Jest to najkrtszy sposb dojcia do wielkiej doskonaoci i gbokiego zjednoczenia z Jezusem. Ju od dawna czekam na troch wicej mioci w tym wszystkim, co czynisz. Im bardziej dusza kocha Jezusa, w tym wikszym stopniu jej modlitwy i czynnoci s w Jego oczach zasugujce. Jedynie miod otrzymuje nagrod w niebie. Wszystko, co czyni si bez mioci, jest bez znaczenia, a tym samym stracone. Kochaj odtd zawsze Jezusa tak, jak On tego od ciebie oczekuje. Bd wtedy doznawaa wielkiej ulgi. - Czy dobry Bg jest w tych dniach ze mnie troch wicej zadowolony?" - Tak, jest z ciebie zadowolony, poniewa wicej si starasz Jemu przypodobad. Czy zauwaya Jego dobrod? Czy zwrcia uwag na wzgldy, jakimi ci otacza? Czy nie zrobi ci te w tych dniach przyjemnoci? Oto tak bdzie zawsze

32

z tob postpowa. Im wicej dla Niego uczynisz, tym wicej On uczyni dla ciebie. Jestem tak szczliwa, gdy widz, e chcesz naprawd kochad dobrego Boga oraz pracowad nad sw doskonaoci! Chtnie zostaabym duej w czydcu, gdybym wiedziaa, e przez to cierpienie przyczyni si do osignicia przez ciebie tego stopnia doskonaoci, na ktrym Bg chce ci widzied wedug swoich planw. Nie ogldaj si nigdy wstecz, by zastanawiad si zbytnio nad przebyt drog. Z tamto wszystko w rce Boga i id stale naprzd. Twoje ycie powinno si streszczad w dwch sowach: ofiara, miod! Ofiara od rana do wieczora, ale jednoczenie miod! Gdyby wiedziaa, kim jest dobry Bg! O, wtedy nie byoby ofiary, ktrej nie chciaaby ponied ani cierpienia, przed ktrym by si cofna, aby mc Go widzied, chod przez minut! Wwczas dopiero poczuaby si szczliwa, w peni pocieszona, i to nawet wwczas, gdyby Go miaa nigdy wicej nie zobaczyd! Czego wicej mona oczekiwad od caej wiecznoci?! Dla ciebie nie jest przewidziana przecitnod. Niektre dusze i w niej znajd swoje zbawienie, lecz ty - albo bdziesz wielk wit albo wielk grzesznic wybieraj! Czy przypominasz sobie, e na pewnych rekolekcjach bya ogromnie poruszona t myl: s dusze, dla ktrych nie istnieje przecitnod - albo bd anioami, albo demonami? Zastosuj to do siebie. Wwczas dobrze rozpoznaa, e chodzio wanie o ciebie! 13 sierpnia: Mam ci duo rzeczy do przekazania, ktre potrafisz zrozumied tylko ty i Ojciec. Czy mylaa o tym, aby podzikowad dobremu Bogu za to, e ci go przysa? Mdl si za niego codziennie. - Jaki jest najlepszy sposb uczczenia witego Michaa Archanioa?" - Najlepszym sposobem uczczenia go w niebie i na ziemi jest usilne polecanie naboeostwa do dusz czydcowych oraz rozszerzanie wiadomoci o wielkiej misji, jak peni wity Micha wobec dusz oczyszczajcych si. Jemu to Bg poruczy prowadzenie dusz do miejsca pokuty, a nastpnie, po wyzwoleniu z czydca, wprowadzenie ich do wiecznego domu. Za kadym razem, gdy jaka dusza powiksza liczb wybranych, Bg jest przez ni uwielbiony, a oddana Mu chwaa spywa take w jakim stopniu na chwalebnego Sug nieba. Jest to dla niego zaszczyt stawiad przed Panem dusze, ktre chc opiewad Jego miosierdzie, jednoczc si w okazywaniu wdzicznoci z wybranymi na wiecznod ca. Nie potrafi ci przedstawid tej wielkiej mioci, jak paa ten niebieski Archanio wzgldem Boskiego Mistrza oraz tej, jak Bg mu si odwzajemnia, wreszcie mioci i ogromnej litoci, jak ten wity Archanio ma

33

w stosunku do nas. On to dodaje nam odwagi w cierpieniu, mwic nam o niebie. Powiedz Ojcu, e jeli chce si podobad witemu Michaowi, niech usilnie poleca naboeostwo do dusz czydcowych. W wiecie wcale si o tym nie myli. Po mierci rodzicw i przyjaci zmwi si kilka modlitw i kilka dni popacze, i na tym koniec! Odtd dusze s opuszczone... Co prawda zasuguj one na to, bo same na ziemi nie modliy si za zmarych, a Boski Sdzia daje nam na tamtym wiecie tylko to, co robilimy na ziemi. Kto zapomina o duszach cierpicych, sam z kolei jest zapomniany. Gdyby jednak zachcono go do modlitwy za zmarych, gdyby dano mu, chod troch poznad, czym jest czyciec, byd moe postpowaby inaczej. Jeli dobry Bg na to pozwala, moemy komunikowad si 26 z Archanioem bezporednio, na sposb, w jaki duchy i dusze komunikuj si ze sob. - W jaki sposb obchodzi si wito witego Michaa w czydcu?" - W dniu swojego wita wity Micha przyby do czydca i wrci do nieba z wieloma duszami, zwaszcza z tymi, ktre miay do niego naboeostwo na ziemi. - Jak chwa otrzymuje wity Micha, gdy ziemia obchodzi jego wito?" - Gdy na ziemi czci si jakiego witego, otrzymuje on w niebie chwa dodatkow. Nawet gdyby nie czczono go ze wzgldu na jaki czyn heroiczny albo ze wzgldu na chwa, jak przy rnych okazjach przynosi na ziemi Bogu, ma on tak samo dodatkow nagrod w tym czasie w niebie. Nagroda ta polega na podwojeniu chway dodatkowej zczonej z nagrod, jak mu przynosi wspominanie go na ziemi. Chwaa dodatkowa, ktr otrzymuje Archanio, jest wysza od chway innych witych, bo chwaa ta, o ktrej mwi, jest wprost proporcjonalna do wielkoci zasug tego, kto j otrzymuje, jak te do wielkoci czynu, ktry mu j wysuy. - Czy wiesz, co si dzieje na ziemi?" - Wiem o tyle, o ile dobry Bg tego chce, jednak moje poznanie jest ograniczone. Dowiedziaam si co nieco o naszym zgromadzeniu zakonnym, i to wszystko. Nie wiem, co dzieje si w duszach innych osb, z wyjtkiem twojej, na co zezwoli dobry Bg dla twojego uwicenia. To, co ci nieraz mwiam w odniesieniu do poszczeglnych osb i o czym bd jeszcze mwid w dalszym cigu, dobry Bg daje mi poznad w pewnych chwilach, lecz poza tym nic wicej nie wiem. S dusze, ktre posiadaj bardziej rozlege od moich wiadomoci.
26
"Inaczej: obcowad".

34

Wszystko to jest proporcjonalne do zasug. Tote nie znam w tej chwili woli Boga w stosunku do rodziny twego ojca... Moe poznam j pniej, nie wiem tego. Bd si za nich modlia do dobrego Boga i polecaa ich witemu Michaowi. Mog ci powiedzied o stopniach w czydcu, poniewa przez nie przeszam. W wielkim czydcu s rne stopnie. W najniszym i najbardziej bolesnym czydcu, bdcym [jakby] chwilowym piekem, znajduj si grzesznicy, ktrzy dopucili si w yciu strasznych zbrodni i ktrych mierd zaskoczya w tym stanie, pozostawiajc zaledwie moment na poznanie swojego stanu. Zostali cudem uratowani, czsto na skutek modlitw pobonych krewnych albo innych osb. Nieraz nie mogli si nawet wyspowiadad i wiat uwaa ich za straconych, lecz Bg, ktrego miosierdzie jest nieskooczone, da im w chwili mierci potrzebn do zbawienia skruch, a to ze wzgldu na jaki jeden lub kilka dobrych uczynkw przez nich w yciu wykonanych. Czyciec tych dusz jest straszliwy. Jest to pieko, z t tylko rnic, e w piekle przeklina si Boga, podczas gdy w czydcu si Go bogosawi i skada si Mu dzikczynienie za to, e nas zbawi. Nastpnie przychodz tu dusze, ktre wprawdzie nie popeniy, jak pierwsze, zbrodni, lecz byy wobec dobrego Boga obojtne. Nie dopeniy w cigu ycia obowizku wielkanocnego, a nawrcone rwnie dopiero przed mierci bez monoci przyjcia Komunii witej, pokutuj teraz w czydcu za sw dugotrwa obojtnod, znoszc niesychane kary, pozostajc w zapomnieniu, bez modlitw z ziemi... Jeli nawet modlitwy s za nich ofiarowane, nie mog z nich korzystad. Wreszcie s w tym czydcu zakonnicy i zakonnice ozibli, zaniedbujcy si w swych obowizkach, obojtni wzgldem Jezusa; take kapani, ktrzy nie wypeniali swojej posugi z czci nalen Najwyszemu Majestatowi i za mao starali si o budzenie mioci wzgldem dobrego Boga w duszach im powierzonych. Ja byam w tym wanie bolesnym czydcu. Tak wic, czyciec osb Bogu powiconych albo takich, ktre otrzymay wicej ask, jest duszy i ciszy od czydca pozostaych ludzi. W drugim czydcu znajduj si dusze tych, ktrzy umieraj w grzechach powszednich nieodpokutowanych przed mierci jak te w grzechach miertelnych ju odpuszczonych, lecz, za ktre nie zadoduczynili cakowicie Boej sprawiedliwoci. W tym czydcu s take rne stopnie, zalenie od zasug poszczeglnych osb. Wreszcie istnieje czyciec pragnienia, nazywany przedsionkiem nieba. Tylko nieliczni mog go uniknd. Aby go nie przechodzid, trzeba gorco

35

pragnd nieba oraz ogldania Boga. A to jest rzadkie, rzadsze ni si przypuszcza, bo wiele osb, nawet pobonych, boi si dobrego Boga i nie dosyd arliwie pragnie nieba. Take ten czyciec jest bardzo bolesny: byd pozbawionym widoku dobrego Jezusa - co za mczeostwo! - Czy rozpoznajecie si w czydcu?" - Tak, lecz w sposb waciwy duszom. Tu nie ma ju imion, jak w waszym wiecie. Nie mona porwnywad czydca z ziemi. Kiedy dusza jest ju wolna i pozbawiona swojej powoki miertelnej, imi jej zostaje pogrzebane wraz z jej ciaem w grobie. Sabo ci potrafi wytumaczyd, czym jest czyciec, a pojcie, ktre o nim masz, pochodzi ze wiata, ktrego dobry Bg ci uycza nieco wicej, ni innym. Ale czym s te okruchy poznania w porwnaniu z rzeczywistoci? My tu jestemy bez reszty pogreni w woli Boej, za na ziemi, chodby si byo witym, zachowuje si sw wasn wol. Co do nas, my ju jej nie posiadamy27. Poznajemy i wiemy tylko to, co si Bogu podoba dad nam poznad, i nic poza tym. - Czy rozmawiacie ze sob w czydcu?" - Dusze porozumiewaj si midzy sob, gdy dobry Bg na to pozwala, lecz w sposb waciwy dla dusz, a wic bez sw... Tak, to prawda, e ja do ciebie mwi, ale czy ty jeste *czystym+ duchem? Czy rozumiaaby mnie, gdybym si nie wyraaa sowami?... Ale co do mnie - poniewa Bg tak chce, ja ci rozumiem bez sw wymawianych ustami. Istnieje jednak obcowanie dusz i duchw nawet w ziemskim yciu. Tak wic, gdy masz dobr myl lub dobre pragnienie, s ci one czsto podsuwane przez twego dobrego Anioa Stra albo przez innego witego, a nieraz przez samego Boga, co jest wanie sposobem porozumiewania si dusz. - Gdzie znajduje si czyciec? Czy zajmuje on jak ograniczon przestrzeo?" - Jest w rodku ziemi28, blisko pieka (jak to widziaa pewnego dnia po Komunii witej). Dusze znajduj si tam w przestrzeni ograniczonej, porwnywalnej z liczb tam obecnych a s tam nieprzeliczone tysice tysicy. - Jakie jednak miejsce moe zajmowad jedna dusza? Codziennie przybywa ich wiele tysicy, a wikszod z nich pozostaje tu od trzydziestu do czterdziestu lat; niektre z nich s tu o wiele duej, inne znw krcej. Okrelam *ich pobyt+ wedug rachuby ziemskiej, bo tu wszystko odbiera
27
Zdanie to naley rozumied w ten sposb, e nie istnieje tam najmniejszy rozdwik midzy wol Stwrcy i stworzenia, lecz wy cznie doskonae posuszeostwo, na ktrym przecie opiera si miod. W czydcu cierpi si wic w sposb cakowicie wolny, z mioci do Boga, a zarazem dla wasnego dobra.

28

...au centr de la terre..." Zob. przypis 29.

36

si inaczej. Ach, gdyby wiedziano, czym jest czyciec! I pomyled, e to z wasnej winy doo si przychodzi! Ja jestem tutaj od omiu lat. Wydaje mi si jednak, e trwa to, co najmniej dziesid tysicy lat!... O mj Boe! Powiedz to wszystko Ojcu!... Niech si dowie ode mnie, czym jest to miejsce mki, aby w przyszoci mg innym przekazad. Bdzie mg przekonad si osobicie, jak wiele korzyci przynosi naboeostwo do dusz czydcowych. Dobry Bg udziela nieraz wicej ask za porednictwem tych dusz cierpicych, ni przez ordownictwo witych. Gdy Ojciec zechce uzyskad co z wiksz pewnoci, niech si zwraca przede wszystkim do dusz, ktre bardziej ukochay Najwitsz Maryj Dziewic, dziki czemu ta dobra Matka pragnie ich uwolnienia; sam wwczas powie ci o swoim dowiadczeniu. S rwnie nieliczne dusze, ktre nie przebywaj w czydcu w caym tego sowa znaczeniu. Ja na przykad towarzysz ci w cigu dnia wszdzie, dokd idziesz, lecz gdy noc wypoczywasz, wtedy cierpi wicej - wtedy jestem w czydcu. S i takie dusze, ktre przechodz swj czyciec w miejscach, w ktrych grzeszyy, albo u stp witych otarzy przed Najwitszym Sakramentem. Gdziekolwiek by si jednak nie znajdoway, wszdzie nios ze sob swoje mczarnie, jednak ju troch mniej dotkliwe, ni w samym czydcu. Ojciec mia racj, mwic ci, eby szukaa zawsze tylko witej woli Boga we wszystkim, co czynisz. To bdzie twoje szczcie: dostrzegad Jego wol w kadym zdarzeniu, w smutkach i radociach. Dosownie wszystko pochodzi od Jezusa. O, bd dobra, po dwakrod dobra, starajc si sprawiad przyjemnod Bogu, ktry jest tak dobry dla ciebie! Miej oczy duszy stale otwarte na Niego, by uprzedzad najmniejsze Jego pragnienia. Wychod Mu nawet na spotkanie, by sprawid t przyjemnod. Im wicej zrobisz dla Niego, tym wicej On uczyni dla ciebie. Nie da si zwyciyd we wspaniaomylnoci, lecz przeciwnie: bdzie zawsze Tym, ktry wicej daje, ni otrzymuje. Bd wic, pomysowa w wyszukiwaniu sposobw powicania si na rzecz Jego mioci i chway. Angielka, ktra utona w pobliu gry witego Michaa, posza prosto do nieba. Miaa naleyt gbok skruch w chwili mierci, a jednoczenie chrzest pragnienia. Wszystko to tak si stao na skutek interwencji witego Michaa. Szczliwe utonicie! wity Micha nie by zadowolony z Ojca, gdy si wycofa, lecz dobry Bg pozostawia kademu swobod decyzji. Chce mied w swojej subie tylko takie osoby, ktre oddawayby Mu czed z wasnej woli, nie ogldajc si nigdy wstecz. Powiedz o. Prevel w imieniu Boga, eby nadal odwanie prowadzi to, co odwanie dla Niego przedsiwzi, lecz by by roztropny - by nie podejmowa zadao ponad siy. Modl si we wszystkich jego intencjach i za niego, o czym ci mwiam, za ciebie rwnie.

37

Pius IX poszed prosto do nieba. Czyciec odby na ziemi. - Skd wiedziaa, e M.P. poszed wprost do nieba, skoro nie widziaa go przechodzcego przez czyciec?" Dobry Bg da mi to poznad, On te w swojej dobroci pozwala mi wiedzied, o co mnie pytasz, chocia sama nie mogam tego dostrzec lub dowiadczyd. Sprawiedliwod Boga zatrzymuje nas, co prawda w czydcu, gdy na to zasugujemy, wierz jednak niezachwianie w to, e Jego miosierdzie i Serce Ojcowskie nie pozostawiaj nas tam bez adnej pociechy. Pragniemy bardzo naszego cakowitego zjednoczenia si z Jezusem, podobnie jak On go pragnie. Jezus udziela si czsto w sposb intymny pewnym duszom na ziemi, (bo niewielu chce Go suchad) i ma upodobanie w odkrywaniu im swoich tajemnic. Duszami cieszcymi si Jego wzgldami s te, ktre caym postpowaniem staraj si Mu przypodobad, ktre te yj i oddychaj tylko dla Jezusa, pragnc Mu sprawid przyjemnod. W czydcu przebywaj dusze obcione wielkimi grzechami, ale pene skruchy. Pomimo swych grzechw, za ktre musz odpokutowad, s ju utwierdzone w asce i nie mog wicej grzeszyd, s doskonae. W miar, jak dusza oczyszcza si w miejscu pokuty, zaczyna lepiej rozumied Boga, albo raczej Bg i ona lepiej si rozumiej, nie widz jednak siebie, bo inaczej nie byoby czydca. Gdybymy nie poznawali lepiej Boga w czydcu ni na ziemi, nasze mki nie byyby tak wielkie, a nasze mczeostwo tak straszne, bo nasz gwn udrk jest nieobecnod Tego, ktry jest jedynym celem naszych pragnieo! - A gdy dusza jest przeznaczona do zajcia w niebie wyszego miejsca, czy i w czydcu cieszy si wikszymi askami od innych?" - Tak, im znamienitsze ma byd jej miejsce w niebie, a tym samym doskonalsze poznawanie Boga, tym wiksze s jej moliwoci poznania i tym gbsze jest jej zjednoczenie z Bogiem w miejscu oczyszczenia - proporcjonalnie do jej zasug. Trzej przyjaciele V.P. s w niebie od dawna. - No dobrze, a co si stao z modlitwami, ktre o. Prevel zanosi w ich intencji?" - Osoby bdce w niebie, za ktre modlicie si na ziemi, mog dysponowad tymi modlitwami na rzecz dusz przez siebie wybranych. Wasza pamid o nich jest dla dusz z tamtego wiata bardzo sodka - gdy widz, e krewni lub przyjaciele nie zapominaj o nich na ziemi, chocia ju wicej modlitw nie potrzebuj. W zamian za to nie pozostaj niewdziczni. Sdy dobrego Boga rni si bardzo od sdw ludzkich. Ma On wzgld na temperament, charakter, na to, czy co zostao zrobione przez lekkomylnod,

38

czy z ca zoliwoci. Jezus zna serca do gbi, wic nie jest Mu trudno dostrzec, co w nich si dzieje. Jezus jest bardzo dobry, lecz rwnie ogromnie sprawiedliwy! -, Jaka odlegod dzieli ziemi przez nas zamieszkan od czydca?" - Czyciec znajduje si w centrum kuli ziemskiej 29. Sama ziemia czy nie jest swego rodzaju czydcem? Spomidzy osb, ktre j zamieszkuj, jedne przechodz przez peny czyciec pokuty dobrowolnej lub przyjtej - osoby te id po mierci bezporednio do nieba, inne tylko zaczynaj pokut na ziemi (jest ona przecie miejscem cierpienia), lecz nie majc dostatecznej odwagi i wielkodusznoci, musz kooczyd swj czyciec ziemski w prawdziwym czydcu. - Czy mierd naga i nieprzewidziana jest sprawiedliwoci, czy miosierdziem Boga?" Czasem sprawiedliwoci, kiedy indziej za miosierdziem. Gdy dusza jest bojaliwa, a Bg wie, e jest przygotowana i gotowa do stawienia si przed Nim, zabiera j z tego wiata mierci nag, aby jej zaoszczdzid trwogi przedmiertnej, jakiej mogaby doznad w ostatnim momencie. Dobry Bg zabiera czasem dusze powodujc si sprawiedliwoci. Nie s wwczas stracone, lecz gdy odchodziy pozbawione ostatnich sakramentw albo przyjmujc je w popiechu, nieprzygotowane jeszcze do odejcia, maj czyciec bardziej bolesny i duszy. Inne, ktre przebray wprost miar swych zbrodni i byy nieczue na wszystkie aski Boe, zostaj zabrane z tej ziemi przez dobrego Boga, by nie cigay na siebie jeszcze wikszej Jego kary. - Czy ogieo czydcowy jest taki sam, jak ogieo ziemski?" Tak, rni si jednak od niego tym, e jest ogniem oczyszczajcym sprawiedliwoci Boej, jak te tym, e ogieo ziemski jest bardzo agodny w stosunku do czydcowego: ten ziemski jest zaledwie cieniem wobec ogromnych pomieni Boej sprawiedliwoci. - Jak si to dzieje, e dusza moe si palid?" Bg dobry, a zarazem sprawiedliwy dopuszcza do tego. Dusza bya rzeczywist sprawczyni popenionych grzechw, ciao bowiem mogo byd jej tylko posuszne (jak zoliwod mona przypisywad miertelnemu ciau?); dlatego dusza cierpi [rwnie+ to, co naley si ciau.

29

...au centr du globe...". Raczej nie chodzi tu o centrum fizyczne, bo przecie dusze pozbawione ciaa nie zajmuj miejsca" w ziemskim rozumieniu tego sowa. Przyzwyczailimy si jednak patrzed w gr", ku niebu", jak Apostoowie na Grze Wniebowstpienia, oraz w d", gdy obcia nas nie tylko ciao, lecz i przeycia, przytaczajce nas do ziemi"... Wszystkie te okrelenia ujmujemy jednak w cudzysw, wiadomi, e wci stoimy przed tajemnic, ktr trudno jest ujd w ziemskie sowa...

39

- Powiedz mi, co dzieje si przy konaniu i po nim? Czy dusza znajduje si w wietle, czy w ciemnociach? W jakiej formie zostaje wydany wyrok?" Wiesz, e ja nie przechodziam agonii, lecz mog ci powiedzied, e w tym ostatnim decydujcym momencie szatan rozwija ca sied wciekoci wok konajcych. Dobry Bg, aby przysporzyd duszom wicej zasug, pozwala im przechodzid te ostatnie prby, te ostatnie walki. Dusze silne i wspaniaomylne walcz, by mied jeszcze pikniejsze miejsce w niebie; staczaj czsto na koocu ycia i w trwodze przedmiertnej straszliwe walki przeciwko anioowi ciemnoci (bya tego wiadkiem), lecz wychodz z tego zwycisko. Dobry Bg nie dopuci by dusza, ktra bya Mu oddana przez cae ycie, zgina w tej ostatniej chwili. Ci, ktrzy kochali Najwitsz Maryj Dziewic i modlili si do Niej przez cae ycie, otrzymuj od Niej duo ask w czasie ostatnich zmagao. Tak samo dzieje si z tymi, ktrzy mieli naboeostwo do witego Jzefa, do witego Michaa lub do innego witego. Wwczas wanie, w tak trudnym momencie, jest si szczliwym z posiadania ordownika przed Bogiem, o czym ci zreszt mwiam. Niektrzy umieraj spokojnie, nie doznajc nic z tego, o czym powiedziaam. Dobry Bg wszystko zaplanowa, czynic wszystko lub dopuszczajc dla dobra poszczeglnych ludzi. Jak ci opowiedzied lub opisad, co dzieje si po zgonie? Trudno to dobrze zrozumied, jeeli si przez to nie przeszo. Bd ci to jednak usiowaa wytumaczyd najlepiej jak umiem. Dusza, opuszczajc ciao, czuje, e zatraca si w Bogu i jest caa Nim ogarnita, jeli mona tak powiedzied. Znajduje si w takiej jasnoci, e w mgnieniu oka widzi cae swoje ycie oraz to, na co w oparciu o nie zasuguje. Majc poznanie tak jasne, sama wydaje na siebie wyrok. Dusza nie widzi Boga, lecz korzy si, *poraona jakby+ Jego obecnoci. Jeeli jest to dusza obarczona cikimi winami (tak ja byam), a wic zasugujca na czyciec, czuje si teraz tak bardzo zmiadona ciarem tych win wymagajcych zmazania, e sama pogra si w czydcu. Wtedy dopiero rozumie si dobrod Boga oraz Jego miod do dusz oraz to, jakim nieszczciem jest grzech w oczach Jego Boskiego Majestatu. wity Micha jest zawsze obecny w chwili opuszczania przez dusz ciaa. Widziaam Go wtedy ja, ale te kada odchodzca dusza. Jest on wiadkiem i wykonawc Boej sprawiedliwoci. Widziaam take mego Anioa Stra. Chc ci dad do zrozumienia, dlaczego mona powiedzied, e wity Micha zanosi dusze do czydca:, bo dusza sama siebie nie nosi"; jednake gwnie, dlatego jest to prawd, e on tam si znajduje, jako obecny na sdzie. Wszystko, co si dzieje na tamtym wiecie, jest tajemnic dla waszego wiata.

40

- A w jakim wypadku dusza idzie wprost do nieba?" Gdy zjednoczenie duszy z Jezusem byo zapocztkowane ju na ziemi, przedua si i po mierci - oto niebo. Lecz zjednoczenie w niebie jest o wiele gbsze od ziemskiego. Dlaczego postpia dzi w ten sposb wobec Boga? On, ktry jest tak dobry dla ciebie, nie jest z twego zachowania zadowolony. To niewdzicznod z twej strony. I dlaczego wgldasz w postpowanie innych? Zajmuj si tylko twoim wasnym, to wystarczy! Nie wszyscy maj t sam gow na karku, a gdyby miaa stracid swoj po tych siedmiu latach, przez ktre do ciebie mwiam, i to z powodu tych wszystkich obaw, ktre miaa - ju dawno by to nastpio. Uspokj si, wic i staraj si wicej tak jak dzisiaj nie postpowad! Masz susznod, e nie lubisz ekstaz 30. Trzeba je mimo to przyjmowad, gdy dobry Bg je zsya. Nie chce On jednak, by ich pragna - nie one zaprowadz ci do nieba. ycie umartwione i pokorne jest o wiele pewniejsz drog i wanie takiego pragnij. Wprawdzie wielu witych miao objawienia i ekstazy, lecz bya to nagroda, ktrej dobry Bg im udziela po dugich walkach i yciu penym wyrzeczeo. Chcia si te nimi posuyd w wielkich dzieach ze wzgldu na sw chwa, lecz wszystko to odbywao si bez haasu, bez rozgosu, w ciszy modlitewnej, a gdy si to stawao jawne, wici byli wielce zawstydzeni i mwili o tym tylko z posuszeostwa. Dobry Bg zmiady ci tw wasn przeszoci, lecz uzbrj si w cierpliwod i w odwag, bo bdzie ci jeszcze miady w przyszoci. Powiedz Matce Przeoonej, e jeeli spotka si, kiedy z duszami o charakterze i temperamencie s. X., niech si ma na bacznoci i nie sucha tego wszystkiego, co chciayby jej one powiedzied. Bd spokojna, co do tego, o czym mi powiedziaa. Oto jak mona poznad, czy aska, ktr otrzymaa, pochodzi rzeczywicie od Boga: aski te przychodz, spadaj na ciebie jak niespodziewana ulewa przy pogodnym niebie. Nie powinno si mied wtedy obaw, e si ich szukao, bo przecie si o tym nie mylao. Zauwaya to wiele razy. Zupenie inaczej jest z tymi niby-askami, rzekomo (kto w to wierzy) pochodzcymi od Jezusa, a w rzeczywistoci bdcymi owocem silnie pracujcej wyobrani. Naley wystrzegad si tych ostatnich, bo szatan miesza si do tego czsto, korzystajc ze sabego umysu, mikkiego charakteru i niezbyt zdrowego sdu. udzi on wtenczas biedne dusze, ktre zreszt nie grzesz, jeli poddaj si wskazaniom osb nimi kierujcych. Mog ci zarazem powiedzied, e duo jest teraz takich ludzi na
30
Ekstaza to stan zachwycenia, uniesienia, spowodowany dziaaniem Boga i zwizany z przeywaniem przez czowieka Jego bliskoci.

41

wiecie. Szatan postpuje w ten sposb, by omieszyd religi! Mao ludzi kocha dobrego Boga tak, jak On tego pragnie. Szukaj siebie w tym przewiadczeniu, e szukaj Boga, i marz o witoci, ktra nie jest prawdziwa. - Powiedz mi wobec tego, na czym polega prawdziwa witod?" Wiesz dobrze, ale skoro chcesz, powtrz to, o czym ci ju mwiam tyle razy: prawdziwa witod polega na zapieraniu si siebie od rana do wieczora, na yciu w duchu ofiary, na staym odrzucaniu swego ludzkiego ja", pozwalaniu Bogu na urabianie siebie wedug Jego myli, na przyjmowaniu z gbok pokor i w poczuciu wasnej niegodnoci ask pochodzcych z Jego dobroci, na utrzymywaniu siebie w moliwie staym przeywaniu obecnoci Boga, z jednoczesnym wykonywaniem wszystkich czynnoci na Jego oczach, tak by nie szukad innego ni On wiadka swych wysikw ani innej nagrody, ni od Niego pochodzca. O wszystkich innych zasadach ju ci mwiam. Takiej witoci wymaga i oczekuje Jezus od dusz, ktre chc naleed wycznie do Niego i yd Jego yciem. Reszta jest tylko zudzeniem. Niektre dusze przechodz swj czyciec na ziemi przez cierpienie, inne za przez miod, bo miod ma take swoje mczeostwo. Dusza, ktra naprawd stara si kochad Jezusa, odczuwa, e mimo swych wysikw nie kocha Go na miar swych pragnieo. Jest to dla tej duszy ustawiczne mczeostwo, spowodowane jedynie mioci, a przy tym nie pozbawione wielkich cierpieo! Podobne jest w jakim stopniu, jak ci ju mwiam, do sytuacji duszy czydcowej rwcej si nieustannie ku Temu, ktry jest jedynym jej pragnieniem, a jednoczenie odpychanej, bo jej oczyszczenie nie jest jeszcze cakowite. Pro Matk Przeoon o monod czytania tego, co ci mwi, od czasu do czasu zamiast zwykej lektury. Przeznacz na to jeden dzieo w tygodniu, na przykad czwartek, bo jaki cel miaoby pisanie, gdyby tego nie odczytywaa? Zapomnisz o tym w koocu, a przecie, po co ci to wszystko mwi, by z tego korzystaa. - Co by si stao, gdybym odtd nie mwia nikomu, co syszaam od ciebie? Wiesz, e miaam wielk ochot zachowad wszystko wycznie dla siebie!" Miaa swobod decydowania, czy zachowasz wszystko wycznie dla siebie; jednak gdyby nie chciaa o tym mwid, radziabym ci to czynid, poniewa dobry Bg nigdy nie pozwala, by doskonaod czowieka pochodzia wprost z nieba. Poniewa yje on na ziemi, Bg chce, by take na ziemi zdoby on doskonaod wedug rad, na ktrych udzielanie w tym wanie celu zezwala. Dobrze wic zrobia, e przekazaa to wszystko, czego wypowiedzenie tak drogo ci kosztowao. Nie pochodzi to zreszt od ciebie, a Bg kierujcy wszystkim dla dobra tych, ktrych kocha, potrafi jednoczenie mied w tym wasn chwa.

42

Listopad-grudzieo: Bratowa pana X. jest w czydcu i bardzo tam cierpi. Wielebny Ojciec moe przynied jej ulg, ofiarowujc za ni Msz wit. Stary grzesznik zosta uratowany przez miosierdzie Boga, podobnie jak tylu innych. Jest w wielkim czydcu. - Czy Dzieo Zaduszny i oktawa przynosz wikszej liczbie dusz czydcowych radod oraz wyzwolenie?" - W Dzieo Zaduszny wiele dusz opuszcza miejsce pokuty, przechodzc do nieba. Z wielkiej za askawoci Boej w tym jedynym dniu roku wszystkie bez wyjtku cierpice dusze maj udzia w uroczystych modlitwach Kocioa witego, nawet dusze w wielkim czydcu. Ulga, jakiej doznaje kada dusza, jest jednak proporcjonalna do jej zasug: jedne otrzymuj wicej, inne mniej; wszystkie jednak odczuwaj t wyjtkow ask. Przez dugie lata spdzone w czydcu jest to dla wielu dusz tam cierpicych jedyna ulga, jakiej ze sprawiedliwoci Boej doznaj. Nie w Zaduszki jednak unosi si najwiksza ilod dusz do nieba, lecz w Noc Boego Narodzenia31. Mogabym ci wiele powiedzied, lecz nie mam na to pozwolenia. Trzeba, eby ty mnie zapytaa, wwczas mog ci odpowiedzied. Modlitwy czcigodnego Ojca przyniosy mi ulg. Przeka mu podzikowanie za modlitwy w mojej intencji, jego wasne oraz te, do ktrych powodowany mioci pobudza innych. Modl si stale za niego, jak ci mwiam, a spodziewam si uczynid wicej, gdy bd w niebie. Powiedz mu rwnie, i wiem, e modli si za mnie, podobnie jak inne dusze w czydcu. Czsto z dopuszczenia Boego jest to dla nich dodatkowym cierpieniem, bo nie zawsze korzystaj z owocw modlitw za nie ofiarowanych. Z modlitw pyncych z ziemi otrzymuje si w czydcu tylko te, ktre sam Bg chce, aby kada dusza, stosownie do swego stanu32, otrzymaa. Jest to dodatkowa boled dla biednych dusz, gdy widz, e modlitwy zanoszone za ich uwolnienie su nie im, lecz innym. Bardzo mao dusz korzysta z modlitw. Wikszod pozostaje w

31

T wanie Noc, przypominajc panujce w wiecie ciemnoci grzechu, rozwietlia Wiekuista wiatod, rodzc si z Najwitszej Dziewicy. Chrystus ukaza woskiej mistyczce Marii Valtorcie (autorce Poematu Boga-Czowieka") swoje narodziny: w ogromnym, trudnym do zniesienia dla miertelnych blasku zgina Maryja, jako Dziewica i ukazaa si, jako Matka", trzymajc w ramionach wiatod wiata, przygasajc by nie porazid oczu witego Jzefa. Syn Boy wypromieniowa" z niepokalanego ciaa Matki, zamiast rodzid si w blu jak wszystkie dzieci wiata.

32

condition".

43

zapomnieniu, pozbawiona chodby jednego wspomnienia, chodby jednej modlitwy z ziemi33. Nic nie wiemy o czasie naszego wyzwolenia. Byaby to dla nas ulga i radod, gdybymy wiedzieli, ale nie! Widzimy dobrze, e nasze cierpienia si zmniejszaj, e nasze zjednoczenie staje si gbsze, ale ktrego dnia (wedug rachuby ziemskiej, bo tu dni nie ma) z Nim si zczymy, o tym w ogle nie wiemy. Jest to tajemnica dobrego Boga. Dusze czydcowe maj tylko tak wiadomod przyszoci, na jak Bg pozwala albo chce im udzielid. Niektre dusze, zalenie od swych zasug, s bardziej tego wiadome od innych. C by nam jednak przyszo z wiedzy o przyszoci, gdyby z niej nie pyna chwaa dobrego Boga albo dobro niektrych dusz? Nie trzeba si dziwid, jeeli czasem szatan i jego poplecznicy ujawniaj co z przyszoci i to si sprawdza. Demony s duchami, wic ju przez to samo maj znacznie wicej przebiegoci i wiedzy ni jakikolwiek czowiek na ziemi, z wyjtkiem niektrych witych, ktrych Bg owieca swoim wiatem. Krc si wszdzie, szukajc okazji do wyrzdzenia za. Szatan widzi, co si dzieje w wiecie i dziki swej bystroci moe przewidzied wiele przyszych zdarzeo - oto jedyne wytumaczenie. Biada tym, ktrzy radz si go, stajc si jego niewolnikami. Jest to grzech, ktry bardzo si nie podoba dobremu Bogu. - Czy dusze mog si czasem mylid, czy Bg moe na to pozwolid?" Tak... Tylko nie w sprawach aktualnych, lecz w tych, ktre maj nadejd. Nie jest to jednak dla nich adn niedoskonaoci. Czy nie wydaje si czasem, e sam Bg zmienia kolejnod swoich planw34? Mona to zrozumied w nastpujcy sposb: moe si zdarzyd, e Bg, chcc w swej sprawiedliwoci ukarad jakie krlestwo, prowincj czy osob, daje poznad swoje zamiary; lecz jeli kilka osb z tego krlestwa czy z tej prowincji rozbroi Jego sprawiedliwod (modlitw lub w inny sposb), Bg cakowicie uaskawi lub te zmniejszy kar wedug swej nieskooczonej mdroci. Pozwala nawet czsto, by wielkie wydarzenia byy zawczasu zapowiedziane, dajc je poznad niektrym duszom, aby one im zapobiegy i powstrzymay Jego karzc rk. Jego Miosierdzie jest tak wielkie, e karze tylko w ostatecznoci.
33
Nie powinnimy w tym wypadku byd sdziami Boga" - my, mieszkaocy ziemi, nie znajcy wszystkich etapw i niuansw czydcowego oczyszczenia! Dobry Bg nigdy dla nikogo nie jest drczycielem", obmylajcym dodatkowe kary"... Sowa zmarej zakonnicy wiadcz o Jego sprawiedliwoci, do ktrej Go niejako zmuszamy", jeli nie chcielimy korzystad z Jego miosierdzia w okresie czydca ziemskiego".

34

Jest to przystosowanie si do ludzkiego sposobu mwienia, gdy czowiek patrzy na czas, jako na cig nastpstw i przemian... Dla Boga jednak czas nie istnieje, a wraz z nim jakiekolwiek nastpstwa i przemiany, za Jego postanowienia, przewidziane i powzite w wiecznoci, s niezmienne i wieczne jak On sam.

44

A co do osoby, o ktr mnie pytaa pewnego dnia - nie przedstawiam ci wtedy rzeczy tak, jak si one wydarzyy. Byo to jednak wszystko, co dobry Bg da mi wtedy w tej sprawie poznad. Poniewa jednak zmienia ona nieco swe postpowanie, dobry Bg naoy na ni tylko poow kary, ktra bya dla niej przewidziana, gdyby trwaa dalej w tym samym usposobieniu. Oto jak nieraz moe si wydawad, e si mylimy. - Czy duo jest zbawionych protestantw? " Z miosierdzia Boego jest pewna liczba zbawionych protestantw, lecz dla wielu z nich czyciec jest dugi i surowy. Nie naduywali oni wprawdzie ask, jak wielu katolikw, lecz take nie mieli wielkich ask, pyncych z sakramentw, ani innych pomocy prawdziwej religii, co sprawia, e ich oczyszczenie w czydcu bardzo si przedua. Mwi ciszej ni zazwyczaj, bo ty od omiu dni mwisz zbyt cicho do Boga w czasie piewu Psalmw. Gdy bdziesz mwia goniej, ja zrobi to samo. - Czy znane jest ci w czydcu przeladowanie Kocioa? Czy wiesz, kiedy si ono skooczy?" Wiemy, e Koci jest przeladowany i modlimy si o jego tryumf, ale kiedy on nastpi, doprawdy nie wiem... Moe niektre dusze o tym wiedz, lecz nie ja! W czydcu dusze nie s zajte wycznie wasnym cierpieniem: duo si modl w wanych intencjach Boga, jak te za osoby, ktre przyczyniaj si do zmniejszenia ich mki. Wielbi one Jezusa i dzikuj Mu za Jego nieskooczone wzgldem nich miosierdzie, bo pas graniczny midzy czydcem a piekem jest dla pewnych dusz bardzo wski i niewiele brakowao, aby wpady w otchao. Wyobra, wic sobie, jak wielka jest wdzicznod biednych dusz, wyrwanych w ten sposb szatanowi. Nie mog ci wyjanid, dlaczego nie patrzymy ju na ziemi tak, jak wy patrzycie. Nie mona tego zrozumied, dopki nie opuci si swego ciaa. Wtedy ziemia, ktr si opuszcza, pozostawiajc na niej swe ciao, wydaje si tylko nikym punktem w porwnaniu z nieskooczonymi horyzontami wiecznoci, ktra si dla duszy otwiera. Nie naley zwracad uwagi na to, co o tym inni powiedz". Prawdziwa zasuga dla duszy nie polega na wysuchiwaniu cierpliwie wymwek, na ktre w jakim stopniu zasuguje, lecz na cierpliwym przyjmowaniu tych, na ktre nie zasuguje; zwaszcza, gdy wyczerpaa wszystkie moliwoci, by wykonad jak najlepiej to, co spotyka si z czyimi zarzutami. Przynosi mi wicej ulgi kada z twych czynnoci, wykonana w wielkim zjednoczeniu z Jezusem, ni modlitwa ustna. Bo co przyjmuje *najchtniej+ dobry Bg? - Wszystko, co jest czynione w

45

wewntrznym skupieniu. Im gbsze jest zjednoczenie z Nim duszy, tym chtniej wysuchuje On jej modlitw. Dusza zjednoczona wewntrznie z Jezusem jest pani Jego Serca. D wic do tego zjednoczenia, ktrego Jezus oczekuje od ciebie od tak dawna. Jeli chcesz zrobid Mu przyjemnod, oto jedyny sposb: zbliaj si wci coraz bardziej do Jego Serca, zwracajc wielk uwag na najmniejsze pragnienia Jego woli. Trzeba, eby On mg obracad tob na wszystkie strony wedug tego, co sam uzna za stosowne. I eby nigdy nie napotyka z twej strony na opr. Gdy dojdziesz do tego, wwczas zobaczysz i zrozumiesz Jego dobrod.W wiele starao w to, by pracowad wycznie dla Boga. Jego tylko we za wiadka wszystkich swych czynnoci. Dlatego przed wszelk prac strze si myli tego rodzaju: Uczyni to, by podobad si tej osobie, a jeli to zrobi wanie tak, spodobam si innej". Bg nie lubi u nikogo takiego rozumowania czysto ludzkiego, tym bardziej, wic u ciebie. Kieruj si wycznie intencj przypodobania si Jezusowi, i tylko Jemu. Jeeli postpujc w ten sposb spodobasz si innym, tym lepiej! Aby tylko dobry Bg by zadowolony -i to powinno ci wystarczyd. 8 grudnia, o godz. 2 (Niepokalane Poczcie): Niestety, ycie wielkiej liczby ludzi wydaje si byd pene dobrych uczynkw, lecz przy mierci okae si puste... Poniewa te wszystkie dobre z pozoru rzeczy, wszystkie gone czyny i cae to zachowanie, ktre wydawao si bez zarzutu - wszystko to nie byo czynione dla samego Jezusa. Chciao si dziaad na pokaz, byszczed, uchodzid za gorliwie praktykujcego albo za wzorow zakonnic - to bya jedyna sia napdowa niejednego ycia... A w przyszym yciu, tutaj w czydcu, jakie rozczarowanie! Gdyby wiedziaa, jak niewielu yje wycznie dla Boga i spenia wszystkie swoje czynnoci tylko dla Niego samego... Niestety! W chwili mierci, gdy nie jest si ju zalepionym, ile to alu si doznaje, niestety! Gdyby si, chod czasem zastanawiano nad wiecznoci! Nad tym, czym jest to ziemskie ycie w porwnaniu z dniem, ktry dla wybranych nigdy nie zajdzie, ale te z noc, ktra dla potpionych nigdy si nie rozjani! Na ziemi wszystko si kocha, przywizuje si do wszystkiego z wyjtkiem Boga, ktry powinien byd nasz jedyn mioci a nie otrzymuje jej od nas. Jezus w tabernakulum oczekuje serc kochajcych i nie znajduje ich. Zaledwie jedno na tysic kocha Go nalen Mu mioci! Kochaj Go ty, wynagradzaj Mu za t grzeszn obojtnod szerzc si w wiecie! - A czy kocha si Go w czydcu?"

46

Owszem, lecz jest to ju miod zadodczynica; gdybymy Go kochali na ziemi, jak powinnimy byli kochad, nie byoby nas tak wielu - nie byoby tylu dusz w miejscu zadoduczynienia. - Czy w niebie Jezus jest bardzo kochany?" W niebie bardzo Go kochaj. Tam otrzymuje pene zadoduczynienie, ale Jezus, czego innego pragnie: chce byd kochanym na ziemi; na tej ziemi, gdzie unicestwia si w kadym tabernakulum, by dostp do Niego by atwiejszy, na co nie zwraca si uwagi. Przechodzi si obok kocioa z wiksz obojtnoci ni obok pomnika. Jeli nawet czasem zachodzi si do miejsca witego, wyrzdza si raczej zniewag Boskiemu Winiowi tam przebywajcemu: zimnem, panujcym w sercu, niedbaym zachowaniem, modlitw wypowiedzian na prdce i bez uwagi... A przecie naleaoby powiedzied Mu tak od serca swko przyjani i wdzicznoci za Jego dobrod wzgldem nas. Powiedz czcigodnemu o. Prevel, e Bg oczekuje od niego mioci rzadko spotykanej, od niego, ktry kadego dnia tak bardzo zblia si do Jezusa i przyjmuje Go do swego serca. Powiedz mu, eby w tych bogosawionych chwilach wynagradza sw czuoci 35 za obojtnod tak wielu niewdzicznikw; eby jego serce tajao z mioci przed Jezusem-Hosti [w duchu wynagrodzenia] przede wszystkim za Jego kapanw, ktrzy maj to samo szczcie, co Ojciec, a zbliaj si z sercem lodowatym do witych tajemnic. S zimni jak marmur przed tym gorejcym Ogniskiem Mioci i brak im czuego sowa dla Jezusa. Niech jego zjednoczenie z Bogiem bdzie z kadym dniem coraz gbsze, aby w ten sposb przygotowa si na wielkie aski, przewidziane dla niego przez Jezusa. Mwiam ci ju, e s dusze odbywajce swj czyciec u stp otarzy. Nie s tu one za grzechy, ktre popeniy w kociele. Grzechy odnoszce si bezporednio do Jezusa w tabernakulum s bardzo surowo karane w czydcu. A wic dusze, ktre trwaj w adoracji, s tu raczej w nagrod za ich naboeostwo do Najwitszego Sakramentu oraz z powodu szacunku, jaki okazyway miejscom powiconym Bogu. Cierpi mniej, ni gdyby przebyway w samym czydcu, a Jezus, w ktrego wpatruj si oczyma duszy i wiary jednoczenie, osadza ich cierpienia, jakie znosz sw niewidzialn obecnoci. ROK 1880 Styczeo: W noc Boego Narodzenia tysice dusz opuciy miejsce pokuty i poszy do nieba. Wiele jednak pozostao i ja jestem w ich liczbie. Mwisz mi
35

Ses tendresses" - dosownie: przez swoje pieszczoty".

47

nieraz, e dojcie do doskonaoci jest spraw dugotrwa. To prawda. Jeste rwnie zdziwiona, e mimo tylu modlitw jestem wci pozbawiona widzenia Boga. Niestety! Dusza w czydcu nie dochodzi do doskonaoci prdzej, ni na ziemi. S pewne dusze, lecz takich niewiele, ktre maj tylko kilka powszednich grzechw do odpokutowania. Te nie pozostaj dugo w czydcu. Kilka gorcych modlitw, kilka ofiar uwalnia je w krtkim czasie. Lecz gdy s to dusze takie jak ja w podobnym stanie s prawie wszystkie! - majce za sob nijakie ycie (nie interesoway si prawie wcale, albo tylko niewiele swoim zbawieniem) - te musz teraz rozpoczd na nowo swe [prawdziwe] ycie w miejscu pokuty. Tu trzeba na nowo zajd si doskonaleniem swej duszy, kochad Tego, ktrego niedostatecznie kochao si na ziemi, ku Niemu kierowad swe pragnienia. Oto, dlaczego wyzwolenie dusz jest nieraz rzecz tak bardzo dugotrwa. Jeli o mnie chodzi, dobry Bg udzieli mi jeszcze jednej wielkiej aski: da mi monod proszenia dla siebie o modlitwy. Nie zasugiwaam na to. Bez tego przebywaabym tu, jak wikszod, jeszcze przez dugie lata! - Czy zakonnice z tego samego zgromadzenia oraz czonkowie tej samej rodziny spotykaj si w czydcu ze sob?" W czydcu, podobnie jak w niebie, zakonnice ze zgromadzenia nie zawsze s razem. Przecie nie wszystkim naley si ta sama pokuta albo ta sama nagroda. Rozpoznajemy si jednak w czydcu; moemy te, jeli dobry Bg na to pozwala, obcowad ze sob. - Czy moemy na ziemi otrzymad od zmarego przyjaciela jak modlitw lub myl? Czy moemy go powiadomid o tym, e zachowujemy go w pamici?" Mona sprawid, by doszy tu wspomnienia z ziemi, lecz to nie bardzo jest konieczne, bo mwiam ci ju, e dusze czydcowe znay osoby, ktre nimi interesuj si teraz na ziemi. Bg pozwala rwnie nieraz na otrzymanie modlitwy, ostrzeenia, rady... I tak na przykad to, co ci mwiam wielokrotnie na temat witego Michaa, pochodzio od niego, to za, co ci przekazaam dla Ojca, pochodzio od Boga. Wszystko, co mi wielokrotnie polecaa w odniesieniu do - jak wy mwicie - tamtego wiata", zawsze wypeniaam, ale zawsze i we wszystkim podporzdkowujc si woli Boej. - Czy grzechy znane s wszystkim w czydcu tak, jak bd znane na Sdzie Ostatecznym?" Na og w czydcu nie znamy cudzych grzechw, chyba wyjtkowo, gdy dobry Bg na to zezwoli w stosunku do pewnych dusz, majc w tym swoje zamiary. Dziaa jednak w ten sposb wobec maej liczby dusz. - Czy macie doskonalsze poznanie Boga ni my na ziemi?"

48

Och, co za pytanie! Ale tak! My Go znamy znacznie lepiej od was i kochamy Go o wiele bardziej! Niestety, to wanie stanowi nasz najwiksz udrk! Na wiecie nie znacie dobrego Boga. Urabiacie sobie o Nim pojcie wedug wasnej ograniczonej wyobrani. My jednak dopiero wtedy poznajemy Boga, Jego doskonaod, miosierdzie, miod, gdy porzucajc powok bota, odzyskujemy swobod naszych dusz! Po tym widzeniu tak jasnym, tak wielkiej potrzebie zjednoczenia, dusza stale dy ku Niemu, co jest jej yciem. Lecz ona wci jest odpychana, bo nie jest jeszcze dod czysta. Oto nasze cierpienie najcisze, najbardziej gorzkie. Gdyby dane nam byo po tym poznaniu dobrego Boga wrcid na ziemi, jak inne ycie zaczlibymy prowadzid! Ale daremne ale... Na ziemi o tych rzeczach si nie myli, yje si na lepo. Wiecznoci nie bierze si w rachub. Ziemia, bdca tylko przejciem, przyjmujca wycznie ciaa, ktre z kolei same stan si ziemi jest jedynym przedmiotem prawie wszystkich doczesnych pragnieo. A niebo? O nim si nie myli! Jezus i Jego miod pozostaj w zapomnieniu! - Czy dusze w czydcu wzajemnie si pocieszaj czerpic z mioci dobrego Boga, czy te kada z nich jest cakowicie odosobniona w swojej mce?" W czydcu nasz jedyn pociech i jedyn nadziej jest sam Bg. Na ziemi Bg pozwala, by serce przyjaciela mogo nas nieraz pocieszyd w cierpieniach cielesnych i duchowych. Przy tym, jeeli w tym sercu nie ma mioci Jezusa, pociechy s bezskuteczne. Ale w czydcu dusze s zagubione, pogrone w woli Boej i tylko sam Bg moe zagodzid ich mk. Wszystkie dusze znosz udrki, kada stosownie do swych grzechw, lecz wszystkie maj wspln boled przewyszajc inne: nieobecnod Jezusa, ktry jest naszym ywioem, naszym yciem, naszym wszystkim! A my jestemy od Niego odczeni z wasnej winy! Po skooczonej czynnoci nie trzeba tracid czasu na ogldanie si wstecz i roztrzsanie, czy dobrze postpia, czy nie! Niewtpliwie, poyteczne jest codzienne zastanawianie si nad wasnymi uczynkami po to, by mogy byd coraz doskonalsze, jednak nie kosztem spokoju duszy. Bg kocha dusze pene prostoty. Trzeba wic, by sza do Niego z bardzo dobr wol zawsze gotowa do ofiar i z chci sprawienia Mu przyjemnoci. Powinna postpowad wobec Jezusa, jak mae dziecko wobec swej matki, powierzajc si Jego dobroci, skadajc wszystkie swoje sprawy duchowe i materialne w Jego Boskie rce, pragnc tym wszystkim Go zadowolid, a inne rzeczy odkadajc na bok. Dobry Bg patrzy nie tyle na wielkie dziea i czyny heroiczne, co na zwyk czynnod, ma ofiar, byle wykonywan z mioci. Nieraz nawet maa ofiara, znana jedynie samemu Bogu i duszy, przyniesie wiksz zasug ni wielka, a

49

rzsicie oklaskiwana. Trzeba prowadzid gbokie ycie wewntrzne, by nie kierowad ku samemu sobie czegokolwiek z pochwa, ktre si otrzymuje. Bg szuka dusz oprnionych z samych siebie, by napenid je swoj mioci. Znajduje ich niewiele. Miod wasna nie pozostawia miejsca dla Jezusa. Nie trad adnej okazji, by siebie umartwid, zwaszcza wewntrznie. Jezus chce ci udzielid ask w czasie Wielkiego Postu, przygotuj si do tego przez podwojenie arliwoci, szczeglnie mioci. Kochaj Jezusa nade wszystko. Niestety! Tak mao Go ludzie kochaj a tak bardzo obraaj! Matka Boa kocha ci bardzo. Ty ze swej strony kochaj J rwnie caym sercem i przyczyniaj si do Jej chway najbardziej, jak tylko moesz. Nigdy nie potrafisz w peni zrozumied dobroci Boga. Gdyby si j, chocia od czasu do czasu rozwaao, wystarczyoby to, by stad si witym. wiat nie zna jednak dostatecznie miosiernej dobroci Najwitszego Serca Jezusowego. Kady ocenia j z wasnego punktu widzenia, a to jest bdne. Mao te ludzi umie modlid si tak, jak by Jezus tego pragn. Brak im ufnoci, a przecie Jezus wysuchuje tylko w oparciu o intensywnod naszych pragnieo i naszej mioci. To jest powd, dla ktrego aski, o ktre si ubiegamy, nie przypadaj nam w udziale. Aby byd szczliwym w zakonie, naley byd guchym, lepym i niemym. Trzeba wprawdzie dobrze wszystko syszed - take to, co mona by byo powtrzyd; czsto jednak lepiej zachowad to dla siebie... Nie auje si nigdy, jeli si zamilczao. Obowizkiem jest widzied i syszed, jednak *lepiej jest reagowad+ tak, jak by si nie widziao i nie rozumiao. O, gdyby wiedziaa, jak maleokie s te wszystkie nic", z powodu, ktrych robi si tyle wrzawy! Szatan posuguje si takimi drobiazgami, by powstrzymad dusze i przeszkodzid wszelkiemu dobru, do ktrego speniania byy powoane. Nie wpadnij w t puapk. Bd wielkoduszna i przechod nad maymi sabociami ludzkimi bez zwracania na nie uwagi. Jezus powinien mied dla ciebie tyle powabu, by si nie zatrzymywaa nad czymkolwiek, co nie jest Nim. Zauwa, e wszystko pochodzi z Jego dobroci: zasmuca kogo czy pociesza zawsze wycznie z mioci, ktra nakania Go do troski o dobro przyjaci. Nigdy nie trad odwagi i nie zniechcaj si, niezalenie od tego, co ci spotka. Gdyby Jezus chcia, mgby ci doprowadzid do wybranego dla ciebie szczytu doskonaoci w kilka godzin, w mgnieniu oka. A tymczasem nie! Woli On raczej widzied twoje wysiki, pragnie, by sama si przekonaa i zobaczya, jak stroma i wyboista jest droga doskonaoci. Bd w peni wielkoduszna. Jezus udzieli ci tak wielkich ask i jeszcze udzieli, i to hojniej ni wielu innym. W zamian za to

50

spodziewa si mied w tobie dusz ofiarn i bardzo oddan. Pragnie od ciebie przede wszystkim gorcej mioci oraz tego, by walczc ze sob ze swymi skonnociami, dziaaa w duchu wielkiej wiary, za wiara ustpi miejsca rzeczywistoci. Zanim to jednak nastpi36, trzeba, eby tak postpowaa, jak by zawsze bya w obecnoci Jezusa; eby to byo dla ciebie jakby naturalne, mimo e bdzie nadprzyrodzone. Kaznodzieje i kierownicy sumieo mog robid duo dobrego duszom, ale tylko proporcjonalnie do swego zjednoczenia z Jezusem, to znaczy odpowiednio do swego ducha modlitwy i proporcjonalnie do troski, jak wkadaj oni: w zachowanie wewntrznego pokoju, w stae kierowanie wewntrznego spojrzenia na Jezusa, wreszcie w sta gotowod do uczynienia i powicenia wszystkiego na rzecz dusz sobie powierzonych. - Czy obietnice dane tym, ktrzy odmawiaj raniec witego Michaa, s prawdziwe?" Obietnice s zupenie realne, jednake nie trzeba sdzid, e osoby, ktre go odmawiaj z przyzwyczajenia, nie troszczc si o swoj doskonaod, bd natychmiast z czydca uwolnione. Byby to pogld faszywy. wity Micha czyni znacznie wicej, ni obiecuje, lecz tych, ktrzy s skazani na dugi czyciec, nie wyciga stamtd tak szybko. Bez wtpienia, przez wzgld na ich naboeostwo do witego Michaa, mki ich bd skrcone, lecz niech nie licz na cakowite uwolnienie! Ja, ktra ten raniec swego czasu odmawiaam, mog suyd za przykad. Natychmiastowego uwolnienia z czydca dostpuj te osoby, ktre mnie pracoway nad wasnym uwiceniem i ktre maj niewiele do odpokutowania. Francja jest bardzo obciona winami. Niestety, nie tylko ona! W chwili obecnej nie ma ani jednego chrzecijaoskiego paostwa, ktre by nie starao si otwarcie lub potajemnie usuwad Boga ze swych granic. Chodzi o wszystkie tajne stowarzyszenia (masoneria) oraz o szatana, jako ich przywdc - oni to wanie wzbudzaj niepokoje i podegaj do knucia rnych spiskw. Nadesza godzina ksicia ciemnoci, lecz take jego wsppracownikw. Bg pokae jednak im wszystkim, e nie oni, lecz On jest Panem! Byd moe, i w sposb niezbyt agodny da im odczud swoj potg, lecz Jezus jest miosierny nawet w karaniu.

36

Wyranie chodzi o niebo, w ktrym ju si nie wierzy, lecz widzi.

51

Za pozwoleniem dobrego Boga mamy w czydcu wiadomod tego, co si dzieje w tej chwili na ziemi, a to w tym celu, bymy si modlili w palcych jej potrzebach. Wycznie nasza modlitwa nie jest jednak wystarczajca. Gdyby Jezus znalaz troch dusz dobrej woli, ktre chciayby wynagrodzid, wzruszyd Jego majestat i Jego zniewaon Bosk dobrod, sprawiyby tym przyjemnod Boskiemu Sercu napojonemu sam gorycz i mogyby wybagad Jego miosierdzie, spragnione przebaczania temu, kto si upokarza. Powiedz o tym Matce Przeoonej. wity Micha bdzie uczestniczy w walce Kocioa. Jest on wodzem Kocioa wprawdzie tak bardzo przeladowanego, jednak nie bliskiego cakowitej klski, o ktrej marz wrogowie. On jest take szczeglnym opiekunem Francji, pomoe jej odzyskad dawne znaczenie najstarszej crki Kocioa. Przecie, mimo wszystkich grzechw popenionych we Francji, spotyka si tam rwnie tak wiele dobrego i wiele jest dusz penych powicenia. Doprawdy nie wiem, kiedy wity Micha wystpi! Naley modlid si duo w tych intencjach, wzywad Archanioa, powoujc si na jego tytuy i bagad go, by wstawi si u Tego, nad ktrego Sercem ma tak moc. Niechaj Najwitsza Maryja Dziewica nie bdzie zapomniana -Francja jest Jej krlestwem, wrd innych uprzywilejowanym, wic Ona j uratuje. Susznie mno si wszdzie proby o odmawianie raoca. To modlitwa najbardziej skuteczna w dzisiejszej sytuacji. lub heroiczny jest bardzo miy Bogu, a jednoczenie bardzo pomocny dla dusz czydcowych oraz korzystny dla dusz szlachetnych, ktre go skadaj. Zreszt, odstpujc w ten sposb czd swoich zasug, niczego nie trac, lecz *wiele+ zyskuj37. Co do odpustu zupenego - mog ci powiedzied, e mao, bardzo mao ludzi w peni go zyskuje. Potrzebne jest w tym celu tak doskonae przygotowanie serca i takie nastawienie woli, e rzadko si zdarza -rzadziej, ni si przypuszcza - by kto wypeni wszystkie warunki konieczne do cakowitego darowania kary za wszystkie grzechy38.

37

Chodzi o zrzeczenie si na korzyd dusz czydcowych wszystkich duchowych owocw i zasug, pyncych z odpustw, modlitw i innych dobrych uczynkw, pracy nad sob i nad przezwycieniem swoich wad, mnie niesionego codziennego krzya itd. Podobnego zrzeczenia si (niekoniecznie lubu") moe dokonad kady. Nie wszyscy, ktrzy oddali si Maryi w niewol mioci, zdaj sobie spraw z tego, e oddali do Jej dyspozycji wszystko, co posiadaj a wic i swoje dobra duchowe. Moe si nimi posuyd take, jako Krlowa Czydca.

38

Czym innym jest wina - ta moe zostad odpuszczona, gdy kto jest peen gbokiej skruchy, zwaszcza w sakramencie pokuty - a czym innym jest kara za t win i naprawienie szkody. atwiej to zrozumied na przykadzie rodzicw, ktrych dziecko spalio dom, baw ic si zapakami. Przebaczyli oni dziecku win, lecz razem z nim cierpi z powodu szkody, wyrzdzonej caej rodzinie: odejmujc sobie od ust i ciko harujc, musz zdobywad rodki na odbudow, nie majc gdzie mieszkad. Takim spaleniem domu" jest chociaby zmarnowanie na ziemi tego czasu, ktry komu by dany na sub Bogu i ludziom.

52

W czydcu otrzymujemy odpusty za nas ofiarowane tylko w sposb wybirczy, wedug uznania i pozwolenia dobrego Boga, i to stosownie do naszego stanu. Nie mamy tu wprawdzie przywizania do grzechu, lecz nie jestemy ju w krlestwie miosierdzia, tylko sprawiedliwoci Boej. Otrzymujemy, wic jedynie to, co dobry Bg chce, aby byo nam przydzielone. Kiedy dusza jest bliska celu swych pragnieo: nieba, moe byd uwolniona i przyjta do radoci wiekuistych moc jednego odpustu zupenego w caoci uzyskanego, a nawet poowicznie uzyskanego w jej intencji. Lecz z innymi duszami nie jest tak samo:, poniewa w ziemskim yciu czsto lekcewayy one odpusty i rzadko staray sieje uzyskad, Bg zawsze sprawiedliwy oddaje im wedug ich czynw. Mog one jakie skrcenie kary uzyskad stosownie do woli Boej, ale rzadko bdzie to odpust rzeczywicie zupeny. Maj: Pracuj bez wytchnienia i ze wszystkich si nad sw doskonaoci. Masz, gdy chcesz, dosyd siy charakteru, by przezwyciyd wszystkie trudnoci, ktre staj na drodze do twego zjednoczenia z Jezusem. I tak naleaoby postpowad a do czasu, gdy dojdziesz tam, gdzie On chce ci mied. Twoje ycie bdzie nieustannym mczeostwem, bo czy nie jest nim cige odrywanie si od siebie, ktre tyle kosztuje? Lecz w tym mczeostwie doznaje si, mimo wszystko, najmilszych radoci. Dusza cierpi, lecz Ten, dla ktrego cierpi, udziela jej w kadej ofierze, w kadym wyrzeczeniu, aski, ktra j omiela do staego kroczenia naprzd i do powicania si. Nic nie sprawia Jezusowi takiej radoci jak to, e widzi dusz czynic wysiki i mimo pitrzcych si przed ni przeszkd powicajc si coraz bardziej dla Jego chway i mioci. Jest dla ciebie udrk widzied, jak dobry Bg jest zniewaany w Paryu, ale ludzie ci nie wiedz, co czyni. Chocia strasznie bluni, Jezus jest bardziej zniewaany przez grzechy, ktre popeniaj dusze Jemu powicone lub te, ktre powinny nimi byd, anieli przez krwawe zniewagi tych, ktrzy nie s Jego przyjacimi. Ile to dusz powouje Jezus do wysokiej doskonaoci, a one pozostaj ndznymi, bo nie odpowiedziay na Boe aski! Aby byd szczliwym w subie dobrego Boga, trzeba si porzdnie natrudzid, wzid si w gard, poprawid si ze swych bdw i stawad si kadego dnia coraz lepszym! Jak mao troski o ycie wewntrzne w wiecie! Nawet w zgromadzeniach zakonnych!... Zanadto poszukuje si dla siebie wygd, nie chce si sobie zadad w czymkolwiek przymusu i zdobyd si na ograniczenia... A dobry Bg byby tak szczliwy, (jeli mona si tak wyrazid), gdyby kochano Go bez przymusu i skrpowania, ze szczerego serca... Jeli by mg doznad takiej pociechy w Zgromadzeniu, ile to ask by na nie wyla!

53

Co do ciebie, pracuj ze wszystkich si nad przezwycieniem siebie i nad umiowaniem Jezusa wedug Jego wasnych (od jak dawna!) oczekiwao. Jezus chciaby, eby Go kochaa mioci dziecka oraz czuoci dziecka, ktre stara si sprawid radod kochanym rodzicom. Ty za jeste bardzo zimna wobec Jezusa... Nie tego jednak przecie On od ciebie oczekuje - On, ktry ciebie tak bardzo kocha! Sierpieo: Ile czynw bezuytecznych, ile dni nijakich, bez mioci do Jezusa, bez czystych intencji! Wszystko to idzie na marne, bo nie bdzie si liczyo w niebie! Psalm 6339 - to Psalm odnoszcy si do czasw obecnych. Ty nie starasz si o czystod intencji tak, jak Bg by tego pragn. I tak, zamiast ofiarowywad niejasno, niewyranie swoje czynnoci, mogaby to czynid znacznie owocniej, wyraniej okrelajc swoj intencj *przez zwrcenie si wprost do Jezusa+. Na przykad podczas posikw mw: Mj Jezu, nakarm moj dusz Twoj wit ask, tak jak teraz karmi swoje ciao". Kiedy prowadzisz lekcj: Mj Jezu, pouczaj moj dusz, tak jak ja ucz dzieci". Kiedy myjesz twarz, rce: Mj Jezu, oczyd moj dusz, tak jak ja to czyni ze swym ciaem". Tak samo postpuj przy kadej dobrej czynnoci. Przyzwyczajaj si mwid do Jezusa zawsze w sposb serdeczny, wszystko te czyo i mw ze wzgldu na Niego... Rozumiesz mnie? Nie trzeba si nigdy usprawiedliwiad. Co ci si stanie, jeli ci bd uwaad za winn, gdy ni nie jeste? A jeeli uznasz, e nie postpia jak naley, upokorz si i milcz. Nie tumacz si nawet w mylach. 2 wrzenia (rekolekcje): Powiedziaa dzi rano Ojcu, e bya bardzo przeciwna suchaniu mnie: o wiele bardziej wolaaby nie rnid si niczym od innych. W cigu roku pisaa mu to samo. Mwia to czsto Matce Przeoonej. Po co si tak tym zadrczasz? Czy nie sam dobry Bg to wszystko dopuszcza? To nie od ciebie zaley. Korzystaj z tych ask i nie uskaraj si wicej. Nie usyszaa jeszcze wszystkiego, co masz usyszed ani nie zobaczya wszystkiego, co jeszcze masz zobaczyd. Powiedz to Ojcu. Powiedz mu rwnie, e nie jestem diabem. On wprawdzie tego nie myli, tylko ty masz stale takie obawy. Uspokj si i dobrze korzystaj z rekolekcji. Powinna si zmienid, poczwszy od tej chwili. Odrzud niepotrzebne myli i nie trzymaj si samej siebie. rdem tego jest twoja miod wasna, nic wicej. Otwrz raczej swe serce na ask, przylgnij do Jezusa i nie trad wicej czasu tak cennego na roztrzsanie, dlaczego to, dlaczego tamto. Bg przeznacza wielkie
39
Wg numeracji grecko-acioskiej (w Biblii Tysiclecia: 64[63]).

54

aski dla ciebie, ale te dla tego, ktrego ci w swojej dobroci przysya, aby przez niego dad ci poznad, czego od ciebie oczekuje. Uwielbiaj Jego zamiary, nie starajc si ich zgbid. Ojciec powie w swych konferencjach wiele rzeczy przeznaczonych dla ciebie, nawet o tym nie mylc, gdy Jezus na to zezwoli. Korzystaj z wielk wdzicznoci z tych witych rekolekcji, decydujcych dla ciebie. Tylko uczynki wykonane z wielk mioci pod wejrzeniem Boga i dla wypenienia Jego witej woli, bd miay (bez przechodzenia przez czyciec) natychmiastow nagrod w niebie. Jakie zalepienie panuje pod tym wzgldem na wiecie! Listopad: Oto rekolekcje dla wszystkich ju skooczone, nie powinny jednak skooczyd si dla ciebie. Przedu je na cay rok, a w sercu - na zawsze. Zapewnij sobie takie miejsce w swym wntrzu, dokd nawet wrd najbardziej absorbujcych czynnoci miaaby zwyczaj si chronid, by pozostad tam sercem przy sercu Jezusa, by nigdy ju Go z oczu nie tracid. W zeszym roku bya zbyt czsto roztargniona, teraz nie powinno si to wicej powtarzad. Obiecaa Bogu, obiecaa te Ojcu, e rozpoczniesz nowe ycie! Trzeba za wszelk cen dotrzymad sowa. Bdzie ci to kosztowao, ale czy pniej40 bdzie ci kosztowao mniej? O nie! Niestety! Wszystko przemija tak szybko i my te przemijamy niepostrzeenie! Ju od dawna Jezus ci ciga. Po tylu askach, ktrych ci udziela, nie odmwisz Mu przecie cakowitego oddania si w Jego Boskie rce... Gdyby chciaa pozwolid Mu dziaad, jak prdko byaby wit... i to wielk wit jak On tego pragnie. Czy Ojciec nie powiedzia ci w tych dniach w imieniu Boga, e przecitnod nie jest dla ciebie? Ile to osb ju ci to mwio, a ty odnosia si obojtnie do tych rzeczy, ktre powinny byd dla ciebie wite! Wydaje mi si, e tym razem zwrcia na to wiksz uwag i e bya uderzona tymi sowami jeszcze raz wypowiedzianymi. Zastanawiaj si nad tym czsto. To rzecz powana. Jezus, jak ci mwiam, oczekuje od ciebie tylko maego wysiku, [a wtedy] sam reszty dokona. Bd w peni wielkoduszna. Czego nie uzyskaaby od dobrego Boga, gdyby bya tak, jak On chce ci widzied! Jak gbokim zjednoczeniem pragnie si z tw dusz poczyd! Jakich radoci jej udzielid! Gdyby wiedziaa! O, jak Jezus jest dobry dla ciebie! Rb czsto w swym sercu przegld ask wyjtkowych, ktrymi ci obdarzy.

40

Mona si domylid, e chodzi o ewentualnod czydca.

55

Matka Przeoona powiedziaa ci, e to przede wszystkim ze wzgldu na ciebie prosia ponownie Ojca na ten rok. Nie bardzo chciaa temu wierzyd, jest to jednak prawd: posza ona za natchnieniem Boga, ktry chcia, aby Ojca lepiej poznaa i eby on rwnie ciebie dokadniej pozna. Korzystaj z tej nowej aski, nie bdzie ostatnia. Zastosuj w praktyce to, co Ojciec ci powiedzia. Bd wobec niego swobodna i otwieraj zawsze przed nim dusz, aby mg w niej czytad, jak w ksidze. Gdyby on ciebie zna tak, jak ja ciebie znam! Nie od razu mona ciebie rozszyfrowad, trzeba na to troch wicej czasu. Wszystkie myli, ktre miaa wczoraj na ten temat, s szataoskie. Szatan chciaby przeszkodzid dobru, ktre jednak dokona si pomimo wszystko, bo ty go wicej nie bdziesz suchad. Strze bardzo starannie wielkich ask z rekolekcji, nie zmarnuj ich nigdy. Nie lkaj si powiceo od rana do wieczora, aby wypenid wol dobrego Boga. On ci obficie wynagrodzi. - Dlaczego doznaam tak silnego wstrzsu, gdy usyszaam pierwsze sowa, ktre wielebny Ojciec powiedzia?" Bo zacza ju dziaad aska, ktra miaa ci towarzyszyd w czasie rekolekcji. Pomidzy duszami istnieje pewne przyciganie, z ktrego na ziemi nie zdajecie sobie sprawy. Bg stworzy dusz Ojca oraz twoj jedn dla drugiej, std to mimowolne wraenie, ktre odniosa, gdy go usyszaa mwicego. Byd moe dowiadczysz tego jeszcze w przyszoci. Mdl si duo za Ojca, ktrego ci Jezus daje, by ci pomg wznied dusz ku Niemu. Potrzebuje on ask mocniejszych i wikszych od wielu innych, aby nigdy nie tracid odwagi. Miewa dni ogromnie pracowite i mczce, a jego ycie jest twarde i cikie. Trzeba, aby go wspomagaa modlitwami. Robia to dotychczas, ale jeszcze zbyt sabo. Powinna ofiarowad w jego intencji swoj prac, niektre z twych cierpieo zewntrznych, pewne ofiary, sowem: wczaj go w to, co robisz, a sama wczaj si w to, co on robi. Jezus ma wielkie zamiary wzgldem niego, jak i wzgldem ciebie, wic sprawi, e si do niego zwrcia i e masz swobod w otwieraniu przed nim swej duszy. Uwaaj go za swego ojca, kochaj go, bd mu ulega jak prawdziwe dziecko, a dobry Bg bdzie zadowolony. Nie gniewaj si, e ci o tym wszystkim mwi, bo wprawdzie to wszystko dotychczas robia, jednak powierzchownie; musiaam, wic ci to powiedzied, a ty przeka to wielebnemu Ojcu. Czy zrozumiaa? Rekolekcje te byy bardzo mie Bogu i niezmiernie korzystne dla dusz. Jezus odczuwa zadowolenie, gdy dusze zakonne ponownie zbliaj si do Niego, gdy widz w Nim swj jedyny cel. Wanie w tym celu powoa je do swojej suby, jednake jak to atwo na ziemi zapomnied nawet o tym, co najwitsze! Dobre

56

rekolekcje pomagaj duszom wrcid do pierwotnej gorliwoci. Twoje rekolekcje odniosy wanie ten skutek. Pocieszyy one Najwitsze Serce Jezusa. Co znacz te krtkie chwile, ktre mamy spdzid na ziemi, w porwnaniu z nie kooczcymi si radociami wiecznymi? Gdy przyjdzie mierd, nie bdziesz wcale uwaad, e zrobia za wiele! Bd wspaniaomylna, nie pied si. Miej zawsze przed sob cel, do ktrego Jezus ci powouje: witod, czyst miod... a nastpnie id naprzd bez ogldania si za siebie! Krzye, wielkie krzye, ktre rani serce, s udziaem przyjaci Boga. Skarya si w tych dniach Jezusowi, e ci zesa wiele kopotw w tym roku... To prawda, ale dlaczego uwaasz te krzye za tak cikie? Bo nie kochasz dostatecznie! O, nie skooczyy si dla ciebie krzye. To, co dotychczas ci spotkao, jest zaledwie wstpem do tego, co ci czeka. Czy nie mwiam ci, e bdziesz wiele cierpiaa fizycznie i duchowo, a czsto jedno poczy si z drugim? Nie ma witoci bez cierpienia! Gdy jednak pozwolisz swobodnie dziaad w sobie asce, gdy Jezus posidzie tw wol, a ty pozwolisz Mu byd nad sob Panem absolutnym wwczas krzye, chodby byy cikie, nie bd ju ciyy. Miod wszystko pochonie. Do tego czasu bdziesz cierpiaa, i to nawet niemao, bo nie w jednej chwili dusza dochodzi do uwolnienia si od wszystkiego i do kierowania si w yciu czyst mioci. Jezus patrzy z radoci na twe wysiki. Gdyby tak lepiej znano Go na ziemi! A tymczasem o Nim si zapomina! Przynajmniej ty Go kochaj! Wynagradzaj Mu! Staraj si coraz usilniej, by sprawid Mu radod. Pracuj bez wytchnienia, by szybko dojd do stanu, w jakim On ci chce widzied! 16 wrzenia: Jeste w tych dniach bardziej ze siebie zadowolona... Jezus take, bo przezwyciasz swoj natur, by Mu si podobad i jednoczyd z Nim cilej. Nie sd jednak, e osigna ju tak wiele. Jest to tylko may wstp do zjednoczenia, jakiego Jezus pragnie z tw dusz dokonad. O, jak mao jest na ziemi zrozumienia dla tych spraw! Kto rozumie, jakiego oczyszczenia da Jezus od duszy, ktr chce mied cakowicie dla siebie?! S osoby, ktre sdz, e Go kochaj i e bd wkrtce wite, bo doznaj w sobie, jak im si wydaje, troch wicej ni zazwyczaj odczuwalnej mioci. Lecz wszystkie te naturalne odczucia s niczym. Aby dusza moga dojd do zjednoczenia z Bogiem, trzeba, aby si wzbia wyej, uwolnia si powoli od wszystkiego, co j otacza, przede wszystkim za od siebie samej i od wasnego egoizmu, od swych namitnoci... a tylko Jezus wie, ile natur kosztuje, by dojd do tego! Trzeba ponied niejedn ofiar; trzeba, by serce byo zmiadone, a

57

przez to oprnione ze wszelkiej mioci *czysto+ ludzkiej, co nie jest atwe! Jak mao dusz rozumie te sprawy! Ty, ktra poja je nieco dziki wielkiemu miosierdziu Jezusa, ty, ktr On tak bardzo kocha - wejd odwanie na t drog wyrzeczeo i obumierania dla samej siebie. Rozpamituj czsto, ile czuoci41 ci okazywa, jak daleko poszed, aby ci odszukad, jak usuwa wszystkie przeszkody, ktre napotykaa na swojej drodze. Uczyni dla ciebie wicej, ni dla kogokolwiek innego! Codziennie obsypuje ci wielkimi askami. Zauwa jeszcze, jak postpowa z tob w cigu ostatnich dni. Oczekuje On te od ciebie wielkiej wspaniaomylnoci, wikszej ni od wielu innych, mniej przez Niego uprzywilejowanych, od ktrych nie da tak wielkiej doskonaoci. Oczekuje poddania si wszelkim prbom, a przede wszystkim wielkiej mioci. Trzeba, eby twoja dusza i twoje serce zagubiy si w Nim, eby wszystko robia wycznie po to, by Go zadowolid. Trzeba, eby wzniosa si ponad ziemi i ponad wszystko, co ci otacza, by si pogryd w Jego witej woli. Musisz dojd do tego, aby nie stracid Go z oczu nawet na minut. Nie sd, e tak ci to pochonie, by nie moga wypeniad swoich obowizkw! Powoli dostrzeesz, e dzieje si wrcz odwrotnie, bo dusza najbardziej zjednoczona z Jezusem bdzie rwnie najbardziej staranna we wszystkich swych obowizkach. Ten, ktrego ona kocha, pracuje dla niej, stanowic, jeli tak mona powiedzied, jedno z ni. Pomyl wic, czy nie jest ona dobrze wspomagana i kierowana w tym, co ma czynid?! Ile to dobrego moe zrobid dusza o gbokim wntrzu we wasnym rodowisku... Zreszt tylko taka naprawd co robi, bo wszystko zrobione inaczej jest bezuyteczne. Tylko dusza zjednoczona z Jezusem ma prawo do Jego Serca, jest Jego pani, a On nie odmawia jej niczego. Miaabym ci duo na ten temat do powiedzenia, ale nie zrozumiaaby tego teraz -trzeba oczekiwad stosownej chwili okrelonej przez Boga; jeli chcesz, przyjdzie ona niezwocznie. Jezus ma wielkie pragnienie penego zjednoczenia si z tob, bardziej ni to moesz obecnie zrozumied. Uwaaj ogromnie na siebie. Jakie to szczcie kochad Jezusa, i jak sodko bdzie przejd natychmiast od wewntrznego zjednoczenia na ziemi do jeszcze gbszego zjednoczenia w niebie. Zastanw si nad tym wszystkim, co ci mwi. Gdy jeste bardzo zjednoczona z Jezusem, wwczas jedna z twych czynnoci ofiarowanych za mnie z czyst intencj przynosi mi wicej ulgi, ni szereg modlitw ustnych. Im szybciej dojdziesz do doskonaoci, tym szybciej nastpi moje wyzwolenie. To prawda, e Matka Przeoona bardzo cierpiaa w ostatnich dniach, lecz jeden dzieo takich cierpieo, jakich nieraz doznaje, jest poyteczniejszy dla jej duszy
41
Toutes les tendresses" - dosownie: wszystkie pieszczoty".

58

oraz dla caego klasztoru od dziesiciu dni lub wicej przy dobrym zdrowiu, kiedy to moe dziaad bez przeszkd i wypeniad wszystkie swoje obowizki. 29 wrzenia: Tak, wiedziaam o wszystkich kopotach Ojca, tote, gdy mnie pytaa, czy wypocz nieco po swoich trudach, odpowiedziaam ci tylko, e nie; i nic poza tym, bo nie chciaam ci niepokoid. Byaby przygnbiona, wiedzc, e ma takie trudnoci, a poniewa pamitasz o nim teraz przed Bogiem wicej ni zazwyczaj, zapewne przez jakie szczeglne natchnienie, sdziam, e bdzie lepiej, gdy sam ci powie o wszystkich cierpieniach, ktrych doznawa. Jezus to wszystko wemie pod uwag. Dusze, ktrych Ojciec tak bardzo auje, s teraz w czydcu, lecz na niedugi czas; zwaszcza kapan, ktrego dobry Bg chcia wynagrodzid i dwch modych ludzi, ktrych chcia uchronid od za, zabierajc ich z tego wiata, na ktrym nawet to, co najlepsze, moe si popsud. Powiedz mu, by go pocieszaa ta myl, e Jezus kocha go bardzo i zachowuje dla niego szczeglne miejsce w swym Sercu, dajc mu pierwszeostwo przed wielu innymi. Tam wanie powinien udawad si w duchu, by odpoczywad i nabierad nowych si dla swej duszy, by mc prowadzid dalej to, co przedsiwzi dla swego Boskiego Mistrza. 2 padziernika: Mw wiele razy dziennie: Mj Boe, spenij we mnie swoje zamiary i udziel mi aski, bym nie przeszkadzaa Ci swoim zachowaniem. Mj Jezu, chce tego, czego Ty chcesz, poniewa wanie Ty tego chcesz; chce tak jak Ty tego chcesz i tyle, ile chcesz!" 3 padziernika, niedziela: Gdyby byo ci dane wiedzied, z jak obojtnoci i pogard traktowany jest Jezus na ziemi, i to nie tylko przez zwykych ludzi; jak Go zniewaaj wymiewaj wyszydzaj nawet ci, ktrzy powinni Go kochad! Podobna obojtnod panuje w zgromadzeniach zakonnych, w Jego ludzie wybranym... Tam, gdzie powinien byd traktowany jak Przyjaciel, Ojciec, Oblubieniec, uwaa si Go niemal za obcego. Obojtnod tak spotyka si rwnie wrd kleru. Obecnie czciej ni dotychczas obcuj z Jezusem jak rwny z rwnym sobie. Ci, ktrzy powinni by dred na myl o najwyszym posannictwie, jakie otrzymali, peni je najczciej z zimn obojtnoci i znudzeniem! Ilu to faktycznie takich, ktrzy by prowadzili ycie wewntrzne? Ich liczba jest bardzo maa. Wielka natomiast liczba tu, w czydcu, kapanw, ktrzy pokutuj za sw obojtnod i za swe ycie bez mioci. Trzeba, eby z grzesznych zaniedbao oczycili si przez ogieo i mki wszelkiego rodzaju. Osd na podstawie powyszego, czy Bg tak dobry, tak bardzo miujcy swe stworzenia, znajduje wrd nich takie, ktre by Go kochay i wynagradzay Mu? Niestety! Jake ma ich niewiele! Oto wielki bl Serca Jezusa: niewdzicznod swoich; a przecie Jego Najwitsze

59

Serce jest cae napenione, przepenione mioci i pragnie j rozlewad. Jezus chciaby znaled dusze, ktre umary dla siebie samych, a wtedy zalaby je falami swojej mioci, i to bardziej obficie, ni to uczyni dotychczas wobec kogokolwiek. O, jak mao Jezus, Jego miosierdzie, Jego miod znajduj zrozumienia na ziemi! Ludzie s dni poznawania i zgbiania wszystkiego oprcz tego, co przynosi prawdziwe szczcie. Jakie to smutne! Nie trzeba nigdy trwad w niezadowoleniu, ani zewntrznie, ani wewntrznie. Czyo wszystko, co moesz, aby unikad wszelkiego rodzaju nieporozumieo i zadranieo. Jeeli si zdarzy, e pomimo to, przez niezrcznod lub przez zoliwod (jak mona przypuszczad) nie zostan wykorzystane wszystkie moliwoci, to trudno - zachowaj spokj. Jeli bd zosta popeniony, gniew nic nie pomoe, bo nie jest on na nic lekarstwem. Byyby to dwa bdy zamiast jednego. 4 padziernika (w czasie mojego dzikczynienia): Jezus odczuwa ogromnie najmniejsz niewiernod z twej strony, najmniejsze zapomnienie, kad chwil obojtnoci. On jest tak bardzo wraliwy, wic to wszystko sprawia wicej blu Jego tak dobremu, tak miujcemu Sercu, ni zniewaga wyrzdzona przez wroga. Czuwaj wic, bardzo nad sob, nie daruj sobie niczego. Oby Jezus mg przychodzid na rozkoszny odpoczynek do twojego serca, oby Mu zadoduczynia za wszystkie gorycze, ktrymi wiat Go poi. Postpuj z Nim jak z najlepszym spord ojcw, jak z najbardziej oddanym z oblubieocw. Pocieszaj Go, wynagradzaj swoj mioci i swoj czuoci 42 za zniewagi, ktrych codziennie doznaje. Musisz zajd si wielkodusznie szerzeniem Jego chway. Obcuj z Nim, zapominajc o sobie i z przekonaniem, e dziki takiemu postpowaniu twoje sprawy stan si Jego wasnymi sprawami i e uczyni On wicej dla ciebie, ni gdyby si sama nimi zajmowaa. 16 padziernika: Mona krztad si wokoo dusz sobie powierzonych, upominad je, starad si o ich wzrost w pobonoci - lecz wynik tych wszystkich zabiegw jest cile zaleny od poziomu wasnego ycia wewntrznego. Duszom tym mona ufad tylko z nadmiaru wasnej pobonoci. Innymi sowy - jeeli nie jest si tym, czym byd si powinno: zjednoczonym z Jezusem, sowa obijaj si o uszy, lecz nie docieraj do serc, a wysiki nie przynosz bogosawionych owocw. Widzisz wic, e dobrze byd zjednoczon z Jezusem, nieprawda?... Zreszt wycznie na tym polega prawdziwe szczcie ziemskie. Listopad:, Kiedy musisz udzielid nagany osobie, ktra popenia lejsze lub cisze wykroczenie, uczyo to z wielk sodycz, jednak stanowczo i mocno, jeeli wina tego wymaga; dalej - w niewielu sowach i nigdy z gniewem, bo
42
Dosownie: pieszczotami" (par vos tendresses").

60

nagana pod wpywem namitnoci udzielona zaszkodzi twojej duszy oraz tamtej osobie. Na przykad strofujc dziecko, unikaj szczeglnie wypominania mu dawnych win. Jest to dod powszechne, lecz nie podoba si Bogu. Bdz i grzesz osoby, ktre tak postpuj. Kto im powiedzia, e to, co komu zarzucaj, nie zostao ju darowane? Po co do tego wracad? Dobry Bg nie da im zego przykadu. Trzeba stale upokarzad si na wspomnienie wasnych grzechw, stale przedstawiad je skruszonym sercem Jezusowi, lecz jeli chodzi o przeszod innych - nigdy do niej nie wracad. Dusza chrzecijaoska, a tym bardziej dusza zakonna, jeeli chce si podobad Jezusowi, powinna w taki sposb postpowad wobec swego bliniego, w jaki chciaaby, eby Jezus wobec niej postpowa. Zapamitaj to dobrze i przy okazji zastosuj to wiernie w praktyce. Nie pozwl nigdy, by pochony ci obowizki, sprawy albo problemy yciowe do tego stopnia, by twa dusza utracia zdolnod swobodnego jednoczenia si w kadej chwili z Jezusem oraz monod poznawania i wypeniania Jego witej woli. Jeli spotkaj ci jakie przykroci lub kopoty, przyjmij je z rezygnacj i ulegoci, bo dopuci je na ciebie Jezus, ktry ze za potrafi wyprowadzid najwiksze dobro. Po prostu id do stp tabernakulum i tam powierz Jezusowi to, co ci ley na sercu, a co wydaje ci si czasem bardzo trudne do zniesienia. Jego Serce uly ci w kadym przypadku. Jeeli - przeciwnie - odczuwasz radod, ktrej tylko od czasu do czasu doznaje si w subie Boej, przyjmij j z pokor i wdzicznoci i pomyl, e ziemia nie jest miejscem wypoczynku, tylko miejscem wygnania, pracy i cierpieo wszelkiego rodzaju! Zauwa, e wszystko wok ciebie cicho przemija. Niech ci nic *na ziemi+ nie zatrzymuje, nie staje si przeszkod. Swoje zadowolenie, swj odpoczynek powinna znajdowad jedynie w Jezusie. Trzeba, eby dziaaa wycznie dla Niego, a Jego miod niech dodaje ci odwagi. Nigdy nie zrobisz za wiele dla Boga tak godnego mioci! Im bardziej uwolnisz si od wszystkiego, co ci otacza, tym obficiej Jezus obsypie ci swymi wybornymi askami, swoimi Boskimi pieszczotami. Bdziesz czsto odczuwaa wielk obojtnod dla spraw, na ktre niegdy bya bardzo wraliwa; to take bdzie miosierdzie Tego, ktry ci kocha i ktry pragnie widzied ci w takim oderwaniu, jakiego oczekuje od dusz, ktre pragnie cakowicie posid. Jezus pozwala, aby te dusze uprzywilejowane doznaway pewnego rodzaju znudzenia tym wszystkim, co nie jest Nim. Sprawia, e to, co nie dotyczy bezporednio Jego samego, wydaje im si przykre, gdy w ten sposb chce

61

doprowadzid do ogoocenia serc z tego wszystkiego, co mogoby byd w nich zbyt ludzkie43, aby w koocu obsypad je askami i zalad nadmiarem swej mioci. Listopad: Mogaby, gdy jest pierwsza Msza wita, w dniu Komunii witej zjed niadanie nieco przed godzin 800. Nie potrzebujesz na to wicej, ni trzy minuty. Mwi ci o tym, bo dobry Bg chciaby, by moliwie najduej przecigaa swe dzikczynienie. Jeli bdziesz si tego trzymaa, uzyskasz dodatkowy kwadrans. Pierwszy kwadrans bdzie dla ciebie tym, czym by dotychczas. Tak wiele masz Jezusowi do powiedzenia, nieprawda? Drugi kwadrans bdzie dla Niego. Bdziesz moga trwad w dzikczynieniu jeszcze w czasie maych godzin brewiarzowych i przez znaczn czd Mszy witej. Popro o takie pozwolenie Matk Przeoon. Widzisz, ile to ask? Na mocy wyjtkowego przywileju udzielonego przez Jezusa wite Postacie trwaj w tobie jeszcze dugi czas po Komunii witej. Korzystaj, wic z wdzicznoci z tych bogosawionych chwil, gdy z sercem przy Sercu Tego, ktrego niebiosa nie mog ogarnd, bdziesz moga wszystko otrzymad. Co za miod Boga wzgldem swego maego stworzenia: zniad si do jego poziomu i obcowad z nim jak przyjaciel z przyjacielem! Trzeba wwczas adorowad, dzikowad, prosid, a zwaszcza wynagradzad za wszystkie zniewagi, jakie Jezus odbiera od wiata w tych czasach penych nieszczd! Dobry Jezus jest tak bardzo obraany! Kochaj Go bardzo! Wiesz, e On ci kocha, masz na to tyle dowodw! Niemoliwe dla nas do zrozumienia, dopki jestemy na ziemi, czego Bg wymaga od duszy, ktra pokutuje w czydcu za swe grzechy. Czy sdzisz, e liczne modlitwy, nawet gorliwie odmawiane44, umoliwiaj duszy natychmiastowe wejcie do wiecznej szczliwoci? Tak nie jest. Kto potrafi zgbid sdy Boe? Kto moe zrozumied, jak wielkiej czystoci wymaga Bg od duszy, zanim j dopuci do dzielenia ze sob wiekuistego szczcia? Niestety, gdyby to podczas pobytu na ziemi wiedziano lub si nad tym wszystkim zastanawiano, jak inne ycie by prowadzono!

43

Mogoby si pozornie wydawad (czytelnik niektrych fragmentw Rkopisu" mgby odnied takie wraenie), e Bg chce nas odczowieczyd", gdy caa nasza ludzka natura jest za" i zem przeniknita... Nie tak jednak przecie patrzy na nas Stwrca, ktry w Nazarecie przyj nasz ludzk natur, stwarzajc j wczeniej w raju, jako dobr"! Gdy jednak Bg chce nas przygotowad do wiecznego obcowania z Osobami Najwitszej Trjcy, musi nas oczycid z pozostaoci grzechu pierworodnego (a wic w sensie moralnym, ni e fizycznym -powrt do raju!) oraz z naszych osobistych wad, z ktrych jak z ukrytego korzenia w kadej chwili moe wyrosnd grzech. I wanie tych swoich wad z reguy nie znamy - przyzwyczajenia do zego, lekcewaenia za, skonnoci do zaniedbao dobra, przywizania do tego, co nas obcia i zniewala... To wady wypeniaj naczynie naszej duszy, wic Bg nie moe napenid go ask. Konieczne jest bolesne oprnianie" tego naczynia, co wanie stanowi czyciec - ziemski lub pomiertny. Tylko ludzie peni aski" (na wzr Maryi, chod kady napeniony wedug wasnej miary) maj wstp do nieba, jako mieszkania Najwitszego Boga. Tylko ci, ktrzy pokochali Boga z caego swojego serca i ze wszystkich swoich si", a bliniego tak jak Jezus go ukocha: a po krzy i wyniszczenie samego siebie, s zdolni ogldad Boe oblicze. Jake nam do tego daleko!

44

W tym wypadku chodzi nie o modlitwy z ziemi, lecz o odmawiane przez dusze w czydcu.

62

Pomyl powanie, ile taka nad niczym nie zastanawiajca si osoba, mao dbajca o swe zbawienie, caa oddana ziemskim sprawom, popenia dziennie grzechw powszednich?... Ile minut powica Bogu?... Czy nad tym si zastanawia?... Jeeli przeywa 365 podobnych dni w roku, a pomnoyd je przez wiele podobnych lat, to ta osoba umiera z dusz obarczon mnstwem niezmazanych grzechw powszednich, bo o tym nie mylaa. W duszy w ten sposb obcionej pozostaje czsto zaledwie nike wiateko mioci, gdy przychodzi rozliczyd si z Tym, ktry da od niej sprawozdania z ycia. Oto ycie ludzi nie majce prawie adnej wartoci, pozbawione mioci Boga i czystoci intencji, ktre trzeba na nowo rozpoczynad w duchu pokuty. Dusza, ktra powinna yd po boemu, nie ya dla Boga, musi wic rozpoczd ycie od nowa, i to wrd niewymownych cierpieo! Nie skorzystaa z miosierdzia Boego na ziemi. Bya niewolnic swego ciaa. Gdy znajdzie si w miejscu oczyszczenia, musi wypacid si a do ostatniego grosza i odzyskad swj pierwotny blask. Tak jest z duszami obojtnymi na spraw wasnego zbawienia. Inaczej jest jednak z duszami obarczonymi ciszymi grzechami. Kochaj tak bardzo Boga, by nie potrzebowaa tego przechodzid i zdobywad mioci przez cierpienia bez zasug. Cierpienia i udrki na ziemi s zasugujce, nie trad, wic zasug. Przede wszystkim - kochaj! Miod zmazuje wiele grzechw, a jednoczenie sprawia, e ich si unika, bo nie chce si sprawid przykroci Temu, ktrego si kocha. Dlatego dusza, ktra naprawd kocha Jezusa, bardzo si strzee i unika wszystkiego, co moe ranid serce 45 Boe. Wiele dusz czydcowych liczy na ciebie, e je wydobdziesz z miejsca cierpienia. Mdl si zanie z caego serca. ROK 1881 Cierpienia fizyczne i duchowe s udziaem przyjaci Jezusa w czasie ich pobytu na ziemi. Im bardziej Jezus kocha dusz, tym wicej pozwala jej uczestniczyd w mce, ktr ponis z mioci ku nam. Szczliwa dusza tak uprzywilejowana! Ile zasug moe zdobyd! Jest to najkrtsza z drg prowadzcych do nieba. Nie bj si, wic cierpienia, przeciwnie - kochaj je, bo ono zblia do Tego, ktrego kochasz. Czy nie mwiam ci ju raz, e miod uczyni dla ciebie sodkim to, co jeszcze wydaje ci si bardzo gorzkie z powodu braku dostatecznej mioci? Niezawodnym rodkiem szybkiego dojcia do wewntrznego zjednoczenia z Jezusem jest miod, lecz tylko miod zczona z Jego cierpieniem.
45

W oryginale: oczy".

63

Miaa dotychczas drog usian krzyami, jednak nie masz w nich jeszcze upodobania do tego stopnia, jakiego Jezus od ciebie oczekuje. Gdyby wiedziaa, jak poyteczne jest cierpienie dla duszy! S to najsodsze pieszczoty, jakie Boski Oblubieniec moe dad tej, ktr chce z sob wewntrznie zjednoczyd. Zsya On tej uprzywilejowanej duszy cierpienie za cierpieniem, udrk za udrk, aby j oderwad od wszystkiego, co j otacza. Wwczas ju moe mwid do jej serca. Co zachodzi w czasie takich rozmw Boskich? Dowiesz si tego, jeli bdziesz chciaa. Jezus czeka z askami, ktre chce obficie wylad na ciebie, a do czasu, gdy uzna ci za dostatecznie przygotowan i zdoln do ich przyjcia. Jezus chce, by wszystko czynia wycznie dla Niego i dla Jego chway, by te uznaa Go za powiernika we wszystkich radociach i smutkach; eby nie robia niczego, chodby najmniejszej rzeczy, bez proszenia Go o rad i wiato; eby chciaa mied tylko Jego, jako nagrod za wszystko, co bdziesz czynia. Zobowizaa si do tego ju tyle lat temu! Mj Jezu - powiedziaa Mu wwczas niech nigdy na ziemi nie spotkam si z wdzicznoci za t odrobin dobra, ktre bd czynia! Ty sam mi wystarczysz!" Co mylisz teraz o tej probie? Czy w peni si zrealizowaa? Zobaczysz, e Jezus nie da si przecignd w hojnoci. Pomyl take, jak si ma twoja modlitwa, co doskonaod twoich czynnoci, a zarazem twoje gbokie zjednoczenie z Jezusem czy zaprowadzi ci do wiecznych przybytkw. Wierz mi, e przysyajc mnie do ciebie, mia On wielkie zamiary wzgldem twej duszy. Gdybym moga ci powiedzied, co mi jest wiadome w tej sprawie!... Jak wielka jest miod Jezusa do ciebie! Ile uprzejmoci ci okaza, ile ask uprzedzajcych! Twoja obojtnod Go zniechca! Jeste chwilami tak zimna i niedbaa wzgldem Boga tak dobrego! Pro Go o przebaczenie wszystkich bdw i postpuj wobec Niego, jak dziecko wzgldem najlepszego Ojca. Nie obawiaj si Mu naprzykrzad. Ciesz si, gdy widz ufnod w twym sercu. Od przebudzenia a do wieczora staraj si zawsze i we wszystkim sprawiad Mu przyjemnod, nie suchajc nigdy poruszeo natury. Kwiecieo:, Jeeli nie postpujesz szybciej w doskonaoci, to dlatego, e twoja woanie nie jest jeszcze dostatecznie poddane woli Boej. Zbytnio szukasz samej siebie! Czasem si sama siebie boisz. Jezus cierpliwie wyglda kooca tego ocigania si. Kto na tym traci? Tylko ty! Gdyby jednak wiedziaa, jakie aski Jezus dla ciebie zachowuje, jak pragnie si z tob zjednoczyd -podporzdkowaaby t niesforn wol, ktra dzi chce, a jutro ju nie chce, Temu, ktry ci o ni prosi z tak wielk dobroci, a zwaszcza z tak wielk mioci!

64

Jezus nie zostawi ci w spokoju, zanim nie dojdziesz do tego stopnia doskonaoci, w jakim chce ci widzied. Krd si w kko ile chcesz, ale w koocu twoja i Jego wola musz stanowid jedno. Nie bdziesz miaa pokoju ani rwnowagi wewntrznej, dopki twoje wszystkie czynnoci nie bd speniane pod Jego Boskim wejrzeniem i wedug Jego pragnieo! ROK 1882 Kwiecieo: Jezus wywiadczy ci tyle dobra i da ci jeszcze wicej w przyszoci, lecz trzeba, eby tym askom odpowiedziaa i eby bya hojna i wspaniaomylna wobec Niego. Dusze, ktre doszy do doskonaoci, jakiej Jezus od nich da, wadaj Jego sercem: nie odmawia im niczego. Kiedy dojdziesz do tego, Jezus i ty bdziecie stanowili jedno. Bdziecie mieli te same uczucia, te same myli, takie same pragnienia. Bd wic, dobra i stao si szybko wielk wit, by przysporzyd wiele chway swemu jedynemu Przyjacielowi, ktry oczekuje tej chwili, by zlad na ciebie strumienie swojej aski. Nie zdobywasz si jeszcze na dostateczny wysiek czuwania nad swym wntrzem i staego ycia w Boskiej obecnoci Jezusa. Staraj si o to i walcz mnie, a Bg ci dopomoe. Jezus oczekuje tylko odrobiny dobrej woli, reszty sam dokona. Pytaj siebie codziennie:, czym jestem, odkd Jezus udziela mi tak wielu ask szczeglnych? Czym powinnam byd? Czym byabym, gdybym zawsze staraa si w peni tym askom odpowiadad? Zastanawianie si, chocia przez kilka minut nad tymi pytaniami przyniesie poytek twej duszy. Zastanawiaj si nad tym powanie. To, co ci mwi, pochodzi od dobrego Boga. On chce, by powanie pracowaa nad sw doskonaoci, bo od niej zaley doskonaod innych. Jezus darzy ci tak mioci, e chce ci obsypad wielkimi askami i szczeglnymi przywilejami, ktre zachowuje zazwyczaj dla swych serdecznych przyjaci. Przypiesz swymi modlitwami i ofiarami ten szczliwy moment zjednoczenia twej duszy z Jezusem. Uznaj przed Boskim Przyjacielem swoje ubstwo, przepad swej ndzy i pozwl Mu dziaad. Waciwoci Jego mioci jest wzbogacanie najndzniejszych. Wwczas Jego dobrod janieje szczeglnie. Kochaj bardzo Jezusa! Przylgnij do Niego mocniej, ponad wszelkie pojcie, ca moc swojego serca. Oby ya wycznie dla Jego witej mioci! Z mioci do Jezusa kochaj wszystkie osoby, ktre ci otaczaj, i te, z ktrymi masz do czynienia. Udzielaj si im bez obawy przekroczenia miary w uprzejmoci, w modlitwach, w zaparciu si siebie, w uprzedzajcej grzecznoci. Im bardziej kto kocha Jezusa, tym wicej ma mioci do swoich blinich.

65

30 padziernika: Stale si skarysz, e chciaaby byd - jak mwisz - taka jak wszyscy, lecz przecie ze mn jeszcze nie skooczya! Bdziesz musiaa suchad mnie tak dugo, jak si Bogu spodoba. Wykrcaj si na wszystkie sposoby, lecz to nie przeszkodzi, e bd ci mwia o wielu jeszcze rzeczach, ktre poznasz. Moe staniesz si bardziej rozsdna pod tym wzgldem? 25 grudnia: Nie martw si, e nie jestem jeszcze w niebie. Powiedziaam ci prawd: wejd tam dopiero w dniu, kiedy ty dojdziesz do tej doskonaoci, jakiej Bg da od ciebie. Nie sd jednak, e w jednej chwili dojdziesz do tej wysokiej doskonaoci, do ktrej ci Jezus powoa. Jest wiele stopni doskonaoci, a od ciebie nie da si pierwszego. Wiesz, e Jezus ci kocha, chocia daleko ci do stanu, w jakim chce On widzied tw dusz. Wie ten drogi Przyjaciel, e potrzebny byby cud, aby dojd do tego doskonaego stanu, ktrego oczekuje od niektrych dusz, ale tego cudu nie chce uczynid. Trzeba wspinad si powoli po tej ciece, niejednokrotnie bardzo trudnej dla natury. Aby dojd do celu, u ktrego Jezus na ciebie czeka, musisz umrzed cakowicie dla siebie i nie mied ani swojej woli, ani mioci wasnej. Jeszcze do tego nie do-sza. Wtedy, gdy ci niesusznie oskaraj albo podejrzewaj o intencje, ktrych nie masz (wiesz dobrze, o czym chc mwid), nie trzeba, eby wpadaa w panik. Dobry Bg na to zezwala, chcc ci uatwid zapomnienie o sobie i wiksze przywizanie do Niego. Chce, eby dosza do takiego stopnia doskonaoci, by nic nie zakcao w tobie pokoju wewntrznego: przykroci, radoci i przeciwnoci maj natrafid na mur obojtnoci z twojej strony. Sam Bg, zrozum to dobrze, chce zajd wadze twej duszy, spenid wszystkie twoje pragnienia, nasycid cakowicie twoje serce i byd dla ciebie wszystkim we wszystkim. A to nie jest, wierz mi, dzieem jednego dnia. Nie, nie jeste za dobra! Lepiej jest w pewnych wypadkach ustpid, ni byd nad kim gr. Podam ci sposb postpowania, jakiego Jezus da od ciebie. Zanim wypowiesz swe zdanie, zanim skierujesz sowa wyrzutu czy upomnienia, na ktre zasuya ktra z uczennic lub inna osoba, skup si na moment, potem postaw si w miejscu tej osoby i postp wobec niej tak, jak by chciaa, aby postpiono w podobnej sytuacji wobec ciebie. Jezus bdzie z tego zadowolony. ROK 1883 Jeszcze jeden rok przeszed do wiecznoci! W ten sposb mijaj kolejno jeden za drugim. Dni nastpuj po sobie a do ostatniego, ktry kadzie kres krtkiemu yciu ziemskiemu i rozpoczyna dugie ycie w wiecznoci! Korzystaj dobrze ze wszystkich chwil. Kada z nich moe ci wysuyd niebo, i to z pominiciem czydca. Kada z twych czynnoci, speniona na oczach Jezusa, da ci o jeden stopieo chway w niebie wicej, a jednoczenie wyszy stopieo

66

mioci ku Jezusowi. Kady z tych aktw ycia doskonaego tworzy aocuch mioci, czcy coraz bardziej dusz z Tym, ktrego ona kocha. Gdy ostatnie ogniwo tego aocucha bdzie ju uformowane, Jezus zerwie sabe wizy, czce dusz pen zasug z ciaem, z ktrym bya zwizana na ziemi. Uwolnion w ten sposb dusz jednoczy Jezus jeszcze cilej ze sob, tym razem ju na zawsze, w szczliwej wiecznoci. Czy rozumiesz, ile to ycie czowieka, ycie, ktrego kada chwila przeznaczona jest dla Jezusa, posiada stron miych pomimo przejciowych goryczy, ktrymi jest napenione? Jeeli ju kilkuminutowe spotkanie witej duszy z Jezusem moe j zachwycid i przynied zapomnienie o wszystkich minionych cierpieniach, czyme jest wobec tego zjednoczenie wieczne? Gdyby o tym wiedziaa, gdyby moga to pojd, pracowaaby bez wytchnienia nad sw doskonaoci - ty, ktrej Jezus uycza wszelkich moliwych rodkw, by j osignd! O, gdybymy mieli przynajmniej pid minut czasu, ktre ty tracisz na zajmowanie si sob, na zastanawianie si nad tym, czy to, co ci mwi jest suszne, czy faszywe - czego nie zrobilibymy dla Tego, ktrego pragniemy tak gorco! To szatan zalepia ci nieraz i sprawia, e nie zwracasz uwagi na to, co ci mwi; przewiduje on dobrze, jakie bd tego skutki. Udaremnij jego intrygi, we si z zapaem do dziea, uwicaj si i niech ten rok stanie si pocztkiem ycia doskonaego, ktrego Jezus oczekuje od ciebie od dawna! Zacznij od pocztku tego roku powstrzymywad si od kadego zbdnego sowa, niech stanie si to sta praktyk. W niczym nie wypowiadaj swego zdania ani odczucia; chyba, e by ci do tego przymuszono. Mw mao nawet w kwestiach poytecznych. Nie podno te nigdy oczu przez ciekawod... Niech sam Jezus kadego ranka otrzyma twoje pierwsze spojrzenie, twe pierwsze myli, twoje pierwsze sowa - sowa mioci i wdzicznoci! U stp tabernakulum z swe serce w Sercu Jezusa na cay dzieo i prowad z Nim rozmowy a do wieczora. Wieczorem, znowu u Jego stp, bdziesz opakiwad swoje uchybienia oraz dzikowad za Jego aski... Wiesz, co ci mwiam na ten temat. Bd bardzo wierna tym praktykom. Jezus oczekuje od ciebie wielkiej czystoci intencji oraz mioci bez granic. Nie zaniedbaj niczego. Im bardziej kto si powica, tym jest szczliwszy. Za miod paci si mioci - to prawda, lecz za miod paci si rwnie wdzicznoci, zaparciem si siebie i darem z siebie samego. Powid si, wic i oddaj nieodwoalnie.

67

Cierpienie zawsze kroczy przed mioci. Istnieje taki stopieo mioci, ktry osigaj tylko ci, ktrzy duo cierpieli i we waciwy sposb cierpieli. Mam na myli przede wszystkim cierpienia duchowe. Najwikszym cierpieniem, jakie tylko moe znied dusza naprawd kochajca Jezusa, jest niemonod kochania Go na miar wasnych pragnieo. O, jake Jezus kocha ci pomimo twojej ndzy i twej obojtnoci! Zauwa, e On ci pociga ku sobie z dobroci poprzez swoje aski; odrywa ci od siebie samej przez cierpienia i dowiadczenia, a przez miod pragnie ci zjednoczyd ze sob tak gboko, by si staa, jeli tak mona powiedzied, drugim Jezusem. Matka O. jest w gbokociach czydca. Zakonnicy, kapani i osoby, ktre obfitoway w aski, przechodz straszliwy czyciec, bo naduywali rodkw, ktre Bg pozostawi do ich dyspozycji. Maj (rekolekcje): Bg ma wiele rodkw do urzeczywistnienia zamierzonego celu, gdy oczekuje czego wyjtkowego od jakiej duszy. Czego Bg strzee, jest dobrze strzeone. Jeli Mu si spodoba, ukazuje to w penym wietle. Jezus ze wzgldu na ciebie mia od wiekw zamiar przygotowania i uwicenia osoby, o ktrej mwi. Wy si macie nawzajem uwicad. Bg kocha ci i ty Go rwnie kochasz. Trzeba, eby twoje zjednoczenie pogbio si jeszcze bardziej poprzez te rekolekcje; eby twoja miod wzrosa, eby twoja wola zjednoczya si z wol Jezusa, eby Jego sprawy stay si twoimi! Dlaczego tak martwisz si z powodu Ojca? To, co Bg czyni, jest dobre. Czy to nie On go dla ciebie przygotowa i daje go tobie? Dlaczego miaby ci go zabrad? Zamiary Boe s nieprzeniknione. Gdy Bg chce mied dusz wycznie dla siebie, czego nie robi, by j ze sob zjednoczyd; ile nieznanych rodkw ma w zanadrzu! Ufaj, wic bardzo swemu Jezusowi. Nie powtpiewaj w Jego dobrod. Im lepsza bdziesz, im czciej bdziesz si staraa Jemu si przypodobad, tym On bdzie hojniejszy wobec ciebie. Te rekolekcje powinny zapocztkowad w tobie t wielk doskonaod, do ktrej Jezus wzywa ci od tak dawna. Jezus oczekuje od ciebie wiele w czasie tych rekolekcji. Udzieli ci nowej, i to bardzo cennej aski. Czego ci jeszcze potrzeba? W zamian oddaj Mu si cakowicie, niech bdzie Panem twej duszy. Czuwaj z wielk starannoci nad swoim wntrzem. Trwaj nieustannie z sercem przy Sercu Jezusa. Niech wszystkie twoje myli, sowa, pragnienia odpowiadaj cile Jego witej woli. Gdyby wiedziaa, jak cile pragnie si Jezus zjednoczyd z twoj dusz nie krzyowaaby Jego planw i nie przeciwstawiaaby si im, jak to teraz czynisz! Kiedy to nareszcie zrozumiesz!? Ta wielka doskonaod przeraa ci, obawiasz si zudzeo...

68

Czego jednak masz si obawiad, bdc z Jezusem? Jest twoim Ojcem, Przyjacielem, Oblubieocem, twoim wszystkim... Czy nie ma On prawa wymagad od duszy, czego sam chce, nie mwic jej, dlaczego? Oto nasz Mistrz, Pan wszystkich! Dlaczego chcesz badad Jego postpowanie, majc wzrok ograniczony? Uwielbiaj Jego plany i bd posuszna na lepo, tego od ciebie oczekuje. We si, wic z zapaem do powanej pracy nad uwiceniem. Podwajaj sw miod i czuod wzgldem Jezusa. Pocieszaj Go, wynagradzaj Mu za wszystkie zniewagi, jakich doznaje od wiata. Kochaj za tych, ktrzy nie kochaj wynagradzaj za tych, ktrzy Go zniewaaj wypraszaj przebaczenie dla tych, ktrzy nie prosz o nie. Jezus oczekuje tego wszystkiego od ciebie... Czy odmwisz Mu?... 20 maja: Jezus daje ci dowody, e ci kocha. Z twojej strony oczekuje rwnie dowodw mioci. Wiesz dobrze, o co ci prosi od tak dawna, nie powinna duej si wahad. Oddaj si cakowicie. Zagub si w Nim i nigdy ju nie chciej siebie odzyskad. Na ziemi ludzie urzdzaj si na swj sposb, lecz na tamtym wiecie dobry Bg urzdza wszystko po swojemu! Jake mao jest na wiecie prawdziwych przyjani! Czsto kocha si kogo dla kaprysu, dla interesu. Mae zadranienie, jakie sowo *niebaczne+, brak wzgldw rozczaj nieraz przyjaci, ktrzy pozornie byli nierozczni. Dzieje si tak, dlatego, e Bg nie posiada dostatecznie ich serc; bo tylko serca, ktre przepenia miod Jezusa, mog dawad swym przyjacioom ze swego nadmiaru. Wszelka przyjao, nie oparta w ten sposb na Bogu, jest faszywa i nietrwaa. Ale gdy jakie serce naley do Jezusa, moe ono kochad i czynid dobrze przyjacioom, bo znajduje si w nim rdo przyjani czystej i bez domieszki, co z przyjani niebiaoskiej. A wszystko inne, to tylko natura i nic wicej. W swoich pogldach wznie si ponad ziemi. Nie szukaj dla siebie nigdy ani szacunku, ani jakiejkolwiek przyjani. Sam tylko Jezus naley do ciebie, On te chce ci mied dla siebie na zawsze. Nie wystarczy caego twojego serca, gdy chodzi o oddanie si Jezusowi. Kochaj... lecz tylko ze wzgldu na Niego... Czerwiec: A wic, czy jeste zadowolona? Czy wierzysz mi teraz? Wybaczam ci wszystko, co o mnie w tych dniach mylaa. W podobnych okolicznociach nie mogo byd inaczej, nie byo, wic w tym twojego grzechu. Spjrz na dobrod Jezusa: pozwoliwszy dziaad szatanowi - temu szalonemu z nienawici diabu, ktry ci sprawi tyle cierpienia -zmiady go i w koocu wita wola Jezusa si spenia... czyli to, czego oczekiwa. Gdy Bg ma szczeglne zamiary wzgldem

69

dusz, nie wypeni si one bez wielu cierpieo. Dowiadczya tego i tym razem, nieprawda? Nie bya jednak sama. Niech M.L. nigdy nie traci odwagi! Bdzie moe chwilami doznawa kopotw i zmczenia, ale ma tabernakulum - niech tam wyleje swoj dusz przed Jezusem i niech prosi z wielk ufnoci o Jego wiato, aeby sam by wiatem dla dusz sobie powierzonych. Jezus go kocha i da mu tego dowody. W odpowiedzi na t miod nigdy nie bdzie mg uczynid za wiele dla Boga tak godnego mioci! Czerwiec: Jeste szczliwa, e znalaza w koocu Ojca, nieprawda? Uwaaj na wszystko, co bdzie ci mwi, a sprawisz tym radod dobremu Bogu. To jeszcze jedna aska, korzystaj z niej z wdzicznoci. To wielka szansa dla duszy: spotkad na swej drodze inn dusz, ktra j zrozumie; jest to bardzo rzadkie na ziemi! Jezus spotyka na wiecie tak mao dusz wspaniaomylnych, tak mao dusz Go kocha... nawet wrd Kapanw46! Dobry Mistrz oczekuje tak wiele od Ojca! O, jake ten Kapan jest wielki! Misja jego jest niezmiernie wzniosa... Ale niestety! W obecnej dobie mao jest takich, ktrzy j rozumiej! 28 sierpnia (wspomnienie witego Augustyna): Dotychczas nigdy nie odprawiaa modlitwy mylnej wedug wskazao Jezusa! Nie zwracasz dostatecznej uwagi na Jego natchnienia! Tracisz zbyt czsto z oczu Jego wit obecnod i to jest powodem, e nie postpujesz w doskonaoci, jak On tego od ciebie oczekuje. Czuwaj, wic starannie nad swoim wntrzem, od tak dawna prosz ci o to w Jego imieniu! 29 sierpnia (rekolekcje): Od ilu to ju lat dobry Bg ciebie ciga... Pod tym lub innym pretekstem udajesz guch! Ale to ju najwyszy czas, by zwrcia uwag na wszystko, co ci powiedziaam. Skorzystaj z tych witych dni rekolekcji i wprowad w czyn to, co dotychczas zapisaa. Przyjrzyj si, jak daleko wanie w tym postpia w stosunku do Jezusa, ktry jest tak dobry i tak cierpliwy wobec ciebie. Pomyl, e mgby si tob w koocu znuyd, widzc, jak mao sobie robisz z ask szczeglnych, ktre ci udzieli i ktre zachowa jeszcze na przyszod. Daj, wic dowd Jezusowi, e Go kochasz i oddaj Mu ca swoj wol. Dod wahao! Powiedz Mu, eby zrobi z tob, co zechce, ale powiedz to z gbi serca. witod jest mniej trudna, ni to sobie wyobraasz. Cierpisz wicej z powodu oporu, jaki stawiasz, walczc z Bogiem pocigajcym ci ku sobie, ni gdyby cierpiaa, oddawszy Mu si cakowicie i bezpowrotnie! O 7-mej wieczorem: Przyzwyczajaj si do tego, by w rozmowie zwracad si do Jezusa, jako do najbardziej ci oddanego i szczerego Przyjaciela. Nie czyo i nie
46
Zgodnie z francuskim oryginaem zachowano due litery.

70

mw nic bez zasignicia Jego rady. Od wielu lat ci to mwiono. Ja rwnie mwiam ci o tym wielokrotnie, a dzisiaj znowu powtarzam. Bg chce, by zwrcia na to uwag i te zalecenia praktykowaa. To spojrzenie duszy stale utkwione w Jezusa, aby uchwycid Jego najmniejsze yczenia, te rozmowy Boskie, ktre On chce z tob prowadzid, nie zakc ci niczego i nie przeszkodz w wykonywaniu zewntrznych zajd. Przeciwnie: nie jest moliwe, aby na zewntrz panowa spokj, jeli brak go we wntrzu duszy. Namitnoci i przeycia wewntrzne ujawniaj si zawsze na zewntrz i dusza, ktra z wielkim staraniem czuwa nad swoim wntrzem, jest pani siebie rwnie w swoim zewntrznym postpowaniu. Oto, czego Jezus da od ciebie: ycia z wiary, staego z Nim zjednoczenia, ycia pokornego, ukrytego, Jemu samemu znanego... Niech Jezus bdzie dla ciebie wszystkim! Patrz te na wszystko, co ci spotyka, jako na liczne sposoby, ktrymi On si posuguje, by przeprowadzid swoje plany wzgldem ciebie. Nie stawiaj Mu przeszkd, bd wielkoduszna. Nie brak ci przecie energii ani serca. Rozpocznij, wic to ycie oparte na wyrzeczeniu si siebie, na ofierze, a nade wszystko na mioci, ktrej Jezus od ciebie oczekuje. Dopiero wtedy znajdziesz uciszenie i pokj, ktre On ci ofiarowuje od tylu ju lat! Niech wita wola Boa bdzie podstaw wszystkiego, co bdziesz miaa zrobid lub wycierpied. Jezus wiele oczekuje od ciebie: duo cierpieo fizycznych i duchowych, a take wiele mioci. Wiesz dobrze, e nie mona kochad bez tego, by natura nie cierpiaa. Masz dowiadczenie pod tym wzgldem z przeszoci. Przygotuj si teraz na przyszod. Bg da ci wiksz wraliwod na cierpienie, ni komukolwiek innemu. Jest to miosierdzie i jeszcze jedna aska wicej. Tam, gdzie s wielkie ofiary, jest wicej zasug. Bagam ci, by si nie opieraa wicej zamiarom, ktre dobry Bg ma wzgldem ciebie. Nie pro o inne dowody, miaa ich dosyd. Czujesz rwnie wewntrznie, e Jezus chce ci mied ca dla siebie. Rozwa te sprawy u stp tabernakulum, spjrz na to, co powinna robid i ju si nie wahaj! Jeli zechcesz, ile to ask czeka: ask przede wszystkim dla ciebie, lecz rwnie dla innych dusz. Za to wszystko odpowiesz pewnego dnia. Bd caa dla Jezusa. Nie zwaaj odtd na to, co mogliby powiedzied o tobie. Szatan usiuje przez to zatrzymad ci w drodze, a Jezus na to zezwala, eby ci oderwad od wszystkiego, co ci otacza. Zmierzaj zawsze do swego celu: do wypenienia wszystkich swoich obowizkw, do wykonywania wszystkich czynnoci dla przypodobania si Jezusowi. To wszystko, [czego si od ciebie wymaga], reszta to rzeczy uboczne.

71

Bd bardzo oddana: swoje Ja usuwaj na bok, a Jezusa wysuwaj na pierwsze miejsce. Czsto bierz to pod uwag:, jeeli chcesz, eby twe czynnoci podobay si Jezusowi, niech kada z nich zawiera, chod ma ofiar, co, co kosztuje. Bez tego nie ma zasugi. Nie bdzie trudno, zwaszcza tobie, zadowolid w ten sposb Jezusa. Nie sd wic, e gdy jaka rzecz wiele ci kosztuje, nie przynosi zasugi, gdy jest zupenie odwrotnie. Chodzi jednak o to, eby to47 byo wiadome tylko Jezusowi i tobie. Pytaj mnie zawsze wieczorem, czy dobry Bg jest z ciebie zadowolony, a ja ci odpowiem. Wiele ju wycierpiaa, lecz wiele jeszcze cierpieo przed tob. Jake jednak w zamian za to Jezus by dobry dla ciebie... A jakim bdzie w przyszoci! ROK 1886 Maj: To prawda, e nikt nie zasuguje na aski Boe. S to przywileje i kiedy nam Bg ich udziela, trzeba je przyjmowad z wdzicznoci i z nich korzystad. Oto streszczenie ycia duszy zakonnej: stae zwracanie si ku swemu wntrzu48, ycie pene ofiar, czystod intencji. Naucz si szacunku dla Reguy i Kapanw. Ci, ktrzy porywaj si na Sugi Jezusa Chrystusa, rani renic Jego oka! Biada! Trzykrod biada tym, ktrzy w ten sposb postpuj! Najmilsz Bogu rzecz, jak moe Mu ofiarowad zakonnica dla przyniesienia ulgi swym zmarym krewnym; nie tylko same modlitwy, ile wszystkie jej czynnoci, wykonane z wielk czystoci intencji oraz w zjednoczeniu z Jezusem. Jezus krzyuje na ziemi przede wszystkim te dusze, ktre najbardziej kocha, lecz krzy zesany przez Boga cechuje zawsze sodycz domieszana do goryczy. Inaczej jest z krzyami, ktre nas spotykaj z naszej wasnej winy: te przynosz tylko gorycz. Listopad: Ach, te wszystkie dowiadczenia! Bg zezwoli na nie, abycie wszystkie przeszy prb, take by wzmocnid was duchowo, jak te po to, by zatriumfoway Jego chwaa, Jego sprawiedliwod i Jego miod. Pragnie On ycia w zjednoczeniu z Nim, zadoduczynienia i modlitwy. Jeeli wemiesz powanie w swe rce sprawy Jezusa, On wemie twoje. Boe Narodzenie:, Jeli zechcesz... pozbdziesz si wkrtce kopotu, a ja bd wyzwolona...
47 48
Ile ci to kosztuje. Dosownie: duch wewntrzny".

72

ROK 1887 Luty:, Gdy Bg ma w odniesieniu do kogo jakie wyjtkowe plany, gdy nie chce, by pozosta na poziomie przecitnoci, daje mu dusz wspaniaomyln, szlachetne serce, zdrowy sd, dobry charakter, mocn gow... Jeli nie spotykasz u kogo tych zalet, znaczy to, e Bg nie chce od niego niczego szczeglnego. Jezus nie od razu ukazuje duszy, czego od niej chce, bo by si przerazia; ale powoli, w miar, jak aska czyni j silniejsz, odkrywa przed ni swoje tajemnice i pozwala jej uczestniczyd w swym Krzyu. Bg kocha ci w sposb szczeglny. Jeste Jego crk umiowan. To, co ci si zdarzyo, byo dla twego wikszego dobra! Wszyscy powinni kochad dobrego Boga w sposb wyjtkowy, lecz co do ciebie jest to szczeglny obowizek odwzajemnienia si. 24 czerwca: Bd w peni zjednoczona z Jezusem. Przed wszystkim, co masz zrobid lub powiedzied, zasigaj rady Jezusa. Mw do Niego tak od serca, zupenie jak do Przyjaciela, ktry znajdowaby si stale przy tobie. Jezus chce mied ca tw dusz, ze wszystkimi jej wadzami i zdolnociami, twoje serce z ca jego czuoci i mioci. Dobry Jezus chce, by stanowia z Nim jedno, a wszystko, co ci bdzie potrzebne: aski oraz wsparcie w penej powicenia subie bliniemu, bdziesz czerpaa z Jego Boskiego Serca, jako z niewyczerpanego Boego rda. Oto jak powinny postpowad powicone Mu oblubienice, a zwaszcza ty, bardziej od innych umiowana. Jezus pragnie, by Go darzya wzajemnoci. O, gdybym Ci moga powiedzied o tych wielkich askach, jakie dobry Bg zachowuje dla ciebie, jeli nie bdziesz si opieraa Jego postpowaniu z tob! Bd to aski potne, ktre utrwal twoje z Nim zjednoczenie, aski wyjtkowe i zastrzeone dla poufnych przyjaci. Bg chce tak wielkie dobra powierzyd tobie samej oraz innym, dla wsplnego dobra... Kiedy bdziesz moga, wstp do kocioa, odwied Jezusa w tabernakulum i wylej przed Nim swe serce. Powiedz Mu o swoich przykrociach, radociach, cierpieniach, jednym sowem o wszystkim. Mw do Niego tak, jak mwi si do oddanego przyjaciela, do ojca, do oblubieoca. Powiedz Mu o caej swej czuoci, jak odczuwasz wobec Niego. A jeli nie bdziesz moga udad si do kocioa, mw do Niego w swoim sercu. W cigu dnia, co jaki czas pozwalaj, by ci przenikna Jego wita Obecnod, skupiaj si przed Jego Majestatem, uznawaj ca swoj ndz oraz Jego dobrod i dzikuj Mu serdecznie za

73

wszystko. Przez cay dzieo moesz mwid do Jezusa, z sercem przy Sercu. Tego On wanie pragnie i oczekuje od ciebie od tak dugiego ju czasu. Jeli jeste wierna temu, co ci mwi, jeli umartwiasz si, jeli starasz si we wszystkim podobad Jezusowi, jeli okazujesz Mu ca delikatnod kochajcego serca, majc stale wzrok wewntrzny nastawiony na to, co podobaoby si Boskiemu Oblubieocowi -wwczas Jezus ze swej strony odpowie ci w gbi twej duszy, obdarzy ci swoimi Boskimi pieszczotami, sw mioci Ojca i Oblubieoca najbardziej kochajcego, odpowiadajc na wszystkie twoje proby. Ty si Jemu oddasz caa, a On tobie. Bg pragnie, aby te rekolekcje doprowadziy ci do tego stanu, w jakim pragnie ci widzied od tak dawna. Bg osiga swj cel rodkami, ktre czsto s nam nieznane. A wic we si odwanie do dziea! Jezus ze swej strony udzieli ci nowych ask. Odpowiadaj im wspaniaomylnie ze wzgldu na siebie i na Zgromadzenie. Niech dobry Jezus dostrzee u ciebie t atwod w naginaniu si i przybieraniu tego duchowego ksztatu, jakiej od ciebie oczekuje! Suchaj uwanie Jego gosu w gbi serca i nie trad adnej z Jego ask. Niech twoja wola tworzy jedno z Jego najwitsz wol! Niech serce twoje zagubi si w Jego Sercu! Jeli nie bdziesz stwarzaa przeszkd, On wkrtce wypeni w tobie swoje zamiary. Nie zapominaj o obecnoci Boga... Pragnie On widzied u ciebie witod wyjtkow i chce ci mied wycznie dla siebie. Gdyby tylko chciaa si troch pomczyd! Jezus chce znaled w twym sercu przede wszystkim miod: czyst bezinteresown wspaniaomyln tak, ktra nie obawia si wysiku i cierpienia oraz nie szuka wasnego zadowolenia czy zysku, czynic wszystko wycznie w tym celu, by podobad si Jezusowi! Dobry Bg nie zabrania troszczyd si ciao, lecz s osoby, o ktrych zdrowie On sam pragnie si troszczyd i uzdrawiad, gdy Mu si spodoba. Lekarstwa nie przynosz im poytku. Mae umartwienie jest dla nich skuteczniejsze, ni wszystko inne. Uwierz w to, co ci mwi, a zobaczysz. Oto, czego Jezus chce od ciebie, umiowanej w sposb szczeglny. Niech wiara oywia wszystkie twe czynnoci! Niech twoja ufnod pokadana w Jezusie i w Jego mioci pozwoli ci zabrad si wielkodusznie do wszystkiego, czego wymaga On od ciebie! Kadego ranka budzc si mw swemu Umiowanemu: O mj Jezu, oto jestem, aby penid Twoj wol; co chcesz, abym czynia, by si Tobie dzisiaj podobad?" Wykonuj wszystkie swoje pobone dwiczenia z wielk mioci pod okiem Jezusa. Czyni si dobro na rzecz dusz tylko na miar wasnego zjednoczenia z Bogiem. Bg szuka dusz zadodczynicych za zniewagi oraz takich, ktre Go kochaj i szerz miod ku Niemu. Chce, by naleaa do ich liczby. W chwili

74

przewidzianej Bg ujawnia intrygi i krzyuje plany tych, ktrzy nie szukaj wycznie Jego chway. Zanim Jezus doprowadzi jak dusz do gbokiego zjednoczenia ze sob oczyszcza j przez prby, a im wiksze s Jego zamiary wzgldem niej, tym cisze s rwnie zsyane na ni prby. Szatan widzi dobrze, e Bg ma *wyjtkowe+ zamiary wzgldem ciebie, tote sam ci drczy i sprawia, e drcz ci jego sojusznicy... Nie zniechcaj si tym, Bg ci pomaga i bdzie pomaga. Walcz mnie. Bg swj cel osignie pomimo wysikw pieka. Dobry Bg posuguje si mn, aby ci dodad odwagi, bo nie masz nikogo! Zapamitaj sobie dobrze, e natura potrzebuje takich maych bodcw zwikszajcych odwag. Poniewa jeste i bdziesz nadal obarczona kierownictwem dusz, pomylisz o tym w stosownych chwilach. Bg daje ci przykad w Ogrodzie Oliwnym. Zamieszkaj na stae w Sercu Jezusa. Niech miod bdzie aocuchem, ktry zczy twoje serce z Jego Najwitszym Sercem! Twoje serce tak ndzne oczyci si, oderwie si *od siebie+ w kontakcie z tym Sercem tak czystym. Czerp z Boskiego Serca Jezusa aski potrzebne ci dla innych oraz dla siebie samej - do wypenienia obowizkw. On ci niczego nie odmwi, gdy prosid Go bdziesz z ufnoci i mioci. Udrki i cierpienia duchowe s dotkliwsze ni cierpienia ciaa; jake jednak wielki bl duszy, ktra kocha Jezusa, sprawia codzienne zadawanie Mu blu przez wasne grzechy i niewdzicznod! Pro Serce Jezusowe o wewntrzn moc duszy konieczn do tego, by mogy si wykonad Jego plany wzgldem ciebie. Bg wymaga tak wielkiej czystoci od duszy, ktr przyjmuje do swego nieba, gdy sam jest odwieczn Czystoci wiecznym Piknem, Sprawiedliwoci Dobroci i Doskonaoci! Bg dopuszcza na ciebie cierpienia fizyczne i duchowe, by mc, gdy ju obumrzesz dla samej siebie, wypenid w tobie swe wielkie plany. Masz poznad sztuk doskonalenia innych na podstawie wasnego dowiadczenia. Aby utrwalid w sobie zdolnod przeywania obecnoci Boej, bierz codziennie na rozmylanie jedn z czternastu stacji Drogi Krzyowej. Jezus lubi, bymy rozpamitywali wszystkie cierpienia, ktre za nas ponis. W dni witeczne wybieraj tajemnice chwalebne: Zmartwychwstanie, Wniebowstpienie. Myl rwnie czsto o Eucharystii, o yciu ukrytym Jezusa w tabernakulum. Tam przede wszystkim dojrzysz Jego miod: trwa samotnie, bez adnego czciciela, w

75

wikszoci kociow wiata! Czeka na prno, by kto przyszed Mu powiedzied: Kocham Ci"! Kadej niedzieli rb mae zapasy na cay tydzieo. Krtko mwic, szukaj okazji do sprawienia Jezusowi przyjemnoci. On ci si odwzajemni. Przez Komuni wit Jezus zczy ci ze sob bardzo gboko, zjednoczy si z tob cilej ni z kimkolwiek dotychczas. Odnajdziesz w tym Boskim Pokarmie niezwyk moc, zdoln wynied ci na ten poziom doskonaoci, na ktrym chce ci widzied Jezus. Wszystko przemija, i to jake szybko! Nie troszczmy si zbytnio o rzeczy, ktre pewnego dnia przemin. Dmy do tego, co nigdy nie przemija... Przez nasze wite i zjednoczone z Jezusem uczynki upikszajmy nasz tron w niebie. Dokadajmy starao, by mg si on znaled o kilka stopni bliej *tronu+ Boga, ktrego mamy widzied i kochad przez ca wiecznod. Oto nasze jedyne zajcie, ktremu powinnimy si oddawad na ziemi. Gdy Jezus miuje jak dusz, czyni wiele rzeczy, ktre na pierwszy rzut oka wydaj si niemoliwe. Tak te bdzie postpowa wobec ciebie! Jezus przyciga ci do siebie bardzo agodnie, sodko, a jednoczenie z moc. Nie opieraj si Boskiemu przyciganiu! Jezus sam wkrtce ci powie, czego chce od ciebie. Zanim to nastpi, mnie obarcza zadaniem przekazywania ci woli Boej. Wsuchuj si dobrze w Jego gos odzywajcy si w gbi twego serca. Nie odmawiaj Mu niczego, a zyskasz wszystko; jeli bdziesz hojna, On bdzie jeszcze hojniejszy. Miaa na to dowody. Bg wybiera na swoj sub dusze pene powicenia, nie troszczce si o siebie, ktrych dobra wola i caa uwaga skupiayby si na tym, by szerzyd Jego miod i suyd Mu kosztem wasnych spraw. aski Boe s to dary, do rozdawania, ktrych Bg nie jest zobowizany. Udziela ich, komu Mu si podoba, wobec czego nikt nie powinien czynid Mu wymwek. Kto ma prawo narzucad zasady postpowania Boskiemu Mistrzowi? Przyjmij wic z pokor wyjtkowe aski, ktrymi ci Jezus darzy, z ulegoci i wdzicznoci, bez dociekania powodw. Jezus chce, by wzniosa si ponad wszystko co stworzone, i eby adne wizy, adna nid nie zatrzymywaa ci na ziemi. Trzeba, eby ju zacza yd yciem Wybranych, ktrych jedynym zajciem jest radowanie si, miowanie i zagubienie si w Bogu!

76

ROK 1890 2 listopada (Dzieo Zaduszny, ostatnie bogosawieostwo miesica raocowego): Sprbuj przybliyd ci zrozumienie tego, czym jest Niebo, w tym stopniu, w jakim zdoasz to pojd na ziemi. S to cigle nowe wita, bez przerwy po sobie nastpujce; szczcie wci nowe, ktrego - ma si wraenie - nigdy si nawet nie przeczuwao. Jest to potok radoci, ktry wylewa si nieustannie na wszystkich Wybranych... Niebo to przede wszystkim... Bg: Bg miowany, dowiadczany, napawajcy wszelkim smakiem i rozkosz; sowem - jest to nasycanie si Bogiem, jednak nigdy do przesytu! Im bardziej dusza kochaa Boga na ziemi, im wyszy szczyt doskonaoci osigna, tym bardziej kocha Boga i tym doskonalej poznaje Go w niebie! Jezus jest prawdziw radoci ziemi i wieczn radoci Niebios! KORONKA DZIESICIU CNT NAJWITSZEJ MARYI DZIEWICY Koronka Dziesiciu Cnt Najwitszej Maryi Dziewicy, odmawiana przez zakon Marianw Wspomoycieli Dusz Czydcowych i Proboszczw (rozwizany przez carat). Zgodnie z przekonaniem zaoyciela tego zakonu, o. Stanisawa Papczyoskiego, powoanie si przed Bogiem na cnoty Krlowej Czydca przynosi duszom ulg i wybawienie, a dla nas stanowi szko ycia. A. B. C. D. Najpierw czynimy znak krzya witego, Nastpnie odmawiamy jeden raz Ojcze nasz, Potem dziesid razy Zdrowa Maryjo, Za kadym razem po sowach: wita Maryjo, Matko Boa; wymieniamy jedn cnot w nastpujcej kolejnoci: 1. Najczystsza, 2. Najroztropniejsza, 3. Najpokorniejsza, 4. Najwierniejsza, 5. Najpoboniejsza, 6. Najposuszniejsza, 7. Najubosza, 8. Najcierpliwsza, 9. Najmiosierniejsza, 10. Najboleniejsza, ... mdl si za nami grzesznymi, teraz i w godzin mierci naszej. Amen.

77

W. Chwaa Ojcu i Synowi i Duchowi witemu. O. Jak byo na pocztku teraz, i zawsze, i na wieki Wiekw. Amen. W. W poczciu Twoim, Panno, Niepokalana bya. O. Mdl si za nami do Boga Ojca, ktrego Syna porodzia. Mdlmy si. Boe, Ty przez Niepokalane Poczcie Najwitszej Dziewicy, przygotowae swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasug przewidzianej mierci Chrystusa, zachowae J od wszelkiej zmazy, daj nam za jej przyczyn dojd do Ciebie bez grzechu. Przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, ktry z Tob yje i krluje w jednoci Ducha witego, O. Amen. W. Niepokalane poczcie Maryi Dziewicy. O. Niech nam bdzie zdrowiem i obron.